Sunteți pe pagina 1din 210
ah Sunturi si divizoare de tensiune Gh. Hortopan + Viorica Hortopan EDITURA TEHNICA Prof. dr. ing. Gheorghe Hortopan Conf. dr. ing. Viorica Hortopan Sunturi si divizoare de _ tensiune & Editura tehnicda eee cere ce cede eee@me ce ee ease cEEe: amma Luerarea prezinta, intr-o manier& original, probleme teoretice, de caleul, proiec- tare si ulilizare referitoare la convertoarele numite sunturi coaxiale si divizoare de tensiune cu largi posibilitati de mésurare si anume : curenfi intensi pin la 500 kA si tensiuni inalte pind la 10 MV, in conditii de conservare a unei benzi largi de freeventa. Constructia si funetionarea acestora este fundamentata din punct de vedere teore- tic, pe baza criteriilor de calitate preluate din tehnica reglajului automat si anume : tim- pul de raspuns, timpul de crestere, banda de freeventd. Este dati o clasificare a acestor convertoare de masurd, data fiind marea varietate a lor, astfel ineit sd ofere cititorulti posibilitatea de a alege pe cel adecvat schemei de incercare sau misurare pe care trebuie so realizeze, In cadrul lucrarif se analizeazi si locul sunturilor coaxiale si al divizoarelor de tensiune in schemele electrice de Incercari si interactiunea cu alte elemente ale sehe- mei. Luerarea cuprinde atit 0 sintezi a experientei actuale pe plan mondial in acest domeniu, eit mai ales contributii originale ale autorilor rezultate din bogata experienta acumulata pe parcursul a multi ani de activitate in domeniul misurarii de curenti intensi si tensiuni Inalte. Aceste contributii originale constau in elaborarea unor noi relatii de caleul, cum ar fi cele pentru determinarea timpului de crestere, compensarea suntului etc., de noi metode de incercare si instalatii de etalonare a acestor convertoare, a numeroase constructii de sunturi si divizoare de tensiune, din care unele sint brevetate si utilizate deja in industria electrotehnied din tara. Lucrarea este utild inginerilor si tebnicienilor care lucreaza in domeniul eleetroteh- nici de curenfi intensi. Control stiinfific : Ing. CHIRTL POPESCU Redactor : Ing. PAULINA DUMITRESCU VALERIU MORARESCU Coperta: SIMONA NICULESCU ‘Tehnoredactor : Bun de tipar: 18 IV 1978, Coli de tipar: 13 Tiraj: 4800 + 70 + 20 exemplare legate G.Z.: 621,317.727.1/3 ce. 1517 — LP. INFORMATIA Str. Brezoianu Nr. 23-25 Bucuresti