Sunteți pe pagina 1din 21

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BACAU COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE GHIKA COMANESTI

ATESTAT LA CONTABILITATE REALIZAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

COORDONATOR: PROF. ATUDOREI MIHAELA ELEV: CLIPA BOGDAN DANIEL

2013

INTRODUCERE
Raportrile contabile sunt printre primele nsemnri scrise care mai dinuie nc. Cele mai vechi exemple (regsite n tratatul lui Luca Paciolo) sunt listele de proprieti bogia cunoscute i sub denumirea de active. Raportrile privind activele reflect faraon, rege sau moier feudal. cepnd cu jumtatea anilor 1800 i cu revoluia industrial se schimb i natura proprietii unei afaceri. Activitile se dezvolt tot mai mult i atrag resurse financiare din surse externe. Finanatorii sunt preocupai de capacitatea debitorilor de a-i rambursa mprumuturile luate iar investitorii (coproprietarii) urmresc s asigure o cretere a valorii ntreprinderii. Putem vorbi n aceast situaie de dou categorii de utilizatori ai informaiei economico-fmanciare. Ambele categorii de utilizatori aveau nevoie de raportri privind profitabilitatea afacerii. O prim oficializare a unor astfel de raportri o constituie al 16 -lea Amendament al Constituiei Statelor Unite ale Americii. Prin acest Amendament, Congresul este autorizat s impun impozite pe profit, ceea ce creeaz necesitatea unei Situaii privind raportarea profitului. Situaiile financiare reprezint produsul final al activitii contabile. Ele reprezint clasificarea i sintetizarea unui cumul de tranzacii financiare, unele dintre ele fiind extrem de complexe situaiile financiare reprezit elementul central al raportrii financiare, reprezentnd principalul scop al comunicrii informaiei contabile ctre cei din exteriorul ntreprinderii. Lucrarile contabile de inchidere a exercitiului financiar se finalizeaza cu intocmirea situatiilor financiare anuale. Situatiile financiare anuale intocmite de managementul unei intreprinderi au drept scop reflectarea unei imagini fidele a pozitiei financiare (bilantul),a performantei financiare(contul de profit si pierderi),a fluxurilor de trezorerie (situatia fluxurilor de trezorerie) si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata(situatia modificarilor capitalurilor proprii si notele explicative).

deintorului, reprezentat de o persoan, care, n raport de perioada traversat, s-a numit

Au obligatia de a intocmi situatii financiare anuale: societatile comerciale companiile nationale si regiile autonome societatile cooperatiste alte persoane juridice cu scop lucrativ institutiile publice persoanele juridice cu scop nelucrativ persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente orice persoane juridice care organizeaza contabilitatea in partida dubla

Situatiile financiare anuale sunt insotite de raportul administratorilor. raportul cenzorilor si de procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor(asociatiilor). In intocmirea situatiilor financiare anuale trebuie respectate 3 reguli de baza si anume: 1) Principiul intangibilitatii situatiilor financiare anuale care presupune obligatia celor ce intocmesc situatiile financiare anuale de a face corectia oricaror erori,fie ele si referitoare la o perioada trecuta,numai in bilantul anului current,pastrand neschimbate bilanturile deja inchise. 2) Datele inscrise in situatiile financiare anuale trebuie sa corespunda cu datele inscrise in contabilitate,puse de acord cu rezultatele inventarierii 3) Necompensarea posturilor de activ cu cele de pasiv si nici a veniturilor cu cheltuielile ,in contul de profit si pierderi.

CAPITOLUL I BILANTUL INTREPRINDERII

Bilantul este acea componenta a situatiilor financiare anuale care reda imaginea pozitiei financiare a intreprinderii la finele perioadei de gestiune(31 decembrie),imaginea patrimoniului ei la data incheierii perioadei financiare de raportare. Formatul bilantului este urmatorul: A. ACTIVE IMOBILIZATE I. Imobilizari necorporale: 1. Cheltuieli de constituire 2. Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 3. Concesiuni,brevete licente,marci,drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale,daca au fost: a) achizitionate contra unei plati,sau b) create de societate 4. Fondul commercial in cazul in care a fost achizitionat 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie II. Imobilizari corporale 1. 2. 3. Terenuri si constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii,utilaje si mobilier

4.

Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

III. Imobilizari financiare 1. 2. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului Creante asupra societatilor din cadrul grupului,altele decat cele comerciale 3. 4. 5. 6. 7. Titluri sub forma de interese de participare Creante din interese de participare Titluri detinute ca imobilizari Alte creante Actiuni proprii(cu indicarea in note a valorii nominale)

B. ACTIVE CIRCULANTE I. Stocuri 1. Materii prime si materiale consumabile 2. Productia in curs de executie 3. Produse finite si marfuri 4. Avansuri pentru cumparari de stocuri II.Creante 1. 2. 3. 4. Creante comerciale Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului Sume de incasat de la societatile la care se detin interese de participare Alte creante

5.

Creante privind capitalul subscris si nevarsat

III. Investitii financiare pe termen scurt 1. 2. 3. Titluri de participare detinute la societati din cadrul grupului Actiuni proprii (cu indicarea in note a valorii nominale) Alte investitii financiare pe termen scurt

IV. Casa si conturi la banci C. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS D. DATORII PE TERMEN SCURT(MAI PUTIN DE UN AN) 1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni,prezentandu-se separat

imprumuturile in monede convertibile 2. Sume datorate institutiilor de credit 3. Avansuri incasate in contul comenzilor 4. Datorii comerciale 5. Efecte de comert de platit 6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului 7. Sume datorate privind interesele de participare 8. Alte datorii,inclusive datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale E. ACTIVE CIRCULANTE NETE,RESPECTIV DATORII CURENTE NETE F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE G. DATORII SCADENTE IN TERMEN DE MAI MULT DE UN AN

1.

Imprumuturi

din

emisiuni

de

obligatiuni,prezentandu-se

separat

imprumuturile in monede convertibile 2. Sume datorate institutiilor de credit 3. Avansuri incasate in contul comenzilor 4. Datorii comerciale 5. Efecte de comert de platit 6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului 7. Sume datorate privind interesele de participare 8. Alte datorii,inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare 2. Alte provizioane I. VENITURI INREGISTRATE IN AVANS J. CAPITAL SI REZERVE 1. Capital subscris(prezentandu-se separat capitalul varsat si cel nevarsat) 2. Primele de capital 3. Rezerve din reevaluare 4. Rezerve legale 5. Rezerve pentru actiuni propri 6. Rezerve statutare sau contractuale 7. Alte reserve

8. Rezultatul reportat(din perioade precedente) 9. Rezultatul exercitiului financiar 10. Patrimoniul public Bilantul cuprinde toate elementele de active si de pasiv grupate dupa natura,destinatie si lichiditate,respectiv natura,provenienta si exigibilitate. Activul bilantier este constituit din posturile rubricilor A,B si C,in timp ce pasivul bilantier ,din posturile rubricilor D,G,H,I si J.Rubricile E si F reprezinta indicatori economico-financiari,implicate in analize si decizii. Rubrica E reprezinta indicatorul "fond de rulment",iar rubrica F reprezinta un alt indicator semnificativ in analizele financiare si anume "capitalurile permenente",ca diferenta intre total active si datorii curente(datorii pe termen scurt).Optimizarea indicatorului "capitalurile permenente" este o problema de prima importanta ,deoarece excedentul sau insuficienta resurselor pe termen lung influenteaza solvabilitatea ,lichiditatea si rentabilitatea intreprinderii.De asemenea , bancile pot calcula gradul de acoperire a capitalurilor investite ,prin rata: Capitaluri permenente/capitaluri investite *100

CAPITOLUL II CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


Contul de profit si pierdere este acea componenta a situatiilor financiare anuale care prezinta performanta financiara a intreprinderii in ansamblul sau in exercitiul financiar respectiv. Prin urmare contul de profit si pierdere reprezinta dinamica activitatii intreprinderii,dinamica a carei rezultanta este situatia patrimoniului la finele perioadei de geastune , bilantul. Informatiile cuprinse in contul de profit si pierdere trebuie sa fie informatii privind miscarea ( rulajul ) conturilor de venituri si cheltuieli ale intreprinderii. Structura contului de profit si pierderi este urmatoarea: 1. 2. Cifra de afaceri neta Variatia stocurilor de produse finite ,produse reziduale,semifabricate si productie in curs de executie 3. 4. 5. Productia imobilizata Alte venituri din exploatare a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile b) Alte cheltuieli din afara (energie si apa ) c) Cheltuieli privind marfurile 6. Cheltuieli cu personalul a) Salarii b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala cu mentionarea distincta a celor referitoare la pensii

7.

a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale b) Ajustarea valorii activelor circulante

8. Alte cheltuieli de exploatare - Profitul sau pierderea din exploatare 9. Venituri din interese de participare 10. Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate,cu mentionarea separata a celor generate de societatile din cadrul grupului 11. Venituri din dobanzi si alte venituri similare,cu mentionarea separata a celor generate de societatile din cadrul grupului 12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitilor financiare detinute ca active circulante 13. Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli similare, cu mentionarea separata a celor generate de societatile din cadrul grupului 14. Profitul sau pierderea din activitatea curenta 15. Venituri extraordinare 16. Cheltuieli extraordinare 17. Profitul sau pierderea din activitatile extraordinare 18. Rezultatul brut total -profit -pierdere 19 . Impozitul pe profit 20. Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus

21. Rezultatul net al exercitiului financiar 22. Rezultatul pe actiune: - de baza - diluat Natura activitatilor generatoare de venituri si cheltuieli reprezinta criteriul ce sta la baza structurii contului de profit si pierderi.Acestea se impart in activitati ordinare (curente)si activitati cu caracter exceptional. Activitatile ordinare au caracter obisnuit si repetitiv si contribuie,in mare masura la obtinerea rezultatului.Ele cuprind activitatile de exploatare si financiare. Au caracter exceptional activitati cum sunt: vanzarea de mijloace fixe si alte active imobilizate,incasarea sau plata de amenzi,penalitatii,despagubiri,primirea sau acordarea de donatii etc.

CAPITOLUL III SITUATIA MISCARII CAPITALURILOR PROPRII


Situatia modificarilor capitalului propriu este acea situatie financiara care evidentiaza evolutia uneia din cele mai importante componente ale patrimo9niului

intreprinderii,capitalul propriu. Capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al proprietarilor in activele

intreprinderii ,dupa deducerea tuturor datoriilor. Nivelul capitalului propriu este deja reflectat in bilant,insa aceasta situatie reflecta evolutia tranzactiilor economice prin care s-a ajuns la acest nivel. Intocmirea acestei situatii financiare este bazata pe informatii de sinteza (profitul sau pierderea perioadei),pe informatii extracontabile si pe reconcilierea intre soldurile initiale si cele finale ale fiecarei clase de capitaluri proprii. Element al Sold la Cresteri Din 1 ianuarie total Reduceri Din Sold la 31

capitalului propriu

care:cresteri total prin transfer

care:reduceri decembrie prin transfer

1.Capitalul subscris 2.Prime de capital 3.Rezerve reevaluare 4.Rezerve legale 5.Rezerve actiuni proprii 6.Rezerve statutare sau contractuale pt din

7.Alte reserve 8.Rezerve conversie 9.Rezultatul reportat 10.Rezultatul reportat provenit din

din adoptarea pt prima IAS(sold data a

creditor

sau debitor) 11.Rezultatul reportat provenit

din modificarile de politici contabile 12. reportat din erorilor fundamentale 13.Rezultatul reportat reprezentand surplusul din realizat din Rezultatul provenit corectarea

reserve

reevaluare 14.Rezultatul exercitiului financiar(sold creditor debitor) sau

CAPITOLUL IV SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE


Situatia fluxurilor de trezorerie este acea situatie financiara anuala care da utilizatorului imaginea generarii si intrebuintarii resurselor banesti. O societate pentru a supravietui trebuie sa fie ,in acelasi timp profitabila si solvabila.Lichiditatea si solvabilitatea pot fi evaluate cu ajutorul informatiilor din tabloul fluxurilor de trezorerie.Situatia fluxurilor de trezorerie reflecta capacitatea intreprinderii de a genera fluxurile de numerar care sa-i acopere necesitatile imediate si pe termen mai lung si sa-i sustina dezvoltarea. Situatia fluxurilor de trezorerie este structurata similar contului de profit si pierderi,separand rezultatele activitatii de exploatare de cele ale activitatilor de investitii si de finantare. Tabloul fluxurilor de trezorerie se intocmeste potrivit unuia din modelele prevazute in normele I.A.S 7,norme ce au devenit operationale in tara noastra .prin O.M.F.94,din 20.02.2001. Metode pentru calculul si prezentarea elementelor pozitiei "fluxuri de numerar-total": 1) Metoda directa Fluxuri de numerar din activitati de exploatare: -incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii -incasarile in numerar provenite din redevente ,onorarii ,comisioane si alte venituri -platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii -platile in numerar catre si in numele angajatiilor -platile in numerar sau restituirile de impozit pe profit ,doar daca nu pot fi identificate in mod specific cu activitatile de investitii si de finantare

Fluxuri de numerar din activitati de investitii: platile in numerar pentru achizitionare de terenuri,cladiri,instalatii si

echipamente,active necorporale si alte investitii pe termen lung - incasarile in numerar din vanzarea de terenuri,cladiri,instalatii si echipamente,active necorporale si alte investitii pe termen lung - platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi. - incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi. -avansurile in numerar si imprumuturi effectuate catre terti -inasarile in numerar din rambursarea avansurilor si a altot imprumuturi acordate catre terti Fluxuri de numerar din activitati de finantare: -veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu -platile in numerar catre actionari pentru achizitionarea sau rascumpararea instrumentelor de capital propriu ale intreprinderii -venituri in numerar din emisiunea de obligatiuni sau contractarea de credite,ipoteci sau alte imprumuturi -rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate -platile in numerar ale locatorului pentru reducerea obligatiilor sale in cadrul operatiunilor de leasing financiar Fluxuri de numerar - total Numerar la inceputul perioadei Numerar la finele perioadei

2) Metoda indirecta Fluxuri de numerar din activitati de exploatare: -rezultatul net -modificarile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant -ajustari pentru elementele nemonetare si alte elemente incluse in investitii sau de finantare Fluxuri de numerar din activitati de investitii -platile in numerar pentru achizitionare de terenuri,cladiri,instalatii si activitatile de

echipamente,active necorporale si alte investitii pe termen lung -incasarile in numerar din vanzare de terenuri,cladiri,instalatii si echipamente,active necorporale si alte investitii pe termen lung -platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi -incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi -avansurile in numerar si imprumuturi efectuate catre terti -incasarile din rambursarea avansurilor si imprumuturilor acordate catre terti Fluxuri de numerar din activitati de finantare: -veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu -platile in numerar catre actionari pentru achizitionarea sau rascumpararea instrumentelor de capital propriu ale intreprinderii -venituri in numerar din emisiunea de obligatiuni sau contractarea de credite,ipoteci sau alte imprumuturi

-rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate -platile in numerar ale locatorului pentru reducerea obligatiilor sale in cadrul operatiunilor de leasing financiar Fluxuri de numerar - total Numerar la inceputul perioadei Numerar la finele perioadei.

CAPITOLUL V NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE


Notele explicative vor contine detalieri cerute de cadrul normativ(legislatie ,Standarde Internationale de Contabilitate),care sa permita utilizatorilor mai buna intelegere a informatiilor prezentate in situatiile financiare Principalele note explicative se refera la : 1.Active imobilizate -sold la inceputul anului ,cresteri si diminuari ale amortizarii inregistrate ,sold la finele anului,prezentate pe clase de active imobilizate 2.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli -sold la inceputul anului ,cresteri ,reduceri ,sold la finele anului,prezentate pe tipuri de provizioane si insotite de prezentarea modalitatilor de calcul ale provizioanelor. 3.Repartizarea profitului-prezentarea repartizarii pe destinatii,insitita de elemente de calcul pentru rezervele legale 4.Analiza rezultatului din exploatare-regruparea veniturilor si cheltuielilor directe,indirecte,de administrare si de desfacere. 5.Situatia creantelor si a datoriilor-soldul final al fiecarei grupe de creante si datorii si gruparea acestora pe termene de exigibilitate sub 1 an si peste 1 an. 6.Principii,politici si metode contabile aplicate-mentionarea acestora insotita de justificarea alegerii lor. 7.Actiuni si obligatiuni-numarul si valoarea fiecarui tip de actiuni si obligatiuni emise,obligatii si termene de rascumparare ,pentru cele emise in timpul exercitiului financiar trebuie precizate sumele realizate,valoarea nominala,actiuni proprii detinute.

8.Informatii privind salariatii,administratorii si directorii-pentru administratori si directori:salarizarea acestora si alte obligatii asumate in legatura cu acestia.Pentru salariati:numarul mediu aferent exercitiului curent si precedent,fond de salarii,asigurari sociale,alte cheltiuieli. 9.Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari Cei mai importanti indicatori economico-financiari sunt: - indicatorii de lichiditate - indicatorii de risc - indicatorii de activitate - indicatorii de profitabilitate - indicatorii privind rezultatul pe actiune A.Indicatorii de lichiditate: Lichiditatea curenta=Active curente/Datorii curente Valoarea recomandata acceptabila este de cca 2,reprezentand faptul ca,pe termen scurt ,activele circulante acopera de doua ori volumul datoriilor pe termen scurt. Lichiditatea curenta imediata=(Active curente-Stocuri)/Datorii curente Valoarea acceptabila a acestui indicator,numit si testul acid, este mai mare de 1. B.Indicatorii de risc: Gradul de indatorare=Capital imprumutat/Capital propriu*100 Sau Gradul de indatorare=Capital imprumutat/Capital angajat*100 Capitalul imprumutat se considera a fi suma imprumuturilor cu scadenta de peste 1 an.

Capitalul angajat=Capitalul imprumutat+Capitalul propriu Acest indicator arata capacitatea intreprinderii de a angrena capitaluri straine ei pentru finantarea fluxului propriu de trezorerie.Cu cat valoarea indicatorului este mai aproape de 100%(in prima varianta)sau 50%(in a doua varianta),cu atat pozitia intreprinderii este mai fragila in raport cu creditorii sai pe termen lung. Acoperirea dobanzilor=Profitul inaintea deducerii dobanzilor si a

impozitului pe profit/Cheltuielile cu dobanzile Indicatorul este exprimat in numar de ori si arata daca intreprinderea foloseste eficient capitalul imprumutat,reusind ca din profit sa asigure plata costului acestui credit(dobanda). Evident,cu cat indicatorul are o valoare mai ridicata,cu atat mai bine.O valoare egala cu 1 arata faptul ca se lucreaza exclusiv in beneficiul creditorilor, capitalul propriu neobtinand nici o fructificare. C.Indicatorii de activitate: Viteza de rotatie a stocurilor=Costul vanzarilor/Stocul mediu lunar Si inversul sau: Indicatorul de numar de zile de stocare=Stoc mediu*365/Costul vanzarilor Aprecierea dimensiunilor acestor indicatori depinde foarte mult de ramura din care face parte intreprinderea in ramurile cu ciclu lung de fabricatie si de desfacere,el este mai mare decat in ramurile producatoare de alimente proaspete. Viteza de rotatie a clientilor=Sold mediu clienti*365/Cifra de afaceri Viteza de rotatie a clientilor reflecta capacitatea intreprinderii de a-si colecta debitele pentru vanzarile efectuatesi,implicit,nevoia de finantare pentru aceasta categorie de capital circulant.Este de asemenea dependenta de ramura de activitate. Viteza de rotatie a activelor totale=cifra de afaceri/Total active

Indica eficienta financiara generala a intreprinderii,interesul fiind realizarea aceleiasi cifre de afaceri cu un volum mai redus de active . D.Indicatorii de profitabilitate: Rentabilitatea capitalului angajat=Profitul inaintea deducerii dobanzii si a impozitului pe profit/Capitalul angajat Arata eficienta utilizarii capitalului investit.Se calculeaza medii specifice pe industriecare, in tarile dezvoltate se publica pentru uzul investitorilor. Marja bruta a vanzarilor=Profitul brut din vanzari/(Cifra de afaceri*100) Marja bruta a vanzarilor arata performanta in obtinerea de preturi avantajoase la vanzare. E. Indicatori privind rezultatul pe actiune: Acesti indicatori au doua componente Componenta ce arata imbogatirea actionarilor=Profit net/Numar de actiuni comune emise Se compara cu pretul curent pe piata al unei actiuni si cu pretul de emisiune nominal,fiind un indicator de interes mai ales pentru investitorii pe termen lung. Componenta de rentabilitate pe actiune=(Dividend+Valoarea de optiuni sau actiuni emise gratuit)/Pret de piata al actiunii Se compara cu evolutia pretului pe actiune intre momentul cumpararii ei si momentul anuntarii rezultatelor pe actiune.Investitorul va alege fie sa vanda actiunea pentru a profita din evolutia pretului acesteia,fie sa-si exercite drepturile de incasare a dividendelor si a altor forme de distribuire a profiturilor acumulate de intreprindere.

S-ar putea să vă placă și