Sunteți pe pagina 1din 1

d) arestarea este conditbnata de incuviintarea prealabila a

din care el face parte, dupa ascultarea sa

24) ln c.ezul alegprff'urul' nou Parlainent a) noul Parlament are, pana la alegerea unui nou Presedinte, atributii restranse b) noul Parlament este obligat sa verifice aclele emise de Parlarnentul anterior ci proiectele de legi inscrisi pe ordinea de zi a vechiului Partarlrent isi continua procedura in.noul Parlament di se renunta la priiectete de lege inscrise pe ordinea de zi a vechiului Parlament si se inscriu unele noi 25) Feprezinta izvoare ale dreptului constitutional romanesc: a) dispozitiile primarului b) hotararile consiliilor locale c) ordinele ministrilor

d) Constitutia
26) Sintagma'forma statufui' desemneaza: a; iorma le organizare, regimul constitutional si structura organelor legislative b) lorma de guvernarnant, regimul politic si structura puterii poiitice c) forma de guvernarnanl, regimul politic si slructura de stat

:1"5":ffi"H1; iil1[:-TJ;:?:#ff1l;[::il'

reatizareadrepruriror si indeprinirea indatoririror rundamentare

Ui cetatenii bot ti imb$cati ca persoane investite cu demnitati sau functii intr-un organ de stat ci cetatenii nu isi pot manilesta in mod liber vointa d) celatenii pot fi implicati sub forma organizarii pe circumscriptii electorale

28}Gonstitutiile statut: a) reprezinta o emanatie a Adunarii Constituante bI sunt constitutii adoptate de caire seful statului ct'$rttaproFate de populatie, prin plebiscit
29) Reprezinta lorme de guvernamant: a) asociatiile de state b) statul federal

@bnonartria

d) regimul padamentar

30) C.;onfederatia.de state se caracterizeaza prin: a).constituirea de catre statele implicate a unei forme comune de reprezeritare (Dieta, Consiliu etc.) b) confederatia de state are calitatea de subiect de drept intei traiionai 4 li,ssa independentei statelor implicate 31! Delegarea legislativa semnifica: a) iOitltaiea prin iege de catre Parlament a Guvernului pentru a emite hotarari b) o incalcare evidenta a cerintelor principiului separatiei puterilor in stal ei o procedura exceptionala de substituire a Guvernului in prerogativele legislative ale Parlamentului 32! Care dintre urmatoarele afirmatii privitoare la motiun6a de cenzura sunt false: ay:rnotiunea de cenzura se adopta separai de fiecare camera a Parlamentului in parte Ui respingerea motiunii de cenzura da dreptul parlamentarilor care au semnat-o sa initieze o alta, in aceeasi sesiune c) initierea motiunii de cenzura are ca efect demiterea Guvemului di motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total deputatilor si senatorilor 33) Existenta statului de drept presupune si respectarea urmaloarelor conditii: a) consacrarea controlului constitutionalitatii leigilor b) existenta dreptului formal (scris) si nerecunoasterea culumei caizvor de drept c) consacrarea votului universal, egal; direct, secret si liber exprimat d) neimplicarea Guvemului in activitatea de reglementare 34) ln cazul revizuirii Constitutiei Romaniei, majoritatea necesara pdntru adoptarea legii de revizuire este: a) calificata, de o patrime din numarul deputatilor si senatorilor Ui Oe trei patrimi din numarul total al deputatilor si senatorilor, in cazul in care se ajunge la mediere c) calificata d) de doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere
35) Sistemul reprezentarii proportionale integrale utilizatin atdbyireq mandatelor presupune:

electorale si repartizarea mandatelor neatribuite utilizand a) cumularea voturitor neuiilizate de fiecare ii"ta-r" "ir*rscriptiile criteriul coeficientului electoral b) efectuarea calculelor electorale privind resturile electorale la nivel national si nu local c) stabilirea unui coefcient electoral

36)'Constitutionalizarea' semnifi ca: a) procesul de elaborare a legii lundamentale de catre Adunarea Conetituanta bi un proces in cadrul *rui"tor"niul de reglementare al dreptului constitutional se amplifica

Disciplina: DCIP

AP -iun.2o13

Brogura2T