PROIECT -CONTRACT de furnizare a energiei electrice nr. ........................ din ........................

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, Între Părţile contractante: a) MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr.17, sector 5, telefon: 0212261387, fax: 0213199741, cod fiscal 4221306, cont RO98 TREZ 70023 5101 20XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat prin domnul Ciprian Sebastian Badea – Secretar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, b) AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, telefon: 021.387.21.21, fax: 021.310.10.34, cod fiscal 16031712, cont RO 98 TREZ 70023 5101 20 XXXXX, deschis la Activitate de Trezorerie şi Contabilitate Publica a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul .................................................... - Ordonator secundar de credite, numit prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 1083/2012 - Secretar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, c) COMISARIATUL GENERAL - GARDA FINANCIARĂ cu sediul în Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 6, bl. I5, tronson I-II, sector 3, telefon: 0213165761 fax: 0213165762, codul fiscal 15820130, cont RO67 TREZ 700 5005 xxx000219 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat prin doamna ................................ Comisar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, d) COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ cu sediul în Bucureşti, str.Cristian Popişteanu, nr.2-4, sector 1, telefon: 0311002339, fax: 0213100206, codul fiscal 15599677, cont RO23 TREZ 70123 5101 20xxxxx, deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin domnul ..................................... – Preşedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte, e) AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR , cu sediul în Bucureşti, str. Matei Millo, Nr. 13, sector 1, telefon: 021.315.58.58, fax 201.313.82.51, cod fiscal 4192650, cont RO98 TREZ 70023 5101 20XXXXX deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul ......................................... – Vicepreşedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte, şi 1

entitate operatională care deţine.... achizitor şi furnizor ... destinaţie finală ................ .....serviciile aferente livrării produselor. întreţine......... servicii ....locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele.............. cum ar fi transportul................. înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul . care deţine... prin contract........ pe care furnizorul se obligă........ .... care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori.. maşinile... pe de altă parte.. instalarea.. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a....... JT – (joasă tensiune) tensiune de cel mult 1 kV..... pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract... k................ telefon ................. .. j... cont IBAN RO .. uzual 0................... ..entitate operaţională care asigură funcţionarea coordonată a instalaţiilor de producere......1...................... d.. g.. transport şi distribuţie a energiei electrice si termice.. l....locul în care se măsoară energia electrică furnizată.... fax ....... exploatează.... în baza contractului............. să le furnizeze achizitorului.......... cu sediul în .......... aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract....... cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract............. I..punct al unei reţele electrice care delimitează patrimonial instalaţiile electrice ale consumatorilor de cele ale operatorului de distribuţie.......... orice alte bunuri..... punerea în funcţiune................ m...... operator energie electrică .... cod poştal . cu nr........ titulară a unei licenţe de distribuţie.reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.persoană juridică...... respectiv activităţile legate de furnizarea produselor............... reprezentată prin ................. modernizează şi dezvoltă o reţea electrică de distribuţie k...... asistenţa tehnică în perioada de garanţie.....echipamentele........ în calitate de furnizor..... cod de înregistrare fiscală ....... 2 ....preţul plătibil furnizorului de către achizitor.............. l.. punct de delimitare ...... SEN – Sistemul Energetic Naţional h. preţul contractului . produse ..........persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare.... operator de distribuţie ..... asigurarea. modernizează şi dezvoltă reţeaua de transport a energiei electrice .. e. operator de transport ... f..... DEFINIŢII Art.. şi ......... dispecer energetic – dispeceratul energetic naţional.. contract . . i.... s-a încheiat prezentul contract........ exploatează.. utilajele..... deschis la ......părţile contractante...4 kV...... şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract... componente ale SEN .. c........ punct de măsură ....... întreţine... b.... în baza unui contract de furnizare. operator de sistem ..........

505 MWh – JT distribuită pe fiecare achizitor astfel: SEDIUL CENTRAL A.000 432. M.000 834.703. II.diferenţa dintre valorile planificate şi cele realizate pentru producţia. consumul şi schimburile aferente unei unităţi de producţie sau SEN în totalitate. p.000 /achizitor Total consum estimat 2014 15. o. – (1) Cantitatea lunară de energie electrică ce urmează să fie cumpărată de către achizitor de la furnizor (cantitate estimată). (2) Achizitorul are obligaţia de a plăti furnizorului preţul convenit pentru cantitatea de energie electrică efectiv consumată/loc consum. la locurile de consum indicate în Caietul de sarcini. Furnizorul va furniza toată cantitatea de energie electrică consumată efectiv de către achizitor.800 2.F.operatorul economic titular de licenţă care asigură organizarea şi administrarea unei pieţe centralizate de energie electrică.N. r.00 6. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A FURNIZĂRII Art. 3.operator al pieţei centralizate de energie electrică .A. (1) Obiectul contractului îl constituie furnizarea energiei electrice. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.958.400 563.537. este prevăzută în Anexa 2 a Caietului de sarcini.N.V.n. indiferent de prognozele medii orare şi de cantitatea contractată (estimată). operator de măsură .261. cod CPV 09310000-5. începând cu data semnării contractului.400 131.000 4.500 123.000 ACHIZITOR IV. CANTITATEA DE ENERGIE ACTIVĂ CONTRACTATĂ Art. Cantitatea totală de energie electrică activă ce urmează a se contracta (cantitate estimată) pe o perioadă de 12 luni este de 12.000 /achizitor 0 TOTAL CONSUM 12 LUNI/ 8. Pe toată perioada de derulare a contractului furnizorul va suporta integral costurile dezechilibrelor. 3 . 4.500 28. conform art.N. dezechilibru .P.P.300 95.303.2. C.800 3.agent economic care administrează şi operează un sistem de măsurare a energiei electrice. Total consum estimat 2013 1.F. după caz.3. A.un singur ansamblu de maşini rotative destinat sǎ transforme energia de altǎ formǎ în energie electricǎ .F. III. G. unitate de producţie .300 19.

determinată potrivit înregistrărilor contorului de decontare. (4) Încheierea contractului/contractelor pentru transportul /servicii de sistem /administrare piata /distribuţia energiei electrice de la furnizor pînă la achizitor se face de către furnizor.07.20/2004. respectiv preţul energiei electrice estimate pentru livrare. (6) Tarifele aferente transportului. Orice modificare a acestor tarife pe perioada contractului va duce la actualizarea acestor tarife. este de ………… lei / MWh. în conformitate cu codul de măsurare a energiei electrice în vigoare la data efectuării serviciului de măsurare. FACTURARE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ Art. Obligaţiile ce revin fiecărei părţi în baza prezentului contract nu exced prevederile Codului tehnic al reţelei de transport. (lei/kWh).2002. 6. V. 480 din 04. neschimbat pe perioada duratei contractului şi indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată . serviciilor de sistem. nr. (8) Alimentarea locurilor de consum se realizează conform Avizului tehnic de racordare şi în baza Convenţiei de exploatare. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. distribuţie energie electrică. Art. (5) Părţile vor comunica operatorului pieţei de energie electrică datele necesare. (2) Preţul contractului. preţ format din: .(2) Achizitorul va plăti furnizorului contravaloarea energiei electrice consumată efectiv. la care se adaugă TVA. administrare piaţă.tarife reglementate.17/2002. pe toată durata contractului. alte tarife reglementate sunt reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei şi publicate în Monitorul Oficial. PREŢUL CONTRACTULUI. şi urmeză a se 4 . cu modificările şi completările ulterioare. Partea I. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. (7) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată de către Operatorul de măsurare competent. conform prevederilor legale în vigoare. (3) Părţiile se obligă să respecte prevederile "Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţi" în vigoare. Preţul energiei electrice active se stabileşte în tarif monom simplu la joasă tensiune. (1) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată în conformitate cu Codul de măsurare a energiei electrice. furnizorul are obligaţia de a-l înştiinţa pe achizitor cu privire la modificarea tarifelor reglementate pe perioada derulării contractului. (1) Achizitorul va plăti furnizorului preţul pentru energia electrică activă efectiv consumată. 5. (2) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către operatorul de sistem în baza Codului tehnic al reţelei de transport. publicată în Monitorul Oficial al României. In acest caz.preţ fix şi invariabil pe intervale orare.

4x...8x.3x.. cu excepţia cazurilor prevăzute la art.......=..... contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi (calcul valoare/mod de facturare)...505 x . 28.. 6 din Legea nr.... lei/MWh).. tarifele de distribuţie a energiei electrice......=.=... 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante... lei....=. ... 97. rezultă o valoare totală estimată de ...... defalcată astfel: SEDIUL CENTRAL M... Preţul de livrare al energiei electrice active este fix şi invariabil pe intervale orare..=.A... 19..=.F.....703. tariful zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea ( TL).. C.... tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.V.. a) din Hotărârea de Guvern nr. Preţul contractului nu conţine acciza. 3.. 6....=.. menţionate în prezentul contract la art.3x. 2.. În acest sens...=.4x...=... 2 lit. 131x....P. TVA. precum şi alte tarife ce pot fi introduse de autoritatea competentă.=......=...261. 123.. alin.. A...F. neschimbat pe perioada duratei contractului şi indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată.958x..... ferm şi nemodificabil pentru perioada de valabilitate a contractului.. de sistem şi de decontare pe piaţa angro de energie electrică. fără TVA (12. (6).... tariful pentru servicii de sistem.F..=.....N.... 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 563x....... 8...=.. 15x... - (3) Preţul contractului (lei/MWh) cuprinde: preţul de livrare al energiei electrice active (preţul propriu de furnizare).. . 834x....8x. contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi.5x. garantat....N..N..=......... Valoare estimată 2013/achizitor (lei fără TVA) Valoare estimată 2014/achizitor (lei fără TVA) TOTAL VALOARE 12 LUNI / ACHIZITOR (lei fără TVA) 1.. 5 alin... 95x... 432x..... tarifele reglementate de transport: tariful mediu naţional aferent serviciului de transport pentru introducerea energiei electrice în reţea (TG).... 5 .....P..achita conform prevederilor art.. Tarifele pentru serviciile de transport. G.537.5x. corespunzător nivelului de tensiune în punctul de delimitare al instalaţiilor (Joasă Tensiune) în vigoare la data semnării contractului..... tariful pentru serviciile prestate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică (decontare pe piaţa angro)..303.. A.=. 4.

completare. fără a fi necesară amendarea prezentului contract. până cel târziu la data de 15 a ultimei luni din trimestru şi este utilizat la facturile către achizitor.).opcom. (4) Achizitorul plăteşte furnizorului şi energia electrică reactivă inductivă/capacitivă. cât şi pentru cea capacitivă. iar cea inductivă. respectiv 1 pentru factorul de putere capacitiv. se vor calcula corecţii conform prevederilor legale în vigoare. numai cantitatea care depăşeşte valoarea corespunzătoare limitei factorului de putere mediu neutral. ale cărui prevederi se aplică şi în ceea ce priveşte emiterea şi achitarea facturilor de 6 . Valoarea certificatelor verzi facturate reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE. precizându-se temeiul legal. va duce la actualizarea automată a valorilor facturate de către furnizor. în care se va evidenţia consumul pentru fiecare loc de consum al respectivei autorităţi contractante. Preţul mediu ponderat se calculează şi se publică trimestrial de către operatorul comercial al pieţei de energie electrică pe site-ul propriu (www. prin modificarea legislaţiei aplicabile (eliminare. Regularizarea sumelor ce reprezintă costurile de achiziţionare a certificatelor verzi corespunzătoare consumului de energie electrică înregistrat la locul de consum aparţinând achizitorului (corelat cu perioada de valabilitate a contractului) se va face conform reglementărilor legale în vigoare. furnizorul notificând achizitorului modificările intervenite.sunt reglementate prin legislaţia în vigoare aplicabilă la momentul facturării. ele putând fi modificate şi completate ca urmare a modificărilor legislative incidente. atât pentru energia electrică reactivă inductivă. după cum urmează: energia electrică reactivă capacitivă se plăteşte integral. Orice modificare a acestora. valoarea certificatelor verzi. Factura va fi achitată integral în termen de 30 de zile de la data emiterii. emise în trimestrul următor. separat faţă de preţurile/tarifele pentru energia electrică. (7) Factura lunară de energie electrică transmisă achizitorului va cuprinde. distinct pentru fiecare autoritate contractantă. cu precizarea temeiului legal al acestora.ro ). Limitele factorului de putere mediu neutral sunt 0. (5) În cazul de necoincidenţă a punctului de măsură cu punctul de delimitare. 134/2012 şi contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă. stabilită de autoritatea competentă.92 pentru factorul de putere inductiv. conform prevederilor art. cantitatea de energie electrică înregistrată de achizitor (în MWh) şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacţionate pe pieţele centralizate de certificate verzi în cele mai recente 3 luni de tranzacţionare încheiate. 8. tariful este acelaşi pentru un nivel de tensiune. Achizitorul va achita facturile emise de furnizor în termenul de plată stabilit în contract. Energia electrică reactivă se plăteşte la tarif reglementat. modificare valoare etc. alin 4 din Legea nr. calculată conform prevederilor legale în vigoare. 220/2008 aşa cum a fost modificată prin Legea nr. (6) Factura va fi emisă lunar pentru consumul din luna precedentă.

indiferent de valabilitatea contractului şi a condiţiilor tehnico-economice la data emiterii acestor facturi. cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată până la data scadenţei. nu îşi onorează obligaţiile în termenul prevăzut la art. nivelul consumului facturat se reduce. 6. ca urmare a unor recalculări conciliate între părţi. aplicată la valoarea plăţii neefectuate. iar aceasta va fi compensată din valoarea următoarei facturi. (12) Factura se consideră achitată de către achizitor la data înregistrării plăţii în extrasul bancar al achizitorului. (15) In cazul în care. 6. pe lângă suma datorată. (9) In cazul în care o sumă facturată de furnizor este contestată integral sau în parte de achizitor. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. (2) din prezentul contract. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 7 . (11) Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data validării ordinului de plată. (14) Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit la art. În acest caz. dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecatorească a fi datorate de achizitor. 12/2011. (13) În cazul în care achizitorul. alin. în situaţia în care una din părţi are debite faţă de cealaltă. atunci ziua limită de plată se consideră a fi următoarea zi financiară. nefiind inclusă în preţul de contract. Această valoare va fi evidenţiată separat în factura emisă în conformitate cu reglementările în vigoare. o penalitate calculată conform prevederilor art. la care se aplică taxa pe valoarea adaugată. alin (13) a prezentului contract. din vina sa exclusivă. (2) din prezentul contract în termen de 30 zile de la data primirii facturii. nu se vor încasa penalităţi pentru diferenţa respectivă. furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare. Valoarea efectivă a contribuţiei se calculează prin înmulţirea valorii unitare (lei/MWh) în vigoare la data facturării cu cantitatea de energie electrică activă consumată. (10) Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în Lei prin transfer bancar în contul de trezorerie al furnizorului. (8) La încetarea contractului. în conformitate cu prevederile art. (16) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract. Pentru sumele contestate. Dacă ziua limită de plată nu este o zi financiară. convenit între părţi. acesta va plăti. cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. printr-o notificare scrisă adresată furnizorului. regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către partea creditoare. prevederile acestora supravieţuind în vederea aplicării lor în ceea ce priveşte factura de regularizare şi plata acesteia. fără nici o compensaţie.regularizare pentru certificate verzi. 6 alin. Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă a fost aprobată prin Ordinul ANRE nr. acesta va înainta o notă către furnizor.

9 . (3) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul. conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale.corespunzătoare pentru partea din unilaterale a contractului. consultanţilor şi contractanţilor. Furnizorul are obligaţia de a furniza energie electrică pe o perioadă de 12 luni.Părţile nu vor dezvălui informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul prezentului contract unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii.. 8. 5 alin.2014. instituţiilor financiar-bancare. legală. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art. pe parcursul derulării contractului. 97. toate aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract. Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pe o perioadă de 12 luni. la preţurile prezentului contract. menţionate în prezentul contract la art. OBLIGAŢII ŞI GARANŢII Art. la toate informaţiile.2013 şi până la data de 30. cu excepţia cazurilor prevăzute la art. alin. (2) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă. VIII. (1) Obligaţiile furnizorului : a) Să menţină acelaşi preţ de furnizare pe toată perioada de derulare a contractului. 8 . a) din Hotărârea de Guvern nr. Art. opozabilă în justiţie în termenii acestui contract. 2 lit. b) Furnizorul îşi asumă responsabilitatea echilibrării pentru achizitor. documentaţiile şi datele necesare bunei derulări a contractului şi care sunt accesibile conform reglementărilor în vigoare tuturor autorităţilor statului. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. (6). VI. VII.09. Fac excepţie cazurile în care: a) există consimţământul scris al părţii ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei respective b) informaţia era deja publică la momentul dezvăluirii c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării unui ordin sau a unei decizii din partea unei autorităţi competente ori în scopul respectării unei norme legale imperative în vigoare d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care constituie obiectul contractului. conform legii. 7.(1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină. 10. DURATA CONTRACTULUI contract îndeplinită până la data denunţării Art.10. începând cu data de 01.

m) Să recupereze. precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. în situaţiile deosebite sesizate de achizitor şi să rezolve întreruperile de tensiune în termen de 2 (două) ore de la primirea reclamaţiilor şi sesizărilor achizitorului. în termenii prezentului contract şi în conformitate cu standardul de performanţă. p) Să anunţe achizitorul. d) Să asigure achizitorului cantităţile de energie electrică şi continuitatea în alimentarea cu energie electrică. suma despăgubirilor nu va depăşi de două ori contravaloarea energiei electrice furnizate în cursul unei zile medii. 43/2012. l) Să verifice şi să ia măsuri în cel mai scurt timp. de anunţare a operatorului de distribuţie pentru întrerupere a furnizării energiei electrice şi de separare vizibilă a instalaţiei de utilizare a achizitorului de instalaţia de alimentare. precum şi cu activitatea instituţiilor noastre. începând cu ziua imediat următoare. o) În cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. cu modificările şi completările ulterioare. cu minimum 10 zile lucrătoare înainte. ziua medie fiind stabilită pe baza ultimei citiri. g) Despăgubirea nu va depaşi. completarea sau introducerea unor clauze noi. achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. Preţul pentru determinarea contravalorii energiei electrice nefurnizate. e) Să reprezinte achizitorul pe piaţa de electricitate din România. n) Să depună diligenţe pe lângă operatorul de distribuţie pentru garantarea siguranţei în exploatare a instalaţiilor. să ia măsuri. la cererea acestuia. k) Să factureze achizitorului energia electrică în condiţiile din contract. Pentru întreruperile din aceeaşi zi. j) Să propună modificarea şi completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau ale anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi. va fi preţul ofertat. f) Pentru întreruperile în distribuţia energiei electrice care depăşeste timpul maxim de restabilire a alimentării prevăzut în contractul de distribuţie aferent achizitorului şi ale căror cauze s-au identificat a fi în culpa distribuitorului. furnizorul va plăti achizitorului despăgubiri pentru daunele dovedite. la cererea justificată a achizitorului.c) Să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia privind alimentarea achizitorilor. după caz. despre întreruperile programate în furnizarea energiei electrice. contravaloarea energiei electrice furnizate achizitorilor prejudiciati în cursul unei zile medii. aprobată prin Legea nr. în conformitate cu reglementările aplicabile. pentru a nu produce perturbări în SEN. 3 alin. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti. pentru o întrerupere şi în limita prejudiciului suferit. i) Să respecte standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice care ţine efectiv de competenţele furnizorului. (2) 1 din Ordonanţa Guvernului nr. h) In cazul unor defecţiuni în instalaţiile de utilizare ale achizitorului. sau atunci când consideră necesară detalierea. ce conform legislatiei în vigoare trebuie sa asigure continuitatea serviciilor de interes naţional. 9 . despăgubirile rezultate în urma producerii de daune materiale din culpa operatorului de transport şi sistem sau operatorului de distribuţie.

u) Să asigure achizitorului puterea şi energia electrică conform contractului. prin sondaj. contravaloarea energiei electrice consumate fraudulos. t) Să respecte Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr.1/2010. s) Să ofere achizitorului suport si consultanta permanentă. ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa distribuitorului. în baza datelor transmise de operatorul de distribuţie competent. b) Să recalculeze. la cererea acestuia. despăgubirea datorată de achizitor va fi la nivelul prejudiciului suferit de furnizor/distribuitor. pentru verificarea instalaţiei de alimentare şi utilizare a energiei electrice. împreună cu achizitorul. informări periodice şi complete legate de furnizarea energiei electrice. precum si privind penalităţi plătite de acesta pentru întârzieri în plata facturilor. În cazul plăţilor parţiale efectuate de către achizitor. r) Să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de achizitor şi să răspundă în termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia conform Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. în baza datelor transmise de operatorul de distribuţie competent. a grupurilor de măsurare/contoare şi a respectării prevederilor contractuale. provocate de întreruperi în alimentare/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice distribuite.q) Să furnizeze achizitorului. c) Să recupereze de la achizitor. consumul pentru o perioadă anterioară. d) Să efectueze. cu respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare şi a prevederilor legale în vigoare. dar nu mai mult decât contravaloarea energiei electrice consumate de către achizitor în cursul unei zile medii. 1/2010. informatii privind istoricul de consum. pe baza metodologiei şi procedurilor emise de autoritatea competentă. (2) Drepturile furnizorului: a) Să factureze şi să încaseze la termenele stabilite contravaloarea cantităţilor de energie electrică vândută şi să aplice penalităţi achizitorului în situaţia nerespectării termenelor limită de plată. f) De a pretinde despăgubiri achizitorului pentru pagubele dovedite produse în instalaţiile de distribuţie ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau instalaţiilor achizitorului. precum şi orice altă reglementare ANRE privind calitatea energiei electrice furnizate. ori a acţiunii personalului acestuia. verificarea înregistrărilor la grupul de măsură . acordând achizitorului un preaviz de 5 zile lucratoare. eventuale sume de bani datorate/platite achizitorului. e) Să aibă acces în incinta achizitorului. acesta va preciza locurile de consum pentru care nu s-a 10 . g) Să sisteze furnizarea energiei electrice. în condiţiile în care acesta nu plăteşte factura. accesul se va efectua în prezenţa delegatului împuternicit al achizitorului. atunci când se constată defectarea contorului. v) Să solicite operatorului de distributie plata de despăgubiri pentru daunele dovedite de achizitor.

consumul pentru o perioadă anterioară. j) Să sesizeze imediat furnizorul în legatură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea grupului de măsurare. atunci când se constată defectarea contorului. pe baza metodologiei şi procedurilor emise de Autoritatea competentă. e) Să respecte dispoziţiile dispecerului energetic. g) Să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului. în conformitate cu prevederile din contract.achitat factura pentru energia electrică. 11 .123/2012 şi de Regulamentul de furnizare a energiei electrice la achizitori. explozii. b) Să recalculeze . h)Să suporte costul remedierii defecţiunilor produse în instalaţiile distribuitorului/transportatorului. k) Să permită accesul distribuitorului în instalaţiile electrice de distribuţie. pentru a fi deconectate. tehnologice şi / sau energetice evitarea unor efecte deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică din SEN. (4) Drepturile achizitorului: a) Să consume energie electrică în conformitate cu prevederile prezentului contract. c) Să ia măsurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice. b) Să asigure prin soluţii proprii. din vina achizitorului. a penalităţilor datorate. inclusiv din punctul de vedere al instalaţiilor de protecţie şi automatizare. (3) Obligaţiile achizitorului: a) Să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor. al contravalorii justificate a pagubelor produse. conform reglementărilor în vigoare privind schema de funcţionare a instalaţiilor achizitorului racordate la SEN. i) Să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice şi să nu influenţeze funcţionarea corectă a acestora. pentru asigurarea funcţionării în continuare a receptoarelor importante în cazul funcţionării automaticii din instalaţiile distribuitorului sau ale achizitorului. d) Să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare. accidente umane. a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea serviciului prestat. f) Să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu furnizorul şi distribuitorul/transportatorul. în cazul în care există echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică peste o durată critică mai mică decât cea corespunzătoare nivelului de siguranţă poate produce incendii. deteriorări de utilaje etc. împreună cu furnizorul. reluarea serviciului prestat se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii. în vederea eliminării efectelor negative asupra calităţii energiei electrice. l) Orice alte obligaţii prevăzute la Legea Energiei Electrice nr. în scopul exploatării sigure şi economice a instalaţiilor.

în următoarele cazuri: a) în caz de consum fraudulos de energie electrică. a penalităţilor datorate. d) Să solicite furnizorului măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie/transport. cu un preaviz de 10 zile lucrătoare. d) nerespectarea de către achizitor a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru reţelele şi instalaţiile electrice. reluarea serviciului prestat se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii. chiar dacă acestea se află în incinta distribuitorului. acesta va preciza locurile de consum pentru care nu s-a achitat factura pentru energia electrică. prin intermediul furnizorului. atunci când apar elemente noi sau când consideră necesar detalierea ori completarea unor clauze contractuale. plata de despăgubiri pentru daunele dovedite de achizitor. care nu au putut fi prevăzute la întocmirea prezentului contract. ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa Distribuitorului. b) împiedicarea sub orice formă a delegatului împuternicit al operatorului de distribuţie de a monta. în cazul plăţilor parţiale efectuate de către achizitor. fără preaviz. IX. g) Să consume energie electrică din instalaţiile distribuitorului în conformitate cu prevederile prezentului contract şi ale normelor legale. e) Să propună furnizorului modificarea şi completarea prezentului contract şi a anexelor acestuia. (2) Operatorul de distribuţie va întrerupe alimentarea cu energie electrică a achizitorului. c) pentru executarea lucrărilor de revizii tehnice sau reparaţii la reţeaua de distribuţie sau la instalaţiile de racordare ale achizitorului. (1) Furnizorul poate solicita operatorului de distribuţie întreruperea alimentării cu energie electrică a achizitorului.c) Să aibă acces la grupurile de măsurare în vederea decontării . a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea serviciului prestat. 11. înlocui grupurile de măsură sau de a citi înregistrările acestora. în următoarele cazuri: a) dacă factura nu a fost achitată de achizitor în termenul de scadenţă. cu anunţarea prealabilă a achizitorului şi cu acordul acestuia. sau să iniţieze acte adiţionale la contract . verifica. b) împiedicarea repetată a accesului delegatului împuternicit al operatorului de distribuţie în instalaţiile de utilizare ale achizitorului în scopul de a culege datele 12 . de a verifica şi remedia defecţiunile în instalaţiile care sunt proprietatea operatorului de distributie. cu respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare şi a prevederilor legale în vigoare. f) Să solicite operatorului de distribuţie. provocate de întreruperi în alimentare/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice distribuite. atunci când acestea se află pe teritoriul achizitorului. pentru a fi deconectate. cuprinse în programul realizat de operatorul de distributie conform reglementărilor în vigoare. ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ Art.

conform art.Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie până la data de 30. prin furnizarea de documente. b din Regulamentul de furnizare . REZILIEREA. ulterior încheierii prezentului contract. 11 (2) lit. prin “ modificare de circumstanţe” se înţelege intrarea în vigoare a unor legi/reglementări. 90 lit. MODIFICAREA CIRCUMSTANŢELOR Art. lit.. încheierea unui nou contract este condiţionată de plata de către achizitor a sumelor restante din vechiul contract. cu excepţia cazurilor de la art. (3) Cheltuielile efectuate de către furnizor pentru deconectarea şi reconectarea la reţea a achizitorului vor fi suportate de achizitor. (1) În sensul prezentului contract. inclusiv pentru evitarea periclitării vieţii şi a sănătăţii oamenilor. Art. în termenii prevăzuţi de acestea. conform contractelor şi normativelor.necesare pentru recalcularea consumului. d) pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă.2014. c) şi de la art. INCETAREA CONTRACTULUI Art. d) şi e). XI. cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru reziliere. c) achizitorul nu aplică reducerea puterii absorbite cerută de către Operatorul transport şi de sistem în regim de restricţii. 11 (2).13. 11 (1) lit. la cererea scrisă a acestuia depusă în termen de 7 zile lucrătoare de la producerea evenimentului.– (1) Rezilierea prezentului contract din iniţiativa furnizorului se poate face în următoarele cazuri: a) neplata repetată a contravalorii energiei electrice furnizate în condiţiile stabilite şi a penalităţilor aferente. se face cu anunţarea prealabilă în scris a furnizorului. (2) Rectificările de contract datorate modificărilor de circumstanţe se vor materializa prin acte adiţionale la prezentul contract. c) în alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare.09. în cazul constatării unor situaţii care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică. precum şi modificarea/abrogarea celor existente.14. b) pierderea de către achizitor a calităţii de achizitor eligibil care a stat la baza încheierii contractului. e) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice în zone de reţea electrică sau la nivelul întregului SEN. d) in caz de consum fraudulos. X. 12. cu un preaviz de 5 zile lucrătoare de la pierderea acestei calităţi. 13 .DURATA CONTRACTULUI. În cazul rezilierii contractului de furnizare. d) şi e) vor fi ulterior justificate achizitorului. (4) Întreruperile de energie electrică menţionate la art. (2) Rezilierea contractului din iniţiativa achizitorului.

c) la cererea achizitorului. cu confirmarea organului competent de la locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră. 16. Circumstanţele de forţă majoră sunt acelea care pot apărea în cursul executării prezentului contract.Documentele contractului sunt: o Documentaţia descriptivă (Caietul de sarcini) şi anexele publicate pentru şedinţa de tranzacţionare la Bursa Română de Mărfuri o Oferta tehnica si financiară XIII. prin notificare prealabilă a intenţiei de reziliere a contractului în termen de maxim 30 zile .unilateral. furnizorul este îndreptăţit să ia. XII.(3) Pentru întârzieri ale achizitorului la plata facturii aferente activităţii de furnizare a energiei electrice. în perioada de preaviz. conform art. succesiv. FORŢA MAJORĂ Art. DOCUMENTELE CONTRACTULUI Art 15 . cu punerea în întârziere . d) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice cu un preaviz de 30 de zile înainte de data la care acesta devine operabilă. după notificarea prealabilă a achizitorului în termen de maxim 30 zile . 14 . în urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare de părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor. cu menţiunea că pentru această perioadă achizitorul datorează plata energiei consumate şi a penalităţilor. dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore.cu acordul părţilor. dar fără a prejudicia drepturile părţilor ce li se cuveneau până la apariţia forţei majore. (3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia. în vederea negocierii . (4) Incetarea contractului poate avea loc: . dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate părţii contractante prin faptul necomunicării. 1522 şi 1552 din Codul Civil.dacă una din părţi nu-şi respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract. furnizorul va avea întâlniri cu acesta. (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor ce decurg din acest contract. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în termen de 48 de ore de la apariţia acesteia. b) transmiterea unui preaviz de sistare a livrării energiei electrice. (4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore.la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul . următoarele măsuri: a) aplicarea de penalităţi.

XVIII. 21 .Încălcarea aliniatelor (1) şi (2) dă dreptul beneficiarului la aplicarea pactului comisoriu de gradul II. XIV. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 15 . telegramă. prin tratative directe. XVII. exprimat în scris. orice neînţelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. XVI. părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare. CESIUNEA Art. obligaţiile ce îi revin în temeiul prezentului contract sau contractul. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art.(1) Orice comunicare între părţi. (1) Furnizorul şi achizitorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă.(2).Furnizorul poate transmite. fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract. total sau parţial. creanţele născute din prezentul contract numai cu acordul prealabil. 1553 alin. (2) – Furnizorul nu poate transmite.287/2009 privind Codul Civil. XV. achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală. telex. 19. 18. cât şi în momentul primirii. fără punere în întârziere. trebuie să fie transmisă în scris. fax sau e-mail.(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni. (2) Dacă. Pentru neexecutarea. 17. COMUNICĂRI Art. prin acte juridice. (3) . 20 . cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. total sau parţial. (1) . Art. contractul desfiinţându-se de plin drept. LITIGII Art. referitoare la îndeplinirea prezentului contract. al beneficiarului. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii. reglementat de art. după 15 zile de la începerea acestor tratative. teza finală din Legea nr. fără acţiune în justiţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă.Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract. fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. în totalitate sau în parte.

.. Ciprian Sebastian BADEA Furnizor. XX. 3 din H. respectiv de televiziune... 978/2003. (2) Prezentul contractul s-a incheiat în 6 (şase) exemplare originale. nr. şi îşi va produce efectele începând cu data de 01. Lăcrămioara ALEXANDRU 16 . respectiv art...10. în data de . Achizitor. XIX. 24. Secretar General. 3 din H... 977/2003.. Investiţii şi Achiziţii Publice Director.... câte unul pentru fiecare parte semnatară...G.. Contractul va fi interpretat conform legislaţiei din România... Mădălina GHEORGHE Direcţia de Buget... inclusiv a numărului de cont.. respectiv cu Societatea Română de Televiziune. Corneliu CAZACU Direcţia Generală Juridică. va fi adusă la cunoştinţa celeilalte părţi în termen de maxim 48 de ore.......2013.G. ALTE CLAUZE Art. (1)Orice schimbare intervenită în datele de identificare ale unei părţi contractante. nr. Director General. Contabilitate Internă. Secretar General Adjunct..Art. persoanele juridice au obligaţia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune.. (2) Taxa pentru serviciul public de radiodifuziune... 22.. 23 (1) Conform art.. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Ordonator principal de credite. va fi facturată de către furnizor în baza contractului de mandat încheiat de către furnizor cu Societatea Română de Radiodifuziune. DISPOZIŢII FINALE Art. respectiv de televiziune.

...............AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Ordonator Secundar de Credite.... COMISARIATUL GENERAL ................. Director General Adjunct....... Direcţia Generală Economică............................... ……………………………......... Secretar General.......... Direcţia de Investiţii. Director General.... Comisar General. ................ Direcţia Generală Economică.................................... .. 17 ...... Director General.......................GARDA FINANCIARĂ Ordonator terţiar de credite........ Direcţia de Buget şi Contabilitate Internă............... Direcţia Generală Juridică......... Director. Achiziţii Publice şi Servicii Interne Director... .. …………………………………………......... ............. ................

.... 18 ........S............A......... Şef Serviciu . Şef Serviciu ............ Preşedinte.........E... Serviciu Financiar.............. Secretar General..... …………………………………... ........... AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR Vicepreşedinte A............ Serviciu Administrativ...... Contabilitate.... ............................ Sef serviciu D........... Director D............. .............F.. Şef Serviciu .......Serviciu Juridic........................A.....N... COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ Ordonator terţier de credite.............A......I...................... Execuţie Bugetară................................................A........... Director Direcţia Juridică ..............................S.

..... Director.................................................................... Juridic............................................. 19 .................. ....... .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful