Sunteți pe pagina 1din 5

Prelucrarea [i dezvoltarea unei asemenea concep#ii [i =n plan european (mai ales =n cadrul OCDE [i CEE) s-a exprimat prin

afirmarea unei reglement ri de incitare! "azat pe principiul economico-#uridic $poluatorul-pl titor%& Ea exprim =n primul r'nd cerin#a ca poluatorul s pl teasc pre#ul real al reducerii ori elimin rii polu rii pe care o provoac ! acord'ndu-i totodat o mai mare li"ertate =n determinarea mi#loacelor de folosit pentru atingerea nivelurilor de poluare admise ori normele de calitate specifice! ceea ce =( permite diminuarea costului men#inerii polu rii la un anumit prag& De regul ! reglement rile a[a-zis stimulatorii prev d drepturile de emisie a poluan#ilor! taxe care s afecteze produsele generatoare de poluare (c'nd sunt consumate sau aruncate)! tax special pentru eli"erarea unor permise ori autoriza#ii pentru =ntreprinderi ori produse! sisteme de depozite =n "ani recupera"ile! care sta"ilesc plata =n avans a unui drept pentru $eliminarea impur %! =nso#it de posi"ilitatea de ram"ursare! facilit #i financiare etc& M]suri stimulatorii economice ori fiscale. ) r =ndoial ! eficacitatea m surilor disuasive! prin excelen# coercitiv este limitat & *[a cum remarca un specialist! odat ce nu este posi"il ([( nici de dorit) de a $pune un #andarm =n spatele fiec rui cet #ean%! iar apoi nu tre"uie ignorat faptul c acest supraveg+etor pu"lic poate s fie purt torul unui interes personal! mai mult sau mai pu#in puternic! dar care s efectueze aplicarea normelor de protec#ie& ,n fa#a unei asemenea situa#ii! legisla#iile na#ionale [i practice diferitelor state au experimentat [i aplic o serie de p'rg+ii economice [i fiscale precum- taxele! su"ven#iile! sistemele de consigna#ie [i $"ursele populare%& .axele sunt folosite frecvent pentru penalizarea produselor ori activit #ilor care aduc atingeri mediului& *deseori! atunci c'nd nu se vrea a se interzice un produs! ci numai limitarea utiliz rii sale! acest din urm o"iectiv se poate realiza pe calea instituirii unor taxe suplimenatre! care s -i amplifice costul& Este o metod de regul preferat politicilor de cote ori contigent ri! considerate drept foarte "irocratice& Cunosc'nd o diversitate de ipostaze =n diferitele # ri! aceste taxe urm resc! de regul ! dou o"iective principale& Este vor"a! mai =nt'i! de func#ia de colectare de fonduri =ntr-un scop dat/ =n acest sens! nivelul taxelor este relativ sc zut (de exemplu taxele asupra produselor petroliere [i c+imice din 0&1&*&! care alimenteaz

)ondul de resor"#ie a desc rc rilor periculoase! ori redeven#ele pentru zgomotul aeronavelor! care servesc la indemnizarea riveranilor ori taxa parafiscal asupra polu rii atmosferice =n )ran#a)& ,n al doilea r'nd! taxele sunt c+emate s timuleze un nou comportament favora"il fa# de pro"lemele protec#iei mediului& Pentru atingerea acestui scop este necesar ca nivelul taxelor s fie ridicat [i apare mai ales ca o penalizare a activit #ii negative pentru ocrotirea naturii& Este! de pild ! cazul redeven#elor pentru poluarea apei! percepute =n )ran#a ori Olanda! taxa italian asupra pungilor de plastic nedegrada"ile! taxele finlandez [i norvegian asupra am"ala#elor nerefolosi"ile& Dimpotriv ! nerespect'nd aceste cerin#e! experien#ele austriac [i a # rilor scandinave =n privin#a taxelor pentru =ngr [ minte c+imice ori pesticide au constituit un e[ec& Pentru a evita asemenea situa#ii! s-a optat! uneori! pentru a nu taxa dec't suprapopul rile! dar la un nivel deose"it de ridicat& 0emnificativ este! =n acest sens! redeven#a instituit =n Olanda! =n 2345! asupra exceden#elor de[eurilor agroalimentare r sp'ndite pe c'mp! cele din 6ermania [i (talia asupra polu rii apei! care penalizeaz mai ales =ntreprinderile care exced normele regulamentare etc& ,n unele state occidentale se manifest tendin#a ca fiscalitatea $ecologic % s se su"stituie altor fiscalit #i& *[a! de exemplu! =n 6rmania taxele supra polu rii autove+iculelor au =nlocuit vec+ea tax de circula#ie! f r ca fiscalitatea glo"al asupra ma[inilor s fie modificat & ,n acela[i context! noua tax suedez asupra oxizilor de azot produ[i de centralele electrice va fi =n =ntregime redistri"uit acestor centrale (=n raport cu rata de energie produs ! astfel =nc't! centralele care! la o produc#ie egal de energie! va polua mai pu#in! va c'[tiga prin aceast redistri"uire)& 7ai mult dec't at't! =n Olanda s-a prev zut c+iar o modula#ie ecologic a .8*! de exmplu tax'nd cu sume mai mari "unurile de ec+ipament [i cu altele mai mici repara#iile! =n scopul de a fr'na civiliza#iile lui $totul e aruncat%& ,n unele # ri se prefer ! =n materie agricol ! tax rii supraconsumului de =ngr [ minte ori pesticide! suprimarea taxei funciare asupra propriet #ilor f r construc#ii (=n scopul de a favoriza! pe cale fiscal ! agricultura extensiv =n zonele defavorizate)& O pro"lem ridicat =n practic este aceea a posi"ilit #ilor de comensurare [i aplicare concret a taxelor instituite& *[a cum demonstreaz experien#a unor # ri! =ntinderea acestora tre"uie s fie u[or de m surat! altfel fiind de preferat renun#area la aplicarea

lor! cum a procedat Olanda! =n 2349! =n privin#a asupra unei redeven#e asupra zgomotului industrial (sta"ilit =n anul 2349)& (deile de $inovare% nu lipsesc nici =n acest domeniu! astfel c unii se pronun# pentru o revolu#ie fiscal [i mai profund ! pornind de la respingerea actualului sistem! fondat pe taxarea muncii& *r fi "ine! ca atare! s se aplice taxe asupra energiei! materiilor prime! polu rilor! cu alte cuvinte! asupra a tot ce este rar [i a diminua considera"il sarcinile fiscale [i sociale care apas asupra muncii& )iscalitatea actual ar favoriza industria +ipermecanizat ! agricultura +iperintensiv ! gaspila#ul "unurilor de consum =n detrimentul c+eltuielilor pentru mediu! pe de o parte! [i ar aduce pre#udicii ocup rii muncii! pe de alta& ,ntr-o asemenea perspectiv ! ecologia [i revendic rile de locuri de munc s-ar afla =n aceea[i ecua#ie& 0unt! desigur! =ncerc ri "ucolice de a"ordare a unei pro"lematici deose"it de complexe [i de dificile& (mportante semnifica#ii prezint pentru protec#ia [i conservarea mediului [i politica pre#urilor! scutirile de taxe [i su"ven#iile! sistemele de consigna#ie ori $"ursele de poluare%& Politica pre#urilor =n favoarea conserv]rii mediului. 1n important instrument economic de ac#iune =n favoarea protec#iei [i conserv rii mediului =l constituie [i politica =n domeniul pre#urilor& )recvent! =ntruc't pre#urile produselor nu reflect costul pentru mediu al produc#iei ori cel al emisiilor rezultate =n urma folosirii acestora! el r m'ne s fie suportat la nivelul =ntregii societ #i& Ca atare! politicile =n materie pot s garanteze luarea =n calcul a costului pentru mediu pe care =l comport "unurile [i serviciile& Este! de exemplu! cazul =n care statul este proprietarul ori controleaz resursele naturale precum p durile ori rezervele de minereu& *ceast formul poate s recupereze mai ales asupra pre#urilor produselor de "az care provin din # rile =n curs de dezvoltare! care ar tre"ui astfel sta"ilite [i percepute =nc't s reflecte corespunz tor costurile ascunse legate de protec#ia mediului! at't la nivel local c't [i mondial& Destax]rile [i subven#iile. 0uprimarea taxelor pentru unele produse datorit semnifica#iilor lor pentru ocrotirea naturii s-a dovedit o modalitate important de promovare a unor o"iective ecologice& *stfel! ridicarea taxelor =n cazul "enzinei f r plum"! a permis! =n multe # ri! sta"ilirea unor pre#uri ale acesteia inferioare celor ale "enzinei o"i[nuite! =ncura#'nd! astfel utilizarea acestui com"usti"il $curat%& ,n acela[i mod s-a procedat [i =n privin#a "iocar"uran#ilor& De asemenea! o diminuare a discalit #ii

se practic [i pentru autove+icule care respect norme de poluare mai stricte dec't cele instituite pe cale legal & ,n privin#a su"ven#iilor! men#ion m cu titlu de exmplu a#utoarele financiare acordate la nivel na#ional pentru epurarea apei [i aerului! ori cele oferite la nivel comunitar pentru practicile agricole favora"ile mediului& Sistemele de :consigna#ie. Practicat de mai mult timp pentru am"ala#ele din sticl ! sistemul de $consigna#ie%! prin reutilizarea acestora [i ram"ursarea c+eltuielilor! a fost extins =n unele state [i pentru sticlele din plastic [i =n 6ermania este preconizat pentru un larg evantai de am"ala#e (pentru " uturi! detergen#i! vopsele [i lacuri etc&)& 1n sistem de depozitare a autove+iculelor este utilizat =n :orvegia =nc din 2354! =n scopul de a evita r sp'ndirea necontrolat a de[eurilor& .ot un fel de consigna#ie este [i procedeul conform c ruia! taxa pl tit pentru uleiuri ori regeneratoare la momentul cump r rii este returnat =n momentul recicl rii lor& ,n sf'r[it! de remarcat [i ideea constituirii unei cau#iuni de c tre explatan#ii carierelor de nisip ori de piatr ! ram"ursat dup repunerea =n stare ini#ial a locului& !ursele de poluare. Destul de controversat =n prezent! acest sistem nu a fost experimentat p'n acum dec't =n 01*! =n privin#a apei [i aerului& C+icago ;oard of .rade (cea mai mare "urs american de materii prime) a inventat o $pia# a drepturilor de a polua%/ societ #ile americane pot! pe aceast pia# ! s cumpere asemenea drepturi care le permit s satisfac exigen#ele de depoluare f r a investi ele =nse[i =n procesele de depoluare& Drepturile de a polua vor fi v'ndute de c tre produc torii care [i-au ameliorat propria situa#ie! =n sensul dega# rii de la $valoarea economic ad ugat % pe care o pot ceda la al#i exploatan#i mai poluan#i& Principiul const ! =n concret! =n urm toarele- o uzin poate epura mai mult dec't ( se cere [i permite astfel alteia de a epura mai pu#in! desigur contra unei anumite pl #i& 0e v'nd astfel $crean#e% de poluare& ,n 01* s-au format c+iar curtieri pentru a intermedia [i facilita asemenea tranzac#ii& ;ine conceput [i corect aplicat! sistemul poate constitui o surs important de economii& Ca atare! unele uzine! pentru care costul epur rii este sc zut! pot s -[i permit o serie de economii pentru care costul ar fi! dimpotriv ! considera"il& ,n plan #uridic! edi#ia $Clean *ir *ct% din 01*! din 233< a consacrat acest sistem& Spre o reevaluare a solu#iei de pia#]" Contestarea pozi#iei teoretice potrivit c reia! =n a"sen#a interven#iei statului mediul am"iant nu este ocrotit =n m sur suficient ! a condus la

afirmarea alteia noi! care consider c ! pe termen lung! proprietatea privat este cel mai eficace mi#loc de ocrotire a mediului& *ccentul tre"uie pus! =n aceast nou viziune! cu adep#i mai ales =n 01*! pe cre[terea respnsa"ilit #ii proprietarilor lor! sporindu-le astfel valoarea& C+iar [i =n cazul administratorior unui trust! managerii sunt #inu#i s respecte cu diligen# deose"it calitatea mediului! de nivelul c reia depinde! =ntr-o anumit m sur ! viitorul profesiei lor& ,n sf'r[it! interven#iile statului pot constitui o piedic =n calea inova#iilor te+nologice& ) r a ignora rolul deose"it de important al propriet #ii private [i rela#iilor economico-sociale pe care acestea le genereaz ! =n protec#ia mediului! nu putem s nu remarc m caracterul s u limitat! cel pu#in din dou puncte de vedere& ,n primul r'nd este de o"servat c acesta nu se poate manifesta dec't =n privin#a elementelor de mediu apropia"ile! precum p m'ntul sau apele& ,n privin#a altora ! ca de exemplu! aerul! "iodiversitatea etc& rolul statului! ca reprezentant al interesului comun! general! r m'ne +ot r'tor& *poi! teza func#iei prioritare a propriet #ii private =n ocrotirea mediului este vala"il mai ales =n statele cu economie de pia# dezvoltat & Pentru # rile =n situa#ia de tranzi#ie ecologic [i economic ! rolul acesteia este =ns redus! dar =n curs de consolidare! odat cu accelerarea cursului reformei&