Sunteți pe pagina 1din 580

graiul romnesc din Sfd.

Dup graiul romnesc din u ncvi a. 19.Si nu sum vreden clem a tcv fili vech '),

19 Cmo ') nu sum vreden clemd-mc tcv tilid, f-me ca i ur de tel teja (s. de teii slughe). 20. Sculndu-se verit-ala ciace seu. Can a!) nc largo fost vd.ut-1'a ciace Iui, i de milina gnit-s'a '), i trlinda ') c dut-a pr gutu lui (s. pr cerbice a lui) i bunit-1'a. 21. Si dis-a lu filiu: Ciace, pecat-am n ceru i n tire, cmo nu sum vreden (s. deniu) cletna-me filiu teu (s, tev). 22. pis-a pac ciace Iu seu slughe : vred 5 ) ducc (s. purta i) cela ma bur vcstitu (s. cela ma muat vestitu), i nvcstit-1, i daie pfirstenu n mra Iu?, i nca piciorele lu. 23. i dopelei t ') graso vi elu, i ucide , i mucam i se veselimu. 24. Cn (s. che) av cesta filiu meu mortu fost, i verit-a viiu (s. viiu s'a fcut); plierdut-s'a i aflat-s'a, i pocnit-a 7) veseli-se. 25. Fost-a pac a lu filiu cela ma beteru n campania, i can a vcrit i ma aprope de casa audit-a mujica i choru (s. jocu). 26. Si clemat-a un de slughele i ntrebat-a ie, ce ra cesta fi. 27. i cela li a dis: Fratele tev verit-a, i ciace teu ucis-a vi elu grasu, che l'a sar 8) primit. 28. Mniat-s'a 9 ) i n'a vrut mere in nutru. Ciace pac a lui mess-a fr i pocnit-a ruga-1 (s. pocnit l'a ru<>;i).
') Prescurtare din acmoce. 2) n, auxlliariu la fost. mc ganesc, lut. moveor. <) t r l i n d a , gerundiu adverbial, alergnd nainte. 5) Vred, adv. re*J d peIei, v.aaduce,germ.fuhren.'J poclni, J' * lncePe'
precum 8

20.

21.

22.

23. 24.

(s. nu sum rentie ' destoien a tev filiu fi), fc-mc ca si un tejac a tcv. Ie sculat-s'a i pac a mess c tre a scv ciace, i cnd a fost largo de casa l'a zagledit a lu ciace, i durut-a irima ciacelu de ie (s. 1-a durut irima), i a trlit c tre ie, pac l'a c tat (s. l'a acft at ) pe dup gut i bunit-1'a. i filiu dis-a Iu ciace: Ciacio, io am zagreit contra de cer i tru'n tire, i nu sum vreden clema a tev filiu vechi. Atunce ciace dis-a lu scie slughe: Ducei (s. Aducei a) ocTa ') cea mal bur roba, i nvesti i-], i pure prstenu pr a lin gget, i nc a a lu picirc. Si ucide ur gras vid 5), che rem munca i veseli. C } cesta filiu a mev mort a fost, i pac i viiu; i plierdut a fost, i pac s'a aflat.

25. Filiu cela bctcru fost-a in pole, i cnd vcrit i prope de casa a fost, a avdit mujica i juca 7). 26. i clemat-a ur de hlape i ntrebat-a, c ce- cea. 27. i cela dis'a: A tev frate verit-a, i tev ciace ur gras vi el ucis-a, c-1 are sar. 28. Ie s'a mniat pac, i n'a vrut n luntru i. Ciace a lu iese f r (s. afar ) i rog-lu.
1) vechi, adv. mat mull. 2) rentU>, adv. nninte, de aci nainte. 3) Esist.1 in unevija tendin a de
a

elimina pe a iniial, ast-fel de esemple avem aici

n cuvintele: acu ii, afla, aduce, afar*. ) oca, aici. ) v i e , s v i e l , m., art. v i e l u ; v i e a f. 6) Se observ n grain oscilaiunea ntre eh e si cS. i) j u c a , ca substantiv.

) sntos. ) Constatm aie!, c esist i

ectul Romnilor din Istria vocalele ntunecate d i ?' vocalele diftongice /(ea) i o (oa).

Dup graiul romnesc din Jeian (Lejane).

Dup Jivaugeliariul romnesc tifn't de Diaconul Coresi in a.


19. i de acmu nu snt destoinic se me chem fiiul tu f -mc a unul de n n emnicii tc 20. i se scul duse-se ctr p rintele lu nc lu departe era vcju-l lu printele lui i-i fu mil dinsul (d'insul) i curse c du pre ccrbicea lu i s rut elu
21. d' 50 lui fiiul p rinte gre ii la cer i

19. i nu sum vise ') vredcn, che io me clemu a tev fili, f-me ur tejac a tcv. 20. Ie s'av scolat i mers-a la sev ciie, i cnd au fost col departe l'au vfidut ciie a lu, i l'av durut irima, i au trlit *) ctre ie, i l'au acat de dup cap, i atunce l'au utcat (s. sutcatl'au '). 21. Nego filiu -l dice: Ciie, io am greit sub nebo i ntre tire, i nu sum vise vreden, che io me clemu a tev fili. 22. Ncgo ciie dis-au a selor hlap 4): aduce cea mal munta roba i nvcstii-1, i da--l arelu pr gget, i postle 6 ) pr picire. 23. i dopelii pitait6) vite (s. gras vite), i zacolii-1 i muncanda') na rem veseli8) 24. Ca cesta filiu a mev a fost mort, i viiu ) s'a fcut ; i plierdut a fost, t pac' s'a allt, i se pocnez veseli (s. i s'a pocnit veseli). 25. Nego lu ) cela ma betoru filiu a fost in pole, i cnd era aprpe de cas atunce avdit-au cnt ") i jocu. 26. i ie clemat-av ur hlape a lu, i ntrebat-au, ce ra cea fi. 27. Ie MI pac dice, a tev frate av verit, i zacolit-a a tev ciie ur pitait vite, che l'are nc sar. 28. i atunce a fost mnios, i n'a vrut i n nuntru. Aluneca a verit a lu cioic afar i l'au rugat.
') v i ; e, mal, mol mult. ") fugit. 3 ) utea, .1 .Irula. <) a s e l o r (s. selura) hlap , a hlap ilor *! H l ap s t, muncitori cu cjiu.l,p1. h l ,1 p t. 5) sing. Poslol, nc l minte, germ. Schuh. 6 ) ngr at. ' m u ne and a, gerundiu adverbial. ) na corespunde la a p ron j, crs . 9; v ; j Uj cu c ] 0 i ,. ioj ^ pac, ) substantiv format din infinitiv, d. e. o m n v a t * c fui t A, o frumos cntare.

naintea ta i de acmu nu snt destoinic a me chema fiiul teu 22. dise printele ctre robi lui aduce i vesmntul de ntai i mbr ca i elu i da i inelul la mna lui - i cl un la piciore 23. i aducei vielulu hrnit de-l junghie i se mncmu se lie veselim 24. c fiiul mic acesta mort era i invise i pierduii era i se afl i ncepur a se veseli 25. era fiiul lui cela mal marele la sate i ca vine apropie-se ctre cas audi cntri i glasuri 26. si chem unul de n fecior! ntreb ce snl acestea 27. elu disc lui c fratele tu au venit - i junghe printele tu vi elul hrnitu c sntosu elu priimi 28. mnie-se si nu vrea se ntre p rintele lu e i ruga ci

graiul romnesc din B c f d o.

Dup graiul romnesc d i n u nevif a.

29. Si respundendo (s. respundendo) dis-a Iu ciace scv: Vcd cta an slujescu ie, i n'am nic dar pritrecut tev mandat (s. zapovet), i nic dar ') nu mi-al icdu dat, de ras (s. che rai) cu prictelii meii me veseli. 3C. M dup cea acesta tev filiu, carle a poidit 2 ) tot a seu ave cu curvele verit, ucis-a a lu vielu grasu (s. -a ucis). 31. M ie ns dis-a lui filiu: tu 'stD) cu mire n tota vreme, i tot a mev ie a tev.

29. i ie odgovoria (s. ie odgovorit-a) lu sev ciacc: Cavt , ct an te slujcz, si nic dar n'am a tele zapovite falit, i nu mi-a vrut da ur ied, se ra io cu a meii priatel veseli. 30. M zac <) a verit a tev filiu, carie a tot poidit cu curbele, li ucis-a gras vie. 31. M ciace dis-a Iu filiu: Tu ti n tota vrema (s. va vec) cu mire.

32. Bire ie acmoce juca i veseli-se, ca av 32. Bire ie, c no ne veselin (= veselim), cesta fratele tev mortu fost i viiu s'a i c smo *) de bura volia, che a mev fcut, plierdut fost, i aflat-s'a. filiu fost-a mort i viiu- acmo, plierdut a fost, i flats'a (s. aflat-s'a).
(Scrisa de noi n a. 1887 dup traducerea, ce ne-a fcut' din textul Vulgate!, Printele A n t. M i c e t i c I, preot n Rozzo, romn din comuna Brdo). (Traducere f cut in a. 18S7 cu do eranl romn din comuna unevia. Att n u nevija ct i in Jeian ne-am folosit la acesta traducere nunia de textul german al SocetSi bibi. britanice).

DIN
1. Ad ie (s. aduce ie) la minte, Domne, ce a pre no verit. Caut i vedl nostra ru ire. 2. Nostra ave de ciaci nostri dat-s'a lu ali, i casele nostre la celi din ae ') locure . . . . * Apa nostra beiem cu pinezi; lemnele nostre cu draghinia ') amo cumperat. 5. Pre cerbicea nostra vor iarmu 4) pure, i la ccl ce lucrat-au, nu s'a dat o1

PLNGERILE I

Dup graiul ro_m n e s c din Brdo >),

8. Hlapi nostri s'a pus preste m I, i n'a f o st c a ri e ra n a c u mpe r a d e l o r mr . . . . 15. Finit-a (s. smincheit-a) bur volia de irima nostra, i jocu nostru s'a tornat n planctu (s. n jale). 16. Cadut-a cruna de capu nostru, i va a no che am pccat. 17. Din cea s'a irima nostra rcjalit, si oclii nostri s'a nclis.

-iacii nostri pecat-au i nu 'seu s), i -' 21. Torn-ne, Dmne, la tire, i no 'rem a lor mari peca portat-amo. turna la tire; f nove dilele nostre ca i cum m'ante 8 ) fost.
pold,sc.

')"><* o-da,..,T. !. >} pr, mare. .,

, ) s t i , ' s t V s I - e s , I . ') ) zacT, dup ce, ns. *} suntem, se fim. s *) J. m'a ne h e, niai nainte.

Traducere de Pr. A n t. M i c e t i c I din Ruzzo. >


jugu).

., ,unt_

)up graiul romnesc din J ei an ('Lejane).

Duf Evangeliariul romnesc iiprit de Diaconul Coreii n a. TJOO/OI.

29. Ie odgovore i dice a lui ciie : Ved a cta an - slujez, nic dar n'am prilorait nc a tev zapovit, mie n'a nc nic dar iedu dat, se mc rel cu a mel (s. c'a mel) priatel veseli. 30. De cea ce a verit a tev fili, carie av a sa primojenie (s. parte) cu curbele prpdit, tu l-a zacolit pitait vie1. 31. le av a lu dis: Filiu a mev, tu- n tot vrema (s. va vc) la mire, i tot ce ie a mevo ie a tevo. 32. Ie bire (s. treba) s'a veseli i de bura volia fi, chc a tev frate a fost mort i viiu s'au f cut, i ie au ') fost plierdut, i pac s'au aflat 2 ).
(Traducere f cuUt n a. 1887 cu patru tran romn din comuna Jeian). Parabola fiului perdut, tradusa in 12 dialecte poporale itiiliane din diecesa Como, se

29. el respunse dise p rinte et c i an lucrai ie i nemic djsa ta clca i mie nece dinioar mi dede o capr de cu soti mie se me veselesc

30. e cnd fiiulu teu acesta de la curvie vine junghie lui vi elulu hr nitu-

31. el dise lui fii tu pururea e ti cu mine i toate ale mele ale tale snt 32. se te veselesc! i se te bucuri cadei-se c fratele teu acesta, mortu era i nvisc i pierdutu era si se afl
afl publicat de Monti, in Vocab olario dei dialetti dlia citt e dioecesi di Como (Milano, 1845) p. 410-423.

I E RE M I A, CAP. V.
Dup Biblia tiprit la Blaiu in a. 1795.

1. Adu- aminte Domne, ce s'au f cutu nou , privesce i ved ocara nostr .

8. Robi ne au st pnit pr no, mntuit nu este din minile loru.

2. Moscenirca nostr s'au mutat Ia strin, casele nstre Ia ce din afarS. 4. Apa ndstr cu argint o am beut, lemnele nstre eu schimb au venit. 5. Preste cerbicea nostr ne amu gonitu, ostcnit'am, nu ne am odihnit. 7. Prinii nostri au pectuitu, i nu snt, noi f r-de-legile lor amu purtat.

15- Stricatu-s'a bucuria inimii nostre, in torsu-s'au ntru plngere jocul nostru. 16. C dut-au cununa capului nostru, i val nou c am pec tuitu. 17. Pentru acesta s'au fcutu durere, ntristat este inima ndstr , pentru a-cesta s'au ntunecat ochii nostri. 21. ntorce-ne pre noi Domne c tre tine si ne vom ntrce, si nnoiesce filele nstre, ca i real nainte.
rietl. Singura deosebire, ce se observ este, ci unele cuvinte romnesc! t forme de verbe au disp rut din o comuni, pe cnd ele se afl n graiul altei comune.
37

') OsciliUiune ntre a, aQ s a v, din a 3-a persona sing, a perfectului compus. *) Pup cum vedem, dialectul din Istria este u n u l singur, el nu are vaN1C. DENSUIANU.

7. Legenda despre rpirea lnel de aur n cntecele eroice romne.


n anticitate, dup cum ne spune gramaticul Apollodor, ma esistase nc o traditiune cu privire la Argonau i, dup care, conduc toriul espedi iuni ar fi fost Hercule 1 ), ns nu lason. Sub acesta form no ma afl m i ast -d unele resturi importante din legenda Argonau ilor la poporul romn, n tradi iunile romne, Hercule,
O

acest mare erou al timpurilor pelasge, ne apare de regul sub numele de lovan Iorgovan, bra de busdugan, mndru falnic c pitan. Forte adese ori ns el este numit n colinde i n cntecele btrncsc lorgu, Gheorghe, Gheorgbi , Gheorghela 3 ). Cu deosebire sub aceste numir din urm se cnt cletoricle, aventurile i viteziele sale n prile de jos ale Moldove. Con inutul versiunii romne este urm toriul : C pitan Gheorghi , voinic tnr i ginga , narmat la br eu iatagan, n stnga cu busdugan si n drpta cu o m ciucu , nic lungu nici scurtu , nestrujit , necioplit i numa din topor f cut (arma de predilec iune a lui Hercule), urc n timpul mituitului pe muntele Istri a n sus, i de aici pe plaiul Buzeulul, umblnd din stn n stn, din perdea n perdea 8) s-s aleg o p el ce a, se- fac cu m din ea, cu muli urc nesc , ca nime se nu-1 cundsc . C pitan Gheorghi ajunge n urm la p unea lui Macoveiu de la Fntna bradului (pe teritoriul comunei Nehoia de lng Col i), unde afl pe Mo Radu Barb -sur , p storiul lui Macoveiu 4 ). C pitan Gheorghi se plnge lui Mo Radu Barb -sur , c a servit epte ani ca argat lu Macoveiu 6 ), n urm ns Macoveiu l'a despoiat de tdt averea, ce o agonisise, si acum e silit se umble din perdea n perdea, se adune la pelcele, se se negustoresc cu ele, ns dac ar prinde pe Macoveiu, se scie
*) Apollodori Bibi. lib I. 9. 19. 7. ') A se vede mai sus pag. 450, nota 5. ') perdea, ad post pentru o, f cut din brne su scnduri. 4 ) Diferite variante ale acestui cntec eroic sunt publicate la: Teodorescu, Poesi pop. P . 591. 594; Blbiccscu, Poesi poporale din Transilvania, p. 335; Tocllescu, Revista p. istoria, Voi. VII. 420; Toctlescu, Matcrialur folkl. Voi. I. 155; Negoescu, Balade, p. 172. Altele inedite n colec iunea no tri *) Vie a lui Hercule ca erou se caracterisez prin servitutile sale. Din ordinul oracululu de la Delphi el servesce 12 ani regelui Eurysteu din Mycena, care i impune 2 lucr ri grele; apoi trei ani ca sclav la regina Omphale din Lydia.

c ar fi dus dintre ce vi. Apo cpitan Gheorghi tot cere lu Mo Radu s- aduc la pelcele, pe cele mrunte le arunc , pe cele mar le alege, cnd et , c z resce n fundul stne pe Macoveiu, ncepe se-1 judece, -1 prinde de chic , -1 nvrtesce prin stn , -1 lovesce cu m ciuca, grea de dece ocale, i-1 silesce s- napoieze tot averea luat, n urm i rpesce i turmele de o1). Avem aici o parte din legenda Argonauilor, ns n o form acomodat timpurilor moderne, i din care au disp rut tc5te elementele pgnismulul. Pelea berbecelu cu lna de aur, tb ^puojiaXXov Slpa, este aici nlocuit cu simple pelcele naturale de mie, or de'berbec. Din tof eroi Argonaui, este amintit n acesta poem rapsodic romn numa c pitanul Hercule sub numele de Gheorghi seu Gheorghela , r deul Marte figurez aic sub numele de Macoveiu ! ). Balaurul cel legendar, Lado seu La d o n,
J

) Reproducem aic urmtoriul estras din varianta publicat la Teodorescu, p. 594 seqq.: Foia verde i-o cri, cinem urc la Islri ? Seva, c pitan Gheorghi i voinicul tot silia la Istri a de-m suia . . . Ia fntna bradulu, la p unea Radulu, Radulu mocanului, Radulu pndariului . . . Radul, m re, c -m pleca cu Gheorghi alturea. Mult pe munte nu suia pan' la stn c'ajungea . . . turme de berbeci scotea lui Gheorghi le-arta . . . Mna p'un berbec punea, numa 'n frunte c-1 tundea: -1 tundea, ori nu-1 tundea . . . m z ria pe Macoveiu, feciorul lu Mo Matei de la vrful lu Ursei . . . Gheorghela, dec vedea tot pelcele c - cerea, i mo Radu l'asculta, la grmad c-1 ducea, Gheorghela se tot uita, piei mrunte c'arunca, P'ale mar le alegea . . . pn bine c- vcnia la Macoveiu alerga ...

r Gheorghi ce-m fcea? Caracterul archaic al cntecelor nstre eroice a fost pn ast-d cu totul ignorat. Teodorescu, unul din ce ma bun culegtori a poesie nstrc poporale, era de prere, c eroul (voinicul) Gheorghi din acesta poem poporal ar fi trit n prima jurnetate a secuiului al XIX-lea. Teodorescu, ccjuse n acesta erre, fiind-c nu- putea da sem de vechimea pocsie nostre eroice, i nic nu se ocupase, ca s2 aduc ntr'o sintes^ cel puin rapsodic, dac nu istoric, ntreg ciclul eroic romn despre lorgu, Gheorghe i Gheorghi . Ma mult p trundere avuse Anton Pan (O ed Wre la er . P. II. p. 72), care publicnd o variant despre Ghi Ctnu face urmtdrea introducere : st cntec nu e d'acuma, copil resc, d'ale no, ci este din alte vcur, rmas de la ce btrn, cntecele pe atuncea ast-fel erafl la Romn. ') n tradi iunile romne Macoveiu este numele dciilu Marte. Lun e LuneiO, e Macoveiu s Marcovei (Marianu, Nunta la Romn, p. 256. ez-

pdia merele de aur, probabil unul i acelai cu balaurul, ce p dia i .. je aur> ne apare n acesta serie de cntece tradi ionale sub numele de Mo Radu Barb -sur '). Lado i Radu este una si accea numire din acelai ciclu eroic 2). Reminiscenele geografice nc sunt identice. Scena se petrece n regiunile superiore ale rulu B uz eu, seu ale vechiului Phasis, i n apropiere de comuna Col (C ol c hi s Colchis). Eroul lason c letoresce pe Istru n sus. Cpitan Gheorghi urc pe Istria n sus, r de la stna lui Macoveiu el -s urmez drumul pe poteca munilor ctre Ardei (Adria din legendele grecesci).

8. Medea n cntecele tradiionale romne.

n o seria de cntece eroice ale poporului romn, Me d ca, fica lu Aiete, ne apare sub numele de Ne d ea. Dup legendele grecesci, Medea a fost cea mai fimds fermectore dintre femei3). Mam-sa Idyia (s. Hecate) o instruise n tete secretele sciinelor magice *). n tradiiunile romnesc, Medea escelez nu numai prin frumusea sa nentrecut , i prin costumul seu numai aur si argint, din crescet pn n p ment, dar ea ne apare tot-o-dat ca cea ma renumit cnt re a timpurilor vech B). La cntecele e se ivesce mndra lun, rsar stelele i tot natura se mic.
torca, F kicen, An. V. 80). Dup calendariul poporal, Macovei este i cap de post n mezul presimilor, adec n luna lu Marte (Codrescu, Uricarul, Vol.XII. 437). Etimologia numelui deriv de la jxa^-rj (JJ.CT/OIJ at) i pii, adec cel ce triesce din lupte. J ) In pictura de vas, pe care am reprodus'o ma sus la pag. 549, balaurul Colchic nc e nf i at cu un fel de barb sur . Putem presupune ast-fel, c acest cntec poporal despre Mo Radu Barb -sur , era cunoscut i anticit i grecesci. ) Dup Pi sn dru (fragm. 16) Lado a fost nscut ano t-Tic Y^C, o espresiune geografic, al crei neles primitiv a fost din er. TY. (poet. Tata) era numele regiunii dintre Istrul de jos i CarpaT. Sensul geografic mai tard, i disprnd, autorii grecesci sub cuvintele -b ^ -^ n elegeau din p ment.
') Suidn v. MvjE'.a: -a^^^isv^ T uva;xuv. ') Ulodori Sicull lib. IV. c. 46. 1. ) Marienescu, Balade I, p. 12. - Alecsamlri, Poesil pop., p. 24. - Teodorescu, Poesi POP-, p. 627. 632. Bibicesca, Poesi poporale din Transilvania, p. 320. 323. Toci' - P" 137' 108' 171- 173' 199- 207- 1065- 1247. - Buracla, O c- ln Dobrogea, p. 195. - WTarlanu, Poesi pop. I. p. 161. - Mndrescu, Literatura
ateria Ur f lkl L 8

Nedca, n poesiele poporale romne, este o copilit, o dalb mndru a eroulu tnr i frumos, Ghi C t nu , a lu Hercule din timpurile legendare, primul cpitan al espediiunil argonautice, dup cum ne spun unele tradiiun !). Eroul Ghi Ctnu se plimb cu Nedea, frumosa lu mndru, pe culmia dlulu, dlulu Ardeiului, i o rog s- cnte un cntecel, se trec codrul cu el. Ea ns i respunde, c are un glas femeiesc, puternic la cntat, se aude 'ndep rtat, c de va prinde a cnta : Ceriu 'n lacreml s'a scalda, V adnci mi-or rsuna, Munii s'or cutremura, Maluri mari s'or surupa, Rpele s'or risipi, Petrile s'or despica, Ape mari s'or turbura, Fntni reci s'or astupa, Vadurile or seca, Copacii s'or despica, Pdurile s'or cltina, Livedile s'or culca, Vulturii s'or aduna, Stelele or ei, Mndra lun s'a ivi, Tlharii s'or descepta i pe densa o va lua Punaul codrilor, voinicul voinicilor, ori Gruia Cpitan, Gruia Pazavan Codrean. n fine Nedea la rugmintele lui Ghi Ctnu cedez i cnd ea ncepe a cnta cu glasul el de foc : Codrii verdi se scutura, V adnci c rsuna, Munii se cutremura,
i obiceiuri pop., p. 181. Ctan, Balade pop., p. 100. Btignnrifi, Musa Somesan, I. Bajade, p. 32. Rdnlescu-Codin, Din Muscel. Cntece, p. 274. Alte variante dinjud. Covurlui, Dmbovia, Prahova i Vlcea n Respunsurile, ce ni s'a trimis la Cestionariul nostru istoric. n unele variante alo acestui cntec, eroul Ghi C t nu ne apare sub numele de Pet rea or S t oi an. Sunt numiri f r ndoiel formate din vechi epitete ale lui Hercule. A a d. e. n at p, u> o (la Paus. IV. 8. 2); Hercules in petra(bilis) (C. I. L. voi. V, nr. 5768, 5769). ') n cntecele romne, Nedea ne mai apare si ca o tnr nevast a lui Ghi C t nu . Istoricul Timonax n cartea I despre Scyth nc ne spune, c lason, pe cnd se afla n era Colchilor, luase n cstoria pe Me d e a, pe care i-o logodise nsui regele Aiete (Fragm. Hist graSc. IV. 522).

Malurf marl c se surpa, Ape mar se turbura, Vntu 'n cale se opria, Copacii se sdruncina, Petrele se despica, Isvore se turbura, Lived! se nnora, Tot frunda tremura, Flor la flor se aduna, rba verde se prlia, Ceriu "n lacrem se sclda, Tote stelele-ai eit, Mndra lun s'a ivit. Dar et c Punaul Codrilor, seu dup alt versiune, Gruia Cpitan, aude cntecul cel dulce i fermectoriu -al Nede, codri i vile resunnd. El ese naintea lirf Ghi Ctnu, ca s- rpesc pe acesta seductore femeia ce- turburase inima nc de cnd era micu, n lupta dintre aceti do ero, Nedea ns se arat viclen fa de Ghi C t nu . ns acesta reu esce se nving pe rivalul seu, i apoi pedepsesce cu morte pe Nedea pentru necredin ei. n urm Ghi Ctnu plec pe culmea ardelenesc, pe crarea voinicesc, ctre era unguresc, ca acolo se haiducesc. Despre Medea, ca o miestr cntre, nu aflm nic o amintire n tot literatura mitologic si poetica a anticiti de ct numa la Ovidiu. n cartea a Vll-a a Metamorfoselor sale, poetul roman esilat la Torni ne nfiezi pe Medea rostind urmtdrele cuvinte : Vo stelelor, cari dimpreun cu luna cea auria linisci focul cel ardtori al dile, vo cntece si m iestrii magice, tu p mnt, ce produci erburile cele puternice pentru vrjitore, voi adier dulci i ventur, rur i lacur, vo tete divinitile codrilor i ale nopii, fi- lng mine; cu ajutoriul vostru cnd voiu voi, eu fac ca rurile se se ntdrc la isvdrele lor, n ct malurile se se umesc ; cu cntecele mele eu liniscesc vadurile cele agitate, i pun n micare apele stttore; eu risipesc i adun nori, mn i ntorc napo vnturile, mic stncile cele vii, smulg din rdcini copaci, fac se se cutremure munii, pmentul se mugesc si moii se es din morminte *)
') Ovidli Metam. lib. VII. v. 191-204.

.......................................... quaeque, diurnis Aurea cum Luna succeditis ignibus, astra, ................. cantusque artcsque magarum, . . ................. Dique ooines n o c t i s adeste: Quorum ope, quurn volui, rip is mirantibus, atnnes

T6te ideile, tote imaginile, ce le esprim n versurile aceste poetul Ovidiu, au un caracter original poporal. Ele sunt versur naturale, instinctive, pline de vte i de armonia, ns nu versur artificiale. Ele ne oglindez moravurile si viea rustic a ginti pelasge, scene, ce ni se presint i ast-d n regiunea Carpailor, cnd trdiu n amurgul serei, la lumina lune, vile i codrii resun pn n deprtare de cntecele cele dulci, sentimentale, ale fetelor i nevestelor, ce se ntorc n grupe ctre casele lor, de la munca cmpulu. Versurile lu Ovidiu despre Medea, care prin cntecele sale liniscesce vadurile agitate, turbur apele sttt6re, mn i ntorce nori, mic stncile, desrdcinez copacii, cutremur munii, sunt n fond numa simple estrase din poesiile eroice de la Istrul de jos. La Ovidiu ns ele sunt intercalate numa n mod fragmentar n legenda Medee, fr raport cu episodele, ce le preced, seu le urmez, fr legtur natural n text, fr nici o esplicaiune logic, ast-fel c rmn numa simple figur poetice, frumese, dar nenelese. Ovidiu, dup cum seim, f cuse n esilul seu de la Torni ultima revisiune a Metamorfoselor sale i aici densul a profitat de cntecele poporale ale Geilor, ca se completeze tradiiunile mitologice grecesc! :). Nedea, fimdsa cntre din pocsiele eroice romne este Medea fermectorea timpurilor argonautice 2).
In fontes rcdicre suos; concussaque sisto, Stantia concutio cantu frta; nubila pello, Nu b i laque induco; ventos abigoque, vocoque, . . . Vivaque sax a, sua convulsaque robora terra, Et s i l v a s moveo; jubeoque tremiscere montes;
Et rnugire solum, manesque exire sepulchris.

n aceste versuri cuvntul can t us are nelesul s propriu, originar, de cntec, cntece, r nu de formule magice. Tot ast-fel i n Heroidele lui Ovidiu (XII, v. 167). n unele variante romne, Medea ne apare sub numele de Vida (Vidra, Vidrusca). O confusiune cu numele mamei sale I d y i a ('ISua, Iduia), o fic a Oceanului seu Istrulu. 4 ) Dup pomelnicul Mitropoliei din BucurescI era o-dat n us la poporul romn i numele femeiesc! de M a id a i Neda (Hasdeu, Arch. ist. I. 90). J ) n cntecele tradi ionale despre Nedea mai afl m i o reminiscen geografic din vechia legend a Argonauilor. Dup Diodor icul (IV. 48) codrii seu punile cele renumite ale 4eu'u' Marte, unde se afla suspendat lna de aur, nu erau departe de reedin a regal numit Sybaris din inutul Colchilor. Un Sabar, s Sybaris, ne apare i n rapsodiele romne. Eroul Ghi C t nu , dup cum ne spune una din aceste variante, trece cu Nedea, delul Ardeiului, valea Sabarulu i cmpul Severinulu (Tocilescu, Mat. folkl. I, p. 169). Sybaris i Sabarul din aceste fragmente epice este una i aceeai numire geografic. La Diodor ns ca ora i reedina regal (rcoXi, paoiXsia), r n balada romn numai simplu ca o vale. Sabarul din tradiiunea romn este fr ndoiel apa cea repede, care isvoresce din judeul Dmbovie, curge

9. O reminiscen despre numele eroilor Argonaui n cntecele tradiionale romne, Continu m cu tradi iunile romnesc despre Medea. Dup legendele vechi, Medea a fost r pit din palatul cel splendid al lui Aiete, din care curgeau patru isv<5re admirabile, spate si construite de Vulcan, un isvor de lapte, altul de vin, al treilea de mir frumos mirositoriu si al patrulea de apa cald i rece l ). Aceea tradiiune despre Medea o aflm n o seria de colinde romnesc, car, dup ct cunscem noi, se cnt numa n p r ile de jos ale Dun rii. Con inutul aceste legende este urm toriul : n nisce curt domnesc! nalte, din cari curg n jos la er tre isvre, sede n leg n de argint una din cele ma frumse eroine ale cntecelor poporale. Ea cos , chindisesce i mpletesce fir de aur, cnd et , c n partea de jos a rulu se ivesce un caic, cu postav verde nvelit, pe de asupra poleit (aurit). Este o cet de ero str ini. Ei vin de peste mar se r pesc pe frumdsa feti , se o trec peste mun i, la alte cur i, la al i p rin i. Si pe cnd ea versa lacrem duise pentru desp r irea el de casa p rintesc i de sortea, ce are s'o a tepte n o er -necunoscut , el o consolez c nu o duc, ca r6b se le fie, ci nor bun p rin ilor, Dorn n Demnelor si st pn arga ilor 2 ).
prin jude ul Ilfov, spre SV. de BucurescI, i se vars n Arge lng satul Ghimpa i. !) Apollonii Rhodii Argon. lib. 111. v. 322 seqq. J ) Reproducem aici o variant din comunele Dragosl ven i H ngulesc (jud. Rmnicul-Srat): Sus n vrf la ceste cur i Tre isvore curg spre jur, Se scobdr jos la er . . . Dar n leg n cine-m sade ? Tot (cutare) D'ochi- -negri, 'Mi cosia si-m chindisia . . . Ia uitai-v la vale Pe sub zare, pe sub suVo ! Si-m vdura d'un caic Cu postav verde 'nvelit . .

Pe dc-asupra poleit.
la vine se me ia, Se m ia din ceste cur T, Ceste cur , de l'a t p rin i . . . Ia tac Dom n nu mal plnge! Nu te iau rob s-m fi, Si te ia Domn s-m fi, Domn mie, cur ilor, Nor' bun prinilor,

S n alt variant din com. Br deanu (jud. Buz): Se fie D 6 m n a D 6 m n e l o r Stpna a r g a i l o r . Frumosa eroin , pe care o celebrez acesta serie de colinde, port diferite numiri. . St pn arga ilor.

Stpna argailor?

Acesta espresiune ni se repet n continuu, n mod nevariabil, n tte cntecele tradiionale romne, ce se refer la rpirea acestei ncnttdre principese din curile nalte domnesc de lng vadul Brilei. nc n timpurile clasice, etimologia terminulu epic de 'Apjovaorat ajunsese se fie cu totul nen eles . lason i ce alalt sot a s, ne spun autori vecH, s'a numit Argonaui, fiind-c e caltorise cu corabia Argo 1). ns de unde deriv numele cor biei Argo? A rcmas o enigm 2 ). Cu totul alt semnifca iune i alt form a trebuit se aib la nceput n poesia poporal cuvntul 'ApYOvaOrat. Dup cum seim, iniiativa espediiuni asupra Colchilor i a capitalei lui Aiete o luase Pelasgi din Thessalia. n epoca homeric Thessalia, renumit pentru cmpiile i p unile sale fertile, ne apare sub numele de Argo s, ".Ar/pc IIsAaaTr/.v. Mai mult nc, El a da ntreg a fost o-dat numit Argo s 3). n Iliada lu Homer, locuitorii Elade ne apar sub numele de 'Arssw., cr ntr'o epoc ma deprtat ei erau numii 'Ap^e'-Sat, Argeadae. Dup geograful Strabo, "A.oyo; era un cuvent de origine macedonic i thessalic, adec pclasg. nelesul seu n timpurile din urm ale anticiti era cmp (~=5!&v), 6r dup Stephan Byzantinul tte cmpurile situate lng mare se numiau af/foc 4). n limba romn argai (sing, argat) se numesc lucrtorii moielor seu cmpului 5); un cuvent, ns, pe care-1 aflm ntrebuinat numai in prile de lng Marea negr si Dunre.
Ea ma arc i epitetul do Ochii- negrit. Regele Aicte avuse doue fice. Cea ma mare mritat dup Phrixus, p^rt n poemele greccsc numele de C h a l c i o p c adec Och-albastri. Despre o eroin cu accla epitet de Och-albastri amintesc i poesiele rnistre poporale (Teodorescu, p. 83 87). A dOua fic a regelui Aiete a fost Me d e a. Tipul e, dup cum rsulta din vechile tradiiun, a fost n e g r i c i o s . Ast-fel dup cum scrie Pliniu, una din gemele cele ma preiose ale anticit i" era ngra i purta numele de Med e a (Med e a n i gr a est a Med ea illa fabulosa inventa. Pliniu, XXXVII. 63). n anticitate adevrata valore a gemelor consist n strlucirea lor. Este ast-fcl probabil, c Medea, care dase nume unei geme negre scnteieWrc, se fi avut n rapsodiele vechi i epitetul de Och-negri, dup cum de alt parte sora sa era numit C h a l c i o pe seu Och-albastri. ') Suidac Lex. v. 'ApfovaOtat. 2 ) IModorI Siculi lib. IV. 41. a ; Strabonis Geogr. lib. VIII. 6. 5. 4 ) Strabonis Gcogr. lib. Vili. 6. 9. Pausauiue lib. VII. 7.1. Stoplianus Byz. v. "Apyoc. ) Lfnrlanu i Massimu, Dictionariulu 1. rom, v. Argatu.

Esist fr ndoiel un raport de filiaiune ntre argai din cntecele eroice romne i ntre Argonauii vechilor legende. Supuii, peste carit are se domnesc frumosa eroin rpit din curile de lng vadul Brile, sunt numii argai. Eroul, care vine se rpesc pelcele de berbeci din munii Buzeulu, ne spune, ca a fost epte ani argat J). Putem ast-fel presupune cu tot probabilitatea, c sub numirea de argai, ast-dl modificat n form si n neles, se nelegeau o-dat Argonauii cel legendari, originari din Argos, seu din Thessallia i Elada, car venise se prdeze erile cele fericite de la Istrul de jos.
10. Nephele s Nebula n tradiiunile romne.

A doua soia a regelui Athamas purta la poeii grecesc! numele de Nephele, un cuvent, care n limba romn nsemnez nor seu negur si pe care autorii latini -1 traduceau cu Nebula 3 ). Care a fost ns patria Nephelel seu Negure, cine au fost prinii el, nici un autor nu ne spune. Att ns pare a fi cert, c Nephele seu Nebula, nu-si trgea originea din familiele thessalice. mprejurarea, c Phrixus si Helle persecutai de Ino, mama lor mascer, fug n inutul Colchilor seu n nordul Istrulul de jos, ne face a presupune, c el -s cutase un asii sigur, nu ntr'o er cu totul strin, ci la rudele mame lor, c regiunea Colchis, unde se afla depus lna de aur a berbecelul legendar, a fost tot-o-datl si patria natal a Nephele s Nebule, un nume personal, care n limba poporului de la Istrul de jos nu putea se fie de ct Nega. In zona cea muntos a judeului Buzeu, cu deosebire n apropiere de comuna Coli* ma csist si ast-d o tradiiune despre o Demn legendar, despre o tmpertes din timpuri forte deprtate, numit Nega. ns despre so ul el nici o amintire. Ddmna Nega, dup tradiiunile locale, trise n timpurile Ttarilor, ns a Ttarilor celor vechi, a Titanilor preistorici. Dup mortea printelui seu, Ddmna Nega rmase singur st pnitore pe era acesta. Pe lng aureola <mper tesc, pe lng renume, avuia, pietate, se mal atribue Demnei Nega o mare mulime de diferite construciunl sumptuse, palate luxse, grdini, drumuri, aleie etc.
*) A se vede pag. 578.

J Hygini Fab. l: Athamas Aeoli filius, habuit ex Nebula uxore filium Phrixum et filiara Hellcn.

Pe teritoriul comunei Cislu, n apropiere de ctunul Buda, i n mijlocul une pdurt seculare, se ma cunosc si ast-d ruinele unu palat fortificat, numit adese or cetatea Dmne Nega, de unde eran'u scoteau pn n dilele

208. Stejariul cel btrn de lng ruinele palatului' Dmne Nega n c t u n u l Bu d a , c o m u n a C i s l u. Dup o fotografia din a. 1900 i).

nstre petre cioplite pentru trebuinfele lor; r lng ruinele acoperite de muchiu ale acestui palat se nl maiestos un gorun de o vechime, ce nu se p6te calcula. Acest palat, dup cum ne spun tradiiunile poporale, servia Ddmne Nega ca loc de sc pare n timpur de retriste.
*) Acest gorun urie, cunoscut i respectat n tot plaiul Buzulu pentru vechimea sa tradi ional , are o periferia cam de 5 metri i un diametru de 2 metri (lorgulescu, Diet, geogr. Buz, p, 349. Respunsurile la Cestionariul nostru istoric, c. Glodcanu, jud. Buz u). Dac acest arbore str vechiu, crescut, or plantat, lng porta unu palat legendar, a avut la nceput vre o destina iune, ori vre o istoria a sa particular , nu putem

D spre personalitatea istoric a acestei fimose Domne nu aflm nic o m n documentele romne. Din contr totul pare a confirma, c ruinele le vech ale palatelor sale din munii BuzeuluI construite din petre cioplite, drumurile Dmne Nega tiate prin stnc nalte, gradinele i alelele sale cele legendare, se reduc la o epoc forte deprtat de opulen i de linisce '). Lemnul familiar al Dmne Nega pare a fi fost n apropiere de Col n
ci ns dup aspectul seu, el semeni forte mult cu stejariul din pictura de vas, ce ne nf tiez lupta Argonau ilor cu balaurul Colchic (A se vede pag. 549). La poporul pelasg . cjjjar ]a Romani stejarii au fost tot-de-una fdrtc onorai. Plantai naintea unui templu, ln^ porta unei cet , a unul palat, or lng un mormnt, e erau considera i de religios. nc n anticitate se atribuia stejarilor o etate estra-ordinar . Iliada lu Homer (VII. 60; XI. 170) ne spune, c lng Porta Sche de la T r o i a se afla un gorun nalt ('fv'o, cu nelesul de stejariu), consecrat printelui Joe, intoriulu de egid. Naturalistul Theophrast (Hist. Plant. IV, 14) nscut n secuiul al IV-lea a. Chr. amintesce ntre arborii celebrii pentru vechimea lor i despre gorunii (pvjyo) plantai pe mormntul lui I l u s de Ia Troia, despre cari vorbiau i mitologii. Pliniu cel betrn scrie de asemenea (XVI. 88), c lng ora ul Uium, seu vechia cetate a Troie, mai esista nc n timpul seu gorunii (quercus), cari, dup cum spuneau tradiiunilo, au fost sdii pe mormntul lui llus atunci, cnd oraul acesta a nceput se se numesc Uium. Pausania (VIII. 23. 5) amintesce, c n timpul seu (sec. II. d. Chr.) mal tr ia nc stejariul cel profetic al Pelasgilor de la Dodona, a crui vechime devenise mitologic. La II e r aci ea, din Pontul Thracie, dup cum scrie Pliniu (XVI. 89. 1), Hercule plantase doi goruni (quercus) lng altarele, ce erau consecrate lui Jupiter Stratius. n inutul Colchilor lna de aur se afla suspendat de un stejariu (t-r^oc), pe care poema orphic -1 numesce sacru (v. 890). Gorunul (quercus) de la M a m b r a, sub care locuise patriarchul Avram, a esislat, dup cum scrie Isidor din Sevilla (Orig. XVII. 7. 38) pn n timpurile mpratulu Constans. n fine mai not m aici, c n curtea bisericei celei vechi del Pociovalisce n jud. Gorj, am vdut no ni-ne la a. 1892 doi goruni forte btrn, unul lng altari, altul lng ua bisericei, cu un diametru de cte 1.50 m. Aceti goruni erau considerai de religioi. Dup credin a poporului", acela care ar cerca s- taie se nbolnvesce ndat i n scurt timp more. (Cf. Vasiliu-N sturel, Diet, geogr. Gorj, p. 275). Sciin a nu a putut pn ast -di se stabilesc cu ore care certitudine, care pote se fie etatea cea mai ndelungat a stejarilor seu gorunilor. Tot ce se scie este, c acest gen de arbori cresce ncet i are o vic forte viguros Pote c n scurt timp gorunul cel str vechiu de lng palatul distrus al Dmne Nega, va dispare i densul. Am credut ast-fcl necesar, s- conserv m aici figura pentru timpurile viitre. El este un reprsentant al unor vechi idei i usur religiose. ') Unu din scriitorii mal noi s'au ncercat se reduc vechimea istoric a Demnei Nega la secuiul al XVI-lea al erei nstre, un secul plin de miseri, politice i sociale, care nu pote sS corespund la palatele i grdinile cele magnifice, atribuite Dmne Nega. n fot caul dac n secuiul al XVI-lea a esistat vre-o Domn , ori jupines, numit Nega, ea nu este identic cu Nega cea legendar , al c rei vast domeniu familiar, nfrumse at CQ pa!ate str lucite a fost plaiul Buzcului.

comuna Nehoias, seu Ncgoia '), o localitate, care o-clat se bucurase de o escelcnt bun stare material. Ea are i ast-cl 3030 locuitori, 4 biserici i 4 tcrgur anuale. Aic, dup tradifiun, - cutase DcSmna Nega scparea, cnd o urmriau Ttarii, ca s- iee fera; aici se aflau omenii ei cei mai ncredu, rudele sale 2). Originea etimologic a numelui de Nehoias se reduce la una din cele mai vechT, mai numerose i mai distinse familii din plaiul Buzeulu, Neg seu Negul, de unde formele derivate de Negoiu, Negoia, Negoi, Negoina etc. 3). Nehoicn mai este i ast-d numele unei cete de moneni, din comuna Pltinen n apropiere de Nehoias; alte ddue cete de monen numite N e g o a n , esist, una n comuna Cnesci i alta n comuna Policior *). Fuga lu Phrixus n prile din nordul Istrulut i espediiunea cea sfnt a Pelasgilor meridionali pentru luarea lne de aur, o espediiune, n fruntea creia se aflau Thessalieni, ne pun n evidenei comunitatea de ras, de religiune i legturilele vechi familiare, ce au esistat o-dat ntre Pelasgi de la Pind i ntre Pelasgi de la Carpa . Eroul lason, dup cum rsulta chiar din Homer, nu era de naionalitate grec, dar nic numele seu nu era grecesc. Mama lui lason, dup istoricul Pherechyde, a fost fica unu aa numit OoXaxoi (Phulacos B). Era ast-fel din tribul cel estins al Pelasgilor thessalien, numit Fulac, un cuvent care dup cum vom vede n capitulele urmtorc, este identic n form i n n eles cu terminal etnic de VI aci seu V la c hi. In fine spre a completa, pe ct ne este ast -cl posibil, aceste amintir vechi despre Dmna Nega, noi reproducem aic n not o tradiiune romn, prin care se constat, c acesta remarcabil DomnitcSre, retras n plaiul Buzulu, a fost una i aceeai personalitate preistoric cu Nephele s Nebula, mama lui Phrixus din legenda Argonauilor 6).
' ) S u b a c e s t a f o r m n e a p a r e l a S u l z e r , G c s c h . d . t r an s a lp . D a c i e n s I (1 7 8 3 ) p . 3 1 1 . 2 ) M not m aic, c la poetul Lucan (IX. v. 956) U e l l e port conum ele de Nep h e l e i as (adec fica Nephelei). un epitet cu o form forte apropiat de numele comunei N e h o i a s . ') Pe teritoriul acestei comune se afl muntele N e g o i u I, apa Ne go i u l i parcul N e h o i a s (Negoia ), numiri a c ror etimologia se reduce la conumele une vechi cete de monen, N d g u s Negul. 4 ) lo rg n lcs cn, D ie t, g eo g r. B u zeu , p . 5 59 . ) Fragm. Hist. gr. Voi. I. 87. 59. ) Acesta important tradi iune este publicat de Odobescu n scrierea sa intitulat VEoo-KovYjTSTi.ci (Ed. 1887, p. 175 seqq.) n vremea de demult, ne spune acdst nara iune, pe cnd omenii de pe lumea asta sciau i puteau ma mult ..............tria n
6 5

11

Phrixus (<&(>iog), un nume vechia patronimic n nordul Dun rii de jos.

Dup cum numele de Nephele era numai o simpl traduc iune grecesc , tot ast-fel autorii grecesc alterase i numele lui $poc. Greci ce vech, dup cum seim, schimbau adese or pe B al Pelasgilor n O dicnd: 4>puf n loc de Bptfsc, StXtmtot n loc de BLXiTtJto, <3>epevix7] n loc de Bs.oevbo], <I>^o n loc de Bcot etc. *). Tot ast-fel e au modificat i numele pelasg al lu Phrixus. n comuna Nehoias din plaiul Buzulu ma esist pn ast-d o cet de Mo neni, ce port un nume vechiu str mo esc de Briciu *). Mo nenii din p r ile muntose ale Tre-romnesc si ale Moldovei formez din punct de vedere istoric cele ma vech familii nobile, autochtone ale acestor teri. E mai pstrez pn ast-d instituiunea caracteristic a devlmiei dacogete cu privire la proprietatea imobiliar remas de la str mo i a ).
plaiul Buzulu o mpertes tare i mare, pe care o chiema Dmna Nega. Ea - avea palatele e tocma colo, n codri Cislulu, unde se vd i ast-<} pe o mgur mare . . . . temeliele de zid, ale cet ii e . . . . Din to copii, c i D-deu i dase i-I luase napoi la sine, Demna Nega remsese n vduvie cu un ficior, pe care-1 iubia ca lumina ochilor . . . . El nelegea i graiurile tinuite ale paserilor i firelor . . . Mama sa -1 trimite s colinde lumea. El cu boierii mar apuc pe apa Buzulu n sus .. . Cnd sosir la nfurcilura Bascei, el dede.pinteni calului seu fuga , trecu n sbor cu fugariul spumegnd . . . peste stnc i ape, calul sbura ca nebun cu coma i narea n vent, r clreul se simia dus ca vontul i ca gndul peste stnc, peste verde, peste gol i erb cret . . . El este un copil retcitoriu prin pdur etc. Ca un retcitoriu prin pdur ne apare Phrixus i in tradiiunea lu Hyginus (Fab. 3): Phrixus et H e l l e insania a Libero obiecta cum in silva errarent. Despre Nega cea legendar ma esist i unele cntece tradiionale romne, n unul din aceste ea este numit mpertes ntocma ca i n tradiiunea cules i publicat de Odobescu: Ast -d e ti mper tes Mne te vd fr cas . . . .
(T o c i l c s c u, Mat. folk!. 46).

*) A se vede mai sus pag. 533. . J) lorgulcscu, Diet, gcogr. Buz, p. 554. ') Cetele cele numerose de Moncn (Moteni, Moina) stabilite n regiunea superur a rulu Buzeu (Phasis) erau cunoscute i n geografia antic sub numele de Moscheni, Mossyni i Mossynoeci (Pliniu, lib. VI. 10. 3; 4. 2; 4. 4; V. 33. 4. Scylax. . 86. St e p h. By z. v. Mosoivowoi). Dup Strabo (XII. 3. 18), e locuiau n regiunea muntelui Scudises, ast-d Spedi n plaiul Buzulu, i fceau Parte din o populaiune de munteni, ol Spjtoi. La Apolloniu Rhodiu (II. v. 379) Mossynoeci sunt aminti i n apropiere de Amazone i de Colch. Locuin ele lor se

Dup traditiunile poporale din plaiul Buzulu, esista ntre Ddmna Nega cea legendar i ntre familia Briciu din comuna Nehoia 6re-car legturi vechi de nrudire J). De fapt ns, no avem aic num a una i aceeai familia ma r e Nego ie sc .

209. Phrixu's, fiul regelui Athamas i al Nephelel, nclecat pe b]er,becele cu lna de aur, trece peste valurile cele agitate ale m rii i peste cmpii ntinse spre a- c uta siguran a vie el n Colchis. Pictur de vas dup . Gerhard, Phrixos der Herold, Berlin, 1842 J ). aflau ntr'un inut pduros n partea de jos a une regiuni muntdse (iXvjsasav eeir,; -fjneipov, Ttuipeia TS vEjiovtai). Avem aici er numai o perifras a numelui vechi geografic de Muntenia. Casele acestor Mossynoeci erau de lemn, ns de o architectur particular. Ele erau nalte i construite n forma turnurilor, seu cum se numesc ast-c} cule. Aceti Mo neni (Moscheni, Mossynoeci) ntocma ca i Colchi, vecinii lor, ca i Amazonele, ca i Chalybi, au fost disloca i n epoca de decaden a geografiei grecesc! i transporta i pe ermurele de sud-ost al M rii negre, unde numele lor a fost aplicat la nisco triburi obscure de lng frontierele de nord ale Armeniei. O alt grup de Mo teni este amintit n geografia vechia lng Columnele lui Hercule, s cataractele Istrulul (Maattfivol la Stephan Byzantinul i Massieni la Avienus, Or. m rit. v. 421 seqq.). ') Domna Nega, ne spune o tradi iune poporal , urm rit de T tari fuge n Nehoia la familia Vl doian, din care - trage originea sa familia Brici. J ) Acesta pictur de vas, n stil etrusc, ne nf i ez una din cele mal frumose re-

Putem ast-fel susine cu 16ta probabilitatea, c din punct de vedere istoric si etimologic numele Phrixus din legenda argonautic este identic cu numele cete de mo nen, Briciu din comuna Nehoia .
12. Legenda HeIIel n versiunea romn.

Despre H e 11 e legenda grecesc ne spune numa forte puin. Totul se reduce aic la o simpl amintire, c tcnra princes cercnd se fug cu fratele seu Phrixus de persecuiunea mamei sale mascere, Ino, a cdut de pe berbecele cu lna de aur la strimtorea dintre marea ege i marea de Marmara, care n urma acestei nefericiri s'a numit Hellespont, adec Marea Hellcl. Helle n legenda argonautic , nu are absolut nici un rol, dar cu tete acestea ea a trebuit se fie o figur forte interesant poporal, fiind-c, dup cum ne spun mitologii, ea a dat numele unei m ri. n cntecele istorice ale poporului romn mal esist si ast-d o tradiiune despre o tener fecior numit II en a, care se arunc n mare. Ins aici sortea eroinei mi c mal adnc inimile de ct n legenda grecesc. Ilena este o frumuse ideal a cntreilor romni i figura ei se distinge tot-odat prin un caracter nobil, moral a).
present r a legendei lui Phrixus. Tip nobil pelasg, figur svelt , Phrixus ne apare aic ncins pe cap cu o diadem (panglic alb ), ca emblem a descenden ei sale din o familia regal . Perul seu buclat, ce-I ajunge pn pe umer, i d figure! sale o deosebit gra ia. Acela i tip ne mal apare i ast -d la p storii romni din Valea Ha eguluT, de pe Retezat-Parngu i din munii Moldovei. Cu mna stng, Phrixus se ine de gtul berbccelu, <5r cu mna drdpt ridic n sus cciula naional Dac i varga cea legendar de aur (T^V XPUSV jov. Apollod. Bibi. III. 10. 2. 8), simbol magic al pstoriei, al prosperit ii i al p ci. Ca vestment Phrixus are cu sine numa o hain u or cu vergi negre pe margine, n forma unul paliu s toge primitive. Este un fel de suman f r mneci, cum se ma port i ast -d in p r ile muntdse ale Olteniei si Moldovei. Faimosul berbece Colchic, ast-fel cum ne apare reprsentt n pictura de vas, ce o reproducem mai sus, apar ine Ia rasa oilor cu cornele belciugate din regiunea Carpailor. Este rasa oilor Dace, ce le vedem figurate i pe reliefurile Columnei Iul Traian (Frochner, PI. 35. 54. 76 i 133). ') Mni-iencscu, Balade I. (1859) p. 6 45. Teodorescu, Poesil pop., p. 635. Ctan, Balade pop., p . 140 . _ Alcxicl, Texte. I. p. 70. - Inrnik-Uamanu, Doine, p. 491. Manaun, Pocsi pop., Tom. I. (1873) p. 86. Bibiccscu, Poesi poporale din Transilvania, p. 261. 267. 27i. 073. _ Todlescu, Materiale folkl. I. 35. 1248. 1269. 1273. Densu ianu Ar., Revista critic -literar , An. 1895, p. 24. Biignariu, Musa Some ian . I. aide, p . 57 . 65. p O pp, Lira Bihorului, p. 19. Gazeta Transilvaniei, Nr. 37 m 1888; Nr. 96 din 1895. eztoarea (Flticeni) An. I. 43. 76. An. II. 137. An. 111- 211-

Coninutul variantei romne este urmtoriul: Ilna (Ilinca, Lenea, Lina) fica Sandului, o nepdt de mprat, era ntocma ca un s6re de vederos , i de ct ea mai mndru fldre pe cmp nu era. Despre farmecul frumuseel sale vestea mersese departe peste ten i mri i chipul ei sgetase mult lume. ntr'o Joi de dimine, tnra fecior , cu ochi negri, se duce la Dun re, cu cofele ca florile, i privind spre res rit ea vede nsp imntat venind pe ap n sus un caic cu postav rou nvelit, cu covore mpodobit, pe din afar poleit i de arme strlucind. Erau Turcii rigradenl cu feciorul de mprat. E venia s o rpesc. La nceput Ilna, cea vestit de frumos, nu scia, dac lng ermuri Dunrii sunt macii nflorii, or sunt Turcii nvelii, tot cu rou mpodobii. Apoi nfricoat ea arunc vedrele la pment si alergnd la prini le dice plngnd i suspinnd. Maic, mculifa mea, ascundei-me unde-va, c vin Turci se me ia! Turcii sosind se duc ndat la casele cele frumose ale Sandului i gsesc pe tnra Ilincuta ascuns n grdini sub o tuf de romnit. Ei o smulg din snul familiei, o pun n caic i plec cu densa pe apele Dun rii n jos. Desperat de o desp r ire att de violent de lng snul mamei sale, si de sdrtea, ce are s'o ascepte n casa rpitoriulu seu, nobila feti se arunc n Dun re, ori dup alte versiuni n mare, c -c de ct roba Turcilor i Demn pgnilor, mai bine hran pescilor si rugin petrelor. Patria adeverat a acestei frumose eroine a fost, dup cele m a multe variante romne, lng Dunre, acolo unde sosesce caicul cel faimos, r curile Sandrulul, ale printelui seu, se par a fi fost la Tirighina. Comuna FilescI, unde se mal vd ruinele acestei avute acropole preistorice, mal pdrt i ast -di numele vechiu de ndrenl. Acesta interesant rapsodia de la Istrul de jos era cunoscut i anticitil. Dup curn Ovidiu intercalase n legenda Medeel cele mal frumose versuri din cntecele poporale despre Nedca, cntrea cea vestit, tot ast-fel fcuse i poetul epic Valeriu Flacc din sec. I d. Chr., care n Argonauticele sale reproduce episode ntregi din poema tradiional a Ilenei cclc frumose de la Istru. lason, dup cum ne spune Valeriu Flacc, sosind cu corabia la gurile riulul Phasis ordon eroilor Argonaui se iee armele, apoi n dimine urm tdre densul cu 9 so i a s p r sesce corabia spre a se duce n ora ul lui Aiete. n aceeai di dimine, pe cnd resria sdrele, Medea merge la ennurele rulu Phasis i privind n deprtare ea vede de o-dat pe aceti Argonaui naintnd ncet pe lng ermure n sus. Se opresce ndat. Apoi ntristat si cuprins de fric dice c tre cresc torea sa: ce trup este acesta

m culi ? de sigur e vin ca se me cer , eu n'am ma vdut nic arme, nic mbr c minte, cum au meni ace tia, te rog, vin se fugim, se ne ascundem unde-va n tufe, ca se nu ne gassca. r btrna Henioche i dice: nu te nfricoa, nu te nspamnta, e nu sunt dumani, cari se te amenine, or s-t fac vre-un r; dup cum vd, e au haine rosi ca flacra, e porta, panglice i frunde de olive, e sunt Grec, asemenea ntru tte lui Phrixus, care nc venise din Grecia 1 ). Ce e drept legenda Ilene cele frumdse, ns nefericite, de Ia Dunrea de jos, ne presint n partea nti o mare asemenare cu legenda epic a Medee. Ma mult ea este o eroin din aceea cetate preistoric , de unde era si Medea !). ns n tot ca ul Ilna, cea f r de semen n lume, fica Sandulu, pe care o celebrez cntecele poporale romne, nu este Medea, fermec torea cea f imos a anticit i. Avem aic un alt tip, i un alt ciclu epic, ce ne apare n legendele grecesc, numa n form fragmentar , sub numele de Helle. Este probabil, c n cele ma vech variante grecesc, Helle nic nu figura ca sora lui Phrixus. Acesta o confirm si pictura de vas, ce o reproducem ma sus (pag. 591), unde ne apare numa Phrixus, f r se aib lng densul si pe Helle.
') Talerii Flaccl Argonauticon, V. v. 342 seqq.: ............ fluvios riparaque (Medea) petebat Phasidis . . . . Ut procul extremi gclidis a fluminis undis Prima viros tacito vidit procdure passa, Substitit, et moesto nutricem affata timor est: Quae manus hacc, certo ceu me petat agmine, ma t c r, Advent haud armis, haud unquam cognita cultu ? Quaere fuga m, precor, et t u t o s c i r c u m s p i c e s a l t u s . . . Non tibi ab hoste minae, ne vis, ait (Henioche), ulla propinquat, Nec metus; externo jam f l am m ea m u r i c e cerno Tegmina, jam vittas frondemque imbellis olivae. Graius adest ......................... ') Dup alt variant, l n a cea frum<5s, cum nu ma era n lume, se las de bun voia, ca se fie rpit, fiind-c mama-sa murise, tatal-s mbtrnise, i el r o necjia. Avem aici aceeai tradiiune legendar, ca i despre Nephele i Athamas. Eroul, care rpesce pe Ilna, o pune lng dnsul.pe cal, i ntocma ca Phrixus cu sora-sa Helle, el alerg de nici nu ma atinge pmentul. i trecur peste munte . . . i trecur peste ape Ca de tat l seu se scape . . .
Marienescu, Balade, I. p. 8.

XXYII.-H+AISTOS. VOLCANUS.-PATRIA I OPERELE SALE CELEBRE N TRADITIUNILE ROMNE.

Dup tradi iunile homerice, istoria artei vechi metalice era ncorporat n cel mai genial technic al timpurilor eroice, numit de Greci Hephaistos, de Egipteni Op as 1 ), r de Romani Volcanus si Vulcanus. Patria lui Vulcan a fost n regiunea cea fericit din nordul peninsulei thracice, acolo unde se n scuse to i dei, lng Oceanos potamos, numit i printele deilor 2). Vulcan, dup cum ne spune Homer, precipitat din Olymp de mam -sa Junona, fiind-c se nscuse diform, petrecuse 9 ani ntr'o spelunc, s furisce, de lng fluviul Oceanului, acolo unde rul murmur i spumeg cu un vuiet imens, adec lng cataractele Istrulu. Aic el se ocupa lucrnd agrafe, inele, br are, cercel i colane 3 ).

210. F ur ria l u Vulcan. Baso-relief din Museul Capitolin. Vulcan bate cu ciocanul o bucat de metal. Lng densul do cyclop (Bronte i Sterope) i da ajutoriu, un al treilea (Arge) sufl cu foii. Dup Miiller, Manuel d'archologie, PI. 32, fig. CV.

Pe monumentele de sculptur ale epoce romane, Vulcan este nf i at cu o cciul Dac pe cap. Aspectul furriei sale este n general acelai din nordul Istrulu de jos. El lucr cu acelea i instrumente simple, pe car! le mal vedem si ast -d la feraril din regiunea Carpa ilor, do fol, clesce, ciocane si o nicoval n forma celei descoperite la Gr discea Muncelulul, a edat pe un butuc de lemn nelucrat.
O Ciccronis Nat. Deor. lib. lit. c. 22. ) Homeri Ilias, XIV. v. 201. ") Homeri Ilias, XVIH. v. 400.

Cu privire Ia patria lu Vulcan, no mai aflm o important noti la Pindar i la autorul poemc epice Danais. Dup cum ne spun deni, Vulcan csise s la lumina din er, ex. YTJ *). Avem aic er numele poporal geografic al regiunii dintre Carpai meridionali i Istru: Te r a. Regiunea de la Dunrea de jos au format n tete timpurile pmentul cel clasic al produciunilor metalifere. Aic ncepe metalurgia, aici arta de a fabrica metalele. Aici, ma mult ntmplrile, de ct cercetrile archeologice, au f cut si fac a se descoperi nenurnrate tesaure de obiecte de aram , de bronz, aur i argint, cele ma multe de o technic admirabil, mrturi ale une puternice civilisaiun disprute, ale une arte, care nu era nic grecesc, nici etrusc. De alt parte pmentul Eladel i al Asiei mici a fost tot-de-una srac de mine si srac de fauri. Chalybi, Dacf.ylil, Curei! si Telchini, miestrii n topirea i n lucrarea metalelor, ne apar la deni numai ca colonii seu migra iun scythe, de multe ort ca un fel de alchimist! i vr jitori. Un fiu al lui Vulcan era cunoscut n. vechile tradiiunl grecesc! sub numele de Ar d al os (Ardalus 2). Avem aici o numire etnic, care dup cum vom ved mal la vale, corespunde la eponimul de Ardelean, seu din Ardei 3). Eponimele erau n timpurile vechi grecesc! forte usitate. Ast-fel avem: Aegyptos, Thessallos, Istros etc. Despre fiul lui Vulcan, numit Ardalus, se mal spunea, c dnsul a fost acela, care aflase fluera (aOXov): Fluera ne apare ca cel mal vechiu si mal pl cut instrument de music al Pelasgilor. La poporul latin i la Romani fluera era prescris la tote ceremoniele religiose i politice, la sacrificii, la procesiuni, la jocurile publice, la ospee, la resboie, la triumfuri, la nuni si la mmormentr *). Cu fluera
') Harpocr. v. AiT6x.*ov=c: C0 5 IlivSapo i.v. 6 rrjv AovatSa jisnoifjxoi tpaoiv 'Kpty_-9iiviov xal "H'fatGTov EX f ?] ; (pav-jvai (Homeri Carraina, Ed. Didot. p. 586).

) Pansaniae lib. II. 31. 3.

') Numele poporal de Ardei, ce-1 are Transilvania seu regiunea central a Daciei vechi, este, dup cum am vdut mal sus, forte vechiu. Un vicus Ardilenus este amintit n epoca roman lng Filipopole (C. I. L. VI. nr. 2799), probabil o colonia de p stori ardeleni. De asemenea se pare a fi fost o colonia de Ardeleni i n Roma, despre car amintesce Phaedru, fabulistul nscut n Thracia: Est ardelionum quaedam Romae naio (iib. II. fab. 5), i Marial n epigramele sale (I. 80. II. 7); omeni de altmintrelea forte activi, dintre cari unii se ocupau cu arta declamaiuni, cu advocatura, istoria, poesia, gramatic, astrologia, ns, dup cum ne spune Phaedru, e? erau totde-una nemulmi i forte urgisii n Roma. 4 ) Mommscn, Rom. Gesch. I. 220: Auch sie (die Fltenblser) fchlten bei keinem Opfer, bei keincr Hochzeit und bei keinem Begr bniss; und neben der uralten ffenthlichen Priesterschaft der Springer steht gleich alt, obwohl im Range bei weitem

se acompania dup terminarea festinelor cntecele pentru lauda deilor, a eroilor i a brbailor ilutri '). i ast-d culmile si vile Carpailor mai resun ntocina ca n timpurile pelasge de cntecul cel dulce al fluerelor pastorale. Fluera este, care d si ast-d solemnitate ospeelor, nedeilor si petrecerilor poporale n prile cele muntdse ale terilor locuite de Romn. Cu fluera se nsoesc cntecele vitezesc despre Novac, Gruia si Iorgovan, ce dau meselor poporale un caracter festiv tradiional, n fine cu fluera se acompaniez bocetele femeilor pentru ce ce trec n alt lume 2 ). ntre operele cele mai renumite de art ale lui Vulcan, cc vech aminteau o v i de aur nc rcat cu fo i cu strugur, pe care o fabricase Vulcan pentru printele seu Joe, i pe care acesta o druise apoi lu Laomedon, regelui Troie 8). Vulcan, dup cum ne spune Iliada lui Homer, mai lucrase, cu deosebit m iestria, scaune poleite pentru dei din Oiymp 4 ), i un tron de aur pentru Junona 5 ). MaT esista ns o legend important religios despre unele obiecte sacre
niedriger, die Pfeifergilde (collegium tibicinum), Moiiiinseii, ibid. p. 230: Die einheimische F l o t e Hess man sich gefallcn, aber die Lyra blieb geachtet. ') Ciccronis Tuse. IV. c. 2: gravissimus auctor in Originibus dixit Cato, morem apud majores hune epularum fuisse, ut dcinceps qui accubarent, canerent ad t i b i a m clarorum virorum laudes atque virtutes.
a

) Iubirea tradi ional , ce o au p storii romni pentru fluera, o afl m esprimat ,

n mod admirabil, n urmtorele versuri poporale: r la Mult dice cu foc ! Vcntul cnd o bate Prin ele-a rsbate 'oile s'or strnge Pe mine m'or plnge Cu lacrem de snge. cap se-mi pui F l u e r a d e f a g , Alecsandri, Poesil pop., p. 2. Mult elice cu drag ! Dup legendele romne fluera e blagoslovit . Ea este F l u e r a d e o s , f cut de Dumnede, cnd a pscut oile pe pment Mult dice doios ! (eztoarea. FlticenT, An. I. 156). nelege aic pe Apollo s F l u e r a d e s o c , Serele. Figura S 6 r e l u o ma vedem i ast-d representat pe fluerele pstorilor romn, ca ornamenta iune sub form de discuri ccrculare. ") I l i a s parva, frag. 3. Acesta vi de aur a trecut mai trdiu n posesiunea regilor Persie, la Cyr s i l a Dariu Hystaspe (Cf. Pliniu, lib. XXXIH. c. 15; Herodot, lib. VII. c. 27). *) Horn cri Ilias, XX. v. 11. Dup Diodor icul (V. 74) Vulcan a aflat nu numai modul cum se pote lucra ferul, arama, aurul i argintul, dar el este autorul technic al tuturor operaiunilor industriale, la can focul j<5c un rol principal. ') Homeri Ilias, XVII, v. 238-239.

ale Scythilor, o tradiiune, ce st n raport forte strns cu lucrrile miraculse, pe cari anticitatea le atribuia lu Vulcan. n timpurile primitive, ne spune acesta legend, pe cnd domnia la Scyth regii Lipoxais, Arpoxais i Colaxais, au cdut din ceriu pq pmentul Scythie urm torele obiecte de aur: un plug, un jug, o secure cu doue t i uri si o pater !). Aceste obiecte preiose formau aurul cel sacru al Scythilor, pe care, dup cum scrie Herodot, -1 conservau nsui regii cu cea ma mare pietate si ngrijire, n fie-care an sC fceau ntruniri publice i sacrificii mart la locul, unde se aflau depuse aceste daruri sfinte. Aceste obiecte sacre cdute din ceriu ni se presint ast-fel ca nisce vech paladil naionale ale Scythilor. Ele aveau o nsemntate nu numai religios, dar tot-o-dat politic si economic. Plugul cel sfnt simbolisa de sigur introducerea binefctere a agriculturei, gloria cea vechia a naiunii pelasge; jugul, domesticirea animalelor trebuincise la cultura pmentulul; securea de resboiu, aprarea n contra inimicilor, r patera, sacrificii i libaiun deilor. n ce privesce plugul cel miraculos de aur al Scythilor mal e de lips se amintim aici nc o vechia tradiiune, pe care o aflm la Apolloniu Rhodiu. Vulcan, dup cum ne spune acest erudit poet alexandrin, fabricase pentru regele Aiete, domnul Scytic, i al prilor de apus ale Pontului, un plug de adamant, seu de oel, si doi tauri cu picidrele de aram. Cu acest plug, regele Aiete trase cte-va brasde nalte de cte un stnjin pe cmpul cel inelenit de lng reedina sa 2). Este una i aceeai tradiiune la Herodot i Ia Apolloniu Rhodiu, ns sub forme deosebite. Vulcan este autorul technic al plugului celui sfnt al Scythilor. Lui Vulcan, dup cum ne spune Suida, i atribuiau vechile tradiiun, fabricarea celor de nti instrumente agricole, yewpfix pfaXsfa. Despre via i despre plugul de aur ma esist i ast-d la poporul romn diferite reminiscene 3).
) Herodoti lib. IV. c. 5. 7. O tradiiune analog despre un clopot lsat din ceriu, o aflm ntr'o Urare romnesc cu plugul din comuna Ancesd, jud. Tecuuu: Bucurai-ve boieri, bucurai-ve De clopot versat Aici sub numele de Troian mperat nu este a se nelege Traian cuceritoriul Dacici, ci Novac Troian s Hercule cel legendar (Cf. p. 427, nota 2, si p. 599). ') Apollonii Rliodii lib. III. v. 230-233. - Pindnri Pylh. IV. 3) O vi de aur era tras pe fia Domnului sfnt: Cum s'a bucurat Troian mp rat Dumnedeu e mititel mititel i nfel Drept de la Dumnedeu l sat. Cu fasua de metas C'o vit de aur tras .
ezStoarea (F lticeni), An. I, p. 148.

Despre verga de aur, aflSm diferite notie la autorii de peste Carpa. Ea se gsia

Cu deosebire se spune despre plugul de aur, c eroul mitic Novac Troian a fost acela, care a tras de-alungul torc! de la apus spre resrit o brasd uria cu un plug de aur i pe care densul l'a trt cu manele sale f r ajutoriul boilor >). Un principe al Transilvaniei, ne spune alt tradiiune, a nceput se are cu un plug de aur, ns venind inimicii i trebuind se prasesc lucrul, densul a ngropat plugul de aur n pment i a fugit 2). n comuna Romos din Transilvania, dup cum ne spune poporul, se ar fi descoperit un plug de aur i diferite obiecten forma instrumentelor de agricultur 3); n comuna Cufoia si n ardul-unguresc doue plugur de aur n miniatur *), r n comuna Gostove din judeul Romana un plug de ur si diferite obiecte antice 6). Aruncnd acum o privire general asupra acestor diferite tradiiun poporale, noi vom pute considera ca un fapt istoric, c la Scythi din regiunile agricole a esistat ntru adever un plug de aur, ca obiect sacru de veneraiune, ca un paladiu naional al esisten e lor politice i economice.
prin viile, ce se cultiv in regiunile aurifere ale Transilvaniei i Ungariei.Petri Ranzani Epit. rcr. Hung. Index IL Ed. Floriani, p. 154: Et quod mirabile in vinetis in aurifere loco satis, aureae virgunculae . . . . quandoque leguntur. Cuius generis complures nos vidisse fatemur. La acest text Florianus face urmterea noti: In Transilvania aureae virgulae in vinetis nascuntur. De asemenea scrie Fridwalszky, Minero-logia Transilvaniae (1767) p. 26: videre mihi datum est, in Augustissimo Domus Austriacae Cymeliarcho virgam auream e montibus Tokaj erutam, vi ti adnatam implexamque, longam si distendatur, facile unius et medii pedum. Confercsce in acesta privin i B en k 6, Transilvania, I (1778) pag. 95. Fr ndoiel, no avem aici numa simple cre dine poporale, ce nu se pot prin nimic justifica; ns aceste credine se reduc la timpuri forte deprtate. Despre varga de aur se face amintire i intr'o colind poporal romn. Pare-c era Si 'nprejur Ici n curtea mea de lac Un lac chiserac V e r g c a d e a u r , Cu ochi de balaur.
Marienescu, Colinde, p. 152.

') Cestionariul istoric. Respunsur din com. Smburesc, jud. Olt. ') Millier, Siebenbrgische Sagen, p. 75: Bei Neudorf (lng Sighiera) . . . pflugte einmal Fiirst Apafi und zwar mit goldenem Pfluge. Da kamen die Kurutzen und zwangen ihn die Arbeit aufzulassen . . . Zuvor aber vcrgrub er den goldenen P fi u g. 3 ) Ackner, Die rmischen Alterthmer in Siebcnbrgen, p. 13: Von Romos oder Rams, ostlich von Broos gelegen, wird erzahlt, dass daselbst schwer goldene, einem P f l u g e und Ackerwerkzeugen hnliche Gegenslnde gefunden und von dort Weggefuhrt worden seien. *) Cestionariul istoric. Respunsur din comuna Geaca n Transilvania. s ) Frumlescn, Dicionariul topogr. al Romniei, p. 221, O alt tradiiune la Lehoczky (Bcregvrmegye, III. 276).

ns de o parte, numrul cel mare de tradiiun, ce le aflm, despre plugul j aur n rile locuite de Roman, de alt parte importana, ce se atribue acestui simbol al agriculture! n reminiscenele poporului nostru, ne fac a presupune, c tradiiunea lu Herodot se referia la erile Dacie. Ce e drept, Scythi din Olbia povestiau lu Herodot, c era, unde se aflau depuse aceste obiecte sacre se afla situat n prile despre med-nopte. ns dup ideile i dup cunoscinele geografice vech, regiunea Dacie, cu munii ei ce nali, dup car se ascundea sdrele, era considerat ca cea ma nordic; ea se afla situat tocmai sub Ursa cea mare; pe ea se redima polul boreal al ceriului, Geticus polus x). Ma mult, n poesia poporal romn din Moldova se ma spune i ast-d, c turmele cele frumse ale p storilor ardeleni vin tocmai de la med -nopte 2 ). ns cea ma important tradiiune despre operele cele faimose ale lu Vulcan o aflam n o colind romn din munii apuseni al Transilvaniei. Lucrtorii minelor de aur din aceste pri, o-dat att de fericite, ale Transilvaniei, ma celebrez i ast-d n colindele lor pe faurul cel miestru al anticiti, c ruia den il i atribue gsirea viei de aur, fabricarea plugului de aur, a fluerulu de aur si a scaunelor pentru ceta cea ales a sfinilor. Textul acestei memorabile colinde este n prile sale eseniale urmtoriul: Ferice de est Domn bun, De trei fu ce-o d'avut . . . . Unul d'umbl cu plugul, Unul pasce oile, Unul sap v i i l e . Tot s pnd i ngropnd Gsi v i a d e d ' a u r Si se 'nve bun faur, D e m i - l u c r a l a d 'a u r . i do el, mi-s ma f cea La cel frate plug rel Tot un plugu de d'aur In c tr'o cu plug pornia Tote cestele resturna . . . i do el,, mi- ma fcea La cel frate pocurar
') Martialis Epigr. lib. IX. 46. v. 2. ') turme multe i brbate nu sunt de aici, venite tot de departe t o c m a i d e l a m e d - n o p t e ; ci venii din lumea mare pe gorgane i pe vale pn la curile tale. ciobani mndri i voinici,
(C tunul Unguren, jad. Tccucio).
caic

Tot un fluer de d'aur, In c tro cu ol pornia Tote handle rsuna, De codri se leg na . . . ' ) . i do el mi- t ma f cea Tot jiltur (jeuri) prinilor i scaune sfin ilor, De do el se-m hodinesc La Pasc i la dile mar La sfintele Dumineci La dalbele biserici.. . ! ). In acesta colind, dup cum vedem, se face amintire despre obiectele cele mai miraculose de art ale anticiti preistorice, despre via de aur, pe care Vulcan o d ruise lui Joe, despre plugul de aur din tradiiunile lu Hcrodot si Apolloniu Rhodiu, despre fluerul de aur, a c rui inven iune se atribuia lu Ardalus, unui fiu al lu Vulcan, despre tronurile (jil urile) si scaunele cele minunat, pe cari acest nentrecut miestru al artei pelasgc, le fcuse prinilor s si deilor din Olymp 3). n acesta colind din regiunea minelor celor mal avute de aur, Vulcan ne apare numai sub numele de faur (faber), ce lucra la d' u r, ns el este cntat ca un bun faur. Este acela i epitet, pe care-1 d Homer lui Vulcan sub forma de y.XtnoT^VYj, adec miestru celebru. Avem ast-fel aici un fragment forte preios dintr'un cntec religios n ondrea lu Vulcan, un imn poporal, ce vedem c a resunat n continuu, din ndptea timpurilor pn n dilele ndstre, despre patria si operele celebre ale acestu nemuritorii! printe al artelor.

) n. tradiiunile romne fluerul de aur este atributul Bunului Dumnedeu (Apollo), ca pstoria de o: Der, dup o cine umbl ? Cu fluer de aurel . . . Brseanu, Colinde, p. 18. Umbl bunul Dumnedeu Cf. D au l, Colindi, p. 8. a ) Prncu-Candrea, Romnii din munii apuseni, p. 188. Dup cum scrie Pliniu (VI. 35. 8) un fiu al lu Vulcan se numia A e t h io p s. Forte probabil, el este unu i acelai cu Ardalus. Locuitorii minelor din munii apuseni al Transilvaniei se mai numesc i Topi. Despre Aethiopi de lng fluviul Oceanului, lng vile Cernei amintesce Dionysiu Periegetul (v. 219). Aceiai Aethiop dup Priscian (v. 570) locuiau n Erythia lng muntele Atlas. Ne ntrebm ns de care Erythia ptc se fie vorba aici ? De R u a v a s Orova, ori de minele cele avute de aur de la R o i a (Verespatak) lng Abrud ? 3 ) Homer nu ne spune, dac scaunele cele poleite din porticcle Olympulu erau de petr ori de metal, ns colindele romne fac o deosebire, n dalbele mnstiri erau

XXVIII. TES AURUL ARIMASPIC SEU DE LA PETRSA.

HJPERBOREIC

1. Comuna Petrosa i importana sa archeologic. Descoperirea lesaurulu.

n judeul BuzeuluT, acolo, unde catena meridional a Carpailor ncepe a se recurba spre med-nopte, se ridic n forma unui vast amfiteatru, muntele I s t r i a cu stncile sale cele abrupte i cu pdurile sale seculare, r pe o mic teras de sub palele acestu munte, se afl situat comuna Petresa. Muntele Istria, care dominez pn n deprtare linia cea vechia de comunicaiune dintre Moldova i era-romnesc, formez o posiiune strategic de prima ordine, si de sigur, c acest punct escelent de observaiune i de aprare a fost utilist nc de cele de ntiu triburi resboinice pelasge, ce se a edase n valea cea frumds a Dun ri de jos. Pe vrful cel ma nalt al acestu munte se ma cunosceau nc nainte de a. 1847 urmele unu val cercular, cu un diametru de 20" (6 m. 32), care purta numele enigmatic de ura d e aur. Cu ocasiunea spturilor, ce se fcuse aici n secuiul trecut, s'au descoperit, n luntrul acestu val, un pavagi de petr, r mprejur fundamente de edificii, table subiri de marmor i fragmente de sticlria. Probabil, c no avem aici ruinele unu vechiu templu i care la trebuin servia i de fortre i). O stnc de pe muntele Istria ma pstrez nc pn n dilele nestre forma unu cal alb, r culmea, pe care se ridic acesta figur simbolic , se numesce de popor Piscul Calulu alb. F r ndoiel , c avem aic un monument votiv consecrat divinitii Sorelu, lu Apollo, deulu hyperbore, nc din timpurile cnd simulacrele i atributele divinitilor se tiau n stnc via pe verfurile munilor, adese or n proporiun colosale.
doue feluri de scaune: jeuri stoborite pentru sfm ma merun el, i jeuri de aur scrise, pentru bunul Dumnede, pentru Mo Crciun, Ion Snt-Ion, Maica Precesta etc. (Marian, Srbtorile, I. 4849. Cestionariul istoric. RespunsurI din corn. GvncscI, jud. Buzu).
*) Neigebanr, Dacien. Aus der, Ueberresten des klassischen Alterthums. Kronstadt, 1851, p. 122.

Alte doue stnci de pe muntele Istria port fie-care numele de Petra oimului, n una din aceste se afl spat o csu din vremile de demult, s de uriel, cum dice poporul, nalt i larg de cte un stnjin (l m. 89). r n apropiere se afl o urm mare de urie *). O alt n l ime de pe muntele Istri a se numesce Cuibul Corbulu, un isvor de acolo Fntna Vulturului, r n apropiere se afl Lacul Vulturul u . Resturile unei alte construciun antice de aprare se afl sub polele muntelu Istria, ns fundamentele sale sunt ast-d n mare parte acoperite de casele stenilor din Petrdsa. Forma acestei fortificaiu'n este patrunghiular, r lungimea laturelor sale este de 226 m. i 180 m. 8). Distinsul archeolog Bock, care visitase pe la anul 1861 acesta localitate, ne spune, c murii acestei puternice fortificaium de la Petrdsa, aveau o grosime cyclopic3), i c laturile acestei cetfui erau aprate cu 4 turnuri uriee. Pe la a. 1866 ns, aceste turnuri erau distruse i n locul lor se vedeau numai movile enorme de ruine. Un deosebit interes archologie ne presint i cmpiile de aici. De sub polele muntelui Istria se ntind ntocma ca nisce rade, lung iruri de movile, unele ctre prile de jos ale Moldovei, altele spre Dunre, r de Ia Dunre ele se prelungesc pe cel alalt ermure ctre peninsula balcanic. Avem aici n mare parte tumule funerare ale epocel preistorice, ridicate pe lng cile de comunicaiune ale Pelasgilor de la Carpa. ns nu numai muntele Istria cu colinele, cu vile t cmpiile sale, dar ntreg regiunea Buzulu formez un district forte important pentru studiee archeologice. Aprpe nu esist o comun n acest interesant jude al Romniei, unde s nu se gsesc o mulime enorm de fragmente de ceramic primitiv, buc i mari i grase de vase stricate, urne cu cenu , olane pentru aducerea apel de pe cdstele munilor, arme de metal, ornamente de bronz, verig de gt, cercel, mrgele, catene, n fine urme de fortificaiun i de edificii antice,
') Respunsur la Cestionariul archologie, jud. Buz, p. 344, 367, 556 (Bibi. Acad. rom. Ms.). ') Planul acestei fortificaiun ridicat in a. 1866 se afl reprodus la Odobesco (Le Trsor de Ptrossa, III. p. 20). Originalul n Biblioteca Academiei romne n volumul Vederi din Buzeu (nr. cat. A. 28). Pe acest plan grosimea zidurilor este indicat cu 2 metri. La lorgulescu (Diet. jud. Buz, p. 390) cu 2.20 m. ') Die Fundamente eines Tatarenschlosses . . . . in ihrer cyclopischen Dicke 'ttheilungen der k. k. Central-Commission zur Erhaltung der Baudenkmale. XII. Jhrgg. 1868) p. 128),

ma tte, dup cum ne spune poporul, din vremile T tarilor celor mar, s ale urieilor '). Preiose resturi archeologice din timpur deprtate, crora pn ast-d nu li s'a dat ateniunea cuvenit, dar cari ne fac a medita cu mult seriositate asupra trecutului deprtat al terilor de la Dunrea de jos. Intre cele ma interesante anticitt, ce caractrisera acesta regiune, noi vom reproduce aic o mic statuet de bronz, ce a fost descoperit n comuna Nien, aprpe de Petrsa, i care se distinge prin formele ci ntru adevr remarcabile. Acesta statuet reprsenta pe Cybele seu Mama mare, nclecat pe un leu, r lng densa se vede n partea drept, stnd n picirc tenorul Attis, fiul lu Calaus, numit n tradiiunile romne Calo i an. Fr ndoiel, c din aceste ruine de fortificniunl de diferite sisteme, din acesta mulime enorm de resturi ale unc industrii antice, variat n technic i variat n forme, se reflec-tza doue epoce diferite de civilisa211. Mama mare (Cybele) nclecat iune, una preistoric seu pelasg, pe un leu. Alturea cu deia, tnrul Attis care unde timpurilor l c (fiul lu Calaus) seu Cal oian m legendele romne. Statuet de bronz descoperit pe romane, teritoriul comunei Nien lng Petrsa. nlimea 15 cm., lungimea 12 cm. (Museul Venim acum la cestiunea fimoselor naional de anticiti n Bucuresci ). obiecte de aur, ce au fost descope rite n secuiul trecut pe cstcle de res rit ale muntelui Istri a i car ast -d ') Respunsurile la Gestionar i ui nos'tru i s t o r i c : Se ma gsesc n moia Alicen la un loc, ce- dice Podul Ttran, niscc buci mar i mic de vase stricate i hrburi grse, ma ales sunt de mirare nisce torte mar de vase, grse ca mna unui om i de lungime ca de 3 i 4 decimetri i late aprpe un decimetru, (se trimite desemnul), r hrburile sunt grse a de doue degete i se vd, c fac parte dm vase destul de mar Sunt unele acoperite cu fel de fel de figuri i litere. Omenii se mir , c nu pot ara locul d i n pricina acestor cioburi (nve torul I. Voiculescu din corn. Zilitenca). ') Acesta statuet ne nfiez pe Mama mare s Cybele ca o divinitate a res-

sunt cunoscute n literatura archeologic sub numele de T e s aur u l de la Petro s a, obiecte a cror epoc, provenien si importan istoric a romas pn ast-dl obscur >). n a. 1837 do eran romni din comuna Petrosa, cu numele Ion Lemnariul si Stan Avram, ce lucrau pe costele muntelui Istria, ca se estrag petrele trebuincidse pentru construirea unui pod, descoperir sub un bolovan de petr, la o mic adncime n snul pmentulu, o coleciune forte preios de diferite vase i ornamente de aur. La nceput cei doi eran cercar se ascund obiectele gsite, ns mai trdiu. partea cea mal nsemnat din acest tesaur trecu n manile unui speculant albanes, numit Anastase Verussi, care' frnse cu ciocanul i cu securea aprope tete aceste nepreuite obiecte, ca ast-fel se le deformeze i se scape de prescripiunile legilor romne cu privire la tesaure. Unele din aceste obiecte erau ornate cu petre fine i cristale, de diferite colori, roii, albastre, verdi, galbine si albe; ns fiind-c gemele aceste erau considerate de puin valore, ele au fost n mare parte scose din obiectele, pe cari le ornau. Abia n a. 1838 guvernul erel informat despre descoperirea acestui important tesaur, ordona o cercetare, ns pe.lng tdte perquisiiunile, i pe
boiului. >eia port pe cap un coif i este nbrcal cu o tunic strns pe corp i iar b rb tesc!. Coiful avuse la nceput o crest de asupra. Cu mna stng (Jeia se ine de com , r cu mna drept prinde ctfda Icului aruncat pe spate spre a-1 guverna. Tnrul A t tis, favoritul deie, se ine cu mna drept de coma leului, r eu mna stng imbr isez pe la spate corpul dei e. El port doue chici lungi pe umere i una pe spate. Acoperemntul capulu nu se pote bine distinge, figura fiind n partea acesta cam tocit. Se pare ns , c a fost figurat cu o c ciul plecat spre st an g a. Pe vechile monumente de sculptur i pictur , Attis era tot-de-una reprsentt cu o c c i u l (frigian) pe cap. O alt figur se afla n partea stng a statuetei. Ea a fost ns rupt ori separat , probabil de preo ii ortodox al Cybcle. Se ma cunsce numai un fragment din palma i degetele mne drepte, cu cai e se inea de ceda leului. 1 ) Dintre-f ublica iunile mal de valre, cari s'a ocupat cu descrierea i studiul tesaurulu del Petrsa. vom aminti aic: Spicuitoriul Moldo-Romn sub direc iunea lut G. Assaky, An. 1841, p. 6067 cu ddue stampe, Arneth, Die antiken Gold- und Silber-Monumente des k. k. Miinz- und Antiken-Cabinettcs in Wien, 1850, Abth. II. III, p. 83. Charles'de Lina?, Histoire du travail l'exposition universelle de 1867. Paris, 1 868, p. 183197. Notice sur la Roumanie. Paris, 1868, p. 359 404. Canonicus *r. Fr. Bock n Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale. Wicn, 1868. XIII. Jhrgg., p. 105 124. Chnrles de Linas, Les origines de l'orfvrerie cloisonne. Arras et Paris. 1877-1887. Tome I. III. Odobcsco, Le trsor de Ptrossa. Tom I. II. III. n un singur volum. Paris, 18891900.

lng tte msurile ntru adevr severe, ce se luar , de abia se ma put salva numai o parte din acesta monumental comor archeologic. Apr6pe jumetate dac nu mai mult din aceste obiecte antice dispruse. Procesul n contra M Ion Lemnariul si Stan Avram, cari descoperise, mprise i venduse tesaurul, precum i n contra Albanesulu Anastase Verussi si a complicilor se, cari voiau se ascund, se deformeze i nstrineze obiectele cumprate, se continu pn la a. 1842. Din diferitele deposiiun ale inculpailor i ale martorilor, ce se afl consemnate ntr'un voluminos dosariu, depus n archivele statulu din Bucuresc, rsulta, c tesaurul de la Petrsa n momentul descoperirii sale se compunea din cel pu in 22 obiecte de aur, de m rime i de forme diferite. ns pe lng tot zelul comisiuni, ce se instituise, i pe lng tete mCsurilc estrem de rigurse, ce se luase, nu se ma put constata cu esactitate locul, unde se descoperise aceste obiecte. Tot ce s'a putut stabili n acesta privin a fost, c tesaurul de la Petrsa a fost descoperit pe cestele de rsrit ale muntelui Istria, la colul de sud-vest al locului numit pe atunci Via Ardelenilor. n fine la a. 1842 principele M. Ghica, pe atunci mare vornic, seu ministru de interne, al erel, depuse n museul naional din Bucuresc 12 buci din acest tesaur, att se constatase prin actele procesului, c s'au mal putut regsi din aceste preiese reliqui ale timpurilor trecute. Noi vom specifica aici aceste obiecte, nu dup aspectul lor esterior din aur simplu i din aur cu petre pre iese dup cum s'a f cut pn acum, ci dup valrea, ce se pdte atribui ast-dl acestor anticitl ca monumente istorice. Ele sunt urmtorele: I. Un d i s c (discus sive lanx) n forma unei strachine mar rotunde, avnd un diametru aprope de 56 cm. U. O pater cisclat (patera, ccuelle circulaire), avnd o statuet la mijloc, r pe margini o serie de figuri i simble, representnd serbtorea Hypcrboreilor n onorea divinitii Mamei mari. Diametru 257 mm. III. O fibul seu agraf mare (fibula major) n forma pasere! sacre phoenix, ornat pe suprafa cu diferite petre pre iose de diferite colori. Lungimea fr pendeloce Om27, r lrgimea corpului Om105. IV. V. Doue fibule mijlo cil (fibulae utriusque humeri), ornate cu grenate, i representnd figura unei paseri sacre, necunoscute. Dimensiunile: lungimea corpului fr pendeloce Om25 i Om235, r lrgimea Om080 si Om065. VI- O fibul seu agraf ma mic (fibula minor), avnd forma paserii

sacre ibis, si decorat cu petre pretinse de diferite color. Lungimea Om175, lrgimea Om055. VII. O verig mare simpl de aur masiv (torques),- avnd i o inscripiune. Diametru Om153. VIII. O verig mare simpl (torques) mult ma sub ire ca cea pre cedent , f r inscrip iune i cu un diametru de 170 mm. IX. Un urciora si can (capis) pentru usul templelor antice, de corat pe partea din mijloc cu linii undulante de sus n jos i imitnd n forma sa figura une columne, nlimea 36 cm., r diametru n partea ma larg de 10 cm. X. Un colan seu ornament de gt (collare), decorat cu petre pretinse. Diametrele Om20 i Om15. XI. XII. Doue cor fi te cu cte d6ue torte (calathus), una cu 8 latur, alta analog cu 12 laturi *). Cea de nti avnd diametrul mare O'"185, dia metrul mic Om165. A doua: diametrul Om175 8). Noi vom csamina acum aict vechimea, proveniena i valorea istoric a celor ma importante obiecte din acest tesaur.
*) Odobesco n publicaiunea sa Le trsor de Ptrossa caracterisez aceste corfie cu numele de cantharos. ns cantharele vechi erau cupe de but pentru ,usul brba ilor, pe cnd cele doue obiecte din tesaurul de la Petrtfsa au forma de corfi e pentru lucrrile femeiesc, or pentru fructe. Ma notm aici, c aceste obiecte, cu laturile" lor str punse, de i g urile erau mplute cu petre pre iose, nu puteau n nici un ca se fie destinate, ca s conin liquide. a ) Obiectele disp rute din tesaurul de la Petro s a. Dup cum rsulta din mrturisirile, ce le. fcuse Ion Lemnariul, precum i din alte acte ale procesului, tesaurul descoperit Ia Petrsa se compunea la nceput din 2226 obiecte de aur. Din aceste urmto'rele au renias pentru tot-dc-una nstrinate: XIII. O verig simpl de aur (torques), avnd m rimea ct un fund de p l ria i grosimea ca ddue pene de gsc (P rechea la cea de sub nr. VIII). XIV. O verig simpl (torques), avnd grosimea ca de d<5ue degete i pe care se aflau litere, ce nu se puteau citi (P rechia la nr. VII). XV. O verig simpl (torques) cu un diametru ca un fund de pl ria, la mijloc ma gros i la estremitl mal subire. XVI. XVII. Doue verigi (torques) de m rimea unui fund de p l ria, una avnd o lime ca de doue degete, alta tot asemenea de gros ns rptund, subiindu-se ctre mij loc. A m ndue ornate la estre mit cu petre.pre iose forte mic . XVIII. XIX. Doue brare pentru mn (armillae), avnd n centru o proeminen rotund destinat pentru o petr preios, r n jurul acestei proeminene se aflau aedate petre mic roi de mrimea unut gr unte de meiu. XX. Un urciora s can (capis), avnd o capacitate cam de 2 ocale de .ap (Prechia la nr. IX).

2. Discul cel mare din tesaurul de la Petrosa. (I. Discus sive lanx). Acest disc masiv de aur ne nfiez dup technica i decoraiunile sale, aracterul cel mai archaic din tdte obiectele descoperite la Petrdsa, r prin iimensiunile sale el formez cea mai grandids reliqui din acest nepreuit esaur. Diametrul s este aprpe de 56 centimetri, greutatea sa de 7 chiogranie 1540, r valrea sa n aur pur de 24.000 fr. ntreg decora iunea acestui vas este format din doue grupe de motive, na pe marginea interior i alta la mijloc. Decora iunea de pe marginea interi6r se compune din doue sirur de erle formate din corpul vasulu, r n luntrul acestor irur serpentez jur riprejur o lini dupl , ale c re unghiuri ascu ite sunt acoperite cu linii aralele verticale. Este un gen archaic de ornamenta iune, ce ne apare i pe ceramica neotic din inuturile pelasge. Cu deosebire acesta form de ornamentare ne presint o perfect aseXXI. O fibul n forma unei paseri ma mic (fibula minor), ornat cu petre -ei<5se (Prechia la nr. VI). XXII. O pater simpl (patera), seu strachin rotund, de mrimea celei de sub nr. II. XXIII. O catena de aur lung cam de doue palme i pu in ma grds ca o pen ; gsc. Ion Lemnariul, descoperitoriul tesaurulu, declarase n cursul procesului, c cele Sue fibule mijlocit au fost legate cu o catena de aur. Se parc a fi aceeai. Din acesta ten ns , dup cum scrie Odobesco, nu mal esist ast -di de ct o mic bucat m de 11 cm. Dup raportul logoftului K y r lacov, arendaul mnstirii St. George-nou din Buresc, adresat n 12 Iulie 1838, se mal aflau ntre obiectele, ce compuneau tesaurul de Petrosa: XXIV. XXV. Doue strachine de aur (patellae) de forma unor farfurii de cosiriu, i XXVI. Un al t r e i l e a u r ci or a (capis) de aceeai mrime ca cele de sub nr. IX. XX. ac vom face acum o comparaiune ntre obiectele, ce s'a putut regsi i ntre acelea, n au remas nstrinate, att n ce privesce numeral ct i feliul lor, se pare a rsulta, ^portantul tesaur de la Petrdsa, a fost mp r it n ddue jum t i aprpe egale, din n numai o parte s'a putut reafia in cursul procesului, r ceea lalt jumtate a rmas ntru tot-de-una nstrinat. Tot ast-fcl scrie i lorgulescu (Diet. jud. Buzu, p. 389): renda ul mo iei, Frun d -Verde, aflnd, vine i mparte cu g sitorii obiecau prsentt . . . . apoi vinde repede unele obiecte, ascundnd ceea ce i cuvenit.

mnare cu desemnul de pe un vas de kit descoperit de Schliemann n prima cetate preistoric de pe colina de la Hissarlik (Troia).

213. Fragment de ceramic din ruinele primei ceti preistorice de la Hissarlik (Troia). Dup Schliemann, Ilios, p. 266, fig. 33.

Decoraiunea de pe marginea interior a discului celui mare de Ia Pet ro a.

Am pute presupune, aa dar, c din punct de vedere al decorului i al artei, aceste doue obiecte aparin la una i aceeai epoc preistoric de civilisaiune. n acesta privin mai avem si un alt specimen important de comparaiune. O vechia pictur de vas ne nfiez p*c Apollo inend n mna drept o pater, decorat pe margini cu aceleai forme de lini. simple dar elegante, ce le prcsint i discul cel grandios de la Petrdsa.

214. Decora iune pe marginea esterior a unei patere apollinice. Form mrit. Dup Lenormant, lite de mon. cdr. II. p!. XXXVI.

Avem aic aa dar o decoraiunc esecutat dup regulcle hieratice ale timpurilor eroice, seu vechi pelasge. Acest desemn se mai bucur pn n dilele ndstre de favdrea poporuluT romn ca un vechia simbol tradiional. El face parte din ornnmentica naional a populaiuni pastorale de la Carpa. Pe scdrele de cas lucrate de erancle romne din comuna MoroienI (judeul Dmbovia) am vdut noi nine n anul 1903 urmtorele decoruri.

Fig. 215.

Fig. 216.

215. 216. Specimine de ornamen t aiun e pe esturele eranelor romne din comuna Moroien, jud. Dmbovia n Romnia.

Idea fundamental a acestui desemn cercular, ce decorez marginile vasului cru de la Petrosa, - are originea sa n sistemul de architectur al popolu pelascr. Este numa o simpl imitaiune a formelor esteridre, ce le presint murii cercular a vechilor cet i pelasge seu cyclopice (A se vede pag. 475). Un caracter archaic -1 are si decora iunea de la mijlocul discului. Ea este format din d(5ue rosete concentrice. Roseta ma mic, reprsenta un vcchiu simbol al s<5relu. Ea se compune din 24 fo de petale, si este, dup stilul seu ntru tote asemenea rosetelor de pe vec' i'e monumente de 217. Roseta din centrul si aurria ale Mycene, discului celui marc de la architectur Petrdsa. Orchomenulu i Troici.

218. Roseta n o diadem de aur descoperita n ruinele acropolei din Mycena. Dup Perrot et Chipiez, La Grce primitive, p. 969, fig. 539.

219. Roseta sculptat pe plafondul une camere funerare preistorice din Orchomen n Beo ia. Dup P e r r o t et Chipiez, La Grce primitive, p. 543, fig. 220.

220. Roseta unei agrafe de aur din ruinele acropolei preistorice de la Hi s-s a r i i k (Troia). Dup Schliemann, llios. p. 616.

Er roseta cea mai mare e format din o lini dupl , ce se recurbez ca un ru n drpta i n stnga n jurul rosete celei mal mici. Acela i model de ornamenta iune ni se presint forte adese ori pe armele de bronz, ce s'au descoperit pe ieritoriul Daciei (Fig. 221. 222).

^ Decora iune pe mneriul unei sabie de bronz descoperite n comitatul Haiducilor pe teritoriul Ungariei din coce de Tisa. Dup Ha m pel, Alterth. d - Bronzzeit. PI. XXIV, fig. 5.

222. Decoraiune pe mneriul unei sabie de bronz descoperite n Tran. silvania pe teritoriul districtului Rupea (Reps), n apropiere de Olt. Dup Archiv de Vereincs f. siebenb. Lndskunde, N. F. XIII. PI. II. 1-a.

Discul cel mare de la Pctrosa nu are caracterul unul vas de lux, pentru usurile domestice. Dup forma si ornamcntaiunea sa, ci cr.i destinat serviciului religios i aparinea fr ndoiel unu! vechiu templu pclasg din nordul Dunrii ele jos '). Ast -d acest disc este t iat n patru buc , de m rime aprope egal , nc din timpul, cnd el ajunse n manile destructorului Anastase Verussi.
3. Patera decorat cu figuri din tesaitrul de la Petrsa reprezentnd serbtorea Hyperborcilor n onor ea Mamei mar. Ma m me s vinde mi a. lanns ("/ MV , "Icov) figurat pe patera de la Petrsa ca primul^ rege al Hyperboreilor. (II. Patera, ftiulrj).

Acesta pater formez una din cele mai venerabile reliquie ale tesaurulul din Petrsa, nu numai prin arta, cu care este lucrat, dar tot-o-dat i prin subiectul, ce-1 reprsenta ornamentele sale. Din tete obiectele, ce constitue inventariul tesaurulu de la Pctrosa, acesta pater a suferit mai puin de peripeiclc, prin car a trecut acest pre ios tesaur. Ea se afl i ast -d n o stare aprope perfect de conserva iune. Se ar pare, c si destructorii aceste monumentale comori au avut 6rc-care respect religios de frumse a deosebit a acestui vas. Forma paterei e circular, nlimea sa dimpreun cu suportul este de Oni112, r diametrul de Oru257. ntreg decoraiunea acestui vas ne nfi-sez. o mare serbtore religios n onrea divinit ii Ga ea, Terra Mater, ce d rde pmentnluT. Figura principal n acesta decoraiunc o 223. Statuet de nur reprsenformez o statuet de aur a divinitii Gaea, tant! pe Ga e a seu T err a Mater frumse patere. Deia e nfiat cdend. Ea port o tunic lung fr mnec, e ncins peste mijloc si ine cu amnduc manile lng pept un pahar de nalt de Om075, ce se ridic n mijlocul aceste
') O patera de bronz descoperit la Pompcji cu asemenea m ot i ve de ornamcn-

tronnd m mijlocul paterei de la Petrsa. M rime original .

form conic. Tronul s C ii este rotund, fr spate, si ornat cu o vi de aur, nc rcat cu fo i cu strugur. Deita se distinge prin o figur nobil , maiestos i plin de buntate. Tipul e nu este nic grecesc, nic gotic. Dup tr surile sale caracteristice el reprsenta o fisionomi de la Istrul de jos. n jurul acestei statuete se vd sculptate n corpul paterei o serie de figuri simbolice: un pstoriu, care fiind culcat pe ptnont, se detept naintea maiestii divine si redimndu-se pe mn, cerc se se ridice n sus ; lng pstoriu un cne, urmez apo un m ans de asin, un leu, doi asini fa n fa ') i un leopard. n cultul cel vechiu al rasei pelasge, Gaea seu Terra Mater, Magna deum Mater, era tot-o-dat divinitatea particular a munilor, jr^rrjp pYJa, mama p storilor, p/^P vcjua, si st pna ferelor slbatece, Mater f e rar u m ! ). Acest caracter primitiv al divinit ii Gaea ni-1 pune n eviden i medalionul, ce ncunjur statueta. Pe cele mal vechi monumente de sculptur i pictur , Gaea era representat sedend, ca matron , ca ddmn si stpn, seu dup cum se esprim Varro: ea era nf i at edond, fiind-c , pe cnd tete se mi c n jurul e, singur st nemi cat s ). Pe teritoriul Daciei vechi, Gaea seu Terra Mater ne apare n teogonil, in legende, precum si n cult, ca o divinitate primordial. Patria el era lng Ocean o s potamos, seu s t r u. n timpurile romane, Gaea era adorat n Dacia ca o divinitate principal , sub numele de TERRA MATER <). Aici ea mal port i numele de TERRA DACIA si locul e de onore este imediat dup Jupiter Optimus Maximus t nainte de Genius Populi Romani B ).
ta iune, se afl reprodus , la Rich, Diet. d. antiq. rom. ct grecq. 1861, pag. 461. *) Eroul Pers e u c letorind pe la Hyperborel, dup cum ne spune poetul Pindar (Pyth. X. 30), i aflase pe ace tia sacrificnd cleulu Apollo hecatombe de asini. r Clemens Alexandrinus (Protrcpt. p. 25, edit. Oxon.) scrie: <I>o(3o Ticppopfoioiv viuv tisiTUetat Ipo. Pastorii romn de la Carpa ma in i ast-dt pe lng turmele lor cele mar un anumit numCr de a s in r. Acest animal rernne tot-de-una nedesprit de turme i este ntrebuinat de pstori pentru transportul obiectelor necesari n timpul dile. ') Ferele s lbatice, scrie ApoHoniu Rhodiu (I. v. 1144), se umilia pe lng picirele Mamei mar. ") Varro, la Augustin, De civitate Dei, Vf. 24: quod sedcns fingatur, circa earn cum omnia movcantur, ipsamnonmoveri. *) C. I. L. voi. III, nr. 996. 1284. 1285. 1364. 1152. 1154. Cf. ibid. nr. 1063. 1100. 1101. ') C. I. L. voi. III, nr. 1351:
.i o

AI
DAC

TER.RAE

ET CENIO P R

22-t. Seyaient din paiera de la Petrsa. Apollo, deu! Jumine, al p storiei i armoniei, asist la serb torea II y p e r bo r e i l o r n oiiorea divinit ii Terra Mater. Lng dfi se vede figurat lanus. rebele Hyperboreilor. avcnd pe cap ornamente a r i ni a s p ic e. Iu mna drept o diadem, ca nsemne ale demnii aii, Iu stnga un arc cu corda nf urat i jos ca atribut un dliai, emblema puterii sale peste ir. r. Lng lanus un prunc, person! fi ca iunea anului nou, aduce ca dar un co cu un spic mare de gru, et n mna stnc ine o palm , simbol al tuturor succeselor fericite. Dup reproduc iunea fototipic de S o ti e n Smith. The Treasure of Petrossa. (London, 1S69) PI. I.

Reminiscene din cultul ei cel vechia le ma aflm i ast-d n inuturile de la Istru si Ia Crpa i. n descntecele tradiionale ale poporului romn, vechia Mam a d ei l or este adorat ca Maica Domnului. Ea ede pe un scaun (tron) de aur, da ajutoriu celor suferind? i are acelai atribut, un pahar de aur, ori de argint '), dup cum ne-o nfiez i statueta de pe patera de la Petrdsa. A doua parte a ornamentaiuni, ce decorez patera de la Petrsa, se compune din o serie de 16 figuri, de del i deie, ce formez un cerc solemn pe marginea interior a vasului, aducnd omagiele lor supremei diviniti pelasge Gaea, ce tronez n mijlocul paterei. r de asupra acestei frumdse serie de figuri se ntind pe marginea vasului, ca un decor, patru vie de via, ncrcate cu fol i cu struguri, n cea mal frumds desvoltare a lor. O parte din aceste diviniti archaice se mal pot uor recundsce, dup tipul, dup atitudinea, dup locul i simblele lor, i noi putem chiar se precism nsemntatea lor religids la Dunrea de jos. Cea de nti figur, ce dominez n acesta decoraiune sacramental e Apollo. Locul seu de onre este n faa divinitii Gaea. El este nfiat edend, mbrcat n form antic cu un vestmnt larg, ce- acopere numai partea din jos a corpului, n mna stng acest deu naional al Hyperboreilor ine lira Getic 2) redimat pe genuche, r n mna drept o mic vergea, plectrum, destinat a face se vibreze cordele instrumentului. La piciorele marelui deu al luminii se vede figurat un grifon culcat, ns vigilnd. El simbolisez munii de aur al Arimaspilor i Hyperboreilor, i caracterisez n particular pe Apollo Hyperboreul. Religiunea lui Apollo, ca deu al luminii fsice i intelectuale, este original a gin ii pelasge. Primul centru al cultului seu a fost la Hyperborei de la Carpa t Dunre 3). Aici lng marea negr se afla templul eii cel mal ilustru. De aici, dup cum ne spun tradifiunile vecin religiose, plecase L a ton a persecutat de Junona, i dup ce ret ci mal mult timp prin lume neprimit de nime, n

') Ast-fel ntr'un descntec publicat de Teodorescu (Poesi pop. p. 386): este un scaun de aur dar pe scaun cine ede? ede Maica Domnului .
Ibid. p. 334;

I rodi a cea ma mare C'un pahar de-argint n ple . .

C u p a h a r n m n a s t n g . ') Sta ii Silv. IU. i. 17. 3) Diortori Siculi lib. II. c. 47. Despre adorarea lui Phoebus lng Pontul eiixin "nmtcscc ?' Pctu' Mn i li u (Astronomicon. lib. IV. v. 753).

urm fecidra hyperbore afl un asii n insula cea pustia Delos, unde nscu pe Apollo i pe Diana, n fie-care an, seu dup alte legende, la fie-care nouspre-dece an, Apollo vena la Hyperbore, la adoratori s favorii. r dup alt legend, Apollo suprndu-se pe Joe a prsit Olympul i a venit la gintea cea sfnt a Hyperboreilor J). De la Carpa si de la Istru religiunea lu Apollo, dus de triburile pastorale pelasge se propag i estinse peste Elada, Asia micit i Egipet. Apollo este un dcu tutelar al regiunii de la Carpa i Dun rea de jos. Pe o mulime de monete btute n Dacia nainte de cucerirea Romanilor, Apollo este figurat ca deul luminii nclecat pe calul Srelu2), seu, dup cum -1 numesc colindele nstrc, este Sre tnr clare5). Pe una din aceste monete el port numele de AIIAYS (Aplus) n limba naional a Pelasgilor hyperborel 4). In epoca roman, Apollo are n Dacia epitetul de D e u s Bonus 6), dup cum sub numele de Bunul Dumnedeu mai este cntat si ast -d n colindele, ce ne reamintesc vechiul cult apollinic al poporului romn. A ddua divinitate, ce se pote bine recunsce n acesta seria de figuri (nr. 6), este Ops s Opis, ori Apia, dup cum o numiau Pelasgi din Scythia 6 ). Ea este representat ca o matron venerabil edend pe un tron cu spate i nvelit pe cap. Simbolul putere! sale este un sceptru scurt 7) cu o flore n verf. Opis, n religiunea cea vechia a Pelasgilor din Italia, era o divinitate forte apropiat de Flora 8). Ea reprsenta cons i v i a Terra, pamntul, care primesce semin e si le restitue eu fructe. A opta divinitate figurat pe marginile vasului de la Petrdsa, este deul Marte, un tip robust, incnd n mn o diadem regal . Lng densul ne apare Venus, cea mal toner i cea mal frumos dintre tdte deiele representate pe acesta pater. Este un tip cu o espresiune att de via si atr g tore, n ct ne face se contempl m lung acesta figura si
') Apollouii Bhodii Argon lib. IV. v. 612. ') Archiv d-Vcreines f. sicbe nb. Landcskunde, N. F. XIII Bnd, Taf. XIV.Trompetta Carpa ilor, nr. 939 (din 1871J pag. 4. 3 ) Gestionari u l nostru istoric.' Rcspunsur din corn Citira-Radu-Vod, j. Brila. 4 ) A se vede ma sus pag. 127, nota 1. s ) C. I. L. voi, IU, nr. 1133: Dco bono puero Posphoro Apollini Pythio. Ibid. voi. VIU, nr. 2665: Deus bonus puer. ) Herotlotl lib. IV. c. 59. ') Macrobii Sat. I. 12: Sunt qui dicant -hanc deam (Opem) potcntiam haberc Junonis, ideoque sceptrum regale in sinistra mnu ei additum. e ) Ovldii Fast. lib. V. v. 263 seqq. - Cf, Varro. L. L. lib. V. 74.

Hmir m, ct de m iestru a fost artistul, care a esecutat dccora iunea acestei patere sacre. A ll- a figur este Hercule. El ede pe capul verulul erymantic i ine n mna drept busduganul. Urmez apoi Castor i Pollux (nr. 13. 14) avnd fie-care n mn cte un sbiciu, simbol al domesticim cailor slbatici1). F r ndoiel c i cele-lalte 9 figur intermediare representa re-car diviniti vechi pelasge. Dup ideile severe religiose ale poporului pelasg nic nu se putea se aib loc pe o pater de sacrificiu alte figuri de ct ale deilor. ns noi afl m aic un alt sistem de divinit i, de cum -1 formase mitolo^ia gtecesc. Formele lor iconografice si atributele lor difer. De aceea caracterisarea acestor diviniti din urm presint ma multe dificulti. Dup cum seim, o mare parte din vechile divinit i ale rasei pelasge erau ex ordine avorum, str mo i vechi, c rora pentru binefacerile i gloria lor neperitre li se acordase un cult religios. ntre aceste figur de de! si dei e, ce decorez patera cea sfnt de la Petrosa, se distinge prin tipul seu eroic, prin costumul seu resboinic i prin atitudinea sa maiestos un rege hyperboreu. Locul s de onre este imediat dup Apollo. Ne apare a a dar, ntr'un rang mal nalt i cu o putere mal mare de ct tdte cele-lalte divinit i representate pe patera de la Petrosa, cum sunt Opis, Marte, Venus, Hercule, Dioscurii etc., cu cscepiune ns de Gaea i de Apollo. n ce privesce imaginea sa, acest rege venerat al Hyperboreilor, e figurat ca un om cu barb , mbr cat ntr'o tunic frumos de zale, de form Getic , si ncins peste mijloc; peste tunic, el port o chlamid flotant, ce- acopere numai spatele; are pantaloni strim i, seu i ar, i un fel de c lun de form Dac , ce- acopere numai partea din jos a picirelor. r jos lng piciorele sale se vede figurat un delfin. Ca simbol principal, regele hyperboreu are n mna stng un arc puternic, a c rui cord e nf urat pe lng lemn, er m mna drept ine diadema, sa regal , de sigur n semn de venera mne c tre Gaea i Apollo. La stnga lng regele hyperboreu se vede figurat un mic b iat (puer), neavnd alte haine pe densul de ct un mic suman pe spate, r pe cap el port un co cu un spic mare de gru, i n mna stng o palm .
T^ V V A

ara ndoiel , c acest glorios rege, figurat pe patera cea sacr de la


e monetele ora ului Istros se vd adese ori representate doue capete tinere, ce e 'oscurii. Ei au avut un cult particular n ora ele Pontului (Eckhel, *- . P. I. voi. II, pa 14 ,
a fi D

Petrdsa, represint pe un strmo al ginfil hyperboree, cruia pentru meritele sale i se acordase onorile une apoteose i o ntietate fa de cele ma multe divinit i na ionale ale Hyperboreilor. Tradiiunile istorice, ce ne au rernas despre ce ma distini regi a naiunii pelasge, r de alt parte, reminiscenele religiuni archaice, ce mai resun t ast -d n colindele romne, ne u urez sarcina, ca sO putem recunsce si acesta figur enigmatic . Unul dintre ce ilu trii str mo i a ginte pelasge, contemporan cu Saturn, a fost Ianu.s, primul rege al ItalieT. Dup originea sa, acest lanus era din era Hyperboreilor. Urmnd curentul cel vechiu de migra iune al semin iilor pelasge, lanus trecuse cu o parte din Hyperbore n Italia nc nainte de Saturn. Despre densul scrie Plutarch: Dup cum ne spun istoricii, lanus venise din Perrhaebia si trecnd n Italia el se a ed ntre barbari de acolo, le schimb limba i modul de vie , i nva i aduse, ca so tr iesc mpreun n mod onest i se lucreze pmentub i). Pcrrhaebia, despre care vorbiau n anticitate fntnele istorice, la cari se provoc Plutarch, nu este alta de ct regiunea Hyperboreilor de la Carpa i Dun re. A a numi i Perrhaeb, ce locuiau n partea de nord a Thessalie erau numai tribur emigrate, juiavaciat 2 ), din mun ii i cmpiele Hyperboreilor. In acesta privin ma avem i alte date importante istorice. Unul din vechii Pontifici romani, Praetextatus, care luase parte cu Constantin cel Mare la ntemeierea Constantinopolulu, spunea, dup cum scrie Lydus, c imperiul divin al lui lanus se aflase n regiunea celor d u e Ur s e s). Dup ideile vech geografice, sub constela iunea celor doue Urse se aflau locuin ele Ge ilor i ale Dacilor. Tot n regiunea nordic a ceriului era localist lanus si la Marcianus Capella. lanus, dup Fastele lui Ovidiu, nvrtesce polul nordic al ceriului '), numit de al i autor Ge i eus polus, Geticum plaustrum 6 ). r Roscher, unul din cel mal distins! mitologi moderni, constat cu mult dreptate, c este o mprejurare forte remarcabil , c sanctuariul lu lanus din Roma se afla situat n partea de nord-ost a forului.
') Plutai-clil Quaest. Rom. c. 22. ') Strabonis Geogr. lib. IX. 5. 12.
') Lydi De mensibus lib. IV. 2: civajiiv aitiv s!vi ii va jJouXsta: t-f 1 ixaisf-a; S'iaYixevTjV.

') A se vede pag. 618, nota 6. s ) Martialis Epigr. IX. 46. 1-2. - Claudiaul Bell. Get. v. 268.

n ce privesce genealogia sa, lanus era dup vechile tradi iun un f i u al l u i Apollo *), al dcului prin escelen hyperbore, de lng Istru. Venim acum la istoria religios a lu lanus. Dup cum scrie Macrobiu, n timpul domniei lu lanus t6te casele erau cuprinse de religiune i vertuT, o epoc cu moravuri fericite, pentru cart i se decretase onor! divine. lanus a fost cel de ntiu, care a ntemeiat temple n Italia si a introdus rituri pentru serviciele divine 2). Din acesta causa, la ceremoniile religiose, lanus era invocat tot-de-una cel de nti n rugciuni, ca prin densul se se pot apropia de divinitatea, creia i se aducea sacrificiu. Sunt unii, continu Macrobiu, car spun, c lanus este unul i acelai cu Apollo si Diana, si c sub numele lu se esprim amndue aceste diviniti. In cntecele cele mal vech ale Slilor, el era celebrat ca deorum deus i era invocat In ceremoniale sacre romane ca lanus pater, adec printele deilor si al menilor. Peste tot lanus era considerat si adorat ca cel mal vechiu dintre del, a n t i quissimus divum3), vetustissimus deorum4). lanus era pditoriul porilor ceriului, el nchidea i deschidea mrile, el era printele isvorclor si al rurilor 5). Poetul Oviiliu, n Fastele sale, ne nf i ez pe lanus rostind urmatorele cuvinte: Tot ce vcd, ceriul, marea, norii si pmentul stau sub manile ndstre, se le nchidem si deschidem. Eu unul singur am dreptul se nvrtesc polul ceriului. Eu veghiez la porile ceriului . . . nsu i Joe nu pote se intre si se es f r voia mea 6 ).
') Duruy, Histoire des Romains, I (1870) p. 83: Au commencement rgnait, sur les Aborignes du Latium, un roi tranger, un f i l s d'Apollon, Janus, dont la demeure s'levait sur le J an i cule. 3 ) Mncrobii Sat. I. 9: Janum in Italia primum diis templa fecisse, et r i t u s instituisse sacrorum . . . . sunt, qui Janum cundem esse, atque Apollinem et Dianara, dicant.
3 4

) J u v e n a l is S a t. V I. 3 9 3 .

) Angustlui De ci v. Dei (Ed. 1569, p. 242): v e t u s t i s s i m u s hic (Janus) esset omnium d c o r u m, ideo i n i t i j s p r a e e s s e creditus est.
s

) O viJii Fast. L v. 269. C . I. L. I. p. 399: J a n u s pat er fuit Tibcrini. D up Arno biu (III. 9) tat l lui F on t u s. ') O vidii Fast. I, p. 116 117: Quidquid ubique vides, coelum, mare. n u b i l a , t e r r a s , Omnia sunt nostra clausa patentque mnu. Mc penes est unum vasti custodia mundi: Et j u s v e r t e n di c a r d i n i s omne meum est . . . Praesidio f o r i b u s c o e l i cum mitibus Horis; It, reddit ofTicio Jupiter ipso ineo.

Simbolul principal al regelui pelasg lanus era arcul, dup cum tot arcul este i atributul regelui figurat pe patera de la Petrdsa. Pe un medalion al mpratulu Commod, lanus este figurat inend n mna drept un arc, pe sub care trec patru Hore, personificaiunile celor patru anutimpur1). Pe acelai medalion n partea stng a deulu lanus este nfiat un biat (puer), fr haine pe el, purtnd pe cap un co plin cu fructe. Avem aic o simbolisare a anului nou, pe care o afl m representat n acela i mod i pe patera de la Petrdsa. Un alt simbol al regelui lanus era delfinul 2). lanus era o divinitate primordial a mrilor. Delfinul este un atribut principal si al regelui hyperboreii reprsentt pe patera de la Petrdsa, o alegoria, a crei semnificaiune este, c imperiul acestuT rege divinist se estindea si asupra mrilor. lanus era tot-o-dat si deul resbdielor fericite. Templul seu din Roma, dup tradiiunile vech religiose ale Latinilor, era deschis n timp de resboie i nchis n timp de pace. Despre acest templu scrie Suetoniti, c de la funda iunea Romei i pn n timpul lui August a fost numa de doue or nchis 3), o-dat sub Numa, i a ddua dr dup primul resboiu cu Cartaginenil, Romanii n curs de 700 de an aflndu-se aprdpe continuu n resbdie. In ondrea lui lanus, Romanii consecrar luna lui lanuari. Srbatdrea sa principal era stabilit pe diua de 7 Ianuarie *). r dup introducerea religiunil cretine, prinii bisericel substituir n locul festivitii celei poporale a lui lanus adora iunea Sfntului Ion Bo tez toriul. Rsulta aa dar din vechile tradiiun i din legendele religiose ale Romanilor, c lanus, primul rege al Italiei, avea o origine pelasg oriental; el era un fiu al lui Apollo, al deulul luminii, pe care-1 adora cu deosebit pietate i cu un cult magnific, gintea cea sfnt a Hyperboreilor; c acest lanus emigrase n Italia din regiunea situat sub cele ddue Urse, unde dup ideile vechi geografice si astronomice se nvcrtia polul ceriului, adec din {era Hyperboreilor seu a Geilor; c lanus era considerat de triburile latine ca printe al cleilor i strmo al ntregel rase umane (pelasge), el era invocat
') lloschcr, Lexicon d. griech. u. rom. Mythologie, v. Janus. p. 51. Ucecke, Etr. Forschungen, II: Er (Janus) ei dcr Gott d e s B o gen s (Freller-Jordan, Rom. Myth. I. 1885, p. 169.)Janus n limba clasic latin are i sensul de arc, arcad , ^ o 11 i t u r .
2 3

) Eckhel, Doctr. num. vet.. Pars I. Vol. I, p. 94. ) Snetonii Oct. Augustus, c. 22. patri

) In Fastele lu P h i l o c a l cliua de 7 Ianuarie apare consccrat lu l a n o ( - I. L. I. p. 334),


c

n rugciuni cel de ntiu ntre divinitile romane, chiar i naintea lui Joe; c lanus era o personificaiune a sdrelu, a anutimpurilor i tot-o-dat un deu resboinic; atributele sale principale erau arcul i delfinul; c n vechile sale imagini era figurat lng densul un copil purtnd un co cu fructe pe cap, simbol al anulu! nou cu tote darurile sale, pe cari le aducea lanus. Tot ast-fel ne apare reprsentt regele Hyperboreilor si pe patera de la Petrosa. Am vorbit pn aici de legendele i cultul religios al lu lanus la semintiele pelasge, ce imigrase n Italia. ns lanus era nu numa o divinitate italic, el este tot o-dat i un rege divinist al Pelasgilor orientali. Aici el ne apare ca un str mo venerat al unor triburi de Hyperbore, ce emigrase de la Carpa! spre Elada. Stabilii.mai ntiu n Thessalia, el trecur din Thessalia n Attica, din Attica n Pelopones, r din Pelopones n Delos, Naxos si n insulele vecine. Numele lui lanus la aceste seminii pelasge emigrate de la Carpa! i Istru era "Icov seu :lwv. Dup genealogia sa, acest v lcov era un fiu al lui Apollo i al aceleiai mame Creusa, ntocma ca si lanus. El nvease pe Athnien! riturile religiose, ntocma dup cum se spunea despre lanus n Italia, c el introdusese acolo cele de ntiu ceremonii pentru serviciele divine. Aceti Pelasg hyperbore stabilii n insulele meridionale ale Mrii egee, cari considerau pe vlcov l), seu 'lwv 2), ca un strmo si patron divin al lor, port la autorii grecesc! numele naional-religios de "Iove?, 'lovec 3) i 'lave? *). Serbtdrea cea mare naional a acestor Ion! seu I a on! maritim! se celebra n timpurile vech n insula Delos. Despre acesta festivitate n onorea inarelu! deu Apollo, se esprim ast-fel Homer ntr'un imn al seu: Tu (Apollo) a! multe temple i gradin! mfrumseate cu arbor! . . . . ns tu te desftez ma! mult n Delos, unde se adun Ia o ni! mbrcat! n talare (haine lung!) aducnd cu dnsi pe copi! i nevestele lor cele caste, i unde acetia te srbtoresc cu lupte, chore si cntece. Cnd se adun acolo laoni ar pute dice cinc-va, c ntlnesce numai figuri divine, dmen, ce nu mbetrnesr. nic-o-dat, c-c i vede pe tot! plin! de
') Herodoti lib. VII. 94; VIII. 44. a ) n comentariele lu Eus t at h iu asupra lui Dionysiu Pcricgctul (v. 92) lanus apare sub numele de 'l tuv, om din Italia, carele ar fi avut un fiu cu numele Adrias. Seim, c sub numele Adria n geografia timpurilor preistorice figurcz cu deosebire Ardeiul (Transilvania). ') Homeii llias, XIII. v. 685. Acscliyli Pers. v. 178. 563. ) Aeschyli Pers. v. 949. n Italia J anus mal era numit i J a n e s (Tertullianus, Adv. gent, c. 30).
4

graia, n ct sufletul i inima omulu se desftez privind pe brba i nevestele lor cele frumos ncinse '). Dup Virgil la aceste serb tor loniene din Delos luau parte i Agathyrsi del Carpa T, mbr ca n haine cusute cu flor 2 ). Sub numele de Ion si Iu o n se vede, c a fost adorat lanus i n Italia. Macrobiu ne spune, c n crile cele sacre lanus era invocat i cu epitetul de Iu no n iu s 3), unde noi avem de sigur numai o form latinisat eii corupt a numelui de luon. Venim acum la reminiscenele istorice despre lanus seu "Iwv n patria sa natal de la Carpa I i Istrul de jos. La poporul romn cultul lu lanus se reduce la timpuri forte dep rtate. n colindele poporale romne, ce aparin ciclului apollinic, vechiul lanus ne ma apare si ast-d ca una din cele mai sacre, si mat populare figuri, investit cu tote caracterele sale cele vechi, n aceste cntece religidse el este celebrat sub numele de Ion Snt-Ion. Locul seu de ondre n unele din aceste cntece este nainte de Bunul Dumnede 4), si de deul luminii (Apollo), 6r n altele lng Bunul Dumnedeu B). Atributul si este a r cu], dup cum e figurat lanus i pe patera de la Petrdsa. El ma are si epitetul de arca mare 6 ).
') Homer! Hymn, in Apoll. v. 134 seqq. ) Virgilii Aen. lib. IV. v. 152 seqq.: Cjualis, ubi ....................................... ................ Delum mater n am in visit Apollo Instauratquc choros, mixtiquc altaria circum Grotesque, Dryopesque fremunt pictiquc Agathyrsi . . . s) Macrobll Saturn, lib. I. c. 9. 4) Ast-fel ntr'o colind la 13 ib icescu, Poesi populare din Transilvania, p. 234: edc Ion Sf. Ion Supt plele ceriului . . . frumos masa e i cu bunul Dumnede ntins. s i judec pe Adam. Dar /a mas cine edc ? ) ed toarea (F lticeni) An. IV. 1896, p. 7: Lng bunul Dumnede (Apollo) Sade S f i n t e l e I o n ([anus). Lng Sfintele Ion Dup traditiunile romne Ion Snt-Ion a fost frate vitreg ori frate de cruce cu M o -Cr ciun. a ) Din mai multe variante vom cita aic urmtorele: O Ioane arca mare Trage arcu cam napo, C nu-s eu ce ie- pare . . .
R'teganul, Dalinele Cr.lciumilut, p. 201 (Nfs. Acad r.)

Sade bStrnul Cr ciun (Saturn). Lng btrnu! Crciun Sade Maica Preccsta (Ops) . .

Cu D'Iuon, cu Snt-Iuon Lu - d'arcul ncordat Pe cel del ndelungat . . .


H ul, Colini)!, p. 35.-Cf. ibid. 24.

Despre Ion Snt-Ion, la poporul romn, tradiiunile religiose sunt identice acelea, ce le aveau vechil Latini despre Janus pater i Janus Junonius. Anume se spune i se cnt despre Ion Snt-Ion: c pn a tr it pe p ment a nvtat pc men numai la bine, r dup ce s'a urcat n ceriu, eii dup apoteos, el pune cuvinte pe lng Dumnedeu se ierte pcatele dmenilor J); c el este de un mare ajutoriu lui Dumnedeu pentru buna sporire a rodurilor p mntului 8), c el a zidit jos la cr o mnstire cu 9 altare spre resrit de sere c el ine n mn cheile mnstirilor 3), el nchide i deschide ceriul, el este acela, care vcghiez pe ape, aed vnturile i alin mrile *). n fine el este patronul pruncilor 6 j. Cu privire la lanus, figura cea mre a naiunii pelasge s'a pstrat la poporul romn de la Dun rea de jos importante tradi iun istorice i religiose. Dup cum vechile tribun pelasge, stabilite n insulele m ri egee i pe trmuri Asiei mici, considerau pe "Iwv, ca pe un str mo ilustru al lor si purtau cu pietate numele de Ion i en, tt ast-fel s'a p strat cu religiositate numele de "Iwv pn n dilele nostre n titlele oficiale ale Domnilor Treromnesc si Moldovei, drept simbol al unei succesiuni ereditare, legitime, din dinastia cea vechia, glorios i sfnt a lui "Iwv.
') Cestionariul nostru istoric. Respunsur din com. Such reu, j. Dorohoiu. ") Cestionariul istoric. Respunsur din com. Rslci-Vieroiu. ) Marian, Serbtorilc la Romni, I. p. 223. 224:
Jos Ia er -a coborit
i-o mnstirc-a zidit Ctre resrit de scirc Cu nou us, cu nou altare . . . . Avem aici aceeai icdn despre Ion Snt-Ion, pe care o aflm i Ia A l b e r i c u s, De deorum imaginibus, De Jano: Hic autem taliter figurabatur . . . luxta illum quoque erat t c m p l u m. ct i ti mnu ei dextra habebat c l a v e m, qua tcmplum ipsum a p e r i r c se monstrabat. 4 ) Maica Domnului c tre Ion Snt-Ion. dup o I u a n e, I u a n e, colind din Zarancl: De ce n'a venit, Et mine-or rugat Cnd i-am poruncit. Von tul sc-1 a cd. De ce n'am putut, Marca s'o alin, C eu mi-am vcjut V n t ' a m ase dat, Trei abrud re (luntra i) Ma re-am, a l i n a t , Pe mare p e r i n d . . . La margini i-am ipat (aruncat) . .
Retegan ui, Datinile Criciunulul (Ms. Acad. rom.)

Jos la er ducc-m'oiu Chc n mn prinde-voiu M n stiri deschide-voiu . . Slujbe snte face-v oi u . . .

*) Marian, Serbtorile, I. p. 221. Ma notm aici, n epoca roman se aduceau ca daruri, seu sacrificii, lui lanus i bani vechi de aram (aera vetusta. Ovid. Fast. 216), tot ast-fel arunc Romnii i ast-d ci-va bani'de aram n cldrua cu apS sfinit, cnd preotul umbl cu crucea n ajunul B o b o t e z e i .

nsemntatea politic t religioi a acestui nume devenise in tradiiunile romne att de mare, n ct predicatul de I o n , ca un titlu sacramental i nume genealogic, se punea tot-de-una naintea numelor proprii ale marilor voivod!. Ast-fel n era-romnesc: Ion Dan Voevod (1385), Ion Mircea mare Voevod (1399), Ion Michail Voevod (1599) etc., n Moldova: Ion Roman Voevod (1392), Ion Alexandru Voevod (1428), Ion tefan Voevod (1485) etc. Principele Cantemir scrie n acesta privin: Esist o tradiiune constant la noT, ca Drago -s tr gea originea sa din dinastia regal a Moldovei, de la Bogdan, fiul lu Ion, de la care toi principii se ndatinez a se numi totde-una I o n n titlcle lor J). Cantemir ns comite aic o erore, de altmintrelea scusabil pentru timpurile sale. Densul, era de credin , c tradi ionalul Ion, capul cel venerat al dinastiei regale din Moldova ar fi fost Ion, tatl lui Bogdan. Cantemir ns uitase, ori creduse c nu mal e de lips se amintesc, ca afar de Domni Moldovei mal purtau i Domni Tre-romnesc numele de Ion n titlele lor oficiale 2). O tradiiune analog se pare a fi esistat i la triburile pelasge din Italia. mprati romani, dup cum seim, se au numit cu to ii Cesar, dup numele lui luliu Caesar, care puse nouele fundamente ale monarchie! romane. De alt parte Suetoniu ne spune, c atunc, cnd senatul roman conferi mpratulu Octavian titlul sacramental de Augustus, au fost unii, cari susineau, c Octavian trebue se se numesc Romulus, de 6rc-ce si densul pote fi considerat ca un ntemeitoriu al Romei *). Dup cum numele lui lanus seu Ion, al acestui rege divinist de la Dunrea de jos, a fost ternist n titlele oficiale ale Domnilor Tre-romnesc i Moldovei, tot ast-fel s'au pstrat n erile aceste usur particulare tradiionale din cultul religios, cu care o-dat vechile triburi pelasge de la Dunre adorau pe lanus, seu vlwv. Cea mal solemn erb tore na ional a Terci-romnesc! si a Moldove! a fost pn pe la anii 1830 diua de 6 Ianuarie, numit n crile b'i) Cnntemlrii Descr. Mold. Ed. 1872, p. 40: Dragoss, licet cjus genealogJam notri annales non deducant, c r e g i a tamen veterum Moldaviae stirpe, ptre Bogdan o. loannis filio, a quo principes omncs semper loanncs suis in titulis scribi soient, ortum fuisse, constans apud nos est traditio. *) Seyvert, Von dem walachischen Wappen (Ungrischcs Magazin, I. Band, 1781, p. 370). Den Na men Johann fhren all Walachische und Moldavische Fur sten, die Ursache aber ist mir unbekannt. *) Suctoiili Oct. Augustus, c. 7: quibusdam censentibus. (Octavianum) Romulum a Ppe!lari oportere. quasi et ipsum conditorem Urbis praevaluisset.
l

= icesc Botezul Domnului prin Ion, o festivitate, care dup ideile vechi =lii?iose ale poporului romn era numa o serbtore ntru amintirea i lauda i Ion ') Ap~hidiaconul Paul din Aleppo, care pe la mijlocul secuiului al XVII-lea sotise pe patriarchul Macarie din Antiochia n cletoria sa prin Moldova Tcra-romnesc, ne descrie cu un fel de admiraiune magnificena cerenielor religiose, oficiale, militare i poporale, ce se obicnuia la acesta *rbt6re jn Trgovisce, n vechia capital a Munteniei. La Bobotez scrie densulse adun aci, din tdte prile Treninescl si din erile limitrofe m i de egumeni, preo i, c lug ri, 3 iacon, cu mitropolitul din Trnova, carele servesce in acesta casiune si cu ali mitropolit!. . . Ceremonia se face aa: Sera dup ruciunea asupra apei, clericii - umplu urciorele si cldruele dintr'nsa i mbrcundu-se n sXtivia iau crucile n mni si merg mal nti la paatul principelui, pe care-1 stropesc fie-care la rndul seu i separat . . . pol merg la mitropolitul local si de acolo pe la casele tuturor minitrilor i ale cetenilor mal avui pentru a-I stropi . . . Tot n acest mod banda lusicanilor cu tobe, cu fluere, cu tore aprinse, cutrier oraul n cursul op i si n ndptea urm tdre, f cnd serenade boierilor . . . Mul imea i bucuria gltftelor n era-rom nesc la Bobotez ntrece ot, ce se petrece la curile celor mal mari principi al cretintil . . . In diminca serbtoril . . . plecarm (la liturghia) cu mare omp , trupele fiind n irate la drpta i la stnga de la m n stire pn i palat . . . flfind stgurilc lor cele cu cruci. De cte ori desc rcau luschetele lor, fumul se ridica de asupra capetelor. Numrul total al truelor, dup cum ne-am informat mal n urm , fu cam la 100.000 . . . . Lpol intrarm n biseric . . . . Cnd principele srut crucea, se dede emn trupelor i ele aii desc rcat tete muschetele lor de bubuia prin aer, i noi ne temeam se nu cad pe noi biserica i urechile nstre asurdir e tot etc. 2). lot m acelai timp, un alt superior bisericesc, Marcus Bandinus, arhiepiscopul Marcianopole, ntreprinse i densul o cletoria prin Moldova n iei de visitaiune canonic pe la bisericile catolice din acest principat
') Ast-fel rsulta din o seria de colinde romne, ce se cnt la Bobotez: ' Pe loan s-1 l ud m, Lng ap cnd vom sta:
*} lfneil/i.. A

Oh! cerescule 'mprate -Spal i-a nstre pccate . . .


M a r i a n , Srhstorile, I. p. 198.

> insileu, Arch. ist. IL 92 scqq.

PoI toi se ne-adunm

To se ne rugm aa:

i t cum ne descrie densul solemnitatea s rb torii de 6 Ianuarie, ce se celebra n capitala Moldovei. Dup un us si obtceiu tradiional se adun n ajunul Bobotezei la Iai, n capitala i reedina Voivodului, to vldicii seu episcopii schismatici din era acesta, patru la numr dimpreun cu Mitropolitul, fcnd voivodului serviciu divin, cu tmia, cu ap sfinit, cu scrutarea crucii i cu alte ceremonii i urndu- prin cntri: domnia fericit, ani fericii, prosperitate si succese fericite n tete lucrurile J). Caracterul adnc religios, al acestei festiviti solemne, care prin strlucirea ceremonielor sale, bisericesc!, oficiale i militare, ntrecea tte usurile religiose de la Nascerea i nvierea Domnului, fr ndoiel, c nu aparinea riturilor i tradiiunilor cretine. Miile de egumeni, de preoi, clugri i diaconi cu mitropolitul de la Trnova i cu ali mitropolit!, precum i mulimea glotelor din tot era-romnesc, ce se adunau la Trgovisce n diua de 6 Ianuarie, n fine acela i caracter imposant al aceste! serb tor la la!, n ceea lalt capital romnesc, ne revoc n memoria ntrunirile i solemnitile mar! anuale ale lonienilor, si ale Hyperboreilor la templele Iu! Apollo. Dup splendrea estra-ordinar, cu care se celebra acesta di n amndue Principatele romne, dup felicitrile oficiale, ce se adresau cu acesta ocasiune Domnilor numii Ion pentru un an bun favorabil, fericit i norocos, diua de 6 Ianuarie ne apare la poporul romn ca o solemnitate religies i politic pentru nceputul anului nou, ca o serb tore mare tradi ional n ondrea Iu! lanus seu "Iwv, care deschide anul nou, care aduce prosperitate si abunden n t6te, si fericirea la toi 2 j. Vechimea acestei sCrbtor naionale n Dacia o putem urmri pn n epoca roman. Martirologiul roman consacr diua de 7 Ianuarie pentru Dacia, episcopului Niceta al Daciei (a. 398. 402 d. Chr.), care dup cum se esprim
') M rci Laudiui Visitatio generalis a. 1647: Ex usu et recepta consvetudine in Vigilja Epiphaniae omnes Vladicae, sive Episcop! Schismatici hujus Provinciae (qui sunt quatuor cum Metropolita) lassium ad Sedem Metropolitanara Vajvodae conveniunt, thure, aqu benedict, osculo cruci et aliis ceremoniis eidem solemnizantes, et felix regimen, felices annos, fortunatos rerum progressus, dcantantes (Codex Bandinus. Ed. Acad. rom., Bucuresc, 1895 p. 141). *) Diua de 7 Ianuarie (septimo Idus lanuarii) avuse si la Romani o nsemntate tradiional. Era o di de bun auguriu, adevratul nceput al anului nou p o l i t i c . n aceea di, consacrat lui lanus, luase Cesar fascele puterii, i tot n diua de 7 Ianuarie luase nepotul seu Octavian crma imperiului roman. (C. I. L. I. p. 383).
NIC. DENSUIANU. 40

acestui martirologi a mblndit i adus la ascultare ginilc slbatice predicndu-le cuvintele evangelic! >). Se atribuia aa dar Sfntului Niceta n Dacia acelai rol civilisatoriu, care -1 avuse ntr'o vechime deprtat lanus seu "Iwv, veneratul strmo l naiunii pelasge 2). Serbtorile cretine au nlocuit, dup cum seim, pe altele ma vech. ns aracterul poporal al festivitilor au rmas peste tot locul aceleai, numai urnirile s'au schimbat. Diua de 7 Ianuarie, avuse aa dar Ia Carpa i la Dunrea de jos o nsemntate particular religids nc n epoca roman. Dup clindariul oficial al imperiului roman, diua de 7 Ianuarie, era diua "estiv a lui lanus, r n menologicle biscricc cretine orientale ea este :onsecrat memoriei lui Ion Boteztoriul. De numele lui lanus, dup cum vedem, sunt legate nceputurile politice ale ase pelasge nu numai n prile de apus, dar i n prile de resrit ale EuropeT. Revenim acum la patera de la Petrdsa. Acesta important reliqui deschide naintea ndstr un cmp vast de vederi, ie cercetri i meditaium. Vom csamina acum acest preios document si din punct de vedere al jarticularitilor sale etnografice. Costumele divinitilor, representate pe acesta frumes pater, nu sunt lic grecesc nic asiatice. Ele au din contr un caracter archaic pelasg, ns Delasg nordic. Acela caracter -1 au i atributele divinitilor: arcul, busluganul, sbicele, corbul, fcliele, paterele i courile cu fructe. Cu deosebire, ne atrage ateniunea, mprejurarea, c regele hyperboreu, lanus, recum i alte ese diviniti figurate pe acesta pater, port ornamente preidse n per, unele de asupra frunii, altele pe vrful capului. Tot ast-fel, cu o decoratune rotund de asupra frunii, e nfiat lanus pe un vechili as seu libra romn. Fr ndoiel , no avem aici ornamentele caracteristice ale Hyperbo' e i l o r si Arimaspilor. Hyperborei, dup cum i numiau Greci, constituiau un popor pelasg frte tins n prile de nord ale peninsulei Thracice ). O parte din aceti Hyperorci, aceia, cart escelau cu deosebire prin pietatea i viea lor pacnic, -
') Martyr, rom. Septimoldus Jruiuarii(7): In Dacia sancti Nice tae Episcopi, etc. )^Pe un relief descoperit la Turda (Potaissa) n Transilvania, i reprodus n Archaeoog'sch-cpigraphische Mittheilungen, XVII, p. 16, Esculap, fiul lui Apollo, ne 'gurat n acelai costum, i aprope n aceeai atitudine ca deul Marte pe patera le 'a Petrosa.
2

') Apolloidl Rhodii ArRon U. v. 675.

aveau locuinele sale lng gurile Dunri; r n partea de apus, lng aceti Hyperbore legendari se aflau stabilii Arimaspi cei belico. Locuinele acestor Arimasp, ne spun cele ma vechi fntni geografice, se aflau lng Oceanos potamos, fidc 'Qy.eavob, s Istru !), r de asupra lor se ntindea catena munilor Ripaei s Carpa 2). La Dionysiu Periegetul, acet Arimasp de lng Oceanos potamos sunt amintii cu epitetul caracteristic de apsqiavtot 3). n fond acest epitet, de Arimanii, este num un termin sinonim cu Arimasp, o form alterat de autorii grecesc n loc de Arimasci *) i care corespunde din punct de vedere geografic i etnografic la Ari m i din Iliada lui Homer 6) i din Theogonia lu Hesiod ). Din punct de vedere etnic. Arimaspi formau cu vecinii lor Hyperborei numa una i aceea i na ionalitate mare pelasg . Arimaspi, ne spune
') Dionysii Orb. Descr. v. 2733. n Argonauticclc lu Orpheu (v. 1063) Ar im a s pi i sunt amintii n apropiere de Gei i ei locuiau lng Maeotis (nelege aic Matoas, numele vechi al Istrulu. Stephanus By z., v. Avou^i ). 8 ) Damas t es dia Sigeion, un contemporan al lui Herodot, n cartea itepl e&vuv: S.VU1 5' 'Apt[j.aoitiuv ta 'Pitaia i>pvj, H if>v ti/v fiopav TCVEV. P e s c e r i l e l u Boreas din munii Ripaei se aflau, dup cum seim, n inutul G e i l o r . S i l i i I t a l i c i Pun. VIII. 501 seqq.: . . . . Calais, Boreae quem rapta per auras Orythia vago G e t i c i s nutrivit in a n t r i s. Cu privire la locuinele Arimaspilor n p rile de nord ale Istrulu mal afl m urmto'rele date in geografia lui Strabo: Cel de nti, cari au descris regiunile, spuneau, c de asupra Pontului euxin, a Istrulu iaAdrie (Ardeiului) locuiau Hyperborei, Sauromatil i Arimaspi (o! 5' ti irpotspov :S),OVTSJ TOU [lv rcjp too Ke'.voo xal "laTpou xai to "A?o!o'j xatoixouvtat 'Tnspgopouc eXsyov .al laupopTa; xal 'AptfiaGico. Strabonis lib. XI 6. 2). Mela (II. 1) nc amintesce pe Arimasp ntre cele de nti popre ale Scythie europene, r dup Arimasp urmau Essedoni pn la Meotida: Scythia Europaea. Hominum primi sunt Scythae, Scytharumque, quis singuli oculi esse dicuntur, Arimaspae. Abeis Essedones usque ad Moeotida. Tomaschek ns ncinend srna de vechile isv<5re geografice i voind a aduce o lumin n etnografia preistoric numa pe basa unor etimologie cu totul arbitrare retcesce c utnd pe Hyperbore i pe Arimasp pn prin regiunile cele mal dep rtate ale Asiei centrale (Sitzungsberichte, Akad. d. Wiss. hist.-phil. Classe, CXVI B. pag. 757 seqq.). ') Dionysii Orb. Descr. v. 31: itp j3opsf]v, v t:s &;/et[iav o> v (^pt'-C-av''uv) ?A p i - |j. a o it v. Cf. Eustathii Commcntarium v. 31. 4 ) Sufixul antic pelasg n a s c u s, a s c i, ce corespunde la romnescul eseu, esc I, ma esista i n epoca roman la Li guri din Italia superior , i el s'a ma p strat pn ast-d la o mulime de localiti din inuturile de acolo. D. e. Rimasco, Romagnasco etc. (Cf. J u b a i n v i l l c , Les premiers habitants. II. 46). 6 ) Homcri Ilias, II. v. 783. *) Hcsiodi Theog. v. 304.

Stephan Byzantinul, erau un popor din ginteaHyperborcilor 1 ). Ins domnia politic peste Hyperborei cel pacnicl de la Istrul de jos o aveau vecinii lor de apus Arimaspi ce rsboinic. Poetul epic Pherenicos din Heraclea, ne descrie ast-fel pe Hyperbore: Hyperborei locucsc n p rfile estreme (ta loy^-ta), sub templul lui Aoollo. El sunt cu totul nedeprin la rsboi, i se trag, dup cum spun traditiunilc, din nernul Titanilor celor vech 2 ); e sunt stabili i sub cursul cel rece al lut Boreas i adorez pe un rege din nmul Arimaspilor s ). Att Hyperborei de lng gurile Istrulu, ct i Arimaspi vecinii lor, devenise f imo naintea Grecilor pentru avu iele lor cele enorme, n turme, n cired de vite i n metale pre iose, dar cu deosebire n aur. Dup poetul Pindar, Hyperborei purtau pe cap corone aurite de laur 4), 6r Arimaspi - legau pletele lor cu ireturi de aur 6) i purtau de asupra frunii ornamente str lucitore n form de stele seu flori Acest lux naional, prin care se distingeau cu deosebire Arimaspi ce avut de aur, f cuse pe poe i grecesc se caracteriseze pe Arimasp ntr'un mod satiric seu mitologic, dicnd despre den i, c pdrt un o eh iu n frunte. Ast-fel poetul i istoricul Aristea, care tr ise nainte de Herodot, ne descrie pe Arimasp n modul urm toriu: rsboinic mult i puternici, avu de ergheli, de turme i cired de vite, b rba i cu plete stufdse, ce flfie n aer, ce ma robu t din to dmeni, avnd fie-care cte un ochiu n fruntea sa cea frumds 6 ).
') Stephaiius Bjz., v. 'Apipiaoitol, f(Koc 'Tns

*) In tradi iunile poporale romne vechi T i t a n ne apar sub numele de T tarii ce m a r , seu u r i e I. Despre el se vorbesce, c ar fi locuit odat i pe teritoriu! comunei P e t r s a. Btrni spun, c n acesta localitate (Petrosa) ar fi locuit alla dat T tari, i c - l aveau chiar i biserica lor in mijlocul satului, unde ast -d se afl construit un zid de petr , un han, unde, cnd s'a spat beciul s'a g sit o mul ime de oseminte, mal mari de ct mrimea natural a omului, i care se die, c sunt ose de Ttari (Rcspunsur la Ccstionariul istoric). De regul n tote locurile aceste, unde poporul ne spune, c au locuit o-dat Ttari, se gsesc resturi vechi de construciun, arme de bronz, fragmente de ceramic preistoric, i instrumente de petr. ') Phereuicos la Boeckhius Pindari opera, I. 1. 96. *) Pindari Pyth. X. 30. Vedii Eckhel despre lanus, in Doctr.num. vet.Vol. V. p. 215. *) Lucani Phars. lib. III. v. 295: auroque ligatas substringens Arimaspe, comas. 6 ) Tzetzes la Tomaschek in Kritik d. ltesten Nachrichten iiber den scythischen Norden (Sitzungsb. d. Acad. d. Wiss. Phil.-hist. CI. Wien, CXVI B. 758.) A t h e n i enil i cari se considerau ca o vechia colonia a lui vluw seu lanus (Plato, Euthydemus, Ed. Didot, voi. I. p. 227. 24. S t e p li a n u s B y z., v. Miuvto), nc purtau pe ul capului, seu pe frunte, ornamente de form circular, c y c l a d e ( I s i d o r i

Pe vechile monumente de art, Arimaspi erau nfiai ca un popor cu caracter eroic, ns violent. E port pe cap o cciul urcnesc cu vrful plecat nainte; au o cme lung, ce le trece pn peste genunch si un fel de ismene seu pantaloni mal strimi (anaxyrides, bracae *). Nici o-dat ns, pe aceste monumente vechi, Arimaspi nu sunt figurai cu un ochiu n frunte. In fine mal amintim aici, c n colindele apolinice romne s'au pstrat nc pn ast-di unele reminiscene, c o-dat n inuturile de la Carpa i de la Istrul de jos se purtau ornamente arimaspice pe cap, on de asupra frunii 2). Dup cum' am vdut mal sus, patera de la Petrsa ne nfiez prin decoraiunile sale hieratice serbtdrea cea mare a Hyperboreilor si a Arimaspilor n ondrea divinit ii Terra Mater, a p montulul productiv, mama cea fecund a tuturor fiinelor. Timpul acestei importante festiviti anuale se vede indicat pe pater n mod destul de espresiv. O vi frumo i de via cu struguri decorez tronul de aur al Mamei mari; alte patru vie de via, ncrcate cu struguri ajuni la maturitate, ncing jur mprejur patera cea sfnt; n fine lng regele lanus este nfiat un mic prunc, ce aduce ca dar un spic de gru de o mrime estraordinar. Avem a a dar aici o mare festivitate anual ntru lauda i preamrirea
Etymologiarum lib. XIX. 30. 3). D i o s c u r i i, fi lui T y n d a r e u s, pe car i vedem figurai i pe patera de la Pctrosa, port ornamente preiose, seu stele, pe vrful capului. La Valeriu Flacc ci sunt numi i Astrocomantes Tyndaridae (Argon. lib. V. v. 367368). Dioscurii, dup cum se spune, ntemeiase vechia capital a regelui Aiete, numit si Dioscurias, aceeai unde ast-di se afl ruinele Tirighine (Cf. Pliniu, V. 5). In cntecele eroice romne Tyndareus, printele Dioscurilor ne apare sub numele de Tudor Tudorel. Despre cyclul epic al Tyndaridilor Ia poporul romn vom vorbi mal trdi. ') Darciubcrg', Dictionnaire des antiquits, v. Arimaspi. ') ez toarea (F lticeni) An. I. p. 148: n cap are o scufie i este o petr despicat de se vede lumea tet scufia- de scumpie . . . si de dcsupt de scumpie In alt variant de la Teodorescu, Poesi pop., p. 21: . . . . o p 61 r nestimat de pe fruntea- coronat . Ornamente n form de stelue de asupra frunii se vd i la unele tipuri representate pe monetele vechi ale Daciei (Bolliac, Trompetta Carpitilor, nr 939, an. 1871, fig. 49. Vechii Domni a Tri-romncsc nc purtau pe cciul, do asupra frunii ori n partea drept, medaliene rotunde, ornate cu petre preiose.

divinitii Terra Mater, dup ce se termin seceriul cmpurilor i cnd ncepe culesul viilor. n Fastele lu Philocal (d. Ch. 354), ce ne nfiez clindariul oficial din timpurile din urm ale imperiului, diua de 5 Septembre (Nonis Septembris) ne apare consecrat prin cuvintele MAMMES VINDEMIA (serbt6rea Mamc. Culesul viilor1). Mammes'este aic un cuvent eminamente pelasg, ns n form grecisat. Dup Stephan Byzantinul, Rhea identificat cu Terra Mater era numit i M 2), de sigur un simplu vocativ (Mam'I), dup cum acelai cuvent M aflm i la Eschyl : M Ta. (Mater Terra ! a). mprejurarea, c serbtorea principal rcligios a Hyperboreilor, n onrea divinitii Terra Mater, se celebra n luna lui Septembre, dup strngerea recoltelor si c ntre divinitile, ce iau parte la acesta mare solemnitate vedem si personificarea anulu no, ne face a presupune, c Hyperborei si Arimaspi, ce adorau pe Terra Mater i pe Apollo, ca o divinitate a s<5rcluT, aveau un c lindariu agricol i pastoral; c la den i anul nou ncepea n luna lui Septembre, ntocma dup cum n Septembre ncepea anul nou la Hyperborei de la Delphi, la triburile pelasge din Creta, din Cypru, din Asia mic, i ntr'o epoc deprtat la Roman i Volsin 4). Terminnd aici acesta esaminare a paterei de la Petrosa, care prin figurile sale hieratice ne nfiez o vechia nerbtere pelasg numit n clindariul imperiului roman Mammes vindemia, ne ntrebm, dac acest vas de sacrificiu a putut ave, din punct de vedere al festivitilor agricole, vre un raport ere care cu regiunea de la Carpa i Istru. In prile de apus ale Mri negre, cultura viel de via se reduce la timpuri forte deprtate. Centrul cel puternic al cultului lui Liber Pater (Bacchus) era n inuturile locuite de Gei. O monet roman din timpul lu Traian reprsenta pe DACIA personificat edend pe o stnc, avnd pe cap o cciul naional Dac i innd n mna drepi spice de gru, r lng densa se vd uigura do copii, dintre cari unul i ofere un mnunchiu de spice, r cel alalt un strugure 5 ). Tot ast-fel i n timpurile istorice mai noue, erile romne de la Istru au fost tot de una renumite pentru calitatea cea escelent a cerealelor i a vinurilor sale. Vechiul jude numit Scuien, ast-d desfiinat, pe al cru teri') ') ') 4 )
5

C. I. L. voi. I. p. 401. n c lindariul cre tin: 8 Sept. Nascerca Maicii Domnului. Stephanus Byz. v. Miotaupa: 'Ey.*).sTo SE r.-j.\ ^ Tea M . Cf. Strabo, lib. XII 2. 3. A es ch y li S up p l. v . 89 0. I' iv i i R . R . l ib . V I I I. 3 .

) Eckhel, Doctr. ni'-, vet. Voi. VI, p. 428.

tori se afla comuna Petrdsa, a purtat ca emblem o ciorchin de struguri '). Putem ast-fel presupune, c acesta pater magnific, a fost de la nceput destinat cu un vas sacru, pentru un templu ore-care, din regiunea cea viticol si agricol a Ge ilor, seu a vechilor Hyperbore, de la Dun rea de jos.

4. Fibula n form , de phoenix din tesaurul de la Petrosa, (III. Fibula maior).

Vom vorbi aic despre un al treilea obiect din tesaurul de la Petrosa, despre o fibul, ce reprsenta figura unei paseri sacre de mrimea unui oim. ntreg suprafaa acestei paseri de aur se afla n momentul descoperirii tesaurulu decorat n mod strlucit cu diferite petre fine i cristale, de colore roia, verde, albastr si galben . De asupra, pe cap, acesta pasere avea ca mo un granat rou, ochii erau formai din petre roie, r de cod, se nflau suspendate cu lnuore fine de aur, patru globule de petre albe n form de ou ore. ntreg aspectul aceste paseri era de o frumse estra-ordinar. Ea reprsenta n tot ca ul o pasere miraculds a religiuni antice. Paserile au avut n credinele i superstiiunile poporului pelasg un rol forte important, cu deosebire la Etrusc! i Latini. Din aceste paseri unele erau considerate de bun auguriu r altele de reu auguriu s ominse. Apariiunea, cntecul i sborul lor n anumite timpuri i locuri erau semne, ce prevestiau inteniunea bun, ori rea, a divinitilor. n ritualele etrusce, se aflau depinse ma multe specii de paseri, pe cari, dup cum scrie Pliniu, nime nu le-a vdut, i cari e mirare dicea densul, c lipsesc, cnd vedem, c sunt n abunden chiar i acele, pe cari le distruge n continuu gura omenesc 2). Rernne ns afar de or-ce ndoiel, ca ornamentarea pasre celei mari de aur din tesaurul de la Petrosa nu se datoresce nic de cum spiritulu de imaginaiune al artistului. La poporul peasg, cu deosebire n cultul religios, tte -s aveau formele sale tipice, tradiionale, de la cari nu era permis nimnu a se abate. Putem
O Grecianu, Eraldica romn, p. 149. r I or gui eseu n Diet, geogr. Buz, p. 89, scrie: Viile n acest jude (al Buz ului) se cultiv din timpuri dep rtate i reputa iunea lor e stabilit din vechime, ceea ce a f cut pe Domnul ere, Constantin Brncoveanu se- aib via sa Domnesc n dclul Dumbr vii. a ) Plinii H. N lib. X. c. 17.

ast-fel presupune, c noi avem aic figura une paseri, creia artistul i-a dat fiin dup un model tradiional. O particularitate ns atrage cu deosebire ateniunea archeologulu i istoricului. Pe pieptul acestei pasr misterise se vede figurat un lectulum, un nat or legn, format clin lamine subiri de aur, r cavitile intermediare ale acestui legri se aflau mplute cu petre preiese, cnd tesaurul a fost scos la lumin din sinul pmentulu '). In mijlocul acestu legn se vedea aedat o petr mare albastra de forma unu ou 2). n fine paserea e figurat cu aripele strnse sub piept si cu coda ntins, seu n atitudinea descinderii sale din sbor. Ce fel de pasere religios era acesta, vom cerca se aflm cu ajutoriul descrierilor, ce ni le-a transmis autorii greci i romani. Cea ma nobil, i tot-o-dat cea ma fenomenal pasere a tradiiunilor vechi, a fost phoenixul. Acesta pasere, dup cum spunea teologia antic, era numai una singur n tot lumea (unica semper avis). Ea era consecrat sorelu (Solis avis) i tria, dup cum scriau unii, 700 ani, dup ali 509 ani. Cnd se apropia de sfritul lunge sale viei, ea -s construia din ramuri i plante frumos mirositore un pat seu cuib, se aeda pe acest cuib, i ast-fel - termina viea; apoi din mdua sa se forma ndat un ou si din care se nscea un nou phoenix. Vom reproduce aici principalele date, ce le aflm menionate la autorii
') Descrierea canonicului Dr. Fr. Bock: gerade dieses Ohjekt ehemals eine usserst reiche Ausstattung besass ...........Naraentlich bemerkt man auf der Brust ein grosses rechteckiges lectulum, welches von einem Kranze von kleineren, unregelmssig polygonen Fassungen umgeben ist. ') Odobesco, Le Trsor de Ptrossa, I. 16: Dposition des paysans Nicolas Baciu, Georges, son fils, Ion Lemnar et Achim, fis de Nicolas, faite le 10 juillet 1838: un oiseau, grand comme un pervier, ou plus grand qu'un merle, couvert de pierres bleues, rouges et vertes. Interrogatoire de l'Albanais Anastase Vrussi: Le grand oiseau avait un bec, sur lequel ou reconnaissait la trace des pierres qui avaient disparu. _ Raport du logothte Kyr-Iaco v. . . . adress le 12 juillet 1838: Cinq oiseaux, dont l'un, grand comme un pigeon, portait sur le dos (ventre) un gros rubis balais, de forme ovale et del grosseur d'un oeuf, tandis que son corps t a i t recouvert dex diverses pierres, rouges, bleues, vertes, jaunes et blanches. D p o s i t i o n de Ion Lemnar (16 juillet 1838): Un oiseau de la grosseur d'un merle, sans ailes ni piedes, sa tte tait recourbe vers la voussure du dos, qui tait orne de trois ranges de pierres rouges, vertes et bleues, les unes grosses comme des noisettes et les autres plus grosses encore . . . et sur le jabot se trouvait une Pierre bleue ovale, de la grosseur de deux noisettes. Cet oiseau tait creux l'intrieur, et par toutes les cavits d'o les pierres taient tombes il s'chappait une pouss 're noire. Aux yeux, il avait des pierres rouges de la dimension d'une lentille.

vechi cu privire la acesta pasere fabulos; ele ne vor servi spre a ne pute da soma de caracterul i importana istoric a acestui obiect unic, n tete tesaurele archeologice, cte ne sunt cunoscute pn ast-d. Vom ncepe mai nti cu Her o do t. Densul scrie: Ma csist i alt pasYe sacr, numit phoenix, pe care eu ce e drept nu am vdut'o, de ct numai depins. Ea visitez forte rar Egipetul, numai la cte un interval de 500 ani, dup cum spun Heliopolitani. Ea vine, dup cum se spune, numai atunci, cnd a murit tatl e. Mrimea i forma e, dac pictura o reprsenta esact, sunt ast-fel: unele din penele sale au colore auria, altele roia, r dup form i dup mrime, ea semen forte mult cu aquila. Acest phoenix, dup cum se spune ............plec din Arabia, transportez n templul srelu corpul printelui seu nvluit n smirn i-1 nmormentez n templul srelu. Transportarea o face n modul urmtoriu: mai nti alctuesce din smirn o form de o, de o greutate, ct pote S(5 o duc, apoi se ncerc mai ntiu, dac e n stare se transporte greutatea acesta, si dup ce a fcut esperimentul acesta, ea escavcz oul, pune n luntru resturile printelui seu, r partea escavat a oulu pe unde a pus n luntru remiele printelui seu, o astup ers cu alt smirn. Ast-fel, c greutatea printelui seu nveluit n smirn este aceeai cu a oului. Apoi lipind acest ou jur mprejur, ea -1 transport n templul srelu1). r la P l i n i u aflam urmtorele : Cea mai nobil pasere este phoenixul din Arabia, ns nu sciu, dac nu cum-va e numai o fabul , c ea ar fi una singur n tot lumea, i c numai rar se pote vede. Dup cum se spune, ea este de m rimea unei aquile, gtul jur mprejur i str lucesce ca aurul, r pe cea lalt parte a corpului nstc roia, coda e albastra ntreesut cu pene ro u, sub gt are brbii i pe cap un mo. Cel de ntiu dintre Romani, care a vorbit despre acesta pasere este Maniliu, un senator distins prin cunoscinele sale, ce singur i le-a ctigat. Densul spune, c n Arabia acesta pasere e consecrat Srelu, c tresce 509 an, r cnd mbtrnesce -s construescc un cuib cu ramuri de canele si de tmia, -1 umple cu mirosuri, se aed pe acest cuib si more. Apo din sele si din mduva sa se nasce ma nti un verme, din care se desvlta un pui, i cea de nti grij a acestu no phoenix este, sfi ndeplinesc onorile funerare pentru cel de nti. El transport cuibul ntreg n apropiere de Pane h ea n ora ul Srelu i-1 depune aci pe ahariu. Acelai Maniliu ne mal spune, c dc-o-dat cu viea acestei paseri se termin i revoluiunca anului celu marc, i c atunci ncepe un *) Herodoti lib. II. c. 73.

nou period cu aceleai caractere pentru anu-timpur i pentru constelaiunl. Corneliu Valerian scrie de asemenea, c sub consulii Q. Plautiu si Sex. Papiniu (a. R. 789, d. Gir. 36) phoenixul a sburat n jos spre Egipet. Acesta pasere a fost adus n Roma, pe cnd principele Claudiu era censor, n anul 800 al Romei (47 d. Chr.), ea a fost artat n comiii si s'a ncheiat un procs-verbal asupra acestui ca, ns nimenea nu se ndoia, c era numa un phocnix fais '). Alte importante noti ele afl m la Tacit, care scrie: Sub consulatul lui Fabiu i al lu L. Viteliu (a. R. 788; d. Gir. 34), dup un lung period de sccule, a sosit n Egipet paserea phoenix. Venirea e aic a servit ca materia pentru cel mai nvea brbai din era acesta i din Grecia, ca se discute acest miracul. Eu voiu raporta aic faptele, despre cart n general prerile sunt uniforme, precum i alte date mai puin sigure, cari ns presint un interes, ca se fie cunoscute. Acesta pasere este consecrat srelu, i toi ci au descris forma el spun, c are o figur i pene deosebite de cele laite paseri. Despre lungimea viee sale prerile variez. Dup cum spun cei ma muli, ca tr csce 500 ani, sunt ns unii car afirm, ca ea are o vic pn la 1461. Cel de ntiu phocnix s'a artat, dup cum se spune, n timpul lui Sesostre, al doilea n timpul lui Amasis. al treilea sub Ptolemeu Macedonianul, ce a domnit peste Egipet; c acesta pasere a sburat n oraul, al crui nume este Heliopolis, nsoit de mai multe crduri de alte paseri, uimite i ele de acesta form necunoscut. Ins vechimea este ntunecat, ntre Ptolemeu i Tiberiu au fost mai puin de 250 ani, din car! causa unii cred, c acesta pasere nu a fost phoenixul cel adevrat i c nici nu a venit din teri l c Arabilor, de 6re-ce nu avea nici unul din caracterele confirmate de tradifiunile vechi. Acesta pasere, cnd se mplinesce numeral de ani al viee sale i cnd i se apropia mortea, - construesce n rile sale un cuib, pe care -1 fecundcz cu puterea gcneratore, din care apoi se nasce un puiu, care ndat, ce a crescut mare, mal nti se ngrigesce se nmormnteze pe tatl SEU, i acesta o face nu fr o contiina 6rc-care, ci ea ridic mal ntiu greutatea cu smirn, i ncerc o cale ma lung, dac pete se duc sarcina i se fac acesta cletori, apoi ia corpul tatlui seu i-1 duce Ia altariul sorelul, unde-1 arde. Dar datele aceste sunt nesigure i pline de fabule. Cu to te acestea n Egipet omenii nu se ndoesc, c acesta pasere se vede cte o-dat pe acolo 2 ). De asemenea scrie poetul O v i d i u, care se ocupase n particular cu vechile tradiiun religiose ale timpurilor preistorice. ') Plinii H. N. lib. X. c. 2. a) Tacii Annal, lib. VI. c. 28.

Phoenixul, dice densul, dup ce a mplitit cel cinc sute de an aie vietc sale, -s construesce eu unghiele i cu ciocul un cuib format din coji aromatice, din canele frumos mirositre, din spice de nard, din smirn galben i din cinam, se culc pe acest pat i-s termin viea n mijlocul parfumelor; apoi din corpul seu, dup cum se spune, se nasce un alt phoenix tnr, destinat se tr esc tot attea sute de an, i dup ce etatea i-a dat puteri de ajuns, ca se pdt transporta o greutate, el ridic de pe arborele cel nalt cuibul de surcele cu greutatea sa, si apoi lundu- avcnt cu un sbor uor transport cu pietate legnul seu i cosciugul printelui seu, i-1 depune n templul lu Hyperion, naintea u ilor celor sacre J). n fine poetul Claudian, care trise n secuiul al IV-lea d. Chr. descrie acesta pasere ast-fel : Ochi s scnteia de o lumin secret, n jurul gtului penele i strlucesc ca flacra, de asupra capulu are o crest ro ia, al cre vrf lucesce ca o stea i revars n ntunerecul nopii o lumin senin, piciorelc sale sunt roii ca purpura de Tyr, un cerc azur trece peste aripele sale, r partea superior i este decorat cu pene aurii 2 ). Doue cestiun importante de geografia se presint acum naintea nostr. Cea de ntiu este: n ce pr ale lumi vech tria acesta pasere miraculos? i a doua: unde transporta, dup legendele vech, acesta pasere cuibul, or patul cu osemintele printelui seu ? Dup S u id a, care avuse naintea sa un numr considerabil de isvdre mitologice i istorice, ast-d ns pcrdute, phoenixul venia n gipet dintr'un l o c necunoscut 3 ). Dup poetul Claudian, phoenixul tria ntr'o pdure ncunjurat de apele cele curgtore ale Oceanului (Oceanos potamos 4). Acelai Claudian m a numesce phoenixul pasere Titanic (Titanius ales), ori cu alte cuvinte phoenixul figura la autorii vech ca o pasere din inuturile Titanilor celor legendari. Dup geograful Mela, patria phoenixulu era n P an eh e a, lng Oceanos potamos, n apropiere de mun ii Ceraunic s a Cerne de asta-d 6).
') Ovid Metam. lib. XV. v. 397. seqq. s ) Clamliani Phoenix.
'
4

Snidas, v. ) Clnudiani Phoenix, v. 1.

') Melao Doser. Orb. lib. III. c. 8. Extra sinum verum in flexu tamcn non modico, Kubri maris . . . partem Panchaei habitant . . . De volucribus praccipuo pracfercnda

Dup poetul O vi d i u, phoenixul tria pe o colin din locurile cele frumose ale Elysiulu '), una i aceea regiune geografic a timpurilor preistorice cu Valea cea admirabil ajalesulu din Romnia, care ncepe din sus de Arcan, i despre care vom vorbi mai trdiu. Rsulta aa dar din tradifiunile geografice, ce le avem, c phoenixul, paserea cea fimos a religiuni ante cretine, tria n regiunea cea legendar din emisfera nordic, sub orisonul cel pur i senin al Istrulu, n apropiere de munii Ceraunic, s a Cerne, n prile cele aprate de vnturile rec si violente ale nordulu. Ne ntrebm acum unde-s transporta acesta pasere miestr cuibul si cosciugul cu resturile printelui seu. Dup P li n i u, phoenixul se ducea n oraul So r e l u , ce era situat n apropiere de Panchaea (prope Panchaeam in Solis urbe2 ). Acelai ora , urbs Solis, se afla dup geografia lui Mela chiar pe teritoriul Panchee n apropiere de munii Ceraunic. Er dup Tacit, phoenixul transporta corpul printelui seu la Heliopole (oraul Serei ui), ns Tacit ca un istoric precaut, se feresce se afirme, c phoenixul se ducea la Heliopole din Egipet, fiind c csisfau, n diferite pri ale lumi, mai multe orae, pe cart Grecii le numiau Heliopolis. Dup O vi di u, phoenixul se ducea la templul lui
phoenix, semper unica. . . . Ipsum promontorium quo id mare clauditur, a Ceraun i i s saltibus invium est. Aic Rubrum marc este numa o simpl confusiune geografic_cu JIOVTO Epufl^oc i spofl'pa fl/.t/.oia de la cotul Istrulu, numit n cntecele eroice romne podul Ru ave. A se vede ma sus pag. 404417 i 439 nota 2. ') Ovidii Amor. lib. II. 6. v. 49 scqq. C o l l e sub E l y s i o nigra nemus illicc frondet, Udaque perpctuo gramine terra viret. Si qua fides dubiis, volucrum locus iile piarum Dicitur, obscenae quo prohibentur aves. I l l i c innocui late pascuntur olores Et vivax Phoenix, unica semper avis. Numele de phoenix, ce se atribuia acestei pasr, nu este nic egiptean, nici grecesc; el nu putea fi de ct din limba Pelasgilor, la cari paserile sacre au avut un rol att de nsemnat, ntru adevr, dup cum ne spune Ovidiu, la Assyrien, seu pdte Ia un alt popor ascus sub acest nume, phoenixul era numit p h >enica (Metam. lib. XV. v. 393: Assyrii Phoenica vocant). F r ndoiel , c no avem aic numa o numire, ce apar ine la trupina vechia a limbclor romanice, n realitate phoenica este una i aceea numire cu forma romncsc de pun i c a, genul femenin al punului. Figura cea nobil a phoenixulu, capul seu elegant (cu mo), ce se smna eu al punului, varietatea i irumse a estra-ordinar a penelor sale, cu deosebire str lucirea lor n aur, t<3te aceste au putut face pe cei vechi se considere phoenixul ca o specia ma mic a p unilor. ') Plinii H. N. lib. X. 2.

Hyperion (al Sorelu-Tat ). ns unde se afla acest sanctuari, densul tace ]). r dup poetul Claudian, phoenixul transporta corpul p rintelui s n urbe Titana seu n oraul Titanilor *). Dup cum vedem, oraul Heliopole din legenda phoenixulu este cu totul deosebit de cel din Egipet. Pentru clarificarea acestei cestiun este de lips s ma adaugem aic, c nsu Herodot, care visitase Egipetul, nu amintesce cu un singur cuvent, c preoi din Heliopolis i-ar fi spus, c acesta pasere strin numit phoenix se ar fi artat vre-o-dat la templul de acolo. Templul cel ma ilustru al lui Apollo, ca divinitate a Srelu, se afla, dup cum seim, nu n Egipet, ci n prile de nord a lumii vech, n regiunea Hyperboreilor celor pi. E evident aa dar, c paserea, care prin escelen era consecrat Srelu, seu lui Apollo, nu putea dup credinele celor vech, se cletoreasc la alt templu, de ct Ia sanctuariul cel ma renumit al timpurilor preistorice, din regiunea fericit a Hyperboreilor celor sfin i, acolo unde cletoria nsu deul Apollo !). Despre templul i oraul Srelu de la Dunrea de jos ma avem i alte date importante. Dup tradiiunile argonautice, sanctuariul cel miraculos al Srelu se afla n oraul regelu A i et e, care domnia peste Colch, adec pe teritoriul aa numiilor Hyperbore. n camerile cele aurite ale lui Aiete se aflau, dup poetul Mimnermus, radele cele strlucitore ale Srelu *). nsu capitala acestu rege avut port numele de So li s urbs> D). Ea se mal numesce si Titani a (Titr/vi Ala. 6 ), r poetul Claudian ne spune, c phoenixul transporta resturile p rintclu seu n ora ul Titana. Ma not m c lng Istrul de jos se afla teritoriu^ numit P a ne h a ea i regiunea cea f imos pentru bun t ile sale, Arabia f e l i x 7 ). n fine e de lips se amintim aic nc un fapt important. Judeul Buzeulu, din Romnia, pe al crui teritoriu s'a descoperit tesaurul de la Petrsa, port ca emblem un templu n stilul architecture! religiose a Dacilor, r pe frontispiciul acestu templu se vede figurat o pasere n momentul descinderi
') Ovidil Me am. lib- XV. v. 405 scqq.: Fertquc plus cunasque suas, patriumque sepulcnim
Pcrque levs auras Hyperionis urbe potitus,

Ante fores sacras Hyperionis aede reponit. ) Claudianl Phoenix, v. 92. ') Dlodori Stculi lib. II. c. 47. ') Valorii Flaccl Argon. lib. V. v. 409416. Mimnermus la Strabo, Geogr. !ib. I. c. 2. 40. ') Talerii Flacci Argon. lib. V. v. 225. ") Apollonii Rhodii Argon. lib. IV. 131. ') A se ved mai sus pag. 509.
a

s sosiri sale acolo. Dup vechile ide religiose pe un loca sfnt nu putea se fie figurat de ct o pasere sfnt . n alte specimene ale sale, acesta emblem ne nf i ez o biseric cu tre turnuri, 6r jos dinaintea acestei catedrale se vede figurat o pasere ntors cu faa spre ua principal, si avnd legat de picidre un obiect de form rotund l). Fr ndoiel, c elementele acestei embleme sunt antice, dup cum sunt forte vechi nsemnele mat multor judee din era-romnesc i Moldova 2). Marca judeului Buz ne nfiez aa dar, dup cum vedem, legenda vechiului phoenix, care sbu-rnd se aez pe frontispiciul unu templu de form 225 Marca Judeului ante-cretin, seu care dup cum ne spune Ovidiu, Buz (Romnia) repre- depunea naintea uilor celor sacre resturile prin-sentnd un templu, pe tdu g nv)uitc ntr'un o de smirn 3). care descinde o pasere (phoenix). Dup sigilul ju- Am vorbit pn aici despre legendele i patria dectorie jud. Buze din mjsteri6s a paserii phoenix, pe care autorii latini a. 1851. Colec. nostr. o mal nurniau si s o l i s avis, ignea ales, unica semper avis, vivax phoenix, aeterna avis. Rmne se stabilim acum care este caracterul adevrat al fibulel celei mari de la Petrsa. Dup forma i ornamentaiunea sa, acesta pasere de aur, figurat cu un lectulum pe piept, i avnd n acest leg n o petr pre ios de forma unul ou glbuiu ori albastru, ne nfiez tipul unul phoenix tnr, ce transport la altariul srclu, cuibul i rmiele printelui seu nvluite ntr'un ou de smirn, dup cum spuneau cei vechi 4).
') Greciann, Eraldica romn, p. 147. ) Ora ele autonome - aveau nc n anticitatca preistoric nsemnele lor religiose. a ) Mai notm aici, c celor vechi le era cunoscut i un Apollo cu epitetul de <I>o4io? (PaulyWissowa, v. Apollo), o numire, ce ne indic un cult deosebit al lui Apollo lng apa Buzulu. Cf. mai sus pag. 533. 4 ) Charles de Linas era de p rere, c acesta fibul reprsenta o aquil , or un oim (fibule en forme d'aigle ou d'pervicr), fr se aib n vedere doue mprejurri decisive, c dac artistul ar fi voit ntru adevr se reprsente pe una din aceste paseri, atunci de sigur, c densul, ca un technic celebru n lucrarea metalelor i petrelor pretinse, ar fi fost n stare se dec acestei paseri o form ma asem nat cu aquil, ori cu oimul, i n acest cas de sigur, c nu i-ar fi decorat lucrarea sa cu petre r o i i , albastre i ver d T. n fine ma e de lips se facem aici amintire de o particularitate important. Ion Lemnariul, dcscoperitoriul tcsaurulu, ne spune, c interiorul acestei paser
z

n timpurile din urm s'a discutat forte mult, dac emblema erelromnesc represint n scutul eii un corb seu o a qui la. Faptul ns e positiv, c figura acestei paseri eraldice, variez pe scutul Tre-romncsc nc ncepnd din secuiul al XIV-lea. Amintim acest secul, fiind-c numai de atunci ncep se ne fie cunoscute cele mai vechi specimine ale acestei embleme. Intru adevr pe unele steme i pecet domnesc, ne apare un corb, ns pe altele noi vedem figurat o pasere, care dup formele i atitudinea sa nu este nici corb, nici aquil , cum au credut n timpul din urm mai muli litera romni, de sigur sub influena ideilor naionale, c poporul romn fiind format din coloni romane, nu putea se aib alte nsemne politice i militare de ct aquil. ns mai ntiu e de lips s stabilim aic, care este n general caracterul istoric al emblemelor naionale romne. Att simbolelc Trc-romncsc ct i ale Moldove, Transilvaniei i Banatului J ) sunt apolinice. In tote aceste ne apare figurt s 6 rele i luna nou. ns cte o-dat, pe lng sre i pe lng lun, noi mai vedem n emblemele erel romnesc! representat i Ursa mare (apy.toc) cu 9 ori 6 stele. Ea simbolisez a a numitul Geticum polum, Hyperboream Ursam, Geticum plaustrum 2 ), cardinem mundi s ), care dup vechile idei geografice i astronomice se r clima pe mun ii ce nal i al Daciei, pe columna cea legendar a muntelu celui imens Atlas seu Oltului 1 ). Vom vorbi acum n particular despre cele doue paseri diferite, ce ne apar figurate, cnd una, cnd alta, n emblemele ere-romnesc. Corbul n legendele vechi era de asemenea un simbol al lui Apollo 6).
era gol, <5r n cavitile din can caduse pctrile se afla un fel do prav negru, care, dup cum ne spune Verussi, cnd cdea pe foc producea un miros ca de pucios; f<5rte probabil, c erau substane aromatice dccompuse. ') Sulzcr, Geschichtc d. Transalp. Daciens, III. 680681: Will man aber mit dcm Ingnieur Friedrich Schwanz . . . glauben: der Sewerincr Banat habe im Anfang nur Sonn und Mo n d im Wappen gefuhrt. ') Murlialis Epigr. lib. IX. 46 v. 1-2.- Luciani Phars. lib. V. 23. Claudianl, Bell. Get. v. 268. Staii Thebaid. XII. v. 650. r in poema lu Paulin ctre Niccta: Ibis Arctoos procul usque Dacos. a ) l'linii lib. IV. 26: gens felix, quos Ily pcrbore os appellavere . . . Ibi creduntur esse cardine s mundi. J Virgilil Aen. IV. 482: maxumus A t l a s axera humcro torquet stcllis arJentibus aptum. J Erntostlieuis Catast. 4 1 . Hcrodoli lib. IV. 15. S t a i i Silv. II. 4. 17: Phocbeius nw
6

EI nsotia pe deul lumine n cletoriele sale J). Herodot amintesce de traditiunca c poetul Aristea din Proconnes, care compuse o poem epic despre Arimasp, urmase pe Apollo n form de corb pn la Metapontion n Italia de jos 2). Corbul este paserea cea sfnt a deulul Mithra adorat aa de mult n regiunile Dacie 8). Corbul ne apare figurat i pe patera cea sacr de la Petrsa; peste tot el este un simbol al divinit ilor hyperboree, seu din nordul peninsulei thracice 4). Ne ntrebm acum, ce represint n emblema Tre-romnesc a d6ua figur de pasere, cu un aspect blnd i nobil, care nu semen nici cu forma cea vulgar a corbului, nici nu arc caracterele unc paseri rCpitdre, cum este aquila. Ea nu arc nici dimensiuni puternice, nic forme masive, nic ghiare robuste si desvoltate, nici cioc brusc crligat, nici picidre acoperite cu pene pn la ghiare, cari sunt caracterele particulare i bine marcate ale genului aquilel. n Pravila tip rit la Govora n a. 1640, acesta pasere se vede figurat n momentul, cnd ea - depune cuibul de asupra unor flcri. Se p6te chiar distinge, n mijlocul cuibului si ntre ghiarele paserii, forma unui ou alb (Fig. 226, p. 641). Acesta pasere eraldic e figurat i n Liturgia romnesc tiprit Ia BucurescI n a. 1680, stnd aici pe vrful unu arbore (phoenix), r lng acest arbore se vd trei altare p gne (Fig. 227, p. 641). Pe un alt specimen din 1682 se vd de asemenea figurate trei altare pgne D) i phoenixul depunendu- cuibul pe altariul cel mare din fa , care arde (Fig. 228, p. 641). Putem aa dar stabili aici cu o deplin siguran, c a doua pasere simbolic din emblemele cele vechi ale Tre-romnesc ne nfiez aceleai caractere, pe cari ce vechi le atribuiau phoenixulu, i c ca reprsenta ntru adcvc un phoenix, nc o prob aa dar, c patria adeverat a acestei paseri consecrate srelu a fost n erile d'c la Dunrea de jos, dup cum acesta o confirm i tradi iunile, pe cari le-am esaminat mal sus.
') Dup legendele romne, corbul a fost a l b !a nceput i penele sale s'a n c g r i t de a r i a s6relu (Marian, Omit. II. 5). *) Herodoti lib. IV. c. 15.
') Cf. ma sus pag. 373.

*) Bolliiic, Trompetta Carpatilor, Nr. 939 (a 1871): Corb de bronz se g s e s c . . . e i in Dacia . . . . Observ ns , c corbii nu sunt f cu n dimensiuni spre a servi drept alt-ceva de ct ca a m u l e seu ornamente.. *) A se vede cele r.re altare cyclopice de la pag. 277 in acest volum.

226. P h oe nix u I, ca pasere eraldic, n nsemnele Tre-romnesc, reprsentt n momentul, cnd - depune cuibul de asupra unor flcri. In partea de asupra serele, luna i Ursa mare compus din 9 stele '). Dup Pravila tip rit la Govora n a. 1640. Cf. Bianu si Ho d os, Bibliografia romnesc vechia, Tom. I, p. 110.

227. Phoenixul ca emblem a TErcroranesc, reprsentt pe un palmier (phoenix), lng care se vd tre altare de form antic . Dup L y t u r g i a tiprit la Bucuresc n a. 1680. Cf. Bianu i Hodo Bibliografia romnesc vechia, I, 231.

228. nsemnele Tre-romnesc de la a. 5682, nfind tre altare de form antic i phoenixul depunnd cuibul seu pe altariul cel mare din fa, care arde. Dup Evangelia tiprit la Bucuresc n 1682. Cf. Bianu i Hodo, Bibliografia rom. v., I. 247. ') Semiluna ncunjurat de 7 stele ale UrseT mar e representat i pe un denariu roman, din timpul republice!, purtnd numele L. Lucretius Trio. Duruy, Hist. d. Grecs, I (1887) p. 24. Ma notm aici, ca scutul din armele Tre-romnesc, cum este gurat n Pravila de la Govora, are forma plce de bronz descoperite la Dodona, ce reprsenta disputa Iui Hercule cu Apollo pentru tripedul de la Delphi (Carapanos, Dodone, pi. XVI. 1).

642

.M U .> U IM 11, i>

l Ll

n fine nc o particularitate. Paserea cea eraldic a Tre-romnesc este figurat transportnd n plisc cruce, une or simpl , alte ori dupl . n Octoichul slavoncsc tip rit la a. 1575, acesta cruce arc n partea supeior forma unei svastice vechi pelasge J j 1 , simbol al srelu renscut, seu
al

sorelul de primvar. Tot ast-fel n Psaltirea slavo-romn de la a. 1577 '). Phoenixul n religiunca cea vechia era simbolul nemuririi, al eternit ii 2 ). Poetul Claudian o i numcsce aeterna avis. Tot ast-fel n rcligiunea cre tin crucea este simbolul renvierel, seu al vie el eterne.

5. Veriga cu inscripum din tesaurn-l de la Petro'sa.


(VII. Torgies s ). n tesaurul descoperit pe cestele muntelui Istri a, la a. 1838, se aflau i doue verigi mari de aur (colane), avend fic-care cte o inscrip iunc. Din aceste doue verigi, una a fost nstr inat nc nainte de ce autorit ile romne ar fi nceput cercet rile lor. Despre natura inscrip iuni sale nu avem alte date, de ct o simpl declara iune a eranulu Ion Lemnariul, care descoperise tcsaurulj c amndue verigele erau gravate cu litere, ce nu se puteau ceti. A doua verig cu inscripiune, al crei diametru era de Oml53, a scpat nevet mat din primejdiele, prin care trecuse acest tesaur n a. 1838; ns
') Bianu i Hoilo, Bibliografia rom. Tom. I. 61 (1575), 67 (1577). ") Northcote et Brownlow, Rome souterraine, Paris 1872, pag. 302: II ne faut pas croiro, du reste, que tous les oiseaux que l'on voit reprsents dans les peintures et les inscriptions des catacombes soient de colombes . . . D'autres reprsent peut-tre le phnix. Les actes de sainte Ccile racontent qu'elle fi sculpter un phnix comme symbole do la rsurrection, sur le sarcophage du martyr Maximus . . . On le sculptait sur les tombeaux paens . . . on le voit, de mme, souvent reprsent debout sur le palmier symbolique (ov., en grec, veut dire en mme temps palmier et phnix). . . Peut-tre faut-il voir une image du phnix dans ceux des oiseaux des catacombes qui portent dans leur bec non un branche d'olivier, mais un branche de pdmier. 3 ) Secchi o numesce colana d'oro ; M i c a l i torques, y.pxo; ; A r ne t h torques; Charles de Linas armilla s torques; Soden-Smi t h Neckring; argintariul Tel g e dm Berlin Halsring, Odobescu o consider ca armilla (brar), ns avnd n vedere dimensiunile cele mar ale lrgimii, acesta verig nu putea fi ntrebuinat nici chiar pentru partea superior a brauluT.

din fatalitate, ea a avut se sufere ma mult, dup ce a intrat n museul na ional din Bucuresc. n noptea din 20 Nov. 1875, acesta veriga dimpreun cu ccle-1-alte obiecte, ce apar ineau tesaurulul de la Pctrosa, au disp rut din museul na ional, furate de un individ pervers si ndr sne , cu numele de Pantazescu. Cercetrile se ncep ndat i autoritilor romne Ic succede se descopere pe acest f c toriu de rele, i se readune er n museu aceste prc iosc anticit , ns de ast -dat n o stare mult mai deteriorat , de cum ele sc pase la 1838 din manele destructorului Verussi. Sceleratul Pantazescu predase veriga cu inscrip iune unui complice al seu, argintarii! din Bucuresc, care a t iat'o n mai multe buc i si a frnt'o chiar pe la mijlocul inscrip iuni. Ast -dl din acesta monumental verig nu mai esist de ct doue mici buci, ce port inscripiunea, un fragment n lungime de Om10, altul de O ra 185; r cele ddue estremit ale verige au disp rut. Prin mutilarea, la care a fost espus acesta verig n a. 1875, a fost distrus numai o singur liter de la mijloc , precum si partea de asupra a literei a treia de la fine. Din fericire ns forma acestor doue caractere ne este ast-d pe deplin cunoscut , nc nainte de a. 1875 se publicase att n er , ct i n strintate, mai multe facsimile de pe acesta inscripiune, r pentru museul din Berlin se fcuse de pe originalul verigei i o reproducere galvanoplastic. Noi vom reproduce aici ma nti acesta inscrip iune dup urm torelc trei facsimile, relativ cele mai bune, din cte s'au publicat pn la a. 1875. (A se vede p. 644). n ce privesce interpretarea acleverat a acestei inscrip iun, dificultatea cea mai mare era n a cunosce i a fixa caracterul etnografic al elementelor, ce formau textul inscrip iuni, de re-ce de la natura acestui alfabet depinde si valorea, ce este a se atribui fic-care litere n parte. Cei de ntiu, cari au esaminat n mod ma obiectiv, inscrip iunea verigei de la Petresa, si-au avut vederi ma clare, n ce privesce forma paleografic a literelor, aii fost nv a ii italieni. n anul 1843 Printele iesuit Se ce hi fcuse o comunicare Institutului archologie din Roma asupra descoperirii tesaurulu de la Petrosa. Densul numcscc acost verig un colan de aur, si consider caracterele inscrip iuni ca litere clare i nendoiose eugane ] ).
') Bolletino delP I n s t i t u t e di C orri spondenza archeolo<jica per l'anno 1843, (Roma), p. 92: eoliana d'oro trovata in Vallachia su cui leggesi una chiara ed i n d u b i l a i s c r i z i o n e euganea.

n anul urmatori, 1844, se ocup cu acesta verig un alt distins archcolog din Italia, M i ca l i. Densul declar , c acest colan, s torques n ce privesce forma sa, nu presint ceva rar, ns ceea ce-1 face cstrem

229. _ Inscrip iunea de pe veriga de la Petrdsa, ast-fel cum a fost publicat de Micali n Monurnenti inedii (Firenze, 1844. Tav. 53) i reprodus de Fabretti in Corpus inscr. ital. (1867) nr. 62.

230. Inscripiunea de pe veriga de Ia Petrdsa, dup reproducerea galvanoplastic, fcut pentru museul din Berlin n a. 185556. Dup He n ning, Die deutschen . Runendenkmler, 1889. Taf. II. 3.

231. Inscrip iunea de pe veriga de la Pctrsa reprodus de C. BolHac n Trompetta Carpatilor, nr. 939 din 1871.

de rar este inscripiunea gravat, a crei lectur e obscur, dei caracterele prin forma lor sunt f6rte apropiate de cele e u ga n e 3 ). In anul 1850 loseph Ar.neth, directorul musculu imperial de anticit din Viena, face i densul o descriere a monumentelor de aur descoperite la Petrosa, si reproduce n facsimile inscripiunea acestei verige. Arneth adoptez ntru t<5te prerile nvailor italieni, c caracterele acestei inscript'un sunt asemnatc ntru tete cu cele p e l a s g c i chiar cu cele e u g a n e 2).
') Micall, Monuments inedi i. Firenze, 1844; 2 vol., Nr. 337 i Tav LIII. 3. ' Die antiken Gold- und Silber-Monumente des k. u. k. Munz- und AntikenAruetl| J

Ins cu totul alte p rer aveau litera ii din Germania. Sedui prin asemnarea unor caractere cu aa numitele rune anglo-saxone, dnsierau de credin, c inscripiunea de pe veriga de la Pctrdsa este r un i c , si c ea conine cuvinte gotice, or cel puin germane posteridre epocel Goilor. Cel de nti, care emise acesta p rere, a fost l u l i u Zacher din Halle la a. 1855. Dup densul caracterele, ce formez inscrip iunea de pe veriga de la Petrosa, ar fi numai o varia iune a runelor anglo-saxone, pe car densul le calific ca adevrate rune gotice J). Bast pe aceste veder, Zacher era de p rere, c inscrip iunea se pete citi ast-fel :

G. . aniovihailag.
De aici se ncepe apo o lung generaiune de erori, cu privire la textul inscripiuni si la proveniena tesaurulu de la Petrosa, erori, crora a cdut jertf n timp de o jumtate secul un mare mimer de literai, unii mal ilutrii, i al ii mal obscuri. n anul 1856 filologul german W i l h el m Grimm face asupra tesaurulu de la Petrosa o comunicare Academiei d-in Berlin. In oposifiune cu teoria lui Zacher, Grimm susine, c ceva gotic n inscripiunea verigei nu se pete afla, din contra, dice densul, se pare mai mult, c acesta inscripiune conine cuvinte, ce aparin dialectului teuton (altdeutsche Worte z). Grimm consider inscripiunea ca runic, declar cele doue caractere estreme x X ca simple cruci, ori semne decorative, si citcsce inscrip iunea ast-fcl: -f- utan nothi haila + Pe care o traduce n limba german prin cuvintele : Gluck, frei von Bedrngniss. n anul 1857 un alt distins literat, Massmann, citesce inscrip iunea: Gut annm hailag. si o esplic prin cuvintele : Den gothischen Jahrgeldern heilig, seu Der Gothen Jahrgeld unverletzt 3).
Cabinettes in Wien. Wien, 1850, p. 86: Ein G o l d r i n g . . . mit nachstehender, schon etwas schwer zu unterscheidender Schrift (urmez facsimilul literelor), welche den pelasgischen oder auch den euganischen Charakteren gleichen. ') Zacher, Das gothische Alphabet Vulfilas und das Runenalphabet. Leipzig, 1855, p. 44-50. ') Grimm in Monatsberichte der k. Preuss. Akad. d. Wiss. 1856, p. 602: Etwas gothisches ist hier nicht zu finden, vielmehr sind es ganz cntschieden altdeutsche Worte. J ) Massmann, Der Bukarester Runenring (in Germania, Vierteljahrsschrift fur deutsche Alterthumskunde, II Jahrgang. Stuttgart, 1857), p. 209-218.

n acela an (1857) Lauth e de prere, c acesta inscripiona conine cuvintele : Gut ani o d liai lag Wodan's heiliges Gut l). n 1861 Dietrich propune o nou interpretare: Guta niothi kailag Divino cultui sacer 2). ns n a. 1866 densul consider veriga a fi de provenien gotic, - modific prerea, ce o avuse ma nainte cu privire la sensul cuvintelor de ma sus, pe car acum le traduce Dem Gothenbediirfniss heilig 8). La a. 1867 un alt nve at, Dr. Georg Stephens, profesor de limba si literatura engles la universitatea din Copenhaga, esprim prerea, c inscripiunea este a se citi : Gutanio wi hailag La al Go ilor templu consecrat. ns la anul 1884 Stephens face o nou mp r ire a cuvintelor Guta nio wi hailag *), pe car acum le traduce : Dedicat noului templu al Goilor. La a. 1878 P. I. Cosijn public asupra tesaurulu de la Petrosa. o noti n Memoriele Academiei de sciine din Amsterdam i esplic textul presupus de Gutanio w i hailag prin cuvintele: Heilig wijgeschcnk van gotische vrouwen B), Dar consecrat din partea femeilor gote. n anii 18841889 profesorul Hennin g de la universitatea german din Strassburg se ocup i densul cu studiul verigei de la Petrosa, pe care La a. 1884 o numesce unicul monument runic german 6 ), r la
') Lauth, Das germanische Runenfuthark. Munchen, 1857, p. 7681. ') Dietrich, De inscriptionibus duabusrunicisadGothorum gentemrclatis.Marburg, 1861. ') Germania de Pfeiffer, XI. 1866, p. 202. *) Stephens, The Old-Northern Runic Monuments of Scandinavia and England. London, 18671884. Tom. II, p. 567573. Tom. Ill, p. 265266. 5 ) Cosijn, De Runeniscriptie van den Bucharester Ring (in Verslagen en Mededeclingen der k. Akademie van Wetenschapen. 2<i Reeks. Amsterdam, 1878, p. 354364.) e ) Henning, n scrisrea sa ctre Telge: Strassburg, 23 Juli, 1834. Wie oft hatte ich danach verlangt, diess einzige deutsche Runendenkmal, welches ich nicht mit eigenen Augen gesehen, im Original kennen zu lernen ! (Telge, Prhistorische Goldfunde, p. 24).

a. 1889 o consider ca cel ma v e eh iu obiect, principal din monumentele runice germane Stephens: G ti t ani o w i h ai lag al c re n eles ar fi dup densul Das gothische heilige (unverletzliche) Gottereigen (Tempelgut2). n fine ma e de lips se amintim aic i prerile preotulu lutheran Rudolf Neumeister din Bucuresc (18611866). Densul propunea trei interpretri diferite pentru textul acestei inscripiun, care dac se ar citi
l

). Henning adoptez lectura lu

ar nsemna

Gtttanioivi h a il a g
Dem Wodan heilig. Gtitani owi hailag si avnd n vedere c Goii

Separnd ns cuvintele n forma de : numiau Scythia Ovim, atunci nelesul ar fi Dem guten Scythenland heilig. Cetindu-se ns Gutani o wi hailag atunc ar nsemna Dem guten Vaterlande wie heilig (gewidmet 3). Ipotcsa, c inscripiunea de la Petr6sa ar fi n limba gotic, ori n limba german vechia (teutonic), nu a putut da pn ast-d nic o interpretare satisfctdre. Cuvntul hailag, scrie Bock, nu se gsesce n limba gotic (n traduciunea bibliei fcut de Ulphila) si acest cuvent aparine de sigur dialectului german teuton i nici nu pete se corespund acelui secul deprtat (al invasiuni Goilor). Cnd noi am trimis un facsimil de pe acesta inscripiune distinsului linguist Dr. Parmet, docent privat de filologia la Academia din Miinster, i i-am esprimat dorina se ne comunice prerea sa cu privire la cetirea acestei inscripiun, densul dup un studiu aprofundat ne-a declarat, c aic nu avem de a face cu run e, ci cu l i t e r e vech grecesc , cari pe lng tete, c gravorul nendemnatic (?) nu scia se fac de ct linii drepte, totus au perdut numai forte puin din forma lor adeverat original *).
) Henning-, Die deutschen Runendenkmaler. Strassburg, 1889, p. 27: Der Ring von Pi-etroassa, clas atteste Hauptstuck unserer Runendenkmaler. 2 ) Hennlng;, Die d. Runendenkmaler, p. 43. J ) Mittheilungen d. Central-Commission (Wien). XIII (1868) p. 115117. *) Hock, Der Schatz d. Wcstgothenkonigs Athanarik (Mitth. d. Central-Commission " 1868), p, H7: Als wir n hmlich diesem anerkannt tiichtigen Sprachtbrscher (Dr,
1

De alt parte Lab ar t e, distinsul archeolog frances, vorbind despre caracul artistic i originea etnografic a tesaurulir de la Petrdsa se esprim ast-fel : n nic un cas nu se pdte presupune, c aceste obiecte prc iose ar fi f st fabricate de industriai Go i. Go ii erau cultivatori de p ment, i solda i, si peste tot j fuitor desfrna i. Aceste calit i bune i rele ale lor nu se unesc n nici un ca cu artele, i nu e posibil se fi esistat vre o-dat n colibele lor din mijlocul pdurilor ateliere, cari se pdt fabrica obiecte aa elegante de aur si de un pre att de mare ). Revenim acum Ia textul acestei interesante inscrip iun. n esaminarea critic a caracterelor grafice, ce Ic prsenta acesta verig , nu trebue s perdem din vedere, c aceleai forme de litere le afl m n inscrip iunile vechi grecescl, n cele italice i peste tot locul, pe unde s'a estins o-dat poporul pelasg. Alfabetul a a numit runic nu con ine de ct numai o parte din elementele vechiului alfabet pelasg, a poporului celui marc, puternic i naintat n civilisa iune, care n epoca neolitic i n epoca de bronz a fost resl it nu numai peste p r ile meridionale ale Europei, dar si peste inuturile Germaniei, Galici, Svediel, Norvegiei i Britanici 2 ).
Parmet) ein Facsimile dcr Inschrift mit dcm Wunsche vorlegten, uns seine Ansicht iiber ihre Lesung mitzutheilen, erklrte derselbe nach eingehenden Studien, dass wir hier nicht mit Runen so ndern mit al tgriechisch en Bu chst ab en zu thu n h tten. *) Labarte, Histoire d. arts industriels. I. p. 332333: On ne peut d'ailleurs supposer, en aucun cas, que tous ces beaux bijoux aient t fabriqus par des ouvriers goths . . . Les Goths taient cultivateurs et soldats et surtout pillars effrns. Ces bonnes et mauvaises qualits ne s'allient pas avec les arts, et il n'est pas possible que des ateliers p o u v a n t f a b r i q u e r d e s b i j o u x d ' o r d ' u n t e l p r i x a i e n t j a ma i s p u e x i s t e r dans leur s ca banes au mil lieu des forts. . ') Cuvntul runa s rhuna, dup cum rsulta din vechil autori, era la nceput numat o numire general pentru caracterele grafice, ce se ntrebuinau n inuturile locuite de Cel, de Germani i de Pelasgi din nordul Dunrii. Originea i nelesul acestui cuvent nu se pote esplica, nic din limba celt, nici din limba german. Din contr se pare ma mult, c acest termin are un caracter etnografic, dup numele vechiului Popor pelasg, numit R im , Ari m , s Rm n . n prile Asiei, dup cum scrie Berger [Hist, de l'criture, p. 205), alfabetul a fost propagat sub forma i sub numele A ram i l or, Up on lne a 'or, o vechia populaiune pelasg, stabilit n munii i n vile Siriei i ale Me"opotamie. Archeologul danes, Olaus Worm i us (f 1654) ne spune de alt parte, c aa numitele rune se ma numiau i Ram runer (Du Cange, Gloss, med. ct inf. lat. ad yrumnae); probabil avem aic o espresiune danes formata dup numele de Sm en- E is P copul Venanfiu Fortunat din Gallia (sec. al VI-lea) numesce aceste

nc n timpurile lu Cesar, n prile meridionale ale Germanie i n Galia, nu erau n us de ct literele vech pelasge 1 ), pe cari ns autorii romani, cu un termin general i mal u or de n eles, le numiau litere grecescI. Vom reproduce aici urmtdrele cuvinte ale lui luliu Cesar. n castrele Helve ienilor, scrie densul, se au aflat dre-car tabule (registre) scrise cu l i t e r e grecesc! si cari au fost aduse la Cesar. r n ce privesce pe Gali, acelai Cesar scrie, c Druidi nveau de rost o mul ime mare de versuri (psalmi) i don i erau de credin , c nu e bine se pun acele versuri n scris; ns n cele-lalte afaceri publice ale lor i n socotelile private el se folosia de l i t e r e l e grecesc! 2 ). n acesta privin no! afl m i Ia Tacit urm tdrea noti : n confmiele Germanie! i ale Rhe ie, dup cum se spune, mal esist i acuma ore car! monumente i tumule scrise cu litere grecesc!3). Usul literelor vechi pelasge n p rile de nord ale Elade, su n inuturile aa numite ale Barbarilor, se reduce la timpuri forte dep rtate. Ionien i , dup cum scrie Herodot, numia nc din vechime crile scrise o *) pei rase, din causa, c lipsindu-le papirul, e! ntrebuinau pentru
caractere barbara rhuna (Carm. lib. VII. 18. 19), adec litere ale Barbarilor, r nu ale Germanilor, i dup cum seim, sub numele de Barb a r , se nelegea cu deosebire populaiunea indigen din prile de nord ale Elade. In fine mai este de lips se amintim aic, c Ungurii nc in sec. al XlII-lea numia literele cirilicc, l i t e r a e Blackorum, seu romnesc (K z a, Gestu Hung. I. 4. 15), cu tte c n timpurile aceste se scria cu aa numitele cirilice mal mult n limba slavon de ct romnesc. Chiar i n secuiul al XVIII-lea i al XIX-lea literele cirilice erau numite de Unguri o l d h betuk i de Romni slove romnesci. ') Plinii H. N. VIL 57. 3: In Latium eas (literas) attulerunt Pelasgi. ') Caesaris Bell. Gali. I. 29: In castris Helvetiorum tabulae repertae sunt l i t e r i s graecis confectae et ad Caesarem relatae. Ibid. lib. VI. c. 14: Magnum ibi numerum versuum (Druides) ediscere dicuntur . . . 'Neque fas est esse cxistimant, ea litteris mandare, quum in reliquis fere rebus publicis, privatisque rationibus, graecis utantur l i t t e r i s . Cu privire la acest pasagiu, istoricul H. Martin (Histoire de France, I, 1860, p. 67) scrie: Cette criture, qu'on retrouve sur quelques monnaies gauloises et dans quelques inscriptions . . . se rapproche beaucoup de la grecque, mais de la grecque primitive, c'est--dire plasgique: elle appartient cette famille d'alphabets antiques qui comprenait, avec le plasgique, l'trusque, le samnite. l'osque, le latin ancien, le celtibrien -et l'ombrien. Tot ast-fel scrie Pliniu (VII. 58. 1): veteres graecas (literas) fuisse easdcm paene quae nune sunt latinae. ') Tacii Germania, c. 3: monumentaque et tumulos quosdam Graecis l i t e r i s inscnptos, in c o n f i n i o Geimaniae Rhactiaeque ad hue extare. V Acest cuvent deriv fr ndoila, de la adiectivul pelasgo-latin bubulus, d. e. c or i a bubuia, pie de vit, de unde apo s'a format grecescul ;Xo carte, jipXiov,

ris P6 ' de caPre ' de o. Chiar i acum n etatea mea, mul d i n Barbar s c r i u pe ast-fel de pe! >). ns cu stingerea elementului pelasg de pe teritoriul Germaniei ajunge "n desvctudine n prile acestea i usul scrierii. Diferitele populaiun de ras celt i german, ce ocupar, dup Pelasg, te'toriul Germanici i al Scandinavici, nu avuse nici un fel de scrisore, nici particular, nici comun. Tot ast-fel rsulta i din cuvintele lui Tacit despre Germani: literarum secreta viri pariter ac feminae ignorant 2 ). r n alt loc acela i Tacit scrie : Dac dei ce bun, or dei cel r, le-a denegat Germanilor argintul si aurul, nu sciu. Dar nici nu pot se afirm, c nu ar esista n Germania vre o ven de aur, seu de argint, fiind-c cine a scrutat pmntul acesta ? Dar el nic nu arat vre un interes, ca se aib i se ntrebuineze aceste metale. Vasele de argint, ce se vd la el, sunt date ca daruri la ambasadorii i principii lor, dar el nu le pre uesc ma mult de ct vasele de pment s). Dup cum am vdut mal sus, pentru literaii germani, cuvntul hailag prsenta cea mai mare garania, c inscripiunea de pe veriga de la Petrdsa are un caracter si neles german. Dorind cu or-ce pre a scote la lumin cuvinte gotice din inscripiunea de la Pctros, literaii germani se au perdut, n timp aprpe de 50 ani, numai n etimologii arbitrare asupra unor cuvinte ntru adevr imaginare, fr se aib n vedere, c cele mai vechi inscripiun de pe monumentele si obiectele de art nu conin formule de consecrare, ci de regul ele ne arat numele miestrilor, cari au csecutat aceste lucrri, cum aflm d. e. Duenos med feced pe cea mal vechia inscrip iune latin *), Novios Plautios med Rom ai feced pe o lamina de aram din Roma B), C. Ovio(s) Ou(fcntina) fecit 6) pe un bust de aram a Mduse! din Roma, seu pe monumentele grecesc!: Mjv'favto; raUc; 'ETta-faro? irtoist; Xisprfv rcoasv etc.
pl. ptgXia crticic. Acelai neles -1 avuse Ia nceput i cuvintele c h a r t a b i b u l a <X?t pigXuv). Mai trdi Grecii aplicar numele de fiij&o, gf/Ao, gigXov, pi^Xiov la scor a plantei numite papyrus, pe care scriau Egiptenii.
l

l HcrodoU lib. V. 53: K a; ta pi^oo S^a-erx/ xaXeai ano too naXa-.oS o; 'Iiuvs ... Oc vj.,, T0 xiT' -s^i
r
TCO

x)-0;_ Tt?jv p^^d^y Toiaiia o;-f Jep-xc Ypi'f ou-:'.. ')

Taci i Germ. c. 19. 5 ) Taci i Germ. c. 5.

ul, La plus ancienne inscription latine (Revue arch, aot 1882) p. 16. ) C. I. L. vol. I. nr. 54. ') C. I. L. vol. I. nr. 24.

n fine dac interpre ii german ar fi supus la un csamen serios nsu i originalul acestei verig; dac dnsi nu s'ar fi mulmit numai cu simple copi fcute de rnen neversa n punctele cele delicate ale archologie! i paleografiei; cu deosebire ns , dac nu ar fi negligiat compara iunea literelor de pe verig cu alte inscriptiun, atunc ar fi putut uor se ajung la convingerea, c ultimele litere ale inscripiuni de la Petresa nu au putut, n nici un cas, se con in cuvon ul hailag. Noi am esaminat n museul din Bucuresc n diferite rndur originalul acestei verige. Gravura literelor e n general uniform i bine esecutat, r sg rieturile superficiale i percusiunile ntempl tore, la care a fost supus acesta verig de la 1838 ncoce, se pot u or deosebi de tr surile drepte i adnc ale literelor, f cute cu un instrument ascu it. No reproducem aici un desemn' de pe acesta inscrip iune, ast-fel dup cum ni se presint ea ast -di.

232. Inscrip iunea de pe veriga de la Petro sa, n starea sa actual.

Ultimele cinci litere ale acestei inscriptiun (1014) le vedem figurate aprdpe n aceea i form i pe alte doue monumente, ce au fost considerate de runice, anume, pe o fibul descoperit la Osthofcn ntre .Worms si Mainz i pe o alt fibul , ce se conserv n museul del Mainz (Fig. 233).
/7iw ~ v i'&i/t

233. Inscripiunea gravat pe fibula descoperit Ia K e r l i c h, ast-d n museul de la Mainz, avnd la fine aceleai caractere grafice, ce ni ni se presint i pe veriga de la Petrsa. Dup Henni n g, Die deutschen Runendenkmaler, p. 156 a). ') Heiming 1 , Die deutschen Runendenkmalcr, p. 70 i Taf. II. 5. ") Henning, care n ce privesce descifrarea inscrip iunilor runice, se afl ntr'un labirint de eror, declar fibula din museul de Ia Mainz ca falsificat , ns . f r nici un motiv serios.

Cele cinci litere finale constitue aa dar un cuvent de sine stttoriu i ele vor trebui se fie separate, din punct de vedere al interpretrii, de ceea lalt parte a textului. De altmintrelea putem observa chiar pe corpul verigei o separafiunc marcant ntre litera H i ntre ultima grup format de cinc
litere

pi?fcV

Cea de ntiu liter n acest cuvent final, II f P A., are sus n partea drept doue lini paralele orisontale. Ea reprsenta aa dar pe un F din alfabetul Volscilor i al Latinilor. A doua liter este un I etrusc i latin. A treia liter a suferit n anul 1875 o deteriorare, n partea de asupra ea a fost ro, de clescelc argintariuluT, complice cu Pantazescu, care pilise si tiase veriga pe la mijlocul inscripiunil. ns acesta liter ast -d pe jumtate tcrs ne apare sub forma de F seu T n tdte facsimilele, cte s'au publicat de la 1841 pn la 1875. Ea reprsenta n vechiul alfabet ionic si eolo-doric litera y, creia Etrusci si Volci i-au dat valdrea de C (K 1). A patra liter este format din un trunchiu drept, are sus n partea drept doue linii nclinate, r mai jos alte doue linire scurte n form de puncte ovale, pe car ns le-au trecut cu vederea, or le-a desconsiderat, to aceia, car au copiat pn ast-d acesta inscripiune. Singur numa n facsimilul publicat de Micali. n a. 1844, cele doue linire mic apar sub forma unui singur punct (pag. 644). Avem aici aa dar un E, care sub forma acesta de $ ni se presint i pe inscrip iunea pelasg din Lemnos 2 ).
>) In facsimilul, ce ni-1 presint Hen ning, dup reproduciunea lu Telge, se mai

234. - luscripiunea verigei de la Petrosa dup reproduc|iunca lui Tclge, la Hen ning, Die d. Runendenkmiilcr, p. 29.

vede lng trunchiul acestei litere, esprimat o pet , ca i cnd acesta liter ar ave doue picire sub forma de /> (L), ns dup cum se pc5te convinge or-cine, care va esamina originalul, acest semn, nu formdz o linior gravat, ci este numai urma unei Mtnp e loviri ntempltore, da car se afl ma multe pe corpul acestei verige, chiar i "^P rile acele, unde nu esist nici o liter. u i e t i n de Correspondance hellnique, X. p. 1. Un E cu un punct de es upt ne apare i pe o inscriptiunc din Italia superidr (Fabretti, Corp. inscr. ital-, "r. 31.) '

Ultima liter X represint pe un T din epigrafia Italie superire. Cu deosebire T ne apare ca X n alfabetul aa numit cadmic, n inscripfiunile Umbrilor, Salailor i Rheilor ]). Rsulta aa dar, c ultimul cuvent din textul inscriptiuni de la Petrosa corespunde la literele latine FICET,
adec fecit. Tot FICET este ultimul cuvent si pe cele doue fibule de la Osthofen si Kerlich (pag. 651), considerate din nesciin ca runice. n fine no mai cundscem nc doue inscriptiun presupuse de runice, n cari ultimul cuvent FICET, on FECIT, ne apare sub forma prescurtat, invers , de FO (Fig. 235. 236, pag. 659). n loc de FECIT, scrie Fabretti, ce vech scriau cte o dat FC n form abreviat , r pe titlele grco-romane se citesce <I>IIKIT i rar

Dac aa dar ultimul cuvent din inscripiunea verige de la Petrdsa este un FICET (fecit) si acest adev r nu se mai p6te contesta, atunc de sigur, c cea-lalt parte a textului coninea numele miestrului, care a fabricat veriga. Vom esamina acum i restul de 9 litere, ce formcz nceputul i partea de mijloc a inscriptiuni. Cele ma multe caractere din acesta parte a textului nu presint apr6pe nic o dificultate n ce privesce valdrea lor adeverat. A doua liter de la nceput este un A (L), pe care-1 afl m ntrebuin at sub forma acesta n alfabetul pelasgo-grec, n particular ns la Falisc, la Etrusc! i pe monetele vechi ale Dacici. A treia liter este un T = X ~ cn P e care 'l afl m si n alfabetul din partea de nord-ost a Etruriei 5). Forma acestei litere ne ma apare si pe inscripiunea pclasg din Lemnos *).
') Daremberg, Diction, d. ant. gr. et rom. v. Alphabetum, p. 199, 212, 214, 218. Fabretti, Corp. inscr. itul. p. CCCXV. Moiniuscn, Die nordetruskischen Alphabetc. Taf. JIT (in Mitth. d. antiquar. Gesellschaft in Zurich, VI. Band., 1853, p. 199 seqq.)") FabrelU, Corpus inscr. ital. p. 458: Pro fecit aliquando FC per compendium scribebant vetcres. In titulis graeco-romanis legitur <f>IIKIT, raro OIK1T. Forma de ficet i fi ci t o ntimpin m adese ori n limba latin vulgar (Schuhardt, Vokal. 1.311). ") Berger, Hist, de l'criture, p. 149. Lenormant, tude sur l'origine et la formation de l'alphabet grec. 49. rnuly-Wissowa, R. E. v. Alphabet, p. 1618. *) Bulletin de Correspondance hellnique, X. p. 2, 3.

A patra liter cu bra ul superior ma lung de ct cel de desupt reprsenta pe un F -, adec A, din alfabetul Rhcilor i Salasilor ! ). A cincea liter este un T de form eugubin. A esea un I etrusc i latin. A sptea un O format din patru lini drepte, cum ne apare i pe inscripiunile din Italia superior, pe monumentele vech latine, i pe cele din Tomi, cu singura deosebire, c pe veriga de la Petrosa acesta liter are doue linii prelungite n jos, dup tipul ionic. A opta liter este un S (S) n form archaic de M cum ni se presint n alfabetul eolo-doric, etrusc si vechiu roman 2). O singur dificultate se pare a o prsenta iniiala X. Ins dac observm cu ateniunea cuvenit modul cum artistul a gravat acest semn grafic, atunci faptul ne apare evident, c noi avem aic o liter combinat, un V consonant cu un V vocal . Usul de a lega mpreun doue, or ma multe litere, este anterior epigrafie latine. Proba ne este i numeralul X compus din ddue semne V, unul avnd liniorele n sus, altul n jos. In fine un V sub forma de X, avond partea de asupra mai deschis, ne apare i pe un grafit, ce a fost descoperit n ruinele vechiului Aquincum din Pannonia 3). Avem aa dar aici urmtcVele litere : VULCHATIOS . FICET '). Terminafiunea n os n loc de us la substantive, nume proprii i adiective, este o caracteristic a timpurilor archaice. n limba umbric no aflm : erfos (servus), mnos (manus), alfos (albu) salvos (salvus), r n inscrip iunile vechi latine: Volcanos 6 ), Duenos, Novios, Plautios etc. mprejurarea, c pe inscripiunea de la Petrosa, litera M (S) din Vulchatios ne apare mai deprtat de literele precedente, nu formez nici de cum un cas isolt, n epigrafia latin avem o mulime infinit de esemple, unde S final, la numele proprii, este aruncat la o parte, ca i cum ar fi fost o liter, care de mult nu se mai pronuna. D. e. VRSV S, VIBIANV S etc. ).
') Dnrciubergr, Diet. d. antiquits, v. Alphabetum, p. 214. Fabretti, Corp. inscr. ital. Tab. 1. ') Daremberg-, ibid. v. Alphabetum, p. 196 198.Lenoniiant, tudes sur l'origine de l'alphabet grec, p. 55. - Kabretti, Corp. inscr. ital. p. CCCXV. C. I. L. voi I, p. 255. ") Rmer, Kiadatlan Rmai feliratok. Budapest, 1875, p. 30. 4 ) Volcatius, ca nume familiar, ne apare att n istoria Etruscilor ct i a Romanilor. Forma este archaic , pelasg . 6 ) C. I. L. voi. I. 20.
6

) C. I. L. voi. IU. n r. 4778. Cf. ibid. nr. 4785.

Rmne acum se csaminm valrea i nelesul Htere H, a cre posiiune, dup cum vedem, este isolat ntre cele doue cuvinte Vulchatios si ficet. Care era, n inscripiunea de la Petrsa, caracterul fonetic al acestei litere, ne-o spun alte doue inscriptiun pelasge, considerate n mod unilateral de runice germane. Pe una din aceste inscriptiun litera, ce precedza cuvntul FICET ne apare sub forma T (^Hl r X Fig- 233, p. 651). Acest semn grafic n alfabetul Pelasgilor din Lycia )1(, reprsenta pe un O '). C ntru adevr litera H, pe veriga de la Petr6sa, are valrea unc vocale, a unui O, si c nu este o abrevia iune, o confirm inscrip iunea de pe fibula de la Osthofen, ce am reprodus'o la pag. 651, unde acest H este nlocuit cu & (O) nainte de FICET, sub forma de X M TnA Ca se putem ns ajunge la o conclusiune pe deplin sigur cu privire la acest H, e de lips se esaminm aici valrca fonetic a acesteT litere i n alfabetul Pelasgilor meridionali, de pe teritoriul Elade si al Asie mici. n vechiul alfabet cadmic litera H se ntrebuin a att ca aspira iune ct si ca vocal, ns n alfabetul ionic-attic H era o liter pentru sunetul ionic e i care corespundea la grecescul primitiv a s). Rsulta aa dar, c acest H isolt, care n alfabetul ionic-attic corespundea unu e s a, r n alfabetul Pelasgilor de nord este nlocuit prin # (O), avea ntru adevr valrea unei vocale, a unui O, i probabil, c era un o aspirat. Avem aa dar determinate tete caracterele acestui text. ntreg legenda inscripiuni de pe veriga de la Petrosa este : VULCHATIOS O FICET 4). Dup cum vedem, no avem aic un text epigrafic priscis literis verbisque scriptum i care ne presint o particularitate linguistic demn de ateniunea filologilor notri. Ne ntrebm acum, care este rolul gramatical al acestui o, identic, in ce privesce derivaiunea sa, cu primitivul grecesc a. Este el un verb ausiliar la FICET, persona a treia sing, de la verbul am (habeo), ca n limba romnesc : o fcut seu a fcut? Or este acusativul fetnenin al pronumelui personal III, un o nscut din la, cu nelesul de illam
') Daremberg, Diet. d. antiquits, v. Alphabetum, p. 209. ') C in acest cuvent a doua liter de la fine reprsenta pe un E este cert (Cf. Henning, p. 151), ) PauIy.\Vissoiva, R. E. v. Alphabet, p. 16J5. Lenoriuant, p. 14.

) Leg en da inscripiuni de pe veriga de la Petrdsa: VULCHANOS O FICET. Inveatul german Wilhelm Grimmn comunicarea, ce o fcuse la anul 1856, Academiei de sciine din Berlin, cu privire la textul inscripiuni de pe veriga de la Petrosa.

v ollam (fecit) ? No nclinm pentru acesta posibilitate din urm, avnd cu deosebire n vedere formulele analoge de pe inscrip iunile vech latine si
declar, c singur numai litera a esea din inscripiune, I, nu este destul de sigur, de ore-ce se pate observa o lini transversala peste mijlocul acestei litere (Hennin g, Die deutschen Runendenkmler, p. 29: Auf ein deutliches N L " runic] folgt sodann an sechster Stelle ein Buchstabe, von dem Wilh. Grimra bemerkte, es ei der einzige nicht ganz sichere, doch lasse sich ein Querstrich in der Mitte des Hauptstabes noch erkennen). Massmann ntocmai ca i Grimm considera pe acest I ca un P . No am esaminat Ia diferite ocasiunl acesta liter din punct de vedere paleografie pe originalul verigei i tot ce am putut constata, este numa o linior forte sub ire, aprdpe imperceptibil , ce se ntinde, nu peste mijlocul, ci spre partea din jos a lu I, avnd aceeai direciune cu linia transversal de pe litera precedent, ns convingerea nostr este, c acesta linior microscopic nu este fcut din partea artistului, care a gravat n mod uniform i destul de adnc tte cle-laite litere ale inscripiunii. Dar presupunnd, c acesta linior, aprdpe invisibil ar fi ntru adevr o parte integrant a lu I, atunc cele ddue caractere "f- J (5 i 6) ar constitui numai o singur liter i atunc am ave aici acela i tip, pe care-1 afl m i ntre semnele de proprietate, seu n alfabetu} pluta ilor din Moldova, sub forma de N = N. n acest ca , citirea inscrip iunii de pe veriga de la Petrdsa ar fi: VULCHANOS O FICET. Numele de Vulcan ne apare sub forme analoge i pe alte monumente. Velchanu pe o inscrip iune etrusc , Felchanos pe o inscrip iune din Creta i Volcano s pe un ban din Aesernia. Dup lliada lu Homer, Vulcan (Hephaistos) petrecuse timp de 9 an ntr'o spelunc de lng marele ru Oceanos (Istru), lucrnd agrafe, inele, br are, cercei i colane, n particular se spunea despre Vulcan, c densul fabricase un colan de aur pentru so ia lu Cad m, numit 'Apjiovia, dup legende o fc a lui Marte i nepot a lu Atlas. Cuvintele lu Apollodor (Bibi. lib. III. cap. 4.2) sunt: i Cadm i dede, Harmonie, colanul cel de Vulcan-f cut> (sSoxt 8 aivjj KS|i.o v.u\ tiv 'HipaiototeoxTov 8p|iov). n tradi iunile vechi acest ornament de gt are o istoria parti-cular , sinistr . De la Harmonia colanul cel de Vulcan-f cut a trecut la Polynice, care I'a d ruit Eriphyle, ca se nduplece pe b rbatul seu Amphiaraus s iee parte laresboiul celor epte cpitan asupra Thebe din Beoia, i Amphiaraus a trebuit se plece, cu t6te, c scia, c are se per acolo. Pentru resbunarea mor ii lu Amphiaraus, Eriphyle a fost ucis de un fi al seu, apo acest colan funest a trecut la Arsinoe so ia acestuia, de la Arsinoe la P h e g e u s i la soia sa C a 11 i r r h o c, causnd peste tot locul discordi, certe i omoruri, n urm , dup ce Phcgcus a fost ucis de fi s, colanul Harmonie a fost consecrat lu Apollo i depus n templul de la Delphi (Apoll. Bibi. III. 4 7 ~ ' ~ r)lod - IV. 6465). ns acest curios ornament nu ncet se causeze nefericiri * l de aci nainte. Tiranul Pay Iu s, fiind nduplecat de o amant a sa, r pi colanul din templul lu Apollo, ns ndat copilul seu nebuni i- aprinse casa. Dac veriga de aur, escopent l a Petrosa i care dimpreun cu alte obiecte pre iose a (ost consecrat unui emp u al lu Apollo, ar fi ntru adevr identic cu veriga, seu colanul, cel de Vulcan-a cut, d ruit Iui Cadm i Harmonie (amendo nmormenta i dup tradi iun lng e ' ler ), atunc dmeni supersti io i ar pute sus ine, c acest colan a continuat

grecesc: Buenos med feced; Novios Plautios med Romai fecid; Xip'. ji' eypa'f/s ; t^coviSa^ |j.' ?YPa'f etc. Rsulta aa dar, c ipotesa runelor germane, pe care se ntemeiaz textul imaginar de igutani owi hailag-, este, si nu pote se fie de ct c dut . Nu esist o singur liter pe veriga de la Petrdsa, care se nu fie archaic pelasg, nsui coninutul textului este pelasg, seu ca se fim bine nelei pelasgo-latin. Avem aici formele unor elemente grafice, ce aparin alfabetului barbar, seu nordic pelasg, care a format veriga de unire ntre alfabetul din Archipelag, numit ionic, i ntre caracterele rhetice, salassice si ae Italie superiore. Usul acestor litere a fost general n timpurile archaice, Cesar i Tacit le numesc litere grecesc; Liviu litere btrnesc (priscae literae); Pliniu litere ionice i litere grecesc 1).
se aib consecine fatale pentru posesorii ser, si dup ce a fost descoperit pe c<5stele muntelui Istria. Et ce scrie Odobescu pe basa actelor oficiale: Les poursuites vio'lentes exerces, lors du proces, contre toutes les personnes qui avaient t plus ou moins impliques dans l'affaire, ont laiss chez les habitants de la localit des souvenirs si terrifiants, qu'aujourd'hui encore les paysans hsitent, semble-t-il, parler des jours nfastes, o le mauvais esprit poussa quelques-uns des leurs cder aux tentations del fortune. Le veillard Stan'Avram et son gendre Ion Lemnar sont morts tous les deux en prison, avant la fin mme du procs, qui dura jusqu'en 1842. Tous leurs corn p art a gant s, paysans ou citadins, furent rduits la misre et prirent en peu de temps (Le Trsor, I. 12). Pantazescu, care n 1875 furase acesta verig din museul de la Bucuresci dimpreun cu cele-lalte obiecte ale tesaurulu depuse acolo, dup ce a fost condemnat la 6 an reclusiune, fu n urm u c i s de> o sentinel, pe cnd cercase se fug din nchisorca de Ia Cozia. Vulcan era cunoscut i vechilor locuitori din prile de nord ale Istrulu, ca cel mal renumit miestru n lucrarea metalelor, cu deosebire a obiectelor de aur. n colindele romne el este cntat ca un bun faur, ce lucrez la d'aur. n tradiiunile eroice germane (G r im m, Die deutsche Heldensage, v. Wieland) el figurez sub numele de Wayland, Walland, Weland, Wieland, Wielant, Valland, Vlund, Velint: el ma apare i ca un nepot al regelui Vilkinus; er f ur ria sa se afla n muntele Glogensachsen sa Gkelsass (womit wohl der Koukesas gemeint wird, Grimm, Heldensage, p. 196). Sub numele de C a u c a s, dup cum seim, figurez. n timpurile preistorice Carpai Daciei. Dup aceleai tradiiun germane, ci lucrez diferite obiecte de aur, sculptez geme i pahare preiose ntr'un ora necunoscut Germanilor, n urbe Sigeni (Grimm, Heldensage, p. 41). Notm aici, c ntr'o colind romnesc de anul-no (urare cu plugul) cel mal renumit faur este din trgul Sibiului (Colec iunea ndstr ). Urbs Sigeni si Trgul Sibiului, numit n alte pr ale Transilvaniei Sighiu i Sibini, se pare a fi numai una i aceeai localitate din istoria legendar a celui mal marc faur al vechimii. ') Plinii lib. VII. c. 58. 1: Gentium consensus tacitus primus omnium conspiravit, ut lonum litteris uterentur. Veteres graecas fuisse easdem pacne quae nune sunt latinae.

Cu deosebire n prile Daciei usul acestui vechia alfabet pelasg se reduce la timpuri forte obscure. Plutaii romni de pe malul Bistriei n Moldova mal ntrebuinez si ast-d n mod tradiional aceleai litere, ns fr vaiere fonetic, numai ca semne distinctive pentru cherestelele, eii lemnele de construciune, ce le transport J). Reproducem aici o parte din aceste semne al cror caracter pelasgo-latin este evident. Tdte aceste semne sunt formate din linii drepte. Dup aspectul lor, att n general ct i n particular, ele sunt caractere grafice, cari pe lng tete c ast-d si-au perdut valdrea lor fonetic, au ns o origine istoric; ele nu sunt nici de cum semne voluntare, inventate de ne-care pluta n parte.

Nu esist n acest alfabet archaic al plutailor Romni din munii Moldovei apr<5pe nici un caracter, pe care se nu-1 aflm tot-o-dat n runele scandinave, n cele anglo-saxone i n alfabetele Rhefilor i Salassilor. nainte de a ncheia acest capitul asupra verigei de la Petrdsa, noi vom reproduce aici nc ddue inscripiun, Ele ne vor pune i mai mult n eviden faptul, c a a numitele rune scandinave si anglo-saxone nu sunt de ct resturile archaice ale alfabetului nordic pelasg. Una din aceste inscrip iun ni se presint pe un veri de lance, fabricat de bronz, ce a fost descoperit la Torcello lng Veneia. Literele sunt formate din stelue si din cercuri mici, stampate n linii gravate (Fig. 235, pag. 65p). Archeologil italieni au considerat acdst inscripiune ca etrusc. A doua inscrip iune e gravat pe un alt vorf de lance, material de fer, ce a fost descoperit la Mncheberg, n marchionatul Brandenburg (Fig. 236, Pag. 659). Amnddue aceste vrfuri de lnci pdrt decoraiun simbolice, o svastic i un triquetru.
l

) Bnrada, Despre crestaturile plutailor pe cherestele. Iai, tip. Goldner, 1880.

Svastica, sub cele ddue forme, ale sale, >f> fy , reprsenta n timpurile archaice, serele de prim var i serele de t6mn . Aceste semne ieratice ne

235. Inscripiunea de pe vrful de lance de la Torcello. Hennin g, Die d. Runendenkmler, pag. 22.

236. Vrful de lance del Mncheberg. Henni n g, Die d. Runendenkmler,


Taf. I. 2.

apar n diferite pri ale lumii vech, pe unde se estinsese o-dat rasa pelasg, n Europa, Asia i Africa de nord. Cultul svastice esista n rile Dacie i n epoca roman . Un monument vohv descoperit n Turda si dedicat Diane (sore lu Apollo) port de asupra

66U

nul ,^J i). Esilai Dac duser cu sine n Britannia acest simbol al cred'ntelor sale rcligi6se. Pe o inscripiune a Cohortc I Aclia Dacorum din Amb glanna, lng valul lu Hadrian 2 ), afl m semnul cruci ncunjurat de un cerc i ot ,n"- - -------------- r ---- .r ---------- , Ca un simbol tradi i ional amndue aceste forme ale svastice mai sunt si ast-d ntrebuinate la poporul romn, pe crucile de la morminte 8) i pe custurile femeilor Srane din Transilvania ). O deosebit importan archeologic o presint n fine faptul, c pe cele doue vrfur de l nc figurez ca embleme ale stabilimentului, fulgerele, ce le fabricase n anticitate Cyclopil pentru Joe. Forma lor este archaic B). Amenddue inscripiunile, de pe cele doue vrfur de lnc, sunt de la drpta spre stnga, un mod de scriere, ce era comun Umbrilor, Etruscilor, Oscilor, vechilor Latini, i care ni se presint i pe monumentele arcbaice grecesc. Ultimele doue litere sunt F C, si lectura ntrcge inscrip iun ar fi: OLETOS F(e)C(it ),
') Archaeologisch-epigraphische Mittheilungen, II, p. 81. ) C. I. L. voi. VII. nr. 825. s ) Comuna Grla-mare, jud. Mchedin. Svastica i diferite alte caractere grafice de form antic figurez eu miile pe petrele cioplite, din car e construit monumentala biserica Trisfetitelo din Ia i. Ele se afl reproduse la Tocile seu, Revista pentru istorie, I (1883), p. 242. 4 ) Swastica i alte semne accadic.e n revista Tinerimea romn. N. S. Bucuresc, 1898. Voi. I, p. 418. *) Semnele simbolice, fulgerele lu Joe i svastica, le afl m une-or ntrebuinate ca chrism ur la nceputul chrisovelor seu diplomelor domnesc din Tera-romneic n sec. al. XVI-lea i al XVII-lea, de sigur pe basa unor tradiiun, pe car ast-d nu le mal cunoscem. Ast-fel pe un chrisov al lu Michai Vitzul din a. 7104 (1596), al cru original se afl n biblioteca Academiei, chrismul ne apare sub forma unu f u Im en

. l
archaic T e . p e a!te doue chrisve, unul de la Radul erban din a. 7115 (1607), altul de la Radul, fiul lu Micimea, din a. 7120 (1612), ambele n biblioteca Academiei romne, chrismul este nlocuit cu o svastica n spirale avnd urmtorele forme:

) In ce privesce descifrarea acestui cuvent ma notm aici, c un E sub forma de F se

afl i pe inscripiunea pelasg din Lemnos (Bull. d. Corresp. hll. X. 3). r n Corpus mscr. kt. III, n r. 34799' g sim un F = E. Polybiu (X. 10. 11) amintesce de un letes, despre care spuneau tradiiunile vech, c ar fi descoperit minele de argint, i din care causa i se acordase onor divine, n legendele antice, un Ole t is figurez ca demon

Termin m aic cu acest studiu asupra verige de la Petrsa. Noi am esaminat i esplicat acesta inscripfiune pe basa fntnilor istorice. Tot-o-dat am reprodus ca auxiliare nc alte 34 inscrip iun, ce pdrt un caracter evident pelasg, ns pe cari nveai germani le-au declarat de runice, fr se se intereseze, dac sensul interpretrii, ce l'au dat, pote se stee n faa une judeci critice ori nu. Resumm : Tesaurul de la Petrdsa nu este nici gotic, nici byzantin, nic dup forma, nic dup genul de ornamentare al obiectelor, nici dup figurile mitologice, ce le represint; n fine nici dup inscripiunea de pe veriga cea masiv de aur l).
al lumii inferidre (Roscher, Lexikon, v. Oletis), Conferesce i inscripiunea Aletios de pe un alt vrf de lance descoperit la Suszyczno n Volhinia i reprodus la Hennin g (Die d. Runendenkmler, Taf. I. Fig. 1). Henni n g ns spre a pute scdte un eu vent german n rune din inscripiunile de la Fig. 2378, declar literele O i ,<> de Ia nceput i de la fine ca simple semne de ornamentaiune, i ast-fcl dCnsul citesce prima inscrip iune RNNNGA, r a doua RANNGA. Un adevrat non-sens. l ) Ipotesa despre proveniena gotic a tesaurulu de la Petrdsa. Aceia, car sus ineau, c inscrip iunea de pe veriga de Ia Petrdsa e format din rune gotice, i c acesta inscripiune conine un text german (gutani owi hailag), spre a da mai mult credin acestei ipotese se vedur silii se declare, c i figurile, ce decorez patera de la Petrdsa nu reprsenta alt-ceva de ct divinitile panteonului german Walhalla. Apollo deul pelasg, primi n noul botez numele de Balder, fiul lu Odin, deia Opis fu numit Verdandri, Venus Freya, Hercule Thor, r lanus, fiul lu Apollo, p rintele gin ii pelasge, fu identificat cu spiritul cel ru Aegir, c ruia i se mal conferi i demnitatea de Neptun al Goilor etc. (Notice sur Ia Roumanie, 1868, p. 382). Spre a ne convinge ct de superficiale nepotrivite erau aceste caractrisai'!, noi vom reproduce aici urmtdrea icon, ce ne-o face eruditul Grimm despre aa numitul Aegir. Autorul scrie : In ei ne r altn. saga findet sich ein ......... damon Grimr aegir genannt, weil er im wasser wie auf dem lande gehen kann, er speit gift und feuer, trinkt das blut aus menschen und thicren (Deutsche Mythologie. II, 1854, p. 969). i acest Grmr Aegir, care scuipa venin i foc, care bea sngele dmenilor i al animalelor, capel din graia acestor nvpiai runit un loc de ondre pe o pater de sacrificiu, imediat lng Apollo, deul lumine binefctdre, i n faa mari diviniti Terra Mater, isvorul cel abundent al tuturor buntilor. Credem tot-o-dat, c e locul aic se amintim n puine cuvinte i despre coninutul ultime publicaiunt a lu Odobescu, ntitulat Le Trsor de I'etrossa (Paris, 1900). Odobescu nu s'a distins nici o-dat prin studiele sale istorice i archeologice. Pentru densul istoria antic, istoria artelor, archeologia, epigrafia, au fost tot-de-una numai simple ocupaiun de distraciune. Lipsit de cunoscine mal intensive, ?' peste tot lipsit de darul de a pute petrunde n misteriele sciinelor istorice i archeologice, asupra sa fcuse o deosebit impresiune prerile pstoriulul evangelic din Bucuresc, Neumeister, c textul inscrip iunil de pe veriga del Petrdsa ar fi gutani wi hailag>, i al crei sens ar fi dem guten Scythenland heilig>; o ipotes, pe care

Acest important monument de aurria, unic n lume, aparine une alte civi-r atiun, unor altor idei religiose. Totul ne apare aic archaic, ncepnd de la
Odobescu n tte scrierile sale a cercat, dup cum singur mrturisesce, numa se o d volte si s'o completeze (une nouvelle interprtation propose par M. R. Neumeister ... ue nous dvelopperons et complterons. Notice sur la Roumanie, 1868, . 371). Dup ce diferitele articule i notie, ce le publicase Odobescu asupra tesaurulu de la Petrsa cursul anilor 1865 1877, au rmas fr nici un resunet n lumea sciinfific, densul n Uimii an a viee sale, sc<5se la Paris n limba frances o lucrare volumin<5s, n forme ma uit luxse, de ct sciin ifice, sub titlul de: Le Trsor de Ptrossa, un aglorat incoherent de compilaiun despre diferite obiecte de art, din diferite epoce, fr ' un fond de erudi iune, f r nici o sintes critic i ce este ma elementar, f r ca autorul se- put da sem de caracterul distinctiv al fie-cre epoce n parte; o lucrare n care densul propunea urmtdrele trei interpretri capricieuse pentru textul tot aa de imaginar gutani ocwi hailag> : 1 A Odin la Scythic consacre; 2 Le (peuple) Goth n'(a-t-il) pas consacr la Scythic ? 3 Pour un Goth la Scythie n'(est-elle) pas consacre ? (Le Trsor de Ptrossa. Tome I. p. 414415). Pentru acesta interpretare fantastic scrisese Odobescu un volum att de mare. r n ce privesce conclusiunea final a operei sale, densul o formulez ast-fel : Les pices qui constituent le trsor trouv a Ptrossa proviennent d'un peuple germanique, professant le paganisme, et trsproba'blement des Goth s, qui habitrent la Dacie du III au V-e sicle de l're chrtienne (! ?) (Tom. III, p. 6). Tot o-dat spre a da o aparen de veritate acestei teori eronate, Odobescu ne nfisez figurile de pe patera de la Petrdsa sub un aspect barbar (Tom. II. 33), att din punct de vedere al arte, ct i al tipurilor, pe cnd de alt parte nvatul Dr. Bock constatase nc la a. 1868, c acesta pater e opera unui miestru de mare merit (erkennen \vir hier auf den ersten Blick dasWerk eines geschulten Kunstlers . . . und dcr es namentlich in technischer Beziehung zu einer vo l i e ridden Meisterschaft gcbracht hatte. (Mitth. d. k. k. Central-Commission. XIII. 109). Odobescu mai crea i o liter nou neesistent n textul verigei, pe <C, pe care n facsimilele sale formate ad-hoc o nfi n forme forte marcante; si spre a da ma mult credin alegaiuni sale cu privire la acesta liter imaginar, densul afirm, c veriga a fost rupt n a. 1875 tocmai asupra literelor X. i <C (Le Trsor de Ptrossa, I, p. 358, 376, 397, 398 i PI. II) pe cnd n realitate fractura a fost numa asupra literei A. n fine ca se obscureze pe ct e posibil caracterul pelasg, ori grecesc, al paterei, Odobescu aed pe Apollo ca cel d i n urm n t r e d i v i n i t i l e figurate pe patera (Le Trsor de Ptrossa, II, p. 39). Att credem, c este de ajuns pentru caracterisarea operei lui Odobescu. Ipotesa, c tesaurul de la Petresa ar fi de origine gotic, a fost n timpul din urm abandonat chiar i de archeologul francos De Linas, care n publicaiunea sa de la 1887, Origines de l'orfvrerie cloisonne, declar , c diferitele figuri g r u p a t e n i nt e r i o r u l p a t er e i d e l a P e tr e s a n u a u ni c i u n r a p or t c u mi t o logia Goilor. Aceeai prere o esprimase nc pe la a. 1868 canonicul Dr. Fr. Bock; Das jedoch mchte wohl keines besonderen Beweises bedrfen, dass wir hier nicht mit u e s t a l t e n d e r n o r d i s c h e n , s o n d e r n d e r g r i e c h i s c h en o d e r u b e r ha u p t c l a s sisch-antiken Gutter w c i t zu thun habcn (Mitth. d. Central-Commiss. XIII, p. 110).

discul cel grandios, de aur cu ornamente apollinice, de la patera cu figuri, ntre cart Terra Mater i Apollo Hyperboreul au rolul principal, de la fibula-phoenix i pn la veriga seu colanul cu caractere grafice pelasge. Fr ndoiel, c no avem aic resturile unu tesaur religios, compus din diferite obiecte prciose, ce au fost consecrate n timpuri deprtate unu templu ilustru, al Mame-mar, ori al lui Apollo Hyperboreul, n erile de la Dun rea de jos. Nu suntem ce de nti, car avem aceste convingeri. nc la a. 1870 Cesar Bolliac, iniiatoriul studiilor archeologice n Romnia, esprimase urmtorea prere: dic cine or-ce va dice, svrcolsca-se oii ct vor pute archeologi no tri, vasele de la Petrosa sunt vase Dace, cu stil Dacic, pentru un cult din Dacia *). r n alt loc densul scrie: Sunt multe caractere pe crmidile i petrele de la Slon, cari ar ave analogia cu caracterele de pe brara (veriga) din aurria (de la Petrosa), pe care de la aflarea el i pn ast-d eu am credut'o 'o cred nc Dac ! ). Bolliac, esplorase din punct de vedere archologie, diferite inuturi ale ere. Densul vedea numai un ir nentrerupt n civilisaiunea preistoric a Daciei, ncepnd din epoca petrei lustruite i pn n timpurile romane. Acesta civilisaiune Bolliac o atribuia Dacilor, pe cari i considera ca popula iunea aborigen , seu de obor i , a acestor er.
') Bolliac, Trompctta Carpa ilor, An. 1870, nr. 876, pag. 3. ") Bolliac, Trompctta Carpa ilor. An. 1871, nr. 939, p. 3 i 4.

XXIX. IIAHPEIAI nYAAI. PORILE 1)E FER.

Usul de a nchide cu por i de fer p surile mun ilor ma nal i a csistat si n timpurile preistorice. Aceste pori, ce erau tot-o-dat aprate i de castele situate pe vrfurile stncilor, aveau destinaiunca se mpedece incursiunile glotelor inimice. Despre cea mai vechia Port de fer face amintire Homer >). Ea se afla lng Oceanos potamos, seu Istru, acolo, unde dup Hesiod a fost aruncat ntr'o cavern adnc, balaurul cel legendar, care nspimntase i pe dci Olympulu 2j. Acesta port de fer forma, dup cum rsulta din Homer i Hesiod, nu numa o barier puternic, dar era tot-o-dat, i o lucrare demn de admiraiune. Ea era cunoscut comercianilor meridionali din Elada si Asia mic. Ea devenise un punct geografic important. Locul, unde se aflau Porile de fer ale lu Homer, este identic cu strimtorea cea fimos de lng cataractele Dunrii, numit i ast-dt Porile de fer. La Pindar aceleai Pori port numele de TaSs^r/iSs r.Xai s), ast-d Gherdapur n limba locuitorilor din vecin tate. In timpurile romane, aceste Por de fer erau cunoscute sub numele de Portae Caucasia e, de 6re-ce, Carpai meridionali dup cum seim, purtau numele de Ca u ca, nu numai n tradifiunile vechi, dar si n geografia militar a Romanilor 4). Pliniu cel btrn, ne descrie Porile de fer seu Caucasice ca o oper gigantic a naturel. Aic catena munilor se ntrerumpea de-o-dat. Porile erau formate din grind mbrcate cu fer, r pe sub ele curgea un pcr, din care exhala un miros forte greu. Dincdce (n partea de apus), aceste Por erau aprate de un castel aedat pe verful stncilor spre a mpedeca trecerea
') Homed Ilias. VIII. v. 13: o'.S-fjps-.a'. Xat. 5 ) Hesiodi Tlieog. v. 746, 790 (695), 811 seqq., 864. La Hesiod (Theog. v. 811) aceleai Por monumentale figurez sub numele de (iap|j.oi;psai icXai. Se pare, c Hesiod face aic o confusiune geografic cu Por ile de fer dintre B nat i era Ha egului, car n limba poporului romn de acolo se numesc La Marmore (ung. Vaskapu). ') IMndari fragm. 25 (la Strabo, III. 5. 5). *) Jornandis De Getar. orig. c. 7: C a u c a s u s . . . Histri quoquc fluenta contingit. i H. R. hb. IU. 5; pjso Rhodopen Caucasumque penetravit. Inscripiunea osta?uui Mansuetus din Leg. I Minervia: ad Alutum flumen secus montis Caucasi (Froehner, Col. Trajane, p. 156).

ginilor nenumrate. Ele se aflau aa dar situate n drumul cel mare al migraiuni ginilor barbare ctre prile de apus ale Europei. De lng Porile Caucasice se ncepeau munii Gordyaei, locuii de populaiun nesupuse, Valii i Su ar n i, cari se ocupau cu lucrarea minelor de aur; r de lng triburile aceste i pn la Pontul euxin, se ntindeau ma multe seminii de Henioch. Acesta, ne spune Pliniu, este fisionomia acestui sn de pment, unul din cele mal celebre '). Tot-o-dat Pliniu mai face aic urmtorea rectificare. Muli, dice densul, numiau acesta trec tdre Por ile Caspice (Portae Caspiae), ceea ce este o mare erore geografic. Porile de fer de la Istru aveau n epoca roman o ndoit nsemn tate. Ele formau o desprire geografic. Pentru apus, ele erau porile orientului, r pentru res rit erau por ile apusului. n istoria roman cea de ntiu amintire despre aceste Pori o aflm n timpul lu Nero. Nero, cum ne spun autorii romani, decretase o espediiune asupra S armaii o r, seu Scy ilor europeni, car devenise o calamitate permanent pentru statul roman nc din timpurile republice!. Pentru scopul acesta, densul strnse o mare mulime de 6ste, din Britannia, Germania i Illyria, pe care o trimise la strimtorile Caucasice 2). ns legatul pro-pretor al Mesiel Plauiu Elian (a. 57 d. Chr.) termin repede acesta espediiune asupra Sarmailor, mal nainte de ce mpcratul ar fi sosit cu legiunile sale la Porile de fer. Inscripiunca, ce formez epitaful acestui brav general, ne spune, c densul sili pe c-va regi, pn aci necunoscui, se trec pe cel alalt Crmure al Dunrii si se nchine naintea stogurilor romane, apoi el puse n libertate pe fiii regilor, ce domniau peste Bastarnl, peste Roxolan si pe fratele regelui Dac, asigurnd si estindnd n modul acesta pacea i liniscea provinciei 3).
) Plinii lib. VI. 12. 1: portae Caucasiae, magno errore multis Caspiae dictae, ingens naturae opus montibus intcrruptis repente, ubi fores obditae ferratis trabibus, subter media amne diri odoris fluente, citraque in rupe ca t e l Io communito ad arcendas transitu gentes innumeras . . . A portis Caucasiis per montes Gordyaeos, Valii, Suarni indomitae gentes, auri tamen metalla fodiunt. Ab iis ad Pontum usque Ileniochorum plura genera . . . Ia se habet terrarrum sinus e clarissimis. Heniochi, car ne apar i n legendele argonautice, sunt din punct de vedere geografic i etnografic unul i acelai popor cu Ariraaspii, cel cu un o chiu. 2 ) Suetonii Nero Claudius, c. 19: Parabat et ad Cas pias portas expeditionem.Cf. Tac i i Hist. I. 6 . Plinii lib. VI. 15. 6: Et Neronis principis comminatio, ad Caspias portas tendere dicebatur, quum petcret illas (Caucasias) quae... in Sarmatis tendunt. ) C. I. L. voi. XIV nr. 3608.
4

Tot lng Istru se aflau Porile Caspice i dup poetul Papiniu Staiu '). Aceste pori, ce formau basa de operaiune a trupelor de apus asupra Sarmailor, se aflau, dup cum scrie Pliniu, n masivul de muni numit Ceraunius 2 ), adec al CerneL A doua grup de mun, Gordyaei, car dup descrierea lu Pliniu ncepeau de lng Porile de fer, sunt identici cu muni districtului Gorj, din prile de nord-vest ale Tre-romnesc.3). De asemenea s'a ma pstrat n toponimia romn i numele triburilor Valii i Suarni, de car face amintire Pliniu. Cea de ntiu localitate de lng Porile de fer port numele de Gura Vii, adec a Valii cele mari, s a clisure Dunari. r numele Suarnilor s'a conservat pn ast -dl n numele comunelor romnesc So Varna-de-Jos, si o v ar n a-de-sus din plaiul Cloanilor, o regiune, unde se lucrau minele nc din timpurile ante-romane *). Aceleai Por i de fer mai sunt amintite i n secuiul al IV-lea al ere cre tine sub numele de Ferratae Portae, i ele scrviau, dup cum ne spune Claudian, ca basa, de opera iune pentru incursiunile Ge ilor n prile de apus ale imperiului roman 6).
) Staii Silv. lib. IV. 4. v. 56 seqq. At tu si longi cursum dabit Atropos aevi ........... Forsitan Ausonias ibis frcnare cohortes, Aut Rheni populos, aut nigrae litora Thules, Aut s t rum servare latus, metuendaque p ortac LiminaCaspiacae.
') Plinii lib. V. 27. 3. Cf. mai sus pag. 416.

') Confiisiunea ntre P o r i l e Caspice din Asia i ntre Por ile Caucasice de la istru mal produse o nou retcire in geografia antic. Munii Gordyaei fur transportai i localist! n prile meridionale ale Armeniei, n apropriere de Tigru. De altmintrelea o expcdiiunc a Romanilor asupra Sarmailor din Europa, cu trupe din Britania, din Germania i Illyria prin Caucasul asiatic, ar fi fost n contra celor mai elementare principii de strategia. 4 ) Lng ovarna-de-jos se afl dlul numit Rud in (adec, din care so estrgeau metale). Preul, pe care Pliniu -I numesce amnis d ir i odoris, port ast-di numele e Slatinic, adec pru eu ap serat, seu mocirlos ; el curge n Dunre tocmai prin acelai loc, unde se aflau n vechime Porile de fer. 6) Claudlanl Bell. Get, v. 235 seqq: Nonne videbantur, quamvis adamante rigentes, Turribus invalidis fragiles procumbere muri, Ferrataeque Ge i s ultro se pandere p o r t a e f

XXX. INELE CU GEME I)IN STNCA LUI PROMETHEU.

Pliniu n istoria sa natural vorbind despre originea gemelor, i curn au ajuns ele Ia o admira iune a a de mare, ne spune urm t6rcle : <Dup povestirile poporale, primul us, ce s'a fcut cu gemele, ncepe de la stnca din Caucas (a lu Promethcu). Omenii voind sC simboliseze ncatenarea i suferin ele lu Prometheu au nceput se lege jur mprejur cu fer cte un fragment din stnca acesta i se-1 porte n deget. Acesta este nceputul inelului i acesta a fost petra pre ies seu gem x ). Despre aceeas tradiiune scrie i Hygin: Joe, ca se nu-l calce jurrnentul, ce-1 fcuse, c nu va libera nic o-dat pe Prometheu din catcnele sale, i puse n mn un inel, din acelai metal ca i catenele, i n care, densul a. mai pus i un fragment din stnca Caucasulu ). Stnca lu Prometheu, care formez i ast-d cel ma important monument al Carpailor, se bucurase n anticitatea preistoric de o mare veneraiune. Ea era emblema Panteonului pclasg. Acesta stnc era figurat de asupra porilor cyclopice ale Mycene; ea era representat ca un simbol sfnt al eternitii pe stelele funerare ale Sicilie, Cartagene si chiar n catacombele cretine ale Romei 3). O alt stel funerar, ce a fost descoperit n necropola preistoric de la Bologna, ne nffiscz de asemenea o imitaiune a formel, ce o are acesta legendar stnc din Carpa *).
') Plinii H. N. lib. XXXVII. 1: Quae fuerit origo gemmarum............ Fabulae primordium a rupe Caucasca tradunt: Promcthoi vinculorum interpretatione fatali: primumque saxi hujus fragmentum inclusum fcrro, ac digito circumdatum, hoc fuisse anulum, et hoc gemmam. *) Hyglni Astronom. II. 15. Cf. Ser vi us in Eclog. VI. 42. 3 J O pictur din crypta Lucine (sec. III) n catacombele Romei ne nf i ez acesta stnc in aceeai form, ori cu alte cuvinte n aceleai fee, cura se afl reprodus mai sus la pag. 350. (A se ved Northcotc et Brownlow, Rome souterraine, 1877, p. 325). ') Bertrand et Rclnach, Les Celtes, p. 165166.

PELSGII SU PROTO-LATINII (ARIMII).


XXXI. NCEPUTURILE POPORULUI PELASG.

1. Vechimea rasei pelasge.

nc nainte de imigraiunea Grecilor, Colilor si a Germanilor n inuturile iropel, cea ma marc parte a acestu continent, era ocupat de o ras men veni i din Asia, pe can autorii grecesc i numiau n general Pesg i T u r s e n . Aceti Pelasg formase n timpurile ante-elene, cel ma ntins, mai punic,-si mai remarcabil popor, o naiune, care din punct de vedere moral material a schimbat faa Europei archaice. Pelasgi ne apar n fruntea tuturor tradiiunilor istorice, nu numai n Elada n Italia, dar si n regiunile din nordul Dun rii i ale M ri negre, n 'ia mic, n Asyria i n Egipet. E reprsenta tipul originar al popdrclor i numite arice, care a introdus n Europa cele de nti. beneficii ale 'ilisaiunil. Urmele estensiunil lor etnografice, precum i ale activitii lor industriale, ma aflm i ast-d pe cele trei continente ale lumi vechi; ncepnd din nu Norvegiei pn n pustiurile Sahare, de la isvrele nurilor Araxe i ;u Pn la Oceanul atlantic. ns lstona lor politic i istoria civilisaiunil lor sunt acoperite de nturecul vechimii.

Patinele date, ce ne-a rmas asupra Pelasgilor, ne nfiez pe acest mare si admirabil popor numa n ultimul period al istoriei sale, atunci cnd independena sa politic era distrus aprope peste tot locul st cnd numele seu ncepe se dispar. Din nefericire ns, chiar si aceste puine date, fragmentare, ce ne-a rmas despre Pelasg, ne sunt transmise de ce, cari i-au cucerit, i-au distrus, i-au persecutat, i-au mprsciat, si n urm i-au calumniat. Ast-fel c istoria epocc lor de nflorire, de putere i estcnsiune teritorial, n Europa, Asia i Africa, istoria imperielor i instituiunilor sale, a artelor i industriei lor, a remas nmormentat. Cu deosebire istoria politic a Pelasgilor meridionali se ncheia cu cderea Troici. De aici ncolo tot ce mai aflm despre acet Pelasg din jurul Mrii egee, sunt numai simple amintiri de resturi mici i mprsciate, silite de inimicii lor se emigreze din o er n alta, spre a- l c uta o nou patria. Pentru poporul grecesc, Pelasgi erau ce mai vechi dmen de pe pment. Rasa lor li se prea att de archaic, att de superidr n concepiun, puternic n voin i n fapte, att de nobil n moravuri, n ct tradifiunile si poemele greccsc atribuiau tuturor Pelasgilor epitetul de divini, Scot, *) adec omeni cu caliti supranaturale, asemenea deilor, un nume, ce el ntru adevr 1'au meritat prin darurile lor fisice i morale. Grecii - perduse de mult tradi iunea, cnd, cum, si de unde au venit e n inuturile Elade; ns el aveau o tradiiune, c nainte de denil a domnit peste pmentul ocupat de el un alt popor, care a desecat mlatinile, a. scurs lacurile, a dat cursuri ndue rurilor, a tiat munii, a mpreunat mrile, a arat esurile, a ntemeiat orae, sate i ceti, a avut o religiune nltdre, a ridicat altare i temple deilor, i c acetia aii fost Pelasgi. Dup vechile tradiiun grecesc, Pelasgi locuise n prile Greciei nc nainte de cele ddue diluvii legendare, ce se vrsase peste Attica, Beo ia i Thessalia, unul n timpul regelui Ogyges 2) i altul n timpurile lui Deucalion 8). El domnise aa dar peste continentul grecesc nc nainte de timpurile lui Noe. Un ram al poporului pelasg, Ar cad i i , ce locuiau pe culmile i vile din centrul Peloponesulul, aveau tradiiunea, c dnii au fost pe pment nc
') Homcri Ilias, X. v. 429; Odys. XIX. v. 177 : ciot ts rUXaufoL Aeschyli Suppl. v. 967: Sis IhXaoYujv. Dup Dionysiu din Halicarnas (1. 18) Pelasgi de lng Dori on a erau considera i ca sfin i (tcpol), c rora nime nu cuteza a le face resboiu. *) In timpul diluviulu lu Ogyges domnia peste Argos Phoroneu, tat l lui Pelasg (Eusebius, Praep. Evang. X. 10. p. 489, in Fragm. Hist. gr. I. 385. 8). 8 ) Herodoti lib. I. c. 56. - Apollodorl Bibi. lib. VIII. 2.

670 inte de ce luna ar fi aprut pe ceriu *). Cu privire la acesta important ditiune, scholiastul lui Apolloniu Rhodiu se esprim ast-fel : Se pare, lArcadil au esistat nc nainte de lun , dup cum scrie Eudoxus n scrierea sa ITepoSo. r Theodor scrie, c luna a aprut pe ceriu cu puin "nainte de resboiul lui Hercule cu Giganii. Tot ast-fel ne spun Aristo din Chios si Dionysiu din Chalcida n crile lor despre Origini J). n fine Ephor, unul din scrut torii ce mal diligen i a anticit i i istoric iubitoriu de adevr, care trise n secuiul al IV-lea a. Chr. scrie : Tradt iunea ne spune, c Pelasgi au fost cei ma str vechi, cari au domnit peste Grecia s).

2. Civilisaiunea preistoric, a rset pelasge.

Cnd Pelasgit aprur pentru prima or pe pmentul Elade, e nu aflar aci, dup cum ne spun tradiiunile, de ct o populaiune rar si selbatec, risipit prin muni i pdur, trind -n caverne, fr societate, fr legi, fr religiune si fr cunoscine utile. Ar c a di i, popor pastoral i vitez, ce mai vechi locuitor n Elada, povestiau, dup cum ne spune Pa u sania, c cel de ntiu om n scut pe pment a fost Pel a s g, un brbat, care se distingea prin mrimea, prin puterea si frumsea figure! sale i care ntrecea pe toi ce alal muritori prin facultile spiritului seu; c acest Pelasg, dup ce a nceput se domnesc, a fost cel de ntiu, care a nveat pe omeni se-s construiasc colibe (xaX'JJte?) spr<; a se apra de incomoditile frigului, ale ploilor si cldurilor; c el a nveat pe dmen se-s fac haine din piei de 6ie, le-a interdis, a se se nutresc i mai departe cu fruncle, cu buruen i rd cini, din cari unele erau pericu!6se sntii; c cl a nveat pe omeni, ca sC nu ma mnnce tot feliul de ghind , ci numai ghind de fag 4 ). Hr vechiul poet epic As i u scrie despre acest Pelasg, c el a fost nscut
'} Ajiollonii Itlioilii Argon. lib. IV. v. 263265. Ovidii Fast. lib. II. v. 289290: Ante Jovcm genitum terras habuisse feruntur Arcades, et luna gens prior i l i a fuit.
'} Se h o I. A poll. R h. IV. 264 (in Fragm. Hist. Graec. III. 325, frag. 4.) *) Ephori fragm. 54: Qi Se IlXasfol iiiv Ttspl TT,V 'EUaSa SuvaOTUcvtwv
lib

jovial. _ Herodoti lib. L c. 56 : ?x alov ti jj.lv HeXao-ftxv . . . svo . Cf. ibid. - VII. 161. VIII. 44.

') Pansaulae Graeciae Descr. lib. VIII. 1.

din Pmentul cel negru, pe culmile cele nalte ale munilor, ca se fie nceptoriu genului muritori 1). Un alt reprsentant al vechii civilisaiun pelasge a fost divinul Prometheu, fiul lu lapet, fiul Gaee. Poetul Eschyl, n una din cele ma frumosc lucrri ale sale, ne nfiez pe Prometheu espunnd singur beneficiile, ce le-a adus densul omenimi. Aceti omeni, dice Prometheu, nu cunosceau nici arta cum se construiesc case de crmid la lumina srelu, nic modul cum so lucreze lemnele, ci locuiau pe sub pment n ascunsurile cele ntunecase ale cavernelor, ntocmai ca furnicile cele agile ; ei nu aveau nici un semn sigur, ca se cunosc, cnd are se fie ern, cnd are se sosesc primvara, anutimpul fiorilor, cnd are se fie var , anutimpul fructelor, ci duceau o vie de pe o di pe alta, lipsii cu desvrire de or-ce cunoscine, pn cnd eu i-am nveat se cunosc res ritul stelelor i apusul lor, lucrur de altmintrelea greu de nsemnat. Afar de acestea, eu i-am nveat sistemul tuturor sciin elor utile; eu am aflat modul de scriere, i cum omenii, pot se in n minte tete sciinele; eu cel de ntiu am prins n jug animalele, ce pot servi la transporturi. Nime altul, de ct eu singur am inventat corbiile cu pnze, ca omenii se pot trece peste mare ...........Mai nainte, dac se ntmpla, ca cine-va se se bolnvesc, el muria din lipsa mijlocclor de vindecare, pn cnd eu le-am artat, cum au se compun medicamentele i cum se pot vindeca de t6te belele; eu am introdus diferite modur de a cunesce viitoriul .......... i n fine cine pote se afirme, c ar fi aflat mai nainte de mine lucrurile cele folositre ascunse sub pment, cum sunt arama, ferul, argintul i aurul ? 2). Pelasg i Prometheu sunt personificarea vechii culturi pelasge, i tot ce ne spun tradiiunile, c a inventat, ori creat spiritul lor, aparine geniului ntregului popor. De asemenea esista n Creta o vechia tradiiune, ca Dactyli i Coryban i, triburi pelasge, au fost ce de nti n acesta insul , cari au nve at pe omeni se formeze turme de oi, se domesticesc i alte genuri de animale, porci, capre, vite, cai; c ei au nveat pe omeni miestria de a arunca cu lancea (arma naional pelasg ) i de a tri n societate comun; c e cu deosebire au fost autorii bunel nelegeri, a vie ii regulate i cumpetatc s). *) Tansaniae lib. VIII. 1. 4. ) Aeschyli Prometheus vinctus, v. 450 seqq. ') Blodori Sicnli lib. V. c. 64.

Datele, ce le avem despre istoria vechia a Pelasgilor, corespund pe deplin faptele, ce ni le procur archeologia din epoca neolitic. pelasgi ne apar dup vechile tradiiun istorice ca una i aceeai populatiune cu n e o l i t i c i i , car introduc n Europa cele de ntiu elemente ale civilisaiuni, animalele domestice, cultura cerealelor i o art industrial mal progresat. Chiar i olria neolitic, port semne de ornamentaiune i gimbole mistice pelasge. Tot ast-fel tradiiunile grecesc atribue Pelasgilor cel de ntiu cult al d e i l o r n Europa. Cu deosebire se spunea despre Arcad, c deni au fost ce de ntiu, :ar au fcut sacrificii i ceremonii religiose deilor 1). Grecii de alt parte, dup cum seim, mprumutase principalele lor divilit de la Pelasg *). Joe ce! vcchi al Romanilor purta n mn o petr n loc de fulgere 3 ), ;i pe acest Jupiter Lapis Romanii f ceau cele mai obligatore i mai olemne jurminte ale lor '). Chiar i n ritul jurmintelor, Romani pstrar Dan trdiu usul petrilor sfinte de silex B). Din punct de vedere istoric a a dar faptul este positiv: nainte de civilisaiunca grec si egipten, o civilisaiune mult ma vechia ;e reversase asupra Europe. Acesta a fost civilisaiunea moral i material i rasei pelasge, i care a deschis un vast cmp de activitate genulu omeicsc. Influenele acestei culturi pelasge au fost decisive pentru sortea muitorilor pe acest pment. Pelasgi au fost adevrati fundator a stari ndstre actuale.
') Pygini Fab. 274: Arcades res divinas primi Diis fecerunt. HerodotI lib. II. c 52: Efl-Dov 8s jtv-u itpzpov ol ITeXasoi vl'oisi itsu^jisvoi.

') HerodotI lib. II. c. 51 i 53. I'Iatonis Cratylus (Ed. Didot, voi. II. p. 293). Romanii nc atribuiau Pelasgilor riturile lor religiose. O vi di i Fast. lib. II. v. 281282: n d e D e u m c o l i m u s , d e v e c t a q u e s a c r a P e l a s g i s Flamen adhuc prisco more Dialis agit. ") Arnohii lib. IV. 25. Augustin! De civit. Dei, II. 29. 4 ) Festus, v. Lapidera. Ciceronis Fam. 7. 12. Gcllii lib. I, 21. - i ast -d n inele pr locuite de Romni, erani j(5r cu o petr n mn, ori punnd mna pe petr iud. Covurlu, corn. CvdinescI i Mcstecni). ') Livli lib. I. 24; IX. 5; XXX. 43. Polybii lib. III. 26.

XXXII. PELASGII MERIDIONALI.

1. Pelasgil n peninsula Hemului.

Pelasgi, poporul cel estins al lumii vechi, domnise n timpurile antc-istorice, nu numai peste continentul Elade, dar peste ntreg peninsula Hemului. Noi vom rsuma aic diferitele date, ce le aflm n acesta privin la autorii grecesc. Thessalia, teritoriul cel mai fertil i mai frumos al Grecie vech, situat ntre muni Olymp, Ossa, Pelion i Pind, purta o-dat numele de Pelasgicon Argos J ),Pelasgicon pcdion 2 ), adec cmpia Pelasgilor, iPelasgia 3 ). Epirul, fera lu Pyrrhus, o regiune cu v i adnci, slbatece i n parte fertile, a fost o-dat locuit de Pelasg 4). Aici se afla D o dona, metropol religios a Pelasgilor din epoca homeric 6), unde suprema divinitate, ce guverna pmentul i ceriul, era adorat sub numele naional de Joe al Pelasgilor, feue, sXaaTow ). ntreg Peloponesul, o er acoperit cu p duri vaste, br sdate de rur i praie numerose, i n condiiun forte favorabile pentru o vief pastoral , se numise n vechime Pelasgia, dup cum ne spun istoricii Acusilau ') i Ephor 8 ). Arcadia, o regiune ncunjurat de tdte p r ile cu mun i si locuit de un popor pastoral, cu moravuri simple si patriarchate, avuse o-dat numele de Pclasgia 9 ).
') Homerl Ilias. II. v. 681: rhXasfixiv v Ap-[o . Strabonis Gcogr. VIII. 6. 5. s ) Strabonis Geogr. IX. 5. 22: rtsXaayixiv irsSiov. ') Hccat.iei Fragm. 334: CII EoaaXa Se IhXao-fJa IxaXcto - rTsXoirfou toy jaaiXe-oanoi; (Fragm. Hist, grace. I. Ed. Didot p. 25. Cf. ibid. vol. IV. p. 501. Eustathii Comm. in Dionysium v. 427.) 4 ) Strabonis lib. V. 2. 4: itoXXol Se xa l 'Iltsipiur.x l$vr\ IlXaa-ctx t'p-!)x'xv, ) Straboiils lib. VII. 7. 10. ) Homcri Ilias XVI. 233. *) Acusilai fragm. 11: IIsXaGfoc .......... -f' ou -fj neXotriyyvjaoa %upK, ~t\ xal 'Ana XsYo(J.vr), [iy^p'. 'l'apiaXia xal AapEcovjc, IleXaofJa exX^S-fj (Frag. Hist, graec. I. p. 101.) 8 ) Ephori fragm. 54: Koit tv]v lhXoicowr,-oy Se U^a-^lnv <t-rp\v "Ef opoc xXr|8-?jvat (Ibid. p. 248). Plinii lib. IV. 5. 1: Peloponnesus appellata et Pelasgia. *) Stoph. Bjz. : 'Apxaoa- xaXeto Ss IhXaoYv], iu N'.xXao; TC|i,TCf(j. Hci'odotl lib. I. 146: 'ApxS DsXasYol. Conferesce cu privire la Pelasgi din Elada i Bruck, Quue

s u l, regatul lui Agamemnon, celebru prin oraele sale Mycena i T'rvnt unde s'au descoperit n timpurile ndstre tesaure nepreuite ale une 'vilisatiun nmormntate pelasge, a fost de asemenea o patria a Pelasgilor. T-i Escbyl si Euripide, Argosul port numele de Pela s g i a ]). Beo ia de asemenea, o er avut de turme de o, de cired de vite, . ergheli de caT, unde se aflau faimoii'muni Parnas i Helicon cu vile l r cele frumose dedicate divinitilor, a fost n vechime locuit de Pelasg 2). Tot ast-fcl si Attica, o simpl provincia agricol, ne apare la nceputul istorie sale ca o regiune locuit de Pelasg3). Athena, centrul viee intelectuale si politice a Greciei vechi a fost ntemeiat de Pelasg. n timpul cnd Pelasgi domnise peste Grecia, scrie Herodot, Athenieni au fost Pelas^ *) Zidul cel puternic, ce ncunjura o-dat acropola Athene, era construit de Pelasg, sXasyw.v T-/O 5). Chiar i n timpurile imperiulu roman o parte din ora ul Athene purta numele de Palasgicon ). Macedonia ntreg, o er cu ideale mar politice, i stpna lumi n timpurile lu Alesandru cel Mare, avuse n vechime o populaiune pelasg 7). Macedo, patriarchul naional al Macedonie, ne apare n vechia genealogia a poporelor din peninsula Hemului, ca un descendent al lu Pelasg 8 ). De asemenea scrie Herodot, c Pelasgi, ce locuiau n regiunea Pindulu, se numiau Macedoni ). Vechile populafiun ale Illyrie, erau de aceeai naionalitate cu Macedonenii 10). Diferitele gin ale aceste regiun, Liburni, Dalmai, lapodi,
/eteres de Pelasgis tradiderint. Dissertatio inauguralis historica, Vratislaviae, 1884. ') Aeschyli From. v. 860; Suppl. v. 250 scqq. Euripitlis 'Oplstfj v. 675. 849. 1611; 'I'fi-flvsia -'f] ev A&Xc, v. 1494; 'Tp-xxXrj uaivonsvot, v. 462. EllStilthii Comm. in Diolysium, 347: Ef.it'3-rj te xa TOUC 'Apf eiou IljXoia-co otosv elr.uiv, IlXat ITsXasTol, avatSoc. il tpov. Str.ibonis lib. VIII. 6. 9, ') Strabouis lib. IX. 2. 25: eTp-rjiai V "M T-JV Do'.mtav aDtr,v ntfixr^v irme Gpxsc, isc3|ieyot TOO BoiOjToc, xa UeXaoToi v..1 XXoi pip^apoi. Ibid. IX. 2. 3.
5 ) Hcrodoti lib. I. c. 57 : -A 'Awxv 'vot 6v nsXaoYtxlv. Cf. ibid. lib. VI. 137; 'fil. 94.

) Hcrodotl lib. VIII. 24.

*} Hcrortoti lib. V. 64.- Fragm. Hist graec. II. 111. 17; IV. 457. 3. ') Strabonts lib. IX. 2. 3. - Cf. ibid. V. 2. 3; V. 2. 8. ') JustinUib. VII. 1. 1: Macedonia . . . Emathia cognominata est. . Popul us elasg i.
e

) Apolloaorl Bibi. lib. III. 8. 1.


. '" l- 5 6: olxse ev ll-vSw MaxsSviv (s-vo ) xaXeuiievov

> ^PPlaiil Bell. Mithr. 55.

Dindari, Brygi, Byllioni, Taulanil, DasarefiT, Ardiei, Dardani etc. au numc, moravuri i tradifiun pelasge. Illyria aa numit barbara> purta din timpul lu August, numele de IHyris Romana. n fine ntreg teritoriul Thracie, care ntr'o vechime deprtat cuprindea si populaiunile omoglote din nordul Dunri de jos a fost de asemenea o ter pelasg J). Troiani i Mysieni, ne spune Herodot, fcuse n timpurile preistorice o mare espediiune n Europa, i dcni supusese ntreg T h raci a pn la Marea ionic !J. O prob aa dar, c Thracil constituiau n aceeai epoc una i aceeai naionalitate etnic cu Pelasgi din Asia mic. n fine poetul Eschyl ne nfisez urmtdrca icon despre estensiunea dominaiuni pelasge n prile de sud-ost ale Europei. Regele Pelasg din Argos se esprim ast-fel ctre Danaos: Eu sunt Pelasg.......... Domnul acestei teri. Gintea Pelasgilor, numit ast-fel cu tot dreptul dup numele mie, regele lor, stpnesce acesta er. Eu domnesc peste tot pmc'ntul, din care se scober rul Algos (Altos?) i Strymonul, ce curge din partea de unde apune serele, ntre hotarele mper iel mele se afl i era Perrhebilor (din nordul Thessalie) i inuturile dincolo de Find lng Pacon si mun ii Dodonel (Epirul). Marca ntrerupe, ce e drept, hotarele terci melc, ns domnia mea se estinde i dincolo de mare, r numele erel acesteia este Apia 3 ). Rul cel important, de care ne vorbesce aici Pelasg, ce curgea de la marginea lumii, de unde apune serele, care nghe a n timpul iernel 4) i care se afla n zona de unde sufl vnturile cele reci 6), nu este nici de cum Strymonul Thracie, ci Istrul cel faimos al Europei 6).
') n timpurile ma trdi se mal amintesc n peninsula muntelui A t h o s unele resturi ale vechilor Pelasg (Herodot, I. 57.--Strabo, VII. 35.--Thucyd i des, IV. 109). Scymnus d i n Chio (Orb. Dcscr. v. 585) nc vorbesce de P e l a s g i o i emigra i din Thracia n insulele Scyros i Schinthos. Cf. Giseke, Thrakisch-Pelasgische Stmrne der Balkanhalbinsel, pag. 25. 31. Gooss (Skizzcn zur vorromischcn Culturgeschichte der mittlcren Dunaugegcnden, in Archiv d. Vcr. f. sicbcnb. Lndskundc, N. F. XIV, p. lis): welche (lllyrier, Thraker) mit den Pclasgcrn Griechenlands und den Siculern Italiens identisch sind. l ) Hcrodoti lib. VII. 20. Strabo (XIII. 1. 31) de alt parte constat, c multe nume proprii sunt comune la Thrac i la Troian . Mysieni (Moot), ce emigrase din rhracia n Asia mic , erau de aceeai origine i limb cu Mo es i sdu Mysii dintre Dun re i Hem. (Strabo, Xlt. 3. 3; VII. 3. 2; XIII. 1. 8). ') Aeschyli Suppl. v. 250. ') Acscliyli Persacus, v. 497. *) Aeschyli Agamemnon, v 192. ') Plndni-l OJymp. III. 18.

n timpurile vechi rurile cele mari, cu deosebire Istrul cel sfnt, (c ruia . sacrific si Alesandru cel Marc), scrviau n locuiunile oficiale spre a nfia mrimea, puterea i trinicia unul imperiu. Rcgi cei vechi, dup cum ne spune D in o n, da ordin se aduc ap din Istru si din Nil, pe care o conservau n tcsaurul lor, ca se probeze mrimea imperielor, i n consecin, c ci sunt domni tuturor *). Aceleai cugetr voicsce se le esprime Pelasg, i acesta este adevratul n eles al tradi iuni, pe care ne-a transmis'o Eschyl 2 ).

2. Pelasgi n insulele Mrii egee.


De la Crpaci i din peninsula liemulu, Pelasgi se respndise nc n cele mai deprtate timpuri preistorice prin tote insulele principale ale Archipelagulu. Insula Lemnos consecrat dculul pelasg Vulcan, cum si insula vecin Imbros, amcnddue situate n apropiere de Dardanele, au fost locuite de Pelasg, din o vechime forte obscur 8 ). Insula Samothracc din acelea i p r i ale m rii cgee, celebr prin cultul Cabirilor seu Corybanilor, i unde desclecase mai ntiu Dardan, al doilea patriarch al poporului troian, avuse la nceput o popula iune pelasg ).
*) Dinouis fragm. 16 (in Fragm. Hist. gr. II. 92). ') P rerea l u Niebuhr despre Pelasgi din Europa (Rmische Geschichte, I Thcil. Berlin, Verlag Reimer, 1833 p. 56): Ich stehe an dem Ziel, von wo aus sich der Krcis uberschaut, worin ich pelasgische V l k e r . . . al s fest angesessene, m chtige, ehrenvollc Nationen, in jener Zeit gcfundcn und erwiesen habe, die grsBtentueils, vor unsrer hellenischcn Geschichte liegt. Nicht as Hypothse, sondern mit voiler historischer Uberzeugung, sage ch, dass eine Zeit war wo die Pclasger, vielleicht damais das a usgedehnteste aller Vlker in Europa, vom Padus und Arnus bis gegen Bosphorus wohntcn . . . dass die nordlichcn Inscln im agischen Meer die Kette zwischcn den Tyrrhenern Asiens, und dem pelasgischen Argos erie ten. Niebuhr este singurul dintre istoricii germani, care ncepuse se aib vederi Bai clare asupra epocci pelasge. ns ictfna etnografic, ce ne-o presint densul, nu e -omplet. n cercetrile i studiele sale asupra vechilor Pclasg, densul avuse n vedere iuraai peninsula italic i balcanic. Att i se prea de ajuns pentru istoria sa roman.
') Herodoti lib. VI. 140: M^tic^c & Ki^vo . . . v t xanavo-a; \\ EXa'.ouvuot to v "pso^^io
;

ATJUVOV tpoTjYpsus

levai ex t-rj v-qoou tos; ITeXaafoot. Strabonis lib.

v^xXidvj; Zk tcpiitou <p-i)cv uTo (rtsXaoYoiJ) tu nspi A^jivcv al "I t-at. Herodoti lib. v. 26. Strabonis lib. VII. frag. 35: x-r "
4.

J<UVO(

T(O

.
T V

, vt j

> Herodoti lib. ]]. 51. _ Slmboiiis lib. VII. fragm. 49. 50.

Tot ast-fel i D e Io s, insula cea sfnt a anticiti grecesc!, unde Latona, pelasg, persecutat de Junona, nscuse pe deul cel poporal al lumii vech, se numise o-dat Pelasgia, dup cum scrie Nicanor Alexandrinul l ). Insula Creta, regatul lu Minos, a celu ma mare legislator din epoca antetroian, patria adoptiv a Cureilor seu Corybanilor, ni se presint de asemenea locuit de Pelasg a). Insula am os, patria filosofului Pythagora, a fost n vechime pelasg s). Dionysiu Periegetul numcsce acost insul reedina Junone pelasge 4). Insula Lesbos, patria ma multor b rba i erudi i i escelen l, de unde erau filosofii Pittac, Theophrast, Phanias, istoricii Hellanic i Theophane, cntreii Arion i Terpander, poetul Alceu i poetesa Sapho, nc se numise o-dat Pelasgia 5 ). Chiar i insula Rhodos, unde se afla una din cele epte minuni ale lumii vechi, statua cea colosal de aram consecrat Sorclu (Solis colossus), a fost la nceput pelasg 6). De asemenea au fost locuite de Pelasg, insula Scyros 7 ) si insula C h i o 8 ), al c rei locuitori se glorificau, c betrnul cnt re Homer a fost unul din cetenii lor. n fine o insul pelasg a fost i Eubea. Aici, dup cum ne spun tradiiunile, dcsclecase Hellops, un fiu al lui Ion seu lanus, si de la acest Hellops insula Eubea a fost numit mal ntiu Hellopia ).

3. Pelasgil n Asia mic, n Syria, Mesopotamia i Arabia. nc din timpurile primitive ale istoriei, rasa pelasg se estinsese departe nu numai n continentul Europei dar i n regiunile Asiei mici, pe cmpiile
*) Nlcnnorls Fragm. 11: AvjXoc ..........sxaXecio ............x'/.l Hsiao-pa. (Cf. Fragm. Hist. grace. III. 633). ) Hoiuerl Odys. XIX. 177. Hcrodoti lib. 1.173.Diodori Siculi lib. V. 64. 80. 81. Dioniysii Hulic. lib. I. 18. 1. ") Hcrodoti lib. I. 142. - Cf. ibid. lib. VII. 94. 4 ) Dlonysii Orb. Descr. v. 534.
5

) Stnvbonis lib. V. 2. 4: vu. -pip TYJV Aagov IIsXaa av slfi-rjuaoi. Herodoti lib. V. 26. ") Uiodori Siculi lib. V. 55 seqq. Strabonis lib. X. 3. 7; XIV. 2. 7.

') Diodori Siculi lib. XI. 60. ') Straboula lib. XIII. 3. 3. s) Stephauus Byz., v. 'EXXonta.

le fertile ale Tigrului i Eufratului i pe ermurclc oriental al Mcditerane 1). n ce privcscc Asia mic, geograful Strabo, nscut n Cappadocia, scrie rm torele: c Pclasgi au fost un popor mare, se potc documenta i alte isv6re. Anume Menecrat Eiaita, n cartea sa despre Originile oraselor> ne spune, c ntreag regiunea maritim , ce se numesce acum Ioni n nccpnd del Mycale i de la insulele vecine a format o-dat locuinele Pelasgilor 2 ). Tot ast-fel ne scrie Hcrodot, c Ionien i , car trecuse din Achaia i din Pelopones pe ermurele Asie mici (n Lydia i n Caria) erau de naionalitate Pelasg. ntre ora ele cele ma renumite ale Pelasgilor lonien au fost Efesul i Mil etul. n E f es se afla templul cel magnific al Diane! Efcscne, una din minunile lumii vechi, unde acesta divinitate era nfiat, nu ca o virgin, ci dup ideile religiose pclasgc, ca o mam nutritre a tuturor fiinelor vi; avnd pcptul seu acoperit cu un mare numer de e 3 ). Cu deosebire Miletul ajunsese la un grad nalt de prosperitate. Incurs de mal multe sccule, Miletul figurd-z ca primul ora maritim si comercial al lumi vechi, rival al Fenicienilor, Cartagcnienilor i al EtrusciJor. nc nainte de timpurile argonautice, Milcsienil devenise intermediari ntre porturile Mediteranc si intre inuturile cele avute de turme, de cereale, de vin i de metale, din nordul Mrii negre i al Dunrii de jos. Cu deosebire n prile despre Dacia, Milesienil ntemeiasc o mulime de agenii, de stabilimente comerciale si trgur permanente. Din Milet era Thaes, unul din cel 7 nelepi a lumii vechi si istoricul Hecatcu.
*) Ulcfciibach, Origines curopacac, p. 78: Zunachst hintcr dicscm t h r a k i s c h c n S t am m e, wohnt, j c n se i t s an J r a n i e r und Semiten grenzcnd, der pe I i i sgischc, d. i. der (damais noch cinhcitlichc) griechisch-italische Stamm.
') Sirabonis lib. XIII. c. 3. 3: or. S' ol Ils^ac- oi fiya -Jjv fftvoc, xi Jx TY J M.i)c istopiac outoi EX(j.afc:up:aO'a 'o'j.j'.' Mvfxf/tT| &5v 'lXatfj v T& rcpl xt'.ssiov ifYjol tvjv napaXav TT (V vv 'louviv.-rjv r.sav, x MuxXfj af/ajxsvriv, uno UeXac uv otxeis&a'. jtpOTpov xa! T nX-f]3tov v-ijou. - ibid. lib., XIV. 2. 27. Horodoti lib. VII. c. 94: iiov;; %? S;cv p . - v y&ivov ev Ill.ojtovvrjaio olxsov............ Ev.'/Xvco HsXao-j-ol AftaX!;.

UracV, Qaae vctcres de Pelas^is tmdidcrint, Vratislaviae, 1SS4, p. 49: Jam vero in Asia minore Pclasgi magnum atque continuum spatium obtincbant. Nam tota fere ora ad occasum vergens quondam Telasgis impieta fuisse putabatur: In Caria ante Carcs Pclasgos ct Lelcges habitasse; totam oram loniam ...........Pe^asgorum fuisse etc. Despre Pelasgi din Caria amintcsce i Mela (I. 16). Dup eph. Byz. y. Nivof], Lelegii (cari locuiau n Pisidia i Caria) erau de naionalitate Pelasg. ') l'aiisaniao lib. IV. 31. 6; VII. 5. 2.

O alt grup nsemnat de Pelasg stabilit pe litoralul Asic mic, din sus de lonien, o formau EoliI ). E erau rCspndit prin tet regiunea Troie de la Cyzic pn n apropiere de rul Hermus n Lydia 2 ) i aveau aceea i limb ca i Pelasgi din Lesbos i din Arcadia. Dup tradiiun Eoli erau ns de origine din Thessalia. Cel mai avut, i ma puternic ora pe teritoriul acestor Eol a fost Troia, cetate pelasg incunjurat cu zidur vechi cyclopice, construite dup legendele grecescl de Apollo i Neptun s). Alte semini vech pelasge pe teritoriul Asie mic erau Mysieni *), Bithyni 6 ), Phrygieni 6 ) i Cauconi '), popula iun pastorale, car nc din timpur forte obscure emigrase acolo, unii din Mesia de la Dutvre, ali din Scythia, din Thracia i din Macedonia. De aceeai origine cu Mysieni i Cari erau Lydieni8), o populaiune avut, ntins i vitez, stabilit pe Srmurclc de apus al Asic mic ) O parte din acest Lydien, dup cum ne spune Herodot, trecuse n Italia sub numele de Tursen 10 ). Ufme numerose despre estensiunea etnic a Pclasgilor pe teritoriul Asic mic ma afl m n Lycia 11 ), Paphlagonia 12 ), Pi i di a l3 ) Lycaonia, Cilicia i Cappadocia 1 4 ).
') Herodotl lib. VII. 95: A'.oXsi . . . . . . xai 'o it).?: xc/.)-'i[j.syoi llsXao-jol.

>) Strnbonis lib. XIII. 1. 3. Cf. Pansania lib. X. 24. 1. ) Jubaiuville, Le pr. habit., I. p. 93. seqq.Fior, Ethn. Untcrsuchung u. d. Pelasgcr. p. 14. <) Straltonis lib. VIII. 3. 2; XIII. 8. 1. Plinii lib. V. 32. *) Herodot lib. VII. 75. Strabonis lib. XII. 3. 3. ) Hcrodoti lib. VII. 73; V. 49; II. 2. ') Strabonis lib. VIII. 3. 17; XII. 3. 5. ) Hcrodoti lib. I. 171. ) Numele etnic de Aoo, .Au;io (ntocmai ca i Eupo, lupoi etc., corespunde, n ce privescc vechia pronunare, la forma Ludos, Ludi. Vechia patria a Lydienilor nainte de stabilirea lor n Asia mic se parc a fi fost in nordul Dunrii de jos. Aristotcle amintia, ca un Scit cu numele Lydus aflase arta de a topi arama ( P l i n i i VII. 57. 6: Aes conflare et. temperare, Aristoteles Lydurn Scythen monstrasse). n era F g ra ului numele familiar de Lud ma esist i ast-c} forte r spndit, n districtul Sliscii i Tlmaciului se amintesce la a. 1383 un <Knez Lud (Fejer, X. 1. 134). ) Herodoti lib. I. 94. ") Dlodorl Sicull lib. V. 81. 2. ") Stnibonis lib. VIII. 3. 17. ") Lclegi, cari locuiau n Pisidia erau de na ionalitate Pelasg ntocmai ca i Lelegil din regiunile Troie i Cariei. Cf. St e ph. B y z. v. Nive-r).Strabonis lib. XIII. l. 59. n Iliad (X. 426) Lelegi sunt amintii lng Caucon si divinii Pelasg. ") Djp vechil autori, Cappadoci efa nnma un ram din aceea i trupin etnic cu

Tradiiunca, c locuitorii din Lycaonia erai nrudii de apropo cu Romanii o aflm esprimat i n Novela 25 a mperatulul Justinian: L y c a o n u m gen tem . . tradiderunt nobis qui vetera conscripserunt et naraverunt, quoo

niam est cognatissima Romanorum1). Mai notm aici c istoricul Ephor din Eolia 2) amintesce n Asia mic ca populaiun barbare (seu emigrate din prile de nord ale Elade) pe C iii c I, Ly cil, Pamphy l 8 ), Bithy n, Paph lagon, Mariandy n, Tro ieni, Car, Pisid, Mysien, Chalyb, Phrygien i Milyen *). Vechil locuitori al Armeniei erau, dup cum ne spune Herodot, descendeni al Phrygienilor 6). ns dup Strabo originea Armenilor era din Thessalia. Un anumit A r m en u s, originar din oraul Ar m en iu m n Thessalia, luase parte la espediiunea Argonauilor. Acest Armenus colonisa apoi pe omenii, ce-I luase cu sine, ii p rile de sus ale Eufratului i Tigrului i de aici numele de Armenia ). n Syria i n Mesopotamia ntmpinam de asemenea o mul ime de localiti, ce port numiri vechi pelasge. Ast-fel aflm n Syria: oraele Balaneae, Deba, Chaonia, Arimara, Larissa, Mamuga, Chalybon, Barbarissus; munii Amanus, Casius i Libanus 7). In Mesopotamia8) oraele: Deba, Ombrca, Dorbeta i Nisibis ).
Frigieni (Dicfcnbach, Orig. 44). Unul din ora ele Cappadocie despre Armenia era Dacusa Euphratis (Riese, Gcogr. lat. min. 92). O alt vechia localitate a Cappadocie purta numele de Rimnena, seu Romnena (Strabo, XII. 1. 4. Ed. Didot). EI adorau pe Mama-marc sub numele de M i pe Joe sub numele de ZEU; Aax-r] (Strabo, Xil. 2. 3, i 5. 1). ') Osenbriiggen, Corpus Iur. civ. P. III. 177. Nov. 25. n vechile genealogii ale popdrelor, Lycaoni erau considerai ca descendeni din L y ca o n, fiul lui P el a s g , Numele vechi a! Lycaonilor a trebuit se fie n form pelasg Lucaoni i Lucani. Acesta rsulta nu numai din modul cum scriau Grecii numele Lycaonilor cu y = u, dar se confirm i prin nrudirea lor cu locuitorii din L u ca n i a (Oenotrii), cari nc se considerau ca descenden i din Lycaon (Pherecydis fragm. 85). ') Epliorl fragm. 80 in Frag. Hist, grace. I. p. 258. "} Pa m p h y 1 il dup Herodot (VII. 91) era rmasite aie Troianilor. 4 ) La Pliniu (V. 25. 1): Thracum soboles, Milyae.

') Herodotl lib. VII. 73. Steph. Byz. v. v. 'Apnsva. ) Strabouis lib. XI. 4. 8. ') Ptolcmnei lib. V. c. 14. 8 ) Ptolemael lib. V. c. 17. 9 ) Nisibis, la Philo Nasibis, la Uranius Nesibis, ar fi nsemnat n limba Fenicienilor Petre adunate i gr m dite (Steph. Byz. v. Nioi i;). ns mal mult e de crecjut, c n
6

a propria a Pelasgilor acest cuvent avea aceeai nsemnare, pe care o are i ast-d imba romn : n as i p, n e ip, seu n i s i p (arena), adec p ment arid, n sipos.

Locuitorii primitivi a P al es ti n c nainte de invasiunea Ebreilor sunt descriUn vechiul Testament ca <5men rsboinic si avnd o statur gigantic J). O parte nsemnat din vechile localiti ale Palestinei port nume pelasge. Din aceste citm aic urmtorele: In Samaria: Scythopolis, Thirza, s Tharsae; n Judea: Lydda, Rama seu Arimathia; n Perea, seu n inutul dincolo de Jordan: Raphana i Scythopolis, despre care ne spune Pliniu, c era o colonia de Sci 2 ). n Arabia vechile numiri topografice nc au n mare parte un caracter pelasg. Ptolemeu atninf.esce aici oraele: Istriana, Stula; Rhadu (sat), Lugana, Carna, Sata, Domana, Baeba, Latha, Albana, Amara, Draga, Sraca, Deva, Del, Lysa, Petra, Medana, Lydia, Suratha, Gavara, Aurana, Sora etc. 3). r la Pliniu ma aflm i oraele: Thatice, Sandura, Nasaudum si Rhemnia *). Dup cum vedem Pelasgil ntr'o epoc deprtat, dup ce copleir cu triburile i cu turmele lor ntreg teritoriul Asie inic, fcur o micare de espansiune mal departe. Din Asia mic e strbtur n Syria, Assyria, Palestina, pn n regiunile cele mal fertile ale Arabic! de lng oceanul meridional, ntemeind peste tot locul diferite centre mari ale vieel lor pastorale, agricole t comerciale.

4. Pelasgi in Egipet i Libya.

Curentul migraiunil pelasge ctre prile de sud se estinse i peste regiunea de nord a Africel. nc din primele timpuri neolitice, am pute dice, chiar din ultimele timpuri ale epoce paleolitice 6) numerose triburi pastorale pelasge trecur de pe continentul Europei i al Asiei anterire pe cmpiile cele fertile ale Nilului i de aici n regiunile cele vaste ale Libye!.
n Libya nc aflm un trib numit Nisibes i o localitate Ari n a; r pe teritoriul Romniei de ast-df ntmpin m cinci sate numite Nisip, Nisiptfsa i Nisipuri. ') Deuteron. Cap. 2. 10-20; Cap. 3. 311. losua, 12 4. ') Plinii lib. V. 16. ) Ptolcmacl lib. VII. 7; V. 16 i 18. 4 ) Plinii lib. VI. 35. 1. ') Silexe paleolitice admirabil frumos tiate, avnd tipul Saint-Acheul, au fost descoperite nu de mult n Algeria lng satul Remchi (L'Anthropologie, Ann. XI, 1900, p. l scqq.).

Aceste triburi pastorale si rsboinice tot-o-dat , ins dotate cu caliti rnar civilisatdre, ntemeiar cea d'ntiu domnia politic peste Egipet. Cea ma vechia dinastia cgipten, aa numit a deilor era de naionalitate pclasg '). Grecii, dup cum seim, nc atribuiau epitetul de Stot, s divin, numa Pclasgilor 2). Saturn, unul din strmoii ce ma ilutri al rasc pelasge, domnise, dup cum ne spun tradiiunile istorice, nu numa n Europa dar i peste Egipet i Libya 3). Theba cea ma vechia i mai grandios capital a Egipetulu porta un nume pelasg. Homcr o numesce cetatea cu averi' imense i cu 100 de pori 4 ). Mai esista nc tradiiunea, c ora ul Thcba din Egipet a fost ntemeiat de un rege pelasg, Ogygus din Beoia 6), care trise nainte de diluviul cel mare al lui Deucalion (Noe). n fine Thebani, dup cum scrie Diodor, aveau aceeai tradiiune ca i Pelasgfihdin Europa, c e sunt ce ma vech omeni de pe pmont "). Religiunea cea vechia a Egiptenilor nc port caracterul naionalitii pelasge. Egipteni, dup cum ne spune Diodor, adorau la nceput ceriul i p m en t u l, seu pe U ran si Gaea, pe care o numiau Mam 7). De asemenea ma afl m in Egipet i cultul lui Saturn, al lu Amon, al Latone, al lu Apollo, Diane i Ilithyie, diviniti pelasge 8). n vechile papyre, pe car preoii egipteni le depuneau lng corpul mumielor, se face adesc-or amintire de era cea fericit i divin din prile de nord ale lumii vechi, situat lng rul cel mare i sfnt, unde se au nscut dei i unde migrez sufletele celor decedai 9 ). Vechii locuitori a Egipetulu aveau aceea credin a viee dup morte, pe care o aveau i Pelasgi din Europa, cu deosebire Hypeiborei. Columna Ceriului de pe Carpa figurez i pe cutiele mumielor egiptene ca simbol al viee eterne i fericite 10).
') Cf. Mancthouis Fragmenta in Fiag. Hist, gracc.lt. p. 526 scqq. Diodori lib. I. c. 13. 2 ) Vcdi pag. 669. ') Diodori Siculi lib. I. 13. 4) Homcri Ilias IX. v. 381333. *) Tzctzes in Lycophron v. 1206. *) Diodori Siculi lib. I. 50. ') Diodori Siculi lib. I. 12. 8 J Herodoti lib. IF. 155. 156. - Diodori Sicali lib. II. 12-13. rtolcinnci lib. IV. 5. r i i n i i li b . V . n . i. ') Pierrot, Le livre des morts des anciens gyptiens. Paris, Leroux, 1882. Vedt ma sus pag. 329.
10

n aceleas texte religiose ale papyrelor egiptene ni se presint numcrse cuvinte de origine pclasg , despre can vom vorbi mai trdiu. Primul period al istoriei egiptene este pclasg. Acest period se distinge prin caractere bine determinate, religiose, etnice i politice, de epocelc urnitorc. Pc lng vechile tradiiun, ce ne-a rmas la scriitorii anticitil, documentele noue archcologice confirm pe fie-care di, c nainte de Egipetul faraonic a esistat un Egipct pelasg '). Suntem n timpurile cspansiunil teritoriale a Pelasgilor. Venim acum la teritoriul cel vast al Libyc, care se ntindea din prile de apus ale Egipetulu pn la marea atlantic . Cea mai vechia i m a numeroi populai une a acestei regiuni o formau G e tul i . Locuinele lor se aflau n prile de nord ale desertului african, spre sud de Mauritania, de Numidia i Cyrenaica. Gctuli erau nfiai de ctre autorii vcch ca un popor barbar si violent, mprii n mal multe triburi i mbrcai n piei, seu cojoce, el cutrierau cu turmele lor oasele desertului celui imens; r unele seminii triau din vnat si rpiri. Clrei escclen, el nu ntrebuinau fru la cal. O cronic african scris, dup cum ne spune Salustiu, de Hicmpsal regele Numidiel coninea despre Getul! urmtarcle : Africa au inut'o ma ntiu Getulil i Libye n i i , popdrc dure si neculte, ce se nutriau cu carne de fere sSlbaticc i cu ierburi ntocmai ca si turmele lor. EI nu se guvernau nici prin moravuri, nici prin legi, nici prin autoritatea cul-va. Totde-una migratori i fr locuine stabile, el se culcau acolo, unde- cuprindea noptca 2). Dup tradiiun, Getulil emigrase n Africa din prile Dunrii de jos. Isidor din Sevila scrie: Despre Getul! se spune, c au fost Ge i, cari n numCr forte marc au plecat cu corbiile din locurile lor si au ocupat Syrtele din Lybia, i fiind-c venise din inuturile Geilor li s'a aplicat numele derivat de Getul! 3).
') Ciiiitu, Hist. univ. I. (1865) 631: II faut dire cependant, que la c i v i l i s a t i o n plasgique, commune l ' A s i e occidentale et la Thrace, aux l e s et l ' I t a l i e , tait antrieure l'influence gyptienne. Ibid. p. 399: Malgr l'antiquit prtendue des gyptiens, tout dmontre que leur pays reut du dehors ses habitants et sa c i v i l i s a t i o n . 8 )Salustii B. Jug.c. 17: Africain initio habuere Gaetuli et Libycs, asperi, inculi, etc. ') Isidori Orig. lib. IX. 2. 118: Getuli Gctae dicuntur fuisse, qui ingenti agminc a locis suis navibus consccndentes, loca Syrtium in Libya occupaverunt, et quia ex Getis vcncrunt, dcrivato nomine G e t u l i cognominuti sunt.

De origine europcn erau si a a numi ii Libyen. E trecuse n Africa din regiunile Mrii negre probabil tot n aceleai timpuri obscure cu Getuli. n partea de res rit a rulu Triton, scrie Herodot, se afl Libyen i a r r r i c o l l , car au locuine stabile i port numele de Maxii. Et -s las plete n partea drpta a capului, r n partea stng le tund i sus in, c se tra 17 din Troieni '). Femeile Libyene purtau peptare de piele i Herodot crede, c de la aceste femei Libyene - are originea bocitul, XoXoyv; 2). r Hecateu spunea, c ele purtau tergare pe cap 3). Dup alte texte ns, Libyeni locuise ntr'o epoc forte deprtata lng Dun rea de j o s . Odyssea lui Homer amintcscc de Libya care se afla situat lng Eremb (Ar i m ii de la Istru 4 ). r dup genealogia vechia a popdrclor preistorice, Libya personificat era o fiic a rulu Oceanos, adec a Istrulu 6 ). n era Fgraului precum i n regiunile vechi ale Tre romncsc, numele familiar Lbu este i ast-cl forte usitat c). Aceste populaiun pastorale i agricole ale Libyel transmarine adorau cu deosebire pe Saturn, marele deii pelasg. Cel mai usitat epitet al seu era domin us i domn us 7), un termin a cru csplicaiune o aflm n tradiiunile vechi, c Saturn domnise o-dat i peste Libya, unde stabilise mai multe colonii 8). Urme numerose istorice, c pe teritoriul Libye locuise o populaiune ntins pelasg ni se presint n numirile topografice ale acestei rcgiun 9).
') Hcrodoti lib. IV. 191. Pindar (Pyth. V. v. 8286) nc susine, c faimosul ora Cyrene din Africa a fost ntemeiat de Troian!. ') Herodoti lib. IV. c. 198. *) Hccataoi fragm. 329 in Fragm. Hist, grate. I. 25. *) Hoiuo.ri Odyss. IV. v. 85. ) Andronls Halicnrnassenss fragra. l in Frag. Hist Grace. II, p. 349. ) In vechia inscrip iune egipten de la Karnak, Libycni sunt numi i Rcbu, adec Lebu (De Rouge, Les attaques diriges contre Egypte par les peuples de la tncditcrrane p. 6). n jude ul Olt din Romnia cunscem numele familiar de Liba. n B-natul Severinulu se amintesce la a. 1404 satul Liban, r la a. 1447 un chines eu numele Lyuban (Pesty, A Szor. Bansdg, II. 295).
e 6

L. VIII. nr. 9329 et passim. IJcrtlioIon, Les premiers colons de souche europenne dans l'Afrique du Nord, p. 22: le souvenir de Chronos demeura religieusement grav dans le coeur des Libyens. Cf. Bulletin arch, du Comit 1889 p. 207. ut ain, De Saturni Dei in Africa Romano cultu. 8 ) Polemoiiis Ilicnsis fragm. 102 in Fra[;m. H. gr. III. 148. Cf. D i o d ori lib. III. 61. '/ A se vcd: C. I. L. vol. VIII. Ptolcmaci lib. IV. Plinii lib. V. Rivvennatis

Vom aminti aic urmatrelc esemple din geografia epoce romane.

Orae i sate: Aquis Dacicis, Amuncla, Arimantis vicus, Arina, Aripa, Armonaca (Armoniacum), Arsinna, Baba (Babba), Badea, Banasa, Bcscera, Boballica, Bobisciani, Bunobora, Burca, Calefacelenses, Capsa, Caputvada (K'faXVj [Sp^ouc, adec Capul vadului J), Ccrbica, Cotuza (Cotuzani 2), Floria, Galybe, Gelanus, Geva, Mgura, Mansat, Masclianis 3), Musol (Musula), Nigira, Colonia Oea (s. Oaea), Orbita, Oviscae (Ovisce), Pisciana, Ruscada (Rusicade), Rusconia, Rusuccuru (Rusucurrus, Rusucurium *), Scythopolis 6), Setrenses, Silice, Siur (portus), Sudava, Thabba, Themisua, Thicba, Thibinis, himisa, Turza, Urbara, Uzycath, Vacca, Velisci (Vclcsci), Vala, Zaratha, Zurmentum etc. Mal multe numiri de localiti sunt compuse cu Casae, d. e. Casae Aniciorum, Casae Silvanae, Casae Calancnscs, Casae nigrae. Muni: Albu, Aurasius, Buzara, Cirna, Cotes promontorium, Durdus, Mandrus, mons Pastorianensis, Salthi, Septem Fratres, Stoborrum promontorium. Fluvii: Alba, Agna, Ardalio, Armua, Asarath, Salathus ), Chulchul, Coscnus, Ger, Lathon, Malva (Malba), Nigris, Sala, Savus, Tuea, Valo(n), Vior 7), Zilia. Lacuri: Laccos, Marea, Ad oculum marinam. Insule: Cercina, Gaia, Lopadusa. Triburi: Asaracae, Babii, Banturarii, Buzenses, Zyges 8), Calctae, Cauni, Cirtesii, Dauchitae, Dolopcs, Eropaei, Gongalae, lobacchi, Masices, Miaedii, Mideni, Misulani, Musuni (Musonii, Mussini), Myceni, Nisibes (Nisives), Salassii, Sittiani, Sorac, regio Scythiaca (var. Sciathica), Verveces, Zegrcnscs ).
Cosmographia, Ed. Pidncr, p. 139. Itiner'arium A n t. August!. Tab. Peutin cri ana. Cacsuris Bell. Gali.. Mclac Dcscr. orbis, lib. I i III. Uicsc, Geogr. lat. minores. ') Procopil B. V. lib. I. 14. 2 ) Dup cum ne spune P l i n i u (IV. 18. 6), Barbarii de la Dun re numiau Cattuzi pe pygmei s pitici, ce locuiau spre sud de gurile Dun rii (Cf. Strabo, VII. 5. 12). Ast -dJ n limba romn esist numai conumelc Cotu u. ') O numire omonim , Masclianis o afl m i pe teritoriul Daciei, n B natul de ast -d (Tab. Peut.). 4 ) n jude ul Prahova din Romnia nc se afl un munte i stn cu numele de Curu-rou (Frundcscu, Diet. top. 153). 5 ) Alex andri Poly liistoris frag m. 119 132 in F rag m. H ist, graec. III, p. 238. ' ) C o n f e r e s c c R i e s e ( G e o g r. l a t. m i n . , p . 5 ) : f l u m c n s a l s u m s i f lu m e n s a l a t. ' ) n p o es ielc p o po ral e ro m n e d iferite ru r l s un t n u m it e ad es c-o ri ap v i r , adec albastr , vine ia. ez toarea (F lticeni) An. I. 47: Prutule, ap vior , face-te-a negr cernel ! e ) Dionysiu Periegetul numescc pe Henioch i pe Zygii de lung Colch: posteritate a rase pelasge (v. C87: 'Ilvio^m Z6-(iot T;, TlsXao-fio EXYOVOI TYJ.) 8 ) Fr ndoiel c autorii grec i romani nu ne au transmis forma esact a acestor numiri, nsui Pliniu mrturisesce (lib. V. 1) c numele populaiunilor i al oraelor din Libya apropo nu se pot pronun a, de ct numai n limba acestor popre.

De asemenea afl m pe teritoriul Libye urmele une limbe rustice de trine jatin, ce nu arc ns caracter italic. Citm urmtorcle esemple: annu, berbex si berbece, c mara, casae, cerbus, coniiuga, santus, sepellita, serbus, silban, socra, vetranus J ) mamma, tata 2 ). La iceste vom adauge i cuvintele din nomenclatura topografic: asarath i zaratha, baba, bescera, inandrus, oca, stoborrum, zurmentum, vacca, vior. n fine o inscripiune votiv rlin Numidia ne presint urmtoriul text : C. C. Primus, sac(erdos) Saturni, agnu tauro domino, ovicla Te luri, berbece lovo ......... edu Merc(urio), aedua Veneri 3 ). Ma notm aic nc urmtorcle particulariti caracteristice. Sibilarea lu c d si i nainte de i, cnd mai urma i alt vocal, n limba plcbei a Libye sunetul v trecea forte adcse-or n b, d. e. berbece, / ntre doi i aprope disprea. Ast-fcl aflm de trei ori fius =filius n codicele palatin al Evangclielor, scris n Africa n secuiul al IV-lea seu V-lea. Sunetul e, cnd urma imediat, ori n a doua silab, un a, se pronuna ca un diftong, ae=ea, d. e. edu, aedua, rom, ed, ed = ead , seu ied, icd . Limba african forma cte o-dat fcmcninele numelor proprii n ica (d. e. Colonica, Matronica), mai avea diminutive n ic si omitea pe s final n cuvintele flexibile (d. e. veteranu, maritu, agnu tauru, edu 4). O asemnare uimitore cu limba romn vorbit la Carpa i Dunrea de jos. Urme nendoiosc, c elementul latin din Africa este anterior dominaiunii romane n prile aceste; c pstorii de pe teritoriul Libye vorbiau o limb archaic de familia latin, ce nu deriva din sermo plebeius al Italici si al cre caracter era barbar-oriental, seu thraco-danubian 6).
') C. I. L. voi. VIII, pag. 1108 scqq, ') Jiivcnalis Kpigr. lib. I. 101 i; Mammas alquc t a t a s habct Afra.
'; C. I. L. voi. VIII, nr. 82-47.

<) Confcrcscc C. I. L. voi. VIII. pag. 1108 scqq. - Sucliliimlt, Der Vokalismus des Vulg rlatcins. I. 98. 99; II. 279. J Dr. Ucrtholon (Les premiers colons de souche europenne dans l'Afrique du Nord. Pans, 1899) csaminnd toponimia geografic a AfriccI de nord din punct de vedere al ongirrn vechilor population! stabilite aci, nc vine la urm tdrea conclusiune: qu'au temps d'Hrodote, et mme celui de Ptolmc, la Province Afrique (Afrique du Nord) tait un pays thraco-ph rygien (pag. 110 i 9-1).
6

5. Pt'lasffil n

Italia.

Italia, care a l sat de mosccnire lumi noue o civilisajiune t direc iune politic nepcritre, a fost la nceput pclasg . nc cu mi de ani nainte de c derea Troie o mare parte din Pelasgi de la Carpa si Dun rea de jos, din peninsula Hemulu, cum si din regiunile de apus ale Asie mici, trecuse, unii peste Alp, r al ii peste mare, in Italia, unii mnai de necesitile viee pastorale, alii din instinctul inerent de espansiune al rase pelasge, i al ii n fine persecuta i i alunga i din erile, n cari locuise i peste car e domnise o-dat . Stabilirea triburilor pelasge n Italia se ntempl n diferite epoce. Tradiiunile istorice, att ale Grecilor ct i ale Romanilor, amintesc de o lung serie de migraiun pelasge n Italia, uncie din prile de rCsrit ale Europc, altele de pe litoralul Asiei mici: a Ocnotrilor, Peuce ilor i lapygilor, condu i de Oenotriu, Peuce iu ') i lapyx 2 ), to trei nepo i a lu Pclasg, a lu T urs c n, care trecu din Lydia n Italia cu numerose cete de Pelasg Tursen i se stabili pe teritoriul Etrurie vechi 9 ); a lu lanus, care din mprejurr necunoscute emigra clin {era Hyperboreilor n Italia; a lu Saturn, care dup o lupt de 10 an fu detronat i alungat din imperiu de c tre fiii s; a puternicului Typhon din era Arimilor, nvins ntr'o lupt formidabil de Joe noul st pnitoriu al lumi vechi *); a lu Hercule, care dup ce a luat ciredile cele admirabile de vite ale lu Geryon, trecu n Italia n fruntea unc o tiri numerose i ntemeia aci mal multe colonii agricole B); a lui Evandru, care se a cd cu o parte din Pelasgi Arcadie pe ermuri Tibrulu; a Istrilor, cari persecutnd pe Argonau i - formar o nou patria lng golful Adriatice, i n fine a lui En ea, care se stabili n La iu cu o parte din nobilimea troian .
) I'Iioreoyilis frngm. 85 in Fragm. Hist, grace. I. 92, Apollodori Bibi. lib. III. 8. 1. Strnbonis lib. VI I. 4. ') Anton. lib. XXXI (la Pauly, R. E. v. Japyx). ') Hcroiloti lib. I. 94. Hellaniei fragm. l in Fragm. Hist, grace. T. 45. Strabonls lib. V. 2. 2. Probabil, c o parte din coloniele tursene se fi trecut n Italia de pe litoralul Asiei mici, ns curentul cel marc al migra iunil Tursenilor a fost (lin p r ile s t r ui u (Despre Tursen, Tyrrhcn seu Etrusc! vom vorbi n special n capitulele urmt<5re).
4

) l'lierccydis fragm. 14. ') Dioiiysii Malic, lib. 1. 39-42.

ntre t6te aceste seminii pclasge, ce formez primele coloni istorice ale peninsulei italice, Liguri ne apar ca cel ma vech. Pliniu atribue Ligurilor mele de antiqua stirps l). Patria lor primitiv, nainte de a se stabili pe teritoriul Italie, a fost lng Carpa i Dunrea de jos. Hesiod face amintire de Liguri (Ayoec), ce locuiau n apropiere de Sciii liipornolg 2). Archicpiscopul Eustathiu din Tliessalonica n comentariele sale asupra geografiei lui Dionysiu ne spune, c se aflau Ligur i n inutul Colchilor 3). Aristotele n sec. III ne vorbesce de o popukifiune numit Ligyrei pe teritoriul Thracie vechi *), n fine o parte din Liguri emigrai se aflau n Asia mic lng Cappadocl s). n ce privesce pe Liguri din p r ile de apus ale Alpilor, unul din cele mai rsboinice tribun ale lor erau aa numiii D e ci at e s 6), o numire grecisat, ce corespunde la forma latin vulgar Deciani 7 ). Ace ti Decia ocupau o regiune ntreg a Alpilor maritimi8). Unul din oraele lor principale era Antipolis 9), cruia Romanii i acordar dreptul ceteniei latine I0). Alte triburi ligure stabilite n AIp ne apar sub numele de Montani n), Stoeni13), Belaci 13), Comai seu Capilati. Acestora mpratul Nero le conferi de asemenea privilegiul dreptului latin li). Aceti Ligur, nainte de migraiunea lor spre prile de apus ale Europei,
') Plinii lib. III. 21. l : (Colonia) Augusta Taurinorum, a n t i q u a Ligurum stirpe. ) Hesiodi fragm. CXXXH. ') EustatUins in Dionys. Perieg. v. 76. 4 ) JTacrobii Sat. I. 18: Nam Aristoteles scripsit . . . ctiam apud Ligyreos .-. . in Thracia csse adytum Libero consecratum. ) Herodoti lib. VII. 72. ) Plinii lib. III. 7. 1. ') La Ravcnnas D i c e i. ns o localitate din Hispania Tarraconensis, lng Pyrcne, pe unde se estinsese de asemenea L i g u r i , port numele D e c i a n a (Rav. Cosm. p. 339341). Dacia sub form de Dicia ne apare i ntr'un manuscript al lu Ulpian (C. I. L. voi. III. p. 169). ) Pliuii lib. III. 5. 5: Regio Deciatium (n p r ile, unde se afl ast -d ora ul Nice, m timpurile romane N i c a e a). ') rioleinnei lib. II. io. 5. 10 ) Plinii lib. in. 5. 5. ") Plinii lib. III. 24. 2: Ligures . . . qui Montani vocantur. Aic Montani este un apelativ etnic. Cf. C. I. L. voi. Vil. nr. 3808. Iulie Muntane. 1 J C. I. L. voi. I. Acta Triumphorum, pag. 460 a. 637: De Liguribus Stoeneis. Acetia se aflau n apropiere de Eugani. ") A se vede mai sus pag. 564. ") Fli'iii lib. in. 24. 2.
8

formase o parte din popula iunea cea ntins i resboinic a Arimilor de la Carpa si Dunrea de jos. Un vechia ora ntemeiat de Ligur, pe cnd acetia locuiau n centrul Italici ma purta si n epoca roman numele de Ariminium (ad Arimini). Vechia populatune rustic de pe teritoriul Ligurie pdrt n legile longobarde numele de Arimani 1). Avem aid o numire, a crc origine istoric este archaic. Dup cum ne spune Strabo, nscut pe la a. 50 a. Chr., diferitele seminii ligure din valea Padulu, ma purtau pe lng numirile lor etnice particulare, si numele comun de Romani (Twjiaoi 2 ), n realitate ns de Ariman, dup cum rsulta eu deplin certitudine din monumentele evului de mijloc. In fine o localitate pe teritoriul acestor Ligur din Alp ne apare n epoca roman sub numele de Rama s ). Din vechia limb naional a Ligurilor, stabilii ntre Alp si Apenin, ne-a rernas numa fdrte puine urme; dar i aceste resturi ne sunt suficiente spre a ne forma convingerea, c idioma acestor Ligur aparinea ramure orientale a Pelasgilor, si n particular cele de la Dun rea de jos. Geograful grecesc Metrodor Scepsius spunea, c rul Padus n limba Ligurilor se numia Bodincus; un cuvent a cru semnificaiune n limba latin era fundo carens 4). Avem aic un termin aprdpe sinonim n form i n eles cu romnescul adnc seu afund (profundus). Dup cum ne spune Pliniu, Liguria trimetea la Roma ca ul anumit ciob nesc (coebanum caseum) fcut ma cu sem din lapte de o6). Un vechiu, ora al Ligurilor purta numele de Luna 6 ). Alte doue ora e erau numite Alba; r numele cel vechi al Alpilor, dup cum ne spune Strabo, a fost Albia 7).
) Du Cange, Gloss, med. et inf. lat. v. Herimanni, Arimani: I a dicebatur apud Longobardos certus hominum genus, quos humilioris fuisse conditionis quidam rcntur. Bfiluzii Capitularia, T. II. 899: neque Sculdasius ab arimanis sui aliquid per vim exigat praeter quod constitutum legibus est, ed neque per suam fortunam in mansione ar ima ni se ap plic et e tc . a ) Strnbonis lib. V. 1. io. 3 ) Itn. Hierosolym. 269. 4 ) Plinii lib. III. 20. 8: Ligurum quidcm lingua amnem ipsum (Padum) Bodincum vocari, quod significet fundo carentem. La Polybiu g sim forma Bodencus. In ce privesce pronunarea acestui cuvent vedem aic o oscilaiune intre i i e. Liguri aveau aa dar un sunet obscur nasal, cnd vocala era urmat de n cu alt consonant. 5 ) Plin it lib. XI. 9 7. 1 : Co eb an u m (cas eu m) h ic e Lig u ria mittit, o v iu m m ax ime lactis. ") Frontinl Stratag. III. 21: Lu n am Ligurum oppidum.
') Strabonls lib. IV. 6. 1: ta fp vAXiu<* xaXesO-ai nptepov "AXfita.
J

Mai aflm pe teritoriul vechilor Ligur un Va d u m S ah a t i u m i un munte numit Mancelus, s Manncelus 1 ), rom. muncel. n obiceiurile lor na ionale, Liguri erau forte tenaci. O parte din e mai ourta si n timpul lu August chice i plete ; de unde i numele lor de Comai i Capillati. Diodor icul, vorbind despre moravurile Ligurilor din Alp si Apenin, scrie despre dnsil: El locuesc un pment aspru i steril. Ocupai tot-de-una cu munca si avnd se suporte n continuu greut ile lucr rilor publice, e duc o vie grea si plin de necasur. Regiunea acesta este acoperit de arbor. Unu* din e t ia tet diua la lemne, cu secur puternice si grele; r ce, car se ocup cu agricultura, au se lupte m a mult cu spargerea petrelor. P montul aici e att de slbatic, n ct e nu pot s scot nic chiar o glia cu instrumentele lor, de ct numai petr ........ La suportarea acestor greut i, ei au de p rta i pe femeile lor, deprinse i ele la lucr r ntocma ca b rbai lor> 2). Cu t6te c Liguri, pe acest pment ingrat, erau supus la o vie att de dur, laborids i obositore, literatul Nigidiu Figul, contemporan cu Cicero, le atribue epitetul de f all a c e s , neltori 3). De sigur, c avem aic numa o alusiune satiric la numele de B e Ta c i , ce-1 purtau unii dintre aceti Ligur *). Un resunet de numele Ligurilor pe teritoriul de la Carpa -1 mai afl m nc n documentele medievale ale Ungariei. Un sat, ast-d disprut, din comitatul Carasului, situat n apropiere de Dun re, purta pe Ia anul 1421 numele de Ligoroc (lygoroch ). Alte doue localit i de pe teritoriul Ungariei sunt numite: una Ligyr u ) la a. 1311, si alta Igor i Igol 7 ) la 1193.
') C. I. L. voi. V. nr. 7749. ") Diodori Siculi lib. V. 39. *) La Mica I i , L'Italia avn i ii dominio dei Romani, I (1326), p. 89. 4 ) A se ved mai sus pag. 564. 8 ) Pesty Krasstf vrmegye, III, p. 296 a. 1421: (possesionem) l y g o r o c h cura piscaturis fluuy danoby. ) Knau/, Monum. Eccl. Strig. II. 1311, p. 651: lohannes et Paulus filij Ligyr de ea d era. De asemenea ne apare la a. 1219 n Transilvania lng Mure villa Liquj (Ibid. pag. 223). Aic forma adeverat a numelui nu pote se fie de cat Liguj ( = Ligur). ') Kuauz, Mon. Eccl. Strig. . 1193, p. 142. 145. Se parc, c n timpurile vech l urmat de z, n numele L i g u r i Ligus, se pronun a muiat, de ore-ce o parte din Ligur se numiau I g a u n (Mela, II. 4, Albigaunum). Un ora de pe teritoriu! Umbrilor, a locul t de Ligur, se numia I g u v i u m. Numele familiar delgu, Igul i l g m:> esist i ast-d. la poporul romn, att n Transilvania ct i n Romnia. Eroul legendar al Rusie meridionale, Igor, are tot un nume ligur.
6

n ce privesce pe vechii Aborigen, a Italie, e formase numa unul si acela i popor cu Latini. Dup alt autor ns , Aborigenii ar fi fost colonii de ale Ligurilor *). Tot din regiunile, ce aparin Carpailor, emigrase n Italia i aa numiii Umbri, un trib vechiu i faimos pelasg 2). Ptolemeu face amintire de o populaiune, din Sarmaia european, numit Ombrones 8), ale crei locuine se aflau ntre isvrele Vistule i muntele Carpathos (Tatra). Fr ndoiel, c noi avem aici numai resturi din familia cea vechia a Umbrilor, ce emigrase spre Italia 4). Din punct de vedere al genealogiei etnice, Scymnus pune pe Latinus ca protop rinte al Umbrilor B ); r istoricul .Zenodot spunea, c Umbri ar fi numele cel vechi al Sabinilor 8 ). Ast-fel Pelasgi ocupar succesiv, sub diferite numiri, i n curs de mal multe mii de an, tete regiunile Italiei de la Alp si pn n estremitile de sud ale peninsulei: Istria, Liguria, Veneia, Umbria, Etruria, teritoriul Sabin, Laiu, Campania, Apulia, lapygia, Lucania, Bruiu i insulele vecine Corsica, Sardinia i Sicilia. T<5te aceste populaiun, cari pun fundamentul celei de ntiu viei politice pe pmentul Italiei, unele mal dure, mal rsboinice si mal faimdse, altele mal pacinice i mal laboriose, cum erau Aborigenii, Liguri, Istri, Veneii, Umbrii, Tursenil (Etruscil), Sabinii, Latinii, Ramni, Oenotri, Peucetil, lapygi, Siculi, Sicanil, aparineau, dup cele mal vechi tradiiun ale Grecilor i Romanilor, la familia cea mare a rasei pelasge. n aceste timpuri deprtate, peninsula italic pe lng unitatea sa etnografic, ne mal prsenta si o unitate de civilisaiune, de limb i religiune 7).
') Dlonysii Halle, lib. I. 910. 2 ) Plinii lib. III. 19. 1: Umbrorum gens antiquissima Italiae existimatur. 8 ) Ptolemaci lib. III. 5. 8. Scriitorii greccsc numia Umbria -fj '0(j.j3ptx-}j. 4 ) n inscripiunilc romane rcferitorc la Dacia no afl m pe un Cocceius Umbrianus, pontifex civitatis Paralisensium Provinciae D a c i a e, i pe un Aur. Umbrianus (C. I. L. III. nr. 2866 i 864), Dac acetia erau originari din Dacia nu putem sci. 5 ) Scymui Orb. Descr. v. 225. Cel ma important document despre limba umbric sunt Tablele de aram a a numite eugubine (Tabulae Iguvinae) desco perite la a. 1444 n o suteran a oraului Gubbio (Iguvium). Cu tote c aceste Table nu reprsenta idioma popular a Umbrilor, ci o limb corupt urban , cam de pe la a. 400 a. Chr., ele ns ne arat, c Umbrii erau de aceeai origine cu L a t i n i i . Bertrand et Reinach, Les Celtes dans les valles du P et du Danube, p. 7: La lingui stique a tabli que la langue de ces tables (eugubines) appartient la mme famille que l'osque et le latin. Cf. Bral, Les Tables eugubines, I (1875) p. XXVIII. e ) Dionysii Halic. lib. II. 49. ') Ilelblg (la Bertrand, Les Celtes, p. 70): Au-dessous de la civilisation trusco-

6. Pelasgil n Gall i a de sud ft n Iberia. nc cu mult nainte de invasiunea Colilor n Europa, ntreg teritoriul Gallie era ocupat de un numr nsemnat de tribur, ce vorbiau una i aceeai limb, aveau aceleai instituiun i moravuri, i aparineau la una i aceea ras pelasg. n acest capitul, no ne vom ocupa numa cu teritoriul cel vast al Gallie meridionale, cuprins ntre Alp, Mediterana1 , Pyrene, Ocean i rul Loire. Un ram al Ligurilor ocupase, dup cum am vclut, nc cu mult nainte de timpurile troiane, o parte nsemnat a peninsulei italice; r alte triburi ligure, prsind regiunile Alpilor, se revars, n cursul seculelor, cu turmele lor cele numerose peste cmpiile Gallie meridionale *); i n fine, unele seminii trecur chiar dincolo de Pyrene. La Eratosthene (sec. III a. Chr.) ntreg peninsula occidental a Europe port numele de Liguria, ^ Atytxmxrj 2); 6r Marea mediteran din prile de sud ale Galie era numit la autorii grecesc Aiuauxiv 7isX<r/o? 3) si de autori ro ma n Ligu sticu m ma re 4 ). n fine, rul cel mare al Galie, care ast -d curge pe lng Orlans, Tours t Nantes, purta n vechime numele de Liger (Loire). Era a a dar un ru al Ligurilor. De o-dat cu stabilirea Ligurilor n prile meridionale ale Gallie se estinse peste regiunile aceste i numele lor cel vechia na ional de Ar i m ani. Dup cum ne spune Pliniu, A qui t an i a, provincia cea mai nsemnat a Galie meridionale, -care se ntindea de la Liger pn la Pyrene, era numit la nceput Aremorica B). Avem aici numai o numire geografic derivat din
hellnique ........ existe, cn Italie, un couche antrieure uniforme. D u r uy se afl aa dar pe cai retcite, cnd vorbind de timpurile primitive ale Italiei susine: L'Italie a t de tous les points de l'Europe celui, o se sont rencontres le plus de races trangres (Hist. d. Rom. I. 1870, p. 17). *) Arbois dejubainville, distinsul istoric francos, care s'a ocupat n special cu timpurile preistorice ale Europei, estinde dominaiunca Ligurilor n epoca ante-celtic peste ntreg teritoriul Gallic. Aprs les Ibres, avant les Celtes, ils (les Ligures) ont domin dans le pays, qu'on a plus tard appelle Gaule (Les premiers habitants, I. pag. 382).
2 s

) Strabonis lib. II. i. 40. ) Strabonis lib. II. 4. 4; 5. 19. - Ptolemaei lib. III. 1.
4

) Columellae R. R. lib. VIII. 2. - Plinii lib. II. 46. 4. ' *" n'i IV.31. j; Aquitania Aremorica antea dicta.La Cesar Armorica (Bell.

terminal etnic de Ar i ma r i *) = Ari m ani, dup cum erau numi vechi locuitori a Ligurie i n legile Longobardilor. Limba vulgar, ce se vorbia n prile meridionale ale Gallie, era numit, pn trdiu n evul de mijloc, lingua romana 2). Originea acestei numiri aparine une vechimi deprtate. Ea nu se datoresce civilisaiuni, or aciunii de asimilare a Romanilor. Acesta limb roman, care domnise o-dat peste tete prile meridionale ale Gallie pn la Liger, era forte apropiat de limba latin . O mrturisire important avem n acesta privin Ia Cicero, n dialogul seu despre ce ma celebri oratori roman, densul amintesce, c limba, ce se vorbia pe teritoriul Gallie, diferia, numai n ce privesce lipsa de urbanitate, de limba, ce se vorbia n Roma. Cnd tu Brute, ve merge n Gallia, dice Cicero, vei audi acolo unele cuvinte, car nu sunt usitate la Roma, ns aceste se pot schimba si se pot desve a 8 ). Romanii, dup cum seim, cucerise prile meridionale ale Gallie pn la Rhodan numai cu 75 an nainte de timpul, cnd Cicero scria cuvintele aceste. Faptul este a a dar evident, c limba vulgar latin , ce se vorbia n Gallia meridional, nu era o limb importat, ori format sub imperiul dominaiuni romane 4).
Gall. lib. VII. 75: universis civitatibus, quae Oceanum attingunt, quaeque eorum consvetudine Armoricae appellantur (quo sunt in numro Curiosolites, Rhedones, Ambibari, Caletes, Osismii, Lemovices, Veneti, Unelli) etc. *) A se ved ma sus (p. 565) formele de Romarii i Romariascum. Predileciunea, ce o avea dialectul ligur de a schimba pe n n r, ntre ddue vocale, se estinsese i n prile meridionale ale Galici. Varro (R. R. I. 32): quae alii legumina, alii (ut Gallican! quidam) legri a appellant. ) Canonul al XVII-lea al Conciliului de laTours (sec. VII) cuprinde urmtdrele: Easdem homilias quisque episcopus aperte transferre studeat in romanam rus ti cam l i n guam aut theotiscam, quo facilius cuncti possint intelligere quae dicuntur (Labbe, Concilia. T. IX. 351). n evul de mijloc acest teritoriu meridional al Galiie, unde se vorbia limba vulgar roman , ne apare adese-or sub numele de Languedoc. Ce ma muli literai frances consider acest termin geografic numa ca o caracterisare a populatiuni din prile meridionale ale Francie, care ntrebuina cuventul oc\n loc de oui. Ins originea numirii este ma vechia. Unul din triburile ligure, ce trecuse din Gallia peste Pyrene, pdrt. n inscripiunile romane ale Hispanici numele de Longeidoci. Acesta populaiune, o-dat forte estinsa n Gallia meridional, cu deosebire n regiunile locuite de Volc, a dat ast-fel nume teritoriului Languedoc.
) Cicero, B rut. 4 6: Id tu, Brute, iam intellig es, cum in Galii a m veneris. Aud ies tu quidemetiam verba quaedam non trita Romae, ed haec mutri dedisci que possunt.
4 3

) De fapt esista pe ntreg teritoriul Gallie, n epoca ante-celtic, una i aceea

Geograful Strabo, care trise n acelai secul cu Cicero, constat de asemenea, c populaiunea rustic, stabilit n timpurile sale pe errnurele de resrit al Rhodanulu, era roman, nu numa prin limb i moravur, dar i prin tipul s fisic !). Se presint ns acum cestiunea, care "era vechia origine geografic a acestei populaiunl ligure de pe teritoriul Gallie meridionale, care nc nainte de timpurile cuceririi romane vorbia o limb latin rustic. Noi vom rsuma aic datele principale, ce le putem ave n acesta privin pn ast-d. Unul din triburile, ce locuiau pe teritoriul Aquitanie, seu n vechia Aremorica, purta numele de Daii (ed. Rom. Dacii 2). n apropiere de acet Da ii, noi mai afl m n p r ile de sud, lng de Tolosa, o localitate numit Sarmati 3); r ca vecini n prile despre nord figurez aa numiii Petru corii, probabil o populaiune de aceea origine si limb cu Daci Petoporiani din regiunile de res rit ale Daciei traiane. O alt grup de Daci, numi i de geografii grecesc! Deciates, seu n form latin Deciani 4) - avea locuinele sale lng Alpil maritimi. Deciafil era un trib rsboinic i iubitori de independen . El ncepuse cele de ntiu lupte cu Romanii n Gallia, si Pliniu cel btrn i numer ntre cele mal celebre popre ligurice s). De ceea lalt parte a Rhodanulu se ntindea pe lng cestele Mrii mediterane pn la Pyrene o popula iune numit Volcae Arecomici. Fr ndoiel, c noi avem aic numai o numire alterat de Grecii din Massilia n loc de Volcae Aremorici, dup cum Aremorica se numia ntrga Aquitania si dup cum Romanii pn n timpurile lui August numise Provincia romana costele meridionale ale Gallic!. Volei! Arecomici se bucurau de o autonomia naional chiar si n timpul dominaiuni romane. EI se administrau singuri, dup legile lor proprii, fr se fie supui guvernului provincial 6 ). Ora ul lor principal era Narbo, ast -d Narbonne. La periodul ante-celtic avem se reducem i originea numirilor Ardelay,
limb latin barbar, ns n prile de nord ale Gallie, acesta limb, in urma contac. tulul cu Celi i Germanii, se corupse mai repede i se divisa in o mulime de dialecte0 Strabonis Geogr. lib. IV. 1. 12. 2 ) Plinii lib. IV. 109. Mullerus, Ptolemaei Gcogr. I. 206. s ) Tab. Peut. Segm. II. 1. 2. *) n unele tradiiun poporale romne vechii Daci sunt numii Decien. Compar numele Deceneu iDecebal. 5 ) Plinii lib. III. 7. 1: Ligurum celeberrimi ultra Alpes Salluvii, Deciates, Oxubii. ') Strabonis lib. IV. 6. 4.

Ardelles, Ardelu, Ardeuil, Ardillats, Ardilleux, Ardillires *), ce le ma porta si ast-d diferite comune de pe teritoriul meridional al Francie. Lucrarea minelor se ncepuse pe teritoriul Gallie meridionale nc din timpuri forte obscure, cu deosebire n p r ile de apus ale Alpilor. Unul din centrele cele ma importante ale acestor lucr tori de mine a fost n timpurile ante-celtice oraul Rhoda 2), o numire de origine pelasg, de la care deriv numele Rhodanulu. O alt localitate situat n apropiere de Rhodan purta n epoca roman numele de Boxs(ani3), adec Crbunari (rom. boc, crbunari). Un alt ora din prile de jos ale Rhodanulu este numit la geografii vech Taruscon seu T ar as c o 4). n aceeai regiune muntds a Alpilor mai aflm lng Decia un trib cu numele Albioeci 6); r de ceea lalt parte a Rhodanulu lng Volcae Arecomici erau aa numiii H elvii. Este important, c omonimele acestor localiti ni se presint n regiunile cele avute de metale ale Ardlulu seu Transilvaniei: Ruda, Rod na (mine celebre de argint numite n evul de mijloc i Rhodana), Boca, Bocsan, Trscu (ung. Toroczko), Albac (Alb cen) i Ilva-mare de lng Rodna. Din vechia idiom, ce o vorbiau seminiile pelasge ale Gallie meridionale, ne au rmas numai puine cuvinte, cu deosebire n numirile topografice. Elemente din acesta limb aremoric ne prsenta localitile: Alba, Boxsani, Piscenae, Raurica seu Raurici, Rhoda, Ursulae, Vadum Sabatium 6 ), Vesuna; fluviele : Arauris, Argenteus amnis, Druentia 7 ), Oltis, Varus; mun ii: Albia 8 ), Gaura 9 ), Mancclus, Matrona, Stura J0 ) si Vesulus n). Un trib din Aquitania stabilit lng rul Oltis (ad Lot) ne apare sub numele de Cocosates 12 ).
) Jauin, Diet. d. communes de France. 1851, p. 19. O comun cu numele de Ard ui i s e a f l i n S ar d i n i a ( p r . C a g l i a r i - O r i s t a n o ) . ) Plinii lib. III. 5. 2: Rhoda .. . unde dictus Rhodanus amnis. ) C. I. L. voi. XII. nr. 1783. * ) S t r a b o n is l i b . I V . 1 . 1 2 . 5 ) Straboiiis lib . IV. 6. 4. c ) Se ar par, c avem aic o form corupt, ntr'un manuscris al lui Strabo (Ed. Didot, p. 965) acesta localitate e numit Sa^ioo OuaSa. Pe teritoriul Romniei se afl o comun numit Vadul-s pat. ') n Romnia: Drnce, sat i pr.
3 8 s 2 !

) Strabonis lib. IV. 6. l.

) Itin. Hierosol., p. 555. 10 ) Plinii lib. III. 20. 4. ") Vesulus, muntele din care isvoresce rul Padus ( P l i n i i lib. III. 20. 3). ") Omonime pe teritoriul locuit de Romni: Alba, Bocsan, Pescna, Ruda,

Vechile population! ale Gallie, ntocmai ca Romnii de la Carpaf, diceau marga l) la pmentul calcaros si lutos, ce se ntrebuinez pentru ngrarea arturilor i fenaelor. Pentru legume (legumina) e aveau cuvntul legaria 2). r pe o inscripiune descoperit pe teritoriul Volcilor ArecomicT, scris cu litere grecesc (pelasge), se pote ceti forte clar cuvntul AEAE ;= dedit. 3) Tete aceste cuvinte aparin, dup cum vedem, la acelai dialect archaic, pe care-1 mai vorbesce i ast-d (se nelege cu transformrile normale) poporul romn de la Carpa. Ca o conclusiune istoric putem ast-fcl stabili, c originea geografic a celor mal multe triburi de pe teritoriul Gallie meridionale se reduce la munii i la esurilc Daciei vechi. Venim acum la peninsula iberic . nainte de Ligur, o alt grup nsemnat pelasg locuia pe teritoriul Gallie meridionale, ncepnd de la Rhodan i pn la Pyrcnc. Acetia erau Iberi. Urmez invasiunea Celilor. O parte din Liguri de Ia Alpi de la Rhodan, strimtora de acest popor pn aci necunoscut, ocup locurile Iberilor din Gallia meridional i- alung pe acetia dincolo de Pyrene. Iberi din p r ile de apus ale Europei, formau, dup cum ne spune gramaticul Apollodor, unul i acelai popor cu Iberi de lng Caucasul asiatic 4). Despre aceti din urm scrie Tacit n Analele sale : I b e r i i Albanii (din prile de resrit ale Mrii negre) locuesc inuturi muntse si e s'a obicinuit cu greutile si cu suferinele. E spun, c sunt de origine Thessalien 6 ). Rsulta a a dar, c Iberi de res rit i Ibcri de apus aparineau la una i aceea generfiune a rasei pelasge. Tot ast-fel i vechile genealogii etnice considerau pe Iberi de apus ca frai bun cu locuitorii primitivi a Italiei ).
Urse i e, Gaura, Muncel, Stura, Coco a i i Vesul. Arauris este acela i cuvent cu romnescul Rur avnd prostesa Iui a nainte de r, ca n Ariman.
M Plinii lib. XVII. 4. l.
2

) Yarronis R. R. lib. I. 32.

') Monin, Monuments d. anciens idiomes gaulois. Paris, 1861, p. 17. 4 ) Apollodorl fragm. 123 i 161. Dup acest autor Iberi del Caucas ar fi fost un Popor emigrat din l b cri a de la Pyrene. Cf. Varro la Pliniu, lib. III. 3. 3. *) Taci i Annal, lib. VI. 34: Nam Iberi Albanique saltuosos locos incolentes, untiae patientiacquc magis insuevere. Feruntque se Thessalis ortos. ') Isidori Orig. lib. IX. 2. 2629: Filii igitur l a p h e t . . . luvan a quo lones ... Tubal 4 iberi q u ; e t Hispani, licet quidam ex eo et 11 al o s suspicentur.

n timpurile romane ns numele Iberilor din peninsula pyreneic dispruse aprope cu totul. Cnd legiunile romane pesc pentru prima <5r pe pmentul Hispanie, majoritatea populaiunil de aci, o formau alte seminii, alte coloni de pstori, de agricultori i lucrtori de mine, cari de fapt nu mai fceau parte din familia cea vechia a Iberilor. La acesta nou serie de migraiun pelasge aparineau urmtorele triburi i gin : Albocenses, Ambirodaci, Ablaidaci, Arevaci, Argeli, Aurienses, Barbarii (Barbarium promont.), Berones, Bibali, Bursaonenses, Calnici, Comanesciqi, Cosetani, Dagences, Deciani, Ergavicenses, Gruii, Ilergetes (Ilergetae, Ilaraugatae), Indigetes, Laeetani seu Le t an i, Longeidoci, Lunarii (Lunarium promont.), P el e n done s, Ossigi, Orienses (Aurienses), Turdetani, Turduli, Tarraconenscs, Vaccaei, Vascones, Virvesci i Vloqi. ntre tdte aceste seminii, rangul principal, ca nuiner si ca stare social, -1 aveau Turdetani.Ese aflau stabilii n prile meridionale ale Hispanie, n regiunile de ast-d ale Seville i Granade. Turdetani se ocupau n mare parte cu lucrarea minelor de aur, de argint, de fer i de staniu 1), i formau unul i acela popor cu a a numi ii Turduli, la Pliniu Turduli veteres din Lusitania (Portugalia s). Turdetani, scrie Strabo, sunt ce m a nvea dintre toi Hispani. E se folosesc de gramatic; au o descriere a tradiiunilor sale istorice; au poeme i legi scrise n versuri, vech, dup cum spun deni, de 6000 am 3). Dup nume, moravuri, ocupaiun i particularitile idiome lor, Turdetani se vd a n fost originari din prile de resrit ale Europei, de la Carpa. Urme de vechile lor locuine, si resturi de numele lor, mai aflm si ast-d n Transilvania i Ungaria. Turda (ung. Torda) este unul din cele ma vech orae ale Transilvaniei *). Situat lng polcle munilor de aur a Transilvaniei i pe malurile rulu Ar i e s (Aureus), Turda a fost n curs de trei secule (XIVXVII) capitala legislativ a Transilvaniei; o prerogativ, care a trebuit fr ndoiel se aib drept fundament o tradiiune vechia istoric. Se nu perdem aic din
') Strabonis lib. III. 2. 3; 2. 8; 2. 9.
2
3

) Plinii lib. IV. 35. 1.


) Strnbonis lib. III. 1. 6 : co-fitotot ' Hstiovw. tiLv 'lr^iuv O UTOI (ol Tou?^'-"' 0 '-),

*al fpanjiatix-g -/pvta'., xai j itaXai (j.v!j[X'/J e/ouat suffp&p.u.tu. y.at icoi-fj^ata xai V[Aouc e[ip.TfJOO 4w<'X'^tuv STLOV, tu (face.

*) n jurul oraului Turda se gsesc adese-or diferite obiecte, ce aparin epoce de petr.

vedere o coinciden , caracteristic , c Turdetani, cel mal civilist popor al Hispanici, se glorificau a ave un codice de leg, vec'h de 6000 an 1 ). La aceeai origine se reduc i numirile altor localiti din regiunile interiore aleCarpailor. Doue sate situate pe valea Mureului, pdrr numele de Turdas, unul lng Orestie, si altul n apropiere de Aiud. Turdaul de lng Orestie formez tot-o-dat si una din cele mal nsemnate staiuni neolitice ale Transilvaniei 2 ). Un al treilea sat, Turda, se afl pe valea Some ului n p r ile de nord ale Transilvaniei. Alte trei sate cu numele Turda n comitatele Bihor, Bches i Zabol . Er al eptelea sat, Tordat, pe teritoriul de rs rit al Transilvaniei, n Secuime a ). In fine, numele de familia Turdea se afl pn ast-d respndit pe valea cea frumds a rulu de aur (Arie) din Transilvania ). ntreg teritoriul Hispanici, era forte abundent 'de metale 5 ). n prile de nord ale peninsulei, cele mai celebre mine figurau n epoca roman sub numele de m c t a 11 a Alboc(ensia 8 ); o numire, ce ne presint o deosebit importan, cnd cercetm originea geografic a triburilor metalurgice din Hispania. Pe teritoriul Transilvaniei, Alb a c este numele unei nsemnate comune romnesc!. Locuitorii s, Alb ccn, se ocup din timpuri, ce trec peste tdte memoriele dmenilor, cu lucrarea minelor de aur. De aici isvoresce si ru! numit Arie . Intre tote popula iunile hispanice, ce locuiau sub pole^e Pyreneilor, cel mai viguros!, cel m ! iubitori de independen , i mal bine organist! din
') Numele de Turdetan, form derivat din Tu r d i, este numai o simpla imitaiunc grecesc, dup cum Volei din Italia erau numii i Volcentani (Arch.-epigr. Mitth. XI. 104). Turdetani se mai numia i Turti i Turtutani (Steph. By z. v. Toopitavia). Mela, ntocmai ca i PI i ni u, ntrebuincz numai forma de Turduli. Mal notm aici, c n Hispania esista i o regiune numit. Turta: Turtam regionem dicit Cato apud Charisium, 2. p. 190 (Mullcrus, Ptolemaci Geogr. I. 107). ") Gooss, Chronik d. arch. Funde Siebenbiirgens, pag. 56 59. 3 ) De asemenea mar aflm ast-df satele numite Torda (corn. Torontal), Tordincze, (Syrmiu), Torda (corn. laurin), Tordcs (corn. Alba regal), Turdanitsch (Carintia), ceea-ce ne indic, c linia de migraiune a Turdilor s Turdetanilor a fost peste Pannonia ctre Alp. ) La a. 1213 se face amintire lng Tisa de un locus cum populo, numit Tordi (Wenzel, Cod. dipl. Arpad. co nt. I. 131).
s 4

) Strabonis lib. III. 2. 8-9. - Justin! lib. XL!V. 1. - Plinii lib. IV. 34. ") C. I. L. voi. II. nr. 2598: procurator metallorum Alb oc(ensium). Hbner Cr ede Alboc(olensium). ns Albocola, in Itin. Ant. Alb o cela, este n tot ca ul Uma ^rm diminutiv, ce presupune o localitate mam, sub numele de Alb o cu m.

punct de vedere militar, erau aa numifi Pelendones 1). Stabilii lng isvdrele rulu Durius (Duero), el susinur, mpreun cu vecinii lor A r e v a c i , un rsboi eroic de 20 ani cu Romanii. N u mantia forma centrul lor cel puternic de ap rare, pe care o distruser Romanii n a. 133. a. Chr. Dup nume, Pelcndoni Hispanici se vCd a fi fost unul si acela popor cuPelendoni Daciei a ). O localitate cu numele Pelendoua, seu mal corect Pelendona, o aflm amintit pe Tabula Peutingerian . Ea se afla situat n Dacia Malvens, pe drumul, ce ducea del Amutria (Gura Metrului) ctre R o m u l a (Reca). n apropiere de Pelendoni cel energici a Hispanici se afla oraul numit n inscripiunile romane Uxama. Despre vechii ntemeitorl a Uxame ma esista nc n timpurile romane tradiiunea, c e au fost originari din p r ile de res rit ale Europei, de pe teritoriul arm a fi Io r. S i l i u I t a l i c numesce Uxama un ora ncunjurat cu murSarmatic; tot-o-dat ne mai spune, c aceti locuitori aveau i obiceiuri sarmate 3). Acela ora figurcz la Ptolemeu sub numele de Uxama Argelae 4 ), r pe o inscrip iune latin din Lusitania se face amintire de o femeia cu epitetul local de Uxame(n)sis Argelorum 5 ), adec din Uxama Argelorum. n fine o alt inscripiune din Tarraconia ne vorbesce despre un magister Larum din Uxama, c era din gintea Ambirodacilor 6 ). Dup cum vedem, locuitorii Uxamc sunt numii n timpurile romane, acum Sar m a i, acum Argell, acum Ambirodacl. F r ndoiel , c el constituiau un trib emigrat de pe teritoriul Sarmaiel europene. Numele de Sarma l, ce li se da n general, i numele de Argel.cum se numia el singuri, ne arat , c acest trib a fost o-dat emigrat din regiunea scythic , numit st ast -d de poporul romn Ardei seu Transilvania 7 ). Aceti locuitori din Uxama - conservar pn trdiu caracterul lor primitiv, n inscripiunile romane, ce se refer la Uxama, noi aflm o serie de
) Plinii lib. III. 4. 10. - Ptolemaei lib. II. 6. 53 i 55. 2 ) Tab. Peut. Segm. VII. 4. 3 ) Silii Italici Pun. lib. III. v. 384 seqq. : Sarmaticos adtollens Uxama muros. 4 ) Ptolemaei lib. II. c. 6. 55. (Ed. Didot). Variante: Uxama Argaela s. Argaelae. 6 ) C. L L. voi. II. nr. 696: Cornelia . . . Uxame(n)si s Argelorum. 6 ) C. I. L. voi. II. nr. 4306: C. Titius) magister Lar(um) Uxamens(is) Ambirodacus. Uxamenii adorau cu deosebire pe Hercule (C. I. L. Voi. II, p. 387). ') Cu privire la numele Ardei, Wolff n articulul seu Die Landesnamen Siebenbrgens (in Korresp.-Blatt d. Vcreines f. sicb. Landeskunde, X. 50) se esprim ast-fel. Das rumnische Ardial, Ardeal, i s t der uralteLandnameDakiens... und das magyarische Erdel ist eine blosse Nachbildung des Ardeal.Cf. mai sus p. 695.

nume barbare cu totul singulare. Numele personale sunt de regul terminate n o cum sunt: Arraedo, Atto, Crastuno, Docilico, Eburaneo, Magulio, Ranto, Urcico; r a numir de gint s nmur se amintesc urm torele c tune: Cini ci, Coronici, Corovesci, i Comenesciqi *). Aceleas numir de ctune i comune ni se presint i ast-dl pe teritoriul de apus al Tre-romnesc sub formele de Clnic, Cornesc, Corob e s c I, i Comnescl. Tot n prile de apus ale RomnieT, de unde se reversar attea colonii pelasge ctre Apenin i Pyrene, ma esist chiar n timpurile ndstre satul Erghevi a, omonim cu Ercavica (Ergavicenses, Ergevicenses) din Tarraconia *). Putem presupune ast-fel cu o deplin siguran, c triburile hispanice, ce purtau numele de Pelendones, Calnici, Coronici, Corovesci, Comenesciqi i Ergevicenses, erau emigrate din regiunile de apus ale Dacie vech, de pe teritoriul Olteniei de ast-d. Afar de Numania, acropola cea renumit a Pelendonilor, o alt cetate puternica i avut a Hispanie Tarraconense a fost Saguntul, situat n apropiere de ermuri Mri mediterane. Locuitorii din Sagunt aveau t denil o tradiiune, c prinii lor emigrase n timpuri deprtate din prile de rsrit ale Europei, din Ardea. Liviu presupune Ardea din Laiu 8). n realitate ns era aceea i Ar di a, seu Adria, din p r ile de nord ale Istrulul, de care se face amintire i n istoria lui Alesandru cel Mare 4) ; aceeai Ardea, de unde- tr geau originea lor i locuitorii din Uxama Argelae seu Argelorum D). Tradiiunile geografice la cel emigrai se pstrez de regul dup numele terilor seu al inuturilor 6J.
') C. I. L. voi. II. p. 387. ') C. I. L. voi II. 4203. Plinii lib. III. 4. 8. s ) LiYlt lib. XXI. 7: (Sagunt ini) oriundi a Zacyntho insula dicuntur, mixtique efiam ab Ardea Rutulorum quidam generis. Fabula cu insula Zacynth deriva din forma grecesc Zxavfto a numelui de Sagunt. 4 ) A se ved mal sus pag. 393. *) Este locul se amintim aici, ci n numele de Uxama no avem numai un simplu termin geografic celtisat. Pe o inscripiune latin din Hispania mal afl m i forma de Uxenensis n loc de Uxamensis (C. I. L. voi. II. nr. 3125), ceea ce ne arat , c mal esist i numirea de Uxena se Uxana, La Appian (Hisp. 17) afl m intru adevr 'ACeivta. Tot ast-fel si locuitorii din Sagunt originari din una i aceeai Ardea s Argela cu . Uxeni, mal erau numi i i Ausonii (Ausonia Saguntus la Liviu, XXI. 7. 14. Siliu Ital. I. 291. 332). n prile Daciei numele de Auson i-1 aveau locuitorii din comitatul Sat-marulu, ast-d. O seni (A se ved mal sus pag. 343). ') Aurelius Victor (Caes. c. 13) face amintire de Saci, adec Sacani, din Dacia. Pe teritoriul terilor romne aflm ast-(}i localitile numite Zagon, Zgan m., Zgance, Zgaia (im. Zgania).

La aceeas familia cu locuitorii ce vechi a Uxame i a Saguntulu aparineau i nmurile s ginile numite n inscripiunile romane Ambirodaci, Ablaidaci, Longeidoci, Arronidaeci i Couneidoqi *). Incontestabil, c no avem aici numa niscc seminii liguro-dace (Deciates, Decii, Daii, Deciani, Daci), ce trecuse din regiunile Alpilor si ale Gallic! meridionale n peninsula iberic. Ambirodaci 2 ), dup cum i arat numele, se par a fi fost numai o fraciune din D e c i a i seu D e c i i , cari trise o-dat n vecintate, ori comunitate cu Amb a r i i de lng Rhodan 3). De aceeai origine erau probabil si Ablaidaci 4), un trib pastoral de Decii seu Decial, ce prsise vrfurile cele stncose ale Alpilor (-ca "AXfha la Strabo). Longeidoci ") din Hispania aparineau fr ndoila la populatiunea cea numeros a Volcilor din Gallia meridional, unde numele geografic de L a n g u e d o c i a ni se presint pn trdiu n evul de mijloc 8). Despre Couneidoqi 7) putem presupune, c formau numai o mic grup din populatiunea, ce a dat nume muntelui Ca unu s in regiunea Pelendonilor; cr Arronidaeci 8 ) sunt probabil un fel de Daci A r i m I seu A r m n I 9). Faptul este positiv, c pe teritoriul Hispanici esista o vechia populaiune de origine d a c o - g e t i c i i l l y r i c . Acesta o probez'si numele oraului Deciana de lng polele Pyrcneilor, numele familiare Decianus, Davus si Docius
10

) din inscrip iunile hispane, i n fine un alt trib cu


11

numele Dagences seu Dagenses

), forma identic cu D a g a e , numele

Dacilor orientali de pe Tabula Peutingerian 12).


*) Sunt numiri etnice compuse dup acelai sistem ca i numirile de Celtoligures, Celtiberi, Gallograeci, Galatosarmatae, Massagetae, Carpodacae etc. 2 ) C. I. L. voi. II. nr. 4306. 3 ) Livii lib. V. 34. Caesaris Bell. Gali. I. 2.
4

) C. I. L. voi II. nr. 2710. 5731 '>) C. I. L, voi. II. nr. 3121 ; (D)ru(ttius) Satullus, Druttia Festiva, Longei docum. 6 ) A se vede mal sus pag. 693 nota 2. ; ) C. I. L. voi, II. nr. 5779. ) C. I. L. voi. II. nr. 2697. ) Rhyndacus, comandantul trupelor din Uxama n rcsbiele cu Romanii (Sil. Ital. III. v. 390), nc. port un nume de gin te. Probabil avem aic un R Iiym-Dacus. (A se ved mai la vale capitulul despre Arimi). ') C. I. L. voi. II. nr. 941. 4970'ra , 2623. ') C. I. L. voi. II. nr. 3082. 12 ) n poema epic germani iRabensch!acht> se face amintire de Tubal, patriarchul legendar al popula iunilor primitive hispane, sub numele de Tibalt von Si ebenta r gen (Gr i mm, D. Heldensage, 104. 212).
8

La aceeas origine geografic apar ineau i triburile numite Ilergetes (Ilergetae, Ilaraugatae *), I n d i g e t e s 2) i M i s g e t e s 3). Probabil, c Ilergetil constituiau o populaiune format din Gei i Illyr emigrai ctre prile de apus. D6ue ora e din Hispania, unul n Baetica, altul n Tarraconia, port numele de I l u r o . Un al treilea ora Iluro se afla peste Pyrene n Aquitania, cam n fa de Ilergetae seu Ilaraugahie 4 ). De la Dun rea de jos se par a fi si Indigctes (Sindi-getac) si Misgetes (Myso-getae). Ilergei i Indigefil, se aflau stabili i n vecin tate uni cu al ii, sub polele Pyreneilor, si constituiau numa una i aceeai naionalitate omogen, n luptele lor cu Romanii, ci au una i aceea i istoria i aceea i sorte comun . Ora ul principal a Indige ilor purta numele de D e c i a n a 6 ). Originari de la Carpa l se v&d a fa fost i a a numi ii Tarracon (Tarraconenses). Mal multe sate cu numele de Trkny ni se presint n comitatele Bihor, Heves, Zemplin, Borsod, i chiar pn dincolo de Dunre n comitatele laurin i Tolna 6), ceea ce ne indic, c n regiunea acesta a format odat locuin ele unul trib nsemnat, ce purta numele de Tar cni 7 ). n fine mal afl m pe teritoriul Hispanici i urmele unei gini pclasgc, ce port numele caracteristic de Vloqi = Vloci. Pe o inscrip iune sepulcral din Tarraconia, descoperit n apropiere de Madrid, se face amintire de un Britto, fiul lui Daticus, din gintca Vloqilor e). Vechia popula iune a Hispanici se afla n timpurile ante-romane divisat n o mul ime de semin ii si triburi independente, ntocmai ca i rasa pelasg din Galia, Thracia, Illyria i din peninsula italic .
') La Pliniu i Liviu Ilergetes, la Strabo i Ptolemeu Ilergetae, la Hecateu (frag. 15) Ilaraugataa. 2 ) La Pliniu Indigetes, la Ptolemeu Indigetae. 3 ) Hecatael fragm. 12. 4 ) O popula iune emigra i din Illyria se vd a fi fost i a a numi ii Ilercaones, la Liviu Ilercaonenses, la Caesar Illurgavonenses. Cauni, la geograf grecesc! Chaones, formau n vechime unul din principalele poptfre pelasge ale Epirulu. Ast-fel c dup t<5te probabilitile Ilcrcaoni constituiau numai un trib emigrat de I l l y r o C ha o n i . Nu departe de Ilercaon se afla muntele Caunus, din care isvoria rul Durius. La gintea Chaonilor apar ineau i Couneidoqi sCauno-Daci. O monet barbar din regiunile infrieure ale Dunrii port inscripiunea COVNV, un alt esemplar COVNVS (Archiv. d. Ver. f. siebenb. Lndskunde, N. F. XIV. 85). 5 ) Ptolemaei lib. II. 6. 72. La Raven nas Deciana i Di c i an a. ") Mpszky, Rep. loc. Hungariae, p. 672. Hornynsky, Geogr. Lex. d. K. Ungara, p. 371. ') In particular satul Trkny din districtul Beiuulu este numit ast -di n limba romn T rcaia, ce presupune forma vechia de T rcania. e) C. I. L. voi. II. nr. 6311.

Istoria politic a acestor triburi hispanice noi nu o cundscem. Ins dup moravuri, dup institution! i religiune, ele aparineau la una i aceeai civilisaiune, la una si aceeai ras. Caracterul lor etnic era n general barbar>, ns barbar n sensul geografilor grecesc!; adec fceau parte din familia cea mare a popula iunilor stabilite n p r ile de nord ale Eladel, n Thracia, n Illyria i n Scythia. Cu deosebire populaiunile cele resboinice din prile de nord ale peninsulei, aveau, dup cum ne spune Strabo, obiceiuri comune cu Galii, cu Scyi si cuThracill). Un promontoriu al Hipaniel din prile de mednopte port n geografia vechia numele de Scythicum 2 ), de sigur dup racterul etnic al triburilor, ce locuiau n acesta regiune. Un ora al Cantab r i l or era numit n epoca roman De c iu m 3 ) ad Dax. A a numi ii Con cni, cari formau de pe teritoriul Cantabriel un trib independent, erau, dup cum ne spune Siliu Italic, de origine Massage *), adec Scy l. In fine noi mai afl m la Cantabril un obiceiu particular hyperboreu. Cnd omenii ace tia ajungeau la o etate mai naintat , el se precipitau de pe vrfurile stncelor, ca ast-fel se evite slbiciunile betrneelor 6). Instrumentul principal de music al acestor populaiunt barbare de pe teritoriul Hispanici era fluera pastoral a Pelasgilor. Strabo scrie: Pe cnd unii i petrec bnd, al ii jdc n hore la sunetul flueril si al trmbi ei ) ......... Alii, din cel cari locuesc din p r ile de nord, se adun sera cu familiele lor naintea por ilor i aici ntind Ia hore pn noptea trdiiU 7 ). n particular, n ce privesce pe Cal l a e cil din p r ile de apus ale Pyreneilor, el aveau n jocurile lor na ionale strig turi n versuri, i s ltau b tcnd p mentul, acum cu un picior, acum cu altul 8 ); usuri si petreceri sociale, pe cari le afl m i ast -d la poporul romn de la Carpa . Kr femeile hispane purtau tot-de-una haine cu flori i aveau velur! pe cap 9 ). ') Strabonis Gcogr. lib. III. 4. 17. ) iMelae Orb. Descr. lib. III. 1: ad scptentriones toto latcre terra (Hispaniae) convertitur a Celtico promontorio a d Scythicum usque. s) Melae Orb. Descr. lib III. 1.
2
4 5

) Silii Ital. III. v. 36061: (C o n ca nus) Mas sa get en monstrans feritate parcntem. ) Silii Italici 1. 111. v. 325. - Despre Ilyperbore! Mela (III. 5). ") Strabonis lib. III. 3. 7. 7 ) Straboiiis lib. III. 4. 16. e ) Silii ItftUcl lib. III. v. 345 seqq: .................... misit dives Callaecia pubcm, Barbara nune p a t r i i s ululantem carmina l i n g u i s Nune, pedis alterno percussa verbere terra.
8

) St r a b o ni s l i b. I I I . 3. 7; 4. 1 7 .

Vechile populafiun ale Hispanie, vorbia una i aceea i idiom naf io nai . ns n timpurile cuceririi romane limba primitiv hispanic era n marc parte corupt prin amestecul de diferite cuvinte i forme celtice, grecesc! i asiatice. Acesta limb rustic barbar, ce se vorbia pe teritoriul Hispanici, aparinea la familia limbe latine vulgare. Limba Turdetanilor, cu deosebire a celor de lng rul Baetis, devenise n timpurile lu Strabo (sec. I a. Chr.), aprope o limb latin italic l). Tacit face amintire n Analele sale, c n timpul lui Tibcriu un eran din Tarraconia vorbise naintea tribunalului roman n limba p rin ilor ei, sermone patrio 2 ). r Tit Liviu ne relatez despre ddue convcrs r, ce le avuse n a. 209 a. Chr. Scipio Africanul n Hispania: una cu so ia lui Mandoniu, un frate cu regele Ilergefilor, i alta cu un principe celtiber, Alluciu, a cru logodnic, de o frumsef estraordinar, a fost adus captiv la Scipio 3). Dup cum rsulta din espuncrca, ce ne o face Liviu, aceste conversr se urinase fr ajutoriul vre unu interpret; ast-fel c, Scipio Africanul putea forte bine se neleg idiom Ilergeilor, r de alt parte i acetia puteau fr mult greutate se pricep idiom latin vulgar, n care de sigur Ic vorbise Scipio. Ca elemente din acesta limb naional a triburilor hispanice avem urm torii termini de localit i: Alba, Argenteola, Arsa i Ar i, Baniana, Banienses, Blnda s. Blandae, Ceresus, Ceret 4 ), Lancia, Plumbaril i Plumbaria ins., Rhode (Rhoda), Turbula, Urson s. Ursaone 5 ), Vacca, Vama i Vesperies; mun i: Argenteus mons, Cuneus prom. ) i Lunarium prom.; fluvii: Alba, Florius, Pisoraca 7 ) si Vacca 8 ). n ce privesce terminologia metalurgic a triburilor hispanice, sunt caracteristice numirile de localit i: Argenteola, Argenteus mons, Baniana, Banienses 9 ), P l u m b a r i i, Plumbaria, R h o d e s. R h o d a.
') Stnibo uls Geog r. lib . HI. 2 . 15 .
2

) Taci i Annal, lib. IV. 45.

) Livil lib. XXVI. c. 49-50. <) Eckhcl, Doctr. num. I. 60. 5 ) C. I. L. voi. II. p. 191.
6

) Plinii lib. IV. 35. 4. - Strabonis lib. III. 1. 4. ') C. I. L. voi. II. nr. 4883. ) A se vede nomenclatura geografica a Hispanici la Pliiiiu (III. IV), Strabo (UI) i PtolcmcH (II. c. 4-6). ^ B ) Baniana din Turdetania (Ptol. II. 4. 9) i Ban i ens es din Lusitania (tit. nr. 760) ni se^presmt numai ca simple deriva ium din forma radical B nia (la Romnii din ransilvania b nia i baia, locul de unde se estrag metalele), n Lusitania mat esista
8

Alte resturi din idioma lucrtorilor de mine n Hispania, le aflm la Pliniu. Din acestea estragcm urmtorele: alutatium, aur aflat pe suprafaa p mntului, adec adus de aluviuni1 ); alutia, minele, n car se ntrebuin a apa pentru spelarca i alegerea aurului din substan e de alt natur ; acelea i cuvinte au esistat o-dat i n Dacia2); prob este numele rulu Alutus (Olt), din care o-dat se spla aurul cel mai bun; balucem (balux s. baluca), grune mal mic de aur aflat n nisipul rurilor, rom. beu , petric alb adus de curentul apelor; p al ac r as (palacra), buci mai mar de aur masiv 3). n limba lucrtorilor de mine n Transilvania p r cl u, ciocan pentru spargerea petrelor, si p ar ac luire, spargerea petrelor4); cuvinte, ce presupun forma de pr acl pentru petrele sparte cu p r cl ul; galena, sulfura de plumb 5 ), rom. gali , oxyd de fer. Ma adugem aici cuvntul cuniculus, galeria suteran pentru cstragerea metalelor *), rom. culcu 7), inclinaiunea venei 8). La fondul primitiv al limbc hispanice mal aparin nc urmtorele cuvinte: casa 9 ), rom. cas , catare = v i d e r e 10 ), rom. a c a t seu a c u t a ;
i un ru cu numele Baenis (Strabo, III. 3. 4). Despre un alt ora al Hispanici B a en a e face amintire Ukert (Iber. 464) dup o inscripiune la Muratori. Acelai cuvent sub forma de Valebanae ni se presint i pe teritoriul Gallie (A u s on i i Epigr. 69. 1). ') Plinii lib. XXXIII. 21: (aurum inventum) in summo cespite alutatium vocant. "-} Plinii lib. XXXIV. 47: Invcnitur (plumbum) et in aurariis metallis, quae alutia vocant, aqua immissa eluente calcules nigros.
) alii 4 ) ') c ) ')
8 3

Plinii lib. XXXIII c. 21: Inveniuntur ia massae (aurcae) . . . Palacras Hispani, palacranas; item quod minutum est balucem vocant. F r an c i i i C n n d r c n , R o m n ii d in m u n ii ap u s e n i , p a g . 4 3 . Plinii lib. XXXIII, c. 21. Plinii lib. X XXIV. 47 . Franca i Candrea, ibid. p. 42.

) Cuniculus avea n limba latin literar doue n elesuri: galeria suteran i iepure de cas. Cu sensul din urm, cuvontul era dup Varro (R. R. III. 12. 6) de origine hispanic, fiind-c iepurii de cas, dice dnsul, fac gropi n pmnt, n car se ascund. Etimologia cuventulu cuniculus, sub amndue nelesurile, este de la cunae, legn, su culcu, ast-fel c terminul de culcuul venei la metalurgii romni ne apare ca unul i acelai cuvent eu forma latin i hispanic cuniculus, galeria suteran, pentru estragerea metalelor. ) Isiclori Orig. lib. XV. 12. 1. )0) Isitlori Orig. XII. 2. .18.
NIC. DENSU1ANU. 45

cusire 1 ), rom. a c 6 s e ; domno 2), rom. domnulu; c s c a 3), rom. s c ; l a n c i a, rom. l a n c e ; dup Varro acest cuvnt nu este latin, ci hispanic 4). p or ca 6 ), brasd , seu p ment scos de ferul plugului, rom. p6rc, gropi n p ment n jocul copiilor de-a parca; tubracus ), rom. t ure; Luce m dubian, ast-fel numiau, dup Strabo, locuitorii din Hispania meridional un sanctuanu dedicat Lune lumin tdre 7 ). Orientalistul Movers presupune L u c e m d i v i n a m 8). ns, n mitologia vechia Lux divina este mal mult un termin literar i teologic de ct poporal. Dac cuvintele Lucem dubian, ar fi avut o form curat latin, de sigur c Strabo nu le aducea ca o particularitate dialectal a Hispanilor. No nclinm mal mult a crede: Lucem du bia(n 9), adec Luna, care luminez calea cletorilor 10), dup cum tot ast-fel este invocat luna i n poesiele tradiionale romne 11). Mai adaugem aic numele personale: Domnina i Florica 12 ). Din cele cspuse vedem, c vechia limb hispanic avea aceea sorginte originar cu limba latin rustic a Italie 13), cu o singur deosebire, dar forte important, c era ma aprdpe de limba, ce se vorbesce i ast-d la Carpa i Dunre. n ce privesce originea limbe hispanice ma notm aic, c alfabetul naional al populaiunilor din Tarraconia 14) era unul i acelai cu vechiul al') Isidori Orig. la Diez, Etym. Wrterbuch (1853) p. 119.
2

) C. I. L. voi. II. nr. 4442: Iovi Domno; nr. 6273. Domno.

) I s i d o r i O r i g . X VI I . 1 0 . 1 8 . 4 ) G cl l ii N o c t . A l t . l i b . X V. 3 0 .
) Isidori Orig. lib. XV. 15. 6: ed p or ca quod in arando extat, quod defosum est. Cf. Varro, L. L. V. 39: quo ea terra jacta id est projecta, p or ca. s ) Isidori Orig. lib. XIX. 22. 30. ') Slriibonislib.III. 1.9.Diana s Luna cu epitetul de LuciferalaCicero,N.D.II[.17. 8 ) Plioeniz. II. 652. ) l'inalul n este numai forma acusativulu grecesc. ) In inscripf lunile latine ale. Hispanie aflm hi at or pentru viator (C. I. L. II, nr. 5118), de unde rsulta, c esista i forma de b i a pentru via; er particula du corespunde Ia do = de din limba hispanic de ast-d. ") Intre versurile, ce le recitez copii romn del er aflm i urmatrele : Lun, 'u n a , v e r g - l un , e n c al e c u l u m i n e tc . "J C. I. L. voi. II. nr. 1836. 4994.
10 5

") D i e f e n b a c h (Orig. 115) nc se esprim ast-fel : Unter den von den Alten aufbewahrten s p a n i s c h e n W r t e r n s i n d d i e m o i s t e n n u r l a t c i n i s c h e I d i o t i s m e n . "* C 1 '- - ! voi. II. nr. 4424, 4318".

fabet al Dacie, ale

c rui urme se au mal p strat pn


J

ast -d la pluta ii

romni de pe malurile Bistri ei ).

n fine nc un fapt demn de remarcat. Sistemul administraiuni interiore, ce-1 aplicar Romanii n Hispania, nc ne pune n eviden, c populaiunile vechi ale acestei provincie apar ineau familiei latine, n timpurile lui Pliniu cel btrn, 50 de orae ale Hispanici aveau dreptul cetenii vechi latine, j us La ii antiqui s v c t e r i s 2 ); r n a. 75 d. Chr. mpratul Vespasian acord Hispanici ntregi privilegiul dreptului latin 3 ). Rsulta aa dar, c instituiunile politice, civile i religiose ale populaiunilor hispane, erau n general identice cu ale vechilor Latini. Peninsula iberic con inea o popula iune de ras latin preesistent cuceririi romane. Stabilim ast-fel din punct de vedere istoric, c Pelasgil, emigrai in marc parte de la Carpafi, au fost ce de nti importatori al civilisaiunil n Gallia meridional i n Hispania *).
l

) A se vede ma sus pag. 658.

) Plinii lib. III. 3. l; 4. 1; IV. 35: 5.

) Plinii lib.III.4.15: universaeHispaniae Vespasianus imperator... Latium tribuit. ) Afar de numirile de gin i amintite ma sus, toponimia peninsulei iberice ne presint o mulime de omonime cu localit ile i rurile de la Carpa i de la Dun rea de jos. Din aceste no reproducem aici urmtorcle:
4

In Hispania:

n Transilvania fi Romnia :
Asinip

n Hispania:

n Transilvania i Romnia : Erghevita Grind Gruia les, las Lelesc

Alba .................... Alba Alboc(um) . . . . Albac Areva fi .................. Orva fl.

Argenteus m. . . . Arsa, Ari . . . . Balsa . . Bnia, Banicnscs . . Barca . . . Butorensis (Balorul . Brana ................... liursaonenscs . . . Burum . . Cauca (adi Coca) . Caunus m ............. Ccrcsus . . . . Ceret ..................... Decium . . . . . .

Argintria m.
Arsa, Ars Bala Bnia, Baia

Gerunda .................. Gruii ....................... leso ......................... Laelia ...................... Lunarium prom. .

Butor (com. Bihor, Heves, Zabolt) Bran Bursan, Bursan Buru Coca Cun Cire Cerct Decia

Luna Murga Muraesc, Ossigi ..................... Murgcn Osica, Gura Usicej Rhode (Rhodu) Ruda Sacili (Sacilis) . . . Scelc am u s M . . Some, Somuz fl. Tuhat Ucea

Ucia . .

Deva fl .................. Deva

Vama .................... Vama

In tot caul, numerul acestor omonime ar fi mult ma mare, dac no am ave o topo-

VUO

XXXIII. PELASGII DIN P R ILE DE NORD ALE DONRII I MRII NEGRE.

1. Titanii (Ti.rres, Ti-cjvec).

Cel mai vechi, i ce mai glorioi, ntre tdte triburile pelasge au fost Titanii. Ei sunt numit la autorii vechi genus antiquum Terrae i T erra e f i l i i l). Dup theogonia lu Hesiod, cei de ntiu copiT, pe cart i-a nscut Terra, s Gaea, cu Uran, au fost Titanii, dof-spre-dece la numer, ese b rba i si ese feme; r numele lor erau urmt<5rele : Oceanos, Coeos, Crios, Hyperion, lapetos, Cronos (Saturn), R h ea, Tethys, Themis, T hi a, Mnemosyne i Phoebe 2 ). De fapt, cele ma multe din aceste numir represint numai simple personificri de regiuni geografice, de rur si de muni 3). Vechia familia a
nimi ma autentica i raa complet a Hispanici vech. ns literai! romani, adoptar n general nomenclatura localitilor din Hispania ast-fel cum o aflase la autorii grecesc, apoi administraiunea roman la rfindul seu altera i dnsa o mare parte din vechile numir. Sunt memorabile cuvintele lui Pliniu. n descrierea geografic a provinciei Baetica, densul ne spune, c va aminti numa localitile mal nsemnate si pe acelea, al cror nume se pete pronun a ma u or n limba latin ; r Mla (III. 15) scrie, c se afl la Cantabri ma multe popula iun i rur, ale c ror nume nu pot pronuna n gura Latinilor. ') Ylrgilii Aen. lib. VI. v. 580. Servius ibid. 2 ) Heslodi Thcog. v. 133136. 3 J Hyperion, un cuvent, al crui neles este o m de dincolo>, reprsenta regiunea de peste munte, Transilvania de ast -d, seu r a de dincolo, cum o numesce poporul din Romnia (La Anonymus Belae reg. notarius, cap. 24 i 26: terra ultrasilvana i Ultra siluas). Odyssea (VI. 4) nc face amintire de Hyperia, seu 6ra de dincolo, situat n apropiere de Cyclop, ide unde emigrase Pheaci. Tethys (Tfjftu ), n ce privesce vechia pronunare, corespunde la formele de Tetsys i Tezys. n vechia limb grecdsc litera * avea un sunet uertoriu; pe lng t se ma audia i un s; Ar une-or acesta liter reprsenta pe z, ast-fel c Xei era n realitate unul i acela i cuvent cu foot. Dup legendele vech, Tethys a fost m ritat cu Oceanos potamos, seu Istru, i ast-fel au dat nascere la o mul ime de nufnir de rur mar i nsemnate, pe lng cari se aflau stabilite diferite populaiun pe'asge (Hesiodi Thcog. v. 337). Att dup nume, ct i dup geografia legendelor teogonicc, Tethys (Tetsys seu Tezys) este numa o personificare a rulu celui mare, care wge n pS r jie de apus ale Daciei vech i se vars n Dun re, numit la Jornande Tysia, la Ravennas Tisia, la Constantin Porphyrogenitul Ti-cCa (Adm. imp. c. 40), er 'n documentele i cronicele medievale ale Ungarie T i t i a , T i s z a , T i z a , T y s c i a ,

Titanilor se compunea ast-fel din 12 gini. Patria Titanilor a fost, dup tete tradi iunile istorice, n p r ile de nord ale Thracie, lng rul Ocennos p o t a m o s . Cel de ntiii Titan si port numele de Oceanos, adec Istru. Ca descendent! din genul Titanilor erau considerai Hyperborei, car locuiau, dup cum seim, n nordul Dun rii de jos '). Atlas, regele cel puternic al Hyperboreilor, care ma tardiu a fost pref cut ntr'un munte imens, era si densul un Titan; ori cu alte cuvinte, tribul dominant n regatul seu -1 formau Titanii. Latona, virgina hyperborc, care fiind persecutat de Junona pribegcsce n lume, si apo nasce n insula Delos pe Apollo si pe Diana, era i densa fica unu titan. Titanii au avut n istoria primului imperiu pelasg un rol forte nsemnat. Ei formez cea mai vechia, cea mai nobil i mai energic clas n hierarchia social din timpul M Uran i Saturn. Ce de nti reg a statului pelasg erau din familia Titanilor. Titanii administrez tdte funciunile publice. E sunt tot-o-dat i cpeteniile religiose ale statului pelasg, din care causa erau numi i deit Titani 2 ). Titanii formez pe lng regii vech pelasg un consiliu patriarchal de stat, ntemeiat de o parte pe dreptul divin, de alt parte pe vechimea familieor. Titani dctronez pe Uran i dau imperiul Im Saturn; apo susin o lupt grea de dece an cu Saturn n contra lui Joe. Ins Saturn e nvins i Joe ocup tronul lui Uran.
Thiscia. Epitetele dei e Tethys de cana, candida, fecunda, i magna nc sunt numai calificative ale aceluiai r. Thcmis. Patria acestei dcie se afla n prile de nord ale Illyrie (Apollod. II. 5. 11. 4), lng isvorele rulu Oceanus(Pindarus ap. Gem. Str. VI. p. 731) se Istru. Din punct de vedere geografic Themis personifica n vechime rlul numit ast-d Timi, Tc^'jor,? la Const. Porfyrogentul (Adm. imp. 40), ce isvoresce din Carpai de sud-vest a Transilvaniei i se vars n Dunre. Una din ficel deie Themis era numit Dice, delta dreptii. Ea reprsenta, dup nume i atribuiunile sale, regiunea numit Dacia (Dicia la Ulpian). Geii, seu Dacii, erau dup Herodot (V. 93) cc mal jut, Si^a'-itaTO'., dintre Thrac; r dup Ilomer (II. III. 3) locuitorii din nordul Thracie erau cel mal jut dintre omen, Sixai&tato1, a->8-piuni>i. Thia (Qsia, pronun T s i a, Z i a) ne apare n vechile teogoni ca soia lu Hyperion (Hesiodi Theog. 374), seu a erel de dincolo. De fapt Thia este numai o personificare a rulu numit ast-d Jiu, ce curge din prile de sud-vest ale Transilvaniei, strbate Carpai pe lng pasul Vulcanului, traversez Oltenia i se vars n Dun re.Phoebe are la Hesiod (Fragm. 177) i epitetul de p.(j.u.a (bunic, mo). Dup forma numelui l dup interpretarea, ce vedem, c i-o d Hesiod, Phoebe se pare a fi numai personificarea unu munte, ce n vechia limb pelasg purta numele de Bab seu Babe. ') Dup scholia s tul lu Pindar la Olymp. III. 28: Hyperborei erau arco TOU '!ITV.V.O f svou (Frag. Hist, grace. U. 387. 3). La Hyperbore se nscuse i (Jei. Cf. Diod. III. 56. -} Homeri Hymn, in Apoll. v. 335: T'.rjvec dto\. Hesiod! Theog. v. 630. 668.

Nemultmi cu acesta schimbare, Titanii se ridic de nou sub conduea lui Atlas, ca se alunge pe Joe din imperiu i se restitue n domnia Saturn, ns destinul le este nefavorabil. EI sunt nvin i a doua or '), ' acum clasa lor ntreg e esterminat . Uni sunt nchii ntr'o pcscer adnc si vast, numit Tartaros *); r alii prsesc regiunile de lng Istru, emigrez si se risipesc prin diferite inuturi pclasge. Lupta Titanilor cu Joc se ntempl n pdurile de la T a r t e s i u s), lng Cerna, adec pe teritoriul vechii Daciei 'n aceea ?' regiune, care la Homer fi-gurez sub numele de ai^pei%'. toXai4), seu n munii de lng cataractele Dunrii. De asemenea aflm la Dio Cassiu urmtorea tradiiune: Generalul roman Crassus n lupta, ce o avuse cu Gei (a. 29 28 a. Chr.), prinse pe 237.Figura unul Titan dup planisferul egiptean al lui Kirchcr; la Dupuis, Origine de tous les cultes, Atlas PI. 6. fratele regelui Dapy x (Dabigia), apo densul plec asupra pesceri numite Cira, o cavern vast i puternic, unde se retrsese un marc numr din locuitorii acestui inut, lund cu deni obiectele lor cele mai prciose si turmele lor; n aceast pescere, dup cum ne spun legendele, -s c utase refugiu Titanii, cnd au fost nvin i de de! B). Etimologia i forma numelui de TtTdev nu e grecesc. n ce privesce vechiul n eles al acestui cuvent, Homer ne spune, c Titanii erau proto') Hyglni Fab. 150: Titanosque (luno) hortatur, louem ut regno peliant, et Sa turn o restituant. Hi cum conarcntur in coelum ascendere ..........cos louis praccipites in Tartarum deiccit. Atlanti autem, qui dux eorum fuit, cocli fornicem super humeros imposuit. ') Hesiodi Theog. v. 717. ') Justin! lib. XLIV c. 4 : Saltus.......... Tartesiorum in quibus Titanas bellum a versus deos gcssisse proditur, incoluere Cunetes: quorum rex vetustissimus G argons, m el] i s colligendi usus primus in venit. Marca judeului Mehedini, pe al rut teritoriu se afli Porile de fer, mal are i asta-d o albin ca emblcir.. r II e r o o t (V. 10) scrie: <Thraci spun, c pmentul dincolo de Istru c ocupat de al^ne, i din causa acesta omenii nu pot cltori mal departe. <) Homeri Ilias, VIII. 15. - Hosiodi Theog. v. 814. *) Dion Oasslns, Histoire rom. (Ed. Didot) lib. LI. 26.

p rin ii deilor i a 6 m en i lor distins '); rn imnul orfic al 37-lea, Titanii sunt numii p ro topri n i p r i n i l o r notri, lijjjistepwv 7tp6fovoi Traref/cov 2). Avem na dar esplicaiunea cuvntulu TITCCVS cu nelesul de patres si prognitures. Etimologia aceste numiri se reduce ast-fel, dup forma i dup semnificaiunea sa, la radicalul Tcrca seu TSTOX, tat seu p rinte. Rsulta a a dar, c terminul de TiT vsc, dup originea si nelesul seu, este identic cu forma romnesc ttn (pluralul de la tat). Cu alungarea lui Saturn din imperiu ncetez si rolul politic al aa numiilor Titani. Clasa lor cea numeros, avut, puternic i superb este stins cu desvr ire. Unii sunt nimici i n marele rsboi civil, care se termin cu catastrofa de la Tartesiu, alii sunt nchii n pescer ntunecse (Tartaros), r aceia cari putur se scape de mnia nvingtorilor, sunt silii sc-s caute o nou patria. Unii se refugiez n Italia, alii se risipesc prin Pllada, Asia mic, Hispania i prin p rile de nord ale Europei (Germaniei). Intre cele mal vechi triburi ale Romei, tradiiunile istorice ne amintesc pe a a numi ii Tatienses (Taties, Titienses si Titles). Ace ti Tatien formau dimpreun cu alte doue triburi, numite Ramnes i Luceres, cea mal avut, cea mal nobil i mai nalt clas social a Romei vechi 3). EI port numele de patres, mal trditi p a t r i c i i , i sunt considerai ca antiquissimi cives *). Tote afacerile publice ale statului roman erau pe mna acestor patres. EI singuri administrez n curs de mal multe secule tote demnit ile preotesei, civile i militare. La nceput el se considerau ca singurii mijlocitori ntre de! i stat; erau un fel de T'.T/JVS froi. Ei formau n statul roman un consiliu permanent de guvernment. EI aveau dreptul se desemneze pe succesorul regelui. Lor li se cuvenia decisiunea asupra resboiulul si pcii. Superbi pe gloria lor cea vechia, el se considerau n fine ca o clas de alt nern i de un alt snge, de ct cel alall ceteni srac, necul i de origine obscur 5 ), pe cari i numia plebs. Numele lor tradiional i privilegiat de patres este amintit i n cele XII Tabule: Ne patribus cum plebe connubium s i t ).
*) Homeri Hymn, in Apoll. v. 335337: TitTjVE te ftsoi . . . Cf. ibid. Ilias, XIV. v. 201: 'fixsavov ts S-eu v ? EVECIV . 2 ) Pauly, Real-En cycl. v. Titan es, p. 2003.
3

T < UV

e avcps

TI

fl-eol.

) Yarroiiis L. L. lib. V. 55: Ager Romanus primum divisus in parteis tris, a quo tribus appellata Tatiensium,Ramnium,Lucerum etc.Ti t ies i Taties sunt numa simple forme literare. 4 ) C i c e r o p ro C a e c i n a c . 3 5 . <) LiTii lib. IV. 4; VI. 42; IX. 26; X. 15. ) Tab. XI. frag . 1.

Originea acestei instituiun patriarchate, a acestui senat compus din repreentani unor anumite familii vechi, era fr ndoiel antcrior epocel lu Romul. Ea aparinea organisril primitive a societii pelasge. Ori cu alte cuvinte, constituiunea fundamental a Rome era aceea, pe care o avuse Pelasgi n timpul Titanilor. Poetul Persiu numesce pe patricii ingentes Titos1), o alusiune evident la vechii Tatienses, Taties seu Tities i la originea lor din genul cel puternic i ilustru al Titanilor. Poporul roman, ne spune Suetoniu, mai numia pe aceti patres i Orcini2), adec cari au fost o-dat nchii n Orcus s Tartaros; r Plutarch scrie, c li se atribuia i epitetul satiric de Charonitae 3 ), adec cari trecuse odat cu barca lui Charon n Tartaros seu infern, n fine, poetul Juvenal face o alusiune ironic la acel Romani, de sigur patricieni, cari -s reduceau originea lor la vechil Titani 4). Mal notm aici, c Pisa, unul din cele mal vechi orae etrusce, nc a fost ntemeiat de o colonia de emigrai din prile orientale ale Europei, numii Teu t a ni 5). Ne aflm aa dar n faa unui fapt istoric positiv. Vechiul trib roman cunoscut sub numele de Tatienses (Taties, Tities si Titienses) constituia numai o mic grup din gintea cea puternic i glorios a timpurilor pelasge, numit Titanes s Titenes, o comunitate de familii, cari scpnd din rsboiul cel nefericit de la Carpa trecuse n peninsula italic i se stabilise acolo lng un alt fragment de R am ni seu Ari ml, emigrai i acetia de la Dunrea de jos. Alte resturi din tribul cel nobil i faimos al Titanilor le aflm risipite n jurul Mrii egee. Dup cum ne spune Philochor, unul din vechil Titani se aedase n Attica 6). Un uria puternic, cu numele de Tityus, fiu al Gaee, este amintit ca rege al Eubee 7). ') Perii Sat. I. 20.
) Suetonii Oct. Aug. c. 35: quos (Senntorcs) Orei n os vulgus vocabat. ) Plutarque Oeuvres, (Paris, 1784) T. VII. c. 15, p. 131.Suetoniu i Plutarch sunt de prere, c originea acestor numiri satirice deriv din epoca lu luliu Ccsar; o esplicaiune fr nici un fundament istoric. 4 ) Juvenalis Sat. lib. VIII. v. 131-133: .................... altaque si te Nomina dlectant, omnem Titanida pugnam Inter majores ............ ponas. 5 ) riiniilib. III. 8. 2: Pisae .......... ortae a Teutanis, graeca gente.
s 2

') Plillocliori fragm. 157: rea Tcrrjv'.oo, evoc tuw TIT<$VCUV (Fragm. Hist. gr. I. p. 410). ') Apollodorl Bibi. lib. L 4. 1. 3. Odyss. VII. v. 324; XI. v. S76-81.

Un frate al regelui Priam de la Troia port numele de T i thon us '). n Gallia afl m pe un principe barbar Tatinos 2 ). n fine un trib cu numele de Ti t ti (Dittani) ne apare pe teritoriul Hispaaie nc n timpul, cnd acesta peninsul nu era cucerit de Roman. E aveau o deosebit simpatia pentru poporul roman; tot ast-fcl i p rin ii Romei pentru ei 3). Legai lor sunt admii n senat, i cu tte c erau barbari, li se permite se vorbesc n limba lor na ional . Reminiscene despre numele vechilor Titani de la Dunrea de jos ni s'au pstrat i n documentele medievale ale Ungariei; un sat cu numele de Tathen este amintit la 1295 n apropiere de Buda, ad T et en y. Un alt sat Tathun se afla pe la a. 1279 n comitatul Simigiu 4 ). O familia avut si puternic de comii, ale crei posesiuni se aflau ntre rurilc Drava si Sava, este amintit n do cu mentele Ungariei sub nu mele de genu s Thethen 5 ); r unul din membrii acestei familii port numele de Dcschcn (Decian ?). In fine un Te t e ni u s fl) ne apare pe o inscripiune roman din Dalmaia 7). Venim acum la patria cea legendar a Titanilor, la teritoriul Daciei. In tradiiunile poporale romne vechi Titani figurez sub numele de Tt a r i . Despre ace ti T tari se spune, c formase o-dat un popor puternic. EI locuise pe p mentul erei-romnescI dup urie l, i nainte de Romni; r Dacii, cari se aflau la munte, erau nurna un fel de T tari 8 ). Acestor T tari vechi li se atribue diferitele resturi de ol ri primitiv (neolotic ), ce se g sesc pe teritoriul Srei; mormintele cu petre mari, nelucrate; chiliile s pate prin stnci; cet ile vechi de p ment si de zid; fntnile i conductele de ap, ce se descoper prin ruinele acestor fortificaiun; c r midile grse, pe cari le scot erani cu plugurile de pe cmpurile de ar tur ; caldarmurile seu drumurile mpetrite ; movilele, cele mari, ce se ntind n iruri lungi ctre Dunre si ctre prile de jos ale Moldovei; n fine un numr nsemnat de sate pustiite, pe unde se gsesc resturi de construciun antice, i car se numesc s e l i s c t t r e s c l .
') ) 3 ) 4 )
2 ;

Homeri Ilias, XX. v. 237. Mionuet, Description des mdailles antiques. Suppl. Tome I. 161. 1 ' o l y M i l i b. X X X V . 2. Jerney, Thesauri I. hung. I. p. 137. 140.

) Wcnc/el, Cod. dipl. Arp. cont. vol. VI. 457. a. 1228. Alt familia nobil cu numele de Ttcn la Fejr, Cod. dipl. X. 4. 419. e ) Lucii Inscriptiones Dalmaticae. Venetiis, 1673, p. 25. ') Doue sate din St i r ia port ast -d numele de Tettenhengst (Sp.-Ortsrcpertorium f. Steiermark, 1893, 430). De sigur o etimologia gre it n loc de Tetenest
e

) Respunsur laCestionariul nostru i s t o r i c (j. Gorj, Dolj, Olt, Prahova i Buzu).

Este evident, c acet Ttari, crora tradiiunle romne le atribue resturile civilisaiuni primitive ale acestor tr, nu au de a face nimic cu 6rdele cele vagabunde ale Cumanilor din nordul Mrii negre (sec. XIIXIII) si cu Mongolii lui Gingischan (124143). Terminul de Ttari n tradiiunile istorice romne, este numai o simpl form dialectal a cuvntulu t tn. nc din cele mal deprtate timpuri csista la Carpal i la Dunrea de jos o idiom pelasg particular, care se caractrisa prin trecerea Iul n in r ntre doue vocale l). Acesta particularitate fonetic s'a pstrat pe teritoriul Daciei vechi, pn trdiii n evul de mijloc. Vorn cita cte-va escmple. n codicele Voroneian, scris pe la nceputul secuiului al XVI-lca, aflm urmtdrele forme ale cuvntulu ta ta n : Pag. 18: Dumercca 7 a snt ilor t tari, adec a sn ilor p rin i. Pag. 38: Legea t tresc = legea p rin csc . Pag. 102: obicniteloru t t resci> = obiceiurilor p rintesc! 2 ). n fine mai notm aici, c ntr'o vechia balad poporal romn prinii, seu senatorii oraului Braov din Transilvania, sunt numii Tartorii trgulu 3) si este de notat, c acesta numire li se atribue ntr'un sens tradi ional bun, dar nici de cum ironic. n nordul Dunrii de jos terminul de Ttar are o vechime forte deprtat. Istoricul grecesc Herodor ne spune, c Hercule a nveat arta de a trage cu arcul de la un Scyth cu numele de Te u ta rus 4). Acest pstoria, din nordul Dun rii de jos, era a a dar din genul vechilor Titani. In teogoniile grecesc!, Saturn mal are i epitetul de Tar t ar o s 5), adec tatl seu ttn. La Egipteni ns Saturn era numit ceva mal corect, Tatunen 6 ), si era invocat in urm torii termini: P rintele p rin ilor, mare de la prima dat etc.
4

) Vcd ma sus pag. 567.

-} Sbicra, Codicele Voroncean (Ed. Acad. Rom.) 1885. Ibid. p. 74: upovaina (speran a) ceea ce e c tr t tari giuruit . ') Tocilescn, Materialur folk!. I. p. 1238: T o t b u n i i B r a o v u l u i i Frumtfs mas c ntins, t a r t o r i i trgului. De mul i boeri e cuprins Dar la mas cine -edc ? Aic lunii au n elesul de mo i i tartorii do p rin i. ') Fragm. Hist, graec. Vol. II. 29, fr. 5. s) Vedi pag. 208. c) Pierret, Le Panthon gyptien, p. 6. 55.

n fine, Apollo, deul srelu, care mai avea si epitetul de Titan, era adorat n unele p r i ale Romei sub numele de To r t or, dup cum ne spune Suetoniu '). Din punct de vedere etnic, Titanii aparineau la familia rasc pelasge. In genealogia poporelor preistorice, Titan, protoprintele Titanilor, figurez ca un nepot al regelui Pclasg -). 2. G i g a n ii (]' ! y a v z t$ ). O alt generaiune titanic, de care fac amintire vechile teogoni grecescT, au fost Giganii (IAYavTcc). E erau nscui din Terra seu Ga ea i din Uranus ca i Titanii; ori cu alte cuvinte, amcnduc triburile era i din aceeai er i din acelai popor. La epicii grecesc, Giganii sunt nfiai ca un gen de omeni superb, violenfi si impn, find-c nu aveau credin n de 3). Statura lor era de o mrime uimitore. Ei aveau arme lucitdre, i lnci lungi n mni 4 ). Gaea eii Terra, scrie gramaticul Apollodor, superndu-se pentru sortea nefericit a Titanilor, nscu din Uran pe Gigant, car se distingeau prin mrimea corpului i prin enormitatea puterii lor; e aveau o fa teribil si plete lung le c deau n jos de pe cap i de pe barb ; aveau pe piciore sold ca de balauri i aruncau asupra ceriului cu petre i cu lemne aprinse r>). Giganii formau prin escelen un popor de munte, n rsboiul ce-1 avur cu Joe, noul crmuitoriii al imperiului pelasg, e ridicar mun peste munt, ca s se urce n Olymp; imensul Atlas se cutremur la asaltul lor; i pe lng tote c Joe arunca asupra lor cu fulgerele sale, clei n'a fost n stare s- nving, de ct numai dup ce au cerut ajutoriul unui om muritori, al lui Hercule. Patria lor se afla pe teritoriul Dacici, lng Oceanos potamos, n aceeai regiune, unde se nscuse i fraii lor m a mari, Titanii. In epoca roman , D aci erau considerat ca o posteritate a vechilor Titani i Gigani.
) Snctonii Oct. Aug. c. 70: Apollinera . . . Tortorcm, quo cognominc is dcus quadam in parte Urbis colebatur. -) ApoIIotlorl Bibi. lib. III. 8. 1. 3 ) Macrobii Sat. I. 20: Gigantes autem quid aliud fuisse credendum est, quam hominum quandam impiam gen tem, Deos ncgantcm. 4 ) Heslodi Theog. v. 186. Batrachomyomach i a , v. 170171.
5

) Apollodori Bibi. lib. I. 6. 1.

mpratul August face amintire n testamentul s (Monumentum Ancyranum), c a condus nsui n persdn o espcdiiune asupra Dacilor; c dup ce a nvins i respins invasiunea, ce o f cuse acest popor pe teritoriul roman, otirile sale au trecut dincdce de Dunre i a silit pe Daci se fie supui la ordinele poporului roman x). n urma acestor succese, Horaiu cclcb rcz pe Au gust ca al doilea nving toriu al Titanilo r 2 ). Dup rsboiul cu Daci, mpratul August ridic n forul s un templu magnific dedicat lui Marte resbun toriul, Mar UI tor. Despre acest templu scrie poetul Ovicliu n Fastele sale: Grandios e monumentul, grandios e statua deului i demne de trofeele luate del Gigan i 3 ). mpratul Domifian ntreprinse i densul, dup cum seim, o mare espedifiune asupra Dacilor. Marial, unul din poeii s favori, -1 celebrez ca pe un nving toriu al Gigan ilor 4 ); r poetul A r r u n t i u Stella, care poseda o avere nsemnat, dede un banchet magnific, prin care solemnis nvingerea lui Dorniian asupra Dacilor ca un triumf asupra Gigan ilor 5 ). Locuinele Giganilor, dup cum ne spun logografi grecesc, se aflau n regiunile muntelui Phlegra ), unde se ntcmplase i lupta lor cea eroic cu dei. Poetul roman S t ai u 7), care se ocup adcse-or cu triumful lu Domiian asupra Dacilor, confirm i densul, c memorabila Phlegra, unde se luptase Gigan ii cu dei, se afla pe teritoriul Daciei 8 ).
') Monumentum Ancyranum (C. I. L. III, p. 796): Quod Da c or u m transgressas e.xercitus meis auspiciis profiigatus victusque est, et postea trans Danuvium ductus excrcitus meus Dacorum gentes impcr ia populi romani per ferre cocgit. *) Horatii Od. III. 4. 3 ) O v l d i i F as t. l ib . V . v . 5 5 2 s e q q . : Et deus est ingens, et opus (tcmplum): debebat in urbe No n aliter n ati Mars h ab itare s u i. Digna Giganteis haec sunt delubra tropaeis. 4 ) Miirtialis Epigr. lib. VIII. 50: Quanta Gigantei memoratur mensa triumph i . . . Tanta tuas, Caesar, celebrant convivia laurus; Exhilarant ipsos gaudia nostra Deos . . . 5 ) JTartialls Epigr. lib. VIII. 78. v. 1-3: Quos cuperet Phlegraea suos victoria ludos . .. Fecit Hyper b orei celebrator Stella t r i u m p h i. ") ApoIIodori Bibi. lib. I. 6. 1. ') Sta ii Thcbaidos lib. III. v. 595: Geticae i fs est credere Phlegrae. 8) Dup Argonauticele lu Orpheu (v. 1125) muntele Phlegra se afla n apropiere de strimtdrea munilor Rhipaei (Clisura Dunrii, Porile de fer).

Acesta regiune muntos, care devenise att de celebr n legendele grecesc), i-a p strat nc pn ast -d numele s cel vechiu. Pe teritoriul ere-romnesc, n apropiere de Cerna, se afl muntele aa numit Pregleda. Lipsit de pdure, din causa unor evenimente deprtate, suprafaa sa este acoperit numai cu stnc calcardse i arse. Este vechia Phlegr din istoria Giganilor, care, dup cum ne spun autorii grecesc, primise numele acesta, find-c a fost ars de fulgerele lu Joc J). Identitatea muntelui Pregleda cu Phlegr din legenda Giganilor o confirm tdte datele geografice, ce le avem n acesta privin. Lng Phlegr Giganilor se afla pesccrca cea renumit a vechimii numit Avernus, gr. "Aopvoj, 'Aou.ovc's. Lng plele muntelu Pregleda se afl ast-d o comun romnesc de moneni numit Isvernea, cu o pescer imens, estrem de complicat i ntunecds, despre care vom vorbi n special mai trdiu. Lng Phlegr din geografia timpurilor eroice, a fost acoperii cu stnci i muni, Giganii cel nvini2), numii Avernii 3); r n cestele muntelui numit Pregleda de la Isvernia se mal vede i ast-d o surptur, estraordinar, eii o tietur gigantic i uimitore, unic n felul s, ce se spune, c a fost f cut de un urie 4 ).
) Diodori Sic. l. V. 75. Dup alte tradiiun, lupta Giganilor cu dei s'ar fi ntmplat n poiana de la Phlegr (TO <t>XEypaTov itroov), s la Palie ne or Ba 11 en e, de altmintrelea identic cu Phlegr. Probabil, c acest cmp deschis n pdurile de la Phlegr este a a numita Poiana Beletin de lng muntele Pregleda, unde se ma cunosc i ast-d urmele unor vech fortificaiun de pment. ) Straboiiis 1. VI. 3. 5. Val. Flacci Argon. II. 16. Silii Italici lib. XII. v. 151. ") " geografia lu Strabo (VI. 3. 5; Ed. Didot) Gigan ii, cari se luptase la Phlegr cu dei, mai sunt numii i A-mspvio;, n codicele Venetian AsuEpvi'o: (ibid. p. 980), form corupt n Ioc de 'Aouspvto1. (Vei) Diodor, IV. 22). *) Gramaticii A poli odor (Bibi. I. 6. 2) i Ilygin (Fab. 1) ne comunic numele ma multor Gigan, car s'a distins n luptele lor cu dci. ntre acetia afirn pe Coerase Pa llas, P horc us, Ie n i os, Ale mo ne , Gratio n i P oliboc tc s. Sun t nu me, ce le mai afl m si ast -d la poporul romn sub formele de: Co m a, Bala, Porcu, lanes, Ale mn i Cr ciun. Polyboetes (adec cel cu cired mari de vile) este o form grecisat. Boeiu, ca nume familiar, nise presint i ast-d n regiunea Gugan i l o r din plaiul Cloan. S-tul Paulin n poema sa ctre Nice ta, episcopul Daciei, nc amintesce de locuitorii ce avut de cired de vite de la Dunrea de jos: Te patrem dicit plaga tota Boreac; Ad tuos fatus Scytha mitigatur . . . Et Getae currunt, et uterquc Dacus: Oui colit terrae medio, vel iile D i v i t i s multo bove pilcatus A c c o l a r i p a e .
1

Ne afl m a a dar n regiunea geografic a vechilor Gigani. De Ia Pregleda spre nord ncepe masivul cel maiestos al Retezatului, un vast labirint de piscuri nalte i cu adncimi prpstiose, de pduri seculare cu v nchise si ntunecose ; o cetate natural puternic, care remsese apr6pe necucerit i n epoca roman J). n acelai masiv, n partea de sud-vest a Retezatului se afla muntele aa numit Gugu, care n caul de fa ne prcsint un deosebit interes. In jurul

238. Lupta ntre Neptun i gigantul Polyboetes. Pictura esecutat cu mult ngrijire de artistul Aristophane pe o cup din fabrica Iui Erginos. Gigantul Polyboetes, o figur nobil marial, e nfi at avnd pe cap un coif cu crest; el port peste c me a un peptariu cusut cu flori i cu dc5ue stelu e la umer; lng laturea stng are sabia suspendat cu o ncingtore peste pept, i ine n mna stng un scut rotund i o lance. La spatele deulu apare Terra seu Gaca; cspresiunea fe e i gesturile arat adnca sa durere i nfiorare. Dup Gerhard, Trinkschalen u. Gefssc d. k. Museums zu Berlin (Trinkschalen, Taf. II. III).

acestui munte tr esce din cele ma dep rtate timpuri o popula iune de pstori, dmen robust!, brbai i femei de o statur nalt, adese-ori uimitdri , cu tip, cu port i cu tradi iun particulare. EI sunt numi i Guganl. O parte nsemnat din aceti pstori Guganl, se afl rspndii, nc din timpuri deprtate, prin regiunile muntose ale judeelor Mehedini i Gorj. Aici el formez ctunele si comunele lor proprii, ducnd o vie mal mult isoiat de trib, ca i cnd el se ar considera mal vechi, mal de nern, i cu alt trecut istoric, de ct cel alai i locuitori al acestei ten. Tradifiunile poporale spun despre ace ti Guganl, c el sunt originari din e r a gug nesc , gJ^C_sj afl peste munte.
') C. I. L. voi. III. nr. 1579. 1585.

Limba aceste populaiunl de GuganI se distinge prin unele particulari fonetice caracteristice, ce se reduc la o epoc forte vechia. Gugani nu au pe f i j, n locul crora ei ntrebuincz numa pe s i s. Ast-fel e es-prim si, sede, septe, soc, sos. EI pronun pe s format din d ca ds : dzcce. r sunetul ce i ci are o uerare mole, dup cum se pronun de poporul romn de la Ha eg, din B nat i de locuitorii din Trasteverc n Roma 1 ).

r
239. Doue figur de Gigani (anguiped), un tnr i un btrn. Indignai i plin de ncredere n drepturile lor, e amenin cu crengi de arbori puterile ncvJdute ale cleilor 2). Relief pe un sarcofag din Vatican. Dup Stark, Gigantomachie auf antiken Reliefs. Heidelberg, 1869.

Numele de Gugan, ce se aplic la ace ti locuitori munteni, era cunoscut si anticiti grecesc!. O localitate din regiunea, unde se luptase Gigan ii cu dei, purta numele de Gigonus 3 ). Hercule, aie c rui legende sub numele de Iorgovan sunt strns legate de munii Mehedinilor, mal avea la Egipteni i epitetul de G i go n 4). n tradiiunile romne el este numit ficior de mocan '-), seu de p storiu de pe culmile Carpa ilor.
') S a t e l e de pe teritoriul Romniei, n cari se ma ntrebuinez acest dialect, sunt urmStorele: Bar iac, Sipot, Cracul-muntel u, Clo anI, Obor a, Isvernia, Seliscc, Gornovi a, Pre na, CostescI, Gornen ,PodcnI, Cire .Marga, Godean, Bala i Cernavrf, tote situate n plaiul Cloanilor din jud. Mehedini. 2 ) Cele mal vechi opere de aria ne "mfic'z pe Gigani ca figuri umane (eroice, robuste) fr nici un amestec cu alte caractere; ns mal trdi el se vd reprsentt! eu picidrele transformate n erpi, de unde i epitetele lordeanguipedes i serpentipedes. s ) Stephanas By/. (Ed. Berkelius, 1688, p. 273), v. Fi'Ywvot.
4

) Hcsyclilus v. lYfvuiv. ) Tcodoroscn, Poesi pop., p. 415: lovan Iorgovan, ficior de mocan.

De asemenea era cunoscut numele de Gugan si n epoca roman. O lol'tate a Dacie vech, situat pe drumul dintre Ad Mediam (Meadie) i T'uisco (Caransebe), port pe Tabula Pcutingerian numele de Gaganis, dcc Gagani *). Liguri (cmigra del Carpat), ce locuiau n Italia pe un teren stncos, aveau un fel de cai i catri numii YoyTjvcco (adec gugncsc, el de munte), dup cum ne spun cele mai vechi manuscrise ale lui Strabo 2). Stabilind ast-fel regiunea geografic, unde i- avea locuinele sale acest trib de omeni nali, superbi i violeni, putem acum se ne d m sema si despre originea numelui grecesc de Fi-fayte. Cei mai muli din poeii, gramaticii i istoricii grecesc, derivau acesta numire de la cuvntul YY]YVC, adec nscui din pment 3); un epitet, care de altmintrelea se aplica n vechime la ntreg poporul pelasg. Acesta etimologia ns nu este esact. Cuvntul yyac, Y^avre, nu este de origine grecesc. Numele personal ( i familiar) de Gyges, adec Guges, era forte usitat n timpurile primitive pelasge. Unul din vechii Gigani (hecatonchir) p6rt numele de Gyges, adec Guges *). Un alt uria al lumi vech a fost aa numitul Ogyges ('O T-p^), rege al Beoie, or dup alte tradiiun un rege al dcilor r>). Un Gyges, fiu al lui Dascylos, este amintit ca rege al Lydienilor ). Acesta ridicase favoritei sale, dup cum ne spune Hcrodot, o movil funerar de o m rime estra-ordinar , ca se o pot vede to i Lydieni. Dup Iliada lui Homcr, eroul cel mai teribil din toi muritorii a fost originar de lng lacul Gygaea n Meonia 7 ). In fine o localitate din Africa roman numit Gig antes o ma afl m scris i n forma de G y gant es 8 ), adec Gugantes. lerminul de Kyavrsc, cc-1 ntempinm n legendele vecin grccescl, este
') Tab. Peut. Segra. VIL 4. O comun cu numele de Gogan se afl ast -d n Transilvania n mun ii despre Moldova. ! ) Slrnbonls Geogr. (ld. Didot) lib. IV, 6, 2, i pag. 965. ) Isidori Orig. lib. XL 3. 13: Gigantes dictos iuxta graeci scrmonis etymologiam, qui cos YT^vjlc existimant, id est terrigenas. Tirnnei fragm. 10, in Fragm. Hist, e. I. 195. - Diodori lib. IV. 21. 7. 4 ) Suidac Lex, v. Tp-.tondtoprc. 6 ) Schol. Hesiod. Theog. 806.
8

) Herodoti lib. I. 14. Cle.irclii fragm. 34, in Fragm. Hist. gr. II. 314. ) Homerl Ilias, XX. 390. 8 ) R.ivcnnatis Cosmogr. Ed. Parthey, p. 162.

numa o simpl numire etnic din nordul Dunrii de jos. Forma original a acestui cuvent a fost n tot caul Gugan, de la radicalul Gugu, gr. Tfe J). Giganii, cari n timpurile primitive pelasge ajunsese la o celebritate aa de mare, sunt amintii i n t r a d i i u n i l e ebraice. Aici e figurez sub numele de Gog i M ago g. Cea mal vechia legend cu privire la Gog si Magog o afl m la Ezechiel.

240. Ddue statue colosale, cunoscute sub numele de Gog i Magog, ce decorez sala cea mare a palatului municipal (Guildhall) din Londra. Vechimea lor se reduce la timpuri deprtate. Figura din stnga, probabil un rege-pontifice, p<5rt pe cap o coron , ce pare a nf i a un phoenix n mijlocul fl c rilor 2), r n mna drept ine o lance cu trei vrfur dispuse n form de cruce s). A doua figur, cu o coron de laun pe cap, pdrt mbr c minte i arme scythice. Dup Berthelot, La Grande Encycl. voi. XVIII, p. 1168.

n una din profeiile sale, Ezechiel amenin pe Ebre, c lehova va aduce asupra erel lor pe regele Gog din era Magog, cu o tea sa cea frum6s de ca i c l re i, narma i cu scutur, coifur, s bi, l nci, pilur, arcuri si s ge i. Ace tia venind din fundul med -nop i, nso i i de alte popore multe, clrind pe ca, vor nvli ca o furtun asupra ere lu Israel,
') Numele de Gugu, Gug , Gog i Gogan sunt i ast -c^ n us la erani romni, ma cu sem Ia ce de la munte. ! ) Phoenixul, paserea cea rar i miracuMs a anticit i, era venerat i in nordul Dun rii de jos. A se vede pag. 640. *) Vechil reg romani nc aveau o lance (hasta) ca emblem a puterii suverane. Just ini lib. XLIII. 3: Per eadem tempora (Romani) reges h as tas pro diademate habebanr, quas Graeci sceptra dixere.

se o prdeze i devasteze. E, vor cutriera pmentul n triumf, vor duce Ebre n captivitate, apo mplinindu-s misiunea lor, vor fi distrust cu toi de mnia ceriului *). Profeia Im Ezechiel avea, fr ndoiei, n vedere tradiiunile vechi despre fricosatul rsboi al Giganilor, cnd acetia urmrind pe de! i alungase pn n Egipet. Profetul I e r i m i a, care trise cu puin nainte de Ezechiel, vorbescc despre acelai popor 2), pe care-1 numesce numai simplu, prcdtoriul g i n i l o r fpraedo gentium), care va veni din o er deprtat din prile de medrtopte, de la captul pmentulu; popor de clrei i arca, vitz, puternic si vechi u 3 ), vorbind o limb , pe care Ebrei nu o n eleg. E sunt un popor mare, crud! i fr mil; vocea lor mugesce ca marca, i vin pe cat ma iu de ct vulturii, to i n iruri, ca omeni de rsboi. E vor mpresura cetatea Ierusalimului, vor distruge tete cetile cele ntrite ale lui Iuda si vor preface ra Ebreilor ntr'o pustietate, n ct nu va mai rCmne om n Ierusalim; r Ebrei vor ajunge se fie sclav s t r i n i l o r ntr'un pmnt, care nu este al l o r 4). Cu ese secule n urma lu Ezechiel, face amintire de Gog si Magog Apocalipsul lui loan Theologul. Vorbind despre timpurile cele din urma ale lumii, autorul Apocalipsului ne spune, c atunci cnd se vor mplini o mia de ani, de cnd a fost nchis ntr'un adnc balaurul cel vechi (Typhon, diavolul, satana), atunc acesta va fi deslegat i eind din nchisrea sa va aduna pe lng sine i va conduce la rsboi pe pop6rele Gog i Magog, ce sunt respndite n cele patru coluri ale lumii, i al cror numr este ct nsipul rnri D). Acetia se vor reversa peste suprafaa pmentulu, vor asedia cetatea cea iubit a Ierusalimului; n urm ns, focul ceresc va cade asupra lor i- va nimici ). In Apocalips, dup cum vedem, noi avem numa o simpl variant din tradiiunile, de cari ne vorbcsce lerimia i Ezechiel, or cu alte cuvinte din legenda cea vechia a Giganilor, seu a Pelasgilor de la Carpa. Sub numele de Gog si Magog, cel vechi nelegeau cu deosebire pe Gei i M as s ge i.
'J Cartea Im Ezechiel, c. 38. 39.

) Cartea !m Icremia, c. 46. *) Cf. V i r g i l i u , Aen. VI. 580: Hie genus antiquum Terrae, Titania pubes. ) Despre captivitatea Ebreilor la Gog i Magog, vom vorbi ma trdiu. ) Uup cum vedcrn, Apocalipsul consider pe Gog i Magog ca p o p 6 r e l e mame, m car ' descindeau tete ginile pelasge, respndite n diferite pr ale lumii vech. ') Apocalipsul S. loan Teologul, c. 20, 7-10.

ns Sntul Augustin, ma mult teolog de ct istoric, a cercat se interpreteze pasagele Apocalipsului, cu privire la Gog t Magog, ma n mult sens eclesiastic. ns cu tete acestea, cuvintele sale sunt remarcabile; ele constat un adevr istoric, c o parte din autori vechimii, credincioi tradiiunilor mosccnite, nelegeau, sub Gog si Magog, pe Gei Massage. Ginile acestea, scrie densul, pe cari Apocalipsul le numesce Gog i Magog, nu sunt a se n elege ast-fel, ca i cum ar esista n unele p r ale p mntului re-car barbar constituii sub numele acesta, seu precum i numesc unii Ge i i Massage 1 ). Tot ast-fel rsulta din oraculele sibylline, c erile, n cari locuiau popotele Gog i Magog, se aflau situate la nordul Thraciel 2 ). Tradiiunea despre Gog si Magog nise presint i n legendete epice despre Alesandru cel Mare 3 ). era poporelor numite Gog i Magog e descris n naraiunile acestea, ca ncospital, selbatic si steril; ea este espus vnturilor, ploilor i gerului de med-ndptc; ns cte o-dat inuturile aceste sunt nfiate ca un pment fecund si avnd o clim forte blnd . Gin ile Gog i Magog, ne spun aceste legende epice, f cuse o invasiune ctre prile meridionale. Ele nchiser pe Alesandru n Macedonia i-1 fcur prisoncriu. ns Alesandru scap, apoi strngnd o otire nenumrat plec i cuceri era acestor poporc, care se afla situat lng strimtorile Caucasulul 4 ). Cel nvini se retraser ntre doue catene de mun i, cari se nlau pn la ceriu. Alesandru ns, ca se mpcdice pe viitoriu incursiunile acestor popre, nchise pasul acesta cu o port nalt, lat i puternic de bronz, ori de fer ). De aici aceste gini vor esi numai la capotul lumii spre a face invasiune asupra ere lui Israel. Dimpreun cu Gog i Magog, Alesandru cel Mare nchise cu porile sale de bronz, seu de fer, nc alte 3740 popre, aie cror nume le aflm n mare parte, n aceeai regiune geografic, unde locuiau vechil Gigani, seu Gugan de ast-d.
') Augustin! De civit. Dei, lib. XX. c. 11: Gentes quippe istae, quas appellat Gog et Magog, non sic sunt accipiendae, tamquam sint aliqui in aliqua parte terrarum barbari constituti, sive quos quidam suspicantur Gctas et Massagetas etc. -) Frledliel), Oracula Sibyllina, lib. III. v. 508513. Ibid., p. XXXIII.
3

) La legenda di Gog e M agog, la Graf, Roma nella memoria e nelle immagi) Vcd ma sus pag. 664.

nazioni del medio evo. Torino, 1883. Vol. II. p. 507563.


4

) D e f ap t, n u m a o s i m p l v a r i a n t e b r e d in l e g e n d a T i t a n il o r , c a r a u f o s t n ch i i sub pment cu un zid puternic i cu pori de aram (Hesiodi Theog. v. 715735).

Nb reproducem aic numele acestor popdre dup versiunea intitulat Revelationes din sec. VIIIIX, ce se atribue lu Metodiu; adaugem ele variante din naraiunea lu Pseudo-Callisthcne, anterior sec. VII d. Chr., unern tot-o-dat n compara iunc numirile actuale ale ma multor lo--alita din Romnia, ce ni se par, a fi rna mult orT ma pu in, identice cu :ele din legendele sus amintite.
Lista paparelor din familia Gog i Magog dup legenda epic a Iul Alesandru cel Mare.
1. 2. 3. 4. 5. Gog i Magog >) Marson 2) Mosach Thubal ") Anog (Anugi, Nunii Ps. Cal.) Cephar Pothim (Photinaei Ps. Cal.) Hei Libii Gumei Pharilei (Pharizaei Ps. Cal.) Ceblei Lamarchiani (Zarmantiani Ps. Cal.) Charchanii Amathartae Agrinardi (Agrimardi Ps. Cal.) Alan (Alani Ps. Cal.) Anufagi seu Cynocephali l. 2. 3.
4. 5.

Numiri actuale de localiti In -prile de apus ale Romniei. Mrani (jud. Dolj). Mozcen (Arge i Teleorman).

6. Ageg (Egi Ps. Cal. *). 1. Athenal


8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Ogean (Dolj). Antina (Romana); Olteni (Vlcea). Cepar (Romana i Arge). 9. 10. 11. Putinei (Mehedini i Doij). (Hau, 12. 13. 14. nume familiar 6). Libicesc 15. (Mehedini). Cmuesc (Mehedini). ie. Furesc (Vlcea). Ceple (Dolj).
17. 18. 19. Gorgan! (OH). 20.

6. 7. 8.

Amarade, r, vale, plas (Gorj). Atrna i (Mehedin i, Dolj). Olan (Mehedini), Olnesc (Vlcea). Afumai ? (Olt, Dolj), Cnen (Vlcea).

*) Doue sate cu numele de Mocod se afla in regiunea de nord a Carpailor, unul n listrictul N s udului i altul n comitatul Zabol . a ) Numai in Oraculcle sibylline (Ed. Ffiedlieb) lib. III. v. 512. Aceti Marson, seu /larsan, auconstituit probabil in vechime poporul nedivsat,din care fceau parte triburile, :e le aflm risipite matrdi: Marsi i ti Apenin, Marsi de lng pdurea tcutoburgic i Mar s i g n i, ce locuiau lng Riesengebirge n Silesia de ast-d. 8 ) Mosach (Mesech, Mesoc, Mosoc) i Tubal ne apar i n tradi iunile biblice, ^mendoi erau fiii lu I a p e t, care domnia peste munii Scythie si regiunile de nord Chronicon pict. Vindob. cap. 1). Din Mosach descindeau Cappadoci (Ibid. c. 1). Dup Ie tradiiun Illyri i Mossyni (Riese, Geogr. lat. min. 161. 165). Patria lu Tubal ra, dup legendele germane, Transilvania (Tibalt von Siebenburgen. Grimm, Deutsche Hcldensage, p. 104. 212). Din Tubal descindeau Hispanii (Chron. pict. Vindob. c. 1). ') In Oraculele sibylline Aggon (=Agon), in Liber generationis Aggei lng Ga n gin i ' ese> 164> X LVIU ). Se pare, c numele de Agathyrsi ne indic pe Aggei Tyrseni. n rege vechia al Scyilor purta numele de Agates (Steph. Byz. v. fTot ') J pese u, Opincaru, (Bucuresci, 1881), p. 21.

21. Caribei 22. 23. 24. 25. La 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Thasbei (Tarbaei PS . Cal.) PhisoloraIci(Phisolonicaei/%. Cal.) Arceni Saltarei (Sltrii Fs. Cal.)

21. Coroba (Mehedini), Corobesc (Gorj). 22. Trbosci (Romanai). 23. Ficalia (Ficlen) ? (Vlcea). 24. Arcan (Gorj). 25. Slatare (Vlcea); Sltar (Dolj).

acestea mai adaugem nc urin torele triburi din Pseudo-Callisthene 1 ): Phonocerati 2G. Pngra (numai n Moldova). Syriasori 27. Siliscir (Gorj, Romanaji). Ionii 28. lonesc (Gorj, Olt, Vlcea). Catarnorgori (De sub mguri?) S9. Campani 30. Cmpeni (Romana, Olt). Samandri 31. umandra (Mehedini). Ippii 32. Clrai (Dolj). Epambori 33. lepurar (Olt). Diphar 34. Drvari (Mehedini, Dolj). Caloni, var. Chalonii 35. Caloi (Mehedini), Cluiu(Romanat). Exenach 3(i. Imantopodi ( ;= Cari au picirele 37. ncinse cu curele).

Dup cum vedem diferitele triburi aliate cu Gog i Magog - t aveau locuin ele lor pe teritoriul Olteniei de ast -d; erau aa dicnd vecine cu Guganil 2 ). In fine mal amintim aic nc doue variante cu privire la legenda despre Gog i Magog. In una din aceste, de origine german, al crei fond este forte vechili, popula iunile Gog i Magog ne apar sub numele de Rimtursi 3 ) adec A r i m i T u r s e n t. La Homer si Hesiod, Gigan ii, cart se luptau cu Typhon n contra deilor, nc sunt din era numit Arimi 4 ), situat n partea de nord a Dun rii de jos. Tot ast-fel i la poetul Oaudian patria Gigan ilor port numele de In ar i ine '), o simpl imita iune a formel grecesc dv 'Appo'..
') Pscndo-Callitlienes (Ed. Mullerus), lib. Ill, c. 26. 29. ') Dup Cosmographia lui Aethicus Istricus (Graf, Roma, II. p. 534), aceste populaiun aveau o metropol vast i puternic, ce purta numele de Tareconta (var. Taracont). Ea se afla situai in o insul a Oceanului (su a IstruluT, din timpurile pelasge), care curgea pe lng erile Gog i Magog. Alesandru cel Mare, n cursul resboiulu cu Gog i Magog, a venit pn la o distan de 20 miliare de acesta metropol. Am pute crede, c sub numele de Tareconta este a se n elege vechia Tirighina de lng, gurile iretului, n prile acestea a trecut Alesandru cel Mare Dunrea, cnd a avut resbel cu Gei?. Tot n regiunea acesta, de la mare pn la iret, locuia poporul numit Tyragetae, var. Tyrangottae (Ptolemaei lib. III. 10. 7. Ed. Didot). ') Graf, Roma nella memoria del medio evo. II. 560. ') Hoineri Ilias H v. 783. Hesiodi Theog. v. 304. s ) Claudianus, Panegiricul despre consulatul VI al lui Honoriu. Praef. v. 18.

Dup alt legend, ginile Gog i Magog se aflau sub dominaiunea lu Popa Ion (presbyter Johannes, prest Ian), un principe, a crui putere se estindea i peste o parte mare a Asiei J ). Fr ndoel, noi avem aici numai o reminiscen despre regele att de onorat n istoria poporului pelasg, Ian u s, care nainte de a trece n Italia, domnise peste Ari m 2), i al crui tip ni se presint i pe monetele Daciei.

3. Ile catonchir i ('E-/.a'i'oy%el(>c, Centimani).

La familia Giganilor aparineau dup tradiiunile grecesc! i aa numiii HecatonchirI, 'ExaTor/sps, o generaiune superb, <5men, de o statur colosal, cel mal puternici din toi fii pmntului. Hecatonchiri erau numai trei la numr. Numele lor era Co t tu s 3), Briareus i Gyas seu Gyges 4 ). EI dau ajutori lu Joe n contra Titanilor 5j; 6r dup terminarea acestui rsboi nefericit pentru rasa pelasg, ei sunt nsrcinai se pdesc pe Titanii nvini n nchisrea numit Tartaros 8). Hecatonchiri, dup cum rsulta din Hesiod, nu formau un trib seu ginte deosebit. EI erau numai reprsentant!! seu cpeteniile puterii militare a statului pelasg, ce! mal puternic! din toi fii pmentulu! 7). Pe lng atribuiunile lor militare, Hecatonchiri mal aveau tot-o-dat i funciuni judectoresc!. Ei erau chiemaf se judece ca arbitri n procesele cele mal nsemnate 8). nchisorile publice erau sub autoritatea lor. Originea numelui de Hecatonchir, dup nelesul cuventulu! ixarov, i dup esplica iunea, ce ne-o d Hesiod, se reduce la numeral de 100.
') Graf, ibid. vol. I, p. 258; l!, p. 548557. ') A se ved mai sus pag. 617. 3 ) O familia regal a Ge ilor din Thracia purta numele Cotys = Cotus. Un Cotiso este rege al Dacilor n timpul rsboiulu civil dintre Octavian i Antoniu. La Ptolemeu un trib a l Daciei are nu me le de C ote nse s. Num ele f am iliare de Co t u seu C otu l i Cotea sunt respnditc i ast -di la poporul romn. 4 ) l'OTj la gramaticul Apollodor, Gyas la Mora iu, Gygcs la Ovidiu i Hygin. uuiul, ca nume personal la poporul romn ne mal apare i n documentele istorice (Ha sd eu, Cu ve nte , I . 131) . 5 ) Hesiodi Theog. v. 714. ) Hesiodi Theog. v. 734-5. Apollodori Bibi. I. 1. 4. ') Hesiodi Theog. v. 154155. Caracterul militar al Ilecatonchirilor rsulta i din Eneida lu Virgil, ]. X . v . 5 6 5 .
U 6

PS cum ne spune Pau sni a (II. 1. 6), hecatonchirul Briareus a fost luat ca nu-arbitru in procesul, ce l'a avut Neptun cu Serele pentru istmul Corintului.

Noi avem aici nutna urmele une institutiun vechi pelasge, care se ntemeia pe centurii, seu pe numeral de 100 familii, si care ni se presint n o lumin ceva mal clar n istoria primelor secule ale poporului roman. Cea mal vechia constituiune militar i politic a Romei a fost ntemeiat pe centurii, seu pe numCrul de 100 familii 1 ). La nceput fie-care trib, seu comunitate de familii stabilite pe teritoriul Romei, avea se dee cte o centuria, seu 100 de c l ra i, celeres 2 ). n fruntea fie-c rel centurie militare se afla cte un cent uri o 3 ) seu c ente n ar i us *); la Dionysiu xatovpyjj 6). Pe lng ace ti centurioni seu c pitani de centurii, ni se mal presint n organisaiunea vechia a poporului roman nc o alt clasa de demnitari, sub numele de Centumviri. Membrii acestui colegiu erau alei dup triburi, cte trei pentru fie-care trib. Caracterul primitiv al acestei institutiun antiquissime era militar, ntocma ca al centurionilor seu cpitanilor de centurii. Centumvirii constituiau la nceput un nalt tribunal militar, numit j u d i cium hastae (de sigur cu n elesul de judec toria d s tel), nsemnele demnitii Centumvirilor erau h as ta seu lancea, naintea tribunalului centumviral era mplntat o hasta. Marial numesce colegiul Centumvirilor, g r a v i s hasta "), adec tribunal (ostesc) de o nalt autoritate; Silviu Sta iu i d numele de moderatri x h a s t a 7 ), adec tribunal (ost esc), care guverncz. ns n timpurile din urm ale republice!, colegiul cel pondras al Centunvirilor ajunse a fi numa o umbr a nsemntfi sale de o-dat; un simplu tribunal de arbitrii, chiemat s judece mal cu srn n cetiunile de ereditate, unde se tracta de originea familiar a averilor. Centuriele, seu comunitile- militare administrative de cte o 100 de familii, au format basa dreptului public n tte inuturile pelasge, nc din cea mal obscur vechime.
') Moiumscii, Rom. Gesch. I. 65. "-) LiTii lib. I. 13. ) Yarronis L. L. lib. V. 35: Centuriae qui sub uno ccnturione sunt, quorum ccntenarius Justus numerus. 4 ) Yegetii lib, II. 8: Erant etiam centuriones, qui singulas centurias curabant: qui nune centenarii nominantur. 6 ) Dioiiysli lib. II. 13. 6 ) Martialis Epigr. VJI. 63. 7: miratur adhuc centum gravis li asta virorum. ') Sta ii Silv. IV. 4. 43: Cesst centeni modcratrix judicis hasta.
3

n Hispania, comunitile naionale sub numele de centuria e, au continuat se subsiste chiar i n timpul dominaiuni romane; aic fie-care centuria coresnundea din punct de vedere al organisaiunil politice unui pagus roman '). La a. 415 d. Chr. mp ratul Honoriu promulg o lege, prin care desfiineze pentru tot-de-una n imperiul de apus instituiunea cea nelegal a centenarilor, cari, dup cum ne spune textul aceste leg, - atribuiau dreptul se mpresc poporul pgn n centurii 2). In G al l i a, n provinciele germane de lng Ren i pe teritoriul Ligurilor, ni se presint de asemenea c en t en a seu centuria, ca cea din urm subdivisiune administrativ . In fruntea une centene se afla un ccntenariu, cu atribu iunile unu judec toria mal mic, seu jude de sat s ). Acelai sistem de administraiune comunal -l avuse si Romnii din peninsula balcanic. Aici centenele ne apar sub numele de zatoovOTtSjtta 4), ntocma dup cum pe teritoriul Romniei se numesc i ast-d ctune subdivisiunile administrative ale unei comuniti rurale. La populafiunea de origine pelasg din Dalmaia autoritatea civil i militar a comunelor era constituit n evul de mijloc tot pe basa centenelor 5). Pe teritoriul Transilvaniei i al Ungariei, Romnii au format nc din timpuri deprtate o miliia stabil pentru aprarea castrelor i frontierelor, juxta antiquam et l udabile m consuetudinem. Aceste comunit i militare si-au avut centurionii, seu centenarii ei, pn n secuiul al XIIMea ).
') C. I. L. voi. II. nr. 1064. ") Codex Theodosianus (Ed. Godofredi, a. 1665) Tom. VI. 291. an. 415: Irapp. Honorius et Theodosius AA ..... Chiliarchas insuper, et Centenaries, vel qui sibi p l e b i s distributionem vsurpare dicuntur, censuimus removendos. ') Baluzii Capitularia reg. Franc. Tom. I (Ed. 1677) p. 19: Decretio Childeberti rgis data circa annum 595: Si quis Centenarium aut quomlibet judicem nolucrit super malefactorem ad prindendum adjuvare, etc. Cf. Ibid. Tom. I. p. 690. Du Cange, Gloss. med. et inf. lat. v. Centena: singuli comitatus, pagi seu territoria et regioncs dividebantur in Centenas, quibus praeerant minores j ud ices . . . qui a Centena Centenarii appellabantur . . . Dicta vero Centena a centum familiis quibus constabat. *) Nicetns in Alexium III. 2, dup un anumit codice (VedF Da Cange Gloss, med. et inf. graecitatis v. xatova). Tomiiscliek, Zur Kunde der Hamus-Halbinsel (Sitz.-Ber. Akad. d. Wiss. Phil. hist. Classe, XCIX B. 486): Unter Isaakios II Angclos (1185 fg.) ..... ar gen doch noch immer die Schiuchten des Haemus und der Rhodope zahlreichc wlachische x
n

Hist, di Dalmaia (Veneia, 1674) p. 212: Vengono anco iui nominali alcuni e ' c i , ii che in Croato si dice Satnitk, e significa capo di 100, huomini, e ii mecn e Centurio, in Latino, e di questi ve n'erano anticamente molti. e gestr. Varad. 44. An. 12.: quod praenominatus Vaiavoda... cum esset

O tradiiune important istoric despre institu iunea centenarilor, seu c tunarilor, la popula iunca romn de la Carpa o afl m n cea ma vechia cronica medieval a Raguse. Reproducem aici partea privitore Ia aceste cpetenii vech ale triburilor pastorale romne : n an. 743 a venit i s'a stabilit (pe teritoriul Raguse) popor forte mult din Bosnia .. . i au ma venit -si Murlac din p durile de asupra Narente, ma mul i C tunar, dintre cari unul era cap peste to , i ve nise cu o mare mulime de animale domestice de diferite rase...........An. 744. r dup ce au venit 6meni Valach din Dogi u 1), e ncepur se pun la cale ca se separeze pe fie-care generaiune pentru sine nsa, fiind 6men cu averi mar, de aur, argint, vite i alte lucruri, ntre cari erau muli Ctunar, i fie-care din acetia se considera ca un comite, avnd fie-care directorii ei. Unul era ma mare peste ca, altul peste vitele cele mari, altul pentru animalele ma mic, altul peste porci; unul pentru rndula case, si altul, care se dee ordine la supui amintii ma sus. Apo era unul peste to , care se chiema Marele C tunariu i acesta era din nemul P storilor, fiind-c ast-fel se numia e, considerndu-se ca nobil, att erau e de avu de vite, i ma cu sem de ol. Ace ti C tunar amintii mal sus fcur un sbor (consiliu general) i impartira poporul n tre clase, dup starea fie-cruia. In o parte se aflau meni de nern (nobilii), n alta omenii din popor, iar n a treia servitorimea, fiind-c venise din Valachia attea slugi pentru vite, nct formau o mul ime mare de omeni 2).
eorum centurio ct ipsi castrcnses. Ibid. 254. a. 1216: Castrenscs de CI us de centurionatu Agad. ') Aici sub numele Dogiu, nlocuit ma la vale prin terminul de Vulachia, avem a nelege teritoriul Daciei vcch. 2 ) Cronica la p i u antica di Ragusa, scritta, per quanto pare, nel XI11I secolo, ricopiata da un Ms. molto antico, e consumato. Manuscris n Biblioteca Academiei jugo-slave din Agrara sub Nr. II. d. 160: (An.) 743. Vensero asai gente de Bosna... et eziam vensero de Murlachi da bosco sopra Narent a, piu Ca t un ar i, fra li quali era uno capo sopra tuti, e vensero con grande multitudine de bestiamc de diverse raxon . . . (An. 744). Et dopo che sono venuti homeni de Dogiu Valasi, de qucli tora (hora) comenzarno far modo di spartir ogni generazion per si (se). Perche parici V a l a i e s c n d o r i c h i d e a v e r e , d ' o r o , d ' a r g e n t o , b e s t i a me , e t a l t r e c o s s e ; fra li quali erano molti Chatunari, che ognuno se stimava come Conte, et ogni uno aveva soi Naredbenizi (direttori). Chi era governator di cavali, chi alo bestiame grande, chi alo menuto, chi aii porzi, chi servia a la ordinazion de la casa, chi stava per comandar aii diti subject!. Pur era uno sopra tuti, quai si cjamava Chatunar

Dup cum vedem, Analele cele vechi ale Raguse fac amintire de tre grupe de migraiun pastorale, cari se stabilise pe teritoriul acestui district. O grup de pstori venise din Bosnia, alta din pdurile de asupra Narente; r a treia, cea mai numeros, mal avut si mai bine organisat, era compus din pstorii valachl, cari venise din Do g i u, seu din Valachia, de la Dun rea de jos. Acesta migraiune din urm este n tot caul anterior erei cretine. Noi avem aici numa un resunct al unor evenimente din timpur deprtate, o tradiiune despre mi carea cea mare a triburilor pclasge de la Carpa ctre p r ile de apus ale Europei. Ca nume si ca instituiune, H e ca t o nchi r i lui Hesiod corespund la Centumvirii din timpurile vechi ale Romei si la mari C t un ar a triburilor pastorale de la Carpa ').
4. Arimi (Arimani, Rmi, Arimaspi, Arimphaei) n Dacia,

Cea mai estins, mal civilisat i mal resboinic populaiune pelasg n prile de nord ale Dunrii i ale Mrii negre, au format'o n timpurile primitive ale istoriei aa numiii A r i ml. Arimil ridicar la cea mal nalt gloria puterea militari i politic a Pelasgilor. Teritoriul ocupat o-dat de acesta na iune n Europa, Asia i Africa, a fost forte vast, i numele Arimilor, Arimanilor, Ramilor seu Ramnilor, cum se mal numiau el, a rmas prin tradiiun, prin legende si prin numiri de localiti, n memoria diferitelor populaiun din cele trei continente. Cea m a vechia amintire despre Arirni de la Carpa si Istru, noi o aflm
grande, et era clclla stirpe Pcrorale (Pecorale); perche si cjamavano cusci (cuxi) per nobilt, tanto erano richi de bestiamc macxime pecore. Quali diti Ca tunari fezero fare un sboro (consiglio generale) et per suo chasa (chaso) fczcro spartia de populacto in tre parti: in una parte gentiloraeni, in altra populi, in terza servidori; perche tanti servidori erano venuti de Vu l a eh i a con bestiame, che erano gran quantita de homini (A se vede i Cronica publicat de Makulcv in Haca-IiAonaiiiu OL. ueopii'iecKHXt naimiiiii-x. " auTniicaTc.i}ix'6 /[yopoBiniKa. St.-Peterburg, 1867, p, 305315). ') O legiune roman avea n timpurile vechi 55 de centurioni s centenari (Vegetiu, H. 8). Cnd Hesiod ne spne a a dar, c Hecatonchiri aveau fie-care cte 50 capete, este afar de or-ce ndoiel, ca densul voiesce prin acesta espresiune figurat ice, Cl!* n'e-care Hecatonchir avea sub ordinele sale ali 50 hccatonchir seu centenari mai mici.

la Homer J ), care ne spune, ca teribilul gigant Typhon, care ajungea cu o mn la resrit, cu alta la apus 2) care se luptase cu Titanii i cu Gigan ii n contra coali iuni deilor, a fost din era Arimilor. Acest Typhon, un adversar violent : nempcat al populaiunilor de alt ras, umpluse de terore, prin incursiunile i rsbiele sale, tote regiunile Asiei anteriore si ale Egipctulu. n tradiiunile naionale ale Grecilor, el este nfiat ca un monstru nfiortoriu, care dup ce cucerise lumea de la resrit pn la apus, voia se domnesc si peste ceriu 3). n religiunea osiric, cl este representaiunea idealist a spiritulu r 4); r la poprele dintre Euphrat si Indus, seu n religiunea lui Zoroastru, Typhon c demonul inimic al genului uman, principiul rulu i al intunereculu, anticristul pgnti ; i aici el este desemnat sub numele seu naional de Ariman,'Apsijj.ay.oc, 'Ap'.piyvjc 5). Un alt erou al anticiti pelasge era adorat pe teritoriul Panonnie si n suburbele Romei sub numele de A r i m a n i u s c). Acesta era Promet h eu, regele martir al Scythie de la Carpa, representantul civilisaiunii pelasge din epoca de petr , numit n limba religids Mithras. La Umbri, pe al cror teritoriu noi aflm un vechili ora numit Ariminum, Joc, p rintele deilor si al menilor, mai avea si epitetul de Arm un vis 7), adec Jupiter al Arimilor, ntocmai dup cum la vechi Roman divinitatea suprem a ceriului era numit i J up i t e r R u m in u s; 6r la Capadoc Z Aaxlv] *). n fine, Marte, puternicul de al rsbielor, a cru reedin se afla pe teritoriul Geilor 9), nc purta epitetul de Ariman i os I0); r o fic a sa era numit 'Apij.ov!a. La familia etnic a Arimilor de la Dunre aparinea i populaiunea cea avut de aur din regiunile centrale ale Carpailor.
*) Hoilicri II. v. 783: siv ' A p i | i o i c , 3<h ipaal Tu!f<ueo; ?jjip.sva; stivat.
2

) Apollodori Bib i. lib. I. 6. 3. ) H es io d i T h eo g . v . 8 3 6 s cq q . A y o llo d o ri B ib i . lib . I. 6 3.

) Lcpsius, bcr den ersten gypt. Gotterkreis, p. 48 Plulnrchas, De Isid. c. 41. ) C. I. L. voi. III. nr. 3414. 3415. Ibid. vol. VI. nr. 47.CI. mal sus pag. 370.

') riutarcluis, De Isid. c. 46.


c

') Husclike, Die Iguvischcn Tafeln. Il-a. 7. pag. 20. 322. "J Slraljonis lib. XII. c. 2. 5. Cu epitete naionale, Joe era adoiat la Dodona ca Xsi; l[s/.aof.xsc, pe vorful muntelui All)an ca Jupiter L a t i a l i s i n Caria ca Xe; Ki.p'.o;.
B

) Val. Flacci Argon. VI. v. 619: Ecce autem Geticis veniens Gradivus ab antris.

'") Plutarchus, Themist. c. 28 fine. Dcul Marte sub numele de Hirmin este amintit i n cronica medieval a lui Witechind: quia Hirmin ........... graece Mars dicitur (Grimm, D. Myth. I. 1854, p. 327).

Dup tradiiunile culese de Herodot de la Grecii de lng Marea negr, Atrathyrsus, protoprintele Agathyrilor de lng rul Mp'. (ad Mure), a fost un fiu al Echidnel *) ; r dup Hesiod Echidna era din era Arimilor 2 ). n Odyssea lui Homer, Arimil de la Dunre sunt amintii sub numele de Erembi 3 ), seu Arambi, dup cum rectific acesta numire Posidoniu, filosoful stoic din sec. II a. Chr. 4 ). Aici litera b reprsenta un sunet nasal, pe n, Arambi = Aram n i 6 ). Aceia i Eremb ne apar la Dionysiu Periegetul cu epitetul de munteni, opsav-cioc Tot-o-dat Dio nysiu mai face n poema sa geografic o alusiune destul de eviden, c Erembil locuiau lng munii R h i p a e i 6 ) i c e r a u d i n g e n u l T i t a n i l o r ') . n tradi iunile epice ale anticiti, noi mal afl m ,_ ^ ^ i alte amintiri importante despre era Arimilor din nordul Thraciel. 241.Kieuraunu Ariman, . . . i i, v , i A ii T f ....... La TT Hesiod, regiunea de lng muntele Atlas seu era Hyperboreilor aceea, unde se afla b, d ]auru, care dia t numit p \>. v T] ' l . l f l 8 Y a i a ). Sub numele de ep|AVT) fac ne apare n Odyssea lui Homer 9) i teritoriul cel legendar al Hyperboreilor, unde se retr geau sufletele eroilor deceda i spre a se bucura de o vie etern si fericit 10 ). Aici terminul de ipsjxvv] aplicat la -fata, este n ce privesce originea si semnificaiunea sa numai un simplu epitet geografic, format din numele etnic al Arimilor, Arimanilor seu Armnilor. Autorii grecesc! au cercat n tte timpurile se" reproduc n scrierile sale
') Hcrodoti lib. IV. 9. Echidna ma apare si ca fica lui Agathyrsos I i mama lui Agathyrsos II (Roscher, Lex. d. gr. u. rom. Myth. I. 1214). ') Hesiodi Theog. v. 304. ) Homed Odyss. IV. 84. ) Strabonis lib. XVI. 4. 27. Dup A v i e n us (Doser. Orb. v. 271) nigri Erembi locuiau in apropiere de Gadcs. Cf. mai sus pag. 417. ) Schn ch ardt(Vo k al. d. V ulgrlat. III. 93 4 ) : S a m n i u m = s a b n i u m; s o m n u s = s o b n u s ; scamnum _ scabnum.
) UlOnysli Per. v. 9623: Rpt; vr.itpoitav uifxi piitrjv 5'f'Jp'>' | Xunpv pEcxqnuv Jt'/p'>5 4

dup plamsferul egiptean

al lui Kircher. Dupuis, Origine de tous les cultes, Atlas PI. 6.

8 9

') Dloiiysii Per. v. 180: T^aivjtat ooSat Ep|ip&v. - Meslodi Theog. v. 209. ) Hesiodl Theog. v. 334. ) Homeri Odyss. XXIV. v. 106. ) l'iatonis Axiochus, la fine.

lc

numirile etnice i geografice ale Barbarilor sub o form, care se aib ddue nelesuri, unul originar grecesc i altul derivat barbar *). 'Epejivr) -tout cu n elesul seu geografic este era Eremnilor seu Ara m n ii or; 6r cu n elesul etimologiei grecescT, ipqivTj -/Ca este era cea neguros , negr si n f i o r t o r e 2). Accla epitet geografic, ns sub forma de spuavoc, ni se presint si n Argonauticele lu Orpheu. Aic cetatea cea puternic a lu Aiete, care domnia i peste, regiunea Colchilor, este numit Tfyo? epu|iv<5v 3). In aceea poem, rul Phasis, su Buzul de ast-d, este numit <>o: pujxvd i <Ma'. so|Jt>p,svfj 4). Caracterul geografic al acestui epitet -1 aflm i ma bine prcist la Dionysiu Periegetul, care ne spune pe basa unor fntni vechi, dar ast-d disprute, c rul Phasis isvoresce din muntele Arm e n io s, au' oOpOc *Ap{ievoio 6). ArimiT, sub forma de A r m e n , ni se presint i la Pliniu. ntr'o noti geografic , estras nu seim din ce autor vechiu, densul amintesce n apropiere de mun ii Ceraunic, su de mun iiCerne, pe Arme nochalybes 6 ), seu pe faurii de fer din era Arimilor. Sunt aceea m iestrii celebri n lucrarea metalelor, pe cari Eschyl i numesce n o form alterat cu inteniune, XXu(3=c av^jispot 7), dnd ast-fel cuvntului de Armeni su Arimen nelesul grecesc de avijij-spoc, adec barbari, inhuman!. Arimi de la Dun rea de jos ni se presint n fntnile geografice vechi si sub numele de R a m i. Dup Ptolemeu, unul din oraele cele mal nsemnate ale Daciei meridionale purta numele de R a m i da va 8 ), adec cetatea Ram i Io r su Rm i Io r. Dup distan ele de longitudine i latitudine, ce le afl m la Ptolemeu, ora ul
') Micali, L'Italia avni ii dominio dei Romani (Ed. 1826) I. 40: i Greci . . . ebbero mai sempre vaghezza far convenire al proprio idioma Io voci straniere che dinotavan l'origine e i costumi delle nazioni . . . ne solamente le citt e le province, ma i mari, i fiumi e gli uomeni etc. Platonis Critias (Ed. Didot, Voi. II. 254). 2 ) Schimbarea lui a n e n numele Arimanilor ni se presint i n prile de apus ale Europei; ast-fel n o diplom a imp. Conrad din 1039 n loc de arimanos i arimanas afl m e ri m an os i e r im anas ( B a l u z i i Capit. II. 899). 3 ) O rp h el A rg. v . 76 4. <) Orphel Arg. v. 85. 1052. 5 ) Dionysii Per. v. 694. Tot ast-fel ne spune Procopiu (Bell. Pers. II. 29), c riul Phasis, care n prile salo de sus se numia Boas (Bosa) isvoresce Iv 'Apfieviot. Cf. ibid. Bell. Goth. IV. 2. e ) Plinii lib. VI. 11. 1: Ultra sunt Colchicae solitudines, quarum a latere ad Cerau-nios verso, Armenochalybes habitant. ') Aeschylt Prom, vinct. v. 715716. 8 ) Ptolemael Geogr. lib. III. 8. 4.

>

'dava se vede a fi fost aedat n regiunea de ast-d a Buzulu i a Si-

ctulu de jos. O alt grup de Rmi -s avea locuin ele sale n apropiere de catenele casulu *). Acesta noti o aflm la Pliniu. Ins nu putem sci, dac fnInile ecografice grecesc, de car s'a folosit autorul roman, nu nelegeau um-va aic Caucasul Dacie. O popula iune cu numele de Ryndaci, n elege R y m-D a ci 2 ), era abilita lng Colch, n apropiere de rul Phasis s ), seu cu alte cuinte n aceeai regiune geografic, unde se aflau vechi Arim. n Argonauticele lut Orpheu aflm un ora numit 'Ef>p.wvt<x, situat n aproiere de strimtorea munilor Rhipaei i unde locuiau omenii ce ma drep, x*waw av&[jw;roc4), epitet istoric cunoscut al Geilor i al Hyperboreilor. 'Eptuova din Argonauticele lu Orpheu se pare a fi una i aceeas localitate cu asul amintit de Ovidiu sub numele de Romcchium6), a cru posiiunc ;ografic se afl tot lng strimtdrea munilor CeraunicT, s a Cerne. n fine un ora din prile meridionale ale Dacie, purta n timpurile admistraiuni romane numele de Rom u l a . Avem aic de sigur numa o form tinisat. O parte din ruinele acestui municipiu nfloritorii!, unde se ntlniau itru drumur importante romane, se ma cunosc i ast-di pe teritoriul salu Raca (=Rmsca) din judeul Romana. Originea numiri este fr doiel anterior epoce romane. Vechi Arim din nordul Thracie, contemporan cu dei cc mar a po>rulu pelasg, Uran, lanus, Saturn, Marte i Apollo, ma figurez n fnnile posterire grecesc i sub numele de Arimasp, adec Arimasc ), simpl form dialectal a numclu de Arim.
') Plinii lib. VI. 7. 2: Sunt qui circa Macotin ad Ccraunios montes has tradant ntes... et ad juga Ca u cas i Icatalas, Imaduchos, Ramos. ') nlocuirea lu m cu n naintea unui ei ni se prcsint adese-or n limba latin.1, ast-fel: idem, quendam, quorundam. ') Ricse, Geogr. lat. m i n, p. 45. Pentru form ved Ermingaulo (ibid. p. 33). n spania afl m pe un Rhyndacus comandant al locuitorilor din Uxama Argclorum, i emigrase n timpurile preistorice de po teritoriul Dacie. Cf. mai sus pag. 699. ) Orphel Arg. v. 1136. ) Oidii Met. lib XV. v. 705. ) Sufixul antic pelasg n as c us, a sea, s'a ma p strat pn ast-cj n inuturile Jnce ale Italiei, unde afl m localit ile numite Rimasco, Romagnasco (Ved mal P') Pe o monet a Carnu ilor, din Gallia, cari apar ineau la na ionalitatea railor, aflm numele de Arimacios (La Grande Encycl. v. Gaule, p. 611). La poporul
Xu ascu s

'a pstrat n numele familiari: lonacu, Dumitracu, Lupacu etc.

Dup Stephan Byzantinul, Arimaspi aparineau la -gintea Hyperboreilor, Aristea din Proconnes, celebrul poet i profet al M Apollo, care trise dup uni n timpurile lu Homer, caracterisez ast-fel pe Arimasp : ResboinicI muli i forte puternici, avui de ergheli,de turme i cired de vite; brba cu pletele stufose, ce flfe n aer ; ce mai robust din to meni, avnd fiecare cte un ochiu n fruntea sa 242. Un Arimasp n lupt cu g r i f o n u l pditoriu de aur. Artistul ne nfiez tipul cea frumos 2). Arimaspului ca o figur nalt, svelt i titanic, Arimaspi locuiau n prile meplin de energie si seriositate, cu pletele lsate pe umeri, purtnd pe cap o cciul turridionale ale munilor Rhipaei, seu cnesc plecat cu verful nainte, mbrcat cu CarpaT, dup cum ne spune istoo cme lung pn la genunchi, ncins peste 3 ricul Damastc din Sigeu ), care mijloc i inend cu mna stng un scut rotund s ). Desemn de pe o teracot din mutrise n timpurile lu Hcrodot 4). seul de la Louvre. Daremberg et Saglio, De asemenea scrie Pliniu: AriDiet. d. antiq. Tome I, 424. maspi, dup cum ne spun unii, sunt vecini cu poporele din prile de rned-n6pte ; ei locuesc n apropiere de
') Stepliiinl ly/.., v. 'Ap!|iaoitol. ) Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wiss. Phil.-Hist. Cl., CXVI Ban.d, p. 758. 3 ) Danmstls Slgensls frag. l, in Fragm. Hist gr. II. 65.Eustathii Comm. in Dionys. v. 32. 4 ) La Orpheu (Arg. v. 1063), Arimaspi sunt vecincu Sauroma i i cu Ge ii. Dup poetul Luc a n (Phars. Uf. v. 295) Arimaspi locuiau ntre Pontul euxin i Colum nele lui Hercule.- - Cf. Strabo, XI. 6. 2. 6 ) Dup Pliniu, Arimaspii au fost numi i mai nainte C ci d ri (IV. 19; Arimaspi antea Cacidari [appellati]); o numire, care nu este nici grecesc, nici latinisat, i care aparine idiorne, ce se vorbia n regiunile locuite de Arimaspi. Dup DioCassiu (LXVIII. 8) i dup Jornande (Get. 10), Dacii erau mp r i i n dcue clase sociale. Cei mal de nm i mai avu i erau pilophori s p i l e a i , adec aceia, cari purtau c ciule, dup cum i vedem reprsentt! pe monumentele de art ale Romanilor; r a d(5ua clas o form poporul de jos, C a p i l l a t i , Coma i, xo|j.f]tai. Arimaspi?, cari purtau c ciule pe cap i- legau pletele lor cu fire de aur, aparineau n mare parte la clasa cea nobil a pilophorilor. Terminul de Cacidari, cum -1 afl m n edi iunile lui Pliniu, nu ne este transmis esact. Vechii copiatori ai manuscriselor au considerat pe ol-d, cetind Cacidari n loc de C ci ol ar i. Cuvntul grecesc ntXo >opoi este numai o simpl traducere a numelui vechiu indigen Caciolari. Chiar i ast -di poporul romn numesce C ciulari, pe cei ce port c ciule nalte urc nesci.
2

escerea din care sufl aquilonul (Boreas, s vntul de nord), i care loc se mcscc Gesclitos (probabil un cuvent corupt n Ioc de Desclitos, deschis). Aceti ArimaspT sunt n rsboi continuu pe lng mine, cu grifoni, un gen de animale sbur torc, car dup cum ne spun legendele, estrag aurul din vittile pmntului, i-1 apr cu o nespus nverunare n contra Arimaspilor, car cerc se-1 rpesc ') Pescerea lu Boreas, lng care locuiau Arimaspi, se afla dup Iliada lu Homer n mun ii Rhipaei 2 ); dup Siliu Italic pe teritoriul Ge ilor 3 ). La Dionysiu Periegetul 4), Arimaspi ma au si epitetul caracteristic de ari m an i si ari m anii (apeijxavsE; s. ape'.(ivtoi) ; un cuvent, care, dup tcrminaiunea i dup forma sa radical, nu aparine limbe grecesc. Prin tenninul de ar im an i seu ari m ani i, Dionysiu ne pune n lumin numele vechiu naional al Arimaspilor; de alt parte ns, densul voiesce, ca acesta numire se aib i un sens etimologic grecesc: c Arimaspi erau ariman, adec 6men resboinic, seu inspira i de deul Martc 6 ). Acela epitet de ar i m an i -1 aplic Appian si Colchilor 6), celor fimo pentru lna lor de aur, ale c ror locuin e se aflau, dup cum seim, n regiunea geografic a Carpailor, seu a vechilor Arim. Istoricul evreu Flavius Josephus, care trise n sec. I d. Chr., numesce ariman pe Lusitani i pe Cantabri 7 ). n alt loc densul ne spune, c Iberil ce vechi, "I^pe ol TtXat, adec popula iunile barbare ale Hispanie, se numiau Twjiafoc, adec Romani 8), cu tote c dup cum seim, Hispania, de abia n timpul Iul August, a fost pe deplin cucerit. Avem aici aceeai numire etnic de ari m an i, ns sub o form mal nou. Numele de Ariman, ce se atribuia n general populaiunilor pelasge din peninsula iberic, ne pune n lumin faptul, c ele aparineau Ia familia cea mare a Arimilor seu Arimanilor, din prile de resrit ale Europei, de unde emigrase n timpurile preistorice 9). ') Plinii lib. VII. 2. 2. *) Homei-i Ilias XV. 171; XIX. 356.
3

) Silii l tal. Pun. lib. VIII. 500-501: ..... Calais, Boreae quern rapta per auras Onthyia, vago Geticis nutrivit in antris.

) Orbis Descr. v. 31: nai^ a f 5 ! ,uxvlo;v (Var. ^-.jjwv.uv) 'A pt|t<3itiv.

) Eustathii Comm. in Dionys. v. 31.

") Appianl Mithr. c. 15: KoXXo, >,o apSi|uxvet.


') FI. Josephi Bell. Jud. II. c. 16. 4: - u\a w AuaitavOw xal Kavtppiuv afmu.via.
8

) FI. Joseph! c. Apionem lib. II. 4: "l^pt OUV oi nXat xa'. Tuppfjvol xat St< se vede ma sus p. 692 seqq.

Arimil de la Dun rea de jos ne ma apar la autorii romani i sub numele de Arimphaei; la Hcrodot 'OpYi[j.j;ato'.. Despre acetia scrie Pliniu: Acolo, unde se termin catena munilor Rhipaei (adec n apropiere de Marea ncgra), aflm, c locuesc dre-car Arimphaei l), un popor, ce nu se deosebesce de Hyperbore. Arimphaei locuesc prin pdur; se nutresc cu fructele arborilor, i au moravurT blnde. Din care causa, c sunt considerai ca sfini chiar si de triburile barbare ale populaiunilor vecine, car nu le fac nic un r, nic lor, nic acelora, cari vin s-s caute un asii la doni. Er dincolo de Arimphaei, pe cmpi deschise, locuesc Scyi i Cimeri 2). n acesta noti etnografic, terminulde Arimphaei este numai o simpl transformare fonetic n loc de Ari m n aei. Un sat romnesc din Bnat, Ramn a, ne apare n documentele istorice i sub forma de Rampna i Rafna 8 ). n fine, Ari m i i , vechil locuitori al Daciei, mal erau numii Rum o ni si Rumun. Acesta rsulta din numele principelui dac Rumon 4) t din numele localit ii Sclavinum Rumunnense s ), ast -d Sl ven n jud. Romana l. Originea acestor forme este n tot caul anterior ocupaiunil romane 6). Venim acum la t r a d i i u n i l c poporului romn cu privire la faimoii Arim, ce locuise o-dat pe teritoriul Daciei vechi. Unele din aceste tradi iun ne nf i cz pe Romnii de ast -d ca auto eh t o ni la Carpal i Ia Dunrea de jos, ca descendeni al unul popor vechiu, numit Rmlcn i Rmnl, cari locuise o-dat n regiunile acestea. Rom n i l , ne spun aceste tradiiun, nu aii venit de nicir, ci s'a pomenit aici 7) Romnii, de cnd sunt el, au stat tot pe aceste locuri 8)
') O c tl de mo nen i din ( j. Buz ) m al port i ad n umele de R m be (lorgulescu, Diet, geogr. 150. 561. 2 ) rihiii lib. VI. 14. 2: Ibiquc (ubi Rhipaeorum montium deficiunt juga) Arimphaeos quosdam acccpimus, haud dissimilem Hyperboreis gentem. Sedes i l l i s ne m ora, alimenta baccae, capillus juxta feminis virisque in probro existimatur:ri t us clmentes. Itaque sacros habcri narrant, inviolatos esse etiam feris accolarum populis: nec ipsos modo, ed illos quoque qui ad eos profugerint. Ultra eos plane jam Scythae, Cimmerii etc. ") Pesty, A Szor. Bnsg. II. p. 470. 4 ) Animianl lib. XVH. c. 12: Duxerat (Zizais) ...........cum ceteris Sarmatis etiam Ru mon e m et Zinafrum, et Fragiledum subregulos (a. 358 d. Chr.) 5 ) Jornnndls De Get. orig. c. 5: a Civitate nova et Sclavino Rumunnensi, et lacu qui appellatur Musianus, usque ad Danastrum. *) A se ved capitulele urm tdre. ') Dcnsn nnu, Cest. i s t . Respunsur. Corn. Mich esc (Muscel). 8 ) Ibid. com. Joresc (CovurluI).

_ ggj sunt aic de la nceputul lumii 1 ),---c smnfa nostra este de la

urics 2) S' m finc> c^ Romnii de asta-d s'a numit ma nainte Rmn i Rmlen 3 ). Sub numele de R m l c n ne apar Romnii de la Carpaf i n fragmentele, ce ne au ma rmas din poesia ndstr vechia eroic. In oraiunile, ce se in la nunile tranescdup un rit vechi, numit lege romnesc, colaceri mirelui, ne spun n dialoguri rimate, c ei sunt voinici de clrime, c vin e ca ma iu ca sme, cu capete de Ici (grifoni), i c sunt oten, car se chiem Rmlen 4 ). n cntecele btrnesc, lovan Iorgovan, unul i acelai cu Hercule din timpurile pelasge, este numit ficior de Rmlcan> 5 ) i cpitan Rmlean ). n alte variante, epitetul seu de Rmlean este nlocuit prin cuvintele mal u or de n eles Romn 7 ) i mocan. Aceti Rmlen, din tradiiunile poporale romne, nu au de a face nimic, cu vechii locuitori ai Rome, nic cu vechii cetaten a imperiului roman; e reoresint dup ideile poporului romn numai o naionalitate strvechi i au:ochton a acestor er. Cuvntul Rmlean din punctul de vedere al etimologici sale, este numa o :ransformare fonetic a terminulu vechi de Rmnean. Trecerea lu n n / i a lui / n n este unul din fenomenele vechi ale imbelor romanice s). O localitate din Bnat, numit ad Rad imn a, ne apare n documentele istorice i sub forma de Radumlya 9 ). Terminul de Rmlean era cunoscut n imperiul roman nc nainte de nvasiunea Slavilor. Pe o vechia inscripiune din museul Capitolin ne apare un Hercoles lomanillianus 10). Este acelai epitet de Rmlean, pe care -1 are lovan orgovan, seu Hercule, i n cntecele eroice ale poporului romn. O loca-

') Ibid. com. Cosmesc (Tecuci). ) Ibid. com. Bordeiul-verde (Br ila), Poden (Prahova). " ) D e n s u l a i i u , C e s t. i s t . R es p u n s u r . C o rn . D r a j n a d e s u s ( P r ah o v a ) . 4 ) Mariana, Nunta la Romni, pag . 476. 480.T eoilorescu, Poesi pop. 177. 5 ) Teodorescu, Poesi pop., p. 419. ) Alecsandri, Poesi pop., p. 14.
2

') Gazeta Transilvaniei, Nr. 140 din 1894. ) Schuchardt, Vokal. d. Vulg rlat., I. 143: Uebertritt des / in n und des n in / ist 1 den rom anischcn Sprachen hufig. J) Pesty, Krnssovrmegye, Tom. II. 15. ) nasco a Mus. Capit. I. 60. nr. 30 (Orell. nr. 1607).Fabretti, Corp. inscr. ital. p. 584.
8

litate numit Romulianum 1 ) esista n Dacia ripens si alta cu numele de R a m l u m n Thracia. Arimil de la Dunre, dup cum am vdut, au fost numii n anticitatea grecesc i Armen. Forma acestei numiri ni s'au mai pstrat nc pn ast-d. Cu deosebire n Moldova, numele de Armni i Armen este aplicaia locuitorii dintre b!>, seu din delta Dunrii 2). n unele tradiiun i legende, faimoii Arim de la Dunrea de jos ne mal apar si sub numele de Rohm an , R o c m a n , Rogman i Rachman. Aceti Rohman, dup cum ne spun tradiiunile eranilor din Bucovina i Moldova, au fost Romn, ca i no. E au avut o-dat era lor numit era Rohm anilor, care era situat spre mied -di de Moldova 3 ), i nu tocma departe 4 ). E au fost omenii din vechime, pe cari i-a u n l o c u i t Romnii de ast -d 6 ). Un anumit trib din acet Rohman forma o clas social deosebit. Ducnd o vie ascetic, c credeau, c vor ajunge la o vie etern. Acet Rohman sunt nfiri ca un fel de eremi, men de o pietate i buntate deosebit, venerabili i sfin, car mal tresc nc i ast-d. n memoria lor, erani romn din Moldova, din Besarabia i Bucovina serbez a eptea di dup Pasc, sub numele de P as c i l e Rohm ani lor ). E locuiesc lng gurile rurilor, ce curg din Moldova lng apele cele mar, n car se versa tote rurile n ostrovele m rilorseu n o pustietate de pe ermuril m ri; e nu au case, ci tr esc sub umbra arborilor, se nutresc cu pernele pustiulu, se ntlnesc cu femeile lor numa o singur dat pe an, atunc petrec 9 dile mpreun, apoi er se desp rfesc i tr esc deosebii, brbaii n o
') Anr. Victor, Epit. 40. J Tocilcscil, Materialur folkl. I. 1319: Ved o fat di ar mne . Nu- armene -I Moldovenc , Moldovenc dintre bli. O tradiiunc analog ni se comunic din jud. Constana, com. Dienr Se spune de btrn, ca aici (n Dien) erau ma nainte nisce dmen numi Armen (Cest. ist. Rcsp.) Numele de Arman sinonim cu Romn -1 aflm i ntr'un cntec epic din Moldova: La crsmu a de sub del | Cu tre fete de arman Bea Bugcan i Vrgan i una de M old o van.
2

Sevastos, Cutece molii. 1888. p. 3S5.

) 4 ) 5 ) 8 )

Dcnguinnu, Cest. i s t . Resp. corn. Bogdnesc (Tutova). I bi d. c o m . C h r i s t e s c ( S u c v a ) . I b i d. com . Gol es c (Ia i ). Marliuiu, e r b . l a R o m . , v o i. I I I , p. 1 7 1 s e q q . M l k l o s i c l i , W an d . d. R u m . 1 8 .

te femeile n alt parte. Ace ti Rohman anachoret - i petrec vie a lor

T mult n devoiun religiose; sunt men forte bun, i cu moravuri blnde, n care causa se numesc Bun 1 ) i Blajini; e sunt feri i de orl-ce 'cat nu fac stricciuni nimenul, dar nici pe el nu-I super nimeni; si fiind-c nt sfin i, el merg dup morte de a dreptul n raiu si se numesc Ferici ii ajinl. Rohmanil aveau o presim ire de csul mor ii; se preg tiau singuri ;n tru ultimul moment al vie el lor; se mbr cau n haine de morte, venia eo i, rudele i pretinil, se f cea ceremonia de desp r ire; apoi acela, rul i-a sosit csul, trecea singur dup un del cu trup cu tot, r ce alalt ntorceau acas 2). Acesta legend, conine dup cum vedem, elemente importante istorice. ohmanil cel buni, evlavios! i sfini, pentru cari eranil romni din Moldova, n Besarabia i Bucovina mal aii i ast-d un respect religios, se vd a fi unul acelai popor cu A r i m p h a e i lui Pliniu 3) si Mela 4), cari locuiau prin pairl, se nutriau cu fructele arborilor; cari i petreceau vie a numai n ru:ciun i n adorarea deilor, i erau considerai ca sfini, chiar i de triburile irbare ale popdrelor vecine; sunt aceiai cu Hyperboreil religioi de lng until Rhipaei, cari tr iau un lung vc de ani, i cnd vie a li se p rea sarcin grea, el f ceau ultimul ospe , se mbr cau ntr'un lux btrnesc apoi se aruncau de pe stnci n mare B ). Dup alte legende locuin ele Rohmanilor se aflau la M c rei e 6 ), nlege Mav.pwv v^aot, insulele Ferici ilor. ntre t6te insulele fericite a!e anticitil, cea mal sfnt si cea mal celebr fost, clup cum seim, insula Leu ce, de lng gurile Dunrii, ast-dlinsula Tpilor ?). Leuce a fost insula consecrat eroilor pelasgl 8). Aici petreceau, fletele fericite ale lui Achile, Patroclu, Aiax . a. Alte urme despre locuinele Arimilor la Carpa I i Dun rea de jos ni se esmt n terminologia topografic. Din aceste notm aici numai urmtdrele:
') Cf. Buonomae(0rph. Arg. v. 1045) i Euergetae (Fctori de bine) la Steph. Byz. ') Ibid. com. Bolcsc (Roman). ') Alinii lib. VI. 14. 2.
l

) Melao Orb. Descr. lib. I. 2. 19. linii lib. XXVI. 11. l2.-JIcIao lib. III. 5. P "- Corn. DolhesciT mari (Sucva). lib. IV. 27. l; eadem Leuce et Macaron appellata. Rufl Descr. Orb. v.
sedes animarum] i s t > Res unsu

') rUn

'

543>

~ Cf-

DIod

Sic> Iib

IL 47

' - Podani Periegesis

Rma (Rma), sat (Vlce). Rma, pr (Gorj). Rmna, 2 sate (Rmnicul-s rat). Ramna a. 1475, 2 sate (Bnat). Rmesc, 2 comune (Vlce), Rama, ctun (Brila). Ry m na, localitate, 1274 (Gmr, Ung.) Rima-Szombat, seu Rimanska Sobota, ora lng rul Rima (Gmr, Ungaria). Rigman, s. (Transilvania). Roma, ctun (Buz). R o mii a, etim. Romnia, s. (Transilv.) Romos, n documentele medievale Rams '), s. (ibid). Romosz i Wolczek, 2 ctune apropiate (Sokal, Galiia). Rum, ora (Vasvr, Ungaria). Rum a, orel (Sirmiu, Ungaria).

Rum n o, s. (Rudki, Galiia). Rum n o, moia (ibid.). Ar mesc, 3 sate n Moldova. Oromesc, c tun (Arge ). Har a m (Aram), a fost n sec. XIV oraul principal al unu districtus valachicalis din Bnat '). In apropiere pe ermurele Serbiei se afl ruinele unui castel numit Ram >). Arim nesa, loc (Br ila). Armeni (Armenys), s. (Bnat). O r men i , s. (Transilvania). Raca, etim. Rmsca, ma multe sate n Transilvania i Romnia. Lng satul Raca din jud. Romanaj se afl ruinele vechiului ora dacic, numit Romula n geografia oficial roman. Rcan, 4 sate n Moldova*).

Diferinele de forme sunt numa simple dialectale 6). Legendele si tradiiunile Germanilor ne spun de asemenea, c locuinele urieilor vechi se aflau n inuturile numite Runtalo, Rimlo (Rim-land) i Rimis 0 ); r Hrmnir, Hrmgrmr, Hrmgerdr, sunt nume proprii de Gigani 7).
') Numirile cu s seu f final (Romos, Armeni , Ormeni ) sunt forme rernase din timpuri antice, cnd se pronunau de regul cu o proposiiune, ad Romos, in ArmeniSjCanTarquinios (Italia), Remis n loc de R e m i (Gallia), Ptris (Dacia). ') n idiomcle vulgare ale limbe latine iaci afl m aspira iunea vocalelor la nceputul cuvintelor, ma cu sem sub influena lu r, p. e.: harena, harida, harundo, haruspex, hircus, honerare etc. >) AramiArim, numele unu eroii naional n poesia poporal romn (Teodorescu, P. p. 627. Hasdeu, Diet. II. 1660). n acelea i cntece vech, voinicii, car lupt sub ordinele eroului, sunt numii Haramin (Voi v i t e j i l o r , Haram i n i l o r >; Vo voinicilor, Haraminilor. Alecsandri, Poesi pop. 64 -69). Acest termin desemna la nceput n a i o n a l i t a t e a omenilor, ce devenise renumii prin virtuile lor ostesc!: ns de la finele evului de mijloc ncce sub numele de har ami n (erb. haramija) se nelegeau cetele de haiduci din peninsula balcanic, cari f ceau incursiuni i luptau pe socotla lor propria. *) Pe o inscriptiune roman de la Iglia T. Rascanius Fortunatus (C.I. L. III. nr. 6203). 8 ) Acelai caracter etnic -1 au i numirile de jocuri ernescl: Romnia n era-romnesc (JipescUjOpincaru,52), Arm nesca iArminescan Moldova (Sevastos, Nunta, 280). ) M i t t h . d. C.-C omm i s s i o n z. Erforsch. d. Baudenkm. XV. Wien, (1870), 143. ') Griuim, D. Myth. 1. (1854), 493: heissen all riesen hrmthursar (Rm-turseni).

Mo netele arc h a ice ale Daciei. Seria Ai-m i s .


A. Manetele cu legenda APMIZ ilAPMII BA2IA(evOEsistcn a unor monetc vech cu legendele APM1S i SAPMIS a fost cunoscut archeoloilor i istoricilor Transilvaniei nc pe Ia finele sec. al XVI-lea. Esemplarele, de cari fac amintire autorii de peste Carpa , sunt urm tdrele : 1. O monet de argint, despre care raportez archeologul transilvan Steph. Zamosius (sec. XVI-lea), c din causa vechimii era att de ters, nct se cunoscea numai pu ine litere, dar i acelea rose (numisma argenteum, annis ab hinc plus quam 160 Zamosio in Dacia visum, ia tamen vetustate detritum, ut paucas literas graecas, easque abrasas haberet: APM1S S1A.E. Ben ko , Transsilvania, Ed. 1778, pag. 10). Se pare, c despre aceeai monet scrie Troester (Dacia, Nuernberg, 1666, 129): Da auch dieses Kniges Sarmitz Muntz noch gefunden wird, mit der Uberschrift: SAPMIS HAEIAES. Auf der andern Seiten ist eines wilden Schweins Kopff gepr get, der in dem Russel einen Pfeil halt. Zamosius. Sotcrius (sec. XVIII) nc amintesce, c monet lut Sarmis avea ca emblem un porc slbatic cu o s geta n gur (Schmidt, Die Geten und Daken, p. 60). 2. O monet de aur, descoperit in 1826 pe cmpurile de artur de la Turda (Fig. 243). Av. Un tip cu barb ; legenda APMI BAIA(eu;). Rev. Perspectiva unei vaste cet i cu mur construi i din petr t iat ; naintea por ii semnul svastice, dup cum se vede adese on pe teracotele de Ia Troia; n drpta figura de jumtate a unul bou cu capul ridicat n sus,

243. O vechia monet de aur cu legenda APM1 BAIIA descoperit n a. 1826 la Turda n Transilvania. Dup Hene, Beytrge z. dacischen Geschichte. Tab. 1.

244.Alt monet antic de aur cu legenda IAP1MS B ASIA descoperit n a. 1826 la Turda n Transilvania. Dup Hene, ibid. Tab. 1.

3. O monet de aur descoperit n a. 1826 Ia Turda (Fig. 244). Av. Un tip cu doue fee, fr epigraf. Rev. O brosc est<5s, ale crei picirire dinainte se confund n parte cu ddue litere din legenda SAP1ME BAfA(su<0. 4. O medalia, aur (calitate transilvan ), care pe la a. 1848 se afla n colec iunile con telui Eszterhazy din Viena, descoperit , dup cum ne spune archeologul Neigcbaur, la Gr disce (Sarmizegetusa) n Transilvania. Despre acesta medalia, Neigebaur a f cut o comunicare n edina Institutului archologie din Roma la 4 Febr. 1848 (Bulletino dell' Istituto di coresp. arch. a. 1848, p. 50). Acesta medalia avea legenda: APMIS BA2IA ?' ca simbol o brosc estds . Diametrul era de l deget (l Zoii) i grosimea de >/< deget r, Dacien, p. 39).

5. O monet de aur n greutate cam de tre duca representnd: Av. Un cap cu le genda lAPiMIS BASIAEQS. Rev. Un templu avcnd n luntru un altar, pe care arde focul; de o parte o figur uman , de alta un asin, jos dtfue cu ite (Arncth, Sitz.-Ber. Akad. d. Wiss. Phil.-hist. CI. VI B. 307). 6. O monet de argint. Av. Un cap cu doue fe e, cam n iorma cum este reprsentt lanus. Rev. SAPillS BAIIA. O brosc estos, pe care se vede un scut i pe scut o lance. De ambele laturi 2 (Ar net h, Sitz.-Ber. ibid.). 7. O alt monet , care face parte din acesta grup , se afl ast -di n colec iunile museulul de Ia Gotha i represint ca tip un cap cu doue fe e, cr pe avers port o mono gram, ce pare a ft .0 (Kcnner, Wien. Num. Zeitschr., XXVII B., 71). Acesta monogram ar conine as-fel literele AP. AT. ('Ap|r7j df^|TU)P = ^i'^^p)- Ultimul cuvent, eu nelesul de dux, este epitetul homeric al lui Hermes s Armes (Hymn, in Merc. v. 14. Cf. Paus. VIII. 31. 7). Dup cum vedem din aceste date, pe car le aflm la autorii de peste Carpa, monetele cu legenda APM1S B ASIA so deosebesc prin tipurile, prin legendele, prin metalul din cari sunt fabricate, i prin greutatea lor, de monetele cu inscrip iunea SAPIMS, ori APMI UAillA; ast-fel, c noi avem aic doue varieti de monete, cu tipur i legende diferite, ce se refer Ia unul i acela rege. Din punct de vedere onomastic, Armis i Sarmis este acela nume, 6" de la nceput fiind numa o simpl aspira iune dialectal . Archeologi i istoricii transilvani, Zamosius, Soterius, Hene i Neigebaur, au considerat esemplarele, pe car le vduse, ca autentice, atribuindu-le lui Sarmis, intemei toriul presupus al Sarmizegetusc, identic cu Syrmus, regele Triballilor i al Geilor, care avuse un rsboi cu Alesandru cel Mare lng Dun re. In a. 1851 consiliarul Arneth face o comunicare Academiei de sciine din Viena despre monetele cu legenda IAPMIS, pe car densul le consider de false; ns fr se ne indice urmele reale ale unc falsificri, fie n ce privesce technica fabricaiunil, calitatea metalelor, ori forma tipurilor i caracterul literelor. Singurul motiv, pe care-1 vedem esprimat Ia Arneth, c nu cunscem pn ast-d nici un rege dac cu numele Sarmis, nu se pote considera ca decisiv. Cte monete antice, cu nume de reg i de principi necunoscu i, nu s'a descoperit pn ast -d n diferite p r i ale lumi, f r ca se putem sus ine din punct de vedere istoric, c tte aceste esemplare sunt apocrife. In ce privesce cestiunea autenticit ii acestor monete, ma este de lips se relev m aici, c n Transilvania, cel pu in pn la mijlocul secuiului trecut, nu a esistat nici un comerciu cu monete false antice, fiind-c , dup cum observ forte just Troester, n regiunile aceste, se descoper n continuu a a de multe monete antice, prin ruinele cet ilor, pe cmpurile de ar tur i prin vi, nct le scot din pment, nu numa meni cu plugurile, dar i porcii cnd rimcz . Despre monetele cu numele APM1S, car ncep se ne fie cunoscute nc de pe la finele sec. XVI-lea, Arneth nu face nic o amintire. Monetele cu legendele APM1S i APM1 BASIA(sy-) nu constitue o grup isolat n numismatica vechia a Daciei; din contra ele formcz numai o verig important din o lung serie de monete ante-romane ale acestei teri, car ne nf i ez sub diferite forme tipul i atributele regelui divinizat Armis.

f deosebi tipul cu doue fe e i-1 afl m reprodus i pe alte monete vech ale Daciei i . . . j . r brsca est<5s i verul erymantic sunt simple simble astronomice, ce ni sint i n numismatica altor tribnr pelasge stabilite n Gallia, Italia i Pelopones. mele Armis, ce-1 afl m pe doue esemplare din monctcle specificate mal sus, mal i ast -cj usitat Ia eranil romni de pe teritoriul vechii Sarmizcgetuse, sub forma . Armie ca nume personal i Armioniu ca nume familiar (in particular n comunele Srdisce, Rea, Ostrov, PucinescT, Ciula, Ciuli<5ra). pin punct de vedere istoric, csistcna unu vechi rege al Dacici cu numele de Arimus, s Armes, este afar de or-ce ndoiel . Logograful Xantos, care tr ise pe la a. 500 a. Chr. ne spune, c peste regiunile, unde Typhon purtase rsboi cu deil, domnise un rege cu numele de Arimus (A r im n) (Fragm. Hist, gr. 1. 37. fr. 4). Dup cum seim, luptele cele seridse ale Titanilor i Giganilor cu noul stpnitoriu al OlympuM se ntmplase pe teritoriul din nordul Thracic, n apropiere de o:S-r|&siai noXa:, s Porile de fer (II. VIII. 15). n acesta parte a lumii vechi domnise a a dar regele Arimus. Despre acela i rege ne vorbesce i Valcriu Flac, unul din preoii nsrcinai cu pzirca crilor sibyline. n Argo-nauticele sale, Valcriu Flac amintesce de un Armes din Scyia, adorat ca c! eu de populaiunile pastorale ale acestor inuturi, si care devenise faimos prin actele sale de violen i prin deprinderile sale fraudulsc de a rpi cireclile i turmele de ol ale altora (Arg. VI. v. 530). Acesta tradiiune, o aflm mal pe larg desvoltat in literatura epic grccesc, ce se refere Ia H e r m e s, cjeul cel vechi al pstorilor pelasg, numit n poemele homerice i H e r m i a s, H e r m e a s, r la Hesiod H e r m a 6 n. Imnul lui Homer n onrca lui Hermes ne nfiez acesta legend sub forma urm tere. Hermes, mesagerul dcilor i autorul lucrurilor folositre, a fost fiul nimfei Maia, un copil astut, n el toriu cu vorbe dulc, pr d toriu, lotru de bo, spiontoriu n timpul nopii i pnditori pe la pori. Hermes
!

tS. Statuet de bronz nf- nscut dimineaa, se ridic n aceeai di sera din leg n, i nd pe tnrul Herms merge n ascuns la p unile lu Apollo i- fur circdile (Armes) cu brsca testsa in mn. Mrime original '). cele admirabile de bo cu capetele ridicate in sus. Arch.-epigr. Mitth. II. Taf. V. ntorcndu-se napoi la mama sa, Hermcs afl naintea pcsceril, ncarc se nscuse, o b r osc esttfs de munte (y^Xu; opssi <ioua). Tnrul de onsider acesta ntmplare, ca un bun auguriu, ridic de jos brdsca, o despoi de estul, eu de scutul s , din care apoi face o lir frumos suntdre.
te car*' 5 " at . Ue ' * f st d coperit la 6-Szony lng Komorn (Brigctio), n p rjile de sm ale P a n n o n i e I, pre ar mniS<! Dacil n tlm purile lut Boerebsta. Iu templul lui Apollo din Argos, nc se afla o statu, ce senta pe Hetmes, meditnd si fac o lira din brsca stoi (Pausania, II. 19. 7).

Rsulta a a dar din legenda, ce o afl m la Homer, c deul Hermes, care avuse un rol aa de nsemnat in cultul Pelasgilor din prile de resrit ale EuropeT, este unul i acelai cu Armes, deul populaiunilor pastorale.ale Scytie?, despre care ne face amintire Valeriu Flac; c este unul i acela i cu Arm i s, s<5u Sar m i s, figurai pe monetele. despre can am vorbit ma sus, i car ne presint atributele caracteristice ale cjeulu Hermes, un bou cu capul ridicat, o brdsc estos i un porc s lbatec. Patria deulul Hermes, adorat de Pelasgi meridionali, a fost, dup legendele cele ma vech n nordul Thracie lng Oceanos potamos, unde se nscuse toi 4ei (Horn. II. XIV. 201). Mama sa este nimfa Maia, fica titanului Atlas, a puternicului rege hyperbore; r tat l seu a fost Z6: a'-Yiox.0'! marele dea al Daciei, despre care am vorbit ma sus (pag. 226), unul i acela i cu I. O. M. Despre Hermes ne ma spune Homer, c densul cnta i glorifica cu o voce plcut pe fala *?slAV"'i) 'n care se nscuse dcil; c n urm mpcndu-se cu Apollo pentru boii, ce-I furase, acesta i drui o varga de aur cu trei foi, simbol al prosperit ii i al tuturor succeselor. Din acesta causa, Homer i mal atribue lui Hermes i epitetul de /poa&^att'.c (ctim. de la xpU3" aur ?' fi^o varga), un termin, care dup forma sa i dup modul, cum cel vech scia se f uresc epitetele, se pare a ascunde numele dinastic dace, Zarabi (Jorn. Get. c. 5). n vechia literatur epic , Hermes ma are epitetele caracteristice de Ipioovio;, aductoriu de bine; Sixaio, fctoriu de dreptate. El mat este numit &p[iavu)v SoXov, care meditez la nelciuni ; Yjf-fitcup ivsptuv conductoriul viselor, de fapt ns rfltyuip 'Ovspuw, Ducele On ir i lor (nelege Arimilor). Dup Argonauticele lu Orpheu, poporul Onirilor, 6 SYJUO 'Ov.puiv, - avea locuinele sale n apropiere de oraul cel ntrit cu muri 'Epjj.tova (Hermionia), situat lng munii Riphel (Orph. Arg. v. 1142. Cf.. Odyss. XXIV. v. 12. Dionys. Per. v. 714). Urme despre un cult forte vechia n onrjrea divinit ii A r mi n mai esist i ast -cU la Carpa l. Prima di a lune lui Maiu este una din cele mai solemne serb tor poporale ale p storilor i ranilor romn din Transilvania i B nat. Ea se celebrez cu rituri tradi ionale ante-cre tine i are numele de Arminden. Cuvntul se vede a fi compus din Armin i den, farte probabil cu n elesul de aniversarea mor ii lui Armi n (Cf. lat. feriae denicales; gr. dctv-fj, morte). P rin ii bisericel cre tine consecrar acesta di profetului Ieremi. Pe teritoriul Sarmizegetusel, srbt(5rca cea mare a Armindenului se celebrez la Densu, unde mal esist pn ast-di cel mai vechia monument architectonic al Transilvaniei, un mausoleu de form ante-cretin, a crui istoria nu o cunscem, dar care se vede, c a fi fost restaurat n cursul evului de mijloc tot n stilul antic, n ajunul acestei serbtor se nfige n pment lng porta fie-cre case romnesci o prjin lung de fag, seu de stejariu, cu creng i frunde la veri, numit de asemenea arminden. Ea rernne lng stlpul porii pn cnd se secer grul, seu se face cea de nt'm pane nou; atunci de regul, femeile romne, n semn de mulmit lui D-deu, fac o pogace copt n est, ars cu lemne din arminden. In Attica i Arcadia, unde elementul pclasg rmase mult timp preponderant, s rbtorile poporale n onorea lu Hermes se numia 'Epu.cn'.; la porile edificielor publice i ale caselor private se puneau stlp seu armindeni, numii 'Rp)xa" ('Epji-fjc oTpoipao, 'EpjiTj itpi; t-jj 7tu).8i). Ma notm aici, c numele de arminden pentru stlpii lui Hermes era cunoscut i n anticitate. Autorii grecesc! ns transformar acest cuvent n 'EpfxctS-fjv), cu nelesul de statu s pilastru, ce nfia lng o-lalt, capul lui Herms i al Athene! (Cf. Ci c. ad Att. I. 9). In ce privcsce vechile reprsentait aie lui Hermes, el ne apare adese ori figurat cu barb , une ori cu d<5ue, trei

si patru capete, In cultul roman srbtrea cea mare n ondrca lu Hermes (Mercuriu) era n diua de 15 Mai; eY pentru Maia, mama Iul Hermes, sacrificiile se fceau n prima Ai a. lui Mai, adec Ia Arminden (Macrob. Sat. I. 12). Despre Armes, s Hermes, so p strase unele tradiiun istorice i la triburile arimice, ce emigrase de Ia Carpa n I t a l i a . Fa un us, vechiul rege al Latinilor, a c rui re edin se aflase pe mantele Aventin din Roma, ma avea, dup cum ne spune Diodor icul (VI. 5. 2), i numele de 'Epp/rj; ('Kpfivjv), de sigur ns in dialectele italice sub forma de Armes i Armen. Soia lu Faun a fost o fat din era Hyperboreilor (Dionys. I- 43), i el are, n mare parte, aspectele tradi ionale ale lu Ai mes '). Unele din monetele vechi ale Romei pt5rt pe o fa tipul lui lanus, pe alta tipul lui Herms. Probabil, c Armes s Hermes, este deul ocult, sub a cru proteciune special se afla cetatea Romei (Macrob. Sat. III. 9). La Faun, seu la Hermes, cum i-1 mai numescc Diodor, apclez Nunia, cnd vocsce se nduplece mnia Iui Joe (Ovid. Fast, III. 491). Dup cucerirea Dacici, Hermes, s Armes, rmase i mai departe o divinitate protector a Sarmizegctusci i a ntregel provincie, n inscripiunile latine ins, numele seu cel vechiu na ional, este tot-dc-una nlocuit cu numele altor divinit i similare romane. Cea de ntiu alusiune la vechiul fundator i patron al Sarmizegetusel o afl m n inscrip iunca monumental a legalului imperial M. Scaurianus, despre intemeiarea coloniei Sarmizegetusa. Textul acestei memorabile inscripiuni, st fel cum a fost copiat nainte de a. 1465, cnd momentul era aprpe ntreg, i cum se afl transcris n cele ma vechi codice epigrafice, are urm torca cuprindere: l O M
ROMVLO MARTI
, bAKlS

PARENTI

AVXIL1ATORI

FEUCIBVS-AVSPICIIS-CAE DIVI NERVAE

TRAIANI
CONDITA

AVCVSTI
COLONIA

DACICA

SARMIZ
;

10 M

PER SCAVR.IANVM p. . 110. EIVS PRO PR ')

In acesta inscrip iuni;, Romulus cu epitetul de Parcns> figurcz ca o divinitate protectdre a coloniei Sarmizegetusa, imediat dup Jupi t e r Optimus Maximus; <5r Marte, o divinitate superior olympic , unul din cei 12 Consentes, este amintit numai n ocul al treilea, n urma unui simplu erou, su semidc, i numai cu epitetul modest
e s ca dcfi ui p storilor i protector al turmelor avea ca simbol caracteristic doue corne pe cap. Tot era reprsentt i Fa u n us (Val. F l a c c i Arg. VI. v. 5305U3: inglorius Armes ..........fronton cum
US auxit

- v i d i i Fast. III. v. 312: quatteiis c o r n u a Faunus). Una din monelele veclit ale Daciei >
vo

r. 11) ne nf iscz de asemenea pe Armis cu doue corni e de asupra frun ii. . . C . ' ' ' '- "' nr. 1443. Am omis aici rectific rile i suplinirile lu Mommsen n linia 4: cx aucto"' '' lu ' in!a H: Itg(ieutm) V. Af(aciJoaicam), de 6re-ce conjecturile sale adese ori nu au fost satis "Itmmtrelea nsust recunosce, cS ntregirea, ce o propune, cu privire Ia linia 11, nu are o basa a estul de si,., igura.

de auxiliator> Se ar par, c vechia hierarchia dogmatic este resturnat in acesta inscrip iune; i ne ntreb m, se pote <5re, ca teologia roman, att de sever i consequent n forme, se degradeze o divinitate olympic? Romul, n calitate de conditor urbis (Romac), era, ce e drept, venerat cu numele Qui ri nus pe cele epte coline de lng Tibru. ns nu putea se esiste nic un motiv religios, ca Romul se fie decretat n cultul public al Dack-I, caParens al coloniei Sarmizegetusa, care nu purta nici cel puin numele adoptiv de Romula>, or Romulea. Este a a dar afar de or-ce ndoiel , c numele, de Romulus Parens din acesta inscrip iune se refer la alt divinitate, nu ns la Romulus Quirinus>. Esplica iunea acestei misterise inscription! o putem afla numai n tradiiunile religiose i istorice ale Daciei. Sarmiz-egetusa purta de fapt numele lui A r m i s s S a r m i s, care avea un cult religios vechia nu numai n Dacia, dar i n Scy ia, n Thracia etc. La a. 110 d. Chr, se pune fundamentul noue! colonii. Senatul roman hotresce a se pstra numele istoric al acestei capitale, i ast-fel noua colonia este consecrat sub numele de Sarmiz-egetusa. O-dat numele cel vechi al cet ii fiind adoptat, era o condi iune indispensabil a dreptului public sacral se se respecteze i drepturile vechilor diviniti tutelare, cu att mal mult, c n rug ciunile de evocare, se f cea acestor divinit i o promisiune solemn, c ele vor rmn i pe viitori protectre ale poporului i ale osta ilor romani ( Macrob. Sat. III. 9). Legatul imperial Scaurian face n inscriptiunea de inaugurare a coloniei numai o schimbare deforma. Numele lui Arm i s seu Sarmiz, al vechiului ntemcitoriu i patron al Sarmizegetusel, a fost substituit in acesta inscripiune prin divinitatea equivoc a lui R o m u l u s Parens, un nume, care din punct de vedere istoric i dogmatic se referia la Armis, r d;n punct de vedere politic onora pe Romul, numit de altmintrelea n legendele evului de mijloc i Armelus (Graf, Roma nella memoria del medio evo, I. p. 107). Cele.-laltc diviniti protectdrc ale Coloniei Sarmizegetusa, aveau de asemenea tradiiun religiose la Dun rea de jos. Jupi ter Optimus Maximus reprsenta de fapt pe Xsu up.---o (j-i-stot:, su^oo-a, divinitatea cea vechia tutelar a Daciei (Ved ma sus p. 226). O prob n acesta privin ne sunt cele 24 inscripiun ale Cohortei " Aelia Dacorum din Britannia, din cari 21 se vd dedicate lui I. O. M. (C. I. L. voi. VII, nr. 806826, 975). n fine Marte, era d;ul protector al cmpiilor getice ( V i r g i l i u , Aen. III. 35: Gradivum patrem G e t i c i s qui praesidct arvis). Hermes, pe care Romanii -1 asimilar mal trdiu cu Mercur i u , ne mal apare a divinitate protectore a coloniei Sarmizcgetusa i pe un stlp tetragon, seu pe un arminden antic (hermathene), ce a esistat n sec. XVI-lca in biserica romncsc din Haeg cu inscriptiunea: Mercurio et Minervae dis tutclaribus (Neigebaur, Dacien, p. 88,1; 29, 48). Despre Herms, ca printe al rasei romane i despre raporturile sale filiale fa cu Dacia mal avem nc o inscrip iune de o importan deosebit , al crei n eles ns pn ast -d a rcmas cu totul obscur. Acesta inscrip iune pus pe un altar votiv, s'a p strat ntreg pn n clilcle nstre (C. L L. vol. Ill, nr. 1351, 7853).
J

: cap. V l r g l l, Aen. VI. v. 77980: R o m u l u s J Assaraci quein sanguinis Ilia jnatcr Educel: videa' ut gemiriae s l a n t vertice cristae?. e s , doue p e n a s e pe cap. V i r g i l , Aen. VI. v. 779SO: R o m u l u s J Assaraci quein sanguinis Ilia jnatcr Educel: viden' ut gemiriae s l a n t vertice cristae?.

) Chipul tradi ional al

lu Romul se vede a fi fost reprsentt in aceea Connu, ca i al lu II c r m

Textul dedicaiunif este urmStoriul: I o


TER.RAE ET CENIO ... ET VIL PR .
EX M

......
DAC P R.

C O MME R. C SxtO POlT NC EX ST MIC


/ / / / / / / VI

FELIX CMS N SEr

M -s

Ifovi) O(ptimo) M(aximo), Terrae Z)ac(iae) et Cenio I'(opuli) R(omani) et commerci(i) 'elix Cacs(aris) n (os tri) se[r](vus) vil(icits) statio(nis) font(is) Aus(usti) fromot(us) , st(atione) Mic(ia) ex m .......... n acesta inscrip iune Terra Dacia, Mama cea mare a timpurilor preistorice, 'f p 251), identic tot-o-dat cu Maia, mama lu Hermes (Macrob. Sat. I. 12), ocup icul vechimii i al demnit ii nainte de Genius Populi Romani et commercii. e ntreb m ns , cine este acest mare Geniu tutelar, fiind-c sub numele acesta dup jm vedem, se vorbesce aic, numa de o singur divinitate, ns cu doue caliti principale, na ca P rinte al Poporului Roman si alta ca P rinte al comerciulu. De fapt, no avem ici o simpl perifras. Geniul, seu divinitatea, la care se refer aceste cuvinte, este Hermes ^ermias), unul i acelai cu Armes al Scy iei i cu Armis al Sarmizegetusel, numit i .omulus Parens n inscrip iunea legatului imperial Scaurian. Ne afl m a a dar aic n ia unor tradiiuni cu forme oficiale i religiose, car atribue vechiului Hermcs, seu lui irmis al Daciei, onorea de Printe al Poporului Roman. Monstele cu inscripiunile APMi i SAPMIS BAIA au fost, fr ndoiel, btute n !mpurile mal trdil ale Dacici, cnd Armis devenise o personalitate legendar avea n cult religios. Tipul seu pe aceste monete ne nf iez numai efigia unei diviniti rotectore a Daciei, a unul Domn glorios, ce a ilustrat acesta er .

B. Manelele cu Itgenda K(rii)S \Q(n). O alt grupa de monete archaice ale Daciei, ce se descoper adese-or n p r ile de ud-vest ale Transilvaniei, sunt fabricate din aram mestecat cu argint i pu in aur. keste monete se caracterisez prin forma lor scufat , s ftte concav ; au un dianetru de 3036""-, o grosime de 12"- i presint o colore galben-cenui (Fig. 216). Cele mal multe din aceste monete ne nf i ez pe revers, seu pe partea concav , 'gura unul cal cu picire de pasere. C l re ul este indicat n mod simbolic prin > simpl crj , sc prin un batiu avond un caduceu in partea de asupra, atributul prinipal al deulul Hermes. La nceput, varga cea de aur a lui Hermes avuse forma unei : >mple nuiele cu trei foi, fipSo Xf00"^ tp'.itEy.o; (Hymn, in Mere. v. 529). Mal trdi ns , acesta varga ne apare sub forma unei crje pastorale (ceryx). Cele dou fol lU Pen<5re fur apropiate mal mult una de alta i n urm transformate n erpT; o alullune a ' fabula, c Hermes vdnd doi erpi b tendu-se i-a desp r it cu varga sa. Sub orma acesta, dup cum ne spune Pliniu (1. XXIX. 12. 2), varga Iui Hermes era usiiat a PopOrele barbare, ca simbol al rcconcili ril, al concordiei i al p cii. Pe unele din

246, Vechile monete ale Daciei. Grupa Arinis-Ion i).


1) DupI Archiv d. Vcreln.a f. Icbenb. I .ndesVundo. N. F. XV. Bd. T,f. I-III. V.- Dctilaehriftcn d. Wiener Udimi. Phil.-hiil. CI. IX. BJ., p. <02. 9. Alta v*rlcll|l din iti cnlcjcii ie pot v.di la B o l l l a c , umjwiu Crpa|ilor, Nr. 939 <lin 1871, )i li. Froehner, t. C.tonne Trjne, t. l, f, VIU.

aceste moncte, n locul caduceulu figurez o l i r archaic cu tre corde, atributul usical al lu Herms. Coma calului e format de regul din epte globule seu stelu e, um rul Pleiadelor, din can f cea parte Maia, mama lu Hermes. Une or aceste Iute se vcd grupate lng o-lalt n forma constela iuni Pleiadelor '). Adese or pe reversul acestor monet e ni se presint i unele monograme, s i n serip-tiunl abreviate. Literele ns au de regul o form simbolic . Ast-fel, c una din variet ile aceste (Fig. 246, i) ne nf i eaz pe revers un ptrat lungre divist de a lungul in doue sec iuni [D. De fapt, noi avem aic o liter archaic , i fiind-c reversul acestei monete ptfrt ca simbol un caduceu, va trebui s considerm ma nti acest semn grafic ca un B, liter iniial din numele lui Hermcs, dup cum cei vechi scriau ti
A

/V\ 4 ^ g EfJAc 2). pe un alt revers (Fig. 246, 7) vedem imprimat litera O,

care sub forma acdsta corespunde in prima lini la 6(eoc). Rmne se esamin m acum aversul, seu partea convex a acestor monete. Pe acesta fa se vede imprimat tipul principal, un cap viril, care la primul aspect se ar par c a fost desemnat i gravat n un stil cu totul capricios i barbar, ns forma acesta singular a capulu, nu se datoresce n nici un ca barbariei arte), ci no avem aici un tip h i e r a t i c tradiional, compus ast-fcl din ma multe semne i figur simbolice, dup? nisce doctrine vech mctafisice. n partea de jos a capului se vede litera IV seu i\ = A, ornat cu globule s stelu e (Fig. 246, 3, s). Din aintea frun ii' este litera S avnd forma de la drpta spre stnga, or vice-versa. Pe un alt specimen, litera A ne apare sub o form ma archaic l , ce corespunde la un A. latin. Ast-fel c avem aici dtSue litere isolate, una iniial i alta final, ce ne indic numele regelui t((rmt)S, dup cum acela i nume ne apare indicat i pe revers prin semnul grafic 0] (\\fermesj). Ma esist nc o varietate din aceste monete (Fig. 246, 3), unde naintea lu A se vede i litera V (D[eus]), ce corespunde la O (si?) de pe reversul de sub nr. 7. Despre Herms ma spuneau legendele vechi, c densul a fost autorul limbe vorbite; c el a dat voce celor de nti rjmen, s facultatea de a- esprima gndirile prin cuvinte 3), din care causa, mai avea i epitetele de Xfio i ep|i.YjVE(j;;. Acesta legend teologic , care ne nf i ez pe Hermes ca ver bum, seu ca inteligen divin a anticitii, o vedem esprimat n un mod fte clar pe aversul acestei grupe de monete. Capul regchn Armis, seu Hermes, este figurat aic cu buzele deschise sub forma unu V (verbum) seu .rf (Xoyj)i ca i cum el ar nvea pe cineva primele elemente ale esprimri cuvintelor. up cum vedem, cele mai multe din aceste monete vech aie Daciei:, ne presint avers capul hieratic al regelui Armis, sub forma lu '%ur, ep rrjvS'J, r pe revers afl m atributele lu Hermes ca nun iu al deilor, crja pastoral , ori crja cu form de
PC ^ l n c.nracier simbolic M are 51 forma particular c o n c a v . 1 a acestor manete. Avem aici o emblem teogic a broscel [estose din legenda lui Hermcs, i intr'uii sens mul vast a Ulti ceriului (Ser vi u s, Virg. A ">. L 505). Cliormunt, L'origine et Ia formation de T lpii, gr., pag. 13. 25. l "'"
OP "

et dies v. 78.- Horatil Od: I. 10. - Ovlrtli Fast. V. v. M9. - MacroMI S.-.I. I. 19-

caduce i calul s ceresc, u or i repede, numit i equus ales, Arion, Scythius, (Dupuis, Orig. d. tous les cultes, VI. 480-83). Hermes ntocmai ca i alte diviniti avea n anticitate diferite numiri '). Ast-fel unele din aceste monete concave ale Daciei port pe avers numele lu A(rmt)S, r pe revers numele Iul lOf) s [anus *). La acesta categoria apar ine specimenul del (Fig. 246, 6) unde monograma (D ne apare sub forma de l D = I O. Pe un alt specimen (nr. 2) aflm literele 101. Este acelai nume de ID(v), ns sub o form mistic de 5u>-f), = vox, verbum, clamor, flatus '). De altmintrelea chiar i monograma O (6ei ), de la Fig. 246, 7, ne nfiez sub acesta form i o combinaiune din 10 =* IO(v). n alfabetul plutailor romni de la Rucr (j. Muscel) monograma - se folosesce spre a indica numele personale, ce ncep cu Io (Ion, losif). In fine, mal e de lips s notm aici, c numele de IGD (yl<uv) se mal vede indicat pe aceste monete prin semnul astronomic al cumpenei %, i prin forma caduceulu V i >. Afar de tipurile i afar de legendele abreviate, despre cari am vorbit pn aic, mal afl m pe aceste monete diferite simble astronomice, car ne probez n mod pe deplin cert, c acest A r m i s, reprsentt pe monetele concave ale Daciei, era una i aceeai personalitate preistoric cu I an u s se "Iiov. Ast-fel vedem, c cele mal multe varieti din aceste monete ne prasi.nt pe revers un atribut cu totul particular, trei globule seu stelue, mpreunate prin o linie drept i avnd forma unei mciuce cu trei noduri o oo. De asemenea se vd si pe avers mal multe globule s stelue, ce ncunjur tipul lui Armis n form cercular, seu semicercular. Una din constelaiunile boreale cele mal frumse, a fost consecrat n anticitate lui I an u s i purta numele seu. Acesta constelaiune compus din 25 stele visibile, se caracterisez cu deosebire prin trei stele frura<5se de mrime secundar, aedate in linia drept i num te n era cre tin bastonul lui lacob. Arabil, cari ne-au transmis n evul de mijloc cunoscinele astronomice, ce le primise n diferite timpuri de la Greci i de la triburile pelasge ale Asiei, numiau ntreg conste. laiunea acesta Aramech. Cu deosebire se da acest nume stelei celei mai strluciWre din cele trei aedate n linia drept (Dupuis, t. VI. 411). Ast-fel sub forma de Aramech, Arabil ne au p strat numele lui Armis, s Armes, pentru constela iunea atribuit lu I a n u s *). Numele lui lanus, sub forma de Io n os, ne mal apare i pe alt monet din acesta serie. Una din aceste varieti, pe care o reproducem aici sub Fig. 246,12, ne nfiez pe avers tipul lut Armis cu buzele deschise (epavei;). Pe revers vedem reprsentt pe acelai Armis n calitate de Fa tu us, s profet al p storilor (Hymn. v. 566), ecjend pe un tron decorat cu stele, i avnd n mna stng un sceptru de globule s stelue,
) Cicero, K. D. l, 30: In Pontificum libris Deorum non magnus numerus, nominum magnus. ) Archeologul Kenner din Viena, Torbind despre o serie de tnoneto barbare, ce aparin n mare parte Daciei, constat de asemenea acelast fenomen, doue nume pe una si aceeai monet (Wiener Num. Zeltschr. XXVII B. p. 71). *) Constelaiunea Ini Ian u se mat numia i c i n mans, clamator, voci fera tor (Dupuis, VI. 411). *) n anticitatea greco-latin numit si Bootes (Bonnul), la Husychiu Orion.
1

ana drpta innd o pasere, pe care o privesce n fa (avem aspiciens). n partea te a figure legenda " SIAElYA r n dos A . MI IONON <), adec doue nume nul Af e ;MI<y i al doilea forte clar IONOS. _ cum vedem, no ne aflam aic n fa a unor date positive, c n timpul cnd se e aceste monete, tradi iunile teologice ale Daciei identificau pe Armis, vechiul rege tr' su pe Heimes al Pelasgilor meridionali, cu Ion s lanus, numit de Ju1 ntiquissimus di vu m, i despre care spuneau tradi iunile italice, c domnise 'ntiu in p rfiie de res rit ale Europei '). De altmintrelea au esistat i in teologia roman raporturi forte apropiate ntre lanus i Herms. Amndoi sunt rectores rum- amendo pditorii porilor ; amendo mijlocitori intre dmen i d.e ; amendo aveau tribut crja s varga; amndo era considera i ca una i aceea t divinitate a srelut Macrobii Saturnal. I. 9. 19); amendo nf i a i cu doue fe e, Hermes n p r ile de Ss rit ale Europei i lanus n p rile de apus. n fine mai notm aicT, c nnele emisiuni le ailor romani purtau pe o fa tipul lui lanus i pe alta tipul lui Hermes s Mercuriu '). Aceste monete concave ale Daciei, ne nfiez ast-fe1, cea mal archaic form oficial numelui, s conumelul, de lO(n), ce-1 avuse primul rege divinist al acestei er, un urne glorios, pe care l'att p strat, ca un titlu sfnt i tradiional, Domnii romni pn in ilele nstre; ins de sigur f r se- i prt da sema de originea, de vechimea i str . icirea estraordinar a acestui nume adoptiv. .. Pe unele din aceste monete (nr. 6) ne mai apare ca simbol i figura unui cne //(ft\ esemnat in -acela i mod elementar archaic ca i figurile de animale pe pristenele desopcrite la Troia. Cnele era animalul sacru al lu Hermes ei Mercuriu, simbol al igilantei i fidelitii. Un vechia as libra!, ce a fost atribuit oraului Hadria din Picenum, e nfiez pe avers tipul lui lanus, ncins peste frunte cu o diadem de trei stele ooo, l turi se vede legenda HAT, r pe revers un cne culcat. Dup cum ne spune Ovidiu ' st. V. 129 seqq.), vechil 4 e ' tutelari a Romei, numi i Lares praestites, a c ror erb tdre religios era n 1-a 4' a lune Mai (s Ia Arminden), nc aveau ca simbol n cne lng picidre, de (5re-ce, dup cum scrie Ovidiu, Larii acetia, dimpreun cu cnele, eghez pentru siguran a poporului reman i a murilor cet ii. Acest atribut al Jeulul Hermes reprsenta de fapt constelaiunea austral, numit xuiuv, ani s, s cnele ceresc, compus din 20 stele, ntre cari se afl Sirius, stua cea ia! frumds i ma strlucitele a ceriului, consecrat n particular Iui Hermes, i pe care irabi o nuraiau aliemini i aliaminio (Dup ui s, VI. 509). Rolul, ce Va avutntco-. )gia vechia a Daciei, acesta constelaiune (cuius sideris effectus amplissimi in terra senuntur. Pliniu. II. 40.) se constat prin figura simbolic, ce o reproducem aici (Fig. 247).
') Acest monets face parte din coUc(iunea Proltesch-Osten. Destmnul s'a publicat mal ntin tn Dcnkjchr. ien. Alcad., IX. Rd., p. 402, nr. 9. Neavend la In demnat publicalunea vienes, no reproducem Up. 749, ' 12 tipul acestei monete dupi T o c i l e c u , Dacia nainte de Romani (Ed. Acad. ro.n.) Tub. 7, nr. 9. u l Car (I de astt-dl, cari reprsenta n mare parte num.I populajiunea slavisata a Mesiel vechi, aflam mo 'me de cinttce beuinescl dtspie un eroB mitic, numit lancul voifod Talach i lancula c (viUiul), a cirul atribute sunt un cal nsdrTan ea fugacio, o ( e a de s < r ii o pasere <tr ( e.toarea, F lticeni, 1896, p. 142.209.)
P"e, ct teologia roman cunoscea numele de Armis a lui lanus. Diferite alusiunl la acest nume aflam
2,

' ^'v'u (I. 19); (lanus) apertus ut in armis esie civitatem significant. Oridiu, Fasl.

in partea din ainte, sub piciorul stng al cnelui, se observ o mic cavitate de form circular, destinat pentru o petr lucitOre, seu stelu emblematic. Tot ast-fel era reprcsentat constelaiunea Sirius i dup nvatul cbreu Aben Ezra: Figura Cani, in cuius s i n i s t r e pe d e a n t e r i o r e lucerna (Dup u i s, VII. 53'i. Arcul, pe care se rdim figura.

247. Cani sidr u s. simbolul constela iuni; australe S i r i u s . Figur de bronz descoperit n Romnia. Mrime original. Coleciunea nostr. este perforat la ambele capete, de unde rsulta, c acest simbol astronomic a fost destinat se fie intuit pe un obiect de form emisferic. Monetele cu tipul lui I u n u s erau cunoscute nc din cea ma deprtat anticipate. Dup tradiiunile istorice ale Romanilor i a!e Grecilor, lanus a fost cel de ntiu. care a btut monete d.e aram; cr poetul Lucan (Phars. VI. 405) scrie, c 11 on (nelege Ion), care domnise peste pmntul thessalic (s al Pelasgilor), a fost cel de nti, care a pus argintul n fl c ri, care a b tut monete de aur i a topit aram n cuptdreie sale cele imense >). Cele mal vechi monete, ce aparin acestei grupe, au fost btute, fr ndoicl, in timpurile. cnd tradiiunile i doctrinele teologice ale Daciei formase din Armis o personalitate divin, cnd mistcriele religiose de la Carpal ajunsese n deosebit Mure. i cnd influena lor condus de proselitism inccpii.se a se cslindc: i la Pcla.sgi meridionali :). Acesta epoc este n lot caul anlcrior ultimelor migraium arimicc ctre apus i mcd-di. n G a l l i a Helgic. unde emigrase din timpuri deprtate diferite triburi arimice. no vedem imitat forma concav a monelelor dace. Lng Scquana i Rhodan se reproduc n mod arbitrar tipurile, simbolcle, unc-ori i litera S de pe monetele lui Armis, f r a se ine sem de valrca particular istoric, ce o aveau aceste semne pe moncleie originale. Gallia vechia nu a avut. dup cum seim. o creaiune propria de tipuri monetare. Caracterul esenial al monetelor sale a fost. pn la nceputul dorninaiuni; romane, copiarea i imitaiunea tipurilor italiene, siciliene i hispanice, i chiar a monetelor din Thracia i Macedonia. n I t a l i a , ceie mai vecii! monete de aram purtau numele de As; un cuvent a crui origine a renias pn ast -di obscur . De asemenea nu putem sci cu siguran e-, nici pn ast-dr, n care parte a Italiei de mijloc au nceput a se bate cele de nti monde numite a . Un fapt ins. ce merita toi 3 , ateniunea nostr. este. ca aii cei vcch; ai Italiei centrale ne presinla forte multe forme simbolice i chiar litere imitate, ori

copiate, de pe monctele lui Armis-Janus din Dacia. Ast-fd uncie emisiuni ale ailor romur.i nrt pe avers efigia lui lanns i pi; revers a lui Hernies. O a l i a scrie de a i cu tipul lui Hermes apar in ora ului Ardea. O monct autonom a Albei din La iu are pe avers capul lui Herms i pe revers figura Pegasului fugind de la drpta spre stnga. Pe un alt as italic cu legenda HAT vedem reproduse cele trei stele simbolice ale Daciei ooo, decornd ca o diadem capul iui lantis. n rine, pc un as roman, de sistem libral. afl m literele combinate M, o simpl imita iune a monogramei A? (Maia) de pe monetele de la Carpa i '). Dup cum vedem, cele mai vechi monete ale Dacici i Italiei pori tipurile i atributele aceleia i divinit i, a lui lanus-Armis ; ns . in ce privescc vechimea i conccptiunea simbolic ,' prioritatea o au monetele Daciei. C. Moiictclc dace, lipul Maia. Uncie, spcciminc aviiil pc revers finira mesagerului clare i legenda I A N VM (S) AR M (t/ s). La acesta grup de monete apar in duo catagorii. Unele sunt fabricate din acela i metal, ca i cele precedente, din aram mestecat

:, Of ' s.
^*>^_ '^&^'

2-1R.

Diferite moneic concave ale Dacic. 1". Tipul Maia -). se VC.K. ,,. 7Wi
' l'il|>a Aivhiv ,! v,.... :..

:; r,- vi 11,1 T.-,f. ivvi.

cu argint. Forma lor este concav i apar in la clasa drachmelor i tctradrachmelor dace (Fig. 246). Greutatea efectiv varidz ntre 15/32- 18/32 dup lotul vienes. Aceste monete, descoperite in Transilvania, ne presint pe avers tipul nimfei Maia, une ori cu o grup de 6 8 globule seu stelu e, simbolul constela iuni Pleiadelor, ntre cari locul vechimii i al onorii -1 avea Maia, fica lu Atlas. Pe una din aceste monete, nimfa Maia este figurat cu fa a in form de pasere (Fig. 248, s), o alusiune la numele poporal al constela iuni Pleiadelor: g a l l i n a cum p u l l i s sui . Fe revers se vede imprimat figura calului ceresc cu diferite simbole, crja pastoral a lui Herms, cele tre stele seu globule din constelaiunea lu lanus mpreunate cu o linior drdpt , grupa de stele a Pleiadelor, car une-or formez coma calului, alte or sunt a.sedate n cerc 249. Mon et d a c , tipul Maia, avnd pe revers legenda n jurul altei stele centrale >). IANVA\(S) A RIM^j;. Dup A doua categoria din acesta grup de Ar eh i v d. Vereines f. siebenb. 2 monete se caracterisez prin o art mal Ldskde, 1877. Taf. XIV. 10 ). progresat, in ce privesce desemnarea i imprimarea tipurilor. Aceste monete sunt de argint i au o greutate efectiv ntre 16.685 17 gr. Pe avers se vede imprimat un bust de femeie, tip nobil i inteligent, cu perul frumos fi.

251.Monet dac , inelat. De ambele laturi ale tipului cte o 250.Monet dac . Av. Tipul Maia cu atipul Maia. Revers foie de m lin. Este Maia, mama tributul foilor de mlin cu legenda IAN VM(S) ARlM^j-;. Cabinetul <gloriosulu> Hermes, creia Homer i legenda f (Maia). numism. imp. din (Hymn, in Merc. v. 4) i d epitetul de Dup W i e n . Num . Viena, nr. 26724. Zei t s eh r. 1895. Taf. sonXoxaiAo, cu perul frumos buclat (Fig. III. 15. 249). Reversul acestor monete ne nf iezi de regul figura unui c lre n fug mare, inend n mn un ram de m l i n cu tre frunde ''). Este Hermes, mesagerul deilor, cu varga sa homeric 4).

0 Pc aceste manete, une or calul ceresc c reprsentt Hra cap i fr gt. Cf. A r a t u s : exoriems vrgo . . . . occidit, ... E q u i n u m c a p u t, occdit etiam c o l l u m (D u p u i s , VII. 4). La pidorele Virginei se afl sieuii numit I a n u s (Ibid. VI. 317). -) mprumut m acest desemn din Archivul de peste Carpa ; ns . dup cum amintim n text, nu tote literele legendei sunt reproduse exact, cu deosebire ultima liter din grupa de jos. ;i ) La Hora iu (Od. II. 7. 13) M e r c u r i u, s Herms, are i epitetul de c c l e r ; im cuvent, care n timpurile vecht avuse n elesul de c l r a (eques), Cf. Fulgentii Myth. lib. I. Vechile monumente de art ale Greciei nf iri pe Hermes cu a r i p la plrie, orT la piciore, ca ast-fel se pot trece nu numa peste uscat, dar i peste m r. ns la Pelasgi de nord, dup cum se constat din monumentele numismatice i din ornamentele urnelor funerare, Hermes alerg c l a r e

Mai multe esemplare din acesta specie de monete se afl n coleciunile cabinetului imperial din Viena. Unele au fost descoperite in anul 1776 la Po on (Pressburg) n Ungaria; altele in anul 3855 la D eu t s eh -J a h rendorf n comitatul Moon lng ermurele drept al Dun rii (Pannonia de sus); n fine alte esemplare au fost aflate n anul 1880 ') la Simmering n Viena. Distin ii archcologi SeidI iKenner din Viena. cari s'a ocupat cu descrierea acestor monete, au trecut cu vederea importana istoric a tipurilor numismatice, pe car dnii le caracterisez numa prin cuvintele, un cap de femeie i un cl re >. n ce privcsce ns legenda de pe revers, doni erau de prere, c acesta conine numele unu principe barbar necunoscut de pe teritoriul Pannonie superire, IANTVMARVS. Acesta descifrare a legendei, sub forma de IANTVMARVS, nou ni s'a prut nc de Ia primul aspect al desemnulu, ce se publicase, ca nesatisfctore. Din acesta causa am crecjut, c e necesar se avem informaiun mai positive despre tote esemplarele acestor monete, cte se pstrez asl-di in coleciunile cabinetului numismatic imperial din Viena. Dup comunicrile, ce a bine-voit ani Ie face n acesta privin, Direciunea museulul imperial, legenda este uniform pe tote esemplarele acestei monete, compus din doue grupe de litere, una n partea de sus, la drpta, i alta n partea de jos, fie-care grup coninnd aceleai litere. Tot-o-dat Direc iunea museulu imperial a bine-voit a ne pune la disposiiune i o copia n ipsos de pe reversul esemplariului celui ma bine conservat, i al c re desemn no -1 reproducem aic sub Fig. 251. Intru adevr, ndoielile, ce le avusem nc de la nceput, despre esactitatea descifrrii accste epigrafe, au fost pe deplin ntemeiate, IANTVMARVS, c legenda numismatic, este o simpl erore. Ins mai nainte de a esamina coninutul acestei legende, este de lips se facem aici o constatare. Monetele dace - au particularit ile lor na ionale, n ce privesce forma tipurilor i a simbolclor, forma alfabetului i esecuiunea epigrafic a legendelor. Adese-or, literele imprimate pe aceste monete au form simbolic , ca se corespund ma mult, ori mai puin, caracterelor dogmatice ale divinitilor tutelari. Ast-fel vedem, c pe monetele din grupa Armis-Ion att simblele, ct si literele, au caractere astronomice; tote sunt ornate cu stelu e seu globule, fiiind-c globul era forma primitiv dogmatic , din care se n scuse lanus (O v i d . , Fast. T, v. 110: Tune ego [lanus] qui fucram globus). Pe alte monete, literele sunt formate din liniore nempreunate, mai grcSse la bas i ma sub iri la vrf, avnd aspectul unor corni e simbolice ; adese-or alfabetul legendelor este compus din litere de form latin , mestecate cu caractere archaice pelasge ; n fine, se mai ntempl , c unele p r i ale literelor sunt a a de slab imprimate, nct pot sa rcmn neobservate i de ochii cei mai deprin i cu cetirea legendelor numismatice. Tote aceste particularit i epigrafice ale vechilor monete dace, produc dificult i seri6se i adese-or ret cir n descifrarea esact a legendelor. Revenim acum n particular la inscripiunea, ce o vedem imprimat pe reversul acestor monete (Fig. 249. 251). In ce privesce prima grup de litere, t/VV/VV , vom face aic o constatare de fapt.

) ScliU, Beitruge zu ciner Chronik der arch. Funde der oesterr. Monarchie, in Archiv f. Kundc d. oestcrr. chiclusquellen, XV(1856) p. 303. Kciiner, Der lliinzfund v. Simmering, in Wiener Num. Zeilschiifl. XXVII B. P- 55 seqn.

Dup esaminrile, ce a bine-voit a le face distinsul archeolog d-1 \V. Kubitschek din Viena, nu esisl nici cea ma mica urm de vre un T legat cu N pe nici unul din cele cinci csemplare ale museulu imperial ; si acesta se confirm i prin copia n ipsos, ce ni s'a trimis (Fig. 251). A doua cestiune paleografic este, c litera /VI, prin care termin acesta prim parte a legendei, nu are nici de cum valrca unul M latin, ci este una din literele caracteristice ale alfabetului cadmic pelasg, dacic, etrusc, i retic, representnd pe cav (=2); ast-fel, c prima parte a legendei de la Fig. 249 si 251 conine numele de INVM= IANVS '). A doua grup de litere, ce se vede n partea de jos a reversului, are pe tsemplarul cel mal bine conservat al museulu din Viena (Fig. 251) forma de AiU/1, unde litera R este nsemnat de asupra cu un globulet, ast-fel c reprsenta aic valrea unui RI. n ce privesce ns ultima litera 1 AA, acesta nu este un VS, dup cum au presupus archeologii Seidl i Kenner, ci avem aic numai un simplu M n gen archaic, cu piciorul dinainte forte sub ire (care a remas neobservat). Spre a pune ma bine n eviden acesta mprejurare, no vom reproduce aic cteva speciminc despre forma acestei litere n alfabetul cadmic-fenician, cadmic-grecesc, i din manuscrisele ce apar in primei priode vl WU M, <\\_ ; ele vor servi spre a lumina a evului ele mijloc: wl xV\ i ma bine cestiunea, c acest caracter cpigrafic, ce a fost considerat intr'un mod eronat ca VS, nu este de ct un simplu M. Ultima grup de litere de pemonctele Fig. 249. 251 ne presint aa dar numele de ARIM^z/j-J. Istoricul Xantus (fr. 4) nc amintcsce despre un rege cu numele Ari mus (Arimn), care domnise peste inuturile, unde Typhon purtase resboiu cu dei. Pe monetele de aur ale Dacie, ma afl m forma de APMI 2). O vechia monet de bronz, pe care numismaticii o 252. O monet a Ilergeilor atribue oraului Ariminutn din Italia, ne presint pe avers din Hispania, btut la Osca, un cap cu barb i cciul conic, cir pe revers numele reprcsentnd pe revers tipul clreului dacic cu legenda ARIM (Mi on ne t, Descr. d. med. SuppI. T. I, p. 208). XPMAN 3 ). Dup Berthelot, Gr. Encycl. t. XVI. 354. O monet a Ilergeilor din peninsula iberic, ne nfiezi pe revers figura c lreului dacic cu legenda X P SI A N (Or m a n), r pe avers tipul lui lanus cu globule pe cap i pe barb .
') n cntecele eroice tradiionale ale poporului romn, vechiul Hernies, mesagerul cjeilor din Olymp, inc pun . uiitnele de I u n a . Gazeta Trans. Nr. 160 din 1905: C* u l y j) in n d r 11 n s t r u a t, Pe murg negru c l rind ? . . . Da se duce I u n a 7 Voinic mndru din Mila*. In jos ctre Bfilgrad, Cine fuge Aici primul vers ne Indic pe le r mes, al c rui atribut ti ci se duce mitologia grccebc era o p S l r i cu a p seu cu pene. _ ") Mal esist nc unele monere dace, ce port pe revers figura clre ului (Hermes) cu monograma Ax i cu legendele EICCAIO, ECCAIO, HCCAIO ci SVICCA (Arch. d. Ver. a. 1877, p. 85-86). Not m ac, c monograma i\ o mat afl m i pe unde monete a!e regelui Filip II din Macedonia i a fiului seu Alesandru cel Mare nsoit de tipul, ori atributele, lui Hermes ( M i o n ne t, Planches, LXX. 2. 4. P r o k e s c h - O s t e n , Wien. numism. Zeitschr. 1869. nr. 115). ns pe tute aceste monete, monogramele MX i n , ce stau n raport imediat cu numele principilor, au numai un sens genealogic. Regii Thraciel, ne spune Herodot, considerau pe Hermes Ca piutop rintele lor.Arcad.il adorau pe o vechia divinitate sub numele de Zu; Xp[JLuJV (P a u s . VIII. 12. 1). :| ) Cu o suli n mn;l, n loc de varga simbolici, este hgurat c l re ul i pe diferite monete ale Dacle. Cf. Archiv d. Vcreines, a. 1877, p. 85; si l-'ig. nr. 253, p:ig. 75S.

ntrga legend de pe reversul acestor monete de argint (Fig. 249. 251) con ine a a dar numele de IANVS ARlM(itf), dup cum amenddue aceste nume ne apar i pe monetele concave ale Daciei sub forma de A(rmi)S \O(n) '). Aceste monete, cu legenda IANVA\(S) ARlM(us), cu tdtc c au fost descoperite lng frontierele Pannonie de sus, aparin ns, dup divinitile i dup simblele, ce le nfisez, la clasa monetelor vechi naionale a Daciei2). Dominaiunea- Dacilor se estinsese in timpurile din urma ale republice! romane i peste Pannonia de sus. n acesta privin vom aminti aici de espediiunea lui Boerebista, contemporanul lui Cesar, care cucerise teritoriul Boilor din Pannonia de sus i al Tauriscilor din p r ile de res rit ale Noriculul 8 ). Mai rmne se amintim aici nc de o varietate a monetclor dace, ce face parte din grupa Maia (Fig. 253). Acesta monet ne nf iezi pe revers tipul c l re ului dac, avnd de desupt o legend , ce a remas pn ast-d nedescifrat. Unele pri din literele, ce compun legenda, se vd a fi fost terse, ori ma slab imprimate, ast-fel c desemnul, ce-1 reproducem aici dup Archivul din 253.Monet dac , tipul Maia. Pe revers figura Transilvania, este intru ct-va defectuos. ns dac facem o clreului dac i legenda comparaiune cu monetele IANVM(S) ARIMf'aj-^, descoperite IANVA\(S). Dup Arch i v d. Vereines f. sieb. Ldskde, la Deutsch-Jahrendorf i la Poon, putem uor recunoscu, ca 1877. Taf. XIV. 12. legenda de pe revers este INVM, adec I an u s 4). n rsumt, tete aceste monete antice ale Daciei, cu legendele A PAI S BAIA(so;); A'lV-) Ar^tojp), A(rMi)S lO(u), A(e)MI(s) IONOS i IANVM(S) ARlM(us), glorific,dup cum vedem pe marele p rinte al gin ii ari m i ce de la Carpa , pe A rmis, s Herms, interpretul deilor, dasclul cel genial a! lumii vechi, autorul alfabetului i al astronomiei, despre care vom vorbi i ma trcliu 5).
i) n tesaurul descoperit la Deutsch-Jahrendorf, pe lng monetele cu legenda IANUA\(S) ARIM(j) s'a allt i doue escmpare cu inscrip iunea AINORIX (Wiener Nuni. Zeitschr. a. 1895, p. 5S). Aici, primele doue litere sunt transpuse. Forma original a numelui este IANORIX ( l a n o r i x ) . Tot ast-fel ne spune Suida, c lavooap'.oc ca divinitate era numit si Alujvio, La Eschyl (Suppl. 574) este invocat Zc UJVOc; XpsWV (Jupiter aetcrne regnans).
a

) EckUel, Doctr, num. I. 2. 4: verisimiliter tamen in hoc tractu (Dac i ac) sgnati sunt numi tetradrachmi

fabncae rudis .......... qui............. illinc (pe revers) e q u i t e m sistunt . . . quorum magna in hnnc diem copia ii In l r a n s 11 v a n i a, quae vetcris Daciae nobiiorem partcm constituit, eruitur; quorsum et pertinent numi Biatec, Busu, Nonnos, Suicca, aliique, Despre monetele B i a t e c descoperite in Transilvania scrie H e ne (Beytrage zur dacischen Geschichte. Hermannstadt, 1836, p. 82): Vor eiaigen Jahrcn habs Ich Celegenheit gehabt ei"'ge m Fel-Gyogy (Transilvania) ausgcgrabene B i a s t e c h s oder B i a - t h e k s zu sehen, welche fur patriotische Munzen gehalten wurden: Allein aus 30-40 Stucken, konnte Ich mit Muhe entzilTern, dass die convexe F o r m e r n e M Un z e , u n d i n d e r C o n c a v e n c i n e k l e i n e E r h hu n g , d i e a u f g e h e n d e S o n n e , bedeuten soli.
3 ) Strabonls lib. VII. 3. U.Dup T a c i t (Germ. 1) teritoriul Dacilor era vecin cu al Germanilor. Couf. ibid. Hist. IV. 34.

') Pe aversul acestei monete, vedem figurat tipul nimfei Maia, sub form de Terra mater (Macrob. 1. 12)., a\end pe cap un coif craticulat i de asupra legenda DVTEVTE. Nu putem sci, dac legenda de pe acesta fa sact reprodus , i ast-fel nu ne putem pronun a, daca avem aici un nume al divinit ii, ori numele mo- ne ', ed pote o devis n limba naiionul a Arimilor din Dacia.
') U" relief de marmura descoperit pe la nceputul secuiului trecut la Grdiscc, n ruinele Sar mizege tusei,

figura

unu

c ;\ l r e n acecust posi iunc, cum ne apnre i pe monetelc Daciei. Desemnul nccstul

nainte de a ncheia acest studiu asupra vechilor monete ale Daciei, credem, c presint un deosebit interes se reproducem aici unele date istorice despre varga de aur a lui Hermes, ca emblem a puterii suverane a Domnilor romni. n acesta privin Fotino ('ISTOV' tvj naXa: A'/v.ic, II. 6) scrie: Dup ce Negru Vod si-a cstins domnia sa peste tet era muntenesc, a venit la densul Banul Craiove (din familia Basarabilor), i s'a nchinat i supus de bun voia, r Negru Vod a lsat pe Banul Craiove autonom n crmuirea celor cinc judee i i-a conferit varga de argint (p(i>pav 'pagSov) Fotino estrage acesta noti din o vechia cronic serbesc. De aici rsulta aa dar, c varga de aur era n timpurile aceste simbolul autoritii superire a Domnilor romni. n afar de cronica serbesc, pe care o citez Fotino, mal avem n acesta privin i alt fntn istoric. Un manuscris latin din sec. XVII ntitulat Historica r e l a t i o de sttu Valachiac, 16791688., publicat de J. C. Engcl in Ceschichte d. Walachey. p. 109, ne nfiezi paloul i varga lui Hermes (Fig. 254) ca nsemnele naionale ale puterii i demnitii suverane a Domnilor ere romncsc. Despre atributele lu Hermes scrie Albcricus (De deorum imaginibus): sua laeva virgam tenebat... quac erat 254. Atributele lui Herms scrpentibus circumsepta, et g l a d i u m curvum, quem ca nsemne ale Domnilor Tre romnesc. harpen homo vocabat. Rsulta aa dar, c varga de aur a fost n timpurile mai vcch sceptrul tradiional al Domnilor romni.
monument este publicat n revista unguresc.! T u ci o m n y o s Gyujtemny (Pest, 1836, t. IV, p. 114) sub titlul: A' Vr h ci y i r g i l o v a g (Vechiul c l re d la GraVJisce). Este personalitatea cea legendari a lut II c r ni e s, i probabil c acest relief forma o i c o n sfnt pentru un templu ori sanctuariQ de pena .

5. Ariwi (Arama f i, Sarmatae, Sauromatae) in Scyict european. Numele cel vechi na ional al Scy ilor a fost, dup cum ne spune Pliniu, A ramaei 1 ), o numire modificat dup usul limbe grecesc, ce corespunde i o form latin de Aram ani, dup cum Grecii dicea TwjAarot n loc de
Romani.

n alt noti geografic, acelai Pliniu vorbind despre regiunile Europei dincolo de munii Rhipaei, ne spune, c o parte a Scyic europene se numia Raunonia '-), adec Ramnonia, cu in pref cut n v~u 3 ).
f

im. 41

i o ^ /-&''

255._ Figuri de Scy p stori. Scena representat pe un vas de argint descoperit n un tumul de lng Ni copoi, pe ermurele de apus al Niprulu de jos (Eremitagiul imp. din St. Petersburg).

256.Figuri de Scy regali (2xifl-c {Jota'AYjoi). Scene gravate pe un vas de electru descoperit la Cherc (Panticapacum s. Bosphorus) n Crimea, n stnga do rsboinic conversez; unul rdimat pe lance are arcul legat de br, al doilea se radim pe scut i pe lance. Urmez apoi un alt Scyt, care pune o cord la arc. Spre a se apra in contra intemperiilor, e porta cciule (cucullos) pe cap. Vestmintele lor au ornamentaiun pelasge (Eremitagiul imp. din St. Petersburg).

O alt numire analog, o aflm la Eustathiu, nvatul archiepiscop al Thes>alonice. In comentariele sale asupra lu Dionysiu Periegetul, densul scrie,
) Plinii lib. VI. 19. l : Persae illos (Scytharum populos) S a cas in univcrsum ap>ellavere a proxima gente, antiqui Aramaeos. ; iiinu lib. IV. 27. 3: Insulae complures sine nominibus (in Oceano septentrionali)....... q i sus ante Scyt h ia m, quae vocatur Raunonia, unam abesse diei cursu. a la Romani Mayors n loc de Mamors, i n U nat Rafna n loc de Ramna.
J

c Scyi au fost un popor de origine thrac, car s'a numit i A T; p. v a C o i J). Aici A este numai o schimbare fonetic n loc de P 2); A7jjj.vao'. = 'Prjjivalbi, seu Rh e m n a e i , dup cum rsulta i din fntnile geografice, pe car ni le comunic Pliniu 3). La autori grccesc, vechii locuitori a Scytie, ma erau numii i Sauromatae, r de Romani armatae *). Originea acestei numir se reduce de asemenea la poporul Ari inilor seu A r a m e i l o r. n cuvntul Sauromatae, S de la nceput este numai o simpl aspiraiune usitat n timpurile vechi la poporele, ce aparineau rasei pelasge 5). n cosmografia lui luliu Honoriu mai aflm pentru terminul de Sarmatae si variantele de A u r o m a t a e i R u m a t e 8). La Stephan Byzantinul, Sannaia este numit i Armatia 7). La acelai geograf, sub numele de XapijjiTa'. figurez o populafiune stabilit lng Pontul euxin, probabil una i aceeai cu vechii Arimasp. Aic iniialul X ine numai locul une aspiratiun ma aspre de ct h. n ce privesce silaba final ae din numirile de Saurom-atae, Auromatae, Rumate i Xafjijj.crcai, ea corespunde sufixului latin ani; ast-fel c din punct de vedere istoric i filologic cuvntul Sauromatae, ori Sarmatae, este numa o form dialectal grecisat a terminulu deSauromani seu S rmani. Alte urme etnografice despre Arimi seu Armnii din Scyia le aflm n numirile de tribun i localiti. Pliniu amintesce ntre populaiunile, ce locuiau n partea meridional a Scy iel, pe Rh y mozoli i pe Rmi 8 ). La Ptolemeu aflm pe Tu|(.o.oi, seu 'EpD|j.;j.o'., cu locuinele de asupra Mrii caspice ).
') Eustathii Comm. in Dionys. v. 728: 'Ilsav K ExiS-at xotl Gpxiov efl-vo, v. xa! Av)|ivalo: v.aUvto (Ed. Didot. Cod. Paris. L, 2708). Cf. Ephorus, fr. 78 ; Scy m n u s , V. 350. '-) Ca i la Romani Lemuria n loc do Rcmuria (Ovid. Fast. V. 421. 483).
3 4 5

) Un "Apijivaco; ne apare ca vechii! rege al Cappadocie (Diod. lib. XXXI. 19. 2). ) Plinii lib. IV. 25. 1. Sarmatae, Graecis Sauromatae. ) S s e ad u g ea n ain te a cu v in t el o r, c ar t n cep e a u cu u n s p iritu s as p er, d . e. : 5 c = s o ;

(eol. ) = sus, SX; ~ s al, ?; = s ex, en -w. = sep tem, spnou = serpo. n limb a italian s ca aspira ian e s e aude i n aintea lu /-. D. e. s radicare (Vo cab. d. Crus ca, Ed. 1738, lit. A').
6

) Eiese, Geogr. lat. min. p. 45.

') Stephauus Byz., v. 'AXvo, Spot 'Apixaita;. La Eusthatiu in Dionys. v. 305: 'AXavo, ooo.- S'/pjiaTac. ) P l i n i i l i b . V I . 7 . 2 .
") Pto](MII!lCl Iii). VI. C. 14.

/\mmian Marcellin (sec. IV) ne spune, c cea mal feroce i mai' neuman opula iune din peninsula tauric o formau Arin chi '). Tornande aun'ntesce despre ore-car! femei vr jitore scyte, numite Alio-mnae 2 ), probabil Ar i o-R u m n a e . Dup Tacit, Arii constituiau un f-'b resboinic i barbar stabilit lng Vistula de mijloc (n Polonia rusesc ). T unele lor aveau un aspect nfiortorii! i lugubru. Scuturile lor erau negre, corpurile vpsite cu negru, i ei - alegeau nopile ntunecse, a se atace pe 'nimici 3) Aceti Arii fceau parte din familia etnic a Herminonilor, seu Armiilor din Germania *). O localitate de lng gurile rulu Tyras (Nistru) purta numele de !Er,y.&,>aXTO? -/.wjj-vj '>) Lng Bosphorul cimmeric esista oraul 'Epij-uvaooa, ntemeiat je o femeia cu acela nume G); r pe cestele de resrit ale peninsulei taurice se ifla H c r m i s i u m '), ast-d Armiansky. n fine un vechiu ora de lng Nipru (Borysthene) ne apare la Ptolemeu ;ub numele de Seri mon 8 ), unde prima liter este numai o simpl aspiafiune, ca n Sapfxana (: Apparia) ; S6f/yt ("'pTt?) & m Scyia; 2sf/fwXa 'EpfioXco), localitate tn Thracia; Sarminium, ora n Pannonia 6 ); S arii aei (Ardiaei), popula iune din Dalma ia. Venim acum la etimologia numelui de Xy.thj, -/i>at. Herodot ne spune, ; numele de 7.6-a-. l'au dat Grecii lo ). Rasa pelasg , popor numeros i puternic, care cucerise prin civilisa iunea i prin armele sale cea mal mare parte a lumii vechi, a avut nc n timpurile roice o organisa iune militar escclent n ). To i erau deprini n arme, to i ru obligai la servicii militare, fie pentru aprare, fie pentru cucerire. Ins ecare popor seu trib - l avea usurile sale particulare de lupt . Uni erau
') Amminni lib. XXII c. 8: Tauri ........inter quos immani diritate terribiles Arin chi,
t Sinchi, et Napaei.

-) Joriiamlis Get. c. 24: Filimer rcx Gothorura...........qui et terras Scythicas cum sua ente introisset ......... repurit in popuio suo quasdam magas mulieres, quas patrio serione Aliorumnas is ipse (Orosius) cognominat. 3 ) Tacii Germ. c. 43. ) M elae Des cr. or b. III. 3. Pli nii lib, IV. 28. ) Strab oiiis Geogr. lib. VII. 4. 16. 6 ) Eustathli Comm. in Dionys. 553. ! ) Mel ae lib. II. 13. 8 ) Ptolcmaoi lib. 111. 5. . " ) K a v e u i i a t i s C o s m o g r . p. 2 1 8 . 10 ) Her od oti lib . IV. 6 - Xv,',.- ? T -
6 4

- ^ v -"*^'. o

rJ.XTjVsc ojvop.aC3c/.v.

ra-itmnile germane (Vilkinasaga, c. 328, 329) mai aflm nc o reminiscena de trupe formidabile numite Ostacia seu Ostansia (Grimm, D. M. p. 1008).

mai deprini a se bate din deprtare, alii din apropiere. Uni erau armai cu arcuri i .scutur, ali cu lnci ori sulie, uni luptau pedestri alii clare. De aici numirile de a r c ar i i (apy.iio'. med.), s c u t a r i i , s c u t a t i , s a g i t t a r i i , lance arii, hastati, p dites, celer e s (quits) '), la Egipteni xxXaoptc 2), Scutul a fost una din armele cele sfinte ale poprelor de la Dunre i Marea negr. Marele deu de la Carpa este ZEU a^to^o;, Joe purttoriul de scut 3). Juno Sospita 4 ) si Juno Curulis 5 ) erau representate cu scutur n mn . Paladiul naional al Romei a fost un scut divin 6 ). ntreg c l rimea de resboi a Latinilor vechi purta scutur, quits scutati omnes "'). Er Lydus ne spune, c Romul separ din armat 300 de scutati (o/o'jTcboi), pentru pada persne sale 8). Avem aa dar aici un fel de s c u t a r e g a l . Samnii aveau scutur elegante, ornate cu aur i argint; Liguri scutur de aram; M ar s ii o specie de scuturi mar ). B r u i i , Lu cani'f i Etrusc i I , toi purtau n resboi scutur, cu forme mai mult or ma puin identice. Scutul a fost arma permanent defensiv a legionariulul roman. Trupele naionale ale Celtiberilor emigra n timpurile vechi de la Carpa erau compuse ma mult din s cutai 1D). In general, scutul a fost o vechia arm naional a poprelor ar i mic e. Homer numesce scutul marelui Z, f>=[AVY;v aV/oa u), adec scut nfiortorul, dup etimologia grcccsc , seu scut arimic, cu nelesul etnic .b-arbar. Scyi au fost la nceput un popor de s cutai 12). Etimologia numelu deriv de la scut (lat. scutum ; gr. T/OTO;, pelea de animal, cu care se acoperiau scuturile). Vechii A re a dl nc au fost un popor de arca i 13 ).
') Festus p. 42: Celer es antiqui dixcrunt, quos nune quits dicimus. ) Herodoti lib. II. 166. 168. 3 ) Ved mai sus p. 226. *) Ciceroni De Nat. Deor. I. 29. <} Servais; I. 17. 6 ) Livii lib. I. 20. ') Tirgilii Aen. IX. 370. s ) Lydl De magistr. I. 9. 9 ) Livli lib. IX. 40. Strabouis lib. IV. 140. Fesliis v. Albesia scuta. ") Livli lib. XXVIII. 2: Erant autem in Celtibero exercitu quatuor millia scu-tatorum et ducenti quits. ") Hoinori II. IV. 167. 12 ) Despre scuturile Scyilor amintesce Aelianus, De nat. anim. II. 16. 13 ) Dup Suida (v. Mpxaoa;), Arcadi au fost ce mai bclico dintre popdrele Elade. Numele ginii, dup cum rsulta din Stcphan Byz., a fost Arca. Numele vechi patro2

Sam ni i i -i aveau numele lor dup s u l i e l e (gr. oaiivia), ce le purtau l). Sabinii, unul din cele mai vechi popdre ale Italiei, au fost numii Cu r i te s (Ouirites), adec has t a i , dup arma naional curis (quiris) = has ta 2). ntre tte populaiunile scyte, ce mal brav, ma puternic si mai distini au fost Scyi regali, Ixu&ai [attXijVoi, de car amintesce Herodot 3). ntocmai ca si s c u t a t i lui Romul, Scyi regali constituiau un fel de miliia permanent, a cror plat consista n anumite poriuni de pment; aceeai organisaiune, pe care o aveau si aa numiii xaX-aap'.e; din Egipet ). Semnificaiunea numelui Scythes o mai aflm i ntr'o noti etnografic a lui Herodot. Perii ne spune densul, numiau pe Scyl Sacae 6). n limba vechia grecesc axoc nsemna s c u t ; probabil c i n limba Medilor; ast-fel c n fond cuvintele Scythes i Saces aveau unul i acelai neles de s c u t a "). Dup tradiiun i moravuri, Scyi aparineau la unitatea etnic pelasg. EI se considerau, ca cel mal vechi omeni de pe pment 7), ntocmai ca i Pelasgi din Grecia, din insulele Mrii egee, din Asia si Egipet. n deosebi, Scyi erau de aprpe nrudii cu Thraci i cu Geii de la Dunrea de jos 8). Dup o tradiiune cules de Herodot, Scythes, vechiul reprsentant al poporului scyt, a fost un fiu al Echidnel 9 ) din era Ari milo r 10 ), frate bun cu Aga thyrsus, primul rege al Agathyr ilor de lng rul Maris. Popor cu rituri simple, dar caste, i cu sentimente nalte de dreptate, Scy i avuse la nceput aceleai doctrine religiose ca i Romanii. Dup cum ne spune Herodot, Scyi nu aveau usul se ridice dcilor nici statue, nici temple, nici altare ").
nimic era Arcasidae n loc de Arcadides i fcmeninul Arca s i s . Pc un ban vcchi din tesaurul regilor Francie se afla, dup cum spune Spanhemius, legenda: TOIC APKACI (Steph. Byz. Ed. Berkelius, 1688 v. 'Apx;). 4 ) Festus n Samnites: Samnites ab hastis appcllati sunt, quas Graeci sav.a ap pellant, has enim ferre assueti crant. 2 ) Virgilii Aen. VII. v. 710. OvldiiFasf.il. 477: hasta cur is (var. quiris) est dicta Sabinis, 3 ) Heroiloti lib. IV. 20. <) Herodoti lib. II. 168. 5 ) Herodoti lib. VII. 64. . . e ) Eustatliii Comm. in Dionys. 749: Sacas illos quidam aiunt inventorcs fuisse saxiuv, scutorum (Trad. Mllerus). ') Just i ui lib.II. 1: Scytharumgensantiquissima semper habita.Ani miaul lib. XXII. 15.2.
8

) Steplianus ly/., IxiiS-ai, s ft v o Hff/.'.ov.

) Herodoti lib. IV. 9. ) H o s i o i l i T h e o g . v. 3 0 4. 11 ) Herodoti lib. IV. 59.


10

Tot ast-fel ne spune Varro, c Romani, au adorat pc de mai mult d e 150 de ani f r simulacre s& idol *). Un singur simbol era n deosebit onre la Scy : s a b i a de fer a lui Marte 2 ), deut na ional al poporului getic. Acela i cult simbolic -1 afl m i la Romani. Istoricul Trog Pompeiu, care tr ise n timpul lu August, ne spune, c Romanii au adorat la nceput l n c i l e (hastele), ca simulacre ale divinitilor 3). Cu deosebire ns, Romanii aveau un cult tradiional religios pentru h a s t a lui Marte >). In fruntea divinitilor scyte afl m pe Vesta ( lat;.r;), o deitate prin escelen pelasg. Vesta avea i la Romani un cult principal. Ea simbolisa atotputernicia naturel, focul i p mntul. Scy i adorau pe T e r r a sub numele Apia, la Ro ma ni Op s, su Op is ma ter; i pe Apollo, marele de al Hyperboreilor, de lng Dun re. \< in ere a ne apare la Scy i sub numele de >APfc*ao o form dialectal , on corupt , n loc de
r r

257. Terra matcr. Figura coj osa | de petr ( Bab ), cum se Cerkask, lng estremitatea de nord a lacului Meotic. Costumul se caracterisez prin velu! de pe mann,Russland,Polenu.LivIand. ' P-
tuluromnesc.Dup Th.Schie-

Arimnassa, unde aaa este numai un simplu sufix femenin. La Greci, Marte era numit i Arimanios ) i Venus era considerat ca so ia lui Marte al Geilor " ) ; de aici conumele
.l i . . s ...

cap i prin c trin a din ainte cu .,

ornamente particulare ale por-

el de 'Ahtiat, 8), r la Scy de Artimpassa, ce de fapt corespunde la Arimnassa.


> Augustin! De civ. Dei, IV. 31: Dicit ctiam Varro antiques Romanos plus quam annos centum et quinquaginta dcos s i n e simulacris coluisse. "') La Herodot (IV. 62) ax:vxY;<: CIY^EIO; la Q. Curiu (VII. S) hasta a ) Justini lib. XLIII. 3: Nam et ab origine rerum pro diis immortalibus (Romani) has t as coluere. 4 ) Scrvlus in Virg. Aen. VIII. 3: Nam is qui belli suscepcrat curam, s a c r a r i u m Marti s ingressus, primo a n c i l i a commovebat, post hastam simulacri ipsius, dicens: Mars vigila. Dup Juvenal (XIII. 79) Romanii jurau (per) Martis frameam. n o poesi eroic romn : Dar Badu mi s'a culcat ( i) Pe sabia s ' a jurat (Tocilescu, Mater, folkl. I. 1245). ") Herod, lib. IV. 59. Cf. 'Of/fijxtaa!, 'AisT'|i"'*'0! srAfyi-jraTu! n loc de Arimphaei. c ) A se ved ma sus p. 731.
1

') Sta ii Silv. I. 2. 53: Getici . . . m ri i (Vencris). 8 ) Prcller, Gr. Myth. I (1854) 215.

6. Arimi (Herminones, Arimani, Alamanni, Alemanni) ii Germani a.

Cea mai vechia populaiune a Germanie mar, s barbare, care se ntindea de la Rhen pn la Vistula i cuprindea tot-o-dat peninsulele numite ast-d Danirnarca, Suedia i Norvegia, rai format'o Arimi. n timpurile lui Tacit, ntreg populaiunea Germaniei mar se afl divisat n tre grupe principale. n ce privcsce originea istoric a acestor seminii, Tacit scrie: Germanii celebrez prin cntece vech pe Tuisto, deu nscut din Terra, si pe fiul seu Mannus, autorul i ntemeitorii ginii lor. E atribue lui Mannus trei fi, i dup numele acestora, locuitorii cel ma apropiai de mare s'au numit Ingaevones, cei din p r ile interiore Herminones, cr ce alai Istaevones 1 ). Din cuvintele lu Tacit, e quorum nominibus Ingaevones Herminones Istaevones vocentur>, rsulta, c ce trei fi a lu Mannus, ntemeitori vechilor semin ii germane s'au numit Ingaevo, Hermino si Istaevo. La familia Ingevonilor apar ineau, dup Pliniu, Cimbri, Teutoni si Cauci, stabilii pe litoralul Oceanului, del Rhen si pn la Elba. La familia H ermi (n)onil or, cari formau cel mai estins si ma puternic popor al Germaniei man, apar ineau Suevi, Hermunduri, Chatti i Cherusci; r din seminia Istevonilor, cari locuiau n Westphalia, Nassau i Ilessen, Pliniu amintesce numa pe Sigambri -).
O Tacii Germ, c. 2: (Germani) Celebrant carminibus antiquis (quod unum apuci illos memoriae et annalium genus) Tuistonem deura, Terra editura, et filium Mannum, originem gcntis conditoresque. Manno trs filios assignant, e quorum nominibus proximi Oceano Ingaevones, medii Herminones, ceteri Istaevones vocentur. Istevoni din Germania se par a fi fost numa o frac iune dintr'un trib ma numeros pelasg. Pliniu (VI. 19. 1) amintesce ntre populaiunile scyte din Asia pe Histi. n Samniu afi m un ora numit Histonium (Pliniu, III. 17. 1), seu Istonii n Liber coloniarum. n Eubea esista un vechiu ora numit Hestiaea i o parte a Thessalic se numise Hestiaeotis. ) Plinii lib. IV. 28. 2: Germanorum genera quinque: V i n d i l i : quorum pars urgundiones, Varini, Carini, Guttones. Alterum genus, Ingaevones: quorum pars Cimbri, Teutoni ac Chaucarum gentes. Proximi autem Rheno, Istaevones: quorum pars 'rnbri (Sigambri). Med i terranei Hermi ones, quorum Sue vi, Hermunduri, Chatti, Cherusci. Jumta pars Peucini, Basternae, supradictis contermini Dacis. Pliniu, dup cum vedem a ceaicT amintire nc de dc5ue familii etnice ale Germanilor: a patra sub numele de Vindiii anuali), subdivist! n Burgundioncs, Varini, Carini i Guttones. ns aceste triburi ne
2

AcccaT tradiiune istoric, pe care ne-o transmite Tacit, ne apare mai trdiii sub o form mai desvoltat i acomodat mprejurrilor etnografice din timpul migraiuni celei mar a poporelor. Este tabela numit Generaie r eg u m, redactat probabil n timpul celor de nti Meroving, cam pe la a. 520 d. Chr. Ea conine pe lng numele regilor tradiionali i o grupare etnic a populaiunilor germane de pe la nceputul sccululu al VI-lea. Dup acesta tabel genealogic, cel de ntiu om, care a venit n Europa, seu mal corect n Germania, a fost un aa numit Alanus, primul rege al Romanilor, nelege al Romanilor (s. Arimilor) de pe teritoriul Germanie. Acest Alanus din genealogia de la a. 520 este unul i acelai cu Mannus din varianta lu Tacit 1). Ins forma cea mal vechia a numelui e Mn u s, 6r Alanus un simplu conume seu epitet etnic. La Tacit, Manus, or Mannus, este fiul lu Tuisto (deus terra editus). Etimologia i nelesul cuvntulu Tuisto a rmas pn ast-d obscur pentru literaii germani. Din acelai printe cu Mannus, descinde i Alanus. In tabela genealogic din timpul Merovingilor, Alanus este fiul lu F et u i r, Fetebir seu Fa di r Vater, o simpl traducere a cuvntului pelasg Tuisto, rom. tuiu seu tat ]). Acest Alanus, ntocma ca i Mannus din varianta lu Tacit, a avut trei fu. Nu me l e l o r su n t a ce l e a i . L a T a c i t He r m i n o , I n g a e v o , I st a e v o ; n tabela merovingic Erminus, Inguo, s t i o . Ma not m aic, c n cele mai multe manuscrise ale tabele medievale, Erminus este numit A r m e n , A r m e n o , A r m e n o n , A r m e n i o , A r m e n i o n c u A n lo c d e E ;
apar ca Suev, i ast-fel se pot considera ca f cnd parte din familia Hcrminonilor ; i a cincia familia cuprindea pe Bastarni din Carpa i de nord i pe tribul Peucinilor de la gurile Dun rii, ns Bastarni erau Ge (Appiani De reta. Mac. IX. 16). O parte din Bastarn, dup cum ne spune Strabo (VII. 3), purtau numele de Atmoni, probabil o form corupt n loc de Ar m on i; r Peucini, seu locuitorii din delta Dun ri, sunt numi i n tradi iunile romne Armni. Confusiunea a urmat ast-fel din causa numelui. Vechil Herminon a Germaniei, au format, ce e drept, una i aceea i familia cu Arimi de la Carpa . ns Germanii din timpurile Iui Pliniu constituiau un popor cu totul transformat. ') Mannus (Manus) din noti a etnografic a lu Tacit nu este un cuvent de origine teutonic . Pelasgi din Lydia aveau i e o tradiiune analog, c n timpurile unui vechi rege al lor, Atys fiul lui Manes (n; = tat . Fragm. Ilist gr. III. 592), o parte din poporul Lydie emigrnd au desc lecat n Umbri a, unde s'a numit apo T urs en (Herodot I. 94). Un alt Manus ne apare ca ntemei toriul ora ului Manesion din Frigia (Fragm. Hist. gr. III. 233). Romanii nc aveau un Deus Manus seu Manes. Ved mai sus p. 207 208.

I n g u o n e a p a r e ma mu l t n f o r ma d e N e g u e , N i g u e o , N e g n o , ) N e g u i o i N e u g r i o , a d e c c u N e n l o c d e I n 1 ). Reproducem aici textul acestei memorabile tabele etnografice, ast-fel cum fost publicat de K. Mllenhoff n Memoriele Academiei de sciin e din Berlin si punem tot-o-dat n paralel variantele din Historia Britonum a lui Nennius (sec. VII), precum si din alte manuscrise ale evului de mijloc, n can afl m unele forme ma corecte ale numelor proprii.
T a 1> c l ;i M e r o v l n g' i c ii. Dup Mommsen i Mllenhoff, Verset' cliniss d. rom. Provinzen um 297 2). Variante dup Nennius, Historia Brilonum, c. J?; etc.

1.

INCIPIT GENER A T I O

2. PRIMUS REX ROMANORUM ALA NEUS (Allanius B) dictus est.

(ITEM DE REGIBUS ROMANORUM B3).

RE G u M

Primus homo venit ad Europain de genere lafeth Alan us

3. Alaneus genuit Papulo (Pabolum B *). 4. Papulus (Pabolus B) genuit Egetium 6). 5. Egetius genuit Egegium. (5. Egegius genuit Siagrium 6)(Fadiruyl,). 7. per quem Romani regnum perdiderunt (et ipsum Romani perdide-runt A). 8.
TRES

fueruntfratres unde sunt gentes:

_____________________________

cum tribus filiis suis, quorum nomina sunt ')

') In, ca particul negativ, se prefcea in limba latin une-ori n ne: infandus, nefandus; infaustus, nefastus; inscius, nescius; r n limba romn negativul in are tot-deuna forma de ne. ') In Abhandlungen d. knigl. Akad. d. Wissenschaften zu Berlin, 1862. 3 ) Siglele manuscriselor: A, Sangall 732 din sec. IX.B, Paris 4628 din sec. X, i Ottobonian 3081 sec. XV.C, Vatican 5001, Legile Longobarde sec. XIII/XIV. D, Paris 609, sec. IX. E, ms. La Cava. Legile Longobarde, sec. XI. F, Reichenau 229 in Karlsruhe, sec. VIII/IX; bcdef s ki=Ms. Stevenson la San-Marte BGKLNPRa, 4 ) Dup Diodor (II. 43), Scythes, p rintele legendar al Scy ilor, a avut doi fir, pe Palus i Napes.La Roman Paies, divinitatea protectre a p storilor, a turmelor i a punilor, ma avea i caracter masculin. ) Un rege vcchi al Scyilor, contemporan cu Aiete, care domnia peste Colch, purta numele de Agaetes (Steph. Byz. v. IlavtixiKaiov). ) ici textul este evident alterat. Syagrius a fost comandantul trupelor romane din allia dup cderealu Romulus Augustulus. Cugetm la Agrius, fratele lui Latinus dup Hcsiod. ; _' a Wen nius, fiii lui Alanus sunt aminti i n ordinea: Hessitio, Armeno, Ncgue. '"s reproducem aceste variante n paralel cu textul publicat de Mllenhoff.
5

0. E r minus (Ermenius B, Ermenus D, Ai'inen E, Ermenonc F). I n g u o (Ingo B, Igngus D, Tingus E, Nigueo F). et I s ti o (Escio S, Scius D, Ostjus E, Hisisione F) frater eorum. 10. Erminus (ErmeniusSC, Ermenus D, Armen E) genuit 11. Gotos [Walagotos] Wandalus, Gipedes et Saxones. 12. haec sunt gentcs V 1). 13. Inguo (Ingo SC, Tingus E, Niguco F) frater eorum genuit 14. Burgundiones Thoringus Langobardus Baioarius 15. haec sunt gentes IV. 1G. Istio (Escio J?C,SciutZ>, Hostjus E) frater eorum genuit 17. Romanes Brittones Francus Alamannus 18. haec sunt gentes IV.

Ar m en o (Armenio b, Armenon ehi, Arnienion gf) Negue (Negno e, Neguo fgh, Neugio i, Neugrio Flavigny) H e s s i t i o (Hessicio b, Hisicion ei, Ysicion g, Usicion h). Armenon autem habuitquinque filios: Gothus Valagotus Gebidus Burgondus Longobardus N eu go autem habuit trs filios: Wandalus Saxo Boguarus (Boguarus Targus cdefgi) II i s si ti o autem habuit filios quattuor: hi sunt Francus Romanus Britto Albanus (Romanus Allemannus et Brito a quo primo Brittannia habitata est ce). Alanus autem ut aiunt fuit filius Fetebir (Fetuyr. Mon. hist. Germ. SS VIII. 314) filii Ougomun filii Thoi 2) etc. hanc peritiam inveni ex traditione veterum, qui incolae in primo fuerunt Britanniae.

') Avem aic o vechia tradiiune pelasg. Hermes ('Epjxvj, 'Ep|iu>v, 'Efjiov), era considerat in timpurile preistorice ca un strmo divin al multor seminii arimice. Pe o inscripiune roman de la Mannheim lng Rhen, Hermes, numit de Romani Mercurius, mai are i epitetul etnic de Alaunius s Alaunus (Genio Mercur/'// Alauni. La Pauly-Wissowa, R. E. v. Alaunius). Forma de Alaunus corespunde aic la Alanus, ca in limba reto-roman christiaun la christianus (Cf. Schuchardt, Vulgrlat. II. 318). Este ast-fcl clar, c Erminus seu Armen, fiul lui Alanus or Alaneus din tradiiunile germane, este una i aceeai personalitate legendar cu Herms, s Mercurius Alaunus din inscripiunea de la Mannheim. Dup Val. Flac, care murise nainte de cucerirea Daciei (c. a. 87 d. Chr.), Alani locuiau n timpurile argonautice lng Istrul de jos (per saevos Ister descendit Alanos. Argon. VIII. 219). Lng Istru pune pe Alan i poetul Seneca (Thyeste). Cf. Dionys. Per. v. 305.Geti de la Istru avuse aa dar n timpurile preistorice i numele de Alan. Rsulta ast-fel, ca Armcn, fiul lui Alanus, este unul i acelai cu Hermes al Pelasgilor meridionali, care ne apare tot-o-dat ca un rege glorios i divinist al Daciei (p. 742 seqq.), ca ntemeitoriu al dinastiilor thrace (Herodot, V. 7) i ca un rege plin de merite al Aborigenilor (Diod. VI. 5. 2). : ) Zu (mit. germ. Zio) mal avea i epitetul de 'O^ovuo (C. I. Gr. 3569). Cf. mal sus p. 221.

Dup cum vedem, acost tabel reduce originea triburilor germane Ia aceias str mo, de cari ne vorbesce i Tacit: la Erminus seu Armen (Hermine), Inguo (Ingaevo) i I s t i o (Istaevo). Tabela merovingic ma stabilesce tot-o-dat ca principiu, c vechia populatiune a Germanie! a fost de origine arimic. Ea vorbesce numa De regibus Romanorum , ntre car A l an e u (Alarms seu Mannus) figurez ca primus rex Romanorum. Aici terminul de Romani, aplicat la primele semin ii germane, este numai o form latinisat a numelui de Herminones, s a vechilor Ari m a n i ; un popor, care a lsat reminiscene adnc n tradiiunile germane l). Dup acesta genealogia, de la Erminus seu Armen - trgeau originea lor Goii, Walagoi, Wandali, Gepiditsi Saxonii2); din Inguo seu Neguo descindeau Burgundi, Tliuringi, Langobardi i Bavari; cr I s t i o este printele comun al Romanilor de lng Rhen, al Britonilor, Francilor si Alamanilor. Goii, dup cum seim, emigrase din Scandinavia; i e sunt considerai n tabela merovingic ca fcnd parte din familia lui Armen seu a Herminonilor. Tot la familia Herminonilor aparineau populaiunile scandinave i dup autorii roman. Germania mare seu barbar, a lui Tacit, ma cuprindea, i teritoriul cel vast al Suediei i Norvegiei, considerat n timpurile aceste numa ca o insul mare n snul Oceanului 3j.
') n tradiiunile i legendele germane mai aflm amintiri i despre al reg, aa numii a Romanilor, cum sunt: Dietwart, rmischer Konig; Dietmr, care domnesce peste Rmisch lan i Romi marc ; D i e t h e r, der junge Icunic von Rocmisch lan ; O t n i t, Rmischer keiscr; Kiinic Lwdwig von Ormanie, i Ermanaricus (Airmanareiks), mperat la Romaborg (Grimm, D. Hcldensage, p. 113. 133. 168. 185. 189. 190. 290, 329). Fr indoiel. c sub numele de Rmisch l a n t, Rmisch marc i O r mani c, vechile cntece seu tradiiun poporale nu nelegeau imperiul cel istoric'al Romanilor, ci diferitele regate naionale ale Herminonilor seu Arimilor de pe teritoriul Germaniei. : ) Acelai Erminus ne apare n unele manuscrise ale bibliotccelor din Cambrigia i Paris sub numele de Boerinus. El ar fi avut 9 fii pe: Cinrincius, Gothus, Jutus, Suethedus, Dacus, Wan da I us, Ehecius (seu Gethus) Presus i Geathus. O not marginal adauge, c de la aceti fii descind cele nou popore nordice, car au ocupat Britannia, anume Saxonii, Anglii, Iutii, Dacii (Danesi?) Norvegii, Goii, Vandalii, Geai i Frisil, (Be s s el l, eber Pytheas von Massilien. Gttingen, 1858, p. 213). ") Tacii Germ. c. 1: Germania omnis a Gallis Rhaetisquc et Pannoniis, Rheno et Danubio fluminibus, a Sarmatis Dacisquc mutuo metu aut montibus separatur. etera Oceanus ambit, los sinus et insula r u m immensa spatia complectens.

n particular Tacit ne vorbesce de o populaiune numit Suiones din Oceanul nordic, seu Scandia ]). Acest Suion formau ns numa o mic ramur din seminia Suevilor; ast-fel, c fceau parte din familia Herminonilor. Mela estinde de asemenea pe Hermi(n)on i n Scandinavia 2); cr Jornande amintesce ntre populaiunilc Scanzie peRaumaricae si pe R a u g n a r i c i i 3 ) , tribun, car, dup cum vedem, constituiau unul i acela popor de R om ar ic i4).

^r

258. Germania magna.

Dup tdte aceste tradiiun, al cror fond de altmintrelea se reduce la timpur forte deprtate, tabela genealogic a vechilor populaiun ale Germanie ni se prcsint sub urm tdrea form .
>) Taci i Germ. c. 44: Su i o num hinc civitatc's, i p s o in oceano. ) Melae lib. III. c. 3: In eo (Codano sinu) sunt Cimbri et Teutoni: ultra, ultimi Germaniae Hermi ones . Ibid. lib. III. c. 6: In illo sinu, quem Codanum diximus, ex insulis Scandinovia, quann adhuc Teutoni tenent. Mda pune a a dar pe Teuton n Scandinavia i pe Hermion dincolo de Teuton n aceeai insul (peninsul). 3 ) Jornandcs, Get. c. 3: Sequuntur deinde (in Scanzia) diversarum turba nationum . . . Sunt ex his exteriores Ostrogothae, Raumaricae, R a u g n a r i c i i , Finni mitissimi. 4 ) Forma acestei numiri ni se presint i pe teritoriul Francie la a. 870: Romerici mons (Baluzii Capit. II. 223).
2

Tabela

genealogica a vechilor popalaiunl germane. ..........


TERRA l TU1STO
OEUS TERRA edltus (F6TEBIR. FAOIRU = Vter) l

CALAMUS, primus REX ROMANORUM)

MANNUS

HERMINO
(ERMJNUS. ARMEN)

/ proximi Rhono \

ING/EVO
(INGUO, NIGUEO. NEGUE)

isT/evo
(IST(0, ESCIO. OSTJUS) /.

' ':' / Cimbri Tfculo'ni ^ham onus He'rmundurl Chatit. \C'Herucl

IN'G/ VON ES
/p r o im l O Ce a no'.

N \ 0\ '''-i \E\S... et ''ulti'ini '-. '. \ \

'
\

\
\'--

\ \
\ \ \

/ i \ \ // / / / . . . / ; < \ / / / / / ;
Bulnndiones Thonngus Langobardu Baio^nos

. . . \ \\ \ \\

/ /

GotiWalagoti Wandalus Gipcdes Saxones Cintinciu Jutus Suetedos Eiacus Gethoi Fresus Raumaricae

Romani Brittones Fraicus^Uainanna

Herminoni constituiau n timpurile romane cea ma numerds si mai puternic populaiune de pe teritoriul Germanici. E se ntindeau de la isvorele Rhenulu i ale Dunri peste Wurttemberg, Bavaria, Boemia, Saxonia, Prusia *), Moravia, Silesia, Polonia, Litvania i Danimarca; r dincolo de Ocean seu de Marea baltic, e erau respndii n triburi numerose prin Suedia i Norvegia. Forma cea vechia a numelui Herminones a fost n tot caul Arm i n i (Armni si Aramani) f r aspira iune; dup cum f r aspira iune este numele lui Erminus, seu Armen '-1 ), precum si alte nume familiare, de origine etnic, ce le aflm n regiunile aceste. Faimosul liberatoriu al Germaniei, care nvinse pe Varrus n pdurea teutoburgic, este numit de autor-i roman Arm i ni us, la Strabo i la Dio Armenios 3). El era din gintea Cheruscilor; r Cherusci formau, dup cum ne spune Piiniu, numai un ram din familia cea mare a Herminonilor *). In Noric, unde locuise o-dat o mare parte de Herminon, aflm de asemenea numele personale Ariomanus, Arimanus i Armianus 5 ). Dionysiu Periegetul numesce pe to locuitorii Germaniei peqiava e); un epitet, ce ne indic n mod forte clar, c numele naional al acestor populaiun a fost n vechime Ar imani. Sub numele de Arimani, Eremani i Erimani, ne apar vechii locuitori a Alpilor i n legile Francilor i ale Longobardilor 7)Un port al mri nordice, situat n apropiere de Rhen, port la Ptolemeu numele de Mapapjiayic XI^TJV (Mar armanis p or t us), adec al Mri armanice 8). Aceea regiune maritim se numesce la Piiniu n form latinist! Germanicum mare 8 ).
*) Hcrminoni din Prusia ne apar mai trdiu sub numele de Hermini (Diefenbach, Orig. europ. p. 192). ! ) n acest nume propriu, A neintonat din prima silab a trecut sub influena lu r n e i ast-fel s'a n scut formele de Eremani, Erimani, Ermani, Ermeni i Ermini. A se vede pag. 733 nota 3.
3 4
5

) Strabonis lib. VII. 1. 4. Dionis Cnssii voi. VIII (1866 p. 52). ) O princes a Cheruscilor port num ele de Rhamis (Strabo, VII. 1. 4).

) C. I. L. III. nr. 4880: Ari oman us Ter i et Qvarta Mascli f(ilia); nr. 11502 Arimanus

filius Arion is; 528 9: Armianus; n r. 5350 : Adiatullu s ...........Ta tu c ae V e rv e ci f ili ae u x o ri et Ru ma e f(i li a e) ; n r. 4966: Ru mn o ; in Pan nonia , n r . 4594 : Ari o m' anu s Ilia ti f(ilius ) .
6

) Dioiiysii Orb. Descr. v. 285: ' u\a psijiycov rsp[j.av>y.

') A se ved pag. 689, nota 1. Despre cet enii din Mantua, Mur a t ori, Antiquit. IV. p. 15: praedictos cives, videlicet eremanos. 8 ) Ptolemaci (Ed. Didot) lib. II. c. 11. 1. (var. n mai mul codic din Paris, Vatican i Florenia). '>) Plinii lib. IV. 30. 2.

Arimani s Aramani din prile de sus aie Rhcnulu i ale Dunrii ncep se ne apar n secuiul al Ill-lea al erei cretine sub numele de Al aman n; si Alemanni : ). O simpl transforma iune fonetic : Alamani i Alemani n loc de Aramani i Ar eman i prin schimbarea lui r n /. Forma acestei numiri e forte vechia. Unul din Giganii cel faimoi de la munii .Rhipel, carl se ridicase se restabilesc n domnia pe Saturn, port la Hygin numele de Alem one. Acesta lupt se ntmplase, dup cum seim, pe teritoriul Arimilor; i Neviu, poetul epic roman, pune n fruntea legiunii Giganilor pe un aa numit R un cu s (Rumcus), probabil unul i acelai cu Alemone. n fine, numele de Aliinan, ca o remi din timpuri vech, s'a mal pstrat pn ast-d n onomastica eranilor romni i n terminologia topografic a acestor teri 2). Venim acum la originea i la forma numelui de Germani. Numele de Germania, scrie Tacit, este nou i introdus numai de curcnd; fiind-c cel de ntiu, cari au trecut Rhcnul i au alungat pe Gali din locuinele lor au fost Tungril de ast-dl, numii atunci Germani, . . . n urm acest nume naional s'a estins la tte populaiunile Germaniei 3). r Strabo scrie: Romanii au fost cei de ntiu, cari au dat numele de Germani la populaiunile, ce locuiau n prile de rsrit ale Rhenulu 4). Faptul rernne ns positiv, c pe teritoriul Germaniei nu a esistat nici un trib, nici o populafiune, care se fi avut numele de Germani "). Acest termin este numai o simpl latinisare a numelui etnic de H e r i na an i seu Her m an i, unde Romanii din anumite consideraium politice au prefcut pe H n G, numind populaiunile dintre Rhen i Vistula Germani, adec omeni de acelai nern, seu frai, yv/ffioi, 5sX<pot, dup cum ne
) Steph. By/.: 'AXajtavoi, EO-voj rspjxavo tpoc/cupov. Dup cum la Pliniu Su e vi sunt Hermion, la Ravennas (p. 230) Su avi sunt Alamanl. 2 ) Al im an corn. (Constan a), Aii man del (R.-S raO, Aliman del (Vlcea), A l iman moie (Teleorman), A l im a n plai (Gorj), Al i m n es c corn. (Olt ji Arge). J ) Tjicitl Germ. c. 2: cetcrum Germaniae vocabulum rcccns ct nuper additum. Numele Germaneis (Germanis) ne apare ma ntiu n Fast. Capit. la a. 222 a. Chr. 4 ) Strabonis Geogr. lib. VII. 1. 2. *) Pauly's Rcal-Encyclopdic d. kl. Alterth. v. Germani, p. 773774. Der Name Germanen, dessen Sinn wir mit den Mitteln unserer heutigen Sprachkenntnisse nicht bes immen knnen, ist kein Appellativum, sondern ein Nomen proprium ............Es findet sic i m den Mundartcn des jetzigcn Deutschlands keine Spur, dass irgcnd ein deutscher amin, oder das deutsche Voi k sich jomals den Naraen Gcrmannn ............ als E'genname beigelegt h tte.
1

csplic cel vecin nelesul acestei numiri etnice ]). ntr'un codice parisian al lu Eustathiu din Thessalonica se m a spune, c Germanii se nurnia si her m en 2). In timpurile lui Cesar, locuitorii Germaniei constituiau un popor mai mult pastoral de ct agricol. EI nu aveau orae, dar nici casc n vecintate unii cu alii, ci locuiau mal mult rspndii pe lng fntni, pe lng pdur i pe cmpii. Arma lor naionala era sulia s lancea pelasg, pe care o numian frame a. Pe un ban al mpratulu Domiian, Germania nvins e personificat ednd trist pe un scut lung, r jos lng picirele sale se vede o lance frnt 3). n timp de rsboi fie-care sat avea se dee cte 100 lupttori; ceea ce ne arat, c esista i la deni instituiunea centenelor ca o vechia moscenire pelasg *). Credinele i tradiiunile lor religiose erau de asemenea pelasge. Ei nu aveau nic idol, nici alte imagini, cari se represinte divinitile sub forme sensibile. Tuisto (cu nelesul de tutu seu tat) era deul suprem si printele populaiunilor germane. Dup tradiiunile vechi naionale, el era deus Terra editus ), adec nscut din aceeai mam, ca i divinitile cele mari pelasge. Germanii vechi adorau pe Terra mate r (Hertha), Serele i Luna. El venerau pe Saturn, Mercur (Hermes), Hercule, Cas tor, Pollux, i aveau un cult particular pentru Marte, pe care -1 numiau Gudan W d an 6 ) si Geat 7 ); Mar Get i eus la Romani 8 ). Vechii Saxoni (popor din familia Herminonilor), cari pe la nceputul secuiului al Vl-lea ocupase Britannia sub conducerea lui Hengist si Horsa, adorau cu deosebire pe str mo ul lor divin, Hermes seu Armen, sub numele de Ir m in seu Ilirmin. ) Slraboiiis lib. VII. 1.2.
s

) Enstathii Comm. in Dionys. Ed. Didot (Cod. Paris. 2723), v. 285: Tv-rpio-. St X TU

'Poj|j.a(DV y).(Ba3v oi Fepfiavol evojiotfovtai YJ ep|j.Yjv.


3

) Eckhel, Doctr. num. VI. 379.

) T a c i i G e r m . c . 6 : e x o m n i j u v c n tu t e d e l e c t o s a n t e a c i e m s i s tu n t. D e f i n it u r e t n u mcrus : c e n t e n i ex singulis pagis.

) Cuvintele lui Tacit despre Tuisto, deus Terra editus, corespund la epitetul grecesc ff^sv'i^. La nceput, acesta espresiune avuse un sens curat geografic i nici de cum fabulos. Sub F v;, Faa seu Terra, din genealogiile pelasge, se n elegea o regiune anumita geografic, dar nici de cum pmentul ntreg. 6 ) Wdan, nici dup nume, nici dup caracterele sale speciale, nu reprsenta o divinitate na ional teutonic . Acesta o confirm i Paul Diaconul, cnd scrie: W o d an sane, quern adiecta litera G w o d an dixerunt........ longe anterius, nec in Ger mania, ed in Graecia fuisse perhibetur (Grimm D. M. I. 123). Diferii muni dir< regiunile Carpailor ma port i ast -d numele de God ea n. ') Grimm, D. M. I. (1854) p. 149. 8 ) Staii Silv. I. 2. 53.

n onoarea lu Irmin se afla la Erisburg n Westphalia ridicat o column de lemn, numit Ir m in su l, Ermensl i Or m ens l (sulul lui Irmin), " cu alte cuvinte un vechiu arminden pelasg J). Acesta column a fost ars 772 de Carol cel Mare, cnd nvinse pe Saxoni 2 ). Din timpul acesta cultul lui Irmin (s. Armen) a fost interdis. Despre locuinele Arimilor pe teritoriul Germanici vechi ni s'au mal pstrat
A

nc pn ast -d numerose amintiri n terminologia topografic a acestor aici urmtorele: Ramlingen Ramma-Gau Rammelsberg Rammenau Rammingen Rammisperc Rammo Ramolt Rams Ramsau

regiuni. Din aceste citm Armansberg Harmening Ram (Ramm) Rambach Ramberg Ramels Ramelsen Rarnelsloh Ramesbach Raming

Ramsbach Ramschen Ramshausen Ramsthal Ratnstorf Rems Remesen Remesin Remse Rimai '

Rimau (Rimov) Rimbergcu s. Hermanctz :l) Rimowitz n distr. Vlasim, Boemia Ruhmland Romsdal, Norvegia. Rurnburg Rumelant Rumlingen <).

Dup cum vedem, Germania de ast -d, cu erile sale suror, porta nc urmele numerose ale unei rase preistorice, antrieure rasei teutone, care a b r s da t pe n t r u pr i ma or p m e nt u l d i n t r e V i s t ul a i R h e n , i c a r e i - a nscris numele seu pe mun ii, pe colinele i pe v ile acestei regiuni B ). Resum m: Forma primitiv a poporului german a fost cu totul alta, de cum ne-o presint fisionomia timpurilor actuale i dup cum ne apare n timpurile lui Cesar. Cei mal vechi locuitori al Germaniei au fost din rasa pelasg , n mare parte Rmi seu Ari ml. ') Rudolf von Fuld (ap. Grimm, D. M. I. 106): frondosis arboribus............. venerationetn exhibebant......... truncum quoque ligni ........ in altum ercctum sub divo colebant, patria eum lingua Irminsul appellantes. ! ) Grimm, D. M. (Ed. 1854) p. 105106. 116. 324-328. 3 ) In Bohemia sunt cu deosebire numrise localitile formate cu numele Hermans [Erman r= Armani), cum sunt : Herman, Herman, Hefmanc, Hermanctz, He-manice, Hermanitz Hermanov, Hermann, Hefmanovice etc. ) rott, Die Personcnnamen unter Bcrcksichtigung d. Ortsnamen, Leipzig, 1859. acmcistcr, Alemannische Wanderungen, Stuttgart, 1867, I. 96. Special-Orts^epertorium von Bohmen, Wien, 1893. Special-Orts-Repert ori um von ^chlesien, Wien, 1894. pre viei Romnise! din Bavaria ved Jung, Rom. Landsch p. 460.

Acesta o probez tradiiunile istorice, credinele religiose, numirile de localiti, n fine urmele materiale ale civilisaiunil preistorice, ce le afl m respndite pe teritoriul Germaniei de la Rhen si pn la Vistula si chiar dincolo de Ocean, n peninsula scandinavic . Ins, o fatalitate nemilos urmresce si pe Arimi din Germania, ntocma ca pe cele lalte popula iun pelasge din Scy ia, din Asia, din peninsula Hemulu i din Egipet. Pe la finele epoce eroice, n tot caul nainte de resboiul troian, o nou invasiune de popore, venite, dup cum spuneau ce vech, de la ultimele margini ale pamntulu, se revars peste regiunile dintre Tatiais i Oceanul atlantic, peste Scy ia, Germania, Gallia si Britannia. Fa a Europei pelasge ncepe a se schimba. Ce de nti, cari apar n fruntea acestei migra iun n mase, sunt Cel i, popor pn aci nevdut si necunoscut n Europa. Micai i mpini de evenimente, ce nu le putem ntrevede, aceti barbari nvlitori, resboinic i aventurieri cari nu se ocupau nic cu p storia, nic cu agricultura p rsesc regiunile cele deprtate ale Asic, apo ndreptndu-se pe drumul cel mare al lumii vechi ctre apus, e se opresc ct-va timp pe cmpiile Scyie, unde duc o vie necunoscut istoriei; de aci trec peste Vistula, ptrund pe teritoriul Arimilor i produc aici o nou dislocare a triburilor pelasge. Cu cte-va secule mai trdiu n urma invasiuni Cel ilor, forte probabil dup resboiul troian, un alt ram al familie indo-europcne se ivesce la frontierele de nord-ost ale Germaniei. Acetia erau predecesorii Germanilor de ast-d. Dac aceti omeni veniau din Asia, seu din nordul Europei, nu seim. ns tipul, tradiiunile i limba lor, ni-I nfisez ca o ginte, care trise mult timp sub o clim boreal . EI erau din aceeai familia etnic cu Cel i. Se deosebiau ns de Cell, dup cum ne spune Strabo, c erau mal barbari, aveau corpuri mal nalte, i per galbin-rosietic; n tte cele lalte ns , n forma i n moravuri, erau asemenea Cel ilor. Acest nou popor, impetuos, violent i resboinic, obicinuit se tr esc numai din vnat si prad, strbate pe teritoriul Germanici, arunc triburile pelasge i celte unele peste altele, restorn vechia stare de lucruri i devine st pn peste o mare estensiune din teritoriul Germaniei vechi ; apoi ncet, ncet, se substitue populaiuni pastorale i agricole a Arimilor, adoptnd civilisa iunea, religiunea, institu iunile, o parte nsemnat din tesaurul de limba i tradi iunl ale poporului supus. Vechile triburi pelasge espulsate din locuin ele lor, sunt mpinse mereu ctre med-di i apus; unele trec peste Alpln Italia, altele peste Rhen n Gallia,

r ncste Ocean in Britannia, r aceia, cari ma rmasera, fur deposedai similatT or aservii, i numele de Ariman deveni acum n Germania sinonim cu terminal de clca su fran feudal (Herimani). c pn trdiu n epoca roman, diferitele triburi ale Germaniei, cele pch si cele noue, se aflau n lupte i n resboie necontenite unele cu altele; locuinele lor se schimb mereu, i migraiunea de pe teritoriul Germaniei, cu deosebire ctre Gallia, se continu fr ntrerupere. Cicero, n memorabilul seu discurs despre Provinciale consulare, caracterisez ast-fel poprele Germaniei i ale Gallic! din timpurile sale: Cesar a purtat resboie fericite cu poprele cele mai violente i ma temute prin curagiul i prin num rul lor, cu Germanii i cu H e l v e i i ; r pe cele lalte le-a strivit, le-a nvins, le-a subjugat si le-a obicinuit se asculte de ordinele poporului roman; acest mprat al armatei ndstre a strbtut cu legiunile i cu armele poporului roman regiuni i popore, despre cari pn aci nu ajunsese la noi nici o scire, nici n scris, nici prin vorb via, dar nici cel puin prin svonul public, ntru adevr, Prini conscril, tot ce stpniam noi pn n timpurile aceste n Gallia, era numai o mic potec; r cele lalte pri erau cuprinse de naiuni, seu inimice, stt necredincise, s necunoscute, or cel puin teribile prin figurile lor cele mari, barbare i resboinice, n ct nu era nime, care se nu doresc, ca aceste popre s& fie nfrnte i supuse ........ Este o bun tate nem rginit a providen ei, c natura a fortificat Italia n prile de nord cu Alpil, cci dac acesta intrare ar fi fost deschis la mulimea cea nenumrat i ngrozitdre de barbari al nordului, nici o-dat Roma nu ar fi fost n stare, ca se fie centrul i reedina acestui mare imperiu al lumii 1). Acesta invasiune succesiv si violent, a doue popdre noue i barbare, n prile de nord ale Europei, transform din fundament vechia stare de lucruri n Germania, nc pe la nceputul erei actuale, elementul pelasg din Germania era n mare parte espulsat, r restul descompus. Independena politic i personalitatea etnic a vechilor Arim de pe teritoriul Germanici ncetez, i tipul lor se stinge. In timpurile pe cnd Marcu Ulpiu Traian guverna provinciale romane de la Rhenul de jos, puini mai erau din Arimil Germaniei, cari se vorbesc hmba lor naional, i puini, cari s mal aib consciina despre nrudirea lor cu Romanii. Singurul popor din prile de nord ale Dunrii de sus, care -s pstrase tirnp mal ndelungat caracterul arimic, se vd a fi fost Hertnundurii 2 ). *) Ciceroni De provinciis consularibus, c. 1314. 2) Pe tabula Peutingerian, Hermunduri ne apar sub numele de Armalausi, o

Despre acetia scrie Tacit : Dac vom urma acum cursul Dunri, cel m a aprpc de no sunt Herm un dur i f , popor credincios Romanilor. Din acesta causa, e sunt singurii dintre Germani, cart au dreptul so fac comerciu cu noi, nu numai pe ermuri Dunri, dar i n prile interiore, precum i n coloniile cele splendide ale provinciei Re ia. R trec la noi pe unde le place i f r s fie p di l, i pe cnd comandanii notri arat celor alalte gini germane armele i castrele nostre, noi deschidem Hermundurilor casele t vilele nostre, fr ca el se aib dorin a se ni le iee ] ).
7, Migraiunile Arimilor in Gallia (Ar em ori ci, R e mi).

Migraiunile triburilor pelasge ctre apus ncepuse nc n timpurile primitive ale istoriei, cu mult nainte de invasiunea Celilor. O prob n acesta privin ne sunt diferite fabricate ale industriei neolitice descoperite pe teritoriul Gallie, cari, dup forma, dup technica i ornamentaiunea lor, aparin civilisaiunil archaice pelasge. n timpul, cnd senatul roman nsrcinase pe luliu Cesar, cu aprarea frontierelor de nord ale Italiei, cele mal vechi triburi pelasge ale Gallie se aflau dislocate i mpinse nainte de migraiunile posteridre pn n prile cstreme de lng Oceanul cel mare. Aceste regiuni de apus i de nord ale Gallie purtau n geografia oficial roman numele de Ar e m or i ca; un termin, ce ne indic tot-o-dat numele de Aremori pentru cea mal vechia naionalitate pelasg de pe pmentul Gallie. Din punct de vedere al etimologiei, numele de Aremor este numai un simplu rotacism archaic n loc de Aremon. Sub acesta form terminul este forte vechili. Un 'Apy_|iOf/oc (unde / represint numai o aspiraiune gutural) ne apare n legendele epice despre resboiul celor 7 n contra Thebe a un fiu al principelui Lycurg din Nemea 2). n Roma mal esistau n secuiul al IV-lea unele pri ale oraului vechi, ce
form , ce presupune numele de Armalausa pentru teritoriul locuit de acest popor. Sufisul topic u a ni se presint adese or n numirile de localit i ale Re ie (Steub, Uber d, Urbewohner R tiens, 161 seqq.) n Cosmografia lu Aethicus, Armalausi sunt numi i Armolai (Ries e, Geogr. lat. min. 40. 84). Un munte din regiunea vecin a Bohcmic port numele H r om o l a n . ') 'facili Germ. c. 41. 2 ) Apollodori Bibi. lib. III. 6. 1.

purtau numele de v i e n s A r c h e m o n i u m eii A r c h e m o r i u m i f o r u m Archemorium '). Rmora 2 ) i Re m o na "), seu Re m ori a 4 ) i Remonia 5 ), se mai numia pe la nceputul cre cretine partea cea mai nalta a muntelui Aventin, unde, dupu cum spuneau tradiiunile, Rem, fratele lui Romul, voise se fie construit cetatea Romei. Rcmorcs, ne spune Aurcl'.u Victor, se numise n vechime un gen recare de dmcn G).

259. G a l l i a .

Remuria seu Rem o r ia "), era o vechia serb tore na ional a Romanilor n onorca strmoilor huni si ilutrii. Aceeai solemnitate, cu rituri nocturne, se mal serbez i ast-d la Carpa, sub numele de Al i m o r , cu deosebire n Bnat i n regiunile de apus ale Transilvaniei 8); r n Bucovina i Moldova aceeai strmoi din vechime (Reinor s Alimor) sunt ^ i_ Rah man i Ro h manl " ).
y Scxti Hiifi, De reg. urb. Romac. Rcgio VII. -) Clceronis Ue div. c. 4: Certabant (Romulus et Remus) urbcm Roma m Remoramne vocarcnt. 3) Fabretti Gloss, ital. p. 1158.
/ Wonysil lib. I. 86: .f>' r>- Ai'jsvTvoi xn/.&tj^vo,-, v>~ : T'.vs; ! .c-0folv,
YJ

'I'ljiopior.

) l'iutnnjuo, Oeuvres, Romulus. / Aur - \ictor, Orig. gent. rom. 21: homines ab antiquis Remores dicti. p Ovidii Fast. lib. V. -180-481. ) Hasdcu Etym. raagn. Rom. v. Alimor.
) Miklosich, bei d. Wanil. d. Rumunen, p. 18. Marian, Srbtorilc, III. p. 171.

n Gallia, cea ma nsemnat grup de Aremor o formau locuitorii din Aquitania, seu din Aremorica vechia x ); o regiune, care din punct de vedere al elementului etnic, al idiome si al administraiuni, cuprindea teritoriul de apus al Gallie de la Pyrene pn la rul Ligcr (Loir), n acesta parte de sud-vest a Gallie domnise, n tot cursul evului de mijloc, o idiom latin poporal , numit lingua romana (la langue romane). n ce privesce originea geografic a acestor Aremoric stabilii ntre Pyrene i Liger, S. Ieronim n comentariele sale asupra epistolei S. Paul c tre Galaten, ne spune, c Aquitani (s Aremorici) se glorificau a fi de origine grecesc 2); adec din prile de resrit ale EuropeT, ce se aflau n timpurile aceste n sfera de influen a civilisaiuni grecesc!. O alt grup considerabil de Aremor s Aremoric se afla stabilit n prile de nord-vcst ale Gallic, n apropiere de Ocean, ntre rurile Liger i Samara3 ). Cesar numesce districtele aceste Armoricae c i v i tates. La Jornande, e sunt numi i Ar mori tiani 4 ) si la Procopiu Arborychi 5 ). ntre ace t Aremoric, ce ma estrem erau a a numi i O ti on e s seu Ostiaei, r insulele din apropiere purtau numele de Ocst-r y m n i c a e fl). Armorica din p r ile de nord-vest ale Gallie cuprindea n deoseb peninsula numit ast-d Bretagne, o regiune important archeologic , unde ni se presint cele ma grandiose i mai frumse monumente megalitice ale Gallie: menhire, peulvane, alinieri, dolmenc si cromlechur 7).
') Plinii IV. 17: Aquitanica, Aremorica antea dicta. Etimologia celtic din ar ( ad seu ante) i mar ( mare) e lipsit de ori-ce fundament istoric. La Ausoniu (Epist. 9. 35) afl m i Aremoricus pontus. Scliuakenburfe', Idiomes populaires de la France, p. 40: dans l'Auvergne (pe teritoriul vechil Aquitanie s Aremorice) ... On remarque de fortes aspirations guturalles; le r remplace souvent / et la lettre a la fin des mots prend un son sourd et inarticul qui ressemble Vai. ') S. Hlcronymi Comment, in epist. ad Galatos, lib. II. c. 3: maxime cum Aquitania Grace a se jactet origine. 3 ) Caesaris E.G. lib. VII. 75: universis civitatibus, quae Oceanum attingunt, quaeque eorum consuetudine Armoricae appellantur (quo sunt in numro Curiosolites, Rhedones, Ambi bari, Caletes, Osismii, Lemovices,V eneti, U n Hi). Cf. Ibid. B. G. lib. V. 53. Entropii lib. IX. 21. per tractum Belgicae et Armoricae. 4 ) Jornandis De reb. Get. c. 36. 5 ) ProcopH Boll. Goth. I. 12. ) Avieni Or. mar. v. ]30. ') Cartallliac, La France prhistorique (Ed. 1889) p. 201: Les monuments mgalitiques, del vieille Armorique ne sont pas seulement les plus grandioses; il y sont accumuls sous toutes leurs formes. Cf. Bertrand, La Gaule, p. 124.

0 alt populaiune pelasg a Gallie, cnre fcea parte din familia Arimilor, se fla stabilit ntre cursurile superire ale nurilor Liger i Arar (Sane). Acest t-'b figurez n actele oficiale ale republice! romane sub numele de Aed u i . Edui ne spune Cesar, aii avut tot-de-una primul rang ntre poporele P llie J)- Senatul roman recunoscuse la diferite ocasiun n mod oficial, c Edui formau un popor din vechia familia latin , din care causa lc-a i conferit titlul onorific de fratres et consanguine! ), fra i popor de acela snge cu Romanii; r Cicero i numesce: fratres n o t r i Aed ui3). A patra grup numeros de Arim se afla stabilit n G a l l i a Belgica, lncr rurile numite Axona (Aisne) si Matrona (Marne). n timpurile lui Cesar, seminiile arimice ale Belgiei se aflai unite ntre densele prin confederaiun i clientele particulare, ns preponderana politic o aveau a a numi ii R e mi. Cnd Csar se apropia cu legiunile romane de frontierele Gallie Belgice, Re mii au fost cel de nt jii, car 1 trimiser o deputaiune i- fcur cunoscut, c deni se predau cu tote ale lor n credina i n puterea poporului roman 4 ). Remi, scrie Csar, s'a bucurat tot-de-una de o ondre principal naintea sa B), c e se aflau pe gradul al doilea al demnitii ntre poporele Gallie, r rangul ntiu -1 aveau Edui ). Strabo numesce pe Rem, cc mai nobili, ntre poporele de nord ale Gallie 7); r senatul roman le acord titlul de foederati, cu alte cuvinte, o autonomia administrativ, stabilit, prin tractate speciale.

Ora ul lor principal se numia Durocorter i Re m i. Aici se afla reedina legatului imperial al Gallie Belgice.
*) Caesaris B. G. lib. I. 43: omni tcmpore Galliae p r i n c i p a t u m Aed u i tenuissent, prius etiam quam nostram amicitiam appetissent. 2 ) Caesaris B. G. T. 33: Aeduos, fratres consanguineosque saepenumero ab Senatu appcllatos. 3 ) Cicero ad Atticum, I. 19. La Edu, dup cum ne spune Coar (U. G. I. 16), cel mai inalt magistrat se numia vergobretus. Etimologia propus de unii, de la cymr. guerg (efficax) i braut (judicium), nu are nici o bas n terminologia institu iunilor vech. Din contra, noi credem, c avem aici numai o form corupt, dialectal, a unul cuvnt vechiu pelasg, ce corespunde terminulul latin de rector (civitatis), rom. dereg toriQ. ) C a o s a r is B . G . I I. 3 . ) Caesaris B. G. lib. V. 54: quos (Remos) praccipuo semper honore Caesar habuit.
5 4

") Caesaris B. G. VI. 12: Eo turn sttu res erat, ut longe principes haberentur A edui, secundum locum dignitatis Re m i obtinerent. 7) Strabonls lib. IV. c. 3 5

Remi, ntocmai ca i Edui, avuse nc nainte de cucerirea Gallic! tradiiun naionale vechT, c e, n ce privesce originea lor, ar fi din aceeai familia etnic cu poporul roman. n timpul dominaiuni romane, o poVt a oraului era consecrat dculul Marte. Acesta port mai subsista n parte si ast-d. Prima arcad , numit a lin Rem, tepresint pe Rem i pe Romul sub lupoic; la drpta se vede Faustul, la stnga Acea Laurentia. Este un monument, care, dup cum vedem, consecrase o vechia tradi iune, c Remil erau fra i din acela i snge cu Romanii. n evul de mijloc mal afl m, despre originea Remilor, nc o legend forte rcspndit n apus, care spunea, c Rem, separandu-se de fratele seu Romul, a trecut n Gallia, unde a ntemeiat ora ul Re mi, care prin avuia i frumsea sa ntrecuse cu mult cetatea lu Romul de lng Tibru 1). Se pare ns, c Remii m a aveau si alte reminiscene istorice, c originea lor geografic se reducea la prile de resrit ale Europei, dup cum aceeai tradiiune o ailm la Aremorici din Aquitania i la diferite triburi pelasge, ce se stabilise pe teritoriul Hispanie. Faptul ce ni se presint este urmtoriul. n catedrala de la Reims (Rmi), ce avuse un rol forte nsemnat i istoria religi6s i politic a Francie, se pstrase nc pn n secuiul al XVIII-lea un evangeliar scris n limba slavon, pe care regii Francie depuneau jurmentul lor la ceremonia ncoronrii, i care din causa acesta capelase numele de evangelia consecrril, Le texte du sacre 2). Acest evangeliar se compunea din doue pri, una scris cu litere cirilice, i alta cu litere glagolitice seu dalmatine. Poriunea scris cu caractere cirilice era de fapt numai o copia fcut n era romnesc pe la nceputul secululu al XIV-lea (13001310) de pe un alt esemplar scris n Moldova pe la finele secuiului al XII-lea (11801200). Acest manuscris a trecut apoi din era romnesc n Dalmaia, unde a fost legat cu un alt fragment evangelic scris cu litere glagolitice. Evangeliarul ast-fcl legat ajunse apoi n posesiunea mpratulu Carol IV (13481378), carc-1 drui mnstirii Emmaus din Praga, de unde dup a. 1390 manuscrisul trecu n Francia, nu seim cum; unde s'a pstrat cu religiositate n catedrala de la Reims i ajunse la atta veneraiune, n ct doue dinastii succesive regale, a Valesilor i Burbonilor, jurau la ceremonia ncoron rii pe acest evangeliar, scris n parte pe teri') Legenda Athis et Prophilias (la Graf, Roma nclla memoria del medio evo. 1.101): Et Rcmus s'en ala en France Une cite (Rains) fist par puissance . . . 2) l[,-isdtu, Textul sacrului del Reims (n diariul Traian. a. 1869, Nr. 6469).

riul terilor romne, cu litere btrnesc su cirilc i cu unele particulariti ale limbe romnesc! '). Vecini cu Remi din Gallia Belgic erau n timpul lui Cesar a a numi ii V'rornandui seu Veromandui. Ora ul lor principal era Augusta V'roinandorum, numit de Ptolemeu TCGAIC Azotata 'Po;j.vSwv -]. Forma v corec t a numelui era a a dar Romand i, nu Veromandui, unde ini. j u j y substitue numai pe un H ca aspira iune, ntocmai ca n Vene t i

('EvswQ. Vesta CEctia)Un alt trib din Gallia Belgic M formau a a numi ii Oromansaci 3 ); un termin, pe care geografia roman ni l'a transmis de sigur numai in form barbarisat. La aceeai unitate de ras i la aceeai confedera iune politic apar ineau n Gallia Belgic si Sue s s io n i I, pe car vecinii lor, Remi, i numiau frai i popor de acela i snge 4 ). n fine, vecini cu Remi, erau aa numiii B e 11 o v a c i, cari, dup cum ne spune Cesar, formau n Gallia Belgic poporul cel mal puternic, prin curagiul, prin autoritatea i numeral lor. El puteau se pun n arme 100.000 omeni lupttori ). Dup nume si dup caracterul lor, Bellovaci, se pare, c formau unul i acela i popor cu Belaci, un alt trib rsboinic pclasg, ce-s avea locuin ele sale n AlpI ). Diodor icul, care trise n timpul lu Cesar i August, ne spune c esista ntre Gali i Romani o nrudire etnic , din timpuri forte dep rtate 7 ); r S trab o n u me s ce p e to i G a l i i ! p o p o r a r i ma n i c 8 ).
*) Acesta importan deosebit , ce s'a acordat n Reims unu evangeliar scris n parte cu litere betrnescf i n o limb neneiesa pentru clerul, de altmintrelea destul de instruit, al Francie, nu se pote esplica de ct prin o vechia tradi iune. Probabil, c evangeliarul din sec. XIV a substituit numa pe un altul mal vechiu, scris cu caractere pelasge (s grecesc, cum le numia Tacit), ns perdut ori distrus din causa evenimentelor. 2 ) Ptolemaet (Ed. Didot) lib. II. 9. 6 (var. in diferi i codic). ") Plinii lib. IV. 31. ) Caesaris B. G. II. 3 : Rmi, qui proximi Galliae cx Belgis sunt, ad cum (Caesarem) legates ..........miserunt, qui dicerent ........... n e S u e s s i o n e s q u i d e m , f r a t r e s c o n s a n guineosque suos, qui eodem jure et eisdem legibus utantur, unum imperium, unumque magistratum cum ipsis habeant, deterrerc potuerunt, quin cum his (reliquis Belgis) consentirent. Un ora vechi cu numele Suessa se afla n La iu. ") Caesaris B. G. II. 4. - Cf. Strabo, lib. IV. 4. 3.
e

) C. I. L. voi. V. nr, 7231.

') Biodori Sicull lib. V. 25; <Lv (- MV Fc/.U-uiy) bT-.v Ev r.;^ 'IVujiaioot ty,v oo-f f k v t ia
v

U a i v xal r .),;.av T -> JV jil/pi t m v xaO-' -^l; -/piviuv i^sv^u^v.


8

) Strabonis lib. IV. c. 4. 2: i te =6;j.^ ^\^, o V5v Pa).),..xov TS -,! r^VxTiv.ov vilwv.v

In fine, Ia vechia popula iune a Arimilor se reduce originea ma multor numiri de localit i de pe teritoriul Francic de ast -d. Din acestea nsemn m aici urm torele : Aramon Ramecourt Rmrville Re me ray Arembcourt Ramicourt Rmering Ri may Arraancourt Ramonchamp Rem'gny Rimancourt Armenonville Ramous Reminiac Rimogne Ermenonville Ramousies Remiremont Rimon Harmonville Ramville Remois Roumens Ormancey Rcmeling Retnoncourt Rumigny Ormenans Remenoville Remonville Rumont ').

8. Migraiunile Arimilor in peninsula iberic.

Din regiunile Alpiior si din Gallia de sud, o parte din triburile ari m i c e trec i se estind n peninsula iberic . Istoricul Flaviu loseph, care trise n timpurile lui Vespasian, numesce pe Ca n tab r ii din Pyrene, i pe Lusitanii de lng marea de apus (pe vechil locuitori a Portugaliei) triburi arimanice 2 ); un termin, care, dup cum am vdut mal sus, avea la autorii grecesc! doue nelesuri, unul indica rasa, s familia etnic, a acestor popore, si altul moravurile lor rsboinice barbare. Acela i autor ne mal spune, c Iberil cel vechi, "I^jps ol KV.\M 3 ), ntocmai ca Etruscil i Sabinii, se numiau Twaarot. Aici Flaviu loseph, dup cum vedem, ntrebuinfez i pentru Arimani din I b e r i a terminul general, politic, de Romani. Despre esisten a unei vechi populaiun arimicc pe teritoriul Hispanici mal avem nc urmtorele date. Un trib, seu glnte, din Pyrene pdrt n inscripiunile romane numele de
') Janln, Diet. d. corn. d. France, Paris, 1851. Ca nume personale do origine arimic not m aici : Ariamnes, un Gal avut emigrat n Asia (Phylarcus in Fragm. Hist. gr. I. 334); I1ROMIIAOS (Eromelos), numele unu principe pe o monet a Senonilor (Monin, Mon. d. ane. idiomes gaul. 36); n o vechia legend frances, Romul nc este numit Heromulus (Graf, Roma, I. 223); Ramellenus s Chramullenus, ex genere romano, unul din duci lu Dagobert I (Mon. hist. Germ. SS. II. 160); Chramnus ( D a h n, Urgesch. d. rom. u. germ. Vlk. III. 92. 4); R a m n o (s. Ramnus) episcopus Helenensis, a. 876 ( B a l u z i i Capit. II. 1497); Ramnulfus, dux Aquitaniae, a. 889. =) Flftrit JoscpM Bell. Jud. lib. II. 16. 4. 3 ) Flfrvii Joseph! c. Appion. Hb II. 4. ,,- *,=,,> 50

/ i r o m e n i c i l) ; de sigur, o simpla form dialectal n loc de R o m e n i c i, eu f/f) R o m e n ic i, dup cum Roman d i din Gallia craii numi i Viron an du i n geografia oficial roman. Argamonici (mal corect ns Aramonici) este numele unei alte gin din rarraconia *). Probabil, c aparineau la aceea familia cu Vi r o meni c i . Un ora de pe teritoriul Vacceilor se numia n epoca roman Herri an di ca 8); un termin, ce corespunde la o form ma vechia de (7/JArnantica; n itinerariul lui Antonin Sa Im antica, ast -d Salamanca cu 6" ca aspira iune i cu un / format din r). Catena principal a munilor din prile de sus ale Lusitanie purta n epoca oman numele de Herminius mons 4 ), n evul de mijloc Arm i n n a. Dup cum vedem, triburile pastorale arimice ocupase nc din timpuri, orte deprtate acesta regiune muntds. Ruinele une vech ceti din munii Lusitanie se mat numesc si ast-d \ramanha seu Aramenha B). Pe doue inscripiun redactate n idioma naional a unui trib din Lusiania aflm cuvintele A r i m o i A r i m o m ; probabil numele unei localiti 6). n prile de sud-ost ale Pyreneilor esist un vechiu ora al Ilergefilor, lumit Osca, unde se btuse cele de ntiu moncte naionale ale Hispanici, :unoscute sub numele de argentum Oscense. Unul din ace ti denar ie nfiez pe revers figura lui Armis al Daciei, ca mesager al deilor, si ivnd de dcsupt inscripiunea XPMAN (Orman) (v. pag. 757, fig. 252). Alte 16ue monete din Tarraconia, de asemenea anteridre cuceririi romane, ne iresint numele unor principi na ionali, scrise cu litere vecM pelasge : >tMr^<p (Ramescyus) i PA Ml. ') In fine, ma aflm la vechil locuitori a Hispanici numele personale de \ r mo n i c u s i H a r m o n i c u s , A r mo n i a , I I a r m o n i a s i R a m n i a , lup cum ni le au transmis inscripiunile romane 8); unde no vedem aceea r accilare ntre formele aspirate i neaspirate, ntocmai ca n numirile de triH)r i localiti, despre cari am vorbit ma sus.
') C. I. L. voi. II. nr. 5743. *) C, I L. voi. II. nr. 2856. s ) Livii lib. XXI. 5. 4 ) Siietonil Caes. c. 54. s ) C. L L. voi. II, p. 21. c ) C. I. L, voi. II. nr. 738. 739.
') Mlojuiet, Dcscr. d. med. ant. SuppI. I. P). IV. nr. 7J. 72. 8 ) C. I. L. voi. II. nr. 3S92. 4. 4008. 4373797. 920.

9. Micraiunile Arimilor n

Italia.

Cel ma vechi trib pelasg, pe care-1 aflm stabilit lng cele epte coline ale Rome, port n tradiiunile istorice ale Etruscilor numele de Ram ne s si Ramnenses *). Dup Dionysiu din Halicarnas, partea superior a muntclu Aventin se numise o-dat R e m or i a 2), la Plutarch R em o ni um i R e in on i a 3). Aceea tradiiunc o aflm i n epopea naional a lui Enniu: Romul i Rem se certau, cum se numesc noua cetate de lng Tibru, Roma seu Rmora *). Remores, scrie Aureliu Victor, era n vechime numele unu gen orecare de men 5). Acelai termin ne mai apare si sub forma de Archemores i Archemones, dup cum rsulta din numirile de Vicus Archemorium seu Archemonium, i Forum Archemorium 8 ), ce le aveau unele p r ma vech ale Rome. R o m i l i a, probabil ns c la nceput R o m i r i a, era numele unui vechi trib roman, care avea primul rang al demnitii ntre triburile aa numite rustice '). Teritoriul acestui trib ncepea de lng muri Rome si se ntindea pn la mare. nc cu mult nainte de ntemeierea Rome, ntrga regiune central a Italiei se vede a fi fost locuit de triburt ari mi ce. Tib r ui, care despria teritoriul Etruscilor de al Umbrilor, de al Sabinilor i Latinilor, era numit n crile vechi religiose Rum on 8), seu Rumor n form rotacisat, dup cum rsulta din Eneida lui Virgiliu ). Acesta numire archaic, de origine etnic, ne pune n eviden faptul, c n tim') Yarrouis L. L. lib. V. 55: ed omnia hacc vocabula Tuea (Tatienses, Ramnenses, Luceres), ut Volnius, qui tragoedias Tuscas scripsir, dicebat. 2 ) Dionysil Halle, lib. I. c. 8587. Festus (v. Rcmurinus ager): ed et locus in summo Aventino R em o r ia dicilur, ubi Remus de urbe condenda fuerat auspicatus. a ) Plntarquc, Oeuvres, vol. I. (Ed. 1784) Romulus, p. 79. 81. *) Enniu (la Cicero De div. I. 48): Certabant (Romulus et Remus) urbcm Rom am Remoramne vocarent. 5 ) Aur. Victor, Orig. gent.Rom. c. 21: homines ab antiquis Remores dicti. O vechia divinitate naional a Romanilor purta numele de Remureina (C. I. L. voi. I. nr. 812). e ) Sextus Kufus, De reg. urb. Romae. Rcgio VII. ') Varro, L. L. lib. V. 1. ") Servlus ad Aen. VIII. 63. ) Yirgilil Aen. VIU. 90.

'le primitive ale istoriei italice arnenddue ermunle TibruluT craii locuite de o popula i une arimic, pastoral i agricol. Unul din cele mai vechi orae de pe teritoriul Um brii o r purta numele de ' m in u m . O monet antic de bronz a acestui ora ne nfiez pe avers n cm cu barb i cciul conic, r pe revers legenda ARIM. Alte d6ue moncte ne prcsint acelai tip, cr pe revers inscripiunea ARIMI i ARIMNO l). n vechia religiune a Umbrilor, Jupiter m a era adorat i cu epitetul de a r m u n o s seu a r m u n i s 2). Pdurile cele vaste ale Apeninilor, cari desp riau pe Umbri, pe Sabin, si pe Etrusc, purtau nc din timpuri obscure numele de montes Romani s\ Din ace ti mun i isvoria Tibru, numit n vechime Rum on i Rumor, n aceti muni locuise o-dat poporul primitiv al ItalieT, aa numi ii Aborigines 4 ); un termin etnic alterat, probabil n loc de Arem ori c i , seu Aremoricenses, ca la Procopiu Arborychi n loc de Armorici. Fa u nus, regele cel n elept i plin de merite al Aborigenilor, se mai numise, dup cum ne spune Diodor icul 6), si 'Epiic ('E.opjv). n fine, mai notm aici, c ntreg teritoriul Umbrie, dimpreun cu prile de nord, pn lng ermuri de jos a Fadului, purta n evul de mijloc numele de Romnia i Romaniola ). Fr ndoiel , c originea acestei numiri este anterior domina iunii romane, dup cum acesta se probez si din numele cel vechiu al ora ului Ariminum 7 ). n L a i u, triburile arimice se aflau, nc din timpur forte deprtate, respndite prin diferite pri ale acestei regiuni, ncepnd de la marc i pn lng Apenin. Cu deosebire, Rutuli, a cror capital era Ardea, ni se presint n tradi iunile na ionale ale Latinilor, ca un popor de origine ari in i c . Virgiliu amintesce pe un Rhamnes, ca rege i augur al Rutulilor 8 ),
') Mionnet, Dcscr. d. med, Suppl. Tome I, p. 208.- C. l. L. voi. I, nr. 23. ') Huschke, Die Ig U v. Taf. II-a 7. p. 322-323. 3) Sicull Flacci, De condit. agr. (Grom. vet. Ed. Lachmann, p. 137): n Piceno et in regione Reatina ............ m o n t e s R o m a n i a p p e l l a n t u r . L i b e r C o l o n i a r u m I (Campania), ibid. 239: priuati possident montes nomine Romanes. <) Dioiiysii Hal. lib. I. 9: 'A^vv^ . . . ai TO ,v - ? 6t; P c, '.yiiv x<|jLYjv 't'j.1 oropSjt.

) Diodorl Sicull lib. VI. 5. 2. ") Mnratorii, Scriptores, Tom. X. p. 381. ') Despre Arimani,sAremani,din p r ile superire ale Italiei am vorbit mai sus. 8 ) Vlrgllll Aen. IX. v. 325-327: superbum Rhamnetem aggreditur . . . . Rex idem et regi Turno gratissimus augur.

i pe un alt erou legendar al acestu popor cu numele ele Remus 1). Ora ul Tibur, situat la col ul de res rit al La iuUu, care devenise o cetate puternic, nfloritdre i superb, cu mult nainte de ntemeierea Rome, era de asemenea o colonia ari m i c. Unul din vechil reprsentant! a acestu municipiu port la Virgiliu numele de R e mu lu s 2). n istoria LaiuluT, elementul arimic ne apare dominant nc nainte de ntemeierea Rome. Unul din regii ce vechi; a LaiuM este numit la Livju Romulus Sylvius 3 ), la Orosiu Ar e m u Iu s 4 ) i la Plutarch R o mis B). In regiunile cele muntose ale Apeninilor, vecin cu Latini i Campani locuiau Samnii, un popor pastoral i agricol, iubitoriu de gloria i independen . E f ceau parte din una i aceias semin ia arimic cu Sabinii i Oscii. Cea m vechia i ma puternic cetate a lor se chiema Romulea, dup cum o numesce Liyiu 8 ), situat pe un vrf de munte, pe care ns Romanii o asemenar cu p mentul. In E n o t r i a, seu n prile inferiore ale peninsulei italice, domnise o-dat, dup cum ne spun tradi iunile, regele numit I talus, un principe glorios din familia arimic. Un fiu al lu Italus purla numele de Romus 7), i o fic a sa se chiam Roma 8 ). Hecateu (sec..VI. a. Chr.) ma amintesce aici i un ora cu numele de Erimon IJ ). La familia Arimilor aparineau si vechile tribun ale S i c i l i c . Sicani seu Siculi, popor de origine barbar, locuise n timpurile ma vechi n Umbria, apo n Laiu. Din Laiu espulsa de Aborigeni i de alte triburi pelasgc, ei trecur n Lucania, r din Lucania n Sicilia, cam cu 80 de an nainte de resboiul troian 10). In timpurile lu Antoniu, dup cum ne spune Cicero, Sicilienii au fost declara i de cives Romani "). F r ndoicl , c acesta lege avea de bas o tradiiune vechia naional, c amndue aceste popore, Romanii i Siculi,
) V i ry i l i i A e n . I X . v . 3 3 0 . ) V iv g i lu A e n . li b . I X . v . 3 6 0 . 3 ) L iv i i l ib . I . c. 3 . 4 ) Orosii Hist. lib . I. 20. 5 ) Plutaivjue, Oeuvres, vol. I, Romulus, p. 62. 6 ) Livii lib. X. 17. ') D i o n y s i i H a l . l i b. I . 7 2 . 8 ) Plutarque, Oeuvres I (1784), Romulus. *) Stepliaiuis Byz. v. "Rppov. 10 ) Dloiiysii Hal. lib. I. 9, 22. Plinii lib. III. 19. Dup Thucydide (VI. 2), Sicuii au trecut n Sicilia, cam cu 300 an nainte de prima imigrare a Grecilor n acesta insula, adec cu vre o 1000 an a. Chr. ") CiceronisEpist. ad Alt. XIV: Antonius fixit legem...........qua Sicuii cives Romani.
2 4

avuse o-dat aceea i origine, aceea limb, acelea locuine i acelai nume comun. n prile meridionale ale insulei, Pliniu amintesce rul numit H ir minium *)> 'a Ph'list 'YpV-wb 2), de sigur o vale locuit n timpurile preistorice de o grup nsemnat de p stori ariml. Dup cum vedem, triburile arimice ale peninsulei italice ne apar la autorii vechi sub diferite numiri dialectale. Pe basa elementelor, de cari am vorbit mal sus, noi resumm si reconstituim aici aceste numir sub urmtdrele forme: n Etruria, vechil Arim erau numii Ram nes; n Umbria, Arimini i Arrnuni; n p r ile de sus ale Tibrulul, Rum ones si Rum ores; pe cele spte coline ale Romei, Remones, Re m ores, Archemones i Arche m ores; n La iu Ramnes, Re m i 3 ), Romi i Rumi; n Lucania, Erimones (Arimones); r n Sicilia, H ir m in i seu Hurmini. n fine mai esista n Italia de mijloc i forma archaic de Rumi n i , dup cum. acesta rsulta din numirile divinitilor Jupiter Ru minus4 ), Dea Rumina B ), precum si din numele locurilor vicus Ruminalis 6 ), ficus Rum in al i s 7 ) seu Rumina ficus 8 ).

10. Migraiunile Arimilor n Thracia.


T h r a c i a, n timpurile primitive ale istoriei, cuprindea din punct de vedere etnografic ntreg nordul Europei de asupra Thessalie si Epirulul. Macedonia era considerat numai ca o parte a Thracie 9); r Herodot scrie, c Troiani, n timpurile lor de putere i mrire, cucerise Thracia ntreg pn lng snul ionic 10).
*) Pllllll lib. III. 14. 4.

) Fragm. Hist, grace. I. 186. fr. 8. ) Cf. C. I. L. vol. I: M. R a m n iu s (nr. 571) i C. Remis Remius (ar. 946). 4 ) Augustin! Civ. Dei, lib. VII. It. ') Augustin! Civ. Dei, lib IV. 11.Ynrro.L. L.lib. II. 11. 5; divae R u m in a e sacellum. Cf. Cicero, N. D. lib. I. 29 : Romana Juno, h. e. quae ab Romanis et Romano r i t u colebatur. ") Sextl R u fi Do reg. urb Romae. VII. ') Livli Jib. I. 4 . La Tacit, Ann. XIII. 58: Rurainalis arbor. ") Ovidil Fast. II. v. 411. ) Hecatae fragm. 115. "O Herodoti lib. VII. 20.

n p r ile de nord, Scy i erau considera i de asemenea ca un popor de origine thracic l ). Naiunea T h racilor, scrie Herodot, <este, dup Indieni, cea ma mare dintre ttc naiunile lumi, i dac aceti Thrac ar fi sub domnia unul singur om, seu dac se ar pute nelege ntre deni, e ar fi nenvin si cei ma puternici dintre tte poprele. Ins acest lucru e imposibil se se ntmple vre o-dat, din care causa e sunt slab. Dup diversitatea regiunilor, n car locuesc, e pdrt nume diferite, ns cu toi au aceleai moravur si aceleas instituiun 2). Din punct de vedere al originii etnice, vechile populaiun ale Thracie aparineau aprcipe n total familie arimice. Homer amintesce n Iliad pe un Rigmus (TfyjACv), care alergase n ajutoiiul Troianilor, ex. Q^-QV.T^ lpi[5wXaxo;, adec din Thracia, unde plugul scote gli mari i grase de pment a). In alt loc Homer caracterisez regiunea, numit /) ff/xT) f/ip<>Xa ca pj'Vjp [XYjXtov, mama oilor 4), cuvinte car n nic un ca nu se pot aplica la Thracia de lng Marea ege, ci numa la basinul cel vast, fertil i avut de turme al Dun rii de jos. Un alt rege din timpurile lui Alesandru cel Mare, care domnise peste Triballi din prile de apus ale Mcsie, port la istoricul Arrian numele de Sirmus 5); un nume, care, din punct de vedere al etimologiei, este identic cu R i mus, ns cu transposiiunea lui R ( = Irmus) si cu .S la nceput ca aspiraiune dialectal. Pausania ma amintesce pe un rege alTursenilor, cu numele Arimnestus, care cel de ntiu dintre barbar, a trimis darur piese lui Joe din Olympia 6). Dac acest Arimnestus domnise peste Tyrseni din prile de resrit ale Macedoniei (Herod. I. 57), ori peste Traui seu Agathyri de la Carpa, nu putem sci. Probabil, c nic Pausania nu putea se ne spun ma mult. De asemenea aflm la Suida o amintire despre un "Ep[uov lAaTfwv fiaoiXeo 7), care trise n timpul lu Dariu i domnia peste insula Lemnos situat lng trmuri de sud a Thracie 8 ).
') Stcpli.inus Byz : v.63-a!, EO-VOI Qpv.ov. >) Herodoti lib. V. 3. 3 ) Ilomcrl II. XXV. 485. n timpurile romane un centurion din Mesia inferidr port numele de L. Messius R im us (C. I. L, III. nr. 7420). ) Homeri IL, XI. v. 222. 5 ) Arriaiii De exp. Alex. I. 4. 6. ) r.-iusiiiilae lib. V. 12. 5. ') Suiilne Lex., v. 'PJJ.CUVIO xpi. 8 ) Diod. lib. X. 19. 6. Fragm. Ilist. gr. III. 643. 30.

Un Roemetalces este rege al Thracilor n timpul lu August i un ait Roemetalces n timpul lui Caligula. Dup cum vedem, diferii regi a Thracie, unii din prile de sud, alii din pri'6 ^e nord a'c Hemului, port nume arimice, ncepnd nc din timpurile antchomerice. Faptul n sine e destul de remarcabil i are drept fundament o vechia tradiiune istoric. Regii Thracie, dup cum ne spune Herodot, adorau ntre toi dei ma mult pe '-Epirfj (E(V|j.7jv), pe care-1 cosiderau tot-o-dat ca nceptoriul dinastiei !or *). Este acelai Hermes, numit i Hermias, Hermaon, Herman i Armis, pe carc-1 vedem reprsentt pe monerele Sarmizegetuse, identic cu Armen, printele divin al Herminonilor din Germania, cu 'Epjrfj (Mpjrjv) numit i Faunus, regele cel mitic al Aborigenilor, i cu Or m an, ce figurera pc monetele Ilergeilor din Hispania. Ca descendeni din Herms se mai considerau Filip II al Macedoniei i fiul seu Alesandru cel Mare. Amndo acest reg ntrebuinez, pe unele monete ale lor, monograma /?, une-or cu efigia, alte ori cu atributele lui Hermes 2). Aceleai tradiiun genealogice se pare c le avuse i familia cea puternic romn din Trnova, care nfiinase i renfiinase imperiul romno-bulgar. O cronic armenesc pretinde, c mperatul romno-bulgar Sa m ui l (a. 976 1014) ar fi fost de origine Armean 3 ). Hasdeu crede, cu tot dreptul, c n'a fost Armean, ci Armn, cum se numesc Macedo-Romni. Noi ns mai adaugem aic, c un fiu al lui Samuil numit Armnul se chiema Roman (a. 1015), c un ver al acestui Samuil are numele de Armonius 4), i un fiu al mpratulu Petru I, se chiema de asemenea Roman 5) (9761002). In numirile de localiti aflm de asemenea urme importante despre estensiunea triburilor arimice pe teritoriul Thracie. Intreg regiunea cea fertil dintre Hem i Adrianopol port pe tabula Peutingerian numele de Rimesica ); o numire geografic de origine etnic, ca i Aremorica, Belgica etc.
') Hcrodoti lib. V. 7. 2 ) Mionnet Descrip. d. med.: Tom. VI. pi. LXX. nr. 2. 4. 9. ) M tei de Edcssa, ap. Hilferding, Gcsch. d. Serben und Bulgarcn, Bautzen, p. fii. (Hasdeu, Etym. magn. II. 1705). *) Wenzel, Cod. dipl. Arpad. cont. VI. 29. s) Wcrtncr, A kzpkori dlszlv uralkodiSk, p. 132, 145. 6 ) Tab. Peut. Segm, VIII. 3.

Pe drumul cel mare al Thracie de Ia Filipopol c tre Adrianopol afl m n timpurile romane doue localit i cu nume arimicc, una Ram lu m 1 ) si alta Rhamae (mutatio Rhamis), ast-d Harmanli 2 ). n apropiere de muntele Athos esista un vechiu ora numit XspjiuXia si 'Ep^oXia, amintit nc de Hecateu n sec. VI. a. Chr. s), r pe castele meridionale ale Thracie se atnintesce Rumbodunum, situat ntre rurile Nestus i Strymon 4 ). Dup cum vedem, regiunile din prile meridionale ale Hemului, unde domnise o-dat Odrysi, poporul cel mai civilist i mai puternic al Thracie, ne presint un strat forte vechi arimic, nu numai pe vile Mritei (Eiebrulu) i ale Tunge (Tonzus), numite n timpurile romane Rimesica, dar si pe grupele cele muntse de lng Marea ege . Venim acum la o cestiune important a geografiei preistorice. nc ncepnd din sec. V, ntreg imperiul roman oriental se ma numia si Romnia, gr. Twaavc'a 6); un termin geografic, ce-1 aflm ntrebuinat pentru imperiul constantinopolitan n tot cursul evului de mijloc, la cronicari, n bulele Papilor, cum i n actele oficiale ale statelor de apus 6). Originea aceste numiri este n tot caul poporal, ns forte vechia. Ea nu este nici politic, nici literar. O prcids indicaiune n acesta privin o aflm la Virgiliu. In Eneida sa, care se ocup cu primele timpuri ale istoriei romane, densul amintesce doue regiuni mar geografice, ce erau destinate ca moscenire pentru descendenii lui Enea, una sub numele de regn uni I t a l i a e i alta sub numele de Romana te 11 us 7 ). Numele de e r a rumic (Rum seu Rutn-ili) a rernas, prin tradi iune, la populaiunile Asiei anteriore, ca o numire geografic pentru peninsula balcanic chiar i dup cderea imperiului byzantin, nc n primele timpuri ale domniei turcesc! dincce de Helespont, Thracia, Macedonia i Mesia aveau numele comun de Rumili, s Rumelia; r n sec. XlX-lea, marele gu1 ) Tab. Peut. Segra. VIII. 2.
2

) Itin. Hierosol. p. 269: mutatio Rurnbodona. ) I t i n . Hierosol. p. 284.

3 4

) Steph. lyz., v. S=-pp.uXlv.. Tomasch6k n Sitz.-Ber. XCIX Bd. 475.

) Chrpn. I da i i a. 295: Carporum gens univcrsa in Romnia se tradidit. Jornandis Get. c. 25: Vcsegothae...........legates ad R om an i a m direxcre, ad Valentcm imperatorera . . . ut partem Thraciae, sive Moesiae . .. si i l l i s traderet ad colendum etc. Malalae Chronogr. lib. XVI p. 378.Du Cange, Gloss, med. lat. v. Romnia: Broroptonus in Richardo I: Caput Rumni a e est civitas Constantinopolis. ) Fejr, Cod. dipl. III. 1. 204. 1217. Mon. Germ. SS. XIV. 660. ') Yirgilii Aen. IV. 274276: Ascanium surgentem, et spes hcrndis Juli Rcspice, cui regnum I t a l i a e Romanaque t e l l u s Debentur.

rnment aj RUmelie mai cuprindea i regiunile de sus si de mijloc le Albaniei de ast-d 1). n prfile de resrit ale Thracie, vechia populafiune arimic - pstrase caracterul seu naional pn pe la nceputul sec. XIV-lea. n timpurile mperatulu Andronic Paleologul (1282-1328), dup cum scrie Pachymer, Blachi din Thracia se ntindeau del suburbiele Constantinopolulu pn la Byzia i mai departe. Aceti Blach locuiau mai mult n inuturi rnuntdse; erau omeni deprini n arme, avui de turme i cired de vite si se nmulise n nume'r att de considerabil, nct inspirau ngrijiri seriose, c se vor alia n contra imperiului cu Scyfi de Ia Dunre (Romnit lu Basarab cel Mare), avend acelai mod de vief i probabil aceeai origine. Spre a ntmpina un ast-fel de pericul, mpratul Andronic a credul, c lucrul cel ma nimerit este, se str mute pe acest popor, de pe continentul de apus n cel de resrit, dincolo de Helcspont, pe ermuri Asiei, dar tot-odat se le sleiesc i puterile materiale, prin diferite extorsiun, ca nu cum-va cunoscndu- forele, de can dispun, ei se devin prea audac. Amndoue aceste lucruri, ne spune Pachymer, s'au i esecutat apoi cu o rigore estrem; s'au aruncat asupra lor tributuri imense, cari s'au i ncasat cu o severitate ne mal audit. Sateliii administraiunil grecesc! silir pe aceti Blach ntr'un mod nemilos se plece numai dect dincolo de Helespont; ast-fel c el aii perclut o mare parte din averile, pe cari nu le puteau transporta; s'a mal ntmplat, ca acesta strmutare a lor se esecut sub asprimile iernel, n ct a prit o mare parte din omeni si din turmele lor 2 ). Pachymer numesce pe aceti vechi locuitori a Thracie Blach; ns numele lor na ional a fost Rmi, Rm ni i Armni. Acesta rsulta i din descrierea geografului arab Idrisi (finele sec. XII), care amintesce ntre umla i Sliven un ora nsemnat cu numele de A e r m n I i o alt localitate, situat ntre umla i Anchial, cu numele de Fremniac 3 ). Mal rsulta, n fine, din mprejurarea, c diferitele grupe romne din
') La Arabi i la alte popre orientale, terminal geografic de Rum s R u m - i l i ({era Rum), avea, n ce privesce prile Europei, doue semnificaiunl. Ca numire general, Ruin cuprindea n regiunile Europei: teritoriul Spaniei, Franciel, Italiei, Germanie?, Poloniei, Bohcmie i, Anglie?, Ungariei i ntreg peninsula balcanic . n Particular ns, sub numele de Rum, s Rum-ili, se nelegeau pro vi n ci ele europene supuse domina iuni turcesc. n fine, n sens mai restrins, Rum, seu Rum-ili, era numele, ce se aplica la Thracia i Grecia (Cantemiru, 1st. imp. otom. Vol. I (Bucuresc 1876), p. 27. 45. 101. 2 ) I'acliymcris De Andronico Palaeologo (Ed. Bonnae) lib. I. 106. s ) Tomnsclick n Sitzungsbeiichte, CX11I Bd. p. 301 317.

Macedonia, Thessalia, Epir i Albania de mijloc se ma numesc i ast-d Armn , Armn i Armen J). Dup tradifiunile vech grecesc, originea geografic a populaiunilor thrace era din prile de nord ale peninsulei Hemulu. n genealogiile poporelor antice, Thracia ne apare ca o fic a rulu Oceanos, seu a I s t r u l u .
11. Migraiunile Arimilor n Illyria vechia (Rascia, Kama).

Rascia. In evul de mijloc, ntreg teritoriul Mesie de sus, aprpe acelaT cu al Serbie de ast-d, port numele de Rascia 2), Rasia, Raxia, Rassa, Rasa, terra Racy 3 ), ung. Rcz-orszg. Vechimea acestei numiri geografice, o putem urmri pn n epoca roman. Unul din cele mai nsemnate orae ale Mesie superire, situat pe ermurele drept al Dunrii, n fa cu Calafatul de ast-d al Rornnie, purta numele de Raetiaria, Retiaria, Rcciaria, TaCapia ), ma t rdiu Colonia Ulpia Ratiaria. Dup prsirea Dacie traiane, oraul Retiaria devine capitala Dacie ripense, care din punct de vedere al administraiuni politice, se ntindea de lng Cuppae (Goluba) pn lng rul Utus (Vid), 6r spie med-di pn lng Balcani de apus. Tocmai acesta important regiune a Dacie aureliane unde Ratiaria avuse o egemoni politic i religids, unde elementul romnesc formcz i ast-d majoritatea ne apare pe charta lu Sbastian Munster din 1550 cu numele particular de Rascia. Ca estensiune geografic, Rascia din evul de mijloc cuprindea ntreg teritoriul Mesie de sus i o parte a Illyrie pn lng frontierele Dalmaiei. n aceste timpuri esista ntre Rascia i Serbia o deosebire geografic i etnic. Serbia vechia nu era Serbia de ast -d. Adevrata Serbia cuprindea numai un mic teritoriu situat n prile meridionale ale Bosnie si care constituia din punct de vedere politic o simpl dependen a Rascie.
') Weigand, Die Aromunen, II. pag. VIII.
2

) Dcnsu ianu, Documente, II. 5. 522. 1563. Ep. Veran iu: Serv i a olim nune Rasei a .

Tliurocz, P. IV. 35: Seruiae regnum, quod commun! vocabulo Rasei am vocant.

) Dcnsu ifliiu, Doc. I. 2. 268. 1379. Presbyter Diocleas, c. 9. 15. Phillppi do DIvcrsis Situs Rguii, p. 131. A non. Belae reg. notarius, c. 45. Fejr, Cod. dipl. Hung, passim. Wcnzel, Cod. Arpad. cont. T. V. 187. 1298 et passim. 4 ) rtolemael (Ed. Didot), III. 9. 3. Hierodes p. 655. C. I. L. voi. III, p. 1020.

La a. 1298 Papa Bonifaciu VIII face anume deosebire ntre Serbia, Rascia, Dalmaia, Croaia i Bosnia :) ; r la anul 1443, Stefan Tonna sa intitulez: NOS Stephanus D. G. Rasciae, Serviae, Bosnensium seu Illyricorum, Prirnordiae, partium Dalmatiae, Corbaviae etc. rex -). n ce privcsce populaiunea Rascie vech, acesta ne apare, n cronicele i n actele oficiale ale apusului, pn pe la mijlocul sec. XlX-lea, sub nus mele tradi ional de: Rascii, Rasciani, Rasceni, Rassiani, Rasseny 3 ), germ. Razen, Rzen, Raitzen, Ratzen, Raizen i Rascier. Din punct de vedere istoric, noi avem aici aceea i numire etnic , sub care figurez n timpurile romane Raeti seu Rhaeti din Elveia, a cror descendeni sunt ast-d Romanci din districtul Graubiinden n Tyrol i din Lombardia de nord 4 ). La aceeai familia cu Reii din Alp aparineau i vechil Etrusc, carif, dup cum ne spune Dionysiu din Halicarnas, se numise n primele timpuri ale istoriei italice Ras en na e 5). Din punct de vedere al etimologiei, terminul geografic de R a s c i a este numa o simpl form dialectal n loc de Rams ci a, dup cum diferite localiti de pe teritoriul Daciei vechi mai port i ast-di numele de Raca, o simpl abrevia iune n loc de Rmsca 6 ). Pe o inscripiune roman din Iglia aflm numele patronimice de Rascanius i Rascania 7 ), i care ne indica pe un Ras can us ca autor al acestei familie. Un rege al Thracie din timpul lu August purta numele de Rhescuporis i Rascuporis; un nume ce corespunde din punct de vedere al etimologiei i al n elesului la forma latin Rasci-puer, adec fiul l u i Ras c u. Un frate al acestui Rascuporis se numia chiar Ras c us 8 ).
') Weuzel, Cod. Arp. cont. Tom. V. 187: 1298: Bonifacius etc ...........in partibus ............. S e r v ie , R a s i e , D a l m a t i e e t c . 2 ) Pcsty, Az eltiint vdrm. II. 343. 1443: 3 ) Presb. ioclcas, c. 45.Mon. Hun g. (epoca regelui Mathia) I. 49-50.Cod . d i pi. Andcg. L 639.1311.Chron. Dubnicense.c. 207.Hasfleu.Etyra. magn. IV. p. CCXXX. 4 ) Rc i erau considera i i de Romani ca popor illyric. Cf. Appiani De reb. Illyr.c. 29. J C termini de Rscian (Riscian) i A r i m a n erau omogeni i aveau la cel vechi acelai neles, o probz doue manuscrise ale lut Dionysiu Per (Ed. Didot) v. 285, unde n oc de api|iavE(ov Tspuaviuv ne apare varianta de pisfl-evuv Fepjiavdiv. Aici epitetul de ep'sS-sves , cu sensul de valde robust i, ne indic prin lorma sa i pe Germani ca un popor r i s c i a . n .
6

) Dionysii Hnlic. lib. I. 30. ') C. I. L. voi. III, nr. 6203.

") Apuianl De bell. civ. lib. IV. 87.

O deosebit importan, n ce privesce originea istoric a acestei numiri, 0 presint faptul, c n peninsula balcanic, terminul de Ris c ia n i a fost tot-de-una sinonim cu terminul de Via si 1). n chrisovul mperatuluT Duan din a. 1348, \-pHijiaHii este un sat romnesc de lng P r i z r en 2), vechia reedin a arului Du an. O parte nsemnat a comitatului Posega din Croaia, aa numit Va1 a eh i a mic mai purta n evul de mijloc i numele particular de 3 Rascia ). O alt Rascia se afla lng frontariele de sud-vest ale Serbiei de ast-d, se caracterisez n particular prin grupa de muni numit i ast-d Raca, prin rul, valea i terguleul Raca, la Constantin Porphyrogenitul Rasa. Acesta regiune frumds a Serbiei vechi purta n evul de mijloc numele de StaraVI a ska. In acesta Rascia seu Valachi-vechi, esista dup cum ne spun poemele srbesc, una din cele mal pise i ma monumentale biserici numit lania 4). Ast-d Valachi-vechi formez un sangiac administrativ al Turcie; ea port ns i numele tradiional de Rascia. Capitala acestui district este Novibasar s lenipasar. Diferite localiti ale Mesie de sus ne apar i n epoca roman cu nume vechi arimice. In Dacia mediteran se afla Romesiana (Tab. Peut.), numit n Itinerariul Antonin Remesiana, la Procopiu .Rumisiana, n timpurile lu Justinian, oraul Remesiana (situat, unde se afl ast-d Ak-Palanca) formase capitala unui important district militar, R eg i o R e m e si en s i s , aven d 29 castele i turnuri de aprare. Lng S e r di ca. (ast-d Sofia), capitala Daciei mediterane, Procopiu amintcscc castelul Romnia. Pe valea Timoculu se mai afla n timpurile romane si castelul Romulianum (Romyliana), unde a fost n scut i nmormntat mpratul Galeriu; r lng Dun re n fa de Palanca-nou ma subsista i ast-d ruinele unui vcchiu castel, numit n cursul evului de mijloc Ram 6 ), n timpurile nostre Rama. n fine, n apropiere de vechiul Sirmiu (Mitrovi), unde se nscuse mperai Aurelian, Prob i Gratian esista i ast-d un orel, ce port numele de R u m a. Resumm: ntreg, teritoriul Mesie de sus ne presint si n cursul evului de mijloc
....?) Kaziiaclc, Bosnia (Zafa,. 1862) p. 2021 : esistono in Bosnia tre nazionalit ......... i T u rchi .......... iLatini (denominati anche Krstjani) cio i cattolici; ed i Serbian! (det i Riscani e dispregievolmente V.lasi), cio i greco.-orientali. ' 2 ) Chrisovul imp. Duan, a. 1348 (Hasdeu, Arch. ist. III. 94.95). 3 ) Pesty, Az cltunt.vrm. II. 206207. 4 ) TalvJ, Volkslieder der Serben, U (1826), p; 192. 5 ) Jireeek, Die Hecrcsstrasse v. Belgrad nach Constan ii, -pel, p 1 "

esturile une population! vech pelasge, robuste, rsboinice, cu moravuri . je cu superstifiun i credine religiose antecretine, cutriernd muni i ile cu turmele i cu ergheliile sale ntocmai ca n timpurile archaice, i trind dup anumite legi tradiionale, ce nu erau nic romane, nici greccsc, nic slave. Acetia sunt aa numi ii Rasc s Vlach, pe cari i-au r rit resboiele romne, si n urm i-au cutropit i sufocat valurile invasiunil slave. Ratna. n evul de mijloc, Bosnia i o mare parte a Her egovincI purtau numele de Rama J); un termin geografic, ce ne indic, c acest teritoriu al Illyrie romane s barbare, a fost in timpuri dep rtate locuit de o populaiune ar im i c . Hecateu, care trise cu 7080 ani nainte de Herodot, amintesce n prile Illyrie un ora cu numele de O r g o m e n a e 2). O tradiiune poporal din Bosnia ne vorbesce de asemenea despre un faimos ora din p r ile acestea, numit Ermenia 3 ), care ar fi avut 18.000 case i se afla situat spre sud de Saraievo, pe Crmuri Drine, unde este ast-d Gorazda. Lng frontierele de nord-vest ale Bosniei se afla n timpurile romane o vechia localitate numit n geografia oficial R o m u l a (Tab. Peut.). Spre resrit de Saraievo, se ridic muntele cel legendar al Bosniei Romnia Pianina, unde, dup cum ne spun cntecele vechi serbescl, petrecea o-dat eroul romn Novac cel btrn eu fiul seu Grui i cu fratele seu Radivoiu 4). Un alt munte al Bosniei, de lng Costainia, este numit de R o m a n o b r e g, r n prile de sud ale Montenegrulu, n apropiere de Dulcigno, se nal figura cea imposant a muntelui R u m i a, care n geografia lui Vibiu Sequester (sec. VVII) ne apare sub numele de Rhamnusium 6 ). In fine, n prile de sus ale Heregovinel, valea cea ma frumos, si ma fertil se numesce si ast -d Rama. Triburile arimice au imprimat, dup cum vedem, n timpurile preistorice numele lor la diferii muni, rur i vl, pe unde necesitile viee pastorale le-a f cut se se a ede cu casele, cu s la ele, colibele i turmele lor. Vlachi pstori al Bosniei si al RascicI ne apar adese-orl amintii n documentele medievale ale Ragusel sub numele de Vlachi rgis Bossine, Vlachi domini imperatoris (Sclavoniae), r cel din Her egovina sub
') Dcnsniairu, Documente. Voi. II. 5.1563, p. 522: Rama est quae nune Bosna dicitur. 2 ) Hccatael fragm. 152. ') Sitzungsber. d. Wien. Akad. Phil.-hist. Cl. XCIX Bd. p. 884.
4

) Gerhard's Ges nge der Serbcn (1877), p. 160. *) R iese, Geogr. lat. min. p. 157.

numele deVlachi de terra C h el m o, i Vlac h i SandaliVoivodae etc. '). Numele cel vechiu al populaiuni pastorale din Bosnia i Heregovina se vede a fi fost Ram, Rum i Armn, dup cum rsulta din numirile topografice de Orgomenae, Ermenia, Rama, Rumia i "O p [i o 2 ), seu V r m n documentele srbesc3), o localitate situat spre resrit de Trebinie. Acesta o confirm i cronicariul dalmatin din sec. XII, Prcsbiterul din Dioclea, c n timpul invasiuni Bulgarilor, aa numii Morlac din munti Bosniei, a Dalmaiei i Croaie, se numiau Roman 4); de sigur numai o form latinisat, a unu nume poporal ma vechi.
12. Migraiunile Arimilor n Elada. Diferite localit ale Thessalie, ale Elade propriu dise, i Peloponesulu port nc din timpuri forte dep rtate nume a r i m i ce. n Iliad, Homer face amintire de un ora cu numele V0p|o.lvtov, situat n Thessalia lng vrfurile cele nalte ale muntelui Titan B ). La Hecateu afl m n Thessalia o localitate cu numele grecisat de Ei>pjisvat ). Pliniu vorbcscc de doue ora e ale Thessalie, cu nume arimice, unul Orchomenus i altul Hormenium 7 ); 6r Strabo amintesce n Thessalia un 'OojivLov seu 'Opu-evLov 8) lng snul Pegasetic, un 'Ap;j.sviov pe drumul dintre Pherae i Larisa i al treilea ora cu numele de 'Epujiva lng marc 9 ), probabil unul i acela i cu Epuavac, din geografia lui Hecateu.
') Archiva Raguse, An. 1361. 1403. Cf. Jirecek, Die Wlachen in d. Denkm. v. Ragusa, p. 3 seqq. 2 ) Constantini Porphyr. De adm. imp. c. 31. 3 ) Cf. Danicic, Rjccoik. 4 ) Presbyter Dloclcas, c. 5: totam provinciam Latinorum, qui illo tcmpore Romani vocabantur, modo vero Moroulachi, hoc est Nigri Latini vocantur. Lucio, Hist. di Dalm. (Veneia 1674), p. 279: Erano detti VIachi,oMorlacchi in quel tempo (1362) li Pastori dlie montagne, chc diuidono la Bosna dalla Croatia. Felix Petanlius (Schwandtncr, SS. rer. hung. I. 868) : Valachi montana (incolunt), genus agreste hominum, hi gregibus tantum pollent et armentis. Ma notm aic, c pe teritoriul vecin al Pannonie se vorbia o limb poporal roman , seu latin vulgar , nc n tim purile lu August, seu nainte de subjugarea definitiv a acestei provincie. Cf. Vellcii Patere. II. 110: In omnibus autem Pannoniis linguae ........ quoque notitia Romanae. 5 ) Hoincrl II. II. 2. 734. c ) Hccataci fragm. 111. "') Plinii lib. IV. 15. 1; 16. 1. 8 ) Strabonis lib. IX. 5. 18; XI. 4. 8. ) Strabonis lib. IX. 5. 22.

Un alt O r c h o m e n o s ('Opycavd;) se afla n timpurile troiane n Beoia, situat pe ermurele lacului Copais *), ntemeiat, dup cum se spunea de un retre cu numele de Orchomenos 2). Acest Orchomenos al Beofie devenise n timpurile pelasge unul din cele mai avute i mai celebre ora e ale Elade. Cnd Agamemnon trimite pe Ulysse i pe Aiax n tabra lu Achile, ca se-1 nduplece a lua parte activ la rsboi n contra Troianilor, acesta le rspundc, c nu va renun a la mnia sa, nic chiar dac Agamemnon i va da tute averile Orchomenulu din Beo ia i ale Thebe din Egipet 3 ). Afar de Orchomenul, cel avut de aur al Beo ie, Homer ma amintesce aici nc o alt localitate cu numele de '"Apy.y.; probabil n form poporal pelasg cAp|iv7] (Armen), dup cum rsulta din cuvintele lu Homer: oE T'jj.cp' "Apa' v[j.ovTO 4). Un comandant al cet enilor din Pl tea Beo ie, n luptele cu Mardoniu, (479 a. Chr.) are numele de 'ApEjivecTot 6). Un ni treilea ora str vechiu cu numele Orchomenos se afl n Arcadia, construit i fortificat pe vrful unu munte 6 ). Acest Orchomenos are la Homer epitetul caracteristic de TtoXp,TjXo, adec avut n turme de o '). O alt localitate din Arcadia ne apare la Stephan Byzantinul sub numele de R ham n us 8 ). Pelasgi din Arcadia adorau pe un Z'jc x*P[Ja)v 9)i probabil una i aceea divinitate cu Jupiter Ru m in us al Romanilor i cu Jupiter armunos din religiunea vechia a Umbrilor. I n f i n e , u n a l p a t r u l e a o ra nu mit Orcho me nos se afl a n Eub ea, si despre care face amintire Strabo 10 ). In Ar go s, afar de cele doue cet fimose cyclopice, Mycena i Tirynth, mai esist nc un ora strvechiu situat lng mare, numit 'Ep.jj.lov7}, ntemeiat, dup cum ne spune Pausania, n timpurile mitice de un a a numit 'Epjuuv. Intreg partea meridional a acestei provincii, se numia 'EpjJUOvTj, r snul mrii din apropiere y.oXro 6 'Epjj.'.oviv. 1]).
*) Homeri Ilias II. v. 511. *) Apollonii Eh. 11.654. 1093. n genealogiile antice, Orchomenos apare ca un nepot allu Pelasg ( Apollodor i Bibi. III. 8. 1 ). 3 ) Homerl Ilias IX. v. 381. 4 ) Homeri Ilias, II. v . 499. 5 ) Paasaniae lib. IX. 4. 2. Herodoti lib. IX. 72. ') Pausaniae lib. VlII.s.S.-Apollodorl Bibi. lib.III. 8. l.-Fragm. Hiat. gr.II.475.fr.26. ') Homeri Ilias II. 605. ) Stephanas Bj'z. v. EX.O:VUC. ") ^ausaniac lib. VIII. 12. l. 10 ) Strabouls lib. IX. 2. 42. ") I'ausimiae lib. II. 34. 5. - Strnbonls lib. VJ11. 6. 3.
8

Epei, car locuiau n prile de nord-vest ale Pcloponesulu, n provincia Elis, ma aveau i numele de "Opfjuvoct J). Homer amintesce aic oraul numit 'Tpjj,V7j 2). n timpurile lu Strabo acesta localitate nu ma esista, ns munii din apropiere ma purtau nc numele de 'OpjUva i 'Tp|uva s). Ma notm aic, c n prile de resrit ale provinciei Elis ncepea culmea cea fimos de mun, numit Erymanthus, ce desp r ia Arcadia de Achaia. Un frate al betrnulu Nestor din Pylos (n Messenia) are la Homer numele de Xpo|.u'oc <*). Pe teritoriul A t ti cei se afla or elul numit Rhamnus, cu templul cel renumit al Neme ei, care, dup cum spuneau tradiiunile, a fost o fic a btrnulu Oceanos potamos seu Istrulu 6). O alt localitate a Attice ne apare la Stephan Byzantinul sub numele de r'Apu.a, la Suida r'lp|j.oc c). Formele de 'Opjxeviov, 'Opjxvtov, 'Opiv.vat, 'Op'/oiiEv, Eop-jiiEvai, 'Epv.ivY] si Tpp-cV/j, ce ni se presint n topografia istoric a Elade, sunt de fapt numai simple variaiun de pronunare si de ortografia. Ele se reduc, n ce privesce derivaiimea etimologic, la numirile etnice ma vechi, ns si ma corecte, de Armeni, Ar m i n i , Arotneni, Arumeni si Armiones. Turcii, dup cucerirea peninsulei balcanice, ntrebuinar terminul de R u m ca o numire particular geografic pentru teritoriul Elade 7). De fapt, avem aic numa o tradiiune vechia etnografic. Romanii considerau si doniprovincicle Elade ca un pinont al rase latine. Timp ndelungat, legati Greciei au trebuit se vorbesc n senatul roman numai n limba latin; r n a. 198 a. Chr., comisiunea de organisare, trimis din Roma, se prsenta la festivitatea cea mare a jocurilor isthmice, i fcu aic publicaiunea numa n limba latin: c senatul roman si generalul T. Quinciu acord deplin libertate tuturor popdrelor, ce au fost ma nainte supuse regelui Filip din Macedonia 8). Limba grecesc a fost ast-fel ignorat si tot-o-dat ignorat si individualitatea politic a unui stat grecesc.
) Slepliaiius lyz. v. Tpjjuv/) ) Ilomcri II. II. v. 616. 3 ) Strabonis lib. VIII. 3. 10. 4 ) Ho mer! II. IV. 2 95. O dyss. X I. v. 2 S6. '-) I'linii lib. IV. 11. 2. Pausnniac lib. I. 33. 23. n Creta, locuit n vechime de Pelasgjnc se afl un ora i port cu numele de Rhamnus ( P l i n . IV. 20. 3; P t ol. III. 15). 6 ) Stcpli. Byz. v. "ApjAa. Suidas ad voc. ') Cantemlni, 1st, imp. ottom. (Ed. 1876) p. 101, nota 16. o) Liii lib. XXXIII, c. 32.
2
NIC. DBNSUS<ANU. 51

13. MigfdfiMnile Ariinilor n Asia mit. i Armenia.

Troia capitala cea avut a Pelasgilor din Asia mic , situat lng ermuri Helespontulu, ni se presint n vechile traditiun aie Elade si Italie ca o cetate arimic . Un fiu al lui Priam port la Homer numele de Xpo|j.to l ); probabil este unul si acela i cu fiul lui Priam numit Aromachus, de care face amintire Hygin (Fab. 90). Un alt erou troian are de asemenea numele de Xpo[j.o; 2 ). La Homer mai afl m doi eroi troian! cu numele de "Opjisvoc, unul pe care-1 ucide eroul grec Teucros, i altul, care cade nvins de Polypoete din Thessalia 3). Enea, dup cum ne spune unul din ce ma vechi istorici grecesc!, avuse patru fii, pe Ascaniu, Euryleontc, R o rn u l (T)|i&Xo) si Rom ('Pwjj.o 4). O alt tradiiune o aflm la Hellanic (sec. V. a. Chr.), c Roma - primise numele s del o femeia troian (Twprj), care venise cu Enea n Lafiu B ). Virgiliu reduce de asemenea originea Romanilor la Troia: Pater Acneas Romanae s t i r p i s origo ). Este o simpl fabul grecesc , pe care Romanii o adoptar din motive politice spre a se nfi a naintea populafiunilor Asiei mici1, ca succesori legitimi al Troianilor '). Acesta fabul capet mai trdiu o form oficial. mperatul Claudiu, dup cum scrie Suetoniu, acordase pentru tot-de-una cet enilor din Iliul-nou libertatea de impositc, n considerare, c el au fost autorii gin ii romane 8 ). Un duce al Mysienilor din' Asia mic , aliat cu Troianil n resboiul cu Grecii, avea de asemenea un nume arimic, Xf,6u,t; ). Adramyttion, unul din cele mal vechi orae ale Mysie, a fost ntemeiat, dup cum se spunea, de un aa numit r/Ep>j.o)v, seu Adramyn, cum se pronun a acest nume n limba friffian lu )
_ _ ^ _ _ _ _ __ ^^ O /

') Homcrl Hias, V. v. 160. } Homeri Hias, VIII. v. 275. 3 ) Homeri Uias, VIU. v. 274; XII. v. 187. 4 ) Dionysii Halic. lib. I. c . 72. 5 ) Kcllanici frag. 53.
") Virg-ilii Aen. XII. v. 168. - Cf. I. v. 234.

') Cf. Cauer, Die rom. Aeneassage, Leipzig, 1886, p. 98. ' net nil Claudius, 25: I l i e n s i b u s quasi Romanae gentis auctoribus in perPetuum tribu,a rcm.gjt ias, n. v. 858

Un o/a ai Lyc i el era numit 'Epu|j.vai '). Un principe a! Lycie aliat cu Troiani avea numele de Xpoj.!cc, i un alt erou din Lycia este numit de asemenea Xpo|io i cu epitetul de figur divin 2 ). In aceste nume proprii, guturala -/_ este numai o simpl aspiraiune aspr a lui p, dup cum aceleai nume ni se presint la autorii grecesc; din epoca roman sub formele de TcojjwXo i 'PMJI.OC;. In p rile de resrit ale B-'thynie, Ptolemeu amintesce muntele Orminius, sub care locuh UP trib pastoral pelasg, numit Caucones 3 ). Pe lng muntele Olymt. al Asiei mic, care despria Bithynia de Mysia, curgea rul numit Ryndacus. Un afluent al seu purta numele de Rymus 4). Unul din regii cei mai vechi a Lydie avuse numele de "Epu,wv, Adramyn Ia Stephan Byzantinul, Adramon la Hesychiu. Regatul Lydie de unde o parte nsemnat a populaiuni trecuse n Umbria sub numele de T urs e ni, cum scrie Homer se formase lng rul numit Hermus. Acela ru are la geografii romni numele de Erm u n a s si H e r m u n a s 6). Un rege cu numele de "Epp.wv este amintit i pe o monet a Ephesulu. Acelai nume de "Ep[j.cov ne ma apare i pe o monet a oraului Erythrae, situat pe ermurele mari n fa de insula Chios ). In fine ma esist n Lydia un ora cu numele de lvpu|.iv 7). Vechia dinastia a Cappadocie, dup cum amintesce Diodor icul, a fost ntemeiat de un rege cn numele de Arimnaeus 8 ). O provincia a Cappadocie, dup cum ne spune Strabo, se numia R i mnena seu Romnena 9 ), nc n timpurile regilor, ce domnise nainte de Archelau (sec. I d. Chr.). n Pont, lng frontiera de nord a Cappadocie, ne apare localitatea numit Rogmi 10). Un portal Cilicie avea de asemenea numele de Rogmi u), probabil identic cu Rhcgma, despre care ne vorbesce Strabo 12 ). '; Stepli. lyz. v. 'Kpu|i.va. 2) Homcri llias V. v. 677 ; XVII. v. 218. 534. x) Ptolcmaci lib. V. 1. 4j Hccatiiei fr. 202.
5

j Riese, Geogr. lat. mirt., p. 44. 86. 87. 101. j Mioiuict, Dcscr. d. med. Suppl. VI. 129. ') Stcph. Byz, v. TpiU-.. 8 J Diodori Sicull lib. XXXI. c. 19. ) Strabonls Geogr. (Ed. Didot) lib. XII. 1. 4. 10 ) T^b. Peut. Segrn. X. 1: Rogmorum. ") Stepliauus Byz. v. 'Piu-(jiol. 12) Strabonis lib. XIV. 10. 10.

n Paphlagonia, situat ntre Bithynia si Pont, se afla un sat cu numele de Armene '). Armenia, una din cele ma importante feri ale Asie, a fost colonisat , dup cum scrie Strabo, de un a a numit Armcnus din Thessalia, care luase parte la espcdifiunea Argonauilor 2). Romni din Thessalia, din Epir si Macedonia ma port i ast-d, dup cum seim, numele de Armn i Arm en f. O tradiiune analog despre nceputurile Armeniei o afl m la Flviu loscph. Armenia, scrie densul, a fost ntemeiata de un fiu al lui Aram ), fiu al lui Sem, fiu al lui No e. Erzerum, capitala Armeniei, situat lng isvdrele rulu Euphrat, a fost nc din cele ma deprtate timpuri, unul din cele mal importante centre industriale i comerciale ntre Persia i Europa, n limba arab, Erz nsemnez er ; a a c Erzerum are n elesul de fera Rumilor ). n fine mat notm aic, c inscripiunile egiptene din timpul lui Tudmes 111 (sec. XVI a. Clir.) fac amintire de o (er muntos, situat pe continentul nordic i numit Remen $). Brandes crede, c aic e vorba de Armenia. Se pare ns, c acesta numire geografic preistoric se raporta ma mult la teritoriul din nordul Thracie, numit la Homer siv
14. Migraiunile Arimilor in Syria i Palestina.

Una din provinciele cele mai importante ale Romanilor n Asia a fost Syria, ce constituia de fapt o frontier militar ntins a imperiului n p r ile despre Orient, cu deosebire n contra P r ilor. Limitele aceste provincie erau: la nord muntele Taurus, la resrit Euphratul, la sud Arabia si Egipetul. Palestina si Fenicia au fost une-or anexate la Syria, alte ori separate. Grecii numiau pe locuitori aceste vaste regiun Syr (lupoi). ns numele lor naional, dup cum ne spune Strabo ) i Flviu loscph '), a fost Aramaei. ') Stephanas Byz. v. 'Ap^vv).
*) Strabonls Geogr. lib. XI. 14. 13. ) Fluvii Joseph! Ant. Jud. I. 6. 4. ') Cantemiru, 1st. imp, ottom. (Ed. 1876) p. 101. 6 ) Brandes, Ober d. geogr. Kenntnisse d. alten Aegypter, p. 46 : Nur ausnahmsweise reichte die Macht Aegyptens bis nach Remenen (Armnien) mit seinen Gebirgen. fauudmes III. z hlt unter den tributpnichtigen L ndern im Nordosten Remenen auf.
s

) Strabonts lib. I. 2. 34: TOO ; fp cp' TJJJLUJV Sopooc xaXoujiEvou; 6n> 5-ciiv TWV Apofiixaou; xaXgsdai. _ Cf. ibid. lib. XVI. 4. 27.

') Flai Joseph! Antiq. Jud. lib. 1. 6. 4.

n tradiiunile cele sacre ale Ebreilor pmntul Syrie figurez sub numele de Aram. Dup genealogia mosaic, Arama fost un fiu al lui Sem, fiul lu Noe l). Descendenii lui Aram se au estins apoi n cursul timpurilor peste Syria, Armenia, Mesopotamia i Arabia, ast-fel c t6te seminiile aceste constituise la nceput numai unul i acela i popor numit Aramei i Arim 2 ). O parte din Aramei! Syrie! ne apar n epoca roman sub numele de Rhamaeenses 3). Nomadil de lng Euphrat, ne spune Strabo, se mai numiau si Rhambaei de sigur o varia iune de pronun are n loc de Ramnaei. Un osta din regiunile Palmyre este amintit pe o inscrip iune roman din Dacia cu numele de Salmas Rmi 5 ), adec fiul lui Ram. De asemenea trebue se consider m ca Syrian i pe Abillahas Rummei miles coh. II Sardorum 6). n fine Laodicea, unul din oraele principale ale Syrie, se numise mal nainte Ramitha si Ramant h as, dup cum spune Stephan Byzantinul n timpul dominaiuni romane, unele triburi ale Syrie ma aveau or-car tradiiun vech, c ele fceau parte din una i aceeai familia etnic cu Romanii. Z e n o b i a, fica unu principe cu numele A m r u de lng Euphrat, fim6sa regin a Palmyre i a Orientului, vorbia i densa o limb poporal roman; spunea ns, c i ruine se converseze n limba literar latin. Ea dede fiilor se, Timolau, Hercnnian i Balbat (Vaballath) o educaiunc roman, si Ic impuse se vorbesc numai n limba latin 8). Ea nsi se prsenta n adunrile poporului n costumul mperailor romani. Ea voia se fac din Palmyra o rival a Romei n Orient, i spunea, c dup origine, descinde din regi ce vechi a Macedoniei. Ct de puternic a fost o-dat elementul arimic n Asia mic i n regiunile Euphratulu rsulta si din mprejurarea, c n timpurile ma vechi sub numele de Arame i Arim se n elegeau tote popdrele Asie de Ia Tigru pn la
') Genesa, c. 10.
2

) Strai). 1. XIII. c. 4. 6: n''. 3s TOO poo 'Apfjioo Sr/ov, oo vuv 'j-Vfajiaiouc ~>.t'l'j'J

) Bra m b. 1236 i 895 la Harster, Die Nationen d. Romerreiches, p. 45. Una din provinciclc Pcrsie, dincolo de Tigru (sec. IV. d. Chr.) purta numele de Rhcmene (Zosim, III. 31) seu Rchimena (Ammian, XXV. 7).

<) Slraboiils lib. XVI. 2. 10.


s) C. I. L. voi. III. nr. 837. ) C. I. L. voi. VIII. nr. 9198. ') Sfepli. lyz., v. AaiuUxeto.
8

) Trei), rollionis XXX tyr. 26. 27. 29. FI. Vopisci Aurel. c. 38.

Mediterana; r n evul de mijloc se numia Romnia, n particular, ntreg teritoriul Asie supus imperiului byzantin >); un termin geografic de o form mal nou, ce substituia n realitate pe un altul m a vechi. Dup vechile tradiiun grecesc, originea populafiunil arimice din Asia se reducea la prfile de resrit ale Europe, n particular la Dunrea de jos. Dup teogonia lu Hesiod, Asia era o fic a rulu Oceanos seu a Istrulu celui btrn 2). Tot ast-fel dup istoricul Andron din Halicarnas: Thracia, Europa, Libya i Asia 3 ), au fost fice ale rulul Oceanos. Palestina. Pn la invasiunea Ebreilor n sec. XVI a. Chr., regiunile de rosrit i de apus ale Iordanului, acoperite in mare parte cu pduri i puni ntinse, avuse o populaiune arirnic. n vechiul testament se face amintire de mal multe ceti si orae ntrite, ale populaiunil indigene a Canaanulu, pe cari le ocupase Ebrei venif din Egipet 4 ). Din aceste nsemnm aici urmtdrele. n regiunea dincolo de Iordan : n Galead. Rainoth, Ra m ath-Haram , R a math a (Aramatha seu Arimanus), Arm at ha (Ramatha, Ramatho, Aramatho). Dincece de Iordan : n tribul Naphtali. Rama (Ruma), Horem. n tribul Zabulon.Re m on. n tribul Beniamin. Ram a (Ruma s. Arimathia). n tribul Dan. Gat-Rimon. n tribul Iuda. Rimon (s. Remon) i Horma. In tribul Simeon. Remon, Arma seu Horma. Un ram al Anti-Libanulu, ce se ntindea n prile de nord ale Palestinei, port n c r ile cele sacre ale Ebreilor numele de Ermon seu Her m on. De la Ermon ctre Euphrat ncepea regiunea Basanulu, unde n timpurile lui Moise si losua domnia regele cel faimos, Og, din remia urieilor 5). Un alt munte din regiunea Moabilor, n prile de resrit ale Marii mdrte, unde^ domnise, n timpurile lui Moise, regele Balac, purta numele de
*l Du Cange, Gloss, med. lat. v. Romania: Romania appellata etiam ea Asiac pars, quae Graecis Byzantinis parebat. Ibid. Apud Tudcbodum lib. 7. p. 781: Nicaca Bithyniae irbs Rom a ni a e caput appellatur. ") Hcsiodi Theog. v. 359. ") Fragm. Hist. gr. II. pag. 349. 1.- Apollodorl Bibi. I. 2. 2. ') Cf. Cartea Iul losua, cap. 12. 13. 15 i 24. Flavius Josephns, Antiq. Jud. 6) Ibid. cap. 12: Og, regele Basanulu, din remia urieilor, domnind in nuntcle Ermon, n Salca i n tot Basanul.

Abarim '). Pc muntele acesta, dup cum ne spun tradiiunile cele sacre ale Ebreilor, a murit Moise, nainte de a trece cu poporul lut Israil n (era promis 2). Dup cum vedem, topografia istoric a Canaanulu ne arat, ct de vechia este forma numelui Remon i Rimon, ntrebuin at de Ebrei din Egipet ca o denumire etnic pentru Pelasgil arim. Acelai nume ni se presint si n inscripiunile egiptene din sec. XVI-lea a. Chr. sub forma de R e m e n ; r n crile cele sfinte ale Romanilor sub forma de R u in o n i Ruminus. Populaiunea cea ma numrisa i rna resboinic a Palestinei, o formau n timpurile invasiuni Ebreilor, aa numiii Amorraei ('A(10,0,0x10'.); un termin etnografic transformat din Aromaei = Aramaei3), dup cum se numise o dat n general tete populaiunile Syrie, Assyrie!, Mesopotamie, Babylonic i Arabie. O interesant icon despre starea etnografic a Palestinei, n timpul invnsiunil Ebreilor ne o presint Cartea lu losua, care formez, aa dicnd, epopea cuceririi Canaanulu. In capitulul 24 al aceste cri afl m urmtorea cuvntare a lu losua, ctre btrni, cpeteniile i judectorii Ebreilor : Ast-fel vorbesce lehova ctre poporul lu Israel: i v'atn scos pe vo i pe prini votri din Egipet....... i eu v'am adus n pmentul Am or e ii o r, cart locuiau dincolo de Iordan........ i e se luptar cu vo, i eu i-am dat n manile vstre i voi a stpnit pmentul lor........ i B al ac ......... regele Moabulu (din prile de sud-ost ale mrii Iordanului) s'a sculat si s'a luptat contra lu Israel.......... i v'arn scpat din manile sale. i trecur Iordanul i vcnir la Ierichon i se luptar cu no locuitorii lerichonulu, Amorei e t c . . . . i eu i-am dat n manile vstre, ........ i am gonit dinaintea vostr pe ce doi reg a Amoreilor; dar nu cu sabia vostr i nic cu arcul vostru; i cu v'am dat un p ment, pentru care voi nu v'a ostenit, i cet , pe cari nu le-a zidit, i voi locui in ele; i vi i olive, pe cari nu le-a plantat, vo le manca .........alege(i-v ast-d cui voii a servi : seu deilor, crora au servit prini votri dincolo de ru, seu d e i l o r n al cror pment locui i?. La acesta cuvntare a lu losua, poporul rspunse: Departe de no de a prsi pe lehova spre a servi altor del........ lehova a gonit pe tete poporelc dinaintea nostr , pe Amor e l , l o c u i t o r i i p mntului.
') Despre AbarimonI s<5Q Ar im i i alb, a se vede pag. 810 seqq.
2

) Deuteron. c. 32. 49.


) Un esemplu analog de transpunerea consonantelor M afl m n cuvntul latin forma,

gr. jj.optpY|.

15. Migraiunile Arimilor in Arabia.

n anticitate, Arabi erau considera i ca un popor, ce f cea parte din rasa A r am e ii o r '). Pliniu estinde numele Arabie! i n prile de sus ale Euphratulu, pn lng Armenia 2), adec, si peste regiunile de resrit ale Syrie, ce erau locuite de Aramei. r Strabo scrie, c numele de Arab este asemenea numelui de c A r a m e si pote, c o-dat Grecii au numit Arabi pe Aramei ). Dup Hesiod 4), Ar a b us a fost un fiu al lu 'Epij.scov, 'EftJ/fc (Hermes seu Armis al Daciei). De la acest Arabus, crede Strabo, c deriv numele Arabie! *). De fapt, terminologia etnic si topografic a Arabie vechi ne presint diferite numiri arimice. Un trib arab, ce locuia n colul de sud-vest al peninsulei, port la Strabo numele de Rhammanitae 6). Un alt trib al Arabie! fericite avea numele de H a m i r e i. EI locuiau lng aa numiii Homeritae 7). Probabil, c arnendoue aceste triburi autonome, formau numai una t aceeai familia, unul i acela i popor, dup cum rsulta din numele i din vecin tatea lor. Pliniu mal face amintire de doue triburi, unul cu numele de C h a r m a e i 8), i altul cu numele de Ramisi 9); locuinele acestor din urm se aflau n deserturile Arabie. Un alt trib, seu ora, al Arabie, port Ia Ravennas numele de Coromanis, n unele manuscrise Romanis !0 ). Pe ermuril de rosrit a! Arabie, lng snul persic, se afla oraul Regma u), probabil una i aceeai localitate cu Raama de ast-d. Tot n acesta regiune a Arabie! de sud-ost se afla i oraul Istriana u), :ntcmeiat, dup cum se vede, de o colonia comercial, de la Dunrea de jos 13).
') Plinii lib. VI. 32. l.

*) Chrono^raphus, a. p. Chr. 354 (Riese, Gcogr.lat.min.): Aram exquo Arabes. 3 ) Strabonis lib. I. 2. 34. <) Hcsioili fragtn. XXXtI.
) Strnbonis lib. I. 2. 34. ) Strabonis lib. XVI. 4. 24. ') Plinii lib. VI. 32. 15. 8 ) Plinii lib. VI. 32. 14. ") Plinii lib. VI. 32. I. ") Uavennatis Cosm. p. 57. ") Ptolcmaci lib. VI. 7. 14. "> Ptoleniaei lib. V. 7. ) Despre Arimi din Egipet i Ethiopia vom vorbi mai trdii.
6 5

16. Migraiunile Arimilor albi (Abiilor seu Abari-monilor) din Sarma ia asiaticii n Europa.

Muni aa numii Ural, car se ntind n lini continu pn la Oceanul cel ngheat si despresc continentul Asie de al Europe, au fost locuit n timpurile strvechi de o populaiune pelasg. n timpurile romane, ntreg partea meridional a acestor mun , acoperii cu pduri i cu puni escelente, purta numele de ta P6fj.jj.ixa Spv) '), seu Mun i rumic. Din acesta grup de muni isvoresce rul numit TUU.JJ.O la Ptolemeu 2), Tjw la Eustathiu 3) si Tjivo; la Agathemer 4), ast-dns Ural; si care se vars n Marea caspic. n prile de jos ale acestu fluviu locuia n vechime poporul numit la Ptolemeu T6[j.[j.ot i 'Efjo;j.fj.oi s), Ia Pliniu R b y ni n i ci 6) si pe Tabula Peutingerian Rum i Scythae 7 ). n regiunile aceste ma afl m nc pn trdiu n evul de mijloc resturile unei populaiun autochtone, de ras romanic. Clugrul minorit Wilhclrn de Rubruquis, trimis n a. 1253 de Ludovic IX, regele Francie la Ttarii seu Mongolii din Asia, car devastase n ani 1241 o mare parte din erile Europe, ne relatez urmtorele: Am sosit in fine la E t i l i a (Volga), un fluviu forte mare... r a doua di, dup serbtorea Sfintei Cruci, am continuat ma departe cltoria, clare, i am mers n continuu, spre resrit, pn la serbtorea numit To Sfinii, n tot cuprinsul aceste er, dar i ma departe, locuiesc a a numii Cangle, un popor n r u d i t cu Romanii 8). n partea de nord se afl situat Bulgaria mare (de unde curge rul Volga), r n partea de mecl -di Marca caspic. Dup ce am c letorit ast-fel, timp de 12 dile, del Etilia spre res rit, am ajuns la un r mare, pe care locuitorii de acolo -1 numesc lagag (laik). Acest ru curge din prile de mcd-nopte din era Pascatir (Baschiria), i se vars
') I' to lcin aci lib. VI. 14 . Unu l d in pu n ctel e cel e mal n al te ale Oralilo r d e mijlo c port i ast-df numele de I re m e l , form corupt din Ar meni. 2 ) P to l e m a e i l ib . V I. 1 4 . 3 ) Eustathius ad Odyss. XXIV, p. 843 s 1967. <) Agathem eri lib. II. 10. '") Ploleiiiaci lib. VI. 14. ) Plinii lib. VI. 14. 10.

') Tab. Peut. Segm. XU. 1. 2. e ) La Ascelin (a. 1246), acela i popor este numit Kangitae.

n Marea caspic. Lng era Pascatir locuiesce poporul Ilak, u n nume identic cu Blac, ns T tarii nu pot se pronun e pe B. De la aceti Hac au venit aceia, cari locuesc n era lui Asan. Amndue poporcle aceste se numesc Hac 1) ......... Ast-fel am c letorit prin era Cangle de la serbtorea Sfintei Cruci pn la srbtorea Tuturor Sfinilor, fcnd pe fiecare di un drum, cam aa de lung cum este de la Paris pn la Orlean . . . n fine n ajunul serb toril Tuturor Sfin ilor am p r sit drumul de res rit si am cletorit timp de 8 dile spre meda-di, trecnd prin nisce muni nali. Aici am ntrebat de cetatea numit Thalas, n care locuiau i German. . : Cnd am sosit insa la cetatea lui Mangu Cham, ani aflat c Mangu i transferase pe ace tia de la Thalas spre res rit la un sat numit Bolac, departe de aci cale de o lun de dile, i unde el lucrez la minele de aur. O alt grup nsemnat din familia Scyilor seu Arameilor asiatici port la autorii vechimii numele de Abii, oi "A|3!.ot Sxu&at 2). Locuinele acestei populaiun pelasge se aflau, dup cum ne spune Ptolemeu, n prile de med-ndpte ale Asiei de resrit, dincolo de isv6rele rulu laxarte n Scythia extra Imaum. Muntele Imaus, dup credinele celor vechi, se ntindea n lini meridian prin prile interiore ale Asiei si forma numai o ramur din masivul cel vast i puternic al Himalaiei, numit de Greci i Romani Emodus. Abii locuiau a a dar, dup Ptolemcu, n p r ile de res rit ale muntelui Imaus seu In regiunile de apus ale Thibetulu, ale Turchestanulu-oriental, Mongoliei i n Siberia oriental. Pe Tabula Peutingeriana, Abii ne apar sub numele de Abyoscythae 3 ) i el ne nfiez aici cel mal nordic popor din prile cunoscute ale Asiei *).
') Dcnsniimu, Documente. Voi. I, a. p. 272279: Venimus tandem ad E t i l i a m ma ximum flumen..........Et secunda die, post cxaltationem sanctac Cruci, incepimus equilare... versus orientera vsque ad festum Omnium sanctorum; per tot a m i l l a m tcrram, e t a d h u c a m p l i u s h a b i t a b a n t C a n g l c , q u a c d a m p a r e n t e l a R o r a a n o r u m. Ad aquilonem habebamus maiorem Bulgariam, et ad meridiem praedictum mare C as piu m. Postquam iveramus duodccim diebus ab Etilia, inuenimus magnum flumen, quod vocant lagag, et venit ab aquilone de terra Pascatir descendens in praedictum mare .................... et iuxta Pascatir sunt I l a c , quod idem est quod Blac, ed B nesciunt Tartari sonarc; a quibus venerunt illi qui sunt in terra Assani. Vtrosque cnim vocant I l a c . Cf. Fcjr, C. dipl. IV. 2. 261 seqq. Despre Vlachi de lng Baschiri i "lad s arii din Asia amintesce i Abulgasi (Hist, gnal. d. Tatares. Leyde, 1726) p. 45.
2

) Pfolcinaei lib. VI. 15. ") Tab. Peut. Segm. XII. 3.


) Avienus (Descr. Orb. v. 937) amintesce in Asia oriental, dincolo de Seri, pe (Ultima Epetrimos tellus habet).

Abii constituiau, dup Arrian din Nicomedia (sec. II. d. Chr.), un popor autonom. EI se guvernau dup legile lor naionale, nu erau supu nimeru, erau omeni srac, ns drepi 3). La geografii anticit i, Abii mai port numele de Barbari albi si Leucofirim anae 2 ) (citesce Leu coarimanae, adec Arimanil albi). Din punct de vedere al nelesului si al etimologic, tcrminul de Abii dup cum rsulta de altmintrelea i din sinonimele de sus este numai o simpl form dialectal n loc de Albi, dup cum Romnii din Istria ma die i ast -d abl n loc de albi 3 ). n timpurile lu Alesandru cel Mare, Abii de lng muntele Imaus ne mai apar si sub numele de Abarimon, adec Arimonil alb. Semin iile scyte, scrie Pliniu, att cele din Asia, precum si cele din Europa, aii avut n vechime numele comun de A r am a e i , adec Aramam. Abarimoni s Aramoni albi, locuiau, dup cum raportase Beton inginerul militar al lui Alesandru cel Mare, n o vale ntins a muntelui Imaus, unde el duceau o vie nomad , cu totul primitiv 4 ). Aceste triburi pelasge, din nordul munilor Himalaia, au fost numite Abii, Barbari albi, Leucoarimanae, i Abarimones, de sigur numa n antites cu populaiunile scyte seu arimice, din prile meridionale, cari se deosebiau prin un colorit ma negricios D). n regiunile meridionale ale Gangulu, scrie Pliniu, omenii sunt ma atini de sere, ns e nu sunt a a de ar ca Ethiopeni. Dar cu ct triburile aceste sunt ma aprope de rul Indulu, cu att colorea negricids se manifest ma mult "). Cu migraiunile triburilor pelasge din regiunile Asiei ctre apus, numele Abiilor seu Abarimonilor trece i se estinde i pe continentul Europei. Homer amintesce pe Abii, ce locuiau in vecintate cu Thraci i cu Mysi de la Dun rea de jos 7 ).
') Arriani Exp. lib. IV. I. 1. Cf. Cur ii Rufi lib. VII. 6. ') Ricse, Geogr. lat. min. p. 87 88: Oceanus seplcntrionalis habct gentcs barbares albos ......... Scythei Curai ........... Leucofirim a nas . a ) De asemenea i n dialectul ionic litera X cdea adese ori. *) Plinii lib. VII. 3.3: Super alios autem Anthropophages Se y t h a s, in quadam convalle Imai montis, rcgio est quae vocatur Abarimon, in qua silvcstres vivunt ho mines ........ passim cura feris vagantes ...........Baeton itincrum ejus (Alex. Magni) prodidit. s ) Conferesce terminul turcesc Kara I fi ac (Romni negri), mediogrccescul (j.aopopXaxoc, la Srb karavlah i n documentele latine ale Dalmaiei moro vlach i, moroblachi, ital. morlacchi. ) Plinii lib. XXII. 6. 'J Homeri II. XVI. v. 5-6. Cf. Aeschyli Prora. fr. 72. Alben i Albesc

Eroi ce mai distint a ginti pelasge, ale cror suflete petreceau n insula cea fericit de lng gurile Dunrii, ne apar la Hesiod cu epitetul de oXjBtot *), cu nelesul de f e r i c i i n limba grecesc, ins tot-o-dat cu indica iunea de alb, n ce privesce rasa seu familia lor etnic . Marcellin amintesce pe Abi, ce locuiau n prile de resrit ale Mrii caspice 2). ns, Abi ocupase un teritoriu vast si dincce de Marea caspic. Wilhelm de Rubruquis, clugrul minorit, trimis de regele Francic n lega iune la T tari din Asia, scria pe la a. 1254: c ntreg regiunea, ce se mrginea la resrit cu Marea caspic, la apus cu Lacul meotic i la nord cu Oceanul, se numise o-dat Albania 3 ). Acesta important noti geografic a hu Rubruquis se ntemeia pe date positive etnografice. n evul de mijloc ntreg partea de nord a Rusie europene era locuit, de un popor numit Biarmi. O simpl form abreviat a numelui de Abarimon seu Arimani alb, despre cari am vorbit mai sus. Locuitorii Islandie numia Biarmaland *) ntreg teritoriul Rusiei de nord, ncepnd de la ermuri Mrii albe i a Mrii ngheate pn la gurile rulu Dvina i pn la Ural. Aceti Biarm (numit i Parmi) au format o-dat naiunea dominant n nordostul Europei. Teritoriul lor mai cuprindea si Urali de nord, seu peste tot guvernamentele numite ast-d Perm, Vologda i Archangel. La cronicarii evului de mijloc, Biarmil ne apar ca un popor avut, puternic i civilist, care cunoscea agricultura i artele industriale. Pe trtnuri rulu Visera din regiunea central a Uralilor se ma gsesc i ast-d urmele unor localiti ntrite, ale unor construciun de aprare, fcute de acest popor, care, dup cum se vede, avuse o vechia organisaiune social, politic i militar. Biarmi, dup cum ne spune Nestor, nu vorbiau limba slav s>). Ast-d ins, e sunt cu totul desnaionalisa i tipul lor apr<5pe stins. In vechile tradiiun ale Polonilor i Rutenilor, aceti Biarmi ne apar sub numele de Olbrim. Semin iile slave din p r ile de nord ale Europei au
sunt nu mele mal mu ltor comu ne din Ro mnia. Alba este o numire caracteristic p en t ru femeile romne de la munte (A l e csandri, P. p. p. 267).Can t emiri i Descr. Mold. c. l : Turcae enim . . . Moldavis primo A k UI ac h (Ak Iflak, Romain albi) nomen indidcrunt. ') Hesiodi Op. v. i/o.
2

) Marccllini lib. XXIII. 25.

) D o ns u ian u Do cu men te I. 2 7 1. 1 25 4 : To ta illa reg io a lalere is tiu s maris (Casp ii) ce ntali u s que ad oceatium aquilonarcm ct paludcs Maeotidis, vbi mergitur Tanais, solebatdici Albania.
4

) Schlozer, Hecrop-j,. Russ. Annalen, 1802, p. 44. *) Heeropt (Ed. Schlzer) c. 17.

fost o-dat supuse Olbrimilor. n legendele polone, e sunt nf i a i ca nisce uries nspimenttorl pentru triburile slave ; domnia lor se ntinsese la apus pn n Gallia, r la nord forte departe '). Acesta tradiiune o confirm i vechile descrieri geografice. Dionysiu Periegetul, care trise n sec. I d. Chr., numcsce populaiunile germane de lng oceanul de nord: Xsux yXa apstiiavewv Tspjiavcov *), adec t r i b u r i l e albe a l e Germanilor ariman, or cu alte cuvinte ale Arimanilor alb. n Cosmografia lut Ravennas, prile de nord ale Germanie, situate n apropiere de Danimarca sunt numite A I b i s patria 3); r la Other, navigatorul norvegian din sec. X, teritoriul Prusiei ne apare sub numele de Witland, adec terra alba*). De pe continentul Europei Abii seu Arimonil alb trec nc n timpurile preistorice n Britannia mare, care, dup cum ne spune Pliniu, se numise la nceput Albion 5 ), adec era Albilor. Din Britannia i probabil din prile de nord ale Rusiei europene, Arimi alb se estind peste Island!a, de unde apo unele grupe trec i ma departe peste mare c tre apus n insulele vecine ale Groenlandie. Cntecele epice ale Islandic celebrez pe un vechiu erou al acestei insnle numit Arimarsson; un nume, pe care autorii moderni l'aii tradus cu Ar i us Maris f i l i u s ; ns forma corect a numelui se vede a fi Ari-marsson, adec Ar im ar i f i l i u s . Acest fiu al lui Arimar emigrez din Islandia i ajunge dup o navigaiune de 6 dile ctre apus n insula, seu era, numit Hvitramanalandia = terra alb or u m hominum ), ma corect ns era Ar manilor alb.
') Lelewcl (ap. Ossolinski, Vincent Kadlubek. Warschau, 1822, p. 513 seqq.) : Die Slawen wurden von den Olbrimen bedruckt . . . Bcy den La c h e n wurde dieser furchtbare Name zur Bezeichnung der Riesen gebraucht, der im AHpolnischen Obrzym jetzt Olbrzym heisst. Cf. Mickiewicz, Les prcro. sicles de l'hist. de Pologne, (Paris, 1868) p. 34. *) Dlouysil Descr. Orb. v. 285. La Theophanes (555 d. Chr.) simplu 'Ep(iY|xi<ivt. 3 ) Ravennatls lib. I. c. 11: (Daniae) ad frontem . . . patria Albis. *) Scliliizer, Gesch. v. Littauen (Allg. Weltgeschichte, L Theil, p. 10). Sclilozer, Hecrop-fc, p. 55. '} Pliiti lib. IV. 30. l : Albion ipsi Britanniae nomen fuit. Suetoniu (Caligula c. 44) amintesce de un rege al Britanilor cu numele Adminius (= Arminius). Despre schimbarea lu r n d ved Schuchardt, Vulg rlat. 1. 142. Cea mal vechia dinastia a Irlandie a fost a Heremonilor. e ) Rafii, Antiquitates Americanae (Hafniae, 1837) p. 208215.

n poemele epice germane nc se vorbesce de un erou celebru din prile de nord cu numele de Rm une von Islande '). Poetul Juvenal, amintesce de asemenea un fapt forte caracteristic pentru condiiunile etnografice ale Islancliei vechi, numite n geografia grec i roman Thule. Se vorbesce, dice densul, c locuitorii din Thule voiesc se duc la dn ii un profesor 2 ), care s- nve e a vorbi corect i frumos limba latin. n fine mai not m aid, c Islandia se numia n limba vechia german Va 11 an d, ntocmai ca Francia i Italia 3). Dup cum vedem, ne afl m aic n fa a unui nou capitul din etnografia si civilisaiunea lumi vechi. Ne oprim de ast-dat aid, lsnd pentru alte timpur, or pete pentru alii, urmrirea migraiunilor pelasge dincolo de Marea atlantic. Acum ns vom pute pricepe adevrata importan a tabelei etnografice a Iui Ephor din sec. IV a. Chr., c ntreg regiunea de nord a lumi vech, a fost ocupat de Scy l, numi i o-dat , dup cum ne spune Pliniu, Aramei 4 ).
17. Migraiunile Arimilor n peninsula cea mare a Indiei.

Arimil au format nc din o vechime forte deprtat elementul dominant i civilisatoriu i n cele ddue peninsule mari ale Asiei meridionale, n India dincoce i n India dincolo de rul Gang. Cea mal vechia poem epic a Indiei glorific pe un aa numit Rama, (sec. XV a. Chr.), n care se ntrupase Vi.nu, spiritul cel bun, ce strbate ntreg universul. Dup legendele indiene, Rama a fost un fiu al regelui indian Dasaratha (al crui strmo era Serele), i el purtase resbdie fericite n contra popdrclor conduse de spiritul cel r, numit Ravana. Istoricul i geograful grecesc Mcgasthenc, care trise n sec. 1IF a. Chr. ne spune, c n timpurile sale csistau n India trei gini seu popere mal nsemnate, ce triau dup anumite precepte filosofice i religiose. Numele lor era Brachmanes, Garmanes i Pramnae"). ntre aceste popre
') Griimn, D. Heldensage, p. 140. 197.
a

') Juvennlis Sat. XV. 111112: De conducendo loquitur jam rhetore Thyle. ) Schliizer, Hcciopi, p. 57. ') Straboiiis lib. XV. 1. 59 seqq.

") Ephori fragm. 38, n Frag m. Hist. gr. I, p. 243.

ce ma religioi erau Brachmani '). E duceau o vie frugal, triau numaT cu fructe i cu ap , erau fSmenl devotai filosofie, adorau cu deosebire serele, petreceau tot viea lor sub ceriul liber i considerau mdrtca ca o nascere pentru o vie mai fericit. Brachmani au avut din cele ma deprtate timpuri supremaia social i superioritatea rcligids n cele doue peninsule mar aie Asie meridionale. Brachmani nu formau o simpl cast, ori sect rcligios, ci constituiau un popor forte numeros divist n ma multe semini -'). De la e deriv construciunile cele prodigiose ale Indiei si templele tiate n stnc via. Oraul lor principal se numia, dup Diodor, H arma t el ia ). Din punct de vedere al etimologiei, numele de Brachman, Garman i Pramn se vede a fi numai o form corupt a terminulu ma vechi de (7/)Arman, Rahman i Ramn. La cronicariul rusesc Nestor, Brachmani ne apar sub numele de Rachmanc 4 ), r Clemente Alexandrinul numesce pe Garman arm an a c 6) (cu 6" ca aspiraiune). Ptolemeu, care trise n secuiul II d. Chr., amintcscc n p rile de apus ale Indulu un popor cu numele de Ramnae fl ). Un alt trib cu acela i nume de Ramnae - avea locuinele sale n regiunile centrale ale Indiei, lng muntele Vindius 7). Pliniu ma face amintire nc de un alt munte al Indiei cu numele de Oromenus, renumit pentru minele sale de sare 8 ); probabil, c aci se afla si un trib cu numele de O rome n i . In prile meridionale ale Indic, n fa de insula Ceylan, se afl inutul Ramnad, care formase o-dat un principat puternic; r partea de lng mare, peninsula Ramnad se termin n forma unu vrf de lance n promontoriul numit si asta-d Ram en 9 ). n limba cea vechia a Indic, numit sanscrit, ce reprsenta limba cea sacr vorbit de Brachman, ni s'au pstrat nc o parte din formele preistorice ale ma multor cuvinte latine. Acesta limb ns, aa cum ne-o presinta vechile monumente literare ale Indie, se vede a fi fost alterat de
') sing. Up^/jj.o.v si Bp'/.-/jj.YjV, pi. Dpay(j,v; , Rpa-/it.-?jV5.

-) I'linil lib. VI. 2t. 9: multarum gentium cognomen Brachmanae. *) IHodori lib. XVII. 102. 4 ) Heeropi, (Ed. Schlozer) c. 13. 6 ) Clemens Alex. (Ed. Potter) p. 359.
) Plolemaci lib. VI. 21: ta itpet TIU 'Iv5J xaTsy

') Ptolcmnci lib. VII. 1. 65. 8) Plinii lib. XXXI. 39. 3. ) Reclus, Nouv. Gogr. univ. VIII. 575.

10

iflucn ele altor idiome str ine, can au distrus si aici societatea pelasg, rccum au distrus'o si n alte p r . Limba sanscrit , cum ne-o nf fi ez c r ile cele sfinte ale Indiei, nu este ic mama, dar nici sora, limbe latine; ea ns con ine elemente suficiente pre a cun6sce, c cele ma vech tribur ale Brachmanilor au format la iceput un popor arimic. No estragem aici din acesta idiom urm torele cuvinte de origine latin '). ;ie ne vor pune n vedere, cum erau formele acestei limbe, n momentul and o nou invasiune de diferite poprire se reversa asupra Indiilor i limba ea vechia a Brachmanilor, Rachmanilor, seu Ramnilor se stinse. Aceste specimine sunt:

Sanscrit Unas

Latin unus dvi duo tri trs quatuor atur (ciatur) panan (pancian) cinque a sex saptan septem octo atan novom navan decern daan a tan centum ttas pater, tata m a te r ma, mtar vidua vidhava priyas, prayat amicus, amator suris sol aqua ap udan udum, aqua vr, varas, v. vrs aqua pluvialis dhar terra ikh ca cu men masa mcnsis nas, ns nasus j i va, v. j i v. vita, vivcre sarpas serpens serum saras sonus svanas manyus gr. |ijvi dharas trux, audax video vid dare da mori mri martis mors martas mortuus

Romn
tre, tril patru cinci as epte ; islr. apte opt ; istr. osan nou <Jece sut tat mam voduv prietin sre und , ap apa de ploie; a versa er , ar cioc lun

unu doi

ap

nas viea, v. istr. jivi arpe, arpe zer, zar sunet, svon mnia drz vd a da a muri morte mort

Elchhoff, Parallle des langues de l'Europe et de l'Inde. Paris, 1836.

Sanscrit

Latin

Romn

asmi asti smas sni ady hyas upa

sum est sumus sunt liodie heri post; gr. une

sunt, s, 'su este, ieste (s m) suntem; istr. smo, esmo sunt, snt ad ieri dup.

Rul indulu, ce isvoresce n p r ile de nord aie Himalaiei, i are un curs forte lung, se numia n limba indigenilor S indus 1 ). Alesandru cel Mare, dupa cum spuneau istoricii s, de abia a putut termina navigaiunea pe Ind n curs de cinci lun i cte-va dile, cu tte c f cea pe fie-care di o c letorie de 600 stadii (110 chilom.). De alungul acestui fluviu locuiau pe amendduc ermurile sale o mulime de populaiun scyte; i ntreg acesta regiune vast se numise o-dat Indoscythia 2 ). Din aceste p r i ale Indiei se vd a fi emigrat Sin d i de lng Lacul meotic 3 ), Sin di de Ia Istru 4 ), Sinti din Thracia 5 ), i a a numi ii Sin ti e s, adoratorii lui Vulcan, din insula Lemnos, despre cari ne vorbesce nc Homer c). In prile de jos ale Indulu mal locuiau i popdrele aa numite Umbrae, Umbrit ta e i Mesae 7 ), dintre cari unele grupe puternice, dup cum ne arat numele, trecuse n timpurile rnigraiuni pelasge si se stabilise pe continentul Europei, sub numele de Umbri i Mesl. Dac vechile populaiun arimice din cele doue Indii au fost pmntene, ori imigrate din alte p r i ale Asiei, cu siguran nu putem sci. Diodor icul ne spune, c India avnd o estensiune forte mare si fiind locuit de diferile popdre, tdte aceste gini se considerau ca autochtone, i c nici una din ele nu era venit din alt parte, dar nici nu trimisese colonii n afar de India 8 ). ns valdrea istoric a acestor tradi iun se reduce numai Ia un
') P lin ii lib . V I . 2 3 . 1 : Ind u s in co lis S in du s a pp ellatu s . 2 ) Ptolemaci 1. VII 1. Dioiiysli Per. v. 1088. Eustnthlus ad Dionys. ibid. Cf. A v i e nus, Descr. Orb. v. 12878: at flumen ad Indum auroraeque latus Scytha ... accolit. 3 ) Hellanici fragra. 92. StraLonls lib. XL 2. 11. 4 ) Apollonii Eh. IV. 322. s) Strabonis lib. XII. 3. 19; VII. fr. 36. 6 ) Homeri II. I. v. 590; Odyss VIII. 294. Hellanici fr. 112. 113. n Transilvania, Bnat i Romnia ma aflm i ast-di numirile de comune: Sin t (Turda) cu morminte presupuse preistorice, Sintesc (Caras), Sintesc (Ialomi a) i Sintesc (Ilfov). ') Plinii lib. VI. 23. 6-7. 8 ) Diodori lib. II. 38. Arriani Indica c. 9. Plinii lib. VI. 6. 17.

aur fapt positiv, c t6te aceste diferite populaiunl ale Indiei se aflau tabilite acolo nc din timpurile cele ma archaice. Forte probabil ns, c hmani seu Ramni din cele ddue peninsule ale Indiei au fost numa o simpl migraiune, ns forte vechia, din Sarmatia asiatic. Cnd legiunile romane trecur Euphratul i cutrierar victoridse Armenia, Assyria si Mesopotamia, Brachmani i regii Indiei se declarar de alia| naturali al. Romanilor, ntocmai cum fcuse i Remil din Gallia n timpurile lui Cesar. mpratul August n testamentul s amintesce, c regii Indiei i-au trimis adese-or legaiun *); r istoricul grecesc Nicolac Damasccnul ne spune, c densul a ntlnit n Antiochia o legaiune, pe care o trimisese Indienii la August, n epistola scris pe pcrgamen n limba grecesc, Por dicea, c dei dnsul domnesce peste 600 de regi, totui prefuesce forte mult amiciia mperatulul si este gata s- concda intrare n era sa, or pe unde ar voi, i se-1 ajute-n to te lucrurile bune i cuviinciese. ntre diferitele daruri, pe cari le trimesese Por mpratulu August, se afla si un Herman ('EpjAv) cu bravele tiate nc de cnd a fost mic; acesta legaiune mal era nsoit i de un filosof indian, numit Sarmanus 2 ), adec din gintea S rmanilor seu Garmanilor Expedifiunile lui Bach, Hercule i Alesandru cel Mare ctre acesta er deprtat din regiunile de resrit ale &siel, renumit pentru moravurile, legile, instituiunile i civilisaiunea sa, se par c au fost numai resultatul unor sentimente naionale, de a uni, dac se ptfte sub un singur guvern tdte grupele etnice pelasge. La India cugeta i mpratul Traian. Dup ce nvinse pe Pri, el naviga pe Tigru n jos pn la Ocean, i aici vijnd o corabia trecnd pe dinaintea sa ctre India esclam: O! dac ai fi mal tnr, as merge i n India 3). i ntru adevr, dup cum ne spune Eutropiu, el dede ordin se i se construesc o flot n snul persic, ca se plece, se devasteze (cuceresc) India *). Ins primind scire, c provinciile, pe cari le supusese ma nainte, au nceput a se revolta, el se ntrse la Babylon.
') Monum. Ancyr. (C. I. L. III, p. 796) c. 31. 2 ) Strabonis lib. XV. 1. 4 i 74. ') Dloiiis Cassii lib. LXVIII, c. 29. 4) Entropii lib. VIII. 2.

18. Latinii. Vechia genealogia a triburilor latine. Triburile latine din Italia constituiau la nceput numai o mic ramur din familia cea mare a gin i latine, respndit n timpurile preistorice prin diferite regiuni ale Asiei si Europei. Dupe cele ma vechi tradiiun, pe caii le aflm la autorii greci i latinT, originea geografic Latinilor din Italia se reducea la prile de resrit ale Europe. Una din aceste tradi iun, care de altmintrelea se pare a fi cea ma vechia, ne este transmis de Dionysiu din Halicarnas: c Hercule, dup expedi iunea sa asupra lui Geryon, a trecut n Italia i aici a avut un fiu cu numele Latinus, n scut din o fat hyperbore , pe care o luase ca ostatec de la p rin ii sc J ). n acesta tradi iune etnografic , Latinus figurez ca patriarchal eponim al gini latine. Genealogia sa este genealogia poporului latin din timpurile ante-romane. Hercule, dup cum seim, este eroul cel mare na ional al Pelasgilor de Ia Dun rea de jos. Aic se aflau i locuin ele Hyperboreilor celor legendari, cari avuse un rol a a de nsemnat n cultul lu Apollo (sdrelu). De aici, de la Dunrea de jos, luase Hercule aa dar pe fecidra hyperbore , cu care trecuse n Italia. O alt tradiiune ne nfiez pe Latinus ca fiu al lu Hercule, ns nscut din sofia 2 ), ori din fica 3 ), regelui Fa u n us. Acesta legend ns este de fapt numa o simpl variant a celei de ntiu. So ia lui Faunus, care a n scut pe Latinus, a fost, dup Dionysiu din Halicarnas una i aceea i cu fata (xoprj) hyperbore , de care am vorbit mai sus. A treia tradiiune despre originea Latinilor o afl m la Suida, al crei con inut este: c Hercule a avut un fiu cu numele Telephus, supranumit Latinus, care domnise peste Cetii (Iv/j-not), i c din timpul domniei lui Latinus, Cetii au nceput a se numi Latin 4 ).
') Dlonysii Halic. lib. I, 43: AS OUJ : te ws? & TOV ('ipax.Xa) xc i xt&a; Ev tot X OJ pio;; TODTOI ........... EX 2oo ~(uvoi'.Y.uiv yevofisvoo; x'/.TaXiTtev DaXXavToi fv ev. tf( R'javopoo ftoyatfioc -ft Aavav ovojj./x aT.y eivas' Aatvov 8" EX ttvot 6sfopi3oc ^opr;? r ( v naipo s'.c ojifjp'.av SOVTO; sn-fjYo............ xai 5te S-i] arcapr'.v s'. "Apyo EjislXs, t> paaist Tiv Apopi'fvaiv iava) Tovaixa TroLTjSaola: Sioiu^c' 3'.: "Tjv Tc'av TCU? iroXXot' tiv Aatlvoy TOUIOU u.iv vojAftcVj oo^ 'HpaxXsoo.

) IJionis Cassil lib. IXXXVI fr. 8. 3) Justin. XLIII. 1: Fauno fuit uxor nomine Fatua . . . Ex filia Fauni et Hercule . . . Latinus procreatur.
4

) Snidas, v. Ac/.Tvt)S: TvjXetpot Yp oli; 'HpaxXou;, 6 rcuXfjds; Atcvot,

itXoii IvYjtout XEYOU.EVOD Aatvoot.

Prima cestiune, ce ni se presint n esaininarea acestei traditiun, este : n e a fost n timpurile preistorice Telephus-Latinus, i car sunt inuturile, peste car domnise el? | n vechile poeme si legende epice, Telephus ne apare ca un rege al Mvsie' Telephus si fiul eii luase parte activ la rsboiul troian ca alia a lu Priam. Uni din autori vech au credut, c aic e vorba de regiunea Mysic din Asia mic, ns Dio Chrysostomul din Bithynia, care, n timpurile lu Domi ian, se retr sese la Ge i de la Dun rea de jos i scrisese o istoria a Dacilor sub numele de Fuxc, ne spune, c acest Telephus a fost un re^e al Ge ilor ; c regatul seu avuse o estensiune forte mare ; c el domnise peste ntreg teritoriul numit Mesia, care se m rginea la res rit cu gurile Dun ri, Ia apus cu Istria, la sud cu Macedonia si la nord cu Dunrea a) ; or, cu alte cuvinte, c Telephus-Latinus din timpurile troiane domnise peste Mesia, Illyria, Dalma ia, Pannonia i Noric. T6te aceste traditiun vechi, ce ne nfiez pe Hercule ca cel de ntiu str mo al Latinilor, sunt n realitate numa un simplu fragment din o tabel genealogic a unei grupe m a mar de popre, si n care Hercule, eroul naional al Pelasgilor din nordul Elade, figurcz tot-o-dat ca printe al Agathyrilor, Gelonilor i Scyilor. Acesta a doua parte a tradi iuni istorice, de care ne ocup m aic, o aflm la Herodot (IV. 9 10). Greci de la Marea negr, ne spune Herodot, povestesc urmtdrele despre originea Scy ilor: c Hercule, dup ce luase ciredile de vite ale lu Geryon, a venit n Scyia, unde perdendu- cai, i-a aflat n fine dup multe i ndelungate cercet ri la virgina Echidna, ce domnia peste era acesta. Hercule a petrecut ma mult timp Ia Echidna si a avut cu densa tre fi: pe Aga th yrsu s, Gelonu s si S c y t h e s ; d e l a c a r d u p t rad i iunile vech, - trgeau originea lor dinastiile Agathyr ilor, Gelonilor i Scy ilor. Patria Echidne, dup cum ne spune Hesiod, a fost e r a Arimilor 2 ). Dup Herodot ns , Echidna era din o regiune a Scy ie, numit Hylea (Silvosa), un termin geografic tradus, or grecisat, care, dup cum rsulta din n elesul numiri, se vede a indica una din regiunile cele muntdse ale Dacie vechi, Transilvania (ung. Erdly, adec Pdur6sa), or era rom"fscMMuntenia, Transalpina, ung. Havasalfld).
') Jornandis De Get. orig. II. c. 9: hic Dio regem illis (Getis) . . . commmort, nomine Telephum . . , Huius (Telephi, filii Herculis) . . . regnum Moesiara appellavere ajores. Quae provincia ab oriente ostia fluminis Danubii, a meridie Macedonian!, occasu Histriam, a septentrione Danubium habct. ; Jiesiodi Theog. v. 304: MI f/- f/iur' e:v 'Affiowiv !>r.b yjiovv. AOpv; '"K%tivu.

Dup tote aceste tradi iun etnografice, doue italice, i deue pontice, genealogia celor patru popore vechi, de cari ne ocup m aic, ni se presint sub urm torea form :
ECHIDNA ----,----------r----------1-- HERCULE ------------ , --------Arimilor.

din (era

|
LATINUS (TELEPHUS-LATINUS)

(itsp^op; v.pvj).

HYFERBORE

FATA

AGATHYKSUS GELONUS SCYTHES

Dac vom esamina acum mai de aprdpe aceste versiuni cari tete fac parte din unul si acela i ciclu epic, Hercule-Geryon legenda genealogic a Latinilor devine mai clar i acordul primitiv ntre diferitele versiuni se restabilesce u or : c virgina hypcrbore este una i aceea i cu Echidna din era Arimilor i c forma vechia a acestei tabele etnografice era urmtorea:
HERCULE --------1 ---------------- j ------ -------j-----------------j ------- ECHIDNA
AGATHYRSUS GELONUS SCYTHES LATINOS
ypCr

re ^

Dup aceste tradi iun genealogice, Agathyr i din Transilvania, Scy i de lng Marea negr , Geloni, ce locuiau dincolo de Borysthene pn lng Ural, si n fine Latinii din peninsula italic au constituit n timpurile preistorice patru ramuri ale uneT i aceleias familit pelasge, arimice l). Venim acum la legenda c r e t i n despre originea populaiunilor aa numite latine. Dup cap. X al Genese: din lavan, fiul lui laphet, fiu al lui Noc, s'au n scut Elisa, Tharsis i Dodanim. Tradiiunea mosaic ns, avea dup cum seim, n vedere numai populaiunile de lng basinul de resrit al Meditcrane i din jurul Mrii negre. Cunoscin ele geografice ale lui Moise erau nc forte restrnse. Dup o lung serie de secule ns , cnd cre tinismul cu doctrinele i tradi iunile ebraice se estinse peste ntreg lumea greco-roman , genealogia biblic despre originea poprelor nu mai corespundea mprejurrilor etnografice. Din acesta causa, cronicarii evului de mijloc se vedur sili T, ca se completeze tradi iunea biblic despre descenden a i nrudirea po) Horaiu, n una din odele sale (II. 20), amintesce ca popre de limba latin pe locuitorii de Ia Bosphor, pe Getuli din Africa, pe Ilyperbore, pe CoJchl, Daci, Gelon, Iber, pe Volcil iLigurildela Rhodan. C Hyperborei au fost un popor latin, rsulta i din numele deltei hyperboree Latona, gr. Afjtii, dor. Aatw.
1

perelor cu alte date noue, pe car le oferia, de o parte tradiiunile vech, de alt parte cunoscinele lor istorice. n modul acesta, tradiiunea biblic despre popdrele, al cror protoprinte era Iu van (s Hercule al Pclasgilor) capot n evul de mijloc ') urmtorea form: IUVAN 1
ELISAN -) inde SICULI THARSIS ex quo HIBERI et TYRRENI CYTHII de quo ROMANI qui et LATINI

DODANIM ex quo PRIAMI.

Tradiiunile cretine ne nfisez aa dar pe luvan (s Hercule al timpurilor eroice, rom. lovan) ca protoprinte al ntrege ginte latine meridionale: al Siculilor, Iberilor, Tursenilor, Romanilor, Latinilor i Troianilor. Dup acesta tabel etnografic, Romanii i Latinii sunt numa descendenii unui popor mal vechili, ce port n tradiiunile ebraice numele de Cythii (Cuthii). Tot ast-fel ne spune i tradiiunea, ce ne o transmite Suida : c Ceti au nceput ase numi Latini numai din timpurile regelui Telephus-Latinus *). Ne ntrebm ns, n ce parte a lumii vechi se aflau locuinele Cetiilor, cari, dup cum se vede, au trebuit se fie un popor celebru n timpurile antemosaice. n tradiiunile argonautice, sub numele de Cytaei figurez locuitorii din regatul cel vast al lui Aiete, care domnise peste Colch i peste o mare parte a Scy ie de lng Marca negr . La Apolloniu Rhodiu, regiunea Scyie, peste care domnia Aiete, mal are si numele de Kurac' fafa, Cytaea terra 3 ); nsu i regele Aiete are epitetele de Kuta:e i Kutaro *), r capitala sa D) se afla, dup cum seim, lng Dunrea de jos ). In Odyssea lui Homer 7), locuitorii Mesiel, peste cari domnia Telephus, nc
') Riese, Geogr. lat. min., Liber generations, p. 161. 168. ) Sub numele de Eli sa din tabula etnografic a lut Moise, se nelegeau, n primele timpuri ale cretinismului, locuitorii primitivi a EladcI (Pelasgi) i triburile pelasge emigrate din prile aceste n Italia i Sicilia. Cf. Isidori Orig. lib. IX. 2. 34.Dlugossi Hist. Polon. I (1871) p, 4. ') Apollonll Rh. IV. 511. 4 ) Apollonii Rh. II. 403. 1094; III. 228. s ) O tradiiune analog o aflm la Hesiod (Theog. v. 1013), dup care Lat i nus a fost ur > fiu al nimfei Ci r ce, nepo"t a lui Oceanos potamos (Istru) i sor a regelui Aiete. e ) A se ved mal sus p. 536. ') Odyss. XI. v. 521.
2

sunt numi i Cetei (KifjtstoO, r dup Dio Chrysostomul, Telephus a fost regele Ge ilor i imperiul seu se ntindea peste regiunea de la gurile Dun rii pn la Istria. Latinii vech erau a a dar, dup tradi iunile cre tine, un popor din regatul cel mare de la Dun rea de jos, peste care domnise n timpurile Argonau ilor Aiete, r n timpurile troiane Telephus. O alt variant a tradi iuni cre tine despre originea poporului latin o afl m la istoricul polon Dlugos (f 1480). Acesta versiune, al care fundament H formez genealogia biblic , ni se presint sub urm torea form : 1APHET l GOMER
ASCENAS SARMATAE quos Graeci REGINOS vocant
l l l l

CALABRI

SICUU

APPULI

qui Latium habitant ').

LATIN]

Dup acesta tabel, ce ne-o comunic Dlugos, originea triburilor latine din Italia, a Calabrilor (Enotrilor), Siculilor (Sicanilor), Apulilor i Latinilor din Latu se reducea Ia Scyi seu Sannai din Europa, i anume la acea parte din popula iunea Scy ilor, pe car Grecii i numia Rcgin. Ne ntrebm ns, cine erau Sarmai, pe cari Grecii i numia Regin ? O important amintire despre acest popor misterios o aflm n notiele istorice relative la viea sf. Dumitru, ce au fost descoperite n mnstirea Castamonitu. Pasagiul respectiv din aceste manuscrise are urmtoriul cuprins: n dilele mprailor iconomach (726780), poporele, car locuiau n regiunile de lng Dun re, a a numi i Rechini s ma bine dis Blacho-Rechin si Saguda i, profitnd de anarchia, ce urmase din causa, c nepio i mpera al Romanilor fcuse rsboi icdnelor sfinte, dup ce supuscr Bulgaria, se estinser puin cte puin si n diferite alte pr, cuprinser Macedonia i n fine venir pn la muntele Athos> 2 ).
>) Dlujfossi Hist. Polon. T. I. (1711) p. 4: Porro trs filii Corner (filii laphet): Primus Ascenas, a quo Sarmatae seu Sauromatae, quos Graeci R e gin os vocant, ex quibus p r o c c s s e r u n t C a l a b r i , S i c u l i , A p p u l i , e t L a t i n i , q u i L a t i u m h a b i t a n t . 3) UspenskH, 1st. Athona, III. 311 (Sitz.-Ber. XCIX, p. 476): xnta ta; 4jjj.ipa t oi v e ! .*o-.^wv aaiXswv ta sftyv;, i.ito T TtapotSoovt/^fx fiejivj . . . ol Xs-pjuvo'. 'Pij^vot xal artXouBXa/opf]y_Tvot v.al Swfoofatt'.Q'., etou;iaaavt:t TVJV Boo).-fpiav VM\ anXtuaavT onto l Uf o v

Asa dar Blacho-Rechini din noti ele istorice ale m n stirii Castamontu erau un popor, ce locuia lng" Dunrea de jos. Dup nume, dup locuine i tradiiun, e sunt identici cu arm a ii R e g i n i , de cari ne vorbesce Dlugos *). Din tdte aceste tradiiun rsulta aa dar, c Latinii din Italia erau numa o ramur a poporului pelasg din prile de resrit ale Europei, a Hyperboreilor de la Dunrea de jos ; c e formau una i aceea familia etnic cu Agathyr idin Transilvania, cuScy i ce vech de la Marca negr i cu G clonii, ce locuiau dincolo de Borysthene i chiar dincolo de Tanais.
19. Tradiiunile poporale romne despre Latinii de la Istru.

La poporul romn cu deosebire n regiunile de lng Dunre mai esist i ast -d unele tradifiun despre Latini preistorici. Aceti Latini, din prile de resrit ale Europei, ne apar n pocsi poporal eroic din B nat sub numele de Latn, de ce btrn 3 ). Este de fapt acelai nume, pe care-1 aflm i n tradiiunile vechi italice, sub forma de P r i s ci Latini 3 ). O alt tradiiune poporal, ce o aflm n judeul Teleorman din Romnia, ne spune, c Latini ce vechi au locuit n regiunile aceste mal nainte de venirea Romnilor 4). In jude ul Mehedin i, din p r ile de apus ale Romniei, mal esist i ast-d urmele unor vechi fortificaiun de pmnt, ce port numele de Cetatea Latinilor. Este o sta iune important preistoric , unde, dup cum ne spune Bolliacu, unul din ce mai distini archeolog a notri, abundez ceramica dac , i unde nu se g sesce nimic roman, or daco-roman f ').
XT' O.IYOV etc Sc<fopa jiep-f], ixupieoawv xaUvjv Maxsovcav, TE'/.O; TjXxl-dv e'-C "o "A-fiov ojo.

Sub numirea de Sagudatei figurz aid locuitorii din p r ile meridionale ale Transilvaniei, unde se ma afl i ast -d lng Olt satul romnesc numit Sacadate.

) Forma mai corect a numelui de Rechini i Regini se vede a fi fost n tot ca ul Remini s Remni. Cf. la Homer Rigmon in loc de Rimon i numele localit ilor din Asia mic Rogmi i Regma.
2

) Corcea, Balade poporale; Caransebe, 1899, p. 81:

Prin ora, prin rigrad Trei feciora l de L tn, De Latn, de ce Propdrt-se, umblase, btrn.
3

) Paulus ex Festo, p. 226: Prisci Latini appellati sunt ii, qui prius quam con) Densu aiiu , Cest. ist. Respunsur, P. II; co rn. Voivo da, j. Teleo rman .

d eretu r Ro ma, fu erun t.


4

) Bo lliacu , Tro m p eta Carp a ilo r , N r. 11 3 7, a. 1 87 4, p. 1.

n p r ile de jos ale Dun rii, n Dobrogea actual , se vorbesce de asemenea, c n inuturile de acolo au locuit, nainte de Roman, La i n i seu Le t i n i , un popor puternic; si c t6te cetile vech din regiunile acele aii fost construite de Latin J ); ns ce fel de omeni au fost, nu se scie 2 ). Venim acum la una din cele mal importante tradiiun poporale romne despre Latinii de la Dun rea de jos. Acesta tradikme ni s'a p strat ntr'o r a p so d i a p o p o r a l d e s p r e l a n c u l V o d i L e t i n u l b o g a t , r e s p n d k n o mulime de variante prin diferite pri ale Romniei de ast-d 3). lancul Vod din Bucuresc, a crui personalitate istoric nu o putem fixa, voesce se se c s toresc ; densul se preg tesce de nunt i plec cu o mndra este de c l ra i si pedestrime (seu cu o sut de nunta i), ca se ice fata Letinulu bogat, ale c rui cur nt rite cu septe ziduri se aflau dincolo de Dun re, n Dobrogea, la Rasova, ori la Hr ova. lancul Vod trece cu otea sa dincolo de Dunre, ns cnd se apropia de curile Letinulu bogat, acesta nchide si z voresce por ile; apoi se urc n foi or si de aci strig lui lancu Vod, se- aleg din nuntai, din nuntai din clrai, ca se sar zidurile se deschid porile. lancul Vod audind aceste se ngrijesce i ntristez. Greut ile, ce avea se le nving , erau mari; n fine zidurile sunt s rite i por ile descuiate. Dar Letinul bogat nu se mul mesce; el cere de la mire i del stea sa noue probe de curagi, noue fapte de vitejie. ntreg con inutul acestei poeme poporale ne presint o asemnare uimitore cu legenda italic despre c s toria lu E n ea cu fica regelui Latinus. n Eneida lui Virgiliu, ntreg rsboiul lu Enea cu regele Latinus este de fapt numai o simpl afacere de c s toria. Latinus, dup cum ne spune acesta epope na ional a Romanilor, avea numai o singur fic de m ritat, i pe care o pe iau mul din La iul cel mare i din tet Ausonia 4 ). Cnd regele Latinus aude, c Troiani
*) Dciisu iauu, Cest. ist. Respunsuri. P. I, j. Tulcea, corn. Grcc i V c rerr; j. Constan a, corn. Beilic. 2 ) Unele localiti de pe teritoriul Romniei ma pcrt i adi numele de: Lten s. (Ialomi a), L t s. (Boto ani), Latin c. (Br ila), Li te n I s. (Suce"va), Letesc s. (Nemu). n Bucovina: Li toni s. n Bnat : Le te n i a, sat disprut (P c s t y, A Szr. Bns. II. 295). n Ungaria de sus: Leton seu Latina v i l l a in com. Zips (Fejr, V. 2. 128, 582); Lythene i Lethene n corn. aro , an. 1411. 1430 (Fejer, X. 7. 230). 3 ) Tcodorescu, Poesi pop., p. 653. 656. Alecsandri, Poesi pop. (Ed. 1866) p. 175. Uiirnda, O caletori n Dobrogea, p. 211-217.Colec i un ea ndstr (Cest. ist. Respun suri, P. H, j. Constan a, c. Turcia) Tocilescu, Mat. folkl. I, p. 110. U2. 1260. 1268. < ) V i rg l l i t A c n . V i l, v . 5 2 s e q q .

au sosit la Tibru i au debarcat pe teritoriul La iulul, el nu cugeta de ct la c s toria fice sale *). Enea, ndat dup debarcarea sa pe ermuri Latiulu, trimite 100 de orator, cu panglici si nfrmi n mni, ca se duc daruri recelui Latinus si se ncheie cu densul un tractat de alian 2 ). Regele Latinus primesce darurile, aduce ns ndat pe tapet cestiunca maritartf fice sale ; densul respunde oratorilor lui Enea, c are o singur fica, pe care ns nu o pote m rita dup un b rbat din gintea sa, fiind-c oraculele i semnele ceresc nu- permit; crede ns, c Enea este acela, pe care sortea i l'a destinat s- fie ginere 3). La acesta cstoria ns se opune Amata, soia regelui Latinus; densa crede, c numai Turnus, regele Rutulilor din Ardea, este demn de fica sa. ntreg Laiul se revoltez i luptele ncep ntre Troian i Latin. ntocma dup cum n rapsodia romn , lancul Vod este supus la trc ncercri grele de vitejie, tot ast-fel i Enea are se susin trei lupte, pn n fine i succede se cuceresc cetatea lu Latinus si se iee n cstoria pe fica acestuia, pe tnra Lavinia. n poema romn , lancul Vod se ntristez si ncremenesce, cnd aude, c Letinul bogat i strig din foi orul cur ilor sale se-s aleg din nunta , din nunta din c l ra i, se sar zidurile i se descuie por ile. Tot ast-fel ne nf i ez i poema lu Virgiliu pe Enea, cuprins de ntristare, de fric i desperare, cnd vede stgul de rsboi n l at pe cetatea regelui Latinus 4 ). ') Yirgilli Aen. VII. v. 253. ") Yirgilli Aen. VII. v. 153, 237. 3) Yirgilii Aen. VII. v. 272.
*} Yirgilii Aen. VIII. v. l i 18 19. Aic versurile lu Virgiliu sunt numai o simpl parafras a textului, ce-1 aflm n rapsodiile poporale. Ene.ida, VIII v. IQ segq. Ca prob citm aici urmtorele rndur: Cuncta vidons, magno curarum Variantele romne. lancu Vod de fluctuat aestu ; Atque audia, lancu Vod ncremenia . . . animum. nune hue celerem, D'ale fine lancule, Ia ine- inima i nu te nune dividit illuc . . . mai ntrista. De altmintrelea mai afl m n Eneid introdus nc un alt fragment din rapsodia poEneid, VII v. 207 seqq. Corpora sub ramis deponunt arboris altae; Instituuntque dapcs, et adorea liba per neroam Subjiciunt epulis . . . ces popas ne apare n poema romn cu totul natural i bine intercalat ; Virgiliu poral de la Dun rea de jos: O variant romn. O bucat a a mergnd, La mijlocul locului, La pu ul porumbului, i m re, poposia, mas 'ntindea.

/awoan

Pe lancul Vod -1 ncuragiez naul s Michnea Vod; r pe Enea -1 mbrbtez figura cea maiestos a Iul Tiberinus, un vcchiu rege divinist al Laiulul. lancu Vod se apropia cu otea sa de clrai i pedestrai de curile Letinulu bogat; apoi nsui lancul Vod, or Michnea Vod, - repede calul, sare zidurile si descuia porile. Tot ast-fel ni se presint decursul aciunii n poema lui Virgiliu. Enea merge cu trupele sale de cavalerie si pedestrime asupra cetii regelu Latinus. Cetele Troianilor, n frunte cu Enea, dau asalt asupra porilor. Enea nsu este cel de ntiu, care se urc pe verfurile zidurilor, n fine cetatea este cucerit i Enea ia n cs toria pe fica regelu Latinus J). n poema nupial romn, socrul lu lancul Vod este numit n mod constant Letinul bogat su de blag bogat. Acela i epitet caracteristic, sub forma de praed i ves , -1 are i regele Latinus n Eneida lui Virgiliu 2). In poema romn, Letinul bogat mai este numit Sava 3 ) i Savalat (S'dva-Lat). La Virgiliu ns, Sabin us 4), la Siliu Italic S abus, este unul din strmoii regelui Latinus. In cntecele romne, Letinul bogat este numit d e lege l ape dat. La Virgiliu acela epitet, sub forma de con temp tor deom, se d lu Mezentius, regelu etrusc, aliat cu Rutuli i cu Latinii n contra Iul Enea 5). Dup cum vedem, tradiiunea din cntecele epice romne i tradiiuliea i din poema eroic a lui Virgiliu au acelai fond comun. Chiar si numele eroilor principali, Aeneas si Latinus pracdives, lancul Vod i Letinul bogat, sunt aceleai. Virgiliu, dup cum seim, ntrebuinase pentru compunerea epopeii sale naionale diferite legende i tradiiunl. Cucerirea Troiel i retcirea lui Enea pe mare este luat dup isvrele grecesc! ). n ce privesce ns partea a doua a poemei sale, debarcarea lui Enea n La iu i luptele acestuia cu regele
') Virg llll Aen . XI, 1 7, 3 0 4, 3 81 , 6 21 ; XII, 5 77 , 5 95 , 59 7, 6 98 . 2 ) Virgrilii Aen. XI, v. 213. 3 ) Acest nume are o origine istoric. Un vcchiu popor din Thracia purta numele de S ab i ( E u s t a th i i C o m m . a d D io n y s . v . 1 0 6 9 : ' i lo a v Z /. ' > . ' '. f f tv o S p w . x iv S a j o l ). <) Virg ilil Aen . VII. v. 1 7 8. 5 ) V i r g i l i l A e n . V I I I . v . 7 . D e s pr e v e c h i a d e o s e b i r e r cl i g i os nt r e A l b a n ( L a t i n i ) i Romani compar Liviu, I. 31. 6 ) Macrobiu (Saturn. V. c. 17) despre imitrile lu Virgiliu: quia non de unius racemis vindemiam sibi fecit, ed bene in rem suam vcrtit quidquid ubicumque invenit i mi tandum. Cf. Caucr, Die rom. Acncassage (Leipzig, 1886) p. 176.

' atinus, peste tot desfurarea aciuni?, acesta se ntemeiez esclusiv pe nsodiile poporale, ce le aflm i ast-d la Dunrea de jos. Se pdte, c cesta vechia rapsodia de la Istru se fi trecut n cursul seculelor, cu migraiunile triburilor pelasge, i n Italia, dup cum au trecut i s'a rspndit n regiunile de sud ale Galliel i n peninsula iberic multe cntece poporale 3e la Dimrea de jos x). ns Virgiliu, n poema sa naional, a schimbat caracterul primitiv tradiional al legendei lui Latinus praedives. Dintr'un rit strvechiu nupial, lintr'un simplu simulacru de lupte eroice, ce se fceau o-dat la Dunrea de os cu ocasiunea solemnitilor de cstoria 2), poetul roman a furit i pus a cale un resboiu epic, nverunat, ntre cele d6ue gini, Troian si Latin. Letinul bogat, dup tradiiunile poporale romne, a fost un domnitoriu >este o vechia er romnesc, situat la sud de gurile Dunrii 3). El ne ipare aici identic cu regele Telephus Latinus, care, dup cum spuneau >oeil cyclic si Dio Chrysostomul, domnise peste Mysia cea vechia seu peste lordul peninsulei balcanice ncepnd de la gurile Dunrii si pn la Istria 4). O influen a legendelor lui Telephus o aflm i n poema epic a lui Virgiliu. Telephus, scrie gramaticul Apollodor, a fost espus, dup nascerea sa, n in munte, unde din graia providenei divine a fost lptat de o cerboic Xa'f), r p storii aflndu-1 i-au pus numele Telephos 4 ). Urmele acestei legende le afl m i n poema epic a lui Virgiliu.
) Acest cntec poporal romn a trecut i la Srb. In colcciunca lui Karadzic se f l o v a r i a n t s u b t i t lu l n s u r to r e a lu D u a n ( C f . H a s d e u , M a g n . E t y m . R o m . I V '. CXVII). O traduciune german e publicat in Gerhard's Gcsnge dcr Scrben, 2te tuff. Leipzig, 1877. ) Principele Can te mir (Dcscr. Mold. Ed. 1872p. 132 133) descrie ast-fel acest frumos it nup ial: Die dominica ad accers endam sponsam ..........legatos . , . pracmittunt sponsi dventum nunciaturos. His insidias in via struunt ad sponsam convoca i, eosque, anteu am ad illiu s aed es p erv en eri n t, in tercip er e stu d en t, u t cav ean t, leg a i cel errimis uti o l e n t e q u is . S i a u t e m c a p t i f u e r in t . , . q u as i s u b c u s t o d i a ad i l li u s (s p o n s a e ) u s q u e omum ducuntur. Eo cum pervenerint, interrogati, quid sibi vellent, respondent se missos sse ad bellum indicendum, militem autem expugnandae arci sufficientem tatim adfuturum . . . . Tandem cum in sponsae domo utrinque convocai convenerint, quorum i n s t i t u i t u r certamen, ct pracmium proponitur. ') Densuiiiuu, Cest. ist, P. II. Respunsur, j. Romana, corn. Mrgritcsc : Terile amnesc, de can vorbesc btrni sunt: era-Romncsc , Moldovenesc i 'obrogenesc , peste care domnia Letin bogat, cel de lege l pedat Ha deu Etym. magn. Rom. Tom. IV, p. CUI seqq.) confund pe Letinul bogat, persoa'itate preistoric , al c rui regat se afla dincolo de Dun re, cu Lythen Woyvoda, are domnise dup a. 1272 n Tera rornncsc (ultra alpes). 4 ) Apollodoi-1 Bibi. lib. II, 1, 4; III, 9. 1.
2 1

In cartea a VII-a a Eneide, Virgiliu face amintire de un cerb de o frumse admirabil, ce se afla n turmele regelui Latinus. Tnrul Ascaniu (lulus), mblnd ntr'o di la ven tore, trage cu s geta asupra blndului animal, ce pscea pe lng ermuri Tibrulut, i-1 rnesce. Pstorii regelu Latinus se nfuriez, se narmez cu bte nodurose i cu mciuci prlite n foc i dau, din tete prile, semnalul de rdsboiu asupra Troianilor. Acesta, dice Virgiliu, a fost cea de nti causa a calamit ilor, ce au devastat Laiul si au aprins flacra rsboiulu n inimile eranilor latini 1).

20. Latinii n peninsula

balcanic.

Regele T e l e p h u s 2), supranumit Latinus, domnise, dup cum ne spune Dio Chrysostomul, peste prile de nord ale peninsulei balcanice. Mesia, Thracia, Illyria de nord, Pannonia i Noricul formase aa dar n timpurile troiane un regat al rasei latine. Urme vechT, despre locuinele Latinilor n peninsula balcanic, ni se presint i n epoca roman. Regiunea cea fertil, dintre Hem i Adrianopol, ne apare pe tabula Peutingerian sub numele de Le t i c a 3). Doue localit i, una cu numele de Mutatio Latina si alta Transl i t a e *), le aflm n Mesia de sus, n apropiere de Remesiana, pe linia cea mare de comunicaiune dintre Naissus i Sardica (Ni-Sofia). Let e era numele unui vechiu ora din Macedonia. Un popor, ce aparinea conventulu (jurisdiciuni) din Scardona, purta n timpurile lui Pliniu numele de Lac ini ens e s 5 ). In fine, tradiiunile poporale din Serbia i Bulgaria ma atribue i asta-d Latinilor si Rumilor tote ruinele de castele vech, construite pe dlur, or pe vrfur de stnc, precum i mormintele vechi formate din lesped mar de petr necioplit . Ace ti Latini, dup cum ne spun legendele de peste Dun re, au fost o genera iune de omeni uri a , nal de 6' ).
') Yirgllii Aen. VII, v. 483 seqq.
2 3

) La Serviu (Aen. VIII. 478): Tel e sus. ) Dup un cn tec popo ral ero ic (Rev ista crit.-lit. l V. 27 ), re ed in a Latinului bog at

era n Odriu s Adrianopol.

<) 11 in. Hierosol. p. 266. 6 ) Plinii lib. III. 25. 1. Un trib disprut din Laiu ne apare sub numele de Latinienses (ibid. III. 9. 16). 6 ) Kanitz, Donau-Bulgarien, I, p. 51: In seinem (Belogradcik's) hoher gelegenen Theile,

Poetul Virgiliu, n prima carte a Georgicelor sale, ne nfiez acesta chi legend din peninsula balcanic sub urmtoarea form profetic: De , u g or am vedut o tirile romane luptndu-se unele n contra altora pe mpurile de la Philippi cu acelea i arme ; de doue ori deil de sus au sur it ca Thessalia, Macedonia i cmpurile cele l a t e ale Hemulu (et los Hacmi campos) se se ngra e cu sngele nostru; ns va veni un timp, cnd teranul brzdnd cu plugul seu pmntul din inuturile aceste, va afla buci de arme mncate de rugin ; se va lovi cu grapa de coifurile cele grele si gole si va admira 6" s el e c e l e mari ale acestor men scse din morminte '). Poetul Virgiliu ntrebuin ez aici cuvintele de l os Haemi campos ca o numire geografic. Probabil, c sub acesta espresiune, densul nelegea una si aceea regiune, care, pe Tabula Peutingerian , ne apare sub numele de Letica. Venim acum la amintirile, ce ne-a rmas, despre Latinii din E la da continental i insular . Aic afl m ora ele Litae n Laconica 2 ), Le don n Phocis 3), Lato n Creta 4) i insulele numite Le t oi a lng Creta ), Let o i a lng Epir 6) i La d e (Laden) seu Late, situat lng trmuri Asie mici, n fa cu Miletul 7). Unul din principii ce vech a Pelasgilor meridionali port la Homer numele de Lethus Pelasgus8). ns , o mare parte din numele proprii pelasge, ce indicau originea seu famila latin a persnelor, a suferit n vechea literatur grecesc o complet metamorfos . Aceste nume proprii etnice au fost pur i simplu traduse prin cuvntul grecesc sopoj, lat, ad ugndu-se la fine un al doilea nume, or o terminaiune corspundtdre limbe grecesci. Ast-fel, fiul Ju Telephus-Latinus ne apare la Homer sub numele de Eurypylos adec fiul lu Lat(in) ; Eurymedon este regele gigan ilor din Epir ; E u r y t i o n , . .. fand ich Substructionen von Thurmen und Mauern, die jedenfalls einer weit zuriickliegenden Vergangenheit angehren. Nach der Meinung der uns begleitenden turkischcn Orts-Notabeln solen sie von den Latinski herruhren.... Tiirken und Slavcn bezeichncn gewhnlich mit diesem Namen all Bauten, dcrcn Ursprung sie nicht kennen.~Cf. ibid. III. 67 i 91. Kanitz, Reise in Sud-Serbien, p. 33.
2

') Virgllli Georg. I. v. 493 seqq. ) A p ollo d. frag m . 16 8 (Frag m. Hist. gr. I. 45 7).

) Pansaniae lib. X, 33. 1.


) Ptolemnei lib. III. 15. s.

') Frag. Hist. gr. IV. 528. 7.


5

') Ptolcmacl lib. III 13. - Plinii lib. V. 19. 3. ') Plinii lib. V. 37. i. 8 ) Homorl II. n. 843

un centaur din Thessalia; Eurytion, pstoriul ciredilor lu Geryon; Eurydamas, un principe troian; Eurymachos, ducele Phlegienilor din Thessalia; Eurynome-, o fic a Oceanului seu a vechiului Istru; Eurydice, nevasta legendariulu Nestor, al caru frate se chiema Xpojt'.oc. Cu deosebire, insula Ithaca, din marea ionic , se vede a fi fost locuit n timpurile strvechi de un trib latin, ce se bucura de un renume particular. n tradi iunile posthomerice, Ulysse, regele cel viclean din Ithaca i nimfa cea faimos, Ci r c e, sora regelu Aiete de lng Pontul euxin, figurez ca prini al regelui La i n u s l). De sigur, c autorii grecesc!, voiau se indice prin acesta genealogia, c Latinii din Italia constituiau un popor format din doue ramuri pelasge, unul meridional i altul nordic. n acesta privin merit o deosebit ateniune numele proprii ale nobibilimil din Ithaca, pe cari ni le-a transmis Odyssea lui Homcr. Eurylochus este cumnatul lui Ulysse; Eurybates, un aprod al seu; Eurymachos, Eurydamas, Euryades, Eurynomos sunt pe itori a Pnlope!; E ur y c l i a este cresc tdrea lui Ulysse i Eurynome, economa sa. Analisa istoric a acestor nume personale formate cu sp, de alt aparte genealogia antic, ce ne nfiez pe Ulysse ca printe al regelui La t in us, ne indic n mod destul de clar, c populaiunca primitiv a insulei Ithaca aparinea familiei latine. In fine, mal notm aici, c n aceeai regiune maritim cu Ithaca, se afla si insula numit L e to i a.

21. Latinii n regiunile Mrii baltice. Diferite triburi l a t i n e se aflau rspndite prin regiunile de nord ale Europei, nc din timpuri forte deprtate. Cea mai nsemnat grup a Latinilor de lng Marea baltic o formau popula iunile a a numite letice: Litvanil, Livonil, la lvingilsi Prus i i cel vechi, ast-d desnaionalisa. Despre aceste populaiun scrie istoricul polon Dlugos (f 1480), care cunoscea forte bine relaiunile etnografice, nu numai ale patriei sale, dar i ale terilor vecine : Cum, cnd i n ce calitate, a venit gintea Litvanilor i a Samog i i lor n inuturile aceste de nord, unde locuiesce ast-d, i din ce feliti
*) Heslodi Thcog. v. 1011.

de trunchi i- s trage originea sa, forte pu in se scie, fiind-ca nic un autor nu a scris nimic n acesta privin . Esist ns o presum iune probabil si pe care o confirm forma limbe, modul lor de vorbire i conclusiunile, ce rsulta din alte mprejur ri i fapte, c Litvanil i Samogi i sunt un popor de nern latin, i dac cu tdte acestea, originea lor nu deriv de-a dreptul del Roman, e se trag ns din un popor l a t i n ; i c au prsit pmentul strmoesc al Italiei i vechile lor locuine n timpul rsboielor civile, ce s'au ntmplat mal ntiu ntre Mar iu i Sulla, apoi ntre l u l i u Cesar i Pompei u cel Mare i urm torii acestora. Din causa acestor calamit i civile, ei temendu-se, ca ntreg popula iunea Italie se va pustii, au venit cu femeile, cu turmele i cu familiile lor n regiunile aceste de nord, vaste, pustii, si str b tute numai de fere slbatece. . Litvani i Samogii, nainte de primirea crestinismulu, aveau accea religiune, acelea i divinit i, acelea i ritur religiose i acelea i ceremonii, pe cari le-au avut i Romanii ce p gni ; anume, ei adorau focul cel sfnt, pe care n credin a lor de ert M considerau etern, dup cum i n Roma focul cel sfnt era pzit de virginele Vestale, cari erau pedepsite cu morte, cnd focul se stingea din negligen a lor. Litvani si Samogi i mai aveau si pdur numite sfinte si credeau, c nu numa e pcat, dac cine-va le atinge cu ferul, dar c faptul acesta aduce i pericul de morte. ... E adorau viperele i serpi, ceea ce ne arat , c aveau cultul deulul Esculapiu, sub form de erpe. i cu tete c prin credin ele si datinele aceste religiose, e nu nf i au n mod destul de clar pe Romani i pe Italieni, ns imitau, n mare parte cultul acestora. Pe cnd Litvani, erau nc domina i de negura p gnismulul i mai ineau la obiceiurile lor p rintesc!, c se adunau n fie care an, pe la nceputul lunc lui Octobre, cu femeile i cu familiele lor n niscc p dur, ce le credeau sfinte, i aici n curs de tre dile f ceau sacrificii deilor scl printesc!, ardendu-le victime ntregi, bo, viel, berbeci i alte animale, r dup ce ndepliniau sacrificiul acesta, -l petreceau n ospee, m jocuri si hore. Acest sacrificiu era considerat ca festivitatea cea mal principal i mal solemn a lor, de la care nu era permis nimru se absenteze. Ins de o parte, p mentul, pe care locuiesc el i natura climei, sub care tr iesc, de alt parte vie uirea lor la un loc cu Rutenii i amestecul lor cu ace tia, le-au schimbat n multe privin e natura cea antic , ns nu le-a stms'o cu totul........ Litvani, Samogii i lavingi, cu tdte c au numiri etnice deosebite i cu tdte c sunt divisa n mal multe familii, au format ins o-dat un singur popor, care- tr gea originea sa del Romani i din alia, constituind ast-fel o na iune, ce a rmas timp ndelungat necunoscut , orjscur ........La nceput, el tr iau dup bunul lor plac, i fiincl-c vecinii

lor nu Ie puneau nici o pedec, e se sporir i nmulfindu-se n continuu mpoporar i era de jos despre Prusia, pe care, dup natura limbe lor, o numir Samogithia, ceea ce nsemnez e r a d e j o s ; n urma e ocupar i era vecin cu Polonia, pe care o numir laraczones. Limba l o r este latin, i se deosebesce de acesta numai prin o mic varietate, fiind-c din causa comerciulu, ce-1 aveau cu poporele vecine, e au adoptat n idioma lor si cuvinte slavone. Otea lor e compus n cea mai marc parte din sclav. Pe acetia i in n edificiile lor, i ntrebuinez la serviciile de cas i apoT i dau ca zestre ginerilor set. Adese or ajung n sclavia lor i omeni liberi, unii pentru datoriile, ce le-aii contractat nii, ali pentru c au dat garania, si n urm au fost condamnai de justiia se fie sclavi, fiind-c n'au fost n stare se fac plile 1 ). Pn aici Dlugos. La aceeai familia etnic cu Litvani, Samogii i lavingil aparineau, dup Cromer (t 1591), i Li voni s Lefii, ce locuesc pe ermuri de rCs rit a sinului Riga. Livoni, Samogii, Litvani i Prusii, dice Cromer, se folosesc aprdpe de una i aceeai limb poporal, diferit cu totul de limba slav i n care se afl nu pu ine cuvinte de origine latin , ns n mare parte corupte si avnd un caracter ma mult italic i hispanic de ct latin, ns , cnd s'a amestecat limba latin cu idioma poporal a Prusienilor, Litvanilor i Livonilor, nu putem sci 2).
>) DIugossi Hist. Pol. (Ed. 1711) lib. X col. 113118: Lithuanos et Samogithas Latini generis esse, etsi non a Romanis, saltern ab aliqua gente Latini nominis descendisse, et sub tempore bellorum civilium, quae primum inter Marium et Sullam, deinde inter Iulium Caesarem et magnum Pompei u m eorumque successoribus efTerbuerant, sedibus veteris, et solo patrio . . . derelictis . . . a d plagam septemtrionalem cum coniugibus, pcore, et familiis ven i s s e . . . S e r m o his latinus modica varietate distinctus. Qui etiam ex commercio gentilium vicinorum, ad proprietatem vocabulorum Sclauonicorum defluxit. Pruthenorum gens.. . . spciale habens (saec. X-o) idioma, a Latino tamen aliquantulum derivatum, et quod cum Lithuanico habet concordantiam aliquam, eosdernque paene ritus, deos et sacra eadcm colentes, unum et eundem sacrorum Pontificem apud ciuitatem eorum pro metropoli habitam Romoue vocatam, residentem, a Roma intitulatam, venerabantur . . . . Vnius et moris et linguae, cognationisque Prutheni etLithuani, Samogitaeque fuisse dinoscuntur. Cf. Tacii Germ. 43 seqq. Limba vechia prusiana a disprut pe la finele sec. XVII-lea, r a lavingilor (din voiv. Bielsk eii Podlachia) i ma nainte (Diefenbach, Orig. europ. 203). 2 ) Cromcri De orig. et reb. gest. Pol. lib. III. p. 42: Liuones, Samagitae, Lituaniei Prussi . . . . eadcm pene se lingua vulg adhuc vtcntes, Slauicae prorsus dissimili,
NIC. DEMSIIRIANII. 53

Dup cum vedem, Dlugos era de p rere, c Litvani, Samogiti si latvin^i era popore de origine latin, emigrate de pe teritoriul Italiei n cursul calamit ilor celor mau civile din ultimele timpur ale republice! romane 1 ). ntru adevr, este un fapt pe deplin cunoscut, c n timp de o jum tate de secul, del Marin i pn la Octavian, popula iunea agricol a Italiei a fost preschimbat cu totul. Proscrierile lu Sylla si ale urm torilor sel se estinser asupra peninsulei ntreg. Poporul Italiei fu mprsciat pn n cele mai dep rtate regiuni, n timpurile aceste, t6te drumurile peninsulei erau pline de emigran ; unii fugiau spre sud i al i spre nord. P menturile eranilor le ocupar veteranii i bandele de mercenari, adunai din totc provinciele si din tte nmurile. Atunci se stinse rasa cea vechia a Italie, atunci peri naiunea Etruscilor cu sciina si cu literatura sa, atunci dispru i vechia idiom a La iuluL Poetul Virgiliu, n una din eclogele sale, compus pe la finele rsbielor civile, ne nf i ez pe un eran din Italia rostind urm terele cuvinte mictore : Alungai de pe moiile nostre printesc!, de pe cmpiile nostre cele frumdse, no trebue se p r sim acesta patria. . . . Uni ne vom duce n inuturile cele lipsite de ap ale Africe, al i n Scy ia, uni pe trmuri rulu celui toren ial Oaxe din Creta, al ii n era Britanilor desp r i i cu totul de lumea acesta . . . . Soldatul f r de lege va st pni n viitoriu cmpurile ce le-am lucrat no si barbarul va culege semen turile nostre ! Et , unde discordia a adus pe neferici ii cet eni 2 ). ns , cu tte c unele grupe italice au fost silite n timpurile acestor sguduir politice se- caute o nou patria n pustiet ile cele vaste ale Scy ie,
ed quae non paucas habeat admixtas Latinas voces, corruptas fer etc. LaPtolemeu (II. 11. 16), Levoni ap rea un trib din Scandia. ') Litvani, att brbai, ct i feme, formez o ras frumos de o"men. n timpurile mai vech, pn nu erau nc aa mestecai cu diferite tribun slave, e aveau o statur ma n a l t i s aflau ntre e chiar i figur urise. Litvani sunt apropo cu toii blond i n anumit mesura albi n tinere e, ns cu ct naintez n etate, perul lor devine mai nchis. Ochii sunt albatrii. Nasu! are o form antic i presint cu fruntea o l i n i drept. Brbaii" port ma mult per lung retezat deasupra frunii (Drennsohn, Zur Anthrop. d. Litauer. Dorpat, 1883 p. 1819. Pa uly, Descr. etnogr. des peuples de Ia Russie. St.-Ptersb. 1867, p. 123). ") Virgjiii Bucolicon, Eel. l, v. 3 seqq.: Nos patriae fines et dulcia linquimus arva. Nos patriam fugimus ......... At nos hinc alii sitientis ibimus Afros ; Pars S c y t h i a m . . . .

stratul primitiv al populaiuni din Litvania i din regiunile vecine aparine unor timpuri mult ma dep rtate 1 ). Acesta o probez condi iunile morale i sociale ale poporului litvan, o probez elementele i formele limbe litvane, ce aparin, fr ndoiel, unui fond primitiv latin, ns extraitalic. No reproducem aic 2) urmtorele 'clementa latine din idioma actual a Litvanilor. Litvan ve'nas, f. vena (vianas, vi^na) du, f. dvi try s (triis) ei septyni deimtis i deimt imtas pirmas, f. pirma antras, f. antra aljus (=aliaius) angelas (anginas) aru augtas, f. augta ausis aua avis bernas daina dna (dina) dvas (deavas) drasus cdu (eadu) iaunas, f. iauna iauna-marte, nutaka kada lanka laukas mari mama inelzu
J

Latin unus, -a duo, duae trs sex septem decern centurn primus, -a secundus, alter oleum anglus arare altus, augustus auris, auricula aurora ovis verna cantilena dies dens trux edere juvenis nova nupta quando pratum locus, campus nupta mater, mamma mulgere

Romn unu, - do, dou tre, tri es, as epte deco sut prim (comp.) al doilea, alt oleiu ngor ara urecln zori oie servitori, sclav dain, doin di dfi, dumnede drz mnca june, jun do curcnd mritat cnd lunc loc mritat, nevast mam mulge

) Litvania (litv. Le t u va, lat. med. Litava i Li t h van ia) ne apare la cronicarii roman sub numele de Litva. La poporul romn, cuvntul l i t f este sinonim cu terminul de l a t i n seu l e i n i nsemnez: om pgfm, seu care nu este de o lege cu no. Sub forma de l i t f , cuvntul e frtc vechiu. Soia lu Hercule, dup cum ne spune Cedrenus (I. p. 245), s'a numit A.i>-$i\ (adec Latina), n timpul lui Diocletian aflm pe un Aur. Litva ca praeses Prov. Mauritaniac Caesariensis (C. I. L., voi. VIII, nr. 8924, 9041 si 9324). 2 ) Dup Sclilclclier, Litauische Grammatik (Glossar). Prag, 18561857. In locul ortografiei, cu semne particulare ale autorului, no transcriem aic cuvintele litvane cu or tografia romn. .

Lilvan

Latin

Romn

rnnesis (moncRis) inidus nmndras, f. mundra


murmu naktis nosis ora ratas rona sanie sdzu (seadzu) semens (semens) senis smertis ugnis vynas viras xakas (jakas)

mensis lun mulsum mied laetus, nnimosus mndru murmurare murmura nox npte
nasus aura rota vulnus sol edere satus senex mors ignis vinum vir saccus
nas aer

rol ran sure ede semntur btrn morte


foc vin

brbat sac ).

22. Vechile triburi latine din Germania i Gallia.


Pe teritoriul Germaniei mar, de asemenea n prile de resrit i de nord ale Gallic!, ni se presint nc din timpuri forte deprtate, doue ramuri mari ale familiei pelasge, a a numi ii Ari m a ni (Henninones, Alamanni), cari avuse la nceput o suprema ia politic , i diferite triburi latine, ma pu in numerose, ce ne apar la autorii romani si grec sub numele general de Laeti i Leti. Cu invasiunea cea mare a Celilor i a Teutonilor, condiiunea politic i social a Arimanilor si Leilor, de pe teritoriul Germaniei i al Gallic)1, ncepe a se schimba ncetul cu ncetul. Pn n sec. VI al ere cre tine, Le i din Germania i Gallia - l ma p strase nc individualitatea lor etnic . E erau considera i ca un popor, ca o na ionalitate cu tradi iun i obiceiuri particulare. Ace ti Lc I locuiau n mase, ma mult or ma pu in compacte, n anumite regiun i fie care trib forma pentru sine o societate deosebit . Eumeniu n panegiricul, ce-1 rostise n onorea lui Constaniu pe la a. 297 d. Chr. amintesce, c n urma disposiiunilor sale, Lei desmosceni de pe teritoriul Nerviilor i al Trevirilor au fost restabili i de nou n posesiunea

) Diferite localiti clin Litvania, Curlandia, Samogiia i Prusia oriental port pn nc5stre numele de: Late n, Laden, Lade, Lade n g h o f, Lutu, Le ten i ski, Ledence, Lcdikcn.
ln c llele

moiilor sale printesc! *). Acest Left din Gallia Belgic erau vecini cu Re m i i cu Roman di seu Viromandui. Legea lu Honoriu din a 400 d. Chr. amintesce de L a c t i A l a m a n n i 2), car f ceau imperiului roman servicii militare voluntare.

Grupe nsemnate de Lefi se aflau stabilite n sec. IV d. Chr. pe amndou prile Rhenulu de mijloc i alo RhenuluT de jos. Ammian numesce pe Leide pe teritoriul Germanici Laeti barbari3), r pe ce, car se aflau pe frmurele de apus al Rhenulu Laeti barbarorum progenies *). O important noti despre Lefii din Gallia o. afl m la istoricul grecesc Zosim, care ne spune, c mperatul Magncnfiu (350353) era de origine barbar, i c el primise o educaiune i instruciune l a t i n la L e i i , ce formau un popor n Gallia 5). Dup Zosim aa dar, LeiI din Gallia constituiau o populaiune barbar de ras latin. N o t i t i a Dignitatum utriusque imperii amintesce n Gallia: un Praefectus La e tor u m Teutonicianorum, un Praefectus Lac torum Batavorum, un Praefectus La e t o rum Francorum, un Pracfcctus Laetorum Lingonensium, un Praefectus Laetorum Nerviorum.un Praefectus Laetorum Lagensium etc. 6 ). Generalul roman, Aeiu, nscut la Dorostena (Silistria) n Mesia de jos, pregtindu-se se resping rdele cele nfricoate ale lui Attila din Gallia, ma adunase pe lng trupele romane, dupe cum scrie lornande, i o dste ausiliar compus din Franci, Sarma, Armoriian i Litian 7), adec Le. Un ora din Gallia Belgic, situat n apropriere de Bellovac, ne apare n itinerarul lu Antonin sub numele de Litanobriga, adec cetatea Litanilor 8). Armorica, regiunea din partea de nord-vest a Gallie, ast-dl Bretagne, mai avea n evul de mijloc i numele de Le t a vi a ).
') Eumenii Panogyricus Constantio Caesari dictus, c. 21: tuo, Maximianc Auguste nutu, Nerviorum et Treverorum arva iacentia Laetus p o s t l i m i n i o resti tutus . . .. oxcoluit. a ) Codex Theodos. lib. IV. tit. 20. 12. (Ed. I. Gothofredi), Tom. II (1665), p. 434.

) Ainmiaui lib. XVI. 11. <) Aminiani lib. XX. 8.


) Zosimi Hist. II. C. 54: (Mafvevr.ot) YVO \itv iXxiuv no paof/(j>v \LW.it.-ti~'* <*' '- Aetoy, Qvot FaXativ-iv, T:at5?ia; TE T^ Aativiuv |j.$toy_cuv. ) Hocking, Not. Dign. II p. 119* seqq. ') Jornandis De rcb. Get. c. 36. 8 ) n p r ile de nord-ost alo Francie mai exist i ast -d unele localit i cu numele de: Latainville, Lcdingshem, Lethuin, L t a n g - l a - v i l l e , L t: tanne, Littenheim (Janin, Diet. d. comra. de France, Paris. 1852). ) Din vicfa Sf. Gilda (Acta SS. Jan. 2.961): Cura dei jussu pervenisset in Armo5

Leti (Litiani, Litanii) de pe teritoriul Germaniei i al Gallic! se cstinser n cursul timpurilor si n Britannia mare. Ravennas amintesce aic localitile numite Litana, Ledone i Litinomago1). Du Cange, care trise n sec. XVII-lea, consider pe Le ti seu La e ti ca populi septentrionales, a popre nordice, i densul era de p rere, c Leti mpreun cu Francii t cu alte naiuni barbare, strbtnd pe teritoriul Germanie si al Gallie, au primit n urm de la mpraii romani pnintur, pentru asedare si cultivare, ns cu obligamentul serviciului militar 2). Acesta p rere din urm a lu Du Cange este ns , din punct de vedere al cronologiei t al istoriei, eronat. Leti, Litian sii Litavil ne apar stabilii pe teritoriul Gallic! barbare nc nainte de timpurile lui Ccsar. Unul din conductorii Gallilor din Aquitania port la Cesar numele de Litavicus s); era a a dar originar din Litavia. Pe unele monetc gallice, antrieure dominaiunil romane, ne apare numele de L1TA si LIT A V 4). i n fine, o populaiune de lng Rhen port la Cesar numele de Latobrigi, ma corect ns L at o vie i D). Numele de Laetus seu Letus,- care, dup cum am vCdut, avuse la nceput numai un simplu caracter etno'grafic, cu nelesul de Latin us, ajunge n cursul evului de mijloc, sub formele de letus, litus, ledus, lidus ), un termin feudal cu nelesul de colon, arenda de pment, om semi-liber, clca. Leti devin acum o clas social subjugat , desmo tcnit i tributar ; un fel de ceteni imperfeci, din punct de vedere al drepturilor civile. EI aveau se pltesc Francilor, Frisilor i Saxonilor, a treia parte din recoltele lor 7).
r i cam, quondam Galliae rcgionern, tuncautem a Britannis, a quibus possidcbatur, Le t a vi a dicebatur. Cf. Du Cange, Gloss, "med. lat. v. Leti. Gluck, Die Keltischcn Namen. Munchen, p. 121. *) Kuveunntis Cosm. p. 4356. Un trib cu numele de Laeetani s Lctani se afla i n provincia Tarraconiel din Hispania (Ptol. II. 6. 8). 2 ) I>u Cange, Gloss, med. et inf. lat.: v. Leti, sive Laeti. Populi septentrio nales, qui cum Francis aliisque nationibus barbaris in Gallias et Germaniam irrumpentes, ibi tandem imperatorum concessione consederunt, acceptis ad excolendum agri, ia ut delcctibus et servitio militari obnoxii essent. ) J . C a es a r i s B . G . l i b . V I I. 3 7 . 3 8 . D io n . C as s i l l i b . X L . 3 7 . ) D u ch a l a i s , D e s c r. d . m e d . g au l, p . 1 1 5 . 3 5 4 - 3 5 7 . " ) J . C a e s a r i s B . G . I . 5 . 2 8 . C f . G l u c k , K e l t . N a m e n , p . 1 1 2 . "J In leg ea s alic e s cris l i d u s , led us , l i t u s , Ictu s, l a e t u s , rn trad u c iun ea latin a codicclui Speculum Saxonum, Latinus. (Bcking, Not. Dign. II. p. 1050*). ) in Legea s a l i c del a. 798, terminul de l i d u s ne ma apare neac o numire
4 3

Pn n timpurile lu August, o parte 6re-care din triburile latine, ce locuiau n regiunile Germaniei de lng Elba, mai vorbia nc un fel de limb latin poporal ; dup cum acesta o constat si istoricul polon Dlugos, c idioma naional a Litvanilor din prile de resrit ale Vistule, m a era si n sec. al XV-lea un fel de s e r m o l a t i n u s . Despre limba latin, ce se vorbia n Germania de nord, Suetoniu ne relatcz urmtoriul ca: Drusus . . . . comandantul trupelor romane n rsboiul cu Germanii, a fost cel de ntiu general, care a navigat n Oceanul de nord . . . . apoi trecnd peste Rhen a b tut n repe ite rndur i a respins pe inimic pn n fundul pustietilor, i n'a ncetat se-1 urmresc de ct n momentul, cnd i ei nainte o femeia barbar de o mrime extraordinar si care adresndu-i-se n limba latin, opri pe acest comandant vitz se nainteze mai departe *). Aceeai ntmplare o relatez i Dio Cassius 2) sub urmtdrea form: Drusus dorind se estind si ma departe puterea Romanilor n Germania de nord, strb tu pn la Elba. Cnd voi ns se trec cu otea sa dincolo de ru, i ei nainte o femeia de mrime cstraordinar, care- dise : Unde mergi n ruptul capului nesturatule Druse? Sortea ta nu-t permite se ved era acesta ntreg. nt6rce-te napoi, fiind-c al ajuns la captul faptelor i al viefel tale!. Drusus se ntrse napoi, dar nc nainte de a sosi la Rhen, el se mboln vi i ncet din vie (a. 9 a. Chr.) 3).
naional seu etnic: Si hominem Fran cum occidcrit. Ibid.: Si vero Roma nu s vel l i d u s . . . . occisus fuerit, huius compositionis medietas solvatur. De asemenea in Capitulariele del a. 813: Qui hominem Francum occiderit. . . . pro f redo solidos duccntos componat.... qui lidum occiderit solidos centum componat. (Baluzii Cnpit. I. 310, 311, 511). ') Suctonii T. Claudius, c. 1: Drusus . . . dux Raetici deinde Germanici belii, Oceanum septemtrionalem primus romanorum ducum navigavit: trans Rhenum . . . hostem ctiam frequenter caesurn, ac penitus in intimas solitudines actum, non prius destitit inscqui, quam species barbarae mulieris, humana amplior, victorem tendere ultra, sermone l a t i n o prohibuisset. 2 ) Dionls Cassil lib. LV. 1. 3 ) Riul Elba (Albis) isvorescc din munii numii Riesengebirge (Sudei), ce despart Boemia de Silesia ; curge prin Boemia, Saxonia prusiana, Manovera i se vars n Marea de nord. In regiunile Boemie, elementul latin se vede a fi fost o-dat fcSrte estins, dup cum acesta rsulta din urmtorele numiri de localiti (Spec.-Orts-Repertorium v. Bohrnen): Ladung Lcdeo Letnan Letti Latschen Ledetz Letnik Lety Latschnau Ledska Letow Littu Lattenhusel Letin Letowy Litensky Mlyn Ledenitz Letiny Lettendorf Liteilmtihle. Cf. Pic (Zur rum.-ung. Streitfrage. Leipzig, 1886, p. 92): unterhalb des Riesengeb irges ,

n acesta privin merit ateniune i urmtdrele cuvinte ale lui Seneca. Livia, scrie densul, a perdut pe fiul seu Drusus, care promitea a fi un principe mare n viitoriu, t care ajunsese nc de acum, sC fie un comandant mare. E! strbtu pn n fundurile Germaniei i plant nsemnele romane (tropeiele) pe locurile, unde de abia se ma scia, c exist ore cari Romani J). n fine, nc un alt exemplu despre cunoscina limbe latine n prile de nord ale Germaniei. La a. 16 d. Chr., Germanicus strbate cu legiunile romane pe teritoriul Chcruscilor pn lng Veser, i aed aci castrele sale. Peste npte, scrie Tacit, unul din inimici1, care scia limba l a t i n (unus hostium, latinae linguae sciens) se repede cu calul seu pn lng fortificaiunile romane si ncepe a striga n gur mare, c Ariminiu promite fie c rui osta roman, care va trece la densul, c-I va da femei, pmentur de cultivat si cte 100 sesteri (20 lei) pe fie-care di n tot timpul ct va ine rsboiul 2).

23. Latinii, un ram din familia Arimilor albi, Latinii ce-I vechi, numii n tradiiunile poporale romne Latnl de cel btrn, r n Italia Prisci Latini, formau din punct de vedere etnografic numai un ram din familia cea mare i estins a Arimilor, Dup locuinele si migraiunile lor, dup tipul lor fisic i viea lor mal mult pastoral, Latinii cei vechi aparineau grupei arimice celei mal de nord seu Arimilor albi. In Europa, afar de Italia, esistau n timpurile primitive, doue grupe mal nsemnate de Latini. Una din aceste grupe o formau populaiurrile l e ti c e de lng Baltic i Marea de nord: Biarmi, Olbrimi i triburile cele albe al Germanilor ariman ; r grupa a doua, cea ma important, o aflm n prile de nord ale peninsulei balcanice, lng Dunrea de jos, peste care domnise n timpurile troiane Telephus, supranumit Latinus.
m der Umgegend von Hochstadt (Boemia nord-ostic) wurden noch in der neuesler Zeit walachische Wcihnachtslicdcr gesungen. ' cnec(l n Consolatio ad Marcianam, c. 3; Intraverat (Drusus) penitus Germaniam i signa Romana fixerat, ubi vix u l l o s esse R om a n os notum crat. 2 ) Taclli Ann. lib. Il c. 13.

Aceti Latini de la Dunrea de jos, ntocma ca i populaiunile letice de lng Baltic i Marca de nord, fceau parte din familia cea numeros a Abiilor, pe car Homer i amintesce in vecintate cu Mysi i cu Scy i cresctori de cai ]). Abi, scrie Stephan Byzantinul, se estinsese n timpurile vechi i peste Thracia a). Dup tipul lor fisic, Latinii din prile de nord ale Europei, ne apar n general ca o ras de dmenl de o statur nalt, viguros i aprope gigantic. Femeia, care dup cum ne spune Suetoniu, eise naintea lui Drusus lng rul Elba (Albis) si-I vorbise n limba latin , era de o m rime suprnomcriesc ; tot ast-fel ne apar i Litvanil cei vechi, figuri nalte, une or uria e, cu piele alb , per blond, n tinere mal mult alb. Ca un popor de uries ne apar n tradi iunile erbilor i Bulgarilor i vechii Le t i n i din peninsula balcanic 3). Acelea i caractere fisice i morale le aveau i Latinii d i n I t a l i a . Virgiliu ne nfiez pe eroii latini din timpurile lui Enea ca omeni de o statur nalt i grozav4), r pe tinerimea latin cu per si cu barb blond 6). Unele tribun din La iu au numele de Albani, Albenses, Bolani, Abolani 6) De rnulte ori autorii vechi neleg sub termini! de Albani i Albanenses ntreg poporul latin. La Virgiliu, tote oraele Laiului sunt urbes Albanae 7). n cele mal vechi inscription! ale Laiulu! ni se presint adese-ori numele familiar de Albu i Al b i us 8 ). Alba era un vechili rege al La iulu; dup Liviu, fiu al regelui Latinus Silvius 8). n fine mal notm aici, ca religiunea naional a Latinilor din Italia se numia l e x Alb an a 10 ), de sigur n antites cu l e x Romana i cu mo R o m a n u s. ') Hoineri II. XIII v. 6.
) S t e p h. B y z. v . " A g t o i . ) Formele de Laetinus, Letinius, Laetina i Le t i na le afl m si n inscrip iunile romane ale Hispanici, Daciei, Dalmaiei i Laiulu (C. I. L. voi. II, nr. 1067, 2342; III, nr. 811, 1866, 2618; VI, nr. 141; XIV, nr. 723) Cicero (Verr. III, 43) amintesce de o localitate Letini n Sicilia.
3
4

) Yirgilii Aen. VIII. 330; X. v. 312. 318.

5) V i r g i l l i A e n . X , 3 2 4 ; X I I . 6 0 5 . ) Plinii lib. III. 9. 16. - ') Virgilii Aen. VII. 601-602.


8

) C. I. L. vol. I. nr. 122. 129.468. 830. Albani de lng Caucas se considerau

a fi de aceeai origine cu triburile din Laiu (Justini lib. XLU. c. 3. Tacii Ann. VI. c. 34. Strabonis lib. XI. 4. 4). Cf. I s id or i Orig. XIX. 23. 7: Nitent Albani albentibus crinibus. ) Livil lib. I. 3. - Dionys. Hal. I. 71.
10

) C. I. L. v ol. I. nr. 80 7: (A)ara leeg e Alb an a dicata.

24.

Turseni,

Etruscil i Agathyril.

Vechii E trusei, numii de grec TupaJvoc, Tuporjvoc, Tuppr^vo, de Romani Etrusci i Tusei, popor de origine pelasg ] ) formase la nceput numa un ram din familia cea mare, puternic si civilisat a Arimilor. Etrusci, ne spune Flaviu loseph, ntocma ca i vechii locuitori a Iberie (Hispanici) i ca Sabinii, se numiau Romani -); n elege ns , sub acesta denumire politic , numele cel vechiu si general de Arim, Ar man si Ariman. Roma, scrie Dionysiu din Halicarnas, a fost la nceput un ora etrusc 3 ). T i b r u l, numit n cele ma vcch cr sfinte ale Italiei R u m o n, ne apare la Virgiliu ca un r etrusc 4 ). Un alt r al Etrurie, ce curge pe lng Vulci, se numia Armina seu Ar m i ne n form grecisat . Un vechi rege al Tursenilor barbari nu putem sci cu siguran, al Tursenilor din Italia, ori al Tursenilor din prile de resrit ale Europei avuse numele de Arimnestus B ). nsu i Romul, dup cum ne spune o tradi iune italic , a fost un mperat etrusc 8). Amndou aceste popore posedau aceleai caractere ale civilisaiuni primitive, ntre Etrusci i Romani au existat nc din cele mai vcch timpur o unitate de religiune i o mare afinitate de ras . Romanii au considerat tot de una religiunea etrusc , ca cea mai antic si mal ortodox religiune naional. Riturile si ceremoniile religiose ale Etruscilor erau recunoscute ca cele mai sfinte; templele romane tot-de-una pline de ornamente etrusce ; leturgia romana etrusc ; i preo ii etrusc! venera i ca cei ma nve a n secretele cele mari ale religiuni antice. La tte fenomenele estraordinarc, ce ngrijiau pe poporul cel supersti ios al Romei, erau chema i profe ii i preo ii etrusc!, ca se le interpreteze i espieze. Numai ei singuri aveau sciina se esplice avertismentele deilor i se nduplece mnia lor. Nici un act mare de stat nu se putea ntreprinde, nici un rs') ') s ) 4 ) 5 ) H e l l n n i c i f r a g m . l n F r a g m . H i s t. g r. I p . 4 4 . FI. Josephus c. Apion. II. 4. Dionysil Halic. lib. I. 29. Ylrgilii Aen. VII. v. 242. Ibid. Georg. I. v. 499. P au s au i a e D cs c r . G r . l i b. V I . 3.

') Servius, Virg. Georg. H. 530: Etrusci bellicosissimi, apud quos Romuli impcriura fuit.

boia nu se putea declara, nic o pace nu se putea ncheia, f r de a consulta pe preo ii etrusc. Ca popor de origine arimic , ne apar Turseni i n tradifiunile etnografice ale Germanilor. Uriaii, genul cel vechiu si puternic de omeni dfn timpurile primitive ale istoriei, figurez n legendele si n tradiiunile Germanilor sub numele de hrimthurs, h ri m t hursar, hrimthurse 1 ), adec Arim tursan. Despre originea geografic a Etruscilor seu Turscnilor din Italia, au esistat n anticitatea grecesc doue tradifiun. Una din aceste versiuni o aflm la Herodot (I. 94), c un aa numit T y rsenos, fiul regelui Atys din Lydia, emigrnd cu o parte din locuitorii acestei teri a debarcat pe ermuril Italiei i s'a stabilit n Umbria, unde, dup numele regelui conduc torii!, el au nceput a se numi Tursenl. Lydia formase, dup cum seim, nc din cele mal vechi timpuri un teritoriu arimic (pag. 803); ast-fel, c Turseni din Italia ne apar i dup tradi iunea lui Herodot, numai ca un ram al familiei arimice, O alt tradiiune, despre originea geografic a Etruscilor, o aflm la Dionysiu din Halicarnas (I. 28), c Tyrrhenus, primul rege al Tursenilor, car au desc lecat n Italia, a fost un fiu al regelui Telephus. Dup acesta versiune din urm , locuin ele cele vechi ale Etruscilor se par a fi fost n prile de med-nopte ale peninsulei balcanice, n acea regiune, peste care domnise o-dat Telephus, supranumit Latinus. Amndou aceste versiuni, dup cum rsulta din ocupaiunile, din formele civilisaiunil i din moravurile Etruscilor, se vd a fi avut un fundament istoric. Cu t<5te, c din punct de vedere al rasei, Etrusci cel vechi formau un popor omogen, el ne apar ns n istoria italic sub doue aspecte diferite. O parte din vechil locuitori al Etruriel, i anume triburile tursene stabilite pe lng litoralul de apus, ni se presint , nc din timpuri forte dep rtate, ca un popor faimos de navigatori, comercian i si pira i 2 ). ntreg regiunea Mediteranel, cuprins ntre Italia, Corsica, Sardinia i Sicilia, avea n vechime numele de Marea tursenic, Tuparjvic ftaAacicra, Tyrrhenum Mare, Mare Tuscum. Forte probabil ast-fel, c acesta popula iune de comerciani i navigatori ndrsne, din prile de apus ale Etruriel, s fi fost o emigraiune din Lydia i din insulele Archipelagulul, fiind-c Lydieni, dup cum ne spune Diodor icul (VII. 13), au fost cel de nti, cari au domnit peste mare, dup rsboiul troian.
') Grimm, D. Myth. (1854) p. 487 scqq. 2 ) Livii lib. V. 33.

n ce privesce ns regiunile continentale ale Etruriel, elementele etnice difer, n loc de tribun, car se se ocupe cu marea, noi aflm aici un popor viguros de pstorit i cran, avnd o civilisaiune antic, o organisare puternic militar i o forf estrcm de resistenf; putem dice un popor cu alt origine geografic, cu alt istoria. Aceste tribun etrusce se par a fi ntru adevr nu m a o cmigraiune din prile de resrit ale Europei, de lng Hem i Carpat, ort cu alte cuvinte din regatul cel vechiu al lui Telephus, dup cum ne indic numele lor cel archaic de Rasennae s Rase n ni i), rmas ca mosccnire n peninsula balcanic, si dup cum de alt parte rsulta din o noti istoric a lu Pliniu, c Re ii din Alp au fost un popor etrusc, s Tursen, car se retr sese acolo sub conducerea unu aa numit Rhaetus 2 ). Mai notm aici, c Romanii cel vechi, dup cum ne spune Cicero, au considerat tot-de-una pe Etrusc ca un popor barbar3); o numire, pe care autorii grecesc! o aplicau de regul la populaiunilc pelasge, ce aparineau civilisaiunil nordice. Diferite resturi din o vechia populaiune tursen ne mal apar n peninsula balcanic pn trdiu n timpurile romane. O grup nsemnat de Pelasgi-Turscn se mal afl nc pe la a. 435400 a. Chr. n peninsula muntelui Athos 4). Un popor de origine getic, cu numele de Trausi '), la Nic. Damascenul T r a ui a n i , -s avea locuinele sale n regiunile centrale ale munilor Rhodope (Despoto-dag), unde dup legende petrecuse Orphcu. Pe la a, 26 d. Chr., dup cum scrie Tacit, Romanii avur un rsboi nveriunat cu populaiunile cele feroce din munii cel nali al Thraciel, unde aveau pentru aprarea lor un numr nsemnat de castele construite pe vrfuri de stnci prpstiose. Doi comandani al acestei populafiun muntene, energice i iubitore de independen, purtau nume tursene, unul Tu r es i s i altul Tarsa ). Pe ermuril Mrii negre, ntre Tomis i Dionysopolis, se afla pe vrful unu promontoriu un castel puternic T i r i z i s, la Ravennas T i r i s a (var. T r i s s a i Turisia). n geografia lui Hecateu, Tri zi figurz a un pbpor dinprile meridionale ale Istrulu 7).
') IMouysii Hal. lib. I. 33. ) Pliuil 1.1II. 24.1: Rhaetos Tuscorum prolcm arbitrantur, a Gallis pulsos duce Rliaoto. b ) Ciceronii Nat. Deor. II, 4: At vos Tusei, ac barbari, auspiciorum populi Romani jus tenetis? Cf. ibid, De republ. II. 4. <) Thncydidis lib. IV. 109. - - Hcrodoti lib. I. 57. 5 ) Livii lib. XXXVIII, c. 41. 6. ") Tacii Annal, lib. IV. 4650. ') Stcpli. lyx. v. Tp.Co'..
2

n Macedonia, dup cum ne spune gramaticul Stephan Byzantinul, csista ora ul Tirsae, numit ast-fel dup Tirse, o femeia macedonean . n Attica, n Argos i n Lemnos aflm de asemenea resturt din o vechia populaiune pelasg, ce aparinea la familia Tursenilor '). Homer amintesce pe Turseni, car se ocupau cu pirateria pe marea ngra 2). In fine, Turseni din regiunile de rsarit aie Mediterane sunt amintii si pe o inscrip iune egiptean din sec. XIV a. Chr., sub numele de Tursa i Turisa 3 ). Am vorbit pn aic de migraiunile tursene n Italia i de resturile aceste populaiun n peninsula balcanic si n insulele mrii egee. A esistat ns un strat considerabil din o vechia populaiune tursen n p r ile de nord ale Dun ri de jos i ale M rii negre. In acesta regiune, faimds n timpurile preistorice, grupa cea mai important i ma civilisat o formau aa numiii Agathyrs de lng rul Maris (Mure) n Transilvania, numi de Stephan Byzantinul Trausi *). Agathyrs, le diceau autorii grecesc B). Din acesta familia, o-dat forte numeros, a Trauilor seu Agathyrsilor de Ia Carpa, se vede, c fceau parte si Trausi din muni Rhodope, numi de Hesychiu, Svo ExuOr/.v. Rasa dacic, scrie Dio Cassiu (1. 51. 22) stabilise o-dat colonii n muni Rhodope. Agathyri si Etrusci ne apar, de altmintrelea, n multe privine, ca doue popre, ce avuse o-dat aceeai civilisaiune comun. n timpurile romane, Etrusci s Turseni din Italia erau considerat ca ce ma perfeci miestrii n architectura militar. Locuinele lor aveau form de turnuri, T'jpacc=turris ). Ca ntemeietori de cet ne apar i Agathyr i del Carpa . Cetatea cea vechia del Talmaci (Landscron), situat n fa cu pasul del Turnul rou, se aflase o-dat, dup cum ne spune o tradiiune poporal 7 ), n posesiunea unul uria cu numele Toresan = Tur an 8 ). ') Thucydidis lib. IV. 109. Dionysil Hal. lib. I. 25.
) Homcri Hymn. VI. 8. ) tto u g , L es att aq u es d irig es co n tre l' E g y p te, X I V -e s ., p. 2 5. 4 ) S t c p h . H y z . v . T p r x o io . T r u s a n i, u n s a t d i n j. A r g e . ( L a h o v a r i , D i e t . 7 1 ) . 5 ) In B anat, lng Oravi a, se am intes ce la a. 16 90 1700 satu l A g at i s , ad Ag adic. P esty (K rass vrm. II. 4) observ a, c aprp e ju m etate din locuitorii aceste co mune pdrt conumele Turc. (A se vede pag. urm.). 6 ) DioDj-sli Halic. lib. I. 26. ') Millier, Siebenb. Sagen, p. 8. 8 ) T urs, ca nume de familia, ne apare n districtul vecin al Sliscc.
3 2

Un ora vechia al Dacie, situat n p rile meridionale ale Transilvaniei, nort Ia Ptolemcu numele de T i r i s cu m (Tili ca de lng S liscc, or pute Cetatea de la M une cl?). Mai multe castre s cet i preistorice din Transilvania i Ungaria au urtat n evul de mijloc, i uncie ruine mai port pn n adl, numir tursene. u r c h (=TurcI), Theurch, Trcsvr, Trtzburg (cetatea Tores), este n documentele istorice ale Ungariei i Transilvaniei numele cel vechiu al castelulu ce nchidea pasul Branulu n p r ile de sud-ost ale Transilvaniei, n tablele cugubine, Tur s cc=Turce este forma dativului del Turscos = Tuscus J ). Turuskou castrum, Toroczkovr i Troskovr (cetatea Traseului, Tr sc ului) este numele istoric al unu vechi castel din mun ii Arie ulul n p r ile de apus ale Transilvaniei, n tablele eugubinc forma de Turskum corespunde la Tu s cu m 2 ). Un alt castel str vechiu cu numele de Thursch (Turucz. i Turocz) se afla n Carpai de apus a Ungariei i forma cetatea principal pentru aprarea comitatului Thurocz. n fine, Turschan l a p i s 3 ) (petra seu cetatea Tur anulu) era, pe la a. 1263, numele unui munte din Carpa i de nord a Ungarie. Agathyr i cunosccau metalurgia i erau renumi i pentru costumele lor cele fine, frumse, i cusute cu flori. Dup cum scrie Herrdot, e erau forte luxo si purtau n mare parte ornamente de aur, xpuaocpcpci *). O prob evident despre gradul de civilisa iune a acestei na iuni. Tot ast-fel ne apar i Etruscil cel vechi seu Turscni din Italia : un gen de cimenl, ce iubia fastul i magnificena, dup cum scrie Dionysiu din Halicarnas "). Etrusci, cari n timpurile mai vechi, purtau plete lung, mal aveau n us i coronele de aur ca recompense civile i militare ); r tinerii nobili etrusc! purtau la gt ornamente de aur (Hctruscum aurum). Isidor din Sevilla scrie, c Grecii i Etrusci au fost cel de ntiii, cari au scris pe table cerate ').
') Huscli ke, D ie Iguv. Taf. VII a. 12. p. 267. 2 ) Huscli ke, Die Iguv. T af. I b 1 7. p. 238. 3 ) Wensol, Codex dipl. Arpad. cont. III. 41.
*} Herodotl lib. IV 104: 'AydOupaoi Jj appiT tT0.. &v (t ?s - stal v.al yjw opo: a jiXiota.

ATJenus, Orb. Descr. v. 447: Praecintique sagis semper p i c t i s Agathyrsi. ) JHonysii lib. IX. 16: 'A^poSiaitov ap 8-!] xal rcoXinsXtt 2. <iuv Typpr^wv Ovo. 6) Plinii lib. XXI. 4. 1; XXXIII. 4. 4; XXXVI. 19. 7. Juvenalis Sat. V. 164. *) Isid. Orig. VI. 9.1: Graeci autem et Tusei primurn fcrro in ceris scripserunt.

Ca material de scris, tablele cerate le aflm ntrebuinate, n timpul dominaiuni romane, i la minele de aur ale Daciei J) ; un us, care pare, c s'a continuat aici nc din timpurile Agathyrilor. Pe monetele cele vech ale Tursenilor din Italia figurez adese ori tipul lu Herms (Armis al Daciei, Armes al Scyic), precum i atributele sale: brdsca estos, caduceul, calul cel miraculos al timpurilor mitice pelasge, boul i verul slbatec. Musica naional a Etruscilor era pastoral. Se cnta cu fluera i tinerii etrusc esecutau sltri graiese nsoite de strigri n versuri, ntocmai dup cum este si ast -d usul la poporul romn del Carpa . Aceti juctori, cari i-l ctigase o mare rcputaiune n Italia, erau numii de Romani histriones 2), un termin etnic, ce reducea originea acestor jocuri etrusce la populaiunile de la Dunrea de jos, s t r i s s t r i an i, cum se numiau n timpurile eroice 3). n Transilvania i n regiunile vecine ale Carpailor mal ntmpinm pn ast-d o mulime de nume familiari, ce ne indic, c o-dat esistase n prile aceste o populaiune de familia tursen. Din aceste notm aici urmtdrele: n Transilvania i Bnat : Turs Tursa Tura Trsu Tuea Tursea Turzea Tursan Tra Tuscan Turan Trsea Tric n Romnia : Trsu Trsean Tru. Trsa, Trsca Trs n documentele Truc Trziman Trsan Trucoiu. Trzoman 4) istorice ale Trsean Transilvaniei i Ungariei: Tarsa Turs Turzo Turuzo Ters ______ Torsa Torsol Turzol Tusk 5) Tyrch=Tirc e).
') C. I. L. voi. II, p. 921 seqq.
; Livii lib. VII. 2.

') Dup cum artitii i meseriaii din Phrygia erau numii phrygioncs. 4 ) Cf. Lacus Trasitnenus n Etruria, cu nelesul de lac tursenic Ia Sil. Ital. IX. 11. 6 ) Numele de Tusc a trecut cu migraiunile pelasge din Asia n Europa. Seneca (Cons. ad Helv. 6): Tus c os Asia sibi vindicat. 8 ) Notm aici urmtdrele localiti cu numiri tursenice: Trsen s. (Muscel); Trsenl s. (Mehedin i); Trsesci s. (Arge ); Trsu c tun (Roman); Tresesc seu Trisesc s. (Bnat); Trusculesc s. (Vlcea); Trusen s, (Basarabia); Grindul TursanuluiT mov. (Romana ); Tuscia s. (Ha eg); TuscurescI pichet (Br ila); Tur u s. (Ugocea); Turzinsca m. (Gorj); elimbru s. (Sibiu); Salembrum op. la Guido (Etruria); Selymbria op. (Thracia, lng Propontis); Tarquinii, Tarcynia, Tarconia op. (Etruria); n timpurile preistorice Tarcynaei, popor hyperboreu (Steph. Byz.); Locul, unde se afla vechiul ora Tarquinii din Etruria, are ast-d numele Turchina

Cu deosebire n cra F g ra ului i n fostul Ducat al Amlasulu ma sista pn ast -dl o mul ime de nume familiari tursene, cum sunt : n Transilvania Brsan, n Elruria Borzan, Bursan (orig. Porsena din t. Brse, terra Borza), Calenus Clin Clausus (Claudius) Clu, Glosa (Cloj) Hersenna Heru, Hrza, Hrsan Lechu (Lichas. Virg.) Lehu, Lehui Ludu Lydius Mican Mmulca Manta Maecenas Mareiu Melurnea Mamraula Mantus Metea Marcius Mooiu, Muin Mastarna (nuniolo etr. al rog. SorOlia viu Tuliu) Onia Metas Pepelea Musonius Picu'), Pica Olenus Popnec, Popenec Annius, Aunus Sinea Perperna Tarcea Picus (rex Tyrrheniae. Lac t . ) Terhenu, Tirhenia Cupcnci (Sabinorum sacerdotcs) Tosg, Toc Sena (opp.) Tarco Tyrrhenus Togan Tuscua Tages Turianus Turia Volsinii, Vulsinii (opp.) Vlsan ; Volso, Volzan (doc. ist.) Volcanus, Vulcanus Vulci Volcan, Vulcan (opp.) Vulcu S- nvee-un murg din stcv Fr fr, fr cpcstru, F r lc de ea pe densul.

Din vechia idiom turscn s'a ma p strat n colindele religiose ale Romnilor din Transilvania cuvntul l ar i u (Iar), cu n elesul de p storiust pn, dupa cum acela caracter -1 avuse cuvcntul Iar i n cultul cel vechiu al regiunii etrusco-romane '-). ') Florent, Szelistyci fikszk kozsgci, 9. Csatolm. p. 24. ') Colinde din c. Ciubanca, comit. Dobcei (Colec iunea nostr ): Sus n plaiu muntelu Nime 'n lume nu s'afla Num' on Sunt tre l a r i , pecurar . . . l a r i , un pcuraria Cum veni, Strig 'n lume, strig 'n er S t r i g D ' A n a D ' Ar gh e l i a n a . . . Din cetatea mohort, Cine 'n lume s'a d'afla, Colind din c. Bora, j. Ialomia (Romnia): E un I a r de pecurar Cu (lucre de lucre, pe murg sri . . .

Cnd n flucrc dicea Tle oile plngea . . .

*>~,-j

260.Pictur simbolic etrusc, descoperit in camerele spulcrale de la Tarquinii (Corncto), rcprcscntnd c lctoria sufletului dup morte. (Muscul din Vatican).

261. Clreul din doctrinele tursenc, pirat pe o urm funerar , descoperit Z imn i cea {Romnia), simbol a! clCtori sufletului pe ceea laltlumc ).Bolliac Trompctta Carpa iloru, nr. 1137.

262.Pictur etrusc din necropola suteran del Tarquinii, nf i nd o devo iune naintea urnelor funerare p rintesc!, ntre cari se vede a edat un crater mare. (Muscul din Vatican).
J ) Accsl simbol ins are o dualitate; el represimfi nu nmr.ru sufletul celui decedat, dar i imaginea lin Hernies , ciomnui i conducatoriul sufletelor pe ceea lr.lt hune. figurat Cfi mesager c lare. Acela i simbol ni se prcsintii si ]>e unele monumente funerare din Serbia. (A r c h .-e p i f; i . M i t t h . X. 2136. K a n i t z , KBm. Stud, in Scrbicn. 139).

NIC.

DENSUPIANU.

f) 4

Lari, a dei tutelari a satctor, oraelor i cmpurilor, erau adora n pduri. Frafi Arval sacrificau Larilor 2 berbeci i Mamei Larilor 2 o *) Simbolul Larilor era un cne dinaintea picierelor. Cuvntul Iar ma era tot-o-dat i un titlu onorific Ia Etrusc!, d. c. Lar Porsena, Lar Tolumnius, Lar Herrninius. O alt populaiune numerds din familia tursen o formau aa numiii Thyrsagetae 2 ). Locuin ele lor se aflau lng rul Tanais, n vecin tate cu Budinil i Gelonil. Arma lor naional de resboiu era lancea (hasta), 6r ca instrumente de music, fluera (tibia) i timpanele. n fine, mal notm aici, c regele cel nelept a Scyilor din nordul IstruluT, n contra cruia venise cu rsboi Darie, regele Perilor, port la Herodot n u m e l e d e I d a n t h y rs u s , a d e c M u n t e a n u l t u r s a n 3 ).

25. Plac, Blac, Belac, Bclce (Belcae), Feacl etc. Diferite triburi i populaiun pastorale pelasge ne apar nc din timpuri forte dep rate cu numirile etnice de Plac, Blac, Belac, Belce etc. n acesta privin, vom reproduce aici urmtorele date. O localitate pelasg din Asia mic, situat lng muntele Olymp din Bithynia, era numit IIAaxfa *). Ace ti Placi", dup cum ne spune Herodot (I. 57), emigrase o-dat de pe teritoriul Athene!, a crei populaiune o formase n vechime Pelasgil. Dup Artemidor ns, care trise pe la a. 100 a. Chr., locuitorii de lng muntele Olymp n Bithynia au fost o colonia a Mysienilor (Geilor) din nordul Dunrii de jos 6). Suida mal amintesce pe teritoriul Atticc o localitate, numit n forma literar grecesc, IRaxiaSat. Placi! de lng muntele Olymp, n Bithynia, adorau cu deosebit pietate
) Henzcn, Acta fr. Arv. p. 145. ) Val. Flacci Argon. VI. 134. ') Herodoti lib. IV. 76. *I5a, ion. Sr munte pduros. 4 ) Mclac lib. I. 19: Placi a et Scylacc, parvac Pelasgorum coloniae, quibus a tergo imminet mons Olympus. Scylacls Pcripl. c. 94. Plinii lib. V. 40. 2. IJnrada, O cltorie la Romnii din Bithinia (la, 1893), p. 3 scqq.: audind . . . c s'ar afla mai mu i Romni n Asia mic i anume in Bithinia la plele muntelui Ol imp n aproPjere de oraul Brusa -----am ajuns Ia Brusa ____ Aic. . . . ml-a spus c (ace pstori muntele Oiimp) se numesc Armni, c erau forte mul i . . . . dar de vre-o dece in> v > "ncdce nu se mai vd cu oile prin munte. 5 > La Strabo, libr. XII. 8. 1.
l

pe Mama mare seu Mama deilor (Terra Mater), suprema divinitate a lumii vechi pelasge; venerat n particular ca stpna munilor, pdurilor i punilor, damna turmelor i a pstorilor ([ii^Tjp peJa). Sanctuariul Mame mari din Placia, numit MYJTYJP IlXaxtav], ajunsese n anticitatc la o deosebit celebritate. O important grup pclasg de Placi locuia n timpurile preistorice lng muntele Ida, ce domina cmpiile cele frumose ale Troici. Dup Homer, partea meridional a muntelui Ida se numia HXxo;. Oraul principal al popula iuni pastorale de aid era Theba, numit la Homer Theba de sub muntele Places, 07jr] OnoTtXay.tj ; Theba cea sfnt, Qrf-q Ispvj 1 ); la Dicearch Thebe Placia 2 ). nceputurile istorice ale acestei ceti sfinte i cu pori nalte se reduceau a a dar la timpurile cele mitice ale gin ii pelasge. Din Theba, de sub muntele Placos, era originar Andromache, admirabil soia a lu Hector, a primului erou troian, a crei devoiune familiar, Homer ne-o niisez ast-fel: i cnd Hector ajunse la Porta Sche , i alerg nainte so ia sa Andromache, care i adusese o zestre mare. Ea era fica lu letion, care locuia sub codrul, numit Placos, n Theba de sub muntele Placos, un principe ce domnia peste vitejii din Cilicia. Anume, fica acestuia se mritase dup Hector, cel cu armele de bronz. Andromache, urmat de o servitdre, i alerg nainte inend n bra e pe micul seu fiu, ntocmai ca o stea de frumos... Ea se apropia de Hector vrsnd lacrimi, si pe cnd acesta o inea de mn , ea i dise aceste cuvinte : O, b rbat minunat, pe tine te va perde virtutea ta, i ie nu- i este mil de fiul teu cel mic i de mine am rta, care acu i v o fu rmn veduv , fiind-c pe tine te vor ucide Greci, cari n v lesc cu to ii asupra nostr ; r eu, lipsit de tine, m a bine ar fi se ntru de via n p ment, c -ci nu voiu ave mai mult nic o mngiere, dac tu vei muri, ci numai ntrist ri. Eu ast -d nu mai am nic tat , nici mam iubit , fiind-c pe tat l meu 1-a ucis divinul Achille, cnd a devastat Theba cea cu por i nalte i plin de popor ; atunci el a ucis i pe tat l mieu letion, ns nu l'a despoiat de armele sale, ci avnd un sentiment de pietate pentru densul, l'a ars dimpreun cu armele, ce i le fcuse fauri. . . . 6r pe mama mea, care domnia peste codrul Placos, Achille a luat'o captiv , a dus'o cu tot averea e i nu a liberat'o, de ct dup ce i s'a pl tit un pre de rscumprare enorm de mare; ns Diana, care trimite s ge asupra omenilor, a lovit'o, i ea a
1 !

) Hoincrl II. I. 366 seqq.; VI. v. 397. ) Uiccnrclii fr. 11, n Frag. Hist. gr. II. 238.

"ncetat din vicf n casele tatlui meu ; ast-fel, c tu eti ast-d pentru mine fat mam si frate i tot-o-dat b rbatul mieu n flrea vie c sale. Dar fie-t acum mil i remn n casele tale cele nalte, ca se nu la i pe copilul teii orfan i pe nevasta ta veduv > J ). Presimirea trist, ce o avea Andromache se mplincscc ndat. Hector este ucis de Achille, i cnd Andromache primesce acesta durerds scire, ea se lamentez ast-fel: O l Hectore, o ! nefericita de mine, n ce ces r ne-am n scut amndo, tu n Troia, n casele lui Priam, r eu n Theba sub codrul Placului, n casa lui letion, care m'a crescut pe cnd eram mic, nefericitul pe o fiin nefericit. O l de nu m'ar fi nscut. Acum tu te duc n ascunsele pmentulu i pe mine mc la veduv n cas, n jelea cea mai mare ; r fiul teii, pe care l'a m nscut no amndo nefericiii, este numai un copil de tot mic; i el nu va ma ave nici un ajutoriu de la tine i nici tu del el, fiind-ca dei va scpa din rsboiul acest funest al Grecilor, el va avea tot-de-una se Sufere numa calamiti si rele. Acesta di nefericit va lipsi pe acest copil de toi ce asemenea lu; faa lui va fi tot-de-una ntristat i ochii lu plini de lacrimi. . . Lipsit se va duce copilul acesta la soi printelui seu; ns pe el i-1 va alunga de la mas un alt copil, a c ru p rin tr esc; l va mbrnci i-1 va persecuta cu injurii strigndu- : du-te de aici, c tat l teii nu e la mas cu no 2 ). Andromache 3 ), a c rei mam se numia Laothoe 4 ), ne apare ca una din cele ma nobile figuri ale Iliade. Model de iubire conjugal i matcrnal, ea este tipul femeie biace de lng Troia, religioas, stipcrstiios, presimitore, i nencredtre n strini. Plngerile e se par a fi nutna lamentrile funebre ale unei ferne romne din dilcle nestre '>).
') Homcri 11. VI. 390 seqq. 2 ) Homcri I I . XXII v. 477 scqq. ) Andromache, nume grecisat. Forma mai corect se vede a fi fost Aromache, dup cum un fiu al lut Priam se numia Aromachus (Uyym Fab. 90). 4 j Ifomeri I!. XXI. 85. *} Reproducem aid cteva estrasc din bocetele femeilor romne del Carpat (dup Marian, nmormentarea la Romni, p. 123, 505 scqq.): La port la intirim Noi C noi de ast -d ncolca T tu n'om ma ave ast -d ne desp r im, Se ; Kiel ttu , nic milu , Nic pe mine cu im, priin . st m dar se mal vorb Unde se ne ntlnim. Mult iubitul Cine mi te-o sf tuit, PC ast cale de a pornit, mie b rbat, Se mi te duci n p ment. De cum de te-ai ndurat, Copila ii de a l sat, Pe mine m'ai ved nit.
s

Un alt teritoriu cu numele de BXaxsta se afla, dup cum ne spune Aristotele !), pe ennuri Asiei mici, n apropriere de oraul Cyrnc, patria lui Homer, spre nord de gurile rulu Hermus seu Hermuna. Mama lu Priam, a ultimului rege al Troie, are la Apollodor numele de Placia 2). Ea a fost fica regelui Atreu din Mycena, oraul cel strvechiu, cyclopic, avut de aur i faimos al Peloponesulu, capitala lu Agamemnon. Pelasgi formase, dup cum am vedut (pag. CSI), n timpurile preistorice popula iunea primitiv a Egipetulu. n prefectura Alexandriei, lng gurile Nilulu, se afla introdus, dup cum ne spune Suida, un imposit de sigur din timpuri forte vechi numit Blachennomium, pe care aveau se-1 pl tcsc regilor egipten astrologi!, ca se pot profe i poporului de jos evenimentele, ce li se vor ntmpla n cursul viete s). Mai notm aic, c lng delta Nilului se aflau stabilite nc din timpuri forte obscure diferite triburi pastorale pelasge. (Cf. BouxcXczov otjia la Hcrod. II 17. 164). Blachennomium era aa dar un imposit consuetudinar asupra veniturilor, ce le aveau astrologii del pstorii i erani pelasg, tot-de-una curio s cunosc succesiunea evenimentelor i destinele sorii lor. Numele de Blach se pare, c a fost o-dat o numire general pentru locuitorii de pe sesurile Nilului. Clasele de jos ale populaiuni egiptene, de la er ct i de la orae, cu deosebire lucrtorii de pmnt, ne mai apar i ast-d sub numele de Felah i F u la h ; un termin, pe care Turcii -1 ntrebuinez ca expresiune de desconsiderare pentru Egipteni. Felahi formez din punct de vedere etnografic, cea mai vechia ras a populaiuni din Egipet ; ei sunt descendenii locuitorilor primitivi a acestei
Cum de mi te-a ndurat, i copil i-ai l sat Mititei si nemvefati, , ' . , . . In semn mmerui da i? C e s'or trcdi o-dat , C n'au mil de la tat . De or esi din cas afar .; .. , T La to i le-or fi de ocara, Dac nu- fi dumnia-ta, _ . . Str inii c ne or mustr ! Da de cum tc-ai indurat Si prin strini ne-a lsat, Tot de chin i de necaz i cu lacrimi pe obraz ; ' Ca noi cat om mai trai

De or intra de afar n cas Nime nu ne-a milui ; La to le-or fi de probaz . Tot cu du-te i cu vin , C la nime n'avem mil. 4 ) Snidas, v. BXxa; ol S' rc tou noi; ti) K6p,v; -/copou TYJ ; DXy.=ia (BXav.a , Etym. M.) ou [iyr ( jj.6Vsi xa 'Af.ototD.rji:. 2 ) Apollodori Bibi. III. 12. 3. 11; III. 12. 5. 1.
3

) Snidas v. BX xa: v.ai ev 'AXs'avSpsa 3i TlXo-ci pXoixsvvjj.-.ov, ol -'^jl-f

tr. Calitile lor fisice sunt remarcabile: un cap frumos dolichocefal cu o frunte Jat e it nainte, ochi negri str lucitori i o gur bine format . In fine, numele de Fclahl se mal aplic pn n dilele nostre si Ia vechii locuitori a Syrie de lng cestele Mediterane. n Palestina, care nainte de invasiunea Ebreilor, era locuit de Pelas^i Ainore, crile testamentului vechia ne amintesc pe un Ba l a c seu Balacus, ca rege al Moabilor, de lng muntele Abarimon (al Arimonilor albi). O insul de lng col ul de sud al Indiei arc la Petolcmeu numele de Balaca 1 ). Polybiu amintesce n p r ile de apus ale Peopoucsuiu, n Trifylia, un orel cu numele de Bolax 2), form identic cu B l c i , sate n Romnia. La Homer, numele de xc; ^ne mai apare i sub forma de "l'Aaxo; 3), unde sunetul u reprsenta pe un digama colic i care se nlocuia une ori cu j3, cu i o 4). Adese ori, numele de "l'axo; ne apare sub forma de 4>axo 5), ce corespunde din punct de vedere al etimologiei la Vulacos. Localit i, cu numele grecisat de ^uAdfocrj, ni se presint n diferite inuturi locuite n vechime de Pelasg: n Thessalia, n Epir, n Arcadia etc. n Chersonesul t a u r i c (Crimea) exista de asemenea, nc nainte de timpurile lui Traian, un district cu numele de PI a ci a ). Un rege scyt din acesta localitate, contemporan al lui Mithridate cel Mare (13163 a. Chr.), ne apare la autorii grecesc! cu numele de Palacos 7 ). Formele grecesc! de P l a c o s , P l a c i a i Palacos corespund din punct de vedere al etimologiei la Blacos, Blacia i Balacos. Grecii cei vechi schimbau adese ori sunetul (3 cu n. EI diccau: r.XXsw n loc de xXXeiv (n jac), TOTcA* n loc de (3aT~v (a urca), 'Afjurpaxia n loc de 'A[ij3pax.fa 8) etc. Ptolemeu numesce insulele britanice Ilpenavcxxi vljvo1., r istoricul byzantin Chalcocondyla afectnd si densul usul cel vechia grecesc, scrie llfo>.vo; n loc de BiySavoj. Scyi, popor cu moravuri, cu instituiun i credine religiose pelasge, ne apar la autotil anticit i sub doue numiri etnice generale. Ce vechi, scrie ') Ptolcmaci lib. VII. 4. 12. 2 ) Polybii lib. IV. 77 i 80. ! ) Cf. Odyss. XIV. 204. 4 ) Un munte din Bithynia so numia Olachas (Plin. XXX. 18). *) Homeri 1). II. 705. Herodoti 1. VIII. 85. Apollod. Bibi. I. 9. 4. 6) Plinii lib. IV. 26. 7: Taurorum civitas PI aci a. ') Strabonis lib. VIL 4. 3. ' Cf - Pherecydis fragm. 101. Steph. Byz. v. ' ^' M - M .

Pliniu, au numit pe Scyt Arame, adec Arman; fr ndoicl, acesta era numele lor naional; 6r geograful Mla ne spune, c aprope tete populaiunile Scyfie au fost numite n general B e l c a e 1 ) ; o numire de origine strin i caro corespunde la forma de Belacae, or Balacae. Despre aa numiii Arimphaei, cari locuiau sub plele munilor celor nali a Scytie (lng CarpaT), mai aflm la Herodot o important noti etnografic, c omenii acetia, dup cum spuneau Grecii, erau spaXaxpot 2); un termin, care de fapt ne indic rasa seu familia acestui popor, dar care sub forma acesta mai avea n limba grecesc si n elesul de: men f r per pe cap, adec pleug. Un locuitoriu din Dacia este amintit pe o inscripfiune din Delos cu numele de Balacros 3 ). CJn fiu al regelui Amynta III din Macedonia (392368 a. Chr.) are de asemenea numele Balacros. Un alt Balacros, Macedonean, se afla n garda lui Alesandru cel Mare, i n fine un al treilea Balacros era comandantul trupelor sale usore 4). Pe arcul triumfal del Susa, una din populaiunile ligure, ce locuia n A l p i de apus, n regatul lui Cottius, ne apare sub numele de Belaci 5). Pe inscripiunile del Nicaea (Nizza), unde locuiau D e ci a i i seu Deciani, ma aflm numele de V e 11 a c c o i V e l a c u s B l a i s i c i u s ) ; identice de altmintrelea cu Belacus. Aprpe tte popula iunile Gallic! meridionale erau cunoscute nc din timpur forte obscure sub numele general de Volcae. Pliniu amintesce lng gurile Rhodanulu, i n s u l a Blascorum 7), adec a Blascilor, numit de Ptolemeu n form grecesc Baaxwv 8). In Hispania, o vechia ginte din provincia Tarraconic purta numele de
*) Mclne lib. III. 5: Scythici populi fere omnes in unum Belcae appellati. Cf. PaulyWissowa Real-Encycl. v. Belcae. n regiunile Germanici de lng Scyia; Cesar amintesce pe Volcae, aceea numire cu Belcae. (B. G. VI. 24: loca, circum Hercyniam silvam, Volcae Tectosages occupaverunt, atque ibi consederunt).
2

) Herodot lib. IV c. 23: or.eooot ittupsav o5f/Euw u^fiXiv vOpui^o'. Xojxevo'. siva1, TtvTe

paXaxpol ,. . . OuvO|j.a Se acfa so '. 'O^'p^rcaTot.

") P;iuly->Vissowa, Real-Encycl. v. Dacia. *) Cf. Arriani De exp. lib. I. 29. 3, II. 12. 2; III. 12. 3. 6 ) C. I. L. voi. V. 7231. Numirile de Blaciu i B l ci le ma aflm i ast -d pe teritoriul Daciei vech : B laciu n. p. (Gorj), B l ci c. (Teleorman), B l ci ct. (Vlcea). ) C. I. L. voi. V. 7845. 7888. 7897. ') Plinii lib. III. 79.
8

) Flolomaei lib. II. 10. 9.

VI o qui ). In Bactica afl m o femeia cu numele de Cornelia Val la t a , r n Asturia un Blecaenus al turea cu un Do ci u s 1 ) . Numele Belacilor seu Blacilor ne ma apare sub diferite forme dialectale n p r ile de nord ale Germaniei i ale G al l i e i . n timpurile lui Carol cel Mare (797), ntreg regiunea cuprins ntre Rhenul de jos i Elba forma doue provincii: una n partea de apus, numit Vestfalahi, alta n partea de r s rit, O o s t fala hi -), adec F al ah i de apus i de res rit. O insul de lng gurile Rhenulu era numit n evul de mijloc Walacra. n Gallia Belgic , cuprins ntre rurile Sena, Rhcn si Marca de nord, popula iunea cea mai numeros si mai puternic o formau n timpurile Iui Cesar a a numi ii B el l o va c i, la Strabo n doue manuscrise Balloaci 3 ). Fr ndoiel, c aceti Bellovac su Balloac aparineau la aceeai familia cu B el a ci din Alp i cu Falahi din p r ile de res rit ale Rhenulu de jos. n fine, mai este de lips se amintim aici, ca pe unele monete, anteridre dominaiuni romane, ce aii fost descoperite n regiunile ArmoriccT, seu ale Gallie de nord-vcst, afl m numele VI a t os D ) i care n tot ca ul este identic cu Vlacos. n peninsula i t a l i c , numele Blacilor ne apare sub diferite forme, nc din timpuri forte vechi. Unele din numirile aceste se reduc la timpurile migraiunilor pelasge, altele ns sunt introduse prin scrierile geografice ale autorilor grecesc. n acesta privin sunt memorabile cuvintele Iui Pliniu : c sim esce o adeverat ru ine se fac descrierea geografic i etnografic a Italie dup autori grecesc s ). La Dionysiu din Halicarnas, O bl ac us este numele unui Etrusc din Volsinii seu Vulsinii; un comandant vitz, care se distinsese n rsboiul eu Pyrrhus, faimosul rege al Epirulu ). Divus pater Fa l acer era o vechia divinitate roman , cu un cult particular. Marele preot se numia Flamen Falacer. Etimologia numelui se reduce in tot ca ul la cpaXaxpo, de lng mun ii cc nal i a Scyfie, despre can ne vorbesce Herodot, sila numele proprii de origine etnic , Balacros, ce le afl m n Dacia si n Macedonia.
') C. I. L. voi. II, nr. 6311. 1798. 2633. ) B.ilnzii Capitularia, Tom. I (Ed. 1687) p. 275. ") Strai). Geogr. (Ed. Didot) p. 173.
") Revue c e l t i q u e , t. XII, 404. Cf. ibid. t. XIV, 179.

") Plinii lib. III. 20. 8: Pudet a Graecis Italiae rationem mutuari. e ) Dioiiysii Hal. lib. XIX. 12.

Un vechili ora etrusc se numia Felathri. O alt localitate numit Falacrinum, n form grecisat P a l a c r i n i s (Tab. Peut.), se afla pe teritoriul Sabinilor. Diferite alte triburi italice, ce aparineau familiei vechi pelasge, purtau numele de : V o l c i n Lucania, V o l s c i n Laiu l) Volei,Vulci, Volsinii i F al i s ci n Etruria. Este o linie etnografic, care trecea din Italia de jos peste Laiu i Etruria; de aci se prelungia la Belacil seu Velaci din Alp, la Blasci de lng gurile Rhodanulu, la aa numiii Volcae din Gallia meridional, la Falahi de lng Rhen si la Bellovaci su Balloaci de lng Marea de nord. Mal rernne acum se ne ocupm aici cu originea i semnificafiunea etnic a numelui familiar Flaccus, pe care-1 ntmpin m adese ori, n Italia i n diferite provincii ale imperiului roman. De fapt, Flaccus, ca nume de familia, este numai o simpl form literar n loc de VI acu s. n vechia limb latin , sunetul v se schimba adese or cu f; ast-fel afl m Folcatius si Volcatius, falvae si valvae, Felathri la Etrusci i V o l a t e r r a e la Romani, patria natal a celebrului poet satiric Aulus Persius Flaccus. n nici un ca, etimologia acestu nume familiar nu se pdte reduce la cuvcntul latin flaccus, om cu urechile blegoate (auribus flaccis), cum au cercat se ni-1 esplice o parte din autori roman. Una din familiele cele mal numerose si ma ilustre ale Romc a fost g i n t e a numit Cornelia, din care a e it un numr nsemnat de b rba i mari, cari au nlat gloria poporului roman i ntre cari cel mal celebrii au fost ScipioniI. Unele ramuri ale acestei familie purtau conumele de B l a s i o , Flaccus, Balbus, Barbatus, Dolabella, Lentuius, Lupus, Mammula, Maluginensis, Merula, Niger, Cethcgus, Corculus, Crus, Rufus, Rufinus, Sisenna, Sylla, Vatia etc. Numele de Blasio si Flaccus sunt amcndoue sinonime i amndou identice cu Vlacus2). Multe secule, Cornelii patrician! inur srbtorile lor particulare tradiionale; el mai
') n limba Volscilor, numi o-dat Volosci i Volusci, afl m formele: vinu n loc de vino (all.) i f ia n loc de faciat, unde guturalul c (k) a trecut n consonant sibilant i finalul t, litera caracteristic a pcrsne a treia, a disprut. (Corssen, De Volscorum lingua, p. 1. 48. 50). 2 ) n limba Slavilor din peninsula balcanic, Romnii sunt numi Vlasi. La Anonym u s Belae reg. notari us, Blaci din Transilvania nc sunt numi Bl ai i (cap..25: terre illius [ultrasilvane]. . . . homines essent. ... blasii et sclavi). Cf. Parci(5, Voc. illir.-ital. (Zara, 1S58): Vlas, giovine vallaco.

pstrase nc pn n timpurile Iu! Cicero ritul cel vechifi de mormentarc, ca se aede n snul pmntul, seu se nhumeze, corpurile celor decedai, punnd dinaintea mormintelor nscripiunca: Hie situs est (Aici odihnesce). Dictatorul Sylla a fost cel de ntiu din acesta familia, care, dup cum scrie Cicero, a dispus, ca corpul seu se fie ars n foc, temcndu-se ca inimicii se nu- desmormenteze i risipesc osemintele, dup cum fcuse densul cu rem i ele lui Caiu Mariu. n ce privesce pe Cornelii Cetheg, acetia au artat tot-de-una un despre pentru tunica greco-roman, pe care nu a purtat'o nici un membru al acestei familii. In era Fgraului ma esist i ast-cli vechile familii boieresc!, ce port numele : Cornea, Balbu, Barbu, B rbat, L n c u i , Lupul, M m u l e a, M rginean, Negrea, Cotig , Cocor , Cr ( Crj ) 1 ), Ro u, Ses arm , S i l e a , B ia 2 ) . n comuna Boten de lng Cmpulung afl m i familia Dolbea, cr n munii de apus a Transilvaniei, familia Mlgeanu 3); aceleai nume cu Dolabclla i Malugin cnsis. Gintca Cornelia, care f cea parte din minores gentes, seu din cele aedate mal trdiu n Roma 4), a fost considerat si n timpul imperiului ca un nein strin, care nu se asimilase nc cu moravurile, cu obiceiurile i credinele religiose ale celor alaltc familii vechi romane. Poetul Juvenal, care trise n timpul lui Domitian, ne nfiezi! pe Cornelia, mama Gracchilor, ca o femeia superb, ce despreuia pe Latini, asemnnd'o cu Niobe, care se considera mal nobil de ct gintea Latonei
1

) Cei vcch derivau numele familiei Sci p i o de la cuvcntul sci p i o (ay.'.-iuv), baston lung

al unei persane nsemnate, sceptru ( I s i d . Orig. XVIII. 2. 5). Cu nelesul acesta, numele de Scipio este sinonim cu numele familiei boieresc din dra Fgraului Cr=Crj (m 1. rom. crj, baston al unui om avut, seu nalt demnitarii!: ctim. yp'j-z'.av [o/Yjiupov] la Homer). Se pote, c aceeai nsemnare a avut-o la nceput numele familiei Crus (din gin tea Cornelia), pe care ce vechi nu 1'au putut csplica. n limba frances , crosse, crj
2

) Despre familie!c boieresc ale F g ra ului a se vede publicai iunca nostru, Monu ) Cf. Alessandrescu, Diet, geogr. Muscel, p. 43.Fr ncu, Molii, p. 118.

mente p. i s t . . F g ra ului, Bucuresc, 1885, i Revista c r i t . - l i t . I. p. 477 s'cqq.


s 4

) Gintea Cornelia, forma, dup cum vedem, o grup social compus din ma comun; cari erau ns unite intre densele prin tradi iun, prin moravuri, prin

multe familii patriciene i plebcie, cari nu derivau de la unul i a c e l a i str m

obiceiuri, prin credine religiose i origine geografic comun, i cari tute rccunosceau superioritatea, er la nceput, du sigur, i autoritatea militar a familiei Cornelia. Cu 8 a Cornelia se mai afla n rela iun familiare apropiate i gintea A emil ia, din care
Un ram

Purta conumele de Bar b ui a. Not m aici, c in era F g ra ului, n comuna


r s

en

unde se afl legnul familiei boieresc! Cornea, ma esist i ast-di familia boie- ' c Mi l e a , i care pe la a. 1711 avea un ram cu numele de Barbu M i l ca.

i- dice : s-sl iee pe Annibal al s, se iee pe Syphax, regele cel nvins al Numidie, pe care Scipio l'a dus a prisoneriti la Roma, s-s ice n fine tdt Carthagcna (n elege aic familia sa) i se migreze '). n alt satir a sa, n contra nobilimii istorice, Juvenal face alusiunc la familiele patriciane din Roma, cari i-s reduceau originea lor la triburile cele rsboinice ale Titanilor din regatul lui Atlas i la fratele acestuia Prometheu. Putem ast-fel presupune, c gintea Cornelia cu ramurile sale Flaccus i Blasio ina ales ns dup gruparea familielor din can era compus aparinea la trunchiul cel vechi pelasg, din nordul Dunrif de jos, si n particular nobilimii din Dacia. Cu aceast ocasiune vom face aici amintire si de un P u b l i u Corneliu, originar din Dacia. La a. 260, mpratul Valerian cade n captivitatea Per ilor. In diferite p r ale mperatulul se ridic o mul ime de concuren T, cari voiau se dispute fiului seu, lu Gallien, purpura, tronul i imperiul. Unul din aceti competitori a fost Regal i an (s. Regillian), nscut n Dacia traian, i care pretindea, c se trage din familia regal a Daciei 2 ). n timpul domniei lui Valerian, Regalian fusese comandant general (duce) peste trupele romane din Illyria; el b tuse n rcpc ite rndur pe Sarmafi lazyg i recucerise aprope de nou Illyria pentru imperiul roman. Esist o scrisorc, pe care mpratul Claudiu, pe cnd se afla n vieu privat, o adresase lui Regalian si n care i dice : c este o fericire pentru imperiul roman, c are un b rbat att de espert n lucrurile militare, cum este densul, i c ar fi demn de triumf, dac ar mal esista timpurile vechi, n general, Regalian era considerat n armata imperiului ca un b rbat cu talente escelente militari i demn pentru tronul imperiului. Trupele din Mesia, la care apar ineau n timpurile aceste si p r ile de sud-ost ale Daciei, proclamar pe la a. 263 pe Regalian ca mprat; ns el a fost ucis de Roxolan n n elegere cu trupele romane, cari se temeau de crudimile lui Gallien. De la acest Regalian esista cte-va monete de argint, ce ne nf i ez pe avers tipul mperatulu cu corona de rade pe cap i cu inscripfiunea : IMF(erator) C. 3) PfuMus) C(ornelius) REGALIAN VS (s. REGALIAN V) AVGfustus) ').________________
') Jnrcnnlis Sat. VI. 169170: Toile (Corn elia, mater Gracchorum) tuum -------Annibalem, victumque Syphaccm In castris, et cum tota Carthagine migra. 2 ) T. Follio, XXX tyr. 9 : R e g i ! l i a n u s . . . gentis Daciae, Deccbali ipsius, ut fcrtur, affinis. La Cmpulung (mah. Marcuca) esista pe la a. 1850 familia Rghiloi. 3 ) Aici lit. C pote ave diferite semnifica iun, de Cacsar, Caius i C n acu . 4 J Lckhel, Doctr. num. VII. 461. Arch .-epigr. Mitth. XVI. 239.

Unele esetnplare din aceste monete ne nfisez pe revers figura deulu Apollo-Sorele cu legenda : ORIENS AVG(ustus); de unde vedem, c Re/alian voia se formeze din provinciele romane de resrit, del Adriatic i nan la frontierele Persie, del Carpat pn la cataractele Nilulu J), un imperiu deosebit al Orientulu, alturea cu imperiul provincielor de apus, unde se ridicase ali pretendeni. Gallien ns, dup ce nvinse pe to competitorii s, btu unele monete, pe cari puse inscrip iunea : r e s t i t u t o r Ori en t is (recuceritoriul Orientulu). Re^alian este n tot caul un nume latinist, ns, retnne n mare parte
&

o enigm istoric, pentru ce Regalian, acest reprsentant al vechii familii regale din Dacia, se asociase la gintea Cornelia din Roma. n tot caul, nu se pote contesta, c esistau n Dacia ore cari tradiiun vech i credine noue, c imperiul roman - datoresce n mare parte succesele sale strlucite, pote chiar i nceputurile sale, elementului ce.lul energic dac. Cu 42 an dup proclamarea lui Regalian ca mpfirat al Orientulu, tronul imperiului roman trece la Galeriu Maxi m ia n, un b rbat escelent n arta militar, plin de curagiu i superb. Mama sa a fost originar din prile de dincoce ale Dun rii. Cnd Carpii ncepur se devasteze inuturile Daciei vechi, densa trecu peste Dun re si fugi n Dacia nou -). Galeriu distingndu-se n continuu prin virtuile sale militare, trecu repede prin tdte gradele, mperatul Diocletian i conferi titlul de Cesar i- dede comandamentul general peste trupele din Illyria i Thracia, apo i-1 fcu ginere al seu. n a. 296, Galeriu fu nsrcinat cu rsboiul n contra Perilor ; densul strnse o armat puternic din Illyria i Mesia, ntmpin pe Narse, regele Perilor, n Armenia mare, i-1 respinse dincolo de frontierele imperiului si- lu o prad imens. Dup ce nvinse ns pe Narsc, scrie Lactaniu, el devenise i mai ambiios ; el voia acum se fie considerat i numit pe fa ca fiu al lui Marte i ca un alt Romul 3). Apoi, ndat ce lu titlul de mprat (dup abdicarea Iui Diocletian), el se declar pe fa ele inimic al numelui roman i voia se schimbe i titlul oficial, ca se nu se m a numesc imperiu roman, ci imperiu dacic4).
) Regalianu era considerat ca unul: qui a rcp. dcfecit. ( P o l l i o , Claudiu, c. 7). ") Lactantius, De morte pers. c. 9: Mater eius Transdanubiana infestantibus Carpis in Daciam novam transjecto amne confugerat... j Laclnntius, ibid. c. 9: Exinde insolentissime agere coepit, ut ex Marte se procreatum et vederi et dici vellet, tamquam alterum Romulum. 4 ) Lactantlns, ibid. c. 27: Olim quidem iile (Galerius Maximianus) ut nomen imperatoris acceperat, hostem se Romani nominis erat profcssus, cuius titulum mimutari volebat, ut non Romanum imperium, ed Dac i scum cognominaretur.
l

Continu m a ne ocupa aic cu terminul etnic Flaccus n loc VI ac us. Cruciaii din a doua jumetate a sec. Xll-lea laud avuiile regiunii numite Flachia, care nu era departe de Thcssalonic ] ). Dominicus Marius Niger numesce pe pstorii vlach, din peninsula muntelui Athos, Fia c ci 2); ntr'un document latin al jucl. din Braov, de la a. 1534, ma aflm i forma de flaccice n loc de vlachice 3); urme evidente despre un usvechi, ce a esistat n limba latin, de a scrie Flaccus nlocdeVlacus. n tradifiunile preistorice, Flacci seu Vlaci din nordul Dunrii de jos ne mal apar i sub numele de FeacI (<>ataxs;, <>a{yjxe;). Homer n Odyssea sa 4) ne vorbcsce despre un popor numit Feac, cart locuiau n o insul deprtat, Scheria ; una i aceeai cu insula cea frumds din Adriatic, Veglia, numit n timpurile romane Curicte i Corcyra 5). Aceti Feac, ne spune autorul Odyssee, locuise mal nainte ev sop'jj/opw Tispef-fl, n t e r a cea lat Hyp cri a (s. De dincolo), lng Cyclopi cel superbi ). Ins nelinisci n continuu din partea acestora, ei emigrar i se stabilir n insula Scheria, unde devenir apoi navigatori celebri.y. , Dup tipul, dup moravurile i obiceiurile lor, Feacil aparineau familiei pelasge din prile de rCsrit ale Europei. Homer ne nficz pe Feac ca un popor de eroi. Ei aveau doispredece duel (^yrjTops;, voivod!), peste cari era ma mare regele Alcinou (Altinou ?) ; e avea un for, s loc comun de adunare consiliul intim al regelui i-1 formau cel ma de frunte din betrn s;); c adorau cu deosebire pe Herms i credeau n sortea omulu, cum i-au destinat-o ursitele; aveau o aversiune n contra strinilor, erau ns milo ; comptimeau pe cel nefericii, pe cari valurile mrii i aruncau la ermuri lor i le da tot ajutoriul spre a se ntrce er n patria lor. Femeile lor erau miestre n arta de esut i de cusut, n sala de consiliu a lui Alcinou,
') Ausbcrti Expcdit. Friderici I imp. (d. Tauschinski et Pangcrl): Fridericus Advocatus de Berge invasit regioncm opulcntam, Flachiam dictam, non multum a Thessalonica distantcrn. ") Dominicus Marins Niger, Comm. Geographiac (Ed. 1557) lib. 11: item Antigonea Psaphara cognomine, cuius nune ager a pastoribus vicatim habilatus, quos Morias, sivc FI a ce o s appellant (Tomaschck, Zur Kundc d. Ilacmus-Halbinscl, c. 4).
3 4

) Deiisu iflm i, Docum ente p. ist. Rom nilor Vo l. II. 4. 65. ) Hoincri Odyss. VI v. 4 seqq. 5 ) Caes aris B. C. lib. III. 1 0. Cf. C. I. L. v o l. Ill, p . 39 8 .

) Tra Cyclopilor era Dacia. (A se ved pag. 464). Imp. Maximin cel btrn (a. 235), a crui p rini au fost originari din Dacia traian un om aspru, superb, despreuitori i, dup cum scrie J. Capitolin, iubit numai do Gei, ca concetian al lor mal era numit n mod ironic i Cyclop, Typhon i Gyges, adec om di n neinul Cyclopilor i al Titanilor (J. Capitolinus, Maximini duo, c. 1--8).

jur mprejurul parailor, se aflau suspendate diterite esturi i haine de ceremonie (culmi). In palatul regelui Alcinou, putea or cine se intre, fr s acepte la u . Regina Feacilor edea de regul lng vatra focului depnend la tortur de ln ro ia. Un str in, care intra n cas , lua loc lng vatra focului; r dac era din ce mal de frunte, era invitat se seda pe scaun. La ospcele Feacilor se cntau laudele brbailor renumii. Petrecerile tinerimi erau luptele, jocul i alerg rile. Feaci aveau lng cur ile lor gr din mar eu peri, cu men, smochini, oliv, vie de via i cu tot felul de fructe; r n partea estrem a grdinilor erau straturile pentru legume. Este aceeai civilisaiune, acela i mod de vie domestic , aceea i organisare politic i militar , care a esistat, si n parte mai esist i ast -d la poporul romn de la Carpa . Numele de Feac (<>ataxe) este identic cu Flacc s FI a c i ; deriv ns din formele de Balac = Falac eu trecerea sufisulu ac n iac 1 } i cu dispari iunea lui / 2 ). n epoca roman , populaiunile din p r ile meridionale ale Daciei ne ma apar i sub numele de Bastarnae i Basternae. Pentru prima or , numele acesta se ivesce n istoria pe la a. 182 a. Chr. Locuinele Bastarnilor se aflau pe ermurele de nord al Dunri. Liviu ne spune, c Bastarni erau vecini cu Thraci i cu Scordisci 3 ), adec se ntindeau pe lng cursul Dun rii, del Marea negr pn n regiunile Pannonie de sud. De asemenea ne spune Dio, c Bastarni se aflau n fa cu provincia Mesie *). Lng Dun rea de jos i amintesce i Ovidiu 5 ). Bastarni formau un popor numeros i rsboinic ; e dispuneau de o for mare n c l rime i pedestrime. Pe la a. 182 a. Chr., Filip din Macedonia ceruse ajutoriul Bastarnilor n contra Romanilor i planul seu era : c dup ce va estermina pe Dardan, inimici Macedonenilor, se trimit pe Bastarn ca se devasteze Italia ). Pe tabula Peutingerian, Bastarni ne apar sub numele de B l a s t a r n i7). n cosmografia lui luliu Honoriu, ei sunt numi i si Uasternae = Vasternac 8 ).
'} Ca n rom. Poliac, ital. Polacco, germ. Palak. "} Ca n limba italian : bcstemmia, lat. blasphemia;mai p e n s i e r i , t a i cose, n loc de m al i, t a l i ; rom. a i u , lat. alium. s ) Livii iib. XLI. 19. Cf. Strabo, Vit. 3. 2.
<) UlonisCassillib. LI. c. 23.La Steph. B y z .: v. Bastipva;, sOvoc (mt tf^'h^ov olxouv. ') Oviilll Trist. II. 1. 197.
e

) Lirli lib. XL. 57.

; La Tacit i PHniu ne apar sub numele de Bastarn si locuitorii Daciei din Pr ile despre Germania. ") Riese, Geogr. lat. min. p. 40. 84.

Sunt forme dialectale, ma mult seu ma puin alterate, ale numelui BIacI> !). Terminul de Bias t a r n iori Bl as t e r n i , cu e n silaba a doua, dup analogia Basternae este variant cea maT puin corupt, i care corespunde la forma de Blasca(n)ni, Blasce(n)ni (rom. Vl s c a ni, Vl sccn\ dup cum corespunde Blachernae la Blachennae = Blaccnac 2). n limba populaiunilor slave din peninsula balcanic, Tra romnsca se numesce Vlaska zemlia; un district al Romniei, din p r ile de lng Dun re mai are i ast -d numele de Vla ca; r o tradi iune romn ne spune, c omenii de la munte diccau celor de la vale VI s ce n 3 ). Mama mare a deilor, Mr/rnjp Ilscxivr} su '/; ex HXaxca, *), mal era numit, dup cum scrie Pausania, i IlXaatrjvrj [.nfayjp 5), adec Mater Plastena = Blastena, nume identic cu Blasccna seu Via seen a. nainte de a ncheia acesta rccensiune, despre formele numelui Blac n anticitate, ma este de lips se facem amintire aici de epitetele de beli ax i b e l l a c e s , pe can unii autor latini, le au ntrebuinat cu inteniune anumit, spre a indica caracterele etnice ale unor populaiunil barbare de origine pelasg. Ast-fel afl m la Priscian numirile de: S armata b e l l a x , Germani bellaces i Pannonii b e l l a c e s c). Acelai termin -1 ntrebuinfez poetul epic Lucan pentru locuitorii din insula Curicte (Veglia), sub forma de bellaci gen i Curictum 7 ). n anticitate, aprpe tote populaiunile scyte, dup cum ne spune Mela, erau cunoscute sub numele de B el ca e. Aceea i numire ne apare la Priscian sub forma de Sarmata bellax. Pe teritoriul Germaniei ntre Rhcn i Elba esista doue grupe nsemnate de Falahi. La Priscian aflm pe Germani b e l l a c e s . Cele mal vechi cronici ale Ungariei fac amintire de B l a c i l din Pannonia 8) r Priscian vorbesce de Pannonii b e l l a c e s . Fr ndoiel, c epitetele de bellax i bellaces, n textele de mal sus, ne indic, nu numai
') Despre na ionalitatea Bastarnilor a se ved<5 ma sus. p. 766. ) Blachernae, partea ConstantinopoluluT do lng Cornul de aur, unde se afla un palat luxos al mp ra ilor byzantin. Form analog , rotacisat . Pcrpenna i Perperna a ) Cest. i s t . R spunsuri. Comuna Prjba, jud. Vla ca. *) C. I. G. 3657. ) P.iusanine Descr. Gr. lib. V. 13. 7. 6 ) Prisciani Descr. Orb. v. 274. 294. 314. ') Lucind Phars. IV. 406. Despre Vlachi seu Romnii din ins. Veglia vedi Miklosich, Wand. d. Rum. p. 4. 8 ) Anonym. Belae r e g. not. c. 9. Simon (Ie Kezn, Chron. Hung. 3. 4.
2

iracterul marial al Sarmailor, al Germanilor (Herminonilor) i Pannonilor, dar tot-o-dat i rasa seu na ionalitatea lor antic . O alusiune la numele de Valac al Ligurilor, din Italia de sus, o afl m la poligraful roman Nigidiu Figul, care tr ise pe la a. 59 a. Chr. Liguri din Alp i din Apenin, cari pn n timpurile lu August ma curtau plete lung si erau numii Capillati i Co m a i , ne apar la Nigidiu Figul cu epitetul de fallaces1 ), cu tote c aceti Ligur, dupe cum scrie Diodor icul, duceau o vie fdrte grea; erau dmen srac, ns laborios. Este afar de or ce ndoiel , c prin terminul de fallaccs>, aplicat la Ligur, Nigidiu Figul ne indic, sub o form musctdre, numele lor etnic de Belac 2 ), care, nu seim cum, ajunsese nc din timpuri forte obscure se fie o espresiune de dispre pentru populaiunile pastorale pelasge.

26. Leges Bellagines. Le.r antiqiia Valachorum. '' I

Ne-am ocupat n capitulul precedent cu vechimea i cu estensiunea geografic a numelu Blac pn n timpurile homerice. Rernne acum se vorbim de o coleciune vechia de leg aie Dacie, cunoscut n sec. VI-lea al ere cre tine sub numele de Leges Bellagines; o denumire, care, sub forma acesta, ne indic numele Belacilor seu Blacilor din Dacia. Dup tote tradiiunile istorice, ce ne-au rCmas, legile cele ma vcch, car au guvernat societatea omenesc, nu fost de origine pelasg. In particular ns, primele nceputuri ale istorici dreptului i legislaiuni se reduc la regiunile de nord ale Dun rii de jos. Homer ne nficz populaiunile pelasge din prile de nord ale Thracie, pe Mys, pe Scy i pe Abil, ca cei mai drep i mcn de pe fa a p mntulu, Sixaiiaioi vOpuTroi 3). Acelai caracter moral i-1 atribue populaiunilor barbare din prile de meclnopte i geograful Strabo, cnd ne spune, c Grecii, cari au trit nainte de timpurile sale, au judecat pe Scyi cei vechi tot ast-fel, dup cum i nfiez i Homer ; c n timpurile vechi era o credin general, c Nomadi, car
') Nig. Fignlus: L i g u r e s . . . . fallaces. ( M i c a l i , Italia av. il dom. d. Romani, t. l [1826] p. 89). 2 ) A s e v ed e p a g . 8 5 5 . 3 ) Humori II. XIII. v. 67.

locuiau mai deprtai de ce alalt dmen, era ce mai drcpt dintre to J).

Plato (sec. VIV a. Chr.) amintesce de legea Scy ilor, twv XxuOiv vo'|A.o, care coninea disposiiun cu privire la instruciunea militar 2); 6r Clearch din Soios ne spune, c Scyti au iost ce de ntiu, cari se au folosit de legi comune 3 ). n fine Herodot scrie, c Ge ii erau omenii cei mai viteji, dar tot-o-dat si ce mai j u s dintre to i locuitorii Thracie 4 ). Codifica iunea cea ma vechia de leg a lumi ante-homerice, despre care ne vorbesc tradi iunile grco-romane, a esistat n pr ile de nord ale Dun rii de jos; n o regiune, care ncepnd din timpurile primitive ale istoriei ne apare succesiv sub diferite numiri geografice, ca: Gaea (Terra) n legendele Titanilor; era Arimilor (siv 'Apitoie, Inarime), era Hyperboreilor (iv TzspSopo:); era, peste care domnise titanul Atlas ; regiunile dincolo de Ocenos potamos (Istru); p r ile estreme ale lumii vech (~a es^aia), liyperia ( era de dincolo), Hesperia, era Cyclopilor (IvjxXc>7:wv yara), Aetheria, Munii cei nal (Oupsa; jj,axpa), Munii Ripel (T?. T:~aoa oprj); n fine Scyia i Scyia mama ferului, fiind-c popula iunile din nordul Dun rii de jos adese ori au fost considerate numai ca un ram din familia cea mare a Scy ilor. In regatul lui Atlas, care domnise peste Hyperborei din nordul Thracie, au esistat, dup cum scrie Plato, cele mai vech leg de origine divin, scrise cu litere pe o column de aram 5). ns o mare parte din autorii vechimi atribuiau redactarea acestor Icg lu Hermes (Annis al Daciei, se"ii Armes al Scy ie), care inuse n c s toria pe Maia, fica lui Atlas. Hermes, dup tradi iunile anticit i, a fost secretariul deilor din Olympul cel vechiu, n particular secretariul lu Saturn, si era considerat ca ntemeitorul tuturor instituiunilor sociale, politice i religiose, ca dasclul i miestrul tuturor sciinelor i al artelor, n deosebi se spunea despre Hermes, c densul a scris din ordinul divinit ii supreme legile, ce au fost destinate se
) Strabouis Geogr. 1. VII. 3. 89. Cf. PI i ni u (IV, 26,11; VI, 14, 23). lesscl, De rcb. Get. p. 40: inde a primis historiae temporibus gentes septentrionales sanctas, justas, pacificas esse habitas. 2 ) P l u t o n i s L e g e s V I I . ( e d . D i d o t , v o l. I I . 3 7 0 ) . ') Clearchi Sol. fragm. 8: Mvov Si vijio'. xoivoj upwtov eQv&; ?-/p'<\-'j.~s to SxuOor (Fragm. Hist. gr. II. 306).
4 5

) Hero dot! lib. IV. 93: o i Se Tta:. .. Qp-rjtv.uw tovtst vSp'Cw-aTo: xal S-.v-aiita-oi. ) Platoul Critias (ed. Didot, II. 259): A vd]j.ot aitot; (IIossiivJ naplcuxs x al YP*i a "

onduc guvernul tuturor fiinelor vi. Crile lui Hermes conineau o serie ast de precepte morale, religiose, politice i civile; se ma ocupau cu astroornia, cosmografia, geografia, medicina i cu tr.e inveniunile sciinelor '). n timpurile aceste, domina iunea rasei pelasge se estinsese departe, si l oile din regatul lu Atlas, seu legile lui Hermes, emanate n numele divinit ii, devenise universale pentru tote inuturile locuite de Pelasg. Acesta codificaiune, dup care se conducea guvernarea lumi vech, port la Hesiod numele de lege archaic, v<|io; <*pxa-S 2) la Sophocle leg archaic e, apyaoi v{ioi s );la Eschyl lege divin , vjio; Oswv 4 ); r ]a Ovidiu sacrata jura parentum i jura sacerrima 5). Despre legile cele vech ale Daciei face amintire i Aristotele (sec. IV a. Chr). Agathyri cari locuiau lng rul Maris n Transilvania scrie Aristotele aveau obiceiul se cnte l e g i l e lor ; i densul se ntreb cu acesta ocasiune, dac nu cumva usul acesta particular al Agathyrilor a fost introdust pentru ca legile se nu fie uitate ? ). Acesta datin, de a cnta legile divine ca imne, are caracterele viee religidse archaice. Dup cum scrie Hcsiod, musel s cntreele cele vestite, ce locuiau pe Olympul de lng Oceanos potamos, cntau cu voce plcut la palatul lui Joe i la ospeele deilor faptele 6menilor viteji, luptele Gigan ilor i legile tuturor popdrelor, (iXzovTa: ^vtuv VCJAOD ; 7 ). Cu migraiunile triburilor pelasge ctre prile de apus ale Europei, legile cele divine din nordul Dunrii de jos trecur i n peninsula Apeninilor si a Pyreneilor. Saturn, fratele lui Atlas 8), care dup Hesiod i Diodor, domnise la nceput lng Oceanos potamos, seu Istru ) fiind alungat din imperiul sen, trecu n Italia i aici introduse aceleai legi si instituiunl, can esistase i n patria sa cea vechia 10).
') Diodori lib. I. 16; 43, 6; V. 73, 1. - I'liilonis Il yblii fr. 2. ") Hesiodi fragm. 193. 3 ) Sophodls Oed. Col. v. 1382. 4 ) Aeschyli Eum. 172.
6

) Ovidii Heroid. 9. 159; Met. X. 340.

') Aristotclis Probi. Sect. XIX. 28: A ia ti yojiot *Xo5vtnt o3 ^Souc-.v;. .. 3Ksp v '^r^psoi? fn ticuOsv? ') Hesiod Theog. v. 66. 8 ) Diodori Sic. Iii. 60. ') Hesiodi Op. v . 369. Idem, Theog. v. 695. Diodori lib. Ill 56. 60. >rg, Aen, VIII. 319 seqq.: Primus ab aetherio venit Saturnus Olympo, Is genus ocie acdispersummontibusaltisComposuit legcsque dedi t . - Macrob. Sat. VII. 17.

n Hispania, aflm de asemenea urmele acestei legislaiun archaice. Turd i t a n i seu TurduliT, cart emigrase n timpur dep rtate, din regiunile de apus ale Transilvaniei (p. 697), aveau, dup cum scrie Strabo, o colec i u n e d e legi s c r i s e n versuri, vechi dup cum spuneau den i, de 6000 an *). Acesta dat, care se ntemeia, fr ndoicl, pe o vechia cronologia a preoilor ibcric, corespunde aproximativ la epoca, n care trise Saturn, Atlas si Hermes. Legile Turditanilor erau n tot ca ul tradi ionale, i clc nu puteau fi diferite de legile cele sfinte ale anticiti pelasgc, pe cari Plesiod le numesce universale i archaice. Despre colec iunea cea vechia de legi a Daciei amintesce si episcopul got, lornande, din sec. VI, n scut si crescut n Mesia de jos. Istoricul got ns atribue redacfiunea acestui codice de legi lui D e c e n e u (Decianul), care pusese basa institufiunilor politice i religiose ale Daciei, si care n tot ca ul se vede a fi identic cu Dokius filius Caeli 2 ), adec Saturn. Reproducem aici cuvintele lu lornande : Acest Deceneu, fiind un brbat forte nveat n sciinele filosofice, introduse la Ge i o disciplin , moral , ca ast-fel s mblndsca moravurile lor cele barbare; el i nve se cunosc regulele cele nestr mutate ale lumi fisice, f cndu- se tr iesc amsurat ordini de lucruri stabilite de natur , i dup legile lor proprii, pe cari Ie au scrise pn n dilele nostre i le numesc Leges Bellagines; el i-a nvtat se pdt deosebi lucrurile adevrate de cele neadevrate (logica), i ast-fel i-a fcut superiori altor popore n privin a judec rii lucrurilor, ndemnndu-I tot-o-dat se- l petrec vie a n fapte bune ; el i-a i cut sa cunosc secretele astronomiei, le a esplicat cele 12 semne ale zodiacului, i n particular, cum trec planetele prin semnele aceste, cum cresce i scade luna, cum se numesc cele 344 stele i prin ce semne anume trec ele, cnd rsar i cnd apun ; apoi el alese din tinerii cei mal nobili, pe cel mal descepl, i nve teologia, riturile si ceremoniile cum se venereze anumite diviniti i cum s fac serviciul religios n temple; din acetia apoi le form preoi, crora le dede numele de p i l e a i 3).
J

) Strabonlg 1. III 1. 6: ooio; (ToupouXoi) . . . v.al rr, KaXa'.S nv'r,i).r, r/ou3i oiy,"ff>[j.-

|j.ata xal TwrjuaTa xai vo^au; Eii.|j.tpou E'/v.ioy/.X'.ojv stow, a tfj.^:.

) Plin ii lib. VJ I. 57 . 4. ) Joruandls Get. orig. c. 11: Qui (Diceneus) . . . . omnem pene philosophiam eos instruxit; erat enim huius rei magister peritus. Nara ethicam eos erudivit, ut barbaricos mores ab eis compesceret : physicam tradeiis naturaliter propriis legibus
3

Dup cum vedem, lornande, ne vorbesce aic despre acela i sistem vast de sciinc umane i divine, despre acelai complex de legi morale, religiose, politice i civile din nordul Dunrii de jos, pe cari cu mult nainte de densul, autorii grec i romani le atribuiau lu Hermes. Mai notm n fine, c Stcphan Byzntinul *) i Eustathiu din Thessalonica 2 ) fac de asemenea amintire de legile matrimoniale i f c i a l e ale Geilor (No^oi TSTWV, Nj.to;

II

Pe acesta codificaiune archaic de leg din nordul Thracie, care n diferite epoce figurza ca legi ale Atlanilor seu Hyperboreilor, ale Scyilor, Agathyrilor i Geilor, s'a ntemeiat si vechia legislaiune grecesc 3). Cea de nti compilaiune de legi a Elade a fost a oraului Sparta din Pelopones, f cut de Lycurg n sec. IX a. Chr. Spartanii, scrie Herodot, au fost singurii din to locuitorii Greciei, cart aveau legile cele mai rele; din care causii Lycurg, membru al familiei regale, se hotr se introduc n patria sa un sistem de leg mat bune. Pentru scopul acesta, densul consult oraculul del Delphi, fiind-c n timpurile ma vechi, ori ce legislaiune avea trebuin de scutul religiuni. Pythia s preotsa lu Apollo del Delphi, dup cum spuneau uni din istoricii vecin, a comunicat apoi lu Lycurg l e g i l e i i n s t i t u t ! unile de organisare, de cari se folosiau Spartanii i n timpurile lu Herodot *). In acesta privin, filosoful cretin Clemente Alexandrinul scrie, c Lycurg mergnd adese ori la oraculul lui Apollo del Delphi a nvtat del acesta l e g i l e ; acelai fapt -1 mcnionez Plato, Aristotele i Ephor '). Oraculul de la Delphi, dup cum. seim, a fost ntemeiat de Hypcrbore 6),
vivere fecit, quas usque nune conscriptas Bellagines nuncupant: logicam instrucns, eosque rationis supra caeteras gcntes fecit expertes . . . . omnemquc astronomiam contemplri eclocuit . . . . Eicgit et eis tune nobilissimos prudentiores viros, quos theologiam instruens . . . . fecitque sacerdotes nomen illis Pileatorum contradens. ') Stcpliani Byz. v. FETI'*.. ! ) Eustathii Comm. ad Dionys. 304. ) Legislaiunea lui Minos, care dup tradiiunilc vechT, domnise peste Creta, nc avea un caracter hyperboreu. Cf. Plato, Axiochus ; Diodor. V. 84. 2. 4 ) Horodoti lib. I. 65. Pausaniae lib. III. 2. 4. s ) Clcm eus Alex., Strom at. I. 26. Aristotclis Respubl. fr. 156. ' ) Pausaniae lib. X. 5. 7 seqq.
3

i mult timp acest sanctuariu renumit al lu Apollo s'a aflat esclusiv sub adininistraiunea i conducerea preoilor i profeilor hyperbore. Pe acelea principii vecht, cuprinse n dreptul public al Scyfilor, i al Agathyrilor, s'au ntemeiat n mare parte i legile Athenienilor, pe car le compilase Solon (sec. VII a. Chr.). Pe cnd Solon, scrie Plutarch, era ocupat cu redactarea legilor sale, densul face cunoscin n Athena cu Anacharsis, celebrul filosof al Scyilor pstori i unul din cei 7 nelepi al lumii vechi. Solon, admirnd nelepciunea lui Anacharsis, i-1 inu ctva timp la sine n cas, si cu acesta ocasiune discut cu densul proiectul s de legi *). Acesta cestiune presint un deosebit interes pentru vechia civilisaiune i organisare a terilor de la nordul Dunrii de jos. Noi vom esamina aici textele, ce le avem despre patria si na ionalitatea lui Anacharsis, ca se putem ajunge n acesta privin la mal mult lumin, de cum o avem pn ast-d. Anacharsis, dup datele ce le avem despre viea i operele sale, ne apare ca unul din cei mal nvea omeni de legi din prile de nord ale Istrulul. Ephor, care trise n sec. al IV-lea a. Chr., ne spune n unul din fragmentele sale, c Anacharsis, n ce privesce patria si naionalitatea sa, a fost din Scy i p sto ri 2 ). Dup Homer, Scy i p stori, Hippomolgil si Galactophagi 3 ), erau vecini cu My s ii din nordul. Thraciel. Tot ast-fel i dup Eschyl *), locuinele Scyilor pstori se aflau n regiunile din nordul Thraciel: lung Caucasul de lng Istru (Oceanos patamos), n Scyia, numit mama ferului, si n apropiere de rul cel violent i greu de trecut, ce curge din mun ii cel n a l i (Atlas, Alutus, Olt). Scy i pstori a lui Homer i Eschyl, formau aa dar o populaiune cu totul deosebit de Scy i nomad! a lui Herodot, rspndit prin regiunile din nordul Lacului meotic, lng porile cele deschise ale Asiei mari, unde nime nu ara, nime nu semna, unde nu craii nici sate nici orae 6 ). >) riutanjuo, Oeuvres. Tom. I (1784), Solon, p. 280. 2) Ephori fragm. 78. ) Homerl II. XIII. 5.
4

) Acscll.vli Prora. v. 709.

) De altmintrelea rsulta chiar i espunerile lui Herodot (V I. 84; IV. 99. 125), c lo cuin ele Scy ilor p stori, asupra c rora venise cu rsboi Darie, regele Per ilor, ncepeau de lng Dun re i Carpa . Ma ad ug m, c Scy i de lng Pontul euxin, spuneau, dup cum scrie Herodot (IV. 76), c e nu sciu cine a fost Anacharsis.

Numele lui Anacharsis, sub aspectul, cum ni-1 presint autorii grecescT. nu corespunde formelor onomastice din nordul Dun rii de jos. n tot ca ul, noi nu avem aic un singur nume, ci o numire compus : Ana C h arsis. Sub forma acesta, numele lu Anacharsis aparine onomasticei poporale din nordul Dun rii de jos. O na *) i C ar s (s. Crj ) sunt nume de botez i de familia forte rspndite n pr ile meridionale ale Transilvaniei, n era F g raului, Cr (gr. Chryses) este numele unei vechi familii boieresc!, care pe la anul 1862 cuprindea 7 p rin i de familia. Cu deosebire, n familia boieresc Cr , numele O na se vede a fi rernas pn n secului al XVIII ca o moscenire din timpuri dep rtate, n documentele mo nenilor din Cmpulung, cari constitue de fapt numai o vechia emigra iune din era F g ra ului, noi afl m n anii 1792/93 pe doi mo neni cu acela i nume de ncea Cr a, unde Oncea este un simplu 'diminutiv din on , ca la Romani Ancus din Anus. In ce privesce familia lui Anacharsis, afl m la autorii grecesc! mal multe date genealogice, ce ne presint un deosebit interes, pentru istoria politic i istoria civilisa iuni Dacie, nainte de cucerirea Romanilor. Dup scholiastul lui Plato, Anacharsis a fost fiul lu Fvoupou (Fvo'jpo) adec al lu Niuru un rege al Scy ilor 2 ), n elege p stori. Dup Diogeniu Laer iu, care tr ise pe la a. 190 d. Chr., Anacharsis a fost fiul M Fvoiipou (Niuru) i trate cu regele Scyilor Cathuidos 3 ). Suida ns , care se folosise de alte fntni istorice, probabil mal vechi, ne spune, c Anacharsis a fost fiul lu Fvupo'j i frate cu Caduias, regele Scy ilor 4 ). Dup cum vedem, tatl lui Anacharsis este numit Fvcupou seu Fvopo 'a scholiastul lu Plato i la Diogeniu Laerfiu. Suida ns scrie, Fvifou (Fvpoj). cu o mic varia iune de ortografia.

') In form latin: Ann us, A n ni us, Anius, A ni a (C. I. L. v. I. 78), etr. Anna c us. In munii de apus mai exist i ast-di amndou formele, Ana i Ona, ca nume de familia (Frncu, Mo ii, p. 116). In Moldova On Ureacli la 1445 (Uric. IX. 137). ') Scholiastul l u i Plato, d. Didot III, p. 333: 'Aver/a^:; n/oopuo u [b ou faz:^ s ) Diogenis Laertil lib. I. c. 8 : 'Av//^'.;, o SxuO^? rvop&o ( av YJV ui , 8s). & s Ka%oE8oo (var. Kaou'2a) TOU 2xoO<Sv faa-.liox; . . . ootoc t-oivp tiiv r.y^ to; 2y.uO! "Summv xai flv wapi tor? "JiUvja-.v, e: sitsXittv pieu xal ta xat tiv ni/.tu.ov, sr.Y) xtaxo 3 ,.._cf. Suidae Lex., d. Bernhardy, v. Ai-fUoso;. ) Suidas: 'Av^apsi, Tvopou . . 2v.uOv){, iXaoo, j/.-fi; K*8oo<x TOO IxyOcv ?,'/ >-sa). vETpai}ie N6jr.fj.a ExuOix 5;' Enuv. Ibid. v. AyXwosoc.
; 4

Numele Niuru seu cu termina iunea grecesc Niuros are n tot ca ul o form latin barbar . In dialectul neapolitan niro, calabru niguru si n cel sicilian n iu r u nsemnez negru l). Tat l lui Anacharsis avea a a dar numele de Niuru seu Negru, or cu alte cuvinte, era din familia numit Negru ; el mai era tot-o-dat un rege al Scyilor, dup cum ne spune scholiastul lui Plato. Ne aflm aa dar n faa unor preiose documente pentru istoria terilor del Dunrea de jos nainte de timpurile lu Traian. Negru este familia cea vechia i legendar a voivodilor romn din era Fgraului. Afar de Negru Vod, despre care ne spun cronicele romnesc! c - strmutase scaunul domniei del Fgra la Cmpulung (a. 1290), documentele i tradiiunile istorice ne m a vorbesc si despre ali voivod romn din aceea i familia si cu acela i nume. Un Negru Vod domnise pe la a. 1232 dup vechile acte de posesiune ale comunei Reinar de lng Sibiu -). Un Negru Vod construiesce pe la a. 1215 biserica cea mare domnesc de la Cmpulung. Uu Negru Vod tr ise pe Ia a. 1185, dup cum ne spune genealogia familiei Monea din Vineia Fgraulu. n cntecele epice ale poporului romn se mai face amintire de un Negru Vod, din epoca cnd domnise peste Dobrogea Letinul bogat (Telephus, supranumit Latinus) 3). Un alt Negru Vod trise n timpurile mitice. El co.nstruesce mnstirea cea renumit de la Arge, dup un rit pgnesc; pe care apo o dedic deulu Marte, dup cum rsulta din textul une rapsodii poporale 4). Acesta vechia familia a voivodilor romn! din era Fgraului mai exist i ast -d ca familia boieresc n comuna Po orta, cu numele de Negrea, si cuprindea pe la a. 1862 doue dec i opt prini de familia 5). Pe teritoriul aceleiai comune, n apropiere de satul numit Breza, se mai vd i ast-d, pe o stnc nalt, ruinele unei fortincaium din timpuri obscure, pe care poporul o numescc Cetatea lu Negru Vod 6 ).
!) Mortlllaro, Nuovo Diz. siciliano-italiano, Palermo (1876) p. 747: Niuru ----- opposto al bianco, n or o. 2 ) Hasdeu, Etym. Magn. Tom. IV. p. CU. ) Tocileseu, Mater, folkl. I. p. 1268. 4 ) Tocllcscu, Mater, folkl. I. p. 18. 20. 25. s) Forma femenin a conumelor, cum sunt d. e.: Bunea, Cornea, Codrea, Lupea, Puia M mulea, Negrea, B srab etc., se refere la familia s la trupina, din care fceau parte persnele respective, ca la Romani: e x gen t e s ex tribu Cornelia. ') Herodot (IV. 76) scrie, c Anacharsis ntorcndu-se din Grecia, se ar fi retras e T-TJV xeXsujxsvfjv TXa!f|v. O comun boieresc, numit 11 en , se afl n era Fgraului nu departe de Po orta, leg nul familiei Negru.

n ce privesce patria lui Anacharsis,'ma afl m o noti istoric impornt la Lucian din sec. II d. Chr., care numesce pe Anacharsis fiul lu n uketes *), adec al Dacianului, dup cum Straho i lornande nuDeceneu (Asxavsoc) pe unul din marii civilisator a Daciei vechi. Se presint acum o interesant cestiune din istoria vechia a limbe romne: dac cuvntul niuru aparine limbe poporale, ce se vorbia o-dat * Dacia; s dac n sec. VI a. Chr., se dicea n era Fgraului, niuru, loc de negru, dup cum vorbesc ast -dl Sicilienii. Tot ce afl m n acesta privin este, c ntr'o epoc forte dep rtat se dicca att n B nat ct si n era Ha egului, neru, f, n e r (s. n er ) n loc de negru, -. Ast-fel, n vechile nostre cntece poporale despre lovan Iorgovan, apa Cerna, care curge pe la Mehadi, este numit n er 2), adec ne^r. Un alt ru, ce isvoresce din muni de apus a Mehadie, ma port si adl numele de Nera. Doue sate romnesc! din Bnat, ast-dl disprute, port n documentele istorice del 1598 i 1636, unul numele de Ne r i altul Neresc 3 ). In fine, Nera se numise o-dat si apa Cern el, care curge n Transilvania pe lng Hinedor 4). Rernne ns deschis ntrebarea, dac nu cum-va datele, de cari s'au folosit autorii grecesc! pentru biografia Iu! Anacharsis, se fi fost mprumutate del Pelasgi, ce locuiau pe lng ermuri! Mrii mediterane i car! pronun au, pote, niuru n loc de negru. Fratele Iu! Anacharsis, dup fntnile istorice, de cari s'a folosit Suida, se numia Caduias ; i el ne apare ca rege al Scy ilor. Caduias devenise aa dar succesor al tat lu! seu Gnuru. n era Fgraului m! esist i ast-d (n comuna ercia) familia numit Co dai a. Afl m a a dar, n una si aceeai regiune: familia Negru (Niuru), familia Car (Charsis) i familia Co d ai a (Caduias). Dac a m! existat vre-o familia cu numele Codia i n alte pr ale Transilvanie!, ori ale Romniei, noi pn ast-d nu avem nici o cunoscin 5).

') Luciani !ib. XXIV (Scytha), c. 4.


) Alecsnnclri, Poesi pop. (ed, 1866), p. 14: P e m al s e o p res ce, j Ner , limpedic, Cu Ccrna grcscc, St! de-m spune mic . . . 3 ) P cs tj' j A S z r. B an s. II. p . 37 6 . 3 7 7. 4 . J Dup cum rsulta din numele comunei Mer ia seu M n cri a de lng isvrele acestui r ' u . P e c h a r t a l u L i p s z k y d e l a 1 8 0 6 , v a l e a C e r n e , d in a c e e a i r e g iu n e, n e a p a r e c u n u m e l e d e V i l e M i r i a ; r d o u e s a t e r o m n es c ! ( L u n c a C e rn e d e s u s i d e j o s ) d i n aceeai vale, se mal numesc i ast-dl ungurescc Nyires-falva. 5 ) Dup D i o g, L aer iu (I. 10 1 ), fratele lu i An acliars is s e c h iema .Cath u id os (v ar.
2

Amndol fil lui Gnuru (Niuru), dup cum vederri din datele, pe caii le-am esaminat pn aicT, port nume familiare, unul Crs si altul Codia. n timpurile vech esistase la tte populaiunile barbare de rasa pelasg, cu deosebire ns la GeT, la Thrac i la Scyl o lege naional, licenios de cstorie: ca b rbaii se pot ave n acela timp mai multe feme seu soi J). Copi nscu din aceste cstorii simultane cu mal multe femei, purtau, pe lng numele propriu, ce-1 avea fie-care, i numele de familia al mamelor sale 2). Rsulta aa dar, c regele Gnuru din secuiul al VIIVI a. Ch. avuse i densul, dup obiceiul Geilor si al Scyilor, ma multe femei; c mama lui Anacharsis a fost din familia numit Car s, r marna fratelui seu din familia Codia. Dupe tte aceste date, de cart ne-am ocupat pn aici, genealogia a lui Anacharsis ni se presint sub urm torea form :
GNURU (GNUROS).
DAUKETES

fem. d. familia

(Codia).

CADUIAS

<Niuru *' Neftt- Dacianul) ------------- j ______ regele Scyilor ________ f _______

fem

d> fami,ia

CHARSIS

(Cart).

CADUIAS

ANACHARSIS s. ANA CHARSIS

(Codia)
regele Scyilor.

(Ana s. Ou Curs)
filosof.

La Herodot ns , care tr ise cu o sut de ani n urma lui Anacharsis, mal aflm nc unele notie importante despre familia lui Anacharsis, i can toto-dat ne revars o deosebit lumin n ce privesce istoria dinastiei regale a Agathyrsilor din Dacia. Ca tat al lui Anacharsis, Herodot amintesce pe Gnuru (Niuru), ca mo pe L y ko s (Lupul), ca str mo pe Spargapithes, regele Agathyrsilor de lng Maris n Transilvania, ca frate pe Saulios, rege al Scy ilor, i ca nepot pe Id an thyrsus 3 ), regele Scyfilor, din timpurile, cnd Darie, fiul lui Hystaspe, venise cu resboiu asupra Scyilor pstori.
Caduidas). Este de notat ns, c n aceeai comun a ere Fgraului, unde noi afl m familia Codia, ma exist , dup documentele ce le avem, i familia vechia Gndit. Se pare a fi acela i nume cu Cathuidos. ') A se ved mai la vale Lex Valachorum, p. 888. 2 ) Diodori Sic. lib. III. 57. Micali, L'Italia, II. (1826), 92: II nome materno.... per antichissima usanza de' Toscani era costantemente incluso nella nomenclatura de' figli. *) Herodoti lib. IV. 76.

Numele Spargapithes ne apare numa Ia Hcrodot. Din punct de vedere etnic ns , are un caracter agathyrsic i getic. Un Spargapithes este un rege al Agathyrsilor, din sec. VII. a. Chr., str mo ul lu Anacharsis. Un a l t Spargapithes este regele Agathyrsilor din secuiul al V-lea a. Chr. J ); n fine un al treilea Spargapizes (aic cu z n loc de t h) este fiul reginei Tomyris, care domnise peste Masage n timpurile lui Cyr 2). Numele Spargapithes, n forma, cum ne-o presint Hcrodot, ne apare cu totul alterat de pronunarea i de ortografia grecesc; mai mult ns de mania, ce o aveau autorii grecesc, de a helenisa numele barbarilor; n ct putem dice, c no avem aici numai un mod de scriere al acestui nume, ns nici de cum forma sa adeverat original. In acest nume, care, dup cum am vfdut, aparine populaiuni agathyrse, litera 77 din silaba nti t a treia ine locul lui (3, dup cum n acesta privin avem exemple numerose la autorii grecesc, chiar i la Hcrodot; r litera y este o numai simpl aspiraiune gutural grecesc, provenit din causa lui p din silaba precedent, ca n 'Opyis|A7:afoc=Arirnphaei==Arirn.baeil ca n Regma n loc de Rema, Rogmi n loc de Romi, Rogman n loc de Romani, n fine eQijS este un simplu sufix nominal grecesc, ce corespunde pentru regiunile del Dunrea de joslaterminaiunile escus i iscus, ce le aflm n diferite nume personale, etnice i topice, cum sunt: Andriscus, Daciscus, ThreciscuSj Teurisci, Scordisci, Ardescos, Sec u r i s c a , Trans m a r i s c a . Rectificnd ast-fcl ortografia grecesc a lui Herodot, vom ave urmtorele forme de reconstruire ale acestui nume: S p ar gap i the s=Sb ar(g)abithes=Sbar a b i t h es , unde forma radical seu patronimic este Sbarab. In fine nlocuind terminafiunea ec'Osc (ithcs) cu sufisul greco-latin ia, seu cu terminaiunea iscus or escus din regiunile Carpailor, vom cpta formele de Sbarabita, Sbarabiscus i Sbarabescus a).
4 2

) Herodoli lib. IV. c. 78. ) Hcrodoti lib. I. 211.

") J u s t i n (II. 4) amintcsce, dup fntnile grcccsci, de un Scolopitus din familia regal a Scyilor, care emigrnd se stabilise n Cappadocia nc nainte de timpurile Amaznelor. Scolopitus corespunde la forma romnesc Scorobe iu, numele une familii grnesc din corn. Streja-Crirjra in era Fgraului. Numele regelui scyt Anapithes, care avuse n c s toria o femeia Istrianu (Herod. IV. 70), se pare a fi identic cu numele vechii familii boicresc Ar pesc=Arbesci din Moldova (Cantemirii Descr. Mold. P. II. c. 15).Despre Boerebistas (Byrebistas, Birebystas, Byrbistas, Boroista, Buruista, Burvista), din causa formelor sale multiple i nesigure, nu ne putem pronuna; n tot caul sufisu! tstas, is ta, corespunde patronimicului iscus, escus.

Avem a a dar aici 6re-car urme ma positive despre forma cum se pronun a numele acesta. Spargapithes, dup cum rsulta din datele, ce le afl m la Herodot, nu este un nume individual, ci un nume de familia s de nm al dinastici regale din dra Agathyrsilor. Gestiunea, ce ni se presint acum este, dac mal ntmpin m i la al i autor! a! anticiti vre-o amintire ore-care despre numele acestei dinastii regale? Istoricul got lornande ne comunic un pasagiu din scrierea perdut a lui Dio Chrysostomul -ca Fetixa, n care acest autor ne spune, c to i regii Dacilor erau din familia s nmul a a numit al Zar abil or l ). Avem aici o form fdrtc apropiat de numele familiar al regilor agathyri: Spargapithes (Sbarabita, Sbarabiscus) del patronimicul Sbarab. Este ns de observat, c nici Dio Chrysostomul, nici lornande, nu reproduc destul de esact numele dinastiei dace. n textul lui Dio i lornande, numele de Zarabi ne apare numai ca o simpl form trunchiat n loc de B a z a r a b i, ntocmai dup cum n istoria byzantin a lu Chalcocondyla, Dan, voivodul ere romnesc! de la a. 1444, mal era numit fiul lui S ar aba- (apa|j.~a), n loc de Bas araba 2 ). Spre a pune i mal mult n lumin cestiunea, c autorii grecesc! au alterat aprope cu totul forma acestui nume, este de lips se amintim, c pe teritoriul Daciei nu afl m nici cea mai mic urm positiva, despre Zarabi lui Dio i Spargapi iI lui Herodot. Dac aceste forme onomastice ar fi esistat ntru adevr, atunci ar fi trebuit, ca cel pu in un ram ore-care din acesta familia ntins, o localitate, un munte, o ruin de cetate, n fine o tradiiune re-care, se ne fi p strat vre-o slab amintire despre numele Zarabilor i al Spargapi ilor. Ins , nie! un rsunet ma! mult, nici n numele de familia, nici n terminologia topic . n istoria poporului romn de la Dun rea de jos, nmul cel ma nobil, mal vechiu i mal puternic a fost al Basarabilor. Din acesta trupin , care pe la finele evului de mijloc era r spndit dincolo i dincoce de Carpa! n o mulime de ramuri de chines!, boieri, moneni i nobili, se alegeau vechil ban! a! Severinulul, al Craiovc! i domni! crc romnesc!, n cronice, n biografi! i n diferite alte lucr r! istorice, familia

') Jorn.indls De reb. Get. c. 5: Qui (Dio) dixit primum Zarabos Tereos, delude vocitatos Pilcatos hos, qui inter eos generoi exstabant: ex quibus eis (Getis) et reges, et sacerdotes ordinabantur, ! ) Stritterus, Memoriae pop. II. 918 nota e.

domnitre a Basarabilor ne mai apare cu numele de n m ui Basarabesc seu Basarabesci 1). era romnesc, peste care domnia Basarabii, este numit n fntnile istorice italiane, srbesc i polone Bessarabia si Besserabia; r locuitorii ere sunt: Bessarabeni 2 ), Bessarabitae 3 ) si Bessarabisci *). Numele Basarabilor, ca familia domnitre, se ntinde cu multe vcur napoi n istoria terilor de la Dun rea de jos. Diodor icul amintesce pe un rege, numit Barsaban (ac.), care domnise pe la a. 149 a. Chr. peste prile de nord ale Thracie 5). n acest pasagiu, forma de Barsaban corespunde la Basraban aceea numire cu Basarab litera p n dialectele grecesc! -T schimb adese ori locul seu. Un rsunet dep rtat despre o Bessarabia preistoric, ni se reflectez n toponimia italic. Pliniu amintesce ntre vechile populaiunl ale Calabrie pe D e ci an i, Aletini i Basterbini 6 ); f r ndoiel , c noi avem aici o grup de triburi emigrate n timpuri forte obscure din alte regiuni geografice, unde putem intreved forte uor numele D e c i c n i l o r , al Oltenilor seu al locuitorilor de lng Olt (Alutus) si al Basarabenilor, originari din Besserabia seu Bessarabia, cum se numia cra romnesc n fntnele italiene si polone, n cele din urm secule ale evului de mijloc. In. fine geograful Ravennas, pe basa isvrelor grecesc!, face amintire de doue popre nvecinate: Ba s sa r ini i Mei angli n i 7), ale cror locuine se aflau n prile de nord ale Scyie man. Dup ideile geografice ale autorilor mai vechi, regiunile Daciei se aflau situate de-a dreptul sub polul nordic, numit si polus Geticus; ast-fel c B a s s a r i n i i lui Ravennas ne apar din punct de vedere al geografiei i al numelui ca acela i popor cu
') Hasdeu, Etym. Magn. III. 2541. 2555. 3 ) Sommersbers, Silcs. rer. script. II. 82: MCCLIX. Thartari subiugatis Bessarabeni s (ap. Hasdeu, E. M. III. 2544). ) O scrisre a marelui duce litvan Vitold din a. 1429: Walachi Bessarabite ____ attulerunt nobis quandam descriptionera granicierum ct locorum per woyewodam Moldwanum uti asserunt occupatorura et a Bessarabitis abstractorum (Ulianitzki, Mivrcpiaau, n Uricarul, vol. XL 39). ) Instruc ianea dat ambasadorilor pol oni trimi i la imp. Sigis mund, a. 1430: woye\voda Dan Bessarabie, adunatis sibi exercitibus gentium Bessarabicorum et nonnuliorum Turcorum (Ibid. Uricarul, voi. XI p. 41.) 5 ) Diodorl Sic. libr. XXXXL [r. 16: Bapv/pav ~bv Q^M&y ^-U.^.
6 4 3

) I'linii lib. in. io. 7.

') lavcniiatls Cosmogr. ed. Pinder, p. 174.

locuitorii din nordul Thracie, peste cart domnia dinastia Basarabilor. In ce privesce pe Melanglin, e sunt Melanchlaeni autorilor grecesc!, dmen cu haine negre; tribun pastorale, rspndite n timpurile vechi prin diferite regiuni ale Scyie meridionale, n deosebi ns, Melanglini lui Ravennas vecini cu Bassarinise par a fi idcntic cu a a numi ii M rgineni, cari i- avuse n evul de mijloc un ducat al lor propriu (al Omlaulut) i cari ma pstrez nc pn ast-d acelai port caracteristic de haine negre, ori nchise '). Am vedut n cele precedente, ct de vechifi este numele Basarabilor, nu numai n istoria politic, dar i n terminologia geografic, a terilor del Carpa i del Dun rea de jos. Rsulta aa dar, c din punct de vedere istoric, Spargapii lui Herodot regii Agathyrilorsunt identici, ca familia i ca dinastia, cu Barsabanil lu Diodor, cu Zarabi lui Dio i cu Basarabii seu Basarabesci din evul de mijloc, cari domnesc n era Ha egului ca chincs, n B nat i Oltenia ca bani, n era romnesc ca voivod!, r peste Fgra i Omla ca domni i ca duci2). n fine nc o noti din istoria dinastiei Agathyr ilor. Herodot amintesce pe do regi a Agathyrilor; amcndo cu numele de S p a r gap i t h es, care se vede a fi fost un nume de familia, ereditar si istoric. Acelea i esemple le afl m si n istoria Basarabilor romni. Pe inscripiunea de Ia Cmpulung din 1364, Alesandru Basarab este numit fiul m are lu Basarab voivod. Ma trdi, fiul lui Vladislav (III) Basarab se numesce numa tnrul Basarab voivod, fiul bunului Basarab voivod. Tot ast-fel si Ngoe, din ramura Dnescilor, ndat ce ajunge domn la 1512, ncepe a se scrie pretutindinea Basarab voivod, fiul prea bunului Basarab voivod 3 ), ca i cnd Basarab seu B s rab ar fi fost, nu numai un nume dar i un titlu sacru pentru domnitorii acestei teri. Ins ne oprim aici, nu ne putem estinde mal departe 4 ).
') Diaconovch, Encicl, rom. III. 204: Mrgineni, se numesc n Ardeal locuitorii din Sali see i satele din jur . . . . Mrginenii mai nainte se ocupau n msura mare cu o i e r i t u l , cutriernd cu turmele lor cmpiile Romniei, Basarabiei i Rusiei sudice. -) Cf. Pauli Iovii Hist. lib. XL p. 210: In primis Valacchiae regulos antiquissimae stirpis fcrunt repetita origine. Uri il Nsturel n stichurile sale din Pravila tiprita la Govora n a. 1640 nc numesce dinastia Basarabilor: cas prea luminat i preantic .
) Hasdeu, Etym. Magn. III. p. 2546. Yeiielin, Eiuxa-Ks/uMpcKiu IV^u-ru, p. 111. a 1472. Archiva ist. I. 1. 142.
4

) Cf. formele: Ba^aaps, Bacsaooi, BaasaptSs; n doc. ung. Basaras, Bazaras, Bassaratus.

Bazarad, Basarath,

Despre familia lui Anacharsis avem a a dar dup datele, ce le culesese Herodot, urmatrea tabel genealogic : SPARGAPITHES (SPARGAPIZES)
.-. (Sbarab, Sbaralita, Sbarabiscus^ Basarabesai)
rege al Agatliyrior. c. 694 a. C.
LYKOS (Lllfu)

c. 660. a. C. ').
GNURU s. GNUROS (Niuru-=i Negrii) c. 627 a. C. ').

SAULIO5 (Sulea). rege al Scyilor. c. 594 a. C.


SPARGAPITHES
IDANTHYRSUS

ANACHARSIS s. ANA CHARSIS (Ana s. Oua Cr)

filosof. c. 594 a. C. 3 ).

(Searai, B as arab es en) rege al Agatliyrior.

(Munteanul tnrsan)
508506 a. C.

Avem aa dar dup notiele lui Herodot, un Gnuru (Niuru) seu Negru (rege ai Scyilor pstori), care trise pe la a. 627 a. Chr., i avem un S par-o a p i t h e s , a d e c u n S b a r a b , B a s a r a b s e u B a s a r a b e s c u , c a r e g e al Agathyrsilor, seu al prilor de apus ale Transilvaniei, care domnise pe la a, 694 a. Chr., n aceleai timpur cu Numa Pompiliu al Romei. Anacharsis, dup cum ne spun fntnele grecesc, mal compuse i o lucrare n versuri despre legile Scy ilor p stori. Despre legile Agathyrsilor, scrise n versuri, am vcdut, c amintesce i Aristotele. In tot caul redaciunea legilor scyfe efi agathyr.e, ce se atribue lui Anacharsis, era cu mult mai vechia. Turduli su Turditani din peninsula iberic, can emigrase n timpuri forte
') La acesta genealogia apar ine i noti a ce o afl m la Apollodor (III. 10. 1), c o fic a titanului Atlas, numit Celaeno (Ngra), a fost mama unu a a numit Lykos (rege?), trecut la vie nemuritore n insulele Fericiilor (del gurile Dunrii). 2 ) Negru Vod , desclec toriul ere romnesc, nc era din f a m i l i a Basarabilor, dup cum rsulta din un chrisov al lui Mateiu Basarab de la a. 1636 i din inscripfiunile mnstirii de la Cmpulung. a ) Suida ne spune, c Anacharsis ar fi fost contemporan al lu Croesus, care a tr it n timpul de Ia a. 595525 a. Chr. Noi am luat ns pentru vida lut Anarcharsis ca dat mai sigur a. 594, cnd Solon a fost ales ca archont, cu misiunea se compileze i redacteze legi noue pentru Athenien, n care timp, densul primise visita lui Anacharsis. n ce privesce cronologia ascendenilor lu Anacharsis, no am avut n vedere legea stabilit de Herodot (II, 142; VI, 98) i de ali autor moderni, c trei generaiun fac 0 s "t de ani.

obscure din prile de apus ale Transilvaniei, nc aveau, dup cum ne comunic. Strabo, un codice de leg scris n versuri, vech, dup cum spuneau dnsi, de 6000 ani. Putem ast-fel considera ca un fapt positiv, c legile lui Solon au fost n mare parte o compilaiune i imitaiune dup legile politice i civile ale Scy ilor de la Carpa i Dun rea de jos; institu iun, car aveau din o vechime deprtat auctoritatea unor legi divine, car tot-o-dat mai erau i leg strmoesc! pentru concetenii lu Solon, fiind-c dup cum scrie Plato, Athenieni i- reduceau originea lor la Atlantis, seu la regatul cel vechiu al lu Atlas din nordul Istrulu.
III

Venim acum n particular la coleciunea cea vechia de leg a Daciei, numit la lornande Leges Bellagines, car se ma aflau nc scrise pe la jum'tatea secuiului al VI-lea d. Chr. n documentele istorice ale Transilvaniei, Ungarie, Polonie, ere romnesc! i Moldovei, se face adese or amintire de o lege particular a Romnilor del Carpa, numit: In B nat: antiqua et approbata lex d i s t r i c t u u m volahical i u m uni versorum'); jus Wolachie 2); lex et approbata consuetudo 3); antiqua consuetudo *); doctrina nobis a deo data 6); n Tera F g ra ului: lex Valachorum c ); antiqua lex huius terre 7 ); vetus huius terre consuetudo; jus et consuetudo vtus; a vidknek rgi trvnyek, legile cele vechi ale inutului 8);
') Pesty, Olh keruletek, 82. 1478: Nos . . . . vice Bani Zewrinienses . .. Quod ipse prefatus Georgius duodecimo se personis sacramentum deponere teneatur juxta antiquam et approbatam l e g e m districtuum volahicalium universorum. -) Pesty, A Szr. Bans. III. 1345. 1500. Nos . . . . Bani Zewrinienses . . . . quod nullo ampliori documente edem partes sua allegata: Jurevolachie requirente coram nobis probare potuerunt. Ibid. 1500. 136: omnes dotes . . . . ab eodem Nobili Georgio Gaman . . . . Jure wolachie requirente rehabere et recipere sperarent. 3 ) Pesty, A Szr. Bnsg. III. 253. 1548. *) Pesty, A Szr. Bans. III. 273. 1555. ") Pesfy, A Szr. B&ns. 116. 1494.
) KolozsYiiri es Kelemen, Monum. Hung, juridico-historica, I. 173. 1508: quia in lege Valachorum hereditates sexum femineum non concernunt. ') Densuanu, Monumente p. ist. . Fgraului (1885), p. 74. 8 ) Densunnn, Monum. p. ist. . Fgraului, p. 17. 21. 76. 80.

n Ungaria: a n t i q u a Valachorum l e x ct consuetude '); mo Valacliorum ; n Polonia: jus val a c h i c u m 2 ) ; j u s ct consuetude Valachorum 3 ); n Tra romnesc ntr'un document de la 1591: lege D u m ne des c "); r n prefaa Legiuirii lui Ion Caragea de Ia 1818: pravilniccsca condic scris , ce au avut'o cra romnesc din vechime G ), cu totul deosebit de pravilele mprtesei ale Romanilor ; n Moldova: l e g e betrn 0 ); n Serbia: 3At;ok HAA\'WA\K, legea Romnilor 7), i CT.ipMii 3<\KC>nx, legea vechia 8). Acesta lege, dup cum rsulta din textele oficinle ale documentelor, coninea diferite disposifium din domeniul dreptului public: cu privire la organisarea politic, judiciar, fiscal si militar a bnatclor, voivodatelor, provincielor, districtelor, chinesiatelor i comunelor romanesci ; rgule cu privire la drepturile si obligmintele diferitelor clase ale societii, ale preoilor, voivodilor, chinesilor, boierilor i militarilor, nsrcinai cu aprarea cetilor seu castrelor, a frontierelor, vadurilor si drumurilor, de asemenea cu privire la condiiunea eranilor (vecinilor, iobagilor, clcailor) fa de clasele privilegiate. Mai aflm n acesta lege un sistem de disposiiuni din domeniul drcptulu privat: cu privire la proprietate si posesiune, la obligaiunii, succesiuni, drept matrimonial si procedur naintea instanelor judectoresc!.
> ) P ic, A b s tammu n g d. R u m n en . 1 4 2. 1 49 3 : eis d cmq u e (V alach is p e rtin en tiaru m Krayna) m o r e s o l i t o . . . Vojvodam, quern maluerint pro se eligere permittatis . . . . P raeter ea an t i q u a eo ru m lo g e v itu lu m triu r n an n o ru m . . . . ab cis d em . . . . ex ig atis. 2 ) Hnsden, Arch. ist. II. 117. 1569 : Sigismundus (concede ntemeiavea unu sat rom. n c pit. Zambor) ad ea oncra dacias et tributa pendenda quae a l i a e Villae nostrae... in eodem jure Walachico lo catac nobis pendcrc consueverunt.Hasdeu, 1st. Coloniilor rom. n Calicia, p. 79 a. 1532: Nos Sigismundus . . . . pollicemur quod incolae villae ejusdcm (in distr. Sanoca) non a l i o jure nisi ipso Valachico a nobis ct successoribus nostris judicabuntur. Ibid. p. 98 a. 1572: Nos Sigismundus . . . . rex Poloniae . . . . damus et concedimus facultatem . . . . in omnibus et singulis causis parv is et raag nis tarn ratione fundi, injuri arum, quam ratione criminis cu ju scumque jure Valachico, judicandi, sententiandique poenisque. . . . afficiendi. 3 ) Pic, Abst. d. Rum. p. 142. 1493. *) Ew^-EartrapcKin rpx.udTu, p. 232 (ap. Hasdeu, Arch. ist. III. 147). 5 ) Legiuirea lui Io loan George Caragea W. din 1818. (Prefa a i pitacul c tre ispravnicii judeelor). ) Chrisov de la tefan al V-Iea, cel Tnr (Uricarul, I. 139). ') Chrisovul arului Du .in, a. 1348 (Hasdeu, Archiva ist. III. 120): 8 ) Hasdcn, Archiva ist. III. 143.

n fine unele disposition! se referia la penalitile, ce avea se se aplice fctorilor de rele. Cu deosebire, acesta lege era forte sever fa cu cei ce distrugeau recoltele i car furau vitele del p une, ort din turme. Din acsti codificaiune imemorial, numit Lex antiqua Valachorum, ni s'aii pstrat unele importante fragmente n aa numitele Statute i Constituiun ale ere Fgraului din sec, XVI i XVII, car prin disposiiunile, ce le conin, i prin forma lor de redaciune, se deosebesc de statutele, constituiunile si legile particulare ale celor alalte naionaliti din Transilvania, Ungaria i Polonia. Noi vom reproduce aic cte-va disposiiun din acesta Lex antiqua Valachorum, punendu-le tot-o-dat n paralel cu unele fragmente din legile celor XII tabule romane, cum i cu alte percepte din legile vech ale poporulu pelasg. Leges XII labnlarum
i diferite alte disposiiun din dreptul consuetudinar antic. 1.
Dac boieriul ncetiz din vie'i fr se aib moscenilor' n linie lrbtesc, moiile sale ereditari vor trece la frai condivisionatt ; n lipsa acestora, succesiunea n averea imobiliar se cuvine domnului pmentesc, find-c dup hgea romne'sc, moiile nu trec la sexul femeiesc. Tab. V: Sttuta Distr. Fogaras (173): Si intestate moritur cuius suus heres Quando Boyaronem mori conligerit et nec (escit), agnatus proxim u s familiara heredes non habuerit Si mashabeto.2) culo caruerit: et filiam habuerit . . . . fraSi agnatus nec escit, gentilis familiam trs d i u i s i on al e s . . . . puellam (cum nancitor. quarta parte puellari) contentant et here_ . ditates ___ad se redimant. Casu vero quod r TT . Lex Romana Utmensis: ., ,. . . ,., ,P T\ f fratnbus dmisionalibus denceret.... Domi Iile homo qui sic moritur, qui testanus terres t r i s . . . . puellam de talibus mentum non faciat sua crditas.... hereditatibus excludere valeat. . .. Quia in si filii non sunt, ad suos propincos qui leg e V al ach o ru m her ed i ta te s sex u m de ptre sunt (dbet pervenire) ... nam femineum non concernunt. ipsa hereditas ad feminas venire non potest Aceeai ordine de succesiune la nobili(Schupfer, L. R. U. p. 96). mea romn din Banat i Maramure . De legitima patroni hereditate. (Digest. (Cf. Pcsty, A Szr. Bansag. III. IV. 1. XXXVIII. 16. 3). Mihdlyi, Dipl. Maram. p. 257. 1421 et passim).
') O parle din disposi iunile legale, ce urmez aici, sunt luate din S t a t u t e l e grel F g r a u l u i (Fogarasvidki Statuturnok) dina. 1508 i din C o n s t i t u i u n U e D i s t r i c t u l u i e r e i F g r a u l u i (ConstHutiones Distrlctus Terrae Fogaras), compilate n sec. XVIXVII i publicate n Monu menta Huug a r i a e j u r t d t c o - h i s t o r i c a de Dr. Kolozsvri Sndor i Dr. vri Kelemen, (Tom. I, Budapest, 1S85). Paglnele Statutelor i CoDstitu iunilor indicate mal sus se refer la acesta Culec iune. ) A se vede Goodwin, Le XII Tavole dell' antica Roma (Citt di Castello, 1887) i D i r k s e n , Uebersicht d. bisherigen Vcrsuche zur Critik u. Herstellung d. Zwblftafel-Fragmcnte (1824).
H1C. DBNSUIANU. 56

Lcx antiqna Yalacliorum *).

2.

Despre dreptul tiranilor la ghind din p durile domnilor p me/ilescl i ale boierilor. Plinii lib. XVI. 6: St tuta Distr. Fogaras (p 175):

Cautum est practerea, lege XII tabula- dum glandincs fertiles erunt.. . . ncc rum, ut glandem in alienum fundum pro- domini Terrestres, ne Boyarones a colonis cidentem liceret colligere. exigere waleant quicquam.
3.

Pedepse judiciare n contra celor ce distrug valul ora ului i mormintele. Tub. X: Constit. T. Fogaras (p. 321):

Ne forum sepulcri bustumque usuc- Contra Valii circa Oppidum jacentis et piatur. (Cf. Cicero, Leg. II. 24). Sepulcri diruptores pocna declaratur. Cicero, De Leg. II. 9: Dcorum Manium jura sacra sunto. Hos leto datos, d i vos habento (Leg. sacr.). Herodot, IV. 127 : Idanthyrsus, regele Scyilor pstori, ctre Darie, regele Perilor: Dac tu voesc se ajungi ct ma n grab ta o lupt cu no, atunci se scit, c avem morminte p rintesc!; vedf de Ie caut si dac le vei gsi, cerc se le distrugi i atunci vei vede, dac noi ne vom lupta cu voi pentru morminte, ori nu ?> 4.
Despre cel ce ocup n mod ilegal casa eii curtea altuia del sate, or! del mo it. Tab. VII: St tuta Distr. Fogaras (171):

Hortus. Haeredium. Tugurium.

Qui domum vel curiam vel h or t u m in aliqua villa, vel t e r r i s , agri, siue pratis eiusdcm .... absque Juris ordine potenialilor occupauerint etc.

Despre limitarea pnieniiirilor vecine. Virgilii Aen. XII. 897: Conslit. T. Fogaras (p 323): Saxum antiquum ingens . . . . Limes quicumque . . , . runcatas Terras hahent, agro positus, litem ut disccrneret arvis. cum vicinis et commetaneis suis in bona (Cf. Homeri II. XXI. 405). harmonia signent, magnis et praeslantibus lapidibus. (Cf. ibid. p. 323). 6.
Controversele de hotare ntre moiile vecine se regnle'zd prin arbitri.

n controversele de fmibus regundis>, legile celor XII tabule dispuneau a se da trei arbitri ca judec tori. . _ , Cicero. De leg. I. 21: 6 ' Controversia nata est de finibus-: in qua - . ( e x XII tabulis) trs arbitri fines gemus. In actione finium regundorum, illud

Pesty, Krass<5 varm. tort. III, 25. 1347:


Ita ereccionem ipsarum metarum ordinassent.... quod partes adducent com. .. , muniter quatuor probes v i r o s . . . . Quiquidem . . . . iusticiam inter ipsas partes observent, vadnt et videant i l l a s veras e j r e c t a s me taser ectas exan tiquo. (Cf. Pesty, A Szr. Bdns. III. 55. 1448).

observandum esse, quod ad exemplum quodammodo eius legis (XII tab.) scriptura est (Dig. 1. X. 1. 13).

Pesty, A Szr. Bnsg, III. 145. 1503: Banus Zewriniensis . . . . vtrasque partes amonuimus, vt certos probos nobiles viros ad id sufficientes iuxta ritum(legcm) Volahie eligant et adoptent etc. Despre rcambulaci o et met a ru m ereccio iuxta modum Olachorum n Maramure, se face amintire ntr'un document publicat de Mihlyi, Dipl. Maram. 31. 1353. 7.

Despre cel ce insult pe cine-va naintea tribunalului. Tab. VIII: Si injuriam faxit alter! viginti quinque aeris poenae sunto. Sttuta Distr. Fogaras (p. 174): In sedeJudiciaria alter alteri verba de honestatoria dixerit, tune i ile conuincatur in floreno vno. (Cf. Constit. T. Fogaras, p. 305).
8.

Despre boierii, cari se sulslrag del pllirea contribuiunilor si n modul acesta pgubesc pe tiranii lor. Tab. VIII: Patronus si clien i fraudem fecerit sacer esto. Constit. T. Fogaras (p. 326): . . .. quicunque .... inter Borones in d ol o dcprehensi fucrint (quod in miserae Plebis maximam ruinam contributionem subterfugiant) eorum domos .... occupare possint illi qui pro talibus fraudulent i (i) s tributum deposuerint. 9. Cnd vitele citi-va, mari cri mici, fac stricciuni pe locurile altuia. Si quadrupes paupcriem fecisse dicatur, actio ex lege duodecim tabularum descendit (Dig. 1. IX. 1. 1). Constit. T. Fogaras (p. 317): Si pecoradedie aliqua Loca invaserint intcrdicta, ncc adeo notabilem damnum intulerint, singulum Pecus redimatur Den. 1. (Cf. Sttuta, p. 171). Ibid. p. 317: Si (pccora) vero n octu intraverint, neque adco magnum damnum feccrint, paritcr a singulo pccorc solvantur den. 2. 10. Despre, cc ce pasc cu vitele lor sem naturile si livedilt altuia, or fur de pe cmpuri u'rb, ovs i bucate. Plinii H. N. lib. XVIII. 3. 4: Frugem quidem aratro quaesitam furtim noctu pavisse, ac secuisse, puberi XII tabulis capitale erat: suspensumque Cereri necari jubebant, gravius quam in homicidio convieuiri: impubem Praetoris arbiConstit. T. Fogaras (p. 317): Si quis potentiose . . . . sua pecora in velita aliorum Loca videlicet segetes, praturn, impelleret, . . . . in tali casu ipse et pecora ejus capiantur et se redimat fl. 12. insuper damnum juxta aestimationem

tratu verberari, noxiamque duplione decerni.

solvar.

Constit. T. Fogaras (p. 320): . . . . qui Hcrbam, Avenam, ac cuiuscunque generis, et speciei frumentum ex campis.... invehunt. . .. ac qui suspicion! obnoxiantur, (Portarii) cos significant. (Cf. ibid. p. 318). 11.

Despre funii, care sparge casele, cri intr pe ferhtr .


Tab Vllf' Si n ox furtum factum sit si im occisit . caesus esto. (Cf. Macrob. Saturn.
I. 4). 12.

Sttuta Distr. Fogaras, (p. 175): Qui domos aliorum fodcrint, wel do fenestra intrauerint, cpie priuentur.

Despre furul, care se ridic asupra celor ce voiesc si-1 prind.


Cicero pro M. Tullio, fragm. 10: Atque iile legem mihi de XII tabulis re-citavit, quae permittit ut furem noctu liceal occidere, et luci si se telo dcfendat. Cicero pro Milone, c. 3: Quod. ..duodecim tabulae noctu rnum furem, quoquo modo; diurnum autem, si se telo defenderit, interfici impune voluerunt. Constit. T. Fogaras (p. 318): Si quis vero insurgeret, et se capi, aut pecora sua ex loco vetito impelli non sineret, eotum contuinax in fi. 24. convincatur. ndreptarea lege (ed. 1652), c. 247: Cela ce va ucide furu], cndu-1 va gsi furndu- bucatele, acela nu se va certa . . . . de se va alia, c au srit asupra stpnukiT cu bucatele.
13.

o, porci sen alte vite, mari or! mici. Statuia Distr. Fogaras (p. 174): Ex parte furum observetur antiquis modis, i a videlicet, quod si vnum ouem vel porcum, sive a l i a s pccudes et Justini lib. II. 2: pecora furauerit duodccies tamen soluat, Nullum scelus apud eos (Scythas) furt o ct sic caput suum redimat a p a t i gru v i us : quippe sine tecto munirncntoquc bulo, sicuti hucusquc consuctum fuit in pecora et armenta inter syluas haben- talibus. ') tibus, quid salvum esset, si furri liceret? Un document din a. 1509: Quod agiles Mussatt et Komsa.... coram nobis (Capitaneo T. Fogaras) .. . . sunt confessi in hune modum, quomodo ... fratrem ipsorum carnalem Mn vocatum in quoddam furt i ci n i u m, pro quo d e jure suspend! debebat, incidisse etc. (Colect. ndstr inedit). Pedeps de mrie pentru cel ce fur Gaius, Comment. III. . 189: Poena manifest! fur t i ex lege XII ta-bularum c a p i t a l i s erat.
') n Zaconicul lu S t e i an D u a n clin a. 1349 afl m de asemenea unele precepte mprumutate din Lex a . n t i q u a V a l a c h o r u m . Aceste disposi iunl ale legi vecht roniunesct, ttecule n Zaconicul lui Dusan, sunt de regul r6Ci traduse, alterate i defectuose, dupS cum rsulta n particular din compor.T|iunea aniculelor 37,
52

, 53, C-5 51 87 cu textul Statutelor i al Constituiunilor Srel FgSrauluT. O traducere germani a codicehit luT

^" an se afla la E n gel n Allg. Welihistorie, XLIX Tli. 3 Bd. p. 293, i alta francesS la A m i B o u k n La Turquie d'Europe, T. IV. (Ed. 1S40) p. 426.

14.

Despre cel ce piui foc IA casele, finul, ovesul or paiele altuia. Gaius, 1. IV. ad legcm XII. tabularum: Constit. T. Fogaras (p. 322): Qui aedcsaccrvumvc frumcnti in Protocollo de praecautione eorundem iuxta domum positum combusscrit, vinctus, (incendiorum) nonnulli inserti habeantur arverberatus igni necari iubetur (Dig. 1. liculi ----- 1 Nemo versus Plteam in ordine XLVII. 9. 9). Domorum, Faenum, autAvenam, stramen . . . . collocet. Sttuta Distr. Fogaras (173): I n c e d i a r y ..........Ignis Inccndio conburantur. 15. Despre rniri, Tab. VIII: Si membrum rupsit, ni cum eo pacit talio esto (Festus). Propter os vero fractum autcollisum trecenlorun assium poena (ex lege XII tab.) erat (Gaii Comm. III. 223).-Cf. Instit. D. lustiniani, 1. IV. 4. Sttuta Distr. Fogaras (p. 171): Prius erat consuetude, quod pro effus i o n e sanguinis florenos 13 pro birsagio exigebant. " ^ "' . . . . si . . . . rusticum Nobilis momentavcrit (mulctctur) fl. 3. 16. Despre cc ce vor ucide pe al ii cu arma, venin, ori cu vr ji. Si quis hominem liberum d ol o sciens StatutumComitatus Hunyadiensis.a. 1773. mori d ui t paricidas csto. (Leges regiae). (p. 494): Tab. VIII: Quicunque e praedestinata mali ia Qui malum carmen incantasset - aliquem quocunque tclo, pharnraco, aut arte Malum venenum. magica occident.... cap.hs amputatione punietur. 17, Despre cei ce ntrebiiinfe'z farmece, ca jJ ie mana din semnturile altuia. Tab. VIU: Q u i f r u g c s e x c a n t a s s i t ------ Neve alienam segetem pellexeris. Teodorescu, Poesi pop. (p. 384): Descntec pentru desfcutul farmecelor: Fapt cu luatul manii vacilor i a oilor . . . . fapt cu luatul manii grului i a p pu oi ul ui i a tote semen t ur i l e . . . . Lun luminat, se vii se ie faptul din arina mea, din grdina mea etc. Credina, despre luarea manei din seme na t uri cu vrji, a existat, dup cum vedem, i la poporul romn ; a trebuit astfel, c vechia lege romnesc se conin o disposiiune penal i n privina acesta, dup cum era cuprins n cele XII tabule i n Lex Baiuvariorum, tit. XII: si quis messes alterius initiavcrit maleficis artibus etc.
c D T p

18. Despre trdtori i cet ce se ridic n contra autoritile. Lex duodecim tabularum iube, cum qui Sttuta Distr. Fogaras (p. 170): hostem concitaverit, quive civem hosti traProditores, infidles Cast'H, cpie pri-diderit, cpie puniri (Dig. 1. XLVIII. 4. 3). ventur. Cicero pro M. Tullio, fragm. 10: recitavit... legem antiquam de legibus sacratis, quae jubeat impune occidi cum, qui tribunum plebis pulsaverit. 19. Despre cel cari fug din lupt in timpul rZsboiulu. Livii 1. XXIV, 20 : et recepti pcrfugae treccnti septuaginta; quos cum Romam mislsset consul, virgis in comitio caesi omnes, ac de saxo dejecti. T -, . wv Ibid. 1. XXX, c. 43: De perfugis gravius, quam de fugitivis, consultum; nominis latini qui crant, securi percussi, Romani in crucem sublati. (Cf. Dionys. VII. 40). 20. Jn fera F g ra ului, pedepsa pentru perderea capulu se puica pronun a Humai de tribunalul superior al acestui inut. - IX: De c pi e ci vis nisi per maximum comitiatum.... ne ferunto (Cic. Leg. IU. ?' *'). '
Tab

Ibid. (p. 175): Q u i . . . . contra Castellanos vel Officialcs et homines eorum insurgere auderent ex tune c pi e priventur.

Schard, Script, rer. Germ. (Ed. 1574), P' ^276: Haec est Valachorum consuetude, ut eos omnes qui ex pugna vadantes domum revertuntur s u p p l i c i i s gravioribus, quam si in b e l l o cecidis'. sent afficiant.

Constit. T. Fognras (p. 328): Quod in hoc Districtu Terrae Fogaras non aliud Forum sit, quod Jus Gladii habcret (quam Foparasiensis Seclcs Superior, quac etiam Sedes Capitaneatus appellari solet). 21. Legea vechia interzice Itfinarea in

biseric peste corpul celui decedat. ' StatutumArbcnsisciv.(scc.XIV),l.lV. 12: luli^eres . .. . neve lessum funcris quodjmulieres non possint pro aliquo v8 ' " "a'uc"^. ----- Womib boccare: nisi illo die quo morietur . . . . Insuper nullus homo audeat se pro-j i cere supra alique m mortuu m in ecclesia. (Bibi. Acad. din Agram. Ms. Nr. II. d. 4). ')
n scrisorea anexat la acest manuscris, D. SpirMone Murvan scris: Se ui sono t r a u i e in quesK1 O l (Arb e j d e l U Popolailone Valacc o Rumena.
Tab X:

22.

Esiliul, ca pedps judiciar, pentru cet ce au comis anumite furlur, art au devastat moiile altora cu omeni arma/1 strini. E s i l i u l , sub forma de aquae et i g n i s O sentin a tribunalului din F g ra interdic ie, a esistat la Romani nc del a. 1500 : nainte de cele XII tabule. (Cf. Dionys. Hal. quod cum in oppido Fogaras iudi-cium II. 53). facere consedissemus ... in nostrum iu-dicium cxtitit inducta (sic), quod filius quondam Juga de Beriwoy nomine Man perfurt i c i n i u m suurn amisisset. . . . Boicronatum suum . . . . idem fuissct in exil iu m posilusvt mo predeces sor u m fuit etc. (Col. nostr inedit). n Maramure , sentin a pentru trimiterea cu-va n c si li u se pronuna n adunarea general a ntrege nobilim i a fruntailor comitatuluT. Mihdlyi, Dipl. Maram. p. 363. 1453) : Nos.... Cornes et universi nobiles Comitatus Maramarosicnsis . . . . nobiles viros Michaelem et Gcorgium Ficze dictos... rationu et prctextu quorundam latronum a l i c n o r u m . . . . et dopopulacionis posscssionis nobilis Petri Gcrhes . . . . cum univcrsis procenbus prescript! Comitatus . . . . (in) c x i l i u m duximus ponendos.... ipsos exu l es captivarc et posscssiones eorum dcpopuhrc commiseramus.
23.

Pedepse judiciare pentru fe/Heile be ive.

Constit. T. Fogaras (p. 333): Lactantii Div. Inst. lib. 1: Clodius . . . . refere, Fauni hanc uxorem Fa cm i na ebria inventa prima vice fl. 1., (Fatuam Faunam) fuisse: quae quia contra secundo vero in Cippum inclusa verberimorcm . . . . clam vini ollam ebiberat, et bus afficialur. ebria facta crat; virgis myrtcis a viro usque ad mortem cacsa. Plinii lib. XIV. 14. 2: Non licebat id (vinum) feminis Romae bibere .. . . Egnatii Mcccnii uxorem, quod vinum bibissct c dolio, interfectam f us t i a marito. 24.

Legea vechia itilerdice cstoria ntre Loicrl si cran. n era F g ra ului, c s torii intre Tab. XI: boieri i tran nu se f ceau. Ne patribus cum plebe connubium sit. n Romnia, c storii nlrc rcda i Legile cele vechi tradiionale (nescrise) ale Brachmanilor din India conineau de cl ca nu se fac (Hasdeu, Columna, asemenea disposi iunea, c nu se putea IX. 178). lua n casat oria o femeia din al t trib. (Diodor. II. 41. Strabo, XV. 1. 49).

25.

legea vechia romanes c, cstoria simitltane cu douS ori mal multe femei era permis.

Scopul suprem al cstoriei, din punct de vedere a! legislaiuni, a fost n timpurile archaice nmulirea nmulu i conservarea statului. Uranos (Munteanul), cel mai vechi rege al locuitorilor de lng muntele Alias i de lng Oceanos potamos (Istru), avuse 45 copii cu mai multe femei (Diod. III. 57). Priam, ultimul rege al Troie, povestesce lui Achille, c a avut 50 copiT, din cari 19 de la o singur femeia, r pe cel alal cu femeile din cas (Homer, II. XXIV. 495), Rcgi Scyilor aveau ma multe femc (Hcrod. IV. 78). LaThracI i Ge esista un vechia obicciu, ca fic-carc brbat se aib cite 2 12 i chiar ma multe feme (Strabo, VII. 3. 4 . - H e r o d. V. 5 ) . Acest obicciu a fost o-dat apropo general la tete popula iunile de ras pclasg. Tacit (Germ. 18) scrie: nam (Germani) prope soli barbarorum singulis uxoribus conteni sunt, c.xceptis ,idmodum paucis, qui. ... ob nobilitatem plurimis nuptiis ambiuntur. Aceleai moravuri esistau de fapt i n a r mata roman, recrutat din provincii, dup cum rsulta din privilegiile date veteranilor, prin cari li se confercsce j u s connubii numai cu o femeia: ddit et connubium cum uxoribus, dura taxat s i n g u l i si n g ui,-i s; seu: dum taxat singuli s c t primis uxoribus (C. I. L. voi. III).

In unele p r^I ale Transilvaniei, a mal esistat nc pn n sec. XVI, obiceiul de a ave mal multe femei. Del a. 1543 ncdce ins, Icgislaiunea Transilvaniei ncepe a lua msur severe n contra acestor moravuri. Mon. Hung, jur.-hist. I. 513 : Ex communi tocius Vniversitatis Saxonum congrcgatione (a. 1543): Conclusmn est, quod . . . . Valachi vxores lgitimas habentes, et alias superinde ducentes cap i t i s pocna plecti debent. Statutum Com. Hunyad. a. 1773 (p. 494): juicunque (V a l a c h u s) Criminc .... B i gamiae, aut Polygamiae seme contaminaverit, ac polluent, g 1 ad i o ferietur. Decisiunea dietei Transilvaniei din a. 1554 : (In terra Fo garas) viri duas uxores habentes . . . . solit poena puniantur (Densusianu, Doc. priv. ist. Rom. II. 5. 168). Vcrancii Exp. Solimani (ap. llarianu, Tesauru, III. 160): Licet enim eis (Valachis) omnibus communiter et duas et t r s uxores haberc, nobilibus ac potioribus etiam plures; vaivodis vero quot volunt, liberum est; ....illarum quoquelibcri.nihil obstante quod concubinarum speciem prac s'^ ferant . . . . pro l e g i t i m i s habenlur,successioncsque dominationis sortiuntur. (Cf. ibid. p. 179). Anon. Belae reg. not. c. 11: Menumorout (dux byhoricnsis) . . . . pluri mas hab ebat arnicas. Mir cea cel Mare, Domnul Terci romncsc, nc a avut copii du la mal multe femei (E n g e l, Geschichtc d. Walachey, p. 162). 26.

vechia romnuc permitea desfacerea cstoriei legitime prin repudiare. Plutarch, Romul. c. 22: St tuta Distr. Fogaras (p. 172):

O ordonan a Iul Romul permitea barbaBoyarones sine r u s t i c i valachi tulul desprirea de femeia i fr causa vxoribus proprys matnmonialitar Junei, si egitim, sub condi iune, ca jumtate din maritus wel uxor verurn matrimo-

averea brbatului se fie adjudecat femeie, r ceea lalt juraStatc deie Ceres. In Grecia, brbatul putea ori cnd se repudieze femeia, sub condi iune, ca s- restitue lucrurile ce le adusese, or s- pltesc lunar cte 9 oboi ca interese pentru fic-caremingrecesc. (Pauly, Real-Encycl. U [1842] v. Divortium). Cele XII tabule, permiteau de asemenea repudiarea, sub condi iune, de a se da femeie lucrurile, ce le adusese. (C i c . Phil. II. 28: suas res sibi habere jussit ex duodecim tabulis. Clavcs adcmit; exegit).

n i u m non obscruaret; Extunc talis pars non obseruans, portionem suam in hereditatibus, quam in rebus amittat, portio vero pars (partis) obseruantis vna cum hereditatibus sui sola (salva) remancat. Sttuta Dislr. Fogaras (p. 172): B o y a r o n c s mo r e e t l e g e i p so r u m vxores a se abycere vcllent et cum casdcm (sic) amplius mnere nollent, pars separans, castellano . . . . soluat pro birsagio florenum vnum. Rusticus Valachus similiter, uxorcm abycere voluit . . . . boyaroni suo . . . . soluat asporas noucm. Gratiani De I. Ilcraclide Despota (Ed. 1759) p. 21: Matrimonia viri (Valachi) vel minimis de causissaepesolvunt remisse uxori nunei o pensisquc fisco duodecim denariis. Wrancii De situ Transsylvaniae, Moldaviae etc. (ap. llarianu, Tesauru, III. p. 179): matrimonia . . . da t o repudii libelle, et pccunia quadam adtnodum modica, in signum dissolutac desponsalionis uxori rcddita, dirimcre nullum nefas est. 27.

Duf legea vechia romncsc, cstoriile strinilor cu femei romne, n cuprinsul teritoriuhtl romn, erau prohibite. O ast-fel de cstorie -nelegitim nu putea se confere'sc strinului si copiilor sel nici drepturi politice, tiic civile, pe pmenlul romnesc.
Scneca, De Benef. IV. 35: Promis! tibi filiam in matrimonium ; postea peregrinus apparuisti; non est mihi cum externo connubium. Eadcm res me dfendit, quae vetat. (Cf. Liviu, lib. XLIII. 3. Revista nou, An. III. 302. Chrisovul lu Ion tefan Michai Racovi din a. 1764: De vreme ce s t r i n i i , carii vin aici in er . . . . se i insera, t'c ia femei de a i c i de p ment i fete de boia r i cu multe feluri de mijlociri intr i n rondul boiarilor cu diregatori . . . . obicei v i , ce r C u s ' a nr dcinat aici n p m 6 n tul crei, hot rm Domnia mea, c de acum nainte nimeni din s t r i n i se nu se mai insre a i c In p me n tul re i se ia fat de pmenteani p menteni i a r i s nu n d r s nesc a- da pe f i a sa s a u a l t e rudenii dup s t r i n i , m car ori cine ar fi, pentru c ori care de acum nainte va face peste porunca i hotrrea acesta a Domniei mele se scic, c cei nsura i se vor isgoni din pmcntul terci mpreun cu femeia, i tot averea l o r se v a l u a pe sema Do mniei etc.

28.

Ditf vechia lege rom/icsc, striiii erau incapabili de a ctiga si stpni avere imobiliar j>e teritoriul districtelor, ori al frilor romnesd. Tab. Ill (r. VI): Adversus h os t e m actcrna auctoritas. Cicero, De off. I. 12: Host i s enim apud majores nostros is dicebatur, quem nune percgri n u m dicimus. Indicant duodecim Tabulae: ut status dies cum hostc, itemque: adversus hostem aeterna auctoritas. Ast-fel strinul (hostis), dup cele XII tabule, nu avea nic drepturile publice, nic drepturile civile ale cetianului roman, n particular, el nu avea dreptul de a cumpra, de a poseda i do a vinde n mod legitim (jus commercii). n contra str inului, dreptul de proprietate i de posesiune, al cetianulu i al statului roman, nu se prescria n vec. Pesty, A Szorcny vcirmegyei oldh keruletek, p. 73 74. a. 1457 : Nos Ladislaus Dci gr. Hungarie . . . . Rex . . . . omnia et singula eorundcm Valachorum ctKeniziorum priuilegia . . . . perpctuo valitura, roboramus . . . . Et . . . . dccrcuimus a modo in postcrum in prefatis octo districtibus (Valachorum) nuli o unquam tempore a l i c u i o extranee possessioncs et v i l l a s donare. Pesty, A Szor. linsdg. III. 300. 1561: Nicohus pobora in vniversitatis dominorum nobilium Comitatus Zewriniensis (nomine) asscrens: habere ipsam vnivcrsilatem nobilium e f f i c a c i a p r i u i l e g i a , ne videlicet maiestas Regia cuipiam in Comitatu i p s o Z e w r i n i e n s i Bona non habenti Bona con ferrcpossit. Acesta disposiiune a Icgi romnesc! este archaic. O inscripiune roman din a. 201 ,d. Chr. aminlesce de legile antice alo locuitorilor din Tyrn (Cetate albii, Ak-hcrman), dup can singuri numai reprcscntani municipiului Tyra, nu imperatul, puteau se conferesc unui strin dreptul de cetian n acesta localitate. C. I. L. voi. III. nr. 7S1 : Epistula imp. Severi ct Caracallac ad Heraclitum: quod attinet ad ipsos Tyranos quique abiis secundum leges eorum in nuinerura civiurn adsumpti sunt, e x pristino more nihil mutare volumus. . n a. 1525, bctrnii trgului Va si ui cer de la tefan Vod cel tnr se le fac dreptate pe legea be t rn , se ice din manile Armenilor, Jidovilor i Grecilor locurile de cas, fonaelc i prisecile, fiind-c, dup legea btrn, s t r i n i i nu au drept se cumpere ocin, locuri de cas, de fenae, de prised. Kr Domnul hotrcsce: ma ocin nimen, veri care s t r i n , fire-ar i Grec, n'are v o l n i c i e in p mentul nostru moldovenesc a i n e veri a b i r u i (Uricariul, I. 139;.

29. Dup legea vechia romnfsc, Smbeta era diua legal destinat pentru audic/t/e

naintea tribunalului. Lex Alamannorum, tit. XXXVI: Constit. Distr. T. Fogaras (p. 304): 1. Conventus autem sccundum c on s v eJuxta antiquum et in praescns usque tudinem antiquam fiat in omni cenrctentum modum ac cons vet udinem tena coram Comite . . . et coram Centenario. terminus Celebrationis Sedis Judjciariae 2. Ipsum placitum fiat de sabbato in praefixus est dies Sabbathi. sabbatum. nc nainte de introducerea cretinismului esista la poporul roman un ciclu calendaristic de 7 dile, despre care ns vechii autori nu fac aprope nici o amintire. A optea di din acest ciclu se numia sabbatum. In acesta privin , Suida (v. ^atov) scrie: Smb ta era a eptea di din ciclul de epte dile , pe care o venerau Ro ma nii. Filosoful Seneca, nscut n Hispania la a. 3 d Chr., amintesce de asemenea (Epist. 95), c esista un obicui vechia la Romani se aprind candelele in diua de Sambe t (Accendere aliquem lucernam sabbatis). Dup Ovidiu (R. Am. 219) ns, Smbetele erau venerate do c t re peregrini (peregrina sabbata);'o numire general, care dup cum vedem se raporta la to strinii, nu numa la Ebre. Un vechiu ora cu numele Sabata se aH situat pe teritoriul Etrurie, lng un lac frumos, n apropiere de Roma (Strabo, V. 2. 9). Liviu (XXVI 33) amintesce de o grup de locuitori numii Sabat in i de pe teritoriul Campaniei. Este afar de or ce ndoicl, c Ia populaiunile de rasa pclasg, numele dile sptmnale Smbet este anterior cretinismului, i c prin urmare nu este biblic. Sabinii i Umbrit adorau pe o vechia divinitate naional, sub numele de Sabus (Dionys. II. 49. Sil. Ital. VII. 424). Acelai Sabus, numit do Virgiliu Sabinus, ne ma apare ca un strmo al regelui Lat i n us (Aen. VII. 178). In Thracia, dup cum ne spune Macrobiu (Sat. I. 18), Liber pater s Bacchus era adorat ca divinitate a srelu sub numele de Sebazius, Sabazius, Sabadius, (un cuvent compus din Saba(s) i d i u s , Saba deul); unde mai avea i un templu de form rotund pe o colin, numit Zilmissus. Acest Sabadius s Sabazius al Thracilor, ori cu alte cuvinte al populaiunilor gete, ne apare ca una i aceeai divinitate cu Sabus al Umbrilor, Sabinilor i Latinilor. Acestei diviniti s o l a r e se vede, c a fost consecrat la seminilc vechi pclasge diua a eptea din septemn , sabbatum, rom. Smbeta. In dialectul Venetian, Smbeta se numcsce i ast-di Sabo (I3oerio, Diz. d. dial, venez. 1861, p. 590), adec diua consecrat lui Sabus. In ptovinr.ia Neapolulul se mai aude i n timpurile nostre espresiunca caracteristic pentru acesta di: nun c ' e s a b e t t o senza sole, nu e Smbet f r sore (Andreoli, Voc. napol.-ital. p. 578). In Transilvania ma aflm nc unele urme importante despre cultul divinitii Sabus. Una din mn stirile cele mai vechi i mai celebre ale Tre Fgra ului a fost cea de la Smbet , o localitate, al c rei nume deriv fr ndoiel del un vechi sanctuari al divinitii adorate o-dat acolo.

In dialectele medievale ale Gallic! (FrancieT), cliua Smbetei se numia sambba-di (Littr, Diet. v. Samedi), un termin, n care vechia divinitate Sabus ne apare sub numele d e S a mb b a . In Transilvania, se ma audia pe la nceputul sec. XIX-lea cuvntul Sam be a i sfntul Smbean, ca o formul de ntrire seu dejur ment (Lexicon valach.-lat., Budac, 1825, v. Smb). Cele 9 nimfe (muse), can nsoiau pe Sabazius in cletoriile sale (Diod. IV. 4. 1) se numesc n descntecele romne nou sambe albe (Schmidt, Das Jahr u. s. Tagc, p. 15) Probe evidente, c Saba-zius al Thraco-Geilor era identic cu Sabus si cu Sa m bea, de la care deriv numele dilc Smbeta. Vechiul us, de a ine judecile n diua de Smbeta, i-1 aflm conservat i in Lex Alamannorum. Jn fine aceeai consuctudine a esistat o dat i in prile de sus ale Italiei, in provincia Dolonie se mai aude i ast-d cspresiunea: mancar un sabet a ori (i lipsesce cu-va Smbeta), cu nelesul de : non aver tuto il suo giudizio, adec ia rcmn scurtat n drepturile sale (Berti, Voc. bologn.-ital. II. 275). Din acesta disposiiune a legi vcch rsulta aa dar, c Sabus seu Saba-zius a fost o divinitate principal a triburilor pelasge din nordul Dunrii de jos. Nume personale i de familie Savu, Savul i S ulea sunt pn ast -d forte r spndite n era Fgraului i n judeul Muscelului din Romnia. Pe la a. 1679 afl m pe un Sava Basarab (Hasdcu, Etym. magn. III, 2543). Fratele lu Anacharsis (594 a. .) pori Ia Herodot numele de S a ui io s (Sulea). Sfntul cretin Sava (Sabas), necat n apa Buzului (Musaeus), inc a fost originar din Dacia (Acta S. Sabae martyr, n Acta Sanct. Hung. I. p. 199).

IV

Dup cum vedem, acesta legiuire vechia a poporului romn, numit Lex anliqua Valachorum, antiqua et approbata lex districtuum volahicalium universorum, Jus Volahie i Jus valahicutn, ce coninea disposiiun din tote ramurile dreptului public i privat, se reduce la o vechime forte deprtat. Fr ndoiel, c acesta constituiune tradiional a poporului romn este in fond una si aceea i cu a a numitele Leges Bellagines din sec. VI, despre car ne face amintire Jornande *).
) S t a t u t e l e Tre Fgraului (Fogarasvidki Statutumok) din 1508, ne apar, n ce privesce particularitile limbcT, numa ca o simpl traducere latin de pe un text romanesc ma vechia, dup cum acesta rsulta din espresiunile: gr a ui ta e s Boyaronum (greutile boierilor); filiam prefacere hacrcdcm masculinum; fur iste solito more vocaturlnduspes (fur, care intr pe d i n dos); proditionc domus (prd ciunea casei); umanitatem amittant (se pcrd omenia), unapinta vini (o pint seu cup de vin).
l

Aic cuvntul Bellagines arc ns o semnificaiune etnic '); este o espresiune identic cu Bellacenae seu Bellacorum, adec Legile B e l I a c i l o r , cum se ma numiau n epoca roman unele tribun barbare ale familie pelasge. Terminul geografic de Blacena ni se presint la Dun rea de jos nc cu 200 an mai nainte de timpurile lui Jornande. n actele conciliului inut la Sarclica (Sofia) n a. 343, aflm pe lng ali episcop a Daciei aureliane i pe un Athenodorus a Dacia de Blacena2). Aici Blacena pote se fie numele oraului de reedin al episcopului Athenodor; ns pdte se fie i numele eparchie sale. n tot caul, Blacena este o numire topografic del Dunrea de jos, i care ne indic c acest ora, ori inut, a fost locuit de Blacen nc nainte timpurile lu Jornande. Acelas n eles cu numele de Leges Bellagines si Lex Val a eh or u m -1 avea n sec. III a. Chr. i terminul grecesc de Blacennomion (teXoj, vectiga!), derivat din Blaconnomos, o lege tradiional, dup care se guvernau Blachi stabilii n prile de jos ale Nilului 3).
In ce privcsce manuscrisul al doilea, sub numele de Constitutiones D i s t r i c t u s Terrae Fogaras, acesta con inea in mare parte numai simple estrase din o condic rna vechia de articule si edicte (Protocollares articuli et edicta. Tit. XIX. art. 9), i care se pstra la Cpitnatul Tre Fgraului. Unele disposiiun din Constituiunile aceste port datele de 1635 i 1690; altele ns amintesc de Dux seu Ducele F graului (Tit. XIX, art. 4), i de vajvodales homines, un fel de comisari judectoresc! al voivodului; o numire ce se vede a fi rmas din timpuri vechi, de re ce Cpitanul T. Fgraului, care inea ma trdi locul Voivodului de o-dinior, avea dreptul s pedepsesc pe aceti comisari; erau aa dar nsrcinaii ei (quos [vajvodales homines] Dominas Capitaneus, legaliter puniat. Tit. VII, art. 2). Rsulta aa dar, c o parle din articulele acestor Constituiun avuse putere de lege i n timpurile, cnd Fgraul constituia un Ducat seu Voivodat. 1 ) Esemple analoge sunt: Lex Salica, Lex Burgundiorum, Lex Alamannorutn, etc.
) Migue, Patr ologiae cursus. Ser. lat. T. LVI. p. 54. i nii Sevcri ui Concilia gcneralia. Lutetiae. 1636. I. 523524. Mai notm, c Blacaenus, ca nume familiar, adec de o r i g in e d in o B l a c a e n a r e - c a r e, n e a p a r e i p e o i n s c r ip iu n e r o m a n d in A s t u r i a (C. 1. L. II. 2633), unde dup cum am vdut ma sus, se aflau triburi emigrate din regiunile S cy 'en c n ai n te d e cu cerir e a p en in su lei ib erice d e c tr e Ro man i. 3 ) U n c u v e n t c o m p u s , n c a r e u l t i m a p a r t e n e ap a r e c a u n a d i e c t iv n e r e g u l a t f o r m a t din VOJJ.O, lege. Impositul fiscal din Alexandria era bast, pe 'o TUJV ir/.axAv vojio;, dup cum d r i l e fiscale ale Ro mnilor din Transilvania, Ungaria, Polonia i Serbia nc se n t e me ia u pe L e x a n t i q ua V a l ac h o r u m. Cf. Henr. Stephanus, Thesaurus 1. gr. v. BXoty.syv'Ju'.ov: Quoniam scilicet in legibus erat ut tuiv B).c<vi<uv nomine id penderent qui sciscitatum eos adibant (Etym. Magn. p. 199. 10. Sch. B/.ay.mvvoiuov). Pic, Abst. d. Rum. 142. 1493: antiqua eorum (Valachorum) l e g e . . . vitulum trium annorum exi2

v
n ce privescc istoria legislaiunn vech pcasge ne prcsint un deosebit interes asemenarea cea marc, ce esist ntre Lex a n t i q u a Valachorum si ntre fragmentele, ce ne-a ma remas din cele XII Tabule aie Decemvirilor roman. Ambele legislaiun se basez pe aceleai principii juridice. Ele se refer la aceleai timpuri archaice, la aceeai constitufiune a societi, n fine la acelas mod de vie i la aceleai trebuin e. Istoricul Paul Joviu, nscut pe la finele sec. al XV-lea, avuse drc-car cunoscine despre acest vechi codice de legi al Romnilor, fiind c densul a rmas surprins de caracterul antic al acestor IcgT, pe cari Ic credea c sunt n realitate numa leg vech romane !). Despre cele XJI tabule ale Decemvirilor se credea n general, c ele au fost mprumutate din Grecia, n particular din legile Athenienilor -). Polybiu ns, nscut pe la a. 204 a. Chr., ne spune cu totul alt ceva: c vechia constituiune i administraiune a Athene nu se ascmcna, nici n fond, nici n form, cu instituiunile Romei. Poporul Athcnc, dice densul, a fost tot-de-una asemenea unor corbi fr guvernatori 3). De asemene scrie i Dionysiu din Halicarnas : c l e g i l e celor XII tabule erau cu mult mai escelente i mai bune de ct l e g i l e Grecilor 4 ) ; cr Tacit, la rendul seu, scrie, c Decemvirii nsrcinai se prcsinte un proiect de leg pentru Roman, au cules d i n t d t e p r ile, unde au putut se afle ceva bun B ). n fine, ma aflm la Serviu o important notia istoric, c F a l i s c i din
gatis.H.isdeu, Coloniile romne din Galiia, p. 43, 1541: census, omnem daciam, more aliarum villarum Val a eh i ca ru m dabit quolibet anno. ') Pauli Jovii Hist. libr. XL (cd. Basiliac, 1567, tom. II. p. 310): A pud Valachos enim, non Romanae modo disciplinae cer i mores et leges virent, ed ipsa quoque Latinae linguae vocabula scruantur. 2 ) Livll 1. III. 31: missi legai.,. jussique incluras leges Solonis describcre, et a l i a r u m Graeciae civitatium instituia, mores, juraque n oscere. Ibid. Ill 33: Decemviri creai . . . . His proximi habiti legai trs, qui Athenas icrant . . . . sirnul peritos legum peregrinarum ad condenda nova jura usui fore credebant. ") Polybii lib. VI. 4351. *) Dtonysit lib. XI. 44. 5 ) Tacltl Ann. III. 27: creatique decemviri, et, a c c i t i s quae usquam egregia, compositae Duodecim Tabulae.Krucger, Histoire des sources du droit romain (Paris, 94 ) p. 17: il faut se garder d'attribuer une o r i g i n e grecque la plus grande partie des dispositions des Douze Tables . . . . les fragments que nous possdons ne laissent pas de doute cet gard.

Etrun'a au fost numiT 6men drepi, fiind-c Romanii au trimes la doni pe Decemviri, i ace tia au copiat de aic multe disposifiunl legali i au mai luat i unele suplimente la cele XII tabule '). Fdlisci, scrie Strabo, aveau o idiom particular, c aveau ciredile i turmele cele m a frumse si cmpur forte bune de pune 2). Probabil, c acest Falisc, popor ma mult pastoral, car ma aveau i un renume tradiional de men drep i (epitet particular al Ge ilor), se fi fost numai o grup de Blac seu Vlasc 3 ), emigra i din regiunile Carpa ilor si ale Istrulul de jos. Faptul ns rernne positiv, c cele XII tabule aie Romei nu conineau nimic original; ele erau numai o simpl oper de compilaiune din legile i consvetudinile cele vech ale triburilor pelasge, car, dup credina general, ma aveau i autoritatea unor legi sfinte, rmase din btrn. Populaiunile de ras pelasg au avut tot-de-una o deosebit veneraiune pentru instituiunile lor vech, seu strmoesc (vetus mo). Romul, scrie Dionysiu din Halicarnas, dup ce a pus primele fundamente ale Romei, dup ce a fortificat'o cu anur i mur, a convocat la adunare pe cetenii noului ora, i punendu-le n vedere, c liniscea si fericirea fiec rui stat depinde de la forma guvernului, a cerut se- dea p rerea: c dup ce fel de constituiune voesc se fie guvernai: dac voiesc se asculte numai de unul, ori de ma puin, seu dac voiesc se ncredineze pdirea legilor ntregului popor; r e rspunser: Noi nu avem trebuin se" fim guvernai dup forme noue, ci voim se fim guvernai n modul, dup cum str mo ii nostril au aflat c e mai bine, i modul acesta, care ne-a rmas de la betrnl, no nu-1 vom schimba, nici nu ne vom deprta de aedmintele lor, cari credem, c au iost stabilite cu mult nelepciune 4 ). n Roma, mal vedem, c legile Decemvirilor se promulg cu aceleai formaliti tradiionale ca i n Dacia. n regatul lu Atlas din prile meridionale ale Dacici cele mal vechi leg din timpurile preistorice au fost gravate pe o columna de aram galbin 5 ). Tot ast-fel ne spune Dionysiu, c legile Decemvirilor, la nceput numai
') Scrvius, Aen. VII. 695: Justos (Faliscos) autem dicit, quia populus Roraanus missis decern viris, inde multa jura collegit, et nonnulla supplementa duodecim tabularum accepit. ') Slrabonis Gcogr. lib. V. 2. 9. a ) Cf. pag. 863. ) Dionysii Hal. lib. II. 34. 5 ) Platonis Critias (Ed. Didot, vnl. U. p. 259).

10 tabule, corectate, primite de senat i votate de popor, au fost gravate pe columne de aram , expuse n for i aduse ast-fel Ia cunoscin a public On fine, mai aflm la Roman nc un alt obiceiu juridic, mprumutat fr ndoiel din Dacia. A^athyri, de lng rul Maris (Mure), aveau obiceiul, cum scrie Aristotcle, se cnte l e g i l e l o r -), fie din causa, c le considerau ca leg sfinte, on pote numai din motivul, dup cum presupune Aristotclc, ca legile se nu fie uitate. Acela mod de veneraiune -1 vedem introdus si la Romani pentru legile celor XII tabule. Tinerii Roman, scrie Cicero, nvau, pn n timpurile sale, se cnte legile celor XII tabule: discebamus enim puert XII (tabulas), ut carmen necessarium 3 ); un obiceiu, care de sigur a fost mprumutat de la Agathyr, singurul popor, care n timpurile vechi - cnta legile sale. VI O parte din legile cele sacre ale Romanilor, anteriore celor XII tabule, o formau, dup cum spune Dionysiu, l e g i l e fei al e (jura fetialia), ce conineau prescripiunile cele sacre: cum se cer satisfaciune del inimici', cum se declare resboiele i cum se ncheie tractatele de pace. Romani mprumutase aceste leg n timpurile lui Numa, ori ale lui Ancu Marciu, del alte seminii pelasgc; ns pe la finele republice nu se mai scia cu deplina siguran de la car poporc anume. Tradiiunile vechi aminteau numa de doue popre, de Falisc (Aequicoli) i de locuitorii din Ardea, de la cari se credea, c au fost copiate aceste leg 4 ). In acesta privin, Dionysiu scrie: Falisci i Fesceni mai p strez nc pn ast -dl uncie urme pu ine ale originii lor pelasge. n oraele aceste au esistat timp ndelungat multe instituiun archaice; ast-fel, de cte ori aceste orae aveau trebuin se porte resboiu cu alii i se resping agresiunile lor dincolo de hotarele sale, e trimeteau n fruntea trupelor sale drc-care preo f e i a l i fr arme r'). Acet feial aveau se ngrijesc, c poporul roman sfi nu fac un resboiu PC nedrept cu alt popor fdrt, si n ca clac un alt popor a violat le') Dionysli Hui. lib. X. 57. ") Aristotells Probi. Sect. XIX. 28. ") Ciccronis Leg. II. 23. *) Uiouysii Hal. lib. II. 72.

') Dionysii Hal. lib. I. 21,-Livii lib. I. 32.

gaturile internaionale, poporul roman se trimit legaT, cart se cer prin graiu viu repararea nedreptii, i numai n ca dac cererile aceste rernneau ncsatisf cute atunci poporul romn se le declare rsboi. Modul, cum -i ndepliniau feiali misiunea lor, era urmtoriul: Unul, doi, tre or patru feial, mbrcai n vetminte de ceremonia si lund cu deni insemnele cele sfinte, mergeau la oraul celor ce au fcut nedreptate poporului roman. Ajungnd la hotarul inimiculu, unul din feial, punnd pe cap un vel de ln, ncepea so strige: Aud Joe, audit voi hotarelor, audi voi (aci rostia numele oraului i al poporului inimic), aud i tu Dreptate, eu sunt trimisul public al poporului roman i vin la voi cu o misiune drept i so credei n cuvintele mele; apoi fcea expunerea cererii, i invoca de nou pe Joc si pe ce-alalt de ca mrturia. Dup ce rostia aceste cuvinte, feialul pleca nainte ctre oraul poporului inimic, i repeta din nou aceleai jurminte i declaraiun ctre cel de ntiu cetean, ori eran, pe care-1 ntlnia n drumul seu pe teritoriul inimiculu; ajungnd apoi la porta oraului, el invoca de nou pe de! i repeta aceleai cereri ctre portariu, ori ctre acela, pe care-1 ntlnia aci; n fine se ducea n forul oraului strin i aci aducea la cunoscina magistrailor causa venirii sale, repetnd tot de una aceleai jurminte, aceleai cereri i blesteme, n ca, dac cererea sa se ndeplinia, feialul se retrgea ca amic de la un popor amic, r dac poporul inimic cerea timp pentru deliberare, atunci i se concedeau 30 cel mult 33 dile, si n fine dac trecea i acest interval fr rsultat, feialul invoca de nou pe dei de sus i de sub pment ca mrturii pentru nedreptatea ce s'a fcut poporului roman, se ntorcea la Roma i raporta senatului, c s'au ndeplinit tdte cele prescrise de legile sfinte, si dac acum senatul voiesce se declare rsboi, dei i permit acesta. Dac n urma acestor formaliti sacre, senatul hotria declararea rsboiulu, atunci se trimitea un feial, ca se anune inimiculu n mod solemn, c poporul roman i declar rsboi. Feialul lua cu sine o hast (lance) ferecat, seu o hasta sngerat si prlit n flacr, mergea la hotarul inimiculu i aic rostia urmtorele cuvinte: De 6re-ce poporul i omenii (indica numele oraului seu naiunii inimice) au lucrat n contra poporului roman, poporul roman a hotrt se fac rsboi eu poporul i cu omenii (numele inimicului), r senatul poporului roman a consim it i a aprobat se se fac rsboifi cu poporul i cu omenii (numele); din acesta causa eu si poporul roman declar i fac rsboi poporului i omenilor (numele oraului ori al poporului), i dup ce rostia aceste cuvinte, el arunca lancea sngerat pe hotarul inimicilor 1).
') Dionysii Hal. lib. II. 72.Livil !ib. I. 32.

Aceste formaliti ndeplinite, Romanii numia rCsboiul, ce aveau se-1 porte, bellurn justum et piu m; j u s t , fiind-c era ntemeiat, legitim; si pium, fiind-c era declarat cu formele cele sfinte, prescrise de religiune. VII Originea istoric a legilor fe iale se vede a fi fost n p r ile de res rit ale Europei, i n particular n erile de lng Dun rea de jos. Urmele acestei institu iun le afl m la Ge i n o form mult mai religids, si prin urmare ma archaic1. Dup Stephan Byzantinul, legea Ge ilor era, c lega ii, pe cari i trimeteau ia inimic, se merg b tend citerile seu cobzele '). n erile de lng Occanos (potamos) i de la mun ii Riphel, ori cu alte cuvinte de la Dun rea de jos i Carpa I, citerele erau instrumente de music religios. Cu citerele se acompania aic imnele religiose, pe cari le cntau Hyperborei n onorea lui Apollo 2 ). O alt amintire despre fe ialii Ge ilor o afl m la lornande 3 ). Dup cum scrie Dio, dice istoricul got, Filip (regele Macedoniei, tatl lu Alesandru cel Mare) fiind strimtorat din lipsa banilor, strnse armata ce o avea disponibil i plec se prdeze oraul Udisitana din Mesia, ce se afla n vecintate cu oraul Thamiris de lng Dunre, si care n timpurile aceste se afla sub st pnirea Ge ilor. Ins , pe cnd Filip se apropia cu trupele sale de oraul, pe care voia se-1 prdeze, observ de o-dat, c nisce preoi de a Geilor, din clasa celor, cari se numesc p i i , deschid porile cetii si-I vin nainte mbrcai n haine albe i btend citerele. n rugciunile lor, ce le cntau cu vocea, preo ii ace tia invocau pe dei lor str mo esc! se le fie n ajutoriu i se resping de la doni departe pe inimici. Macedoneni! vclnd pe preo i, c le vin nainte cu atta ncredere, sunt cuprin i de uimire, i putem elice, ca ace ti omeni arma i al lui Filip sunt opri i n loc de omeni f r de arme. Armata lui Filip, ce se afla acum pus n ordine de lupt , i- i desface ndat rondurile sale, renun se pr deze ora ul i nu numai c se retrage, dar restitue Ge ilor i pe omenii, pe cari i prinsese n afar de zidurile cetii. Apoi Macedonenii ncheiat un tractat de pace cu Gei i se ntorser n apoi. *).
J

) Steph. ByZ. v. FTia.Theopompi fr. 2-14. 2) IModorl Slculi lib. II. 47. ") Joraandls De reb. Get. c. 10.
a Komanr, f c i a l i formau o corpora i une anumit r e l i g i o i . Fe ialul tri-

n fine, Aureliu Victor (sec. IV), care avuse la ndemn unele isvdre ma vechi, atribue nfiinarea instituiunil fefialilor unui aa numit Rhesus1). Dup Homer, Rhesus, fiul lui loneu ('Ilove), a fost un rege avut din timpurile troiane. El domnise peste Thracil din prile cele ma estreme ale peninsulei (Icr^a-ot afXXwv), seu peste regiunile din nordul Dunrii de jos, numite adese ori n poemele epice ta lay_aix. Rhesus luase parte la rsboiul troian, ca aliat al lui Priam, avnd cu densul un car de rsboi, lucrat din aur i argint, i arme uriae de aur si argint, cari, dup cum dice Homer, se potrivia mai mult pentru del de ct pentru omeni 2 ).
mis se cer satisfac iune del inimic este numit la Liviu nuncius publicus (I. 32). La Cicero, e! sunt oratores fetiales (Leg. II. 9). n ce privesce forma numelui, Romanii scriau ma mult fee i al es de ct fetiales; Grecii ns numa cu T , <p.-iaXo'., < e- riXoi, (fY]t'.a),sc. Despre originea numelui f e c i a l i s ori f e t i a l i s , cc vechi nu erau pe deplin n clar. Festus (v. Fetiales) ne pune cu deosebire n vedere cuvontul facere, fiind-c fe iali aveau dreptul se fac pace i rsboi. Varro cerc se derive numele fe ialilor del fides, credin , i foedus, tractat interna ional (L. L. lib. V. 86). Simple etimologii arbitrare, dup asemnarea cuventulu fetialis> cu alte cuvinte latine, n Transilvania, ngrijitoriul si pditoriul biserice se mal numesce i ast -di ft, lat. aedituus. Aic ftul trebue se fie o persona onorabil ; el este pditoriul vaselor sfinte, al ornamentelor preotesei, i el ajut n altari pe preot Ia cele trebuinciose pentru ndeplinirea serviciului divin. Ftul mai servesce ca trimis al preotului pe la poporcni sci i duce circularele bisericesc! pe la preo ii din satele vecine; peste tot, este un ministru al cultului religios, n Moldova i n unele p r i ale Transilvaniei, fetul se numesce rcovnic. Acelai cuvent nnxKZKkHHKx n limba slav vechia nsemnez ecciesfae defensor, cler i eus ; n limba bulg resc homo p i u s ; r n limba polon ortodox i preot ortodox (Cihac, Diet, d'tym. daco-romane. II. 435). O alt numire, pe care o afl m n Transilvania, este aceea de f i i a biserice. Ace tia sunt curatorii seu administratorii averii bisericesc!, n fine, se mai numesc n Transilvania fe e bisericesc! persnele cu un caracter religios, cum sunt preo ii, archiereil i diaconii, n sens mai larg, acesta numire se mai aplic i la cnt re ii, fe ii i fi! biserice. La Ge i, dup cum ne spune lornande, clasa preoilor, cari ndepliniau funciunile de feial, se numiau pi i (De reb. Get. c. 10). Romanii numia bellum p iu m rsboiul declarat cu ndeplinirea formalitilor prescrise de legile feiale (Varro, De vila pop. rom. II. 13. Cicero, De off. I. TI). Aic terminul pium are fr ndoiel un raport istoric, nu cu bel!um>, cum credeau Romanii, ci cu institu iunea cea vechia a preoilor, numi i pii. Dup cum vedem, exist o legtur intim ntre instituiunile bisericesc!, ce le aflm n Dacia, i ntre instituiunea fe ialilor romani. Originea cuventulu! ns se pare a se reduce la terminul fet>, dup cum rsulta din cntecul b trnesc (pag. 901, nota 2) i din etimologia, ce o propune Varro, sub forma de foedus> (L. L. V. 86). *) S. Aur. Tic t or, De v ir. illustr, 5: (Ancus Marcius) j u s f c tiale, quo legai ad res rcpetendas uterentur, ab Aequiculis transtulit, quod primus fcrtur Rhesus excogitasse. 2 ) Homcrl H. X. 441.

Legati trimis n anticitate se cra satisfactiune de la inimic, or se ncheie un tractat interna ional, purtau ca nsemne ale misiunii lor un caduccu, sau o vergea nfurat la un capt cu doi erpT, ca simbol al concordiei, al pci ni al prosperit ii J ). Aceste insemne, ne spune Pliniu, au fost cu deosebire n us la popula iunile barbare; n elege ns , de ras pelasg 2). Caduceul ne apare n anticitatea pelasg ca 263.Caduceul pe monetele atribut particular al lu Hermes seu Arm i s al Daanteromane ale Daciei. (V.

p 748 seqq.)

cie si figurez sub diferite forme mistice ca em-

blem na ional pe monetele anteromane ale DacieT. Caduceul n forma unei crje simple, ori cu doue proptele, este figurat i pe scutul unuia din cc do rcg a Dacie, car ngenunchza naintea lu Traian i cer pace.

264. Scuturile celor doi reg a Daciei, car cer pace del mp Traian. Dup Froehner, La Col. 265266. Alte scuturi dace. Froehner, pi. 104, 168. Tr:ij. pi.102.

In fine, caduceul n o form forte archaic , ca un simplu baston, nf urat cu doi crp la capetul de jos ne apnre si ca atribut tradi ional al Domnilor Tre romnesc din sec. al XVII-lea 3 ). 87
267. nsemnele tradiionale ale puterii suverane a Domnilor ere romnesc. JV. p. 759). ~ Wc.Deorat.I^o.Yarro, Vitap.r.l.II.Liv.1.1.20; LXXXI.SS.-Snida, v. 'Ax^tm:.. ') Plinii 1. XXIX. 12. 2: Hi c . . . complexus a n g u i u m . . . causa videtur esse, quarc exterae gentes caduceumin pacis argumentis circumdata effigie anguium feccrint. ') Despre crja seu toiagul tradi ional al regilor vechi din rile aceste mal amintesc i ast-d colindele religiose romne. Toiagul de argint a fost druit de Cr ciun trnu! (Saturnus senex) lu Ion (Hermes, Armis, Ion, lanus), ca simbol al puterii peste ceriu i p mnt. P e n e g r u l p m n t , Eu m'am prilegit I a r C r c i u n b t r n u l Rin gur i -am druit T o i a g d e a r g i n t , Pdl. gria: de vemnt, Se stpnesc! cerul, C e r u l i Eu oi fi ma mare p m n t u l . Cestionariu ist. II. Kesp. cat. i mal de de mult Pe negrul p ment; I<5ne, lone, De cnd te a Sipcnj, j. Covurluiu. n scut

Dup legile fefiale ale Romanilor, fie, c aceste legT au fost mprumutate de la FaliscI, ori de la locuitori din Ardea Italiei, fie pote de a dreptul din prile de resrit ale Europe, din Ardia seu Ardeiul del Carpaf, cea din urm formalitate pentru declararea solemn a rsboiulu se ndeplinia prin aruncarea une l nci sngerate pe hotarele inimicului. In Transilvania, sabia sngerat, ca simbol marial, a avut de asemenea un rol nsemnat pn n ultimele timpur aleconstituiuni medievale (a. 1848). n aceste pr ale Daciei vech, de cte ori se ivia necesitatea se se aduc la cunoscina locuitorilor, c rsboiul s'a proclamt, se purta din comitat n comitat, din district n district i din ora n ora o sabia drept, cu doue tiuri, or o ep sngerat, n semn de proclamare oficial, c toi cetenii si iobagii obligai la este se prind fr ntrdiere armele i se plece la locurile lor de concentrare *). Se pare ns, c aruncarea sbiei, ori a lncii sngerate, pe hotarele inimicului, a fost o-dat n us i n erile de la Carpa . O reminiscen n acesta privin, o aflm ntr'un cntec btrnesc din Moldova, care se termin prin cuvintele: Sa! tefane la hotare, c'a intrat sabia n er ! 2 ). Doue erau aa dar nsemnele solemne, ce ie ntrebuinau feiali romani pentru ndeplinirea misiunii lor: caduceul (toiagul seu crja), atributul lu Annis seu Hermes, ca simbol al pcii, si hasta ori sabia, atributele de rsboi ale lui Mars Gradivus (Geticis qui praesidet arvis) 3).
') Szub, Szkely Okleveltr, I. p. 197: Constitutiones exercituales a. 1-163: si necessitate ingruente generalis Insurrectio sive literis Domini Wajuodae Transylvaniensis, sive ense cruento... velociter promulgetur.Olnhus, Hungaria, 1. I. 3. 2: Nostra quoque tempestate, haec circumlatio ensis vel pali cruore as per i, observ ri solet. ! ) Alecsandri, Poesii pop. ed. 1866, p. 170. tefan Vod c tre reze u! Burcel: Mal Burcele, ftul micu! Iat ce C'a intrat n iira mea, Tu hotresc eu . . . la- movila rez ie Ca s'o se strigi c i putea: al de plugrie . . . S tefane, la hotare C'a intrat sabia 'n c r ! i Ttarii de-I vedea, La Romani, n timpurile ma trdi, feiali aruncau lancea sngerat de pe o mic n l i m e de lng aa numitul ager hostilis> (Ovid. Fast. VI. 201); tot ast-fel face la a. 178 nsui mpratul Marc Antonin, cnd plec cu rsboi asupra Scyilor (Dio, 1. LXXI. 33). La nceput ns de sigur, c lancea sngerat se arunca de pe o movil de lng hotarul inimicului, n ce privesce cuvintele din versurile de mal sus: Tu se strigi ct i putea, compar termini! feial: c l a r i g a r e , i c l a r i g a t i o , a face recla-maiunile solemne cu voce clar i sonor, adec a striga. 3 ) Dup G e l l i u (X. 27. 3), Romanii trimiser Cartaginenilor hasta i caduceul, ca se-i aleg.

Amndou aceste simbole Ic vedem figurate pe scuturile celor doi regi Daciei, can cer pace del Traian, i amndou ne apar i n sec. XVII-lea nsemne tradiionale ale puterii suverane a Domnilor ereT romnesc! *). VIII Limba latin a celor mai vechi legi romane se caracterisez n deosebi prin unele cuvinte si forme gramaticale, ce aparin mat cu sem trupine romanice din prile de res rit ale Europei. Ast-fel afl m n cele XII tabule formele: occisit n loc de occident, l e gas si t n loc de legaverit, excant assit n loc de cxcantaverit, r up s i t n loc de ruperit, escit i escunt n loc de erit i erunt, faxit n loc de fecerit, occenta veri t, a fcut cntece, un termin de form extraitalic, pe care Decemvirii aflar necesar se-I esplice chiar n textul celor XII table prin cuvintele: sive carmen condiderit. Una din disposiiunile celor XII tabule coninea cuvintele: Mulieres.... neve l es sum funeris ergo habento. Cu privire la acesta disposiiune din legile Decemvirilor, Cicero scrie : vechi interprei, S. Eliu i L. Acilliu, spuneau, c nu neleg bine curentul lessum i ei presupuneau, c nsemnez un gen re-care de vestminte funebre (vestimenti aliquod genus funebris); 6r L. Eliu (al treilea interpret) era de prere, c lessum nsemnez un fel de boci re seu lamentare lugubr (lugubrem ejulationem), i eu cred, scrie Cicero, c acesta este sensul adevrat, find-c legile lu Solon interdicea bocirile la nmormentr 2). Avem aa dar aici numai simple presupuneri despre nelesul adevrat al cuvntulu lessum (ntrebuinat de autorii romani tot-de-una numai sub form de acusativ). i este de remarcat, c Cicero vorbesce aici de vechi interpre i ai celor XII tabule, eu tete c del promulgarea acelor legi si pn n timpurile sale nu trecuse ma mult de 3:/2 secule, n care interval nu putem de loc admite, c limba roman s se fi schimbat a a de mult, n ct se nu mai pricep unele disposiiun ale acestor legi nici vechi interprei Cuvntul lessum a trebuit aa dar sC csiste chiar n textul original al legilor, pe tr le copiase Decernvirif, precum se aflase de sigur n textul aceor leg i cuvcntul occentaverit n forma sa poporal , i pe care Decemvin au trebuit se-1 esplice prin sive carmen condiderit.
') A se vede pag. 900. 2 ) Cicero, De leg. II. 23.

De fapt ns, cuvntul lessum> din cele XII tabule, pe care comentatorii ce vechi nu-1 nelegeau i pe care nu-1 pricepea nici nsui Cicero, mal esist i ast-d, aprpe n aceeai form, n limba poporulu romn del CarpaT. Aic ns, acest cuvent nu nsemnez nic vestminte de jele, nici bocire, ci simplu l e i n (deliquium, dfaillance), dup cum acest neles rsulta din o alt disposiiune cuprins n legile Vlachilor din insula Arbe: c nimenea se nu se arunce seu se leine n biseric peste corpul celui mort n).

IX Aceeai codificaiune vechia din timpurile pelasgc, numit n Dacia Leges B ell agin e s, n Egipet BXaxv vfio, n evul de mijloc Lex an t i qua Valachorum si jus Volachie, ne apare n p r ile de apus ale Europei ca o lege tradiiorral imemorial, numit de autorii romani vetus lex romana2), leges romanae n u s mo5). n Gallia, aceeai lege tradiional, politic, social i religids, are caracterul unu obiceiu naional consecrat i este numit ndat dup invasiunea cea mare a barbarilor vetustissima paganorum consuetudo 8 ), consuetudo leges antiquae antiqua7)
10 8

) , u n e o r i v e t u s m o 4 ) i R o ma

consuetudo

priscas)antiquumjus9)
1]

) si n mod vag l e x romana i leges romanae

).

') Din punct de vedere al etimologiei, lessum este de aceeai origine cu letura seu lethum morte, de la gr. X-rjfh] uitaro (Cf. Xyjafrfia). Despre trecerea lui / in s vedi Schuchardl, Vokalismus, I, 146; 111, 79. ! ) Nonius p. 531: Nubentes veteri lege Rom ana. Mariana, Nunta, p. 594: i-o d 'n legea romnesc , C' a a-I dat la nevast . 3 ) Juvenalis Sat. XIV. 100.
<) Cicero, De republ. 1. V. 1. 5 ) Servies, Aen. III. 222.

) Vedi nota 1. p. 904. ') Lex Alamannorum (Baluzii Capit. I. 66). s) n legile Longobardilor prisca consuetudo (Muratori, SS. II. P. 1. 256). La prisca consvetudo a provincialilor, n ce privesce prestaiunile datorite erariulul, se provoc i legea lui Theodosiu din a. 393 (Cod. Theodos. XI. 1. 23). 8 ) Chlotarii r. Constitutio generalis a. 560: jubemus ut in omnibus causis antiqui juris forma servetur (Baluzii Capit. I. 7). I0) Du Cnnge, Gloss, med. et inf. lat. v. Lex antiqua. u ) Chlotarii r. Constit. gen. a 560. Le x Ripuartorum, tit. 58 i 61 (ap. Baluzium, Capit. I. 9. 42. 46).

Ast-fel n Prefa a cea vechia, ce esist Ia Capitularde lui Dagobert din a 630, se spune, c legile barbare, numite Lex ripuaria,LexAlamannorum i Lex Baiuvariorum, au fost compilate n mare parte, n timpurile regelui Teodoric (sec. V) i a succesorilor s, din legibus antiquis, avendu-se tot-o-dat n vedere i vetustissima paganoruin consvetudo '). Aceste leg i obiceiuri particulare ale provincielor, pe car le subjugase inva<uunea ce mare a barbarilor, nu sunt legile imperiului roman, de cari se deosebiau n principii i n formele de procedur, ci sunt legile cele vechi naionale ale populaiunilor autochtone ale acestor provincii, legi, cari au subsistt i n timpul dominaiunil romane alturea cu legile oficiale, n limb poporal a provincielor, ele se numiau adese ori lex romana, nu pentru c aparineau legislaiunil romane, ci fiind-c au fost legile cele vechi ale popula iunilor arimice.orl arimane, rspndite nc din timpuri fdrte obscure del resrit pn lng ermuril Oceanului de apus. Din aceeai fntn a legislaiuni archaice -s compilase i Decemvirii legile lor. Ast-fel Cathulph n o scrisdre adresat lui Carol cel Mare dice, c Lex romana a fost cea de n t ai u lege a lumii ntregi2). De asemenea se spune n Suplimentele Capitularelor, c Legea rom a n a f o s t ma m a t u t u r o r l e g i l o r o m e n e s c ! 3 ) .
X

La familia acestor legi romane, de car! ne fac amintire legile barbarilor din sec. VI si Vll-lea, aparine si un vechiu codice de legi al evului de mijloc, cunoscut ast -d sub numele de Lex Romana Utinensis 1 ).
') Praefatio ad Leges Ripuariorum,Alamannorum et Baj u variorum: Theodoricus Rex Francorum, cum esset Catalaunis, elegit viros sapientes, qui in regno suo legibus antiquis erudi i erant . . (et) jussit conscribere' legem Francorum etc. . . . Et quicquid Theodoricus Rex propter vetustissimam paganorum Consuetudin em emendare non potuit... Chlotarius Rex perfecit... (et) Dagobertus Rex (a. 630)... omnia vetera legum in melius transtulit. J ) Du Gauge, Gloss, med. et inf. lat. v. Lex Romana. Cathwlpho in Epistola ad aro urn ' M. Imp. dicitur totius mundi prima... Hac porro lege, utebantur praeser-im Galii Romani, id est qui a veteribus Galliae incolis . . . . ortum ducebant. 8 ) Balazii Capitularia. Additio quarta. Tom. I. (1677) p. 1226: l e x Romana, quae est omnium humanarum mater legum. ) Canclani, Barbarorum leges antiquae. Tom IV. 469540.Walter, Corpus jur. germ. iqui. Tom. III,Schupfer, La legge romana udinese (Memorie. Scienze morali, vol. VII).

La nceput, acesta lege, dice Haenel, nu a fost scris n limba latin , ci ntr'o limb roman barbar din p r ile de apus 1 ). Ca specimine de limba, n care a fost redactat la nceput acesta lege, afl m cuvintele : tima i tema n loc de timor (rom. tem ); furor n Ioc de fur, ce corespunde la o form romnesc de furol= furul cu / trecut in r 2 ); a t t a i atto cu n elesul de mo , un cuvent, care se mal afl i ast-d n us la Romanci din Tyrol, r ntr'o vechime deprtat esista la pstori seu Plac i de pe muntele Olymp din Bythinia, sub forma de atnt(cum scriu autorii grecesc) i cu nelesul de mo 3). Ma aflm n acesta lege favelant, cu n elesul de vorbesc, un cuvent, ce apar ine n deoseb dialectului voise. La Festus: Obsce et volsce fabulantur, nam latine nesciunt. In acesta lege, numit roman, dar care nu conine nimic italic, tdtc preposifiunile sunt ntrebuinate cu acusativ, d. e.: a culpam>, cum suum, de tertium digitum, pro mortuum, sine voluntatem; preposiiunea de servesce spre a indica genetivul si a dativul : sine consensu de suos patrianos, per negligentiam de suos tutores, a curialem hominem non licet, a principem dicendum est. n ce privesce obiceiurile i institu iunile ere, pentru care a fost destinat la nceput acesta lege, este de notat, c noi afl m aici: o clas propria de osta, sub numele de milites i personae altae, cu un for judectoresc particular ; ei nu puteau fi tra i n judecat de ct numa naintea principelui 4 ), nlocma ca i nobilii romni din B nat 6 ). n judecarea proceselor, dup acesta lege, aveau un rol forte nsemnat aa numifi omeni buni (boni homines); e func ionez ca ascsor ajudeca') Haenel (ap. Schupfcr, 67): ut liber non latina, sod a l i a quadara lingua scriptus videatur, quae everso romano imperio in Occidentis aliqua parte . . . paulatim ficta est. 2 ) Cf. Has de u, Cuvinte, I. 152: rob ol = robul; erbo = crbu. ') Arriiini Nicom. (in Fragm. Hist. gr. III. 592) fr. 30. Cf. Diodor, III. 58. 4 ) Schupfcr, L. R. U. p. 54: I militi... avevano un foro speciale davanti ai loro principi. 6 ) I'esty, A Szr. linsg. III. 197199. 1531: loannes d. gr. Rex Hungarie .. . Capitulo Ecclesie orodiensis ... mandamus ... prelibatum franciscum fyat in dominium Earundem (possessionum in districtu Karansebes existcntium) statuat. . . contradictores vero si qui fuerint Euocet eosdem . . . Juxta consuetudinem Nobilium i l l i u s districtus In Curiam nostram Regiam . . . Racioncm contradictions corundem Reddituros. Ibid. III. 212213. 1539: Comes Georgius Pcsthyeny . . . Judcx c u r i e . . . Comii districtus Karansebes . . . Committatis Eidcm (Gregorio Wayda, de prefaa Karansebes). .. vt... Comparera debeat. . . Judicium in prcmissis, a sua Maiestate, More Curie Sue Militaris Recepturus.

orilor, ca martor si ca 6men de bun credina *), ntocma dup cum aceeas instituiune a dmenilor buni, ca arbitrii i ca martor, o aflm i n dreptul chiu romnesc, numit n documentele evulu de mijloc jus Volachie 2). Primul esemplar al acestei leg romane a fost descoperit n archiva catedrale din Udine, ns aparinuse la nceput biserice catedrale din Aquilea. n.vetatul Bethmann este de prere, c originea acestei leg trebue cutat n Istria 3 ), de ore ce con ine unele disposi iun judiciare, ce corespund ]a st rile de lucruri, cum aceste se presint n cursul evulu de mijloc n Istria. Locuitorii Istriei, dup cum am vdut ma sus, formase la nceput numa o emigraiune de la Dunrea de jos, dup cum acesta ne-o indic de altmintrelea si numele lor. De alt parte i idioma, n care a fost scris acesta lege la nceput, are unele particulariti caracteristice ale limbe vorbite la Carpa i pe trmuri Mrii negre. Chiar i principiele fundamentale ale acestei leg se ntemeiez pe lex antiqua Valachorum. Cele de ntiu leg politice, civile, religidse st militari aparin aa dar familie pelasge din nordul Dun rii de jos. Aceste leg au fost scrise n limba na ional a acestui popor. Hermes, ne spune Lactaniu, a scris ntru adevr multe cr, n ce privesce cunoscina lucrurilor divine, i n car susinea, c esist numa un singur Dumnedeu ma pr sus de tte, si pe care i-l numia ca si no deum i patrem 4).
Schujtfcr L. R. U. p. 85. I. 6. 2: Quicumque iudex . . . cum bonus homines (bonis hominibus) . . . suum iudicium donet. Ib. I. 4: qui majorera numerum habuerit de bonos homines, ipse in judicio secundum legem suam causam vincat. ') Hasdeu, Arch. ist. III. 146. Un raport moldovenesc din sec. XVlI-!ea: caro jude l'a ales M ria ta dinaintea divanului, se punem doispredece men bun btrn se jure, precum le-a fost uricul Bl escilor. Ibid. I. 1. 66. 1490: c c s'au sculat Petru de au jurat cu 12 boieri si au luat hotarul de jos, dar pre urm ras s'a sculat i stare ul Matei (din Tismana) de au jurat cu 24 boieri de au rec tigat acel hotar de jos. Hasdeu, Cuvinte din btrn, I. 26. 1577: i eu o am vndut M Dumitru Tehni (o parte de ocina din sat din Br h se t) . . . i n tocmeli ne au fost Ona suli a ul . . . i mult men bun. Cf. ibid. I. 72. 1596.-Pcsty, Krass vrmegye tort. II. 25. 1347: Quiquidem quatuor probi viri Jurando . . . i u s t i c i a m inter ipsas partes obseruent. bid. 70. 1364: quicquidem illi Sex probi v i r y . . . arbitrareiitur sew ludicarent. Cf. ibid p. 153. a . 1378; p 2g2 a 1416 . p 284 a 14]8 . p 364 a 142 4._pesty, Oli ke-rletck, p. go a . 1428. Sel, Storia dlia costituzione dei municipii italiani, (1861), p. 421: nell' I s t r i a avrcbbe avuto oricrine, sccondo Bethmann la Icx romana (Utinensis). 4 ) Lactautius, Div. Instit. 1. I. 8: Hic (Herms) scripsit libros et quidem multos, ad
6 A

n acesta limb vechia a Pelasgilor au fost scrise i legile cele sacre ale Athenienilor, n car se mai p strase, pn n timpurile lui Yarro, cuvintele xrcpcp i 7r6pxcp i).

Resumm aa dar, c legile cele vechi ale Grecilor i ale Romanilor, precum si legile aa numite barbare din prile de apus ale Europe, se ntemeiez n fond pe una si aceca legislaiune archaic, modificat n cursul seculelor, n diferite er, dup trebuinele viee sociale si politice, ns pstrnd peste tot locul numele comun de lex antiqua i lex romana. Cu deosebire ns, vechiul codice de leg politice, civile i religiose al Daciei, numite leges Bellagines, ni se presint dup resturile, ce s'au mai pstrat, si dup principiele ce le con inea, ca tipul cel mai vechi i mal puin alterat al aceste legislaiun anteromane.

27. Forma vechia poporal a numelui *Pelasgl*. I. * Pelasgi, scrie Dionysiu din Halicarnas, i-au primit numele lor del Pelasg, fiul lui Joe i al Niobe 2 ). Aceeai tradiiune o aflm la poetul Eschyl, care ne nfaiez pe Pelasg rostind urmtdrele cuvinte: Eu sunt Pelasg, fiul lu Palaechton, n scut din Terra (Gaea), domnul aceste er, i dup mine regele s, s'a numit, cu drept cuvent, gintea Pelasgilor, ce st pnesce acest p ment 3 ). Aici, Pelasg, dup cum vedem, este numele naional al unu rege ilucognitionem divinarum rerum pertinentes, in quibus majestatem summi ac singularis d e i a s s e r i t, i i s d e mq u e n o mi n i b u s a p p e l l a t , q u i b us n o s , d e u m e t p t r e m. ') Yarro, L. L. V. 97: quod A t hen is in libris sacrorum scripta xiitpw x'ji nepx<;>. Ast-fel de cuvinte, ce aparin dup formele lor la trunchiul vechiu romanic din prile de resrit ale Europe, ni se presint i n legile Ripuarilor, Alamannilor, Baiuvarilor i Francilor salic. n particular ns cuvntul barones (sing; baro), cu nelesul de primores>, optimates, homines rgis (Baluzius, Capit. II. 692. 774), ce nu se pot e esplica din i n s t i t u i u n i l e de apus, corespunde dup form i dup nelesul seu la romnescul boiari (boyaro, boynrones). Cf. Baluzius, Capit. II. 774 a. 1285: praesente novo Rege et ... pluribus . . . b a r o n i b u s et personis. St tuta T. Fogaras, 1508. 169: Castellanus castri notri Fogaras cum Boyaronibus universisque valachis.
) Dionjsli Halic. lib. I. 11 i 17. 3 ) Aesclljll Supplices, v. 250251:

Tou Yfjf EV u; yap Etfj.' efu> IlotXcd'^'Jovo Ivit

-tru care a pus fundamentele celui de ntitt stat puternic cu o deslinaiune Tioral n Europa. Ins nainte de a c uta se ne d m srna despre forma cea vechia a nunelu Pelasg, este de lips se cundscem, n care parte anume a lumi vechi i fost patria acestui mare civilisatori al nmulu pelasg. n vechia literatur grecesc , patria ort na ionalitatea persnelor ma ceebre din timpurile mitice, se indica adese or n o simpl form genealogic. 5e personificau erile, inuturile, mun ii, rurile, pescerile si se spunea d. e., - str moul unui trib, un rege seu erou, a fost fiul Thracie, al Libye, ai nuntelu Atlas, or al rurilor Oceanos, Scamandros, Alpheos etc. O ast-fel de genealogia geografic a avut-o si Pelasg, ce-1 de nti rege radi ional al poporului pelasg. Dup una din aceste tradiiun *), Pelasg a fost un strnepot al lui Oceanos lotamos (Istrulu) i al afluentulu s ma mare Tethys (Tisei), ambele aceste ur personificnd inuturile del Carpa t i Dun rea de jos. O alt genealogia alegoric o afl m la poetul Asiu din Samos, care tr ise :u 700 ani nainte de era cretin. Dup acesta tradiiune: Pelasg, cel asemeieadeilor,a fost nscut n te r a n gr , pe munii cei cu culmile nalte 2). Aic, mama lui Pelasg este fera, s pmentul cel-negru, o numire de Itmintrelea fdrte vechia. La Hesiod, regiunea cea fericit, situat n prile de nord ale rulu Oceaios, unde pmentul nfloria si producea fructe de trei orf pe an, se numesce 'ara ieXatva 3).
') A se vede pag. 911, nota 1. ) Asii fragm. la Pausania, lib. VIII. l:

'AvuQsov Se nsXao'(iv v u'|ty.|j.oia'.v Yct'.a jicXaiv* vstov.v, va ftvrjTi r.a Homer (Odyss. IX. 113) o^Uv opliov, la Hesiod (Theog. v. 127) Opsa jiav.p nun ii cei lungi i nal i). C ar pa i , sub numele de mun i nal i figurez i n olmdele religiose romne (Teodorescu, Poesii pop. p. 19): ne am nimerit . . . i te am scobort No i te am ridicat 'n era unguresc Sus la nal ii mun . . . i 'n era s sesc. nu a ) Hesiodl Theog. v. 69. - Ibid. Dies et Opera, v. 171. -Numirea de T au* pW.v/ e la tipul ns j Ci or dc!a co i,5 rea locuitorilor, ci de la calitatea geologica a zonei c P ment, negru, gras i estraordinar de productiv Cf. Neumann, Die Hellenen ira Y en jndc, p. t 4i 2 Q: Von den Karpathen aus erstreckt sich durch das sudliclic em Granillaer . . . mit einem Gemisch von schwarzer Dammerde und ' WCrem Thon A uch der nrdliche hgelige und wohl bewsserte Theil der Molessarabiens gehrt zur Zone des schwarzen Erdreichsund zeichnet sich

Aceeai numire ni s'a pstrat n o form tradiional si n cursul evulu de mijloc pentru anumite pri ale Daciei vech. n timpul, cnd domnia peste Ungaria regele tefan, numit t cel sfnt (a. 9971038), Transilvania ne apare sub numele Ungria Nigra 1 ). Aic, importan adevrata n istoria o are numai epitetul de Nigra, r Ungria, dac nu este cum-va o simpl form corupt din Nigra, ne apare cel mult numa ca o denumire politic, datorit autorulu, fiind-c Transilvania nu a avut nici o-dat numele particular geografic de Ungria. Del er, epitetul de negri trece asupra Romnilor. n cronica lui Fazel-ullach-Raid de pe la 1303, Romnii din prile de sud ale Carpa ilor sunt numi i Kara-Ul aghl, adec Valachi negri 2 ). Turcii numesc era romncsc Kara-Iflak i Moldova Kara-Bogdan 3). n poemele epice ale Slavilor meridionali, era romnesc este z e m l j a k a rabla ska *). n actele patriarchatulu constantinopolitan, dintre anii 13901400, Moldova figurez ca Maupo6Xaj^c'a 5). La Chalcocondyla ns MsXavrj IloySavfa 6). n fine o a treia tradi iune despre patria lui Pclasg o afl m la Eschyl. n poema sa TxTtSej (Supplices), Eschyl ne spune, c Pelasg a fost fiul lui Palaechton (al vechiului p mentcan), n scut din Fala seu Terra 7 ). n literatura vechia grecesc, epitetul de Palaechton i-l avea numa deul
durch ungemeine Fruchtbarkeit aus. ns , trebue se recunoscem, c concep iunea geologic i etnografic a acestei espresiun o vedem confundat , nc din cea ma dep rtat vechime, chiar i la Ho mer. ) Adeuiar Chabanicnsts, Historian III. 33: Stephanum etiam rex Ungar i ae, bello appetens Ungriam Nigram, tain vi quam timor et amore ad fidem veritatis tota m illara terram c onv ertere meru it. Hunf alyy, Ethnog raph ie von Ungarn , p. 21 7 si 417 : Z u r Z e i t S t e p T i a n d e s H e i l i g e n n a n n t e m n d i e s e n T h e i l ( S i e b e n b u r g e n ) S c h w a r z Ungarn, welchem Namen wir fters begegnen.
2

) D'Ohsson, Histoire des Mongols. La Haye, 1834, t. H, 627-8 (ap. Hasdeu, 1st. cri) Cantemlr, Cronicul vechimii Romno-Moldo-Vlahilor (ed. 1901) p. 307.Cf. Hasdeu.

tic , pag. 63).


s

1st. crit. p. 107.


4

) MiladinoTitzi, 203 (ap. Hasde, 1st. crit. 110).Karadzit', Srpske narodne pjesme,

III (Becz) 1846, p. 54 (ap. Hasdeu, 1st. crit. 83).

) Acta Patriarchatus Constantinopolitan i, II, n r. 404. 435.444. 454.461. 465, 468, 472, 487, 495, 514, 516, 660. Codlnus, Deofficiis magnae ceci. (Paris, 1625, p. 130).
6

) Chacocondylas, lib. IX, p. 514.

') Acschyll Supp l. v. 250.

Vf rte ')> numit ^e PoetiJ latin G e t i c u s !) i protector al cmpiilor getice3). Se prcsint ns aici o a doua cestiune, pentru ce deul Marte, protectorul 'mpiilor gete, se numia vechiul pmentean, or cu alte cuvinte se spunea v Marte, era originar din era cea vechia? Sub numele de Terra antiquane apare n geografia timpurilor pelasge regiune re-care fimos pentru dmeni s ce rsboinic si pentru avuia uroduciunilor sale 4). Despre acesta era vechia vorbesce i Virgil, care ne spune tot-o-dat, - Greci o ma numiau i He speria, seu era de la scaptat D ). Numele de Terra antiqua este o espresiune geografic poporal. era vechia este antitesa terilor noue; or cu alte cuvinte, era vechia =ste {era mam a triburilor pastorale pelasge, can emigrnd n cursul unei une seri de secule spre sud si apus, -s ma aduceau nc aminte de o
o ' *

:er vechia, se de locurile de unde venise prinii lor, dup cum aceeas iemnificaiune o ma are i n timpurile ndstre numirea de satul vechia, or (betrn, fa de satul nou. Din acesta era vechia, o-dat puternica n resbdie i binecuvontat prin odele pmentulu seu (potens armis atque ubere gebae), a fost originar aa 3ar Marte, numit Palechton, tat l regelui Pelasg.
') Aeschyll Sept. c. Th., v. 105.La Homer (II. II. 842), duci Pelasgilor alia cu Troani nc sunt numi i: descenden i a lu Marte. ) Staii Silv. I. 2. 53. ) Virgllil Aen. X. 542. <) Cf. Homer, Hymn. XXX. 2. s ) Yirgllil Aen. I. v. 530; III. v. 163 seqq: Est locus, Hesperiam Graii cognomine dicunt, Terra antiqua, potens armis, atque ubere gebae. . . . Despre originea numirii Hesperia, scrie Diod ;r icul (IV. 27), ca A t l a s vechiul ege al Hyperboreilor (Apollod. II. 5. 11)mprise moscenirea printesc cu fratele su lesperus, r partea peste care domnia acest din urm s'a numit Hesperia. Rsulta a dar, c dup tradiiunile timpurilor ma vechi, Hesperia se aflase n nemijlocit veintate cu regatul lu Atlas de la munii Atlas (a Oltului), in prile de nord ale IstruluT. >m punct de vedere geografic, numele de Hesperia se raport n tot caul la inuturile siuate dincolo de munii Carpai, cari formau linia de dtsprire ntre regiunile de resrit 1 de apus ale Daciei vechi; dup cum rsulta i din Rufus Avienus (Descr. Orb. v. 738 9 ); Propter Alian ei tergum. . . . Hesperides habitant, n cntecele eroice romne, 6 se rfi duc la o vechime fdrte deprtat, mai aflm si ast-d unele amintiri despre era e 'a sc petat, identic cu Ardeiul. Ast-fel in ciclul epic despre Novac cel btrnse Pune, c cerdacul seu se afla Ia scap S ta t (Catan, Balade pop. 108); n alte variante ls .fiise sunt numi i voinici ardelenesc! ( ez toarea, I. 44). lovan Iorgovan, c 'or de mocan, este numit n unele variante ficior de mprat, de la scpetat. Tot st>f el se spune despre fata rtcit n munii Cernei, c era fic de mprat, de la scet *t (Catan, ibid. 56).

Avem a a dar aici urm torele genealogii, n ce privesce patria lu Pelasg, a celui de nti monarch, care domnise peste poporul cel mare al Pelasgilor.
OCEANOS potamos <x> TETHYS (1st f ui i Tisa) TERRA NIGRA (V aloi (leXa-.va TERRA (antiqua)

PHORONEUS l NIOBE MILIBOEA co PELASGUS co PERIMELA Oceani filin, l | Aeoli filia (DEIANIRA) LYCAON 49 triburi pelasge ') HYPKRBOREUS PELASGI i) PELASGUS

PALAECHTON (Mar)

PELASGUS

PE1.ASGI i)

Rsulta aa dar, c dup tradi iunile anticit i, Pelasg, vechiul reprsentant al poporului pelasg, era originar din p r ile de nord ale Istrulu. II Cuntfscem a a dar era cea vechia (Terra antiqua) a poporului pelasg, situat n p r ile de nord ale Istrulu. Rmne acum, se ne ocup m aic cu forma numelui ITsXaayo:, dup cum ni se" presint n literatur vechia grecesc . ns nainte de tote, este de lips se facem aic o constatare. Despre forma numelui IleXaiayot, aa cum ni se presint la autorii grcccsc, nu aflm nici cea m a mic urm n nomenclatura topic vechia, nic pe teritoriul Ellade, nici al Asiei mic i nici n peninsula italic, unde, dup cum seim, se stabilise o-dat a a de multe tribun pelasge 2 ). Prob evident aa dar, c numele IleXaayof, cum vedem, c-1 ntrebuin ase nc Homer, nu corespunde une forme adevrate poporale ; c noi avem aici numa un termin corupt de modul de pronunare i de modul de scriere al autorilor grecesc. Geograful grecesc Strabo, originar din Asia mic, voind se indice o etimologia a numelui Ileaayo ns cu totul nesedos ne spune, c locuitorii din Attica n timpurile mai vech numia pe acest popor IIsAapyoc, (ciconiae, adec berze), fiind-c ei migrau dintr'un loc ntr' altul 3 ).
) Dlo do rl Sic. lib . I. 1 1.17 . A c ustlai frag m. 11 i 14. Ph er ec ydls frag m . 85. H ecataci fragm. 375. Apollod. Bibi. III. 8. 1.Fausaniae Gr. Descr. 1. VIII. 1. 2 ) Numirile de Iletaayia i IIsXaTj-fiuiTit, pe cari autorii grecesc le aplica la diferite inutur din Ellada, locuite n vechime Pelasg, nu au caracterul unor forme poporale exacte. ') Strabonis Geogr. lib. V. 2. 4.
1

Aceeai idee o vedem esprimat i la Diodor icul '), care ntrebuinez pent Pelasgl epitetul de TrAavwjisvot, vagabund, del TXavdw, a rtaci. ns tdte ncercrile vechi i noue de a afla originea acestui nume, dup forma grecesc rhAaayoc, nu au putut ajunge la un rsultat serios. n realitate, forma original a numelu Pelasg a fost cu totul alta. Grecii mprumutase acest termin del populaiunile barbare ale peninsulei Hemului; -1 mprumutase i-1 deformase; si dac no vom ave n vedere transformrile fonetice grecesc, atunc este uor se cundscem, c forma corect, usual a acestui nume, n graiul populaiunilor meridionale, a fost fr ndoiel Bala c i , seu Bel as c i , unde Grecii dup natura limbe lor, ca n multe alte casur, au nlocuit pe B cu II, r din sufisul ascus, asci, au format unul rna aspru gutural, aayog, aayot. Dup cum seim, n anticitatea preistoric au esistat numa doue grupe mar de Pelasg, una a Arimilor, o numire, care n diferite regiuni ni se presint sub diferite forme de : Rmi (Ramnes), Renii, Romi, Rumi, Aramaei, Arimi, Arimani, Remores, Aremorici, Ormini, Orchomeni etc., i alt grup, numit a Abiilor seu Arimilor albi (A b i i, Abarimones), la care aparineau locuitorii Laiulu (Albani, Bolani, Abolani) i diferite alte triburi pelasge, rspndite del rsarit pn la apus prin cele trei continente, sub numele de: Blci, Belaci, Bolaci, Bellovaci, Belloaci, Blasci, Blaci, Placi, Palaci, Blaceni,' Belcae, Volcae, Volsci, Vloqui etc. C forma de Balasci seu Belasci>, ca numire etnic, a fost o-dat usitata n peninsula balcanic, o probez terminul de balascae, cum erau numii Thraci n prima jurntate a evulu de mijloc 2). era romnesc, n limba Slavilor meridionali, se numesce i ast-d Vlaska z e m l i a. Un district al ere romnesc port numele de V l a c a . Ma aflm aici satele B lci (s. Blac) i numele familiare B l aci u i Bl acu 3 ). In fine, se mai numesce Valaska i partea Moravie, unde n timpurile vecin se afla stabilit o nsemnat grup de Romni. Sufisul ascu nu este grecesc, nici slav. Acest sufis a csistat i n limba vechia a populaiunii pelasge, cu acelai neles, ca eseu n limba romn de ast-d ') Biodorl Slculi 1. V. 80.
2
lyn

) Tomaschck, Die alten Thraker, II. 4: balascae, Qvj.t.^. Gloss. Labb. aci Goctz, II.
. *

Aceeai numire o mal aflm sub forma de Bolax, un sat n provincia Elis din Pc'opones (Polyb. IV. 77. 80).
as

deu, Etym. Magn. III. 2992, 2943. In ce rrivescc etimologia cuvcntulu b(ibid. 2926): Din bl (=bel, blond, alb) prin sufixul af se formez masculinul a ?, din care apoi vine bal a cu.

Pe o inscripiune roman descoperit la Genova pe teritoriul vechilor Ligur, g sim amintite rurile Neviasca, Tulelasca, Veraglasca, Vinelasca, de sigur dup numele unor vech localit i ligure 1 ). Tabula alimentar din Veleia menionez de asemenea doue numiri de localit i, terminate n ascus: fundus Areliascus (Aureliascus) i fundus Caudalascus 2 ). In fine ma afl m i ast -d n p r ile de sus ale Italiei un numr nsemnat de localiti, ce se termin prin sufisele asca i asco. Ast-fel sunt n provinciale Genova i Porto Maurizio: Ciasc, Marinasco, Morasca, Bagnasco. n provincia Alexandria: Fabiasco, Martinasco. In Novar si n Emilia din Lombardia: Rimasco, Romagnasco, Barbarasco, Sarmadasco, Romasco etc. 3). Aceleai utise ni se presint i n nomenclatura topic din Elveia, Tirol, Bavaria de sus, Alsaia, Lorena, Francia, Corsica, Spania i Portugalia *). Resumm ast-fel: forma cea vechia poporal a numelui Pelasg a fost Belasci i Balasci; r patria cea vechia, centrul puterii de ac iune i espansiune a acestui popor a fost, n Europa, la Carpa i la Dunrea de jos.
} C. I. L. voi. V. nr. 7749 1. 9. 10. 19. 21. ) C. I. L. voi. XI. p. 215, nr. 1147, p. 5. 1. 21. ') De Jubiiln ville, Les premiers habitants. Tome II. 46 59. <) I)e Jubainvlllc, ibid. II. p. 68. 86. 99.
!

MARELE IMPERIU PELASG.


XXXIV.-P ATEI A CELOR DE NTIU REGI PELASGI. REGIUNEA DE LA OCEAXOS POTAMOS.
I . Vechile tradiiun istorice ale Grecilor, Egiptenilor, Fenicienilor i Assyrienilor, amintiau de un vast imperiu, al rase pelasge, care n epoca sa de putere i de m rire se estinsese peste o mare parte din Europa, Asia i Africa !). ns, istoria acestor timpuri primitive, pelasge, este nveluit n o mulime de legende i mituri. Ce de ntiu regi a rasei pelasge au cscelat cu deosebire prin virtu ile lor personale, prin meritele lor politice, i peste tot prin binefacerile lor fa de genul uman. El au fost cei de ntiu, car au adunat n societate familiele i triburile rspndite prin caverne, prin muni i pdur, au ntemeiat sate i orae, au format cele de ntiu state, au dat supuilor s legi i au introdus n modul lor de vie moravuri mai blnde; peste tot au ndreptat ntrga activitatea lor spre o esisten mai bun, fisic i intelectual, i ast-fel au deschis o nou cale pentru destinele omenimi pe acest p ment. In semn de recunoscin pentru aceste merite neperitdre ale lor, aceti regi ai rase pelasge au fost divinist! i onora cu un cult religios; unii dup
O Cf. De Jubainrillc, Les premiers habitants de l'Europe. I. 77: Cet empire (plasgique), l'poque de sa puissance, sans parler de ses colonies en Italie et en Afrique, comprenait une partie de l'Asie-Mineure, la Grce; il s'cendait au nord de la Grce sur une portion de la valle du Danube.

morte, cum aii fost Uran i Saturn, r al ii nc pn tr iau, cum a fost d. e. Joe. Vechia teologia pelasg a considerat apoT pe aceti reg civilisator al lumii vech ca asemenea d ei Io r, mai mult ca adevrat de, descini din ceriu pe pment, le-a ridicat temple i altare, le-a instituit sacrificii si serbtor, le-a compus imne, legende si rituri, le-a nfiinat colegii de preoi si oracule ; si n fine, numele lor au fost eternisate pe sfera cercsc, atribuite la anumite constelaiun. Ast-fel ace ti reg, can avuse o esisten muritdrc, ncep se fie numi i de i ]); ei devin cap a religiuni vechi i priveghez chiar dup mortea lor, ca nisce strmoi glorio i, asupra poporelor sale. ndat ce natura divin a acestor reg cari au pus cele de ntiu fundamente ale fericirii omenesc!-ajunse se fie proclamat, epoca lor ncepe a se ntuneca. Tradiiunile istorice, redactate de colegiile preoilor, se schimb n legende miraculdse. Fiina lor ncepe, tot ma mult, a fi adus n legtur dogmatic cu formaiunea lumi i ast-fel istoria lor devine mitic-teologic 2). Cei vechi, scrie Evhemer, au transmis posteritii doue notiun diferite despre de : anume, c uni au fost i sunt eterni, adec nesupui periril, precum sunt serele, luna i astrele ; r'alti au fost omeni pmnteni, cari pentru binefacerile lor fa de genul uman, au ctigat onor divine i cult religios. Uran a fost cel de ntiu rege, care a domnit; un b rbat cu sentimente nalte de dreptate i un mare binefctoriu pentru to. El era tot-o-dat i un om adnc instruit n ce privesce cursul astrelor i cel de ntii care a introdus jertfele cu victime pentru divinitile cerescl; din care causa a i fost numit Ceriu (crjpavi;). Lu Uran i-a urmat apo n domnia Saturn; r dup Saturn a domnit Joe 3 ). Tot ast-fel se spunea n vechime despre Saturn, c a fost un simplu rnuritori; c el a fost cel de ntiu, care a adunat n societate, n sate si n
') Deificarea se continu n epoca roman sub form de apoteos, r n timpurile nstre sub form de canonisare. B ) Aceia, cari caut n legendele vechi numa simbolisme s personificarea forelor elementare ale naturel, sunt pe c retcite. n anlicitatca preistoric, cugetrile omenimii au fost predominate de faptele reale, nici de cum ns de imaginaiunle personale. 3 ) Diodori Siculi lib. VI. 2. Ccevo, De nat. Deor. II. 24: Suscepit autem vita hominum, consuetudoque coramunis, ut beneficiis excellentes viros in caelumfama ac voluntate tollerent. Ibid. De nat. Deor. lib. III. 2t: hos Deos, ex hominum genere in caelum translates, non re, ed opinione esse dicunt, quos auguste omnes sanctequc veneramur.

orae, pe omenii respndi prin munii ce nali i le-a dat legi J). lanus, scrie Macrobiu, a fost cel de nti, care a ridicat altare lui Saturn ca unul de, si a dispus se fie considerat ca cea mal nalt auctoritate religios, fiind c densul a fost ncep toriul unul mod de vief mal bun 2 ). De asemenea scrie Tertulliah, C dintre toi autorii, cari s'au ocupat cu cercetarea anticitil preistorice, nu esist nic unul singur, nici Diodor Grecul, nici Thalus, nici Cassiu Sever, nici Corneliu Nepos, care se fi nfiat pe Saturn altmintrelea, de ct numai ca un simplu om 3 ). Cercetrile archeologice, fcute n cel din urm cinc-dec de ani, constat de asemenea, c a esistat n timpurile preistorice o unitate de noiuni religiose si de precepte morale, acelai gen de instituiun politice, civile i militare, aceeai direciune a activitii omenesc!, peste tot o unitate de civilisafiune, care n resultatele sale pentru progresele omenimil, a fost mult ma fecund si mal intensiv de ct civilisaiunea egiptean si greco-romn. ce s'au ntemeiat i desvoltat numai pe substratul celei de nti. ns, nainte de a ncepe a ne ocupa cu istoria celor de nti reg tradiionali al rasei pelasge, este de lips se cunoscern legnul, unde vedem c se descept i se desvolt cele de nti noiuni ale viee sociale vechi, i unde se manifest centrul cel mare i puternic al vie e politice pelasge.
'} Virgilll Aen. VJII. 321: Is genus indocile, ac dispersum montibus a l t i s Conposu.it, legesque dedit . . . Cf. Diodor Siculi lib. V. 66. 2 ) Macrobii Saturn, lib. i. 7: Cum inter haec subito Saturnus non comparuiset, cxcogitavit Janus honorum eius augmenta . . . aram deinde cum s a c r i s , tanquam deo, condidit . . . Observ ri igitur eum (Saturnum) jussit majestate religionis, quasi vitae melioris auctorem. Simulacrum eius indicio est: cui falcem, insigne messis, adjecit. 3 J Tertulliatii Apolog. 10: Saturnum, itaque, quantum literae docent, neque Diodorus Graecus, aut Thalus, neque Cassius Severus, aut Cornelius Nepos, neque ullus commentator ejusmodi antiquitatum, aliud quam hominem promulgarunt. Tot aceea o spune Lactaniu (f 13), i Minuiu F e l i x n Octavio (p. 24, ed. 1652). Regina Chrothilda a Francilor, voind se nduplece pe soul seu, regele Chlodovich (a. 481511), se primesc legea cretinesc, dupe cum scrie episcopul Gregoriu de Tours (f 594), i adresez urmtorele cuvinte: dii, quos colitis.... sunt enim aut ex lapide, aut ex ligno, aut ex mtallo aliquo sculpti; nomina vero, quae eis indidistis, homines f u ere, non dii. . . . deus vero Vester, nec de deorum genere esse probatur (Greg. Tur. 2. 29 31, ap. Grimm, D. %th. I. 18 54, p. 96).

II
Dup Homer i Hesiod, patria celor de nti reg divinist! a lumii vech a fost n p r ile e s treme ale orisontulul grecesc, n nordul ThracieT seu al IstruluT, numit n legendele grecesc! Oceanos potamos, p r i n t e l e d e i l o r :). Vechiul Oceanos potamos din geografia timpurilor pelasge, nu era o mare intern , dar nici estern cum s'a credut mal trdiu, ci un simplu r, o ")', mediteran, [ucra<p; mare, jiEyXcc Tcora|t6c s); adnc curgtoriu, aSup[56o; 4); care- avea isvdrele 5), cataractele 6) i vultorile sale 7) i care, dup cum ne spune Homer, nu se putea trece cu picirele, ci numai cu cor bii ori cu luntri bine construite 8 ). Dincolo de Oceanos potamos, adec n regiunile despre nord, mal esista nc o parte considerabil din continentul european, cu alte rur, cu mun i nali, stnci, pduri9), cmpii ntinse si mndse 10), numit adese ori n geografia acestor timpuri ta syaaa., i rcecpaia yarj, adec regiunile estreme; la Ovidiu n ) ultima terra 12 ).
') Homeri II. XIV v. 201: 'Sixsaviv, S-suv -(evim. Dup Homcr (II. XIV. 227), Junona t r e c e p e s t e mu n i i T h r a c i e l c a s e v i n l a Oc e a n o s p ot a m o s . ) Homeri I). XVIII. 402. Odyss. XI. 21, 639; XII. 1. Hesiodi Op. 566. 3 ) Homeri Odyss. XI. 157158. ) Homeri Odyss. XI. 13. *} Hcsiodi Theog. v. 282. ) Homeri L XVIII. 403. Orphei Argon. v. 1069. 1160. Str.ibo, I. 1. 7. ') Homeri Odys. X. 511. f ) Homeri Odyss. XI. 158. e ) Homeri Odyss. X. 508 seqq. Hesiodi Theog. v. 129. ") Homeri II. XVIII. 541 scqq. n) Trist. III. 4. 52: Meu! quara vicina est ultima terra mihi! '-) Este o interpretare cu totul greit a tradi iunilor vech geografice, c Oceanos potamos ar fi fost un ru, seu mare curg tore, ce nconjura p r i l e estreme a l e ntregului pa mont. Homer, nu spune nic iri, c Oceanos ar fi fost o mare estern . De altmintrelea n timpurile aceste, Grecii nu cunoscea nici Oceanul de apus, nici cel de nord. Ce e drept, c Homer (Hymn, in Ven. 228) i Hesiod (Theog. 79. 282) ne spun, c Oceanos potamos curgea pe lng Gaea seu Terra; ns sub acesta expresiune nu este a se nelege ntreg continentul pmentulu, ci numa o regiune anumit geografic, Faa seu Terra, p mentul seu era cea fericit , care formez teatru! legendelor i al evenimentelor celor mari tradiionale din timpurile pelasge, dup cum Istrul seu Dunrea de jos ncunjur i ast -d de tre p r i, n form de arc, teritoriul numit er i era roma-

In legendele argonautice, Qceanos potamos este unul si acelai ru l i n curg toriu cu Istrul din timpurile ina trcli. Dup Hesiod, Pindar, Antimach i Orpheu, Argonau ii trec din Pontul euxin n Mediteran, navignd pe Oceanos potamos a); r dup Apolloniu Rhodiu si Valeriu Flac, e se ntorc pe aceea i cale c tre apus, ns navignd pe Istru, numit i xica 'Qxsavoo 2 ). Rul cel mare, numit Oceanos potamos, venia din regiuni deprtate 3), curgea c tre Pontos, de la apus spre res rit, trecea prin strmtorile cele nguste ale munilor Riphe4), seu Carpa, unde forma o mulime de vertegiur adnci s forte periculose pentru navigaiune 6). Din aceiai muni, Riphe, curgea, dup Eschyl, i Istrul 6 ). Lng Riphe i lng Istru locuiau Agathyrsi 7 ).
nesc i care din punct de vedere geografic i al numirii sale este identic cu Gaea seu Terra din legendele vechimii (v. p. 920). Aceeai idea geografic o vedem esprimat i n textul lliadcl. Pe scutul lui Achille, dup cum ne spune Homer, Vulcan a reprsentt de fapt, nu ntreg globul terestru, ci numai pmentul cel fecund din prile de nord ale Thraciel, Fata (Terra), unde se nvrtesce constelaiunea Ursei s a Carului, numit altcum i polus Geticus; unde unii ar cmpiile cele grase i late, r alii secer sem n turile cele abundente, unde sunt vil cu struguri escelen, aurii i negri, pe cari -I culeg n co uri, feti e i tineri, cntnd cu voce gra ios i b tond n caden p mentul cu picirele. Lng acest p mont, att de avut n recoltele sale i atractiv prin datinele i festivitile sale pastorale i agricole, Vulcan, dup cum ne spne Iliada, a nfiat pe marginea scutului i rul Oceanos potamos.n vechile poeme grecesc, Oceanos potamos mal are i epitetul de i|/ofio? (Horn. 11. XVIII. 399. Odyss. XX. 65), un cuvent al crui sens adevrat este, c apa cea curgtore a rulu Occanos se ntorcea n unele locuri napoi seu forma vuitori. Adese ori, acelai termin este nlocuit cu epitetul fteOuivYj, cu vrtejuri adnci (Hom. Odyss. X. 511, Hesiod. Theog. v. 133). n ce privesce vechile semnifica iun geografice ale cuvntului Oceanos, putem distinge trei priode. In primul period, seu antehomeric, se n elegea sub numele de Oceanos Pontul, seu Marea negr , o numire, din care s'a ma p strat pn trdi epitetul de ' nvo , ns avnd n limba grecesc un n eles cu totul diferit de cel primitiv, r Istrul era considerat n timpurile aceste numai ca un golf al Oceanului (Strabo, I. 1. 7.). Un alt golf al acestui Ocean M forma Lacul meotic (Pliniu, II. 67). n al doilea period geografic, seu n timpurile homerice i hesiodice, Marea negr este Ilovto, r Istrul ne apare sub numele de 'SJxeavot "oianoc i pio 'lixjavcio. n fine, n al treilea period, numirile de Oceanos i Oceanos potamos se confund i terminul de Oceanos* se aplic numai la marile esterne, ') Hesiodi Fragm. 57. ! ) Apollonii Rliodil Argon. IV. 2881 Val. Flacci Argon, VIII. 185. ') Acschyli Prom. v. 284. 4 ) Orphei Argon. v. 1080. 1123. 1201. 6 ) Orphei Argon. v. 1083. ') A es ch y ll frag m . 7 3. 7 ) R. Avieni Descr. Orb. v. 455.Val. Flaccus (V. 603) amintesce lng Riphe pe Ge i.

Oceanos potamos, dup ce prsia apo strmtorile cele prpstiose ale munilor Riphel, curgea prin valea seu basinul acestor mun Riphel J), trecea pe lng cmpii cu p uni ntinse, unde locuiau omenii ce mal drep i 2 ) si triburi numerose pastorale de Scy , Hyperbore, Ge i, Sauroma , SindI, Arimasp etc. 3). Pe Oceanos potamos n sus, corbiile cu pnze navigau cu ajutoriul vntulul de nord, Boreas 4 ). La Hesiod, Oceanos potamos este un ru sfnt, Eepic p"6og 6), ori cu alte cuvinte, el aparinea istoriei religiose a timpurilor primitive. Mal trdi acelai epitet se moscenesce asupra Istrulul 6 ) Lng Oceanos potamos se aflau insulele celor fericii, [laxapiov vrjaoc, destinate ca locuin e eterne pentru b rba ii cel ilu trii c lu i la Theba i la Troia 7). ntre aceste insule fericite, cea mal fimes a fost n timpurile homerice Leuce 8), ast-d Insula erpilor, situat lng gurile Dunrii, i unde dup legende a fost nmormntat Achille, marele erou al timpurilor troiane. n apropiere de Oceanos potamos - aveau locuin ele lor Pygmei cel legendari, cari, dup cum ne spune Homer, se aflau n resboiu continuu cu stolurile de gruie, cari fugind de ierna i de ploile cele multe din p r ile de nord, sburau c tre med -di peste apele curg tore ale Oceanului ). Aceia i Pygme ne apar i n noti ele geografice ae lui Pliniu ca stabili i n p r ile de sud ale Istrulul de jos, seu pe teritoriul Dobroge actuale I0 ). Este a a dar, afar de ori ce ndoil, c fluviul cel renumit al timpurilor antehomerice, Oceanos potamos, care curgea n p r ile de nord ale IllyrieT i Thraciel, ntre apus i res rit, era identic cu rul cel mare i. sfnt al anticit i greco-romane, numit Istros si Danubius. III Cmpiile cele ntinse i m nose de lng Oceanos potamos se numesc n teogoniile i n poemele epice ale anticit i Fata s Terra, r mun ii din p r ile de nord, cari ncingeau ca o coron fruntea acestei er, au la
') Orphei Argon. v. 1079. 2) Orphei Argon. v. 1136. ') Orplici Argon. v. 1062 seqq. <) Homeri Odyss. X. 97. *) Hesiodi Opera et dies, v. 566. ) Dionysii Descr. orb. v. 298. ') Hesiodi Opera et dies. v. 171. ) Pliait lib. IV. 27. 2: eadem Leuce et Macaron appeUata,

Hesiod numele de Opea jxaxp, munii cel lungi i nali, la Homer munti cet nalt si la Asiu munii cu culmile nalte *). Pmentul acesta avuse nc din timpurile cele mai vech renumele une tr fericite 2), nzestrate n abunden cu tdte darurile naturel i cu o putere de produciune extraordinar 3). Aici, scrie Homer, pmentul produce tdte, fr semenf i fr artur, gru, ord i vie cu struguri mar 4). Lng Oceanos (potamos), ne spune Hesiod, p mntul nfloresce i produce fructe de tre ori pe an 5 ). La Homer, Oceanos potamos este numit printele deilor (vt-swv yeveucc), nelege al regilor vechi divinisa. La Hesiod ns, genealogia acestor reg se reduce la Gaea, era cea fericit de lng Oceanos potamos. In fine dup poetul Asiu, Pelasg cel de ntiu rege al ginii pelasge, identic de altmintrelea cu Uranos, a fost nscut pe Munii cei cu culmile nalte, de pe teritoriul, numit l'ara txeAatva, adec din era cea negr. Dup cum vedem, no avem aici una i aceeai tradiiune istoric despre aceeai regiune geografic, pe care Homer o caracterisez prin Oceanos potamos, Hesiod prin cmpiile cele fecunde, numite Fata, s Terra, r poetul Asiu prin Munii cel cu comele nalte i ntinse. In ce privesce configuraiunea geografic a aceste tr, filosoful stoic, Posidoniu (sec. II a. C.), ne spune, c Terra sau Gaea avea forma unei prascie, ma lat n partea de mijloc, i mai ngust n partea de resrit i de apus ). Acea figur geografic o avea dup Strabo i era Ge ilor, ^ Fetuv pj, care la nceput era ngust, apo se prclungia n partea meridional pe lng Istru, r n partea opus, seu de med-ndpte, se ntindea pn la plele munilor Hercynic, ma cuprindnd i o poriune din munii acetia; n rine n p rile de nord (nelege de resrit) se deschidea pn Ia Tyrege 7 ). Despre era Geilor, considerat n anticitate ca identic cu era de
') Hcsiodi Theog. v. 129. Hoinori Odyss. IX. 114. Asii frag. la Pausania, lib. VIII. 1. a ) DIodori Siculi lib. III. 56. ) In timpurile antehomerice, temperatura terilor del Dunrea de jos era mult mai favorabil vegeta iuni; acesta rsulta din o mul ime de date fragmentarii, ce le afl m la autorii grecesc i n papirele egiptene, n cari se face amintire de patria dcilor celor mar clin regiunea nordului. *) Homeri Odyss. IX. 109. ') Heslodi Opera, v. 169.La Hyperbore, scrie Diodor (II. 47), pmentul produce de doue or fructe pe an.Cf. Chronicon Dubnicense (Ed. Klorianus) c. 28: quod optimus fluvius esset Danubius, terraque meliorin mundo non esset partibus i l l i s . ') Posldoiiii fragm. 69 (in Fragm. Hist. gr. III. 282).Dlonysii Orb. Descr. 7.
s

') Strabonls Geogr. lib. VII. 3. 1.

lng Oceanos, mal avem o important noti geografic. Astronomul Pytheas din sec. IV a. Chr. numise era Geilor Ilapw/csavrTic, adec era de lng Oceanos potamos, i densul susinea acesta numire geografic ntemeindu-se pe vechile descrieri astronomice i geometrice J). Nu sufere st fel ndoiel, c teritoriul, numit Gaea su Terra, din legendele anticiti, care mai avea i epitetul de opdcrcepa, munten 2) i neXwpvj, era uriailor 3), era identic cu regiunea din nordul Dunrii de jos, care pn n dilele ndstre mai port numele de era, i era muntenesc r n legendele poporale era uriailor.
IV

Dup alte tradifiun istorice, imperiul cel mare al rase pelasge i-a avut nceputurile sale lng muntele cel nalt Atlas, din prile de nord ale zonei grecesc!, situat n regiunea geografic Gaea seu Terra 4 ). Titanul Atlas, dup teogoniile grecesc!, a fost frate cu Oceanos potamos 5), ori frate cu Saturn ), r dup alte genealogii frate cu Prometheu '). Atlas luase parte la luptele Titanilor n contra lui Joe, din care causa, noul stpnitoriu al lumii vechi -1 condamnase se susin ceriul cu umerii i cu manile sale neobosite 8). ns ma trdiu, Atlas a fost prefcut ntr'un munte imens, pe care se redima polul nordic al ceriului, numit crd in e s mundi, septentrio9), Rhiphaeus axis10), Hyperborei axes11) i Getic us p ol us 12 ). ') Strab. Geogr. VII. 3. 1.
") Sophoclls Philoctctes, v. 391. 3 ) H estodi Th eog. v. 731. 4 ) Hesiodi Theog. v. 5178: "AtXat... I C E ^ J I V E V fair,; Diodori Siculi lib. III. 60. 6 ) Aescliyli From. v. 347 seqq. e ) U i o d o r i S i c u l i l i b . I I I . 6 0 . F r a g m . H i s t . G r . I I I . 5 6 7 . 1 4 . ') Hesiodi Theog. v. 509 510. 8 ) Hesiodi Theog. v. 517519. e ) Pliuli lib. IV. 26 11: Ibi (apud Hyperbo reos) creduntu r csso cardincs mund i. Isldori Orig. XIII. 1. 8.Ovidil Pont. lib..I I . 10: Ipse quidem extremi quum sim sub car dine mundi. io ) Claudliiul lib. XXXVIII, v. 30-31.Cf. Virg. Aen. IV. 481-482: Maximus Atlas Axem humero torquct. ") Silvii Thebaid. XII. v. 650. Melae lib. III. 5: Hyperborei sub ipso sidcrum card i n e jacent. 12 ) Mnrtialis Epigr. lib. IX. 46. v. l2.Pe ceriu, acest pol era reprsentt prin cele 7 stele, numite Ursa mare seu Carul.

Din punct de vedere al posiiuni geografice, muntele Atlas din legendele vechimi reprsenta catena meridional a Carpailor, prin mijlocul creia strbate rul numit ast-di O!t, la Herodot Atlas i n epoca roman Alutus a). Pe cele mat vechi monete ale Daciei, Maia, fica titanului Atlas, este adese or representat ca o divinitate protectdr a acestei er 2 ). Tra, peste care domnise titanul Atlas, este numit n tradiiunile grecesc! Atlantis s), identic dup nume i dup posiiunea geografic cu regiunile de lng muntele or de lng fluviul Atlas, ast -d Oltenia i era Oltul u, dincce i dincolo de Carpa . Despre locuitorii acestui inut, numi Atlantes (Olteni), Diodor icul scrie: A t la n i i , cari locuiesc n inuturile de lng Oceanos (potamos), stpnitori ere celef fericite, se disting, dup cum se vorbescc, ntre tdte poporele vecine prin pietatea si ospitalitatea lor deosebit. E se glorific, ca d e i s ' a u n scut la den i si spun, c cel de ntiu rege al lor a fost Uranos (Munteanul), care a adunat n sate i n ora e pe dmeni ce locuiau risipii, i Ic-a interdis ca se ma triesc i de aci nainte n far-deleg i dup modul ferelor slbatice. Acest Uran, a avut sub stpnirea sa partea cea ma mare a lumii, cu deosebire r e g i u n i l e despre apus i med -nopte 4 ). O alt naraiune istoric despre locuitorii de lng muntele Atlas o aflm la Plato, estras dintr'un manuscris al Im Solon, ce remsese n posesiunea familiei Critias, Solon, ilustrul archont al Athenc, nscut pe la a. 639 d. Chr., fcuse n viea sa ma multe cletori, n scop de a cundsce starea de civilisaiune i moravurile popdrelor vecine. Visitnd i Egipetul, Solon avusese cu acesta ocasiune o interesant convorbire cu preo i din Sais, ora situat n delta Nilului Unul. din preoi acetia se exprim ast-fel ctre Solon 5): Tete evenimentele mari memorabile, a cror faim a ajuns pn n Egipet, au fost nc din timpurile cele rnai deprtate scrise, i aceste documente s'au conservat apoi
') Geografia timpurilor preist ori ce nu este geografia timpurilor greco-romane. O mulime de numiri geografice,, dimpreun cu legendele i cu tradiiunile lor, au migrat, unele spre apus, altele spre mied -di, de o-dat cu triburile pastorale pelasge. Muntele Atlas din legendele teogonie nu este nici de cum muntele Atlas din p r ile de nordvest ale Africe; dup cum acesta rsulta din poemele lui Hoincr i Hesiod i dup cum ne-o spune de altmintrelea n mod forte clar i gramaticul Apollodor (Bibi. II. 5. 11). 2 ) V. pag. 754. ") Platonis Critias, pag. 251 seqq. *) Diodori Siculi lib. III. 56. 5 ) Platonis Timaeus, (ed. Didot, II. 199 seqq.).

) In acesta naraiune istoric, cum o reproduce Plato, nu tte espresiunilc grecesc! corespund n mod esact nelesului primitiv. Dac vom analisa din punct de vedere critic textul grecesc al acestei descrieri, este forte uor se ne convingem, c n traducerea grecesc a lui Solon s'a schimbat nu numai forma original a numelor personale (cea ce o recunosce i Plato), dar s'au modificat sub influena ideilor ma noue i n elesul primitiv al ma multor termini geografici. Ast-fel vedem d. e., c n traducerea grecesc a lui Solon, Atlantis figurez?: ca vf,3o, adec insul ; fiind-c era situat dincoce de Oceanos (potamos); nsui fluviul Occanos, care curgea pe lng Atlantis, este confundat cu Oceanul de apus, din care causa este numit une or rEAct-fo , alte ori 8-u),aa3ot (Cf. i Aristotele, De mundo, c. 3). De altmintrelea, terminul de VYJCO; se aplica n timpurile mai vech i la inuturi, ce nu formau adeveratc insule, cum era d. e. IIe).o-ovvrj3o (Eustath. Comm. ad Dionys. 403). Spre a nu continua i ma departe cu aceste erori geografice, no am tradus aici terminul v^-n; prin cuvintele inut- i er, ntemeindu-ne n acesta privin pe textul lu Diodor icul, la care Atlantis figurez ca x"jpa, i nic de cum ca insul .

n numele lu Atlas, ntreg inutul acesta si apa cea mare de acolo s'a 't Atlantic. Regiunea acesta era avut de tot feliul de minerale, ce se str geau din snul p mntului n stare solid ori fluid ; cu deosebire ns se scotea din minele de acolo un fel de aram galben (aurichalcum), care n timpurile acele se considera ca metalul cel ma pre ios dup aur ') inutul mai era avut de tot feliul de lemne trebuinciose pentru construc ium, r p mentul producea aci recolte abundente de doue ori pe an. ntreg regiunea acesta era format din cmpie, cea mal frumos din tete cmpiile, nzestrat cu tote darurile nature, i ncunjurat cu o coron de mun i, ce descindeau pn la apa mare. Prin estensiunea, prin m rimea i frumuse ea lor, mun ii ace tia ntreceau pe to mun ii cunoscu i pn atunci, n acest muni se afla o mare mulime de sate avute, cu riur, lacuri si pun abundente, si cu tot feliul de animale blnde si slbatice. Cmpia era plan si privit de la mare, ea avea aspectul unui es ridicat, n partea sa cea ma mare, cmpia acesta avea forma unui ptrat lungre cu direciunea de la sud-vest ctre nord-ost, aflndu-se situat pe linia vntulu de nord. Una din laturile acestui p trat avea o lungime de 3000 stadii (540 chim.), r l rgimea de la mijloc, ncepnd de la apa cea mare n sus, era de 2000 stadii (360 chim.). In fine, perimetrul acestei cmpi avea o lungime aproximativ de 10.000 stadii (1800 chim.) 2). Dup cum rsulta din aceste noti e geografice, teritoriul numit Atlantis avea aceeai configaraiunc ca i era de lng Oceanos potamos, despre care ne spune Posidoniu, c avea forma unei prascie; de asemenea ca i era Ge ilor, cum ne o nt i ez Strabo, ngust la nceput, seu n partea de apus i deschis spre nord-ost; n fine ca i figura geografic a eri romnesc din timpurile nstre, a crei lungime de la Porile de fer pn la Marea negr este n lini drept de 551 chim., i care ne presint o circumferin aproximativ de 1611 chim.; frind ast-fel aprdpe egal n form i n m rime cu era numit de cei vechi Atlantis. Manuscrisul lui Solon despre convorbirile, ce le avuse cu preo ii din Sais, se termin ast-fel: n curs de ma multe secule, locuitorii acestei teri (Atlantis) fiind condui de cele mai nobile sentimente de dreptate au fost moderai i nelepi: pentru virtute, ei despreuiau tete lucrurile lumesc. ns, dup ce partea divin a nceput se dispar din el i natura uman a nvins, 61 c dur n depravare i atunci Joe, deul deilor, care domnesce prin leg,
') Intr'o colind romnesca din j. Constana (colec. nostr) se face amintire de acelai cta ': scaun de chier galbin, pe care ede D-deu. "J Matonis Critias (Ed. Didot, II. 255 seqq.).

n elegnd, c un gen bun de 6menl a devenit plin de reut , a cugetat s<5 le aplice o pedeps , ca pedepsi i, el se devin ma modera i l ).
') Din acesta ultim parte a nara iunii rsulta a a dar, ca din punct de vedere istoric aici nu p<5te fi vorba de o dispari iune s submcrsiune total a eri or a inutului numit Atlantis, ci numa de o inundare estraordinar , ns trcc tore. O proba in acesta privin , o avem Ia Diodor (III. 57), care ne vorbesce de unele tradi iunl istorice ale Atlanilor (seu ale locuitorilor de lng Atlas), culese mult. ma trdiu de timpurile cele dep rtate, despre cari vorbiau preo ii din Sais. In colindele religiose ale poporului romn s'a ma p strat nc pn ast -di unele amintiri despre o revcrsare estraordinar a apelor Oltului (Atlas, Alutus). Acesta catastrof a capelat n multe privin e un caracter mitic; ea aparine aa dar timpurilor archaice. Din aceste colinde, noi reproducem urm torele versuri: Alergat'au, alergat, Doi sfm mpodobit?, Pan' pe Domnul l'au aflat Intr'o chilie de t mia, Cu u a de alami . Cum edea i socotia Si cetia vanghelia C u m s e s e c e O l t u l ma r e.
(Bib i ce seu, Pocsil pop. 237).

Cf. Te o dor es cu, Poesii pop. 61: Oltul mic, mare a venit i de mare, margini n'are. Despre Olt i Mure ma avem nc urm torele legende: B trnii (din corn. Grlamare, jud. Mehedin i) povestesc, c Oltul i Mure ul au fost doi fra i de cruce. Intr'una din dile plecnd amndo s - l caute cte un loc de mo ie, fiind-c fusese urgisi i de p rin ii lor, au ajuns pn la o p dure n era Ardeiului, unde voind se ma odihnesc , Mureul a adormit, r Oltul s'a sculat i a fugit spre Mrul ro u (Erytheia, cotul Dun rii de la Ru ava). Mure ul ns desceptndu-se i vcdend, c Oltul nu mai este, a crtdut c l'au mncat ferele s lbatice i a plecat plngnd spre sre-apune; mai trdi ace ti fra i s'a g sit er i unul pe altul i ca fra au format o mp r ia mare; ns el au fost omor de un vitz Fet-frumos, care a plecat dup srrieul cu 12 aripe (Boreas), care rpise pe logodnica sa. Aceeai legend ni se comunic din corn. Sirinsa (j. Vlcea) sub urm torea form : Mure ul a fost frate de cruce cu Oltul, i e s'a luat la ntrecere, care va ajunge mal nainte la vrsare or ncotro. Oltul cutnd mai drept s'a repedit numai la mun , a z bovit vre-o ct-va pn ce i-a spart i n urm ca un fulger s'a aruncat n Dunre, dar Mureul mal ocolind a rmas mai domol etc.Dup cum vedem, fondul comun al acestor dou legende se reduce la timpurile, cnd basmul transilvan al Oltului i al Mure ului formau dou lacuri mari, f r s aib vre-un Ioc de e tre. De altmintrelea chiar i numele Mure ului ne indic , c acest ri formase odat o ap stagnant s mort , mo rusa (Cf. Plini u IV. 13 [27]: Morimorusa, hoc est mortuum mare). In aceleai timpuri se vede, c n urma unor cutremure extraordinare s'a rupt i catena mun ilor de la Jiu: (Jiul mare a venit, c ci de marc, margini n'arc Burada, Calat, in Dobrogea, 102). In fine merit s reproducem aici urm toarea tradi iune poporal , pe care o aflm la Margot (O viatorie, p. 52): La por ile oraului (Craiova), mergnd spre J i u l , se vede o mare balt , numit Craiovi a. Tradi iunca port , c ora ul era z i d i t n vechime n acel loc, c }n urma unul mare cutremur de p ment fu cufundat cu totul, nnecat i apele b l ii -1 -caprinser .

Dup cum vedem {era, or inutul, numit de autorii grecesc! Atlantis, aparine regiunii geografice din nordul Thracie. Istoria politic a rase pelasge ncepe ast-fel la Carpa i la Dun rea de jos. Dacia cu munii s ce nal, cu cmpiile sale mnose, cu rurile sale cele multe i frumos curgtdre, cu avuiile sale cele fimdse de aur, de argint si aram, i n fine cu populaiunile sale ospitale, religiose, juste, viteze i fericite, este era cea legendar a timpurilor preistorice.

XXXV. - D O M N I A LUI U R A N (OYPANO2 , MUPTEANUL).

1. Uran, cel de nti rege al locuitorilor de lng muntele Atlas n Dacia, c. 6000 a. C. !).

Cel de nti rege, care a domnit peste inuturile de lng muntele Atlas, n nordul Istrulu, a fost dup tradiiunile vechistorice Uranos (Munteanul).
i) Despre epoca, n care au domnit ce de nti regi a dinastiei divine pelasge, avem, la diferi i autori, diferite cronologii. Un deosebit interes ne presint n acesta privin cronologiile egiptene, ce le afl m la Manctho, Diodor icul, Herodot (II. 142) i Plato (ed. Didot, II, 201. 251. 285), fiind-c ce de nti regi din dinastia divin pelasg, Uran i Saturn, domnise i peste Egipet. Ast-fel, preotul egiptean Manetho (sec. III a. C.) calculase o durat total de 24.925 anf pentru cele trei dinastii" divine, a cjeilor, semi-deilor i Manilor seu moilor, cari domnise la nceput peste esurile Nilului (Fragm. hist. gr. II. 526 seqq.); i dac vom adauge la acesta cifr nc 5264 dup Eusebiu pentru dinastiile urm tore, ncepnd del Mens pn la Artaxerxe Ochus i n fine al i 340 ani pn n timpurile lut August, cnd s'a nscut Christos, atunci vom ave un total de 30.529 an pn la nceputul ere nstre. De asemenea scrie Diodor icul (I. 26), c preo ii egipteni calculau aproximativ 23.000 ani de la domnia Srelu ("J[X;o =Uran) pn la trecerea lui Alexandru cel Mare n Asia (334 a. C.), ns , adevrata valdrc a acestor date cronologice nu se pete stabili, fiind-c nu putem sci, nici chiar cu o probabilitate <Sre care, ce durat avuse anul teologic n diferitele epoce ale istoriei vechi egiptene. Ast-fel, dup unii cronologit, anul vechiu egiptean din timpul domniei regilor divinist! ar fi fost de o di (Malalas), ori de o lun (Eusebiu i Diodor); iar n timpul semi-deilor ?" al Manilor de 3 i de 4 luni (Pandor, Diodor, Syncellus). Va trebui ast-fel, pentru resolvarea acestei cestiun complexe i dificile, se aflm o alt cale, ca se no putem a sema, cel pu in cu aproximafiune, de epoca n care domnise peste cmpiile Nilului -ei de nti regi divinisa , Uran i Saturn, n primele timpuri ale istoriei egiptene, dup m ne spune Manetho, domnise peste Egipet trei dinastii divine succesive, a deilor mi-cjeilor i Manilor, s a regilor nemuritorii, dup cari au urmat apoi dinastiile umane u ale regilor muritori, cari ncep cu regele numit Mens, Mena su Manis. De la enes pn la Alesandru cel Mare, preo ii egipteni numerau 5000 de an. Acesta cifr din datele, ce le aflm la Diodor (I. 26. 4445), c preoii egipteni calculau 23.000

KlA

l. h.

Atlani (s locuitori! de lng muntele Atlas, lng Oceanos potamos), scrie Diodor icul, excelez intre tte poprele vecine prin pietatea lor deosebit i prin ospitalitatea lor. E se glorific, c dei (regi ce vechi divinisaf) s'au nscut la deni, i anume povestesc: c cel de ntiu, care a domnit la dnii, a fost Uran ; c acesta a adunat pe omenii, ce triau risipii, si i-a fcut s locuiesc n sate i orae; le-a interdis se triesc i mal departe n fr-de-legi, dup modul ferelor slbatice; i-a nveat se cultive pmentul i se pstreze fructele, ce sunt bune de mncare, i multe alte lucrur folositre pentru viea de tte dilele. Domnia sa se estinsese peste partea cea ma mare a lumii, mai cu sem n regiunile de apus i de med-nopte. Observnd i studind cu deosebit ateniune cursul astrelor, Uran profeia multe fenomene, ce aveau se se ntemple pe ceriu. El a nveat poporul se cu-, nosc sistemul anului dup cursul srelt i a stabilit lunile fie-crui an dup cursul lune si dup anumite ore din an. Din acesta causa, poporul de rend, care nu cunoscea mersul regulat al astrelor, admirnd esactitatea, cu care se
ani de la nceputul dinastiei divine pn la Alexandru cel Mare, din care cifr , 18.000 ani aparineau esclusiv dinastiilor divine nainte de Mens. Acest Mens or Manis, figurezi ns n istoria egipten ca un mare legislator, ca unul care a regulat cultul deilor i a ntreprins expedi iun n teri dep rtate, astfel c , dup nume, dup modul s de guvernare i dup faptele istorice, ce i se atribue, Manis ne apare ca una i aceeai personalitate cu Cronos seu Saturn, numit Manes la Pclasgi tursen din Lydia, Minos n Creta, deus Manes la Romani i Mannus la Arimi din Germania. In modul acesta vom ave un total de 5000-f-332 = 5332 an de la Mens (pe care no -1 consider m ca identic cu Saturn) pn la nceputul ere cre tine. Aceea i analogia o afl m i in datele cronologice ale lui Manetho. Monarchia dinastiilor umane, ncepnd de la Mens pn la finele domniei lui Nectanebo I! (341 a. C.), cuprindea dup preotul i istoricul egiptean un total aproximativ de 6000 an, dup Eusebiu 5264 an, adec 5605 an pn la nceputul ere cretine. Apropo aceeai cifr o aflm i la egiptologii modern. Dup Champollion (L'Univers, p. 269) cea de ntiu dinastia uman a Egipetulu ncepe s domnesc pe la 5867 a. C.; r dup studiile cronologice ale lui Boeckh, Mens ar fi domnit pe la a. 5702 a. C. (cf. Fragm. Hist. gr. II. p. 600). Vom. socoti aa dar nceputul domniei pelasge n Egipct, cu aproxim iune, pe la 6000 nainte de era cre tin . Acesta dat se ma confirm i prin alt isvor, cu totul independent de cronologia egiptean. Turditani din Hispania, un popor care emigrase n timpuri dep rtate din p r ile de res rit ale Europe, aveau dup cum scrie Strabo (III. 1. 6) un codice de legi scris n versuri, vechiu cum spuneau den i de 6000 an. Aceste leg ale Turditanilor, scrise n versuri, erau n tot ca ul identice n fond, i pete chiar in form, cu legile cele scrise n versuri ale Agathyrilor de la Carpa , ori cu alte cuvinte, ele aparineau la aceeai Icgisla iune vechia pelasg , ce se atribuia lui Hermes, care trise n timpurile Im Uran i Saturn. Vom considera ast-fel anul 6000 a. C. ca data cea ma verosimil pentru nceputul monarchiei divine pelasge.Cf. Maspero, Egypte et Chalde, p. 45.Henri Martin, Opinion de Manthon sur la dure totale de ses trente dynasties avntiennes.

ndepHnia lucrurile, ce le prevestia densul, s-a format credina, c acest profet are ntru adevr o parte din natura divin ; r dup ce a ncetat din vic a ' a atribuit onor divine, att pentru meritele, ce le avea, ct i pentru cuoscintele sale astronomice i a aplicat apo numele de Opav6 (Munteanul) l c e r i u de o parte fiind-c cunoscea forte bine resritul si apusul astrelor, cum si alte fenomene ceresc, r de alt parte ca se nal e meritele lui i to se-1 numesc rege pentru vecia ). Despre Uran se spune, c a avut 45 copil cu mai multe soii, dintre cari 22 cu soia sa Titaea (Titana), mama Titanilor, care pentru meritele i nelepciunea sa, a fost pus dup morte ntre del, dndu-i-se numele de Gaea 2). n timpul lui Uran, statul pelasg avuse, dup cum rsulta din legendele i tradiiunile vech, o organisaiune puternic, politic i militar. Cea de r.tiu clas a nobilimii o formau aa numii Titani, cu epitetul de xvto:, pmenten s); ^yauoi, glorioi4); i &s.ol, divin 6), fiind-c dup tradiiun, ei aparineau la familia cea puternic i ilustr a dinastiei regale. O alt clas a societii pelasge din timpurile aceste o formau meser i a i i , cari se ocupau de tot feliul de lucrri industriale (jxrj^ava v^aav In' epyocs) i cari figurez la Hesiod sub numele de Cyclop ). Puterea militar a statului erarepresentat prin Centiman, 'Exaioyx^P^7)Dup Hesiod, erau numai trei centiman; fie-care centiman avnd cte 50 capete, nelege cpitnii. Rsulta aa dar, c n primele timpuri ale domniei lui Uran, regatul seu se compunea numai din trei comandamente seu circumscripiun militare, dup cum i n timpurile dominaiuni romane, Dacia era mprit n trei provincii administrative. Constituiunea statului era teocratic. Tote afacerile publice se conduceau n numele divinitii. Uran este un monarch absolut. El unesce n manele sale ntreg puterea politic, administrativ, judiciar, militar i sacerdotal. Opav, ca nume personal, este un simplu apelativ geografic, ce deriv de la Spoc 8), cu sufisul ionic avoc i cu nelesul de om de la munte (Munteanul), ') Diodori Siculi lib, III. 56; VI. 2. 7. !) Diodori Siculi lib. III. 57.
') Hesiodi Theog. v. 697..Cf. Marian, Nunta, p. 107, 168, 325: boieri p mcntcsci. 4) Hesiodi Theorr. v. 632. ' ') Hesiodi Theog. v. 630. ') Hesiodi Theog. v. 139. In Odysse ns , Cyclopii sunt p stori. ') Hesiodi Theog. v. 150. ) Conexitatea numelui O&pavi cu oopo, opac, munte, o recunoscuse i Grim m, D. M. (1854) 319. Aristotele (De mundo, c. 6) deriv numele lui Uranus de la po; (margine): 05pvo5 ETOJJ.UJ xaUo|,isv, ani TOU Sf/ou siva; ti v Siv ta.
1 8

dup cum t soia sa Gaea avea epitetul de pecrcpa, adec Munteana. Tot ast-fel ne spune Diodor icul, c deil cel vech au fost omeni i c uniT din acetia au primit numele lor de la regiunile peste car domnise 1 ).
2. Uran sub numele de *Pelasgos*.

In tradiiunile istorice, Uran, cel de nti rege al rase pelasge, ne ma apare i sub numele de Pelasgos (HeXaayic). Acest Pelasg, dup o tradiiune de la Pausania, se distingea prin mrimea corpulu seu, prin puterea t frumuseea sa i ntrecea pe toi cet alalt muritort prin darurile sufletului seu 2). La Eschyl, Pelasg este fiul Gaeel seu al Terre 3); r poetul Asiu (c. sec. VII a. Chr.) scrisese despre densul urmtorele versur: era cea negr (Fr |j,e/Uttva) a nscut pe Pelasg, cel asemenea deilor, pe munii cel cu culmile nalte, ca se fie ncep toriul genulu omeneso *). Pelasg, cum ne spune Pausania, a fost cel de nti, care a nve at pe 6menl se- construiesc colibe (xaA6a) spre a se ap ra n contra frigului, a ploilor si a cldurii; tot el i-a nveat se- fac haine cusute din piei de 6ie, le-a interdis se se mal nutresc i n viitori cu frunte verdi, cu buruieni i cu rdcini, din cari unele, nu erau bune de mncare, r altele periculose sntii; n fine, n ce privesce diferitele specii de ghind, Pelasg le-a permis se ntrebuin eze pentru mncare numai ghinda de fag. n acesta tradiiune, dup cum vedem, Pelasg are aceeai genealogia, aceeai patria i aceleai caractere civilisatore ca Uran. Pelasg este asemenea deilor>; el este fiul Gaee seu al Terre, nscut pe munii cu culmile nalte; nceptoriul genulu uman i primul monarch al lumii vechi. Peste tot, are aceleai merite i aceeai calificaiune ca Uran. Dup gramaticul Apollodor, Pelasg este str mo ul Titanilor 6 ), dup cum la Hesiod, Uran este printele Titanilor. Dup unii autori mal vechi 6), Pelasg este cel de nti strmo al Hyperboreilor, de lng muntele Atlas 7), dup cum la Diodor, Uran este cel de nti rege al locuitorilor de lng acelai munte, Atlas e).
) Diodori Sic. lib. VI. 2. 12. >) Panaaniae Graeciae Descr. lib. VIII. 1. ) Aescbyli Suppl. v. 842. 901. <) Pausanlae lib. VIII. 1.
^ Apollodori Bibi. lib. III. 8. 1.
l

) Schol. Find. Ol. III. 28. (in Fragm. Hist. gr. II, 387). ') Apolloiori Bibi. lib. U. 5. 11. ) Dlod. Sic. III. 36.
nKMtnsiXKU.

3. Domnia

lui Uran peste regiunile de rlsril i de nord ale Europei.

Imperiul pelasg, ntemeiat Ia Dunrea de jos, avuse nc n timpurile luf Uran o estensiune geografic considerabil. Dup Diodor icul, domnia lui Uran se estindea ma cu sem peste pr ile de apus i de med -nopte ale lumi vech J ). Dup ct putem culege ns din tradfiunile celor vech, Uran domnise n Europa peste regiunile de la Oceanos potamos (Istru s Dun rea de jos); peste plaiurile munfilor celor nali, Oijpsx pompa, seu Crpa (T *), unde se afla centrul cel puternic, politic i militar, al imperiului pelasg; peste Ponto s, considerat ca fiu al Gaee seu Terre8 ); peste Scyfia, unde era adorat sub numele de. Papaeus, mo 4), i peste teritoriul cel vast al Germaniei, unde ti timpurile lui Tacit ma era venerat sub numele de Tuisto deus, Terra editus5). Spre sud de Oceanos potamos, domnia lu Urau se estindea peste ntreg peninsula H emul uf. In Macedonia i n Thracia, Uran era venerat ca Ze Ovpio 6) si Zs <2va, identic cu Jupiter Imperator al Romanilor. Jupiter Urius, scrie Eschyl, este marele ncep toriu al genulu omenesc, mperat (ccvaC) prin puterea sa propria 7). Un vechi sanctuartu, dedicat lut Jupiter Urius (nc din timpurile Argonauilor), se afla pe ermuri Bosphorulu thracic, la strmtorile Pontului euxin 8). Aici trebuiau s aduc sacrificii lui Jupiter Urius toi navigatorii, car intrau cu vasele lor In Pontul euxin, ca se aib vont favorabil, dup credina generala 9); ns n realitate, acest sacrificiu nu era de ct o vam s taxa de libera navigaiune i comerciu pe apele Mrii negre. Pontul euxin aparinea n aceste timpuri imperiului pelasg de la Dun rea de jos.
') Uiodori Siculi, 1. III. 56. ') Hesiortl Theog. v. 129. ') Hesiodi Theog. v. 132.
4

) Herodoti I. IV. 59. La Herodot, Vesta (Terra) este so ia lui Papaeos, la Evhe-

"er (Diod. VI. z. 8) so ia lui Uran. ') Taci i Germ. 2.


6

) Del oipo;, in dialecful ionic, munte. ') Aeschyli Suppl. v. 589-594. s ) ArdauJ Peripl. Pont. eux. c. 12.
re

f numiau oupo vntu! de mante, favorabil naviga iuni; este acelai pe care poromn -I numesce munteanul,. Pe la a. 1863, Bolliac scria: <Am mar avut oca-

Despre Zes OCpco aflm la Cicero o important notia istoric. Acusnd pe Verres, faimosul despoitoriu al templelor din Sictlia, Cicero se esprim astfel: Ce? au nu a luat tu din templul lu Joe de la Syracusa s t a t u a c e a mareligisaa lui Jupiter I m p e r a t o r , p e care Greci -1 numesc Uri os, o oper de cea ma escelent frumuse. Cu ct onre era venerat Jupiter Imperator n templul s, v putei nchipui, dac va aducet aminte, cu ct pietate a fost respectat o statu de aceea form i frumuse, pe care a adus'o ca trofeu Flaminiu din Macedonia i a aedat-o n Capitoliu. In tdt lumea erau cunoscute numai tre statue aie lu Jupiter Imperator, tdte tre lucrate n acelai gen si de cea mal minunat frumuse. Una din aceste a fost cea din Macedonia, pe care noi o vedem nst-d aedat n Capitoliu; alta este statua del st-rmt or ea Pontului eux i n ; r a treia se afla n Syracusa nainte 268. O statu presupus a lui Jupiter I rator (Urius), descoperit In ruinele de Ia mpede pretura lui Verres. Cea de Tindari pe costa septentrional a Sicilie, ast-d n rnuseul de la Palermo, restaurat de sculptontiu (statu din Macedonia) a rul Villa-reale. Dup Abeken, Di Giove imridicat-o Flaminiu din templul, peratore ossia Urio. Roma, 1839. unde era asedat, ca s'o aduc n Capitoliu, adec sS o aede n casa terestr a lu Joe. Aceea, care se afla astd la intrarea Pontului euxin
siune a spune, ca Urie i ca i Urus (bourul) nu inscmnez alt de ct muntean, i vine de Ia vorba doric Urios, de unde i urios anemos, vntul muntean (Buciutnulu, An. I, p. 131).

conservat ntreg i neviolat pn n dilele ncSstre, pe lng tote rgs,. je ce au venit de la Pont, or au intrat n marea acesta. A treia statu se fl la Syracusa, pe care o adorau nu numai cetenii si locuitorii Syracuse!, , mergeau acolo i strinii ca s'o venereze, ns pe acesta a luat-o Verres '). La Dodona din Epir, oraul cel sfnt al Pelasgilor din prile meridionale le peninsulei, Uran mal era venerat sub numele de Ze 5va^ EcXaaytxes (Jupiter Imperator Pelasgus). n Iliada lu Homer, Achille ridicnd ochif spre ceriu (o&paviv zl), invoc pe Zt ^v saoyixi de la Dodona, rugndu-1 se dee nvingere trupelor sale n luptele ce le vor ave cu Troiani 2). is 2v ITeXaaytx era aa dar o divinitate identic cu Uranos 3); n deosebi ns dup epitetele sale de vot si nsXaaytx, el ne apare ca un strmo divin al lumii vech, identic cu Pelasg, pe care Eschyl -1 numesce vaij ITeAaayuv i Domn peste munii de la Dodona *).
4. Domnia lu Uran peste Egipet. Romii, cel mal vechi locuitori pelasgl pe esurile Nilului.

'

Dup tradiiunile anticitil, domnia lui Uran se estindea n prile meridionale si dincolo de Mediteran, pe esurile Nilului. nc din timpuri forte deprtate, triburile pastorale pelasge, n migraiunile lor de la Carpa spre sud, ocupase i regiunile de med-nopte ale Africel. Aceste grupe de pstori, avute i rsboinice 6), transportase cu densele n Africa cele de ntiu elemente ale civiiisaiunil preistorice; ele ntemeiar aci :ele de nti sate i ora e, construira cele de ntiu temple i oracule,
') Ciceronis c. Verr. 10. c. 67 : Quid? ex aede Jovis religiosissimum simulacrum Jovis tnperatoris, quem Graeci Urion nominant, pulcherrime factum, nonne abslulisti?... tenim t r i a ferebantur in orbe terrarurn signa Jovis Imperatoris, uno in genere puliherrime facta: unum illud Macedonicum, quod in Capitolio videmus; alterum n Pon i ore et angustiis, tertium quod Syracusis, ante Verrem praetorem, fuit. ') Homerl II. XVI. 232. f eci,. n timpurile mal vech, nc adorase pe Uran ca suprema divinitate ce; ast-fel se explic, pentru ce terminul de o&pctvo, care la nceput avuse numai un etnic-geografc, ajunse la dnii sinonim cu b o l t a c e r i u l u i . 4 ) Aeschyli Suppl. v. 327 i 258. J astoril de la Dun rea de jos mal umblau narma i i n timpurile lui Ovidiu v10. 25): sub gal e a pastor junctis pice cntat avenis. De asemenea aflam 'm*tdrele versuri ntr'un cntec poporaJ romnesc; c i o b a n i t o t n a r m a i , De nu crecjl c sunt ciobani, Ci chiar neao i C pitani. (Alecsandri, P. p. 201). Cu postavuri mbrcai,

desecar mlatinile Nilulu, fertilisar o mare parte a deserturilor i puser ast-fel fundamentele cele de nti viei politice n prile acele. Ace t locuitori primitivi al Egipetulu se numia Romi1 ), i apar ineau dup credinele 4or religiose, dup tradiiunile i dialectul ce-1 vorbiau, la familia cea vechia i puternic a Arimilor din nordul Thraciel. Regi ce vechi a Egipetulu, aut fost, dup cum spuneau preoii egipteni, din nm n nm P ir o m i, un cuvent, care, dup cum scrie Herodot, nsemna n limba grecesc com onest i generos> *). La nceput, terminul de Pi-Rom is (lpcouc) a fost numa o simpl denumire etnic , unde Pi este un articul egiptean prepus *). De la Pi-Rom, or mal bine dis Pi-Ram, deriv numele Piramidelor, a vechilor monumente funerare ale regilor egipteni, pe cari Arabil le numesc ma corect, H aram *), adec morminte arimice s ). Caracterul acestor monumente funerare nu este specific egiptean. In realitate, piramidele nu ne presint dect format radiional, ns mal luxos, a movilelor funerare pelasge 6). Piramidele cele mal renumite se afl la Gizeh, lng Memphis, minun, cari au uimit anticitatea i lumea din timpurile nostre.
) Maspero, Egypte et Chatde, p. 43. Forma de Rom ni se mai presint i n numele personale Xpop-o i Xpofjo, ce le aflm la Troiani i la alte population! pelasge din Asia mic i Pelopones. (Homeri Ilias, II. 858; IV. 295, VIII. 275; XVII. 218; Odyss. XI. 286). In Italia aflm de asemenea numele personal Romus (Dionys. 1. 72). Ma mul regi egipteni din familia Romilor port n inscripiun i la autorii vechi nu mele d eRa ma-tu, Ra me n, Ra me n-ter, Ra men- ma , Ra me sses, Ar me sse s, Armais i Armaeus (Fragm. Hist. gr. II. 573589). In listele regilor din Ethiopia afl m de asemenea numele de Rhami, Rem, Armh i Lctem (Drouin, Les listes royales thiopiennes, p. 5053). Un vechi ora din Egipet era numit TDJIOOIV (ac.), cum scrie Steph. Byzantinul (v. 'EpfLotjnoXti;). Pliniu (VI. 178.179) amintesce o localitate A ramam seu Ar am u n spre sud de Syene. n cartea I a lui Moise (c. 47. 11) cetim, ca losif a e<J pe p rintele eii i pe fra ii ei a partea cea mai bun a Egipetulu n p mentul Raamzes. Pliniu (VI. 35. 1) amintesce n Ethiopia ora ul Rhemnia. In fine mal notm, c dup Steph. Byzantinul, Egipetul se numise in vechime i 'Epiio^o^to, probabil o numire corupt. Theophane face amintire n Chronografia sa, sub anul lumii 6056 (555 d. C.), de 'EpjAfjxuuvt (Hermiones), o populaiune din provinciele interiore ale Germaniei. ) Herodotl lib. II. 143. a ) Lepsius, Ober d. ersten gypt. Gotterkreis, p. 7. *) Panljr, R.-Encycl. VI (1852) p. 297: Har am ist der arab. Name fur Pyramiden. *) Ortografia cu u (uopaju) i etimologia de la gr. rcop sunt greite. In ritul funerar al Egiptenilor, focul n'a avut nici un rol. ') O reminiscen despre acest gen de morminte o aflm ntr'o invocaiune poporal
J

Vechimea acestor piramide se reduce la timpur forte deprtate. Champollion le consider anteridre epoce de 5000 a. C. Memoria vechi populafiun din Egipct, numite <Rom, ma tresce pn ast-dl n prile de sus ale Egipetuut.

269. Grupa piramidelor del Gizeh (Memphis). Pe planul anterior sfinxul cel colosal Montu-Ra-Harmakhis n semi-profil.

inutul cel frumos al Ethiopie, numit Bogos, situat n apropiere de Marea roia, ne spune Reclus, a fost dup tradiiun locuit de Rom, car sunt ceebrat i ast-dt n cntecele de acolo ca nisce rsboinic viteji i att de ndrsne n ct aruncau cu lncile lor n contra ceriului. Osemintele lor sunt acoperite cu morminte de petre, n carT, dup cum se spune, sunt njropate tesaure, pe car le pdcsc spiritele cele rele !). Descendent^ aceste populafiun primitive a Egipetulu mai p<5rta si ast-d lumele de Felah, un simplu revers al numelu de Arinii s Rom, r :aracterul acestor Felah, dup cum ne spun etnografr modern, se rsuma n tre cuvinte: ospitalitate i inim bun -). Cea ma vechia dinastia, care a domnit peste cmpiile Nilulu, a fost, dup stele monumentale i dup analele preoilor egipten, a d e i l o r s a reior pelasg divinisat.
e

'a anul nou: Sore, sore, fr iore! Nu resari pe mun i, pe codri, pe cur i zugr vite, e movili cl dite, resai pe salul mieu, (Lupa cu, Medicina Babelor, p. 25). ') Reclus, Nouv. Gographie uni v. t. X. p. 233: D'aprs la tradition, l'ardmirable conce qu'habitent aujourd'hui les Bogos (n Ethiopia) tait la patrie des Rom, que l e s ^ants clbrent encore comme des v a i l l a n t s guerriers si hardis qu'ils atent leur lance contre le ciel>. Aceleai moravuri le afl m la Get, car aruncau cu gc ile asupra ceriului cnd tuna i fulgera (Herod. IV. 94). *) Reclus, Nouv. Gogr. univ. X. 229.

Pelasgi au fost singurul popor al lumi vech, cruia i s'a atribuit o origine divin, n Iliada lu Homer, e figurez sub numele de S'.ol HsXaoyo!J), i ntru adevr, c n acele timpuri primitive, e au meritat acest nume, pentru inteligena lor estraordinar, pentru calitile lor morale i fisice, cart se preau c au n sine ceva divin; n rine, pentru aciunile i operele lor intru adevr grandiose si uimitre a). In amintirea dominaiuni glorise a acestor triburi pastorale, Faraonii Egipetulu, purtau, nc din timpurile lu Osiris, ca nsemne tradiionale ale suveranitii lor: crligul de pstoriu si s b i c i u l boarilor 3), dup cum aceleas insemne le mai port i ast-d stpnii turmelor i ciredilor de la Carpa *). Cel de ntiu rege din dinastia divin, care a domnit peste Egipet, a fost, dup cele ma vech liste monumentale, Montu seu Mentu6). Este acelai nume, care n teogoniile grecesc ne apare sub forma de Uranos, adec Munteanul, Legnul acestei tradiiun istorice a fost Theba din Egipetul de sus, reedina strvechi a lu Montu i a dinastiei divine, oraul cel mal avut si mal mare al lumii vechi. Theba, dup cum ne spune Homer, avuse 100 de pori. Pe fie-care port puteau se es de o-dat cte 200 de omeni cu cal i care de resboiu seu peste tot 20.000 lupttori. Thebani, la nceput popor pastoral, considerau oile (berbecii) ca sfinte 6) i spuneau tot-o-dat , c ei sunt omenii cel mal vechi de pe fa a p men') Homcri II. X. 429. Odyss. XIX. 177. ) La numele regilor ethiopen se ad ugea nainte cuvntul Za (Drouin, p. 15). Acela i exemplu ni se presint n Arabia, unde la numele principilor homeri se ma punea o particul, special: Dzu, Dzul, Dhu i Du (ibid. p. 3. 33). In tot caul, avem aici numa forme vechi dialectale din lat. deus, rom. deu* i idzeu>. Ethiopeni, ne spune Strabo ^XVII. 2. 2) adorau pe regi ca cje. O tradi iune romn ne ma spune: La Jidovi (semii), care era mal bogat, acela era D-de. I- fcea chipul de petr s de metal i toi se nchinau la densul. (Cest. ist. II. c. Mrlean, j. Constana). s ) Pierrot, Le Panthon gyptien, p. 58.
2

*) Alecsandri, Poesi pop., p. 201:

Ce-am vecjut la Opri anul, N'am vdut nic la Sultanul, C, el are n cmp la sore Mi i sute de mi're... Oprian din Stoenesc Cu
5

El n curte a intrat, De zebrea a aninat Un c r l i g de imprat, Cu petre scumpe lucrat. Ce lucesce ca un sere

) Lopsius, Ober den ersten gyptischen Gotterkreis (Berlin, 1851) p. 15: fast all monumentalen Listen (stellen) die Gtter Mentu (Month) und A t mu (Turn) an die Spitze der Reihe. Cf. ibid. p. 17. ") Herodot, II. 42. In Moldova, ranii romni consider i ast-^i (5ia ca sfnt. aver mpratesc, Intr'o di de serb tore.

tulu, c e au inventat filosofia i au adus n ordine anul i lunile 1 ). Este aceea i tradiiune, pe care o aveau i locuitorii de lng muntele Atlas, s din p r ile de nord ale Istrulu. Montu, cel de ntiu domn al Egipetulul, ma avea i epitetul de R a, rege, *), i era nf i at cu sabia strmb , cu busdugan, cu arc i s ge 8 ); el purta aa dar armele naionale ale Pelasgilor din nordul Istrulu i n particular ale Dacilor *). Pe vechile monumente egiptene ma aflm personificat i patria lu Montu, sub numele de Ka, Kai i Tera, cuvinte iden tice cu Gaea i Terra din legendele greco-romane. Ast-fel pe o column de altari din timpurile dinastiei a VI-a, ce se pstrez n museul de la Turin, divinitatea Kai figurez cea de nti n ordinea deilor mar, car au domnit peste Egipct 6 ), dup cum n teogoniile grecesc, Ga e a seu Terr a este mama cea mare a deilor, #EUV [ir-njp, i tot-o-dat so ia lu Uran. Montu-Ra seu Uran, regele sudulu i al nordului, ma figurza n istoria vechia a Egipetulu cu diferite alte numiri i epitete, ce stau n leg tura de apr<5pe cu legendele grecesc! i cu tradi iunile istorice din p r ile de nord ale Istrulu.
') Dlodorl Sicull lib. I. 50. *) Este greit opiniunea lui Maspero: R a . . . signifiait soleil, rien de plus (tudes d. myth. II. 7). n limba iganilor (numii Egipteni n diferite feri), rdy sa raya nsemnezi domn, Hcrr, seigneur (Wlislocki, Die Sprache d. transs. Zigeuner, p. 114. Vaillant, Gramm. de la langue romanne, p. 124). Dup cum la Grec, numele de Ura nos fu aplicat la ceriu, tot ast-fel la Egipteni, Ra a fost identificat cu serele. 3 ) P l e r r e t, L e P a n th o n g y p ti e n , p . 4 3 . C f . M as p e r o , L ' E g y p t e e t C h a l d e , p . 1 0 1 . 4 ) Memoria lu Uran, sub numele de Rai mprat, o aflm i n tradiiuoile po porale romne: cSe dice, c Rai mpratul a fost cel de ntiu mprat pe fafa pamentulu (C est. ist, c. Bogd nescI, jud. Tutova). 6 ) Lepsius, Ober d. ersten gypt. Gtterkreis, p. 29: in einer . . . Darstellung des Gtterk reis es, d ie ich h ier an fuh ren will, wird d ers elb e Go tt (Ka od er Kai) n o ch mals g enannt, und zw ar an der Spitze der ganzen Reihe. Es findet sich auf einer granitenen Altarsule in Turin . . . auf diesen (Gott Kai) folgt der ober gyptische A t mu; hinter diesen warden zwei andere Gtter Tera und Terer, die auch in anderen Gotterlisten an derselben Stelle vorkommen, hinzugefgt.Este de notat, c n legendele egiptene, Pmentul seu Terra figurez ca divinitate masculi n (cf. Pierret, Le Panthon, p. 53). orma Caia n loc de Gaea ni se ma presint i ast-d n regiunea Carpailor. In Bnat^din jos de orelul Moldova nou, unde Dunrea intr n pasul Por ilor de fer, se mai vede i ast-d n mijlocul fluviului o stnc cu o figur particular, numit de PP r Baba Caia, un simulacru primitiv al Gaeel divinisate.

In cele ma vech liste monumentale i n papirele egiptene, Montu s Uran ne ma apare sub numele de Turn, Tumu 1 ), Atmu, A turn u ! ), Ia Plato Thamus 3 ), r n listele ethiopene To m ai ). Re edin a cea vechia a lu Turn se afla n frile de mda-n<5pte. Vntul de nord venia de la Turn ). La Manetho, Montu este numit Helios (Sol, serele) 6 ), i era onorat n teogonia egiptean cu titlul de Mflj, un cuvent, ce nu este egiptean (lat. avus, rom. mo) 7). Montu-Ra seu Turn ma avea n tradiiunile preoilor egipteni i numele de Harmaku seu n form grecesc Harmachis, Armakhis, Harmais i Armais 8 ), adec Arimul, Armanul. Harmakhis pdrt pe fruntea sa diadema sudulu i a nordulu ) Sfinxul cel colosal de la Gizeh, t iat n stnc natural , cu figur de om i cu picidre de leu, ne nf i ez imaginea lu Harmakhis seu Montu, i con inea, dup tradi iunea ce ne o comunic Pliniu, mormntul seu 10 ). In inscripiunea de pe stela Meternich se spune, c cpicio'rele leulu sunt pletorele lu Montu n ), r n alt text religios afl m cuvintele: Ah i imagine a lu Montul Oh! leule! 1 2 ).
') Plenet, Le Panthon gypt. 39. 112. Maspero,tudes de myth.et d'arch.gypt. Il 281. s ) Lepsins, ibid., p. 31: die beiden Gtter Mentu und Atmu . . . (bedeuten) nichts anderes as eine Spaltung dises Gottes in seine zwei Hauptphasen, die aufgehende und die untergehende... Sonne. ') Platouls Phaedrus, c. 59.In forma Atmu n loc de Tamu (Thamus), noi avem numa o simpl dislocare a vocale a, ntocma ca n numele regilor ethiopen: Asgad i Sagad, Asfar i Safar etc. (Cf. Drouin, p. 5052); la Egipteni: Armesses i Ramesses. 4 ) Drouin, Les listes royales thiopiennes, p. 50, liste B. s ) Plerret, Le livre d. morts, p. 300. 525. 6 ) Despre identitatea lui Helios cu Montu s Uran, ma avem i unele fntn grecesc, forte vech. La Hesiod, titanul Hyperion iste fiul Uran, r la Homer acela i Hyperion este fiul lui Helios (Odyss. XII. 263). ') Intr'un fragment, ce ne-a rmas de la loan Antiochenul, estras, dup cum se vede din o list ma vechia a lu Manetho, se amintesce, dup Helios, un rege egiptean cu numele de Sc. Lepsius constat , pe basa monumentelor egiptene, c forma esact a acestui nume n textele grecesc a trebuit s fie Mt (Ober d. ersten iigypt. Gtterkreis p. 14). Ins acest cuvent se vede a fi fost numa un titlu particular al lu Helios, r nic de cum numele unui rege deosebit, dup cum rsulta i din mprejurarea, c n Vetus Chronicon i la Eusebiu acest cuvent a fost omis cu totul, r Syncellus l'a substituit prin grecescul Agathodaemon seu pe romnesce Bun i Bunic (mo , lat. avus, manes). 8 ) Pierret, Le Panthon gypt. 95. 112.Maspero, tudes. I. 257. II. 448.lirugscb, Hist. d'Egypte, I. (2-e edit.) p. 57.Orbaut, Hymne Ammon-ra, p. 12. ) Plerret, Le livre d. morts, p. 40. ) Plinii, lib. XXXVI. 17. ") l'ierret, Panthon, p. VIL 1S) Maspero, tud., II. 452: Ah! image de M e n t u ! . . . Oh! lion!

n fine, preoii egipteni a mal considerat pe Turn ca identic cu A in m o n , omul cel avut de turme, onorat ca de suprem al ThebeT, cruia i-au atribuit i epitetul de Altaika J) (originar de Ja muntele Atlas?) n vechia teologia egiptean, Montu, Turn, Harmakhis, Ammon, ne apar ca una i aceeai personalitate i ne presint din punct de vedere istoric do'gmatic acelai tip si acelea caractere ca Uran n teogoniile grecesc.

270. Sfinxul cel colosal del Gizeh, tiat n stnca via, representnd figura lui Mon-tu-RaHarmakhis (Uran), cu pntecele i picirele de leu, dcsvlit pentru a esa or, n a. 1886, de sub masele ce!e enorme de nsip, ce se adun n continuu n jurul piramidelor de o lung serie de secule. Dup Maspero, Egypte et Chalde, p. 249. ')

Montu-Tum-Harmakhis-Ammon este eit din pment (din Terra), o exexpresiune identic cu yr;yev% a autorilor grecesc, si Terra editus la Tacit. El este: domnul domnilor, regele deilor, printele prinilor, puterea puterilor, marele de, stpnul ceriulu, al pmentului i infernului, al apelor, al
O Plerret, Le livre d. morts, p. 569. ) Dup Pliniu (36. 17) circumferin a capului peste frunte era de 102' (30 m. 17 cm.); lungimea corpului de 143'(42 m. 29 cm.), r n l imea de la pntece pn in verful capului de 62' (18 m. 33 cm.) Din corpul de leu al statuei, ast -di nu mat exist de ct forma general . Despre acest vechiu monument istoric, Maspero scrie: Des mamelouks fanatiques lui ont mutil le nez et la barbe coups de canon; la teinte rouge qui avivait les traits s'est efface presque partout. Et pourtant, l'ensemble garde jusque a ns sa dtresse une expression souveraine de force et de dignit. Les yeux regardent oin devant eux avec une intensit de pense profonde, la bouche sourit encore, la face en t're respire le calme et la puissance.
2

munilor, nceputul formelor, autorul omenilor, creatoriul tuturor s p e c i i lo r d e a n i m a le , a u t o r u l p u n i lo r p e n tr u an i m a l e i al plantelor nutritive pentru 6men; el domnesce peste doue regiun s lum, peste med-di (sud) si peste me d. -n op t e (nord). Unul din nsemnele suveranitii si puterii sale era sbiciul *).

5. Detronarea lu Uran.

Uran, dup cum ne spun tradiiunile grecesc? i feniciene, a fost detronat si alungat din imperiu de ctre fiul seu mai: mic, numit de Greci Cronos si de Roman Saturnus. Cuele detronari sale au fost, dup cum rsulta din teogom'a lu Hesiod, de o parte nenelegerile, ce existau intre densul si soia sa Gaea s Terra, r de alt parte ura, ce o avusese Uran asupra Titanilor, a fiilor s nscui din Gaea, pe car i aruncase n nchisori suterane n ct gemeau sinurile pmentulut de mulimea lor. Dup instigaiunile Gaee, scrie Hesiod, Saturn, cel ma tner dintre TitanT, atac pe neasceptate, n timpul nop ii, pe tat l seu Uran, i t ia genitalele cu o sabia strmb de oel, din care causa, acesta si nceteaz din vie 2). Aceea tradiiune o aflm n scrierile cele sfinte ale preoilor fenicieni, atribuite lu Sanchoniaton. Preotul i analistul Sanchoniaton trise, dup cum spuneau uni, nainte de timpurile troiane, si compusese pe basa isvrelor feniciene, egiptene i a altor elemente vech o istoria a Fenicianilor, scris cu mult srguin si iubire de adevr, pe care apo n sec. II d. Chr. a tradus1 o n limba grecesc Herenniu Philo din Byblus 8). Despre detronarea lu Uran, Sanchoniaton scria urmtorele: Uran, avuse o sor cu numele Gaea, pe care o luase n c s toria, r eu alte feme avuse o mare mulime de copi. Din acesta causa Gaea, cuprins de gelosi, dup ma multe nenelegeri, se despri de Uran, ns cu tte acestea, densul o primia adese or n cas la sine. Cnd ns Uran cerc se ucid pe Titan, seu pe fii nscu din Gaea, acesta ceru ajutoriul trupelor armate, ce le avea la disposiiune, i se opuse la tte ncercrile sale. Ma trdi ns, dup ce Saturn ajunse la maturitate, acesta - propuse s-s rsbune asupra tat lu
*) Pierret, Le livre d. morts, p. 247: Je suis Toum, auteur du ciel . . . . sorti de la terre . . . . qui enfante les dieux.Ibid. p. 48: Pre des dieux. s) Heslodl Theog. v. 154 seqq. 3) Phllonts Byblll fragm. 2 din Phoenicum Historia (in Fragm. Hist. gr. III. 567).

s pentru injuriile, ce le f cuse mamei sale, i ast-fel, jjutat de secretarial seu Hermes Trimegistul (de tre ori marele), ncepu rsboiul cu Uran, pe care-1 alung din mper i i ocup scaunul domniei, ns , dup un timp c5re care, Uran, esilat din imperiul s, trimise pe ficel sale Astarte, Rhea si Dio la Saturn, ca se-1 pierd prin nelciuni si mijlce ascunse. Ins, Saturn le cuceri inimile prin dragoste i blnde i le lu n cstoria. Uran inventase i un fel de petre ce aveau spirit (Xfooi |{I<{R>XO')I numite Baetulia, pe cari le fabricase cu deosebit nelepciune *); i apoi ncerc un nou rsboi cu Saturn, ns n anul al 32-lea al domniei sale, Saturn prinse pe tatl s Uran ntr'un loc 6re-care mediteran, unde-I preg tise anume curse, i-I t ia genitalele. Sngele curgndu-I n isvdre si n rurl, spiritul s se despri de corp. Acest loc, ne spune apoi Sanchoniaton, a fost mal trdiu consecrat lui Uran.

6. Uran n legendele fi tradi iunile poporului romn.


La poporul romn s'a pstrat uc pn ast-d unele tradiiunl forte vechi despre cel de ntiu regi al rasei pelasge, cari domnise la Carpa l i Dun rea de jos. Unele din aceste tradiiun sunt cuprinse n c o l i n d e l e religiose, ce se cnt la serb torile Cr ciunului i n prima sptmna a anului nou; r alte amintiri le afl m n cntecele eroice poporale, numite i cntece btrnesc. n colindele religiose (ce nu sunt dect imne festive ante-crestine), aceti monarch! glorio i din timpurile pelasge, ne apar ca personalit i divine, ca semi-del scobor din ceriu, cari domnesc de o-dat peste p ment i peste ceriu. Aceste colinde au fost la nceput opera colegielor de preo i si teologi i ele au devenit poporale numai n cursul timpurilor. Aprdpe n fie-care din aceste colinde religiose se rsfrng cestiunile dogmatice ale teologiei vechi
') Pliniu (XXXVII. 51) nc face amintire de o specie de petre din clasa c eraunielor s fulguritelor, cari se ntrebuin au la espugnarea cet ilor i a flotelor (quae nigrae sint et rotundae, sacras esse, urbesque per illas expugnari et classes, casque betulos vocari). Se pare ns, c numele de pai-coXta, ce-1 aveau aceste petre 'cu spirit (explosive), destinate anume pentru rsbtfie, se reduce la un cuvent vechi pelasg de aceeai form cu rom. tbtli. In evul de mijloc, terminul acesta era fdrte usitat n erile romanice. La Adamantius Martyrius aflm bat u a lia, quae vulgo battalia dicuntur (Diez, E. W. I. ed. 1853, p. 49).

pelasge. Spiritul i forma solemn, n care sunt redactate, ne arat tendina, ce se urmria cu aceste cntece: de a desvolta sentimentele morale ale poporului t de a intemeia un cult religios pentru anumite personalitii, crora li se atribuise onor divine. Una din aceste colinde conine urmtorele versuri: Cnd s'a cobor t Domnul pe p ment Sate a resdit Hotare a mprit. Domnul mpria Pn se 'nsera. Dac se 'nsera, Domnul c pleca Sus la drumul mare, Unde a c peta Cin i lumin, S la de odihn ').

Esaminnd acum cu tot ateniunea elementele istorice ale acestei vechi colinde poporale, noi aflm aici aceeai tradiiune despre originea societii omenesc!, pe care o avuse si locuitorii de lng muntele Atlas: c Uran adunase pe dmenil ce tr iau risipi i i i f cuse s locuesc n sate i n orae, c densul i-a nveat se cultive pmentul, ori cu alte cuvinte, le-a mprit hotare. Memoria lui Uran (s. Munteanul), a celui de ntiu rege tradiional de la Dunrea de jos, se mal celebrez n o datin festiv poporal din ajunul anului nou. n oraiunea solemn, ce se recitez cu ocasiunea acestei serbri poporale, Uran ne apare sub numele de Tom a cel bogat, dup cum n istoria egiptean , Uran seu Montu mal are i numele de Thamus i Turn. Cel de nti regi al timpurilor pelasge au fost pstori, stpni de turme, de cired i de herghelii admirabile. Toma cel bogat din tradiiunile romne - petrece viea sa prin muni; el cutrier vile, luncile si cmpiile cu turmele, cu ciredile i cu hergheliile sale cele minunate. Ca insemne, Toma port un sbici de foc nfocat, simbol al autoritii i crmuirii sale pastorale. n regiunile cele muntdse ale Bucovinei, acesta festivitate poporal n memoria si n ondrea lui Toma cel bogat se petrece n urmtoriul mod: stenii, tineri i betrnl, cari voiesc se- petrec n ajunul anului nou dup obiceiul strmoesc (se serbtoresc Vergelul), se string n aceeai ser, ndat ce se ntunec, la casa unul eran mal avut i cu trecere n sat. Semnalul de adunare se d cu buciume si cu trmbie pastorale. Pe mas se ascerne o fa alb curat , peste care se a ed un ciubera cu ap nenoeput; r junii f fetele, car iau parte la acesta serbare, pun fie-care cte
') Din Valea Ha egului. (Gazeta Transilv. Nr. 282 din a. 1892).

un smn n vasul cu ap, inele, mrgele, cerceT, bani, cuitae . a. Apoi se ncepe soroctrea. Unul din stenii ma istei, numit vergeltoriul (profetul) inend n fie-care mn cte o vergea verde atinge cu ele nceti or vasul cu ap i recitez urmtdrele versuri: Cine trece si petrece? Jrodia Domnd Trece To m a cel bogat, Cu b i ci de foc nfocat, V ile cu oile, P6rt Toma crmele, Luncile cu juncile, Port Toma vacile; Vacile -s bune forte, Toma p6te s le porte; Prin tte cmpiile Port Toma oile; Oile sunt mari ca bol, Lui Toma st dup ol. - l alege do ca (ari i dup vin se pornescc C tre slugi a a gr iesce... Acum dragii miel ficiori... Anul vechiu ia se sfrsesce icelnouiaseivesce, Mergei mi, tiai un boii, C -c mni este Anul nou i fripturi bune f cnd S bem vinul glgind; Semnele din acest vas S v fie tt de tras, De tras sor de bucurie Din anul, ce o s vie;

Toma umbl tot pe mun i


Alegndu-l tot cal iui; Dintr'a lui herghelii mari

Scote-un semn i-m spune drept:


Mne, care an ncep? ')

Dup ce se termin cu recitarea acestor versuri solemne, un b iat de 1013 ani scote un semn din vasul cu ap i vergeltoriul profefesce celui care l'a depus, ce fel de noroc are s- aduc prima di din anul nou. Apoi se repetez aceeai ceremonia. Vergeltoriul atinge- de nou vasul cu vergelele, se recitez aceleai versuri, se scete al doilea semn i vergeltoriul profe esce celui care l'a depus, ce fel de noroc are s- aduc diua de Bobotez din anul care vine, i se urmez ast-fel pn se scot tet