P. 1
3 - CONTRACT de Furnizare Energie Electrica

3 - CONTRACT de Furnizare Energie Electrica

|Views: 36|Likes:
Published by Monica Ioana
3 - CONTRACT de Furnizare Energie Electrica
3 - CONTRACT de Furnizare Energie Electrica

More info:

Categories:Topics
Published by: Monica Ioana on Oct 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2014

pdf

text

original

PROIECT -CONTRACT de furnizare a energiei electrice nr. ........................ din ........................

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, Între Părţile contractante: a) MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr.17, sector 5, telefon: 0212261387, fax: 0213199741, cod fiscal 4221306, cont RO98 TREZ 70023 5101 20XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat prin domnul Ciprian Sebastian Badea – Secretar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, b) AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, telefon: 021.387.21.21, fax: 021.310.10.34, cod fiscal 16031712, cont RO 98 TREZ 70023 5101 20 XXXXX, deschis la Activitate de Trezorerie şi Contabilitate Publica a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul .................................................... - Ordonator secundar de credite, numit prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 1083/2012 - Secretar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, c) COMISARIATUL GENERAL - GARDA FINANCIARĂ cu sediul în Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 6, bl. I5, tronson I-II, sector 3, telefon: 0213165761 fax: 0213165762, codul fiscal 15820130, cont RO67 TREZ 700 5005 xxx000219 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat prin doamna ................................ Comisar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, d) COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ cu sediul în Bucureşti, str.Cristian Popişteanu, nr.2-4, sector 1, telefon: 0311002339, fax: 0213100206, codul fiscal 15599677, cont RO23 TREZ 70123 5101 20xxxxx, deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin domnul ..................................... – Preşedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte, e) AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR , cu sediul în Bucureşti, str. Matei Millo, Nr. 13, sector 1, telefon: 021.315.58.58, fax 201.313.82.51, cod fiscal 4192650, cont RO98 TREZ 70023 5101 20XXXXX deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul ......................................... – Vicepreşedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte, şi 1

... SEN – Sistemul Energetic Naţional h.. .................... contract ........ întreţine.... şi .......... maşinile... e..............persoană juridică.....persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare..entitate operaţională care asigură funcţionarea coordonată a instalaţiilor de producere............. servicii . să le furnizeze achizitorului............... şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract..... modernizează şi dezvoltă o reţea electrică de distribuţie k........... g.... pe de altă parte.. instalarea.... fax ...... care deţine.......... exploatează........ pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract..echipamentele..... preţul contractului .............. b.............. . k.. aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract. s-a încheiat prezentul contract.......... cont IBAN RO ............ pe care furnizorul se obligă........ achizitor şi furnizor ... l........... produse ...1.. punerea în funcţiune. respectiv activităţile legate de furnizarea produselor.. l. întreţine... prin contract................... în baza unui contract de furnizare............. 2 ...locul în care se măsoară energia electrică furnizată.preţul plătibil furnizorului de către achizitor...... punct de măsură ..... înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul ... exploatează. operator de distribuţie ........ în baza contractului..........punct al unei reţele electrice care delimitează patrimonial instalaţiile electrice ale consumatorilor de cele ale operatorului de distribuţie.. operator energie electrică ... c........ operator de transport . cu nr. dispecer energetic – dispeceratul energetic naţional. operator de sistem .. . m.. destinaţie finală ...... modernizează şi dezvoltă reţeaua de transport a energiei electrice .. JT – (joasă tensiune) tensiune de cel mult 1 kV... în calitate de furnizor...... transport şi distribuţie a energiei electrice si termice...... reprezentată prin ..... care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori............... asigurarea.......... deschis la ....părţile contractante.... orice alte bunuri............ cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract............4 kV.............. uzual 0... cum ar fi transportul.. telefon ..... d.entitate operatională care deţine.............reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele........... cu sediul în .. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a.......... asistenţa tehnică în perioada de garanţie.... titulară a unei licenţe de distribuţie. punct de delimitare . utilajele......... i...... j........... . f..... componente ale SEN .. DEFINIŢII Art................. .serviciile aferente livrării produselor... I... cod de înregistrare fiscală .... cod poştal .......

n. Furnizorul va furniza toată cantitatea de energie electrică consumată efectiv de către achizitor.A.300 95. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.operator al pieţei centralizate de energie electrică . G.N.N. 3.300 19.operatorul economic titular de licenţă care asigură organizarea şi administrarea unei pieţe centralizate de energie electrică. r.diferenţa dintre valorile planificate şi cele realizate pentru producţia.000 /achizitor Total consum estimat 2014 15.00 6. conform art. CANTITATEA DE ENERGIE ACTIVĂ CONTRACTATĂ Art.800 2.000 ACHIZITOR IV.703.F.agent economic care administrează şi operează un sistem de măsurare a energiei electrice.505 MWh – JT distribuită pe fiecare achizitor astfel: SEDIUL CENTRAL A. după caz.V.N. operator de măsură . (2) Achizitorul are obligaţia de a plăti furnizorului preţul convenit pentru cantitatea de energie electrică efectiv consumată/loc consum. – (1) Cantitatea lunară de energie electrică ce urmează să fie cumpărată de către achizitor de la furnizor (cantitate estimată). A. Pe toată perioada de derulare a contractului furnizorul va suporta integral costurile dezechilibrelor.400 131. începând cu data semnării contractului. Total consum estimat 2013 1. cod CPV 09310000-5.F. 4.000 4. C. (1) Obiectul contractului îl constituie furnizarea energiei electrice.303. unitate de producţie .261.P.3. Cantitatea totală de energie electrică activă ce urmează a se contracta (cantitate estimată) pe o perioadă de 12 luni este de 12.537. p.000 834. M.000 432. indiferent de prognozele medii orare şi de cantitatea contractată (estimată). CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A FURNIZĂRII Art. este prevăzută în Anexa 2 a Caietului de sarcini.800 3. III.2. 3 .500 123.F.000 /achizitor 0 TOTAL CONSUM 12 LUNI/ 8. dezechilibru . consumul şi schimburile aferente unei unităţi de producţie sau SEN în totalitate.958.400 563.P.un singur ansamblu de maşini rotative destinat sǎ transforme energia de altǎ formǎ în energie electricǎ . II. o. la locurile de consum indicate în Caietul de sarcini.500 28.

Partea I. In acest caz. V. nr. PREŢUL CONTRACTULUI. (1) Achizitorul va plăti furnizorului preţul pentru energia electrică activă efectiv consumată. (2) Preţul contractului. FACTURARE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ Art. determinată potrivit înregistrărilor contorului de decontare.(2) Achizitorul va plăti furnizorului contravaloarea energiei electrice consumată efectiv. Orice modificare a acestor tarife pe perioada contractului va duce la actualizarea acestor tarife. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. la care se adaugă TVA.07. Preţul energiei electrice active se stabileşte în tarif monom simplu la joasă tensiune. (7) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată de către Operatorul de măsurare competent. 5. Obligaţiile ce revin fiecărei părţi în baza prezentului contract nu exced prevederile Codului tehnic al reţelei de transport. (5) Părţile vor comunica operatorului pieţei de energie electrică datele necesare. neschimbat pe perioada duratei contractului şi indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată .2002. respectiv preţul energiei electrice estimate pentru livrare. distribuţie energie electrică. (2) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către operatorul de sistem în baza Codului tehnic al reţelei de transport. (6) Tarifele aferente transportului. 480 din 04. este de ………… lei / MWh. Art. (8) Alimentarea locurilor de consum se realizează conform Avizului tehnic de racordare şi în baza Convenţiei de exploatare. serviciilor de sistem. pe toată durata contractului. în conformitate cu codul de măsurare a energiei electrice în vigoare la data efectuării serviciului de măsurare. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. preţ format din: . 6. alte tarife reglementate sunt reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei şi publicate în Monitorul Oficial.17/2002. (1) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată în conformitate cu Codul de măsurare a energiei electrice. furnizorul are obligaţia de a-l înştiinţa pe achizitor cu privire la modificarea tarifelor reglementate pe perioada derulării contractului. publicată în Monitorul Oficial al României. şi urmeză a se 4 . cu modificările şi completările ulterioare.20/2004. (lei/kWh). (3) Părţiile se obligă să respecte prevederile "Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţi" în vigoare. (4) Încheierea contractului/contractelor pentru transportul /servicii de sistem /administrare piata /distribuţia energiei electrice de la furnizor pînă la achizitor se face de către furnizor.tarife reglementate.preţ fix şi invariabil pe intervale orare. administrare piaţă. conform prevederilor legale în vigoare.

..... . menţionate în prezentul contract la art.. precum şi alte tarife ce pot fi introduse de autoritatea competentă..... 95x.........F.=....... tariful zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea ( TL). garantat.. Preţul de livrare al energiei electrice active este fix şi invariabil pe intervale orare. 123.. 2 lit... 5 ..=.. lei/MWh)..537.....=........N..=... 3.F... de sistem şi de decontare pe piaţa angro de energie electrică.. 28.. 97.=.=.. 131x.. 15x.... contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi...V. A. 6.. defalcată astfel: SEDIUL CENTRAL M.... Valoare estimată 2013/achizitor (lei fără TVA) Valoare estimată 2014/achizitor (lei fără TVA) TOTAL VALOARE 12 LUNI / ACHIZITOR (lei fără TVA) 1.958x.. a) din Hotărârea de Guvern nr.3x... fără TVA (12..3x..=..... tarifele de distribuţie a energiei electrice.261..N..... cu excepţia cazurilor prevăzute la art.5x.. G....5x..4x.. ..F.achita conform prevederilor art. tariful pentru serviciile prestate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică (decontare pe piaţa angro)...... Tarifele pentru serviciile de transport..P..=.... tarifele reglementate de transport: tariful mediu naţional aferent serviciului de transport pentru introducerea energiei electrice în reţea (TG).=..P. lei. ferm şi nemodificabil pentru perioada de valabilitate a contractului... 4.703..505 x ... 19....=..303..A. corespunzător nivelului de tensiune în punctul de delimitare al instalaţiilor (Joasă Tensiune) în vigoare la data semnării contractului. 8. tariful pentru servicii de sistem.. 834x.. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare.. Preţul contractului nu conţine acciza. 6 din Legea nr.8x.. contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi (calcul valoare/mod de facturare). 2.. A..... rezultă o valoare totală estimată de . tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.... C. 5 alin. În acest sens.. 563x..N... alin..=....8x........ neschimbat pe perioada duratei contractului şi indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată... 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.4x....... TVA... - (3) Preţul contractului (lei/MWh) cuprinde: preţul de livrare al energiei electrice active (preţul propriu de furnizare)..=....=.... 432x.. (6)..=.=.

până cel târziu la data de 15 a ultimei luni din trimestru şi este utilizat la facturile către achizitor. Limitele factorului de putere mediu neutral sunt 0. 134/2012 şi contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă. va duce la actualizarea automată a valorilor facturate de către furnizor. se vor calcula corecţii conform prevederilor legale în vigoare. ele putând fi modificate şi completate ca urmare a modificărilor legislative incidente. emise în trimestrul următor. Energia electrică reactivă se plăteşte la tarif reglementat. atât pentru energia electrică reactivă inductivă. (4) Achizitorul plăteşte furnizorului şi energia electrică reactivă inductivă/capacitivă. (7) Factura lunară de energie electrică transmisă achizitorului va cuprinde. respectiv 1 pentru factorul de putere capacitiv. ale cărui prevederi se aplică şi în ceea ce priveşte emiterea şi achitarea facturilor de 6 .). precizându-se temeiul legal. (5) În cazul de necoincidenţă a punctului de măsură cu punctul de delimitare. conform prevederilor art. iar cea inductivă.opcom. numai cantitatea care depăşeşte valoarea corespunzătoare limitei factorului de putere mediu neutral. Factura va fi achitată integral în termen de 30 de zile de la data emiterii. furnizorul notificând achizitorului modificările intervenite. cantitatea de energie electrică înregistrată de achizitor (în MWh) şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacţionate pe pieţele centralizate de certificate verzi în cele mai recente 3 luni de tranzacţionare încheiate. Regularizarea sumelor ce reprezintă costurile de achiziţionare a certificatelor verzi corespunzătoare consumului de energie electrică înregistrat la locul de consum aparţinând achizitorului (corelat cu perioada de valabilitate a contractului) se va face conform reglementărilor legale în vigoare. Orice modificare a acestora. Preţul mediu ponderat se calculează şi se publică trimestrial de către operatorul comercial al pieţei de energie electrică pe site-ul propriu (www.92 pentru factorul de putere inductiv. în care se va evidenţia consumul pentru fiecare loc de consum al respectivei autorităţi contractante. prin modificarea legislaţiei aplicabile (eliminare. cât şi pentru cea capacitivă. Valoarea certificatelor verzi facturate reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE. 220/2008 aşa cum a fost modificată prin Legea nr. tariful este acelaşi pentru un nivel de tensiune.sunt reglementate prin legislaţia în vigoare aplicabilă la momentul facturării. completare. distinct pentru fiecare autoritate contractantă. calculată conform prevederilor legale în vigoare.ro ). modificare valoare etc. Achizitorul va achita facturile emise de furnizor în termenul de plată stabilit în contract. separat faţă de preţurile/tarifele pentru energia electrică. fără a fi necesară amendarea prezentului contract. valoarea certificatelor verzi. (6) Factura va fi emisă lunar pentru consumul din luna precedentă. stabilită de autoritatea competentă. 8. după cum urmează: energia electrică reactivă capacitivă se plăteşte integral. alin 4 din Legea nr. cu precizarea temeiului legal al acestora.

(2) din prezentul contract în termen de 30 zile de la data primirii facturii. Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă a fost aprobată prin Ordinul ANRE nr. iar aceasta va fi compensată din valoarea următoarei facturi. 6. Valoarea efectivă a contribuţiei se calculează prin înmulţirea valorii unitare (lei/MWh) în vigoare la data facturării cu cantitatea de energie electrică activă consumată.regularizare pentru certificate verzi. convenit între părţi. (9) In cazul în care o sumă facturată de furnizor este contestată integral sau în parte de achizitor. fără nici o compensaţie. (2) din prezentul contract. În acest caz. nu îşi onorează obligaţiile în termenul prevăzut la art. 6 alin. (15) In cazul în care. Pentru sumele contestate. din vina sa exclusivă. alin. cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată până la data scadenţei. regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către partea creditoare. acesta va înainta o notă către furnizor. nu se vor încasa penalităţi pentru diferenţa respectivă. (12) Factura se consideră achitată de către achizitor la data înregistrării plăţii în extrasul bancar al achizitorului. acesta va plăti. în situaţia în care una din părţi are debite faţă de cealaltă. 12/2011. nivelul consumului facturat se reduce. în conformitate cu prevederile art. (16) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract. 6. aplicată la valoarea plăţii neefectuate. furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare. Dacă ziua limită de plată nu este o zi financiară. dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecatorească a fi datorate de achizitor. o penalitate calculată conform prevederilor art. printr-o notificare scrisă adresată furnizorului. Această valoare va fi evidenţiată separat în factura emisă în conformitate cu reglementările în vigoare. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 7 . nefiind inclusă în preţul de contract. la care se aplică taxa pe valoarea adaugată. (10) Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în Lei prin transfer bancar în contul de trezorerie al furnizorului. (13) În cazul în care achizitorul. (11) Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data validării ordinului de plată. alin (13) a prezentului contract. (8) La încetarea contractului. atunci ziua limită de plată se consideră a fi următoarea zi financiară. cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. (14) Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit la art. indiferent de valabilitatea contractului şi a condiţiilor tehnico-economice la data emiterii acestor facturi. ca urmare a unor recalculări conciliate între părţi. prevederile acestora supravieţuind în vederea aplicării lor în ceea ce priveşte factura de regularizare şi plata acesteia. pe lângă suma datorată.

DURATA CONTRACTULUI contract îndeplinită până la data denunţării Art. conform legii. alin. (2) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă.09. la toate informaţiile. 5 alin. 7. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. menţionate în prezentul contract la art. toate aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract.. a) din Hotărârea de Guvern nr. (6). 8 . cu excepţia cazurilor prevăzute la art.2013 şi până la data de 30. la preţurile prezentului contract. OBLIGAŢII ŞI GARANŢII Art. pe parcursul derulării contractului. legală. începând cu data de 01. 8. 2 lit.10. (3) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul. opozabilă în justiţie în termenii acestui contract. conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale.corespunzătoare pentru partea din unilaterale a contractului. VI. 97. Furnizorul are obligaţia de a furniza energie electrică pe o perioadă de 12 luni.(1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină. VII. documentaţiile şi datele necesare bunei derulări a contractului şi care sunt accesibile conform reglementărilor în vigoare tuturor autorităţilor statului.Părţile nu vor dezvălui informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul prezentului contract unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii. (1) Obligaţiile furnizorului : a) Să menţină acelaşi preţ de furnizare pe toată perioada de derulare a contractului. Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pe o perioadă de 12 luni. b) Furnizorul îşi asumă responsabilitatea echilibrării pentru achizitor. Art. 10. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art. 9 . VIII.2014. instituţiilor financiar-bancare. consultanţilor şi contractanţilor. Fac excepţie cazurile în care: a) există consimţământul scris al părţii ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei respective b) informaţia era deja publică la momentul dezvăluirii c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării unui ordin sau a unei decizii din partea unei autorităţi competente ori în scopul respectării unei norme legale imperative în vigoare d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care constituie obiectul contractului.

la cererea justificată a achizitorului. f) Pentru întreruperile în distribuţia energiei electrice care depăşeste timpul maxim de restabilire a alimentării prevăzut în contractul de distribuţie aferent achizitorului şi ale căror cauze s-au identificat a fi în culpa distribuitorului. în conformitate cu reglementările aplicabile. precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar.c) Să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia privind alimentarea achizitorilor. Pentru întreruperile din aceeaşi zi. j) Să propună modificarea şi completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau ale anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi. la cererea acestuia. o) În cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. cu minimum 10 zile lucrătoare înainte. începând cu ziua imediat următoare. 43/2012. furnizorul va plăti achizitorului despăgubiri pentru daunele dovedite. p) Să anunţe achizitorul. 3 alin. (2) 1 din Ordonanţa Guvernului nr. precum şi cu activitatea instituţiilor noastre. pentru o întrerupere şi în limita prejudiciului suferit. va fi preţul ofertat. completarea sau introducerea unor clauze noi. Preţul pentru determinarea contravalorii energiei electrice nefurnizate. i) Să respecte standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice care ţine efectiv de competenţele furnizorului. despre întreruperile programate în furnizarea energiei electrice. m) Să recupereze. pentru a nu produce perturbări în SEN. după caz. de anunţare a operatorului de distribuţie pentru întrerupere a furnizării energiei electrice şi de separare vizibilă a instalaţiei de utilizare a achizitorului de instalaţia de alimentare. k) Să factureze achizitorului energia electrică în condiţiile din contract. contravaloarea energiei electrice furnizate achizitorilor prejudiciati în cursul unei zile medii. d) Să asigure achizitorului cantităţile de energie electrică şi continuitatea în alimentarea cu energie electrică. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti. suma despăgubirilor nu va depăşi de două ori contravaloarea energiei electrice furnizate în cursul unei zile medii. 9 . despăgubirile rezultate în urma producerii de daune materiale din culpa operatorului de transport şi sistem sau operatorului de distribuţie. h) In cazul unor defecţiuni în instalaţiile de utilizare ale achizitorului. aprobată prin Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. g) Despăgubirea nu va depaşi. ziua medie fiind stabilită pe baza ultimei citiri. ce conform legislatiei în vigoare trebuie sa asigure continuitatea serviciilor de interes naţional. n) Să depună diligenţe pe lângă operatorul de distribuţie pentru garantarea siguranţei în exploatare a instalaţiilor. e) Să reprezinte achizitorul pe piaţa de electricitate din România. în termenii prezentului contract şi în conformitate cu standardul de performanţă. l) Să verifice şi să ia măsuri în cel mai scurt timp. să ia măsuri. în situaţiile deosebite sesizate de achizitor şi să rezolve întreruperile de tensiune în termen de 2 (două) ore de la primirea reclamaţiilor şi sesizărilor achizitorului. achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. sau atunci când consideră necesară detalierea.

precum şi orice altă reglementare ANRE privind calitatea energiei electrice furnizate. dar nu mai mult decât contravaloarea energiei electrice consumate de către achizitor în cursul unei zile medii. despăgubirea datorată de achizitor va fi la nivelul prejudiciului suferit de furnizor/distribuitor. în condiţiile în care acesta nu plăteşte factura. prin sondaj. provocate de întreruperi în alimentare/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice distribuite.q) Să furnizeze achizitorului. v) Să solicite operatorului de distributie plata de despăgubiri pentru daunele dovedite de achizitor. acordând achizitorului un preaviz de 5 zile lucratoare. precum si privind penalităţi plătite de acesta pentru întârzieri în plata facturilor. verificarea înregistrărilor la grupul de măsură . g) Să sisteze furnizarea energiei electrice. ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa distribuitorului. 1/2010.1/2010. c) Să recupereze de la achizitor. consumul pentru o perioadă anterioară. u) Să asigure achizitorului puterea şi energia electrică conform contractului. a grupurilor de măsurare/contoare şi a respectării prevederilor contractuale. la cererea acestuia. accesul se va efectua în prezenţa delegatului împuternicit al achizitorului. atunci când se constată defectarea contorului. informatii privind istoricul de consum. contravaloarea energiei electrice consumate fraudulos. s) Să ofere achizitorului suport si consultanta permanentă. pentru verificarea instalaţiei de alimentare şi utilizare a energiei electrice. (2) Drepturile furnizorului: a) Să factureze şi să încaseze la termenele stabilite contravaloarea cantităţilor de energie electrică vândută şi să aplice penalităţi achizitorului în situaţia nerespectării termenelor limită de plată. informări periodice şi complete legate de furnizarea energiei electrice. În cazul plăţilor parţiale efectuate de către achizitor. cu respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare şi a prevederilor legale în vigoare. b) Să recalculeze. în baza datelor transmise de operatorul de distribuţie competent. acesta va preciza locurile de consum pentru care nu s-a 10 . t) Să respecte Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. în baza datelor transmise de operatorul de distribuţie competent. f) De a pretinde despăgubiri achizitorului pentru pagubele dovedite produse în instalaţiile de distribuţie ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau instalaţiilor achizitorului. eventuale sume de bani datorate/platite achizitorului. d) Să efectueze. împreună cu achizitorul. e) Să aibă acces în incinta achizitorului. pe baza metodologiei şi procedurilor emise de autoritatea competentă. r) Să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de achizitor şi să răspundă în termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia conform Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. ori a acţiunii personalului acestuia.

l) Orice alte obligaţii prevăzute la Legea Energiei Electrice nr. pentru asigurarea funcţionării în continuare a receptoarelor importante în cazul funcţionării automaticii din instalaţiile distribuitorului sau ale achizitorului. b) Să recalculeze . consumul pentru o perioadă anterioară. conform reglementărilor în vigoare privind schema de funcţionare a instalaţiilor achizitorului racordate la SEN. în scopul exploatării sigure şi economice a instalaţiilor. c) Să ia măsurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice. explozii. inclusiv din punctul de vedere al instalaţiilor de protecţie şi automatizare. a penalităţilor datorate. reluarea serviciului prestat se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii. din vina achizitorului. pe baza metodologiei şi procedurilor emise de Autoritatea competentă. (3) Obligaţiile achizitorului: a) Să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor. 11 . h)Să suporte costul remedierii defecţiunilor produse în instalaţiile distribuitorului/transportatorului. împreună cu furnizorul. k) Să permită accesul distribuitorului în instalaţiile electrice de distribuţie. d) Să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare. i) Să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice şi să nu influenţeze funcţionarea corectă a acestora. în cazul în care există echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică peste o durată critică mai mică decât cea corespunzătoare nivelului de siguranţă poate produce incendii. (4) Drepturile achizitorului: a) Să consume energie electrică în conformitate cu prevederile prezentului contract. în vederea eliminării efectelor negative asupra calităţii energiei electrice. în conformitate cu prevederile din contract. e) Să respecte dispoziţiile dispecerului energetic. al contravalorii justificate a pagubelor produse. atunci când se constată defectarea contorului. g) Să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului. j) Să sesizeze imediat furnizorul în legatură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea grupului de măsurare.achitat factura pentru energia electrică.123/2012 şi de Regulamentul de furnizare a energiei electrice la achizitori. deteriorări de utilaje etc. b) Să asigure prin soluţii proprii. pentru a fi deconectate. accidente umane. f) Să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu furnizorul şi distribuitorul/transportatorul. a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea serviciului prestat. tehnologice şi / sau energetice evitarea unor efecte deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică din SEN.

reluarea serviciului prestat se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii. în cazul plăţilor parţiale efectuate de către achizitor. ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ Art. 11. sau să iniţieze acte adiţionale la contract . (2) Operatorul de distribuţie va întrerupe alimentarea cu energie electrică a achizitorului. atunci când apar elemente noi sau când consideră necesar detalierea ori completarea unor clauze contractuale. chiar dacă acestea se află în incinta distribuitorului. ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa Distribuitorului. e) Să propună furnizorului modificarea şi completarea prezentului contract şi a anexelor acestuia. atunci când acestea se află pe teritoriul achizitorului. care nu au putut fi prevăzute la întocmirea prezentului contract. cuprinse în programul realizat de operatorul de distributie conform reglementărilor în vigoare. c) pentru executarea lucrărilor de revizii tehnice sau reparaţii la reţeaua de distribuţie sau la instalaţiile de racordare ale achizitorului. fără preaviz. d) Să solicite furnizorului măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie/transport. acesta va preciza locurile de consum pentru care nu s-a achitat factura pentru energia electrică. în următoarele cazuri: a) dacă factura nu a fost achitată de achizitor în termenul de scadenţă. f) Să solicite operatorului de distribuţie. cu respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare şi a prevederilor legale în vigoare. (1) Furnizorul poate solicita operatorului de distribuţie întreruperea alimentării cu energie electrică a achizitorului. g) Să consume energie electrică din instalaţiile distribuitorului în conformitate cu prevederile prezentului contract şi ale normelor legale. plata de despăgubiri pentru daunele dovedite de achizitor. în următoarele cazuri: a) în caz de consum fraudulos de energie electrică. provocate de întreruperi în alimentare/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice distribuite. b) împiedicarea repetată a accesului delegatului împuternicit al operatorului de distribuţie în instalaţiile de utilizare ale achizitorului în scopul de a culege datele 12 . a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea serviciului prestat. cu un preaviz de 10 zile lucrătoare. cu anunţarea prealabilă a achizitorului şi cu acordul acestuia. pentru a fi deconectate. a penalităţilor datorate. IX. verifica.c) Să aibă acces la grupurile de măsurare în vederea decontării . d) nerespectarea de către achizitor a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru reţelele şi instalaţiile electrice. b) împiedicarea sub orice formă a delegatului împuternicit al operatorului de distribuţie de a monta. înlocui grupurile de măsură sau de a citi înregistrările acestora. de a verifica şi remedia defecţiunile în instalaţiile care sunt proprietatea operatorului de distributie. prin intermediul furnizorului.

d) şi e) vor fi ulterior justificate achizitorului. cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru reziliere.DURATA CONTRACTULUI. REZILIEREA. la cererea scrisă a acestuia depusă în termen de 7 zile lucrătoare de la producerea evenimentului. XI.13. ulterior încheierii prezentului contract. (1) În sensul prezentului contract. cu excepţia cazurilor de la art. b) pierderea de către achizitor a calităţii de achizitor eligibil care a stat la baza încheierii contractului. încheierea unui nou contract este condiţionată de plata de către achizitor a sumelor restante din vechiul contract.. e) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice în zone de reţea electrică sau la nivelul întregului SEN. în cazul constatării unor situaţii care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică. (2) Rezilierea contractului din iniţiativa achizitorului. 90 lit. 11 (2). conform art. 11 (2) lit. c) în alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare. prin “ modificare de circumstanţe” se înţelege intrarea în vigoare a unor legi/reglementări.Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie până la data de 30. MODIFICAREA CIRCUMSTANŢELOR Art. (2) Rectificările de contract datorate modificărilor de circumstanţe se vor materializa prin acte adiţionale la prezentul contract. X. 13 . lit. d) in caz de consum fraudulos. d) pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă.– (1) Rezilierea prezentului contract din iniţiativa furnizorului se poate face în următoarele cazuri: a) neplata repetată a contravalorii energiei electrice furnizate în condiţiile stabilite şi a penalităţilor aferente. conform contractelor şi normativelor. (4) Întreruperile de energie electrică menţionate la art.14. (3) Cheltuielile efectuate de către furnizor pentru deconectarea şi reconectarea la reţea a achizitorului vor fi suportate de achizitor. INCETAREA CONTRACTULUI Art. prin furnizarea de documente. 12. b din Regulamentul de furnizare . inclusiv pentru evitarea periclitării vieţii şi a sănătăţii oamenilor. c) achizitorul nu aplică reducerea puterii absorbite cerută de către Operatorul transport şi de sistem în regim de restricţii.necesare pentru recalcularea consumului. 11 (1) lit.09.2014. în termenii prevăzuţi de acestea. Art. se face cu anunţarea prealabilă în scris a furnizorului. c) şi de la art. În cazul rezilierii contractului de furnizare. d) şi e). precum şi modificarea/abrogarea celor existente. cu un preaviz de 5 zile lucrătoare de la pierderea acestei calităţi.

1522 şi 1552 din Codul Civil.cu acordul părţilor. (3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia. furnizorul este îndreptăţit să ia.(3) Pentru întârzieri ale achizitorului la plata facturii aferente activităţii de furnizare a energiei electrice. în urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare de părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor. cu menţiunea că pentru această perioadă achizitorul datorează plata energiei consumate şi a penalităţilor. cu punerea în întârziere . în perioada de preaviz. următoarele măsuri: a) aplicarea de penalităţi. cu confirmarea organului competent de la locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră. 16. dar fără a prejudicia drepturile părţilor ce li se cuveneau până la apariţia forţei majore. c) la cererea achizitorului. succesiv.unilateral. după notificarea prealabilă a achizitorului în termen de maxim 30 zile . XII.la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul . DOCUMENTELE CONTRACTULUI Art 15 . furnizorul va avea întâlniri cu acesta. (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor ce decurg din acest contract.Documentele contractului sunt: o Documentaţia descriptivă (Caietul de sarcini) şi anexele publicate pentru şedinţa de tranzacţionare la Bursa Română de Mărfuri o Oferta tehnica si financiară XIII. dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore. d) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice cu un preaviz de 30 de zile înainte de data la care acesta devine operabilă. conform art. în vederea negocierii . (4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore. FORŢA MAJORĂ Art.dacă una din părţi nu-şi respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract. dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate părţii contractante prin faptul necomunicării. prin notificare prealabilă a intenţiei de reziliere a contractului în termen de maxim 30 zile . (4) Incetarea contractului poate avea loc: . Circumstanţele de forţă majoră sunt acelea care pot apărea în cursul executării prezentului contract. 14 . (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în termen de 48 de ore de la apariţia acesteia. b) transmiterea unui preaviz de sistare a livrării energiei electrice.

(1) Furnizorul şi achizitorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă. (2) Dacă. în totalitate sau în parte. total sau parţial.(2). teza finală din Legea nr. Art. contractul desfiinţându-se de plin drept. XVIII.Încălcarea aliniatelor (1) şi (2) dă dreptul beneficiarului la aplicarea pactului comisoriu de gradul II. creanţele născute din prezentul contract numai cu acordul prealabil. fax sau e-mail. XIV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art. XVII. (3) . total sau parţial.(1) Orice comunicare între părţi. XV. exprimat în scris. al beneficiarului. 17. fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. prin acte juridice. obligaţiile ce îi revin în temeiul prezentului contract sau contractul. telegramă. orice neînţelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. Pentru neexecutarea. a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii.Furnizorul poate transmite. după 15 zile de la începerea acestor tratative. fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract. COMUNICĂRI Art. fără punere în întârziere. referitoare la îndeplinirea prezentului contract. CESIUNEA Art. achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală. prin tratative directe.287/2009 privind Codul Civil. cât şi în momentul primirii. 19. fără acţiune în justiţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă. (1) . telex. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 15 .Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon. trebuie să fie transmisă în scris. 1553 alin. XVI. părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare.(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni. 20 . 18. (2) – Furnizorul nu poate transmite. reglementat de art. 21 . LITIGII Art.

respectiv de televiziune.10. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Ordonator principal de credite..Art.. (1)Orice schimbare intervenită în datele de identificare ale unei părţi contractante. Lăcrămioara ALEXANDRU 16 . 3 din H.. respectiv cu Societatea Română de Televiziune..... inclusiv a numărului de cont.. ALTE CLAUZE Art.. Contractul va fi interpretat conform legislaţiei din România.... 22. persoanele juridice au obligaţia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune. Mădălina GHEORGHE Direcţia de Buget... 23 (1) Conform art. respectiv art. XX. Contabilitate Internă. respectiv de televiziune....G. (2) Taxa pentru serviciul public de radiodifuziune.. în data de . Investiţii şi Achiziţii Publice Director. DISPOZIŢII FINALE Art.. 3 din H. va fi adusă la cunoştinţa celeilalte părţi în termen de maxim 48 de ore. va fi facturată de către furnizor în baza contractului de mandat încheiat de către furnizor cu Societatea Română de Radiodifuziune. nr..G.. XIX.. Achizitor.. 978/2003.. nr... şi îşi va produce efectele începând cu data de 01.. 977/2003. 24. Director General. (2) Prezentul contractul s-a incheiat în 6 (şase) exemplare originale. Secretar General Adjunct.2013... Secretar General. Corneliu CAZACU Direcţia Generală Juridică.. Ciprian Sebastian BADEA Furnizor.. câte unul pentru fiecare parte semnatară..

...................... Secretar General. .......... 17 ........... Direcţia Generală Economică.. .....GARDA FINANCIARĂ Ordonator terţiar de credite.................. Direcţia Generală Economică.... COMISARIATUL GENERAL .............. Comisar General. ............. ...........................................AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Ordonator Secundar de Credite..................... Direcţia Generală Juridică......... ........... Director General Adjunct.... Director General..... Direcţia de Investiţii........ Director.............. Direcţia de Buget şi Contabilitate Internă. Director General.............. Achiziţii Publice şi Servicii Interne Director..... …………………………………………......... …………………………….............

.. . Contabilitate................................ Secretar General. AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR Vicepreşedinte A....... Sef serviciu D..... Director Direcţia Juridică .....Serviciu Juridic...... Preşedinte....S...............A..... Serviciu Financiar.......E............... Serviciu Administrativ........ .... Execuţie Bugetară............... 18 .........S................ COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ Ordonator terţier de credite................................................................................ ..........F..................... …………………………………........... Director D.............. Şef Serviciu ........A.......N.A........ Şef Serviciu ..... Şef Serviciu ..............I........A......

......... 19 ........................ ......... Juridic................ .................................................................................. Director....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->