VECHIUL CODUL CIVIL.

Contractul
1. Contractul de vinzare cumparare 2. Contractul de schimb 3. Contractul de donatie 4. Contractul de locatiune 5. Contractul de mandat 6. Imprumutul de folosinta ( comodatul) 7. Imprumutul de consumatie 8. Contractul de depozit 9. Contractul de societate civila 10. Contractul de tranzactie

NOUL COD CIVIL. Contracte speciale
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Contractul de vânzare-cumpărare Contractul de locaţiune Contractul de antrepriză Contractul de mandat Contractul de societate civilă Contractul de întreţinere Contractul de tranzacţie

Succesiuni - Moştenirea legală - Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excessive 1. Contractul de vanzare cumparare Vanzarea este contractul civil in temeiul caruia opereaza transmiterea dreptului de proprietate sau a unui alt drept, real ori de creanta, de la vanzator la cumparator, cu obligatia celui din urma de a plati primului o suma de bani, drept pret. Vanzarea – cumpararea este un contract:
• • • • •

sinalagmatic – obligatii de ambele parti cu titlu oneros comutativ – presupune cunoasterea existentei si intinderii exacte a obligatiilor consensual – acord de vointa reciproc translativ de proprietate – efect imediat

2. Contractul de locatiune Locatiunea este contractul prin care o parte, numita locator, se obliga sa asigure celeilalte parti, numita locatar, folosinta unui bun pentru o anumita perioada, in schimbul unui pret denumit chirie. Art. 1777 C. Civ. Locatiunea este un contract: 1

se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte parti. sa execute o anumita lucrare. Art. in schimbul unui pret.• • • • • • sinalgmatic (bilateral) cu titlu oneros comutativ consensual cu executare succesiva (49ani maxim) contract creator de raporturi obligationale 3. Civ. sau oneros in principiu consensual cu titlu gratuit – unilateral cu titlu oneros – sinalagmatic intuitu personae creator de obligatii (si nu translativ de drepturi reale) – in principal obligatia de: a face. Contractul de mandat este un contract: • • • • • • cu titlu gratuit. 1881 C. Art. pe riscul sau. in bunuri. Civ. Art. sau sa presteze un anumit serviciu pentru beneficiar. 2009 C. Mandatul este contractul prin care o parte numita mandatar. in cunostinte specifice sau prestatii. numita mandant. Civ. Contractul de antrepriza Contractul de antrepriza este contractul in care una dintre parti numita antreprenor se obliga ca. Contractul de societate civila Contractul de societate civila este contractul prin care doua sau mai multe persoane se obliga reciproc sa coopereze pentru desfasurarea unei activitati si sa contribuie la aceasta prin aporturi banesti. 5. Contractul de societate civila este un contract: • civil 2 . materiala ori intelectuala. Contractul de antrepriza este un contract: • • • • • • consensual sinalagmatic cu titlu oneros comutativ cu executare succesiva intuitu personae 4. cu scopul de a imparti beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta. 1851 C.

inclusiv in faza executarii silite. sui generis cu caracter lucrativ comutativ intuitu personae cu executare succesiva 6. prin concesii sau renuntari reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealalta.• • • • • • • consensual sinalagmatic cu titlu oneros. Art. Tranzactia este contractul prin care partile previn sau sting un litigiu. Contractul de intretinere Contractul de intretinere este contractul prin care o parte se obliga sa efectueze in folosul celeilalte parti sau al unui anumit tert prestatiile necesare intretinerii pentru o anumita perioada. civ. Contractul de intretinere este un contract: • • • • • • • solemn – forma autentica sinalagmatic (bilateral) – cu titlu oneros sau cu titlu gratuit contract aleatoriu translativ de proprietate intuitu persoane cu executare succesiva 7. 2267 C. ( judiciara sau extrajudiciara) Tranzactia este un contract: • • • • consensual (solo consensus) – in scris sinalagmatic comutativ care produce efecte declarative 3 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.