Sunteți pe pagina 1din 1

Actele necesare: Cererea solicitantului de autorizare provizorie, completata olograf; Dovada asigurarii obligatorii de raspundere civila auto - original

si copie; Dovada platii taxei de autorizare provizorie a circulatiei - 8 lei (se poate achita la CEC); Dovada platii contravalorii autorizatiei de circulatie provizorie -13 lei (s e poate achita la CEC); Dovada platii contravalorii placutelor cu nr. provizoriu - 40 de lei (se ach ita la ghiseu Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatri culare a Vehiculelor); Copii ale documentelor care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului; Actul de identitate al solicitantului - original si copie; Copia declaratiei vamale pentru vehiculele achizitionate din afara UE pentru care se solicita inmatricularea in Romania, cu exceptia primei autorizari; In cazul persoanelor juridice, vor fi depuse documentele care sa ateste doba ndirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie (de exemplu, certi ficat inregistrare la Registrul Comertului), precum si imputernicirea reprezenta ntului legal al acestora (delegatie). Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_24028/Cum-se-obtin e-autorizatia-provizorie-de-circulatie.html#ixzz2T1YkiJJR Follow us: Avocatnetro on Facebook