Sunteți pe pagina 1din 1

d) rprezinta in mod necesaf o sanctiune juridica aplicata ministrului inCauza

12) Caracterul organizarii ierarhice a puterii publice: a) nu exclude puterea discretionara a autoritatilor locale b) este incompatibil cu descentralizarea administrativa c) este incompatibil cu autonomia locala 13) lndeplinirea functiei de prirn-ministru nu este conditionata in sistemul nostru actual de: a) detinerea cetateniei romane b) calilatea de lider al unui partid politic c) existenta domiciliului persoanei in cauza in Romania d) calitatea de senator saudepuiat . 14) Reprezinta aspecte ale manilestarii functiei de mediere indeplinita de presedintele Romaniei: . a) dizolvarea Parmanettrlui bi eonstiluirea cbmisiilor de mediere c) parliciparea la sedintelsGurEr ului a1 consuitarea populatiei prin referendum
't

5) Asupa aonstitutiondita$i hg|l,de.revizuire a Constitrrtiei se pronunta:

a) lnaltaurte de Casatie si Justitie b) Guvernul c) Presedinlele Romaniei d) Curtea C.cnstitutionala e) instantele judecatoresti
16) Frincipiul separatiei puterilor in stat: a) presgpne ca puteribstattArisur$, in raBortr.xlkE dintre"ele, absolut^ir.dependente

b) presupune independenta puterii publice fata de cetateni c) presupune totodata colaborarea si controlul reciproc al puterilor in slat Oi iepreiintaprincipiul esential eare guverneaza in cadrul statului de drept intreaga organizare politica, raporturile dintre autoritati{ie statului si dintre acestea si cetateni

1A Ftreprsinta atributfi?fe &rrfi dcnsliftrtionale a Romaniei

al avizareapropunerii candidaiului la functia de prim-ministru


b) organizaea relerendumului c) supravegherea respectarii procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei d) constatarea imprejurarilor care lustifica interimatul functiei de Pr.esedinte al Romaniei e) conlirnrarea rezultatdorabgndl* pensu' Fresedir[eh;Rornanbi
1

a} se'tacne & catre Parlarflentuffbrianiei b| se faee de catre Presedintele Romaniei c) se face de catre Curiea Constitutionala d* are ca efect incepereantadaluluinoului Cruveg},.

8) Numirea membrilor Guvernului:

;.

tg

Rqrezinta proceduri tegidatixe,speciatq

a) ratilicarea tratatelor internalionale b) reexaminarea legii c) asumarea raspunderii db salre"Guvem pentnrpmiectul de'act nonnatir
2O) Adoptarea legilor organice se realizeaza:

a) cu votul majoritatii membrilor prezenti in camera

b) cu votul rnaioritatii membrilor prezenti, in cazul dezbaterii pe articole a textului legii c) cu votut maioritatii membdor camerei d) indiferenl de cvorumului necesar pentru ca sedinta sa fie legal constituita
21) Validarea mandatelor pentru membrii celor doua Camere ale Farlamentului este o atributie a:

a) Presedintelui b) Autodtatii Electorale Permanente c) Biroului Electoral Central d) comisiei de validare constituita special in acest scop e) Curtii Constitutionale 22) ln virtutea principiului separatiei puterilor in stat a) legishtivul, executivul si ju&catorescul se pot controla reciproc b) Parlamentul isi subordoneaza Presedintele c) Parlamentul isi subordoneaza Guvernul 23) ln caeul savarsirii de calre un parlamentar.a unei infractiuni: a) perchezitia nu se poate f-ace in cazul inlractiunilor flagrante, decat cu acordul camerei din care el face parte b) tragerea la raspundere'seiace de catre camera din care el lace parte fl' c) urmarireapena*a nu se fb lace decat de catre camera din care el face parte t .':
.

,j1

"

Disciplina: DCIP

- AP -iw.2013

Brogura2T