PROIECT -CONTRACT de furnizare a energiei electrice nr. ........................ din ........................

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, Între Părţile contractante: a) MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr.17, sector 5, telefon: 0212261387, fax: 0213199741, cod fiscal 4221306, cont RO98 TREZ 70023 5101 20XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat prin domnul Ciprian Sebastian Badea – Secretar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, b) AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, telefon: 021.387.21.21, fax: 021.310.10.34, cod fiscal 16031712, cont RO 98 TREZ 70023 5101 20 XXXXX, deschis la Activitate de Trezorerie şi Contabilitate Publica a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul .................................................... - Ordonator secundar de credite, numit prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 1083/2012 - Secretar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, c) COMISARIATUL GENERAL - GARDA FINANCIARĂ cu sediul în Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 6, bl. I5, tronson I-II, sector 3, telefon: 0213165761 fax: 0213165762, codul fiscal 15820130, cont RO67 TREZ 700 5005 xxx000219 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat prin doamna ................................ Comisar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, d) COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ cu sediul în Bucureşti, str.Cristian Popişteanu, nr.2-4, sector 1, telefon: 0311002339, fax: 0213100206, codul fiscal 15599677, cont RO23 TREZ 70123 5101 20xxxxx, deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin domnul ..................................... – Preşedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte, e) AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR , cu sediul în Bucureşti, str. Matei Millo, Nr. 13, sector 1, telefon: 021.315.58.58, fax 201.313.82.51, cod fiscal 4192650, cont RO98 TREZ 70023 5101 20XXXXX deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul ......................................... – Vicepreşedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte, şi 1

.............. pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract.......... f.. b............. să le furnizeze achizitorului. componente ale SEN ...........4 kV.. cont IBAN RO .. telefon ...... e...preţul plătibil furnizorului de către achizitor..... asistenţa tehnică în perioada de garanţie.... j..................persoană juridică...... şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract... . ...... prin contract....... asigurarea..... care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori..... m.. în baza contractului. maşinile..... exploatează... dispecer energetic – dispeceratul energetic naţional........... operator de distribuţie ....locul în care se măsoară energia electrică furnizată.. cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract. înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul ..... punct de delimitare .......punct al unei reţele electrice care delimitează patrimonial instalaţiile electrice ale consumatorilor de cele ale operatorului de distribuţie..... k...entitate operatională care deţine.......... I..........locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele...... titulară a unei licenţe de distribuţie.. contract . punerea în funcţiune........... i...... . aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.... orice alte bunuri.................. servicii ...persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare........... deschis la . d..1.... exploatează.. utilajele...... cu nr... În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a.. g...... c.......... produse .. .... fax .. pe de altă parte..... achizitor şi furnizor ............................ operator de sistem .. cu sediul în ........părţile contractante.... întreţine.. operator energie electrică ... 2 .................... cod poştal ...... s-a încheiat prezentul contract.. în calitate de furnizor....... uzual 0.. cod de înregistrare fiscală ................... JT – (joasă tensiune) tensiune de cel mult 1 kV. care deţine..... respectiv activităţile legate de furnizarea produselor.. transport şi distribuţie a energiei electrice si termice...reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale....echipamentele....................... destinaţie finală ............. în baza unui contract de furnizare.... pe care furnizorul se obligă... întreţine..... reprezentată prin . SEN – Sistemul Energetic Naţional h. DEFINIŢII Art............... şi . preţul contractului ... cum ar fi transportul. l.. modernizează şi dezvoltă reţeaua de transport a energiei electrice ............. punct de măsură ........... instalarea......entitate operaţională care asigură funcţionarea coordonată a instalaţiilor de producere. operator de transport .... l............ ...........serviciile aferente livrării produselor.. modernizează şi dezvoltă o reţea electrică de distribuţie k..

cod CPV 09310000-5. (1) Obiectul contractului îl constituie furnizarea energiei electrice.A. Total consum estimat 2013 1.V. consumul şi schimburile aferente unei unităţi de producţie sau SEN în totalitate.F.500 28. operator de măsură . 3 .500 123.300 19. dezechilibru .F. CANTITATEA DE ENERGIE ACTIVĂ CONTRACTATĂ Art.P.agent economic care administrează şi operează un sistem de măsurare a energiei electrice. (2) Achizitorul are obligaţia de a plăti furnizorului preţul convenit pentru cantitatea de energie electrică efectiv consumată/loc consum. la locurile de consum indicate în Caietul de sarcini.00 6.n. – (1) Cantitatea lunară de energie electrică ce urmează să fie cumpărată de către achizitor de la furnizor (cantitate estimată).2.400 131.800 3. p.703.505 MWh – JT distribuită pe fiecare achizitor astfel: SEDIUL CENTRAL A.P.537.300 95.3. indiferent de prognozele medii orare şi de cantitatea contractată (estimată).958.800 2. II. Pe toată perioada de derulare a contractului furnizorul va suporta integral costurile dezechilibrelor. conform art. unitate de producţie .400 563.000 432. 4. Cantitatea totală de energie electrică activă ce urmează a se contracta (cantitate estimată) pe o perioadă de 12 luni este de 12.F.303. OBIECTUL CONTRACTULUI Art. Furnizorul va furniza toată cantitatea de energie electrică consumată efectiv de către achizitor. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A FURNIZĂRII Art.000 834.261.000 /achizitor 0 TOTAL CONSUM 12 LUNI/ 8. după caz. G. M.N.000 4. r.000 /achizitor Total consum estimat 2014 15.N. III.operatorul economic titular de licenţă care asigură organizarea şi administrarea unei pieţe centralizate de energie electrică.000 ACHIZITOR IV. 3. este prevăzută în Anexa 2 a Caietului de sarcini. A.un singur ansamblu de maşini rotative destinat sǎ transforme energia de altǎ formǎ în energie electricǎ . o. C. începând cu data semnării contractului.diferenţa dintre valorile planificate şi cele realizate pentru producţia.N.operator al pieţei centralizate de energie electrică .

(1) Achizitorul va plăti furnizorului preţul pentru energia electrică activă efectiv consumată. publicată în Monitorul Oficial al României.20/2004. (2) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către operatorul de sistem în baza Codului tehnic al reţelei de transport. Obligaţiile ce revin fiecărei părţi în baza prezentului contract nu exced prevederile Codului tehnic al reţelei de transport. Art. preţ format din: . conform prevederilor legale în vigoare. furnizorul are obligaţia de a-l înştiinţa pe achizitor cu privire la modificarea tarifelor reglementate pe perioada derulării contractului. alte tarife reglementate sunt reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei şi publicate în Monitorul Oficial.2002. PREŢUL CONTRACTULUI. 6. (3) Părţiile se obligă să respecte prevederile "Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţi" în vigoare. (1) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată în conformitate cu Codul de măsurare a energiei electrice. (6) Tarifele aferente transportului. şi urmeză a se 4 .07. (4) Încheierea contractului/contractelor pentru transportul /servicii de sistem /administrare piata /distribuţia energiei electrice de la furnizor pînă la achizitor se face de către furnizor. cu modificările şi completările ulterioare. V. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.(2) Achizitorul va plăti furnizorului contravaloarea energiei electrice consumată efectiv. In acest caz. administrare piaţă. în conformitate cu codul de măsurare a energiei electrice în vigoare la data efectuării serviciului de măsurare.tarife reglementate. la care se adaugă TVA. (lei/kWh). serviciilor de sistem. (7) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată de către Operatorul de măsurare competent. pe toată durata contractului. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. distribuţie energie electrică. Preţul energiei electrice active se stabileşte în tarif monom simplu la joasă tensiune. (8) Alimentarea locurilor de consum se realizează conform Avizului tehnic de racordare şi în baza Convenţiei de exploatare. Orice modificare a acestor tarife pe perioada contractului va duce la actualizarea acestor tarife. (5) Părţile vor comunica operatorului pieţei de energie electrică datele necesare.preţ fix şi invariabil pe intervale orare. nr. este de ………… lei / MWh. FACTURARE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ Art.17/2002. 480 din 04. (2) Preţul contractului. respectiv preţul energiei electrice estimate pentru livrare. Partea I. neschimbat pe perioada duratei contractului şi indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată . determinată potrivit înregistrărilor contorului de decontare. 5.

.... alin.4x.... a) din Hotărârea de Guvern nr..N.... corespunzător nivelului de tensiune în punctul de delimitare al instalaţiilor (Joasă Tensiune) în vigoare la data semnării contractului. 28...........5x. 97.=....... fără TVA (12... 15x. 95x.....=.... 5 alin....... tarifele reglementate de transport: tariful mediu naţional aferent serviciului de transport pentru introducerea energiei electrice în reţea (TG)......... ...=.... (6)..5x...261.=. cu excepţia cazurilor prevăzute la art.. lei/MWh)...F..8x.. În acest sens. 8. rezultă o valoare totală estimată de ...P. contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi.303.. 2. defalcată astfel: SEDIUL CENTRAL M..=... 131x..=. 2 lit.=. tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.=..V.4x.. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. Preţul de livrare al energiei electrice active este fix şi invariabil pe intervale orare.. contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi (calcul valoare/mod de facturare)................ A......A.. neschimbat pe perioada duratei contractului şi indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată..3x.. tariful pentru servicii de sistem..505 x ..F.=.8x..achita conform prevederilor art..... 123.=...537. lei.. 4... 19. TVA.. 432x... tariful pentru serviciile prestate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică (decontare pe piaţa angro)..=.. 6..F.958x.N. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare... .. 834x. C.. A.. 6 din Legea nr. de sistem şi de decontare pe piaţa angro de energie electrică. - (3) Preţul contractului (lei/MWh) cuprinde: preţul de livrare al energiei electrice active (preţul propriu de furnizare). Tarifele pentru serviciile de transport........ ferm şi nemodificabil pentru perioada de valabilitate a contractului.703.=.=.. G.=......=. garantat... tariful zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea ( TL). 3. 5 ..P. menţionate în prezentul contract la art.. Preţul contractului nu conţine acciza......N.3x.... Valoare estimată 2013/achizitor (lei fără TVA) Valoare estimată 2014/achizitor (lei fără TVA) TOTAL VALOARE 12 LUNI / ACHIZITOR (lei fără TVA) 1... precum şi alte tarife ce pot fi introduse de autoritatea competentă.. tarifele de distribuţie a energiei electrice. 563x..

220/2008 aşa cum a fost modificată prin Legea nr. precizându-se temeiul legal. cu precizarea temeiului legal al acestora. furnizorul notificând achizitorului modificările intervenite. (6) Factura va fi emisă lunar pentru consumul din luna precedentă. stabilită de autoritatea competentă. va duce la actualizarea automată a valorilor facturate de către furnizor. ele putând fi modificate şi completate ca urmare a modificărilor legislative incidente. se vor calcula corecţii conform prevederilor legale în vigoare. fără a fi necesară amendarea prezentului contract. calculată conform prevederilor legale în vigoare. Achizitorul va achita facturile emise de furnizor în termenul de plată stabilit în contract. valoarea certificatelor verzi. alin 4 din Legea nr. 134/2012 şi contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă. Orice modificare a acestora. Valoarea certificatelor verzi facturate reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE. Factura va fi achitată integral în termen de 30 de zile de la data emiterii. iar cea inductivă. numai cantitatea care depăşeşte valoarea corespunzătoare limitei factorului de putere mediu neutral. 8.sunt reglementate prin legislaţia în vigoare aplicabilă la momentul facturării. (4) Achizitorul plăteşte furnizorului şi energia electrică reactivă inductivă/capacitivă. Regularizarea sumelor ce reprezintă costurile de achiziţionare a certificatelor verzi corespunzătoare consumului de energie electrică înregistrat la locul de consum aparţinând achizitorului (corelat cu perioada de valabilitate a contractului) se va face conform reglementărilor legale în vigoare.92 pentru factorul de putere inductiv. distinct pentru fiecare autoritate contractantă. respectiv 1 pentru factorul de putere capacitiv. cât şi pentru cea capacitivă. (7) Factura lunară de energie electrică transmisă achizitorului va cuprinde. (5) În cazul de necoincidenţă a punctului de măsură cu punctul de delimitare. Limitele factorului de putere mediu neutral sunt 0. conform prevederilor art. completare.). Energia electrică reactivă se plăteşte la tarif reglementat. cantitatea de energie electrică înregistrată de achizitor (în MWh) şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacţionate pe pieţele centralizate de certificate verzi în cele mai recente 3 luni de tranzacţionare încheiate. prin modificarea legislaţiei aplicabile (eliminare. tariful este acelaşi pentru un nivel de tensiune. ale cărui prevederi se aplică şi în ceea ce priveşte emiterea şi achitarea facturilor de 6 . modificare valoare etc. Preţul mediu ponderat se calculează şi se publică trimestrial de către operatorul comercial al pieţei de energie electrică pe site-ul propriu (www. în care se va evidenţia consumul pentru fiecare loc de consum al respectivei autorităţi contractante. atât pentru energia electrică reactivă inductivă. separat faţă de preţurile/tarifele pentru energia electrică.ro ). emise în trimestrul următor. până cel târziu la data de 15 a ultimei luni din trimestru şi este utilizat la facturile către achizitor. după cum urmează: energia electrică reactivă capacitivă se plăteşte integral.opcom.

Dacă ziua limită de plată nu este o zi financiară. indiferent de valabilitatea contractului şi a condiţiilor tehnico-economice la data emiterii acestor facturi. În acest caz. 6. acesta va înainta o notă către furnizor. (15) In cazul în care. nu se vor încasa penalităţi pentru diferenţa respectivă. alin (13) a prezentului contract. Valoarea efectivă a contribuţiei se calculează prin înmulţirea valorii unitare (lei/MWh) în vigoare la data facturării cu cantitatea de energie electrică activă consumată. atunci ziua limită de plată se consideră a fi următoarea zi financiară. cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată până la data scadenţei. Pentru sumele contestate. (11) Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data validării ordinului de plată. aplicată la valoarea plăţii neefectuate. regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către partea creditoare. (13) În cazul în care achizitorul. în situaţia în care una din părţi are debite faţă de cealaltă. (12) Factura se consideră achitată de către achizitor la data înregistrării plăţii în extrasul bancar al achizitorului. 6. (2) din prezentul contract.regularizare pentru certificate verzi. cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. din vina sa exclusivă. printr-o notificare scrisă adresată furnizorului. prevederile acestora supravieţuind în vederea aplicării lor în ceea ce priveşte factura de regularizare şi plata acesteia. Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă a fost aprobată prin Ordinul ANRE nr. (8) La încetarea contractului. o penalitate calculată conform prevederilor art. la care se aplică taxa pe valoarea adaugată. (10) Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în Lei prin transfer bancar în contul de trezorerie al furnizorului. furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare. nu îşi onorează obligaţiile în termenul prevăzut la art. (9) In cazul în care o sumă facturată de furnizor este contestată integral sau în parte de achizitor. alin. 6 alin. (14) Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit la art. ca urmare a unor recalculări conciliate între părţi. acesta va plăti. fără nici o compensaţie. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. nefiind inclusă în preţul de contract. iar aceasta va fi compensată din valoarea următoarei facturi. în conformitate cu prevederile art. dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecatorească a fi datorate de achizitor. (16) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract. pe lângă suma datorată. (2) din prezentul contract în termen de 30 zile de la data primirii facturii. convenit între părţi. 12/2011. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 7 . Această valoare va fi evidenţiată separat în factura emisă în conformitate cu reglementările în vigoare. nivelul consumului facturat se reduce.

instituţiilor financiar-bancare. (3) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul. a) din Hotărârea de Guvern nr. cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 5 alin.09. toate aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract. 2 lit. VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art.. alin. b) Furnizorul îşi asumă responsabilitatea echilibrării pentru achizitor. (1) Obligaţiile furnizorului : a) Să menţină acelaşi preţ de furnizare pe toată perioada de derulare a contractului. Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pe o perioadă de 12 luni. opozabilă în justiţie în termenii acestui contract.corespunzătoare pentru partea din unilaterale a contractului.Părţile nu vor dezvălui informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul prezentului contract unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii. 7. 8. începând cu data de 01. VIII. Fac excepţie cazurile în care: a) există consimţământul scris al părţii ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei respective b) informaţia era deja publică la momentul dezvăluirii c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării unui ordin sau a unei decizii din partea unei autorităţi competente ori în scopul respectării unei norme legale imperative în vigoare d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care constituie obiectul contractului. 8 . (2) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă. OBLIGAŢII ŞI GARANŢII Art. 10. VII. DURATA CONTRACTULUI contract îndeplinită până la data denunţării Art. documentaţiile şi datele necesare bunei derulări a contractului şi care sunt accesibile conform reglementărilor în vigoare tuturor autorităţilor statului. Furnizorul are obligaţia de a furniza energie electrică pe o perioadă de 12 luni. conform legii. la preţurile prezentului contract.2014. legală. Art. 9 . la toate informaţiile. pe parcursul derulării contractului. consultanţilor şi contractanţilor. menţionate în prezentul contract la art. conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale.10. (6). 97.(1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină.2013 şi până la data de 30. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. în conformitate cu reglementările aplicabile. în situaţiile deosebite sesizate de achizitor şi să rezolve întreruperile de tensiune în termen de 2 (două) ore de la primirea reclamaţiilor şi sesizărilor achizitorului. pentru a nu produce perturbări în SEN. sau atunci când consideră necesară detalierea. începând cu ziua imediat următoare. l) Să verifice şi să ia măsuri în cel mai scurt timp. la cererea acestuia. Pentru întreruperile din aceeaşi zi. după caz. în termenii prezentului contract şi în conformitate cu standardul de performanţă. p) Să anunţe achizitorul. aprobată prin Legea nr. j) Să propună modificarea şi completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau ale anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi. să ia măsuri. h) In cazul unor defecţiuni în instalaţiile de utilizare ale achizitorului. k) Să factureze achizitorului energia electrică în condiţiile din contract. cu modificările şi completările ulterioare. despre întreruperile programate în furnizarea energiei electrice. ziua medie fiind stabilită pe baza ultimei citiri. cu minimum 10 zile lucrătoare înainte. e) Să reprezinte achizitorul pe piaţa de electricitate din România. precum şi cu activitatea instituţiilor noastre. pentru o întrerupere şi în limita prejudiciului suferit. la cererea justificată a achizitorului. m) Să recupereze. n) Să depună diligenţe pe lângă operatorul de distribuţie pentru garantarea siguranţei în exploatare a instalaţiilor. g) Despăgubirea nu va depaşi. 9 . completarea sau introducerea unor clauze noi. de anunţare a operatorului de distribuţie pentru întrerupere a furnizării energiei electrice şi de separare vizibilă a instalaţiei de utilizare a achizitorului de instalaţia de alimentare.c) Să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia privind alimentarea achizitorilor. furnizorul va plăti achizitorului despăgubiri pentru daunele dovedite. i) Să respecte standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice care ţine efectiv de competenţele furnizorului. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti. contravaloarea energiei electrice furnizate achizitorilor prejudiciati în cursul unei zile medii. suma despăgubirilor nu va depăşi de două ori contravaloarea energiei electrice furnizate în cursul unei zile medii. va fi preţul ofertat. 3 alin. f) Pentru întreruperile în distribuţia energiei electrice care depăşeste timpul maxim de restabilire a alimentării prevăzut în contractul de distribuţie aferent achizitorului şi ale căror cauze s-au identificat a fi în culpa distribuitorului. 43/2012. ce conform legislatiei în vigoare trebuie sa asigure continuitatea serviciilor de interes naţional. achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. o) În cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. Preţul pentru determinarea contravalorii energiei electrice nefurnizate. despăgubirile rezultate în urma producerii de daune materiale din culpa operatorului de transport şi sistem sau operatorului de distribuţie. (2) 1 din Ordonanţa Guvernului nr. d) Să asigure achizitorului cantităţile de energie electrică şi continuitatea în alimentarea cu energie electrică.

informări periodice şi complete legate de furnizarea energiei electrice. precum si privind penalităţi plătite de acesta pentru întârzieri în plata facturilor. provocate de întreruperi în alimentare/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice distribuite. consumul pentru o perioadă anterioară. acordând achizitorului un preaviz de 5 zile lucratoare. accesul se va efectua în prezenţa delegatului împuternicit al achizitorului. b) Să recalculeze. precum şi orice altă reglementare ANRE privind calitatea energiei electrice furnizate. în condiţiile în care acesta nu plăteşte factura. t) Să respecte Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. prin sondaj. la cererea acestuia. dar nu mai mult decât contravaloarea energiei electrice consumate de către achizitor în cursul unei zile medii. r) Să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de achizitor şi să răspundă în termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia conform Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. informatii privind istoricul de consum. pe baza metodologiei şi procedurilor emise de autoritatea competentă. contravaloarea energiei electrice consumate fraudulos. pentru verificarea instalaţiei de alimentare şi utilizare a energiei electrice.1/2010. ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa distribuitorului. d) Să efectueze. a grupurilor de măsurare/contoare şi a respectării prevederilor contractuale. în baza datelor transmise de operatorul de distribuţie competent. eventuale sume de bani datorate/platite achizitorului. cu respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare şi a prevederilor legale în vigoare. în baza datelor transmise de operatorul de distribuţie competent. v) Să solicite operatorului de distributie plata de despăgubiri pentru daunele dovedite de achizitor. c) Să recupereze de la achizitor. acesta va preciza locurile de consum pentru care nu s-a 10 . 1/2010. f) De a pretinde despăgubiri achizitorului pentru pagubele dovedite produse în instalaţiile de distribuţie ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau instalaţiilor achizitorului. e) Să aibă acces în incinta achizitorului.q) Să furnizeze achizitorului. u) Să asigure achizitorului puterea şi energia electrică conform contractului. ori a acţiunii personalului acestuia. s) Să ofere achizitorului suport si consultanta permanentă. împreună cu achizitorul. g) Să sisteze furnizarea energiei electrice. (2) Drepturile furnizorului: a) Să factureze şi să încaseze la termenele stabilite contravaloarea cantităţilor de energie electrică vândută şi să aplice penalităţi achizitorului în situaţia nerespectării termenelor limită de plată. În cazul plăţilor parţiale efectuate de către achizitor. despăgubirea datorată de achizitor va fi la nivelul prejudiciului suferit de furnizor/distribuitor. atunci când se constată defectarea contorului. verificarea înregistrărilor la grupul de măsură .

conform reglementărilor în vigoare privind schema de funcţionare a instalaţiilor achizitorului racordate la SEN. reluarea serviciului prestat se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii. a penalităţilor datorate. f) Să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu furnizorul şi distribuitorul/transportatorul. în vederea eliminării efectelor negative asupra calităţii energiei electrice. explozii. k) Să permită accesul distribuitorului în instalaţiile electrice de distribuţie. b) Să recalculeze . h)Să suporte costul remedierii defecţiunilor produse în instalaţiile distribuitorului/transportatorului. consumul pentru o perioadă anterioară. în scopul exploatării sigure şi economice a instalaţiilor. j) Să sesizeze imediat furnizorul în legatură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea grupului de măsurare. c) Să ia măsurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice. în cazul în care există echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică peste o durată critică mai mică decât cea corespunzătoare nivelului de siguranţă poate produce incendii.123/2012 şi de Regulamentul de furnizare a energiei electrice la achizitori. inclusiv din punctul de vedere al instalaţiilor de protecţie şi automatizare. 11 . (4) Drepturile achizitorului: a) Să consume energie electrică în conformitate cu prevederile prezentului contract. atunci când se constată defectarea contorului. d) Să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare.achitat factura pentru energia electrică. deteriorări de utilaje etc. a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea serviciului prestat. pentru asigurarea funcţionării în continuare a receptoarelor importante în cazul funcţionării automaticii din instalaţiile distribuitorului sau ale achizitorului. în conformitate cu prevederile din contract. (3) Obligaţiile achizitorului: a) Să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor. din vina achizitorului. g) Să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului. accidente umane. e) Să respecte dispoziţiile dispecerului energetic. b) Să asigure prin soluţii proprii. al contravalorii justificate a pagubelor produse. împreună cu furnizorul. l) Orice alte obligaţii prevăzute la Legea Energiei Electrice nr. pe baza metodologiei şi procedurilor emise de Autoritatea competentă. pentru a fi deconectate. i) Să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice şi să nu influenţeze funcţionarea corectă a acestora. tehnologice şi / sau energetice evitarea unor efecte deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică din SEN.

înlocui grupurile de măsură sau de a citi înregistrările acestora. pentru a fi deconectate. acesta va preciza locurile de consum pentru care nu s-a achitat factura pentru energia electrică. cu respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare şi a prevederilor legale în vigoare. cu anunţarea prealabilă a achizitorului şi cu acordul acestuia. d) Să solicite furnizorului măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie/transport. a penalităţilor datorate. verifica. cuprinse în programul realizat de operatorul de distributie conform reglementărilor în vigoare. 11. plata de despăgubiri pentru daunele dovedite de achizitor. care nu au putut fi prevăzute la întocmirea prezentului contract. (2) Operatorul de distribuţie va întrerupe alimentarea cu energie electrică a achizitorului. atunci când apar elemente noi sau când consideră necesar detalierea ori completarea unor clauze contractuale. sau să iniţieze acte adiţionale la contract . în următoarele cazuri: a) dacă factura nu a fost achitată de achizitor în termenul de scadenţă. b) împiedicarea sub orice formă a delegatului împuternicit al operatorului de distribuţie de a monta. c) pentru executarea lucrărilor de revizii tehnice sau reparaţii la reţeaua de distribuţie sau la instalaţiile de racordare ale achizitorului. f) Să solicite operatorului de distribuţie. fără preaviz. d) nerespectarea de către achizitor a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru reţelele şi instalaţiile electrice. în cazul plăţilor parţiale efectuate de către achizitor. atunci când acestea se află pe teritoriul achizitorului. provocate de întreruperi în alimentare/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice distribuite. a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea serviciului prestat. reluarea serviciului prestat se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii. ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa Distribuitorului. e) Să propună furnizorului modificarea şi completarea prezentului contract şi a anexelor acestuia. (1) Furnizorul poate solicita operatorului de distribuţie întreruperea alimentării cu energie electrică a achizitorului. IX. chiar dacă acestea se află în incinta distribuitorului.c) Să aibă acces la grupurile de măsurare în vederea decontării . în următoarele cazuri: a) în caz de consum fraudulos de energie electrică. ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ Art. de a verifica şi remedia defecţiunile în instalaţiile care sunt proprietatea operatorului de distributie. prin intermediul furnizorului. cu un preaviz de 10 zile lucrătoare. g) Să consume energie electrică din instalaţiile distribuitorului în conformitate cu prevederile prezentului contract şi ale normelor legale. b) împiedicarea repetată a accesului delegatului împuternicit al operatorului de distribuţie în instalaţiile de utilizare ale achizitorului în scopul de a culege datele 12 .

În cazul rezilierii contractului de furnizare. d) şi e). încheierea unui nou contract este condiţionată de plata de către achizitor a sumelor restante din vechiul contract. e) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice în zone de reţea electrică sau la nivelul întregului SEN. (3) Cheltuielile efectuate de către furnizor pentru deconectarea şi reconectarea la reţea a achizitorului vor fi suportate de achizitor. d) şi e) vor fi ulterior justificate achizitorului. MODIFICAREA CIRCUMSTANŢELOR Art. cu un preaviz de 5 zile lucrătoare de la pierderea acestei calităţi. în cazul constatării unor situaţii care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică. în termenii prevăzuţi de acestea. XI. 90 lit. 11 (2). cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru reziliere.14. precum şi modificarea/abrogarea celor existente. conform contractelor şi normativelor.– (1) Rezilierea prezentului contract din iniţiativa furnizorului se poate face în următoarele cazuri: a) neplata repetată a contravalorii energiei electrice furnizate în condiţiile stabilite şi a penalităţilor aferente. prin “ modificare de circumstanţe” se înţelege intrarea în vigoare a unor legi/reglementări.necesare pentru recalcularea consumului. (1) În sensul prezentului contract. prin furnizarea de documente. 11 (1) lit. c) achizitorul nu aplică reducerea puterii absorbite cerută de către Operatorul transport şi de sistem în regim de restricţii. (2) Rezilierea contractului din iniţiativa achizitorului. REZILIEREA. d) in caz de consum fraudulos. conform art. (2) Rectificările de contract datorate modificărilor de circumstanţe se vor materializa prin acte adiţionale la prezentul contract. 12. b din Regulamentul de furnizare . 11 (2) lit. Art. cu excepţia cazurilor de la art. X. b) pierderea de către achizitor a calităţii de achizitor eligibil care a stat la baza încheierii contractului. ulterior încheierii prezentului contract. lit. la cererea scrisă a acestuia depusă în termen de 7 zile lucrătoare de la producerea evenimentului.2014. (4) Întreruperile de energie electrică menţionate la art. INCETAREA CONTRACTULUI Art.. c) şi de la art.Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie până la data de 30.DURATA CONTRACTULUI.13. d) pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă. 13 . inclusiv pentru evitarea periclitării vieţii şi a sănătăţii oamenilor. c) în alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare.09. se face cu anunţarea prealabilă în scris a furnizorului.

b) transmiterea unui preaviz de sistare a livrării energiei electrice. (4) Incetarea contractului poate avea loc: . d) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice cu un preaviz de 30 de zile înainte de data la care acesta devine operabilă. dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore. furnizorul este îndreptăţit să ia. DOCUMENTELE CONTRACTULUI Art 15 .(3) Pentru întârzieri ale achizitorului la plata facturii aferente activităţii de furnizare a energiei electrice. cu confirmarea organului competent de la locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră.cu acordul părţilor. cu punerea în întârziere .la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul . 14 . (4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore. Circumstanţele de forţă majoră sunt acelea care pot apărea în cursul executării prezentului contract. furnizorul va avea întâlniri cu acesta. XII. după notificarea prealabilă a achizitorului în termen de maxim 30 zile . în urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare de părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor. dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate părţii contractante prin faptul necomunicării. conform art. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în termen de 48 de ore de la apariţia acesteia. (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor ce decurg din acest contract. prin notificare prealabilă a intenţiei de reziliere a contractului în termen de maxim 30 zile . dar fără a prejudicia drepturile părţilor ce li se cuveneau până la apariţia forţei majore. în perioada de preaviz. succesiv. cu menţiunea că pentru această perioadă achizitorul datorează plata energiei consumate şi a penalităţilor.unilateral. 16.Documentele contractului sunt: o Documentaţia descriptivă (Caietul de sarcini) şi anexele publicate pentru şedinţa de tranzacţionare la Bursa Română de Mărfuri o Oferta tehnica si financiară XIII. (3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia. 1522 şi 1552 din Codul Civil. c) la cererea achizitorului. FORŢA MAJORĂ Art.dacă una din părţi nu-şi respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract. în vederea negocierii . următoarele măsuri: a) aplicarea de penalităţi.

(2) – Furnizorul nu poate transmite. în totalitate sau în parte.(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni. 21 . prin acte juridice. (3) . Art. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.(1) Orice comunicare între părţi. XV. 19. teza finală din Legea nr. telegramă. fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract. exprimat în scris. CESIUNEA Art. 18. (1) Furnizorul şi achizitorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă. total sau parţial. după 15 zile de la începerea acestor tratative. telex. referitoare la îndeplinirea prezentului contract. 17. achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală.(2). obligaţiile ce îi revin în temeiul prezentului contract sau contractul. a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract. cât şi în momentul primirii. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 15 . COMUNICĂRI Art. (2) Dacă. XVIII.Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon. LITIGII Art. fără acţiune în justiţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă. XVI. prin tratative directe.Furnizorul poate transmite. Pentru neexecutarea. fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art. (1) . părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare. creanţele născute din prezentul contract numai cu acordul prealabil. contractul desfiinţându-se de plin drept. XVII. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii. cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. orice neînţelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 1553 alin. al beneficiarului.Încălcarea aliniatelor (1) şi (2) dă dreptul beneficiarului la aplicarea pactului comisoriu de gradul II. reglementat de art. fax sau e-mail.287/2009 privind Codul Civil. fără punere în întârziere. trebuie să fie transmisă în scris. XIV. total sau parţial. 20 .

(2) Prezentul contractul s-a incheiat în 6 (şase) exemplare originale.Art... Lăcrămioara ALEXANDRU 16 .. respectiv de televiziune. (2) Taxa pentru serviciul public de radiodifuziune.2013.... Secretar General Adjunct.. 3 din H.G. 977/2003. nr... Secretar General... Contabilitate Internă.. XX.. XIX.. respectiv art.. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Ordonator principal de credite. Mădălina GHEORGHE Direcţia de Buget.. nr.. Achizitor.. DISPOZIŢII FINALE Art. ALTE CLAUZE Art.10. respectiv de televiziune.. 23 (1) Conform art. Director General.... 3 din H.G. respectiv cu Societatea Română de Televiziune..... 978/2003... câte unul pentru fiecare parte semnatară... Investiţii şi Achiziţii Publice Director. 24. Ciprian Sebastian BADEA Furnizor. şi îşi va produce efectele începând cu data de 01.. Contractul va fi interpretat conform legislaţiei din România. va fi facturată de către furnizor în baza contractului de mandat încheiat de către furnizor cu Societatea Română de Radiodifuziune. Corneliu CAZACU Direcţia Generală Juridică. va fi adusă la cunoştinţa celeilalte părţi în termen de maxim 48 de ore. în data de . 22. inclusiv a numărului de cont.. persoanele juridice au obligaţia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune. (1)Orice schimbare intervenită în datele de identificare ale unei părţi contractante.

....... Comisar General........................ Achiziţii Publice şi Servicii Interne Director.. Direcţia Generală Juridică...... Direcţia de Investiţii................. Secretar General. Director General........... …………………………….............................. 17 .......... ........GARDA FINANCIARĂ Ordonator terţiar de credite.......AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Ordonator Secundar de Credite............... Director..................... Direcţia Generală Economică......... ............... Direcţia Generală Economică........... Direcţia de Buget şi Contabilitate Internă.... ......... Director General Adjunct...... COMISARIATUL GENERAL ......... .. Director General..... …………………………………………..................... ........

............................................. Preşedinte..S..........A............................. Contabilitate.. AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR Vicepreşedinte A...... 18 ..............N.........................S. COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ Ordonator terţier de credite. .......E........... Serviciu Administrativ. Director D.. …………………………………......... Şef Serviciu ... Serviciu Financiar....... Director Direcţia Juridică .I...... Secretar General........A.F............... . Şef Serviciu ..A.......A.......... Sef serviciu D.............. Execuţie Bugetară..................................... Şef Serviciu ..................... .Serviciu Juridic...................................................

Juridic............................... .............................................. 19 ..................... ............................ Director..................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful