Sunteți pe pagina 1din 9

Legea pomiculturii, legea nr.

348/2003, republicata 2008


[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro] Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 17 0! "00#

Capitolul I - Dispozitii generale rt. ! Pre$enta lege regle%entea$a cadrul de de$&oltare a po%iculturii, infiintarea si e'ploatarea plantatiilor po%icole, producerea si &alorificarea fructelor, pe ba$a funda%entarii stiintifice si e'tensiei progresului te(nic, in conditiile organi$arii co%une de piata in sectorul fructelor. rt. 2 )1* Organul de specialitate al ad%inistratiei publice centrale in do%eniu care elaborea$a strategia de de$&oltare a po%iculturii este Ministerul +griculturii si ,e$&oltarii Rurale. )"* Obiecti&ele strategice ale de$&oltarii po%iculturii sunta* concentrarea si speciali$area productiei po%icole. b* introducerea in cultura a speciilor si soiurilor co%petiti&e pe plan european. c* de$&oltarea centrelor si ba$inelor cu traditie in do%eniu, care sa asigure speciali$area pe produse de calitate cu denu%ire de origine geografica. rt. 3 )1* Organi$area co%una de piata in sectorul fructelor contine reguli pri&inda* patri%oniul po%icol si potentialul de productie po%icola. b* siguranta ali%entara si &alorificarea fructelor si produselor din fructe in conditii de calitate. c* organi$atiile profesionale, interprofesionale si organis%ele pe filiera. d* instru%entele si %ecanis%ele de regle%entare a pietei. )"* /peciile de po%i, arbusti fructiferi si capsuni culti&ate in Ro%ania sunt pre&a$ute in ane'a nr. 1.

Capitolul II - "atrimoniul pomicol rt. 4 )1* Patri%oniul po%icol se co%pune din ur%atoarele grupe- po%i si arbusti fructiferi, indiferent de siste%ul de cultura, capsunarii, pepiniere po%icole, inclusi& terenurile pentru asola%ente, terenurile in pregatire pentru plantare si terenurile din intra&ilan plantate cu po%i, arbusti fructiferi si capsuni. )"* Pastrarea patri%oniului po%icol, %entinerea si ridicarea &alorii biologice si a potentialului producti& al plantatiilor de po%i, arbusti fructiferi si capsuni si prote0area %ediului incon0urator, a apei, solului si pastrarea ecosiste%ului si biodi&ersitatii re&in culti&atorilor. rt. # )1* Patri%oniul po%icol se clasifica in ur%atoarele categoriia* plantatii tinere, pana la intrarea pe rod. b* plantatii pe rod, in plina productie. c* plantatii pe rod, in declin. d* pepiniere po%icole. e* colectii po%ologice, culturi de concurs si loturi e'peri%entale. f* terenuri in pregatire pentru infiintarea plantatiilor. )"* /iste%ul de cultura se defineste prin densitate, sorti%ente, te(nologii, perfor%ante te(nice si econo%ice si se clasifica in ur%atoarele grupea* siste% e'tensi&. b* siste% intensi&. c* siste% superintensi&. d* po%i ra$leti. rt. $ )1* Plantatiile de po%i fructiferi, arbusti fructiferi si capsuni se reali$ea$a cu precadere in $onele consacrate, pe terenuri cu conditii ecologice fa&orabile fiecarei specii, denu%ite areale po%icole. )"* +realele po%icole repre$inta $ona geografica a culturii po%ilor si arbustilor fructiferi, constituie o categorie

distincta a fondului funciar si sunt pre&a$ute in ane'a nr. ". )3* Po%ii si arbustii fructiferi situati in curti, gradini, pasuni, fanete, alinia%ente si ale caror produse nu fac obiectul co%erciali$arii pe piata fac parte din categoria po%i ra$leti si nu se e&identia$a in cadastrul po%icol. )!* 1&identa po%ilor ra$leti se tine separat, in scop statistic. rt. % )1* Ministerul +griculturii si ,e$&oltarii Rurale si Ministerul Internelor si Refor%ei +d%inistrati&e organi$ea$a in&entarierea patri%oniului po%icol o data la 2 ani. )"* Procedurile pentru desfasurarea in&entarierii si %odelul for%ularelor pentru in&entarierea plantatiilor po%icole se stabilesc prin ordin co%un al %inistrului agriculturii si de$&oltarii rurale si al %inistrului internelor si refor%ei ad%inistrati&e. rt. 8 3e(nologiile de infiintare si intretinere a plantatiilor po%icole, pe specii, se reactuali$ea$a si se elaborea$a de Institutul de 4ercetare5,e$&oltare pentru Po%icultura Pitesti Maracineni si se distribuie prin +gentia 6ationala de 4onsultanta +gricola, denu%ita in continuare +64+.

Capitolul III - In&iintarea, e'ploatarea si de&risarea plantatiilor pomicole rt. ( )1* Infiintarea plantatiilor de po%i, arbusti fructiferi si capsuni se face in $one consacrate, alegerea speciilor si soiurilor este optiunea libera a oricarui proprietar sau detinator de teren, la reco%andarea specialistilor autori$ati in acest scop, confor% pre&ederilor legale. )"* Plantarea po%ilor fructiferi din categoria po%i ra$leti in gradini si curti, precu% si in terenurile din e'tra&ilan se face respectandu5se distantele fata de li%ita proprietatii &ecinilor, astfela* la " % de ra$or sau gard, po%i cu talie %ica. b* la cel putin 3 % de ra$or sau gard, po%i cu talie %are. rt. !0 Ministerul +griculturii si ,e$&oltarii Rurale si institutul de cercetare5de$&oltare pentru po%icultura, prin +64+, fac reco%andari periodice cu pri&ire la soiurile speciilor po%icole perfor%ante, care asigura productii de calitate, co%petiti&e, solicitate de piata, pentru a fi introduse in cultura. rt. !! Proprietarii si detinatorii legali de terenuri, care doresc sa infiinte$e plantatii po%icole, beneficia$a de a0utoare financiare din partea statului in confor%itate cu legislatia in &igoare. rt. !2 +%ena0area unor terenuri in panta, slab fertile si cu feno%ene de ero$iune a solului si &alorificarea acestora prin culturi po%icole sunt considerate acti&itati de interes national pentru prote0area %ediului si se bucura de spri0inul statului, asigurat prin 7ondul de a%eliorare a fondului funciar, potri&it legislatiei in &igoare. rt. !3 )1* Plantatiile de po%i cu suprafata %ai %are de 0,2 (a si cele de arbusti fructiferi de peste 0," (a, situate in $one, ba$ine si centre consacrate, se infiintea$a in ba$a autori$atiei de plantare eliberate de directiile pentru agricultura si de$&oltare rurala 0udetene si, respecti&, a %unicipiului 8ucuresti. )"* Pentru plantatiile de po%i cu suprafata %ai %are de " (a si pentru plantatiile de arbusti fructiferi cu suprafata %ai %are de 0,2 (a autori$atia de plantare se eliberea$a in ba$a unui proiect de infiintare a plantatiei po%icole elaborat de persoane autori$ate si a&i$at de institutul de cercetare5de$&oltare pentru po%icultura sau de statiunea de cercetare5de$&oltare po%icola din $ona. )3* /unt e'ceptate de la obtinerea autori$atiei de plantare colectiile de po%i si arbusti fructiferi, culturile po%icole de concurs si parcelele e'peri%entale. rt. !4 )1* ,efrisarea plantatiilor de po%i si arbusti fructiferi de interes co%ercial apartinand persoanelor fi$ice sau 0uridice se face nu%ai in ba$a autori$atiei de defrisare eliberate de directiile pentru agricultura si de$&oltare rurala 0udetene si, respecti&, a %unicipiului 8ucuresti, in conditiile pre&a$ute de legislatia in &igoare, si are scop statistic.9* )"* 4onditiile %ini%e pentru autori$area defrisarii plantatiilor po%icole sunta* plantatia pre$inta goluri si po%i uscati in proportie de :0;. b* plantatia se afla in declin si pre$inta infectii pro&ocate de %ico$e, bacterii, &irusi, a caror co%batere nu se 0ustifica econo%ic. c* au durata nor%ala de functionare e'pirata. d* in ca$urile cand se solicita defrisarea plantatiilor de nuc si de castan co%estibil in %asi&, cererea de defrisare &a fi insotita de docu%ente pri&ind e'perti$a te(nica efectuata de un institut de cercetare5de$&oltare pentru agricultura sau de statiunea de cercetare5de$&oltare po%icola din $ona. criteriile care stau la ba$a docu%entatiei in &ederea autori$arii taierii e'e%plarelor de nuc si castan co%estibil, precu% si a defrisarii lor cand sunt in %asi& se stabilesc confor% pre&ederilor pre$entei legi.

)3* 4ererea pentru obtinerea autori$atiei de defrisare se depune la directiile pentru agricultura si de$&oltare rurala 0udetene, respecti& a %unicipiului 8ucuresti, cu 3 luni inainte de e'ecutarea defrisarii. )!* /unt e'ceptate de la obtinerea autori$atiei de defrisare colectiile de po%i si arbusti fructiferi, culturile po%icole de concurs si parcelele e'peri%entale, care se aproba de consiliile stiintifice ale unitatilor respecti&e. <<<<<<<<<<< 9* + se &edea Ordinul %inistrului agriculturii, padurilor, apelor si %ediului nr. 1!= "00! pri&ind aprobarea for%ularelor5tip pri&ind autori$area plantarii si defrisarii plantatiilor po%icole, publicat in Monitorul Oficial al Ro%aniei, Partea I, nr. 1#: din 3 %artie "00!. rt. !# )1* Materialul le%nos re$ultat din defrisarea plantatiilor po%icole si a nucilor este proprietatea fiecarui detinator legal al plantatiei si al po%ilor ra$leti, care il poate co%erciali$a sau utili$a in %od liber. )"* In ca$ul co%erciali$arii, %aterialul le%nos trebuie sa fie insotit de autori$atia de defrisare eliberata in confor%itate cu pre&ederile pre$entei legi, precu% si de a&i$ul de insotire a %aterialului le%nos. rt. !$ )1* ,urata de functionare a plantatiilor de po%i si arbusti fructiferi, in conditiile de e'ploatare nor%ala, precu% si %odalitatea defrisarii acestora sunt pre&a$ute in nor%ele %etodologice de aplicare a pre$entei legi.99* )"* In ca$ul in care, dupa defrisare, terenul respecti& nu se replantea$a, detinatorii au obligatia sa inainte$e la directiile pentru agricultura si de$&oltare rurala 0udetene si, respecti&, a %unicipiului 8ucuresti, cu 3 luni inaintea defrisarii, docu%entatia necesara pentru sc(i%barea categoriei de folosinta a terenurilor, in confor%itate cu pre&ederile legale in &igoare. )3* Regi%ul de e'ploatare a plantatiilor po%icole si arbustilor fructiferi apartinand institutiilor de in&ata%ant, cu scop didactic, si al parcelelor e'peri%entale ale unitatilor de cercetare se &a stabili prin planurile de in&ata%ant, respecti& prin progra%ele de cercetare ale unitatilor respecti&e. <<<<<<<<<<< 99* + se &edea >otararea ?u&ernului nr. 12: "00! pentru aprobarea 6or%elor %etodologice de aplicare a Legii po%iculturii nr. 3!# "003, publicata in Monitorul Oficial al Ro%aniei, Partea I, nr. 1!= din 1= februarie "00!. rt. !% 4ultura nucului din categoria po%i ra$leti este supusa si ur%atoarelor pre&ederi specialea* plantarea nucilor se face cu %aterialul saditor selectionat, pro&enit din pepiniere autori$ate. terenurile supuse ero$iunii se pot planta si cu biotipuri locale pro&enite de la pepiniere sil&ice. b* taierea nucilor si castanilor co%estibili din categoria po%i ra$leti, indiferent de proprietar, se face pe ba$a autori$atiei5%odel pre&a$ute in ane'a nr. 3. c* cererea pentru taierea nucilor castanilor co%estibili din categoria po%i ra$leti solicitata de persoanele fi$ice sau 0uridice se depune cu cel putin o luna inaintea e'ecutarii taierii, iar aceasta se &erifica si se aproba de specialistii directiilor pentru agricultura si de$&oltare rurala 0udetene, respecti& a %unicipiului 8ucuresti. d* criteriile care stau la ba$a docu%entatiei in &ederea autori$arii taierii nucilor ra$leti castanilor co%estibili sunt1. po%ii sunt i%batraniti si pre$inta ra%uri uscate in proportie de :0; din coroana. ". po%ii sunt a%plasati intr5un peri%etru unde ur%ea$a sa se construiasca obiecti&e de interes national sau de interes al co%unitatii locale. 3. po%ii sunt a%plasati pe alinia%entele dru%urilor nationale si se pune in pericol siguranta circulatiei rutiere. rt. !8 )1* In ter%en de =0 de $ile de la publicarea pre$entei legi in Monitorul Oficial al Ro%aniei, Partea I, organele abilitate &or organi$a in&entarierea nucilor si a castanilor co%estibili aflati in plantatii sau ca po%i ra$leti, cu conse%narea proprietarilor si a parcelelor cadastrale in care se gasesc. )"* 6ucii si castanii co%estibili pentru care s5a obtinut autori$atia de defrisare se &or %arca dupa siste%ul practicat la %arcarea speciilor forestiere. rt. !( In progra%ele de i%padurire si co%batere a ero$iunii solului din $onele de cultura a nucului si castanului se &or introduce si aceste specii. Regia 6ationala a Padurilor5Ro%sil&a si alti detinatori de terenuri forestiere &or utili$a la plantare %aterial saditor din soiuri autori$ate si reco%andate, precu% si biotipurile locale.

Capitolul I) - )alori&icarea &ructelor rt. 20 )1* 7ructele destinate a fi li&rate pentru consu%ul u%an se clasifica in categorii de calitate, confor% standardelor de co%erciali$are, care dobandesc caracterul de obligati&itate.999* )"* /e supun standardelor de calitate ur%atoarele fructe- ciresele, &isinele, caisele, piersicile si nectarinele, capsunile, %erele, perele, prunele, gutuile, nucile in coa0a, fructele de arbusti fructiferi, precu% si fructele de orice fel care fac obiectul i%portului. )3* /e e'ceptea$a de la cerintele de confor%itate cu standardele de calitatea* produsele oferite de catre producatori la centrul special de pregatire, a%balare, %arcare, destinate &an$arilor angro sau in detaliu.

b* produsele e'pediate in &rac catre unitatile si fabricile de procesare. <<<<<<<<<<< 999* + se &edea Ordinul %inistrului agriculturii, padurilor si de$&oltarii rurale nr. 23" "00! pri&ind aprobarea Listei standardelor de co%erciali$are pentru legu%e si fructe proaspete, publicat in Monitorul Oficial al Ro%aniei, Partea I, nr. 71" din : august "00!. rt. 2! )1* 4o%erciali$area fructelor, potri&it pre&ederilor art. "0 alin. )1*, este supusa controlului de confor%itate pe filiera produsului. )"* 4ontrolul de confor%itate se face la fata locului, in toate stadiile de co%erciali$are, de catre organis%ele autori$ate prin lege. rt. 22 )1* +nali$a fructelor care fac obiectul &an$arii pe piata pentru consu%ul u%an pri&ind continutul de re$iduuri de pesticide, conta%inanti si alte substante este obligatorie si se efectuea$a de laboratoarele acreditate, cel putin o data pe an sau la cererea beneficiarilor. )"* 1&identa trata%entelor si a substantelor utili$ate in plantatiile po%icole, destinate co%erciali$arii fructelor, se tine de catre producatori si se supune controlului Inspectiei de stat pentru controlul te(nic in producerea si &alorificarea legu%elor si fructelor, organis% autori$at prin lege in acest scop. rt. 23 )1* 7ructele proaspete destinate consu%ului u%an, care se co%erciali$ea$a de operatorii econo%ici, &or fi insotite de docu%ente fiscale in care se &or inscrie de catre e%itent calitatea si confor%itatea cu standardele de co%erciali$are. )"* Micii producatori, persoane fi$ice, care nu sunt organi$ati in for%e asociati&e pot co%erciali$a fructe in pietele stradale sau traditionale organi$ate si au obligatia de a e'pune la &an$are produsele in conditii de calitate si igiena, pentru a asigura protectia si siguranta ali%entara a consu%atorului. )3* 7ructele care fac obiectul co%erciali$arii la e'port pentru consu% in stare proaspata &or fi insotite de un certificat de confor%itate cu standardul de co%erciali$are e%is de organis%ul de control autori$at confor% legii. rt. 24 )1* Prelucrarea fructelor in scop co%ercial poate fi facuta de catre operatori econo%ici autori$ati pentru aceasta acti&itate, cu %i0loace proprii sau grupati in diferite for%e de cooperare. )"* 7ructele destinate prelucrarii industriale circula insotite de docu%ente fiscale de confor%itate, e%ise de producator sau co%erciant, dupa ca$, pe care se &a inscrie destinatie industriala, si trebuie sa pre$inte conditii %ini%e de calitate. )3* 7ructele co%erciali$ate la e'port pentru prelucrarea industriala &or fi insotite de un certificat de destinatie industriala e%is de catre organis%ele de control autori$ate confor% legii. )!* Modelul certificatului de confor%itate cu standardele de calitate, precu% si %odelul certificatului de destinatie industriala sunt pre&a$ute in nor%ele %etodologice de aplicare a pre$entei legi.9* <<<<<<<<<<< 9* + se &edea nota de subsol corespun$atoare asteriscului din finalul art. 1: alin. )1*. rt. 2# )1* ,reptul de folosire de catre producatori a unor denu%iri de origine geografica sau produs traditional pentru anu%ite loturi de fructe proaspete ori prelucrate se acorda prin certificat de atestare a originii geografice, in conditiile pre&a$ute de legislatia in &igoare. )"* 4ertificatul pre&a$ut la alin. )1* se eliberea$a de catre organele abilitate in acest scop, pe ba$a &erificarilor facute de specialisti i%puterniciti pentru controlul respectarii conditiilor i%puse pentru producerea fructelor si prelucrarea acestora. rt. 2$ /tatul spri0ina constituirea organi$atiilor de producatori si a organi$atiei interprofesionale pentru fructe, pe ba$a initiati&ei libere a producatorilor, in confor%itate cu legislatia in &igoare.

Capitolul ) - Inspectia si controlul calitatii &ructelor si a produselor obtinute din &ructe rt. 2% )1* In &ederea i%ple%entarii pre&ederilor pre$entei legi se infiintea$a ca directie in cadrul Ministerului +griculturii si ,e$&oltarii Rurale Inspectia de stat pentru controlul te(nic in producerea si &alorificarea legu%elor si fructelor, denu%ita in continuare I./.4.3.P.@.L.7., cu structuri organi$atorice in cadrul directiilor pentru agricultura si de$&oltare rurala 0udetene si, respecti&, a %unicipiului 8ucuresti, care se aproba prin ordin al %inistrului agriculturii si de$&oltarii rurale, cu respectarea nu%arului de personal, in li%ita bugetului aprobat.99* )"* +tributiile I./.4.3.P.@.L.7. &or fi stabilite prin nor%e %etodologice. <<<<<<<<<<< 99* + se &edea Ordinul %inistrului agriculturii, padurilor si de$&oltarii rurale nr. 2=1 "00: pri&ind organi$area si functionarea Inspectiei de stat pentru controlul te(nic in producerea si &alorificarea legu%elor si fructelor, in &ederea e'ecutarii controalelor de confor%itate pentru fructe si legu%e proaspete, publicat in Monitorul Oficial al

Ro%aniei, Partea I, nr. #12 din 3 octo%brie "00:.

Capitolul )I - *anctiuni rt. 28 ,efrisarea fara autori$atie a plantatiilor de po%i fructiferi, indiferent de for%a de proprietate, cu o suprafata %ai %are de 0,2 (a, sau a plantatiilor de arbusti fructiferi cu o suprafata %ai %are de 0," (a, precu% si a nucilor sau a castanilor co%estibili, indiferent de siste%ul de cultura, constituie contra&entie si se pedepseste cu a%enda de la 2.000 lei la 10.000 lei. rt. 2( 4onstituie contra&entie si se sanctionea$a cu a%enda de la 1.000 lei la 2.000 lei ur%atoarele faptea* infiintarea plantatiilor cu suprafete %ai %ari de 0,2 (a de po%i fructiferi si a suprafetelor %ai %ari de 0," (a de arbusti fructiferi de fiecare operator econo%ic sau de fa%ilie ori e'tinderea peste aceasta li%ita a celor e'istente, fara autori$atie de plantare, cu nerespectarea dispo$itiilor art. 13. b* nerespectarea pre&ederilor art. "0 pri&ind obligati&itatea conse%narii in docu%entele de co%erciali$are a calitatii produsului destinat consu%ului in stare proaspata sau a celor destinate prelucrarii industriale. c* nerespectarea pre&ederilor art. "" alin. )1* pri&ind anali$a continutului de re$iduuri, conta%inanti si alte substante, precu% si a celor pri&ind e&identa trata%entelor si a substantelor utili$ate. d* nerespectarea pre&ederilor art. "2 pri&ind folosirea neautori$ata a denu%irii de origine geografica sau de produs traditional. rt. 30 4onstituie contra&entie si se sanctionea$a cu a%enda de la 1.200 lei la 3.200 lei obstructionarea inspectorilor I./.4.3.P.@.L.7. in e'ercitarea atributiilor lor pri&ind controlul respectarii regle%entarilor in &igoare de catre i%portatorii, e'portatorii, co%erciantii, producatorii, depo$itele si responsabilii centrelor de e'pediere sau de oricare alta persoana i%plicata in producerea sau co%erciali$area fructelor. rt. 3! 4onstatarea contra&entiilor si aplicarea sanctiunilor pre&a$ute in pre$enta lege se fac prin proces5&erbal inc(eiat de organele de control abilitate din cadrul Ministerului +griculturii si ,e$&oltarii Rurale, Ministerului 1cono%iei si 7inantelor si Ministerului Internelor si Refor%ei +d%inistrati&e, potri&it atributiilor ce le re&in confor% legii. rt. 32 4ontra&entiilor pre&a$ute la art. "= le sunt aplicabile dispo$itiile Ordonantei ?u&ernului nr. " "001 pri&ind regi%ul 0uridic al contra&entiilor, aprobata cu %odificari si co%pletari prin Legea nr. 1#0 "00", cu %odificarile si co%pletarile ulterioare.

Capitolul )II - Dispozitii &inale rt. 33 )1* Infiintarea, intretinerea si defrisarea de plantatii po%icole, arbusti fructiferi si capsunarii, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca fructele pentru &alorificare in stare proaspata si conser&ate, precu% si produsele distilate obtinute din fructe, conditiile de atribuire a denu%irii produselor cu indicatie geografica, nor%ele de co%erciali$are, precu% si alte %asuri se stabilesc prin nor%ele %etodologice de aplicare a pre$entei legi, elaborate de Ministerul +griculturii si ,e$&oltarii Rurale, cu a&i$ul Ministerului /anatatii Publice, Ministerului 1cono%iei si 7inantelor, Ministerului ,e$&oltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, +utoritatii 6ationale pentru Protectia 4onsu%atorilor si Ministerului Austitiei. )"* 6or%ele %etodologice de aplicare a pre$entei legi &or fi elaborate in ter%en de =0 de $ile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Ro%aniei, Partea I, si se supun ?u&ernului spre aprobare.9* <<<<<<<<<<< 9* 6or%ele %etodologice de aplicare a Legii po%iculturii nr. 3!# "003 au fost aprobate prin >otararea ?u&ernului nr. 12: "00!, publicata in Monitorul Oficial al Ro%aniei, Partea I, nr. 1!= din 1= februarie "00!. rt. 34 )1* Pre$enta lege intra in &igoare in ter%en de =0 de $ile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Ro%aniei, Partea I. )"* La data intrarii in &igoare a pre$entei legi se abroga Legea po%iculturii nr. 11 1=7!, publicata in 8uletinul Oficial, Partea I, nr. 102 din "= iulie 1=7!. rt. 3# +ne'ele nr. 153 fac parte integranta din pre$enta lege. 6O3+Reproduce% %ai 0os pre&ederile art. II din Legea nr. :0 "007 pentru %odificarea si co%pletarea Legii po%iculturii nr. 3!# "003, care nu este incorporat in te'tul republicat al Legii nr. 3!# "003 si care se aplica, in

continuare, ca dispo$itii proprii ale Legii nr. :0 "007B+rt. II 6or%ele %etodologice de aplicare a pre$entei legi se aproba prin ordin al %inistrului agriculturii si de$&oltarii rurale, in ter%en de =0 de $ile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Ro%aniei, Partea I.B

ne'a nr. ! - *"+CIIL+ de pomi, arbusti &ructi&eri si capsuni culti,ate in -omania

+-----------------------------------------------------+ Specia +----------------------------------------------------- A. Pomi fructiferi +----------------------------------------------------- Mar +----------------------------------------------------- Par +----------------------------------------------------- Gutui +----------------------------------------------------- Prun +----------------------------------------------------- Cires +----------------------------------------------------- Visin +----------------------------------------------------- Cais +----------------------------------------------------- Piersic si Nectarin +----------------------------------------------------- Nuc +----------------------------------------------------- Migdal +----------------------------------------------------- Alun +----------------------------------------------------- Castan +----------------------------------------------------- B. Arbusti fructiferi +----------------------------------------------------- Coaca negru +----------------------------------------------------- Coaca rosu +----------------------------------------------------- Coaca alb +----------------------------------------------------- Agris +----------------------------------------------------- !meura de gradina +----------------------------------------------------- Afin de cultura +----------------------------------------------------- Mur de gradina +----------------------------------------------------- Maces +----------------------------------------------------- Soc negru +----------------------------------------------------- "randafir pentru petale

+----------------------------------------------------- #onicera caerulea +----------------------------------------------------- Corn +----------------------------------------------------- Catina +----------------------------------------------------- C. Capsun +-----------------------------------------------------+

ne'a nr. 2 - ./0 -+

*"+CIIL/- "/1IC/L+

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ $ormatiune de %egetatie naturala Spatiul geografic ocupat Specii culti%ate +---------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------------ Sub ona padurilor de fag-subeta&ul'ealuri intre ())-*)) m altitudine Coaca + agris+ afin+ unele soiuri de mar +---------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------------ Sub ona padurilor de gorun 'ealuri mi&locii si partea inferioara a !meur+ mar+ prun+ %isin+ unele soiuri de celor inalte+ ,))-*)) m altitudine par +---------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------------ Sub ona padurilor de cer+ garnita Partea nordica a Campiei -omane+ Mar+ par+ prun+ gutui+ cires+ %isin+ nuc+ si ste&ar Piemontul Getic si rama e.terna a alun+ capsun dealurilor din %estul tarii/ ()-()) m altitudine +---------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------------ !ona de sil%ostepa Suprafete mai mari sau mai mici in toate"oate speciile pomicole+ culti%ate cu pro%inciile/ ()-()) m altitudine deosebire in regim irigat +---------------------------------+---------------------------------------+------------------------------------------ !ona stepei danubiene Partea de est si de sud a Campiei Cais+ piersic+ migdal+ prun+ cires+ %isin+ -omane+ 'obrogea+ Platforma soiuri %aratice de mar si par+ nuc+ in

Barladului+ insule in Campia Siretului/ conditii de irigare )-0)) m altitudine +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

ne'a nr. 3 -

23/-I. 3I+ D+ 3 I+-+/D+4-I* -+

- model +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ M1N1S"2-3# AG-1C3#"3-11 S1 '2!V4#"A-11 -3-A#2 M1N1S"2-3# AG-1C3#"3-11 S1 '2!V4#"A-11 -3-A#2 '1-2C"1A P2N"-3 AG-1C3#"3-A '1-2C"1A P2N"-3 AG-1C3#"3-A S1 '2!V4#"A-2 -3-A#A S1 '2!V4#"A-2 -3-A#A .......................................... .......................................... +------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ A3"4-1!A"12 Nr. ...............5.................. A3"4-1!A"12 Nr. ..............5.................. 4peratorul economic5persoana fi ica ............................+ 1n conformitate cu pre%ederile #egii pomiculturii nr. ......... cu sediul5domiciliul in comuna5orasul ............................+ Se autori ea a operatorul economic5persoana &udetul .................................................+ solicitafi ica ..................................+ cu sediul5domiciliul in taierea5defrisarea a .......... 6a5bucati nuci5castani comestibili.comuna5orasul ....................+ &udetul ...................... pentru taierea5defrisarea a ............................ 6a5bucati nuci5castani comestibili din locurile urmatoarele7 ............... .................................................................. Solicitantul a plantat nuci5castani comestibili ...... 6a5bucati in ona ............... . 'irector e.ecuti%+ 'irector e.ecuti%+ .......................... .......................... 8nume si prenume9 8nume si prenume9

Semnatura si stampila Semnatura si stampila 'ata eliberarii ................. 'ata eliberarii ................. N.B.7 Autori atia se tipareste pe o singura fata in registru de :)) file si se completea a intr-un singur e.emplar. +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+