Sunteți pe pagina 1din 14

t

PR*FE$INI$TIL
I SE TLTTA

ffiktffi
ffif,ffif#ffiffiffitr1til
ffiffiffiSmc&tmrttwr
m*xfs

tl
o
o l\?r
rr,sl
N
F.
ffi!ffi
o 8*tr&tu&
UJ
PROFESIONI9TILOR
DE rlrr
Descrierea CIP a Bibloteci Na{ionale a Romniei
Ghid pentru stabilirea perioadelor de conducere 9i de AETR - acord european privind durate|e de |ucru gi perioade|e de odihn a|e
odhn ale conductorlor auto. - Miercrrrea Ciuc : echipajeIor care efectueaz transporturi rutiere internalionaIe, definegte perioade|e
Editura IFPTR, 2008 maxime de conducere gi perioadele minime de odihn a|e conductori|or auto, sa|aria[i
rsBN 978-973-88868-0-3 sau independenli, conducnd in mod obignuit sau ocaziona|, care efectueaz transporturi
rutiere internalionale.
656.r Membrii UE s-au preocupat de situatia conductoriIor auto att din motive de siguran!
genera| in trafic ct gi in vederea imbuntlirii condilii|or de munc prin e|aborarea unor
regIementri specifice sectoruIui rutier'
in prezent pentru transporturi|e rutiere efectuate in spaliul UE, se ap|ic prevederile
Regulamentului (CE) Nr. 561/2006 al Parlamentului European 9i al Consiliului European din
15 martie 2006, privind armonizarea unor dispozitii din |egis|alia socia| 9i care a modificat 9i
Regulamentul Nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatul de control
in domeniul transportului rutier gi a abrogat Regulamentul Nr. 3820/85 al Consiliului din
20 decembrie 1985 privind regu|ile comune ap|icabi|e conductori|or auto referitoare |a
perioade|e de conducere gi de odihn.
Sunt vizate de aceste reg|ementri, transporturi|e rutiere de marf efectuate cu
vehicu|e cu o mas maxim autorizat care depgegte 3,5 tone 9i transporturi|e de persoane
efectuate cu vehicule cu mai mu|t de 9 |ocuri inc|usiv |ocu| conductoru|ui auto. Menlionm
c sunt vizate att transporturile pub|ice, ct gi transporturi|e efectuate n cont propriu, fie c
vehicu|ele sunt incrcate sau goa|e'
Prezentul regu|ament ixeaz reguIi|e referitoare |a durate|e de conducere, pauze|e
9i perioade|e de odihn ce trebuie respectate de conductorii ce transport mrfuri gi
oersoane.
in ega| msur actualuI regu|ament vizeaz promovarea ce|or mai bune practici
de control 9i aplicarea regulilor in statele membre precum gi promovarea celor mai bune
metode de munc in sectoru| rutier.
Transpunerea in practic a acestor reg|ementri Va avea urmtoarele inf|uenle
pentru sectoru| rutier din Romnia:
y' economic - o bun pregtire a intreprinderi|or de tranport rutier pentru a face a!
unei concurenle internaliona|e tot mai mari in cadru| unui spaliu european |rgit;
r' securitate rutier - o siguran! rutier imbuntlit prin scderea numru|ui de
evenimente rutiere;
r'sociaI - q proteclie socia| sporit a conductori|or auto.
Aceast brogur prezint intr-o manier simp| regu|i|e in vigoare pentru a fi bine
cunoscute 9i aplicate uniform de toate intreprinderile de transport rutier.
lnforma{ii|e conlinute in brogur nu constituie un text oficia|' E|e au fost stabiIite pe
baza reg|ementri|or menlionate mai sus'
Se ap|ic:
! nrrn r' vehicule|or destinate
transporturi|or de mruri. a cror
mas tota| maxim autorizat, inc|usiv remorca sau
| reglarrrusbnffi semiremorca depgegte 3'5 tone;
/ vehicu|e|or destinate transporturilor de c|tori, care prin
construclie 9i echipare sunt destinate s transporte mai
mu|t de 9 persoane, inc|usiv conductoru| auto"

Nu se aplic:
/ de mrfuri. a cror
vehicu|e|or destinate transporturi|or
mas tota| maxim autorizat, inc|usiv remorca sau
semiremorca' nu depgegte 3,5 tone;
/ vehicu|e|or destinate transporturi|or de c|tori care,
prin construclie 9i echipare, sunt desiinate s transporte
maximum 9 persoane, inc|usiv conductoru| auto, 9i sunt
folosite Tn acest scop;
/ vehiculelor destinate transporturilor de persoane prin
servicii regu|ate a| cror traseu nu depgegte 50 km;
/ vehicule|or a cror vitez maxim admis nu depgegte

/ Ghicuj6i- imizate de serviciilefo(eIorarmate' de serviciiIe


protecliei civile, de pompieri gi fo(ele responsabile cu
menlinerea ordinii pub|ice sau inchiriate de acestea fr
gofer, atunci cnd transportu| intr in atribulii|e proprii a|e
acestor servicii gi se efectueaz sub controlu| lor;
/ vehiculelor specializate misiunilor medicale;
/ vehiculelor utilizate pentru transportul necomercial de
ajutor umanitar ori uti|izate in situalii de urgent sau in
ooeratiuni de salvare:
vehiculelor specializate, destinate serviciilor medicale;
vehicu|e|or specia|izate pentru depanri care aclioneaz
pe o raz de 1 00 km de |a baza de stalionare;
vehicuIeIor supuse testeIor rutiere in vederea perfec!ionrii

#
tehnice, reparrii sau intrelinerii precum gi vehicu|e|or noi
sau transformate, care nu Sunt inc puse in circu|alie;
vehicu|e|or sau ansamb|uri|or de vehicu|e cu masa tota|
maxim autorizat care nu depgegte 7,5 tone' uti|izate

*{tr pentru transporturi de mrfuri in scopuri necomercia|e;


vehiculelor comerciale, care au un caracter istoric, conform
legislaliei in statul membru, in cazul in care sunt conduse,
gi care sunt utilizate pentru transportul de persoane sau
mrfuri in scoouri necomercia|e.
Fiecare stat membru poate acorda derogri in
condilii speciale pe teritoriul su sau cu acordul altui vehicu|e uti|zate de servicii|e de cana|izare, proteclie
sa9 pe teritoriul altui Stat membru transporturilor impotriva inunda!iiIor, ap, gaze 9i eIectricitate' de serviciiIe
efectuate cu urmtoarele vehicule: de ntrelinere 9i contro| aI drumuriIor principaIe' co|ectare gi
depozitare a degeurilor menajere, de serviciile de telegraf
/ vehicuIe apa(innd autoritli|or pub|ice sau inchiriate fr gi telefon, pentru transmisiuni de radio 9i televiziune 9i
gofer pentru efectuarea de transporturi rutiere care nu pentru detectarea emi!tori|or sau a receptori|or de radio
concureaz cu intreprinderiIe private de transport; sau televiziune;
vehicuIe inchiriate sau utiIizate fr gofer de ctre vehicu|e olosite pentru co|ectarea |apte|ui de |a ferme
intreprinderile agricole, horticole, forestiere, piscicole gi pentru returnarea la ferme a bidoanelor de lapte sau
sau cresctorii, pentru transportu| mrfuri|or pe o raz de a produse|or din |apte destinate hrnirii anima|e|or;
maximum '100 km in jurul punctului unde intreprinderea igi vehicule utilizate pentru transportul banilor gi/sau al
are sediul; obiectelor de valoare;
tractoare agrico|e sau forestiere utiIizate pentru activitli vehicule utilizate pentru transportul de degeuri de origine
agrico|e sau forestiere, pe o raz de maximum 100 km in anima| sau carcase care nu sunt destinate consumu|ui
juruI punctuIui unde intreprinderea proprietar a vehicuIuIui uman;
sau cea care il are inchiriat sau in leasing, igi are sediul; vehicule utilizate pentru transport de animale vii de la
vehicuIe sau combinalii de vehicuIe cu masa tota| maxim ferme la pielele locale sau invers, precum 9i de la piele la
autorizat care nu depgegte 7,5 tone, uti|izate pentru abatoare|e loca|e pe o raz de ce| mu|t 50 km;
serviciile pogtale din comunitate 9i pentru transportul vehicule pentru transportul echipamentelor de circ sau
materialelor, echipamentelor sau maginilor destinate pentru parcuri de distraclii;
goferului Tn exercitarea func{iilor sale. Aceste vehicule nu vehicule de proiect mobil special echipate, in principal in
trebuie s fie ui|izate dect pe o raz de maximum 50 km scopul instruirii atunci cnd sunt stalionate;
in jurul sediului intreprinderii, 9i cu condilia ca activitatea vehicule care au 10-17 locuri destinate exclusiv
de conducere a vehicu|u|u|ui s nu constitutie principa|a transportului de persoane in scopuri necomerciale;
activitate a goferului. vehicule utilizate exclusiv pe uscat, in instalalii de
vehicu|e care circu| exc|usiv pe insu|e a cror suprafa! pIatorme precum porturiIe, porturiIe intermodaIe de
nu depgegte 2300 km,9i care nu sunt |egate de restu| transbordare gi terminalele feroviare;
teritoriului nalional printr-un pod, vad sau tunel deschis
circula!iei autovehiculelor;
vehicuIe utiIizate pentru transportuI mrfuri|or pe o
raz de maximum 50 km in juruI sediului intreprinderii,
propulsate cu gaze naturale, lichefiate sau electricitate
a cror mas maxim autorizat, inc|usiv pentru
remorc sau semiremorc' nu depgegte 7,5 tone;
vehicule utilizate pentru cursurile 9i examenele
de conducere in vederea oblinerea permisului de
conducere sau a unui certificat profesiona|, dac
acestea nu sunt uti|izate pentru transportu| mrfurilor
sau persoanelor in scopuri comerciale;
Transport rutier - orice dep|asare efectuat, in totalitate Perioad de odihn zi|nic norma| - orice oerioad
sau par!ia|, Tn go| sau cu sarcin, pe drumuri|e deschise de odihn de ce| pulin 11 ore. Acest timp poate s fie

$
circulaliei publice, de un vehicul utilizat pentru transportul |uat in dou interva|e din care primu| trebuie s fie un
de oersoane sau marf. interval neintrerupt de cel putin 3 ore, iar al doilea interval
neintrerupt trebuie s fie de ce| pulin 9 ore.
Vehicu| - un vehicu| automobi|, un tractor sau remorc ori
o semiremorc sau un ansamb|u de vehicu|e aga cum sunt Perioad de odihn zi|nic redus - orice perioad de
definite mai jos: odihn de ce| pulin 9 ore, dar mai pulin de 11 ore.
r' autovehicu| - orice vehicu| cu motor care circu| pe un
drum pub|ic, cu exceplia ce|or care se dep|aseaz in Perioad de odihn sptmna| - o perioad
permanen! pe ca|ea ferat 9i care servegte norma| |a sptmnal in timpuI creia un conductor poate dispune
transportuI de persoane sau mrfuri; |iber de timpul su 9i care poate s fie o ,'perioad de
/ autotractor - orice vehicu| cU motor care circu| oe un odihn sptmna| norma|'' sau o ''perioad de
drum pub|ic, care nu se dep|aseaz in permanen! pe odihn sptmna| redus.'.
gine gi care este construit special pentru a tracta, purta
Perioad de odihn sptmna| normal - orice

"#
sau deplasa remorci sau semiremorci, aparate, utilaje
perioad de odihn de ce| pulin 45 ore.
sau magini;
/ remorc - orice vehicu| destinat s fie tractat de un Perioad de odihn sptmna| redus - orice perioad
autovehicul sau de un autotractor; de odihn sptmna| de cel putin 45 ore care poate s
/ semiremorc - o remorc fr osia din fa! putnd fi fie redus |a un interva| minim de 24 ore consecutive cu
atagat astfe| inct o parte important din masa sa 9i obligalia compensrii perioadei de odihn sptmna|
din incrctura sa s fie suoortat de autotractor sau inainte de sfrgitu| ce|ei de-a treia sptmni'
de autovehicul.
Durata de conducere - o durat de conducere cumu|at *
conductor auto - orice persoan care conduce vehicu|u|' intre momentu| in care conductoru| auto se urc |a vo|an
chiar gi pentru o scurt perioad, sau care se af| |a bordu| dup o perioad de odihn sau o pauz 9i momentu| unde
vehicu|u|ui cu scopu| de a-l conduce atunci cnd este intervine o perioad de odihn sau o pauz. Durata de
nevote; conducere poate s fie continu sau fragmentat.
Pauz - orice perioad Tn timpu| creia conductoruI nu are Sptmn - perioada cuprins intre ora 00'00 a zi|ei de
dreptu| s conduc sau s efectueze a|te sarcini, 9i care |uni gi ora 24'00 a zi|ei de duminic'
este |uat cu scoouI unic de a se odihni.
Durata de conducere zi|nic - durata tota| de conducere
A|t munc - orice activitate, cu excep'tia conducerii, acumu|at intre sfrgituI perioadei de odihn ziInic 9i
definit ca timp de munc, inc|usiv activitatea de insolire inceputuI perioadei de odihn ziInic urmtoare saU
pentru el sau pentru alt angajat in sectorul de transport sau intre perioada de odihn zilnic 9i perioada de odihn
din afar; sotmna|.
odihn (repaus) . orice perioad neintrerupt in care Durata de conducere sptmna| - durata de conducere
conductoruI poate dispune Iiber de timpuI su" total acumu|at intr-o sotmn.
Perioada de odihn zi|nic - oartea dintr-o zi in care Masa tota| maxim autorizat - masa maxim a unui
conductoru| poate dispune |iber de timpu| su 9i care vehicu| incrcat, dec|arat admisibi| in urma omo|ogrii
poate s fie o ''perioad de odihn ziInic normal'' sau de ctre autoritatea comoetent'
o '.perioad de odihn zi|nic redus''.
durata maxim durata de conducere
de conducere continu: sptmnat nu poate
4 ore gi 30 minute depgi 56 ore

durata de conducere
zilnic: 9 ore
durata de conducere zilnic poate fi
prelungit de dou ori pe sptmn dup cel mult 6 perioade
Ia maxim 10 ore de conducere conductorul
auto trebuie s-9i la
oblgatoriu o perioad
de odihn sptmnat

dup 4 ore gi 30 minute


de conducere conductorul
auto trebuie s fac o pauz
de cet pulin 45 minute.

Aceast pauz poate s Exceptii: durata de conducere


fie in|ocult cu o pauz acumuIat
neintrerupt de ce| pulin 15 ConductoruI poate s se abat de |a aceste reguli, pentru n dou sptmni
minute, urmat de o alt pauz a asigura securitatea persoanelor sau a incrcturii sale consecutive
de ce| pulin 30 minute, |uat cu conditia de a nu peric|ita siguranla rutier. Conductorul nu poate depgi 90 ore
inainte s conduc din nou. auto trebuie s menlioneze genu| 9i motivu| derogrii pe
foaia de inregistrare - diagrama tahograf, sau in aparatul
de contro| pentru a rmne inregistrate sau in registru| de
serviciu ce| trziu |a ounctuI de stationare.
Pe parcursul fiecrei perioade
de 24 de ore de dup perioada
de repaus ziInic sau sptmna|,
conductorul auto trebuie s Perioada ziInic de odihn
efectueze a nou perioad de poate fi petrecut in vehicu|
reoaus zilnic. cu conditia ca acesta s fie
echipat cu o cabin de dormit
perioada de odihn gi s fie in stalionare.
zilnic 11 ore
I
o perioad de odihn zi|nic
poate s fie prelungit pentru
Perioada de odihn zi|nic se ooate lua in dou interva|e
a deveni o perioad de odihn separate cu respectarea urmtoare|or condilii:
sptmna| norma| sau o / primul interva| trebuie s fie de minim 3 ore
perioad de odihn sotmna|
neintrerupte;
redus. / a| doilea interva| trebuie s fie de minim 9 ore
neintrerupte;
perioada de odihn
zilnic redus trebuie s fie
de cel pufin 9 ore dar mai
putin de 11 ore

Un conductor nu poate |ua


mai mult de trei perioade de
odihn zilnic redus intre
dou perioade de odihn
sptmna|.

In cazuI in care conductoruI insolegte vehicuIuI


transportat cu trenu| sau feribotu|, 9i e| ia o perioad de
odihn zi|nic norma|, aceasta poate fi intrerupt de
maxim dou ori prin a|te activitli a cror durat s nu
Un conductor care face parte depgeasc 1 or' in timpu| acestei perioade de odihn
dintr-un echipaj pe un vehicul zi|nic norma|, conductoru| trebuie s aib acces |a o
trebuie s aib |uat o perioad cabin de dormit sau |a o cuset
de odihn zi|nic de ce| pulin 9
ore in 30 de ore care urmeaz
perioadeIor de odihn ziInic
sau sptmna|.
Perioada de odihn
n fiecare sptmn
sptmnal de 45 de ore
conductorul auto consecutive poate fi redus
trebuie s se odlhneasc la 24 de ore.
n total minim 45 de ore
consecutive. Perioada de odihn zilnic
gi/sau perioada de odihn
sptmna|, pot fi petrecute
in vehicul cu condilia ca
acesta s fie echipat cu o
cabin de dormit gi s fie in
sta!ionare.
Perioada de odihn sptmnal in cursu| a dou sptmni consecutive un conductor
Tncepe ce| mai trziu dup trebuie S Se odihneasc ce| pulin dou perioade
cel mult 6 perioade de 24 ore de odihn sptmna| norma| sau o perioad de Pe parcusul a dou sptmni
ca|culate dup perioada de odihn sptmnal norma| 9i o perioad de odihn redus consecutive, un conductor
sptmna| precedent. de cel pu{in 24 ore. trebuie s efectueze cel
Reducerea este compensat printr-o perioad de odihn pu!n: dou perioade de
echva|ent |uat in b|oc inainte de sfrgitu| ce|ei de a odihn sptmnal normale
treia sptmni care urmeaz sptmnii respective. sau o perioad de odihn
sptmnal normal
9l o perioad de odihn
sptmnal redus de cel
pu.tin 24 ore.

Gonducerea in echipaj - situalia orice perioad de odihn


in care, in timpul unei perioade luatin compensatie pentru
de conducere cuprinse intre reducerea perioadelor de
dou perioade de odihn zi|nic odihn sptmnal este
consecutive sau intre o perioad atagat unei a|te perioade de
de odihn zi|nic 9i o perioad
odihn de ce| pulin 9 ore.
de odihn sptmnal exist 2
conductor la'borduI vehicu|u|ui,
pentru a asigura schimbul. Tn
o perioad de odihn spt-
mnal poate fi suprapus pe
cursul primei ore de conducere Tn
echipaj, prezenla unuia sau a altor
dou sptmni, dar ea Va i
conductori este facu|tativ, dar contabi|izat in una dintre ce|e
aceasta este obligatorie pentru dou sptmni' dar nu in
restuI perioadei rmase. amndou.
A|te perioade, dect ce|e referitoare |a pauze|e 9i perioade|e de odihn
continu Maxim 4 ore si 30 minute.
in care conductoruI este |a dispozilia angajatoru|ui pentru a rspunde CL

Normal 9 ore. apelurilor sau sarcinilor de a prelua conducerea ori insolegte un vehicul pe

Es ffix
&Ei
ziInic Poate f prelungit la 10 ore de maxm 2 ori pe feribot sau pe tren, inclusiv acele intervale de interdictii de circulatie.
sptmn' Timpu| petrecut in timpu| mersu|ui vehicu|u|ui a|turi de conductor sau in
cuget'
sptmna| Maxim 56 ore.
Incrcarea gi descrcarea mrfuri|or.
&L
q&
dou sptmni Maxim 90 ore. SprijinuI pentru c|tori gi bagaje |a urcarea gi coborrea in/din vehicu|.
consecutive Sp|area gi Tntrelinerea vehicuIu|ui;
A|te activitli viznd securitatea Tncrcturii gi a cltori|or.
Alte obligalii legale sau reglementate.
HE
b'*
Minim 45 minute.
Poate fi 'imprlit'in dou pauze una de cel pu{in 15 minute urmat de o
$ alta de cel pu.tin 30 minute.
TlMPl DE MUNG
ziInic
Minim 11 ore.
Poate fi luat in dou perioade nentrerupte prima
de cel pu{in 3 ore iar a doua de cel pulin 9 ore.
&mx
Minim 9 ore
zilnic redus
S fie de cel pu,tin 9 ore dar mai pulin de 11 ore

Minim 45 ore.
Perioada de odihn sptmna| poate fi redus |a
24 de ore. orice reducere trebuie compensat pn
sptmna|
|a sfrgitu| ce|ei de a treia sptmni ce urmeaz.
Aceast perioad este atagat |a o perioad de
$E odihn de ce| putin 9 ore.
o perioad de odihn sptmna| - 45 de ore
dou sptmni
gi o perioad de odihn sptmna| redus de
consecutive
minim 24 ore.

pentru un echipaj Minim 9 ore intr-un interval de 30 de ore.

Perioada norma| de odihn de 11 ore poate fi


Tren sau feribot intrerupt de maxim dou ori prin a|te activitti a
cror durat s nu depgeasc 1 or.
GonductoruI auto trebuie s mentioneze Numele gi prenumele
Modular Tahograf - echipamentu| care se insta|eaz |a bordu| pe diagrama tahograf la introducere: Localitatea
vehicu|e|or rutiere, avnd ca scop indicarea, inregistrarea Data
gi/sau stocarea, in mod automat sau semiautomat a datelor Numr de inmatricu|are
orivind: Km la plecare
/ Distan,ta parcurs de vehicu|;
/ Yileza de deplasare:
/ Durata de conducere;
/ Pauze|e gi perioade|e ziInice de odihn;
/ Timpiidisponibili;
/ A|li timpi de munc'

Gompact s
Conductorul auto trebuie manipu|eze butonuI
selectoru|ui de pe aparatu| tahograf astfe| inct s se
inregistreze corect 9i distinct perioadele de activitate.

Fiecare conductor auto are proprii|e diagrame tahograf,


suficiente pentru efectuarea intregului parcurs al transportului.
Durata maxim de uti|izare a foi|or de inregistrare - a
diagrame|or tahograf, oricare ar fi forma acestora trebuie s
fie de 24 ore.

Diagrama tahograf nu trebuie scoas din vehicu| inainte


Digital
de sfrgituI perioadei ziInice de Iucru dect dac scoaterea
ei a fost autorizat (contro| rutier' schimbarea vehicuIu|ui'
defectarea aparatului).

ConductoruI nu poate utiIiza mai mu|te diagrame in


aceeagi zi de Iucru' in cazu| schimbrii vehicuIuIui, acesta
va inscrie pe spatele diagramei utilizate pentru prima
curS:
/ numru| de inmatricu|are a| nou|ui vehicu|;
Membrii echipajului trebuie / ki|ometraju| care figureaz pe contoru| ki|ometric a|
s pstreze in permanen! noului vehicul;
diagramele pentru ziua in curs / ora schimbrii vehicu|u|ui.
9i 28 de zile precedente.
in cazuI defectrii aparatuIui tahograf, indicatii|e referitoare Localitatea
|a diferite|e oerioade de activitate trebuie s fie scrise de Data
mn pe spate|e diagramei, de conductoruI auto' uti|iznd Km la sosire
simboIuriIe coresounztoare. Km parcurgi
ConductoruI auto trebuie s men{ioneze (diferenla intre km la sosire
pe diagrama tahograf la scoatere: gi km la plecare)
Prezentare Rapotde ac|h,iffilnit a strului
din mmoria ddului
Pentru a introduce sau extrage cartela se apas inde|ungat
butonuI aIocat fiecrui gofer. Exist 4 tipuri de carte|e:
/ cartela goferului - fundal predominant alb
1. D#$aarpt*iprC)
/ carle|a societlii - funda| predominant ga|ben
2.Tpdr+ot*i
/ cartela de control - fundal predominant albastru 3. lrneb $ perrrrreu ge*u
r' carlela atelierului - fundal predominant rosu 4. Ttra efifutia ca*d" sefu $ d# ery'e*ii
't. $oferul I 5.Goff\m{
2. Activitatea goferului 1 Pentru a se|ecta o activitate. se apas scurt butonul a|ocat 6. Jaa u'deesb.lrurrfudilvefiadfu{ qi mffiUi|
tRo ^rctEFclzfyEsla
3' Durata activittii goferuIui fiecrui gofer' pn este afigat simbo|uI activitlii dorite. deiimraffiblae
1

4. Pauzele acumulate Activitatea de conducere este se|ectat in mod automat |a


5. Modul de operare 7. Proffildwpg!.dJifu - F----
6. $oferul 2
fiecare deolasare a vehiculului.
8. il{oddltd seraHpgrJil'! | |2l{67BlEtEriE
vfl
5fr
7. Activitatea goferului 2 9. Afufremd ulde ga efoffila uilfurm cffirae
8. Durata activit|ii goferu|ui 2
1 0' Sera oaddhd #iem/bii
9. ora |ocal
1. Ecranul 11. D# lilflE$cdlffii -&-----
2. S|ot carte| gofer 12. Daila aaiiviEffik5ofutuihtii 5 rmmui| clrenfi E snad{gpEhub
sm {56'B|23
1

3. Buton anulare l zii|di


4. Buton pentru navigare (sus) 13. fuibad de diivilffi ntecumwlffi -T-----
5. Buton pentru navigare (os)
6. Buton confirmare
14. Ferikrffi ldlb adiivtffiiliinrodrc flna'tud| T T qrdtrQfd$RL
7" Buton gofer 1 1 5' cild tfutofus irn cMi| lcRo /milBc/Effi
8" Buton gofer 2 1 6' de ]ftunffiflCI/brc d| \diiCI/fuil']|i
D.lhnmu!| t 15.|'''
9' S|ot carte| gofer 2 17. ilrric{la ofutmduifuii |h iirrtrofurcerea carduil']|i
10" Imprimant -6-----
18' Activftff.rnneg;isffi de Ih iirrrodumea cad'il''i
1 9. ilmdkrdb odomefu/ltli gi diffi
pauns pffi
Pictograme
ihs@reaoarfuifuni ? }n n}(nilx

E $lot gofer I Locatia / lara H Mesaj, atenfionare, defecfiune


Tfurtrb digl* pot tniza rnffi * trTs 826 NIffit
tlrrider+ore:
1

E Slot gofer 2 + De |a sau pn |a ! Mesaj, atonlionare, defecfiune


z .fuozilr,tbabdiyttlpdi' rmemmnbcard'll't'i ffinil'ii - 7--
E Card ? lmprimare + Surs de a|imentare 9l' (nm ]jEmia aql-ffiilut
! Scoatere card P nartie T Atelier
'/ Rrymtrile erentime'b gi Egg|ti|i dim rmnmunia cardrrilrrri
H Alli timpi de lucru n Afigaj Companie $nfieruifuii sau ffin nntnrrnotria Uhngfffirilrit mil I'&'ffi
o $ofer / Conducere I sptmna| n Agent de conhol / fuodffiEfimlE; r.f, |4g ufft9 *
Il E / @ordepqiri deyibz
h Pauz / odihn Dou sptmni Fabrioant o 4s |532 !t
tr Timp disponib| E Total / sumar E Siguran}
ka de pe r4@e vaffi @a orymoare [JTa t'153p. 15ff !63
? Activitate necunoscut F viteza T stocare oxtern
(llrliuersa1[.nme Cmtffi} qmm 6{ aa Glillt r. 5s |7:o oh'7 .
il Pauz 24h Zilnic f, Blocat
A@aEe esile cu dol ore.nm urrwm oei Rmm&'ibfr e 7:o|7:5 r 5
ts Ceas E Tahografu|proceseaz |1 |ntroducere manua| a activit|i|or iarE si oufud qe]nafu" waa- ora sMEidecfue n tr?:trS 7729 mJrI1
Feribot / Tren t Vehicul oUT ln afara zonei de aolicare a AETR @ ryae do pe eo"amll Htngfiffiihli gi nur ae e trrzt 7*l {Ililx
tl lnceputul zi|ei de munc { Dimensiune anve|op rui: un efucaqryra !.4odHtr. 9'76h 5oh
}I zllei de munc ll Senzor
intreprinderea de transport rutier: neprezentarea, in trafic, a numruIui necesar de
diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a
uti|izarea unui vehicuI fr tahograf sau tahograf digita| |istri|or efectuate cu imprimanta tahografului digita|,
ori utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale dup caz;
neomologate; neprezentarea, in cursul controlului la sediul
Sunt interzise pl(i|e acordate utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale de transport rutier, a
intreprinderii/operatorului
conductoriIor auto saIaria!i, nesigilate, montate / reparate / calibrate de operatori inregistrriIor privind perioade|e de conducere, pauzeIe
chiar gi sub form de prime economici neautorizali, necalibrate sau cu termenul gi perioade|e de odihn a|e conductori|or auto soIicitate
sau majorri sa|aria|e, in de va|abiIitate a| verificrii / ca|ibrrii periodice depgit, de personalul de control:
funclie de distanla parcurs dup caz; lipsa, la sediul intreprinderii/operatorului de transport
gi/sau cantitatea de mrfuri utilizarea unor dispozitive ilegale de manipulare a rutier, a registrului de sarcini gi a orarului serviciului
transportat, de natur a pune tahografului; regulat;
in perico| siguranla rutier 9i/ conducerea unui vehicuI dotat cu tahograf fr a utiIiza neinscrierea Tn registrul de sarcini a tuturor datelor
sau s ihcurajeze inc|carea diagrame tahograf; prevzute de legis|alia Tn vigoare;
legislaliei in vigoare. conducerea unui vehicu| dotat cu tahograf digita| fr a nesemnarea registruIui de sarcini de ctre conductoruI
uti|iza carte|a tahografic; intreprinderii/operatoruI de transport rutier sau de ctre
nerespectare obligaliei de a asigurarea unui numr o persoan imputernicit de aceasta;
suficient de diagrame tahografice corespunztoare neprezentarea de ctre conductoru| auto, in cursu|
pentru efectuarea operatiunilor de transport; controlului in trafic, a unei copii a registrului de sarcini
nerespectarea obligaliei de a asigura posibilitatea gi a orarului serviciului regulat;
utiIizrii imprimantei tahograuIui digital in trafic Ia nerespectarea ob|igaliei de a pstra registru| de sarcini
solicitarea personalului de control; o perioad de ce| pulin un an de |a expirarea perioadei
nerespectarea prevederi|or privind utiIizarea, de ctre |a care se refer 9i de a pune in dispozilia conductori|or
un conductor auto, a unei carte|e tahografice e|iberate auto cte a copie a acestuia;
altei persoane; nereturnarea diagramelor tahografice utilizate de
/ dep$irea perioadei maxime de conducere ctre conductoru| auto intreprinderii/operatoru|ui de
neintreruot: transport rutier, spre a fi pstrate |a sediu, dup 28 de
/ dep9irea perioadei maxime zi|nice de conducere; zile de la utilizarea lor;
/ dep9irea periodei maxime de conducere intr-un nerespectarea ob|igaliei de a descrca gi stoca |a sediu,
interva| de dou sptmni; ce| mai rziu|a fiecare 28 de zi|e, date|e din carte|e|e
/ nerespectarea perioadei minime de odihn intr-un tahografice aIe conductorilor auto gi/sau nerespectarea
interval de 24 de ore: ob|igaliei de a descrca 9i stoca |a sediu, ce| mai trziu
/ nerespectarea perioadei minime de odihn intr-un la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale
interva| de 30 de ore, atunci cnd vehicu|uI este condus vehicu|e|or pe care |e uti|izeaz;
de un echipaj format din minimum 2 conductori auto; nerespectarea obIigaliei de a pstra inregistrriIe
/ nerespectarea perioadeiminime de odihn sptmna| privind perioadele de conducere, pauzele gi perioadele
dup 6 respectiv ,12 perioade zi|nice de conducere; de odihn a|e conductori|or auto ce| pulin un an de |a
r' conducerea unui vehicu| imobi|izat de ctre autoritatea efectuarea acestora, in ordine crono|ogic 9i separat
competent; pentru fiecare conductor auto;
r' reuzu| in cursu| contro|u|ui de a permite verificarea, acordarea de ctre intreprindere/operatoruI de transport
retinerea sau copierea oricrei inregistrri privind rutier a unor p|!i conductori|or auto, chiar gi sub
perioadele de conducere, pauzele 9i perioadele de form a de bonificalii sau prime, in funclie de distanla
odihn a|e conductori|or auto: parcurs gi/sau de cantitatea de mrfuri transportat.
ffi
*
Gonductor auto:
/
tt
I
sffiffi&
pRFE$If!I5 TlLOR"
r'
conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fr auti|iza
diagrame tahograf;
conducerea unui vehicu| dotat cu tahograf digita| fr a
il I Nf; E LT TA
utiIiza carteIa tahografic:
r' nerespectarea prevederilor privind delinerea, de ctre
un conductor auto, a mai mu|t de o carte| tahografic
vaIid;
/ nerespectarea prevederi|or privind uti|izarea, de ctre un
conductor auto, a unei carte|e tahografice e|iberate a|tei
persoane;
r' nerespectarea prevederilor in vigoare, privind utilizarea
unei cartele tahografice defecte sau expirate;
/ nerespectarea prevederilor privind utilizarea unor
diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau
deteriorate;
nerespectarea prevederiIor privind scoaterea neautorizat
a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei
tahografice din tahografuI digital inaintea terminrii zi|ei de
|ucru sau uti|izarea utilizarea pentru a perioad mai |ung
dect cea prevzut;
nerespectarea prevederilor privind utilizarea diagramelor
tahograf sau a carte|e|or tahografice atunci cnd vehicu|uI
este condus de un echipaj format din mai mu|!i conductori
auto;
Vehiculul este imobilizat in nerespectarea ob|igaliei privind introducerea manua| a
trafic pn |a indeplinirea unor date;
condiliilor privind timpul de nerespectarea prevederilor privind reglarea ceasului
conducere, pauzele gi timpul tahografului gi utilizarea comutatorului;
de odihn' necomp|etarea pe diagrama tahograf a datelor prevzute
de leglslalia in vigoare;
omisiunea de a introduce manual in tahograful digital
date|e prevzute de |egis|alia in vigoare;
nerespectarea prevederilor privind utilizarea vehiculului
9i inregistrarea datelor privind perioadele de conducere,
pauze|e 9i perioade|e de odihn a|e conductori|or auto
in eventua|itatea defectrii sau funclionrii defectuase a
tahografu|ui ori in eventua|itatea in care conductoru| auto
nu poate uti|iza carte|a tahograf fiind distrus, defect,
pierdut sau furat.