PROIECT -CONTRACT de furnizare a energiei electrice nr. ........................ din ........................

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, Între Părţile contractante: a) MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr.17, sector 5, telefon: 0212261387, fax: 0213199741, cod fiscal 4221306, cont RO98 TREZ 70023 5101 20XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat prin domnul Ciprian Sebastian Badea – Secretar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, b) AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, telefon: 021.387.21.21, fax: 021.310.10.34, cod fiscal 16031712, cont RO 98 TREZ 70023 5101 20 XXXXX, deschis la Activitate de Trezorerie şi Contabilitate Publica a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul .................................................... - Ordonator secundar de credite, numit prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 1083/2012 - Secretar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, c) COMISARIATUL GENERAL - GARDA FINANCIARĂ cu sediul în Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 6, bl. I5, tronson I-II, sector 3, telefon: 0213165761 fax: 0213165762, codul fiscal 15820130, cont RO67 TREZ 700 5005 xxx000219 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat prin doamna ................................ Comisar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, d) COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ cu sediul în Bucureşti, str.Cristian Popişteanu, nr.2-4, sector 1, telefon: 0311002339, fax: 0213100206, codul fiscal 15599677, cont RO23 TREZ 70123 5101 20xxxxx, deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin domnul ..................................... – Preşedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte, e) AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR , cu sediul în Bucureşti, str. Matei Millo, Nr. 13, sector 1, telefon: 021.315.58.58, fax 201.313.82.51, cod fiscal 4192650, cont RO98 TREZ 70023 5101 20XXXXX deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul ......................................... – Vicepreşedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte, şi 1

... pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract..............4 kV..... b... cod poştal .......... e.. g... să le furnizeze achizitorului.................... telefon .............. i... şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract....................entitate operaţională care asigură funcţionarea coordonată a instalaţiilor de producere.... operator de sistem .... întreţine.............persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare. servicii ... l. modernizează şi dezvoltă reţeaua de transport a energiei electrice .preţul plătibil furnizorului de către achizitor. orice alte bunuri................. d. pe de altă parte.... cod de înregistrare fiscală . fax .... transport şi distribuţie a energiei electrice si termice... uzual 0...locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele.... DEFINIŢII Art... JT – (joasă tensiune) tensiune de cel mult 1 kV................... SEN – Sistemul Energetic Naţional h..... punerea în funcţiune.................. produse ...... aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract...................punct al unei reţele electrice care delimitează patrimonial instalaţiile electrice ale consumatorilor de cele ale operatorului de distribuţie.... reprezentată prin .........echipamentele...... prin contract..... punct de delimitare ... operator de transport ... cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract.......... şi ... punct de măsură .. în calitate de furnizor..... În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a...serviciile aferente livrării produselor..........1... respectiv activităţile legate de furnizarea produselor.... f. .reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale....... cum ar fi transportul............ k.. componente ale SEN ....... asistenţa tehnică în perioada de garanţie.... operator de distribuţie ...entitate operatională care deţine.. deschis la . preţul contractului . operator energie electrică .......persoană juridică. s-a încheiat prezentul contract.... înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul .... exploatează...... m...... j. .... 2 ... exploatează..... cu sediul în . asigurarea. care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori... ........................ ........... în baza unui contract de furnizare....... destinaţie finală ... utilajele...... care deţine.......părţile contractante.. pe care furnizorul se obligă........... I......... cont IBAN RO ..... instalarea... în baza contractului............ l.... c.. cu nr..... dispecer energetic – dispeceratul energetic naţional.locul în care se măsoară energia electrică furnizată.. modernizează şi dezvoltă o reţea electrică de distribuţie k...... achizitor şi furnizor ... întreţine..... ............. titulară a unei licenţe de distribuţie.... maşinile.................. contract .....

500 123. G. 4. este prevăzută în Anexa 2 a Caietului de sarcini.operatorul economic titular de licenţă care asigură organizarea şi administrarea unei pieţe centralizate de energie electrică. începând cu data semnării contractului.505 MWh – JT distribuită pe fiecare achizitor astfel: SEDIUL CENTRAL A.800 2. (2) Achizitorul are obligaţia de a plăti furnizorului preţul convenit pentru cantitatea de energie electrică efectiv consumată/loc consum. dezechilibru . III.A.400 563.300 19. operator de măsură . C. p. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A FURNIZĂRII Art.operator al pieţei centralizate de energie electrică . conform art.958.F. 3 .000 ACHIZITOR IV.537.000 834.F. Cantitatea totală de energie electrică activă ce urmează a se contracta (cantitate estimată) pe o perioadă de 12 luni este de 12.703. M. o.P.P.261. cod CPV 09310000-5. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.000 /achizitor Total consum estimat 2014 15.N.300 95.N.000 432. după caz.agent economic care administrează şi operează un sistem de măsurare a energiei electrice.diferenţa dintre valorile planificate şi cele realizate pentru producţia.000 /achizitor 0 TOTAL CONSUM 12 LUNI/ 8. (1) Obiectul contractului îl constituie furnizarea energiei electrice. II. consumul şi schimburile aferente unei unităţi de producţie sau SEN în totalitate.500 28.2. – (1) Cantitatea lunară de energie electrică ce urmează să fie cumpărată de către achizitor de la furnizor (cantitate estimată). unitate de producţie .400 131. Total consum estimat 2013 1.un singur ansamblu de maşini rotative destinat sǎ transforme energia de altǎ formǎ în energie electricǎ . CANTITATEA DE ENERGIE ACTIVĂ CONTRACTATĂ Art.N. r. 3.F.800 3.00 6.V.303.3. A. Pe toată perioada de derulare a contractului furnizorul va suporta integral costurile dezechilibrelor. indiferent de prognozele medii orare şi de cantitatea contractată (estimată).000 4.n. la locurile de consum indicate în Caietul de sarcini. Furnizorul va furniza toată cantitatea de energie electrică consumată efectiv de către achizitor.

conform prevederilor legale în vigoare. distribuţie energie electrică. pe toată durata contractului. V.tarife reglementate. nr. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. serviciilor de sistem. (6) Tarifele aferente transportului. Preţul energiei electrice active se stabileşte în tarif monom simplu la joasă tensiune. în conformitate cu codul de măsurare a energiei electrice în vigoare la data efectuării serviciului de măsurare. Orice modificare a acestor tarife pe perioada contractului va duce la actualizarea acestor tarife. 6. şi urmeză a se 4 . respectiv preţul energiei electrice estimate pentru livrare. (1) Achizitorul va plăti furnizorului preţul pentru energia electrică activă efectiv consumată.2002.20/2004. (3) Părţiile se obligă să respecte prevederile "Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţi" în vigoare. 480 din 04. la care se adaugă TVA.preţ fix şi invariabil pe intervale orare. preţ format din: . administrare piaţă. (7) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată de către Operatorul de măsurare competent. neschimbat pe perioada duratei contractului şi indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată .07. FACTURARE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ Art. publicată în Monitorul Oficial al României.17/2002. alte tarife reglementate sunt reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei şi publicate în Monitorul Oficial. (1) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată în conformitate cu Codul de măsurare a energiei electrice. (2) Preţul contractului. (4) Încheierea contractului/contractelor pentru transportul /servicii de sistem /administrare piata /distribuţia energiei electrice de la furnizor pînă la achizitor se face de către furnizor. (5) Părţile vor comunica operatorului pieţei de energie electrică datele necesare. In acest caz. (lei/kWh). cu modificările şi completările ulterioare. Art. Partea I. furnizorul are obligaţia de a-l înştiinţa pe achizitor cu privire la modificarea tarifelor reglementate pe perioada derulării contractului. PREŢUL CONTRACTULUI.(2) Achizitorul va plăti furnizorului contravaloarea energiei electrice consumată efectiv. Obligaţiile ce revin fiecărei părţi în baza prezentului contract nu exced prevederile Codului tehnic al reţelei de transport. 5. (8) Alimentarea locurilor de consum se realizează conform Avizului tehnic de racordare şi în baza Convenţiei de exploatare. determinată potrivit înregistrărilor contorului de decontare. este de ………… lei / MWh. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. (2) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către operatorul de sistem în baza Codului tehnic al reţelei de transport.

.... contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi... garantat..... lei..=.303.......=.V. 834x. tariful pentru serviciile prestate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică (decontare pe piaţa angro)... .. rezultă o valoare totală estimată de ...=. 123...=.=.. Tarifele pentru serviciile de transport.....=..achita conform prevederilor art.P....5x. 563x.. tarifele reglementate de transport: tariful mediu naţional aferent serviciului de transport pentru introducerea energiei electrice în reţea (TG). - (3) Preţul contractului (lei/MWh) cuprinde: preţul de livrare al energiei electrice active (preţul propriu de furnizare).=.=. lei/MWh)... C.F. precum şi alte tarife ce pot fi introduse de autoritatea competentă...... 28...... 2 lit..... 131x.... 5 alin.. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.. 2.F.... G.P.703.. 19... fără TVA (12..505 x ... tariful zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea ( TL). 97.. 15x.=.=...=. 8. În acest sens.A. de sistem şi de decontare pe piaţa angro de energie electrică...4x. Preţul de livrare al energiei electrice active este fix şi invariabil pe intervale orare...=.. a) din Hotărârea de Guvern nr.... alin. ..8x.N. tariful pentru servicii de sistem....537......N. tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice...5x.. 3.3x.......3x. Preţul contractului nu conţine acciza. 6.... corespunzător nivelului de tensiune în punctul de delimitare al instalaţiilor (Joasă Tensiune) în vigoare la data semnării contractului..958x......261.. 5 . (6). Valoare estimată 2013/achizitor (lei fără TVA) Valoare estimată 2014/achizitor (lei fără TVA) TOTAL VALOARE 12 LUNI / ACHIZITOR (lei fără TVA) 1..N........... cu excepţia cazurilor prevăzute la art...F. A.=..=... ferm şi nemodificabil pentru perioada de valabilitate a contractului...8x....... contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi (calcul valoare/mod de facturare). menţionate în prezentul contract la art.. 432x.......... neschimbat pe perioada duratei contractului şi indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată. 6 din Legea nr..4x..... 4. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare.. A.=. 95x... defalcată astfel: SEDIUL CENTRAL M. tarifele de distribuţie a energiei electrice... TVA..

precizându-se temeiul legal.opcom. până cel târziu la data de 15 a ultimei luni din trimestru şi este utilizat la facturile către achizitor. tariful este acelaşi pentru un nivel de tensiune. cât şi pentru cea capacitivă.92 pentru factorul de putere inductiv. completare. Orice modificare a acestora. 8.ro ). va duce la actualizarea automată a valorilor facturate de către furnizor. cu precizarea temeiului legal al acestora. 134/2012 şi contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă. 220/2008 aşa cum a fost modificată prin Legea nr. Preţul mediu ponderat se calculează şi se publică trimestrial de către operatorul comercial al pieţei de energie electrică pe site-ul propriu (www. calculată conform prevederilor legale în vigoare. emise în trimestrul următor. fără a fi necesară amendarea prezentului contract. prin modificarea legislaţiei aplicabile (eliminare. cantitatea de energie electrică înregistrată de achizitor (în MWh) şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacţionate pe pieţele centralizate de certificate verzi în cele mai recente 3 luni de tranzacţionare încheiate. după cum urmează: energia electrică reactivă capacitivă se plăteşte integral. (5) În cazul de necoincidenţă a punctului de măsură cu punctul de delimitare. modificare valoare etc. în care se va evidenţia consumul pentru fiecare loc de consum al respectivei autorităţi contractante. Energia electrică reactivă se plăteşte la tarif reglementat. ele putând fi modificate şi completate ca urmare a modificărilor legislative incidente. alin 4 din Legea nr. respectiv 1 pentru factorul de putere capacitiv. se vor calcula corecţii conform prevederilor legale în vigoare. furnizorul notificând achizitorului modificările intervenite. separat faţă de preţurile/tarifele pentru energia electrică. Regularizarea sumelor ce reprezintă costurile de achiziţionare a certificatelor verzi corespunzătoare consumului de energie electrică înregistrat la locul de consum aparţinând achizitorului (corelat cu perioada de valabilitate a contractului) se va face conform reglementărilor legale în vigoare. (6) Factura va fi emisă lunar pentru consumul din luna precedentă.sunt reglementate prin legislaţia în vigoare aplicabilă la momentul facturării. (7) Factura lunară de energie electrică transmisă achizitorului va cuprinde.). numai cantitatea care depăşeşte valoarea corespunzătoare limitei factorului de putere mediu neutral. atât pentru energia electrică reactivă inductivă. distinct pentru fiecare autoritate contractantă. conform prevederilor art. ale cărui prevederi se aplică şi în ceea ce priveşte emiterea şi achitarea facturilor de 6 . Valoarea certificatelor verzi facturate reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE. Factura va fi achitată integral în termen de 30 de zile de la data emiterii. valoarea certificatelor verzi. Achizitorul va achita facturile emise de furnizor în termenul de plată stabilit în contract. (4) Achizitorul plăteşte furnizorului şi energia electrică reactivă inductivă/capacitivă. stabilită de autoritatea competentă. Limitele factorului de putere mediu neutral sunt 0. iar cea inductivă.

nu îşi onorează obligaţiile în termenul prevăzut la art. indiferent de valabilitatea contractului şi a condiţiilor tehnico-economice la data emiterii acestor facturi. o penalitate calculată conform prevederilor art. (2) din prezentul contract în termen de 30 zile de la data primirii facturii. 6 alin. acesta va plăti. nivelul consumului facturat se reduce. atunci ziua limită de plată se consideră a fi următoarea zi financiară. (15) In cazul în care. (2) din prezentul contract. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 7 . prevederile acestora supravieţuind în vederea aplicării lor în ceea ce priveşte factura de regularizare şi plata acesteia. (8) La încetarea contractului. fără nici o compensaţie. (16) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract. Pentru sumele contestate. (13) În cazul în care achizitorul. aplicată la valoarea plăţii neefectuate. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. pe lângă suma datorată. (9) In cazul în care o sumă facturată de furnizor este contestată integral sau în parte de achizitor. alin. 6. regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către partea creditoare. printr-o notificare scrisă adresată furnizorului. cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. acesta va înainta o notă către furnizor. Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă a fost aprobată prin Ordinul ANRE nr. din vina sa exclusivă. iar aceasta va fi compensată din valoarea următoarei facturi. cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată până la data scadenţei. Valoarea efectivă a contribuţiei se calculează prin înmulţirea valorii unitare (lei/MWh) în vigoare la data facturării cu cantitatea de energie electrică activă consumată. 12/2011. la care se aplică taxa pe valoarea adaugată. în conformitate cu prevederile art. convenit între părţi. în situaţia în care una din părţi are debite faţă de cealaltă. nu se vor încasa penalităţi pentru diferenţa respectivă. alin (13) a prezentului contract. În acest caz. furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare. (10) Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în Lei prin transfer bancar în contul de trezorerie al furnizorului. nefiind inclusă în preţul de contract. ca urmare a unor recalculări conciliate între părţi. (11) Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data validării ordinului de plată. Dacă ziua limită de plată nu este o zi financiară. (12) Factura se consideră achitată de către achizitor la data înregistrării plăţii în extrasul bancar al achizitorului.regularizare pentru certificate verzi. dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecatorească a fi datorate de achizitor. Această valoare va fi evidenţiată separat în factura emisă în conformitate cu reglementările în vigoare. (14) Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit la art. 6.

VI. pe parcursul derulării contractului.09. legală. instituţiilor financiar-bancare. VII.(1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină. opozabilă în justiţie în termenii acestui contract. la preţurile prezentului contract. 8 . 97. 9 . DURATA CONTRACTULUI contract îndeplinită până la data denunţării Art. conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Furnizorul are obligaţia de a furniza energie electrică pe o perioadă de 12 luni. 8. toate aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract. OBLIGAŢII ŞI GARANŢII Art. menţionate în prezentul contract la art. (6). (1) Obligaţiile furnizorului : a) Să menţină acelaşi preţ de furnizare pe toată perioada de derulare a contractului. 5 alin. 2 lit. Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pe o perioadă de 12 luni. (3) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul. 7. conform legii. la toate informaţiile. VIII.2013 şi până la data de 30. începând cu data de 01. cu excepţia cazurilor prevăzute la art. b) Furnizorul îşi asumă responsabilitatea echilibrării pentru achizitor. a) din Hotărârea de Guvern nr. (2) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă.. 10. documentaţiile şi datele necesare bunei derulări a contractului şi care sunt accesibile conform reglementărilor în vigoare tuturor autorităţilor statului.10. alin.2014. Art. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art.corespunzătoare pentru partea din unilaterale a contractului. Fac excepţie cazurile în care: a) există consimţământul scris al părţii ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei respective b) informaţia era deja publică la momentul dezvăluirii c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării unui ordin sau a unei decizii din partea unei autorităţi competente ori în scopul respectării unei norme legale imperative în vigoare d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care constituie obiectul contractului. consultanţilor şi contractanţilor.Părţile nu vor dezvălui informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul prezentului contract unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii.

va fi preţul ofertat. începând cu ziua imediat următoare. precum şi cu activitatea instituţiilor noastre. cu minimum 10 zile lucrătoare înainte. cu modificările şi completările ulterioare. ziua medie fiind stabilită pe baza ultimei citiri. k) Să factureze achizitorului energia electrică în condiţiile din contract. 3 alin. f) Pentru întreruperile în distribuţia energiei electrice care depăşeste timpul maxim de restabilire a alimentării prevăzut în contractul de distribuţie aferent achizitorului şi ale căror cauze s-au identificat a fi în culpa distribuitorului. în termenii prezentului contract şi în conformitate cu standardul de performanţă. despăgubirile rezultate în urma producerii de daune materiale din culpa operatorului de transport şi sistem sau operatorului de distribuţie. contravaloarea energiei electrice furnizate achizitorilor prejudiciati în cursul unei zile medii. în conformitate cu reglementările aplicabile. să ia măsuri. l) Să verifice şi să ia măsuri în cel mai scurt timp. o) În cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. furnizorul va plăti achizitorului despăgubiri pentru daunele dovedite. de anunţare a operatorului de distribuţie pentru întrerupere a furnizării energiei electrice şi de separare vizibilă a instalaţiei de utilizare a achizitorului de instalaţia de alimentare. sau atunci când consideră necesară detalierea. Pentru întreruperile din aceeaşi zi. după caz. ce conform legislatiei în vigoare trebuie sa asigure continuitatea serviciilor de interes naţional.c) Să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia privind alimentarea achizitorilor. în situaţiile deosebite sesizate de achizitor şi să rezolve întreruperile de tensiune în termen de 2 (două) ore de la primirea reclamaţiilor şi sesizărilor achizitorului. e) Să reprezinte achizitorul pe piaţa de electricitate din România. aprobată prin Legea nr. m) Să recupereze. suma despăgubirilor nu va depăşi de două ori contravaloarea energiei electrice furnizate în cursul unei zile medii. la cererea acestuia. j) Să propună modificarea şi completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau ale anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi. (2) 1 din Ordonanţa Guvernului nr. d) Să asigure achizitorului cantităţile de energie electrică şi continuitatea în alimentarea cu energie electrică. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti. pentru o întrerupere şi în limita prejudiciului suferit. 43/2012. n) Să depună diligenţe pe lângă operatorul de distribuţie pentru garantarea siguranţei în exploatare a instalaţiilor. 9 . h) In cazul unor defecţiuni în instalaţiile de utilizare ale achizitorului. achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. Preţul pentru determinarea contravalorii energiei electrice nefurnizate. p) Să anunţe achizitorul. i) Să respecte standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice care ţine efectiv de competenţele furnizorului. completarea sau introducerea unor clauze noi. despre întreruperile programate în furnizarea energiei electrice. pentru a nu produce perturbări în SEN. g) Despăgubirea nu va depaşi. la cererea justificată a achizitorului.

informări periodice şi complete legate de furnizarea energiei electrice. 1/2010. d) Să efectueze. cu respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare şi a prevederilor legale în vigoare. consumul pentru o perioadă anterioară. pe baza metodologiei şi procedurilor emise de autoritatea competentă. despăgubirea datorată de achizitor va fi la nivelul prejudiciului suferit de furnizor/distribuitor. ori a acţiunii personalului acestuia. t) Să respecte Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. s) Să ofere achizitorului suport si consultanta permanentă. în baza datelor transmise de operatorul de distribuţie competent. accesul se va efectua în prezenţa delegatului împuternicit al achizitorului. e) Să aibă acces în incinta achizitorului. contravaloarea energiei electrice consumate fraudulos. atunci când se constată defectarea contorului. r) Să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de achizitor şi să răspundă în termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia conform Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr.q) Să furnizeze achizitorului. verificarea înregistrărilor la grupul de măsură . precum si privind penalităţi plătite de acesta pentru întârzieri în plata facturilor. În cazul plăţilor parţiale efectuate de către achizitor. pentru verificarea instalaţiei de alimentare şi utilizare a energiei electrice. g) Să sisteze furnizarea energiei electrice. acesta va preciza locurile de consum pentru care nu s-a 10 . (2) Drepturile furnizorului: a) Să factureze şi să încaseze la termenele stabilite contravaloarea cantităţilor de energie electrică vândută şi să aplice penalităţi achizitorului în situaţia nerespectării termenelor limită de plată. a grupurilor de măsurare/contoare şi a respectării prevederilor contractuale. ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa distribuitorului. în baza datelor transmise de operatorul de distribuţie competent. eventuale sume de bani datorate/platite achizitorului. acordând achizitorului un preaviz de 5 zile lucratoare. c) Să recupereze de la achizitor. b) Să recalculeze. în condiţiile în care acesta nu plăteşte factura. împreună cu achizitorul. provocate de întreruperi în alimentare/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice distribuite. u) Să asigure achizitorului puterea şi energia electrică conform contractului. informatii privind istoricul de consum.1/2010. la cererea acestuia. f) De a pretinde despăgubiri achizitorului pentru pagubele dovedite produse în instalaţiile de distribuţie ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau instalaţiilor achizitorului. v) Să solicite operatorului de distributie plata de despăgubiri pentru daunele dovedite de achizitor. dar nu mai mult decât contravaloarea energiei electrice consumate de către achizitor în cursul unei zile medii. prin sondaj. precum şi orice altă reglementare ANRE privind calitatea energiei electrice furnizate.

atunci când se constată defectarea contorului. f) Să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu furnizorul şi distribuitorul/transportatorul. explozii. tehnologice şi / sau energetice evitarea unor efecte deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică din SEN. b) Să asigure prin soluţii proprii. împreună cu furnizorul. 11 . în conformitate cu prevederile din contract. d) Să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare. deteriorări de utilaje etc. i) Să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice şi să nu influenţeze funcţionarea corectă a acestora. reluarea serviciului prestat se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii. j) Să sesizeze imediat furnizorul în legatură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea grupului de măsurare. pe baza metodologiei şi procedurilor emise de Autoritatea competentă.achitat factura pentru energia electrică. al contravalorii justificate a pagubelor produse. în cazul în care există echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică peste o durată critică mai mică decât cea corespunzătoare nivelului de siguranţă poate produce incendii. accidente umane. în scopul exploatării sigure şi economice a instalaţiilor. e) Să respecte dispoziţiile dispecerului energetic. inclusiv din punctul de vedere al instalaţiilor de protecţie şi automatizare. (3) Obligaţiile achizitorului: a) Să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor. în vederea eliminării efectelor negative asupra calităţii energiei electrice. pentru asigurarea funcţionării în continuare a receptoarelor importante în cazul funcţionării automaticii din instalaţiile distribuitorului sau ale achizitorului. b) Să recalculeze . (4) Drepturile achizitorului: a) Să consume energie electrică în conformitate cu prevederile prezentului contract. h)Să suporte costul remedierii defecţiunilor produse în instalaţiile distribuitorului/transportatorului. din vina achizitorului. consumul pentru o perioadă anterioară. a penalităţilor datorate. k) Să permită accesul distribuitorului în instalaţiile electrice de distribuţie. pentru a fi deconectate. l) Orice alte obligaţii prevăzute la Legea Energiei Electrice nr. g) Să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului.123/2012 şi de Regulamentul de furnizare a energiei electrice la achizitori. c) Să ia măsurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice. conform reglementărilor în vigoare privind schema de funcţionare a instalaţiilor achizitorului racordate la SEN. a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea serviciului prestat.

b) împiedicarea repetată a accesului delegatului împuternicit al operatorului de distribuţie în instalaţiile de utilizare ale achizitorului în scopul de a culege datele 12 . b) împiedicarea sub orice formă a delegatului împuternicit al operatorului de distribuţie de a monta. fără preaviz. care nu au putut fi prevăzute la întocmirea prezentului contract. pentru a fi deconectate. 11. (1) Furnizorul poate solicita operatorului de distribuţie întreruperea alimentării cu energie electrică a achizitorului. a penalităţilor datorate. cu anunţarea prealabilă a achizitorului şi cu acordul acestuia. cu un preaviz de 10 zile lucrătoare. d) nerespectarea de către achizitor a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru reţelele şi instalaţiile electrice. f) Să solicite operatorului de distribuţie. d) Să solicite furnizorului măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie/transport. în următoarele cazuri: a) dacă factura nu a fost achitată de achizitor în termenul de scadenţă.c) Să aibă acces la grupurile de măsurare în vederea decontării . chiar dacă acestea se află în incinta distribuitorului. g) Să consume energie electrică din instalaţiile distribuitorului în conformitate cu prevederile prezentului contract şi ale normelor legale. reluarea serviciului prestat se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii. de a verifica şi remedia defecţiunile în instalaţiile care sunt proprietatea operatorului de distributie. în cazul plăţilor parţiale efectuate de către achizitor. (2) Operatorul de distribuţie va întrerupe alimentarea cu energie electrică a achizitorului. în următoarele cazuri: a) în caz de consum fraudulos de energie electrică. cuprinse în programul realizat de operatorul de distributie conform reglementărilor în vigoare. a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea serviciului prestat. provocate de întreruperi în alimentare/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice distribuite. IX. plata de despăgubiri pentru daunele dovedite de achizitor. verifica. sau să iniţieze acte adiţionale la contract . atunci când acestea se află pe teritoriul achizitorului. cu respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare şi a prevederilor legale în vigoare. c) pentru executarea lucrărilor de revizii tehnice sau reparaţii la reţeaua de distribuţie sau la instalaţiile de racordare ale achizitorului. ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ Art. acesta va preciza locurile de consum pentru care nu s-a achitat factura pentru energia electrică. ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa Distribuitorului. atunci când apar elemente noi sau când consideră necesar detalierea ori completarea unor clauze contractuale. prin intermediul furnizorului. e) Să propună furnizorului modificarea şi completarea prezentului contract şi a anexelor acestuia. înlocui grupurile de măsură sau de a citi înregistrările acestora.

cu un preaviz de 5 zile lucrătoare de la pierderea acestei calităţi. 90 lit. 11 (2). precum şi modificarea/abrogarea celor existente. (1) În sensul prezentului contract.Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie până la data de 30. ulterior încheierii prezentului contract.13. 11 (1) lit. prin furnizarea de documente. d) şi e) vor fi ulterior justificate achizitorului. prin “ modificare de circumstanţe” se înţelege intrarea în vigoare a unor legi/reglementări.necesare pentru recalcularea consumului. inclusiv pentru evitarea periclitării vieţii şi a sănătăţii oamenilor. cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru reziliere. În cazul rezilierii contractului de furnizare.14. (2) Rezilierea contractului din iniţiativa achizitorului. INCETAREA CONTRACTULUI Art. e) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice în zone de reţea electrică sau la nivelul întregului SEN. (2) Rectificările de contract datorate modificărilor de circumstanţe se vor materializa prin acte adiţionale la prezentul contract. cu excepţia cazurilor de la art. b) pierderea de către achizitor a calităţii de achizitor eligibil care a stat la baza încheierii contractului. 12. c) în alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare. c) achizitorul nu aplică reducerea puterii absorbite cerută de către Operatorul transport şi de sistem în regim de restricţii. c) şi de la art. b din Regulamentul de furnizare . la cererea scrisă a acestuia depusă în termen de 7 zile lucrătoare de la producerea evenimentului. încheierea unui nou contract este condiţionată de plata de către achizitor a sumelor restante din vechiul contract. în cazul constatării unor situaţii care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică.DURATA CONTRACTULUI. d) şi e).. conform art. 11 (2) lit. conform contractelor şi normativelor.2014. d) pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă.– (1) Rezilierea prezentului contract din iniţiativa furnizorului se poate face în următoarele cazuri: a) neplata repetată a contravalorii energiei electrice furnizate în condiţiile stabilite şi a penalităţilor aferente. MODIFICAREA CIRCUMSTANŢELOR Art. (4) Întreruperile de energie electrică menţionate la art. lit. în termenii prevăzuţi de acestea. 13 . X. REZILIEREA.09. d) in caz de consum fraudulos. Art. (3) Cheltuielile efectuate de către furnizor pentru deconectarea şi reconectarea la reţea a achizitorului vor fi suportate de achizitor. XI. se face cu anunţarea prealabilă în scris a furnizorului.

la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul . (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în termen de 48 de ore de la apariţia acesteia. FORŢA MAJORĂ Art. (4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore.(3) Pentru întârzieri ale achizitorului la plata facturii aferente activităţii de furnizare a energiei electrice. cu menţiunea că pentru această perioadă achizitorul datorează plata energiei consumate şi a penalităţilor. (4) Incetarea contractului poate avea loc: . furnizorul este îndreptăţit să ia. d) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice cu un preaviz de 30 de zile înainte de data la care acesta devine operabilă. dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate părţii contractante prin faptul necomunicării. prin notificare prealabilă a intenţiei de reziliere a contractului în termen de maxim 30 zile . c) la cererea achizitorului. în vederea negocierii . (3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia. succesiv. XII. dar fără a prejudicia drepturile părţilor ce li se cuveneau până la apariţia forţei majore.Documentele contractului sunt: o Documentaţia descriptivă (Caietul de sarcini) şi anexele publicate pentru şedinţa de tranzacţionare la Bursa Română de Mărfuri o Oferta tehnica si financiară XIII. în urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare de părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor. cu confirmarea organului competent de la locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră. (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor ce decurg din acest contract. b) transmiterea unui preaviz de sistare a livrării energiei electrice.cu acordul părţilor. conform art. furnizorul va avea întâlniri cu acesta. cu punerea în întârziere . DOCUMENTELE CONTRACTULUI Art 15 . 14 . dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore. următoarele măsuri: a) aplicarea de penalităţi. Circumstanţele de forţă majoră sunt acelea care pot apărea în cursul executării prezentului contract. 16.unilateral. 1522 şi 1552 din Codul Civil. în perioada de preaviz.dacă una din părţi nu-şi respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract. după notificarea prealabilă a achizitorului în termen de maxim 30 zile .

telex.(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni. achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală. 19. creanţele născute din prezentul contract numai cu acordul prealabil. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract. LITIGII Art. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 15 . al beneficiarului. (3) . obligaţiile ce îi revin în temeiul prezentului contract sau contractul. părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare. fax sau e-mail. 21 . XIV.287/2009 privind Codul Civil. după 15 zile de la începerea acestor tratative.Încălcarea aliniatelor (1) şi (2) dă dreptul beneficiarului la aplicarea pactului comisoriu de gradul II. XVIII. telegramă.Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon. Pentru neexecutarea. contractul desfiinţându-se de plin drept. 20 . trebuie să fie transmisă în scris. XVII. Art. 17. prin tratative directe. prin acte juridice. fără punere în întârziere.(2). exprimat în scris. fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii. cât şi în momentul primirii. (2) – Furnizorul nu poate transmite. (1) . total sau parţial. XVI. XV. fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract. în totalitate sau în parte. (2) Dacă. CESIUNEA Art. 1553 alin. COMUNICĂRI Art.(1) Orice comunicare între părţi. orice neînţelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 18. (1) Furnizorul şi achizitorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art. teza finală din Legea nr. reglementat de art. cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. fără acţiune în justiţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă. referitoare la îndeplinirea prezentului contract. total sau parţial.Furnizorul poate transmite.

... şi îşi va produce efectele începând cu data de 01. 22... MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Ordonator principal de credite. Secretar General... (2) Taxa pentru serviciul public de radiodifuziune.. inclusiv a numărului de cont.. persoanele juridice au obligaţia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune... Investiţii şi Achiziţii Publice Director. Lăcrămioara ALEXANDRU 16 . 24. respectiv art. Corneliu CAZACU Direcţia Generală Juridică.... ALTE CLAUZE Art.G.10...G. 3 din H. XX. va fi facturată de către furnizor în baza contractului de mandat încheiat de către furnizor cu Societatea Română de Radiodifuziune. Mădălina GHEORGHE Direcţia de Buget. 978/2003...... 977/2003. respectiv cu Societatea Română de Televiziune.. XIX. nr. va fi adusă la cunoştinţa celeilalte părţi în termen de maxim 48 de ore... nr.... (2) Prezentul contractul s-a incheiat în 6 (şase) exemplare originale...Art. Contractul va fi interpretat conform legislaţiei din România. Secretar General Adjunct. 23 (1) Conform art. Ciprian Sebastian BADEA Furnizor.. 3 din H. Achizitor.. în data de . câte unul pentru fiecare parte semnatară. DISPOZIŢII FINALE Art. Contabilitate Internă. respectiv de televiziune.. respectiv de televiziune. Director General.2013. (1)Orice schimbare intervenită în datele de identificare ale unei părţi contractante.

................. ....... Direcţia de Buget şi Contabilitate Internă.......... . Secretar General............................... ............. Comisar General... Achiziţii Publice şi Servicii Interne Director...... COMISARIATUL GENERAL .......... ……………………………....AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Ordonator Secundar de Credite.......... Direcţia Generală Juridică............................ .......... …………………………………………......... Director General.. 17 ..... Direcţia Generală Economică. Direcţia de Investiţii............. .... Director General Adjunct........................ Director General................................ Direcţia Generală Economică.... Director.............GARDA FINANCIARĂ Ordonator terţiar de credite.

. Execuţie Bugetară.......F... Sef serviciu D.S.............. ...............................................S.............................................. Şef Serviciu ..... Şef Serviciu . Serviciu Administrativ. Secretar General..... ... COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ Ordonator terţier de credite...........A............ 18 ....................................I........Serviciu Juridic............................E....... Director Direcţia Juridică .......... …………………………………. Serviciu Financiar................... Director D. AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR Vicepreşedinte A.......... . Preşedinte............... Şef Serviciu ......N.............. Contabilitate.A.A.......................A............

..... ....................................................... 19 ......................................... ................. Director................ Juridic..........