PROIECT -CONTRACT de furnizare a energiei electrice nr. ........................ din ........................

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, Între Părţile contractante: a) MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr.17, sector 5, telefon: 0212261387, fax: 0213199741, cod fiscal 4221306, cont RO98 TREZ 70023 5101 20XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat prin domnul Ciprian Sebastian Badea – Secretar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, b) AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, telefon: 021.387.21.21, fax: 021.310.10.34, cod fiscal 16031712, cont RO 98 TREZ 70023 5101 20 XXXXX, deschis la Activitate de Trezorerie şi Contabilitate Publica a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul .................................................... - Ordonator secundar de credite, numit prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 1083/2012 - Secretar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, c) COMISARIATUL GENERAL - GARDA FINANCIARĂ cu sediul în Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 6, bl. I5, tronson I-II, sector 3, telefon: 0213165761 fax: 0213165762, codul fiscal 15820130, cont RO67 TREZ 700 5005 xxx000219 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat prin doamna ................................ Comisar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, d) COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ cu sediul în Bucureşti, str.Cristian Popişteanu, nr.2-4, sector 1, telefon: 0311002339, fax: 0213100206, codul fiscal 15599677, cont RO23 TREZ 70123 5101 20xxxxx, deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin domnul ..................................... – Preşedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte, e) AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR , cu sediul în Bucureşti, str. Matei Millo, Nr. 13, sector 1, telefon: 021.315.58.58, fax 201.313.82.51, cod fiscal 4192650, cont RO98 TREZ 70023 5101 20XXXXX deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul ......................................... – Vicepreşedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte, şi 1

.. şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract.. b....echipamentele. SEN – Sistemul Energetic Naţional h.... JT – (joasă tensiune) tensiune de cel mult 1 kV.... cod de înregistrare fiscală .. cu sediul în .reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale................. în baza unui contract de furnizare.persoană juridică...... ........ modernizează şi dezvoltă reţeaua de transport a energiei electrice ...... d....................entitate operatională care deţine....... cu nr... dispecer energetic – dispeceratul energetic naţional. l.. preţul contractului . utilajele. g.. s-a încheiat prezentul contract.persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare....locul în care se măsoară energia electrică furnizată. e......... care deţine........... i............................. punct de măsură ...... asigurarea...preţul plătibil furnizorului de către achizitor............ respectiv activităţile legate de furnizarea produselor......... I... să le furnizeze achizitorului.............. fax .. punct de delimitare .. f....... j... operator de distribuţie .......4 kV... întreţine.. maşinile............... operator energie electrică .. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a....... .. reprezentată prin .entitate operaţională care asigură funcţionarea coordonată a instalaţiilor de producere... şi .. în baza contractului......... servicii ........ .... deschis la ................. k................. pe de altă parte. aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract........ care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori. pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract.... titulară a unei licenţe de distribuţie.................. 2 . în calitate de furnizor....punct al unei reţele electrice care delimitează patrimonial instalaţiile electrice ale consumatorilor de cele ale operatorului de distribuţie.......... c.. asistenţa tehnică în perioada de garanţie....... cod poştal .. ............părţile contractante... transport şi distribuţie a energiei electrice si termice.... instalarea.... componente ale SEN .................... înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul ... telefon ....... contract .... punerea în funcţiune............... modernizează şi dezvoltă o reţea electrică de distribuţie k. cont IBAN RO .. uzual 0. m.. operator de transport . l... orice alte bunuri. pe care furnizorul se obligă.............serviciile aferente livrării produselor.. cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract...... exploatează.locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele....... exploatează. întreţine.............1......... . operator de sistem ............... achizitor şi furnizor . prin contract............. cum ar fi transportul................ destinaţie finală .. DEFINIŢII Art.... produse ..

537. p. conform art. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.505 MWh – JT distribuită pe fiecare achizitor astfel: SEDIUL CENTRAL A.303.3. după caz. CANTITATEA DE ENERGIE ACTIVĂ CONTRACTATĂ Art.2. III. M.n.F. cod CPV 09310000-5.800 3.261.diferenţa dintre valorile planificate şi cele realizate pentru producţia. Total consum estimat 2013 1.000 4.500 28.400 563.958. indiferent de prognozele medii orare şi de cantitatea contractată (estimată). (1) Obiectul contractului îl constituie furnizarea energiei electrice. – (1) Cantitatea lunară de energie electrică ce urmează să fie cumpărată de către achizitor de la furnizor (cantitate estimată). 3. II.F. dezechilibru . o.000 /achizitor 0 TOTAL CONSUM 12 LUNI/ 8.A. 4.N. Cantitatea totală de energie electrică activă ce urmează a se contracta (cantitate estimată) pe o perioadă de 12 luni este de 12. r.500 123.400 131. Furnizorul va furniza toată cantitatea de energie electrică consumată efectiv de către achizitor.F.800 2. unitate de producţie .operatorul economic titular de licenţă care asigură organizarea şi administrarea unei pieţe centralizate de energie electrică.P.000 432.P.703. consumul şi schimburile aferente unei unităţi de producţie sau SEN în totalitate. este prevăzută în Anexa 2 a Caietului de sarcini. (2) Achizitorul are obligaţia de a plăti furnizorului preţul convenit pentru cantitatea de energie electrică efectiv consumată/loc consum. C. G.N.00 6.000 /achizitor Total consum estimat 2014 15.operator al pieţei centralizate de energie electrică .300 95.agent economic care administrează şi operează un sistem de măsurare a energiei electrice.N. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A FURNIZĂRII Art.un singur ansamblu de maşini rotative destinat sǎ transforme energia de altǎ formǎ în energie electricǎ . Pe toată perioada de derulare a contractului furnizorul va suporta integral costurile dezechilibrelor. la locurile de consum indicate în Caietul de sarcini. începând cu data semnării contractului.000 834.300 19. operator de măsură . A.000 ACHIZITOR IV. 3 .V.

(2) Achizitorul va plăti furnizorului contravaloarea energiei electrice consumată efectiv. (2) Preţul contractului. la care se adaugă TVA. (8) Alimentarea locurilor de consum se realizează conform Avizului tehnic de racordare şi în baza Convenţiei de exploatare.20/2004. publicată în Monitorul Oficial al României. Orice modificare a acestor tarife pe perioada contractului va duce la actualizarea acestor tarife. (lei/kWh). In acest caz. furnizorul are obligaţia de a-l înştiinţa pe achizitor cu privire la modificarea tarifelor reglementate pe perioada derulării contractului. (7) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată de către Operatorul de măsurare competent. (6) Tarifele aferente transportului. distribuţie energie electrică. PREŢUL CONTRACTULUI. 480 din 04.preţ fix şi invariabil pe intervale orare.07. Art. Obligaţiile ce revin fiecărei părţi în baza prezentului contract nu exced prevederile Codului tehnic al reţelei de transport. administrare piaţă. V. (5) Părţile vor comunica operatorului pieţei de energie electrică datele necesare. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.tarife reglementate. alte tarife reglementate sunt reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei şi publicate în Monitorul Oficial. Preţul energiei electrice active se stabileşte în tarif monom simplu la joasă tensiune.2002. neschimbat pe perioada duratei contractului şi indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată . nr. Partea I. (1) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată în conformitate cu Codul de măsurare a energiei electrice. 5. cu modificările şi completările ulterioare. 6. (3) Părţiile se obligă să respecte prevederile "Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţi" în vigoare. conform prevederilor legale în vigoare. determinată potrivit înregistrărilor contorului de decontare. (4) Încheierea contractului/contractelor pentru transportul /servicii de sistem /administrare piata /distribuţia energiei electrice de la furnizor pînă la achizitor se face de către furnizor. şi urmeză a se 4 . FACTURARE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ Art. serviciilor de sistem. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. în conformitate cu codul de măsurare a energiei electrice în vigoare la data efectuării serviciului de măsurare. este de ………… lei / MWh. preţ format din: . (2) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către operatorul de sistem în baza Codului tehnic al reţelei de transport. pe toată durata contractului. (1) Achizitorul va plăti furnizorului preţul pentru energia electrică activă efectiv consumată. respectiv preţul energiei electrice estimate pentru livrare.17/2002.

... 97... Preţul contractului nu conţine acciza......P... 123...303..=...... a) din Hotărârea de Guvern nr.....V.505 x .. TVA.... tarifele de distribuţie a energiei electrice...=... C. 15x. - (3) Preţul contractului (lei/MWh) cuprinde: preţul de livrare al energiei electrice active (preţul propriu de furnizare)....N.5x..8x.. ferm şi nemodificabil pentru perioada de valabilitate a contractului. A. 2. . rezultă o valoare totală estimată de ....achita conform prevederilor art.... 28..... defalcată astfel: SEDIUL CENTRAL M. corespunzător nivelului de tensiune în punctul de delimitare al instalaţiilor (Joasă Tensiune) în vigoare la data semnării contractului. alin. 834x...=. fără TVA (12..=.. 6.F...5x. Preţul de livrare al energiei electrice active este fix şi invariabil pe intervale orare.. G.....N...F.261.. În acest sens... ... tariful pentru serviciile prestate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică (decontare pe piaţa angro)...... 432x.N.. 131x.......=. tariful zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea ( TL).... 95x. 19.P.A...........=.. (6).4x. garantat.. 563x..958x...=.. lei. 2 lit... lei/MWh). A.. neschimbat pe perioada duratei contractului şi indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată..703. 5 alin. tarifele reglementate de transport: tariful mediu naţional aferent serviciului de transport pentru introducerea energiei electrice în reţea (TG).=.=.......=.... contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi. 3.....4x. 6 din Legea nr. Valoare estimată 2013/achizitor (lei fără TVA) Valoare estimată 2014/achizitor (lei fără TVA) TOTAL VALOARE 12 LUNI / ACHIZITOR (lei fără TVA) 1.. de sistem şi de decontare pe piaţa angro de energie electrică.. 8.3x..=...F. tariful pentru servicii de sistem.... 4..... menţionate în prezentul contract la art. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 5 ..=..... tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice..537... 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.. cu excepţia cazurilor prevăzute la art....=.3x... precum şi alte tarife ce pot fi introduse de autoritatea competentă..... contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi (calcul valoare/mod de facturare).=... Tarifele pentru serviciile de transport..=...8x.

va duce la actualizarea automată a valorilor facturate de către furnizor. cât şi pentru cea capacitivă. Achizitorul va achita facturile emise de furnizor în termenul de plată stabilit în contract. distinct pentru fiecare autoritate contractantă. valoarea certificatelor verzi. ele putând fi modificate şi completate ca urmare a modificărilor legislative incidente.sunt reglementate prin legislaţia în vigoare aplicabilă la momentul facturării. Regularizarea sumelor ce reprezintă costurile de achiziţionare a certificatelor verzi corespunzătoare consumului de energie electrică înregistrat la locul de consum aparţinând achizitorului (corelat cu perioada de valabilitate a contractului) se va face conform reglementărilor legale în vigoare.92 pentru factorul de putere inductiv. după cum urmează: energia electrică reactivă capacitivă se plăteşte integral. furnizorul notificând achizitorului modificările intervenite. Valoarea certificatelor verzi facturate reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE. 220/2008 aşa cum a fost modificată prin Legea nr.ro ). (4) Achizitorul plăteşte furnizorului şi energia electrică reactivă inductivă/capacitivă. (5) În cazul de necoincidenţă a punctului de măsură cu punctul de delimitare. tariful este acelaşi pentru un nivel de tensiune. până cel târziu la data de 15 a ultimei luni din trimestru şi este utilizat la facturile către achizitor. numai cantitatea care depăşeşte valoarea corespunzătoare limitei factorului de putere mediu neutral.). se vor calcula corecţii conform prevederilor legale în vigoare. completare. iar cea inductivă. Limitele factorului de putere mediu neutral sunt 0. 134/2012 şi contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă. emise în trimestrul următor. precizându-se temeiul legal. cantitatea de energie electrică înregistrată de achizitor (în MWh) şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacţionate pe pieţele centralizate de certificate verzi în cele mai recente 3 luni de tranzacţionare încheiate. 8. Orice modificare a acestora.opcom. stabilită de autoritatea competentă. fără a fi necesară amendarea prezentului contract. respectiv 1 pentru factorul de putere capacitiv. separat faţă de preţurile/tarifele pentru energia electrică. ale cărui prevederi se aplică şi în ceea ce priveşte emiterea şi achitarea facturilor de 6 . prin modificarea legislaţiei aplicabile (eliminare. atât pentru energia electrică reactivă inductivă. cu precizarea temeiului legal al acestora. Factura va fi achitată integral în termen de 30 de zile de la data emiterii. Preţul mediu ponderat se calculează şi se publică trimestrial de către operatorul comercial al pieţei de energie electrică pe site-ul propriu (www. calculată conform prevederilor legale în vigoare. Energia electrică reactivă se plăteşte la tarif reglementat. conform prevederilor art. alin 4 din Legea nr. modificare valoare etc. (7) Factura lunară de energie electrică transmisă achizitorului va cuprinde. (6) Factura va fi emisă lunar pentru consumul din luna precedentă. în care se va evidenţia consumul pentru fiecare loc de consum al respectivei autorităţi contractante.

(9) In cazul în care o sumă facturată de furnizor este contestată integral sau în parte de achizitor. iar aceasta va fi compensată din valoarea următoarei facturi. regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către partea creditoare. fără nici o compensaţie. alin. furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare. nu îşi onorează obligaţiile în termenul prevăzut la art. din vina sa exclusivă. 6. atunci ziua limită de plată se consideră a fi următoarea zi financiară. (8) La încetarea contractului. Această valoare va fi evidenţiată separat în factura emisă în conformitate cu reglementările în vigoare. acesta va plăti. dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecatorească a fi datorate de achizitor. ca urmare a unor recalculări conciliate între părţi. Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă a fost aprobată prin Ordinul ANRE nr. cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. aplicată la valoarea plăţii neefectuate. pe lângă suma datorată. cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată până la data scadenţei. (14) Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit la art. 6 alin. la care se aplică taxa pe valoarea adaugată. printr-o notificare scrisă adresată furnizorului. convenit între părţi. Pentru sumele contestate. (2) din prezentul contract. 12/2011. (13) În cazul în care achizitorul. o penalitate calculată conform prevederilor art. nivelul consumului facturat se reduce. Dacă ziua limită de plată nu este o zi financiară. (11) Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data validării ordinului de plată. (10) Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în Lei prin transfer bancar în contul de trezorerie al furnizorului. în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. alin (13) a prezentului contract. prevederile acestora supravieţuind în vederea aplicării lor în ceea ce priveşte factura de regularizare şi plata acesteia. acesta va înainta o notă către furnizor. nefiind inclusă în preţul de contract. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 7 . (2) din prezentul contract în termen de 30 zile de la data primirii facturii.regularizare pentru certificate verzi. Valoarea efectivă a contribuţiei se calculează prin înmulţirea valorii unitare (lei/MWh) în vigoare la data facturării cu cantitatea de energie electrică activă consumată. indiferent de valabilitatea contractului şi a condiţiilor tehnico-economice la data emiterii acestor facturi. (12) Factura se consideră achitată de către achizitor la data înregistrării plăţii în extrasul bancar al achizitorului. (16) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract. 6. nu se vor încasa penalităţi pentru diferenţa respectivă. În acest caz. (15) In cazul în care. în situaţia în care una din părţi are debite faţă de cealaltă.

10. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. VIII. DURATA CONTRACTULUI contract îndeplinită până la data denunţării Art. opozabilă în justiţie în termenii acestui contract.Părţile nu vor dezvălui informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul prezentului contract unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii. începând cu data de 01. (2) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă.corespunzătoare pentru partea din unilaterale a contractului. 8 . 2 lit. menţionate în prezentul contract la art. 9 . Furnizorul are obligaţia de a furniza energie electrică pe o perioadă de 12 luni. legală. la toate informaţiile. Art. conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale.09. 7. pe parcursul derulării contractului. (1) Obligaţiile furnizorului : a) Să menţină acelaşi preţ de furnizare pe toată perioada de derulare a contractului. b) Furnizorul îşi asumă responsabilitatea echilibrării pentru achizitor. OBLIGAŢII ŞI GARANŢII Art. VII. 97. cu excepţia cazurilor prevăzute la art.2014. instituţiilor financiar-bancare. alin.2013 şi până la data de 30. 8. a) din Hotărârea de Guvern nr. toate aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract. (3) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul.. documentaţiile şi datele necesare bunei derulări a contractului şi care sunt accesibile conform reglementărilor în vigoare tuturor autorităţilor statului.(1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină. 5 alin. la preţurile prezentului contract. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art. VI. Fac excepţie cazurile în care: a) există consimţământul scris al părţii ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei respective b) informaţia era deja publică la momentul dezvăluirii c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării unui ordin sau a unei decizii din partea unei autorităţi competente ori în scopul respectării unei norme legale imperative în vigoare d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care constituie obiectul contractului. 10. Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pe o perioadă de 12 luni. consultanţilor şi contractanţilor. (6). conform legii.

sau atunci când consideră necesară detalierea. în conformitate cu reglementările aplicabile. d) Să asigure achizitorului cantităţile de energie electrică şi continuitatea în alimentarea cu energie electrică. să ia măsuri. Preţul pentru determinarea contravalorii energiei electrice nefurnizate. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti. Pentru întreruperile din aceeaşi zi. pentru a nu produce perturbări în SEN. k) Să factureze achizitorului energia electrică în condiţiile din contract. suma despăgubirilor nu va depăşi de două ori contravaloarea energiei electrice furnizate în cursul unei zile medii. e) Să reprezinte achizitorul pe piaţa de electricitate din România. h) In cazul unor defecţiuni în instalaţiile de utilizare ale achizitorului. aprobată prin Legea nr. m) Să recupereze. în situaţiile deosebite sesizate de achizitor şi să rezolve întreruperile de tensiune în termen de 2 (două) ore de la primirea reclamaţiilor şi sesizărilor achizitorului. după caz. g) Despăgubirea nu va depaşi. va fi preţul ofertat. l) Să verifice şi să ia măsuri în cel mai scurt timp. 43/2012. la cererea acestuia. despre întreruperile programate în furnizarea energiei electrice. de anunţare a operatorului de distribuţie pentru întrerupere a furnizării energiei electrice şi de separare vizibilă a instalaţiei de utilizare a achizitorului de instalaţia de alimentare. în termenii prezentului contract şi în conformitate cu standardul de performanţă. completarea sau introducerea unor clauze noi. cu modificările şi completările ulterioare. (2) 1 din Ordonanţa Guvernului nr.c) Să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia privind alimentarea achizitorilor. o) În cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. precum şi cu activitatea instituţiilor noastre. p) Să anunţe achizitorul. j) Să propună modificarea şi completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau ale anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi. pentru o întrerupere şi în limita prejudiciului suferit. începând cu ziua imediat următoare. la cererea justificată a achizitorului. ce conform legislatiei în vigoare trebuie sa asigure continuitatea serviciilor de interes naţional. furnizorul va plăti achizitorului despăgubiri pentru daunele dovedite. n) Să depună diligenţe pe lângă operatorul de distribuţie pentru garantarea siguranţei în exploatare a instalaţiilor. 9 . contravaloarea energiei electrice furnizate achizitorilor prejudiciati în cursul unei zile medii. cu minimum 10 zile lucrătoare înainte. i) Să respecte standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice care ţine efectiv de competenţele furnizorului. precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. ziua medie fiind stabilită pe baza ultimei citiri. f) Pentru întreruperile în distribuţia energiei electrice care depăşeste timpul maxim de restabilire a alimentării prevăzut în contractul de distribuţie aferent achizitorului şi ale căror cauze s-au identificat a fi în culpa distribuitorului. 3 alin. achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. despăgubirile rezultate în urma producerii de daune materiale din culpa operatorului de transport şi sistem sau operatorului de distribuţie.

acesta va preciza locurile de consum pentru care nu s-a 10 . ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa distribuitorului. acordând achizitorului un preaviz de 5 zile lucratoare. u) Să asigure achizitorului puterea şi energia electrică conform contractului.1/2010. c) Să recupereze de la achizitor. împreună cu achizitorul. v) Să solicite operatorului de distributie plata de despăgubiri pentru daunele dovedite de achizitor. provocate de întreruperi în alimentare/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice distribuite. informatii privind istoricul de consum. consumul pentru o perioadă anterioară. accesul se va efectua în prezenţa delegatului împuternicit al achizitorului. ori a acţiunii personalului acestuia. pe baza metodologiei şi procedurilor emise de autoritatea competentă. r) Să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de achizitor şi să răspundă în termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia conform Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. f) De a pretinde despăgubiri achizitorului pentru pagubele dovedite produse în instalaţiile de distribuţie ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau instalaţiilor achizitorului. s) Să ofere achizitorului suport si consultanta permanentă. pentru verificarea instalaţiei de alimentare şi utilizare a energiei electrice. 1/2010. În cazul plăţilor parţiale efectuate de către achizitor. în condiţiile în care acesta nu plăteşte factura. eventuale sume de bani datorate/platite achizitorului. în baza datelor transmise de operatorul de distribuţie competent. b) Să recalculeze. precum si privind penalităţi plătite de acesta pentru întârzieri în plata facturilor. prin sondaj. e) Să aibă acces în incinta achizitorului. atunci când se constată defectarea contorului. cu respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare şi a prevederilor legale în vigoare. d) Să efectueze. (2) Drepturile furnizorului: a) Să factureze şi să încaseze la termenele stabilite contravaloarea cantităţilor de energie electrică vândută şi să aplice penalităţi achizitorului în situaţia nerespectării termenelor limită de plată. a grupurilor de măsurare/contoare şi a respectării prevederilor contractuale. informări periodice şi complete legate de furnizarea energiei electrice. la cererea acestuia. contravaloarea energiei electrice consumate fraudulos. t) Să respecte Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. dar nu mai mult decât contravaloarea energiei electrice consumate de către achizitor în cursul unei zile medii. precum şi orice altă reglementare ANRE privind calitatea energiei electrice furnizate. despăgubirea datorată de achizitor va fi la nivelul prejudiciului suferit de furnizor/distribuitor. în baza datelor transmise de operatorul de distribuţie competent. g) Să sisteze furnizarea energiei electrice.q) Să furnizeze achizitorului. verificarea înregistrărilor la grupul de măsură .

deteriorări de utilaje etc. pentru a fi deconectate. din vina achizitorului. (4) Drepturile achizitorului: a) Să consume energie electrică în conformitate cu prevederile prezentului contract. pentru asigurarea funcţionării în continuare a receptoarelor importante în cazul funcţionării automaticii din instalaţiile distribuitorului sau ale achizitorului. j) Să sesizeze imediat furnizorul în legatură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea grupului de măsurare. explozii. al contravalorii justificate a pagubelor produse. h)Să suporte costul remedierii defecţiunilor produse în instalaţiile distribuitorului/transportatorului. b) Să recalculeze . c) Să ia măsurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice. în cazul în care există echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică peste o durată critică mai mică decât cea corespunzătoare nivelului de siguranţă poate produce incendii. împreună cu furnizorul. accidente umane. consumul pentru o perioadă anterioară. conform reglementărilor în vigoare privind schema de funcţionare a instalaţiilor achizitorului racordate la SEN. g) Să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului. a penalităţilor datorate. 11 .123/2012 şi de Regulamentul de furnizare a energiei electrice la achizitori. a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea serviciului prestat. b) Să asigure prin soluţii proprii. atunci când se constată defectarea contorului.achitat factura pentru energia electrică. pe baza metodologiei şi procedurilor emise de Autoritatea competentă. în vederea eliminării efectelor negative asupra calităţii energiei electrice. k) Să permită accesul distribuitorului în instalaţiile electrice de distribuţie. e) Să respecte dispoziţiile dispecerului energetic. în conformitate cu prevederile din contract. inclusiv din punctul de vedere al instalaţiilor de protecţie şi automatizare. l) Orice alte obligaţii prevăzute la Legea Energiei Electrice nr. f) Să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu furnizorul şi distribuitorul/transportatorul. tehnologice şi / sau energetice evitarea unor efecte deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică din SEN. d) Să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare. reluarea serviciului prestat se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii. în scopul exploatării sigure şi economice a instalaţiilor. (3) Obligaţiile achizitorului: a) Să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor. i) Să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice şi să nu influenţeze funcţionarea corectă a acestora.

cu anunţarea prealabilă a achizitorului şi cu acordul acestuia.c) Să aibă acces la grupurile de măsurare în vederea decontării . fără preaviz. f) Să solicite operatorului de distribuţie. care nu au putut fi prevăzute la întocmirea prezentului contract. b) împiedicarea repetată a accesului delegatului împuternicit al operatorului de distribuţie în instalaţiile de utilizare ale achizitorului în scopul de a culege datele 12 . d) nerespectarea de către achizitor a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru reţelele şi instalaţiile electrice. e) Să propună furnizorului modificarea şi completarea prezentului contract şi a anexelor acestuia. ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa Distribuitorului. a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea serviciului prestat. provocate de întreruperi în alimentare/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice distribuite. g) Să consume energie electrică din instalaţiile distribuitorului în conformitate cu prevederile prezentului contract şi ale normelor legale. în următoarele cazuri: a) în caz de consum fraudulos de energie electrică. c) pentru executarea lucrărilor de revizii tehnice sau reparaţii la reţeaua de distribuţie sau la instalaţiile de racordare ale achizitorului. (2) Operatorul de distribuţie va întrerupe alimentarea cu energie electrică a achizitorului. atunci când acestea se află pe teritoriul achizitorului. reluarea serviciului prestat se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii. b) împiedicarea sub orice formă a delegatului împuternicit al operatorului de distribuţie de a monta. în următoarele cazuri: a) dacă factura nu a fost achitată de achizitor în termenul de scadenţă. atunci când apar elemente noi sau când consideră necesar detalierea ori completarea unor clauze contractuale. pentru a fi deconectate. a penalităţilor datorate. chiar dacă acestea se află în incinta distribuitorului. ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ Art. cu respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare şi a prevederilor legale în vigoare. prin intermediul furnizorului. d) Să solicite furnizorului măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie/transport. cu un preaviz de 10 zile lucrătoare. înlocui grupurile de măsură sau de a citi înregistrările acestora. cuprinse în programul realizat de operatorul de distributie conform reglementărilor în vigoare. de a verifica şi remedia defecţiunile în instalaţiile care sunt proprietatea operatorului de distributie. 11. (1) Furnizorul poate solicita operatorului de distribuţie întreruperea alimentării cu energie electrică a achizitorului. acesta va preciza locurile de consum pentru care nu s-a achitat factura pentru energia electrică. verifica. sau să iniţieze acte adiţionale la contract . în cazul plăţilor parţiale efectuate de către achizitor. plata de despăgubiri pentru daunele dovedite de achizitor. IX.

b) pierderea de către achizitor a calităţii de achizitor eligibil care a stat la baza încheierii contractului.Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie până la data de 30.13. c) în alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare. prin furnizarea de documente. (3) Cheltuielile efectuate de către furnizor pentru deconectarea şi reconectarea la reţea a achizitorului vor fi suportate de achizitor.– (1) Rezilierea prezentului contract din iniţiativa furnizorului se poate face în următoarele cazuri: a) neplata repetată a contravalorii energiei electrice furnizate în condiţiile stabilite şi a penalităţilor aferente. precum şi modificarea/abrogarea celor existente. e) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice în zone de reţea electrică sau la nivelul întregului SEN. inclusiv pentru evitarea periclitării vieţii şi a sănătăţii oamenilor. (2) Rectificările de contract datorate modificărilor de circumstanţe se vor materializa prin acte adiţionale la prezentul contract.DURATA CONTRACTULUI. cu un preaviz de 5 zile lucrătoare de la pierderea acestei calităţi. 13 . În cazul rezilierii contractului de furnizare. în termenii prevăzuţi de acestea.14. se face cu anunţarea prealabilă în scris a furnizorului. c) şi de la art. cu excepţia cazurilor de la art. la cererea scrisă a acestuia depusă în termen de 7 zile lucrătoare de la producerea evenimentului.. d) şi e) vor fi ulterior justificate achizitorului.09. cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru reziliere. (2) Rezilierea contractului din iniţiativa achizitorului.necesare pentru recalcularea consumului. b din Regulamentul de furnizare . lit. (4) Întreruperile de energie electrică menţionate la art. 11 (2) lit. 11 (2). d) şi e). în cazul constatării unor situaţii care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică. INCETAREA CONTRACTULUI Art. 90 lit.2014. conform contractelor şi normativelor. c) achizitorul nu aplică reducerea puterii absorbite cerută de către Operatorul transport şi de sistem în regim de restricţii. ulterior încheierii prezentului contract. d) pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă. 11 (1) lit. Art. X. conform art. d) in caz de consum fraudulos. încheierea unui nou contract este condiţionată de plata de către achizitor a sumelor restante din vechiul contract. (1) În sensul prezentului contract. 12. prin “ modificare de circumstanţe” se înţelege intrarea în vigoare a unor legi/reglementări. MODIFICAREA CIRCUMSTANŢELOR Art. XI. REZILIEREA.

(3) Pentru întârzieri ale achizitorului la plata facturii aferente activităţii de furnizare a energiei electrice. DOCUMENTELE CONTRACTULUI Art 15 . c) la cererea achizitorului. următoarele măsuri: a) aplicarea de penalităţi. d) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice cu un preaviz de 30 de zile înainte de data la care acesta devine operabilă. succesiv. (4) Incetarea contractului poate avea loc: . XII. (3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia. în perioada de preaviz. dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore.Documentele contractului sunt: o Documentaţia descriptivă (Caietul de sarcini) şi anexele publicate pentru şedinţa de tranzacţionare la Bursa Română de Mărfuri o Oferta tehnica si financiară XIII. 14 .dacă una din părţi nu-şi respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract.cu acordul părţilor. cu menţiunea că pentru această perioadă achizitorul datorează plata energiei consumate şi a penalităţilor. dar fără a prejudicia drepturile părţilor ce li se cuveneau până la apariţia forţei majore. (4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore. (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor ce decurg din acest contract. cu confirmarea organului competent de la locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră. prin notificare prealabilă a intenţiei de reziliere a contractului în termen de maxim 30 zile .unilateral. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în termen de 48 de ore de la apariţia acesteia. dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate părţii contractante prin faptul necomunicării. furnizorul va avea întâlniri cu acesta. furnizorul este îndreptăţit să ia. FORŢA MAJORĂ Art. în urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare de părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor. în vederea negocierii . după notificarea prealabilă a achizitorului în termen de maxim 30 zile . cu punerea în întârziere . Circumstanţele de forţă majoră sunt acelea care pot apărea în cursul executării prezentului contract. b) transmiterea unui preaviz de sistare a livrării energiei electrice. 16. conform art.la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul . 1522 şi 1552 din Codul Civil.

fără acţiune în justiţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 15 . telex. XVIII. 20 .Furnizorul poate transmite. orice neînţelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 1553 alin. părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare. fax sau e-mail.Încălcarea aliniatelor (1) şi (2) dă dreptul beneficiarului la aplicarea pactului comisoriu de gradul II. CESIUNEA Art. Art. XIV. XV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art. prin acte juridice. (2) – Furnizorul nu poate transmite. creanţele născute din prezentul contract numai cu acordul prealabil. a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract. fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract. al beneficiarului. teza finală din Legea nr. achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală. telegramă. exprimat în scris.(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni.287/2009 privind Codul Civil. trebuie să fie transmisă în scris. 18. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii. (2) Dacă. cât şi în momentul primirii. total sau parţial. fără punere în întârziere. COMUNICĂRI Art. 19. XVI. 21 . contractul desfiinţându-se de plin drept. referitoare la îndeplinirea prezentului contract. (3) . total sau parţial. fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.(1) Orice comunicare între părţi. reglementat de art. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 17. cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.(2). (1) . Pentru neexecutarea. prin tratative directe. în totalitate sau în parte. obligaţiile ce îi revin în temeiul prezentului contract sau contractul. XVII. LITIGII Art. (1) Furnizorul şi achizitorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă. după 15 zile de la începerea acestor tratative.Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon.

.G. 22. persoanele juridice au obligaţia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune. şi îşi va produce efectele începând cu data de 01..... Director General. Contractul va fi interpretat conform legislaţiei din România. câte unul pentru fiecare parte semnatară. (2) Prezentul contractul s-a incheiat în 6 (şase) exemplare originale. 3 din H.... Ciprian Sebastian BADEA Furnizor. nr. 24... 977/2003...10... Achizitor. 3 din H..... Lăcrămioara ALEXANDRU 16 . nr.Art. (1)Orice schimbare intervenită în datele de identificare ale unei părţi contractante.. Contabilitate Internă. 978/2003.. XIX. respectiv de televiziune.. va fi adusă la cunoştinţa celeilalte părţi în termen de maxim 48 de ore. inclusiv a numărului de cont... în data de .. 23 (1) Conform art. respectiv cu Societatea Română de Televiziune. va fi facturată de către furnizor în baza contractului de mandat încheiat de către furnizor cu Societatea Română de Radiodifuziune. respectiv de televiziune. Investiţii şi Achiziţii Publice Director. Secretar General.. DISPOZIŢII FINALE Art. (2) Taxa pentru serviciul public de radiodifuziune.. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Ordonator principal de credite. Mădălina GHEORGHE Direcţia de Buget.G.. XX.2013. Secretar General Adjunct..... respectiv art. Corneliu CAZACU Direcţia Generală Juridică. ALTE CLAUZE Art..

........ Achiziţii Publice şi Servicii Interne Director........ Direcţia de Investiţii.. Director General............................. 17 ..... Comisar General.................... COMISARIATUL GENERAL .. Direcţia Generală Economică. ................ ... Direcţia de Buget şi Contabilitate Internă....... ....... ......GARDA FINANCIARĂ Ordonator terţiar de credite. Direcţia Generală Juridică.... …………………………….... Director General..... Secretar General............................ …………………………………………....................... Direcţia Generală Economică........................ Director General Adjunct...AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Ordonator Secundar de Credite..... Director.............................. .................

................ .................... Preşedinte.........A.. Şef Serviciu .. Contabilitate.......... Serviciu Administrativ...A............ ………………………………….............. Serviciu Financiar....F... Execuţie Bugetară...........I......... Şef Serviciu ........... Sef serviciu D.. Director Direcţia Juridică ..... AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR Vicepreşedinte A..A.....N............ ......... .......... COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ Ordonator terţier de credite......S......... Secretar General...........A..S................................................................... 18 ............................Serviciu Juridic............................ Şef Serviciu ...E................... Director D......

................ Director... 19 ............................. Juridic.... ........................................................................... .................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful