PROIECT -CONTRACT de furnizare a energiei electrice nr. ........................ din ........................

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, Între Părţile contractante: a) MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr.17, sector 5, telefon: 0212261387, fax: 0213199741, cod fiscal 4221306, cont RO98 TREZ 70023 5101 20XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat prin domnul Ciprian Sebastian Badea – Secretar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, b) AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, telefon: 021.387.21.21, fax: 021.310.10.34, cod fiscal 16031712, cont RO 98 TREZ 70023 5101 20 XXXXX, deschis la Activitate de Trezorerie şi Contabilitate Publica a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul .................................................... - Ordonator secundar de credite, numit prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 1083/2012 - Secretar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, c) COMISARIATUL GENERAL - GARDA FINANCIARĂ cu sediul în Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 6, bl. I5, tronson I-II, sector 3, telefon: 0213165761 fax: 0213165762, codul fiscal 15820130, cont RO67 TREZ 700 5005 xxx000219 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat prin doamna ................................ Comisar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, d) COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ cu sediul în Bucureşti, str.Cristian Popişteanu, nr.2-4, sector 1, telefon: 0311002339, fax: 0213100206, codul fiscal 15599677, cont RO23 TREZ 70123 5101 20xxxxx, deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin domnul ..................................... – Preşedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte, e) AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR , cu sediul în Bucureşti, str. Matei Millo, Nr. 13, sector 1, telefon: 021.315.58.58, fax 201.313.82.51, cod fiscal 4192650, cont RO98 TREZ 70023 5101 20XXXXX deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul ......................................... – Vicepreşedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte, şi 1

.. asigurarea... .................... k.........4 kV... componente ale SEN ..................... pe care furnizorul se obligă..... ..... I.. titulară a unei licenţe de distribuţie........... l..entitate operaţională care asigură funcţionarea coordonată a instalaţiilor de producere.. care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori... ..... destinaţie finală . i. în baza contractului....... servicii ........................ pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract....... g... l. operator energie electrică .....entitate operatională care deţine.. întreţine. .... în calitate de furnizor... produse .. e... şi ..... care deţine........... telefon ...echipamentele.... şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract.............................locul în care se măsoară energia electrică furnizată...locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele........persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare........... exploatează.. cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract. d............ f...... maşinile....... întreţine..... asistenţa tehnică în perioada de garanţie................. aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract............ achizitor şi furnizor .. JT – (joasă tensiune) tensiune de cel mult 1 kV..... fax .. prin contract...... SEN – Sistemul Energetic Naţional h. exploatează..1... s-a încheiat prezentul contract...preţul plătibil furnizorului de către achizitor.................. cod de înregistrare fiscală ..... cu sediul în .. reprezentată prin .. cu nr. operator de transport .... preţul contractului ......... modernizează şi dezvoltă reţeaua de transport a energiei electrice . ......punct al unei reţele electrice care delimitează patrimonial instalaţiile electrice ale consumatorilor de cele ale operatorului de distribuţie.... modernizează şi dezvoltă o reţea electrică de distribuţie k.......... cod poştal . b... instalarea.. înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul ...... transport şi distribuţie a energiei electrice si termice.. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a..persoană juridică.. cum ar fi transportul..... 2 ...... DEFINIŢII Art..părţile contractante. utilajele. uzual 0.. operator de distribuţie ..... punerea în funcţiune........ j..... pe de altă parte.... deschis la .......... contract .. m.serviciile aferente livrării produselor......... orice alte bunuri... punct de delimitare ................reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale..... respectiv activităţile legate de furnizarea produselor.. c....... în baza unui contract de furnizare..... punct de măsură ............. operator de sistem ....................... dispecer energetic – dispeceratul energetic naţional......... să le furnizeze achizitorului. cont IBAN RO ...............

958.diferenţa dintre valorile planificate şi cele realizate pentru producţia. indiferent de prognozele medii orare şi de cantitatea contractată (estimată). OBIECTUL CONTRACTULUI Art.000 /achizitor Total consum estimat 2014 15.2.A.operator al pieţei centralizate de energie electrică .303. Total consum estimat 2013 1. 4.N.F.un singur ansamblu de maşini rotative destinat sǎ transforme energia de altǎ formǎ în energie electricǎ . (1) Obiectul contractului îl constituie furnizarea energiei electrice. r. II.P.000 834. operator de măsură . A. C.500 123.400 563. începând cu data semnării contractului. Pe toată perioada de derulare a contractului furnizorul va suporta integral costurile dezechilibrelor.703. 3.261.000 ACHIZITOR IV.300 19.505 MWh – JT distribuită pe fiecare achizitor astfel: SEDIUL CENTRAL A.F.00 6.P.3. cod CPV 09310000-5. consumul şi schimburile aferente unei unităţi de producţie sau SEN în totalitate. Cantitatea totală de energie electrică activă ce urmează a se contracta (cantitate estimată) pe o perioadă de 12 luni este de 12.537.N. 3 . după caz. CANTITATEA DE ENERGIE ACTIVĂ CONTRACTATĂ Art.000 /achizitor 0 TOTAL CONSUM 12 LUNI/ 8.operatorul economic titular de licenţă care asigură organizarea şi administrarea unei pieţe centralizate de energie electrică.800 2.000 4. Furnizorul va furniza toată cantitatea de energie electrică consumată efectiv de către achizitor.n.V. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A FURNIZĂRII Art.300 95. (2) Achizitorul are obligaţia de a plăti furnizorului preţul convenit pentru cantitatea de energie electrică efectiv consumată/loc consum. unitate de producţie .400 131.agent economic care administrează şi operează un sistem de măsurare a energiei electrice. III.800 3. – (1) Cantitatea lunară de energie electrică ce urmează să fie cumpărată de către achizitor de la furnizor (cantitate estimată).N. G.000 432.F. dezechilibru . conform art. o. M. p. este prevăzută în Anexa 2 a Caietului de sarcini. la locurile de consum indicate în Caietul de sarcini.500 28.

PREŢUL CONTRACTULUI. (5) Părţile vor comunica operatorului pieţei de energie electrică datele necesare. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. este de ………… lei / MWh. (lei/kWh). şi urmeză a se 4 . serviciilor de sistem. Partea I. (1) Achizitorul va plăti furnizorului preţul pentru energia electrică activă efectiv consumată.(2) Achizitorul va plăti furnizorului contravaloarea energiei electrice consumată efectiv. (6) Tarifele aferente transportului.17/2002. V.tarife reglementate. determinată potrivit înregistrărilor contorului de decontare. publicată în Monitorul Oficial al României. distribuţie energie electrică. 6. preţ format din: . furnizorul are obligaţia de a-l înştiinţa pe achizitor cu privire la modificarea tarifelor reglementate pe perioada derulării contractului. la care se adaugă TVA.20/2004. administrare piaţă. pe toată durata contractului. In acest caz. (3) Părţiile se obligă să respecte prevederile "Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţi" în vigoare. 480 din 04. conform prevederilor legale în vigoare. respectiv preţul energiei electrice estimate pentru livrare. FACTURARE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ Art. cu modificările şi completările ulterioare. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. (2) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către operatorul de sistem în baza Codului tehnic al reţelei de transport.preţ fix şi invariabil pe intervale orare. 5. (2) Preţul contractului. (1) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată în conformitate cu Codul de măsurare a energiei electrice.07. Preţul energiei electrice active se stabileşte în tarif monom simplu la joasă tensiune.2002. alte tarife reglementate sunt reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei şi publicate în Monitorul Oficial. (7) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată de către Operatorul de măsurare competent. în conformitate cu codul de măsurare a energiei electrice în vigoare la data efectuării serviciului de măsurare. (8) Alimentarea locurilor de consum se realizează conform Avizului tehnic de racordare şi în baza Convenţiei de exploatare. nr. neschimbat pe perioada duratei contractului şi indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată . Obligaţiile ce revin fiecărei părţi în baza prezentului contract nu exced prevederile Codului tehnic al reţelei de transport. Orice modificare a acestor tarife pe perioada contractului va duce la actualizarea acestor tarife. Art. (4) Încheierea contractului/contractelor pentru transportul /servicii de sistem /administrare piata /distribuţia energiei electrice de la furnizor pînă la achizitor se face de către furnizor.

. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.. În acest sens...=.. defalcată astfel: SEDIUL CENTRAL M. 3.. 19... 95x...... tarifele de distribuţie a energiei electrice. .=.........=...5x...=... 6.F.P...N.. - (3) Preţul contractului (lei/MWh) cuprinde: preţul de livrare al energiei electrice active (preţul propriu de furnizare)...4x.. precum şi alte tarife ce pot fi introduse de autoritatea competentă. A. 8..F........ 123. G. tariful pentru serviciile prestate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică (decontare pe piaţa angro)... 834x.... a) din Hotărârea de Guvern nr..V.... A...=..537. 563x.. Preţul contractului nu conţine acciza... alin... garantat..3x. menţionate în prezentul contract la art. 28... fără TVA (12. 2 lit..=..P. 5 .. 6 din Legea nr..958x.. 4.=. cu excepţia cazurilor prevăzute la art. Preţul de livrare al energiei electrice active este fix şi invariabil pe intervale orare.... 2. rezultă o valoare totală estimată de ..5x.... 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare... Valoare estimată 2013/achizitor (lei fără TVA) Valoare estimată 2014/achizitor (lei fără TVA) TOTAL VALOARE 12 LUNI / ACHIZITOR (lei fără TVA) 1.505 x ...A..=.......261.. 5 alin. tarifele reglementate de transport: tariful mediu naţional aferent serviciului de transport pentru introducerea energiei electrice în reţea (TG).N.. contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi (calcul valoare/mod de facturare).4x....=. 97.. C......=.. (6)..303. 15x.. tariful pentru servicii de sistem..achita conform prevederilor art......... 432x. lei/MWh). TVA.8x.... tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.....=... contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi....8x..F..3x...=..... lei.... 131x........ corespunzător nivelului de tensiune în punctul de delimitare al instalaţiilor (Joasă Tensiune) în vigoare la data semnării contractului..=. Tarifele pentru serviciile de transport..... de sistem şi de decontare pe piaţa angro de energie electrică.N..703... neschimbat pe perioada duratei contractului şi indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată..=... . ferm şi nemodificabil pentru perioada de valabilitate a contractului. tariful zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea ( TL).=.

). atât pentru energia electrică reactivă inductivă. Limitele factorului de putere mediu neutral sunt 0. cu precizarea temeiului legal al acestora. Achizitorul va achita facturile emise de furnizor în termenul de plată stabilit în contract. ele putând fi modificate şi completate ca urmare a modificărilor legislative incidente. până cel târziu la data de 15 a ultimei luni din trimestru şi este utilizat la facturile către achizitor. (5) În cazul de necoincidenţă a punctului de măsură cu punctul de delimitare. respectiv 1 pentru factorul de putere capacitiv.sunt reglementate prin legislaţia în vigoare aplicabilă la momentul facturării. modificare valoare etc.92 pentru factorul de putere inductiv. Orice modificare a acestora. precizându-se temeiul legal.ro ). distinct pentru fiecare autoritate contractantă. furnizorul notificând achizitorului modificările intervenite. (6) Factura va fi emisă lunar pentru consumul din luna precedentă. stabilită de autoritatea competentă. emise în trimestrul următor. alin 4 din Legea nr. iar cea inductivă.opcom. ale cărui prevederi se aplică şi în ceea ce priveşte emiterea şi achitarea facturilor de 6 . va duce la actualizarea automată a valorilor facturate de către furnizor. 8. conform prevederilor art. Regularizarea sumelor ce reprezintă costurile de achiziţionare a certificatelor verzi corespunzătoare consumului de energie electrică înregistrat la locul de consum aparţinând achizitorului (corelat cu perioada de valabilitate a contractului) se va face conform reglementărilor legale în vigoare. calculată conform prevederilor legale în vigoare. Preţul mediu ponderat se calculează şi se publică trimestrial de către operatorul comercial al pieţei de energie electrică pe site-ul propriu (www. tariful este acelaşi pentru un nivel de tensiune. 134/2012 şi contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă. după cum urmează: energia electrică reactivă capacitivă se plăteşte integral. Factura va fi achitată integral în termen de 30 de zile de la data emiterii. (7) Factura lunară de energie electrică transmisă achizitorului va cuprinde. numai cantitatea care depăşeşte valoarea corespunzătoare limitei factorului de putere mediu neutral. cantitatea de energie electrică înregistrată de achizitor (în MWh) şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacţionate pe pieţele centralizate de certificate verzi în cele mai recente 3 luni de tranzacţionare încheiate. prin modificarea legislaţiei aplicabile (eliminare. 220/2008 aşa cum a fost modificată prin Legea nr. Valoarea certificatelor verzi facturate reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE. cât şi pentru cea capacitivă. în care se va evidenţia consumul pentru fiecare loc de consum al respectivei autorităţi contractante. (4) Achizitorul plăteşte furnizorului şi energia electrică reactivă inductivă/capacitivă. fără a fi necesară amendarea prezentului contract. completare. Energia electrică reactivă se plăteşte la tarif reglementat. se vor calcula corecţii conform prevederilor legale în vigoare. separat faţă de preţurile/tarifele pentru energia electrică. valoarea certificatelor verzi.

În acest caz. Pentru sumele contestate. Dacă ziua limită de plată nu este o zi financiară. ca urmare a unor recalculări conciliate între părţi.regularizare pentru certificate verzi. (8) La încetarea contractului. indiferent de valabilitatea contractului şi a condiţiilor tehnico-economice la data emiterii acestor facturi. (10) Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în Lei prin transfer bancar în contul de trezorerie al furnizorului. nu îşi onorează obligaţiile în termenul prevăzut la art. din vina sa exclusivă. pe lângă suma datorată. în conformitate cu prevederile art. nu se vor încasa penalităţi pentru diferenţa respectivă. (2) din prezentul contract. 6. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. nefiind inclusă în preţul de contract. iar aceasta va fi compensată din valoarea următoarei facturi. cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. (15) In cazul în care. convenit între părţi. Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă a fost aprobată prin Ordinul ANRE nr. fără nici o compensaţie. regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către partea creditoare. cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată până la data scadenţei. (9) In cazul în care o sumă facturată de furnizor este contestată integral sau în parte de achizitor. (16) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract. dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecatorească a fi datorate de achizitor. Această valoare va fi evidenţiată separat în factura emisă în conformitate cu reglementările în vigoare. 6 alin. alin (13) a prezentului contract. 6. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 7 . o penalitate calculată conform prevederilor art. (2) din prezentul contract în termen de 30 zile de la data primirii facturii. (14) Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit la art. atunci ziua limită de plată se consideră a fi următoarea zi financiară. la care se aplică taxa pe valoarea adaugată. alin. printr-o notificare scrisă adresată furnizorului. 12/2011. (13) În cazul în care achizitorul. aplicată la valoarea plăţii neefectuate. în situaţia în care una din părţi are debite faţă de cealaltă. prevederile acestora supravieţuind în vederea aplicării lor în ceea ce priveşte factura de regularizare şi plata acesteia. acesta va plăti. furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare. nivelul consumului facturat se reduce. Valoarea efectivă a contribuţiei se calculează prin înmulţirea valorii unitare (lei/MWh) în vigoare la data facturării cu cantitatea de energie electrică activă consumată. (11) Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data validării ordinului de plată. acesta va înainta o notă către furnizor. (12) Factura se consideră achitată de către achizitor la data înregistrării plăţii în extrasul bancar al achizitorului.

VII.Părţile nu vor dezvălui informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul prezentului contract unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii.09.corespunzătoare pentru partea din unilaterale a contractului. a) din Hotărârea de Guvern nr. Furnizorul are obligaţia de a furniza energie electrică pe o perioadă de 12 luni. (6). pe parcursul derulării contractului. consultanţilor şi contractanţilor. alin. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art. cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 8. b) Furnizorul îşi asumă responsabilitatea echilibrării pentru achizitor. documentaţiile şi datele necesare bunei derulări a contractului şi care sunt accesibile conform reglementărilor în vigoare tuturor autorităţilor statului. menţionate în prezentul contract la art. conform legii. (2) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă. 8 . Art. VI. la preţurile prezentului contract. Fac excepţie cazurile în care: a) există consimţământul scris al părţii ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei respective b) informaţia era deja publică la momentul dezvăluirii c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării unui ordin sau a unei decizii din partea unei autorităţi competente ori în scopul respectării unei norme legale imperative în vigoare d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care constituie obiectul contractului. 7. (3) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul. 5 alin.. opozabilă în justiţie în termenii acestui contract. conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale. 97. 9 . VIII. toate aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract. Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pe o perioadă de 12 luni. instituţiilor financiar-bancare. DURATA CONTRACTULUI contract îndeplinită până la data denunţării Art. începând cu data de 01. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare.(1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină.2013 şi până la data de 30. legală. la toate informaţiile. 10. 2 lit. OBLIGAŢII ŞI GARANŢII Art. (1) Obligaţiile furnizorului : a) Să menţină acelaşi preţ de furnizare pe toată perioada de derulare a contractului.2014.10.

începând cu ziua imediat următoare. în situaţiile deosebite sesizate de achizitor şi să rezolve întreruperile de tensiune în termen de 2 (două) ore de la primirea reclamaţiilor şi sesizărilor achizitorului. 3 alin. n) Să depună diligenţe pe lângă operatorul de distribuţie pentru garantarea siguranţei în exploatare a instalaţiilor. f) Pentru întreruperile în distribuţia energiei electrice care depăşeste timpul maxim de restabilire a alimentării prevăzut în contractul de distribuţie aferent achizitorului şi ale căror cauze s-au identificat a fi în culpa distribuitorului. h) In cazul unor defecţiuni în instalaţiile de utilizare ale achizitorului.c) Să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia privind alimentarea achizitorilor. sau atunci când consideră necesară detalierea. precum şi cu activitatea instituţiilor noastre. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti. cu minimum 10 zile lucrătoare înainte. m) Să recupereze. d) Să asigure achizitorului cantităţile de energie electrică şi continuitatea în alimentarea cu energie electrică. ziua medie fiind stabilită pe baza ultimei citiri. ce conform legislatiei în vigoare trebuie sa asigure continuitatea serviciilor de interes naţional. l) Să verifice şi să ia măsuri în cel mai scurt timp. va fi preţul ofertat. achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. pentru a nu produce perturbări în SEN. 43/2012. Pentru întreruperile din aceeaşi zi. k) Să factureze achizitorului energia electrică în condiţiile din contract. după caz. j) Să propună modificarea şi completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau ale anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi. despre întreruperile programate în furnizarea energiei electrice. pentru o întrerupere şi în limita prejudiciului suferit. aprobată prin Legea nr. contravaloarea energiei electrice furnizate achizitorilor prejudiciati în cursul unei zile medii. (2) 1 din Ordonanţa Guvernului nr. la cererea acestuia. i) Să respecte standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice care ţine efectiv de competenţele furnizorului. cu modificările şi completările ulterioare. în termenii prezentului contract şi în conformitate cu standardul de performanţă. 9 . să ia măsuri. de anunţare a operatorului de distribuţie pentru întrerupere a furnizării energiei electrice şi de separare vizibilă a instalaţiei de utilizare a achizitorului de instalaţia de alimentare. furnizorul va plăti achizitorului despăgubiri pentru daunele dovedite. e) Să reprezinte achizitorul pe piaţa de electricitate din România. în conformitate cu reglementările aplicabile. p) Să anunţe achizitorul. o) În cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. completarea sau introducerea unor clauze noi. suma despăgubirilor nu va depăşi de două ori contravaloarea energiei electrice furnizate în cursul unei zile medii. Preţul pentru determinarea contravalorii energiei electrice nefurnizate. g) Despăgubirea nu va depaşi. despăgubirile rezultate în urma producerii de daune materiale din culpa operatorului de transport şi sistem sau operatorului de distribuţie. precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. la cererea justificată a achizitorului.

în baza datelor transmise de operatorul de distribuţie competent. contravaloarea energiei electrice consumate fraudulos. accesul se va efectua în prezenţa delegatului împuternicit al achizitorului. provocate de întreruperi în alimentare/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice distribuite. în baza datelor transmise de operatorul de distribuţie competent. g) Să sisteze furnizarea energiei electrice. despăgubirea datorată de achizitor va fi la nivelul prejudiciului suferit de furnizor/distribuitor. pe baza metodologiei şi procedurilor emise de autoritatea competentă. t) Să respecte Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. s) Să ofere achizitorului suport si consultanta permanentă. c) Să recupereze de la achizitor. 1/2010. consumul pentru o perioadă anterioară. atunci când se constată defectarea contorului. (2) Drepturile furnizorului: a) Să factureze şi să încaseze la termenele stabilite contravaloarea cantităţilor de energie electrică vândută şi să aplice penalităţi achizitorului în situaţia nerespectării termenelor limită de plată.1/2010. ori a acţiunii personalului acestuia. u) Să asigure achizitorului puterea şi energia electrică conform contractului. acesta va preciza locurile de consum pentru care nu s-a 10 . prin sondaj. informări periodice şi complete legate de furnizarea energiei electrice. b) Să recalculeze. verificarea înregistrărilor la grupul de măsură . în condiţiile în care acesta nu plăteşte factura.q) Să furnizeze achizitorului. a grupurilor de măsurare/contoare şi a respectării prevederilor contractuale. În cazul plăţilor parţiale efectuate de către achizitor. eventuale sume de bani datorate/platite achizitorului. acordând achizitorului un preaviz de 5 zile lucratoare. ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa distribuitorului. d) Să efectueze. la cererea acestuia. pentru verificarea instalaţiei de alimentare şi utilizare a energiei electrice. precum si privind penalităţi plătite de acesta pentru întârzieri în plata facturilor. împreună cu achizitorul. dar nu mai mult decât contravaloarea energiei electrice consumate de către achizitor în cursul unei zile medii. cu respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare şi a prevederilor legale în vigoare. f) De a pretinde despăgubiri achizitorului pentru pagubele dovedite produse în instalaţiile de distribuţie ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau instalaţiilor achizitorului. precum şi orice altă reglementare ANRE privind calitatea energiei electrice furnizate. e) Să aibă acces în incinta achizitorului. informatii privind istoricul de consum. r) Să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de achizitor şi să răspundă în termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia conform Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. v) Să solicite operatorului de distributie plata de despăgubiri pentru daunele dovedite de achizitor.

pe baza metodologiei şi procedurilor emise de Autoritatea competentă. b) Să asigure prin soluţii proprii. a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea serviciului prestat. (4) Drepturile achizitorului: a) Să consume energie electrică în conformitate cu prevederile prezentului contract. în cazul în care există echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică peste o durată critică mai mică decât cea corespunzătoare nivelului de siguranţă poate produce incendii. g) Să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului. d) Să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare. în scopul exploatării sigure şi economice a instalaţiilor. în conformitate cu prevederile din contract. 11 . deteriorări de utilaje etc. h)Să suporte costul remedierii defecţiunilor produse în instalaţiile distribuitorului/transportatorului. (3) Obligaţiile achizitorului: a) Să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor. c) Să ia măsurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice. inclusiv din punctul de vedere al instalaţiilor de protecţie şi automatizare. pentru asigurarea funcţionării în continuare a receptoarelor importante în cazul funcţionării automaticii din instalaţiile distribuitorului sau ale achizitorului. explozii. i) Să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice şi să nu influenţeze funcţionarea corectă a acestora. l) Orice alte obligaţii prevăzute la Legea Energiei Electrice nr.123/2012 şi de Regulamentul de furnizare a energiei electrice la achizitori. e) Să respecte dispoziţiile dispecerului energetic. împreună cu furnizorul. consumul pentru o perioadă anterioară. a penalităţilor datorate. al contravalorii justificate a pagubelor produse. atunci când se constată defectarea contorului. f) Să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu furnizorul şi distribuitorul/transportatorul. k) Să permită accesul distribuitorului în instalaţiile electrice de distribuţie. tehnologice şi / sau energetice evitarea unor efecte deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică din SEN. reluarea serviciului prestat se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii. accidente umane. conform reglementărilor în vigoare privind schema de funcţionare a instalaţiilor achizitorului racordate la SEN.achitat factura pentru energia electrică. din vina achizitorului. b) Să recalculeze . în vederea eliminării efectelor negative asupra calităţii energiei electrice. j) Să sesizeze imediat furnizorul în legatură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea grupului de măsurare. pentru a fi deconectate.

acesta va preciza locurile de consum pentru care nu s-a achitat factura pentru energia electrică. în cazul plăţilor parţiale efectuate de către achizitor. IX. fără preaviz. prin intermediul furnizorului. f) Să solicite operatorului de distribuţie. cu un preaviz de 10 zile lucrătoare. d) Să solicite furnizorului măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie/transport. (1) Furnizorul poate solicita operatorului de distribuţie întreruperea alimentării cu energie electrică a achizitorului. provocate de întreruperi în alimentare/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice distribuite. atunci când apar elemente noi sau când consideră necesar detalierea ori completarea unor clauze contractuale. chiar dacă acestea se află în incinta distribuitorului. 11. e) Să propună furnizorului modificarea şi completarea prezentului contract şi a anexelor acestuia. în următoarele cazuri: a) în caz de consum fraudulos de energie electrică. a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea serviciului prestat. înlocui grupurile de măsură sau de a citi înregistrările acestora. c) pentru executarea lucrărilor de revizii tehnice sau reparaţii la reţeaua de distribuţie sau la instalaţiile de racordare ale achizitorului. (2) Operatorul de distribuţie va întrerupe alimentarea cu energie electrică a achizitorului.c) Să aibă acces la grupurile de măsurare în vederea decontării . a penalităţilor datorate. ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa Distribuitorului. ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ Art. b) împiedicarea sub orice formă a delegatului împuternicit al operatorului de distribuţie de a monta. de a verifica şi remedia defecţiunile în instalaţiile care sunt proprietatea operatorului de distributie. cuprinse în programul realizat de operatorul de distributie conform reglementărilor în vigoare. reluarea serviciului prestat se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii. d) nerespectarea de către achizitor a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru reţelele şi instalaţiile electrice. cu respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare şi a prevederilor legale în vigoare. sau să iniţieze acte adiţionale la contract . atunci când acestea se află pe teritoriul achizitorului. g) Să consume energie electrică din instalaţiile distribuitorului în conformitate cu prevederile prezentului contract şi ale normelor legale. pentru a fi deconectate. cu anunţarea prealabilă a achizitorului şi cu acordul acestuia. verifica. plata de despăgubiri pentru daunele dovedite de achizitor. în următoarele cazuri: a) dacă factura nu a fost achitată de achizitor în termenul de scadenţă. b) împiedicarea repetată a accesului delegatului împuternicit al operatorului de distribuţie în instalaţiile de utilizare ale achizitorului în scopul de a culege datele 12 . care nu au putut fi prevăzute la întocmirea prezentului contract.

90 lit.14.Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie până la data de 30. lit. INCETAREA CONTRACTULUI Art.. inclusiv pentru evitarea periclitării vieţii şi a sănătăţii oamenilor. 11 (1) lit. d) pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă. cu un preaviz de 5 zile lucrătoare de la pierderea acestei calităţi. 11 (2). 12. În cazul rezilierii contractului de furnizare. se face cu anunţarea prealabilă în scris a furnizorului. Art. X. la cererea scrisă a acestuia depusă în termen de 7 zile lucrătoare de la producerea evenimentului.2014. c) în alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare. cu excepţia cazurilor de la art. d) in caz de consum fraudulos. c) achizitorul nu aplică reducerea puterii absorbite cerută de către Operatorul transport şi de sistem în regim de restricţii. în cazul constatării unor situaţii care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică. încheierea unui nou contract este condiţionată de plata de către achizitor a sumelor restante din vechiul contract. cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru reziliere. REZILIEREA. MODIFICAREA CIRCUMSTANŢELOR Art. XI. în termenii prevăzuţi de acestea. e) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice în zone de reţea electrică sau la nivelul întregului SEN.09. prin furnizarea de documente.DURATA CONTRACTULUI. (2) Rectificările de contract datorate modificărilor de circumstanţe se vor materializa prin acte adiţionale la prezentul contract. (1) În sensul prezentului contract.necesare pentru recalcularea consumului.13. (3) Cheltuielile efectuate de către furnizor pentru deconectarea şi reconectarea la reţea a achizitorului vor fi suportate de achizitor. conform art. conform contractelor şi normativelor.– (1) Rezilierea prezentului contract din iniţiativa furnizorului se poate face în următoarele cazuri: a) neplata repetată a contravalorii energiei electrice furnizate în condiţiile stabilite şi a penalităţilor aferente. (2) Rezilierea contractului din iniţiativa achizitorului. d) şi e) vor fi ulterior justificate achizitorului. b) pierderea de către achizitor a calităţii de achizitor eligibil care a stat la baza încheierii contractului. (4) Întreruperile de energie electrică menţionate la art. c) şi de la art. 13 . 11 (2) lit. ulterior încheierii prezentului contract. precum şi modificarea/abrogarea celor existente. d) şi e). prin “ modificare de circumstanţe” se înţelege intrarea în vigoare a unor legi/reglementări. b din Regulamentul de furnizare .

furnizorul va avea întâlniri cu acesta. dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore. conform art.unilateral. după notificarea prealabilă a achizitorului în termen de maxim 30 zile .la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul . succesiv. 14 . următoarele măsuri: a) aplicarea de penalităţi. 16. (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor ce decurg din acest contract. în vederea negocierii . Circumstanţele de forţă majoră sunt acelea care pot apărea în cursul executării prezentului contract. dar fără a prejudicia drepturile părţilor ce li se cuveneau până la apariţia forţei majore. d) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice cu un preaviz de 30 de zile înainte de data la care acesta devine operabilă. (4) Incetarea contractului poate avea loc: . furnizorul este îndreptăţit să ia.Documentele contractului sunt: o Documentaţia descriptivă (Caietul de sarcini) şi anexele publicate pentru şedinţa de tranzacţionare la Bursa Română de Mărfuri o Oferta tehnica si financiară XIII. XII.dacă una din părţi nu-şi respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract. dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate părţii contractante prin faptul necomunicării. cu menţiunea că pentru această perioadă achizitorul datorează plata energiei consumate şi a penalităţilor. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în termen de 48 de ore de la apariţia acesteia. prin notificare prealabilă a intenţiei de reziliere a contractului în termen de maxim 30 zile . cu punerea în întârziere . b) transmiterea unui preaviz de sistare a livrării energiei electrice. în perioada de preaviz. cu confirmarea organului competent de la locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră. în urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare de părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor.(3) Pentru întârzieri ale achizitorului la plata facturii aferente activităţii de furnizare a energiei electrice. FORŢA MAJORĂ Art. DOCUMENTELE CONTRACTULUI Art 15 . (4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore. 1522 şi 1552 din Codul Civil.cu acordul părţilor. (3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia. c) la cererea achizitorului.

(1) Orice comunicare între părţi. COMUNICĂRI Art. orice neînţelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. telegramă. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 15 . achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală. 21 . creanţele născute din prezentul contract numai cu acordul prealabil. fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract. a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract. cât şi în momentul primirii. Pentru neexecutarea. fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. total sau parţial. 17. contractul desfiinţându-se de plin drept. 20 . cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. CESIUNEA Art.(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni. referitoare la îndeplinirea prezentului contract. al beneficiarului.(2). prin acte juridice. LITIGII Art.287/2009 privind Codul Civil. (2) – Furnizorul nu poate transmite. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon. telex. total sau parţial. XVIII. trebuie să fie transmisă în scris. prin tratative directe. 19. fără punere în întârziere. obligaţiile ce îi revin în temeiul prezentului contract sau contractul. (2) Dacă. (3) . (1) Furnizorul şi achizitorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art. Art. 1553 alin. XIV. exprimat în scris. fax sau e-mail. în totalitate sau în parte. XVII. fără acţiune în justiţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă. după 15 zile de la începerea acestor tratative. 18. părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii. XV. teza finală din Legea nr.Furnizorul poate transmite. XVI. reglementat de art.Încălcarea aliniatelor (1) şi (2) dă dreptul beneficiarului la aplicarea pactului comisoriu de gradul II. (1) .

. 977/2003.. (2) Taxa pentru serviciul public de radiodifuziune. 23 (1) Conform art...Art.10.... persoanele juridice au obligaţia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune. şi îşi va produce efectele începând cu data de 01.. Mădălina GHEORGHE Direcţia de Buget. Contabilitate Internă. nr. DISPOZIŢII FINALE Art.. nr... XIX. 3 din H. Ciprian Sebastian BADEA Furnizor.. va fi facturată de către furnizor în baza contractului de mandat încheiat de către furnizor cu Societatea Română de Radiodifuziune.... 22. respectiv art.. Lăcrămioara ALEXANDRU 16 ... Secretar General..G. câte unul pentru fiecare parte semnatară.2013. Corneliu CAZACU Direcţia Generală Juridică. Contractul va fi interpretat conform legislaţiei din România. în data de ..... respectiv cu Societatea Română de Televiziune. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Ordonator principal de credite. inclusiv a numărului de cont. respectiv de televiziune.. Achizitor. va fi adusă la cunoştinţa celeilalte părţi în termen de maxim 48 de ore.. Secretar General Adjunct. respectiv de televiziune. 3 din H. (1)Orice schimbare intervenită în datele de identificare ale unei părţi contractante.. ALTE CLAUZE Art.. 24. Director General. Investiţii şi Achiziţii Publice Director.. 978/2003.G..... XX. (2) Prezentul contractul s-a incheiat în 6 (şase) exemplare originale.

........... Direcţia de Buget şi Contabilitate Internă.... Secretar General.... Director.................... Director General...............GARDA FINANCIARĂ Ordonator terţiar de credite...... Direcţia de Investiţii........ ……………………………................................. ....... .................... Comisar General. ..... Director General Adjunct.....AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Ordonator Secundar de Credite... ................ 17 .............. Achiziţii Publice şi Servicii Interne Director...... …………………………………………... Direcţia Generală Economică............ Direcţia Generală Economică.............. ........................ COMISARIATUL GENERAL . Director General..... Direcţia Generală Juridică.....................

.................A......................................A............S............S.................... Serviciu Financiar................. .... Şef Serviciu ........ Secretar General...A........E......... ................... AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR Vicepreşedinte A... Director D.... 18 ......... Preşedinte.......Serviciu Juridic..................................... Serviciu Administrativ....... Execuţie Bugetară.N.................... .........A......................................... Director Direcţia Juridică .. Contabilitate..... Şef Serviciu ......... Sef serviciu D..I.. COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ Ordonator terţier de credite........ Şef Serviciu ........F...... …………………………………...

.............................................................. . Juridic.............................. ......................... 19 ............. Director.............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful