Sunteți pe pagina 1din 33

Academia de Studii Economice din Bucuresti Facultatea de Management

Managementul Riscului
pentru Modernizarea activitatii de productie a intreprinderii S.C. Cromsteel industries S.A., prin achizitionarea de echipamente si instalatii inalt tehnologizate si knowhow de inalta performanta

Realizat de Alecu Alexandra Butnariu Florentina Andreea Mihai Andreea Coordonator: Conf. dr. Nadia Ciocoiu Master: Managementul Proiectelor

15.01.2013

Continut

1. Obiective..................................................................................................................................................3 2. Date generale despre proiect ....................................................................................................................3 3. Roluri si Responsibilitati..........................................................................................................................5 4. Documentarea riscului.............................................................................................................................6 5. Activitati ale echipei.................................................................................................................................7 6. Calendarul activitatilor de managementul riscului..................................................................................10 7. Bugetul pentru managementul riscului ..................................................................................................11 8. Instrumente si informaii folosite in managementul riscului....................................................................11 9. Concluzii................................................................................................................................................11 Anexe........................................................................................................................................................12 Anexa 1: Graficul activitatilor...................................................................................................................13 Anexa 2: Devizul general privind cheltuielile necesare realizarii proiectului..............................................15 Anexa 3: Detalierea costurilor proiectului pe fiecare categorie de cheltuial ( eligibila sau neeligibila )....17 Anexa 4: Registrul riscurilor.....................................................................................................................18 Anexa 5: Topul primelor 10 riscuri identificate.........................................................................................26 Anexa 6: Planul pentru tratarea riscurilor.................................................................................................27 Anexa 7: Matricea riscurilor dupa aplicarea masurilor de tratare a riscurilor............................................31 Anexa 8: Topul primelor 10 riscuri ale proiectului (dupa aplicarea masurilor de tratare)..........................32

1. Obiective
Acest document descrie cum se deruleaza activitatea de managementul ricului n cadrul proiectului: Modernizarea activitatii de productie a intreprinderii S.C. Cromsteel industries S.A., prin achizitionarea de echipamente si instalatii inalt tehnologizate si know how de inalta performanta. Sunt definite rolurile si responsabilitile participanilor la procesul de managementul riscului, activitile pe care acetia le vor realiza, calendarul i bugetul managementului de risc, tehnicile i instrumentele utilizate.

2. Date generale despre proiect


Proiectul Modernizarea activitatii de productie a intreprinderii s.c. Cromsteel industries s.a., prin achizitionarea de echipamente si instalatii inalt tehnologizate, knowhow de inalta performanta are ca scop : Cresterea capacitatii de productie, care va duce la intarirea pozitiei societatii pe piata interna si externa, inclusiv prin crearea de noi relatii productive si comerciale Imbunatatirea conditiilor de munca in unitate prin achizitionarea unor echipamente si utilaje performante si eficiente Obiectivul general al proiectului consta in cresterea productivitatii intreprinderii prin introducerea tehnologizarii si automatizarii, asigurandu-se astfel principiile unei dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea obtinuta la nivelul Uniunii Europene, conducand totodata si la cresterea nivelului de pregatire a personalului muncitor iar pe plan national contribuind la dezvoltarea intensiva a economiei nationale. Obiectivul specific consta in modernizarea intreprinderii prin achizitionarea de utilaje, tehnologii si echipamente noi, inalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricatie si achizitionarea de know-how performant, cu impact direct asupra cresterii productivitatii si eficientei intreprinderii, conducand astfel la consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania. Realizarea proiectului ce se doreste a fi iniiat de acesta firm, va avea consecine directe asupra populaiei din localitatea Targoviste si din mediul rural limitrof acestei localitati, prin atragerea, reorientarea profesional i ocuparea legal a forei de munc, i implicit stabilizarea acesteia prin ridicarea nivelului de trai. Proiectele iniiate, se vor dezvolta n deplin concordan cu cerinele de mediu, propunndu-i conservarea, protejarea i eliminarea factorilor poluatori existeni. Perioada de timp pe care se realizeaza o analiza si un management al riscurilor este de 24 de luni, reprezentand perioada de implementare a proiectului propus a se realiza (vezi grafic activitati din Anexa nr. 1). In vederea implementarii celor 4 linii tehnologice de cromare continua fara contacti de mercur precum si a instalatiilor si utilajelor adiacente (poduri rulante si instalatia de neutralizare crom si epurare ape cromice), singurul aviz necesar este avizul de mediu si fisa tehnica a acestuia. Pentru o mai bun corelare ntre capacitatea de producie i raportul calitatea/pret a produselor obtinute este nevoie s se fac o serie de investiii prin introducerea de tehnologie moderna, achizitionarea de utilaje, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, know-how
3

performant, instalatii de tratarea apelor reziduale si de protectie a mediului. In acest sens sunt necesare numeroase achizitii enumerate in tabelul nr. 2.1. Tabelul nr. 2.1. Utilaje, echipamente, instalatii si know-how achizitionate
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Denumire utilaj Know-how Masina de frezat, tesit, gaurit si filetat Masina de rectificat fara centre 10-60 Masina de rectificat fara centre 6-40 Instalatie de cromare continua 16-25 Instalatie de cromare continua 30-40 Instalatie de cromare continua 50-60 Pod rulant 3,2 tone 13 m Pod rulant 8 tone 16 m Instalatie epurare ape cromice Instalatie neutralizare crom Electrostivuitor, 1500Kg, 4000mm Nr. buc. 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2

Pe baza informatiilor rezultate din devizul de cheltuieli ( Anexa nr. 2) si din detalierea costurilor proiectului pe fiecare categorie de cheltuiala (eligibila sau neeligibila), asa cum este prezentat in Anexa nr. 3, s-au stabilit sursele de finantare necesare implementarii proiectului, impartite pe doua categorii in functie de provenienta lor: sursa proprie sau sursa atrasa asa cum se observa din tabelul nr. 2.2. Tabelul nr. 2.2. Surse de finantare Nr. Surse de finantare Crt. I Valoarea totala a proiectului II Valoarea neeligibila a proiectului III Valoarea eligibila a proiectului 1 Asistenta financiara nerambursabila solicitata 2 Contributia solicitantului 2.1 Contribuia n numerar 2.2 mprumut Valoare (lei) 21.862.349 5.127.794 17.630.927 8.815.464 13.046.885 4.231421 8.815.464

Valoarea totala a proiectului este sustinuta atat prin contributia beneficiarului, cat si prin asistenta financiara nerambursabila in valoare de 50% din valoarea neta totala estimata, procentaj maxim ce poate fi obtinut de catre intreprinderile mari in cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice (POS-CCE) 2007-2013". Partea suportata de catre societate este obtinuta in mare parte prin contractarea unui credit cu o perioada de rambursare de 5 ani.

3. Roluri si Responsibilitati

Manager de Proiect

Rolul in cadrul proiectului: Va pregati si organiza planurile de activitate in cadrul proiectului si va asigura resursele necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului. Va conduce echipa de proiect si va raspunde de buna desfasurare a tuturor activitatilor din proiect. In acest scop verifica, asigurara comunicarea cu partenerii din cadrul proiectului si respectarea obligatiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat; Atributiile postului: - Conducerea generala a activitatii echipei de proiect in vederea indeplinirii obiectivelor acestuia; - Coordoneaza, planifica si raspunde de organizarea eficienta a activitatilor aprobate prin proiect; - Asigura si raspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea si oportunitatea operatiunilor legate de implementarea proiectului; - Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului si informeaza la timp echipa de management despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau - Asigura si raspunde pentru buna desfasurare a activitatilor si intocmirea documentelor solicitate in cadrul procesului de derulare si implementare a proiectului; - Asigura pastrarea confidentialitatii activitatilor si a documentelor realizate de membrii echipei de proiect; - Solutioneaza problemele, semnalate de managerul de risc, care pot sa apara ca situatii neprevazute, inclusiv prin solicitarea unor amendamente la conditiile contractuale; - Evalueaza rezultatele implementarii proiectului conform graficului de activitati aprobat si asigura derularea continua si fara probleme a desfasurarii activitatilor; - Managerul de risc si ceilalti membrii ai echipei se intalnesc lunar pentru a realiza si revizui estimarile referitoare la riscurile proiectului si pentru a reformula lista celor mai importante riscuri;

Manager de risc

Rolul in cadrul proiectului: Va identifica si monitoriza riscurile survenite pe parcursul implementarii proiectului. Astfe, stabileste si mentine legaturi puternice atat cu mmbrii echipei cat si cu manaagerul de proiect pentru mentinerea in parametrii normali ai riscurilor proiectului. Atributiile postului: - Identifica si monitorizeaza riscurile proiectului impreuna cu ceilalti membrii ai echipei de management - Raporteaza catre managerul de proiect identificarea unor noi riscuri aparute;
5

Inginer tehnic

Monitorizeaza impactul riscurilor survenite; Informeaza membrii echipei de management de proiect asupra posibilului impact survenit de pe urma fiecarui risc identificat: - Identifica si gestioneaza aplicarea masurilor de combatere a riscurilor proiectului; - Raporteaza catre managerul de proiect stadiul aplicarilor masurilor de combatere a riscurilor; - Va realiza impreuna cu responsabilul economic un buget de risc al proiectului. Rolul in cadrul proiectului Va elabora specificatiile tehnice ale documentatiei pentru licitatii, a caietului de sarcini impreuna cu responsabilul economic si va urmari executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii si al respectarii termenelor de executie. Atributiile postului

Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor identificate si tehnologii Instruieste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru; Urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii si respectarii termenelor de executie Urmareste ca aprovizionarea cu materiale comandate sa se faca la timp sis a verifice existenta documentelor de calitate

Responsabil financiar

Rolul in cadrul proiectului: Va participa la elaborarea documentatiei necesare pentru achizitia echipamentelor solicitate, va verifica devizele estimative, va evalua ofertele financiare; Atributiile postului: - Asigura derularea procedurilor de achizitii, conform prevederilor legale - ntocmete i gestioneaz n format electronic, registrul contractelor ncheiate n cadrul proiectului - Asigura indeplinirea tuturor obligatiilor, de natura financiara, rezultate ca urmare a derularii proiectului in cauza. - De asemenea, va supraveghea si certifica incadrarea in bugetul proiectului a tuturor actiunilor generatoare de cheltuieli, aferente proiectului. - Verifica si avizeaza rapoartele de natura financiara, trimise de contractor si, pe baza acestora, elaboreaza cererile de rambursare adresate finantatorului; - Va realiza si monitoriza impreuna cu managerul de risc bugetul de risc al proiectului.

4. Documentarea riscului
Lista riscurilor

Riscurile identificate si gestionate pentru acest proiect/organizatie sunt enumerate intr-un Registru al riscurilor, care se afla in cadrul Anexei nr. 4 la
6

acest plan. Primele 10 riscuri clasificate in functie de expunerea la risc va fi referita ca Topul primelor 10 riscuri ale proiectului/organizatiei.
Clasificarea riscurilor

In cadrul poiectului a fost realizata o clasificare a riscurilor in functie de specificul proiectului. Analizand planul de implementare al proiectului s-a apelat la experienta echipei de experti din cadrul companiei ce implementeaza proiectul si s-a realizat o analiza a listelor de riscuri astfel, au fost structurate urmatoarele categorii de riscuri: - Riscuri tehnice - Riscuri financiare - Riscuri legate de procesul achizitie si furnizare - Riscuri institutionale - Riscuri legale - Riscuri de mediu Urmatoarele informatii vor fi specificate in cadrul Registrului riscurilor (prezentat n Anexa nr. 4) pentru fiecare risc din lista: a. Codul riscului, Descrierea riscului b. Clasificarea/categoria n care se ncadreaz, c. Dimensiunea riscului: probabilitatea si impactul, expunerea la risc (probabilitate*impact), d. persoana care l-a identificat, e. perioada in care riscul s-ar putea manifesta

Descrierea riscurilor

5. Activitati ale echipei


Identificarea Riscurilor Sarcini Utilizarea experientei personale a salariatilor in identificarea categoriilor de riscuri care pot aparea Utilizarea unei liste a riscurilor existente si echivalarea acestora cu domeniul aplicarii proiectului Interviuri structurate cu membrii de echipei de proiect care au efectuat proiecte similar Consultarea unor site-uri ce pot contine informatii cu privire la problemele potentiale in astfel de proiecte Evaluarea riscurilor Sarcini Managerul de risc atribuie fiecare risc sau categorie de riscuri catre un anumit membru al echipei, iar acesta va estima probabilitatea si impactul acestora. (pe o scara de la 1 la 5, conform modelelor urmatoare) Participanti Angajatii companiei+ Inginer tehnic Managerul de risc+ Managerul de proiect Managerul de risc+ Managerul de proiect Managerul de proiect

Participanti Managerul de risc, Managerul de proiect

Riscurile analizate sunt revizuite, iar estimarile sunt ajustate acolo unde este necesar. Lista riscurilor va fi ordonata descrescator in functie de expunerea la risc (probabilitate x impact). Matricea riscurilor inainte de aplicarea unor masuri de tratare a riscurilor (matricea riscurilor inerente) este prezentata in continuare.

Echipa

Managerul de risc

Probabilitate:
Nivel Frecventa de apariie a evenimentului Foarte rar Rar Mediu Probabil Aproape sigur Descriere Intervalul n care iau valori probabilitile (0 0.1) [0.1 0.4) [0.4 - 0.6) [0.6 - 0.9) [0.9 1)

1 2 3 4 5

Poate s apar n circumstane excepionale Poate s apar uneori anse aproape egale de apariie Apare destul de des Apare foarte des

Impact:
Nivel Descriptor Descriere Intervalul n care se modific EBITA pt firma (Earnings before interest, tax and amortization) sau Intervalul cu care creste bugetul alocat proiectului < 2% 2% - 5% 5% - 7%

1 2 3

Insignifiant Minor Moderat

Nu produce pierderi ale reputaiei, pierderile financiare sunt foarte reduse sau inexistente Nu genereaz probleme semnificative i implic pierderi financiare reduse Poate cauza probleme operaionale, dar poate fi rezolvat prin alocarea unor bugete corespunztoare Creeaz greuti n realizarea strategiei firmei sau in atingerea obiectivelor proiectului i poate produce pierderi semnificative financiare i umane Pune n pericol strategia firmei sau obiectivele proiectului, situaia sa financiar sau chiar sntatea oamenilor

Major/ critic

7% - 10%

Inacceptabil/ catastrofic

> 10%

Matricea riscurilor:
Probabilitate

Riscul inerent = P x I

5 4 R18 R26

3 2 1

R11 R7 R6 1 2 R2 R4 R5,R10,R15 3 Impact

R16,R22,R2 4,R25 R8,R9,R21 R1 4

R3,R17,R23, R28 R12,R13,R14, R19,R27 R20 5

In functie de matricea riscurilor se va determina care este starea riscului: risc redus (zona verde), risc moderat (zona galben) sau risc critic (zona rosie). Planificarea masurilor de raspuns la risc Sarcini Riscurile care se afla n zona critica sunt repartizate membrilor echipei pentru ca acestia sa recomande masuri de tratare. Si sunt prezentate in Anexa nr. 5. Pentru fiecare risc sunt recomandate masuri de tratare care vor actiona fie asupra probabilitatii de aparitie, fie asupra impactului riscului. Fiecare membru propune masuri pentru riscurile atribuite si le furnizeaza managerului de risc. Planul de masuri asupra riscurilor este centralizat intr-o lista unica (Anexa nr. 6 Planul pentru tratarea riscurilor) care va fi pusa la dispozitia managerului de proiect. Refacerea matricei riscurilor asa cum se considera ca va arata dupa aplicarea masurilor propuse. In Anexa nr. 7 este prezentata matricea riscurilor dupa aplicarea metodelor de reducere a riscurilor. Tratarea Riscurilor Sarcini Managerul de proiect atribuie responsabilitatea aplicarii in practica a fiecarei masuri catre un membru al echipei. Fiecare responsabil cu aplicarea unei masuri de tratare a riscului va indeplini sarcinile atribuite. Participanti Managerul de risc Membrii echipei

Managerul de risc

Managerul de risc

Participanti Managerul de proiect Membrii

Monitorizarea Riscurilor

Sarcini

Participanti

Metodele si instrumentele prin care se va realiza urmarirea Managerul de risc in timp a riscurilor sunt urmatoarele: - Intocmirea listelor de verificare pentru determinarea riscurilor ce vor fi transmise managerului de proiect si detectarea riscurilor neidentificate anterior care actioneaza asupra proiectului - Utilizarea programelor informatice care sa permita monitorizarea continua a riscurilor precum si revizuirea acestora periodic. Acestea trebuie incluse in agendele de lucru ale responsabililor de proiect. Pe parcursul implementarii proiectului prioritatea riscurilor se poate schimba de aceea orice modificare necesita analiza. - Identificarea continua de masuri de tratare a riscurilor care sa diminueze probabilitatea si impactul acestora. - Monitorizarea performantelor tehnice prin compararea rezultatelor obtinute prin implementare a proiectului cu cele prevazute in planul de obiective tehnice ale proiectului. - Urmarirea faptului ca procedurile de management al riscului sunt respectate Stadiul si eficienta aplicarii fiecarei masuri de tratare va fi Membrii raportata managerului de risc la fiecare doua saptamani. Probabilitatea si impactul fiecarui risc sunt reevaluate si Managerul de risc modificate ori de cate ori este necesar. Daca este identificat un nou risc, acesta este analizat si Managerul de risc incorporat in lista riscurilor. Topul primelor 10 riscuri ale proiectului va fi refacut in Managerul de risc urma aplicarii masurilor de tratare. (Anexa nr. 8) Fiecare risc asupra caruia masurile de tratament nu au fost Managerul de risc eficiente sau a carui expunere a crescut va fi prezentat managerului de proiect/general.

6. Calendarul activitatilor de managementul riscului


Identificarea si evaluarea riscului Un workshop a fost realizat in 13.02.2013 Un chestionar a fost/va fi adresat membrilor echipei in 15.02.2013. O sesiune de brainstorming s-a derulat in 16.02.2013.
10

O aplicaie informatica Project manager a fost rulat n 16.02.2013 Intocmirea registrului riscurilor Planul pentru tratarea riscurilor Revizuirea planului si registrului riscurilor Registrul riscurilor a fost completat si pus la dispozitia organizaiei in 18.02.2013 Planul de tratare a riscurilor va fi finalizat si pus la dispozitia echipei in 25.02.2013. Registrul riscurilor si planul vor fi revizuite si aprobate de catre managerul de proiect/general pana in 1.03.2013.

7. Bugetul pentru managementul riscului


Conform deviziului de cheltuieli prezentat in Anexa nr. 2 , s-a stabilit ca un procent de 15% din totalul Cheltuielilor diverse i neprevzute revine bugetului de risc. Astfel din 253.377 lei (cu TVA inclus), suma de 50.675 lei revine bugetului de risc. Aceasta valoare reprezinta 0,2% din totalul bugetului alocat intregului proiect.

8. Instrumente si informaii folosite in managementul riscului


Matricea riscurilor Planul de tratare al riscurilor Grafic Gantt Site-uri relevante: 1. http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=greseli 2. http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_30810/Achizitiile-publice-ce-probleme-poti-intalni-inprocesul-de-atribuire-si-cum-poti-depune-o-contestatie.html#axzz2HrfsyfoK

9. Concluzii
<Rezumati care este situatia organizatiei/a proiectului din punct de vedere al managementului de risc, care au fost dificultatile intalnite in intocmirea studiului, eficienta metodelor de lucru utilizate, masura in care prin studiu ati atins obiectivele stabilite la pct. 1, cui ii poate folosi acest studiu, cum va contribui la atingerea obiectivelor organizatiei/proiectului......>

11

Anexe

12

Anexa 1: Graficul activitatilor


Activitati 1.Achizitie de utilaje si echipamente 1.1 Elaborarea documentatiei de achizitie publica 1.2 Anuntul/ invitatia de participare la licitatia publica 1.3 Depunerea ofertelor 1.4 Evaluarea ofertelor 1.5 Selectia ofertelor depuse 1.6 Solutionarea posibilelor contestatii 1.7 Stabilirea si anuntarea ofertei castigatoare 1.8 Atribuirea contractului 1.9 Livrarea si receptia utilajelor si echipamentelor 1.10 Punerea in functiune a utilajelor 1.11 Plata utilajelor si echipamentelor 2. Monitorizare / Evaluare 3. Informare / Publicitate 3.1 Realizarea si publicarea material informativ cu privire la obtinerea finantarii 3.2 Realizarea materiale tiparite ( brosuri, autocolante, panouri informative ) 3.3 Publicarea material 1 1 1 1 0 1 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 3 4 5 6 X X X X 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 24 3

X X

13

Activitati informativ cu privire la finalizarea lucrarii 3.4 Plata materialelor informative si de publicitate 4. Intocmirea si depunerea rapoartelor de progres 5. Intocmirea si depunerea cererilor de rambursare 6. Evaluarea finala

1 0

1 1 1 2 X X X X

1 3 X

1 4 X

1 5 X X X

1 6 X

1 7 X

1 8 X X

1 9 X

2 0 X

2 1 X X

2 2 X

2 24 3 X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

14

Anexa 2: Devizul general privind cheltuielile necesare realizarii proiectului


Nr. crt. DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLRLOR DE CHELTUIELI Valoare (fara TVA) lei EURO TVA lei Valoare (inclusiv TVA) lei EURO

1.1 1.2 1.3

2.1

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.1

3 4 5 PARTEA I-a CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Obinerea terenului 0 0 0 Amenajarea terenului 0 0 0 Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0 TOTAL CAP. 1 : 0 0 0 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Retele utilitati 0 0 0 TOTAL CAP. 2 : 0 0 0 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic Studii de teren ( geo. , topo. , hidro. ) Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizaii 11.829 3.000 Proiectare i inginerie Organizarea procedurilor de achizitie 9.858 2.500 1.873 Consultanta 591.450 150.000 112.376 Asisten tehnic TOTAL CAP. 3 : 613.137 155.500 114.249 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz Constructii si instalatii :
15

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

11.829 11.731 703.826 727.386

3.000 2.975 178.500 184.475

Nr. crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLRLOR DE CHELTUIELI

Valoare (fara TVA) lei EURO

TVA lei

Valoare (inclusiv TVA) lei EURO

1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9

2 Total 4.1 : Montaj utilaje tehnologice Total 4.2 : Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj Masina de frezat, tesit, gaurit si filetat 2xMasina de rectificat fara centre 10- 60 Masina de rectificat fara centre 6- 40 2xInstalatie de cromare continua 16- 25 Instalatie de cromare continua 30- 40 Instalatie de cromare continua 50- 60 Pod rulant 3,2 tone - 13m 2xPod rulant 8 tone - 16m Instalatie epurare ape cromice + Instalatie neutralizare crom Total 4.3 : Utilaje fara montaj si echipamente de transport 2xElectrostivuitor, 1500Kg, 4000mm Total 4.4 : Dotri Total 4.5 : Active necorporale Know-how Total 4.6 TOTAL CAP. 4 :

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

1.242.045 3.969.812 2.645.359 3.256.918 1.683.661 1.794.065 110.798 309.131 690.025 15.701.814

315.000 1.006.800 670.900 826.000 427.000 455.000 28.100 78.400 175.000 3.982.200

235.989 754.264 502.618 618.814 319.896 340.872 21.052 58.735 131.105 2.983.345

1.478.034 4.724.076 3.147.977 3.875.732 2.003.557 2.134.937 131.850 367.866 821.130 18.685.159

374.850 1.198.092 798.371 982.940 508.130 541.450 33.439 93.296 208.250 4.738.818

4.4 4.4.1 4.5 4.6 4.6.1

149.834 149.834 0 854.645 854.645 16.706.293


16

38.000 38.000 0 216.750 216.750 4.236.950

28.468 28.468 0 162.383 162.383 3.174.196

178.302 178.302 0 1.017.028 1.017.028 19.880.489

45.220 45.220 0 257.933 257.933 5.041.970

Nr. crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLRLOR DE CHELTUIELI

Valoare (fara TVA) lei EURO

TVA lei

Valoare (inclusiv TVA) lei EURO

5.1

5.2 5.3 5.3.1 5.3.2

6.1 6.2

CAPITOLUL 5- Alte cheltuieli Organizare de antier 5.1.1. - lucrari de constructii 5.1.2. - cheltuieli conexe organizarii santierului Comisioane, cote, taxe, costul creditului Cheltuieli diverse i neprevzute Cheltuieli diverse i neprevzute 212.922 54.000 40.455 253.377 Publicitate 98.575 25.000 18.729 117.304 TOTAL CAP. 5 : 311.497 79.000 59.184 370.681 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru tehnologice si teste si predare la beneficiar Pregtirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste TOTAL CAP. 6 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 17.630.927 4.471.450 3.347.629 20.978.556 din care , C + M :

64.260 29.750 94.010

0 5.320.455

Anexa 3: Detalierea costurilor proiectului pe fiecare categorie de cheltuial ( eligibila sau neeligibila )
Denumirea cheltuielii* 17 Finanarea nerambursabil Contribuia proprie

Nr. crt. 0 1 Teren Cldire - Achiziie - Construcie - Modernizare.. Mijloace fixe - Tangibile - Intangibile Alte cheltuieli - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - Cheltuieli diverse si neprevazute - Publicitate TOTAL

Valoarea total a cheltuielii cu TVA (lei) 2 = 3+8

Valoarea total eligibil a cheltuielii (lei) 3= 6+7

Prevederile legale 4

Procentul (%) 5

Valoarea finanrii nerambursabile lei 6

la valoarea eligibil a cheltuielii (lei) 7

Cheltuieli conexe i neeligibile (lei) 8

18.863.461 1.017.028 727.386 253.377 117.304 20.978.556

15.851.648 854.645

7.925.824 427.322

50% 49.99%

7.925.824 427.322

7.925.824 427.323

3.011.813 162.383 727.386 253.377

16.706.293

8.353.146

8.353.146

8.353.147

117.304 4.272.263

Anexa 4: Registrul riscurilor

18

Codul riscului I 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.3. 1.3.1.

Dimensiunea riscului inerent Descrierea riscului Risc Probabilitate Impact RISCURI TEHNICE Riscuri legate de echipamente Daca echipamentele livrate nu functioneaza la parametrii normali, atunci se va intarzia procesul de punere in functiune. Daca echipamentele livrate nu vor contine toate piesele componente, atunci va fi intarziat procesul de montare. Riscuri legate de montare Daca montarea echipamentelor nu este realizata conform instructiunilor, pot aparea intarzieri in derularea proiectului. Riscuri legate de personal Daca personalul insarcinat cu montarea echipamentelor este insuficient calificat, atunci vor aparea cresteri ale cheltuielilor generate din cursuri de calificare. Daca numarul persoanelor alocate pentru desfasurarea procesului de montare al echipamentelor se dovedeste a fi insufucient, atunci vor aparea cresteri ale cheltuielilor generate de angajarea de personal suplimentar. RISCURI LEGATE DE PROCESUL DE ACHIZITIE SI FURNIZARE R4 2 3 6 R1 R2 1 2 4 4 4 8 Ri = P*I

Persoana care a identificat riscul

Data/Perioada n care s-ar putea manifesta

Responsabilul tehnic Responsabilul tehnic

09.07.2013 20.04.2014 03.06.2013 20.04.2014

R3

15

Manager de risc

09.06.2013 16.03.2014

Manager de proiect

09.06.2013 16.03.2014

1.3.2.

R5

Responsabil tehnic

09.06.2013 16.03.2014

II

19

Codul riscului

Dimensiunea riscului inerent Descrierea riscului Risc Probabilitate Impact Ri = P*I

Persoana care a identificat riscul

Data/Perioada n care s-ar putea manifesta

2.1.

Riscuri privind procesul de achizitie publica Daca numarul ofertelor depuse va fi foarte mare, atunci se vor genera intarzieri in desfasurarea procesului de achizitie datorita timpului suplimentar necesar evaluarii ofertelor. Daca se vor depune multe contestatii, atunci se va intarzia procesul de achizitie datorita necesitatii de timp suplimentar necesar pentru rezolvarea lor. Daca conditiile de participare se dovedesc a fi excesive raportat la obiectul contractului, atunci procesul poate fi ingreunat sau chiar reluat ceea ce va conduce la decalarea termenelor stabilite initial, precum si generarea unor cheltuieli suplimentare. Riscuri privind furnizarea echipamentelor Daca furnizorii nu reusesc sa livreze la timp echipamentele achizitionate, atunci vor aparea intarzieri in derularea proiectului. Resposabil tehnic/Manager de proiect Manager de risc/Manager de proiect

2.1.1.

R6

06.02.2013 17.02.2013

2.1.2.

R7

Manager de risc

03.03.2013 25.03.2013

2.1.3.

R8

Manager de proiect

01.02.2013 27.03.2013

2.2.

2.2.1.

R9

04.07.2013 13.03.2014

20

Codul riscului

Dimensiunea riscului inerent Descrierea riscului Risc Probabilitate Impact Daca instructiunile de montare a echipamentelor vor fi in alta limba decat engleza, romana sau italiana, atunci vor aparea cheltuieli suplimentare generate de traducerea lor. RISCURI INSTITUTIONALE Riscuri privind autorizatiile Ri = P*I 3

Persoana care a identificat riscul

Data/Perioada n care s-ar putea manifesta

2.2.2. III 3.1.

R10

Manager de risc

04.07.2013 13.03.2014

3.1.1.

Daca pentru obtinerea autorizatiilor vor fi necesare eliberarea unor alte tipuri de documente decat cele prevazute, atunci vor aparea intarzieri in drularea proiectului.

R1 1

Managerul de priect

03.01.2013 30.01.2013

3.2.

Riscuri privind finantarea Daca semnarea documentelor aferente cererii de rambursare se va face de ctre alte persoane dect cele mputernicite sau lipsa documentelor care s dovedeasc mputernicirea persoanei semnatare, atunci cererea de rambursare va fi respinsa, iar proiectul nu va primi finantare ducand la necesitatea alocarii intregului buget din surse proprii.

3.2.1.

R1 2

10

Manager de risc

13.01.2013 17.01.2013

21

Codul riscului

Dimensiunea riscului inerent Descrierea riscului Risc Probabilitate Impact Daca autorizatiile de functionare nu sunt conform cerintelor institutiei de finantare, atunci proiectul va fi declarat neexigibil pentru fonduri nerambursabile. Daca documentele fiscale (facturi, ordine de plata etc.) nu sunt intocmite corect (ex. Greseli de calcul), atunci valoarea finantarii nerambursabile va scadea, iar diferentele vor fi suportate de catre firma. Daca cererile de rambursare nu vor fi depuse in termenul solicitat, atunci firma va trebui sa suporte penalizari. Daca rapoartele de progres depuse nu prezinta activitatile desfasurate cu adevarat in proiect, atunci se vor cere din partea institutiilor de finantare clarificari, ceea ar duce la intarzieri in desfasurarea proiectului, precum si cheltuieli suplimentarea legate de refacerea documentelor. RISCURI FINANCIARE Riscuri de piata Daca are loc creterea nejustificata a preturilor de achiziie pentru utilajele i echipamentele implicate n proiect atunci nu va fi respectat R1 bugetul initial, aparand astfel cheltuieli 7 suplimentare care pot duce la intarzierea livrarii utilajelor datorita lipsei de lichiditati.
22

Ri = P*I 10

Persoana care a identificat riscul

Data/Perioada n care s-ar putea manifesta 13.01.2013 17.01.2013

3.2.2.

R1 3

Responsabil tehnic

3.2.3.

R1 4 R1 5

10

Responsabilul economic Manager de proiect

08.06.2013 04.03.2014 08.06.2013 04.03.2014

3.2.4.

3.2.5.

R1 6

12

Manager de proiect

07.04.2013 12.02.2014

IV 4.1.

4.1.1.

15

x1

01.07.201320.04.2013

Codul riscului

Dimensiunea riscului inerent Descrierea riscului Risc Probabilitate Impact Dac se nregistreaz ntrzieri n acordarea fondurilor, nu va putea fi pltit la timp echipa de proiect, i astfel va fi influenat performana proiectului. Riscuri legate de cresterea ratei dobanzii Daca se inregistreaza cresterea ratei de dobanda aferente creditului cotractat atunci este posibila intarzierea platii utilajelor achizitionate. Daca nu se respecta contractul de credit in ceea ce priveste plata datoriilor catre banca, atunci se vor plati penalitati ceea ce va conduce la cresterea cheltuielilor prevazute in buget Riscuri legate de modificarea cursului de schimb Daca vor aparea modificari majore ale cursului de schimb atunci ratele dobanzilor precum si preturile de achizitie ale utilajelor vor creste ceea ce va duce la modificari majore in bugetul proiectului. RISCURI LEGALE Riscuri contractuale Daca se depaseste termenul limita de plata a echipamentelor achizitionate, atunci vor aparea cheltuieli cu penalitatile ce sunt mentionate in clauzele contractuale. R1 8 Ri = P*I 12

Persoana care a identificat riscul

Data/Perioada n care s-ar putea manifesta 28.08.201328.02.2014

4.1.2 4.2. 4.2.1.

Responsabil financiar/manager de risc Responsabil financiar/manager de risc Responsabil financiar/manager de risc

R1 9 R2 0

10

13.03.201331.04.2014 6.06.201328.02.2014

4.2.2. 4.3.

4.3.1 V 5.1. 5.1.1.

R2 1

Responsabil financiar/manager de risc

31.03.201328.02.2014

R2 2

12

Manager de risc

18.04.201318.04.2014

23

Codul riscului

Dimensiunea riscului inerent Descrierea riscului Risc Probabilitate Impact Ri = P*I 15

Persoana care a identificat riscul

Data/Perioada n care s-ar putea manifesta 24.06.201330.01.2015

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.

5.2.1.

Daca proiectul nu a fost intocmit in R2 conformitate cu cerintele Europene, atunci 3 exista riscul nerambursarii cheltuielilor eligibile. Daca este necesara repetarea procedurilor de achiziii datorita gradului redus de participare la licitaii, atunci termenul de achizitie a R2 utilajelor stabilit initial in planificarea 4 activitatilor nu va fi respectat ceea ce va determina o decalare a tuturor activitatilor. Daca va fi necesara repetarea procedurilor de achiziii datorita numrului mare de oferte neconforme primite n cadrul licitaiilor, atunci R2 termenul de stabilire si anuntare ofertei 5 castigatoare va fi decalat ce va influenta performanta proiectului. Riscuri privind legislatia Romania Daca are loc instabilitate legislativa frecventa modificrilor de ordin legislativ, modificri ce pot influenta implementarea proiectului, atunci planificarea initiala nu va mai fi respectata ceea ce poate conduce la cresteri ale cheltuielilor R2 6

Manager de risc

12

Manager de risc

02.03.201331.03.2013

12

Manager de risc

02.03.201331.03.2013

16

Manager de risc

01.02.201331.12.2014

24

Codul riscului

Dimensiunea riscului inerent Descrierea riscului Risc Probabilitate Impact Ri = P*I

Persoana care a identificat riscul

Data/Perioada n care s-ar putea manifesta

VI 6.1.

RISCURI DE MEDIU Riscuri legate de poluarea apelor Daca are loc degradarea mediului, prin deversari de substante toxice rezultate din procesul de productie in apele din proximitatea fabricii, atunci scade performanta proiectului, aparand cheltuieli suplimentare cu plata amenzilor de mediu Riscuri legate de poluarea aerului Daca nu se monitorizeaza gradul de poluare din punct de vedere al prafului atunci va creste nivelul de praf ceea ce poate afecta sanatatea angajatilor

6.1.1.

R2 7

10

Manager de 30.06.2013proiect + manager 31.12.2014 risc

6.2. 6.2.1.

R28

15

Manager de 30.06.2013proiect + manager 31.12.2014 risc

25

Anexa 5: Topul primelor 10 riscuri identificate


Nr. crt. nainte de aplicarea msurilor Cod risc Descriere risc Daca are loc instabilitate legislativa frecventa modificrilor de ordin legislativ, modificri ce pot influenta implementarea proiectului, atunci planificarea initiala nu va mai fi respectata ceea ce poate conduce la cresteri ale cheltuielilor Daca montarea echipamentelor nu este realizata conform instructiunilor, pot aparea intarzieri in derularea proiectului. Daca are loc creterea nejustificata a preturilor de achiziie pentru utilajele i echipamentele implicate n proiect atunci nu va fi respectat bugetul initial, aparand astfel cheltuieli suplimentare care pot duce la intarzierea livrarii utilajelor datorita lipsei de lichiditati. Daca proiectul nu a fost intocmit in conformitate cu cerintele Europene, atunci exista riscul nerambursarii cheltuielilor eligibile. Daca nu se monitorizeaza gradul de poluare din punct de vedere al prafului atunci va creste nivelul de praf ceea ce poate afecta sanatatea angajatilor Daca semnarea documentelor aferente cererii de rambursare se va face de ctre alte persoane dect cele mputernicite sau lipsa documentelor care s dovedeasc mputernicirea persoanei semnatare, atunci cererea de rambursare va fi respinsa, iar proiectul nu va primi finantare ducand la necesitatea alocarii intregului buget din surse proprii. Daca autorizatiile de functionare nu sunt conform cerintelor institutiei de finantare, atunci proiectul va fi declarat neexigibil pentru fonduri nerambursabile. Daca documentele fiscale (facturi, ordine de plata etc.) nu sunt intocmite corect (ex. Greseli de calcul), atunci valoarea finantarii nerambursabile va scadea, iar diferentele vor fi suportate de catre firma. Daca vor aparea modificari majore ale cursului de schimb atunci ratele dobanzilor precum si preturile de achizitie ale utilajelor vor creste ceea ce va duce la modificari majore in bugetul proiectului. Daca are loc degradarea mediului, prin deversari de substante toxice rezultate din procesul de productie in apele din proximitatea fabricii, atunci scade performanta proiectului, aparand cheltuieli suplimentare cu plata amenzilor de mediu Dimensiunea riscului inerent 16 15 15 15 15 10 10 10 10 10

R26 5.2.1. R3 1.2.1.

R17 4.1.1. R23 5.2.1.

R28 6.2.1. R12 3.2.1. R13 3.2.2. R14 3.2.3. R19 4.3.1. R27 6.1.1.

26

Anexa 6: Planul pentru tratarea riscurilor


Riscul rezidual (dup aplicarea masurii propuse) P I P*I Perioada /termenul de implementar e

Codul riscului

Descrierea riscului

Masuri posibile de tratare a riscului

Masura propus

Responsabil cu implementarea masurii propuse

1.2.1.

Daca montarea echipamentelor nu este realizata conform instructiunilor, pot aparea intarzieri in derularea proiectului. Daca semnarea documentelor aferente cererii de rambursare se va face de ctre alte persoane dect cele mputernicite sau lipsa documentelor care s dovedeasc mputernicirea persoanei semnatare, atunci cererea de rambursare va fi respinsa, iar proiectul nu va primi finantare ducand la necesitatea alocarii intregului buget din surse proprii. Daca autorizatiile de functionare nu sunt conform cerintelor institutiei de finantare, atunci proiectul va fi declarat neexigibil pentru fonduri nerambursabile.

Instruirea si supravegherea personalului care realizeaza montarea echipamentelor. Angajarea unor specialisti in montarea echipamentelor. Desemnarea unei persoane care sa se ocupe exclusiv de semnarea documentelor si imputernicirea ei de catre notar in mai multe copii legalizate. Imputernicirea mai multor persoane care se pot ocupa de semnarea documentelor aferente cererii de rambursare. Verificarea amanuntita de catre persoanele competente din cadrul priectului a autorizatiilor de fuctionare conform

Instruirea si supravegherea personalului care realizeaza montarea echipamentelor.

Managerul de risc

02.05.2013 -01.06.2013

3.2.1.

Desemnarea unei persoane care sa se ocupe exclusiv de semnarea documentelor si imputernicirea ei de catre notar in mai multe copii legalizate.

Managerul de risc

03.01.2013 07.01.2013

3.2.2.

Verificarea amanuntita de catre persoanele competente din cadrul priectului a autorizatiilor de fuctionare conform cerintelor institutiei de 27

Managerul de risc

03.01.2013 07.01.2013

Codul riscului

Descrierea riscului

Masuri posibile de tratare a riscului

Masura propus

Riscul rezidual (dup aplicarea masurii propuse) P I P*I

Responsabil cu implementarea masurii propuse

Perioada /termenul de implementar e

3.2.3.

Daca documentele fiscale (facturi, ordine de plata etc.) nu sunt intocmite corect (ex. Greseli de calcul), atunci valoarea finantarii nerambursabile va scadea, iar diferentele vor fi suportate de catre firma.

4.1.1.

Daca are loc creterea nejustificata a preturilor de achiziie pentru utilajele i echipamentele implicate n proiect atunci nu va fi respectat bugetul initial, aparand astfel cheltuieli suplimentare care pot duce la intarzierea livrarii utilajelor

cerintelor institutiei de finantare. Angajarea unui consultant extern pentru intocmirea si redactarea documentatiei aferente depunerii proiectului in vederea finantarii. Verificarea amanuntita de catre persoanele competente din cadrul priectului a documentelor fiscale conform cerintelor institutiei de finantare. Angajarea unui consultant extern pentru intocmirea si redactarea documentatiei aferente depunerii proiectului in vederea finantarii. Estimarea cat mai realista a preturilor pe piata. Realizarea unui buget de crestere a preturilor comparativ cu preturile preconizate.

finantare.

Verificarea amanuntita de catre persoanele competente din cadrul priectului a documentelor fiscale conform cerintelor institutiei de finantare.

Responsabil economic

04.04.2013 02.05.2014

Realizarea unui buget de crestere a preturilor comparativ cu preturile preconizate.

Responsabil 01.06.2013financiar/manag 20.06.2013 er de risc

28

Codul riscului

Descrierea riscului

Masuri posibile de tratare a riscului

Masura propus

Riscul rezidual (dup aplicarea masurii propuse) P I P*I

Responsabil cu implementarea masurii propuse

Perioada /termenul de implementar e

datorita lipsei de lichiditati.

4.3.1

Daca vor aparea modificari majore ale cursului de schimb atunci ratele dobanzilor precum si preturile de achizitie ale utilajelor vor creste ceea ce va duce la modificari majore in bugetul proiectului. Daca proiectul nu a fost intocmit in conformitate cu cerintele Europene, atunci exista riscul nerambursarii cheltuielilor eligibile.

Realizarea unui buget pentru cheltuielile financiare neprevazute

Realizarea unui buget pentru cheltuielile financiare neprevazute

Responsabil 01.03.2013financiar/manag 30.03.2013 er de risc

5.1.2.

Informarea cu privire la cerintele UE pe tot parcursul implementarii proiectului. Consultarea legislatiei in vigoare

Informarea cu privire la cerintele UE pe tot parcursul implementarii proiectului.

10

Manager de risc

22.06.201330.05.2013

29

Codul riscului

Descrierea riscului

Masuri posibile de tratare a riscului

Masura propus

Riscul rezidual (dup aplicarea masurii propuse) P I P*I

Responsabil cu implementarea masurii propuse

Perioada /termenul de implementar e

5.2.1.

Daca are loc instabilitate legislativa frecventa modificrilor de ordin legislativ, modificri ce pot influenta implementarea proiectului, atunci planificarea initiala nu va mai fi respectata ceea ce poate conduce la cresteri ale cheltuielilor Daca are loc degradarea mediului, prin deversari de substante toxice rezultate din procesul de productie in apele din proximitatea fabricii, atunci scade performanta proiectului, aparand cheltuieli suplimentare cu plata amenzilor de mediu Daca nu se monitorizeaza gradul de poluare din punct de vedere al prafului atunci va creste nivelul de praf ceea ce poate afecta sanatatea angajatilor

Realizarea unui buget pentru cheltuielile financiare neprevazute

Realizarea unui buget pentru cheltuielile financiare neprevazute

Manager de risc

21.01.201331.01.2013

6.1.1.

Se va pune accent pe protecia i conservarea mediului nconjurtor; n documentaia de licitaie pentru contractul de achizitie se vor face precizri privind gradul de poluare a apelor. Achizitionarea unor filtre ce sa permita filtrarea apelor. Achizitionarea unor instrumente de monitorizare a prafului. Achizitionarea unor utilaje care sa aiba un nivel foarte scazut de poluare a aerului

Se va pune accent pe protecia i conservarea mediului nconjurtor; n documentaia de licitaie pentru contractul de achizitie se vor face precizri privind gradul de poluare a apelor

Manager de proiect + manager risc

30.04.201331.12.2014

6.2.1

Achizitionarea unor utilaje care sa aiba un nivel foarte scazut de poluare a aerului

10

Manager de proiect + manager risc

30.04.201331.08.2013

30

Anexa 7: Matricea riscurilor dupa aplicarea masurilor de tratare a riscurilor

Probabilitate

Riscul inerent = P x I

5 4 3 2 1 R3, R14, R19, R26, R27 R12, R13, R17 R23, R28

31

3 Impact

Anexa 8: Topul primelor 10 riscuri ale proiectului (dupa aplicarea masurilor de tratare)
Nr. crt. R23 nainte de aplicarea msurilor Cod risc 5.2.1. Descriere risc Daca proiectul nu a fost intocmit in conformitate cu cerintele Europene, atunci exista riscul nerambursarii cheltuielilor eligibile. Daca nu se monitorizeaza gradul de poluare din punct de vedere al prafului atunci va creste nivelul de praf ceea ce poate afecta sanatatea angajatilor Daca semnarea documentelor aferente cererii de rambursare se va face de ctre alte persoane dect cele mputernicite sau lipsa documentelor care s dovedeasc mputernicirea persoanei semnatare, atunci cererea de rambursare va fi respinsa, iar proiectul nu va primi finantare ducand la necesitatea alocarii intregului buget din surse proprii. Daca autorizatiile de functionare nu sunt conform cerintelor institutiei de finantare, atunci proiectul va fi declarat neexigibil pentru fonduri nerambursabile.
32

Dimensiunea riscului inerent 10 10 8 8

R28 6.2.1. R12 3.2.1. R13 3.2.2.

R17 4.1.1. R26 5.2.1. R3 1.2.1.

R14 3.2.3. R19 4.3.1. R27 6.1.1.

Daca are loc creterea nejustificata a preturilor de achiziie pentru utilajele i echipamentele implicate n proiect atunci nu va fi respectat bugetul initial, aparand astfel cheltuieli suplimentare care pot duce la intarzierea livrarii utilajelor datorita lipsei de lichiditati. Daca are loc instabilitate legislativa frecventa modificrilor de ordin legislativ, modificri ce pot influenta implementarea proiectului, atunci planificarea initiala nu va mai fi respectata ceea ce poate conduce la cresteri ale cheltuielilor Daca montarea echipamentelor nu este realizata conform instructiunilor, pot aparea intarzieri in derularea proiectului. Daca documentele fiscale (facturi, ordine de plata etc.) nu sunt intocmite corect (ex. Greseli de calcul), atunci valoarea finantarii nerambursabile va scadea, iar diferentele vor fi suportate de catre firma. Daca vor aparea modificari majore ale cursului de schimb atunci ratele dobanzilor precum si preturile de achizitie ale utilajelor vor creste ceea ce va duce la modificari majore in bugetul proiectului. Daca are loc degradarea mediului, prin deversari de substante toxice rezultate din procesul de productie in apele din proximitatea fabricii, atunci scade performanta proiectului, aparand cheltuieli suplimentare cu plata amenzilor de mediu

8 6 6 6 6 6

33