Sunteți pe pagina 1din 3

1. Noiunea i particularitile obiectelor dreptului de autor.

Dreptul de autor este un ansamblu de norme juridice ce reglementeaza relatiile dintre autori si alti subiecti ce apar in legatura cu crearea si folosirea operelor de arta, literature si stiinta. Opera este o totalitate de idei sau imagini ce au obtinut, ca rezultat al activitatii creatoare a autorului,o forma obiectiva de exprimare, accesibila pentru a fi perceputa de organelle de simt ale omului si cu posibilitatea de a fi reprodusa. Deci ca o opera (ca obiect al dr de autor) sa fie protejata de dr de autor, e necesar ca : 1)opera sa se refere la unul din domeniile:arta, literature, stiinta. ) sa fie un rezultat al creatiei intelectuale. !) sa fie exprimata intr"o anumita foma obiectiva,ce permite reproducerea ei atit publi#ata cit si nepubli#ata. $)opera e protejata indifferent de valoarea sau destinatia ei. %i deasemenea pentru ca un rezultat al creatiei intelectuale saobtina o insemnatate speciala si statut de obiect al drptului de autor, el tre sa fie exprimat intr"o forma :scrisa(manuscris,note muzicale), orala(interpretare publi#a), de imagine(desen, tablou), volumetrico"spatiala (sculptura, mac&eta). Dr de autor apare din momentul crearii operei sau din momentul fixarii ei pe un support material. Orice autor are dr de a informa publicul despre dr sale asupra operei prin folosirea simbolului dr de autor : " litera latina c intr"un cerc' " numele titularului dr exclusiv de autor' " anul primei publicari a operei. L eg e a RM d is t ing e 2 cat e g o rii de op e ra : o pe re d e rivat e s i o . o rig inale . De os eb ire a e st e ca aut o rul o pe re i o rig inale ex p lo at e aza op e ra cum d o res t e , p e cind aut o rul o pe re i d e rivat e e o b lig at s a ob t ina p e rmis iune a p e nt ru a valo rif ic a op e ra de la aut o rul o pe re i o rig inale . M ai s int op e ra co mmune s i co lle ct ive . Ce le co mmune p ot f i : divizib ile s i ind ivizib ile . 15.Drep tu ri l e p atri mon i al e al e au tori l or. (oninutul dreptului de autor este completat prin dreptul patrimonial reglementat prin dispozi iile art. 1 , 1! din )egea nr. *+1,,-. .otrivit legii, autorul are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dac/, 0n ce mod i c0nd va fi utilizat/ sau exploatat/ opera sa, inclusiv de a consimi la utilizarea operei de c/tre al ii. Dreptul de a decide cu privire la utilizarea i exploatarea operei genereaz/ mai multe drepturi distincte i exclusive care ar putea fi grupate 0n prerogative privind reproducerea, difuzarea, reprezentarea, executarea i orice alte modalit/i licite de folosire a operei. 1) Reproducerea .resupune fixarea material/ a operei prin orice procedee ce permit comunicarea operei c/tre public 0n mod indirect, spre a se bucura de execuie, care reprezint/ un mod de comunicare direct/ a operei. 1eproducerea este subordonat/ consim/m0ntului dat, indiferent de procedeul folosit i de scopul urm/rit. %ub aspect procedural, pot fi enumerate: tiparul, dactilografierea, desenul, gravura, mulajul, fotocopia, fotografia, microfilmul. De regul/, s"a considerat c/ reproducerea nu este obligatoriu s/ se realizeze 0n acelai domeniu ca originalul. Dup/ divulgarea operei autorul nu se poate opune la reproduceri efectuate pentru uz personal, ceea ce presupune uzul 0n cercul familiei. 2) Difuzarea .resupune punerea 0n circulaie a operei ce a fost reprodus/ prin orice mijloace, cuvinte, sunete sau imagini. .rin aceast/ reglementare s"a urm/rit s/ i se permit/ autorului, editorului s/ se opun/ punerii 0n circulaie a operei c&iar atunci c0nd reproducerea este licit/ (de exemplu: importul de exemplare dintr"o oper/ 0ntr"o ar/ care nu asigur/ protecia dreptului de autor se considera c/ autorul poate autoriza: reproducerea integral/ sau parial/ a operei' difuzarea operei' importul 0n vederea comercializ/rii pe teritoriul /rii a copiilor de pe o oper/' scenic/, recitarea sau orice alt/ modalitate public/ de execuie sau prezentare direct/ a operei' expunerea public/ a operelor de art/ plastic/, art/ aplicat/, fotografie sau ar&itectur/' proiecia public/ a operelor cinematografice i a altor opere audiovizuale' emiterea unei opere prin orice mijloc ce servete la propagarea f/r/ filtru a sunetelor, semnalelor, imaginilor' transmiterea unei opere c/tre public prin cablu, fibr/ realizarea optic/ sau orice alte procedee' comunicarea public/ prin intermediul 0nregistr/rilor sonore i audiovizuale ' prezentarea 0n public prin intermediul oric/ror mijloace a unei opere radiodifuzate sau televizate. 3) Dreptul de suit 1eprezint/ un drept patrimonial recunoscut autorilor operelor de art/ plastic/ prin care se 0ncearc/ stipularea unei compens/ri valorice ca urmare a v0nz/rii operei iniiale la un pre modest i creterea ulterioar/ a valorii ca urmare a recunoaterii celebrit/ii. 2n baza acestor prerogative autorul are dreptul la 34 din preul de v0nzare 0n cazul fiec/rei rev0nz/ri a operei prin licitaie sau comisionari. De asemenea, autorul are dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se afl/ opera sa. 1einerea i plata procentului cuvenit, c0t i informarea autorului cu privire la locul unde se afl/ opera reprezint/ obligaii ce revin licitatorilor, comisionarilor i comercianilor. Dreptul de suit/ nu poate fi 0nstr/inat i nu poate face obiectul unei renun/ri.

4) Dreptul de a autoriza nchirierea originalului i a copiilor operelor 1eprezint/ dreptul exclusiv al unui autor de a pune la dispoziie pentru utilizare originalul sau copiile operei pentru o perioad/ de timp limitat/, 0n sc&imbul unui onorariu economic direct sau indirect. 2nc&irierea poate avea ca obiect opere literare, artistice, audio"video, programe de calculator. Termenul de protecie a dreptului de autor Dreptul de autor ia natere 0n momentul realiz/rii unei opere, indiferent de forma sau modul concret de exprimare. De regul/, opera, ca structur/ unitar/, are un moment bine determinat at0t sub aspectul cre/rii propriu"zise, c0t i sub aspectul naterii dreptului de autor. 2n cazul 0n care realizarea operei se face 0n etape, pe parcursul unei perioade de timp, momentul naterii dreptului de autor se va raporta la fiecare etap/ 0n parte. 2n cazul 0n care 0ntr"un interval de timp apar mai multe volume, serii, p/ri ale operei, dreptul de autor se va calcula distinct 0n raport de fiecare parte. (eea ce carcaterizeaz/ apariia dreptului de autor este caracterul s/u limitat. Deosebirile existente 0ntre regimul propriet/ii asupra bunurilor corporale i regimul propriet/ii intelectuale se explic/ 0n primul r0nd prin aceea c/ bunurile corporale s0nt utilizate de una sau mai multe persoane, pe c0nd proprietatea intelectual/ tinde s/ fac/ parte din patrimoniul public. Opera supravieuiete autorului i continu/ s/ poarte amprenta personalit/ii acestuia, ceea ce impune un regim difereniat 0ntre prerogativele patrimoniale i nepatrimoniale ale dreptului de autor. Din aceast/ perspectiv/, durata proteciei dreptului de autor este guvernat/ de dou/ principii fundamentale care se reg/sesc i 0n dispoziiile legii: 1. durata nelimitat/ a drepturilor morale' . durata limitat/ a drepturilor patrimoniale.

17. Drept u ri l e n epat ri m on i al e al e au t orul u i 1.Dreptul de divulgare 5ste acel atribut al autorului 0n baza c/ruia poate s/ p/streze manuscrisul sau creaia numai pentru el, put0nd s/ decid/ s/ nu fie cunoscut at0t timp c0t consider/ c/ opera nu este suficient de bine realizat/ 0n raport de propriile sale cerine, ori at0t timp c0t din alte motive consider/ c/ 0nc/ nu este momentul oportun. (ronologic, dreptul de divulgare este primul drept care ia natere i condiioneaz/ exercitarea celorlalte drepturi. 2.Dreptul la paternitatea operei %e 0ntemeiaz/ pe leg/tura fireasc/ dintre creator i opera sa. 6mplic/ dou/ aspecte: aspect pozitiv 0n baza c/ruia se poate revendica orice ediie de autor aspect negativ 0n baza c/ruia se poate opune oric/rei aciuni de contesta ie a acestei calit/ i din interven ia unor teri. 3. Dreptul de a decide su ce nume va fi adus opera la cunotina pu licului Dac/ autorul a decis s/ foloseasc/ propriul s/u nume, cesionarul dreptului de reproducere, reprezentare, executare sau difuzare trebuie s/ indice numele pe copert/, pe programe, pe afie sau 0n alte mijloace publicitare. )a operele de art/ plastic/, dein/torul suportului material nu poate 0nl/tura sau modifica semn/tura autorului, iar traducerile trebuie s/ poarte meniunea numelui artistului care a creat opera original/. Dreptul la paternitatea operei se respect/ i la operele colective, fiec/rui autor recunosc0ndu "i"se dreptul s/u. Dreptul la calitatea de autor nu subzist/ 0n cazul 0n care calitatea de autor este recunoscut/ persoanei juridice. 2n cazul 0n care un ter public/ o oper/ proprie sub numele altui autor, de regul/ un autor consacrat, nu va fi vorba de o 0nc/lcare a dreptului la calitatea de autor, ci de o 0nc/lcare a dreptului nepatrimonial la nume. Dreptul de a pretinde respectarea integrit/i operei Deumirea i dreptul la integritatea i inviolabilitatea operei presupune interzicerea oric/rei modific/ri aduse operei, at0t celor care ar fi cesionarii dreptului de reprezentare sau difuzare, c0t i 0n cazul utiliz/rii libere, respectiv al licenelor legale. 7utorul poate decide ca opera s/ fie f/cut/ cunoscut/ 0n forma &ot/r0t/ de el. 2n cazul adapt/rii operei modificarea este inevitabil/, adaptarea fiind ea 0ns/i o oper/ de creaie. Operele comune i colective impun coordonarea contribuiilor autorilor. Dreptul la integritatea operei se manifest/ 0n toat/ plenitudinea 0n cazul operelor de art/' se recunoate dreptul autorului de a avea acces la oper/ 0n vederea reproducerii ei, dar i obligaia proprietarului de a p/stra opera 0n afara oric/rei modific/ri. Dreptul de retractare .roblema retract/rii se poate pune numai dup/ exercitarea dreptului de divulgare. 2n esen/, aceasta presupune fie revenirea asupra consim/m0ntului dat, fie sub forma retragerii operei din circulaie ori modificarea operei. Dreptul de retractare a fost explicat prin dreptul autorului de a decide cu privire la aducerea operei la cunotin a publicului i dup/ 0nc&eierea conveniei ca o manifestare de voin/. O problem/ controversat/ este exercitarea dreptului de retractare 0n cazul operelor comune indivizibile. De principiu, se consider/ c/ retractarea este posibil/ cu condiia s/ fie justificabil/ i s/ nu aduc/ atingere intereselor celorlali coautori. 7cest sistem se reg/sete i 0n cadrul operelor de art/ plastic/ neterminate, leg/tura inseparabil/ 0ntre opera propiu"zis/ i suportul material' vin 0n concurs dou/ drepturi distincte: dreptul de retractare al autorului

dreptul proprietarului asupra suportului operei

!n ali en a i l it at ea drept u ri l or person al e n epat ri m on i al e De regul/, prerogativele nepatrimoniale ale dreptului de autor s0nt inalienabile. ./rerea unanim/ este c/ dreptul de ordin moral asigur/ protecie fa/ de atingerile aduse operei i prin care s"ar aduce atingere reputaiei autorului, c0t i 0mpotriva atingerilor aduse operei, indiferent dac/ se r/sfr0ng sau nu fa/ de statutul autorului.