Sunteți pe pagina 1din 11

CURS !

ESUT EPITELIAL (2013)


- No!iunea de !esut - Componentele unui !esut: - celule exist" - matricea extracelular" - Def. !esutului epitelial Caractere generale: I. Diversitatea formei - exemple - raportul dintre forma celulei #i forma nucleului - rolul nucleului n stabilirea formei celulei #i a num"rului de celule II. Diversitatea func!iilor: - formeaz" nveli#uri membranare - asigur" transport selectiv de substan!e - intr" n structura unor organe solide #i a glandelor - constituie epiteliul senzorial al unor organe de sim! - rol contractil prin celulele mioepiteliale - Originea embriologic" a !esutului epitelial - Vasculariza#ia epiteliilor $ tesut avascular (excep!ie stria vascular" din urechea intern" ) - Inerva#ia #esutului epitelial $ absen!a n unele epitelii a termina!iilor nervoase senzitive pentru durere - Regenerarea epiteliilor - Def: - Propriet"!ile celulei stem adulte - Rata de nlocuire - Mecanismul de regenerare - Metaplazia epiteliilor - Def: - Ex. Clasificarea func#ional" a epiteliilor: I. Epitelii de acoperire II. Epitelii glandulare

I. EPITELIILE DE ACOPERIRE - Denumirea #i clasificarea epiteliilor de acoperire: - dup" num"rul de straturi celulare (simple #i stratificate) - dup" forma celulelor (pavimentos, cubic, cilindric) - Forme particulare de epitelii de acoperire: Epiteliu pseudostratificat cilindric - Form" de epiteliu simplu - Def: - Localizare: Epiteliu de tranzi#ie (polimorf sau uroteliu) - Tip special de epiteliu stratificat - Semnifica!ia no!iunilor de: uroteliu, epiteliu polimorf #i epiteliu de tranzi!ie - Particularita!ile membranei plasmatice a celulelor din stratul superficial II. EPITELIILE GLANDULARE Def. Tipuri de celule epiteliale glandulare Histogeneza epiteliului glandular No!iunea de glanda

GLANDELE EXOCRINE - Criterii de clasificare pentru glandele exocrine: A. Structural": 1. Dup" num"rul de celule 2. Dup" aspectul sistemului canalicular 3. Dup" aspectul segmentului secretor (adenomerului) B. Dup" natura produsului de secre#ie: 1. Glande cu secre!ie mucoas" 2. Glande cu secre!ie seroas" 3. Glande cu secre!ie mixt" 4. Glande cu secre!ie uleioas" C. Dup" mecanismul de excre#ie: 1. Glande merocrine (ecrine) 2. Glande apocrine 3. Glandele holocrine

POLARITATEA CELULEI EPITELIALE - Def: - Celulele epiteliale au dou" domenii membranare aflate n contact cu medii extracelulare diferite: 1. Domeniul apical reprezentat de membrana plasmatic" apical" 2. Domeniul laterobazal reprezentat de membranele plasmatice laterale #i bazal" - Polaritatea celulei epiteliale este asigurat" de: 1. o anumit" distribu!ie a proteinelor #i lipidelor membranare care realizez" o asimetrie biochimic" a domeniilor membranare apical #i laterobazal 2. formarea de jonc!iuni strnse ntre membranele celulelor epiteliale adiacente 3. distribu!ia caracteristic" a componentelor citoscheletului #i a organitelor celulare la nivelul citoplasmei 4. stabilirea de c"tre celulele epiteliale a unor interac!iuni celulare 1. Asimetria biochimic" a suprafe!elor membranare apical" #i laterobazal" - Compozi!ia proteic" a domeniilor membranare apical #i laterobazal ale celulelor epiteliale este diferit": - Domeniul apical: proteine membranare implicate n realizarea func!iei de absorb!ie #i secre!ie - Domeniul laterobazal: con!ine proteine care contribuie la men!inerea func!iei celulei #i la recunoa#terea #i traducerea semnalelor la nivel celular - Compozi!ia lipidic" a domeniilor membranare apical #i laterobazal: difer" prin concentra!ie - Efectele pierderii polarit"!ii celulei epiteliale ca urmare a redistribu!iei proteinelor #i lipidelor membranare este demonstrat" de Boala rinichiului polichistic (forma congenital") 2. Jonc!iunile strnse (zonulae occludentes) - Localizare - Semnifica!ia denumirii - Prin criofracturare apare sub forma unei re!ele continui de fibre ramificate #i anastomozate, care nconjoar" polul apical al celulei epiteliale, unde fibrele sunt formate din #iruri de proteine membranare, dintre care cele mai importante sunt claudinele #i ocludinele - Rol: - creeaz" #i men!in distincte cele dou" domenii membranare - previn mi#carea lateral" a proteinelor membranare - formeaz" o barier" impermeabil", mpiedicnd difuzia moleculelor printre celulele adiacente 3. Distribu!ia caracteristic" a componentelor citoscheletului #i a organitelor celulare

4. Interac!iunile celulare: se realizeaz" prin molecule de adezivitate celular" - Moleculele de adezivitate celular" : dou" clase majore - molecule cu activitate Ca2+- dependent": caderine #i selectine - molecule cu activitate Ca2+ -independent": integrine #i molecule din superfamilia Ig - Caderinele #i integrinele mediaz" contactele celulelor epiteliale, cu participarea unei componente a citoscheletului: - caderinele contactele celul"-celul" - integrinele contactele celul"-substrat Caderinele familie de glicoproteine membranare cu activitate Ca2+-dependent" localizare: la nivelul membranei plasmatice laterale a celulelor epiteliale n prezen!a Ca2+, domeniile extracelulare realizeaz" interac!iuni homofile rol : particip" la formarea jonc!iunilor de ancorare din domeniul lateral al celulei epiteliale, asigurnd legarea citoscheletului celulelor adiacente prin intermediul matricei extracelulare: 1. Zonula adherens - se asociaz" filamentele de actin" din citoscheletul celulelor adiacente - la formarea ei particip" caderina E 2. Desmozom - se asociaz" cu filamentele intermediare din citoscheletul celulelor adiacente - la formarea lui particip" caderine nonclasice (desmogleina #i desmocolina) Integrinele familie de glicoproteine membranare cu activitate Ca2+-independent" localizare: la nivelul membranei plasmatice bazale a celulelor epiteliale difer" de celelalte molecule de adezivitate, fiind heterodimeri forma!i prin asocierea a dou" subunit"!i (! #i "), legate necovalent rol : particip" la formarea jonc!iunilor din domeniul bazal al celulei epiteliale 1. Jonc!iune de ancorare prin filamente de actin" 2. Hemidesmozom - Principala afec!iune n care sunt implicate moleculele de adezivitate celular" este Pemfigus vulgaris (Maladia buloas") - la unii pacien!i au fost pu#i n eviden!" autoAc antidesmogleine care au efect direct asupra jonc!iunilor desmozomale #i determin" acantoliza - ex. histopatologic: prima modificare este afectarea jonc!iunilor desmozomale dintre celulele stratului bazal #i stratul supraiacent MEMBRANA BAZAL$ - Termenul de membran" bazal" (MB) a fost atribuit structurii observabile la MO localizat" pe fa!a epiteliului orientat" spre !esutul conjunctiv

- Examinare MB la MO: - variaz" ca grosime de la un epiteliu la altul; poate fi examinat" - n col.HE - prin metode histochimice: PAS (ro#u-purpuriu) #i impregnare argentic" (neagr") - variaz" ca aspect n func!ie de localizare - Examinarea MB la ME: este format" din dou" straturi: - Lamina bazal" - elaborat" de celulele epiteliale - Lamina reticular" - elaborat" de celule conjunctive (fibroblaste) 1. Lamina bazal" - La nivelul laminei bazale se descriu 2 regiuni: a. o regiune electronotransparent" (lamina lucida) b. o regiune electronodens" (lamina densa) Lamina lucida (rara) - localizat" lng" epiteliu - con!ine: - domeniile extracelulare ale moleculelor de adezivitate din membrana plasmatic" bazal" (integrine #i distroglicani) - glicoproteine extracelulare (laminin" #i entactin") Lamina densa - este format" din colagen de tip IV acoperit pe ambele fe!e de perlecan - Lamina lucida lipse#te dac !esutul este fixat prin nghe!are la temperatur" joas" #i presiune nalt", ea fiind observat" numai cnd fixarea preparatului se face cu fixatori chimici - n unele localiz"ri lamina densa apare mai groas" ca rezultat al fuzion"rii a dou" lamine bazale de la dou" celule adiacente ntre care nu se interpune !esut conjunctiv (glomerul renal #i pl"mn) - LB nu este asociat" exclusiv !esutului epitelial, ea poate s" apar" #i n jurul altor celule care se asociaz" cu !esut conjunctiv (celule musculare, celule adipoase, celule Schwann), fiind denumit" n acest caz lamina externa - Compozi!ia chimic" a LB : au fost identificate aproximativ 50 de proteine, (proteine fibroase #i proteoglicani ), dintre acestea patru fiind considerate componente majore: - laminina - colagen - entactina sau nidogen - perlecan Laminina - rol esen!ial n organizarea LB - descrierea moleculei - dup" intera!iunea cu celulele epiteliale, moleculele se asambleaz" spontan sub forma unei re!ele, formnd polimerul de laminin"

Colagenul - LB con!ine cel pu!in trei tipuri de colagen (colagen IV, colagen VII, colagen XVIII) Colagenul IV - reprezint" 50% din proteinele LB - molecula de colagen IV con!ine 3 lan!uri polipeptidice (lan!uri %) dispuse spiralat - fiecare lan! polipeptidic % are trei domenii : 1. domeniul scurt amino-terminal numit domeniul 7S 2. domeniul colagenic helicoidal (cel mai lung), care interac!ioneaz" cu domenii similare ale altor 2 lan!uri polipeptidice % 3. domeniul necolagenic globular carboxi-terminal numit domeniul NC1 - cele 3 lan!uri polipetidice % formeaz" o molecul" tiplu helicoidal" numit" protomerul de colagen IV - prin asamblarea celor 3 lan!uri %, domeniile NC1 formeaz" trimerul NC1; cnd doi trimeri NC1 interac!ioneaz", rezultnd hexameri NC1, se formeaz" dimerii de colagen IV - prin interac!iune a patru dimeri prin domeniile 7S rezult" tetramerul de colagen IV - tetramerii se leag" cap la cap #i rezult" suprastructura de colagen IVcare are forma unei re!ele - Organizarea laminei bazale - ini!ial se formeaz" polimerul de laminin" - moleculele de colagen IV se asambleaz", formnd suprastructura de colagen - cele dou" re!ele sunt conectate prin entactin" - structura este men!inut" de alte molecule din LB, un rol important atribuindui-se perlecanului - organizarea este controlat" de un ansamblu de proteaze sintetizate de fibroblaste (metaloproteaze #i inhibitori ai metaloproteazelor) - LB se ancoreaz" la matricea extracelular" prin trei mecanisme impuse de localizare: 1. fibrile de ancorare scurte striate formate din colagen de tip VII care se leag" de molecule de colagen de tip III din matricea extracelular", asigurnd leagarea LB la matricea extracelular" n asociere cu hemidesmozomi (caracteristic pielii) 2. microfibrile de fibrilin" care leag" LB de fibre elastice din matricea extracelular" 3. extensii ale laminei dense care interac!ioneaz" cu fibre reticulare din !esutul conjunctiv formate din colagen tip III 2. Lamina reticular" - variaz" ca grosime - este format" din colagen de tip III #i I care se organizeaz" sub form" de fibre (fibre reticulare #i de colagen) - Func!iile LB 1. Suport pentru celulele epiteliale, asigurnd ata#area epiteliului la !esutul conjunctiv

2. Compartimentalizare: pentru ca o substan!" s" se mute dintr-un !esut n altul trebuie s" traverseze LB 3. Ac!ioneaz" ca o barier" cu permeabilitate selectiv" ntre !esutul epitelial #i conjunctiv, controlnd schimburile de molecule dintre !esutul conjunctiv #i !esutul epitelial - rolul GAG, molecule hidrofile cu sarcin" electric" negativ" 4. Men!ine citoarhitectonica epiteliului #i polaritatea unui epiteliu 5. Controleaz" diferen!ierea, proliferarea #i migrarea celulelor epiteliale LB mediaz" #i controleaz" interac!iunile dintre receptorii de suprafa!" ai celulelor epiteliale (factori de cre#tere) #i moleculele din matricea extracelular" TIPURI DE CELULE EPITELIALE I. CELULE EPITELIALE SPECIALIZATE PENTRU TRANSPORT - Celulele epiteliale specializate pentru transport de ioni au rol important n homeostazia organismului Celule epiteliale transportoare de ioni - Transportul ionilor este mediat de proteine membranare cu activitate ATP-azic", care asigur" schimbul de ioni ntre citopasm" #i mediul extracelular, utiliznd energie din hidroliza ATP-ului Particularit"!i structurale: Prototip: Celula epitelial" din tubul contort proximal MO: ME: celule cubice/ u#or columnare, cu nucleu rotund citoplasm" acidofil" margine n perie la polul apical #i aspect striat la polul bazal

numero#i microvili la polul apical numeroase invagin"ri adnci ale membranei plasmatice bazale, nenso!ite de LB, n scopul cre#terii suprafe!ei active membranare, la acest nivel fiind localizat" Na+/K+ ATP-aza compartimente citoplasmatice la nivelul c"rora se g"sesc mitocondrii alungite, cu numeroase criste jonc!iuni strnse ntre celulele adiacente, localizate la nivelul zonei apicale a suprafe!ei membranare laterale sub jonc!iunile strnse, membranele laterale formeaz" interdigita!ii

- Apa #i solva!ii din filtratul glomerular pot fi transporta!i din lumenul tubului proximal folosind calea transcelular" #i/sau calea paracelular" - Reabsorb!ia solva!ilor se realizeaz" prin mecanisme active #i/sau pasive

- Na /K ATP-aza hidrolizeaz" ATP-ul #i este o component" a mecanismelor de transport care leag" #i deplaseaz" molecule de solva!i prin membrana celular". Energia eliberat" din hidroliza ATP-ului este utilizat" de pompa de Na+ pentru a transporta Na+ din spa!iul intracelular n spa!iul intersti!ial #i K+ din spa!iul intersti!ial n spa!iul intracelular - Na+/K+ ATP-aza men!ine concentra!ia sc"zut" a Na+ intracelular #i genereaz" un gradient de concenta!ie #i electric pentru Na+ - La nivelul membranei apicale exist" numeroase proteine transportoare de Na+ care asigur" transportul prin membrana apical" a unei frac!iuni importante din cantitatea de sodiu prin difuziune intracelular" facilitat"; aceste proteine sunt importante n transportul activ secundar (cotransport) al altor substan!e din filtratul glomerular, ele asigurnd, al"turi de transportul Na+, transportul intracelular al unor principii alimentare precum glucoz" #i aminoacizii (simport), dar #i deplasarea n direc!ie opus" a altor substan!e, n special ioni de hidrogen (antiport); difuziunea intracelular" a Na+ asigur" energia necesar" transportului moleculelor de glucoz", aminoacizi #i a ionilor de hidrogen care se deplaseaz" mpotriva gradientului electrochimic. - Reabsor!ia apei este cuplat" n principal cu reabsor!ia Na+; apa se reabsorbe n mare parte pe cale paracelular" #i, n mic" parte, pe cale transcelular" (aquaporina 1). Celulele epiteliale cu rol n transportul ionilor au o larg" r"spndire - Rol de barier" activ" - Sensul de transport: 1. fluxul ionic are direc!ia pol apical spre pol bazal (absorb!ia ionilor) 2. fluxul ionic are direc!ia pol bazal spre pol apical ( secre!ia ionilor) II. CELULE EPITELIALE SPECIALIZATE PENTRU SINTEZ$ %I SECRE!IE - Celulele epiteliale specializate pentru sintez" #i secre!ie pot fi celule: - exocrine - endocrine - paracrine - n func!ie de natura produsului de sintez" sunt celule epiteliale specializate pentru sinteza #i secre!ia de: 1. proteine 2. glicoproteine 3. amine #i polipeptide mici 4. lipide 1. Celule epiteliale specializate pentru sinteza &i secre#ia de proteine - Celule exocrine #i endocrine - Rolul roteinelor sintetizate - Secre!ia proteinelor poate fi: continu" intermitent"

Particularit"!i structurale: Prototip: Celula epitelial" exocrin" din acinul pancreatic MO: col. HE - polaritate tinctorial": - citoplasma de la polul bazal este bazofil" - citoplasma de la polul apical este acidofil" ME: RER bine dezvoltat #i localizat bazal mitocondrii printre canaliculele RER CG dezvoltat supranuclear n zona apical" granulele de secre!ie delimitate de endomembrane, cu m"rimi diferite #i matrice dens" la fluxul de electroni, al c"ror con!inut va fi eliminat prin exocitoz" Principalele etape ale ciclului secretor (Cilcul lui Palade) 1. Asimilarea aminoacizilor 2. Sinteza proteinelor enzimatice la nivelul ribozomilor ata#ati RER 3. Acumularea produsului de sintez" n complexul Golgi 4. Formarea #i evolu!ia granulelor de secre!ie (granule de zimogen) 5. Transportul granulelor de secre!ie spre polul apical 6. Eliminarea produsului de sintez" prin exocitoz" 2. Celule epiteliale specializate pentru sinteza &i secre#ia de glicoproteine - Celule exocrine #i endocrine - Localizare: Particularit"#i structurale: Prototip: Celula caliciform" MO: form" de caliciu/ cup" nucleu rotund-oval spre polul bazal citoplasma apical" slab colorat" n col HE, cu aspect vacuolar (granule de mucin")
ME:

RER bine dezvoltat subnuclear mitocondrii printre canaliculele RER CG bine reprezentat supranuclear numeroase granule de secre!ie la polul apical care destind zona apical" a celulei rari microvili apicali asocia!i procesului secretor

- Mecanismul de sintez" #i secre!ie

10

3. Celule epiteliale specializate pentru sinteza &i secre#ia de amine &i polipeptide mici - Celule endocrine #i paracrine - Celule APUD (amine precursor uptake and decarboxilation) - Localizare Particularit"!i structurale: MO: - n col.HE - citoplasma slab bazofil" - eviden!iere prin metode citochimice/ imunocitochimice: - precipitare cu s"ruri de argint (argentafine #i argirofile) - oxidare cu bicromat de potasiu (celule cromafine, celule enterocromafine) - anticorpi monoclonali - markeri celulari (enolaza neuronal" specific", cromogranine #i secretogranine) - hibridizare n situ ME: - celule de tip deschis #i celule de tip inchis RER este pu!in CG slab dezvoltat deoarece cantitatea de polipeptide sintetizate este mic" granule de secre!ie (form", m"rime, aspect, con!inut); se aglomereaz" spre polul bazal con!inutul granulelor fiind eliminat la acest nivel - Conceptul de Sistem neuroendocrin difuz 4. Celule epiteliale specializate pentru sinteza &i secre#ia de lipide - Celule exocrine #i endocrine - Localizare Particularit"!i structurale: Prototip: Celula epitelial" care sintetizeaz" #i secret" steroizi MO: ME: citoplasma acidofil" cu aspect vacuolar datorit" con!inutului n pic"turi lipidice: REN bine dezvoltat numeroase mitocondrii cu criste tubulo-veziculare ntre REN #i mitocondrii strns" rela!ie structural" #i func!ional

III. CELULE EPITELIALE CONTRACTILE (CELULE MIOEPITELIALE) - Celule cu origine ectodermic" - Localizare

11

Particularit"!i structurale MO: stelate/ fusiforme numeroase prelungiri care nconjoar" adenomerii sau ductele ME: filamente intermediare de citocheratin" proteine contractile (actina, miozina) stabilesc jonc!iuni gap #i de tip desmozomi cu celulele nvecinate #i cu celulele secretorii - Rol