Sunteți pe pagina 1din 9

SITUATII

FINANCIARE ANUALE

BILANTUL CONTABIL DEFINITIE, IMPORTANTA Pentru realizarea dublei reprezentari a situatiei patrimoniale se foloseste bilantul. Cuvantul BILANT este de origine latina, avand semnificatia unei balante cu 2 talere echilibrate: ,,bi inseamna doua, iar ,, lanx inseamna talere . Cele doua parti ale Bilantului aflate in echilibru sunt : - mijloacele economice (bunurile economice ) - care constituie Activul Bilantului ( in partea stanga ) ; - sursele de finantare care constituie Pasivul Bilantului (in partea dreapta).

Definitie: Bilantul este un instrument specific contabilitatii care evidentiaza in expresie valorica , la un moment dat , echilibrul dintre bunurile economice si sursele de finantare , precum si profitul sau pierderea ca rezultat al activitatii desfasurate.

Bilantul este un procedeu utilizat in explicarea si definirea mecanismului dublei reprezentari. Definitie. Dubla reprezentare reprezinta un principiu de baza al contabilitatii, constand in prezentarea sub dublu aspect a patrimoniului.: 1. sub aspect material; 2. sub aspectul provenientei. Bilantul are un rol deosebit atat in teoria , cat si in practica contabila, astfel : 1 ) Din punct de vedere al teoriei contabile, bilantul pune in practica unul dintre principiile de baza ale contabilitatii, si anume, dubla reprezentare, prin care elementele patrimoniale sunt reflectate sub aspectul utilitatii, al componentei materiale sau destinatiei economice ale acestora cat si sub aspectul surselor de finantare. 2 ) Din punct de vedere al practicii contabile, bilantul reprezinta sursa de informatii pe baza carora se poate analiza activitatea economica a societatii si a rezultatelor obtinute in scopul luarii unor decizii necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii viitoare.

FUNCTIILE

BILANTULUI

a) Functia de generalizare a datelor oferite de contabilitate se realizeaza cu scopul de a grupa si de a ordona dupa anumite criterii datele dispersate din contabilitate. b) Functia de informare asupra mersului activitatii economice si financiare - utilizatorii de informatii cum ar fi : managerii, administratorii, actionarii, investitorii, bancile, etc. folosesc datele oferite de bilantul contabil in vederea fundamentarii unor decizii in viitor legate de activitatea intreprinderii. c) Functia previzionala se refera la posibilitatea pe care bilantul contabil o ofera celor interesati de a orienta in viitor activitatea avand la baza rezultatele obtinute in perioada curenta. Putem spune ca bilantul este un instrument util in vderea intocmirii prognozelor de dezvoltare la nivelul economiei nationale.

STRUCTURA BILANTULUI

Fiecare element de Activ sau Pasiv se numeste post bilantier, existand astfel: -posturi de activ care se grupeaza in raport cu destinatia bunurilor economice si cu gradul de lichiditate; -posturi de pasiv care se grupeaza in raport cu caile de formare a surselor de finantare si cu gradul de exigibilitate.

Definitii : * Lichiditatea reprezinta capacitatea bunurilor economice de a se transfoma in bani. * Exigibilitatea reprezinta posibilitatea achitarii datoriilor la anumite termene ( termenul de decontare).

Activ

Pasiv
I. Capitaluri proprii II. Venituri in avans III. Provizioane pt. riscuri si

Posturile obligatorii ale bilantului contabil ( in forma orizontala ) sunt urmatoarele:

I. Activele imobilizate

II. Activele circulante


III. Cheltuieli inregistrate in avans

In Activ elementele sunt grupate in ordinea crescatoare a lichiditatii In Pasiv elementele sunt grupate in ordinea descrescatoare a exigibilitatii

cheltuieli IV. Datorii pe termen lung si mediu V. Datorii pe termen scurt

Intre cele 2 parti A si P , trebuie sa existe intotdeauna o egalitate in virtutea principiului echilibrului bilantier: Active = Pasive sau : Utilizari = Resurse Ca si document de sinteza, bilantul este o parte componenta a unui set de modele numit ,, Situatii financiare . Potrivit ,, Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si cu Standardele Internationale de contabilitate aprobate prin OMFP nr. 94/2001.

-Bilant -Contul de profit si pierdere -Situatia modificarilor capitalurilor proprii -Situatia fluxurilor de trezorerie -Politici financiare si note explicative.
Cerinte : - sa fie relevante - sa fie credibile

Situatiile financiare anuale cuprind :

Structura bilantului ( in forma verticala ) este urmatoarea:

A. Active imobilizate I. Imobilizari necorporale II. Imobilizari corporale III. Imobilizari financiare B. Active circulante I. Stocuri II. Creante (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.) III. Investitii financiare pe termen scurt IV. Casa si conturi la banci C. Cheltuieli in avans D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete F. Total active minus datorii curente G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli I. Venituri in avans J. Capital si rezerve I. Capital subscris (prezentandu-se separat capitalul varsat si cel nevarsat) II. Prime de capital III. Rezerve din reevaluare IV. Rezerve V. Rezultatul reportat VI. Rezultatul exercitiului financiar