Sunteți pe pagina 1din 79

HOTRRE Nr. 1050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanei u!ernului nr.

"2#200$ pri!ind %odul de procedur& 'i(cal& Text n vigoare ncepnd cu data de 2 februarie 2012 REALIZATOR: O!"A#IA $E I#%OR!ATI & #EA!' Text actua(i)at prin produ*u( infor+atic (egi*(ativ LE, E,"ERT n ba)a acte(or nor+ative +odificatoarepub(icate n !onitoru( Oficia( a( Ro+niei- "artea I- pn. (a /0 ianuarie 20120 #CIN NOTE: 1. 1ot.rrea 2uvernu(ui nr0 103042005 a fo*t pub(icat. n !onitoru( Oficia( a( Ro+niei- "artea I- nr0 631 din 20 iu(ie 2005 7i *e referea (a Ordonan8a 2uvernu(ui nr0 924200/ n vigoare (a acea dat.0 :(terior- au fo*t e+i*e +ai +u(te acte nor+ative care au +odificat Ordonan8a 2uvernu(ui nr0 924200/0 a ur+are a +odific.ri(or efectuate a*upra *a- Ordonan8a 2uvernu(ui nr0 924200/ a fo*t repub(icat. n anu( 2003 7i apoi n anu( 200;0 %iecare repub(icare *<a f.cut cu renu+erotarea artico(e(or0 "entru a *i+p(ifica uti(i)area nor+e(or +etodo(ogice- dup. fiecare artico( din textu( ini8ia( =care provenea din for+a Ordonan8ei 2uvernu(ui nr0 924200/ n vigoare (a data de 20 iu(ie 2005> *<a indicat artico(u( core*pun).tor din for+a Ordonan8ei 2uvernu(ui nr0 924200/ n vigoare (a data de 2 februarie 20120 2. ?n textu( actua(i)at- pentru toate *u+e(e expri+ate n (ei *<a p.*trat va(oarea ini8ia(. =expri+at. n (ei vec@i>0 #B )n temeiul art. 10* din %on(tituie+ republicat&+ ,i al art. 1"- alin. .1/ din Ordonana u!ernului nr. "2#200$0/ pri!ind %odul de procedur& 'i(cal&+ republicat&+ Guvernul Romniei adopt& pre1enta 2ot&r3re. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 196 a devenit art0 22A0 #B 4RT. 1 5e aprob& Normele metodologice de aplicare a Ordonanei u!ernului nr. "2#200$ pri!ind %odul de procedur& 'i(cal&+ pre!&1ute 6n ane7a care 'ace parte integrant& din pre1enta 2ot&r3re. 4RT. 2 8e data intr&rii 6n !igoare a pre1entei 2ot&r3ri (e abrog& Hot&r3rea u!ernului nr. 1.1-*#200$ pri!ind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea pre!ederilor Ordonanei u!ernului nr. 90#1""9 pri!ind controlul 'i(cal+ publicat& 6n :onitorul O'icial al Rom3niei+ 8artea ;+ nr. 92- din 19 octombrie 200$. 4NE<4 1 NORME METODOLOGICE de aplicare a Ordonanei Guvernului nr. 9 ! ""# privind Codul de procedur$ %i&cal$ Codul de procedur$ %i&cal$' T;T=>= ; Di&po(iii )enerale %48. 1

Domeniul de aplicare a Codului de procedur$ %i&cal$ 4RT. 1 =devenit art0 1- dup. repub(icarea din anu( 200;> *%era de aplicare a Codului de procedur$ %i&cal$ .1/ 8re1entul cod reglementea1& drepturile ,i obligaiile p&rilor din raporturile ?uridice 'i(cale pri!ind admini(trarea impo1itelor ,i ta7elor datorate bugetului de (tat ,i bugetelor locale+ pre!&1ute de %odul 'i(cal. .2/ 8re1entul cod (e aplic& ,i pentru admini(trarea drepturilor !amale+ precum ,i pentru admini(trarea creanelor pro!enind din contribuii+ amen1i ,i alte (ume ce con(tituie !enituri ale bugetului general con(olidat+ potri!it legii+ 6n m&(ura 6n care prin lege nu (e pre!ede alt'el. .$/ 8rin admini(trarea impo1itelor+ ta7elor+ contribuiilor ,i a altor (ume datorate bugetului general con(olidat (e 6nelege an(amblul acti!it&ilor de('&,urate de organele 'i(cale 6n leg&tur& cu@ a/ 6nregi(trarea 'i(cal&A b/ declararea+ (tabilirea+ !eri'icarea ,i colectarea impo1itelor+ ta7elor+ contribuiilor ,i a altor (ume datorate bugetului general con(olidatA c/ (oluionarea conte(taiilor 6mpotri!a actelor admini(trati!e 'i(cale. 4RT. 2 =devenit art0 2- dup. repub(icarea din anu( 200;> Rapor+ul Codului de procedur$ %i&cal$ cu al+e ac+e norma+ive .1/ 4dmini(trarea impo1itelor+ ta7elor+ contribuiilor ,i a altor (ume datorate bugetului general con(olidat+ pre!&1ute la art. 1+ (e 6ndepline,te potri!it di(po1iiilor %odului de procedur& 'i(cal&+ ale %odului 'i(cal+ precum ,i ale altor reglement&ri date 6n aplicarea ace(tora. .2/ 8re1entul cod con(tituie procedura de drept comun pentru admini(trarea impo1itelor+ ta7elor+ contribuiilor ,i a altor (ume datorate bugetului general con(olidat. .$/ >nde pre1entul cod nu di(pune (e aplic& pre!ederile %odului de procedur& ci!il&. 4RT. $ =devenit art0 /- dup. repub(icarea din anu( 200;> Modi%icarea ,i comple+area Codului de procedur$ %i&cal$ .1/ 8re1entul cod (e modi'ic& ,i (e completea1& numai prin lege+ promo!at&+ de regul&+ cu - luni 6nainte de data intr&rii 6n !igoare a ace(teia. .2/ Orice modi'icare (au completare la pre1entul cod intr& 6n !igoare cu 6ncepere din prima 1i a anului urm&tor celui 6n care a 'o(t adoptat& prin lege. 4RT. 4 =devenit art0 5- dup. repub(icarea din anu( 200;- 7i abrogat prin Ordonan8a de urgen8. a 2uvernu(ui nr0 /942010> -uncionarea Comi&iei %i&cale cen+rale %omi(ia 'i(cal& central& con(tituit& potri!it art. - din =egea nr. 591#200$ pri!ind %odul 'i(cal are re(pon(abilit&i de elaborare a deci1iilor cu pri!ire la aplicarea unitar& a pre1entului cod. %48. 2 .rincipii )enerale de condui+$ /n admini&+rarea impo(i+elor0 +a1elor0 con+ri2uiilor ,i a al+or &ume da+ora+e 2u)e+ului )eneral con&olida+ 4RT. 5 =devenit art0 3- dup. repub(icarea din anu( 200;> 3plicarea uni+ar$ a le)i&laiei Organul 'i(cal e(te obligat (& aplice unitar pre!ederile legi(laiei 'i(cale pe teritoriul Rom3niei+ urm&rind (tabilirea corect& a impo1itelor+ ta7elor+ contribuiilor ,i a altor (ume datorate bugetului general con(olidat. Norme me+odolo)ice' 5.1. )n (copul aplic&rii unitare a pre!ederilor legi(laiei 'i(cale+ :ini(terul Binanelor 8ublice ,i :ini(terul 4dmini(traiei ,i ;nternelor pot elabora g2iduri practice pentru 6ndrumarea 'uncionarilor din domeniul 'i(cal. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. - =devenit art0 6- dup. repub(icarea din anu( 200;> E1erci+area drep+ului de apreciere

Organul 'i(cal e(te 6ndrept&it (& aprecie1e+ 6n limitele atribuiilor ,i competenelor ce 6i re!in+ rele!ana (t&rilor de 'apt 'i(cale ,i (& adopte (oluia admi(& de lege+ 6ntemeiat& pe con(tat&ri complete a(upra tuturor 6mpre?ur&rilor edi'icatoare 6n cau1&. Norme me+odolo)ice' -.1. )n aprecierea unei (ituaii 'i(cale a(upra c&reia urmea1& a lua o deci1ie+ organul 'i(cal !a determina (t&rile de 'apt rele!ante din punct de !edere 'i(cal prin utili1area mi?loacelor de prob& pre!&1ute de lege. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 9 =devenit art0 ;- dup. repub(icarea din anu( 200;> Rolul ac+iv .1/ Organul 'i(cal 6n,tiinea1& contribuabilul a(upra drepturilor ,i obligaiilor ce 6i re!in 6n de('&,urarea procedurii potri!it legii 'i(cale. .2/ Organul 'i(cal e(te 6ndrept&it (& e7amine1e+ din o'iciu+ (tarea de 'apt+ (& obin& ,i (& utili1e1e toate in'ormaiile ,i documentele nece(are pentru determinarea corect& a (ituaiei 'i(cale a contribuabilului. )n anali1a e'ectuat& organul 'i(cal !a identi'ica ,i !a a!ea 6n !edere toate circum(tanele edi'icatoare ale 'iec&rui ca1. .$/ Organul 'i(cal are obligaia (& e7amine1e 6n mod obiecti! (tarea de 'apt+ precum ,i (& 6ndrume contribuabilii pentru depunerea declaraiilor ,i a altor documente+ pentru corectarea declaraiilor (au a documentelor+ ori de c3te ori e(te ca1ul. .4/ Organul 'i(cal decide a(upra 'elului ,i !olumului e7amin&rilor+ 6n 'uncie de circum(tanele 'iec&rui ca1 6n parte ,i de limitele pre!&1ute de lege. .5/ Organul 'i(cal 6ndrum& contribuabilul 6n aplicarea pre!ederilor legi(laiei 'i(cale. )ndrumarea (e 'ace 'ie ca urmare a (olicit&rii contribuabililor+ 'ie din iniiati!a organului 'i(cal. Norme me+odolo)ice' 9.1. )n,tiinarea contribuabililor a(upra drepturilor ,i obligaiilor 6n cadrul procedurii 6n de('&,urare (e 'ace !erbal (au 6n (cri(. Cac& in'ormarea (e 'ace !erbal+ organul 'i(cal !a 6ntocmi o not& 6n care !a con(emna 6ndeplinirea obligaiei ,i orice alte detalii legate de acea(ta pe care le con(ider& rele!ante. Nota (e !a ata,a la do(arul ca1ului. 9.2. )ndrumarea ca urmare a (olicit&rii contribuabililor (e 'ace de c&tre organul 'i(cal prin a(i(ten& direct& la (ediul ace(tuia+ precum ,i prin core(ponden& (cri(&+ eDmail+ tele'on ,i altele a(emenea. 9.$. )ndrumarea contribuabililor din iniiati!a organului 'i(cal (e 'ace prin 'urni1area de (er!icii menite (& le 'acilite1e ace(tora 6ndeplinirea obligaiilor 'i(cale+ precum ,i prin aciuni de educare 6n domeniul 'i(cal. 4cea(t& 6ndrumare (e poate reali1a at3t la ni!el central+ c3t ,i la ni!el local+ prin orice in(trument a'lat la di(po1iia organului 'i(cal+ cum ar 'i@ tran(miterea 'ormularelor de declaraii+ 'urni1area de programe in'ormatice pentru completarea ace(tora+ elaborarea ,i di(tribuirea de materiale publicitare .g2iduri+ bro,uri+ pliante+ a'i,e ,i altele a(emenea/+ di'u1area 6n pre(a (cri(& de articole+ comunicate ,i materiale de pre(&+ 6nt3lniri de lucru cu grupuri de contribuabili+ 'urni1area de in'ormaii 6n cadrul emi(iunilor in'ormati!e ale po(turilor de radio ,i tele!i1iune+ introducerea 6n programele de 6n!&&m3nt a unor lecii cu (ubiect de 'i(calitate ,i altele a(emenea. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. * =devenit art0 A- dup. repub(icarea din anu( 200;> Lim2a o%icial$ /n admini&+raia %i&cal$ .1/ =imba o'icial& 6n admini(traia 'i(cal& e(te limba rom3n&. .2/ Cac& la organele 'i(cale (e depun petiii+ documente ?u(ti'icati!e+ certi'icate (au alte 6n(cri(uri 6ntrDo limb& (tr&in&+ organele 'i(cale !or (olicita ca ace(tea (& 'ie 6n(oite de traduceri 6n limba rom3n& certi'icate de traduc&tori autori1ai. .$/ Ci(po1iiile legale cu pri!ire la 'olo(irea limbii minorit&ilor naionale (e aplic& 6n mod core(pun1&tor. Norme me+odolo)ice' *.1. 8otri!it di(po1iiilor =egii admini(traiei publice locale nr. 215#2001+ cu modi'ic&rile ,i complet&rile ulterioare+ 6n unit&ile admini(trati!Dteritoriale 6n care cet&enii aparin3nd minorit&ilor naionale au o pondere

de pe(te 20E din num&rul locuitorilor organele 'i(cale !or aplica pre!ederile legale pri!ind dreptul cet&enilor aparin3nd unei minorit&i naionale de a (e adre(a oral (au 6n (cri( ,i 6n limba matern&+ precum ,i comunicarea c&tre ace,tia a r&(pun(urilor at3t 6n limba rom3n&+ c3t ,i 6n limba matern&. 4ctele admini(trati!e 'i(cale emi(e 6n a(t'el de (ituaii (e 6ntocme(c 6n mod obligatoriu 6n limba rom3n&. *.2. Organele 'i(cale competente teritorial (unt obligate (& a(igure condiiile pentru 'olo(irea limbii materne 6n toate (ituaiile pre!&1ute de lege+ potri!it pct. *.1. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. " =devenit art0 9- dup. repub(icarea din anu( 200;> Drep+ul de a %i a&cul+a+ .1/ )naintea lu&rii deci1iei organul 'i(cal e(te obligat (& a(igure contribuabilului po(ibilitatea de aD,i e7prima punctul de !edere cu pri!ire la 'aptele ,i 6mpre?ur&rile rele!ante 6n luarea deci1iei. .2/ Organul 'i(cal nu e(te obligat (& aplice pre!ederile alin. .1/ c3nd@ a/ 6nt3r1ierea 6n luarea deci1iei determin& un pericol pentru con(tatarea (ituaiei 'i(cale reale pri!ind e7ecutarea obligaiilor contribuabilului (au pentru luarea altor m&(uri pre!&1ute de legeA b/ (ituaia de 'apt pre1entat& urmea1& (& (e modi'ice ne(emni'icati! cu pri!ire la cuantumul creanelor 'i(caleA c/ (e accept& in'ormaiile pre1entate de contribuabil+ pe care ace(ta leDa dat 6ntrDo declaraie (au 6ntrDo cerereA d/ urmea1& (& (e ia m&(uri de e7ecutare (ilit&. 4RT. 10 =devenit art0 10- dup. repub(icarea din anu( 200;> O2li)aia de cooperare .1/ %ontribuabilul e(te obligat (& coopere1e cu organele 'i(cale 6n !ederea determin&rii (t&rii de 'apt 'i(cale+ prin pre1entarea 'aptelor cuno(cute de c&tre ace(ta+ 6n 6ntregime+ con'orm realit&ii+ ,i prin indicarea mi?loacelor do!editoare care 6i (unt cuno(cute. .2/ %ontribuabilul e(te obligat (& 6ntreprind& m&(urile 6n !ederea procur&rii mi?loacelor do!editoare nece(are+ prin utili1area tuturor po(ibilit&ilor ?uridice ,i e'ecti!e ce 6i (tau la di(po1iie. 4RT. 11 =devenit art0 11- dup. repub(icarea din anu( 200;> *ecre+ul %i&cal .1/ Buncionarii publici din cadrul organului 'i(cal+ inclu(i! per(oanele care nu mai dein acea(t& calitate+ (unt obligai+ 6n condiiile legii+ (& p&(tre1e (ecretul a(upra in'ormaiilor pe care le dein ca urmare a e7ercit&rii atribuiilor de (er!iciu. .2/ ;n'ormaiile re'eritoare la impo1ite+ ta7e+ contribuii ,i alte (ume datorate bugetului general con(olidat pot 'i tran(mi(e numai@ a/ autorit&ilor publice+ 6n (copul 6ndeplinirii obligaiilor pre!&1ute de legeA b/ autorit&ilor 'i(cale ale altor &ri+ 6n condiii de reciprocitate 6n ba1a unor con!eniiA c/ autorit&ilor ?udiciare competente+ potri!it legiiA d/ 6n alte ca1uri pre!&1ute de lege. .$/ 4utoritatea care prime,te in'ormaii 'i(cale e(te obligat& (& p&(tre1e (ecretul a(upra in'ormaiilor primite. .4/ E(te permi(& tran(miterea de in'ormaii cu caracter 'i(cal 6n alte (ituaii dec3t cele pre!&1ute la alin. .2/+ 6n condiiile 6n care (e a(igur& c& din ace(tea nu reie(e identitatea !reunei per(oane 'i1ice (au ?uridice. .5/ Nere(pectarea obligaiei de p&(trare a (ecretului 'i(cal atrage r&(punderea potri!it legii. Norme me+odolo)ice' 11.1. )n categoria in'ormaiilor de natura celor con(iderate a 'i (ecret 'i(cal intr& datele re'eritoare la identitatea contribuabililor+ natura ,i cuantumul obligaiilor 'i(cale+ natura+ (ur(a ,i (uma !eniturilor debitorului+ pl&i+ conturi+ rula?e+ tran('eruri de numerar+ (olduri+ 6nca(&ri+ deduceri+ credite+ datorii+ !aloarea patrimoniului net (au orice 'el de in'ormaii obinute din declaraii ori documente pre1entate de c&tre contribuabili (au orice alte in'ormaii cuno(cute de organul 'i(cal ca urmare a e7ercit&rii atribuiilor de (er!iciu. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 12 =devenit art0 12- dup. repub(icarea din anu( 200;> Buna4credin$

Relaiile dintre contribuabili ,i organele 'i(cale trebuie (& 'ie 'undamentate pe bun&Dcredin&+ 6n (copul reali1&rii cerinelor legii. %48. $ 3plicarea prevederilor le)i&laiei %i&cale 4RT. 1$ =devenit art0 1/- dup. repub(icarea din anu( 200;> In+erpre+area le)ii ;nterpretarea reglement&rilor 'i(cale trebuie (& re(pecte !oina legiuitorului a,a cum e(te e7primat& 6n lege. 4RT. 14 =devenit art0 15- dup. repub(icarea din anu( 200;> Cri+eriile economice Feniturile+ alte bene'icii ,i !alori patrimoniale (unt (upu(e legii 'i(cale indi'erent dac& (unt obinute din acti!it&i ce 6ndepline(c (au nu cerinele altor di(po1iii legale. 4RT. 15 =devenit art0 13- dup. repub(icarea din anu( 200;> Eludarea le)i&laiei %i&cale .1/ )n ca1ul 6n care+ elud3nduD(e (copul legii 'i(cale+ obligaia 'i(cal& nu a 'o(t (tabilit& ori nu a 'o(t raportat& la ba1a de impunere real&+ obligaia datorat& ,i+ re(pecti!+ creana 'i(cal& corelati!& (unt cele legal determinate. .2/ 8entru (ituaiile pre!&1ute la alin. .1/ (unt aplicabile pre!ederile art. 2$. %48. 4 Rapor+ul 5uridic %i&cal 4RT. 1- =devenit art0 16- dup. repub(icarea din anu( 200;> Coninu+ul rapor+ului de drep+ procedural %i&cal Raportul de drept procedural 'i(cal cuprinde drepturile ,i obligaiile ce re!in p&rilor+ potri!it legii+ pentru 6ndeplinirea modalit&ilor pre!&1ute pentru (tabilirea+ e7ercitarea ,i (tingerea drepturilor ,i obligaiilor p&rilor din raportul de drept material 'i(cal. 4RT. 19 =devenit art0 1;- dup. repub(icarea din anu( 200;> *u2iec+ele rapor+ului 5uridic %i&cal .1/ 5ubiecte ale raportului ?uridic 'i(cal (unt (tatul+ unit&ile admini(trati!Dteritoriale+ contribuabilul+ precum ,i alte per(oane care dob3nde(c drepturi ,i obligaii 6n cadrul ace(tui raport. .2/ %ontribuabilul e(te orice per(oan& 'i1ic& ori ?uridic& (au orice alt& entitate '&r& per(onalitate ?uridic& ce datorea1& impo1ite+ ta7e+ contribuii ,i alte (ume bugetului general con(olidat+ 6n condiiile legii. .$/ 5tatul e(te repre1entat de :ini(terul Binanelor 8ublice prin 4genia Naional& de 4dmini(trare Bi(cal& ,i unit&ile (ale teritoriale. .4/ >nit&ile admini(trati!Dteritoriale (unt repre1entate de autorit&ile admini(traiei publice locale+ precum ,i de compartimentele de (pecialitate ale ace(tora+ 6n limita atribuiilor delegate de c&tre autorit&ile re(pecti!e. .5/ 4genia Naional& de 4dmini(trare Bi(cal&+ unit&ile (ale teritoriale+ precum ,i compartimentele de (pecialitate ale autorit&ilor admini(traiei publice locale (unt denumite 6n pre1entul cod organe 'i(cale. 4RT. 1* =devenit art0 1A- dup. repub(icarea din anu( 200;> 6mpu+erniciii .1/ )n relaiile cu organul 'i(cal contribuabilul poate 'i repre1entat printrDun 6mputernicit. %oninutul ,i limitele repre1ent&rii (unt cele cuprin(e 6n 6mputernicire (au (tabilite de lege+ dup& ca1. .2/ )mputernicitul e(te obligat (& 6nregi(tre1e la organul 'i(cal actul de 6mputernicire+ 6n 'orm& autentic& ,i 6n condiiile pre!&1ute de lege. Re!ocarea 6mputernicirii operea1& 'a& de organul 'i(cal de la data 6nregi(tr&rii actului de re!ocare. .$/ )n ca1ul repre1ent&rii contribuabililor 6n relaiile cu organele 'i(cale prin a!ocat+ 'orma ,i coninutul 6mputernicirii (unt cele pre!&1ute de di(po1iiile legale pri!ind organi1area ,i e7ercitarea pro'e(iei de a!ocat. .4/ %ontribuabilul '&r& domiciliu 'i(cal 6n Rom3nia+ care are obligaia de a depune declaraii la organele 'i(cale+ trebuie (& de(emne1e un 6mputernicit+ cu domiciliul 'i(cal 6n Rom3nia+ care (& 6ndeplinea(c& obligaiile ace(tuia 'a& de organul 'i(cal.

.5/ 8re!ederile pre1entului articol (unt aplicabile ,i repre1entanilor 'i(cali de(emnai potri!it %odului 'i(cal+ dac& legea nu pre!ede alt'el. Norme me+odolo)ice' 1*.1. Ce(emnarea repre1entantului 'i(cal de c&tre per(oanele impo1abile (tabilite 6n (tr&in&tate+ care reali1ea1& operaiuni (upu(e ta7ei pe !aloarea ad&ugat& pe teritoriul Rom3niei+ (e 'ace potri!it art. 151 din =egea nr. 591#200$ pri!ind %odul 'i(cal+ cu modi'ic&rile ulterioare+ denumit& 6n continuare %odul 'i(cal. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 1" =devenit art0 19- dup. repub(icarea din anu( 200;> Numirea cura+orului %i&cal .1/ Cac& nu e7i(t& un 6mputernicit potri!it art. 1*+ organul 'i(cal+ 6n condiiile legii+ !a (olicita in(tanei ?udec&tore,ti competente numirea unui curator 'i(cal pentru contribuabilul ab(ent+ al c&rui domiciliu 'i(cal e(te necuno(cut ori care+ din cau1a bolii+ unei in'irmit&i+ b&tr3neii (au unui 2andicap de orice 'el+ nu poate (& 6,i e7ercite ,i (& 6,i 6ndeplinea(c& per(onal drepturile ,i obligaiile ce 6i re!in potri!it legii. .2/ 8entru acti!itatea (a curatorul 'i(cal !a 'i remunerat potri!it 2ot&r3rii ?udec&tore,ti+ toate c2eltuielile legate de acea(t& repre1entare 'iind (uportate de cel repre1entat. 4RT. 20 =devenit art0 20- dup. repub(icarea din anu( 200;> O2li)aiile repre(en+anilor le)ali .1/ Repre1entanii legali ai per(oanelor 'i1ice ,i ?uridice+ precum ,i ai a(ocierilor '&r& per(onalitate ?uridic& (unt obligai (& 6ndeplinea(c& obligaiile 'i(cale ale per(oanelor repre1entate+ 6n numele ,i din a!erea ace(tora. .2/ )n ca1ul 6n care+ din orice moti!+ obligaiile 'i(cale ale a(ocierilor '&r& per(onalitate ?uridic& nu (unt ac2itate potri!it alin. .1/+ a(ociaii r&(pund (olidar pentru 6ndeplinirea ace(tora. T;T=>= ;; Di&po(iii )enerale privind rapor+ul de drep+ ma+erial %i&cal %48. 1 Di&po(iii )enerale 4RT. 21 =devenit art0 21- dup. repub(icarea din anu( 200;> Creanele %i&cale .1/ %reanele 'i(cale repre1int& drepturi patrimoniale care+ potri!it legii+ re1ult& din raporturile de drept material 'i(cal. .2/ Cin raporturile de drept pre!&1ute la alin. .1/ re1ult& at3t coninutul+ c3t ,i cuantumul creanelor 'i(cale+ repre1ent3nd drepturi determinate con(t3nd 6n@ a/ dreptul la perceperea impo1itelor+ ta7elor+ contribuiilor ,i a altor (ume care con(tituie !enituri ale bugetului general con(olidat+ dreptul la rambur(area ta7ei pe !aloarea ad&ugat&+ dreptul la re(tituirea impo1itelor+ ta7elor+ contribuiilor ,i a altor (ume care con(tituie !enituri ale bugetului general con(olidat+ potri!it alin. .4/+ denumite creane 'i(cale principaleA b/ dreptul la perceperea dob3n1ilor ,i penalit&ilor de 6nt3r1iere+ 6n condiiile legii+ denumite creane 'i(cale acce(orii. .$/ )n ca1urile pre!&1ute de lege+ organul 'i(cal e(te 6ndrept&it (& (olicite (tingerea obligaiei 'i(cale de c&tre cel 6ndatorat (& e7ecute acea obligaie 6n locul debitorului. .4/ )n m&(ura 6n care plata (umelor repre1ent3nd impo1ite+ ta7e+ contribuii ,i alte !enituri ale bugetului general con(olidat (e con(tat& c& a 'o(t '&r& temei legal+ cel care a '&cut a(t'el plata are dreptul la re(tituirea (umei re(pecti!e. 4RT. 22 =devenit art0 22- dup. repub(icarea din anu( 200;> O2li)aiile %i&cale 8rin obligaii 'i(cale+ 6n (en(ul pre1entului cod+ (e 6nelege@ a/ obligaia de a declara bunurile ,i !eniturile impo1abile (au+ dup& ca1+ impo1itele+ ta7ele+ contribuiile ,i alte (ume datorate bugetului general con(olidatA

b/ obligaia de a calcula ,i de a 6nregi(tra 6n e!idenele contabile ,i 'i(cale impo1itele+ ta7ele+ contribuiile ,i alte (ume datorate bugetului general con(olidatA c/ obligaia de a pl&ti la termenele legale impo1itele+ ta7ele+ contribuiile ,i alte (ume datorate bugetului general con(olidatA d/ obligaia de a pl&ti dob3n1i ,i penalit&i de 6nt3r1iere+ a'erente impo1itelor+ ta7elor+ contribuiilor ,i altor (ume datorate bugetului general con(olidat+ denumite obligaii de plat& acce(oriiA e/ obligaia de a calcula+ de a reine ,i de a 6nregi(tra 6n e!idenele contabile ,i de plat&+ la termenele legale+ impo1itele ,i contribuiile care (e reali1ea1& prin (topa? la (ur(&A '/ orice alte obligaii care re!in contribuabililor+ per(oane 'i1ice (au ?uridice+ 6n aplicarea legilor 'i(cale. 4RT. 2$ =devenit art0 2/- dup. repub(icarea din anu( 200;> Na,+erea creanelor ,i o2li)aiilor %i&cale .1/ Cac& legea nu pre!ede alt'el+ dreptul de crean& 'i(cal& ,i obligaia 'i(cal& corelati!& (e na(c 6n momentul 6n care+ potri!it legii+ (e con(tituie ba1a de impunere care le generea1&. .2/ 8otri!it alin. .1/ (e na,te dreptul organului 'i(cal de a (tabili ,i a determina obligaia 'i(cal& datorat&. 4RT. 24 =devenit art0 25- dup. repub(icarea din anu( 200;> *+in)erea creanelor %i&cale %reanele 'i(cale (e (ting prin 6nca(are+ compen(are+ e7ecutare (ilit&+ (cutire+ anulare+ pre(cripie ,i prin alte modalit&i pre!&1ute de lege. 4RT. 25 =devenit art0 23- dup. repub(icarea din anu( 200;> Credi+orii ,i de2i+orii .1/ )n raporturile de drept material 'i(cal+ creditorii (unt per(oanele titulare ale unor drepturi de crean& 'i(cal& pre!&1ute la art. 21+ iar debitorii (unt acele per(oane care+ potri!it legii+ au obligaia corelati!& de plat& a ace(tor drepturi. .2/ )n ca1ul 6n care obligaia de plat& nu a 'o(t 6ndeplinit& de debitor+ debitori de!in+ 6n condiiile legii+ urm&torii@ a/ mo,tenitorul care a acceptat (ucce(iunea contribuabilului debitorA b/ cel care preia+ 6n tot (au 6n parte+ drepturile ,i obligaiile debitorului (upu( di!i1&rii+ 'u1iunii ori reorgani1&rii ?udiciare+ dup& ca1A c/ per(oana c&reia i (Da (tabilit r&(punderea 6n con'ormitate cu pre!ederile legale re'eritoare la 'alimentA d/ per(oana care 6,i a(um& obligaia de plat& a debitorului+ printrDun anga?ament de plat& (au printrDun alt act 6nc2eiat 6n 'orm& autentic&+ cu a(igurarea unei garanii reale la ni!elul obligaiei de plat&A e/ alte per(oane+ 6n condiiile legii. 4RT. 2- =devenit art0 26- dup. repub(icarea din anu( 200;> .l$+i+orul .1/ 8l&titor al obligaiei 'i(cale e(te debitorul (au per(oana care+ 6n numele debitorului+ con'orm legii+ are obligaia de a pl&ti (au de a reine ,i de a pl&ti+ dup& ca1+ impo1ite+ ta7e+ contribuii+ amen1i ,i alte (ume datorate bugetului general con(olidat. .2/ 8entru per(oanele ?uridice cu (ediul 6n Rom3nia+ care au (edii (ecundare+ pl&titor de obligaii 'i(cale e(te per(oana ?uridic&+ cu e7cepia impo1itului pe !enitul din (alarii+ pentru care plata impo1itului (e 'ace+ potri!it legii+ de c&tre (ediile (ecundare ale per(oanei ?uridice. 4RT. 29 =devenit art0 2;- dup. repub(icarea din anu( 200;> R$&punderea &olidar$ .1/ 8entru obligaiile de plat& re(tante ale debitorului declarat in(ol!abil 6n condiiile pre1entului cod r&(pund (olidar cu ace(ta urm&toarele per(oane@ a/ per(oanele 'i1ice (au ?uridice care+ 6n cei $ ani anteriori datei declar&rii in(ol!abilit&ii+ cu reaDcredin&+ dob3nde(c 6n orice mod acti!e de la debitorii care 6,i pro!oac& a(t'el in(ol!abilitateaA b/ admini(tratorii+ a(ociaii+ acionarii ,i orice alte per(oane care au pro!ocat in(ol!abilitatea per(oanei ?uridice debitoare prin 6n(tr&inarea (au a(cunderea cu reaDcredin&+ (ub orice 'orm&+ a bunurilor mobile ,i imobile proprietatea ace(teia. .2/ R&(punderea a(ociailor ,i acionarilor la (ociet&ile comerciale debitoare (e (tabile,te potri!it =egii nr. $1#1""0 pri!ind (ociet&ile comerciale+ republicat&+ cu modi'ic&rile ,i complet&rile ulterioare. 4RT. 2* =devenit art0 2A- dup. repub(icarea din anu( 200;>

Di&po(iii &peciale privind &+a2ilirea r$&punderii .1/ R&(punderea per(oanelor pre!&1ute la art. 29 (e !a (tabili potri!it di(po1iiilor pre1entului articol. .2/ )n (copul pre!&1ut la alin. .1/ organul 'i(cal !a 6ntocmi o deci1ie 6n care !or 'i ar&tate moti!ele de 'apt ,i de drept pentru care e(te anga?at& r&(punderea per(oanei 6n cau1&. Ceci1ia (e !a (upune (pre aprobare conducerii organului 'i(cal. .$/ Ceci1ia aprobat& potri!it alin. .2/ con(tituie titlu de crean& pri!ind obligaia la plat& a per(oanei r&(pun1&toare potri!it art. 29 ,i !a cuprinde+ pe l3ng& elementele pre!&1ute la art. 42 alin. .2/+ ,i urm&toarele@ a/ codul de identi'icare 'i(cal& a per(oanei r&(pun1&toare+ obligat& la plata obligaiei debitorului principal+ precum ,i orice alte date de identi'icareA b/ numele ,i prenumele (au denumirea debitorului principalA codul de identi'icare 'i(cal&A domiciliul (au (ediul ace(tuia+ precum ,i orice alte date de identi'icareA c/ cuantumul ,i natura (umelor datorateA d/ termenul 6n care per(oana r&(pun1&toare trebuie (& pl&tea(c& obligaia debitorului principalA e/ temeiul legal ,i moti!ele 6n 'apt ale anga?&rii r&(punderii. .4/ R&(punderea !a 'i (tabilit& at3t pentru obligaia 'i(cal& principal&+ c3t ,i pentru acce(oriile ace(teia. .5/ Titlul de crean& pre!&1ut la alin. .$/ !a 'i comunicat per(oanei obligate la plat&+ menion3nduD(e c& acea(ta urmea1& (& 'ac& plata 6n termenul (tabilit. .-/ Titlul de crean& comunicat potri!it alin. .5/ poate 'i atacat 6n condiiile legii. 4RT. 2" =devenit art0 29- dup. repub(icarea din anu( 200;> Drep+urile ,i o2li)aiile &ucce&orilor .1/ Crepturile ,i obligaiile din raportul ?uridic 'i(cal trec a(upra (ucce(orilor debitorului 6n condiiile dreptului comun. .2/ Ci(po1iiile alin. .1/ nu (unt aplicabile 6n ca1ul obligaiei de plat& a (umelor ce repre1int& amen1i aplicate+ potri!it legii+ debitorului per(oan& 'i1ic&. 4RT. $0 =devenit art0 /0- dup. repub(icarea din anu( 200;> Di&po(iii privind ce&iunea creanelor %i&cale ale con+ri2ua2ililor .1/ %reanele principale (au acce(orii pri!ind drepturi de rambur(are (au de re(tituire ale contribuabililor+ precum ,i (umele a'ectate garant&rii e7ecut&rii unei obligaii 'i(cale pot 'i ce(ionate numai dup& (tabilirea lor potri!it legii. .2/ %e(iunea produce e'ecte 'a& de organul 'i(cal competent numai de la data la care acea(ta iDa 'o(t noti'icat&. .$/ Ce('iinarea ce(iunii (au con(tatarea nulit&ii ace(teia ulterior (tingerii obligaiei 'i(cale nu e(te opo1abil& organului 'i(cal. Norme me+odolo)ice' $0.1. %e(iunea de crean& trebuie (& 6ndeplinea(c& cerinele de !aliditate din dreptul comun. 8l&ile e'ectuate 6ntre organul 'i(cal ,i contribuabilul cedent p3n& la noti'icarea ce(iunii (unt !alabile. $0.2. Cin momentul noti'ic&rii ce(iunii+ creana 'i(cal& (e tran('er& c&tre ce(ionar cu toate drepturile pe care i le con'erea cedentului+ inclu(i! acce(oriile ace(teia+ 6n condiiile legii. %e(ionarul de!ine creditor pentru !aloarea creanei 6n(cri(& 6n actul de ce(iune+ indi'erent de preul pe care lDa pl&tit ,i c2iar dac& ce(iunea (Da '&cut cu titlu gratuit. $0.$. )n ca1ul 6n care organul 'i(cal con(tat& c& aceea,i crean& 'i(cal& a 'o(t ce(ionat& mai multor ce(ionari+ ce(ionarul care a noti'icat primul organul 'i(cal !a de!eni creditor al creanei ce(ionate. Codul de procedur$ %i&cal$' %48. 2 Domiciliul %i&cal 4RT. $1 =devenit art0 /1- dup. repub(icarea din anu( 200;> Domiciliul %i&cal

.1/ )n ca1ul creanelor 'i(cale admini(trate de :ini(terul Binanelor 8ublice prin 4genia Naional& de 4dmini(trare Bi(cal&+ prin domiciliu 'i(cal (e 6nelege@ a/ pentru per(oanele 'i1ice+ adre(a unde 6,i au domiciliul+ potri!it legii+ (au adre(a unde locuie(c e'ecti!+ 6n ca1ul 6n care acea(ta e(te di'erit& de domiciliuA b/ pentru per(oanele ?uridice+ (ediul (ocial (au locul unde (e e7ercit& ge(tiunea admini(trati!& ,i conducerea e'ecti!& a a'acerilor+ 6n ca1ul 6n care ace(tea nu (e reali1ea1& la (ediul (ocial declaratA c/ pentru a(ocierile ,i alte entit&i '&r& per(onalitate ?uridic&+ adre(a per(oanei care repre1int& a(ocierea (au entitatea+ iar 6n lip(a unei a(emenea per(oane+ adre(a domiciliului 'i(cal al oric&ruia dintre a(ociai. .2/ 8rin adre(a unde locuie(c e'ecti!+ 6n (en(ul alin. .1/ lit. a/+ (e 6nelege adre(a locuinei pe care o per(oan& o 'olo(e,te 6n mod continuu pe(te 1*$ de 1ile 6ntrDun an calendari(tic+ 6ntreruperile de (curt& durat& ne'iind luate 6n con(iderare. Cac& ,ederea are un (cop e7clu(i! de !i1it&+ concediu+ tratament (au alte (copuri particulare a(em&n&toare ,i nu dep&,e,te perioada unui an+ nu (e con(ider& adre(a unde locuie(c e'ecti!. .$/ )n (ituaia 6n care domiciliul 'i(cal nu (e poate (tabili potri!it alin. .1/ lit. b/ ,i c/+ domiciliul 'i(cal e(te locul 6n care (e a'l& ma?oritatea acti!elor. .4/ )n ca1ul celorlalte creane 'i(cale ale bugetului general con(olidat+ prin domiciliu 'i(cal (e 6nelege domiciliul reglementat potri!it dreptului comun (au (ediul (ocial 6nregi(trat potri!it legii. Norme me+odolo)ice' $1.1. Comiciliul 'i(cal (e 6nregi(trea1& la organul 'i(cal 6n toate ca1urile 6n care ace(ta e(te di'erit de domiciliul (au de (ediul (ocial. $1.2. )nregi(trarea domiciliului 'i(cal+ pentru per(oanele 'i1ice+ (e 'ace prin depunerea unei cereri de 6nregi(trare a domiciliului 'i(cal+ 6n(oit&+ dup& ca1+ de urm&toarele documente@ a/ copie de pe actul care 'ace do!ada titlului 6n temeiul c&ruia+ potri!it legii+ per(oana deine (paiul de(tinat domiciliului 'i(cal .calitatea de proprietar+ c2iria,+ u1u'ructuar ,i altele a(emenea/A b/ copie de pe actul de identitate 6n care a 'o(t 6n(cri(&+ potri!it legii (peciale+ meniunea de (tabilire a domiciliului ,i a re,edinei la care (e (olicit& 6nregi(trarea domiciliului 'i(cal. $1.$. )n ca1ul per(oanelor ?uridice+ cererea de 6nregi(trare a domiciliului 'i(cal !a 'i 6n(oit& de copii de pe actele care 'ac do!ada deinerii legale a (paiului pentru domiciliul 'i(cal. $1.4. %opiile de pe documente !or 'i certi'icate pe 'iecare pagin& de organul 'i(cal competent+ pentru con'ormitate cu originalul. $1.5. %ererea (e depune la organul 'i(cal 6n a c&rui ra1& teritorial& urmea1& a (e (tabili domiciliul 'i(cal. $1.-. =a primirea cererii+ acea(ta !a 'i tran(mi(& de 6ndat& de c&tre organul 'i(cal pre!&1ut la pct. $1.5 c&tre organul 'i(cal 6n a c&rui ra1& teritorial& contribuabilul a a!ut ultimul domiciliu 'i(cal+ 6n !ederea 6ntocmirii 'ormalit&ilor de tran('er al do(arului 'i(cal. $1.9. Co(arul 'i(cal (e tran(mite 6n termen de cel mult $0 de 1ile de la primirea cererii ,i !a 'i 6n(oit de certi'icatul de ate(tare 'i(cal&+ precum ,i de 'i,a de e!iden& pe pl&titor. $1.*. =a primirea do(arului 'i(cal+ organul 'i(cal 6n a c&rui ra1& teritorial& (e a'l& noul domiciliu 'i(cal !a emite de 6ndat& deci1ia de 6nregi(trare a noului domiciliu 'i(cal+ care (e !a comunica contribuabilului potri!it art. 4$ din %odul de procedur& 'i(cal&0/. $1.". )nregi(trarea 6n regi(trul contribuabililor de la noul organ 'i(cal+ precum ,i (coaterea din regi(trul contribuabililor de la !ec2iul organ 'i(cal (e operea1& cu data comunic&rii deci1iei pre!&1ute la pct. $1.*. 83n& la data la care (Dau operat modi'ic&rile 6n regi(trul contribuabililor+ competena pentru (oluionarea oric&rei probleme pri!ind admini(trarea re!ine organului 'i(cal de la !ec2iul domiciliu 'i(cal. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 5/ a devenit art0 550 #B Codul de procedur$ %i&cal$' T;T=>= ;;; Di&po(iii procedurale )enerale

%48. 1 Compe+ena or)anului %i&cal 4RT. $2 =devenit art0 /2- dup. repub(icarea din anu( 200;> Compe+ena )eneral$ .1/ Organele 'i(cale au competen& general& pri!ind admini(trarea creanelor 'i(cale+ e7ercitarea controlului ,i emiterea normelor de aplicare a pre!ederilor legale 6n materie 'i(cal&. .2/ )n ca1ul impo1itului pe !enit+ prin 2ot&r3re a u!ernului (e poate (tabili alt& competen& (pecial& de admini(trare. .$/ ;mpo1itele+ ta7ele ,i alte (ume care (e datorea1&+ potri!it legii+ 6n !am& (unt admini(trate de c&tre organele !amale. Norme me+odolo)ice' $2.1. :ini(terul Binanelor 8ublice+ prin 4genia Naional& de 4dmini(trare Bi(cal&+ ,i unit&ile (ale teritoriale au competen& general& 6n ceea ce pri!e,te admini(trarea+ e7ercitarea controlului ,i emiterea normelor de aplicare cu pri!ire la creanele 'i(cale ce (e cu!in bugetului general con(olidat+ care+ potri!it legii+ (unt date 6n competena lor de admini(trare. )n (copul admini(tr&rii unitare a ace(tor creane+ pre,edintele 4geniei Naionale de 4dmini(trare Bi(cal& emite in(truciuni 6n condiiile legii. $2.2. >nit&ile admini(trati!Dteritoriale au competen& general& 6n ceea ce pri!e,te admini(trarea creanelor 'i(cale care+ potri!it legii+ (unt date 6n competena lor de admini(trare. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. $$ =devenit art0 //- dup. repub(icarea din anu( 200;> Compe+ena +eri+orial$ .1/ 8entru admini(trarea impo1itelor+ ta7elor+ contribuiilor ,i a altor (ume datorate bugetului general con(olidat+ competena re!ine acelui organ 'i(cal 6n a c&rui ra1& teritorial& (e a'l& domiciliul 'i(cal al contribuabilului (au al pl&titorului de !enit+ 6n ca1ul impo1itelor ,i contribuiilor reali1ate prin (topa? la (ur(&+ 6n condiiile legii. .2/ )n ca1ul contribuabililor nere1ideni care de('&,oar& acti!it&i pe teritoriul Rom3niei printrDun (ediu permanent+ competena re!ine organului 'i(cal pe al c&rui teritoriu (e reali1ea1&+ 6n 6ntregime (au cu preponderen&+ ci'ra de a'aceri. .$/ %ompetena de admini(trare a impo1itelor+ ta7elor+ contribuiilor ,i a altor (ume datorate bugetului general con(olidat+ datorate de marii contribuabili+ poate 'i (tabilit& 6n (arcina altor organe 'i(cale+ prin ordin al mini(trului 'inanelor publice. 4RT. $4 =devenit art0 /5- dup. repub(icarea din anu( 200;> Compe+ena /n ca(ul &ediilor &ecundare )n ca1ul 6n care contribuabilul are+ potri!it legii+ obligaii de plat& la (edii (ecundare+ competena teritorial& pentru admini(trarea ace(tora re!ine organului 'i(cal 6n a c&rui ra1& teritorial& ace(tea (e a'l& (ituate. Norme me+odolo)ice' $4.1. )n ca1ul 6n care prin lege (e (tabile(c 6n (arcina contribuabililor obligaii de plat& la (edii (ecundare+ inclu(i! pentru obligaiile cone7e ace(tora+ cum ar 'i obligaii de declarare+ obligaii de depunere de documente+ cereri+ 'i,e 'i(cale+ precum ,i orice alte obligaii pre!&1ute de lege+ competena teritorial& pentru admini(trarea ace(tor obligaii aparine organului 'i(cal 6n a c&rui ra1& teritorial& (e a'l& (ediul (ecundar. $4.2. 8entru impo1itul pe !enitul din (alarii+ datorat de (ediul (ecundar+ 6nregi(trat ca pl&titor al obligaiei 'i(cale la alt organ 'i(cal teritorial dec3t al contribuabilului per(oan& ?uridic&+ pl&titor e(te (ediul (ecundar. 8lata (e 'ace 6n ace(t ca1 la unitatea teritorial& a Tre1oreriei 5tatului 6n a c&rei ra1& (e a'l& (ediul (ecundar+ documentele de plat& cuprin13nd obligatoriu ,i urm&toarele in'ormaii@ a/ codul de identi'icare 'i(cal& ,i denumirea per(oanei ?uridiceA b/ codul de identi'icare 'i(cal& al (ediului (ecundar. Codul de procedur$ %i&cal$'

4RT. $5 =devenit art0 /3- dup. repub(icarea din anu( 200;> Compe+ena +eri+orial$ a compar+imen+elor de &peciali+a+e ale au+ori+$ilor admini&+raiei pu2lice locale %ompartimentele de (pecialitate ale autorit&ilor admini(traiei publice locale (unt competente pentru admini(trarea impo1itelor+ ta7elor ,i a altor (ume datorate bugetelor locale ale unit&ilor admini(trati!D teritoriale. 4RT. $- =devenit art0 /6- dup. repub(icarea din anu( 200;> Compe+ena &pecial$ .1/ )n (ituaia 6n care contribuabilul nu are domiciliu 'i(cal+ competena teritorial& re!ine organului 'i(cal 6n ra1a c&ruia (e 'ace con(tatarea actului (au 'aptului (upu( di(po1iiilor legale 'i(cale. .2/ Ci(po1iiile alin. .1/ (e aplic& ,i pentru luarea de urgen& a m&(urilor legale ce (e impun 6n ca1urile de di(pariie a elementelor de identi'icare a ba1ei de impunere reale+ precum ,i 6n ca1 de e7ecutare (ilit&. Norme me+odolo)ice' $-.1. 8er(oanele care nu au domiciliul 'i(cal pe teritoriul Rom3niei 6,i 6ndepline(c obligaiile 'i(cale la organul 'i(cal 6n a c&rui ra1& teritorial& (e obin !eniturile+ alte bene'icii (au !alori patrimoniale care+ potri!it legii+ con(tituie ba1a de impunere. )n ca1ul contribuabililor nere1ideni care de('&,oar& acti!it&i pe teritoriul Rom3niei printrDun (ediu permanent+ competena re!ine organului 'i(cal 6n a c&rui ra1& teritorial& (e reali1ea1&+ 6n 6ntregime (au cu preponderen&+ ci'ra de a'aceri. $-.2. )n ca1ul 6n care e7i(t& pericol de di(pariie a elementelor de identi'icare a ba1ei de impunere reale+ precum ,i 6n ca1 de e7ecutare (ilit&+ pentru luarea de urgen& a m&(urilor legale ce (e impun+ competent e(te organul 'i(cal 6n a c&rui ra1& teritorial& (e 'ace con(tatarea actului (au 'aptului (upu( di(po1iiilor legale 'i(cale ori 6n ra1a c&ruia (e a'l& bunurile (upu(e e7ecut&rii (ilite. )n ace(t ca1 organul 'i(cal care a luat m&(ura legal& are obligaia de a 'ace demer(urile nece(are pentru identi'icarea domiciliului 'i(cal al contribuabilului ,i de a tran(mite actul prin care (Dau di(pu( m&(urile legale organului 'i(cal de la domiciliul 'i(cal al contribuabilului. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. $9 =devenit art0 /;- dup. repub(icarea din anu( 200;> Con%lic+ul de compe+en$ .1/ E7i(t& con'lict de competen& c3nd dou& (au mai multe organe 'i(cale (e declar& deopotri!& competente (au necompetente. )n ace(t ca1 organul 'i(cal care (Da 6n!e(tit primul (au care (Da declarat ultimul necompetent !a continua procedura 6n derulare ,i !a (olicita organului ierar2ic (uperior comun (& 2ot&ra(c& a(upra con'lictului. .2/ )n (ituaia 6n care organele 'i(cale 6ntre care apare con'lictul de competen& nu (unt (ubordonate unui organ ierar2ic comun+ con'lictul de competen& i!it (e (oluionea1& de c&tre %omi(ia 'i(cal& central& din cadrul :ini(terului Binanelor 8ublice. .$/ )n ca1ul bugetelor locale+ %omi(ia 'i(cal& central& (e completea1& cu c3te un repre1entant al 4(ociaiei %omunelor din Rom3nia+ 4(ociaiei Ora,elor din Rom3nia+ 4(ociaiei :unicipiilor din Rom3nia+ >niunii Naionale a %on(iliilor Gudeene din Rom3nia+ precum ,i al :ini(terului 4dmini(traiei ,i ;nternelor. Norme me+odolo)ice' $9.1. %on'lictul i!it 6ntre dou& admini(traii ale 'inanelor publice din ra1a teritorial& a aceluia,i ?ude (e (oluionea1& de c&tre direcia general& a 'inanelor publice c&reia ace(tea 6i (unt (ubordonate. $9.2. %on'lictul i!it 6ntre dou& admini(traii ale 'inanelor publice din ?udee di'erite (au dintre o admini(traie a 'inanelor publice ,i o direcie a 'inanelor publice ori dintre dou& direcii ale 'inanelor publice (e (oluionea1& de c&tre 4genia Naional& de 4dmini(trare Bi(cal&. $9.$. %on'lictul i!it 6ntre organe 'i(cale care nu (unt (ubordonate unui organ ierar2ic comun (e (oluionea1& de c&tre %omi(ia 'i(cal& central& din cadrul :ini(terului Binanelor 8ublice. $9.4. %on'lictul i!it 6ntre dou& organe !amale (e (oluionea1& de c&tre 4utoritatea Naional& a F&milor. $9.5. Organul competent (& (oluione1e con'lictul de competen& !a 2ot&r6 de 6ndat& a(upra con'lictului ,i !a comunica deci1ia organelor 'i(cale a'late 6n con'lict.

Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. $* =devenit art0 /A- dup. repub(icarea din anu( 200;> 3cord a&upra compe+enei %u acordul organului 'i(cal care+ con'orm pre!ederilor pre1entului cod+ deine competena teritorial&+ precum ,i al contribuabilului 6n cau1&+ un alt organ 'i(cal poate prelua acti!itatea de admini(trare a ace(tuia. 4RT. $" =devenit art0 /9- dup. repub(icarea din anu( 200;> Con%lic+ul de in+ere&e Buncionarul public din cadrul organului 'i(cal implicat 6ntrDo procedur& de admini(trare (e a'l& 6n con'lict de intere(e+ dac&@ a/ 6n cadrul procedurii re(pecti!e ace(ta e(te contribuabil+ e(te (o#(oie al#a contribuabilului+ e(te rud& p3n& la gradul al $Dlea inclu(i! a contribuabilului+ e(te repre1entant (au 6mputernicit al contribuabiluluiA b/ 6n cadrul procedurii re(pecti!e poate dob3ndi un a!anta? ori poate (uporta un de1a!anta? directA c/ e7i(t& un con'lict 6ntre el+ (oul#(oia+ rudele (ale p3n& la gradul al $Dlea inclu(i! ,i una dintre p&ri (au (oul#(oia+ rudele p&rii p3n& la gradul al $Dlea inclu(i!A d/ 6n alte ca1uri pre!&1ute de lege. 4RT. 40 =devenit art0 50- dup. repub(icarea din anu( 200;> 32inerea ,i recu(area .1/ Buncionarul public care ,tie c& (e a'l& 6n una dintre (ituaiile pre!&1ute la art. $" e(te obligat (& 6n,tiine1e conduc&torul organului 'i(cal ,i (& (e abin& de la 6ndeplinirea procedurii. .2/ )n ca1ul 6n care con'lictul de intere(e (e re'er& la conduc&torul organului 'i(cal+ ace(ta e(te obligat (& 6n,tiine1e organul ierar2ic (uperior. .$/ 4binerea (e propune de 'uncionarul public ,i (e decide de 6ndat& de conduc&torul organului 'i(cal (au de organul ierar2ic (uperior. .4/ %ontribuabilul implicat 6n procedura 6n derulare poate (olicita recu1area 'uncionarului public a'lat 6n con'lict de intere(e. .5/ Recu1area 'uncionarului public (e decide de 6ndat& de c&tre conduc&torul organului 'i(cal (au de organul 'i(cal ierar2ic (uperior. Ceci1ia prin care (e re(pinge cererea de recu1are poate 'i atacat& la in(tana ?udec&torea(c& competent&. %ererea de recu1are nu (u(pend& procedura de admini(trare 6n derulare. %48. 2 3c+ele emi&e de or)anele %i&cale 4RT. 41 =devenit art0 51- dup. repub(icarea din anu( 200;> Noiunea de ac+ admini&+ra+iv %i&cal )n 6nele(ul pre1entului cod+ actul admini(trati! 'i(cal e(te actul emi( de organul 'i(cal competent 6n aplicarea legi(laiei pri!ind (tabilirea+ modi'icarea (au (tingerea drepturilor ,i obligaiilor 'i(cale. 4RT. 42 =devenit art0 5/- dup. repub(icarea din anu( 200;> Coninu+ul ,i mo+ivarea ac+ului admini&+ra+iv %i&cal .1/ 4ctul admini(trati! 'i(cal (e emite numai 6n 'orm& (cri(&. .2/ 4ctul admini(trati! 'i(cal cuprinde urm&toarele elemente@ a/ denumirea organului 'i(cal emitentA b/ data la care a 'o(t emi( ,i data de la care 6,i produce e'ecteleA c/ datele de identi'icare a contribuabilului (au a per(oanei 6mputernicite de contribuabil+ dup& ca1A d/ obiectul actului admini(trati! 'i(calA e/ moti!ele de 'aptA '/ temeiul de dreptA g/ numele ,i (emn&tura per(oanelor 6mputernicite ale organului 'i(cal+ potri!it legiiA 2/ ,tampila organului 'i(cal emitentA i/ po(ibilitatea de a 'i conte(tat+ termenul de depunere a conte(taiei ,i organul 'i(cal la care (e depune conte(taiaA ?/ meniuni pri!ind audierea contribuabilului.

.$/ 4ctul admini(trati! 'i(cal emi( 6n condiiile alin. .2/ prin intermediul mi?loacelor in'ormatice e(te !alabil ,i 6n ca1ul 6n care nu poart& (emn&tura per(oanelor 6mputernicite ale organului 'i(cal+ potri!it legii+ ,i ,tampila organului emitent+ dac& 6ndepline,te cerinele legale aplicabile 6n materie. .4/ 8rin ordin al mini(trului 'inanelor publice (e (tabile(c categoriile de acte admini(trati!e care (e emit 6n condiiile alin. .$/. 4RT. 4$ =devenit art0 55- dup. repub(icarea din anu( 200;> Comunicarea ac+ului admini&+ra+iv %i&cal .1/ 4ctul admini(trati! 'i(cal trebuie comunicat contribuabilului c&ruia 6i e(te de(tinat. .2/ 4ctul admini(trati! 'i(cal (e comunic& dup& cum urmea1&@ a/ prin pre1entarea contribuabilului la (ediul organului 'i(cal emitent ,i primirea actului admini(trati! 'i(cal de c&tre ace(ta (ub (emn&tur&+ data comunic&rii 'iind data ridic&rii (ub (emn&tur& a actuluiA b/ prin per(oanele 6mputernicite ale organului 'i(cal+ potri!it legiiA c/ prin po,t&+ la domiciliul 'i(cal al contribuabilului+ cu (cri(oare recomandat& cu con'irmare de primire+ precum ,i prin alte mi?loace+ cum (unt 'a7+ eDmail+ dac& (e a(igur& tran(miterea te7tului actului ,i con'irmarea primirii ace(tuia. .$/ )n ca1ul 6n care (e con(tat& lip(a contribuabilului (au a oric&rei per(oane 6ndrept&ite (& primea(c& actul admini(trati! 'i(cal de la domiciliul 'i(cal al ace(tuia (au re'u1ul de a primi actul admini(trati! 'i(cal+ comunicarea (e 'ace prin publicarea unui anun 6ntrDun cotidian naional de larg& circulaie ,i#(au 6ntrDun cotidian local ori 6n :onitorul O'icial al Rom3niei+ 8artea a ;FDa+ 6n care (e menionea1& c& a 'o(t emi( actul pe numele contribuabilului. 4ctul admini(trati! 'i(cal (e con(ider& comunicat 6n a cincea 1i de la data public&rii anunului. .4/ Ci(po1iiile %odului de procedur& ci!il& pri!ind comunicarea actelor de procedur& (unt aplicabile 6n mod core(pun1&tor. Norme me+odolo)ice' 4$.1. Ci(po1iiile art. "0+ "1 ,i "2 din %odul de procedur& ci!il& (unt aplicabile+ cu e7cepia di(po1iiilor pri!ind comunicarea prin a'i,are. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 44 =devenit art0 53- dup. repub(icarea din anu( 200;> Opo(a2ili+a+ea ac+ului admini&+ra+iv %i&cal 4ctul admini(trati! 'i(cal produce e'ecte din momentul 6n care e(te comunicat contribuabilului (au la o dat& ulterioar& menionat& 6n actul admini(trati! comunicat+ potri!it legii. Norme me+odolo)ice' 44.1. Organul 'i(cal nu poate pretinde e7ecutarea obligaiei (tabilite 6n (arcina contribuabilului prin actul admini(trati!+ dac& ace(t act nu a 'o(t comunicat contribuabilului+ potri!it legii. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 45 =devenit art0 56- dup. repub(icarea din anu( 200;> Nuli+a+ea ac+ului admini&+ra+iv %i&cal =ip(a unuia dintre elementele actului admini(trati! 'i(cal+ re'eritoare la numele+ prenumele ,i calitatea per(oanei 6mputernicite a organului 'i(cal+ numele ,i prenumele ori denumirea contribuabilului+ a obiectului actului admini(trati! (au a (emn&turii per(oanei 6mputernicite a organului 'i(cal+ cu e7cepia pre!&1ut& la art. 42 alin. .$/+ atrage nulitatea ace(tuia. Nulitatea (e poate con(tata la cerere (au din o'iciu. 4RT. 4- =devenit art0 5;- dup. repub(icarea din anu( 200;> De&%iinarea &au modi%icarea ac+elor admini&+ra+ive %i&cale 4ctul admini(trati! 'i(cal poate 'i modi'icat (au de('iinat 6n condiiile pre1entului cod. Norme me+odolo)ice' 4-.1. 4ctele admini(trati!e 'i(cale (e modi'ic& (au (e de('iinea1& 6n (ituaii cum (unt@ a/ 6ndreptarea erorilor materiale potri!it art. 49 din %odul de procedur& 'i(cal&01/A

b/ con(tatarea nulit&ii actului admini(trati! 'i(cal potri!it art. 45 din %odul de procedur& 'i(cal&02/A c/ do!edirea titularului dreptului de proprietate potri!it art. -4 din %odul de procedur& 'i(cal&0$/A d/ de('iinarea (au modi'icarea deci1iei de impunere (ub re1er!a !eri'ic&rii ulterioare potri!it art. *9 alin. .2/ din %odul de procedur& 'i(cal&04/A e/ anularea (au 6ndreptarea actului de e7ecutare ori a titlului e7ecutoriu conte(tat+ ca urmare a (oluion&rii de c&tre in(tana ?udec&torea(c& a conte(taiei la e7ecutarea (ilit&+ potri!it art. 190 din %odul de procedur& 'i(cal&05/A '/ de('iinarea+ potri!it art. 1*5 alin. .$/ din %odul de procedur& 'i(cal&0-/+ total& (au parial&+ a actului admini(trati! atacat+ ca urmare a (oluion&rii de c&tre organul 'i(cal competent a conte(taiei 'ormulate. #CIN *1) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 5; a devenit art0 5A0 *2) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 53 a devenit art0 560 *3) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 65 a devenit art0 660 *4) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 A; a devenit art0 900 *5) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 1;0 a devenit art0 1;50 *6) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 1A3 a devenit art0 2160 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 49 =devenit art0 5A- dup. repub(icarea din anu( 200;> 6ndrep+area erorilor ma+eriale Organul 'i(cal poate 6ndrepta erorile materiale din cuprin(ul actului admini(trati! 'i(cal+ din o'iciu (au la cererea contribuabilului. 4ctul admini(trati! corectat (e !a comunica contribuabilului+ potri!it legii. Norme me+odolo)ice' 49.1. Erorile materiale repre1int& gre,elile (au omi(iunile cu pri!ire la numele+ calitatea ,i (u(inerile p&rilor din raportul ?uridic 'i(cal (au cele de calcul ori altele a(emenea. 4ce(te erori nu pot pri!i 'ondul actului+ re(pecti! e7i(tena (au ine7i(tena obligaiilor 'i(cale (tabilite prin actul admini(trati! 'i(cal. 49.2. Cac& 6ndreptarea erorii materiale (e 'ace prin ad&ug&ri (au ,ter(&turi operate 6n cuprin(ul actului admini(trati! 'i(cal+ ace(tea !or 'i (emnate ,i ,tampilate de organul 'i(cal+ 6n ca1 contrar ne'iind luate 6n con(iderare. )ndreptarea erorii materiale !a 'i operat& pe toate e7emplarele originale ale actului admini(trati! 'i(cal. 49.$. Cup& e'ectuarea 6ndrept&rii erorii materiale+ organul 'i(cal are obligaia de a comunica contribuabilului (au oric&rei alte per(oane intere(ate+ de 6ndat&+ operaiunea e'ectuat&. 49.4. )n ca1ul 6n care 6ndreptarea erorii materiale nu (e poate e'ectua direct pe actul admini(trati! 'i(cal+ (e emite un nou act admini(trati! 'i(cal care+ de a(emenea+ !a 'i comunicat contribuabilului. Codul de procedur$ %i&cal$' %48. $ 3dmini&+rarea ,i aprecierea pro2elor 5E%H;>NE4 1 Di&po(iii )enerale 4RT. 4* =devenit art0 59- dup. repub(icarea din anu( 200;> Mi5loace de pro2$ .1/ 8entru determinarea (t&rii de 'apt 'i(cale+ organul 'i(cal+ 6n condiiile legii+ admini(trea1& mi?loace de prob&+ put3nd proceda la@ a/ (olicitarea in'ormaiilor+ de orice 'el+ din partea contribuabililor ,i a altor per(oaneA b/ (olicitarea de e7perti1eA c/ 'olo(irea 6n(cri(urilorA

d/ e'ectuarea de cercet&ri la 'aa locului. .2/ 8robele admini(trate !or 'i coroborate ,i apreciate in3nduD(e (eama de 'ora lor do!editoare recuno(cut& de lege. 4RT. 4" =devenit art0 30- dup. repub(icarea din anu( 200;> Drep+ul or)anului %i&cal de a &olici+a pre(ena con+ri2ua2ilului la &ediul &$u Organul 'i(cal poate (olicita pre1ena contribuabilului la (ediul (&u pentru a da in'ormaii ,i l&muriri nece(are (tabilirii (ituaiei (ale 'i(cale reale. O dat& cu acea(t& (olicitare+ c3nd e(te ca1ul+ organul 'i(cal !a indica ,i documentele pe care contribuabilul e(te obligat (& le pre1inte. Norme me+odolo)ice' 4".1. Ori de c3te ori con(ider& nece(ar+ organul 'i(cal !a (olicita pre1ena contribuabilului la (ediul (&u pentru a da in'ormaii ,i l&muriri nece(are (tabilirii (ituaiei 'i(cale a ace(tuia. %3nd e(te ca1ul+ (olicitarea !a 'i '&cut& 6n (cri(. 4".2. )n ca1ul 6n care (olicitarea (e 'ace 6n (cri(+ acea(ta !a cuprinde 6n mod obligatoriu@ a/ data+ ora ,i locul la care contribuabilul e(te obligat (& (e pre1inteA b/ ba1a legal& a (olicit&riiA c/ (copul (olicit&riiA d/ documentele pe care contribuabilul e(te obligat (& le pre1inte. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 50 =devenit art0 31- dup. repub(icarea din anu( 200;> Comunicarea in%ormaiilor /n+re or)anele %i&cale Cac& 6ntrDo procedur& 'i(cal& (e con(tat& 'apte care pre1int& importan& pentru alte raporturi ?uridice 'i(cale+ organele 'i(cale 6,i !or comunica reciproc in'ormaiile deinute. 5E%H;>NE4 a 2Da In%ormaii ,i e1per+i(e 4RT. 51 =devenit art0 32- dup. repub(icarea din anu( 200;> O2li)aia de a %urni(a in%ormaii .1/ %ontribuabilul (au alt& per(oan& 6mputernicit& de ace(ta are obligaia de a 'urni1a organului 'i(cal in'ormaiile nece(are pentru determinarea (t&rii de 'apt 'i(cale. Organul 'i(cal poate (olicita in'ormaii ,i altor per(oane numai atunci c3nd (tarea de 'apt 'i(cal& nu a 'o(t clari'icat& de c&tre contribuabil. ;n'ormaiile 'urni1ate de alte per(oane !or 'i luate 6n con(iderare numai 6n m&(ura 6n care (unt con'irmate ,i de alte mi?loace de prob&. .2/ %ererea de 'urni1are a in'ormaiilor (e 'ormulea1& 6n (cri( ,i !a (peci'ica natura in'ormaiilor (olicitate pentru determinarea (t&rii de 'apt 'i(cale ,i documentele care (u(in in'ormaiile 'urni1ate. .$/ Ceclaraia per(oanelor obligate potri!it alin. .1/ (& 'urni1e1e in'ormaii !a 'i+ dup& ca1+ pre1entat& (au con(emnat& 6n (cri(. .4/ )n (ituaia 6n care per(oana obligat& (& 'urni1e1e in'ormaia 6n (cri( e(te+ din moti!e independente de !oina (a+ 6n impo(ibilitatea de a (crie+ organul 'i(cal 6ntocme,te un proce(D!erbal. 4RT. 52 =devenit art0 35- dup. repub(icarea din anu( 200;> O2li)aia 2$ncilor de a %urni(a in%ormaii .1/ I&ncile (unt obligate (& comunice organelor 'i(cale li(ta titularilor per(oane 'i1ice+ ?uridice (au orice alte entit&i '&r& per(onalitate ?uridic& ce de(c2id ori 6nc2id conturi+ 'orma ?uridic& pe care ace,tia o au ,i domiciliul (au (ediul ace(tora. 4cea(t& comunicare (e !a 'ace 6n prima ?um&tate a 'iec&rei luni+ cu re'erire la conturile de(c2i(e (au 6nc2i(e 6n luna anterioar&. %omunicarea !a 'i adre(at& :ini(terului Binanelor 8ublice. .2/ :ini(terul Binanelor 8ublice 6mpreun& cu Ianca Naional& a Rom3niei !or elabora proceduri pri!ind tran(miterea in'ormaiilor pre!&1ute la alin. .1/. .$/ :ini(terul Binanelor 8ublice+ la cererea autorit&ilor admini(traiei publice locale+ !a tran(mite ace(tora in'ormaiile deinute 6n ba1a alin. .1/. 4RT. 5$ =devenit art0 33- dup. repub(icarea din anu( 200;>

E1per+i(a .1/ Ori de c3te ori con(ider& nece(ar+ organul 'i(cal are dreptul (& apele1e la (er!iciile unui e7pert pentru 6ntocmirea unei e7perti1e. Organul 'i(cal e(te obligat (& comunice contribuabilului numele e7pertului. .2/ %ontribuabilul poate (& numea(c& un e7pert pe c2eltuiala proprie. .$/ E7perii au obligaia (& p&(tre1e (ecretul 'i(cal a(upra datelor ,i in'ormaiilor pe care le dob3nde(c. .4/ E7perti1a (e 6ntocme,te 6n (cri(. .5/ Onorariile (tabilite pentru e7perti1ele pre!&1ute de pre1entul articol !or 'i pl&tite de la bugetele organelor 'i(cale care au apelat la (er!iciile e7pertului+ dup& ca1. Norme me+odolo)ice' 5$.1. %3nd+ pentru l&murirea unor 6mpre?ur&ri de 'apt+ organul 'i(cal con(ider& nece(ar& con(ultarea unor e7peri+ poate numi unul (au mai muli e7peri+ (tabilind obiecti!ele a(upra c&rora ace,tia trebuie (& (e pronune. 5$.2. Ci(po1iiile art. 201 alin. $ te1a ; din %odul de procedur& ci!il& (e aplic& 6n mod core(pun1&tor. 5$.$. E7perii !or 'i numii prin deci1ie de c&tre organul 'i(cal. %o(tul e7perti1ei (e (uport& din bugetul organului 'i(cal care a di(pu( e7perti1a. Cac& organul 'i(cal nu e(te l&murit prin e7perti1a e'ectuat&+ poate di(pune 6ntregirea e7perti1ei (au o nou& e7perti1&. Codul de procedur$ %i&cal$' 5E%H;>NE4 a $Da 7eri%icarea /n&cri&urilor ,i cerce+area la %aa locului 4RT. 54 =devenit art0 36- dup. repub(icarea din anu( 200;> .re(en+area de /n&cri&uri .1/ )n !ederea (tabilirii (t&rii de 'apt 'i(cale+ contribuabilul are obligaia (& pun& la di(po1iia organului 'i(cal regi(tre+ e!idene+ documente de a'aceri ,i orice alte 6n(cri(uri. Organul 'i(cal are dreptul de a (olicita ,i altor per(oane 6n(cri(uri+ dac& (tarea de 'apt 'i(cal& nu a 'o(t clari'icat& pe ba1a 6n(cri(urilor pu(e la di(po1iie de c&tre contribuabil. .2/ Organul 'i(cal poate (olicita punerea la di(po1iie a 6n(cri(urilor la (ediul (&u ori la domiciliul 'i(cal al per(oanei obligate (& le pre1inte. .$/ Organul 'i(cal are dreptul (& rein&+ 6n (copul prote?&rii 6mpotri!a 6n(tr&in&rii (au di(trugerii+ documente+ acte+ 6n(cri(uri+ regi(tre ,i documente 'inanciarDcontabile (au orice element material care 'ace do!ada (tabilirii+ 6nregi(tr&rii ,i ac2it&rii obligaiilor 'i(cale de c&tre contribuabili+ pe o perioad& de ma7imum $0 de 1ile. )n ca1uri e7cepionale+ cu aprobarea conduc&torului organului 'i(cal+ perioada de reinere poate 'i prelungit& cu ma7imum "0 de 1ile. Norme me+odolo)ice' 54.1. Co!ada reinerii documentelor pre!&1ute la art. 54 alin. .$/ din %odul de procedur& 'i(cal&0/ o con(tituie actul 6ntocmit de organul 'i(cal+ 6n care (unt (peci'icate toate elementele nece(are indi!iduali1&rii probei (au do!e1ii re(pecti!e+ precum ,i meniunea c& acea(ta a 'o(t reinut&+ potri!it di(po1iiilor legale+ de c&tre organul 'i(cal. 4ctul (e 6ntocme,te 6n dou& e7emplare ,i !a 'i (emnat de organul 'i(cal ,i de contribuabil+ un e7emplar comunic3nduD(e contribuabilului. 54.2. )n ca1ul 6n care pentru (tabilirea (t&rii de 'apt 'i(cale contribuabilul pune la di(po1iia organului 'i(cal 6n(cri(uri (au alte documente+ 6n original+ ace(tea !or 'i 6napoiate contribuabilului+ p&(tr3nduD(e 6n copie la do(arul 'i(cal numai 6n(cri(uri rele!ante din punct de !edere 'i(cal. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 35 a devenit art0 360 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 55 =devenit art0 3;- dup. repub(icarea din anu( 200;> Cerce+area la %aa locului

.1/ )n condiiile legii+ organul 'i(cal poate e'ectua o cercetare la 'aa locului+ 6ntocmind 6n ace(t (en( proce(D !erbal. .2/ %ontribuabilii au obligaia (& permit& 'uncionarilor 6mputernicii de organul 'i(cal pentru a e'ectua o cercetare la 'aa locului+ precum ,i e7perilor 'olo(ii pentru acea(t& aciune intrarea ace(tora pe terenuri+ 6n 6nc&peri ,i 6n orice alte incinte+ 6n m&(ura 6n care ace(t lucru e(te nece(ar pentru a 'ace con(tat&ri 6n intere( 'i(cal. .$/ Cein&torii terenurilor ori incintelor re(pecti!e !or 'i 6n,tiinai 6n timp util de(pre cercetare+ cu e7cepia ca1urilor pre!&1ute la art. "4 alin. .1/ lit. b/. 8er(oanele 'i1ice !or 'i in'ormate a(upra dreptului de a re'u1a intrarea 6n domiciliu (au re,edin&. .4/ )n ca1 de re'u1+ intrarea 6n domiciliul (au 6n re,edina per(oanei 'i1ice (e 'ace cu autori1area in(tanei ?udec&tore,ti competente+ di(po1iiile pri!ind ordonana pre,edinial& din %odul de procedur& ci!il& 'iind aplicabile. .5/ =a cererea organului 'i(cal+ organele de poliie+ ?andarmerie ori ali ageni ai 'orei publice (unt obligai (& 6i acorde (pri?inul pentru aplicarea pre!ederilor pre1entului articol. Norme me+odolo)ice' 55.1. Ce(pre e'ectuarea cercet&rii la 'aa locului (e !a 6nc2eia un proce(D!erbal care !a cuprinde@ a/ data ,i locul unde e(te 6nc2eiatA b/ numele+ prenumele ,i calitatea 'uncionarului 6mputernicit+ precum ,i denumirea organului 'i(cal din care 'ace parte ace(taA c/ temeiul legal 6n ba1a c&ruia (Da e'ectuat cercetarea la 'aa loculuiA d/ con(tat&rile e'ectuate la 'aa loculuiA e/ (u(inerile contribuabilului+ ale e7perilor (au ale altor per(oane care au participat la e'ectuarea cercet&riiA '/ (emn&tura 'uncionarului ,i a per(oanelor pre!&1ute la lit. e/. )n ca1 de re'u1 al (emn&rii de c&tre per(oanele pre!&1ute la lit. e/+ (e !a 'ace meniune de(pre acea(ta 6n proce(ulD!erbalA g/ alte meniuni con(iderate rele!ante. Codul de procedur$ %i&cal$' 5E%H;>NE4 a 4Da Drep+ul de a re%u(a %urni(area de dove(i 4RT. 5- =devenit art0 3A- dup. repub(icarea din anu( 200;> Drep+ul rudelor de a re%u(a %urni(area de in%ormaii0 e%ec+uarea de e1per+i(e ,i pre(en+area unor /n&cri&uri .1/ 5oul#(oia ,i rudele contribuabilului p3n& la gradul al $Dlea inclu(i! pot re'u1a 'urni1area de in'ormaii+ e'ectuarea de e7perti1e+ precum ,i pre1entarea unor 6n(cri(uri. .2/ 8er(oanele pre!&1ute la alin. .1/ !or 'i 6n,tiinate a(upra ace(tui drept. 4RT. 59 =devenit art0 39- dup. repub(icarea din anu( 200;> Drep+ul al+or per&oane de a re%u(a %urni(area de in%ormaii .1/ 8ot re'u1a (& 'urni1e1e in'ormaii cu pri!ire la datele de care au luat cuno,tin& 6n e7ercitarea acti!it&ii lor preoii+ a!ocaii+ notarii publici+ con(ultanii 'i(cali+ e7ecutorii ?udec&tore,ti+ auditorii+ e7perii contabili+ medicii ,i p(i2oterapeuii. .2/ 5unt a(imilate per(oanelor pre!&1ute la alin. .1/ a(i(tenii+ precum ,i per(oanele care particip& la acti!itatea pro'e(ional& a ace(tora. .$/ 8er(oanele pre!&1ute la alin. .1/+ cu e7cepia preoilor+ pot 'urni1a in'ormaii+ cu acordul per(oanei de(pre care au 'o(t (olicitate in'ormaiile. 5E%H;>NE4 a 5Da Cola2orarea /n+re au+ori+$ile pu2lice 4RT. 5* =devenit art0 60- dup. repub(icarea din anu( 200;>

O2li)aia au+ori+$ilor ,i in&+i+uiilor pu2lice de a %urni(a in%ormaii ,i de a pre(en+a ac+e 4utorit&ile publice+ in(tituiile publice ,i de intere( public+ centrale ,i locale+ precum ,i (er!iciile de(centrali1ate ale autorit&ilor publice centrale !or 'urni1a in'ormaii ,i acte organelor 'i(cale+ la cererea ace(tora. 4RT. 5" =devenit art0 61- dup. repub(icarea din anu( 200;> Cola2orarea din+re au+ori+$ile pu2lice0 in&+i+uiile pu2lice &au de in+ere& pu2lic .1/ 4utorit&ile publice+ in(tituiile publice (au de intere( public (unt obligate (& colabore1e 6n reali1area (copului pre1entului cod. .2/ Nu con(tituie acti!itate de colaborare aciunile 6ntreprin(e de autorit&ile pre!&1ute la alin. .1/+ 6n con'ormitate cu atribuiile ce le re!in potri!it legii. .$/ Organul 'i(cal care (olicit& colaborarea r&(punde pentru legalitatea (olicit&rii+ iar autoritatea (olicitat& r&(punde pentru datele 'urni1ate. 4RT. -0 =devenit art0 62- dup. repub(icarea din anu( 200;> Condiii ,i limi+e ale cola2or$rii .1/ %olaborarea dintre autorit&ile publice+ in(tituiile publice (au de intere( public (e reali1ea1& 6n limita atribuiilor ce le re!in potri!it legii. .2/ Cac& autoritatea public&+ in(tituia public& (au de intere( public (olicitat& re'u1& colaborarea+ autoritatea public& (uperioar& ambelor organe !a decide. Cac& o a(emenea autoritate nu e7i(t&+ deci1ia !a 'i luat& de autoritatea (uperioar& celei (olicitate. 4RT. -1 =devenit art0 6/- dup. repub(icarea din anu( 200;> Cola2orarea in+er&+a+al$ din+re au+ori+$ile pu2lice .1/ )n ba1a con!eniilor internaionale+ organele 'i(cale !or colabora cu autorit&ile 'i(cale (imilare din alte (tate. .2/ )n lip(a unei con!enii+ organele 'i(cale pot acorda (au pot (olicita colaborarea altei autorit&i 'i(cale din alt (tat pe ba1& de reciprocitate. 5E%H;>NE4 a -Da *arcina pro2ei 4RT. -2 =devenit art0 65- dup. repub(icarea din anu( 200;> -ora pro2an+$ a documen+elor 5u&+i%ica+ive ,i evidenelor con+a2ile Cocumentele ?u(ti'icati!e ,i e!idenele contabile ale contribuabilului con(tituie probe la (tabilirea ba1ei de impunere. )n ca1ul 6n care e7i(t& ,i alte acte do!editoare+ ace(tea !or 'i luate 6n con(iderare la (tabilirea ba1ei de impunere. 4RT. -$ =devenit art0 63- dup. repub(icarea din anu( 200;> *arcina pro2ei /n dovedirea &i+uaiei de %ap+ %i&cale .1/ %ontribuabilul are (arcina de a do!edi actele ,i 'aptele care au (tat la ba1a declaraiilor (ale ,i a oric&ror cereri adre(ate organului 'i(cal. .2/ Organul 'i(cal are (arcina de a moti!a deci1ia de impunere pe ba1& de probe (au con(tat&ri proprii. 4RT. -4 =devenit art0 66- dup. repub(icarea din anu( 200;> Dovedirea +i+ularului drep+ului de proprie+a+e /n &copul impunerii .1/ )n ca1ul 6n care con(tat& c& anumite bunuri+ !enituri (au alte !alori care+ potri!it legii+ con(tituie ba1a impo1abil& (unt deinute de per(oane care 6n mod continuu bene'icia1& de c3,tigurile (au de orice 'oloa(e obi,nuite adu(e de ace(tea ,i c& per(oanele re(pecti!e declar& 6n (cri( c& nu (unt proprietarii bunurilor+ !eniturilor (au !alorilor 6n cau1&+ '&r& (& arate 6n(& care (unt titularii dreptului de proprietate+ organul 'i(cal !a proceda la (tabilirea pro!i1orie a obligaiei 'i(cale core(pun1&toare 6n (arcina acelor per(oane. .2/ )n condiiile legii+ obligaia 'i(cal& pri!ind ba1a impo1abil& pre!&1ut& la alin. .1/ !a putea 'i (tabilit& 6n (arcina titularilor dreptului de proprietate. Tot a(t'el ace,tia datorea1& de(p&gubiri per(oanelor care au '&cut plata pentru (tingerea obligaiei (tabilite potri!it alin. .1/. 4RT. -5 =devenit art0 6;- dup. repub(icarea din anu( 200;> E&+imarea 2a(ei de impunere

.1/ Cac& organul 'i(cal nu poate determina m&rimea ba1ei de impunere+ ace(ta trebuie (& o e(time1e. )n ace(t ca1 trebuie a!ute 6n !edere toate datele ,i documentele care au rele!an& pentru e(timare. E(timarea con(t& 6n identi'icarea acelor elemente care (unt cele mai apropiate (ituaiei de 'apt 'i(cale. .2/ )n (ituaiile 6n care+ potri!it legii+ organele 'i(cale (unt 6ndrept&ite (& e(time1e ba1a de impunere+ ace(tea !or a!ea 6n !edere preul de pia& al tran1aciei (au bunului impo1abil+ a(t'el cum e(te de'init de %odul 'i(cal. Norme me+odolo)ice' -5.1. E(timarea ba1elor de impunere !a a!ea loc 6n (ituaii cum (unt@ a/ contribuabilul nu depune declaraii 'i(cale (au cele pre1entate nu permit (tabilirea corect& a ba1ei de impunereA b/ contribuabilul re'u1& (& colabore1e la (tabilirea (t&rii de 'apt 'i(cale+ inclu(i! (ituaiile 6n care contribuabilul ob(trucionea1& (au re'u1& aciunea de in(pecie 'i(cal&A c/ contribuabilul nu conduce e!idena contabil& (au 'i(cal&A d/ c3nd au di(p&rut e!idenele contabile ,i 'i(cale (au actele ?u(ti'icati!e pri!ind operaiunile produc&toare de !enituri ,i contribuabilul nu ,iDa 6ndeplinit obligaia de re'acere a ace(tora. -5.2. Organul 'i(cal !a identi'ica acele elemente care (unt cele mai apropiate (ituaiei de 'apt 'i(cale+ lu3nd 6n con(iderare preul de pia& al tran1aciei (au al bunului impo1abil+ precum ,i in'ormaii ,i documente e7i(tente la do(arul 'i(cal al contribuabilului care (unt rele!ante pentru impunere+ iar+ 6n lip(a ace(tora+ organul 'i(cal !a a!ea 6n !edere datele ,i in'ormaiile deinute de ace(ta de(pre contribuabilii cu acti!it&i (imilare. Codul de procedur$ %i&cal$' %48. 4 Termene 4RT. -- =devenit art0 6A- dup. repub(icarea din anu( 200;> Calcularea +ermenelor Termenele de orice 'el pri!ind e7ercitarea drepturilor ,i 6ndeplinirea obligaiilor pre!&1ute de %odul de procedur& 'i(cal&+ precum ,i de alte di(po1iii legale aplicabile 6n materie+ dac& legea 'i(cal& nu di(pune alt'el+ (e calculea1& potri!it di(po1iiilor %odului de procedur& ci!il&. 4RT. -9 =devenit art0 69- dup. repub(icarea din anu( 200;> .relun)irea +ermenelor Termenele pentru depunerea declaraiilor 'i(cale ,i termenele (tabilite 6n ba1a legii de un organ 'i(cal pot 'i prelungite 6n (ituaii temeinic ?u(ti'icate+ potri!it competenei (tabilite prin ordin al mini(trului 'inanelor publice. Norme me+odolo)ice' -9.1. )n (ituaii temeinic ?u(ti'icate+ contribuabilul poate cere 6n (cri( prelungirea termenului de depunere a declaraiei 'i(cale+ 6nainte de e7pirarea ace(tuia. -9.2. )n ca1ul 6n care+ dintrDo 6mpre?urare mai pre(u( de !oina (a+ contribuabilul nu depune declaraia 'i(cal&+ ace(ta o !a depune 6n termen de $0 de 1ile de la 6ncetarea 6mpre?ur&rii+ 6n,tiin3nd totodat& 6n (cri( organul 'i(cal de(pre 6mpre?urarea 6n cau1&. Codul de procedur$ %i&cal$' T;T=>= ;F 6nre)i&+rarea %i&cal$ ,i evidena con+a2il$ ,i %i&cal$ 4RT. -* =devenit art0 ;2- dup. repub(icarea din anu( 200;> O2li)aia de /nre)i&+rare %i&cal$ .1/ Orice per(oan& (au entitate care e(te (ubiect 6ntrDun raport ?uridic 'i(cal (e 6nregi(trea1& 'i(cal+ primind un cod de identi'icare 'i(cal&. %odul de identi'icare 'i(cal& !a 'i@

a/ pentru per(oanele ?uridice+ cu e7cepia comercianilor+ precum ,i pentru a(ocieri ,i alte entit&i '&r& per(onalitate ?uridic&+ codul de 6nregi(trare 'i(cal& atribuit de organul 'i(cal competent din (ubordinea 4geniei Naionale de 4dmini(trare Bi(cal&A b/ pentru per(oanele 'i1ice+ codul numeric per(onal atribuit potri!it legii (pecialeA c/ pentru per(oanele 'i1ice care nu dein cod numeric per(onal+ num&rul de identi'icare 'i(cal& atribuit de organul 'i(cal competent din (ubordinea 4geniei Naionale de 4dmini(trare Bi(cal&A d/ pentru comerciani+ inclu(i! pentru (ucur(alele comercianilor care au (ediul principal al comerului 6n (tr&in&tate+ codul unic de 6nregi(trare atribuit potri!it legii (pecialeA e/ pentru per(oanele 'i1ice pl&titoare de ta7& pe !aloarea ad&ugat&+ codul de 6nregi(trare 'i(cal& atribuit de organul 'i(cal competent din (ubordinea 4geniei Naionale de 4dmini(trare Bi(cal&. .2/ 8er(oanele pre!&1ute la alin. .1/ lit. d/ (e 6nregi(trea1& 'i(cal potri!it procedurii (peciale 6n materie. .$/ )n !ederea atribuirii codului de identi'icare 'i(cal& per(oanele pre!&1ute la alin. .1/ lit. a/+ c/ ,i e/ au obligaia (& depun& declaraie de 6nregi(trare 'i(cal&. .4/ 4u obligaia (& depun& o declaraie de 6nregi(trare 'i(cal& ,i per(oanele pre!&1ute la alin. .1/ lit. b/ care au calitatea de anga?ator. .5/ %ontribuabilii care obin !enituri din acti!it&i independente+ pentru care pl&ile anticipate (e 'ac prin reinere la (ur(& de c&tre pl&titorii de !enituri+ au obligaia+ 6n !ederea 6nregi(tr&rii+ (& depun& la organul 'i(cal competent declaraia de 6nregi(trare 'i(cal&. .-/ Ceclaraia de 6nregi(trare 'i(cal& (e depune 6n termen de $0 de 1ile de la@ a/ data 6n'iin&rii potri!it legii+ 6n ca1ul per(oanelor ?uridice+ a(ocierilor ,i altor entit&i '&r& per(onalitate ?uridic&A b/ data eliber&rii actului legal de 'uncionare+ 6nceperii acti!it&ii+ data obinerii primului !enit (au dob3ndirii calit&ii de anga?ator+ dup& ca1+ 6n ca1ul per(oanelor 'i1ice. Norme me+odolo)ice' -*.1. )nregi(trarea 'i(cal& a (ediilor permanente (e 'ace potri!it pre!ederilor art. 2" alin. .4/ din %odul 'i(cal ,i ale art. -* ,i urm&toarele din %odul de procedur& 'i(cal&0/. -*.2. )nregi(trarea 6n regi(trul contribuabililor a per(oanelor 'i1ice care dein cod numeric per(onal atribuit potri!it legii (peciale+ pl&titoare de impo1it pe !enit+ (e 'ace la data depunerii declaraiei e(timati!e+ a declaraiei (peciale+ a declaraiei de !enit global (au a 'i,ei 'i(cale+ dup& ca1+ 6n 'uncie de natura !enitului obinut. -*.$. 8entru per(oanele pre!&1ute la art. -* alin. .1/ lit. c/ din %odul de procedur& 'i(cal&0/+ care au calitatea de comerciant+ num&rul de identi'icare 'i(cal& (e obine con'orm di(po1iiilor legale pri!ind 6nregi(trarea comercianilor. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 6A a devenit art0 ;20 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. -" =devenit art0 ;0- dup. repub(icarea din anu( 2003- 7i abrogat prin Legea nr0 /5/42006- anterior repub(ic.rii din anu( 200;> 6nre)i&+rarea ,i &coa+erea din eviden$ a pl$+i+orilor de +a1$ pe valoarea ad$u)a+$ .1/ Orice per(oan& impo1abil& care reali1ea1& operaiuni ta7abile ,i#(au (cutite de ta7a pe !aloarea ad&ugat& cu drept de deducere trebuie (& (olicite 6nregi(trarea ca pl&titor de ta7& pe !aloarea ad&ugat& la organul 'i(cal competent din (ubordinea 4geniei Naionale de 4dmini(trare Bi(cal& 6n urm&toarele (ituaii@ a/ la 6n'iinare+ 6n mod obligatoriu+ dac& declar& c& urmea1& (& reali1e1e o ci'r& de a'aceri pe(te pla'onul de (cutire pre!&1ut de di(po1iiile %odului 'i(cal re'eritoare la ta7a pe !aloarea ad&ugat&A b/ la 6n'iinare+ dac& declar& c& urmea1& (& reali1e1e o ci'r& de a'aceri (ub pla'onul de (cutire pre!&1ut de di(po1iiile %odului 'i(cal re'eritoare la ta7a pe !aloarea ad&ugat&+ dar optea1& pentru aplicarea regimului normal de ta7& pe !aloarea ad&ugat&A c/ dup& 6n'iinare+ 6n mod obligatoriu+ dac& dep&,e,te pla'onul de (cutire pre!&1ut de di(po1iiile %odului 'i(cal re'eritoare la ta7a pe !aloarea ad&ugat&+ 6n termen de 10 1ile de la ('3r,itul lunii 6n care a dep&,it ace(t pla'onA

d/ dup& 6n'iinare+ dac& ci'ra de a'aceri reali1at& e(te (ub pla'onul de (cutire pre!&1ut de di(po1iiile %odului 'i(cal re'eritoare la ta7a pe !aloarea ad&ugat&+ dar dore,te (& opte1e pentru aplicarea regimului normal de ta7& pe !aloarea ad&ugat&. .2/ 8er(oanele care reali1ea1& 6n e7clu(i!itate operaiuni (cutite de ta7a pe !aloarea ad&ugat&+ iar potri!it %odului 'i(cal pot opta pentru ta7area ace(tora+ trebuie (& (olicite 6nregi(trarea ca pl&titori de ta7& pe !aloarea ad&ugat&. .$/ %i'ra de a'aceri declarat& organului 'i(cal e(te cea determinat& con'orm di(po1iiilor %odului 'i(cal pri!itoare la T.F.4. .4/ )n ca1ul per(oanelor 6nregi(trate ca pl&titori de ta7& pe !aloarea ad&ugat&+ codul de identi'icare 'i(cal& e(te precedat de litera JRJ. .5/ Cata 6nregi(tr&rii ca pl&titor de ta7& pe !aloarea ad&ugat& e(te@ a/ data comunic&rii certi'icatului de 6nregi(trare 6n (ituaiile pre!&1ute la alin. .1/ lit. a/ ,i b/ ,i+ dup& ca1+ la alin. .2/A b/ data de 6nt3i a lunii urm&toare celei 6n care per(oana impo1abil& 'ace opiunea pentru aplicarea regimului normal de ta7& pe !aloarea ad&ugat& 6n (ituaiile pre!&1ute la alin. .1/ lit. d/A c/ data de 6nt3i a lunii urm&toare celei 6n care per(oana impo1abil& (olicit& luarea 6n e!iden& ca pl&titor de ta7& pe !aloarea ad&ugat& 6n (ituaiile pre!&1ute la alin. .1/ lit. c/ ,i+ dup& ca1+ la alin. .2/. .-/ Orice per(oan& impo1abil& 6nregi(trat& ca pl&titor de ta7& pe !aloarea ad&ugat&+ care+ ulterior 6nregi(tr&rii+ reali1ea1& e7clu(i! operaiuni care nu dau drept de deducere+ trebuie (& (olicite (coaterea din e!iden& ca pl&titor de ta7& pe !aloarea ad&ugat&+ 6n termen de 10 1ile de la ('3r,itul lunii 6n care reali1ea1& e7clu(i! a(t'el de operaiuni. 5coaterea din e!iden& ca pl&titor de ta7& pe !aloarea ad&ugat& (e !a 'ace 6ncep3nd cu data de 6nt3i a lunii urm&toare celei 6n care per(oana impo1abil& are obligaia (& (olicite acea(t& (coatere din e!iden&. .9/ Orice per(oan& impo1abil& 6nregi(trat& ca pl&titor de ta7& pe !aloarea ad&ugat& trebuie (& (olicite (coaterea din e!iden& ca pl&titor de ta7& pe !aloarea ad&ugat& 6n ca1 de 6ncetare a acti!it&ii+ 6n termen de 15 1ile de la data actului 6n care (e con(emnea1& (ituaia re(pecti!&. 5coaterea din e!iden& ca pl&titor de ta7& pe !aloarea ad&ugat& (e !a 'ace 6ncep3nd cu data de 6nt3i a lunii urm&toare depunerii declaraiei de meniuni. Norme me+odolo)ice' -".1. 8er(oanele impo1abile care de!in pl&titoare de T.F.4. potri!it legii+ la 6nregi(trare (au ulterior 6nregi(tr&rii 'i(cale+ !or completa ,i !or depune o declaraie de 6nregi(trare 'i(cal& (au+ dup& ca1+ o declaraie de meniuni la organul 'i(cal 6n a c&rui ra1& teritorial& 6,i au domiciliul 'i(cal+ cu e7cepia comercianilor care 6,i 6ndepline(c ace(te obligaii con'orm di(po1iiilor legale pri!ind 6nregi(trarea comercianilor. -".2. 8entru 6nregi(trarea meniunilor pri!ind luarea 6n#(coaterea din e!iden& ca pl&titor de T.F.4.+ comercianii !or completa ,i !or depune cererea de pre(c2imbare a certi'icatului de 6nregi(trare+ potri!it di(po1iiilor legale pri!ind 6nregi(trarea comercianilor+ 6n(oit& de a!i1ul organelor 'i(cale competente. -".$. )n ca1ul per(oanelor impo1abile (tabilite 6n (tr&in&tate+ care reali1ea1& pe teritoriul Rom3niei operaiuni ta7abile din punct de !edere al ta7ei pe !aloarea ad&ugat&+ o dat& cu depunerea cererii de de(emnare a repre1entantului 'i(cal+ potri!it pre!ederilor %odului 'i(cal+ (e depune la organul 'i(cal competent ,i declaraia de 6nregi(trare 'i(cal& a per(oanei impo1abile (tabilite 6n (tr&in&tate. )nregi(trarea 'i(cal& a per(oanei (tr&ine impo1abile ,i atribuirea codului de identi'icare 'i(cal& al ace(teia (e e'ectuea1& anterior tran(miterii deci1iei de aprobare a repre1entantului 'i(cal propu(. -".4. %odul de identi'icare 'i(cal& atribuit potri!it pct. -".$ e(te ,i codul de identi'icare 'i(cal& atribuit repre1entantului 'i(cal potri!it reglement&rilor (peciale 6n materie de ta7& pe !aloarea ad&ugat& ,i care e(te di'erit de codul de identi'icare 'i(cal& atribuit repre1entantului 'i(cal pentru acti!itatea proprie. -".5. :odi'ic&rile ulterioare re'eritoare la de(emnarea repre1entantului 'i(cal (e 'ac pe ba1a cererii de renunare la repre1entare ,i a declaraiei de meniuni. )n ca1ul 6n care (c2imbarea repre1entantului 'i(cal (e datorea1& de(emn&rii de c&tre per(oanele impo1abile (tr&ine a unui alt repre1entant 'i(cal+ la declaraia de meniuni (e ane7ea1& aprobarea de c&tre organul 'i(cal competent a noului repre1entant 'i(cal de(emnat. -".-. )n ca1ul 6n care per(oana impo1abil& (tr&in& 6,i 6ncetea1& acti!itatea (au 6n ca1ul 6n care e(te obligat& (& 6,i 6nregi(tre1e (ediul permanent 6n Rom3nia+ prin declaraia de meniuni depu(&+ repre1entantul 'i(cal !a (olicita radierea din regi(trul contribuabililor a per(oanei impo1abile (tr&ine.

-".9. Orice per(oan& impo1abil&+ care+ ulterior 6nregi(tr&rii ca pl&titor de ta7& pe !aloarea ad&ugat& nu mai reali1ea1& dec3t operaiuni '&r& drept de deducere datorit& modi'ic&rii obiectului de acti!itate+ are obligaia (& (olicite (coaterea din e!iden& ca pl&titor de ta7& pe !aloarea ad&ugat&+ 6n termen de 10 1ile de la ('3r,itul lunii 6n care a depu( declaraia de meniuni pentru modi'icarea obiectului de acti!itate. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 90 =devenit art0 ;/- dup. repub(icarea din anu( 200;> O2li)aia /n&crierii codului de iden+i%icare %i&cal$ pe documen+e 8l&titorii de impo1ite+ ta7e+ contribuii ,i alte (ume datorate bugetului general con(olidat au obligaia de a meniona pe 'acturi+ (cri(ori+ o'erte+ comen1i (au pe orice alte documente emi(e codul de identi'icare 'i(cal& propriu. 4RT. 91 =devenit art0 ;5- dup. repub(icarea din anu( 200;> Declararea %ilialelor ,i &ediilor &ecundare .1/ %ontribuabilii au obligaia de a declara organului 'i(cal competent din (ubordinea 4geniei Naionale de 4dmini(trare Bi(cal&+ 6n termen de $0 de 1ile+ 6n'iinarea de (edii (ecundare. .2/ %ontribuabilii cu domiciliul 'i(cal 6n Rom3nia au obligaia de a declara 6n termen de $0 de 1ile 6n'iinarea de 'iliale ,i (edii (ecundare 6n (tr&in&tate. Norme me+odolo)ice' 91.1. 8rin (ediu (ecundar (e 6nelege o (ucur(al&+ agenie+ repre1entan& (au alte a(emenea unit&i '&r& per(onalitate ?uridic&+ inclu(i! de tipul celor de'inite de art. * din %odul 'i(cal. 91.2. Ceclararea (ediilor (ecundare (e 'ace prin completarea datelor core(pun1&toare din declaraia pri!ind (ediile (ecundare. Ceclaraia (e depune la organul 'i(cal competent care !a 6nregi(tra in'ormaiile re(pecti!e 6n regi(trul contribuabililor '&r& a atribui cod de identi'icare propriu (ediilor (ecundare a(t'el declarate. 91.$. %ontribuabilii care+ potri!it legii+ au obligaii de plat& la (edii (ecundare !or 6nregi(tra (ediile (ecundare la organul 'i(cal 6n a c&rui ra1& teritorial& (e a'l& (ituate ace(tea+ prin completarea ,i depunerea declaraiei de 6nregi(trare 'i(cal&. Ceclaraia !a 'i 6n(oit& de o copie de pe certi'icatul de 6nregi(trare 'i(cal& a contribuabilului de care aparine (ediul (ecundar ,i de pe do!ada deinerii cu titlu legal a (paiului. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 92 =devenit art0 ;3- dup. repub(icarea din anu( 200;> -orma ,i coninu+ul declaraiei de /nre)i&+rare %i&cal$ .1/ Ceclaraia de 6nregi(trare 'i(cal& (e 6ntocme,te prin completarea unui 'ormular pu( la di(po1iie gratuit de organul 'i(cal din (ubordinea 4geniei Naionale de 4dmini(trare Bi(cal& ,i !a 'i 6n(oit& de acte do!editoare ale in'ormaiilor cuprin(e 6n acea(ta. .2/ Ceclaraia de 6nregi(trare 'i(cal& !a cuprinde@ datele de identi'icare a contribuabilului+ categoriile de obligaii de plat& datorate potri!it %odului 'i(cal+ datele pri!ind (ediile (ecundare+ datele de identi'icare a 6mputernicitului+ datele pri!ind (ituaia ?uridic& a contribuabilului+ precum ,i alte in'ormaii nece(are admini(tr&rii impo1itelor+ ta7elor+ contribuiilor ,i altor (ume datorate bugetului general con(olidat. Norme me+odolo)ice' 92.1. )n ca1ul contribuabililor pre!&1ui la art. -* alin. .1/ lit. a/ din %odul de procedur& 'i(cal&01/+ actele do!editoare ale in'ormaiilor 6n(cri(e 6n declaraia de 6nregi(trare 'i(cal& (unt@ a/ copie de pe autori1aia de 'uncionare eliberat& de autoritatea competent& (au de pe actul legal de 6n'iinare+ dup& ca1A b/ do!ada deinerii (ediului .act de proprietate+ contract de 6nc2iriere ,i altele a(emenea/A c/ alte acte do!editoare. 92.2. )n ca1ul contribuabililor per(oane 'i1ice care nu au cod numeric per(onal+ declaraia de 6nregi(trare 'i(cal& !a 'i 6n(oit& de copia de pe pa,aport (au de pe alt document de identitate eliberat de organele abilitate potri!it legii. Ci(po1iiile art. * alin. .2/ din %odul de procedur& 'i(cal&02/ (unt aplicabile.

92.$. 8entru 6nregi(trarea ca pl&titori de T.F.4. a per(oanelor 'i1ice care nu au calitatea de comerciant+ precum ,i a contribuabililor pre!&1ui la art. -* alin. .5/ din %odul de procedur& 'i(cal&01/+ declaraia de 6nregi(trare 'i(cal& !a 'i 6n(oit&+ dup& ca1+ de urm&toarele documente@ a/ copie de pe actul de identitateA b/ copie de pe documentul eliberat de autoritatea competent&+ care ate(t& dreptul de e7ercitare a acti!it&iiA c/ copie de pe alte acte do!editoare 6n ba1a c&rora (e e7ercit& acti!it&i. 92.4. %opiile de pe documentele pre!&1ute la pct. 92.1 D 92.$ (e certi'ic& pe 'iecare pagin& de organul 'i(cal competent+ pentru con'ormitate cu originalul. #CIN *1) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 6A a devenit art0 ;20 *2) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 A a devenit art0 A0 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 9$ =devenit art0 ;6- dup. repub(icarea din anu( 200;> Cer+i%ica+ul de /nre)i&+rare %i&cal$ .1/ 8e ba1a declaraiei de 6nregi(trare 'i(cal&+ depu(& potri!it art. -* alin. .$/+ organul 'i(cal competent din (ubordinea 4geniei Naionale de 4dmini(trare Bi(cal& eliberea1& certi'icatul de 6nregi(trare 'i(cal&+ 6n termen de 15 1ile de la data depunerii declaraiei. )n certi'icatul de 6nregi(trare 'i(cal& (e 6n(crie obligatoriu codul de identi'icare 'i(cal&. .2/ Eliberarea certi'icatelor de 6nregi(trare 'i(cal& nu e(te (upu(& ta7elor de timbru. .$/ %ontribuabilii care reali1ea1& !enituri din acti!itatea de comer (au pre(t&ri de (er!icii c&tre populaie (unt obligai (& a'i,e1e certi'icatul de 6nregi(trare 'i(cal& 6n locurile unde (e de('&,oar& acti!itatea. .4/ )n ca1ul pierderii+ 'urtului (au di(trugerii certi'icatului de 6nregi(trare 'i(cal&+ organul 'i(cal !a elibera un duplicat al ace(tuia+ 6n ba1a cererii contribuabililor ,i a do!e1ii de publicare a pierderii+ 'urtului (au di(trugerii+ 6n :onitorul O'icial al Rom3niei+ 8artea a ;;;Da. Norme me+odolo)ice' 9$.1. %erti'icatul de 6nregi(trare 'i(cal& (e emite 6n dou& e7emplareA primul e7emplar (e 6nm3nea1& contribuabilului+ iar al doilea e7emplar (e p&(trea1& la do(arul 'i(cal al ace(tuia. 9$.2. %erti'icatul de 6nregi(trare 'i(cal& eliberat pl&titorilor de ta7& pe !aloarea ad&ugat& !a a!ea 6n(cri(e codul de identi'icare 'i(cal& precedat de litera JRJ+ precum ,i data lu&rii 6n e!iden& ca pl&titor de T.F.4. 4cea(t& dat& !a r&m3ne ne(c2imbat& ori de c3te ori pl&titorul 6,i (c2imb& certi'icatul de 6nregi(trare+ cu e7cepia (ituaiei 6n care e(te (co( din e!idena pl&titorilor de T.F.4. )n ace(t ca1+ atributul 'i(cal JRJ nu !a mai 'i 6n(cri( pe certi'icatul de 6nregi(trare. 9$.$. %erti'icatul de 6nregi(trare 'i(cal& conin3nd atributul 'i(cal JRJ con(tituie do!ada lu&rii 6n e!iden& ca pl&titor de ta7& pe !aloarea ad&ugat&. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 94 =devenit art0 ;;- dup. repub(icarea din anu( 200;> Modi%ic$ri ul+erioare /nre)i&+r$rii %i&cale .1/ :odi'ic&rile ulterioare ale datelor din declaraia de 6nregi(trare 'i(cal& trebuie adu(e la cuno,tin& organului 'i(cal competent din (ubordinea 4geniei Naionale de 4dmini(trare Bi(cal&+ 6n termen de $0 de 1ile de la data producerii ace(tora+ prin completarea ,i depunerea declaraiei de meniuni. .2/ =a 6ncetarea condiiilor care au generat 6nregi(trarea 'i(cal&+ contribuabilii au obligaia de a preda organelor 'i(cale+ 6n !ederea anul&rii+ certi'icatul de 6nregi(trare 'i(cal&+ o dat& cu depunerea declaraiei de meniuni. Norme me+odolo)ice' 94.1. :odi'ic&rile pri!itoare la domiciliul 'i(cal (e 6nregi(trea1& potri!it normelor metodologice de aplicare a pre!ederilor art. $1 din %odul de procedur& 'i(cal&0/.

94.2. )n ca1ul modi'ic&rilor inter!enite 6n datele declarate iniial ,i 6n(cri(e 6n certi'icatul de 6nregi(trare 'i(cal&+ contribuabilii !or depune+ o dat& cu declaraia de meniuni+ ,i certi'icatul de 6nregi(trare 'i(cal& 6n !ederea anul&rii ace(tuia ,i eliber&rii unui nou certi'icat. 94.$. Ceclaraia de meniuni !a 'i 6n(oit& de documente care ate(t& modi'ic&rile inter!enite. 94.4. )n ca1ul comercianilor+ modi'ic&rile inter!enite 6n datele declarate iniial de comerciani ,i 6n(cri(e 6n certi'icatul de 6nregi(trare+ inclu(i! cele pri!itoare la 6nregi(trarea 6n#(coaterea din e!iden& ca pl&titori de T.F.4.+ (e 'ac prin completarea ,i depunerea cererii de 6nregi(trare a meniunilor#cererii de pre(c2imbare a certi'icatului de 6nregi(trare+ potri!it di(po1iiilor legale pri!ind 6nregi(trarea comercianilor. :odi'ic&rile inter!enite 6n datele declarate iniial 6n !ectorul 'i(cal !or 'i declarate la organul 'i(cal competent. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 /1 a devenit art0 /10 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 95 =devenit art0 ;A- dup. repub(icarea din anu( 200;> Re)i&+rul con+ri2ua2ililor .1/ Organul 'i(cal competent din (ubordinea 4geniei Naionale de 4dmini(trare Bi(cal& organi1ea1& e!idena pl&titorilor de impo1ite+ ta7e+ contribuii ,i alte (ume datorate la bugetul de (tat+ bugetul a(igur&rilor (ociale de (tat+ bugetul Bondului naional unic de a(igur&ri (ociale de (&n&tate+ bugetul a(igur&rilor pentru ,oma?+ 6n cadrul regi(trului contribuabililor+ care conine@ a/ datele de identi'icare a contribuabiluluiA b/ categoriile de obligaii 'i(cale de plat& datorate potri!it legii+ denumite !ector 'i(calA c/ alte in'ormaii nece(are admini(tr&rii obligaiilor 'i(cale. .2/ Catele pre!&1ute la alin. .1/ (e completea1& pe ba1a in'ormaiilor comunicate de contribuabili+ de o'iciul regi(trului comerului+ de (er!iciul de e!iden& a populaiei+ de la alte autorit&i ,i in(tituii+ precum ,i din con(tat&rile proprii ale organului 'i(cal. .$/ Catele din regi(trul contribuabililor pot 'i modi'icate din o'iciu ori de c3te ori (e con(tat& c& ace(tea nu core(pund (t&rii de 'apt reale ,i !or 'i comunicate contribuabililor. .4/ :odi'icarea din o'iciu a domiciliului 'i(cal pe ba1a con(tat&rilor '&cute potri!it alin. .$/ (e 'ace prin deci1ie emi(& de organul 'i(cal competent+ dup& a(cultarea prealabil& a contribuabilului+ potri!it art. ". .5/ %ontribuabilii per(oane ?uridice (au orice alte entit&i '&r& per(onalitate ?uridic& care+ 6n decur( de 12 luni con(ecuti!e+ nu au depu( declaraii 'i(cale ,i (ituaii 'inanciare+ nu au e'ectuat pl&i ,i nu au pre1entat (olicit&ri organului 'i(cal !or 'i trecui 6ntrDo e!iden& (pecial& a contribuabililor inacti!i. .-/ %ontribuabilii trecui 6n e!idena (pecial& !or 'i (upu,i in(peciei 'i(cale+ 6n termen de ma7imum $ luni de la data trecerii 6n e!idena (pecial&. .9/ 8e perioada c3t contribuabilul e(te con(iderat inacti!+ certi'icatul de 6nregi(trare 'i(cal& (e (u(pend&. .*/ %ontribuabilii trecui 6n e!iden& (pecial& !or 'i reacti!ai 6ncep3nd cu data la care@ a/ depun o declaraie 'i(cal& (au (ituaie 'inanciar&A b/ e'ectuea1& o plat& !oluntar&A c/ 'ormulea1& o (olicitare organelor 'i(caleA d/ organul 'i(cal con(tat& c& ace(ta de('&,oar& acti!it&i (upu(e legii 'i(cale. 4RT. 9- =devenit art0 ;9- dup. repub(icarea din anu( 200;> O2li)aia de a conduce evidena %i&cal$ )n !ederea (tabilirii (t&rii de 'apt 'i(cale ,i a obligaiilor 'i(cale de plat& datorate+ contribuabilii (unt obligai (& conduc& e!idene 'i(cale+ potri!it actelor normati!e 6n !igoare. Norme me+odolo)ice' 9-.1. 5unt e!idene 'i(cale regi(trele+ (ituaiile+ precum ,i orice alte 6n(cri(uri care+ potri!it legi(laiei 'i(cale+ trebuie 6ntocmite 6n mod obligatoriu 6n (copul (tabilirii (t&rii de 'apt 'i(cale ,i a creanelor ,i obligaiilor 'i(cale+ cum ar 'i@ ?urnal pentru !3n1&ri+ ?urnal pentru cump&r&ri+ regi(trul de e!iden& 'i(cal& ,i altele a(emenea. Codul de procedur$ %i&cal$'

4RT. 99 =devenit art0 A0- dup. repub(icarea din anu( 200;> Re)uli pen+ru conducerea evidenei con+a2ile ,i %i&cale .1/ E!idenele contabile ,i 'i(cale !or 'i p&(trate la domiciliul 'i(cal al contribuabilului (au la (ediile (ecundare+ dup& ca1. .2/ Ci(po1iiile legale pri!ind p&(trarea+ ar2i!area ,i limba 'olo(it& pentru e!idenele contabile (unt aplicabile ,i pentru e!idenele 'i(cale. .$/ )n ca1ul 6n care e!idenele contabile ,i 'i(cale (unt inute cu a?utorul (i(temelor electronice de ge(tiune+ pe l3ng& datele ar2i!ate 6n 'ormat electronic contribuabilul e(te obligat (& p&(tre1e ,i (& pre1inte aplicaiile in'ormatice cu a?utorul c&rora leDa generat. .4/ %ontribuabilii (unt obligai (& e!idenie1e !eniturile reali1ate ,i c2eltuielile e'ectuate din acti!it&ile de('&,urate+ prin 6ntocmirea regi(trelor (au a oric&ror alte documente pre!&1ute de lege. .5/ %ontribuabilii (unt obligai (& utili1e1e pentru acti!itatea de('&,urat& documente primare ,i de e!iden& contabil& (tabilite prin lege+ ac2i1iionate numai de la unit&ile (tabilite prin normele legale 6n !igoare+ ,i (& complete1e integral rubricile 'ormularelor+ core(pun1&tor operaiunilor 6nregi(trate. .-/ Organul 'i(cal poate lua 6n con(iderare orice e!idene rele!ante pentru impunere inute de contribuabil. T;T=>= F Declaraia %i&cal$ 4RT. 9* =devenit art0 A1- dup. repub(icarea din anu( 200;> O2li)aia de a depune declaraii %i&cale .1/ Ceclaraia 'i(cal& (e depune de c&tre per(oanele obligate potri!it %odului 'i(cal+ la termenele (tabilite de ace(ta. .2/ )n ca1ul 6n care %odul 'i(cal nu pre!ede+ :ini(terul Binanelor 8ublice !a (tabili termenul de depunere a declaraiei 'i(cale. .$/ Obligaia de a depune declaraie 'i(cal& (e menine ,i 6n ca1urile 6n care@ a/ a 'o(t e'ectuat& plata obligaiei 'i(caleA b/ obligaia 'i(cal& re(pecti!& e(te (cutit& la plat&+ con'orm reglement&rilor legaleA c/ organul 'i(cal a (tabilit din o'iciu ba1a de impunere ,i obligaia 'i(cal&. .4/ )n ca1 de inacti!itate temporar& (au 6n ca1ul obligaiilor de declarare a unor !enituri care+ potri!it legii+ (unt (cutite la plata impo1itului pe !enit+ organul 'i(cal competent poate aproba+ la cererea contribuabilului+ alte termene (au condiii de depunere a declaraiilor 'i(cale+ 6n 'uncie de nece(it&ile admini(tr&rii obligaiilor 'i(cale. 4(upra termenelor ,i condiiilor !a decide organul 'i(cal potri!it competenelor aprobate prin ordin al mini(trului 'inanelor publice. Norme me+odolo)ice' 9*.1. Ceclaraiile 'i(cale (unt documente prin care (e declar&@ a/ impo1itele+ ta7ele ,i contribuiile datorate+ 6n ca1ul 6n care+ potri!it legii+ obligaia calcul&rii impo1itelor ,i ta7elor re!ine pl&titoruluiA b/ bunurile ,i !eniturile impo1abile+ 6n ca1ul 6n care+ potri!it legii+ (tabilirea impo1itului ,i a ta7ei (e 'ace de organul 'i(calA c/ impo1itele colectate prin (topa? la (ur(&+ 6n ca1ul 6n care pl&titorul are obligaia de a calcula+ de a reine ,i de a !&r(a impo1ite ,i ta7e. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 9" =devenit art0 A2- dup. repub(icarea din anu( 200;> -orma ,i coninu+ul declaraiei %i&cale .1/ Ceclaraia 'i(cal& (e 6ntocme,te prin completarea unui 'ormular pu( la di(po1iie gratuit de organul 'i(cal. .2/ )n declaraia 'i(cal& contribuabilul trebuie (& calcule1e cuantumul obligaiei 'i(cale+ dac& ace(t lucru e(te pre!&1ut de lege.

.$/ %ontribuabilul are obligaia de a completa declaraiile 'i(cale 6n(criind corect+ complet ,i cu bun&Dcredin& in'ormaiile pre!&1ute de 'ormular+ core(pun1&toare (ituaiei (ale 'i(cale. Ceclaraia 'i(cal& (e (emnea1& de c&tre contribuabil (au de c&tre 6mputernicit. .4/ Ceclaraia 'i(cal& trebuie 6n(oit& de documentaia cerut& de pre!ederile legale. .5/ 8entru anumite categorii de obligaii 'i(cale+ (tabilite prin ordin al mini(trului 'inanelor publice+ organul 'i(cal poate tran(mite contribuabililor 'ormularele de declarare a impo1itelor+ ta7elor+ contribuiilor ,i a altor (ume datorate bugetului general con(olidat+ in(truciunile de completare a ace(tora+ alte in'ormaii utile+ precum ,i plicurile preadre(ate. )n ace(t ca1+ contra!aloarea core(pondenei (e (uport& de c&tre organul 'i(cal. Norme me+odolo)ice' 9".1. )n co(tul core(pondenei intr& ,i co(tul tran(miterii de c&tre contribuabil a plicului preadre(at. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. *0 =devenit art0 A/- dup. repub(icarea din anu( 200;> Depunerea declaraiilor %i&cale .1/ Ceclaraia 'i(cal& (e depune la regi(tratura organului 'i(cal competent (au la po,t& prin (cri(oare recomandat&. Ceclaraia 'i(cal& poate 'i tran(mi(& prin mi?loace electronice (au prin (i(teme de tran(mitere la di(tan&+ con'orm procedurii (tabilite prin ordin al mini(trului 'inanelor publice. .2/ Ceclaraiile 'i(cale pot 'i redactate de organul 'i(cal (ub 'orm& de proce(D!erbal+ dac& din moti!e independente de !oina contribuabilului ace(ta e(te 6n impo(ibilitatea de a (crie. .$/ Cata depunerii declaraiei 'i(cale e(te data 6nregi(tr&rii ace(teia la organul 'i(cal (au data depunerii la po,t&+ dup& ca1. .4/ Nedepunerea declaraiei 'i(cale d& dreptul organului 'i(cal (& procede1e la (tabilirea din o'iciu a obligaiilor 'i(cale prin e(timarea ba1ei de impunere potri!it art. -5. 5tabilirea din o'iciu a obligaiilor 'i(cale nu (e poate 'ace 6nainte de 6mplinirea unui termen de 15 1ile de la 6n,tiinarea contribuabilului pri!ind dep&,irea termenului legal de depunere a declaraiei 'i(cale. 4RT. *1 =devenit art0 A5- dup. repub(icarea din anu( 200;> Corec+area declaraiilor %i&cale Ceclaraiile 'i(cale pot 'i corectate de c&tre contribuabil+ din proprie iniiati!&. Norme me+odolo)ice' *1.1. Ceclaraiile 'i(cale pot 'i corectate de c&tre contribuabili+ din proprie iniiati!&+ ori de c3te ori con(tat& erori 6n declaraia iniial&+ prin depunerea unei declaraii recti'icati!e la organul 'i(cal competent. *1.2. Ceclaraia recti'icati!& (e 6ntocme,te pe acela,i model de 'ormular ca ,i cel care (e corectea1&+ (ituaie 6n care (e !a 6n(crie J<J 6n c&(ua pre!&1ut& 6n ace(t (cop+ cu e7cepia (ituaiei pre!&1ute la pct. *1.$+ precum ,i a impo1itelor care (e (tabile(c de pl&titori prin autoimpunere (au reinere la (ur(&+ pentru care (e completea1& un 'ormular di(tinct. Ceclaraia recti'icati!& !a 'i completat& 6n(criinduD(e toate datele ,i in'ormaiile pre!&1ute de 'ormular+ inclu(i! cele care nu di'er& 'a& de declaraia iniial&. *1.$. )n ca1ul ta7ei pe !aloarea ad&ugat&+ (umele re1ultate din corectarea erorilor de 6nregi(trare 6n e!idenele de ta7& pe !aloarea ad&ugat& (e 6nregi(trea1& la r3ndurile de regulari1&ri din decontul lunii 6n care au 'o(t operate coreciile. Codul de procedur$ %i&cal$' T;T=>= F; *+a2ilirea impo(i+elor0 +a1elor0 con+ri2uiilor ,i a al+or &ume da+ora+e 2u)e+ului )eneral con&olida+ %48. 1 Di&po(iii )enerale 4RT. *2 =devenit art0 A3- dup. repub(icarea din anu( 200;> *+a2ilirea impo(i+elor0 +a1elor0 con+ri2uiilor ,i a al+or &ume da+ora+e 2u)e+ului )eneral con&olida+

.1/ ;mpo1itele+ ta7ele+ contribuiile ,i alte (ume datorate bugetului general con(olidat (e (tabile(c a(t'el@ a/ prin declaraie 'i(cal&+ 6n condiiile art. 9" alin. .2/ ,i art. *$ alin. .4/A b/ prin deci1ie emi(& de organul 'i(cal+ 6n celelalte ca1uri. .2/ Ci(po1iiile alin. .1/ (unt aplicabile ,i 6n ca1urile 6n care impo1itele+ ta7ele+ contribuiile ,i alte (ume datorate bugetului general con(olidat (unt (cutite la plat& con'orm reglement&rilor legale+ precum ,i 6n ca1ul unei rambur(&ri de ta7& pe !aloarea ad&ugat&. 4RT. *$ =devenit art0 A6- dup. repub(icarea din anu( 200;> Deci(ia de impunere .1/ Ceci1ia de impunere (e emite de organul 'i(cal competent. Organul 'i(cal emite deci1ie de impunere ori de c3te ori ace(ta modi'ic& ba1a de impunere. .2/ 8entru creanele admini(trate de :ini(terul Binanelor 8ublice prin 4genia Naional& de 4dmini(trare Bi(cal&+ prin ordin al mini(trului 'inanelor publice (e pot (tabili ,i alte competene pentru emiterea deci1iilor de impunere ca urmare a in(peciei 'i(cale. .$/ Ceci1ia de impunere (e emite+ dac& e(te nece(ar+ ,i 6n ca1ul 6n care nu (Da emi( deci1ie re'eritoare la ba1a de impunere potri!it art. *-. .4/ Ceclaraia 'i(cal& 6ntocmit& potri!it art. 9" alin. .2/ e(te a(imilat& cu o deci1ie de impunere+ (ub re1er!a unei !eri'ic&ri ulterioare. .5/ )n (ituaia 6n care legea nu pre!ede obligaia de calculare a impo1itului+ declaraia 'i(cal& e(te a(imilat& unei deci1ii re'eritoare la ba1a de impunere. .-/ Ceci1ia de impunere ,i deci1ia re'eritoare la obligaiile de plat& acce(orii con(tituie ,i 6n,tiin&ri de plat&+ de la data comunic&rii ace(tora. 4RT. *4 =devenit art0 A;- dup. repub(icarea din anu( 200;> -orma ,i coninu+ul deci(iei de impunere Ceci1ia de impunere trebuie (& 6ndeplinea(c& condiiile pre!&1ute la art. 42. Ceci1ia de impunere trebuie (& cuprind&+ pe l3ng& elementele pre!&1ute la art. 42 alin. .2/+ ,i categoria de impo1it+ ta7&+ contribuie (au alt& (um& datorat& bugetului general con(olidat+ ba1a de impunere+ precum ,i cuantumul ace(tora+ pentru 'iecare perioad& impo1abil&. 4RT. *5 =devenit art0 AA- dup. repub(icarea din anu( 200;> 3c+e admini&+ra+ive %i&cale a&imila+e deci(iilor de impunere 5unt a(imilate deci1iilor de impunere ,i urm&toarele acte admini(trati!e 'i(cale@ a/ deci1iile pri!ind rambur(&ri de ta7& pe !aloarea ad&ugat& ,i deci1iile pri!ind re(tituiri de impo1ite+ ta7e+ contribuii ,i alte !enituri ale bugetului general con(olidatA b/ deci1iile re'eritoare la ba1ele de impunereA c/ deci1iile re'eritoare la obligaiile de plat& acce(orii. 4RT. *- =devenit art0 A9- dup. repub(icarea din anu( 200;> Deci(iile re%eri+oare la 2a(ele de impunere .1/ Ia1ele de impunere (e (tabile(c (eparat+ prin deci1ie re'eritoare la ba1ele de impunere+ 6n urm&toarele (ituaii@ a/ c3nd !enitul impo1abil e(te reali1at de mai multe per(oane. Ceci1ia !a cuprinde ,i reparti1area !enitului impo1abil pe 'iecare per(oan& care a participat la reali1area !enituluiA b/ c3nd (ur(a !enitului impo1abil (e a'l& pe ra1a altui organ 'i(cal dec3t cel competent teritorial. )n ace(t ca1 competena de a (tabili ba1a de impunere o deine organul 'i(cal pe ra1a c&ruia (e a'l& (ur(a !enitului. .2/ Cac& !enitul impo1abil e(te reali1at de mai multe per(oane+ atunci ace(tea pot (&D,i numea(c& un 6mputernicit comun 6n relaia cu organul 'i(cal. Norme me+odolo)ice' *-.1. 8entru (ituaia pre!&1ut& la art. *- alin. .1/ lit. b/ din %odul de procedur& 'i(cal&0/+ organul 'i(cal 6n a c&rui ra1& teritorial& (e a'l& (ur(a de !enit+ competent 6n (tabilirea ba1ei de impunere+ !a tran(mite deci1ia pri!ind ba1ele de impunere organului 'i(cal de la domiciliul 'i(cal+ competent pentru emiterea deci1iei de impunere. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 A6 a devenit art0 A90

#B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. *9 =devenit art0 90- dup. repub(icarea din anu( 200;> *+a2ilirea o2li)aiilor %i&cale &u2 re(erva veri%ic$rii ul+erioare .1/ %uantumul obligaiilor 'i(cale (e (tabile,te (ub re1er!a !eri'ic&rii ulterioare. .2/ Ceci1ia de impunere (ub re1er!a !eri'ic&rii ulterioare poate 'i de('iinat& (au modi'icat&+ din iniiati!a organului 'i(cal (au la (olicitarea contribuabilului+ pe ba1a con(tat&rilor organului 'i(cal competent. .$/ Re1er!a !eri'ic&rii ulterioare (e anulea1& numai la 6mplinirea termenului de pre(cripie (au ca urmare a in(peciei 'i(cale e'ectuate 6n cadrul termenului de pre(cripie. %48. 2 .re&cripia drep+ului de a &+a2ili o2li)aii %i&cale 4RT. ** =devenit art0 91- dup. repub(icarea din anu( 200;> O2iec+ul0 +ermenul ,i momen+ul de la care /ncepe &$ cur)$ +ermenul de pre&cripie a drep+ului de &+a2ilire a o2li)aiilor %i&cale .1/ Creptul organului 'i(cal de a (tabili obligaii 'i(cale (e pre(crie 6n termen de 5 ani+ cu e7cepia ca1ului 6n care legea di(pune alt'el. .2/ Termenul de pre(cripie a dreptului pre!&1ut la alin. .1/ 6ncepe (& curg& de la data de 1 ianuarie a anului urm&tor celui 6n care (Da n&(cut creana 'i(cal& potri!it art. 2$+ dac& legea nu di(pune alt'el. .$/ Creptul de a (tabili obligaii 'i(cale (e pre(crie 6n termen de 10 ani 6n ca1ul 6n care ace(tea re1ult& din (&!3r,irea unei 'apte pre!&1ute de legea penal&. .4/ Termenul pre!&1ut la alin. .$/ curge de la data (&!3r,irii 'aptei ce con(tituie in'raciune (ancionat& ca atare printrDo 2ot&r3re ?udec&torea(c& de'initi!&. 4RT. *" =devenit art0 92- dup. repub(icarea din anu( 200;> 6n+reruperea ,i &u&pendarea +ermenului de pre&cripie a drep+ului de &+a2ilire a o2li)aiei %i&cale .1/ Termenele pre!&1ute la art. ** (e 6ntrerup ,i (e (u(pend& 6n ca1urile ,i 6n condiiile (tabilite de lege pentru 6ntreruperea ,i (u(pendarea termenului de pre(cripie a dreptului la aciune potri!it dreptului comun. .2/ Termenul de pre(cripie a dreptului de (tabilire a obligaiei 'i(cale (e (u(pend& pe perioada cuprin(& 6ntre momentul 6nceperii in(peciei 'i(cale ,i momentul emiterii deci1iei de impunere ca urmare a e'ectu&rii in(peciei 'i(cale. Norme me+odolo)ice' *".1. Ci(po1iiile re'eritoare la ca1urile ,i condiiile de (u(pendare ,i 6ntrerupere a termenului de pre(cripie (unt cele cuprin(e 6n Cecretul nr. 1-9#1"5*0/ pri!itor la pre(cripia e7tincti!&+ cu modi'ic&rile ulterioare. #CIN *) $ecretu( nr0 16;4193A- repub(icat- a fo*t abrogat0 A *e vedea Legea nr0 2A;42009 privind odu( civi(repub(icat.0 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. "0 =devenit art0 9/- dup. repub(icarea din anu( 200;> E%ec+ul /mplinirii +ermenului de pre&cripie a drep+ului de a &+a2ili o2li)aii %i&cale Cac& organul 'i(cal con(tat& 6mplinirea termenului de pre(cripie a dreptului de (tabilire a obligaiei 'i(cale+ !a proceda la 6ncetarea procedurii de emitere a titlului de crean& 'i(cal&. T;T=>= F;; In&pecia %i&cal$ %48. 1 *%era in&peciei %i&cale

4RT. "1 =devenit art0 95- dup. repub(icarea din anu( 200;> O2iec+ul ,i %unciile in&peciei %i&cale .1/ ;n(pecia 'i(cal& are ca obiect !eri'icarea ba1elor de impunere+ a legalit&ii ,i con'ormit&ii declaraiilor 'i(cale+ corectitudinii ,i e7actit&ii 6ndeplinirii obligaiilor de c&tre contribuabili+ re(pect&rii pre!ederilor legi(laiei 'i(cale ,i contabile+ (tabilirea di'erenelor obligaiilor de plat&+ precum ,i a acce(oriilor a'erente ace(tora. .2/ ;n(pecia 'i(cal& are urm&toarele atribuii@ a/ con(tatarea ,i in!e(tigarea 'i(cal& a tuturor actelor ,i 'aptelor re1ult3nd din acti!itatea contribuabilului (upu( in(peciei (au altor per(oane pri!ind legalitatea ,i con'ormitatea declaraiilor 'i(cale+ corectitudinea ,i e7actitatea 6ndeplinirii obligaiilor 'i(cale+ 6n !ederea de(coperirii de elemente noi rele!ante pentru aplicarea legii 'i(caleA b/ anali1a ,i e!aluarea in'ormaiilor 'i(cale+ 6n !ederea con'runt&rii declaraiilor 'i(cale cu in'ormaiile proprii (au din alte (ur(eA c/ (ancionarea potri!it legii a 'aptelor con(tatate ,i di(punerea de m&(uri pentru pre!enirea ,i combaterea abaterilor de la pre!ederile legi(laiei 'i(cale. .$/ 8entru ducerea la 6ndeplinire a atribuiilor pre!&1ute la alin. .2/ organul de in(pecie 'i(cal& !a proceda la@ a/ e7aminarea documentelor a'late 6n do(arul 'i(cal al contribuabiluluiA b/ !eri'icarea concordanei dintre datele din declaraiile 'i(cale cu cele din e!idena contabil& a contribuabiluluiA c/ di(cutarea con(tat&rilor ,i (olicitarea de e7plicaii (cri(e de la repre1entanii legali ai contribuabililor (au 6mputerniciii ace(tora+ dup& ca1A d/ (olicitarea de in'ormaii de la teriA e/ (tabilirea de di'erene de obligaii 'i(cale de plat&A '/ !eri'icarea locurilor unde (e reali1ea1& acti!it&i generatoare de !enituri impo1abileA g/ di(punerea m&(urilor a(igur&torii 6n condiiile legiiA 2/ e'ectuarea de in!e(tigaii 'i(cale potri!it alin. .2/ lit. a/A i/ aplicarea de (anciuni potri!it pre!ederilor legale. Norme me+odolo)ice' "1.1. 5olicitarea de e7plicaii (cri(e (e !a 'ace 6n timpul in(peciei 'i(cale+ ori de c3te ori ace(tea (unt nece(are pentru clari'icarea ,i de'initi!area con(tat&rilor pri!ind (ituaia 'i(cal& a contribuabilului. "1.2. )n ca1ul 6n care per(oana 6n cau1& re'u1& (& 'urni1e1e e7plicaiile (olicitate (au (& r&(pund& la unele 6ntreb&ri+ organele de in(pecie 'i(cal& !or tran(mite 6ntreb&rile printrDo adre(& (cri(&+ (tabilind un termen util de cel puin 5 1ile lucr&toare pentru 'ormularea r&(pun(ului. )n ca1ul 6n care nu (e prime,te r&(pun(ul (olicitat+ (e !a con(emna re'u1ul 6n raportul pri!ind re1ultatul in(peciei 'i(cale (au 6n proce(ulD!erbal. "1.$. )n toate ca1urile+ e7plicaiile la 6ntreb&rile pu(e de organele de in(pecie 'i(cal& (e !or da 6n (cri( prin Jnota e7plicati!&J. "1.4. 5tabilirea ba1ei de impunere+ precum ,i a di'erenelor de impo1ite+ ta7e ,i contribuii+ 6n acti!itatea de in(pecie 'i(cal&+ (e 'ace pe ba1a e!idenelor contabile+ 'i(cale (au a oric&ror alte e!idene rele!ante pentru impunere ori 'olo(induD(e metode de e(timare 6n con'ormitate cu pre!ederile art. -5 din %odul de procedur& 'i(cal&0/. "1.5. %3nd organele de in(pecie 'i(cal& (unt 6ndrept&ite potri!it legii (& e(time1e ba1a de impunere+ (e !or meniona 6n actul de in(pecie moti!ele de 'apt ,i temeiul legal care au determinat 'olo(irea e(tim&rii+ precum ,i criteriile de e(timare. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 63 a devenit art0 6;0 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. "2 =devenit art0 93- dup. repub(icarea din anu( 200;> .er&oanele &upu&e in&peciei %i&cale

;n(pecia 'i(cal& (e e7ercit& a(upra tuturor per(oanelor+ indi'erent de 'orma lor de organi1are+ care au obligaii de (tabilire+ reinere ,i plat& a impo1itelor+ ta7elor+ contribuiilor ,i a altor (ume datorate bugetului general con(olidat+ pre!&1ute de lege. Norme me+odolo)ice' "2.1. )n ca1ul contribuabililor care au (edii (ecundare+ in(pecia 'i(cal& (e !a e7ercita+ de regul&+ concomitent la (ediul principal ,i la (ediile (ecundare de c&tre organul 'i(cal competent. "2.2. Organul 'i(cal competent poate delega competena de e'ectuare a in(peciei 'i(cale organelor 'i(cale 6n a c&ror ra1& teritorial& (e a'l& (ediile (ecundare+ 6n condiiile art. "- alin. .$/ din %odul de procedur& 'i(cal&0/. )n ace(t ca1+ coordonarea acti!it&ii de in(pecie 'i(cal& (e 'ace de c&tre organul 'i(cal 6n a c&rui ra1& teritorial& (e a'l& domiciliul 'i(cal al contribuabilului. "2.$. =a (ediile (ecundare (e 6nc2eie+ de regul&+ acte de in(pecie care (e centrali1ea1& ,i (e de'initi!ea1& 6n actul de in(pecie 6nc2eiat de organul 'i(cal 6n a c&rui ra1& teritorial& (e a'l& domiciliul 'i(cal al contribuabilului. "2.4. 8entru impo1itele+ ta7ele ,i contribuiile care+ potri!it legii+ (e datorea1& ,i (e pl&te(c de un (ediu (ecundar+ (e 6nc2eie acte de in(pecie 'i(cal& de'initi!e de c&tre organul de in(pecie 'i(cal& 6n a c&rui ra1& teritorial& (e a'l& (ituat (ediul (ecundar. "2.5. 4cti!itatea de in(pecie 'i(cal& pre!&1ut& la pct. "2.1 D "2.4 (e de('&,oar& cu re(pectarea pre!ederilor art. $$+ $4 ,i "- din %odul de procedur& 'i(cal&0/. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 96 a devenit art0 990 $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 // a devenit art0 //0 $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 /5 a devenit art0 /50 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. "$ =devenit art0 96- dup. repub(icarea din anu( 200;> -ormele ,i /n+inderea in&peciei %i&cale .1/ Bormele de in(pecie 'i(cal& (unt@ a/ in(pecia 'i(cal& general&+ care repre1int& acti!itatea de !eri'icare a tuturor obligaiilor 'i(cale ale unui contribuabil+ pentru o perioad& de timp determinat&A b/ in(pecia 'i(cal& parial&+ care repre1int& acti!itatea de !eri'icare a uneia (au mai multor obligaii 'i(cale+ pentru o perioad& de timp determinat&. .2/ ;n(pecia 'i(cal& (e poate e7tinde a(upra tuturor raporturilor rele!ante pentru impo1itare+ dac& ace(tea pre1int& intere( pentru aplicarea legii 'i(cale. Norme me+odolo)ice' "$.1. Organul de in(pecie 'i(cal& decide a(upra e'ectu&rii unei in(pecii 'i(cale generale (au pariale+ 6n temeiul di(po1iiilor art. - ,i 9 din %odul de procedur& 'i(cal&0/. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 6 a devenit art0 60 $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 ; a devenit art0 ;0 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. "4 =devenit art0 9;- dup. repub(icarea din anu( 200;> .roceduri de con+rol %i&cal .1/ )n reali1area atribuiilor in(pecia 'i(cal& poate aplica urm&toarele proceduri de control@ a/ controlul prin (onda?+ care con(t& 6n acti!itatea de !eri'icare (electi!& a documentelor ,i operaiunilor (emni'icati!e 6n care (unt re'lectate modul de calcul+ de e!ideniere ,i de plat& a obligaiilor 'i(cale datorate bugetului general con(olidatA

b/ controlul inopinat+ care con(t& 6n acti!itatea de !eri'icare 'aptic& ,i documentar&+ 6n principal+ ca urmare a unei (e(i1&ri cu pri!ire la e7i(tena unor 'apte de 6nc&lcare a legi(laiei 'i(cale+ '&r& anunarea 6n prealabil a contribuabiluluiA c/ controlul 6ncruci,at+ care con(t& 6n !eri'icarea documentelor ,i operaiunilor impo1abile ale contribuabilului 6n corelaie cu cele deinute de alte per(oaneA controlul 6ncruci,at poate 'i ,i inopinat. .2/ =a 'inali1area controlului inopinat (au 6ncruci,at (e 6nc2eie proce(D!erbal. Norme me+odolo)ice' "4.1. >tili1area procedurilor de control (e poate 'ace indi!idual (au combinat+ 6n 'uncie de (copul+ obiecti!ele+ comple7itatea+ di'icult&ile+ (peci'icul acti!it&ii de('&,urate ,i de perioada in(peciei 'i(cale. "4.2. 5electarea documentelor ,i a operaiunilor (emni'icati!e (e aprecia1& de in(pector ,i !a a!ea 6n !edere !olumul+ !aloarea ,i ponderea lor 6n acti!itatea contribuabilului. "4.$. %ontrolul inopinat implic& o !eri'icare 'aptic& ,i documentar& ,i (e de('&,oar& oric3nd+ '&r& 6n,tiinarea prealabil& a per(oanelor (upu(e in(peciei 'i(cale+ indi'erent de locul unde ace(tea de('&,oar& acti!it&i (upu(e impunerii. "4.4. 8re!ederile art. 55 din %odul de procedur& 'i(cal&0/ (unt aplicabile. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 33 a devenit art0 3;0 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. "5 =devenit art0 9A- dup. repub(icarea din anu( 200;> .erioada &upu&$ in&peciei %i&cale .1/ ;n(pecia 'i(cal& (e e'ectuea1& 6n cadrul termenului de pre(cripie a dreptului de a (tabili obligaii 'i(cale. .2/ =a contribuabilii mari+ perioada (upu(& in(peciei 'i(cale 6ncepe de la ('3r,itul perioadei controlate anterior+ 6n condiiile alin. .1/. .$/ =a celelalte categorii de contribuabili in(pecia 'i(cal& (e e'ectuea1& a(upra creanelor n&(cute 6n ultimii $ ani 'i(cali pentru care e7i(t& obligaia depunerii declaraiilor 'i(cale. ;n(pecia 'i(cal& (e poate e7tinde pe perioada de pre(cripie a dreptului de a (tabili obligaii 'i(cale+ dac&@ a/ e7i(t& indicii pri!ind diminuarea impo1itelor+ ta7elor+ contribuiilor ,i a altor (ume datorate bugetului general con(olidatA b/ nu au 'o(t depu(e declaraii 'i(caleA c/ nu au 'o(t 6ndeplinite obligaiile de plat& a impo1itelor+ ta7elor+ contribuiilor ,i altor (ume datorate bugetului general con(olidat. %48. 2 Reali(area in&peciei %i&cale 4RT. "- =devenit art0 99- dup. repub(icarea din anu( 200;> Compe+ena .1/ ;n(pecia 'i(cal& (e e7ercit& e7clu(i!+ nemi?locit ,i ne6ngr&dit prin 4genia Naional& de 4dmini(trare Bi(cal& (au+ dup& ca1+ de compartimentele de (pecialitate ale autorit&ilor admini(traiei publice locale+ con'orm di(po1iiilor pre1entului titlu+ ori de alte autorit&i care (unt competente+ potri!it legii+ (& admini(tre1e impo1ite+ ta7e+ contribuii (au alte (ume datorate bugetului general con(olidat. .2/ )n cadrul 4geniei Naionale de 4dmini(trare Bi(cal&+ competena de e7ercitare a in(peciei 'i(cale (e (tabile,te prin regulamentul de organi1are ,i 'uncionare aprobat 6n condiiile legii. .$/ %ompetena pri!ind e'ectuarea in(peciei 'i(cale (e poate delega altui organ 'i(cal. Norme me+odolo)ice' "-.1. 4genia Naional& de 4dmini(trare Bi(cal& are competen& general& material& ,i teritorial& 6n e'ectuarea in(peciei 'i(cale 6n domeniul impo1itelor+ ta7elor+ contribuiilor (ociale ,i al celorlalte (ume datorate bugetului general con(olidat pentru a c&ror admini(trare e(te competent& potri!it legii.

"-.2. >nit&ile admini(trati!Dteritoriale+ prin compartimentele de (pecialitate din (tructura ace(tora+ au competena material& ,i teritorial& pentru e'ectuarea in(peciei 'i(cale 6n domeniul impo1itelor+ ta7elor ,i al altor !enituri pentru a c&ror admini(trare (unt competente+ potri!it legii. "-.$. Celegarea de competen& (e 'ace prin emiterea unui ordin de (er!iciu. 8otri!it art. "- alin. .$/ din %odul de procedur& 'i(cal&0/+ competena (e poate delega ,i 6n ca1ul controalelor 6ncruci,ate (au 6n alte ca1uri 'undamentate. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 96 a devenit art0 990 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. "9 =devenit art0 100- dup. repub(icarea din anu( 200;> *elec+area con+ri2ua2ililor pen+ru in&pecie %i&cal$ .1/ 5electarea contribuabililor ce urmea1& a 'i (upu,i in(peciei 'i(cale e(te e'ectuat& de c&tre organul 'i(cal competent. .2/ %ontribuabilul nu poate 'ace obiecii cu pri!ire la procedura de (electare 'olo(it&. 4RT. "* =devenit art0 101- dup. repub(icarea din anu( 200;> 3vi(ul de in&pecie %i&cal$ .1/ )naintea de('&,ur&rii in(peciei 'i(cale+ organul 'i(cal are obligaia (& 6n,tiine1e contribuabilul 6n leg&tur& cu aciunea care urmea1& (& (e de('&,oare+ prin tran(miterea unui a!i1 de in(pecie 'i(cal&. .2/ 4!i1ul de in(pecie 'i(cal& !a cuprinde@ a/ temeiul ?uridic al in(peciei 'i(caleA b/ data de 6ncepere a in(peciei 'i(caleA c/ obligaiile 'i(cale ,i perioadele ce urmea1& a 'i (upu(e in(peciei 'i(caleA d/ po(ibilitatea de a (olicita am3narea datei de 6ncepere a in(peciei 'i(cale. 4m3narea datei de 6ncepere a in(peciei 'i(cale (e poate (olicita+ o (ingur& dat&+ pentru moti!e ?u(ti'icate. Norme me+odolo)ice' "*.1. =a cererea temeinic ?u(ti'icat& a contribuabililor+ organul de in(pecie 'i(cal& poate aproba am3narea datei 6nceperii in(peciei 'i(cale+ comunic3nduDle ace(tora data la care a 'o(t reprogramat& in(pecia 'i(cal&. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. "" =devenit art0 102- dup. repub(icarea din anu( 200;> Comunicarea avi(ului de in&pecie %i&cal$ .1/ 4!i1ul de in(pecie 'i(cal& (e comunic& contribuabilului+ 6n (cri(+ 6nainte de 6nceperea in(peciei 'i(cale+ a(t'el@ a/ cu $0 de 1ile pentru marii contribuabiliA b/ cu 15 1ile pentru ceilali contribuabili. .2/ %omunicarea a!i1ului de in(pecie 'i(cal& nu e(te nece(ar&@ a/ pentru (oluionarea unor cereri ale contribuabiluluiA b/ 6n ca1ul unor aciuni 6ndeplinite ca urmare a (olicit&rii unor autorit&i+ potri!it legiiA c/ 6n ca1ul controlului inopinat. Norme me+odolo)ice' "".1. 4!i1ul de in(pecie 'i(cal& (e comunic& contribuabilului 6n con'ormitate cu di(po1iiile art. 4$ alin. .2/ din %odul de procedur& 'i(cal&0/. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 5/ a devenit art0 550 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 100 =devenit art0 10/- dup. repub(icarea din anu( 200;>

Locul ,i +impul de&%$,ur$rii in&peciei %i&cale .1/ ;n(pecia 'i(cal& (e de('&,oar&+ de regul&+ 6n (paiile de lucru ale contribuabilului. %ontribuabilul trebuie (& pun& la di(po1iie un (paiu adec!at+ precum ,i logi(tica nece(ar& de('&,ur&rii in(peciei 'i(cale. .2/ Cac& nu e7i(t& un (paiu de lucru adec!at pentru derularea in(peciei 'i(cale+ atunci acti!itatea de in(pecie (e !a putea de('&,ura la (ediul organului 'i(cal (au 6n orice alt loc (tabilit de comun acord cu contribuabilul. .$/ ;ndi'erent de locul unde (e de('&,oar& in(pecia 'i(cal&+ organul 'i(cal are dreptul (& in(pecte1e locurile 6n care (e de('&,oar& acti!itatea+ 6n pre1ena contribuabilului (au a unei per(oane de(emnate de ace(ta. .4/ ;n(pecia 'i(cal& (e de('&,oar&+ de regul&+ 6n timpul programului de lucru al contribuabilului. ;n(pecia 'i(cal& (e poate de('&,ura ,i 6n a'ara programului de lucru al contribuabilului+ cu acordul (cri( al ace(tuia ,i cu aprobarea conduc&torului organului 'i(cal. Norme me+odolo)ice' 100.1. 8rin (paiul adec!at nece(ar de('&,ur&rii in(peciei 'i(cale (e 6nelege a(igurarea unui (paiu 6n limita po(ibilit&ilor contribuabilului+ dup& ca1+ dotat cu nece(arul minim de birotic& ,i care (& permit& p&(trarea 6n (iguran& a documentelor primite pentru in(pecia 'i(cal& (au elaborate de c&tre organele de in(pecie 'i(cal&. )n ca1ul 6n care contribuabilul nu poate a(igura un (paiu core(pun1&tor+ !a anuna 6n (cri( ,i moti!at organul de in(pecie 'i(cal& competent. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 101 =devenit art0 105- dup. repub(icarea din anu( 200;> Dura+a e%ec+u$rii in&peciei %i&cale .1/ Curata e'ectu&rii in(peciei 'i(cale e(te (tabilit& de organele de in(pecie 'i(cal& (au+ dup& ca1+ de compartimentele de (pecialitate ale autorit&ilor admini(traiei publice locale+ 6n 'uncie de obiecti!ele in(peciei+ ,i nu poate 'i mai mare de $ luni. .2/ )n ca1ul marilor contribuabili (au al celor care au (edii (ecundare+ durata in(peciei nu poate 'i mai mare de - luni. 4RT. 102 =devenit art0 103- dup. repub(icarea din anu( 200;> Re)uli privind in&pecia %i&cal$ .1/ ;n(pecia 'i(cal& !a a!ea 6n !edere e7aminarea tuturor (t&rilor de 'apt ,i raporturile ?uridice care (unt rele!ante pentru impunere. .2/ ;n(pecia 'i(cal& !a 'i e'ectuat& 6n a,a 'el 6nc3t (& a'ecte1e c3t mai puin acti!itatea curent& a contribuabililor ,i (& utili1e1e e'icient timpul de(tinat in(peciei 'i(cale. .$/ ;n(pecia 'i(cal& (e e'ectuea1& o (ingur& dat& pentru 'iecare impo1it+ ta7&+ contribuie ,i alte (ume datorate bugetului general con(olidat ,i pentru 'iecare perioad& (upu(& impo1it&rii. 8rin e7cepie+ conduc&torul in(peciei 'i(cale competent poate decide re!eri'icarea unei anumite perioade dac&+ de la data 6nc2eierii in(peciei 'i(cale ,i p3n& la data 6mplinirii termenului de pre(cripie+ apar date (uplimentare necuno(cute in(pectorilor 'i(cali la data e'ectu&rii !eri'ic&rilor (au erori de calcul care in'luenea1& re1ultatele ace(tora. .4/ )n (ituaia 6n care din in(trumentarea cau1elor penale de c&tre organele competente nu re1ult& e7i(tena pre?udiciului+ re!eri'icarea di(pu(& 6n temeiul alin. .$/ nu e(te urmat& de emiterea deci1iei de impunere. .5/ ;n(pecia 'i(cal& (e e7ercit& pe ba1a principiilor independenei+ unicit&ii+ autonomiei+ ierar2i1&rii+ teritorialit&ii ,i de(centrali1&rii. .-/ 4cti!itatea de in(pecie 'i(cal& (e organi1ea1& ,i (e de('&,oar& 6n ba1a unor programe anuale+ trime(triale ,i lunare aprobate 6n condiiile (tabilite prin ordin al pre,edintelui 4geniei Naionale de 4dmini(trare Bi(cal&+ re(pecti! prin acte ale autorit&ilor admini(traiei publice locale+ dup& ca1. .9/ =a 6nceperea in(peciei 'i(cale+ in(pectorul e(te obligat (& pre1inte contribuabilului legitimaia de in(pecie ,i ordinul de (er!iciu (emnat de conduc&torul organului de control. )nceperea in(peciei 'i(cale trebuie con(emnat& 6n regi(trul unic de control. .*/ =a 'inali1area in(peciei 'i(cale+ contribuabilul e(te obligat (& dea o declaraie (cri(&+ pe propria r&(pundere+ din care (& re1ulte c& au 'o(t pu(e la di(po1iie toate documentele ,i in'ormaiile (olicitate pentru in(pecia 'i(cal&. )n declaraie (e !a meniona ,i 'aptul c& au 'o(t re(tituite toate documentele (olicitate ,i pu(e la di(po1iie de contribuabil.

."/ %ontribuabilul are obligaia (& 6ndeplinea(c& m&(urile pre!&1ute 6n actul 6ntocmit cu oca1ia in(peciei 'i(cale+ 6n termenele ,i condiiile (tabilite de organele de in(pecie 'i(cal&. Norme me+odolo)ice' 102.1. =a e7aminarea (t&rii de 'apt 'i(cale pentru (tabilirea ba1ei de impunere+ organul 'i(cal competent !a a!ea 6n !edere toate documentele ?u(ti'icati!e ,i e!idenele 'inanciarDcontabile ,i 'i(cale care con(tituie mi?loace de prob& ,i (unt rele!ante pentru (tabilirea drepturilor ,i obligaiilor 'i(cale. 102.2. %3nd e(te nece(ar+ organul de in(pecie 'i(cal& !a ane7a la actul de in(pecie 'i(cal& copii de pe documentele care au (tat la ba1a con(tat&rilor e'ectuate cu oca1ia in(peciei. Ci(po1iiile art. 54 din %odul de procedur& 'i(cal&01/ (unt aplicabile. 102.$. %3nd e(te nece(ar+ organele de in(pecie 'i(cal& !or di(pune m&(urile a(igur&torii 6n condiiile art. 125 din %odul de procedur& 'i(cal&02/. 102.4. Catele (uplimentare+ necuno(cute organelor de in(pecie 'i(cal& la data e'ectu&rii in(peciei 'i(cale la un contribuabil+ pe care (e 'undamentea1& deci1ia de re!eri'icare a unei anumite perioade+ pot re1ulta 6n (ituaii+ cum (unt@ a/ e'ectuarea unui control 6ncruci,at+ potri!it pre!ederilor art. "4 alin. .1/ lit. c/ din %odul de procedur& 'i(cal&0$/+ a(upra documentelor ?u(ti'icati!e ale unui grup de contribuabili din care 'ace parte ,i contribuabilul 6n cau1&A b/ obinerea pe parcur(ul aciunilor de in(pecie 'i(cal& e'ectuate la ali contribuabili a unor documente (au in'ormaii (uplimentare re'eritoare la acti!itatea contribuabilului+ 6ntrDo perioad& care a 'o(t de?a (upu(& in(peciei 'i(caleA c/ (olicit&ri ale organelor de urm&rire penal& (au ale altor organe ori in(tituii 6ndrept&ite potri!it legiiA d/ in'ormaii obinute 6n orice alt mod+ de natur& (& modi'ice re1ultatele controlului 'i(cal anterior. 102.5. )n ca1ul 6n care+ ca urmare a de('iin&rii actului admini(trati! con'orm art. 1*5 alin. .$/ din %odul de procedur& 'i(cal&04/+ e(te nece(ar& re!eri'icarea unei perioade impo1abile+ acea(ta (e !a e'ectua de c&tre o alt& ec2ip& de in(pecie 'i(cal& dec3t cea care a 6nc2eiat actul conte(tat. 102.-. Organul 'i(cal competent poate (olicita+ p3n& la 6mplinirea termenului de pre(cripie pre!&1ut la art. ** din %odul de procedur& 'i(cal&05/+ re!eri'icarea unei perioade impo1abile+ prin 6ntocmirea unui re'erat 6n care (unt pre1entate moti!ele (olicit&rii. Re'eratul e(te (upu( aprob&rii conduc&torului organului de in(pecie 'i(cal& competent+ iar dup& aprobare (e programea1& aciunea de in(pecie 'i(cal&. 102.9. :&(urile+ termenele ,i condiiile (tabilite de organele de in(pecie 'i(cal& potri!it art. 102 alin. ."/ din %odul de procedur& 'i(cal&0-/ !or 'i adu(e la cuno,tina contribuabilului prin actul emi( de organul de in(pecie 'i(cal& competent. #CIN *1) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 35 a devenit art0 360 *2) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 123 a devenit art0 1290 *3) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 95 a devenit art0 9;0 *4) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 1A3 a devenit art0 2160 *5) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 AA a devenit art0 910 *6) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 102 a devenit art0 1030 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 10$ =devenit art0 106- dup. repub(icarea din anu( 200;> O2li)aia de cola2orare a con+ri2ua2ilului .1/ %ontribuabilul are obligaia (& colabore1e la con(tatarea (t&rilor de 'apt 'i(cale. 4ce(ta e(te obligat (& dea in'ormaii+ (& pre1inte la locul de de('&,urare a in(peciei 'i(cale toate documentele+ precum ,i orice alte date nece(are clari'ic&rii (ituaiilor de 'apt rele!ante din punct de !edere 'i(cal. .2/ =a 6nceperea in(peciei 'i(cale+ contribuabilul !a 'i in'ormat c& poate numi per(oane care (& dea in'ormaii. Cac& in'ormaiile contribuabilului (au cele ale per(oanei numite de ace(ta (unt in(u'iciente+ atunci in(pectorul 'i(cal (e poate adre(a ,i altor per(oane pentru obinerea de in'ormaii.

.$/ 8e toat& durata e7ercit&rii in(peciei 'i(cale contribuabilii (upu,i ace(teia au dreptul de a bene'icia de a(i(ten& de (pecialitate (au ?uridic&. 4RT. 104 =devenit art0 10;- dup. repub(icarea din anu( 200;> Drep+ul con+ri2ua2ilului de a %i in%orma+ .1/ %ontribuabilul !a 'i in'ormat pe parcur(ul de('&,ur&rii in(peciei 'i(cale a(upra con(tat&rilor re1ultate din in(pecia 'i(cal&. .2/ =a 6nc2eierea in(peciei 'i(cale+ organul 'i(cal !a pre1enta contribuabilului con(tat&rile ,i con(ecinele lor 'i(cale+ acord3nduDi ace(tuia po(ibilitatea de aD,i e7prima punctul de !edere potri!it art. " alin. .1/+ cu e7cepia ca1ului 6n care ba1ele de impo1itare nu au (u'erit nici o modi'icare 6n urma in(peciei 'i(cale (au a ca1ului 6n care contribuabilul renun& la ace(t drept ,i noti'ic& ace(t 'apt organelor de in(pecie 'i(cal&. .$/ Cata+ ora ,i locul pre1ent&rii conclu1iilor !or 'i comunicate contribuabilului 6n timp util. .4/ %ontribuabilul are dreptul (& pre1inte+ 6n (cri(+ punctul de !edere cu pri!ire la con(tat&rile in(peciei 'i(cale. 4RT. 105 =devenit art0 10A- dup. repub(icarea din anu( 200;> *e&i(area or)anelor de urm$rire penal$ .1/ Organele 'i(cale !or (e(i1a organele de urm&rire penal& 6n leg&tur& cu con(tat&rile e'ectuate cu oca1ia in(peciei 'i(cale ,i care ar putea 6ntruni elemente con(tituti!e ale unei in'raciuni+ 6n condiiile pre!&1ute de legea penal&. .2/ )n (ituaiile pre!&1ute la alin. .1/ organele de in(pecie au obligaia de a 6ntocmi proce(D!erbal (emnat de organul de in(pecie ,i de c&tre contribuabilul (upu( in(peciei+ cu (au '&r& e7plicaii ori obieciuni din partea contribuabilului. )n ca1ul 6n care cel (upu( controlului re'u1& (& (emne1e proce(ulD!erbal+ organul de in(pecie 'i(cal& !a con(emna de(pre acea(ta 6n proce(ulD!erbal. )n toate ca1urile proce(ulD!erbal !a 'i comunicat contribuabilului. 4RT. 10- =devenit art0 109- dup. repub(icarea din anu( 200;> Rapor+ul privind re(ul+a+ul in&peciei %i&cale .1/ Re1ultatul in(peciei 'i(cale !a 'i con(emnat 6ntrDun raport (cri(+ 6n care (e !or pre1enta con(tat&rile in(peciei+ din punct de !edere 'aptic ,i legal. .2/ Cac&+ ca urmare a in(peciei+ (e modi'ic& ba1a de impunere+ raportul 6ntocmit !a (ta la ba1a emiterii deci1iei de impunere. )n ca1ul 6n care ba1a de impunere nu (e modi'ic&+ ace(t 'apt !a 'i comunicat 6n (cri( contribuabilului. .$/ )n ca1ul 6n care+ ca urmare a e'ectu&rii in(peciei 'i(cale+ au 'o(t (e(i1ate organele de urm&rire penal&+ deci1ia de impunere pri!itoare la obiectul (e(i1&rii penale (e poate emite dup& (oluionarea cu caracter de'initi! a cau1ei penale. Norme me+odolo)ice' 10-.1. Re1ultatul in(peciei 'i(cale generale (au pariale !a 'i con(emnat 6ntrDun raport de in(pecie 'i(cal&. 10-.2. =a raportul pri!ind re1ultatele in(peciei 'i(cale (e !or ane7a+ ori de c3te ori e(te ca1ul+ actele pri!ind con(tat&rile preliminare+ cum (unt proce(eleD!erbale 6nc2eiate inclu(i! cu oca1ia controalelor inopinate ,i#(au 6ncruci,ate ,i orice alte acte. 10-.$. Raportul de in(pecie 'i(cal& (e (emnea1& de c&tre organele de in(pecie 'i(cal&+ (e !eri'ic& ,i (e a!i1ea1& de ,e'ul de (er!iciu. Cup& aprobarea raportului de c&tre conduc&torul organului de in(pecie 'i(cal&+ (e !a emite deci1ia de impunere de c&tre organul 'i(cal competent teritorial. 10-.4. :odelul ,i coninutul raportului pri!ind re1ultatul in(peciei 'i(cale (e aprob& prin ordin al pre,edintelui 4geniei Naionale de 4dmini(trare Bi(cal&. Codul de procedur$ %i&cal$' T;T=>= F;;; Colec+area creanelor %i&cale %48. 1 Di&po(iii )enerale

4RT. 109 =devenit art0 110- dup. repub(icarea din anu( 200;> Colec+area creanelor %i&cale .1/ )n (en(ul pre1entului titlu+ colectarea con(t& 6n e7ercitarea aciunilor care au ca (cop (tingerea creanelor 'i(cale. .2/ %olectarea creanelor 'i(cale (e 'ace 6n temeiul unui titlu de crean& (au al unui titlu e7ecutoriu+ dup& ca1. .$/ Titlul de crean& e(te actul prin care (e (tabile,te ,i (e indi!iduali1ea1& creana 'i(cal&+ 6ntocmit de organele competente (au de per(oanele 6ndrept&ite+ potri!it legii. Norme me+odolo)ice' 109.1. Titlul de crean& e(te actul prin care+ potri!it legii+ (e (tabile,te ,i (e indi!iduali1ea1& obligaia de plat& pri!ind creanele 'i(cale+ 6ntocmit de organele competente (au de alte per(oane 6ndrept&ite potri!it legii. 4(emenea titluri pot 'i@ a/ deci1ia de impunere emi(& de organele competente+ potri!it legiiA b/ declaraia 'i(cal&+ anga?amentul de plat& (au documentul 6ntocmit de pl&titor prin care ace(ta declar& obligaiile 'i(cale+ 6n ca1ul 6n care ace(tea (e (tabile(c de c&tre pl&titor+ potri!it legiiA c/ deci1ia prin care (e (tabile,te ,i (e indi!iduali1ea1& (uma de plat&+ pentru creanele 'i(cale acce(orii+ repre1ent3nd dob3n1i ,i penalit&i de 6nt3r1iere+ (tabilite de organele competenteA d/ declaraia !amal& pentru obligaiile de plat& 6n !am&A e/ documentul prin care (e (tabile,te ,i (e indi!iduali1ea1& datoria !amal&+ inclu(i! acce(orii+ potri!it legiiA '/ proce(ulD!erbal de con(tatare ,i (ancionare a contra!eniei+ 6ntocmit de organul pre!&1ut de lege+ pentru obligaiile pri!ind plata amen1ilor contra!enionaleA g/ ordonana procurorului+ 6nc2eierea (au di(po1iti!ul 2ot&r3rii in(tanei ?udec&tore,ti ori un e7tra( certi'icat 6ntocmit 6n ba1a ace(tor acte 6n ca1ul amen1ilor+ al c2eltuielilor ?udiciare ,i al altor creane 'i(cale (tabilite+ potri!it legii+ de procuror (au de in(tana ?udec&torea(c&. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 10* =devenit art0 111- dup. repub(icarea din anu( 200;> Termenele de pla+$ .1/ %reanele 'i(cale (unt (cadente la e7pirarea termenelor pre!&1ute de %odul 'i(cal (au de alte legi care le reglementea1&. .2/ 8entru di'erenele de obligaii 'i(cale principale ,i pentru obligaiile 'i(cale acce(orii+ (tabilite potri!it legii+ termenul de plat& (e (tabile,te 6n 'uncie de data comunic&rii ace(tora+ a(t'el@ a/ dac& data comunic&rii e(te cuprin(& 6n inter!alul 1 D 15 din lun&+ termenul de plat& e(te p3n& la data de 5 a lunii urm&toareA b/ dac& data comunic&rii e(te cuprin(& 6n inter!alul 1- D $1 din lun&+ termenul de plat& e(te p3n& la data de 20 a lunii urm&toare. .$/ 8entru obligaiile 'i(cale e,alonate (au am3nate la plat&+ precum ,i pentru acce(oriile ace(tora termenul de plat& (e (tabile,te prin documentul prin care (e acord& 6nle(nirea re(pecti!&. .4/ 8entru creanele 'i(cale+ admini(trate de :ini(terul Binanelor 8ublice+ care nu au pre!&1ute termene de plat&+ ace(tea !or 'i (tabilite prin ordin al mini(trului 'inanelor publice. .5/ 8entru creanele 'i(cale ale bugetelor locale care nu au pre!&1ute termene de plat&+ ace(tea (e (tabile(c prin ordin comun al mini(trului admini(traiei ,i internelor ,i al mini(trului 'inanelor publice. .-/ %ontribuiile (ociale admini(trate de :ini(terul Binanelor 8ublice+ dup& calcularea ,i reinerea ace(tora con'orm reglement&rilor legale 6n materie+ (e !irea1& p3n& la data de 25 a lunii urm&toare celei pentru care (e e'ectuea1& plata drepturilor (alariale. %48. 2 *+in)erea creanelor %i&cale prin pla+$0 compen&are ,i re&+i+uire 4RT. 10" =devenit art0 115- dup. repub(icarea din anu( 200;> Di&po(iii privind e%ec+uarea pl$ii

.1/ 8l&ile c&tre organele 'i(cale (e e'ectuea1& prin intermediul b&ncilor+ tre1oreriilor ,i al altor in(tituii autori1ate (& derule1e operaiuni de plat&. .2/ 8lata obligaiilor 'i(cale (e e'ectuea1& de c&tre debitori+ di(tinct+ pe 'iecare impo1it+ ta7&+ contribuie ,i alte (ume datorate bugetului general con(olidat+ inclu(i! dob3n1i ,i penalit&i de 6nt3r1iere. .$/ )n ca1ul (tingerii prin plat& a obligaiilor 'i(cale+ momentul pl&ii e(te@ a/ 6n ca1ul pl&ilor 6n numerar+ data 6n(cri(& 6n documentul de plat& eliberat de organele (au per(oanele abilitate de organul 'i(calA b/ 6n ca1ul pl&ilor e'ectuate prin mandat po,tal+ data po,tei+ 6n(cri(& pe mandatul po,talA c/ 6n ca1ul pl&ilor e'ectuate prin decontare bancar&+ data la care b&ncile debitea1& contul pl&titorului pe ba1a in(trumentelor de decontare (peci'ice+ con'irmate prin ,tampila ,i (emn&tura autori1at& a ace(tora+ cu e7cepia (ituaiei pre!&1ute la art. 11-A d/ pentru obligaiile 'i(cale care (e (ting prin anulare de timbre 'i(cale mobile+ data 6nregi(tr&rii la organul competent a documentului (au a actului pentru care (Dau depu( ,i anulat timbrele datorate potri!it legii. Norme me+odolo)ice' 10".1. )n documentul de plat& pl&titorul de'init con'orm art. 2- din %odul de procedur& 'i(cal&0/ menionea1& 6n mod obligatoriu actul prin care (Da in(tituit obligaia de plat&+ num&rul ,i data ace(tuia+ cuantumul obligaiei de plat&+ precum ,i organul care lDa 6ntocmit. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 26 a devenit art0 260 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 110 =devenit art0 113- dup. repub(icarea din anu( 200;> Ordinea &+in)erii da+oriilor .1/ Cac& un contribuabil datorea1& mai multe tipuri de impo1ite+ ta7e+ contribuii ,i alte (ume repre1ent3nd creane 'i(cale pre!&1ute la art. 21 alin. .2/ lit. a/+ iar (uma pl&tit& nu e(te (u'icient& pentru a (tinge toate datoriile+ atunci (e (ting datoriile acelui tip de crean& 'i(cal& principal& pe care 6l (tabile,te contribuabilul. .2/ )n cadrul tipului de impo1it+ ta7&+ contribuie (au alt& (um& repre1ent3nd crean& 'i(cal& (tabilit de contribuabil+ plata (e e'ectuea1& 6n urm&toarea ordine@ a/ (ume datorate 6n contul ratelor din gra'icele de plat& a obligaiilor 'i(cale+ pentru care (Dau aprobat e,alon&ri ,i#(au am3n&ri la plat&+ precum ,i dob3n1ile datorate pe perioada e,alon&rii ,i#(au am3n&rii la plat& ,i calculate con'orm legiiA b/ obligaii 'i(cale principale cu termene de plat& 6n anul curent+ precum ,i acce(oriile ace(tora+ 6n ordinea !ec2imiiA c/ obligaii 'i(cale datorate ,i neac2itate la data de $1 decembrie a anului precedent+ 6n ordinea !ec2imii+ p3n& la (tingerea integral& a ace(toraA d/ dob3n1i+ penalit&i de 6nt3r1iere a'erente obligaiilor 'i(cale pre!&1ute la lit. c/A e/ obligaii 'i(cale cu termene de plat& !iitoare+ la (olicitarea debitorului. .$/ 8entru creanele bugetelor locale+ din categoria obligaiilor 'i(cale pre!&1ute la alin. .2/ lit. b/ (e (ting cu prioritate obligaiile (tabilite ca urmare a in(peciei 'i(cale. .4/ )n (ituaia 6n care debitorul nu e'ectuea1& plata obligaiilor 'i(cale+ con'orm pre!ederilor alin. .2/+ creditorul 'i(cal !a proceda la (tingerea obligaiilor 'i(cale pe care le admini(trea1&+ 6n con'ormitate cu ordinea de plat& reglementat& de pre1entul cod+ ,i !a 6n,tiina de(pre acea(ta debitorul+ 6n termen de 10 1ile de la data e'ectu&rii (tingerii. .5/ Orice plat& '&cut& dup& comunicarea (omaiei 6n cadrul e7ecut&rii (ilite !a (tinge+ mai 6nt3i+ obligaia 'i(cal& (tabilit& 6n titlul e7ecutoriu. Norme me+odolo)ice' 110.1. )n categoria obligaiilor 'i(cale cu termene de plat& 6n anul curent+ pre!&1ute la art. 110 alin. .2/ lit. b/ din %odul de procedur& 'i(cal&0/+ intr& acele obligaii care la data e'ectu&rii pl&ii (unt con(iderate (cadente. #CIN

*) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 110 a devenit art0 1130 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 111 =devenit art0 116- dup. repub(icarea din anu( 200;> Compen&area .1/ 8rin compen(are (e (ting creanele admini(trate de :ini(terul Binanelor 8ublice cu creanele debitorului repre1ent3nd (ume de rambur(at (au de re(tituit de la buget+ p3n& la concurena celei mai mici (ume+ c3nd ambele p&ri dob3nde(c reciproc at3t calitatea de creditor+ c3t ,i pe cea de debitor+ dac& legea nu pre!ede alt'el. .2/ %reanele 'i(cale admini(trate de unit&ile admini(trati!Dteritoriale (e (ting prin compen(area cu creanele debitorului repre1ent3nd (ume de re(tituit de la bugetele locale+ p3n& la concurena celei mai mici (ume+ c3nd ambele p&ri dob3nde(c reciproc at3t calitatea de creditor+ c3t ,i pe cea de debitor+ dac& legea nu pre!ede alt'el. .$/ %ompen(area (e 'ace de organul 'i(cal competent la cererea debitorului (au 6nainte de re(tituirea ori rambur(area (umelor cu!enite ace(tuia+ dup& ca1+ 6n ordinea pre!&1ut& la art. 110 alin. .2/. .4/ Organul 'i(cal poate e'ectua compen(are din o'iciu ori de c3te ori con(tat& e7i(tena unor creane reciproce. .5/ %ompen(area creanelor debitorului (e !a e'ectua cu obligaii datorate aceluia,i buget+ urm3nd ca din di'erena r&ma(& (& 'ie compen(ate obligaiile datorate altor bugete+ 6n urm&toarea ordine@ a/ bugetul de (tatA b/ 'ondul de ri(c pentru garanii de (tat+ pentru 6mprumuturi e7terneA c/ bugetul a(igur&rilor (ociale de (tatA d/ bugetul Bondului naional unic de a(igur&ri (ociale de (&n&tateA e/ bugetul a(igur&rilor pentru ,oma?. .-/ Ci(po1iiile alin. .5/ nu (e aplic& 6n ca1ul creanelor bugetelor locale. .9/ Organul competent !a 6n,tiina 6n (cri( debitorul de(pre m&(ura compen(&rii luate potri!it alin. .$/+ 6n termen de 9 1ile de la data e'ectu&rii operaiunii. Norme me+odolo)ice' 111.1. %ompetent 6n e'ectuarea compen(&rii e(te organul 'i(cal 6n a c&rui ra1& teritorial& debitorul 6,i are domiciliul 'i(cal. 111.2. %ererea de compen(are trebuie (& cuprind& elementele de identi'icare a (olicitantului+ precum ,i (uma ,i natura creanelor 'i(cale ce 'ac obiectul compen(&rii. 111.$. %ererea de compen(are !a 'i 6n(oit& de documente care do!ede(c dreptul contribuabilului la rambur(area (au re(tituirea de la buget a (umelor+ cum (unt@ copii legali1ate de pe 2ot&r3rile ?udec&tore,ti de'initi!e ,i ire!ocabile (au de pe deci1iile de (oluionare a conte(taiilor+ r&ma(e de'initi!e+ ori de pe deci1iile de impunere emi(e de organele 'i(cale+ precum ,i copii de pe orice documente din care (& re1ulte c& (uma pl&tit& nu repre1int& obligaie 'i(cal&. 111.4. %ompen(area din o'iciu pre!&1ut& de art. 111 alin. .4/ din %odul de procedur& 'i(cal&01/ poate 'i e'ectuat& de organul 'i(cal 6n tot cur(ul termenului de pre(cripie pre!&1ut de lege pentru 'iecare dintre obligaiile (upu(e compen(&rii+ 6ncep3nd cu momentul 6n care ambele obligaii 6ndepline(c condiiile pre!&1ute de art. 1145 din %odul ci!il02/+ re(pecti! din momentul 6n care ace(tea (unt lic2ide ,i e7igibile. 111.5. Re1ultatul compen(&rii la cerere (au din o'iciu !a 'i con(emnat 6ntrDo not& de compen(are care !a 'i comunicat& contribuabilului. #CIN *1) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 111 a devenit art0 1160 *2) Art0 1153 din vec@iu( od civi( a fo*t abrogat0 A *e vedea art0 161; din Legea nr0 2A;42009 privind odu( civi(- repub(icat.0 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 112 =devenit art0 11;- dup. repub(icarea din anu( 200;> Re&+i+uiri de &ume

.1/ 5e re(tituie+ la cerere+ debitorului urm&toarele (ume@ a/ cele pl&tite '&r& e7i(tena unui titlu de crean&A b/ cele pl&tite 6n plu( 'a& de obligaia 'i(cal&A c/ cele pl&tite ca urmare a unei erori de calculA d/ cele pl&tite ca urmare a aplic&rii eronate a pre!ederilor legaleA e/ cele de rambur(at de la bugetul de (tatA '/ cele (tabilite prin 2ot&r3ri ale organelor ?udiciare (au ale altor organe competente potri!it legiiA g/ cele r&ma(e dup& e'ectuarea di(tribuirii pre!&1ute la art. 1--A 2/ cele re1ultate din !alori'icarea bunurilor (ec2e(trate (au din reinerile prin poprire+ dup& ca1+ 6n temeiul 2ot&r3rii ?udec&tore,ti prin care (e di(pune de('iinarea e7ecut&rii (ilite. .2/ 8rin e7cepie de la pre!ederile alin. .1/+ (umele de re(tituit repre1ent3nd di'erene de impo1ite re1ultate din regulari1area anual& a impo1itului pe !enit datorat de per(oanele 'i1ice (e re(tituie din o'iciu de organele 'i(cale competente+ 6n termen de cel mult -0 de 1ile de la data comunic&rii deci1iei de impunere. .$/ )n ca1ul re(tituirii (umelor 6n !alut& con'i(cate+ acea(ta (e reali1ea1& con'orm legii+ 6n lei la cur(ul de re'erin& al pieei !alutare pentru euro+ comunicat de Ianca Naional& a Rom3niei+ de la data r&m3nerii de'initi!e ,i ire!ocabile a 2ot&r3rii ?udec&tore,ti prin care (e di(pune re(tituirea. .4/ Cac& debitorul 6nregi(trea1& obligaii 'i(cale re(tante+ (umele pre!&1ute la alin. .1/ ,i .2/ (e !or re(titui numai dup& e'ectuarea compen(&rii potri!it pre1entului cod. .5/ )n ca1ul 6n care (uma de rambur(at (au de re(tituit e(te mai mic& dec3t obligaiile 'i(cale re(tante ale debitorului+ (e !a e'ectua compen(area p3n& la concurena (umei de rambur(at (au de re(tituit. .-/ )n ca1ul 6n care (uma de rambur(at (au de re(tituit e(te mai mare dec3t (uma repre1ent3nd obligaii 'i(cale re(tante ale debitorului+ (e !a e'ectua compen(area p3n& la concurena obligaiilor 'i(cale re(tante+ di'erena re1ultat& re(tituinduD(e debitorului. .9/ 8rocedura de re(tituire ,i de rambur(are a (umelor de la buget+ inclu(i! modalitatea de acordare a dob3n1ilor pre!&1ute la art. 11"+ (e aprob& prin ordin al mini(trului 'inanelor publice. 4RT. 11$ =devenit art0 11A- dup. repub(icarea din anu( 200;> O2li)aia 2$ncilor &upu&e re)imului de &uprave)8ere &pecial$ &au de admini&+rare &pecial$ I&ncile (upu(e regimului de (upra!eg2ere (pecial& (au de admini(trare (pecial& ,i care e'ectuea1& pl&ile di(pu(e 6n limita 6nca(&rilor !or deconta 1ilnic+ cu prioritate+ (umele repre1ent3nd obligaii 'i(cale cuprin(e 6n ordinele de plat& emi(e de debitori ,i#(au creane 'i(cale cuprin(e 6n di(po1iiile de 6nca(are emi(e de organele de e7ecutare. %48. $ Do2n(i ,i penali+$i de /n+r(iere 4RT. 114 =devenit art0 119- dup. repub(icarea din anu( 200;> Di&po(iii )enerale privind do2n(i ,i penali+$i de /n+r(iere .1/ 8entru neac2itarea la termenul de (caden& de c&tre debitor a obligaiilor de plat&+ (e datorea1& dup& ace(t termen dob3n1i ,i penalit&i de 6nt3r1iere. .2/ Nu (e datorea1& dob3n1i ,i penalit&i de 6nt3r1iere pentru (umele datorate cu titlu de amen1i+ dob3n1i ,i penalit&i de 6nt3r1iere (tabilite potri!it legii. .$/ Cob3n1ile ,i penalit&ile de 6nt3r1iere (e 'ac !enit la bugetul c&ruia 6i aparine creana principal&. 4RT. 115 =devenit art0 120- dup. repub(icarea din anu( 200;> Do2n(i .1/ Cob3n1ile (e calculea1& pentru 'iecare 1i+ 6ncep3nd cu 1iua imediat urm&toare termenului de (caden& ,i p3n& la data (tingerii (umei datorate inclu(i!. .2/ 8rin e7cepie de la pre!ederile alin. .1/+ (e datorea1& dob3n1i dup& cum urmea1&@ a/ pentru di'erenele de impo1ite+ ta7e+ contribuii+ precum ,i cele admini(trate de organele !amale+ (tabilite de organele competente+ dob3n1ile (e datorea1& 6ncep3nd cu 1iua imediat urm&toare (cadenei impo1itului+ ta7ei (au contribuiei+ pentru care (Da (tabilit di'erena+ p3n& la data (tingerii ace(teia inclu(i!A b/ pentru impo1itele+ ta7ele ,i contribuiile (tin(e prin e7ecutare (ilit&+ p3n& la data 6ntocmirii proce(uluiD !erbal de di(tribuire inclu(i!. )n ca1ul pl&ii preului 6n rate+ dob3n1ile (e calculea1& p3n& la data 6ntocmirii

proce(uluiD!erbal de di(tribuire a a!an(ului. 8entru (uma r&ma(& de plat& dob3nda e(te datorat& de c&tre cump&r&torA c/ pentru impo1itele+ ta7ele ,i contribuiile debitorului declarat in(ol!abil+ p3n& la data 6nc2eierii proce(uluiD !erbal de con(tatare a in(ol!abilit&ii inclu(i!. .$/ :odul de calcul al dob3n1ilor a'erente (umelor repre1ent3nd e!entuale di'erene 6ntre impo1itul pe pro'it pl&tit la data de 25 ianuarie a anului urm&tor celui de impunere ,i impo1itul pe pro'it datorat con'orm declaraiei de impunere 6ntocmite pe ba1a (ituaiei 'inanciare anuale !a 'i reglementat prin norme metodologice aprobate prin ordin al mini(trului 'inanelor publice. .4/ 8entru obligaiile 'i(cale neac2itate la termenul de plat&+ repre1ent3nd impo1itul pe !enitul global+ (e datorea1& dob3n1i dup& cum urmea1&@ a/ pentru anul 'i(cal de impunere dob3n1ile pentru pl&ile anticipate (tabilite de organul 'i(cal prin deci1ii de pl&i anticipate (e calculea1& p3n& la data pl&ii debitului (au+ dup& ca1+ p3n& la data de $1 decembrieA b/ dob3n1ile pentru (umele neac2itate 6n anul de impunere+ potri!it lit. a/+ (e calculea1& 6ncep3nd cu data de 1 ianuarie a anului urm&tor p3n& la data (tingerii ace(tora+ inclu(i!A c/ 6n ca1ul 6n care impo1itul pe !enit (tabilit prin deci1ia de impunere anual& e(te mai mic dec3t cel (tabilit prin deci1iile de pl&i anticipate+ dob3n1ile (e recalculea1&+ 6ncep3nd cu data de 1 ianuarie a anului urm&tor celui de impunere+ la (oldul neac2itat 6n raport cu impo1itul anual (tabilit prin deci1ia de impunere anual&+ urm3nd a (e 'ace regulari1area dob3n1ii 6n mod core(pun1&tor. .5/ Ni!elul dob3n1ii (e (tabile,te prin 2ot&r3re a u!ernului+ la propunerea :ini(terului Binanelor 8ublice+ corelat cu ni!elul dob3n1ii de re'erin& a I&ncii Naionale a Rom3niei+ o dat& pe an+ 6n luna decembrie+ pentru anul urm&tor+ (au 6n cur(ul anului+ dac& acea(ta (e modi'ic& cu pe(te 5 puncte procentuale. Norme me+odolo)ice' 115.1. )n e7emplul urm&tor (e pre1int& modul de calcul al dob3n1ilor datorate pentru neplata 6n termen a impo1itului pe !enitul global. E7emplu@ 5e con(ider& c& un contribuabil are de ac2itat 6n cur(ul anului 2004+ con'orm deci1iei de pl&i anticipate+ urm&toarele (ume@
Termenul de plat 15 martie 2004 15 iunie 2004 15 septembrie 2004 15 decembrie 2004 Suma datorat (lei) 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

%ontribuabilul ac2it& debitul 6n data de 25 ianuarie 2005. 4!em urm&toarele ca1uri@ a/ 8entru (ituaia 6n care impo1itul (tabilit prin deci1ia de impunere anual& e(te egal cu cel (tabilit prin deci1ia de pl&i anticipate+ re(pecti! de -.000.000 lei+ contribuabilul datorea1& cu titlu de dob3n1i urm&toarele@
_________________________________________________________________________ | d1 = 1.500.000 lei x 2 1 !ile x 0"0#$ = 2#1. 00 lei | pentru anul 2004 | | d2 = 1.500.000 lei x 1 !ile x 0"0#$ = 1% .100 lei | | | d& = 1.500.000 lei x 10% !ile x 0"0#$ = #.&00 lei | | | d4 = 1.500.000 lei x 1# !ile x 0"0#$ = 14.400 lei | | |______________________________________________________| | | TOTAL: 550.700 lei | | |______________________________________________________|__________________| | Sold = #.000.000 lei x 25 !ile x 0"0#$ = 0.000 lei | pentru anul 2005 | |______________________________________________________|__________________| | TOTAL GENERAL: 640.700 lei | | |______________________________________________________|__________________|

b/ 8entru (ituaia 6n care impo1itul (tabilit prin deci1ia de impunere anual& e(te mai mic dec3t cel (tabilit prin deci1ia de pl&i anticipate+ 'iind 6n (um& de 4.000.000 lei+ contribuabilul datorea1& cu titlu de dob3n1i urm&toarele@
_________________________________________________________________________ | d1 = 1.500.000 lei x 2 1 !ile x 0"0#$ = 2#1. 00 lei | pentru anul 2004 | | d2 = 1.500.000 lei x 1 !ile x 0"0#$ = 1% .100 lei | | | d& = 1.500.000 lei x 10% !ile x 0"0#$ = #.&00 lei | | | d4 = 1.500.000 lei x 1# !ile x 0"0#$ = 14.400 lei | | |______________________________________________________| | | TOTAL: 550.700 lei | | |______________________________________________________|__________________| | Sold = 4.000.000 lei x 25 !ile x 0"0#$ = #0.000 lei | pentru anul 2005 | |______________________________________________________|__________________| | TOTAL GENERAL: 610.700 lei | | |______________________________________________________|__________________|

Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 11- =devenit art0 121- dup. repub(icarea din anu( 200;> Do2n(i ,i penali+$i de /n+r(iere /n ca(ul pl$ilor e%ec+ua+e prin decon+are 2ancar$ .1/ Nedecontarea de c&tre unit&ile bancare a (umelor cu!enite bugetului general con(olidat+ 6n termen de $ 1ile lucr&toare de la data debit&rii contului pl&titorului+ nu 6l e7onerea1& pe pl&titor de obligaia de plat& a (umelor re(pecti!e ,i atrage pentru ace(ta dob3n1i ,i penalit&i de 6nt3r1iere la ni!elul celor pre!&1ute la art. 115 ,i 120+ dup& termenul de $ 1ile. .2/ 8entru recuperarea (umelor datorate bugetului ,i nedecontate de unit&ile bancare+ precum ,i a dob3n1ilor ,i penalit&ilor de 6nt3r1iere pre!&1ute la alin. .1/+ pl&titorul (e poate 6ndrepta 6mpotri!a unit&ii bancare re(pecti!e. 4RT. 119 =devenit art0 122- dup. repub(icarea din anu( 200;> Do2n(i ,i penali+$i de /n+r(iere /n ca(ul compen&$rii ,i /n ca(ul de&c8iderii procedurii de reor)ani(are 5udiciar$ .1/ )n ca1ul creanelor 'i(cale (tin(e prin compen(are+ dob3n1ile ,i penalit&ile de 6nt3r1iere (e datorea1& p3n& la data (tingerii inclu(i!. Cata (tingerii e(te+ pentru compen(&rile la cerere+ data depunerii la organul competent a cererii de compen(are+ iar pentru compen(&rile e'ectuate 6naintea re(tituirii (au rambur(&rii (umei cu!enite debitorului+ data depunerii cererii de rambur(are (au re(tituire. .2/ )n ca1ul 6n care 6n urma e7ercit&rii controlului (au anali1&rii cererii de compen(are (Da (tabilit c& (uma ce urmea1& a (e compen(a e(te mai mic& dec3t (uma cuprin(& 6n cererea de compen(are+ dob3n1ile ,i penalit&ile de 6nt3r1iere (e recalculea1& pentru di'erena r&ma(& de la data 6nregi(tr&rii cererii de compen(are. .$/ 8entru obligaiile 'i(cale (tin(e prin procedurile de compen(are pre!&1ute de actele normati!e (peciale+ data (tingerii e(te data la care (e e'ectuea1& compen(area pre!&1ut& 6n actul normati! care o reglementea1& (au 6n normele metodologice de aplicare a ace(tuia+ aprobate prin ordin al mini(trului 'inanelor publice. .4/ 8entru obligaiile 'i(cale nepl&tite la termen+ at3t 6nainte+ c3t ,i dup& de(c2iderea procedurii de reorgani1are ?udiciar&+ (e datorea1& dob3n1i ,i penalit&i de 6nt3r1iere p3n& la data de(c2iderii procedurii de 'aliment. 8entru obligaiile 'i(cale n&(cute dup& data de(c2iderii procedurii de 'aliment ,i nepl&tite la termen nu (e datorea1& dob3n1i ,i penalit&i de 6nt3r1iere. Norme me+odolo)ice' 119.1. )n ca1ul creanelor 'i(cale (tin(e prin compen(area pre!&1ut& de art. 111 alin. .4/ din %odul de procedur& 'i(cal&0/+ data (tingerii e(te data notei de compen(are 6ntocmite de organul 'i(cal competent potri!it pct. 111.5. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 111 a devenit art0 1160 #B Codul de procedur$ %i&cal$'

4RT. 11* =devenit art0 12/- dup. repub(icarea din anu( 200;> Do2n(i /n ca(ul /nle&nirilor la pla+$ 8e perioada pentru care au 'o(t acordate 6nle(niri la plata obligaiilor 'i(cale re(tante (e datorea1& dob3n1i. Norme me+odolo)ice' 11*.1. 8e perioada am3n&rii ,i#(au e,alon&rii la plata obligaiilor 'i(cale re(tante (e datorea1& dob3n1i calculate 6ncep3nd cu data aprob&rii de c&tre organul competent a 6nle(nirii acordate ,i p3n& la data e'ectu&rii ultimei pl&i datorate. 11*.2. Cob3n1ile datorate pe perioada am3n&rii (au e,alon&rii la plat& a obligaiilor 'i(cale (e calculea1& de c&tre organele competente care aprob& 6nle(nirea la plat&+ urm3nd ca ace(tea (& 'ie comunicate debitorului. Cob3n1ile (e ac2it& lunar+ inclu(i! pe perioada de graie acordat& la e,alonare ,i pe perioada am3n&rii la plat&+ con'orm gra'icelor care con(tituie ane7& la documentul de aprobare a 6nle(nirilor la plat&. Nu (e datorea1& dob3n1i pentru am3narea (au e,alonarea la plat& a dob3n1ilor ,i a penalit&ilor de 6nt3r1iere. 11*.$. 83n& la data aprob&rii de c&tre organul competent a 6nle(nirii la plat& debitorul datorea1& dob3n1i con'orm pre!ederilor art. 115 din %odul de procedur& 'i(cal&0/. 11*.4. )n (ituaia 6n care debitorul bene'iciar al unei 6nle(niri la plat& ac2it& debitul integral 6ntrDo perioad& mai mic& dec3t cea acordat& prin 6nle(nire+ organul 'i(cal competent !a recalcula cuantumul dob3n1ilor 6n 'uncie de data la care a 'o(t '&cut& plata. 11*.5. %alculul dob3n1ilor datorate pe perioada am3n&rii (au e,alon&rii la plat& (e 'ace pentru 'iecare termen de plat& lunar+ inclu(i! pe perioada de graie (au pe perioada am3n&rii la plat&+ prin 6nmulirea (oldului r&ma( de plat& la termenul anterior ratei curente cu num&rul de 1ile calendari(tice ale inter!alului de timp ,i cu ni!elul cotei dob3n1ii+ con'orm e7emplului urm&tor@ 11*.-. 5e con(ider&+ de e7emplu+ o 6nle(nire acordat& 6n urm&toarele condiii@ a/ data aprob&rii 6nle(nirii@ 1$ ianuarie 2005A b/ e,alonare pe 12 luni+ cu o perioad& de graie de - luniA c/ (uma e,alonat&@ 12.000.000 leiA d/ cota dob3n1ii@ 0+0-E#1i.
______________________________________________________________________________ | Termen de plat | 'ata | Sold (suma |(r. de !ile |(i)elul |*ob+nda | | | debitului | rmas |calendaristice|cotei |datorat | | | | de plat) | |dob+n!ii| | | | , lei , | , lei , | |, lei , | , lei , | |___________________|___________|____________|______________|________|_________| | 15 -ebruarie 2005 | 0 | 12.000.000 | && | 0"0#$ | 2&%.#00 | | 15 martie 2005 | 0 | 12.000.000 | 2. | 0"0#$ | 201.#00 | | 15 aprilie 2005 | 0 | 12.000.000 | &2 | 0"0#$ | 22&.200 | | 1& mai 2005 | 0 | 12.000.000 | &0 | 0"0#$ | 201.#00 | | 15 iunie 2005 | 0 | 12.000.000 | 2 | 0"0#$ | 2&%.#00 | | 15 iulie 2005 | 0 | 12.000.000 | &2 | 0"0#$ | 21#.000 | | 15 au/ust 2005 | 2.000.000 | 10.000.000 | &1 | 0"0#$ | 22&.200 | | 15 septembrie 2005| 2.000.000 | ..000.000 | &1 | 0"0#$ | 1.#.000 | | 14 octombrie 2005 | 2.000.000 | #.000.000 | &0 | 0"0#$ | 1& .200 | | 15 noiembrie 2005 | 2.000.000 | 4.000.000 | &0 | 0"0#$ | 115.200 | | 15 decembrie 2005 | 2.000.000 | 2.000.000 | &1 | 0"0#$ | %2.000 | | 12 ianuarie 200# | 2.000.000 | 0 | &1 | 0"0#$ | &4..00 | |___________________|___________|____________|______________|________|_________| | TOTAL: |12.000.000 | | | |2.088.000| |___________________|___________|____________|______________|________|_________|

#CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 113 a devenit art0 1200
#B

Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 11" =devenit art0 125- dup. repub(icarea din anu( 200;> Do2n(i /n ca(ul &umelor de re&+i+ui+ &au de ram2ur&a+ de la 2u)e+ .1/ 8entru (umele de re(tituit (au de rambur(at de la buget contribuabilii au dreptul la dob3nd& din 1iua urm&toare e7pir&rii termenului pre!&1ut de art. 112 alin. .2/ (au art. 1""+ dup& ca1. 4cordarea dob3n1ilor (e 'ace la cererea contribuabililor. .2/ Ni!elul dob3n1ii e(te cel pre!&1ut la art. 115 alin. .5/ ,i (e (uport& din acela,i buget ,i acela,i !enit bugetar din care (e re(tituie ori (e rambur(ea1&+ dup& ca1+ (umele (olicitate de c&tre pl&titori. Norme me+odolo)ice' 11".1. Cob3nda (e calculea1& pentru 'iecare 1i+ 6ncep3nd cu 1iua imediat urm&toare e7pir&rii termenului pre!&1ut la art. 112 alin. .2/ ,i art. 1"" din %odul de procedur& 'i(cal&0/ p3n& la data (tingerii inclu(i! a obligaiei de plat& prin compen(are+ re(tituire (au rambur(are. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 112 a devenit art0 11;0 $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 199 a devenit art0 2/10 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 120 =devenit art0 121- dup. repub(icarea din 2003- 7i abrogat prin Legea nr0 21042003- anterior repub(ic.rii din anu( 200;0 !en8ion.+ c. prin Ordonan8a de urgen8. a 2uvernu(ui nr0 /942010 a fo*t introdu* un nou artico(- art0 120B1- intitu(at C"ena(it.8i de ntr)iereC0> .enali+$i de /n+r(iere .1/ 8lata cu 6nt3r1iere a obligaiilor 'i(cale (e (ancionea1& cu o penalitate de 6nt3r1iere de 0+5E pentru 'iecare lun& ,i#(au pentru 'iecare 'raciune de lun& de 6nt3r1iere+ 6ncep3nd cu data de 6nt3i a lunii urm&toare (cadenei ace(tora p3n& la data (tingerii ace(tora inclu(i!. 8enalitatea de 6nt3r1iere nu 6nl&tur& obligaia de plat& a dob3n1ilor. .2/ 8entru (ituaiile pre!&1ute la art. 115 alin. .$/ ,i .4/ penalit&ilor de 6nt3r1iere li (e aplic& regimul (tabilit pentru dob3n1i. .$/ 8enalitatea de 6nt3r1iere (e datorea1& p3n& la data 6nceperii procedurii de e7ecutare (ilit&. .4/ )n ca1ul 6n care (Dau acordat 6nle(niri la plat&+ penalitatea de 6nt3r1iere (e datorea1& p3n& la data de 6nt3i a lunii urm&toare celei 6n care (Dau acordat 6nle(nirile. Nere(pectarea 6nle(nirilor la plat&+ a,a cum au 'o(t acordate+ conduce la calculul penalit&ilor de 6nt3r1iere de la data 6ncet&rii+ con'orm legii+ a !alabilit&ii 6nle(nirilor. .5/ Ni!elul penalit&ii de 6nt3r1iere (e poate modi'ica anual prin legea bugetului de (tat. Norme me+odolo)ice' 120.1. 8entru obligaiile 'i(cale nepl&tite la termenul legal de plat&+ cu e7cepia dob3n1ilor+ penalit&ilor ,i a amen1ilor+ (e datorea1& o penalitate de 6nt3r1iere de 0+5E pe 'iecare lun& (au 'raciune de lun& de 6nt3r1iere+ 6ncep3nd cu data de 6nt3i a lunii urm&toare celei 6n care ace(tea a!eau (cadena ,i p3n& la data (tingerii ace(tora inclu(i!. Ce e7emplu+ 6n ca1ul unei obligaii 'i(cale cu termenul de plat& (cadent la data de 25 martie+ dac& (uma a 'o(t ac2itat& 6ntre 1 aprilie ,i $0 aprilie+ (e datorea1& penalitatea de 6nt3r1iere core(pun1&toare unei luni+ iar dac& (e ac2it& 6n perioada 1 mai D $1 mai+ (e datorea1& penalitatea de 6nt3r1iere core(pun1&toare pentru dou& luni. 120.2. 8enalitatea de 6nt3r1iere pentru (umele neac2itate la termen (e datorea1& pentru luna 6n care (Da comunicat c&tre pl&titor o (omaie de plat& prin care+ con'orm pre!ederilor art. 140 din %odul de procedur& 'i(cal&0/+ 6ncepe e7ecutarea (ilit&. 120.$. )n ca1ul 6n care (Dau acordat 6nle(niri la plata obligaiilor 'i(cale pentru care nu (Da 6nceput e7ecutarea (ilit&+ penalitatea de 6nt3r1iere (e datorea1& inclu(i! pentru luna 6n care a 'o(t aprobat& 6nle(nirea la plat&. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 150 a devenit art0 1530

#B Codul de procedur$ %i&cal$' %48. 4 6nle&niri la pla+$ 4RT. 121 =devenit art0 123- dup. repub(icarea din anu( 200;> 6nle&niri la pla+a o2li)aiilor %i&cale .1/ =a cererea temeinic ?u(ti'icat& a contribuabililor+ organul 'i(cal competent poate acorda pentru obligaiile 'i(cale re(tante+ at3t 6naintea 6nceperii e7ecut&rii (ilite+ c3t ,i 6n timpul e'ectu&rii ace(teia+ 6nle(niri la plat&+ 6n condiiile legii. .2/ =a cererea temeinic ?u(ti'icat& a debitorilor+ per(oane 'i1ice (au ?uridice+ creditorii bugetari locali+ prin autorit&ile admini(traiei publice locale care admini(trea1& ace(te bugete+ pot acorda+ pentru obligaiile bugetare re(tante pe care le admini(trea1&+ urm&toarele 6nle(niri la plat&@ a/ e,alon&ri la plata impo1itelor+ ta7elor+ c2iriilor+ rede!enelor+ contribuiilor ,i a altor obligaii la bugetul localA b/ am3n&ri la plata impo1itelor+ ta7elor+ c2iriilor+ contribuiilor ,i a altor obligaii la bugetul localA c/ e,alon&ri la plata dob3n1ilor ,i#(au a penalit&ilor de orice 'el+ cu e7cepia dob3n1ilor datorate pe perioada de e,alonareA d/ am3n&ri ,i#(au (cutiri ori am3n&ri ,i#(au reduceri de dob3n1i ,i#(au penalit&i de 6nt3r1iere+ cu e7cepia dob3n1ilor datorate pe perioada de am3nareA e/ (cutiri (au reduceri de impo1ite ,i ta7e locale+ 6n condiiile legii. .$/ 8rocedura de acordare a 6nle(nirilor la plat& pentru creanele bugetare locale (e (tabile,te prin acte normati!e (peciale. .4/ 8entru acordarea 6nle(nirilor la plat& creditorii bugetari locali !or cere debitorilor con(tituirea de garanii. .5/ 8entru obligaiile la bugetul local+ datorate ,i neac2itate dup& data de 1 iulie 200$ de c&tre per(oanele 'i1ice+ garania e(te@ a/ o (um& egal& cu dou& rate medii din e,alonare+ repre1ent3nd obligaii bugetare locale e,alonate ,i dob3n1i calculate+ 6n ca1ul e,alon&rilor la plat&A b/ o (um& re1ultat& din raportul dintre contra!aloarea debitelor am3nate ,i dob3n1ile calculate ,i num&rul de luni aprobate pentru am3nare la plat&+ 6n ca1ul am3n&rilor la plat&. .-/ 8entru obligaiile la bugetul local+ datorate ,i neac2itate dup& data de 1 iulie 200$ de c&tre per(oanele ?uridice+ garania e(te de 100E din totalul creanei bugetare locale pentru care (Da acordat 6nle(nirea. %48. 5 Con&+i+uirea de )aranii 4RT. 122 =devenit art0 126- dup. repub(icarea din anu( 200;> Con&+i+uirea de )aranii Organul 'i(cal (olicit& con(tituirea unei garanii pentru@ a/ (u(pendarea e7ecut&rii (ilite 6n condiiile art. 14$ alin. .-/A b/ ridicarea m&(urilor a(igur&toriiA c/ a(umarea obligaiei de plat& de c&tre alt& per(oan& prin anga?ament de plat&+ 6n condiiile art. 25 alin. .2/ lit. d/A d/ 6n alte ca1uri pre!&1ute de lege. 4RT. 12$ =devenit art0 12;- dup. repub(icarea din anu( 200;> Tipuri de )aranii araniile pentru luarea m&(urilor pre!&1ute la art. 122 (e pot con(titui+ 6n condiiile legii+ prin@ a/ con(emnarea de mi?loace b&ne,ti la o unitate a Tre1oreriei 5tatuluiA b/ (cri(oare de garanie bancar&A c/ ipotec& a(upra unor bunuri imobile din ar&A d/ ga? a(upra unor bunuri mobileA

e/ 'ide?u(iune. Norme me+odolo)ice' 12$.1. %ontractele de ipotec& ,i#(au de ga? !or 'i 6nc2eiate cu re(pectarea condiiilor de 'ond ,i de 'orm& pre!&1ute de lege. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 124 =devenit art0 12A- dup. repub(icarea din anu( 200;> 7alori%icarea )araniilor Organul competent+ 6n condiiile legii+ (e 6nde(tulea1& din garaniile depu(e+ dac& nu (Da reali1at (copul pentru care ace(tea au 'o(t (olicitate. Norme me+odolo)ice' 124.1. Cac& nu (Da reali1at (copul pentru care (Dau (olicitat garaniile pre!&1ute la art. 122 ,i 12$ din %odul de procedur& 'i(cal&0/+ organul competent !a putea proceda la !alori'icarea garaniilor prin modalit&ile ,i procedura pre!&1ute de di(po1iiile art. 154 alin. .2/ D .9/ ,i ale art. 155 D 1-9 din acela,i cod0/+ care (e aplic& 6n mod core(pun1&tor. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 122 a devenit art0 1260 $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 12/ a devenit art0 12;0 $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 135 a devenit art0 1390 $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 133 a devenit art0 1600 #B Codul de procedur$ %i&cal$' %48. M$&uri a&i)ur$+orii 4RT. 125 =devenit art0 129- dup. repub(icarea din anu( 200;> .oprirea ,i &ec8e&+rul a&i)ur$+oriu .1/ :&(urile a(igur&torii pre!&1ute 6n pre1entul capitol (e di(pun ,i (e duc la 6ndeplinire+ prin procedura admini(trati!&+ de organele 'i(cale competente. .2/ 5e di(pun m&(uri a(igur&torii (ub 'orma popririi a(igur&torii ,i (ec2e(trului a(igur&toriu a(upra bunurilor mobile ,i#(au imobile proprietate a debitorului+ precum ,i a(upra !eniturilor ace(tuia+ c3nd e7i(t& pericolul ca ace(ta (& (e (u(trag&+ (&D,i a(cund& ori (&D,i ri(ipea(c& patrimoniul+ periclit3nd (au 6ngreun3nd 6n mod con(iderabil colectarea+ precum ,i 6n ca1ul (u(pend&rii e7ecut&rii actului admini(trati! pre!&1ute la art. 1*4. .$/ 4ce(te m&(uri pot 'i luate ,i 6n ca1ul 6n care creana nu a 'o(t 6nc& indi!iduali1at& ,i nu a de!enit (cadent&. :&(urile a(igur&torii di(pu(e at3t de organele 'i(cale competente+ c3t ,i de in(tanele ?udec&tore,ti ori de alte organe competente+ dac& nu au 'o(t de('iinate 6n condiiile legii+ r&m3n !alabile pe toat& perioada e7ecut&rii (ilite+ '&r& 6ndeplinirea altor 'ormalit&i. O dat& cu indi!iduali1area creanei ,i a?ungerea ace(teia la (caden&+ 6n ca1ul nepl&ii+ m&(urile a(igur&torii (e tran('orm& 6n m&(uri e7ecutorii. .4/ :&(urile a(igur&torii (e di(pun prin deci1ie emi(& de organul 'i(cal competent. )n deci1ie organul 'i(cal !a preci1a debitorului c& prin con(tituirea unei garanii la ni!elul creanei (tabilite (au e(timate+ dup& ca1+ m&(urile a(igur&torii !or 'i ridicate. .5/ Ceci1ia de in(tituire a m&(urilor a(igur&torii trebuie moti!at& ,i (emnat& de c&tre conduc&torul organului 'i(cal competent. .-/ :&(urile a(igur&torii di(pu(e potri!it alin. .2/+ precum ,i cele di(pu(e de in(tanele ?udec&tore,ti (au de alte organe competente (e duc la 6ndeplinire 6n con'ormitate cu di(po1iiile re'eritoare la e7ecutarea (ilit&+ care (e aplic& 6n mod core(pun1&tor. .9/ )n ca1ul 6n'iin&rii (ec2e(trului a(igur&toriu a(upra bunurilor imobile+ un e7emplar al proce(uluiD!erbal 6ntocmit de organul de e7ecutare (e comunic& pentru 6n(criere Iiroului de carte 'unciar&.

.*/ )n(crierea 'ace opo1abil (ec2e(trul tuturor acelora care+ dup& 6n(criere+ !or dob3ndi !reun drept a(upra imobilului re(pecti!. 4ctele de di(po1iie ce ar inter!eni ulterior 6n(crierii pre!&1ute la alin. .9/ (unt lo!ite de nulitate ab(olut&. ."/ Cac& !aloarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoper& integral creana 'i(cal& a bugetului general con(olidat+ m&(urile a(igur&torii pot 'i 6n'iinate ,i a(upra bunurilor deinute de c&tre debitor 6n proprietate comun& cu tere per(oane+ pentru cotaDparte deinut& de ace(ta. .10/ )mpotri!a actelor prin care (e di(pun ,i (e duc la 6ndeplinire m&(urile a(igur&torii cel intere(at poate 'ace conte(taie 6n con'ormitate cu pre!ederile art. 1-*. Norme me+odolo)ice' 125.1. 8rin m&(uri a(igur&torii (e pot indi(ponibili1a bunuri ,i#(au !enituri ale debitorului 6n (copul a(igur&rii colect&rii creanelor 'i(cale. 125.2. )n condiiile art. 125 alin. .2/ din %odul de procedur& 'i(cal&01/+ organele 'i(cale !or di(pune organelor de e7ecutare competente ducerea la 6ndeplinire a m&(urilor a(igur&torii. 125.$. Organul 'i(cal !a di(pune luarea m&(urilor a(igur&torii printrDo deci1ie moti!at&+ aprobat& de conduc&torul ace(tuia+ care !a 'i comunicat& de 6ndat& organelor de e7ecutare competente potri!it legii. 125.4. Ceci1ia !a cuprinde+ pe l3ng& elementele pre!&1ute la art. 42 alin. .2/ din %odul de procedur& 'i(cal&02/+ ,i urm&toarele meniuni@ a/ ni!elul e(timat (au (tabilit al creanei 'i(caleA b/ meniunea c& prin con(tituirea unei garanii la ni!elul creanei (tabilite (au e(timate+ dup& ca1+ m&(urile a(igur&torii !or 'i ridicateA garaniile care (e con(tituie (unt cele pre!&1ute la art. 12$ din %odul de procedur& 'i(cal&0$/. 125.5. Ceci1ia !a 'i 6ntocmit& 6n dou& e7emplare+ dintre care un e7emplar (e !a comunica organului de e7ecutare coordonator+ a(t'el cum e(te pre!&1ut la art. 1$2 alin. .5/ din %odul de procedur& 'i(cal&04/+ iar un e7emplar (e !a p&(tra la organul care a di(pu( in(tituirea m&(urilor a(igur&torii. )n ca1ul 6n care debitorul are bunuri pe ra1a teritorial& a altor organe de e7ecutare+ organul de e7ecutare coordonator !a comunica ace(tora copii certi'icate de pe deci1ie 6n !ederea ducerii la 6ndeplinire a m&(urilor a(igur&torii. 4cea(t& pre!edere (e aplic& ,i 6n ca1ul terilor poprii. 125.-. :&(urile a(igur&torii (e duc la 6ndeplinire de 6ndat& de c&tre organele de e7ecutare competente potri!it legii+ care !or proceda la indi(ponibili1area bunurilor mobile ,i#(au imobile+ precum ,i a !eniturilor urm&ribile+ potri!it legii. 125.9. O dat& cu ducerea la 6ndeplinire a m&(urilor a(igur&torii organul de e7ecutare comunic& debitorului deci1ia emi(& de organul care a di(pu( in(tituirea m&(urilor a(igur&torii ori+ dup& ca1+ copia certi'icat& a actului prin care in(tana ?udec&torea(c& (au alte organe competente au di(pu( m&(uri a(igur&torii. 125.*. Ce(pre ducerea la 6ndeplinire a m&(urilor a(igur&torii (e !a 6n,tiina in(tana ?udec&torea(c&+ organul 'i(cal (au alte organe competente intere(ate care au di(pu( ace(te m&(uri. 125.". )n ca1ul 6n care+ cu oca1ia ducerii la 6ndeplinire a m&(urilor a(igur&torii+ (e con(tat& c& bunurile ,i#(au !eniturile debitorului nu (unt (u'iciente (au lip(e(c 6n totalitate+ organul de e7ecutare !a 6nc2eia un proce(D !erbal 6n care (e !or con(emna cele con(tatate+ 6n,tiin3nduD(e totodat& organul care leDa di(pu(. #CIN *1) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 123 a devenit art0 1290 *2) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 52 a devenit art0 5/0 *3) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 12/ a devenit art0 12;0 *4) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 1/2 a devenit art0 1/60 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 12- =devenit art0 1/0- dup. repub(icarea din anu( 200;> Ridicarea m$&urilor a&i)ur$+orii :&(urile a(igur&torii in(tituite potri!it art. 125 (e ridic&+ prin deci1ie moti!at&+ de c&tre creditorii 'i(cali+ c3nd au 6ncetat moti!ele pentru care au 'o(t di(pu(e (au la con(tituirea garaniei pre!&1ute la art. 12$+ dup& ca1.

Norme me+odolo)ice' 12-.1. :&(urile a(igur&torii di(pu(e !or 'i ridicate de c&tre organul de e7ecutare competent+ 6n tot (au 6n parte+ 6n ba1a deci1iei moti!ate emi(e de organul care leDa di(pu(+ care !a 'i comunicat& tuturor celor c&rora leDa 'o(t comunicat& deci1ia de di(punere a m&(urilor (au celelalte acte de e7ecutare 6n leg&tur& cu ace(tea. Codul de procedur$ %i&cal$' %48. 9 .re&cripia drep+ului de a cere e1ecu+area &ili+$ ,i a drep+ului de a cere compen&area &au re&+i+uirea 4RT. 129 =devenit art0 1/1- dup. repub(icarea din anu( 200;> 6nceperea +ermenului de pre&cripie .1/ Creptul de a cere e7ecutarea (ilit& a creanelor 'i(cale (e pre(crie 6n termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urm&tor celui 6n care a luat na,tere ace(t drept. .2/ Termenul de pre(cripie pre!&1ut la alin. .1/ (e aplic& ,i creanelor pro!enind din amen1i contra!enionale. 4RT. 12* =devenit art0 1/2- dup. repub(icarea din anu( 200;> *u&pendarea +ermenului de pre&cripie Termenul de pre(cripie pre!&1ut la art. 129 (e (u(pend&@ a/ 6n ca1urile ,i 6n condiiile (tabilite de lege pentru (u(pendarea termenului de pre(cripie a dreptului la aciuneA b/ 6n ca1urile ,i 6n condiiile 6n care (u(pendarea e7ecut&rii e(te pre!&1ut& de lege ori a 'o(t di(pu(& de in(tana ?udec&torea(c& (au de alt organ competent+ potri!it legiiA c/ pe perioada !alabilit&ii 6nle(nirii acordate potri!it legiiA d/ c3t timp debitorul 6,i (u(trage !eniturile ,i bunurile de la e7ecutarea (ilit&A e/ 6n alte ca1uri pre!&1ute de lege. 4RT. 12" =devenit art0 1//- dup. repub(icarea din anu( 200;> 6n+reruperea +ermenului de pre&cripie Termenul de pre(cripie pre!&1ut la art. 129 (e 6ntrerupe@ a/ 6n ca1urile ,i 6n condiiile (tabilite de lege pentru 6ntreruperea termenului de pre(cripie a dreptului la aciuneA b/ pe data 6ndeplinirii de c&tre debitor+ 6nainte de 6nceperea e7ecut&rii (ilite (au 6n cur(ul ace(teia+ a unui act !oluntar de plat& a obligaiei pre!&1ute 6n titlul e7ecutoriu ori a recunoa,terii 6n orice alt mod a datorieiA c/ pe data 6ndeplinirii+ 6n cur(ul e7ecut&rii (ilite+ a unui act de e7ecutare (ilit&A d/ pe data 6ntocmirii+ potri!it legii+ a actului de con(tatare a in(ol!abilit&ii contribuabiluluiA e/ 6n alte ca1uri pre!&1ute de lege. 4RT. 1$0 =devenit art0 1/5- dup. repub(icarea din anu( 200;> E%ec+e ale /mplinirii +ermenului de pre&cripie .1/ Cac& organul de e7ecutare con(tat& 6mplinirea termenului de pre(cripie a dreptului de a cere e7ecutarea (ilit& a creanelor 'i(cale+ ace(ta !a proceda la 6ncetarea m&(urilor de reali1are ,i la (c&derea ace(tora din e!idena analitic& pe pl&titori. .2/ 5umele ac2itate de debitor 6n contul unor creane 'i(cale+ dup& 6mplinirea termenului de pre(cripie+ nu (e re(tituie. Norme me+odolo)ice' 1$0.1. 5c&derea din e!idena analitic& pe pl&titori a creanelor 'i(cale pentru care (Da 6mplinit termenul de pre(cripie a dreptului de a cere e7ecutarea (ilit& (e !a 'ace pe ba1a unui proce(D!erbal de con(tatare a 6mplinirii termenului de pre(cripie+ 6n(u,it de ,e'ul compartimentului de (pecialitate+ a!i1at de compartimentul ?uridic din cadrul aceluia,i organ 'i(cal (au din cadrul organului ierar2ic (uperior+ dup& ca1+ ,i care !a 'i (upu( (pre aprobare conduc&torului organului 'i(cal+ 6mpreun& cu do(arul. 1$0.2. Co(arul trebuie (& cuprind& toate documentele ,i in'ormaiile nece(are pentru con(tatarea 6mplinirii termenului de pre(cripie+ precum ,i proce(ulD!erbal de con(tatare.

Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 1$1 =devenit art0 1/3- dup. repub(icarea din anu( 200;> .re&cripia drep+ului de a cere compen&area &au re&+i+uirea Creptul contribuabililor de a cere compen(area (au re(tituirea creanelor 'i(cale (e pre(crie 6n termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urm&tor celui 6n care a luat na,tere dreptul la compen(are (au re(tituire. %48. * *+in)erea creanelor %i&cale prin e1ecu+are &ili+$ 5E%H;>NE4 1 Di&po(iii )enerale 4RT. 1$2 =devenit art0 1/6- dup. repub(icarea din anu( 200;> Or)anele de e1ecu+are &ili+$ .1/ )n ca1ul 6n care debitorul nuD,i pl&te,te de bun&!oie obligaiile 'i(cale datorate+ organele 'i(cale competente+ pentru (tingerea ace(tora+ !or proceda la aciuni de e7ecutare (ilit&+ potri!it pre1entului cod. .2/ Organele 'i(cale care admini(trea1& creane 'i(cale (unt abilitate (& duc& la 6ndeplinire m&(urile a(igur&torii ,i (& e'ectue1e procedura de e7ecutare (ilit&. .$/ %reanele bugetare care (e 6nca(ea1&+ (e admini(trea1&+ (e contabili1ea1& ,i (e utili1ea1& de in(tituiile publice+ pro!enite din !enituri proprii+ precum ,i cele re1ultate din raporturi ?uridice contractuale (e e7ecut& prin organe proprii+ ace(tea 'iind abilitate (& duc& la 6ndeplinire m&(urile a(igur&torii ,i (& e'ectue1e procedura de e7ecutare (ilit&+ potri!it pre!ederilor pre1entului cod. .4/ Organele pre!&1ute la alin. .2/ ,i .$/ (unt denumite 6n continuare organe de e7ecutare (ilit&. .5/ 8entru e'ectuarea procedurii de e7ecutare (ilit& e(te competent organul de e7ecutare 6n a c&rui ra1& teritorial& (e g&(e(c bunurile urm&ribile+ coordonarea 6ntregii e7ecut&ri re!enind organului de e7ecutare 6n a c&rui ra1& teritorial& 6,i are domiciliul 'i(cal debitorul. )n ca1ul 6n care e7ecutarea (ilit& (e 'ace prin poprire+ organul de e7ecutare coordonator poate proceda la aplicarea ace(tei m&(uri de e7ecutare a(upra terului poprit+ indi'erent de locul unde 6,i are domiciliul 'i(cal. .-/ 4tunci c3nd (e con(tat& c& e7i(t& pericolul e!ident de 6n(tr&inare+ (ub(tituire (au de (u(tragere de la e7ecutare (ilit& a bunurilor ,i !eniturilor urm&ribile ale debitorului+ organul de e7ecutare 6n a c&rui ra1& teritorial& (e a'l& domiciliul 'i(cal al debitorului poate proceda la indi(ponibili1area ,i e7ecutarea (ilit& a ace(tora+ indi'erent de locul 6n care (e g&(e(c bunurile. .9/ Organul de e7ecutare coordonator !a (e(i1a 6n (cri( celelalte organe pre!&1ute la alin. .5/+ comunic3nduD le titlul e7ecutoriu 6n copie certi'icat&+ (ituaia debitorului+ contul 6n care (e !or !ira (umele 6nca(ate+ precum ,i orice alte date utile pentru identi'icarea debitorului ,i a bunurilor ori !eniturilor urm&ribile. .*/ )n ca1ul 6n care a(upra acelora,i !enituri ori bunuri ale debitorului a 'o(t pornit& e7ecutarea+ at3t pentru reali1area titlurilor e7ecutorii pri!ind creane 'i(cale+ c3t ,i pentru titluri ce (e e7ecut& 6n condiiile pre!&1ute de alte di(po1iii legale+ e7ecutarea (ilit& (e !a 'ace+ potri!it di(po1iiilor pre1entului cod+ de c&tre organele de e7ecutare pre!&1ute de ace(ta. ."/ %3nd (e con(tat& c& domiciliul 'i(cal al debitorului (e a'l& 6n ra1a teritorial& a altui organ de e7ecutare+ titlul e7ecutoriu 6mpreun& cu do(arul e7ecut&rii !or 'i trimi(e ace(tuia+ 6n,tiin3nduD(e+ dac& e(te ca1ul+ organul de la care (Da primit titlul e7ecutoriu. 4RT. 1$$ =devenit art0 1/;- dup. repub(icarea din anu( 200;> E1ecu+area &ili+$ /n ca(ul de2i+orilor &olidari .1/ Organul de e7ecutare coordonator+ 6n ca1ul debitorilor (olidari+ e(te cel 6n a c&rui ra1& teritorial& 6,i are domiciliul 'i(cal debitorul de(pre care e7i(t& indicii c& deine mai multe !enituri (au bunuri urm&ribile. .2/ Organul de e7ecutare coordonator 6n(crie 6n 6ntregime debitul 6n e!idenele (ale ,i ia m&(uri de e7ecutare (ilit&+ comunic3nd 6ntregul debit organelor de e7ecutare 6n a c&ror ra1& teritorial& (e a'l& domiciliile 'i(cale ale celorlali codebitori+ aplic3nduD(e di(po1iiile art. 1$2.

.$/ Organele de e7ecutare (e(i1ate+ c&rora li (Da comunicat debitul+ dup& 6n(crierea ace(tuia 6ntrDo e!iden& nominal&+ !or lua m&(uri de e7ecutare (ilit& ,i !or comunica organului de e7ecutare coordonator (umele reali1ate 6n contul debitorului+ 6n termen de 10 1ile de la reali1area ace(tora. .4/ Cac& organul de e7ecutare coordonator+ care ine e!idena 6ntregului debit+ con(tat& c& ace(ta a 'o(t reali1at prin actele de e7ecutare (ilit& '&cute de el 6n(u,i ,i de celelalte organe (e(i1ate potri!it alin. .$/+ el e(te obligat (& cear& 6n (cri( ace(tora din urm& (& 6ncete1e de 6ndat& e7ecutarea (ilit&. 4RT. 1$4 =devenit art0 1/A- dup. repub(icarea din anu( 200;> E1ecu+orii %i&cali .1/ E7ecutarea (ilit& (e 'ace de organul de e7ecutare competent prin intermediul e7ecutorilor 'i(cali. 4ce,tia trebuie (& dein& o legitimaie de (er!iciu pe care trebuie (& o pre1inte 6n e7ercitarea acti!it&ii. .2/ E7ecutorul 'i(cal e(te 6mputernicit 6n 'aa debitorului ,i a terilor prin legitimaia de e7ecutor 'i(cal ,i delegaie emi(& de organul de e7ecutare (ilit&. .$/ )n e7ercitarea atribuiilor ce le re!in+ pentru aplicarea procedurilor de e7ecutare (ilit&+ e7ecutorii 'i(cali pot@ a/ (& intre 6n orice incint& de a'aceri a debitorului+ per(oan& ?uridic&+ (au 6n alte incinte unde ace(ta 6,i p&(trea1& bunurile+ 6n (copul identi'ic&rii bunurilor (au !alorilor care pot 'i e7ecutate (ilit+ precum ,i (& anali1e1e e!idena contabil& a debitorului 6n (copul identi'ic&rii terilor care datorea1& (au dein 6n p&(trare !enituri ori bunuri ale debitoruluiA b/ (& intre 6n toate 6nc&perile 6n care (e g&(e(c bunuri (au !alori ale debitorului+ per(oan& 'i1ic&+ precum ,i (& cercete1e toate locurile 6n care ace(ta 6,i p&(trea1& bunurileA c/ (& (olicite ,i (& cercete1e orice document (au element material care poate con(titui o prob& 6n determinarea bunurilor proprietate a debitorului. .4/ E7ecutorul 'i(cal poate intra 6n 6nc&perile ce repre1int& domiciliul (au re,edina unei per(oane 'i1ice+ cu con(im&m3ntul ace(teia+ iar 6n ca1 de re'u1+ organul de e7ecutare !a cere autori1area in(tanei ?udec&tore,ti competente potri!it di(po1iiilor %odului de procedur& ci!il&. .5/ 4cce(ul e7ecutorului 'i(cal 6n locuin&+ 6n incinta de a'aceri (au 6n orice alt& 6nc&pere a debitorului+ per(oan& 'i1ic& (au ?uridic&+ (e poate e'ectua 6ntre orele -+00 D 20+00+ 6n orice 1i lucr&toare. E7ecutarea 6nceput& !a putea continua 6n aceea,i 1i (au 6n 1ilele urm&toare. )n ca1uri temeinic ?u(ti'icate de pericolul 6n(tr&in&rii unor bunuri+ acce(ul 6n 6nc&perile debitorului !a a!ea loc ,i la alte ore dec3t cele menionate+ precum ,i 6n 1ilele nelucr&toare+ 6n ba1a autori1aiei pre!&1ute la alin. .4/. .-/ )n ab(ena debitorului (au dac& ace(ta re'u1& acce(ul 6n oricare dintre 6nc&perile pre!&1ute la alin. .$/+ e7ecutorul 'i(cal poate (& p&trund& 6n ace(tea 6n pre1ena unui repre1entant al poliiei ori al ?andarmeriei (au a altui agent al 'orei publice ,i a doi martori ma?ori+ 'iind aplicabile pre!ederile alin. .4/ ,i .5/. 4RT. 1$5 =devenit art0 150- dup. repub(icarea din anu( 200;> E1ecu+area &ili+$ /mpo+riva unei a&ocieri %$r$ per&onali+a+e 5uridic$ 8entru e7ecutarea (ilit& a creanelor 'i(cale datorate de o a(ociere '&r& per(onalitate ?uridic&+ c2iar dac& e7i(t& un titlu e7ecutoriu pe numele a(ocierii+ pot 'i e7ecutate (ilit at3t bunurile mobile ,i imobile ale a(ocierii+ c3t ,i bunurile per(onale ale membrilor ace(teia. 4RT. 1$- =devenit art0 151- dup. repub(icarea din anu( 200;> Ti+lul e1ecu+oriu ,i condiiile pen+ru /nceperea e1ecu+$rii &ili+e .1/ E7ecutarea (ilit& a creanelor 'i(cale (e e'ectuea1& 6n temeiul unui titlu e7ecutoriu emi( potri!it pre!ederilor pre1entului cod de c&tre organul de e7ecutare competent 6n a c&rui ra1& teritorial& 6,i are domiciliul 'i(cal debitorul (au al unui 6n(cri( care+ potri!it legii+ con(tituie titlu e7ecutoriu. .2/ Titlul de crean& de!ine titlu e7ecutoriu la data la care creana 'i(cal& e(te (cadent& prin e7pirarea termenului de plat& pre!&1ut de lege (au (tabilit de organul competent ori 6n alt mod pre!&1ut de lege. .$/ E7ecutarea (ilit& 6ncepe numai dup& ce organul 'i(cal a tran(mi( debitorului 6n,tiinarea de plat& prin care i (e comunic& ace(tuia (uma datorat&+ iar dup& 6n,tiinare au trecut 15 1ile de la comunicare. .4/ )n,tiinarea de plat& e(te act premerg&tor e7ecut&rii (ilite. .5/ Titlul e7ecutoriu emi( potri!it alin. .1/ de organul de e7ecutare competent !a conine+ pe l3ng& elementele pre!&1ute la art. 42 alin. .2/+ urm&toarele@ codul de identi'icare 'i(cal&+ domiciliul 'i(cal al ace(tuia+ precum ,i orice alte date de identi'icareA cuantumul ,i natura (umelor datorate ,i neac2itate+ temeiul legal al puterii e7ecutorii a titlului.

.-/ 8entru debitorii obligai 6n mod (olidar la plata creanelor 'i(cale (e !a 6ntocmi un (ingur titlu e7ecutoriu. .9/ Titlurile e7ecutorii emi(e de alte organe competente+ care pri!e(c creane 'i(cale+ (e tran(mit 6n termen de cel mult $0 de 1ile de la emitere+ (pre e7ecutare (ilit&+ potri!it legii+ organelor pre!&1ute la art. 1$2. .*/ )n ca1ul 6n care titlurile e7ecutorii emi(e de alte organe dec3t cele pre!&1ute la art. $$ alin. .1/ nu cuprind unul dintre urm&toarele elemente@ numele ,i prenumele (au denumirea debitorului+ codul numeric per(onal+ codul unic de 6nregi(trare+ domiciliul (au (ediul+ cuantumul (umei datorate+ temeiul legal+ (emn&tura organului care lDa emi( ,i do!ada comunic&rii ace(tora+ organul de e7ecutare !a re(titui de 6ndat& titlurile e7ecutorii organelor emitente. ."/ )n ca1ul 6n care titlul e7ecutoriu iDa 'o(t tran(mi( (pre e7ecutare de c&tre un alt organ+ organul de e7ecutare 6i !a con'irma primirea+ 6n termen de $0 de 1ile. .10/ )n ca1ul 6n care in(tituiile publice tran(mit titluri e7ecutorii pri!ind !enituri proprii (pre e7ecutare (ilit& organelor 'i(cale+ (umele a(t'el reali1ate (e 'ac !enit la bugetul de (tat (au local+ dup& ca1. .11/ )n ca1ul 6n care autorit&ile admini(traiei publice locale tran(mit titluri e7ecutorii pri!ind !enituri proprii (pre e7ecutare (ilit& organelor 'i(cale din (ubordinea 4geniei Naionale de 4dmini(trare Bi(cal&+ (umele a(t'el reali1ate (e 'ac !enit la bugetul de (tat. Norme me+odolo)ice' 1$-.1. Titlul e7ecutoriu (e 6ntocme,te de organul de e7ecutare pentru 'iecare tip de crean& 'i(cal& repre1ent3nd impo1ite+ ta7e+ contribuii+ alte !enituri bugetare+ precum ,i acce(oriile ace(tora. 1$-.2. )n ca1ul 6n care e7i(t& debitori care r&(pund (olidar pentru aceea,i crean& 'i(cal&+ organul de e7ecutare competent emite un (ingur titlu e7ecutoriu+ '&c3nd meniune de(pre numele ,i prenumele (au denumirea tuturor debitorilor. 1$-.$. Titlurile e7ecutorii (e tran(mit printrDo adre(&+ care trebuie (& cuprind&@ a/ denumirea complet& a emitentuluiA b/ temeiul legal al tran(miterii titlului e7ecutoriu (pre e7ecutareA c/ numele ,i prenumele (au denumirea debitoruluiA d/ domiciliul (au (ediul debitoruluiA e/ alte elemente de identi'icare a ace(tuia@ (eria ,i num&rul actului de identitate (au+ dup& ca1+ codul de identi'icare 'i(cal& etc.A '/ natura debitului ,i (uma de plat&A g/ alte in'ormaii nece(are 6nca(&rii creanelor 'i(cale prin e7ecutare (ilit&@ bunuri urm&ribile+ (ur(e de !enituri+ depo1ite bancare etc. 1$-.4. 4tunci c3nd e(te ca1ul+ 6mpreun& cu titlurile e7ecutorii (e !or tran(mite ,i copii certi'icate de pe proce(eleD!erbale de ducere la 6ndeplinire a m&(urilor a(igur&torii. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 1$9 =devenit art0 152- dup. repub(icarea din anu( 200;> Re)uli privind e1ecu+area &ili+$ .1/ E7ecutarea (ilit& (e poate 6ntinde a(upra tuturor !eniturilor ,i bunurilor proprietate a debitorului+ urm&ribile potri!it legii+ iar !alori'icarea ace(tora (e e'ectuea1& numai 6n m&(ura nece(ar& pentru reali1area creanelor 'i(cale ,i a c2eltuielilor de e7ecutare. .2/ Iunurile (upu(e unui regim (pecial de circulaie pot 'i urm&rite numai cu re(pectarea condiiilor pre!&1ute de lege. .$/ )n cadrul procedurii de e7ecutare (ilit& (e pot 'olo(i (ucce(i! (au concomitent modalit&ile de e7ecutare (ilit& pre!&1ute de pre1entul cod. .4/ E7ecutarea (ilit& a creanelor 'i(cale nu (e perimea1&. .5/ E7ecutarea (ilit& (e de('&,oar& p3n& la (tingerea creanelor 'i(cale 6n(cri(e 6n titlul e7ecutoriu+ inclu(i! a dob3n1ilor+ penalit&ilor de 6nt3r1iere ori a altor (ume+ datorate (au acordate potri!it legii prin ace(ta+ precum ,i a c2eltuielilor de e7ecutare. .-/ )n ca1ul 6n care prin titlul e7ecutoriu (unt pre!&1ute+ dup& ca1+ dob3n1i+ penalit&i de 6nt3r1iere (au alte (ume+ '&r& (& 'i 'o(t (tabilit cuantumul ace(tora+ ele !or 'i calculate de c&tre organul de e7ecutare ,i con(emnate 6ntrDun proce(D!erbal care con(tituie titlu e7ecutoriu+ care (e comunic& debitorului.

.9/ Ba& de teri+ inclu(i! 'a& de (tat+ o garanie real& ,i celelalte (arcini reale a(upra bunurilor au un grad de prioritate care (e (tabile,te de la momentul 6n care ace(tea au 'o(t '&cute publice prin oricare dintre metodele pre!&1ute de lege. 4RT. 1$* =devenit art0 15/- dup. repub(icarea din anu( 200;> O2li)aia de in%ormare )n !ederea 6nceperii e7ecut&rii (ilite+ organul de e7ecutare competent (e poate 'olo(i de mi?loacele de prob& pre!&1ute la art. 4*+ 6n !ederea determin&rii a!erii ,i a !enitului debitorului. =a cererea organului 'i(cal+ debitorul e(te obligat (& 'urni1e1e 6n (cri(+ pe propria r&(pundere+ in'ormaiile (olicitate. 4RT. 1$" =devenit art0 155- dup. repub(icarea din anu( 200;> .reci(area na+urii de2i+ului )n toate actele de e7ecutare (ilit& trebuie (& (e indice titlul e7ecutoriu ,i (& (e arate natura ,i cuantumul debitului ce 'ace obiectul e7ecut&rii. 4RT. 140 =devenit art0 153- dup. repub(icarea din anu( 200;> *omaia .1/ E7ecutarea (ilit& 6ncepe prin comunicarea (omaiei. Cac& 6n termen de 15 1ile de la comunicarea (omaiei nu (e (tinge debitul+ (e continu& m&(urile de e7ecutare (ilit&. 5omaia e(te 6n(oit& de un e7emplar al titlului e7ecutoriu. .2/ 5omaia cuprinde+ pe l3ng& elementele pre!&1ute la art. 42 alin. .2/+ urm&toarele@ num&rul do(arului de e7ecutareA (uma pentru care (e 6ncepe e7ecutarea (ilit&A termenul 6n care cel (omat urmea1& (& pl&tea(c& (uma pre!&1ut& 6n titlul e7ecutoriu+ precum ,i indicarea con(ecinelor nere(pect&rii ace(teia. 4RT. 141 =devenit art0 156- dup. repub(icarea din anu( 200;> Drep+uri ,i o2li)aii ale +erului Terul nu (e poate opune (ec2e(tr&rii unui bun al debitorului+ in!oc3nd un drept de ga?+ drept de ipotec& (au un pri!ilegiu. Terul !a participa la di(tribuirea (umelor re1ultate din !alori'icarea bunului+ potri!it legii. 4RT. 142 =devenit art0 15;- dup. repub(icarea din anu( 200;> Evaluarea 2unurilor &upu&e e1ecu+$rii &ili+e .1/ )naintea !alori'ic&rii bunurilor+ ace(tea !or 'i e!aluate. )n ace(t (cop+ organul de e7ecutare !a apela la organe ,i per(oane de (pecialitate+ care (unt obligate (& 6,i 6ndeplinea(c& atribuiile ce le re!in 6n ace(t (en(. Ci(po1iiile art. 5$ (e aplic& 6n mod core(pun1&tor. .2/ Organul de e7ecutare !a actuali1a preul de e!aluare in3nd cont de rata in'laiei. .$/ 4tunci c3nd (e con(ider& nece(ar+ organul de e7ecutare !a proceda la o nou& e!aluare. Norme me+odolo)ice' 142.1. Cocumentul prin care (e e'ectuea1& e!aluarea (e ane7ea1& la proce(ulD!erbal de (ec2e(tru. Organul de e7ecutare !a tran(mite o copie de pe ace(t document debitorului. 142.2. Organul de e7ecutare !a proceda la o nou& e!aluare 6n (ituaii cum (unt@ c3nd (e con(tat& modi'ic&ri ale preurilor de circulaie pe piaa liber& a bunurilor+ c3nd !aloarea bunului (Da modi'icat prin deterior&ri (au prin amena?&ri. 8re!ederile art. 142 alin. .1/ din %odul de procedur& 'i(cal&0/ (e aplic& 6n mod core(pun1&tor. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 152 a devenit art0 15;0 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 14$ =devenit art0 15A- dup. repub(icarea din anu( 200;> *u&pendarea0 /n+reruperea &au /nce+area e1ecu+$rii &ili+e .1/ E7ecutarea (ilit& (e poate (u(penda+ 6ntrerupe (au poate 6nceta 6n ca1urile pre!&1ute de pre1entul cod. .2/ E7ecutarea (ilit& (e (u(pend&@ a/ c3nd (u(pendarea a 'o(t di(pu(& de in(tan& (au de creditor+ 6n condiiile legiiA b/ la data comunic&rii aprob&rii 6nle(nirii la plat&+ 6n condiiile legiiA c/ 6n ca1ul pre!&1ut la art. 151A d/ 6n alte ca1uri pre!&1ute de lege. .$/ E7ecutarea (ilit& (e 6ntrerupe@

a/ la data declar&rii (t&rii de in(ol!abilitate a debitoruluiA b/ 6n alte ca1uri pre!&1ute de lege. .4/ E7ecutarea (ilit& 6ncetea1& dac&@ a/ (Dau (tin( integral obligaiile 'i(cale pre!&1ute 6n titlul e7ecutoriu+ inclu(i! obligaiile de plat& acce(orii+ c2eltuielile de e7ecutare ,i orice alte (ume (tabilite 6n (arcina debitorului+ potri!it legiiA b/ a 'o(t de('iinat titlul e7ecutoriuA c/ 6n alte ca1uri pre!&1ute de lege. .5/ )n ca1ul 6n care popririle 6n'iinate de organul de e7ecutare generea1& impo(ibilitatea debitorului de aD,i continua acti!itatea economic&+ cu con(ecine (ociale deo(ebite+ creditorul 'i(cal poate di(pune+ la cererea debitorului ,i in3nd (eama de moti!ele in!ocate de ace(ta+ 'ie (u(pendarea temporar& total&+ 'ie (u(pendarea temporar& parial& a e7ecut&rii (ilite prin poprirea conturilor bancare. .-/ O dat& cu cererea de (u(pendare pre!&1ut& la alin. .5/ debitorul !a indica bunurile libere de orice (arcini+ o'erite 6n !ederea (ec2e(tr&rii+ (au alte garanii pre!&1ute de lege. Norme me+odolo)ice' 14$.1. )n ca1ul 6n care (e con(tat& 6mplinirea termenului de pre(cripie+ (e !a proceda potri!it art. 1$0 din %odul de procedur& 'i(cal&01/. 14$.2. )n ca1ul pre!&1ut de art. 14$ alin. .5/ din %odul de procedur& 'i(cal&02/+ organele competente (& di(pun& (u(pendarea popririi pentru creanele 'i(cale admini(trate de :ini(terul Binanelor 8ublice (unt direciile generale ale 'inanelor publice ?udeene+ a municipiului Iucure,ti ,i Cirecia general& de admini(trare a marilor contribuabili+ dup& ca1+ cu aprobarea directorului e7ecuti!. 8entru creanele bugetelor locale+ competena de a aproba (u(pendarea popririi aparine repre1entantului legal al creditorului local. )n ca1ul creanelor admini(trate de organele !amale+ cererile de (u(pendare a e7ecut&rii (ilite prin poprire (unt (oluionate de c&tre direcia regional& !amal& 6n a c&rei ra1& teritorial& 6,i are domiciliul 'i(cal debitorul ,i (unt aprobate de conduc&torul ace(teia. 8entru creanele bugetului general con(olidat+ admini(trate de alte organe (au in(tituii+ cererile (e aprob& de c&tre conduc&torul organului (au al in(tituiei re(pecti!e. 14$.$. %ererea debitorului de (u(pendare a e7ecut&rii (ilite (e depune la organul de e7ecutare 6n a c&rui ra1& teritorial& (e a'l& domiciliul 'i(cal al ace(tuia ,i trebuie (& cuprind&@ a/ datele de identi'icare a debitorului+ re(pecti! denumirea+ domiciliul 'i(cal+ codul de identi'icare 'i(cal&+ precum ,i alte date nece(areA b/ (olicitarea e7pre(& a (u(pend&rii popririi conturilor bancareA c/ preci1area b&ncilor ,i a tuturor conturilor bancare de(c2i(e la ace(teaA d/ indicarea e7pre(& a bunurilor mobile#imobile libere de orice (arcini+ a'late 6n proprietatea debitorului+ 6n !ederea (ec2e(tr&rii ace(tora+ precum ,i orice alte garanii con(tituite 6n 'ormele pre!&1ute la art. 12$ din %odul de procedur& 'i(cal&0$/+ potri!it legii+ de debitor (au de tere per(oane 6n 'a!oarea debitorului+ dup& ca1A e/ moti!ele in!ocate 6n (u(inerea cererii. 14$.4. %ererea !a 'i 6n(oit& de urm&toarele documente@ a/ copii legali1ate de pe actele care ate(t& dreptul de proprietate a(upra bunurilor mobile ,i imobile o'erite de debitor drept garanie 6n !ederea (ec2e(tr&riiA b/ do!ada+ 6n original+ c& bunurile o'erite drept garanie nu (unt gre!ate de (arcini+ emi(& 6n condiiile legiiA c/ c3nd e(te ca1ul+ alte documente care ate(t& con(tituirea altor garanii legale de c&tre debitor (au tere per(oane. )n ca1ul 6n care garaniile (unt con(tituite+ potri!it legii+ de tere per(oane+ ace(tea trebuie (& 'ac& do!ada c& nu au obligaii 'i(cale re(tanteA d/ (ituaia pri!ind (oldurile conturilor de di(ponibil ,i#(au de depo1it 6n lei ,i 6n !alut& la data depunerii cereriiA e/ copie certi'icat& de pe ultima balan& de !eri'icare lunar&A '/ (ituaia analitic& a creanelor debitoruluiA g/ orice alte documente ,i date con(iderate utile pentru (oluionarea cereriiA 2/ declaraie pe propria r&(pundere pri!ind cota de participare a debitorului la capitalul (ocial al altor (ociet&i comerciale+ capitalul (ocial (ub(cri( ,i cel !&r(at.

14$.5. %ererea debitorului ,i documentele ane7ate (e !or tran(mite de c&tre organele de e7ecutare competente (& aplice procedura de e7ecutare (ilit& organelor competente (& di(pun& (u(pendarea potri!it pct. 14$.2+ 6n(oite ,i de urm&toarele documente@ a/ copii certi'icate de pe actele de e7ecutare (ilit& a debitoruluiA b/ re'eratul moti!at+ 6ntocmit de organul de e7ecutare competent (& aplice procedura de e7ecutare (ilit& prin poprire+ 6mpreun& cu propunerile ace(tuia. 14$.-. )n ba1a cererii ,i a documentelor pre1entate 6n (u(inerea ace(teia+ organele competente (& di(pun& (u(pendarea e7ecut&rii (ilite prin poprire a(upra conturilor bancare pot di(pune acea(t& m&(ur& 6n condiiile pct. 14$.2+ comunic3nd totodat&+ 6n (cri(+ at3t debitorului+ organului de e7ecutare competent+ c3t ,i b&ncilor la care debitorul 6,i are de(c2i(e conturile bancare care 'ac obiectul (u(pend&rii popririi+ proporia 6n care (umele indi(ponibili1ate (unt (upu(e m&(urii de (u(pendare a popririi ,i termenul de !alabilitate a m&(urii aprobate. Ce la data primirii comunic&rii b&ncile !or duce la 6ndeplinire m&(ura de (u(pendare a popririi+ relu3nd procedura de e7ecutare (ilit& prin poprire dup& e7pirarea perioadei de (u(pendare. %u 10 1ile 6nainte de e7pirarea termenului de aplicare a (u(pend&rii+ organul de e7ecutare competent !a comunica b&ncii reluarea procedurii de e7ecutare (ilit& prin poprire 6n (ituaia 6n care creanele 'i(cale nu au 'o(t (tin(e 6n 6ntregime prin modalit&ile pre!&1ute de lege. #CIN *1) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 1/0 a devenit art0 1/50 *2) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 15/ a devenit art0 15A0 *3) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 12/ a devenit art0 12;0 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 5E%H;>NE4 a 2Da E1ecu+area &ili+$ prin poprire 4RT. 144 =devenit art0 159- dup. repub(icarea din anu( 200;> E1ecu+area &ili+$ a &umelor ce &e cuvin de2i+orilor .1/ 5unt (upu(e e7ecut&rii (ilite prin poprire orice (ume urm&ribile repre1ent3nd !enituri ,i di(ponibilit&i b&ne,ti 6n lei ,i 6n !alut&+ titluri de !aloare (au alte bunuri mobile necorporale+ deinute ,i#(au datorate+ cu orice titlu+ debitorului de c&tre tere per(oane (au pe care ace,tia le !or datora ,i#(au deine 6n !iitor 6n temeiul unor raporturi ?uridice e7i(tente. .2/ )n ca1ul (umelor urm&ribile repre1ent3nd !enituri ,i di(ponibilit&i 6n !alut&+ b&ncile (unt autori1ate (& e'ectue1e con!ertirea 6n lei a (umelor 6n !alut&+ '&r& con(im&m3ntul titularului de cont+ la cur(ul de (c2imb a'i,at de ace(tea pentru 1iua re(pecti!&. .$/ 5umele ce repre1int& !enituri b&ne,ti ale debitorului per(oan& 'i1ic&+ reali1ate ca anga?at+ pen(iile de orice 'el+ precum ,i a?utoarele (au indemni1aiile cu de(tinaie (pecial& (unt (upu(e urm&ririi numai 6n condiiile pre!&1ute de %odul de procedur& ci!il&. .4/ 8oprirea a(upra !eniturilor debitorilor per(oane 'i1ice (au per(oane ?uridice (e 6n'iinea1& de c&tre organul de e7ecutare printrDo adre(& care !a 'i trimi(& prin (cri(oare recomandat&+ cu do!ada de primire+ terului poprit+ 6mpreun& cu o copie certi'icat& de pe titlul e7ecutoriu. Totodat& !a 'i 6n,tiinat ,i debitorul de(pre 6n'iinarea popririi. .5/ 8oprirea nu e(te (upu(& !alid&rii. .-/ 8oprirea 6n'iinat& anterior+ ca m&(ur& a(igur&torie+ de!ine e7ecutorie prin comunicarea copiei certi'icate de pe titlul e7ecutoriu+ '&cut& terului poprit+ ,i 6n,tiinarea de(pre acea(ta a debitorului. .9/ Terul poprit e(te obligat ca+ 6n termen de 5 1ile de la primirea comunic&rii ce i (Da '&cut potri!it alin. .4/ ,i .-/+ (& 6n,tiine1e organul de e7ecutare dac& datorea1& !reo (um& de bani cu orice titlu debitorului. .*/ 8oprirea (e con(ider& 6n'iinat& la data la care terul poprit+ prin 6n,tiinarea trimi(& organului de e7ecutare+ con'irm& c& datorea1& (ume de bani debitorului (au la data e7pir&rii termenului pre!&1ut la alin. .9/.

."/ Cup& 6n'iinarea popririi terul poprit e(te obligat (& 'ac& de 6ndat& reinerile pre!&1ute de lege ,i (& !ire1e (umele reinute 6n contul indicat de organul de e7ecutare+ comunic3nd totodat& 6n (cri( de(pre e7i(tena altor creditori. .10/ )n ca1ul 6n care (umele datorate debitorului (unt poprite de mai muli creditori+ terul poprit 6i !a anuna 6n (cri( de(pre acea(ta pe creditori ,i !a proceda la di(tribuirea (umelor potri!it ordinii de pre'erin& pre!&1ute la art. 1--. .11/ 8entru (tingerea creanelor 'i(cale debitorii dein&tori de conturi bancare pot 'i urm&rii prin poprire a(upra conturilor bancare+ pre!ederile alin. .4/ aplic3nduD(e 6n mod core(pun1&tor. )n ace(t ca1+ o dat& cu comunicarea (omaiei ,i a titlului e7ecutoriu+ '&cut& debitorului potri!it art. 4$+ o copie certi'icat& de pe ace(t titlu !a 'i comunicat& b&ncii la care (e a'l& de(c2i( contul debitorului. Ce(pre acea(t& m&(ur& !a 'i 6n,tiinat ,i debitorul. .12/ )n m&(ura 6n care e(te nece(ar+ pentru ac2itarea (umei datorate la data (e(i1&rii b&ncii potri!it alin. .11/+ (umele e7i(tente+ precum ,i cele !iitoare pro!enite din 6nca(&rile 1ilnice 6n conturile 6n lei ,i 6n !alut& (unt indi(ponibili1ate. Cin momentul indi(ponibili1&rii+ re(pecti! de la data ,i ora primirii adre(ei de 6n'iinare a popririi a(upra di(ponibilit&ilor b&ne,ti+ b&ncile nu !or proceda la decontarea documentelor de plat& primite+ re(pecti! la debitarea conturilor debitorilor+ ,i nu !or accepta alte pl&i din conturile ace(tora p3n& la ac2itarea integral& a obligaiilor 'i(cale+ cu e7cepia (umelor nece(are pl&ii drepturilor (alariale. .1$/ Cac& debitorul 'ace plata 6n termenul pre!&1ut 6n (omaie+ organul de e7ecutare !a 6n,tiina de 6ndat& 6n (cri( b&ncile pentru (i(tarea total& (au parial& a indi(ponibili1&rii conturilor ,i reinerilor. )n ca1 contrar banca e(te obligat& (& procede1e con'orm di(po1iiilor alin. .12/. .14/ )n (ituaia 6n care titlurile e7ecutorii nu pot 'i onorate 6n aceea,i 1i+ b&ncile !or urm&ri e7ecutarea ace(tora din 6nca(&rile 1ilnice reali1ate 6n contul debitorului. .15/ Ci(po1iiile alin. .10/ (e aplic& 6n mod core(pun1&tor. Norme me+odolo)ice' 144.1. %3nd debitorii dein titluri de !aloare (au alte bunuri mobile necorporale urm&ribile+ organul de e7ecutare poate proceda la aplicarea m&(urilor de e7ecutare (ilit& prin poprirea !eniturilor re1ultate din ace(tea. )n ace(t ca1 terul poprit e(te (ocietatea comercial& ,i#(au autoritatea public& emitent& ,i#(au intermediar& a titlurilor de !aloare re(pecti!e. 144.2. Cac& debitorul are conturi de(c2i(e la mai multe b&nci (au urmea1& (& 6nca(e1e !enituri re1ultate din titluri de !aloare ori alte bunuri mobile necorporale de la tere per(oane ?uridice pentru reali1area creanei 'i(cale+ 6n m&(ura 6n care e(te nece(ar+ e7ecutarea (ilit& prin poprire (e poate 6ntinde concomitent a(upra mai multor conturi bancare ori a(upra mai multor teri poprii. 144.$. 4dre(a de 6n'iinare a popririi !a cuprinde@ a/ denumirea ,i (ediul organului de e7ecutareA b/ num&rul ,i data emiteriiA c/ denumirea ,i (ediul (au numele+ prenumele ,i domiciliul terului popritA d/ temeiul legal al e7ecut&rii (ilite prin poprireA e/ datele de identi'icare a debitoruluiA '/ num&rul ,i data titlului e7ecutoriu+ precum ,i organul emitentA g/ natura creanei 'i(caleA 2/ cuantumul creanei 'i(cale pentru care (Da 6n'iinat poprirea+ c3nd ace(ta e(te mai mic dec3t cel e!ideniat 6n titlul e7ecutoriu+ ca urmare a (tingerii pariale a debituluiA i/ contul 6n care urmea1& a (e !ira (uma reinut&A ?/ (emn&tura ,i ,tampila organului de e7ecutare. 144.4. 5alariile ,i alte !enituri periodice reali1ate din munc&+ pen(iile+ precum ,i alte (ume ce (e pl&te(c periodic ,i (unt de(tinate a(igur&rii mi?loacelor de e7i(ten& ale debitorului (unt urm&ribile 6n condiiile pre!&1ute de art. 40" din %odul de procedur& ci!il&. 144.5. )n ca1ul 6n care debitorul 6,i (c2imb& locul de munc& (au e(te pen(ionat+ continuarea urm&ririi prin poprire are loc potri!it art. 455 din %odul de procedur& ci!il&. Codul de procedur$ %i&cal$'

4RT. 145 =devenit art0 130- dup. repub(icarea din anu( 200;> E1ecu+area &ili+$ a +erului popri+ .1/ Cac& terul poprit 6n,tiinea1& organul de e7ecutare c& nu datorea1& !reo (um& de bani debitorului urm&rit (au nu re(pect& di(po1iiile art. 144 alin. ."/ D .15/+ precum ,i 6n ca1ul 6n care in!oc& alte neregularit&i 6n leg&tur& cu drepturile ,i obligaiile p&rilor pri!ind 6n'iinarea popririi+ in(tana ?udec&torea(c& 6n a c&rei ra1& teritorial& (e a'l& domiciliul (au (ediul terului poprit+ la cererea organului de e7ecutare ori a altei p&ri intere(ate+ pe ba1a probelor admini(trate+ !a pronuna meninerea (au de('iinarea popririi. .2/ Gudecata (e 'ace de urgen& ,i cu prec&dere. .$/ 8e ba1a 2ot&r3rii de meninere a popririi+ care con(tituie titlu e7ecutoriu+ organul de e7ecutare poate 6ncepe e7ecutarea (ilit& a terului poprit+ 6n condiiile pre1entului cod. 5E%H;>NE4 a $Da E1ecu+area &ili+$ a 2unurilor mo2ile 4RT. 14- =devenit art0 131- dup. repub(icarea din anu( 200;> E1ecu+area &ili+$ a 2unurilor mo2ile .1/ 5unt (upu(e e7ecut&rii (ilite orice bunuri mobile ale debitorului+ cu e7cepiile pre!&1ute de lege. .2/ )n ca1ul debitorului per(oan& 'i1ic& nu pot 'i (upu(e e7ecut&rii (ilite+ 'iind nece(are !ieii ,i muncii debitorului+ precum ,i 'amiliei (ale@ a/ bunurile mobile de orice 'el care (er!e(c la continuarea (tudiilor ,i la 'ormarea pro'e(ional&+ precum ,i cele (trict nece(are e7ercit&rii pro'e(iei (au a altei ocupaii cu caracter permanent+ inclu(i! cele nece(are de('&,ur&rii acti!it&ii agricole+ cum (unt uneltele+ (eminele+ 6ngr&,&mintele+ 'ura?ele ,i animalele de producie ,i de lucruA b/ bunurile (trict nece(are u1ului per(onal (au ca(nic al debitorului ,i 'amiliei (ale+ precum ,i obiectele de cult religio(+ dac& nu (unt mai multe de acela,i 'elA c/ alimentele nece(are debitorului ,i 'amiliei (ale pe timp de dou& luni+ iar dac& debitorul (e ocup& e7clu(i! cu agricultura+ alimentele (trict nece(are p3n& la noua recolt&A d/ combu(tibilul nece(ar debitorului ,i 'amiliei (ale pentru 6nc&l1it ,i pentru prepararea 2ranei+ (ocotit pentru $ luni de iarn&A e/ obiectele nece(are per(oanelor cu 2andicap (au de(tinate 6ngri?irii per(oanelor bolna!eA '/ bunurile declarate neurm&ribile prin alte di(po1iii legale. .$/ Iunurile debitorului per(oan& 'i1ic& nece(are de('&,ur&rii acti!it&ii de comer nu (unt e7ceptate de la e7ecutare (ilit&. .4/ E7ecutarea (ilit& a bunurilor mobile (e 'ace prin (ec2e(trarea ,i !alori'icarea ace(tora+ c2iar dac& ace(tea (e a'l& la un ter. 5ec2e(trul (e in(tituie printrDun proce(D!erbal. .5/ 8entru bunurile mobile anterior (ec2e(trate ca m&(ur& a(igur&torie nu e(te nece(ar& o nou& (ec2e(trare. .-/ E7ecutorul 'i(cal+ la 6nceperea e7ecut&rii (ilite+ e(te obligat (& !eri'ice dac& bunurile pre!&1ute la alin. .5/ (e g&(e(c la locul aplic&rii (ec2e(trului ,i dac& nu au 'o(t (ub(tituite (au degradate+ precum ,i (& (ec2e(tre1e alte bunuri ale debitorului+ 6n ca1ul 6n care cele g&(ite la !eri'icare nu (unt (u'iciente pentru (tingerea creanei. .9/ Iunurile nu !or 'i (ec2e(trate dac& prin !alori'icarea ace(tora nu (Dar putea acoperi dec3t c2eltuielile e7ecut&rii (ilite. .*/ 8rin (ec2e(trul 6n'iinat a(upra bunurilor mobile+ creditorul 'i(cal dob3nde,te un drept de ga? care con'er& ace(tuia 6n raport cu ali creditori acelea,i drepturi ca ,i dreptul de ga? 6n (en(ul pre!ederilor dreptului comun. ."/ Ce la data 6ntocmirii proce(uluiD!erbal de (ec2e(tru+ bunurile (ec2e(trate (unt indi(ponibili1ate. %3t timp durea1& e7ecutarea (ilit& debitorul nu poate di(pune de ace(te bunuri dec3t cu aprobarea dat&+ potri!it legii+ de organul competent. Nere(pectarea ace(tei interdicii atrage r&(punderea+ potri!it legii+ a celui 6n culp&. .10/ 4ctele de di(po1iie care ar inter!eni ulterior indi(ponibili1&rii pre!&1ute la alin. ."/ (unt lo!ite de nulitate ab(olut&. .11/ )n ca1urile 6n care nu au 'o(t luate m&(uri a(igur&torii pentru reali1area integral& a creanei 'i(cale ,i la 6nceperea e7ecut&rii (ilite (e con(tat& c& e7i(t& pericolul e!ident de 6n(tr&inare+ (ub(tituire (au (u(tragere de la urm&rire a bunurilor urm&ribile ale debitorului+ (ec2e(trarea lor !a 'i aplicat& o dat& cu comunicarea (omaiei. Norme me+odolo)ice

14-.1. )n ca1ul bunurilor care au un regim (pecial de circulaie+ organele de e7ecutare !or (e(i1a de 6ndat& organele competente potri!it di(po1iiilor art. $91K$ alin. 2 din %odul de procedur& ci!il&. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 149 =devenit art0 132- dup. repub(icarea din anu( 200;> .roce&ul4ver2al de &ec8e&+ru .1/ 8roce(ulD!erbal de (ec2e(tru !a cuprinde@ a/ denumirea organului de e7ecutare+ indicarea locului+ a datei ,i a orei c3nd (Da '&cut (ec2e(trulA b/ numele ,i prenumele e7ecutorului 'i(cal care aplic& (ec2e(trul+ num&rul legitimaiei ,i al delegaieiA c/ num&rul do(arului de e7ecutare+ data ,i num&rul de 6nregi(trare a (omaiei+ precum ,i titlul e7ecutoriu 6n ba1a c&ruia (e 'ace e7ecutarea (ilit&A d/ temeiul legal 6n ba1a c&ruia (e 'ace e7ecutarea (ilit&A e/ (umele datorate pentru a c&ror e7ecutare (ilit& (e aplic& (ec2e(trul+ inclu(i! cele repre1ent3nd dob3n1i ,i penalit&i de 6nt3r1iere+ menion3nduD(e ,i cota ace(tora+ precum ,i actul normati! 6n ba1a c&ruia a 'o(t (tabilit& obligaia de plat&A '/ numele+ prenumele ,i domiciliul debitorului per(oan& 'i1ic& ori+ 6n lip(a ace(tuia+ ale per(oanei ma?ore ce locuie,te 6mpreun& cu debitorul (au denumirea ,i (ediul debitorului+ numele+ prenumele ,i domiciliul altor per(oane ma?ore care au 'o(t de 'a& la aplicarea (ec2e(trului+ precum ,i alte elemente de identi'icare a ace(tor per(oaneA g/ de(crierea bunurilor mobile (ec2e(trate ,i indicarea !alorii e(timati!e a 'iec&ruia+ dup& aprecierea e7ecutorului 'i(cal+ pentru identi'icarea ,i indi!iduali1area ace(tora+ menion3nduD(e (tarea de u1ur& ,i e!entualele (emne particulare ale 'iec&rui bun+ precum ,i dac& (Dau luat m&(uri (pre ne(c2imbare+ cum (unt punerea de (igilii+ cu(todia ori ridicarea de la locul unde (e a'l&+ (au de admini(trare ori con(er!are a ace(tora+ dup& ca1A 2/ meniunea c& e!aluarea (e !a 'ace 6naintea 6nceperii procedurii de !alori'icare+ 6n ca1ul 6n care e7ecutorul 'i(cal nu a putut e!alua bunul deoarece ace(ta nece(it& cuno,tine de (pecialitateA i/ meniunea '&cut& de debitor pri!ind e7i(tena (au ine7i(tena unui drept de ga?+ ipotec& ori pri!ilegiu+ dup& ca1+ con(tituit 6n 'a!oarea unei alte per(oane pentru bunurile (ec2e(trateA ?/ numele+ prenumele ,i adre(a per(oanei c&reia i (Dau l&(at bunurile+ precum ,i locul de depo1itare a ace(tora+ dup& ca1A L/ e!entualele obiecii '&cute de per(oanele de 'a& la aplicarea (ec2e(truluiA l/ meniunea c&+ 6n ca1ul 6n care 6n termen de 15 1ile de la data 6nc2eierii proce(uluiD!erbal de (ec2e(tru debitorul nu pl&te,te obligaiile 'i(cale+ (e !a trece la !alori'icarea bunurilor (ec2e(trateA m/ (emn&tura e7ecutorului 'i(cal care a aplicat (ec2e(trul ,i a tuturor per(oanelor care au 'o(t de 'a& la (ec2e(trare. Cac& !reuna dintre ace(te per(oane nu poate (au nu !rea (& (emne1e+ e7ecutorul 'i(cal !a meniona acea(t& 6mpre?urare. .2/ %3te un e7emplar al proce(uluiD!erbal de (ec2e(tru (e pred& debitorului (ub (emn&tur& (au i (e comunic& la domiciliul ori (ediul ace(tuia+ precum ,i+ atunci c3nd e(te ca1ul+ cu(todelui+ ace(ta din urm& (emn3nd cu meniunea de primire a bunurilor 6n p&(trare. .$/ )n !ederea !alori'ic&rii organul de e7ecutare e(te obligat (& !eri'ice dac& bunurile (ec2e(trate (e g&(e(c la locul menionat 6n proce(ulD!erbal de (ec2e(tru+ precum ,i dac& nu au 'o(t (ub(tituite (au degradate. .4/ %3nd bunurile (ec2e(trate g&(ite cu oca1ia !eri'ic&rii nu (unt (u'iciente pentru reali1area creanei 'i(cale+ organul de e7ecutare !a 'ace in!e(tigaiile nece(are pentru identi'icarea ,i urm&rirea altor bunuri ale debitorului. .5/ Cac& (e con(tat& c& bunurile nu (e g&(e(c la locul menionat 6n proce(ulD!erbal de (ec2e(tru (au dac& au 'o(t (ub(tituite (au degradate+ e7ecutorul 'i(cal 6nc2eie proce(D!erbal de con(tatare. 8entru bunurile g&(ite cu prile?ul in!e(tigaiilor e'ectuate con'orm alin. .4/ (e !a 6nc2eia proce(ulD!erbal de (ec2e(tru. .-/ Cac& (e (ec2e(trea1& ,i bunuri ga?ate pentru garantarea creanelor altor creditori+ organul de e7ecutare le !a trimite ,i ace(tora c3te un e7emplar din proce(ulD!erbal de (ec2e(tru. .9/ E7ecutorul 'i(cal care con(tat& c& bunurile 'ac obiectul unui (ec2e(tru anterior !a con(emna acea(ta 6n proce(ulD!erbal+ la care !a ane7a o copie de pe proce(eleD!erbale de (ec2e(tru re(pecti!e. 8rin acela,i proce(D !erbal e7ecutorul 'i(cal !a declara (ec2e(trate+ c3nd e(te nece(ar+ ,i alte bunuri pe care le !a identi'ica.

.*/ Iunurile 6n(cri(e 6n proce(eleD!erbale de (ec2e(tru 6nc2eiate anterior (e con(ider& (ec2e(trate ,i 6n cadrul noii e7ecut&ri (ilite. ."/ )n ca1ul 6n care e7ecutorul 'i(cal con(tat& c& 6n leg&tur& cu bunurile (ec2e(trate (Dau (&!3r,it 'apte care pot con(titui in'raciuni !a con(emna acea(ta 6n proce(ulD!erbal de (ec2e(tru ,i !a (e(i1a de 6ndat& organele de urm&rire penal& competente. 4RT. 14* =devenit art0 13/- dup. repub(icarea din anu( 200;> Cu&+odele .1/ Iunurile mobile (ec2e(trate !or putea 'i l&(ate 6n cu(todia debitorului+ a creditorului (au a altei per(oane de(emnate de organul de e7ecutare (au de e7ecutorul 'i(cal+ dup& ca1+ ori !or 'i ridicate ,i depo1itate de c&tre ace(ta. 4tunci c3nd bunurile (unt l&(ate 6n cu(todia debitorului (au a altei per(oane de(emnate con'orm legii ,i c3nd (e con(tat& c& e7i(t& pericol de (ub(tituire ori de degradare+ e7ecutorul 'i(cal poate aplica (igiliul a(upra bunurilor. .2/ )n ca1ul 6n care bunurile (ec2e(trate con(tau 6n (ume de bani 6n lei (au 6n !alut&+ titluri de !aloare+ obiecte din metale preioa(e+ pietre preioa(e+ obiecte de art&+ colecii de !aloare+ ace(tea (e ridic& ,i (e depun+ cel t3r1iu a doua 1i lucr&toare+ la unit&ile (peciali1ate. .$/ %el care prime,te bunurile 6n cu(todie !a (emna proce(ulD!erbal de (ec2e(tru. .4/ )n ca1ul 6n care cu(todele e(te o alt& per(oan& dec3t debitorul (au creditorul+ organul de e7ecutare 6i !a (tabili ace(tuia o remuneraie in3nd (eama de acti!itatea depu(&. 5E%H;>NE4 a 4Da E1ecu+area &ili+$ a 2unurilor imo2ile 4RT. 14" =devenit art0 135- dup. repub(icarea din anu( 200;> E1ecu+area &ili+$ a 2unurilor imo2ile .1/ 5unt (upu(e e7ecut&rii (ilite bunurile imobile proprietate a debitorului. .2/ E7ecutarea (ilit& imobiliar& (e 6ntinde de plin drept ,i a(upra bunurilor acce(orii bunului imobil+ pre!&1ute de %odul ci!il. Iunurile acce(orii nu pot 'i urm&rite dec3t o dat& cu imobilul. .$/ )n ca1ul debitorului per(oan& 'i1ic& nu poate 'i (upu( e7ecut&rii (ilite (paiul minim locuit de debitor ,i 'amilia (a+ (tabilit 6n con'ormitate cu normele legale 6n !igoare. .4/ Ci(po1iiile alin. .$/ nu (unt aplicabile 6n ca1urile 6n care e7ecutarea (ilit& (e 'ace pentru (tingerea creanelor 'i(cale re1ultate din (&!3r,irea de in'raciuni. .5/ E7ecutorul 'i(cal care aplic& (ec2e(trul 6nc2eie un proce(D!erbal de (ec2e(tru+ di(po1iiile art. 14- alin. ."/ ,i .10/ ,i ale art. 149 alin. .1/ ,i .2/ 'iind aplicabile. .-/ 5ec2e(trul aplicat a(upra bunurilor imobile 6n temeiul alin. .5/ con(tituie ipotec& legal&. .9/ Creptul de ipotec& con'er& creditorului 'i(cal 6n raport cu ali creditori acelea,i drepturi ca ,i dreptul de ipotec&+ 6n (en(ul pre!ederilor dreptului comun. .*/ 8entru bunurile imobile (ec2e(trate organul de e7ecutare care a in(tituit (ec2e(trul !a (olicita de 6ndat& biroului de carte 'unciar& e'ectuarea in(cripiei ipotecare+ ane73nd un e7emplar al proce(uluiD!erbal de (ec2e(tru. ."/ Iiroul de carte 'unciar& !a comunica organelor de e7ecutare+ la cererea ace(tora+ 6n termen de 10 1ile+ celelalte drepturi reale ,i (arcini care gre!ea1& imobilul urm&rit+ precum ,i titularii ace(tora+ care !or 'i 6n,tiinai de c&tre organul de e7ecutare ,i c2emai la termenele 'i7ate pentru !3n1area bunului imobil ,i di(tribuirea preului. .10/ %reditorii debitorului+ alii dec3t titularii drepturilor menionate la alin. ."/+ (unt obligai ca+ 6n termen de $0 de 1ile de la 6n(crierea proce(uluiD!erbal de (ec2e(tru al bunului imobil 6n e!idenele de publicitate imobiliar&+ (& comunice 6n (cri( organului de e7ecutare titlurile pe care le au pentru bunul imobil re(pecti!. Norme me+odolo)ice' 14".1. Ci(po1iiile art. 4*"+ 4"1+ 4"$ ,i 4"- din %odul de procedur& ci!il& (unt aplicabile 6n mod core(pun1&tor. Codul de procedur$ %i&cal$'

4RT. 150 =devenit art0 133- dup. repub(icarea din anu( 200;> In&+i+uirea admini&+ra+orului4&ec8e&+ru .1/ =a in(tituirea (ec2e(trului ,i 6n tot cur(ul e7ecut&rii (ilite+ organul de e7ecutare poate numi un admini(tratorD(ec2e(tru+ dac& acea(t& m&(ur& e(te nece(ar& pentru admini(trarea imobilului urm&rit+ a c2iriilor+ a arendei ,i a altor !enituri obinute din admini(trarea ace(tuia+ inclu(i! pentru ap&rarea 6n litigii pri!ind imobilul re(pecti!. .2/ 4dmini(tratorD(ec2e(tru poate 'i numit creditorul+ debitorul ori alt& per(oan& 'i1ic& (au ?uridic&. .$/ 4dmini(tratorulD(ec2e(tru !a con(emna !eniturile 6nca(ate potri!it alin. .1/ la unit&ile abilitate ,i !a depune recipi(a la organul de e7ecutare. .4/ %3nd admini(tratorD(ec2e(tru e(te numit& o alt& per(oan& dec3t creditorul (au debitorul+ organul de e7ecutare 6i !a 'i7a o remuneraie in3nd (eama de acti!itatea depu(&. Norme me+odolo)ice' 150.1. Ori de c3te ori e(te nece(ar+ admini(tratorulD(ec2e(tru e(te obligat (& pre1inte organului de e7ecutare (ituaia !eniturilor ,i a c2eltuielilor '&cute cu admini(trarea bunului imobil (ec2e(trat. 150.2. 4tribuiile admini(tratoruluiD(ec2e(tru (unt cele (tabilite prin art. 501+ 502 ,i -00 din %odul de procedur& ci!il&. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 151 =devenit art0 136- dup. repub(icarea din anu( 200;> *u&pendarea e1ecu+$rii &ili+e a 2unurilor imo2ile .1/ Cup& primirea proce(uluiD!erbal de (ec2e(tru+ debitorul poate (olicita organului de e7ecutare+ 6n termen de 15 1ile de la comunicare+ (& 6i aprobe ca plata integral& a creanelor 'i(cale (& (e 'ac& din !eniturile bunului imobil urm&rit (au din alte !enituri ale (ale pe timp de cel mult - luni. .2/ Ce la data aprob&rii cererii debitorului+ e7ecutarea (ilit& 6nceput& a(upra bunului imobil (e (u(pend&. .$/ 8entru moti!e temeinice organul de e7ecutare poate relua e7ecutarea (ilit& imobiliar& 6nainte de e7pirarea termenului de - luni. .4/ Cac& debitorul per(oan& ?uridic& c&ruia i (Da aprobat (u(pendarea con'orm pre!ederilor alin. .2/ (e (u(trage ulterior de la e7ecutare (ilit& (au 6,i pro!oac& in(ol!abilitatea+ (e !or aplica 6n mod core(pun1&tor pre!ederile art. 29. 5E%H;>NE4 a 5Da E1ecu+area &ili+$ a al+or 2unuri 4RT. 152 =devenit art0 13;- dup. repub(icarea din anu( 200;> E1ecu+area &ili+$ a %ruc+elor necule&e ,i a recol+elor prin&e de r$d$cini .1/ E7ecutarea (ilit& a 'ructelor necule(e ,i a recoltelor prin(e de r&d&cini+ care (unt ale debitorului+ (e e'ectuea1& 6n con'ormitate cu pre!ederile pre1entului cod pri!ind bunurile imobile. .2/ 8entru e7ecutarea (ilit& a recoltelor ,i a 'ructelor cule(e (unt aplicabile pre!ederile pre1entului cod pri!ind bunurile mobile. .$/ Organul de e7ecutare !a 2ot&r6+ dup& ca1+ !alori'icarea 'ructelor necule(e (au a recoltelor a,a cum (unt prin(e de r&d&cini (au dup& ce !or 'i cule(e. 4RT. 15$ =devenit art0 13A- dup. repub(icarea din anu( 200;> E1ecu+area &ili+$ a unui an&am2lu de 2unuri .1/ Iunurile mobile ,i#(au imobile proprietate a debitorului pot 'i !alori'icate 6n an(amblu dac& organul de e7ecutare aprecia1& c& a(t'el ace(tea pot 'i !3ndute 6n condiii mai a!anta?oa(e. .2/ 8entru e7ecutarea (ilit& a bunurilor pre!&1ute la alin. .1/ organul de e7ecutare !a proceda la (ec2e(trarea ace(tora+ potri!it pre!ederilor pre1entului cod. .$/ 8re!ederile (eciunii a $Da pri!ind e7ecutarea (ilit& a bunurilor mobile ,i ale (eciunii a 4Da pri!ind e7ecutarea (ilit& a bunurilor imobile+ precum ,i ale art. 1-0 pri!ind plata 6n rate (e aplic& 6n mod core(pun1&tor. 5E%H;>NE4 a -Da

7alori%icarea 2unurilor 4RT. 154 =devenit art0 139- dup. repub(icarea din anu( 200;> 7alori%icarea 2unurilor &ec8e&+ra+e .1/ )n ca1ul 6n care creana 'i(cal& nu e(te (tin(& 6n termen de 15 1ile de la data 6nc2eierii proce(uluiD!erbal de (ec2e(tru+ (e !a proceda+ '&r& e'ectuarea altei 'ormalit&i+ la !alori'icarea bunurilor (ec2e(trate+ cu e7cepia (ituaiilor 6n care+ potri!it legii+ (Da di(pu( de('iinarea (ec2e(trului+ (u(pendarea (au am3narea e7ecut&rii (ilite. .2/ 8entru a reali1a e7ecutarea (ilit& cu re1ultate c3t mai a!anta?oa(e+ in3nd (eama at3t de intere(ul legitim ,i imediat al creditorului+ c3t ,i de drepturile ,i obligaiile debitorului urm&rit+ organul de e7ecutare !a proceda la !alori'icarea bunurilor (ec2e(trate 6n una dintre modalit&ile pre!&1ute de di(po1iiile legale 6n !igoare ,i care+ 'a& de datele concrete ale cau1ei+ (e do!ede,te a 'i mai e'icient&. .$/ )n (en(ul alin. .2/ organul de e7ecutare competent !a proceda la !alori'icarea bunurilor (ec2e(trate prin@ a/ 6nelegerea p&rilorA b/ !3n1are 6n regim de con(ignaie a bunurilor mobileA c/ !3n1are direct&A d/ !3n1are la licitaieA e/ alte modalit&i admi(e de lege+ inclu(i! !alori'icarea bunurilor prin ca(e de licitaii+ agenii imobiliare (au (ociet&i de broLera?+ dup& ca1. .4/ Cac& au 'o(t (ec2e(trate bunuri peri(abile (au (upu(e degrad&rii+ ace(tea pot 'i !3ndute 6n regim de urgen&. .5/ Cac& din cau1a unei conte(taii (au a unei 6n!oieli 6ntre p&ri data+ locul (au ora !3n1&rii directe (au la licitaie a 'o(t (c2imbat& de organul de e7ecutare+ (e !or 'ace alte publicaii ,i anunuri+ potri!it art. 159. .-/ F3n1area bunurilor (ec2e(trate (e 'ace numai c&tre per(oane 'i1ice (au ?uridice care nu au obligaii 'i(cale re(tante. .9/ )n (en(ul alin. .-/+ 6n categoria obligaiilor 'i(cale re(tante nu (e cuprind obligaiile 'i(cale pentru care (Dau acordat+ potri!it legii+ reduceri+ am3n&ri (au e,alon&ri la plat&. Norme me+odolo)ice' 154.1. 8entru !alori'icarea produ(elor acci1abile (unt aplicabile di(po1iiile art. 1$9 alin. .2/ din %odul de procedur& 'i(cal&0/. 154.2. )n ca1ul !3n1&rii 6n regim de con(ignaie+ organul de e7ecutare !a preda bunurile mobile (ec2e(trate unit&ii care (e ocup& cu !3n1area 6n regim de con(ignaie. 8redarea (e 'ace pe ba1a unui proce(D!erbal de predareDprimire+ 6ntocmit 6n dou& e7emplare+ din care 'iecare parte ia c3te un e7emplar. 154.$. 8roce(ulD!erbal de predareDprimire !a cuprinde 6n mod obligatoriu urm&toarele date@ a/ numele ,i prenumele per(oanelor 6ntre care are loc predareaDprimirea bunurilor mobileA b/ datele de identi'icare a per(oanelor 6ntre care are loc predareaDprimireaA c/ denumirea 'iec&rui bun mobil+ cu de(crierea caracteri(ticilor (aleA d/ !aloarea 'iec&rui bun mobilA e/ data ,i locul pred&riiDprimirii bunurilor mobileA '/ (emn&tura e7ecutorului 'i(cal ,i a repre1entantului unit&ii de !3n1are 6n regim de con(ignaie. 154.4. Cac& 6n perioada de e7punere (pre !3n1are debitorul ac2it& (uma datorat&+ organul de e7ecutare !a comunica de 6ndat& unit&ii de !3n1are 6n regim de con(ignaie (& 6ncete1e !3n1area bunurilor. Iunurile mobile ne!3ndute !or 'i ridicate de c&tre e7ecutorul 'i(cal pe ba1& de proce(D!erbal de predareDprimire. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 1/; a devenit art0 1520 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 155 =devenit art0 160- dup. repub(icarea din anu( 200;> 7alori%icarea 2unurilor po+rivi+ /nele)erii p$rilor .1/ Falori'icarea bunurilor potri!it 6nelegerii p&rilor (e reali1ea1& de debitorul 6n(u,i+ cu acordul organului de e7ecutare+ a(t'el 6nc3t (& (e a(igure o recuperare core(pun1&toare a creanei 'i(cale. Cebitorul e(te obligat (&

pre1inte 6n (cri( organului de e7ecutare propunerile ce i (Dau '&cut ,i ni!elul de acoperire a creanelor 'i(cale+ indic3nd numele ,i adre(a potenialului cump&r&tor+ precum ,i termenul 6n care ace(ta din urm& !a ac2ita preul propu(. .2/ 8reul propu( de cump&r&tor ,i acceptat de organul de e7ecutare nu poate 'i mai mic dec3t preul de e!aluare. .$/ Organul de e7ecutare+ dup& anali1a propunerilor pre!&1ute la alin. .1/+ !a comunica aprobarea indic3nd termenul ,i contul bugetar 6n care preul bunului !a 'i !irat de cump&r&tor. .4/ ;ndi(ponibili1area pre!&1ut& la art. 14- alin. ."/ ,i .10/ (e ridic& dup& creditarea contului bugetar menionat la alin. .$/. 4RT. 15- =devenit art0 161- dup. repub(icarea din anu( 200;> 7alori%icarea 2unurilor prin vn(are direc+$ .1/ Falori'icarea bunurilor prin !3n1are direct& (e poate reali1a 6n urm&toarele ca1uri@ a/ pentru bunurile pre!&1ute la art. 154 alin. .4/A b/ 6naintea 6nceperii procedurii de !alori'icare prin licitaie+ dac& (e recuperea1& integral creana 'i(cal&A c/ pe parcur(ul procedurii de !alori'icare prin licitaie (au dup& 'inali1area ei+ dac& bunul nu a 'o(t !3ndut ,i o per(oan& o'er& cel puin preul de e!aluare. .2/ F3n1area direct& (e reali1ea1& prin 6nc2eierea unui proce(D!erbal care con(tituie titlu de proprietate. .$/ )n ca1ul 6n care organul de e7ecutare 6nregi(trea1& 6n condiiile pre!&1ute la alin. .1/ mai multe cereri+ !a !inde bunul per(oanei care o'er& cel mai mare pre 'a& de preul de e!aluare. Norme me+odolo)ice' 15-.1. 8entru !alori'icarea bunurilor prin !3n1are direct& c&tre cump&r&tori+ organul de e7ecutare !a 'ace anunul pri!ind !3n1area+ pre!ederile art. 159 alin. .1/+ .2/+ .$/ ,i .4/ din %odul de procedur& 'i(cal&01/ aplic3nduD(e 6n mod core(pun1&tor. 15-.2. F3n1area direct& a bunurilor (e 'ace c2iar dac& (e pre1int& un (ingur cump&r&tor. 15-.$. =a !3n1area direct&+ organul de e7ecutare !a 6ntocmi un proce(D!erbal+ care con(tituie titlu de proprietate ,i care cuprinde pe l3ng& elementele pre!&1ute la art. 42 alin. .2/ din %odul de procedur& 'i(cal&02/ ,i urm&toarele@ a/ num&rul do(arului de e7ecutare (ilit&A b/ titlul e7ecutoriu 6n temeiul c&ruia (e 'ace e7ecutarea (ilit&A c/ numele ,i domiciliul (au+ dup& ca1+ denumirea ,i (ediul cump&r&toruluiA d/ codul de identi'icare 'i(cal& a debitorului ,i al cump&r&toruluiA e/ preul la care (Da !3ndut bunul ,i ta7a pe !aloarea ad&ugat&+ dac& e(te ca1ulA '/ datele de identi'icare a bunuluiA g/ meniunea c& ace(t document con(tituie titlu de proprietate ,i c& poate 'i 6n(cri( 6n cartea 'unciar&A 2/ (emn&tura cump&r&torului (au a repre1entantului (&u legal+ dup& ca1. 15-.4. %ump&r&torul !a e'ectua plata preului con!enit 6n contul bugetar indicat de organul de e7ecutare+ 6n termenul pre!&1ut de art. 15" alin. .1/ din %odul de procedur& 'i(cal&0$/. >n e7emplar al proce(uluiD!erbal (e eliberea1& cump&r&torului a doua 1i dup& creditarea contului indicat de organul de e7ecutare. #CIN *1) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 13; a devenit art0 1620 *2) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 52 a devenit art0 5/0 *3) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 139 a devenit art0 1650 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 159 =devenit art0 162- dup. repub(icarea din anu( 200;> 7n(area 2unurilor la lici+aie .1/ 8entru !alori'icarea bunurilor (ec2e(trate prin !3n1are la licitaie organul de e7ecutare e(te obligat (& e'ectue1e publicitatea !3n1&rii cu cel puin 10 1ile 6nainte de data 'i7at& pentru de('&,urarea licitaiei. .2/ 8ublicitatea !3n1&rii (e reali1ea1& prin a'i,area anunului pri!ind !3n1area la (ediul organului de e7ecutare+ al prim&riei 6n a c&rei ra1& teritorial& (e a'l& bunurile (ec2e(trate+ la (ediul ,i domiciliul debitorului+ la

locul !3n1&rii+ dac& ace(ta e(te altul dec3t cel unde (e a'l& bunurile (ec2e(trate+ pe imobilul (co( la !3n1are+ 6n ca1ul !3n1&rii bunurilor imobile+ ,i prin anunuri 6ntrDun cotidian naional de larg& circulaie+ 6ntrDun cotidian local+ 6n pagina de ;nternet (au+ dup& ca1+ 6n :onitorul O'icial al Rom3niei+ 8artea a ;FDa+ precum ,i prin alte modalit&i pre!&1ute de lege. .$/ Ce(pre data+ ora ,i locul licitaiei !or 'i 6n,tiinai ,i debitorul+ cu(todele+ admini(tratorulD(ec2e(tru+ precum ,i titularii drepturilor reale ,i ai (arcinilor care gre!ea1& bunul urm&rit. .4/ 4nunul pri!ind !3n1area cuprinde+ pe l3ng& elementele pre!&1ute la art. 42 alin. .2/ ,i urm&toarele@ a/ num&rul do(arului de e7ecutare (ilit&A b/ bunurile care (e o'er& (pre !3n1are ,i de(crierea lor (umar&A c/ preul de e!aluare ori preul de pornire a licitaiei+ 6n ca1ul !3n1&rii la licitaie+ pentru 'iecare bun o'erit (pre !3n1areA d/ indicarea+ dac& e(te ca1ul+ a drepturilor reale ,i a pri!ilegiilor care gre!ea1& bunurileA e/ data+ ora ,i locul !3n1&riiA '/ in!itaia+ pentru toi cei care pretind !reun drept a(upra bunurilor+ (& 6n,tiine1e de(pre acea(ta organul de e7ecutare 6nainte de data (tabilit& pentru !3n1areA g/ in!itaia c&tre toi cei intere(ai 6n cump&rarea bunurilor (& (e pre1inte la termenul de !3n1are la locul 'i7at 6n ace(t (cop ,i p3n& la acel termen (& pre1inte o'erte de cump&rareA 2/ meniunea c& o'ertanii (unt obligai (& depun&+ 6n ca1ul !3n1&rii prin licitaie+ p3n& la termenul de !3n1are+ o ta7& de participare repre1ent3nd 10E din preul de pornire a licitaieiA i/ meniunea c& toi cei intere(ai 6n cump&rarea bunurilor trebuie (& pre1inte do!ada emi(& de organele 'i(cale c& nu au obligaii 'i(cale re(tanteA ?/ data a'i,&rii publicaiei de !3n1are. .5/ =icitaia (e ine la locul unde (e a'l& bunurile (ec2e(trate (au la locul (tabilit de organul de e7ecutare+ dup& ca1. .-/ Cebitorul e(te obligat (& permit& inerea licitaiei 6n (paiile pe care le deine+ dac& (unt adec!ate ace(tui (cop. .9/ 8entru participarea la licitaie o'ertanii depun+ cu cel puin o 1i 6nainte de data licitaiei+ urm&toarele documente@ a/ o'erta de cump&rareA b/ do!ada pl&ii ta7ei de participare+ potri!it alin. .11/A c/ 6mputernicirea per(oanei care 6l repre1int& pe o'ertantA d/ pentru per(oanele ?uridice de naionalitate rom3n&+ copie de pe certi'icatul unic de 6nregi(trare eliberat de o'iciul regi(trului comeruluiA e/ pentru per(oanele ?uridice (tr&ine+ actul de 6nmatriculare tradu( 6n limba rom3n&A '/ pentru per(oanele 'i1ice rom3ne+ copie de pe actul de identitateA g/ pentru per(oanele 'i1ice (tr&ine+ copie de pe pa,aportA 2/ do!ada+ emi(& de organele 'i(cale+ c& nu are obligaii 'i(cale re(tante 'a& de ace(tea. .*/ 8reul de pornire a licitaiei e(te preul de e!aluare pentru prima licitaie+ diminuat cu 25E pentru a doua licitaie ,i cu 50E pentru a treia licitaie. ."/ =icitaia 6ncepe de la cel mai mare pre din o'ertele de cump&rare (cri(e+ dac& ace(ta e(te (uperior celui pre!&1ut la alin. .*/+ iar 6n ca1 contrar !a 6ncepe de la ace(t din urm& pre. .10/ 4d?udecarea (e 'ace 6n 'a!oarea participantului care a o'erit cel mai mare pre+ dar nu mai puin dec3t preul de pornire. )n ca1ul pre1ent&rii unui (ingur o'ertant la licitaie+ comi(ia poate (& 6l declare ad?udecatar dac& ace(ta o'er& cel puin preul de pornire a licitaiei. .11/ Ta7a de participare repre1int& 10E din preul de pornire a licitaiei ,i (e pl&te,te 6n lei la unitatea teritorial& a Tre1oreriei 5tatului. )n termen de 5 1ile de la data 6ntocmirii proce(uluiD!erbal de licitaie+ organul de e7ecutare !a di(pune 6n (cri( re(tituirea ta7ei de participare participanilor care au depu( o'erte de cump&rare ,i nu au 'o(t declarai ad?udecatari+ iar 6n ca1ul ad?udec&rii ta7a (e reine 6n contul preului. Ta7a de participare nu (e re(tituie o'ertanilor care nu (Dau pre1entat la licitaie+ celui care a re'u1at 6nc2eierea proce(uluiD!erbal de ad?udecare+ precum ,i ad?udecatarului care nu a pl&tit preul+ rein3nduD(e 6n contul organului de e7ecutare pentru acoperirea c2eltuielilor de e7ecutare (ilit&.

Norme me+odolo)ice' 159.1. )n 1iua inerii licitaiei pentru !3n1area bunurilor+ e7ecutorul 'i(cal !a merge la locul unde (e a'l& bunurile+ !a ridica+ dac& e(te ca1ul+ (igiliul ,i !a primi de la cu(tode ori de la admini(tratorulD(ec2e(tru+ dup& ca1+ bunurile+ !eri'ic3nd (tarea ,i num&rul ace(tora con'orm proce(uluiD!erbal de (ec2e(tru. 159.2. O'ertele de cump&rare pot 'i depu(e direct (au tran(mi(e prin po,t&. Nu (e admit o'erte tele'onice+ telegra'ice+ tran(mi(e prin tele7 (au tele'a7. 159.$. 8er(oanele 6n(cri(e la licitaie (e pot pre1enta ,i prin mandatari care trebuie (& 6,i ?u(ti'ice calitatea prin procur& (pecial& autentic&. Cebitorul nu !a putea licita nici per(onal+ nici prin per(oan& interpu(&. 159.4. )n ca1ul pl&ii ta7ei de participare la licitaie prin decontare bancar& (au prin mandat po,tal+ e7ecutorul 'i(cal !a !eri'ica+ la data inerii licitaiei+ creditarea contului curent general al Tre1oreriei 5tatului indicat de organul de e7ecutare pentru !irarea ace(teia. 159.5. )n (ituaia 6n care plata ta7ei de participare la licitaie (e e'ectuea1& 6n numerar+ do!ada pl&ii ace(teia o con(tituie documentul eliberat de unitatea teritorial& a Tre1oreriei 5tatului. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 15* =devenit art0 16/- dup. repub(icarea din anu( 200;> Comi&ia de lici+aie .1/ F3n1area la licitaie a bunurilor (ec2e(trate e(te organi1at& de o comi(ie condu(& de un pre,edinte. .2/ %omi(ia de licitaie e(te con(tituit& din $ per(oane de(emnate de organul de conducere al creditorului bugetar. .$/ %omi(ia de licitaie !eri'ic& ,i anali1ea1& documentele de participare ,i a'i,ea1& la locul licitaiei+ cu cel puin o or& 6naintea 6nceperii ace(teia+ li(ta cuprin13nd o'ertanii care au depu( documentaia complet& de participare. .4/ O'ertanii (e identi'ic& dup& num&rul de ordine de pe li(ta de participare+ dup& care pre,edintele comi(iei anun& obiectul licitaiei+ precum ,i modul de de('&,urare a ace(teia. .5/ =a termenele 'i7ate pentru inerea licitaiei e7ecutorul 'i(cal !a da citire mai 6nt3i anunului de !3n1are ,i apoi o'ertelor (cri(e primite p3n& la data pre!&1ut& la art. 159 alin. .9/. .-/ Cac& la prima licitaie nu (Dau pre1entat o'ertani (au nu (Da obinut cel puin preul de pornire a licitaiei con'orm art. 159 alin. .*/+ organul de e7ecutare !a 'i7a un termen 6n cel mult $0 de 1ile+ 6n !ederea inerii celei deDa doua licitaii. .9/ )n ca1ul 6n care nu (Da obinut preul de pornire nici la a doua licitaie ori nu (Dau pre1entat o'ertani+ organul de e7ecutare !a 'i7a un termen 6n cel mult $0 de 1ile+ 6n !ederea inerii celei deDa treia licitaii. .*/ =a a treia licitaie creditorii urm&ritori (au inter!enieni nu pot (& ad?udece bunurile o'erite (pre !3n1are la un pre mai mic de 50E din preul de e!aluare. ."/ 8entru 'iecare termen de licitaie (e !a 'ace o nou& publicitate a !3n1&rii+ con'orm pre!ederilor art. 159. .10/ Cup& licitarea 'iec&rui bun (e !a 6ntocmi un proce(D!erbal pri!ind de('&,urarea ,i re1ultatul licitaiei. .11/ )n proce(ulD!erbal pre!&1ut la alin. .10/ (e !or meniona+ pe l3ng& elementele pre!&1ute la art. 42 alin. .2/+ ,i urm&toarele@ numele ,i prenumele (au denumirea cump&r&torului+ precum ,i domiciliul 'i(cal al ace(tuiaA num&rul do(arului de e7ecutare (ilit&A indicarea bunurilor ad?udecate+ a preului la care bunul a 'o(t ad?udecat ,i a ta7ei pe !aloarea ad&ugat&+ dac& e(te ca1ulA toi cei care au participat la licitaie ,i (umele o'erite de 'iecare participant+ precum ,i+ dac& e(te ca1ul+ menionarea (ituaiilor 6n care !3n1area nu (Da reali1at. 4RT. 15" =devenit art0 165- dup. repub(icarea din anu( 200;> 3d5udecarea .1/ Cup& ad?udecarea bunului ad?udecatarul e(te obligat (& pl&tea(c& preul+ diminuat cu contra!aloarea ta7ei de participare+ 6n lei+ 6n numerar la o unitate a Tre1oreriei 5tatului (au prin decontare bancar&+ 6n cel mult 5 1ile de la data ad?udec&rii. .2/ Cac& ad?udecatarul nu pl&te,te preul+ procedura !3n1&rii la licitaie (e !a relua 6n termen de 10 1ile de la data ad?udec&rii. )n ace(t ca1+ ad?udecatarul e(te obligat (& pl&tea(c& c2eltuielile prile?uite de noua licitaie ,i+ 6n ca1ul 6n care preul obinut la noua licitaie e(te mai mic+ di'erena de pre. .$/ 4d?udecatarul !a putea (& ac2ite la urm&toarea licitaie preul o'erit iniial+ ca1 6n care !a 'i obligat numai la plata c2eltuielilor cau1ate de noua licitaie.

.4/ Cac& la urm&toarea licitaie bunul nu a 'o(t !3ndut+ 'o(tul ad?udecatar e(te obligat (& pl&tea(c& toate c2eltuielile prile?uite de urm&rirea ace(tuia. .5/ Termenul pre!&1ut la alin. .1/ (e aplic& ,i 6n ca1ul !alori'ic&rii con'orm 6nelegerii p&rilor (au prin !3n1are direct&. 4RT. 1-0 =devenit art0 163- dup. repub(icarea din anu( 200;> .la+a /n ra+e .1/ )n ca1ul !3n1&rii la licitaie a bunurilor imobile cump&r&torii pot (olicita plata preului 6n rate+ 6n cel mult 12 rate lunare+ cu un a!an( de minimum 50E din preul de ad?udecare a bunului imobil ,i cu plata unei dob3n1i (tabilite con'orm pre1entului cod. Organul de e7ecutare !a (tabili condiiile ,i termenele de plat& a preului 6n rate. .2/ %ump&r&torul nu !a putea 6n(tr&ina bunul imobil dec3t dup& plata preului 6n 6ntregime ,i a dob3n1ii (tabilite. .$/ )n ca1ul nepl&ii a!an(ului pre!&1ut la alin. .1/+ di(po1iiile art. 15" (e aplic& 6n mod core(pun1&tor. .4/ 5uma repre1ent3nd dob3nda nu (tinge creanele 'i(cale pentru care (Da 6nceput e7ecutarea (ilit& ,i con(tituie !enit al bugetului core(pun1&tor creanei principale. 4RT. 1-1 =devenit art0 166- dup. repub(icarea din anu( 200;> .roce&ul4ver2al de ad5udecare .1/ )n ca1ul !3n1&rii bunurilor imobile+ organul de e7ecutare !a 6nc2eia proce(ulD!erbal de ad?udecare+ 6n termen de cel mult 5 1ile de la plata 6n 6ntregime a preului (au a a!an(ului pre!&1ut la art. 1-0 alin. .1/+ dac& bunul a 'o(t !3ndut cu plata 6n rate. 8roce(ulD!erbal de ad?udecare con(tituie titlu de proprietate+ tran('erul dreptului de proprietate oper3nd la data 6nc2eierii ace(tuia. >n e7emplar al proce(uluiD!erbal de ad?udecare a bunului imobil !a 'i trimi(+ 6n ca1ul !3n1&rii cu plata 6n rate+ biroului de carte 'unciar& pentru a 6n(crie interdicia de 6n(tr&inare ,i gre!are a bunului p3n& la plata integral& a preului ,i a dob3n1ii (tabilite pentru imobilul tran(mi(+ pe ba1a c&ruia (e 'ace 6n(crierea 6n cartea 'unciar&. .2/ 8roce(ulD!erbal de ad?udecare 6ntocmit 6n condiiile alin. .1/ !a cuprinde+ pe l3ng& elementele pre!&1ute la art. 42 alin. .2/+ ,i urm&toarele meniuni@ a/ num&rul do(arului de e7ecutare (ilit&A b/ num&rul ,i data proce(uluiD!erbal de de('&,urare a licitaieiA c/ numele ,i domiciliul (au+ dup& ca1+ denumirea ,i (ediul cump&r&toruluiA d/ codul de identi'icare 'i(cal& a debitorului ,i cump&r&toruluiA e/ preul la care (Da ad?udecat bunul ,i ta7a pe !aloarea ad&ugat&+ dac& e(te ca1ulA '/ modalitatea de plat& a di'erenei de pre 6n ca1ul 6n care !3n1area (Da '&cut cu plata 6n rateA g/ datele de identi'icare a bunuluiA 2/ meniunea c& ace(t document con(tituie titlu de proprietate ,i c& poate 'i 6n(cri( 6n cartea 'unciar&A i/ meniunea c& pentru creditor proce(ulD!erbal de ad?udecare con(tituie documentul pe ba1a c&ruia (e emite titlul e7ecutoriu 6mpotri!a cump&r&torului care nu pl&te,te di'erena de pre+ 6n ca1ul 6n care !3n1area (Da '&cut cu plata preului 6n rateA ?/ (emn&tura cump&r&torului (au a repre1entantului (&u legal+ dup& ca1. .$/ )n ca1ul 6n care cump&r&torul c&ruia i (Da 6ncu!iinat plata preului 6n rate nu pl&te,te re(tul de pre 6n condiiile ,i la termenele (tabilite+ el !a putea 'i e7ecutat (ilit pentru plata (umei datorate 6n temeiul titlului e7ecutoriu emi( de organul de e7ecutare competent pe ba1a proce(uluiD!erbal de ad?udecare. .4/ )n ca1ul !3n1&rii bunurilor mobile+ dup& plata preului+ e7ecutorul 'i(cal 6ntocme,te 6n termen de 5 1ile un proce(D!erbal de ad?udecare care con(tituie titlu de proprietate. .5/ 8roce(ulD!erbal de ad?udecare 6ntocmit 6n condiiile alin. .4/ !a cuprinde+ pe l3ng& elementele pre!&1ute la art. 42 alin. .2/+ ,i elementele pre!&1ute la alin. .2/ din pre1entul articol+ cu e7cepia lit. '/+ 2/ ,i i/+ precum ,i meniunea c& ace(t document con(tituie titlu de proprietate. %3te un e7emplar al proce(uluiD!erbal de ad?udecare (e !a tran(mite organului de e7ecutare coordonator ,i cump&r&torului. 4RT. 1-2 =devenit art0 16;- dup. repub(icarea din anu( 200;> Reluarea procedurii de valori%icare .1/ Cac& bunurile (upu(e e7ecut&rii (ilite nu au putut 'i !alori'icate prin modalit&ile pre!&1ute la art. 154+ ace(tea !or 'i re(tituite debitorului cu meninerea m&(urii de indi(ponibili1are+ p3n& la 6mplinirea termenului de

pre(cripie. )n cadrul ace(tui termen organul de e7ecutare poate relua oric3nd procedura de !alori'icare ,i !a putea+ dup& ca1+ (& ia m&(ura numirii+ meninerii ori (c2imb&rii admini(tratoruluiD(ec2e(tru ori cu(todelui. .2/ )n ca1ul 6n care debitorii c&rora urma (& li (e re(tituie bunuri potri!it alin. .1/ nu (e mai a'l& la domiciliul 'i(cal declarat ,i+ 6n urma demer(urilor 6ntreprin(e+ nu au putut 'i identi'icai+ organul 'i(cal !a proceda la 6n,tiinarea ace(tora+ cu procedura pre!&1ut& pentru comunicarea prin publicitate potri!it art. 4$ alin. .$/+ c& bunul 6n cau1& e(te p&(trat la di(po1iia proprietarului p3n& la 6mplinirea termenului de pre(cripie+ dup& care !a 'i !alori'icat potri!it di(po1iiilor legale pri!ind !alori'icarea bunurilor intrate 6n proprietatea pri!at& a (tatului+ dac& legea nu pre!ede alt'el. .$/ %ele ar&tate la alin. .2/ !or 'i con(emnate 6ntrDun proce(D!erbal 6ntocmit de organul 'i(cal. .4/ )n ca1ul bunurilor imobile+ 6n ba1a proce(uluiD!erbal pre!&1ut la alin. .$/ 6n condiiile legii (e !a (e(i1a in(tana ?udec&torea(c& competent& cu aciune 6n con(tatarea dreptului de proprietate pri!at& a (tatului a(upra bunului re(pecti!. 4RT. 1-$ =devenit art0 1;3- dup. repub(icarea din anu( 200;> Darea /n pla+$ .1/ )n tot cur(ul e7ecut&rii (ilite a(upra bunurilor imobile ale debitorului per(oan& ?uridic&+ inclu(i! 6n perioada 6n care poate a!ea loc reluarea procedurii de !alori'icare 6n condiiile art. 1-2 alin. .1/+ creanele 'i(cale admini(trate de :ini(terul Binanelor 8ublice ,i cele ale bugetelor locale pot 'i (tin(e+ la cererea debitorului+ cu acordul creditorului 'i(cal+ prin trecerea 6n proprietatea public& a (tatului (au+ dup& ca1+ a unit&ii admini(trati!D teritoriale a bunurilor imobile (upu(e e7ecut&rii (ilite. .2/ 8re!ederile alin. .1/ (e aplic& ,i 6n ca1ul 6n care e7ecutarea (ilit& e(te (u(pendat& ca urmare a aprob&rii unei 6nle(niri la plata obligaiilor 'i(cale+ potri!it art. 121. .$/ )n (copul pre!&1ut la alin. .1/ organul abilitat (& e'ectue1e procedura de e7ecutare (ilit&+ potri!it legii+ !a tran(mite cererea+ 6mpreun& cu un e7emplar al do(arului de e7ecutare (ilit& ,i propunerile (ale+ comi(iei numite prin ordin al mini(trului 'inanelor publice (au+ dup& ca1+ de c&tre unitatea admini(trati!Dteritorial&+ care !a decide a(upra modului de (oluionare a ace(teia ,i !a di(pune organului abilitat (& e'ectue1e procedura de e7ecutare (ilit&+ 6nc2eierea proce(uluiD!erbal de trecere 6n proprietatea public& a bunului imobil ,i (tingerea creanelor 'i(cale admini(trate de :ini(terul Binanelor 8ublice (au a celor locale pentru care (Da 6nceput e7ecutarea (ilit&. .4/ %omi(ia pre!&1ut& la alin. .$/ !a decide (tingerea creanelor 'i(cale prin trecerea 6n proprietatea public& a unor bunuri imobile (upu(e e7ecut&rii (ilite+ numai 6n condiiile e7i(tenei unor (olicit&ri de preluare 6n admini(trare+ potri!it legii+ a ace(tor bunuri. .5/ Ce la data depunerii cererii de c&tre debitor p3n& la data 6ntocmirii proce(uluiD!erbal de trecere 6n proprietatea public&+ bunul imobil r&m3ne indi(ponibili1at. .-/ 8roce(ulD!erbal de trecere 6n proprietatea public& a bunului imobil con(tituie titlu de proprietate. Operaiunea de tran('er al dreptului de proprietate+ ca e'ect al d&rii 6n plat&+ e(te (cutit& de ta7a pe !aloarea ad&ugat&. .9/ Iunurile imobile trecute 6n proprietatea public& con'orm alin. .1/ pot 'i date 6n admini(trare 6n condiiile legii. .*/ )n ca1ul 6n care bunurile imobile trecute 6n proprietatea public& con'orm pre1entului cod au 'o(t re!endicate ,i re(tituite+ potri!it legii+ terelor per(oane+ debitorul per(oan& ?uridic& !a 'i obligat la plata (umelor (tin(e prin acea(t& modalitate. Norme me+odolo)ice' 1-$.1. %ererea debitorului !a 'i depu(& 6n (cri( la organul de e7ecutare competent ,i !a cuprinde 6n mod obligatoriu date re'eritoare la@ a/ denumirea ,i (ediul debitoruluiA b/ codul de identi'icare 'i(cal&+ precum ,i alte date de identi'icare a debitoruluiA c/ (tructura capitalului (ocial+ a a(ociailor ori a acionariatului+ dup& ca1A d/ !olumul ,i natura creanelor 'i(caleA e/ bunurile imobile (upu(e e7ecut&rii (ilite+ pentru care (e (olicit& trecerea 6n proprietatea public& a (tatului+ denumirea+ datele de identi'icare a ace(tora+ precum ,i o (curt& de(criereA '/ meniunea cu pri!ire la actele do!editoare ale dreptului de proprietate a(upra bunurilor imobile re(pecti!eA

g/ titlul e7ecutoriu 6n temeiul c&ruia e(te urm&rit prin e7ecutare (ilit& bunul imobil 6n cau1&A 2/ meniunea debitorului c& bunurile imobile nu (unt gre!ate de drepturi reale ,i de alte (arcini ,i c& nu 'ac obiectul unor cereri pri!ind retrocedarea propriet&ii+ cu preci1area documentelor do!editoareA i/ !aloarea de in!entar a bunurilor imobile (upu(e e7ecut&rii (ilite+ e!ideniat& 6n contabilitate+ ree!aluat& 6n con'ormitate cu reglement&rile legale 6n !igoareA ?/ acordul e7pre( al debitorului pri!ind preul de e!aluare a bunurilor imobile (upu(e e7ecut&rii (ilite+ (tabilit potri!it art. 142 din %odul de procedur& 'i(cal&01/A L/ acceptul debitorului cu pri!ire la compen(area di'erenei+ potri!it legii+ 6n ca1ul 6n care !aloarea bunului imobil e(te mai mare dec3t creana 'i(cal& pentru care (Da pornit e7ecutarea (ilit&A l/ (emn&tura repre1entantului legal al debitorului per(oan& ?uridic&+ precum ,i ,tampila ace(tuia. 1-$.2. =a cerere (e ane7ea1&@ a/ copii legali1ate de pe actele care ate(t& dreptul de proprietate al debitorului a(upra bunurilor imobile pentru care ace(ta (olicit& trecerea 6n proprietatea public& a (tatuluiA b/ e7tra( de carte 'unciar&+ 6n original+ emi( la data depunerii cererii+ din care (& re1ulte c& bunul imobil nu e(te gre!at de (arciniA c/ declaraie pe propria r&(pundere din care (& re1ulte c& bunurile imobile nu 'ac obiectul unor cereri pri!ind retrocedarea propriet&ii (au al altor litigiiA d/ copii de pe 'i,a mi?locului 'i7A e/ alte acte nece(are+ potri!it legii+ 6n (u(inerea cererii. 1-$.$. 8&rile (tabile(c de comun acord !aloarea la care (e !a reali1a darea 6n plat&+ 6ntocminduD(e 6n ace(t (en( un 6n(cri(. =a (tabilirea ace(tei !alori (e poate a!ea 6n !edere !aloarea de in!entar a bunului imobil+ precum ,i preul de pia& al ace(tuia. 8re!ederile art. 5$ din %odul de procedur& 'i(cal&02/ (unt aplicabile. 1-$.4. =a data 6ntocmirii proce(uluiD!erbal pentru trecerea 6n proprietatea public& a (tatului a bunului imobil (upu( e7ecut&rii (ilite+ organul de e7ecutare !a actuali1a ni!elul dob3n1ii a'erente creanelor 'i(cale 6n(cri(e 6n titlul e7ecutoriu (au 6n titlurile e7ecutorii 6n ba1a c&rora (Da 6nceput e7ecutarea (ilit&+ precum ,i ni!elul c2eltuielilor de e7ecutare p3n& la acea(t& dat&+ cu aplicarea art. $91K2 alin. $ din %odul de procedur& ci!il&. #CIN *1) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 152 a devenit art0 15;0 *2) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 3/ a devenit art0 330 #B Codul de procedur$ %i&cal$' %48. " C8el+uieli 4RT. 1-4 =devenit art0 16A- dup. repub(icarea din anu( 200;> C8el+uieli de e1ecu+are &ili+$ .1/ %2eltuielile oca1ionate cu e'ectuarea procedurii de e7ecutare (ilit& (unt 6n (arcina debitorului. .2/ 5uma c2eltuielilor cu e7ecutarea (ilit& (e (tabile,te de organul de e7ecutare+ prin proce(D!erbal+ care con(tituie titlu e7ecutoriu potri!it pre1entului cod+ care are la ba1& documente pri!ind c2eltuielile e'ectuate. .$/ %2eltuielile de e7ecutare (ilit& a creanelor 'i(cale (e a!an(ea1& de organele de e7ecutare+ din bugetul ace(tora. .4/ %2eltuielile de e7ecutare (ilit& care nu au la ba1& documente care (& ate(te c& au 'o(t e'ectuate 6n (copul e7ecut&rii (ilite nu (unt 6n (arcina debitorului urm&rit. .5/ 5umele recuperate 6n contul c2eltuielilor de e7ecutare (ilit& (e 'ac !enit la bugetul din care au 'o(t a!an(ate+ cu e7cepia (umelor repre1ent3nd c2eltuieli de e7ecutare (ilit& a creanelor 'i(cale admini(trate de :ini(terul Binanelor 8ublice+ care (e 'ac !enit la bugetul de (tat+ dac& legea nu pre!ede alt'el. Norme me+odolo)ice' 1-4.1. %2eltuielile de e7ecutare (ilit& a creanelor 'i(cale repre1int& totalitatea c2eltuielilor nece(are e'ectu&rii procedurii de e7ecutare (ilit&+ repre1ent3nd pl&i ale unor (er!icii+ cum ar 'i@

a/ (umele repre1ent3nd c2eltuieli pentru comunicarea (omaiei ,i a celorlalte acte proceduraleA b/ (umele repre1ent3nd c2eltuieli de e!aluare a bunurilor (upu(e e7ecut&riiA c/ (umele repre1ent3nd alte c2eltuieli pri!ind (ec2e(trarea+ ridicarea+ manipularea+ tran(portul+ depo1itarea+ con(er!area+ precum ,i culegerea 'ructelor etc.+ dup& ca1A d/ (umele repre1ent3nd c2eltuieli e'ectuate pentru admini(trarea bunurilor imobileA e/ remuneraia cu(todelui (au a admini(tratoruluiD(ec2e(truA '/ (umele repre1ent3nd c2eltuieli e'ectuate cu organi1area licitaieiA g/ alte c2eltuieli nece(are 6ndeplinirii procedurii de e7ecutare (ilit& a creanelor 'i(cale. Codul de procedur$ %i&cal$' %48. 10 Eli2erarea ,i di&+ri2uirea &umelor reali(a+e prin e1ecu+are &ili+$ 4RT. 1-5 =devenit art0 169- dup. repub(icarea din anu( 200;> *umele reali(a+e din e1ecu+are &ili+$ .1/ 5uma reali1at& 6n cur(ul procedurii de e7ecutare (ilit& repre1int& totalitatea (umelor 6nca(ate dup& comunicarea (omaiei prin orice modalitate pre!&1ut& de pre1entul cod. .2/ %reanele 'i(cale 6n(cri(e 6n titlul e7ecutoriu (e (ting cu (umele reali1ate con'orm alin. .1/+ 6n ordinea !ec2imii+ mai 6nt3i creana principal& ,i apoi acce(oriile ace(teia. .$/ Cac& (uma ce repre1int& at3t creana 'i(cal&+ c3t ,i c2eltuielile de e7ecutare e(te mai mic& dec3t (uma reali1at& prin e7ecutare (ilit&+ cu di'erena (e !a proceda la compen(are+ potri!it art. 111+ (au (e re(tituie+ la cerere+ debitorului+ dup& ca1. .4/ Ce(pre (umele de re(tituit debitorul !a 'i 6n,tiinat de 6ndat&. Norme me+odolo)ice' 1-5.1. 8otri!it titlului F; din %odul 'i(cal+ ta7a pe !aloarea ad&ugat& a'erent& bunurilor !alori'icate (e (tabile,te ,i (e ac2it& 6n condiiile pre!&1ute de %odul 'i(cal cu pri!ire la ta7a pe !aloarea ad&ugat&. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 1-- =devenit art0 1;0- dup. repub(icarea din anu( 200;> Ordinea de di&+ri2uire .1/ )n ca1ul 6n care e7ecutarea (ilit& a 'o(t pornit& de mai muli creditori (au c3nd p3n& la eliberarea ori di(tribuirea (umei re1ultate din e7ecutare au depu( ,i ali creditori titlurile lor+ organele pre!&1ute la art. 1$2 !or proceda la di(tribuirea (umei potri!it urm&toarei ordini de pre'erin&+ dac& legea nu pre!ede alt'el@ a/ creanele repre1ent3nd c2eltuielile de orice 'el+ '&cute cu urm&rirea ,i con(er!area bunurilor al c&ror pre (e di(tribuieA b/ creanele repre1ent3nd (alarii ,i alte datorii a(imilate ace(tora+ pen(iile+ (umele cu!enite ,omerilor+ potri!it legii+ a?utoarele pentru 6ntreinerea ,i 6ngri?irea copiilor+ pentru maternitate+ pentru incapacitate temporar& de munc&+ pentru pre!enirea 6mboln&!irilor+ re'acerea (au 6nt&rirea (&n&t&ii+ a?utoarele de dece(+ acordate 6n cadrul a(igur&rilor (ociale de (tat+ precum ,i creanele repre1ent3nd obligaia de reparare a pagubelor cau1ate prin moarte+ !&t&marea integrit&ii corporale (au a (&n&t&iiA c/ creanele re1ult3nd din obligaii de 6ntreinere+ alocaii pentru copii (au de plat& a altor (ume periodice de(tinate a(igur&rii mi?loacelor de e7i(ten&A d/ creanele 'i(cale pro!enite din impo1ite+ ta7e+ contribuii ,i din alte (ume (tabilite potri!it legii+ datorate bugetului de (tat+ bugetului tre1oreriei (tatului+ bugetului a(igur&rilor (ociale de (tat+ bugetelor locale ,i bugetelor 'ondurilor (pecialeA e/ creanele re1ult3nd din 6mprumuturi acordate de (tatA '/ creanele repre1ent3nd de(p&gubiri pentru repararea pagubelor pricinuite propriet&ii publice prin 'apte iliciteA g/ creanele re1ult3nd din 6mprumuturi bancare+ din li!r&ri de produ(e+ pre(t&ri de (er!icii (au e7ecut&ri de lucr&ri+ precum ,i din c2irii (au aren1iA

2/ creanele repre1ent3nd amen1i cu!enite bugetului de (tat (au bugetelor localeA i/ alte creane. .2/ 8entru plata creanelor care au aceea,i ordine de pre'erin&+ dac& legea nu pre!ede alt'el+ (uma reali1at& din e7ecutare (e reparti1ea1& 6ntre creditori proporional cu creana 'iec&ruia. 4RT. 1-9 =devenit art0 1;1- dup. repub(icarea din anu( 200;> Re)uli privind eli2erarea ,i di&+ri2uirea .1/ %reditorii 'i(cali care au un pri!ilegiu prin e'ectul legii ,i care 6ndepline(c condiia de publicitate (au po(e(ie a bunului mobil au prioritate+ 6n condiiile pre!&1ute la art. 1$9 alin. .9/+ la di(tribuirea (umei re1ultate din !3n1area 'a& de ali creditori care au garanii reale a(upra bunului re(pecti!. .2/ 4cce(oriile creanei principale pre!&1ute 6n titlul e7ecutoriu !or urma ordinea de pre'erin& a creanei principale. .$/ )n ca1ul !3n1&rii bunurilor gre!ate printrDun drept de ga?+ ipotec& (au alte drepturi reale+ de(pre care a luat cuno,tin& 6n condiiile art. 149 alin. .-/ ,i ale art. 14" alin. ."/+ organul de e7ecutare e(te obligat (& 6i 6n,tiine1e din o'iciu pe creditorii 6n 'a!oarea c&rora au 'o(t con(er!ate ace(te (arcini+ pentru a participa la di(tribuirea preului. .4/ %reditorii care nu au participat la e7ecutarea (ilit& pot depune titlurile lor 6n !ederea particip&rii la di(tribuirea (umelor reali1ate prin e7ecutare (ilit&+ numai p3n& la data 6ntocmirii de c&tre organele de e7ecutare a proce(uluiD!erbal pri!ind eliberarea (au di(tribuirea ace(tor (ume. .5/ Eliberarea (au di(tribuirea (umei re1ultate din e7ecutarea (ilit& (e !a 'ace numai dup& trecerea unui termen de 15 1ile de la data depunerii (umei+ c3nd organul de e7ecutare !a proceda+ dup& ca1+ la eliberarea (au di(tribuirea (umei+ cu 6n,tiinarea p&rilor ,i a creditorilor care ,iDau depu( titlurile. .-/ Eliberarea (au di(tribuirea (umei re1ultate din e7ecutarea (ilit& (e !a con(emna de e7ecutorul 'i(cal de 6ndat& 6ntrDun proce(D!erbal+ care (e !a (emna de toi cei 6ndrept&ii. .9/ %el nemulumit de modul 6n care (e 'ace eliberarea (au di(tribuirea (umei re1ultate din e7ecutarea (ilit& poate cere e7ecutorului 'i(cal (& con(emne1e 6n proce(ulD!erbal obieciile (ale. .*/ Cup& 6ntocmirea proce(uluiD!erbal pre!&1ut la alin. .-/ nici un creditor nu mai e(te 6n drept (& cear& (& participe la di(tribuirea (umelor re1ultate din e7ecutarea (ilit&. Norme me+odolo)ice' 1-9.1. %3nd (Da aprobat plata 6n rate a preului bunului imobil !alori'icat+ eliberarea (au di(tribuirea (umelor (e !a 'ace pentru 'iecare plat& e'ectuat&. Codul de procedur$ %i&cal$' %48. 11 Con+e&+aia la e1ecu+are &ili+$ 4RT. 1-* =devenit art0 1;2- dup. repub(icarea din anu( 200;> Con+e&+aia la e1ecu+are &ili+$ .1/ 8er(oanele intere(ate pot 'ace conte(taie 6mpotri!a oric&rui act de e7ecutare e'ectuat cu 6nc&lcarea pre!ederilor pre1entului cod de c&tre organele de e7ecutare+ precum ,i 6n ca1ul 6n care ace(te organe re'u1& (& 6ndeplinea(c& un act de e7ecutare 6n condiiile legii. .2/ %onte(taia poate 'i '&cut& ,i 6mpotri!a titlului e7ecutoriu 6n temeiul c&ruia a 'o(t pornit& e7ecutarea+ 6n ca1ul 6n care ace(t titlu nu e(te o 2ot&r3re dat& de o in(tan& ?udec&torea(c& (au de alt organ ?uri(dicional ,i dac& pentru conte(tarea lui nu e7i(t& o alt& procedur& pre!&1ut& de lege. .$/ %onte(taia (e introduce la in(tana ?udec&torea(c& competent& ,i (e ?udec& 6n procedur& de urgen&. 4RT. 1-" =devenit art0 1;/- dup. repub(icarea din anu( 200;> Termen de con+e&+are .1/ %onte(taia (e poate 'ace 6n termen de 15 1ile+ (ub (anciunea dec&derii+ de la data c3nd@ a/ conte(tatorul a luat cuno,tin& de e7ecutarea ori de actul de e7ecutare pe care le conte(t&+ din comunicarea (omaiei (au din alt& 6n,tiinare primit& ori+ 6n lip(a ace(tora+ cu oca1ia e'ectu&rii e7ecut&rii (ilite (au 6n alt modA

b/ conte(tatorul a luat cuno,tin&+ potri!it lit. a/+ de re'u1ul organului de e7ecutare de a 6ndeplini un act de e7ecutareA c/ cel intere(at a luat cuno,tin&+ potri!it lit. a/+ de eliberarea (au di(tribuirea (umelor pe care le conte(t&. .2/ %onte(taia prin care o ter& per(oan& pretinde c& are un drept de proprietate (au un alt drept real a(upra bunului urm&rit poate 'i introdu(& cel mai t3r1iu 6n termen de 15 1ile dup& e'ectuarea e7ecut&rii. .$/ Neintroducerea conte(taiei 6n termenul pre!&1ut la alin. .2/ nu 6l 6mpiedic& pe cel deDal treilea (& 6,i reali1e1e dreptul pe calea unei cereri (eparate+ potri!it dreptului comun. 4RT. 190 =devenit art0 1;5- dup. repub(icarea din anu( 200;> 9udecarea con+e&+aiei .1/ =a ?udecarea conte(taiei in(tana !a cita ,i organul de e7ecutare 6n a c&rui ra1& teritorial& (e g&(e(c bunurile urm&rite ori+ 6n ca1ul e7ecut&rii prin poprire+ 6,i are (ediul (au domiciliul terul poprit. .2/ =a cererea p&rii intere(ate in(tana poate decide+ 6n cadrul conte(taiei la e7ecutare+ a(upra 6mp&ririi bunurilor pe care debitorul le deine 6n proprietate comun& cu alte per(oane. .$/ Cac& admite conte(taia la e7ecutare+ in(tana+ dup& ca1+ poate di(pune anularea actului de e7ecutare conte(tat (au 6ndreptarea ace(tuia+ anularea ori 6ncetarea e7ecut&rii 6n(e,i+ anularea (au l&murirea titlului e7ecutoriu ori e'ectuarea actului de e7ecutare a c&rui 6ndeplinire a 'o(t re'u1at&. .4/ )n ca1ul anul&rii actului de e7ecutare conte(tat (au al 6ncet&rii e7ecut&rii 6n(e,i ,i al anul&rii titlului e7ecutoriu+ in(tana poate di(pune prin aceea,i 2ot&r3re (& i (e re(tituie celui 6ndrept&it (uma ce i (e cu!ine din !alori'icarea bunurilor (au din reinerile prin poprire. .5/ )n ca1ul re(pingerii conte(taiei conte(tatorul poate 'i obligat+ la cererea organului de e7ecutare+ la de(p&gubiri pentru pagubele cau1ate prin 6nt3r1ierea e7ecut&rii+ iar c3nd conte(taia a 'o(t e7ercitat& cu reaD credin&+ el !a 'i obligat ,i la plata unei amen1i de la 500.000 lei la 10.000.000 lei. %48. 12 *+in)erea creanelor %i&cale prin al+e modali+$i 4RT. 191 =devenit art0 1;6- dup. repub(icarea din anu( 200;> In&olva2ili+a+ea .1/ %reanele 'i(cale urm&rite de organele de e7ecutare pot 'i (c&1ute din e!idena ace(tora 6n ca1ul 6n care debitorul re(pecti! (e g&(e,te 6n (tare de in(ol!abilitate. .2/ 8rocedura de in(ol!abilitate e(te aplicabil& 6n urm&toarele (ituaii@ a/ c3nd debitorul nu are !enituri (au bunuri urm&ribileA b/ c3nd dup& 6ncetarea e7ecut&rii (ilite pornite 6mpotri!a debitorului r&m3n debite neac2itateA c/ c3nd debitorul a di(p&rut (au a decedat '&r& (& la(e a!ereA d/ c3nd debitorul nu e(te g&(it la ultimul domiciliu 'i(cal cuno(cut ,i la ace(tea ori 6n alte locuri+ unde e7i(t& indicii c& a a!ut a!ere+ nu (e g&(e(c !enituri (au bunuri urm&ribileA e/ c3nd+ potri!it legii+ debitorul per(oan& ?uridic& 6,i 6ncetea1& e7i(tena ,i au r&ma( neac2itate obligaii 'i(cale. .$/ 8entru creanele 'i(cale ale debitorilor declarai 6n (tare de in(ol!abilitate+ conduc&torul organului de e7ecutare di(pune (coaterea creanei din e!idena curent& ,i trecerea ei 6ntrDo e!iden& (eparat&. .4/ )n ca1urile 6n care (e con(tat& c& debitorii au dob3ndit !enituri (au bunuri urm&ribile dup& declararea (t&rii de in(ol!abilitate+ organele de e7ecutare !or lua m&(urile nece(are de redebitare a (umelor ,i de e7ecutare (ilit&. Norme me+odolo)ice' 191.1. 8entru creanele 'i(cale pentru care (Da declarat (tarea de in(ol!abilitate a debitorului+ organele de e7ecutare (unt obligate (& urm&rea(c& (ituaia debitorilor pe toat& perioada+ p3n& la 6mplinirea termenului de pre(cripie a dreptului de a cere e7ecutarea (ilit&+ inclu(i! pe perioada 6n care cur(ul ace(teia e(te (u(pendat (au 6ntrerupt. Feri'icarea (ituaiei debitorului (e !a 'ace cel puin o dat& pe an+ repet3nduD(e+ c3nd e(te nece(ar+ in!e(tigaiile pre!&1ute de lege. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 192 =devenit art0 1;;- dup. repub(icarea din anu( 200;>

De&c8iderea procedurii de reor)ani(are 5udiciar$ &au %alimen+ .1/ Organul de e7ecutare e(te obligat ca pentru creanele 'i(cale datorate de comerciani+ (ociet&i comerciale+ cooperati!e de con(um ori cooperati!e me,te,ug&re,ti (au per(oane 'i1ice (& cear& in(tanelor ?udec&tore,ti competente 6nceperea procedurii reorgani1&rii ?udiciare (au a 'alimentului+ 6n condiiile legii. .2/ %ererile organelor 'i(cale pri!ind 6nceperea procedurii reorgani1&rii ?udiciare ,i a 'alimentului (e !or 6nainta in(tanelor ?udec&tore,ti ,i (unt (cutite de con(emnarea !reunei cauiuni. 4RT. 19$ =devenit art0 1;A- dup. repub(icarea din anu( 200;> 3nularea creanelor %i&cale .1/ )n ca1uri e7cepionale+ pentru moti!e temeinice+ u!ernul+ re(pecti! autorit&ile deliberati!e la ni!el local+ prin 2ot&r3re+ pot aproba anularea unor creane 'i(cale. .2/ )n (ituaiile 6n care c2eltuielile de e7ecutare+ e7clu(i! cele pri!ind comunicarea prin po,t&+ (unt mai mari dec3t creanele 'i(cale (upu(e e7ecut&rii (ilite+ conduc&torul organului de e7ecutare poate aproba anularea debitelor re(pecti!e. %2eltuielile generate de comunicarea (omaiei prin po,t& (unt (uportate de organul 'i(cal. .$/ %reanele 'i(cale re(tante a'late 6n (old la data de $1 decembrie a anului+ mai mici de 100.000 lei+ (e anulea1&. 4nual+ prin 2ot&r3re a u!ernului (e (tabile,te pla'onul creanelor 'i(cale care pot 'i anulate. .4/ )n ca1ul creanelor 'i(cale datorate bugetelor locale+ (uma pre!&1ut& la alin. .$/ repre1int& limita ma7im& p3n& la care+ prin 2ot&r3re+ autorit&ile deliberati!e pot (tabili pla'onul creanelor 'i(cale care pot 'i anulate. T;T=>= ;< *oluionarea con+e&+aiilor %ormula+e /mpo+riva ac+elor admini&+ra+ive %i&cale %48. 1 Drep+ul la con+e&+aie 4RT. 194 =devenit art0 203- dup. repub(icarea din anu( 200;> .o&i2ili+a+ea de con+e&+are .1/ )mpotri!a titlului de crean&+ precum ,i 6mpotri!a altor acte admini(trati!e 'i(cale (e poate 'ormula conte(taie potri!it legii. %onte(taia e(te o cale admini(trati!& de atac ,i nu 6nl&tur& dreptul la aciune al celui care (e con(ider& le1at 6n drepturile (ale printrDun act admini(trati! 'i(cal (au prin lip(a ace(tuia+ 6n condiiile legii. .2/ E(te 6ndrept&it la conte(taie numai cel care con(ider& c& a 'o(t le1at 6n drepturile (ale printrDun act admini(trati! 'i(cal (au prin lip(a ace(tuia. .$/ Ia1a de impunere ,i impo1itul+ ta7a (au contribuia (tabilite prin deci1ie de impunere (e conte(t& numai 6mpreun&. .4/ 8ot 'i conte(tate 6n condiiile alin. .$/ ,i deci1iile de impunere prin care nu (unt (tabilite impo1ite+ ta7e+ contribuii (au alte (ume datorate bugetului general con(olidat. .5/ )n ca1ul deci1iilor re'eritoare la ba1a de impunere+ reglementate potri!it art. *- alin. .1/+ conte(taia (e poate depune de orice per(oan& care particip& la reali1area !enitului. .-/ Ia1ele de impunere con(tatate (eparat 6ntrDo deci1ie re'eritoare la ba1a de impunere pot 'i atacate numai prin conte(tarea ace(tei deci1ii. 4RT. 195 =devenit art0 206- dup. repub(icarea din anu( 200;> -orma ,i coninu+ul con+e&+aiei .1/ %onte(taia (e 'ormulea1& 6n (cri( ,i !a cuprinde@ a/ datele de identi'icare a conte(tatoruluiA b/ obiectul conte(taieiA c/ moti!ele de 'apt ,i de dreptA d/ do!e1ile pe care (e 6ntemeia1&A e/ (emn&tura conte(tatorului (au a 6mputernicitului ace(tuia+ precum ,i ,tampila 6n ca1ul per(oanelor ?uridice. Co!ada calit&ii de 6mputernicit al conte(tatorului+ per(oan& 'i1ic& (au ?uridic&+ (e 'ace potri!it legii. .2/ Obiectul conte(taiei 6l con(tituie numai (umele ,i m&(urile (tabilite ,i 6n(cri(e de organul 'i(cal 6n titlul de crean& (au 6n actul admini(trati! 'i(cal atacat+ cu e7cepia conte(taiei 6mpotri!a re'u1ului ne?u(ti'icat de emitere a actului admini(trati! 'i(cal.

.$/ %onte(taia (e depune la organul 'i(cal+ re(pecti! !amal+ al c&rui act admini(trati! e(te atacat ,i nu e(te (upu(& ta7elor de timbru. Norme me+odolo)ice' 195.1. )n conte(taiile care au ca obiect (ume (e !a (peci'ica cuantumul (umei totale conte(tate+ indi!iduali1at& pe categorii de impo1ite+ ta7e+ datorie !amal&+ contribuii+ precum ,i acce(orii ale ace(tora. )n (ituaia 6n care (e con(tat& nere(pectarea ace(tei obligaii+ organele 'i(cale de (oluionare competente !or pune 6n !edere conte(tatorului+ printrDo adre(&+ (& preci1e1e+ 6n termen de 5 1ile de la comunicarea ace(teia+ cuantumul (umei conte(tate+ indi!iduali1at&. 195.2. )n (ituaia 6n care conte(taia e(te 'ormulat& printrDun 6mputernicit al conte(tatorului+ organele de (oluionare competente !or !eri'ica 6mputernicirea+ care trebuie (& poarte (emn&tura ,i ,tampila per(oanei ?uridice conte(tatoare+ dup& ca1. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 19- =devenit art0 20;- dup. repub(icarea din anu( 200;> Termenul de depunere a con+e&+aiei .1/ %onte(taia (e !a depune 6n termen de $0 de 1ile de la data comunic&rii actului admini(trati! 'i(cal+ (ub (anciunea dec&derii. .2/ )n ca1ul 6n care competena de (oluionare nu aparine organului emitent al actului admini(trati! 'i(cal atacat+ conte(taia !a 'i 6naintat& de c&tre ace(ta+ 6n termen de 5 1ile de la 6nregi(trare+ organului de (oluionare competent. .$/ )n ca1ul 6n care conte(taia e(te depu(& la un organ 'i(cal necompetent+ acea(ta !a 'i 6naintat&+ 6n termen de 5 1ile de la data primirii+ organului 'i(cal emitent al actului admini(trati! atacat. .4/ Cac& actul admini(trati! 'i(cal nu conine elementele pre!&1ute la art. 42 alin. .2/ lit. i/+ conte(taia poate 'i depu(&+ 6n termen de $ luni de la data comunic&rii actului admini(trati! 'i(cal+ organului de (oluionare competent. 4RT. 199 =devenit art0 20A- dup. repub(icarea din anu( 200;> Re+ra)erea con+e&+aiei .1/ %onte(taia poate 'i retra(& de conte(tator p3n& la (oluionarea ace(teia. Organul de (oluionare competent !a comunica conte(tatorului deci1ia prin care (e ia act de renunarea la conte(taie. .2/ 8rin retragerea conte(taiei nu (e pierde dreptul de a (e 6nainta o nou& conte(taie 6n interiorul termenului general de depunere a ace(teia. %48. 2 Compe+ena de &oluionare a con+e&+aiilor. Deci(ia de &oluionare 4RT. 19* =devenit art0 209- dup. repub(icarea din anu( 200;> Or)anul compe+en+ .1/ %onte(taiile 'ormulate 6mpotri!a deci1iilor de impunere+ a actelor admini(trati!e 'i(cale a(imilate deci1iilor de impunere+ precum ,i a titlurilor de crean& pri!ind datoria !amal& (e (oluionea1& dup& cum urmea1&@ a/ conte(taiile care au ca obiect impo1ite+ ta7e+ contribuii+ datorie !amal&+ precum ,i acce(orii ale ace(tora+ al c&ror cuantum e(te (ub 5 miliarde lei+ (e (oluionea1& de c&tre organele competente con(tituite la ni!elul direciilor generale unde conte(tatorii au domiciliul 'i(cal (au+ dup& ca1+ de c&tre organul 'i(cal (tabilit la art. $$ alin. .$/A b/ conte(taiile 'ormulate de marii contribuabili+ care au ca obiect impo1ite+ ta7e+ contribuii+ datorie !amal&+ precum ,i acce(orii ale ace(tora+ al c&ror cuantum e(te (ub 5 miliarde lei+ (e (oluionea1& de c&tre organele competente con(tituite 6n cadrul re(pecti!elor direcii generale de admini(trare a marilor contribuabiliA c/ conte(taiile care au ca obiect impo1ite+ ta7e+ contribuii+ datorie !amal&+ acce(oriile ace(tora+ al c&ror cuantum e(te de 5 miliarde lei (au mai mare+ precum ,i cele 'ormulate 6mpotri!a actelor emi(e de organe centrale (e (oluionea1& de c&tre organe competente de (oluionare con(tituite la ni!el central.

.2/ %onte(taiile 'ormulate 6mpotri!a altor acte admini(trati!e 'i(cale (e (oluionea1& de c&tre organele 'i(cale emitente. .$/ %onte(taiile 'ormulate de cei care (e con(ider& le1ai de re'u1ul ne?u(ti'icat de emitere a actului admini(trati! 'i(cal (e (oluionea1& de c&tre organul ierar2ic (uperior organului 'i(cal competent (& emit& acel act. .4/ %onte(taiile 'ormulate 6mpotri!a actelor admini(trati!e 'i(cale emi(e de autorit&ile admini(traiei publice locale (e (oluionea1& de c&tre ace(tea. .5/ %uantumul (umelor pre!&1ute la alin. .1/ (e actuali1ea1& prin 2ot&r3re a u!ernului. Norme me+odolo)ice' 19*.1. 8rin organe de (oluionare competente con(tituite la ni!elul direciilor generale unde conte(tatorii au domiciliul 'i(cal (e 6nelege (er!iciile#birourile de (oluionare a conte(taiilor din cadrul direciilor generale ale 'inanelor publice ?udeene+ re(pecti! a municipiului Iucure,ti+ (au+ dup& ca1+ Cirecia general& de admini(trare a marilor contribuabili+ pentru marii contribuabili care (unt admini(trai de acea(ta. 19*.2. 8rin organe de (oluionare competente con(tituite la ni!el central (e 6nelege Cirecia general& de (oluionare a conte(taiilor din cadrul 4geniei Naionale de 4dmini(trare Bi(cal&. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 19" =devenit art0 210- dup. repub(icarea din anu( 200;> Deci(ia &au di&po(iia de &oluionare .1/ )n (oluionarea conte(taiei+ organul competent (e pronun& prin deci1ie (au di(po1iie+ dup& ca1. .2/ Ceci1ia (au di(po1iia emi(& 6n (oluionarea conte(taiei e(te de'initi!& 6n (i(temul c&ilor admini(trati!e de atac. Norme me+odolo)ice' 19".1. )n (oluionarea conte(taiei organele de (oluionare competente ale 4geniei Naionale de 4dmini(trare Bi(cal& (e pronun& prin deci1ie+ iar cele ale autorit&ilor admini(traiei publice locale (e pronun& prin di(po1iie. Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 1*0 =devenit art0 211- dup. repub(icarea din anu( 200;> -orma ,i coninu+ul deci(iei de &oluionare a con+e&+aiei .1/ Ceci1ia de (oluionare a conte(taiei (e emite 6n 'orm& (cri(& ,i !a cuprinde@ preambulul+ con(iderentele ,i di(po1iti!ul. .2/ 8reambulul cuprinde@ denumirea organului 6n!e(tit cu (oluionarea+ numele (au denumirea conte(tatorului+ domiciliul 'i(cal al ace(tuia+ num&rul de 6nregi(trare a conte(taiei la organul de (oluionare competent+ obiectul cau1ei+ precum ,i (inte1a (u(inerilor p&rilor atunci c3nd organul competent de (oluionare a conte(taiei nu e(te organul emitent al actului atacat. .$/ %on(iderentele cuprind moti!ele de 'apt ,i de drept care au 'ormat con!ingerea organului de (oluionare competent 6n emiterea deci1iei. .4/ Ci(po1iti!ul cuprinde (oluia pronunat&+ calea de atac+ termenul 6n care acea(ta poate 'i e7ercitat& ,i in(tana competent&. .5/ Ceci1ia (e (emnea1& de c&tre conduc&torul direciei generale+ directorul general al organului competent con(tituit la ni!el central+ conduc&torul organului 'i(cal emitent al actului admini(trati! atacat (au de 6nlocuitorii ace(tora+ dup& ca1. %48. $ Di&po(iii procedurale 4RT. 1*1 =devenit art0 212- dup. repub(icarea din anu( 200;> In+roducerea al+or per&oane /n procedura de &oluionare

.1/ Organul de (oluionare competent poate introduce+ din o'iciu (au la cerere+ 6n (oluionarea conte(taiei+ dup& ca1+ alte per(oane ale c&ror intere(e ?uridice de natur& 'i(cal& (unt a'ectate 6n urma emiterii deci1iei de (oluionare a conte(taiei. )nainte de introducerea altor per(oane+ conte(tatorul !a 'i a(cultat con'orm art. ". .2/ 8er(oanele care particip& la reali1area !enitului 6n (en(ul art. 194 alin. .5/ ,i nu au 6naintat conte(taie !or 'i introdu(e din o'iciu. .$/ 8er(oanei introdu(e 6n procedura de conte(taie i (e !or comunica toate cererile ,i declaraiile celorlalte p&ri. 4cea(t& per(oan& are drepturile ,i obligaiile p&rilor re1ultate din raportul de drept 'i(cal ce 'ormea1& obiectul conte(taiei ,i are dreptul (& 6nainte1e propriile (ale cereri. .4/ Ci(po1iiile %odului de procedur& ci!il& re'eritoare la inter!enia 'orat& ,i !oluntar& (unt aplicabile. 4RT. 1*2 =devenit art0 21/- dup. repub(icarea din anu( 200;> *oluionarea con+e&+aiei .1/ )n (oluionarea conte(taiei organul competent !a !eri'ica moti!ele de 'apt ,i de drept care au (tat la ba1a emiterii actului admini(trati! 'i(cal. 4nali1a conte(taiei (e 'ace 6n raport de (u(inerile p&rilor+ de di(po1iiile legale in!ocate de ace(tea ,i de documentele e7i(tente la do(arul cau1ei. 5oluionarea conte(taiei (e 'ace 6n limitele (e(i1&rii. .2/ Organul de (oluionare competent pentru l&murirea cau1ei poate (olicita punctul de !edere al direciilor de (pecialitate din mini(ter (au al altor in(tituii ,i autorit&i. .$/ 8rin (oluionarea conte(taiei nu (e poate crea o (ituaie mai grea conte(tatorului 6n propria cale de atac. .4/ %onte(tatorul+ inter!enienii (au 6mputerniciii ace(tora pot (& depun& probe noi 6n (u(inerea cau1ei. )n acea(t& (ituaie+ organului 'i(cal emitent al actului admini(trati! 'i(cal atacat (au organului care a e'ectuat acti!itatea de control+ dup& ca1+ i (e !a o'eri po(ibilitatea (& (e pronune a(upra ace(tora. .5/ Organul de (oluionare competent (e !a pronuna mai 6nt3i a(upra e7cepiilor de procedur& ,i a(upra celor de 'ond+ iar c3nd (e con(tat& c& ace(tea (unt 6ntemeiate+ nu (e !a mai proceda la anali1a pe 'ond a cau1ei. Norme me+odolo)ice' 1*2.1. )n temeiul art. 1*2 alin. .4/ din %odul de procedur& 'i(cal&0/+ conte(tatorul+ inter!enienii ,i#(au 6mputerniciii ace(tora+ 6n 'aa organelor de (oluionare a conte(taiilor+ (e pot 'olo(i de orice probe noi rele!ante+ c2iar dac& ace(tea anterior nu au 'o(t cercetate de organele de in(pecie 'i(cal&. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 1A2 a devenit art0 21/0 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 1*$ =devenit art0 215- dup. repub(icarea din anu( 200;> *u&pendarea procedurii de &oluionare a con+e&+aiei pe cale admini&+ra+iv$ .1/ Organul de (oluionare competent poate (u(penda+ prin deci1ie moti!at&+ (oluionarea cau1ei atunci c3nd@ a/ organul care a e'ectuat acti!itatea de control a (e(i1at organele 6n drept cu pri!ire la e7i(tena indiciilor (&!3r,irii unei in'raciuni a c&rei con(tatare ar a!ea o 6nr3urire 2ot&r3toare a(upra (oluiei ce urmea1& (& 'ie dat& 6n procedur& admini(trati!&A b/ (oluionarea cau1ei depinde+ 6n tot (au 6n parte+ de e7i(tena (au ine7i(tena unui drept care 'ace obiectul unei alte ?udec&i. .2/ Organul de (oluionare competent poate (u(penda procedura+ la cerere+ dac& (unt moti!e 6ntemeiate. =a aprobarea (u(pend&rii+ organul de (oluionare competent !a (tabili ,i termenul p3n& la care (e (u(pend& procedura. 5u(pendarea poate 'i (olicitat& o (ingur& dat&. .$/ 8rocedura admini(trati!& e(te reluat& la 6ncetarea moti!ului care a determinat (u(pendarea (au+ dup& ca1+ la e7pirarea termenului (tabilit de organul de (oluionare competent potri!it alin. .2/+ indi'erent dac& moti!ul care a determinat (u(pendarea a 6ncetat (au nu. 4RT. 1*4 =devenit art0 213- dup. repub(icarea din anu( 200;> *u&pendarea e1ecu+$rii ac+ului admini&+ra+iv %i&cal .1/ ;ntroducerea conte(taiei pe calea admini(trati!& de atac nu (u(pend& e7ecutarea actului admini(trati! 'i(cal.

.2/ Organul de (oluionare a conte(taiei poate (u(penda e7ecutarea actului admini(trati! atacat p3n& la (oluionarea conte(taiei+ la cererea temeinic ?u(ti'icat& a conte(tatorului. .$/ Cac& (e (u(pend& e7ecutarea unei deci1ii re'eritoare la ba1a de impunere+ atunci (e !a (u(penda ,i e7ecutarea deci1iei de impunere ulterioare. .4/ Organele de (oluionare pot di(pune in(tituirea m&(urilor a(igur&torii de c&tre organul 'i(cal competent 6n condiiile pre1entului cod. %48. 4 *oluii a&upra con+e&+aiei 4RT. 1*5 =devenit art0 216- dup. repub(icarea din anu( 200;> *oluii a&upra con+e&+aiei .1/ 8rin deci1ie conte(taia !a putea 'i admi(&+ 6n totalitate (au 6n parte+ ori re(pin(&. .2/ )n ca1ul admiterii conte(taiei (e decide+ dup& ca1+ anularea total& (au parial& a actului atacat. .$/ 8rin deci1ie (e poate de('iina total (au parial actul admini(trati! atacat+ (ituaie 6n care urmea1& (& (e 6nc2eie un nou act admini(trati! 'i(cal care !a a!ea 6n !edere (trict con(iderentele deci1iei de (oluionare. .4/ 8rin deci1ie (e poate (u(penda (oluionarea cau1ei+ 6n condiiile pre!&1ute de art. 1*$. 4RT. 1*- =devenit art0 21;- dup. repub(icarea din anu( 200;> Re&pin)erea con+e&+aiei pen+ru ne/ndeplinirea condiiilor procedurale .1/ Cac& organul de (oluionare competent con(tat& ne6ndeplinirea unei condiii procedurale+ conte(taia !a 'i re(pin(& '&r& a (e proceda la anali1a pe 'ond a cau1ei. .2/ %onte(taia nu poate 'i re(pin(& dac& poart& o denumire gre,it&. 4RT. 1*9 =devenit art0 21A- dup. repub(icarea din anu( 200;> Comunicarea deci(iei ,i calea de a+ac .1/ Ceci1ia pri!ind (oluionarea conte(taiei (e comunic& conte(tatorului+ per(oanelor introdu(e+ 6n condiiile art. 4$+ precum ,i organului 'i(cal emitent al actului admini(trati! atacat. .2/ Ceci1iile emi(e 6n (oluionarea conte(taiilor pot 'i atacate la in(tana ?udec&torea(c& de contencio( admini(trati! competent&. T;T=>= < *anciuni 4RT. 1** =abrogat prin Legea nr0 25142003- anterior repub(ic.rii din anu( 2003> In%raciuni .1/ 5u(tragerea+ (ub(tituirea+ degradarea (au 6n(tr&inarea de c&tre debitor ori de c&tre tere per(oane a bunurilor (ec2e(trate 6n con'ormitate cu pre!ederile pre1entului cod (e pedep(e,te cu 6nc2i(oare de la - luni la 1 an (au cu amend& de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. .2/ Reinerea ,i ne!&r(area de c&tre pl&titorii obligaiilor 'i(cale a (umelor repre1ent3nd impo1ite ,i contribuii cu reinere la (ur(&+ 6n cel mult $0 de 1ile de la (caden&+ con(tituie in'raciuni ,i (e pedep(e(c cu 6nc2i(oare de la - luni la 2 ani (au cu amend& de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei. 4RT. 1*" =devenit art0 219- dup. repub(icarea din anu( 200;> Con+ravenii .1/ %on(tituie contra!enii urm&toarele 'apte@ a/ nedepunerea la termenele pre!&1ute de lege a declaraiilor de 6nregi(trare 'i(cal& (au de meniuniA b/ nedepunerea la termenele pre!&1ute de lege a declaraiilor 'i(cale+ 6n condiiile art. 9*A c/ nere(pectarea obligaiilor pre!&1ute la art. 54 ,i art. 55 alin. .2/A d/ nere(pectarea obligaiei pre!&1ute la art. 102 alin. .*/A e/ neducerea la 6ndeplinire a m&(urilor (tabilite potri!it art. 102 alin. ."/A '/ nere(pectarea obligaiei 6n(crierii codului de identi'icare 'i(cal& pe documente+ potri!it art. 90A g/ nere(pectarea de c&tre pl&titorii de (alarii ,i !enituri a(imilate (alariilor a obligaiilor pri!ind completarea ,i p&(trarea 'i,elor 'i(caleA

2/ ne6ndeplinirea obligaiilor pri!ind tran(miterea la organul 'i(cal competent (au+ dup& ca1+ la tere per(oane a 'ormularelor ,i documentelor pre!&1ute de legea 'i(cal&+ altele dec3t declaraiile 'i(cale ,i declaraiile de 6nregi(trare 'i(cal& (au de meniuniA i/ nere(pectarea de c&tre b&nci a obligaiilor pri!ind 'urni1area in'ormaiilor ,i a obligaiilor de decontare pre!&1ute de pre1entul codA ?/ nere(pectarea obligaiilor ceDi re!in terului poprit+ potri!it pre1entului codA L/ nere(pectarea obligaiei de comunicare pre!&1ute la art. 14" alin. ."/A l/ re'u1ul debitorului (upu( e7ecut&rii (ilite de a preda bunurile organului de e7ecutare (pre a 'i (ec2e(trate (au de a le pune la di(po1iie ace(tuia pentru a 'i identi'icate ,i e!aluate. .2/ %ontra!eniile pre!&1ute la alin. .1/ (e (ancionea1& a(t'el@ a/ cu amend& de la 15.000.000 lei la $0.000.000 lei+ pentru per(oanele 'i1ice+ ,i cu amend& de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei+ pentru per(oanele ?uridice+ 6n ca1ul (&!3r,irii 'aptelor pre!&1ute la alin. .1/ lit. c/A b/ cu amend& de la 500.000 lei la 5.000.000 lei+ pentru per(oanele 'i1ice+ ,i cu amend& de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei+ pentru per(oanele ?uridice+ 6n ca1ul (&!3r,irii 'aptei pre!&1ute la alin. .1/ lit. d/A c/ cu amend& de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei+ pentru per(oanele 'i1ice+ ,i cu amend& de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei+ pentru per(oanele ?uridice+ 6n ca1ul (&!3r,irii 'aptei pre!&1ute la alin. .1/ lit. e/A d/ cu amend& de la 500.000 lei la 15.000.000 lei+ pentru per(oanele 'i1ice+ ,i cu amend& de la 5.000.000 lei la 100.000.000 lei+ pentru per(oanele ?uridice+ 6n ca1ul (&!3r,irii 'aptelor pre!&1ute la alin. .1/ lit. a/+ b/+ '/ D l/. .$/ )n ca1ul per(oanelor 'i1ice nedepunerea la termenele pre!&1ute de lege a declaraiilor de !enit con(tituie contra!enie ,i (e (ancionea1& cu amend& de la 100.000 lei la 1.000.000 lei. .4/ Nedepunerea la termen a declaraiilor 'i(cale pentru obligaiile datorate bugetelor locale (e (ancionea1& potri!it =egii nr. 591#200$ pri!ind %odul 'i(cal. .5/ 5umele 6nca(ate 6n condiiile pre1entului titlu (e 'ac !enit la bugetul de (tat (au bugetele locale+ dup& ca1. 4RT. 1"0 =devenit art0 220- dup. repub(icarea din anu( 200;- 7i abrogat prin Ordonan8a 2uvernu(ui nr0 2942011> Con+ravenii ,i &anciuni la re)imul produ&elor acci(a2ile .1/ %on(tituie contra!enii urm&toarele 'apte@ a/ producerea de produ(e acci1abile ce intr& (ub incidena (i(temului de antrepo1itare 'i(cal&+ 6n a'ara unui antrepo1it 'i(cal autori1at de c&tre autoritatea 'i(cal& competent&A b/ deinerea de produ(e acci1abile 6n a'ara regimului (u(pen(i!+ care nu au 'o(t introdu(e 6n (i(temul de acci1are con'orm titlului F;; din %odul 'i(calA c/ neanunarea autorit&ii 'i(cale competente+ 6n termenul legal+ de(pre modi'ic&rile adu(e datelor iniiale a!ute 6n !edere la eliberarea autori1aieiA d/ deinerea 6n a'ara antrepo1itului 'i(cal (au comerciali1area pe teritoriul Rom3niei a produ(elor acci1abile (upu(e marc&rii+ potri!it titlului F;; din %odul 'i(cal+ '&r& a 'i marcate (au marcate necore(pun1&tor ori cu marca?e 'al(eA e/ nere(pectarea programului de lucru al antrepo1itului 'i(cal+ a,a cum a 'o(t aprobat de autoritatea 'i(cal& competent&A '/ practicarea+ de c&tre produc&tori (au de c&tre importatori+ de preuri de !3n1are mai mici dec3t co(turile oca1ionate de producerea (au importul produ(elor acci1abile !3ndute+ la care (e adaug& acci1a ,i ta7a pe !aloarea ad&ugat&A g/ ne6n(crierea di(tinct& 6n 'acturi a !alorii acci1elor (au a impo1itului la ieiul ,i ga1ele naturale din producia intern&+ 6n ca1urile pre!&1ute la titlul F;; din %odul 'i(calA 2/ neutili1area documentelor 'i(cale pre!&1ute de titlul F;; din %odul 'i(calA i/ nee'ectuarea+ prin unit&i bancare+ a decont&rilor 6ntre 'urni1ori ,i cump&r&tori+ ca per(oane ?uridice+ de produ(e acci1abileA ?/ ampla(area mi?loacelor de m&(urare a produciei ,i a concentraiei de alcool ,i di(tilate 6n alte locuri dec3t cele pre!&1ute e7pre( 6n titlul F;;; din %odul 'i(cal (au deteriorarea (igiliilor aplicate de c&tre (upra!eg2etorul 'i(cal ,i ne(e(i1area organului 'i(cal 6n ca1ul deterior&rii lorA L/ ne(olicitarea de(emn&rii (upra!eg2etorului 'i(cal 6n !ederea de(igil&rii ci(ternelor (au recipientelor 6n care (e tran(port& alcoolul ,i di(tilatele 6n !racA

l/ tran(portul de alcool etilic ,i de di(tilate+ e'ectuat prin ci(terne (au recipiente care nu poart& (igiliile (upra!eg2etorului 'i(cal+ au (igilii deteriorate (au nu (unt 6n(oite de documentul de 6n(oire pre!&1ut la titlul F;; din %odul 'i(calA m/ 'abricarea de alcool (anitar de c&tre alte per(oane dec3t antrepo1itarii autori1ai pentru producie de alcool etilicA n/ comerciali1area 6n !rac+ pe piaa intern&+ a alcoolului (anitarA o/ circulaia ,i comerciali1area 6n !rac a alcoolului etilic ra'inat ,i a di(tilatelor 6n alte (copuri dec3t cele e7pre( pre!&1ute 6n titlul F;;; din %odul 'i(calA p/ nee!idenierea corect& 6n regi(trul (pecial a cantit&ilor de alcool ,i di(tilate importate 6n !racA M/ nee!idenierea la organele 'i(cale teritoriale a (ituaiilor pri!ind modul de !alori'icare a alcoolului ,i di(tilatelorA r/ ne(olicitarea organului 'i(cal teritorial 6n !ederea de(igil&rii in(talaiilor de 'abricaie+ precum ,i nee!idenierea 6n regi(trul de(tinat ace(tui (cop a in'ormaiilor pri!ind capacit&ile reale de di(tilare+ data ,i ora (igil&rii ,i de(igil&rii ca1anelor (au a celorlalte in(talaii de 'abricaie a uicii ,i a rac2iurilor de 'ructeA (/ practicarea de preuri de !3n1are cu am&nuntul mai mici dec3t preurile minime (tabilite pe produ(e+ potri!it titlului F;;; din %odul 'i(cal+ la care (e adaug& ta7a pe !aloarea ad&ugat&A ,/ comerciali1area+ la preuri mai mari dec3t preurile ma7ime de !3n1are cu am&nuntul declarate+ a produ(elor pentru care (Dau (tabilit a(t'el de preuriA t/ comerciali1area produ(elor ce nu (e reg&(e(c 6n li(tele cuprin13nd preurile ma7ime de !3n1are cu am&nuntul declarate de c&tre agenii economici produc&tori ,i importatoriA / re'u1ul agenilor economici produc&tori de igarete de a prelua ,i de a di(truge+ 6n condiiile pre!&1ute de lege+ cantit&ile de produ(e din tutun con'i(cateA u/ 'olo(irea conductelor mobile+ a 'urtunurilor ela(tice (au a altor conducte de ace(t 'el+ utili1area re1er!oarelor necalibrate+ precum ,i ampla(area 6naintea contoarelor a unor canele (au robinete prin care (e pot e7trage cantit&i de alcool (au di(tilate necontori1ateA !/ comerciali1area 6n !rac ,i utili1area ca materie prim&+ pentru 'abricarea b&uturilor alcoolice+ a alcoolului etilic ,i a di(tilatelor cu concentraia alcoolic& (ub "-+0E 6n !olumA 7/ comerciali1area+ prin pompele (taiilor de di(tribuie+ a altor uleiuri minerale dec3t cele din categoria ga1elor petroliere lic2e'iate+ ben1inelor ,i motorinelor auto+ precum ,i a petrolului lampant+ care core(pund (tandardelor naionale de calitateA N/ 'uncionarea in(talaiilor de producere alcool etilic (au di(tilate+ 6n a'ara programului de lucru aprobat de %omi(ia de autori1are a antrepo1itelor 'i(cale din cadrul :ini(terului Binanelor 8ubliceA 1/ producerea (au comerciali1area produ(elor acci1abile 6ntrDun antrepo1it 'i(cal 6n perioada 6n care autori1aia a 'o(t re!ocat& (au anulat&+ iar comi(ia de autori1are nu a emi( autori1aie (pecial& pentru !alori'icarea (tocurilor de produ(e. .2/ %ontra!eniile pre!&1ute la alin. .1/ (e (ancionea1& cu amend& de la 200.000.000 lei la 1.000.000.000 lei+ precum ,i cu@ a/ con'i(carea produ(elor+ iar 6n (ituaia 6n care ace(tea au 'o(t !3ndute+ con'i(carea (umelor re1ultate din acea(t& !3n1are+ 6n ca1urile pre!&1ute la lit. a/+ b/+ d/+ l/+ m/+ n/+ o/+ 7/+ N/ ,i 1/A b/ con'i(carea ci(ternelor+ recipientelor ,i a mi?loacelor de tran(port utili1ate 6n tran(portul alcoolului etilic ,i al di(tilatelor+ 6n ca1ul pre!&1ut la lit. l/A c/ re!ocarea autori1aiei de antrepo1it 'i(cal (au+ dup& ca1+ oprirea acti!it&ii+ pe o perioad& de 1 D $ luni+ pentru (ituaiile pre!&1ute la lit. d/+ e/+ ?/+ m/+ n/+ o/+ u/+ 7/+ N/ ,i 1/. %ererea pentru o nou& autori1aie poate 'i depu(& numai dup& o perioad& de cel puin - luni de la data re!oc&rii. 4RT. 1"1 =devenit art0 221- dup. repub(icarea din anu( 200;> Con&+a+area con+raveniilor ,i aplicarea &anciunilor .1/ %on(tatarea contra!eniilor ,i aplicarea (anciunilor (e 'ac de c&tre organele 'i(cale competente. .2/ %on(tatarea ,i (ancionarea 'aptelor ce con(tituie contra!enie potri!it art. 1"0 (e 'ac de per(onalul de (pecialitate din cadrul :ini(terului Binanelor 8ublice ,i al unit&ilor (ale teritoriale. .$/ %ontra!eniile pre!&1ute la art. 1*" alin. .1/ lit. b/ (e aplic& pentru 'aptele con(tatate dup& data intr&rii 6n !igoare a pre1entului cod.

.4/ )n ca1ul aplic&rii (anciunii amen1ii potri!it art. 1*" ,i 1"0+ contribuabilul are po(ibilitatea ac2it&rii 6n termen de 4* de ore a ?um&tate din minimul amen1ii pre!&1ute 6n pre1entul cod+ agentul con(tatator '&c3nd meniune de(pre acea(t& po(ibilitate 6n proce(ulD!erbal de con(tatare ,i (ancionare contra!enional&. 4RT. 1"2 =devenit art0 222- dup. repub(icarea din anu( 200;> 3c+uali(area &umei amen(ilor =imitele amen1ilor contra!enionale pre!&1ute 6n pre1entul cod pot 'i actuali1ate anual+ 6n 'uncie de e!oluia ratei in'laiei+ prin 2ot&r3re a u!ernului+ la propunerea :ini(terului Binanelor 8ublice. 4RT. 1"$ =devenit art0 22/- dup. repub(icarea din anu( 200;> Di&po(iii aplica2ile Ci(po1iiile pre1entului titlu (e completea1& cu di(po1iiile legale re'eritoare la regimul ?uridic al contra!eniilor. T;T=>= <; Di&po(iii +ran(i+orii ,i %inale 4RT. 1"4 =devenit art0 225- dup. repub(icarea din anu( 200;> Di&po(iii privind re)imul vamal Neplata la termenul legal a impo1itelor+ ta7elor (au altor (ume ce (e datorea1&+ potri!it legii+ 6n !am& atrage inter1icerea e'ectu&rii altor operaiuni de !&muire p3n& la (tingerea integral& a ace(tora. 4RT. 1"5 =devenit art0 22;- dup. repub(icarea din anu( 200;> Di&po(iii privind %uncionarii pu2lici din cadrul or)anelor %i&cale .1/ )n e7ercitarea atribuiilor de (er!iciu 'uncionarii publici din cadrul organelor 'i(cale (unt 6n!e(tii cu e7erciiul autorit&ii publice ,i bene'icia1& de protecie potri!it legii. .2/ 5tatul ,i unit&ile admini(trati!Dteritoriale r&(pund patrimonial pentru pre?udiciile cau1ate contribuabilului de 'uncionarii publici din cadrul organelor 'i(cale+ 6n e7ercitarea atribuiilor de (er!iciu. .$/ R&(punderea (tatului ,i a unit&ilor admini(trati!Dteritoriale nu 6nl&tur& r&(punderea 'uncionarilor publici din cadrul organelor 'i(cale 6n e7ercitarea cu reaDcredin& (au gra!& negli?en& a atribuiilor de (er!iciu. .4/ :ini(terul Binanelor 8ublice poate con(titui 'onduri pentru acordarea de (timulente per(onalului din aparatul propriu ,i din unit&ile (ubordonate+ dup& ca1+ prin reinerea unei cote de 5E din (umele 6nca(ate prin e7ecutare (ilit& potri!it pre!ederilor pre1entului cod+ din (umele 6nca(ate 6n cadrul procedurii de reorgani1are ?udiciar& ,i 'aliment+ precum ,i din (ur(e reglementate prin alte acte normati!e. .5/ 5i(temul de acordare a (timulentelor pentru per(onalul din aparatul propriu ,i din unit&ile (ubordonate :ini(terului Binanelor 8ublice+ care de('&,oar& acti!it&ile pre!&1ute la alin. .4/+ !a 'i (tabilit (imilar (i(temului de (alari1are pentru per(onalul bugetar ,i !a 'i aprobat prin ordin al mini(trului 'inanelor publice. .-/ >nit&ile admini(trati!Dteritoriale+ 6n calitate de creditor 'i(cal local+ pot con(titui lunar 'onduri pentru acordarea de (timulente per(onalului din compartimentele de (pecialitate+ cu atribuii 6n admini(trarea creanelor 'i(cale locale+ prin aplicarea unei cote de 5E a(upra (umelor 6nca(ate@ a/ prin e7ecutarea (ilit&+ con'orm legiiA b/ 6n cadrul procedurii de reorgani1are ?udiciar& ,i a 'alimentuluiA c/ din impo1itele ,i ta7ele locale (tabilite ca urmare a con(tat&rii de bunuri (au (er!icii impo1abile ori ta7abile+ (tabilite (uplimentar pe(te ni!elul celor declarate de contribuabil+ re1ultat al in(peciilor 'i(cale e'ectuate+ precum ,i din dob3n1ile ,i penalit&ile de 6nt3r1iere a'erente ace(tora. .9/ 4probarea (timulentelor pre!&1ute la alin. .-/ (e 'ace de c&tre ordonatorul de credite+ la propunerea conduc&torului compartimentului de (pecialitate. .*/ 8lata (timulentelor aprobate (e 'ace 6n cur(ul lunii curente pentru luna precedent&. ."/ 5umele con(tituite con'orm alin. .-/+ r&ma(e nec2eltuite la 'inele anului curent+ (e reportea1& cu aceea,i de(tinaie 6n anul urm&tor. 4RT. 1"- =devenit art0 22A- dup. repub(icarea din anu( 200;> 3c+e norma+ive de aplicare .1/ )n aplicarea pre1entului cod+ u!ernul adopt& norme metodologice de aplicare+ 6n termen de $0 de 1ile de la data public&rii 6n :onitorul O'icial al Rom3niei+ 8artea ;+ a legii de aprobare a pre1entei ordonane.

.2/ Bormularele nece(are ,i in(truciunile de utili1are a ace(tora pri!ind admini(trarea creanelor 'i(cale (e aprob& prin ordin al mini(trului 'inanelor publice. .$/ Bormularele nece(are ,i in(truciunile de utili1are a ace(tora+ pentru admini(trarea impo1itelor ,i ta7elor locale+ (e aprob& prin ordin comun al mini(trului admini(traiei ,i internelor ,i mini(trului 'inanelor publice. .4/ Bormularele nece(are ,i in(truciunile de utili1are a ace(tora+ pri!ind reali1area creanelor bugetului general con(olidat admini(trate de alte organe+ (e aprob& prin ordin al mini(trului de re(ort (au al conduc&torului in(tituiei publice+ dup& ca1. 4RT. 1"9 =devenit art0 229- dup. repub(icarea din anu( 200;> *cu+irea or)anelor %i&cale de pla+a +a1elor Organele 'i(cale (unt (cutite de ta7e+ tari'e+ comi(ioane (au cauiuni pentru cererile+ aciunile ,i orice alte m&(uri pe care le 6ndepline(c 6n !ederea admini(tr&rii creanelor 'i(cale+ cu e7cepia celor pri!ind comunicarea actului admini(trati! 'i(cal. 4RT. 1"* =devenit art0 2/0- dup. repub(icarea din anu( 200;> 6n&crierea creanelor la 3r8iva Elec+ronic$ de Garanii Reale Mo2iliare 8entru creanele 'i(cale admini(trate de c&tre :ini(terul Binanelor 8ublice+ ace(ta e(te autori1at ca operator care+ prin unit&ile (ale teritoriale+ ca ageni 6mputernicii+ (& 6n(crie creanele cuprin(e 6n titluri e7ecutorii la 4r2i!a Electronic& de aranii Reale :obiliare. 4RT. 1"" =devenit art0 2/1- dup. repub(icarea din anu( 200;> Di&po(iii privind +ermenele .1/ %ererile depu(e de c&tre contribuabil potri!it pre1entului cod (e (oluionea1& de c&tre organul 'i(cal+ 6n termen de 45 de 1ile de la 6nregi(trare+ cu e7cepia ca1urilor 6n care prin lege (e pre!ede alt'el. .2/ )n (ituaiile 6n care+ pentru (oluionarea cererii+ (unt nece(are in'ormaii (uplimentare rele!ante pentru luarea deci1iei+ ace(t termen (e prelunge,te cu perioada cuprin(& 6ntre data (olicit&rii ,i data primirii in'ormaiilor (olicitate. .$/ Termenele 6n cur( la data intr&rii 6n !igoare a pre1entului cod (e calculea1& dup& normele legale 6n !igoare la data c3nd au 6nceput (& curg&. 4RT. 200 =devenit art0 2/2- dup. repub(icarea din anu( 200;> Con%i&c$ri .1/ %on'i(c&rile di(pu(e potri!it legii (e duc la 6ndeplinire de c&tre organele care au di(pu( con'i(carea. %on'i(c&rile di(pu(e de procurori (au de in(tanele de ?udecat& (e duc la 6ndeplinire de c&tre :ini(terul Binanelor 8ublice+ :ini(terul 4dmini(traiei ,i ;nternelor (au+ dup& ca1+ de c&tre alte autorit&i publice abilitate de lege+ prin organele competente+ (tabilite prin ordin comun al conduc&torilor in(tituiilor 6n cau1&+ iar !alori'icarea (e 'ace de organele competente ale :ini(terului Binanelor 8ublice+ con'orm legii. .2/ 5umele con'i(cate+ precum ,i cele reali1ate din !alori'icarea bunurilor con'i(cate+ mai puin c2eltuielile impu(e de ducerea la 6ndeplinire ,i de !alori'icare+ (e 'ac !enit la bugetul de (tat (au bugetele locale+ dup& ca1+ con'orm legii. 4RT. 201 =devenit art0 2/3- dup. repub(icarea din anu( 200;> Di&po(iii +ran(i+orii privind /nre)i&+rarea %i&cal$ .1/ 8er(oanele pre!&1ute la art. -* alin. .4/+ care (unt de?a 6nregi(trate+ au obligaia de a depune declaraia de 6nregi(trare 'i(cal& 6n termen de $0 de 1ile de la data intr&rii 6n !igoare a pre1entului cod. .2/ %odurile de identi'icare 'i(cal& ,i certi'icatele de 6nregi(trare 'i(cal& atribuite anterior intr&rii 6n !igoare a pre1entului cod r&m3n !alabile. .$/ 8er(oanele 6nregi(trate 6n regi(trul contribuabililor la data intr&rii 6n !igoare a pre1entului cod+ al c&ror domiciliu 'i(cal di'er& de (ediul (ocial+ 6n ca1ul per(oanelor ?uridice+ (au de domiciliu+ 6n ca1ul per(oanelor 'i1ice+ dup& ca1+ au obligaia de a depune declaraia de 6nregi(trare 'i(cal& 6n termen de "0 de 1ile de la intrarea 6n !igoare a pre1entului cod. )n ca1 contrar (e con(ider& !alabil ca domiciliu 'i(cal ultimul domiciliu (au (ediu declarat. 4RT. 202 =devenit art0 2/6- dup. repub(icarea din anu( 200;> Di&po(iii +ran(i+orii privind &oluionarea cererilor de ram2ur&are a +a1ei pe valoarea ad$u)a+$ %ererile de rambur(are a ta7ei pe !aloarea ad&ugat&+ depu(e potri!it legii pri!ind ta7a pe !aloarea ad&ugat& ,i ne(oluionate p3n& la data intr&rii 6n !igoare a pre1entului cod+ (e (oluionea1& potri!it reglement&rilor 6n temeiul c&rora au 'o(t depu(e.

4RT. 20$ =devenit art0 2/;- dup. repub(icarea din anu( 200;> Di&po(iii +ran(i+orii privind in&pecia %i&cal$ ;n(peciile 'i(cale 6ncepute 6nainte de data intr&rii 6n !igoare a pre1entului cod (e !or continua potri!it procedurii e7i(tente la data c3nd au 'o(t 6ncepute. )n ace(te condiii+ m&(urile di(pu(e prin proce(ulD!erbal de control au !aloare de act admini(trati! 'i(cal. 4RT. 204 =devenit art0 2/A- dup. repub(icarea din anu( 200;> Di&po(iii +ran(i+orii privind &oluionarea con+e&+aiilor .1/ %onte(taiile depu(e 6nainte de data intr&rii 6n !igoare a pre1entului cod (e (oluionea1& potri!it procedurii admini(trati!D?uri(dicionale e7i(tente la data depunerii conte(taiei. .2/ )n (ituaia conte(taiilor a'late 6n cur( de (oluionare 'ormulate 6mpotri!a actelor de control prin care a 'o(t re!eri'icat& aceea,i perioad& ,i acela,i tip de obligaie 'i(cal& ,i pentru care din in(trumentarea cau1elor penale de c&tre organele competente nu re1ult& e7i(tena pre?udiciului+ (e !or menine obligaiile (tabilite anterior. 4RT. 205 =devenit art0 2/9- dup. repub(icarea din anu( 200;> Di&po(iii +ran(i+orii privind e1ecu+area &ili+$ E7ecut&rile (ilite+ 6n cur( la data intr&rii 6n !igoare a pre1entului cod+ (e continu& potri!it di(po1iiilor ace(tuia+ actele 6ndeplinite anterior r&m3n3nd !alabile. 4RT. 20- =devenit art0 250- dup. repub(icarea din anu( 200;> In+rarea /n vi)oare 8re1entul cod intr& 6n !igoare la data de 1 ianuarie 2004. Ci(po1iiile titlului < J5anciuniJ intr& 6n !igoare la data de 10 ianuarie 2004. 4RT. 209 =devenit art0 251- dup. repub(icarea din anu( 200;> Con%lic+ul +emporal al ac+elor norma+ive Reglement&rile emi(e 6n temeiul ordonanelor ,i ordonanelor de urgen& pre!&1ute la art. 20* r&m3n aplicabile p3n& la data aprob&rii actelor normati!e de aplicare a pre1entului cod+ pre!&1ute la art. 1"-+ 6n m&(ura 6n care nu contra!in pre!ederilor ace(tuia. Norme me+odolo)ice' 209.1. Reglement&rile metodologice aprobate prin ordin al mini(trului 'inanelor publice+ emi(e potri!it ordonanelor ,i ordonanelor de urgen& pre!&1ute la art. 20* din %odul de procedur& 'i(cal&0/+ r&m3n aplicabile p3n& la data intr&rii 6n !igoare a noilor ordine ale mini(trului 'inanelor publice+ re(pecti! a noilor ordine ale pre,edintelui 4geniei Naionale de 4dmini(trare Bi(cal&+ 6n m&(ura 6n care di(po1iiile ace(tora nu contra!in pre!ederilor %odului de procedur& 'i(cal& ,i ale pre1entelor norme metodologice. #CIN *) $up. repub(icarea din anu( 200;- art0 20A a devenit art0 2520 #B Codul de procedur$ %i&cal$' 4RT. 20* =devenit art0 252- dup. repub(icarea din anu( 200;> 32ro)$ri =a data intr&rii 6n !igoare a pre1entului cod (e abrog&@ a/ Ordonana u!ernului nr. *2#1""* pri!ind 6nregi(trarea 'i(cal& a pl&titorilor de impo1ite ,i ta7e+ republicat& 6n :onitorul O'icial al Rom3niei+ 8artea ;+ nr. 912 din 1 octombrie 2002+ cu modi'ic&rile ,i complet&rile ulterioareA b/ Ordonana u!ernului nr. -*#1""9 pri!ind procedura de 6ntocmire ,i depunere a declaraiilor de impo1ite ,i ta7e+ republicat& 6n :onitorul O'icial al Rom3niei+ 8artea ;+ nr. 121 din 24 martie 1"""+ cu modi'ic&rile ,i complet&rile ulterioareA c/ Ordonana u!ernului nr. -1#2002 pri!ind colectarea creanelor bugetare+ republicat& 6n :onitorul O'icial al Rom3niei+ 8artea ;+ nr. 5*2 din 14 augu(t 200$+ cu modi'ic&rile ,i complet&rile ulterioareA d/ Ordonana u!ernului nr. 90#1""9 pri!ind controlul 'i(cal+ publicat& 6n :onitorul O'icial al Rom3niei+ 8artea ;+ nr. 229 din $0 augu(t 1""9+ aprobat& cu modi'ic&ri ,i complet&ri prin =egea nr. -4#1"""+ cu modi'ic&rile ,i complet&rile ulterioareA

e/ Ordonana de urgen& a u!ernului nr. 1$#2001 pri!ind (oluionarea conte(taiilor 6mpotri!a m&(urilor di(pu(e prin actele de control (au de impunere 6ntocmite de organele :ini(terului Binanelor 8ublice+ publicat& 6n :onitorul O'icial al Rom3niei+ 8artea ;+ nr. -2 din - 'ebruarie 2001+ aprobat& cu modi'ic&ri ,i complet&ri prin =egea nr. 50-#2001+ cu modi'ic&rile ,i complet&rile ulterioareA '/ Ordonana u!ernului nr. $"#200$ pri!ind procedurile de admini(trare a creanelor bugetelor locale+ publicat& 6n :onitorul O'icial al Rom3niei+ 8artea ;+ nr. -- din 2 'ebruarie 200$+ aprobat& cu modi'ic&ri ,i complet&ri prin =egea nr. $5*#200$A g/ pct. 5 din cap. ; al ane7ei la =egea nr. 119#1""" pri!ind ta7ele e7tra?udiciare de timbru+ publicat& 6n :onitorul O'icial al Rom3niei+ 8artea ;+ nr. $21 din - iulie 1"""+ cu modi'ic&rile ,i complet&rile ulterioareA 2/ art. $ din =egea nr. *9#1""401/ pri!ind combaterea e!a1iunii 'i(cale+ republicat& 6n :onitorul O'icial al Rom3niei+ 8artea ;+ nr. 545 din 2" iulie 200$A i/ art. ;F alin. .1/ D .5/ din Ordonana u!ernului nr. 2"#2004 pentru reglementarea unor m&(uri 'inanciare+ aprobat& cu modi'ic&ri ,i complet&ri prin =egea nr. 11-#2004+ publicat& 6n :onitorul O'icial al Rom3niei+ 8artea ;+ nr. "0 din $1 ianuarie 2004A ?/ art. 24- din =egea nr. 591#200$ pri!ind %odul 'i(cal+ publicat& 6n :onitorul O'icial al Rom3niei+ 8artea ;+ nr. "29 din 2$ decembrie 200$A L/ art. -1 alin. .$/ din =egea nr. 141#1""902/ pri!ind %odul !amal al Rom3niei+ publicat& 6n :onitorul O'icial al Rom3niei+ 8artea ;+ nr. 1*0 din 1 augu(t 1""9+ cu modi'ic&rile ,i complet&rile ulterioare. #CIN *1) Legea nr0 A;41995- repub(icat.- a fo*t abrogat. prin Legea nr0 251420030 *2) Legea nr0 1514199; a fo*t abrogat. prin Legea nr0 A6420060 #B DDDDDDDDDDDDDDD

S-ar putea să vă placă și