Sunteți pe pagina 1din 12

IAS 1 Prezentarea situa iilor financiare

1. INTRODUCERE Consiliul Interna ional al Standardelor Contabile (IASB) vizeaza satisfacerea cerin elor informa ionale ale unei categorii largi de utilizatori. Oferta de informa ie contabil , n cazul ntreprinderilor care aplic Standardele Interna ionale de Contabilitate, const in setul de situa ii financiare pe care acestea sunt obligate s le ntocmesc con ine: bilan ul contabil, contul de profit situa ia varia iei capitalurilor proprii, politicile contabile i s le fac publice i care i pierdere, tabloul fluxurilor de trezorerie, i notele explicative.

Aceste situa ii se regasesc n prevederile Standardului Interna ional de Contabilitate IAS 1. Acest Standard IAS 1 (revizuit 1997) nlocuie te Standardele Interna ionale de Contabilitate IAS 1, Prezentarea politicilor contabile, IAS 5, Informa ii ce trebuie prezentate n situa iile financiare, i IAS 13, Prezentarea activelor curente i a datoriilor curente. IAS 1 (revizuit) intr n vigoare pentru perioadele contabile care ncep la 1 iulie 1998 sau dup aceast dat , de i se ncurajeaz aplicarea Standardului anterior acestei date, ntruct cerin ele sunt consecvente cu cele din Standardele existente. 2. OBIECTIVUL I ARIA DE APLICABILITATE A IAS 1 Obiectivul acestui standard este de a prescrie baza pentru prezentarea situa iilor financiare generale, pentru a asigura comparabilitatea, att cu situa iile financiare ale ntreprinderii pentru perioadele precedente, ct i cu situa iile financiare ale altor ntreprinderi. Pentru a realiza acest obiectiv, acest Standard prevede considerente generale pentru prezentarea situa iilor financiare, recomand ri pentru structura acestora i cerin e minime privind con inutul situa iilor financiare. ntreprinderile ntocmesc i prezint situa ii financiare, care s ilustreze activitatea desf urat i situa ia la un moment dat pentru diferi i utilizatori, att interni, ct i externi. De i ri care aceste situa ii pot p rea asem n toare de la o ar la alta, ele sunt diferite, fapt determinat de diferen ele din mediile legale, economice i sociale, precum i de utilizatori din diferite au nevoi diferite n ceea ce prive te cerin ele na ionale.

Standardul IAS 1 se aplic tuturor tipurilor de ntreprinderi (individuale sau grup de ntreprinderi), inclusiv b ncilor i societ ilor de asigur ri. Standardele Interna ionale de Contabilitate se adreseaz n special ntreprinderilor comerciale, dar prin terminologia utilizat , comuna tuturor tipurilor de ntreprinderi, cerin ele contabile interna ionale privind ntocmirea i prezentarea situa iilor financiare pot fi aplicate de c tre orice tip de societate. 3. SCOPUL SITUA IILOR FINANCIARE Scopul situa iilor financiare este acela de a oferi informa ii despre pozi ia financiar , performan a i fluxurile de numerar ale unei ntreprinderi, utile pentru o gam larg de utilizatori n luarea deciziilor economice. Informa iile care prezint o importan a deosebita pentru utilizatori sunt enumerate n IAS 1, acestea fiind: activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile i cheltuielile (inclusiv c tigurile i pierderile) i fluxurile de numerar i echivalentele de numerar. Responsabilitatea ntocmirii i prezent rii situa iilor financiare revine consiliului de administra ie i/sau altui organ de conducere al unei ntreprinderi. n Romnia, responsabilitatea vizeaz organizarea i conducerea contabilit ii. Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat n anul 2002, precizeaz unit ii respective. 4. COMPONENTE ALE SITUA IILOR FINANCIARE Un set complet de situa ii financiare include urm toarele componente: 1. bilan ul; 2. contul de profit i pierdere; 3. modific rile capitalurilor proprii 4. situa ia fluxurilor de numerar 5. politicile contabile i notele explicative. ntreprinderile sunt ncurajate s prezinte, n afara situa iilor financiare, o analiz financiar efectuat de conducere care descrie i explic caracteristicile principale ale i principalele performan ei financiare i pozi iei financiare ale ntreprinderii, precum c responsabilitatea organiz rii i conducerii contabilit ii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obliga ia gestion rii

incertitudini cu care se confrunt . 4.1. BILAN UL Bilan ul ofer informa ii esen iale despre capacitatea ntrerprinderii de a degaja fluxuri viitoare de trezorerie, despre necesit ile de creditare viitoare i capacitatea de onorare a
2

acestora, despre repartiz rile viitoare c tre creditori, ac ionari sau alte categorii. Conform Cadrului contabil general de ntocmire i prezentare a situa iilor financiare, pozi ia financiar este reflectat prin intermediul bilan ului, mai precis prin intermediul elementelor sale, adic active, datorii i capitaluri proprii. 4.1.1. Definirea elementelor de bilan Potrivit Cadrului general al IASB: y Un activ este o resurs controlat de ntreprindere ca urmare a unor evenimente trecute i din care se prevede c se vor ob ine beneficii economice viitoare. y O datorie este o obliga ie actual a ntreprinderii provenit din evenimente trecute i a c rei decontare va conduce la o ie ire de resurse care ncorporeaz beneficii economice. y Capitalurile proprii reprezint interesul rezidual n activele ntreprinderii dup deducerea tuturor datoriilor. 4.1.2. Recunoa terea activelor i datoriilor Un activ este recunoscut n bilan n momentul n care este probabil realizarea unui beneficiu economic viitor de c tre ntreprindere i activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat n mod credibil (IAS 1 Prezentarea situa iilor financiare). O datorie este recunoscut n bilan n momentul n care este probabil ca o ie ire de resurse, purt toare de beneficii economice, va rezulta din lichidarea unei obliga ii prezente, iar valoarea la care se va realiza aceast Prezentarea situa iilor financiare). Fiecare ntreprindere trebuia s determine, pe baza naturii activit ii sale, dac s prezinte sau nu activele curente i imobilizate i datoriile curente i pe termen lung, ca i clasific ri separate n bilan . Atunci cnd ntreprinderea hot r te s nu fac aceast clasificare, activele i datoriile trebuie prezentate pe larg, n ordinea lichidit ii lor. IAS 1 Prezentarea situa iilor financiare, nu impune ntreprinderilor un format standardizat pentru prezentarea informa iilor privind pozi ia financiar bilan ului, astfel nct informa iile prezente s fie ct mai relevante. ntreprinderile din Uniunea European sunt obligate s respecte schemele de prezentare prescrise n Directiva a IV-a, deoarece nici o derogare de la aceste scheme nu este autorizat , cu excep ia cazurilor prev zute de aceea i Directiv . n virtutea acestor scheme, ntreprinderile europene trebuie s repartizeze elementele de activ la rubricile: activ circulant i activ deoarece fiecare ntreprindere, n func ie de specificul activit ii, poate s - i alc tuiasc propria structur a lichidare poate fi evaluat n mod credibil(IAS 1

imobilizat. Aceast distinc ie poate s furnizeze un tablou diferit de abordarea curent/termen lung, preconizat n IAS 1 Prezentarea situa iilor financiare. Pentru prezentarea elementelor n bilan ntreprinderile pot opta pentru unul din urm toarele dou criterii: criteriul curent/termen lung i criteriul lichiditate/exigibilitate. Reglement rile contabile din ara noastr au optat pentru o clasificare a elementelor de activ n active imobilizate i active circulante, respectnd astfel cerin ele din Directiva a IV-a. Criteriul adoptat a fost cel bazat pe lichiditatea activelor i nu pe clasificarea curent/termen lung. n ceea ce prive te clasificarea datoriilor, normalizatorii contabili romni au optat pentru primul criteriu de clasificare al elementelor din bilan , i anume curent/termen lung. Astfel, n bilan apar urm toarele dou posturi: datorii ce trebuie pl tite ntr-o perioad mai mare de un an i datorii ce trebuie pl tite ntr-o perioad mai mic de un an. Clasificarea elementelor n bilan dup criteriul curent/termen lung permite

ntreprinderii s cunoasc la sfr itul exerci iului financiar activele nete (dac activele sunt mai mari dect datoriile), respectiv datoriile nete (dac datoriile sunt mai mari dect activele) de care ntreprinderea dispune pe termen scurt (pn la un an) sau pe termen lung (mai mare de un an). Bilan ul trebuie s cuprind elemente-rnduri care prezint , cel pu in, urm toarele valori (IAS 1 Prezentarea situa iilor financiare, paragraful 66): y y y y y y y y y y y y y Imobiliz ri corporale; Active necorporale; Active financiare; Investi ii financiare contabilizate prin metoda punerii n echivalen ; Stocuri; Crean e comerciale i similare; Numerar i echivalentele de numerar; Datorii comerciale i similare; Datorii i active fiscale, a a cum sunt ele cerute de IAS 12 Impozit pe profit; Provizioane; Datorii pe termen lung purt toare de dobnd ; Interes minoritar; Capital emis i rezerve. O ntreprindere poate s prezinte bilan ul fie n format cont, fie n format list , ns cu respectarea cerin elor minime obligatorii de la paragraful 66.
4

Reglement rile contabile din ara noastr au optat pentru un format list al bilan ului, care se bazeaz pe ecua ia fundamental : Active - Datorii = Capitaluri proprii. Structura bilan ului este standardizat i detaliat f r a se limita doar la elementele minime cerute de IAS i cu Directivele 1 Prezentarea situa iilor financiare. Structura detaliat este rezultatul faptului c s-a ncercat armonizarea nu doar cu Standardele Interna ionale de Contabilitate, ci Europene. 4.2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Studiile efectuate n ultima perioad au relevat faptul c pe pia a informa iilor financiare produsul cel mai solicitat este contul de profit i pierdere, deoarece arat dac ntreprinderea i-a atins sau nu obiectivul fundamental, cel de a ob ine un profit acceptabil. IAS 1 Prezentarea situa iilor financiare indic o list minimal a elementelor ce trebuie cuprinse n contul de profit i pierdere (IAS 1 Prezentarea situa iilor financiare, paragraful 75), precum: y y y y Venitul; Rezultatele din activitatea de exploatare; Costurile de finan are; Partea din profituri i pierderi aferent ntreprinderilor asociate i asocierilor n participa ie contabilizat prin metoda punerii n echivalen ; y y y y y Cheltuielile fiscale; Profitul sau pierderea din activit ile curente; Elemente extraordinare; Interesul minoritar; Profitul net sau pierderea net a perioadei.

ntreprinderile au posibilitatea s adauge n contul de profit i pierdere elemente, rnduri, titluri i subtotaluri, atunci cnd un Standard Interna ional de Contabilitate o cere sau atunci cnd o astfel de prezentare este necesar pentru prezentarea fidel a rezultatelor financiare ale ntreprinderii (IAS 1 Prezentarea situa iilor financiare, paragraful 75); criteriile ce trebuie respectate n acest caz sunt pragul de semnifica ie, natura i func ia diferitelor componente de venituri i cheltuieli. IAS 1 nu prevede un anumit model de prezentare a contului de profit i pierdere. IAS 1 cere ca o ntreprindere s prezinte fie n contul de profit i pierdere, fie n notele explicative o analiz a cheltuielilor utiliznd o clasificare bazat fie pe natura cheltuielilor, fie pe
5

destina ia lor n cadrul ntreprinderii. Alegerea uneia dintre cele dou metode (metoda costului vnz rilor i metoda naturii cheltuielilor) depinde de factori istorici i economici, dar i de natura organiza iei. Avnd n vedere c performan fiecare metod este avantajoas pentru anumite tipuri de ntreprinderi, IAS 1 solicit o alegere n func ie de cea care prezint cel mai fidel elementele de ale ntreprinderii (IAS 1 Prezentarea situa iilor financiare, paragraful 84). Deoarece informa iile privind natura cheltuielilor sunt utile n previzionarea viitoarelor fluxuri de numerar, atunci cnd este utilizat metoda costului vnz rilor, norma contabil interna ional solicit o prezentare adi ional privind clasificarea dup natur . 4.2.1. Definirea veniturilor i cheltuielilor Veniturile reprezint cre teri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de intr ri sau cre teri ale activelor sau descre teri ale datoriilor care se concretizeaz n cre teri ale capitalului propriu, altele dect cele rezultate din contribu ii ale ac ionarilor. Cheltuielile reprezint diminu ri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de ie iri sau sc deri ale activelor sau cre teri ale datoriilor care se concretizeaz n reduceri ale capitalului propriu, altele dect cele rezultate din distribuirea acestora c tre ac ionari. 4.2.2. Recunoa terea veniturilor i cheltuielilor Cadrul conceptual al IASB a stabilit care sunt criteriile pentru recunoa terea elementelor ce descriu performan a companiei. Astfel, veniturile sunt recunoscute n contul de profit i pierdere atunci cnd a avut loc o cre tere a beneficiilor economice viitoare aferente cre terii unui activ sau diminu rii unei datorii, iar aceast cre tere poate fi evaluat credibil. Cheltuielile sunt recunoscute n contul de profit i pierdere atunci cnd a avut loc o reducere a beneficiilor economice viitoare, aferent diminu rii unui activ sau cre terii unei datorii, iar aceast reducere poate fi evaluat credibil. Aceasta nseamn c recunoa terea cheltuielilor are loc simultan cu recunoa terea cre terii datoriilor sau reducerii activelor. 4.2.3. Evaluarea veniturilor i cheltuielilor Evaluarea veniturilor se efectueaz conform prevederilor din IAS 18, la valoarea just a contrapresta iei primit sau de primit (IAS 18, Venituri, paragraful 9). De regul , valoarea veniturilor generate de o tranzac ie se determin pe baza unui acord ntre companie i cump r tor sau utilizatorul activului, lundu-se n considerare reducerile comerciale acordate de companie.
6

Mijlocul de plat

ce urmeaz

a fi primit este, n general, numerarul sau echivalente ale

numerarului, iar suma veniturilor reprezint suma numerarului sau echivalentelor de numerar primit sau de primit. n ceea ce prive te evaluarea cheltuielilor, aceasta se efectueaz la valoarea just a mijlocului de plat acordat sau de acordat n schimbul contrapresta iei primite sau de transferat f r echivalent (Ristea M., Contabilitatea financiar a ntreprinderii, pag. 427). 4.3. SITUA IA MODIFIC RILOR CAPITALURILOR PROPRII Modific rile n capitalurile proprii ale ntreprinderii ntre dou date ale bilan ului reflect cre terea sau reducerea activului net sau a avu iei n cursul perioadei, n baza principiilor particulare de evaluare adoptate i prezentate n situa iile financiare. Cu excep ia modific rilor rezultate din tranzac iile cu ac ionarii, cum ar fi aporturile de capital i dividendele, modificarea global a capitalurilor proprii reprezint c tigurile i pierderile totale generate de activit ile ntreprinderii pe parcursul perioadei. Rezultatul contabil se poate determina att din punct de vedere economic, ca diferen ntre veniturile i cheltuielile nregistrate n cursul perioadei, ct patrimonial, ca diferen tranzac iile cu proprietarii, privind aportul sau distribuirea de capital. Situa ia modific rilor capitalurilor proprii poate fi considerat ca o situa ie ce permite reflectarea performan ei globale a ntreprinderii. IAS 1 Prezentarea situa iilor financiare, ofer dou scheme de prezentare a Situa iei modific rilor capitalului propriu. Acestea sunt: y y Situa ia modific rilor capitalului propriu care s reflecte toate varia iile activului net; Situa ia modific rilor capitalului propriu altele dect aporturile sau distribuirile fa de proprietari. Primul model este mai vast, deoarece cuprinde i prezentarea tranzac iilor cu proprietarii, precum i modific rile aferente fiec rui post de capital propriu. Pentru acest model s-ar impune utilizarea unui Cont de profit i pierdere dup repartizarea profitului deoarece rezultatul este repartizat att pentru dividende, ct i pentru celelalte componente care formeaz capitalul propriu. Astfel, varia ia capitalului propriu reflect partea din rezultatul exerci iului care nu a fost distribuit sub form de dividende i care r mne n ntreprindere. Aceasta, mpreun cu elementele care mbrac forma de c tiguri i pierderi nregistrate direct n capitalul propriu, f r a tranzita Contul ntreprinderii, permite m surarea mbog irii patrimoniale a ntreprinderii.
7

i din punct de vedere

ntre activul net de la sfr itul i de la nceputul perioadei, excluznd

Al doilea model are n vedere reflectarea tuturor tranzac iilor care mbrac forma de c tiguri sau pierderi, i care se nregistreaz direct n capitalurile proprii, f r a tranzita Contul de profit i pierdere. Pentru un astfel de model s-ar impune un Cont de profit i pierdere nainte de repartizarea profitului. Suma elementelor prezentate conform acestui model permite calculul unui indicator, cunoscut pe plan interna ional sub denumirea de comprehensive income, sau rezultat economic sau global, care este o m sur extensiv a performan ei financiare a unei ntreprinderi. Totu i pentru a m sura performan a ntreprinderii pentru exerci iul ncheiat nu ar trebui s se ia n considerare efectul cumulativ al modific rii politicii contabile i corec ia erorilor fundamentale apar ine unor exerci ii anterioare, i care au fost nregistrate n capitalul propriu, prin afectarea soldului de deschidere al rezultatului reportat. Situa ia modific rilor capitalului propriu se ntocme te potrivit reglement rilor din ara noastr numai de societ ile care aplic Reglement rile armonizate cu Directiva a IV-a i cu Standardele Interna ionale de Contabilitate i reflect toate varia iile capitalului propriu, inclusiv tranzac iile cu proprietarii. Nu se poate spune c exist mai multe modele de situa ii privind varia ia capitalurilor proprii, pentru c ntreprinderilor le este impus forma de prezentare, deoarece nu exist op iunea pentru ntocmirea unei situa ii a c tigurilor i pierderilor, care s nu reflecte tranzac iile cu proprietarii. 4.4. SITUA IA FLUXURILOR DE NUMERAR Informa iile referitoare la fluxurile de numerar ale unei ntreprinderi sunt utile n oferirea utilizatorilor de situa ii financiare a unei baze pentru evaluarea capacit ii ntreprinderii de a genera numerar sau echivalente de numerar. Deciziile economice care sunt luate de utilizatori necesit o evaluare a capacit ii de a genera numerar sau echivalente de numerar. Tabloul fluxurilor de trezorerie reprezint o situa ie de flux, care, spre deosebire de Contul de profit i pierdere, exprim realit i indiscutabile, neconven ionale. Acesta permite compararea rezultatelor ntreprinderii prin eliminarea efectelor diferitelor metode contabile pentru acelea i opera ii i evenimente. Se poate afirma c varia ia trezoreriei se calculeaz simplu cu ajutorul bilan ului. Dar fenomenele de lichiditate i solvabilitate solicit analize complexe pentru a determina contribu ia factorilor care genereaz aceast varia ie, fiind necesar un tablou al fluxurilor de trezorerie. De asemenea, acest tablou permite s se evalueze capacitatea ntreprinderii de a degaja lichidit i, s se determine necesarul de lichidit i, s se prevad scaden ele i riscul ncas rilor viitoare. Avnd la dispozi ie un tablou al fluxurilor de trezorerie, utilizatorii pot s evalueze schimb rile activului net al unei ntreprinderi n structura
8

sa financiar , capacitatea de adaptare la diferite conjuncturi i oportunit i, s elaboreze modele pentru aprecierea diferitelor ntreprinderi. Varia ia lichidit ilor i echivalentelor de lichidit i se poate explica prin ac iunea a trei factori sau tipuri de activit i, tabloul de trezorerie bazndu-se pe o clasificare func ional a fluxurilor ntreprinderii: activit i de exploatare, activit i de investi ii i activit i de finan are. Fluxul de trezorerie generat de activitatea de exploatare apare ca un indicator vital pentru m surarea performan ei financiare a ntreprinderii, de m rimea lui depinznd aprecierea capacit ii ntreprinderii de a genera suficiente lichidit i i echivalente de lichidit i n scopul realiz rii de noi investi ii, de a acorda dividendele, de a rambursa mprumuturi, toate acestea f r a se apela la surse externe de finan are costisitoare. Fluxul de trezorerie generat de activitatea de exploatare poate fi determinat prin dou degajate de contabilitatea de angajamente. Metoda direct este dorit de investitori, deoarece permite stabilirea valorii despre lichiditate i solvabilitatea ntreprinderii pe baza previziunilor de cash-flow. Metoda indirect este preferat de manageri, deoarece ascunde utilizatorilor externi imaginea real ntreprinderii, precum i de contabili, pentru u urin a calculului. Fluxul de trezorerie din exploatare, care reprezint n principal diferen a dintre ncas rile de la clien i i pl ile fa de furnizori i salaria i, furnizeaz investitorilor o informa ie complementar rezultatului furnizat de contabilitatea de angajamente, fiind un bun indicator pentru m surarea performan ei ntreprinderii. 4.5. POLITICI CONTABILE I NOTE EXPLICATIVE metode: metoda direct , care opereaz numai cu informa ii de tip ncas ri i pl i; metoda indirect , care opereaz , n principiu, cu informa ii

Notele la situa iile financiare trebuie prezentate ntr-un mod sistematic. Fiecare element din bilan , contul de profit i pierdere i situa ia fluxurilor de numerar trebuie s fac trimitere la toate informa iile aferente din note. Notele la situa iile financiare includ descrieri narative sau analize mai detaliate ale sumelor prezentate n bilan , contul de profit i pierdere, situa ia fluxurilor de numerar i situa ia modific rii capitalurilor proprii, precum i informa ii suplimentare, cum ar fi angajamentele i datoriile contingente. Ele includ informa iile cerute i ncurajate a fi prezentate de Standardele Interna ionale de Contabilitate i alte prezent ri necesare pentru o prezentare fidel . Notele sunt n mod normal prezentate n urm toarea ordine care ajut utilizatorii la n elegerea situa iilor financiare i compararea acestora cu situa iile altor ntreprinderi:
9

y y y

Declara ia conformit ii cu Standardele Interna ionale de Contabilitate; Prezentarea bazei (bazelor) de evaluare i a politicilor contabile aplicate; Informa ii care stau la baza elementelor-rnduri prezentate n fiecare situa ie financiar n ordinea n care este prezentat fiecare element-rnd i fiecare situa ie financiar ; Alte prezent ri, inclusiv: contingen e, angajamente i alte informa ii financiare i informa ii nefinanciare. Sec iunea politicilor contabile din notele la situa iile financiare trebuie s descrie

urm toarele: y y Baza (bazele) de evaluare utilizate la ntocmirea situa iilor financiare; Fiecare politic contabil specific necesar pentru o n elegere corespunz toare a situa iilor financiare. n plus fa de politicile contabile specifice utilizate n situa iile financiare, este important ca utilizatorii s cunoasc baza de evaluare utilizat (costul istoric, costul curent, valoarea realizabil , valoarea just sau valoarea actualizat ), deoarece aceasta formeaz baza de ntocmire a situa iilor financiare ca ntreg. Atunci cnd este utilizat mai mult o baz de evaluare n situa iile financiare, de exemplu, atunci cnd sunt reevaluate anumite active imobilizate, este suficient indicarea categoriilor de active i datorii la care se aplic fiecare baz de evaluare. La alegerea prezent rii sau nu a unei politici contabile specifice, managementul ia n considerare dac astfel utilizatorii ar putea fi ajuta i la n elegerea modului n care tranzac iile i evenimentele se reg sesc n performan a i pozi ia financiar raportate. Fiecare ntreprindere are n vedere natura activit ii sale i politicile pe care utilizatorul se a teapt s le g seasc pentru acel tip de ntreprindere. De exemplu, se a teapt ca toate ntreprinderile din sectorul privat s prezinte politica contabil a impozitelor pe profit, inclusiv impozitele amnate i crean ele privind impozitele amnate. Atunci cnd o ntreprindere are activit i n str in tate sau tranzac ii n valut ntr-un volum semnificativ, se a teapt prezentarea politicilor contabile de recunoa tere a c tigurilor i pierderilor de curs valutar, precum i de acoperire a riscului unor astfel de c tiguri sau pierderi. n situa iile financiare consolidate, este prezentat politica utilizat la determinarea fondului comercial i a interesului minoritar.

10

5. CONCLUZII Sistemul contabil IAS se aplic obligatoriu la anumi i agen i economici din Romnia nc din 2000 i exist inten ia de a generaliza treptat aceste standarde interna ionale, a a nct ele s fie aplicate i n cele mai mici ntreprinderi. Totu i, este un sistem greoi, cu mai multe eviden e contabile, calcule mai complicate reglementat de legisla ia romneasc . Noile criterii introduse de sistemul contabil interna ional vor avea un impact negativ asupra multor ntreprinderi, motiv pentru care chiar Guvernul impune un ritm mai lent de aplicare a acestor standarde. Este necesar contabilitate, deoarece aplicarea lor asigur Romnia cu rile din afar . introducerea standardelor interna ionale de comparabilitatea indicatorilor economici din i rezultate diferite fa de sistemul contabil

11

Bibliografie: 1. Epstein, Barry J., (2007) Wiley IFRS 2007: Interpretarea Interna ionale de Contabilitate Bucure ti 2. Feleag L., Feleag N., (2007) Contabilitate financiar . O abordare european ., (2005) Sinteze, studii de caz i interna ional , vol. 2. Contabilitate financiar aprofundat , Editura Economic , Bucure ti 3. Grbin M., Bunea i teste gril privind aplicarea IASIFRS, vol. 1, Editura CECCAR, Bucure ti 4. Ristea M., Lungu C., Jianu I., (2004) Ghid pentru n elegerea i aplicarea Standardelor Interna ionale de Contabilitate IAS 1 Prezentarea situa iilor financiare, Editura CECCAR, Bucure ti 5. Ristea M., Olimid L., Calu D., (2006) Sisteme contabile comparate, Editura CECCAR, Bucure ti 6. Ristea M., (2005) Contabilitatea financiar a ntreprinderii, Ed. Universitar , Bucure ti i aplicarea Standardelor i Raportare Financiar , Editura BMT Publishing House,

12

S-ar putea să vă placă și