Sunteți pe pagina 1din 36
STRUNG CU COMANDĂ NUMERICĂ COMPUTERIZATĂ CNC DE CAPACITATE MI CĂ MANUAL DE UTILIZARE

STRUNG CU COMANDĂ NUMERICĂ COMPUTERIZATĂ CNC DE CAPACITATE MI

MANUAL DE UTILIZARE

CNC technology

CNC technology

INTRODUCERE

CUPRINS

Mașină de frezat

Strung

Mașină de frezat în coodonate și integrarea ei într-un proces tehnologic

CARACTERISTICI GENERALE

1 Pozitia axelor

2 Parametrii tehnologici

3 Meniu

4 Ferestra program

5 Câmpul Control

6 Moduri de operare

7 Mesaje

POZIȚIA DE REFERINȚĂ

MODUL DE LUCRU MANUAL

Operare manuală

Mișcarea liniară de-a lungul axelor

Mișcarea axelor cu un increment stabilit

Mișcarea cu blocuri de program

Funcțiile utilajului

Setarea piesei de lucru la punctul zero

Eemplu de operație de strunjire

Example de operație de frezare

Funcția Tool Compensation

Eemplu de operație de strunjire

Example de operație de frezare

RULAREA PROGRAMULUI

Pornirea de la o anumită linie

CNC technology

CNC technology

MODUL DE LUCRU AUTOMAT

Pregătirea mașinii pentru rularea unei secvențe automat

Instrucțiuni macro

Exemple de macro-uri

TABELUL SCULELOR

SERVICE

RESET

PROTOCOL

CONVERSIA VERSIUNII DOS ÎN VERSIUNE WINDOWS

STRUNG

FREZA

CNC technology

CNC technology

IINNTTRROODDUUCCEERREE

Programul de control este o componentă integrată a unui mediu de programare SL. Programele care sunt create şi simulate în sistemul de programare SL pot fi prelucrate de maşini-unelte prin intermediul modulului de control. Operaţiunea se poate face fie de la tastatură fie cu ajutorul mouse-ul. O tastatură standard de PC poate fi utilizat ca interfață de control pentru mașinile cu comandă numerică. Modificările programului se pot face în editorul respectiv al sistemului de programare corespunzătore.

Descrierea software-ului în textul de mai jos se referă la folosirea unei tastaturi PC standard .

În mod implicit, aplicația software începe în manual traverse (vezi figura de mai jos). Fereastra de lucru este adaptată la echipamentul existent al mașinii. În funcţie de tipul de maşină (strunjire sau frezare), precum şi tipul extensiilor (integrarea în celula de fabricaţie, etc), interfața poate varia în consecinţă. Exemple:

CNC technology

CNC technology

MAȘINĂ DE FREZAT

CNC technology MAȘINĂ DE FREZAT
CNC technology

CNC technology

STRUNG

CNC technology STRUNG
CNC technology

CNC technology

MAȘINĂ DE FREZAT ÎN COODONATE ȘI INTEGRAREA EI ÎNTR- UN PROCES TEHNOLOGIC

CNC technology MAȘINĂ DE FREZAT ÎN COODONATE ȘI INTEGRA REA EI ÎNTR- UN PROCES TEHNOLOGIC
CNC technology MAȘINĂ DE FREZAT ÎN COODONATE ȘI INTEGRA REA EI ÎNTR- UN PROCES TEHNOLOGIC
CNC technology MAȘINĂ DE FREZAT ÎN COODONATE ȘI INTEGRA REA EI ÎNTR- UN PROCES TEHNOLOGIC
CNC technology MAȘINĂ DE FREZAT ÎN COODONATE ȘI INTEGRA REA EI ÎNTR- UN PROCES TEHNOLOGIC
CNC technology

CNC technology

CCaarraacctteerriissttiiccii ggeenneerraallee

Domeniile de aplicabilitate sunt aceleași independent de echipament si de tipul mașinii.

aceleași independent de echipament si de tipul mașinii. 1 – POZIȚIA A XELOR Pozițiile reale ale

1 – POZIȚIA AXELOR

Pozițiile reale ale maşinilor-unelte sunt reprezentate în câmpul 1. Numărul axelor reprezentate depinde de tipul mașinii.

1. Numărul axelor reprezentate de pinde de tipul mașinii. Valorile pentru axele de coordonate care nu
1. Numărul axelor reprezentate de pinde de tipul mașinii. Valorile pentru axele de coordonate care nu
1. Numărul axelor reprezentate de pinde de tipul mașinii. Valorile pentru axele de coordonate care nu

Valorile pentru axele de coordonate care nu au fost încă de referinţă sunt reprezentate cu culoarea roşie (vezi imaginea din mijloc). Veți găsi mai multe informaţii în capitolul "Poziția de referinţă".

CNC technology

CNC technology

2 PARAMETRII TEHNOLOGICI

Valorile parametrilor tehnologici sunt reprezentate în câmpul 2.

În imaginea din stânga se poate vizualiza setarea standard pentru domeniul tehnologic cu valorile active pentru viteza de avans (F) , viteza de rotație (S), codul sculei existente (T), precum şi funcțiile M şi G.

Pentru a utiliza mașina într-un mediu de producție, intrările și ieșirile care sunt programate sunt arătate în secțiunea Instrucțiuni Macro.

sunt arătate în secțiunea Instrucțiuni Macro . 3 – MENIU Fiecare mod de operare poate fi
sunt arătate în secțiunea Instrucțiuni Macro . 3 – MENIU Fiecare mod de operare poate fi

3 MENIU

Fiecare mod de operare poate fi selectat din meniul principal. După pornirea programului, modul Manual este activ. Acest mod de lucru permite mutarea axelor în poziția de start sau într-o poziție sigură înaintea de rularea programului.

Funcția Automatic este activă numai la intergrarea într-un proces tehnologic.

Până la deplasarea completă a tuturor axelor în poziția de referință, funcțiile Program run și Automatic sunt dezactivate.

funcțiile Program run și Automatic sunt dezactivate. Fiecare mod de lucru poate fi selecat fie cu
funcțiile Program run și Automatic sunt dezactivate. Fiecare mod de lucru poate fi selecat fie cu
funcțiile Program run și Automatic sunt dezactivate. Fiecare mod de lucru poate fi selecat fie cu

Fiecare

mod

de

lucru

poate

fi

selecat

fie

cu

ajutorul

mouse-ului,

fie

prin

folosirea

combinațiilor de taste

mouse-ului, fie prin folosirea combinațiilor de taste p ână la . De asemenea, aveţi posibilitatea să

până la

. De asemenea, aveţi posibilitatea să De asemenea, aveţi posibilitatea să

modificaţi ciclic între funcţii cu tastele

.
.
CNC technology

CNC technology

4 FEREASTRA PROGRAM

În ferestra program sunt afișate liniile programului. În timpul rulării programului, bara de marcaj arată (selectează) liniile de program ce sunt executate. Fiecare linie de program este numerotată, ceea ce permite pentru rularea programului de la orice linie.

ce permite pentru rularea programului de la orice linie. 5 – CÂMPUL CONTROL Câmpul Control este

5 CÂMPUL CONTROL

Câmpul Control este utilizat pentru modul de operare manual al mașinii. În afară de butoanele care controlează mișcarea manuală de-a lungul axelor (direct sau pas cu pas) este posibilă executarea oricărui linii din program introducând direct numărul liniei de start. În plus, iconițele adiționale permit accesul direct si rapid la funcțiile importante ale mașinii (rotire, răcire, închidere automată a ușii, mandrină).

În modul de operare Automatic câmpul de control este înlocuit cu afișarea liniilor de program active.

mandrină). În modul de operare Automatic câmpul de control este înlocuit cu afișarea liniilor de program
CNC technology

CNC technology

6 MODURI DE OPERARE

Funcțiile individuale sunt explicate în secțiunile următoare.

individuale sunt explicate în secțiunile următoare. 7 - MESAJE Mesajele sofware- ului de control, în general

7 - MESAJE

Mesajele sofware-ului de control, în general mesaje de eroare, sunt afișate în câmpul 7. Mesaje de eroare sunt afişate până când sunt şterse de către operator, chiar dacă o eroare de manipulare a avut deja loc prin intermediul software-ului maşinii (exemplu “Limit approached”)

Mesajele de stare (de exemplu, “no connection to the machine”) sunt șterse automat dacă starea de schimbă.

) Mesajele de stare (de exemplu, “no connection to the machine”) sunt șterse automat dacă starea
CNC technology

CNC technology

PPOOZZIIȚȚIIAA DDEE RREEFFEERRIINNȚȚĂĂ

Ț I I A A D D E E R R E E F F E

După pornirea utiliajului, în primul pas trebuie executată operația de aducere a mașinii în poziția de referință. Înainte de această operație, unele funcții (de exemplu modul de procesare Automat) nu sunt disponibile dar alte proceduri manuale, cum ar fi executarea unei opriri de urgență, pot fi executate.

Aducerea mașinii în poziția de referință se poate face alternativ pentru fiecare axă sau automat pentru toate axele. Ordinea de poziționare a axelor în timpul procesului de poziționare automată depinde de parametrii mașnii și ea poate fi modificată dacă este necesar acest lucru.

După aducerea mașinii în poziția de referință, valorile setate/reale ale axelor sunt setate ca valori predefinite. Coordonatele axelor care nu sunt referențiate sunt reprezentate în culoarea roșie (pe imagineaxa X )

Notă: valorile curente sunt valide atâta timp cat utiliajul nu este închis.

CNC technology

CNC technology

MMOODDUULL DDEE UUTTIILLIIZZAARREE MMAANNUUAALL

În modul de operare Manual este posibilă ajustarea parametrilor de intrare, setarea punctului

de referință și măsurarea caracteristicilor uneltelor.

de referință și măsurarea caracteristicilor uneltelor. OPERARE MANUALĂ Operarea manulă a utilajului este

OPERARE MANUALĂ

Operarea manulă a utilajului este posibilă în trei moduri diferite.

1. MIȘCAREA LINIARĂ DE-A LUNGUL AXELOR

moduri diferite. 1. MIȘCAREA LINIARĂ DE -A LUNGUL AXELOR Selectarea se poate face cu mouse- ul,

Selectarea se poate face cu mouse-ul, cu combinația de taste (H6) sau cu

apăsarea de mai multe ori a tastei + de pe tastatura numerică.

Fiecare axă poate fi mutată folosind tastele potrivite. Fiecărei taste de pe

tastatura numerică a calculatorui îi corespunde o operație rapidă. De exemplu, tasta 5 (G0/G1)

folosește pentru schimbarea rapidă între mișcarea liniară și cea transversală.

Tastele axelor pentru mașina de frezat Tastele axelor pentru strung Corespondența tastelor de pe keypad
Tastele axelor pentru mașina de frezat Tastele axelor pentru strung Corespondența tastelor de pe keypad
Tastele axelor pentru mașina de frezat Tastele axelor pentru strung Corespondența tastelor de pe keypad

Tastele axelor pentru mașina de frezat

Tastele axelor pentru strung

Corespondența tastelor de pe keypad (tastatura numerică a unei tastaturi obșnuite de PC)

CNC technology

CNC technology

2. MIȘCAREA AXELOR CU UN INCREMENT STABILIT

CNC technology 2. MIȘCAREA AXELOR CU U N INCREMENT STABILIT Mișcarea axelor cu un increment stabilit

Mișcarea axelor cu un increment stabilit este similară cu mișcarea continuă. Pentru stabilirea poziției axelor cu exactitate se pot fosi tastele din figură. Acest

axelor cu exactitate se pot fosi tastele din figură. Acest sau lucru se poate face și

sau

lucru se poate face și cu ajutorul tastelor rapide folosind tastele + (incrementează distanța) și - (reduce distanța) .

3. Mișcarea axelor prin rularea unei secvențe de program / folosirea unui parametru de intrare / selectarea sculelor

Pentru a executa anumite operații, cum ar fi mutarea axelor simultan și/sau aducerea acestora într-un punct definit, se poate folosi o secvență de program. Câmpul în care se introduc liniile de program se activează prin funcția "F2 EDIT BLOCK". În plus față de comenzile de poziționare reale (funcțiile G0și G1) în acest câmp se pot introduce și alte date de intrare.

în acest câmp se pot introduce și alte date de intrare. Liniile de program trebuiesc introduse

Liniile de program trebuiesc introduse în formatul DIN. După introducerea liniilor de program, lansarea în execuție a acestora

sau cu tasta

de program, lan sarea în execuție a acestora sau cu tasta se face cu tasta Enter.

se face cu tasta Enter. Anularea lansării în execuție se face fie cu tasta END ESC.

Pozițiile axelor pot fi absolute sau relative și se pot selecta prin intermediul funcției "F5 ABSOLUTE / RELATIVE". Activarea stării va fi afișată în câmpul de intrare.

De asemenea, activarea operației de rotire sau răcire se poate face prin introducerea în câmpul de intrare a funcției M corespunzătoare. Exemplu: când se introduce T urmat de un număr va fi selectată o sculă.

În cazul mașinii de frezat numai numărul sculei va fi modificat fără schimbarea efectivă a sculei. Pentru a afce acest lucru trebuie selectată funcția "F6 - ACTUAL TOOL" .

CNC technology

CNC technology

FUNCȚIILE UTILAJULUI

Cele mai importante funcții ale mașinii se pot accesa rapid printr-un set de icoane. Acestea sunt:

Oprirea rotirii (M5) Stop (Avans, rotire, răcire )

Oprirea rotirii (M5)

Oprirea rotirii (M5) Stop (Avans, rotire, răcire )

Stop (Avans, rotire, răcire)

Rotire la dreapta (M3) Rotire la stânga (M4)

Rotire la dreapta (M3)

Rotire la dreapta (M3) Rotire la stânga (M4)

Rotire la stânga (M4)

Pornirea răcirii (M7/M8) Oprirea răcirii (M9)

Pornirea răcirii (M7/M8)

Pornirea răcirii (M7/M8) Oprirea răcirii (M9)

Oprirea răcirii (M9)

Deschiderea automată a ușii Închiderea automată a ușii

Deschiderea automată a ușii

Deschiderea automată a ușii Închiderea automată a ușii

Închiderea automată a ușii

Deschiderea ușii Închiderea ușii

Deschiderea ușii

Deschiderea ușii Închiderea ușii

Închiderea ușii

SETAREA PIESEI DE LUCRU LA PUNCTUL ZERO

Cu F3 aveti posibilitatea sa setati din nou punctul zero al masini. Introducerea se produce in mod similar cu manualul de utilizare. In campul de introducere numai axe de coordonate sunt evaluate (X, Y, Z, C pentru frezat, X, Z pentru strung).

evaluate (X, Y, Z, C pentru frezat, X, Z pentru strung). Dupa confirmarea pozitiei curente (Setate

Dupa confirmarea pozitiei curente (Setate / reale) sunt setate la valorile de intrare. Valorile pentru axele individuale pot fi stabilite in mod individual și actualizate din nou, in orice moment:

O procedură tipică pentru stabilirea punctul zero prin atingerea piesei de lucru ar putea fi, dupa cum urmeaza:

CNC technology

CNC technology

EXEMPLU DE OPERAȚIE DE FREZAT

Prin crearea unui program, programarea punctului zero a fost ales pe fața superioară, în colțul

din stânga al piesei de prelucrat. Punctul zero al piesei de prelucrat fixata trebuie sa fie stabilit

la aceeasi pozitie pentru prelucrari mecanice pe masina.

Pași

Acțiune

Taste

1.

Selectarea blocului Edit block și activarea intrării

1. Selectarea blocului Edit block și activarea intrării
 

Schimbarea sculei

T1

  Schimbarea sculei T1
 

Mișcare

G1 F300

G1 F300
 

Introducerea vitezei și pornirea motorului principal

S2000 M3

S2000 M3

2.

Mișcare continuă

Select CONT

Axis key for Z-

3.

Mișcare treptată până la atingerea suprafeței (cu descreșterea incrementului în timpul apropierii de suprafața piesei de prelucrat)

Selectează

increment

Axis key for Z-

4.

Activează Set machine zero point

4. Activează Set machine zero point

5.

Introducerea valorii setate pentru Z (0.000)

Z0

5. Introducerea valorii setate pentru Z (0.000) Z0

6.

Mișcare continuă la o distanță sigură de suprafața piesei

Selectează CONT

Axis key for Z+

7.

Mișcare către o poziție aflată în partea stângă a piesei

Axis key for X-

8.

Coborârea sculei sub suprafața piesei de prelucrat

Axis key for Z-

9.

Mișcare treptată în partea laterală a suprafeței piesei

Select increment

Axis key for X+

10.

Introducerea valorii setate pentru X

X-7

10. Introducerea valorii setate pentru X X-7

Notă: Atenție la raza sculei ! (n exemplu 7 mm)

 

11.

Repetați în mod asemănător pașii 6-10 pentru axa Y

 

12.

Oprirea motorului principal

12. Oprirea motorului principal
CNC technology

CNC technology

EXEMPLU DE OPERAȚIE DE STRUNJIRE

Prin crearea unui program, programarea punctul zero a fost ales pe fața superioară, în colțul

din dreapta al piesei de prelucrat. Punctul zero a piesei de prelucrat fixata trebuie sa fie

stabilita la aceeasi poziţie pentru prelucrarea pe masina.

Pași

Acțiune

Comandă

 

1.

Selectarea blocului Edit block și activarea intrării

1. Selectarea blocului Edit block și activarea intrării
 

Modificarea parametrilor sculei

T1

  Modificarea parametrilor sculei T1
 

Mișcare cu feedrate

G1 F300

  Mișcare cu feedrate G1 F300
 

Introducerea vitezei și pornirea motorului principal

S2000 M3

  Introducerea vitezei și pornirea motorului principal S2000 M3

2.

Mișcare continuă la o distanță sigură de suprafața piesei

Select CONT

Axis key for Z-

Axis key for X-

3.

Mișcare treptată până la atingerea suprafeței (cu descreșterea incrementului în timpul apropierii de suprafața piesei de prelucrat)

Select increment

Axis key for Z-

4.

Activarea Set machine zero point

4. Activarea Set machine zero point  
 

5.

Introducerea valorii setate pentru Z (0.000)

Z0

5. Introducerea valorii setate pentru Z (0.000) Z0

6.

Mișcare continuă la o distanță sigură de suprafața piesei

Select CONT

Axis key for Z+

Urmatorii pasi sunt necesari numai daca axa X a fost schimbata. Aceste etape sunt

semnificative numai in cazul in care un kit de masurare este disponibil. In general,

coordonatele de referinta pentru X sunt la fel la toate masinile (axa de rotatie corespunde lui

CNC technology

CNC technology

Pași

Acțiune

Comandă

7.

Mișcare continuă la o distanță sigură de suprafața piesei

Select CONT

Axis key for Z-

Axis key for X-

8.

Jiggering of the blank so far, until the overturned section can be measured

Axis key for Z-

9.

Mișcare continuă la o distanță sigură de suprafața piesei

Axis key for Z+

10.

Oprirea motorului principal

10. Oprirea motorului principal

11.

Determinarea diametrului secțiunii

 

12.

Introducerea valorii setate pentru X (diametrul măsurat)

X<val. măsurată>

CNC technology

CNC technology

FUNCȚIA “TOOL COMPENSATION

Prin intermediul functiei TOOL COMPENSATION este posibil sa se masoare lungimea sculei.

EXEMPLU DE OPERAȚIE DE FREZARE

Atunci

prelucrare.

cand

executăm

o

operație

de

frezare,

lungimea

sculei

este

importantă

pentru

Exemplu: Măsurarea lungimii sculei prin atingerea suprafeței piesei de prelucrat (pentru

instrumentul T2).

Pași

Acțiune

Comandă

1.

Setarea punctului de zero

 

2.

Mișcarea sculei la o distanță sigură deasupra piesei de prelucrat

Anwahl CONT

Axis key for Z+

3.

Selectarea blocului Edit block

3. Selectarea blocului Edit block

4.

Modificarea parametrilor instrumentului

T2

4. Modificarea parametrilor instrumentului T2

5.

Pornirea motorului principal

M3

5. Pornirea motorului principal M3

6.

Mișcarea continuă

Select CONT

Axis key for Z-

7.

Mișcare treptată până la atingerea suprafeței (cu descreșterea incrementului în timpul apropierii de suprafața piesei de prelucrat)

Select increment

Axis key for Z-

8.

Activează Set machine zero point

8. Activează Set machine zero point

9.

Introducerea valoarii setată pentru Z (0.000)

Z0

9. Introducerea valoarii setată pentru Z (0.000) Z0

10.

Mișcare continuă a sculei la o distanță sigură deasupra suprafeței piesei de prelucrat

Select CONT

Axis key for Z+

11.

Oprirea motorului principal

11. Oprirea motorului principal
CNC technology

CNC technology

EXEMPLU DE OPERAȚIE DE STRUNJIRE

Prin intermediul functiei de TOOL COMPENSATION este posibil sa se masoare lungimea

instrumentului.

Exemplu: Masurarea unui instrument prin atingerea suprafeței piesei de lucru (pentru

instrumentul T5).

Pași

Acțiune

Intrare

1.

Setarea punctului de zero

 

2.

Mișcarea sculei la o distanță sigură deasupra piesei de prelucrat

Select CONT

Axis key for Z+

 

Axis key for X+

3.

Selectarea blocului Edit block și activarea intrării

3. Selectarea blocului Edit block și activarea intrării

3.

Modificarea parametrilor instrumentului

T5

3. Modificarea parametrilor instrumentului T5

4.

Pornirea motorului principal

M3

4. Pornirea motorului principal M3

5.

Mișcare continuă

Select CONT

Axis key for Z-

Axis key for X-

6.

Mișcare treptată până la atingerea suprafeței (cu descreșterea incrementului în timpul apropierii suprafeței piesei de prelucrat)

Select increment

Axis key for Z-

Axis key for X-

8.

Activează Set machine zero point

8. Activează Set machine zero point

7.

Introducerea valoarii setată pentru Z (0.000)

Z0

7. Introducerea valoarii setată pentru Z (0.000) Z0

7.

Mișcare continuă la o distanță sigură pe axa Z

Select CONT

Axis key for Z+

8.

Mișcare continuă

Select CONT

Axis key for Z-

Axis key for X+

9.

Jiggering of the blank so far, until the overturned section can be measured

Axis key for Z-

CNC technology

CNC technology

10.

Mișcarea sculei la o distanță sigură față de piesa de prelucrat

Axis key for Z+

11.

Oprirea motorului principal

11. Oprirea motorului principal

12.

Determinarea diametrului secțiunii

 

13.

Introducerea valorii setate pe X (diametrul măsurat)

X<valoare măsurată>

se cțiunii   13. Introducerea valorii setate pe X ( diametrul măsu rat) X< valoare măsurată
CNC technology

CNC technology

RRUULLAARREEAA PPRROOGGRRAAMMUULLUUII

A A R R E E A A P P R R O O G G

Programul actual poat fi executat pe calculator, în meniul " Program run ". Aceasta functie este disponibilă dupa apropierea de pozitia de referinta.

cu

disponibil ă dupa apropierea de pozitia de referinta. cu Program run - se poate face fie

Program run - se poate face fie ca secventa completa sau un singur bloc (se modifica ). Modul selectat este afișat de numele programului.

Schimbarea este posibilă accesând Program run.

Blocul actual este marcat.

Mașina porneste apăsând tasta

actual este marcat. Ma ș ina porneste ap ă sând tasta . Fiecare bloc trebuie pornit

. Fiecare bloc trebuie pornit cu

.
.

În timp ce mașina merge, poate fi oprita apasand tasta ! (PAUSE). Rata Feedrate este

setată la zero. Cu

tasta ! ( PAUSE ). Rata Feedrate este setată la zero. Cu programul poate continua. Pentru

programul poate continua.

Pentru a iesi din program apasati pe

sau pe butonulpoate continua. Pentru a iesi din program apasati pe . Dupa o intrerupere sau dupa terminarea

.
.

Dupa o intrerupere sau dupa terminarea programului poate fi restartat cu tasta

din program apasati pe sau pe butonul . Dupa o intrerupere sau dupa terminarea programului poate

.

CNC technology

CNC technology

RULAREA DE LA O ANUMITĂ LINIE DE PROGRAM

CNC technology RULAREA DE LA O ANUMITĂ LINI E DE PROGRAM Functia start from line (

Functia start from line (

inceperea de la o pozitie arbitrara a programului, poate fi necesară o setare a masinii.

)permite sa porneasca de la o alta pozitie de start. Pentru

Acest lucru poate fi pe de o parte de intrare a datelor tehnologiei (speed, feed rate, switch on spindle). Din acest motiv, fereastra de intrare a manuel travel este activată.

fereastra de intrare a manuel travel este activat ă . Datele dorite pot fi introduse si

Datele dorite pot fi introduse si sunt executate dupa apasarea butonului Enter deosebire de introducerea manuala, fereastra dispare dupa fiecare comanda.

manuala, fereastra dispare dupa fiecare comanda. Toate acestea, permit sa se faca alte intrari la activarea

Toate acestea, permit sa se faca alte intrari la activarea Start from line (

sa se faca alte intrari la activarea Start from line ( ). . Spre Daca masina

).

sa se faca alte intrari la activarea Start from line ( ). . Spre Daca masina

. Spre

Daca masina este pregatita, fereastra reapare si este introdus numarul dorit de linie. Bara de

progres sare pe numarul liniei dorite. Apasati

numarul dorit de linie. Bara de progres sare pe numarul liniei dorite. Apasati ( START/CONT )

(START/CONT) pentru a porni procesul.

numarul dorit de linie. Bara de progres sare pe numarul liniei dorite. Apasati ( START/CONT )
CNC technology

CNC technology

MMOODDUULL DDEE UUTTIILLIIZZAARREE AAUUTTOOMMAATT

Prin integrarea maşini într-un sistem flexibil de fabricaţie este necesar ca masina sa comunice cu alte elemente (de exemplu robot). Această comunicare se realizeaza prin intrări şi ieşiri. Asta înseamnă că maşina dispune de anumite acţiuni prin stabilirea unor intrări şi poate controla alte elemente prin stabilirea unor iesiri.

poate controla alte elemente prin stabilirea unor iesiri. Pentru a ajunge la o rulare automat ă,

Pentru a ajunge la o rulare automată, este necesar să se extindă capabilităţile şi funcţiile maşinii.

După o pregătire a maşinii pentru modul automat (vezi secțiunea următoare), modul de

operare AUTOMATIC (

secțiunea următoare) , modul de operare AUTOMATIC ( ) poate fi setat. După activarea modul ui

) poate fi setat. După activarea modului automat, prin

( ) poate fi setat. După activarea modul ui automat, prin intermediul START/CONT ( ) operaţiunea

intermediul START/CONT ( ) operaţiunea este controlată în continuare "din afară” (prin intrări şi ieşiri).

CNC technology

CNC technology

PREGĂTIREA MAȘINII PENTRU RULAREA UNEI SECVENȚE DE PROGRAM ÎN MODUL DE LUCRU AUTOMAT

1.

Apropierea de punctul de referinta

 

2.

Specificaţi

o

poziţie

pentru

schimbarea

piesei

de

lucru

Alegeți în modul Manual, pentru fiecare axă, o valoare care să nu permită intrarea în coleziune a sculei cu piesa de lucru.

Salvați poziţia cu WORKPIECE CHANGE POSITION (

)
)

3.

Funcția M20. După activarea funcției M20, necesară pentru schimbarea sculei.

mașina se așează automat în poziția

Selectaţi funcţia Macro editor (

automat în poziția Selectaţi funcţia Macro editor ( )in submeniul SETTING ( ) . Următoarele comenzi

)in submeniul SETTING (

)
)

.

funcţia Macro editor ( )in submeniul SETTING ( ) . Următoarele comenzi sunt disponibile  Comenzi

Următoarele comenzi sunt disponibile

Comenzi CNC

G1 X100 Y150

- Setarea poziției de intrare X100 Y150

M20

- Schimbarea poziției piesei de prelucrat prin setarea intrării

CNC technology

CNC technology

Rularea programelor

%22

- Pornirea programului CNC %22

Programul este afișat în partea dreaptă. Prin selectarea butonului Insert se salvează liniile de program într-un macro.

Controlul macro-urilor

Macro-urile permit operarea complexă a mașinii. Pentru utilizarea acestora trebuie să introduceți numele macro-ului în tabelul de comandă.

FFS.MAC

- Pornește macro-ul FFS.MACs

Pentru crearea sau editarea macro-urilor este disponibil un editor în partea stângă a ferestrei.

CNC technology

CNC technology

INSTRUCȚIUNI

MACRO

INSTRUCȚIUNI

FUNCȚIE

#

Comentariu Comentariile trebuie să se găsească pe linii separate

RESET

Setarea tuturor ieșirilor la nivel 0

OUT(x)=y

Setarea ieșirilor x pe nivel y (0 sau 1)

WAIT IN(x)=y

Așteaptă până când nivelul y (0 sau 1) abuts la intrarea x

G-instructions

Traversarea liniară este permisă (G0 and G1)

Functions M

Apelează funcția M (deschide/închide ușa, deschide/închide mandrina.)

Program name

Pornește programul CNC

EXEMPLE DE INSTRUCȚIUNI MACRO

închide ușa , deschide/închide mandrina.) Program name Pornește programul CNC EXEMPLE DE INSTRUCȚI UNI MACRO
închide ușa , deschide/închide mandrina.) Program name Pornește programul CNC EXEMPLE DE INSTRUCȚI UNI MACRO
CNC technology

CNC technology

Exemplu:

În exemplul FFS.MAC, pentru claritatea exemplificării, se folosesc 4 ieșiri și 4 intrări. Acest

exemplu este explicat detaliat în secțiunea următoare. Macro-ul FFS2.MAC, care

funcţionează numai cu o intrare şi / sau o ieşire, se desfăşoară în exact acelaşi mod.

Linie Macro

Descriere

#

All outputs on 0

Comentariu

RESET

Resetarea tuturor ieșirilor

Approach the change position

#

Comentariu

 

M20

Approach the workpiece change point

 

M10

Deschide ușsa

OUT(1)=1

Setarea ieșirii 1 pe nivelul 1

WAIT IN(2)=1

Așteptare pentru atingerea nivelului 1 la intrarea 2

OUT(1)=0

Resetarea ieșirii 1 (nivel 0)

#

Open chuck

Comentariu

 

M12

Deschide mandrina

OUT(2)=1

Setarea ieșirii 2 pe nivelul 1

WAIT IN(3)=1

Așteparea nivelului 1 la intrarea 3

OUT(2)=0

Resetarea ieșirii 2

#

Close chuck

Comentariu

 

M13

Închide mandrina

OUT(3)=1

Setarea ieșirii 3 pe nivel 1

WAIT IN(4)=1

Așteparea nivelului 1 la intrarea 4

OUT(3)=0

Resetarea ieșirilor 3 (nivel 0)

#

Close door

Comentariu

 

M11

Închiderea automată a ușii

#

CNC-Program

Comentariu

 

%20

Pornirea mașinii cu programul %20

OUT(4)=1

Setarea ieșirii 4 pe nivel 1.

- End of the macro – sfârșit de macro. Se așteaptă o eventuală reinițializare

- Prin setarea intrării la 0 este rechemată instrucțiunea macro

CNC technology

CNC technology

SSCCUULLEE

În secțiunea MANUAL a fost deja descrisă măsurarea sculelor și salvarea datelor.

Tabelul sculelor poate fi editat și manual prin selectarea din meniul SETTINGS (H$) a funcției TOOL DATA (!).

Tabelul sculelor poate fi editat și ma nual prin selectarea din meniul SETTINGS ( H$ )
Tabelul sculelor poate fi editat și ma nual prin selectarea din meniul SETTINGS ( H$ )
CNC technology

CNC technology

CNC technology Este posibilă și editarea manuală a tebelelor. În plus, folosind editarea manuală , sculelor

Este posibilă și editarea manuală a tebelelor. În plus, folosind editarea manuală, sculelor li se pot atribui nume (caractere text) ce vor fi afișate împreună cu numărul sculei respective.

CNC technology

CNC technology

SSEERRVVIICCEE

Funcții de lucru suplimentare sunt disponibile prin selectarea funcției SERVICE din meniul SETTINGS:

RESET

Funcția RESET execută operația de resetarea a mașinii în situația de start. Parametrii mașinii sunt din nou afișați în culoarea roșie și devin paramatrii de control numai după o reinițializare a conexiunii. De asemenea, această funcție resetează și punctul de referință astfel că aducerea mașinii în poziția de referință trebuie refăcută.

PROTOCOL

Prin intermediul funcției PROTOCOL operațiile executate de mașină sunt salvate într-un fișier. Această funție este exclusiv pentru urmărirea operațiilor (pentru service sau în scopuri educaționale). Când conectaţi funcţia Protocol ar trebui precizat că, la o utilizare mai mare a maşinii fişiere foarte mari pot fi create.

CNC technology

CNC technology

CCOONNVVEERRSSIIAA VVEERRSSIIUUNNIIII DDOOSS ÎÎNN VVEERRSSIIUUNNEE WWIINNDDOOWWSS

Fișierele versiunii DOS trebuiesc copiate în directorul versiunii Windows.

FREZĂ

Copiați următoarele fișiere din directorul \SL\VERWALT\P_WABECO în directorul

\SL\EXSLWIN7\SERVER\MASCHINE:

p_wabeco.cfg

systec.cfg

c_achse.cfg

wzw.cfg

s_korr.dat

wz.dat

Porniți aplicația software EXSL WIN și selectați un proiect de control a frezării. Din acest

proiect puteți porni controlul mașinii. Datele sunt trasferate automat noii configurații.

STRUNG

Copiați următoarele fișiere din directorul \SL\VERWALT\P_CCD100 în directorul

\SL\EXSLWIN7\SERVER\MASCHINE:

p_ccd100.cfg

systec.cfg

s_korr.dat

Pentru trasferarea tabelului cu informațiile despre scule, acesta trebuie copiat. Numele

tabelului ce conține sculele trebuie extras din p_ccd100.cfg după WZ_FILE.

wz.wzt

Porniți aplicația software EXSL WIN și selectați un proiect de control a strunjirii. Din acest

proiect puteți porni controlul mașinii. Datele sunt trasferate automat noii configurații.