Sunteți pe pagina 1din 37

Raport anuaI de evaIuare intern a caIit{ii

PARTEA I. NFORMA] GENERALE


NOT:
nforma|iile din aceast prim parte, chiar dac nu se reflect direct n calitatea serviciilor
educa|ionale sunt relevante pentru beneficiarii direc|i i indirec|i i le pot orienta op|iunile pentru
o unitate colar sau alta, pentru un profil de pregtire sau pentru o anumit specializare
D01 Denumire compIet Cod Sirues Jude{ Localitate
LICEUL TEORETIC "ION
NECULCE", TRGU
FRUMOS
546901 AS TRGU FRUMOS
D02 MediuI de reziden{:
Urban
D03 Pozi{ionarea coIii n IocaIitate:
I. Date de identificare a unit{ii de nv{mnt
Raport pentru anul colar 2012 - 2013 Nefinalizat, avnd starea nefinalizat
19.09.2014 la data de de ctre CEAC avnd urmtoarea componen|:
Membrii comisiei CEAC
Persoana Calitate Ceac Grad Specializare
1
D04 coaIa sau structuriIe coordonate sunt situate
ntr-o zon dezavantajat:
Zon dezavantajat din punct de vedere socio-
economic (somaj ridicat/ comunit|i
defavorizate etc.)
Zon cu probleme de acces (zon izolat,
drumuri desfundate pe ploaie, inzpeziri
frecvente, treceri prin pdure, treceri peste cale
ferat, trafic stradal intens etc.)
D05 TipuI unit{ii de nv{mnt (conform cu prevederiIe O.MECTS nr. 6564/2011,
compIetat i modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012):
Liceu teoretic
D06 TipuI unit{ii, n func{ie de forma de finan{are:
buget
D07 CuantumuI totaI aI bugetuIui de venituri aI unit{ii coIare (pentru toate tipuriIe de
finan{are - de baz, supIimentar i compIementar - i indiferent de surs -
bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat n mii RON:
0.00
D08 TipuI unit{ii, n func{ie de forma de educa{ie:
D09 ResponsabiIit{i n re{ea:
D10 Dac este unitate coordonatoare:
numrul total de unit|i coordonate (structuri) din subordine 0
numrul structurilor din aceeai localitate (ora/sat) cu unitatea
coordonatoare
0
2
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
D11 NiveIuriIe de nv{mnt din unitate,
men{ionate distinct pe unitatea
coordonatoare i structuri:
Unitatea
coordonatoare
Structurile
subordonate
anteprecolar
precolar
primar
gimnazial
liceal
profesional
postliceal
D12 n cazul liceului, filierele prezente n unitate sunt:
Tehnologica
Teoretica
Vocationala
D12a n cazuI fiIierei teoretice, preciza{i profiIuriIe de formare din unitate
Uman
Real
D12b n cazuI fiIierei tehnoIogice, profiIuriIe de formare profesionaI din unitate sunt:
Resurse naturale i protec|ia mediului
Tehnic
Servicii
D12c n cazuI fiIierei voca{ionaIe, profiIuriIe de formare voca{ionaIa din unitate sunt:
Militar
Teatru
Patrimoniu cultural
Teologic
Sportiv
Muzic
Pedagogic
Artistic
3
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
Coregrafie
Arte vizuale
D13 AIte forme de nv{mnt coIarizate n unitate, n afara ceIei ,nv{mnt de zi":
nv|mnt de zi
D14 NumruI de schimburi n care func{ioneaz coaIa n nv{mntuI de zi:
Unitatea coordonatoare Structurile subordonate

Deoarece evaIuarea vizeaz ntreaga unitate de nv{mnt, pentru unit{iIe n care se
regsesc i aIte forme de nv{mnt n afara formei ,cu frecven{ - zi" informa{iiIe se
coIecteaz i Ia niveIuI ceIorIaIte forme existente n unitate.
D15 Limba matern / Iimbi de predare n unitate (coordonatoare i structuri)
limba romn
limba maghiar
limba german
alte limbi
D16 Limbi strine studiate in unitate (coordonatoare i structuri) :
limba englez
limba francez
limba german
alte limbi
D17 NumruI de cIase / grupe de eIevi/copii din nv{mntuI de zi /
cu program normaI din unitate (coaIa coordonatoare i
structuri), n anuI coIar curent:
Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate Total
unitate
Numrul de grupe din
nv|mntul anteprecolar
0 0 0
Numrul de grupe din
nv|mntul precolar
0 0 0
Numrul de clase din
nv|mntul primar (-V)
0 0 0
4
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
Numrul de clase din
nv|mntul gimnazial (V-
VIII)
0 0 0
Numrul de clase din
nv|mntul liceal (X-
XII/XIII)
0 0 0
Numrul de elevi din
nv|mntul profesional
cu durata de 2 ani dup
clasa a IX-a
0 0 0
Numrul de elevi la stagiile
de practic dup
finalizarea ciclului inferior
al liceului
0 0 0
Numrul de elevi din
nv|mntul postliceal
0 0 0
Total 0 0 0
D18 Preciza{i numruI efectiveIor coIare (copii i eIevi) din
nv{mntuI de zi din unitate (coaIa coordonatoare i structuri),
n anuI coIar curent
Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate Total
unitate
Numrul de copii din
nv|mntul anteprecolar
0 0 0
Numrul de copii din
nv|mntul precolar
0 0 0
Numrul de elevi din
nv|mntul primar (-V)
0 0 0
Numrul de elevi din
nv|mntul gimnazial (V-
VIII)
0 0 0
Numrul de elevi din
nv|mntul liceal ( X-
XII/XIII)
0 0 0
Numrul de elevi din
nv|mntul profesional
cu durata de 2 ani dup
clasa a IX-a
0 0 0
Numrul de elevi la stagiile
de practic dup
finalizarea ciclului inferior
al liceului
0 0 0
Numrul de elevi din
nv|mntul postliceal
0 0 0
Total 0 0 0
Total grdini| 0 0 0
5
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
Total niveluri coal 0 0 0
D19 NumruI copiiIor /eIeviIor cu CES, pe
niveIuri de nv{mnt:
Total elevi CES unitate
Numrul de copii din nv|mntul anteprecolar 0
Numrul de copii din nv|mntul precolar 0
Numrul de elevi din nv|mntul primar (-V) 0
Numrul de elevi din nv|mntul gimnazial (V-
VIII)
0
Numrul de elevi din nv|mntul liceal ( X-
XII/XIII)
0
Numrul de elevi din nv|mntul profesional cu
durata de 2 ani dup clasa a X-a
0
Numrul de elevi la stagiile de practic dup
finalizarea ciclului inferior al liceului
0
Numrul de elevi din nv|mntul postliceal 0
Total 0
D20 Dac n unitate sunt organizate i aIte forme de nv{mnt sau programe
("nv{mnt seraI", "Cu frecven{ redus", "Program "A doua ans""),
numruI de cIase i de eIevi cuprini n aceste forme este:
Total unitate i forme de
nv|mnt
Numr de
clase
Numr de elevi Total Clase Total Elevi
Programul A
doua ans -
nv|mnt
primar
0 0 (ante)prescolar 0 0
Programul A
doua ans -
nv|mnt
secundar inferior
0 0 primar 0 0
Cu frecventa -
seral:
nv|mnt liceal
0 0 gimnaziu 0 0
Cu frecventa -
seral: -
nv|mnt
postliceal
0 0 liceu 0 0
Cu frecven|
redus -
nv|mnt
primar
0 0 postliceal 0 0
6
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
Cu frecven|
redus -
nv|mnt
gimnazial
0 0 0 0
Cu frecven|
redus -
nv|mnt liceal
ciclul inferior
0 0 0 0
Cu frecven|
redus -
nv|mnt liceal
ciclul superior
0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Situa|ia claselor i a efectivelor colare pe filiere, profiluri i specializri
D21 FiIiera teoretic
D21a NumruI de cIase i eIevi din nv{mntuI de zi:
Numr Clase Numr Elevi
Profil umanist Filologie 0 0
Profil umanist Stiin|e sociale 0 0
Profil real Matematicinformatic 0 0
Profil real Stiin|e ale naturii 0 0
D21b NumruI de cIase i eIevi cuprini n aIte forme de nv{mnt
decat cel de zi:
Numr Clase Numr Elevi
Profil umanist Filologie 0 0
Profil umanist Stiin|e sociale 0 0
Profil real Matematicinformatic 0 0
Profil real Stiin|e ale naturii 0 0
D22 FiIiera tehnoIogic
D22a NumruI de cIase i de eIevi din nv{mntuI de
zi:
Numr Clase Numr Elevi
fabricarea produselor din lemn 0 0
electronic automatizri 0 0
produc|ie media 0 0
7
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
construc|ii instala|ii i lucrri publice 0 0
mecanic 0 0
electric 0 0
industrie textil i pielrie 0 0
materiale de construc|ii 0 0
electromecanic 0 0
chimie industrial 0 0
tehnici poligrafice 0 0
turism i alimenta|ie 0 0
economic 0 0
comer| 0 0
estetica i igiena corpului omenesc 0 0
agricultur 0 0
silvicultur 0 0
protec|ia mediului 0 0
industrie alimentar 0 0
Total 0 0
D22b NumruI de cIase i de eIevi din nv{mntuI de
zi din unitate, n nv(mntuI profesionaI cu
durata de 2 ani dup cIasa a IX-a:
Numr Clase Numr Elevi
fabricarea produselor din lemn 0 0
electronic automatizri 0 0
produc|ie media 0 0
construc|ii instala|ii i lucrri publice 0 0
mecanic 0 0
electric 0 0
industrie textil i pielrie 0 0
materiale de construc|ii 0 0
electromecanic 0 0
chimie industrial 0 0
tehnici poligrafice 0 0
turism i alimenta|ie 0 0
comer| 0 0
8
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
estetica i igiena corpului omenesc 0 0
agricultur 0 0
silvicultur 0 0
industrie alimentar 0 0
Total 0 0
D22c NumruI de cIase i de eIevi din nv{mntuI de
zi din unitate, Ia stagiiIe de practic dup
finalizarea ciclului inferior al liceului:
Numr Clase Numr Elevi
fabricarea produselor din lemn 0 0
electronic automatizri 0 0
produc|ie media 0 0
construc|ii instala|ii i lucrri publice 0 0
mecanic 0 0
electric 0 0
industrie textil i pielrie 0 0
materiale de construc|ii 0 0
electromecanic 0 0
chimie industrial 0 0
tehnici poligrafice 0 0
turism i alimenta|ie 0 0
comer| 0 0
estetica i igiena corpului omenesc 0 0
agricultur 0 0
silvicultur 0 0
industrie alimentar 0 0
Total 0 0
D22d NumruI de cIase i de eIevi din nv{mntuI de
zi din unitate, Ia coaIa postIiceaI:
Numr Clase Numr Elevi
mecanic 0 0
informatic 0 0
electronic automatizri 0 0
energetic 0 0
9
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
construc|ii, instala|ii i lucrri publice 0 0
transporturi 0 0
fabricarea produselor din lemn 0 0
silvicultur 0 0
agricultur 0 0
industrie alimentar 0 0
protec|ia mediului 0 0
servicii 0 0
comer| 0 0
turism i alimenta|ie 0 0
textile-pielrie 0 0
produc|ie media 0 0
economic 0 0
estetica i igiena corpului omenesc 0 0
sntate i asisten| pedagogic 0 0
sportiv 0 0
Total 0 0
D22e NumruI de cIase i de eIevi din nv{mntuI de
zi din unitate, Ia coaIa de maitri:
Numr Clase Numr Elevi
mecanic 0 0
electric 0 0
chimie 0 0
minier, petrol i gaze 0 0
energetic 0 0
metalurgie 0 0
materiale de construc|ii 0 0
construc|ii, instala|ii i lucrri publice 0 0
fabricarea produselor din lemn 0 0
transporturi 0 0
textile-pielrie 0 0
industria alimentar 0 0
agricultur 0 0
10
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
Total 0 0
D22f NumruI de cIase i de eIevi din nv{mntuI
,nv{mnt seraI" din unitate, nv{mntuI
liceal profil tehnologic:
Numr Clase Numr Elevi
fabricarea produselor din lemn 0 0
electronic automatizri 0 0
produc|ie media 0 0
construc|ii instala|ii i lucrri publice 0 0
mecanic 0 0
electric 0 0
industrie textil i pielrie 0 0
materiale de construc|ii 0 0
electromecanic 0 0
chimie industrial 0 0
tehnici poligrafice 0 0
turism i alimenta|ie 0 0
economic 0 0
comer| 0 0
estetica i igiena corpului omenesc 0 0
agricultur 0 0
silvicultur 0 0
protec|ia mediului 0 0
industrie alimentar 0 0
Total 0 0
D22g NumruI de cIase i de eIevi din nv{mntuI
,nv{mnt seraI" din unitate, Ia coaIa
postIiceaI:
Numr Clase Numr Elevi
mecanic 0 0
informatic 0 0
electronic automatizri 0 0
energetic 0 0
11
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
construc|ii, instala|ii i lucrri publice 0 0
transporturi 0 0
fabricarea produselor din lemn 0 0
silvicultur 0 0
agricultur 0 0
industrie alimentar 0 0
protec|ia mediului 0 0
servicii 0 0
comer| 0 0
turism i alimenta|ie 0 0
textile-pielrie 0 0
produc|ie media 0 0
economic 0 0
estetica i igiena corpului omenesc 0 0
sntate i asisten| pedagogic 0 0
sportiv 0 0
Total 0 0
D22h NumruI de cIase i de eIevi din nv{mntuI
,nv{mnt seraI" din unitate, Ia coaIa de
maitri:
Numr Clase Numr Elevi
mecanic 0 0
electric 0 0
chimie 0 0
minier, petrol i gaze 0 0
energetic 0 0
metalurgie 0 0
materiale de construc|ii 0 0
construc|ii, instala|ii i lucrri publice 0 0
fabricarea produselor din lemn 0 0
transporturi 0 0
textile-pielrie 0 0
industria alimentar 0 0
12
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
agricultur 0 0
Total 0 0
D23 FiIiera Voca{ionaI
D23a NumruI de cIase i eIevi din nv{mntuI de zi:
Numr Clase Numr Elevi
Profil artistic Arhitectur 0 0
Profil artistic Arte ambientale i design 0 0
Profil artistic Arte plastice i decorative 0 0
Profil artistic Muzic 0 0
Profil artistic Coregrafie 0 0
Profil artistic Arta actorului 0 0
Total 0 0
D23b NumruI de cIase i eIevi din nv{mntuI de zi:
Numr Clase Numr Elevi
Profil pedagogic nv|tor-educatoare 0 0
Profil pedagogic Bibliotecar-documentarist 0 0
Profil pedagogic Instructor-animator 0 0
Profil pedagogic nstructor pentru activit|i
extracolare
0 0
Profil pedagogic Pedagog colar 0 0
Total 0 0
D23c NumruI de cIase i eIevi din nv{mntuI de zi:
Numr Clase Numr Elevi
Sportiv Profil sportiv 0 0
D23d NumruI de cIase i eIevi din nv{mntuI de zi:
Numr Clase Numr Elevi
Profil teologic teologic ortodox 0 0
Profil teologic patrimoniu cultural 0 0
Profil teologic alte culte teologice 0 0
Total 0 0
13
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
D23e NumruI de cIase i eIevi din nv{mntuI de zi:
Numr Clase Numr Elevi
Profil militar Stiin|e sociale 0 0
Profil militar Matematicinformatic 0 0
Total 0 0
D24 n cadruI unit{ii (coordonatoare i structuri),
se regsesc urmtoareIe situa{ii (DA/NU):
Unitatea coordonatoare Structuri subordonate
n grdini| activitatea cu copiii este
organizat pe grupe eterogene din punctul de
vedere al vrstei copiilor
n coal (ncepnd cunv|mntul primar)
exist clase cu predare simultan
D25 Dac unitatea a organizat cIasa pregtitoare, numruI
de cIase i de eIevi cuprini n acest niveI de studiu i
Ioca{ia, pe unitate (coordonatoare i structuri) este:
Numr Clase Numr Elevi
organizate n grdini| 0 0
organizate n coal 0 0
D26 Structura etnic a eIeviIor din unitate (coaIa coordonatoare i
structuri) n anuI coIar curent, pentru nv{mntuI de zi este
(estimare):
n grdini| numr
copii
n coal numr
elevi
n grdini|
procente [%]
n coal
procente [%]
Maghiar/Secui 0 0 0 0
Alte Etnii 0 0 0 0
Rromi 0 0 0 0
Romn 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
II. Caracteristici ale mediului familial
14
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
D27 Distribu{ia efectiveIor de eIevi din nv{mntuI de zi, n anuI coIar
curent, n func{ie de niveIuI educa{ionaI aI famiIiei (coordonatoare i
structuri) este (estimare):
n grdini| numr
copii
n coal numr
elevi
n grdini|
procente [%]
n coal
procente [%]
Cel putin un parinte
are studii generale (8
clase absolvite)
0 0 0 0
Cel putin un parinte
are studii medii (liceu
absolvit)
0 0 0 0
Cel putin un parinte
are studii superioare
0 0 0 0
Nici un parinte nu are
studii generale (sub 8
clase absolvite)
0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Numr mediu ani
studiu
0 0
D28 Dac n unitate (coaIa coordonatoare i structuri), pentru eIevii de Ia
nv{mntuI cu forma ,nv{mnt de zi" i /sau din programuI ,A
doua ans" exist eIevi apar{innd unor grupuri vuInerabiIe, numruI
de eIevi din fiecare grup vuInerabiI este urmtoruI: Spa{iuI rezervat
(IiniiIe 13, 14 i 15 din tabeIuI de mai jos) con{ine, dac este cazuI, aIte
situa{ii din unitate, cu precizarea caracteristicii grupuIui apar{intor i
a numruIui de eIevi
Form nv|mnt Grup Vulnerabil n coal numr elevi
Unitatea
coordonatoare
Structuri
subordonate
Program "A doua
ans"
Elevi cu nevoi speciale de educa|ie (CES) 0 0
Program "A doua
ans"
Elevi din familii cu nivel economic sczut,
pentru care s-a ntocmit dosarul pentru
burs social, indiferent dac beneficiaz de
aceasta, sau nu i s-a putut acorda restric|ii
financiare
0 0
Program "A doua
ans"
Elevi care triesc n grija bunicilor sau a altor
rude
0 0
Program "A doua
ans"
Elevi care triesc n familii monoparentale 0 0
Program "A doua
ans"
Elevi institu|ionaliza|i sau n plasament
familial
0 0
nv|mnt de zi Elevi care triesc n grija bunicilor sau a altor
rude
0 0
nv|mnt de zi Elevi institu|ionaliza|i sau n plasament
familial
0 0
15
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
nv|mnt de zi Elevi din familii cu nivel economic sczut,
pentru care s-a ntocmit dosarul pentru
burs social, indiferent dac beneficiaz de
aceasta, sau nu i s-a putut acorda restric|ii
financiare
0 0
nv|mnt de zi Elevi cu nevoi speciale de educa|ie (CES) 0 0
nv|mnt de zi Elevi care triesc n familii monoparentale 0 0
Neprecizat 0 0
Neprecizat 0 0
Neprecizat 0 0
III. Condi{ii de acces Ia unitatea coIar unde este nscris eIevuI
D29 Distribu{ia eIeviIor n func{ie de timpuI mediu de
depIasare Ia coaI este (se vor estima condi{iiIe de acces
att pentru eIevii din coaIa coordonatoare, ct i pentru
eIevii din unit{iIe subordonate, numai pentru eIevii de Ia
nv{mntuI forma "nv{mnt de zi"):
n grdini|
numr copii
n coal
numr elevi
n grdini|
procente [%]
n coal
procente [%]
sub 30 de minute 0 0 0 0
intre 30 si 60 de minute 0 0 0 0
peste 60 de minute 0 0 0 0
Total 0 0 0 0
Timp mediu 0 0
D30 Distribu{ia eIeviIor din nv{mntuI forma
"nv{mnt de zi" din unitate afIa{i n
urmtoareIe situa{ii (att pentru eIevii din
coaIa coordonatoare, ct i pentru eIevii din
unit{iIe subordonate) este:
Numr elevi Numr elevi procente
[%]
Cu domiciliul n aceeai localitate cu coala: 0 0
Cu domiciliul n alt localitate, care fac navet
zilnic
0 0
Din alte localit|i care stau in gazda sau la
internat
0 0
Profilul liceului (militar / teologic) implica
organizarea activitatiii in regim de internat
0 0
Total 0 0
16
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
D31 Prezen{a mijIoaceIor de transport pentru
depIasarea domiciIiu-coaI a cadreIor
didactice i eIeviIor (se vor men{iona toate
situa{iiIe existente):
Unitate coordonatoare Structuri subordonate
Cu mijloace de transport n comun
Cu mijloace de transport special destinate
(transport scolar)
Fr mijloace de transport n comun
D32 Comunicarea dintre unitatea coordonatoare i
structurile subordonate:
Prezen|a mijloacelor de transport
telefon
fax
e-mail
IV. Baza materiaI
(1) Infrastructura coIar
D33 Spa{iuI de nv{mnt (pentru toate tipuriIe de unit{i):
Numr sli
Unitate coordonatoare Structuri subordonate
Utilizate pt.
procesul
propriu
Spa|iu
excedentar
n
conservare
Neutilizate
din cauza
strii tehnice
Utilizate pt.
procesul
propriu
Spa|iu
excedentar
n
conservare
Neutilizate
din cauza
strii
tehnice
sli de clas 0 0 0 0 0 0
laboratoare/
cabinete
colare
0 0 0 0 0 0
ateliere colare 0 0 0 0 0 0
D34 Baza sportiv / saIa de sport:
exist
utilizat pt. procesul propriu
nchiriat altor unit|i de
nv|mnt
nchiriat pt. beneficiari externi
17
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
D35 Informa{ii supIimentare privind cIasa pregtitoare
D35a NumruI de cIase pregtitoare care func{ioneaz n:
Numr clase
sli de clas proprii 0
sli cu alt destina|ie (sli de clas,
laboratoare , sal de sport, etc.)
amenajate pentru clasa pregtitoare
0
D35b NumruI sIiIor de cIas utiIizate excIusiv pentru
activit{iIe cu cIasa pregtitoare
numrul slilor de clas 0
D36 Informa{ii supIimentare privind grdini{a
D36a Grdini{a func{ioneaz:
D36b n cazuI grdini{ei cu program preIungit (GPP) sau sptmnaI
(GPS), activitatea cu copiii se desfoar:
(2) Servicii oferite de unitatea coIara (pentru toate tipuriIe de unit{i)
D37a Unitatea dispune de urmtoareIe servicii de mas i/sau
cazare:
Cantin / sal de mese
nternat / spa|ii de dormit
pentru copii
Semiinternat i / sau activitate
before school / after school
D37b Dac "Da", condi{iiIe de mas i cazare sunt:
Numr locuri
Utilizate pt.
procesul
propriu
nchiriat altor
unit|i de
nv|mnt
nchiriat pt.
beneficiari
externi
Neutilizate, n
conservare
Numrul de locuri n sala de
mese
0 0 0 0
Numrul locurilor de cazare 0 0 0 0
18
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
D37c Pregtirea hranei pentru cantin este asigurat prin:
Buctria proprie, avnd
capacitatea de pregtire
suficient
Servicii de catering
Combinat: buctrie proprie
i catering
D38a Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical
cabinet medical
D38b Dac "Da", se va preciza
Asigurarea asisten|ei cu
medic colar
Asigurarea asisten|ei cu
cadre medii sanitare
D39a Cabinet de asisten{ psihopedagogic
Cabinet de asisten|
psihopedagogic
D39b Dac "Da", ncadrarea coIii cu speciaIist (psihoIog/ profesor
defectolog/ logoped/ consilier etc) este:
Cu norm intreag
Cu norma par|ial
D40 n unitate este organizat program "After-school" (DA/NU):
(3) UtiIit{i
D41 Condi{ii din coaI
D41a Unitatea coordonatoare:
Curent electric
Ap curent
Telefon
D41b Structuri subordonate:
Curent electric
19
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
Ap curent
Telefon
(4) Elemente de dotare
D42a MobiIieruI din sIiIe de cIas n care se desfoar activitatea
didactic este fix sau mobiI:
D42b n cazuI cIaseIor cu mobiIier fix, care pozi{ionarea majoritar a
acestuia este:
D43 NumruI de cIase pentru care a fost achizi{ionat mobiIieruI
necesar cIasei pregtitoare, specificate MECTS (mobiIier:
OMECTS 4310 /01.06.2012) este:
0
D44 Informa{ii supIimentare privind grdini{a:
nstala|iile sanitare sunt adaptate vrstei
copiilor (dimensiune, amplasare etc.)
Mobilierul este adaptat vrstei copilului
(5) Resurse materiale
D45 NiveIuI de dotare n ce privete resurseIe materiaIe i
mijIoaceIe de nv{mnt necesare procesuIui
didactic din unitate:
Unitatea coordonatoare Structuri subordonate
D46 NumruI de cIase pentru care au fost achizi{ionate materiaIeIe
didactice necesare cIasei pregtitoare, specificate MECTS
(mobilier: HG 564/302.05.2012) este:
0
D47 NiveIuI de dotare cu mijIoace de nv{mnt i echipamente
a IaboratoareIor, cabineteIor i ateIiereIor, destinate formrii
profesionaIe ini{iaIe din coaI, n raport cu cerin{eIe
standardeIor de pregtire profesionaI pe domeniiIe de
formare profesionaI din cadruI coIii este:
fabricarea produselor din lemn
electronic automatizri
produc|ie media
20
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
construc|ii instala|ii i lucrri
publice
mecanic
electric
industrie textil i pielrie
materiale de construc|ii
electromecanic
chimie industrial
tehnici poligrafice
turism i alimenta|ie
economic
comer|
estetic i igiena corpului
omenesc
agricultur
silvicultur
protec|ia mediului
industrie alimentar
D48 NiveIuI de dotare cu mijIoace de nv{mnt i echipamente
destinate formrii ini{iaIe din coaI, specifice profiIuIui
voca{ionaI organizat n unitate este:
profil artistic
profil pedagogic
profil sportiv
D49 FonduI de carte din bibIioteca coIar este (apreciere):
D50 Dac exist bibIiotec coIar, cum acoper fonduI
de carte din bibIioteca coIar nevoiIe unit{ii
Biblioteca asigur sistematic variantele
de manuale alternative, pe discipline i
niveluri de studiu
Biblioteca asigur necesarul de legi,
materiale i alte documente adresate
cadrelor didactice
Biblioteca asigur auxiliare didactice i
mijloace de nv|mnt, altele dect
manualul colar
21
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
D51 Dac exist bibIiotec coIar, cine sunt utiIizatorii
bibliotecii
D52 NumruI de computere din coaI i din unit{iIe
subordonate este:
Unitatea
coordonatoare
Structuri
subordonate
Total
Numr de computere utilizate n
administra|ie (cabinet director,
cancelarie, secretariat, bibliotec etc.)
0 0 0
Numr de computere utilizate exclusiv de
cadrele didactice
0 0 0
Numr de computere utilizate n activit|i
cu elevii i de ctre elevi
0 0 0
Numr de computere cu acces la
internet, utilizate n activit|i cu elevii i
de ctre elevi
0 0 0
D53 n ce privete utiIizarea computereIor n procesuI
de nv{mnt, graduI de utiIizare efectiv a
computereIor, n raport cu numruI pIanificat de
ore este (estimare):
Unitate coordonatoare Structuri subordonate
D54 n ce privete utiIizarea tehnoIogiei informa{ionaIe (TIC), se
va preciza dac unitatea coIar
D55 Unitatea a creat i gestioneaz un site internet aI coIii
D56 n ce privete dotarea cu IT, se va preciza dac n pregtirea
i deruIarea activit{iIor cu eIevii n coaIa dvs. se foIosesc:
enciclopedii electronice
filme pe CD/DVD, fotografii
digitale
platform de e-learning
V. Resursele umane
(1) Informa{ii privind cadreIe didactice din unitate
22
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
D57 Distribu{ia pe grade didactice a personaIuIui didactic
angajat n unitate ( coaIa coordonatoare i structuri) n
anuI coIar curent:
Numr cadre didactice Structur [%]
Numr cadre didactice cu
doctorat
0 0
Numr cadre didactice cu gradul
I
0 0
Numr cadre didactice cu gradul
II
0 0
Numr cadre didactice cu
definitivat
0 0
Numr cadre didactice fr
definitivat
0 0
Numr personal didactic
necalificat
0 0
Total 0 0
D58 CadreIe didactice care predau n unitate (coaIa
coordonatoare i structuri) n anuI coIar curent:
Numr cadre didactice Total unitate
[%]
Numrul total de cadre didactice
din coal (pentru toate
disciplinele)
0 0
Numrul de cadre didactice
calificate
0 0
Numrul de cadre didactice care
domiciliaz n alt localitate dect
coala n care predau (navetiti)
0 0
Numrul cadrelor didactice nou
venite n coal
0 0
Numrul de cadre didactice
colaboratori
0 0
D59 Acoperirea normelor didactice cu personal didactic angajat
(unitate coordonatoare i structuri) n anuI coIar curent:
Numr cadre didactice
Numrul total de norme
didactice (pentru toate
disciplinele)
0
(2) Informa{ii privind acoperirea normeIor didactice
23
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
Numrul de norme acoperite cu
personalul colii n cadrul normei
didactice
0
Numrul de norme acoperite cu
personalul colii la plata cu ora
0
Numrul de norme acoperite cu
colaboratori, angaja|i la plata cu
ora
0
D60 Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular:
Disciplin de studiu Grad de acoperire
Alte
Biologie, t.naturii
Chimie
Consiliere
Cultur civic
Discipline de specialitate
Discipline economice
Educa|ie antreprenorial
Educa|ie fizic
Educa|ie muzical
Educa|ie plastic
Educa|ie tehnologic
Educatoare
Fizic
Geografie
nformatic, T
nv|tor / institutor
Istorie
Limba latin
Limba romn
Limbi moderne
Maitri instructori
Matematic
Puericultor
Religie
24
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
Stiinte socio-umane
D61 Acoperirea cu personal didactic auxiliar a posturilor
rezultate din normativele n vigoare:
n grdini| n coal
(3) Informa{ii privind personaIuI auxiIiar i nedidactic
D62 Acoperirea cu personal nedidactic a posturilor rezultate din
normativele n vigoare:
n grdini| n coal
(4) Informa{ii privind personaIuI de conducere
D63a Informa{ii privind personaIuI de conducere: numr de
directori:
numr de directori conform
normativelor
0
numr de directori existent n
unitate
0
D63b Informa{ii privind directorii (pentru fiecare dintre directorii din unitate)
Calificare Grad didactic Vechimea
didactic
Participarea la cursuri
de formare n
management
Director 0
Director Adjunct 0
Director Adjunct 0
Director Adjunct 0
D64 NumruI de ore de participare a cadreIor didactice din
unitate (coaI coordonatoare i structuri) Ia programe de
formare continu acreditate, n anuI coIar anterior:
Ore Numr mediu ore pe cadru
didactic
Numr ore de participare 0 0
(5) Formarea continu
25
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
D65 NumruI cadreIor didactice din unitate (coaI coordonatoare i
structuri) care, n ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare
pentru foIosirea caIcuIatoruIui i a aItor mijIoace eIectronice n
procesuI didactic (numruI de participan{i Ia stagii de formare
TIC):
Unitatea coordonatoare Structuri
subordonate
Total
Numrul de participan|i la
stagii de formare TIC
0 0 0
D66 Dac n unitate sunt organizate cIase pregtitoare, preciza{i
numruI cadreIor didactice din unitate (coaI coordonatoare i
structuri) care au participat la stagiile de formare organizate n
acest scop (numruI de participan{i Ia stagii de formare pentru
cIasa pregtitoare) este:
Unitatea coordonatoare Structuri
subordonate
Total
Numrul de participan|i la
stagii de formare pentru
clasa pregtitoare
0 0 0
Situa{ii aIe unit{ii, din anuI coIar anterior
D67a Efective coIare din nv{mntuI de zi, pe niveIuri
Numr elevi
Numrul de copii din nv|mntul
anteprecolar
0
Numrul de copii din nv|mntul
precolar
0
Numrul de elevi din nv|mntul primar
(I-IV)
0
Numrul de elevi din nv|mntul
gimnazial (V-VIII)
0
Numrul de elevi din nv|mntul liceal,
profil teoretic (IX-XII/XIII)
0
Numrul de elevi din nv|mntul liceal,
profil tehnologic (IX-XII/XIII)
0
Numrul de elevi din nv|mntul din
nv|mntul profesional cu durata de 2
ani dup clasa a X-a
0
Numrul de elevi n stagii de practic
dup finalizarea ciclului inferior al liceului
0
Numrul de elevi din nv|mntul liceal,
profil vocational (IX-XII/XIII)
0
D67 - EfectiveIe coIare pe niveIuri de nv{mnt existente anuI coIar anterior n unitate
(coaIa coordonatoare i structuri) :
26
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
Numrul de elevi din nv|mntul
postliceal
0
Total 0
TotaI grdini{ 0
TotaI niveIuri coaI 0
Total liceu 0
Total profesional 0
D67b Efective coIare cuprinse n aIte forme de
nv{mnt ("nvatamnt seraI", "Cu frecventa
redusa", "Program "A doua sansa"") din coaIa
coordonatoare i structuri:
Numr elevi
Efective colare cuprinse n alte forme de
nv|mnt
0
VI. Participarea eIeviIor n anuI coIar anterior
D68a Dac a existat niveIuI precoIar n anuI coIar
anterior, numruI totaI de ziIe absente este:
Absente
numrul de absen|e motivate 0
numrul de absen|e nemotivate 0
TotaI absen{e pe an 0
Numr mediu absen{e pe copiI 0
D68b NumruI de absen{e aIe eIeviIor din nv{mntuI
forma "nv{mnt de zi", n anuI coIar anterior
(numr ore de absen{ pe an):
Absente
numrul de absen|e motivate 0
numrul de absen|e nemotivate 0
TotaI absen{e pe an 0
Numr mediu absen{e pe copiI 0
D69 - EfectiveIe coIare din anuI coIar anterior, pe niveIuri (coaIa coordonatoare i
structuri):
27
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
D69a EfectiveIe coIare din nv{mntuI de zi
nscrii la
nceput
n eviden|
la sfrit
nscrii pe
parcurs
Transfera|i Elevi
care au
abondon
at
Situa|ie
final
Numrul de copii
din nv|mntul
anteprecolar
0 0 0 0 0 0
Numrul de copii
din nv|mntul
precolar
0 0 0 0 0 0
Numrul de elevi
din nv|mntul
primar (I-IV)
0 0 0 0 0 0
Numrul de elevi
din nv|mntul
gimnazial (V-VIII)
0 0 0 0 0 0
Numrul de elevi
din nv|mntul
liceal, profil teoretic
(IX-XII/XIII)
0 0 0 0 0 0
Numrul de elevi
din nv|mntul
liceal, profil
tehnologic (IX-
XII/XIII)
0 0 0 0 0 0
Numrul de elevi
din nv|mntul din
nv|mntul
profesional cu
durata de 2 ani
dup clasa a X-a
0 0 0 0 0 0
Numrul de elevi n
stagii de practic
dup finalizarea
ciclului inferior al
liceului
0 0 0 0 0 0
Numrul de elevi
din nv|mntul
liceal, profil
vocational (IX-
XII/XIII)
0 0 0 0 0 0
Numrul de elevi
din nv|mntul
postliceal
0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0
TotaI grdini{ 0 0 0 0 0 0
28
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
Total niveluri
coaI
0 0 0 0 0 0
D69b Pentru unit{iIe care au organizat i aIte forme de nv{mnt
("nvatamnt seral", "Cu frecventa redusa", "Program "A doua sansa"")
n anuI coIar anterior, situa{ia eIeviIor cuprini n aceste forme este:
nscrii la
nceput
n eviden|
la sfrit
nscrii pe
parcurs
Transfera|i Elevi
care au
abondon
at
Situa|ie
final
Total elevi (toate
nivelurile)
0 0 0 0 0 0
VII. Situa{ia coIar Ia sfrituI anuIui coIar precedent
(1) FIux coIar
D70a Situa{ia eIeviIor din nv{mntuI de zi
Situa|ia la final de an, naintea
examenului de corigen|
Situa|ie final, dup
examenul de corigen|
Repeten|i Corigen|i Situa|ie
colar
nencheiat
Repeten|i
dup
corigen|
Situa|ie
colar
nencheiat
dup corigen|
Numrul de elevi din
nv|mntul primar (-V)
0 0 0 0 0
Numrul de elevi din
nv|mntul gimnazial
(V-VIII)
0 0 0 0 0
Numrul de elevi din
nv|mntul liceal, profil
teoretic (IX-XII/XIII)
0 0 0 0 0
Numrul de elevi din
nv|mntul liceal, profil
tehnologic (IX-XII/XIII)
0 0 0 0 0
Numrul de elevi din
nv|mntul profesional
cu durata de 2 ani dup
clasa a X-a
0 0 0 0 0
Numrul de elevi n stagii
de practic dup
finalizarea ciclului inferior
al liceului
0 0 0 0 0
D70 - Situa{ia coIar a eIeviIor (totaI coaIa coordonatoare i structuri), Ia sfrituI anuIui
coIar anterior:
29
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
Numrul de elevi din
nv|mntul liceal, profil
vocational (IX-XII/XIII)
0 0 0 0 0
Numrul de elevi din
nv|mntul postliceal
0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
D70b Situa{ia eIeviIor cuprini n aIte forme de nv{mnt din coaI:
Situa|ia la final de an, naintea
examenului de corigen|
Situa|ie final, dup
examenul de corigen|
Repeten|i Corigen|i Situa|ie
colar
nencheiat
Repeten|i
dup
corigen|
Situa|ie
colar
nencheiat
dup corigen|
Numrul total de elevi din
unitate, n alte forme de
nv|mnt
0 0 0 0 0
D70c Pentru unit{iIe de nv{mnt care au organizat n acest an coIar
cIase pregtitoare, numruI de eIevi din aceste cIase care au
frecventat anterior gradini{a este:
0
(2) RezuItate coIare pentru niveIuriIe existente n unitate Ia sfrituI anuIui coIar anterior
D71 Distribu{ia eIeviIor cuprini n nv{mntuI primar, forma
"nv{mnt de zi", n func{ie de caIificativeIe Ia sfrituI anuIui
coIar anterior:
Numr de elevi din clasele -V n distribu|ie pe discipline
Nesatisfcto
r
Satisfctor Bine Foarte bine Total
Limb i comunicare 0 0 0 0 0
Matematic 0 0 0 0 0
D72a Distribu{ia eIeviIor cuprini n nv{mntuI forma "nv{mnt de zi", n
func{ie de mediiIe Ia sfrituI anuIui coIar anterior, pe niveIuri
Numr de elevi, pe grupe de medii
5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Situa|ie
nencheiat

Total
nv|mntul
gimnazial
0 0 0 0 0 0 0
nv|mntul
liceal
0 0 0 0 0 0 0
30
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
D73 NumruI eIeviIor din unitate care au absoIvit n anuI
coIar anterior (coaIa coordonatoare i structuri):
Nr absolven|i nv|mnt
"cu frecven| zi"
Nr absolven|i alte forme
Numrul absolven|ilor inv.primar
(clasa a IV-a)
0 0
Numrul absolven|ilor de gimnaziu
(clasa a VIII-a)
0 0
Numrul absolven|ilor de liceu-
ciclu inferior (clasa a X-a)
0 0
Numrul absolven|ilor de liceu
(clasele a XII-a si a XIII-a)
0 0
Numrul absolven|ilor stagiilor de
pregtire practic dup finalizarea
ciclului inferior al liceului
0 0
Numrul absolven|ilor de
nv|mnt profesional cu durata de
2 ani dup clasa a X-a
0 0
Numrul absolven|ilor din
nv|mntul postliceal
0 0
(2) Condi{ii de intrare n Iiceu pentru eIevii cuprini n cIaseIe IX-XII
D74 n cazuI unit{iIor cu niveI IiceaI, media minim de intrare
n cIasa a IX-a Ia forma "nv{mnt de zi", pentru
uItimeIe patru genera{ii de eIevi ai coIii s-a situat n
intervalul de notare:
Elevi cuprini n acest an Media minim de intrare n liceu, n anul de referin|
clasa a IX-a
clasa a X-a
nv|mntul
postliceal
0 0 0 0 0 0 0
nv|mntul
profesional
0 0 0 0 0 0 0
D72b Distribu{ia eIeviIor cuprini n aIte forme de nv{mnt, n func{ie de mediiIe
Ia sfrituI anuIui coIar anterior:
Numr de elevi, pe grupe de medii
5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Situa|ie
nencheiat

Total
Total elevi
(toate
nivelurile)
0 0 0 0 0 0 0
31
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
clasa a XI-a
clasa a XII-a
D75 n cazuI unit{iIor cu niveI IiceaI, ponderea eIeviIor
cuprini n acest an coIar, n cei patru ani de studiu din
inv{mntuI de zi, intra{i n Iiceu pe baza reparti{iei
conform op{iunii exprimate, dup promovarea testeIor
na{ionaIe Ia finaIuI cIasei a VIII-a, a fost (estimare):
Ponderea elevilor care au promovat testele na|ionale
(examenul de capacitate) la finalul clasei a VIII-a
Elevii din clasa a IX-a
Elevii din clasa a X-a
Elevii din clasa a XI-a
Elevii din clasa a XII-a
(3) RezuItate Ia evaIuri na{ionaIe sus{inute n anuI coIar anterior
D78 RezuItate Ia examene de certificare a competen{eIor, n
anuI coIar anterior (absoIven{i nscrii Ia examen i
absoIven{i care au promovat examenuI):
Numr absolven|i nscrii la
examen
Numr absolven|i
Liceu-ciclul inferior (certificare de
nivel 2) - nv|mnt "cu frecven|-
zi"
0 0
D76 RezuItate Ia tezeIe na{ionaIe cu subiect unic (testarea na{ionaI );
informa{ii referitoare numai Ia absoIven{ii de gimnaziu din anuI
coIar anterior (fr serii anterioare):
Numrul elevilor cu note n intervalul
Denumire Sub 5 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Total
Limba matern 0 0 0 0 0 0 0
Limba roman 0 0 0 0 0 0 0
Matematic 0 0 0 0 0 0 0
D77 RezuItate Ia examenuI de bacaIaureat, pentru absoIven{ii din anuI
coIar anterior (fr serii anterioare):
Sub 6 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Total
nv|mnt forma "cu
frecven|-zi"
0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0
32
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
Liceu-ciclul inferior (certificare de
nivel 2) - alte forme
0 0
Liceu-ciclul superior (certificare de
nivel 3) - nv|mnt "cu frecven|-
zi"
0 0
Liceu-ciclul superior (certificare de
nivel 3) - alte forme
0 0
nv|mnt postliceal (certificare de
nivel 3+) - nv|mnt "cu frecven|-
zi"
0 0
nv|mnt postliceal (certificare de
nivel 3+) - alte forme
0 0
D79 NumruI absoIven{iIor coIii din anuI coIar anterior care
se regsesc n anuI coIar curent n diferite unit{i de
nv{mnt:
nv|mnt "cu frecven| - zi" Alte forme
Numrul de copii care au terminat
nivelul anteprecolar n anul colar
precedent
0 0
Numrul de copii care au finalizat
nivelul anteprecolar i s-au nscris
la gradini|
0 0
Numrul de copii care au terminat
nivelul precolar n anul colar
precedent
0 0
Numrul de copii care au finalizat
grdini|a in anul colar anterior i
care s-au nscris n clasa I
0 0
Numrul elevilor care au absolvit
clasa a V-a n anul colar
precedent
0 0
Numrul absolven|ilor de clasa a V-
a ai acestei coli, care s-au nscris
n clasa a V-a n orice unitate
colar
0 0
Numrul elevilor care au absolvit
clasa a V-a n anul colar
precedent
0 0
Numrul absolven|ilor de clasa a
V-a ai acestei coli, care s-au
nscris n clasa a IX-a de liceu
0 0
Numrul absolven|ilor clasei a X-a
ai colii din anul colar anterior care
continu studiile n nv|mntul
profesional n anul colar curent in
diferite unitati de nv|mnt
0 0
33
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
Numrul elevilor care au absolvit
ciclul inferior al liceului, n anul
colar precedent
0 0
Numrul absolven|ilor de liceu-ciclu
inferior care au optat pentru
continuarea cu stagiul de practic
de 6 luni
0 0
Numrul absolven|ilor de liceu-ciclu
inferior care au optat pentru
continuarea liceului (ciclul superior )
0 0
Numrul absolven|ilor de liceu
(clasa a X-a i clasa a X-a) n
anul colar precedent
0 0
Numrul absolven|ilor de liceu care
s-au nscris ntr-o forma de
nv|mnt postliceal
0 0
Numrul absolven|ilor de liceu ai
colii care s-au nscris n nv|mnt
superior
0 0
Numrul absolven|ilor
nv|mntului postliceal n anul
colar precedent
0 0
Numrul absolven|ilor
nv|mntului postliceal din unitate
care s-au nscris n nv|mntul
superior
0 0
IX. Experien{a n evaIuri interna{ionaIe
D80a coaIa a participat, prin eIevi de vrst
corespunztoare, Ia evaIuri n cadruI:
Varianta Dvs
PIRLS
TIMSS
PISA
Romnia a participat Ia evaIuri interna{ionaIe (PIRLS - investigarea niveIuIui de n{eIegere
a Iecturii a eIeviIor de cIasa a IV-a; TIMSS - investigarea achizi{iiIor eIeviIor de cIasa a VIII-a
Ia matematic i tiin{e; PISA - evaIuarea capacit{ii tineriIor de 15 ani de a-i utiIiza
competen{eIe de Iectur, de matematic i de tiin{e dobndite pe parcursuI coIarizrii
obligatorii).
n Iegtur cu experien{a unor astfeI de evaIuri, se va preciza dac:
34
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
D80b n coaIa au existat ac{iuni de diseminare a
informa{iiIor ob{inute din experien{a participrii
Romniei Ia astfeI de evaIuri (anaIize de obiective, de
instrumente, de rezuItate i/sau de aspecte
metodologice specifice):
Nu tiu
XI. AIte reaIizri n activitatea coIii
(1) Date referitoare la elevi
D81 Diversificarea ofertei educa{ionaIe a unit{ii, prin
organizarea de grupe / cIase de nv{mnt aIternativ,
preciza{i numruI acestora, pe niveIuri, precum i
numruI de copii / eIevi cuprini n aIternativa
educa{ionaI respectiv:
Numr grupe / clase Numr copii / elevi
precolar 0 0
primar 0 0
gimnazial 0 0
liceu 0 0
D82 - Ponderea absoIven{iIor cIaseIor terminaIe (VIII si/sau XII) care au beneficiat de
consiIiere / orientare coIar i profesionaI / asisten{ psihopedagogic pe parcursuI ceIor
patru ani de studiu, n vederea profesionaIizrii i/sau a continurii educa{iei n cicIuI
urmtor (estimare):
Clasa a-VIII-a Clasa a-XII-a
Niciunul Niciunul
D83 - Numr de eIevi care au ob{inut premii sau men{iuni Ia oIimpiade, concursuri pe
discipIine, concursuri pe meserii, expozi{ii, concursuri sportive sau artistice, ca urmare a
participrii Ia aceste evenimente, ncepnd cu faza jude{ean (municipiuI Bucureti):
0
(2) Date referitoare la cadrele didactice
D84 - NumruI cadreIor didactice care au caIitate de formatori (cu certificat /atestat):
0
D85 - NumruI cadreIor didactice din coaI care sunt autori / coautori de manuaIe coIare
sau auxiliare didactice cu ISBN / ISSN:
0
35
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
PARTEA A III-A
NVELUL DE REALZARE A NDCATORLOR DE PERFORMAN], CONFORM
STANDARDELOR DE ACREDTARE S DE EVALUARE PERODC (H.G. nr. 21/18.01.2007) i
STANDARDELE DE REFERN]
Nr.
crt.
Indicator
N
e
s
a
t
i
s
f
a
c
a
t
o
r
S
a
t
i
s
f
a
c
a
t
o
r
B
i
n
e
F
o
a
r
t
e

b
i
n
e
E
x
c
e
l
e
n
t
PARTE A IV-A
PLANUL DE MBUNT]RE A CALT] EDUCA]E OFERTE PENTRU ANUL SCOLAR
URMTOR
PARTE A II-A
DESCREREA ACTVT]LOR DE MBUNT]RE A CALT] REALZATE
Nr.
crt.
Nume Tip
Activitate
Obiective Dat
nceput
Dat
sfrit
Nr.
crt.
Nume Tip Cercetare Obiective Dat
nceput
Dat
sfrit
Activit{i de mbunt{ire a caIit{ii
Activit{i de evaIuare intern
D87 - NumruI eIeviIor care nva{ n cIase biIingve sau cu predare intensiv a unei Iimbi
strine:
0
D88 - VenituriIe proprii reaIizate prin : sponsorizri, participarea Ia proiecte i programe
na{ionaIe sau interna{ionaIe (proiecte finan{ate din fonduri structuraIe, din ProgramuI de
nv{are pe tot parcusuI vie{ii etc.), activit{i productive, prestri servicii, organizarea de
evenimente pentru comunitate etc. (mii RON):
0
(3) Aspecte manageriale
D86 - NumruI de discipIine op{ionaIe din oferta coIii:
0
36
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS
Nr.
crt.
Nume Tip
Activitate
Obiective Dat
nceput
Dat
sfrit
Nr.
crt.
Nume Tip Cercetare Obiective Dat
nceput
Dat
sfrit
Activit{i de mbunt{ire a caIit{ii:
Activit{i de evaIuare intern:
Director,
Responsabil CEAC,
37
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TRGU FRUMOS