Sunteți pe pagina 1din 656

PRCHECTAREA TEHNOLOGItLQR E P R E U J C R A R E mecanicA P R I N A CH!

ERE

VDLUMUL

C. PIcos, O. Pruteanu, C. Bohoalevld, Oh. Coman, V. Braha, Dr. Paraachlv, L. SlttrtMnu, Tr. Grimeacu - Instltutul Polltahnlc GHv Aaachl" , lafl | Al. Marin, V. lonMtt, Al. Toca - inaUtutui Pottftmtc 8. Lazo", Chlflniu -

PR O I E C T A R E A TEHNOLOGIILOR O E P R E L U C R A R E M E C A N I C A PRIN A$CHIERE


Manual tieprolectaro
VOLUMUL 1

Editura UNIVERSFTAS CHISINAU 1992

C U PR IN S

Capitolul 1. 1.1.

H C t m FREUJCRARIIMBCANICE....... Erori de prelucrare.Definitii. CXasificare* ....*...... I........ j 1.2* Erori de prelucrare produse uzurtt na^inilor-unelte i a sqilelor............. ......... . 1.3. Erori de prelucrare produse de defareayiile elastice ale siste Lilui tehnologic................ . 1.4. Erori da prelucrare produse cieforma^iile termioe ale sisteului tehnologic................... 1.5. Erori de instalare .................. 1.6 . Erori de reglare a sculei ........... 1.7. Galculul erorii totale de porelucrare ......... ............. . 1.8. Analiaa statisticaft a predziei de prelucrare................... 1.9. Precizia ecxnonicS de prelucrare....

I ^ de
17

30 da 48 58 72 94 96 110

Capitolul 2. 2.1. 2.2. Capitolul 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

EWNCIPII DE BkZh LA F9DIECT7HREA TEHNQLOGIIDGR DB PRELUCRARE * CMUCA PRIN ASCHIERE....... ....... 128 Date initiale pentru proiectarea prooeselor tehnologioe i analiza lor ........ .................... 1 128 Stabilirea succesiunii operafcii.lor de prelucrare prin a^chiere..... 161 DETBRKDARE& ACAOSLRUjCR DE FREI1XRARE SI DIMENSIUN1IA INTERHEDIARE ......... ............ .... . No^iurn. de baz& .................... Metoda de calculanalitic a adaosurilor de prelucrare *.......... Abater! spa^iale..... ........... . Eroarea de instalare ........... .
5

186 1Q6 188


194

199

3.5. 3.6. Capitolul 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Capitolul 5. 5.1.
5.2.

Eroarea de varitioar*....tn/iitf? Calculul dimenaiunilor.11o im< diare ................ i* * ADAOSURI DE PRELUOJARE PWIWJ SEMtFABRICATE LAMINATE IA CA1U 81 TRASE LA REEE ............. 11 M 111 Indica^ii generale ....... >< i m < Abateri spa^iale la semifair lega te laminate la cald qi semifabricate calibrate............ <>>> Prelucrarea mecanicS a supt n To ^elor de revolu^ie ........ . . . .... Prelucrarea mecanicS a supt.-ir=>^elor fro n t a l e ................. Exemplu de c a l c u l .. am

5.3. 5.4. 5.5


5.6

ADA0SUR1 DE PRELUCRARE PENIMJ SEMIFABRICATE MATRITATE LA CALL) ...... Indica^ii generale................... Abateri spafciale.......... Prelucrarea mecanicS a suprafeelor de revolufcie .............. . <>. Prelucrarea mecanicS a suprafetelor frontale la piese da tipwl corpurilor de revolufcie ......... Prelucrarea mecanicS a piasalor de tipul pirghiilor i furcilor matri^ate.................... ....... Exemplu de calcul .................. ADAOSURI DE PRELUCRARE PENIWJ GAURI ............................. | Prelucrarea mecanicS a g S u r i l o r .... Exemplu de calcul .......... . ADAOSURI DE PRELUCRARE LA 8EMIFABRICATE FORJATE L I B E R ............ Indloafri i generale ....... ......... Abateri spal^iale la semifabricate brute, forjate liber ........ > $ Prelucrarea mecanicS a semifabricatelor forjate liber ............

Capitolul 6 .
6 .1 .
6 .2 ,

Capitolul 7. 7.1 7.2 7.3 Capitolul 8. 6.1

8.2

ADAOSURI DE PRELUCRARE PENIWJ SEME FABRICATE 1URNATE............. Indica^ii generale .............. . Abateri spa^iale la semifabricate tumate .................... !19! I

8.3. 8.4. Capitolul 9. Capitolul 10. 10.1 i 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7. 10.8. 10.9. 10.10. 10.11. 10.12. 10.13. Capitolul 11. 11.1. 11.2. 11.3.

Prelucrarea mecanicfi a semifabricatelor tumate ...............!I! Exemplu de calcul ......... .......... ADAOSURI DE FREXJLXRARE INTERMEDIARE DUPA TABELE NORMATIVE......... CALCUUJL REEIMUUJI DE ASCHIERE IA STRUNJIRE.......1............... Principii i noiuni de bazd ......... Elementele componente ale regimului de achiere .............. !L.- Propriet&tile a^chietoare i domeniul de utilizare a materialelor pentru scule ............. |..... Uzura 9 durabil itatea sculei achietoare ...................... . Calitatea precizia suprafe^ei prelucrate ......... .......... 1.... Strunjirea exterioard i inferioar& ................................ Determinarea vitezei de achiere.... Regimuri de achiere utilizind piacufe mineralo - ceramice ....!.... Regimuri de acfaiere pentru aliaje neferoase...................... Strunjirea canalelor i retezarea ........................... ..... Strunjirea profilatd............... Prelucrarea filetelor prin strunjire ................................ Regimuri de achiere la prelucra rea pe strunguri universale grele .... REGIMURI DE ASCHIERE IA FREUJCRAREA PE STRUNGURI SEMIAUT0MATE MUCTIOTriTE....................... Consideratpj. generale ............... Etape de proiectare................ Exemplu de calcul al parametrilor regiraului de achiere la prelucrarea pe un strung semiautoraat multicu^ite................... REGIMURI DE ASCHIERE LA PRELU CRAREA PE STRUNGURI MULTIAXE........ No^iuni generale privind prelu crarea pe strunguri multiaxe ........
7

292 292 304 330 330 331 331 332 334 334 359 365 376 377 379 385 396

417 417 417

440 453 453

Capitolul 12. 12.1.

1 0

12.2. Etapele de calcul al regiaurilor de agchiere ...................... . 12.3. Exemplu de calcul ................... Capitolul 13. 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. REGIMURI DE ASCHIERE IA FRHJUCRAREA PE STRUNGURI REVOLVER AUTOMATE........................... Cansidera^ii generale.............. . Elemente ccmune........... !....... Metode de stabilire a tura^iilor... Verificarea puterii ............... . Exemplu de stabilire a parametrilor regimului de achiere la prelucrarea pe un strung revol ver automat........................ REGIMURI DE ASCHIERE IA FREZARE.... Principii i no^iuni de bazfi...... . Frezarea cu freze cdlindrioe....... Frezarea frcntalS ................... Frezarea cu freze d i s c ..... 547 Frezarea cu freze cilindro-frontale cu coadfi, freze ferSstrSu i freze profilate................. Frezarea filetelor.... ............ Filetarea cu filiera...... ........ Filetarea in virtej ................ Regimuri de achiere la prelu crarea pe maini de frezat cu mai multe scule simultan...........

47

4B6 486 467 306 512

513 523 523 528 535

Capitolul 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 14.6. 14.7. 14.8. 14.9.

547 554 557 558 565 582 582 584 621 635 641

Capitolul 15.

REGIMURI DE ASCHIERE IA RABOTARE SI MORTEZARE....................... 15.1. No^iuni de ......................... 15.2. Regimul de a$chiere la rabotarea longitudinal^ i transversals....... 15.3. Regimul de achiere la prelucra rea prin mortezare................. ................................... ...............

Bibliografie Anexe

C a p .l PREC IZIA PRELLCRARII MHCAKICE

1.1 ERCRTLE DE PRELUCRARE - DEFINmE,CXASIFTCW*E

Erorile de prelucrare sint abaterile de la precizia prescrisS a pieselor in urma procesului de prelucrare. Precizia prelucrSrii mecanice este gradul de concordantS, sub aspect geanetric,dintre piesa prelucratS i piesa definite geometric in desenul de execu^ie, in ceea ce privete: precizia dimensional^, precizia de forma i precizia pozi'^iei reciproce a diferitelor elemente geometrice ale piesei. Abaterile efective ale dimensiunilor suprafe^elor, ale formal nr lor geometrice, precun i ale pozi^iilor reciproce ale acestora,in raport cu valorile lor nominale, canstituie erorile de prelucrare. Precizia de prelucrare se evalueazS dupS marimea erorilor de prelucrare. 1.1.1 Precizia diramsionalS de prelucrare Precizia dimensional# de prelucrare se poate determina cu condi^ia cunoaterii datelor caracteristioe ale piesei, determinate in desenul de execu^ie, care se definesc astfel: - dimensiunea nominalS este dimensiunea fa^S de care se definesc dimensiunile limits (minima i maxima); - dimensiunile limits sint cele douS dimensiuni (minimS i maxima) ale unei piese, intre care poate varia dimensiunea efectivS; | abaterea superioarS este diferen^a algebricS dintre dimensiunea maxima si cea nominaia corespunzStoare; inferioara este diferen^a algebricS dintre di mensiunea minima i cea nominaia corespunzStoare; - toleran^a se determina ca diferen^a intre dimensiunea mavimS i minima, sau ca diferen^S algebricS dintre abaterea superioarS i abaterea inferioarS. Prin cctnpararea datelor caracteristice ale pieselor prelucrate cu cele presarise in desenul de execu^ie se db^ine gra dul de precizie dimensd onalS rezultat in urma prelucrSrii.Alegerea procedeelor de prelucrare mecanicS ^i a mainilor-unelte trebuie sS se facS cu respectarea atit pentru procedeu, cit i pentru maina-unealta, a condi^iei ca precizia necesarS sS fie precizia economics (cea care se ob^ine in mod normal, folosind

procedeul i ma^ina-unealtS, alese). In acest soop in tab. 1.1 se dau valori orientative pentru precizia economics a dimensiunilor, otofcinuta prin diferite procedee de prelucrare mecanicS. 1.1.2 Precizia formei geometrice a pieselor Precizia formei geometrice a pieselor are un rol deosekdt de important, canstituind adesea factorul principal in funcfcLonarea normals a unor aparate i maini. Pentru determinarea preciziei de forma geometric^ a suprafe^elor se impune definirea urmatoarelor no^iuni: | suprafa'fa geometrica nominaia este suprafa^a ideaia, a cSrei forma este definite in desen i (sau) in documenta^ia t^nicS; I suprafa^a reals definete suprafa^a care 1inriteaz3 corpul respectiv pi 1 separfi de mediul inoanjurator; I suprafa^a efectivd este suprafa^a obinut& prin masurare i care este apropiata de suprafa^a realS; - suprafa^a adiacenta definefte suprafaa de aceeai forma cu suprafa^a data,tangents la suprafa^a reals (efectivS) dinspre partea exterioarfi a materialului piesei i a ezata astfel incit sa satisfaca condi^iile prescrise in cazul particular dat; - profilul geometric nominal este conturul rezultat prin intersec^ia suprafe^ei geometrice (naninale') cu un plan cu orientare data; - profilul real este conturul rezultat prin intersec^ia dintre suprafa^a realS i un plan cu o orientare data; I profilul efectiv este profilul rezultat prin mSsurare,apropiat de profilul real; - profilul adjacent de formS data se definefte ca profilul de forma data tangent la profilul real (efectiv) din par tea exterioara a materialului piesei. In mod analog se definesc i cilindrul, cercul i dreapta adiacenta. Cu aceste no^iuni definite se pot exprima cele doua elemente caracteristice ale preciziei de forma: abatere de for ma i toleran^a de forma. Abaterea de forma este abaterea formei suprafe^ei reale fa^a de forma suprafeei adiacente sau abaterea formei profilului real fa^a de forma profilului adjacent. MSrimsa abaterii de forma se determina ca distan^a maxima dintre suprafa^a efectiva i suprafa^a adiacenta sau dintre profilul efectiv i pro filul adjacent. In cazt i l abaterii de forma nu se ia in considerare rugozitatea suprafeei. Toleranfca de forma se define^te ca zona determinata de abaterea limits de forma. Toleran^a de forma este pgalS cu abaterea limits superioarS de forma (abaterea inferioara fiind egalS cu 0).

Tebelul 1.1

Prvotsia

liol diMMiaiunilor

Treapta de precizie Felul prelucrlr ii Metniot Econoa icA 11 ....13 1 1 ___ 13 9 ....10 8 ....9 6 ___ 7 8 ....9 7 ....8 frontal! 12 1 0 ___11 8 .... 9 1 2 ___ 13 11 ....12 11 ....13 10 ....11 8 .....9 7 -12....14 11.... 12 8 ....10 7 9 ....10 ? .... 8 7 9 .... 10 7 .... 10 7 7 6 7 7 6 Liaita oe poate fi obtinutl 10 9 1 7

GiurIre Llrgire a. cWyrojAre b. finisara Altztre a. ctegro^are


b. finisara Brojar# a. dagro^are b. finisara

Frazara c H i n d r i d a.degro^are b.f inisara


c.foafte f ini Rabotar* a.d&grogara b.f inisara

11

Strunji re exterioarl a.dgro?are b . seaifinisare c.f inisara d.foarta fini

8 6

Strunjire interioari a.degro^are b.senifinisara c.f Inisara d.foarta f inS (cu diaaant) Rectif icare rotunda a.degro^are b.f inisare c.foarta fini Rectificare plani
a.degro^are b . f inisara c.foarta f inS Honuire

7 6

a.medie
b.foarta f ini Lapuira a.praalabili

b.medte
c.foarta fini

Ca abateri de form& se pot men^iona, printre altele, urrofltoarele: - abaterea de la rectilinitate este distana maxima dintre profilul efectiv i dreapta adiacenta in limitele lun11

gimii da r^tarln^-A. da la r*cti1initate se poate prezanta Buh tomtit <1n oonrjavitat si convaxitate; - concavitataa wiulA aturvei clnd distan^a dintre dreapta adiacenta yl profilul ufwjllv draft* da la extremit&^ile profilului apra mijloo; - ccnvaxitataa ajjnra a fcunf.'i clnd distanta dintre dreapta adiacenta yi profi lul afactiv scade de la extremita^ile - abaterea ds la planitata sta definita ca distant^ ma xima dintre auprafa^ afactivl $i planul adiacent,in limitele suprafa^ai do mfarin^A. Abaterea de la pl.inltut.ii aa poate prezenta sub doua forme simple: concavltatea (ji convaxitatsa. Acostc abateri se definesc in mod analog cu cele dts la rectilinitate, cu deosebire ca distana se ia intre planul n&Lacant i suprafa^a efectivS.; - abaterea de la circularitate este distant3 maxima dintre. profilul efectiv 9I cercul adiacant. Ovalitatea $i poligonalitatea sint focmele simple ale aba- ovalitatea este data de diferen^a dintre diametrul maxim i cel minim; adica dublul abater ii de la circularitate; I pol iganal itatea se caracterizeazS prin forma aproximatis
profilului rjpr* oantru;

terii de la circularitata;

adica dublul abaterii de la cilindricitate. Forma curbi, la care locul geometric al sec^iunilor transversale este o linie curbfi, are marimea curbSrii egali cu aba terea de la cilindricitate. In tabelul 1.2 sint date valoKjH toleran^elor de la ractilinitate ,de la planitate, la forma dati a profilului i la forma data a ouprafeei,iar in tab. 1.3 valo* rile tolerantelor la circularitate ^i cilindricitate.

poligonalS a profilului efectiv; - abaterea de la cilindricitate se definete ca fiind distan^a maxima dintre suprafa^a efectivS i cilindrul adiacent, in limitele lungimii de referin^a. In cadrul abaterii de la cilindricitate se disting doua abateri :de la circularitate in sectiunoa transversals a piesei i aba terea profilului longitudinal (axial); I abaterea profilului axial este distan^a maxima dintre profilul longitudinal adjacent i profilul longitudinal efectiv. Formele simple ale abaterii de la cilindricitate sint:for ma canica,forma butoi,forma $ea i forma curbcL. Aceste forme se caracterizeaza prin diferen^a dintre diametral maxim i minim,

Tabetul 1.2

Valor ila tolarantilar ia rMtilinitatt, La p l w l u u , la foraa datA profilului pi la foraa suprafepai CLASA DE PRECIZIE

H i^aAa i i f i f t l y rVfni i liMiw no*fnail tori PTni la 10 10 * 16 16 * 25 p 1 40 40 - 63 63 - 100 100 * 160 160 - 250 250 - 400 400 - 630 630 - 1000 1000 - 1600 1600 - 2500 2500 * 4000 4000 - 6300 6300 * 10000

11

111

IV

VI

VII

V I H IX

XI

XII

TOLERANTA (M a 1

0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0,8 1 1,2 2 2,5 3 4 5 6 8

0.4 0.5 0.6 0.8 1 1,2 1.6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12

0.6 0.8 1 1.2 ii 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20

1 1.2 1.6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30

1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50

2.5 3 I 5 6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80

4 5 1 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120

6 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200

10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 250 300

16 20 25 30 40 50 60 80 100 120 160 200 250 300 400 500

40 25 30 50 40 60 80 50 60 100 80 120 100 160 120 200 160 200 200 300 250 400 300 500 400 600 500 800 600 1000 800 1200

Tabelul 1.3 Valor lie toieranfcelor la circularitate $i cilindricitate CLASA DE PRECIZIE Diaensiunea noainelfi tOj Ptni Id 3 3 -6 6 ~ 18 18 - 50 50 - 120 120 - 260 260 - 500 500 - 800 aoo - 1250 1250 - 2000 0.3 0,4 0.5 0,6 0,8 1 1,2 1r 6 2 2/5 0.5 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5 3 4 0.8 1 1,2 1,6 2 2,5 3 4 5 6 1.2 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 $1! II III IV V VI VII VIII IX X XI XU

TOLERANTA iP ] 3 2 2,5 4 5 3 6 4 8 5 6 10 8 12 10 16 12 20 16 25 5 6 8 10 12 16 20 25 30 40 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 12 20 16 25 20 30 25 40 30 50 40 60 50 80 60 100 80 120 100 160 30 40 50 60 80 100 120 160 200 250 50 60 80 100 120 160 200 250 300 400

Pooi^ia raminal& este pozi^ia suprafe^ei, a axei ei,a pro filului sau a planului d e simetrie, determinate p r i n oote naninale liniare sau unghiulare fat^ci d e baza d e ref erin(ci sau fa de o altS suprafa^, ax&, profil sau p l a n de simetrie.

Baza de referin(& este o suprafa^S, linie sau punct, fa^A de care se determine pozi^ia nominal^ a suprafefei sau a eleentului considerat. Abaterea de pozi^ie este abaterea de la pozi^ia nominalfi a upei suprafee,a axei ei,a unui profil sau a unui plan de sime-

trie ta%& de baza de referint,sau abaterea de la pozi^ia naainalA reciprocA a unor suprafe^e, a axelor lor, a unor profile sau plane de simetrie. Ca centre sau axe ale suprafefcelar reali se consider^ oentrele sau axele suprafe^elor adiacente (de e s c * enplu ca ax& a unui alezaj cilindric se considers axa cilindru*! lui adjacent inscris in alezaj). Abaterea limit# de pozi^ie este valoarea maximS (pozitivj I sau negativfi) a abaterii de pozi^ie. Abaterile i toleranfcele de pozifcie: Abaterea de la paralelism a doud drepte intr-un plan este dat de diferenta dintre distan^a maxima i minima dintre H doua drepte adiacente oqplanare, masurata in limitele lungimii de referinfca. Abaterea de la paraleliam a doufi drepte in spafciu se determini prin abaterile de la paralelismul proiecfiilor oelor douS drepte incruciate pe doua plane reciproc perpendiculare. Abaterea spa^ialA de la paralelism se obine prin determinarea In cele douS plane reciproc perpendiculare a diferen%ei dintre distant proiecfriilor la capetele lor extreme. Abaterea de la a doua suprafee de rota^ie se determine prin abaterea de la paralelism a axelor suprafeelcfr| adiacente. Aoeasta abatere este similar* cu abaterea de la pa ralelism a doua drepte In plan, dac& se determine in planul comun al celor doua axe, sau a doua drepte in spa^iu, dacd ea se determina In doua plane perpendiculare. Toleranfca la paralelism se definete cu valoarea maximi admisa a abaterii de la paralelism. Abaterea de la perpendicularitate dintre cele doua suprafee de rota^ie sau dintre o suprafa^a de rota^ie i o dreapt4 este data de diferena dintre unghiul format de dreptele adia cente la profilurile efective i unghiul nominal de 90 , mSsuratA liniar in limitele lungimii de referin^. Toleran^a la perpendicularitate se definete ca valoarea < maxima admisa a abaterii de la perpendicularitate. Bdtaia circular^ frontaia este diferen^a dintre distantp-i maxima i distan^a minima de la suprafa^a frontaia reaia pin* la un plan perpendicular la axa de rota^ie de referinaf nsurata in limitele lungimii de referin^S sau la un diametru dat. Toleran^a bataii frontale este valoarea maxima admisi a bataii circulare frontale. Abaterea de la inclinare dintre doua drepte sau suprafej de rota^ie este diferena dintre unghiul format: de dreptele fi diacente la profilurile efective i unghiul ncminal, 3 liniar,in limitele lungimii de referinfd. Toleranfa la inclinare se define^te ca fiind zona cuprinfit|l intre doua ccnuri, avlnd generatoarele paralele, i la distant egalA cu tolerana la inclinare, se prescrie toleran^a H tre dou& drepte sau suprafe^e de rota^ie.

qni H

racu.ai.e-

Abaterea de la coaxial itate este distana moving d intr e axa suprafefcei adiacente considerate i axa dat& ca baz& d e re* ferin^S, mflsurata in limitele lungimii de referintft. Toleran^a la coaxialitate se define te ca dnhlul valorii maxime admise a abaterii d e la coaxialitate sau de la ociioen r tricitate. Abaterea d e la simetrie se define te ca distana maxi aft dintre planele (axele) d e simetrie ale eleroentelar considerate, mfisuratS in limitele lungimii d e referin^A sau intr-un plan dot. Toleran^a la simetrie este dublul valorii admise a abate rii de la simetrie. Abaterea d e la intersectare se def inete ca distanfca mini ms dintre doufi drepte adi acente sau dintre doua axe care in pozi^ia lor nominaia trebuie sA fie concurente. Toleran^a la intersectare este dublul valorii maxime ad mise a abaterii d e la intersectare.
Tabalul 1.4 Valorii* tolaranfalor la paralaliaa *i perpendicularitate CLASA DE PRECIZIE Dimensiunea nominal* [nun] Ptni la 10 10 - 25 25 - 60 60 - 160 160 - 400 400 - 1000 1000 - 2500 2500 - 6500 6300 -'10000 TabeLul 1.5 0.4 0.6 0.6 1 1 1,6 1 ,6 2,5 4 2,5 6 4 10 10 16 16 25 25 1 1.6 2,5 4 6 10 16 25 40 1.6 2.5 4 6 10 16 25 40 60 I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII

TOLERANTA (/a ] 2,5 4 6 10 16 25 40 60 100 4 6 10 16 25 40 60 100 160 6 10 16 25 40 60 100 160 250 10 16 25 40 60 100 160 250 400 16 25 40 60 100 160 250 400 600 25 40 40 60 60 100 100 160 160 250 250 400 400 600 600 1000 1000 1600 60 100 160 250 400 600 1000 1600 2500

Tolaritala bStSii circutare radiale CLASA DE PRECIZIE

D loansiunea
nominal! I II III IV

VI

VII

V4II

IX

XI

XII

[bib]
Pfnl la

TOLERANTA [pa ]

10

0.4 0.6

1.6

2,5

10

16

25

40

60

15

Tabelul 1.5 feerttl


10 25 60 160 400 1000 2500 6300 j j j I 9 j I 25 60 160 400 1000 2500 6300 10000 0.6 1 3H 2,5 4 6 10 16 1 m 11 4 6 10 16 25 1.6 BI 4 6 10 16 25 40 2.5 4
6

4
10

10 16 25 40 60

100

16 25 40 60

6 10 16 25 40 60 100 160

10 16 25 40 60 100 160 250

16 25 40 60 100 160 250 400

25 40 60 100 160 250 400 600

40

6Q

60 10Q 100 160 160 250 250 400 E 400 600 1(2 600 1000 H 1000 1600 9 |

Valorile toleran^elor abaterilor spaLale sint cuprinse M tabelele 1.4 - 1.6. Alegerea ma^inii-unelte p entru realizar^i unei precizii econcTiice se poate face d u p & indica^iile tabelului 1.7
Tabelul 1.6 TolarM(e do ooaxtaLitato, liMtrit 91 la intersectie CLASA 0E PRECIZIE I n 11! IV V VI VII VIII IX X XI

Dimensiunea nominal! [mm] Pin! la 6 6-18 18-50 50-120 120-250 250-500 500-800 800-1250 1250-2000

XII

TOLERANTA l/im ] 1,2 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 3 4 5 6 8 10 12 16 20 5 6 8 10 12 16 20 25 30 8 10 12 16 20 25 30 40 50 12 16 20 25 30 40 50 60 80 20 25 30 40 50 60 80 100 120 30 40 50 60 80 100 120 160 200 50 60 80 100 120 160 200 250 300 80 100 120 160 200 250 300 400 500 120 160 200 250 300 400 500 600 800

200 250 300 400 500 600 800 1000 1200

Observable. Prin dimensiunea nominal3 so Inteloge diametrul suprafefcei examinate sau dimensiunea dintre suprafefcele care formeazS eleraentul simetrie examinat. Daca dimensiunea nominal! nu esto indicate, atunci toleranta se deternin!

dupfi elomontul care are dimesiunea coa mai mare.

Tabelul 1.7 Precizia econo*ica do foruS $i pozitie


Ma?ina-unealta Strunguri cu inil(iuea vtrfurilor pTnS la 400 mm Ovalitate: 0,01 Abateri, mm Conicitate pe lungimea Convexitate supraf. plane frontal*: , de 300 mm: 0,02 P/02

Marini de freza.t ori- Neplanitate la fini* Neparalelism cu planul zontale ?i vorticalo sare: 0,02...0,045 pe de bazS: 0,025...0,05/ lungime de 300 mm 100 mm lungime Hapih'i de roctificat rotund Ovalitate: 0,005 Conicitate: 0,01...0,02/1000 mm

1.1.4 Clasificarea erorilor de prelucrare d in P jn^ de vedere al structurii statistics


Erorile primare sau elementare sint erorile d e prelucrif^ 16

pcatS determina nici timpul de apari^ie si nici mSrimea erorii de prelucrare. Aceste erori apar in urma ac^iunii unui numSr mare de factori tehnologici independent i nu se supun unor iegi de variable evidente. Ca exeoplu de erori intimpl&toare se pot jnentiona erorile de prelucrare produse de deformatpile elastice ale elementelor sistemului tehnologic sub ac^iunea va riabila a for^elor de achiere, erorile de aezare ale setnifa|aricatelor in dispozitiv, etc.

Aceste erori sint de forma: A=f{u) in care f (u) este o func^ie de variabila u. Ca exemplu se poa te mentions eroarea produsS de uzura dimensional^ a sculei a ehietoare care, aproximativ, este proportionals cu timpul de afchiere. Erorile intimpldtoare sint erorile care nu au o frecven^S regulatS de apari^ie i pot lua o mSrirae variabilS firS sS se

t a r e g u l a t S de a p a r i ^ i e . S e pot m e n ^ ic n a c a e x e m p lu d e e r o r i s is t e n ia t ic e constante e r o r i l e de fo rm S i p o z i t i e r e c i p r o c S a s u p r a f etelor, care apar datoritS i m p r e c i z i e i g e o m e t r ic e a m a inii-unelte. Erorile sisteniatice variabile sint e r o r i l e a c S r o r ' mSrime variazS dupS o lege oar4care i au o frecvent& r e g u l a t S .

produse de diferi^ii factor! tehnologici ?i care influen^eazi precizia piesei oib^inute in urma procesului de prelucrare. In f u n c t i e d e v a r i a ^ i a marimii i f r e c v e n t a apari^iei er o r ilo r de p r e lu c ra re s e d i s t i n g : e r o r i l e sistanatioe constan| a , e r o r i l e s i s t e m a t i o e v a r i a b i l e , e r o r i l e intiraplfitoare sau al e a t o r i i . E r o r i l e s is t e m a t ic e c c m s ta n te s i n t a o e le e r o r i care s i n t o o n s t a n t e c a m S rim e i s e n s d e a c L a n a r e i a u o f r e c v e n -

1.2 ERCRI EBB FRE3JJCRAEE PRCDUSE ESE UZURA MASINIIR - UNES3E SI A SCULEUCR ASOHETQftRE
1.2.1 Uzura ma^inilor^unelte Uzura mainilor-unelte, care influeneaz& precizia de pre lucrare, se referS la lagSrele arborelui principal, la suprafe^ele de ghidare, la angrenaje i sSnii.Uzura acestor componente principale ale mainilor-unelte produce:

I abaterea de la rectilinitate i de la paralelism a su prafe^elor de ghidare ale mainilor-unelte; - abaterea de la paralelism dintre suprafa^a de ghidare i axa arborelui principal; - bStaia radial3 i axialS a arborelui principal al mainii-unelte. Uzura ghidajelor mainilor-unelte are cea mai important^ influents asupra preciziei dimensionale i de formfi a p i e s e l o r ce se prelucreazS.Ca urmare a neuniformit<fii acestei u z u r i d e | lungul ghidajelor rezultS o eroare dimensional I i d e fo rm fi.

oe variazA axial .Prin cunoa^terea aoestei uzuri se pot detarmina erorile de prelucrare respective.In cazul strungului cu ghidaje ocmbinate,eroarea la diaroetrul piesei prelucrate D se poa te calcula folosind rela^ia urroatoare, (1.1):

iffi--.-fcostt- c o s P + ~ [ sinQ+sina- sin(a+P)R sin(a+P) uB B uB | uB "m


( 1 .1 )

in care (ig. 1.1): u., Ug sint uzurile ghidajului prismatic; este uzura ghidajului plan; h, B,a i \p sint datele constructive ale strungului. Considerind unghiurile a i P ca variabilele ecua^iei (1 .1 ) i rezolvind sistemul de ecuaLi (AD) *a B 0 si (AD)1. * 0, dupfi ce ls-a notat h/B = n, se obkine solua optima: =/= arctg(l/n)
Fig. 1.1 Eroarea do prelucrare determinate
de uzura ghidajelor.

(1 -2 )

DacS se considera ca n are valori uor supraunitare, rezulta ca a i 0 sint cuprinse in intervalul 40 .. .50 , cind va loarea erorii de prelucrare este minima. 1.2.2 Uzura sculelor achietoare La prelucrarea pe maini-unelte reglate la dimensiune in vederea obfrinerii automate a dimensiunilor, uzura sculelor a chietoare este factorul principal in determinarea apari^iei erorilor sistematice ale dimensiunilor i formei suprafe^ei pre lucrate. Uzura sculelor achietoare influen^eaza prooesul de pre lucrare in urmatoarele direc^ii: - inrauta^este precizia de prelucrare; - se obin rugozita^i mari ale suprafe^ei prelucrate; - apar vibra^ii cu efecte nefavorabile asupra. sistemului tehnologic; - create nivelul de solicitare mecanica a elementelor aamponente ale sistemului tehnologic,ocmducind la spori-

rea consumului de energie de a^chiere. Pentru stfthl * 1i rea concreta a nvomentului In care scula nu mai poate fi considerata oorespunzatoare, din cauza star id. sale de uzura! Ise folosesc in mod conventional valori bine stabilite ale m&runii fa^etei d e uzura d e pe suprafa^a de a^ezare, precum i ale craterului de pe suprafa^a d e degajare. In tab. 1.8 1.12 sint prezentate uzurile maxime admisibile pentru diferite scule a^chietoare.
Tabelul 1.8 Uzura cut itI or d i strung

Tipul cut itului Strun]Ire longitudinal! Strunjire plan! Strunjire interioari Tiiere,retezare

Material de pralucrat Otel,font! aaleabili Font! cenupie oiai font! aaleabili Font! cenupie Otel,fonti aaleabili Font! cenupie

Materialul cutltului Otel rapid Aliaj dur Otel rapid Aliaj dur 0|el rapid Aliaj dur Aliaj dur Otel rapid Aliaj dur Otel rapid Aliaj dur 0(al rapid Aliaj dur

Uzura [mm] ,la: Degropare 1....... 1,5 0,7...... 1,0 2....... 3 1....... 1,5 1........ 1,5 0,7....... 1 1....... 1,5 1,5..... 2,0 0,7..... 1,0 0,7..... 0,8 Finisara 0,6.... 0,7 0,6.... 0,7 1,0.... 1,5 0,6.... 0,7 0,6.... 0,7 0,2.... 0,3 0,3.... 0,4 -

m j

Cutite disc pi prisaatice

Ota I

0,2... 0,3 0,2....0,3

Tabelul 1.9 Uzura frazalor Tipul frezei Cilindric! Frontal! Cu coad! Diac cu 3 t!ipuri Material de pralucrat Otel Font! Otel Font! Otel,font! Font! Otel rapid Otel rapid Aliaj dur B Materialul aculei Otel rapid Otel rapid Uzura (Bin]

0 , 3 ........... 0,4 0 , 3 ........... 0,6 0 , 8 ........... 1,0 1,0 ........... 1,5 0 , 2 ...... . 0,3

0 , 3 ........... 0,4 0,3 ....... 0,4 0,2 ........... 0,3 0,7 ....|.... J 1,0 1,0 .......... 1,5

T!iere,retezare Font! Prof flat, detalonat Otel, font! Frontal! Ota I Font!

diferite procedae de prelucrare. Uzura sculelor a^chietoare pe directia normalA la suprafade prelucrat influenteazfi direct dimensiunea ce urmeazA N se ob^incl la p i e s a prelucrat# i este denumita uzura dimensionaia u,care est e legata d e uzur a p e suprafa^a de aezare h prin
urm&to are a rela^ie :
Tabelul 1.10 Uzura burghielor Diaaetrul burgh iului aa 6 Haterialul da prelucrat Mirimea Diaaetrul uzur ii burghiului ma ma 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,6 0,4 0,5 0,7 15...20 Materialul de prelucrat Aliaj neferoa Fonts cenupie, bronz Otel, fonts maleabilS Aliaj nefaros Fonts cenupie, bronz Otel, fonts naleabilS Aliaj neferos Fonts cenu?ie, bronz Otel, fonts naleabilS Mar iaaa uzur|i ma 0,5 0,6 0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 1,0

Aliaj neferos FontS cenupie, bronz Otal, fonts aaleabili Aliaj neferoa Fonts cenupie, bronz Otel, fonts aaleabilS Aliaj neferos ' Fonts cenupie, bronz Otal, fonts aaleabili

6.,.10

20...25

10...15

25...30

Tabelul 1.11 Diaaetrul ISrgitoarelor aa

Uzura ISrgitoarelor (in lungul fete? de asezare) LSrgitoare din otel rapid LSrgitoare din aliaj dur

Haterialul de prelucrat Otal, fonts maleabilS Fonts cenupie Otal, fonts aale** abilS Fonts cenupie

MSrimea uzurii, ma 10..-15 16...20 21...25 26...30 31...40 41...50 0,7 0,9 1,0 1,3 1,4 0,6 0,8 0,9 1,0 1,2
-

0,3 0,3 0,4 0,4 0,4

' 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4


-

Tabelul 1.12 Uzura sculelor da filatat (pa fata da apezare) Denuairea sculei Tarod Filiara rotunda Freze pieptane de filatat Materialul de prelucrat Otel Fonts cenupie Otal Otal 1| MSrimea uzurI|, ran o o o o U lI r t

0 ,1 ...0,5 0,3. ..0,5

u g ? h tg a
20
.

(1.3)
m

este unghiul de aezare. (1.3) introduce erori de calcul ce pot ajunge pina ,a 40%. Diagrama uzurii u in func^ie de drumul parcurs de virM sculei a^chietoare (fig.1.2) variazS cu condi^iile concrete ( j e lucru.
Rela^ia

H care a

Diagramele de uzurfi a scu lelor pun in evident urmatoarele caracteristici ale fenomerrului: - procesul de uzurS nu are o varia^ie liniarS; I procesul de uzura se desfaoar3 in trei perioade. Perioadele de uzura sint: 1 pe lungimea drumului de *achiere L, este perioada uzurii ini^iale u;; | pe lungimea drumului de achiere Ln este perioada uzurii normale un; 1 perioada ultima este denumita i perioada uzurii rapide sau catastrofale. Uzura dimensionaia pe perioada de durabilitate a sculei, dupa" achierea unei lungimi L=Lj+i,n, este data de rela^ia: u=ui+uQ (----)
i 0 -i o o o
[fm]

(1.4)

unde: Ug = 1000(un/L) m este uzura relative; L - lungimea drumului de achiere, in metri. E Rela^ia (1.4) se mai poate prezenta sub forma: U = U, + U
ndl

106 s

[ / L a n ]

(1.5)

unde: 1 este lungimea suprafe^ei strunjite, in mm; s - avansul, in mm/rot; d - diametrul piesei,in mm. Rela^iile (1.4) i (1.5) se utilizeaza cirei L> 1000 m.In cazul cind L<1000 m se recomanr da rela^ia (1.6): u= (ui+ u0L 1) (1>6)

La frezarea cu freze frontale sau cap 53 ti>aiur,l ptr*l> crarea de finisare, uzura pe fa^a de mfex&rtt 9 dint11or m d*tenriinfi cu rela^ia: u | ti; I tip 7T D 1 T -- 10 sd z 360 [Aon](1*7)

in care D este diaraetrul frezei frontale, In ir o n ; 1 I iunyiiwa de frezare, inmm; sd - avansul pe dinte,in r a n i ; 5 Inumarul da din^i aifrezei; | - unghiul de contact cupiesafi car* M d*it emina astfel:

sint-) # -, 2 D
unde B este lStimea suprafet^ei ce se prelucreazS.

(1-8)

La frezarea cu freze cilindrice uzura se calculeazi cu aceeai rela^ie (1.7), cu deosebirea ci unghiul 7 se calculeazd in acest caz astfel:

cos 7 = 1 - (2t/D) ,
in care t este adincimea de achiere in nun.

(1.9)

La frezarea cu capete de frezat, uzura relative se calculeasa. cu relafcia:

100-360
U q (1 + ------- )
* D cf ?

[Atm]

(1.10)

in care Dcf este diametrul capului de frezat in mm;7-unghiul de contact al dintelui frezei cu piesa care se prelucreazfl,in grada;uQ(- uzura relative la prelucrarea acelorai materiale, insA prin strunjire. Cind Dcf > B uzura relative se calcul ea!zS cu rela^ia: u = (1 + )uol B la rabotare, uzura dimensional^ rela^ia: 22
100

[/an] a sculei se

(1.11) dsterminA cu

aoeastci baza, se poate scrie: FA n ------ - 20Fa d

10s IS care j | este suprafa^a rabotata, In irm^; s -avansul de lucru, jn BB/c.d. la rectificare-, uzura pe raz a discului abraziv se poate ^termina cu aproximatie, pe baza volumului de metal IndepSrtat de pe suprafa^a piesei care se prelucreazS. S-a deteminat ex perimental c3 voluraul de material abraziv cansumat intre douS ascutiri ale discului de rectificat este de 20 ori mai mare dect volumul de metal indepartat in aoeea^i perioedS de timp. Pe
[abb ]

(1.13)

in care F este suprafaa care se rectifica, in mm2;Ap 1 adaosul de prelucrare care se indepSrteazS de pe piesa,in mm; n I num&rul de piese din lot; F , I suprafata aschietoare a discului de jtectificare, in nm . |SHH| Valorile medii ale uzurii ini^iale i relative la strunji rea de finisare, ob^inute pe cale experimentaia, sint date in tabelul 1.13. 1.2.4. Uzura in funcLe de parametrii de achiere Rela^ia de calcul pentru uzura sculei aschietoare, determinata din studiul diagramei de variable a uzurii in raport cu drumul de achiere, nu confine o dependent explicitaa uzurii fa^a de factorii ei determinant^., dintre care sepotmentions in primul rind materialele utilizate pentru prelucrare, cula as chietoare i regimurile de achiere. De aceea, cercetarile experimentale efectuate au dus, de i partial, la ctofinerea unor rela^ii de calcul al uzurii in functie de parametrii mentianati. Astfel, V.I.Komissarov propune unnStoarele relaii pentru strunjirea interioara a fontei cenu i i , HB = 160, folosind cu^ite cu piacu^e VK6: uD = 0,198 v1' 02 s ' n t ' 7 u = Cu v- sn tp ka ky kr, (1.14) (1.15)

in care C , m, n, p sint coeficien^i i exponen^i care caracterizeaza calitatea materialului prelucrat i a materialului sculei k , k , k - coeficienfi care tin seama de unghiul da aSezare, unghiul de degajare i de raza de rotunjire a virfului outitului. Tot in baza cercetarilor experimentale,D.D.Medvedev a sta-

Tatoalul 1.14

CoafioianfH pantru ealwlut i m u t I I

ca dtp ind dm mmtmrtalul ik prvlu^at pt *

m tM|

Hatarialul da pralucrat Natarialul aculal Otal HBie0-240 Otal 35Mnt6 Otal 10TiMCr1B0 Aliaj da titan Alaafl K40(VK8) P10CT15K6)

n
0,515 0,616 0,69

*u 0,014 0,01* 0,0J1 0,036 0,010

0,0*9

0,* 0,16 o fl 0.1*

Q,I1
0,06 0,0fa 0,04

o,aa
0,34

Tabelul 1.15

CoaflciantH pantru caloulul uzurii ralatlva I ..m >.m H ca dap ind da gaaaatrla pi m i l t a n i i aoulat B N h l l t M r a

Matarialul sculai Coaf iciant1] Valoarea coafIciantului 9 Unghiul da atac,


k

P30(T5K10) 1,54 30 2 550 0,75 | 45 U 650 1,0

M0(T1H6) 1,0 60 1,0 790 1,

*tk)

Qj
10 u

Valoaraa coaficiantului Raziatanta la ruoare a otalului apchiat j M N/ao Valoaraa coaficiantului H

no
i,ir

- la strunjirea fdrd lichid de rficire a materi&Xului GL60


c u u n cuit d i n oel rapid Rp2:

u =(1 I e ' ' z w T){[ (-0,02 I 1 0,0106)^ 1 (2,962 | I l,8246)v 1 1 98,737 s I 131,9U8]t + (0,016 s - 0,004)v* | (-2,488 I | - 0,1185}v + 126,3827 s + 14,2178} ; (1.21)

- la strunjirea f3r& lichid d e r & d r e a materialului 0LCA5 c u u n cu^it c u piacuta P20, fixatA mecanic:

j t l I e'0'1977 r){[(-0,0385 s 1 0,0158)^ 1 (6,533 8 | 2,5962)V269,9235 s + 194,5158]t + (0,0257 s + 0,0011Jv2 + (-4,37* ,0256)v I 237,7897 1 1 30,42), [/an] (1.22)

strunjirea f&rA lichid da r4cir a nabarlalului &Ctf H u n ou^it din crtel rapid Rp2 :
H ____________ ____________ ____________

0 1

-fl - e-0' 2447 r )([(-0,0425 s + 0,0154)^ + (7,44 6 - 3,0198)v-

- 229,75595 s + 191,8305]t +(0,019 s + 0,0008)^ +(-3,7747 s+ + 0,1861)V + 154,9962 s + 1,0942 }


[m ]

(1-23)

Rezultatele ob^inute prin aplicarea expresiilor de calcul fi 18. *123) la diferite valori ale paranvetrilor v, t, s i I sint trecute in tabelele 1.16...1.21.

Tabelul 1.16

Valorii* uzurii radial* a cutitului da strung araat cu p l k u ( P2Q, fixata aacanic, la strunjirea otalului 13CrNi30

Viteza v, a/ain

Avansul s, an/rot 0,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 51 57 64 70 64

Uzura radialfi la t =40 ain,1n /un Adlnciaea da a?chiere t, nm 1 107 114 120 126 139 1,5 164 170 177 183 195 2 220 227 233 239 252 2,5 277 283 290 229 308

50

100

0,1 0,2 0,3 0,4 0,6

63 71 79 87 103

128 133 139 144 155

192 195 198 201 207

256 257 258 259 261

321 319 317 316 312

150

0,1 0,2 0,3 0,4 0,6

180 188 197 205 222

287 276 266 255 233

395 365 334 304 342

502 453 403 353 254

610 1 541 472 I 403 I 265

200

0,1 0,2 0,3 0,4 0,6

413 420 428 436 451

598 555 512 467

784 600 596

969 824 679 -.

1154 959

'

T a b e lu l 1.17 Valorii* u au rti radial* a o u tltu lu t d as t r u n g din o tl r a ( k .. K p2, la atrunjirea o telu lu i 13CrM J0

Viteza v ( a/a in

Avansul s, mm/rot

Uzura radial! la t 40 mln,ln Adincimon d* apohtere t, nn

~7

~~

0,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 53 57 61 65 73 38 41 44 47 53 34 37 39 42 47

1 94 99 105 110 12*1 75 78 82 85 91 72 74 77 79 83

1,5 134 141 149 156 167 112 115 119 123 130 111 112 114 116 119

2,5 215 226 236 247 268

50

175 184 193 201 219 147 153 157 16t 169 149 150 151 153 155

75

185 190 194 199 207 187 188 189 190 191

100

Tabelul 1.18 Valorile uzurii radiate a cutitului de strung araat cu pl&cute P20, fixate aecanio, la strunjirea otelului 0L60

1 Viteza v. a/a in

Avansul s. aa/rot .0,5

Uzura radialfi la r=40 mini,in fa Adincimea de a^chiere t, mm 1 82 86 90 94 103 89 93 96 100 107 306 302 297 293 1,5 138 141 144 147 153 146 147 149 151 4 154 474 420 366 2 193 195 196 198 201 138 141 144 147 153 146 147 149 151 154 2,5 248 249 250 251 252 258 257 255 253 249 807 954 I

50

0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 , 0 '1 0,2 0,3 0,4 , 0,6

26 32 37 43 54 33 38 43 49 59 140 185 230 275 367

100

200

Tabelul 1 . W Valortie uzur 11 radltlt a outltulul 4 1 tt/uig dtn o^el rapid Kp2 ,l atrunjlree otalulul O. M) yttea* v. * a/*n Avensul s. am/rot 0,5 0,1 0,3 0,4 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 45 49 53 58 66 34 37 41 45 52 30 33 37 41 48 Usurs redtslA le r*40 ain,fn as Adlnotaea de aschiere t, m 1 79 83 87 91 99 62 66 70 74 82 57 61 64 68 75 1,5 112 120 120 124 133 90 94 99 104 108 85 88 92 95 102 Z 146 150 154 158 166 188 123 128 133 143 113 116 119 122 129

""I

j
1 I 1 1 1

2,5 I 179 183 187 191 200

. 50

75

146 l 151 1 157 1 163 1 174 1 140 143 146 149 156 1 | 1 I I

Bi " " "V 100

Tabelul 1.20

Valor lie uzurii radiala a cutitelor de strung araate cu plkutl P20, fixate aecanic, la strunjirea otelului GLC 45
Uzura radiali la r=40 ain,In pm Ad Incises de apchiere t , aa 0,5 1 82 87 91 96 105 82 88 93 99 111 159 160 161 162 164 315 305 294 283 1,5 133 135 138 140 146 128 134 140 146 152 232 225 218 211 1$7 444 408 313 . 2 182 183 184 185 186 175 181 187 193 204 305 290 276 261 232 573 512 451 -

Viteza v,

Avansul s. mm/rot

/ain

'

H
2,5 233 232 230 229 206 221 227 233 239 251

50

0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6

32 39 45 51 64 35 41 47 53 65 87 95 104 112 129 187 201 215 229 258

100

150

378 355 333 311 267

702
616 *

200

29

T d b a l u l 1.21 V a lo rii* u z u rif r a d ia l* a c u f .it u l u 4d as t r in gd i m*4 *4 r a p id a lr u n jir** o (*lu lu i OX 4 5


V i u u v. /hin Avanaul aa/rot 0,5 1 Uzura radialA la r40 at*,In jai Adlnciaaa da apohtar* t, at 1 93 90 103 108 118 69 76 83 90 104 61 67 73 78 90 1,5 134 141 148 154 168 100 111 122 134 156 88 98 108 118 138 2 176 104 193 201 210 130 146 162 177 209 114 129 143 158 107 217 227 230 240 269 161 181 101 221 262 140 159 170 197 235

0,1
50

0,2 0,3 0,4 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6

51 54 58 61 67 39 41 44 46 51 35 36 37 38 41

75

100

Extinderea utilizdrii relafoilor (1.18 ... 1.23) in cazul altor aliaje feroase, care difer# de cele folosite in timpul experienfelor (OIC 45, QL 50, 13CrHi30) prin rezisten$a lor la rupere, R^ se face prin ooeficienti de corecie. Coeficien^ii de corectie pentru calculul uzurii radiale a cu^itelor din oel rapid R 2 sau annate cu pl5ctie P20 se ofc^in pentru diferite regimuri de a$chiere,dac3 se cunoate duritatea sau rezisten^a la rupere a materialului de prelucrat. Dependen t s intre duritate i rezistenfa la rupere R^, in daN/nm , este dat3 de relaia:
H B = C XR ^
i

in care pentru oel carbon cu C< 0,6%, C1 =2,19, iar e 1 =1,061, iar pentru oelurile aliate i cele de ccnstrucfcii cu C > 0,6%, Cj = 3,093 i e1 = 0,984. Valorile coeficien^ilor de corecie pentru strunjirea de finisare sint prezentate in tabelele 1.22 i 1.23, iar pentru strunjirea de degroare in tabelele 1.24 i 1.25.
1.3 ERORI D E FREUX3RARE ERCDUSE D E DEra*MATIILE ELASTICE ALE SISTEMULUI TEHWCBXGIC 1.3.1 No^iuni generale Sistenrul tehnologic al ma^inii-unelte are o structure ela stic^, sub ac^iunea for^elor generate de procesele de lucru.

Tabelul 1.22 Coaflotenttl aedll g ooreetle &.(r) al uzurii radtale I outltulul de atrung din otal rapid tp2, H H da valor ILa o o r a i p u u k o v a I* efcerfalulul OLC 45 la oaro Ctl(r)*1 la atrunj 1 m da IInlaara a X 0,2 mm/rot, t<1 aai u

v, a/aln v

Reiiatente la rupere e materialului preluorat RB,daN/M a------40 50 60 70 80 100 90 110 120 0,777 0,753 0,746 0.855 0,835 0,820 0.933 0,931 0,910 1 1 1 1.055 1,054 1,054 1.088 1.082 1,074 1,122 1,109 1,104 1,155 1,166 1,116 1,123 1,111 1,119

50 75 100

Tabelul 1.23 Coaficientii aedii da corectie C (t ) al uzurii radiala a cutitului da strung araat cu plicuti P20, in functia da va Lori La ooreapunzltoara ala aaterialului OLC 45 la cara Cu (r)=1 la atrunjiraa da f iniaara a < 0,2 aa/rot,t<1 aa v, m/m in Rezietenta la rupere e materialului preluoret RB ,daN/aa^

40

50 0,943 0,900 0,937 0,952 0,971

60 0,977 0,950 0,968 0,975 0,980

70 1 1 1 1 1

80 1,079 1,050 1,040 1,097 1,087

90 1,181 1,125 1,229 1,280 1,315

100 1,295 1,250 1,406 1,585 1,765

110 1,431

120 1,590

50 75 100 150 200

0,931 0,875 0,916 0,939 0,960

1,375 1,525 1,583 1,770 1,073 1,580 1,439 1,100

Tabelul 1.24 Coaficientii aedii da corectie C (r) ai uzurii radiate a cutitului da strung din otal Rp2, In functia da valorila coraapunzatoara ata aaterialului OLC 45 la cara C (t)1 la atrunj iraa da dagro^ara a < 0,2 aa/rot,t<1 aa
v, m/rain Rezistenta la rupere a aaterialului prelucrat RB ,daN/aa^

40 50 75 100 0,702 1,724 0,718

50 0,809 0,811 0,120

60 0,904 0,905 0,9o6

70 1 1 1

80 1.083 1,072 1,093

90 1.160 1.130 1,156

100 1,190 1,173 1,203

110 1,238 1,217 1,218

120 1,261 1,231 1,234

Deforma^ia elastic# a sistemului tehnologic provoacS a ba teri de la pozifcia reciprocS a piesei i sculei i drept urroare apariia unei erori de prelucrare. Determinarea erorilor de prelucrare cauzate d e d e f o r m a t i ile elastice comport# definirea unor no^iuni c a r a c t er ist io e de calcul. Rigiditatea sistemului tehnologic R liit r e p r e z i n t i ca31

Tabelul 1.25

Coefteiontii aedii da M | G (r) R u a u r H radial* I nutttuUii da strung araat cu pllcupi P2Q, In funcfcla da valor tla soreCKut toara alt aatarialuLut OLC 45 ( oars C (r)=1 La atrunj Iras da de* gro>are > 0,2 aa/rot, t>1 aa

v r m/m in

Reziatunta la rupora a materialului pralucrat RB|,daN/mm


40 0 ,8 8 5 0 ,8 6 8 0 ,8 8 4 0 ,8 6 1 0,<840 50 0 ,9 0 6 0 ,8 9 4 0 ,9 1 3 0 ,8 9 2 0 ,8 7 1 60 0 ,9 4 7 0,921 0,961 0 ,9 3 8 0 ,9 1 5 | 70 1 1 H 80 1,062 1,0 5 2 1 ,0 9 6 1,0 9 2 1 ,1 0 8 90 1,145 1,131 1 ,2 8 2 1 ,2 3 0 1 ,2 7 5 100 1 ,2 2 9 1,210 1,2 6 9 1,4 3 0 1,5 8 5

110
1,333 1,332 1,365 1,676 1,975

120
1,479 1,473 1,519 2,076 2,623

50

75 1 1 100 1 . 1 I 150 [ 200

'pacitatea acestuia de a se opune deforma^iilor elastice sub ac1 ^iunea for^elor din procesul de lucru. Rigiditatea poate fi static# R st sau dinamic# R d, dupS caracterul static sau dinamic al formei: F R st S ~ [daN/mm j, y in care: R st este rigiditatea static#, in daN/mm; Fy - forfa in direcfcia y, in daN; y - deforma^ia, in mm. Conponentele F x, Fy/ F z, cu deforma^iile x, y, z,pe directiile corespunzStoare, vor determina rigiditS^ile: F R* = x

F ; Ry = - ; , y

Fz
Rz = -

d-24) W este mSrimea in (1.25)


J H

*Gradul de cedare verse rigidit&ii: W

sau d e flexibilitate y i = - |
' Fy

[mm/daN]

Rigiditatea si flexibilitatea sistemului tehnologic au urm&toarele expresii; F y R si#t | H [daN/mm]; W sist I ||| mm/daN, (1 .26)
Vs,-st Fy

urrie: y i8t este deforma^ia elastic# a sistemului tehnologic,ca re se poate determina astfel: y .u t = y .0 + yP + y d + yu* f1 -2 7 '

yp? yd; M fii n d deforma^iile elastioe ale dispozitivului ma inii-unalte. Rala^ia (1.26) s e m a i p o a t e scries Fv Fy F f iv -Pv Fv - B + y- + + y ^slst sau: 1 1 -- = ^siat de unde:
"sist

Rsc

Rd

1 1 1 + - I + ^sc ^d R m u

- Wsc + Wp +

+ 1 1

(1.29)

unde: R sc; Rp ; R d; R,u; W sc; Wp: W d; Wf f l u sint rigiditatile respectiv flexibilitatea sculei, piesei, dispozitivului i ma^uiiiunelte. Pe baza diagramei de rigiditate(figura 1.3) se pot defini: - rigiditatea instantanee:

St 8

- rigiditatea medie: FY
H

^ed = = tgo,; (1.31)


Yh
Fig 1.3 Diagrams de rigidi" tate a sistemului tehnologic'

: Pentru determinarea erorii de prelucrare cauzat5 de deforma^iile elastice ale sistemului tehnologic,se lucreazS cu rigi ditatea medie. Rigiditat^ile medii statice ale subansamblurilor raainilor-unelte variazS intre (2.. .4)10 N/m,la unele ajungind pina la 108 N/m, iar la mainile uzate rigiditatea static# este sub 107 N/m. Rigiditatea dinamic# Rd rezult# din caracterul dinamic al for^elor de achiere i se evalueaz# practlc cu ajutorul unui coeficient dinamic / x R 1
I
R st

Erorila de prelucrare determinate de deforma^lile elastics ale sistemului tehnologic depind de urm&torii factor!: - metoda de prelucrare; I forma semifabricatului; I I modul de instalare a semifabricatului; - caracteristicile for^elor de a^chiere. 1.3.2 Defarmatiile e1a.st.ioR consider ind rigiditatea staticS a sistemului tehnologic la prelucrarea ' pe strung Metoda de prelucrare: strunjire cu un cu^it a semifabrica- I telor de tip arbore. a. Metoda de instalare a sfmifafrricatului in universal Cazul cind rigiditatea semifabricatului este mica in raport cu cea a universalului - rigiditatea universalului nu se ia in considerare Rela^ia pentru calculul erorii de prelucrare are forma: Py L

y = -
3EI

(1.33)

Cind rigiditatea universalului seiain considerate rezultfi: y.. Cfu| V 1I H I I | 16fsf3 Fy (1-34) (1-35>

y.m = (fu + V * V

In relat-iile (1.33)...(1.35) s-au notat: y I deforma^ia elasticfi mm ; Fy - componenta formei de achiere pe direc^ia y, in daN; L -lungimea piesei pin la locul de incastrare; E - raodulul de elasticitate, in daN/mm ; I - momentul de iner^ie, in ran ; fu - coeficienti de flexibilitate pentru uni versal, arbore principal, coeficient unghiular de flexibilitate a universalului i coeficient de flexibilitate pentru semifabricat; k I raportul dintre lungimea piesei i lungimea libera a arborelui principal. b. Modul de instalare a spmi fahricatului intre virfuxrUe strungului - semifabricatul de tip arbore neted. Rela^ia de calcul pentru eroarea de prelucrare, ca sum& a erorilor elementelor sistemului tehnologib, -este:

y ( i - - ) + - + + --------- ,
Rpf L I* R,e 3 E I L iar rigiditatea sistemului tehnologic:
34

x 2 Fy x2

Fv

F (L-x)2 x2

(1.36)

1
N,,t

1 B ________________ ------------------I | I 1 x2 ( H I - -) +( I ( - ) +

..., ^ ,(1.37)

Rpf

Rp.

R^

(Ir-x)2 X 2 ------------

B E I L

P e b a z a a l t o r c x m s i d e r a ^ i i t e o r e t i o e (fig- 1-4), suma e r o rilor e l e m e n t e l o r s i s t e m u l u i t e h n o l o g i c s e p o a t e cal o u l a o i expresia:

K i?ajsE- sin(cn-p-e) fj?aes i n a 0 y Rsiat^sc+ClRaiaC-s i n ( a + p - e ) ] +i?scs i n a

In rela^iile (1.35. .1.38) s-au f&cut notatiiles x - distan^a faa de p3pua fix&,unde se aplicd for^a P ; L - lungimea semifabricatului; R ^ - rigiditatea p3puii mobile; RRf I rigi ditatea pSpuii fixe, R 3C - rigiditatea subansamblulux sculei archietoare; r raza instantanee a suprafeei prelucrate; r0 -raza de reglare a cutitului de prelucrare.

35

U H Racv2 I rigiditatile statice ale sculei pe cele doui direcii v, i v,; Rsj5t - rigiditatea sistemului; a -unghiul din tre direcia de incarcare i direct-ia z ; p - unghiul dintre di rectia de incfircare i direc^ia de mSsurare a defontia^iei;
J?,c

e = a z c t g [ | fcsrp]

(1-41)

c. Instalarea semifahricatului pisii mnhilp Eroarea de prelucrare:

In universal

i virful pa-

F X3X(91,2 - 61. X + x2) y = 1 -- [ 1 ---------------- ]


3 E 1 12 El

(1.42)

--- + 41,

sau in funcie de adincimea de achiere adoptatS tp:

1 y i tp[l I --- 1 ---- i-------- I--- S


feX3EI

(1 I -------- 1 -- )+ |
12EI , R

x(91.f -61, x | ||

(1.43)
l

+ 411 pm
In rela^iile (1.42) i (1.43) s-au fScut nota^iile: x-distan^a universal - punctul de apl icare a formei F ; 1, = 1+L I - 1+kL; 1 - lungimea semifabricatului; L I lurcjimea in consol# a arborelui principal; k - coeficient de modificare a lungimii L cu diametrul D al arborelui principal intr-o lunjime echivalenta cu diametrul d al semifabricatului.

Valorile coeficientului k sint trecute in

tab.

1.26.

d. Instalarea semifabricatului In universal i virful p&puii mobile sau intre virfuri, cu luneta mntailfl Eroarea de prelucrare: Fy x x (l- - r L Rp . L Rpm F y (1.44)

x 2( l

- x)2

3E I L

urvle Rt este rigiditatea lunetei.


e. Instalarea semifabricatului intre virfuri sau in uni versal jfpO virful p3paii mobile, cu lunetS fixS,la mijlocul lungimii sanifabricatului fi cu neglijarea deplasSrilor elastLce ale p3puii fixe i mobile.

Eroarea de prelucrare se determine cu rela^ia: 1 1 ------- t ^ m , ( i - 4 5 ) y=tP[ i i B ---------- 8 xz C 2 31 - xz C .2 1 2 ii 1 1 ] [ ( i - x ) ------ 1 1 , 2 (r-x"-V) 3EI1 41 Rso urrie: tp este adincimea de reglare initials; 1 - lungimea semi fabricatului; 1 , - distan^a pSpu3 fix& - luneta; x - distan^a mobile - punct de aplicare a formei de achiere. Metoda de prelucrare: strunjirea cu mai multe cuite cu semifabricatul intre virfurile strungului. Deformatiile elastice liniare 51 unghiulare ale elementelor sistemului tehnologic sint: W 1 ---- [F (L I Lp)~ F'(L I l>'r)], Rpf L
37

(1.46)

------ 1 I - I n

tg a =

is B S 1! : ---- ---,
L

- (1-47)

(1.48)

urxie y fS y sint defonua^iile elastics ale papuilor fixd i mobili; F, F'- rezultantele for^elor de achiere ale cu^itelor din cSru'.ioarele longitudinal (din faS) i transversal (din spate);Lr, Lr'- distan^ele de la virful pSpuii fixe la for^ele rezultante F, F' ; L - lungimea semifabricatului; a - unghiul dintre axele semifabricatului in pozi^ie initials nedeplasatS i in pozi^ie deplasatS, datoritS defonnatpdlor elastice y. i
Yp*

1.3.3 Deforma^ia elastic^ a sistemului tehnologic la prelucrarea prin rabotare i frezare a. Placi i carcase Instalarea semifabricatului: pe masa maginii. PlacS dreptunghiularS cu toate laturile incastrate: p(l-H)F b2 Y..x--------------------------- j E h [ ](1 -49)

PlacS dreptunghiulara cu toate laturile simplu rezemate pe contur: Ymax ~ 0,203 Fy b2 (1 - nz) | 7 Ehf (1 + 0,462 of) (1.501

Cind carcasa dreptunghiularS de prelucrat are nervuri pe partea inferioarS i se 'tine seama de rigiditatea pere^ilor laterali: Ymax = K ----F h3 _ d-51)

Jfl

In expresiile de calcul s-au fScut urmStoarele nota^ii: yBax | deforma^ia elastic^ maxima, mm; F - fora de a^chiere,N ;a = b/a<l; a, b, h -lungimea, li^imea i grosimea pl&cii, respectiv a peretelui carcasei, mm; u i 0,3 - coeficientul lui
38

j*>isson;F - aodulul de elastiritate a materialului semifabricatului^l/ * 2;P - coeficient care dapinde de raportul a/b astfel: a/b 4 0,072 2 0,087 1 0,0624

1 1

1 este coeficient ce astfel:

depinde de forma constructive. a carcase!

1_ a h i 0,5 I

in

InSltimea carcasei B=b 0,09 0,11 H=b/2 0,105 0,13 H=b/4 0,115 0,15 H=b/10
-

0,17

b. Suprafee plane ale carcaselar Instalarea seed longitudinal | ratniiri: pe masa mainii de rabotat

1 y = tL [ 1 --------- ^ C C 1 + + Rf R*c

(1.52)

Cind carcasa are nervuri sau perefci laterali: 1 y = t [ 1 -------- ] C 1 + (1.53)

In rela^iile (1.52) , (1.53) s-au notat: y jj deforma^ia elasticS a sistenului semifabricat-scul&; R sf, R 3C f rigiditatea seal fahricatului i caruciorului port-sculcL; C = Cp sy (HB)n,

(1-54)

tp este adincimea de a^chiere la reglarea initials.


39

1 . 3.4 Defaraa^ia elasticA B alstaeulul tabraloglc H recti.fioirea rotuntt exterioarfi

a. Instalarea piesei intre virfuri: - rectificare cu avans longitudinal:


1 | I 1 I
f f

( L 1 X)2 X 2

y
Bp

- + I I------- -----
g 3ETL

(1.54)

iv X

y -tp U

----------- 5------- -------------------(1-55)

c(i )
-----L

c
+
L2 C

l
C X 2 (L - X ) 2

--- + + ------------ 1 + 1

Rpf
- rectificare cu este:

Rp-

R.d

3EI1

avans transversal, eroarea de conicitate


a = a, - ot2 (1.56)

Rpf, R^, R^d - rigiditat^ile pSpuii fixe, p5puii mobile ia . ansamblului arborelui principal al discului abraziv, daN/mm; x -distan^a papu fixS-punctul de aplicare a formei de achiere, I mm; L -lungimea sanifabricatului;^, a% | inclinarea axei semi fabricatului i a arborelui port-disc de rectificat, datoritS deforma^iilor elastice ale p3puilor fixS i mobilS, respectiv ale p3puii port-disc.

In rela^iile (1.54).. i(1.55) s-au fScut nota^iile: y - deformarea elastics a sistemului tehnologic, mm: tp -adincimea de a chiere la reglajul initial, mm; F -for^a d e achiere, daN;

1.3.5 Defarmaria piagHrsS a sistemului tdnriologic la prelucrarea gaurilor.


a. Pe maini de gSurit verticale, cu instalarea piesei pe masa mafinii. Unghiul de inclinare a axei gaurilor: ,
tg a+ tg p
1 + t g a tg/3

1
R

1
R ,J

tg y = tg(a +j3 ) = --------- =tg a + tg j S =>Fax( + ) (1.57)

40

Cind urghiurile d t

diferi au < , M

Ul

S u c l im t alt n o w

tii^u rl prin-

- 0,0153(1 - t) F

(1.60)

p is Hflnl de ilwmt: dud m u i^n u n i cu sem ifabricftfcul se deplaseazft l o r v gltudinal, rigiditatea setdfabricatului $i sculei (bara de aleist) variazd nuMi In sectjiunils trsnsvenals, produclnd deter (ii e.lastice date de:

------- ];d.6i) r % t1 ---------- 1 s" y -tkH------ i c c l + c(wr f+ S

i+ + K *-

la prelucrarea cu instalarea pieselor in dispozitiva, care jhittemU $i sus^in bara de alezat, inainte i dupa pies&, iar rigiditatea dispceitivului este mare, rezultfis 4x3 - Six2 [mm/daN]
( 1 . 62)

sau daca E -2,1*10*, daN/mm2 (pentru o^el) i I 0,05 d4 __________4x3 - 31X2 " 5*10* d* [mm/daN] (1.631

Cind x - 1/2 S r

. 192KZ

Ism
2*10* d* 41

[m m /daN]

U-Ml

unde d esta diametrul ban>i de Alegar*, In inn;

Prelucrarea prin nlawoi'u iuiltimK a mat n i t er g&iri. Ipoteze:


- formal* radiale m determina pe baza adincimii de regla

-Vy-r^l^L

re initial (t )j I se neglijeazfi dofoima^i ilo alastioe ale semifabricatului, i dispozitivului; - bara de alezare se coaaidarfi grindfi netedS incastratfi la ambele oapete. In cazul prelucrfirii a trei gfiuri simultan se obin relatiile [1.62-1.64]: (b+c+d-x) (a+x) , y,F 1 = F , ---------------[3(a+x)l -(a + x) ~(btc+d-x)(a+x)];
6 E I 1J
( 1 . 62 )

(ofd-x)2(a+x)* IP F2 ------------- [3(a+b+x)l-3(a+b+x)(x+a)-(o+d-x)(a+x)]; 6KX1


Yws

" f 3 ----------- [3(a+b+o+x)l-3(a+btc+x) (a*x)-(d-x)(a-tx)].

(d-x) (a+x) 6EI13

d-63)
(1.64)

Eroarea de formfi este dat& de rela^ia:

A f - 2(yx - yB)

d.65)

Valorile extreme y ?i ylln se obin din rela^iile (1.62)...(1.64), cind x - 1 i x *0. In rela^iile de calcul (1.53)..(1.64) s-au fficut urmStoarele notat-ii: a - unghiul de inclinare a mssei mainii; p - unghiul de inclinare a arborelui port scuM; y - unghiul de inclinare a axei gfiurii, rad; Fax 1 for^a axialfi de gfiurire, N, R, R - rigiditatea mesei,respectiv a arborelui principal, N/rad: R , . - rigiditatea sistemului burghiu-arbore principal in direc^ie radialfi,N/mm;E, I -modulul de elasticitate ,N/mm i momentul de inerie a sec^iunii transversale a burghiului, mm4; Frd - for^a radialS neechilibratfi ,N; f = 0,5 -raportul dintre for^a axialfi asupra tfiifului transver sal i for^a de avans; y1 f 1 - sfigeata de incovoiere a barei in locul de amplasare a cutitului, sub ac^iunea formei F, ,nm; analog y2F2 i y3F3; a, d - distan^ele de la cuitele gSurilor 1 i 3 (extremele) la perefcii interior! cei mai apropia^i ai dispozitivului ,mm; b, c - distan^ele dintre for^ele F, i'F,, respectiv dintre F2 i F3> mm; 1 - lungimea barei dintre pere^ii interior! ai dispozitivului; x - distan^a de deplasare a cuti tului in timpul lucrului fafi de pozi^ia initial#; d -diametrul
42

tarsi d e a l e z a t , t n mm. P e n t r u a r e g l e m e n t a m & r i m e a a d m i s i b i l A a defonna^ illor ela s t i o e i a v a l o r i l o r c o r e s p u n z & t o a r e rigiditfiii sistemului tehnologic al m a ^ i n i l o r - u n e l t e , s - a u e l a b o r a t n o r m e la aoeastft direcfcie, d i n t r e c a r e s e d a u , i n tab. 1.27, cele referitoare la strunguri.
Tabalul 1.27 Valorii* rigidititii static* f I *1* daplaslrii relative I* ale coapanantalor sistiului tehnologic

Mhittbi

Diametrul naxtn d atrunj Ire

Rigiditaxaa strungului in nn

Daplaaaree aaxiaS adiisibili tnl uto a portcutitului fa(i da : Forti apt icati daN 70 100 140 200 280 400 560 800 1120 1600 2240 Dorrvul din arborala principal 0,04 0,05 0,07 0,10 0,13 0,17 0,21 0,28 0,36 0,47 0,61 Dorrvul dinl pinotl 1 0,05 0,07 0,10 0,13 0,16 0,21 0,27 0,35 0,47 0,61 0,82

Papula

f ixl

Pfipu^a
nobilft

100 125 160 200 250 520 400 500 630 800 1000

1750 2000 2000 2000 2150 2350 2750 2650 3100

3400

3700

1400 1400 1400 1550 1750 1900 2150 2300 2400 2650 2700

I
I

I
V

I I I I 1

1.3.6 Deforua^ia elastic! ctmamic! a sistemului tebnologic


Caracterul d i n a m i c al solicitorilor sistonr.dui tehnologic determine o v a ria i e a deformat^iilor elastice i a rigiditcH^ii. Cercet!rile intreprinse i n aceast! direc^ie au ajuns la cancluzia c d s u b acfciunea forfcelor dinamice de a^chiere, deformatiile elastice a l e sistemului tehnologic a u o cretere ce poate ajunge p i n ! la 6 0 % c om p a r a t i v c u ac^iunea static! a f or^elor. Pa ra m e t r i i t e h n i c i a i sistemului teh nologic in cazul soli citor i l o r d i n a m i c e s e d e f i n e s c astfel:

Rigiditatea dinamic!:

Bt

Rd =

R st

[N/ran];

< 1.

(1.66)

Rigiditatea dijiamic! se mai poate def ini ca raportul din tre anplitudinea unei fore armonice aplicat! prin scula achietoare piesei de prelucrat i amplitudinea deplasirii elas tice maxime y ce apare la rezonan^S in punctele de aplicare a formei de a^chiere, deci:

3 ^ *

(1 . 67 )

t&

Varia^ia H inaming a formei de agchisre poate fi ctetermina-folosind una din relafciile:

I II I -r1 b y* z0 z0

(dupA Polacek)

(1.6a)

z f t % t0 +[ z 03 cq - ( J C p Jc^) ]dn (dupS Tobias) z n i | pflpa Chirxaoescu) I . A Fd c y2 sin f+C oos f - CA sin
2A

1 g B II dt f f i (kp-3^) ds |

2ir

(1.69) (1.70)

In rela^iile (1.68)...(1.70) s-au notat: r . , este ooeficientul cupl&rii xnaxime; b - lfitpjnea efectivS de a^chiere; y 1proiec^ia raodului normal de vibra^ie pe cea a cupl&rii maxime; z - num&rul t&iurilor achietoare principale ale sculei; z0 numcirul t&Ljurilor aflate siimiltan in achiere; d t r ds, d|| variaia elementary a adincimii de achiere a avansului i a vi~ tezei unghiulare a arborelui principal al mainii-unelte; A airplitudinea maxima a mi^cSrii oscilatorii; tpdefazajul dintre micarea i masa oscilatorie; k,; - constante; C = CF xF t
x r 1 Yf

(1*71)

Airplitudinea defonna^iilor elastice dinamice (y#) sub aciunea varia^iei conponentei Fy se poate calcula cu rela^iilet ^ 2 _v a- B * /rc ^ (dupS Sokolovschi) (1.72)

y *~ re

(dup& Danek-Polaoek) (1.73)

In rela^iile (1.72 ), (1.73) s-au notat: C - coeficientul formei de rezistenfcS ce se qpune formei excitatoareja -coefici44

entul forfei excitatoare; h -ooeficientul formei de rezistan^i oe se opane formei elastice; B - la^imea pragului ce se prelucre&zA prin achiere transversal^; Fa I forfa de a^chiert* in
tispul vibra^iei:

=0' 75 - c , b H
(1.74)

r( = B sin | + D cos e; B ---;


Ah

D = --Ab

Dimensiunile medii ale achiei, pentru calculul amplitudinii deforma'tiilor elastice dinamice, dupS Danek-Polacek, sint reprezentate in fig. 1.5. Eroarea de prelucrare cauzata de deforma^ia elasticS, con siderind si componenta dinamicS a formei de achiere (fig.1.4):

AR H

W sin(<np-e)--Rje sing y* *i Xac+c (*ss3C' sin(a+p-e) *RSC sina


CA 2 R.

(cos2 g)t sin<p+2coso>t cosp-2 si nip) *1 "7 ]

unde: a = arctg Py/Fz; a 1 unghiul dintre for^a de incfircare i directia z a sistemului de referin^fi; p - unghiul dintre forta de incfircare i directia de mdsurare a def orma^iei :
t=arctg[

(^

fcgrp];

P=e = -

(1.76)

RsUt - rigiditatea sistemului tehnologic; Rscv1 ; R , ; c 2 - rigidi tatea sculei pe direcfiile v1 qi y2; C = Cf xf t
xf
FyO = C F ^ S0

xf

s
Yf

Yf

(1.77)

A - airplitudinea autovibra^iei;
(1-7&)

g p

,1.79,

? - unghiul de defazaj intre forfca i virful sculei; m - masa piesei; k - Constanta elasticS a sistemului con I

45

B i d e r a t ;u -(k/m)0'5 -pulsa^ia formal perturbatoare; o -A z u m; C - coeficient de amortizare; z - 0,1 - factor de amortizare.

Rela^iile de calcul pentru rigiditatea dinamicft Rd, ooe ficientul dinamic 5 p! deforma^ia elasticfi dinamicft (y), deter* inmate in cazul strunjirii semifabricatelor exoentrioe, au fost ob^inute de K.V.Kolev.

Fig. 1.5 Sch** foralrii s*o(iun1l

Rigiditatea riir a n r a f t

(1
^ c f ^SC

0>,

)2+

<*>S

sin

(a) t i|r)

sino)T

( 1 . 80)

Cind u > (1,5...2) o0 sau o < (1,5...2) uD ,n=0 ,tq T = 0 T = 180 . Pentru o > a 0 se ob^ine:
2 = Rttf1
J ~

R ,t m

<* i

(1.81)

iar cind q < w 0 rezultd:


2 o

in cazul

- u0, R - o.

46

ClMficUntul illiwrin
s in ((j c-i|t) sinut

2I| n3o >

(1.B3)

atunci cind | i 0 , sa ob^ine:

111

4/Ja0)2

(1.84)

Defarmaria elasticfi dinamicfi

y = 2 = !L

Fv m F t

(1.85)

^
daca u > u 0 se ob^ine:

y .t H

Fy

( 1 . 86)

Rstd--- I

R._ m o )

iar dacS u < u 0 rezultS: Y =


Fy
-

m u - Rs t

. -

(1.87)

In relafiile (1.80).. (1.87) s-au fcLcut nota^iile: R , este rigiditatea staticS a sistemului tehnoloqic; R^ - rigiditatea dinamiefi a sistemului tehnologic; u0 =(k/m) ' -pulsa^ia proprie a sistemului; m -masa redusfi a sistemului cu^it-suport; k - ri giditatea static# a sistemului; | -pulsa^ia formei perturbatoa re; n -coeficient de amortizare; | - unghiul de defazaj intre ar% ?i deforma^ie; y - deforma^ia elastic^ dinamicd.
47

1.4 ERORI EE HREUJCRAHE HKEUBE DE EETORHKniUK TKKn ic s a i s arsTBnrui m w g a iT C

1.4.1 N a ( i m i generale

Sursele prindpale de cSldura care produc .def onna^iile termlce ale sistemului tehnologic se pot grupa, dupS locul lor de amplasare, in: surse interioare i surse exterioare. Sursele interioare au cea mai inportanta ac^iune asupra starii termice a sistemului tehnologic i sint araplasate in
structura mafinii, cuprinzind electranotoarele, arborii princdpali, angrenajele, rulinentii,cuplajele, furubul conducator,sistemul hidraulic,sistemul de ungere, procesul de achiere i lichidul de achiere. Sursele exterioare apar independent de solu^ia construc tive a ma inii i de parametrii ei func^ianali in mediul incanjurStor H pot fi radia^iile solare, sursele de incSlzire a halai, radiatoarele,coriductele termice subterane, curenfci de aer. Sistemul tehnologic se poate afla,din punct de vedere termic, in doufi stSri: stationary ?i nestaticnara sau tranzitorie. Starea termicfi statp-onara se realizeazfi cind aportul de caidura este egal cu pierderile de caidura, temperatura fiind Constanta in timp. Starea termicS nestationarS are loc la p o m i r e a ma^inii dupfi o opr ire indelungata. Transferul de caidura se poate efectua prin una sau mai multe din cele trei forme cunoscute: con ducive, canvec^ie, radia^ie. a. Legea generals a transferului caldurii prin oonrtmrr^ie, legea lui Fourier, exprima cantitatea de caidura d Q care se transmite prin suprafa^a izotermS dA in timpul dr, proportional cu gradientul de temperaturS dt/dn: dt dQ = - ) . dA ( - ) dr [J] (1.88) da unde: k [kcal/m.h.grd] ,este ooeficientul de conductivitate termicci i are vkLori in raport cu natura corpurilor fi variazS cu temperatura conform rela^iei:
X

= X0(l + a t),

(1.89)

unde: - coeficient de conductivitate termica la temperatura 0C; a - coeficient caracteristic fiecSrui corp ca mSrime semn. In construc^ia de ma^ini-unelte, diferen^ele minimale de temperaturA ating 60C, de urda rezulta varia^ii ale coeficientului a de cca. 6% , mqtiv pentru care acest coeficient se oonsidera constant.

tn w a r l ^ n rjilrtirll

chidelor fl qiimlnr

prin oonnctia prin

B U-

#1?

^ 1g ef l u r W c n :

caldurii are loc prin curon^i in cazul lichideoazelor. Transjnisia cildurii prin ocnvectie se bazeazA

0 - ct0

A(t

tf),

[J/T]

11.90)

0 este fluxul termic (cantitatea de caidura transmisa in ^!?tstea de timp); tf - beraperatura fluidului care scaldft pereI '*Te (jg tenperaturd t ; ac - ooeficientul de ccnvec^ie termicS,
I suprafe^ele nefcede ale ma^inilor-unelte nu au n ic i o injjuaiia asupra coeficientului a0.

TF8

I
W~

c. Transuisia caldurii prin radia^ie


Relafiile care se situeazi dincolo de lumina roie (infrarou),cu lungimi de und2L cuprinse intre 600 B i 1 * f l n , au, in(jgosdai, efect termic de incaizixe.

Radia^ia termica poate fi reflectata, poate patrunde prin sau poate fi absorbita de corp. Puterea de reflexie R, de ugtrurriere D si cea absorbita A sint date de rela^iile: ererqie radianta reflectata energie radiants transmisa - ^ . -------------------- * D 5 3 ----------- m I ---1 | energie radianta incidenta energie radiants incidenta
aorp

energie radianta absorbita

energie radianta incidenta


R + D + A = 1.

d.Calculul schimbului de caidura prin radia^ie in oorelare [ca propagarea caldurii prin ccnvec^ie se eectueaz& apticind legea lui Newton, a fluxului termic schimbat prin radia^ie in tre doua suprafee de teroperaturi T 1 i T2,ooeficientul de ra diate fiind ar: ,

0 = * ar AfT, - T^),_________________ (1.91)


T. T, 1 L 2 L C ( )4 - ( )4
100
| r =

100

T, ~ T 2

[W/mZ K]

(1.92)

>Je: C este ooeficientul de radia^ie care pentru fonts cennie fi otel, dupS calitatea suprafe^ei, variazS intre 1,75 1 5,6
49

In (fcaaniul fymrotiurllor W...loo; c, aT - (1...


Dupcmfetale M n v lu c n t *, oxidate m u uopaita, rartl M rii Mulct arttnji* termicii daclt osl* recti float* m u aoapertts un stret superficial protector. In aasul ncr^iinii cxnoari.tftti ocnvectlei fi radia^ltti, ocnveotia f Lind CanoMnul Am im nt, ooeficientul da actiiab superficial a - a, + a ,, lar ralafia fluxulut termic are forma: < 0 - aAJtj, - t,*,), (1.93)

in care tenperatura tp este tanperatura suprafe^ei emitatoare; t - tenperatura fdiului ambiant. Transmisia caldurii se poate face prin contact intra cala douft aedii sau printr-w perete despAr^itor. a. Tfrrnn- i ia d D A i i i prin aontact In cazul eafinii-unelte yi a intregului siatem tehnologic, lichidale de a^chiare,ulaiul de ungere sau d>> ar^ianare hidraulica, gazele inc&lzite, pot tranamite caidura lor prin contact direct. Cftldura astfel transmisa unui perete este:
Q - a A r(T, - T ,), [J] (1.94)

In care a este coeficient da transfer termic de suprafa^a, in W/kX ; T,, T. - temperature fluldalor fi a perefcilor metalici; t - timpul; a - 300...500 - cind apa este In repaos; a 2000. ..4000 - cind apa curge turbulent; a 4,8. ..3,4 - de la aer la suprafafa neteda, cind viteza v de curgere ajunge la 5 a/a. I. Transaisia dflitoii printr-vm perete desp&r^itar Transmisia caldurii intre doua medii printr-un perete despfirVitor se face in trei etape: - de la mediul 1 cu tenperatura T1 la una din suprafe^ala peretelui cu tanperatura T', in timpul r ;,
Q - a, A(T, - T ) t (1.95)

- aceeafi cantitate de c41dur4 transmisa prin pareta la suprafafa de ie?ire cu tanperatura T":
Q - U / 1 )A(T' - T ")t ; (1 .96)
cu

- cai.tita'. > = > i oe caidura os trace da pa suprafata ratura T" in mediul 2 cu tenperatura T: Q - OjACT - Tj)t

teuf>a~
(1.97)

Din relap-ile (1 .9 5 )...(1 .9 7 ) rezulti: Q - kAfT, - T 2 )t jp care 1/k^l/a, + 1/Oj +1/A. . 1.4.2 D e f n r n a ^ i 1 t w nina ale ma^iniiHi nolt*! , (1.98)

Posibilitatile de calcul ale stSrii termice ale mafinii-unelte, datoritS formei sale ccnplexe, diferitelor surse de cal j ura, modalitfifcilor variate ale transferului de cSldurS, sint dificile, laborioase i cu rezultate insufident de precise in gjnparatie cu cele experimentale. Precizia de prelucrare pe maini-unelte este influenfcata de starea termicS i drept urmare de defonjia^ia termicS a acelor organe sau subansambluri care modifies pozr^ia relativS dintre semifabricat i scula afchietoare fi care se men^ioneazS in continuare. a. Arborele principal poate avea deforma^ii tend.ee in plan longitudinal, vertical fi orizontal. DacS arborele principal a fost fixat contra deplasSrii axiale la lagSrul din spate,atunci poate avea loc o deplasare axiaia a universalului fi a piesei al cSrei capfit este fixat in acesta. Deplasarea axialS a universalului va fi: AL = a L AT [mm] (1.99) in care: a este ooeficientul de dilatare termicS liniarS. a materialului arborelui principal: L -lungimea arborelui: AT - diferen^a de temperaturS intre arbore fi carcasS. Deplasarea orxzontalM fi verticals. DeplasSrile arborelui principal in planele orizontal |i vertical se pot determina folosind rela^iile:

A0 = a L AT

[mm]
( 1 . 100)

Av = a H AT [mm], unde: a este coeficientul de dilatare a materialului carcasei (pentru fonts a = ll^lO'^K*1, cotele L fi H sint in (fig. 1.6). Eroarea dimensionalS a piesei prelucrate la strung deter minate de deplasSrile termice ale axei arborelui principal din pozi^ia 0 in O (fig. 1.6),la atingerea regimului termic stabil se obfcine astfel:

r '- / ( r + A 0)a+Aii

A r n / { r + A 0) * + a !

(1.102)

Pig. 1.6 lohaM daplalrM arboralul prlnolpal In planala orisontal ! vartioal datorUI varlattal tamparaturll tn pipupa f {JS

unde: Ar este eroarea la raza a piesei; r, r 1 - distan^ele de la virful cutitului la axa piesei ce sa prelucreaza la re giajul initial al sculei i dup8 deplas&rile A0 1 Av. b. Deformafriile termice ale batiului
* Deformaiile termice ale batiului au urmatoarele caracteristici in raport cu cele ale pipugii fixe: .- sint mai mici, diferen^ele de temperatura intre diferitele par^i atingind valori de 8.. .10 C; - sint neuniforme datorita amplasSrii nera^ionale a surselor interioare de caidura. Transmiterea caldurii batiului la unale piese prin locurile de imbinare intr-un proces stablllzat se poate calcula, con form legil Fourier:

Q = (Vd) A (T1 - T)t

[J]

(1.103)

in care: d este grosimea peretelui, in m, prin care se transmi te cSldura; A -suprafa^a imbinSrii dintre batiu i piesa conju gate, in mm ; T1 -temperatura suprafe^ei exterioare de imbinare a peretelui prin care se transmite caidura; a - ooeficientul de canductibilitate termica, care pentru fanta are valoarea de 40 kcal/m.h.grd; t - timpul, in ore. Cind batiul confine ca sursa principaia de caidura baia de
52

I
'

uled> InoSlairea generals este uniforrn&, piesele oe se afIS pa Mtiu au o cretere a temperaturli AT, oe se poate calcula cu relatias a ms ...ff_i

(1-1045

jn care Q este caidura absorbita de piesa,in J; a - coeficient de cedare termica de la pere^ii piesei in aer,in W/mTC; A, - aria suprafe^elor pere^ilor piesei prin care se produce transmiterea caldurii in aer, in m .
c. Defanna^iile termice ale senrifabricatelor de tipul prelucrarii. Repartii.a procentuaia a caldurii rezul-

Cantitatea de

caidura acumulata de semifabricate depinde

a^ele I re-

tate din procesul de achiere, ob^inuta pe baza experimental^, este in general urmStoarea: | la strunjire 50...85% in achii, 10...40% in cu^it, 5... 8% in semifabricat, 1... 2% in mediul ambiant: la gSurire 28% in achii, 14% in burghiu, 55% in semifabricat. In cazul unui cimp termic constant, varia^ia de temperatura at a semifabricatului oe se prelucreaza se poate calcula cu relatia:

Q A T = ---c m

r 0 [ C],

(1.105)

iracerisur. 1
M

in care: Q este Ccildura preluata de piesa, in J: c - caidura specifics a raetalului piesei prelucrate, in J/kgK; m - masa seMLfabricatului, in leg. CSldura Q se poate calcula astfel:
Q = (P/100) Fjj V tj, [J]

(1.106)

urican-

unie: Fz este oomponenta principals a formei de achiere, in N; v I viteza de achiere,in m/nun; p -procentul de caidura absorbita de semifabricat din cSldura de achiere.

L03 )

Varla^ia dimensiunii liniare a semifabricatului (lungime, 91 diametru, inalLme etc. ) se poate determina prin rela^ia:

Ismlnjuiare 1 de de a

AL = a L AT, (1.107) in care: a este ooeficientul de dilatare liniarS a materialulid semifabricatului,in mm / mm K (pentru o^el a =(1,17.. 1,22) 10' ; ir dimensiunea la care se refers dilatarea,in mm; AT - cre$terea tenperaturii semifabricatului, in raport cu starea initials, in C. in procesul de prelucrare, sint trel faze ale deformable! termice: 1 la inoeput are loc o incSlzire 1 o deforma^ie termicS a
H 53

semifabricatului relativ micS; B in r*n-jfwHw a doua, are loo o incsfllzire gi o cregter 9 defonnatiei termice, plnfi la o anumitS valoare ce se mentine apoi constants pe o anumitS lungime a semifabricatului; 8 in | treia (finals), are loc o m&rire intensi 1 caldurii i corespunzStor, a deformatiei termioe. liiirri in considerare aceste perioada de regim termic se determine diametrele corespunz&toare faze!or respective: a? - diametrul initial de reglaj al sculei: d, I

1 - P at, B

(1.108)

in care: cL este diametrul abtinut in perioada a doua; p - coeficientul de dilatare in volum a materialului piesei; AT, - variatia temperaturii intre sectiunile corespunz&toare diametrelor dg i d,. Eroarea diametralfi pe toatS lungimea piesei este : ; A d=d0~d3=d0 [1-^(i-|J A rx) (1.109)

Relatia (1.109) este valabilS in ipoteza crefterii uniforme a temperaturii. d. Defonnatia tenniCa a sculelor achietoare Deformatia termicS a sculelor achietoare este cauzatS de energia calorics ce rezultS din procesul de lucru in zona de achiere. Deformatia termicS a sculelor are cea mai importantS influents asupra preciziei de prelucrare. Energia caloricS dirt zona de achiere se poate calcula fSra a se introduce erori mari, cu relatia: sau: Wq = F v Qt = (P y)/E [J/ndn] [kcal/min], * (1.110); (l.lll|j

in care : Wc, Qj este energia caloricS degajatS in zona de a chiere; F - forta totals de achiere, in N.; v - viteza de a chiere, in ra/min; E = 4195,5 J/kcal echivalentul mecanic al kcal. Energia termicS preluatS de cutit, dWe, se d W0 = X, F, T0 dT
54

[J]

(1.112)

i
IB f;

Ehergia termicS csdatS de cu^it, dW.:


d W, - ij Pj T dr [J], (1.113)

M care: A1r 12 sint coeficienti de transraiaie a caldurii, j/nfo.grd; F,, F2 | suprafe^ele prin care se transmite cSldura || ia sursS cStre cu^it i de la cu^it c&tre mediul incanjuritor; t o -diferen^a dintre temperatura medie a sursei i cea me dia a cutitului; T 1 diferen^a dintre temperatura medie a cuti tului H cea a mediului incanjurStor; dT - intervalul de tiiip, in ore. Energia termicS corespunzStoare varia^iei de temperatura
1 cutitului, d W c, este:

d Wc = m c dT, * ^

(1.114)

mxJe: m este masa in consoia a cutitului, in kg: c I caidura specifics a materialului cutitului,in J/kg.grd; <JT 1 intervalul infinit mic al varia^iei de tenperaturS, in grd. Alungirea termicS a cutitului AL, la o anumitS diferentS de tenperaturS T, se obtine cu ajutorul rela^iei: AL =
a

Lc T ,

(1.115)

iar pentru alungirea maximS AL,corespunzStoare diferen^ei maxime de tenperaturS Tc, relatia de calcul este, in mod analog: AL = a Lc Tc , (1.116)

in care: a este coeficient de alungire termicS liniarS a mate rialului cutitului; Lc -lungimea in consolS a cutitului, in mm. Alungirea termicS a cutitului la o anumitS diferentS de tenperaturS At*, in functie de alungirea maximS AL, se poate determina cu relatia:
t

A L = A L (l-e r )

(1.117)

iar pentru contractia AL a cutitului la un anumit moment dat, dupa intreruperea procesului de lucru se utilizeazS:

55

Xh (1.117) ?li(1.118) s-au notat T0 - (me)/(lrj T ' - ( c)/(3 1 F), X qd X fiind oaeflcianfrl de transmit** a o&Idurii la Ino&lxirea fi la rficri.rea cutitului. Luini Te 3 4, razultA: A L r-AL(l-e 4) (1.119)

I I

Pentru utilizarea acestei relatii este necesar s& fie cu- j noscuta alungirea maximS AL, care a fost stability In mod ex perimental , la un regim termic sta^ionar: AL - C - R, (t s)0,re v0' 5 F

1^

[#im]

(1.120)

In care: C este o constants care depinde de parametrii regimului de afchiere c * * 4,5 pentru v = 100...200 m/min, t < 1,5 ran, s <>0,2 mm/rot ; - lungimea in consol# a cutitului, In ran;1 Pg - rezistenta la rupere a materialului care se prelucreazS, in daN/mm ; t - adincimea de achiere, in mm; s - avansul,in mu/rot; v - viteza de achiere, in m/min; F - secfciunea trans
versals a cutitului, in ran . Tinind seama de (1.120), relatia (1.118) ia forma:
^tT =C Ra (.ts)

4)

[fim]

(1.121) {

In urma altor ajuns la concluzia arborilor netezi maximS a cutitului

cercetSri experimentale (Gh.Petriceanu), s-a cS la prelucrarea de degroare si finisare a cu fixarea intre virfuri, alungirea termicS |||| poate fi calculate cu relatia:
= ( 1 . 122)

in care: ATMd este creterea medie a temperaturii cutitului; a - coeficient de dilatare liniarS ; Lp -lungimea in ccnsolS a cutitului; ALC - deformatia termicS maxumS a, cutitului. CercetSri recente (C.Buzatu) in legSturS cu influenza deformatiei termice a cutitului de strung asupra preciziei de prelucrare au condus la determinarea, pe baza prelucrSrii date lor experimentale, la relatii de calcul mai complexe, care sS poatS fi folosite in conditit map variate.
56

Coeficien^ii b>r bjf EH ^ R determine experimental in func^ie de parametrii v, L^/A, s, t, materialul de prelucrat, materialul sculei, lichidul de |3H cire-ungeref etc. Relatia (1.123) este valahilS. cind tirapul de ^schiere este constant, autorul experimenting la t = * 3 min. DupS determinarea coefiden^Llor s-au ob^inut I relaii pentru deforma^iile termioe ale cutitului in ccndi^ii concrete de lucrus a. strunjire cu cuit arraat cu P20, fixare mecanicS, mate rial de prelucrat 0LC45, fr& lidiid de rScire: H ;l4r=<l-e T ) (l-e'8s58s) t(23, 561t+20,461)
v'

(_)2+(6,994t-5,729) ( H -0, 622 t+0,791] v +


A Ac

L -, + (1550, 09 t-1767, 117) ( 3 2+85r906 t-49 ,699


Ac

(1.124)

b. strunjire, cutt R^, material de prelucrare 0IC45,fSrS lichid de rScire: r AIr= (l-e T) (l-e-8'958a) [(-5,018 t+7,528) ( )z+
|
A

+(0,602 t-1,506) ( ) -0,112 t+0,457] v+(376,58 t| .

Ac

-1066,83) ( ) 2+(-45,18 t+128, 01) ( ^ ) + A A +46,98 t + 2 2,68 \< ' ] 'UM

c. strunjire, cuit andat P20, fixare mecanicS,material de prelucrat QL60, fSrS lichid de rScire:

d. strunjire, cutit Rp2, material de prelucrare QL60, lichid de r&dre: A V ( l - e ' T')(l-8-M 7 7 *) [(-6,138t+9,209)+(i*) -1,842) B l -0,137 t+0, 560]
A
A V+

(460, 364t-1304,756)
. A

+ (-55,26 t+101, 322) ( ^ ) +57 ,304 fc-27 ,777 e. strunjire, cutit armat P20, material de prelucrart 13CN30, fSrcL lichid de rficire: T 2 A L t= (1-e T ) (l-e-4< 777 ) [(-32,165 t+27, 933) l g | +(9,548( -7 ,821) ( ) -0,590 t-0,950] V+ (2116,162 fc-2412, 439) (ii)!.
A A

+ (-660,238 t+533,268) (-^) +91, 28 t-54,851]


A

f strunjire, cutit R 2, material de prelucrare 130130, fSrS lichid de rficire:

--i r , 1 A Lt- (1-e T) (l-e*8'369a) [(-5,127 t+7,691) ( ) +(0,615t-:


A

-1,538) (-^) -0,115 t+0,468] V+(384, 4861-1089,705) (-) A + (-46,156 t+130,782) ( )+48, 03 t-23,204
A

Pentru prelucrarea altor materiale, la care se cunosc rezistentele de rupere,se pot utiliza coeficient! de corectie, in raport cu otelul QI45, la care ooeficientul mediu de corectie I se considers Cc = 1 i care sint prezentate in tabelele 1.28, 1.29. Pentru determinarea deformatiilor termioe ale cutitului4 cu pldcute din carburi metalice lipite se folosesc coeficienti de corectie in raport cu cele fixate mecanic.Acefti ooeficienfi I de corectie sint cuprini in tab. 1.30. 1.5 ERORREA DE INSTALARE 1.5.1 Eroarea de instalare

Operatia prin care piesa se ageazS i se fixeazS in pozi" tie corespunzfitoare prelucr&rii se numete instalare.
58

si.

ao

^ in
w N>

A 05
H

(P

tj w

mm
^ w
O

ga Uf

| s . .

;. , e > ,

i E

a a g

n j j e r e a a a t e r i a l u l u i d e p r e l u c r a t , t n r a p o r t c u O L C 4 5 CC = 1 )

In operafcia de instalare pot apare urmatoarele erorii Kroarea de bazare (orientare) care Be definite ca fiind yjriatia de pozi^ie a suprafetei prelucrate faS de baza de referint^' cauzatS de baza tehnologicS. Eroarea de fixate se define^te de asemenea ca fiind variatia de pozi^ie a suprafe^ei prelucrate faS de baza de referindeterminate de for^ele de fixare. Eroarea de instalare este datS de: i I eb + f m 6, - e J + e * (1.130) clrai dispozitivul de bazare a seanifabricatului, prin inejiactitSti-le ce le poate avea, influenfeazS precizia de instalaje atunci eroarea de instalare se determinS cu rela^ia: ei =( 6b i f + 6d > sau " ' 6r ^ I *b2 + ef? ) ' 51 Bj f1 -131* cini ed este o eroare sistematicS. Cu suficientS precizie, eroarea de instalare se poate determina cu relafciiHe: - pentru suprafe^e de revolutie: 6i = ( 6 br + e / F * ; (1.132) I pentru suprafe^e plane: 6 , = 6* + f. (1.133) Eroarea totals de orelucrare e, poate avea expresia: urrie:y - eroarea geometries a mainii-unelte; kg, k, - coeficientii de dispersie relativS; 0 I eroarea de prelucrare din care se excepteazS eroarea de instalare. ' Intre toleran^a prescrisS a piesei T i eroarea totals de prelucrare eT trebuie sa existe relafcia: T > eT, de unde, eroa rea de instalare maximS admisibilS ej a va fi:
t(Td - y)2 - ko2 o2] ' 5

1 1

K 2 e0Z

* 7 )

I + 1

(1<131)

U < ------------------- g -- 1
H 1 | I | l: =[(T - I I Y)2 - 1 2 ] ' 5 ;

(1.135)

Pentru determiniarea valoncS maxima a erorii de instalare admisibile este necesar sS se cunoascS: T - toleran^a piesei din desenul de execu^ie; d I eroarea dispozitivului care,fiind micS,se neglijeazS; Y - eroarea geometries a mainii-unelte; 6q - eroarea de prelucrare ce se considers intr-o primS aproxima^ie egalS cu precizia economics de prelucrare; se ia din subcapitolul "Precizia economics de prelucrare". Eroarea de instalare realS ejr, pentru a fi acceptatS in Pr e s u l de prelucrare, trebuie sS fie mai micS sau cel mult e9al3 cu eroarea de instalare admisibilS, deci:
t r S eja
61

(1.136)

Tabelul 1.31

latll de calcul pentru erorfle 9 baxere La dlferfte B j H


inatalnr*

N r.

CPt.

Schema de

orientare

Dimensiunea

Valoaree absolute aaxia* a erorii da or 1antare

0 A C

2.

A C 0

3.

AK AC
Ac*

1
4.

( p

njfrijj

AC
+ K tg ?>/// tg^

5.

AD
2

Ad

63

64

Tabalul 1.31

(eontinuftr*)

Ad

B x Ad A d

I
+ A h

1 1 1 tfl I conicitataa dornului )


18.

0 A d

AD + x n
ID

0 Ah AK Ah 0 Ad Ad AN Ad sin 2 arc sin2 R LStimaa a a boltului ron bic aa determine cu ral d ifnnn e = AIC | AJCy und* A K este toleran^i dispozitlvulu) dupA di~ manaiunaa K

a
19.

b c n

j 1 i

o
qIC3

I R

<

T* i Bolt Joe gar an tat I d rombic W/ \ } I ?

66

Tabalul 1.31

(contlnuara!

A01 | ADg Latimaa a boltului rombic as datarmini cu ralatia :

1I

S 2 J2ntn
sb

i aa

1min

undo A L

aata tolaranta

dispozitivului dupi dimansiu naa L 0 A C Diamatrul maxim at giurii da cantrara, mm 4; 1 6 7,5; 10

Eroaraa da cantrara, A C mm 1

TAitut 1.3^ (oonttnuttt)

n. m 24.

0,d,h

J.ln M B t 4 *

Pantru af*zaraa pa vlrf aabfl In pfipupa buopl sau In dorn cu opritor fix 0
Pantru apazaraa pa vlrf fix Instalat In pSpu&a
aobili

0
AC

25.

fax
D o r n e x f e n s ib 1 1

c ; T

D,d,h

Si n
An

26.

min

AB + AA

< J.in * # # t >

27.

Aa

AL

28.

HI

68

In tabelul 1.31 s-au notat: Aa,Ab,Ac...erorile dimensionale a,b,c... x-bitaia radiali; jn - 'jocul 10 in in; e-excentricitatea suprafetei ?n raport cu axa gfiurii; tolarant-a la diametral gfiurii; T2 ~tolaran(a la diamatrul dornului; A* jooul radial feinia la non* taraa seaifabricatului pa dorn; T ,~tolarantale la lungine a sea ifabricatului; bazala tahno logic la orient are fixara; -- suprafa(a da pralucrat; -fortela da fixara;

1.5.2 Deternrinarea erarii reale de instalare Eroarea real# de instalare depinde de schema dispozitivului de a^ezare, prindere i fixare a piesei de prelucrat. Eroarea de instalare, dup& cum s-a ar&tat, are dou& conqponente: eroarea de bazare i eroarea de fixare.
a. Eroarea de bazare * Eroarea de bazare se db^ine prin ana.Iiza directs a scheroei de bazare. In tabelul 1.31 sint prezentate cele mai frecvente

69

scheme de instalare a semifabricatelor, in vederea prelucrtrii lor. Erorile de bazare ment^ionate coresjxmd diferitelor baze de referinta oe se pot adopta la piesa de prelucrat. b. Eroarea de fixare Erorile de fixare depind de metoda de instalare/ mSriniea fi pozitpa forfelor de fixare. Metoda de instalare determine eroarea de fixare prin: - deformat-iile sanifabricatului, deformat-iile dispozitivului i deformat^Lile de contact sanifabricat - element de bazare al dispozitivului. I Erorile de fixare cauzate de defarmatiile de contact. Rela^iile de calcul pentru deformat-iile de contact s-au ob^inut pe cale experimentaia, fiind de forma:
y = C qn [/an] (1.137)

in care C este o constants ce depinde de prqprietStile stratului superficial si de rugozitatea suprafe^elor in contact; q - efortul specific de fixare, in N/m ; n -coeficient expanentji-^l al subunitar. Eroarea de fixare se poate scrie:

6 f = (Ymax - Ymin) s a = Cfq^" - qinn)

(1.138)

a , fiind unghiul format de direcia efortului de fixare i cea a dimensiunii de abLnut dupS prelucrarea mecaniccL. Eroarea de fixare se poate exprima i in func^ie de efor tul mediu de stringere qed.

I l l C q%ed UndeS ' K = o

* '

(1.139)

In toate cazunle in care K = 1 sau a = 90 , ef = 0. Relafciile de calcul pentru deforma^iile de fixare de contact pentru diferite scheme de instalare sint prezentate in ta belul 1.32. Erorile de fixare cauzate de defaanaiile elastjce ale se
mi fahr-i rvrinl iri -

Forfele de fixare provoacfi deformatpole elastice ale sernifabricatului i dispozitivului prin ractrimea i direct^ia lor de aplicare. MSrimea for^ei de fixare, uniformitatea distribuirii acesteia pe suprafa^a de fixare,suprafafca i direc^ia for^ei de stringere depind in mare m3sur de procedeele de prindere i fixare a semifabricatelor. Oeterminarea erorilor de fixare a semifabricatelor i dispozitivelor comports tratSri analitice couplexe, de aceea se folosesc in scopul ob^inerii acestor erori datele experimentale.

70

T4lul 1.32. IWterwlnra 'fcfuraatl

dlapnaitl^im IS dittiitliaii.Vi

E ***plastlo d oonuot

(Local*) pi

jpeiui! ^JKWIU

Sohoae da (natalara Valoaraa paraaetrflor fl I fort* do fixare tdaN] I 'oonatenta ou valori:| -pantru OLC 45,8-5,2; pentru Fo cu dur itatoal H8-180...200,8-5,8. S *raza afarei fgwf

R a a z a ao u

gfarioi

sUp r f t *

R a a z e n

cu

a u p r a f a f i l

striata

q -praaiunaa specifics da atrlngoro tdaN/ca ] Pantru Fc cu dur iiata HB-180...200

q -pres iurvea specifics

suprafai netedi

Reazem cu

+ B Ra)q0'5

da stringere [daN/ca ll Pantru OLC 45,B*=0,03;| B2=20;B=1 R -rugozitatea suprafetei (/a)

[/a]
Q pi Q -fortele de stringere radiall pi1 axiali IdaHI Pentru OLC 45 pi presiuni specifice pini la 800 [daN/ca ] D [aa] Axial V B 2 4 5 7.5 10 12.5 15 20 30

Razeoare vlrfuri
centrare

Radial yr=B, Qr0 '5 tpn]

it

Tablul 1.32(oontlng q 1or\m spaoif iolyia trlngara (daN/c* I; f i -unghiul dlritra diraofia forfcaf H | di 22*0,03 m y*H ----------- ) ana(unit SB obfcinut; Ra -rugozitatea I/anI; / I coup I W b] 9 D -diaaatruL semtfabrioatului Ina], 22+0,03 Ra x2q ' ( --------- ) D Se$| [/jb> ]

5.

Prisma cu unghiul dm 90

In tabelele 1.33 ... 1.36 sint prezentate erorile de fixa re in cazul celor rnai uzuale procedee de instalare.La prelucrarea suprafe^elor de revolue se va considera o eroare de fixa re in direc^ie radialS, iar la prelucrarea suprafe^elor frantale plane, dup3 o direcie axialfi. Erorile de instalare a semifabricatelor in mandrine, pe domuri i in menghin& sint trecute in tabelele 1.37 i 1.38. c. Eroarea de verificare In cazul prelucr&rii f3r& dispozitiv special,reglarea sculei achietoare la dimensiune se face prin treceri de prob&, pentru fiecare semifabricat;precizia instaldrii se asigurd prin verificarea individual^ a pozifiei semifabricatului pe mainaunealta. Verificarea pozi^iei se face dup& rizurile de trasare,marcate in prealabil pe semifabricat, sau direct pe suprafa^a semifabricatului. In acest caz, in loc de eroarea de instalare, apare eroarea de verificare, pe strunguri norroale verificarea efectuindu-se pe suprafa^a cilindricS i frontal^; datele sint prezentate in tab. 1.39.
1.6 EROAREA
035

REGLARE A

SCULEI

Procesul prin care se ab^ine pozi^ia corectS a tii^ului sculei fa& de piesa de prelucrat astfel incit dimensiunea piesei s& se incadreze in limitele cimpului de tolerance, este cunoscut sub denumirea de reglare la dimensiune a sculei a^chietoare. Reglarea ini^iald, uneori, nu asigurS precizia de prelucrare a intregului lot de piese, ceea ce imjxxne repetarea acestei qpera^ii, prin reglarea din nou a sculei achietoare la dimensiunea initials de regiaj.Deplasarea muchiei achietoare din pozi^ia initial^ de regiaj este determinate de uzura aoesteia.

72

D im e n s iu n e a d e r e g i a j s e p o a te d e f i n i c a d im e n s iu n e a l a p o 2i t i G n e a z i s o j l a , p e n tr u c a d im e n s iu n e a p i e s e i p r i t e r a t e s& f i e c u p r i n s & i n c i m p u l d e t o l e r a n f A a l a c e s t e i a . D ijn e n s iu n e a d e r e g i a j o p tim s e d e f in e ^ te c a d im e n s iu n e a d e p ^ g i ^ i o n a r e a s c u l e i ! , c a r e a s i g u r f i n u m S r u l m a x im a l p i e s e l a r p r e lu c r a te , a l e c d r o r d im e n s iu n i s i n t c u p rijr is e I n l i m i t a l e c im p u lu i d e t o l e r a n t # I n c a z u l u n u i r e g l a j o p tim s e p o a te r e a l i z a , I c a d i m e n s i u n i l e p i e s e l o r s | s e m e n tin # i n c in q p u l d e t o le ra n t^ p e t o t tim p u l d u r a h ilita ijii s c u le i. Pentru ob^inerea dimensiunilor suprafefcelor prelucrate fin limitele toleran^ei T, trebuie ca dimensiunea de reglaj initial 1 1 1 fie determinate, in cazul prelucr^rilor exterioare, in raport cu dimensiunea D min admisibilS, iar la cele interioare, cu ^jnensiunea maxima D_;x admisibilS. Calculul dimensiunii d e reglaj initial se poate efectua cu rela^iile: - pentru suprafe^ele exterioare:
W \

D r = D min +

+ * / 2 = D in + ^

+ 3a

(1.140)

- pentru suprafe^ele interioare:


D 11 - e n - u / 2 | D max - em - 3ct r = max
*

(1.141)

in care: este cimpul de inprS tiere al erorii d e mSsurare: y - amplitudinea curbei d e repartifie dimen s ional^ a pite^^ior prelucrate; a -abaterea medie pStraticS a curbei de reparti^ie. Reglarea la dimensiune a sculei a chietoare se poate efectua prin urm&toarele metode: metoda a chiilor d e probS, d up& piese de profc&, d u p & etalan, reglare interschimbabiia * 1.6.1 Reglarea p r i n archil d e probS Metoda const# i n determinarea dimensiunii de reglare a sculei a chietoare p r i n efectuarea p e o lungimea micS a suprafefcei ce se prelucreaza a unor aciiieri sub forma d e treceri succesive, urinate d e mSsurStorl, pinS cind dimensiunea piesei este cuprinsa in cimpul toleran^ei prescrise sail reprezinta dimensiunea calculate a regiajului initial D r. Eroarea d e reglare este data de rela^ia:
fr = o + 6d + em' (1.142)

in care: eQ este eroarea d e citire; d - eroarea dimensiunii de reglare; em - eroarea d e ra&surare. Alegerea operatiilor d e mSsurare i determinarea erorii de m&surare se realizeaza folosind tabelele 1.40 i 1.41.

Ta be lu l 1.33

Ero ri

| flM r. j d ir ^ jo||l H |
Diametrul suprafetei strlnse 1 1 m m 50-80 Fixare 80-120 120-180 180*260

suprafetei de

260-360 360-500

Tn universal cu trei bacuri

Tu rn a te : in forma de n i s i p /forinare mecani nice,model m etalic

cu modele fuzibile

sub presiune M atri ata la c a ld

Fixare Tn buc?a elastica de stringere B a r a t r a s a la race -prelucrate de degropare -prelucrate de finisare Turnate: - i n f o r n a d e n i s i p , f o r m a r e meceni c a , o d e l aetalic

Tabelul 1.33Cconttnuere] -in c o c h i la -cu a o d e l e f u z i b i l e -s u b p r e s i u n e L a m i n a t e la c a l d I-prelucrate d e d e g r o $ a r e I-p r e l u c r a t e d e f i n i s a r e 120 40 20 140 ^70 60 30 260 60 30 ' 200 70 35 320 70 35 240 80 40 380 80 40 280 90 45 440 90 45 320 100 50 500 100 ] 380 .120 60 | 1 120 60 140 70 160 80 440

"Too1

< 140
25 22 0 50 25

j v ' l

.-

180 40 20

5 01

Observajii i .La a x a c u t a r e a mai m u l t o r f a z e de p r elucrare p e aceeapi suprefata, c u o singura fixare a sea if abricatului [ valorile indicat in t a b e l s e v o r lua n umai p e n t r u p r i m e faza tehnologica. Pe n t r u faza uraatoare ef2=^ cf 1 + *ind' urK* 1 #ste 00 a i c p o r a r e k = 0 , 0 6 , e,..-eroarea d e fi x a r e la prima faza, iar c - ^ -eroarea de indexare. Se va Lua 50 jm. Eroarea d in d e x a r e e s t e o c a r a c t e r i s t i c a a m a p i n i l o r - u n e l t e prevazute c u aese sau taabure care executeo impcare de indexare pentr p r e l u c r a r e a p i e s e i p e mai m ulte posturi d e lucru. Daca prelucrarea se execute cu scule fixate erticulet, cere se auto c e n t r e a z a p e s u p r e f a t a d e prelucret, nu se ia in considerare eroarea de indexare. Le bazarea pieselor intre virfuri fixe a a p a r e e r o a r e a d e f i x a r e in directia radiala. L a b a z a r e a p e d o r n aa va con s i d e r s eroare de fixare in directie radiala in funcfcie de mocfcil de fixare a dornului: 8 u n i v e r s a l , in d i s p o z i t i v de fixare, etc. La prinderea dornului intre virfuri, eroarea de fixsre in direcfia radiala eat zero/ T a b e l u l 1.34. E rori d a f i x a r e tn d i r e c t i e axial a Cfa , jnra

Ceracteristice suprafetei de bezare

Diametrul suprefefcei strfnse ,1n mm


260-360 360-500

Fixare in universal cu trei bacuri Turnata : -fn f o r m a d e n i s i p , f o r m a r e mecsni nicl,model metalic !n c o c h i l e

Tabelul 1.34. (continuer

sub presiune Mat r H a t a la celd Laminata la c a ld prelucrate de degro$are 'p re lu c ra ta de f in is a r e -re c tific a te

Fixare in buc?e e le s tic a de stringere (cu o p rito r)


pi

G\

Bara trasa la rece I-p r e lu c r e t S de degro$are


t ---------------------------------

Fixere Tn mandrina cu actionere pneumatica Turna te : |-?n forma de n is ip ,f o r m e re mecani|ca,aodel Bete l I - i n c o c h ii l l cu nodele f u z i b i l e

-sub presiune
H e t r i t e t e le c e ld Leainete la c e ld

la b tlu l

U o n l^ n ir ^

/-prelucrete de degro;ere - - - J - p r e l u c r e i X de fini sere

40 25

50 30

60 35

70 40

80 50

80 60

90 70

I 100 i 80

110 3 | [ 3 1 3 ) \ ------ 9 90 RSjiool

O b s e r v e ^ i i : A s e z e r e a i n t r e V i r f u r i n u d a e r o r i d e f i x e r e , e p e r e insa o e r o e r e de b a z a r e in direct je axiala sub forma de deplasari, deplasaPi longitudinele a l e p i e s e i . L e e ? e z a r e e p e d o r n e r o e r e a de f i x a r e in direcjia axiala se va lua in funcfcia d e m o d u l d e f i x e r e e d o r n u l u i : in u n i v e r s a l , in d i s p o z i t i v de f i x e r e e t c . 3. La fixarea in buc?a elastica a semif abri cate l o r i n d i v i d u a t e , e r o a r e e d e f i x a r e in d i r e c t i a a x i a l a e s t e c u 10- 2 0 /an mai mare decit la fixarea barelor trese le rece. Tebelul 1.35 E r o a r e a d e f i x a r e la e ^ e z a r e a s e a i f a b r icatelor p e c e p u r i d e r e e z e a e l e dispozitivului c^, /nn

1 C e r e c t e r i s t i c a s u p r a f e t e i de ,| bazare^.-' 6-10 10-18 18-30

D i e m e t r u l suprafetei strinse 30- 5 0 50- 8 0 80-120

tn mm 120-180 180-260
260-360 (360-500 1

F i x a r e t n d i s p o z i t i v d e s tringere c u ;urub sau c u excentric Turnate : |-5n f o r m a d e n i s i p , formare mecanij nica,model metalic B j _ -. j-Tn cochile

90

100

125

150

175

200

225

250

300

350 I

seu sub 80

m A i m j -----------------------------l-cu m o d e l e fuz i b i l e j presiune Hetritete Laminata la c a l d la c a l d

100 90

110 o o 125 125 100 90 80

120 110

130 120

140 130 --- -

150 140

160 150

180

200

, # 'j* d r

---- --------

90 90 80 -----------70 60

100 100 90 80 70

150 150 110 100 90

175 175 120 110 100

200 200 130 120 110 1

225 225 140 130 120

250

300

M U
150 140 130 160 150 170

' p r e l u c r e t e de degrojere I-prelucrete de finisere

j |160 I I

1---------

1 ------- : ------ 1 I'rectif iceta

-----------------------

140

Tabelul 1.35. (continuare; F i x a r e tn d i s p o z i t i v d e s t r i n g e r e cu a c t i o n a r e p n e u m e t i c a v Turnate: -In forma de n i s i p , f o r m e r e mecanica,model metalic - i n c o c h i la -cu mod e l e f u z i b i l e |-sub presiune H e t r i ( e t e la c a l d L a a i n e t e le c a l d -prelucrete de degropere
GO

70

90

100

120

140

160

180

200

240

280

80 65 40 70 70 65 50 40 70 45 90 80 70 60 50

90 75 50 100 100 75 70 60

100 80 60 120 120 80 80 70

110 90 70 145 140 90 90 80

120 100 80 160 150 100 90 ' 80

130 110 90 180 180 110 100 90 1

140 120 100 200 120 110 100

160 1

180 j 1

240

HH 140 130 120

130 120 110

V -prelucrete de fin i s e r e -rectif icete

0 b s e r v e t i i : 1 . C e d i m e n s i u n e transversals a s e m i f a b r i c a t u l u i se v e lue d i m e n s i u n e a m a x i m e in s e c t i u n e e n o r a e l e p e suprefete de prelucrar e , c o n s i d e r i n d s u p r e f a t a d e p r e l u c r e t p a r a l e l e c u s u p r e f e t e d e b e z e r e e semif a b r i c a t u l u i . 2 . E r o a r e a d e f i x e r e e s t e d s t a p e n o r m e l e le s u p r e f e t e d e p r e l u c r e t . 3 . A ? e z e r e e p e m e s s m e g n e t i c e n u d e erori de fixere. Tabelul 1.36* E r o a r e a d e f i x a r e la a y a z a r a a s e a if a b r i c a t e l o r p e p l a c u t e l e d e r e e z e a e l e d i s p o z i t i v u l u i

Cerecteristice suprefetei de bezere

Diametrul

suprefete 50-80

s t r inse 80 - 1 2 0

,tn mm 120-180 --------- f ----------- 1 -------- 180-260 260-360 1360-500

6-10

10-18

18-30

30-50

F i x e r e in d i s p o z i t i v d e s t r t n g e r e c u sur u b seu e x c e n t r i c

Tu rn a te : 1 n f o r a e d e n i s i p /f o r m e r e m e c e n i nica,aodel aetelic

90

100

110

120

135

150

175

200

240

T a b e lu l V S fe tc o n tta u a r *

cu modele f u z i b i l e sub p re s iu n e
H atritata la c a l d

Lam inata la c a ld p r e lu c r a t a de degro?are p r e l u c r a t a de f i n i s a r e r e c t i f ic a ta

I
Turnate: J - T n forma de n is ip ,f o r m a r e mecaniIca.m odel m e t a lic - 1 n c o c n 1 1a -cu m o d e l e fuzibile -sub presiune

Fixare

Tn d i s p o z i t i v d e s t r i n g e r e c u a c t i o n a r e p n e u m a t i c s

M a t r i t a t a la c a ld L a r in a t a la c a ld
-prelucrata de degrojare

-p re lu c ra ta de finisare v a c t ific a ta a , r v .tn : 1 .Ca d i . e n . i u n , t r a n e r l . I m i f . b r i c . t u l u , |


|

lua dimensiunea maxina in sacpunea

c r a r e , c o n s id e r in d s u p ra fa ta de p r e l u c r o t p a r e le la cu supref ata de bazar a s e m if a b ric a tu lu i. 2 . Eroa rea de f i x a r e e s te data pe normals la s u p refata de p r e l u c r a t . 3 .A s e z a ra pe masa magnetica nu da e r o r i de f i x a r e . T a b e lu l 1 .3 7 . E ro a re a de in s t a l a r e a sen i f a b r i c a t u l u i I n nan d rin a 91 pe dornur i f. ins

T i p u l m andrinei sau a l d o rn u lu i

Tre ap ta de p r e c i z i e a bazei te h n o lo g ice a semif abr ic a t u Iu i

Eroarea da in sta la re tn d i r e c t i e radiala tn d i r e c t i e axiala

Dorn cu buc$a e l a s t i c a p e n tru d ia m e tru l s u p r e f e te i J de b a z a r e ,T n m m : -p in o la 50 peste 5 0 ,p in a l a 200 Mandrine cu t r e i b a c u r i n e c a l i t e sau bucpe s e c tio n a te p e n tru d ia m e tru l p in a la 120 Mandrine cu doua b a c u r i p e n tr u d ia m e tru l p i e s e i I p in a la 200 m m *cu ? u ru b u ri - -c u cremal ie ra D o r n u r 1 c i l i n d r i c e c u p i u l i t a , a j u s t e j c u jo c

7 ... 9

1 0 ...3 5 2 0 .. .6 0

20
50

Joc in a in te de f ix a r e de 0 , 2 . . . 0,1 m m

1 0 ...3 0

10,..120

1 1 .. .3 0

100...200

2 0 ...6 0
8...11

50.!.100 15...40
10

t n l i m i t e l e to le ra n te i jo c u lu i 30

Dornur 1 con ice ,? n c a z u l a l e z a j u l u i sen) i f a b r i c a t u l u i cu Lungimea minima 1 ,5 d

Depinde da dtaansiuni la s e a ifa b ric a tu lu i I dornuLui

i Mandrine $1 d o r n u r i cu buc?e e l fast ice ?i cu


I h iO r o p la s t p e n t r u | 11 p m a l a 0 , 5 d | I peste 3 ,0 d
M a n d r in e 9 1 d o r n u r i cu a r c u r i

7 ...9

3 ...1 0

10...20
la m e la r e * f e r f u r ie 7 ...1 1 7 ...9
5...7

1 0 ...2 0
3.. . 5

Mandr ine cu membrane H a nd fin e >1 d orn ur 1 cu buc?a gof ro te lb u c > e e l a s t i c e cu n e r v u r i )

.....

.......1----------------------

2... 5

(|}4bf Vtii'i>1 >Foloair*a M c w i s a t l o r da acttonara pnauaatlcl ft hidriuliol p a r a l u il aa etcoraz aroaraa da fnatala*e cu 20.. .40 X. 2-Prwluoraraa M t ifabrieatalor cu prlndarea fn aandrlfa ou buoya M t l l ita ta u t i U i a a i l la loturl da pieaa da aal ault 80.. 120 buclti. Tabalul 1.38. Erorii* da instalare B aaatfabricatalor cu dtBanilunt pfnl la

60 Mi In Mnghina

Tipul nanghinei (ianghini cu jurub

Hatoda da a;azara Pe pled da adaoa Tn stare liberA Pe placi de adaos ou baterea saeifabricatului la fixare Pe placi da adaos Firi placi da adaos

Daplasarea semifabrIcatului, / bd 1 100 ...200 50 1


.

B0

Hanghine cu axcantric

40 . . 100 30 ! | 50

Observatie: Dacfi forta da fixara se eentine constant! , a&riaea erorii se aicjoreazi cu 30 - 50 X.

Tabelul 1.39. Eroarea da vor ificare a seaiifabricatelor pe strung, cu verificarea pe suprafata ctlindrici si frental1 Eroarea da verificare,aa 1 Hodul de a?ezare Metoda de verif icare Seaifabricate aici La cele doua capete in plaIntre vTrfuri si suporti reglabili fn foraS de cruce nele orizontal si vertical si 0,5-1,0 la bataie In platou cu 4 bacuri, cu sprijin pe virful pjpu$ii aobile In platou cu 4 bacuri Pe collar dupfi trasaj LTngS platou, pe iniltiaea sea ifabricatului si la bitaie radialft ari I sijloci i

1,0-1,5 2,03.0

Pe suprafata da revolutie exterioarl sau inter ioar& si 0,02-0,04 0,03-0,06 0,05pe suprafata frontalS 0,06 Pe diaaetru pe fata frontali

Observatie : HSriaile erori lor de var if icara data la nua&rfttor se referfi la verificarea cu ac da trasat pa suprafata neprelucratfi (valorile nari) sau prelucratS grosier (valorila aici). La nuaitor sint date aSriaile de var if ! care cu coaparator pe suprafata prelucratS prin strunjira de finisare, Valorile din tabelul 1.39 includ $i eroarea de fixare a semifabricatului Tabelul 1.40. Erorile de reglare dupS taabur. Erorile de reglara a sculei , pa 5 ... 10 15 ... 30 30 ... 70 Eroarea de strunjire la diametru, m 10 | 0 30 ... B

Vsloarea diviziunii taaburului. i p 0,05

is ajmi de frezat

0,1 ... 0,5

Iabtl4 1.41

frortU Haiti (h Maurer** fy, al* inalrumantelor da alaurat Intervalale de d1manstun! 1


m

Danumirea instrumentului

1 ... 10

50 ... 80

360 ...500
Hm

Erorile Umiti nlaurarva diametrelor exterfoare: aicrometru olasa 1 da precizie aicrometru clasa 2 da precizia jsubler cu cftira pa varnier : 0,02, mm 0,05 mm 0,10 mm La mSsuraraa diamatralor interioare : - aicrometru da interior clasa 1 da precizia - pubLer cu citirea pe vernier: 0,02 mm 0,05 mm 0,10 mm La I | 1 7 12 40 80 150 1 14 45 90 160 18 60 130 230

91 35 70 110 230 35 90 150 300

1.6.2. Reglarea dup piese de probS Metoda de reglare dup& piese de prob& consta in determinarea dimensiunii de reglaj D dixp prelucrarea pieselor de probS i cuprinde in principal urmatoarele etape de lucru: - se stabilete num^rul n al pieselor de profocL, folosind rela^ia:
6a

n > (----)% H T-6a

(1.143)

a este abaterea medie patratic& a curbei de reparti^ie; T - toleran^a pieselor de prelucrat. - se stabilesc valorile erorilor sistematice produse de uzura sculei Au i de imprecizia mSsur3rii dimensionale a pie selor de prelucrat Amas , pentru cazul cind dimensiunea de re glaj i tolerana de reglaj se calculeazS inini seama i de aceste erori; - se determine dimensiunea de reglaj D pentru piesele de prcfoa cu una din rela^iile: 3cr 3a Dmin , min + 3o+ --- < D r < D max -3a----e vn Vn (1.144)

lar cind se ine seama da erorile de uzurS i de mSsurare; 3a DBin +3cr+ +Au +AmasS Dr < EL| - 3 a -------- Au - AmSs (1.145)
Vn /n

nilor;

s prelucreazS piesele da prabii, dupA core, prin rrAjfUfitari, se determine valoarea limits j dijnensiunilor, araplitujinea cimpjlui de nqar&tere, valoaroa mediel aritmetice S o^gpolul de impr&$tiere i abaterea media p&tratio& a dimensiu-

jela'tiile:

- se determine

toleran^a de reglaj T

cu una din (1.146)

Tr - I - 69(1 I --- 1

Vh
Vn

6ct(1 +-

(1.147)

se verifies dacS valoarea mediei aritmetice, rezultatS in urma prelucrSrii pieselor de probS, se incadreazS in cimfwl de variable a dimensiunii de reglaj. Justificarea relafciilor privind Dr i Tr se arata in fig. 1.7 i 1.8, unde 3o/Vn reprezinta jumStatea amplitudinii cimpului de impra$tiere dimensional^ a pieselor de pratd, abate rea medie pStraticS a acestui cimp aproximindu-se a fi a/in.

Fig.1. 7 . Repartitie modiilor aritmetice ale grupelor

Valorile abaterii medii pStratice se pot lua, la determinarea dimensiunii de reglaj la piesele de probS, din tab. 1.46, iar uzura muchiei achietoare a sculei i valorile erorilor limits de mSsurare din tabelul 1.8, respectiv 1.41. Se constats c3 prin aceastS metodfi dimensiunea de reglaj este cuprinsS intr-un cimp al toleranfei de reglaj Tr simetric a ezat fa& de mijlocul toleran^ei de prelucrare T.Pentru ob^inerea optimului, dimensiunea de reglaj initial Dr trebuie sS fie determinate in raport cu dimensiunea minima cdmisibilS i j ( , ! n \n, prelucrSri exterioare i in raport cu Df f l a x ,la cele interioa re. S-au conceput i variante ale acestei metode de reglaj. Se BentianeazS, dintre acestea, metoda propusS de V.I.Gostev i
a

A.A. Siroeghin: -se prelucreazd cinci piese de prdb& cu u n reglaj al sculei i se determine amplitudinea lirprftgtierii dLnenai/jjy le a acestora:
^ax

^min'

d.iia,

se determine apoi in mod aproxijiiativ abaterea msdi* tratica a impra tierii instantanee, folosind relafia:
(1*14)

unde: este un coefici^nt care leagfi amplitudinea iirpr3tiH rii de abaterea medie patratica i care depinde de num&rul 1 M pieselor d e praba, dupa cum se arata in tab. 1.42.
Tabelul 1.42 Valorile coeficientului d^ functia de nuaSrul n al pieselor da probl n dn 2 1,128 3 1,693 4 2,059 5 2,326 6 2,534 7 2,704 8 2,847 9 2,970 10 3,078

Dimensiunea de reglaj Dr se calculeaza astfel: - la prelucrarea suprafe^elor cilindrice exterioarefc Dr = DBin + ka Dr = Dmax - ka
(1.150)

- la prelucrarea suprafefcelor cilindrice interioare:


(1.151)

unde: Dm - Dm i . max' n sint dimensiunile limita admise de ,cimpul de toleran^a la qperaia respectiva; k --coeficient ab^inut pe cale statistica, pentru diferitele procedee de prelucrare* ale carui valori sint prezentate in tab. 1.43.
Tabelul 1.43 Valorila coeficientului k Felul aa?inii unalta Strunguri Majini da Hafini da Ha#Ini da Mavini da He?ini da

raetificat flri vtrfuri alazat bropat ractificat interior honuit

- se camparft dimensiunea de reglaj Dr cu valoarea medial aritnetice; HM | - se consider^, ca reglarea este corecti dac&;

- se detenrcmA media aritmetica x a dimensiunilor oelcrr r t z i piese de prabS prelucrate;

Verificarea corectitudinii dimensiunii de reglaj oomtft I urmStoarele:

X = Dx 2 *o

(1.152)

^ urrie rezulta: Tr = 4c t . DacS nu este satisfacuta condi^ia (1.152), se procedeazi la I noua corec^ie de pozi^ie a sculei a^chietoare.

1 .6 .3 . Detenninarea H im w r w r h im i de reglaj, considerind i eroarea probabilS a opera^iei de reglare.

Dimensiunea de reglare se calculeazfi ^inind seama de: | -cimpul total al toleranfcei la dimensiunea suprafe^ei prelu crate; aa - cinpul de imprStiere a dimensiunii in unna prelucrSrii,cauzat de starea utilajului, adispozitivului i de spoHficulppera^iei; or 1 suma erorilor de reglare; 1 - uzura IdimensionalS a sculei in timpul prelucrSrii intregului lot de piese. Cimpul total de imprfi^tiere dimensionalS este:

T = ua + ur + A,

(1.153)

Uzura mavimfl a sculei a^chietoare in tinpul prelucrSrii Intregului lot de piese trebuie cunoscutS atunci cind trebuie P se determine existen^a i numSrul reglSrilor supliraentare |i anune cind:
unde:

T< o > ,+ f f l r+ \ a x
oa = ku ,

(1.154) (1.155)

in care coeficientul k = 4.. .6 , iar abaterea medie pStratid Poate lua urmatoarele valori: I = 0,02.. .0,03 mm pentru opera^iile de degroarej I = 0,01...0,02 pentru operatiile de semifinisare; o < 0,01 mm pentru opera^iile de finisare. Uzura dimensionalS a sculei A poate fi calculate canside-

rind oftt
A - AR, + Ay,

t i m ]

(1.155,

in care ARt este variable pozi^lei muchiei jujchiatoare ca M zultat al uzurii; A 1 varia^ia pozi^iei muchiei achiftoar* provocatfi de deplasarea elastioi ce spare ca rezultat al inSriL rii for^ei achietoare din cauza uzurii;Ay 1 0,2AR, pentru d*. grofare i A - 0,l*ARj pentru finisare. In cazul utilizfirxi unor scule prereglate (in afara ma^inii-unelte), eroarea de reglare a sculei se ia:
r = V AiS + Ly + H (1.157)

A{ este toleran^a de reglare a sculei in afara ma^inii-unelte; Ay - eroarea de instalare a sculei pe maina-unealtfi; Ah -eroarea introdusS la reglare, la reglarea initials a portsculei pe marina unealtS. Eroarea de reglare poate exista in urmatoarele cazuri: -la reglarea initials, la reglarea suplimentarS efectuat& manual, la reglarea suplimentarS efectuatfi automat. In tabelul 1.44 sint trecute valorile orientative ale erorilor de reglare in cazurile men^ioonate. In cazul regiarilor de oompensare ce au loc pe mainaunealtS, acestea se fac folosindu-se etaloane, opritori rigizi sau opritori cu cadran; mSrimea erorilor de instalare a sculei depinde de metoda de instalare,adicS de bazarea i fixarea scu lei. Qrientativ erorile de instalare la fiecare schimbare a scu lei A , sint date in tabelul 1.45. valorile erorii totale de prelucrare :

+ r2
[/an] la diferite qpera^il tehnologioe sint cuprinse 1.46 i 1.47. (1.158) in tabelele

Determir'area ciHacnsiimii erorii de reglaj considerind ?i eroarea de reglare

Dimensiunea de reglaj in a c e s t j caz , pentru preluararaft pieselor de probtt Drp, se d e t e r m in f i in urm&toarele etape:

B se folosesc rela^iile:
^rp W In + ~---- 1 ur pentru suprafe^e exterioare

D
sau:

= D aax------- wr pentru suprafe^e interioare = D nin + ---2


T

1
2 1

(1.159)

( 1 . 160)

pentru suprafefce exterioare


(1 . 161)

D rp = D o ax ----
2 Tabelul 1.44

pentru suprafel^e interioare


( 1 . 162)

Erorile de reglara a sculei. Date orientatlve


Precizia reglSrii, oun l-ridicatl 11- normals 1 I

Ffirl realare suolimentarS Tolerance de reglare a sculei In afara ma?inii unelte A: Abaterea admrsibilS de la dimensiunea nominal* Eroarea de instalare a sculei pa M.U., ZL Eroarea la reglarea initials introdusS dey reglor, Au Eroarea totals probabi 15 de raglare

0,010 0,005 I 0,010 0,010 0,0173

0,020 0,010 0,020 0,020 0,0347

1^ ^ |

Reqlarea manuals s u d I imentarfi MSrinea reglSrii da compensare manual! la un inputs A : maxims minimfi Eroarea efectivS a reglSrii de compensare aanualS iL Eroarea introdusS da reglor la reglarea pe na?infi Au Eroarea totals probabi IS de raglare r r fr l Sp i 4n ,2

pi ip n p

0,020 0,010 0,005 0,010

0,05. 0,02 0,010 0,020

H I
m M

1 'Ir

0,0112

0,0225

Real area automats suplimentarS pentru compensarea uzurii sculei HSriaea reglSrii automata suplimentara, la un iopuls Afl: maximS minimS Eroarea afactivS a reglSr ii da compansara automate A Eroarea introdusS de reglor la reglarea initials a sculei A^ Eroarea totals probabi IS da raglare

0,010 0}004 0,002 0,005

0,025 0,010 0,005 0,010

I
V

*f!S *.
i 2

Ah 2

Ib H I

0*0054

0,0112

87

c m o n u

de reglare se refer! I* razl. 2.Eroeree electtvl a realr11 de ocnpenaere nu trebule din nirimea .reglirll de ooapensere pe un iapula. Eroaree ftedle de iratal ere a cutitului

Tabelul 1.45 Hatoda da Inatalare

Dupg etelon Cu fixarea cutitului cu puruburi Tn port*cuj:it, AjpS atingerea etalonului Cutitul,f ixat Tn port-cu^it,adus spre etelon prin avana transversal Idem, folosind foiva de hfrtia Dupfl un ooritor rigid Hatoda de instalare DupS un ooritor ou cadran Instelaree Jnei scule interschimbabile cu aohinbarea prin: 1 cu plftcute fixete mecanic | cu plicute cu mai multe muchii ~ cu cut it reglat tn afara mepinii, cu ajutorul unui comparator sau minimetru

- pentru folosirea relafciilor (1.159 . . . 1.162) |valoarea cijnpului de impratiere se determine cu ajutorul relafciei (1 .1 5 5 ) i a indica^iilor ce se dau in legatura cu aceasta sau se u tilize a za tabelele 1 .4 6 i 1 .4 7 ; - valoarea erorii de reglare se determine cu rela^ia ( 1 .1 5 7 ) , folosindu-se datele din tab. 1 .4 4 ; - pentru folosirea relat^iei (1 .1 5 4 ), valorile erorilar totale de prelucrare se iau d in tabelele 1 .4 6 i 1.47; - se prelucreaza piesele de proba cu dimensiunea preli minary de reg laj, determinate conform indicafriilor arStafce mai inainte: - se determine dimensiunile lim its la piesele prelucrate i valoarea anplitudinii cimpului de irapra^tiere; - se recalculeaza dimensiunile de reglare cu relaftile 1 .1 6 1 , 1 .1 6 2 , in care se introduce valoarea cimpului de ftie re dimensional^ a pieselor prelucrate; - se determine diferenfca dintre dimensiunea de reglaj prelim inary D i cea dbtinuta dupa prelucrarea pieselor de proba D rs; - se efectueazci corecfcia indicate de marimea data de diferen^a celor doua dimensiuni de reglaj menip.onate mai inainte, dupa semnul de variable a celor doua dimensiuni de reglaj. 1 .6 .4 Reglarea dupa etalon sau gabion Metoda de reglare la dimensiune a sculelor cu ajutorul e-

88

1*a

I im

.. 130 30

>

10

.. 50 .. 130
r JHB

..
25

20

L. \

50 50

>area
.atiei

:a sau
ila^ia

>irilor reliatate

crate
k iile
limpra-

fabloanelor i calibrelor, are o largfi a p l i c H In folosindu-se la fabrica^ia In serie,la preluarAri I ^runguri revolver, strunguri automate 9! aemiautanate cu mai juilt cutite. Reglarea la diiroensiune cu ajutorul etaloanelor este o me* staticd Imaina-unealta este in stare de nefunc^lcnare) ^i consti in fixarea pozi^iei taiului sculei la o distant determinatA de pozifcia spa^iaia a suprafe^elor etalonului, prin adu$8 in contact a tai^urilor sculei cu suprafata etalonului gau cu virful de palpare al conparatorului montat in alezajul conic al p3puii mobile (fig.1.9). Pozi^ia astfel detenninata a saportului port-scuia este apoi fixata cu ajutorul unor opritoH sau limitatori de cursa, pe direc^ie longitudinaia i trangyersaia limitatori,care servesc la identificarea poziiei necesare initial i finale a sculelor pentru prelucrarea tuturor pieselor din lotul de fabricate. In cazul cind se folosesc calibre de grosime pentru o reglare cit mai precisa (fig. 1 .10 ), diametrul etalomului pentru suprafe^e de revolu^ie exterioara se micoreaza cu de doua ori grosimea calibrului. Precizia regiarii dupa etalon create daca se folosete un etalon cu comparator (fig. 1 .11 ), in care caz comparatorul se regleaza la zero cu o rigia aplicata pe generatoarea suprafet^ei etalonului, dupa care se advice virful cu^itului in con tact cu butonul plat al conparatorului. La stabilirea dimensiunii de reglaj, trebuie sa se ina seama ca in situa^ia de prelucrare apar deforma^iile elastice ale sistemului tehnologic, precum i ac^iunea jocurilor din cuplele cinematice ale m^inii-unelte.Dimensiunea de reglaj este ^pfluen^ata $i de rugozitatea de suprafata , deoarece contactul sculchetalan se face pe fundul microneregularita^ilor. In urma | | acestor precizari, dimensiunea etalonului, care devine dimensi unea de reglaj, se determina astfel :

leglaj
r de

a dibite,
b)

il e-

^>9 Reglarea dupi etalon sau dupi comparator, montare . STeglarea dupA etalon; b~reglarea dupi comparator

In pApupa mobiI A:

C b * r v . , 1 . : V a l o r i l e p r . v . z u t . In t * . l

se r e f e r , U

r 'm .

Pentru d i . e n s i . n i l e

, v . I o r . d in tebe, 1

T m b m lu l
?.47 E ro a re a to ta ls

da

p r e lu c r a r e a p t lo r p re lu c

r a p a r t if ia

d io e n s io n a la

pent.ru d i f e r i t * u t o d e cte r e g l w e I s o u V e S , tit Itmei-ra I r a t e p e io a ? in i e r o a r e a carei anplitudine s e o o n s i< f e ra 4 o #

tr.

|| V a l o r i l e prevazute in tabel se

re fe ra la ra za . Pentru dimensiunile diametrale S |

a lo r ile din tabel se * * la z a .

T a b *I1 H

V alo rH * dafm alHlor a la a t la a la p r a t u e r a r . I |


Forte da apahtere Fy
,

!n daN

B i g i d i t a t a aa i a t a a u l u i d a N / a a

25

50

100

200

400
800 400 200 100

2000
4000

1000

500

50 25 125 1 2 ,5

100
50 25 1 2 .5

200 100
50 25

400

200 100
50

a. in cazul T D r = D ain +

suprafefcelor cilindrice exterioare: (1-163) interioare: (1.164)

( A.i +

Aj +

V'*

b. in cazul suprafe^elor D r = D Bax--- + ( Adl +


2

cilindrice Ar),

g p

in care :DBax, DBin sint dimensiunile limits ale piesei de pre lucrat; T = Dm a x -DBn - toleran^a dimensional^ a piesei de pre lucrat ;Af t l, AjV Ar -reprezint3 corecii ale dimensiunii etalanu-1 lui, care (in seama de m&rimea deforma^iilor elastice ale sistemului tehnologic, mSrimea jocurilor din ldgarele arborelui prin cipal i mSrimea micraneregularit^tilor de suprafa&.

-E E

Fig. 1.10 Schena reglSrii dupS etalon cu folosirea calibrator 1-etalon; 2-oalibru de grosioe

92

In. cazul supraefelor da revolu^le:

[ran]

(1.165)

jn care Fy este companervta normals, a for^ei de achiere,ln daN; 9 1 rigiditatea sistemului tehnologic, in daN/ran. Se considers i j j = J, [mn] (1.166)

In care J este jocul diametral existent in lagSrele artorelui ^rincipal al ma inii-unelte;A, = 0,04 mm la strunguri de preci s e normals i M = 0,02 mm la strunguri de precizie ridicatfi. Se va lua AR = 2RI in cazul suprafe'teior de revolufie, unte Rz este in51^imea micraneregularita^ilor profilului. In nedie, valoarea totals a corec^iilor, cind R 0 = 2,5 B este: Aol + Aj + Ar 0,1 [mm] (1.167)

I Valoarea totals a corec^iilor determinatS prin calcul nu este suficient de precisS, de aceea in practicS, dupS ob^inerea pmensiunii de reglaj, folosind etalanul, se prelucreazS citeva piese de probS, care se mSsoarS , dupa care se defimtiveazS pozi^ia sculelor i dimensiunea etalcnului. I; Valorile privirei deforma^iile elastice la prelucrarea bilateralS pentru unele valori ale rigiditS^ii i for^ei de achiere sint cuprinse in tab. 1.48. > 1 Eroarea de reglare dupS etalon se determinS cu relaia: (1.168)

de | este un coeficient (k = 1,0...1,2) care ||||| seama de abaterea legilor de reparti^ie ale erorilor cotnponente fat de legea normals; , M -cimpul de imprS tiere a erorilor la prelucrarea etalbanelor 1 -cimpul de imprS^tiere a erorilor cauzate de deformafrille de tact -cSrucioare portsculS-limitatori de cursS (-15. .30/jm) ; cimpul de SjnprStiere a erorilor de aezare dupS etalon a wwlelor afdiiatoare (~20.. .50/an).

('10...20 im);

M H ral
1.7 Calculul erorii totale

Fig.f.11 SohMa raglfni dupi talon au c<aparitor


1-talon; 2-r iglA

Eroarea totals de prelucrare mecanicS prin a^chiere este constituitS dintr-o sumS de mai multe erori primare sau elementare, erori oe pot fi, dupS caracterul lor, intimpiatoare sau sistematice. Eroarea totals sau cimpul de imprStiere a dimensiunii I executate se poate obine prin douS metode principale: a .evaluarea mirimii erorilor elementare i apoi Insumarea lor; b.evaluarea directs a m&rimii erorii totale de prelucrare I mecanicS pe baza metodelor de analizS statistics. Prima metodS prezintS avantajul simplitStii I dar nu pune in eviden^S factorii i ponderea lor in constituirea erorii to tale. A doua metoda pune in evident# influenza fiecSrui factor tehnologic in formarea erorii totale, dar manifests o importantS diferen^S intre valoarea erorii totale astfel ob^inute i cea rezultatS pe cale experimental#. Eroarea totals de prelucrare mecanicS prin achiere, pe bg'zg erorilor elementare, se poate exprima, sub forma generals, prin urmStoarea relafcLe func^ionalS: Atot = f( Ay, A,, Au, At, Ar, Af), (1.169)

in care: A este eroarea datoratS deformafciilor elastice; Aj - eroarea de instalare; Au - eroarea datoratS sculei archie- I toare; At -eroarea cauzatS de deforma^iile termicse ale siste-1 mului tehnologic; Ar - eroarea de reglare la dimensiune; EAf I suma erorilor de formS ale suprafe^ei prelucrate. Erorile primare ce determinS eroarea .totals sint indepen dents intre ele i depind de candi^iile de efectuare a opera^iei de prelucrare. Eroarea A este egalS cu diferen^a valorilor limits (maximS i minimS) ale deforma^iilor elastice ale sistemului teh nologic, intr-o sec^iune consideratS.

Eroarea i

A se determine in aoea sec^iuna a

jntiniplStor! iar legea da reparti'tie a goisiderata legea normals a lui Gauss. Eroarea de instalare A( are, in general, un caracter in' tlnplfitor i legea ei de reparti^ie urmeazS legea normals Gauss. Eroarea de instalare este formats din suma vectorialS a trei conponente: eroarea de-bazare 6b, eroarea de fixare e, i eroarea de poziie a semifabricatului determinatS de imprecizia I (jispozitivului. Eroarea datoratS uzurii Au este cauzatS in principal de i I uzura sculei achietoare i are o varia^ie consideratS liniarS in timpul prelucrSrii intre douS regiaje. Curba de reparti^ie a i H acestei erori corespunde legii de egalS probabilitate. Eroarea dimensionalS determinatS de deformatiile termice ale sistemului tehnologic At are, in timpul regimului termic I sta^ionar, o valoare constants, de aceea se pansiderS ca fiind o eroare sistematicS constants. Eroarea de reglare la dimensiunea Ar, in cazul unui numSr : mare de reglSri (la fabricatia de serie mare), poate fi consiI, deratS cS are un caracter intinplStor ?i reparti^ia ei ca fiind conform legii normale. Suma erorilor de forma IAf ale suprafetpei prelucrate este p cauzatS de imprecizia geometries a ma^inii-^unelte, de abaterile I^Kmrnensionale ale semifabricatului. 1 Determinarea erorii totale se poate efectua prin insuma rea algebricS a erorilor conponente, astfel: Atot = Ay + Aj + Au + At + Ar + SA, (1.170)

0jT0 eroarea este maximS. Eroarea Ay este o eroare

in cu caracter aoestor erori fi

In cazvT nh^in^ri ~ i dimensiufiilor diametrale prin strunjire, | eroarea A 1 se neglijeazS, deoarece eroarea de bazare este nulS. Prin sumarea algebricS a erorilor primare, se ob^ine, in general, o valoare prea mare pentru eroarea totals, deoarece I ac^iunea concctnitents a tuturor erorilor primare la valorile lor maviniP are o micS probabilitate. Din aceastS cauzS,eroarea H totals se determinS pe baza legii pStratice de compunere a I erorilor dupS relatia:

Atot = S

*Ay2+X2

-a 3Au 2+A4 -At2j | -A,2 I 1 A t


(1.171)

Erorile de formS 2Af se considers erori sisj^matice i se sumeazi algebric. In relatia (1.171) s-au fScut urmStoarele notatii: t este un coeficierrt care determinS procentul de rise al apari^iei

95

p r o D a m x * a rwanauui; -coericienti core acpzm am C8Q> ma curbelor de rsparti^ia a erorilor primare $i reprezirrW H tratul abaterilor medii pStratice relative. Pentru curbs de reparti^ie normal#, se ia Ir 1/9; pentru ourba de egalS probabilitate,1- 1/3. Tinind seama de aoeete va-

lori ale ooeficdentului 1 1 se ob^in:

i|

As

I 1/9

(1.172) (1.173)

" 1/3.

Eroarea totals devine:

4, I B2 -,/A ( 1+3-A.2 > 2+ A rI 1 SA, cot V yz + A i u + 3-A t /

(1.174)

Reiatia de calcul a erorii totale ia i unele forme particulare, cum ar fi cazurile: - la ob^inerea dimensiunilor diametrale, A, se neglijeazS;

- la prelucrarea fSrS reglSri intermediate, Ar devine o eroare sistematicS constant#; - cind aceeai cpefatie tehnologicS la piesele dintr-un lot se face la mai multe maini, eroarea de form# sAi devine intimplfitoare.

1.8

ANALIZA STATISTICS A PRFTTZTKT DE FREUUdORE

1.8.1 Repartitia teareticS normal# (Gauss) CercetSrile experimentale au ar#tat cS reparti^ia dimensiunilor-efective ale pieselor prelucrate pe magini-unelte reglate la dimensiune corespunde legii de repartitie normals. Re parti^ia normals are loc atunci cind variabila aleatoare cercetatS este rezultatul aciunii unui numcLr mare de factori indepen3enti,care influen^eazS variabila aleatoare. Legea repartitiei normale are urmStoarea expresie materaaticS:
. . (x-a)a

y = f(x,m, a) =-- 1 -e oV2 * ji Cind m = 0, se ob^ine:

ft

(1.175)

X3 y - f (x,m, o) ---p 1| a*oa a' a oV2 B


96

(1 .1 7 6 )

H I *-au notat: a I abatera madie p&traticA; m I media zSitffOticA a variabilei aleatoare x. Reprezentarea grafic& a legii de reparti^le normalft este curt)4 de forma unui clopot (fig. 1.12),care este simatrioA ?ade * are 081 ordonatA maxima expresia; y B = _ 1 . a-v/27^ I (1.177)

parametrii principali ai reparti^iei normale sint: I media aritmetick: m = f ~x-f(x) -dx \ |S| I abaterea medie patraticA: a = I g ( x - m ) I -f(x) d x (1.179) (1.178)

- modul M i mediana $$0 M - M q = m. (1.180)

E 1.12

Rtprtzantaraa flr.fio* tit normal^.

l.gii da rapartitl* normal! |

funotWi da rapartt

bw^ i Hibu nya __ perpendicularele ridioate In pjnctele| x,, j jx,, | H R . prezintd p w * a W |3 de aparitie a variabilei limitele respective:

(x-m)2
F { x ) =

nV */ 9 < i rS H o 2 ' n

-f" e

3 al

d x

(1,

I Legea de reparti^ie normaia se poate prezeanta |i m b B repartifiei norma le reduse sau normale normate, printr-o acfwB bare de variabila: x-m x z f|---- wan | = ----, cind m = 0. Variabila z se numefte variabila normaia normata. Bcuatia reparti^iei normate, cind m = 0, ia forma: J - .
y - f ( z ) 1 1 --- -e |

(1 .182) |

Valorile pentru f(z), cind I ia valoriintre 0,1 ?i 3,0, ' sint prezentate in tabelul 1.49. Probabilitateaintre anunita I valori ale variabilei z,in cazul repartitiei normale normate,w determina analog cazului cind variabila este x (1.179), func^la I de reparti^ie oorespunzStoare avind forma:
F(z) = -r~ e

+ v/2 u **"

**

-dz

(1.183)

Funcfcia de reparti^ie normals normata de forma: Z2 J v'2Ti t J se numete func^ia Laplace. Aceasta func^ie estefoarte utiia incazurile cind ecua- ; H | repartitieinormale normate se integreaza intre limitele g i HI z, cind se abine: F(z)
[* e 2 dz =| T I
(z) =- ----- *| * e 2 *dz (1.184) I

y^2~*7c

2 -dzi ^ = fZe

y n ? Jo

[ -c* z .
(1.185) I

93

Intre functia de reparti^ie normaia P(x) gt functia de repartitie normals normatS $(z) exists urmStoarea rela^le; F(x) I F(z) I ---- 1 I 0(z).

0.

Determinarea Integral el (1.185) esto mult uguratA,___ j-oce integrala Laplace f (z) este tabelatS, func^ie de variabUS

1111

Valorile funcfriei de reparti^ie normale normate gi ale func^iei Laplace sint trecute in tabelele 1.50 i 1.51. 1.8.2 Repartitii statistioe experinesrttale Pe baza datelor experiruentale, se pot intoani urmStoarele curbe de repartitie: 1 histograma frecven^elor absolute sau relative (fig. 1.13.a, b ) ; - poligonul frecven^elor absolute sau relative (fig. 1.13.C, d); - tiiagrama frecvenfcelor cumulate,sub forma, de histograms sau poligon al frecven^elor (fig.l.l3.e, f). Parametrii repartitiilor experimentale sint: - media artimeticS x, care se calculeazS cu rela^ia:

(1.186)

x= 1

(1.187)

x este suma tuturor valorilor observate i n este numSrul to tal al valorilor observate. Mediana M, cind irul statistic este in ordine cresccitoare sau descrescStoare se calculeazS cu rela^iile: M = x (la irul impar de valori) (1.188)

(n+l)/2
x n/2 + x (n+l)/2

: --------M =----

(la ir par)

(1.189)

Modul Mq la repartitii aproape normale se determine astfel:

Mq =

X -

,3(X

M).
99

(1.190)

K )0Q lAN

RHJ8Ww!oRSnji3-i- - " * o fl13 o o o^ci ^ j* j 1j* * j* ' ^ j* *


O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

I'H I 9a s
O Ca

% o o

bi

in W f l o r r g ^ r - K .

Oo

C O

o cm B? in cm co k > g g cnj l g ( > 0 0 3 ^ C M n ^ c O ' O i n ' O t 2 > r X ^ ^ ^ I O K ) K ) c m c m c m c m o j ^-' t - * - t g g g n S o o ro ro S


H

'S

Ch
o

f O* !* m
9 .%

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
** * * _ * J* J* ^
o a

-c rr v j f\JQ'NC>00^0'0^)in coroin^cor-pooint-s Q G O ^OtONlO^fNi^KlArMO g o in K)K)rohK)roK)(\J(M(\JfsjrM

o o o o o o o o o o o o

O o

O co 0 N.- in C M 00 m 9 ^inN.C\Jina*Q'r-0^r- a* O' Nt # 0 K) ro C M MO' co O m a- m MO O' 0 C C O S* ^.i A O ( \ | f n r - C 0 > t O' in C ro ro C M C MO 00 ( in C MO 00 2 ro trNt (N lQ S ^O' Cf i N 0 O 0 O O 0 0 0 0 i C MC M K)ro^h os o \ V V * ro ro fn cm o o o o OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
r- sO in

a 9

i5 s5 l OOo

in

oo i n r v s O c m 3 m WQ-OfVlCOvt rvlr-r- r S r o Q a ^ Q C s J i n o i n c M O K i n K O O - C O f r j Q s f C M QCOinroOOO-O^CMOCO S 3 ^ 3 n W ( M f - r - 0 0 0 Q IO K >^ ( N J C M C V K M f - r r - r f - O O O O O O O O O O O O O S

r -f o in r o r o a 'o in a 'o c o r - C D C D ^ l A C D ^ O O K j r O r - i A i v

f c L .

O K O ' S S f M M n o O N f O C O O C O f O rvj^ c 0 K ) s 0 * 0 r 0 m o S ^ o m c o s s w wincpN . w W w . .s J m r \ J c o > r o s ^ r o K i n c o ^ f v J O r - M O o * 0 ( \ j O K i n ^ wo a - a a a * ' C O S ^ r , f M o c o i n K ) i - a 3 ^ ^ M O O ' N ' O i n ^ K)CM C Mt - r O O O O K o)K N r ) ) M M l O K I K J M ( \ J ( M ( \ H M r r r r r O O O O O O O O O O O O O O 0 0 0 0 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

a o 0 3

o? a* m 3 fi cm 0 r - > t g f O i n < M a * O K ) r f - i n O ' - O S ^ a ' r f M ( M M a * 0 ro c O ' O Q ' ( M n a ) 0 ' S i n r - [ s * r o ^ > o i n i n N P ' O i o r - ( Mm M KKm i ^ S ^)CNJO*Kin^ ( > ( > C O N . ^ r * ( \ j Q C D ' O r O r - C O ' 0 > t C M O f r S O i HHJro n>t fM ( M r r Q O O O O O O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

CM

r-

om( M( \i cpfO( M - >f k1 ^)ina'T- N o * o c M i n i n ^ O ' * - r < . N . O T - c M - N c o * o t O P Q i O - O N h a i nr CD S N ^ ( M K . - t C \ l O ^ K . r - N K ) O S i A ^

K>fOrO^>K)K)fOK>CMfMCMCM-T0

Q ' ^ 0 ' c 0 ' 0 i n f 0 r - c 0 - 0 f 0 r - 0 s >0

>tr\ioa*Noin^^r\j(Mr--f-ooo
* t 0

st

a-

Q>

^* O* t- M fO S r O O * C M > t S i n ^ O O - 0 0 i n w r in H F H Q Q 1 00 C M K> C MO ' O N K ^ r O O O ^ Q ' l A ^ M O N in 00 c m m ?? 9 O O' O C O 3 i n ro o o Q Cf OA 'f O^ ff - O K ^M B M r -aaMi O ' S JBk .Oin K> C MC M ^M tC t^ IC JV tMB o o o o K)K)K)^ JO ro ro C M C M N J - - r- o o 0 0 0 0 0 > % ^ ^ ^ % ^ V % ^ % i -* ^ ^ ^ ^ ' o o o o o o o o o o O O O O O O O O O O O O 0 0 0 0 0 0
f l O N r r

II.

M M

O r
N

( \ | K ) ^ i n * O S C O O ' o - r v j r o > t m ^ ) N . c o O ' 0 - r j r o s T i n > o r - a l c:l . * HR


0 0 0 0 0 0 0 0 r r ' f - r r ' f - f - r - r r - f g f V J f M M M t M C M f M W ^ 1

100

LVftJWft

*o n. m i f * >c -o
m

^ rv * n
P M S I .

O O O O O O O O O O O

!& H m in

4 5^ K S K

QQ 00 CO co oI

O O O O O O O O O O O O

C O

m o

A l

o K> IA kp'rG OC OC OC O 00 g| B o o o o o o o o o o o o o o
t W N Kj <S K N

* 1 1 - in sj o m * o m r - m s *oki

J *ON
in

O' O* co r m o*

'Oc

(\linNO*r m m m 'O OG O O' ^ 'O s NsN sf c S 00 00 G o o o o o o o o o o o o o o

o c m >j n o * T - o * fO ( M K ) O J C O f O ^ ^

^ m

r-

in

Nt o

S C 0r- O ^ o * N * i n ^ c o o * m in st to o i n ( Q O O k ' 0 0 ( M ( M S s f r fyjins(>o r - i n a , K)N- o - w .

m m i A O o s s

N- CO 00 00 00

o o o o o o o o o o o o o o

ro oV o

m GO S (M O N O *0 ^ O N- to s ( \ | r r 0 0 r m P s . <0 $ o o co r - m a r a i o J o O O' cnj N- C in m m ^ o H k V s ^ Ni N- GO 00 CO GO ^ S o o o o o o o o o o o o o o

to

CM O

s r ? 9 in 00 in CM O' (M 00 ro T 4 vr N. in CM oo CM 00 9 3 3 go 00 CM o* ro *0 O' CM o m in m *0 $ >o N r * is 00 CO 00 00 o o o o o o o o o o o o o o

4J L L

o cs j

O O N S r O r r -

8 ' f
.5

sQ 00 O O ^ f r C O C M i n O ' C M O O * Sfl 00 O o % m i n m < j * 0 0 S N S 00 S \G S N m *

^ W K ) r O * i n C > r r

o c o m o * o*
oo to <o sO

O O O O O O O O O O O O O O

I VJ" Q ) a

o o

ocofoa'Nf i n s Q t O O ' O ' M n ' r i n COlATo r o S f - i n O ' C M i n o o r - ^ ^ m ininm-o-O'Or^N-N-cocooooo

8
I

C D O O O O O O O O O O O O O

M #

Or-(VJ

(>0*"

O O O O O O O O O O ^ - ^ ^ " ^

101

V *w | p

O O O O O * * * * * !* W f \ )-* 0

1
U - i O *>'00 V o U l V u T u V o to 0 V V U iV
O O O O O O O O O O O O O O O O

------------ ' **** p _* o o o -A s w o V N ^) *0 O H id ro po o

O O O O O

0 ,0 0 *

_h

$ 1 $ S 1 1

(\)-D W O

# V s ' s a V a s 00 C M_* -* f\>oj A l IO ft!

O O
rv)

I O O O O O I IM w i ^ '- * > 0> 0 I f Is 2 S? 2 ^ S N I f u I ^ j H fy H o 8? o

1O o O O o I .K 5 9 S I H a U s if i g

0,00399 0,04380 0,08317 0,12172 0,15910 0,00798 0,04776 0,08706 0,12552 0,16276 I , O o o I ! ! [ s a S a g 0,01197 0,05172 0,09095 0,12930 0,16640 0,01595 0,05567 0,09483 0,13307 0,17003 ****** M 11 o o o N U iO U l- S K 00 "O O O' N (> i |g C msi IV) to

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
'9, 5 ' 5 ^ ! $ , ^ ^ ^ , o , o o 3 a ) o o N N a ' U i ^ w i \ ) O O 00 N (> ut 4S N *0 O W N 0 * 0 ^ 0 N U l - ^ N r v ) U 1 0 ' U i O O ^ ^ ( > 0 ) ' 0 < 0 ^ U U i N

o * o ro

93 04
i

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
A *o *o *o *o *o *o %o o *o <o o *o o *o <*o *o <o *o *o 'Q'O'O'O^O'O'O^^O^OOOOOOONNO^Ul^urV) OOOCD D Oa' ' UUli ^ i \ ) o a u i o o r u u i N N u * r u cC oo oN *s

SUT-A N N O ' N O '

NCOCDOUOO^W^S w

^ I

r8

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O -O C *0 0 'O *o *o OJ N N C h U ' f ' H f U


N iC h

o * o r*

0 ,0 3 0,05 0,06 * o > 4

o a ) N O ' V t M v > O N w a w < > ) )N S w Oa 0 06 C D t o o j N C D N u u i - A - ^ ^ a j r o ^ f j ^ o f f

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o UI I
0 ' 3 ( N ^ r u c o

'0'0'00'0<'0'0'0'0'0*0 0'0'0*0 0'6'0'Oo*4'Oicoa)NNa*vi^ufN> D O O N C ' U i ^ W O N W O W N - O ^ O i B U ! ^ N * o ^ ) u i N ^ u i d ) o i a ) - A - A U ) N -

O O O O O

O'

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o -q *o *o *0 sO *o *o 'O 'O 'O 'O 'O 'Q 'O -O 'O -O >C 'O *o o *o >o O O N N O *
S O kN Q ) ^ Q > 0 0 ( > 0 0 ' O O r v ) 0 0 ^ 0 3 0 U l ^ U 1

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o *o *o o o * 0 > 0 * 6 i)<)0 ' O H 0f0 0 N O * ^ V) 'B0 'm0 4 ^ l0 i0 0 = W O 'O -O CD O NN O a ''tf0 'W 4< O5C CD D^ O *Q^OOO-ON
S o> r\j o ui &

0,02392 0,06356 0,10257 0,14058 0,17724

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 00
j) *0*)*'0 <& *0 %0 & 4D *& 2 2 ^ ) 4 ) ^ * 2 * O j < 2 < 0 * 0 0 3 0 0 a ) N O kOtU i ^ N j ) 0 ' O a o a 3 N N Q ' ^ w - * o o ^ o u i 0-*ro->'0 N ^ r u ' 0 a i 0r\fv)*0rv)-*^O030'W^^CDru

Tabelul

O * o 00

o o ^ 2 < i 2 2 ^ o o o o o N ( > ( M n ^ u i ooooNO'U'u-*cpv/i-^'Or>juNO

1.30

5 o w w - J,* ' W N M v * - * o i n u ' 4 ) ^

(coot fnuaraJ

0 1 3

* * * * * * * * * *

B o

3 33iooN^05w^^uj^2S^ft5!ft

y ^ m - o -o -o -o -o 00 00 03- S -N-f r B 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ________ 1 04


.

B B S

bB

0 z 0 ,5 0 ,6

1 0 ,0 0 0 ,1 9 1 4 6 0 ,2 2 57 5 0 ,2 5 8 0 4 0 ,2 8 8 1 4 0 ,3 1 5 9 4 0 ,3 4 1 3 4 0 ,3 6 4 3 3 0 ,3 8 4 9 3 0 ,4 0 3 2 0 0 ,4 1 9 2 4 0 ,4 3 3 1 9 0 ,4 4 5 2 0 0 ,4 5 5 4 3 0 ,4 6 4 0 7 0 ,4 7 1 2 8 0 ,4 7 7 2 5 0 ,4 8 2 1 4 0 ,4 8 66 0 0 ,4 8 9 2 8 0,49180 0 ,4 9 3 7 9 0 ,4 9 53 4 0 ,4 9 6 5 3 0 ,4 9 74 4 0 ,4 9 8 1 3

1 0,01

2 0 ,0 2

4 0 ,0 3 0,20194 0,23565 0,26730 0,29673 0,32381 0,34850 0,37076 0,39065 0,40824 0,42364 0,43699 0,44845 0,45813 0,46638 0,47320 0,47882 0,49341 0,48713 0,49010 0,49245 0,49430 0,49573 0,49683 0,49767 0,49831

11
0 ,8 0 ,9 1 .0 1 ,1 1 ,2 1 ,3 1 ,* 1 ,5 1 ,6 1 .7 1 .8 1 ,9 2/0 2 ,1 2 ,2 2 ,3

0,19497 0,22907 0,26115 0,29103 0,31859 0,34375 0,36650 0,38696 0,40490 0,42073 0,43448 0,44630 0,45637 0,46405 0,47193 0,47778 0,48257 0,48645 0,48956 0,49202 0,49396 0,49547 0,49664 0,49752 0,49819

0,19847 0,23237 0,26424 0,29369 0,32121 0,34614 0,36864 0,38877 0,40658 0,42220 0,43574 0,44738 0,45728 0,46562 0,47257 0,47831 0,48300 0,48679 0,48983 0,49224 0,49413 0,49560 0,49674 0,49760 0,49825

ip
2 ,5 2 ,6 2 .7 2 .8 2 ,9

labe\.u\ K S

lcont\wu*r)

6
0,05 0,20884 0,24215 0,27337 0,30234 0,32894 0,35314 0,37493 0,39435 0,41149 0,42647 0,43943 0,45053 0,45994 0,46784 0,47441 0,47982 0,48422 0,48778 0,49061 0,49286 0,49461 0,49598 0,49702 0,49781 0,49841

7 0,06 0,21226 0,24537 0,27637 0,30511 0,33147 0,35543 0,37698 0,39717 0,41309 0,42785 0,44062 0,45154 0,46080 0,46856 0,47500 0,48030 0,48461 0,48809 0,49086 0,49305 0,49477 0,49609 0,49711 0,49788 0,49846

8
0,07 0,21566 0,24857 0,27935 0,30785 0,33398 0,35769 0,37900 0,39796 0,41466 0,42922 0,44179 0,45254 0,46164 0,46923 0,47558 0,48077 0,48500 0,48840 0,49111 0,49324 0,49492 0,49621 0,49720 0,49795 0,49851

9
0,08 0,21904 0,2517* 0,28230 0,31057 0,33646 0,35993

10
0,09

| I

10,04 1 0,20540 0,23891 0,27035 0,29955 0,32639 0,35083 0,37286 0,39251 0,40988 0,42507 0,43822 0,44950 0,45907 0,46712 0,47381 0,47932 0,48382 0,48745 0,49036 0,49266 0,49446 0,49585 0,49693 0.49774 0,49836

0,22240 I 0,25490 0,28524 0,31327 I 0,33891 1 0,36214 0,38289 1 0,40147 I 0,41774 I 0,43189 I 0,44408 I

0,38100 0,39973 0,41621 0,43056 ' 0,44295 ,

0,45449 II 0,45352 0,46327 || 0,46246 0,46995 I 0,47062 | 0,47670 0,47615 0,48169 I 0,48124 0,48537 0,48870 0,49134 0,49343 0,49506 0,49632 0,49728 0,49601 0,49856 0,48574 I 0,48899 I 0,49158 0,49361 I I 0,49520 I 0,49643 0/49736 0,49807 0,49861 I II II I

Abaterea medxe p S t r w K J * ^ % leazd ca rela^la: EU i - s n 13-1 2

__ P i ^tratici (abatecea standard) a

Dispersia :
i <*;-*>* ja-1 (1.194) (1.193)

Amplitudinea

u=

| x.in'

Fig. 1.13 Curbs u * pariaantala da repartipa: -histograM frtcvantalor

absolute;
b-histograaa fracvanfcalor ralativa; C pol igooul f r#cvaofcalor

absolute* d-poligonul -histogram fracvantalcf


cuaulata; f rscvanfcalor ralativa;

f-poligonul fr#cv#nt*^
coaulata

104

Asimilarea repartl^lel statistics cu repartitia normal!! M pe baza urroitoarelor criteriis -ccnpararea amplitudinilor mflsurate In abateri standard, gunosclndu-se ofi in cazul repartiiei normal# s |1 ; (1.195) 1.,

-oonpararea abaterilor pitratice relative c& acestea se calculeaz* cu rela^ia: ~2

(1.196)

-oonpararea coeficien^ilor de repartifie relativfi k, care e definesc:

in care XG este abaterea medle pStraticS relative, pentru retpartitia normaia i 1{ -abaterea medie pStraticS relative a repartiiei statistice ce se analizeazS. 1.8.3 Ccntrolul statistic al preciziei de prelucrare ^ Determinarea preciziei de prelucrare pe cale statistics I'oarporta urmStoarele faze: -analiza statistics a procesului de prelucrare,care constS din mSsurarea caracteristicii de precizie la o mare cantitate de probe prelucrate, supuse controlului, i asimilarea repar'Ijiei erapirice cu o funcfie teoreticS; ' -Mtoamirea fielor de control pentru verificarea stabilitcl^ii preciziei de prelucrare, in timpul procesului tehnologic. |v MSsurarea caracteristicii de precizie se efectueazS cu aparate sau instruraente de mSsurS care trebuie s3 aibS o sensiMlitate de cel pufin 1/10 din valoarea toleran^ei prescrisS 'pieselor (probelor) prelucrate. Cantitatea de probe trebuie s& fie suficient de mare. Kj&similarea repartifiei empirice cu o repartiie teoretioS (de obicei cu repartiia normal^) se bbfcine prin urmStoarele opera^ii: -verificarea caracterului intinpMtor al variabilei; Eja -verificarea stabilitLi procesului tehnologic din punct da vedere static i dinamic. Verificarea caracterului intimplfitor al imprSutlerii yalorilor caracteristicii de precizie se poate efectua prin douS netodej |

metoda itera^ill o r ; - metoda diferen^elor succesive. Verificarea prin metoda iterafciilor se poate f a c e p e urmStoarelor criterii: a num&rul total al itera^iilor; I lungimea interat^iilor. Procedeul de lucru in cazul metodei itera^iilor este prezentat in tabelul 1.52. Verificarea pe baza metodei diferen^elor succesive se face atunci cind verificdrile pe baza itera^iilor dau rezultate contradictorii. Procedeul de lucru al verificSrii pe baza diferenelor succesive, care este mult mai laborios, se prezintA In tabelul 1.53.

Tabelul 1.52 Metoda iterati ilor

Criteriul numirului total al iterateilor 1. Sa tree valorile caracteristice In ordine crescitoare 2. Se determinfi medians M a valorilor 1 sirului 13. Se notaaza cu "a" toata valorile mai mari j t f i cu "b" cele mai mici decft medians

Criteriul lungimii iteratiilor

I.Se tree valorile caracteristicii de pre* cizie in ordine crescitoare 2.Se determine mediana H a valorilor pirului 3.Se noteaza cu , , a, , toate valorile mai mari pi cu "bn cele mai mici declt mediana | in sirul valorilor Tn ordinea obtinerii lor 4. Se stabile?te numirul total al iteratii 4.Se stabileste iterafcia cu lungimea maxilor R, adica numirul total al grupurilor m3 k, adici iterafcia cu numirul maxin de notate cu "a" ?i al grupurilor notate cu "b" valori de un anuait tip al iteratiilor din sirul valorilor fn ordinea obtinerii lor ?irului de valori 5. Se calculeazi numirul minim admis de 5'.Se calculeazi numirul minim k admis al itara(ii Ra cu urmitoarea relafie: iteratiei, cu relafcia:

- 0,4329n =------ (n+1-z / n-1 ) Iog----------2 logd - a) unde n este numirul de valori ale girului ka = 1 1 zf l este variabila normali normati care log 2 se determini pentru un interval de n este numirul valorilor, iar f l - riscul incredere din tabelul 1.51 cunoscTnd admis. ci f(z)=1/2 -a
r

Se verified condi(ia acceptorii caracterului fntimplitor al impristierii R < R. a

Sa verifies condiia acceptorii

Observatie: Cele douiI numere ale simbolurilor "a1 1 p "b1 1 trebuie si fia agala, tn osra scop valorUa agala ou M sa pot introduce In grupele "a" sau "b" , dupi nacesitate.

106

zie car# au numirul de ordina i pi i+1 sa refarS la pfrul numerelor noordonate crescStor. NumSrul n sa referi la totalitataa valorilor ca* racteristicii da precizie , iar zf l reprezintS valoarea variabHei nor male normate care se determinl cu ajutorul tabelelor 1.49 pi 1.50, pen tru o anumiti valoare a nivelului do Tncredere ( 1 -a ).

Stabilitatea sta ti c# a repartiiei da t# d e prooesul de prelucrare p o a t e fi v e r i fi ca t# p r i n caracterul normal al repartitiei, identic c u ce l a l reparti^iei normale. Verificarea normalit#Li se p o a t e e f e c t u a c u ajutorul urm#toarelor roetode: - re^eaua d e probabilitate; h i s t o gr am a datelor; - criteriul % Verificarea n orm a l i t a ^ i i p r i n reeaua d e prahabi 1Itate Pe o r e ^ e a d e pro babilitate care are scara absciselor liniar&, dat# d e v a l o r i l e caracteristicii d e pre ci zi e (Xj) i scara ordonatelor logaritraic#, d a t # d e frecvenfele cumulate frc ale valorilor car acteristicii d e precizie, se inscriu valorile obtinute in u r m a d et ermin#rilor xi i fp6, Dae# punctele de ooordanate (x,-, frc),inscrise p e re^ea formeaz#, aproximativ, o linie dreapt#, li ni e c a r e se nume te dreapta lui Henry, atuncri. reparti^ia este normal#.

Verificarea stabilitS^ii statice

Verificarea normalit#kii cu ajutorul histogramai datelor Pentru ca reparti^ia experimental# s# poat# fi asimilat# I cea normal#, histograma trebuie s indeplineasc# urzn#toarele
107

oam$ut

- sfi aibS un alngur maxim; - sfl aoeaa^i valoara pentru madia gi modul, adic4 x - M. Verificarea nannalitXi pe baza criteriului x Candi^iile pentru aplicarea criteriului % sint: N I 50; n, >5; 10 < | < 20,

(1.198)

unde N este numSrul total de valori ale girului statistic; n, I numSrul de valori dintr-o clasS; I t - numSrul claselor. Determinarea valorii x se face folosind metodologia din tabelul 1.54 .Valoarea xc calculate ee compare cu valoarea pentru un anumit nivel de incredere (1 - a) ?i un num&r de gra de de libertate f (k - 3) extrasi din tabelul 1.55. Determinarea intervalului i a nivelului de incredere pentru madia aritmeticfi. i media pStraticS Intervalul de incredere pentru un anumit parametru al colectivitfi^ii este intervalul limitat de valorile x, i S| in care se poate afla acel parametru cu prcbabilitatea (1 -a) | se poate exprima astfel: P (x1 < x x2 >= 1 - a , (1.199)

a | fiind prababilitatea ca parametrul x si nu se afle in acel interval. Nivel de incredere Prcbabilitatea (1 - a ) ca valoarea x si se afle in in tervalul de incredere se numegte nivel de incredere. Intervalul de incredere al mariiei aritmetioe Media aritmeticfi a intregii colectivitafci n, pentru un nivel de incredere (1 - a) . i in raport cu numSrul gradelor de libertate f = n I 1, are urmStorul interval:
5F't - A

a yfn

(l-20 )

Valorile pentru t sint cuprinse in tabelul 1.56 in funct^ie de nivelul de incredere (1 - a) i de numfirul gradelor de li bertate f = n 1 1, in care n este numSrul datelor. Intervalul de incredere al abaterii hm**H pStratice Abaterea mediei pStratioe a intregii colectivitfi^i, pentru acelafi nivel de incredere (1 - a) i cu acela^i numSr de gra de de libertate f i n I l,se calculeazS cu urmStoarele rela^ii!
108

Si N ujKie S i Sj ^in* lindtrie superioarS i inferioara ale intervalului; | a/j i Xi-B/z sint coefirimti in func^ie de nivelul de incredere i de numSrul gradelor de libertate -n - 1, valorile lor fiind cqprinse in tabelul 1.52.
Verificarea stahilitS^ii procesului tehnologic; din
( 1 . 201 )

Stabilitatea dinamicS a procesului tehnologic se deter mine prin varia^iile pe care le au urmStorii parametri statistici: media aritmeticS, abaterea medie p&traticS, mediana i amplitudinea, in timpul desfS$ur3rii procesului tehnologic. ? . Verificarea stafcdlitS-fcii dinamice este precedatS de veri ficarea caracterului intinplStor al imprS^tierii i al normalita^ii reparti^iei.Procesul de verificare a stabilitS^ii dinami

de vedere dinanin

punct

ce a procesului tehnologic confine urmStoarele faze: - Se extrag la intimplare e^antioane cu un nrimSr oarecare de exemplare (de exemplu 5), la care se mSsoarS caracteristica de calitate xs; - Se determine suma:
5

E*i - Se calculeazfi media:

(1.202)

E xi (1.203) 5 I Se calculeazS anplitudinea medie: _______ difereirfa a valorilor extreme ale caracteristicii' de calitate. I Se repetS operaiile pentru alte eantioane extrase, nuimnum 20. I Se calculeazS media mediilor (media generalS):
k

E-i x= 1

(1.204)

unde k este numSrul de e?antioane extrase. j se calculeazS amplitudinea medie o pentru totalitatea eantioanelor: k Ei (0 =-1 ' (1.205)

L H

- Se calculeazS limitele de control ale parametrllor sta tistic! adqpta^i. Se iau, de exeroplu, madia aritmeticS i am plitudinea, cSrora li se determine limitele de oontrol pe baza amplitudinii (tabelul 1.57), cu rela^iil^: I pentru media aritmeticS: 1 limita superioarS Lot = Xc + A'u ; - limita inferioarS 1 ^ . , = Xc - A'u ; I pentru amplitudine: - limita superioarS L'^ =C' *u ; - limita inferioarS L'c, =0'*u . Rela^iile de calcul pentru limitele de control ale mediei aritmetice i ale anplitudinii,precum fi valorile ooeficienfcilor din rela^iile de calcul,sint prezentate in tabelele 1.57 i 1.58 . Intr-un formular diagrams (fig.1.14),se traseazS in partea superioarS I^s i i^, la o scarS pe ordonatS i se inscriu sub formS de puncte valorile calculate ale medi ilor aritmetice ale egantioanelor, in ordinea cronologicS a extragerii lor. In spa^iul inferior al diagramei, se traseazS, in mod ana log L'c i L* -. Se inscriu sub formS de puncte valorile meHi | ale amplitudinii egantioanelor, in ordinea cronologicS a extragerii lor. Punctele inscrise pediagrams se unescprintr-o linie continuS. Se interpreteazS fia de oontrol. Pot rezulta urmStoarele cazuri: - punctele corespunzStoare mediei i airplitudinii se incadreazS in limitele lor de control, procesul tehnologic este stabil ca reglaj i ca precizie; - punctele corespunzStoare celor doi parametri statistid nu se incadreazS in limitele lor de control, procesul tehnolo gic este instabil ca reglaj i ca precizie; | punctele corespunzStoare mediei aritmetice depSsesc li mitele de control, iar cele ale amplitudinii sint cuprinse in tre limitele de control, procesul tehnologic este instabil ca reglaj i stabil ca precizie; I a patra variants posibilS atestS stabilitatea ca reglaj H instabilitatea ca precizie.

1.9 PRECIZIA B C X M O K E C A DE ERELITEARE


In procesul de prelucrare mecanicS,se disting urmStoarele no^iuni in legSturS cu precizia de prelucrare: Precizia functionals care se refers la cunoa$terea ?i prescrierea cit mai exacts a cimpului de tolerantS pentru fiecare piesS,in limitele cSruia piesa sS-i poatfl ircleplini rolul sSu functional. Precizia functionals se determinS in faza de proiectare. Precizia tehnologicS se referfi la cunoa^terea ?i pre110

a c r i a r e a r a e t o d e l o r d e p r e l u c r a r e mecanicS prin care s e p o a t e 0 ty jji0 p r e c i z i a f u n c i o a n a l # a p r o d u s u l u i . C a urmare a p o e i t o i l i t i t i i d Q b t i n a r e a p r e c i z i e i f u n c t i c n a l e p r i n m a i raulte meto d a d e p r e l u c r a r e , a a p f c u t n o tiu n e a d e p r e c i z i e e c o n o m ic * . p re c iz ia e c o n o m ic # d e p r e lu c r a r e s e r e f e r # la a d o p ta re a g p e lo r m e to d e d e p r e l u c r a r e c a r e , i n c a n d i ^ i i n o rm a le d e p r o M S S a S p o t* a s i g u r a p r e c i z i a fu n c ^ io a n a lS . C u n o a ^ te re a p r e c ij i i l o r e c a n o m ic e a l e m e to d e lo r d e p r e lu c r a r e c a n s titu ie o jjq p o rta n t# c a n d ie d l a in to c m ir e a u n u i ju d ic io s p r o c e s te h n o lo g ic d i n p u n c t d e v e d e r e e c o n o m ic . In acest s o o p /se da u, n cele ce urmeaz#, t a b e l e c e c o n ^ i n date orientative asupra preciziei economice pentru d i f e r i t e m e tode d e prelucrare, i n cazul prelucrfirii unor suprafe^e c e s e i n t i l n e s c in m o d frecvent in procesul d e fabrica^ie d in r a m u r a Qcnstructp-ei d e ma ini, (tab.1.59.. .tabl.71).
Data Ora Nr.da ordina a probai Madia B Amplitudina H H 1 L,ci Valoaraa caracteristicii nfisurata Suma Nadia Anplitudinaa Hodificfiri Tn procasul tehnologic Concluzia controlorului Cauza Incilclrii desflpurlrii normaia Nlturi luate Controlor Rtglor Hapins aau munoitor Fig.1.14. Fipa da control pantru madia pi amplitudina. a 1 2 3

Tabelul 1.55

V a l o r i l e paraaet r u l u i

p e n t r u u n anusit nivel d e t n c r e d e r e (1- ) , l e u n g r a d de libertate f=(k I 3)

8
0,05 3 9 3 . 10"9

10
30,0 0,148 0,713 1,42 2,19 3,00 3,83 4,67 5,53 6,39 7,27 8,15 9,03 9,93

0,1
157.10
8

0,5 393.10 -7

1,0
157.10 -6

2,5 9 8 2 . 1 0 -6 0,0506 0,216 0,484 0,813 1,24 1,69 2,18 2,70 3,25 3,82 4,40 5,01 5,63 6.26 6.91 7 .5 6

5,0 3 9 3 . 1 0 -5 0,103 0,352 0,711 1,15 1,64 2,17 2,73 3,33 3,94 4,57 5,23 5,89 6,57 7.26 7 .9 6 8 .6 7

10,0
0,0158

20,0
0,0642 0,446 1,00 1,65 2,34 3,07 3,82 4,59 5,38 6,18 6,99 7,81 8,63 9,47 10.3

40.0 0.27S
1.02

0,00100
0,0153 0,0639 0,1 5 8 0,299 0,485
8

0,00200
0,0243 0,0908 0,210 0,318 0,598 0,857 1,15 1,48 1,83

0,0100
0,0717 0,207 0,412 0,676 0,989 1,54 1,73 2,16 2,60 3,07 3,57 4,07 4.60 5.14 5 .7 0

0,0201
0,115 0,2 9 7 0,5 5 4 0,8 7 2 1,24 1,65 2,09
2.56

0,211
0, 5 4 8 1,06 1,61

1.87 2.75 3.66 4.57 5.49 6.42 7.31 B.30 9.24

2,20
2,83 3,49 4,17 4,87 5,58 6,30 7,04 7,79 8.55 9. 31
10.1

0,710 0,972

10

1,26

11
12
13 14 15 16 1,93 2,31 2,70 3.11 3.54

3,05 3.57 4,11 4,66 5.23 5.81 6.41

2,21
2,62 3,04 3.48 3.94 4.42

10.2
11.1 12.1
13.0

10,8
11J

11.2
12.0

12.6
1 3 .5

17

3.98

17

3 ,9 8

4 ,42

9/31 5,70 Ml 7,56 8,67


10.1

11.2

12.6

12.0

99

fJ.5

U,9

VuV

.'A Ccont truar i

u>

Tabelul 1.55 (confciauaralf

114

I ~ ~ Observatie

C a l c u l u l p r o b a b i I itat i i Pj p a n t r u c o l a d o u a c l a s a e x trene sa f a c a

. _______ I __________

adjnind -(

-5) c u

aeaMind

(Zn' l} I

115

Tabelu l 1 ^ 5 6 fcantifi

BraKcai.

116

T b * lul 1 5 4D ftU rainaTM valo rii parattru lu l


Frecventa IpToaraa Valoarea absolute a 1 , * < * Ultai Lp*riora olaaei n. a a integrate m Jl&ral Laplace , HPi - 1 i-i | -Hp, ---- n In^-Hp,)* V

R| 3 N

1 | 1,000

Tabelul 1.57 Calculul liaitilor da oontrol pantru aedia aritaeticl >i plitudim
Ralatil de calcul pentru liaitele da control Hadia aritmetici Cazul Pe baza abaterii medii pStratice Pe baza amplitu~ dinii medii a epantioanelor Aaplitudinea Pe baza abaterii medii pitratice Pe baza aaplitu* dinii aedii a e^antioanelor

o o u M

r <7s

Sfe
ci*xc

ci=xc L .c*=x x j ; s ei min

t' =Cs

T > 7s |-c=xn.ax:!s ei=xin

L'ci=0s

IH

Observatii: 1.xc este mijlocul oimpului de tolerant*; 2.x , x . sint Limitele superioari ?i inferioarS ale clapului dotoLerantS.

Tabelul 1.58 Valoril coaf icienfiUpr ^ a e?antionului.

*,0*#DD*In funcfcia da alriaea n

n 2 3 4 5 6 7 B 9 10 .

A 2,185 1,784 1,645 1,382 1,262 1,168 1,092 1,030 0,977

A' 1,937 1,054 0,750 0,594 0,498 0,432 0,384 0,347 0,317

B 0,905 1,366 1,545 1,708 1,828 1,922 1,998 2,060 ^,113

B* 0,802 0,772 0,750 0,735 0,722 0,711 0,702 0,694 0,687

C 4,650 5,06 5,31 5,48 5,62 5,73 5,82 5,90 5,97

C' 4,120 2.99 2,58 2,36 2/22 2,12 2,04 1.99 1,94

D 0,00 0,06 0,20 0,37 0,54 0,69 a,83 0,96 1,08

D 0,00 0,04 0,10 0,16 0,21 0,26 0,29 0,32 0,35

a 1 dn= S I I 1,128 1,693 2,059 2,326 2,534 2,704 2,847 2,970 3,073

117

Tabelul 1.59 P r e cizia ?i calitatea suprafetelor la pralucraraa sqprafatalor extarioara cilindrice

-ItbaVuV

o I Lepuire,supranetezire

1 0 , 8 - 0,1

3 5 4 10 9 8 7 6 5

\ I

4 \ i t 4 48 30 18 12 8 5

\| \ 7 \

| \

| \ 10 \

11 \

12 \

xi V 1b \

iB t

i i 8 1 i r 11 \ H | 4 5 1 6 | 7 1 8 1 1 | 58 '70 36 43 22 27 15 18 9 11 6 8 84 52 33 21 13 9 100 '1?0 74 62 39 46 30 25 16 19 13 11 140 87 57 35 22 15

18 \ 20 \ 12 \ 14 \ 160 100 63 40 25 18 185 115 72 46 29 20

Zi \

\ 2T 18 \ 1 2D

[ Rutare, netezire 1 cu diamant

0,8 - 0,05

210 1 230 ' 250 id 140 i 155 130 97 89 81 4 63 52 i 40 36 32 2J 25 23

Observati i

1 . D a t e l e d i n t a b e l s e r e f e r a la p i e s e d i n o j e l . P e n t r u p i e s e d i n f o n t s ssu slisje neferoBse,diensiunile npr&l 0\*lor p r e l u c r a t e s i n t m a i p r e c i s e c u o t r e a p t a d e p r e c i z i e f a t a d e p i e s e l e d i n o(el. 2 . T o l e r a n t e l e la d i m e n s i u n i s i n t v a l a b i l e p e n t r u s u p r a f e t e l e c u l/d < 2 . P e n t r u l/d=2 - 10,tolerantele tehnologice se v o r lua mai mari c u u n a * d o u a trepte de precizie. 1.64 T o l e r a n $ . e l e d e p o z i t i e a a x e l o r g a u r i l o r d u p a a l e z a r e a p e a a ; i n i agregat, in aa.

Tabelul

119

Parametrul 1 I Deplas a r e a axei gaurii prelucrate : - f a a d e a x a Mb u c ? e i d e g h i d a r e f i x e

Diametrul V mm g a u r i 1 ,mm

Precizie bucket de ghidare aerita de aere precizie

<18 19 - 30 31 - 50 51 - 80 | 19 31 51 18 - 30 - 50 - 80

0,042 0,0 4 7 0,052 0,018 0,070 0,074 0,079 0,053 0,070 0,076 0,092 0,039

0,038 0,045 0,049 0,016 0,066 0,072 0,076 0,052 0,067 0,069 0,087 0,036

- f a t a de b a z e l e t e h n o l o g i c e (fare luarea Tn c o n s i d e r a r e a erorii de orientare ) v D i s t a n t a d i n t r e a x e l e a d o u a gauri p r e l u c r a t e s i m u l t a n La a c e l a ? i p o s t al l i n i e i a u t o m a t e

< 18 19 - 30 31 1 50 51 -80

Tabelul ,1.60. Precizia ji catitatea suprafe^elor li

I Procedeul de I prelucrare

Ra, flB

Adtncimea s t r a t u lu i superf i c i a l d e f e c t, /an 3

Treapta de p re c izie

1 I G a u r i r e $1 I lrgire cu 1 burghiul

4 13

25 - 0 ,8

70 - 15

12 11 10

9
I L a r g i r e cu j largitorul : - degroyare

25 - 6 ,3

50 - 20

13
12

- thtr-o faze pentru o gaura obf. inuta p r i n turnare sau f o r jere I - d e f i n i ser e , dupi* l l r g i r e d e g r o ? a r e sau gaurire Alezare : 1 - noraela

13 125 - 6 ,3 50 - 20
12 11

10

10 - 0 ,4

20 - 30

9
8

1 2 ,5 - 0 , 8

25 - 15

11 10

ia-' 'f -precise


I

6 , 3 | 0 ,4

15

9 6 5

1f i n ^
3 ,2 - 0 ,1

10 - 5

prelucrarea gaurilor

Tolerantele tehnologice le dimensiune , in diametrele nominate tn mm

iflSS pentru

B ropare : - de g r o s a r e gaura turnate sau forjata


f i n i s a r e dupa b r o ^ a r e , d e g r o ja r e seu g a u r i r e

Strunjire interioare degro?are

121
Rectif icare - degro?are honuire R u l e r e interloar netezire cu diamantut

93 63
4a

251
155
97

O b s e r v e ^ i i : 1 . D a te le d in ta b e l se r e f e r a b le p ie s e d in o t e l . P en tru p ie se d in fo n ts ssu s lis je neferoase, dieensiim ile suprtfete l o r p r e lu c r e t e se o b t in mai p re c is e cu o tre a p ta de p r e c iz ie fa ta de p ie se le d in o te l. 2 . T o le r e n t e le la d im e n siu n i s i n t v a l a b i l e p e n tru g a u ri cu l/ d <2. Pentru l/ d = 2 - 1 0 ,to le ra n te le tehnologice se vor m eri cu una d o u a "tre p te de 3 . P r e c i z i e p r e l u c r e r i i g e u r i l o r e s te d e te rm in e ta de p r e c iz ia de e xe cu tie a s c u le lo r "cu diaensiuni fixe T a b e lu l 1 .6 1 P r e c i z i e econom ice d im e n s io n a l# l e p re lu c r a r e e g e u r ilo r con ic e , a g e u r i l o r a d t n c i f i e g e u r i l o r p o lig o n e le Hetode de p r e lu c r a r e S tru n jire in t e r io a r e Faze de p re lu c ra re degro$are f in is a re d e g ro je re f in is a r e mecanica manualii Treapta de p re c iz ie

Forma g a u r i I o r

1I |
7

C o n ic e

Rodare S tru n jire in te rio a r

Adfnci
R e c tif ic a re R o d a re

PoligonaLe
N o rte za re

B r o je r e

^ , lul 1.62. Tolerant* da pozttie a axolor g&urilor pa aaln1 egregat ault1axe,1n aa.
Materialul pleaai paraaatruL Diaaetrul gaur j i 5 Font! |i aluminiu Burghiu eliootdal '
cu destinatle ou axe | generals cut ie precisfi ou destinatte

Otel

general!

cu exeoull* 1 preoial

B y l u

Diplasarea axei gluri1: | f(S da axa

7 11 bucjei da ghidare 19 31

10 18 30 50

0,13 0,13 0,15 0,27 0,17 0,17 0.18 0,25 0,32


+ 0,23 0,20

0,12 0,11 0,13 0,18 0,25 0,15 0,15 0.17 0,23 0,30 +0,20 +0,20 +0,23 +0,32 +0,42

0,18 0,18 0,20 0,28 0,38 0,23


0,22

0,11

0,17 0,18 0,26 0,36 0,21 0,20 0.23 0,32 0,44

1 da baza La tihnologice (fSrfi i include aroaraa de orientara)

7 11 19 31

< 6 - 10 I 18

- 30 - 50 -

0.25 0,34 0,46

^DUtanti dintre ixala a doufi g f t u r i prelucrat siiultan la acepost

7 11 19 31

< 6

10 18 30 40

0,23 + 0,25 + 0,35 0,45

+ 0,31

+ 0,31

0,34 + 0,48 + 0,65

+ 0,29 + 0,28 0,31 + 0,45 | 0,61

Jabelul 1.63 Tolerantele da poziti* a axelor gSurilor djpa lirgire pe na^ini egregat. Haterialul piesei
Fonts

Aluainiu Fixarea sculei

Otel

Paranetrul

Diametrul gSur i i,bud rigidfi

elasti* rigidS elastic rigicUl elastic^ articulat articula~ cl,arti ti culati 0,08 0,08 0,10 0,13 0,06 0,07 0,10 0,-11 0,14 0,16 0,09 0,10 0,14 0,15 0,19 0,22 0,11 0,13 0,11 0,11 0,15 0,18 0,09 0,10 0,12 0,14 0,07 0,07 0,12 0,13 0,15 0,18 0,10 0,10 0,16 0,17 0,21 0,25 0,12 0,13 0,10 0,12 0,17 0,20 0,12 0,12 0,13 0,16 0,07 0,07 0,13 0,13 0,17 0,19 0,10 0,10 0,17 0,18 0,23 0,26 0,13 0,13

prelucrate:

Deplasarea gfiurii

13 19 *f a f c f i de axa giurii bucgei de 31 51 ghidare 61

S 12

18 30 50 60 80

0,10 0,09 0,12 0,14

* fat& de bazele 1 tehnologice 1 firi a include roarea de orientara ) Dtitanpa dintre Male a doua gfluri l^aluorate ainultan |3 acelapi post al Mniei automate 1 _ _1

12 13 19 31 51 61 -

18 30 50 60 80

0,12 0,12 0,16 0,18

0,14 0,14 0,19 0,22 <

0,15 0,15 0,21 0,25

1 12 13 - 18 19 - 30 31 50 51 - 60 61 - 80

0,16 0,16 0,21 0,24

0,19 0,19 0,26 0,30

0.21 0,20 0,29 0,34


*

T a b e lu l 1,65 P r e c iz ia ? i c e lit e t e a s u p re fe te lo r le p re lu c ra re a s u p rv fe te lo r plena.

Procedeul de p re lu c r a r e

Ra,
/an

Adfncimea s t r a t u lu i superf i c i a l d e fe c t ,

Tre a p ta de p r e c iz ie

Tolerance te h n o lo g ic e , in asezare 80 81180 181250 251500

\m, la dinensiune pina la baza de


81 180 181 250 251500 80 81- 1181- | S 1 I 180 I 250 j 500 I

80

I I D im ensiunile suprafefcei plane p re lu c ra te ( lungine x la tia e ) ,

Tabelul 1.65 (continuara)

9 1 10

11

12

13

14

15

R e c t if ic a r e : - degrosare

1 ,6

20

10 9 7 9 7 6 7 6 5

120 74 30 74 30 19 30 19 13

160 100 40 100 40 25 40 25 18

185 115 46 115 46 29 46 29 20

250 155 63 155 63 40 63 40 27

120 74 30 74 30 19 30 19 13

160 100 40 100 40 25 40 25 18

185 115 46 115 46 29 46 29 20

250 155 63 155 63 40 63 40 27

120 74

160 100

185 115

250 155

- f i n i s a r e sau r e c t i f ic a re i n t r - o fa za
f i n a

0 ,8 - 0 ,4

15 - 5

74 30 19 30 19 13

100 40 25 40 25 16

115 46 29 46 29 20

155 63 40 63 40 27

y/

0 ,4 - 0 ,1

L e p u ir e , r a z u ir e f in a Q b s e r v a t ii :

0 ,4 - 0 ,1

13

18

20

27

13

18

20

27

13

16

20

27

125

D a te le d in ta b e l se re f era le piese d in o te l. Pentru piese d in fonta sau d in a lia je nafaroasa, diaansiunile Be o b t in mai p r e c is e cu o tre a p ta de p re c iz ie fa ta de p ia sa le d in o (a l.

T a b e lu l 1.71

P r e c i z i a r o t i l o r d in e t te c i l i n d r i c t r e * liz * t la f r t z a r t a

*evenrirea d w t u r i i , tn B

P e ra a e tru l c o n t r o la t V a r i e ( i e d is ta n c e i de m asurat d in t r e exe: 1 la o r o t a f i e a r o ( i i a la r o t i r e e r o t i i cu un d in te D if e re n te a d o i p a ? i de d iv iz a r e ( c ir c u la r s ) Abaterea d i r e c t i e i d in fc ilo r pe lu n g i e a de 25 mm. Abaterea p r o f i l u l u i d in t e lu i B a ta ta r a d ia lY a d a n t u r ii

Frezarea cu fre za aelc In a in te da peveruire

Severoire

0 ,0 4 - 0,08 0,01 - 0,04 0 ,0 2 - 0,04 0 ,0 2 - 0,04 0 ,0 2 - 0,04 0,04 | 0,08 B B

0,015 5 j S g 0,005 a 0,82 0,005 - 0,025 0,010 ! 0,02 0,007 - 0,015 0,030 - 0,05

abatarilor,in gg Falul prelucriri i Maplanitata naract ilini tata fata suprafata alti su da a$aza- praf prelucra ra ti la acaaapi a pazara
Neperpendicularitau da:

suprafata do apaza* ra

alta au [ prafatft pralucretl le e caaapi a pazara

Mapini da frazat logItudinaI Mapini da frazat ou taJDbur Mapini da frazat ou maaa rotativi ( oarusal ) Mapini da frazat vartioala do praoizia noraali Map ini da frazat orizontala pi univarsala da pracizia normali Mapini da alazat pi frazat orizontala Map ini da frazat agragat Mapini da rabotat I logitudinaI

dagropara f inisare f ini dagrofara finisara dagropara f inisara f ini dagropara finisara f ini dagropara finisara fini dagropara finisara fini dagropara f inisara f ini dagropara f inisara f ini dagropara finisara dagropara f inisaro

Mapini da raoti' f icat plan da pracizia noraali

dagropara finisara f ini dagropara f inisara f ini

126

mlu.

Tabelul 1.67 Precizie aconoaicft diaensionalft la preluorarea liauLtenl e euprafetelor paralele, In . Lungiaea J| litiaea auprafetei, tn aa.

.aritate ilta au * >rafat2 ireluora* i la a :eea$i a sezare 60 1 100 10 - 25 -6 I'5 60 -100 10 - A0 60 100 16 - A0 10 - 25 00 - 250 25 - 60 16 - 25 60 - 100 16 - A0 10 25 00 - 160 25 - 60 16 - 25 60 - 200 10 - A0 6 - 16 60 1 100 16 - 25 10 | 16 100 - 200 25 - 60 100 - 250 25 - 60 60 I 160 16 - 40 10 - 25 40 - 160 16 - 25 6 - 16

Caraotarul preluorirli 50 Frezarea siaultanl cu fraza disc 0,05

| 100

101 - 200

Distanfca Intre suprafata, tn aa 51 - 80 0,06 81 - 120 0,08 50 0,06 51 - 80 0,08 81 - 100 0,10

Tabelul 1.68 Precizia econoaicX diaanaianall la prelucrarea f iletelor. Hatoda da prelucrare Filatara cu cut it Filataraa cu pieptane de filatat Filataraa cu f iliere ..FileUcea cu tarozi Filetarea cu freze disc { Filataraa cu freze da ^filatat - ..... . . Rularea f iletelor cu role sau cu bacuri Ktctificarea filetului Filat exterior Filet interior Filat exterior Filat interior Filet exterior Filet exterior Filet interior Filet exterior Filet intarior Treapta de precizia 6 -7 7-9 6 -7 7-9 8-9 8 |9 6 -7 8 |9 6 *7 8 |9 8 *9 6 |7

Tabelul 1.69 Precizia econoaici diaansionall la prelucrarea canalelor de pan! cu frezi pentru caneIat sau cu cut it rabotat, aa. Lfitimea canalului ,am 6 - 10 11 - 18 19 - 30 Trecerea da dagropara 0,10 0,15 0,20 Trecerea da finisare 0,04 0,04 0,05

Tabelul 1.70 Pracizia concaicl la prelucrarea a^>rafetelor cu freza


profiIat1, aa.

Lungiaee suprafetei,

bub

Prelucrarea de degropar*

Prelucrarea da finisara

Lltiaea frezei
1120

121 | 180 0,45 0,50

| 120 0.10 0,15 0,20

121 | 180 0,20 0,25

101 - 300 301 - 600

> 100

0,25 0,35 0,45

127

Cap.2 FRINCIPII DE BAZA IA PROHEIAREA TfiHNQLOGIILCR CE PREUJCRARE MECRNICA H U N ASCHEERE 2.1 DATE INITIAIJE PENTRU PR01ELTAREA PROCESEJXR TEHNQDDGICE SI ANALIZA IR Proiectarea procesului tehnologic este inerent legate de cunoafterea unor elemente numite generic "date ini^iale". Aceste date iniiale se refers la: 1) Documenta^ia tehnicS de baz3; 2) Caracterul produc^iei fi mSrimea lotului; 3) Desenul de exe c u t e a semifabricatului; 4) Echipamentul tehnic dispanibil; 5) I Nivelul de calificare a cadrelor; 6 ) Alte condi^ii de lucru.

2.1.1. Documentaia tefavi.cS de bazd. Documentafia I tehnica de bazS este o parte components a documentatiei tehnice din construc^ia de mafini, alfituri de documenta^ia de studiu, de documenta^ia tehnologicS fi de documentatia auxiliary. Documentatia de basA cuprinde acele documente ale cfiror prevederi trebuie neapSrat respectate in cursul execu^iei unui anumit produs. Din documenta^ia tehnica de baza fac parte: a) desenele de execu^ie; b) schemele; c) desenele de instalare; d) borderoul 4 documenta^iei de baz3; e) caietul de sarcini; f) lista standardelor de stat, a normelor interne fi a instructiunilor cu ca racter republican; g) calculele spedale etc. Desenele de execufcie sint destinate s5 eviden^ieze forma, dimensiunile, candifiile tehnice pentru obiectul fabricat fi . pentru elementele lui componente (ansambluri de toate gradele, repere). Schemele sint reprezentAri grafice legate de func^ianarea i construc^ia obiectului; se incadreazS in aceastS categorie schemele cinematice, hidraulice, electrice, diagramele de func^ionare etc. Desenele de instalare au menirea de a stabili legSturile ' obiectului executat cu elementele la care se racordeazd, pentru j punerea sa in func^iune; se pot stabili in acest fel eventuale-jl le corela^ii cu agregatele vecine etc. Borderoul unpnt-a^-ipi de YttsA cuprinde o evident a do~ I cumentelor companente ale documenta^iei de baz.

1 3 . de
Ic e s -

lazS;
le x e 1 5)

tt-ia fehniIstuIra. piror I unui

tfe de leroul ndaru calorma, at fi dele, narea sgorie funcajrile

Caietul da aarcdni se intocmafte In cropil trriicirii tutupir oonditiilor tehnica (rafaritoara atit la exacutia, clt fi I g incarcarea, exploatarea, verificarea obiectului de exacutot) I nu sint preclzate in standards, in normale interna (repu blicans, dapartamantale) sau pe desenul de exacu^ie. Idsta standardelor da stat, 8 normalor interna fi a ingtxuc^iunilor ai caracter republican referitoare la obiectul de I ' axecutat, la modul de verificare 5 aoestuia, la materialele din care este db^inut, este necesar& pentru a vedea in oe m&sura I aceste standards, norme etc. au fost respectate. Calculele speciale se refers cu precSdere la acele calcule j care trefcuie eventual repetate in cursul procesului tehnologic de fabricate, cum ar fi calculele de rezolvare a langurilor de dimensiuni, calculele privind echilibrarea pieselor care suport3 mifcSri de rota^ie etc.; aceste calcule se completeaza, in nSsura In care este posihil, cu exemple partial sau total rezolvate. ELementele cuprinse mai su s form eazS a f a d a r documentaia te h n ic a de baza, necesarfi i n tir a p u l e l a b o r S r i i fi desfafursSrii p p r o c e s u l u i tehnologic. Este b i n e c a l a ind e m in a tehnologului sa ! se g&seasca toate documentele d i n companen^a d o c u m e n ta tie i de i bazfi, i n aceasta situate f i i n d p o s i b i i a form a re a u n e i imagini g e n e ra le asupra obiectului f a b r i c a t , a s u p ra d e s t i n a ^ i e i fi K f u n c tjio n a r ii sale. Exista totufi f i u n e le s i t u a ^ i i in care, | d i n t r e documentele enumerate a n t e r i o r , n u s i n t d is p o n ih i le dec i t u n e le fi aceasta in condi^ii p e r f e c t j u s t i f i c a t e : a) In momentul inceperii execu^iei unui prototip, de exemplu sau a afa-numitei "serii zero", este posihil ca cele mai j m ulte componente ale documenta^iei d e b a za sa n u fi fost executa t e ; mai mult, chiar reperele u n u i a n u m it p ro d u s (in faza de I p r o t o t i p ) sint susceptibale f i a f e c t a t e u n e o r i d e anumite imbu| n fita t^ iri constructive. Elaborarea p r o c e s u lu i tehnologic se face in a c e s t caz pe baza desenelor d e e x e c u t ie fi a caietelor de H s a r c in i , v a l a b i l e n u m a i p e n t r u executarea prototipului sau a
f s e r ie i z e r o ; b) i n i n t r e p r i n d e r i l e p ro d u c S to a re d e piese de schimb dei s t in a t e s a raspunda c e r i n e l o r d e a s t f e l de piese de la nivelul I unei r a m u r i a e c o n o m ie i n a ^ io n a le , e s te posihil ca la dispozit i a t e h n o l o g u l u i s a n u s e g S s e a s c a d e c i t desenele de executie. I A s t f e l d e s i t u a ^ i i p o t a p a r e , d e ex em plu, in cazul necesitafii p r o d u c e r i i u n o r p i e s e d e s c h im b pentru utilaje importate sau Pentru u t i l a j e c u o v e c h im e mai mare, pentru care nu se dispune QB e le n v e n te le com p o n e n te ale documanta^iei de baza. Intr-o asei nenea situa^ie, a v i n d la dispoziie doar piesa uzata fi ansam-

pentru

Aiale-

a do-

lul condi^iilor in care aceasta a func^ionat, se intocmafta ^a-numitul desen de releveu, In fapt un dasen da executie, ca|| va servi tehnologului in'elaborarea procesului tehnologic da ^Whrica^ie a respective! piese de schimb.

Desenul de ansBHfalii general trebuie s& permits tehnologu lui intelegerea constructiei i uneori chiar a functianrii mafinii, cunoafterea subansamblurilor conponente, a condi^iilor eseniale referitoare la mcntajul mafinii, la principalele caracteristici de exploatare. Desenil de subansanfciu precizeazS caracrterul fi marimea ajustajelor intre diferitele piese componente, dimensiunile de legiturS cu subansamblurile invecinate, conditiile referitoare la asamblarea fi morctarea subansamblului. Tehnologul poate sta bili prin desenul de suhansamhlu destina^ia fi candifciile de func^ionare a pieselor, necesitatea unor elements privind pre cizia fi rugozitatea suprafetelor.

Be poata cfcserva, din cele arState, c4 elementul cel M important fi In unele cazuri unicul element component al 9 H mantaiei de bazA, aflat la dispozi^ia tehnologului, il ccrwtlhria i i n m i i fV> execu^is. De menfcionat este faptul c4 prin de sen da execuie se poate intelege atit desenul de ansanblu ge neral sau de subansaniblu, cit fi desenul de execu^ie a unei piese oarecare; de obicei, in practicfi, prin desen de execui& se considers insfi numai desenul de execuie a unei piese.

Studiul desanului de execu^ie. Afa cum s-a mai arStat, desenul de execufcie oonstituie practic cel mai important docu ment pentru elaborarea procesului tehnologic de fabricaie a unei piese, fiind in unele cazuri unicul document de care dispu ne tehnologul. Se admite totufi sfi nu existe nici chiar acest document in unele cazuri particulare, cum ar fi: -pentru piesele ce se ob^in din semifabricate profilate laminate (inclusiv %ev ), prin retezarea lor sub un unghi drept sau pentru cele executate din tahlS, prin tSierea dupS un cerc, pfttrat sau un dreptunghi, fSrS nici un fel de prelucrare inain te de asamblare; -pentru piesele standardizate sau achizitp.anate din corner^, utilizate f & S a suporta prelucriri suplimentare sau supuse doar unor tratamente temochim.ce sau chimice de protecie antiooroziv& (tratamente men^ionate in tabelul de components), dflcfi notarea conform standardelor le determine in mod univoc; -pentru ansamblurile nedemontabile ale produselor a cSror oonstructie este extrem de simplS fi cind pentru execuie sint sufidente reprezentSrile, cotele fi oandi^iile tehnice din de senul de ansanblu (cum este cazul unor cansrtructii metalice); -pentru piesele unicate, ale cSror forme fi dimensiuni de finitive urmeazS a fi stabilite la mcntaj. In astfel de situa^ii, pentru elaborarea prooesului tehno logic, este neoesar s& se apeleze la desenele de subansambluri I sau la standardele care oferS detalii in leg&turS cu piesa in diaoutia. Aflat in fa^a unui desen de execuie pentru care unneaad I

sS proiecteze tehnologia, inginerul tehnolog execute o verific a r e a acestula. Verificarea poate lua douS aspects: a) In primal rind are loc o verificare a respectirii cb rintelor standardelor in vigoare referitoare la modul de irrtoomire a desenelor i de inscriere a datelor tehnioe. AceastS etapS implies in micS mSsurS cunotinele de tehnologie; b) 0 a doua components a verificarii, esen^ialS pentru execu^ia piesei, o constituie examinarea tehnologicitS^li de fabricate a acesteia. Verificarea desenului are loc de obicei mintal; o datS cu acumularea unei experience mai bogate, timpul destinat aoestei verificari se poate reduce intr-o mSsurS apreciabilS. Pe baza verificSrii, tehnologul poate ajunge la ccncluzia cS desenul indeplinefte toate candi^iile pentru a se jxitea trece la etapele urmStoare. In unele cazuri, inginerul tehnolog poate insS canstata existenfca unor lipsuri sau a unor deficient^ ale dese nului; in principiu, in astfel de situa^ii, este necesar ca tehnologul sS ia legStura cu proiectantul utilajului sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, pentru efectuarea eventualelor modificSri pe desenul de execute. De regulS, nu este permisS introducerea unor modificSri pe desenele de execu^ie fSrS acordul proiectantului utilajului. Verificarea respectSrii prescriptiilor standardelor in vi goare. Desenul de execuie este un desen definitiv, intocnit la o scarS standardizatS; el trebuie sS cuprindS toate datale necesare execu^iei piesei respective, a a cum aratS de altfel i numele sSu. Aceste date privesc construcia piesei, forma, dimensiunile, tolerantele, gradul de finisare, materialul, eventual ?i al^i parametri necesari execu^iei sau verificSrii produsului. Desenul de execu^ie se poate referi atit la o piesS din cadrul produc^iei de bazS, cit i la o piesS a unui dispozitiv, la o sculS, la un semifabricat etc. Pentru evitarea oricSror confuzii, este necesar ca desene le de execute sS satisfacS toate cerin^ele din standardele in vigoare, aiicS atit cerinfele privind modul de intoanire a de senului (format, scarS, reprezentare, cotare, inscrierea date lor etc. 11 cit i cele care se referS la datele tehnice (dimensiuni, materiale, tolerance etc.). Nu este admisS existen^a unui singur desen pentru douS piese, care sint una 1 imaginea in cglindS a celeilalte, cu exoep^ia cazului cind procesul tehnologic asigurS executarea simultanS a ambelor piese dupS un singur desen. In acelagi tinp, pentru piesele similare ca formS, dar executate in mai suite variante dimensionale, se accepts folosirea unor desane avind aoeste dimensiuni inscrise intr-un tabel existent pe anelnyi desen. Obiectul va fi reprezentat pe desen o singurS datS, la o scarS standardizatS, pentru una din tipodimensiunile din tabel,

Se poate abserva, din cele arState, cS elementul cal mi important 9! In unele cazuri unicul element ccmpcnent al dacy. mentatiei de bazS, aflat la dispozi^ia tehnologului, il ccnstituie desenul de eosBcutie. De msnicnat este faptul cS prin de* sen de execuie se poate Intelege atit desenul de ansamblu naral sau de subansaniblu, cit $i desenul de execu^ie a unei piese oarecare; de obicei, in practicS, prin desen de execute se considers insS numai desenul de execuLe a unei piese.
Desenul de 1111 ins! flu general trebuie sS permits tehnologului intelegerea ccnstructiei i uneori dhiar a functicnSrii 8 finii, cunoaterea subansamblurilor componente, a condi^iilor esen^iale referitoare la mantajul mainii, la principalele caracteristici de exploatare. Desenul de subansaaUu precizeazS caracterul i K B ajustajelor intre diferitele piese ccropanente, dimensiunile de lagSturS cu subansamblurile invecinate, condi^iile referitoare la asamblarea i montarea subansamblului. Tehnologul poate sta bili prin desenul de subansamblu destinaia i c r m r i i ' f r iile de func^ionare a pieselor, necesitatea uror elemente privind pre cizia |H rugozitatea suprafe^elor.

Sbrtinl desenului de exBCu^ie. Aa cum s-a mai arStat, d esenul de execufcie ccnstituie practic cel mai important docu ment pentru elaborarea procesului tehnologic de fabricafcie a unei piese, fiind in unele cazuri unicul document de care disfxi- I ne tehnologul. Se admite totui sS nu existe nici chiar aoest document in unele cazuri particulare, cun ar fi: -pentru piesele ce se cbin din semi fabricate profilate I laminate (inclusiv evi), prin retezarea lor sub un unghi drept sau pentru cele executate din tablS, prin tSierea dupS un oerc, pStrat sau un dreptunghi, fSrS nici un fel de prelucrare inainr I fee de asambLare;
-pentru piesele standardizate sau achizi^icnate din canert, utilizate fSrS a suporta prelucrSri suplimentare sau supuse I doar unor tratamente termochimice sau chimice de pratecie an- I tioarozivS (tratamente mentionate in tabelul de acnipcnen$S), dacS notarea conform standardelor le determinS in mod univoc; I -pentru ansamtalurile nedemontabile ale produselor a cSror I canstructie este extrem de sinplS i cind pentru execu^ie sint I suficiente reprezentSrile, ootele ?i ognditiile tehnioe din desesuul de ansamblu (cum este cazul unor ccnstructii metalice); -pentru piesele unicate, ale eSror forme i dimensiuni de- I finitive urmeazS a fi stabilite la mantaj. In astfel de situa^ii, pentru elaborarea procesului tehno* I logic, este necesar sS se apeleze la desenele de subansamblun w n la standardele care oferS detain in lagSturS cu piesa in discuie. Aflat in fa^a unui desen de execu^ie pentru care urmsaw 130

sS proiecteze tehnologia, inginerul tehnolog executa o varificare a acestuia. Verificarea poate lua douS aspects: a) In primal rind are loc o verificare a respectirii 0 0 rin^elor standardelor in vigoare referitoare la modal de intoomire a desenelor i de inscriere a datelor tehnioe. Aoeostfi etapS implies in micS mSsurS cunogtin^ele de tehnologie; b) 0 a doua canpanfixitS a verificflrii, esen^iaia pentru execu^ia piesei, o ccnstituie examinarea tehnologicitStii da fabricate a acesteia. Verificarea desenului are loc de obicei mintal; o data cu acumularea unei experience mai bogate, timpul destinat acestei verificari se poate reduce intr-o mSsura apreciabilS. Pe baza verificSrii, tehnologul poate ajunge la ccncluzia cS desenul in3epline$te toate ccndit-ii le pentru a se putea trece la etapele urmatoare. In unele cazuri, inginerul tehnolog poate insS constata existen^a unor lipsuri sau a unor deficient^ ale dese nului; in principiu, in astfel de situafri i, este necesar ca tehnologul sa ia legatura cu proiectantul utilajului sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, pentru efectuarea eventualelor modificari pe desenul de execute. De reguia, nu este permisS introducerea unor nvodificSri pe desenele de execu^ie fara acordul proiectantului utilajului. Verificarea respectari.i prescriptiilor standardelor In vi goare. Desenul de executpe este un desen definitiv, intocmit la o scara standardizata; el trebuie sa cuprindS toate datele necesare execu^ifii piesei respective, a a cum arata de altfel i " numele sau. Aceste date privesc construct! a piesei, forma, dimensiuni le, tolerantele, gradul de finisare, materialul, eventual i ali parametri necesari execuLei sau verificSrii produsului. Desenul de execuie se poate refer! atit la o piesa din cadrul productiei de baza, cit i la o piesa a unui dispozitiv, la o sculfi, la un seraifabricat etc. Pentru evitarea oricSror confuzii, este necesar ca desene le de execu^ie sa satisfacS toate cerinfele din standardele in vigoare, aHU-a atit cerinfcele privind modul de intoanire a de senului (format, scara, reprezentare, cotare, inscrierea dat&lor etc.), cit fi cele care se refers la datele tehnice (dimen siuni, materiale, tolerance etc.). MU este admisS existen^a unui singur desen pentru douS piese, care sint una - imaginea in oglindS a celeilalte, cu excep^ia cazului cind procesul tehnologic asigurS executarea simultanS a ambelor piese dupS un singur desen. In acelafi tiap, pentru piesele similare ca formS, dar executate in mai suits variante dimensicanal e, se accepts folosirea unor desena avind aceste dimensiuni inscrise intr-un tabel existent pe aoelayt desen. Obiectul va fi reprezentat pe desen o singur8 datS, la o scarS standardizatS, pentru una din tipodimensiunile din tabel.

dimensiunile realizabile in mai multe variante fiind simbolizate prin litere. Se admite de asemenea sS se intoaneascS un ftin gur desen de execufcie pentru piese de aoeea^i formS i cu aceleai dimensiuni, dar executate din materiale diferite.
Este dbligatorie numai utilizarea reprezentSrilor i 5 semnelor conventionale standardizate; pot apare alte reprezontSri i sejnne, care nu sint | in standarde,dac& exist# o legend^ explicative a aces tor a. Pe desen trebuie sS aparS precizSri privind atit materialul in stare finite, cit i legate de starea initials a materialului (semifabricat etc.). In desenele de e x e c u t e , piesele se reprezintS cu dimensiunile, starea suprafe^elor i ceilalfi parametri p e care ii au inainte de asamblare (de exemplu, dupS tratamentele termiae, termochimice de suprafafd, acoperiri galvanice, dar inainte de acqperirile decorative prin vopsire, IScuire). Dac S este vorba despre piese la a cSror execufie trebuie ISsat u n adaos pentru prelucrSri ulterioare (la asamblare}, a1 cestea se reprezintS cu dimensiunile i starea suprafe^ei 00 respunzStoare piesei dupS prelucrarea definitive d e la asamhla- j re, dar inscriirdu-se, de exewplu, in imediata aprcpiere*:a parametrilor in discuie, cuvintele "DupS asamblare" sau "La man ta;)". Se impune ca numSrul de cote existente p e u n desen de exe c u t e sS fie minim, dar totodatS i s u f i d e n t pentru execufcia i verificarea piesei; nu este admisS repetarea aceleia i cote p e alte vederi sau sec^iuni ale aceleia i piese. Trebuie de asesnenea sS se evite plasarea cotelor in aa fel incit sa se formeze u n lan de cote inchis. DacS se impune totui men^iana- I rea unor cote informative, care ar conduce la existen^a. unui lan inchis, cotele informative se inscriu intre paranteze i fSrS tolerance. Este necesar sS existe prescriptii d e precizie pentru toa te cotele i toi parametrii din desen, prin iniicarea abatedlor limits (min., max.). Aceste prescrip^ii pot rezulta: - din inscrierea abaterilor limits (valori sau simboluri) direct lingS parametrul indicat; aceste abateri sint prescrise I d e obicei lingS cele standardizate; - din indicatiile generale de pe desen; astfel, de exem plu, pentru rotp. dinfcate, arcuri etc., espistS sis tone de tole- , ranfe standardizate. Pentru cote fSrS iniica^ii de tolerant# se va face apel la standardul corespunzStor. In mod similar# exists tolerance pentru cotele bbtinute prin t u m a r e , matri^are etc.; - din subin^elegerea implicitS a preciziei, care poate fi dedusS din celelalte date inscrise pe desen, cum ar fi cazul abaterilor de formS i de pozi^ie, care sint incluse in cinffcWde toleran^S la dimensiuni etc.

inscriu sub titlul "Condit-ii tehnioe", de regul&, in urmStoarea suocesiune: a) Conditii pentru materiale in stare finitfi i eventual in stare initials (semifahricat); b) Conditii privind precizia formei fi a dimensiunilor; c) Conditii de calitate a suprafetelor (rugozitate, acoperiri de protec^ie etc.); d) Conditii legate de tratamentele termioe, termochimice; e) Conditii speciale de mantaj; f) Conditii speciale de reglaj i de punere in functiune; H g) Conditii speciale de receptie; h) Conditii speciale de exploatare; i) Indicatii de marcare; j) Condit-ii speciale de transport i depozitare; k) Trimiteri la alte docuroente, care contin referiri la conditiile tehnice ale produsului, altele decit cele indicate pe desen. In mod dhiignuit, nu sint acceptate pe desenele de executie l-indicatii tehnologice, cu exceptia acelor indicatii care se re fers la alegerea semifabricatului sau la animate procedee, con ditii sau mijloace de executie sau oontrol, in mSsura in care acestea sint indispensabile pentru asigurarea calitStii produ'sului. I Verificarea tehnologicitStii piesei Erin tehnologicitatea constructiei unei maini se apreciaz3 mSsura in care marina este realizata in a$a fel, incit pe de o parte, sS satisfacS in totalitate cerintele de naturS tehnico-functianalS i sociaia, iar pe de altS parte, sS necesite cheltuieli minime de muncS vie i materializatS. Se poate observa faptul cS. tehnologicitatea, ca notiune, se refer* de fapt la doua aspecte: 1) Tehnologicitatea de exploatare, care prive?te latura Ailizarii mafinii sau produsului respectiv; 2) Tehnologicitatea de fabricate, legata de mSsura in ca re produsul poate fi dbtinut cu un cost minim al executiei, cu un volum redus de munca, cu un consum scSzut de materiale etc. Aoest ultim aspect este avut in vedere cu precadere de c&trs inginerul tehnolog, cind examineaz& desenul unei piese; de alt*1, in cuprinsul acestui subcapitol, in lipsa unor preciziri suplinentcure, referirile la tehnologicitate vor avea in vedere |
133

In spa^iul liter al desenului, aste necesar sA fie insarise, sub forma de text sau tabele, conditiile tetonice de aalitata pentru piesa respective. OanCinutul textului trebuie sfl fie oorerLs i univoc. Unitaile de mfisuri existenta in text trebuie si fie unita^i ISO sau unitfi^i de mSsurS tolerate pe tinp nelimitat (conform standardelor in vigoare). Ttextul i tabelele se

runai aspactale privind tatanologiaita&ae 9 Cabricatie. In principiu, m oonaidart oA o pi* este tahnoi
daoS:

- este poaihili aaimilaraa fabrioa^iai piesei In scurt I se pot folosi procadee tahnologi.ee modama, de mare I necesiti un oonsum rectus da material;

ductivitate, pentru ab^ineraa ei;

- este posibil& o organizara optimA a fabricatiei, controls lui $i inoeroSrii diferitelor subansamhluri, piese sau a mainii in intragime etc. Trecind la cazul ooncrat al existen^ei unui anumit desen da executie, tehnologul va urm&ri sucoesiv, dar nu obligatorla in ordinea de mwi jos, urmStoarele aspecte: a) Prelucrabilitatea prin afchiere (sau prin alte procedee de prelucrare a materialului); b) Forma constructive a piesei; c) Posibil itatea folosirii unor elemente ale piesei in ca litate da baze de referinA, baze da aezare, baza de fixare; d) Modul de prescriere a toleran^elor fi a rugozitatilor suprafeelor prelucrate; a) Gradul da unificare i normalizare a pieselor fi a elementelor acestora. A.Prelucrahilitatea prin agchiere Prelucrabilitatea prin agchiere a unui material este aoea proprietate tetaplogicA ce se referA la capacitatea acestuia de a suporta prelucrAri prin afchiere in ccnditp.i cit mai avantajoase pentru producAtor. Se afirmA cA un material este u o r prelucrabil prin afchiere atunci cind este posibiia utilizarea unor viteze mari de afchiere, dar cu cheltuieli minime de scule, cu solicitAri mecanice fi energetice reduse, cu db^inerea unei rugozitati optime a suprafetei prelucrate etc. Intrucit, afa cum se poate observa, prelucrabil itatea prin afchiere a unui material se poate evalua din diferite puncte de vedere (al m&surii in care se uzeazA sculele afchietoare, al consumului de enargie, al rugozitAtii suprafefcei prelucrate etc.), atunci cind se fac aprecieri de prelucrabilitate, este absolut neoesarA Ii precizarea punctului de vedere prin prisma caruia se face evaluarea. ; Evident, aspectele considerate anterior se refers la pz** lucrabdJ itatea prin afchiere a materialelor, afchierea fiind da objcei una dintre prelucrArile mecanice in legAturA cu care este pregatit specialistul in tehnologia canstructiei de mafini? in mod similar, se poate vorbi insA despre prelucrabilita^* prin ambutisare, forjare etc. Revanind la examinarea deaenului de executie a unei pi***
134

tehnologul poate constata cS materialul prescris pentru un H H mit reper este suficient de prelucrabil, nemainecesitind nici un fel de mSsuri in acest sens. In alte cazuri, se poate ajunge insS la ooncluzia cS materialul prescris se caracterizeaztt printr-o prelucrabilitate scSzutS. Este momentul aici s& se precizeze urmStoarele: dacS in cazul prelucrSrilor de de^ro^are . intereseazS cu precSdere ca prelucrarea 1I decurgS cu un consum minim de scule, cu o productivitate ridicatS, cu solicitSri mecanice scSzute,in condi^iile unor regirauri de afchiere intense, altele vor fi condit^iile care vor determina prelucrabilitatea la finisare, cind se va urmSri indeosebi rugoz itatea suprafe^ei ce se ob^infi prin achiere. Constat ind, de exemplu,la examinarea desenului unei piese, cS materialul prescris se caracterizeazS, in stare de semifabricat (inaintea prelucrSrilor de degroare), printr-o prelu crabilitate relativ scSzutS, tehnologul va ti c| in traseul tehnologic va trebui sS fie cuprinsS, in prima parte a aoestuia, o operaie menitS sI amelioreze prelucrabilitatea prin adiiere. De obicei, se apeleazS la prescrierea unui tratamen t termic preliminar, care, spre deosebire de cel definitiv* urmSrete imbunStS^irea prelucrabilitS^ii dintr-un anumit punct de vedere. Astfel, semifabricatele din o^eluri bogate in carbcn sau din o^eluri aliate ob^inute prin prelucrSri mecanice la cald, prin t u m a r e etc. , dispun de o duritate mai ridicatS, fiind ca atare mai pu^in prelucrabile prin degroare; de reinut este insS cS, pentru aceleai materiale, semifabricatele laminate sint mai prelucrabile, datoritS unui tratament de recoacere, aplicat de regulS in intrqprirrierea care livreazS se mifabricatele laminate. Este necesar sS se precizeze faptul cS, frecvent, pres crierea modalitSii concrete de aplicare a tratamentului termic constituie o sarcinS a tehnologului pentru prelucrSri la cald, care va coropleta i o documenta^ie tehnologicS specifics acestei cpera^ii; tehnologul pentru prelucrSri prin afchiere va trebui sS constate necesitatea aplicSrii unui tratament termic i totodatS sS solicits atelierului de proiectare a tehnologiilor de prelucrare la cald intocmirea documenta^iei in acest sens. In iwxi orientativ, in tabelele 2.1,2.2, 2.3 sint prezen tate citeva modalitS^i de aplicare a unor tratamente termice pentru imbunStS^irea prelucrabilitS^ii unor fonte |i o^eluri de largS rSspindire. Inaintea unor prelucrSri de finisare, cum ar fi prelucra rea prin rectificare, se aplicS, in cazul o^elurilor, de exemplu, tratamente termice de imbunStS^ire sau de cementare i cSlire. Aceste tratamente au dublu rols pe de o parte, se urmSrete satis facerea unor cerinte privind viitoarea utilizare a piesei, iar pe de alts parte, imbunStSirea prelucrabilitStii, in vederea aplicSrii prooedeelor de finisare, cunoscut fiind 1 135

de aceaste date, faptul ce o duritate max mare conduce la res* lizarea unei rujozltA'fi mai scSzutfi. U n alt caz in care exavl. narea desenul ui trebuie Eg evidenieze exxsten^a unex kune prelucr abil ite^i prin afchiere este cel al p r e l u c r & m pe strutguri automate. Criteriul esen^ial d e evaluare a preluorahi 1it&^ii il canstituie, in acest caz, posibilitatea d e evacuare B oare a a^chiilor, care, altfel, prin r S s u d r e i acumulare pe piesa prelucratS i pe scuie,ar determina oprirea prelucriirii i ca atare diminuarea productivitefcii I a principa lului avantaj al prelucrfirii pe ma ini-unelte automate. Este cunosoit faptul cS pentru piesele care urmeaze a fi prelucrate pe strunguri au tomate se recanandS a fi utilizate (acesta fiind unui dintre cazurile in care cerin^ele de tehnologicitate impun alegerea 9 nui anumit material pentru piese) a a-numitele o^eluri pentru automate sau alte materiale care dau na^tere unor archil fSrimifate sau care se rup uor. In concluzijR, la examinarea dfisenului unei piese, tefanologul ii v a forma o imagine asupra prelucrahi litA^ii materialului d i n care se va executa piesa, urmind ca, d e la caz la caz, s e se ccnt, in elaborarea tehnologiei d e prelucrare mecar nice prin afchiere, d e aoeaste inportantS prcprietate tehnolo gice. B. Forma constructive a piesei. Examinarea desenului de executie a unei piese va trebui se eviden^ieze i mesura in care forma constructive asigure prelucrarea in conditii cit mai convenabile. 0 forme construo tive optime a unei piese asigure o prelucrare c u u n volum minim de raunce, dar cu respectarea prescriptiilor privind precizia dimensiunilor i starea suprafe^elor. Tehnologul va trebui se constate ce suprafefce ale semifabricatului urmeaze a fi prelucrate prin afchiere ^i in ce msure este posi.biie real izarea acestor suprafe^e la u n cost minim i c u u n volum de munce redus. Totodate, va avea in vedere ca in timpul prelucrSrii, forma constructive a piesei se asigure acesteia o rigiditate corespunzStoare. Examinarea desenului va txebui se scoate in evidence mesura in care diferitele suprafe% e ale piesei, care urmeaze a fi executate prin afchiere, sint uor accesibile i pot fi prelucrate cu scule star*dardizate. Realizarea condi^iilor de precizie i de calitate a supra* ferfcelor cu u n volum redus de munce implied: - existena unei forme constructive cit mai simple i uor d e prelucrat (suprafe^e plane, suprafe^e de revolu^ie); - posibilitatea utilizerii corespunzStoare a unor suprafe* % e in calitate de suprafe^e de orientare sau de fixare; - asigurarea unor posibiliteti de stringere suficientA I semifabricatului pe masa mapinii-unelte sau in dispozitiv, dar

cu evitarea unor deformafcii dSunAtoare, din cauza acestei strlngeri? I accesul i ie irea ccanodS a sculelor i verif icatoarelor la nivelul suprafe^elor de prelucrat; folosirea, pe cit B H bil, a sculelor i verificatoarelor standardizate. Pentru fiecare procedeu de prelucrare, pot fi luate in discuie unele forme constructive care se caracterizeazS prin tr-o tehnologicitate superioarS. In tabelele 2.4. !.2.10 sint prezentate citeva exenple in acest sens, insotpte de cocnentarii destinate sji reliefeze elementele ce confers o tehnologicitate mai bunS unei anumite cctnstruc^ii, pentru un anumit procedeu

de prelucrare.

C. Posibilitatea folosirii unor elemente ale piesei in car* litate de baze de referin^, baze de orientare, baze de fixare In cadrul studiului desenului de executie, tehnologul va analiza modul de cotare a diferitelor suprafe^e. In general, cotele care determine pozi^ia suprafe^elor se dau in raport cu o bazS functionals, fiind deci cote func^ionale. Acestea se re fers ca atare la dimensiunile eseniale pentru func^ionarea obiectului reprezentat in desen. Spre deosebire de cotele func^ionale, cotele nefuncjpnnale nu prezintS inportanfcS pentru funcionarea piesei, dar sint in'dispensabile pentru determinarea formei acesteia, fiind deci utile in etapele de executie a piesei respective. Din punctul de vedere al prelucrSrii mecanice prin a chiere, o important deosebitS trebuie acoraatS sistemului de cota re, de juste^ea i corectitudinea alegerii lui depinzind, in unele cazuri, modul de desfSurare a procesului tehnologic i anume modul de orientare i fixare a semifabricatului in dispozitive, modul de reglare a sculelor la dimensiunile de lucru, nrctul de mSsurare a dimensiunilor rezultate din prelucrare etc. S-a arStat anterior faptul cS modul de cotare utilizat in gene ral in desenele de executie este cel care tine cant de funptionarea piesei; in acelai timp, este insS necesar sS se precize ze cS luarea in considerare de cStre proiectantul unui utilaj i a cerinfcelor de naturS tehnologicS, in ceea ce privete mo dal de cotare, poate facilita elaborarea procesului tehnologic de prelucrare. Aa cum se cunoate, baza de referin^S reprezintS un ele ment material sau imaginar al piesei, in raport cu care se po~ zi^ioneazS alte elemente, prin una saumai multe cote. Baza de referinfcS poate fi o suprafafcS a piesei (suprafa^S de referintS) sau o ax& de simetrie (axS de referin^S). Exenplele din ta belul 2.11 sint de naturS sS sublinieze inportan^a utilizSrii corecte a unor elemente ale piesei in calitate de baze de refepentru facilitarea efectuSrii opera^iilor de ccntrol i

Taba Iu l 2.1

tagib u t i de t r i f i n t teraic ( r t w o r t da glcfcul izar*) r w o M r a k b i l * pantru fafawtftiirM unor o(tluri dur*

jjp

Harca o t& tu iu i D u rfta ta a In star f o r ja t i,H B , tn daN/cm

la c o a c trt inconplatS In ta rv a l u l da rfic ira Itn tl. tn C

Racoacara izo ta ra a T H p tn * tu ra da tra n s fo ra a ra , In C T ia p da an* ;ine* i In h .< * | | 8 _ 11 , 1 ^ - 11 1 t

Recoacera V ita za da Dur ita te a I a ra c ire HB dupS Teapera- c > t u r a . In tlnS la r co a otr9| 600C, 1n d a i/ c a rl C In C/h

DupS STAS

Dupi GOST

A u ita n ft iz a r e a , In C

V lt 2 6 da r l * c ir a ,in C/h

Austeni* tiu r a i. C

OLC 60 65 Hn 10 60 Si 15 A OLC 65 A 56 S i 17 A 51 S i 17 A OLC 85 A

60 65 G 60 SG 65 55 S 2

2 2 0 ...2 7 0 2 2 5 ...3 2 0 2 3 0 ...2 8 5

7 6 0 ...7 8 0 7 4 0 ...7 6 0

7 4 0 ...6 0 0 7 4 0 ...6 0 0 -

3 0 ...5 0 2 0 ...3 0

-Wj.

229 229 2 5 ...3 5 229

f '

6 8 0 ...7 0 0

2 4 0 ...3 0 0 50 S 2 85 2 5 0 ...3 2 0

7 0 0 ...7 2 0

2 5 ...3 5

241

.IK Ml

QSC 10 OSC 11 OSC 13

Y 10 Y 11 Y13

2 6 9 ...3 4 1

7 5 0 ..7 7 0

7 5 0 ...6 5 0

2 0 . . .3 0

7 5 0 ..7 7 0 | 6 8 0 ...7 0 0 It

7 1 0 ...7 3 0 1 3 0 ...5 0

1 B

1 7 0 0 ...7 2 0 2 0 .. .4 0 )

9 229 1

VC U 14

HVG

3 5 0 ...4 5 0

7 7 0 ...7 9 0

7 5 0 ...6 2 0

1 0 ...2 0

7 7 0 ..7 9 0

6 8 0 ...7 0 0

BUL 1

SH 15 3 2 0 ..4 1 5 7 9 0 ...8 1 0 7 8 0 ...6 5 0 1 0 ...2 0 7 9 0 ..8 1 0 7 0 0 ...8 1 0

6 8 0 ...7 0 0

2 0 . . .4 0

229

Tmb*Lul 2.2

Trmtmmmat* t e r a i c e r t c o a a n d o b i l * p e n t r u f r i j u n t t i p r a a p r l u c r r i > i l i t i t i i unor o ( * l u r i ut.ocllibiltt

N arca

o felu L u i

R eco acera

c o m p le ti

Racoacara Incomplete In c a lz ir a

R e c o a c e re

i z o te rm S N o rm alfa z a re , C R avan!ra I n a l t l . C

Austeni tiz a r e .

T re a p ta

38

H oC rA l

09 15 20

3 4 H oC rN i 3 0 M oC rN i

H oCN

15

VSCW 2 0

V H oC

120

Ta b e lu l 2 .3

Tratam ente teraice racoaandabile p a n tru fa b u n a t& tira a p r e lu c r a b il itfc;i i prin afchiere a fontelor

Tipul da tratament Recoecerea de fnmuiere a fontelor cu grafit lamelar, la tempereturS' joasi Recoeceraa da innuiere a fontelor cu grafit IetnaIar. La temparatura media Recoecerea de inmuiere e fontelor cu grafit lameler, la temperature ridicata Recoecerea de feritizere a fontelor cu grafit nodular

Tipul de fonte Fonta neeIiate sau mediu el late Fonte mediu el fete pentru cere tretamentul precedent este Insuficient Fonte pestrite, elbite superficial

Scopul tratamentuluf Formarao ferltel, pentru Tmbunatlfirea prelucrabilitati i Idem

Temperature da Incilzire, tn C

T impul de mentinere 45 tin...1 ora pentru f iecare 25 mm grosime de perate 45 ain pantru f ie cere 25 mm grosime de perete 1...3 ore pentru f iecere 25 mm gro sime 1 1 ore 1 ore pentru fie care 25 ran grosime + 1 ora

Rfciree In cuptor, pin! la 540C I cu 55 /ora in intervalul 540...290 C In cuptor, pine la 2 9 0 ^

7 0 0 ...7 6 0

7 9 0 ...9 0 0

0b(inerea unei bune prelucrabilitati

9 0 0 ...9 5 5

In cuptor, pin! le 290 C

Toate fontele cu grefit nodular

Obt ineree unai bune prelucrabiliteti si cre?terea plastici* tafii

900

In cuptor, pine la 650C, mentinere le aceasta teapera tura tiap de 5 ore | cite o ora pentru f iecere 25 m i gr sime de perete

Recoaceree de feritizere I fontelor cu grefit nodular

Toate fontele cu grafit nodular

Imbunetatirea prelucrabilitatli pi ore? terea plasticitap i Idem Obtinerea unei pies* ticite(i ridicate ?i a unei foerte bune prelucrabilitati

900

1 ore * cite o ora In cuptor, pina la 650C, cu pentru f iecare '25 mm o viteza me! mice de 20 C/ore grosime de perete si apoi recire mai rapide 2 ore pentru f ieca re 25 mm grosime de perete 5... 20 de ore Ia temperature da incalzire In ajrtor, cu o viteza da bC/ora pin* la 730C H cu 360 C/ora p1na la 427C Racire lenta 10...30 de ore, de le 790-760 C le 730-700 C uratati de o racire rapid?
I

Idem Recoecera de feritizare a fontelor albe In urine tratementului ia naptere fon ta maleebile neagra

900

900... 950

T i p u l de tra ta m e n t

T ip u l de fo n ta

Scopul tra ta m e n tu lu i

i Recoecerea da f a r i t i z a r e a f o n te lo r alba

I In uraa tratam ent u l u i ia n a?tere f o n t ! a a la a b ila p e r litic X

O b tin e re a unai p la s t i c i t a t i r i d ic a t a pi a unei f o a r te buna p r e lu c r a b ilit X t i

C a lire a f o n ta lo r a l i ate

Fonta a lia t a cu 7 ,5 ...1 2 ,5 X Mn

O b tineraa unei bune p r e lu c r a b ilititi

Norm alizarea fo n ta lo r a lfa te

Fonta re fra c ta rS

O btineraa unei bune p r e lu c r a b i l i t S t i

T a b e lu l 2 .3 Tem pereturi i da TncXlzir e , Tn C

(conttnumre>

Timpul da mentinere
24 da ora la acaas

R lc ire a

940

ta temperatura

R a c ire bruaca p in a la 7 5 0 ^C ,I apoi le n t a , tfmp da 16 o r a , I p in a la 70DC, urm ata da o I r a c i r e mai rapida R a c ire rapida pina la 2 0 0 .. 300C, urmata da o i n c s l z i r a l p in a la 770C, B anffnara 3/4 1 |h, r a c ir e r a p id ! , fncalzire 1 pfna la 705C, mentinere 15 o ra la acaaata temperature pfl apoi rS6ira rapidM

940

Idem

940

Idem

Racire bruaca pfna la 750C ,I apoi lenta, tiap de 35 de oral pi nS la 700C, recire pinS lei teaperatura mediulul ambient,! incelzire pine la 8 0 0 ^ , j racire le teaparetura mediu- 1 lui ambient. incelzire pine Le 6 0 0 ..7 0 0 C , ou mentinare 1 3 ..5 h , epof recfre in cuptor 1 Reefre 1n ape

1000..1050

3 . . . 5 ore

900

4 . . . 6 ore

Racire odete ou ci^torul, a-J pof refncalzire le temparetu-l j ' r e de lucru e pieaelor dfn anaeablu mapini i .

I B 1 9 S S I1
M S H S I M B
h b h

Prln H H H

B I I

Netehnologic

Tehnologic

Cooantariu

Existence gulerelor ou diaaatre aari pa arbor 1 iapllcl un volui ta re de aunol pantru prelucrarea prln| trunjire. Dacl fortale axiala pa eara la prat a gulerul nu slrit praa ari, sa poate practica Inlocuirea gularului cu un inal fixat prlntr-un purub aau fratat la cald-Bai alas pantru erbori cara sa vor rac-| tifica pa toati lungiaee. In oazul unor forta axiala aari, sa poata prevadea pa arbora un sic guler auxiliar pantru inal. Existance traptelor reunite prin suprafata frontala aau prin supra' fa(a da racordara face nacaaari utilizarea unor cutita cu x =90 pi chiar a unor cutita cu raz* da re* cordara la vfrf. Prevederea unor tapir! con ice cu k=45 contribuia |la siaplificaraa prelucririi, prin foloairaa unui acaluiapi cupt pen-1 [tru raalizaraa difaritalor trepta.
Asiguraree iapirii libera a cufitului la terainarea atrunjirii treptei con ice aiaplifici prelucra-

(Arborii cu trapta da lungiai pi diametre agala la cele doui capete,j trapta dispuse aiaatrie, sa pot prelucra aai upor , cu aai aulta cutita siaultan, flri a fi nacasaril noua reglare a sculelor la diaan-f siunila de lucru.

Inlocuirea portiunilor profilate j la pieselor prin trepte de revolu'J If* da forai aei aiaplA reduce aultf cheltuialile da executia pi da re* I aacutira a cutitalor profilate.

142

2.4 (oontinuara)

In unaIa cazuri, aa adilta aa par oantrall a unui arbora lung al r**nl * M cu* razultl dupi atrunjlraa da dagropara. In aoaat caz, foloairaa unui aaaifabricat traa La raca( al clrul diaaatru al fia agaL 00 *l al plrfcii cantrala a arbora lui), allturf da o raproiactara a foraai arboralul, poata raduca In aod conaidarabil voluaul da aunol pantru strunjire.

In cazul prelucrlrii pa atrungur ravolvar a seaifabricatelor sub foral da barl, aata nacaaar oa sou La la apazata tn capul ravolvar al poatl apchia tn condi(iila exittan jtai aijcirii da avana longitudinal Plaaaraa, da axaaplu, a auprafat** lor axtarioara, cu diaaatra tn or* dine craadtoara da la draapta apra atInga facilftaazl pralucraraa ou sculele diapuaa pa capul ravolvar.

Pantru piaaa praluerata pa atrun' guri ravolvar, tn cazul tn cara au prafafa da diaaatru d" rlatna napralucratl, aa va cluta oa valoaraa diaaatrului d^ al fia eft aai apro piata da oaa a diaaatrului d, iar lungiaaa tj- ctt aai aid.

Mi

Exiatan|a> la unui dintra capatala unui arbora, a unai gluri filatata cu diaaatru aic lapiedici foloairaa atrunjirii tntra vtrfurK praluora re aai pracial) pi iaplicl unaori prindara aupliaantarl pantru raali zaraa glurii filatata. Inloouiraa glurii filatata da acaat tip cu o traaptl Y ilatatl axtar ior, pravl zutl pa capltul arboralui, tatounl tlfapta tahnologioitataa raparului

143

Taba lul 2.5

Epta cfct iruta prin frozora

tflhnnlogie* 9

notohnoU*** P * " *

37ZZZZZ

IBB

R M l i z t r t au n u i cane I d op a n lc * ro B ojungl p t n oB D frontall I troptoi oil i n d r loo au diaaotrul oi aro osto diffoilA. Hfej tohnologicA aata pravadaraa 9 nut oonol ou racordara 8 f u n d u l u l , cere paraito proluororoa ou frail Idiso, praluorara sat product ivl d o ott oaa cu frozl dogat.

Pralucraraa unui oanal pa o t< oonicl a unui arbora aata jor da exaoutot, daci fundul lului aata paralal cu axa da tria a orborolui.

treepaai u* cana* siM~

~ V

OaoA o furcA are descMderea Tn* tra oala douA brate alcAtuitl nuaoi din suprafata plana, aa poata fi pralucrati cu fraza disc obipnuito, mai tiiplt, aai ioftino fi aai pro* ductiva dec it frazela dogat sau da* cit frazala disc profilata. Pralucraraa euprafatolor curba ou profila ooaplicata nocositl fraza dotalonoto, al oAror coat aata u i rtdioat. lnlocuiraa acestor supra* fata cu intoraoctfi da suprafata plana craazA conditii aai convono* bila din punctul de vadara al coo* tuluf prelucrlrii. Existenta unor suprafata cara sa obtin prin frazara la aoolapf nival facilitaazA atit pralucraraa pro* priu-ziaA, cit pi oriantaraa pi fi* xaraa sea if abricatului.

W SgB S

c{3 -

IjS

Practicaraa initialA a unui canal | cu frozA disc facilitaazA pralucrarea unui ghidaj tn coadA da rtn<*inicA# foloaind fraza unghiulara conico, al c^ror coat aata aai ri* dicat; axiatanta chiar a unaI daga* jjori reduce voluaul da luoru al frazalor con ice.

Tabelul

2.6 (oontinuara)

m cazut unaf 8*-' ,n M r 9

V ////Z 7
-63/

.z * * Pr***1* | *U p " 1 . tnutili . l P torti l w cu K g P r . w d . r M uni tr.pt. a


m

wm
//S*

1lL 22

l lungiM oora*punzitoare | N

(pentru ca alezorul g era tntreaga lungiae efect ivl da prasara) contribute | craftaraa tehnologicit**1i._____________
Exacutaraa unef giuri neatrlpunu e u o auprafafcl plan! la fundul giurii, eate d i f icili. Fotoairaa unai giuri cu fund conic aau a unef giuri atripunae, pralucrata cu adtncitor cu cap, feciliteazi prelucraraa. Eata neceaer, tn cazul al doilaa, ai aa aibi tn vadara mi riaila diaaetrelor <fc *1 (cara trebula ai coraapunai cu cala da la adfncftorul cu cap).

m m

f-dj

Pralucraraa cu burghiul a unai gl uri cu axa Inclinati poata conduce la deplaaarea ?i chiar la ruperea aculei. Reali zerea tn preelabil a unaf auprafete plana, parpandfeula* ra pa axa gAurii, conduce la tabu* nttltirea c o n d itiUor da afch iere.
__|Prelucrerea traptelor conioa ala g & u r U o r aa realiseezA In conditii aaf siapla cu un adVneitor conic, dec* traapta conici a giurii aa a* fli direct tn oontinuarea unai por' tiuni cilindrioa.

Y///A V/jfr.
/ / /

conditiei 0->02 par aite pralucraraa M i u$oara a su* prafe$ei plana a boaajului dtn in tar ioruI carcaaei (avTnd diaaetrul r2^ prin aiaplif icaraa accaaului sculai.
_|Satisfacaraa

W
146

J o anuaiti deforaare a axai bur* gniului aa poata produce la ie^iraa aceatuia, dintr-o gauri atripunai, intr-un pareta tnclinat; foraa pie J ^^ebuie at evite o aaeaenea ai tuatie.

Tabalul 2.6 (continuara)

La pralucraraa calai da* a doua gi uri, Tn cazul unor alazaja care intaraaotaazi, burghiul aa poata daplaaa. Pantru a avita o aaaaanaa aituafia, gaura a doua aa axacutA tn doui atapa: aai tntti aa raali* zaazi o gauri cu diaaatrul g M iar apoi aa lirgaata acaaati gauri pini la diaaatrul In ipotaza unor diatanta praa iici tntra axala gAu rilor, aa poata raourga 3 la ua* plaraa priaai giuri prin introduce raa tn aa a unui dorn cara aa va aooata ultarior.

Moale

Duntatf apropiate

Pantru giuri data dupi asaobIarea a doui piaaa din aatariala cu duri ti(i difarita (pantru introducaraa unui *tift, da axaaplu), aata poai bili daplaaaraa axai burghiuluf. 0 astfal da gauri sa axacuti In condifcH buna nuaai daci aatarialala calor doui piaaa au d u n tit i aanaibil agala.

'/////a
. -j---

V.

Eata dificili aaiguraraa coaxialititii a doui alazaja cara nu coaunici tntra ala, datoriti pralucririi alazajalor tn doui prindari distincta ala piasai.

< /////7,

Pantru acala portiuni ala giurilor cara trabuia alazata ( cun afnt traptala cilindrica intarioara pan tru rulaanti, In carcaaala pantru raductoara aau pantru cutii da vi* taza), axiatanfa unor dagajiri in* tarioara favorizaazi pralucraraa (conul da atac al alazorului pitrunztnd libar tn acaata dagajiri intarioara). *

147

Tabalul 2.7 Foree tahnologioa pi mtihnologlot pantru piaaa prin bropara. Natahnologio Tahnologio

4 u a prtl,

Coaentariu

1
722Z Z Z Z

| j

*7 7 7 7 7 7 ?

Blntr-o gauri contci, pravadara* unor canal* ou fundul paralat cu I xa giurii faoa postbill pralucraraa prin bropara, aai productivl deck lalta procadaa da pralucrara.

Evitaraa foloairii unor diqnzi* tiva speciale da ghidare asta poafpill prin pravadaraa I |iui cu o suprafata planl perpendI* culari pa axa giurii.

777777////Z /A

Reducerea la ainiaua naoaaar a llungialf suprafetelor bropata conduca atIt la diainuaraa putarii nr caaara praluerirfl, eft m la aic|*orarea consuaului da scula (al ciror coat aat* ralat.lv aara).

Tabalul 2.8. Exaapla da foraa tahnologioa pi natahnoiogioa la esaoutaraa f Hatalor Natahnologio Tahnologic Coaantariu

Jprevederaa unai dagajiri la tarainaraa suprafatei f llatata faeill taazi axaoutaraa prin atrunjira I filatului.

Hln cazul giuri lor filatata cu t a rodul, aata nacasar si sa *ini cont da faptul ci tarozii atnt | c u un con da atac, caaa ca diainuaazi lungiada traptai cu f l l a tp r * lucrat integral d 2 ^^*

Tabalul 2.8 (canitnuara)

Existanta unat dagajiri interioar ou o lungiaa sufioianti faciliteazi pralucraraa ou ajutorul unui outIt giuri lor filtat nestripunsa m u car* au tn oontinuara giuri cu diaaatra aai a i d .

Practicarea unai tapiri la capltul arboralui facltitaazl a co recti a filierei, la fnceperea axacutiai filetului.

Tabalul 2.9 Exeapla da forat tahnologioa pi natahnologioa la exacutaraa danturilor etehnologic Tahnologic Coaantariu _kxi stanza unai dagajiri da litiae praa mici face dificili pralucraraa prin aortezare a danturii rotilor baladoare (acaata fiind uneori unicul procadau da obtinar* prin ajohiere a danturii treptei ou diaaetru aai aic).

Polos irea suprafatai giurii axiale pantru oriantara aaiguri o prelucrara aai precisi a danturii daoit In cazul utilizirii unor giuri avtnd axa paralala cu axa pfesai..

Mic?orarea lungiaii butucului la pralucraraa in aaria a rotilor din* lata cilindrica paraita raducaraa lungiailor cursalor in goI la aa*inile pantru cara avanaul rapid nu asta prograaabil.

Tabalul 2.10

Exeaple da foraa tahnologioa I nut* prin rotificr.


Tehnologic

natahnologio* pantru *>rafeta

Comentar iu

Natahnologio S L

Existent* unai dagajiri facility zi pralucraraa traptalor cilindrica pa portiunea pa cara acasta trapta sa continui cu trapta da disaetru aai itra.

31

0.8

lln cazul unui arbore, ractificaraa unai trapta cilindrica incadrate jfntra trapta cu diaaetre u i asri asta dificil da executet, caaa ce face si f ia aai tehnologici o solu tie cu posibilitate da iepire libe Iri a discului abraziv la un capit. Hai tehnologici asta tnsi variant* constructivi la cara discul poata iepi liber la aabela capete ala treptei cilindrica.

La pralucraraa unui arbore cu aai aulta suprafate conice, voluaul da unci necasar pantru raglarea aaifi" nii este aai radus daci suprafetele conice sint caracterizata printr-o aceeapi valoare a conieititii.

Este posibili evitarea rectif id* rii pe o lungiae aai mare decit cea necasari a unai trepte ci Iindr ice, prin crearea unai trepte supliaen* tare, cu o diferenta aici da diaae tru Tn report cu treapta care tre* buie rectificati.

M l 08

Daci la un arbore este necesar se rectifice aai aulta trepte ci" I indr ice, este da preferat si M dopte o aceeapi valoare e razei di racerdare, pantru a evita schiaberea discului abraziv aau coractares frecventi a profilului aceatuie.

TAilul 2,10

00/

W m

unor suprafafa m fnil* t i n m ) M r * d K t t o* l ca r * irab u k n e t f f i e t t * p l a n japlici atac* tuaraa u n o r raglaja supli venter a sau foLostraa unor d i ^ w i t t w r daevata.

chiar a u n o r o p e r a ^ i i d e pzrelucrare propriu- zisd. TotodatS, d e s e n u l d e execu^ie aflat in aa inginerului tehnolog t r e b u i e s d p u n & in e v i d e n t existenfra unor suprafe^e care s& p o a t d fi folosite pentru instalaraa sendfabricatului in vederea p r e l u c r S r i i raecanioe p r i n a^chiere. Da cSl d i n punctul d e vedere al d e s t i n a f i e i sale piesa n u necesitA astfel d e suprafee, pr oie ct an tul piesei va trebui s \ir& ccat d e cerin^ele d e n a t u r e tehnologici, prevdzird elemente speciale (fig. 2 .1 ), prin intermediul c dr o r a s& fie posibilS orientarea piesei; ast fel de e l e m e n t e p o t fi bosaje, g&uri tehnologice etc. Se poate ar&ta, d e exemplu, in sensul ilustrSrii celor afinnate anteri or, c& arborii lungi au p re vA I zute, d e obioei, gduri d e centrare al cSror rol este d e a servi la orientarea piesei intre virfuri, la prelucrcfcrile prin strunjire, rectificare etc. (fig. 2 .2 ). Ui alt exeaplu este cel al unor pistoane, ca Fi02.1 ImbunStfft irea tehnologicitati* unei pies prin prevederea unor eleraento re au prevcfczute supraf e^e in cara fac posibi15 siaplificaraa o* ter ioare, destinate de aseneriantirii semifabricatului pa mapi- nea orientrii semifabricatuna-unaalti pi cre$terea stabiL iti- lui pentru unele prelucrdri prin a$chiere (fig. 2.3). ti i In tiapul prelucririi.

zzzz

SJfl* 2.2. Exaapla da giuri da cantrare pantru oriantaraa Maifabr i cat# Ior intr# virfuri sau Tn vlrf pi in aandrina universal!.

151

Tabalul 2.11

^ lit unor

da ootr.

Coaentariu

In cazul unai piu caral suportl preluoriri 9 H pini-unelte diferite, H duL da aaplasare I cotalor poate evidantia acalle cota cara trebuie cbtinute pa fiecare aapini fe avantual la flacare fazi.

La pralucraraa unai piase da revoluie fn doui prinderi, aodul da aapla-| sore a cota lor poata ofa* I ri indicatii clare Tn ca-l aa ca privepte ob(inaraa| [diferitelor cota Tn cazul I fiecirei prindari. Repre*| zantaraa piasai Tn pozikia corespunzatoar#calei| [aai iaportanta prindari asta da naturi si daa o liaagine concreti asupra ordinii opera(iilor sau fazelor da pralucrara a unai piese; Tn cazul pie-1 sei din desenul allturat,| la priaa prindere, piesa se fixeazi la exterior, par la cea de-a doua, pa [suprafata ihterioeri, cu ajutorul unui dorn.

n *

Intrucit, Tn practici, I Iexeoplul din dase-1 | aliturat este aai li executarea | i TntTi a giurii stri* j pi abia dupi aceea l a adTnoirii, se recoaandI| raportarea suprafetei prontala, prelucrata cu UdTncitorul, fefci da suata frontal! a piesej In leglturl cu cere se va| ectue reglaree soulei pentru prelucrare pi da care eata aai upor da varifioat diaenaiunea oba| tinuti, ou ajutorul unui publer de adfnciae.

Tabelul 2.11 (oontinuire)

Existent* unor beze de referint* nu fnseamni cl toate cotele trebuie re portat la aceste baza. In exeoplul din figuri, fntruoft fiecere fLanai constituio practic un grup constructiv diferit eleaentele unui asenenea grup sa coteezi In report cu grupul respectiv || nu cu cele ele altui grup constructiv.

+
&

i -O
7 2 90
90

1 8

Daci doui giuri sfnt an plasete siaetric fn re port cu exe piesei, pozi tiile lor nu trebuie ste bilite fe(S de aerginee piesei, ci feti de exe de siaetrie. Justificeree e cestui aod de cotere vizeezi eviteree abaterilor pozitiilor giurilor fn report cu exe de siaetri e piesei,Tn cezul fn cere aerginee piesei este neprelucreti seu prelucreti cu ebeteri aeri. De aseaenee, fn cazul fn cere este iaportanti distente dintre exele celor doui giuri, pozitiile ecestore nu se vor determine prin distan(ele fntre exele lor si o elti suprefeti, ci direct, prin distente dintre exele giurilor. La prelucreree unui arbo* re fn trepte si de lungiee redusi, elegeree unei suprefete frontale ( pe figuri, cee din dreepte) fn celitete de bezi de refer inti feciliteezi verifioaree diaensiunilor de oitre nuncItor Tn tiepul si dupl efeotueree prelucririi*

10

' 2I

1 0 .

21 32 __

Tabalul 2.11 (oonttnuara)

In aflaura tn care at posibil, aa va evita foloslrea Yn calltate da bazl da refer inti a unai suprafete nepralucrate, caractarizate, da obicei, prin abatarl relatlv aarl de pozltie sau da foral.

In sfirit, pot exista cazuri in care semifabricatul este completat cu elemente necesare fixSrii in dispozitive, pentru prelucrarea precise a unor suprafete. De exenplu, piesa din tigura 2.4 este prevdzutd cu o treaptS conicd suplimentarf, a cfirei e x i s t e n t permite prelucrarea cu fixarea p iesei, pe por^iunea respective, intr-un dispozitiv. Buca din figura 2.5 dispune de doua teiri canice interioare, la ambele capete, pentru a fi posifaiia orientarea i fixarea semifabricatului intre vir furi, in vederea executorii unei strunjiri exterioare de finsare.

r-.fK3S j\>S& i

u
M Fig. 2.3 Prevederea unor elemente care uraeazl a fi utllizate ca ba za de orientare la prelucra* rea aecanlci prin apchiere Fig. 2.4 Pies! previzuti cu o traap* tfl conici supIiaentari,pen~ tru fabunititirea conditii' lor de fixare tn dispozitiv

D. Prescrierea ra^icnalA a tolerantelor i a rugozittffcilcr suprafe^elor prelucrate Desenul de e x e c u t e trebuie s& cuprircl& toate da tele privind tolerantele i rugozitatea diferitelor suprafefce. Examinarea desenului de c&tre tehnolog, din acest punct de vedere, nu trebuie s S l se limiteze ins& la atit; este necesar ca inginerul tehnolog s& verifice juste^ea prescrierii diverselor tolerant* i rugozitd^i, cunoscut fiind faptul cd prin utilizarea unor tolerance i rugozitd^i sc&zute se poate ajunge la cretari i*

portante ale oosturilor de fabriaa^ie. Evident, o asenenea verificare are un caracter destul de conplox, ea implicind lntelegerea de c&tre tehnolcg a rolului functional al piesei In (jiscutp-e. 0 asenenea verificare este mai dificil de efectuat In Xipsa altor axponente ale documenta^iei de baz&, adic& atunci cirti la dispozi^ia tehnologului se afl& doar desenul de executie. Diversitatea oandifciilor de func^ionare a suprafe^elor pieselor a generat o gamfi largfi de combinaLi ale toleran^elor i a rugozitA^ilor suprafe^elor. Citeva recomandSri, utile tehnoloIgului la verificarea prescrierii rationale de c&tre proiectant a fig. 2.5 ImbunStStirea tehnologicititii i a rugozitA^ilor, sub espectul formei construc Itoleran^elor tive a unor buc^e, prin preve~ pot fi intil unn&toarele: 1, Pentru suprafet^ele a$a~ vederea unor suprafete conica interioara, pentru orientarea zise libere ale pieselor, suprafe^e care nu determine parametrii fntre vTrfuri, la atrun]irea I de funcfcianare a produsului, toexterioarl de finisere | leran^ele la dimensiuni nu trebuie s& fie prescrise la valori mai mica decit cele corespunzcLtoare preciziei eoonomioe. Parametrul de rugozitate Rf, pentru P^Uprafe^ele libere, are de obicei valori mai raari decit 6,3 Aon; pentru ^onditpi de aspect sau de cretere a rezisten^ei la I caroziune, se admit totui valori mai sc&zute ale parametrului R,; 2. Pentru supraeele utilizate in prooesul de prelucrare ca baze de orientare, toleranfcele dimensiunilor se incadreazd c t e regulcL in treptele 8.. .12 de predzie ISO. De re^inut este faptul cS pot exista situa^ii in care toleran^ele aoestor diaensiuni sint mai mici decit cele corespunz&toare preciziei eV oonomice; 3. Pentru suprafeele principale, adioS acelea care deterniina parametrii de funcionare a utilajului, toleran^ele prescrise \ in cont de carxiitiile respective de func^ionare; 4. Rugozit&tile suprafe^elor de orientare i ale suprafeW o r principale sint influen^ate de natura oontactului la care 4 sint supuse respective!e suprafe^e: pentru contact fix, paramede rugozitate R# se va incadra in limitele 6,3...1,6 //m, || pentru contact mdbil Ra= 0 ,8 ...0,05 /jm/
E. Gradul de unificare si de normalizare a pieselor Se consider^ c& o piesA este cu atit mai tehnologioft, cu Genuine mai multe elements reglementate prin standards i ^?rTne; respectirxi o asemenea oerin^A, se poate ajunge, de exeml | B la reducerea num&rului total de diametre i lungimi difeI
155

rite, cu posibile efecte asupra micorSrii num&rului scul*^ a^chietoare ?i al verificatoarelor. Extinzind domeniul da val#- ' j bilitate a primei afirmatii, se poate canstata cS tehnolog j ^ tatea unui produs (ansamblu) este mai bunS dacS aoesta un numSr mare de subansambluri sau piese standardizate i Pentru obinerea unei evaluSri cantitative a tehnologicitS^ii din acest punct de vedere, se recurge la un indicator v, stabilit ca un raport intre numSrul de elemente unificate n si numSrul total de elemente N: n Y -----(2.1) N 2.1.2 Caracterul productiei i mSrimfla l o t u l u i . 0 jjn tanfS hotSritoare asUpra elaborarii prooesului t e h n o lo g ic r e v i ne cunoaterii caracterului produc^iei i m&rimii l o t u l u i . in raport cu caracterul produc^iei (producfcie individuals, de serie mica, mijlocie sau mare, de masS), se indicS a le g e re a unor metode de prelucrare mai productive sau mai puin p ro d u c tiv e , plecindu-se insS i de la evaluarea costului de f a h r i c a ^ i e * ,3 In cazul unei producfcii individuale sau de serie m ica, se va recurge la o proiectare mai puin amSnuntitS a procesulU i tehnologic, la maini-unelte universale, la cadre c u o c a l i f i care mai ridicatS. In acelai timp, pentru o producfcie de raasa, este recoroandabilS utilizarea unor metode de mare p r o d u c t iv i t a te, implicind existen^a ma inilor-unelte speciale, a u n e i p ro iectSri detaliate a tehnologiei de prelucrare etc. I n t r e cele douS situa^ii se vor afla evident cazurile product^iei de serie mijlocie fi de serie mare. In ceea ce privete atribuirea caracterului de p ro d u ctie individual^, de serie sau de masS, o anumitS c l a s i f i c a r e se poate face pe baza greutS^ii i a numSrului pieselor ce urroeazS a fi executate (tabelul 2.12). Nu numai caracterul produciei exercitS insS influents a~ supra elaborSrii i desfSur3rii procesului tehnologic, ci mSrimea lotului. AceastS influents se manifests pe de o parts in mod direct, prin modificarea panderii timpului de pregStire-incheiere din tinpul pe bucatS, in cadrul normei de tiap# iar pe de altS parte, in mod indirect, fiini afectate fcndurol de investitii, ciclul de fabricate, tinpul de a$teptare a se* mifahricatelor etc. De altfel, in literatura de specialitate gj xistS numeroase rela^ii legate de determinarea a^a numitului lot cptim, care sS asigure un minimum al cheltuielilor < 3 b brica^ie, in corditiile unei productivitSti cit mai mari.

rabalut 2 .1 2

l U b l U r t * u rac ttn jlu ) product

Caractarul productiai Grata, buc/an Product ie individual! productia d* aar ia a i d


P ro d jc tie

Piaae Mijlooii, buc/an Pin! la 10 o o o CJ Uyoare, bua/an Pin! la 100 100...500 500...1000 5000...50000 Pasta 50000

Plni la 5 5...100 100...300 300...1000


Pasta 1000

de saria aijlocie
a a re

200...500 500...5000 Pasta 5000

producti* de saria | Product ia de nasS

2.1.3 D e s enu l d e execu^ie a semifahricatului. In momentul trecerii la proiectarea tehnologiei de prelucrare mecanicSL, inginerul tehnolog trebuie s3 dispunS deja de o serie de date privind sendfabricatul folosit i de obicei chiar de desenul Bp ifa br icatului. In cazul semi fahricatelor ojbtinute prin laminare, de reguld, se renun& la existenta unui desen al semifalrioatului, pe n t r u elaborarea tehnologiei de prelucrare mecani11 prin a dhiere. | Stabilirea naturii semifahricatului se face prin consultarea unor tehnologi special i^ti in prelucrSri la rece i la cald, jp baza unei analize tehnioo-eccnomice. Aceste analize au in vedere eccnomicitatea ob^inerii semifahricatului, calitatea acestuia, dar eccnomicitatea generals a realizarii piesei fi nite. Se cunoa te faptul cS. este posibilS realizarea unui semifahricat in cxandilpi. ecanomice avantajoase (semifabricat caracterizat d e obicei printr-o precizie dimensional^ i de formS redoscL), d ar care n u permite Qbfenerea la un cost scSzut a pie sei finite, ceea ce n u s-ar intimpla dacS s-ar utiliza un se^ i f a b r i c a t c u u n cost ceva mai ridicat. Toate acestea subliniazS importan^a ce trebuie acordatS analizei i stah~i.Ii.rii ra tionale a tipului semifahricatului. Desenele d e execu^ie pentru semifabricatele abtinute prin t u m a r e i p r i n matrrfare sau for jare la cald se elatoreade obicei, d e cStre tehnologi specialist! in prelucrSri la Caid, ajungiivi apoi la dispozi^ia tehnologului in ale cSrui a^iixi^ii se afl& proiectarea procesului tehnologic de prelucraH *canicS prin a$chiere. In report cu natura i cu desenul cancret al semifahric*tului, se stabilesc traseul tehnologic de prelucrare prin adispozitivele necesare, parametrii regintului de lueru De re^inut este faptul c| la analiza desenului seraifaiS^tului, tehnologul trebuie s& aoorde aten^ie prelucrabilig K f materialului in aoeastd fazfi, pentru a recamanda, eventu157

al, aplicarea unui tratament termic pentru ameliorarea prelucarabilitatii prin afchiere; a se vedea, In acest sens, cele H rfitate in subcapitolul 2 .1 .1 , In legSturS ou prelucrahLUtataa prin afchiere. 2.1.4 E3cdpamentul tehnic dispanihi 1. Pentru proiectarea procesului tehnologic de prelucrare mecanicfi, este necesar s& se cunoasc nivelul de dotare fi posibilitatile de canpletare In viitor a bazei materiale a intreprinderii cu inafini-unelte, scule, dispozitive, verificatoare. In ceea ce privefte existen^a sau inexisten^a unei anumite dotciri cu echipament teh nic a unei intreprinderi, pot fi eviderrfiate douct situafcLi distincte: a) In cazul unei intreprinderi existente, inainte de a se trece la elaborarea tehnologiei, inginerul tehnolog trebuie sa cunoascd in principiu echipamentul tehnic din inzestrarea intreprinderii, intrucit in func^ie de acest echipament urraeaz3 a fi proiectat procesul tehnologic; b) Pentru o intreprindere ce unneazS a fi construitS, proiectarea in principiu a tehnologiei de obfrinere a celor mai importante produse este aceea care determine achizitianarea di feritelor utilaje, scule etc.; in acest caz, se poate vorbi deci despre o dotare cu echipament tehnic a intreprinderii in raport cu tehnologia proiectata. Revenind la prima situafie, care este, de fapt, fi cea mai des intilnitS, se iirpune sublinierea importan^ei cunoagterii ecfaipamentului trimic existent in intreprindere. Tehnologul tre buie sS fie familiarizat in primul rind cu mafinile-unelte din dotarea sectp-ilor fi cu posibilita^ile acestora. De dbicei, la nivelul atelierelor de ptroiectare a tehnologiilor de prelucrare la rece exists cataloage care cuprind prindpalele caracteristici ale mafinilor-unelte fi anume date privind gamele de turatii, avansuri, curse duble/minut, puterea motoarelor electrice de ac^ionare etc. Important^ este de asemenea cunoafterea acelor caracteristici tehnice ale roainilor-unelte, care Darnl|^| dimensiunile maxime ale pieselor ce pot fi prelucrate; citeva indicatii in acest sens sint cuprinse in tabelul 2.13. In anumite cazuri, prezinta interes pentru proiectarea tehnologiei nu numai tipurile fi caracteristicile mafinilor-u nelte, ci fi modul de dispunere a acestora in cadrul sec^iei de prelucrSri mecanice. Se admite faptul cS o eventual^ dispunere a mafinilor-unelte pe linii tehnologice asigurS careaitii mai favorabile desfSfurSrii procesului tehnologic decit in cazul grupSrii pe tipuri de mafini-unelte, aceasta inset evident fi in raport cu caracterul productiei fi cu mSrimaa loturilor. Este util s& fie cunoscute dispozitivele, sculele fi ve rificatoarele existente, pentru a vedea in ce m4sur& ele pot fi utilizate direct sau adaptate fSrfi cheltuieli prea mari pentru
158

fafcaricafcia altor repere; o asemenea oerinfcfi este de naturf H H R e constructia sau achizi^ionarea unor dispozitive, I unor ^ificatoare sau a unor scule, in candi^ii neecananioe pentru f ^treprindere. 0 examinare atentft i un nivel de cuno^tln^e corespunziI l f f i vor permite, in numeroase situa^ii, ffirf a se apela la mari cheltuieli suplimentare i numai prin executarea de scule, dis1 positive (al cfiror cost este mai scizut in raport cu cel al uj^ei maini-unelte), creterea productivity^!! unor utilaje mai ygchi- AceastS afirroa^ie nu trebuie insS interpretatS in mod jfesolut; inginerul tehnolog trebuie s& aib& in permanent in at0 i^ie posibilitile de modemizare a tehnologiilor, chiar prin canstrucia sau prin achizi^ianarea unor noi maini-unelIq , scule, dispozitive etc.; important^ este stabilirea, pe baza calculelor economice, a momentului in care devine rentabilS jnodificarea, in sensul moderniz&rii, a unei anumite tehnologii de prelucrare. 2.1.5 Nivelul de calificare a cadrelor.Elaborarea docuentaiei tehnologice face necesarS, in unele etape, precizarea qradului de calificare a cadrelor. Se impune deci ca, inainte de a se trece la proiectarea tehnologiei de prelucrare mecanica, tehnologul s3 fie in posesia unor date privind calificarea ca3relor existente. In funcfcie de acest element, se stabilefte o asemenea variants tehnologici incit sSl fie posibilcL realizarea produsului in condi^iile prescrise de proiectant, dar la un cost cit mai scSzut. Ridicarea nivelului de calificare a cadrelor trekuie s1 csonstituie o problem^. inportanti pentru fiecare intreprindere, aceasta avind insemnate consecin^e asupra costului i productiviti^ii prelucrSrilor. 2.1.6 Alte ocndii de lucru.In afara factorilor enumeraL anterior i care, de obicei, sint factorii a cSror cunoatere este necesarS inainte de a se trece la elaborarea procesu lui tehnologic de prelucrare mecanicS prin afchiere (desenul de 6 execu^ie a piesei, caracterul producfiei i mSrimea lotului, ecbipamentul tehnic disponibil, desenul semifabricatului, nive lul de calificare a cadrelor), exists situa^ii in care pot apa ce elemente suplimentare, de care trebuie s& se in cent in I proiectarea tehnologiei. Astfel, de exemplu, se cunoate faptul de obicei, in stabilirea tehnologiei, se are in vedere, cu precSdere, criteriul economic, in sensul ob^inerii unei piese $$ un cost cit mai sc&zut. Pot apare insS i cazuri in care es te absolut necesarS efectuarea unor prelucr&ri in condi^ii de Prductivitate maximS, pentru a evita aa-numita "^trangulare produc^iei in locurile "inguste1 1 . Intr-un asemenea caz, se lnP j ne Qb^inerea unui numfir maxim de piese in unitatea de timp,

Tabelul 2.13

Carecteristici tohnice (diaenaiunf) ale Bapinllor-unelt*, oere Iiniteazl dinenaiunile u x i M ale sef abr icatelor oa pot ft preluorate

1 Ma$ina-unealt! I Strung

Dtmensfuni

Inlltimea vfrfurilor Distanta maxims Tntre vfrfuri Dimensiunile degajirii din batiu Diametrul alezajului din arborele principal Diametrul maxim de strunjire Diametrul alezajului din arborele principal Lungimea maxima a curse 1 de avans Diametrul naxio de gfiurire Distante de le coloan! pin! la arborele principal Distance maxim! Tntre arborele principal ?i nasi Dimensiunile mesei La ma?inile orizontale: distanta maxim! de la mas! ptnl la ar* borele principal La ma$inile verticale: distanta de la arborele principal pin! la ghidajul mesei Diametrul arborelui principal Distanta de la arborele principal pin! la mas! Dimensiunile mesei Deschiderea dintre coloane (sau lungimea consolei) Lungimea maxim! a cursei Lungimea maxim! a cursei Dimensiunile mesei Distantele (maxim! ?i minim!) de la mas! la ghidajele berbecului portsoul! In!ltimea vfrfurilor Distanta maxim! tntre vtrfuri Diametrul maxim de rectificare Dimensiunile mesei Distanta dintre discul de rectificat ?i mas!

Strung revolver Strung automat

Marina jap g!urit

Marina de frezat

Marina -de alezat frezat Marina de rabotat

Marina de mortezat Marina de rectificat rotund ex terior


I Marina de recti**

I ficat plan

chiar cu riscul unei eventuale cre^teri a costului fabrica^iei. Tehnologul trebuie s3 cunoascS totodatcL nu rlumai echipamentul tehnic disponibil, ci i nivelul de utilizare a acestui echipament; de exemplu, se impune cunoaterea acelor ma^iniunelte cu grad mare de incSrcare, fie pentru stabilirea unor posibilit&fci de cretere a productivit&ii lor, fie pentru evitarea folosirii lor in fabrica^ia unor categorii de piese prin inlocuirea prelucrSrii pe aceste maini cu alte procedee sau cu prelucr3ri pe maini-unelte similare.

2.2 siamjjumt t f t auuuBiHJNj.i OPEKATIILGR DE y i l PRIN ASCHTERE

0 etapS important# in proiectarea prpcesului tehnologic da


5 determinarea

structurii

Lg -t--- 1 ----- v ; ^jnologice necesare execujjrii pieselor este in strinsfi legSturfi de (xndi^iile tehnicoflmcfcicnale prescrise aoestora. OperafcLile tehnologice se pot gjupa in: opera^ii de degroare, opera^ii de finisare i ope r a ^ de netezire. In cadrul unui prooes tehnologic se pot preygjea opera^ii din categoria celor arfltate mai inainte sau se poate renun^a complet la prescrierea uneia sau chiar a tuturor EJtegoriilor de opera^ii tehnologice, suprafafca piesei r&ninind in starea rezultata din procesul de semifahricare. 0 corecta succesiune a opera^iilor se stabilete atunc gjni se ine seama atit de condi^iile tehnice, care asigur pogjtalitatea realizSrii lor, cit i din consjderente economice, care asigur& cheltuieli minime de fabricate. Numirul variantelor unui proces tehnologic de prelucrare necaniccL prin a^chiere va fi cu atit mai mare cu cit numSrul pjprafe^elor piesei este mai mare; acest nura3r al variantelor se poate determina cu rela^ia:
(2.2)

in care k reprezinta numSrul operatp.ilor tehnologice. Un rbl important in elaborarea proceselor tehnologice il are modul cum vor fi realizate opera^iile tehnologice: pe baza Eincipiului diferen^ierii operat-i.ilor sau pe baza principiului ooncentr&rii opera^iilor de prelucrare. Alegerea principiului da realizare a operafciilor se face in concordant^. cu volumul ?produc^iei i dotarea tehnicS cu utilaje. DacS se utilizeazd principiul ccncentrSrii operat-i ilor la |relucararea mecanicS i sint realizate simultan "m" opera^ii Kdmologice elementare, in acest caz numSrul variantelor procesului tehnologic, cu diverse succesiuni, vor scSdea: m k! (k-m) !m! Spre exemplu, in cazul aplic&rii principiului diferen^iejii opera^iilor, la prelucrarea unei piese, la care sint de realizat ase operat^ii, numSrul variantelor de prooes tehnologic, || conformitate cu rela^ia (2.2), va fi de 720; dacd pentru a0eea i piesS sint realizate simultan un numfir de patru opera^ii olementare, numSrul variantelor de proces tehnologic va fi egal (2.3)

wu xa ij l t i oeuca raj.aya.cu. tm ia j / Aoeste variants de real izare a unui proces tehnologic p*i_ tru o piesS conduc la existen^a, chiar in cadrul aceleiagi i*>|ne, a mai multor process tehnologice. Proiectarea prooeselor tehnologice i in special 8tabill~ rea succesiunii operatiilor de prelucrare i a continutului acestora se efectueazS pe baza unor principli care conduc in fi nal la reducerea num&rului variantelor tehnologice, apropiiixjule de varianta optima din punct de vedere economic. Aoeste principli sint: 1. in cazul cind piesa nu poate fi executatfi ccnplet dintr-o singurS opera^ie, atunci se recomandfi ca la prima operable a procesului tehnologic s3 fie prelucratfi acea suprafafi sau, in cazul cind este necesar, acele suprafe^e care vor servi drept baze tehnologice pentru opera^iile ulterioare; 2. Operatiile sau fazele in tinpul c&rora exists posibilitatea depistSrii unor defecte de semifabricare (porozitati, fisuri, necmogenit&ti etc.) se recomanda a fi executate pe cit posibil la inceputul prelucrSrii; 3. Daca baza de aezare nu coincide cu baza de mSsurare, este necesar ca in operatiile urmStoare s3 se realizeze neaparat baza de ra&surare prevSzuta pe desenul piesei; 4. Se recomanda a se realiza mai intii degroarea suprafetelor i apoi finisarea lor; 5. Daca in timpul realizarii piesei rigiditatea acesteia se poate schimba, atunci este indicat a se executa mai intii acele operatii care nu conduc la micorarea rigiditatii piesei; 6. La piesele de revolutie se vor prelucra mai intii suprafetele cilindrice sau conice i apoi se vor executa suprafetele frontale; aceasta recomandare apare necesarS in scopul re alizarii dimensiunilor de lungime ale pieselor; 7. In cazul pieselor cu mai multe dimensiuni tolerate se va avea in vedere ca ordinea operatiilor de prelucrare s3 fie inversa gradului de precizie; o suprafatS cu precizie ridicati se va prelucra inaintea altor suprafe^e de precizie mai mica, intrucit aceasta este susceptibiia de a fi rebutata; 8. Pentru iniaturarea cheltuielilor legate de transportul j interoperational, in situa^ia auplasarii ma^inilor dupa tipul prelucrarilor, se vor grupa opera^iile identice; 9. Executarea gaurilor, canalelor de pana, a canelurilor, I a filetelor etc. se recomanda a se aplica catre sfiritul pro cesului tehnologic, in scopul evitarii deteriorarii cu ocazia transportului interoperational; 10. In timpul elabor3rii semifabricatului pot lua natters J tensiuni interne; in acest caz este indicat ca intre opera^iile de degroare i cele de finisare sa existe un anumit tinp pen* tru a se elimina aceste tensiuni ( pe cale naturalfi sau artifi" ciaia);

IX. Succesiunea qpar&tiilor tehnologice va fi astfel adoptatfl, incit s& se obtinfi un tiiqp de bazi minim ( pe baza mic$orSrii lungimii cursei de lucru); 12. Este indicat ca la prelucrarea unel piese s& se utilizeze cit mai purine baze tehnologice, pentru a se reduce numSrul de prinderi i desprinderi, care atrag dupS sine erori de prelucrare i tiirpi auxiliari mari. Un proces tehnologic bine intoanit va trebui s 3l respecte urmfitoarea schema de succesiune a opera^iilor: -prelucrarea suprafe^elor care vor canstitui baze tehnolo gice sau baze de mSsurare pentru qpera^iile urm5toare; -prelucrarea de degroare a suprafe^elor principals ale piesei; -finisarea acestor suprafe^e principale, care se poate executa concomitent cu degroarea; -degroarea i finisarea suprafe^elor auxiliare; -tratament termic (daca este impus de condi^iile tehnice); -operatii de netezire a suprafeelor principale; -executarea dpera^iilor conexe procesului tehnologic (cintariri, echili.brSri etc.) -controlul tehnic al calitatii; in unele situafcii pot fi prevSzute operatii de control intermediar dupS opera^iile de important majora, pentru a evita prelucrarea in continuare a unei piese care nu este corespunzatoare din punctul de vedere al calitatp.i. Dup3 stabilirea succesiunii opera^iilor fi fazelor este necesar a se alege metoda prin care urmeaza a se realiza operaIpa sau faza respective i apoi sfi se determine numSrul de operaii sau faze necesare realizarii piesei finite. Alegerea metodei de prelucrare se face tinind seazna de urmatorii factori: productivitatea mafinilor-unelte existente sau a liniilor tehnologice, candi^iile tehnice impuse piesei, marimea coeficientului de precizie total, inpus, ce trebuie realizat in urma prelucrarii fiecSrei suprafefce in parte. Coeficientul de precizie poate fi calculat cu expresia: ktot = ----TP

(2.4)

in care Tsf reprezinta toleranfa semifahricatului, in micrometri; T - toleranfca dimensiunii, pentru, suprafa^a respectiva, de dbtinut in urma prelucrarii, in raicrometri. La alegerea metodei de prelucrare un rol important 1 are numSrul opera^iilor ce trebuie realizate i indicii tehnicoecanoniici ce pot caracteriza fiecare mod de prelucrare. Valoarea coeficientului de precizie total se poate ob^ine prin cotnbinarea diferitelor metode de prelucrare pe diferite
163

*tot 3 k i k 2'k 3 "*'*n'

(2.S)

in care 21 reprezintS numSrul de cpera^ii ( r e a l . i z a . t e p r i n B f p rite prooedee) necesare executSrii siiprafefcei, p e n t r u 9 s e o b ine precizia impusS. Pentru determinarea metodelor d e p r e l u crare se procedeazS In felul urmStor: - se determine valoarea coeficientului total de p r e c i z i e folosind rela^ia (2.4), unde toleran^a semifabricatului se p o a te cine din standards, iar cea a suprafe^ei de pe desenul d e execu^ie al piesei; - din analiza tabelului 2.14 se opteazS pentru unui din procedeele care poate oferi rugozitatea impusS de proiectant pe desenul de execuie al piesei; alegerea se efectueazS in raport cu posibilitatea realizSrii, prin procedeul respective a preciziei dimensionale i de formS; - se calculeazS coeficientul de precizie al fazei respec tive (kj); dacS valoarea calculate este cel puin egalS cu va loarea coeficientului de precizie total, suprafafa se considers terminatS; - in cazul in care coeficientul de precizie calculat este mai mic decit coeficientul total, se vor cSuta alte metode de prelucrare care,\ in baza rela^iei (2.5), vor trefcui sS ofere o valoare a coeficientului de precizie total mai mare sau cel putin egalS cu cea calculatS cu rela^ia (2.4). In vederea calculSrii coeficien^ilor de precizie intennediari, se vor folosi tabelele 2.15; 2.16; 2.17; 2.18, care dau corespondent intre toleran^S, clasa de precizie (ISO) i rugozitate. Exesnplu de calcul Se considers cS este necesar a se exe cuta piesa reprezentatS in figura 2.6 dintr-un semifabricat laminat la cald. Se adop ts, din STAS 333-86, un diametru de urmStoarea valoare: 4 > 3 o ! J ; ? mm. Suprafa^a de diame tru mai mare rSmine neprelucrat3,iar cea de diametru 4 > 2 5* 0 ' 0 2 1 mm va trebui abinutS, prin diferite procedee, din semifabricat. In vederea gSsirii metodelor de prelu crare a acestei suprafe^, se va prooeda in felul urmStor: Se calculeazS mai intii coeficientul de precizie total:

O h

- -------

N l I
*0 60
*

Fig. 2.6 Schita piasei pantru exemplul considerat

Tl f 1200 --- ---- -------- 57,14


Tp 21

Din analiza t e g l l B 2.14 se poate canstata c8 rugozita tea impusa suprafe^ei respective (Rt =0,8 tm) poate fi realizati prin mai multe procedee. Din toate, insS inind seania de samifatoricatul ales, precum fi de forma piesei, merita a se lua in considerare strunjirea de netezire, rectificarea de finisare fi honuirea exterioara. Dacfi se considers ca operate finals rectificarea de fini sare (care permite sS se ob^ina fi precizia dimensional^) fi daca se irapune fi condipa ca din operaLa precedenta (rectifi carea de degrofare-tabelul 2.15) s3 nu rezulte o tolerant^ mai mare de 45 /an ( clasa a 8-a de precizie-tabelul 2.18), se poate asigura un coeficient de precizie egal cu: Tr,d 45 f c , - ----------- I 2,14 ,
Tr.f 21

tn care Tr d reprezinta toleran^a la operatia precedenta rectificSrii die finisare, adica rectificarea de degrofare, in /an; Tr f-toleranta obtinuta la rectificarea fina fi care este egaia cu toleran^a piesei. Se poate constata ca valoarea coeficientului || este inferioara coeficientului de precizie total fi deci vor mai trebui efectuate alte prelucrari, care sa asigure obtinerea unui coe ficient de precizie intermediar egal cu: 57,2 ----------------I 26'72 k, 2,14 I Configuratia piesei permite efectuarea unei strunjiri de degrofare, care poate asigura o toleran^a la diametru egaia cu T d =280 /an (vezi tabelele 2.15 si 2.18). In acest caz coeficientul de precizie va fi: Ts f Ts. d 1200 = 4,28 280

Se poate observa ca cele doua metode vor asigura un coefi cient de precizie egal cu: ka =kt kj=2,144,28=9,15 , ceea ce in comparatie cu 57,14 este mult prea putpn. Mai sint neces&ra prelucrari pentru a se ob^ine un coeficient de precizia egal cu:

IS 57,14 k 2 3 ----- S ------- - 6,25 k. 9,15 0 strunjire de finisare care s asigure o tolerant egals cu 84 H ar apropia mult valoarea coeficientului de precizie intermediar de cel total"(conform tabelului 2.18 strunjirea de degrofare este in clasa a 11-a de precizie, iar cea de finisare in clasa a 8-a; in canformitate cu datele din tabelul 2 .15, pentru diametre cuprinse intre 18 si 30 mm, toleran^a este de 84 urn): T,.d 280 k3 | ----- | ---- I 3,33 T,.f 84 Cu aceastS mSrime, coeficientul intermediar devine: It = kj'k^kj 30,5 Intrucit aceastS valoare nu este mai mare sau cel mult egalS cu coeficientul de precizie total, va fi nevoie de incS o prelucrare care s& asigure o precizie egaia cu: Kot 57,14 k j3------- | ------ = 1,87 k 30,5 AceastS valoare a coeficientului de precizie poate fi atinsS printr-o rectificare de degrofare, dacS se impune ca la operatia precedents toleranfca sS fie de 84 jum: k4 ---------- ---| 1,86 Tr. d 45 Afadar se poate canstata cS precizia de prelucrare impusS se realizeazS, dacS se efectueazS urmfitoarele prelucrSri prin afdhiere: strunjirede degrofare, strunjire de finisare,recti ficare de degrofare, rectificare de finisare. Coeficientul de precizie va fi: 1 1 11 1111 45 84 280 1200 hot | ------------------- ------------------ i I 57.14 Tr.f Tr.d T.f Ts.d 21 45 84 280 In tabelele 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 sint prezentate exemple de trasee tehnologice ale diferitelor piese ce se prelucreaz& in productie de serie mica sau de serie mare. Un model de plan de cperatii, pentru operatia 1 din tabe lul 2.21, este prezentat in anexa 1.
166

Tabalul 2 . 1 4

Co r e L a t i a dint re caractariaticile diferitelor procedaa de pralucrara a m*irft*lor pi rugozitataa a M s t o r a prelucrare

Procedeul de p re lu c ra re

P a ra c ta ru l p re lu c r ir i i

V a lo r ila r u g o z i t l t i i , In

im

Tu rn a re Tn n ia ip Tu rn a re Tn c o c h i l i Tu rn a ra sub p ra a iu n a F o rja re lib e r a F o r ja re fn n a t r it *

S a b la ra L a a in a ra la c a ld T ra g a ra la race E x tru d a ra O a b ita ra

167

cu c u t i t cu fa ra a trS u

S tr u n jir a e x te rio a ra

Degropare Sen i f in i ta re F in ia a ra F o a rte f i n i Degropare S e a ifin ia a ra F in ia a ra F o a rta fin a A la z a ra cu c u t it u l Dagrofara F in ia a ra F o a rta f in a

S tru n jire in te rio a ri

F ra za ra c ilin d ric a

a b e lu l 2 .1 4 B 8 3 B H I

166

T ib lu l 2 .H

(.c a n tta u a r * )

Rectif icare plana Rodere

Degrofare F in is a re Foarta f in a Degropare S e m ifin is a ra F in is a re Foarta f in a S e a ifin is a ra F in is a re Foarte f in a P re a la b ila Medie F in is a re Foarte f in S Degrofare F in is a re Foarte f in a

Honuire

L e p u ire

im
L u a tru i re P r e lu c r a r i neconvent ionale

Preliminara Final a
E le c tro e ro ziu n e de degrofare E le c tro e ro z iu n e de f in is a ra P re lu c ra ri e le c tro c h in ic e P re lu c ra ri cu u ltra s u n e te

Rulare

Tabalul 2.15

Tolerana T , p , pantru diaensiuni da la 1 pfrifc la 500

( STAS 8101-68 )

Traapta da p re c iz ie Diaensiunea noaineia, m m 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


1 6

Peste 1 la 3 Paste 3 la 6 Peste 6 la 10 Peste 10 la 18 I Paste 18 la 30 Peste 30 la 50 Peste 50 la 80 I Peste 80 la 120 Peste 120 le 180
bS b

4 5 6 8 9 11 13 15 18 20 23 25 27

6 8 9 11 13 16 19 22 25 29 32 36 40

10 12 15 18 21 25 30 35------ 40 46 52 57 63

14 18 22 27 33 39 46 54 63 72 81 89 97

25 30 36 43 52 62 74 87 100 115 130 140 155

40 48 58 70 84 100 120 140 160 185 210 230 250

60 75 90 110 130 162 190 220 250

100 120 150 180 210


0 * r>

140 180 220 270 330 390 460 540 630 720 810 890

250 300 J 360 430 520 620 740 870 1000 1160 1300 1400 | 1550

400 480 580 700 840 1000 1200 1400 1600 1850

600 750 900

I I I

1100 I
1300 1600 1900 I I

250 300 350

2200 I
2500 2900 3200 3600 4000 I I

400 460

S IpSi

j I I I

Peste 180 la 250 Peste 250 la 315 Peste 315 la 400 Peste 400 la 500

| 1 |
320 360 400

520 570 630

2100
2300 2500

j
I

S 970

O b se rva tie : V a lo r ile to le r a n t e lo r d in ta b e l s ln t v a la b ile a t i t pantru p re lu c ra re a si4> ra fe (e lo r de re v o lu tie e f t pi

it

Tabelul 2 . 1 6

Tolaranta T, p t n t r u d i M n s i u n l p n t a 500 p l n a la 5000

171

T a b a lu l 2. 17

C o r a la t f a in f o r a a t iv a d in t r a r u g o z it a t a

91

p r a c i z i a d ia a n s io n a la

Tabelul 2.18

Coreapondanta dintre trupti de precizia pt attodi cb prelucrare

Natoda da praluorare 1. Strunjire (exterfoarfl. intarioari) 2. Frazara (oilindrid, plan!) 3. Rabotara 4. Giurire 5. Adfncire 6. Alezare

Caraetarul preluorlril dagropara finiaara foarte finl (cu diamant) P dagrosara ' finisara foarte fini dagropare " finisare

Treapta da preoisfe 10,11,12,13 7,8,9,10 5,6,7 9,10,11,12 8,9,10 7 10,11,12 8,9,10,11 9,10,11,12 8,9,10,11,12 i
\

degropare finisare - foarte f ini degrofare finisare foarte finl * medie * finl " cu filiera -cu cut it pieptene, frezere * rectificare prelucrare cu scule din Rp sau CM rectificare
t

6,7,8 6,7 5,6 7,8,9,10 6,7,8 5,6,7 6,7 5,6 6,7,8 6,7,8 5,6,7 6,7,8,9,10 5,6

7. Rectificare

8. Honuire Lepuire Rodare 9. Filatare

10. Danturare

jtbservat ie: S-a notet cu Rp otelul rapid pi cu CM - carburi metal ice. Tabelul 2.19 Succesiunea cperatiilor da prelucrare a unui arbore da electroaotor, in condi(iile unei product ii da serie Bare Schita piesei Schita senifabricatului

Denuoirea operatial (fazai)

Schita da prelucrare

Mapina-unealtl folositi

Tabalul 2.19 (contlnuara)

FREZARE-CENTRUIRE Frezara simultani la aabala capata

CantruIra simultani la ambala capata STRUNJIRE DE OEGROSARE Strunjire pa o parta Strunjire pa cealalti parte

Hapfna de freiat oantruit

OB

Strung aulticutite

STRUNJIRE DE FINISARE Strunjire pe o parte Strunjire pe cealalti parte CONTROL INTERMEDIAR STRIERE (ZIHTARE)

o e

3 0 0 -

Strung aulticutite

O R

O S & -

Hapina de atriat

RECTIFICARE (siaultani pe toate suprafetele)

0 B | -| -t if f e d

Hapina da rectificat siaultan

CONTROL INTERNEDIAR FREZARE CANAL DE PANA Mapina da frazat

174

Tabalul 2.19 (oontinuara;

(fn zona zfatatl)

PtElME TOLE

10

STRUNJIRE TOLE

f----. L. .1 I } >

Strung
seaiautoaat

11

ECHILIBRARE CONTROL FINAL

12

Tabatul 2.20 tuooaafunaa oparatiilor da pralucrara a unui yuni) conducitor da la atrung, fn oondltiila unai producti i da aaria
Schita saaifabricatului

J. xj L

m
*1330
Sea ifabricat obtinut prin dabitara din bari laainati Hapina-unaalt! folosit!

80V 1130

m J
crt,

Nr,

Danuairaa oparatjai (fazai)

Schita da pralucrara

STRUNJIRE
Strunjira frontal! Cantruira Strunjira frontal! Cantruira
Strung noraal

175

T a b a l u l 2 . 2 0 ( o o n t ^ <trtJ

STRUNJIRE Strunjire Ioca? luneti


Strung
normal

STRUNJIRE DE DEGROSARE Strunjire pa o parte (tn aod succesiv)

Strung normal

STRUNJIRE DE DEGROSARE Strunjire pe cealalti parte (fn aod succesiv)


Strung normal

DETENSIONARE STRUNJIRE Strunjire frontali Recentruire (la ambele capete)


Strung normal

STRUNJIRE DE FINISARE Strunjire pe o parte (fn aod succesiv) Strunjire pe cealalti parte (fn aod succesiv) RECTIFICARE (fn aod succesiv)
Majina da ractif icat rotund Strung normal

FREZARE DE DEGROSARE A FILETULUI

Ha#ina da frezat filete

Tabalul 2.20 (ccntlnuaray

FILETAREA DE SEMIFI*
nisare a filetului

Strung da ffletat

FREZARE CANALE DE PANA

de frezat

Hapina

TRATAHENT TERHIC DE DETENSIONARE RECTIFICAREA GAURILOR DE CENTRARE


Hapina de rectificat gBuri de centrare

14

RECTIFICARE DE FINISARE
Rectif icare in aod succesiv

>

3 K

Marina da rectif icat rotund

15

F1LETARE Prelucrare filet trapezoidal Prelucrare filet triunghiular Strung de filetat

16 17

AJUSTARE CONTROL FINAL

Qbservatie: Schemele de orientara au fost indicate Tn confornitate cu GOST 31107-81

STRUNJIRE Strunjire de finisare (a conului exterior) Strunjire de finisare (a conului din spate)

Strung de cop1at

RECTIFICARE Rectificare de degro?are a suprafe(ei frontala Rectif icare de degrogare a suprafe(ei intarioara

o- -

Marina universal! de rectificat

BROSARE CANAL DE PANA


Ha9 ina de bro^at

Tabclut 2.21 (contlnuare)

D A N T U R A R ED E D E G R O S A R E D a n t u r a r ep r i np i * t r u n d a r a

H a p I n a u n i v e r s a l ! d ad a n t u r a t r o t i c o n i c e

DANTURAREA DE FINISARE Danturara prin rostogolire Hapina universal! da danturat ro^i conice

AJUSTARE CONTROL INTERMEDIAR

10
11

TRATAHENT TERHIC

RECTIFICARE DE FINISARE Rectificare intorioar! Hapina da rectificat interior

12

CONTROL FINAL

180

Tabalul 2.22 SucoitiunM opirattUor da priluorirt prin iiwhUrt dintat* dlindrioa, fn oonditHU unai productIi da aarl* lial
Schita piaaal

Schita aaaifabricatului I 1 I s

rffl^ES

* '

San ifabricat turnat din

fonts Hr. crt.


Denumirea o p a r a p e i

(fazei) STRUNJIRE Strunjira frontal a Strunjira interioari da dagropara Strunjira intarioarl da finiaara Tapira intarioarl Tapira axtarioarl a butucului

Schita da pralucrare

Mapina-unaaltl folositi

Strung noroal

STRUNJIRE Strunjira axtarioarl da dagropara Strunjira axtarioari da finiaara Strunjira frontalfi Tapira axtarioari roatl Tapira axtarioarl butuc

Strung noma I

DANTURARE
Hapini da frazat danturl

HORTEZARE CANAL PANA


Mapini da nortazat

CONTROL FINAL

Qbiairvtia: Schemata da orientare au foat indicate in oonfornitate cu QOST 31107-81.

181

p ((lonpojd
juonitjd ip

|Wn

irup*o ui ' m o j i o
jo^||tjdo Mun|iim| 2'l

|wn

v jii|bI

|jm a|jd

Denunirea o p e r a t ic i C f a z e i)

FREZARE PLANA

STRUNJIRE T)E DEGROSARE S t r u n j i r i f r o n t a le S tr u n jir i in t e r io a r e

S t r u n j i r i ca n a le

WM

STRUNJIRE DE FINISARE S t r u n j i r i fro n ta l S tru n jiri in te r io a r e

FREZARE

Ta b a lu l 2.23 (c o n tin u a ra )

M a tin i da a le za t M fra z a t

l.ll

tCOC*\****

W E

lakwluV. s g H a g ( e o n t ^ T u v a ' )

Vedere din A
GAURIRE G a u rire la 0 1 0 ,2 m m Ta ro d a re H12 G a u rire la 014 m m Ta ro d a ra H16 G a u rire la 0 1 8 ,8 m m

Vedere dm B

Hayini do g&urit

Vedere din C

GAURIRE G a u rire la <>6,7 m m Tarodare M8 Hayini S gaurit

CONTROL FINAL

Cap.3 DEIERMINAREA ADAOSURHXR DE PRELUCRARE SI A DIHENSIUNHXR INTERMEDIARE 3.1 NOTIUNI DE BAZA In constructia de maini, pentru ob^inerea pieselor cu precizia necesarS i calitatea suprafe^elor impuse de ccandiiile funcfionale, este necesar, de obicei, ca de pe semifabricat it se indepSrteze prin achiere straturi de material care constituie adaosurile de prelucrare. Deteminarea adaosurilor de prelucrare este strins legate de calculul dimensiunilor intermediare i al dimensiunilor seraifabricatului. Pe baza dimensiunilor intermediare se proiecteaz& dispozitivele pentru prelucrari pe maini-unelte, verificatoarele de tipul calibrelor, se stabilesc dimensiunile sculelor achietoare la opera^iile (fazele) succesive de prelucrare a g&irilor: burghiu, l&rgitor, alezor etc. Dimensiunile calcu late ale semifahricatului servesc la proiectarea matrifelor ,modelelor pentru execu^ia formelor de tumare, cutiilor de miezuri etc. Stabilirea unor valori optime ale adaosurilor de pre lucrare permite efectuarea calculului corect al masei semifabricatelor i al cansumurilor specif ice de materiale, precum i al regimurilor de a^chiere i normelor tehnice de timp pentru cperatiile de prelucrare mecanicS prin achiere. Pentru determinarea adaosurilor de prelucrare se folosesc urmStoarele metode: a. metoda experimental-statistic^; b. metoda de calcul analitic. Prin metoda experi mental-statistic^ adaosurile de prelu crare se stabilesc cu ajutorul unor standarde, normative sau tabele de adaosuri, alc&tuite pe baza experien^ei uzinelor sau a unor date statistice. Folosirea tabelelor de adaosuri accelereaz& proiectarea proceselor tehnologice, ins& nu prezint# garanfcia c& adaosurile stabilite in acest mod sint intr-adevSr minime pentru condi^iile concrete de prelucrare, deoarece ada osurile experimental-statistice sint determinate f3r3 a tine seama de succesiunea concrete a opera^iilor (fazelor) de prelu crare a fiecarei suprafee, de schemele de aezare a semifabri catului la diferite qpera^ii de prelucrare prin achiere i de erorile prelucrarii anterioare. Valorile adaosurilor experimen186

taj.-statisti.ee sint in multe cazuri mai mari decit este strict jjecesar, deoarece au in vedere candi^ii de prelucrare perrtru care adaosurile trebuie sEL fie aooperitoare in soopul evitArii febuturilor. Metoda de calcul analitic al cdaosurilor de prelucrare, elaborate de V.M.Kovan, se bazeazS pe analiza factotilor care ^termind mSrimea adaosului i stabilirea elementelor campanente ale acestuia pentru candi^iile concrete de efectuare a diferitelor opera^ii tehnologice. Aoeast& metoda permite eviden^ierea posibilit&tilor de reducere a consumului specific de mate rial i de micorare a volumului de munc& al prelucrflrilor mecanice la proiectarea unor procese tehnologice noi i la anali za celor existente. Calculul analitic al adaosurilor de prelucrare permite detenninarea unor dimensiuni intermediare optime la toate opera^iile succesive de prelucrare i asigurS un numSr minim de operafii i faze de prelucrare, necesare ob^inerii ealitefctii prescrise a piesei prelucrate. In comparaie cu valorile adaosurilor determinate experimental-statistic, calculul analitic poate conduce la economii de 6,. .15% din masa nets a piesei. Metoda de calcul analitic se recomandS sd fie utilizatcL indeosebi in condi^iile produc^iei de mas&, de serie mare i de serie mijlocie. Aceasta metoda. se reccmanda, de aseraenea, in construc^ia de utilaje grele, chiar in oandi^iile fabricafiei individuale a pieselor de dimensiuni foarte mari. Pentru astfel de piese, adaosurile prea mari pot conduce la pierderi mari de metal prin achiere; pe de alta parte, la prelucrarea piese lor mari este inadmi sibil rebutul produs din cauza unor adaosuri insuficiente, La produc^ia de serie micst i individual^ a pieselor de precizie medie, cind se schijnba frecvent obiectul produciei i este necesarS o durat3 scurta a preg&tirii tehnice a fabrica^iei, metoda de calcul analitic nu se aplic& de obicei din cauza volumului relativ mare de calcule, de aceea adaosurile de pre lucrare se determine! in acest caz din tabele,STAS-uri, GOST-uri etc. La utilizarea tabelelor trebuie s5 se analizeze daccL conditiile concrete ale procesului tehnologic corespund condj-fciin pentru care au fost alcStuite tabelele normative. In toate cazuriJ.e 'in care existci abateri fa^ci de ccandi^iile tabelelor, adaosurile recomandate trebuie precizate prin calcul analitic. Se deosebesc urmcitoarele noiuni referitoare la adaosul de prelucrare: Adaosul de prelucrare intermadiar este stratul de material 08 se indepSrteaz Sl la opera^ia (sau faza) respective de preluprin a^chiere de pe suprafa^a considerate. Acest adaos se PterminS ca diferen^S intre dimensiunile ob^inute la doufi ope(faze) consecutive de prelucrare a suprafe^ei oonsidera-

Adaosurile de prelucrare pot fi simetrice si asimetrice. Adaosurile simetrice ( b i l a t e r a l e ) sint adaosurile p r e v t e u te pentru prelucrarea suprafe^elor exterioare i interioare d e revolutie (cilindrice, conice etc.) sau pentru prelucrarea simultanfl a suprafefrelor plane paralele qpuse (fig. 3.1).

Adaasul da pocelucrare total e s te stratul de material c e N in d e p S rte a z S p r i n e fe c tu a re a t u t u r o r operatiilor (fazelor) uoc e s iv d d e p r e lu c r a r e p r i n a ^ c h ie r e a s u p r a f e ^ e i considerate, de l a s e m if a b rio a t p in f i l a p ie s a f i n i t e , i n soopul respecterii oond i^ iilo r d e p r e c iz i e a s u p r a f e e i i d e c a l i t a t e a stratului s u p e r f ic i a l. A d a o s u l t o t a l a l u n e i s u p ra fe ^ e r e p r e z in t A , deci, suma a d a o s u r ilo r in te rm e d ia r e n e o e s a re p e n tr u p r e lu c r a r e a com p le t e a s u p r a f e ^ e i c o n s id e r a te .

Fig.3.1.Adaosuri simetrice

Fig.3.2.Adaosuri asimetrice

Adaosurile asimetrice (unilaterale) sint adaosurile prevdzute pentru prelucrarea succesivfi, in faze diferite, a suprafe elor plane opuse, sau adaosuri prevSzute numai pentru una din tre suprafeele qpuse, cealaltd r&ninind neprelucratd (fig.3.2). Din categoria adaosurilor asimetrice fac parte i adaosurile pentru dimensiuni dintre suprafe^ele plane i axe de referin^ ale pieselor. 3.2.MBTCDA DE CALCUL ANAUTIC AL ADAOSURILOR DE PRELUCRARE Calculul analitic al adaosurilor de prelucrare se efectueaz3 numai dupS stabilirea traseului tehnologic (succesiunii opera^iilor) cu precizarea schanei de orientare i a schemei de fixare la fiecare opera^ie i precizarea procedeului de ob^inere a semifabricatului. Pentru fiecare opera^ie trebuie calcula te in prealabil eroarea de orientare i eroarea de fixare, care sint mSrimi ce se includ in rela^iile de calcul ale adaosurilor. Fiecare semifabricat, in funcfcie de procedeul de semi fa188

)jfioara/ sa prezmra la prelucrarea mecanicS cu anumite abateri ^jiwmsionale gi da formSt, abateri de la pozi^ia prescrisi a suggj admisibile.

prafetalr fi defecte de suprafatS etc. Prin procesul de prelu crare mecanicS aceste abateri se inlftturS sau se reduc in limiCa urmare a execu^iei fiecfirei faze de prelucrare, apar, asemenea, i abateri produse de insufi procesul de afchiere, a ciror mfirirae depinde de metoda de prelucrare aplicatS, de regjimirile de afchiere, de erorile geometrice ale mafinii-unelte i de al^i factori tehnologici.

La calculul analitic al adaosurilor de prelucrare se con siders cS mSrimea adaosului intermadiar pentru operat^ia (faza) ocnsideratS trebuie sS fie suficientS pentru a putea fi inlSturate toate abaterile (fazei) precedente de prelucrare mecanicS sau de tratament termic, precum fi pentru ccmpensarea erorii de instalare apSrutS la opera^ia (faza) consideratS. In continuare se vor prezenta succint abaterile rezultate din opera^iile de prelucrare precedente fi din opera^ia de pre lucrare consideratS, a cSror mSrime influenfceazS fi determinS nSrimea adaosului de prelucrare intermadiar.
1. C a lit a t e a s u p r a f e ^ e lo r p r e lu c r a t e e s te c a r a c t e r iz a t S ru g o zita te a s u p r a f e ^ e i i d e a d in c im e a s t r a t u l u i superficial ale c 3 r u i s t r u c t u r e f i p r o p r i e t S ^ i s e d e o s e b e sc d e c e l e ale met a lu lu i d e b a z S . P e n t r u a s e e v i t a m S r ir e a s u c c e s iv S in stratul s u p e r f ic ia l a a b a t e r i l o r d e l a s t a r e a n o rm a ls a m e t a l u l u i de bazS! I m i c r o n e r e g u l a r i t a t i l e f i s t r a t u l s u p e r f i c i a l d e f e c t r e z u lta t l a p r e l u c r a r e a p re c e d e n t s t r e b u i e i n d e p a r t a t e l a p r e l u crarea m e c a n ic S c o n s i d e r a t e .

de

MSrimea micraraeregularitS^ilor suprafe^ei este caracterizatS de inSl^ioea neregularit&ilar profi lului R^, definite in STAS 5730/1-85 fi GOST 2789-73 I InSIfimea neregularitS^ilor profilului dop-ir^P de procedeul de prelucrare prin afchiere, de regimul de afchiere utilizat, de vibrafciile de inaltS frecvenfcS ale mafinii-unelte sau sculei, de proprietS^ile materialului prelucrat (duritate etc.) fi de al$i factori tehnologici. InSllpmea neregularitSLlor profilului R^, rezultatS la prelu crarea precedents, va intra ca element component in rela^ia de calcul a adaosului de prelucrare. La calculul adaosului de pre lucrare necesar efectuSrii primei opera^ii de prelucrare a fiec3rei suprafe^e mSrimea Rj reprezintS inSl^imea neregularitSUlor semifabricatului. /
In stratul superficial, in care datorrtS prelucrSrii prin 9 Chiere se produce deformarea grSun^ilor cristalini, apar tensiuni remanente fi duritatea superficialS se mSrefte. Deci, pe 0 anumitS adincime, stratul superficial se ecruiseazS. La semifabricatele t u ma t e din fonts cenufie, stratul sut^rficial ccnstS dintr-o crusts perliticS, a cSrei zonS exteri 9t^ confine deseori urme de amestec de formare. Pentru lucrul

normal al sculei a?chietoare, adincimea de afchlera trebuia H fie mai mare decit grosimea crustei perlitioe, de aoeea a c w t strat trebuie inieturat oomplet la prima operable de prelucrar a suprafe^ei respective. La semifabricate t u m a t e din o^el S de asesnenea, de fect superficiale sub forme de sufluri ] microfisuri, zone decarburate etc., care trebuie inlSturate prin a^chiere. La semifabricatele matrifate i forjate H t w din oel, stratul superficial poate fi decarburat pe o anumite aiincime i cu oxizi forma^i pe suprafaf& la incSlzire. Adincimea de achiere trebuie sS fie mai mare decit stratul de oxizi i cel decarburat. Prin urmare, stratul superficial cu proprieta^i deosebite in sens negativ fa^e de starea normaie, adice stratul superficial defect, rezultat la prelucrarea precedents, trebuie indep&rtat prin achiere, iar adincimea S a acestui strat va intra ca element component in rela^ia de calcul a adaosului. La calculul adaosului de prelucrare nu se consider^ intreaga adincime a stratului superficial ecruisat prin a^chiere, ci numai adincimea zonei superioare intens deformate. 2. Altd categorie de abateri ale semifabricatelor care influen^eaza mSrimea adaosului este reprezerxtate de abaterile de pozi^ie ale suprafe^ei de prelucrat f a l d e bazele tehnologice, denumite pe scurt abateri spafciale. Dintre abaterile spa^iale fac parte: necoaxialitatea suprafe^ei exterioare (alease ca bazI tehnologic^) cu alezajul de prelucrat la semifabricatele bucelor, cilindrilor i discurilor cu gaure prealabiie; necoa xialitatea treptelor unui arbore fat de fusurile alese ca baze tehnologice sau fa de linia gSurilor de centrare; neperpendicularitatea suprafeei plane frantale fa^e de axa suprafe^ei cilindrice de orientare a semifabricatului; neparalelismul su praf e^ei plane de prelucrat fa^e de suprafa^a plane de orienta re la piese de tipul carcaselor etc. Abaterile spafciale apar datorite erorilor de e x e c u t e i deformerii semifabricatelor for jate i tumate, datorite deformerilor la tratamente termice, precum i din cauza erorilor geometrice ale ma inilor-unelte pe care se execute opera^iile de prelucrare. La prelucrarea mecanice se poate produce de asemenea copier ea la o scare mai mice a abaterilor spa^iale ale se mifabricatelor brute. Abaterile spaiale rezultate din prelucrarea precedente constituie un termen component al relafciei de calcul al adaosu lui. 3. La fiecare instalare a semifahricatului pentru prelu crare pe ma^ina-unealte, pot apare erari de instalare. Dato rite erorii de instalare, suprafa^a de prelucrat initials nu ocupe o pozi^ie invar labile la toate semifabricatele din lot fa^e de scula a^chietoare reglate la dimensiune. Deplasarea suprafe^ei de prelucrat (ini^iaie) care apare datorite acestei e-

T r e b u i e preoizat cS eroarea de instalare se considers In P^lculul adaosului de prelucrare intermediar numai pentru opej-a^ii efactuate pe ma ini-unelte reglate in prealafc&l la dimengiune, deci cind precizia de prelucrare se asigurS prin metoda c^lnerii automate a dimensiunilor. Dace prelucrarea se execute prin metoda indivi^yaie a preciziei este neoesare verificarea iraiLviduaie a poziHei fiecerui semifabricat pe ma ina-unealte i, in acest caz, locul erorii de instalare, in relafcia de calcul a adaosului se introduce eroarea de verificare a semifabricatului, care se datorete impreciziei verificerii rizurile de trasare sau ciirect pe suprafe^ele semif abricatului care se fixeaze pe maipa-unealte. MSrimea adaosului de prelucrare intermediar minim se calculeazS prin insumarea tuturor abaterilor prezentate mai sus. Abaterile spaiale i eroarea de instalare reprezinte vec tori, deoarece au o valoare numerics, o direc^ie i u n sens. Insumarea lor se face vectorial. La prelucrarea suprafe^elor plane cei doi vectori sint coliniari, deci:

rori t r e b l e s a rie conpensata printr-un element, component suolimentar al ad a o sului Intermediar eroarea d e instalare la o~ Egrafcia considerate.

11 p + | | p + e

(3.1)

adice suma vectoriaie se determine prin suma algebrice a valorilor numerice ale vector ilor. La prelucrarea suprafe^elor exterioare i interioare de revolu^ie, vectorii p si pot avea direc^ii oarecare, imprevizibile, de aceea insumarea acestor vectori se face, la valoarea cea mai prdbabiie, prin regula rSdScinii petrate: | p + e | = y/p2 +e 2 (3.2.)

In relafciile de calcul ale adaosului de prelucrare, pre zentate in cele ce urmeaze, s-au notat cu indicele i - 1 componentele adaosului ce derive din qpera^ia (faza) precedente i cu indicele i cesnponenta luate pentru opera^ia (faza) conside rate. Acest sistem de notare simplifies simbolizarea la ccnstruirea algoritmilor de calcul al adaosurilor cu ajutorul calculatorului electronic. Adaosul d e prelucrare intermediar minim, pentru prelucra rea prin metoda ob^inerii automate a preciziei dimensiunilor | se calculeaze cu relafciile urmStoare: a. pentru adaosuri sijnetrice (pe diametru) la suprafe^e exterioare i interioare d e revolu^ie:

I H

1 2 / p i-x I I
191 -

(3 .3 )

b. pentru adaoeuri eimatrioe plane cpuse, prelucrate slinultan:

(bilateral)
pi-i

la 0.4)

1 1 9 11H 11
Api

IS

c. pentru adaosuri as imetrice (unilaterale) la supra^t plane opuse prelucrate succesiv sau pentru o singure suprajfcyi plane:
p 1 1 I sl 1+ P t 1 +

(3.3)

Notafri ile folosite sint: - 2Lj Bin este adaosul de prelucrare minim pentru operafcia (faza) i, considerat pe o parte (pe raze sau pe o singur& fa& pland); - 2 Apj ||| - adaosul de prelucrare minim pentru qperafia (faza) i, considerat pe diametru sau pe dou& fee plane qpuse, prelucrate simultan; " ineifrijraa neregularite^ilor profilului, rezultate la operatia (faza) precedents i-1 ; - S i-1 - adincimea stratului superficial defect, format la opera^ia (faza) precedent# i-1 ; - p1. 1 - abaterile spafrLale ale suprafefei de prelucrat fafe de bazele tehnologice ale piesei, rmase dupe efectuarea operaiei (fazei) precedente i-1 ; - ei - eroarea de instalare a suprafefcei de prelucrat (ini^iale) la opera^ia sau faza considerate i. Dace prelucrarea se face prin metoda obtpnerii individuale a preciziei dimensiunilor, cu treceri de probe, atunci in relat-iile de calcul al adaosurilor, eroarea de instalare este inlocuite prin eroarea de verificare cvi la opera^ia (faza) de prelucrare i. Valorile elementelor ccroponente ale adaosului de prelucra re, din rela^iile (3.3)..(3.5), depind de tipul pieselor, de material, de metodele de prelucrare prin afchiere i de schemele de orientare in vederea prelucrerii prin achiere pe mainiunelte. In unele cazuri concrete de prelucrare, unele din ccmponentele adaosului de prelucrare minim se pot exclude din rela%xa de calcul. Astfel, la prelucrarea semifabricatelor din fonte cenuie, fonte maleabiie fi aliaje neferoase, adincimea stratului defect S se ia in calcul numai pentru adaosul priroei opera^ii de pre lucrare a fiecerei suprafe^e; dupe.prima cpera^ie de prelucra re prin afchiere, merimea S se exclude din calcul, deoarece in stratul superficial nu se observe raodificeri insemnate la aceste materiale. Dupe tratamente termice i ternKxihimioe ale pieselor din o^eluri, stratul superficial trebuie pestrat in cit mai mare

192

mare, rezxstente la uzure etc.) se mic^oreaze rapid odatA I mirirea adaosului inieturat la rectificare. Din acest motiv, H oalculul adaosului pentru rectificarea pieselor din o^el tratate terraic (prijfi ceiire, nitrurare etc.) se exclude termeH j S din rela^ia de calcul. La prelucrarea suprafe^elor de revolu^ie cu orientarea sejnifabricatului pe gduri de centrare, intre virfuri, eroarea de p instalare poate fi considerate zero pe direcfcia radiaie. La prelucrarea g&urilor cu scule a^chietoare care se autoIscentreaze dupe gaura ini^iaie (broe, alezoare fixate articulat pe arborele principal al mainii), abaterile spafriale de jFinclinare deplasare ale axei gSurii nu pot fi inieturate i 1 1 1 aceea termenul se exclude din rela^ia de calcul; totodate, datorite autocentr&rii sculei, eroarea de instalare este zero. La prelucrarea cu scule cu teisuri geometric determinate sau la rectificarea unei suprafe^e brute, dace nu se cer condiI ii de respectare a dimensiunii (prelucrare pentru "suprafafcS H curate1 1 ) stratul mimim de metal care trebuie indepertat este I format din termenii M i SM la care se adaugS abaterea de forme a suprafe^ei de prelucrat a semifabricatului brut. La supranetezire i lustruire, adaosul de prelucrare este Rteterminat de inei^imea neregularita^ilor, de erorile de regla re a sculei la dimensiune i de uzura acesteia, care nu depe esc de obicei 1/2 din toleran^a de prelucrare. In baza acestor precizeri, relafciile de calcul ale adaosuI lui intermediar minim sint date centralizat in tab. 3.1., pentru diferite cazuri de prelucrare prin achiere. Valorile numerice ale conponentelor adaosului de prelucra re sint date In cap. 4 - 8 , pe tipuri de semifabricate, pentru I diferite opera^ii de prelucrare prin achiere. In tabelele norj mative din cap .4 - 8 ,*componentele adaosului sint notate fSre Kindicele i-1 sau i.Pentru conpanenta Rj au fost date valori din | irul standardizat de valori. In rela^iile de calcul ale adaosului de prelucrare, insumarea elementelor ccmponente s-a fecut aritmetic. La prelucra rea mecanice a pieselor, o parte din componentele adaosului,fire te, se pot conpensa reciproc. De aceea, pentru detenninarea adaosului intermediar minim, se poate inlocui insumarea aritmetice a elementelor componente prin relatpi care se bazeaze pe teoria probabilite^ii i statistice matematice. Este de notat inse ce dace se aplice metoda probabi 1istice de calcul, trebuie se se admite un procent oarecare de rise de Qbfcinere la o parte din piese a unor suprafe^e pe care adaosul da prelucrare poate fi insuficient. In afare de aceasta, metoda este mai complicate din punct de vedere matematic , necesite calcule laborioase, astfel incit aplicarea ei este inutile 11
193

D^pPffVr B U M

y.vyfc wwiy.i ic

T a b e lu l 3.1. K aLatfl B c a lc u Le le d a o a u lu i9 p ralu crare In ta n a ed ia r WJJJ


Falul prelubr!rii Prelucrarea suprafelelor oxterioare sau interioare da revolutie Prelucrarea ainultani a suprafe(elor pl'ana oputa Pralucraraa succesiv! a suprafetelor plana opusa sau adaos pa o singur! fat! planl Strunjirea suprafetelor oil indrica Tntre vlrfuri; roctificarea firft centre Alezarea cu alezor fixat articulat; broparea giurilor Lepuirea piarid unilateral! Lepuirea suprafetelor de revolutie; lepuirea plan~paralel! Supranetezire, lustruire(adaos simetric) Prelucrarea "pentru suprafat! curatfi" a unei suprafete brute Root ifIcarea dupfl tratament termic sau tormochimic: a.dad exists aroara da instalare Solatia de oaloul

I I 1 ! SB 1 HBH IBflflHI
.m* Z 2 \>l *ln" Aoi i* <1.2...1,5)(Bz ^ i .in' 2Rz i-1+0'5*Ti

i
B

i-1+si-1>*2<*i-1

2\>i sin9 C1#2...1#5)C2R2

5-T,..,)

*pi minz i-1+Si-1+0'25*T i-1

*pi .in' *z i-1+P.-1+ei pi min=2Rz i-1+2v/Pi-i *

* J

b.dacfi nu exist! eroare de instalare

.in^z
for

Obsarvatie. Pentru simplificarea calculolor cu radicali so pot foloai urmStoarele mule da aproximare: - ypi-1 - ^Pi-x + - ^Pi-i + " /Pi-i + e*e e*~ i~ 0,96*p.. 1 ; + dac! Pj.j> c. 0,4*p^|+ 0,96-Cj, dacfic. pj.1# dacS p..1> 4c. daci > Apj.^

neraLonal3 d i n purxct d e vedere economic in condi^iile productiei d e serie. 3.3. ABATERI SPATIALE

Cauzele principale care provoaccL abateri spa^iale ale suprafe^elor sint urmatoarele: - d e formai^iile remanente ale semifabricatelor; - abaterile d e pozi^ie ale suprafefelor formelor d e turnare, matri^elor (in limitele admise la execu^ia lor), care 9

Bzg la prelucrfrile prin afchiara la o scarf mai nlot, pra a m si alta abateri spa^iale care pot apara la prelucrarea prin lujchiere a semifabricatelor j abaterile de la pozi^ia reciprocal corecta a subansamblurilor mafinii-unaTte fi erorile deplasflrilor relative ale i diferitelor subansambluri care candi^ioneazA pozi^la relatival dintre scula achietoare fi piesa de prelucrat. Deformafciile remanente ale semifabricatelor se produc ales ca rezultat al apari^iei tensiuriilor interne, la rfcirea neuniforma a semifabricatelor fi la tratamente termice,cind neuniformitatea incaizirii fi rfcirii pieselor determina formarea unor tensiuni termice , iar neuniformitatea transformSrilor structurale in tiinp fi pe sec^iunea piesei respective provoacM tensiuni structurale . c In timpul tratamentelor termice, deformarile sint apreciabile, mai ales la piesele lungi fi complicate. Termenul din rela^ia de calcul a adaosului de prelucrare trebuie sa includa valoarea curbarii la tratamentul termic al pieselor, pentru ca adaosul de prelucrare sa poata compensa aceasta deforma^ie. Deforma^iile remanente se produc, de asemenea, ca rezultat al redistribuirii tensiunilor interne, provocata la indepartarea straturilor de metal prin afchiere, in special la prelucra rea de degrofare a semifabricatelor. In urma micforfrii abaterilor spa^iale la opera^iile de prelucrare succesive, aceste abateri devin foarte mici dupa opera^iile de finisare fi pot fi neglijate. Abaterile spa^iale vor fi deci luate in considerare in calcul: 1. la semifabricate brute, pentru prima faza tehnologicS de prelucrare prin afchiere a fiecarei suprafe^e; 2. dupa prelucrarea de degrofare fi cea de semifinisare cu scule cu taifuri geometric determinate, pentru faza tehnologica urmatoare; 3. dupa tratamentul termic, chiar daca anterior nu a existat o deformare. La calculul adaosurilor de prelucrare se vor considera numai acele abateri spa^iale care nu se includ in cimjxil de toleran^a la dimensiunea suprafe^ei, ci au o valoare independents. In unele cazuri, abaterea spa^iala este egaia cu suma mai multor abateri componente, fiecaredin acesteafiind un vector. In cazul existen^ei adoua abaterispa^ialecomponente (p1 i p2), mSrimea abaterii spa^iale rezultante p i r 1 este:
Pi-1 = I Pi + .P2 I* (3.6)

Daca vectorii p1 si of au aceeafi directie fi acelafi sens, obtinem: Pi-i = Pi + P2, (3 7)


195

iar p e n t r u s a n s u r i o p u s a :

Pi-t " Pi " P2-

(3.8)

la prelucrarea suprafe^elor da ravolufcLa, vactorli pot avea direcfcii oarecare ca nu pot fi pravfizuta 9 ! In acest caz insumarea lor se face dijpa rogula r&dAcinii pfttrate:
Pi-i I J p i B
daca p1 > p2-

Pa

0,96-p, 1 0,4p2,

(3.9)

Daca exista trei abateri spa^iale, de exemplu cur bare, abatere de la coaxialitatea treptelor i eroare d e centrare la arborii in trepte, atunci:
Pi-1 = m m m I * 94*Pi + #3#P2 1 ' 3#P3 (3-10) daca p1 > || > p3. Marimea i felul abaterilor spa^iale depind in special de forma piesei i d e raporturile dintre dimensiunile sale, precum i de schema de orientare a piesei in vederea prelucrarii pe ma ina-unealta Influenza schemei d e orientare a piesei asupra marimii abaterii spa^iale poate fi eviden^iata pe baz a exeroplului de prelucrare a unui arbore in trepte, cu prinderea in universal, respectiv intre virfuri (fig. 3.3).

Fig.3.3.Influenza scheme 1 de orientare asupra miriam abaterii spat 1tie

la prinderea in universal (fig. 3.3,a) i in cazul unei erori de instalare in universal j = 0 , abater e a spafciaia pen tru suprafa^a cu diametrul D este p*= 0, iar pentru suprafa^a cu diametrul d, p = p , unde p este m ar imea abater ii d e la coaxialitate a trqptelor arborelui. La prinderea aceluia i arbore intre virfuri (fig. 3.3,b) i in cazul unei erori d e centrare 3 arborelui p.8 n t r = 0, abater ea spa^iaia are marimea p 1 1/2* p t x pentru ambele suprafe^e. Se vor examina abaterile spafciale caracteristice pentru diferitele clase de piese de maini. In tab. 3.2 este data cla-

T b *lu l 3.2. C laaificaraa pieselo r tip izate p a elm, M co nstruct.. d aM a p ln l


ARBOR I NETEZI SI IN TREPTE I > t,5D 1.ArborH reckictoarelor pi outfHor da vitaze 2.Arborii pompalop cantrifuge 3.Axe 4.Tije S.Stifturi BUC9E SI GUZINET1 PENTRU L > 0,25-D I.Cuzineti pentru laglra
LAQARE

2.Bucpa da ghidara S.Bucpe pantru laglra

DISCURI H < 0,25D 2.Hanpoana. 3.Flanpe 4.Capace 5.Cuplaje


1 .Pistoane-disc

PIRGHII SI FURCl,'
1.Pirghii de cuplare 2.Furci da cuplare 3.Furci de ambreiaj 4.Pirghii de acttonare GR1NZ1 SI CONSOLE 1.Grinzi 2.Traverse 3.Console de toate tipurile

6.Roti da curaa pi volant 5 rotunda 7.Roi dintate cu o singur2 coroanS

TAMBURI SI PAHARE 0,25D < L < 1,5D 1.Tamburi de trolii 2.Carcase de lagfir 3.Ropi de curaa fn trepte A.Pistoane cu tijS 5.Roi dintate cu mai multe coroone CARCASE,BATIURIfPLACI

1.Carcase de reductor 5.Blocuri de cilindri 2.Carcase de' pompe centrifuge pi cu piston 6.Chiulase 3.Carcase de cutii de viteze 7.Batiuri de mapini-unelte 4.Cartere 8.Pl3ci de fundafie Nota(ii folosite: H-grosimea discului D-diametrul exterior L-lungimea totals a piesei.

sificarea p i e s e l o r tipizate p e clase.

Pent ru p i e s e l e d i n clasa arbori sint caracteristice u rraStoarele a b a t e r i spa^iale: - p e n t r u suprafe^ele exterioare d e revoluie - curbare abaterea d e I d coaxial itatea treptelor i eroarea d e centrare; S p e n t r u suprafeele frontale p lane - perpendicularitatea sup ra fetelor frontale fa$S d e axa arborelui; - p e n t r u g S u r i l e axiale ale arborilor cavi - deplasarea fi inclinarea a x e i g&urii.

Curbarea semifabricatului brut este rezultatul r&cirii sa le neuniforme i al loviturilor accidentale, sau al deforrafirii semifabricatului aflat inc& in stare caldS, dupS seanifabricare. In cursul prelucrSrilor mecanioe prin afchiere, curbarea rezulte in urma micorrii curbSrii semifabricatului brut, precum i in urma redistribuirii tensiunilor interne, produsfi dup& friciep&rtarea straturilor a^chiate de metal. Abaterea de la coaxialitatea treptelor semifabricatului apare: - la forjare libera, datorit# abaterilor de forjare la

Eroarea de centrare este abaterea axel gSurilor da centra re fa^a de axa geometries a semifahricatului. Neperpendicularitatea suprafe^elor frontale facade axa arborelui este, de obicei, rezultatul erorilor geometrice ale mafinii-unelte. La retezarea ( debitarea) semifabricatelor fi la prelucrarea capetelor acestora, abaterea spa^ialS men^ionata este determinata de neperpendicularitatea mifedrii de avans pe axa semifabricatului fi de deformafri lie elastice ale sculei afchietoare. La strunjirea suprafefelor frontale ale treptelor cu diferente mici intre diametre, neperpendicularitatea suprafe^elor frontale este mica fi poate fi neglijata. Deplasarea axei gaurii axiale fa^a de axa geometrica a semifabricatului se datorefte erorii de Instalare la gaurire. Inclinarea axei gaurii axiale fa^a de axa geometrica a se mifabricatului este provocata de urmatoarele cauze: I neperpendicularitatea direcfciei de avans a lajrghiului fa^a de suprafa^a frantaia a piesei, ca rezultat al abaterilor de pozifie ale subansamblurilor mafinii-unelte; - inegalitatea couponentelor radiale ale forelar de afchiere, care apare in cazul lungimii diferite a taifurilor fcurghiului (ascu^ire imprecisa a burghiului); - deforraatpile elastice ale siansarablurilor mafinii-unelte, sub ac^iunea conponentei axiale a for^ei de achiere. Pentru piesele din clasele bucfe fi discuri, tambure fi pahare, sint caracteristice urmatoarele abateri spa^iale: - deplasarea axei gaurii centrale fa^S de axa suprafe^ei exterioare de revolufcie (excentricitatea), care poate exista la semifabricatele brute fi care se micforeaza progresiv la prelucrarile prin afchiere; - neperpendicularitatea suprafe^elor plane frontale fa^a de axa piesei, abatere care poate rezulta la retezarea fi la strunjirea frontaia; - neperpendicularitatea suprafe^elor frontale la semifa bricatele brute forjate. La piesele din clasa pirghii fi furci abaterile spa^iale care pot apare sint: curbarea semifabricatul\si brut, inclinarea fi deplasarea axelor gaurilor. Inclinarea axelor gaurilor pro duce o abatere de la paralelismul axelor, iar deplasarea lor, o abatere a distan^ei dintre axele gaurilor. La piesele din clasele grinzi fi console, carcase, batiuri

ta.

Bg uiujuere wu ara n e h b a i n e jjufcixuir; - la strunjire, datorita micforarii norraale a erorlXar semifabricatului. Dup3 prelucrarea de degrofare, abaterea de la coaxialitatea treptelor care a exlstat la semifabricatul brut se micforeaz3 , iar la faza tehnologicS urraatoare este practic inlfitura-

daforraariJLor senufanricatului brut tumat, sub actiunga tmaiunilor interne ce apar la rScirea neuniformS. De as<4|[^k, datoritA redistribuirii tensiunilor Interne dupS grofare pot apare abateri de forms fi abateri d e p i ^ * ^ ^ ^ ' suprafetelor. Abaterile spa^iale ale suprafetelor planepot^T abateri de la parallelism, abateri de la perpendicularitate, abateri de la planitate etc. Pentru gSurile din aceste piese, abaterile spafriale sint determinate de inclinarea fi deplasarea axelor gSurilor. Abaterile spaiale remanente ale suprafetelor prelucrate care au avut abateri ini^iale sint rezultatul copierii abaterilor prin prelucrare, la o scarS de micforare. Valorile abaterilor spa^iale ale semifabricatelor, precum fi abaterile spa^iale remanente dupS efectuarea operatiilor de prelucrare prin afchiere sint date in cep 4 1 8, pe tipuri de semifabricate. 3.4. EROAREA DE INSTALARE Eroarea de instalare la opera^ia consideratS este caracterizatS de mSrimea deplasSrii suprafe^ei de prelucrat, dupS orientarea fi fixarea in dispozitiv, faS de pozi^ia teoreticS prevSzutS de schema de orientare. Modal de determinare a erorii de instalare a fost prezentat in cap. 1. 3.5. EROAREA DE VERIFICARE La afezarea semifabricatelor in vederea prelucrSrii fSrS I dispozitiv special, cind reglarea sculei afdiietoare la dimensiune se face prin treceri de probS pentru fiecare semifabri1 cat in parte (abinerea individuals a preciziei dimensiunilor) I precizia afezSrii se asigurS prin verificarea individuals a pozi^iei semifabricatului pe mafina-unealtS. In rela^ia de calcul al adaosului de prelucrare se va in- troduce in locul erorii de instalare, eroarea de verificare ev la crperat-ia consideratS. Eroarea de verificare a semifabricatelor pe strunguri a fost prezentatS in cap. 1. ,1 La afezarea semifabricatului in universal fi lunetS, pen tru strunjirea interioarS fi rectificarea interioarS, se face verificarea cu precizia pina la 1/2 din toleran^a'la diametrul gSurii prelucrate, deci ev = 0,5Td. 3.6. CALCULUL DIMENSIUNILOR INTERMEDIARY Pe baza adaosurilor intermediare minima calculate se determinS dimensiunile intermediare pentru fiecare suprafa& a
199

prelucrarea gSurilor: burghiu, l&rgitor, alezor etc. Dunaisia> nile intermediare trebuie db^inute in limitele toleran^elor tehnologice, stabilite pentru operafriile succesive de prelucra re a fiecirei suprafe^e. La ultima operate de prelucrare a fiec&rei nuprafe^e rezultA dimensiunea finite, in limitele tole rance! fiiiafionale. Rela^iile de calcul ale dimensiunilor intermediare se sta bilesc din analiza schemelor de dispunere a adaosurilor inter mediare fi toleran^elor tehnologice. Dispunerea adaosurilor de prelucrare intermediare este diferitS, dupS cum prelucrarea se realizeazd prin metoda obfcinerii individual e sau prin metoda ob^inerii automate a dimensiunilor (cu reglarea sculelor dupd piese de probi sau dupfi etalcn). In fig. 3.4 se prezinta schema dispunerii adaosurilor in termediare la prelucrare prin metoda obtinerii individuale a dimensiunilor pentru suprafe^e de revolu^ie exterioare - arbori (fig. 3.4,a) fi suprafe^e de revolu^ie interioare 1 alezaje (fig.3.4,b).

dm p r o lu c r a t , la to a ta o p e r a t iile d e p r e lu c r a r e . D i a m iuni la lntareedllare aou opera^icriale sint dLnenaiu. nile pa car# la capita In mod suoaesiv suprafsfcele piesei H difaritala opara^ii (faza) de prelucrare prin a^chiere, g g | plnd de la aamifabrioat plna la piesa finiti. Aoestea sint dimensiuni tahnologice care se noteaz& In documentatia de Cabcica^ia (plana de opera^ii, fife tehnologice etc.) i care deter mine, da aseroenea, dimensiunile verificatoarelor de tipul call, brelor limitative, dimensiunile sculelor agchietoare pentru
Huw Bfl

a)

b)

Fig, 3.4. Schema adaosurilor intermediare la prelucrarea prin metoda obtinerii individual* a dimensiunilor: a. arbori: b. alezaje

Pentru suprafefce de revolutie exterioare se pot serie rela^iile: - adaosul minim:


(3 .1 1 )

200

- adaosul maxim s
m a x ^ 1 1m a x ^ 1B i n ( 3 1 2 )

M care: 2Ap, min, ggfl BBX este adaosul de prelucrare minim, res pectiv maxim, pentru qperatia (faza) considerate B d- I H R d i.1 - dimensiunea minima, respectiv maxima ogre se ab^ine la operaia (faza) precedenta de prelucrare i-1 ; H Binf d ? aax - dimensiunea minima, respectiv maxima, |P se d b t m e la opera^ia (faza) de prelucrare considerate i. Se observe ce adaosul de prelucrare nu are o valoare congtante pentru toate semifabricatele din lot, ci variaze intre valonle m i n ax* I 9 Se delineate nopiunea de aiaos de prelucrare nominal 2A| noa, ca fiind diferena dintre dimensiunea nominaie obinute la opera^ia (faza) anterioare d M nom i cea considerate d. '(pentru arbori, fig. 3.4,a): 2A , noa = d i-1 non | d iPno* H (3.13) |&&, Prin urmare, pentru arbori: 2A noa = 2Api min + T ; (3.14) ^ai i.4 Analog, pentru suprafe^e plane cu adaos asimetric:
^pi nom ^pi min i~1

Pentru suprafe^e de revoluie interioare, adaosurile uvtennediare vor fi (fig.3.4,b): - adaosul minim - adaosul maxim: - adaosul nominal:
^ i min ZAp. min * 2Api max ^ i max ^ i - 1 ax ^ i - 1 in (3 .1 5 ) (3 .1 6 ) (3 .1 7 ) (3 .1 8 )

^ i - 1 nom nom ^ i noa 2A p , nom = ^ i min + T i -1

Valorile adaosurilor nominaie sint neoesare pantru determinarea dimensiunilor nominaie ale semifabricatelor pe baza ce rora se execute echipamentul tehnologic (matri^e, modele pentru tumare, dispozitive pentru prelucrare etc?.). Valorile adaosu H lor de prelucrare maxime servesc pentru detenninarea adinci milor de afchiere (t. = A ^ max), a vitezelor de afchiere, a fortelor maxime de afchiere, pentru calculul for^ei de fixare in dispozitiv, pentru calculul puterii efective necesare pentru regimul de achiere ales. Dimensiunile nominaie pentru diferitele operand.! (faze) de prelucrare a unei suprafe^e, in cazul regierii prin treoeri de probe, se iau astfel: Pentru suprafe'te exterioare (tip arbore), dimensiunea nominaie se ia egaie cu dimensiunea maxime, cimpul de tolerance
201

fiind dispus in minus a%A de dimensiunea ncminalft; in aoest fel, executantul atinge la prelucrare mai intii dimensiunea nominald i apoi urmeazfl cimpul da toleran&, astfel incit sint reduse la minim posibilitfifcile de apari^ie a rebutului nerecuperabil. Pentru suprafe^e interioare (de tip alezaj), dimensiunea nominalS se ia e g a lk cu dimensiunea minimi, cimpul de toleran^fi fiind dispus in plus fa& de dimensiunea ncminalL Si in aoest caz, in timpul prelucrarii se atinge mai intii dimensiunea nominalS, iar cimpul de tolerant urmeazfl in sensul a^chierii. Respectarea acestor recomandari corespunde a^chierii spre maximum de material: in cazul arborelui, maximul de material corespunde dimensiunii maxime a arborelui, iar in cazul aleza jului, maximul de material echivaleazd cu dimensiunea minima a alezajului; se abine, astfel, mic^orarea uzurii sculei ia oonsumului de energie pentru a^chiere, deoarece executantul oprete prelucrarea la atingerea dimensiunii nominale. Grosimea unei preeminence sau a unui perete (fig. 3.5,a) se echivaleazd, conventional, cu diametrul unui arbore i de aceea cimpul de to le ra n t se amplaseazS in minus fat^L de dimen siunea nominal^; l&timea unui canal, sau a unei a dincitu ri (fig. 3.5,b) se asimileazS, conventio na l, cu diametrul unui alezaj, ia r cimpul . de to le ra n t se dispune in plus fa& de dimensiunea ncminalcU Dimensiunile nominale se prescriu, aadar, astfel: - pentru suprafe^e de tip arbore:

alezaj:
Fig.3.5. Dimansiunaa nominal! ji cimpul da tolaranti la proaninan(a jti canala

pentru suprafete de tip

Fiind cunoscute din desenul de execute dimensiunile limi ts ale suprafe^elor, se determine dimensiunile intermediare in ordinea inverse celei in care se execute opera^iile de prelu crare pentru fiecare suprafa^S a piesei, pin& la obtinerea di mensiunii supraferfcei semifahricatului. In tab. 3.3 sint date relaLile cu ajutorul c&rora se calculeazd dimensiunile intermediare la prelucrarea prin metoda obtinerii individuale a dimensiunilor. La semifabricatele brute, abaterile limits sint date in plus i in minus faS de dimensiunile nominale,conform fig. 3.6. De aceea, adaosurile nominale pentru prima opera^ie de prelucrare a suprafeei considerate se calculeazd cu relatiiles

a)

' ! ': W

Fig. 3.6. S c h e m a adaos urilor de pre l u c r a r a p e n t r u semifabricete brute: a. arbori ( d i m e n s iunea d* eate >i dim e n s i u n e nooinali); b. a l e z a j e ( d i m e nsiunea e s t e >> dimensiune n o m i nal!)

2 ^ ,p ||H I1Hi ( 3* 2 3 ) + I I ( 3 . 2 4 ) - pentru suprafe^e interioare:


adaosul asim etnc:
^ 1 no. Apl .in A in

1 pentru suprafe^e exterioare: adaosul simetric:

adaosul simetric

m t W\

adaosul asimetric

2 \ , no. 1

2A p 1 .in

I Hi

V n c -

Vin +

I A I* <3 26>

in care: | A-n | i | As | reprezinte valoarea absolute a aba teri i in fe n o a r e , respectiv a abaterii superioare la dimensiunea nominaie a sem ifabricatului. Dim ensiunile nominaie da n o m ale sem ifabricatului brut se abfin a stfe l: | pentru suprafefce exterioare de revolu^ie: n o m=
mx

no n

(3 .2 7 )

- pentru suprafete interioare de revolutie: ds noa

ain

^ 1 noa

(3 .2 8 )

Adaosul d e prelucrare nominal to tal 2A t a l fie c e r e i stprafe^e reprezinte suma adaosurilor nominaie *interm ediare necesare suprafe^ei considerate:

1 1

no.

|,2Api

(3 .2 9 )

in care: 2^, este adaosul nominal intermediar aimotrio pytru operatia i ; n - num&rul total de opera^ii de prelucrare pentru suprafa^a consideratA. Adaosul naninal total se obtine prin diferenta dintre dimensiunea nominal^ a suprafe^ei amifabricatUlui dt n o m gi dimensiunea norainaia a suprafe^ei piesei finite d^ H pentru arbori, respectiv prin diferenta dintre dimesmunea nominal^ I piesei finite d, H i dimensiunea nominaia a suprafetei sendfabricatului d5 n o a pentru alezaje, adicS: | pentru arbori: - pentru alezaje:
^p n o at n 9 n o r aI 9 n o n n o n )t * n p n "" n o n (3*30) (3-31)

La calculul dimensiunilor intermediare cu formulele din tabelul 3,3, dimensiunile nominale teoretice rezultate din cal cul se rotunjesc in plus pentru suprafe^e de tip arbore i in minus pentru suprafe^e de tip alezaj. La prelucrarea prin metoda obtinerii automate a dimensiunilor apare o dispunere a adaosurilor intermediare diferita fa ta de prelucrarea prin metoda obtinerii individuale a dimensiu nilor. Aceasta se explica prin faptul c3 la prelucrarea pe raaini-unelte reglate la dimensiune constants pentru intregul lot de piese, datorita deformatiilor elastice ale elementelor sistemului tehnologic MUSDP (maina-unealta-scuia-dispozitiv-piesa) au loc fenomene de "copierecare constau in aceea ca la prelu crarea unui semifabricat cu dimensiunea minima Li.1 Bn se obtine dimensiunea minima. L s mq la operatia considerate i, iar la pre lucrarea unui semifabricat cu dimensiunea limits maxima LM H se obtine dimensiunea maxima L- max (fig. 3.7)*

g. 3.7. Deformatiiie elastice la prelucrarea pe nasinilelte reglate la dimensiune constant!: L - dimensiunea de reglare

Intr-adevclr, in fig. 3.7 se observS ca la prelucrarea suprafetelor exterioare, pentru semifabricatul cu dimensiunea limita minima L i .1 f f l j n , deformatia elastica a sistemului tehnologic
204

TaMlul 3.3 Foraui* pentru caloulul dtawwlunilar fntaraedlere Is aetoda cfatlMrlt hr dividual* diMmiunilor Felul suprafetelor Formula de oaloul

Hr.ort.

2 1. Suprafate exterioare cu adaos asiaetrio

non | ^pl ain

^1"1

M-1 aax a ^1 max | pi noa h - V n o a | Li-1 max Li-1 min = (rotun^ i-1 i-1

i-1 max r

^pi noa i *^p1 ain | 2. Suprafefce exterioare cu adaos simetric

di-1 aax | d i aax | pi noa d. 4 nom * d i-1 4 - aax (rotunjit) 1-1 g d i-1 min d i"1 max r Ti-1 ^pi noa " ^pi ain ^i-1 1 "i-1 ain s L i ain - A noa L. noa : L, . min (rotunjit) 1-1 i1 *"1-1 aax i*1 ain r * ^pi noa ~ ^p i ain + T i-1 i-1

3.

Suprafete interioare cu adaos asimetric

4.

Suprafete interioare cu adaos simetric

d i-1 ain ~ d i min d i-1 noa = V i ain

^ p i noa

d. * aax = d i-1 - . a m r + T* i-1 l-1

_A pi min - adaosul de prelucrare nominal asimetric.res- r Observatii. 1. Notatii: Api nom' r r r pectiv adaosul miniin asimetric, la faza considerati i ; 2Ap- noJn, 2Api mi-n adaosul de prelucrare nominal simetric,res* respectiv adaosul minim simetric, la faza considerati i ; L- - nax, L- ^ n n - dimensiunea maxim!, respectiv ainia! a suprafefeicu adaos asimetric, care se obine la faza precedent! i-1 d.i , d-_^ . * diametrul maxim, respectiv ainia care se ob(ine la faza precedent! i-1 ; L1 max' . L-i min' . , d. , d. l .min - dimensiuni maxime. i max' I respectiv minime care se obtin la faza considerat! i ; T.i 1 toleranfca la faza de prelucrare preoedenti, i-1. 2. Dimensiunile simbolizate cu indicele r sint dimensiuni rotunjite. 3. Dimensiunile nominaie ale semifabricatelor se obtin cu relatiile (3.27), (3.28), pe baza adaosurilor nominaie (3.23), (3.25).

are valoarea minima yBi_r astfel incit dupa prelucrare se otatin* dimensiunea limitA minima L i M R in timp oe la semifabricatul cu dimensiunea limita maxima L i . 1 apare deformatia elastica maxima ymax, in urma cfireia se obfrine dimensiunea limita maxima
Lj [

In fig. 3.8 este prezentata schema dispuneril adaosurilor i dimensiunilor intermediare la prelucrarea suprafe^elor de revolutie exterioare, respectiv interioare, prin metoda rii automate a dimensiunilor, aceasta schema fiind caracteristiccL pentru iniaturarea adaosului intermediar intr-o singura trecere. Prelucrarea prin metoda abt-inerii automate a preciziei di mensiunilor se efectueaza p e strunguri semiautomate multicutite strunguri revolver, strunguri automate, la frezarea pe maini d e frezat longitudinal,la alezarea fina cu cu^it a gaurilor etc in toate cazurile fiecare scuia a chietoare lucrind intr-o sin gura trecere. Loturile d e piese se p ot prelucra prin metoda obtinerii automate a preciziei i p e strung universal, folosind opritori rigizi sau coirparatoare cu cadran. Pe b a z a schemei d i n fig.3 . 8 se p ot serie urmatoarele relaii:

- pentru suprafe^e d e revolutie exterioare:


min = A - | min max = f P min

adaosul minim: adaosul maxim: sau

(3.32) (3.33) (3.34) (3.35)


^in i

max - d . max

max = 2 \ i min + Tj -1 " T | nom

adaosul nominal :2Api nom = <* M nom K sau


nom

2 Api- nin . -f Ia. in - ,

(3.36)

Jills
3 5 xT a) Fig. 3.8. Schema adaosurilor de prelucrare intermediare la prelu crarea prin metoda obtinerii automate a precizitfi dimensiunilor: a - arbori: b * alezaje

$ ___

In ralatia ( 3 . 3 6 ) s-a notat c u | A.n M I, I A 1n ( | valoarea absolute a abaterii inferioare la dimensiunea nominaie provfcutA pentru faza d e prelucrare precedents i- 1 , respectiv la faza considerate i: - p e n tr u s u p ra fe fc e d e re v o lu fc ie in te r io a r e :

adaosul minim: aiaosul maxim: s a il


adaosul nominal: sau

2V

min

= d, i max *1 1 max "* d1 min * * * *^jji "" **


min

(3.37) (3.38) (3.39) (3.40)

max
max nom

min + T* .1

m
IK * I

1 nom d M
^ p l min

nom

2 ^ i nom

+ |

(3.41)

In rela^ia (3.41) s-a notat cu | A s , . 1 |r | A s i | valoarea absolute a abater ii superioare la dimensiunea nonijiaie prevazute pentru faza d e prelucrare i- 1 , respectiv la faza considerate i. Adaosurile d e prelucrare totale miniroe 2A^ min t, maxime 2Ap aax t i nomi nai e 2 A^ nom t se obtin, atit la suprafee d e t i p arcore, ci t i d e t i p alezaj, pri n insumarea adaosurilor interraediare corespunzatoare:
2A 2A 2A

. t f a min i5 2A*. nun ^ 2p A\ max max t = 1=1


nom t = j =1 23Lnon

(3.42) ' '


' (3.43) /
'

(3.44) ' de

Dimensiunile intermediare pentru suprafee exterioare revolutie s e v o r calcula c u f o m u l e l e : K ' , d i-1 max 7 d i min +
$
min +

(3.45) (3.46)

dM

min = d i-1 max r | T i-1*

In rela^ia (3.46) s-a notat cu d M Bax g dimensiunea maxi me la faza precedente i- 1 , rotunjite in plus. Rotunjirea s e face din 0,05 in 0,05 m m pen tr u dimensiuni care trebuie obtinute la strunjire d e finisare, respectiv d i n 0 , 1 in 0 , 1 m m pentr u di mensiuni care trebuie o&tinute la strunjire d e degro are. Analog, pentru suprafete interioare d e revolufcie, dimensi unile intermediare v o r fi:
d i-1 min m % max " min " ^*1-1 (3.47)

207

^ i-1 m x *

tin r ^

(3 4 6 )

la

In rela^ia (3.48) s - a notat cu d ^ m 1 n r dimensiunea minimi f a z a precerxtS i-1, rotunjitS in minus. Rotunjirea se face cu

respectarea acelorai recoraandSri ca i pentru supraffefce cilin* drice exterioare. Ca d i m e n s i u n i n o m i n a l e (rotunjite) pentru fiecare opera^ie (fazS) s u c c e s i v S d e p r e l u c r a r e s e consider5 p e n t r u suprafefce de t i p a r b o r e d i m e n s i u n i l e l im i t s maxime, iar i n document ai a tehn o l o g i c S se ind i c S c o t a d nora-; p e n t r u su pr afe^e d e t i p alezaj
d m e n s i u n i l e n o m i n a l e s e i a u e g a l e c u d ime ns iu nil e 'limits minime, iar in d o c u m e n t a i e s e indi cS c o t a d no | . L a s e m i f abr ic at el e laminate, t u m a t e s au matriate, abate r i l e limit s s i n t date, i n STAS-urile i G OST - u r i l e corespunzStoare, i n p l u s i i n mi n u s f a d e d im en siunile namioale. D e aceea, d i m e n s i u n i l e n o m i n a l e d s ^ a l e semifabricatelor laminate t u m a t e s a u m a t r i ^ a t e s e ob^in c u rela^iiles - p e n t r u s up ra fe ^e e x te rio ar e d e revolufie:

d,nom = < * 1 min + 2^1


plus;

.in

+ I A jn |

(3.49)

D i m e n s i u n e a norainalS r ez ul tat S d i n calcul se rotunje te in

- pentru suprafe^ele interioare de revolu^ie a l e semifa bricatelor tumate sau matri^ate:


d s non =

< * 1 max

' 2Ap1 .in

As I

(3 .5 0 )

Dimensiunea nominalS rezultatS din calcul se rotunje te in minus. I n rela^iile (3.49) i (3.50) s-au folosit notafciile: di pin' m a x dimensiunea minima, respectiv maxima obtinutS la prima operate de prelucrare a suprafe^elor considerate;2Ap1 B- adaosul intermediar minim, pe diametru, pentru prima operatie de prelucrare a suprafe^ei; | Ain |, [ As j - valoarea absolute a abaterii inferioare, respectiv superioare, la dimensiunea nominalS a semifahricatului brut. Pe desenul de execufcie al semifahricatului se va iirlica cota sub forma d, cu abaterile limits A. si A- starx3ardizate, (cu semnul lor algebric) Toleranfcele tehnologice pentru opera^iile intermediare se stabilesc corespunzStor cu treptele de precizie care caracterizeazS fiecare operatie de prelucrare (vezi cap, 4 - 8 ). Toleran^a l a operatia finals de prelucrare a fiecSrei suprafee trebuie sS fie eg a l S c u toleran^a la dimensiunea finitS, conform desen u l u i d e execu^ie, verificindu-se posihilitatea respectSrii ace s t e i t ole ra nc e l a procedeul de prelucrare finals, prevSzut in pr o ce sul tehnologic. L a operatj-ii d e prelucrare in mai mu l t e treceri, la care se \
208

____
g|

liS w f

I |

(ft* diferltA fn\A da schema din fig.3.8. In aoeas cm/url, daforma^iil elastic ale elementelor sistemului teiinoloqic practic lipessc la ultimele treoeri, datorita for^elor mial, i*r exacutantul, utilizind partea "txece" a califcrulul# tlrvli' Is ob^inA la prelucrare dimensiunea limits raaximft rptfitru arbori)! corespunzStoare maximului de material. In fig. 3.9 se prezintfi schema dispunerii adaosurilor intarroediare $i tolaran^elor la dimensiunile intermediare la pre lucrarea unai sruprafe^e cilindrice exterioare in suocesiunea; strunjire de degro^are, strunjire de finisare, rectificare.
Fig.3.9. Schema adaosur ilor intermediare la pra* lucraraa unai suprafat* ciI indr ice exterioare: ilpi , wax I | I adaosul . ainia i pantru strunjiraa da da* grosara; 2 A ^ adaosul ! ! " p 2 Bin 1 . . . ._

riiVK*; noniuir*, ^ w u i r o c c . ), a enema

cuspuneru.

aaaosuri.iar

minia pantru strunjiraa da finisare: 2A 7 - . pj Bin i a* daosul Bin ib pentru rec

tificare

Plecind de la dimensiunea finals d3 prescrisS in desenul da execute (care poate varia intre d3 Bj i d3 Mx, in limitele tolerance! T,), se obfcin urmfitoarele rela^ii de calcul ale dimansiunilor intermediare pentru suocesiunea de opera^ii consi derate in fig. 3.9: - dimensiunile limits la opera^ia de strunjire de fini

sare:

d, max ^

d* .s + T, 3 min + T, 3 + 2A*, p3 min 2


2-

'(3.51) *

d, . = d, it min m x r

T,

(3.52)

- dimensiunile limits la opera^ia de strunjire de degro-

are:
d, . +min 2A, .1 + T. 1 max = cU < 2 min p2
d1

(3.53)

in= d 1 max r T 1 (3.54) - dimensiunea nominalS a suprafe^ei la semifabricatul nop

brut: d - d, : + 2K., + I I A in in I 1 min Safcl min I


.

(3.55) '

In tabelul 3.4 sint date formulele necesare pentru calcu lul dimensiunilor intermediare la prelucrarea prin metoda otafcLnerii automate a dimensiunilor, pentru schema dispunerii adao-

Tabelul 5 . A

FonuLt pentru calouluL df>m iiun)lor I n t m d l a r t la M t o d i abtlnvrll au* t a u t * dlMneiunllor

INr.ort.'

Felul auprafatalor

Formula de oaloul *M-1 max " ^ 1 mfn I Q In * ^1*1

Suprafepe exterioare cu adaoa a

Sa rotunjapte dimensiunea max(ml la valoaraa H - 1 min m S max r I

^i-1 max 1 ^i min 1 ^ p i min | ^f*1 2. Suprafeta exterioare cu adaos simetric Se rotunjepte dimenaiunee maxima la valoarea d _ 1 i-1 mex r ^i-1 min 8 8 ^i-1 max r 1 ^i-1 **i-1 oin B 3. Suprafeta interioare cu adaos asimetric max S *pi min i-1

Se rotunjapte dimensiunea minimi la valoarea LM


^

^i-1 max " **i-1 min r i ^i-1 ^i-1 min ^i max ^S>i min 4. Suprafeta interioare cu edaoa simetric i-1

Se rotunjepte dimensiunea minima la valoarea jd _ i-* - i min r d i-1 mex s d i-l min r Tj 4 i-1
4

Observatii.1. Notati i: A - n -n -adaosul de prelucrare minim asimetric La faza conside2Ap. m -n -adaosul de prelucrare minim simetric la faza conside rate i; L j.j _ax, Lv.- m ^n - dimensiunea meximft, respectiv minimS a auprafetei cu aaaos asimetric, care se obtine la faza precedents i-1 ; d* max/ . d; - min - . diametrul minim, j-l ,i-l . maxim, ' respectiv r ' care se obtine la feza precedents i-1 ; pi _ , . d_-v. d. dimensiuni maxima, respectiv i max' L. i min' i .max' ,i min - . . . 9 minima care se op?:in la faza considerate i; T- < 1 -toleranta la faza de prelucrare precedents i-1. Dimensiunile nominate d ale semifabricatelor bruteae calculeezi cu formulele (3,49) si <3.50?. Adaosurile de prelucrare intermediere minime 2A^ . , respectiv A_i min se determini cu formulele din tabelul 3.1. ^ Rotunjirile dimensiunilor nominale celculate (dimensiunile maxime pentru suprefete de tip arbore, respectiv dimensiunil minime pentru suprafeta de tip alezaj) se vor fece din 0,05 In 0,05 mm pentru dimensiuni obtinute la strunjire de finisere, frezare de finisare etc., respectiv din 0,1 Tn 0,1 mm pentru dimensiuni obtinute la strunjire de degrofare, frezare de degropere etc. Pentru dimensiunile intermediere la operatia executatA fnainte de reotif icare,tn locul formulalor din tabelul 3.4 se vor folosi formulele (3.51) pi (3.52).
rata I

2. 3. 4.

5.

H H f l Intermediare conform fig. 3 .8 . pentru efectuarea calculului adaosurilor de prelucrare in^gpnediare i a dimensiunilor intermediare se recomand& utilitarea tabelului 3.5.
T|b*lul 3-5 Calculul adaosurilor da praluorara if dimensiunilor intsmdiars
O p a r a t H l *

Elamantala adaosului (fszsl*) minim, im da praluqrara 1 *u" prafa*lor R2 s p c

Adaos minim,
im

Adaos no- 1Tola- D1man- Dlmanslunila Notarsa minal cal- rant* siunaa suprafafcai, cotei in docuaanculat, fm t , m non1na a n tatia, il, MB a a x imi minimi mm

Calculul adaosurilor d e prelucrare minime i al dimensiunilor intermediare se ef ectueazcL in ordinea inverscL celei in care se execute opera^iile (fazele) de prelucrare a fiecfirei suprafee. i n tabelele d e calcul de tipul tabelului 3.5 se indied dimensiunea finite (din desenul de e x e c u t e ) a fiecdrei suprafe^e prelucrate fazele (qperafciile) tehnologice in ordiiiea executdrii lor (vezi exemplele de calcul in cap. 4 - 8 ) .

Cap.4 MHOSURUE OB FRHJJCRARE PHJTRO SEMIFABRICATE tamtmatb IA CAID 1 TEASE LA KBCE 4.1. HJDICA3TI GENERATE
Barele laminate se folosesc ca semifabricate pentru arfauri netezi i in trepte cu diferen^e relativ mici intre diametrele treptelor, pentru piese din clasa pahare (vezi tab. 3.2) cu d iametre pina la 50 m m , pentru buce cu diametrul pina la 25 inn,

piese de tipul flanelor etc. Pentru determinarea diametrului barelor laminate din care se prelucreazS arbori in trepte se calculeazS succesiv adaosurile de prelucrare intermediare i dimensiunile intermediare pentru treapta cu diametrul cel ma-i mare. In cazul mai multor trepte cu diametre maxime egale, calculul se face pentru treapta cea mai precisa. La calculul adaosurilor valorile 1^, S i p , precum i toleran^a T se iau de la operatia (faza) precedents de prelucrare a suprafe^ei respective, ia r eroarea de instalare 1 -de la operatia ( faza) considerata. Pentru determinarea adaosului la prima opera^ie (faza) de prelucrare, valorile 1^, S,p i toleran^a T sint cele corespunzStoare barelor laminate. Celelalte trepte ale arborelui, cu diametre mai mici, vor avea adaos suplimentar fa ta de treapta cu diametrul maxim.Daca adaosul tehnologic supli mentar pentru treptele cu diametre mai mici nu poate f i in ia turat in tr-o singurS trecere atunci in prima trecere de degro fare se indepSrteazS 60-70 % din adaosul suplimentar, ia r in a doua trecere, 30-40 % din acest adaos. Prelucrarea ulterioara (strunjirea de finisare) a treptelor mai mici pe care a existat adaos suplimentar se va face la dimensiunile intermediare cal culate cu formulele date in cap. 3. Diametrul nominal de calcul d? n o | n a l barei laminate sau trase la rece se calculeaza cu rela^ia : d
I nom

= d, + ! I AI, 1 max + 2A,. jd1 min i !

(4.1) j '

in care d1 m a x este dimensiunea maxima ofc^inuta la prima operate de prelucrare a celei mai mari trepte ; 2A 1 m in I adaosul intermediar minim pentru prjima opera^ie de prelucrare a treptei considerate ; | Aj |-valoarea absoluta a abaterii inferioare la diametrul barei laminate.
212

Se adepts din STAS, respectiv GOSPT diametrul nominal al cu valoarea oea mai. apropiats. DacS toleran^a la diametrul treptei celei mai mari coind! cu toleran^a la diaiostrul barelor calibrate atunci diametrul jjgyei calibrate se adepts fSrS adaos de prelucrare pe treapta maxims* In mod analog se procedeazS pentru bare laminate cu sec^ijne pitratS, oel lat etc. Pentru rectificarea artoorilor dupfi tratamentul termic se ya exclude din rela^ia de calcul a adaosului adincimea stratu lui superficial defect S. In tabelul 4.1 se dau abaterile limits la diametru pen tru bare din o^el rotund laminate la cald, dupS STAS 333-87,iar jn tabelul 4.2 abaterile limits la diametru pentru o^el rotund calibrat, dupa STAS 1800-80. In tabelul 4.3 se prezintS abate rile limits pe diametru pentru o^elul rotund laminat la cald, dupS. GOST 2590-71,iar in tabelul 4.4 abaterile limits pentru o^elul rotund calibrat, dupS GOST 7417-75. Parametrii i S, ce caracterizeazS calitatea suprafe- S la barele din oel laminate la cald i trase la rece sint dai in tabelul 4.5. 4.2. ABATERI SPA^TAIE IA SEHEFMRICftTE IAKQKTE LA CAID ] SEMIFABRICAIE CALIBRATE I Abaterile spa^iale care trebuie luate in considerable la calculul adaosului de prelucrare pentru suprafe^ele de revoluie ale pieselor de tip arbore, prelucrate intre virfuri, sint curbarea ( abaterea de la rectilinitate a axei ) i eroarea de centrare. Se deosebesc curbarea totals pc <ox i curbarea locals pc. La prelucrarea intre virfuri curbarea locals pc se calculeaza cu formula : Pc=2 A c*lc (4.2)

pentru lc < 1/2,in care lc este distan^a in mm, de la sec^iunea de prelucrat pentru care se determinScurbarea pinS lacapStul ! mai apropiat (fig. 4.1) ;l-lungimea totals;A c-curbarea spe cifics,in //m/mm ( tab. 4.6 ). Curbarea totals p r I c max este I
p 0 = 4 O*1 <4 .3 )

|| care 1 este lungimea totals, in mm. Curbarea totals a semifabricatelor debitate se determinS formula ( 4.3 ).
213

Eroarea de centrare pc#n.r la semifabricate laminate ( pr% cum 9 9 la semi fabricate matrlfate da tip arbore) apari datorite arorii de orientare a seanifabrioBtului la opera^i d o centrxiin $i are ca efect radialA a suprafe^elor exterioare d s n&voluble ale semifahricatului fa^A d e axa gAurilar d e centrare. Dacfi la operatia de centruire pe marina d e c e n t r u i t barele laminate sint fixate cu prisme autocentrante (fig- 4.2) eroarea de centrare este determinate numai d e eroarea d e reglare a mainii de centruit, de aproximativ 0,25 mm, deci :
cvntr " /2 5 (4.4)

Tabelul 4.1 AwterHe liaftl pentru ofel rotund laainat La cald (STAS 333-87)

DacS, pe prisme

Insfi, la centruire, semifabricatele sint orientate cu fixare unilateraia (fig.4.3), atunci eroarea de

214

depinde i dfi toleran^a T la diametrul B orien a semifabricatului la oentruire; eroarea d e oentrare va fi: Pewjcr* 25^/z^+l [nm] (4.5)

T este toleran^a la diametrul bazei de orientare i se ia


in nro.
Tabelul 4.2

Abateri H a i t i pantru oal rotund calibrat (STAS 1000-80)

Diametrul, Abateri liatl la diaaatru, aa Diaaetrul, Abatari liaiti la diaaetru, mm nm H10 h11 t : h9 h1Q H11 h9 4 I 4,5 4,8 P 5,5 6,0 0 -0,025 0 -0,030 0 -0,040 0 -0,048 0 -0,075 0 -0,075 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 7t n 36,0 38,0 39,0 40,0 42,0 45,0 46,0 48,0 50,0 55,0 56,0 58,0 60,0 63,0 65,0 70 0 rv |V *
uai u i v U III

0 -0,084

0 -0,130

6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 1 10,0


Y ~

r , n . 0 -0,036 0 -0,058 0 -0,090

10,5 11,0 ! 11,5 12,0 ji .12,5 g 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0

0 -0,100

0 -0,160

j o o 04

0 -0,070

0 -0,110

- -

0 -0,120

0 -0,190

t m 19,0
er

19,5

0 -0,084
v y - v v I u u u i i u

0 -0,130
u a i iwt o w w v

i H | coj it-tras (CT) otal traa-racopt(TR), otal tras-plefuit (TS), otal cojit-plafult (CS), otal traa-racopt-plafuit (TRS). 2.0talul rotund oalibrat aa axacutl ou abatari liaiti conform otapului da tolaranti h11.La oararaa beneficiarului, otalul rotund calibrat aa poata axacuta pi Tn dapurila da tolaranta hlO pi h9.

----- -------- n a a

aa

p a

Pentru ba r e laminate T este toleran^a diametrului barei iar pentru arbori m a t r i ^ a ^ i , T este toleran^a la diametrul fusurilor d e orientare ale semifahricatului p e prisme. L a centruirea semifabricatelor d e t i p arbore d up e trasaj (la produc^ia d e serie mic e i individual^) eroarea d e centrare se p o a t e lua 1 in care T es t e t o l e r a n ^ a , in mm, l a diametrul semifahricatului. La pr elu crarea intre virfuri, abaterea spatp.aie rezultante se d e t e rm ine p r i n sumarea curb&rii i erorii d e centrare : p=v/ p| + p^ cx [ mm ] (4.7)

p cntr 1

9 1

u n d e : pc e st e m & r i m e a curbarii locale sau totale in funcfcie de suprafa^a p e n t r u ca r e s e calculeaze adaosul d e pelucrare.

Fig. 4.1 Curbarea axei la prelucrarea intre virfuri Tabelul 4.3 Abateri limita pentru otel rotund laainat la cald (GOST 2590-71) Abateri limita pe diametru, in mm, pentru precizia de laminare Diametrul, mm jnaltA 5 ; 5,5; 6,3; 6,5; 7,9 10-19 20-25 26-4$ 50;52-58 60; 62; 63; 65; 67; 68 70; 72; 75; 78; 80; 82; 85; 90; 95 100; 105; 110; 115 120; 125; 130; 135 140; 150; 160 170; 180; 190; 200 210; 220; 230; 240; 250 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0/3 , 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 0,9 1,1 _ *# 3 * ^ ridicAtA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 1,1 1,3 1,7 2,0 g If j f i ? t obi?nuitA 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 1,2 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 1,1 1,3 1,7 2,0 2,5 3,0

Observapi.1. Ofelul cu diametrul pinl la 9 mm se UvreazAtn colaci, iar paste 9 mm in bare. 2.Curbura barei nu trebuie sa depapeascA 0,5% din lungime; la comanda be* nefictarulut >e pot livra bare avtnd ourbura oare tA nu depataascA 0,2 X din lungime.

216

Hi'<*aul in universalin cansolft ( fig. 4.4) curbarea 1a o i semifabricatuluilaminat sau calibrat 9 determiformula J p 1 a .x | 2Acl*cos I arctg ( 2A 0 ) ] [ram] , (4

pure sAc este curbarea specific^ exprimatA in tm/xm; ^Xur^i103 semifabricatului (conform fig .4.4), in m m .
Tablul 4.4 Abateri liaiti pentru otelul rotund celibret (<M>i GOST 7417-75)

QjtfMtrul ,
nun h9 K 3 ,1 6 ,1 1 0 ,2 18,5 3 1 ,0 I 5 2 ,0 6 7 ,0 8 2 ,0 6 ' 10 - 18/0 - 3 0 ,0 - 5 0 ,0 | 6 5 ,0 - 8 0 ,0 -1 0 0 ,0 -0 ,0 2 5 -0 ,0 3 0 -0 ,0 3 6 -0 ,0 4 3 -0 ,0 5 2 -0 ,0 6 2 -0 ,0 7 4 -

Abateri liaiti la diaaetru, mm


h 10 -0 ,0 4 0 -0 ,0 4 8 -0 ,0 5 8 -0 ,0 7 0 -0 ,0 8 4 -0 ,1 0 0 -0 ,1 2 0 hi1 -0 ,0 6 0 -0 ,0 7 5 -0 ,0 9 0 -0 ,1 1 0 -0 ,1 3 0 -0 ,1 6 0 -0 ,1 9 0 -0 ,1 9 0 -0 ,2 2 0 h 12 -0 ,1 0 0 -0 ,1 2 0 -0 ,1 5 0 -0 ,1 8 0 -0 ,2 1 0 -0 ,2 5 0 -0 ,3 0 0 -0 ,3 0 0 -0 ,3 5 0

I
1

Tabelul 4.5 Calitatea suprafetei la bare laainate fi trese din otel Felul senifabricatului
O ta l c a ld

v*

S , /an

rotund
la

pina la 30
3 2 , . . . 80 9 0 ...1 8 0 2 0 0 ...3 0 0

la n i n a t

125 160 200 320 63 10

150 250 300 400 60

O ta l 0 (a l

rotund tras la rece rotund tras pi plefuit

Observa^ie. Calitatea suprafetei frontale dupi debitare - vezi tabelul 4.11

F i g .4.4

C u rb a re a a x a i universal

la

fixaraa

In

c o n s o li

In

217

Exemplu: d a c S d i n tabelul 4.6 se ia Ac - 2 j/m/mm, in formula (4.8) s e introduce A S 0,002 mm/ram. Va lo ri le cu rbSrii specifice A0 p e n tr u b a r e laminate sint da t e i n t a b . 4.6. L a c alculul adaosului d e prelucrare pentru rectificarea d e degro are a pie se lo r c a r e d u p S strunjirea d e finisare au fost s up us e u n u i tratament t e rm ic d e cSlire, abaterea spa^ialA ca r e s e i a i n considerare este curbarea piesei la tratamentul te rmic.Pentru r ectificarea intre virfuri marimea curbSrii se de te r m i n e c u relafciile (4.2), respectiv (4.3), in func^ie de sec^iunea p e n t r u ca r e se calculeazS curbarea. D u p S rectif ic are a d e degrofare a pieselor tratate termic, abaterea s pafoalS r emanents e s t e : pc = 0 , 0 3 * p0 | , (4.9)

k aiide : p^ tr e s t e m S r i m e a curbSrii la tratamentul t ermic efectu a t i naintea o pera^iei d e rectificare. V a l o r i l e curbSrii specif ice Ac p entru b a r e d i n oel rotund calibrat, t r a t a t e termic, sint d a t e in ta b . 4.7. A b a t e r i l e spa^iale calculate c u rela^iilt (4.7), respec t i v (4.8) s e i a u i n considerable la calculul adaosului d e pre lucrare n u m a i p e n tru p r i m a opera^ie d e p relucrare p r i n a^chiere a suprafet^elor d e revolu^ie. Va l o r i l e abaterilor spafciale remanente d u p S diferitele op era^ii d e prelucrare p r i n a chiere se calculeazS p e b a z a leg i i c opier ii abater ilor spa^iale ale semifabricatelor b r u t e la o scarS d e mic orare, c u formula : p = K psf [mm] (4.10)

i n c a r e K e s t e u n coeficient care indicS gradul d e mic orare a abate r i lor spafciale; psf - abaterea spa^ialS a semifahricatului b r u t , i n mm.
Tabelul 4.6 Curbarea specific! a senifabricatelor Iaainato La cald Ac ,pe/aa Caracteristica barei laminate . FfirS Tndreptare Caracteristica barei laminate Ffiri Tndreptare, dupA cfllire cu fncilzire: - In cuptor - cu CIF Oupi Tndreptare pe presi 0,5 Lungimea semifahricatului taminat, mm PTnfi la 120 121...180 1,0 181...315 1,5 316...400 2,0 401...500 2,5

Diametrul semifabricatuldi laminat, mm PTnfi la 30 31...50 51...80 81...120 Paste 120

2,0 1,0 0,13

1,3 0,65 0,12

0,9

0,6 0,3 0,10

0,3 0,15 0,08

218

iih

. vfcu.o a

uuat.iuxxui.

s^nyjk

H pentru semifabricate laminate, matri^ate, forjate liber H turTiate sint d a t a in tab.4.8.

Valorile abaterilor snt date i n tab. 4.11!

spa^iale pentru suprafe^e frontale

Tabtlul 4.7 Curbarea specif i d a bare Ior dfn otel rotund calibrat kD . ja/M pjsaetrul barei calibrate, mm pfnS la 25 Peste 25 Ia 50 peste 50 la 70
Observafii:

FSrS Tndreptarea semifabricatelor djpl tratamentul termicl In cuptor 1,6 1,3 0,9 cu C1F 0,80 0,65 0,45

1.Pentru barele de otel rotund calibrat se admit In stare de livrare,con*1 form STAS 1800-80, urmStoarele valori ale ourbirii specif ice Ac! - pentru otelul 1,01 TRS :5 pm/mm pentru diametre ptni la 15 nm incluaiv ?i 3 /on/nun pentru diametre peste 15 mm; - pentru otelul TS, CS TRS :3 /an/mm pentru diametre pini la 18 mm inclusiv. 2.La prinderea Tntre virfuri curbarea totals se calculeazS cu formula (4.3) iar curbarea locals cu formula (4.2). La prinderea cu buc?S elasticS, Tn consolS, curbarea totals se calculeazS cu formula (4.8), in care lun gimea I se considers pfnfi la sectiunea de fixare in bucsa elasticft. La rectificarea fSrS virfuri, curbarea totals se calculeazS cu formula (4.3)
Valorile coefic lent ilor K do aicforare a abaterilor spatiale

Tabelul 4.8

Faza tehno logics 1 DupS strunjire : - Tntr-o singur2 fazS - degro?are - semifinisare - finisare DupS rectificare : | de degro?are DupS frezarea de degro$are a suprafete lor plane (matritate, forjate liber, sau turnate)

Coeficientul K J
0,05 0,06 '0,003 0,025 0,03 0,06 1

Observatii: 1.Dup5 rectif icarea de degrosare a pieselor de tip arbore, tratate termic, Tn relatia (4.10) Tn locul abaterii ps* se ia Tn considerare nSrimea curbfirii la tratamentul ternic pc 'M efectuat Tnaintea rectificSrii. 2.NSrimea curbSrii dupS tratamentul termic pc t se calculeazS cu relatiile (4.2) respectiv (4.3), utilizind valorile corespunzStoare ale curbSrii specif ice djn tabelele 4.6 si 4.7.

4.3. E R E L D C R A R E & M E E M J I C A A S U E R A J F E p U C R O B R E V C O J f l E P a r a m e t r i i R 2 s i S c a r e s e d b t i n d u p & d i f e r i t e l e opera^ii de p r e l u c r a r e m e c a n i c S a s u p r a f e t e l o r d e r e v ol u^ ie exterioare, precum i t r e p t e l e d e p r e c i z i e i n c a r e s e incadreazS toleran^a tehnologici l a d i a m e t r u l s u p r a f e t e i p r e l u c r a t e sint date in tabelul 4.9 p e n t r u p i e s e p r e l u c r a t e d i n b a r e d e o ^ e l laminate la

o^al ro tu n d calibrat. P en t r u pr el ucrarea g&iril or se va ccnsulta tabelu l 6.1,(cap.6). P en t r u a de t e r m i n a t ol er an ^a tehnologicfi p e n t r u fiecare H p e r a ^ i e intermediary d e prelucrare, in func^ie d e treapta d e p r e c i z i e indicate, s e u ti li ze az& tabftlul 2.15, (cap.2).
Tabelul 4.9

Parametrii obtinuti la prelucrarea otalulul laminat la cald. &4>rafata de rvolu(itt axtarioara Treapta de precizie
14 12 10. .. 11. 1Q...11 }

Procedeul de prelucrare I Strunjire : - coj ire - degropare - finisare - Tntr-o pinguri fazi - fini de netezire (cu carburi sau cu diamant) Rectificare fntre virfuri pi rectifica re firi virfuri : - degropare - finisare sau tntr-o singuri fazi fini de netezire

R2, pm l i t 125 I 63 32. ..20 32...20 6,3...3,2

S, pn
120 60 30 30

7...9

8. ..9 7...8

5...6

10 6,3 3,2...0,8

20 12
6H

Observatii: 1.Strunjirea !ntr-o singurS fazi pi rectificarea Intr-'o singuri fazi se efectueazi direct fSri a mai diuiza aceste operapii in faze distincte (degropare pi finisare). 2. La rectificarea executati dupS oil ire, paramatrul S se exclude din relatia de calcul a adaosului de prelucrare. 3. Toleranpele corespunzatoare treptelor de precizie sint date Tn tabelul 2.15, cap.2.

4*4. PRETOCRAREA MECANIGA A SUERAFEXEDGR FRGNTAI

P en t r u calculul adaosului d e prelucrare l a p r i m a opera^ie d e p r el ucr ar e a fe^elor frontale plane, parametrii R ?, S,p prec u m i toleran^a T care intrS in rela^ia d e calcul sint parame trii caracteristici ai qpera^iei precedente - d e bi tar ea barei. In tabelul 4.11 s e d a u valorile parametrilor caracteristici la d eb itarea barelor. Valori le parametrilor obtinute l a d i fer it e operaii d e prelucrare m e ca ni cS a suprafe^elor laminate i calibrate d i n oX&l s i n t specificate in tabelul 4.12. 4.5. JEXEMPED D E CA LC U L S3 se calculeze adaosurile d e prelucrare i dimensiunile intermediare pentr u u n arbore d e la u n reductor ( fig.4.5 ). Semifabricatul e s t e o b a r S d i n oel roturxi laminat la cald, d i n material QLC 45 STAS 880-80, producfcia este d e serie micS. DatoritS seriei m ici d e f a b r i c a t e , prelucrarea piesei s e face p e ma ini-unelte universale cu rejlarea sculelor la di-

220

prin netoda treoerilor d e ptxkA (abtinerea indivi preciziei dimensiunilor) -Operatiile oe se vor executa la vfltn fig,1.5 sint urv&toarele I i debitarea;
Tabilul 4.10

h r tri i abt inuti Is pnluerarM ot*lulul tras la raoa. Suprafata da rwolut ie extar ioar* Procedeul de pralucrere Treaptft de precizia
7 6...5 9 7 6...5

Cf^ul de tolerant! al barei calibrate


h9

Rz'
(aa
6,3 3,2...0,8 10 6,3 3,2...0,8

8,

jw

Rectificare firi centre: inainte de trataaent teraic 'df}| trataaent teraic Rectif icare fSri centre: *degrofare finisare -finfi de netezire Strunjire pe strung autcaat sau strung revolver: Intr-o singur a trecere *ln doui traceri

12

h10 si h11

20 12 6.. .2

hi 1

11 10

32
16

2d
15

Qbservapi: I.Tolerantele la dieaetre, ccrespunzdtoare treptelor de precizie, sint date In tabelul 2.15, capitolul 2. 2.Valorile abaterilor spatisle reaanente dupi strunjirea pe strung automat shu strung revolver se vor deiersina cu relati ile: * dupi strunjiraa intr-o tracare p = 0 , 0 5 * - dupS strunjiraa tn doui traceri p = 0,02p^ ; In care ps^ este abateraa spapala a barei calibrate (curbarea),vezi ob" servapile da la tabelul 4.7. Tabelul 4.11 Paraaetrii da precizie fi cal itate a suprafetei la debitare Treapta de precizie la lungiae 17 300 Neperpend iculari tatea capfitului barei fetS de axfia p, mra Vezi observa^iile sub tabel 0,01*0 0,045*0

Procedeul de debitare Pe foarfeci dupS opritor P* fierSstrau circular, f ierastriu Blternativ, cu frezS'f ierSstrfiu pe ajini de frezat Cu cut it de retezat pe strunguri Prin forfecare pe prese

14 13 17

200 200

R =150...300 Vezi observaiile sub tabel S^1000...160d

Obiervatii .1 .La debitarea pe foarfeci fi pa prase rezultfi o suprafafJ de debitare Inclinatl plni la 3 fa$S de directia perpendiculars pe ax&, pracua : j f o zoni neregulati (adlncituri) care poata ajunga plnl la 0,2D. MArinea Tnolinfiri i zonai naragulata trebuie luata in considarara la calculul adaosului de prelucrare la capetale sea ifabricatului debitat. 2.Iolerantale oorespunzitoare treptelor de precizie indicate sint date in tabelul 2.15. abaterile liaiti la lungiaea de debitare fiind imetrice ( )

ratw lut * .1 J

ParaMtrtl * t lnuH g

4 p r f . t . l < r fronfL. C T

d a b Ita r*

Procedeul da prelucrare Strunjire frontall i i degropare | finisare I Tntr~o singuri fazi Rectificare frontali pe mapina de recti* ficat rotund sau masina de rectifioat frontal

Treapta de precizia 12 11 11 6

Rf, ja 50 32 32 5...10

8, tm 50 30 1 30

Observatfi :1.Treptele do precizie indicate Tn tabel sa asiguri atunoi cTnd baza teh* nologioi pentru pralucraraa frontal! coincide ou baza da misurare. DacS acasta baza nu coincid la toleranta corespunzitoare traptai da precizie indicate Tn tabal sa adaugi aroaraa da oriantara cara sa determini c f c j p i indica(iila din cap.1, pantru cota cara trabuia respectati la operatia da pralucrara frontalS. 2.Dupa strunjirea da degrofare a fefcelor frontale la piasa da tip arbore prelucrate din bare laminate sau trasa la race, abaterile spatiale ale acestor auprafdpe aTnt mici pi se neglijeazl. 3.Tolerantele coraspunzltoara treptelor de pracizia indicate sint date in tabelul 2.15. 4.La calculul adaosului da prelucrare pentru rectificarea executati cijpl tratamentul termic, paramatrul S sa exclude din relatia de calcul.

32 1 , 6 /
E S I

3
c s * --------- % o c G 1Q . . Si r & 1___5

...

Ji = i f N oS O 11 23
Oo if o Q.

, 31 1 61)

6^ 2S0-o 08

M W

56

NOTA:
Tesitun 1x45 ' j w j j H H Rugozitatea supra fete/or f H Fig.4.5 Arbore de la un reductor de turapia

- frezarea frontalS i centruirea; - strunjirea suprafe^elor cilindrice [intr-o singurS ope r a t e ); - frezarea canalelor d e panS; - tratament termic de iinbunStS'tire ( la H R C 20...30 ); - indreptarea piesei ( redresare ); + ' 0 - rectificarea suprafe^elor cilindrice 4 > 1 7 l S ; S o 6 4 > 2 0 -o.oa 5 4>25!J5;So7 nrn. Pentru stabilirea diametrului barei laminate d in care se v a executa piesa se calculeazS adaosurie d e prelucrare pentru suprafafca cu diametru maxim.

a . pentru rectificare (operatia preoadsnta art* strunjiraa t_tr-o singurfi faza ) | S,., g 0 (dup& tratamentul I P exclude din calcul ;
R, 25 ( i

1. Pentru suprafa^a 4>25tS'.oa7

termic da oil ire 8,.,

A c lc p
La

p I

I 2AC1C 1

1 0,13 ^an/ran din tab.4.6 (dupS Indreptare) J = 108,6 mm din desenul piesei ; = 2*0,13*108,6 28

I aSrii/ deci e = 0.

prelucrari intre virfuri nu se

faceverificarea

a9

Aadar, adaosul minim pentru rectificare este :

ZApi .in I 2R, i 1 | 2*Pi-i I 2*25 | 2*28 | 106 g


Din tabelul 2.15 cap.2, obt^inem toleran^a pentru opera^ia I precedents- strunjire intr-o singurS faz&-conorm treptei 10 de I precizie : deci aaaosul nominal, pentru rectificare este :

Tj., = 84 m ,

2AS nom = K

,i n + Ts . , 1 106 | 84 | 190

SI

Diametrul maxim inainte de rectificare ( dupS strunjire j este : |tj x | di X + 2Ap, ;oD = 25,007 I 0,190 | 25,197 nun.

Se rotunjete : d,., max = , nm = 25,2 mm ; Diametrul minim rezultfi : d i-i in 1 25,2 - 0,084 | 25,116 mm. Deed, qperafcia de strunjire se va executa la cota < j ) 25. 2^0 mm ; b. pentru strunjire (anterior strunjirii materialul-barS I este sub formS de laminat ): Rz j., = 125 /mi ; Sj., = 150 (M ; Pi-1=}/Pc +Pcantr2 [mm]

conform fonnulei (4.7) pentru prelucrarea intre virfuri Pc ~ 2*A c*lc ; ^ % = 1,5 (m/mm ( tab. 4.6 pentru laminat f&r& Indreptare ); Pc = 2*1,5*108,6 ~ 326 m ; Pcentr 0,25 mm = 250 M (pentru centruire exeeutatS pe maina I * oentruit, cu fixarea materialului in prisma autocentranta*
223

formula (4.4) ;
P i . 1 V 3 2 6 a+ 2 5 0 a- 4 1 1 [im

>

Adaosul minim pentru strunjire este :


H

sin

I j|g | |

I B

2pM

2(125

150) +2-411-1372

Din tab. 4.1 se obtine abaterea inferioarS A. la dianetrui barei laminate : Aj = -0,9 mm.' Adaosul nominal de calcul :
,2Api no. - 2Api .in + I A t I " 1372 + I ~900I I B m.

Diametrul nominal cu formula (4.1) :

de calcul al barei laminate sedetermine


| - 0,9 | | 2 7 ,4 7 2 mm.

d . no. | p l f I I# 372 I

Se alege o bar laminate cu diametrul standard! zat , Adaosul de prelucrare nominal real ( recalculat) pentru opera^ia de strunjire a treptei < ) > 25 !;JSJmm este :
2A - non n n m= pi

< J ) 28! q ! 9M

conform SE&S 333-87.

d. - non ri

-i dnon 4n f t m = 28 - 25,4 = 2,6mm.


'

2. Pentru suprafata <J)24.5 mm Adaosul nominal pentru strunjire se determine prin dife renta dintre diametrul barei laminate i diametrul suprafe^ei stmnjite :
HIM 2ApT -n o r n = 28 - 24,5 = 3,5 mm.

3. Pentru suprafata mm a.pentru rectificare se adopts acelai adaos nominal ca i la suprafata <J>250,007 , adicS : Diametrul maxim al suprafetei finite este : este : Diametrul maxim inainte de rectificare (dupS strunjire )
d i-i max 1 g = d f-1 non ~ in P 19,975 I 0,190 = 20,165 mm ; 20,2 mm 20,2 mm 20,2 - 0,084 - 20,116 mm. 20 - 0,025 p 19,975 mm.
^pi . nom H.

se rotunjefte :

4> 2 0 .2 -o,064

Deci, operatia de strunjire se va executa la cota : wm*

224

fm. :rul

b. pentru strunjire adaosul se determine prin diferen^a ^^^ctrelor de strunjire ale treptelor vecine, ad-ifff s | P no* I 24,5 1 20,2 I 4,3 mm. 4. Pentru suprafe^ele mm a. pentru rectificare se adopts, acela^i adaos 2elalte suprafete rectificate s SSfj nom f l 33| A* Diametrul maxim al suprafetei finite este : 17 + 0,006 | 17,006 ram Diametrul maxim inainte d e rectificare ( dup& strunjire )
este s

urn.
ana;

A 1 max lllfll I 0,190 ( 17,196 ram se rotunje^te : dj.., aax | 17,2 nun d i-1 non = 17,2 i m t l . Toleranta pentru cperatia de sxrunjire este 70 S 2.15) treapta 10 de precizie) Diametrul minim :
d i-1 rain 1 7 '2 I 0,07 I 1 7 /1 3 Inm-

(tab.

o -

Cperatia de strunjire se execute la cota 4)17 .2_0>07 ram. b. pentru strunjire, adaosul se determinS prin diferenta RcfcLametrelor de strunjire ale treptelor vecine :
2Api nom = 2 0 , 2 17,2 = 3 . .

[lei

5. Caleuliil adaosurilor pentru prelucrarea suprafete lor frontale la cota L = 250?0. a ram. Suprafeteie frontale de cap&t se prelucreazS prin frezare, cperatia precedents fiind debitarea pe ferSstrSu circular. Din tabelul 4.11 obtinem : ^ i-1 + si-i = ' 2 Wfe P | #l = 0,01*D = 0,01*28 IS 0,28 ram. M aosul minim pentru frezarea simultanS a fetelor frontale este : 2Ai = 2*0,2 + 2*0,28 m 0,96 ram.

Toleranta la lungimea de debitare, in treapta 14 de preci zie, este 1150 jum = 1,15 mm (tab.2.15, capf.2); abaterile limits la lungimea de debitare sint deci 0,57 5 ram sau rotunjit 0,6 mm. Prin unnare, adaosul nominal calcul at pentru frezarea frontal^ este :
f t no. I ZApi m in + I I ^ I I f|# I I 1,5 6. ran.

225

Tab e lu l 4.13

C a lc u lu l adaosului p e n tru un arbore de la un redactor ( f i g . 4 .5 )

O p e ra tile (f a z e le ) de p re lu c ra re a s u p ra fe (e lo r

Eleaentele adaosului minim /m S P e

Adaos in im ,

Adaos nominal c a lc u la t , im

Tolerance T / / m 1f fUM

fm

Dimensiunea nominal^, am

Dimensiunile suprafetei Maxima Minima

Notarea cotei in docuacnta tie ,

Suprafata

Semifabricat

125

150

411

- '

1200

28

28,5

27,3

S t r u n j ir e

25

- 2 8

1372

2 0 7 2

8 4

2 5 ,2

25,2

25,116

R e c t if ic a re

>

- jI

1 0 6

190

1 4

2 5,0

25,007

24,993

Suprafefcele f r o n t a le , la cota

250-fm m m

D e b ita re F re z a re f r o n t a l ^

200
:

280 *

>

1200 800

252 250

252,6 250

251,4 249,2

gorfy* 25(

960

1560

A d a o s u rile p e n tru f re z a re a f r o n t a l f a c a p e te lo r re p re z in tK adaosuri b ila t e r a le (suaa a d a o su rilo r prev^zute pe fe te la frontal* da capet a le p ie s e i ) . V aloa re a adaosului de pe f ie c a r e capXt e ste egalti ou jumatate d in valoarea t r w u t K m ta b e l.

Lungimea ncndnalft pentru debitare este : - 250 + 1,56 - 251,56 ina, H rotunje^te I i g 9 252 ram. La debitare se va respecta cota : 252 0/6 ram. Valoarea reals ( recalculate ) a adaosului ncndnal este I

2Api non 1 252 I 250 | 2 ram. Pentru fiecare suprafata frontalft adaosul este : A_t * * 1 mm.Formularul de calcul al adosului de prelucrare, completat in baza calculelor efectuate, este dat in tab.4.13.

Cap. 5. ADAOSURI DE PRELUCRARE PEOTRU SEMIFABRICATE MA1RITATE LA CALD


5 .1 . U JD IC A m GENEKALE

DupS ce s-a stabilit procesul tehnologic de prelucrare mer-gnir** prin achiere, se calculeazS adaosurile de prelucrare m-in-iniA pentru toate operafciile { fazele ) de prelucrare a fiec3rei suprafefce. Pentru determinarea adaosului minim la prima opera^ie ( faza ) de prelucrare a suprafefei considerate, mSrimiip Rz,s,p, care intra in rela^ia de calcul, sint cele corespunzStoare semifabricatului matrifat brut, iar eroarea de in stalare se determine pe baza indica^iilor din cap.1.La stabili rea procesului tehnologic de prelucrare macanicS se va avea in vedere c& nu se execute la matri^are gSurile cu axele in plane neparalele cu direcfia de matritare; aceste g&uri se vor obtine. prin gSurire in material plin. Adaosurile de prelucrare totale calculate i dimensiunii^ calculate ale semifabricatelor nu includ adaosurile tehnologice^ necesare pentru simplificarea formei semifabricatului matri^at, pentru fixarea semifabricatelor la tratament termic sau adaosu rile pentru probe i epruvete de InoercSri mecanice. Adaosurile,) tehnologice menionate mai sus se stabilesc in mod suplimentar a%& de adaosurile de prelucrare calculate analitic i anume,la intoanirea desenului semifabricatului matri^at. La suprafeel|| matrifate care se prelucreazS ulterior prin achiere,inclinai-'i ile de matritare i celelalte adaosuri tehnologice se aplicS la dimensiunile nominale calculate ale acestui semifabricat. I Razele de raoordare la matritare evitS muchiile ascu^ite care due la apari^ia cr3p5turilor i la mSrirea solicitSrilor mecanice in procesul de matri'^are. Valorile razelor de racordare ale semifabricatului i ale piesei finite ( fig. 5.1) trebuie sfi satisfacS rela^ia optimS : rP > ra " j ( 5-I

in care : r este raza de raoordare la piesa prelucratfi ; rs - raza de racordare a semifabricatului; j s | | - adaosul de prelucrare nominal caculat. DacS nu se respects candi^ia (5.1), se recomandS s3 se mfireascS raza de racordare rp la piesa finitS. DacS din considerente constructiv-fpnc^ionale aceasta nu este posibil, este necesarS corectarea valorii adaosului de prelucrare minim in vederea satisfacerii condi^iei :
228

* A derp unde > r. A'.ln I in cars

i np
tin

> r.

(9.2)

rP J; I A este adaosul

de prelucrare minim oorectat;


TS . I

In 3 1 *

(5.3)

rea absolute a abaterii inferioare la dimensiunea a semifabricatului I con fur semifabrcat a piesei finite. contur piesa Valorile inclinatiilor de matri^are sint indicate in tab. 5.1 dupS STAS 7670-83. Valori similare sint prevSzute in GOST 7505-89. Valorile razelor de racordare maxime la semifabricatele maFig.5.1 Razele da racordare la seaifabric*- tri^ate Sint indicate in tab. tui M t r U a t la piesa finite 5.2 iar abaterile limita in zo na de raoordare nu trebuie sS depSeascS valorile abaterilor limits dimens ionale ale semifabricatelor matrifate. DacS razele de racordare pe desenul de execu^ie al piesei finite sint mai mari decit oele din tab.5.2 atunci razele de matri^are se vor adopta dupS desenul piesei finite. In fig.5.2 este dat un exenplu de semifabricat matritat din care se poate urmSri modul de aplicare a razelor de racor dare exterioare R i razelor interioare r, in func^ie de inSltimea h. Se observS cS razele interioare r ale matri^ei sint raze exterioare ale semifabricatului matri^at, iar razele exte rioare R ale matri^ei devin raze interioare la semifabricatul matri^at. In tab.5.3 se dau razele de racordare exterioare minlme la matrifare dupS GOST 7505-89. Pentru calculul adaosului de prelucrare nominal la prima operate (fazS) de prelucrare a fiecSrei suprafete cu ajutorul rela^iilor (3.36) i respectiv (3.41), precum i calculul di mensiunilor nominaie ale semifabricatului matri^at cu relatiile (3.49),respectiv (3.50) sint necesare valorile abaterilor limi ts la matrifcare.

I N n p I- valoa-

KIN JI H

Tabilul 5.1. InoLirwtii do utri^ar* ( STAS 767D-B3 ) Tipul utilajului do notritaro Suprafeta interioare ungh1,grade '10 7 10 7 3
_

Suprafeta exterioare unghi1grade 10 7 3 7 3 1 3 1 0 condit]i Piese Inalte Piese obipnuite Piese plate Piese plate Cu TmpingStor Cu extractor In aatriti Piese obipnuite In poanson

oonditii Piese obipnuite Cu fnflltine do cftdere micS Piese fnalte Piese obipnuite Cu extractor
.

Ciocan

Presi

Majini da frezat orizontale

3 0-3

In functia de adtncime Cu gaurg sau a* dlncituri

Tabelul 5.2. R a m do raoordare la Batritare ( vozi fig.5.2 ), dupS STAS 7670*83 Raze exterioare R, tn mm Infitimea consi Raze interioare r, der atf i , mm Clasa II de matritare mm Clasa I de matritare paste atni la
.

25 40 63 100 160 250 400

25 40 63 100 160 250 400 630

2 3 4 6 8 10 16 25

WH

4 5 6 8 10 16 25 By '

4 6 10 16 25 '40 63

Observatie .Razo mai mici decit cele din tab*I se pot stabili numai tintnd searaa de durabilitatoa matritoi.

In tabelele 5.4. .5.7 sint date dup& STAS 7670-83 abaterile limits pentru dimensiunile nominale ale semifabricatelor m atritate din oteluri aliate, executate p e ciocane, p r e s e i p e maini d e forjat orizontale. Aceste abateri limits sint d ate pentru clasa d e matritare I ( abateri limita restrinse ), res pectiv II ( abateri limits normale) i se aplicg. la dimensiunile exterioareale semifabricatului matri ta t; pentru dimensiunile interioare abaterile limit* se stabilesc cu.seran schimbat. D i mensiunile nominale calculate ale semifabricatelor matritate se rotunjesc d i n 0,1 in 0,1 m m pentru clasa I d e matritare respec tiv di n 0,5 in 0,5 m m pentru piese matritate in clasa II d e m a tritare, in sensul mdririi adaosului. Clasa d e matritare se stabile te in functie d e cerintele de precizie impuse pieselor, precum i d e conditiile d e matri tare i de tipul productiei. Abaterile limit* sint d a t e in ta*

230

V i W ) mai mare de 5%. Corplexitatea de forma a piesei matri^ate se exprimS prin factorul de complexitate S:
S = mp / mn ;

Valorile abaterilor limits din tabelele 5.4. .5.7 se s t I H bilesc in funcfcie de masa piesei, calitatea o^elului, ccmplexitatea formei semifabricatului exprimatS prin factorul de canplexitate i dimensiunea maximS. Masa piesei matri^ate se calculeazS dupS ce s-a stabilit tehnologic forma semifabricatului matri^at in funcfcie de mftrlmea ?i complexitatea piesei finite. Calitatea o^elului se stabilete astfel : grupa Ml-o^eluri cu con^inut de carbon mai mic de 0,65 % i o^eluri aliate cu su ma elementelor de aliere ( Mn, Ni, Cr, Mo, V, fi W) mai micS de 5% ;grupa M2 - o^eluri cu con^inut de carbon mai mare de 0,65 % i o^eluri aliate cu suma elementelor de aliere (Mi, Ni, Cr, Mo

1 inSl^imi ".

mSsurate pe direcfcie verticals fat!| de planul de s e p a r a ^ H h t a ^

bela pentru dimensiunile maxime de lungime, lS^ima, grosime .Dimensiunile piesei care se inisoarS pa-raiai sau aproape cu planul de separable sint considerate lungimi Bfi 14Hmt. Dimensiunile piesei care se mSsoarS perpendicular fa4 da planul de separate reprezintS in&limi,iar dimensiunile piesei care traverseazS planul de separable sint considerate grosimi. Diametrele gSurilor pStrunse i nepStrunse sint considera te "lStimi", iar diametrele suprafetelor cilindrice exterioare

(5.4)

unde | mp este masa piesei matri^ate; - masa corpului gecmetric simplu in care se inscrie piesa matri^atS ( fig.5.3 i 5.4). Se deosebesc patru grupe de canplexitate i anume :
| grupa grupa grupaS3 grupaS4 SI cu 0,63< S S2 cu 0,32< S cu 0,16 < S cu S < 1,0 ; < 0,63; < 0,32; < 0,16.

Cu cit complexitatea de formS este mai mare, cu atit fac torul de complexitate S este mai mic. Pentru piesele din fig.5.3, m^ se calculeazS cu relaia : m H --------4

7rdz

h * p

(5.5)

231

iar pentru pit* d i n fig.5.4 cu la^ia: ; ' q |


m,f43*hl*p

(5,6)

Fig.5.3. Insorierea In cilindru a unor pita* matritate da tipul oorpurilor da revolutie

in ca r e p este derv sitatea m a t e r i a l s lui. L a piesele cu flange sub^iri matr i^ at e p e ma^ini d e f o r j at-or izantale stabilirea aba t e r ilor limit* la g r o s i m i n u se calc u l e a z * factorul S c i s e i a grupa S4, dac*: a t I d 1 I 0,2 sa u a 2 / d^ 2 > 2

( fig .5 .5 l).

Fig.5.4 Schi^fi pantru de terminarea grupei da coa* pi ax itat e la pi*s* for jat* pe aapini d* forjat orizontal* Tabelul 5.3. Raz* da raoordar* exterioar* la aatritara ( GOST 7505-89) Valoaraa minimi a razalor d* racordare *xt*rioare, mm pentru adincimea oavitifii aatritai, ea
Masa semifabricatului

matrijat, kg

Plni la 10 inclusiv 1,0 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0

10...25 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

25...50 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

Peste 50 3,0 3,6 4,0 5,0 7,0 8,0

Ptni la 1,0 inclusiv Peste 1 pini la 6,3 P*st* 6,3 plni la 16 P*st* 16 plni la 40 Past* 40 plni la 100 Paste 100 ptni la 250

Observatia.Valoarea razalor da raoordara interioare sa stabilapt* de coaun acord intra axcutant pi b*n*fioiar.

In GOST 7505-89 sint date abateri limit* pentru semifabricate matritate din ofcel.

ii

Fig.5.5.3ohita p*ntru d*t*rminar*a grupal aj complaxitata la pi*a* forjata p* pini da forjat oriiontala

232

Tabelul 5 . 4 Abateri l i a i t i pentru lungiai , latiai si m a lt ia i <diaetr } pentru (<M>a STAS 7670- 83) pTese u t r i v a t *

da elaaa H a a trtta r* I

rea

vura sur plus


(+)

asitrie trie

F a c to r u l de c o m p le x ita Masa t e a fo rm e i p i e sei

C a lit a t e a F a c to ru l de de o te l com plexitate a form ei

Dimensiunea

I d (w )1

<120

<180

>1000 >1250
<1250

<1600

>1600

0,7 +0,7

0,8

0,8

Tabelul 5.4 (continuar-e)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

52

j0 I

0,8 +0,9 1,0 1,0 +1,0 *1,1 1,2 h * h 1,5 +1,7 | -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 0,9 1,0 - 1,3 +1,0 +1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 +1,6 *1,8 2,0 *2,0 f 2,0 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -0,9 -1,0 -1,0 1,2 - 1,5 +1,0 +1,0 1,2 1,3 +1,4 1,5 1,7 +1,8 +2,0 2,0 | 2,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7 -0,8 -1,0 -1,1 -1/2 1,2 -1,5 -1,5 +1,0 1,2 1,3 +1,4 1*5 +1,8 +1,8 +2,0 2,0 2,5 2,5 +3,0 -0,6 -0,6 -0,7 -0,8 - 1,0 -1,0 "1,2 -1,2 -1,5 -1,5 -2,0 -2,0 I 1*2 1,3 1,4 1,5 +1,8 +1,8 +2,0 +2,0 2,5 2,5 +3,0 3,5 I3,5 I -0,6 -0,7 -0,8 -1,0 -1,0 -1,1 -1,2 "1,5 -1,5 -2,0 I-2,0 -2,0 |-2,5 i 3 ,5 I 1,3 1,5 1,7 +1,8 +1,8 +2,0 1+2,0 2,5 2,5 +3,0 3,5 3,5 ' + -1,5 -2,0 -2,0 -2,0 -2,5 g g I 1,5 1,5 1,7 1,8 1,8 2,0 +2,0 2,5 2,5 +3,0 +3'5 3,5 +3,8 +4,0 -0,7 -0,8 - 1,0 1,2 1,2 -1,5 p i -2,C -2,0 -2,0 P | -2,8 -3,0 ' -0,7 -0,7 -0,8 -1,0 -1,2 -1,2 +2,5 +3,C +3,5 3,5 3,8 4,0 f i g -0,8 - 1,0 -1,2 "1,2 -1,5 "1,5 "2,c -2,C -2,0 -2,5 -2,8 -3,0 -3,0 2,5 +3,0 1 1 +3,5 -3,8 +4,0 -4,0 +4,5 I +1,8 +1,8 2,0 +2,0 2,5 + -1,0 "1,2 -1,2 -1,5 -2,0 - 2,0 i "2,0 -2,0 1-2,5 j-2,8 j'3,0 -3,0 ~ 3' 5 I +1,7 +1,8 +1,8 2,0 2,0 m

2 3 5

_
vura surplus ( " * ) Upsi

** P * * *

M i tr. ) ptru P i .
Dimensiunea , D (m )
> 500 >630 < 630 < 800

clM |

s e p a r a t e c omplexita* ---------- te a f o r m e 1
aai - sime- Be* trie trie

Factoru.l de

Celltatea Factorul de de otel complexitate a formei

>1000

> 1 2 5 0 51250

>1600 >2000 <1600 52000 S25001

(-)

se*

236

2 3 7

Tabelul 5.5 (continuare)

BCG

parametrii R, ?i s care oaractarlzeazA calitatea suprafefrel la scmifobE'ioatele in tiflh5fl matritate la cald* pe ciooaune gi pre alrxt
T a b e l u l 5 .6. A b a t e r ! H a i t i p a n t r u g r o a t i i , p a n t r u p l a a a H t r l | a U p a o l o o a n a pi p r a a a In o l a a a d a M t r l p r a 1 (STAB 7 6 7 0 * 8 3 I Jggi t t a t a a d a otaI Factorul da coaplaxltata a form * t

trao toru' lul

OlNmiunai

0,7 -0,3 **0,7 "0 ,4 0 ,5

* 0 ,7 -0,4

0,7 4 0 ,7
-

*0,7 -0,i|
0 ,6

**0,8 + 0 ,9
-0,5 0,9 -0,5 -0,5 -0,5 0,9
-

1,0 1.0
-

0 ,6

+1,0 1,1
-0,6
0 ,7

0 ,6

+1,1 1,2
-0,7
-

-0,8

-1,0 1,8 *1,0 1-1.0 1,8 1,8 -1,0 *1,2 1,8 2,0 -1.2 *1,2 2,0 2,0 "1,2 1*1,5 2.0 2,5 1 * 1 . 5 *1,5
-

1,2 0,8 1.4 0 ,8 1,5

1.3
-0,9

1,5

2,5 2,5 3,6 3,6 2,0 *2,5 4,0 4,2 2,2 *2,5 4,2 4,2 *2,5 -2,8 *.2 4,5 -2,8 -3,0 5,0 5,4 -3,0 3,0 5,4 5,8 -3,0 3,2
*

2,0

"2,0

TabaLul 5.7. Abatarf liaftl pentru groat*1, pantru piai praaa pl iailni da forjat orlzontala da aatrltara II ( STAS 7670-83 I

in claaa

I t m m pm

D imenaiunaa. < 20 +0,6 -0,3 0.6 0,4 0,7 -0,4 0,8 -0,4 0,9 0,5 1,1 -0,5 1,2 -0,6 1*3 -0,/ 1,5 -u,/ +1,6 -0,8 1,/ 0,V + I,V -1,0 2,1 -1,1 2,4 -1,2 2,5 -1,5 +3,0 1,5 3,5 1,5 *3,5 2,0 4,0 ,U +5,0 2,5 5,5 "3,0 +6,0 3,0 160 >250 >20.. >50... >80... >120 <120 <160 <250 <400 <80 <50 0,6 -0,4 0,7 -0,4 0,8 -0,4 0,9 -0,5 +1,1 -0,5 1,2 0,6 M "0,7 +1,5 0,7 1,6 -0,8 +1,7 -0,9 +1,9 -1,0 2,1 -1,1 2,4 -1,2 +2,5 -1,5 3,0 -1,5 3,5 -*,5 3,5 -2,U +4,0 -2,0 5,0 "2,5 5,5 "3,0 +6,0 "3,0 +6,5 "3,5 +0,7 -0,4 0,8 -0,4 0,9 -0,5 +1,1 -0,5 1,2 -0,6 +1,3 -0,7 +1,5 -0,7 +1,6 -0,8 +1,7 -0,9 1,9 1,0 2,1 -1,1 2,4 -1,2 2,5 -1,5 3,0 -1,5 3,5 "1,5 3,5 *2,0 +4,0 *2,0 +5,0 2,5 5,5 -3,0 +6,0 -3,0 6,5 -3,5 7,0 *3,5 0,8 -0,4 0,9 -0,5 1,0 0,6 +1,2 -0,6 1,3 0,7 1,4 -0,8 1,6 -0,8 +1,7 -0,9 1,9 -1,0 2,1 1/1 2,4 1,2 2,5 1,5 3,0 1,5 3,5 1,5 3,5 -2,0 4,0 -2,0 5,0 -2,5 5,5 -2,5 +6,0 3,0 6,5 3,0 7,0 3,5 7,5 -4,0 0,9 -0,5 +1,0 -0,6 +1,2 -0,6 +1,3 0,7 +1,4 -0,8 +1,6 0,8 1,7 0,9 1,9 -1,0 +2,0 1,2 2,2 1,4 2,5 1,5 3,0 -1,5 3,0 -2,0 3,5 -2,0 4,0 2,0 +4,5 2,5 +5,0 3,0 5,5 3,0 +6,0 3,5 6,5 -3,5 +7,0 -4,0 +8,0 -4,0 1,0 -0,6 +1,2 -0,6 +1,3 -0,7 +1,4 -0,8 1,5 -0,9 +1,6 -1,0 +1,8 1,1 2,0 -1,2 +2,2 -1,4 +2,5 -1,5 +3,0 1,5 +3,0 -2,0 3,5 -2,0 +4,0 -2,0 +4,0 -2,5 4,5 -3,0 +5,0 3,5 +5,5 -3,5 +6,0 -4,0 +6,5 -4,0 +7,0 -4,5 +8,0 -4,5 1,2 0,7 1,3 -0,7 H i -0,8 1,4 1,0 1,8 1,0 +1,8 1,1 +2,0 -1,2 +2,2 -1,4 +2,5 1,5 +3,0 -1,5 +3,0 -2,0 +3,0 -2,0 +4,0 2,0 +4,0 -2,5 +4,5 -2,5 +5,0 -3,0 5,5 3,5 +6,0 -3,5 6,5 -4,0 +6,5 4,5 7,5 -4,5 +8,0 '5,0

Tabelul 5.8. VaLorfle Hass semifabrioatului natriat, kg pfnl La 0,25 'Paste 0,25 plna la 4,00 Pasta 4,00 pfnl la 25 Pasta 25 pTni la 40 Pasta 40 plni la 100 Pasta 100 ptnfi la 200

pi s pantru aaaifabr foata aatritate S,

im

80 160 200 250 320 400

150 200 250 300 350 400

Obiarvatie. Valorile h | sfr\t date pantru sanifabricate curipte prin sablare sau dacapare.

In cazul curS'tirii cu jet de granule R se 400 m , indiferent de masa semifabricatului.

ia

egal

cu

5.2.ABATERI SPATIALE IA SEKTFABRICATE M A T R T & T E IA CAID La semifabricate matritate de tip arbore ( axe, arbori, tije cu ingroSri etc. ) pentru prelucrarea suprafe^elor cilin drice exterioare cu fixarea in universal, in consol^ pe treapta ( suprafaa ) de la un capSt ( fig.5.6 ), mSriroea totals a abaterii spatiale se exprimS sub forma sumei vectoriale dintre curbarea axei pc i deplasarea matritelor in planul de separable. Deplasarea matritelor se datoreste jocurilar in coloanele de ghidare ale matritei i necoincddentei semimatri|elor la mainile de forjat orizontale i produce excentricitatea in planul de separable a celor douS pSri ale piesei raatrifate. Prin urmare :
^ P = P c + p" m <5 -7 )

Deoarece insumarea vectorilor p p^ se face dupa regula r&lScinii pStrate, rela^ia de calcul a abaterii spatiale pentru fixarea numai in universal este s P n / P ^ + P 2 (5 .8 )

Ivalorile deplasSrii matritelor pa in planul de separable al piesei matritate sint date in tab.5.9,. MSrimea curbSrii totale pc a semifabricatului matritat de tip arbore la prinderea in universal, in consolS, se calculeazS cu relatia (4.8), cap.4. Pentru piesele de tip tijS cu flanS sau tijS cu ingroSri matritate pe maini de forjat orizontale, valorile curbSrii specifice pQ ale tijei sint date in tab .5.10.
H
0 )

241

Tabalul 5.9 Valorilc daplaalrii aatritalor p a n t r u p i a a a c u p l a n d a aaparatfe aiaatrie ( a r b o r u diaourij p f r g M t ate.).

paratia I piaaai.
n

*a#

Oaplaaaraa Tn planul da aa* parat la ji' SB f l da piaaai, Claaa 1 da ma- Claaa I tritara(valori aatritaraCvaraatrtnaa) lori noraala)
>10...<16 >16...<25 >25...<40 >40...<63 >63...<100 >100..<160 >160.,<250 >250..<400 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1*6 1,8
2,0

Claaa 1 da aa- Claaa II da na* tritaraCvalori tritara(valori noraala ) raatrtnaa)


! 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5
0,6

< 0,25 >0,25... <0,40 >0,40...<0,63 >0,63...<1,0 >1,0----<1,6 M , 6 . .. .<2,5 >2,5....<4,0 j >4,0....<6,3 j >6 ,3....< 1 0 , 0

0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7


0,8

1,0 1,1 1,2 1,4 1,7 2,0 2,5 3,0

0,7

0,9

Obsarvatii : 1. Valorila rastrtnsa coraapunzltoara olaaal I da matritara ta iau pantru aaaifabricata aatritata pa ciocana pi praaa, iar valorila noraala coraapunzltoara clasai II da natritara, pantru aemifabricata aatritata pa ciocana, prasa sau aapini da forjat orizontala. Claaa da natritara sa atabilapta tn funcfia da carinfcaLa impuse piasai pracum 9 1 da conditiila pi tipul productiei. 2. Pantru piasa cu plan da aaparafcia asimatric, valorila daplaalrii aatritalor sa pot lua din STAS 7670-63, tabalala 4 si 5.

A ba terile spatp.ale pentru semifabricate d e ti pul arborilor calculate c u rela^iile (5.8) i (5.9) se iau in considerable la calaolul adaosului d e prelucrare numai pentr u p r i m a operable de prelucrare mecanica a suprafe^elor d e revolu^ie. Valorile abaterilor spa^iale reroanente dupfi diferitele op e r a^ ii d e prelucrare p r i n a^chiere se calculeazft c u rela^ia (4.10) d i n cap,4* L a pr el ucrarea suprafefcelor cilindrice exterioare ale sem lfahricatelor d e t i p arbore, intre virfuri, ( fig.5.7 ), abat er e a spafciaia to tals este formats d i n curbarea axei pc , deplas area m a tr i^e lo r pa i eroarea d e centrare pcantr i s e calculeazd c u rela^ia: P = V P V P V P % g.:|

C ur barea axei se calculeazfi c u rela^ia (4.2) pen t r u deteru i n a r e a curbSrii locale p0 sa u c u relafcia (4.3) p e n t r u determin a r e a curb&rii t ot a l e p Bax, valorile curbSrii specif ice A0 fii nd d a t e i n tab .5.10 i 5.11. Deplasarea mat ri^elor pn e s t e d a t & in t a b . 5.9, iar eroarea d e centrare pc#ntr s e calculeaz& c u relafciile (4.4) s a u (4.5), cap.4.

242

Tabelul 5.10 Valorile curbirli apeotf to i fn ja/aa, pentru tljl *+f ref ul area flanpat m u YnsroplrTI aaalf abr loatulul pa aaflnl ds forjat orizontale Lungleea tijei, aa PTnl la 120 Paste 120 pTnl la 180 Peste 180 plni la 500 Paste 500 pTnl la 1000

Ac , pa/aa, pentru diaaetrul tijel, In aa


Plni le

18

Peate 18 Peste 30 Peate 50 Peate 80 plni Is 30 plni la 50 ptnl la 80 plni la 120 8

6 4 2 1

6 4 2

12
8

4 2

16 12 6
3

20

16 6
3

Fig.5.6 Abater 1 spaiale la fixarea Tn

universal

Tn consoll

Fig. 5.7 Abaterea de curbare a axel la prelucrarea Intre vtrfuri

La semifabricate matritate circulare de tipul discurilor cu gaura central^ poanscnatA la matritare ( ro^l dintate, flane, discuri cu gauri strSpunse etc. ), abaterea spatial* totals pentru prelucrarea g&urii, cu orientarea la prima cperatie pe suprafaa dlindricfl exterioari ( fig.5.8), se ccnpune din de plasarea matritelor in planul de se pa r a t e pB i excentricitatea gfiurii poansonate fat& de suprafata exterioarft p9 J
Tabelul 5.11. Valorile curbirli specif ice A , In /m/wm, pentru aea if abricate atri^ate da tipul arborilor (axe, arbori)

Curbura specifics A c * Diaaetrul aenifabrioatului atritat, mm , PTnl la 25 Peste 25 la Peste 50 la Peste 80 la Peste 120 la Peste 120 la Peste 260 la Pasta 360 la Dupl matritare 4 3 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Dupl tndrepta re pe prose 0,20 0,15 0,12 0,10 0,08 0,06 DupS trstaaent termic tn cuptor 2,5 1,5 1,5 1,0 1,0 cu C1F 1,25 0,75 0,75 0,50 0,50 - r .

50 80 120 180 260 360 500

Observable . La sen if abricate Ia da arbori tn trepte/ valorile curbirli specif loess leu din tabel Tn funefcie da diaaetrul raedin oalculat cu relatia :

d1*l1 + d2*l2 I " I V ln


D. . d ---------------- 1---------------

In oare : d., dp,...d sTnt diamatrele traptalor ; I., treptelor ;t * lungimea totali a aemifsbrIcatului.

sint lungiBila

Directiile vectorilor abaterilor c o n p o n e n f c e M *i fiind nedeterminate, abaterea totals se o b t ine p r i n oompunflrcg geometries dupS regula rSdScinii pStrate :

P=V p V P % ,

(5.10)

Fig.5.8. Abateri spatiale la piese matritate de tip disc

Valorile deplasSrii matritelor sint date in tab.5.9, iar valorile excentricitStii gSurii poansonate in tab.5.12. Pentru prelucrarea su prafetelor exterioare de revolutie cu prinderea la prima qperatie tot pe o suprafa^S exterioarS de revolutie brutS aba terea spatiaIS este jpS! plasarea matritelor || .

Tabelul 5.12. Valorile excentricititli giurii pi deforairii suprafetei frontale la piese circular* siaetrice (discuri, roji dintate etc.) pi pfrghii, aatritate p e pr a s e pi aapini de forjat orizontale i f Lungimea giurii poan sonate (pentru pe ) sau diametrul maxim al suprafetei frontale (pentru p )# mm la La la la la 120 180 260 360 500

Excentricitatea giurii poanSonate p , In mm

Abaterea de la planitate (deformarea) suprafetelor plane Pdef'?n

Abateri resAbateri nor Abateri resAbateri nortr1nse(olasa I) male(clasa II) trlnse(clasa I) mals (clasa 11) 0,50 0,63 0,80 1,00 1,50 2,50 0,8 1,4 2,0 2,8 3,2 3,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1

Pina la 50 Peste 50 pinl Peste 120 pinl Peste 180 pinl Peste 260 pin! Paste 360 ptnl

Observatie s Abaterile restrlnse corespund clasei I de matritare (STAS 7670-83) pentru semifabricate matritate pe prese,iar abaterile normala corespund clasei II de matritare (STAS 7670-83) pentru semifabricate matritate pe prese sau mapini de forjat orizontale.

DacS prelucrarea suprafetelor exterioare de revolutie se face cu prinderea pe suprafata gSurii brute, abaterea spatial* pentru suprafetele exterioare de revolutie se calculeazS cu relatia (5.10). -^ La prelucrarea suprafetelor frontale ale semifabricatelor matritate dei tip disc, abaterea spatialS se manifests p r i n deformarea suprafetei frontale pd#f (fig.5.9 ).

; '' i t

Deformarsa ouprafe^Blor (rantalu u produce sub actiunea for^alor oe spar la dabavurarea pisaai matri^ate fi la poansonarea gfturii, de asonantta, In tiinpul tratamantului termic. Valoaraa inaxirA a deformSrti suprafet^ei frontale la sendfabricate brute de tipul discurilor este dati in tabelul 5.13. La calculul adaosurilor pentru prelucrarea frontale dupS tratamentul termic al pieselor de tip siv la piese de tipul ro^ilor din^ate cu o coroani, se inS seama de deformarea lor la acest tratament, p = A 0D = 0,8D [jum] suprafefcelor disc inclutrebuie s& luindu-se (5.11)

in care 0 este diametrul maxim al suprafe^ei frontale de prelucrat, in mm. DupS diferitele operafcLi de prelucrare a suprafe^elor frontale ale semifabricatelor de tip disc, cu gaurS centrals, raSrimea abaterilor spa^iale remanente ale suprafe^elor frontale se poate determina astfel : - dupS strunjirea de degrosjare frontalS : p = 0,20* ( R - r )Ap ;Aim - pfpiS strunjirea de semifinisare frcntalS : P = 0,15( R - r )Ap , m I dupS strunjirea de finisare frontalS : p = 0,10( R - r )Ap , urn (5.14) (5.13) (5.12)

in care R ?i r sint, respectiv, raza suprafe^ei exterioare i raza suprafe^ei g&urii pinS la care se strunjete frontal,in mm iar A este valoarea specifics a abaterii de la perpendicularitate in m pe 1 mm lungime. Valorile sint date in tab.5.13 DacS diferen^ ( R - r ) < 50 mm, abaterile spa^iale rema nente ale suprafe^elor frontale sint mici i se pot neglija, cu excep^ia pieselor de tipul discurilor tratate termic la care se va tine seama de deformarea fe^elor frontale care se poate pro<3uce In timpul tratamentului termic ( vezi rela^ia (5.11)).
245

Tabalui 3.13.Abataraa spoofftoi 9 la parpaodlouUritato g 1 m da rial | a suprafafcalor frontal# faj;I * aaaffabrtoatuluf da tip dlao aatritat
M a s as e m i f a b r i c a t u l u i a a t r i t a t , k g M a t r i t a r ep ap r a a l

<

H a t r i f c a r ap an a p i n id a f o r j a to r f z o n t a l !

P ? n l l a0 , 2 5 P a s t a0 , 2 5p f n l l a1 , 6 P a s t a1 , 6p f n i l a4 P a s t a 1p f n i L a1 0 P a s t ! 1 0p f n aI s2 5 P a s t a2 5p t n f l l a4 0

0 ,2

0,3
PI

0,3 0,5 0,7


0 ,9 1 , 1 1 , 2

0,6
0 ,7

La sendfabricate matri'tate de tipul pirghiilor, bielelor i furcilor abaterile spa^iale caracteristice se manifesto prin curbarea semifabricatelor brute (fig. 5.10). Pentru prelucrarea suprafe^elor plane ale capetelor piese lor de tip pirghie, rela^ia de calcul a abaterii spa^iale este: P 2*A 0*lc J (5.15) in care A I este curbarea specific#, in tm/im lc | distan^a de la secfciuneapentru care se determin# curbarea pin# la cap#tul cel mai apropiat, mm ( vezi fig.5.10). In cazul orient#rii se mi fabricatului dup# suprafefcele tijei pirghiei sau bielei, aba ter ea spatial# pentru prelucrarea suprafetelor plane ale cape telor este curbarea total# : P ..x - A C#L | (5.16) in care L este lungimea total#, in mm. Valorile curbSrii specifice pentru piesele raatri^ate de tipul pirghiilor,bielelor,fur cilor etc. sint date in tab.

5.14.

Fig.5.10 Curbaraa

pits#tor da tip ptrghl#

Dup# prima operable de prelucrare a suprafe^elor plane ale capetelor pieselor de tip pirghie, abater ile spafciale remanente se calculeaz# cu relafcia (4.10). Pentru gdurile din capetele pirghiilor, ob^inute la matriare, abaterile spa^iale caracteristice sint excentricitatea g#urii fa^# de conturul exterior al capului pirghiei i deplasarea raatri^elor. M#rimea exoentricitA^ii g#urii poansonate p# se va lua din tab.5.12, iar m#rimea deplas#riiinatritelor pa din tab.5.9. Abaterea spatial# total# se calculeaz# cu rela^ia (5.10).

latetul 5.14. Curbare. specif i d da tip plrgfhla


Claaa da re <100

j/m, pantru *mm\1 wbr \cmtm ftatrltat*

Lungime maxim! L, mn >100... >125... >160... 125 160 200 4 6 3 5 3 4,5 >200... 250 2,5 A >250... 315 2,2 >313... >400...) >500.,. 400 500 630 2 3 1,8 2,0 ' 1,5 2,5

I
f 11

A 6

5 .3 .P R E C I K R A R E A M E C A N IC A A S U P R A F E T E L O R D E R E V O L U T IE

Parametrii ^ i S care se db^in dup& diferite opera^ii de prelucrare mecanicS a semifabricatelor matritate precum i treptele de precizie in care se incadreazS tolerantele tehnolo gice la diametrele suprafetelor prelucrate sint date in tab. 5.15. In func^ie de treapta de precizie indicate, din tab.2.15 i 2.16, in cap.2, se obtine valoarea toleranfei la diametrul respectiv. 5.4. PRELUCRAREA MECANICA A SUFRAFEIELR F R C N T A L E PIESE DE TIPUL CCRPURIIXK KE REVCOJTIE
LA

Pentru piese matritate de tipul arborilor, discurilor i alte corpuri de revolutie, parametrii abinuti la diferite qpera^ii de prelucrare a suprafetelor frontale sint dati in tab. 5.16. 5.5.PRELUCRAREA MECANICA A PIESEUCR DE TIPUL PIRGHIILCR SI FORCIIXR MATRTIME Pentru piesele matritate de tipul pirghiilor cu i fSr& nervuri, de tipul furcilor sau la piese cu ramificatii asimetrice, cu mai multe capete, incadrate in clasa denumitfi generic 1 1 pirghii i furci , pot fi necesare operatii de frezare, bro are sau rectificare a unor suprafete plane, eventual de strun jire a tijei cilindrice care unete capetele pirghiei precum i de prelucrare a gaurilor din capete. In tab. 5.17 se dau parametrii Qbtinuti la diferite opera tii de prelucrare a pieselor din clasa pirghiilor i furcilor matritate, iar. in tab.5.18 este indicate eroarea de centrare a pirghiilor matritate, care apare la strunjirea intre virfuri a tijei cilindrice a pirghiilor.
247

Tabalui 9.15. P i r M t r i l ob(lnu(1 la preluoraree M t f a b r l o f t i l o r a itri^ S i d e ravolutit Mttrloini.

IProcedeul da preluorare I Treapta de preofzie | uStrunjire : 1 - tntr~o singurl fozi " degropare 1 finisera - fini de netezire j IN TREPTE

SB 8

B I "*

11...12 12 1 1 11 I OISCURI, ROTI DINTATE

32 50 25 5

30 50 25 5

1 Strunjire : - fntr-o singurl fazi - degropare 1 - semifinisure 1 - finisare r Recti f icare : - intr-o singuri fazi - degropare ' - f ini sore - fini de netezire

10...12 i u I 12 10...11
RrCTIFICARE ARBORI SI OISCURI

32 100 50 25

30 100 50 25 - . . ----

7... 9 8...9 6...7 5...6

5 10 5 2,5

10 20 15 5

Observatii . 1.Abaterile spajiale dupa diferitele operaii de prelucrare mecanici se calculeezi cu formula (4110), cap.4. Pentru piesele de tip disc cu gaurd central!, abaterile spatiale remanente dupfi diferitele operatii de prelucrare a giurii se deteroini con form indicatiilor din cuprinsul observatiilor de sub tabelul 6.3,cap.6. 2.La oper.atiile de prelucrare dup# tratamentul termic se ve tine seama de deformatiile ce pot apare la tratament (curbarea pieselor de tip arbore) 3.La operafclile de prelucrare mecanici executate dupS cilire, nitrurare etc. airimea S so exclude din relatia de calcul a edaosului de prelucrare. 4.Strunjirea ?ntr*o singurl fazfi se execute direct pe suprafata bruti fir a raai diviza operetia in doui faze distincte, degropare pi finisare, Tnsi cu regimuri apropiate de strunjirea de finisare.

5.6. EXEMPUJ DE CALCUL S3 se calculeze adaosurile de prelucrare |i dimensiuni|s intermediare pentru qpera^iile d e prelucrare a suprafeteloij plane frontale ale capului i piciorului bielei di n fig.5.11. Semifabricatul bielei este matri^at din QIC 45, STAS 880-82, in clasa II d e matri^are conform STAS 7676-83, iar masa semifabri^ catului matri^at este 1,3 Kg. Cpera^iile de prelucrare a suprafe^elor plane frontale ale capului i piciorului bielei din fig.5.11, pentru ob^inerea dimensiunii finite 38 , 0 062 m m sint urm&toarele s I frezarea siraultanS a fe^elor frontale ale capului bielei { fig.5,12,a ); ' - frezarea simultanS a fe^elor frontale ale piciorului bielei ( fig.5.12,b );

Tabelul 5.16. Parmaetrii cfefinutf la prelucrarea suprafetelor frontale

Procedaul de prelucrare

Treapta da pracizia ARBORI IN TREPTE

8,

Strunjire frontal4 : S degrofare - finisare - tntr-o singur! fazfi Frezare frontall intr-o fazfi Rectificare frontal!

12 11 11 14 9 DISCURI

50 32 32 100 10

50 30 30 100 20

Strunjire : - intr-o singuri fazi | degrofare - semifinisare 1 finisare Rectificare frontal! : * intr-o singuri fazi pe mapini de rectificat rotund - pe ina?ini de rectificat plan : - degropare - finisare
Qbservatii.

10...12 14 12 10...11
7... 9 7...9 6

32 100 50 25
* * " ;

30 100 50 25

10

1 *

. Trepte Ie do precizie din tabel sint pontru cazul tn care baza tehnoLogica coincide cu baza do m!surare. Dacl acesto baze nu coincid, se adaugi eroarea de orientare care se datermin! dupS i n d i c a t i H e din cap.1, pen* tru cota care trebuie respectat! la operatia da prelucrare frontal!. 2. Treptele de precizie din tabel sint date pentru cazul. respect!rii dimensiunii fat! da o suprafata planl prelucrat5. Dacl prelucrarea frontal! se face c u respectarea dimensiunii faf! da o suprafatl neprelucratl, toleranta se determin! cu relatia:

a^
2

tn care : T este toleranta la dimensiune pentru seoifabricatul brut s matritat; , T - toleranta la dimensiune dupl prelucrarea unei frontale; T *se ia conform treptei de precizie indicateTn tabelul 5.16. 3. La piese drtipul arbor itor, abaterea spatial! remanent! dupS strunjire a de degrofare 9 1 frezarea de dogrosare neperpendicularitatea suprafetei frontale fat! de axa piesei are valori neglijabile. La piese de tipul discurilor, abaterile spatiate remanente dupa diferitele operapii de prelucrare frontall se deterninl cu relatiile (5.12)...(5.14), iar dup! tratamentul ternic, ca abatere spatial! se va considera deformaroa feteIor frontale care se poate produce la tratamont, cu relatia (S. 1 1 ). 4. La calculul adaosului de prelucrare pentru rectificarea executati dupi tratamentul termic ,parametruL S se exclude din relatia de calcul.

fete

- rectificarea planS a fe^elor frontale ale capului i piciorului bielei p e o parte ( fig.5.13,a ); - rectificarea planS a fe^elor frontale ale capului i piciorului bielei p e partea opusS ( fig.5.l3,b ). Ambele operatii se execute dup& ce biela a fost tratatd termic.

TatwluL 5.17. ParflHtrif f l b t M i la prelucrarea ecanlcl a plr^blllor , furollor

Procedeul de prelucrere I Frezarea suprafetelor plane paralele cu axa I piesei pi a planului de separatie al I capetelor: "degropare -finisare pi frezare intr-o faz! I Broparea Tntr-o faz! a suprafetelor plane I Rectificarea suprafetelor plane paralele I cu axa piesei: - degropare 1 finisare 1 Strunjirea tijai cilindrica a pfrghiai: - degropare - finisare

Treapta de precizie

ji|s

S m

12 10...11 10

32 10 5

50 15 10

8...9 6...7 12 11

10 * 50 25

20 50 25

Observatii.1. Abaterea spatial! da curbare a ptrghi ilor brut matritate, cara sa are in vadara la pralucrarea suprafetelor plana ala aceatora, sa calculeaz! cu relatia (5.15), raspctiv (5.16). Dup! frezarea da degropare a suprafetelor plane ala pTrghiilor matritate, abaterea spatial! reaanenti ae deter mine cu relatia (4.10), cap.4, iar dup! pralucrarea da finisare a supra* fetelor plane, abatarila spatiale atnt neglijabile. 2. Strunjirea tijei ci I indr ice a pirghiei, dac! este nacesarfl, se executft Tntra vTrfuri. Calculul abaterii spatiala cara sa are in vedere la deterainaraa adaosului da praluorara pantru priaa operatie da prelucrara a tijai cilindrica sa face cu foraula (5.9), Tn cara curbarea specific! | sa obine din tabalul 5.14, iar daplasaraa matritalor pf f l din tabelul 5.9. Eroaraa da oantrara Pcen*r pantru pralucrarea tntra virfuri este dat! Tn tabalul 5.18. 3. Abatarila spatiale remanents dup! operatiila de prelucrare aecanic! a gfiurilor din capatala pirghiilor sa vor determine conform indicatiUor din ci^rinsul obsarvatiilor da sub tabalul 6.3, cap.6. 4. La calculul adaosului da prelucrara pantru ractif icarea plan! executatl dup! trataoent termic, paranetrul S sa exclude din relatia de calcul. Tabelul 5.18. Eroarea da centrare p pentru saaifabricata aatritate de tipul pYrgniilor I Lungimea total! I a piesei, Tn no 120...180 180...260 260...360 360...500

Dimensiunea trans 18.. 30... 50.. 18.. 30... 50... 18... 30... 50.. 18.. 30... 50.. B0 50 varsaL!, In mn 30 50 80 30 50 80 30 80 30 50 I Eroaraa da canI trara, Tn ua 300 400' 500 300 400 550 350 450 600 350 350 600

Capul piciorul bielei au aceea i inLtime, de aceea adaosurile de prelucrare au aceeai valoare. a. Calculul adaosului pentru rectificarea planft (operatic precedents este frezarea intr-o singurS. faz&) la 0**

3 8 . 4:0 j p2inm

250

-io n B o {dupS tratamentul tannic 8 , . , se exclude din calcul) I ! 9 Kplf (conform relatiei (4.10))j 0,06 | tab.4 .6 ); p =-A0*L oanform rela^iei (5.16), deoareoe orientarea semifatricatulul fal^S de frezele reglate la dimensiune se face III tija bielei ( vezi fig.5.12 ff 4 = 4 /An/mm ( tab.5.14 ); L 217 + 20 237 mm, din desenul piesei; p,., = 0,06*4*237 w 57 /an. |

Fig.5.11. Bi*L* '

A^ezarea pieselor pe masa magnetics a mainii de rectifi cat plan nu produce erori de fixare, deci e , 0. Prin urroare, adaosul minim pentru rectificarea planS pe o

parte este :

JL Btn = 10 + 57 = 67 / x t n >

: | i. . .

Toleranta la operatia de rectificare pland in treapta 9 de precizie este 62 im ( tab.2.15, cap.2 ). Ap n p n - 67 + 62 - 129 /a n .

Adaosul de prelucrare nominal pentru rectificarea pe o par te are valoarea : Dimensiunea maximS inainte de ultima rectificare plani

? Bax

*p

no. - 3 0 '4 + '1 2 9 3 8 '5 2 9 m

Dinensiunea minimS : h2 .in

^3,55 - 0,062

m.

38,488 mm

Cota h2 a capetelor bi elei inainte de ultima rectificare planS (abfcinutS M pS prima rectificare planS, conform fig.5,13 a) va fi: 1*2 38/55. q #o62 nm Adaosul nominal real (recalculat) pentru ultima rectificare plan*, este t 38,55-38,4 0,15 nm. Intrucit fefcele frontale ale capetelor trebuie sI fie simetrice faS de axa lon gitudinals a bielei, este obligatorie adoptarea aceluiai adaos de prelucrare * ! pentru prima fazS de recti ficare planS : V n = 0,15 nun. Deci, cota nominalS inainte de prima faza de rectificare? planS (dupS frezare) este:
* V non =

caput bielei

38,70 mm. Toleranta la operatia de frezare intr-o fazS in trea pta 10 de precizie,este con form tab.2.15 de 100 /um.
Fig.5.12 Frezarea fetelor frontale caa petelor bielei: a*frezarea fefcejlor capului bielei; b~frezarea feteIor piciorului bielei;

hi non " h i * = 1 1 1

1 B

Dimensiunea minimS inainte de prima rectificare planS:

min

Iffjf 10 / 1" 3 0 '6npM


252

Doci operat;ia d e frazare pl a n a a capului, respactlv p i d o -jlui bielei s e v a e x e c u t a la c o t a h, g j a - /-o inn.

frez&rii. semifabricatul rata In stare bruti, matri^at ) s


I i |

b.Calculul adaosului pentru frezaraa

plani ( anterior

fig ,.1 p 160 B t tab.S.8 ) j s,., " 0 ( semifabricatul matri^at fiind tratat termic se exclude din calcul ) ; p, I - 4*237 | 948 m j

Frezarea fefcelor frontale executindu-se simultan se uti lizers relatia de calcul pentru adaosuri simetrice : p| ,i I | I i I 2p(-l I 2*160 | 2*948 | 2216 /an.

6,-0.

Fig.5.13. Rectificarea fe^elor frontale ale capetelor bielei

Pentru calculul adaosului de prelucrare nominal la frezare precum i pentru determinarea diinensiunii sanifabricatului sint necesare abaterile limits la matri^are, conform EJIKS 7670-83 Ifftandardizate in funcfcie de masa piesei matritate, factorul de oamplexitate a formei, calitatea o^elului i dimensiunea maximS | piesei matritate. Factorul de coinplexitate a formei S este : unde : mp = 1,3 Kg, reprezintS masa semifabricatului matri^at ; i t y - masa corpului geometric in care se inscrie semifabricatul matri^at. In cazul bielei din fig.5.11 masa paralelipipedului care drcumscrie biela este * 7,95 Kg. Deci, | i 1,3 / 7,95 ~ 0,163, prin urmare piesa sa inca-

S = mp /

dreazS in grupa de
0,16 < S < 0,32.

ccnple: ' te S., caracterizatfi

prin

253

Ofeiul nrr1 45 avind ccntinutul de carbon da 0,42. . 0,5 1 incadnaazi in grupa M. de calitata. In aceste oandi^ii, din tab.5.5, pentru piese matritate in clasa rx de matritare, cu masa ci?arins Intre 1 ,0 1 ,6 Xg(Cg !. litataa o(elului M, factorul de complexitata S3 se abfin M haterile limits o lin m . Adaosul de prelucrare nominal bilateral , conform relatia (3.36) este : 2 f t p l no . - 2Ap1
2A, ^

+ I A,n , I " I A )n I If

= 2,216 + | -0,9 J

|-0,1

|- 3,016 m m .

Cota nominalS h, n 0 B a semifabricatului matri^at, conform rela^iei (3.49) este :

p! n o n a i n H I 38,6 I
Se rotunje^te : hs

2,216

^1 S i nj * "I^in* f I > I I-0,9 || 41,716

m m .

| 42 m m .

Capetele semifabricatului se matriteazfi la cota 4^o .'sm m , care se inscrie pe desenul piesei matritate. j^ H f Adaosul nominal real pentru operatia de frezare, recalculat in unna rotunjirii, devine : 2Ap 1n o a = 42 - 38,7 = 3,3 m m ,adic3 pe fiecare fa^a frontalS revine adaosul 3,3/2 - 1,65 nm. Adaosul de prelucrare nominal total se obtine prin dife renta cotelor nominale ale semifabricatului i piesei finite : IP n o a t I 42 - 38,4 | 3,6 m m , adicfi pe fiecare fata frontalS revine 3,6/2 = 1,8 mm.

CAP 6. ADAOSURI OB PRELUCRARE PHfiSU GAURI

6.1 PREUX3RMRBA MECANICA A GAURUXR


Giurile din piese se pot executa prin gaurire in material plin sau prin lfirgirea unor gfiuri realizate in prealabil prin forjare sau tumare.

In tab.6.1 sint dati parametrii de precizie i calitate a suprafetelor, obtinute la diferite procedee de prelucrare a ga urilor. Datele din tab.6.1 sint aplicabile pentru orice tip de piese i orice tip de semifabricat, avlndu-se in vedere c& pre cizia de prelucrare a gaurilor nu este in general influentata de clasa pieselor prelucrate (discuri, carcase) etc. DupS efectuarea calculului succesiv al adaosurilor di mensiunilor intermediare ale gSurii,se ajunge la dimensiunea de calcul pentru operatia de gSurire,apoi se alege diametrul standardizat cel mai apropiat al burghiului,cu respectarea condi^iei ca diametrul minim al sculei ( admis de toleranta de execu t e | sa nu fie mai mic decit diametrul minim calculat pentru gSurire.DupS alegerea burghiului standardizat se corecteaza di mensiunea nominaia pentru gaurire, conform cu burghiul ales. Folosirea de burghie elicoidale cu diametre nestardardizate, pen tru gSuri care sint supuse altor prelucrari dupa gaurire, nu este admisS. Prelucrarea gaurilor cu largitoare, numita largire, se aplica fie dupS gaurire, fie pentru mSrirea diametrului unei gauri deja executate la tumare sau forjare. Precizia diametrului gaurilor largite depinde de toleran^ele de execufcie la diametrul largitorului, precum i de supraiargirea gaurii, fencmen care ccnsta in cb^inerea unui diametru al gaurii mai mare decit cel al. largitorului. Prin calculul succesiv al adaosurilor i dimensiunilor intermediare ale gSurii se ajunge la dimensiunea calculata pentru cperafia de largire. flpoi se alege diametrul nominal standardi zat cel mai apropiat al largitorului i se corecteaza dimensiu nea naninaia pentru largire, conform cu largitorul ales. Datorita corectarii dimensiunii pentru largire este necesara i recalcularea adaosului naninal pentru operatia de largire, cu re latia :
larg =

st ~

at

>

C*!)

255

in care ! 2A I este adaosul da prelucrare naninal recaleulat pentru lfirgire; d. It - diametrul nominal al lfirgitorului, canI form ITOS respectiv GOST; H - diametrul nominal standard!* zat al burghiului 1 respectlv diametrul nominal al g&urii brute tu m a t e sau for jate, dacd l&rgirea se executA direct asupra urii brute ).
Tabelul 6.1 Parametrii obj inuti la pralucrarea n e c a n i d a gSurilor Oiaoatrul gAuri1, 1 Procedeul de prelucrara Oa la 3 pinA la 6 Paste 6 la 10 GAurire cu burghie elicoidale a gfiurilor normale Paste 10 la 18 Paste 18 la 50 Paste 50 la 80 De la 3 ptnA la 10 Paste 10 la 18 I GAurire adincA cu burghia speciala Peste 18 la 30 Paste 30 la 50 Lirgire cu lArgitor a gAurilor bruta turnate sau forjata I LArgire da finisara cu lArgitor I dupA gAurira sau dupA lArgirea I gSurii bruta 1 Strunjire interioarA : I degropare | finisare * fini (netezire) 1 Alezare : - normals | precisA - finA De la 18 ptnA la 30 12 Peste 30 ptnA la 80 PinA la 30 Paste 30.ptnA la 80 De la 50 ptnA la 260 11. ..10 40 12 10 6. | .7 10 8 6...7 7...9 7...8 4 7 6...7 40 20 3/2 10 5 3,2 I 4 0,63 0 #16 40 50 20 10.,5 20 10 5 10 6 50 32 50 30 12 32 50 40 40 50 40 12 Treapta precizie Calitataa supraf. H I |yj S fj* 20 32 40 50 63 16^20 40 50 60 70 >80 25 30

De la 6 ptnA la 80

I Rectificare interioarA 8ropare Calibrara cu bilA sau cu dorn Lepuire, honuira

PtnA la 80 }e la 10 ptnA la 80 Da la 6 ptnA la 80 PtnA la 80

Observatii: 1Se considers conventional gAuri normals cala pantru cara raportul l/d<5 pi gAuri adfnci in cazul l/d >5.

g f iu r ir e a g a u r i l o r norm ale cu g h id a re a b u r g h iu lu i in bucS de g h id a r e se a s ig u rd t r e a p t a 11 de p r e c i z i e a d i a m e t r u lu i. 3 . S e reocmpnda c a g & u r ile c u diam etrulld>30m m c a re nu s i n t e x e c u ta te l a f o r j a r e sau t u m a r e sa f i e g S u r it e su o o es i v c u doua b u r g h ie : p rim u l cu d ia m e tru l d 1 1 ( 0 , 6 . . . 0 , 7 ) d i a l d o i le a c u d ia m e tru l f i n a l d . 4 .T i p u l a l e z S r i i ( n o r m a ls ,p re c is a , f i n d ) e s te c a r a c t e r iz a t de t o le r a n ^ e l e d e e x e c u ^ ie l a d ia m e tru l a l e z o r u l u i . 5 . S t r u n j i r e a i n t e r i o a r S f o a r t e f i n a , e x e c u ta ta c u c u it e c u dia m a n t sau c u p lS c u ^ e d i n c a r b u r i m e ta lic e p e m a in i de a le z a t v e r t i c a l e sau o r iz o n t a le p e rm ite re s p e c ta re a t r e p t e l o r d e p r e c i z i e 8 . . . 6 i a r u g o z it a f c ii Ra i 0 , 8 . . .

2.La

0,2

tm.

P r e lu c r a r e a g a u r i l o r cu a le z o r u l se f o lo s e f t e d e o b ic e i ca procedeu d e p r e lu c r a r e l a c o ta f i n a l s sau in a in t e a h o n u i r i i g a u r i l o r . A le z a re a r e a liz e a z a p r e c i z i a d i a m e t r u lu i, form a c o re c ta a g a u r i i i c a l i t a t e a s u p e rio a ra a s u p r a f e t e i, in s a nu c o re c te a za e r o r i l e d e i n c l i n a r e i deza x a re a le a x e i g a u r ii,d e o a r e c e a l e z o r u l se a u to c e n tre a z a dupa g a u ra e x is t e n t a . P e n tru a p e rm ite oconducerea l i b e r a a a l e z o r u l u i e x c lu s iv dupa g a u ra c a re se a l e z e a z a ,a le z o r u l e s te f i x a t a r t i c u l a t ( e l a s t i c ) pe a r b o r e le p r i n c i p a l a l m a ^ in ii - u n e l t e , cu a j u t o r u l u n e i m andrine o s c ila n t e . I n a c e s t c a z , a b a t e r i le s p a ^ ia le d e l a o p e r a t ia p re ce d e n ta de p r e lu c r a r e a g a u r i i se e x c lu d d i n r e l a t i a de c a l c u l a adao s u lu i d e p r e lu c r a r e , i a r e ro a re a de i n s t a la r e e s te z e r o . P r e c i z i a d i a m e t r u lu i g a u r i l o r a le z a t e dep in d e de t o l e r a n ^ e le de e x e c u ^ ie l a d ia m e tru l a l e z o r u l u i , de s u p r a ia r g ir e a gau r i i , de s ta r e a d e u z u ra a m a in ii-u n e lt e , e t c . P e n tru d b ^ in e re a t r e p t e i d e p r e c i z i e 7 l a p re lu c r a r e a g a u r i l o r c u d i am etre > 12 mm, e x e c u ta te i n i t i a l p r i n g a u r i r e ,e s t e ne ce sa ra su cce siu n e a de o p e ra ii : l a r g i r e (s a u s t r u n j i r e ) ,a le z a r e p re a la h i 1a (p r e c is a ) f i a le z a r e f i n a i a ( f i n a ) . P e n tru g a u r i l e e x e c u ta te i n i t i a l p r i n f o r ja r e sau t u m a r e , t r e a p t a de p r e c i z i e 7 se a s ig u ra p r i n doua o p e r a ^ ii s u c c e s iv e de l a r g i r e , urm ate de a le z a r e p r e a la b i i a i a le za re f i n a i a . T re a p ta d e p r e c i z i e 8 l a p re lu c r a r e a g a u r i l o r c u d ia m e tre > 12 mm, e x e c u ta te i n i t i a l p r i n g a u r i r e , se a s ig u ra p r i n succe siunea de p r e l u c r a r i : l a r g i r e (s a u s t r u n ji r e ),u r m a t a de o s i n gura a le z a r e , i a r i n c a z u l g a u r i l o r f o r j a t e sau t u m a t e , p r i n do ua l S r g i r i s u c c e s iv e urm ate de a le z a re a f i n a i a . P r i n c a l c u l u l s u c c e s iv a l a d a o s u rilo r 11 d im e n s iu n ilo r i n term ediare a le g a u r i i se cib^in d im e n s iu n ile nom inale c a lc u la t e p entru o p e r a f i i l e d e a le z a r e p r e a la b i i a i l a r g i r e . Se ale g e d ia m e tru l nom inal s ta n ria rd iz a t c e l m ai a p r o p ia t a l a le z o r u lu i , a s tf e l i n c i t d ia m e tru l m inim a l s c u l e i sa nu f i e mai mio d e c it d ia m etru l m inim a l g a u r i i , a p o i se re c a lc u le a z S adao su l p e n tru

257

Pentru piesele care se prelucreazfi p e magini- unelte agregat pe linii automate, operatiile tehnologioe suooesive prelucrare a gSurilor i p r e d z l a d e prelucrare asiguratfi sint date in tab.6.2.
Tabelul 6.2. Suoceaiunea operatiilor de prelucrare 8 giurllor p e mapini agregat pi linii automata Traaeul tehnologic pentru diametre, Tn mm : Treapta da precizie OperatiiLa (fazale) tehnologioe PinA la 18 1 12 GAurire Lfirgire de degropare(Tntr-o fazi) Strunjire interioarfi de degropare Lirglre de aemifinisare LIrgire interioarA de seaif initare 8...9 Alezere prealabilA Alezare finalA Strunjire interioarA de finisare + * + : + + - : - ! + + Peate 18 plnl la 50 1 + 2 + + + 0 + Peate 1 + + 30

metre nastaxrlardizate, deoaraoe costul adestor scule este r e l a tiv ridicat.

2 -

11 10

7 Observatie: Cu 1 pi 2 sint notate trasaele tehnologioe posibile. Cu aemnul * aTnt nota te operai ile (fazale) tehnologioe aplioate La trasaele tehnologioe respec tive.

Bro area gSurilor asigurS o precizie ridicatS d e prelucra re in limitele treptelor de*precizie 7.. .8, precum i suprafefce fine, cu R a= 1,6...0,4 /on. Inainte d e bro are,g&urile sint prelucrate de ofoicei prin strunjire d e finisare, prin ISrgire i strunjire sau prin strunjire i alezare cu alezor. Bro area gdurilor se execute de dbicei ca hro are liberS, la care gaura broat5 nu capStZ o pozi^ie determinate fat# de alte syprafete ale piesei,iar broa se autocentreazfi dup& gaura existent#. Deoarece la bro area liber& n u se corecteazA abaterile de possible ale axei gdurii, abater ile spafciale se exclud din relatia de calcul a adaosului de prelucrare pentru broare, iar eroarea de instalare se consider# zero. In cazuri mai rare se aplica bro^area coordanat# ( ghidat# ), cu instalarea piesei intr-un dispozitiv special care asigurS pozi^ia axei suprafefcej.

toregleazS) pe suprafata gSurii, de aceea abaterile spa^iale i eroarea de instalare se exclui din calculul adaosului de prelu crare. Pentru piesele tratate termic, marimea S se exclude d i n calculul adaosului pentru hanuire. La hanuirea intr-o singurS opera^ie se obtine R > 0,63 tm, iar la hanuirea in douS faze ( prealabiia i finaia ) se ajunge la Ra 0,2...0,04 tm. Abaterile spatiale ale gSurilor executate.cu burghie elicoidale pentru gSuri normale respectiv cu burghie speciale pen tru gSuri adinci sint date in tab.6.3. In fig.6.1 se prezinta abaterile de deplasare fi inclinare a axei gaurii. 6.2. EXEMPLU DE CALCUL SS se calculeze adaosurile de prelucrare i dimensiunile intermediare pentru prelucrarea suprafetelor cilindrice interi oare i exterioare ale pinionului din fig.6.2. Semifabricatul este matritat la cald din otelul aliat 28TiMnCrl2 STAS 791-68. Matritarea se executS in clasa II de matritare conform STAS 7670-83, iar masa semifabricatului este peste 4 Kg. Rezolvare. Principalele operatii i faze ale procesului tehnologic de prelucrare mecanicS a pinionului sint prezentate in tab. 6.4 1. Pentru suprafata gSurii | 48 0* ' 0Z7 [mm] Schema dispunerii adaosurilor intermediare pentru prelu crarea gSurii 0 48 0 ' mm este prezentatS in fig.6.3. a. Pentru hanuire ( operatia precedents este rectificarea interioarS in treapta a 8 - a de precizie ) : 1 1= 5 [ / f l n ]l SM i 0 | dupS tratamentul termic Sj., se ex clude din calcul ); pM *0 i j =0 I deoarece capul de hanuit se autoregleazS ; 2pi k - 2 5 | 10 | I | Toleranta pentru operatia precedents, de rectificare interioarfi, conform treptei 8 de precizie este : T,.1 I 39 [/an] ( tab.2.15, cap.2 ). In fig. 6.3 se observS cS dimensiunea minima dupS rectifi-

tro a te f a t s d e a l t e s u p r a f e te a l e p i e s e i . I n c a z u l h r o q d r i i o o o rd o n a te , l a r w T n n iu i a d a o s u lu i de p r e lu c r a r e p e n tr u b r o f a r e t r e b u ie sS s e seama i d e a b a t e r i l e d e p o z i t i e a le a x e i g j u r i i f a ^ i d e p o z i ^ i a n o m in a lS , g e n e ra te l a o p e r a t ia de p r e lu c r a re a g S u r i i , p re m e rg S to a re b r o ^ S r i i . La hanuirea gaurilor nwpii de hanuit se autocentrftnzS ( a u -

Tabelul 6.3. Abater! apatfale pentru g lu rll* H

Tipul burghlului
Burghiu elicoidal

Burghlu pantry

adtnol

Denum irea abater iI

Diametrul giurif, nun 3... I 6... 10... 18... 30... 3...6 6... 50 30 18 10 10

I Inclinarea specificA a axei gAurii I 1 pe 1 mm lungime a gAurii, /on/mm. Deplasarea axei gAurii fatA de pozitia nominalA CQ/ pm

2,1

Iff
15

1*3

0,9

0,7

1,6

1,3

20

10
I

20

25

30

10

15

25

Observatif: 1.Abaterea spatialA totals dupA gAurire se determine cu relatia: P I 1 C J 2 + (A*l)2

tn oare : I este lungimea gAurii, fn mm. 2. Categoriile principaie de abateri spatiale ale axei gAurii brute tur* , i nate sau forjate sint: ay' pentru gAuri turnate/rdeplasarea ''axei gAurii pax datoritA deplasirii miezului Cvezi cap. 8,78.2), precua pi inclinarea axei gAuri! 1 1 ( l-lungimea gAurii). Inclinarea specificA A , in ^m/nua are valorile': pentru diametrul a = 10...30 mm, A = 10...20 /fla/nun, pentru 0 I 30...50 ram,A = 5...15 pn/nun, iar pentru #>50 mm,A = 3...10 jun/m. b. pentru gAuri perforate la matritare sau forjare liberA, excentricitatea p a gAurii fatA de suprefata exterioarA. 3. Abaterea spatialA remanent# a axei gAurii dupA diferite operatii da pralucrare a giurii se calculeazA cu formula : p = K*Psf in care K este coeffcientul de micporare a abaterilor; p ^ abaterea spatialA a axai gAurii pentru semifabrioatuL brut, respectiv pentru gaura obtinutA prin gAurire fn materielul pi in. Valorile coeficientului K sfnt : dupA prelucrarea de degropare K=0,05;dupA pralucrarea de semif inisare K=0,005;dupi pralucrarea de finisare ^0,002; la prelucrArile ulterioare abaterea spatial A a axei gAuri i se poate neglije.''

ca^rea interioarS (inainte de honuire ) este : dM deci : n ri n i min " ^ p i min- | *

d,., min m 48 - 0,010 - 0, 039 ~ 47,951 d i-1 min = 47,95 [mm]; <*M nom B 47,95 [mm];
dM
max

4 47,95 | 0,039 * 47,989 [mm]j


^0,039

Deci opera^ia

d e rectif icare

se execute la cota I 47,95 0

Pta.fr. 1. D*plr* p( trtol i n r o * xat giuri I: 00 * pozltia nontnall (otr raota) fliurH; t^m ' plaittl f d* poaHii wkinati; OjQ, poaftla namlnall.
tnolinatl 91 daplasati ft 8

Fig.6.2. Pinion

=3-
7es i tuh 1 * 5 x45 ,

- Rugozitatea suprafetelor

life
b. Calculul adaosului pentru rectificarea interioare (operafia precedents este bro area ) : R z fjj = 4 [ m ] r S . . = 0 ( dup& tratamentul termic se exclude din'calcul ). Rectificarea interioarS se execute cu bazarea p e suprafe fele flaneur ilor din lor intr-un dispozitiv cu role care vin in contact cu f lancurile, d e aceea la determinarea abaterilor spatiale se ine seama d e b&taia radial# a danturii fa^S de alezajul pinionului. Prin everuirea danturii b&taia radialfi a fost redusS la circa 0,05 mm. Pe de altS, parte, la tratamentul termic d e cSlire i revenire alezajul se deformeazfi devenind conic sau oval pin# la 0,05 mm. Prin urmare, abaterea spa^ialfi totals d e la opera^iile precedente d e everuire i tratament termic este 1 2*Pj.1 m 50 +50 100 ; Pm " lp&h

261

A pmtn brosare A omin strunfir. i m

mm rectificare Apmrn honuire

dm 'm m a dnommatri dmax matritare dmin strunjire dmax strunjire mk brosare dmax brosare 'm in rectificare 'max rectificare m m honuire 'max honuire
Fig.6.3. Schaaa dispunarii grafica | adaosurilor intermediare pantru prelucrarea giurii

H j|H|

Eroarea de fixare in dispozitivul cu ac^icoiare pneumatics pentru rectificarea interioarS se considers s f = 50 [/im] (tab.1.33, cap.l ); Adaosul minim pentru rectificarea interioarS:

M II I 24 I I V 502 + 50Z = 149 S | ' \ Toleranta pentru operatia precedents - brosare - conform treptei 8 de precizie este: 39 [/on]. p H Dimensiunea minimS dupS broarea gSurii ( inainte de rec tificarea interioarS ) este:
d i-l gin I 47*95 I 0,149 | 0,039 I 47,762 [nm] Se rotunjete : d. i-1 min [mm] ) Operatia de brosare 47,75 q40' 03[mm].
d i-1 no* 4 7 f7 5 [ ] ; 47,75 + -0,039 max r ---

a gSurii

- 47,789 ---- [ran]. *h wxm se va executa la oota

262

qaurfi, de aoeea se considers cS :

2 % H | ,95 1 47,73 - 0,20 [ram]. c. Calculul adaosului pentru bro^are ( opera^ia precedents este strunjirea de degropare a gfiurii ) : R, - 40 [/an]; S,., = 50 [/J in] . Abaterea spa^lala remanents dupS strunjirea de degropare a gSurii nu poate fi eliminate,deoarece broa se autocentreazS pe Pt-V*=

In urma rotunjirii efectuate este necesarS recalcularea a(jaosului nominal pentru rectifioarea interioarS, prin diferen^a dimensiunilor nominale :

Eroarea de instalare la hroare p, - 0, deoarece se aplxcS broarea liberS. Prin urmare : 2Apj B(n = 2(40 + 50) = 180 [/an]. Toleran^a pentru opera'tia precedents, strunjirea de degroare, conform treptei 12 de precizie, este 250 /an ( tab.2.15, cap.2. ). Din fig.6.3 rezultS c3 dimensiunea minima dupS strunjire este :

deci : d | Se rotunje?te : d .-1

= 47,789 I 0,180 - 0,250 = 47,359 [mm].

d i x ^ p i min ^i"1

I 47,55 [mm]. Cperatia de strunjire de degropare a gSurii se execute la cota 47,3 o [mm]. Adaosul nominal recalculat pentru brosarea gSurii : 2Ap P9m = 47,75 - 47,3 = 0,45 [mm], d. Pentru strunjirea de degropare a gSurii ( inaintea acestei cperaii semifabricatul se aflS in stare brutS,matriata): R* H 200 [/an] ; S,., = 250 [/an] ;
P i-1 p ,2 + pB2 ( formula 5.10 ). Excentricitatea gSurii brute p . = 0,8 [mm] ( tab.5.13 ). Deplasarea matritelor pB = 0,8 [mm] ( tab.5.9 ).

.in 4 7 *3 d i- i n<* B 4 7 , 3 [nun] ; d i- l I 47,3 I 0,25

Oil J

Aadar : pj^ = 0,82 + 0,82 = 1,128 [mm]. Eroarea de fixare in mandrinS cu ac^ianare pneumatic^ este eti = 500 [/an] ( tab.1.33 ). Eroarea de onentare ( bazare ) 0 = 0. 2Aj >jn = 2(200 + 250) + 2

V 11282 +,5002

3368

[/an] .

Pentru calculul dimensiunii nominale a gSurii brute din semi,fabricatul matri^at sint necesare abaterile limits la ma tritare, conform STAS 7670-83. In cazuJ semifabricatului pinionului din fig. 6.2,factorul de ccmplexitate a formei S I m / || are valoarea S > 0,63
263

Tabelul 6.4 Proceaul tehnologic de preluerere

aeoanicl

a plnionufcMl

din ft$

D e n u a i r e ao p e r a j l i l o rp if a z e l o r

N a p I n a u n e a l t i

O r l e n t a r e a

S t r u n j i r e ad ad e g r o p a | g i u r i i

S t r i n gr e v o l v e r

S u p r a f a t ao i li n d r i o i x t r l 0 < r | u n i v e r s a l c ua t r t n g e r e S u p r a f a t af r o n t a l 1A

B r o p a r e ag i u r i i

M a p i n id eb r o p a t o r i z o n t e l i

Strunjire : 1. Suprafata oilindricl exter ioari 1 2. Suprafata frontali A I Strunjire : 1 1. Suprafata frontali exterioari a butucului 2. Suprafata frontali B 1 Strunjire : 1. Fata frontali interioari butuc 2. Degajare la #95 pe adincimea de 1,5 mm _ 3. Degajare la #80,8 2 pe adincimea de 17>5 q * conform desenului I Danturare

Strung normal

S u p r a f a t ag i u rii, p ed i s p o z i t i vc ub u c p ie x t a n a i b i l l

Strung normal

Suprafata g i u r i i p i 18 A, pe dispozitiv tensibili

f a t af r o n t * c ub u c p iR

Strung normal

Suprafata giurii pi suprafata frontali exterioari a butucului, pe dispozitiv cu bucpi exten*1-|


b i l 5

Hapini de frezat danturi Hapini de peveruit

Suprafata giurii pi o fati frontali, pe dorn Suprafata giuri i pi fata frontali a butucului , pe dorn

I everuire danturi I Tretament termic : ceaentare, I clI ire, revenire I Rectificare : 1 1. Suprafata giurii 1 2. Fata frontali interioari butuc

Hapini de rectificat interior

Pe suprafata coroanei dintata pi pe suprafata frontali exterioari a butucului,cu dispozitiv cu r<yf le, cu actionare pneumatic!

I Rectificarea fetei frontale I exterioare a butucului

Hapini de rectificat

Suprafata giurii ^i fata fron* tall interioari a butucului, pe dorn*

I Honuirea giurii

Hap ini da honuit

Suprafata oilindricl axtarioari fi fata frontali A

I H o n u i r M danturii

Hap ini da honuit danturi

Suprafata giuri ii pa dorn

Wmmk

( pentru defini'fci.a factorulul S, v e z i cap. 5 ) , d a d p ie s a D In-* oedreazS in grupa.de ccmplexitate 81,conform STAS 7670-83. Ofclul 28TiMhCrl2 face parte din grupa de calitate ,conform ffFhB 7670-83. In aceste ccndi^ii, abaterile limits la matri^are In riyfl II de matrifcare, pentru diametrul gAurii sub 50 m m sint s 2s .-\ I I I pentru gSuri se aplicS abateri limits cu semne gchimbate fa# d e cele d i n STAS, conform tab.5.5,cap.5 ). Diametrul nominal al gSurii brute,conform relafciei (3.50), este : f t -

d* non adicS :

dgtrunj.mix

*trunj.#in

I| 1 |I i

d, n o n . * 47'55 - 3r368 - 0,7 = 43,482 [mm].

Aplicind regula rotunjirii din 0,5' in 0,5 mm, pentru send fabricate matritate in clasa II, se obtine dimensiunea ncminalS rotunjitS :
d . non, = [mm].

Dimensiunea maximS a gSurii matritate : max - 43,5 + 0,7 - 44,2 [mm]. Dimensiunea minim# a gSurii matritate s d. min r 43,5 - 1,5 = 42,0 [mm],

> Hti

Pe desenul piesei matritate se treoe cota gSurii. Aiaosul nominal pentru opera^ia de strunjire de de^r^are a gSurii se obtine prin recalculare in funcfcie de dimensiunile nominale rotunjite s
2Ap n o m = 47,3 - 43,5 = 3,8 [ m ] .

Adaosul nominal total al gSurii 0 48 0* ' 027 mm, calculat ca diferenl^S a dimens iunilor nominale ale gSurii finite i gSurii brute, este : 2. Pentru suprafata cilindrica extenoara 0 129,24 _ 0 16 mm se executS o singurS operable de strunjire. Din tab.5.3 se obtine :
SC, H =
nom t

"

43,5

4 ,5 [mm].

200 [m] |
pM = V Pe2

SM r 250 [tm] .

Abaterea spatiala

+ P m 2

Deoarece strunjirea exterioarS se executS dupS ce initial s-a efectuat strunjirea gSurii cu prinderea pe suprafata cilindricS exterioarS, abaterea spa^ialS de excer^tricitate a gSurii a fost redusS la valoarea :
265

SI -

o ,o s * p , 1 | 0 , 0 5 0 ,e I

0,040

[m n]

( conform otoarvafciilor la tab.6.3 )


P | 000 twn]

Prin urmars

&

V 11

+ 800* s 801 [/an] 1

Ia strunjirea exterioari bazarea se face pe suprafata g&j. rii, In dispozitiv cu buc fi extensibilfi care asigurS o central* buna, decit #1 -0. A?adar : 2Sj| | 2(200 | 250) | 2*801 - 2502 [/an] .

Adaosul nominal pentru strunjirea pe strungul normal (uni versal ) este :

j p no. | Zftpi .In 1 I A,n | f ( formula 3.23 )


Abaterile limita la matritare la diametre peste 120 mm sint -o( 9 ' [mm]. Deci | 2Ap| ^ - 2,502 + 0,9 | 3,402 [mm].

Diametrul naninal al suprafetei cilindrice exterioare bru te va fi : ds n| 129,24 | 3,402 | 132,642 [mm]. Se rotunjete : d, ^ i 133 [mm]. Pe desenul piesei matritate se inscrie cota : i 133 ! ,+1' 7 [mm].

266

Cap. 7 ADAOSURI DE EREUJCHARE PENTRU SEMFAERICXEE FCRJATE LTBER

7.1.

I N D I CATTI G E N E R A L E

locuita cu eroarea de verificare ( cap.l ). Determinarea adaosului minim de prelucrare la prima operatie ( faza ) de prelucrare a fiecSrei suprafete se face tutfnd seama de mirimile Rz, S, p, corespunzatoare semifabricatului brut i de erorea de verificare a pozitiei semifabricatului pe mafina-unealta. Adaosurile de prelucrare totale calculate nu in clud adaosurile tehnologice suplimentare, necesare pentru simplificarea canfiguratiei piesei forjate fi ufurarea forjarii libere. La stabilirea traseului tehnologic de prelucrare mecanicS se va avea in vedere ca semifabricatele nu se gSuresc la forjarea libera pe ciocane daea diametrul gSurii D < 40 mm fi raportul H / D > 3,unde H este in&ltinea,iar D -diametrul exte rior. La arborii in trepte forjati liber pe ciocane nu se exe cute forjarea in trepte la o semidiferenta a douS diametre vecine mai mica de 10 mm. La calculul adaosului de pelucrare nominal pentru prima operatie ( faza ) de prelucrare sint necesare abaterile limita la forjarea libera. Pentru semifabricatele forjate liber din oteluri carbon fi oteluri aliate abaterile limita sint date in STAS 2171/1-84 fi STAS 2171/2-84, respectiv in GOST 7829-70 fi GOST 7062-79. Modul de aplicare a adaosului de prelucrare nominal pentru prima qperatie de prelucrare fi a abaterilor limita la dimensiunile exterioare este indicat in fig.7.1. Se dbserva in fig.7.1 ca adaosul de prelucrare naninal calculat pentru prima operatie de prelucrare 2Ap1 nom se aplioS
267

Semifabricatele forjate liber cu dimensiuni mici fi mi jlo ci! se utilizeazfi in fabricatia individuals fi de serie mic&, iar semifabricatele cu dimensiuni mari, la toate tipurile de producfie. Prelucrarea prin afchiere a semifabricatelor forjate liber se efectueazS, de obicei, prin metoda obtinerii individu als a preciziei dimensiunilor. La instalarea semifabricatului pe mafina-unealta se face verificarea instalSrii, individual pentru fiecare semifabricat in parte fi,ca urmare,in relatia de calcul a adaosului de prelucrare, eroarea de instalare este in-

arbore
1
Fig.7.1. Sohama de eplloar* a

.c M

adaosului nominal pantru prlma operable da praluorart I unul arbor, prin matoda ob$1nar11 Indlvlduala a praolzlal dlmanslunflor

^a nom a nom * ^p1 nom ' 1 min * ^s nom I N I ' * * s max " ^a nom +
...

s 8 nom

*Aa STAS p i STAS

in ccntinuarea diiaensiunii nominale d- pom care pentru suprafe^e exterioare de tip arbore coincide cu dimensiunea maxima d1 *? Pentru suprafe^e interioare ( alezaje ) adaosul de prelu crare nominal, calculat pentru prima qpera^ie de prelucrara^ 2Ap1 n o n ) se aplic# prin micorarea dimensiunii nominale d 1 H ca re pentru suprafe^e de tip alezaj coincide cu dimensiunea mini mi d 1 min. Pe desenul semifabricatului forjat liber , dimensiunea pentru forjare se inscrie sub forma :
+ A s STAS * s nom

+A i

STAS

abaterile As i A i fiind cu semnul algebric conform STAS 217184, iar in cazul cind abaterile limit# sint simetrice,sub forma:

unde 3L este toleran^a de for jare, Dimensiunile teoretice nominale calculate ale semifabrica* telor forjate liber se vor rotunji la cifre intregi, apoi se I
268

prese sint dai in tab.7.1.

reoalcula a d a o s u l d e p r e l u c r a r e p e n t r u p r i m a operable ( de de* qro^are )! inJLnd seama d e d i m e n s i u n i l e rotunjite. Parametrii E|| $ 1 care caracterizeazS cal i t a t e a suprafe^elor brute ale semifabricatelor forjate liber pe ciocane s a u

T a b e l u l 7 .1 . C a l i t a t e as u p r a f e t e i l as e m i f a b r i c a t ef o r j a t el i b e r

D i m e n s i u n e ad e g a b a r i tm a x i m a as e m i f a b r i c a t u l u i , m m 1R z +S , m m

D el a5 0 p t n l l a 1 8 0

P e s t e 1 8 0 p 1 n l a 5 0 0

P e s t e5 0 0 p T n Sl a 1 2 5 0

P e s t e1 2 5 0 p 1 n 8l a 3 1 5 0

P a s t e3 1 5 0 p t n l l a 6 3 0 0

P a s t e 6 3 0 0 p i n l l a 1 0 0 0 0 3 , 5

1 , 5

2 ,5

7.2. ABATERI SPATIALE L IBER

IA

SEMIFABRICATE BRUTE

FORJATE

Pentru piese cilindrice cu sec^iune uniforms, fSrS trepte sau flan e,curbarea totalfi a semifabricatului brut se determine cu relatia : . pc * Ac- L [/an] (7.1) in care s Ac este curbarea specifics, in im/im, iar L -lungimea totals a semifabricatului in mm. Pentru piese forjate liber cu sec^iune variabilS de tipul axelor in trepte sau cu flange de capSt sau intermediare,al ba relor in trepte cu seciune dreptunghiularS sau pStratS etc. se va determina curbarea locals in zona treptei pentru care se calculeazS adaosul d e prelucrare cu formula : pc - 2* Ac* lc [/an], (7.2)

in care lc este distanta de la treapta ( flana ) de prelucrat pinS la capStul cel m ai apropiat, in mm. Valorile curbSrii specifice Ac pentru formulele (7.1) i (7.2)-sint date in tab.7.2.
Tabelul 7.2. Ourbarea specifics A , Tn pm/rao pantru sen ifabricate de tipul axelor, barelor etc.brute forjate liber

Diametrul sau dimensiunea sec(iunii transveraale, mm Felul prelucrlrii Pinl la 120 Peste 120 ptnl la 180 Peste 180 pfni la 250 1 Peste 250 pinl la 315 0,8 Paste 315 ptnl la 500 0,6

Forjare liberl

Pieaele cu seciune variabili d a tipul axelor tn ttmptM H pot obfine la forjare cu abateri d a la coaxlalltatea trapf c a w MSrimea acestor abateri pn se poate lua egalS cu 1 / 4 Iffl toleranfa de forjare T, la diametrul treptei invecinate mal n*rl. Deoareoe insfi toleran^ele d e forjare conform STAS se g&gjl lesc In fUnc^ie de diametrul maxim al piesei finite, abatarat de la ooaxialitate pn va fi egalS cu 1/4 d i n toleranfa T ig diametrul treptei cu secfeiune maxitnA. Axele In trepte care vor fi prelucrate prin a chiere cu bazarea p e gSuri d e centrara intre virfuri, pot prezenta o eroare d e centrare cara pentru semif abricatul forjat liber se determ i n e c u relatia qq . respunzfitoare centruirii dup& trasa j :
Posntr = '2 5 T . M (7 .3 )

in care : T este toleran^a, in HI la diametrul treptei cu secfciune maxima la semifabricatul brut. Prin urmare, la prelucrarea intre virfuri,abaterea spa^ia18 totals a semifabricatelor de tipul axelor in trepte se va calcula cu relatia : ps=/pi + p5+ pJtr In cazul prelucrfirii pieselor de tipul axelor scurte in trepte, cu prinderea numai in universal, abaterea spatial! to tals a semifabricatului se va calcula cu rela^iile : ' - pentru treapta prinsS in universal la prima operable :
P, P o

(7.5)

- pentru treptele care nu sint prinse in universal la prima operate :


Ps =^Pc+ Pn [jum] (7.6)

in care: p0 - 2A0.10 este curbarea totals,iar p = (l/4) * T, es te abaterea de la coaxialitatea treptelor,T, fiind toleran^a da forjare la diametrul treptei cu secfciune maximS. La piesele forjate liber de tipul discurilor gSurite, inslelor, cilindrilor cu gaurS perforate la forjare etc. abaterea spa^ialS pentru prelucrarea gSurii, cu bazarea la prima opera ble pe suprafafa cilindricS exterioarS, este egalS cu excentricitatea gSurii forjate fafcS de suprafafca exterioarS p, care sa poate lua egalS cu 1/4 din toleranfa la diametrul gSurii bruta. Pentru suprafe^ele frontale ale discurilor, abaterea spa' lllll este reprezentatS de deformarea H :
270

Pdef

K'to

'

fW*

(7.7)

din . mariibi:erea
s vor are, care
i co^3)

ilor.

la

In cazul plScilor i pieselor prismatice forjate, abaterea spatial5 de deformare pd#f, care se considers in calculul adao surilor pentru prima qpera^ie de prelucrare a suprafetelor pla ne, pe infilfriroea piesei, este :
Pd.f 1 V 1

unde : Ac * 1... 3 mra/ra in func^ie de rigid itatea semifabrica tului, iar D este diametrul exterior al semifabricatiilui,In metri.

[mm](7.8)

unde: Aq a 1.. .3 mm/m ; L - lungimea plScii, respectiv a piesei prismatice, in metri. 7.3. PRELUCRAREA MECANICA A SEMIFABRICAIEDCR PCRJATE LIBER Parametrii R^ i S care se db^in dupa diferite qpera^ii de prelucrare mecanicS a semifabricatelor forjate liber, precum i treptele de precizie corespunz&toare tolerance! tehnologice la dimensiunea suprafetei prelucrate sint date in tab. 7.3.
Tabelul 7.3. Parametrii obfc1nut1 la preluorarea mecanlcl a saaifabricatelor forjate li~ bar pa ciocane si prese Prooedeul de prelucrare Strunjire aau frezere : - cojIre * degrofare - semifIniaare * finisare finl de netezire RectIfIoare : "la curat" degrofare finiaara " netezire Treapta da preolzle 17 15...16 12...14 10...11 6....7 14...15 10 6...7 5...6 Rj, 1* 1250 250 125 40 5 20 16 5 -2,5 S, im 350 240 120 40 5 20 15 5 5

i cu
tia-

i va

7.4) to-

in

ie s 7.5) la

7.6) esl de ineerea sratrise


Lite.

Observafcii: I.Toleranfcele tehnologice coreapunzltoare treptelor de precizie indicate sint date 1n tabelul 2.15, cap.2. 2.Rectificarea "la curat" sa apliei pentru preluorarea suprafetelor care vor constitui baza tehnologice fi care nu vor mai f{ prelucrete ulteri or. 3.Pentru suprafe(ela frontale, treptele de precizie din tabel afnt data pentru oazul respeotlrii cotai faf! de o auprafafl preluorati. Oaoi pre lucrarea fronteli aa face cu reapectarea ootei fafl de o suprafafcl brutl, tolerance daternini cu relafle : T T + T 1 'a pr tn oare:'T eate toleranta la dimensiune pantru semifabricatul brut for-

spa-

271

m B B Soonforo traptef da preolxle din

Jat*

- tolafanta

dlBanaluna dupl pralucrarea unel f e t e label.

frantaU

MArimea abaterilor spatiale remanente dupA diferitele faze tehnologioe de prelucrare mecanicA a suprafetelor d e rovolutia ale arborilor, la prelucrarea intre virfuri , se calculeaasA cu relatia : P~ yj (2AC*1C)| + PcaAtr

(7*9)

iar valorile curbArii specif ice A0 i ale erorii d e centrare remanente Pc#ptr/ care se introduc in relatia (7.9), sint date in tab.7.4 i tab.7.5. Avind in vedere necesitatea verificArii pozitiei semifabricatului forjat pe maina - unealtA, in relatia de calcul a adaosului pentru prima fazA de prelucrare, cu prinderea in platou cu patru bacuri (sau -universal) || sprijin pe virful p3pu ii mobile, se va introduce eroarea de verificare (vezi cap.l). Insumarea abaterii spatiale p a semifabricatului (vezi relatia (7.4)) cu eroarea de verificare ev pentru prelucrarea

suprafetelor de revolutie se face utilizind formula :


s+e2 VP 2

(7.10)

Valorile remanente ale 6rorii de verificare pentru diferitele faze de prelucrare efectuate asupra aceleiagi suprafete,la o singurA fixare, se vor calcula cu relatia : evi=K-ev l (7.11) in care : ev i este valoarea remanents a erorii de verificarijre] pentru faza i (i=2,3...); K -coeficient de micorare a erorilor (tab.4.8,cap.4) ;cv1 -eroarea de verificare pentru faza 1 (tab. 1.39, cap.l). La prelucrarea gAurilor de tipul discurilor,inelelor , bucelor etc. insumarea abaterii spatiale de excentricitate pe a gAurii brute cu eroarea de verificare ev se face cu formula :
2 /j

(7.12)

Pentru suprafetele plane frontale ale discurilor, inelelor etc. insumarea abaterii spatiale pc t e f cu eroarea de verificare cv se face algebric : p ^ + c Valorile remanente ale abaterii spatiale p# de exoentrLcitate a gAurii dupA diferitele operatii de prelucrare a gAurii se calculeazA pe baza legii copierii erorilor (vezi observatiA 3 la tab.6.3,cap.6) ,iar valorile remanente ale erorii de veri~

7.4. Curbarea specif tol pQ dupA prelucrirU* a*a*nice ale semifatorloeielor f Jet* llbr (de ttpul arbor jlor ,bar*lor ate.), /iffl/mn

Diametrul au dimensiunea ftectluni* tranaveraale, aa I P1nA la 120 Peat* 120 Past* 180 | P*at 250 I Paate I p1nA la 180 stnA la 250 alnA la 3151 *15 pi-1 nA la 1 500 1 1,00 0,50 0,04 0,08 0,50 0,30 0,03 0,06 0,40 0,20 0,02 0,04 0,30 1 i '10 1
W

Preluorarea aeoanicA: -de oojlre -de degropare -de aenifiniaare DupA tratament termio (oAlire) fi tndreptare

1,50 0,70 0,05 0,10

1 *0 2 1 l 1 1 Observafcii: 1.La calculul adaosurilor de preluorare pentru operas I ile oare uraeazA dupft strunjirea de finisare a pieselor netratate termic, curbarea speoiflol aa neglijeazA, fiind micA. 2.La calculul adaosului de prelucrare pentru rectificarea arborilor trata(l termic dupA strunjirea de finisare, se va considera curbarea specifioA ce apare din cauza tratamentului termic. I M 1
Tabelul 7.5. Eroarea de centrare remanents p | arbor Ilor forjati liber, /mi

n r

dupA fazele de prelucrare aecanioA

Lungimea arborelui, nun Felul prelucrArii PtnA la 500 500...1000 Diametrul arborelui, aa 50... 3 ...80 DupA cojire DupA strunjirea de degrofare OupA centruirea piesei strunjite anterior 500 100 80... ..120 750 150 120.. ..180 1000 200 50... ...80 750 150 80... ..120 1000 200 120.. ..180 1500 300 1000...2000 ,' 50... I 80.. 120.. ...80 ..120 ..180 1000 200 1500 300 1500 I 300 I 1

20

30

40

30

40

60

40

60

60

Observable: L a calculul adaosurilor pentru operatiile care

urmeazA

finisare, eroarea de centrare remanentl este aicA (1...3 /a) fi jeazA. '

dupA strunjirea de se negli-

ficare ev- - cu relatia (7.11). Pentru suprafe^ele frontale ale discurilor, inelelor etc. abaterile spa^iale remanente dupS diferitele opera^ii de strun jire frontal# se calculeazS cu rela^iile ( 5.9 )...( 5.11 ) din cap.5, iar dupS strunjirea de finisare frontalS, abaterile spatiale sint neglijabile. La prelucrarea mecanicS a suprafetelor plane ale plScilor sau altor piese prismatice, abaterile spa^iale remanente dup& frezare se determine cu formula (4.10), cap. 4.
i Plcot. voh I

273

Cap.8 JraOStRHE DE FRBJUCRARE PENTRU TORNAIE 8.1 INDICATII GENERALE

SEMIFAHRlcaTg

Dupd intocmirea traseului tehnologic d e prelucrare mecani-* cd se calculedzd succesiv adaosurile intermediare d e prelucrara pentru toate qperaiile (fazele) de prelucrare ale fiecfirei suprafe^e; in continuare, plecind de la dimensiunile piesei fini te i luind in consider are adaosurile calculate se determine dimensiunile intermediare, ajungind pinfi la dimensiunile naninale ale semifabricatului brut t u m a t . Dimensiunile nominale || le semif abricatului t u m a t se prevSd cu abateri limits indicate in STAS-uri sau GOST-urile corespunz&toare. Modul d e aplicare a adaosului d e prelucrare nominal pentru prima operable de prelucrare a suprafetelor exterioare, respectiv interioare i de aplicare a abaterilor limits la dimensiunea nominal^ a semifabricatului este indicat in fig. 8.1.

Fig. 8.1 Schema de aplicare a adaosului nominal pentru prima operafcie de prelu crare a unui semifabricat tumat: a * suprafaM exterioarl cu adaos asimetric; I j tuprafatl interioarl cu adaos asimetric

In fig. 8.1,a se observe c| adaosul de prelucrare nominal Ap1 , calculat pentru prima operable de prelucrare a suprafefei exterioare, se aplicS in ccntinuarea dimensiunii nominale L1 n o o l pentru prima opera^ie de prelucrare, adoptatA egali cu 274

Airoensiunea maxima Q H M H Dimensiunea nominal# a semifabricatului, pentru exterioare este: j| ^Inom + ^plnom m ^*1nom ij ^plmln 3 I!

suprafet# (8.1)

iar dimensiunile limit# ale semifabricatului sint m ^ noo ^anax ^snora 1^1 |i ^a* (8.2)
(8.3)

unde: A i i A a sint abaterile limit# inferioari, respectiv superioara la dimensiunea nominal# a semifabricatului brut, luate cu sesnnul algebric conform STAS 1592-85. In mod similar, pentru prelucrarea unei suprafete interi oare cu adaos asimetric (fig. 8.1,b), se ob^in relatiiles (8.4) (8.5)

wm

(8.6)

Pentru prelucrarea suprafetei interioare, adaosul de pre lucrare nominal este aplicat prin micorarea dimensiunii nominale L 1nom, adoptate egal# cu dimensiunea minim# L 1a1n pentru prima operatie (fig. 8.1,b). Valorile abater ilor limit# ale semifabricatelor tu m a t e din font# i o^el sint date dup# STAS 1592/1-85 i STAS 1592/2-85 in tabelele 8.1 ... 8.4, in functie de dimensiunile piesei i de clasa da precizie la tumare. Pe desenul semifabricatului t u m a t este totdeauna specificat# clasa de precizie la tumare. Criteriile informative de incadrare in clase de precizie a pieselor t u m a t e sint date in tab. 8.5, dup# STAS. In tab. 8.6 sint date tolerantele dimensiunilor semifabricatelor tumate dip# GOST 26645-85, iar in tab. 8.7 - valorile recomandate ale claselor de precizie la tumare, dup# acelai GOST. Pentru calculul adaosului minim la prima operatie (faz#) de prelucrare a suprafetei considerate, m#rimile ||| S, t p care intervin in formula de calcul sint cele corespunz#toare semifa bricatului brut tumat. Eroarea de instalare e, respectiv eroa rea de verificare ev, se stabilete dup# indicatiile din cap.l. Adaosurile de prelucrare calculate nu includ adaosurile tehnologice de tumare, necesare pentru suplimentarea grosimii peretilor semifabricatului tumat, determinat# de oonditiile procesului tehnologic de tumare i de cerinta simplific#rii operatiei de executie a formelor de tumare. Aceste adaosuri
275

tehrologiae de tumare se stabilesc da tehnologii aar teaza tehnologia de tumare 1 se aplicS supliiMntar adaosurile de prelucrare propriu-zise, de la duneiaiunile nale ale semifalaricatului. Astfel, la piesele prevfizut* cu uri se va ine seama de ^ realizirii la tumjir% I nor gSuri cu diametre mici. Ddanetrele minim admiae ale glur^L lor tumate, in oazul tumSrii in forme de amestec de fortagg au valorile din tab. 8.8. . 1 I H ^ L GSurile prevSzute pe desenul piesei finite ou diametre m ' mici decit valorile din tab.8.8 nu vor fi executate la turnar urmind sS fie ob^inute prin gfiurire in plin ai fcurghiul, in IB drul procesului tehnologic de prelucrare mecanicS. In practicj se admite deseori cS gSurile cu diametre mai mici decit 20 tn la producfria de masS, mai mici de 30 mm la produc^ia de aerit i mai mici de 40 mm la producfcia individuals, in piese turnate in forme de amestec de nisip, sS fie ob^inute prin gSurire. Valorile minime ale gSurilor, ob^inute la tumarea prin alte procedee sint urmStoarele: 1 la tumarea sub presiune 1 - la tumarea cu modele uor fuzibile 3 B - la tumarea in cochilS 5 JBj I la tumarea in forme-coji 8 mn. Pentru extragerea fSrS dificultS^i a modelului din forma pere^ii modelului trebuie sS prezinte inclina^ii de formare pe pere^ii perpendiculari pe planul de separable al formei de turnare, care determine existen^a unui adaos tehnologic suplimentar fa^S de adaosul de prelucrare.

In fig. 8.2 se dS un exenplu de aplicare a inclina^iilor de formare, in care ha^urat se reprezintS sec^iunea piesei fi nite, iar innegrit 1 inclinafciile de formare i adaosurile de prelucrare A . Se observS cS pe I suprafata superioarS a seraifabricatului exists un adaos de I prelucrare mSrit fa^S de adao Fig. 8.2 Inclinatii de sul de pe fa^a inferioarS, daformare pi adaosuri de preI toritS tendinfcei de acumulare a lucrere I defec | ale piesei in pozi^ia de tumaIre (vezi i observatiile la tab. 8.10). Inclina^iile de formare se aplicS dupS exemplul dat in fig. 8.3,a i b, valorile inclinatiilor fiind prescrise in func^ie de inSl^imea modelului, conform tab. 8.9.

5 3

in

I
S '

tttf

55

W i

n m
* i f f r

Tabelul 8 .1 Abateri U n i t a La diaensiunile pieselor turnate din font* (STAS 1992/1


S5>

Clasa de

Gabaritul m a x i m
fit pi e s e i

Dimensiunea noainale tn

Abateri linita, ro

277

I 0 1

Tabelul 8.1 (continue.) 3 4 +1,50 -1,10 +1,80 -1,20 +2,10 -1,40 +1,40 -1,00 +1,50
-

501...1200

+ 1,20
-0,90 +1,40

10

+ 1,30 -1,00 +1,60 -1,10 + 1,80 -1,20 +1,20 -0,90 +1,30


-

11

12

+1,80
-

13

1,20

+2,10
-1,40 +2,40 -1,60 +3,00
-

IV

+2,40 -1,60 +3,00


-

+3,00
-

1201...2600

2,00

+3,60 -2,40 5,40 -3,60 +4,80 -3,20 +5,40 -3,60 +7,20 -4,80 +9,60 | +12,0 -6,40 I - 8,0
------------

1,00
1,10

+2,10
-1,40 +2,40 "1,60 +1,80
-

2,00

+4,20 -2,80 +4,20 -2,80

2601...3800

+1,50
-

2,00

+3,60 |-2,40

P i n a la 2 0 0

+1,10

-0,80 201...500

1,20
+2,00

+ 1,20
-0,90 +1,30
-

1,00
1,10 1,20

+1,90
-

1,10
1,20

1,20

-1,30 +2,40 -1,60 +3,00 - 2,00 +3,60 -2,40 +4,20 -2,60

+2,40 -1,50 +3,00 -1,80 +3,60 -2,40 +4,20 -2,60 +4,80 -3,20 +3,60

501...1200

+1,50
-

+1,80
-

1,00
1,10 1,20

+2,10
-1,40 +2,40 -1,60 +3,00 - 2,00 +3,60 -2,40

2,20

+4,20 -2,40 +4,80 -3,20 +5,40 -3,60


+6,00

1201...2600

+1,50
-

+1,80
-

+2,10
-1,40 + 2,40 -1,60 +3,00
-

+4,20 -2,60 +4,80 -3,20 +5,40 -3,60

-3,80 +7,20 -4,80 8,40 -5,50

+7,20 -4,80 +8,40 +10,8 -5,50 I -7,20 +9,60 I +12,0 -6,40


+12,0

+1,80
-

+ 2,10
- 1,40 +2,40 -1,60

5401...6300

+ 2,10
-1,40

+6,00
-4,00

+ 1 5 ,0
-

2,00

10,0

Observe;, i i

Abaterile l i m i t * d a t . la c l a s e l e IV | V | p r e cizie se referS la i n t e r i o a r e , a b a t e r i l e 1h p l u a d e v i n abateri in . inua ar abater! I. fn 2. In c a z u l p i e s e l o r t u r n a t e in f o r y e e x e c u t a t e p r i n j a b l c n e r e , valoarea * t r i or 1 i n t r e p r o d S c a t o r ,i b e n e f i c i a r , f S r * a depe,i c u

5 ----- t ^

di-nai-Uar j n c i i i . *. S M I

l I B

*intre

S S H

J V

279

Tabelul 8.2 (continuare

280

gigg

'_a0^ i ase^e Prc ^z ^ IV ?1 V abaterile limita maxi me pentru cotele functionate indicate in mod e x p r a s cu m mai mici fate de valorile prevazute la clasa ?i diaensiunile respective.

pa deaan

c l a s e l e de p r e c i x i e IV 9 i V a m r e f e r * la d i a e n s i u n i l e e x t e r i o a r e . In c a z u t d i m m n a i u n i H re, a o f t t a n l e in p l u s dev in ebeteri Tn m i n u s , iar a b a t a r i l a Tn a i n u a d e v in d b a t e r i fn plua.

8.3

P*rn U o r pi narvurflor pantru ptaaa

turnat* d

Clas* da pracizia

Gabaritul maxim al piaaai turnata, nun Ptnl la 30 30...60

Groatna a paratilor |ti narvurilor napraluorata, aai tub 6 6.... 10 10..,20 20...30p(0... 50 50...80 BO120 Abatari limit!, am 0,2 10,3 10,3 10,4 10,4 10,5 10,5 10,6 P I 10,6 10,7 10,8 +0,6 10,7 +0,8 11,0 11,2 10,7 10,8 1 M
0 M

10,3 10,3 10,4 10,4 10,5 10,5 10,6 10,7 2P,6 10,7 10,8 11,0 10,7 10,8 11,0 11,2 11,5 10,8 ;1 , 11,2 11,5 11,7 12,5 0,4 10,4 10,5 +0,6 1P,6 10,7 0,8 10,7 10,8 11,0 11,2 10,8 11,0 11,2 11,5 11,7 11,0 11,2 11,5 11,7 12,0 13,0 10,5 0,6 10,7 iP,7 0,8 IP ,7 10,7 +0,8 11,0 11,0 11,2 11,5 11,2 11,5 11,7 12,0 11,5 11,7 12,0 12,2 12,5 11,7 12,0 12,5 13,0 13,5 14,5 11,2 11,5 11,7 11,5 11,7 12,0 12,5 11,7 12,0 12,2 12,5 13,0 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 15,0

61...100 r v i o o o

201...500 Pfni la 200 II 201...500 501...1200 PinI la 200 201...500 III 501...1200 1201...1800 PtnA la 200 201...500 IV 501...1200 1201...2600 2601...3800 PTni la 200 201...500 501...1200 V 1201...2600 2601...5400 540,1... 6300

11,0 I 11,2 0,8 li,o 11,2 11,6 11,0 11,2 11,5 gfl 12,0 11,2 11,5 11,7 12,0 12,5 13,5 11,0 11,2 11,5 11,7 11,2 11,5 11,7 12,0 12,2 11,5 11,7 12,0 12,5 13,0 +4,0

11/5 12,0

281

p.r.*Uor 1 n.rvur<lor B

p" H

,, i 8.5 Indleatll p r i v l n d fncadrarea tn oltN font* ft d i n ot*l (STAS 1592-85)

H H M I I H I ^ * * p , M * lor

turner* dtn

cl* B

Criterii informative da Incadrare

Piese mici d e coopLexitat e micfi si m e d i a ,turnate prin procadee de precizia! (cu m o d e l e ufo r fuzibil e , forme ceramice, cu modele permananta ate.). 1

II

Piese mici de coopLexitate mare ;i piese mi j loci i turnate prin de precizie .

procedae'

III

Piese mici fi mijlocii de serie mare fi de mas&, obtinute prin for mare mecanici, turnare tn cochilii sau tn forme coji.

IV

Piese de serie, mici fi mijlocii, obtinute prin formare mecanicfi pe mafini de formare fi piese turnate tn cochile.

IV

Piese de serie mici, piese cu gabarit fi complexitate mare, turnate tn forme executate manual sau mecanic.

In fig. 8.3,a se observe c& inclinatia mrete grosimea peretelui pentru suprafe^ele piesei care urmeazS a fi prelucrate prin achiere, in plus fa& de adaosul de prelucrare propriu-zis. Inclina^iile de formare pentru suprafe^ele care vor fi prelucrate prin achiere se aplica de la dimensiunile nomi nale ale semifabricatului. Dac& piesa finite este de la inceput proiectata cu inclin&ri constructive, desigur c3 nu se mai aplicS inclinaLi de fonnare.

Tabelul 8.6 T o U r - ^ u d ^ ^ U o r . j g

| g g |

| g | g

2^ 5-85)

Intervalele dimensiunilor nominate, mm


ii
P t n a la 4

Cl a s a de precizie a dimensiunilor seaif abricate Ior, dupa GOST

P a s t e 4 p i n e la 6

P e s t e 6 p i n a la 10

P e s t e 1 0 p i n a la 1 6

P e s t e 1 6 p i n a la 2 5

P e s t e 2 5 p i n a la 4 0

Peste 40 pine

la 6 3

Peste 63 pina

la 1 0 0

Peste 250 pfna La 400

Peste 400 pfna la 630 Peste 630 pfna la 1000

285

Peste 1000 pfna la 1600


Peste

1600 pfna la 2500 2500 pfna la 4000 4000 pfna


la

Peste

Peste

6300 10000

Peste 6300 pfna

la

O b s e r v e d i: E s t e a d m i s a r e p e r t i z a r e a
l l l i l M

w m if abricatului stite
I --------------------------

pentru dimensiunile tuturor celorlalte g g R j g g

Tabelul 8.7 Class da prsolilt a dlaenelunllor a M l f a o r i a n a t w . prop ad da turnare (GOST 26645-89) Tipul Procedeul da turnare Dimensiunea maxi ma de gabarit a sem ifabr ioatulu i1 mm aatalului aau aliajuluf Fonti aa* laablli, fonti H liaei, ota I

Aliajo neferoase cu teaperatu* ra de topire sub 700C

Aliaja naferoaae ou m ra de topire peste 700 C ; fonte oenufii

Clasa de preoizia a dimensiunilor I Turnarea sub | praaiuna Turnare Tn forme ceramIce si cu mo de Ia upor fuzibile iTurnarea fn cochili Ila presiune joasi Itn forme metal ice. turnare fn forme de nisip fntirite Turnare fn forme de niaip fntirite,tur nare oantrifugali. turnare fn forme crude fi uaoate de Inisip-argili pfni la 100 peste 100 pfni la 100 3T-5 3-6 3-6 4-7 4-9 5T-10 5-11T 3-6 4-7T 4-7T 5T-7 5T-10 5-11T 6-11 4-7T 5T-7 5T-7 5-8 5-11 6-11 7T-12

peste 100 pfni la 100 peste 100 la 630 peste 630

pfni la 630 peste 630 pfni la 4000 peate 4000

6-11 7-12 8-13T

7T-12 8-13T 9T-13

7-13T 9T-13 9-14

Observatie. Valorile mai mici al* claselor da pracizia sa raforl la semifabricate aiapla pi la condi(i1la productiei da masi, automatizate ; valorila mai marl la piese coop licata pi la executie tn serie mici fi individual!; valorile medii se referi la sem ifabr icata da complexitate media fi la conditiile productieI de aarie oecanizata.

Tabelul 8.8 Diaftetrele minima ale gaurilor brut turnate

Piaee

turnate din fonti Diametrul giurii turnate, mm


6...10 10...15 12...18

Piese

turnate

din otel

I Groaimea peretelui, I I 6...10


20...30 40...50

Groaimea

peretelui, mm

Diametrul giuri1 turnate, mm


25 30 35...40

pfni le 40
40...60

paate 60

Obaervatie. Oetele din tabel se referi la giuri cu lungimea I < 5d.

Este n e o e s a r , p r i n u r m a r e , ca cSupft calculul analitic al edaosurilor 9 t dimensiunilor semifabricatului, b& se efectueze modific&rile constructive oorespunz&toare ale c o n f i g u r a t i e i p i e sei sau s& se corecteze alaosurile

calculate, seama de neceaitatea aplic&rii adaosurilor tehnologioe d e tumare. Calitatea suprafetelor la semifabricatele brut t u m a t e este caracterizat& de parametrii i S, indicant in tab. 8.10 i 8.11.

Fig. 8.3 Schama aplicirii tnclinatiilor da formare: a pa auprafata oara vor f4 pralucrata; b - pa auprafata cara rftmfn napralucrata

Tabalul 8.9 Inolinatii da for mar a ala aodalelor $i cut ii lor da niezuri, la turrmraa fonae din aaaatao da nisip ihiljiimaa h sau h 1 a modelului, mm p?n! la 20 Ul O N O Garnituri da modal din lamn

in

Garnituri da modal mata lica


f i

fi

fi'

| 3 2 I 045* * 030 *

3 130' 1 0 45 0 30 0 20

3 230* 130' 1 045' 030*

130 1 045' 030' 020* -

50...100 100...300 300...800 800...2000

Obwrvatii. 1. Garniturilo da modal matalica stnt utilizate la productia da aaria mara pi da mas!, iar garniturila da modal din lamn aa foloaaac pantru produo* (la individual! pi da saria mic!. 2. Pantru narvurila da rigidizara a piaaai turnata aa iau ?nolin!ri da pin! la 5 ... 8 .

1.10 Celltatee auprefetelor <*), tn ^ M i t a e c f t i foreare

pentru Maif abr icata turnate ln

eberltul mex1m al aemlfabrloa!tului turnit^ j Hatertalul Hetoda de formere Ptnl la 500 Peate Peste Peate Htt 500 ptnl 1250 ptnl 3150 ptnl 6300 la 3150 la 6300 la la 1250 10000

: ormare mecenicl cu modele metal Ice Fonti Formere mecenicl cu modele din lemn Formare manual1 cu modele din lemn Formare mecenicl cu modele metelice Otel Formare mecenicl cu modele din lemn Formere manuall ou modele din lemn Formare mecenicl cu modele metalice Hetale fi aliaje neferoase L -Formere mecaniol cu modele din lemn Formere manuall cu modele din lemn

400 500 600

600 700 8bo

800 900 1000

Bh

*(SI

1500

200

300 400 500

500 600 700

700 800 900

1300

1 1 170

200 300 400

400 500 600

800

| | -1 1100

- | 9 1

Observatll. 1. Deoaroce defeotete da tipul incluziunilor da nisip, zgurl fi gaze au tendinta da ridicare spre plrtile da sus ale piesei, la sen if abricate la turnate Tn forme de amestec da formare pentru suprafetei# plana care i n forma de turnere se efIfi tn pertea de sus, la suma (Rz+S) din tabel sa ideugl: 0,5 ... 3 mm pentru semifabricate turnate din fonts fi 0,5 ... 4 mm pentru semifabricate turnate din otel. Valorile mai mici se ieu pentru dimensiuni nominale mici fi precizie de turnare mare, iar valorile ati mari pentru dimensiuni nominele mai mari fi precizie de turnere mei icl* 2. Pentru semifabrioatele turnate din elieje neferoeae, sume (R *S) va mflri numai In urmltoarele cezuri, cu velorile: - pentru aliaje neferoaat grele, turnate tn olasa III de preoizie, cu 0 , 2 ... 2 mm; " pentru aliaje neferoese ufoere turnate tn oleaa II d e preoizie, cu 9| 0,5 mm; - pentru elieje neferoase ufoare turnate tn olaaa III de preoizie, c u 0,5 ... 1,5 mm.

I^elul 0 11 CLItatac aupr>ftl fl protista dlBanatuntlor diilnula prin MLodi apaet It di turnar*

Matoda n

turnar*

Traapta da praolzfa

1 9
200 100 50 50 Fontl

tn

pantru pi 0t*L

a M

Hatala B a" llaja nafar. 100 100 100 60

c *o

In cochili cantrifugi

05

12...16 11...14 11...14 11...14

500 260 170

200 160 100

In form* cojl Sub prasiuna Cu nodala upor * fuzibila

8. 2 A B A T E R I S P A T I A L E L A S E M F A B R I C A T E

TURNATE

In cazul semifabricatelor tumate de tip carcase, la pre lucrarea gSurilor brute cu orientarea dupS suprafe^e plane bru te (fig. 8.4,a) abaterea spa^ialS care se considers in calculul adaosului pentru prima operable de prelucrare a gSurii brute este:
(8,7)

urx3e: p x este deplasarea gSurii faS de pozi^ia nominalS , d a - , toritS deplas&rii miezului in forma de tumare in plan orizontal i in plan vertical, in procesiil de formare; Sh, abaterea limits la dimensiunea nominalS care determine poziia axei gSu rii brute in plan vertical (dimensiunea h), respectiv la dimen siunea nominalS de pozi^ie a gSurii brute in plan orizontal (dimensiunea m). Abaterile limits la dimensiunile de pozi^ie ale axei gSu rii brute se iau din tab. 8.1 i 8.2 dupS STAS, respectiv din tab. 8.6 dupS GOST, in func^ie de dimensiunea nominalS de pozitie a axei. La prelucrarea unei suprafe^e plane brute cu orientare dupS o gaurS brutS (fig. 8.4,b), abaterea spafrialS totals care se considers in calculul adaosului pentru prima opera^ie de prelucrare a suprafe^ei plane se determinS cu relatia: P v P def P d &p l in care: pd#f este abaterea de la planitate a suprafe^ei plane de prelucrat a semifabricatului (deformarea); p^f A0 L, m , Si fiind valoarea specifics a abaterii in tm/im, iar L 1 dimensiun = /a 2 ITS (8.8)

Fig. 8.4 Schena pentru prelucrarea pieselor de tip carcasfl: a prelucrariil


orientarea (bazarea) dupfi suprafete plane; b * prelucrarea suprafetei plona

rea (bazarea) dupS suprafata gSurii

nea maxima a suprafetei pentru care se calculeazci adaosul, in mm; t - deplasarea miezului care contureazS gaura bruta. Deplasarea p . L a miezului in forma de t u m a r e se va lua 9 gala cu toleranta la dimensiunea nominal^ de la axa gSurii pina la suprafata de prelucrat (toleranta cotei h in cazul din fig.? 8.4,b ), deci: A: (8.9) Pdepl abaterile A 9 i A f fiind abaterile limita ale dimensiunii h la t u m a r e care se iau din tab. 8.1, 8.2 dupa STAS, respec iV'|^H 8.6 dupa GOST. Este de menfcLanat ca orientarea dupS o gaur1 bruta este admisa numai pentru prima operatie de p r c l o c r ^ ^ J I La instalarea pieselor de tip carcasa pe o sopr^ilifg pla na, opusa i paraleia cu suprafata de prelu[~ ;rat (fig* 8.5), mK rimea totaia a abater ilor spa^iale pentru Isiiprafa^a planSjj de prelucrat se exprima prin abaterea de la J>lanitat (deforin&l rea):
Pdef = V L

( 8 . 10)9

Fig. 8.5 Prolucrarea suprafetei plane ou a?ezarea pe o supra* fatS planS opusS su prafetei de prelucret

Valorile abaterii specif ice d e la planitate A^, pentru semi fabricate t u m a t e in I forme din amestec d e formare (de nisip) sint:- pentru carcase Ac = * 0,3... 1,5 jm /m ; pentru piaci Ac ~ 2.. .3 /in/mm* i Pentru suprafetsle p l a n e se va considera : pdaf = AC*L, \snde L este B mensiunea maxima a placii, in mm. II

290,

Abaterile de la paralellsnul suprafetelor plane brute ale Bfwlfnliri/ "nt**75 b t u m a t e in forme de nisip sint 1/2 din tole rance la duneneiune. m oazul pieselor de tipul oorpurilor de revoluie tumate cu gaurS, dacS pentru prelucrarea suprafetelor exterioare de revolu^ie bazarea se face dupS suprafata gSurii brute, atunci abaterea spatialS care intervine in calculul adaosului pentru stprafetele exterioare de revolutie este deplasarea razei gSu rii pax, produsS din cauza deplasSrii miezului din pozitia oorectS; deci in aoest caz p0 = p^. MSrimea deplasSrii axei gSurii p. la seroifabricatul brut este: P.x " * h | j |

unde 6h este abaterea limits la grosimea peretelui semifabrica tului t u m a t (vezi tab. 8.3 i 8.4 Aipfl STAS). La prelucrarea gSurii brute cu bazarea pe o suprafa^S de revolutie exterioarS (fig. 8.6), abaterile' spatiale care se considers la calculul adaosului pentru prima opera^ie de prelu crare a gSurii sint: deplasarea axei pd = p , insumatS dupS regula rSdScinii patrate cu inclinarea axei gSurii Ay*l (vezi oteerva^ia 2 la tab. 6.3, cap.6). La prelucrarea suprafetelor frontale ale pieselor tumate de tipul oorpurilor de revolutie, abaterea spatiaLS a suprafeei brute de prelucrat se prezintS sub forma deformSrii: P def = Ac*D. Abaterea spaialS specifics Ac se va lua in acest caz Ac = 0,7 ... 3 (m / im . Valorile remanente ale abaterilor spatiale dupS diferitele operatii de prelucrare se determinS pe baza legii oopierii ero rilor la o scarS de micorare, cu relatia (4.10), cap.4. Depla sarea remanents a axei gSurii dupS operafciile sucoesive de pre lucrare a gSurii se va determina conform precizSrilor cuprinse in observatiile de la tab. 6.3, punctul 3. Valorile remanente ale erorii de verificare || pentru di feritele operatii de prelucrare se pot determina cu relatia (7.11), cap. 7.

8.3 P R E L U C R A R E A M E C A N I C A A S E M I F A B R I C A T E L C R T U R N A T E

Parametrii de precizie a dimensiu nilor i de calitate a suprafe^elor care intervin in calculul ada osului de prelucrare pentru diferitele qpera^ii de prelucrare mecanicS a suprafetelor exterioare de revolutie i a suprafetelor plane ale semifabricatelor turnate sint da^i in tab. 8.12. Pentru prelucrarea gSurilor se va consulta tab. 6.1 din cap. 6.

Fig. 8.6 Abateri spatiale la corpuri de revolutie turnate

8.4. EXEMPLU DE CAICUL Pentru butucul din fa3 de la un tractor (fig. 8.7) este necesar sS se calculeze adaosurile de prelucrare i dimensiunile intermediare. Semifabricatul este tumat din fonts cenu$ie in clasa de precizie IV, STAS 1592-85, in farad din amestec de formare (nisip) Se considers o producie de masd, de aceea prelucrarea piesei se execute pe maini de mare productivitate: strung se miautomat cu 8 axe principale, agregat de g&urit vertical cu 7 posturi i cu capete de g&urit multiaxe, marina de alezat find cu diamant orizontaia, bilateralfi, cu 4 axe principale. Proce sul tehnologic de prelucrare mecanicfi este prezentat in tab. 8.13. Operatiile de prelucrare 1, 2 fi 3, men^ionate in tab.8.13 sint prezentate in fig. 8.8... 8.12. In fig. 8.8,a se prezinta schema de principiu a functionirii strungului semiautomat cu 8 axe principale, cu prelucrare succesiva, cu .indexare dubia, posturile 1 i 2 fiind posturi de incdrcare (fixare, respectiv desprindere a semifabricatelor din mandrina pneumatic^).

Tatoetul I.U PvMvtrll obt iruti la prtluorarM cinlol wilfriirloattler turtwu


Prelucrarea
I.

Treapta de preetite
STRUNJIRE | FREZARE j RABOTARE

Intr-o slnguri fazi DegroMre Degropare Semif ini sere Co j ire Degropere Semifinisare Finisare Netezire Intr-o singuri fazi Degropare Finisare Netezire Intr-o singuri fazi Degropare Finisare Netezire Intr-o singuri fazi Netezire Intr-o singuri fazi Degropare Finisare Netezire

Turnare fn forae da aaesteo dp foraara a. foraara aeoanioi cu aodele aetalioe

11...12 12 b. foraere aeoenio! cu aodele din lean 14 12 c. foraara aanueli cu modale din lean 16...17 14...15 11__ 12. d. pentru toate aetodele de foraara 10...11 7...9 Turnare fn cochili pi turnare centrifugal! 11 12
10 7...9

32
SO

30 50 100

100 50 320 250 100 25 5 25 50 20 5 25 20 10 5 16


2,5

300 I 240 I 100 1 25 5 25 50 20


S

1 I I

Turnare fn forae

coji 10...11 11 10
7...9 10 7...9

25 20 10 5 20 5 10 20 15
'

I 1 1

Turnare cu aodele upor fuzibile 11.RECTIFICAREA SEMIFABRICATELOR PRIN DIFERITE METOOE


7 8...9 6...8 5...6

TURNATE 5 10 5 0,8

Observatii. 1.Pantru pies din fontfi cenupie, fonts raaleabUfi sau metale pi aliaja neferoase, mirimea S sa va exclude din relatia da calcul a adaosului da pralucrara, dupS prima operatie (fazi) da prelucrare a fiecirei supfafete. De aseinanea, dupfi tratanentul termic (cilire) al pieselor din otel, mfiriraea S se exclude din calculul adaosului. 2.Pantru prelucrarea suprafetelor plana, treptele de precizie din tabel corespund cazului cind se respect! dimensiunea fat! de o bazi da nisurare prelucrat!. Dac! pralucrarea suprafetelor plane se face cu respectaraa unei dimensiuni fat! de o bazi da nisurare brut!, toleranta diaenaiunii se deteroin! cu relatia:
T =

2 ) -----(a.1

2
fn care: T este toleran(a la dimensiune pentru samif abricatul brut tur* nat; T - tolerant* la dimensiune dup! prelucrarea suprafetai plane oa~ re constituie baza de nisurare; T se ia conform treptei da praotila indicate fn tabel. 3.Pentru calculul adaosurilor de prelucrare ale giurilor din pieaale turnate se vor utilize indicat file din cap. 6.

293

latwlul 0.13 P r c m u l lahnotogtc d praluarara n c a n l d buUfcwlui rot.it din f(B

F*l* operniiei

utiuj

Danvra ii ' i >i tip|

EE?
liititl 1
dr \ r \ * pr-uaanci
J L*rgir 8*uril
f B i

3.

M*ifflb^icstulul# r*tp*Ctiv dcaprlndorea din Mir {strung sem unite*

principal tip
,! ? , cu inpn*rti disensiun ii j? 1K282

M t CU 8 !*

* 2* 0.1

|5lrurjir (uprt?a-i 4>>0*i g, au nentlnarcQ diiwistuni i

----------

2d4

tm u i

fcta
g u m

,, B H H

PoitUl 5 Strunjire frontal! a flan^ei ou reapectaraa d w m i i r i i a r I 28,5^0,25 ?i *154 Strunjirea dagajirii *90.5*?** eu Ilft e a da 3 aa, cu aentinerea diaanaiuni i 23+0,25 Strunjirea teyirif 3x30 | Strunjirea frontal! cu Bent inarea diaanaiunii 56*0,52 Poatul 7 Llrgiree da finiaare a glurii $89, S ?'*2 Strunjiraa auprafetei + 1 5 0 4 . U Poatul 2 Fixaraa seaifabricatului, respectiv daaprinderaa din aan- 1 drina pneuaaticl

. 'V Lirglraa gluri1 4>70,3< 'M cu aen(inerea diaanaiunii 29?'*


Poatul 6 Strunjiraa degajlrii $7.2,5*'40 cu lltiaae da 3 aa, cu nentinerea diaanaiunii 48+0,34 Strunjiraa frontal! cu aentinerea diaanaiunii 26+0,52 Strunjiraa tapirii 3 x 30 Strunjiraa frontal! a flanpsi cu raapactaraa diaenaiunHor 2 5 . 0. >i #138 Poatul 8 llrgirea da finitara a giurii $7i,5*J'2* Strunjiraa suprafepoi 4)132^,Jt 2 Poatul 1 Fixaraa semifabricatului, respectiv dsaprinderea acestula Poatul 2 Glurirea a 3 gluri 6,7 pe adtnoimea da 18 m , diapuaa pe oircunferinta 92 Poatul 3 Glurirea a 5 gluri 0175 A T / 4-1* atrlpunae, pe ciraaferinta Agregat de gAu* rit w t k i l cu 2b axa p r i m i * pate pi aaal cu 7 posturi

Poatul 4 Llrgirea a 5 gluri 4>i7,8*o 2 Poatul 5 top iron a 5 gluri 2 x 30 Poatul 6 Alezarea a 5 gluri Poatul 7

295

Tabelul 8.13 n z y

I
Mafina da i t & M fin cu diaaant or izontal 1 bit*. Q cu 4 M pr inoipale, tip 2706

Axala principals din dreapta : Alazaraa f ini a giurii 472Zjj;8ix cu raspeotaraa abatarii da la coaxialitate 0,05 mm Alazaraa giurii # 9 0 a ' 07 reapectarea cotai 432!i;0o pi a conditiei da bitaia radiali da 0,05 mm Strunjira frontali intarioari cu raapactaraa cotai <J>32*1|o< fi a conditiei da bitaia frontali maxim acini si 0,05 mm Spilaraa piesei. Suflaraa suprafetelor interioare cu aer comprinat Control final -

Axale prinoipale din at Inga : Alezarea finl a giurii 472^; m } c u reapactar*aa H terii da la coaxialitate 0,05 our Strunjiraa frontali intarioari cu raapactaraa cotai 26+0,52 91 a condifciei da bitaia frontali maxim admiai da 0,05 nm

4 5

'fn

1. Calculul adaosurilor de prelucrare i al dimensiun^H intermediare pentru suprafata Prelucr&rile succesive ale locaului pentru rulment in scqpul Qb^inerii cotei ^SQZ'o 'qII mm sint urm3toarel%f| - ISrgirea de degrofare in operatia 1, postul 3r lSrgirea de finisare in operatia 1, postul 7; - alezarea in& cu cuitul 3 (fig* 8.12) in operatilf|j, cu axele principale din dreapta. a. adaosul pentru alezarea fin (operatia precedents! este ldrgirea de finisare): = 40 /xm (tab. 6.1, cap. 6) ; S. 1 = 0 (pentru piese din fontk S se exclude din calcul dupfi prima operatie de prelucrare); j - 50 aoq (eroarea de fixare in cazul string] gerii pe suprafa^ prelucrat^, intr-o mandrin& pneumatic#); ^im in 2#40 1 2#50 1 180 I S Toleranta operap.ei precedente (largire de finisare|, in treapta 11 de precizie^ este T M = 220 tm (tab. 2.15, cap. 2). I Diametrul maxim al suprafetei finite este: dj may = 90 - 0,024 = 89,976 mm. Dimensiunea minima inainte de alezare finSl (dupSlargirea de finisare): 89,976 I 0,180 - 0,220 89,576 mn. Se rotunjete: = d,.i = 89,5 mm'; i-im.x > 895 f 0,22 - 89,72 mm. Operatia de l&rgire de finisare se execute la 489,5"o'22 nm.
Pi-1 I 0; /

b. Pentru ISrgirea de finisare (opera^ia precedents est* l&rgirea da dagro tttre)E II I R ti.1 - 50 im ; B{ . ^ - 0.
Abaterea spa^ialfi remanents dupS ISrgirea de. degropare eetes

I I 0,05*p# f *

(8.13)

in care ps f este abaterea spa^ialS a axei gSurii brute tumate, alcStuitS din deplasarea axei gaurii pax i inclinarea axei g B urii brute A 1 :
' P a f^ P J + H y ' D *

Pe baza relafciei (8.11): pa x | Sh, iar din tab. 8.3 se abine abaterea limits la grosimea peretelui semifabricatului turnat in clasa a IV-a de pecizie la tumare: fi = 1,0 ram. Inclinarea specifics a axei gSurii brut tumate |f 1 3 ... ... 10 /nn/iran, iar lungimea gSurii prelucrate este 1 = 59 mm (fig. 8 .8 ,b). Asadar: Ayl = * 5*59 * 295 /an, Psf=v /l000i +295? = 1043 (8.15) Eroarea de fixare pentru ISrgirea de finisare este: efri2 = K*6fr.di + 6ind (ctoeervafcii 1 la tab. 1.33) (8.16) Eroarea de fixare initials frad1 in mandrina cu ac^ionare pneumatics este: Deci: frad2 = 0,06*580 + 50 85 /un; 2Aplain = 2 -50 + 2^52* + 85s < =3 00 Pentru ISrgirea de degropare:
+ S i-1 ff 4 0 0 J1 8.10)

6frad1 580 W *

<a*17>

Pi1 = Psf = 1043 1 $ *

efrad1 = 580 W *
^Ar ,i1 = 2'400 +2^10432 + 5802 3186 | j u n

(8.18)

Pentru a asigura o repartizare mai echi libratS a adaosului pentru posturile la care se executS ISrgirea de degropare i ISrgirea de finisare se determinS adaosul minim total pentru ISrgire, apoi se repartizeazS 30% din adaosul total pentru lSrgirea de finisare i restul de 70% pentru ISrgirea de degroare. 297

S ? W

< N j Ci* 1
>0,

LO'

+ 1

Fig. 8.8 Operatia 1 da prelucrare a butucului rotii: a - schema da principiu a funcfcionSrii strungului semiautonat cu 8 axe; b fixarea semifabricatului la postul 1; c - prelucrarea la postul 3; d - prelucrarea la postul 5; e - prelucrarea la postul 7.

2Z1&&

018*0,18

Fig. 8.9
a

O p a r a t i a

1 da

p r a l u c r a r a

b u t u c u l u i r o t i i : * ' f f x a p a ai a 1

l a postul 2 ; b praluoraraa la p o s t u l 4 ; c*p r a * lucrf< aa la postul 6; d * p r a U r crarfm la pottul 8 n i f a b r l c a t u l u i

Fig. 8.10 Oparatia 2 eta pralucrara a butucului rotii: a - fixarea seaifabricatului la poitul 2; c - prelucrarea la poatul 3

brut tumate va fi:

Adaosul m i n i m t otal gire: 300 + 3186 3486 /c o . , Pantru ISrgirea de finisare vine: 0,3*3,486 1,046 1 Pentru ISrgirea d e degropare: 3,486 - 1 2,486 mm. Toleran^a opera^iei de lSrgir d e degropare, in treapta a I 2~a de precizie, este: i-1 3 5 0 /an (tab. 2.15, cap. 2). Diametrul minim inainte de V t t J girea de finisare: dM.icT 8 9 ' 72 I 1 f iM 88,37 am Se rotunjete: d i-1in 1 H I 88' 3 B III = 88,3 + 0,35 | 88,65 nm i 1 m a x Gperafcia de ISrgire d e degrosare I se executS la cota 088,3 0 H Dimensiunea nominalS a gSurii

Abaterile limits la dimensiunile semifabricatului tumat in clasa a IV-a de precizie au valorile:!! .1 3* ' mm (tab. 8 .1 ). Deci : d ^ ^ f i S - 2,486 I 0,9* = 85,264 nuu Se rotunjete: d snoo = 85 mm. Pe desenul send,fabricatului turnat se inscrie cota 85-1,3+0,9 nm. 2. Calculul adaosurilqr tie pre lucrare i dimensiunilor intermediare pentru grosimea flanei
25

^snoffl ~ d 1 a# *7 ^ p 1nin * * " ifg II form rela^ieo. (3.50)) (8.19)

Suprae^ele frontale ale flanei se prelucreazS intr-o singurS fazS de strunjire pe fiecare fa
Fig. 8.11 Operatia 2 da preluorare a butucului rofii: a - pralucrarea la postul 4; b - prelucrarea la postul 5; o * - prelucrarea la postul 6;, d ~ - prelucrarea la postul 7

.q 5^ m m *

ll

- strunjirea feei frontale D in operatia 1, postul 1 (fi9

8 . 8 );
300

strunjirea feljfii frontale A In operatia 1, postul 6 (fi/g.

6.9).

rgire 12 -a

SO / u m lfir37 n m

Inainte de strunjire, female frontale sint desigur in tajne bruta. in tab. 8.10 rezultS: S r a E f + S i-1 s 400 im . Ccmsiderind ca la turnare flan^a piesei se aflS in partea de sus a formei, la valoarea din tabel se adaugS 2 mm (ofceervatia 1 , tab. 8 .10 ) a d i c & : H

mm
mm
u r (c a n -

1.19)

Jnile
Lasa Le :

i t
1 Fig. 8.12 Operatia 3 de prelucrare pe marina de alezat fin cu diamant/ orizontalS, cu e
axe

er5ei ?ei jr1 |a_

Abaterea spa^iala: pM = p^, = Ac*D Ac = 3 m / mm ; D = 210 mm ( d i n piesei, fig. 8.7), ' Pi-1 ~ 3*210 ~ 630 nm. '|-Eroarea de fixate in direcfie axialS: fax = 120 ^m (tab. 1.30, f i x a r e i n ' gneumaticS).
A d a o s u l d e p r e l u c r a r e m in im s i m e t r i c

R , i- i + i- i =

2400 P P

(8.20)
desenul

mandrina

(h ila t e r a l) e s te :

2Api mj = 2*2400 I 2(630 + 120) I 6300 B Dimensiunea nominal^ de tumare a flanei piesei:
h s nom = h%in + 2A . H , IAin'I > n + 1 (8 .21 ) a 1

'

Abaterile limits la tumare in clasa a IV-a de precizie, pentru dimensiunea maxima de gabarit peste 200 ram fi pentru cea ai mare in&itime nominal^ a piesei tumate (130 mm, conform

301

32.] 3 ' mo.

fig. 8.7} sint: ' , mm (tab. 8.1). Iniltijnea mirdjna a flannel conform desenului da exeauti* m - 25 - 0,52 - 24,48 mm. Aadar: h, no_ g 24,48 + 6,3 + 1,1 31,88 mm. Se rotunjete: n, nMI = 32 mm. La tumare, flana se realizeazS la cota de inaiy** ' ' Adaosul de prelucrare nominal, bi lateral este: m | 32 - 25 | 7 mm. Pe fiecare fa'fa frantalS adaosul este: 7/2 3,5 mm. Cota nominalS care trebuie realizatS la strunjirea

25 + 3,5 p 28,5 mm. In documenta^ia tehnologicS se inscrie cota cu abater! li mits tehnologice sub forma: 28,5+0,25 mm. 3. Calculul adaosurilor de prelucrare si dimensiunilor intermediare pentru prelucrarea gSurilor 018 | ' mm. Pentru stabilirea succesiunii fazelor de prelucrare & g3urilor pe agregatul de gSurire se utilizeazS tab. 6.2 din cap.6, Fazele succesive de prelucrare a celor 5 gSuri 018 0 mm sint: - gSurire 5 gSuri cu cap multiax (opera^ia 2, postul 3); - ISrgire 5 gSuri(operafcLa 2, postul 4); - tefire 5 gluri 2x30 (qpera^ia 2, postul5); - alezare la cota finitS 5 gSuri (opera^ia 2, postul 6). De remarcat cS pentru realizarea gSurilor 018 ' mm in treapta de precizie 8...9 este suficientS o singurS alezare. a. Pentru faza de alezare (faza precedents 1 ISrgire de finisare) Rj = 32 mn ; SM = 0 ; = 0 ; I 50 pm (eroarea de indexare a inesei rotati ve a agregatului); H I 2(32 + 50) I 164 #an. ' Toleran^a fazei precedente de ISrgire in treapta 10 de precizie: Tj., = 70 /an, Diametrul minim inainte de alezare este: d, .,mjn | 18,035 I 0,164 | 0,7 = 17,801 mm. Se rotunjete: d M min = d M nom - 17,8 mm. Diametrul maxim are valoarea: d , - 1 x - 1 7 f8 + 0 (0 7 - 1 7 f8 7 ^ Faza de ISrgire se executS la cota 17,8 0 j mm. Diametrul nominal standardizat in STAS 8054/5-80 al ISrgi" torului elicoidal cu coadSconicS, folosit pentru ISrgirea inte de alezare este 17,75mm, insS pentru cazul produc^iei mags se admite execufcia ISrgitoarplor la cote specials nestarr

frontale D:

datfdiis&te, oorespun&toara oerinfrelor tahnologioo. Adaosul nominal recalculat pentru alezare este: **1 m m 18' - 17'8 ' 2 mmb. Pentru faza da lfirgire (faza precedents earte gtturirea):

R*

- 40 /an ; B ^ 1 .- 0 ;
(by'I)1

(observatia 1 la tab. 6.3). Deplasarea axei gfiurii CQ 1 20 tm. Incl inarea specifics, a axei gfturii A i 1,3 tm/im ; 1 25 i n r a (din desenul piesei);
Pi-i = l / 2 o i + ( 1 , 3 - 2 5 ) 2 = 3 8 n m

Eroarea de fixare la ISrgires j


f rad2 = K f r - 1 + 61 |

0,06*50

50

53

m i

ZApiMn = 2 - 4 0 + | | g 8 2 1 5 3 2 1 2 1 0 | |

Toleranta fazei precedents de gaurire In treapta 12 de precizie este = 180 tm . Diametrul minim ihainte de ISrgire (la gfiurire): d i-l in # 17' 87 I 0,210 - 0,180 J 17,48 mm. Se prevede gfiurirea cu burghie standardizate 017 mm, prin urmare gfiurirea se execute la cota 017 0 ' mm. Adaosul nominal recalculat pentru operatia de lfirgire devine: 2Ap lirg 17,8 - 17 - 0,8 mm. Precizia ridicat# de pozifcie reciprocS. a suprafetelor fcutucului ro se obtine prin prelucrarea in aceea^i operatie a suprafetelor respective i prin orientarea (bazarea) corespunzStoare a piesei de prelucrat. Astfel. coaxialitatea precis^ a locaurilor pentru rulmenti 090-0,959 ' mm i 072_O#O51" ' mm, cu abaterea de la coaxialitate maxim adndsd de 0,05 ran, se asigurfi prin prelucrarea concomitentfi a acestor suprafefce pe ma rina de alezat fin-cu diamant, bilateral^, cu 4 axe principale, la o singurfi instalare a piesei de prelucrat. Orientarea piesei pe gulerul 0150 .0 16 p i p e faa frontal^ prelucratk D a flanei asigur& o b&taie radialfi minimi a s^rafetelor de pre lucrat. In ceea c e privete conditia de bfitaie frontalS. a fe^elor frontale B i C, cu valoarea admisd de 0,05 mm, aceasta se res ropprin prelucrarea in aceeai cperatie ?i prinderea acestor fete firantale, cu cutitele 5 i respectiv 1 (vezi fig. 8.12).

Cap. 9 AQAGSURI DE PREUUCRARE INTERMEDIARE DUPA TABELE NCRMATIVE SI STAS-uri

Adaosurile de prelucrare intermediare sint adaosuri de prelucrare pe operatii (faze), necesare pentru compensarea ero rilor de prelucrare generate la opera^ia (faza) precedents de prelucrare a fiecSrei suprafe^e. Suma adaosurilor intermediare pentru prelucrarea unei suprafe^e date este egalS cu valoarea adaosului total de prelucrare pentru suprafa^a consideratS. ' j Trebuie sa se in vedere ca determinarea adaosurilor intermediare, deci i a adaosului total de prelucrare ca sum Sa acestora, sS se efectueze dupS verificarea tehnologicitSLi canstruc^iei piesei i a sendfabricatului i dupS alegerea justificatS din punct de vedere tehnico-econonic a semifabracastului. Determinarea adaosurilor intermediare dupS tabele normati ve sau STAS-uri are o rSspindire largS la produc^ia individuals i de serie micS, datoritS faptultai cS permite scurtarea duratei de preg&tire a fabrica^iei, determinarea rapidS a dimensiunilor sendfabricatului i a dimensiunilor pentru operat^Lile de prelucrare mecanicS. Dezavantajul metodei constS in caracterul' aproximativ al acesteia, ceea ce poate conduce in unele cazuri la un cansum mSrit de material sau la nierespectarea condi^iilor de calitate a suprafetelor prelucrate. In tabelele 9.1 ... 9.29 se dau valorile adaosurilor de prelucrare intermediare (pe operatii sau faze), rezultate in urma sistematizSrii datelor din uzinele constructoare de maini i recoiriandate pentru condi^ii medii de fabricate. La honuirea gSurilor adaosul de prelucrare depinde de aba terea de formS a gSurilor inainte de honuire fi de rugozitatea admisS a suprafefcei gSurilor dupS honuire. In tabelele 9.12 i 9.13 se dau valorile adaosurilor de prelucrare pentru honuirea gSurilor. Existen^a unor abateri de formS mari ale .gSurilor inainte de honuire impune necesitatea de a se executa mai multe opera tii (faze) succesive de honuire.

Tabelul 9.1 Adaoauri dm p ra lu o rtrt la debitarea M a ifa b rio a u lo r din U * , H

1I P

mm

fflm .

T T 1 -1

B M

\ * m

118 m\
l

m -- - -

Grosimea semifabricatului (diametrul, latura) mm

Lfitimea tSieturii B, in mm , la tftier ea: La ferSsLa ferfis- Cu cutit trfiu alter strfiu cir pe strung nate v cular

\daosUlf

I P H Cu frezS Cu disc prelu~ 1 ferfistrSu abraziv crarea 1 cap 8 tu~I lui/ mini '
_________

0
Pini la 20 Peste 20 la30 Peste 30 la 50 Peste 50 la 60 Peste 60 la 70 Peste 70 la 100 Peste 100 la 150

1 2 2 2 2
2

2
4 4 4 4 5

6 2 2 11 2
3 Jv

2 2

6 6

3 4,5 4 4 4"- 5

3 3 4
:'d m

2
Z:-

'!

! 2 - f Z.SU

Observatii: 1* Lungimea de debitare a semifabricatului I este: l=l 0 * 2\> ' S piesei finite). Pentru semifabricate debitate care nu se supon rii fefcelor frontale ale capetelor 1 =Lq. 2e Lungimea de material consumatS pentru debitarea unei =lQ+2Ap+B (B este Ifitimea sculei de tfiiere).
s io g u r

Lungimea prelucrfl-

piese: L c

3. Lungimea de material consumatS pentru debitarea a n piese (decfi nu rftif^ ne rest de material): 4. La debitarea din bard pe strung universal sau strung rnvolvaf H +2A +B)+l , unde I este lungimea restului de material, negaaar* pantru H *=3045 priRderea^ barei ?n mandrinfi la tSierea ultimului sen if ebr.icatj mm, pentru prinderea tn mandr ini* universalfi; I r 20-90 nm f an Iru || ?ndar^a : in bucfd elastics a strungului automat. 5. L&timea cufcitului de retezat poate fi calculatfl apt o* imet^v B=0,6D mm, In care D este diametrul mater ialului de reteaatf -.MM

305

TabeluL 9.2 Adeeeuri de p r e l u c r a r et o t a l *p a n t r upl* KffigS I S traae (ptotru bare Indraptila) Diametrul
arborclui ,
Mi

p r e l u e r a i f c e din

Ole I laminat la oald Adaoaul da preluorare pa diametru, tn rom, pantru raportul dint re lung? pi diametru :

Observatii. 1. Pantru barele din matala si aliaja neferoase valorile adaosurilor tabel se vor fnmulti cu coeficientul 0,8...0,85. 2. Diametrul barei pantru arborli ?n trepte se va determina dupfi treapta ou diametrul cel mai Bare: la diametrul nominal finit al treptei cu sectiuns maxima se adaugi adaosul total din tabel, iar valoarea obtinuti se rotim* jeste ptni la diametrul cel mai apropiat, Conform STAS 333-87 (va2 i tabe* lul 4.1, cap. 4) respectiv STAS 1800-80 (tabelul 4.2, cap4); 3. Pentru barele laminate nefndreptate, adaosul se va majora cu eirimea naCesarS pentru compensarea curbirii de 5 mm/m pentru bare cu | >36mm, res pectiv de 10 mm/m pentru a <36mm. Tabelul 9.3 Adaoauri da prelucrare pentru suprafe(e de revolutie exterioara ale arborilor expcutati din seaifabricata laminate matritate

r; Oiamatrul
nominal

tai

Procedeul de pre lucrare a suprafe-

Adaosul pe diametru pentru lungimea arborelui, In Ptni la Peste 120 Peste 260 Peste 500 120 la 260 la 500 la 800 Peste
800 la 1250 Peste 1250 I
-

2000

1
Peste 30 Degropare si strun 1,3/1,1 jire fntr-o fazi Semifinisare 0,45/0,45 Finisare 0,25/0,20 1,7/0,5/0,25/-

1,6/1,4 Peste 30 Degropare si strun 1,3/1,1 jire tntr-o fazi 0,45/0,45 0,45/0,45 ptni la Semif inisare 50 Finisare 0,25/0,20 0,25/25 Fini de netezire 0,13/0,12 0,14/0,13

2,a/0,50/0,30/0,16/-

Paste 5 0 |Degropare pi strun 1,5/1,1 1,7/1,5 1 2,3/2,1 3,1/~ jire fntr-o fazi pfni la Semifinisare 0,45/0,45 0,50/0,45 0,50/0-,50 0,55/80 Finisare 0,25/0,20 0,30/0,25 0,30/0,30 0,35/Fini de netezire 0,13/0,12 0,14/0,13 0,18/0,16 0 ,20/Paste 80 Degropare pi strun- W ' , l 1,9/1,3 2 1 1,7 2,6/2,3 5#4/* Jire fntr-o fazi 0,50/0,45 0,50/0,45 0,50/0,50 0,50/0,50 0,55/ptni la Semif iniatra 0,25/0,25 0,25/0,25 0,30/0,25 0,30/0,30 0,35/F in isera 120 Fini da nate/ire .0,16/0,12 0,15/1,13 0,16/0,14 0,18/0,17 0 , 20/-

,/

H U } 9.3 toentinuara j

Dagropara si strunjire fntr-o fazi ptnft la SemifInisara Finisare 100 Finl da netezire paste

2 ,0 /1 , 2 ,1/ 1 ,4

2 ,3/1,8

120

2,7/2,1

3,5/3,2

*,&/-

0,50/0,45 ),50/0,45 C ),50/0,45 0 ,50/0,50 0 ,6/0,55 0 ,65/0,30/0,25 3,30/0,25 3,30/0,25 C1,30/0,30 0 ,35/0,3 0 ,40/0,16/0,13 3,16/0,13 3,17/0,15 C>,18/0,17 C>,21 /0 ,2 0 ,27/-

Degropare si strun 2 ,3/1,4 2,4/1,5 2 ,6 /1,8 2 ,9/2,4 3,6/3,2 5,0/ Pasta jire fntr-o fazi 9 180 0,50/0,45 0,50/0,45 0,50/0,50 3,55/0,50 3,6/0,55 0,65/ pfni La Semif inisare /0,65 260 0,30/0,25 0,30/0,25 0,30/0,25 [3,30/0,30 0,35/0,3 0,40/ Finisare /0,40 0,17/0,13 0,17/0,14 0,18/0,15 0,19/0,17 0 ,22 /0 ,2 0,27/ Fini de netezire /0,26 Strunjirea semifabricatelor matritate Pin8 la 18 Degropare pi strun 1,5/1,4 jire fntr-o fazi Finisare 0,25/0,25 Fini de netezire 0,14/0,14 1,9/0,30/0,15/- 3 %

1 1 5,0/0,45/0,26/

| I
- . .

2,3/Peste 18 Degropare pi strun 1 ,6 / 1 ,5 2 ,0 / 1,8 jire fntr-o fazi 0,25/0,25 0,30/0,25 0,30/pfna la Finisare Fini de netezire 0,14/0,14 0,15/0,14 0,16/30 2,3/2,0 3,0/2,7 Paste 30 Degropare pi strun 1 ,8 / 1 ,7 jire fntr-o fazi 0,30/0,25 0,30/0,30 0,30/0,30 pfna la F inisare 0,15/0,15 0,16/0,15 0,19/0,17 Fini de netezire 50

_- / 3,5/0,35/0 ,21 /

2 ,9/2,6 3,4/2,9 *,2/3,6 Paste 50 Degropare pi strun 2 ,2/ 2 ,0 jire fntr-o fazi 0,30/0,30 0,30/0,30 0,35/0,30 0,45/0,35 pfni la Finisare 0,16/0,16 0,18/0,17 0,20/0,18 0 ,22 /0,20 Fini de netezire 80

3,3/3,0 4,3/3 ,8 5,2/4,5 6,3/5,2 8 ,2 /Peste 80 Degropare pi strun 2 ,6 /2 ,3 jire fntr-o fazi 0,30/0,30 0,30/0,30 0,40/0,35 0,45/0,4C 0,5/0,4! 0,62/pfni la Finisare 0,17/0,17 0,19/0,18 0,23/0,21 0,26/0,24 0,3/0,2< 0,38/Fini de netezire 120 Paste pfni la 180

120

4,6/4,2 5,0/4,5 6,2/5 ,6 7,5/6,7 Degropare pi strun 3,2/2 ,8 jire intr-o fazi 0,35/0,30 0,40/0,30 0,45/0,40 0,50/0,45 0,6/0,5'> Finisare 0 ,20 /0,20 0,24/0,22 0,25/0,23 0,30/0,7( 0,35/0, Fini de netezire

1 3 1 I

Observatii: 1. Valorile adaosurilor de prelucrare din tabel sint indicate: la numiritor pentru prinderea fntre vtrfuri; la nunitor pentru prinderea fn universal. 2. Adaosurile de prelucrare din tabel reprezmti adaosuri minima. 3. Valorile adaosurilor de prelucrare pentru suprafee conioe exterioare e vor lua aceleapi ca pi pentru suprafeele cilindrioe exterioare, tn funcfie de diametrul maxim al suprafetei conice. 4. Adaosurile pentru strunjirea de finisare sfnt date fn oazul ofnd fnainte de strunjirea de finisare se executi strunjirea de degropare.

307

l a b c . t u l9 , 4A d h o s u r id ap r t l u o r t r ap a n t r us t r u n j i r e a f a t a l o rf r o n t a l *p l a n aa l aa r b o r ! l o r , a n

f f o t e e r ef i r t c t i fi c i r a aa f r r

Diametrul treptei prelucrata d, dim

Lungimea totali i piesei Lj mm Pfni la Peste 18 Peste 50 Peste 120 Peste 250 Peste 18 la 250 la 500 la 50 la 120 500 Adaosul de prelucrare A^, 1m

Pin! la 30 I Peste 30 pfni la 50 1 Peste 50 pin! la 120 I Peste 120 pfni la 250 Tolerance la lungiae, la strunjirea de finisare, mm Diametrul maxim al suprafetei frontale rectificate, mm I Pfna la 30 I Peste 30 pfni la 50 I Peste 50 pfni la 120 1 Peste 120 pfni la 250 Abaterile la Lungime, la Iractificare, mm

r f 1

Strunjirea de finisare frontali a capetelor $i treptelor dupi strunjirea de degrosere 0,4 0,5

0,6 0 ,7-0,8
- 0,11

0,7 0,8-0,9 - 0,16

0,6

0,5

0,7 0,7

0,8 1,0

0 ,8 0 ,8 1,0 1 ,0 -1,2
-0,29

1,3 1,2-1,4 1,4-1,5 -0,4 -0,5

1/0 1,0 1,2

1,2 1,2

- 0,22

Rectificarea suprafetelor frontale

0,3 0,3 0,4 - 0,04

0,2

0,3 0,3 0,3 0,4 - 0,06

0,3 0,4 0,4 0,5 - 0,08

0,4 0,4 0,5 0,5 - 0 ,11

0,5 0,5

0,6 0,6
-0,15

0,6 0,6 0,6 0

0,7

- 0,20

Observatii. 1. Adaosul pentru strunjiraa frontal4 a capetelor dupfi debitarea laminate* lor este de 2 mm pentru 0 <50 mm, respectiv 3 m pentru # >50 an. 2. La prelucrarea pieselor Tn trepte, adaosul se va lua pentru fiecare treapta prelucrat! frontal, tn funcpe da diametrul d al treptei w S lungimea total! L a piesei. 3. Toleranfcele la lungime se stabilesc pentru lungimea misurati I. Da a*

308

w t t p l u . f c ' t T r e a a u l t |u f i o tp l a t ec u l u n g t a e t o t a lA L ^ 2 K J 0m & , I * * u * j c * ) i t * a # '^ r i/ fi n t e a r * au n t r o u l u n g i m e a l = 4 Qe f t V v a b a t e r V t * i n * te W f c. 0 p i r s p c t i v * 0 ,1 6 m m .

4. Pantru suprafatale frontal* ala oapatelor aa va pravadaa aeeaab-i valoefe a adaosului, tn tunctie da diametrul d av oapetuUii cu *aot Sun* mat mar* fi da lungisee totalA I a piesei.
5. In oazul arbor ilor-pin ton, la reotificarea suprefeiei ~ f conatituie baza de apezare si functional! adaosul D pi H H ar* I p i p | 0,05 ... 0,10 nun, deoarece tn oaz contrar sa poata ^produ^e carea pozifiei petei da contact la eaanblerea final!.Tabalul 9.5 va da* I

Adeosuri da prelucrara pe diaaatru pentru strunjirea de finisare a gluri* lor, dupl strunjiraa de dugrosare (pe strunguri nonsulu)

Diametrul nominel al gluri i, tn mm

Lungimea giurii, in mm Peste 25 Peste 25 le 63 Peste 63 la 100

Toleran

Peste Peste I Paste diametrul Peste 100 la 160 le 250 Ib 400 la inainte 630 da at run] 400 250 160 ijirea de! If iniserel

t* Is

1 1 1 1 1 am
Adaosul de prelucrare pe diametru 2A , "T' 1/1 1/1 * * . 1 v , #| 1,3 1,3 . 1,4 1/3 1/4 j .- 1/4 1,4 1/5 1/5 1/6 1,6 1/8 1/9 1,7 2,3 1/7 1/8 1,8 1,9 2,1 1,9 2,0 2,5 ; f 1/9 2,1 2,2 2,4 2,3 2,1 2,2 2,1 2,3 2,4 2,5 2,4 a i L id pi''*,

Peste Peste Peste Peste Peste Peste Peste Peste Pesta

10 10 'la 18 la 30 la 50 la 80 la 120 la 180 la 250 la

18 30 50 80 120 180 250 315

1,0 1/2 1/3 1/4 1/5 1/7 1/9 2/0 2,3

0,15 0,18 0,21, 0,25 0,30 0,35 0,40 0,46 0,52

Tabelul 9.6 Dinensiunila scuLelor la pralucrarea gSuri Lor in material preciziilor 7...8, pentru diaaetre de 3...50 s i r . Diametrul prelucrate, nun Burghiului Pr imul burghiu 0
1

coofora

Diametrul, mm DupS strun jirea cu cutitul Lirgitorului Alezorului Alezorului pentru pentru ga gaura cu prec tzia 71 --ura cu pre-i Alezorl cizia 8 Alazor dtf degro^ara I f inis.I 5
3 5 6 8 T j

Al doilaa burghiu

1 2,9 3/9 4,8 5,8 7/8 9.8 11.0 12 0 13 0 14,0

4 5
6

8 10 , 12 13 14 15

------ 11,85 12,85 13,85 14,85

___________

Me .M M * a i'K M e a i

8 10 12 13 14 15

7 ,9 6 9 ,9 6

1 1 4 5 6 | 10 |
U I 111 U 15

11,95 12,95 13,95 14,95

pffl

39,93 : 41,93 44,93 I 47,93 | 49,93 1


?servet

3t,93 34,93 37,93

29&3

21f9%2J;94 24,9* 25,94 27,94

13,95 H | 1f t 1*,9* 19/94 * 20 24 25

22

30 32 35

28

2*

40 42 . 45 48
50

38

1. In cazul folosirii unui stngur at ezor, adaosul da prelucrere repartizet | V tabel alezorului de degropare pi alezorului de f inlsart r t v i m unui t tngur alezor. 2. La giuri cu diametre pfni la 15 m i incluaiv, tn piese din fonti, nu B folosepte lirgitorul. 3. La disaetrete de 30 jn 32 aa, fn piese din fonti, giurirea 9 face cu un singur burgh iu cu diaaetrul da 28 respect iv 30 m 4. Strunjirea interioeri cu cufftul ae poate eplice in locul lirgini, d exeaplu dacl este necesari oorectarea pozifiei axel giurii da prelu crat.

Tabelul 9.9 Adaosuri da pelucrare pantru bropareo gturilor cilindrice

ffaportul dintre lungimea de bropare pi diaaetru Diametrul giurii bropate, mm Pfni le

Peste

1 pfni 0,75 0,9


1,2

le 2

Peste 2 pfni la 3 | Paste 3


mi

Adaosul pentru bropare pe dieaetru,

io.;.1 8 18...30 30...50 50...80

0,65 0,8
1,1

0,75
1,0

0 ,7

1,1

1.3.,. 1,0 *
}

0,9 '

M *

e*\ 1.2 }

Mee>
1,0

1.2

Observatii.

1. Adaosurile din tabel se refer! la giuri prelucrat* fnainte da bropare fn traapta 11 da precizia cu burghiu sau lirgitor, cu excepfJa ceiurilor indicate prin asteriscuri: Adaosuri pentru giuri prelucrata inainte da bropare ou doui acule succesive, de exemplu giurire pi lirgire, giurire pi alezare.

*4)

Adaosuri pentru giuri prelucrata vinterioari pe strunguri revolver.

inainte da bropare prin

strunjire

310

O 1

a b e lu l 9 . 7 D ia e n a iu n fte 150 99

s c u le lo r l a p re lu c ra re a

g a u r il o r f o r j a t e f i tu rn a te conform

p r e c i z i U o r 7 l 8 , pentru d i w i r e 9

Diametrul *?:' Di ametrul,, mm gaurii prelucre- Strunjirea de degro- Strunjirea Alezor te, mm ?are de finiaa- degrofare PA Prime A doua strunjire strunjira 0 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 58 60 65 68 70 72 75 78 1
m m *

Diametrul Diametrul, mm V. t| gojrii Alezor prelucrat# Strunjirea de degro- Strunjirea Alezor de f inisare 99 Jpare de f inisare degrofare nant pi > - i * pfniru alazaj H7 Prima A doua sau H8 strunjire strunjire 5 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 58 60 65 68 70 72 75 78 6 80 82 85 88 90 92 95 98 100 105 110 115 120 130 135 140 145 150 1 75 77 83 85 1 # 87 90 95 95 100 105 110 115 125 130 135 140 145 JB 8 78 80 83 86 88 90 93 8 96 98 103 108 113 118 128 133 138 143 148 9 79,5 1,3 87,3 80,3 2 * f'5 94,3 97,3 99,3 104,3 109,3 114,3 119,3 129,3 134,5 139,5 144,3 149,3 9 H 10 79,9 81,85 84,85 87,85 89,85 91,85 94,85 | 97,85 99,85 104,8 109,8 114,8 119,8 129,8 134,8 139,8 144,8 149,8

Alezor de fini sere pentru alezej H7 aeu H8 m m 80 82 9 88

2 28 30 33 36 38 40 43 46 48 50 53 56 58 63 66 68 70 73 76

3 29,8 31,7 34,7 37,7 39,7 41,7 44,7 47,7 49,7 51,5 54,5 57,5 59,5 64,5 67,5 69,5 71,5 74,5 77,5'

4 29,93 31,93 34,93 37,93 39,93 41,93 44,93 47,93 49,93 51,92 54,92 57,98 59,92 64,92 67,9 69,9 71,9 74,9 77,9

* * ' 45 47 51 54 56 61 64 66 68 71 74

8 80

90 95 98 100 105 110 115 120 130 135 140 145 150
92

L _ _

Observe*ii. 1. In cazul folosirii unui singur alezor, adaosul de prelucrare rapartizat 1n tab*I alazorului de degrofare alezocv#li_ da finisare ravine unui singur alezor.
2. Dectf adaosurile de preluorare pantru gaura turnata sint mari. prima * i muite t r t o c r
s t r u n j i r a da degrojer* 9 va execute Tn dw a

Tab*l u I 9.8. Adboaur i de prelucrare pentru rect if icarea auprafetelor c i I indr ice erter ioere (STAS 7D9S-B2)

' t

A - adaos de prelucrare pe dieaet.ru A# - abater* auperioara la diaaetrul piesei finite d - diaaetrul notinil al piaaai finite dRin, < J ^ | ( J | x - d i a M t f i d linii respectiv a n i l al p i u t l f tnria D D - die*etrul ainia respect tv aaxta al p ia a a i ina-ri* da r t o l H l o i r t Tq - tolerant* la diaaetrul piaaai inainte da raetlftcare (la strunjire)
t L i

Diametrul nominal al p ie s e i f i n i Pfna te d . am la 30

Peste

Tol ar ania I t u g H i .la dlaaa-itaiaa Peat* Paata Paata Paata Pasta Pasta Paata Paata Paste (Peste lPaata Itrul p l a - M n a w 80 la 120 la 180 la 250 la 400 la 530 la 1000 la 11600 la 2500 l 4000 1*16500 u l i a t t n a t n l u 9 120 180 250 400 530 1000 1600 til ioara If tear a Adaosul da prelucrara pe diaaatru A , aa (confora ftgurff)
V V H

Lunginea piaaei de rectif(cat L.

|2^0^^W0^^63J^^000 It* 9 rae | rrtt>

2 1 3 6
A

3 0/25 0,25 0,25 0,30 0,30 0/35

4 1* 0,30 0,30 0,30 0,30 0/35

5 ~ 0,30 0,30 0,30 0,30 0,35

6 1 : 0,30 0,30 0,35

7 - *

8 :

10

11

12

14 0,040 0.048
M M /m

3 6

0,25 0,25 0,25

0,25 0,25 0/25 0,30 0,30 0/35

10

10

10 30
50

0,25 0,30
0,30 0,35

9/30 0,35 0/35

0,35

0,35

0,35 j 0,45 0,45 0,45 I 0,45 I

0.45
0,53 I 0,65 E
0.35

wtb

0,35 I 0,35 1 0,45

0,63

W a rn

* K % (eoRt\nuari)

1 120 180 250 315 400 500 630 800 0,40 0,45 0,45 0,50 0,55 0,55 0,65 0,70 0,75

2 0,40 0,45 0,45 0,50 0,55 0,55 0,65 0,70 0,75

3 0,40 0,45 0,45 0,50 0,55 0,55 0,65 0,70 0,75

4 0,40 0,45 0,45 0,50 0,55 0,55 0,65 0,70 0,75

5 0,40 0,45 0,45 0,50 0,55 0,55 0,65 0,70 0,75

6 0,40 0,45 0,45 0,50 0,55 0,55 0,65 0,70 0,75

7 0,45 0,45 0,45 0,55 0,55 0,55 0,65 0,70 0,75

8 0,45 0,45 0,45 0,55 0,55 0,55 0,65 0,75 0,75

9 0,45 0,45 0,45 0,60 0,55 0,55 0,65 0,75 0,75

10 0,55 0,55 0,55 0,65 0,65 0,65 0,75 0,75 0,75

11 11 0,65 w 0,65 0,65 0,70 0,70 0,70 0,70 0,75 0,75

Ii

BO 120 180 250 315 400 500 630 800

0.65 0,65 r^ 0,65 0,70 0,70 0,70 0,70 0,75 0,80

313

1000

O b a a r v & t ii. 1. V a lo r H e adaosului d in tabel a re fer a la ractif icaraa pe WBpiiyf de re c tific a t exterior cu aau ffrK v ir fu r i, I pieselor n e tre ta te te rm ic , cu axcaptia piaaalor cu pereti subtiri ;i a inalalor da rulaenti. 2 . Pantru p ie s e le cara afnt axpuaa a aa deforma datorita afactului teraic le cara sfnt supuse, foraa piesei sau attr i a l u l u i , a d a o su rile da pre lu cra re pot f i aajorata cu pfnlf la 50X. Aceeafi najorare se va eplica daca piaaele sint din product ie .. I I 3 . Adaoaurila de pralucrara din tabel afht valabila cu oondi(ia ca bateia radial! a suprafetei ds rectificat sa I * p ifeesca 1/3 din valoaraa respective a adaosului de prelucrare. 4. In cazul divizarii oparatiai da rectificare fn doue faze d is tin c te , degropare f i finisere, se recoaenda 75 ... 891 din daosul total pantru ractif icaraa da degropare pi restul edeosului pentru rectificarea de finisare. I 5. Diaaetrul oexin al auprefatai inainte de rectificare Dm-jX ae obtine fnsunfnd diaaetrul aaxia el piesei cu adeosul de pralucrara (A ^ ) atabilit conform tabelului pi cu toleranta le diaaetrul piesei fnainte ds rectificare H edica:

d* . x

i 1 11

D ia n a tru l c a lc u l at ae rotunjapte fn plua d in 0,05 tn 0,05 m .

,f ib _ lU l

10 Acfeosur' *

p r e l u c r a r e p e n t r u r e c t i f ic a re a s u p r a f e t e lo r c i I in d r ice i n t e r foere <**>* STAS 7096-82)

Ap - adaos de prelucrare pe diaa*trt Aj - abaterea infer ioara la diaaetrul f inite d * diaaetrul noainal el gaurii finite d|nn' dB9x - diaaetrul ainia, reapectiv Mntai el gfurti finite Daln' Dan I dienetrwl a i n i a , respect** aa*n Inainte de r e c t i f icare
u> A

Tq' tolerance la diaaetrul gSurii inaurte rectif icare T , - totet-ernie va d iaae truI l geu M u r i i f 'rite
* Oiaoe^truL

Lunginea gaurii de rectificet


------------------ --------------------------------------------- 1

nominal al geurii fini te d, m Paste Pina la

Pina la 18

Peste 18 la 30

Peste 50 le 50

Peste 80 Paste 120 Peste *60 | Peste 250 I Paste H I H le 120 p le 180I le 250 l e 400 ! le de j 1 .. -|t>fimm 1 conform 1 ig u rtt I Adaosul de prelucrere pe diaaetru A , y
-T-~
8

Peste 50 la 80

j^ 5 1

10

0,15

o jk *

0,20

0,20

o.o**

315
Cbaervati i. 1 . Valorila adaosurilor din ta b e l aa rafera la ractificaraa c i l i n d r i c a intarioara a piaMlor natratat* tarmic, H I t i e pieselor cu p e r e ^ i s u b p r i in a la lo r de ru la a n ti* 2. Pentru pleaela cara sTnt axpuaa a aa daforaa datorita trataaantului taraic, formal piaaai sau eatartalutuf d m cara gfrrt axecutate, adaosurila din tabel aa pot aajora cu pinf Is 50%. Acaas*i najorara sa va aplica daca p*asala aNtv 3. Batata radialtf a auprafefcei da ractificat nu trabuia sa dapapeasca 1/3 din valoaraa raspectiva a adaoaulut * .C0 i * t r u l a in ta a l p ta w t Snainta < * ra c tifie a ra <D_,_) <T<na w w lnd dfn d > a m l ainta I p w l adaosul de prelucrere (A ) atabilit conform tabalului i tolaranta la diamatrul piesei Tnatrrte ds racti eara V td m f u n i a a t e In ainus din 0,05 fn 0,05 H DB in * i L;_ iin

product ie Individual S.

;,

11* * * % w\ < irtlierirt pantru itrunjlru (ntariocrl di flUnira ( c u dir


llaalnil B i ai i&r if. allaje nafaraaaa Meterialul preluorat Babbit "bU! Bronx B fonti H bil* Ftnall Tole* r>nta la dfa Otai eatrv Preale- Final! pantni pralu* bill pracf dantl IT9.H

5 2

1 tnala Preele- Final!

Adaos de prelucrare pe diaaetru, aa

4 : I M n l la 30 0 ,2 Paata J& la 90 o Peate 50 r 0,4 * la 60 Pasta 80 (a t20 0,4 Paata 120 la 180 0,5 Paata 110 la 250 0,5 Paata 250 le 315 o,s Paata 3t5 1 la 400 0.5 j Paata 400 1 ia 500

6 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,2

8
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 ,1

9 0,05 0,06 o,or o,os

0 ,1
M

0,3

0,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,2 0 ,2
0,2 0,2

0,2
0,3 0,3 0,3 0 #4 0,4 0,4 0,4 0,5

0 ,2 0 ,2 0 ,2
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

0,4 0,5
0,5

0,t 041 0,1 0,1


0,1 0,1 0,1

0,6 0,6
0,6 0,6

0,10 0,11
0,13 0,14 0,15

0 ,6

0 ,2

Observatii. 1. Due4 itrun]ir inter ioari do netezire se f ece Intr-o singuri fui, firl dwizaree tn prelucraro prealabil! si f inalfi, adaosul se deteraift! prin tnUkarea valor ilor din tabel da la prelucrarea prealabil! >i final!. ! 2. In cazul prelucririi gfiurilor de aere pracizia (cu toleranta da 10 ... 1$ pa), adaosul pantru tracaraa final! da netezire nu va dapi?i 0,05

aa pa diaaetru.
dm

Tabelul V\ 12 Adaosul Abaterea da fora! a giurii m*1nta de hoou ire, t m O' I 100... 150

pralucrara |i opvrati ila reonaandate la hanuirea giuri lor Operat ia (faza) de honuira Adaosul pa operatie (fazi), i m Abaterea da fora! a giurii dup! honuire, m 4 15...20 6...10 4...5 s 10...18 5...9 3...4 Rugozitatea supra* fetai dpi honuire, M 5 0,8...1,6 0,2... 0,4 0,1.-.0,2 0,8...1,6 0 , 2 . . . 0,4 0,1...0,2

Rugozi tata a aupraf ata i R inainte da honuire. 1 3,2...6,3

2 Prima A doua A traia Prima A doua A treia

3 150...200 20...30 12...15 80...120 15...25 8...12

so...so

316

7abeLuL 9,13 Adaosuri *

p r e lu c r a r e pentru honuirea

g au rii or iji funcfie da

pm

Parametrul de rugozitate Rf l / pm

Adaosul d* prelucrara

In a in te de honuire

Dupe honuire

2 .5 ...1 0 1 .2 5 ...5 0 ,3 2 ...1 ,2 5 0 ,1 6 ...0 ,6 3 0 ,0 8 ...0 ,3 2

0 ,6 3 ...2 ,5 0 ,3 2 ...1 ,2 5 0 ,1 6 ...0 ,6 3 0 ,0 8 ...0 ,3 2 0 ,0 4 ...0 ,1 6

Tabelul 9.12 (coritlitiv*)

Tabelul 9.14 Adeosuri pentru bro*area giurilor dreptunghiular* || cenalelor iBrojarea giurilor dreptunghiulare (pitrate) Brojarea canalelor dreptunghiulare 1

I Dimensiunea Adaosul pe o Abaterea actel Litimea canelului, mo si la prelu1 maxima a gi laturi e 1 ur i i, ma dreptunghiului orarea Inainte de brojare(+). ma QUi

Adaosul pe
litimaa canalului, ma

taaterea adl nisi la prel lucraree t-j nainte de bropare, am

0
Da la 10 18 Peste 18 50 Paste 30 50 Paste 50 80 Pest* 80 la la la la la

1 0,8 1,0 1,2


1,5

3 De la 3 la

4 0,4

0,18

0,12
0,15 0,18

0,21
0,25 0,30 0,35

Peste 6 la Peste 10 la 18 Peste 18 la 30 Peste 30 la 50

10

0,6 0 ,8 1 ,0 1 ,2

0,21
0,25

120

1,8

Tabelul 9.15 Adaosuri da prelucrare intermediare (pe faze) la prelucrarea suprafetelor plane prin frezare sau rabotare Adaosul de prelucrara ( pe o fefci ), pentru dinensiunea axiai a suprafe(ei prelucrate, an Ptni la 50 0 1 Peste 50 la 120 2 Peste Peste Paste Peste Peste Pasta 120 la 260 la 500 la 800 la 1250 la 2000260 500 800 1250 2000 -3000 3 4 5 6 7

I Degroparea pieselor I turnate fn nisip : | - fn clasa III de preoi1 zie la turnare 0/9 I - fn clasa IV de precf| zie la turnare 1,0

1,1 1,2

1,5
M

2,2 2,3

3.1 3.2

4.5 4.6

7.0 7.1

10,0

11,0

T d a e lu l t.tt (oattlnwrt)

0
Saatfiniaare dupJ dagropere Finiaara dup 4 s e a i f ini sare

I 0,25 0,16

2
0,25 0,16

3 0,30

.4 0,30

|
7 r M

Hi

0,16 j 0,16
.

0,40 0,35 0,16 I 0,16


1

0,55 10,4.1

0,2 0 18,21
O

* Obsarvatii: 1. Dacl prelucrarea suprafetei plana aa face nuaai Tn doui f ua , degro>are fi finisare, adaosul pantru faza da finisare ae vs stabili prin Inauaaraa valorilor din tabel, indicate pentru seaifiniaere fi finiaara. 2. Pentru

rectificares

suprafetelor plane, vezi tabelul 9.17.

Tabelul 9*16

Adaosuri da pralucrara intenaediare (pa faza) la prelucrarea auprafefcalar plana ala seaifabricatelor turnate prin metoda spaciala

Diaanaiunes maxia 6 a suprafetei prelucrata, aa F,sza Ptnl

de pralucrara

la
50

Peste 50 la

Peste

120
la

Peste j Peste I Peste 500 800 260 la 500 la 800

la
1250

Peste Pes-1 1250 ta 2000] la la ' 2000 3150

120

260

Adaosul de prelucrare unilateral (pa o fati), aa


Degro$area pieselor: - turnate In cochili - turnate in forma coji turnata in forne obtinute cu modele u$or fuzibila

0,7 0,5 0,3 0,25

0.8 0,6 0,4 0,25

1.0 0,8 0,5 0,3 0,16

2,2 2,0
--- ,

3,1 2,9
.

4,6

7 A

1,4 1 0,8 0,3 0,16

--- I 1 1 *I - 1 0,50

Semifinisare dupS degrofare Finisare dupi sasirf inisara

0,35

0,40

0 ,6 ! 0 ,2

0,16
unanaaMBBi

0,16

0,16

0,16

0 ,2 0

Observatie: Pentru rectificarea suprafatalor plana vazi tabalul 9.17

Tabelul 9.17 Adaosuri da prel

ucrara pontru rectif icarea s ^ r a f a ^ r p l ( ^

STAS 7097-82 1

eases de prelucrara
% b*traa * S 9 ioara La diswna>ur piesei f i n i t e

^ ~ in s ljia e e nominate a piaaai f in it e ^ i n ' ^aax "" l^ ^ -t ^ a e a a in ia a , raapactiv aaxtaa a piaaai f in ite ^ a i n ' Haax t n llt ja e e a in iaa , respectW maxima inainta da ra c tific a ra

L, b - Lungimea, raapactiv latiaee pteaei ractif icat


- tolerance la diaenaiunea piasai Inainti da r a c t i f i c a r a tolerance le In a ltia e e piaaai ra c tif I cate

Inaltia>ea no mala I tei fin ite h.


+

Lungimea suprefefcei da rect if icat L, sun P?n la

80

Paste

80 180

la

Pasta

180 400

La

Paste

400 800

La

Paste 800 La 1600

j Peste

Pina la ------1

pe doua fata Adaosul da prelucrare A^ = ------------------ ZT^' mm ( pa o singura fata )

Tolerance Bugazita la 1natt% 1tea auI I II Peate 1600 La m putMi jpraft#i fnainte dennainte 3200 | ractif ica-1d i re c ti ra Th, ITWjf icar* t

420

Tabelul 9.17 (oontinuare)

Observe^ii 1- Valorile adaosurilor din tabel se refers la rectificarea plana a pieselor nel . re(i plani subtiri fi a inelelor de rulmenti.
U) IU (O

ip, cu exoeptia pieselor cu pe-

2. Adaosurile de prelucrare din tabel pot f i majorate cu pfna la 25Z daca: a. piesele afnt unicate; b. piesele sfnt expose a se deforma datorite tratamentului termic, foraei sau materialului; c. latimea este mai mare de 4 . . . 1 0 ori decft fnaltimea; cu pfnlS la 50X daca: . & d. piesele au tl&timea mai mare de peste 10 ori decft fnaltimea. y Daca piesele reunesc conditiile a, b si c, majorarea procentuala a adaosului nu va depapi 501; daca pieaele re**wac cpnditi H e a, b pi d, majorarea procentuala a adaosului nu va depesi 75%. 3. In cazul pieselor cu suprafeta rectif icata care nu sfnt paralele se va lua pentru fnaltiaea h, diatanfca minima cele doua suprafeta rectificata.
Tntre

InaLtiw. maxima (H.) a pi.ui tnaint. d. r.ctiflc.r. obtin. ina-Tod adaosul de p r e lu c r a r e ( A ) s i cu to le re n ta la dimenaiunea pieaei fnainte de re c tific a re CTgJ.
Hmax I hmax

P**"* ,inf ^ 9 g

* T

z u l t a t u l c e l c u l u l u i r o t u n j a f t e I np l u a din 0 , 0 5 f n0 , 0 5

Tabelul 9.18 Adaosuri de prelucrare pentru razui re

CJ to U>

Gauri

Lungib*a gaurii. m

Diaaatrul Pest 4000 la 6000 gaur i 1 . n u n


*/

PTna la 100

P*st* 100 la 200

P*at* 200 la 300

Adaoa da pralucrar* p* diaastru

Pfna la 60 Pa at* 60 la 180 P*at* 180 la 360

0,05

0,08

ft,W

0,10

0,15

0,15

f l

o,

Tabalul 9.19 Adaosuri pantru lapulraa piurllcr


Dlanatrul giurii, B Pfni la 50 Paata 50 pfni la 80 Pasta 60 pfni la 120

Adaosul pa d iwatru, ^

0,010
0,015

0,020

Observet ia: Inainte da lepuire

suprafata giurii trabOl* p r 2 l^']*t* traapta 6 da pracizia, cu rugozitataa R. a '*^9'2 a H B B formfl (ovalitate, oonioitate ate.) da oal nult 0,005 ... 0,01 m .

Tabelul 9.20 Adaosuri la da pralucrara fi caracterist icile bar a Ior pranatazira (vibronatazira)

abraziva pantru I

Rugozitataa R , /a I ntiCrIfllUl I piesei da pralucrat Inainte da supranet'ez ira da Dupi supranetezire pralucrara

Caracteristici la baral* abraziva Haterialul abraziv 4 Granula-

1
1,25...5 1,25...5 0,63...2,5

2
0,63...1,25 0,32...0,63 0,32...0,63 0,16...0,32 0,16...0,32 0,08...0,16 0,04...0,16 0,04...0,08 0,02...0,08

1 0 ...2 0
15...25 carburS da siliciu verde Cv

u 1 11 8 -6 9
b

4 1 l Al N 40 M 28 M 20 H 14 H 10 H 10 M 7

6 .. .1 0 8 . .. 1 2
5....8

Fonti

0,63...2,5 0,32...1,25 0,32...1,25

6 ...1 0
4. . . . 6 4. . . . 6 3....4 15...25 electrocorindon nobit En

0,16...0,32 0,08...0,32 0,08...0,16 1,25..5 0,63...2,5

I I I I I
0tl oil it

1 1 1 11
j, c|

0,32...0,63 0,32...0,63 0,16...0,32 0,16...0,32 0,08...0,16 0,04...0,16 0,04...0,08

3,4 4-H1Q N40;N28 H28;N20 H 14 H14;H10 H

6 ...1 0 8 ...1 2
5...1 0

0,63...2,5 0,32...1,25 0,32...1,25

3j 9 jjfl

6 ...1 0
4....6 4.. .. 6

I L---------

0,16...0,32 0,16...0,32

|1 , |
ij

9 1 H

324

TdMlwl 9.20 (oontlnuare)

\
0,06...0,16 0,08...0,16

2 0,02...0,08 0,01...0,04

5
3....4 4...5 10...20 15...25 6...10 8...12 6....8

5 I H 7;H 5

6 1

1,25...5 1,25...5 otel naoilit 0,63...2,5 0,63...2,5 0,32...1,25 0,32...1,25

I B
8-6
da atltoiu Cv
M 40 H40;M28 H 20

0,63....1,25 0,32...0,63 0,32...0,63 0,16...0,32 0,16...0,32 0,08...0,16

*' i

1 M * 1 1 H, H 1l.m,n

1 L,

I1 H 7

\ L, |

8 ...12

| K, l

Tabalul

9 .2 1

Adaosuri da. prelucrara tn vedarea dahturlrii da f ini mare prin frezara a rot ilor dintate ciI indr ice

Hodulul, mm Adaos pe un flane A . mm P

2 0,3

6 0,6

7 0,65

8
0,75

9 0,85

10
0,95

11 1 .0

12 1,1

0,35 0,45 0,5

Observatii: 1. Freza da degropare apohiazi definitiv fundul golului dintre dinfci, urmind ca la finisare si se apchieze material numai pe flancurHe dintilor. 2. Dacfi degroparea danturii se face tn ckxni traceri, prima trecare ds da* gropare sa executS cu adtncimea de 1,4 m, iar a doua tracers de degroM* re cu adtncimea da 0,7 m.

325

Tabalul

*.22 r t n e f d i r a o a r l rw M u n d a tp e n t r u MrtaiirM a u aulifraetf


H o d u l u la H o r t e z a r e D al a1 0 l a 6 3 D el a 6 l a 2,3 D el aH

" 1

pin!

pTni

ptni I* 1,25
1

< 1 .*

Degrojar*
F i n i s a r e

2
1

11

Tabelul 9.23 Adaosuri d prelucrare pantru yavvruiraa rotllor dintato cilindrica

Diaaetrul ro(ii dintate, * Modulul #


ihd

Pfni le 50

Peate 50 la 100

Peste 100 la 200

Treapta de preoizie a denturii dupi STAS 6273-81


7 8 7 8 7

Adaosul de prelucrare pe un f lane A . m b


2 3 3,5

0,040 0,045 0,050 0,050 0,055 0,055 0,060

0,045 0,050 0,055 0,055 0,060 0,060 0,070

0,045 0,050 0,055 0,055 0,060 0,060 0,070

0,050 0,055 0,065 0,065 0,070 0,070 0,080

0,060 0,065 0,070 0,070 0,075 0,075 0,080

0,055 0,060 0,070 0,070 0,080 0,080 0,090

4
4,5

5 I

Obser va ii. 1. Inainte de peveruire, dintii se prelucreazi cu o subtiiere la pioiorul dintilor prin folosirea unor freze-metc cu profit de generare ou pro* tuberanti. 2. Se reconandi ca adeotul de prelucrare pe flancul dintilor aft se calcula*
ze cu relatia: Ap 0 .005^/ii, [/nm] .

326

rb#lul 9.24 M a o w r i pantru finliarM prin rulara

danturii oonioa ou dint i ikaptl la r r i w U r M

Hodilul ntarloT! aa Da la 2 la 3 Pasta 3 La 5 Paata 5 la 7 Pasta 7 la 10 Ppste 10 la 12

Adaos pa groslaas dintelui, aa 0,5 0,7

Hodulul exterior, aa Peste 12 la 16 Peste 16 Is 25 Peate 25 la 30 Paste 30

Adaos pa grosla dintelui, aa

H
1 ,6 1 , 2 ,0

0 ,8 1 ,0 1 ,2

Tabelul 9.25 Adaosuri da pralucrara pantru frazaraa da finisara pi peveruirea rotilor aelcate

danturii

Hodulul a, aa Adaos pentru frezarea de finiaara, nun Adaos pentru peveruira, mm

Ptnl

la 2

Paste 2 la

Paste 4 la

Peste

4 0,25 0,08 0,25 - 0,4 0,08 | 0,15

6 0,4 | - 0,6 0,15 1 - 0,20

6 la 8 0,6 * 0,8 0,c0 - 0,25

Paste 8 la

Paste 10 la

Peste 14 la

10 0,8;1 1,0 0,25 1 - 0,30

14 1,0 | 1,2

20 1,2 - 1,5

0,30 - 0,40- 0,40 -0,50

Observable. Adaosul este dat pa grosimea dintelui.

Tabelul 9.26 Adaosuri d a prelucrare pantru dantura meLcului

______________________________________________________
Adaosul pa grosimea dintalui, aa Hodulul a, aa Pentru finisare, dupfi degropare 0,7 0,7...1,4 1,4...2,0 Pantru rectificare aelc d l i t 0,2 0,2...0,4 0,4...0,6

PtnS la 2 I Peste 2 pfni la 4 I Pasta 4 pinfi la 6

327

Tabelul 9 .27

ft-n1 H Q

oonlol aau

H S ? S .rtrH S TcS cu I p*tr


rm a ctanturi e i u n -

SI SBfflH S B f l

Tabalul 9.28 Adeoauri da prelucrara pentru rectif icaree

canelurilor la arbori

i Caracteristica materia1 lului j Lungimea do recti i f icat I,

0(el cementat - cSlit

0el iabunitfltit inainte da canalare

Diametrul arborelui 0, aa < 25 26...40 41...63 > 63 < 25 26...40 41...63 > 63

Adaosul da prelucrara pa un flanc, A^, mm

<160

0,10... 0,15 0,15... 0,20

0,15... 0,20 0,20... 0,25

0,20... 0,25 0,25... 0,30

0,25... 0,30 0,30... 0,35

0,05..., 0,10 0,10... 0,15

0,10... 0,15 0,15... 0,20

0,13... 0,200,20 -0,25l 0,20../- 0,25 0,25 1 M

160...400

328

c 400...1000 >1000 j j j iP

1 0,25... 0,30 I

2 0,30... 0.35

3 0,35..1 0,40

4 I1 1 1H 1

s 0 ,20... 0,25

I 7

0,25... lo,3D0,30 1-0,35 0,30... 0,400,35 |-0,45

0,35... I 0,45... 0,40 0,50

Observatif. 1 . Valorile adaosului din tabel reprezinti adaosul de pralucrara total pa un flano, cara sa repartizeezi pa faza astfal: - la f inisara sa Tndspir* teezi adaosul da pralucrara Tn funcpa da nualrul da treceri pi ds svsnsul da pitrundere pa tracara; la degropare sa Tndepirteazi rastul adaosului da pralucrara. 2. Adaosuri la da pralucrara pantru ractif icaraa canalurilor cu profit I n evolvents sa pot adopta orientativ oa la ractificaraa danturii oil i n * dr ice Ctrfaalul 9.27).

Tabelul 9.29 Adaosuri da pralucrara pantru rectif icaraa alezajelor rot ilor dintata fusurllor arbor ilor - pinion dupi tratsnent termic

pi

Diaaetrul nominal al suprafetei care formeazi ajustej, mm PTni la 30 Peste 30 la 80 Peste 80 la 200

Adaos pe diametru pentru lungimea butucului rotii ( lungimea arborelui ), Tn am PTni le 100 0,3...0,4 0,4...0,5 0,5...0,6 Peste 100 pTni la 400 0,4...0,5 0,5...0,6 0,6...1,0 Peste 400 0,5...

Ii

0,5...0,8 1,0... V,6

Qbserva(ii. 1. Pentru finisarea cu cutita a suprafetelor cu duritate mici, adaosul se mirepte de 2 ... 2,5 ori. 2. In cazul rotilor cu danturi cilitl superficial, valorile adaosurilor se iau conform limitelor infer ioare din tabel, iar pentru rdfci executate din oteluri inaIt aliate de cementare, confora I initelor superioare. 3. La calibrarea giuri lor canelate cu brope adaosul de prelucrare pantru diaaetrul suprafetelor de centrare se mirepte fatl de valorile din tabel cu 30 ... 501. 4. Adaosurile pentru finisarea suprafetelor frontale se previd In limitele de 0,5 ... 0,75^din valorile indicate Tn tabal.

C ap. 1 0 . rarrtiriir. RHSIMULUI CB A SC H H R E I A ffD V K T Q ^

10.1 PRINCIPII SI NOTIUNI DE BAZA Pentru ca a^chierea metalelor s& aibS loc sint necesav doua nugcgri: mi^carea principals de a$chiere i m h a vans.^ m i ^ c a r e a de avans poate fi executa^l printr-o micare sau prin multe misccLri. La strunjire, migcarea principals de achiere este p J B rea piesei, iar micarea de avans este micarea de transiat^" cu^itului. Strunjirea poate fi: exterioarS (fig. 10.1) si St I rioarS ( fig. 10.2). jw|

DEGROSARE

FINISARE

FINISAREH PLANA 3
it

S TRUNJIREA SUPRA FETEL OR CILINDRICE EXTERIOARE

U j uj Q c

DEGROSARE PLANA

Fig. 10.1 CLasificarea strunjirilor oxterioara

330

Fig. 10.2. Clasificarca trunjirilor fnt*rior

10.2 ELEMENTS COMPCNEtfTE ALE R B 3 M H U I DE ASCHEBRE Aceste elemente sint: a. adincimea de achiere t care este definite ca m&rimaa tAi^ului principal aflat in contact cu piesa de prelucrat rm&suratfi perpendicular pe planul de lucru; b viteza de achiere v care este definite ca viteza la un moment dat, in direcfcia mic3rii de achiere , a unui punct de achiere considerat pe tM $ u l sculei; c. avansul s care este determinat de nhioei in nm la o ro t a t e a piesei sau sculei. 10.3 ERQFRIETATILE ASOnEIOARE SI DCMENIUL DE OTIIiIZARE A MATERIALELCR PETHRJ SCULE Materialele utilizate pentru cxnfecticnarea pdr^ii utile a cu^itelor de strung pot fi inpfir^ite in patru grupe : - o^eluri pentru scule; - placufe din carburi metalioe dure; - materiale minaralo-ceramice; * diamante industriale. Din prima grupS fac parte o^elurile rapide i cele slab aliate (STAS 3611-80; STAS 7382-80) i o^elurile carbon pentru scule ( STAS 1700-80 ). Din a doua grup&, a carburilor metal ice, fac parte pl&cu^ele din carburS de wolfram cu cobalt i pl&oifcele din car buri de titan i de wolfram cu cobalt ( STAS 6373-86 i STAS 6374-80).
331

ProprietS^ile a^diletoture ale materialului pentru scuXt sint definite prin rezistenfca sculei la un anumit region de a^chiere. In general, calita^ile a^chietoare superioare ale materia* lelor pentru scule sint inso^ite de o duritate ridicata i de 0 buna re2isten3 la uzur& i stahilitate termicS. Un alt factor important, care determine domeniul de utilizare a diferitelotf materiale pentru scule este rezisten^a mecanicfi ( rezisten^a la incovoiere 1 rezilien^a materialului ). La prelucrarea prin a^chiere, in special la degropare, tSi^ul sculei este supus la solicitSri dinamlce, din care cauzS sculele executate din ma terial cu o rezisten necorespunzatoare vor fi sooase repede din funcfciune ( din cauza fSrimi^Srii tSi^ului). Utilizarea sculelor din o^eluri carbon pentru scule i din orfceluri aliate pentru scule este limitatS la cazurile cind nu pot fi folosite couplet propriet&tile achietoare, mai ridicate ale altor materiale pentru scule. Otelurile rapide pentru scule Rp4 ?i Rp3 au proprietifci' achietoare superioare cr^elurilor carbon i ofalurilor aliate pentru scule i din aceastS cauzS sint ut.ilizate la executareai cu^itelor profilate , a frezelor , a taroelor etc. PlScu^ele din carburi metalice se utilizeazfi la confecfcio-4 narea a numeroase scule achietoare: cuite, freze, adincitoare etc. Aceste materiale i i pierd o a i ^ e ^ * ca3e lor roecanice , necesare achierii metalelor la 1000%.... 1100%, in timp oe o^elurile rapide i i pierd caracteristidle mecanioe la 550C...600%,iar o^elul carbon la 250%. Practica a ar&tat o5 pl2cuele din carburi metalice pot fi folosite pentru oonfecionarea oricftror scule a$chietoar& si pentru prelucrarea unei mari varietd^i de materiale. Alegerea calita^ii piacu^elor din carburi metalioe dapinde. de natura prelucr5rii ( degropare , finisare) i de materialufij care se preluareazS. m STAS 6374-80 sint indicate grupele de utilizare a pl3cu^elor dure, iar in STAS R 6704 - 63 este datS corespandenjja pl&cuelor din carburi metalioR STAS cu cele standardizate in alte t^ri. 10.4 UZURA SI d u r a b h h a t e a s culei a s c h i e t q a r e I In tirapul achierii metalelor, suprafe^ele sculei archie* toare care vin in contact cu piesa sau cu'a^chia care se degaj4 sint supuse unui proces de uzurfi. Cind uzura atinge o anumitimSrime, scula trebuie reascutitS. MSritnaa uzurii admisibile a sculei a$chietoare se nunve^te limits da uzurA i se noteazi cu ha .
332

Materialele min0 ral.cycerami.O6 pentru scule au drept Oot>* stituient de baza oxidul de aluminiu.

In tabelul 10.1 este datft uzura urtmiKihllfl ha mfisuratA pe faa de alezare a cu^itelor de strung pentru dagrogare 9! semifinisare.
Tatalul
1 0 . 1

U z u r a v k i i i b i l X a c u ( i U l o r d a strung pantru dagro f w m

a l f inisara

Hatarialul pralucrat

Rugozitataa suprafetei prelucrata, pa

Hatarialul plrtii apohietoare

Hlriaea uiurii

1 j

i
Otaluri austenitice ?i inoxidabtie Oteluri car* bon ?i fonta
maleabila 400

I
100
50 25 12,5 50 25 12,5 50 25 12,5 Otal rapid Carburi metal ice Opal rapid Carburi aetalice 1,5

200 100

0,6 0 ,8

50

..2 .. 0,8 .. 1,0 0,4 ... 0 ,6


1,5 ... 2 ,0 1 ,0 ...1,4 0 ,8 . . . T ,0 0,4 ... 0 ,6 3,0 ... 4,0

400

200 100

100

50

Otal rapid Carburi natalica Otal rapid Carburi natalica


Otal rapid

Fonta cenup 1 i

400

200 100

100

50

Carburi natalica Otal rapid Carburi aetalice

0 ,8 ... 1 ,0 ... 2 ,0 0 ,6 ... 0 ,8

In tabelul 10.2 este datS. uzura aflmislhiia a cufcLtelor de strung pentru finisare. Perioada de funcfcionare a sculei, de la inceputul folosirii ei pina la atingerea unei uzuri egale cu limita de uzur&, se nume^te durabil itate.
Tabelul 10.2 Uzura adiiaibili a cutitelor de strung pantru f inisara I Hatarialul pralucrat Rugozitataa suprafetei prelucrata. HSrinea uzuri i , bur

> 0(eluri austanitica pi inoxidabila Oteluri pi font naleabi La


f

Rz 25 12,5 6,3

Ra 6,3 3,2 1,6 0,2

'1
Numai o suprafati
lustruiti, firl uzuri vizibili

Fonta canupii

lo.s. c j k L m m s i resciziA suprafetet p r u jjc r m *

In timpul praluoririi prin a^chiere diferitele Blvnvit _ la siatomului piasa-sculS-ma^inS-unealtS se deformsazA H h tic. DacS forta da ajchiera ?i rigiditatea sint ccnatanta, H curaul pralucr&rli suprafati oansiderate, nu apar abater! 9| formS ala suprafetei.De nulte ori rigiditatea sistanului varlaz& in curaul pralucrSrii suprafe^ei. Studiindu-se efectal* variable! rigiditstii in timpul prelucrSrii s-au putut trag* urmStoarele oonoluzil: - variable macrogeometriei suprafe^ei la prelucrarea intra virfuri, definitS ca diferen^a dintre diametrul maxim i miniia, nu depinde practic de oompanenta tangentialS a formei ^ a^chiara FJf cl de oonponenta radial5 Fy; - diferen^a dintre diametrele m axim i minim este egali cu dublul s&ge^ii de incovoiere maxime, care ia na^tere sub acfiunea campcnentei radiale a ap&sSrii de achiere.Pentru ca abate rile diinansiunli suprafefcei si se gfiseascS intre limitele ciapului de tolaran^S trebulesc satisfScute condi foile;
2 fy < T

sau fy < 0,5 T ,

(10.1)

unde T este mSriroea cinpului de toleran^S, iar fy - sSgeata maxitnS da torits ccoponentei racliale. Deoarece abaterile care apar in urma prelucrSrii nu sint generate numai de incovoierea piesei, dublul sdge^ii de ina>voiere datoritS ccnponentei radiale nu trebuie sS depaeascS 0,5 T, adicS : fy < 0,25 T
(10.2)

10.6. STRUNJIREA EXTERIQARA SI H7TERIOARA 10.6.1. Alegerea sculei. Industria ccnstructoare de maini folosete in marea majoritate a lucrSrilor de strunjire, cuite prevSzute cu plScu^e din carburi metalioe , exceptie fScind strunjirea unor profile sau a unor aliaje speciale. Valorile admisibile ale uzurii sint date in tabelele 10.1 i 10.2. Stabilirea limitelor de uzurS trebuie sS inS seam a de faptul cS prin cre^terea uzurii cu^itului se m5rete valoarea oompanentei radiale a formei de achiere, care determinS abate rile de formS ale suprafe^ei de prelucrat. Difi aceastS cauz3,la prelucrarea unor piese nerigide, cind sSgeata de incovoiere a piesei determinS precizia de prelucrare, trebuie considerate valori ale uzurii cu^ltului mai mici decit cele reoomandate pentru strunjirea de degropare.
334

Pentru cu^itale da strung gi raboteza valarila durabdJLitAH _1 eocriomioe (T^ ) , in minuta, sint data In tabelul 10.3.
Tabalul 10.3 ValortUi Nonoiloa pantru out Itala a U u <Q rdbataaS^iln

Bao(iunaa outltulul Rotun- PItratl Draptunghlularl dl

Hatarialul da praluorat 0(al pi fonti aalaablli 0(al rapid Carburi Mtalloa Font! oanupla Otal rapid Carburi Mtalloa

Durabllltataa T, In Rln

6 8 10 12
16 25 32 40 50 63

6 x6 8 x8 10 x 10 12 x 12
16x16 25x25 32x32 40x40 50x50 63x63

6x4 8x5 10 x6

30 45 60

45 60 90

45

60

12 x8
16x10 25x16 32x20 40x25 50x32 63x40

60

90

90 75

120

120

105 I 150

Standardele pentru cufcitele de strung sint urmatoarele: STAS 351-86; STAS 352-86; STAS 353-86; STAS 354-86; STAS 355 -86 ; STAS 356-86; S T M 357-86; STAS 359-86; STAS 6311-80; STAS 6312-80; STAS 6313-80; STAS 6374. .6385-80. Alegerea materialului pSrii active a cu^itului, pentru realizarea unei prelucrari in condi^ii date, se face in func^ie de natura i prapriet&^ile fizico-mecanice ale materialului se mifabricatului . Materialul p3rLi active poate fi o^el carbon pentru scule, afel aliat pentru scule, oel rapid, carburi me talice materiale mineralo-ceramice i diamante industriale.

0 rdspindire foarte larg& o au cu^itele annate cu placu^ din carburi metal ice, care pot fi alese din STAS 6374-6385/80. Domeniile de utilizare a achierii cu scule prevdzute cu plScu^e din carburi raetalice sint date in tabelul 10.4. Parametrii gecraetrici ai p&rLi 4 achietoare a cutitelor sint reocmanda^i in STAS R 6375-85 i STAS 350-82* Unele recomandfiri concrete privind alegerea parametrilor gecmetrici ai cutitelor cu p M c u ^ e din carburi metalice, in func^ie de oonditiile de lucru sint prezentate in tabelul 10.5 t tabelul 10.6 335

Tabelul 10,4. 0-.nl I U <* utllla*r* plrtlor -In M r t w r l m . l l o .

S i a b o t u l p l l o u t e l

- > Deacreptera tenacitft(H plicutel -> Cr|t durltatea plioultl


50

>

01

utlUzarea, v #a,t

20

-> Deacrepte ---> Deacrepte -> Crapta Cu fntreruperl Apohh Strunjire Cu Inoluzlunl Firi Incluzlunl

Conttnui De finiaara

0 a degropare

Otalurl Laminate pi turnate in piese Mater fate prelucrata Oteluri cu reziaaclzutfl

Oteluri
pantru automata Oteluri forjate

tentS

Fonte maleabite
Ut itizare Apchlera Continui

Cu tntrarupari pi incluziuni

Continui

Strunjire

Oe degropare

De finisare

Oteluri laminate pi turnate fn piese * 1 Oteluri Oteluri aliate cu 0(eluri pentru Mn refractaautoma re te pi oteluri Oteluri Oteluri cu reaustenitice inoxidazistenta bite scazuta Fonte cenupii Fonte maleabite Fonte cu graf it nodular Fonte aliate Neferoase

Hateriate prelucrata

336

Tabalul 10.4 (aent(nutra)

Simbolul piAcutei utflizarea, v,,t 50 Afchit Strunjira

~> Deacreptere tenealtitti plieutat -> Crepte durttatea plAou(al

40

30

20
FIrl Incluziuni

Cu Intreruperl Cu incluziuni Oe degropare Fonta cenupit cu duritate a i d

Materiale prelucrata

Oteluri cu reziatenta aolzuti Neferoase cu duritate mici Nenetalice cu duritate nicl

Tabelul 10.5 ParaMtri geometrici at p&rtii apchietoare pentru cutitele cu pllcute din carburi M talict elul ascutiri i Forma suprafe(ei de degajare I.Suprafafi de degajare pozitiv4
planS DomeniuL de utilizare | Kodul de Indepirtare apchiei

Prelucrarea fontei cenupi i,a bronzului pi a aItor eateriale casante

Folosirea unor nijloacel suplieentare pentru ?n-| depirtarea apchiei nu sfnt necesare

11 .Supraf a?.4 de degajare pozitiviplanS. a.facets m gustfi nega tiv3.

Prelucrarea otlului. La prelucrarea otelului] turnat R <800 N/nn pentru evacuarea de asemenea cu R. >800 apchiilor nu se cere folosirea sfSrimStoru> N/mis in conditnlui de apchii le unui si stem tehnologic cu o slabS rigiditate .Prelucrarea fontei. cenupii pi a fontei naleebile Prelucrarea de semi* finisare a otelului cu R < 800 N/ nm favorizeazl rfisucirea pi sfftrmarea apchiilor

111.Suprafatfi de degajare pozitivicurbiIinie. b.fatetfi m gusti nega' tivA

Nu se folosesc sfArinatoere de apchii

Tabelul lu.s iconnnuara) Falul aaoutirii

Tipul

Forma suprafetei da di^jaJara

Domeniul de utilIzare Preluorarea otelului. cu a> 800 | / I In oonditiile unui sistem tehnologic cu o buna rigiditate |p stabilitate la vibre-

Hodul da Indepartare
apchiei

IV. Supraf SrcS

da degajare negativl plan!


a.fafetl lata

Pantru evacuarea afohHlor este naoesari folosirea sflrlaa torului da apohll smj aaoutiree cu 9 B I corespunzatoare Pentru evaouarea sjchi ilor este neoesara folo sirea sfirlaatorului da aschii sau ascutirea cu L |i Y corespunzltoare.

IV.Suprafa(8 da dagajara nagat iviplani.


b. fare fafceta

Prelucrarea otelului cu R > 800 N /aa In conditlile unui aiatea tehnologic cu rigiditate bunl,pre* lucrere cu socuri^e* daosuri neuniforae de prelucrere la de* grosare.
Prelucrarea otelului cu Rm < 800 N / am clnd este necesarft rlsucirea 5 i sfirimarea a?ehi ilory

V.Suprafata de degajare negatuivcurbilinie.

Nu se folosesc sfSrla&toare de aschii

Tabelul 10.6 Valorile recoaendate ale unghiurilor da e?ezare, degajare, de atac principal, da atac secundar 91 a oelui da inclinare al tlijului principal, pantru cutitele cu plfcute din carburi aatalice A.Alegerea unghiurilor de alezare 51 degajare a0 Nr. Hatarialul de prelucrat crt. < 0,3 1. Oteluri carbon de constructii ?i aliate 12 R a <1100 N/aa2 12 2. R_ >1100 N/aa2 m HB Fonte cenupii HB Fonte maleabile Aliaje neferoase > 220 10 12 10 6 8 6 < 220 10 6 12 4 8 15 10 12 8 15 m -'A

Y Falul suprafetei de degajara I 15 11 15 111 15 IV V

Avansul, aa/rot > 0,3 8 8

-5 -10

5 -10
9 9

3 4. 5. 6.

HB 140 .. 150

31
"j

I 9

10

*4

338

Tabalul 10.6 (ecntlnuara)

I. Unghiul de ateo principal

ConditHle da luoru La pralucraraa piaaalor tn conditille unui aiatea tahnologio rigid cu adlnciai da apohitr* raduaa. La pralucriri In condititle unui aiatea tehnologic aufioiant da rigid La pralucriri cu focuri pi In conditiile unui aiatea tahnclogio cu rigidftata atoi. La pralucrirlla arborilor lungi cut i . aubtiri 9 I la pralucriri cu mai aulte

10...30 45 60...75 00...90

1 1

C. Unghiul de atao aecundar

*1

Conditiile da luoru Pantru pralucriri da finisara. Valorila aari sa alag pantru valori Bari alal razal la vTrful cutitului Pantru pralucraraa da finiaara ?i pitrundaraa rapida a cutitului.
s e m i f inisare

0... 5 5...10 15...30

a pieselor rigida firi

Pantru pralucraraa da degropare a piaaalor cu rigiditata reduai, firi pitrundaraa rapida a cutitului. Pantru pralucraraa piaaalor rigida pi cu pitrundaraa rapidi a cutitului. Pantru pralucraraa da degrdpare a pieselor cu rigiditata radusi pi cu pitrundaraa rapidi a cutitului. D. Unghiul da tnclinare al tiipului principal

30...45

1 *1 0... 5

Conditiila da lucru La pralucraraa piaaalor cu adaos uniofora, firi pocuri , pantru materiale dura ^i Tn scopul avacuirii comode a apchiilor 1 La pralucraraa cu unghiuri da dagajara negative, y ( 5 ," 10),unghiul x=75 condifii grele da lucru 91 Tn scopul sfirTairii apchiilor La pralucraraa piaselor cu adaos neunifora, apchiere cu intreruperi, conditii grele da lucru pi evacuara coaoda a apchiilor.

1 0 ...1 2
20...30

10.6 2.Alegerea friinciinii de achiere.In majoritatea cazurilor, adaosul pentru prelucrarea de degropare se indep&rte&zcL intr-o singuri treoere deoarece in construcia moder ns de maini sint adaosuri relativ mici. In cazul strunjirii de finisare si aplicfi aceeai recomandare, ^ininiu-se cont c& dupd prelucrarea de finisare suprafa^a trebuie s3 aihd o rugozitate egalS cu cea indicate pe desenul de execu^ie al piesei respective.
339

calcula cu relatia:

(10.3)

Fentru adaosuri asimetrice adincimea de a^chiare "t" H va calcula cu relatia :

in care A este adaosul de prelucrare.

10.6.3. Alegerea avansului. In cazul lucr3rilor jire, valoarea avansului depinde d e :

de strun- '

- eforturile admise de mecanismele d e avans ale ma inii-unelte; 1 roomentul d e torsiune admis d e mecanismul miCclrii prin cipale a mafinii-unelte;1 - rigdditatea piesei d e prelucrat, a 551anii-unelte ia dispozitivelor;

- rezisterv^a corpului cu^itului; - rezisten^a plficu^^ din carburi metalice;

13

- precizia prescrisS piesei; I calitatea suprafetei prelucrate. Primii patru factor! influen^eazS alegerea avansului in special la prelucrarea de degrogare, iar ultimii d o i la prelucrarea de semifinisare finisare. Rigiditatea piesei, a mainii-unelte i a dispozitivelor influen^eazfi alegerea avansului atit in cazul strunjirii de de grofare, cit i la cea de finisare. Valorile avansurilor pentru diferite tipuri sint date in tabelele 10.7 pinS la 10.14.

"f

de strunjiri

Avansul pentru strunjirea de degrofare, ales din tabele, va fcrebui verificat. a. Verificarea avansului din punct de vedere al rezistenteicorpului cufcitului. In cadrul acestei verificSri se va neglija acfciunea for^elor Fx i Fy, luindu-se in calcul numai acfciunea for^ei principale de a^chiere F2.
340

is

Tabelul 10.7 Avanauri pentru s tru n jire a txterioari da dsgro?ar cu cutite din o te l rapid sau ansate cu placuf* din carturi aetalice

Cutite armata cu placuta din carburi metalice Hatarialul de pralucrat Diametrul piesei, mm Pfna la 3 Pasta 3 pina la 5 Adincimea de apcMere t, mm Paste 5 pina la 8 Pasta 8 pina la 12 Pasta 12

Cutite din otel rapid

Plni la 3

Pasta 3 p?n& la 5

Paata 5 pfrii la 81

Avamsul s, mm/rot Pina la 20 Oteluri carbon peste 20 . . . 40 fi oteluri eliate peste 40 . . . 60 pentru constructii peste 60 ...100 peste100 ...400 de aa?ini. peste400 ...600 peste600 . .1000 peste1000..2500 Fonti si eliaje de cupru. Peste peste peste peste peste peste peste 20... 40 40... 60 60...100 100...400 400...600 600..1000 1000..2500 0,3...0.4 0,4...0,5 0,5...0,9 0,6...1,2 0,8...1,2 1,2...1,4 1,2...1,5 1,3...2,0 0,4...0,5 0,6...0,9 0,8...1,4 1,0...1,4 1,2...1,8 ; 1,5.. .2,0* 1,6...2,4

m
0,3...0,4 0,4...0,8 0,5...1,1 0,7...1,0 1,0...1,2 1,1...1,5 1,3...1,8 0,5...0,8 0,7...1,2 1,0...1,2 1,2...1,6 1,2...1,8 1,6...2,0

'

0,3...0,7 0,5...0,9 0,6...0,8 0,8...1,0 0,9...1,2 1,2...1,6 0,4...0,7 0,6...1,0 0,8...1,0 1,0...1,3 1,0...1,4 1,4...1,8

' * -

1 0

a *,

0,4...0,8 0,5...0,6 0,6...0,9 0,8...1,0 1,1...1,5 4.1 0,5...0,9 0,6...0,8 0,9... 1,1 0,8...1,0 1,3...1,7

0,3...0,4 I 0,4...0,6 0,6...0,8 0,7...1,1 0,7...1,1 0,4...0,6 1,2...1,4 0,7...0,8 ' mM $ [ 1,0...1,5 0,4...0,5 0,6...0,9 0,8...1,4 1,0...1,4 0,7...0,9 1,2...1,8 1,0...1,2 0,5...2,0 1,2...1,7

a s

Bpl" 0,5...0,8 0,6...1,0 0,6...1,0 1,1...1,4

01,5...0,8 Q,7...1,2 1,0...1,2 1,2...1,6 1,2...1,8


5

0,4...0,6 1 0,6...0,9 I 0,6...0,9 1,0...1,2 I 1 J e 0,4...0,7 0,6...1,0 m ..i,o 1H B 1 ,0 . . . 1 , 4

341

Qbsarvstii. 1. Valorita mai eari ala avensurilor sa vor lua pantru adtnciai mici si pantru pralucraraa a a te ricle lo r cu rezistanta aica, iar v a lo rile mai mici ae vor lua pentru edfnciai mari jn pentru prelucrarea aa terialalor cu reziatenta aare. 2. La prelucrarea suprafetelor intrerupte v a lo rile avanaurilor din tabel aa micsoreaze p rin fnaultiree cu. coeficientul
I i 0,75 . . . 0,85.

T a b e lu l 1 0 .8 Avensuri p a n tru s t r u n j i r e a i t a r i o a r i de d tg ro M rc pa strunguri noraala ?i strunguri revolver cu cuiite din otel r*>id u u

araata cu pi acute din carburi total ice

D im e n s iu n ile sect iu n i i o u t i t u l u i , sau s u p o rt u lu i p e n tru s t r u n j i r e a ite rio a ra

Lung i mea fn console a cut i " te lo r,


mm

Materialul de prelucrat
O t e lu r i laminate ?i oteluri turnate

Font! j i aliaje da eupru

Adtnciaea de apchiere t, nm pine la

2
50 60 80 100 125 150 200 150 0,0 8
0 ,1 0 0 ,1 0 ...0 ,2 0

8
Avansol a

= an/rot

10

D ia m e tru l s e c \ iu n ii ro tu n d e a c u titu lu i

12
16
20

25
30 40

0 ,1 5 ...0 ,3 0 0 ,2 5 ...0 ,5 0 0 ,4 0 ...0 ,7 0

0,08 0,15 0 , 1 5 .. .0 ,2 5 0 , 1 5 .. .0 ,4 0 0 , 2 0 .. .0 ,5 0 0 , 2 5 .. .0 ,6 0 0 , 1 0 .. .0 ,6 0 0 , 4 0 .. .0 ,7 0 0 ,9 0 ...1 ,2 0 , 7 . . . 1,0 0 ,9 0 ...1 ,3 0 ,7 0 ...1 ,0

0,10
0 ,1 0 ...0 ,1 2 0 ,1 2 . . . 0 , 2 0

0 ,1 2 ...0 ,3 0 0 ,1 5 ...0 ,4 0 0 ,5 0 ...0 ,7 0 0 ,3 0 ...0 ,6 0 0 ,8 0 ...1 ,0 0 ,5 0 ...0 ,8 0 0 , 8 0 .. .1 ,1 0 ,6 0 ...0 ,9 0 0 ,4 0 ...0 ,7 0 0 ,6 0 ...0 ,8 0 0 ,4 0 ...0 ,7 0 0 ,7 0 ...0 ,9 0 0 ,5 0 ...0 ,7 0

0 ,1 2 ...0 ,1 6 0 , 12. . . 0,2 0,12...0,15 0 ,2 0 ...0 ,3 0 0,15...0,251 0 ,3 0 ...0 ,4 0 0,25...0,35 0 ,4 0 ...0 ,6 0 0,30...0,50 0 ,5 0 ...0 ,8 0 0,40...0,60 0,60...0,80 0 ,7 0 ...1 ,2 0 ,6 0 ...0 ,9 1 ,0 ...1 ,5 0 ,9 ...1 ,2
1 , 1 . . . 1 ,6

0,10...0,18 0,12...0,25 0,25...0,35 0,25...0,45 0,30...0,60 0 ,5 ...0 ,9 0 , 4 ... 0,7


0 ,8 ... 1 ,2

0 ,4...0,5 0,3...0,7

40x40 300 S e c tiu n e a 150 I c u titu lu i p r is a e tic 75x75 300 500 800 60x60 300

0 ,7 ...0 ,9 0 ,9 ...1 ,3 0 ,7 ...1 ,1 0 ,7 ...1 ,0 0 ,6 ...0,8

0 ,6 . . . 0,8

Observatii- 1.Valorile mai mari ale avansurilor se vor lua pentru adtnciai aici M pentru prelucrarea aaterialalor cu rexistant* inicS,iar valorile mai mici ae vor lua pmntru sdinciai aari pentru prelucrarea aaterfalelor cu rexnten^a 2 . La p r a lu c ra r e a s u p ra fe te lo r fn tre ru p te v a l o r i le avanaurflior din tabel se micformazm prin fnaulttrea cu ooeficientm
K I 0 , 7 5 . . . 85.

2 . La p r a lu c r a r a a s u p r a f e t e lo r f n tr e r u p te v a l o r i l a a v a n s u r ilio r d in tabel se mic?oreaia p r in fnmulp'rea eu coef icier

K = 0,75... 85.

Ta be lu l 10.9 A va n su ri p e n tru s t r u n j ir e a It a r io a r a 91 exterioanfc de degropare cu c u t it e d in otel rapid sau areata cu plaouta d c a r b u r i a e t a l ic e ,p e s tru n g u ri Carusal

Lungimea Tn console a cu itului pen1 tru strunji rea interioa ra de degro?are, mm, pTnS la:

Haterialul de prelucrat Ofcel Iami net si ofcel tumat nr?nciaea de epchiere t, am, plna la :
Font a

12

20

5'

12

Avansul s, am/rot

200 300 500 d f e |:x . 700

1.3...1.7 1.2...1.4 1.0...1.2 0,8...1,0

1.2...1.5 1.0...1.3 0,9...1,1 0,7...0,8

1,1...1,5 0,9...1,1 0,7...0,9 0,5...0,6

0,9...1,2 0,8...1,0 0,6...0,7

0,8...1,0 0,6...0,8 0,5...0,6

1.5...2.0 1.4...1.8 1.2...1.6 1,0...1,4

1.4...2.0 1.2...1.7 1.1...1.5 0,9...1,2

1 ,2 ...1 ,6 1 ,0 ...1 ,3 0 ,8 ...1 ,1 0 , 7 . .. 0 , 9

1 , 0 ...1 ,4 0 ,8 ...1 ,1 0 , 7 . .. 0 , 9 (4 TV

0,9... 0,7.. 1
0,6. ..C

343

O b s e r v a t i i : 1.Valorile mai mari ale avansuri lor se vor lua pentru edincimi mici *i pentru prelucrarea aaterialelor cu rezistanta aa 1 mica.cele mici se vor lua pantru adfnciai aari ?i pentru prelucrarea a a te ria le lo r cu rezistenja eare. 2. La prelucrarea suprafetelor tntrerupte valorile avansurilor din tabel se BicjoreezS p rin ln a u liire cu coeficie I = 0 ,7 5 ...0 ,8 5 .

Tabelul 10.10 Avanaur i pentru atrun jirea iter ioari da degropare cu c u tite fix a te 1n bare portoutit de tip coneola
H a ta ria lul de prelucrat Lungieea b a re i, port* acula tn console,
nm t_,mm

Adtncinea

Otal
de

Fonta

a?chiere

Diaaetrul iixului port-acula, am 80 110 150 200 300 80 110 150


200

30

Avansul s, arc/rot 300 5 8 12 5 8 12 5 8 12 5 8 12 5 8 12 5 8 12 ; * * * 0,6 -0,8 0,7-0,9 0,5 -0,65 0,6-0,75 0,4 -0,52 0,5-0,62
m

500

0,5 -0,7 0,6 -0,9 0,8 -1,0 0,4 -0,5 0,5 -0,65 0,8 -0,9 0,3 -0,45 0,4 -0,55 0,6 -0,75 0,4 -0,6 0,35-0,5 0,3 -0,4 ' 0,5 -0,7 0,4 -0,6 0,3 -0,5 '- . - * .m *
m

?* 1,2 -1,6 0,9 -1,2 0,7 -1,0

S 0,8 -1,0 1,0 -1,2 f t I P 0,7 -0,8 0,8 -1,0 0,5 -0,65 0,6 -0,8 i .. . . . . . . ,1 0,7 -0,85 0,8 -1,0 1,2 -1,5 0,6 -0,7 0,7 -0,85 1,0 -1,2 0,4 -o,55 0,6 -0,7 0,8 -0,95

a i 1 1

800

0,75-0,95 0,9 -1,25 0,7 -0,85 0,8 -1,0 0,55-0,70 0,6 -0,8 0,7 -0,9 0,6 -0,8 0,5 -0,7 0,6 -0,8 0,5 -0,7 0,4 -0,6 a f' 0,9 - 1,5 0,75-0,92 0,55-0,75

0,6 -0,75 0,6 -0,95 1,05-1,38 1,2 "1,56 | 0,5 -0,6 0,5 -0,75 0,9 -1,10 1,0 -1,29 w 2 0,4 -0,5 0,4 -0,60 0,7 -o,87 0,7-1,0 j
m

1000

Jm \ M M l *

0,9 -1f 25 1,1 *1,16 0,8 -1,0 0,95-1,22 1,2-1,5 I 0,6 -0,8 0,75-0,95 |1,<fc1,25 0,8 -1,1 0,6 -0,9 0,5 -0,7 1,0 -1,37 1,0"1r 7 0,9 -1,15 0,9-1,4 0,8 -0,9 p^-1,2 ,8-1,2 0 ,9 B H 0,8 -1,1 0 ^ 1 , 3 0,7 -0,85 0,6-1,1

1500

0,8 - 1,1 1,1 -1,4 0,7 - 0,84 0,8 -1,1 0,5 - 0,7 0,6 -0,9 0,7 -1,0 0,5 -0,8 0,3 -0,65 1,0 -1,3 0,7-1,05 0,5-0,9

2000

| IS1

*S B

Obaervetif.1.Le prelucrarea cu bare port~acula rezeaatX pe dou& raazeme,de aieeenea la prelucrarea aliajalor neferoase,valarile avanaului din tabel ae aireac cu 30...40X. 2.La aolicitarile cu pocuri, valor lie avansului din tabel ae aicforeaxl cu 20K 3.Le prelucreree otelului fi fonte i cu cutite cu plScute. dure ae edopttt veloa^ee infmri oarl a avanaului. 4.Valorile eeri ale avanaului ae ieu la prelucreree otelului cu Rm < 600 N/am fi a fontei cu HB < 100,cu cutite din
rap id.

H H

Tabelul 10.11 AvanaurI pantru allaj* cu eutlta prevlsute ou pi lout a in v a lo -a tra il

Nate- Unghiul Tipul prelu* rielul erirl1 da pre- prInoiluerat pal, I greda

AdTnciaea apchiare

Avenaul a, aa/rot

Plloute epoMetoare Forae laze da recorda' re e vlrfului 1,2 1,6


iA

Meterileul

F e u t i j plioutet

DagroMr*

Font A

75

aax.6

0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 0.2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4

Pitreti aau roabid

Otel

75

aex.5

1 ,2

II i,* Pitratl sau triunghiu-

0,2x20 Metertal 0,4x20 ox ido-cara0,4x20 aio (AljOj) 0,2x20 0,4x20 0,4x20 Materiel oxido-ceraaio ( A U O 3 )

Semif inisare

Font!

75

0,5 ... 1

0 ,8 1 ,2 1 ,6 1 .2 1 .2 1 ,6

Otel Fini sare Font! fi otel

75

0,5 ... 1

75

0,3

0 ,1

0,15 0,2

Pitreti sau triunghiulari

0 ,8 0 ,8 1 ,2

0,05x20

Meteriel oxido-cereTiC; Al23+MC) 1

..

Observatii: T.La operatia da degropare se utflizeezi ratafia dintre avans si raza da vtrf a plicutei s = (0,3 ... 0,5)r. 2. La operatia da finisare, pentru a se obtine rugozitete corespunzStoare, sa utilizeezi relatia dintre avans 91 raza de virf e plicutai s = (0,08 ... 0,1)r.

Tabelul 10.12 Coef icienti de corectie ai avansului a aaterialului de prelucrat 2 Rra/ N/ram , pentru Baterialul de prelucrat
Coefioientul de corectia

functia da

razistenta

la rt^sara

PTni la 500 0,7

500 ... 700 0,75

700 ... 900

900 .. 1100 1,25

1 ,0

Tabelul 10.13 Avanauri pantru strunjiraa de dagrosara oxterioari fi interioari a aliajalor de aluiiniu, aa/rot Caracterul seaifabr icatului sau piasai Rigid Mar igid Strunjirea exterioari Adinciaea de apchiere t, IB PTni la 2 1...1,5 0,5..0,8 2,5 .. 5 0,7...1,0 0,4...0,5 5,5..8,0 0,5..0,8 0,2..0,4 8,5..12 0,3..0,6 0,1..0,3
Strunjiraa interioari Adinciaea de aschiara t,an Pint la 2

2,5..5

5,5 I

10

0,8..1,0 0,5..0,8 0,6..0,8 0,6..0,6

0,4...0,6 I 0,3...0,5 J

Tsbelul 10.14 Avenaul p-tru s i n * j ire. * <bBro>a~

supl laantark ( H 0 ) , M B S B pl**t dln " rhurl * tla

hj . p o h U w .

U n g M u l de itao prinalpal

45
HtUriilul Sect iunaa corpului cuptului Diaaetrul piesei,ea pfni la

X | 90

Adlnciaea de apchie re t, aa, pina la

3.

Avansu 1 s, aa/rot

Otel carbon 16 x 25 de cat itate ofcel aliat pantru con* struct ii 20 x 30 ds aa? ini

40 60 100 si aai aara 40 60 100 pi aai aara 60 100 pi aai


aara

1,0...1.2 1.4...1.5 1.8...2.0 1,0...1,2 1.4...1.5 1.8...2.5 1.4...1.8 2.0...3.0 1,0- .1,4 1.4...1.8 2.0...2.4 1.0...1.4 1.5...1.8 2.0...2.8 1.5...2.0 2.0...3.5

1,0...1,2 1,3...1,5 1,0...1,2 1,4...2,0 1,2...1,6 1,6...2,5 1.0...1.4* 1.5...2.0 1.0...1.4 1.5...2.5 1.2...1.5 1.6...3.0

1,0...1,2 1.2...1.4 1.4...1.6 1,0...1,2 1.2...1.4 1.2...1.8 1.0...1.4 1.2...2.0 1,0...1,2 1.2...1.5 1.5...2.0 1,0...1,2 1.2...1.5 1.5...2.2 1,2...1,6 1,5...2,5

1,0...1,2 1,0...1,4 1.0...1,2 1,0...1,4 0,8...1,2 1,0...1,5 1,0...1,2 1,0...1,4 1,0...1,2 1,0...1,5 1,0...1,2

25 x 40
pi aai aaro

16 x 25

40 60 100 pi aai
aara

Fonti
20 x 30 L 25 x 40 ? i aai Bare

40 60 100 aai
aara

60 100 pi aai
Bara

1,2...1,5-

Pentru cu^itele cu corp de secfciune dreptunghiularai din oondi^ia de rezisten3 la incovoiere, se obfine relatia: F 2 = ----------6 L [N], (10.5)

In care Ra- este efortul unitar admisibil la incovoiere al materialului din care este CGnfecficnat corpul cutitului,in ti/nm ; b - lfffrimea secfiunii cufcLtului, in mm; h - m S^iwea secfiunii cu^itului, in mm; L -lungimea in console a cu^itului, in nm. Se reoomandfl L = l,5h. Pentru cuitele cu corp de sec^iune circularA, din aoelea^i condi^ii, se obtine:

d3 R_ 32 L

[N]!

(10.6)

in care d este diametrul seciunii drculare a oorpulul cu^JLtului. Fora principals de achiere se determine cu urmatoarea relatie:
X1

HB

ni

(10.7)

1 ,2

1,4
1,2

1,4

in care este un coeficient in funcfcie de materialul de pre lucrat de materialul sculei a^chietoare (tabelul 10.15); t i adincimea de achiere, in mm ; s - avansul de achiere, in mm/rot; x 1# y, - exponential adfnfHm-H i avansului die ayhiere (tabelul 10.21); HB - duritatea materialului de prelucrat; n, 1 exponential duri^atii materialului de prelucrat (tabelul 10 .22 ).
Tabalul 10.15 Valorila coeficientilor si Cg

1,2

1,5
1,2

Tipul cutitului

Materialul plrti i aschietoare a cut itulu i

Durita*-

Materialul da prelucrat Fonti si aliaje da cupru C4 63,5 51,4 88,2 88,2

1.4
1,2
Cutit normal
Cut it pontru cane Iara si petezare

ter ia Otel, otel aliat,alueiniu lului si aliaje da aluainiu de pre lucrat C4


HB

|
1,3 0,45 1,2 1,2

1,5
1,2

carburi aeta~ lice

Otel rapid si

< 170 > 170 < 170 > 170

279,0 35,7 344,2 44,2

0,027 0,027 0,031 0,031

1,5

0(el rapid si carburi aetalice

. din

5)
b al d/in

Bgalind intre ele pSr^ile din dreapta ale relafiilar (10.5) i (10.6) cu (10.7) i determinind pe MsM , se va ota^ine: pentru cu^ite cu carp de sec^iune dreptunghiula (figura 10.3):

imea ilui, aoe-

Fig. 10.3. Distanta in consol! a cutilului

347

8e

t * *

[mm/rot]

(10.8)

In cares h/L este raportul dintre inaltimea cutitulul fei lunjimea In ccnsolS a cu^tului; cind se lucreazS cu cubits de strung normale p da planat aoest raport are valoaraa h/L 1 1,00 . . . 0,5; - pentru cu^ite cu corp de secp.une circulars: H

J i
3 =

O.ld3^
CiIi.tXlHBni
[nm/rotj f f l j (10.9)

DacS se adopts pentru R ^ . ^ vaioarea R0 1 = 200 rela^iile (10.8) 1(10.9) vor lua forma: - pentru cuite de secfclune dreptunghiularS: M

a=
m V

3,33 h b ( 4) L i _

.{nm/rot],

(10.10)

pentru cu^ite cu corp de secLune circulars:

20cP
CtLt 1HB 1
[mm/rot], (10.111'

Valorl ale avansurilor obfcimite din forinulele (jiO.lO) i (10.11) vor trebui sS fie mai marl decit cele recomardate in tabele.

b. Verificarea avansului din punct de vedere al rezisben ^el plapu^ei din alia dur. In cazul strunjirii otelului necfilit, cu cufite cu unghi de atac principal x = 45 , aceastS ve rificare se va face cu forraulele : 8,3 C1' 8 s = ---------- , pentru R, > 600 t ' R, [ N/mm? (10.13)

348

In care: C este grosimea plAcu^oi din carburi metalioe, In j i i n ; Rn a rezisten^ de rupere la trac^iune a materlalulul de prelucrat:, in daN/mm ; t de afchiere.mm. Pentru alte valori ale unghiului de atac principal valori le avansurilor calculate cu formulele (10.12) si (10.13) trebu ie amplificate cu expreaia:

U , /X

(--- )

sin x

',

(10.14)

uraie: X, = 0,7 cind R, > 600 | N/mm2 ] ; X, = 0,87 cind R, 600 [ N/mm2 ] . Pentru prelucrarea fcntei , avansurile calculate cu formu' lele (10.12) (10.13) se mSresc prin inmulfirea cu urmatorii csoeficienti de corec^ie Ca : Fonta moale HB - 150 ...170 ! Cs | 3,2 ; Fonta cu duritate mi jlode HB = 180 ... 200 , Cs = 2,7 ; Fcnta durS HB = 210 ...230 , C5 = 2,4. c. Veri ficarea din punct de vedere alfor^ei arihrisede rezistesrfa mecanisnului de avans. Aceasta verificare se face canparind oomponenta axiaia a apasarii de a^chiere cu for^a admisa de mecanismul de avans, trecuta de obicei in cartea mainii -unelte. In cazul in care marimea for^ei admisa demecanismul de avans nu este trecuta in cartea mainii-unelte, ea se determina din mndi^ia de rezisten^S la incovoiere a dintelui pinionulvii cremalierei ( in cazul in care cSruciorul prime^te micarea de avans prin cuplul cinematic pinion-cremaliera ) sau din calcu lul urubului conducator la incovoiere longitudinal a i a piulifcei la presiune specifics ( in cazul in care cSruciorul primefte mifcarea de la cuplul cinematic furub conducator-piuli'ta) Cazul transmisiei mifcdrii de avcflns prin intenrodiul cuplului cinematic pinion - cremaliera este folosit la obfcinerea mic3rii de avans la strunjirea longitudinaia. In fig. 10.4 es te data schema for^elor ce actianeazfi asupra saniei longitudinale.

Fig-10-* Soh for^lor o* witlon* longitudinal*

Forta Q ce data de relatia:

act aneaz asupra

saniei longitudinale esta (10.15)

Q = F + ( F, + Fy ) H

[N ]

Punind oonditia Q < F (forfca tangential^ pe care o poate suporta dintele pinionului) se cibfcine:

F + M ( F, + F ) < Ft Luind n = 0,1; Fy = 0,4 F2 si Fx = 0,2 Fz rezultS:

(10.16)

Q = 0,34 F2 = 0,34 C4 t adicS:

X1 $
HB

Yi

< Ft

(10.17)

n
s=

0,34 C ^ L t ^ H B " 1

[nm/rot],

(10.18)

Calculul formei tangen^iale pe care o poate suporta dinte le se face cu relatia: Ft =


t c

m b y Raj

(10.19)

unde m este modulul pinionului cremalierei, in mm; y | coeficient de formS al dintelui, ale carui valori sint date in tabe lul 10.16; b - IStinvea dintelui pinionului, in mm; R t j I rezistan^a admisibilS la incovoiere a mater ialului pinionului in N/mm .
350

Tabelul

10.16 V a lo r il* o o a flo fa n t u lu id af o r m aad f i n t a l u ! "y"


y
a - 20 0,088 0,092 0,094 0,096 0,098 0,100 0,102 0,104 0,106 0,108 0,111 Nvaiirul da

din

r e la t ia <10.191
y j 15 | 0,101 0,104 0,106 0,108 0,110 0,113 0,115 0,117 0,119 0,122 0,124 l I I f I

23 25 27

14 15 16 17 16 19 20 21

0,075 0,078 0,081 0,084 0,086 0,088 0,090 0,092 0,094 0,097 0,099

30 34 38 43 50 60 75 100 150 300 paste 300

d.

tii piesei. L/D > 7.

AceastxL verificare se face numai

Verif icarea

avansului d i n p u n c t d e v e d e r e al rigidi p e n t r u p ie s e lungi

In calcule se va ine seama de sSqeata. d e incovoiere a piesei sub ac^iunea componentei radiale F y i a celei tangeniale Fz a apasdrii de achiere. Conponenta tangenial& Fz se determine cu formula (10.7), iar componenta radialS Fy se va determina cu formula:

Efe

Fy = Cg t 'HB1 1 2 sY2

[N ]

B 1 1o
0,114 0,118

Nualrul da dinti z

5 * 15

dinti z

0,122
0,126 0,0130 0,134 0,138 0,142 0,146 0,150 0,154

(10.20)

Coeficien^ii C4 si Cj sint valabili numai pentru oandi^iile date in tabelul 10.17; de eventualele modificSri se ine seama inmul'firxi valorile C4 i din tabel cu coeficienfcii de corecie K15 ... K19.

Prin coeficientul K15 se %ine seama de influenza propriet&^ilor materialului de prelucrat. Pentru oel laminat la cald, recqpt, normalizat i tratat termic ( imbunatatit) K15 = lf0 . Pentru aluminiu i siluminiji K1 5 = 0,20. Pentru duraluminiu, cu = 160 ... 340 N/nm ! K1 5 = 0,15 ... 0,4, iar pentru | j > 350 N/mm , K I 0,55. Prin coeficientul se %ine seama de influenza unghiului de atac principal (tabelul 10.17).

Tabelul 10.17 Otel S Unghlul da |" 11 -1 I U ateo prtri' otpal, gradi I

V a lo r fie o a e flo le n t u lu l *1 6
upoare Fonti H all* J* de oupru "> m ~ m ' m i 1 - v

Fy
Coaf ioiantul

K16 1,05 0,96 0,91 0,92


1,00
1,23 1,00 0,87

50 60 ! 75 90

0,98 1,03 1,08

1,00

1,08

1,63 0,71 0,54 0,44


1,00

0,77
0,70 U H

Prin coeficientul K 17 se ^ine seama d e influenza razei R 9 virfului cuitului. Valorile coeficientului IC,7 se determine cu expresiile d i n tabelul 10.18. Prin coeficientul K 18 se tine seama d e influenza unghiuiui d e degajare (tabelul 10.19) Prin coeficientul K 19 se tine seama d e influenza mSriaii uzurii (tabelul 1 0 .20 ).
Tabalul 10.18 Expreaiile pantru calculul coaf iciantului

Hatarialul supua praluorArf1

0(al carbon obipnuit, otel car bon da calitata o(al aliat. aluainiu, aliaja da nagnezlu
F

Fonti si aliaja de cupru

F, z

K17

<'-/250/1

(r/2)0 '3

(r/2)0 '07

Y (r/2)0'2

Observatie. r este raza la vfrf a cutituLui, mm.

Tabalul 10.19 Valor ila coaf Iciantului


1 Componente I fortei da I apchlere

Abaterea alrinii unghiului da dagajara


-8

j , grade

-6 1,075 1,30

-4 1,05 1,20

-2 1,025 1,10

0 1,0 1,0

2
0,975 0,93

4 0,95 0,85

J 0,925 0,78

e 0,90
0,72

1
I Componenta 1 fortei da

1,10 1,40

Tabalul 10.20 Valorila coeficientului ^ 0L , 0LC, Otel aliat pi fonti naleabili Mirimea uzurii hfl, mm, pe fate de apfzare 1 apchlere I u I ______ i L 0 1 0,5 0,93 0,52 1 1 1 1,0 0,96 0,65 1/5 0,98 0,82 2,0 1,0 1,0 0 0,81 0,33 1,0 l a g l o o Fonti cenupie cutitului 2,0 0,83 0,58 3,0 ipl 1 i M

352

x
pjL

In tabelul 10.21 sint dote valorile exponen&Llor x r, y t , y2, iar in tabelul 10.22 sint date valorile pentru expcneni ^ 2 *
Tabelul 10.21 Valorile ex p o n e n t H o r x ^ f y1 ^

Materialul de preluorat

Tipul cutitelor

Otel, otel eliet, | aagnaziu, aluainiu X1 1,0 1,0 *i 0,75 1,0 *2 0,9 1,2

de *2 0,75 1,75

Fonte ai aliaje

da

oupru

X1 1,0 1,0

ax r a
cu li u l u i

C ut ^ P*ntru c a n e t a r e
gi r e t e z a r e

Cut it nornel

*1 0,75 1,0

I 0,9 1,2

*2 0,75 0,75

Tabelul 10.22 Valorila exponent!lor iSri m i i Tipul sculei a;chietoare Tipul aaterialului de prelucrat Duritatea aatarialului da prelucrat n1 0,35 0,35 0,55 n2 2,1 2,0 1,3

Toate tipurila da cutite

Otal carbon obiynuit, HB 4 170 otel carbon de calitata oteluri aliate HB > 170 Fdntfi Toati gaaa da durititi

Rigiditatea piesei de prelucrat are o i n f l u e n t deosebit& asupra alegerii avansului. Incovoierea piesei in direcfcia rezultantei componentelor tangential^ i radial3. a ap&sSrii d e a chiere p o a t e d u c e la vibratii inadmisibile, iar incovoierea piesei in direc^ia oonponentei radiale Fy, duce la abateri d e formS geometries a piesei In cazul strunjirii, sdgeata maxima d e incovoiere a piesei se determina c u formulele: - p en t r u prinderea intre virfuri:

f = 48 E I

[ m m]

(10.21)

- pentru prinderea in universal i virful pSpu ii mobile:


l3

.
[ rant ]

-jls B
(10.22)

f - ---- 96 E I

353

- ptaiuru p n i u u v n F f - ----3 E I [ nm ] (10.23)

In rela^iile de " * * t sus s-au f4cut nota^iile: f sSgeata B inoovoiere, in m ; L - lungimea piesei jare se prelucreazA, in ran; E - modulul de elasticitate, in N/mm ; I -mcoientul de iner> frjp al sec^iunii piesei, I = 0,05 D I ran ; D -diametrul piese! de prelucrat, in ran; F - fora rezultantS, abtinutd prin ccofiunerea ocsnpanentei tangentiale i radiale a apffsfirl i la a^chiera (la strunjirea de degrofare) sau numai for^a radialfi de achiere (la strunjirea de finisare). Avansul ales trebuie s3 respecte urmatoarele condi^ii: 1 sSgeata ds incovoiere a piesei in di rocfria componentei radiale a apas&rii de achiere nu trebuie sfi dep3easc3 0,25 din cimpul de toleranta pentru prelucrarea piesei, la strunjirea de finisare; - sSgeata de incovoiere a piesei in direc^ia rezultanti oomponentelor Fz i F ale apfeSrii de a^chiere trebuie s fie, in func^ie de stahi 1itatea la vibra^ii a sisteraului i de ccndi'tiile tehnice pentru prelucrarea piesei, intre limitele 0,2 0,4 ran, in cazul strunjirii de degrofare i semifinisare. Verificarea avansului dup3 sSgeata de incovoiere in direc^ia rezultantei cxmponentelor Fz i Fy ale aj&siiii d de a^chiere se face in cazul strunjirilor de degrofare fi semifinisare. Rezultanta se determine cu formula: F -

(Ps)2 + (Py)2

[N ]

(10.25)

Pentru calcule aproximative se poate lua cu o precizie sufucienta pentru practicfi: F - 1,1 Fz [N ] (10.26)

Xntroducind in expresiile (10.21), (10.22), (10.23) valoa rea fortei i inind cont de recomandSrile de mai sus referitoare la valoarea sagefcii, se abin o serie de ecua^ii, care se vor rezolva in raport cu s. 1 In tabelul 10.23 sint date expresiile lui s obtinute In urroa rezolvfirii sistemelor de ecua^ii.

Tabalul 10.23

E x p r a a iila a v a n a u r il o r In fu n a t la d ar t g id lla t a ap ia a a i

e. Verificarea rinKiniin moment de torsiune admis de meca nisraul mic3rii principale a m a y ni-i-nm*!to| Aceasta verificare se face numai pentru secLuni mari ale apchiei, cu formula: 2
Fz D - ---------1000

[Nm]

(10.26)

in care: D este diametrul de achiere, in mu; Fz * ccrapcnenta Fz a formei de a chiere,in N. Dublul moment de torsiune, calculat cu formula (10.26) trebuie s& nu depd q c s Sl valoarea dublului moment de torsiune ce poate fi realizat la ma ina-unealt& respective, care se deter mine cu relatia: 2 Mj a 19500 N. rj --------: ----n IN m ] (10.27)

in care : N H este puterea motorului ma inii-unelte , in kW ; n - tura^ia arborelui principal , in rot/min ; | - randamentul maginii-unelte (0,85*0,95). Verificarea dublului moment de torsiune admis de meoanismul mi^c&rii principale se va face dup& calcularea vitozei da a^chiere i deci dupd adoptarea turafiei pentru arborele prin cipal.

- oolitatea prescrisA suprafetei preluarata este ; principal car e deterrainA mSrijnea avansului la trunjii^^r*r' 4 nisare. Valoarea avansului in func^ie de rugozitataa da *1*^' fata p r e s c r ls d , se determine c u formula: S6
Cj j R , r | m ]

Avansul alas pentru strunjirea da finisare se verifXr* 3

U 0 i28)

in care s este un coeficient ce depinde de unghiul de principal x t 5 / e6-expanent al rugozit&tii i al razei oordare la virf a sculei ; Ra - rugozitatea,in /xm ; r - raza I
v i r f ,in inm.

Valorile coeficientului CjR i ale sint date in tabelul 10*24.


Tabalul 10.24 Valor ila coeficientului Unghiul de atac principal ( unghiul da atao aecundar 45<45> 70(20) 90(5) | j

exponentilor e 5

exponentilor e^ pi 51

a
CSR 0,0909 0,0899 0,0893 *5 0,487 0,509 0,597 |
0,528 0,463 0,297 1

abelul 10.25 Formulate pantru determinarea avansului In funcie da rigiditatea pieai

prindere a
piesei

Procadaul da

Falul prelucririi Strunjira da finisara Expraaiila da calcul ala avansului

1 Intro vfrfurf

'.*

V
.. ? / _ . * *

If

1 H 1 _

I In universal I pi vfrful pipu1 pii mobji

ii
M \

iffpfe.

slsl 1 1 8
i '15 E ! * ( )

I in unlvera&L

I mm/rot I

356

Din cartea nia^inii-unalt e , se va aleg* avansul imdiat iiv* ferior oalui calculat cu formula 10.28. La strunjirea de finisare a pieselor lungi ( L/D > 7 ) m face i verificarea avansului din punct de vedere al riglditAii piesei . Pentru verificare se aplicA fonnulele (10.21), (10.22), (10.23) in care se va inlocui valoarea lui F cu H In tabelul 10.25 sint date expresiile lui s. In practica proiectSrii proceselor tehnologioe, pentru strunjirea de finisare se folosesc 9 normative pentru alegera avansului in funcie de calitatea suprafetelor prelucrate sau in func^ie de precizia impusa ri-imfingimrH respective. In tabe lele 10.26 i 10.27 sint date valorile avansului, pentru strun jirea de finisare, in funcfcie de calitatea impusA suprafe^ei de prelucrat. In tabelul 10.27 sint date avansurile pentru strunjirea interioarfi de finisare, in funcfcie de clasa de precizie inpusft alezajului de prelucrat. In tabelul 10.28 sint date valorile avansurilor pentru strunjirea d e finisare a aliajelor de aluminiu, in func^ie de calitatea suprafe^ei .

Tabelul 10.26 Avanaul s aaxia adiis da rugozitataa aqprafatai Unghiurile da atac ala cu*itului
X = 45

Rugozitataa suprafa^ei V * 1/6 3,2 6,3 12,5 25 50 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50 0,5 0,07 0,11 0,15 0,21 0,30 0,42 0,08 0,11 0,16 0,23 0,33 0,47 0,09 0,14 0,21 0,32 0,49 0,79 1.0 . 0,11 0,16 0,22 0,31 0,43 0,61 I | 0,11 0,16 0,22 0,32 0,46 0,65 0,11 0,17 0,26 0,40 0,61 0,92

Raza
1,5 0,14 0,19 0,27 0,38 0,53 0,75 0,13 0,19 0,27 0,39 0,55 0,79 0,13 0,20 0,30 0,45 0,68 1,04

la vlrf
2,0 0,16 0,23 0,32 0,44 0,62 0,88 0,15 0,22 0,31 0,44 0,63 0,90
* 0,14

r, aa
2,5 0,18 0,25 0,36 0,50 0,70 0,99 0,17 0,24 0,35 0,49 0,70 1,00 0,15 0,23 0,35 0,52 0,80 1,21 3,0 0,20 0,28 0,39 0,55 0,77 1,09 0,18 0,27 0,38 0,54 0,76 1,09 0,16 0,24 0,37 0,55 0,84 1,27

XiB 45

X = 45 X= 45

l 45
" I *5

0,21 0,32 0,49 0,74 1,13

357

__ H E R tru n j l r i In te r io a r i da f u i Ta b a lu l 10.27 V a ^ J * ^ ^ E T o u p l * * * *
Avenaul R u g o i 1t a t a a uprf(al prelucrata 1a* j aa Hatarialul da pralucrat

**

-BM

U* lt #

**1 r * l 3

a 0,5 0,4...0,55 0,25...0,40 0,20...0,30 0,15...0,25 0,11...0,18 0,10...0,15

a , a a / r o t , p e n t r u r a s a la virf outttulut, r

1,0 0,55...0,65 0,40.I.0,50 0,30...0,45 0,20..~.0,AO 0,14...0,24 0,14...0,20

1,5

l|

0,65...0,70 I 0,50 0,35...0,50 0,30...0,50 0,16...0,28 0,15...0,30

Otel

3,2

F o n t ! pi e l i * a j a d a ct*>ru

Otal 1,6 Fonti pi a l i a j a d a cupru


Otal

0/8

Fonti pi a l i * a j a d a cupru

Tabalul 10.28 AvanaurI pantru atrunjlraa da finiaara. Intarioari fi axtarioari a al iajalor da aluainiu I AdTnciaaa da apchiara Raza da vTrf a % cutitului r,aa <1 0,5... 1,0 Muchis supli*
nentari dt

<5 > 2 * 1,5

< 3 > 1,0

apchisra
X f0

I Rugozitataa suprafetei 1 da pralucrat Rf l , fm I Material Tipul prelu1 da pre- erar ii I lucrat

25

12,5

6,3

3,2

1,6

6,3-3,2

Avansul s, mm/rot

Strunjire exI Aluainiu terioari 0,4-0,7 Strunjira in* terioari 0,3-0,6 Strunjire ex* I Duratu- terioari 0,6-0,9 1 ainiu Strunjira in ter ioari 0,5-0,8

0,2-0,4 0,1-0,15 0,06-0,10 0,05-0,06 0,1-0,3 0,06-0,1 0,04-0,05 0,03-0,04 0,3-0,6 0,25-0,3 0,12-tt,15 0,07-0,10 0,2-0,5 0,2-0,25 0,07-0,10 0,05-0,06

0,5*0,8

0,6*0,1

10.7. DETERMINAREA VTTEZEI DE ASCHIERE

In cazul strunjirii longitudinale, viteza da achiere poa te fi exprimatA cu relatia: v B ----------------Yv HB n j| t s |

Si

[m/min] (10.29)

200

in care: Cv este un coeficient care depinde de caracteristidle materialului care se prelucreazd i ale roaterialului scailei achietoare (tabelul 10.30) ; T - durabilitatea sculei acfaietoare, in min. (tabelul 10.3) ; m - expanentul duratailit&tii (tabe lul 10.29) ; t - adindmea de achiere, in ran ; s - avansul de achiere, in mm/rot; KB - duritatea roaterialului de prelu crat, in unitaL Brinell; yv - exponentii ariindmii de achiere, avansului (tabelul10.30); n I expcrientul durit&^ii roaterialului supus prelucrarii;k- .. - diferi^i coeficienti care in cont de condi^iile diferite de lucru in comparable cu cele considerate.
Tabelul 10.29 Valorile exponantuluf durabilitatif iHaterialul da prelucrat Tipul sculei Hatarialul pirtii apchietoare Carburi aatalice Grupe da utilizare K Cut ft normal, cu ricire cut it da atrunjit plan, cutit da strunjit firl ricire interior Cutit da canelat pi retezet cu ricire firi ricire 0,125 0,25 0,25 0,2 0,15 0,15 0,15 0,15 Grupa da utilizare P 0,125 -

Otal pi fonti aleabili

Fonti i

Cutit noraal, cutit da strun jit plan, out it firi ricire da strunjit interior Cutit da canelat pi retazat flri ricire

o.t
4

0,2

0,15

0,2

Tabelul 10.29 (ocntinuan1 ,

iMalerialul Id* preluera t Tipul soulei

Hatarialul pirtit epcMetoara Condifi ila Otel rapid Carburi atalioa Grupa da utHtzara | 0,2 0,3 -9 0,15 0,33 Grupa de utilizara I

I Al iaje da 1 oupru

cu pi firi Cut ite da toata tipurila ricire

0,15 0,3

cu pi firi Cutite da I Aliaje da I aluainlu pt toata tipurila ricire 1 aagnaziu Cut it noraal I Aliaja I raziatante 1 la taapeCutit da ratazat 1 Aliaja da 1 titan cu 1 ^ - 100
1 N/nwr

9 9
0,29 0,33

Prelucrare discontinui Prelucrare continui Prelucrare continui Pralucrara continui s0,08...0,4 /rot pi t 1 ... 4 M

0,19 s . -

Cut it normal

0,33

Tabelul 10.30 Valorile coef icientului Cy |i ale exponantilor

fi Yy

I Materialul j pirtii 1 apchietoare I a sculei

Materialul da prelucrat

Avansul s, fn m/rot Cv

Condi t H Cu ricire xv

da

prelucrare Firi ricira Cv

1o o 1KW

I
j 0(el rapid I pantru scule

Otel, aliaje da Al pf Mg Font! M l e a b U l Font! cenupia pi aliaje da cupru

s s s s

< 0,25 > 0,25 0,25 >0,25

96,2 60,8 55,4 *7,4 -

0,33 0,66 0,25 0,50 .

52,5 42,0

0,25 0,25 0,20 0,20 0,15 0,15

0,50 0,66 0,40 0,40 0,30 0,40

0,20 0,20 -

*4,5
34,2

42,6

Sen if inisare Degropare

--------------

r'* 32,4

360

Tabalul 10.30 (continuere)

Mater lalul P*rtll apchietoare

Materialul da

Avanaul aa/rot 1

Condlttl Cu riolre *v 0,15 0,22 0,22 1

de prelucrara FArft rioire cv \ V I 1 1 1 ^$2 j 126 112 0,22 0,22 1 n 0,06 | l I

Aliaje reziatente Diacontlnuu la teaperaturi metalica din grupa de uti* lizare KAO Fonte pi aliaje de oupru Aliaje reziatente le teaperatirA Aliaje de titan Rf f i a 1000 N/na Carburi aetalice din Ofcel, aliaje de grupa de ut i- Al pi Mg lizare P10 1 0,3 a I 0,3 a 1 0,3 a > 0,3 8*0,08..| ... M aa/rot

20,5 133 123

0,45 0,40 0,50 0,69 1,50

0,40 0,50
-

102 0,25 74,6 0,25 * ' f tI

0,3

s < 0,3 257 a - 0,3.. ..0,75 294 a > 0,75 285 -

0,18 0,18 0,18 -

0,20 0,35 0,45

242 267 259 190

0,18 0,18 0,18 | 0,20

0,20 0,35 0,45 0,25

Aliaje reziatente Strunj ire la teoperaturi continui


- ......

Valorile expanentului n i ale coefiden^ilor k l. .k9 sint date mai jos. Valorile exponentului durit&tii materialului de prelucrat n sint ura&toarele: - pentru oel carbon cu HB 130 n = 1,0 - pentru oel carbon cu HB > 130 n = 1,75 - pentru oel aliat, fonts i aliaje de Cu n S 1,5 - pentru oteluri refractare n = 0. Prin coeficientul k1 se tine seama de influenza sectiunii transversale a cufitului :

k, = ( --- - ). 20x30

(10.30)
2

in care s q este suprafa^a sectiunii transversale, in m m; I coeficientul in funcfcie de materialul prelucrat. Pentru oel | = 0,08 iar pentru fonts i pentru neferoase | = 0,04. Prin coeficientul 3^ se tins seama de influenza unghiului de atac principal:
45 p

3% - ( ---)

(10.31)

X
361

In care: p - este u n exponent in func^ie d e natural m a t e r i a l u ^ d e prelucrat. Pentru oel I aluminiu i aliaje d e magneziu H H lucrate c u scule d i n oel rapid p 3 0 ,6 , iar pentru cele prei^ crate cu carburi metal ice grupa d e utilizare P i M , p = * 0,3 Pentru prelucrarea fantei c u scule d i n oel rapid a tutur^l metalelor cu carburi metalice d i n grupa d e u t i lizare K I 1 1 0,45.
P r in c o e f ic ie n t u l k 3 se in e seama de in f lu e n z a u n g h iu l^ t A i^ u l u i se cu n d a r | ! : a '09 ( ---------- ) r

k3 -

p e n tru % ,

* 0

(10,32)

X 1
I n c a re : a = 10 p e n tru s c u le d in o e l r a p id i a 1 15 pentru s c u le a n n a te c u p ld c u ^ e d u re . P r in c o e f ic ie n t u l k 4 se in e seama d e in f lu e n z a r a z e i <Je r a c o r d a r e a v i r f u l u i c u i t u lu i : r

/1
' (10.33)

( ) 2

in care : /i este un exponent funcfcie de tipul p r e l u c r a r i i i ds materialul de prelucrat . Pentru prelucrarea d e d e g ro a re ^ I 0,1 ; pentru prelucrarea de finisare a otelului i a a lia je lo r de aluminiu i magneziu / z = 0,2; pentru prelucrarea d e fin is a re a fontei i a aliajelor de cupru, fi = 0,08. Prin coeficientul (tabelul 10.31) se %in& seama de in fluenza materialului din care este ccnfec^icnatd p a rte a a rc h ie toare a sculei.
Tabelul 10.31 Valorilt coeficiantului 1 Materialul de prelucrat Toate materialele Fonts pi materiale dura Materialul p&rfii apchietoere a sculei Otal rapid K40 K30 K10 P30 P20 P10 P01 Valoarea coeficientului k5 1,0 0,83 1,00 1,32 0,7 0,85 1,0 1,5

Prelucrarea otelului I

___

362

Prin coeficientul k* ( tabelul 10.32) se terialul d e prelucrat.


Tabelul 10.32 Velorile coef iciantului raj Materialul de prelucrat Otel carbon : continut da C < 0,6X continut da C > 0,6X Otel pentru autonate Otel aliat cu Cr; otal Cr-Ni; otel Cr-V; otel Cr-Ni-V; otel aliat cu Ni; otel Ni-Mo; otel Cr-N1_Mo; otel Cr-Mo-V; otel allat cu Ho; otel Cr-Mo;otel Cr-Hl-Ko.

n e seama d e ma

-------------Valorile coeflotentulul 1,0 0,85 1,2 1,1

Otel Mn; otel Cr-Kn; otel Cr-Mn-Mo; otel Cr-Hn*Ti; otel Cr~Si; otel Cr-Si-Mo; otel Cr-Ni-W; otel Cr-Mo-Al; otel Cr-Al Otel aliat cu Cr pi U Otel rapid de soule,slab pi Tnalt aliat, otel da supape pi otel inoxidabil Fontd cenupie,fonti maleabilS pi aliaje de cupru Aluminu pi siluonniU Duralurainiu: R_ * 250 X/mi^ R= 350 N/auaf R" > 350 U / m r Electron Rn = 160 N/mro^

0,9 0,75 0,65 1,0 5,0 6,0 5.0 4.0 6,5

Prin coeficientul 3^ se ine seama de m o riu l de obtinere a semifabricatelor : - pentru materiale laminate la rece k^ = * 1,12 - pentru materiale laminate la cald, normal aza t e i tratate termic (imbunata^ite) " k 7 = 1,0 - pentru materiale recoapte * = 0,9 Prin coeficientul kg se %ine seama de starea stratului superficial al semifabricatului: - pentru oel fara tender - pentru oel cu funder kg = 0,9 - pentru f cnta cu crusta
kg = 1,0 *8 = 1 / 0

- pentru fonta cu crusta cu duritatea HB = 160


^ 8 53 0 / 7 ,
j

- pentru fonta cu crusta cu duritatea HB = 160 . . . 200

^ =

0,8

- pentru fonta cu crusta cu duritatea HB > 200 kg 0,9

363

Prin coaficiantul k* sa ^ine seama de forma degajare: - pentru forma planA k, - pentru forma oancavi - I pentru faa de degajare cu fa$et& I H 1 pentru formft planA cu unghi da degajare negativ (y ** -5 111 * 10) i I a 5 111 12 H I II
Tabelul 10.33 Cof(ciin(H d> corectle mi vitoal dm ichiir la atrunjirea inurj. j Diaaetrul giurii oara aa i strunjepte,Ba,pTni la: | Coeficientul da coreotie

50 0,70

70 0,75

150 0,80

250 0,85

300 0,90

<00 1,0

In cazul strunjirii suprafetelor interioare viteza de H chiere se reduce , coeficien^ii de oorecfcie fiind day. 8 tabelul 10.33. In cazul strunjirii frcntale (planare) (tabelul 10.34),vi* teza d e a chiere variazd intre vBax i vBin . Pentru calculul regimului de a chiere se ia valoarea maxiima a vitezei de a$ chiere, in cazul cind 0,8 < d/D < 1. In cazul cind 0 < d/t) < 0,8 , coeficienii de corecfcieai vitezei d e a^chiere se determine din tabelul 10.34 in funcfift d e schema d e lucru a. cufcLtului (fig. 10.5).

Tabelul 10.34 Coaffcientii da corectie al vitazai da aidiiart la strunjirea frontali .... Tipul cutitului -

Cu(it normal ?nco~ Cutit de planat Cut it * S S Cutit normal Raportul (f i9.10.5,d) dreptCfig.10.5,a) voiat (fig.10.5,b) (fig.10.5,c) dintre diaroetr l ------------- ------------------- ---------Valorile ungiului da atac principal pi secundar minim pi cel aa: n ----------------r=100 ...'1^ x 1 10 ... 15 d/D X = 45 X 3 X t * 45 S i i o o ly - 10 Valorile coaficientilor de corecfie 1/43 1/30 1,185 1,09 1,045 1/42 1,19 1,095 1,01 0,975 1,83 1,70 1,56 1,45 1,39 ______ ! 1.'*

o,#>

0,88 0,*^ 1

364

Fig. 10.5. Metode de prelucrare a suprafetelor frontale

Puterea efectivfi la strunjire se calculeazfi cu relatia Na = Fj v/ 6000 [kW], in care for^a principals F, se ia in daN, iar v - in m/min.

10.8. REEIMURI DE ASCHIERE UTUJZIND PLAOJTE MINERALD CERAMICE Datorita caracteristicilor fizice, ca duritate ridicata la cald, rezisten^a mare la uzura, stabilitate chimica , cufcitele cu plficu^e mineralo-oeramice din oxid de aluminiu permit utilizarea la strunjirea fantelor i o^elurilor a unor viteze de a chiere mai mari decit cele folosite la scule armate cu piacufce din carburi metalice. PlScu^ele ceramice se utilizeazS la a chierea metal el or aproxiioativ din anul 1957. Avantajele sculelor cu plScu^e din oxid de aluminiu sint: duritate superioarfi metalelor i unor carburi, rezisten^a mecanicS a oxidului de aluminiu sinterizat rSmine nemodificata la temperaturi ridicate, alumina, este complet stabiia la coroziune i mai ales la oxidare, metalele umezesc puin suprafa^a aluminei sinterizate i din acest motiv nu pot forma o faza mixta oxid-metal intre muchia eujchietoare i metalul prelucrat, coeficient de frecare redus intre piesa de prelucrat i placufca ceramica, oeea ce face ca durabilitatea acestora sa fie mai ma re, iar consumul de 6nergie mai mic cu cca. 20% . Ia avantajele tehnice enumerate se adauga fi eficien^a econanica sporita, deoarece costul piacu^elor din oxid de aluminiu este mult mai re dus decit al celor din aliaje dure.

Ca deasavantaje ale utllizaril placufcelor ceramice din AljOj se mentianeazS : neoesitatea ca granula^ia roaterialului ceramic s& fie micA ?i uniform* ! prelucrarea b& se facft &r& ^ocuri mecanice I plScufele trebuie fixate putemic In suport pentru a se prelucra microvariatiile dimensicnale ale piesei; unghiurile de degajare ale sculelor se aleg astfel inclt H transforme forfcele active, pe cit posibil in oompresiune, deoa rece rezistena la incovoiere a roaterialului piacufcei este mica. Principal ele caracteristici fizico-mecanice ale unor roateriale pentru scule sint prezentate in tabelul 10.35.

Tabelul 10.35 Caracteriaticfla unor aattrlaU pentru eoule Nicrolit corindonlo VK80 Duritatea Rockwell A 93 Reziatenta la Incovoiere (N/mm 1 450 Rezittenta la coopresiune (N/aa ) 5000 Tenacitatee la ropu (^C), 1200 Greutatea specificl(g/ca ) 3,96 Conductivitatea tannic! (caI /ca.s C) 0,042 Coeficientul da dilatatle teraici x 10'(C) 200 ... 800 C 85 88 1300 3300 850 14,4 0,14 60 Aliaje dure T15K6 90 1100 4000 850 11,1 0,065 50 T60K6 91 900 4000 900 8 Otel rapid 83 3700 3800 600 8,8 0,05

Caracteristica

Plficufcele achietoare ceramice se fabrics fie dintr-un amestec de o d d de aluminiu Zr02 , MgO etc. supus sinterizSrii, fie din cerme^i (care sint materiale ceramice sinterizate, constituite dintr-o fazS formats din carburS metalicS i una cera mics ) sau din nitrur& de siliciu (SijN4) i amestec cu oxid de ziconiu, aluminiu sau itriu. Din prima grupS, obtinuta prin sinterizarea amestecurilor de A1203 , Zr02 , MgO etc., fac parte plScu^eles TM-332; VO-13; VS-75 (URSS) ; SN.56; SN.60; SN.80 ; Widalox D , AC 5 (R.F.G.); GC 620 (Suedia) ; LXA; W80; CX3; Cl ; NPC-M1; (Japonia) ; DISAL 100; DISAL 210/220 (Cehoslovacia); V-34; V-44; K060 (SUA). Din grupa a doua, obtinuta prin sinterizarea amestecurilor formate din A1203, Zr02 i carburi de titan, wolfram etc., fac parte piacufcele : CMT-20 (cortinit); V-3; VOK-63 (0R9S); Widolax - R ; SHT-1; SH-1; SH-20; GC-650; (Suedia) s DC-21; NB 905; NB90M; HC-2; NPC-A2 (Japlonia); DISAL 300 (CEHOSLOVACIA); V-32; Ger Max 460 K090 (SUA).

Ta b e lu l 10.36 Kacooandari p a n tru alagaraa t i p u l u i de p ia c u ta a in e r a lo f ceraaica 1 M a te ria lu l p r e lu c r a t D u rita te a de Fonta cenupie Fonta I HGICQU1lO baI I a s e m ifin is a re Harca pi Scutei recomandate p en tru p re lu c ra re de f i n i s a r e Fin4

HB 1 4 3 . . . HB 289 HB 1 6 3 . . . HB 269 HB 1 7 0 . . . HB 369

VO -13; tfS; TM - 332. V - 3 ; V 0 -1 3 ; VS. VS; V - 3 ; V 0 - 13 V0K-60; c o r t i n i t ; V -3

V 0 -1 3 ; VS; TM - 332. VS; V 0 -1 3 ; V -3 V - 3 ; s i l i n i t - R ; VS; VO-13 V0K-60; c o r t i n i t ; V - 3

VO-13; VS; TM - 332 VD-t3; VS VS; V-3; VO-13 VOK-60; c o r t i n i t ; V-3 JJ3

Fonta dura feel uz ge neral pen1 t r u con stru ct ii I STAS 500/2-

HB 4 0 0 . . . HB 650

HB 1 6 0 . . . HB 229

V 0 - 13; V S ; TM - 332

V O -13; VS; TM - 332

VO-13; VS; TM I 332

I 80 1 O te lu ri
a lia te O t e lu r i carbon de c a lita te HB 1 7 9 . . . HB 229 V 0 -13; VS; TM - 332 V O -13; VS; TM

- 332

VO-13; VS; TM [ 332 VS; VO-13; Vac-60; s i l i n i t j

aHB 2 2 9 . . . HB 380

V - 3 ; V 0 K -6 0 ; VS; VO-13

VS; VO-13; V0K-60; s i l i n i t I R

STAS 880-80 HRC 36...HRC 48


O t e lu r i V0K-60 ; c o r t i n i t c o r t i n i t ; VOK- 6O V0K-60; c o r t i n i t ; V - 3 ; VOK-71 V -3 ; c o r t i n i t V0K-60; V - 3 ; c o r t i n i t

V0K-60; V-3; c o r t i n i t
VQK-60; c o r t i n i t VOK- 6O ; V -3 ; VOC-71; c o r t i n i t V -3 ; c o rtin it

de
ceaentare

HRC 48...HRC 56 HRC 57...HRC 64

V0K-60; V-3; c o r t i n i t V0K-60; V-3; c o r t i n i t ; VOC-71 V-3; c o r t i n i t

A lia je cupru

de

HB 60... HB 120

I A l i a j e de 1 nichel

S ilin it -

R; c o r t i n i t

S ilin it -

R; c o r t i n i t

S i l i n i t j R; c o r t i n i t

Din grupa a treia , abfcLnutA prin sinteriaarea lor din nitrurfl de silidu (SijNJ , oxid de zirooniu , itriu, oxid de aluminiu fac parte pltoutele a 8ilinit-R (u^c? SL-10 0 (R.F.G.); cc 680 (Suedia); Chion 3000; Quantum 5oooVj (SUA); SX4; SP4 (Japcnia). Reconareiarile privind alegerea pldcu^elor mineralo-cerami oe fabricate in URSS sint date in tabelul 10.36. Principalele forme ale plScufcelor corindonioe zcnovitovnl sint prezentate in fig. 10.6. Alegerea formei pl&cuei se in func^ie de tipul preluerSrii, capacitatea de funckicj^ fiind apreciatd prin puncte, conform indica^iilor din tabelul 10.37. Parametrii geometrici ai tSiului i regimil de lucry^ , cuLte annate cu plScu^e ceramice sint da^i in tabelul 10.30

I l_LJ

Rl H i I t
i n i O H
l o

<

4
2

m - I

b b ii

i i^i s

1
LLJajj <
7

I^J
8

dr
Triunghiulara

m
10

Fig. 10.6. Forae de plicute apchietoare corindonice


Tabelul 10.37 Aiegera foraei pllcutti aineralo-ceraaice Forma Tipul prelucrlrii Pitrati
de

pi Scute i Roabici Rotund!

Capacitatea Strunjire fini Strunjire de finisare: ~ firi pocuri - cu pocuri Strunjire de semifinisare 5 5 2 3 5 5 4 5

functionare
5 5 3

4 | 4 5 4

La a^chierea cu scule annate cu pl&cu^e ceramice, ma$inaunealtxL trebuie sa fie rigidS pentru a inl&tura influenza defavorabilS mult mai putemicS in acest caz a v ib r a ^ iilo r , sfi aibA posibilitatea realizSrii unor tura^ii ridicate corespunaitoar* I vitezelor de achiere recomandate i s3 dispunS de o, putar* suficientS a motorului de ac^ionare.
368

Tabelul 10.38 lagliuri eta Mo h f t r t pi parattrii

V * s-e
*iU Ue Materialul prelucrat 0}al construojll Otal oalit Fonti oenufte Fonti durl Bronx Mstarlals plastics

fchicra ou utarlal* ocraioi

itrie l a i sculei perttru

I (N/aa2) sau HB

Avansul s Viteza ds ayefaiere aa/rot v, a/a in degrofare fInisara

llnghiurl (trade)

later ialul apch istor

Rn-400..1200 0,05..0,4 550...200 700..260 5...8 -5...12 ox id ds Al 60 HRC 0,05. .0,4 100 I n 5...6 -5...0 carast

Ifl
Lui cu

180..250 HB 0,08..0,8 450...260 700..450 5...6 -5...0 oxid de Al ptnl la 500 HB 0,08..0,6 250...50 350...50 5...6
-

-5

oeraet oxid de Al 1
oxid ds Al
-

peste 80 HB 0,05..0,2
-

400..600 5...8 0..., 200..400 5...8 0...1

0,1...0,5

Pl&cu^ele a chietoar din o d d d e aluminiu sint produse in mod obi nuit in diferite Xori, sub diferite denuniri ca: Tta-332 (URSS); SPK si Widalox (RFG); Ceroc (Franta); Sintox (Anglia); STUPALOX (8UA) etc. In tabelele 10.39 ... 10.41 sint dafci parametrii reginolui de a chiere reoomandai pentru pljfcraitftle fabricate d e firroa Norton pentru plScu^ele SPK (RDG) i r e ^ e c t i v pentru pltoi^ele | fabricate in URSS. In cazul prelucrarii cu pLdcu^e nineralo-oeramice alegerea vitezei de a^chiere este nai puin dependents de natura opera^iei d e degrofare sau finisare decit in caz ul lutilizfirii altor materiale pentru partea a chietoare a sculei. Viteza de a chiere este in p r i m l rind o func^ie d e propriet^tile fizico-mecanice ale materialului d e a^chiat. In tabelele 10.42 ... 10.45 se da u vitezele d e a^chiere recoinardate pentru prelucrarea fontelor si a^elurilor cu plScut^e din materiale oxido-cerandce (A120 3) i cartddo-oeramioe (A120 3 + WC) , f&r& rScire.
Tebelul 10.39 Regiiuri de apchlere la strunjire ou acula prevazuta cu plSout* corindonioa (dupS f inaa Horton) Materialul pralucrat Bronx Fonti 'Viteza da apchlere Avansul a, as/rot v, m/nin 195 90 100 75 180 285 270 460 0,25 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
0,3 0,3

Adlnciasa da a^chiera t, |fp


3,18

3,W

3, 1a

Otal SAE 4140

3.18 4,6 3,18 6,35 3,18

4 4

.v o l .t

369

Tabalul TO.40 tagtar I m M B n atrunj <raa nu n u n ptioit* nrindnlM ttyi M C


1 ArfYnotaaa t . Ml 1 Avanaul *alul praluorirt J a, M / r o t

Forma pi Acutaf patrit 1

laia

vtrfuluf

Oigrofart

I 0,3...0,6

3,6 ( M X . It)

carc
PlnlurM
I 0,2...0,4
CCA.

roab 75 roab 80

i,2 I M ; 2,0; 2,5;

3,0

1,0

triunghl vaparaa caro triunghl pltTAt

p s tn t

0,8 I 1,2; 1,6;

0,2x20 0,09x20

firm

StrunJ fra I 0,1...0^

CC4.

1,0

0,4;

1,2

0,8;

Tibtlul 10.42 V l u da apcfciara rtocaanchta la atrunjiraa font#lor ou MtcriiU * OiTMiot ( Alj Oj) 1 Motarialul da pratuorat Our itataa HB 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 Vitaza da apchiara Dagropara 450 350 275 200 150 100 75 50 30 20

ok I da

Finitara 700 550 450 350 250 175 125 75 50 30

Font# oanupia I Font! ou grafit J nodular

Fonta dura

Vitezele de a^chiere din tabelul 10.45 , vor fi amp! ificate d e coefid en ti i de corecfie care %in ccnt d e durahilitateil sculei (Ky), de tipul prelucrSrii (K^J si d e probabilitabM lucrului fSirS. defecte in prelucrfiri p e magini unelte automatizate sau cu comanda numerica (Kd) :

v - VT * ^ V

Kd

(10.34)

Valorile coeficienfcilar de oorec^ie sint date in tabelela 10.46 i 10.47. Fortele de ayhiere la strunjirea cu pltoi^e mineralo-ceramice se determinS cu relatia:
P ' - r*

cPMtyttc

f - 'r x . y . x C

r * * T *

(10.35)
x FXtYli

Valorile coeficien^ilor cr^ytM fi y Fxyt sint date in tabelul 10.48


370

a expcnen^ilor

7 * 8 7

T a b e lu l 10.41 R e g in u r i da apchlere l a s t r u n ji r e a cu p lic u t e eineralo-cerM rice fabricate i in tosta U.ft.S.S

H a te ria lu l p re lu c ra t

T ip u l p r e lu c r a r ii

T ip u l plaSuei v . m/nin

Parametrii ragiaului da aschiara


a. nun/nin

F on ta c e n u p ie HB 170 . . . 240

S t r u n j i r e de f i n i sere S t r u n j i r e de semi f in i s a r e S t r u n j i r e de f i n i sere S t r u n j i r e de semi f in i s e r e S t r u n j i r e de f in i sere S t r u n j i r e de semi f in i s e r e S tru n jire sere

F on ta Ba l e abi la HB 180 . . . 270

Fonta d u ra HB 4 0 0 . . . 650

O t e l de uz g e n e ra l p e n t r u co n s tru ct i i STAS 500/280;HB 229

S tru n jire f in i s e r e

I p r l g c r

is ia i j Tipul p r e lu c r ir ii

T tpul plkutt

l^iraMlrU

<b

i m

| O t e l carb on dm c a l i t a t e HB 229 . . . 380 | S t r u n j i r e de seiai| f i n i sere ------------ --------------O t e l u r i c S - S t r u n j i r e de f i n i l i t e cu sare HfcC 3 6 . . . I ...4 8 S t r u n j i r e de se m ifin is a re I HRC 4 8 . . . 5 7 S t r u n j i r e de f i n i sare S t r u n j i r e de f i n i sare

------------------------- ------------------------c. -------------------------- 1 S t r u n j i r e de f i n i sare V O -13; v a c -6 0 ; V W -6 3 ; VOK-71

M 1 nqi^ in
900 . . . TOO
----------------------------

0*10 *>. o .io

OUT-20

200 . . . S00 - | ' i

0,1& t ' t j|

100 . . .

300

0,01 I I

0,11

70 . . . V 0 K -6 0 ; V 0 K -6 3 ; VOK-71; 0 N T-2 0 60 . . .

180

o , i , o #n

150

0 ,0 5 .% . 0,12

** O 0

I HRC 5 7 . . . 6 4

0 0

0,04 . . . 0 , 1 5

Tibtlul 10.43

V t t e M r M o n n i t t a la strunjiraa otelului ou M t w U U n t A r r

oaranioe (Al^Oj)

Materialul

da preluorat

Duritatea HRC 9 -

Razistanta rupare n_ H/aaz " WO 6b0 800

Vitaza de atohiere v,a/atn 1 Degropara 550 400 300 250 230 Finisare 700 550 400 350 300 260 230 1 I

E M

carbon

|i oteluri

de ceaentara

1000
Oteluri de imbunetetire Oteluri de nitrurara Oteluri ternorazistanta Oteluri rapida

1100 1200 1300 1400 1500


& 1''

200 180 160 140 100 80


50 ..... i

45 45
50 55 60 65

200 180 100 I 80 50 30

...

'

Tabelul 10.44 Vitaza da apchiera recoaandate la strunjiraa fontei si otelului cu pi Scuta cartoido-oaraaioa (Al2 3I Rezistenta N/m 200 200 250 ... 400 400 ... 600 160 ... 280 280 ... 4000 500 ... 600 600 ... 700 700 ... 800 400 ... 600 500 ... 850 j i* Viteza da apchiere v ,n/Bin Degrosare 200 ... 350 150 ... 300 100 ... 250 * 200 ... 300 110 ... 200 220 ... 350 180 ... 300 160 ... 270 150 ... 250 90 ... 160 200 ... 300 120 ... 230 Finisare 300 .. . 350 200 .. . 400 150 1 .. 250 60 .1 200 250 ... 400 I 150 ...300 270 .. 450 220 .. 400 200 .. 360 180 ... 360 130 ... 200 250 ... 400 160 ... 300 120 ... 200 100 H 150 1

Materialul da pralucrat Fonts cenusie cu grafit laaelar Fonts dura Fonts maleabi.la Fonts cu grafit nodular Oteluri da uz general pentru constructii si oteluri carbon de calitate Otel turnat

Duritatea HB

200 ... 280 280 ... 400 400 ... 500 50...60 HRC

Ota I si let Otel cat it

Tabelul

1 0 . 4 5 V i t e z e d e e ? c h i e r e r e c o a a n d a t e la strunjirea otelului *i a fontei c u plfcute aineralo-ceraaice Barca VCK60 E V-3 IUMS)

Avansul de a?chiere s , Adfnciaea de a?chiere, t# m m Dur i t a t e a HRC

Btn/rot

0,05

0,08

0,1

0,12

0,15

0,2

0,25

0 ,3

0,35

0,4

0 , |

Viteza de a^chiere v,

a/Bin

A. P r e lu c r a r e a o t e l u r i l o r n e c a li t e cu HB 179 ... 260 s g

(T | 50 aim)

u>

t*

ii

< 0,5 0 , 5 ... 1 , 0 1 , 0 ... 1 , 5 1 , 5 ... 2 , 5

720-750 560-440 485-380 435-340

640-500 50 0 - 3 9 0 430-340 390-300

580-455 45 0-360 390-310 355-280

545-425 425-300 3 6 5 -290 3 3 0-280

510-400 I 480-380 I 460-360 I 400-310 375-295 360-280 345-270 325-255 I 315-245 J 280-220 J 310-245 I 290-255

B . P r e lu c r a r e a o t e l u r i l o r c a l i t e cu p la c u te VOK 60 ( T = 50 m in .) I 0 , 5 ... 1 , 0 1 , 0 ... 1 , 5 1 / 5 ... 2 , 5 0 , 5 ... 1 , 0 1 / 0 ... 1 , 5 0,1


A 7

m
330-310 260-240 230-210 120-100 90- 7 0

m
380-310 210-290 230-210 290-170 90- 7 0

25...40

320-300 290-260 1 9 0 -170 -

3 3 0 - 3 1 0 I 310-290 300-280 2 8 0-260


-

280-260

m
1j |1 11 9 1 1

i 11

Ijdl

40...50

-1

i n

270-260 50...65
-

... 0 , 3 m m . 0,5

140-120

140-120 120-100

1 -

_
k

^ . 9

i C. P r e l u c r a r e a f o n t e i c u HB 169 1 0 ,5 B bS I | 1 0 \ PI V S B v s M
l

2 2 2 (T - 100 ain) 491-385 / 463-363 1429-336 322-252 4 0 7 -3 1 8 - 3 6 2 '2 8 3 260-203 1 3 2 2 -2 5 2 / 2 8 2 -2 2 1 237- 185 2 8 2 -2 2 1 / 2 6 6 -2 0 8 T9* 133 2AS/ -318
b ? r 1249]

lu-v U S -1 1 1 B -

* s

6 4 4 -5 0 4 5 19 -40 7

370-300
333-261 305-239

/ 367-283 350-280 I 316-243 / 305-239 | 294-230 / 277- 2IT

599-469 I 553-433 486-380 I 452-353[

1 9 02 1 3 -1 6 8

183 j2D9m tr

tabalul 10.46 Coaflctantl da ooraotla al v f i n a l In funetla funotfa d tipul pralucriri I t .

da

durabllitata

HS

Natarialul praluorat

Ourabi11tataa T, aln. 20 20 40 50 100


\ 120 1

A.Coaficlantul da coraotia K* Otel


HB 179..260 1,4 2,0 1,55 1,5 1,2 1,4 1 .0 1,3

0,67
1 ,0

0,6 1 ' 7 R |

Fonta

B.CoafIclantul da coractie | 81 Fa lui pralucririi StrUnjirS D ^ o 51 S W P I 0 :5 .: :o> 0, 7 ...1,0 Strunjire intarioari : d 1 75 aa d > 75 aa
.

' <
1,35 1 ,2 5 1,05 0,85 H

Tabalul 10.47 CoafioiantH da coractia al vitaxai da apchiara In funcfcie de, prctabill" tataa pralucriri! firi dafactiuni (1C.)

Probabilitatea lucrului fSrS dafactiuni, XI v, m/min nlvVr lilUl

prelucrat

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9 1

Coeficientul de coreotie

200 ... 350

Otel HB 179..250
Fonti

1,0 1,0

0,97 0,89

0,94 0,77

0,91 0,63

0,86 1 0,43 1

350 ... 450

Otel HB 179..260
Fonts

1,0 1,0 1,0 1,0

0,94 9,90 0,92 0,94

0,87 0,80 0,89 0,87

0,79 0,67 0,72 0,80

0,77 j 0,59 I 0,66 1 0,69 1

450

Otel HB 169..260
Fonts

rv*tM. Acaat coaf icient se ia in considerate numai la praluoraraa pa Mfini un* alta automatisata pi ou coaiandi numerioS.

T i N i u l 10.41 ValoriI. coafteianttlor

^ a,yf*

V l

^ponmtHor

nf

*,y,*

Vf

*.V,t

at ooaponan tator for(l da apchiere

Componenta fortal da apah fare

i *,y,*
121 200 262

1 1 I

*,y, 1,1 0,7 0,8

E 3*,y,
0,3 0,6 0,75

10.9 R E E M J R I DE A S O H E R E PENIRU ALIAJE NEFEROASE In cazul prelucrarii aliajelor neferoase cu cutite obi^nuite calculul forfcelor de achiere este mai dificil din cauza lipsei coeficien^ilor ce intervin in formulele de calcul. Din acest motiv, in practice, se folosesc tabele cu regimuri de a^chiere (tabelele 10.49 ... 1.51).
Tabalul 10.49 Regiauri da apchiere pantru prelucrarea pieselor din aluainiu R = 200... 300 M/a* f i
Oenuairea o paraxial pi a sculei Adtncrmoa Valorile avaaaului s, nun/rot

da apchi-

era t, aa

0,06

0,08

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

|| 0,5
175 _ 146 . 132 _ 123 105 111 95 104 88

Viteza de apchiere Strunjire ex* terioari ou cu(it normal. din otel ra pid cu sect i"

v ( a/ain

unea 16x16 nun|

0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0

376 317 287 266 241 223

343 287 250 242 219 203

318 267 242 226 206 188

287 234 212 196 177 165

252 212 192 178 162 150

234 198 178 166 150 140

208 175 158 144 133 124

Tabelul 10.50 Regiauri da aychiere pentru prelucrarea pieselor din aIaai R# = 200...300 H/tT Denun irea operatiei pi a sculei Adincimea de apchf* ere t, aa Valorile avaasului s, mm/rot 0,06 0,08 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5

Viteza de apohiere Strunjire ex-. terioari ou cutit norma^ din otel re* I pid cu wet funea 16x16 aai 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 104 93 88 84 79 76 96 88 82 78 74 71 90 81 76 73 69 66 79 71 67 64 60 58

v, m/nin 70 63 59 57 53 51 68 56 53 51 48 46 'a 46 43 42

73 68 66 61 62 58 55 59 52 56 53 50

rabaiul 10.51 Kegtaurt *

apchlere pantru prtluoMrtt pleaeler din brans Valorila avaaaulut H aa/rot

cm

Danuaim
oparatlet at S sculei

Adinolaa

da

*fchler< 0,5

p.'ll j O.Z j 0,24


Viteza da apohtere

n
/ in

o,4

0.5

Strunjire extarioari cu out ft normal din o^el ra pid cu aec(i unea 16x16 n

It
1,5 2,0 3.0 4.0

10.10 STRUNJIREA CANALED3R SI RETEZAREA

10.10.1. Adincimea de agdrriere.In cazul ca retezdrii adincimea de achiere este egalS. cu ld^imea tdi^ului cu^itului. P 10.10.2. Alegerea avansului. Pentru strunjirea canalelor i pentru retezare se lolosesc cu^ite din o^el rapid sau arnvate cu plScu^e din carburi metalice conform STAS 6311-80 f STAS 6383-80, STAS 353-86 i STAS 354-67. Valorile avansurilor pentru strunjirea canalelor i pentru retezare sint date in tabelul 10.52.
Tabelul 10.52 Avartsuri pentru canelara pi retezare

Tipul

Diaaetrul de prelucrat, ma

Lungimea tiipului cutitului. In mm

Materialul de prelucrat

napinii
unelte

Oteluri carbon de calitate pi otaluri aliate

Fonti,aliaja Otaluri turnate de cupru pi aluainiu 4 0,06 - 0,10 0,10 - 0,16 0,16 - 0,23 0,18 | 0,26 0,28 - 0,36 5 0,11 | 0,16 0,16 | 0,24 0,24 | 0,38 0,30 1 0,4(| 0,40 | 0,5!

1 . 20-30
3

3 0,08 >,0,12 0,12 - 0,18 0,18 - 0,25 0,20 1 0,30 0,30 - 0,40

Strung

40-60 60-100

3-5 5 -8 6 -10 10 -15

normal

100-150 150-200

Tabalul 10.92 (contlnuara) ' 0 Strung CarusaL Map ini da alezat 1 PTni La 2500 Paste 2500 80-150 200*300 500-750 1000 2 10-15 15 | 20 3 0,40 S 0,55 0,60 - 0,70 0,12 0,14 0,18 0,22 0,20 | 0,24 - 0,32 - 0,34

*11
f

5 0,55 I 0,65 0,60 | 0,70 0,12 0,22 0,28 0,35 8 0,25 3 0,40 9 0,55 - 0,60

0,35 J 0,45 0,45 S 0,60 0,07 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,24 0,26

10.10.3. Calculul vitezei de ayhiere. Formula de calcul a vitezei de achiere pentru retezare i canelare este: v = T* s v2 y,
i

HB n (--- )
200

k, kj

k10 ^11 ^12

(10.36)

in care: T este durabilitatea sculei a^chietoare, in min. (ta belul 10.3); Cv2 - coeficient ce depiitie de caracteristi ci leM materialului care se prelucreazS i ale materialului sculei a chietoare (tabelul 10.53); m - expanentul durabilitS^ii (tabe lul 10.29); s 1 avansul de achieref in mm/rot; y, - exponent pentru avans (tabelul 10.53); HB I duritatea Brinel! a materialului de prelucrat; n - exponentul durit&^ii, cu aceleai valo ri ca la strunjirea longitudinals; k1 se determine cu formula (10.30); p se alege conform tabelului 10.31; k^ - se alege conform tabelului 10.32; k7 - se adepts dupS indica^iile de la strunjirea longitudinals; k10 I coeficientul prin care se ine seama de varia^ia vitezei de achiere la canelare i retezare, are urmatoarele valori: D-d
1,0

pentru D-d

-=

1 ,0 :

k1 0-

0,97 . . . 0,93 pentru


D

0,25 ... 0,5;

D -d

k1 D

0,86 . . . 0,89 pentru


D 378

0,05 ... 0,1)

t ,<x>eficijentul
S I re te za re i

0811:0 36 tine seama de adincimea canalului


10 0,02 ^*11 (--- )
h

o a n e la r e :

(10.37)

I I fiirxi adincimea canalului, 'in nm. |j -coeficientul prin care se Vine seama da tipul ma inii-uneltes^i2 1 1,0 pentru maini cu mi^care principal^ de ratable. pentru retezarea i canelarea pieselor din fcranz, alam& i fax aluminiu, regimurile de a^chiere sint date in tabelele 10.54 ... 10.56.
fabelul 10.53 Valorila coaficiantului fi ala exponentului

Tipul prelucririi Materialul sculei Materialul de prelucrat Cu ricire Firi ricire 1

Cv2 Otel,aliaje de Al si Mg O^el rapid Fonts cenupie si aliaje de Cu 21.8

*2 0,66

Cv2

y2 1

20,3

0,40 1

Carburi metal ice din grupa de uti~ lizare P10 Carburi metal ice din grupa de uti" lizare K40

Otel,aliaje de Al,Mg Aliaje de Al si Mg Fonts si aliaje de Cu

72,8 66,0

0,35 0,50

54,2 59.8 36.9

0,35 1 0,50 I 0,40 I

10.11. STRUNJIREA FR0FIIATA Regimurile d e a chiere pentru strunjirea profilatft pentru citeva materiale mai des intilnite in aDnstruc^ia de maini sint date in tabelele 10.57 ... 10.60. Viteza d e a chiere rezultatd d i n tabelele 10.57 ... 10.59 va fi amplificata c u valorile coeficientului de corec^ie date in tabelul 10.61.

Tabelul 10.54 Begiaul de a^chiere p e n t r u retezarea pi cane Iarea pieselor din bronz cu HB > 110

Materialul

Elementele regimului
apehiere de

Diametrul

. * '

1 sculei

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

Cutit din otel rapid cu sectiunea de 16x16 nun p lungimea t&ipului 1-2 mm

s, mm/rot v, m/min n, rot/min

0,018

0,023 0,027

0,030 0,040 91 3510

0,045 87 2760

0,060 0,060 0,065 0,065 0,065 0,070 0,075 0,075 0,075 77 1630 77 1225 75 953 75 794 75 595 73 464 71 377 *1 323 71 283

Tab e lu l 10.55 Regiaul de apchlere pentru retezarea f i carteI area p ie se lo r d in alaea

= 350 ... 550 N/i

Tabalul 10.56 Bag feu I de pchiere pentru retezarea f i canelarea p ie s e lo r d in alaaa R| = 200 . . . 300 N/

T a b e lu l

1 0 .5 6

ffe g ia u l

do

a ? c h ie r e

p e n tru

r e te z a r e a

f i

c a n e la re a

p ie s e lo r

d in

a i m

= 2 0 0

. . .

3 0 0 H /a a 2

M a t e r i a lu l s c u le i

E le m e n te le re g im u lu i a fc h ie re

D ia m e tru l de p r e lu c r a t 3 4

n u n 40 50 60 70 aol

10

15

20

25

30

C u t it d in o te l ra p id c u s e c tiu n e a de 16x16 m m f i lungim ea ttfifu lu i 1 -2 m m

s , mm/rot v , m/min n , ro t/ m in

0 ,0 2 0 * '

0 ,0 2 5
m

0 ,0 3 0

0 ,0 3 5

0 ,0 4 5

0 ,0 4 5

0 ,0 6 5 190 4050

0 ,0 6 5 190 3120

0,070 182 2320

0,070 182 1910

0,075 182 1450

0,060 167 1062

0,085 159 843

0,085 0,085 159 723 1591 6331

T a b e lu l 1 0 .5 7 R e g i a u r i d e a f c h i e r e p e n t r u a t r u r i j i r e a p r o f i l a t a a p i e s e l o r d i n a la a S c u R

- S O . . . 450 N/i

Diam etrul Denumirea o p e ra tie i sau a s c u le i E le m e n te le r e g im u lu i de a s c h ie r e

de p r e lu c r a t

D, nm

381

Latimeo t a i f u l u i

B,

mm/rot 0 ,0 1 7 64 m/m in n , r o t / m in 4070 S cule p ro f i l a t a d in o te l ra p id

0 ,0 1 8 0,040 50 60 1910 1060

0,018 56 1190

mm/rot m/m in
r o t / m in

abelul 10.58 Regimiri de apchiere pentru strunjirea prof ilata a pieselor din alaaa cu

= 200 ... 300 M/*i2

Diametrul

de prelucrat

D,

mm

10

15

20

30

40

Ufciaea t& ipului

B, am

10

10

15

10

15

20

10

15

20

25

10

15

20

25

10

15

20

25

s. M/rot v, m/min

0,017 0,03 0,018 0,04 0,024 0,018 0,048 0,03 0,022 0,015 0,065 0,038 0,028 0,020 0,083 0,047 0,034 0,022 105 3340 116 98 100 107 92 95 96 104 84 90 953 91 965 .
D iaaetrul de p re lu cra t D,

92 975

79 628

84 670

86 685

90 715

n, rot/min

3690 2080

120 2270 1460 1510 1525 1650 890

Scula profila ta din otel rapid

50

60
L&tift*a t a i j u l u i

75
B, ira
20

100

10

15

20

25

10

15

20

25

10

15

25

10 O s o 3 84 204

15

20

25

s n, rot/min

0,052 0,039 0,024 0,015 0,061 0,043 . 0,025 0,125 0,07 76 88 70 79 80 72 88 84 82 297 323 467 420 425 382 512 535 560

0,048 0,027 79 87 335 370

0,083 0,06 75 73 238 232

IHBBl

Tabelul 10.59 Regiauri de a^chiere pentru strunjirea prof ilata a pieselor din a l a a cu L

= HB > 110

CD
u>

Tabalul 10.60 Bagimuri da aachi ara p a n tru a tru n jira a prof U a t S a p ia a a lo r d in a l 2 ou R - 600 . . .

700 n / m 2
i a 'i

Diamatrul Danua i raa Elamantala ra gim u lu i da apohiara

da pralucrat

D, m m

| o p a r a t ia i au a s c u le i

10

15

20

30

40

Litim ea t l i p i J l u i

B, nm

10

10

15

10

15

20

10

15

20

25

10

15

20

25

10

15

20

25

w m
Scula p ro f i l a t i d in o ta I ra p id
f

a , nm/rot v, a /n in

0,017 0 ,0 3 47 39

0,018 0 ,04 44 1400 36 764

0,024 0,018 0,048 0,03 38 807 41 870 34 540 37 589

0,022
39 520

0,016 0,065 0,038 0,028 37 589 35 350 36 382 35 372

0,020
34 261

0,02: 3,083 D ,04710,0341 29 251


31

n , rot/m in 2980

1210

254 I 262 1 246

Diamatrul

da p ra lu o ra t

D, m m

50

60

UH
L l t i i naa t V ip u lu i

75 B, nm

jPi

100

a # mm/rot v, m/min n , rot/m ln

0,1
28 178

0,052 0,0 3 9 0,024 31 30 31 197 197 191

0,015 27 143

0,061 29 154

0,043 30 139

0,025 31 165

0,125 26

110

0,07 28 119

0,048 29 123

0,027 30 127

0,017 24 77

0,073 26
13

Hi

0 wmt

a s

Tabelul

10.61 Cotfktmtl de cor 0 ( 1 * pantru vitau ds Mohlara La atrun]iraua prof tlatft pilor din aliaja neferoase Bronaur]
70 1,25 90 1 ,0 120 0 ,8 5 40

Material a
HB

Alsaa
80 1,0 120 0 ,7 40 1,52

Aliaja da aluminiu
60 1,32 90 | 110

120

1n

1 , o l o ,86 0,72

10.12 PRELIX3RAREA FTLEHELOR PRIN STOUNJIRE 10.12.1. Dimensiunile r&m fatarinatului p e n t r u f i l e tare, sint date in tabelele 10.62, 10.63 i 10.64 in c a z u l prelucrarii filetelor exterioare iar in tabelele 10.65 i 10.66 pentru strunjirea filetelor interioare . 10.12.2. NumSrul treoerilar pentru filetare in funcie d e profilul i diametrul filetului i de di recfcla avansu lui cu^itului fat# d e axa piesei, este dat in tabelele 10.67 i 10.68.
Tabelul 10.62 Diaonsiunite tijal la prelucrarea filetelor aetrice prin strunjire sau frezare Normal (STAS 510-74) Diametrul exterior
T1 T2 T1

Fir (STAS 510-74) (maxim d - T. ; minim d T3 c) I


T2 T1 B 0,28 0,28 0,28 0,28 0,34 0,34 0,40 0,40 0,40 0,40 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,07 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10 - 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,21 0,25 0,25 0,25 0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,07 0,07 T2 T1 T2 c I I

Diametrul nominal
al a af a l i % # 4 Al T il ilOiUlUl v j # iffim 1 1 1 III

A
20-22 22-27 27-30 30-33 33-48 48-52 52-56 56-80 80-85 85-120 125-180 180-185 185-200 200-250 250-265 265-300 300-360 360-400 400-600 0,14 0,14 0,14 - 0,17 0,20 0,20 0,23 0,26 0,30 0,30 0,34 0,34 0,38 0,38 0,28 0,28 0,28 - 0,34 0,40 0,40 0,46 0,52 ! 0,60 0,60 0,68 0,68 0,76 0,76 0,14 0,14 0,14 0,14 0,17 0,17 0,20 0,20 0,20 0,20 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

0,40
''V'

0,10 0,30 ' 3 0,12 0,35 0,12 0.35 0,12 0,35 0.12 0,35 * * I j { B

3 1 3,211 '| - 1 0,08 0,251 0,08 0,251 0,08 0,251

toaarvatii. Abaterile pentru tlja de preluorare a filetului ae vor lua tn funope I pas, p m n d oont de STAS 510-74 pentru filet metric fin. Pentru un anumit

diametru exterior al fiietului se iau abaterile din olasa normal gg cazul valor 1lor maxima I pasulut; din Qrupa A pantru a doua valoara a paranatru* lui p.a.n.d. Exemplu: Tn STAS 510-74 pantru diametrul exterior d 3 24 mm, aa dau pantru paa urmitoarele valori (Tn dreptul clrora s-eu treout rubrioila din oara aa iau abaterile): a p |2 ma - din tabelul 10.62 se iau abaterile de la rubrioa Normal1 1 ; I p I 1,5 mo | abaterile se iau din rubrioa A; 1 p | 1,0 mm | abaterile se iau din rubrioa 8; - | |0,75mm i abaterile se iau din rubrioa C; Tabelul 10.63 Dimensiunile tijai la prelucrarea filatalor prin atrunjira aau frezare pa (evi cilindrica Diametrul f iletului fn toli 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/8 1 1/4 Diametrul Abaterea la strunjirea la diametrul exterioarfi,mm exterior, mo 9,48 12,86 16,36 20,64 22,61 26,11 29,88 32,92 37,55 41,53 -0,10 -0,12 -0,12 -0,12 -0,14 -0,14 -0,14 -0,17 -0,17 -0,17 Abaterea Diamet,rul Diametrul fiietului Tn la strunjiraa la diamatrul exterioari,mm exterior,mm toll 1 1 2 2 2 2 3 3 3 13/8 1/2 3/4 1/4 1/2 3/4 1/4 1/2 43,98 47,37 53,34 59,21 65,33 74,74 81,12 91,42 93,56 99,91 -0,17 -0,17 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,24 -0,24

Tabelul 10.64 Dimensiunile tijai la pralucraraa filetelor trapezoidala prin sau frazara

strunjire

Abaterea la diametrul de Diametrul fiietului, mm Clasa de precizie filatului , nun strunjire exterioarS , .mm Diamatrul

Abaterea la diametrul de strunjire extarioari, mm

Clasa de precizie

MritS I1 12-14 16-18 20 22-30 32-50 V/i' -0,28 -0,34

Normals

FinS

MSritS

Normals

FinS

- 0,10 * 0,12 - 0,12 I 0,14 - 0,14 - 0,17

- 0>06 - 0,07 - 0,07 - 0,084 -0,084 - 0,10

55 - 80 85 - 120 $ 125 - 180 185 - 260 270 - 300

- 0,40 - 0,4 - 0,53 - 0,60 - 0,68 *

- 0,20 - 0,23 - 0,26 - 0,30 - 0,34


{$

- 0,12 - 0,14 - 0,16 - 0,185 - 0,215

N O ' 5 ' U i U ' ^ ^ u iflB ouioifloi'o 5-wi

O O - i ' N C J O O - M U O

r * c c B O

u , f ' t i' V * w u i i \ ) r o r\j ro

i'-ocnwfiBNOO'f'rvJOCDO^

+ *+ + + + + o o o o o o o o o o o o o o cD(h5tuiyiuui^ X ' o o o o o o o o o o o o o

+ o W o

ce

OUKUNN0>^O9'>U<*'0N0'^N>*N 9 a f+ -+ * + + + + + + + + + + + + + + + lX'^^^UWWWrvJNNWNWN-*^-* S U O O O O O O O O O U IU IU IU IO O O U IU IU I
O O O O O O O O 0.0 o o o o o o o o o o

c 3

0'_.SNN-NW'ON&'l'NO(J3^f'NOOO

9 ft T

g s
+ + + * + + + + + + + + + + + O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
oovvnin^uiinuiuioooooooooo
3 S

ir

----------------------------------\ s \ s s v \ oo oo ro co ts cd ** O m s p n Jt C O c " kr * 3 3 3 i o a m rt -i i 9 *i a * . rt T C

Tabelul 10.66 Disensiunile giurilor l a prelucrarea f iletelor trapezoidala pentru strun-' Jlraa interioari

Tabelul

10.65

00 Ul - 00 UU-0<OMODO>

ro ro ro 00 4S o

o 1 1 m a i

Dlaenaiunlle lor l a tevl

o o o oo o o
|\> ru oa oo ** * > * x- w

+ +

+ +

1 1r t e
5* e a

giurilor

Y* O *P

r r t ' M*c

T O c ja a -* a a
O a B a

r *

1 1 1 1 1 1 2 U IUI>^MUU O' -* UJ -* -O O
O O O O -N M U I

1/8 1/4 3/8 1/2 3/4


+ o ^ O + + + o o o o o o ^ u u u w w O i' i' U U IU N N N i _* _ 04 - S S N S S ro p jfg i u ife it a* ^(O O B S N O ; S ->Ulfl0N N ui ru se oo ill o uiD O O U iin

l a strunjirea

i a ft 3 r* rt * rt " i C J a c a i 3 3 o s a *i a
a i

i i

intarloari

i 1 e a a a s S 1 e

S P

r a rt H

rt g C | rt

pentru eMeoutarea

i
1

a rt a

u i* 9 1

2 c C Egj c 1 i
i M $ s e

filete-

+ + + + + o o o o o o

e s

Tabelul 10.68 Hwlrul d> trtotri la atrunjlraa f ilatalor aatrio* pi tripraoidila ou eu~ tita din otl rapid Materialul de prelucrat Tipul filatului 0(el carbon de con* Otel aliet de oon* Pasul struotii fi opel struct!| f iletului ,nun turnat Fonti, bronz

Filet ex Filet in Filet ex Filet in Filet ex Fflet 1 terior interIo terior terior terior terior : Numir de treceri pentru operetiai D 1,25 - 1,5 1,75 2.0 1 3,0 3,5 1 4,5 5.0 - 5,5 6,0 4.0 6.0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 4 5 6 7 8 9 10 12 14 18 21 28 35 F 2 3 3 4 4 4 D 5 6 7 9 10 12 F 3 3 4 4 5 5 D 5 6 7 9 10 12 F 3 4 4 5 5 5 D 6 7 9 11 12 14 F 4 4 5 6 7 7 0 4 5 6 6 6 6 F 2 3 3 3 4 4 D 5 6 7 7 8 8 F 3 3 3 3 4 5

Metric

8 6 10 9 8 15 7 12 7 12 8 9 7 10 9 17 12 8 14 14 10 10 12 11 7 13 17 10 20 8 | Trapezoidal 9 17 10 14 14 8 17 10 21 10 12 22 12 26 17 8 10 30 14 19 25 12 . 25 10 12 14 22 8 10 33 33 39 28 10 12 12 28 8 10 49 14 10 35 12 42 12 Observafcii:1.NumSrul de trecari din tabal este recomandat pantru prelucrarea filetelor netrice de clasa 3-a de precizie fi pentru filete trapezoidale de precizie edie.La prelucrare* filetelor metrice de clasa a 2-a de precizie pi file te trapezoidale precise, pe llngl numSrul de treceri indicat in tabel sa iau suplimentar 2-3 treceri de finisare la viteza de 4 m/min. 2.NumSrul de treceri pentru prelucrarea filatului trapezoidal este calculat pentru filete cu un singur inceput. La prelucrarea filetelor cu aai nulte inceputuri,numarul de treceri recomandat Tn tabel se aSrefte cu 1-2 tre ceri pentru fiecare Tnceput al filatului.
-

10.12.3. Determinarea avansului. La filetare, ava sul longitudinal al cuitului este egal cu pasul filetului* Avansul transversal se stabile^te in func^ie de pasul filetului triunghiular; pentru filete cu pasul p < 2,5 m m avansul de p&trundere (transversal) are direc^ie perpeixlicularcL pe axa semifabricatului atit pentru trecerile de degroare cit i pen tru cele de finisare, iar pantru p > 2,5 m m trecerile de degroare se realizeazd cu avansul pe direc^ia flan cului filetului, iar trecerile de finisare cu avans perpendicular pe axa semifabricatului, figura 10.7. M&rimea avansului transversal se stabilete in funcfie de iniltimea filetului i numSrul de treceri recomaixlate. Pentru finisare avansul transversal se alege jumatate din avansul transversal pentru trecerile de degrofare. La prelucrSrile de degrofare dup& fiecare trecere longitu dinals, pe lingS deplasarea in direc^ie perpendicular^ pe axS,
386

Fig.10.7 Diracfcia da avans a cutitului s a-perpendioulari pa axa seaifabricatului; b-1n directia flancului f iLatului

Tabalul 10.67 Hialrul da treceri la-strunjiraa filetelor Mtrica fi trapazoidala cu cu Jit# prevazute cu pi Scuta din carburi metal ica

Pasul lui,mm

Materialul de perlucrat Otel carbon de construct)i si aliat Filet metric exte rior Filet trapezoidal

Fonts
Filet metric exte rior

Filet trapezoi dal

NumSrul de treceri pentru operatia

D P 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0


16,0

F 2 2 2 2 2 2 -

D 5 6
7 3 10 12

F - 3 3 4 4 5 6
6 6

0 2 3 4 4 5 .- -

0 * *3 4 5 6 9 10
12 14 7

F 3 3 4
4 4

2 2 3 5 6 4

14 18

2 2 2 2 2 1 . -

5 5 5

Observatii: 1.D simbolizeazS degro?area,iar F finisarea; 2.NumSrul de traceri din tabel este valabil pentru prelucrarea filetelor de clasa 3-a de precizie. La prelucrarea filetelor de precizie mai ridicata, pe IfngS numSrul de treceri indicat in tabel, se adopts suplinentar: - pentru filetele de clasa a 2-a , 1"2 treceri de finisare; pentru filetele de clasa 1~a, 2-3 treceri de finisare. 3.La prelucrarea filetelor metrice interioare numSrul trecerilor da degro pare se mSreste cu 1-2 treceri. 4.La prelucrarea filetelor In otal se folosesc plScufce T15K6, iar fn fonts VK8.

cu^itul mai ar e o deplasare in sens axial, astfel: - pentru filete p e piese necdlite 0,12 ... 0.15 [mm] - pentru filete p e piese cSlite cu R, 1050-1250 [N/mm2] 0,05 ... 0.08 [mm] | pentru filete pe piese c&lite cu R^ > 1250 [N/mm2] 0,03 .. 0.05- [mm]

389

10.12.4. Deterninarea vitezei d e agchiaro. Pentru preluc rarea filetelor triunghiulare ?i trapezoidale cu cutite din oal rapid, se folose^te relatia:

v | -------------T" 1 py

[m/min]

(10.38) rela-

pentru care ooeficienfcii i expanenfcii sint explica^i in friile din tabelul 10.69.

Tabalul 10.69 Viteza ds apchiere la filetarea otelului OLC 45 cu cutit din of:el rapid

Tipul filetului

Pasul filetului Felul trecerii Scheme f iletlr ii Formula vitezei de apchiere

S 2,5 Triunghiu* ler > 2,5

Treceri de degropare pi finisare

14,8 v = T0,11 p0,3 t0,7

Treceri de degropare

30 v = T0,08 0,25 <0,4

Treceri de finisere

41,8
t 0,13

0,3 t0,45

Treceri de degropare Trapezoidal > 4,0 Treceri de finisare Treceri de degropare pi finisare , v =

18,8
t 0,18

t0,7

32,6
V *

t 0,14

0,2 t0/6

47,8 T0,18 to7T

Pentru prelucrArea filetelor cu scule cu plAcufce din car buri nstalice; I pe piese din o^el nec&lit, - 550 ... 850 [ N/mn | I 1 i0' 23 I 1 --- I1 ---------------------r-r- fl x ' p0' 3

[m/min];(10.39)

- pe piese din oel cSlit, | i0' 97 v = ---------------rjfl#08 0,*1

= 1150 ... 1450 [ N/mm2 I

[m/min];
L '

(10.40)

in care: este un coeficient care depinde de natura materia lului i semifabricatului , - coeficient de corecfcie; i - nu mSrul de treceri, T - durabilitatea cutitului, min; p - pasul filetului, mm;t - adincimea de achiere, mm;x, y, m -expcoenti. Coeficientp-i Cv din relatia 10.39 i 10.40 sint da*fi in tabelul 10.70.
Tabalul 10.70 Coeficientul Cy la filetarea cu cutite prevazute cu pl&cute din carburi etalice

grupa de oteluri care se prelucreazi

Rezistente la rupere Ra , H/ Rim2 P10

Tipul plicutei

P01.4

Otel carbon, otel cu cron,cu cron nichel pi cu crom-siliciu-mangan, necftlite Otel carbon, otel cu cron pi crom nichel^ cfilite

650 750 850 1150 1150

352 286 237

' 343,2 271,0 261,0 122 175

181,5 242 348,5

Otel cu crom ailiciu~mengan(cromansil)

1450

%srvatia. Pantru filete interioare, ptni la diametrul de 100 nm, ca urnare a oondi1 * tiilor Inriutitite de formare a apchiilor, viteza de apohiere ae reduce cu 15 - 20% fn comparatie ou valoarea rezultetfi ou relattUe din tabelul 10.69

391

In cazul n care conditiile d e lucru s i n t schiiribata, la prelucrarea filetelor c u cuite prevazute c u p l A c u ^ e d i n carb u * ri v i t ez a d e a chiere stability c u relafriile (10.39 H 10.40) s e oorecteaz& c u ooeficienfcli d e corectie d i n tabelul 10.71
Tabelul 10.71 Coeficianti 8 coractie ai vftezei 5 apchiera In cazul preluorirtl f|latalor aetr ice cu scule prevSzute cu plScute dura 1.Pantru otel carbon da constructii,ofal cu cro-silioiu-angan,otel turnat, piese turnata din otel PIScuta P10(T15K6) Coaficient 1,0 Durabilitatea sculei T, Bin. Coeficienti Uzura sculei pe fata da alezare,ma Coef icienti 2.Pentru fonts cenu^ie Natura aliajului dur Coef icienti Durabilitatea sculei T, min. Coef icienti Uzura sculei pe fata de alezare,auB Coeficienti 20 1,45 KAO 0,83 30 1,27 '5 0,62 K30 1,0 45 1,1 0,8 0,85 VK3 1.14 60 1,0 1.0 1,0 K01 K30 20 1,25 30 1,15 0,35 0,5 45 1,06 0,5 0,73 Plficuta P01.4 (T15K6T) Coeficient 1,25 60 1,0 0,8 1/0 90
100

0,92 0,87 1,0 1,17


1,2 1,3

1,20 1,25 90 120

0,87 0,79 1,2 1,1 1,5 1,35

Coeficientul
\ Kv =

se stabilete cu relafia:
K. K.s Kp (10.41)

in care K_ este coeficientul care ^ine seama de natura m aterialului de prelucrat gi se determina cu rela^iile: - pentru oel: 750 n
K B = K 1 ( ------) (10.42)

- p e n t r u fcnt cenufle: 190 n* K, - ( -----)


HB

(10.43)

392

- pantru footd maleabild: 150


K . - ( -----) (10.44)

HB
In care coeficientul K 1 care caracterizeazfi g ru p a o t e l u l u i B exponential i\ sint da^i in tabelul 10.72. Coeficientul 1 5 ine seama de natura materialului p & r ^ ii agchietoare a sculei i este prezentat in tabelul 10.73.

Tabalul 1 0 . 7 2 C o t f i e i M t u l

fi exponential

d i n relitiile CIO.42)

| (10.43)

;(10.44)

Hatarialul de prelucrat

ltj,fn functie de aaterialul cutitulul din otel rapid din aliaje dure

n le prelucrarea cu cuti" ti c in otel rapid din aliaje dure

Otel : carbon ( C l 0,6X ) pentru Rn, N/u : < 450 450-550 > 550 Otel carbon cu prelucrabilitate prin apchiere ridicat5 pi Inalti - opel aliat cu croa - otel carbon(C > 0,6%) I otel aliat Cr-Ni, Cr-Ho si Cr-Mn otel aliat Cr-Si, Cr-Si-Mn, Cr-Ni-Mo, Cr-Ni-Al, Cr-Vn * otel aliat cu nangan o(el 'aliat Cr~Ni~W otel aliat Cr-Ho, Cr-Al " otel aliat Cr-Ni-Vn | otel rapid font! cenupie fonti naleabili 0,85 0,75 0,8 0,8 0,75 0,6 0,8 0,9 0,85 0,85 0,85 0,7 1,25 1,5 1,25 1,25 1,25 0,25 1,7 1,7 1 1 1 | 1 1 1,25 1,25 0,7 0,8 1,25 1,2 0,85 0,8 1,1 0,95 0,9 1,75 1,75 1,5 1 1 ' 1,0 Ii 1,0 1,0 1,0 1,0 -1,0 1,75 1,75 1 1 1 ---- ---- I

393

in h

h h

T a b e lu l TO .73 C o eficientul da co reo |ie |

H din relatia (10.41)

Materialul da prelucrat 0L,0LC P40 0,35 Oteluri rezistente la coroziune pi refractare K40 1,0 P30 0,65 P30 1,4
HRC 3 5 ... 5 0

Coeficientul

Tn funcfcie da materialul pirtii a?ohietoare a aculei

P20 0,80 P10 1,9

P10 1,0

P01.4
w

K40 0,4

HRC 51...60
K30 0 ,8 5 K20 K40

Ofel allat

P10 1,0

P01.4 1,2 5 K30

K30 0,92 K01 1,12

K40 0,74

0,83
IC01

FontA cenu?ie fi raaleabiIS 0el,fontfi, aliaje de aluniniu

K40 0 ,8 3

1,0

1,1
K20

20

Otel rapid 1,0

K30

2,5

2,7
. _

Coeficientul K_ tine seama d e metoda d e prelucrare a filetului i are valoarea 1,0, d ac& opera^iile d e degropare i de fin isare se fac c u scule diferite valoarea 0,75, d acS cele d ou& operatii se fac cu acela i cu^it. Pentru durabilitatea sculelor se recanandS valorile: - cu^ite radiale d i n oel rapid T 80 min. - cuite radiale c u pl&cut& P10 T = 10 min, - cu^ite trapezoidale d i n oel rapid T = 70 min. 10.12.5. Verificarea turafiei se face c u relatia:
i

n --------PTK,

[rot/min]

(10.45)

in care 1 este lungimea canalului d e p& tii p ierdute y, fig. 10.8.

ie ire

f, sau

lungimo^

f%*i M . H

DepS^irea sculei se stabilet<s

cm

relatia:

y * * H ctg a

[oat]

(Hi.46) pasui fir - tiasxii pentru rede roca^ie, pentru = 0.015 0,02 ml

in care H este in&l^-imaa fiietului, mi; p Kj - nuaSrul de inceputuri ala fiietului; t tragecea cuitului fi schiabarea sensului care se recctaandi: - pentru filete cu p S 3 nm t - pentru filete cu p > 3 inn t

10.12.6. Detarminarea putarii. Pentru puterea necesarS, atunci cind se prelucreazA filete cu scule prevdzute cu scule din carburi metalioe, se reoomand& relapile: I filetarea otelului: N | 24,2 10*3 p1,r V i t,n It , [kM]; (10.47)

- filetarea fontei: a | 16,8 IQ'3 pM v i ' 0' a K, [W], (10.48) duritatea

in care iC este un coeficient al puterii, func^iede aaterialului fi se stabilete cu rela^iile: - filetarea otelului: R, 0,75 ; K = {---- ) 750 i filetarea fontei: HB
\ = (----)

(10.49)

0,16 ; (10.50)

190

395

In cara R, este rezistanfca la rupere, iar HB duritotaa Brinell pentru materialul care se preluareazS. 10.13. RB3IMURI DE ASCHIERE IA GURI UNIVERSALE GRELE
PRELUCRAREA PE STRLttJ-

Prelucrarea pe maini-unelte grele ,care au diametrul ma xim de prelucrat deasupra patului mai mare de 1000 mm prezinti o serie de particularitfiti referitoare la: dimensiunile i greutatea piesei, oonstruc^ia sculei achietoare, mSrimea fortelor de a^chiere, stabilitatea la v i b r a t i i a sistemului tehnologic MLTOS, r ig id it a t e a p ie s e i e t c . I n cele ce urm eazS se prezintfi r e l a ^ ii le recom andate in lit e r a t u r e de s p e c ia lit a t e /121/ pen tru d e te rm in a re a p a ra m e trilo r re g im u lu i de a c h ie re la prelu c ra re a pe s tru n g u ri g r e le , c i t i re g ira u ri s in t e t iz a t e in tabele in funcfcie de d ia m e tru l maxim p o s ib il de p r e lu c r a t pe un an u m it s tru n g . R e g im u rile de a c h ie re p re z e n ta te c u p rin d princip a le le o p e ra ^ ii e fe c tu a te pe s tr u n g u r ile de a o e s t t i p : strunji re a e x te rio a rS cu avans lo n g it u d in a l, s t r u n jir e a f ra n ta lS i
s tr u n jir e a in te r io a r 3 . Succesiunea a le g e r ii s c u le i a c h ie to a re i a re g iir tu rilo r de a ^ c h ie re e s te d a ta in schema b lo c d in f i g . 1 0 . 9 . Se recomandS ca pe baza a n a liz e i d e s e n u lu i de e x e c u ^ ie a l p ie s e i sS se s ta b ile a s c S a t i t r ig id it a t e a c i t i d im e n s iu n ile de g a b a rit a le a c e s to ra , precum i c a r a c t e r is t ic ile re a le a le s tru n g u lu i pe c a re urm eazS a se e xe cu ta p re lu c ra re a .D e asemenea d in de se nu l de execufcie sau d in s ta n d a rd s se s ta b ile s c p r o p r ie t a ^ ile m a te ria lu lu i de p r e lu c r a t , p r e c iz ia n e c e s a rfi, r u g o z it a te a i a lt e c e rin ^ e p e n tru p ie s a supusS p r e lu c r a r ii. R e g im u rile de a ^ c h ie re recom andate in p re z e n ta lu c r a re a s ig u rS p re lu c ra re a p ie s e lo r i n c a n d i^ iile c o s t u lu i m inim a l op e r a ^ ie i. DacS o p e ra tia co n sid e ra te ! c a n s titu ie u n " lo c irrpjst" i n p ro d u c tie , se recomand& in te n s if ic a re a r e g im u r ilo r de a c h ie re in sco p u l m S r ir ii p ro d u c tiv itf i L i. 1 0 . 1 3 . 1 . A le g e re a s c u le i a c h ie to a re . T ip u l cu^itul u i se d e term ine in in d seama de c a ra c te ru l f a z e i sau opera^iei te h n o lo g ic e , pe baza re c o m a n d a rilo r d in ta b e lu l 1 0 . 7 4 . V a ria n ta c o n s tru c tiv e a c u ^ it u lu i cu fix a re a mecanicd a p lS c u ^ e i, l i p i t S sau cu ca se te f ix a t e pe q o rp u l cu^itului, se a le g e d in ta b e lu l 10 .75 in fu n c ^ ie de o p e ra tie , rigiditatea s is te m u lu i MUSDP | | s ta re a s u p ra fe te i s e m if a b ric a tu lu i. La a le g e re a v a ria n te i c o n s tru c tiv e a c u fc itu lu i d in tabelul 10 .7 5 se v o r avea in ve d e re u rm a to a re le p r i n c i p i i : - la s t r u n jir e a in c o n d i^ li d e o s e b it de grele, se aleg c o n s tr u c ^ ii fSr& a le z a j p e n tru f ix a r e ; | se recanarxia c o n s t r u c t ii cu elem ents da sprijin, care au

ANALIZA CONDI Til LOR SI SCOPUL PRELUCRARU


H 2. 3. 4. 5. foraa, diaensiunile, r i g i ditatea piaaai Caracterfsticile tehnice m rigiditatea strungulul Proprietitile aaterialului teaifabricatului Precizia rugozitataa suprafetei piesei Cerinte pentru productivitate

U. 1.
2.

ALEGEREA SCULEI SI A PARAHETRILOR ACESTEIA Tipul cutitului


Partea ap ch i et o ar e

3. 4. 5. 6.

Caseta port-sculi ?i fixaraa ei Corpul cutitului pi fixarea acestuia Materialul pSrii apchietoare Geoaetria pfirtii aschietoare

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

AdTnciaea de apchiere, t Verif icare: Avansul Verif icare Viteza de a?chiere Turatia n Verif icarea .Viteza de avans Verificarea Verificarea v

t s

W sau Sg

IF,

< I

z aax

corectarea n

vitezei pentru o

nmax

"acS

Vu.

Fig. 10.9. Scheaa bloc pentru determinarea regiaurilor de


strungurile grele

a?chiere

la

strunjirea pe

o rigiditate ridicata la teniperaturile mari dezvoltate i n prooesul d e a chiere; - variantele constructive s& asigure pozitionarea sigurcS. a piacuei d i n carburi metalioe, atit p e suprafa^a d e sprijin, cit i p e suprafa^a d e limitare in sens radial; - sS se asigure rapiditatea inlocuirii pl&cuei uzate. In tabelul 10.76. se d a u reooroandari p en t r u alegerea variantelor constructive ale cutitelor asamhlate, iar in tabelul 10.77,, pentru alegerea materialului pSrfcLi a^chietoare. Pararoetrii geometrici ai par^ii a^chietoare a cutitelor sint prezenta^i in fig .10.10 , iar valorile reoomandate pentru aoe?tia sint date in tabelul 10.78.

1 fun*1. g f*lUl Pr*lUErirH !)


Tabalul 10.74 Alasaraa tipulul *rtl t u l u *

396

Tabalul 10.74

(oonttnuara)

T abelu l 10.74 (contlnuare)

10.13.2. Alegerea aflinrcimii de a^dhiere. Adincime de achiere in cazul strunjirii pestrunguri grele se alege in func^ie de adaosul de prelucrare respectind impusS privind stabilitatea la vibraii:
tnax <
zt

Ct D

[ram]

(10.50)

in care: D este diametrul maxim posibil a fi prelucrat pe strungul respectiv, in m m ; zt - coeficientul, respectiv expo nential adincimii de achiere. Valorile coeficientului Ct L ale exponentului zt in functie de diametrul D sint date in tabelul 10.79.

11 10.10. Parametri1 geometric! I


BMWval. |

cutitelor pentru strunjirea exterioari, frontali | interioari tn cazul preluoririi pe ma>ini-unelte grele

401

T*.tut 10.73 V T l t . oanatruotlva * - * <

pr*

-----------------------------B -------------------- B H Tipul eonrtructlv >L pirjH .ohUto*r. 1 *il * f, r g PHeut.1

Tip 5

Tip 6

T a b a lu l 10.75 (c o n tin u a ra )
C a a a t a ft f i x a r a a lor P a n t r u H 80 m m

Tipul 1 Pantru H = 50 mm f f j H | 63 mm

Tipul |

Obsarvatia: H * Iniltimaa aactiunii cutitului.

10.13.3. Alegerea avansului d e a chiere. In caz strunjirii p e struragurile grele valoarea avansului se calculeazS in func^ie d e tipul prelucrSrii cu rela^iile: - pentru strunjirea d e degropare i semif inisare:

Cs D s = -------- ----o #4 . t o,35

Zs

[mm/rot]
]

(10.52)

in care:D este diametrul ma x i m posibil a fi prelucrat p e strungul respectiv (parametru al ma inii-unelte) , in mm; C a, z 8 -co eficient i respectiv exponentul avansului d e a^chiere p e strunguri grele, dat e in tabelul 10.80;% -unghiul d e atac prin cipal, in grade; t- adincimea d e a^chiere, in mm;

403

T a b e lu l

1 0.7 6 V a r i a n t e c o n s t r u c t i v e de c u t i t

asamblate prapuse p e n tru s tru n g u ri g r e le

T i p u l conform t a b e l 10.75

Modul de fix a re a p iS c u te i Forma Raportul d i n t r e h pi b I n a l t imeo p le c u t e i h mm

Domeniu de f o ld s i r e : + t ip u l recomandat; ( + ) tip u l adii R ig id ita te a normala *a sistemului HUSDP ?i epchtere continue S tru n j ir e ,d e gropare t=1545 m m,8= 0 ,8 -3 mm/rot S t r u n jir e ,d e - S tru n jire / ini gropere si se- sare t - 1 - 5 ae m ifin is e re t= s= 0 .2 -0.6 e/ro 4-15mm,s=0#51,5 rom/rot

R i g i d i t a t e scazuta a sistem ului HUSDP si apchiera discontinue S t r u n j ir e degropare S t r u n j ir e ,d e gropare,semi f in is e re S tru n jire , f inisere

F ix a re mecanicS

cu a d i n c i t u r e p e n tru b r id a cu a le z a j

1 6 -1 2

1 4 -2 0 1 2 -1 5

a re a l e z a j cu a le z a j

L ip ire

s ia c u ta f S r a a le z e j

1 8 -2 2
10-12 ***

O b s a rv a tii: | R i g i d i t a t e a e s te normala p e n tru p ie s e cu L/D < 8 j| * Se u t i l i z e a z S tn c a z u l 1n c a re pe s tru n g se apl ica tn a c e Ia ? i tim p j i s t r u n j i r e a cu t>15 mm *** I n c a z u l f o l o s i r i i numai p e n tru s t r u n j i r e a de f i n i s a r e | h | 6 -8 m m l . l o a t e p l i c u t e l e cu f ixare mecanica se apeeza pe placute de reazam : pe n t r u h > 1 4 mm,din of* I m h < 1A H ' d i n cerburi metalica.

acvlm cmlit , ( / -

Tabelul

1 0 . 7 7 M a t e r ia l u l pfir({j a p ch feto a re a c u t it e l o r

409
O b s e r v e p e : G r u p e le de u t i l i z a r e

Tabalul 10.78 Valor!! par ateftor esaeetrtol


Duritatee HB a o(alului pralucrat

270 Degropare
Retezare Finisare fttrunjIre Degropere Iinali Ej t tniaere

Oparafta
Grupa de ascuf ire

II 1) 0,0 1,0 1.4 70 80


110 120
1,2

III

IV

, grade f grade , grade H H H H = | = 40 mai 50 no 63 m i 80 bud

6
15 -5 0,6 0,7

2)
0,5 0,5

1 ,8

1,0

0,6 0.6

H b 40 bub H = 50 BMD H * 63 nm H = 80 nun H H H H * 40 mm = 50 mm = 63 an = 80 bud

606 70
80

100

40 45 50 60
1,2 2,0
2,0

40
10

10 10
0,8

1,2 1.5
2,0

2.5

0,7 1,5 1,0


1,2

1,5

1,0 1,2

1.4

Observe^!!: 1. Pentru grupa de escutire I ae reooaandl oombinarea fetal de degajare curbiI ini i cu afirmare de apohii (la avanauri aioi apohia eate sfirlaatl de acobitura d pe fata da degajare, la avanaur! Bar I * de aflrlaitorul de apchii aplicat). 2. Pentru grupa de ascutire III ae reoooandi fata de degajare ou acobiturl sau planS cu afirTaator da apchii. 3. Pentru celelalte grupa de aacutire auprefata de degejare eate plan!. Tabelul 10.79 Valorile coeficientului pi ala exponentului din rala^fa (10.51)

Diaaetrul maxim posibil a fi pralucrat pe strunguri D, mm D = 1000 1250 < 0 < 2500 0 > 2500 4

|
0,6 0,9 2250

|
0,5 0,5 -0,5

Tabelul 10.80 Valorila coeficientului C# pi ala exponentului Diametrul maxim poaibil a fi pralucrat pe strung, 0, mm D 1000 2500 > D i 1250 D 2 2500 Tipul cutitului conform tabelului 10.56 6 5

din relatia (10.52)

C. 14 10*1 195 IO ' 3_ 2350 0,6


0,6

EH

406

I pentru strunjirea de finisare: sg g C$p v P. n, r R, ' [iran/rot], (10.53)

in care: CgF, ps, SJ reprezint# coeficientul i respectiv exponen^ii avansului de achiere, dai in tabelul 10.81;

Tabalul 10.81 Valorilo coeficientului Cp 91 al* exponentilor p 9 (1 0 .5 3 ) pentru strunjiraa as flnisars

>>

n#

d in relatia

Rugozitataa suprofepsi pralucrata

C SF

Ps

ns

Ra a 10 ... 5 /on Rf l= 5 . .2,6 /in

8 ID24 10*3

0
0,33

0,45 0,35 '

Unghiul de atac principal x R > a a 0,63 ... 0.32 fat X * 5 X * 10...15 24 10*3 145 10*3 0,33 0,4

0 ,2
0,35

Rj -rugozifcatea suprafe^ei prelucrate,in mm; r - raza de racordare la virf a cuitului,in mm;v - viteza de achiere,in m/min; - pentru retezare, oanelare: s = CSR D z x5 Din 3 a ,3 b (------) dp [mm/rot], (10.54)

-JM

in care:b - este l&fimea cu^itului folosit, in mm; D . - dia metrul final, in mm; D | diametrul piesei de prelucrat, in mm; csr/ \t z., q - reprezinta coeficientul avansului, respectiv fcxponenfii acestuia, da^i in tabelul 10.82.
407

Tabalul 10.82

Valorila coaf icianp lor H fl al* axponantUor I , B (10.54) la ratazara fi canalara Llpaaa cutitulul b, fn mmm 15 > b | 10

H q H

Diamatrul sax in poitbfl de pralucrat pa strung D, nun

0a m / Dp

CSR

2500 > D 1 1000

BjjNBt S 0 ,3 3 min p > 0 '

115 10'* 135 10"5

0,6 0,6 0,6 0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

0,5 0,5 s 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3

40 > b 15 15 > b | 10

3amH ,3 . ,_p 1 0 _' _ 195 10'^ Dm{r,/Dl' > 0,3 min p ' 235 10 1 0,3 Dm | P Di i 0,3 min p ' D, /D^ < 0,3 C l > p > '3 14.5 17.5 25.0 30.0

0 > 2500 40 > b > 15 I

Avansurile calculate cu rela^iile (1 0 .5 2 ), (10.53) i (10.54) vor fi corectate in functpe de conditiile concrete de lucru prin aroplificarea cu urm&torii coeficienfi de corecfie: coeficientul de corec^ie in func^ie de duritatea mat rialului de prelucrat: a. pentru strunjire de degropare:
210

ns

^ = ( -) | HB

(10.55)

in care: ns = 0,5 pentru HB < 210 i ns = 0,8 pentru HB > 210; b. pentru strunjirea de finisare: HB 0,8 k'1 s - ( ) ,
210

(10.56)

c. pentru retezare: 180 n k "1 a = (- 1 , HB (10.57)

in care: n = 0,45 pentru HB < 180 i ns = 0,8 pentru HB > 180; coeficientul de corecfcie in funcfie derezistena la covoiere a materialului plScutei pentru strunjirea de degroa~ re, semifinisare Si retezare: JC j, 5 10'7 | L 1 (10.35) ,

408

Jn oare: e s t e rezistena adm.ifiibl3.ft Xa incovoiere a plficuH din oaxixiri metalice, i n N/mm ; coeficient d e corec^ie in funcie d e u n g h iu l d i a ta c principal*

*3. I 1

(10-59)

P care: C3 i x # sint coeficientul respectiv expanantul unghiului de atac principal i sint da^i in tabelul 10.83;
Tabalul

10.83

Valorile coeficientului

C#

pi

ale exponentului

X#

d i n relitia (10.59)

Rigiditatea sistetoului H U P S D norma14 scizuti

Ca

i
0,7 0,4

17,5 5

coeficientul de corectpe ce depirrie de raportul dintre diametrele maxim al piesei de prelucrat DBax piMa i diametrul maxim posibil de prelucrat pe strung DM)< J BU : * k4a # 1,1 ( ------- ----- ) ' 2
^max.a.u.
IIX .pltM 0 2

(10.60)

I coeficientul de corec^ie in func^ie de raportul d i n t r e grosimea h a pl&cuei i hd - grosimea optima a acesteia: h *5, = (
ho

0,5 ) , (10.61)

Valorile de corecfcie in corpului cuitului B i H; H

funcfcie de dimensiunile sectiunii (10.62)

| 0,075 (B-H)0' 3 ,

1 coeficientul de corectie la retezare-canelare i n f u n c ^ i e d e lungimea maxim# L^ax a semifabricatului: ^ ='2,5 (---: ) D_.y BAX
^uax n
l

/ ,

' *fi

(10.63) Daax -

i n c a r e : L^_a x e s t e l u n g i m e a m a x i m a a s e m i f a b r i c a t u l u i ; d ia jn e tru l m aS am a l a c e s t u i a .
409

D u p a determinarea avansului d e a$chiere, rezultat prin I losirea relaiilor 10*53 i 10.54 se v a calcula avansul s rMl c u relatia:

sr..i I 1

[ran/rot]

(10.64)

i n care: s este valoarea avansului oibtinuta c u relatia (10 .52) sau (10.64); - coeficientul d e oorecie al avansului: K = k is k 2s k 3s k*. 3%s k*, k 7= (10, 65)

D i n gama d e avansuri a ma inii-unelte se v a adopta valoa r e a imediat inferioarS celei obtinute c u relat ia (10.64). 10.13.4. Determinarea vitezei d e apchlere* Viteza<fe a chiere in cazul strunjirii longitudinale d e degrofare i f f c . nisare p e strunguri grele se calculeazS c u relatia: v =
0,1 T* t'

[ro/min]

( 10 . 66)

i n care:Cy este u n coeficient care depinde la strunjirea de ctegro are i d e finisare d e avansul d e lucru (tabelul 10.84); m, y v - expanen^ii durabilit3ii i a i avansului (tabelul 10,84).
Tabelul 10.84Valorile coeficientului C pi ale exponentilor a pi y

din relatia (10.66)

Tipul prelucririi

Grupa de utilizare a carburii netalice

Cv

'

f inisere

Strunjire de

P10 P30

0,2 < s< 0,4 0,4 < s< 1,0 0,4 < s< 1,0 1,0 < s< 3,0

455 275 220 230

0,33 0,25

Strunjire de degropere

0,25 0,25

o , 0>
0,6

0,2 1

I n cazul canelSrii-retezSrii leazS c u relatia:

viteza d e a^chiere se calcu-

[m / m in ]

(10.67)

Tr'

n 25 , 0 1

b ' s

( ------ 1 D

Ii

In cares Gy este un coeficdent oe depinde de avansul de lucru (tabelul 10.85); b-l&^iinea apchiei, in nm; DBin-diaiaBtrul minim al suprafe^ei prelucrate, in nm; D-diametrul piesei, in nm; yvexpGTMsntului avansului de lucru (tabelul 10.85).
Tabalul 10.85 Valorila coaf lolantulul Cv yl ala axponantulul yw din ralatia (10.67) Avansul da luoru a|aa/rot s 5 0 ,2 s > 0 ,2

Cv 150 90

0,4 0,75

Vitezele calculate cu rela^iile (10.66) i (10.67) vor fi corectate in func^ie de conditiile concrete de lucru prin araplificarea cu urm&torii coeficien^i de oorec^ie: coeficientul de corec^ie in func^ie de duritatea materialului d e prelucrat; a. pentru strunjirea d e degropare i finisare:
]r t 2 1 0 \ n*

Vl

HB

( 10. 68)

in care: = 1,1 pentru H B 210 i r\, * 1,5 pentru H B > 210; b. pentru retezare:
Jc =(

210 HB

(10.69)

in care: iv = 1,8 pentru toate valorile durit3ii; coeficientul d e oorecie in func^ie de duritatea pl&cu^ei din material dur, atit pentru strunjire d e degropare cit |I pentru finisare s a u retezare, se determine cu relatia:

J c ^ ^ l S l O 39 HRA20
in care: H R A - reprezint# duritatea plScu^ei d i n in unit^^i Rockwel A ;
kv -

(10.70) material dur

coeficientul d e corecie funcie d e unghiul d e atac principal, %


7

^vk X

-x, vk

(10.71)

411

(
V a lo r ile c o e f ic io n t u lu i Cvk ? i d a te i n t a b e lu l 1 0 .8 6 .
Tabelul Cyk ila

a le e x p a n a rx tu lu i

10.B 6 V a l o r i l e c o e f i c i e n t u l u i

pi

exponentului

dfn

relatia

(10.^)

ISIgiditatea sistenului HUPSD I normals


j scfizuta
Observable. % se ia fn radiani.

Cvk

IH
0,35 0,15

4,25

c o e f ic ie n t u l d e c o r e c ie i n f u n c ^ ie d e d im e n s iu n ile ^ g a b a r it a le p ie s e i i c e le m axim e /p o s i b i l a f i p re lu c ra te pe m a fin a -u n e a lta :

^v-/=CW ( n " ^

^inax.p

\n

(10.72)

in care: I^ax este lungimea piesei de prelucrat, i n diametrul maxim al piesei supuse ptelucrarii, i n coeficientul respectiv exponential coeficientulu i 3^4, da-fi in tabelul 10,87.

mm; DB mm; C ^ , 1 1 d e corec^ie

Tabelul 10.87 Valorile coeficientului Cy^ pi ale exponentului 9 din relatia (10.72)
^wax.p ^max.du Strunjire exterioari 0,1 0,2 0,3 0,4 4,0 3,3 2,6 2,4 0,75 0,65 IS 0,45

I Tipul prelucrarii

VD

Observatie. 0Bax mu este diametrul maxim posibil de prelucrat pe mapina-unealti.

Viteza de achiere, utilizata pentru calculul este determinate cu relatia: vn = v Ky [m/min]

tura^iei, (10.73)

in care: v - valorile vitezei de achiere obtinute c u r e l a t i i l * (10.66) sau (10.67); \ - coeficientul total de c o r e c t i al vi tezei:
Kv = *v1 *v2 K i K ,
,

412

T u r a t ia p ie s e i p e n t r u p re lu c r a r e a d la m B tru lu i D se ^in A c u r e l a t i a :

dgtcoc^

1000 V. n [rat/ndn] (10.75)

le 3e t e Pe

jn care: vn este viteza de a$chiere calculate cu r e l a t i a (10.73); D I diametrul suprafe^ei prelucrate, in ma. Ia adqptarea tura^iei de lucru din gama de turafcii a m a cinii-unelte se va ||||| cant de faptul cS aceasta nu trebuie sSL ep3easc& valoarea admlsfl pentru metoda utilizata de fi xare a piesei cu masa G, kg. Valoarea n ^ adraisS pentru m asa G a piesei, se determine din fig. 10.11.

). 72) Fig. 10. 11. "Turatia adnisi n, In functie de oaae piasai Q: 1" prinde rea tntra virfuri fi prinderea tn universal jp vtrful pipufii mobile; 2- prinderea tn universal fi luneti de tip deschis

Ip " * I n &

rtie

10.13.5. Detenninarea cxxnponentelor far^elor de achiere F?, Fy i Fx in cazul prelucxSrii pe strungurx grele. La prelucrarea o^elurilor moi, cu sec^iuni de achii foarte mari, in special dacfi se lucreazS simultan cu mai multe cutite montate pe acelai suport de lucru al strungului, se veri fied dacS suma componentelor tangenfciale ale formei de a^chiere I F2 care actianeaza pe un suport nu dep3ete valoarea limit# I Fz m a x admis de strung. Corapanentele formei de a^chiere Fz, F i Fx se determini cu rela^iile: Fa 10 Q 5 t
413

[N]

(10.76)

I | 10 i 1 F - 10 Fz Kx

H [N]

(10.77) (10.78)

u n d e : Q e s te v a lo a re a f o r t e i d e a ^ c h ie r e s p e c if ic s , in p B S in funcfcie de avansul s i de duritatea H B a materialy]^ de prelucrat in tabelul 10.88; s I avansul d e lucru adoptat gfl garoa de avansuri a ma inii-unelte; 1C si i | j j 1 coeficienii B | ponentelor radial# i respectiv axial# ale fortei de achier* dai in funcfie de raportul s/t,r/t i d e avansul s ( m / t o t ) 1 in tabelul 10.88.Valorile calculate ale fortelor F2, Fy H vor fi oorectate cu coeficienii de corectie pentru unghiul** i uzura ha (v. tabelul 10.88). Suma canpcnentelor tangenfciale i F2 va f i utilizat# pentru verificarea dac# momentul de torsiune nu dep#ete mcmentm de torsiune maxim M , . IIX admis de strung,aat in cartea mainiiunelte. ' Suma camponentelor axiale Z Fx va fi utilizat# pentru ve rificarea din punct de vedere al fortei admise de mecanisanul m avans al raainii-unelte. Suma componentelor radiale Z F va fi utilizat# la verifi carea din punct de vedere al rigidit#ii piesei.
Tabelul 10.88 Coaponentele fortei de apchlere

Tabalul 10.68 (oontlnuara)

Q a fdaN / m m 2]

D.ur.)n.r.. fort.1 d. .ehl.r. .piffle, Q

Coaf ician(i pantru uzura faai da anzara h

Forpa da afchiara

Nomograaa pantru coaficiantii K fi HL * y

Coaficianfci da coractia pantru unghiul y


Forpa da apchiara - 18 0

10

20

'

1,22 1,19 2,08

1,11 1,13 1,47

|1,0 1,0 1.0

0,91 0,95 0,68

Tabelul 10.68 (oantinuara) Deterainarea fortai de apchiara specif l o a Q

| [da N / m m ? ]

0,1

Qfa 0)8 0?0?0/> 0,5 Ofi 0j8 1,0

Ifi

slmm/rot]

Coafician(i pantru uzura fatai da apazara hf l

, DUB

Forfa de apchiera

0,5

1,0

1,5

ft z

1,05

1,10

1,15

Fy ' Fx

1,20

1,50

1,80

416

Cap. 11

REB3HURI DE ASCEQRE I A E R H U O O R H k PB S1SU KU KI SEMAUTCHATE MUUnCOTrTE

11.1

CCNSIDERATH GQIEKALE

RecomandSrile incluse In acest capitol se vor refer! la prelucrarea pe acele strunguri monoaxe semiautomate care sint Uevazute cu doud sau mai raulte sfinii, cu posibilitflti d e iron ware pe fiecare sanie a cel puin dou4 cuite. Se intilnesc mai frecvent strunguri mcnoaxe dotate cu dou sfinii portcu^ite; una cu posibilitate d e avans transversal, iar cealaltS cu avans transversal i longitudinal. Se p o a te c a n s ta ta c S to a te sculele a?chietoare, indiferent de sa n ia p e c a re s i n t d is p u s e , v o r lu c r a la o aceeagi turafcie a a rb o re lu i p r i n c ip a l ; to to d a t& , s c u le le d is p u s e p e o aoeeagi sa nie i a f la t e s im u lta n i n lu c r u se v o r d e p la s a c u o aceeai vifavX de a v a n s . Se im pune u n e o ri C o n d i a c a v it e z e le d e avans
ale d i f e r i t e l o r s S n ii s3 se a f le i n t r -u n a n u m it r a p o r t u n a fa& de c e a la lt a . I n c a z u l p r e lu c r S r ii pe s t r u n g u r i s e m ia u ta n a te mo noaxe cu s S n ii m u lt ic u ^ it e , c a d e a l t f e l f i l a p re lu c r a r e a pe a lte c a t e g o r ii d e m a in i-u n e lte sem iautom ate i a u to m a te , e t a pele de p r o ie c t a r e a re g im u lu i d e a $ c h ie re in t e r f e r e c u c e le de p ro ie c ta re a r e g ia j u l u i i c u c e le de norm a re a p r e l u c r S r i i , datele d in p r e z e n t u l s u b c a p ito l r e le v in d c u p re c S d e re a s p e c te le legate de s t a b ili r e a p a r a m e trilo r re g im u lu i d e a c h ie re .

11.2

EEAPELE DE PROIECTARE

1 . S t a b ilir e a schem e! d e p r e lu c r a r e Se c o n s id e rs c d schem a d e p r e lu c r a r e e s te o re p re z e n ta re g ra fic S c o r e sp u ru za to a re p o z i^ ie i f in a le ( l a s f i r ^ i t u l c u r s e lo r de lu c r u ) a s c u le lo r a c h ie to a re . I n t r -o asem enea schem S d e p re lu c ra re , s e m if a b r ic a t u l v a f i p re z e n ta t aa cum a ra tA la s f ir it u l f a z e lo r r e s p e c t iv e . Num Srul d e s c u le a c h ie to a re f ig u r a t e p e schem a d e p r e lu crare tr e b u ie sS c o in c id e i n p r in c ip iu c u n u m S ru l s u p r a f e t e lo r p re lu c ra te la o p e r a tia r e s p e c t iv e . Nu se e x c lu d e in s S p o s i b i l i tatea ca u na sa u m a i ra u lte s c u le a c h ie to a re sS a c ^ io n e z e a s u Pra raai m u lto r s u p ra fe ^ e , ceea c e v a d e te rm in a o re d u c e rs a num firului t o t a l d e s c u le a $ c h ie to a re . E s te d e asem enea p o s i h il

I I I

I I

3 . stabilirea m Btxxiei de instalare a o-irifahrdfatiiiirt La rezolvarea acestei etape, se tine cont de forma sa de dimensiunile semifabricatului, de tipul mainii-unelte stabilite anterior. In principiu, semifabricatele pot f i instalate intre virfuri, pe domuri sau/i in dispozitive de tip mandri! nA. In cazul semifabricatelor caracterizate printr-o rigiditate scazutA, se va acorda aten^ie unei sprijiniri suplimentare, folosind una sau mai multe lunete. Intrucit momentele de rota^ie atincj valori relativ mari, se va prefera antrenarea in micare a semifabricatelor cu ajutorul dispozitivelor de tip mandrinA. 4. Stabilirea sculelor ayhietoare, a dispozitivelor $i veri ficatoarelor In cadrul acestei etape, se stabilesc tipul i caracteristicile dimensionale ale sculelor, parametrii gecmetrid i constructivi, precum i materia] ele pSrtilor active ale scule lor. In general, principiile de alegere a sculelor a^chietoare de la prelucrarea cu o singurA sculA (pe maini-unelte uni versale) rAmin valabile i in aoest caz. Afirmatii similare se pot formula s -fi in legAturA cu dispozitivele i verif icatoarele ce vor f i utilizate. 5. Stabilirea modului de instalare a srailelor Instalarea sculelor se poate efectua in suporturi portscule normale (pentru una sau douA scule a^chietoare) i in supor turi speciale (prevAzute cu locafuri pentru 3...15 scule). Modul de instalare va trebui sA indeplineascA oerinfcele unei orientAri corecte a sculei, ale unei reglAri oom ode a sculei la dimensiunea de lucru i ale unei fixAri suficient de rigide a sculei. 6. Stabilirea valorilor adindmilor de acfaiere La strunjirea longitudinal A, adincimea de a^chiere se cansiderA egalA cu marimea adaosului de prelucrare pe razA, adaos indepArtat intr-o singurA trecere la faza respective. La

ca o a o e e a $ i s u p ra C a 'fi sA f i e a b tin u tA p r i n p a r t ic ip a r e a g m ai m ai t o r s c u le . Se a c c e p ts r e a liz a r e a u n o r p o r t iu n i a la a o a la ia g i suprafefce c o n tin u e d e c A t re n a l m u lte s c u le , d a c A a o e a s tS s u p ra fa tA v a f l supusA u l t e r i o r i a lt o r p r e lu c r a r i, e v it in d u -s a a s t f e l a p a ri^ x a u n o r r i z u r i in e la r e l a in t e r s e c ^ ia s u p r a f e te lo r I p r e lu c r a ta c u s c u le s e p a ra te ( ap r ec i in d u -a e c a f i i n d f o a r te I d i f i d l A , d e e x e n p lu , o asemenea r e g la r e a s c u le lo r a g c h ie rto o re la d im e n siu n e a d e lu c r u , i n c i t sA r e z u lt e o c o n t in u it a t e p e r f e c t s a s u p r a f e te lo r p r e lu c r a t a ). 2. A le g e re a B w y in ii-u n e lt e P e n tru o a le g e re r a t io n a lA a m a ^ in ii-u n e lt e , s e im pune lu a re a i n c o n s id e ra re a u n o r f a c t o r ! t e h n ic o -e c o n o m ic i, exon s in t c e i p r iv in d form a i d im e n s iu n ile s e m if a h r ic a t u lu i, form a $ i d im e n s iu n ile s u p r a f e t e lo r d e p r e lu c r a t , c c n d i t i i l e te h n ic e de c a lit a t e im p u se p ie s e i p r e lu c r a t e , v o lu m u l p r o d u c ^ ie i, m a ^ in ile -u n e lt e d is p o n ib ile in s e c ia d e p r e lu c r A r i m e c a n ic e e t c .

strunjirea frcntalA, nrtfncintfvi da achiere va o o re c p u n d a m ir i r a i i adaosului d e prelucrare, fiind deed. e g a ia c u d if e re r x ta d in t r e lu n g im e a i n i t i a l s ? i oaa finals a ootai d a r a f e r in ^ A p e n tru s u p r a f a ta p r e lu c r a t A . I n cazul prelucririi c u avans t r a n s v e r s a l a s u p r a f e t e lo r p r o f i l a t e i a c a n a l elor anplasate pe s u p r a f e ^ e le c i l i n d r i c e , a d in c im e a d e a $ c h ia re se oonsidarS e g a lS c u IS tim e a p & r t i i a c t iv e a c u t i t u l u i , m A s u ra ti i n lungul a x e i d e r o t a t i e a p i e s e i . I n s it u a ^ ia I n c a r e a d in c im e a de a?c h ie r e e s te v a r i a b i lS c o n tin u u i I n a c e la ^ i s e n s , p e n t r u unele c a lc u le , s e p o a te lu a i n c o n s id e r a re o a d in c im e m e d ia :
t -

[ mb]

(11*1)

D a cS a d a o s u r ile d e p r e lu c r a r e au v a l o r i m a r i, s t a b i l i r e a a d in c im ii d e a $ c h ie re o o re s p u n z S to a re f i e c f ir e i t r e c e r i s e p o a te r e a liz a p e b a z a re O a n a n d S r ilo r e x is t e n t e l a p r e lu c r a r e a c u o s in g u rS s c u lS . 7 . S t a b i li r e a a v a n s u r ilo r d e lu c r u F a c t o r ii d e c a re s e t in e c a n t l a s t a b ilir e a m S r im ii a v a n s u lu i d e lu c r u s i n t : t i p u l i c a r a c t e r u l p r e l u c r S r i i (d e g r o a r e , s e m if i n i s a r e , f i n i s a r e ) , r i g i d i t a t e a s e m if a b r ic a t u lu i i a s is t e m u lu i d e f ix a r e a a c e s t u ia , c e r in t e le d e p r e c i z i e f i d e r u g o z it a t e a s u p r a f e t e lo r d e o b t in u t , n u m S ru l i p o z i gi a s c u l e lo r a f la t e s im u lta n i n lu c r u , r i g i d i t a t e a s c u le i i a s is te m u l u i e i d e p r in d e r e , n a tu r a m a t e r ia lu lu i s em i f a b r i c at u l u i , m f ir imea a d in c im ii d e a ^ c h ie r e . P e n tru s t a b i l i r e a m ari,m i i a v a n s u r il o r d e c a l c u l l a p r e lu c r a r e a p e s t r u n g u r i m onoaxe r a u l t i c u t i t e , A tu n c i se p o t f o l o s i re c o m a n d a rile c u p r in s e i n t a b e lu l 1 1 . 1 . c in d s t r u n g u l d is p u n e d e a v a n s u r i c u v a l o r i f i x e , e s t e e v id e n t c3 m firim e a a v a n s u lu i a d o p ta t ( i n c o n f o n n ita te c u re c c m a n d S r ile d in t a b e le s a u p e b a z a u n o r c a lc u le ) v a t r e f c u i s i c o re s p u n d S u n e ia d i n t r e a c e s te v a l o r i . 8 . V e r if ic a r e a m SrHmi j a v a n s u r iia r F o lo s in d r e l a t i i l e c u n o s c u te d e l a p r e lu c r a r e a c u o s in g u ri s c u lS , s e c a lc u le a z m & rim ile f o r t e l o r d e a ^ c h ie r e , f i i n d p o s ib iia , c a a t a r e , r e a liz a r e a u n o r v e r if ic 4 r i s p e c if ic e ( d i n p u n c tu l d e v e d e re a l s o l i c i t d r i i c o r p u lu i s c u l e i , a l r e z i s t e n t e i p lS c u t e i d i n c a r b u r i m e t a lio e , a l f o r t e i a d m is e d e m e c a n is m u l d e a v a n s e t c . ) . A t u n c i c in d v a lo a r e a f o r t e i e f e c t iv e g e n e ra te d e d e p la s a re a c u a v a n s u l a d o p ta t e s t e m ai m a re c ^ s c it v a lo a r e a f o r t e i a d m ise d e c r i t e r i u l d e v e r i f i c a r e c a n s id e r a t , s e v o r s t u d ia p o s i b i l i t A t i l e d e e v it a r e a u n e i asem enea s i t u a t i i . A s t f e l , d a c S f o r t a t o t a l s d e a v a n s e s te m a i m are d e c it f o r t a a d m is S d e m e ca n ism u l d e a v a n s , s e v o r e x a m in a m a i i n t i i p o s i b i l i t S t i l e u n e i

420

421

Tabelul 11.1 (cantinuere)


3*

Coeficienti de coractia ai avansurilor ds dagropare Hatarialul ds pralucrat

Hatarialul partii active a aculai apchiatoare

Otal cu duritataa
125 156 187

HB,

pina la:
248 >248

Fonta cenupie cu duritataa HB, ptni la:


160 220 280

Fonta aaleabfla ou duritataa HB, pina la:


120

215

150 l 180 ------ -------- .

Coeficientul da coractie
Rp3,Rp4

1 ,2 0

1 ,1 0

1 ,0 5

1 ,0 0

0 ,9 0

0 ,8 0

1 ,

1,1 0

1,00

1,40

1,30

1,20 1

P05

0 ,8 0

0 ,7 5

0 ,7 0

0 ,6 5

0 ,6 0

0 ,4 5

- .

422

P10

0 ,9 0

0 ,8 7

0 ,8 0

0 ,7 2

0 ,6 6

0 ,5 5

*-

P30

1 ,0 0

1 ,0 0

0 ,9 0

0 ,8 0

0 ,7 2

0 ,6 5

Ml

V '

H 1

K 3 0 , ICAO

1 ,2 0

1 ,1 0

1 ,0 5

1 ,0 0

0 ,9 0

0 ,8 0

1 ,3 0

1,1 0

1,00

1,40

1,30

1^0

ObservetH: 1) Valori I* avanaur ilor din tabal aa alag In functia da rigiditataa sistaaului tahnologic. Pantru sistaas tehnologice cu rigiditata ridicata, sa alag valori aari ala avansurilor; pantru sistaas tehnologic* cu rigiditate aadie, sa adopta valori aedli ala avansurilor, iar pantru sisteae tahnologic* cu rigiditate redusa, m slag valori aici ala avansurilor; 2) Avansurila raala pot fi valoric sub oala tabelata, daca sint liaitate ds conditii star* s suprafetei sau de aLta rastrictii practice; 3) In tabal, duritipla Brinell ale font* Ior otelur ilor axpriaate In daN/ca .

m o d if ic S ri a sch em ei d s p r e lu c r a r e , d e exem plu p r i n t r -o a lt A re p a r tia a r e a f a z e lo r d e p r e lu c ra r e f i num ai dacfi a c e s t lu c r u n u e s te p o s i b i l , se v a p ro o a d a la o m ic o ra re o o re s p u n zS to a r* a a v a n s u r ilo r . D a t o r it i e x is te n ^ e i s im u lta n e I n lu c r u a m ai n u lt o r s c u le a ^ c h ie to a re , s t a b ilir e a m S rim ilo r s o l i c i t o r i l o r c re a te de mi .?ca re a d e a va n s i n d i f e r i t e ccm ponente a le s is te m u l u i t e h n o lo g ic , i n v e d e re a v e r i f i a S r i i c o r e c t it u d in ii avansu l u i a d o p ta t, e s te m ai d i f i c i l i d e c it la p re lu c ra r e a c u o s i n g u ra s c u ld ? i p re su p u n e lu a re a i n c o n s id e r a re a u n o r scheme m ai ocm plexe d e lu c r u . De e x e m p lu , r e l a ^ i i p e n tru v e r if ic a r e a avan s u lu i d in p u n c tu l d e v e d e re a l d e f o r m a f iilo r a d m is ib ile l a p r o lu c r a re a c u m a i m u lte c u t it e a u n u i s e m if a b ric a t f i x a t i n t r -u n d is p o z it iv d e t i p m a n d rin fi s i n t p re z e n ta te i n subcap i t o l u l 13. 2 . 8 , a s t f e l d e s it u a f c ii in t iln in d u -s e m ai f re c v e n t i n c a z u l s t r u n g u r ilo r r e v o lv e r a u to m ate ? i se m ia u to m a te . D aca f o r t e le d e a va n s in r e g is t r e a z 3 o v a r ia b le i n t r e a n u m ite l i m i t e , c a u rm a re a m o d if ic d r ii a d ln c im ii d e a c h ie re , se va lu a i n c o n s id e r a re s it u a ^ ia c o re s p u n z S to a re f o r t e i m axim e d e a va n s. 9 . C a lc u lu l lu n g in d JL o r c u r s e lo r d e lu c r u P e n tru u n a n u m it i n t e r v a l d e tim p , i n c a d ru l u n u i c i c l u d e lu c r u , d i f e r i t e l e s c u le s e p o t a f la in t r -u n a d i n u rm a to a re le s t & r i: a ) R e p a o s ,d a c S s c u la n u e fe c tu e a z a n i c i u n f e l d e m i c a re ; b ) M if c a re d e a p ro p ie re sa u de r e t r a g e r e in ra p o rt cu se m if a b r ic a t u l, e f e c tu a ta c u o v it e z a s u f ic ie n t d e m a re , c o r e s p u n z S to a re a v a n s u lu i r a p id ; c ) M i c a re d e lu c r u , c u o v it e z a c o re s p u n z a to a re a v a n s u lu i de lu c r u , c in d s c u le le s e d e p la s e a z a r e l a t i v l e n t , a s ig u r in d in d e p & rta re a a d a o s u lu i d e p r e lu c r a r e . I m g u e a c u r s e i d e lu c r u . e s te d e c i m arim ea d is t a n ^ e i p a r c u rs e d e s c u ia c u v it e z a a d e c va tS a v a n s u lu i d e lu c r u . I n c a z u l g e n e r a l, e x p re s ia lu n g im ii l oj a c u r s e i d e lu c r u la o f a z a o a re c a re i e s te d e fo rm a :

$ l

Brin.U

font.lor

" T 1 B S g ? ot.lurilor

,!t

I n d*N/ca.

h i = l si + l pi +

+ ld

[ I

<11-2)

i n c a re l ?j e s te lu n g im e a d is t a n $ e i d e s ig u ra n & , p e n tr u e v i t a re a d o c m r i i s c u le i d e s e m if a b r ic a t , l a s f i r ^ i t u l m i^ c S r i i df a p ro p ie re c u a v a n s r a p id ; | lu n g im e a d e p & tru n d e re , c o re s p u n z a to a re a c e le i d is ta n c e p a rc u rs e d e m u c h ia a ^ c h ie to a re < s c u le i, d u p a o a n u m ita d i r e c ^ ie , c u o v it e z a e g a ia c u v it e z a d avans d e lu c r u , d i n irc m e n tu l c o n t a c t u lu i e f e c t i v i n t r e m nnhi a f c h ie to a re i s e m if a b r ic a t f i p in a i n m oraentul i n c a r e m uchi a c h ie to a re a s c u le i e fe c tu e a z a p r e lu c r a r e a c u in t r e a g a a d in c i me d e a f c h ie r e ; 1 , - lu n g im e a d is t a n e i d e a g c h ie r e e f e c t i v (dupa d e s e n u l p i e s e i ) - lu n g im e a d is t a n $ e i d e d e p g g ir e . C it e v a re c o m a n d S ri p e n tr u c a l c u lu l sa u p e n tr u s t a b ilir *

pr..

423

Tabalul 11.2 NariiHt ooapanentalor lungiailor curaelor de lucru pentru unela pralucrerl reelizata pa atnwffa'i _____________ aonoaxa cu ginii a l t < c u t i U ^ _ ^ ^ ^ M
Coaponentele lungiaii cursei de lucru, in aa

Falul pralucriri i

Conditi i de prelucrere

Schite prelucrarii

Qbaarvat jI

l a * Id e s e n

Cu ieyire Iibera a cutitului

424
Strunjire longitudinala axtarioara (celcut aaparat al lungiaii cursei de lucru)

PTna la un prag

Tabalul 11.2 leantinuerel

425

j k L _- p r o *c t i*

tSifuiih prar-

J efpal p* aw j d* rati(u

Strum]ire piana (calcul aeparat al lungiaii cursei da lucru)

Pina la o treapta cilindrica

426
Strunjire lon gitudinal a a arboritor a)Pentru fiecare treapta cite un cut it b)Lungiaea de aiguranta par* cursa dupa o directia obiica
t
~la

f
A l \ V '

--------

I I
m

Strunjire plana a arbor ilor

Pentru fiecare ai4 >rafa(a cite un cut it

Tab.lui 1 1 .2 339

i M u l

11.2

a) Cu divizarea treptei da lungiae aaxiaa b) Lungiaea da sigurante parcurse dupa o directia cblica

labtlul M

.2

loaniiiuiri)

tg

(2...5)

I-pozitfa tni* (tali a cut fur lui A; 11 -incaputul strun]tril low gltudinala; jlll pozitia fl jnala a c* 4 itu lui A; n-naarul B cu^ita cara prelucroazi traspta d gtaa aaxteS

conponentelor lungimil cursei de lucru a l n t c u p r in s e In t a b e le le 11.2 ?i 13.9. Intrucit unele dintre mflrimile c o ra p a n e n ta la r curse l or de lucru pot lua valori Intre anumite limite, e s t e p o s ib iia a d o p ta re a u n e i valori intregi a lungimii cursei da l u c r u , f a c i l i t i n d u - s e a t i t unele calcule ultarioare, cit gi reg la r e a p r o p r i u -z i s a a m a g in i i -u n e l t e . 10. C a l c u l u l l u n g i n i l a r c u r s e la r d e a g c h ie r e C u n o s c in d u -s e m f ir im ile c a n p o n e n te lo r lu n g i m ii c u r s e i d e l u c r u , p o a te f i d e t e r m in a te lu n g im e a c u r s e i d e a c h ie r e , p r i n a o e a s ta in t e le g in d u -s e a c e a p o r t iu n e a c u r s e i d e lu c r u i n c a d ru l c S r e ia s c u la c a n t r i b u ie e f e c t i v l a in d e p g r t a r e a d e m ate r i a l s u b fo rm 5 d e a c h i i. lu n g im e a 1 ^ , a c u r s e i d e a g c h ie r e l a o f a z a o a r e c a r e i s e va d e te r m in a c a a t a r e p r in lu a r e a i n c o n s id e r a r e a lu n g im ii d is t a n c e ! d e p a t r u n d e r e I p , , a lu n g i m ii d e a g c h ie r e l a( (u n e o r i) a lu n g i m ii d i s t a n t e i d e d e p a ir e l d j . U lt im a o o n p o n e n ta ( l d i ) s e v a lu a i n c o n s id e r a r e n u m a i a t u n c i c in d d is t a n t a d e d e p a $ ir e e s te p a rc u rs a d e c u t i t c u In ia t u r a r e d e a p c h ii, n e f i in d d e c i v o r b a d e s p re o i e g i r e l i b e r a a c u i t u l u i :

leal = V

+ Id.

I]

(U-V

1 1 . C a lc u l u l i u n S r u ln i d e r o t a $ i i a le a r b o r e lu i p r i n c i p a l p e n t r u c u r s e le d e lu c r u P e n tru c a l c u lu l n u m S ru lu i r e a l N r i d e r o t a t i i a le a rb o re l u i p r i n c i p a l , a f e r e n t f ie c S r e ia d i n t r e f a z e le i , s e v a f o lo s i r e la t ia :

lc.
N rj = [r o t ] (1 1 .4 )

s.
l ci f iin d lu n g im e a c u r s e i d e lu c r u , i n nm , i a r s , - a v a n s u l 5 lu c r u , i n m m / ro t. D a ca s e v a lu c r a s u c c e s iv c u d o u a s a u m a i m u lte a v a n s u ri I d e lu c r u d i f e r i t e , n fim a ru l t o t a l d e r o t a t i i a le a r b o r e lu i p r i n - I c ip a l p e n tru a c e a s a n ie s e v a c a lc u la p r i n in s u m a re a n u m e re lo r d e r o t a t i i c o re s p u n z a to a re p o r t i u n i l o r p a r c u r s e c u a v a n s u r i de lu c r u d i s t i n c t e . In c a z u l s t r u n g u r il o r s e m ia u ta n a te m u lt i c u t i t e l a c a re to a te s S n iile lu c r e a z a s im u lt a n , n u m a ru l d e r o t a t i i d e lu c r u a le a r b o r e lu i p r i n c i p a l , a f e r e n t o p e r a t ie i t e h n o lo g ic e , s e s t a b i le t e c a f i i n d c e l m a i m a re d i n t r e n u m e re le d e r o t a t i i s t a b ilit e p e n tru f ie c a r e s a n ie . A c e s t num Sr d e r q t a t i i e x e r d t a o i n f lu e n t a d e te rm in a n ta a s u p ra d u r a t e i c i c l u l u i d e l u c r u , avind c a r a c t e r l i m i t a t i v i n o t in d u -s e c a a t a r e c u N r l j a . In c a z u l m e n tio n a t a n t e r io r ( l a l u c r u l s im u lta n c u to a te s a n i i l e ) , s e c c n s t a t a u n e o r i e x is t e n t a u n o r . d if e r e n t e m a ri in t r e n u m e re le d e r o t a t i i a le a r b o r e lu i p r i n c ip a l p e n tru

428

| ie c a re s a n ie i n p a r t e . R e d u c e re a n u m firu lu i l l m l t a t l v d e r o t a t i i Mr H p o a te f i o t^ ir iu ta in t r -o a s t f e l d a s it u a t ie i n t r -u n u l d in u rm & to a re le

moduri!
a ) P r in m S rire a n u n v a ru lu i d e s c u le u t i l i z a t a l a p r e lu c r a re a s u p r a f e t e lo r c a r e s o l i c i t # t im p i m a ri d e lu c r u ; b ) P r i n t r - o m o d if ic a r e a r e p a r t i z S r i i s c u le lo r a ^ c h ie to a re pe s S n i i , u r m 3 r in d u -s e d im in u a re a i n c S r c S r i i s 5 n i i l o r m a i s o l i c it a t e i c r e f t e r e a i n c S r c S r i i s S n i i l o r m a i p u t in s o l i c i t a t e . D a cS s S n i i l e lu c r e a z S s u c c e s iv , f o lo s in d u -s e in s & o s i n g u rfi t u r a t i e l a n i v e l u l a r b o r e lu i p r i n c ip a l a l s t r u n g u lu i a u to m a t, n u m S ru l t o t a l r e a l d e r o t a t i i Nrt s e d e te rm in S p r i n in s u m area n u m e re lo r d e r o t a t i i a f e re n te f i e c S r e i f a z e , e x e c u ta te d e c S tre f ie c a r e s a n ie s

N yj f

[ro t]'.

(1 1 .5 )

A t u n c i c in d o a n u m itS s e c v e n tS s e e x e c u tS s im u lta n d e c S t r e d o u S s S n i i , l a c a l c u lu l n u m S ru lu i t o t a l d e r o t a t i i a le a r b o r e lu i p r i n c i p a l s e v a lu a i n c o n s id e ra r e n u m a i n u m S ru l c e l m ai m are d i n t r e c e le d o u S num ere d e r o t a t i i a f e r e n t e s S n i i l o r in c a u z S . 1 2 . C a lc u l u l n u m S ru lu i d e r o t a t i i a le a r t o r e lu i p r i n c i p a l p e n t r u c u r s e le d e a c h ie re I n c a d r u l u n e i f a z e o a re c a re i , n u m S ru l d e r o t a t i i N si a le a r b o r e l u i p r i n c i p a l p e n tr u c u r s a d e a c h ie re s e c a lc u le a z S p e ba za r a p o r t u lu i i n t r e lu n g im e a c u r s e i d e a c h ie re 1 ^ l a a o e a fa z S i , i n mm, i a v a n s u l d e lu c r u s { l a r e s p e c t iv a f a z S i , in m m /ro t: N aj = [r o t ] (1 1 .6 )

si
1 3 . f a l n i l i i l o o e f ic ie n t i 1o r t i n p i l o r d e a ^ c h ie r e ja C o e f ic ie n t u l t i n p u l u i d e a c h ie re t { s e d e te rm in S p e n t r u Iie c a r e f a z S 1 f o lo s in d r e l a t i a :

Ti

--- I S i max

N.i

(1 1 .7 )

in c a re N a1 e s t e n u m S ru l d e r o t a t i i a le a r b o r e lu i p r i n c i p a l p e n tru c u r s a d e a f c h ie r e la fa z a i , in r o t , ia r Nri n u m S ru l m axim d e r o t a t i i a le a r b o r e lu i p r i n c i p a l , d i n t r e c e le a fe re n te d i f e r i t e l o r s c u le c a r e lu c r e a z S s im u lt a n l a f a z a i , in r o t . Se , p o a te d e te rm in a v a lo a r e a c o e f i c i e n t u lu i t i i r p u l u i d e

a f c h ie re

t,

cu a j u t o r u l

r e la tie i:

T, - --------

*ii 1cl max

111

(11.8)

lMi fiirri luragimea cursei de achiere, in mm, iar 1 0 - lungimea maxima a cursei de lucru executate simultan la faza if in mm. 14 . stabilirea ccnventicnal-eacncioe ale sculelor acbietoare La prelucrarea mecanica cu o singurS scuia a^chietoara, pe maini-unelte universale, durabilitatea economics poate fi determinate relativ siraplu fi se elaboreazS ca atare normative cu durabilitati econcmice medii, specifice diferitelor m etode de prelucrare mecanicS. La prelucrarea pe maini-unelte automate fi semiautcmata I cu mai multe cutite simultan, nu se pot realiza asemenea norma tive, deoareoe influenza diferi^ilor factori asiipra valorii durabilitStii optime este mult mai pranuntatS. Totufi, pentru a facilita proiectarea regimurilor de afchiere la prelucrarea cu mai multe scule simultan, s-au intoanit normative cu durabilitSti economice medii, valabile pentru situatia cind respectivele scule ar lucra independent, firi a se ^ine deci seama de numirul de scule ce lucreazS simultan. Intrucit o astfel de durabilitate economics medie nu asigurS o prelucrare economics, atunci cind se lucreazS cu mai multe scule simultan, ea mai este numitS fi dumhilitate conventional- econoqicS, notindu-se cu T__u. conv In acest sens, pentru stabilirea durabilitatilor conventianal-eccnomice T . , pot fi desigur folosite recomandarilej| referitoare la prelucrarea cu o singurS sculS; in mod orienta- I tiv, se pot utiliza datele menticnate in tabelul 1 1 .3 . 15. Calculul riurafri1it&tilor sculelor, exprimate in timpi efectivi de agchiere Durabilitatea exprimatS prin timpul efectiv de achiere al fiecarei scule se determina cu ajutorul relatiei: Ti = T(-Tconv I (H.9J

in care t { este coeficientul timpului d e a f c h ie r e l a faza i ?i 7oonv f ~ durabilitatea conventional-ecanomica a s c u le i achietoare, pentru faza i, in min. 16. Stabilirea d ia m e t x e la r d e aalcul In calitate de diametre ce vor fi folosite pentru unele calcule ulterioare (Do)), se vor cansidera diametrel# caracteristice suprafetelor exterioare ale semifabrioatului,
430

af

p a n tru p ra lu c ra r a * s u p r a f * t* lo r x ta rlo o ra , d ia m e tra l* s u p ra fe t e lo r f in a ia B p a n tru p ra lu c ra ra * s u p r a f t * lo r in t a r io a r a f i {jia m B tre le m axim a, I n c a z u l 8 f r o n ta l* aau o o n io * . 1 7 . C a lQ i l u l r y o r t u lu i D , ln/Do| a l d ia a a t r a l a r Se c a lc u le a z a a c e s t r a p o r t num ai p a n tru f a z e le da s t r u n jir e f r e n t a ls f i s t r u n jir e o o n ia i. C u n o a g te ra a r a p o r t u lu i e s te n e c e sa rtt a tu n c i c in d se fo lo s e s c c o e ff ic ie n t! 3e' c o r e c p a a v i t e z e i d e a g c h ie re , da re g u ia | de d e te rm in a re a v i t e z e i d e a f c h ie re f i in d v a la b ile p e n tru s t r u n ji re a lo n g it u d in a l& . 1 8 . D e te rm in a re a v ite e z a i d a a s c h ia re P e n tru d e te rm in a re a v i t e z e i de a $ c h ie re se a p e le a zft l a r e l a t i i l e f o lo s it e I n c a z u l p r e lu c r & r ii c u o s in g u rA s c u ia , d a r lu in d u -s e i n o a n s id e ra re d u r a b ilit a t e a c o n v e n tio n a l - econcm icft T . . I n lip s a u n o r r e l a t i i c o re s p u n zfito a re d e c a lc u l, se p o t fo T o s i e v id e n t i v a lo r i a le v it e z e i d e a $ c h i e re ta b e l at e f i caconvandate p e n tru d i f e r i t e onnri-lfrH d e lu c r u , r a p o r t a t e , d e s ig u r , l a o a n u m ita d u r a b il it a t e o o n v e n tio n a l-e o c n c n d o i ^oonwl* 1 9 . S t a b ilir e a t u r a ^ i i l o r c o n v e n tic n a l-e o c n c n a o e a le a r b o r e lu i p r in c ip a l P e n tru f ie c a r e fa z a d e p r e lu c r a r e , se d e te rm in e v a lo a re a t u r a t ie i c o n v e n tio n a l - econom ice a a r b o r e lu i p r in c ip a l n ^

1 SSil1

i "

1000 v ------------------- 1 1 1 * I Dc,

[ro t/ ta in ]

(1 1 .1 0 )

in c a re v , e s te v it e z a o a n v e n tic n a l-e o o n o n ic i l a f a z a i , i n m/tain, i a r Dcj - d ia m e tru l d e c a lc u l, i n mm. S c u la a f c h ie to a re p e n tru c a re r e z u lt a t u r a t ia c o n v e n tio n a l - eco nom ics ce a m ai re d u sA se n u m efte s c u lS l i m it a t i v S d in p u n c tu l d e v e d e re a l v i t e z e i de a $ c h ie re . E s te d e d o r i t c a t u r a t iile c o n v e n tio n a l-e c c n c rn ic e a le a r b o r e lu i p r i n c ip a l , p e n tru s c u le le c a re lu c re a z S s im u lta n , sA f i e c i t m ai a p rq p ia te c a v a lo a re ; a c e a s tS c o ra a itie n u e s te in d e p lin it a , se p o a te r e curge e v e n tu a l l a o sch im b a re a m a t e r ia lu lu i p S r t i i a c t iv e a s c u le i a f c h ie to a r e . De e x e n p lu , la p ie s e le i n t r e p t e , s u p r a f e te le cu d ia m e tre m a ri se p o t p re lu c ra c u a ju t o r u l u n o r c u t it e cu p lfic u te d in c a r b u r i m e ta lic e , i a r c e le c u d ia m e tre m ic i, c u a ju to ru l u n o r c u t it e d in o t e l r a p id . 2 0 . G a lc u lm v a l o r i l o r c o e f ir ie n t i 1or e x p o n e n tia l! a i v i t e z e lo r r e la t iv e P e n tru s c u le le a $ c h ie to a re c a re lu o re a z a l a t u r a t i i co n v e n tio n a l -e co n o m ice c e dep4esc t u r a t ia c o n v e n tic n a l-e c o n a n io S a s c u le i li m it a t i v e c u mad p u t in d e 50% l a p re lu c ra r e a o t e lu lu i cu m a i p u t in d e 80% l a p re lu c ra r e a f o n t e i, se d e te rm in a v a lo r ile o o e f ic ie n t ilo r e x p o n e n tia l! a i v it e z e lo r r e l a t iv e .

431

T ab alu l 11.3 V aleri Mdil pan tru durabilitatea coneenHemlmfnmtmIni T n | > |


A. Prelucrarea eu cutite pa toata tipurila da Mplnf-tfalU Meter lalui de preUiiorat Otel Fonta

Tipul ou(Itului

Materialul pirtil epchletoare

Cutite normal* de atrunjlt exterior, cutite de atrunjlt plan Cutite pentru strunjit canal*, de retezat >1 prof Hat Cut H e prof 1late

Rp3,Rp4 P05 ,P10 ,P20,P30 ,K30 ,IC40 Rp3,Rp4 P05,P10,P20,P30,K30,K40 Rp3,Rp4

earn # lln 40 50 90 30 20 30 30 90 90

B. Pralucrara naoanici cu burghie, adlncitoare 9 ! scule de f iIatat Costul M j i n i f uneitat Tipul sculei Materialul pArt11 a?chietoare Diametrul
mm

Scizut sau aediu

Ridicat

Materialul de prelucrat Otel Fonts Otel Fonti

convJ in I 0 Burghie elicoidale 1 Rp3 Rp3 Rp3 KAO Rp3 Adincitoare P30
KAO P30 .. 2

3 15 30 60 25 40 60 110 90 90

4 25 50 150 8 75 20 30 - .

5 15 30 50 20 25 40

| 25 50 100 8 60 15 20

10-20 21*40 41-60 10-20 25-40 20-40 41-80

KAO I Piepteni de f 1Ittat Tarozi Filiare rotund*

A30 _

I H i plrtIj H s latnarA

C. Preluorarea aecaniol prin frezare Diaaetrul frezat 0, an Tipul frezai 50 75 100 I 150 | 200 j 300 *00 | 300 I

Fraze frontal* II disc Otal rapid Fraze da crestat ;i dabitat Fraza oil indrice Froze seairotunda Fraza unghiulara Carburi metal1ca Fraze frontale ?i ciIindro-frontale Fraze disc cu cu trai tii;uri

DurabiIiiatea conventional-econoaitcl *corw la1n| 100 120 130 170 250 I 300 I 400 I 500 J 80 100 60 100 90 170 80 150 90 | 130 100 280 100 170 120 160 200 200 300 300 500 600
' f

110 400

120 'SQ *951

H j

* 11 n

800

Valorile z { ale acestor coeficieni exponential! ai vitezelor relative sint egale cu inversele valorilor exponentilor durabilit^tii din relatia de determinare a vitezelor de aciiiere: 1
Zj = m i *

(11.11)

Pentru stabilirea valorilor ooeficientilor exponen^iali ai vitezelor relative, se pot folosi datele din tabelul 1 1 .4 . 21. Determinarea mSrimilor auxUiare Rezolvarea acestei etape se efectueaza de obicei numai pentru acele faze de prelucrare pentru care s-au stabilit ante rior coeficienfii exjpanentiali z i ai vitezelor relative (adic& pentru acele faze in cazul cdrora turatia conventional-ecanomic Sl i^o n v . dep5ete turatia sculei limitative ntonv cu cel mult 50% la prelucrarea otelului i cu oel mult 80% la prelu crarea fontei). In continuare, se determine aa-numitele ra&rimi auxiliare Wnj, cu ajutorul rela^iei:
*

1000
W4 ( --------j

z1
(11.12)

in cara in rot/rain.
A b o rd a re a t r e l c a z u r i:

t este tura^ia

O G n v m (io n a l- e o a n a n lo & l a f a z a 1 ,
u n u i din u rm & to a re le

p ro h le m a i p o a te e v d d e n ^ ia

a. Atunci cind pentru toate fazele in discufcie existA o aceeai valoare a coeficien^ilor exponential i j al vitezelar relative, calculele s e efectueazS cu relaia de mai sus. Se de te rm in e a p o i suma m&rimilor auxiliare W , i, plecind de la a o e a s ta , s e calculeazfi turafcia economica de lucru, comuna
Tabelul 11.4 Valori aedii ale coef icientilor exponential! al viteaelor relative de apchiere, Tn report ou natura materialului seaif abricatului I ou tipul aculei apchietoare pi cu natura aaterialului pfirtii activa a sculei

Materialul pirtii apohletoere Materialul de nfA1iiAPit prviuvrav Felul acute! epohletoare Rp3,Rp4 P05,P10, P20,P30 K30,K40

Coefioientul exponential z 0 1 Cutita noraala, da atrunjlt plan, da atrunjlt Interior Cutite de eanalat #1 retezat Cutita profilata Burghia Adincitoare Alasoara Froze frontale Fraza disc Fraza oil indrica Fraza de filatat Fraza male niodul pi de oanelat Cutita norfflale, de atrunjlt plan, de strunjit interior Cutita de eanalat pi ratazat Burghia pi adincitoare Alazoare Cutita noraala, de strunjit plan, da strunjit interior Cutita de eanalat pi ratazat Burghia pi adfneitoare Alazoare Fraza frontale Fraza diso Fraza ollindriea Fraza oelo oodul pi da filatat 2 3 5 5 4 1,5 5 3 _ '2.5 m m m m m

4 -

a
4 3,33 5 3,33 2,5 5 5 3 2 2,5 8 4 8 3,33 10 6,67 8 3,33 8 8 4 3,33

Otal

Fonta aleabili

5 5 2.5

Fonti cenupie

2
4

& I

434

Tabalul 11,4 (oontlnuara) 0 ALIaJ* SS cupru AliJ p aluminiu 1 Cutit* dm or to# fal, axolualv cala prof Ilata Burghia fi adfncitoara Alazoara Cutite da orioa fal, axclusiv cala profilata 2 1 #B 3,33 3,33 im 1 4

pen tru to a te s c u le le a c h ie to a re :

|1 | ^coin*-

B 11i

[rot/min]

(11.13)

b. Dacfi pentru toate fa z e le a n a liz a te se 1 existen^a a doufi valori distinct, z 1 i as*,, a le c o e f ip ie n t ilo r - exponantiali ai vitezelor relative, pentru s t a b ilir e a t u r a ^ ie i economice comune se poate aplica o metoda s i ir p lif ic a t A , e x p u s i in oontinuare. Se stabilesc mai intii tura^iile conventional-ecancniioe cele mai mici, aferente fiec&reia dintre cele dou4 v a l o r i d i s tincte ale coeficientului exponential. Luindu-se apoi in c a n s iderare numai cele dou& turatii conventional-economice (cele m ai softzute dintre cele calculate pentru fiecare valoare a coefi cientului exponential z i ) , este posibil sfi se constate c& una dintre ele o dep3ete pe cealaltA cu mai mult de 50% sau cS valoarea unuia dintre coeficien^ii exponential! o depa^e^te pe a celuilalt coeficient exponential cu mai putin de 100%; intr-o astfel de situa^ie, calculul mdrimilor auxiliare se face bcnsiderind o valoare comund a coeficientului exponential z f i anume acea valoare corespunzatoare turatiei convent ional-economice celei mai mici. Dac& ins una dintre cele dou& turatii Qonventional-econoinice cu valorile cele mai scdzute (fiecare aferent cite unei valori a coeficientului exponential al vitezei relative) o dep3ete pe cealaltS cu mai putin de 50% i totodatA atunci cind valorile coeficientilor exponential i se aflS intr-un raport mai mare decit 2:1, se calculeazS m&rimile auxiliare Wni cu relatia (11.12) pentru fiecare fazfi de prelu crare, utilizindu-se succesiv fiecare coeficient e x p o n e n tia l (zy i z2 ) i se vor determina sumele distincte ale m S rim ilo r auxiliare pentru fidcare coeficient Zj. Se vor refine i se v o r inscrie eventual in documentul tehnologic (de e x e n p lu , in fi$a Pfintru calculul regimurilor de achiere - t a b e lu l 11.6), su b 435

can

c o m a d e r r a c t i e : i a n u m a ra to r suma sw aj a va j.a ir.i_i.a r v a n m u e v a u x ili a r e , c a lc u la t e p e n tr u v a lo a re a o a a m a i m ic a d in t r e H d o i o o e f ic ie n t i e x p o n e n t ia li z 1 f i z 2, i a r l a n u m ito r - a ce e a ^i sum a, c a lc u la t e p e n tr u v a lo a re a o a a m a i m a re d i n t r e c e i d o i M l a f i c i e n t i e x p c n e n ^ ia li. c. Daci p e n tr u f a z e le a n a liz a t e e x is t s t r e i v a l o r i d ig tincte ale ooeficientilor e x p o n e n ^ ia li a i v i t e z e l o r r e la t iv * z 1 a z2 1 Z j , stabilirea turatiei c o n v e n tio n a l-e c a n a tiic e canune se poate efectua printr-o unificare prealabilS a c o e fic ie n f c ilo f e i exponential! cu valori mai apropiate. Stabilirea g r a d u lu i 'de apropiere se realizeazS prin calculul raportului intre v a lo r ile vecine ale ooeficientilor exponential! dispufi in o r d in e eras*

cfitoare. In continuare, se stabilesc cele mai m i ci tura^ii ccnven'tianal-economice pentru fazele ale c&ror ooeficienti expo nential! sint susceptibili d e unificare fi se a d o p ts d rq p t valoare unificata coeficientul exponential z ; aferent celei mai mici tura^ii conventional-econanice. Se continue apoi calculul ca fi in cazul punctului precedent (b), cind existau numai doua valori diferite ale ooeficientilor exponentiali ai vitezelor relative. 22. StatriJirea turatiei d e oalcul Citeva elemente privind determinarea turatiei d e calcul au fost deja prezentate in cadrul punctului 21. Aa cum s-a mai mentionat, pot exista douS situatii: a. Daca sculele apchietoare au aceeafi valoare a coeficientului exponential al vitezei relative, se recurge la calcu lul sumei mSrimilor auxiliare 231. aferente sculelor fi apoi, apelind la relatia (11.13), se determina turatia comuna corespunzStoare sumei respective; aceasta v a fi turatia economics a arborelui principal; b. In cazul in care sculele apchietoare sint caracterizal te p ri n douS valori distincte ale coeficientilor exponentiali ai vitezelor relative (ceea ce conduce la obtinerea a doua sume diferite ale valorilor mSrimilor auxiliare, sume retinute sau consannate in documentul tehnologic sub forma d e fraefcie) j pe baza relatiei (11.13), se determina turatiile arborelui prin cipal, atit pentru valoarea inscrisa la numarator, cit fi pentru cea d e la numitor. Se calculeaza apoi me d ia oelor doua turatii, aoeasta considerindu-se drept turatie econanica de calcul. 23. Determinarea turatiei reale a arborelui principal Daca turatia d e calcul coincide c u u n a dintre turatiile realizabile p e mafina-unealta, aoeasta v a fi fi turatia reaia a arborelui principal ( n ^ ) . Atunci cind turatia d e calcul nu este identica c u nici u na dintre turatiile oferite d e mafinaunealta, se recurge la adoptarea turatiei imediat inferioare. 0 exceptie d e la aoeasta indicatie o constituie cazul in care gradul d e incircare al mafinii-unelte este foarte mare; se

*coeptA in aoest caz adcptarea, In calitate de turafcLe reaia, a turaiei imediat superioare din gama da turafii ale ma$inii-unelte, respectarea oanditiei ca aoeasta sa nu dep&jeascu mai mult de 20% turafla de calcul. 24. Oilculul vitezei effective de achiere In report cu tura^ia reaia a arborelui principal ?i hjjiird coat de diametrul de calcul Doi, se calculeazS viteza egctivS de achiere v^.:
*-DorVu
v * fi " ---------------------------[m / m in ] (11-14)

1000

Cunoscindu-se marimea conpanentei Fz a fortei de a^chiere (in N) ?i valoarea vitezei efective v ~ de achiere (in m/min)# poate fi calculate puterea solicitatS de procesul de achiere la prelucrarea cu fiecare sculd:
N ai - -F-- V#f<
6000

25. Verificarea puterii

[kW]

(11.15)

Prin insumarea valorilor puterilor de achiere corespunzatoare fiecdreia dintre sculele care lucreaza sim ultan , se de termine putere a totals absorbita N t, care se va compara cu puterea a ma inii-unelte, disponihiia la nivelul arborelui principal, aoeasta din urma stabilindu-se prin luarea in oonsiderare a puterii nominale Nn a electrorootorului mainii-unelte i a randamentului 17 al transmisiei: Nmu " (H.16)

Va trebui ca puterea totals Nat solicitata de procesul de achiere sa fie mai mica decit.puterea a ma inii-unelte; in caz oontrar, se va recurge la o modificare a repartizarii fazelor de prelucrare, la o m&rire a puterii electrorootorului sau la o diminuare a tura^iei arborelui principal. 26. Calculul rapartului intre turaLa efectivS a arborelui principal i turafcia cxariventional-ecoDGBLCS

Valoarea acestui raport se determine pentru fiecare faza H prelucrare, cu ajutorul rela^ieis Kvi - -----^conv i

(11.17)

437

in core este turatxa reaia a n m m n a . B i n | rot/tain 91 n0lvtv t - turatia conventional - ecanamici pentru? fazk oarecare x. 27. Determinarea valorilor ooeficientilor de oq ^ tie ai AirwHii-stJUHinr e o a n l f l B Cunoscindu-se valoarea raportului g M din tabelul 11 .3 ^ determinS coeficientul de corectie M al durnhi 1 it&tii ecc**>. mice. 28. Durahilitatea de calcul a sculelar nTrtvintnai^ In soopul evaluftrii duratei de utilizare a fiecarei acult a chietoare i al estimflrii consumului de scule, este neoesarf determinarea aa - numitei durabilitdti de calcul T o io r In acest scop, se va folosi relatia: T0.ic i " *ri Toonv | [min] (11,18)
a rb o re f) este

atunci cind raportul VLi (dintre turatia efectivfi n ^ a lui principal i turatia conventianid'ecQncndcd 1^ subunitar i relatia:
T conv i

T e.lc 1 ----------

KT i

<U -19)

pentru situatia cind raportul K vi are valori supraunitare.


Tabelul 11.5 Valorile coaf iciontului IC do corectie a durabilit&fii relative Coeficientul r do corectie a vitezei do a$ohierm, pina ia: Cro#I toro 0 j 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12 I 1,16 1,20 1,25 i 1/30 I 1/34 1,38 1/42 1,45 I ..iff Descre?toro 1 1,00 0,98 0,95 0,92 0,90 0,88 0,85 0,80 0,78 0,76 0,74 0,72 0,70 0,68 2 1,00 1/34 1,80 2,40 3.2 4.2 5,7 10,0 13,4 18 24 32 42 57 3 1,00 1/25 1,60 2,00 2,5 3,2 4,0 6,4 8,8 10,0 12,5 16 20 25 Coeficientul exponential al vitezei relative, z 10 8
ji

6/67
vjo

5
.

3/33
i %i i

2,5

1,5

(descroftore sou crejtere) 5 1,00 1,16 1,34 1,55 1,80 2,1 2.4 3.2 3.7 4.3 4,9 5.7 6.5 7.6 6 7 8 1,00 1,08 1,16 1.24 1,33 1,45 1,57 1,75 1,93 2/08 2.25 2,40 2,50 2,83 9 1,00 1,06 1,12 1,20 1.25 1,34 1,42 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2.25 10 1,00 1,0*

i/vi fw y iv a M il

4 1,00 1,21 1,48 1,78 2/14 2,7 3.3 4.4 5,9 7,0 8/6 10 12 15

1,00 1,00 1,12 1,10 1,25 1,22 1,42 1,33 1/60 , 1,46 1,80 1.65 2,0 1,82 2.5 2,10 2*8 , 2,40 2.65 3,2 3.6 2,9 4.0 3,2 4,5 3,5 5.0 3/9

fi Hi 11 11 11 1,40 1 1 1 If 11
J

Tabelul 11,5 (oontinuare)

6 5 ,7 6 ,4 7 ,2 8 ,0 9 ,0 10,0 11,2 12,5

| 4 ,3 5 ,3 5 ,8 6 ,5 7,1 7 ,8 8 ,5 9 ,3 10 21

8 3 ,0 3 ,2 3 ,5 3 ,8 4 ,0 4 ,3 4 ,7 5 ,0 5 ,3 5 ,7 10

9 2 ,4 2 ,5 2 ,7 2 ,8 3 ,0 3 ,2

10 1,93 2 ,00 2 ,12 2 ,2 2 ,3 2 ,4 2 ,5 2 ,6 2 ,7 2 ,8 m

un ill
1,65 1,70 1,75 1,80

1 ,85
2,00
2,50

11

1,90

0 ,6 5 0 ,6 3 0 ,6 2 0 ,6 0 0 ,5 8 0 ,5 6 0 ,5 5 0 ,5 3 0 ,5 2 0 ,5 0 0 ,4 0

32 40 50 64

19 23 29 34 42 50 62

8 ,8 10,0 11,6 13,4 15,5 18 21 24 | 28 32

i |
3 ,6 3 ,8 4 ,0

11
16 40

Verificarea utilizerii c o r e c te a u n e ia d i n t r e c e le d o u I anterioare este legate de c u n o a ^ te re a f a p t u lu i c 1 p r i n micorarea tura^iei (deci a vitezei de achiere), a r e le x : o cre?tere a durabilitfitii i invers, adica l a c r e ^ t e r e a t u r a f i e i , durabil itatea sculei a^chietoare va i n r e g i s t r a o s c S d e re . Daca o aceeai scuia achietoare e s te f o lo s it a l a m a i multe faze succesive de prelucrare, dura b i l it a t e a d e c a lc u l ^ic se determine cu ajutorul relatiei:
r e la ^ ii
calc

[min] + . +
alo 1
calc 2 calc n

( 1 1 . 20)

in care T lc ,, Tc,.e 2,..., Tc,lo sint durabilitatile de ealeuale sculei pentru fiecare dintre fazele realizate succesiv, durabilitai determinate anterior pe baza rela^iilor (11.18 ) sau (11.19). 29. Calculul raportului in t r e d u r a b i lit a t e a unei scule oarecare i d u r a b il i t a t e a s c u l e i limitative Raportul Kdi intre durabilitatea T i a fiecSreia dintre sculele utilizate simultan i durabi litatea TMlc -in a sculei limitative este dat de relatia:
calc t

Kdi I
*calc min

( 11. 21)

Durabilitatea de calcul minima corespurde in general scupentru care s-a stabilit anterior tura^ia conventional-econcmicA cea mai redusa, dar, daca valorile coeficientilor
439

e x p o n e n tia l! a i v it a o a lo r r e l a t i v e s i n t d i f e r i t e , e s te o a a o e a s ta a f ir m a t ia s i n u m a i f i e v a la b ilS . E s te e v id e n t cA p e n tr u s c u le le l i m i t a t i v e , Kd - 1 . 1 1 .3

EXEMPLU D E C M X U L A L PARAMETERHOR AS C H IER E LA PRELUCRAREA P E UN STRUNG SfflOAintDM AT M J L T IC U T IT E

Se c o n s id e r^ a f i n e c e sa r e o b ^ in e r e a p ie s e i c u dim enaiu nu l e in d ic a t e i n f ig u r a 1 1 . 1 . Form a i d im e n s iu n ile s e m if a h r ia l t u l u i u t i l i z a t p e n tr u o b tin e r e a p ie s e i d i n f i g u r a 11.1 M H o b s e rv a te i n f ig u r a 1 1 . 2 . S t a b ilir e a I d e p r e lu c r a r e ^ ^ ^ H La s t a b ilir e a schem ei I p r e lu c r a r e s -a u a v u t i n vedere p o s ib ilit & ile s t r u n g u r il a H s e m ia u to m a te m onoaxe m u ltic u tite d in d o ta re a s e c t i e i . Pe s a n ia lo n g it u d in a lf i se v o r m cn ta dou& c u t i t e (N t i 3 fj| cu a ju t o r u l c S ro ra s e v o r p re lu c r a s u p r a f e ^ e le c i li n d r ic S j e x t e r io a r e , i n t im p c e d o u d in tre s u p ra fe fc e le f r o n t a le s e v o r cb t in e cu a j u t o r u l a d o u S c u tite I I ( N 1 i H2 ) m o n ta te p e sania I Material: 0L 50 t r a n s v e r s a l^ ( f i g u r a 1 1 . 3 ) . 15X45 500-80 2 . A le g e r e a 1.

nayim* inmplti* J

F ig .

11.1

interraediarS unai P r e lu c r a r e a v a a v e a lo c p e un piese, tn vederea obtinerii s tru n g s e m ia u ta n a t m anoax t ip unei rof dinfate | 1A740, p re v S z u t c u d o u s S n ii
FortM

m u lt ic u t it e , cu p o s ib ilit a t e a o b t i n e r i i u n o r t u r a t i i cu p rin sft I i n t r e 5 6 i 710 r o t / m in , p e n tr u o gam d e a v a n s u r i lo n g itu d in a le d e 0 , 1 2 5 . . . 0 , 8 m m /ro t. 3 . S t a b i li r e a m e to d e i d e i n s t a l a r e a s e m if a t r ic a t u lu i P e n tr u in s t a la r e a s e m if a b r ic a t u lu i, s e v o r f o lo s i un d o r n c u g & u r i d e c e n t r a r e , v i r f r o t a t i v l a c a p S t u l d i n dreapta# I v i r f f i x ro o n ta t i n a r b o r e le p r i n c i p a l a l s t r u n g u lu i i in im fi de a n tr e n a r e la c a p S tu l d i n s t in g a . I n c a l i t a t e d e s u p ra fe t |H o r ie n t a r e , sev o r u t iliz a s u p ra fa ta f r e n t a ls a d e g a jf ir ii S 3 p a r t e a s t in g S i s u p r a f a td g S u r i i a x ia l e , a m b e le s u p ra fe t* f i i n d p r e lu c r a t e a n t e r io r .

Din analisa schawl da prel**crare, se ooratatA posibil Ltatea foloeirii a patru cutite prev&zuta cu plicuta din
carburi metalioe tip P20 ( M l, - ou^it drept pentru degropare; M2 - outit^^ teral dreapta; N. - cu^it frontal stinga i n4 B cu^it frontal dreapta) I Toate crtitale au sec^lunea cozii de 32 x 32 | | I 5. Stabilirea anrfcilui de instalare a sculelor SSniile strungului soniautccnat sint prevfizute cu suporturi portscule avind locaijuri pentru instalarea unor cutite dispunind de oozi prismatioe, fixarea acestora efectuindu-se cu uruburi. Fig 11.2 SMifabricat pentru 6. Stabilirea ftiinrrimiloar o b p n e r e a piesei din de agchiere fig. 11.1 Se apreciazfl a fi posibilfl inl&turarea adaosului de prelucrare intr-o singurd trecere, oeea Ice presupune galitatea adincimillor de achiere cu m&rimile adao surilor de prelucrare pe direcfcLile respective: o exceptie o con stitute faza nr. 2, la care aiicimea de achiere inregistreazfl o variable de la Ain (160 - 150)/2 = 5 1 r a n la: |t2MX =(166 - 150)/2 = 8] ra m . 208 - 200

4. Stabilirea oulalor ayhixjtoara

3 208

^ 2 max *

^ 2 min

8 + 5
2

6,5 m m ;
t x =

74 - 70 = 4 m m ; 34 - 30 = 4 m m .

^9* 11.3 Schama da prelucrare

t,

441

Valorile determinate ale parametrilor regimului da H H re, preaum fi alte condit-ii de lucru, sint treoite In formula rul pentru calculul regimurilor de agchiere (tabelul 11.6), 7. Stabilirea avansurilor de calcul E ste nacesarA s ta b ilire a a numai doua v a lo r i ale avanauril o r , tin in d oant de fa p tu l ca s c u le le s in t m ontate In tarriwn pe |ie ca re d in c e le doua s i n i i . A legerea p ro p riu -z is a a valorilo r a v a n s u rilo r se efectueazS pe baza d a te lo r d in ta b e lu l 11.

81 p H 0,30 mm/rot; s3 - s4 = 0,40 mm rot. 8. Verificarea avansurilor Verificarea oorectitudinii stabilirii avansurilor de lucru se poate realize utilizindu-se rela^iile de la prelucrarea cu o singurS scuia. Astfel, pentru verificarea avansului din punctul de vedere al rezisten^ei corpului cut^itului, se va lua in con siderare mai intii situa^ia cu^itului N2, pentru care adincimea de afchiere va ajunge la un moment dat la o valoare maxims
t , - * 8 mm;

=yy.

33,
Ct't 'HB
k 1 5 ' k 1 6

' i c X7' k l a ' k i9

33, 3 32-32 0, 5 35,7 81-190'75<1 ,0-1, 01 -0, 87 -0,9 -0,96 = 1,77 mm/rot > sadopt = 0,3 mm/rot. Pentru celelalte cutite din set, solicitarea corpului cutitului va fi mai redusS, datoritS valorilor mai nrjr r j ale adincimilor de achiere, deci cu atit mai mult corpurile cuti telor vor rezista la solicitarile create de micarea de avans. Verificarea avansului din punctul de vedere al rezistenfcei piacu^ei din carburi metalice se va efectua de asemenea pentru situa^ia celei mai mari solicitari, adica atunci cini aHinHmna de apchiere are o valoare t,.v = 8 mm: 8,3-C1' 8 8,3-81' 8 t i p 1 i p i --- I Y 3 ---- = 3,54 mm/rot > sadopV | 0,3 mm/rot. t ' ' B j , 8 ' -53 Se constata ca valorile adoptate pentru avansurile da lucru indeplinesc conditiile de rezistenfa a corpului cu^itului fi a piacuei din carburi metalice.
442

9. calculul lutqlaUor ouraalar <Ja lucru Valorile lungimilor cursolor de lucru m dat&rmin& prin liiar* in ocnaldarar* a companantalor acestor:

M 1 1., | lp, | 1.1 | 11 I (0,5...2) | ------I


38

208 - 200

Ctg 7 0 |

+ (1...5) * 45mm;

lo2 * 1.2 + p

166 - 150 + * * | M | (0,5...2) I ------- ctg 90 j

+ 40 + 0 = 42 mm;
I 1 1 .J + l p3 + 1.3 + Id J ( 0 , 5 . . . 2 ) I I I I 1

208 - 170
+ | ----

+ ( 0 ,5 ...2 )

21 non;

208 I 150
le * I 1.4 1 lp* + 1.4 + 1*4 - (0,5...2) I I tg I I ---- 1--- |

+ 0 - 3 1 mm.
1 0 . C a lc u lu l lu n g is d la r c u rs e lo r de lu c ru lu ngim ea c u r s e i de a ch ie re l ol( la o fa zS o a re ca re i se cb^ine prin insumarea lungimii de pStrundere L, ?i a lu n g im ii de achiere lai. Pentru cele patru faze considerate, lu n g im ile

ourselor de achiere vor avea deci valorile:

1C01
l0a 2 13 lC f l 4

= Ipi+ 1.1 = 1/45 + 38

1 39,45 mm;

= 1P2 + 1.2 - o + 40 = 40 mm; lp2+ 1.3 = 0 + 19 = 19 n u n ; = lp4+ 1.4 = 0 + 29 - 29 mm.

numSrului de rotatii ale aiixxrelui principal pentru cursele de lucru NumSrul de rotatii ale arborelui principal se determine ca report intre lungimea lc j a cursei de lucru i ririim avansu lui de calcul Sj pentru fiecare dintre fazele i: l < j i Nr 1= = = 150 rot; s, 0,3

1 1 . Calculul

443

w I --- -- 53 * rot; s3 0,4 31 1 a a 78 rot. a -- c 0,4 *4


12 . C a lc u lu l n u m a ru lu i d e r o t a t i i a le p r in c ip a l p e n tru c u r s e le d e a g c h ie t c caz, numSrul de rotatii a le a r b o r e lu i p rin c ip a l prin luarea in consider are a lu n g im ii 1 |

^cJ

21

ar

In acest se determine cursei de a^chiere i a mSrimii avansului s,:


N .,,

M _ ----------I
39,45 0 ,5 40 0 ,3 19 0 ,4 29 0 ,4 S1
ca2 S2 ^ca3 S3

132 r o t ;

N3 =

N.,* =

13. C a lc u lu l n r a f i rrip n ^ -i 1 nr- t i m p i l o r d e a^ch C a lc u lu l o o e f ic ie n t ilo r t i m p ilo r d e a c h ie r e s e v a e fe ctu a a v in d u -s e i n v e d e re r a p o a r t e le i n t r e n u m e re le d e rotatii ffl| a le a r b o r e lu i p r in c ip a l p e n tr u c u r s e le d e a c h ie r e la fie c a re fa z a i i n u m S ru l m axim d e r o t a t i i N . , d e te r m in a te * a n t e r io r :

I O' H* o 1* * II
S4

r1 ?2

--- = 0,88; 150 'm i


133

132

i 0,886;
150

444

N 3
N r1

N.,4
t 4 ----------- ---

ncmice V a lo rile medii ale d u ra b ilita tilo r converitianal-eccncinioe centra sculele a^chietoare u tiliz a te se stabilesc pe baza date|| din tabelul 11.3:
^convl *^conv2 *^conv3 = *^conv4 ** ^ min.

14. Stabilirea

Nr1 durahi 1 ita^ilor

ocxwenl^cnal-ecx)'

15. Calculul d u ra b ilit& tilo r sculelor, exprimate In tvimpi ef e c tiv i de acriere P rin luarea in considerare a v a lo rilo r t - ale c o e fic ie n tilor tim p ilo r de achiere i a durahilit& fcilor cx^ventional-economice T conv ,, se determina d u ra b ilitd tile :

*1 ^ - T conv1 * 0,88-30 I 26,4 min;


T2 T2-Tconv2 0,886*30 - 26,58 min;
T 3 = T 3,Tconv3 1 0,320 30 = 9,6 min; T4 = V T conv4 i 0,486.30 =**14,58 min.

16. Stabilirea diametrelor de c a l c u l Din schema de prelucrare se poate observa c& diametrele de calculcoincid cu diametrele sendfabricatului la nivelul sectiunilor respective. Vcm avea aadar: D c1 = 208 mm pentru cu^itul N t; D c2 = 166 mm pentru cu^itul N 2; Dc3 = Dc4 = 208 mm pentru cu^itele N 3? i H 4.

17. Calculul raportului Dp iB 5 n /Dc i sax al diametrelor Raportul Dcj B in /Dc i Mx se determine pentru fazele de strun jire transversal^: -Faza la care lucreazS cutitul N3:

445

170

D.S

208
150

-Faza la care lucrearf cutitul **

in/^o4

0 ,7 2 . 208 e .

1 8 . D e t e r m in a r e a v it e s s e i d e

l ^ S T i o W t * la prelucrarea cu o songurf g | (relatia 10.29 din cap. 10): v M _______ k1 - k 2 - k 3 - k t - k 5 - k i - k i - k l k i =

de achiere pentru cu^xtale H ,, 2, | | | | i |

1 Tm.tx . . gy*.(J2L)n T c 200


242

45 32-32 )0,08. ? __ jO,J

ao0' 125^ 0' 18^ ^ 0,20, (190/200)1' 75

20-30

70

15 0,5 ( ) ' 09-(---)0,1-0,85-1,0-0,9-1,0-1,0 i 101,8 m/min;

20

242 90 - ---------- * ------------- -1,043-(--- )0' 330 ' 6,5'180,30' 20(190/200)1,re 70

15 0,5 (---) ' (--- ) ' 1-0,85-1,0-0,9-1,0-1,0 = 128,9 m/min; 5 2 90 -1,043- (---) M , 3O ',25.40'18-O,40' 20-(190/200) 70 15 ,0 ,0 9 .| 0,5 ' .n 3 ^ 5 ! "I -T'^0,1 0,85'1 '0 '0 9 1 0 '10-0,845 = = 112,3 m/min;
v 4

242

112,3 m/min.

44fi

19. Stabilirea t u r a y H o r ocnvsn^iflnnl-eoaYwioa Valorllo tura^iilar oanver^ionfll-Qcancinice aa determina I H R in oonslderare diametrele de HWBBa Dt si vitezele da Effig - calculate anterior: 1000-V, 1000-101,8 r W i i ---1 fi B --------- | 155,78 rot/min; ir-Dc1 x- 208 1000 -Vj
n corv2 i --------------- | *-d c2

1000-101,8
--------------------- I 247,16 ro t/ m in ; IT-166 i r -166

1000-v3 1000-Vj 1000-112,3 1000-112,3 r W j I ------ I ---------- I 171,85 rot/min; wD| ff-208 1000-vt w D c4 1000-112,3
171 ,8 5 ro t/ m in .

W-208

20. CftTrail.ul v a l o r i l a r coef ic ie n \ -i lor expanen^iflli Aa cum s -a p u t u t c o n s ta ta , e x p c n e n tu l m a l d u r a b i l i t a ^ i i , f o lo s lt la c a lc u lu l v i t e z e i de a c h ie re , a re o v a lo a re unicSL:


I | 0,125. n .
I n a c e s te c o n d i ^ ii , c o e f ic ie n t u l e x p o n e n tia l a l v i t e z e i d e a ^c h ie re v a f i : i z -----------------8 . m 2 1 . D e te rm in a re a a a r i mi l o r a u x ilia r e D in t r e t u r a t i i l e c a lc u la t e , se o b s e rv fi c S ce a m a i s c f iz u t i oorespunde s c u le i N , ( i \_ ulu1 1 5 5 , 7 8 r o t / m in ); u rm S to a re le t u r a t i i c a r e d e p fi e s c c u m a i p u t in d e 50% t u r a t i a m in im i c o r e s pund s c u le lo r M3 i N4 ( n ^ ^ = = 1 7 1 , 8 5 r o t / m in ). M & rim ile a u x ilia r e a fe re n te f t e c S r e ia d in t r e a c e s te t u r a t i i co n v e n tio n a l-e o o n c m ic e v o r f i : 1000 I I | ( -----------) z, = ( 1000 | 0 ,2 8 8 3 -1 0 7 ; 81

Hconvl
w n3

155'78
1000 Zj > = 1000 M e 1 -------

wmmm

-----*Wv3

1 o , i 3 i 4 - i o 7.

1 7 1 <85

447

22. Detenainatea turoLei da calcul Suma mfirimilor auxiliare pentru turatiile care dep&qesc cu oal mult 50% tura^ia mim mA va fi: |Mn| I 0,2883-107 | 0,1314*10* g 0,4197-10T.
Turafia comunS va fi a$adar:

n. COit

1000

1000

(ZWni)

1/xi

(0,4197-107)0'125

148,6 rot/min.

23. Dstenninarea turafriei reale a arborelui principal Turatia imediat inferioarS turatiei reie^ite din calcul (!!_ 1 148,6 rot/min) este = 140 rot/min. 24. Calculul vitezei efective de a^chiere Se determine vitezele maxime de achiere pentru fiecare din dele 4 cutite: ^'Dor1 ^ JT-208-140 = 91,48 rot/min;

1000
JT-D^-n^

1000
7T166-140

e f 2

1000
7rDe3,ni

1000

73,01 rot/min;

Hi i v.f4"

* 208-140

= 91,48 rot/tain.

1000

1000

25- Verificarea puterii Valorile puterilor de afchiere cu^it vor f i :

csorespunzStoare

fiecSrui

Nl =

_ F z l 'v e fl

* S1

* ^15 ^16'^T7'^1B ^19 ' V e f l


6000

6 00 0

3 /57-41-0,3'75-(l90)'75-l/ 0-l,01-0,87-0,9-0,96-91,48 6000 = 3 ,42 kW; 3,57-8-0,30,75-1900,75-1,0-1,08-0,87-0,90-0,96-73,01

--- -- --- --- 1 __ |


6000

=5,84 kW;

u *

..... 9R ,M k N .

IH

-------- - ._ . . . . AOQO

9 OB'0,7'0,9 0 , 0 6 B

R l t o r M tot*I* afaao*bit* v* tit


**. * H,1 * + N. * N.* * 3 . B . M * 4 ,S 3 + 4 ,3 3 -

1 ia,as *w.
I. i\ju>r>v\ nwv^inii-unalt i
- 0,6- 24 - 1 9 , a WH. Sa o b M r v i oft M4t < N ^ .

26. Calculul roportului Intro turaVla afectivft a arborelui principal ijl tiira^ia oawantian nle a o ncMi.dk
Ss o a lc u le a z & acest ra p o rt p a n tru f ie c a r e d in a e le 4

; cubits: rv, 140 ------- -- ------ - 0,898;


nBwi 1 5 5 ,7 8

nmu KO ------- ------- * * 0,566; * W 2^7,16 u WO K.J - 1^4 - ---- - ------- - 0,814. neonvJ 171,85 Dstenrin&roa valorilor ooeficient-1lor de oorec^ie a durabilit&ii eooncnine Valorile coeficien^ilor de corectie ai durabilitfl^ilor eoononice se stabilesc pe baza datelor din tabelul 11.5: - P e n t r u K v1 * 0,898, KT1 2,57; - Pentru 0,566, K T2 > 64; - Bentru - K^< - 0,814,Kn - KJ4 - 5,72. 28. DurabilitStile ds calcul ale sculelor ayhietoare detantdnfi durabilit&tils de calcul pentru fiecare din cele 4 cutite:
27.

^elo1 " Kj^ T conv1 2,57 30 77,1 min;


449

Tabelul 11.6 Fi& pentru calculul regimurilor de achiere n i( a t e a : ntreprinderea de pompe Fi a pentru calculul regimurllor de a chlere |S e c ( I a IPrelucrftri Imecanice
o *v F b -V 3 c. c _ u og 3 a .i u g C _

Tip strung semiautomat monoax multicu(ite

Denumire: roatA din|atft Nr. desen: 70.019.000

Tip semlfabricat: Forjat in o a trl)!


Material: OLSO

Model 1A730 Condi(ii de rftdre: Art . >e u g


B

70.019.000 9

Nr. desen ansamblu:

Stare: aonnallxal

O e o u Sculft mire a chi f fczA etoare

a Ig S'S <5 a <

V) / > c a

a ez 8?
b

'C,

LJ

' . 3E e a2 S I * r s s i a < yo 10

O i .e fi e

I
g

x C

O O >i 11

#c oe
13 208
14

C J . v a
15
101*8

31

n 31

S3
17 18
0,2883 19

51

12
30 26,4

16 155,73

20 21

Strunjit C u t 1 1 longitu 32x32 cu dinal plAcu(fi 0 (208- din car220)x38 "buri metalice 020
Strunjit C u 11 t

0.3 45 39.45 150

132

0,88

167

7 . 91,48 0,H98 2*57 7

longitu 32x32 dinal 0 (166150) x26

6,5 03 42

40

140

133

0,886

30

26^8 166

128,9 247,16

73^1

Tabelul 11.6 (continuare)

in

- H

| 5 ,7 2 -3 0 -

1 7 1 ,6 m in .

2 9. C a lc u lu l ra q p a rtu lu i i n t r e A jr a h il it a t e a fia o ire d . s c u le f i d u r a b ilit a t e a s c u le i li m it a t i v e R a p o rtu l va f i : ___________________ T - , 1 7 7,1 77,1 1920 = 24 ,90; 7 7 ,1

11;

m
calc *1n

171,6
77 ,1

= 2,22.

D if e r it e le v a lo r i r e z u lta te i n urm a r e z o lv S r i i e ta p e lo r de c a lc u l a l p a ra m e trilo r re g im u lu i d e a $ c h ie re au f o s t t r e c u t e in ta b e lu l 1 1 . 6 .

Cap. 12

R B G M l t r DE ASCHXKRB IA H S U X S N R A HE STRUNGURI H I H U E

1 2 . 1 N D TU JN I GENERALE FRIVXND PRELUCRAREA P E S TW JN X R I M U O IA X E D e o a re ce s in t . m a in i-u n e lte cam plexe | i d e m are p r o d u c t iv it a t e , s t r u n g u r ile au to m a te m u ltia x e se reoanandcL a f i u t i l i z a te num ai l a p re lu c a re a p ie s e lo r I n p ro d u c ^ ia d e s e r ie m are | i de m asa. Pe s t r u n g u r ile m u ltia x e p o t f i p r e lu c r a t a s e s n ifa b ric a te su b fo rm S d e b a r 3 ,c u d ia m e tru l c u p rin s i n t r e 16 i 60 mm sa u eav3 d e d ia m e tre c u p r in s e i n t r e 80 i 125 nm . U n e le o c n s t r u c ^ ii d e s t r u n g u r i p o t f i d o ta te c u d i s p o z i t i ve de a lim e n ta re a u to m a ta i d e p rin d e re a semi f a h r ic a t e lo r s u b form S d e b u c S ^ i ( f o r j a t e , t u m a t e sa u m a t r it a t e ). I n f u n c ^ ie d e modal d e a lim e n ta r e c u s e m if a b ric a te , s t r u n g u r ile m u ltia x e p o t f i cu d c l u a u to m a t (d a c S a lim e n ta re a c u s e m if a b ric a te s e fa c e a u ta n a t) i s e m ia u to m a te fa tu n c i c in d p e n tru a lim e n ta r e e s te n e ce sa r3 in t e r v e n ^ ia m u n c it o r u lu i). S t r u n g u r ile m u ltia x e p o t r e a liz a p r e lu c r a r e a p ie s e lo r d u pS u rm a to a re le p r i n c d p i i : p r e lu c r a r e a s u c o e s iv a , p r e lu c r a r e a i n p a r a le l i p r e lu c r a r e a p a r a le l-s u c c e s iv S . I S t r u n g u r ile c u p r e lu c r a r e s u o o e s iv S a lc f it u ie s c m a re a m a jo r it a t e a s t r u n g u r il o r m u lt ia x e , c e e x e c u te p ie s e d in b a r d s a u d in s e m if a b r ic a te s u b fo rm a d e b u ca tp . ; in d if e r e n t d e n u m S ru l ay p I n r p r i n c ip a l e (p a t r u , a s e sa u o p t ) , p r i n c i p i u l s u c c e s iv d e p re lu c ra r e im p u n e t r e c e r e a s u c c e s iv S a s e m if a b r ic a t u lu i p r i n p o s t u r ile f i x e d e p r e lu c a r e , a s t f e l c i l a r o t a ia c c m p le ta a ta m b u ru lu i c u a r b o r i p r i n c i p a l i e s te o b ^ in u tS o p ie s a . C c n s t r u c t iv , s t r u n g u r il e m u ltia x e o r iz c n t a le ( f i g . 1 2 . 1 . ) se can pu n d i n t r -u n b a t iu 1 p e c a r e s i n t a e z a te b l o c u r i l e 2 i 3 , in c a r e s e g S s e s c s is te m e le d e ccroanda i a c ic n a re a le s t r u n g u lu i. f t r b o r i i p r i n c i p a l i ( i n num Sr d e 4 ,6 i 8 ) s i n t m c n t a ^ i i n t r - u n ta m b u r u n ic T ap. I n t im p u l p r e lu c r a r ii,t a m b u r u l c u a rb o ri p r i n c i p a l i e s t e i m o b il, r o t in d u -s e n u m a i a r b o r i i p r i n c i p a li , c u a c e e a i t u r a ^ i e i n j u r u l a x e lo r p r c p r i i ; s e m if a b r ic a te le su b fo rm a d e b a r d s i n t s u s in u te d e d i s p o z i t i v e l e d e g h i dare a le b a r e lo r D b . D a c a s i n t u t i l i z a t e s e m if a b r ic a t e d i n b u c 3 (i , lo c u l l o r e s t e l u a t d e s is te m e le d e a lim e n ta r e a u to m a ta

453

STi

Fig. 12.1. Elaantala component* principal# ale atrungupifc^ aultiaxa a - vadara ganarala; b - taaburul portaxa la strungul cu 8 axa; c - taaburul port axa la strungul cu 4 axa; d j taaburul portaxa la strungul cu 6 axa

f i r c t a z a t , c u m a i m u lt i a r b o r i p r i n c i p a l l . m t r u c i t s t r u n g u r lle m u ltia x e a u p r e lu c r a r e i n p a r a le l s in t i n num & r f o a r t e r e d u s , I n lu c r a r e n u s e f a c r e f e r i r i l a p r e lu - I c r a r e a p ie s e lo r p e a c e s te m a f in i. S t r u n g u r lle i i H m w c u p r e lu c r a r e m ix t a p e r m it p r e lu c r a re a p ie s e lo r d e o o o ip le x ita te m e d ie .M e to d a d e p r e lu c r a r e e s te cte f a p t | v a r ia n t ^ a p r e l u c r i r i i s u c c e s iv e ; l a r o t i r e a a i u n p a s | ta m b u ru lu i c u a x e p r in c ip a le s e o b ta in d o u a s a u t r e i p ie s e In lo c d e u n a . C u a l t e c u v in t e , m e to d a m ix ta d e p r e lu c r a r e c a n s ti i n e x e c u ta re a i n p a r a le l a d o u a s a u t r e i p ie s e d u p a m e to d a s u e o fe siva p e s t r u n g u r ile m u ltia x e a u to m a te . S p re e x a n p lu l a s t r u n g u l c u 8 a x e p r in c ip a le d i n f i g u r a 12 . 1 .d , in c d r c a r e a s e m ifa b r ic a t u lu i s e fa c e s im u lt a n l a a r b o r i i 1 f i 2 . I n a c e s t c a z , i n d e x a re a n u s e fa c e c u u n p a s ,c i c u d o i p a f i u n g h iu la r i .D e d a ta a o e a s ta , l a f ie c a r e in d e x a re r e z u l t a d o u a p ie s e i n l o c d e u n a . Se p o a te m e n ^ ic n a c S d e c e le m a i m u lte o r i , p ie s e le c e se p re lu c re a z a p r i n p ro c e d e u l m ix t s i n t id e n t i c e , d a r p o t f i e x e c u ta te f i p ie s e d i f e r i t e c a fo rm a f i d im e n s iu n i. S is te m e le d e com andS a le s t r u n g u r i l o r m u lt ia x e d i f e r a de l a u n t i p c c n s t r u c t iv l a a l t u l . L a m o d e le le m ai v e c h i s in t fo l o s i t e s e t u r i d e cam e s c h im b a b ile ; p e n t r u p r e lu c r a r e a u n e i p i e s e , i n f u n c ^ ie d e lu n g im e a d e c u r s a n e c e s a rS , s e a le g e cam a p o t r iv it a . E x is t a s t r u n g u r i d o t a t e c u cam e u n iv e r s a le c a r e r3 m in n e s c h im b a te . lu n g im e a c u r s e lo r d e lu c r u s e r e a liz e a z d p r i n m o d if ic a r e a r a p o r t u lu i d e t r a n a n it e r e a m e c a n is m e lo r c e le a g d ca m e l e d e o rg a n e le d e e x e c u t e . I n c o n tm u a r e s e p r e z in t a m e to d ic a p r o i e c t a r i i r e g im u lu i d e a f c h ie r e l a a o e s t u lt i m t i p d e s t r u n g u r i . I n f i g u r a c a r e u rm e a za s e p r e z in t a s c h if a p r i n c i p a l e l o r e le m e n te a le s t r u n g u r il o r m u lt ia x e . 1 2 .2 E 1 A P E LE D E

I I I I I

'

] i

CALCUL

A L R B 3 IM U R ILC R D E A S C H IE R E I

P a n tr u d e te rm in a re a r e g i m u r i lo r d e a f c h ie r e l a p r e l u c r a r i - | l e p e s t r u n g u r il e m u lt ia x e s i n t n e c e s a re u r m a t o a r e le d a te i n i ia le :d e s e n u l d e e x e c u t e a l p ie s e i,s u o c e s iu n e a f a z e l o r d e p r e lu c r a r e , m a rim e a a d a o s u r ilo r d e p r e lu c r a r e p e f ie c a r e fa z a in p a r t e , m a t e r ia lu l p ie s e i f i p r o p r i e t a t i l e m e c a n ic e a le a o e s tu ia 1 , c e r in f e d e p r e c i z i e f i d e r u g o z i t a t e a s u p r a f e e lo r . C a lc u l u l r e g i m u r i lo r d e a f c h ie r e p e n t r u p r e l u c r r i l e o e se d e s f a f o a r a p e s t r u n g u r il e m u lt ia x e im p u n e p a r c u r g e r e a e t a p e lo r j c e v o r f i p r e z e n t a t e i n o c n t in u a r e .

-u n e lt e

1 2 .2 .1 A le g e r e a s t r u n g u l u i a u to m a t A le g e r e a m a f in s e f a c e p e b a z a u r m S t o r ilo r f a c t o r i t e h n ic o -e c x m a n ic i!

forma dimensiunile sendfafcricatului,forma 9! dimensiunile su prafefcelor de prelucrat, oondi^iile tehnice de calitate inpuse piesei, volumul produc^iei , ma^inile disponihile In secfcLa da prelucrare. Aa dupa cum s-a arStat, exists strunguri nultiaxe ce per mit prelucrarea pieselor din barS i strunguri oe au in dotare sisteroe de alimentare cu semifabricate in buc&ti. A$adar, in funcie de tipul semifahricatului se va alege i tipul strunguI Deoarece fiecare tip de strung multiax are o dimensiune diametralS maximS a semifabricatului ce poate fi prins in dispozitivul de prindere , este lesne de in^eles cS i acest parajnetru al semifabricatului. va hotSri tipul strungului. Semifabricatele sub formS de barS sau ^eava sint orientate i fixate in dispozitive cu bucS elasticS , avansarea lor fScindu-se pinS la opritor. Semifabricatele sub formS de lxtcS^i sint prinse in oansolS in mandrine cu trei bacuri sau , dacS au rigiditate scazutS, in mandrinS i virf. Forma i dimensiunile piesei influeneazS asupra unei alegeri corecte a mainii-unelte. Pentru piesele de ccnplexitate ridicatS se vor alege strunguri cu prelucrare sucoesivS; dacS oanplexitatea este de nivel mediu, atunci se pot alege mainiunelte ce funcianeazS dupS principiul mixt de prelucrare. In sfirit, piesele simple pot fi prelucrate pe strunguri multiaxe cu prelucrare in paralel. 12.2.2 Stabilirea succesiunii fazelar de prelucrara Proiectarea tehnologiei de prelucrare pe strungurile multiaxe automate cu prelucrare sucoesivS sau mixtS se face inind seama de urmatoarele recomandSri: - se va urmSri o incarcare uniforms a axelor princi pale ale strungului prin impunerea unor tiirpi de prelucrare,pe posturi, aproximativi egali prin utilizarea acelorai regimiri de a^chiere. In acest caz forele de achiere sint uniforme i deci sculele se vor uza in mod egal; - fazele de degrofare sS se execute la primele posturi iar cele de finisare -la ultimele posturi. In cazul in care strungul are posturi cu rigiditate diferite , se recoroandS ca degro^Srile sS se execute la posturile cu rigiditatea maximal; - suprafe^ele exterioare se vor executa cu scule fi xate in sania longitudinals centrals sau pe cele transversale. - gSurile axiale se execute cu scule fixate pe sania longitudinals (direct sau in dispozitive speciale), iar gSurile transversale - cu dispozitive montate pe sSniile transversale; - filetele se executS cu tarozi, filiere,capete de fitetat montate pe sania longitudinals sau cu ajutorul cufcitelor H I rolelor de rulat filete, montate pe sSniile transversale; - strunjirea longitudinals se va executa pe cit posiH cu ajutorul cu^itelor tangen^iale;

l a s t a b ilir e a s u c o e s iu n ii f a z e lo r de p re lu c ra r e se va seama f i de re o o n a n d irile d in li t e r a t u r e d e s p e c ia l!t a t e /27/ /59/ , / 7 3 / .

1 2 .2 .3 A le g e re a s o u lR ln r ,r t ia r r w iit iv e la r f i v e r iC In g e n e ra l p r i n c i p i i l e a le g e r ii s c u le lo r a ^ c h ie to a r* I p e n tru a f i u t i liz a t e l a p re lu c ra r e a p e s t r u n g u r ile automata ra u ltia x s in t a c e le a i c a la p re lu c ra r e a p e s t r u n g u r ile mcnoax. De o b ic e i, s c u le le p e n tru p re lu c ra r e a p e a s t f e l d e m a fin i s in t exe cu ta te d in ofcel r a p id ; i n m o n e n tu l de fa& e x is t s te n d in ta f o lo s ir ii t o t m ai l a r g i a s c u le lo r a n n a te c u p lS c u te d u re . I n t r u c it in m a jo rita te a c a z u r ilo r , p e s t r u n g u r ile m u ltia x e s in t p re lu c ra te p ie s e d e m are c a n p le x ita te , i n m u lte s i t u a ^ i i se re c u rg e la e x e cu ta re a d e s c u le s p e c ia le p r o f ila t e o o n b in a te , ca re s1 p e rm its r e a liz a r e a s im u lta n fl a m a i m u lto r su p rafefce. Se p o a te a firm a c 3 , p e lin g S s c u le le s ta n d a rd iz a t e s i n t fo lo s ite f i s c u le s p e c ia le . D is p o z it iv e le p o rts c u le au r o l u l d e a o r ie n t a i f ix a s c u la in ve derea p r e lu c r ir ii.F ir m e le p ro d u c fito a re d e s t r u n g u r i pun la d is p o z i^ ie u t i 1i z a t o r u lu i o s e r ie in tre a g S d e d is p o z it iv e a nex de f ix a r e a s c u le lo r , a t i t pe s S n iile t r a n s v e r s a le , c i t i pe s a n ia lo n g itu d in a ls c e n tra ls .. I n r a p o r t d e n e c e s it S ^ i, se vo r a le g e d is p o z it iv e le n e o e sa re , in d ic a t e i n c a r te a te h n ic a a s tru n g u lu i a le s . Deasem enea, p o t f i u t i l i z a t e d is p o z it iv e p a it r u d i f e r i t e p r e lu c r S r i s p e c ia le c u n a r f i : f r e z a r e r o t a t iv S , s t r u n jir e s f e r ic S sau c c n ic S ,f r e z a r e p la n t , f r e z a r e a u n o r c re s t a t u r i , p r e lu c r a r i d e g S u r i c u d is p o z it iv e m u ltia x e , p re lu c ra re a p o lig c n a ia , g S u r ir e t r a n s v e r s a ls , c o p ie re h id r a u lic S , s t r u n jir e e x o e n tric a , f i le t a r e " dupa um Sr " c u a ju t o r u l u n u i c u fc it a c tio n a t de u n d is p o z it iv a d e c v a t sa u f i l e t a r e p r i n deform are I p la s t ic s . I n c a lit a t e d e v e r i f ic a to a r e s e p o t a le g e in s tru m e n ts 1 d in c a te g o ria c e lo r u n iv e rs a le ( f u b le r e sa u c h ia r m ic ro m e tre ), sau d in c a te g o ria c e lo r s p e c ia le ( c a l ib r e , fa b lo a n e e t c ) .

1 2 .2 .4 C a lc u lu l l r o g i a i i c u r s e lo r d e lu c r u Lung c u r s e lo r d e lu c r u tr e b o ie d e te rm in a ta c i t m a i o o r e c t , deoareoe j ea in f lu e n ^ e a z i a t i t a s u p ra p r o d u c t i v it a t i i c i t f i a s u p ra d u ra b i l i t a i i s c u le lo r . L a e la b o ra re a s u c o e s iu n ii f a z e lo r d e p r e lu c r a r e e s te neces a r a se se p a ra c u rs e le d e lu c r u e f e c tu a te d e c & tre s c u le le fi* x a te p e s a n ia lo n g itu d in a l a d e c u r s e le s c u le lo r m crrta te pe s S n i i l e t r a n s v e r s a le . Deasem enea, s e v o r a n a liz a s e p a ra t f i a i r ; s e le r e a liz a t e d e c a tr e s c u le le a c ^ ic r a t e in d e p e n d e n t, p r in in* te rm e d iu l d is p o z i t i v e l o r s p e c ia le . C a lc u lu l lu n g im ii c u r s e lo r de lu c r u se fa c e i n fu n cfcie d e d a te le d in d e s e n u l d e e x e c u te a l p ie s e i f i d e s c h it e le d e p r e lu c r a r e l a f ie c a r e p o s t d e lu c r u in p a rte ; R e la t ia d e c a lc u l e s te :

lo i- V + U +
458

+ h

(12.1)

I n c a re B e s te lu n g im e a d e p ra lu c ra r a la f M i , nm; n e s te lm g ia e e c u r s e i ca pLite d a a p r a p le re , nm ; 1 , e s te lu n g im e a de in t r a r e I n a p c h le re c u a va n s d e lu c r u , n m ;l2 e s te lu ngim ea d e p f t j i r i i d e c S t r e s c u IS . a s u p ra f e te i p r e lu c r a ta , nm. c a lc u lu l s e v a e fe c tu a I n o a n fc e m ita te cu d a te le d in ta b e le le U . 2 . i i 1 3 . 9 . I n u n e le s i t u a t i i,a a dupS a m se v a p u te a d b s e rva I n o c r t ir u a r e ,v a f i n e o e s a rS o re n a lc u la re a lu n g im ii c u r s e i d e lu c r u in f u n c ^ ie d e m S ria e a a v a n s u lu i a d o p ta t i de nu m S ru l d e r o t a r i i a l a rb a r i l o r p r i n c i p a l i . R s c a lc u la re a a re d re p t sco p e f e c tu a re a u n u i r e g la j o o re s p u n z S to r a l s t r u n g u lu i. 1 2 .2 .5 A le g e re a p re lim in a r y a p a r a m e trilo r c ru A d in d a e a d e a ^ c h ie re e s te ia p u sS de m arim ea a d a o s u lu i de p r e lu c r a r e , c a re p o a te f i r e p a r t iz a t S a t i t pe fa z a d e d e g ro a re c i t i p e c e a d e f in is a r e . Se reo cnandS c a fa z a d e d e g ro a re s a s e e x e c u te l a p rim e le p o st u r i d e lu c r u a le s tr u n g u lu i a u t c a a t , i a r c e le d e f in is a r e l a u rm a to a re le p o s t u r i. G S u r ile c u lu n g im e a m ai m are d e c ir c a 4 . .6 o r i m arim ea d i a * e t r u lu i, s e v c r p r e lu c r a d in nwi m u lte fa z e ( l a mai m u lte pos t u r i ) , p r i n d iv iz a r e a lu n g im ii.P r e lu c r a r e a u n e i g S u r i se v a fa ce c u u n b u r g h iu c u d ia a e t r u l m i m in d e c it d ia m e tru l f i n a l a l g S u r i i, 1 4 s in d u -s e u n adaos d e p re lu c ra r e p e n tru f a z e le f in a le de f in is a r e a g S u r i i . P e n tru a s ig u ra re a u n e i p r e c i z i i d e p r e lu c ra re r i d i c a t S s e v a ave a i n v e d e re ca d iv iz a r e a a d a o s u lu i de p r e lu c r a r e s S s e e x e c u te i l a p r e lu c r S r ile e x te rio a re . 0 e v a lu a te c o re c ta a a v a n s u lu i d e lv ic ru im p lie s m ai i n t i i o a le g e re p r e lim in a r S a sa i a p o i d e te rm in a re a a v a n s u lu i r e a l u t i l i z a t l a p r e lu c r a r e . A le g e re a a v a n s u lu i p r e lim in a r f s ^ ) se fa c e d in ta b e le pen t r u f ie c a r e fs*?A d e lu c r u i n p a r te . I n ta b e le le 1 2 . 1 . . . 1 2 . 6 s in t d a te re c c a a n d S ri p e n tru a le g e re a a v a n s u r ilo r . T r e b u ie a e n ^ ic n a t cS a v a n s u l s c u le lo r la s tr u n g u r ile m ul tia x e e s te z e a li z a t i n e x d u s iv it a t e p r in in te rm e d iu l ca m e lo r a i c S r o r ta c fa e ^ i a c ^ ic n e a z S u n s is te m d e p i r g h i i , c e au tin a n u a i t r a p c r t d e t r a n s a it e r e a m i^ c S r ii. La s t r u n g u r ile a u tom ate m u lti axe s c u le le c a re p re lu c re a z S p ie s e le i n d ir e c ie p a r a le lS c u axa l o r ,, s in t m onta te p e s u p o rt u r i p o r ts c u le a n p la s a te p e u n s u p a rt (s a n ie ) c e n t r a l. A v a n s u l u r ic a l a c e s tu i s u p a rt e s te a s ig u ra t p r in in te rm e d iu l u n e i came f i a l w a r m ecanism e c u p i r g h i i . D in a o e s t m o tiv , d e i p e n tru fie c a re s c u IS d e p e s a n ia c e n t r a ls s -a u a d o p fa t i n i t i a l d i f e r i te v a lo r i d in t a b e le , v a f i n e c e s a r a se u t i l i z a un avans u n ic . P a ntru u lt e r io a r e se c c n s id e rS avans p re lim in a r c e l a i a ic a va n s a d c p ta t p e n tru s c u le le a f la t e pe s a n ia lo n g it u d i n a ls . A o e s t a va n s e s te d e n im it i avans li m it a t i v ( s lia ) .

Tab*lui 12.1.A v a n a u r1 r a o o a a n d e t ap a n tr ua tru n jtri lo ngitu dinal* H r a ta a lr l A. Itrunjiri longitudinal* Lungimea piesei \
Diaaetrul inttiel al aaifsbrioatului Adfnciaea de afchiere sub 20 21...30 31...45 46.-.60

" pest* 60

m
6

m
1/5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33 0,35 0,38 0,40 0,42 0,45 0,50 0,55 0,58 0,62 0,65 0,70

Avansul da lucru , aa/rot | 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,28 0,30 0,35 0,38 0,40 0,42 0,45 0,48 0,50 0,55 0,58 0,62

*
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,28 0,30 0,30 0,35 0,38 0,40 0,42 0,45 0,50 0,52 0,55

8
10 12 14 16 18 20 24 28 32 36 40 45 50 60 70 80

1-5 1 1
1 1 0,05 0,08 0,12 0,18 0,22 0,25 0,28 0,30 0,33 0,35 0,38 0,40 0,42 0,45

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,28 0,30 0,33 0,35 0,38 0,40 0,42 0,45 0,48 0,50

tn functie da raportul dintra adincimea da afchiere raali fi caa din tabal

Coaf iclantul da coract ia a avansului


0,2 1,35 0,5 1,16 0,8 1,05 1,0 1,00

Raportul dintra edinciaea real! fi cea din tabal Coeficientul de corectie

1,5
0,89

2,0 0,81

2,5
0,76

3,0 0,72

Coaficiantul da coractia a avansului in functie da aaterialul ca sa pralucraazl Hatarialul da pralucrat Coaficiantul da coractia Otel de constructii 1,0 Otel pen* tru rulaenti 0.5 canalIri transversele Materielul ce se prelucreazi Otel de constructii Otel pen tru rulaenti Alaafi
Ouraluiiniu 1
A I ami

Duraluainiu

1.0

sub 1,5

B. Retezlri

I Diaaetrul barei, an 0
6 8

Adincimea (litiraea) de afchiere,mm 3


5

4 i

Avansul de lucru,aa/rot.
1

2
0,05 0,08

3
0,04 0,05

4 0,03 0,04

5 0,08 0,10

6 0,05 0,08

7 0,12 0,15

8 0,08 0,12_

% -*o O oo

o o

460

Tabelul 12.1 (oontlnuara)


0 10
- 12 15 p a i t a 20

1 0 ,1 2

2 0 ,1 0 0 ,1 2
| 0,14 0,16 ;

3 0,06 0,08

5 I 0,05 0,06 0,08 0,08

6 0 ,1 0 0 ,1 2
0,14 0,16

*7 0,18

1
0,15 0,18

0 ,1 2
0,14 0,16 0,16

0,14 0,16 0,16

0 ,1 2 0 ,1 2

0 ,2 0 0 ,2 2
0,24

0 ,2 0 0 ,2 2

Obwrvatia. Pantru Ifttiai ala cutttulul aai mar) ca 5 aa a# adopt! un avana ca la prof tiara. Tabalul 12.2. Raeaaandfri pantru avanaurila aoulalor da prof Hat

pralucrara firi rolA da sprijin

pralucrara cu roll da spjin

A. Pralucrara firi rola da sprijin Distanta a Lltiaaa da tfcHiara b, aa, ptni la: 20
25 30 40 50 60 70 15

pantru a=10 Diaaatrul D , aa 10

pantru a=20

14

16

20

>25

0,100 0,100 0,100 0,100 0,065 0,100 0,100 0,100 0,020 0,040 0,075 0,100 0,100 0,020 0,045 0,080 0,100 0,020 0,030 0,080 0,020 0,040
0,055
0,035

0,020 0,050

0,100 0,020 0,100 0 , 100 0,100 0,100 0,100


0,025

0,050 0,100 0,100 0,025 0,050 0,090 0,030 0,050 0,020 0,030 0,020 .-

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,090 0,100 0,040 0,080 0,020 0,050 0,025 - : 0,020

B. Pralucrara firi roll da sprijin (Tn func(ia da diaaatrul d da pralucrara)


5 *4> 15 20 25 30 40 50 60 70 0,020 6 7 0,045 0,025 0,020 *
8 9

10 0,100 0,035 0,045 0,030 0,020 A

11 0,100 *0,075 0,085 0,055 0,030 0,020 *; >

14 0,100 0,100 0,100 0,095 0,045 0,030 0,020

0,025 0,020 * .u * .

'fjSL

0,065 0,035 0,025 0,020 -

0,100 0,035 0,030 0,020


-

;*V-.v

16 ..... 0,100 0,100 0,100 0,100 0,075 0,045 0,030 0,020

461

Tabalul 12.2 (oontirurS)

C. P r a l u c r a r a o u r o l l d a a p r i j l n ( I n f u n c t i a d a d i a M t r u l d pi l u n g i M a
DiaMtrul d L ltiaaa b da apchiara Tn a , ptni la:

| 0,025 0,020

6 0,040 0,030 0,025 0,020


-

7 0,060 0,040 0,030 0,025 0,020 b.

8 20
M

10 0,100 0,090 0,075 0,060 0,045 0,035 0,030 0,025


aa

Pta

12

i. L u n g i M a a a u b

15 20 25 30 40 50 60 70

0,080 0,055 0,045 0,035 0,025 0,020

0,100 0,055 0,060 0,045 0,035 0,025 0,020 0,020 20 || 40

0,100 0,100 0,100 0,090 0,045 0,050 0,040 0,035

L u n g i M a a fntra

*u.
in care 1 IIX este lungimea cursei de lucru cu valoarea oea m ai mare (de la sculele aflate pe sania longitudinals ), mm; s UB este avansul limitativ (avansul minim adaptat), nm/rot. Lungimea maximS a cursei de lucru se va adopta i n f u n c f ie de fazele realizate de cStre sculele montate pe suporturi f ix e aflate pe sania longitudinals. In cazul in care este necesar a se realiza o lu n g im e mai mare a cursei, sculele pot primi o migcare de a v a n s s u p lim e n ta rS printr-un sistem de ocmandS i de acfcionare a m H i i a r p r in camS;

462

TabaLuL 12.3.

Iiwariri

pantru

N f = ----------- [rot] ,

lc max

(12.2)

alagaraa

12.2.6 Determinarea iunSrului d e rotatii a l e a x e lo r principale pentru mgcfirile de lucru Pentru determinarea avan sului efectiv se calculeazS in etapa urmStoare , numSrul de ro tatii ale axelor principale. Pentru fiecare tip de s a n ie s e dau expresiile : a) Pentru prelucrSrile cu scule aflate pe sania longitudi nals, numSrul de rotatii se calculeazS cu relatia:

avana u l u i

l a

oparatii

15 20 25 30 40 50 60 70

0,020 '4 i t -

Bps?**

. -

da

glurlra

0,040 0,020

0,060 0,055 0,025 0,020

0,080 0,055* 0,040 0,030 0,020

0,100 0,100 0,090 0,075 0,075 0,060 0,060 0,045 0,040 0,030 0,020 1 0,030 0,020 0,020

0,100 0,100 0,100 0,090 0,055 0,050 0,040 0,030

IV w

|a

tul 1 2 .5 .

l a c a u n d i r i pantru alagiraa avansului la a p m r m % . \ \ da g h r t r a

Hatar ialul

Diamatrul burghiului

prelucrat Avansul 1 am/rot Otel pentru automate ( AUT 12 , AUT 20 ) Alamo Otel de calitate OLC 15 ; OLC 20 ; a C 30 : OLC 35

. * > o> u>

Otel OL 50 15Cr08 20Cr08 0tl 35Cr10 Otel 40Cr10

Otel pentru rulmenti Duraluminiu avensului tn functi* da adincimea glurii Adincimea gaurii In functie de diametru Coeficientul de corecti#

Tabelul 12.4. Avanairf pantru aparatli B

lIrgira,n/rot
llrgitorulu 20...25 25...30 p a s t a 30

DiaMtrul s u b 10

10...15 0,40 0,25

15...2 0 0,45 0,30

Firi pralucrara frontali Cu pralucrara frontali

0,30 0,20

0,50 0,35

0,60

0,75

0,40

0,50

Tabalul 12.5. Avansuri pantru oparatii da alazara^M/rot Hatarialul pralucrat 1 5 8 0,35 DiaMtrul alezorului ,aa 10 0,45 15 0,55 30 0,65 25 0,75 30 0,85 40 1,0 50 1,2

0(al carbon Otal sliat:15Cr08 0,15 0,25 20Cr08 Alaal Otal aliat:35Cr08 40Cr08 0(al pantru 0,10 0,15 rulMnt i Duraluiiniu

0,25

0,35

0,45

0,55

0,65

0,75

0,85

1,0

Tabalul 12.6. Avansuri racoatandata pantru oparatii de tapira, am/rot Scula cu cara sa pralucraazl Cu(it 0,05.I.0,10 0,05...0,10 0,08...0,15 Burghiu 0,12...0,30 0,12...0,30 0,15...0,40 Llrgitor 0,20...0,40 0,20...0,40 0,30...0,50 Adincitor conic 0,02...0,04 0,02...0,04 0,03...0,05

Hatarialul da pralucrat Otal Aliaja da cupru Aliaja da aluainiu

, numSrul b) P e n tru s c u le le a f l a t e p e s S n i i l e t r a n s v e r sa le d e r o t a t i i a le a x e lo r v a f i d a t d e e x p r e s ia :

it
N| = ----------------[ro t],
(1 2 .3 )

si

in care lci r e p r e z i n t a lungimea curselor par curse de aflate pe sdniile transversale, mm; s, este avansul pentru aoeste scule, mm/rot.

s c u le le a d o p ta t

p e n tru s S n iile tra n s v e rs a le c i t g i p e n tru s a n ia lo n g it u d in a ls , d in c a rte a te h n ic S a s tr u n g u lu i m u ltia x e sa a d o p ts n u m iru l de r o t a t i i d e v a lo a re a p ro p ia tS d e N , , n o ta t N , c a re p o a te f i r e a liz a t d e o & tre rn a slna c u a ju t o r u l la n t u r i lo r c iru s n a tic e , a tu n c i c in d a rb o re le d e ccm andS se ro te g te c u u n u n g h i de 360. D in a c e le a ? i ta b e le s e e x tra g e g i n u m iru l de d i n t l a i r o t i l o r de sch im b ( e , f , g i ) , n e c e sa re a s ig u r f ir ii n u m firu lu i d e r o t a t ii %

1 2 . 2 . 7 D e te rm in a re a a v a n s u lu i e f e c t iv A v a n s u l e fa c t i v p e n tru f ie c a r e f a z i i n p a r te se s ta b ile g rte p e b a za n o i i v a l o r i a n u m S ru lu i d e r o t a t i i N : P e n tru s a n ia lo n g it u d in a ls a v a n s u l e f e c t iv s af e s e g a l c u a v a n s u l p r e lim in a r ; I D e o a re c e e s t e , de r e g u lS , d i f e r i t d e N , c a lc u l cu r e l a t ia 1 2 .2 . i i n t r u c i t e s te n e c e s a r a se re s p e c ta e g a l i ta te a a v a n s u r ilo r ( e f e c t iv i c e l prelindnar ), s e im pune r e c a lc u la re a lu n g im ii c u r s e lo r de lu c r u l a s c u le le a f la t e p e s u p o r t u r ile d e p e s a n ia lo n g it u d in a ls , p e n tru e fe c tu a re a r e g i a j u lu i; I P e n tru s S n i i le tra n s v e rs a le ,a v a n s u l e f e c t iv s ef p te f i c a lc u la t p r i n f o lo s ir e a r e l a t i e i :

s ef = -------------n -p

' hi .

[n m / ro t],

(1 2 .4 )

Recalcularea avansului pentru sSniile transversale s e fa c e cu scopul de a observa apropierea sau distan$area v a l o r i l o r a b tinute, de cele ale avansului preliminar adoptat. DacS d if e r e n tele sint mari, atunci pentru sSniile transversale este in d ic a t | se recalcula nu avansul ci lungimea cursei de lucru,c u s c o p u l de a se efectua un reglaj corespunzStor al supartului p o r t s c u lS . In acest caz se va utiliza expresia:

lci = spr*Np
in care spr reprezintS avansul in mm/rot.

[nm]'
adoptat d i n

(12*5)
ta b e le

preliminar

1 2 . 2 . 8 C a lc u l u l t u r a f c illo r a x e lo r p r in c ip a le Aa d u pS cum s -a mai a r S t a t , s t r u n g u r ile m u ltia x e c u p r e lu c r a r e s u c oesivfi sa u m ix tS a u a c e e a ^ i t u r a ^ ie l a a r f e o r ii p r i n c i p a l i . Cu alte c u v in t e , a le g e r e a turatiei d e lu c r u a a r b o r i lo r p r i n c i p a l i devine o problems e s e n ^ ia lS a t i t p e n tru asigurarea u n e i p r o d u c t i v l t s ^ i m axim e, c i t i a u n e i d u r a b i lit S ^ i c o re s p u n z S to a re a b itu ro r s c u le lo r .

Turayiila arborilor principali dapind da vitazal* H chiara ala fiecirei faze da luoru ?i de diamstrala suprafat^ip,. ce se execute la reopectivsle faze. Pentru calculul tura^iilar din tabelele 12.7...12.10 se aleg vitezele da agchiar* v, ' pantru fiecare sculi, in func^ie de avansul de lucru, dimnatrui piesei/ adincimea de apchlere, etc. Tura^La axului principal la faza i se calculeazS cu rala^ia : 1000.vtib n, ----------[rot/min], (12.6)

dt

in care d( reprezinta diametrul suprafetei ce se prelucreazi la faza i, mm. Intrucit toate axele principale trebuie sS albe aceeagi turafcLe, in funcie de cea mai mici tura^ie calculate ( cu exceptia fazelor realizate cu dispozitive ce oferS mi$cSri de rotaie suplimentare: giurire rapida, filetare, alezare), se ale ge din cartea mainii tura^ia cea mai aprcpiatS. AceastS turatie se numete tura^ie limitativfi ( nlla ).Se exclud din analizS tura^iile calculate pentru fazele executate cu ajutorul dis pozitivelor care imprimi mifcSri suplimentare sculelor respec tive ( gSuriri, filetiri, adinciri, alezSri etc). Din cartea mainii se adopts tura^ia cea mai micS sau cel mult egalfi cu tura^ia limitative ( n ). Se alege totodatS gi numSrul de dini ai ro^ilor de schimb a, b, c 1 d ce realizeazS tura^ia respectivS. 12.2.9 CaJnul.ul vitezelor efective Vitezele efective de lucru pot fi obtinute pe baza turatiei axelor principa le n^,: df n*P v# f --------1000

[m/min],

(12.7)

12.2.10 Calculul turafriilar pentru sculele cu si?* cSri suplimentare Pentru obtinerea unor viteze optime , in unele cazu