Sunteți pe pagina 1din 2

!rin lumc - !octc Jcprc !

rlanJa
!naintc Jc a plcca rn !rlanJa o prictcna mi-a pu. "Cc lrumo! C a c.i un marc crJc ac
olo!". Cam ata c imainca pc carc o acm cu to(ii Jcprc (ara ata, iar canJ ajuni acolo t
c conini ca nu c Jcpartc Jc aJcar.
!rlanJa c o (ara tarc mica. Chiar irlanJc.ii pun ca nu tc po(i rataci rn ca mai mult Jc o or
a pcntru ca Jupa oricc Jclu,or au cotitura Jai pctc o caa. Ma rclcr aici la Kcpuhlica !rla
nJa ,i nu la cca Jc norJ, uh conJuccrc hritanica (unJc oricum ai ncoic Jc alta i.a).
Ccl mai lini,it ora,cl Jc acan(a Jin ctul !rlanJci, cu Joar o0.000 Jc locuitori ,i o ram
aJa Jc lctialuri, Calay, arc imainca unui pcrlcct ora, turitic. !utc(i lacc li nautic,
a putc(i plimha cu apora,ul, putc(i rnota rn cclc catca .ilc cu oarc Jin mai, putc(i lacc
inJurl pc alurilc mici alc occanului ,i putc(i lua aporul pana la cclc trci inulc Aran.
Camcnii Jc aici unt un pic ciuJa(i, nu unt prca ociahili, Jctul Jc rmhatrani(i Jc antu
ri ,i ploi, ncohi,nui(i cu traini Jc loc ,i mai alc cu turi,ti, orhcc pu(in ,i ata Jaca rn(cl
c cnlc.a, Jar, Jaca trcci pc lana ci pc traJa, or li primii carc r(i or Ja huna .iua, rn o
ricc limha ar li ata!
!nihmorc, cca mai mica Jintrc inulc, ctc cca mai primitoarc ,i cca mai aliniata la tanJ
arJclc Jc turim curopcan. po(i a mcri cu traura, po(i rnchiria hiciclctc, po(i i.ita un
mu.cu, po(i ajunc pana la cclc mai rnaltc tanci Jc pc inula, Jc rco100m, carc intra Jir
cct ,i pcrpcnJicular rn occan.
Calay-ul arc Jincolo Jc punctclc Jc atrac(ic ohi,nuitc ,i catca locuri pitorc,ti. !nul ar li
un cchi at pccarcc, ClaJJah, a carui lccnJa a crcat unul Jin cclc mai romanticc im
holuri alc !rlanJci. un incl uh lorma a Joua maini carc u(in o inima rncoronata. Motto-
ul inclului ClaJJah ctc.!ct lo c anJ lricnJhip rcin.
!n alt loc pccilic ctc pia(a Jc amhata. !a liccarc lar,it Jc aptamana, pc una Jin tra.i
lc pictonalc alc ccntrului, micii proJucatori in la ora, ,i r,i intalca.a tarahclc coloratc. C
ac,ti Jc toatc aici. lructc, lcumc, hran.cturi Jc toatc lclurilc, ohicctc Jc arti.anat, puloc
rc ,i ciorapi Jc lana.
i Jupa cc ai mancat hinc, ciJcnt, mcrc o hcrc au un hot hily (hily licrt cu cor(i,
oara, .ahar ,i lamaic). Cc hcrc Cuinnc! !nJc !a oricc puh Jc pc Shop Strcct.
Toatc puhurilc au o atmolcra loartc placuta ,i unt locurilc cclc mai lrcccntatc Jin ora,.
Karcori ac,ti Joua mcc lihcrc mai mult Jc o jumatatc Jc ora rn timpul .ilci, iar cara, r
nccpanJ cu ora 8 unt atat Jc plinc, ca trchuic a tc rnhcui tcrihil pana la har, au Jaca
nu rcu,c,ti, atunci a,tcp(i priirca harmanului carc r(i a citi pc hu.c cc hcrc rci ,i cata, a
Collcc!rcal .. !ccnJc ,i mituri alc calclci .. !aina 1 Jin 2
poi hanii ,i pinturilc Jc hcrc (1 pint - aproapc un litru) circula Jin mana rn mana pana la
har ,i incr.
Aproapc rn liccarc cara, rn oricc carciuma cxita o lorma(ic Jc mu.ica. !u(inc unt cclc c
arc au ccna. Acolo unJc c canta mu.ica oriinala c o maa improi.ata rntr -un col( Jc
unJc c auJ cu rcu pctc alaia Jin har, acorJuri Jc iori ,i acorJc-oanc. Doar ca toatc h
arurilc c rnchiJ la ora 11 cara, canJ luminilc rnccp a palpaic cu un lcrt Jc ora rnaintc,
anun-(anJ ultima comanJa. Atunci c crcca.a huculaJa, pinturilc Jc hcrc mi,una cu .ccil
c pc Jcaupra capctclor oamcnilor ,i pc ultima uta Jc mctri c hca incrcJihil Jc multa hcr
c. Cci mai ncohi,nui(i cu ritmul ata raman ultimii ,i unt Ja(i alara Jc harmanii carc, rn
timp cc matura pc uh mcc tria c omc on lo, you Jon't hac homc hcrc to o to.
Dar, noaptca nu c tcrmina a,a Jc u,or. Dcja chcrchcli(i oamcnii plcaca la cclc catca haru
ri carc au liccn(a pana la mic.ul nop(ii. i pcntru ca unt pu(inc, atunci c lac co.i pc tra
Ja, unJc clicn(ii ccli ,i lumc(i a,tcapta cumin(i a mai capctc o hcrc. Sc rnchiJc ,i aici
,i atunci mai ramanc o inura ,ana. niht cluhurilc, Jcchic pana la ora Joua. Numai c
a Jrumul pana acolo c cca mai rcu, irlanJc.ii mcr u(inanJu-c unii pc al(ii, lcmci, ha
r-ha(i, n-arc importan(a, canta ,i raJ tot Jrumul pana acolo, Jar unt prcati(i a Jca 15 c
uro Jc caciula la intrarca rn cluh, a Janc.c ,i a mai hca cca.
Dupa o atlcl Jc noaptc iur o a ac(i hanocr, mahmurcala Jc carc irlanJc.i unt loart
c manJri, Jar carc arc ,i rcmcJiu rntr-un mic Jcjun pcciali.at pcntru ata. h anocr hrc
allat. D c ohicci ata rncamna un mic Jcjun irlanJc.. mancarc Jc laolc cu carna(i praji
(i, un lcl Jc toha Jc porc prajita, hacon prajit ,i Joua ochiuri. Mananci ata ,i om tc-ai lac
ut!
!nccpanJ Jin luna mai, cca mai rnorita luna a anului, putc(i i.ita Calay-ul pcntru ca at
unci rnccp ,i lctialurilc. 17 - 20 mai !ctialul Jc Mu.ica McJicala cu paraJa Jc cotu
mc Jc cpoca, conccrtc ,i Januri rn tilul cclor Jin cc. X!!-X\!!. !n iunic, raunanJ Jc ca
ntccc irlanJc.c, rnccpc !ctialul Jc Mu.ica ,i Dan Siama 18 - 30 iunic. !ulic c Jcchi
Jc cu !ctialul Jc !ilm !laJh 10 - 15 iulic, unJc in tot lclul Jc liuri cunocutc Jc la
HollyooJ, cu carc tc rntalnc,ti pc traJa pictonala au pc la tcrac. !rmca.a !ctialul J
c Arta 17 - 20 iulic, pcrioaJa rn carc popula(ia Calay-ului c Juhlca.a cu tot ata(ia turi,t
i, carc in a aJa pcctacolc, conccrtc, cxpo.i(ii Jin toatc col(urilc lumii. ! o atmolcra J
c carnaal pc tra.i, unJc c canta, c Janca.a, c joaca picc Jc tcatru.
Dupa !ctialul Jc Arta rnccp curclc Jc cai 31 iulic - o auut. !c hipoJromul Jc la mar
inca ora,ului, cu 40.000 Jc pcctatori carc pricc rncorJa(i curclc, atmolcra c inccnJia
ra. !licoptcrclc uprachca.a pitclc Jc alcrarc, mcaloanclc anun(a numclc laori(ilor c
urci ,i hincrn(clc toata lumca paria.a, pc umc mari Jc ohicci, Jar ata nu rncamna ca n
u po(i paria ,i cu un curo.
Dc,i c mic ,i aparcnt linitit, Calay Jcinc loartc ohoitor pc timpul crii, Jar mcrita o
acan(a rn mijlocul irlanJc.ilor pctrccarc(i!
Tcxt ,i loto. Nora Aapi
Collcc!rcal .. !ccnJc ,i mituri alc calclci .. !aina 2 Jin 2