P. 1
3 - CONTRACT de Furnizare Energie Electrica

3 - CONTRACT de Furnizare Energie Electrica

|Views: 36|Likes:
Published by Monica Ioana
3 - CONTRACT de Furnizare Energie Electrica
3 - CONTRACT de Furnizare Energie Electrica

More info:

Categories:Topics
Published by: Monica Ioana on Oct 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2014

pdf

text

original

PROIECT -CONTRACT de furnizare a energiei electrice nr. ........................ din ........................

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, Între Părţile contractante: a) MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr.17, sector 5, telefon: 0212261387, fax: 0213199741, cod fiscal 4221306, cont RO98 TREZ 70023 5101 20XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat prin domnul Ciprian Sebastian Badea – Secretar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, b) AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, telefon: 021.387.21.21, fax: 021.310.10.34, cod fiscal 16031712, cont RO 98 TREZ 70023 5101 20 XXXXX, deschis la Activitate de Trezorerie şi Contabilitate Publica a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul .................................................... - Ordonator secundar de credite, numit prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 1083/2012 - Secretar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, c) COMISARIATUL GENERAL - GARDA FINANCIARĂ cu sediul în Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 6, bl. I5, tronson I-II, sector 3, telefon: 0213165761 fax: 0213165762, codul fiscal 15820130, cont RO67 TREZ 700 5005 xxx000219 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentat prin doamna ................................ Comisar General, în calitate de achizitor, pe de o parte, d) COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ cu sediul în Bucureşti, str.Cristian Popişteanu, nr.2-4, sector 1, telefon: 0311002339, fax: 0213100206, codul fiscal 15599677, cont RO23 TREZ 70123 5101 20xxxxx, deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin domnul ..................................... – Preşedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte, e) AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR , cu sediul în Bucureşti, str. Matei Millo, Nr. 13, sector 1, telefon: 021.315.58.58, fax 201.313.82.51, cod fiscal 4192650, cont RO98 TREZ 70023 5101 20XXXXX deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin domnul ......................................... – Vicepreşedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte, şi 1

...............locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele... operator de transport ..... deschis la ......... b.4 kV............... I...... g.... cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract. j................. exploatează........... produse ....punct al unei reţele electrice care delimitează patrimonial instalaţiile electrice ale consumatorilor de cele ale operatorului de distribuţie.. punerea în funcţiune...... pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract..... SEN – Sistemul Energetic Naţional h................ ...... destinaţie finală ... aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract............. d.... cu nr.....preţul plătibil furnizorului de către achizitor.. reprezentată prin .. pe care furnizorul se obligă. întreţine.. în baza contractului. instalarea.. f.. operator de distribuţie .. pe de altă parte. i.. operator de sistem . l. DEFINIŢII Art.. modernizează şi dezvoltă reţeaua de transport a energiei electrice . 2 .................... l.......... operator energie electrică .locul în care se măsoară energia electrică furnizată.. punct de delimitare ....serviciile aferente livrării produselor.... în calitate de furnizor................... orice alte bunuri............. maşinile.......... ........ contract ... În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a....... punct de măsură ..................... întreţine.. modernizează şi dezvoltă o reţea electrică de distribuţie k.......... servicii ...părţile contractante............ şi ...... cod de înregistrare fiscală .. şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract... dispecer energetic – dispeceratul energetic naţional...1...entitate operatională care deţine....... c. telefon .. uzual 0...... m.......entitate operaţională care asigură funcţionarea coordonată a instalaţiilor de producere.... asigurarea...... cum ar fi transportul... care deţine........... respectiv activităţile legate de furnizarea produselor........ înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul .......... cont IBAN RO . k........ să le furnizeze achizitorului....reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.......... JT – (joasă tensiune) tensiune de cel mult 1 kV.. utilajele... în baza unui contract de furnizare.......... exploatează.. preţul contractului .. cu sediul în .. ............persoană juridică..... achizitor şi furnizor .... transport şi distribuţie a energiei electrice si termice......................echipamentele...... cod poştal .... asistenţa tehnică în perioada de garanţie........ s-a încheiat prezentul contract.. e.............. care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori... . titulară a unei licenţe de distribuţie... prin contract..persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare...... componente ale SEN .......... .. fax .....

F.V.400 131.400 563. Pe toată perioada de derulare a contractului furnizorul va suporta integral costurile dezechilibrelor.2.diferenţa dintre valorile planificate şi cele realizate pentru producţia. cod CPV 09310000-5.500 28. M.N. – (1) Cantitatea lunară de energie electrică ce urmează să fie cumpărată de către achizitor de la furnizor (cantitate estimată).800 2. Cantitatea totală de energie electrică activă ce urmează a se contracta (cantitate estimată) pe o perioadă de 12 luni este de 12.505 MWh – JT distribuită pe fiecare achizitor astfel: SEDIUL CENTRAL A. consumul şi schimburile aferente unei unităţi de producţie sau SEN în totalitate. conform art. A. 3 . indiferent de prognozele medii orare şi de cantitatea contractată (estimată).303.3. o. unitate de producţie . CANTITATEA DE ENERGIE ACTIVĂ CONTRACTATĂ Art.agent economic care administrează şi operează un sistem de măsurare a energiei electrice.N. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A FURNIZĂRII Art. dezechilibru .800 3.n.F. după caz.000 /achizitor Total consum estimat 2014 15.P.F. p.00 6.300 95.P.000 ACHIZITOR IV. r. este prevăzută în Anexa 2 a Caietului de sarcini. (2) Achizitorul are obligaţia de a plăti furnizorului preţul convenit pentru cantitatea de energie electrică efectiv consumată/loc consum. 3. II.261. începând cu data semnării contractului.703.000 834.958. la locurile de consum indicate în Caietul de sarcini.operator al pieţei centralizate de energie electrică .000 4.operatorul economic titular de licenţă care asigură organizarea şi administrarea unei pieţe centralizate de energie electrică.000 /achizitor 0 TOTAL CONSUM 12 LUNI/ 8.A.500 123. III.000 432.un singur ansamblu de maşini rotative destinat sǎ transforme energia de altǎ formǎ în energie electricǎ . Total consum estimat 2013 1. OBIECTUL CONTRACTULUI Art. operator de măsură . 4. (1) Obiectul contractului îl constituie furnizarea energiei electrice. Furnizorul va furniza toată cantitatea de energie electrică consumată efectiv de către achizitor.300 19. G. C.N.537.

(6) Tarifele aferente transportului.(2) Achizitorul va plăti furnizorului contravaloarea energiei electrice consumată efectiv. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. Preţul energiei electrice active se stabileşte în tarif monom simplu la joasă tensiune.17/2002. aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. In acest caz.preţ fix şi invariabil pe intervale orare. Obligaţiile ce revin fiecărei părţi în baza prezentului contract nu exced prevederile Codului tehnic al reţelei de transport. V. este de ………… lei / MWh.2002. publicată în Monitorul Oficial al României. 5.tarife reglementate. administrare piaţă. neschimbat pe perioada duratei contractului şi indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată . şi urmeză a se 4 . (2) Părţile vor respecta instrucţiunile şi comenzile operative emise de către operatorul de sistem în baza Codului tehnic al reţelei de transport. (lei/kWh). (5) Părţile vor comunica operatorului pieţei de energie electrică datele necesare. Partea I. (2) Preţul contractului. alte tarife reglementate sunt reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei şi publicate în Monitorul Oficial. (1) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată în conformitate cu Codul de măsurare a energiei electrice. (7) Energia electrică furnizată conform prevederilor prezentului contract este măsurată de către Operatorul de măsurare competent. preţ format din: . Art.07. (3) Părţiile se obligă să respecte prevederile "Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţi" în vigoare. furnizorul are obligaţia de a-l înştiinţa pe achizitor cu privire la modificarea tarifelor reglementate pe perioada derulării contractului. FACTURARE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ Art.20/2004. cu modificările şi completările ulterioare. 480 din 04. (1) Achizitorul va plăti furnizorului preţul pentru energia electrică activă efectiv consumată. (4) Încheierea contractului/contractelor pentru transportul /servicii de sistem /administrare piata /distribuţia energiei electrice de la furnizor pînă la achizitor se face de către furnizor. Orice modificare a acestor tarife pe perioada contractului va duce la actualizarea acestor tarife. respectiv preţul energiei electrice estimate pentru livrare. nr. pe toată durata contractului. distribuţie energie electrică. la care se adaugă TVA. determinată potrivit înregistrărilor contorului de decontare. PREŢUL CONTRACTULUI. 6. serviciilor de sistem. conform prevederilor legale în vigoare. (8) Alimentarea locurilor de consum se realizează conform Avizului tehnic de racordare şi în baza Convenţiei de exploatare. în conformitate cu codul de măsurare a energiei electrice în vigoare la data efectuării serviciului de măsurare.

.... - (3) Preţul contractului (lei/MWh) cuprinde: preţul de livrare al energiei electrice active (preţul propriu de furnizare)..... ferm şi nemodificabil pentru perioada de valabilitate a contractului..703....=.F. C.. 432x.P.....=. 8... a) din Hotărârea de Guvern nr.... tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.. 131x. fără TVA (12.. corespunzător nivelului de tensiune în punctul de delimitare al instalaţiilor (Joasă Tensiune) în vigoare la data semnării contractului.. contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi...... Tarifele pentru serviciile de transport.. 4....N..=..3x. Preţul contractului nu conţine acciza.=.A.....5x.. Preţul de livrare al energiei electrice active este fix şi invariabil pe intervale orare. ........ precum şi alte tarife ce pot fi introduse de autoritatea competentă... tariful zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea ( TL)... de sistem şi de decontare pe piaţa angro de energie electrică.=. 123...achita conform prevederilor art. tarifele reglementate de transport: tariful mediu naţional aferent serviciului de transport pentru introducerea energiei electrice în reţea (TG). În acest sens....... cu excepţia cazurilor prevăzute la art... 28. tariful pentru servicii de sistem.. neschimbat pe perioada duratei contractului şi indiferent de cantitatea de energie electrică efectiv consumată.=..505 x .=. Valoare estimată 2013/achizitor (lei fără TVA) Valoare estimată 2014/achizitor (lei fără TVA) TOTAL VALOARE 12 LUNI / ACHIZITOR (lei fără TVA) 1... tariful pentru serviciile prestate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică (decontare pe piaţa angro). 6 din Legea nr.303..F.4x...N.... A.=.=. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. 3..... menţionate în prezentul contract la art..537.=... 2 lit. defalcată astfel: SEDIUL CENTRAL M. 5 alin....... 95x.... A.......5x...P... 834x.. 15x.V..261.. . alin..... 6.. 563x..F.....8x.3x..4x.. rezultă o valoare totală estimată de .=... lei/MWh)..... 5 .... TVA. (6).... lei.N..8x.. contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor verzi (calcul valoare/mod de facturare).. 19... 97. garantat..=......... 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare.958x.... 2. tarifele de distribuţie a energiei electrice..=..=..=. G....

completare.ro ). 8. (5) În cazul de necoincidenţă a punctului de măsură cu punctul de delimitare.opcom. prin modificarea legislaţiei aplicabile (eliminare. cât şi pentru cea capacitivă. alin 4 din Legea nr. Preţul mediu ponderat se calculează şi se publică trimestrial de către operatorul comercial al pieţei de energie electrică pe site-ul propriu (www. fără a fi necesară amendarea prezentului contract. calculată conform prevederilor legale în vigoare.sunt reglementate prin legislaţia în vigoare aplicabilă la momentul facturării. Orice modificare a acestora. ele putând fi modificate şi completate ca urmare a modificărilor legislative incidente. se vor calcula corecţii conform prevederilor legale în vigoare. 134/2012 şi contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă. furnizorul notificând achizitorului modificările intervenite. numai cantitatea care depăşeşte valoarea corespunzătoare limitei factorului de putere mediu neutral. conform prevederilor art. Limitele factorului de putere mediu neutral sunt 0. respectiv 1 pentru factorul de putere capacitiv. atât pentru energia electrică reactivă inductivă. (7) Factura lunară de energie electrică transmisă achizitorului va cuprinde. tariful este acelaşi pentru un nivel de tensiune. valoarea certificatelor verzi. (4) Achizitorul plăteşte furnizorului şi energia electrică reactivă inductivă/capacitivă. modificare valoare etc. Factura va fi achitată integral în termen de 30 de zile de la data emiterii. iar cea inductivă. Regularizarea sumelor ce reprezintă costurile de achiziţionare a certificatelor verzi corespunzătoare consumului de energie electrică înregistrat la locul de consum aparţinând achizitorului (corelat cu perioada de valabilitate a contractului) se va face conform reglementărilor legale în vigoare. Valoarea certificatelor verzi facturate reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE.). ale cărui prevederi se aplică şi în ceea ce priveşte emiterea şi achitarea facturilor de 6 . cu precizarea temeiului legal al acestora. distinct pentru fiecare autoritate contractantă. precizându-se temeiul legal. cantitatea de energie electrică înregistrată de achizitor (în MWh) şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacţionate pe pieţele centralizate de certificate verzi în cele mai recente 3 luni de tranzacţionare încheiate. după cum urmează: energia electrică reactivă capacitivă se plăteşte integral. Energia electrică reactivă se plăteşte la tarif reglementat. în care se va evidenţia consumul pentru fiecare loc de consum al respectivei autorităţi contractante. Achizitorul va achita facturile emise de furnizor în termenul de plată stabilit în contract. va duce la actualizarea automată a valorilor facturate de către furnizor. stabilită de autoritatea competentă. emise în trimestrul următor. (6) Factura va fi emisă lunar pentru consumul din luna precedentă. separat faţă de preţurile/tarifele pentru energia electrică.92 pentru factorul de putere inductiv. 220/2008 aşa cum a fost modificată prin Legea nr. până cel târziu la data de 15 a ultimei luni din trimestru şi este utilizat la facturile către achizitor.

pe lângă suma datorată. (9) In cazul în care o sumă facturată de furnizor este contestată integral sau în parte de achizitor. convenit între părţi. 6. Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă a fost aprobată prin Ordinul ANRE nr. regularizarea se face prin emiterea unei facturi de către partea creditoare. cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată până la data scadenţei. acesta va înainta o notă către furnizor. (13) În cazul în care achizitorul. din vina sa exclusivă. acesta va plăti. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 7 . (15) In cazul în care. În acest caz. Valoarea efectivă a contribuţiei se calculează prin înmulţirea valorii unitare (lei/MWh) în vigoare la data facturării cu cantitatea de energie electrică activă consumată. nu se vor încasa penalităţi pentru diferenţa respectivă. nefiind inclusă în preţul de contract. (10) Plata oricărei sume facturate va fi efectuată în Lei prin transfer bancar în contul de trezorerie al furnizorului.regularizare pentru certificate verzi. în situaţia în care una din părţi are debite faţă de cealaltă. în conformitate cu prevederile art. atunci ziua limită de plată se consideră a fi următoarea zi financiară. (11) Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data validării ordinului de plată. printr-o notificare scrisă adresată furnizorului. alin (13) a prezentului contract. (2) din prezentul contract. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. (8) La încetarea contractului. prevederile acestora supravieţuind în vederea aplicării lor în ceea ce priveşte factura de regularizare şi plata acesteia. dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecatorească a fi datorate de achizitor. ca urmare a unor recalculări conciliate între părţi. o penalitate calculată conform prevederilor art. 6. nu îşi onorează obligaţiile în termenul prevăzut la art. furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare. (14) Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit la art. indiferent de valabilitatea contractului şi a condiţiilor tehnico-economice la data emiterii acestor facturi. (16) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract. Dacă ziua limită de plată nu este o zi financiară. Această valoare va fi evidenţiată separat în factura emisă în conformitate cu reglementările în vigoare. (12) Factura se consideră achitată de către achizitor la data înregistrării plăţii în extrasul bancar al achizitorului. cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. la care se aplică taxa pe valoarea adaugată. (2) din prezentul contract în termen de 30 zile de la data primirii facturii. fără nici o compensaţie. 6 alin. 12/2011. iar aceasta va fi compensată din valoarea următoarei facturi. nivelul consumului facturat se reduce. alin. aplicată la valoarea plăţii neefectuate. Pentru sumele contestate.

la preţurile prezentului contract. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art. instituţiilor financiar-bancare. consultanţilor şi contractanţilor. b) Furnizorul îşi asumă responsabilitatea echilibrării pentru achizitor.10. conform legii. Furnizorul are obligaţia de a furniza energie electrică pe o perioadă de 12 luni. menţionate în prezentul contract la art.2013 şi până la data de 30.corespunzătoare pentru partea din unilaterale a contractului. 2 lit. 7. (3) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul. opozabilă în justiţie în termenii acestui contract.09. 8. VII. VIII. (2) Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligaţie validă. alin. (6).2014. 5 alin. la toate informaţiile. DURATA CONTRACTULUI contract îndeplinită până la data denunţării Art. conformându-se în acelaşi timp tuturor cerinţelor legale. documentaţiile şi datele necesare bunei derulări a contractului şi care sunt accesibile conform reglementărilor în vigoare tuturor autorităţilor statului. toate aprobările necesare fiecăreia pentru executarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract. 97. cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 10. (1) Obligaţiile furnizorului : a) Să menţină acelaşi preţ de furnizare pe toată perioada de derulare a contractului. începând cu data de 01. Fac excepţie cazurile în care: a) există consimţământul scris al părţii ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei respective b) informaţia era deja publică la momentul dezvăluirii c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informaţia în scopul respectării unui ordin sau a unei decizii din partea unei autorităţi competente ori în scopul respectării unei norme legale imperative în vigoare d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor care constituie obiectul contractului. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. a) din Hotărârea de Guvern nr. Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pe o perioadă de 12 luni. legală.(1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină. 8 . pe parcursul derulării contractului. Art. 9 .. OBLIGAŢII ŞI GARANŢII Art. VI.Părţile nu vor dezvălui informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul prezentului contract unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii.

achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. (2) 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti. g) Despăgubirea nu va depaşi. f) Pentru întreruperile în distribuţia energiei electrice care depăşeste timpul maxim de restabilire a alimentării prevăzut în contractul de distribuţie aferent achizitorului şi ale căror cauze s-au identificat a fi în culpa distribuitorului. cu minimum 10 zile lucrătoare înainte. în termenii prezentului contract şi în conformitate cu standardul de performanţă. despăgubirile rezultate în urma producerii de daune materiale din culpa operatorului de transport şi sistem sau operatorului de distribuţie. furnizorul va plăti achizitorului despăgubiri pentru daunele dovedite. o) În cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. p) Să anunţe achizitorul. 43/2012. începând cu ziua imediat următoare. precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. să ia măsuri. după caz. 3 alin. i) Să respecte standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice care ţine efectiv de competenţele furnizorului. cu modificările şi completările ulterioare. ce conform legislatiei în vigoare trebuie sa asigure continuitatea serviciilor de interes naţional.c) Să deţină licenţa de furnizare a energiei electrice şi să respecte prevederile acesteia privind alimentarea achizitorilor. despre întreruperile programate în furnizarea energiei electrice. m) Să recupereze. suma despăgubirilor nu va depăşi de două ori contravaloarea energiei electrice furnizate în cursul unei zile medii. în situaţiile deosebite sesizate de achizitor şi să rezolve întreruperile de tensiune în termen de 2 (două) ore de la primirea reclamaţiilor şi sesizărilor achizitorului. precum şi cu activitatea instituţiilor noastre. j) Să propună modificarea şi completarea contractului de furnizare a energiei electrice sau ale anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi. va fi preţul ofertat. e) Să reprezinte achizitorul pe piaţa de electricitate din România. 9 . la cererea acestuia. Preţul pentru determinarea contravalorii energiei electrice nefurnizate. Pentru întreruperile din aceeaşi zi. de anunţare a operatorului de distribuţie pentru întrerupere a furnizării energiei electrice şi de separare vizibilă a instalaţiei de utilizare a achizitorului de instalaţia de alimentare. pentru a nu produce perturbări în SEN. h) In cazul unor defecţiuni în instalaţiile de utilizare ale achizitorului. pentru o întrerupere şi în limita prejudiciului suferit. completarea sau introducerea unor clauze noi. n) Să depună diligenţe pe lângă operatorul de distribuţie pentru garantarea siguranţei în exploatare a instalaţiilor. la cererea justificată a achizitorului. contravaloarea energiei electrice furnizate achizitorilor prejudiciati în cursul unei zile medii. în conformitate cu reglementările aplicabile. aprobată prin Legea nr. ziua medie fiind stabilită pe baza ultimei citiri. k) Să factureze achizitorului energia electrică în condiţiile din contract. d) Să asigure achizitorului cantităţile de energie electrică şi continuitatea în alimentarea cu energie electrică. l) Să verifice şi să ia măsuri în cel mai scurt timp. sau atunci când consideră necesară detalierea.

împreună cu achizitorul. a grupurilor de măsurare/contoare şi a respectării prevederilor contractuale. ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa distribuitorului.q) Să furnizeze achizitorului. informări periodice şi complete legate de furnizarea energiei electrice. f) De a pretinde despăgubiri achizitorului pentru pagubele dovedite produse în instalaţiile de distribuţie ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a echipamentelor sau instalaţiilor achizitorului. (2) Drepturile furnizorului: a) Să factureze şi să încaseze la termenele stabilite contravaloarea cantităţilor de energie electrică vândută şi să aplice penalităţi achizitorului în situaţia nerespectării termenelor limită de plată. t) Să respecte Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. în baza datelor transmise de operatorul de distribuţie competent. la cererea acestuia. c) Să recupereze de la achizitor. eventuale sume de bani datorate/platite achizitorului. b) Să recalculeze. atunci când se constată defectarea contorului. verificarea înregistrărilor la grupul de măsură . cu respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare şi a prevederilor legale în vigoare. ori a acţiunii personalului acestuia. despăgubirea datorată de achizitor va fi la nivelul prejudiciului suferit de furnizor/distribuitor. s) Să ofere achizitorului suport si consultanta permanentă. În cazul plăţilor parţiale efectuate de către achizitor. contravaloarea energiei electrice consumate fraudulos. d) Să efectueze. acesta va preciza locurile de consum pentru care nu s-a 10 . în condiţiile în care acesta nu plăteşte factura. v) Să solicite operatorului de distributie plata de despăgubiri pentru daunele dovedite de achizitor. precum si privind penalităţi plătite de acesta pentru întârzieri în plata facturilor. informatii privind istoricul de consum. e) Să aibă acces în incinta achizitorului. provocate de întreruperi în alimentare/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice distribuite. r) Să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de achizitor şi să răspundă în termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor scrise ale acestuia conform Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. u) Să asigure achizitorului puterea şi energia electrică conform contractului. accesul se va efectua în prezenţa delegatului împuternicit al achizitorului. 1/2010. pentru verificarea instalaţiei de alimentare şi utilizare a energiei electrice. în baza datelor transmise de operatorul de distribuţie competent.1/2010. precum şi orice altă reglementare ANRE privind calitatea energiei electrice furnizate. consumul pentru o perioadă anterioară. pe baza metodologiei şi procedurilor emise de autoritatea competentă. acordând achizitorului un preaviz de 5 zile lucratoare. g) Să sisteze furnizarea energiei electrice. prin sondaj. dar nu mai mult decât contravaloarea energiei electrice consumate de către achizitor în cursul unei zile medii.

în vederea eliminării efectelor negative asupra calităţii energiei electrice. d) Să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare. în cazul în care există echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică peste o durată critică mai mică decât cea corespunzătoare nivelului de siguranţă poate produce incendii. j) Să sesizeze imediat furnizorul în legatură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea grupului de măsurare. g) Să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului. a penalităţilor datorate. i) Să păstreze intacte echipamentele de măsurare a energiei electrice şi să nu influenţeze funcţionarea corectă a acestora. explozii. consumul pentru o perioadă anterioară. în conformitate cu prevederile din contract. atunci când se constată defectarea contorului. h)Să suporte costul remedierii defecţiunilor produse în instalaţiile distribuitorului/transportatorului. a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea serviciului prestat. f) Să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu furnizorul şi distribuitorul/transportatorul. din vina achizitorului. k) Să permită accesul distribuitorului în instalaţiile electrice de distribuţie. al contravalorii justificate a pagubelor produse. împreună cu furnizorul. tehnologice şi / sau energetice evitarea unor efecte deosebite la întreruperea alimentării cu energie electrică din SEN.achitat factura pentru energia electrică. c) Să ia măsurile necesare din punct de vedere al schemelor interne de alimentare a instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice. e) Să respecte dispoziţiile dispecerului energetic. b) Să recalculeze . l) Orice alte obligaţii prevăzute la Legea Energiei Electrice nr. (4) Drepturile achizitorului: a) Să consume energie electrică în conformitate cu prevederile prezentului contract. deteriorări de utilaje etc. reluarea serviciului prestat se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii. în scopul exploatării sigure şi economice a instalaţiilor. pentru a fi deconectate. pe baza metodologiei şi procedurilor emise de Autoritatea competentă. b) Să asigure prin soluţii proprii.123/2012 şi de Regulamentul de furnizare a energiei electrice la achizitori. conform reglementărilor în vigoare privind schema de funcţionare a instalaţiilor achizitorului racordate la SEN. 11 . accidente umane. (3) Obligaţiile achizitorului: a) Să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor. inclusiv din punctul de vedere al instalaţiilor de protecţie şi automatizare. pentru asigurarea funcţionării în continuare a receptoarelor importante în cazul funcţionării automaticii din instalaţiile distribuitorului sau ale achizitorului.

cu un preaviz de 10 zile lucrătoare. b) împiedicarea repetată a accesului delegatului împuternicit al operatorului de distribuţie în instalaţiile de utilizare ale achizitorului în scopul de a culege datele 12 . cu respectarea prevederilor Avizului Tehnic de Racordare şi a prevederilor legale în vigoare. atunci când apar elemente noi sau când consideră necesar detalierea ori completarea unor clauze contractuale. verifica.c) Să aibă acces la grupurile de măsurare în vederea decontării . ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ Art. g) Să consume energie electrică din instalaţiile distribuitorului în conformitate cu prevederile prezentului contract şi ale normelor legale. f) Să solicite operatorului de distribuţie. 11. plata de despăgubiri pentru daunele dovedite de achizitor. (1) Furnizorul poate solicita operatorului de distribuţie întreruperea alimentării cu energie electrică a achizitorului. (2) Operatorul de distribuţie va întrerupe alimentarea cu energie electrică a achizitorului. provocate de întreruperi în alimentare/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice distribuite. sau să iniţieze acte adiţionale la contract . atunci când acestea se află pe teritoriul achizitorului. în cazul plăţilor parţiale efectuate de către achizitor. d) Să solicite furnizorului măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie/transport. ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa Distribuitorului. d) nerespectarea de către achizitor a limitelor zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru reţelele şi instalaţiile electrice. a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea serviciului prestat. cuprinse în programul realizat de operatorul de distributie conform reglementărilor în vigoare. reluarea serviciului prestat se face în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii. acesta va preciza locurile de consum pentru care nu s-a achitat factura pentru energia electrică. de a verifica şi remedia defecţiunile în instalaţiile care sunt proprietatea operatorului de distributie. chiar dacă acestea se află în incinta distribuitorului. fără preaviz. în următoarele cazuri: a) în caz de consum fraudulos de energie electrică. cu anunţarea prealabilă a achizitorului şi cu acordul acestuia. pentru a fi deconectate. a penalităţilor datorate. b) împiedicarea sub orice formă a delegatului împuternicit al operatorului de distribuţie de a monta. c) pentru executarea lucrărilor de revizii tehnice sau reparaţii la reţeaua de distribuţie sau la instalaţiile de racordare ale achizitorului. IX. care nu au putut fi prevăzute la întocmirea prezentului contract. înlocui grupurile de măsură sau de a citi înregistrările acestora. în următoarele cazuri: a) dacă factura nu a fost achitată de achizitor în termenul de scadenţă. prin intermediul furnizorului. e) Să propună furnizorului modificarea şi completarea prezentului contract şi a anexelor acestuia.

cu un preaviz de 5 zile lucrătoare de la pierderea acestei calităţi. conform art. ulterior încheierii prezentului contract. (4) Întreruperile de energie electrică menţionate la art. e) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice în zone de reţea electrică sau la nivelul întregului SEN. (2) Rezilierea contractului din iniţiativa achizitorului. (1) În sensul prezentului contract.– (1) Rezilierea prezentului contract din iniţiativa furnizorului se poate face în următoarele cazuri: a) neplata repetată a contravalorii energiei electrice furnizate în condiţiile stabilite şi a penalităţilor aferente.DURATA CONTRACTULUI. prin furnizarea de documente. cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru reziliere. 11 (2) lit. b din Regulamentul de furnizare . 11 (2). c) în alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare. conform contractelor şi normativelor. 13 . d) in caz de consum fraudulos. lit. În cazul rezilierii contractului de furnizare.necesare pentru recalcularea consumului. cu excepţia cazurilor de la art. la cererea scrisă a acestuia depusă în termen de 7 zile lucrătoare de la producerea evenimentului. se face cu anunţarea prealabilă în scris a furnizorului. X.13. prin “ modificare de circumstanţe” se înţelege intrarea în vigoare a unor legi/reglementări. în cazul constatării unor situaţii care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică. 11 (1) lit. REZILIEREA. c) achizitorul nu aplică reducerea puterii absorbite cerută de către Operatorul transport şi de sistem în regim de restricţii. (3) Cheltuielile efectuate de către furnizor pentru deconectarea şi reconectarea la reţea a achizitorului vor fi suportate de achizitor. precum şi modificarea/abrogarea celor existente.2014. d) şi e) vor fi ulterior justificate achizitorului.. b) pierderea de către achizitor a calităţii de achizitor eligibil care a stat la baza încheierii contractului.09.14.Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie până la data de 30. în termenii prevăzuţi de acestea. c) şi de la art. INCETAREA CONTRACTULUI Art. d) şi e). d) pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă. 90 lit. încheierea unui nou contract este condiţionată de plata de către achizitor a sumelor restante din vechiul contract. inclusiv pentru evitarea periclitării vieţii şi a sănătăţii oamenilor. 12. MODIFICAREA CIRCUMSTANŢELOR Art. Art. (2) Rectificările de contract datorate modificărilor de circumstanţe se vor materializa prin acte adiţionale la prezentul contract. XI.

furnizorul va avea întâlniri cu acesta. d) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice cu un preaviz de 30 de zile înainte de data la care acesta devine operabilă. cu confirmarea organului competent de la locul producerii evenimentului ce constituie forţă majoră. dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore. în perioada de preaviz. (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor ce decurg din acest contract. furnizorul este îndreptăţit să ia. conform art.la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul . XII. (4) Incetarea contractului poate avea loc: . (4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore. FORŢA MAJORĂ Art. b) transmiterea unui preaviz de sistare a livrării energiei electrice. (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părţi în termen de 48 de ore de la apariţia acesteia.unilateral. succesiv. cu punerea în întârziere .dacă una din părţi nu-şi respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract. în urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare de părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în afara voinţei şi controlului părţilor.cu acordul părţilor.(3) Pentru întârzieri ale achizitorului la plata facturii aferente activităţii de furnizare a energiei electrice. DOCUMENTELE CONTRACTULUI Art 15 . următoarele măsuri: a) aplicarea de penalităţi. dar antrenează obligaţia părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate părţii contractante prin faptul necomunicării.Documentele contractului sunt: o Documentaţia descriptivă (Caietul de sarcini) şi anexele publicate pentru şedinţa de tranzacţionare la Bursa Română de Mărfuri o Oferta tehnica si financiară XIII. c) la cererea achizitorului. (3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerator de răspundere al acesteia. 16. Circumstanţele de forţă majoră sunt acelea care pot apărea în cursul executării prezentului contract. prin notificare prealabilă a intenţiei de reziliere a contractului în termen de maxim 30 zile . în vederea negocierii . cu menţiunea că pentru această perioadă achizitorul datorează plata energiei consumate şi a penalităţilor. 14 . 1522 şi 1552 din Codul Civil. după notificarea prealabilă a achizitorului în termen de maxim 30 zile . dar fără a prejudicia drepturile părţilor ce li se cuveneau până la apariţia forţei majore.

Încălcarea aliniatelor (1) şi (2) dă dreptul beneficiarului la aplicarea pactului comisoriu de gradul II. fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract. XVI. 20 . LITIGII Art. (2) – Furnizorul nu poate transmite. COMUNICĂRI Art. fax sau e-mail. XV. prin tratative directe. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii. reglementat de art. orice neînţelegere care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. cât şi în momentul primirii. XIV. telex. 19. în totalitate sau în parte. trebuie să fie transmisă în scris. 1553 alin.(2). fără acţiune în justiţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă. contractul desfiinţându-se de plin drept. total sau parţial. Art. creanţele născute din prezentul contract numai cu acordul prealabil. telegramă. (1) .287/2009 privind Codul Civil. XVIII. total sau parţial. Pentru neexecutarea. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art. fără punere în întârziere. teza finală din Legea nr. al beneficiarului. (2) Dacă. obligaţiile ce îi revin în temeiul prezentului contract sau contractul. părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare. prin acte juridice.(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni. 17. a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract. exprimat în scris. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 15 . 21 . cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.Furnizorul poate transmite.(1) Orice comunicare între părţi.Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon. referitoare la îndeplinirea prezentului contract. fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. XVII. achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. CESIUNEA Art. după 15 zile de la începerea acestor tratative. (3) . 18. (1) Furnizorul şi achizitorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă.

. Achizitor.. respectiv art.... şi îşi va produce efectele începând cu data de 01.. ALTE CLAUZE Art. Lăcrămioara ALEXANDRU 16 .. respectiv de televiziune.. 3 din H.. 978/2003.2013. Secretar General.. Contabilitate Internă. va fi facturată de către furnizor în baza contractului de mandat încheiat de către furnizor cu Societatea Română de Radiodifuziune.. 22. Director General... DISPOZIŢII FINALE Art.. câte unul pentru fiecare parte semnatară. (1)Orice schimbare intervenită în datele de identificare ale unei părţi contractante.... în data de .. (2) Prezentul contractul s-a incheiat în 6 (şase) exemplare originale.. 24. nr. persoanele juridice au obligaţia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune. 23 (1) Conform art.. Mădălina GHEORGHE Direcţia de Buget. inclusiv a numărului de cont..Art.. respectiv de televiziune. XX..G.. nr.. respectiv cu Societatea Română de Televiziune. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Ordonator principal de credite. Ciprian Sebastian BADEA Furnizor. XIX.. va fi adusă la cunoştinţa celeilalte părţi în termen de maxim 48 de ore.G. (2) Taxa pentru serviciul public de radiodifuziune. 3 din H. Corneliu CAZACU Direcţia Generală Juridică... Investiţii şi Achiziţii Publice Director.. Contractul va fi interpretat conform legislaţiei din România..10. 977/2003. Secretar General Adjunct...

............... 17 . Direcţia de Investiţii...................................... .......................... ……………………………... Secretar General................. Direcţia de Buget şi Contabilitate Internă.. COMISARIATUL GENERAL ............. ....GARDA FINANCIARĂ Ordonator terţiar de credite.... Director General.......... Director. Comisar General........... ..... Director General.................... .... Direcţia Generală Juridică............. Direcţia Generală Economică..................AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Ordonator Secundar de Credite....... …………………………………………....... Direcţia Generală Economică............ Director General Adjunct....... ......... Achiziţii Publice şi Servicii Interne Director...........

...................... 18 ...Serviciu Juridic..................... Sef serviciu D..... Şef Serviciu ................... …………………………………................................ Şef Serviciu ...A... COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ Ordonator terţier de credite..A.. Contabilitate.N..........................I................. Director D..A............. Execuţie Bugetară...................A...................... AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR Vicepreşedinte A... ... Secretar General. Şef Serviciu ........ ..S....... Serviciu Financiar...S......... Preşedinte...... Director Direcţia Juridică ......................... Serviciu Administrativ..E.......................... ..F.........................................

.... 19 .................................. ....................... Juridic........................................... ......................... Director...............

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->