PROIECT -CONTRACT de furnizare a energiei electrice nr. ........................ din ........................

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, Între Părţile contractante: a) MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr.17, sector 5, telefon: 0212261387, fax: 0213199741, cod fiscal 4221306, cont RO98 TREZ 70023 5101 20XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat prin domnul Ciprian Sebastian Badea – Secretar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, b) AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, telefon: 021.387.21.21, fax: 021.310.10.34, cod fiscal 16031712, cont RO 98 TREZ 70023 5101 20 XXXXX, deschis la Activitate de Trezorerie şi Contabilitate Publica a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul .................................................... - Ordonator secundar de credite, numit prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 1083/2012 - Secretar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, c) COMISARIATUL GENERAL - GARDA FINANCIARĂ cu sediul în Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 6, bl. I5, tronson I-II, sector 3, telefon: 0213165761 fax: 0213165762, codul fiscal 15820130, cont RO67 TREZ 700 5005 xxx000219 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat prin doamna ................................ Comisar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, d) COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ cu sediul în Bucureşti, str.Cristian Popişteanu, nr.2-4, sector 1, telefon: 0311002339, fax: 0213100206, codul fiscal 15599677, cont RO23 TREZ 70123 5101 20xxxxx, deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin domnul ..................................... – Preşedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte, e) AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR , cu sediul în Bucureşti, str. Matei Millo, Nr. 13, sector 1, telefon: 021.315.58.58, fax 201.313.82.51, cod fiscal 4192650, cont RO98 TREZ 70023 5101 20XXXXX deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul ......................................... – Vicepreşedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte, şi 1

..... punct de măsură .. fax ... I... titulară a unei licenţe de distribuţie.... l........4 kV. cod poştal ...... telefon ........... preţul contractului ........ operator de sistem .. pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract... SEN – Sistemul Energetic Naţional h. .... JT – (joasă tensiune) tensiune de cel mult 1 kV....... .............................. în baza contractului...... dispecer energetic – dispeceratul energetic naţional...... exploatează..preţul plătibil furnizorului de către achizitor...... j........... utilajele..... să le furnizeze achizitorului........ reprezentată prin . servicii . întreţine. asigurarea.. k.......1....părţile contractante........... pe de altă parte.. l..... care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori........ . modernizează şi dezvoltă o reţea electrică de distribuţie k.... DEFINIŢII Art... în calitate de furnizor.... operator de distribuţie ..entitate operatională care deţine................ ............... transport şi distribuţie a energiei electrice si termice. deschis la ...punct al unei reţele electrice care delimitează patrimonial instalaţiile electrice ale consumatorilor de cele ale operatorului de distribuţie.... contract ........ s-a încheiat prezentul contract. care deţine............serviciile aferente livrării produselor. pe care furnizorul se obligă....entitate operaţională care asigură funcţionarea coordonată a instalaţiilor de producere...... m........... exploatează............................... orice alte bunuri......... prin contract... modernizează şi dezvoltă reţeaua de transport a energiei electrice ................locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele. respectiv activităţile legate de furnizarea produselor...... cu sediul în ....... în baza unui contract de furnizare........ cont IBAN RO ..... destinaţie finală .......echipamentele. cu nr........ achizitor şi furnizor .......... asistenţa tehnică în perioada de garanţie. aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract. e.................... i............... maşinile. punct de delimitare .. cod de înregistrare fiscală ....... operator energie electrică . c..... uzual 0....reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale... .. produse ........ operator de transport .. cum ar fi transportul............ b.... cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract..... componente ale SEN .. f.. şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract........locul în care se măsoară energia electrică furnizată... d.. şi .. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a........... 2 ........ punerea în funcţiune. instalarea.. înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul ................ întreţine.persoană juridică.persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare....... g......

diferenţa dintre valorile planificate şi cele realizate pentru producţia. indiferent de prognozele medii orare şi de cantitatea contractată (estimată).operator al pieţei centralizate de energie electrică .un singur ansamblu de maşini rotative destinat sǎ transforme energia de altǎ formǎ în energie electricǎ .A.703. (1) Obiectul contractului îl constituie furnizarea energiei electrice. dezechilibru .400 131. C.F. cod CPV 09310000-5.N.P. 3. r. Furnizorul va furniza toată cantitatea de energie electrică consumată efectiv de către achizitor.958. la locurile de consum indicate în Caietul de sarcini.300 19. Total consum estimat 2013 1.N. CANTITATEA DE ENERGIE ACTIVĂ CONTRACTATĂ Art.000 4.3.303.000 834.500 123. II.300 95.F. G.V. 3 .000 ACHIZITOR IV.537. Pe toată perioada de derulare a contractului furnizorul va suporta integral costurile dezechilibrelor.800 2. (2) Achizitorul are obligaţia de a plăti furnizorului preţul convenit pentru cantitatea de energie electrică efectiv consumată/loc consum.000 /achizitor 0 TOTAL CONSUM 12 LUNI/ 8.operatorul economic titular de licenţă care asigură organizarea şi administrarea unei pieţe centralizate de energie electrică.505 MWh – JT distribuită pe fiecare achizitor astfel: SEDIUL CENTRAL A. p. M. operator de măsură . începând cu data semnării contractului. A. 4.000 /achizitor Total consum estimat 2014 15.000 432.500 28. este prevăzută în Anexa 2 a Caietului de sarcini.800 3.agent economic care administrează şi operează un sistem de măsurare a energiei electrice. o. unitate de producţie .2.F.N.400 563.00 6. III. OBIECTUL CONTRACTULUI Art. după caz. conform art. – (1) Cantitatea lunară de energie electrică ce urmează să fie cumpărată de către achizitor de la furnizor (cantitate estimată).P.261. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A FURNIZĂRII Art. consumul şi schimburile aferente unei unităţi de producţie sau SEN în totalitate.n. Cantitatea totală de energie electrică activă ce urmează a se contracta (cantitate estimată) pe o perioadă de 12 luni este de 12.

Preţul energiei electrice active se stabileşte în tarif monom simplu la joasă tensiune. (2) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către operatorul de sistem în baza Codului tehnic al reţelei de transport.17/2002. este de ………… lei / MWh. alte tarife reglementate sunt reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei şi publicate în Monitorul Oficial. respectiv preţul energiei electrice estimate pentru livrare. neschimbat pe perioada duratei contractului şi indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată . conform prevederilor legale în vigoare.20/2004.tarife reglementate. (lei/kWh). la care se adaugă TVA. (1) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată în conformitate cu Codul de măsurare a energiei electrice. Obligaţiile ce revin fiecărei părţi în baza prezentului contract nu exced prevederile Codului tehnic al reţelei de transport. Orice modificare a acestor tarife pe perioada contractului va duce la actualizarea acestor tarife. determinată potrivit înregistrărilor contorului de decontare. (2) Preţul contractului. V. nr. publicată în Monitorul Oficial al României.(2) Achizitorul va plăti furnizorului contravaloarea energiei electrice consumată efectiv. pe toată durata contractului. (4) Încheierea contractului/contractelor pentru transportul /servicii de sistem /administrare piata /distribuţia energiei electrice de la furnizor pînă la achizitor se face de către furnizor. (3) Părţiile se obligă să respecte prevederile "Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţi" în vigoare. 5. administrare piaţă. (6) Tarifele aferente transportului.2002. FACTURARE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ Art. distribuţie energie electrică. (1) Achizitorul va plăti furnizorului preţul pentru energia electrică activă efectiv consumată.07. cu modificările şi completările ulterioare. In acest caz. (7) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată de către Operatorul de măsurare competent. Partea I. preţ format din: . 6. 480 din 04. (5) Părţile vor comunica operatorului pieţei de energie electrică datele necesare. furnizorul are obligaţia de a-l înştiinţa pe achizitor cu privire la modificarea tarifelor reglementate pe perioada derulării contractului. în conformitate cu codul de măsurare a energiei electrice în vigoare la data efectuării serviciului de măsurare. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.preţ fix şi invariabil pe intervale orare. şi urmeză a se 4 . Art. (8) Alimentarea locurilor de consum se realizează conform Avizului tehnic de racordare şi în baza Convenţiei de exploatare. PREŢUL CONTRACTULUI. serviciilor de sistem. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.

..=. 97... 131x... contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi..=.=.. tariful zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea ( TL). În acest sens... ....F. Tarifele pentru serviciile de transport...achita conform prevederilor art. - (3) Preţul contractului (lei/MWh) cuprinde: preţul de livrare al energiei electrice active (preţul propriu de furnizare).303...=. corespunzător nivelului de tensiune în punctul de delimitare al instalaţiilor (Joasă Tensiune) în vigoare la data semnării contractului.....=.3x.. 5 alin. A..5x. menţionate în prezentul contract la art..... alin. (6)....A.....505 x ...P..261. 123.4x. 8... A.... lei/MWh).....537.. tariful pentru servicii de sistem.. tariful pentru serviciile prestate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică (decontare pe piaţa angro). garantat.P..... Preţul de livrare al energiei electrice active este fix şi invariabil pe intervale orare.N... tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice. 95x.... C.... lei... 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante...=.=.....=..3x.F..5x..8x... fără TVA (12. 6 din Legea nr... 6. de sistem şi de decontare pe piaţa angro de energie electrică....... 834x........ defalcată astfel: SEDIUL CENTRAL M..=..... 5 ..... Valoare estimată 2013/achizitor (lei fără TVA) Valoare estimată 2014/achizitor (lei fără TVA) TOTAL VALOARE 12 LUNI / ACHIZITOR (lei fără TVA) 1. 2 lit..F.......=... precum şi alte tarife ce pot fi introduse de autoritatea competentă. 2.=.... neschimbat pe perioada duratei contractului şi indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată...703. Preţul contractului nu conţine acciza....V........ 19.N.....958x...=. 432x.N.... cu excepţia cazurilor prevăzute la art.. tarifele reglementate de transport: tariful mediu naţional aferent serviciului de transport pentru introducerea energiei electrice în reţea (TG). 15x.8x.. a) din Hotărârea de Guvern nr.. .=... rezultă o valoare totală estimată de .. contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi (calcul valoare/mod de facturare). 3.. 563x.... 28. 4..=.. ferm şi nemodificabil pentru perioada de valabilitate a contractului.. G.. tarifele de distribuţie a energiei electrice. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare.=.....4x. TVA.

cât şi pentru cea capacitivă. precizându-se temeiul legal. cu precizarea temeiului legal al acestora. Energia electrică reactivă se plăteşte la tarif reglementat. (7) Factura lunară de energie electrică transmisă achizitorului va cuprinde. Preţul mediu ponderat se calculează şi se publică trimestrial de către operatorul comercial al pieţei de energie electrică pe site-ul propriu (www. Valoarea certificatelor verzi facturate reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE. Regularizarea sumelor ce reprezintă costurile de achiziţionare a certificatelor verzi corespunzătoare consumului de energie electrică înregistrat la locul de consum aparţinând achizitorului (corelat cu perioada de valabilitate a contractului) se va face conform reglementărilor legale în vigoare. conform prevederilor art. valoarea certificatelor verzi. prin modificarea legislaţiei aplicabile (eliminare. 8. respectiv 1 pentru factorul de putere capacitiv. până cel târziu la data de 15 a ultimei luni din trimestru şi este utilizat la facturile către achizitor. fără a fi necesară amendarea prezentului contract. atât pentru energia electrică reactivă inductivă. modificare valoare etc.ro ). ele putând fi modificate şi completate ca urmare a modificărilor legislative incidente. Orice modificare a acestora. (5) În cazul de necoincidenţă a punctului de măsură cu punctul de delimitare. va duce la actualizarea automată a valorilor facturate de către furnizor. numai cantitatea care depăşeşte valoarea corespunzătoare limitei factorului de putere mediu neutral.). (4) Achizitorul plăteşte furnizorului şi energia electrică reactivă inductivă/capacitivă. completare. furnizorul notificând achizitorului modificările intervenite. tariful este acelaşi pentru un nivel de tensiune. Limitele factorului de putere mediu neutral sunt 0. separat faţă de preţurile/tarifele pentru energia electrică. Achizitorul va achita facturile emise de furnizor în termenul de plată stabilit în contract. alin 4 din Legea nr.92 pentru factorul de putere inductiv. cantitatea de energie electrică înregistrată de achizitor (în MWh) şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacţionate pe pieţele centralizate de certificate verzi în cele mai recente 3 luni de tranzacţionare încheiate.sunt reglementate prin legislaţia în vigoare aplicabilă la momentul facturării. calculată conform prevederilor legale în vigoare. (6) Factura va fi emisă lunar pentru consumul din luna precedentă. distinct pentru fiecare autoritate contractantă. iar cea inductivă. în care se va evidenţia consumul pentru fiecare loc de consum al respectivei autorităţi contractante. se vor calcula corecţii conform prevederilor legale în vigoare. emise în trimestrul următor. după cum urmează: energia electrică reactivă capacitivă se plăteşte integral. stabilită de autoritatea competentă.opcom. Factura va fi achitată integral în termen de 30 de zile de la data emiterii. ale cărui prevederi se aplică şi în ceea ce priveşte emiterea şi achitarea facturilor de 6 . 134/2012 şi contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă. 220/2008 aşa cum a fost modificată prin Legea nr.

(14) Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit la art. acesta va plăti. (2) din prezentul contract. Valoarea efectivă a contribuţiei se calculează prin înmulţirea valorii unitare (lei/MWh) în vigoare la data facturării cu cantitatea de energie electrică activă consumată. (9) In cazul în care o sumă facturată de furnizor este contestată integral sau în parte de achizitor. din vina sa exclusivă. pe lângă suma datorată. nefiind inclusă în preţul de contract. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. în situaţia în care una din părţi are debite faţă de cealaltă. printr-o notificare scrisă adresată furnizorului. regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către partea creditoare. (13) În cazul în care achizitorul. la care se aplică taxa pe valoarea adaugată. furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare. Pentru sumele contestate. în conformitate cu prevederile art. (2) din prezentul contract în termen de 30 zile de la data primirii facturii. (8) La încetarea contractului. fără nici o compensaţie. (15) In cazul în care. 6. În acest caz. nivelul consumului facturat se reduce. alin (13) a prezentului contract. (12) Factura se consideră achitată de către achizitor la data înregistrării plăţii în extrasul bancar al achizitorului. convenit între părţi. nu se vor încasa penalităţi pentru diferenţa respectivă. (10) Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în Lei prin transfer bancar în contul de trezorerie al furnizorului. acesta va înainta o notă către furnizor.regularizare pentru certificate verzi. cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată până la data scadenţei. nu îşi onorează obligaţiile în termenul prevăzut la art. dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecatorească a fi datorate de achizitor. atunci ziua limită de plată se consideră a fi următoarea zi financiară. iar aceasta va fi compensată din valoarea următoarei facturi. indiferent de valabilitatea contractului şi a condiţiilor tehnico-economice la data emiterii acestor facturi. (16) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract. (11) Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data validării ordinului de plată. 6. prevederile acestora supravieţuind în vederea aplicării lor în ceea ce priveşte factura de regularizare şi plata acesteia. Această valoare va fi evidenţiată separat în factura emisă în conformitate cu reglementările în vigoare. 6 alin. o penalitate calculată conform prevederilor art. Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă a fost aprobată prin Ordinul ANRE nr. alin. 12/2011. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 7 . cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. aplicată la valoarea plăţii neefectuate. Dacă ziua limită de plată nu este o zi financiară. ca urmare a unor recalculări conciliate între părţi.

a) din Hotărârea de Guvern nr. (6). 8. 10. conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale. 2 lit. la toate informaţiile. 7. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. instituţiilor financiar-bancare. b) Furnizorul îşi asumă responsabilitatea echilibrării pentru achizitor. DURATA CONTRACTULUI contract îndeplinită până la data denunţării Art.09.2013 şi până la data de 30. la preţurile prezentului contract. Fac excepţie cazurile în care: a) există consimţământul scris al părţii ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei respective b) informaţia era deja publică la momentul dezvăluirii c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării unui ordin sau a unei decizii din partea unei autorităţi competente ori în scopul respectării unei norme legale imperative în vigoare d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care constituie obiectul contractului. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art. (1) Obligaţiile furnizorului : a) Să menţină acelaşi preţ de furnizare pe toată perioada de derulare a contractului. începând cu data de 01. conform legii. cu excepţia cazurilor prevăzute la art.2014. Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pe o perioadă de 12 luni.10. opozabilă în justiţie în termenii acestui contract. documentaţiile şi datele necesare bunei derulări a contractului şi care sunt accesibile conform reglementărilor în vigoare tuturor autorităţilor statului. toate aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract. 9 .. VIII. 97. alin. 5 alin. VII.Părţile nu vor dezvălui informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul prezentului contract unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii.corespunzătoare pentru partea din unilaterale a contractului. pe parcursul derulării contractului.(1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină. consultanţilor şi contractanţilor. 8 . (2) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă. VI. Furnizorul are obligaţia de a furniza energie electrică pe o perioadă de 12 luni. Art. OBLIGAŢII ŞI GARANŢII Art. menţionate în prezentul contract la art. legală. (3) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul.

d) Să asigure achizitorului cantităţile de energie electrică şi continuitatea în alimentarea cu energie electrică. n) Să depună diligenţe pe lângă operatorul de distribuţie pentru garantarea siguranţei în exploatare a instalaţiilor. la cererea acestuia. la cererea justificată a achizitorului.c) Să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia privind alimentarea achizitorilor. în conformitate cu reglementările aplicabile. furnizorul va plăti achizitorului despăgubiri pentru daunele dovedite. contravaloarea energiei electrice furnizate achizitorilor prejudiciati în cursul unei zile medii. cu minimum 10 zile lucrătoare înainte. suma despăgubirilor nu va depăşi de două ori contravaloarea energiei electrice furnizate în cursul unei zile medii. despre întreruperile programate în furnizarea energiei electrice. precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. începând cu ziua imediat următoare. completarea sau introducerea unor clauze noi. 3 alin. precum şi cu activitatea instituţiilor noastre. p) Să anunţe achizitorul. pentru o întrerupere şi în limita prejudiciului suferit. aprobată prin Legea nr. în situaţiile deosebite sesizate de achizitor şi să rezolve întreruperile de tensiune în termen de 2 (două) ore de la primirea reclamaţiilor şi sesizărilor achizitorului. de anunţare a operatorului de distribuţie pentru întrerupere a furnizării energiei electrice şi de separare vizibilă a instalaţiei de utilizare a achizitorului de instalaţia de alimentare. ziua medie fiind stabilită pe baza ultimei citiri. să ia măsuri. cu modificările şi completările ulterioare. 9 . Pentru întreruperile din aceeaşi zi. pentru a nu produce perturbări în SEN. o) În cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. h) In cazul unor defecţiuni în instalaţiile de utilizare ale achizitorului. va fi preţul ofertat. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti. k) Să factureze achizitorului energia electrică în condiţiile din contract. în termenii prezentului contract şi în conformitate cu standardul de performanţă. l) Să verifice şi să ia măsuri în cel mai scurt timp. m) Să recupereze. ce conform legislatiei în vigoare trebuie sa asigure continuitatea serviciilor de interes naţional. după caz. (2) 1 din Ordonanţa Guvernului nr. sau atunci când consideră necesară detalierea. i) Să respecte standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice care ţine efectiv de competenţele furnizorului. f) Pentru întreruperile în distribuţia energiei electrice care depăşeste timpul maxim de restabilire a alimentării prevăzut în contractul de distribuţie aferent achizitorului şi ale căror cauze s-au identificat a fi în culpa distribuitorului. achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. e) Să reprezinte achizitorul pe piaţa de electricitate din România. g) Despăgubirea nu va depaşi. j) Să propună modificarea şi completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau ale anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi. 43/2012. despăgubirile rezultate în urma producerii de daune materiale din culpa operatorului de transport şi sistem sau operatorului de distribuţie. Preţul pentru determinarea contravalorii energiei electrice nefurnizate.

eventuale sume de bani datorate/platite achizitorului. la cererea acestuia. precum şi orice altă reglementare ANRE privind calitatea energiei electrice furnizate. ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa distribuitorului. (2) Drepturile furnizorului: a) Să factureze şi să încaseze la termenele stabilite contravaloarea cantităţilor de energie electrică vândută şi să aplice penalităţi achizitorului în situaţia nerespectării termenelor limită de plată. consumul pentru o perioadă anterioară.1/2010. pe baza metodologiei şi procedurilor emise de autoritatea competentă. În cazul plăţilor parţiale efectuate de către achizitor. împreună cu achizitorul. dar nu mai mult decât contravaloarea energiei electrice consumate de către achizitor în cursul unei zile medii. u) Să asigure achizitorului puterea şi energia electrică conform contractului. prin sondaj. accesul se va efectua în prezenţa delegatului împuternicit al achizitorului. c) Să recupereze de la achizitor. informări periodice şi complete legate de furnizarea energiei electrice. v) Să solicite operatorului de distributie plata de despăgubiri pentru daunele dovedite de achizitor. verificarea înregistrărilor la grupul de măsură . r) Să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de achizitor şi să răspundă în termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia conform Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. atunci când se constată defectarea contorului. acesta va preciza locurile de consum pentru care nu s-a 10 . s) Să ofere achizitorului suport si consultanta permanentă. a grupurilor de măsurare/contoare şi a respectării prevederilor contractuale. cu respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare şi a prevederilor legale în vigoare. în condiţiile în care acesta nu plăteşte factura. contravaloarea energiei electrice consumate fraudulos. informatii privind istoricul de consum. în baza datelor transmise de operatorul de distribuţie competent. b) Să recalculeze. pentru verificarea instalaţiei de alimentare şi utilizare a energiei electrice. ori a acţiunii personalului acestuia. precum si privind penalităţi plătite de acesta pentru întârzieri în plata facturilor. în baza datelor transmise de operatorul de distribuţie competent.q) Să furnizeze achizitorului. g) Să sisteze furnizarea energiei electrice. 1/2010. acordând achizitorului un preaviz de 5 zile lucratoare. provocate de întreruperi în alimentare/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice distribuite. f) De a pretinde despăgubiri achizitorului pentru pagubele dovedite produse în instalaţiile de distribuţie ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau instalaţiilor achizitorului. e) Să aibă acces în incinta achizitorului. despăgubirea datorată de achizitor va fi la nivelul prejudiciului suferit de furnizor/distribuitor. t) Să respecte Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. d) Să efectueze.

reluarea serviciului prestat se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii. conform reglementărilor în vigoare privind schema de funcţionare a instalaţiilor achizitorului racordate la SEN. pe baza metodologiei şi procedurilor emise de Autoritatea competentă. din vina achizitorului. pentru asigurarea funcţionării în continuare a receptoarelor importante în cazul funcţionării automaticii din instalaţiile distribuitorului sau ale achizitorului. c) Să ia măsurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice. a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea serviciului prestat. deteriorări de utilaje etc. l) Orice alte obligaţii prevăzute la Legea Energiei Electrice nr. h)Să suporte costul remedierii defecţiunilor produse în instalaţiile distribuitorului/transportatorului. în conformitate cu prevederile din contract. d) Să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare. în scopul exploatării sigure şi economice a instalaţiilor. accidente umane. (4) Drepturile achizitorului: a) Să consume energie electrică în conformitate cu prevederile prezentului contract. în cazul în care există echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică peste o durată critică mai mică decât cea corespunzătoare nivelului de siguranţă poate produce incendii.123/2012 şi de Regulamentul de furnizare a energiei electrice la achizitori. consumul pentru o perioadă anterioară.achitat factura pentru energia electrică. b) Să recalculeze . inclusiv din punctul de vedere al instalaţiilor de protecţie şi automatizare. i) Să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice şi să nu influenţeze funcţionarea corectă a acestora. explozii. împreună cu furnizorul. pentru a fi deconectate. 11 . g) Să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului. tehnologice şi / sau energetice evitarea unor efecte deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică din SEN. atunci când se constată defectarea contorului. al contravalorii justificate a pagubelor produse. k) Să permită accesul distribuitorului în instalaţiile electrice de distribuţie. f) Să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu furnizorul şi distribuitorul/transportatorul. j) Să sesizeze imediat furnizorul în legatură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea grupului de măsurare. b) Să asigure prin soluţii proprii. în vederea eliminării efectelor negative asupra calităţii energiei electrice. a penalităţilor datorate. (3) Obligaţiile achizitorului: a) Să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor. e) Să respecte dispoziţiile dispecerului energetic.

pentru a fi deconectate. care nu au putut fi prevăzute la întocmirea prezentului contract. înlocui grupurile de măsură sau de a citi înregistrările acestora. fără preaviz. cu respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare şi a prevederilor legale în vigoare. de a verifica şi remedia defecţiunile în instalaţiile care sunt proprietatea operatorului de distributie. sau să iniţieze acte adiţionale la contract . acesta va preciza locurile de consum pentru care nu s-a achitat factura pentru energia electrică. cu anunţarea prealabilă a achizitorului şi cu acordul acestuia. în următoarele cazuri: a) dacă factura nu a fost achitată de achizitor în termenul de scadenţă. plata de despăgubiri pentru daunele dovedite de achizitor. d) nerespectarea de către achizitor a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru reţelele şi instalaţiile electrice. (2) Operatorul de distribuţie va întrerupe alimentarea cu energie electrică a achizitorului. g) Să consume energie electrică din instalaţiile distribuitorului în conformitate cu prevederile prezentului contract şi ale normelor legale. d) Să solicite furnizorului măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie/transport. 11. în cazul plăţilor parţiale efectuate de către achizitor. b) împiedicarea repetată a accesului delegatului împuternicit al operatorului de distribuţie în instalaţiile de utilizare ale achizitorului în scopul de a culege datele 12 . c) pentru executarea lucrărilor de revizii tehnice sau reparaţii la reţeaua de distribuţie sau la instalaţiile de racordare ale achizitorului. e) Să propună furnizorului modificarea şi completarea prezentului contract şi a anexelor acestuia. cuprinse în programul realizat de operatorul de distributie conform reglementărilor în vigoare. a penalităţilor datorate. (1) Furnizorul poate solicita operatorului de distribuţie întreruperea alimentării cu energie electrică a achizitorului. prin intermediul furnizorului. atunci când apar elemente noi sau când consideră necesar detalierea ori completarea unor clauze contractuale. chiar dacă acestea se află în incinta distribuitorului. IX. verifica. provocate de întreruperi în alimentare/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice distribuite. atunci când acestea se află pe teritoriul achizitorului. cu un preaviz de 10 zile lucrătoare. ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ Art. ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa Distribuitorului.c) Să aibă acces la grupurile de măsurare în vederea decontării . a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea serviciului prestat. reluarea serviciului prestat se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii. b) împiedicarea sub orice formă a delegatului împuternicit al operatorului de distribuţie de a monta. f) Să solicite operatorului de distribuţie. în următoarele cazuri: a) în caz de consum fraudulos de energie electrică.

cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru reziliere. se face cu anunţarea prealabilă în scris a furnizorului. b din Regulamentul de furnizare . conform art.necesare pentru recalcularea consumului. la cererea scrisă a acestuia depusă în termen de 7 zile lucrătoare de la producerea evenimentului.2014. conform contractelor şi normativelor. (2) Rectificările de contract datorate modificărilor de circumstanţe se vor materializa prin acte adiţionale la prezentul contract. e) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice în zone de reţea electrică sau la nivelul întregului SEN. 11 (2). b) pierderea de către achizitor a calităţii de achizitor eligibil care a stat la baza încheierii contractului. INCETAREA CONTRACTULUI Art.. 90 lit.14. c) achizitorul nu aplică reducerea puterii absorbite cerută de către Operatorul transport şi de sistem în regim de restricţii. Art. d) şi e). MODIFICAREA CIRCUMSTANŢELOR Art. c) şi de la art.09. în cazul constatării unor situaţii care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică. d) pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă. (3) Cheltuielile efectuate de către furnizor pentru deconectarea şi reconectarea la reţea a achizitorului vor fi suportate de achizitor. încheierea unui nou contract este condiţionată de plata de către achizitor a sumelor restante din vechiul contract. lit. (2) Rezilierea contractului din iniţiativa achizitorului. 11 (1) lit. d) şi e) vor fi ulterior justificate achizitorului. inclusiv pentru evitarea periclitării vieţii şi a sănătăţii oamenilor.13. X. prin “ modificare de circumstanţe” se înţelege intrarea în vigoare a unor legi/reglementări. 11 (2) lit. În cazul rezilierii contractului de furnizare. cu excepţia cazurilor de la art. precum şi modificarea/abrogarea celor existente. ulterior încheierii prezentului contract. 12. d) in caz de consum fraudulos.Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie până la data de 30. (4) Întreruperile de energie electrică menţionate la art. în termenii prevăzuţi de acestea. prin furnizarea de documente. c) în alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare. cu un preaviz de 5 zile lucrătoare de la pierderea acestei calităţi. 13 .– (1) Rezilierea prezentului contract din iniţiativa furnizorului se poate face în următoarele cazuri: a) neplata repetată a contravalorii energiei electrice furnizate în condiţiile stabilite şi a penalităţilor aferente. XI. REZILIEREA.DURATA CONTRACTULUI. (1) În sensul prezentului contract.

dacă una din părţi nu-şi respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract. (3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia. d) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice cu un preaviz de 30 de zile înainte de data la care acesta devine operabilă. FORŢA MAJORĂ Art. furnizorul este îndreptăţit să ia. 1522 şi 1552 din Codul Civil. DOCUMENTELE CONTRACTULUI Art 15 . cu menţiunea că pentru această perioadă achizitorul datorează plata energiei consumate şi a penalităţilor. în urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare de părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor. dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore. cu punerea în întârziere . (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor ce decurg din acest contract.la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul .cu acordul părţilor.unilateral. cu confirmarea organului competent de la locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră. 16.Documentele contractului sunt: o Documentaţia descriptivă (Caietul de sarcini) şi anexele publicate pentru şedinţa de tranzacţionare la Bursa Română de Mărfuri o Oferta tehnica si financiară XIII. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în termen de 48 de ore de la apariţia acesteia. dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate părţii contractante prin faptul necomunicării. după notificarea prealabilă a achizitorului în termen de maxim 30 zile .(3) Pentru întârzieri ale achizitorului la plata facturii aferente activităţii de furnizare a energiei electrice. prin notificare prealabilă a intenţiei de reziliere a contractului în termen de maxim 30 zile . Circumstanţele de forţă majoră sunt acelea care pot apărea în cursul executării prezentului contract. dar fără a prejudicia drepturile părţilor ce li se cuveneau până la apariţia forţei majore. (4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore. 14 . furnizorul va avea întâlniri cu acesta. în vederea negocierii . (4) Incetarea contractului poate avea loc: . succesiv. în perioada de preaviz. conform art. XII. c) la cererea achizitorului. b) transmiterea unui preaviz de sistare a livrării energiei electrice. următoarele măsuri: a) aplicarea de penalităţi.

obligaţiile ce îi revin în temeiul prezentului contract sau contractul. achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală. fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. XVIII. XV. CESIUNEA Art. (3) .Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon. 19. fax sau e-mail. contractul desfiinţându-se de plin drept. cât şi în momentul primirii. a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract. XVII. total sau parţial.Încălcarea aliniatelor (1) şi (2) dă dreptul beneficiarului la aplicarea pactului comisoriu de gradul II. prin tratative directe. total sau parţial. fără acţiune în justiţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă. creanţele născute din prezentul contract numai cu acordul prealabil. referitoare la îndeplinirea prezentului contract. trebuie să fie transmisă în scris. 1553 alin. LITIGII Art. teza finală din Legea nr.(2).(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni. telex. XIV. exprimat în scris. 17. (2) – Furnizorul nu poate transmite. 20 . (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii. fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. XVI. telegramă. COMUNICĂRI Art.Furnizorul poate transmite. părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare. orice neînţelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. (2) Dacă.287/2009 privind Codul Civil. cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. Pentru neexecutarea. prin acte juridice.(1) Orice comunicare între părţi. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 15 . 18. (1) Furnizorul şi achizitorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă. 21 . reglementat de art. după 15 zile de la începerea acestor tratative. Art. în totalitate sau în parte. al beneficiarului. (1) . fără punere în întârziere.

(1)Orice schimbare intervenită în datele de identificare ale unei părţi contractante. 3 din H. 978/2003.. Mădălina GHEORGHE Direcţia de Buget.. va fi facturată de către furnizor în baza contractului de mandat încheiat de către furnizor cu Societatea Română de Radiodifuziune. (2) Taxa pentru serviciul public de radiodifuziune. nr...G.... Investiţii şi Achiziţii Publice Director.. Contractul va fi interpretat conform legislaţiei din România. respectiv de televiziune... XIX.G.2013. Director General.. (2) Prezentul contractul s-a incheiat în 6 (şase) exemplare originale. nr. 977/2003. 23 (1) Conform art.. XX.Art. Achizitor. în data de .. respectiv cu Societatea Română de Televiziune.. ALTE CLAUZE Art. Contabilitate Internă.10. respectiv art... 3 din H. Corneliu CAZACU Direcţia Generală Juridică. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Ordonator principal de credite... Ciprian Sebastian BADEA Furnizor. şi îşi va produce efectele începând cu data de 01. câte unul pentru fiecare parte semnatară... Secretar General Adjunct. respectiv de televiziune. DISPOZIŢII FINALE Art. persoanele juridice au obligaţia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune... 22... va fi adusă la cunoştinţa celeilalte părţi în termen de maxim 48 de ore.. 24.... inclusiv a numărului de cont..... Lăcrămioara ALEXANDRU 16 . Secretar General.

............ Direcţia Generală Juridică................ .................. ..... ..GARDA FINANCIARĂ Ordonator terţiar de credite....................... Director............ Comisar General................................... …………………………….... Direcţia de Buget şi Contabilitate Internă.... Achiziţii Publice şi Servicii Interne Director........... 17 ................... ... …………………………………………..... Direcţia Generală Economică. Director General.... Director General Adjunct..............AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Ordonator Secundar de Credite.... Direcţia Generală Economică........................... Director General.... Secretar General........................ . Direcţia de Investiţii....... COMISARIATUL GENERAL ...

...I.......A.................. Director Direcţia Juridică ....................... Şef Serviciu ......... COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ Ordonator terţier de credite....... Serviciu Financiar...........S... Contabilitate..... 18 ...A....... Şef Serviciu ...... Şef Serviciu ....... AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR Vicepreşedinte A. ..E... Preşedinte......N...Serviciu Juridic............................ Sef serviciu D............. .........A.... Serviciu Administrativ............................................... Secretar General... Execuţie Bugetară..... …………………………………....................... ...........F... Director D........................S................A........................................

..... ................ Director.................................... Juridic........................................................ ................. 19 ..............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful