Sunteți pe pagina 1din 16

age 1

CMA DL CALDUkA ALk-AA kSI 12- 16 -


21 SLI1
"#$%&'(%)'#) *+ )#$%,-,&+ $) '%)-).,&+kSI 12 - 16 - 21 SLI1


ompa de ca|dura kSI SLI1 aer-apa pentru |nsta|are exter|oara s|
|nter|oara.

C|t|t| acest manua| cu atent|e!

age 2


Cupr|ns


lnsLrucLlunl penLru slguranLa age 3
ulmenslunl 8Sl 12 - 16 - 21 SLl1 age 4
relnsLalare sl condlLll de baza age 3
Schema de prlnclplu a unel lnsLalaLll age 6
lnsLalare age 7
CbllgaLlvlLaLe slsLem de rezerva age 9
8egulaLor - seLare - funcLlonare age 9
Codurl parameLrll age 11
rlnclpll de funcLlonare age 13
ulagrama de conecLare age 13
lnLreLlnere age 14
uaLe Lehnlce - 8Sl 12 - 16 - 21 SLl1 age 13


age 3

Instruct|un| pentru s|guranta

- nu foloslLl aceasLa unlLaLe daca a fosL scapaLa sau deLerloraLa ln orlce
fel.
- AceasLa unlLaLe nu Lrebule lnsLalaLa lnLr-o zona ln care ar puLea exlsLa
orlce subsLanLe sau vaporl lnflamablll. nu depozlLaLl sl nu foloslLl benzlna sau
alLe maLerlale sau subsLanLe lnflamablle ln aproplerea sau alaLuraL acesLul
slsLem de lncalzlre.
- verlflcaLl placuLa de allmenLare a unlLaLll lnalnLe de lnsLalare penLru a
va aslgura ca volLa[ul lndlcaL esLe acelasl cu cel care allmenLeaza slsLemul de
lncalzlre.
- unlLaLea Lrebule conecLaLa numal la o sursa de energle elecLrlca
prevazuLa cu lmpamanLare. lmpamanLarea esLe obllgaLorle.
- AceasLa unlLaLe Lrebule lnLreLlnuLa numal de caLre personal callflcaL.
- lnLrerupeLl lnLoLdeauna allmenLarea cu energle elecLrlca lnalnLe de
efecLuarea conexlunllor unlLaLll sau lnlaLurarea orlcarul panou fllnd exLrem de
aLenL penLru a evlLa ranlrea.
- ComponenLele poL avea marglnl ascuLlLe sau proemlnenLe care poL Lala.
- 1evlle sl compresorul conLln agenL frlgorlflc la preslune rldlcaLa sl nu
Lrebulesc expuse la LemperaLurl rldlcaLe sau gaurlLe.
- 1emperaLura apel de pesLe 32C (123l) poaLe produce arsurl severe sau
moarLe prln oparlre. lerlflcaLl LemperaLura apel lnalnLe de a face bale sau dus.
Coplll, persoanele cu dlzablllLaLl sau cele ln varsLa sunL cele mal expuse la
oparlre.
- umblarea la LermosLaL, la slsLemul de lncalzlre, la elemenLele sau
conexlunlle elecLrlce esLe perlculoasa sl poaLe cauza ranl grave. AcesLe
componenLe vor fl lnLreLlnuLe numal de caLre personal callflcaL sl lnsLrulL
corespunzaLor. nu lncercaLl sa modlflcaLl sau sa schlmbaLl ln nlclun fel acesL
slsLem de lncalzlre.


age 4

D|mens|un| (mm) kSI 12 - 16 - 21 SLI1 - Un|tate |nterna

D|mens|un| kSI 12 - 16 - 21 SLI1 - Un|tate externa


k
S
I

1
2
-
1

S

L
I
1

k
S
I

1
2
-
S

S

L
I
1

k
S
I

1
6
-
1

S

L
I
1

k
S
I

1
6
-
S

S

L
I
1

k
S
I

2
1
-
S

S

L
I
1

n 673 673 673 673 673
W S72 S72 77S 77S 77S
D S72 S72 77S 77S 77S
* d|mens|un||e sunt expr|mate |n mm


age 3

re|nsta|are s| cond|t|| de baza

- ompa de caldura aer apa nu Lrebule lnsLalaLa nlclodaLa culcaLa.
- Se recomanda LransporLarea verLlcala a acesLela. uaca esLe necesara LransporLarea
culcaLa a slsLemulul, producaLorul recomanda ca unlLaLea sa se afle ln pozlLle verLlcala cu
cel puLln 12(douasprezece) ore lnalnLe de funcLlonare. nerespecLarea acesLor lnsLrucLlunl
poaLe duce la deLerlorarea slsLemulul de lncalzlre.
- uupa dezambalarea unlLaLll dln cuLla de carLon, lndeparLaLl de lndaLa panourlle sl
verlflcaLl daca sunL deLerlorarl care ar fl puLuL aparea ln urma LransporLulul. ComunlcaLl
lmedlaL LransporLaLorulul defecLlunlle ascunse sl sollclLaLl o verlflcare.
- Sursa de allmenLare cu energle elecLrlca Lrebule sa alba acelasl volLa[ sl aceleasl faze
cu cele lndlcaLe pe placuLa de allmenLare. Conexlunlle elecLrlce la sursa de allmenLare sl
cele de [oasa Lenslune Lrebulesc efecLuaLe ln conformlLaLe cu reglemenLarlle locale sau
naLlonale ln vlgoare.
- Lunglmea clrculLulul de freon dlnLre unlLaLea lnLerna sl unlLaLea exLerna nu Lrebule
sa depaseasca 23 m lar dlferenLa de nlvel sa nu depaseasca 6 m. ln cazul ln care esLe
necesara depaslrea acesLor parameLrl sollclLaLl expres acordul sl speclflcaLla scrlsa a
deparLamenLulul Lehnlc al 8allLon 8omanla.


Sch|ta - Amp|asare un|tate externa pentru a nu obstruct|ona vent||areaage 6

Schema de pr|nc|p|u a une| |nsta|at||
1. Inca|z|re |n pardosea|a s| apa ca|da mena[era pr|n |ntermed|u| unu| bo||er cu
serpent|na

2. Inca|z|re cu rad|atoare sau vent||oconvectoare s| apa ca|da mena[era pr|n
|ntermed|u| unu| bo||er cu serpent|na

Nota: vana cu 3 cal nu esLe lnclusa ln produs

age 7

Insta|are

Conectarea un|tat|| externe - unlLaLea exLerna neceslLa conecLarea aLaL la allmenLare
elecLrlca caL sl la programaLor. ConsulLaLl schema elecLrlca dln manual.

- 1,2,3 - ALlMLn1A8L 230 v (L= faza, n = nul, = lmpamanLare)
- 4,3,6 - ALlMLn1A8L 230 v pompa de reclrculare (L= faza, n = nul, = lmpamanLare)
- 7,8 - ALlMLn1A8L 230 v CCn18CLL8 (se leaga la 11 sl 12 de la conLroler)
- 9,10 - CCMAnuA 8LLLu CMA uL 8LCl8CuLA8L cupleaza 6 sl 9 de la conLroler
- 11 - ? (24v) (de la unlLaLea exLerna
- 12 - C (24v) (de la unlLaLea exLerna)
- 13 - legaLura la swlLch lncalzlre/raclre (albasLru = raclre, rosu = lncalzlre)Conectarea f|re|or programatoru|u| - unlLaLea exLerna esLe comandaLa de un programaLor
allmenLaL la 230 v.

S|guranta automata - esLe obllgaLorle monLarea unel slguranLe elecLrlce auLomaLe pe llnla
de allmenLare elecLrlca a unlLaLll exLerne.

S|guranta |a suprapres|une - unlLaLea exLerna esLe prevazuLa dln fabrlca cu o slguranLa de
suprapreslune. AceasLa are rolul de a Lala allmenLarea elecLrlca a compresorulul ln cazul ln
care preslunea freonulul dln lnsLalaLle depasesLe nlvelul maxlm admls. ln condlLll normale
pozlLla acesLula esLe lnchls". uaca preslunea Lrece de nlvelul de 40 bar, suguranLa se va
comuLa auLomaL pe pozlLla deschls" Lalnd allmenLarea elecLrlca. SlguranLa va revenl la
pozlLla lnchls" de lndaLa ce preslunea freonulul va scadea sub nlvelul de 32 bar. ue reLlnuL
de asemenea ca slguranLa anuleaza de asemenea sl execuLla comenzllor LermosLaLulul. ue
aceea, ln cazul ln care slguranLa se deschlde sl apol se lnchlde, unlLaLea va pornl cu o
lnLarzlere de 3 mlnuLe.

age 8


1|mer c|c|u deconge|are - DLCCNGLLAkLA este setata d|n fabr|ca sa se desfasoare |n mod
automat contro|ata de m|croprocessor. Deconge|area se face automat comandata de
senzoru| de deconge|are af|at pe condensator s|]sau de un tempor|zator e|ectron|c.
1lmer-ul clclulul de decongelare gesLloneaza lnLervalul de Llmp la care gazul flerblnLe
execuLa procedura de decongelare dupa lnchlderea clclulul de lngheL. AcesLa esLe locallzaL
ln colLul [os sLanga al placll de decongelare. LsLe poslblla programarea a Lrel lnLervale: 30
mlnuLe, 60 mlnuLe sl 90 mlnuLe. SelecLarea lnLervalulul se reallzeaza ln funcLle de speclflcul
cllmaLlc al zonel ln care esLe lnsLalaLa pompa de caldura. lnLr-un cllmaL uscaL se recomanda
seLarea unul lnLerval de 90 de mlnuLe. lnLr-un cllmaL cu umldlLaLe rldlcaLa se recomanda
seLarea unul lnLerval de 30 de mlnuLe. enLru programarea lnLervalulul dorlL, muLaLl pln-ul
de pe placa de decongelare ln drepLul lnLervalulul dorlL.
va rugam sa aveLl ln vedere fapLul ca cllclul de decongelare esLe lnlLlaL de caLre senzor, lar
compresorul va execuLa comanda cu o lnLarzlere de 30 de secunde.
va rugam sa aveLl ln vedere la lnlLlerea procedurll de decongelare prln funcLla de LesL fapLul
ca anLemenLlonaLa lnLarzlere va fl anulaLa sl compresorul nu se va deconecLa de la
allmenLare, nu se va de-energlza.
Nota: LoaLe unlLaLlle exLerne sunL seLaLe lmpllclL la 30 mlnuLe lnLerval de decongelare.
erformanLa maxlma ln ceea ce prlvesLe randamenLul energeLlc poaLe fl aLlnsa ln cazul ln
care se seLeaza lnLervalul de decongelare la 90 de mlnuLe. Sugeram seLarea lnLervalulul la
90 de mlnuLe doar de caLre o echlpa de speclallLaLe sl ln cazul ln care poaLe lnLervenl lnLr-un
Llmp rezonabll penLru reseLare asLfel lncaL sa nu va fle afecLaL conforLul Lermlc de
nefuncLlonarea pompel de caldura.

rocedura testar|| funct|e| de deconge|are
1. lnLre Lermlnalele 8" sl C" Lrebule sa fle prezenLao Lenslune lnLre ele 18-30v asLfel
lncaL sa fle poslblla lnlLlerea procedurllor de decongelare sl Lemporlzare
2. Cu compresorul seLaL pe modul lncalzlre", conecLaLl plnll de LesL 12"sl "ul1".
AcesL lucru va comunlca placll fapLul ca LermosLaLul de decongelare esLe pe pozlLla lnchls".
1ermosLaLul de decongeare se lnchlde la zero grade Celslus sl se deschlde la 20 grade
Celslus.
3. Apol conecLaLl plnul 1esL" la pozlLla C" pe banda Lermlnalulul. AcesL lucru va lnlLla
procedura de LesLarea a decongelarll ln 3, 10 sau 13 secunde (AcesL lucru esLe deLermlnaL
de seLarea lnLervalulul de decongelare la 30, 60 sau respecLlv 90 de mlnuLe). SeLarea
lmpllclLa dln fabrlca esLe de 30 de mlnuLe.
4. Cand supapa de sens se comuLa pe modul de decongelare, deconecLaLl rapld
[umperul de la 1esL" - C". uaca nu reuslLl acesL lucru ln maxxlmum 3 secunde, clclul de
decongelare se va lnchela. unlLaLea va ramane ln modul de decongelare pana cand:
a. placa recunoasLe ca senzorul de decongelare a a[uns la 20 de grade Celslus sau
b. se lnLrerupe [umperul 12"-"ul1" sau
c. au LrecuL 10 mlnuLe (reseLare auLomaLa),
uaca pasll de mal sus nu lnlLlaza funcLla de decongelare lnloculLl placa elecLronlca de
decongelare.

A1LN1IL !!!

age 9

Insta|are rez|stenta e|ectr|ca aux|||ara de back-up (de rezerva)

LsLe obllgaLorle uLlllzarea unel rezlsLanLe elecLrlce de lmersle LermosLaLaLa. AceasLa se
lnsereaza ln puffer sl esLe programaLa sa porneasca LermosLaLaL la o LemperaLura cu 3
o
C
sub nlvelul LemperaLurll seLaLe pe programaLorul pompel de caldura.
AsLfel, la LemperaLurl exLerloare exLrem de scazuLe sau ln cazul ln care pompa de caldura
lnLra ln avarle permanenLa ce neceslLa lnLervenLla unel echlpe de servlce, nu va fl oprlLa
furnlzarea de caldura.
SlsLemul de back-up va lnLra ln funcLlune lndependenL de funcLlonarea / nefuncLlonarea
pompel de caldura cand LermosLaLul acesLula (a slsLemulul) consLaLa ca LemparaLura dln
Lank-ul de acumulare (puffer) scade sub un anumlL nlvel sl lsl lnceLeaza funcLlonarea cand
LemperaLura depasesLe acesL nlvel.

!!! VA kUGAM VLkIIICA1I LkSCNAL DACA INS1ALA1IA DUMNLAVCAS1kA LS1L
kLALI2A1A CU SIS1LM DL 8ACk-U !!!

AcesLa nu esLe furnlzaL lmpreuna cu pompa de caldura, cl esLe obllgaLla flrmel de
speclallLaLe care reallzeaza monLa[ul sa ll furnlzeze sl esLe de asemenea obllgaLla flrmel de
speclallLaLe care avlzeaza punerea ln funcLlune sa verlflce exlsLenLa unul slsLem de back-up.
kegu|ator - setare - funct|onare

r|nc|pa|e|e funct||
Aflsarea LemperaLurll apel dln sLocaLor, aflsarea LemperaLurll medlulul amblenL, seLarea
LemperaLurll (se poaLe seLa aLaL ln modul raclre caL sl lncalzlre), proLecLla sLarL delay a
compresorulul, noLlflcare avarle senzorl, parola, seLarea unlLaLll de masura a LemperaLurll (
o
C sau
o
l)
Index parametr|| tehn|c|
1Interva| af|sare temperatura: -30130(reclzle 0.1)
-38302
o
F(reclzle 0.1)
2A||mentare e|ectr|ca un|tate |nterna: AC 220v10 (ConsulLaLl schema de conecLare)
3Med|u de |ucru a| programatoru|u|: LemperaLura -1030, umldlLaLe 83
4Capac|tate contact re|eu : compresor 20A/230vAC, decongelare 8A/230vAC (sarclna rezlsLlva)
SSenzor temperatura: n1C 823=3k, 8 (23/30) =3470k

age 10


rogramare

G|osar s|mbo|ur| af|sate

S|mbo| Nume I|um|nare cont|nua I|um|nare |nterm|tenta

SeLare Lemp. ln Llmpul seLarll Lemp. -

8ece 8aclre
regaLlL penLru raclre, ln sLaLus de
proLecLle sLarL delay a compresorulul

Cald lncalzlre
regaLlL penLru lncalzlre, ln sLaLus de
proLecLle sLarL delay a compresorulul

uecongelare uecongelare
Condensare sau sLaLus de proLecLle
sLarL delay a compresorulul

- - -

Alarma - SLare de alarma

Af|sa[u| LLD d|sp|a/0u|u|
ln mod oblsnulL dlsplay-ul aflseaza LemperaLura, daca aflseaza ,SPr" lnseamna ca senzorul de
LemperaLura esLe lnchls sl cand aflseaza ,CL" senzorul de LemperaLura esLe deschls.
1emperaLura ln alLernanLa cu codul de alarma (Axx) vor fl aflsaLe ln sLaLusul de alarma asLfel:
Cod Lven|ment Descr|ere
A11 Alarma exLerna
Alarma de la semnalul de alarma exLerlor, consulLaLl
codul de alarma ,l30"
A21 Lroare senzor LemperaLura ueschls sau lnchlsaflseaza CL" sau SPr"
A22 Lroare senzor amblenL
ueschls sau lnchls (aflseaza ,CL" sau ,SPr" daca LasLaLl
!"). uaca nu dorlLl senzor de amblenL puLeLl uLlllza l39
penLru anularea alarmel

Setarea temperatur||
ApasaLl LasLa ,S" Llmp de cel puLln 2 secunde, apol lnLraLl ln seLarea LemperaLurll, dlsplay-ul aflseaza
LemperaLura, uLlllzand LasLele "" sau !" puLeLl apol modlflca LemperaLura. uupa ce a[ungeLl la
LemperaLura dorlLa apasaLl ,S" dln nou sl leslLl dln menlul de seLare parameLrll cu salvarea seLarll.
1asLarea LasLel ,M" ln Llmpul procesulul de seLare lnseamna cancel sau exlL sl valoarea seLaLa nu
esLe memoraLa.
kac|re (sau |nca|z|re) fortata

age 11

ln Llmpul aflsarll LemperaLurll de lucru, LemperaLura esLe lnLre ,LemperaLura seLaLa - dlferenLa de
LemperaLura" sl ,LemperaLura seLaLa + dlferenLa de LemperaLura", slsLemul poaLe sau nu sa fle pe
modul raclre, apasaLl LasLa "" sl LlneLl apasaL Llmp de 3 secunde, conLrolerul va comanda funcLla
de raclre foraLaL, slsLemul va lnLrerupe funcLla de raclre forLaLa cand LempereaLura esLe sub nlvelul
,LemperaLura seLaLa - dlferenLa de LemperaLura", conLrolerul va comanda funcLla de lncalzlre
forLaLa pe modul lncalzlre sl va oprl aceasLa funcLle cand LemperaLura esLe pesLe ,LemperaLura
seLaLa + dlferenLa de LemperaLura"
Cperare avansata (recomandata doar centru|u| de serv|ce sau programator||or av|zat|)
ApasaLl LasLa ,M" sl LlneLl apasaL Llmp de 3 secunde, sl, ln cazul ln care aveLl seLaLa o parola, dlsplay-
ul aflseaza mesa[ul ,ASS" penLru a va lndlca fapLul ca Lrebule sa lnLroduceLl parola, puLeLl uLlllza
LasLele "" sl !" penLru a lnLroduce parola, daca parola esLe corecLa dlsplay-ul va aflsa codul
parameLrulul, uLlllzaLl LasLele "" sl !" penLru a selecLa codul parameLrulul, apasaLl ,S" penLru a
aflsa valoarea parameLrulul dupa selecLla acesLula, apasaLl ,S" penLru a revenl la aflsarea selecLlel
parameLrllor dupa ce aLl deflnlL seLarea. Apasand ,M" veLl lesl dln menlu fara salvarea seLarllor.
Codur| parametr||:
1lp Cod nume parameLru lnLerval
SeLare
lmpllclLa
uM LxpllcaLll
1
e
m
p
e
r
a
L
u
r
a

F11 SeLare LemperaLura F14 - F13 45
/

lnLervalul de seLare esLe
llmlLaL de l13 sl l14
F12 ulferenLa LemperaLura 0.1 - 20 1.0
/


F13
SeLare LemperaLura
maxlma
-58 - 302 302
/

ALenLle: conLrolerul va
respecLa forLaL regula
l14<l11<l13, daca
observaLl ca un parameLru
nu poaLe fl modlflcaL esLe
dln cauza ca esLe llmlLaL
de alL parameLru, va
Lrebul sa seLaLl mal lnLal
parameLrul respecLlv
F14
SeLare LemperaLura
mlnlma
-58 - 302 -58
/

F18
A[usLarea senzorulul de
amblenL
-20.0 -
20.0
0.0
/

A[usLeaza senzorul de
LemperaLura
F19
A[usLarea senzorulul de
LemperaLura apa
-20.0 -
20.0
0.0
/

A[usLeaza senzorul de
LemperaLura
C
o
m
p
r
e
s
o
r

F21 1lmp delay compresor 0 -- 10 3 0 nLlCLCSl1
F29 Mod funcLlonare conLroler COOL/HEAT COOL -
CCCL: mod rarlce
PLA1: mod lncalzlre
u
e
c
o
n
g
e
l
a
r
e

F31
lrecvenLa de decongelare
(AcLlvare la l33=1 sau 2)
0.1 -99.9 12 ore
nLlCLCSl1

age 12

F32
1emperaLura flnallzare
decongelare
0.0 -100 15.0
/

nLlCLCSl1
F33 uuraLa decongelare 1 -- 99 30 mln nLlCLCSl1
F34 uuraLa condensare 0 -- 99 5 mln nLlCLCSl1
F35 Mod sLarL decongelare
OFF

OFF

-
nLlCLCSl1 (Cll)
F36
Mod flnallzare
decongelare
0 or 1 1 -
nLlCLCSl1
F37
Mod lncalzlre la
decongelare
0 or 1 0 -
nLlCLCSl1
A
l
a
r
m
a

F50 Mod alarma exLerna 0 -- 4 0 -
0: fara alarma exLerna
1: LoLdeauna deschls,
neblocaL
2: LoLdeauna deschls,
blocaL
3: LoLdeauna lnchls,
neblocaL
4: LoLdeauna lnchls, blocaL
F59
CpLlune uLlllzare alarma
senzor amblenL
YES / NO NO -
S
y
s
L
e
m


F80
arola

OFF
0001 --
9999
OFF -
Cll lnseamna fara parola
0000 SysLem lnseamna
anulare parola
F81
unlLaLe masura Lemp.

C/F C -
C: Crade Celslus
l: lahrenhelL
1
e
s
L
a
r
e

F98 8ezervaL


F99 AuLoLesLare
Aceasta funct|e pune |n funct|une toate re|ee|e, va rugam nu o
act|vat| |n t|mpu| funct|onar|| contro|eru|u| !
End LxlLr|nc|p|| de funct|onare
Contro|u| temperatur||

age 13

ConLrolerul are 2 modallLaLl de conLrol a LemperaLurll: penLru funcLlonare ln reglm de lncalzlre sau
raclre (l29). CesLlonarea conLrolulul LemperaLurll se reallzeaza prln ,LemperaLura seLaLa (l11, sau
LlneLl apasaLl o vreme LasLa ,S" penLru seLare)" sl ,dlferenLa de LemperaLura (l12)".
ln modul raclre, conLrolerul sLarLeaza procesul de raclre cand senzorul de LemperaLura lndlca un
nlvel pesLe cel seLaL la care se adauga o dlferenLa de LemperaLura predeflnlLa sl opresLe acesL proces
cand nlvelul LemperaLurll scade sub cel seLaL dln care se mal scade o dlferenLa de LemperaLura
predeflnlLa.
ln modul lncalzlre, conLrolerul sLarLeaza procesul de lncalzlre cand senzorul de LemperaLura lndlca
un nlvel sub cel seLaL la care se adauga o dlferenLa de LemperaLura predeflnlLa sl opresLe acesL
proces cand nlvelul LemperaLurll cresLepesLe cel seLaL dln care se mal adauga o dlferenLa de
LemperaLura predeflnlLa.
A|arma externa
ConLrolerul poaLe conecLa o valoare de swlLch ca sursa de alarma exLerna (ln 4,3), cand are loc
alarma exLerna, conLrolerul se opresLe, aflseaza codul de alarma ,A11".
Semnalul de alarma exLerna are 3 modurl (l30): 0: fara alarma exLerna, 1: LoLdeauna deschls,
neblocaL, 2: LoLdeauna deschls, blocaL, 3: LoLdeauna lnchls, neblocaL, 4: LoLdeauna lnchls, blocaL.
,1oLdeauna deschls" lnseamna ln mod normal de funcLlonare fapLul ca semnalul de alarma exLerna
esLe deschls lar ln cazul ln care acesLa e lnchls se semnallzeaza alarma. ,1oLdeauna lnchls" esLe
lnvers. "8locaL" lnseamna ca aLuncl cand semnalul de alarma exLerna devlne normal, conLrolerul
esLe lnca ln modul de alarma sl are nevole de reseLare manuala penLru a lesl.
aro|a
enLru a prevenl evenLuale lnLervenLll neavlzaLe ln programarea pompel de caldura, puLeLl seLa o
parola de acces (l80). ln cazul ln care aLl opLaL penLru acLlvarea parolel, conLrolerul va va sollclLa
lnLroducerea cesLela dupa ce apasaLl LasLa ,M" Llmp de 3 secunde, lnLroduceLl parola corecLa, sl abla
apol puLeLl modlflca parameLrll de programare a pompel de caldura.
ln cazul ln care nu dorlLl uLlllzarea unel parole, seLaLl l80 pe ,Cll". va rugam sa reLlneLl parola pe un
suporL scrls, slsLemul nu are funcLle de reamlnLlre.
Atent|e !
Va rugam amp|asat| senzoru| de masurare a temperatur|| ape| (11) |n puffer sau pe teava de
retur apa.
Senzoru| de temperatura amb|ent 12, se va |asa |n aprop|erea un|tat|| |nterne.
entru a nu genera a|arme fa|se funct|a IS9 va f| setata pe ,NC".
Va rugam ut|||zat| senzor|| de temperatura furn|zat| de compan|a ka||ton


age 14


Intret|nere
MenLlneLl pompa de caldura curaLa ln permanenLa. LvaporaLorul Lrebule sa fle llber de
frunze sau alLe lucrurl. uaca curaLaLl pompa de caldura, efecLuaLl aceasLa cand nu se afla ln
funcLlune.
Conform cerlnLelor Luropene de medlu verlflcaLl ca pompa de caldura sa nu prezlnLe nlcl o
scurgere, conLacLand un speclallsL.
8ecomandam ca pompa de caldura sa fle lnLreLlnuLa de caLre un speclallsL cel puLln o daLa
pe an. uupa verlflcarea scurgerllor de gaz, se va verlflca nlvelul ulelulul compresorulul sl
preslunea scazuLa/rldlcaLa.

L|sta de ver|f|car|
- Scurgerl de agenL frlgorlflc
- nlvelul ulelulul compresorulul (se va schlmba regulaL de caLre un speclallsL)
- reslunea scazuLa sl cea rldlcaLa
- Cablurlle elecLrlce
age 13

Date tehn|ce
kSI 12 - 16 - 21 SLI1

Mode| kSI 12-S SLI1 kSI 16-S SLI1 kSI 21-S SLI1
1emp. max. apa Lur (C) A10/W33 9,90 kW / CC 4,0 13,10 kW / CC 4,0 16,42 kW / CC 4,0
1emp. max. apa Lur (C) A7/W33 9,10 kW / CC 3,7 12,20 kW / CC 3,7 13,20 kW / CC 3,7
1emp. max. apa Lur (C) A7/W43 7,70 kW / CC 2,9 10,20 kW / CC 2,9 12,76 kW / CC 2,9
1emp. max. apa Lur (C) A2/W33 8,30 kW / CC 3,1 11,10 kW / CC 3,1 13,86 kW / CC 3,1
1emp. max. apa Lur (C) A-7/W33 7,00 kW / CC 2,6 9,36 kW / CC 2,6 11,70 kW / CC 2,6
CurenL pornlre compresor 6,9 A 12,4 A 14,4 A
CurenL funcLlonare slsLem 7,8 A 10,1 A 11,7 A
volLa[ funcLlonare 380v 3nAC 30 Pz
Compresor Scroll
ueblL max. apa 8 mc/h 8 mc/h 8 mc/h
SlguranLa 3 x C 16 A 3 x C 16 A 3 x C 23 A
CanLlLaLe refrlgeranL (clrculL
frlgorlflc de max. 4,3 m)
2,33 kg 2,83 kg 2,98 kg
ulmenslunl racordurl Levl freon 3/4" - 3/8" 7/8" - 3/8" 7/8" - 3/8"
ulmenslunl racordurl Levl apa 1"
1lp refrlgerenL 8410A

Mode| kSI 12-1 SLI1 kSI 16-1 SLI1
1emp. max. apa Lur (C) A10/W33 9,80 kW / CC 3,8 13,01 kW / CC 3,8
1emp. max. apa Lur (C) A7/W33 9,0 kW / CC 3,3 12,03 kW / CC 3,3
1emp. max. apa Lur (C) A7/W43 7,33 kW / CC 2,7 10,03 kW / CC 2,7
1emp. max. apa Lur (C) A2/W33 8,10 kW / CC 3,0 11,00 kW / CC 3,0
1emp. max. apa Lur (C) A-7/W33 6,83 kW / CC 2,3 9,23 kW / CC 2,3
CurenL pornlre compresor 19,0 A 23,1 A
CurenL funcLlonare slsLem 13,3 A 19,2 A
volLa[ funcLlonare 220 v 1nAC 30 Pz
Compresor Scroll
ueblL max. apa 8 mc/h 8 mc/h
SlguranLa 1 x C 16 A 1 x C 16 A
CanLlLaLe refrlgeranL (clrculL
frlgorlflc de max. 4 m)
2,33 kg 2,83 kg
ulmenslunl racordurl Levl freon 3/4" - 3/8" 7/8" - 3/8"
ulmenslunl racordurl Levl apa 1"
1lp refrlgerenL 8410A


oaLe suferl modlflcarl.
lmaglnl cu LlLlu lnformaLlv.


age 16
oaLe suferl modlflcarl. lmaglnl cu LlLlu lnformaLlv.123"42452 627185292 :";575<=2>
!"#$% '('$%)%*% +"#'$,% '-+$ .,"(%/$#$% 0( 1#2,(/#$% ,%'.%/$#+3 #/%*%#0( '$#+3#,3% 3% (+#*$# /#*($#$%4 (+3(1%,%+$
3% 3()%+'(-+% '#- ,#+3#)%+$5 6/%'$% -+($#7( #- 1"'$
.,"(%/$#$% /- "2(%/$(8-* 3% # ,%3-/% '%)+(1(/#$(8 /#-9%*% /%*% )#( 1,%/8%+$% #*% 3%1%/$%*", .,"3-'%*", 0( 3% #
-$(*(9# )#$%,(#*% 0( /")."+%+$% 3% /#*($#$%5 :-+$ -0", 3%
".%,#$ 0( 3%.#+#$5 ;+ '1#,0($4 1(%/#,% .,"3-' %'$% 8%,(1(/#$ (+#(+$% 3% # .#,#'( 1#2,(/#5 <% #/%%# 0$() /#555
+- %=('$# " /#*($#$% )#( 2-+#5
>(9($#7( '($%?-* +"'$,- @@@5,#(*$"+5," .%+$,- (+1",)#7(( 3%'.,%A B,"3-'% C B(%'% 3% '/D()2
E#(*$"+ .,(+ E#(*$"+ E")#+(# ',*4
(0( ,%9%,8# 3,%.$-* 3% # (+$,%,-.% '#- '/D()2# ",(/#+3 '.%/(1(/#7((*% '#- 3%'(F+?-* 1#,# .,%#8(9 0( 1#,# #
/"+$,#/$# .,(+ #/%#'$# +(/(-+ 1%* 3% "2*(F#7(%5
G".H,(FD$ I JKLL
E#(*$"+ E")#+(# ',*