Sunteți pe pagina 1din 26

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A


NVMANTULUI PROFESIONAL I TEHNIC
Anexa nr. ..... la OMEN nr. ......... din .................
CURRICULUM
pentru
CLASA a XI-a
NVMANT PROFESIONAL DE 2 ANI
pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2:
FREZOR-RABOTOR-MORTEZOR
Domeniul de pregtire de baz:MECANIC
Domeniul de pregtire profesional general:
PRELUCRRI LA RECE
Aria curricular TEHNOLOGII
2013
AUTORI:
Diana Ghergu - prof.ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic Energetic, Bucureti
Melania Filip - prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic Mircea Cristea,
Brao!
Camelia Carmen Ghe(u - prof. ing. grad didactic I, "iceul Tehnologic
#$f%ntul &anteli'on, Bucureti
COORDONARE C.N.D.I.P.T.:
ANGELA POPESCU - inspector de specialitate
(
PLAN DE NVMANT
Clasa a XI-a
nv(mnt profesional de 2 ani
Aria curricular Tehnologii
Calificarea: Frezor-Rabotor-Mortezor
)o'eniul de preg*tire de +a,*- MECANICA
)o'eniul de preg*tire profesional* general*- &.E"/C.0.I "A .ECE
I. Pregtire practic
Modulul I. Mayini de frezat, rabotat yi mortezat
Total ore- 245
din care "a+orator tehnologic 123
Instruire practic* 142
Modulul II. Tehnologia frezrii, rabotrii, mortezrii
Total ore- 385
din care "a+orator tehnologic 153
Instruire practic* (12
Modulul III. Regimuri de aychiere
Total ore: 105
din care "a+orator tehnologic 63
Instruire practic* 52
Total ore/an 21 ore/sptmn x 35 sptmni/an 735 ore/an
II. Stagiu de pregtire practic - CDL
`
Modulul IV. SDV-uri pentru frezare, rabotare, mortezare
Total ore: 150
din care "a+orator tehnologic 7
Instruire practic* 132
Total ore/an 30 ore/sptmn x 5 sptmni/an 150 ore/an
TOTAL GENERAL: 885 ore /an
Not:
1. Orele de la+orator tehnologic i orele de instruire practic* se pot desf*ura at%t 8n la+oratoarele
i atelierele unit*9ii de 8n!*9*'%nt, c%t i la operatorul econo'ic: institu9ia pu+lic* partener*
pentru preg*tirea practic*.
(. $tagiul de preg*tire practic* C)"
;
se reali,ea,* la operatorul econo'ic: institu9ia pu+lic*
partener*< pentru a r*spunde ne!oilor anga=atorilor din sectorul IMM, stagiul de preg*tire
practic* poate fi organi,at i 8n unitatea de 8n!*9*'%nt, confor' cadrului legal 8n !igoare.
6
LISTA UNITILOR DE COMPETENE DIN STANDARDELE DE PREGTIRE
PROFESIONAL PE CARE SE FUNDAMENTEAZ CURRICULUMUL
UNITI DE COMPETENE TEHNICE
7 MAINI DE FREZAT, RABOTAT I MORTEZAT
7 SDV UTILIZATE LA FREZARE, RABOTARE, MORTEZARE
7 PRELUCRRI I TEHNOLOGII PE MAINILE DE FREZAT, RABOTAT,
MORTEZAT
7 REGIMURI DE ACHIERE I ADAOSURI DE PRELUCRARE
4
MODULUL I: MAINI DE FREZAT, RABOTAT I MORTEZAT
1. Not introductiv
Modulul ~Mayini de frezat, rabotat yi mortezat face parte din preg*tirea practic* necesar*
do+%ndirii calific*rii profesionale ,,Frezor-rabotor-mortezor, clasa a >I7a, 8n!*9*'%nt profesional de
( ani, i are alocat un nu'*r de 245 ore confor' planului de 8n!*9*'%nt, din care-
105 ore ? laborator tehnologic;
140 ore - instruire practic.
Modulul nu este dependent de celelalte 'odule din curriculu'.
Modulul Mayini de frezat, rabotat yi mortezat !i,ea,* do+%ndirea de co'peten9e specifice
calific*rii 8n 'eseria de Frezor-Rabotor-Mortezor, 8n perspecti!a folosirii tuturor achi,i9iilor 8n
practicarea acestei calific*rii i:sau 8n continuarea preg*tirii intr7o calificare de ni!el 6.
2. Unitatea/Unit(ile de competen(e/rezultate ale nva(rii la care se refer modulul
Mayini de frezat-rabotat-mortezat
Identific mainile de frezat-rabotat- mortezat
Descrie construcia general a mainilor de frezat-rabotat-mortezat
Explic funcionarea mainilor de frezat- rabotat-mortezat
Manevreaz mainile de frezat-rabotat- mortezat
3
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
DENUMIREA MODULULUI: MAINI DE FREZAT, RABOTAT I MORTEZAT
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
Rezultatul nv(rii 1: Identific mainile de frezat-rabotat-mortezat
&rincipiul de func9ionare la- 'aina de fre,at uni!ersal*,
ori,ontal*, !ertical*, eping, 'aina de 'orte,at<
$che'e cine'atice- 'aina de fre,at uni!ersal*, ori,ontal*,
!ertical*, eping, 'aina de 'orte,at<
Clasificare- dup* destina9ie i construc9ie.
)escrie principiul de
func9ionare al 'ainilor unelte<
Citete sche'e cine'atice
ale 'ainilor de fre,at7ra+otat7'orte,at<
Clasific* 'ainile de fre,at7ra+otat7
'orte,at.
.ecunoaterea
'ainilor7unelte utili,ate
la prelucr*ri de fre,are :
ra+otare: 'orte,are<
Explicarea
sche'elor cine'atice
specifice fiec*rui tip de
'ain*.
Rezultatul nv(rii 2: Descrie construcia general a mainilor de frezat-rabotat-mortezat
&*r9ile co'ponente ale 'ainilor specifice- 'aina de fre,at
uni!ersal*, ori,ontal*, !ertical*, eping, 'aina de 'orte,at<
&articularit*9i constructi!e care re,ult* din posi+ilit*9ile de reali,are
a 'ic*rilor principale i de a!ans.
"ocali,ea,* p*r9ile co'ponente
ale 'ainilor<
)escrie p*r9ile lor co'ponente<
Identific* particularit*9ile
constructi!e.
Caracteri,area
'ainilor7unelte utili,ate
la prelucr*ri de fre,are :
ra+otare: 'orte,are.
Rezultatul nv(rii 3: Explic funcionarea mainilor de frezat-rabotat-mortezat
Mic*ri-principale, de a!ans<
Ac9ionarea 'ainilor- electro'ecanic, hidraulic<
.olul func9ional pentru p*r9ile co'ponente ale 'ainilor de fre,at
uni!ersale, ori,ontale, !erticale, eping, 'aina de 'orte,at<
$uprafe9e prelucrate- tipul, for'* i di'ensiuni, 'aterial.
Indic* 'ic*rile de
generare a suprafe9elor si'ple<
&reci,ea,* 'odul de ac9ionare al
'ainilor<
Explic* rolul func9ional al
p*r9ilor co'ponente<
&reci,ea,* suprafe9ele care
se pot prelucra.
)escrierea
'odului de func9ionare al
'ainilor7unelte utili,ate
la prelucr*ri de fre,are :
ra+otare : 'orte,are.
Rezultatul nv(rii 4: Manevreaz mainile de frezat-rabotat-mortezat
$cule adec!ate confor' planului de opera9ii<
Maini7unelte din planul de opera9ii<
Opera9ii de prelucrare pre!*,ute prin planul de opera9ii.
Alege sculele 8n !ederea
prelucr*rii suprafe9elor<
Alege 'ainile unelte adec!ate<
Execut* opera9ii de prelucrare.
Executarea
opera9iilor de fre,are :
ra+otare : 'orte,are,
confor' planului de
@
opera9ii.
5
4. Con(inutul formrii
No9iunile propuse constituie suportul tiin9ific al cunotintelor i deprinderilor care spri=in* ele!ul
8n do+%ndirea co'peten9elor necesare.
&entru 'odulul Mayini de frezat, rabotat, mortezat, te'ele care pot fi a+ordate sunt -
Tema 1 -Prezentare general a mayinilor de frezat/rabotat/mortezat
&rincipiul de func9ionare la- 'aina de fre,at uni!ersal*, ori,ontal*, !ertical*, eping,
'aina de 'orte,at
$che'e cine'atice- 'aina de fre,at uni!ersal*, ori,ontal*, !ertical*, eping, 'aina de
'orte,at
Clasificare- dup* destina9ie i construc9ie
Tema 2 -Construc(ia mayinilor de frezat-rabotat-mortezat
&*r9ile co'ponente ale 'ainilor specifice- 'aina de fre,at uni!ersal*, ori,ontal*, !ertical*,
eping, 'aina de 'orte,at
&articularit*9i constructi!e care re,ult* din posi+ilit*9ile de reali,are a 'ic*rilor principale
i de a!ans
Tema 3 - Func(ionarea mayinilor de frezat-rabotat-mortezat
Mic*ri-principale, de a!ans
Ac9ionarea 'ainilor- electro'ecanic, hidraulic .olul func9ional-pentru p*r9ile co'ponente
ale 'ainilor de fre,at uni!ersale, ori,ontale, !erticale, eping, 'aina de 'orte,at
$uprafe9e prelucrate- tipul, for'* i di'ensiuni, 'aterial
Tema 4- Utilizarea mayinior de frezat-rabotat-mortezat
$cule- din planul de opera9ii
Maini7unelte- din planul de opera9ii
Opera9ii de prelucrare- din planul de opera9ii
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
Maini unelte pentru fre,are, ra+otare, 'orte,are
)ocu'enta9ie tehnic* specific* acestor 'aini Asche'e constructi!e, sche'e cine'atice,
etcB
6. Sugestii metodologice
Con9inuturile progra'ei 'odulului Mayini de frezat, rabotat, mortezat tre+uie s* fie a+ordate
8ntr7o 'anier* flexibil, difereniat, 9in%nd cont de particularitile colectivului cu care se
lucrea,* i de nivelul iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 8n func9ie de dificultatea te'elor, de ni!elul de cunotin9e anterioare ale
colecti!ului cu care lucrea,*, de co'plexitatea 'aterialului didactic i'plicat 8n strategia didactic*
i de rit'ul de asi'ilare a cunotin9elor de c*tre colecti!ul instruit.
Modulul ,Mayini de frezat, rabotat, mortezat poate 8ncorpora, 8n orice 'o'ent al procesului
educati!, noi 'i=loace sau resurse didactice. Orele se reco'and* a se desf*ura 8n la+oratoare i 8n
ateliere din unitatea de 8n!*9*'%nt sau de la agentul econo'ic, dotate confor' reco'and*rilor
preci,ate 8n unit*9ile de re,ultate ale 8n!*9*rii 'en9ionate 'ai sus.
$e reco'and* a+ordarea instruirii centrate pe ele! prin proiectarea unor acti!it*9i de 8n!*9are
!ariate, prin care s* fie luate 8n considerare stilurile indi!iduale de 8n!*9are ale fiec*rui ele!.
C
Acestea !i,ea,* ur'*toarele aspecte-
aplicarea 'etodelor centrate pe ele!, a+ordarea tuturor tipurilor de 8n!*9are Aauditi!, !i,ual,
practicB pentru transfor'area ele!ului 8n coparticipant la propria instruire i educa9ie<
8'+inarea i o alternan9* siste'atic* a acti!it*9ilor +a,ate pe efortul indi!idual al ele!ului
Adocu'entarea dup* di!erse surse de infor'are, o+ser!a9ia proprie, exerci9iul personal,
instruirea progra'at*, experi'entul i lucrul indi!idual, tehnica 'uncii cu fieB cu
acti!it*9ile ce solicit* efortul colecti! Ade echip*, de grupB de genul discu9iilor, asaltului de
idei, etc.<
folosirea unor 'etode care s* fa!ori,e,e rela9ia ne'i=locit* a ele!ului cu o+iectele
cunoaterii, prin recurgere la 'odele concrete, potri!ite co'peten9elor din 'odul<
8nsuirea unor 'etode de infor'are i de docu'entare independent*, care ofer* deschiderea
spre autoinstruire, spre 8n!*9are continu*.
$e consider* c* nivelul de pregtire este realizat corespunztor dac poate fi demonstrat fiecare
dintre rezultatele !nvrii.
&entru achi,i9ionarea co'peten9elor !i,ate de parcurgerea 'odulului ,,Mayini de frezat, rabotat,
mortezat, se reco'and* ur'*toarele acti!it*9i de 8n!*9are-
Ela+orarea de referate interdisciplinare<
Exerci9ii de docu'entare in la+orator i la agentul econo'ic<
Na!igare pe Internet 8n scopul docu'ent*rii<
Di,ion*ri de 'ateriale !ideo Acasete !ideo, C) ? uriB<
Di,ite de docu'entare la agen9ii econo'ici
)iscu9ii.
7. Sugestii cu privire la evaluare
E!aluarea repre,int* partea final* a de'ersului de proiectare didactic* prin care cadrul didactic !a
'*sura eficien9a 8ntregului proces instructi!7educati!. E!aluarea ur'*rete '*sura 8n care ele!ii i7
au for'at co'peten9ele propuse 8n standardele de preg*tire profesional*.
E!aluarea poate fi-
a !n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor !nvrii
Instru'entele de e!aluare pot fi di!erse, 8n func9ie de specificul 'odulului i de 'etoda de
e!aluare ? pro+e orale, scrise, practice.
&lanificarea e!alu*rii tre+uie s* ai+* loc 8ntr7un 'ediu real, dup* un progra' sta+ilit,
e!it%ndu7se aglo'erarea e!alu*rilor 8n aceeai perioad* de ti'p.
Da fi reali,at* pe +a,a unor pro+e care se refer* explicit la criteriile de perfor'an9* i la
condi9iile de aplica+ilitate ale acestora, corelate cu tipul de e!aluare specificat 8n $tandardul
de &reg*tire &rofesional* pentru fiecare re,ultat al 8n!*9*rii.
b final
.eali,at* printr7o lucrare cu caracter aplicati! i integrat la sf%ritul procesului de
predare:8n!*9are i care infor'ea,* asupra 8ndeplinirii criteriilor de reali,are a cunotin9elor,
a+ilit*9ilor i atitudinilor.
&ropune' ur'*toarele instrumente de evaluare continu*-
Eie de o+ser!a9ie<
Eie test<
Eie de lucru<
F
Eie de autoe!aluare<
Teste de !erificarea cunotin9elor cu ite'i cu alegere 'ultipl*, ite'i alegere dual*,
ite'i de co'pletare, ite'i de tip pereche, ite'i de tip 8ntre+*ri structurate sau ite'i de
tip re,ol!are de pro+le'e.
&ropune' ur'*toarele instrumente de evaluare final*-
&roiectul, prin care se e!aluea,* 'etodele de lucru, utili,area corespun,*toare a
+i+liografiei, 'aterialelor i echipa'entelor, acurate9ea tehnic*, 'odul de organi,are a
ideilor i 'aterialelor 8ntr7un raport. &oate fi a+ordat indi!idual sau de c*tre un grup de
ele!i.
$tudiul de ca,, care const* 8n descrierea unui produs, a unei i'agini sau a unei
8nregistr*ri electronice care se refer* la un anu'it proces tehnologic.
&ortofoliul, care ofer* infor'a9ii despre re,ultatele colare ale ele!ilor, acti!it*9ile
extracolare etc.
Gn parcurgerea 'odulului se !a utili,a e!aluare de tip for'ati! i la final de tip su'ati! pentru
!erificarea atingerii co'peten9elor. Ele!ii tre+uie e!alua9i nu'ai 8n ceea ce pri!ete do+%ndirea
co'peten9elor specificate 8n cadrul acestui 'odul. O co'peten9* se !a e!alua o singur* dat*.
E!aluarea scoate 8n e!iden9* '*sura 8n care se for'ea,* co'peten9ele tehnice din standardul de
preg*tire profesional*
8. Bibliografie
- E.Bote,, D.Moraru, C.Minciu, C.Ispas7Maini ?/nelte, E.Tehnic* 1F5C
- Hh. Igura, N. Atanasiu, N. Arieseanu, Hh. &eptea ? /tila=ul si tehnologia lucr*rilor 'ecanice,
E.).&. Bucuresti, 1FC5
7 H. $. Heorgescu ? Gndru'*tor pentru atelierele 'ecanice, E.T. Bucuresti, 1F5C
7Tonea A., Carstea .N, Ele'ente de tehnologie general*, E.).&., Bucuresti (222
12
MODULUL II: TEHNOLOGIA FREZRII, RABOTRII,
MORTEZRII
1. Nota introductiv
Modulul ~Tehnologia frezrii, rabotrii, mortezrii face parte din preg*tirea practic* necesar*
do+%ndirii calific*rii profesionale ,,Frezor-rabotor-mortezor, clasa a >I7a,
8n!*9*'%nt profesional de ( ani, i are alocat un nu'*r de 385 ore/an, confor'
planului de 8n!*9*'%nt, din care-
175 ore ? laborator tehnologic;
210 ore - instruire practic.
Modulul ~Tehnologia frezrii, rabotrii, mortezrii !i,ea,* do+%ndirea de co'peten9e specifice
calific*rii 8n 'eseria de Ere,or7.a+otor7Morte,or, 8n perspecti!a folosirii tuturor achi,i9iilor 8n
practicarea acestei calific*rii i 8n continuarea preg*tirii 8ntr7o calificare profesional*.
2. Unitatea/Unit(ile de competen(e/rezultate ale nva(rii la care se refer modulul
Prelucrri yi tehnologii pe mayinile de frezat, rabotat, mortezat
"recizeaz tipurile de prelucrri executate pe mainile de frezat-rabotat-mortezat
Descrie metode de prelucrare a suprafeelor
Indic sc#eme te#nologice de prelucrare a suprafeelor simple
"relucreaz diferite semifabricate cu te#nologii adecvate
11
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
DENUMIREA MODULULUI- TEHNOLOGIA FREZARII, RABOTARII, MORTEZARII
Cunostin(e Deprinderi Criterii de evaluare
"ezultatul invrii #$ %recizeaz tipurile de prelucrri executate pe mainile de frezat-rabotat-mortezat
$electarea 'ainilor unelte confor' criteriilor de alegere a 'ainilor unelte<
Alegerea sculelor-confor' criteriilor de alegere a sculelor<
&rinderea i fixarea pieselor- 8n func9ie de tipul 'ainii unelte i a
suprafe9elor prelucrate<
Derificarea suprafe9elor- alegerea 'etodei de !erificare, a 'i=locului de
'*surare, utili,are.
$electea,* 'ainile
unelte<
Alege sculele
corespun,*toare<
Identific* 'odul de
prindere i fixare al
pieselor<
Derific* suprafe9ele
prelucrate.
.ecunoaterea
'ainilor de fre,at :
ra+otat: 'orte,at i a
sculelor corespun,atoare<
Explicarea 'odului
de prindere a pieselor
caracteristic fiec*rui tip de
'ain*.
"ezultatul invrii &$ Descrie metode de prelucrare a suprafeelor
$cule- func9ie de 'etoda de prelucrare, tipul suprafe9ei prelucrate,
di'ensiunile piesei<
Maini unelte- func9ie de tipul suprafe9ei prelucrate, preci,ia di'ensional*,
di'ensiunile piesei<
Mane!re pentru reali,area 'ic*rilor care generea,* suprafe9ele.
Identific* sculele
necesare prelucr*rii<
Indic* tipul de
'ain* unealt* <
)escrie 'ane!rele
executate.
Caracteri,area
'etodelor de prelucrare
pe 'aini7unelte de
fre,at : ra+otat: 'orte,at.
"ezultatul invrii '$ Indic sc(eme te(nologice de prelucrare a suprafeelor simple
$uprafe9e- plane, cilindrice<
&rinderea i ae,area pieselor pe 'asa 'ainii sau cu dispo,iti!e i
'ecanis'e inter'ediare<
$cule- 8n func9ie de tipul suprafe9ei prelucrate, for'a i di'ensiunile piesei,
'aterialul piesei.
Identific* 'ic*rile
de generare a suprafe9elor<
Explic* 'odul de
prindere i ae,are a
pieselor<
Indic* tipurile de
scule utili,ate.
&re,entarea
sche'elor tehnologice de
prelucrare pentru piese
si'ple.
1(
"ezultatul invrii )$ %relucreaz semifabricate cu te(nologii adecvate
$e'ifa+ricate confor' planului de opera9ii<
Opera9ii de prelucrare din planul de opera9ii<
Ea,e de execu9ie din planul de opera9ii.
Executarea opera9iilor confor' docu'enta9iei tehnice.
Alege
se'ifa+ricatele<
$ta+ilete
succesiunea opera9iilor de
prelucrare<
)escrie fa,ele de
execu9ie<
Execut* opera9ii de
prelucrare.
&relucrarea prin
pre,are : ra+otare :
'orte,are a pieselor
si'ple.
16
4.Con(inutul formrii
No9iunile propuse constituie suportul tiin9ific al cunotintelor i deprinderilor care spri=in* ele!ul
8n do+%ndirea co'peten9elor necesare.
&entru 'odulul ~Tehnologia frezrii, rabotrii, mortezrii, te'ele care pot fi a+ordate sunt -
Tema 1 - Prelucrri executate pe mayinile de frezat-rabotat-mortezat
$electarea 'ainilor unelte-confor' criteriilor de alegere a 'ainilor unelte
Alegerea sculelor-confor' criteriilor de alegere a sculelor
&rinderea i fixarea pieselor- 8n func9ie de tipul 'ainii unelte i a suprafe9elor prelucrate
Derificarea suprafe9elor-alegerea 'etodei de !erificare, a 'i=locului de '*surare,
utili,are
$cule- func9ie de 'etoda de prelucrare, tipul suprafe9ei prelucrate, di'ensiunile piesei
Maini unelte- func9ie de tipul suprafe9ei prelucrate, preci,ia di'ensional*, di'ensiunile
piesei
Mane!re- pentru reali,area 'ic*rilor care generea,* suprafe9ele
Tema 2 -Tehnologii de prelucrare pe pe mayinile de frezat-rabotat-mortezat
$uprafe9e- plane, cilindrice
&rinderea i ae,area pieselor- pe 'asa 'ainii sau cu dispo,iti!e i 'ecanis'e inter'ediare
$cule- 8n func9ie de tipul suprafe9ei prelucrate, for'a i di'ensiunile piesei, 'aterialul
piesei
$e'ifa+ricate-din planul de opera9ii
Opera9ii de prelucrare-din planul de opera9ii
Ea,e de execu9ie-din planul de opera9ii
Executarea opera9iilor confor' docu'enta9iei tehnice
5.Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
)ocu'enta9ie tehnic* specific*
Maini unelte
$)D specifice

6.Sugestii metodologice
Con9inuturile progra'ei 'odulului ~Tehnologia frezrii, rabotrii, mortezrii tre+uie s* fie
a+ordate 8ntr7o 'anier* flexibil, difereniat, 9in%nd cont de particularitile colectivului cu care
se lucrea,* i de nivelul iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 8n func9ie de dificultatea te'elor, de ni!elul de cunotin9e anterioare ale
colecti!ului cu care lucrea,*, de co'plexitatea 'aterialului didactic i'plicat 8n strategia didactic*
i de rit'ul de asi'ilare a cunotin9elor de c*tre colecti!ul instruit.
Modulul ~Tehnologia frezrii, rabotrii, mortezrii poate 8ncorpora, 8n orice 'o'ent al
procesului educati!, noi 'i=loace sau resurse didactice. Orele se reco'and* a se desf*ura 8n
la+oratoare i 8n ateliere din unitatea de 8n!*9*'%nt sau de la agentul econo'ic, dotate confor'
reco'and*rilor preci,ate 8n unit*9ile de co'peten9e 'en9ionate 'ai sus.
$e reco'and* a+ordarea instruirii centrate pe ele! prin proiectarea unor acti!it*9i de 8n!*9are
!ariate, prin care s* fie luate 8n considerare stilurile indi!iduale de 8n!*9are ale fiec*rui ele!.
14
Acestea !i,ea,* ur'*toarele aspecte-
aplicarea 'etodelor centrate pe ele!, a+ordarea tuturor tipurilor de 8n!*9are Aauditi!, !i,ual,
practicB pentru transfor'area ele!ului 8n coparticipant la propria instruire i educa9ie<
8'+inarea i o alternan9* siste'atic* a acti!it*9ilor +a,ate pe efortul indi!idual al ele!ului
Adocu'entarea dup* di!erse surse de infor'are, o+ser!a9ia proprie, exerci9iul personal,
instruirea progra'at*, experi'entul i lucrul indi!idual, tehnica 'uncii cu fieB cu
acti!it*9ile ce solicit* efortul colecti! Ade echip*, de grupB de genul discu9iilor, asaltului de
idei, etc.<
folosirea unor 'etode care s* fa!ori,e,e rela9ia ne'i=locit* a ele!ului cu o+iectele
cunoaterii, prin recurgere la 'odele concrete, potri!ite co'peten9elor din 'odul<
8nsuirea unor 'etode de infor'are i de docu'entare independent*, care ofer* deschiderea
spre autoinstruire, spre 8n!*9are continu*.
$e consider* c* nivelul de pregtire este realizat corespunztor dac poate fi demonstrat fiecare
dintre rezultatele !nvrii.
&entru achi,i9ionarea co'peten9elor !i,ate de parcurgerea 'odulului ~Tehnologia frezrii,
rabotrii, mortezrii, se reco'and* ur'*toarele acti!it*9i de 8n!*9are-
Ela+orarea de referate interdisciplinare<
Exerci9ii de docu'entare in la+orator i la agentul econo'ic<
Na!igare pe Internet 8n scopul docu'ent*rii<
Di,ion*ri de 'ateriale !ideo Acasete !ideo, C) ? uriB<
Di,ite de docu'entare la agen9ii econo'ici
)iscu9ii.
7. Sugestii cu privire la evaluare
E!aluarea repre,int* partea final* a de'ersului de proiectare didactic* prin care cadrul didactic !a
'*sura eficien9a 8ntregului proces instructi!7educati!. E!aluarea ur'*rete '*sura 8n care ele!ii i7
au for'at co'peten9ele propuse 8n standardele de preg*tire profesional*.
E!aluarea poate fi-
a !n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor !nvrii
Instru'entele de e!aluare pot fi di!erse, 8n func9ie de specificul 'odulului i de 'etoda de
e!aluare ? pro+e orale, scrise, practice.
&lanificarea e!alu*rii tre+uie s* ai+* loc 8ntr7un 'ediu real, dup* un progra' sta+ilit,
e!it%ndu7se aglo'erarea e!alu*rilor 8n aceeai perioad* de ti'p.
Da fi reali,at* pe +a,a unor pro+e care se refer* explicit la criteriile de perfor'an9* i la
condi9iile de aplica+ilitate ale acestora, corelate cu tipul de e!aluare specificat 8n $tandardul
de &reg*tire &rofesional* pentru fiecare re,ultat al 8n!*9*rii.
b Final
.eali,at* printr7o lucrare cu caracter aplicati! i integrat la sf%ritul procesului de
predare:8n!*9are i care infor'ea,* asupra 8ndeplinirii criteriilor de reali,are a cunotin9elor,
a+ilit*9ilor i atitudinilor.
&ropune' ur'*toarele instrumente de evaluare continu*-
3. Eie de o+ser!a9ie<
@. Eie test<
5. Eie de lucru<
C. Eie de autoe!aluare<
13
F. Teste de !erificarea cunotin9elor cu ite'i cu alegere 'ultipl*, ite'i alegere dual*,
ite'i de co'pletare, ite'i de tip pereche, ite'i de tip 8ntre+*ri structurate sau ite'i de
tip re,ol!are de pro+le'e.
&ropune' ur'*toarele instrumente de evaluare final*-
&roiectul, prin care se e!aluea,* 'etodele de lucru, utili,area corespun,*toare a
+i+liografiei, 'aterialelor i echipa'entelor, acurate9ea tehnic*, 'odul de organi,are a
ideilor i 'aterialelor 8ntr7un raport. &oate fi a+ordat indi!idual sau de c*tre un grup de
ele!i.
$tudiul de ca,, care const* 8n descrierea unui produs, a unei i'agini sau a unei
8nregistr*ri electronice care se refer* la un anu'it proces tehnologic.
&ortofoliul, care ofer* infor'a9ii despre re,ultatele colare ale ele!ilor, acti!it*9ile
extracolare etc.
Gn parcurgerea 'odulului se !a utili,a e!aluare de tip for'ati! i la final de tip su'ati! pentru
!erificarea atingerii co'peten9elor. Ele!ii tre+uie e!alua9i nu'ai 8n ceea ce pri!ete do+%ndirea
co'peten9elor specificate 8n cadrul acestui 'odul.
O co'peten9* se !a e!alua o singur* dat*.
E!aluarea scoate 8n e!iden9* '*sura 8n care se for'ea,* co'peten9ele tehnice din standardul de
preg*tire profesional*
8. Bibliografie
- Hh. Igura, N. Atanasiu, N. Arieseanu, Hh. &eptea ? /tila=ul si tehnologia lucr*rilor 'ecanice,
E.).&. Bucuresti, 1FC5
7 Tonea A., Carstea .N, Ele'ente de tehnologie general*, E.).&., Bucuresti (222
.
1@
MODULUL III: REGIMURI DE ACHIERE
1. Nota introductiv
Modulul ~Regimuri de aychiere face parte din preg*tirea practic* necesar* do+%ndirii calific*rii
profesionale ,,Frezor-rabotor-mortezor, clasa a >I7a, 8n!*9*'%nt profesional de ( ani, i are alocat
un nu'*r de 105 ore/an, din care -
35 ore - laborator tehnologic
70 ore - instruire practic
Modulul Regimuri de aychiere !i,ea,* do+%ndirea de co'peten9e specifice calific*rii 8n 'eseria
de Ere,or7.a+otor7Morte,or, 8n perspecti!a folosirii tuturor achi,i9iilor 8n practicarea acestei
calific*rii i 8n continuarea preg*tirii profesionale.
2. Unitatea/Unit(ile de competen(e/rezultate ale nva(rii la care se refer modulul
Regimuri de aychiere yi adaosuri de prelucrare
Indic parametrii regimului de ac#iere pe baza normativelor
Regleaz pe mainile unelte parametrii regimului de ac#iere
$tabilete mrimea adaosurilor de prelucrare al suprafeelor
15
1. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
DENUMIREA MODULULUI - REGIMURI DE ACHIERE
Cunostin(e Deprinderi Criterii de evaluare
"ezultatul invrii #$ Indic parametrii regimului de ac(iere pe baza normativelor
&ara'etrii regi'ului de achiere- a!ans, ad%nci'e de achiere, !ite,* de
achiere<
$electarea !alorilor para'etrilor- din ta+ele, nor'ati!e, plan de opera9ii,
$TA$7uri<
.espectarea para'etrilor- reglarea para'etrilor pe 'aina unealt*<
Eactori de alegere a ad%nci'ii de achiere-'*ri'ea adaosului de prelucrare,
'aterialul sculei i al piesei, felul prelucr*rii, rigiditatea 'ainii unelte<
Eactori de alegere a a!ansului i a !ite,ei- natura opera9iei, geo'etria sculei,
tipul sculei.
)efinete para'etrii
regi'ului de achiere<
$electea,* !alorile
para'etrilor regi'ului de
achiere<
.espect* para'etrii
regi'ului de achiere
prescrii 8n planul de opera9ii<
Identific* para'etrii
8n func9ie de care se sta+ilete
regi'ul de achiere.
)escrierea
para'etrilor specifici
regi'ului de achiere pentru
prelucr*ri de fre,are :
ra+otare : 'orte,are.
"ezultatul invrii &$ "egleaz pe mainile unelte parametrii regimului de ac(iere
Alegerea para'etrilor 8n func9ie de caracteristicile tehnice principale ale
'ainilor unelte<
Opera9ii de reglare- reglarea a!ansului, ad%nci'ii de achiere, !ite,ei de
achiere.
Alege para'etrii
regi'ului de achiere<
Efectuea,* opera9ii
de reglare.
Efectuarea regla=elor
necesare 8n !ederea
prelucr*rilor.
"ezultatul invrii '$ *tabilete mrimea adaosurilor de prelucrare al suprafeelor
Adaosuri de prelucrare- totale, inter'ediare<
Tipul prelucr*rii- finisare, degroare<
Eactori- preci,ia de prelucrare, producti!itate, costul prelucr*rii<
Alegerea adosurilor de prelucrare- nor'ati!e, ta+ele, $.T.A.$.7uri.
)efinete adaosurile
de prelucrare<
Corelea,* '*ri'ea
adaosurilor de prelucrare cu
tipul prelucr*rii<
Identific* factorii
ce influen9ea,* '*ri'ea
adaosurilor de prelucrare<
Alege adaosuri de
prelucrare.
$electarea
adaosurilor de prelucrare 8n
concordan9* cu tipul de
prelucrare .
1C
4. Con(inutul formrii
No9iunile propuse constituie suportul tiin9ific al cunotintelor i deprinderilor care spri=in* ele!ul
8n do+%ndirea co'peten9elor necesare.
&entru 'odulul Regimuri de aychiere, te'ele care pot fi a+ordate sunt -
Tema 1 - Parametrii regimului de aychiere
&ara'etrii regi'ului de achiere- a!ans, ad%nci'e de achiere, !ite,* de achiere
$electarea !alorilor para'etrilor- din ta+ele, nor'ati!e, plan de opera9ii, $TA$7uri
.espectarea para'etrilor- reglarea para'etrilor pe 'aina unealt*
Eactori de alegere a ad%nci'ii de achiere-'*ri'ea adaosului de prelucrare, 'aterialul
sculei i al piesei, felul prelucr*rii, rigiditatea 'ainii unelte
Eactori de alegere a a!ansului i a !ite,ei- natura opera9iei, geo'etria sculei, tipul sculei
Alegerea para'etrilor- 8n func9ie de caracteristicile tehnice principale ale 'ainilor unelte
Opera9ii de reglare- reglarea a!ansului, ad%nci'ii de achiere, !ite,ei de achiere
Tema 2- Adaosuri de prelucrare a suprafe(elor prin frezare-rabotare-mortezare
Adaosuri de prelucrare- totale, inter'ediare
Tipul prelucr*rii- finisare, degroare
Eactori- preci,ia de prelucrare, producti!itate, costul prelucr*rii
Alegerea adosurilor de prelucrare- nor'ati!e, ta+ele, $.T.A.$.7uri
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
)ocu'enta9ie tehnic* specific*
Maini unelte
$)D specifice prelucr*rilor

6. Sugestii metodologice
Con9inuturile 'odulului ,,Regimuri de aychiere tre+uie s* fie a+ordate 8ntr7o 'anier* flexi+il*,
diferen9iat*, 9in%nd cont de particularit*9ile colecti!ului cu care se lucrea,* i de ni!elul ini9ial de
preg*tire.
Nu'*rul de ore alocat fiec*rei te'e r*'%ne la latitudinea cadrelor didactice care predau con9inutul
'odulului, 8n func9ie de dificultatea te'elor, de ni!elul de cunotin9e anterioare ale colecti!ului cu
care lucrea,*, de co'plexitatea 'aterialului didactic i'plicat 8n strategia didactic* i de rit'ul de
asi'ilare a cunotin9elor de c*tre colecti!ul instruit.
Modulul ,,Regimuri de aychiere poate 8ncorpora, 8n orice 'o'ent al procesului educati!, noi
'i=loace sau resurse didactice. Orele se reco'and* a se desf*ura 8n la+oratoare i 8n ateliere din
unitatea de 8n!*9*'%nt sau de la agentul econo'ic, dotate confor' reco'and*rilor preci,ate 8n
unit*9ile de co'peten9e 'en9ionate 'ai sus.
$e reco'and* a+ordarea instruirii centrate pe ele! prin proiectarea unor acti!it*9i de 8n!*9are
!ariate, prin care s* fie luate 8n considerare stilurile indi!iduale de 8n!*9are ale fiec*rui ele!.
Acestea !i,ea,* ur'*toarele aspecte-
aplicarea 'etodelor centrate pe ele!, a+ordarea tuturor tipurilor de 8n!*9are Aauditi!, !i,ual,
practicB pentru transfor'area ele!ului 8n coparticipant la propria instruire i educa9ie<
8'+inarea i o alternan9* siste'atic* a acti!it*9ilor +a,ate pe efortul indi!idual al ele!ului
Adocu'entarea dup* di!erse surse de infor'are, o+ser!a9ia proprie, exerci9iul personal,
instruirea progra'at*, experi'entul i lucrul indi!idual, tehnica 'uncii cu fieB cu
1F
acti!it*9ile ce solicit* efortul colecti! Ade echip*, de grupB de genul discu9iilor, asaltului de
idei, etc.<
folosirea unor 'etode care s* fa!ori,e,e rela9ia ne'i=locit* a ele!ului cu o+iectele
cunoaterii, prin recurgere la 'odele concrete, potri!ite co'peten9elor din 'odul<
8nsuirea unor 'etode de infor'are i de docu'entare independent*, care ofer* deschiderea
spre autoinstruire, spre 8n!*9are continu*.
$e consider* c* ni!elul de preg*tire este reali,at corespun,*tor, dac* poate fi de'onstrat fiecare
dintre re,ultatele 8n!*9*rii.
&entru achi,i9ionarea co'peten9elor !i,ate de parcurgerea 'odulului ,,.egi'uri de achiere, se
reco'and* ur'*toarele acti!it*9i de 8n!*9are-
Ela+orarea de referate interdisciplinare<
Exerci9ii de docu'entare in la+orator i la agentul econo'ic<
Na!igare pe Internet 8n scopul docu'ent*rii<
Di,ion*ri de 'ateriale !ideo Acasete !ideo, C) ? uriB<
Di,ite de docu'entare la agen9ii econo'ici
)iscu9ii.
7. Sugestii cu privire la evaluare
E!aluarea repre,int* partea final* a de'ersului de proiectare didactic* prin care cadrul didactic !a
'*sura eficien9a 8ntregului proces instructi!7educati!. E!aluarea ur'*rete '*sura 8n care ele!ii i7
au for'at co'peten9ele propuse 8n standardele de preg*tire profesional*.
E!aluarea poate fi-
a !n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor !nvrii
Instru'entele de e!aluare pot fi di!erse, 8n func9ie de specificul 'odulului i de 'etoda de
e!aluare ? pro+e orale, scrise, practice.
&lanificarea e!alu*rii tre+uie s* ai+* loc 8ntr7un 'ediu real, dup* un progra' sta+ilit,
e!it%ndu7se aglo'erarea e!alu*rilor 8n aceeai perioad* de ti'p.
Da fi reali,at* pe +a,a unor pro+e care se refer* explicit la criteriile de perfor'an9* i la
condi9iile de aplica+ilitate ale acestora, corelate cu tipul de e!aluare specificat 8n $tandardul
de &reg*tire &rofesional* pentru fiecare re,ultat al 8n!*9*rii.
b Final
.eali,at* printr7o lucrare cu caracter aplicati! i integrat la sf%ritul procesului de
predare:8n!*9are i care infor'ea,* asupra 8ndeplinirii criteriilor de reali,are a cunotin9elor,
a+ilit*9ilor i atitudinilor.
&ropune' ur'*toarele instrumente de evaluare continu-
Eie de o+ser!a9ie<
Eie test<
Eie de lucru<
Eie de autoe!aluare<
Teste de !erificarea cunotin9elor cu ite'i cu alegere 'ultipl*, ite'i alegere dual*, ite'i de
co'pletare, ite'i de tip pereche, ite'i de tip 8ntre+*ri structurate sau ite'i de tip re,ol!are
de pro+le'e.
&ropune' ur'*toarele instrumente de evaluare final-
&roiectul, prin care se e!aluea,* 'etodele de lucru, utili,area corespun,*toare a
+i+liografiei, 'aterialelor i echipa'entelor, acurate9ea tehnic*, 'odul de organi,are a
ideilor i 'aterialelor 8ntr7un raport. &oate fi a+ordat indi!idual sau de c*tre un grup de
ele!i.
(2
$tudiul de ca,, care const* 8n descrierea unui produs, a unei i'agini sau a unei 8nregistr*ri
electronice care se refer* la un anu'it proces tehnologic.
&ortofoliul, care ofer* infor'a9ii despre re,ultatele colare ale ele!ilor, acti!it*9ile
extracolare etc.
Gn parcurgerea 'odulului se !a utili,a e!aluare de tip for'ati! i la final de tip su'ati! pentru
!erificarea atingerii co'peten9elor. Ele!ii tre+uie e!alua9i nu'ai 8n ceea ce pri!ete do+%ndirea
co'peten9elor specificate 8n cadrul acestui 'odul.
O co'peten9* se !a e!alua o singur* dat*.
E!aluarea scoate 8n e!iden9* '*sura 8n care se for'ea,* co'peten9ele tehnice din standardul de
preg*tire profesional*.
8. Bibliografie
- Hh. Igura, N. Atanasiu, N. Arieseanu, Hh. &eptea ? /tila=ul si tehnologia lucr*rilor 'ecanice,
E.).&. Bucuresti, 1FC5
7 Bue, M., ., .a. ? Maini7unelte pentru prelucr*ri la rece, Manual pentru clasa a >7a, Ed. C)
&ress, (212
7 Hhionea, A., .a., Maini ? unelte, lucr*ri practice, Editura AHI., Bucureti, (22@
(1
Stagiu de pregtire practic - CDL
MODULUL IV: SDV-uri pentru frezare, rabotare, mortezare
1. Nota introductiv
Modulul ~SDV-uri pentru frezare, rabotare, mortezare face parte din stagiul de preg*tire
practic* necesar do+%ndirii calific*rii profesionale ,,Ere,or.ra+otor7'orte,or, clasa a >I7a,
8n!*9*'%nt profesional de ( ani i are alocat un nu'*r de 150 ore/an, din care -
150 ore - instruire practic
Modulul nu este dependent de celelalte 'odule din curriculu'.
Modulul SDV-uri specifice pentru frezare, rabotare, mortezare !i,ea,* do+%ndirea de
co'peten9e specifice calific*rii #Ere,or7ra+otor7'orte,or, 8n perspecti!a folosirii tuturor
achi,i9iilor 8n practicarea acestei calific*rii i:sau 8n continuarea preg*tirii 8ntr7o calificare de ni!el
6.
2. Unitatea/Unit(ile de competen(e/rezultate ale nva(rii la care se refer modulul
SDV-uri utilizate la frezare, rabotare, mortezare
Descrie sculele ac#ietoare
Descrie dispozitivele
Descrie verificatoarele
%tilizeaz $D&-uri la prelucrarea suprafeelor simple conform documentaiei
te#nice
((
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
DENUMIREA MODULULUI - SDV-uri PENTRU FREZARE, RABOTARE, MORTEZARE
Cunostin(e Deprinderi Criterii de evaluare
"ezultatul invrii #$ Descrie sculele ac(ietoare
$cule- fre,e, cu9ite de ra+otat, cu9ite de 'orte,at <
Ele'ente geo'etrice i constructi!e- fe9e, t*iuri, fa9ete, unghiuri<
Materiale-tipuri de 'ateriale, caracteristicile i propriet*9ile acestora<
Clasificarea sculelor- dup* construc9ie, felul suprafe9elor prelucrate.
Identific* tipurile de scule
utili,ate<
Identific* ele'entele
geo'etrice i constructi!e ale
sculelor<
Indic* 'aterialele utili,ate
la confec9ionarea sculelor<
Clasific* sculele.
Caracteri,area sculelor
achietoare folosite pentru
fre,are : ra+otare : 'orte,are.
"ezultatul invrii &$ Descrie dispozitivele
)ispo,iti!e pentru prinderea i antrenarea sculelor- din dotarea 'ainilor de
fre,at7ra+otat7'orte,at<
)ispo,iti!e pentru prinderea i fixarea pieselor- direct pe 'asa 'ainii sau
cu dispo,iti!e i 'ecanis'e uni!ersale<
.olul func9ional al dispo,iti!elor- prindere, fixare, antrenare.
Identific* dispo,iti!ele
pentru prinderea i antrenarea
sculelor<
Identific* dispo,iti!ele
pentru prinderea i fixarea pieselor<
Explic* rolul func9ional al
dispo,iti!elor.
Caracteri,area
dispo,iti!elor din dotarea
'ainilor unelte folosite pentru
fre,are : ra+otare : 'orte,are.
"ezultatul invrii '$ Descrie mi+loacele de msurare i verificatoarele
Derificatoare- rigl* gradat*, rulet*, u+ler, 'icro'etru, cale plan7paralele,
co'parator<
Criterii de alegere- di'ensiunea i tipul suprafe9ei prelucrate, preci,ia de
'*surare, preci,ia de prelucrare<
/tili,area !erificatoarelor- alegere, citirea i '*surarea di'ensiunilor.
Identificarea tipurilor de
!erificatoare<
Indicarea criteriilor de
alegere a !erificatoarelor<
/tili,area !erificatoarelor.
Caracteri,area
!erificatoarelor folosite
pentru fre,are : ra+otare :
'orte,are.
"ezultatul invrii )$ ,tilizeaz *-D-.--uri la prelucrarea suprafeelor simple conform documentaiei te(nice
Criterii de alegere- tipul 'ainii unelte, di'ensiunile i tipul suprafe9elor
prelucrate, preci,ia de prelucrare, 'aterialul de prelucrat<
Instruc9iuni- de utili,are, de depo,itare, p*strare, 8ntre9inere.
Alege $.).D.7uri.
Aplic* instruc9iunile de
folosire a $.).D.urilor.
/tili,area $)D
corespun,*toare pentru
fre,are:ra+otare:'orte,are.
(6
4. Con(inutul formrii
No9iunile propuse constituie suportul tiin9ific al cunotintelor i deprinderilor care spri=in* ele!ul
8n do+%ndirea co'peten9elor necesare.
&entru 'odulul ~ SDV-uri pentru frezare, rabotare, mortezare, te'ele care pot fi a+ordate
sunt-
Tema 1- Scule aychietoare pentru frezare/rabotare/mortezare
$cule- fre,e, cu9ite de ra+otat, cu9ite de 'orte,at
Ele'ente geo'etrice i constructi!e- fe9e, t*iuri, fa9ete, unghiuri
Materiale-tipuri de 'ateriale, caracteristicile i propriet*9ile acestora
Clasificarea sculelor- dup* construc9ie, felul suprafe9elor prelucrate
Tema 2- Dispozitive pentru frezare/rabotare/mortezare
)ispo,iti!e pentru prinderea i antrenarea sculelor- din dotarea 'ainilor de fre,at7
ra+otat7'orte,at
)ispo,iti!e pentru prinderea i fixarea pieselor- direct pe 'asa 'ainii sau cu dispo,iti!e i
'ecanis'e uni!ersale
.olul func9ional al dispo,iti!elor- prindere, fixare, antrenare
Tema 3- Verificatoare folosite la frezare/rabotare/mortezare
Derificatoare- rigl* gradat*, rulet*, u+ler, 'icro'etru, cale plan7paralele, co'parator
Criterii de alegere- di'ensiunea i tipul suprafe9ei prelucrate, preci,ia de '*surare, preci,ia
de prelucrare
/tili,area !erificatoarelor- alegere, citirea i '*surarea di'ensiunilor
Tema 4- Selectarea SDV-urilor pentru frezare/rabotare/mortezare
Criterii de alegere- tipul 'ainii unelte, di'ensiunile i tipul suprafe9elor prelucrate, preci,ia
de prelucrare, 'aterialul de prelucrat,
Instruc9iuni- de utili,are, de depo,itare, p*strare, 8ntre9inere
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
$cule- fre,e, cu9ite de ra+otat, cu9ite de 'orte,at
)ispo,iti!e pentru prinderea i antrenarea sculelor- din dotarea 'ainilor de fre,at7
ra+otat7'orte,at
)ispo,iti!e pentru prinderea i fixarea pieselor- direct pe 'asa 'ainii sau cu dispo,iti!e i
'ecanis'e uni!ersale
Derificatoare- rigl* gradat*, rulet*, u+ler, 'icro'etru, cale plan7paralele, co'parator

6. Sugestii metodologice
Con9inuturile progra'ei 'odulului ~SDV-uri pentru frezare, rabotare, mortezare tre+uie s* fie
a+ordate 8ntr7o 'anier* flexi+il*, diferen9iat*, 9in%nd cont de particularit*9ile colecti!ului cu care se
lucrea,* i de ni!elul ini9ial de preg*tire.
Nu'*rul de ore alocat fiec*rei te'e r*'%ne la latitudinea cadrelor didactice care predau con9inutul
'odulului, 8n func9ie de dificultatea te'elor, de ni!elul de cunotin9e anterioare ale colecti!ului cu
care lucrea,*, de co'plexitatea 'aterialului didactic i'plicat 8n strategia didactic* i de rit'ul de
asi'ilare a cunotin9elor de c*tre colecti!ul instruit.
Modulul ~SDV-uri pentru frezare, rabotare, mortezare poate 8ncorpora, 8n orice 'o'ent al
procesului educati!, noi 'i=loace sau resurse didactice. Orele se reco'and* a se desf*ura 8n
(4
ateliere de la agentul econo'ic, dotate confor' reco'and*rilor preci,ate 8n unit*9ile de co'peten9e
'en9ionate 'ai sus.
$e reco'and* a+ordarea instruirii centrate pe ele! prin proiectarea unor acti!it*9i de 8n!*9are
!ariate, prin care s* fie luate 8n considerare stilurile indi!iduale de 8n!*9are ale fiec*rui ele!.
Acestea !i,ea,* ur'*toarele aspecte-
aplicarea 'etodelor centrate pe ele!, a+ordarea tuturor tipurilor de 8n!*9are Aauditi!, !i,ual,
practicB pentru transfor'area ele!ului 8n coparticipant la propria instruire i educa9ie<
8'+inarea i o alternan9* siste'atic* a acti!it*9ilor +a,ate pe efortul indi!idual al ele!ului
Adocu'entarea dup* di!erse surse de infor'are, o+ser!a9ia proprie, exerci9iul personal,
instruirea progra'at*, experi'entul i lucrul indi!idual, tehnica 'uncii cu fieB cu
acti!it*9ile ce solicit* efortul colecti! Ade echip*, de grupB de genul discu9iilor, asaltului de
idei, etc.<
folosirea unor 'etode care s* fa!ori,e,e rela9ia ne'i=locit* a ele!ului cu o+iectele
cunoaterii, prin recurgere la 'odele concrete, potri!ite co'peten9elor din 'odul<
8nsuirea unor 'etode de infor'are i de docu'entare independent*, care ofer* deschiderea
spre autoinstruire, spre 8n!*9are continu*.
$e consider* c* ni!elul de preg*tire este reali,at corespun,*tor, dac* poate fi de'onstrat fiecare
dintre re,ultatele 8n!*9*rii.
&entru achi,i9ionarea co'peten9elor !i,ate de parcurgerea 'odulului ~SDV-uri pentru frezare,
rabotare, mortezare, se reco'and* ur'*toarele acti!it*9i de 8n!*9are-
Exerci9ii de docu'entare in la+orator i la agentul econo'ic<
Na!igare pe Internet 8n scopul docu'ent*rii<
Di,ion*ri de 'ateriale !ideo Acasete !ideo, C) ? uriB<
Di,ite de docu'entare la agen9ii econo'ici
)iscu9ii.
7. Sugestii cu privire la evaluare
E!aluarea repre,int* partea final* a de'ersului de proiectare didactic* prin care cadrul didactic !a
'*sura eficien9a 8ntregului proces instructi!7educati!. E!aluarea ur'*rete '*sura 8n care ele!ii i7
au for'at co'peten9ele propuse 8n standardele de preg*tire profesional*.
E!aluarea poate fi-
a !n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor !nvrii
Instru'entele de e!aluare pot fi di!erse, 8n func9ie de specificul 'odulului i de 'etoda de
e!aluare ? pro+e orale, scrise, practice.
&lanificarea e!alu*rii tre+uie s* ai+* loc 8ntr7un 'ediu real, dup* un progra' sta+ilit,
e!it%ndu7se aglo'erarea e!alu*rilor 8n aceeai perioad* de ti'p.
Da fi reali,at* pe +a,a unor pro+e care se refer* explicit la criteriile de perfor'an9* i la
condi9iile de aplica+ilitate ale acestora, corelate cu tipul de e!aluare specificat 8n $tandardul
de &reg*tire &rofesional* pentru fiecare re,ultat al 8n!*9*rii.
b Final
.eali,at* printr7o lucrare cu caracter aplicati! i integrat la sf%ritul procesului de
predare:8n!*9are i care infor'ea,* asupra 8ndeplinirii criteriilor de reali,are a cunotin9elor,
a+ilit*9ilor i atitudinilor.
&ropune' ur'*toarele instrumente de evaluare continu-
Eie de o+ser!a9ie<
(3
Eie test<
Eie de lucru<
Eie de autoe!aluare<
&ropune' ur'*toarele instrumente de evaluare final-
&roiectul, prin care se e!aluea,* 'etodele de lucru, utili,area corespun,*toare a
+i+liografiei, 'aterialelor i echipa'entelor, acurate9ea tehnic*, 'odul de organi,are a
ideilor i 'aterialelor 8ntr7un raport. &oate fi a+ordat indi!idual sau de c*tre un grup de
ele!i.
$tudiul de ca,, care const* 8n descrierea unui produs, a unei i'agini sau a unei
8nregistr*ri electronice care se refer* la un anu'it proces tehnologic.
&ortofoliul, care ofer* infor'a9ii despre re,ultatele colare ale ele!ilor, acti!it*9ile
extracolare etc.
Gn parcurgerea 'odulului se !a utili,a e!aluare de tip for'ati! i la final de tip su'ati! pentru
!erificarea atingerii co'peten9elor. Ele!ii tre+uie e!alua9i nu'ai 8n ceea ce pri!ete do+%ndirea
co'peten9elor specificate 8n cadrul acestui 'odul.
O co'peten9* se !a e!alua o singur* dat*.
E!aluarea scoate 8n e!iden9* '*sura 8n care se for'ea,* co'peten9ele tehnice din standardul de
preg*tire profesional*
8. Bibliografie
7 H. $. Heorgescu ? Gndru'*tor pentru atelierele 'ecanice, E.T. Bucuresti, 1F5C
7 Tonea A., Carstea .N, Ele'ente de tehnologie general*, E.).&., Bucuresti (222
7 )odoc &. ? Metrologie general*, E.).&. Bucuresti, 1F5F
(@

S-ar putea să vă placă și