Sunteți pe pagina 1din 21

GUVERNUL

ROMANIEI

HOTA-RARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea a utoarelor minimi! pentru inve!titiile reali"ate de intreprinderile mici #i mi locii in temeiul art. $%& din 'on!titutia Romaniei( repu)licata( Guvernul Romaniei adopta pre"enta *otarare.

de

Art. I. - Hotararea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea a utoarelor de minimi! pentru inve!titiile reali"ate de intreprinderile mici #i mi locii( pu)licata in Monitorul Oficial al Romaniei( +artea I( nr. ,%- din .& mai .%$,. !e modi fica dupa cum urmea"a/ $. Articolul . !e modifica #i va avea urmatorul cuprin!/ 00Art. .. A utorul de minimi! !e acorda IMM-urilor. CLi re!pectarea prevederilor pre"entei *otarari !i a Regularnentului, prin alocari de la )u1etul de !tat. din )u1etul 2epartamentului pentru Intreprinderi Mici !i Mi locii( Mediul de Afaceri !i Turi!m ( !u) forma de !ume neram)ur!a)ile( in procent de 3%4 din valoarea totala a c*eltuielilor eli1i)ile apro)ate !pre finantare( pe 0 perioada de . ani fi!cali con!ecutivi( in limita ec*ivalentului in lei a valorii ma5ime de $%%.%%% euro la cur!ul 6NR din data pu)licarii In Monitorul Oficial a pre"entei *otarari de modificare a Hotararii Guvernului nr.

274/2013. " .. Litera e7 a articolului


8 !e a)ro1a.

,. Litera 1) a articolului 8 !e modifica !i va avea urmatorul cuprin!/ '''t) pre"inta un an1a ament ferm privind mentinerea locurilor de munca e5i!tente la data inre1i!trarii cererii de acord pentru finantare( precum !i crearea pana la finali"area inve!titiei !i mentinerea( pe 0 perioada de minimum , ani de la finali"area inve!titiei( a locurilor de munca pentru per!oane care nu au avut contract individual de munca in ultimele , luni9 .(

8. :u)punctele

i7 !i ii7 ale Iiterei 1) a articolului

8 !e a)ro1a.

-. Litera *7 a articolului 8 !e modifica #i va avea urmatorul cuprin!/ "nu !e afla in !tare de di"olvare( reor1ani"are udiciara( lic*idare( e5ecutare operationala( in!olventa( faliment !au !u!pendare ternporara a activitatii9;

!ilita(

inc*idere

<. 2upa primul alineat al art.= !e introduce un noi alineat( alin.>.7 care va avea urmatorul cuprin!/ ((>.7 Raportarea !i monitori"area a utoarelor acordate in )a"a pre"entei !c*eme !e face in conformitate cu le1i!latia comunitara #i cu prevederile Re1ulamentului privind procedurile de monitori"are a ajutoarelor de !tat. pu! in aplicare prin Ordinul +re!edintelui 'on!iliului 'oncurentei nr. $=-. pu)licat in Monitorul Oficial al Romaniei. +artea I. nr. 8,< din data de .&.%<..%%=.; =. Alineatul >87 al articolului 3 !e modifica #i va avea urmatorul cuprin!/ .( Numarul minim e!timat de IMM-uri )eneficiare de a utor de minimi! e!te $$$$.;

&. Ane5a !e rnodifica conform ane5ei la pre"enta *otarare.


Art. II. ~ in tot cuprin!ul *otararii( !inta1ma .. Mini!terul Finantelor +u)lice; !e inlocuie!te .. 2epartamentul pentru lntreprinderi Mici !i Mi locii. Mediul de Afaceri !i Turi!m.;

cu

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA

ANEXA

privind acordarea a utoarelor de minimi! pentru inve!titiile reali"ate de intreprinderile mici #i mi locii

PROCEDURA

$. La art. $ lit. 7 !e modifica !i va avea urmatorul cuprin!/ . 7 plan de inve!titii - document care cuprinde informatii privind inve!titia. evidentierea c*eltuielilor
eli1i)ile !i neeli1i)ile( 1raficul de efectuare a activitatilor( evolutia !ituatiei financiare in perioada implementarii !i in unnatorii trei ani de la finali"area inve!titiei. calendarul crearii locurilor de munca( !i din care re"ulta via)ilitatea !i eficienta economica a intreprinderii !olicitante in urmatorii , ani de la finali"area inve!titiei;/ .. La articolul, alineatul >$7 !e modifica #i va avea urmatorul cuprin!/ ;;> $7 +entru a )eneficia de a utor de minimi! intreprinderea !olicitanta tre)uie !a o)tina un acord pentru finantare din partea Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici !i Mi locii !i 'ooperatie >OTIMM'7 din ra"a teritoriala in care !e atla !ediul !ocial al intreprinderii !olicitante.; 3. La articolul , alineatul ( ) !e modifica #i va avea urmatorul cuprin!/ ;>.7 In vederea o)tinerii acordului pentru finantare( intreprinderea !olicitanta tran!mite OTIMM' din ra"a teritoriala in care !e atla !ediul !ocial al intreprinderii !olicitante urmatoarele !ocu"ente# ...$% 8. La articolul , alineatul ;*7 plan de inve!titii; -. La articolul , alineatul >.7 litera * !e modifica #i va avea urmatorul cuprin!/

>.7 litera 7 !e a)ro1a/

<. La articolul, alineatul >87 !e modifica #i va avea urmatorul cuprin!/ ;>87 +lanul de inve!titii e!te !tructurat a!tfel/ a7 date 1enerale/ )eneficiarul inve!titiei( per!oana de contact !i datele de contact( denumirea proiectului de inve!titii !i locatia reali"arii inve!titiei9 )7 de!crierea intreprinderii !olicitante !i pre"entarea activitatii ace!teia>!e pre"inta un !curt i!toric al intreprinderii( activitatea curenta( produ!ele?!erviciile oferite79 c7 pre"entarea activitatii pentru care !e !olicita finantare( aferenta codului 'AEN din 'ererea de acord pentru finantare cu mentionarea e5perientei in !orneniu& d7 de!crierea activelor ce urmea"a a fi ac*i"itionate !i incadrarea ace!tora in tlu5ul te*nolo1ic in ca"ul in care intreprinderea de!fa!oara activitate de productie9 0 !e de!criu in detaliu activele con!iderate eli1i)ile - caracteri!tici fi"ice #i te*nice9 0 !e u!tifica nece!itatea ac*i"itionarii activelor pentru de!fa!urarea activitatii pentru care !e !ol icita finantare/ 0 in ca"ul unei activitati productive( !e pre"inta tlu5ul te*nolo1ic( cu po"itionarea activelor ce fac o)iectul proiectului9 0 !e pre"inta produ!ele?!erviciile o)tinute?pre!tate ca urmare a implementarii planului de inve!titii propu! !pre finantare9 0 !e de!crie pe !curt piata de de!facere/ e7 in ca"ul reali"arii unei con!tructii( pre"entarea caracteri!ticilor ace!teia( !c*ita ampla!amentului cu mentionarea !uprafetei !e'fa'urate a con!tructiei pe )a"a careia !-au intocrnit devi"ul 1eneral pe o)iective !i devi"ul o)iectului. reali"ate conform Hotararii Guvernului nr. 28/2008; f7 1raficul de reali"are a inve!titiei. cu e!alonarea a utorului de minimi! !olicitat9 ,

17 evolutia !ituatiei financiare in perioada irnplementarii (I In urrnatorii , ani de la finali"area inve!titiei pe )a"a elementelor principale ale 6ilantului !i 'ontului de profit !i pierdere( plecand de la !ituatiile financiare core!pun"atoare ultimului e5ercitiu financiar inc*eiat/ 0 proiectiile !e refera la intrea1a activitate a intreprinderii !i includ a utorul de minimi! !olicitat/ 0 proiectiile pome!c de la date Ie inre1i!trate In ultimul e5ercitiu financiar inc*eiat (i !e reali"ea"a pe anul curent( pe anii de implementare a proiectului de inve!titii !i pc urmatorii , ani de la final i"area inve!titiei/ 0 proiectiile reali"ate tre)uie !a fie reali!te( In concordanta cu evolutia intreprinderii pana in pre"ent #i vi"iunea privind cre!terea performantelor economice9 *7 calendarul crearii noilor locuri de munca( cu re!pectarea prevederilor art. 8 lit. f7 din H.G. nr. 274/2013: 0 !e pre"inta !u) forma ta)elara !i confine urrnatoarele inforrnatii/
Valoarea a utorului de minimi! !olicitat Nr. de locuri de munca e5i!tente la data Nr. de locuri de inre1i!trarri 'ererii de munca nou-create acord pentru finantare

Nr.
crt.

Anul in care !e creea"a locurile de munca

i)

con!ideratii privind via)ilitatea proiectului de inve!titii - !e anali"ea"a evolutia !ituatiei financiare In perioada implernentarii !i in urmatorii , ani de la finali"area inve!titiei.;

=. La articolul 8 alineatul >,7 !e modifica !i va avea urmatorul cuprin!/ ;>,7 In vederea in!crierii. fiecare !olicitant tre)uie !a !e inre1i!tre"e cu u!er !i parola( pe !ite-ul

@@@.aippimm.ro.2upalnre1i!trare.!olicitantul va completa !i tran!mite on-line formularul de in!criere incepand cu ora $%.%% a primei "ile de in!criere( timp de $% "ile de la demararea in!erierii pana la ora .%.%% a ultimei "ile de in!criere( cu po!i)ilitatea de prelun1ire a termenului pana la epui"area )u1etului( dupa cum urmea"a/ a7 Aormularul de in!criere on-line corect !i inte1ral completat va putea fi tran!mi! !i inre1i!trat % !in1ura data in cadrul aplicatiei pe parcur!ul celor $% "ile de inre1i!trare( pro1ramul electronic de inre1i!trare on-line neperrnitand in!crierea de doua ori a aceluia!i operator economic. )7 'alcularea puncta ului !e face in mod automat !i tran!parent dupa completarea de catre aplicanti a formularului de in!criere( puncta ul minim pentru a fi acceptat de principiu la finantare fiind de <% de puncte din ma5im $%% de puncte po!i)ile. c7 2upa e5pirarea termenului de in!criere #i in confonnitate 'll puncta ul o)tinut online( pc !iteul in!titutiei( la adre!a @@@.aippimm.ro( !e pu)lica In tennen de I "i lucratoare( li!ta centrali"ata cu !olicitantii acceptati In vederea verificarilor admini!trative. de eli1i)ilitate( de veridicitate !i coerenta a informatiilor in!cri!e in planul de inve!titii( inclu!iv a le1aturii activelor ac*i"itionate cu activitatile eodului 'AEN pe care !e acce!ea"a !i concordanta cu formularul de in!criere online. precum !i li!ta eu !olicitantii re!pin!i care nu au o)tinut puncta ul minim de <% de puncte. In ca"ul in care nu !unt completate coerent toate punctele !i !u)punctele din cadrul fiecarei !ectiuni a forrnularului de in!criere #i a planului de inve!titii( aplicantul va primi !cri!oare de re!pin1ere. d7Admiterea la finantare !e va face in urrna verificarilor mentionate la lit c7 in ordinea puncta ului o)tinut la completarea formularului de in!criere. La puncta e e1ale va prevala domeniul de activitate din care face parte codul 'AEN pe care !e !olicita finantarea( numarul loeurilor de munca nou create. cate1oria IMM din care face parte !olicitantul( locatia implementarii proiectului( valoarea profitului o)tinut din e5ploatare la ,$.$...%$.. valoarea profitului net la ,$.$...%$.. in acea!ta ordine( 2upa acea!ta etapa. aplicatia electronic! va 1enera un numar de identificare pentru fiecare proiect( denumit numar RUE. adica nurnar in Re1i!trul Unic Electronic.;

&. La articolul 8 alineatul >87 !e modifica #i va avea urmatorul cuprin!/ .. >87 in tennen de ma5imum $% "ile lucratoare de la primirea !cri!orilor de in!tiintare cu privire la acceptarea la evaluarea adrnini!trativa( !olicitantii care au indeplinit puncta ul minim de <% de puncte au o)li1atia depunerii 'ererii de acord pentru finantare( in!otita de documentele u!tificative. la OTIMM' din ra"a teritoriala unde !e atla !ediul !olicitantului. cu urmatoarele mentiuni/ 2e!tinatar/ - OTIMM' - adre!a - :c*ema de minimi! E5peditor/ ) nu"arul de inre1i!trare on-line/ - denumirea cornpleta a operatorului economic !olicitant/ - numarul de inre1i!trare la OR'# - 'Ul?codul de inre1i!trare fi!cala9 - !uma !olicitata9 - adre!a !olicitantului( inclu!iv udetul. Nedepunerea 'ererii de acord pentru finantare( in!otita de documentele u!tificative mentionate la art. , din pre"enta procedura( in intervalul de timp preva"ut mai !u!. atra1e dupa !ine decaderea !olicitantului din dreptul de a )eneficia de prevederile !c*eme i." 3. La articolul 8 alineatul >-7 !e a)ro1a.

$%. La articolul 8 alineatul ><7 !e modifica #i va avea urmatorul cuprin!/ ;><7 'ererile de acord pentru finantare vor fi anali"ate #i verificate in limita )u1etului alocat !c*emei( in ordinea puncta ului o)tinut la formularul de in!criere. In ca"ul in care vor e5i!ta renuntari( re!pin1eri !au diferente de !ume la ram)ur!are( vor fi anali"ate #i verificate in limita )u1etului alocat !c*emei( cererile de acord pentru finantare in ordinea puncta ului o)tinut la formularul de in!criere( incepand cu prima cerere admi!a initial in afara )u1etului. $$. La articolul 8 alineatul >=7 !e modifica #i va avea urmatorul cuprin!/ .. >=7 'ererile de acord pentru finantare vor fi verificate de catre Unitatea de Implementare con!tituita la nivelul fiecarui OTIMM'( in termen de <% de "ile lucratoare de la data depunerii intre1ii documentatii. in limita )u1etului alocat !c*emei. Atri)utiile( re!pon!a)ilitatile #i numarul de per!oane aferent Unitatilor de Implementare vor fi !ta)ilite prin deci"ia conducatorului fiecarui OTIMM'.; $$. La articolul 8 alineatul >&7 !e modifica !l va avea urmatorul cuprin!/ .. >&7 Anali"a !i verificarea cererilor de acord pentru finantare de catre Unitatile de Implementare din eadrul fiecarui OTIMM' are ca finalitate !ta)ilirea uneia din urmatoarele deci"ii/ a7 acceptarea din punct de vedere admini!trativ #i al eli1i)ilitatii proiectului. Unitatile de Implementare vor tran!mite !olicitantilor adrni!i din punct de vedere admini!trativ !i al eli1i)ilitatii( veridicitatii (iconformitatii informatiilor in!cri!e in planul de inve!titii( inclu!iv a le1aturii activelor ac*i"itionate cu activitatile codului 'AEN pe care !e acce!ea"a !i concordanta cu formularul de in!criere online( 0 !cri!oare de apro)are a proiectului din punct de vedere admini!trativ #i a eli1i)ilitatii( !ernnata !i !tarnpilata de :eful OTIMM'. *) re!pin1erea proiectului( in ca"ul in care( in urma verificarii( !e con!tata ca nu !unt re!pectate prevederile pre"entei *otarari din punct de vedere admini!trativ !i al eli1i)ilitatii( veridicitatii #i conforrnitatii inforrnatiilor in!cri!e in planul de inve!titii( inclu!iv a le1aturii activelor ac*i"itionate ell activitatile codului 'AEN pe care !e acce!ea"a !i concordanta cu formularul de in!criere online. Unitatile de Implementare vor tran!mite !olicitantilor re!pin!i 0 !cri!oare de re!pin1ere( !emnata #i !tampilata de :eful OTIMM'. c7 !olicitarea de clarificari( aplicantului fiindu-i tran!mi!a :cri!oare de !olicitare clarificari( !emnata !i !tampilata de :eful OTIMM'. 'larificarile !olicitate !e emit de catre aplicant !i !e depun la OTIMM' in 8& de ore de la in!tiintare( nefiind permi!a ata!area documentelor emi!e de terti.

Nedepunerea

clarificarilor

!olicitate in termen conduce la re!pin1erea proiectului.;

$.. La articolul 8 alineatul >$%7 !e modifica !i va avea urmatorul cuprin!/ .. > $%76eneficiarii !c*emei de a utor de minimi! nu pot !c*im)a( la ac*i"itionare. activele pentru care au primit acordul de finantare. Nu !e admit compen!ari intre valorile unitare ale active lor cuprin!e In acordul de finantare #i nici modifiearea procentului de finantare !au a !umei !olicitate in formularul de in!criere.; $,. La articolul 8 alineatul >II7 !e modifica #i va avea urmatorul cuprin!/ ((> II 7In conformitate cu di!po"itiile Le1ii nr.554/2004 a contencio!ului admini!trativ. in !ituatia in care !olicitantul !e con!idera vatamat intr-un drept al !au !au intr-un intere! le1itim prin primirea !cri!orii de re!pin1ere de la Unitatea de lmplernentare( ace!ta are dreptul de a urma procedura preva"uta in ace!te !ituatii( :olicitantul !e poate adre!a OTIMM'. forrnuland % conte!tatie( in term en de $% "ile calendari!tice de la data primirii !cri!orii de re!pin1ere. 'onte!tatia !e formulea"a In !cri! !i va cuprinde datele de identificare a operatorului economic. o)ieetul conte!tatiei. motivele de fapt #i de drept #i dove"ile pe care !e intemeia"a( !emnatura repre"entantului le1al !i !tampila. +entru !olutionarea conte!tatiilor( !e va con!titui in cadrul OTIMM' 0 'omi!ie de conte!tatie( fermata din mem)rii care nu au participat la evaluarea documentatiei( Termenul de !olutionare e!te de $% "ile calendari!tiee de la data primirii conte!tatiei. 'omunicarea !olutionarii conte!tatiei !e va face pnn fa5. e-mail !au po!ta. cu confirmare de prim ire.; $8. La articolul 8 alineatul >$.7 !e a)ro1a

$-. La articolul 8 alineatul >$,7 !e modified !i va avea urmatorul cuprin!/ 0. > $, 72ata de la care e!te activa inre1i!trarea on-line !e comunica pe !ite-ul in!titutiei eu eel putin - "ile inainte de data inceperii proce!ului de inre1i!trare propriu "i!.; $<. La articolul 8 aliniatele >$87( >$-7 #i >$<7 !e a)ro1a

$=. La articolul - alineatul >$7 !e modifie! !i va avea urmatorul cuprin!/ 0. > I7 +entru a primi plata a utorului de minimi!( e!te nece!ara ca )eneficiarii !a de!c*ida cont de tipul -%.=% ;2i!poni)il din !u)ventii !i tran!feruri; la unitatea Tre"oreriei :tatului In a carei ra"a i#i are domiciliul fi!cal )eneficiarul de a utor de minimi!. A utorul de minimi! !e plate!te intreprinderilor care au prim it acord pentru finantare. dupa efeetuarea partiala !au total a( proportional cu 1radul de reali"are a inve!titiei. a c*eltuielilor eli1i)ile pentru care a fo!t erni! acordul pentru finantare( in I imita !lime lor apro)ate.;
$&. La articolul - alineatul >.7 !e modifica !l va avea urmatorul cuprin!/ "( ) In vederea platii a utorului de minimi!( intreprinderea care a primit acord pentru finantare tran!mite OTIMM' din ra"a teritoriala unde e!te inre1i!trat !ediul !ocial urmatoarele/ .. .BC $3 La articolul - alineatul >-7 !e modifica !i va avea urmatorul cuprin!/ ((>-7 +lata a utorului de minimi! de catre OTIMM' !e efectuea"a dupa verificarea la fata locului a reali"arii inve!titiei de catre repre"entantii Unitatii de implementare. Verificarea la fata loeului urmare!te/ ... ;

.%. La articolul - alineatul >$,7 !e a)ro1a(


.$. La articolul < alineatul >I7 !e modifica !i va avea urmatorul cuprin!/ ((> I7 OTIMM' verifica. la !ediul intreprinderilor )enefieiare de a utor de minimi!. veridieitatea !i conformitatea documentelor aferente c*eltuielilor eli1i)ile efectuate de intreprinderi in cadrul !c*emei( precum !i mentinerea inve!titiilor !i a locurilor de munca pe 0 perioada de , ani de la ti nal i"area ace!tora.;

.$. La articolul< alineatul >.7 !e modifica #i va avea urmatorul cuprin!/ .. >.7 In ca"ul in care. in urma controalelor OTIMM' efectuate la intreprinderile )eneftciare de a utor de minimi!. !e con!tata/ a7 lip!a activelor pentru care !-a !olicitatlo)tinut a utor de minimi!/ )7 neinre1i!trarea in evidentele conta)ile a activelor pentru care !-a !olicitatlo)tinut a utor de minimi!/ c7 nere!pectarea o)li1atiei a!umate la o)tinerea acordului pentru finantare privind crearea !i mentinerea locurilor de munca/ d7 !c*im)area de!tinatiei finantarii apro)ate/ e7 orice alta nere!pectare a prevederilor pre"entei *otarari !au a acordului pentru finantare. Unitatea de implementare nu plate!te ajutorul de minimi! !olicitat !au incepe procedura de recuperare totala ori partiala a a utorului de minimi! acordat( dupa ca".; ... La articolul < alineatul >-7 !e modifica #i va avea urmatorul cuprin!/ .. >-7 Intreprinderile )eneficiare au o)li1atia !a tran!mita OTIMM' anual( timp de , ani de la finali"area inve!titiei. 0 raportare privind efectele tinantarii. contemn formularului nr. <. Tran!m iterea formularului de raportare !e face pana la data de I iulie a anului in cur! pentru anul precedent.; .,. Articolul = !e modifica !i va avea urmatorul cuprin!/ #(Art.= Renuntarea totala !au partiala la c*eltuielile eli1i)ile apro)ate prin acordul pentru finantare( ;In ca"ul in care )eneficiarul renunta la una !au mai multe c*eltuieli e$i1i)ile apro)ate !pre finantare potrivit acordului pentru finantare are o)li1atia de a tran!mite Unitatii de implementare 0 cerere de renuntare totala !au partiala( conform forrnularului nr. =(; .8. Articolul & !e modifica !i va avea urmatorul cuprin!/ .0 Art.& Aormularele nr. $-& fac parte inte1ranta din pre"enta procedura.; .-. La articolul 3 alineatul >.7 !e modifica #i va avea urmatorul cuprin!/ .0 >.7 Re1ulile privind contlictul de intere!e in ca"ul functionarilor pu)lici !i per!onalului contractual din in!titutiile pu)lice( conform prevederilor le1ale in vi1oare( !e aplica in mod core!pun"ator per!onalului OTIMM' implicat in proce!ul de anali"are !i !olutionare a cererilor de acord pentru finantare !i a cererilor de plata a ajutorului de minimi!(; .<. Articolul $% !e modifica !i va ave a urmatorul cuprin!/ ;Art. I % +er!onalul OTIMM' are o)li1atia de a pa!tra confidentialitatea u!tificative depu!e de intreprinderile !olicitante in cadrul pre"entei *otarari. ; .=. 2upa FORMULARUL Nr. 21aprocedura 'AL'ULUL +ENTRU INTRE+RIN2ERILE

privind

documentele

!e introduce FORMULARUL Nr. 2a la procedura +ARTENERE :AU LEGATE. CALCULUL

pentru intreprinderile

partenere

!au le1ate

:ectiunile care tre)uie inclu!e( dupa ca"/ - !ectiunea A( daca intreprinderea !olicitanta are cel putin 0 intreprindere partenera >precum !i orice fi!e aditionale79 - !ectiunea 6 dad intreprinderea !olicitanta e!te le1ata eu ccl putin 0 intreprindere >precum #i orice fi!e aditionale7( 'alculul pentru tipurile de intreprinderi partenere !au le1ate

Perioada de referinta

- anul 2012 Numarul ediu anual de !alariati Ci!ra de a!a"eri anuala neta $ ii lei' ii %& Total a"ti#e $ ii lei? ii %&

I. 2atele intreprinderii !olicitante !au din !ituatiile financiare anuale con!olidate >!e vor introduce date Ie din ta)elul 6 I din !ectiunea & ) ------------DC------T--------.. 2atele cumulate In mod proportional ale tuturor intreprinderilor partenere( dadE e!te ca"u I >!e vor introduce datele din !ectiunea A7 ,. 2atele cumulate ale tuturor intreprinderi lor le1ateB >daca e5i!ta7 - daca nu au fo!t de a inclu!e prin con!olidare la pet. I din ace!t ta)el >!e vor introduce datele din ta)elul 6. din !ectiunea +)

$----B -------~ u

.-. ----

~! "

------

TOTAL

2atele inclu!e In !ectiunea ;Total; din ta)el tre)uie introdu!e In ta)elul ;2ate utili"ate pentru a !e !ta)ili cate1oria intreprinderii; din Ane5a nr. - - la procedura.

:ectiunea iNTREPRIN(ERIPARTENERE

+entru fiecare intreprindere pentru care a fo!t completata ;fi!a de parteneriat; >cate 0 fi#a pentru fiecare intreprindere partenera a intreprinderii !olicitante !i pentru orice intreprindere partenera a oricarei intreprinderi le1ate( ale carei date nu au fo!t Inca inclu!e In !ituatii Ie financiare anuale con!olidate ale ace lei intreprinderi le1ate7. datele din acea!ta fi!a de parteneriat tre)uie !a fie introdu!e In ta)elul de mai o!. 1. (ate de identi!i"are !i date !inan"iare )reli inare

I 2atcle cu privirc la nurnarul mediu anual de !alariati. citra de afaceri anuala ncia #i activelc totalc !unt ccle rcali"ate in ultimul e5ercitiu Iinanciar raportate In !ituatiile financiare anuale apro)ate de actionari !au a!ociati. . 2atele intreprinderii. inclu!iv nurnarul mediu anual de !alariati. !unt determinate pc )a"a !ituatiilor financiare anuale #i a datelor intreprindcrii !au. atunci cand e!te ca"ul. pe )a"a !ituatiilor financiare anuale con!olidate ale intrcprindcrii ori a !ituatiilor Iinanciare annale con!olidate in can/ intrcprindcrea c!te inclu!a.

Ta)elul
----~.--" _x:_ -~.-

A.l
.. -----'".---.-~-.---------------.- -----------.

Intreprindcrea partenera - 2ate de identificare 'od unie de Numele #i Numele !au Adre!a prenumele inre1i!trare denumirea !ediului +re!edintelui intreprinderii !ocial 'on!iliului de admini!tratie( 2irector General !au ec*ivalent $. ,.

Numa med anual de !alariati

(&(.).,.)))))))
I
I

'ifra de afaceri anuala neta >mii lei?mii


F7

Active totale > mii lei?rnii F7

f))

2. ----------------- -------------4. 5.
<.
-----------

D---------E-------------------

$-------------------

----

------------ f---------------

-------------------

r----------

---- -----------------; ..D-D.D--

r---/-----------------

7.
8.
I

Total

NOTA/ Ace!te date !unt re"uItatuI unui calcul proportional efectuat pe )a"a ;fi!ei de parteneriat;( pentru fiecare intreprindere cu care intreprinderea !olicitanta e!te direct !au indirect parteuera. 2atele introdu!e In !ectiunea ;Total; vor fi introdu!e la pet( . din ta)elul ;B Caleu/ul pen#ru #$pur$le de $n#repr$nder$ par#enere %au le&a#e" >referitor la intreprinderile partenere7. Ace!te date re"ulta din !ituatiile financiare anuale con!olidate !i din alte date ale intreprinderii partenere( daca e5i!ta( la care !e adau1a In proportie de $%%4 datele intreprinderilor care !unt le1ate cu acea!ta intreprindere partenera( In ca"ul In care ace!tea nu au fo!t de a inclu!e In !ituatiile financiare anuale con!olidate ale intreprinderii partenere. 2aca e!te nece!ar( adau1ati ;fi!e privind le1atura dintre intreprinderi; pentru intreprinderile care nu au fo!t de a inclu!e Bin !ituatiile financiare anuale con!olidate. AI:A 2E +ARTENERIAT $. 2ate de identificare 2enumirea intreprinderii Adre!a !ediului !ocial 'odul unic de inre1i!trare Numele. prenumele !i functia . Date re (ent.oare + e r io a d a
'(((

a intreprinderii D

D
-~Pr~e~~cd~"~lle~llc"~C~on~sl~hl~du~lode~a~d=m~1n~ls ~~711~e ~D~lr=ec~!o~ru~11"~l#=e~llc~$ra%"~sa~1"=ecrhl~&'~lc~n(!------

Ia I2trepnn. d erea
A

e1ata

- - - - - - - ---- - -- - - - - - - --- -- - - - -- - - - -------------r-----------------

d e re f e r m t a - a n u l . % $ . Numarul mediu 'ifra de afaceri anuala neta anual de !alariatiB >mii lei?mii F7

Active totale >mii lei? mii F7

Total

----------------------------- ------------------B-----BIn ca-ul )n*care )n*'ituatiilc financiare anualc consol)da!e** nu* e+)s!))da!e* .ri/in! nu"arul de* .er'onal, calculul !e face ,r)n*cumularea* da!elor* de 1'*intrcprindcrilc le1ate. $Acti/e totale re.rc-inta acti/e i"o*ili-ate )I) acti/e circulantc 0 c1eltuieli in a/an'

NOTA/ Ace!te date re"ulta din conturile !au alte date ale intreprinderii partenere( con!olidate. daca e5i!ta. La ace!tea !e adau1a intr-un procent de $%%4 datele intreprinderilor care !unt le1ate de acea!ta intreprindere partenera( daca datele din conturile con!olidate ale intreprinderilor le1ate au fo!t de a inclu!e prin con!olidare in conturile intreprinderii partenere. 2aca e!te nece!ar( !e va adau1a .. fi!a intreprinderii le1ate; pentru intreprinderile care nu au fo!t inca inclu!e prin con!olidare. ,. 'alculul proportional a7 lndicati e5act proportia detinutaB de intreprinderea !olicitanta >!au de intreprinderea le1ata prin interrnediul careia !e !ta)ile!te le1atura de parteneriat7( in intreprinderea partenera la care !e refera acea!ta fi!a/

lndicati( de a!emenea. proportia detinuta de intreprinderea partenera( la care !e refera acea!ta fi(. capitalul !ocial al intreprinderii !olicitante >!au in intreprinderea le1ata7

din

)7 lntroduceti in ta)elul de rnai o! re"ultatul calculului proportional o)tinut prin aplicarea celui rnai mare dintre procentele la care !e face referire la lit. a7 la datele introdu!e in ta)elul de la pet. ..

)a*el ul de par#ener$a# +rocent

( A. 2 Numarul mediu anual de !alariati 'ifra de afaceri anuala neta >mii lei?mii F7 Active totale; >mii lei? mii F7

Valoare re"ultata in urma aplicarii celui mai mare procent la datele introdu!e in ta)elul de la pet. I. Ace!te date !e vor introduce in Ta)elul A.I. :ectiunea 6

$N)R+,R-N.+R- L+/A)+
$. 2eterminarea !ituatiei aplica)ile intreprinderii care !olicita incadrarea in cate1oria intreprinderilor mici #i mi locii/ i 'a"ul I/ intreprinderea !olicitanta line !ituatii financiare anuale con!olidate !au e!te inclu!a in !ituatiile financiare anuale con!olidate ale unei alte intreprinderi >ta)elul 6 I7. 'a"ul ./ intreprinderea !olicitanta !au una ori rnai multe intreprinderi le1ate nu intocme!te?intocme!c ori nu e!te?nu !unt inclu!a?inclu!e in !ituatiile financiare anuale con!olidate >ta)elul 6.7. NOTA/ anuale 2atele intreprinderilor le1ate cu intreprinderea !olicitanta deriva din !ituatiile financiare !i din alte date ale ace!tora( con!olidate daca e!te ca"ul. La ace!tea !e adau1a in mod

-+rocent din capitalul !ocial !alt dill !re.turrlc de vot dctinute. oricare dintrc ace!tc procente e!te mai mare. l.a ace!ta tre)uie cumulata

proportia detinuta de fiecarc intreprindere lc1ata III accca!i lntrcprindcrc partcnera

proportional datele oricarei eventuale intreprinderi partenere a acelei intreprinderi le1ate. !ituata imediat In aval !au $$$ amonte( daca nu a fo!t de a inclu!a prin con!olidate;.
.. Metode de calcul pentru fiecare ca" 'a"ull/ :ituatiile financiare anuale con!olidate repre"inta )a"a de calcul( :e va completa ta)elul 6 I de mai o!( )a*elul 0l Numarul mediu anual de !alartati; 'ifra de afaceri anuala neta >mii lei? mii F7 Active totale >mii lei? mii F7

Total

2atele introdu!e In !ectiunea ;Total; din ta)elul de mai !u! !e vor introduce la pet. I din ta)elul
!. Calculul pen#ru #$pur$le de $n#repr$nder$ par#enere %au le&a#e ".

-den#$1$carea Intreprinderea >denumire?date iden tificare7

$n#repr$nder$lor le1ata de

$nc/u%e pr$n con%ol$dare 'od unic de inre1i!trare Numele #i prenumele pre!edintelui con!iliului de admini!tratie( director 1eneral !a u ec*ivalent

Adre!a !ediului !ocial

A.

e.
2.
E.

6.

NOTA/

lntreprinderile partenere ale unei intreprinderi le1ate. care nu au fo!t Inca inclu!e In !ituatiile financiare anuale con!olidate. !unt con!iderate partenere directe ale intreprinderii !olicitante. 2atele aferente ace!tora #i 0 ;fi#a de parteneriat; tre)uie adau1ate la !ectiunea A.
'a"ul ./ +entru fiecare intreprindere le1ata >inclu!iv prin intermediul altor intreprinderi le1ate7( !e va completa 0 ;fi#a privind le1atura dintre intreprinderiBB !i !e vor adau1a date Ie din !ituatiile financiare anuale ale tuturor intreprinderilor le1ate( prin completarea ta)elului 6. de mai o!.

)a*elul 02 Intreprinderea numarul/ I.


$,

Numarul mediu anual de !alariati

'ifra de afaceri anuala neta >mii lei? mii F7

Active totale >mii lei? mii F7

2cfinitia intreprindcrii le1ate din Ordonanta de Guvcrn nr..=?.%%< peruru modificarea #i completarca Le1ii nr. ,8<?.%%8 privind !timularca !i de"voltarea intrcprinderilor mici #i mi locii. ( In ca"ul in care in !ituatiilc financiare anuale con!olidate nu e5i!ta dare privind numarul de per!onal. calculul !c lace prin cumularca datelor de la lntrcprindcri le le1ate.
8

II

. $)

Total -G7Aia#ati #ate#9-9Bff##Bpr>#Bi#d le1Bi*.IBradintre intr#prinderi; pentru fiecare intreprindere.

NOTA
2atele re"ultate in !ectiunea ;Total; din ta)elul de mai !u! !e vor introduce la pet. , din ta)elul "Caleulul pen#ru #$pur$le de $n#repr$nder$ par#enere %au le&a#e" >privind intreprinderile le1ate7

Repre"entantulle1al

?imputernicitul

operatorului economic;

Numele Aunctia/
2ernnatura

. .
.

:tampila

2ata !emnarii/

*eer'rlie #I toate celclalte !ocu"cnic lor

n !cmnate

!e aceea!/ .cr'oanarrc.rc-c"ant

legal !alE imputenucu7

AI#A privind le1iitura dintre intreprinderi nr din ta)elul 6.( !ectiunea 6 >numai pentru intreprinderile le1ate care nu !unt inclu!e in !ituatiile financiare anuale con!olidate7 $. 2ate de identificare a intreprinderii 2en urn irea intrepri nderi i Adre!a !ediului !ocial 'odul unic de inre1i!trare Nurnele. prenumele (i functia
+re(cdmtclUH con!dllllul de ;Hmml!traEle. 2irectmullll 1eneral !au ee*lvaInt

..2ate referitoare +erioada

la intreprindere

de referinta Numiirul mediu anual de !alariati B Total 'ifra de afaceri anuala netii >mii lei? mii F7
-- -

Active totale >mii lei? mii F7

2atele tre)uie introdu!e in ta)elul 6. din !ectiunea 6.

NOTA/ 2atele intreprinderilor le1ate eu intreprinderea !olicitanta !unt e5tra!e din !ituatiile financiare anuale #i din alte date aferente ace!tora( con!olidate dad e!te ea"ul. La ace!tea !e adau1a in mod proportional datele oricarei eventuale intreprinderi parten ere ale intreprinderii le1ate( !ituata imediat in aval !au in amonte de acea!ta( daca nu au fo!t de a inclu!e in !ituatiile financiare anuale con !ol idate. Ace!t tip de intreprinderi partenere !unt con!iderate ca fiind intreprinderi direct partenere eu intreprinderea !olicitanta. 2atele aferente ace!tora !i ;fi!a de parteneriat; tre)uie introdu!e in 'ectiunea A. Repre"entantulle1al limputernicitul operatorului economic!

Numele Aunctia/
2ernnatura

. ..
.

:tampila

2ata !emnarii/

in >a"ul in can/ in !nuatule financrarc anuale con!olidate nu e5i!ta date privind numarul mcdiu anual de !alanau. calculul !c face pnn cumularea le1ate +Ccreflic (I toate celclaltc !ocurncntc /or II !crnnate !e aceca!r .cr'oana (rc.re-cntant le1al !au imputenucit7
=

!atclor !e la intrc.nn!cnlc

.=. Aormularul ANGAHAMENT

nr., la procedura ANGA.HAMENT

!e modifica !i va avea urmatorul

cuprin!/

:u)!emnatul >a7 at >a7 de la data de !ectorull udetul. nr )l. !c ( ap repre"inte le1al intrcprinderea

identificat >a7 cu 6.I.I'.E. !eria nr. ...........0 eli)er cu domiciliul in localitatea ( !tr. . in calitate de per!oana autori"ata !a rna an1a e"/

- !a mentin locurile de munca e5i!tente la data inre1i!trarii formularului de in!criere online !i !a cree" pana la finali"area inve!titiei !i !a mentin( pe 0 perioada de minimum , ani de la finali"area inve!titiei locurile de munca dupa cum urmea"a/

o locurile de munca e5i!tente la data inre1i!trarii formularului de in!criere online o locurile de munca nou create( mentionate in formularul de in!criere online9
- !a a!i1ur re!ur!ele financiare nece!are implementarii optime a proiectului de inve!titii apro)at !pre finantare( in conditiil e decontarii ulterioare a c*eltuielilor eli1i)ile apro)ate prin acordul pentru ftnantare9 - !a nu rna 1a!e!c( pe intre1ul parcur! al implementari i proiectului( in !ituatia de contl ict de intere!e( a!a cum e!te intelea!a !i definita de le1i!latia comunitara !i nationala in vi1oare. Intele1 ca furni"area oricarei informatii care nu core!punde realitatii va duce la re!pin1erea cererii de acord pentru finantare( a cererii de plata a a utorului de minimi! !au la revocarea acordului pentru finantare !i re!tituirea a utorului de minimi! prim it. conform prevederilor le1ale in vi1oare. Numele/ Aunctia/ 2ata !emnarii/ . . .

:emnatura autori"ata !i !tampila !olicitantului

= T oate !ocu"entele !e.u(e .entru acea'ta 'c1e"a VOl f3 'o"nate !e .er'oana auton-ata 'a re.re-rnte 3egal Il"ltreor#4l!erea

.&. La Aormularul nr.: la procedura LI:T A( punctul nr. $< !e anulea"a. .3. in cuprin!ul Aormularului nr.= la procedura 'ERERE !inta1ma partiala; !e inlocuie!te cu !inta1ma ;renuntare total a !au partiala;. ,%. 2upa formularul = !c introduce un nou formular( iN:'RIERE ONLINE( care va avea urmatorul cuprin!/ formularul ;anulare totala !an

nr. & AORMULAR

FORl\llILAR

INSCRIERE ONLINE

(ATE *ENERALE Se cornpleteaza obligatoriu toate rubricile din fonnularul-tip in limba rornana( prin tehnoredactare

I Titlul planului de inve!titii/ I 2enum#D## !olicit#nt/


,.","$$$$$$),

I
~ u!

-# .D

.)

))))$)

...

KLod UnED#.##e1i!trare/ IHudelul/

K####i#9#9I9ORc#-JJJ-JJ'#-J- ...-#-JJl#CJJJJJJJC#/J-JC-JCJ-CJJJJJJJJJJJJ#
I Localitatea/ I Adre!a !olicitant/
.) .5,,)))
---

K###--

.-.-------------J#--..(.o(JJJJJJ--J-

I F===================================~ I
~============================~
2

I~============================~

#9#9#/#n9#-#.-Aa##J----C-CCCCJJJC-C----CC-C-CCCJJJJC-CC-C-----C-C-C-JJJJC-CCCCCCC-J-------.--$-A----##D-D.
.5))),

- -- - --- .-.-.D.
.)
)
I

Email/
+er!oana

de contact >denumire(

telefon, email7/

'O2 'AEN aferent activitatii principale/ 'O2 'AEN aferent planului de inve!titii/

Acti/itatea

pe care !e acce!ea"a !e adre!ea"a !o"eniului#

o +roductie o :ervicii o Invatamant(


O!
%8 %, %. %$

Mtiinta( 'ercetare( Ocrotirea !anatatii !i a!i!tenta !ociala( 'ultura #i arta

Numar de locuri de munca nou create/


D.
5.

--

(.

D.

E#ia !eNcalo"ca"#m#ncdml
epitaBul !ocial/

o Microintreprindere o lntreprindere mica o lnrreprindere mi locie

I
I
------

JD.DJJJJ

o Rural

o Ur)an

Locatia irnplementarii planului >adre!a7/

KIMM e!te platitoare de TV A /

#BJJB.BJJJJJBJJJJccJJJ-----JJB -.D.

JJJJJKD
- #K. ..-.#/ -

#//.#. -#

.6

## .D
lei

/./ ..

.D. . (
lei
.m

##/9#####c## #/#/#9/:I#I9###tBr###/la/n/#l
Valoarea profitului din e5ploatare la ,$.$...%$.

anual.IC##CCCC0C0#CC.CCCCCCC..C.C.C..C........000................./..0......Ici
K %

I 6a Ioarea

pro fiItUIU$ I net Ia , I $. .% I )O

F===================================~ II 0 Iel. I

Nu"arul mediu de !alariati > conform ultimului )ilant conta)il

anual apro)at- pentru .%$.. daca e!te ca"ul 7/ Numarul de !alariati la data in!crierii online Valoarea totala a planului de inve!titii/

I I
II
................................................................................. lei
I
I

Valoarea a utorului de minimi! !olicitat/

I .................................................................................

lei

GRILA

777

intreprinderi

cu activitate $$$% -

'ate.%ria IMM
Microintreprindere

intreprindere
Intreprindere

midi mi locie

:ectoral pe care ace!ea"i


+roductie

,,,% .%

in vatam ant. :tiinta. 'ercetare


:ervicii. :anatate (i a!i!tenta !ocial!. 'ultura 'i arta

I#e"ul)te

Pteptate

dEUl+ im Icme2tac.e0. planului de i2Ve!tilli ,,,% .),))5))

----

Jlocuri de munca create J 8 locuri de munca create J ,


locuri de munca create locuri de munca create locuri de munca create

-D

--#------

J. J$

.% $8 9

Locatia implementaril proiectului


Implementare Implementare proiect In mediul rural proiect in mediu ur)an

$$$%%

TOTAL +uncta ul minim pentru apro)are e!te de <% puncte.

Atentie Informatiile din formularul de in!criere tre)uie !a core!punda cu informatiile din planul de inve!titii. In ca"ul in care nu !unt completate coerent toate punctele !i !u)punctele din cadrul fiecarei !ectiuni a planului de inve!titii ( aplicantul va primi !cri!oare de re!pin1ere.

777