Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa nr.

1
la Dispozi

ia I.G.P.R. nr. ___/___.___.2013


NESECRET Bucure ti

ROMNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLI IEI ROMNE Comisia de admitere a I.G.P.R. Sesiunea 2013 Ex. UNIC

TEMATICA I BIBLIOGRAFIA recomandate candida ilor nscri i la concursul de admitere n colile de agen i de poli ie din subordinea Poli iei Romne - sesiunea 2013 I. TEMATICA CONCURSULUI DE ADMITERE, PE DISCIPLINELE DE CONCURS 1. LIMBA ROMN LEXIC: - Vocabularul limbii romne. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului. - Cuvntul. Forma i con inutul. Cuvntul de baz . Sensul cuvintelor n context. Sensul propriu (de baz i secundar) i sensul figurat. - Mijloace interne de mbog ire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexical . - Mijloace externe de mbog ire a vocabularului. mprumuturile. Neologismele. - Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele. - Regionalismele. Arhaismele. - Cuvintele polisemantice. - Unit ile frazeologice (locu iuni, expresii). - Pleonasmul. NO IUNI DE FONETIC : - Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul. - Silaba. Desp r irea cuvintelor n silabe. - Folosirea corect a accentului n limba romn .

Pag.1/5

Bucure ti, Str. Mihai Vod nr. 6, sector 5 Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail resurse@politiaromana.ro

MORFOSINTAX : - P r ile de vorbire flexibile. Clasificare/fel (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locu iunile. Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoan , gen, num r, caz, grad de compara ie). Func ii sintactice. - P r ile de vorbire neflexibile. Clasificare/fel (adverb, prepozi ie, conjunc ie, interjec ie). Locu iunile. Func ii sintactice (adverb, interjec ie). NO IUNI DE SINTAX : - Rela ia text, fraz , propozi ie, cuvnt. - Cuvintele i construc iile incidente. Punctua ia lor. - Rela ii sintactice n propozi ie i n fraz (interdependen a, coordonare i subordonare). Mijloacele de realizare a rela iilor sintactice n propozi ie i n fraz : flexiunea, jonc iunea, juxtapunerea, topica, intona ia i pauza. - Fraza. Propozi ia principal i secundar /subordonat . Elementele de rela ie n fraz Propozi ia regent i propozi ia subordonat . Elementul regent. - Propozi ia i p r ile de propozi ie. Tipurile de propozi ie. SINTAXA PROPOZI IEI I A FRAZEI: - Predicatul i propozi ia subordonat predicativ . - Subiectul i propozi ia subordonat subiectiv . - Atributul i propozi ia subordonat atributiv . - Complementul. Complementele circumstan iale i necircumstan iale. Complementele circumstan iale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstan ial de cauz i de scop. Complementul direct i indirect. - Propozi ia subordonat completiv direct . Propozi ia subordonata completiv indirect . Propozi iile subordonate circumstan iale de loc, de timp, de mod, de cauz , de scop. Propozi iile subordonate circumstan iale condi ionale, concesive, consecutive. Expansiunea i contragerea. - Acordul. 2. LIMBA ENGLEZ MORFOLOGIA: 1. VERBUL: - Categoriile gramaticale ale verbului. - Timpul: Past perfect, Past simple, Past continuous, Present perfect, Present simple, Future perfect, Future simple, Future continuous. - Aspectul simplu i continuu timpurile: trecut, prezent i viitor, aspectul perfect. - Diateza: Active voice, Passive voice. - Persoana i num rul.
Pag.2/5

Bucure ti, Str. Mihai Vod nr. 6, sector 5 Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail resurse@politiaromana.ro

- Modul: indicativ i subjonctiv. - Formele nepersonale ale verbului. - Verbele auxiliare (have, be, will/shall). - Verbele modale. 2. SUBSTANTIVUL: - Num rul substantivelor. Genul substantivelor. Cazul substantivelor. - Countable and uncountable nouns. 3. ARTICOLUL I AL I DETERMINAN I: - Articolul hot rt. Articolul nehot rt. Articolul zero. - Adjectivul demonstrativ. Adjectivul posesiv. Adjectivul interogativ. Adjectivul nehot rt. 4. NUMERALUL: - Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Numeralul frac ionar. Numeralul colectiv. Numeralul multiplicativ. Numeralul distributiv. Numeralul adverbial. 5. PRONUMELE: - Pronumele personal. Pronumele reflexiv. Pronumele/adjectiv pronominal de nt rire. Pronumele posesiv. Pronumele interogativ. Pronumele relativ. Pronumele nehot rt. Pronumele negativ. 6. ADJECTIVUL: - Gradele de compara ie ale adjectivelor. Formarea comparativului i a superlativului. Compara ia neregulat a adjectivului. Locul adjectivului n propozi ie. 7. ADVERBUL: - Gradele de compara ie ale adverbului. 8. PREPOZI IA. SINTAXA - Ordinea cuvintelor n propozi ie. - Tipuri de propozi ii (interogativ , imperativ , exclamativ ). - Propozi ii condi ionale (I, II, III); Propozi ii condi ionale mixte. - Coresponden a timpurilor. - Vorbirea direct i indirect . 3. LIMBA FRANCEZ MORFOLOGIA: 1. ARTICOLUL: - Articolul hot rt, articolul nehot rt, articolul partitiv. - Omisiunea articolului. 2. SUBSTANTIVUL:
Pag.3/5

Bucure ti, Str. Mihai Vod nr. 6, sector 5 Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail resurse@politiaromana.ro

- Genul substantivelor. Femininul substantivelor. Substantive cu dou genuri. Nume de ri. - Pluralul substantivelor. Acordul substantivului GENS. Substantive care i schimb sensul la plural. Substantive compuse. 3. ADJECTIVUL: - Locul adjectivului calificativ. Adjective care i schimb sensul dup pozi ia fa de substantiv. - Femininul adjectivului calificativ. Pluralul adjectivului calificativ. - Acordul adjectivului calificativ. - Adjectivul demonstrativ, adjectivul numeral, adjectivul posesiv, adjectivul nehot rt. 4. PRONUMELE: - Pronumele personal (subiect, reflexiv, tonic, complement direct i complement indirect), le - pronume neutru, pronumele demonstrativ, pronumele posesiv, pronumele adverbial, pronumele nehot rt, pronumele interogativ i pronumele relativ. 5. VERBUL: - Verbe de grupa nti, grupa a doua, grupa a treia: moduri verbale, timpuri verbale. - Verbele auxiliare avoir i tre - folosite la timpurile compuse. Acordul participiului trecut (cu tre, cu avoir, cu verbele reflexive). - Moduri verbale: indicativ, condi ional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, participiu, gerunziu. - Timpuri verbale: simple i compuse. Formarea timpurilor verbale. - Diatezele: activ , pasiv , reflexiv . - Verbele impersonale. - Concordan a timpurilor la modul indicativ. - Si condi ional, Si dubitativ. 6. ADVERBUL: - Tipuri de adverbe (mod, timp, loc, cantitative, negative, afirmative, interogative). Formarea adverbelor de mod. Pozi ia adverbelor negative. Ne expletiv. - Gradele de compara ie ale adverbelor. - Adjective ntrebuin ate adverbial. 7. CUVINTE DE LEG TUR : - Prepozi ii i locu iuni prepozi ionale. Conjunc ii i locu iuni conjunc ionale. SINTAXA: - Sintaxa propozi iei: propozi ia afirmativ , negativ i interogativ . - ntrebuin area nega iei ne. Suprimarea nega iei pas. Interoga ia total , par ial . - Sintaxa frazei: propozi ii subordonate relative, completive, infinitivale, temporale, circumstan iale cauzale, concesive, consecutive, de scop, de compara ie. - Discursul raportat.
Pag.4/5

Bucure ti, Str. Mihai Vod nr. 6, sector 5 Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail resurse@politiaromana.ro

LEXIC: - Expresii, sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte. II. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE ADMITERE PRECIZ RI: - Sunt recomandate toate manualele colare alternative, elaborate i aprobate prin Ordinele Ministerului Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, aflate n vigoare n anul colar 2011 - 2012, din materia c rora se stabilesc subiectele de concurs.

PRE EDINTELE COMISIEI DE ADMITERE A IGPR, Comisar ef de poli ie MARCEL SIMION

Pag.5/5

Bucure ti, Str. Mihai Vod nr. 6, sector 5 Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail resurse@politiaromana.ro