Sunteți pe pagina 1din 10

Legea nr.

82/1991, legea contabilitatii, republicata in 2008


Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 18/06/2008 Capitolul I - Dispozitii generale
Art. 1

(1 !ocietatile co"erciale, #ocietatile/co"paniile nationale, re$iile autono"e, in#titutele nationale de cercetare% de&'oltare, #ocietatile cooperati#te #i celelalte per#oane (uridice au obli$atia #a or$ani&e&e #i #a conduca contabilitatea proprie, re#pecti' contabilitatea financiara, potri'it pre&entei le$i, #i contabilitatea de $e#tiune adaptata la #pecificul acti'itatii. (2 In#titutiile publice, a#ociatiile #i celelalte per#oane (uridice cu #i fara #cop patri"onial, precu" #i per#oanele fi&ice care de#fa#oara acti'itati producatoare de 'enituri au, de a#e"enea, obli$atia #a or$ani&e&e #i #a conduca contabilitatea proprie, re#pecti' contabilitatea financiara #i, dupa ca&, contabilitatea de $e#tiune. () !ubunitatile fara per#onalitate (uridica, cu #ediul in #trainatate, care apartin per#oanelor pre'a&ute la alin. (1 #i (2 , cu #ediul #au do"iciliul in Ro"*nia, precu" #i #ubunitatile fara per#onalitate (uridica din Ro"*nia care apartin unor per#oane (uridice cu #ediul #au do"iciliul in #trainatate au obli$atia #a or$ani&e&e #i #a conduca contabilitatea proprie, potri'it pre&entei le$i.
Art. 2

(1 +ontabilitatea, ca acti'itate #peciali&ata in "a#urarea, e'aluarea, cunoa#terea, $e#tiunea #i controlul acti'elor, datoriilor #i capitalurilor proprii, precu" #i a re&ultatelor obtinute din acti'itatea per#oanelor (uridice #i fi&ice pre'a&ute la art. 1, trebuie #a a#i$ure inre$i#trarea cronolo$ica #i #i#te"atica, prelucrarea, publicarea #i pa#trarea infor"atiilor cu pri'ire la po&itia financiara, perfor"anta financiara #i flu,urile de tre&orerie, at*t pentru cerintele interne ale ace#tora, c*t #i in relatiile cu in'e#titorii pre&enti #i potentiali, creditorii financiari #i co"erciali, clientii, in#titutiile publice #i alti utili&atori. (2 +ontabilitatea publica cuprindea contabilitatea 'eniturilor #i c.eltuielilor bu$etare, care #a reflecte inca#area 'eniturilor #i plata c.eltuielilor aferente e,ercitiului bu$etar/ b contabilitatea 0re&oreriei !tatului/ c contabilitatea $enerala ba&ata pe principiul con#tatarii drepturilor #i obli$atiilor, care #a reflecte e'olutia #ituatiei financiare #i patri"oniale, precu" #i a e,cedentului #au a deficitului patri"onial/ d contabilitatea de#tinata anali&arii co#turilor pro$ra"elor aprobate. () +ontabilitatea in#titutiilor publice a#i$ura infor"atii ordonatorilor de credite cu pri'ire la e,ecutia bu$etelor de 'enituri #i c.eltuieli, patri"oniul aflat in ad"ini#trare, precu" #i pentru intoc"irea contului $eneral anual de e,ecutie a bu$etului de #tat, a contului anual de e,ecutie a bu$etului a#i$urarilor #ociale de #tat, fondurilor #peciale, precu" #i a conturilor anuale de e,ecutie ale bu$etelor locale.
Art. 3

(1 +ontabilitatea #e tine in li"ba ro"*na #i in "oneda nationala. (2 +ontabilitatea operatiunilor efectuate in 'aluta #e tine at*t in "oneda nationala, c*t #i in 'aluta, potri'it re$le"entarilor elaborate in ace#t #en#. () Pentru nece#itatile proprii de infor"are, per#oanele pre'a&ute la art. 1 pot opta pentru intoc"irea #ituatiilor financiare #i intr%o alta "oneda.
Art.

(1 Mini#terul 1cono"iei #i 2inantelor elaborea&a #i e"ite nor"e #i re$le"entari in do"eniul contabilitatii, planul de conturi $eneral, "odelele #ituatiilor financiare, re$i#trelor #i for"ularelor co"une pri'ind acti'itatea financiara #i contabila, nor"ele "etodolo$ice pri'ind intoc"irea #i utili&area ace#tora. (2 Mini#terul 1cono"iei #i 2inantelor elaborea&a #i e"ite nor"e pri'ind contabilitatea in partida #i"pla. () 3or"ele #i re$le"entarile contabile pentru in#titutiile de credit, in#titutiile financiare nebancare, definite potri'it re$le"entarilor le$ale, in#cri#e in Re$i#trul $eneral, 2ondul de $arantare a depo&itelor in #i#te"ul bancar, #ocietatile de a#i$urare%rea#i$urare autori&ate, re$le"entate #i #upra'e$.eate de +o"i#ia de !upra'e$.ere a 4#i$urarilor, entitatile autori&ate, re$le"entate #i #upra'e$.eate de +o"i#ia de !upra'e$.ere a !i#te"ului de Pen#ii Pri'ate, precu" #i pentru entitatile autori&ate, re$le"entate #i #upra'e$.eate de +o"i#ia 3ationala a 5alorilor Mobiliare #e elaborea&a #i #e e"it core#pun&ator de 6anca 3ationala a Ro"*niei, +o"i#ia de !upra'e$.ere a 4#i$urarilor, +o"i#ia de !upra'e$.ere a !i#te"ului de Pen#ii Pri'ate #i +o"i#ia 3ationala a 5alorilor Mobiliare, cu a'i&ul Mini#terului 1cono"iei #i 2inantelor. (4 1laborarea re$le"entarilor pre'a&ute la alin. (1 , (2 #i () #e face cu con#ultarea or$ani#"elor profe#ionale de profil.

Art. !

(1 Per#oanele pre'a&ute la art. 1 au obli$atia #a conduca contabilitatea in partida dubla #i #a intoc"ea#ca #ituatii financiare anuale. (2 +ate$oriile de per#oane care pot tine contabilitatea in partida #i"pla #e #tabile#c prin ordin al "ini#trului econo"iei #i finantelor. () Pentru or$ani&atii patronale #i #indicale, precu" #i pentru alte cate$orii de or$ani&atii fara #cop patri"onial, care nu de#fa#oara acti'itati econo"ice, Mini#terul 1cono"iei #i 2inantelor aproba un #i#te" #i"plificat de raportare financiara, a'*nd in 'edere #i cerintele or$ani#"elor europene de profil.
Art. "

(1 Orice operatiune econo"ico%financiara efectuata #e con#e"nea&a in "o"entul efectuarii ei intr%un docu"ent care #ta la ba&a inre$i#trarilor in contabilitate, dob*ndind a#tfel calitatea de docu"ent (u#tificati'. (2 7ocu"entele (u#tificati'e care #tau la ba&a inre$i#trarilor in contabilitate an$a(ea&a ra#punderea per#oanelor care le%au intoc"it, 'i&at #i aprobat, precu" #i a celor care le%au inre$i#trat in contabilitate, dupa ca&.
Art. #

(1 Per#oanele pre'a&ute la art. 1 au obli$atia #a efectue&e in'entarierea $enerala a ele"entelor de acti' #i de pa#i' detinute la inceputul acti'itatii, cel putin o data pe an pe parcur#ul functionarii lor, in ca&ul fu&iunii #au incetarii acti'itatii, precu" #i in alte #ituatii pre'a&ute de le$e. (2 Mini#terul 1cono"iei #i 2inantelor poate aproba e,ceptii de la re$ula in'entarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter #pecial aflate in ad"ini#trarea in#titutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite. () Re&ultatul in'entarierii #e inre$i#trea&a in contabilitate potri'it re$le"entarilor contabile aplicabile.
Art. 8

(1 1'aluarea ele"entelor detinute cu oca&ia in'entarierii #i pre&entarea ace#tora in #ituatiile financiare anuale #e fac potri'it re$le"entarilor contabile aplicabile. (2 Ree'aluarea i"obili&arilor corporale #e face la 'aloarea (u#ta de la data bilantului. 5aloarea (u#ta #e deter"ina pe ba&a unor e'aluari efectuate, de re$ula, de e'aluatori autori&ati confor" re$le"entarilor le$ale in 'i$oare. () 1'aluarea ele"entelor "onetare in 'aluta #i a celor e,pri"ate in lei, a caror decontare #e face in functie de cur#ul unei 'alute, #e efectuea&a potri'it re$le"entarilor contabile #i aplicabile. (4 5aloarea acti'elor #i datoriilor, cu oca&ia reor$ani&arilor efectuate potri'it le$ii, #e deter"ina, de re$ula, de e'aluatori autori&ati confor" re$le"entarilor le$ale in 'i$oare.
Art. 9

(1 7ocu"entele oficiale de pre&entare a #ituatiei econo"ico%financiare a per#oanelor pre'a&ute la art. 1 #unt #ituatiile financiare anuale, #tabilite potri'it le$ii, care trebuie #a ofere o i"a$ine fidela a po&itiei financiare, perfor"antei financiare #i a celorlalte infor"atii referitoare la acti'itatea de#fa#urata. (2 Pentru in#titutiile publice docu"entul oficial de pre&entare a #ituatiei patri"oniului aflat in ad"ini#trarea #tatului #i a unitatilor ad"ini#trati'%teritoriale #i a e,ecutiei bu$etului de 'enituri #i c.eltuieli e#te #ituatia financiara tri"e#triala #i anuala. () !ocietatile%"a"a, definite a#tfel in re$le"entarile contabile aplicabile $rupurilor de #ocietati, intoc"e#c #i pre&inta #i #ituatii financiare anuale con#olidate. Capitolul II - $rganizarea si con%ucerea contabilitatii
Art. 10

(1 Ra#punderea pentru or$ani&area #i conducerea contabilitatii la per#oanele pre'a&ute la art. 1 re'ine ad"ini#tratorului, ordonatorului de credite #au altei per#oane care are obli$atia $e#tionarii unitatii re#pecti'e. (2 +ontabilitatea #e or$ani&ea&a #i #e conduce, de re$ula, in co"parti"ente di#tincte, condu#e de catre directorul econo"ic, contabilul%#ef #au alta per#oana i"puternicita #a indeplinea#ca acea#ta functie. 4ce#te per#oane trebuie #a aiba #tudii econo"ice #uperioare. () +ontabilitatea poate fi or$ani&ata #i condu#a pe ba&a de contracte de pre#tari de #er'icii in do"eniul contabilitatii, inc.eiate cu per#oane fi&ice #au (uridice, autori&ate potri'it le$ii, "e"bre ale +orpului 1,pertilor +ontabili #i +ontabililor 4utori&ati din Ro"*nia. (4 Ra#punderea pentru aplicarea necore#pun&atoare a re$le"entarilor contabile re'ine directorului econo"ic, contabilului%#ef #au altei per#oane i"puternicite #a indeplinea#ca acea#ta functie, i"preuna cu per#onalul din #ubordine. In ca&ul in care contabilitatea e#te condu#a pe ba&a de contract de pre#tari de #er'icii, inc.eiat cu per#oane fi&ice #au (uridice, autori&ate potri'it le$ii, "e"bre ale +orpului 1,pertilor +ontabili #i +ontabililor 4utori&ati din Ro"*nia, ra#punderea pentru conducerea contabilitatii re'ine ace#tora, potri'it le$ii #i pre'ederilor contractuale.

(5 In#titutiile publice la care contabilitatea nu e#te or$ani&ata in co"parti"ente di#tincte #au care nu au per#onal incadrat cu contract indi'idual de "unca, potri'it le$ii, pot inc.eia contracte de pre#tari de #er'icii, pentru conducerea contabilitatii #i intoc"irea #ituatiilor financiare tri"e#triale #i anuale, cu #ocietati co"erciale de e,perti&a contabila #au cu per#oane fi&ice autori&ate, confor" le$ii. Inc.eierea contractelor #e face cu re#pectarea re$le"entarilor pri'ind ac.i&itiile publice de bunuri #i #er'icii. Plata #er'iciilor re#pecti'e #e face din fonduri publice cu acea#ta de#tinatie.
Art. 11

7etinerea, cu orice titlu, de bunuri "ateriale, titluri de 'aloare, nu"erar #i alte drepturi #i obli$atii, precu" #i efectuarea de operatiuni econo"ice, fara #a fie inre$i#trate in contabilitate, #unt inter&i#e.
Art. 12

(1 +ontabilitatea i"obili&arilor #e tine pe cate$orii #i pe fiecare obiect de e'identa. (2 +ontabilitatea #tocurilor #e tine cantitati' #i 'aloric #au nu"ai 'aloric, in conditiile #tabilite de re$le"entarile le$ale.
Art. 13

Inre$i#trarea in contabilitate a ele"entelor de acti' #e face la co#tul de ac.i&itie, de productie #au la 'aloarea (u#ta pentru alte intrari dec*t cele prin ac.i&itie #au productie, dupa ca&.
Art. 1

+reantele #i datoriile #e inre$i#trea&a in contabilitate la 'aloarea no"inala.


Art. 1!

5aloarea actiunilor e"i#e #au a altor titluri, precu" #i 'ar#a"intele efectuate in contul capitalului #ub#cri# #e reflecta di#tinct in contabilitate.
Art. 1"

+ontabilitatea clientilor #i furni&orilor, a celorlalte creante #i obli$atii #e tine pe cate$orii, precu" #i pe fiecare per#oana fi&ica #au (uridica.
Art. 1#

(1 +ontabilitatea c.eltuielilor #e tine pe feluri de c.eltuieli, dupa natura #au de#tinatia lor, dupa ca&. (2 +ontabilitatea 'eniturilor #e tine pe feluri de 'enituri, dupa natura #au #ur#a lor, dupa ca&. () +ontabilitatea 'eniturilor #i c.eltuielilor bu$etului $eneral con#olidat #e tine pe #ubdi'i&iunile cla#ificatiei bu$etare.
Art. 18

+ontabilitatea in#titutiilor publice a#i$ura inre$i#trarea drepturilor con#tatate, 'eniturilor inca#ate, an$a(a"entelor bu$etare, an$a(a"entelor le$ale, platilor de ca#a #i a c.eltuielilor efecti'e, pe #ubdi'i&iunile cla#ificatiei bu$etare, potri'it bu$etului aprobat #i nor"elor "etodolo$ice elaborate de Mini#terul 1cono"iei #i 2inantelor.
Art. 19

(1 In contabilitate, profitul #au pierderea #e #tabile#te cu"ulat de la inceputul e,ercitiului financiar. Inc.iderea conturilor de 'enituri #i c.eltuieli #e efectuea&a, de re$ula, la #f*r#itul e,ercitiului financiar. (2 Re&ultatul definiti' al e,ercitiului financiar #e #tabile#te la inc.iderea ace#tuia. () Reparti&area profitului #e inre$i#trea&a in contabilitate pe de#tinatii, dupa aprobarea #ituatiilor financiare anuale. (4 Pierderea contabila reportata #e acopera din profitul e,ercitiului financiar #i cel reportat, din re&er'e, pri"e de capital #i capital #ocial, potri'it .otar*rii adunarii $enerale a actionarilor #au a#ociatilor. (5 8a in#titutiile publice re&ultatul e,ecutiei bu$etare #e #tabile#te anual prin inc.iderea conturilor care reflecta inca#area 'eniturilor #i plata c.eltuielilor aferente e,ercitiului bu$etar. (6 1,cedentul #au deficitul patri"onial #e deter"ina de catre in#titutiile publice, in confor"itate cu nor"ele "etodolo$ice elaborate de Mini#terul 1cono"iei #i 2inantelor. Capitolul III - &egistrele %e contabilitate
Art. 20

Re$i#trele de contabilitate obli$atorii #unt- Re$i#trul%(urnal, Re$i#trul%in'entar #i +artea "are. Intoc"irea, editarea #i pa#trarea re$i#trelor de contabilitate #e efectuea&a confor" nor"elor elaborate de M12.
Art. 21

Re$i#trele de contabilitate #e utili&ea&a in #tricta concordanta cu de#tinatia ace#tora #i #e pre&inta in "od ordonat #i a#tfel co"pletate inc*t #a per"ita, in orice "o"ent, identificarea #i controlul operatiunilor contabile efectuate.
Art. 22

Pentru 'erificarea inre$i#trarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate #e intoc"e#te balanta de 'erificare, cel putin anual, la inc.eierea e,ercitiului financiar #au la ter"enele de intoc"ire a raportarilor contabile #tabilite potri'it le$ii.

Art. 23

Per#oanele pre'a&ute la art. 1 care utili&ea&a #i#te"e infor"atice de prelucrare auto"ata a datelor au obli$atia #a a#i$ure prelucrarea datelor inre$i#trate in contabilitate in confor"itate cu nor"ele contabile aplicate, controlul #i pa#trarea ace#tora pe #uporturi te.nice.
Art. 2

Inre$i#trarea in contabilitate a operatiunilor deter"inate de fu&iunea, di'i&area #au incetarea, potri'it le$ii, a acti'itatii per#oanelor pre'a&ute la art. 1 #e face pe ba&a docu"entelor core#pun&atoare intoc"ite in a#e"enea #ituatii.
Art. 2!

(1 Re$i#trele de contabilitate obli$atorii #i docu"entele (u#tificati'e care #tau la ba&a inre$i#trarilor in contabilitatea financiara #e pa#trea&a in ar.i'a per#oanelor pre'a&ute la art. 1 ti"p de 10 ani, cu incepere de la data inc.eierii e,ercitiului financiar in cur#ul caruia au fo#t intoc"ite, cu e,ceptia #tatelor de #alarii, care #e pa#trea&a ti"p de 50 de ani. (2 Prin e,ceptie de la pre'ederile alin. (1 #e pot #tabili, in "od (u#tificat, prin ordin al "ini#trului econo"iei #i finantelor, re$i#trele de contabilitate #i docu"entele (u#tificati'e care #e pa#trea&a ti"p de 5 ani.
Art. 2"

In ca& de pierdere, #u#tra$ere #au di#tru$ere a unor docu"ente contabile #e 'or lua "a#uri de recon#tituire a ace#tora in ter"en de "a,i"u" )0 de &ile de la con#tatare, potri'it re$le"entarilor e"i#e in ace#t #cop. Capitolul I' - (ituatii )inanciare
Art. 2#

(1 1,ercitiul financiar repre&inta perioada pentru care trebuie intoc"ite #ituatiile financiare anuale #i, de re$ula, coincide cu anul calendari#tic. (2 7urata e,ercitiului financiar e#te de 12 luni. () 1,ercitiul financiar poate fi diferit de anul calendari#tica pentru #ucur#alele cu #ediul in Ro"*nia, care apartin unei per#oane (uridice #traine, cu e,ceptia in#titutiilor de credit, in#titutiilor financiare nebancare, definite potri'it le$ii, in#cri#e in Re$i#trul $eneral, entitatilor autori&ate, re$le"entate #i #upra'e$.eate de +o"i#ia 3ationala a 5alorilor Mobiliare, #ocietatilor de a#i$urare, a#i$urare% rea#i$urare #i de rea#i$urare, entitatilor autori&ate, re$le"entate #i #upra'e$.eate de +o"i#ia de !upra'e$.ere a !i#te"ului de Pen#ii Pri'ate, daca e,ercitiul financiar difera pentru #ocietate/ b pentru filialele con#olidate ale #ocietatii%"a"a, precu" #i pentru filialele filialelor, cu e,ceptia in#titutiilor de credit, in#titutiilor financiare nebancare, definite potri'it le$ii, in#cri#e in Re$i#trul $eneral, entitatilor autori&ate, re$le"entate #i #upra'e$.eate de +o"i#ia 3ationala a 5alorilor Mobiliare, #ocietatilor de a#i$urare, a#i$urare% rea#i$urare #i de rea#i$urare, entitatilor autori&ate, re$le"entate #i #upra'e$.eate de +o"i#ia de !upra'e$.ere a !i#te"ului de Pen#ii Pri'ate, daca e,ercitiul financiar difera pentru #ocietatea%"a"a. (4 1,ercitiul financiar al unitatilor nou%infiintate incepe la data infiintarii, potri'it le$ii. (5 1,ercitiul financiar al unei per#oane (uridice care #e lic.idea&a incepe la data inc.eierii e,ercitiului financiar anterior #i #e inc.eie in &iua precedenta datei c*nd incepe lic.idarea. Perioada de lic.idare e#te con#iderata un e,ercitiu financiar, indiferent de durata #a. (6 !ituatiile financiare anuale con#olidate ale unei #ocietati%"a"a #e intoc"e#c pentru acela#i e,ercitiu financiar aplicabil #ituatiilor financiare anuale ale #ocietatii%"a"a. 7aca e,ercitiul financiar al filialelor difera de e,ercitiul financiar aplicabil #ocietatii%"a"a, #ituatiile financiare anuale con#olidate pot fi intoc"ite la o alta data pentru a tine cont de e,ercitiul financiar al "a(oritatii #au al celor "ai i"portante dintre #ocietatile con#olidate. (9 1,ercitiul financiar pentru in#titutiile publice e#te anul bu$etar.
Art. 28

(1 Per#oanele pre'a&ute la art. 1 au obli$atia #a intoc"ea#ca #ituatii financiare anuale, inclu#i' in #ituatia fu&iunii, di'i&arii #au incetarii acti'itatii ace#tora, in conditiile le$ii. (2 Mini#terul 1cono"iei #i 2inantelor poate #tabili intoc"irea #i depunerea la unitatile teritoriale ale Mini#terului 1cono"iei #i 2inantelor a #ituatiilor financiare #au a unor raportari contabile #i la alte perioade dec*t anual, in cadrul e,ercitiului financiar. () Pentru per#oanele (uridice care aplica !tandardele internationale de raportare financiara (I2R! , #ituatiile financiare au co"ponentele pre'a&ute de ace#te #tandarde. (4 Per#oanele (uridice care aplica re$le"entarile contabile confor"e cu directi'ele europene intoc"e#c #ituatii financiare anuale, care au co"ponentele pre'a&ute de re$le"entarile contabile aplicabile. (5 +ate$oriile de per#oane (uridice care aplica re$le"entarile contabile confor"e cu directi'ele europene #i/#au

!tandardele internationale de raportare financiara (I2R! #e #tabile#c prin ordin al "ini#trului econo"iei #i finantelor. (6 Pentru per#oanele (uridice fara #cop patri"onial #ituatiile financiare anuale #e co"pun din bilant, contul re&ultatului e,ercitiului, politici contabile #i note e,plicati'e. (9 !ituatiile financiare anuale con#tituie un tot unitar #i #unt in#otite de raportul ad"ini#tratorilor. (8 Pentru #ucur#alele din Ro"*nia ale in#titutiilor de credit #i ale altor in#titutii financiare cu #ediul in #trainatate, in#titutiile pre'a&ute la art. 4 alin. () #tabile#c continutul #ituatiilor financiare anuale care trebuie publicate de ace#te #ucur#ale. In#titutiile re#pecti'e #tabile#c #i cerintele referitoare la infor"atiile pri'ind acti'itatea proprie a #ucur#alelor, care trebuie publicate de #ucur#alele re#pecti'e in #ituatia in care ace#tea nu #unt obli$ate #a publice #ituatii financiare anuale referitoare la acti'itatea proprie. (: In#titutiile publice intoc"e#c #ituatii financiare tri"e#triale #i anuale, confor" nor"elor elaborate de Mini#terul 1cono"iei #i 2inantelor.
Art. 29

(1 !ituatiile financiare anuale 'or fi in#otite de raportul ad"ini#tratorilor, raportul de audit #au raportul co"i#iei de cen&ori, dupa ca&, #i de propunerea de di#tribuire a profitului #au de acoperire a pierderii contabile. (2 O #ocietate%"a"a trebuie #a intoc"ea#ca at*t #ituatii financiare anuale pentru propria acti'itate, c*t #i #ituatii financiare anuale con#olidate, in conditiile pre'a&ute de re$le"entarile contabile aplicabile.
Art. 30

!ituatiile financiare anuale 'or fi in#otite de o declaratie #cri#a a per#oanelor pre'a&ute la art. 10 alin. (1 prin care i#i a#u"a ra#punderea pentru intoc"irea #ituatiilor financiare anuale #i confir"a caa politicile contabile utili&ate la intoc"irea #ituatiilor financiare anuale #unt in confor"itate cu re$le"entarile contabile aplicabile/ b #ituatiile financiare anuale ofera o i"a$ine fidela a po&itiei financiare, perfor"antei financiare #i a celorlalte infor"atii referitoare la acti'itatea de#fa#urata/ c per#oana (uridica i#i de#fa#oara acti'itatea in conditii de continuitate.
Art. 31

!ituatiile financiare anuale con#olidate trebuie #a fie in#otite de o declaratie #cri#a a ad"ini#tratorului #ocietatii% "a"a prin care i#i a#u"a ra#punderea pentru intoc"irea #ituatiilor financiare anuale con#olidate #i confir"a caa politicile contabile utili&ate la intoc"irea #ituatiilor financiare anuale con#olidate #unt in confor"itate cu re$le"entarile contabile aplicabile/ b #ituatiile financiare anuale con#olidate ofera o i"a$ine fidela a po&itiei financiare, a perfor"antei financiare #i a celorlalte infor"atii referitoare la acti'itatea $rupului.
Art. 32

(1 Me"brii or$anelor de ad"ini#tratie, de conducere #i #upra'e$.ere ale per#oanelor (uridice au obli$atia de a a#i$ura ca #ituatiile financiare anuale #i raportul ad"ini#tratorilor #a fie intoc"ite #i publicate in confor"itate cu le$i#latia nationala. (2 Me"brii or$anelor de ad"ini#tratie, de conducere #i #upra'e$.ere ale #ocietatii%"a"a au obli$atia de a a#i$ura ca #ituatiile financiare anuale con#olidate #i raportul con#olidat al ad"ini#tratorilor #a fie intoc"ite #i publicate in confor"itate cu le$i#latia nationala.
Art. 33

(1 Obiecti'ul #ituatiilor financiare anuale con#olidate e#te de a oferi o i"a$ine fidela a po&itiei financiare, perfor"antei financiare #i a celorlalte infor"atii referitoare la acti'itatea $rupului, potri'it re$le"entarilor contabile aplicabile. (2 !ituatiile financiare anuale con#olidate con#tituie un tot unitar #i #e intoc"e#c in ter"en de 8 luni de la inc.eierea e,ercitiului financiar al #ocietatii%"a"a. 4ce#tea cuprind bilantul con#olidat, contul de profit #i pierdere con#olidat, precu" #i celelalte co"ponente, re#pecti' infor"atii referitoare la acti'itatea $rupului, potri'it re$le"entarilor contabile aplicabile, #i note e,plicati'e la #ituatiile financiare anuale con#olidate.
Art. 3

(1 !ituatiile financiare anuale ale per#oanelor (uridice de intere# public #unt #upu#e auditului financiar, care #e efectuea&a de catre auditori financiari, per#oane fi&ice #au (uridice autori&ate, in conditiile le$ii. (2 In intele#ul pre&entei le$i, prin per#oane (uridice de intere# public #e intele$e- in#titutiile de credit/ in#titutiile financiare nebancare, definite potri'it re$le"entarilor le$ale, in#cri#e in Re$i#trul $eneral/ #ocietatile de a#i$urare, a#i$urare%rea#i$urare #i de rea#i$urare/ entitatile autori&ate, re$le"entate #i #upra'e$.eate de +o"i#ia de !upra'e$.ere a !i#te"ului de Pen#ii Pri'ate/ #ocietatile de #er'icii de in'e#titii financiare, #ocietatile de ad"ini#trare a in'e#titiilor #i or$ani#"elor de pla#a"ent colecti', autori&ate/a'i&ate de +o"i#ia 3ationala a 5alorilor Mobiliare/ #ocietatile co"erciale ale caror 'alori "obiliare #unt ad"i#e la tran&actionare pe o piata

re$le"entata/ co"paniile #i #ocietatile nationale/ per#oanele (uridice care apartin unui $rup de #ocietati #i intra in peri"etrul de con#olidare de catre o #ocietate%"a"a care aplica !tandardele internationale de raportare financiara. () !unt auditate #i #ituatiile financiare intoc"ite de entitatile care au acea#ta obli$atie confor" le$i#latiei #pecifice ace#tora. (4 !unt #upu#e, de a#e"enea, auditului financiar #ituatiile financiare intoc"ite in 'ederea efectuarii operatiunilor de fu&iune, di'i&are #au a incetarii acti'itatii per#oanelor care au obli$atia auditarii #ituatiilor financiare anuale. (5 Prin ordin al "ini#trului econo"iei #i finantelor pot fi #tabilite #i alte ca&uri in care #ituatiile financiare anuale #unt #upu#e auditului financiar.
Art. 3!

(1 Per#oanele (uridice care or$ani&ea&a contabilitatea in partida dubla trebuie #a publice, potri'it pre'ederilor le$ale, #ituatiile financiare anuale. 2ac obiectul publicarii #ituatiile financiare anuale, raportul ad"ini#tratorilor #i raportul de audit #au raportul co"i#iei de cen&ori, dupa ca&. 4ce#te pre'ederi #e aplica #i #ucur#alelor inre$i#trate in Ro"*nia care apartin unor per#oane (uridice cu #ediul in #trainatate, precu" #i #ocietatilor%"a"a care intoc"e#c #ituatii financiare anuale con#olidate. (2 4ctionarii #i an$a(atii unei #ocietati au dreptul #a #e infor"e&e in le$atura cu #ituatiile financiare anuale la #ediul #ocial al #ocietatii #au al #ocietatii%"a"a, fara nicio di#cri"inare. () !ituatiile financiare anuale #e pa#trea&a ti"p de 10 ani. (4 In ca& de incetare a acti'itatii per#oanelor pre'a&ute la art. 1, #ituatiile financiare anuale, precu" #i re$i#trele #i celelalte docu"ente la care #e refera art. 25 #e predau la ar.i'ele #tatului, in confor"itate cu pre'ederile le$ale in "aterie.
Art. 3"

(1 0er"enele pentru intoc"irea #ituatiilor financiare anuale #unt ur"atoarelea pentru #ocietatile co"erciale, #ocietatile/co"paniile nationale, re$iile autono"e, in#titutele nationale de cercetare%de&'oltare, 150 de &ile de la inc.eierea e,ercitiului financiar/ b pentru celelalte per#oane pre'a&ute la art. 1, 120 de &ile de la inc.eierea e,ercitiului financiar. (2 0er"enele pentru depunerea #ituatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Mini#terului 1cono"iei #i 2inantelor #unta 150 de &ile de la inc.eierea e,ercitiului financiar, pentru per#oanele pre'a&ute la alin. (1 lit. a , cu e,ceptia #ocietatilor co"erciale/ b 120 de &ile de la inc.eierea e,ercitiului financiar, pentru per#oanele pre'a&ute la alin. (1 lit. b . () Per#oanele care de la con#tituire nu au de#fa#urat acti'itate, cu e,ceptia #ocietatilor co"erciale, precu" #i cele aflate in lic.idare, potri'it le$ii, 'or depune o declaratie in ace#t #en#, in ter"en de 60 de &ile de la inc.eierea e,ercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale Mini#terului 1cono"iei #i 2inantelor. (4 In#titutiile publice #i celelalte per#oane (uridice, ai caror conducatori au calitatea de ordonator de credite, depun un e,e"plar din #ituatiile financiare tri"e#triale #i anuale la or$anul ierar.ic #uperior, la ter"enele #tabilite de ace#ta. (5 4utoritatile publice, "ini#terele #i celelalte or$ane de #pecialitate ale ad"ini#tratiei publice centrale, in#titutiile publice finantate inte$ral din 'enituri proprii, ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite, precu" #i directiile $enerale ale finantelor publice (udetene #i a "unicipiului 6ucure#ti, pentru #ituatiile financiare centrali&ate pe an#a"blul (udetului #i al "unicipiului 6ucure#ti pri'ind e,ecutia bu$etelor pre'a&ute la art. 1 alin. (2 din 8e$ea nr. 29)/2006 pri'ind finantele publice locale, cu "odificarile #i co"pletarile ulterioare, depun la Mini#terul 1cono"iei #i 2inantelor un e,e"plar din #ituatiile financiare tri"e#triale #i anuale, potri'it nor"elor e"i#e de ace#ta, la ur"atoarele ter"enea in ter"en de 60 de &ile de la inc.eierea e,ercitiului financiar/ b in ter"en de 45 de &ile de la inc.eierea tri"e#trului de referinta.
Art. 3#

(1 Pentru a#i$urarea infor"atiilor de#tinate #i#te"ului in#titutional al #tatului, #ocietatile co"erciale depun la unitatile teritoriale ale Mini#terului 1cono"iei #i 2inantelor o raportare anuala, al carei continut #e #tabile#te prin ordin al "ini#trului econo"iei #i finantelor. (2 Raportarea anuala #e depune la unitatile teritoriale ale Mini#terului 1cono"iei #i 2inantelor, in ter"en de 150 de &ile de la inc.eierea e,ercitiului financiar, in#otita de do'ada predarii #ituatiilor financiare anuale la oficiul re$i#trului co"ertului, pentru publicare.

Capitolul ' - Contabilitatea *rezoreriei (tatului si a institutiilor publice


Art. 38

(1 +ontabilitatea 0re&oreriei !tatului #e or$ani&ea&a #i functionea&a pe principiul e,ecutiei de ca#a #i a#i$ura inre$i#trarea operatiunilor de inca#ari #i plati in conturi de 'enituri #i c.eltuieli de#c.i#e pe bu$ete, ordonatori de credite #i #ubdi'i&iunile cla#ificatiei bu$etare #tabilite de Mini#terul 1cono"iei #i 2inantelor. (2 In contabilitatea 0re&oreriei !tatului #e de#c.id, pe #ea"a ordonatorilor de credite, conturi di#tincte pentru creditele de#c.i#e #i reparti&ate #i pentru c.eltuielile efectuate din bu$etul de #tat, bu$etul a#i$urarilor #ociale de #tat, bu$etul 2ondului national unic de a#i$urari #ociale de #anatate, bu$etul a#i$urarilor pentru #o"a(, bu$etele locale, precu" #i conturi de di#ponibilitati din care #e pot efectua plati. () +ontabilitatea 0re&oreriei !tatului a#i$ura infor"atii cu pri'ire la derularea e,ecutiei bu$etare in conditii de ec.ilibru financiar, aprobata anual prin le$e pentru fiecare bu$et, precu" #i in li"ita di#ponibilitatilor aflate in conturi. (4 In contabilitatea 0re&oreriei !tatului #e reflecta, in conturi di#tincte, i"pru"uturile de #tat interne #i e,terne pri"ite pentru finantarea deficitelor bu$etare, precu" #i pentru alte actiuni pre'a&ute de le$e, pla#a"entele financiare efectuate din contul curent $eneral al 0re&oreriei !tatului, precu" #i depo&itele atra#e de la in#titutiile financiare #i de la per#oane fi&ice. (5 +ontabilitatea 0re&oreriei !tatului #e or$ani&ea&a in cadrul Mini#terului 1cono"iei #i 2inantelor #i al unitatilor #ale #ubordonate #i cuprinde operatiunile pri'ind e,ecutia de ca#a a bu$etului de #tat, bu$etului a#i$urarilor #ociale de #tat, bu$etului 2ondului national unic de a#i$urari #ociale de #anatate, bu$etului a#i$urarilor pentru #o"a( #i bu$etelor locale, $e#tiunea datoriei publice interne #i e,terne, precu" #i alte operatiuni financiare efectuate in contul or$anelor ad"ini#tratiei publice centrale #i locale. (6 Or$ani&area #i conducerea contabilitatii 0re&oreriei !tatului #e efectuea&a potri'it nor"elor e"i#e de Mini#terul 1cono"iei #i 2inantelor.
Art. 39

(1 8a inc.eierea e,ercitiului financiar, in contabilitatea 0re&oreriei !tatului #e procedea&a la inc.eierea e,ecutiei bu$etare potri'it nor"elor "etodolo$ice e"i#e de Mini#terul 1cono"iei #i 2inantelor, dupa cu" ur"ea&aa inc.eierea e,ecutiei bu$etului de #tat #e efectuea&a de catre unitatile teritoriale ale 0re&oreriei !tatului/ b inc.eierea e,ecutiei bu$etului a#i$urarilor #ociale de #tat #e efectuea&a de catre unitatile Mini#terului Muncii, 2a"iliei #i 1$alitatii de !an#e/ c inc.eierea e,ecutiei bu$etelor locale #e efectuea&a de ordonatorii principali de credite ai bu$etelor locale. (2 Mini#terul 1cono"iei #i 2inantelor intoc"e#te tri"e#trial #i anual bilantul $eneral al 0re&oreriei !tatului, in #tructura #tabilita de ace#ta, care #e aproba in conditiile le$ii.
Art. 0

(1 Mini#terul 1cono"iei #i 2inantelor intoc"e#te anual bilantul in#titutiilor publice. (2 6ilantul anual al in#titutiilor publice, in #tructura #tabilita de Mini#terul 1cono"iei #i 2inantelor, #e pre&inta ;u'ernului pentru adoptare odata cu contul $eneral anual de e,ecutie a bu$etului de #tat. Capitolul 'I - Contra+entii si in)ractiuni
Art. 1

+on#tituie contra'entii la pre'ederile pre&entei le$i ur"atoarele fapte, daca nu #unt #a'*r#ite in a#tfel de conditii inc*t, potri'it le$ii, #a fie con#iderate infractiuni1. detinerea, cu orice titlu, de bunuri "ateriale, titluri de 'aloare, nu"erar #i alte drepturi #i obli$atii, precu" #i efectuarea de operatiuni econo"ice, fara #a fie inre$i#trate in contabilitate/ 2. nere#pectarea re$le"entarilor e"i#e de Mini#terul 1cono"iei #i 2inantelor cu pri'ire laa utili&area #i tinerea re$i#trelor de contabilitate/ b intoc"irea #i utili&area docu"entelor (u#tificati'e #i contabile pentru toate operatiunile efectuate, inre$i#trarea in contabilitate a ace#tora in perioada la care #e refera, pa#trarea #i ar.i'area ace#tora, precu" #i recon#tituirea docu"entelor pierdute, #u#tra#e #au di#tru#e/ c efectuarea in'entarierii/ d intoc"irea #i auditarea #ituatiilor financiare anuale/ e depunerea la unitatile teritoriale ale Mini#terului 1cono"iei #i 2inantelor a #ituatiilor financiare anuale/ f intoc"irea #i depunerea la unitatile teritoriale ale Mini#terului 1cono"iei #i 2inantelor a #ituatiilor financiare periodice #au a raportarilor contabile #tabilite potri'it le$ii/ $ nedepunerea declaratiei din care #a re&ulte ca per#oanele pre'a&ute la art. 1 nu au de#fa#urat acti'itate/

. publicarea #ituatiilor financiare anuale, potri'it le$ii. ). pre&entarea de #ituatii financiare care contin date eronate #au necorelate, inclu#i' cu pri'ire la identificarea per#oanei raportoare/ 4. nere#pectarea pre'ederilor referitoare la intoc"irea declaratiilor pre'a&ute la art. )0 #i )1/ 5. nere#pectarea pre'ederilor referitoare la obli$atia "e"brilor or$anelor de ad"ini#tratie, conducere #i #upra'e$.ere de a intoc"i #i publica #ituatiile financiare anuale/ 6. nere#pectarea pre'ederilor referitoare la obli$atia "e"brilor or$anelor de ad"ini#tratie, conducere #i #upra'e$.ere ale #ocietatii%"a"a de a intoc"i #i publica #ituatiile financiare anuale con#olidate.
Art. 2

(1 +ontra'entia pre'a&uta la art. 41 pct. 2 lit. . #e #anctionea&a cu a"enda de la 2.000 lei la )0.000 lei, cea pre'a&uta la pct. 1, cu a"enda de la 1.000 lei la 10.000 lei, cele pre'a&ute la pct. 2 lit. c , d , e , pct. 4 #i 5, cu a"enda de la 400 lei la 5.000 lei, cea pre'a&uta la pct. 6, cu a"enda de la 10.000 lei la )0.000 lei, cele pre'a&ute la pct. 2 lit. a #i b , cu a"enda de la )00 lei la 4.000 lei, cea pre'a&uta la pct. 2 lit. f , cu a"enda de la 500 lei la 1.500 lei, cea pre'a&uta la pct. ), cu a"enda de la 200 lei la 1.000 lei, iar cea pre'a&uta la pct. 2 lit. $ , cu a"enda de la 100 lei la 200 lei. +riteriile in functie de care #e #tabile#te ni'elul a"en&ii #e corelea&a cu ni'elul cifrei de afaceri, dupa ca&. (2 4"enda pentru neindeplinirea obli$atiei pre'a&ute la art. 41 pct. 2 lit. f e#te de la 1.000 lei la ).000 lei, daca perioada de int*r&iere pentru intoc"irea #i depunerea #ituatiilor financiare periodice e#te cuprin#a intre 15 #i )0 de &ile lucratoare, #i de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de int*r&iere depa#e#te )0 de &ile lucratoare. () ;u'ernul, la propunerea Mini#terului 1cono"iei #i 2inantelor, poate "odifica ni'elul a"en&ilor pre'a&ute la alin. (1 in functie de rata inflatiei. (4 +on#tatarea contra'entiilor #i aplicarea a"en&ilor #e fac de per#oanele cu atributii de in#pectie fi#cala #i de co"i#arii ;ar&ii 2inanciare, precu" #i de per#onalul altor directii din cadrul Mini#terului 1cono"iei #i 2inantelor, #tabilit prin ordin al "ini#trului econo"iei #i finantelor. (5 +on#tatarea contra'entiilor #i aplicarea a"en&ilor in ca&ul a#ociatiilor de proprietari #e fac de per#oanele cu atributii de control din cadrul con#iliilor locale ale "unicipiilor, ora#elor, co"unelor #i ale #ectoarelor "unicipiului 6ucure#ti #i de alte per#oane anu"e i"puternicite de con#iliile (udetene, re#pecti' de +on#iliul ;eneral al Municipiului 6ucure#ti. (6 4"en&ile contra'entionale pre'a&ute la alin. (1 #i (2 #e #uporta de per#oanele 'ino'ate. (9 +ontra'entiilor pre'a&ute la art. 41 le #unt aplicabile di#po&itiile Ordonantei ;u'ernului nr. 2/2001 pri'ind re$i"ul (uridic al contra'entiilor, aprobata cu "odificari #i co"pletari prin 8e$ea nr. 180/2002, cu "odificarile #i co"pletarile ulterioare. (8 In #ituatia in care in ter"en de 10 &ile lucratoare de la aplicarea a"en&ii pre'a&ute la alin. (2 nu #e depun #ituatiile financiare pre'a&ute la art. )6 alin. (5 , Mini#terul 1cono"iei #i 2inantelor 'a lua ur"atoarele "a#uria blocarea de#c.iderilor de credite bu$etare pentru ordonatorii principali de credite ai bu$etului de #tat, bu$etului a#i$urarilor #ociale de #tat, bu$etului a#i$urarilor pentru #o"a(, bu$etului 2ondului national unic de a#i$urari de #anatate #i ai bu$etelor locale/ b blocarea conturilor de di#ponibilitati de#c.i#e la unitatile 0re&oreriei !tatului pe nu"ele autoritatilor #i in#titutiilor publice finantate inte$ral #au partial din 'enituri proprii. (: !e e,ceptea&a de la pre'ederile alin. (8 ur"atoarele operatiunia platile din fonduri e,terne nera"bur#abile #au finantari pri"ite de la in#titutii ori or$ani&atii internationale pentru derularea unor pro$ra"e #i proiecte, precu" #i fondurile de cofinantare #i prefinantare aferente/ b plata drepturilor #alariale #i a contributiilor aferente, precu" #i a drepturilor de a#i$urari #i a#i#tenta #ociala/ c ra"bur#arile de credite interne #i e,terne, co"i#ioanele #i alte co#turi aferente/ d contributii #i coti&atii catre or$ani&atii internationale/ e platile din 2ondul de re&er'a bu$etara la di#po&itia ;u'ernului #i din 2ondul de inter'entie la di#po&itia ;u'ernului, potri'it le$ii.
Art. 3

1fectuarea cu #tiinta de inre$i#trari ine,acte, precu" #i o"i#iunea cu #tiinta a inre$i#trarilor in contabilitate, a'*nd drept con#ecinta denaturarea 'eniturilor, c.eltuielilor, re&ultatelor financiare, precu" #i a ele"entelor de acti' #i de pa#i' ce #e reflecta in bilant, con#tituie infractiunea de fal# intelectual #i #e pedep#e#te confor" le$ii.

Capitolul 'II - Dispozitii tranzitorii si )inale


Art.

Mini#terul 1cono"iei #i 2inantelor #i in#titutiile pre'a&ute la art. 4 alin. () din pre&enta le$e 'or elabora #i 'or actuali&a per"anent re$le"entarile contabile aplicabile per#oanelor pre'a&ute la art. 1.
Art. !

Mini#terul 1cono"iei #i 2inantelor e,ercita controlul a#upra "odului in care #e aplica pre'ederile pre&entei le$i.
Art. "

Pre&enta le$e intra in 'i$oare la data de 1 ianuarie 1::2< . < 4 #e 'edea #i datele de intrare in 'i$oare a actelor nor"ati'e "odificatoare.
Art. #

Pre'ederile pre&entei le$i #e aplica #i #ubunitatilor fara per#onalitate (uridica, cu #ediul in #trainatate, ce apartin per#oanelor pre'a&ute la art. 1, cu #ediul #au do"iciliul in Ro"*nia, c*t #i #ubunitatilor cu #ediul in Ro"*nia, ce apartin unor per#oane (uridice ori fi&ice cu #ediul #au do"iciliul in #trainatate.
Art. 8

(1 7e&'oltarea cadrului in#titutional in do"eniul contabilitatii #i al profe#iei contabile #e reali&ea&a prin +on#iliul +ontabilitatii #i Raportarilor 2inanciare. Modul de or$ani&are #i functionare, atributiile #i #ur#ele de finantare ale ace#tuia #e #tabile#c prin re$ula"entul de or$ani&are #i functionare a ace#tuia, care #e aproba prin .otar*re a ;u'ernului. (2 7irectorul 7irectiei de re$le"entari contabile, precu" #i directorul $eneral al 7irectiei $enerale de "etodolo$ie contabila in#titutii publice #unt "e"bri de drept ai +on#iliului +ontabilitatii #i Raportarilor 2inanciare.<< << 7irectia de re$le"entari contabile #i 7irectia $enerala de "etodolo$ie contabila in#titutii publice #unt pre'a&ute in #tructura or$ani&atorica a Mini#terului 1cono"iei #i 2inantelor, confor" ane,ei nr. 1 la =otar*rea ;u'ernului nr. )86/2009 pri'ind or$ani&area #i functionarea Mini#terului 1cono"iei #i 2inantelor, cu "odificarile #i co"pletarile ulterioare.
Art. 9

Pe data intrarii in 'i$oare a pre&entei le$i #e abro$a 7ecretul nr. )95/1:56 pri'ind recon#tituirea actelor, docu"entelor #i e'identelor cu continut financiar pierdute, #u#tra#e #au di#tru#e, publicat in 6uletinul Oficial nr. 22 din 4 au$u#t 1:56/ =otar*rea nr. 1.885 din 28 dece"brie 1:90 cu pri'ire la or$ani&area #i conducerea contabilitatii, atributiile #i ra#punderile conducatorului co"parti"entului financiar%contabil, publicata in 6uletinul Oficial nr. 156 din 2: dece"brie 1:90/ =otar*rea nr. 1.5))/1:9) pri'ind for"ularele cu re$i" #pecial, publicata in 6uletinul Oficial nr. 18: din 2 dece"brie 1:9)/ =otar*rea nr. 1.116/1:95 pri'ind i"bunatatirea anali&ei pe ba&a de bilant, cre#terea operati'itatii #i calitatii infor"atiilor cu pri'ire la re&ultatele econo"ico%financiare ale unitatilor #ociali#te de #tat, publicata in 6uletinul Oficial nr. 129 din 5 dece"brie 1:95/ =otar*rea ;u'ernului nr. 252/1::6 pri'ind re$i"ul diferentelor de cur# 'alutar aferente capitalului #ocial in de'i&e #i alte operatiuni aplicabile incep*nd cu bilantul contabil cu ter"en de depunere p*na la 15 aprilie 1::6, publicata in Monitorul Oficial al Ro"*niei, Partea I, nr. 95 din 11 aprilie 1::6, cu "odificarile ulterioare/ =otar*rea ;u'ernului nr. 48)/1::6 pri'ind pre#tarea #er'iciilor in do"eniul contabilitatii, 'erificarea #i certificarea bilantului contabil in ba&a pre'ederilor 8e$ii contabilitatii nr. 82/1::1, publicata in Monitorul Oficial al Ro"*niei, Partea I, nr. 1)9 din 2 iulie 1::6, cu "odificarile ulterioare/ =otar*rea ;u'ernului nr. 22/1::8 pri'ind unele "a#uri pentru reflectarea in contabilitatea a$entilor econo"ici a unor operatiuni econo"ico%financiare, publicata in Monitorul Oficial al Ro"*niei, Partea I, nr. )4 din 2: ianuarie 1::8/ orice alte di#po&itii contrare pre'ederilor pre&entei le$i.

3O04Reproduce" "ai (o# pre'ederile art. II #i III din 8e$ea nr. 25:/2009 pentru "odificarea #i co"pletarea 8e$ii

contabilitatii nr. 82/1::1, care nu #unt incorporate in for"a republicata a 8e$ii contabilitatii nr. 82/1::1 #i care #e aplica, in continuare, ca di#po&itii proprii ale 8e$ii nr. 25:/2009,Art. II (1 4plicarea pre'ederilor art. 2 alin. (2 lit. d #i ale art. 29 alin. () din 8e$ea contabilitatii nr. 82/1::1, republicata, cu "odificarile #i co"pletarile adu#e prin pre&enta le$e, #e #u#penda p*na la data de 1 ianuarie 200:. (2 !ocietatile co"erciale 'or depune un e,e"plar al #ituatiilor financiare aferente e,ercitiilor financiare ale anilor 2009 #i 2008 la unitatile teritoriale ale Mini#terului 1cono"iei #i 2inantelor, in ter"en de 150 de &ile de la inc.eierea e,ercitiilor financiare re#pecti'e. !ocietatile co"erciale care de la con#tituire nu au de#fa#urat acti'itate, precu" #i cele aflate in lic.idare, potri'it le$ii, 'or depune o declaratie in ace#t #en#, in ter"en de 60 de &ile de la inc.eierea e,ercitiului financiar. Art. III 8a data intrarii in 'i$oare a pre&entei le$i #e abro$aa alin. (1 al art. 29 #i ane,a nr. ) din 3or"ele de aplicare a 8e$ii nr. 142/1::8 pri'ind acordarea tic.etelor de "a#a, aprobate prin =otar*rea ;u'ernului nr. 5/1:::, publicata in Monitorul Oficial al Ro"*niei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 1:::/ b lit. 7 #i 1 din ane,a nr. ) la 3or"ele "etodolo$ice pri'ind inre$i#trarea in contabilitate a bunurilor care alcatuie#c do"eniul public al #tatului #i al unitatilor ad"ini#trati'%teritoriale, aprobate prin =otar*rea ;u'ernului nr. 1.0)1/1:::, publicata in Monitorul Oficial al Ro"*niei, Partea I, nr. 620 din 19 dece"brie 1:::.> -oate )i %e interes si. Ordonanta de ur$enta nr. 102/2009 pentru "odificarea #i co"pletarea 8e$ii contabilitatii nr. 82/1::1 8e$e nr. 25:/2009 pentru "odificarea #i co"pletarea 8e$ii contabilitatii nr. 82/1::1 =otarare pri'ind #u#tinerea e,a"enului pentru atribuirea calitatii de con#ultant fi#cal % #e#iunea dece"brie 2009, .otarare nr. 6/2009 Ordonanta de ur$enta nr. 1:6/2005 pri'ind 2ondul pentru "ediu, ou$ 1:6/2005 Ordonanta de ur$enta pri'ind procedura #peciala de inre$i#trare fi#cala #i de plata a contributiilor #ociale, ou$ nr. 96/2009 Ordonanta pri'ind or$ani&area acti'itatii de e,perti&a contabila #i a contabililor autori&ati, ordonanta nr. 65/1::4, republicata in 2008 Re$le"entare contabila confor"a cu directi'ele europene, aplicabila in#titutiilor de credit 8e$e nr. 86/2008 pri'ind aprobarea Ordonantei de ur$enta a ;u'ernului nr. 102/2009 pentru "odificarea #i co"pletarea 8e$ii contabilitatii nr. 82/1::1 =otarare nr. :0/2008 pentru "odificarea #i co"pletarea Re$ula"entului de or$ani&are #i functionare a +orpului 1,pertilor +ontabili #i +ontabililor 4utori&ati din Ro"ania Ordin nr. 221:/2008 pri'ind #tabilirea per#onalului i"puternicit #a con#tate contra'entii #i #a aplice a"en&ile pre'a&ute de 8e$ea contabilitatii nr. 82/1::1