Sunteți pe pagina 1din 23

Program Curs: Programare Java SE

Nr. modul Denumire modul

Nr ore teor

Nr ore pract

Modulul 1

Noiuni de baz

2 ore

2 ore

Examinarea tehnologiei Java Analizarea unei aplicaii simple cu tehnologia Java Executarea unei aplicaii Java

Modulul 2

Programarea orientat pe obiect

2 ore

2 ore

Definirea conceptelor de modelare: a stractizarea! "ncapsularea #i pachete $eutilizarea codului Java Definirea clasei! mem rii! atri ute! metode! constructori! precum #i pachete %tilizarea modificatorilor de acces private #i pu lic! dup& caz! ca concepte de "ncapsulare Chemarea unei metode ale unui anumit o iect %tilizarea documentaiei on'line ale tehnologiei Java AP(

Modulul 3

Identificatoare, cuvinte c eie, precum !i "ipuri de date

# ore

# ore

%tilizarea comentariilor "ntr'un program surs& Distingerea identificatorilor $ecunoasterea cuvintelor cheie "n tehnologia Java Cele opt tipuri de date primitive Definire literali pentru tipuri de date numerice si textuale Definire varia ilelor primitive #i varia ile de referin& )aria ile varia ilelor de clas& Construirea unui o iect utiliz*nd ne+ Descrierea de iniializare default Descrierea importanei unei varia ile de referin& Sta ilirea consecvenei de atri uire a varia ilelor de clas&

Modulul #

$%pre&ii

# ore

# ore

Deose irea dintre varia ilele de instanta si de clasa (nitializarea varia ilelor de instanta $ecunoasterea! descrieirea! si utilizarea operatorilor Java soft+are Deose irea dintre atri ute datelor primitive (dentificarea expresiilor ooleane si cerintele lor in expresii de control (dentificarea atri utelor %tilizarea constructiilor if! s+itch! for! +hile si do si etichetelor rea, si continue ca modalitate de structuri de control in program

Modulul '

"ablouri (Matrici)

# ore

# ore

Declararea #i crearea ta lourior de date primitive! de clas& sau tipuri de date ta lou (niializarea elementelor unui ta lou Explicarea modul cum se iniializaza elementele unui ta lou Determinarea num&rului de elemente "ntr'o matrice Crearea unei matrici multidimensionale Sa se scrie un cod de copiere a valorilor matricei de la o matrice la alta- r.

Modulul *

+la&e

# ore

# ore

Definirea de mo#tenire! polimorfism! supra"nc&rcare! suprascriere! #i invocarea metodelor virtuale %tilizarea modificatori de acces protected #i implicit /pachetul'friendl01 Descrierea conceptelor de constructor #i supra"nc&rcarea metodei Descrierea complet& a construciei unui o iect #i operaia de iniializare

Modulul ,

Particularitati avan&ate de cla&

# ore

# ore

Crearea varia ilelor #i metodelor statice Crearea claselor metodelor! precum #i varia ilelor final Crearea #i utilizarea tipurilor numerice %tilizarea #i declararea identificatorului static Crearea claselor #i a metodelor a stracte Crearea #i utilizarea unei interfae

Modulul -

$%cepii

# ore

# ore

Definire excepii %tilizarea identificatorilor tr0! catch! and finall0 Descrierea categoriilor de excepii (dentificarea excepiilor comune Excepii proprii

Modulul .

+olecii

# ore

# ore

(nterfete ce descriu colectii Descrierea interfatei Set (mplementari ale colectiilor 2olosirea eficienta a colectiilor %tilizarea generic& a coleciilor (teratori si enumerari %tilizarea parametrilor "n clase generice Scrierea unui program cu iteratii

Modulul 1/

0undamentele Input12utput (I 1 21 S& se scrie un program care utilizeaz& argumentele din linia de comand& #i propriet&ile de sistem Examinarea propriet&ilor de clas& Crearea fluxului de prelucrare! #i utilizezarea "n mod corespunz&tor Serializarea #i deserializea o iectelor Distingerea fluxurilor read #i +rite +on&ole I1 2 and 0ile I12 Citirea datelor din linia de comand& Scrierea datelor pe consol& Descrierea fi#ierelor #i fi#iere (34

# ore

# ore

Modulul 11

# ore

# ore

Modulul 12

+rearea 3ava 45I cu utilizarea 6PI789ing

# ore

# ore

Descrierea tehnologiei J2C S+ing Definirea S+ing (dentificarea pachetelor S+ing Descrierea locurilor 5%(: containere! componente! #i gestionari de poziionare Examinarea propriet&ilor containerului top'level! general' scop! #i special'purpose Examinarea componentelor Examinarea gestionarilor de poziionare Descrierea modelului S+ing single'threaded Construirea unui 5%( folosind componentele S+ing

Modulul 13

4enerarea evenimentelor 45I Definirea evenimentelor Examinarea unui model de eveniment Java SE Descrierea 5%( ehavior Determinarea aciuni utilizatorului care provoac& un eveniment Ela orarea de ascult&tori ai evenimentului Descriei caracteristicile clasei S+ing6or,er 6plicaii 45I Descrierea modului de a construi o ara de meniu! meniu! precum #i elementele de meniu "ntr'un 5%( Java Schim area culorii fontului #i a unei componente 0ire de e%ecuie Definirea unui thread /fir de execuie1 Crearea firelor separate! "ntr'un program de tehnologia Java! codul de control #i datele care sunt utilizate de c&tre acest fir

# ore

# ore

Modulul 1#

# ore

# ore

Modulul 1'

# ore

# ore

Control de execuie a unui fir #i de a scrie codul independent de platform&! cu fire de execuie Descriei dificult&ile care pot ap&rea atunci c*nd mai multe fire %tilizarea +ait and notif0 la comunicarea "ntre fire %tilizai s0nchronized pentru a prote7a datele :ucrul ;n reea Ela orarea de cod pentru a configura conexiunea la reea 8CP 3 (P %tilizai ServerSoc,et #i clase Soc,et la punerea "n aplicare de clieni #i servere 8CP 3 (P - r.

Modulul 1*

# ore

# ore

"otal

32 ore

32ore

8arcina total de predare 7 *# ore academice

+ur& 3ava incepatori (ver&iunea online)


Cursul online de Java incepatori iti ofera azele programarii in lim a7ul Java9 8oate conceptele aferente acestui curs sunt explicate prin intermediul videotutorialelor! punandu'se accent pe exemplificare practica9 :a finalul acestui curs vei putea sa: intelegi modul de functionare si aplicare a instructiunilor si sintaxei lim a7ului Java folosesti corect technicile specifice programarii orientate o iect construiesti aplicatii des,top folosind J;SE controlezi flo+ul evenimentelor interfetelor grafice intelegi modul de utilizare a thread'urilor! exceptiilor si frame+or,'ul de colectii din Java

)ideotutorialele sunt in calitate <D iar fiecare video'curs este insotit de fisierele de curs! astfel incat sa poti exersa notiunile noi care ti'au fost predate9

Detaliile cur&ului

durata cursului: => ore si =? min continut: =@? lectii! =A exercitii

;@> $4N B persoane fizice ;C> $4N B persoane 7uridice (nscrie'te acum (ntra in cont

:$+ 7 cur& online


minimzare capitole maximizare capitole Notiuni introductive 22P 1 >= ' Prezentare modul >m DCs >; ' (ntro clase si o iecte =m D;s >@ ' Setarea proiectului si realizarea primei clase ;m @;s >D ' Getode! atri ute si construirea primului o iect >E ' Detalierea modului de lucru cu o iecte Em @s >A ' $ecapitularea conceptelor de clasa si o iect =m @=s >? ' Constructori fara parametri Dm ;Ds >C ' Constructor cu parametru @m @;s >F ' Supraincarcare ' overloading ?m =?s => ' Atri ute de tip o iect @m ;Es Em EEs >= ' (ntroducere in Java Dm ?s >; ' (nstalare Java si Eclipse =m @?s >@ ' Sintaxa de aza in Java @m ;Cs >D ' 8ipuri de date si instructiuni if Dm ;;s >E ' (nstructiunile for! +hile si s+itch Dm D?s >A ' (ntroducere in Eclipse Dm EDs >? ' %tilizarea fisierelor cu exemple =m Fs

22P 2

== ' 8<(S si generarea constructorilor in Eclipse =; ' Godificatori de acces ' de ce exista Am ;s =@ ' Explicatie incapsulare date @m =>s =D ' Scriere get'eri si set'eri Dm ;>s =E ' 5enerare get si set din Eclipse Dm ;Es

;m D?s

>; ' Atri ute final >@ ' Atri ute statice Am =;s 22P 3

Am DFs

>D ' Getode statice Dm EAs >E ' Arra0'uri de o iecte ;m =As >A ' Declarare si initializare Cm =>s >? ' Arra0'uri de o iecte ca parametrii @m @Cs >C ' Pachete @m Es >F ' Godificatorul default @m ==s >= ' Gostenire introducere @m @Cs >; ' (mplementarea conceptului de mostenire Em D@s >@ ' Suprascrierea Dm E;s >D ' Clasa o 7ect si suprascrierea metodei toString Dm ;s >E ' %tilizare ,e0+ord super ;m Ds >A ' %tilizare super in constructori Em ?s >? ' Getode final =m ;?s >C ' Clase final =m =Fs >F ' Gostenire multipla Dm @s => ' (nterfete declarare ;m ;;s == ' (nterfete implementare Dm ?s =; ' Getode a stracte Em =?s =@ ' Clase! interfete! clase a stracte ;m ;Es =D ' Polimorfism Em Ds =E ' Aplicatie polimorfism ! metoda getClass si class Em ==s

8<IN4 1 >= ' Prezentare S+ing Dm ?s >; ' Sta ilire structura clasa @m ECs >@ ' J2rame crearea primei ferestre Em E@s >D ' J2ame sta ilire detalii suplimentare ;m Fs

>E ' JHutton adaugarea primei componente pe fereastra Cm =Es >A ' J8ext2ield! J:a el completare interfetei grafice ?m E=s >? ' Action:istener interceptarea clic,'urilor @m EFs >C ' ActionEvent Diferentierea dintre sursele evenimentului ;m ;Ds >F ' :ogica aplicatiei partea = /centrare la el'uri1 Am @;s => ' :ogica aplicatiei partea ; /resize fereastra1 Em EFs

8<IN4 2 >= ' (ntroducere =m ;?s

>; ' (nitializarea aplicatiei si JPass+ord2ield Em ;?s >@ ' %tilizare Ie0:istener ;m ;=s >D ' %tilizarea Ie0Event si metoda Consume Em ;Cs >E ' Cititrea dintr'un JPass+ord 2ield si limitarea tipurilor de caractere acceptate Dm @;s >A ' Eliminarea unei componente de pe o fereastra ;m EFs >? ' Java Canvas @m @?s >C ' Getoda paint si clasa 5raphics Am =@s >F ' Gouse :istener Dm EAs ;m E;s

=> ' Desenarea folosind Gouse'ul == ' Gouse Gotion :istener @m =>s =; ' 6indo+ :istener =@ ' J4ptionPane Em Ds 8<IN4 3 =m EEs

>= ' Horder :a0out Am ;@s >; ' Horder :a0out ; Am =s >@ ' 2lo+ :a0out Am @Cs >D ' 2lo+ :a0out partea ; Dm D?s >E ' 5rid :a0out ?m ;=s >A ' Studiu de caz ' Com inarea mai multor :a0outGanageri partea = Dm =;s >? ' Studiu de caz ' Com inarea mai multor :a0outGanageri partea ; Dm ;?s >C ' Studiu de caz ' Com inarea mai multor :a0outGanageri partea @ Dm @Ds >C ' Studiu de caz ' Com inarea mai multor :a0outGanageri partea D =m E?s >F ' $efactoring si extragere de metode =m =Cs => ' JCom oHox si Godel @m E>s == ' Citirea valorilor dintr'un JCom oHox =m =@s =; ' Getoda Pac, =m ;Es =@ ' Godificarea dinamica a unui :a0out @m @;s =D ' Prezentare capitole onus ;m Cs =E ' Honus utilizare ta le :a0out @>m ;Ds =A ' Honus elemente avansate de JCom oHox si Jlist ;Em ;Es >= ' (ntroducere ;m =>s >; ' Setup aplicatie si J8extArea Dm D>s >@ ' %tilizare scroll pane ;m ECs >D ' 4ptiuni de scroll Dm DCs >E ' Godificare fonturi @m =>s >A ' %tilizarea meniurilor in aplicatie partea = @m @Cs >? ' %tilizarea meniurilor in aplicatie partea ; Dm ?s >C ' Adaugare action listeneri pe meniuri ;m ==s >F ' Action Command pentru meniuri @m E>s => ' Externalizarea valorilor hardcodate @m E?s == ' Deschidera si salvarea fisierelor ' J2ileChooser Em Cs =; ' (nchiderea unei aplicatii programatic @m @Es =@ ' Scrierea fisierelor folosind Java (4 @m ;Es =D ' Citirea fiserelor folosind Java (4 @m DEs =E ' %tilizarea uffered reader @m =>s

8<IN4 #

$%ceptii in 3ava >= ' Exceptii si erori @m =Es

>; ' %tilizarea si utilitatea locurilor tr0 catch Em @Fs >@ ' Clase de exceptii Cm @;s >D ' %tilizarea locului finall0 @m D?s >E ' Exceptii runtime si exceptii logice Em D;s >A ' Definirea exceptiilor proprii Cm ?s >? ' Aruncarea si interceptarea exceptiilor proprii @m ;Cs >= ' Arra0:ist comparatie cu arra0uri simple si mod de utilizare ?m DFs >; ' Arra0:ist operatii de aza si sortari Dm =As >@ ' 5enerics si liste de o iecte ' partea = Dm ;;s >D ' 5enerics si liste de o iecte ' partea ; Dm ;s >E ' (nterfata Compara le Dm @s >A ' (nterfata Comparator ' criterii de comparare Dm D>s >= ' Ce sunt firele de executie ;m D@s >; ' Crearea primelor threaduri Em As >@ ' $efactoring cod ;m D?s >D ' %tilizarea metodei Sleep @m EFs >E ' S0stem gar age collector =m DAs >A ' (nterfata $unna le @m ?s >? ' Prioritizarea firelor de executie ;m ==s >C ' Sincronizarea firelor de executie Partea = =m DFs >F ' Sincronizarea firelor de executie Partea ; Am @@s => ' Sincronizarea firelor de executie Partea @ @m =Ds >= ' Ce este serializarea @m @Cs >; 'Crearea clasei ce va fi serializata Dm =>s >@ ' Scrierea folosind serializarea Am ;s >D ' Salvarea o iectelor @m =>s >E ' Citirea folosind serializarea @m DFs >A ' Citirea o iectelor ;m ?s >? ' %tilizarea serial)ersion%(D Dm E;s >C ' $eferinte catre o iecte serializa ile ?m ;>s >= ' (ntro proiect >m ECs >; ' Setup fereastra aplicatie partea = Dm D=s >@ ' Setup fereastra aplicatie partea ; Am D=s >D ' 4peratia de drag Cm ;Ds >E ' 4peratia de drop partea = Dm E;s >A ' 4peratia de drop partea ; Am ;>s

0rame9or=ul de colectii in 3ava

" read& 7 fire de e%ecutie

8erializarea obiectelor

Drag and drop

"e&te &i intrebari 8este Java (ncepatori ' lectiile = si ; 8este Java (ncepatori ' lectiile @ si D 8este Java (ncepatori ' lectiile E si A 8este Java (ncepatori ' lectiile ? si C 8este Java (ncepatori ' lectiile F si =>

Dezvoltare aplicaii cu Platforma 3ava $$


Nr9 modul Denumire modul Nr ore Nr ore Nr ore teor = Godulul = B 8ehnologiile Java EE9 (ntroducere9 Sonda7e Descriere deose iri dintre particularitatile diferitor versiuni Java si platforme Java Descriere necesitati aplicatii enterprise (ntroducere in Java EE AP(s si servicii Certifications Paths (ntroducere in Applications Servers Godule Enterprise ; Architecture Aplicatiei Enterprise Design Patterns Godel )ie+ Controller Comunicare sinhrona si asinhrona 8opologii retea si Clustering :a0ering /client! presentation! service! integration! persistence1 @ Descriere 8ehnologiei 6e Descrierea rolului componentelor +e in aplicatii Java EE Definire model <88P reJuest'response Java servlete! JSP si JS2 (ntroducere succinta in tehnologie D Dezvoltare Servlete Descriei servlet AP( Configurare Servlete cu anotatatii si descriptori deplo0ment ; ore ; ore D ore ; ore ; ore D ore ; ore ; ore D ore ; ore pract ; ore total D ore

%tilizare cerere si raspuns AP( Servlete in calitate de controlere E Dezvoltarea aplicatii cu 8ehnologia JavaServer Pages Evaluarea rolului tehnologiei JSP ca un mecanism de prezentatare JSP pages Procesul de primire a datelor de la servlete intr'o pagina JSP (ntroducere succinta in JS8: si E: ; ore ; ore D ore

JavaServer 2aces Godelul JS2 Adaugare suport JS2 la o aplicatie +e %tilizare JS2 tag li raries Configurare JS2 page navigation JS2 Ganaged eans JS2 Conversion! )alidation si Error <andling

; ore

; ore

D ore

Descriere EJH 8ipuri EJH: Session Heans 8ipuri EJH: Gessage Driven eans Java Persistence AP( ce inlocuieste Entit0 EJH Descrierea rolului EJH intr'o aplicatie Java EE EJH lite

; ore

; ore

D ore

(mplementare EJH @9> Session Heans Comparare ehavior stateless si stateful Descriere caracteristici operationale pentru stateless session ean Descriere caracteristici operationale pentru stateful session ean Descriere caracteristici operationale pentru singleton session

; ore

; ore

D ore

ean Creare session eans Pachete /pac,age1 si implementare session eans Creare clienti session ean Godulul F Java Persistence AP( $olul Java Persistence AP( intr'o aplicatie Java EE 4 7ect $elational Gapping Entitea crearii unei clase %tilizare Entit0Ganager AP( Ciclul de viata si caracteristici operationale pentru Entit0 components Persistent %nits si Pac,aging => (mplementare 8ransaction Polic0 Descriere semantici de tranzactii Comparare dintre definitii tranzactii programmatice si declarative %tilizarea tranzactii Java AP( /J8A1 la definirea programmatica a transactiilor (mplementare container'managed transaction polic0 Suport optimistic de locare de locare a entitatii componentelor Suport pessimistic de locare a entitatii componentelor %tilizare transactii cu +e profile == Devzvoltare aplicatii asinhrone Java EE si Gesageria Necesitatea executarii asinhrone (ntroducere in tehnologia JGS :ista capacitati si restrictii/limitations1 ale componentelor Java EE ca producarori si consumatori de mesa7e JGS si transactii Administrare JGS ; ore ; ore D ore ; ore ; ore D ore ; ore ; ore D ore

=;

Dezvoltare Gessage'Driven Heans Descriere propertietati si and ciclul de viata a message'driven eans Creare JGS message'driven ean

; ore

; ore

D ore

=@

Godelare 6e Service Descrirerea rolului serviciilor +e Godele deservicii 6e :ista specificatii utilizate la crearea platformei independent pentru servicii +e Descriere Java AP( utilizate pentru procesare KG: si servicii +e

; ore

; ore

D ore

=D

(mplementare Java EE 6e Services cu JAK'6S si JAK'$S Descriere endpoints pentru platforma Java EE A Dezvoltare 6e Services cu Java Creare Clienti 6e Service cu Java

; ore

; ore

D ore

=E

(mplementare Securit0 Polic0 Exploatare container'managed securit0 Definrea rolului utilizatorului si responsa ilitati Crearea role' ased securit0 polic0 %tilizare securit0 AP( Configurarea autentificarii in +e tier 8otal

; ore

; ore

D ore

@> ore @> ore A> ore

Dezvoltare +omponente <eb cu 8ervlete !i "e nologii 38P


Nr9 Denumire modul modul Nr ore Nr ore Nr ore pract teor total ; ; D

(ntroduction in Java Servlets Descriere aplicatii +e ! C5( si rolul tehnologiei Java Descriere eneficii technologii Java servlete Crearea unui Java Servlet simplu Definrea architecturii pe @ nivele Definrea architecturii Godel')ie+'Controller /G)C1

(ntroducere in Java Server Pages De ce servlete nu realizeaza solutia finala Descriere JSP Architectura G)C9 Notiuni de aza si o iectivele9

(mplementare G)C Design Creare controler cu utilizare servlete %tilizarea JSP 2or+ard control de la servlet la JSP Notiuni de aza si o iectivele E: (mplementarea unui sistem G)C simplu

Gediul de dezvoltatre /environment1 servlete Notiuni aprofundate despre <88P protocol Notiuni formulare <8G: Notiuni despre <ttpServlet si AP( Sa se scrie un cod ce gestioneaza o sesiune client si coo,ies

Containere pentru servlete si JSP Scopul si structura dezvoltarii descriptorilor Control context root si servlet mapping Creare si utilizare context si init parameters %tilizare anotatii la configurare servlete

2acilit&i )ie+ Cele patru domenii de date %tilizare E: dot si access arra0! operatori cu Java Heans! ta louri si collectii %tilizare E: E: o 7ecte implicite Creare si utilizare expresii aritmetice in E: (dentifocarea necesitati pentru iteratii si selectii in vie+ si utilizarea taguri JS8: la adresele necesare

Dezvoltare pagini JSP 4riginea! eneficiu si nea7unsurile JSP Descriere technologie JSP! conversia JSP la servlete si ciclul de viata a JSP Elemente scripting JSP! declaratii si directive %tilizarea JSP varia lelor implicite %tilizare 7sp: tag'uri9

Dezvoltare pagini JSP utilizind custom tags $eferinta JS8: la common 7o roles in dezvoltare aplicatii +e si utilizare tag'uri in dezvoltare JSP $ecunoastere sintaxei corecte in tag'uri Configurarea JSP la utilizarea tag'uri in JS8: Sa se scrie un cod JSP cu utilizarea tag'uri standard :ista tag'uri JS8:

2acilit&i Controller Ciclul de viata a unui servlet Descriere si utiolizarea elemente avansate in servlete AP( Creare filtre si utilizarea lor in aplicatii +e

=>

4ptiuni Godel Explicarea particularitatilor JDHC si JPA Elemente ce construesc un model Conectarea la aza de date cu utilizarea JDHC sau JPA

==

Aplicatii +e asinhrone (nteractiuni de aza ale aplicatiilor asinhrone +e $olul AJAK'st0le client side programming (mplementarea servlete as0nchronous cu utilizarea facilitatilor Java EE A

=;

Securitatea aplicatiilor +e $olul containerelor in securitarea aplicatiilor +e Descrierea si implementarea celor patru modele de autentificare %tilizarea criptogafiei aplicatiilor +e si client ro+ser $olul JAAS in autentificarea plugga le3extensi le a aplicatiilor +e 8otal

;D

;D

DC

:in= 6cadem> Planul !i programa


36?6 D$?$:2PM$N" No. = +ode 44P +25@8$ 4 7ect 4riented Programming ' Java +oninutul cur&uluiB L 8ipuri de date #i structuri de date L 8ipuri a stracte de date L Concepte de az& ale program&rii orientate pe o iectM L 4 iect L Clasa L Go#tenirea L Concepte avansate de programare orientat& pe o iectM L Stocarea o iectelor "n memorie L $eferina mesa7elor L Go#tenire multipl& L Proiectare orientat& pe o iect L (ntroducere "n %G: #i setarea pro lemei L Analiza cererii L Godelarea clasei L Diagramele secvenei #i comunicarea L Diagramele activit&ii #i statusul L 2azele finale de proiectare @ CJP Java Core Programming +oninutul cur&uluiB L (ntroducere "n Java L (ntroducere "n mediu /instalarea NetHeans #i preg&tirea pentru lucru1 L 8ipuri de date L )aria ile L 4peratori L Niruri L Control de flux L Structura if ' else L Structura s+itch L Hucla 2or L Huclele +hile #i do +hile L 5estionarea stringurilor L 2uncii asupra stringurilor L Expresii regulate L Programarea orientat& pe o iect "n Java L Clase #i o iecte L Atri utele #i metodele clasei L Go#tenirea DC No. of cla&&e& D>

I A6:0

L (nterfee L Clasele Java de az& /7ava9lang1 L Pachetele Java L Enumer&rile L Coleciile L Excepiile L 5estionarea excepiilor ' scoaterea! captarea! locurile tr03catch L Crearea unei clase proprii3excepii L 5estionarea datelor L Data streams L 4 7ect streams L 5estionarea azei de date JDHC D AJP Advanced Java Programming +oninutul cur&uluiB L 8ipuri generice de date L $eflexia L Ganipularea reelei /Java net+or,ing1 L <88P reJuest3response L Ganipularea url'urilor L Soc,ets L Datagrame L Anteturi <ttp L Securitate L Extensie L Ganipularea extensiilor /class loaders1 L :ocalizarea /internationalization1 L JGK /Java Ganagement Extensions1 L Ganipularea graficelor /a+t1 L (ntroducere "n grafica ;d L Crearea geometriei L Crearea textului L Ganipularea imaginilor L (mprimare L 2ire de execuie /thread1 L Definiia #i pornirea firelor de execuie L Parametrizarea firelor de execuie L Sincronizarea #i concurena dintre firele de execuie L 2irele de execuie #i memoria G0SO: Programming and Administration +oninutul cur&uluiB ' Hazele azei de date ' (nstalarea i noiunea de server G0SJl ' (nstrumentele de gestionare a serverului G0SJl ' Administrarea azelor de date G0SJl ' (nfrastructura azelor de date G0SJl ' Godelarea azei de date ' 8ipuri de date ' Hazele SO:'ului /command set&ri'lim a7e1 ' 2uncionalitatea "n SO: ' (ndexarea ;D

SO:

@A

' (nterogarea complex&! optimizarea interog&rii! normalizarea999 A ? E:= 4$G English :anguage = 4 7ect3relational mapping3<i ernate +oninutul cur&uluiB L (ntroducere "n maparea 43$ L Arhitectura hi ernate L Configurarea L Gaparea 43$ "n hi ernate L Gaparea de az& "n 4$ L Gaparea avansat& "n 4$ L Colecii L Asociaii L Componente L Go#tenirea L 4 iectele <i ernate C 5%( Java 5%( Programming +oninutul cur&uluiB L (ntroducere "n S+ing L NetHeans #i S+ing L Componentele S+ing L Containere L JApplet L J2rame L Componentele S+ing de az& L J:a el L JHutton L JPanel L JSlider L JColorChooser L 2rames L Dialogs L J8oolHar L JEditorPane L Componentele S+ing avansate L J:ist L J8ree L (mprimarea @; DC @;

II A6:0

J6S

Java 6e Services and KG: +oninutul cur&uluiB L (ntroducere "n S+ing L NetHeans #i S+ing L Componentele S+ing L Containere L JApplet

;D

L J2rame L Componentele S+ing de az& L J:a el L JHutton L JPanel L JSlider L JColorChooser L 2rames L Dialogs L J8oolHar L JEditorPane L Componentele S+ing avansate L J:ist L J8ree L (mprimarea => J6P Java 6e Programming +oninutul cur&uluiB L (ntroducere "n Java +e components L Producerea #i deplo0ment'ul aplicaiilor 6e L Java Server Pages L Java Servlets L Java Server 2aces L Programarea JA)A client $(A L Java Applets L Java #i AJAK == CSS (ntroduction to <8G: and CSS +oninutul cur&uluiB ' Hazele serverului +e i http'ului ' Elementele de az& ale tagurilor <8G: i ale sistemelor de taguri "n general ' 5estionarea tagurilor simple pentru marca7 ' 5estionarea tagurilor complexe /atri utele tagurilor1 ' 5estionarea resurselor extrne /poze! scripturi! stiluri1 ' Controale i 2orme ' Evenimente ' Hazele CSS'ului /convenii1 ' Containere /ta ele! div9991 ' Stilizarea <8G:'urilor ' SE4 ' Godelarea proiectelor ;D =C

Soft+are Engineering +oninutul cur&uluiB =; S6E Soft+are $eJuirements Soft+are Design Soft+are Construction ;D

Soft+are 8esting Soft+are Gaintenance Soft+are Configuration Ganagement Soft+are Engineering Ganagement Soft+are Engineering 8ools and Gethods Soft+are Oualit0 =C

Java2K +oninutul cur&uluiB L (ntroducere "n Java #i Java2K L (nstalarea #i preg&tirea pentru lucru L Scrierea scripturilor L 2olosirea o iectelor L 8ipuri de date L 4peratori L Expresii L :egarea datelor #i declan#atorii L :ucrul cu pachetele L Control acces English :anguage ;

=@

J2K

=D

E:;

DC

3ava Platform, $nterpri&e $dition


Descri e the purpose of the Java EE Platform Descri e the needs of enterprise applications :ist the various Java EE specifications Compare services and li raries Descri e the Java EE 6e Profile Descri e the EE application tiers and la0ers

$nterpri&e Development "ool& and 6pplication 8erver& Descri e the purpose of an application server (dentif0 the potential selection criteria used +hen choosing an application server (nstall the 4racle 6e :ogic Server =;c Pip Distri ution Descri e the properties of Java EE components Descri e the process of developing a Java EE application Descri e ho+ to configure and pac,age Java EE applications :ist EE supporting features provided 0 integrated development environments /(DEs1

3avaCean&, 6nnotation&, and :ogging Descri e the Java SE features that are used extensivel0 in enterprise applications Create P4J4 JavaHeans components :og application activit0 and errors 6rite to server logs Descri e common Java SE annotations and features Develop Java annotations Descri e the role of annotations in Java EE

<eb +omponent Model Descri e the <88P reJuest'response model Define the difference et+een Java Servlets! JSP! and JS2 components (mplement application la0ering and the G)C Pattern Avoid thread safet0 issues in +e components %se the Expression :anguage

Developing 9it 3ava8erver 0ace& "ec nolog> Evaluate the role of JavaServer 2aces /JS21 technolog0 as a presentation mechanism Descri e the flo+ of the JS2 life c0cle Author JS2 pages using 2acelets Process form su missions and use JS2 managed eans Descri e the use of JS2 tag li raries %se the appropriate annotation to control the scope of a ean instance %se a component to iterate over values in a collection

5&ing 636D and +ompo&ite +omponent& 9it 380 Define As0nchronous JavaScript and KG: /AJAK1 Descri e ho+ JS2 Components can e enhanced +ith AJAK %se the tag Descri e ho+ AJAK reJuest integrates +ith the JS2 life c0cle Define a composite component Create a JS2 composite component

6pac e "rinidad 380 +omponent :ibrar> and Mobile Development Create JavaServer 2aces /JS21 pages that use Apache 8rinidad components Create a JS2' ased mo ile application D0namicall0 appl0 Cascading St0le Sheets /CSS1 +ith 8rinidad S,inning %se the <8G:E video tag

Dependenc> InEection <it +DI Create managed ean compati le classes (n7ect managed eans Oualif0 the ean eing reJuested at an in7ection point %se CD( alternatives

5&ing 380 and Cean ?alidation Define the approach JS2 uses to convert and validate input data %se uilt'in validation constraints provided +ith JS2 %se uilt'in validation constraint annotations provided 0 Hean )alidation Create a custom Hean )alidation constraint

Developing 8ervlet& Descri e the servlet AP( %se the reJuest and response AP(s Set response headers Create text and inar0 response odies Process file uploads using servlets 2or+ard to JSPs using $eJuestDispatcher %se the session management AP(

Developing 9it 3ava8erver Page& "ec nolog> Evaluate the role of JSP technolog0 as a presentation mechanism Author JSP pages Process data received from servlets in a JSP page Descri e the use of tag li raries

$3C +omponent Model Descri e the role of EJH components in a Java EE application Descri e the enefits of EJH components Descri e the operational characteristics of a stateless! stateful! and singleton session eans Create session eans Create session ean clients

" e 3ava Per&i&tence 6PI Descri e the role of the Java Persistence AP( /JPA1 in a Java EE application Explain the asics of o 7ect'relational mapping Descri e the elements and environment of an entit0 component Descri e the life c0cle and operational characteristics of entit0 components

Implementing a "ran&action Polic> Descri e transaction semantics Compare programmatic and declarative transaction scoping

%se J8A to scope transactions programmaticall0 (mplement a container'managed transaction polic0 Support optimistic loc,ing +ith the versioning of entit0 components Support pessimistic loc,ing using Entit0Ganager AP(s Descri e the effect of exceptions on transaction state

<eb 8ervice and Integration "ec nolog> 8urve> Descri e the purpose of integration technologies Define the integration la0er in a multila0ered application architecture :ist various Java EE integration technologies Descri e the enefit of 6e Services over other integration technologies

Implementing a 8ecurit> Polic> :everage container'managed securit0 Define user roles and responsi ilities Create a role' ased securit0 polic0 %sing Declarative Securit0 Configure authentication in the +e tier