Sunteți pe pagina 1din 17

in carcasa cutiei de vitezc, Ia partea anterioara, pe ruImeritul cu role conke 22 ~i, Ia partea posterioara, pe ruImentul cu doua rinduri de role

conice 13. Pe arborele secundar sc gasesc montatc liber pinioanele 21, 19, 18 ~i 15 pentru vitezele intii-a patra. Tot pe arborele secundar sint montate solidar (la cald): sincronizatorul 20 pentru vitezele intli ~i a doua ~i sincronizatorul 17 pentru vitezele a treia, a patra ~i mersul inapoi. Lanturi1e cinematice ale treptelor de viteza se realizeaza prin reperele:

viteza inUi: 1-2-4-21-20-12-23;

viteza a doua: 1-2-6-19-20-12-23;


viteza a patra: 1-2-9-15-17-12-23.

- viteza a treia: 1-2-7-18-17-12-23;


Datele uzuale privind aceast5. cutie de vitezc, precum ~i ale altora, sint inscrise in tabelul 3.1. Cutia de viteze necesita urmatoarele reglaje:
reglajul pozitici pinbnului de atac (respectiv al

alborelui secundar); - reglajul pozitiei arbore!ui primar; reglajul (stringerea) rulmentilor arborelui primar. Po,ritia eoree/ii a pinionului de alae, al dirui arbore este chiar arborele s-.::undar al cutiei de viteze, este at unci dnd fata sa frontala se gase~te la distanta I (v. fig. 3.2) fata de axa coroanei diferentialului, dUaata denumita. "distanta conid't" ~i care este de 59 mm. Aceasta distanta se obtine prin montarea unci ~aibc, 14 (v. fig. 3.2), de grosime convcnabila, intre rulment111 conic dl1blu ~i g111crul arbore1ui secundar. Exista in acest scap ~aibe avind grosimi de la 3,50 mm la 4,10 mm, din dnd in ciud zecimi de milimetru. Abaterile de la distanta de 59,0 mm sint ~tantate pe fata frontala a pinionului de atac, in sutimi de milimetru.

47

,
.r. 00
Caracteristicile cutiilor de viteze
Caracteristicl Automcbilul la care se folose,te Nr. de arbori pentru mersul lnalnte Nr. de viteze pentru mers Jnainte Total Sincronizate Nr. total Deja ...Ia
5

Tabelul

3.J.~

Marca tipul cutiei de viteze

Viteza/raportul de transmitere

1 2 3 ..

6
1

Renault 330-03

Dacia 1100 Renault 10

- 4

1 ... 4

Renault 352-03

Dacia 1300

-4

- 4 1... 4

I.A.Bv. - Brov;;i
I.A.P. - Coliba;;i I.A.Bv. - Bra;;ov;;i I.A.P. - Co1i

SR 131 i SR 132

3 2... 4

SR 113. 114. 115. 116. TV 20 U. R;; TV 71

4 2... 5 11.00; Mi/7.096

....

I
"1 m.

Tatra Synchron

Tatra 138 S 3
Tatra 138 S 1

3
I

4 2...5

i
I
... 0 ...

Tatra

Synchron

\1/10.35; 2/5.08; , 5/1.00; Mi/8.55


4

3/2.84; 4/1.83;

It! ....

2...5

e.
AK 5-35

Tatra T 813(8x 8) I
3
ROMAN-R 12135 ROMAN-R 8135
I

410.6.5; 510.43; \1/3,': Mi/3.38 2fl.'" 3}0."


3/2,26; 4/1.42; Mi/6.86 \ 5/1.00; 1/1.65; 2/4.03;

5 1...5

<C

S 5-35

DAC 109 RD

\ 3/2.72; 4/1.66;
1/7.65; 2/4,47;
I

5/1,00; Mi/6.86

S 4-80

I ROMAN-112

UD

-1...4
4

1/4.18; 2/2,46;

i 3/1.49; 4/1.00; Mi/7.09

ZF-AK

6-80 cu
I

3 Henschel H 26 Henschel HS 22
\
I

6
\

I I
J

suprapriz1i. AK 6-80 pentru


drumuri
.....

4/1.44; 5/1.00; 6/0,73; 11/6.7; 2/3.86; 3/2,34; Mi/6.31


1/9,00; 2/5.18
3/3.14; 4/1,93

grele
\

ROMAN

3
R 12215

ROMAN - R 19215 ROMAN R 10215

5/1,34; 6/1.00 Mi/8,45

........

.... ...,

.... ...

t''")

<'>1000 :i:::5i. N IO .. .. ..00 <'>NOO


ar:.\O..~t::. f'--.N -~o-!

NN

!:!.. ....... .. ...,

-o'g~ 00 .. co-!
C'"')..::::,~ -"" N

..-..

:::-~~=s

10

10

10

a
de la distanta conicA in sutimi de mHimetru; 2 ealibrului; 5 raza mandrinei; 6

Fig. 3.3. Reglajul pozitici pilliollUlui de atac: a- marcarea pinionuluide atac; b -folosirea calibrelorpentruregIarc;1- abaterea

~1:

-- mandrina; 3 - calibru; 4 - inii1timea distant'. de veri/ieare.

De exemplu,in fig. 3.3, a pe fata frontaUi a pinionului de atac se gasesc inscrise doua numere: 20, care este abaterea de la distanta conidi in sutimi de milimetru ~i 27.200, care reprezinta numarul de imperechere al pinionului de atac cu coroana ~i se gase~te ~tantat ~i pe coroana. Deoarece pe pinionul de atac este inscrisa abaterea
de 20 de sutimi,

.. 50

59,20 mm. Verificarea distantei conice (fig. 3.3, b) se face cu mandrinul 2, a carui raza 5 este de 10mm, ~icu calibrul 3, a dirui ina1time 4 este de 48,5 mm. Suma ina1timii 4 a c<llibrului~i a razei 5 a mandrinului reprezinUi 0 valoare 51

+ 0,20 =

atunci distaI1ta conica va fi de 59,0

Fig. 3.1. Reglajul arbordui primal': 1 - ~aiba de reglaj ; 2 - tala posterioadi a pin:ionului vitezei a treia de pe arOO. rele primar; 3-lala anterioara a pinionului vitezei a patra de pe arborele primar; 4 - fa~a anterioarcia pinionului pcntru viteza a patra de pe arborele lala posterioara a piniouului ,.itezci a treia de pe arOOrele secunseeundar; 5 dar; 6 - ~iba de .Ieglaj; 7 - distanla pentru ,.erificarea regliiIii; 8 buc~a de apasare..

+ 10 = 58,5 mm. RezuWi.ea diferenta indicata de reperul6 dintre arborele mandrinului ~iealibru este de 59,0 - 58,5 = 0,5 mm. Pentru verificare se masoara. distanta 6 ~i, daea cste mai mica de 0,5 mm, se inlocuie~te ~aiba 14 (v. fig. 3.2) eu una mai subtire, iar daea este mai mare de 0,5 mm se inlocuie~te cu 0 ~aiba mai groasa. PoziJia arborelui primar este coree/a atunei dnd fata 2 (\1.fig. 3.4) a pinionului pentru viteza a treia de pe arbore1e primar se gase~te retrasa fata de fata 5 a pinionului pentru viteza a treia de pe arborcle secundar, eu aeeca~i distanta eu care se gase~tc retrasa fata 3 a pinionului pentru Yiteza
fixa. ~i egala eu 48,5

52

a patra de pe arhorele primar In raport cu lata 4 a pil1ionului pentru vitcza a patra de pe arborele secundar. AeeasUi.poziiie a arborclui primar sc obtine cu ajutorul ~aibei 1, plasate inaintea rulmcntului din fata al arborelui. $aibele existente in aeest seop au grosimi de la 2,00 mm la 4,00 mm, din 25 in 25 de sutimi. Reglarea joeului lateral al arborelui primar, respccti\1 stringerea rulmentului sau din spate se face cu ajutorul ~aibei de reglaj 6 ~i buqei de apasarc 8. $aibele de reglaj 6 au urmatoarcle grosimi: 0,1; 0,2; 0,25; 0,5 ~i l,Omm. La un reglaj cored, arborele trebuie sa se roteasea liber, fadi. joe, iar buqa de apasare 8 sa iasa din carter eu 0,2 mm (distanta 7 indicata in fig. 3.4). AeeasHi.distanta se detcrmina aplidnd 0 rigla pe buqa ~i masurind eu lera spatiul dintre aeeasta ~i carter. Dad buqa iese eu mai mult de 0,2 mm se pune 0 ~aiba mai subtire ~i invers. In fig. 3.5 se prezinta. eomanda eutiei de viteze Renault tip 352-03. Subansamblul de eomanda. la distanta euprinde maneta 7 de schimbare a vitezelor, tija de transmisie din doua buditi, 2 ~i 3, eu articulatia respectiva ~i elementele de sustinere 2 a manetei, piesele 4... 12. Subansamblul de aetionare a sineroanelor (fig. 3.5, b) euprinde, in ordinea transmiterii mi~dlrii urmatoarele piese: axul de comanda 17, eu piesa de articulare 13 ~i pirghia de aetionare 76, levierul de eomanda 19 a axelor furcilor, sprijinit in furea suport 18, axul 20 pentru cuplarea mersului Inapoi, axul 22 eu furea pentru sehimbarea vitezelor intti ~i a. doua ~i eu siguranteJe respective, axul 23 eu furea pentru sehimbarea vitezelor a treia ~i a patra ~i eu sigurantele respective ~ifurea 21 de orientare a axului pentru cuplarea mersului inapoi. 53

3..1.2. Cutia

de viteze

SR 131 !';)iS.R 132

.a

Cutia de viteze (fig. 3.6) cu care slnt echipate autocamioanele SR 131 ~i SR 132 este 0 cutie de viteze in trepte, cu trei arbori, cu patru viteze pentru mers inainte dintre care trei .sincronizate, ~i 0 viteza. pentru mersui inapoi. nesincronizatiL Aceasta cutie de viteze are in angrcnarc permanent a trei perechi de pinioane: pinioanele pentru viteza a doua ~i a treia ~i pentru angrenarea arbore primar - arb ore intermediar. In carcasa 21 a cutiei de viteze sint montati arborii ~i pinioanele, iar in capacul lateral 8 estc montat mecanismul de comanda.. Capacele 18, 30, 34 ~i 43 inehid loca~urile rulmentilor de sprijin ai arborilor. Arborele primar 16 se sprijina in carter pe rulmentul cu bile 19 ~i se termina in cutie cu pinionul20. cu angrenare permanentiL Pe arborele secundar 24, sprijinit eu capul anterior in arborele primar iar cu eel posterior pe rulmentul cu bile 28.este solidarizat prin canc1uri pinionul27 pentru viteza intii ~i, montate liber, pinioanele 25 pcntru viteza a doua ~i23pentru viteza a trcia ~i sineronizatorul22. Legatura directii dintre arbore1e primar ~i arborc1e secundar, respectiv priza directa, se realizeaza prin sineronizatorul 22. Arborcle intermediar 44 poarUi. pinionul 41 pentru angrenarea permanenta ~i "pinionul 39 pentru viteza a treia, fixate prin penc, ~i pinioanele 37 pentru viteza intii ~i38 pentru viteza a doua. carc fac corp

comun cu arborele. . Lanturile cinematice ale treptelor de vitcza sc rcalizcaza prin 'repc.rele: - viteza intH: 20-41-37-27-24; - vitc7.a a doua: 20-41-38-25-27-24; - viteza a treia: 20-41-39-23-22-24;

- viteza a patra: 20~22-24.


5~

55

+-

oomanda cutlel de vltez.; b seellunea JongitudinalA; 1 uul pentru cuplarea \'Itdelor Inttl ~iji doua; 2 ~tift; 3 (ureA pentru cuplar.a vltezelor a trela ~Ia patra; selector; 10 - axul central de oomaDda; 11 -

lateral al cotiel de viteze; 9 -levier

axul pentru cuplarea vltezelor a treia ~ a patra; 5 - blleJe opritorului; 6 - axul pentru cuplarea mersului Inapoi; 7 - furcA pentru cuplarea mersului Inapol; 8 - capacul
-de vite..; 73-arc;

Fig. 3.6. Cutia de viteze SR 131 Vi SR 132:

fOIldegetar; 12-maneU

\'Itezelorlntll~i a doua; 16 arbore primar; 17 piulit! tubulara; 18 capacul arborelu; primar: 19 mlment arbore primar; 20 pinion arbore primar; 21 careasa cutiei de viteze: 22 sincroni..tor; 23 pinIon vlteza a \rela a arborelul secundar; 24 arbore secundar; 25 pinion vite.. a doua a arborelul secundar; 26 dispozitiv de SiDtrOnizare; 27 - pinion vite.. Inti I a arborelui secundar; 28 mlment posterior arbore secunoo; 29 garniturA pentru reglare; 30 capacul arborelui secundar; 31 f1aD~ de transmisie; 32 tambur Irina; 33 plulilA tubulara; 34 capac posterior; 35 - rulment; 36 - pinion pentru mersul Inapol; 37 pinion pentru viteza Intii, arbore iDter pinion pentru viteza a doua arbore intermediar; 39 pinion pentru ,.iteza medlar; 38 a \reia, arbore intermediar; 40 pinion mers Inapoi; 41 pinion angrenare permaDent arbore Intermediar; 42 rulment anterior arbore intermediar; 43 capac anterior arbore intermediar; 44-arbore intermcdiar; 45 -,umbo 46-fOibA.

14-bIlA; 15-lurU

peDtru cuplar..

man-

- -

Sincronizarea vitezci a doua se realizeaza prin dispozitivul de sincronizare sustinut de pinionul 27. Comanda cutiei de viteze (fig. 3.6, a) cuprinde: maneta 12, axul central de comanda 10, prev:i.zut cu man~nul degetar 11 ~i levierul selector 9, axul 1 cu furca 15 pentru cuplarea vitezelor intti ~i a doua, axul 4 cu furca 3 pentru cuplarea vitezelor a trcia ~i a patra ~iaxul (j cu furca 7 pentru mersul inal"oi. Axele cu furea au fiecare cite 0 siguranta. formata dintr-o bila, 14, ~i un are, 13. Opritoarele axelor sint formate din cite doua bile, 5, ~i un ~tift., 2. Stringerca rulmentului 19 al arborelui primar se face cu piulita tubulara 17, jar a rulmentului 28 al arborelui secundar cu capacul 30, prin scoaterea sau ada.ugarea de garnituri, 29. Rulmentii de sprijin 42 ~i 35 ai arborelui intermediar se regleaza, de asemenea, prin adaugarea I sau scoaterea garniturilor de sub capacele 43 ~i, respectiv, 34. Fixarea pe arborele a rulmentului 43 se face prin ~iba 46 ~i ~uruburile 45, iar a rulmentului 35 prin piulita tubulara. 33. 57

3.1.3. Cutia de \.iteze SR 113 .


Cutia ue \'itcze SR 113 (fig. 3.7) este de tip in trepte, eu trei arhori. eu cinci trepte de vitezc pcntru mCrs inainte. dintre care patru sint sincronizate prin doua sineronizatoare, ~i 0 viteza de mers inapoi, nesineronizat1i. In afara de pinioane1c pentru viteza ir~tii ~i mersul inapoi, restul pcrechilor de pinioane sint in angrenare permanenta. AccasU\. cutie de viteze estc folosita aUt la cchiparea autocamioanelor SR 113, tractoarelor cu ~a SR 115, autobasculantelor SR 116, cit ~i la echiparea autobuze1or TV 71 ~i TV 20. Deoarece autobuzele au motorul situat in spate, cutiile de viteze folosite la autocamioane difera de cele folosite la autobuze numai prin modul de organizare a mccanismului de comanda, care la autobuze este de tipul cu "comanda la distanta". In carcasa cutiei de viteze 17 sint montati arborii eu pinioanele respective; eapacele 1, 14, 15 ~i 26 inchid loca~uri1e rulmentilor arborilor. In capacul lateral 13 (v~ fig. 3.8) estc montat mecanismul de comanda. Pinionul 4 al arborclui primar este in angrenare permanenU'\. cu pinionul 23 de pe arborcle intennediar ~i poate face corp conuUl. cu' arborcle secundar 13,prin

3
i

,8

(] .I

II / /

12

It

1
arbore primar; 5 ~i a doua; 9

/
j2

; 5:1

, I 20

b
SR 113:

.'8

f/

i~termcdiul sincronizatorul~i 5.

Pc arborcle secundar 13, sprijinit pe rulmentii 3 ~i 11, sint montate liber pinioanele 6 pentru viteza a pa.tra. 7 pentru vitcza a treia ~i f) pentru viteza a doua ~i, solidarizate prin caneluri, sincronizatorul 5pentru vitezelc a patra ~i a cineea ~i sincronizaton!l 8 pentru vitezclc a doua ~i a trcia.' Pinionul1 0 pentru viteza intH estc montat prin caneluri. dar se poate deplasa axial. . Pe arborcle intcrmediar 25, sprijinit pe rulmcntii eu role conice 16 ~i 24, sint fixate pinioanele 23. :pentru 58

sincconizator vitezele a patra ,i a dncea; 6 pinion ,'itcza a patr3 sincronizator vitezele a treia pinion viteza a doua arbore secundar; 10 pinion viteza intii arbore secundar; 11 rulment posterior arbore intermcdiar; 12 pinion vitczometru; 13- arbOle secundar; 14 capac arbore secundar; 15 capac posterior arbore illtermediar; 16 _ rulment posterior arbore intermediar; 17.- carcasa cutiei de viteze; 18 pinion ,"iteza fntii arbore intermediar; 19 pinion viteza a doua arbore intenr.ediar; 20 _ pinion pcntru mers tnapoi arbore intermedi.u; 21-pinivn viteza a treia arbore intermediar;

1- capac arborc primar; 2 - ruJment eu ace; J - rulment arborc primar; .J-pinion

Fig. 3.7. Cutia

de viteze

arbore secundar; 7 - pinion viteza a treia, secundar; 8

22

intermediar;

pinion

vitcza

24

a patra

arbore intermediar;

23

cu Iment

anterior arbore intermediar; 26 capac anterior intf'rmediar.

pinion

angrenare

25

pPrmanenta

arbore

arhore

intermediar;

angrenarea permanentrL cu arborele primar, 22 pentru viteza a patra, 21 pentru yiteza a treia, 20 pentru merstil in~poi, 19 pentrn viteza a doua ~i 18 pentru viteza intii. 59

U't\\\1T\\e cinematice ale treptelor de viteza se realiz~ua rrin reperelc:

viteza a treia: 4-23-21-7-8-13; - viteza a patra: 4-23-22-6-5-13; - viteza a cineea (respeetiv priza direeHi): 4-5-13. Reglarea jocurilor axiale, respectiv stringerea rulmentilor arborilor seeundar ~i intermediar, se face eu ajutorul garniturilor montate sub eapacele aeestor arbori. Comanda cutiei de viteze folositii la a-lttocamioane $i tractoarele eft ~a (fig. 3.8) cuprinde: maneta 1, eu axul central de eomanda 17, prevazut eu man~onul degetar 18 !ji levierul selector 16; axul 2 cu furea 5 pentru euplarea vitezei inm; axul 19 eu furea 4 pentru euplarea vitezelor a doua ~i a treia; axul 15 eu furea 3 pelltru euplarea vitezelor a patra ~i a cineea. Pentru euplarea mersului inapoi axul 12 este prevazut eu pirghia 14, prin care aetioneaza pirghia oscilanta 11, la eapatul direia se monteaza furea 9 pentru euplarea mersului inapoi.
Cutia de viteze a autobuzelor TV 20 U, R

-viteza viteza

intii: 4-23-18-10-13; a doua: 4-23-19-9-8-13;

TV 71,

fiind amplasata in spatele salonului, are 0 eomanda formata din doua subansambluri distincte: subansamblul de aetionare a pinioanelor (fig. 3.9), amplasat in eapaeul lateral al eutiei de viteze, ~i subansamblul eomenzii la distanta (fig. 3.10), amplasat intre ~ofer ~i eutia de viteze. Subansamblul de aetionare a pinioanelor euprinde: axul central de eomanda 3, pc care este fixat printr-un man~on, levierul selector 2; axu112, eu eapul de antrenare 13 ~i eu furea pentru euplarea vitezei inm; axul 77, eu eapul de antrenare -4 ~i eu furea pentru euplarea vitezelor a doua ~i a treia; axul 9, eu eapul de antrenare 5 ~i eu furea pentru euplarea vitezelor a patra ~i a cincea; 60

de viteze; 2 uul pentru cuplarea vitezei intii; 3 furca pentru cuplarta furcli penuu cuplarea vitezelor a doua fi a l1"eia;5 - fureA vitezelor a patra ~ia cincea; 4 arbore secuodar; 7 pioion men inapoi; 8 arbore pentru cuplarea vitezei lotH; 6 pinloo de men ioapoi; 9 - fureA peotru cuplarea mersului ioapoi; 10 arbore iot,,mediar; 11 _ plrghie oscilaoti; 12 - ax pentru cuplarea mersului Inapoi; 13 - capacul lateral al cutiei de viteze; 14 plrghie; 15 axul pentru cuplarea vitezei a patJ"a ~i a ciocea; 16 -Ievierul selector; 17 - axul cenual de comandi; 18 mao~o degelar;

_ maneta

Fig. 3.8_ Comanda clItici de vitcze SR t 13:

_ -

19

_ uul

peotru cuplarca vitezelor a doua ~i a l1"eia.

axul8, eu eapul de antrenare 6 ~i eu pirghia 7 de ae1ionare a pirghiei oscilante a furcii pentru mersul inapoi. Axele eu furea au Heeare dte 0 siguranta formata dintr-o bila ~i un are, iar opritoarele sint formate din dte doua bile ~i un ~tift. Comanda la distal1ta (fig. 3.10) euprinde: maneta de viteze 8, sprijiniHi in suportul 9, fixat de podca, linga postul de eondu...;ere; axul central de comanda 71 ~i

61

.
',' '\

2
/

J
I'

'I,
/':
. ./

5
/'

__K'-1~i[fict-

'.

r P:~~
L-~~~'Ff'f'1'-~\

].
/

~~:~l
16 17

7
.

, I

J
I

;2
Fig. 1Subansamhlul comenzii la distanta a cutid de vileze pentru autobuzele TV 20 D, R ~i TV 71: furca; 2 -. boll; 3 cuplaj cardanic; 4 - tij1ide comonG";5 - boll; 6 - burduful 3.10.

deprotectie; 7 - tijd de comandA;8 - man eta de viteze; 9 - suponul Illanetei; lO,-man~n degetar; 11 - axu. central de comandii; 12 - articulalie rigida; 13 - tijii de comandii; 14-lag;1r intermediar;15- man~n de reg!aj; 76 - cuplaj cardanic; 17- fureaj , 18 - ~l1rub de blocaj; 19 - c0l1tr3;>iu1l p.

transmisia compus1'i din trei tije de comand1'i, 13 7 ~i 4, de lungime convenabila, articulatia rigida 12 ~i doua articulatii de tip cardanic (cuplajele cardanice 16 ~i J, fmcile 17 ~i 1, bolturile 5 ~i 2); lagarul intermediar 14 ~i man~o'nul de reglaj 15. Cu ajutorul manctci ~i a man~onulni degetar 10, axul ceiltral de comandrl 11 poate Ii deplasat longitudinal sau rotit in ambelc senstlri, mi~cari necesare schimharii ' treptelor de viteza. Reglarea lungimii transmisiei de comandrl la distant~ se face ,cu ajutorul man~onului 15, in' scopul climinarii jocurilor din articulatii. Pentru aceasta se pune maneta 8
"

62

63

la punctul mort (pozitia neutra), Psc blocheaz~ axul central de comanda 11cu ~urubul18 ~ise regleaz~ lung!mea transmisiei. rotind man~onul de reglaj 15. Dupa.' anularea jocului, se desface ~urubul 18, pina cind axul central de comandi'i 11 se deplascaza. u~or. 3.1.4. Cutia de viteze Tatra Synchron

In fig. 3.11 este prczentata eutia de viteze Tatra Synehron eu care sint eehipate autocamioanele Tatra cu motor Tatra 930 (autoremorcherul Tatra T 813 (8 X8). Este 0 eutie de viteze in trepte, eu trei arbori, eu cinci viteze pentru mers inainte. dintre care patru sineron4ate, ~i 0 viteza pentru mersul inapoi, nesineronizata. Toate treptele de viteza au pinioancle in angrenare permanenta. Careasa cutiei de viteze (fig. 3.11, a) este formata din semicarcasele 3 ~i 4, care se asambleaza intr-un plan orizontal. In semicareasa superioara 3 se am mecanismul2 pentru cuplarea vitezelor, iar in cea inferioara 4, prev3.zuta eu peretele despartitor 1ti (fig. 3.11, b), se sprijina arborii. Caraeteristie este faptul ca axele. geometrice ale celor trei arbori (primar-secundar-intermediar) se gasesc intr-un
Fig. 3.11. Cutia de viteze Tatra Synchron: 0\-

9 8 7

- vedere 8-arborele
4

- schema cinematicA; c - schema actionArllplDioanelor: 1 ,i primar; 2-mecanismul pentru cuplarea vitezelor; 3-semicarcasa supeo rioarA; 4, 13 - semicarcasa inferioarA; 5 - capae anterior arbore Intermediar; 6 ~ 34 - &xul central de comandA pentru actionarea pinioanelor; 7 - capacul arborelui - pinion arbore primar; 10 ,i 14 arbore secundar; 12 - pinion vileza a Ireia arbore secundar; 15 - pinion vileza a doua ~ 32 general A; b
primar; 9 siqcwn 1zaloare; 11 pinion vlleza a patra
arbore secundar;

30

A
27 25

arbore secundar;

18 pinion viteza Intti arbore secundar; 19 mulA de cuplare; 20 -pinion mera Inapei lagAre de sprijin arbore interarbore secundar; 22 arbore secundar; 23, 25 ~ 30 pinion vite2a a dona arbore Inlermedlar; 27 - pimediar; 24 - arbore intermediar; 26 nion viteza a treia arbore intennediar; 28 - pinion vitez8 a patr8 arbore interm.ediar;

16

perele despArtitor;

17. 21

lacAre

de sprljin

primar; 35 levierul selector; 36 ax cu fureA pentru vitezele Intli ~ menul Inapel: ax eu tureA pentru vlltZele a doua ,i a treia; 38 ax cu fureA pentru vitezel. a 37 patra ,I a cineca.

29- pinion angrenare permanentAarbore intermedlar; 31 ,I 33

lagAre sprljln

arbore

b
5

64

Ambreiajul

- c. 1019

65

plan orizontal ~i nu vertical, ritatea cutiilor de viteze.

cum se intl1ne~te la majo-

Arborele primar 8 (fig. 3.11, b) nu mai este ~i arborele ambreiajului. tntre arborele ambreiajului ~i arborele primar exista un arbore de legatura prevazut cu articulatii cardanice. Arborele primar se sprijina in ambele jumatati ale carcasei pe un rulment cu role conice. Arborele secundar 22 se sprijina cu capatul anterior in interiorul arborelui primar pe un rulment cu ace, la capatul din spate pe un rulment cu role cilindrice, iar la mijloc (in peretele despartitor 16) pe un rulment cu role conice. Pinioanele 11, 12, 15 ~i 18 pentru mersul inainte ~i pinionul 20 pentru mer suI inapoi sint libere ;pe ax, fiind montate pe rulmenti cu role cilindrice, iar sincronizatoarele 10 ~i 14 ~i mufa de cuplare 19 sint rigidizate prin caneluri. Capatul din spate al arborelui secundar este tubular ~i are caneluri interioare, pentru asamblare cu reductorul. Arborele intermediar 24 se sprijina la capatul anterior ~i la mijloc. in peretele despartitor, pe rulmcnti cu role conice, iaJ.' la capatul din spate pe un rulment cu role cilindrice. Pinioanele 29 pentru angrenare permanenta, 28 pentru viteza a patra ~i 27 pentn viteza a treia sint presate pe arbore. iar restul pinioanelor sint executate dintr-o bucata cu arborele. Stringerea rulmentului arborelui primar se face cu carcasa 7, iar a rulmentilor arborelui intermediar prin garnituri a~ezate sub capacele respective. Lanturile cinematice ale treptelor de viteza se realizeaza prin reperele:

- viteza a patra: 9-29-28-11-10-22; - viteza a cincea (priza directa): 9-10-22.


. Comanda cutiei de viteze Tatra Synchron este 0 comanda la distanta. Maneta de viteze din cabina ~oferului este articulata cu axul central de comanda 6 (fig. 3.11, a) printr-o tija de legUura. Subansamblul de actionare a, pinioanelor este prezentat in fig. 3.11, c ~i cuprinde: axul central de comanda 34, cu levierul selector 35 ~i axele cu furea 36 pentru viteza intli ~i mersul inapoi, 37 pentru viteza a doua ~i a treia ~i 38 pentru viteza a patra ~i a cincea (priza directa).

3.1.5. Cutia de viteze AK 5-35-2


Cutia de viteze ZF-AK 5-35-2 (fig. 3.12) este folosita la transmisia 'automobilelor ROMAN ~i DAC, cu motor Saviem tip 797-05, destinate transporturilor de marfuri. Este 0 cutie de viteze de tip "culcat", cu comanda laterala. Are trei arbori ~i asigura cinci viteze pentru mersulinainte ~i 0 viteza pentru mersul inapoi. Toate pinioane1e sint in angrenare permanenta. Cuplarea tuturor treptelor de viteza se realizeaza prin inele de cuplare ~i craboti, cutia de viteze nefiind sincronizata. Carcasa cutiei de viteze (fig. 3.12) cuprinde carterul 24, in care sint instalati arborii ~ipinioanele, capacul lateral 13 al carterului, in care este montat mecanismul de comand5. pentru schimbarea vitezelor, capacul 5 pentru maneta ~i capacul 18 al tahometrului. Arborele primar 1 se sprijina in carter pe rulementul 2. Partea sa anterioara este ~;i arborele ambreiajului ~i se sprijina in volantul motorului, iar partea din cutia de viteze se termina cu pinionul 3 al angrenarii permanente, ill interiorul caruia se sprijina arborele secundar. Fiind 67

66

viteza viteza

intli: a doua:

9-29-24-18-19-22;

viteza a treia:

9-29-26-15-14-22; 9-29-27-12-14-22;

.a.

prevazut cu dantur~ eu arborele seeundar


A.l:bor..A.lA.. ~..JtnAa.n

lateral~, poate face corp prin inelul de euplare 4.


1.~, ~:~j""'~k !-"Uo.&.I",\",u, 'pV~"'\...J

comun
1Vo.J.Q. p\..

ruhnentul 14, poarta: inelul de euplare 4 pentru euplarea vitezelor a patra ~i a eineea (priza directa), inelul de euplare 8 pentru vitezele a doua ~i a treia, inelul de euplare 11 pentru viteza Intii ~i mersul Inapoi, pinioanele 6, 7 9, 10 ~i 12 pentru vitezele a patra, a treia, a doua Intli ~i, respeetiv, mersul Inapoi, melcul 17 de antrenare a tahometrului ~i flan~a de antrenare 16. Suporturile inelelor de euplare slnt fixate pe arborele seeundar prin eaneluri, iar pinioanele slnt libere pe arbore, fiind montate pe rulmenti eu ace. Pe arborele intermediar 25, sprijinit pe rulmentii 26 ~i 19, slnt fixate prin presare pinioanele 23, 22, 21 ~i 20; pinioanele pentru viteza Intli ~i pentru mers Inapoi slnt dintr-o bueata cu arborele. Pinioanele 21 ~i 22 slnt dintr-o bueata, fiind denumite ~i pinionul dublu. Lanturile cinematice ale treptelor de viteza se realizeaza prin reperele: .viteza Intli: 1-3-23-27-10-11-15;

- viteza a doua: 1-3-23-20-9-8-15; - viteza a treia: 1-3-23-21-7-8-15; - viteza a patra: 1-3'-23-22-6-4-15;

viteza a cineea (priza directa): 1-3-4-15.

Arborele intermediar trebuie sa aiba un joe axial de 0,08-0,12 mm. Reglarea joeului se realizeaza eu ajutorul inelului distantier de la eapatul din fat a al arborelui (dintre eapae ~i rulment) ~i garnitura de sub eapaeul rulmentului posterior al arborelui intermediar. Reglarea este eorecta atunci dnd la rotirea arborelui intermediar se Inregistreaza un moment rezistent de 10-15 daN.em (~1O-15 kgf.em).
68 69

AceasHi cutie de viteze se executa in doua variante: o variant a pentru conditii grele de lucru ~i rampe mari ~i 0 varianta pentru conditii u~oare de lucru ~i deplasari pe drumuri cu rampe mid. Pentru ambele variante organizarea interioara a cutiei este identica; difera numai dimensiunea pinioanelor de pe arborele intermediar. Pentru cutia de viteze AK 5-35, aUt ansamblul de actionare a inelelor de cuplare, dt ~i subansamblul de transmitere a comenzii de la maneta la cutia de viteze sint realizate in mai multe variante, in functie de spatiu ~i tipul automobilului. Subansamblul pentru actionarea inelelor de cuplare este realizat in doua variante: montat in capacul superior al cutiei de viteze sau, montat in capacul lateral. Subansamblul de transmitere a comenzii este realizat in urmatoarele variante: - cu maneta montata pe capacul superior al cutiei de viteze, varianta denumita cu manetii centralii;

- cu maneta montata in capacul lateral, variant a denumita cu maneta lateralii;


cu maneta la distanta aUt dnd subansamblul de

actionare a inelelor de cuplare este in capacul superior! cit ~i atund dnd acesta este in capacul lateral; titor, plasat pe dreapta sau pe sUnga cutiei de viteze. Subansamblul, montat in capacul superior 4 al cutiei de viteze (fig. 3.13) pentru actionarea inelelor de cuplare, cuprinde: axul 8, montat in loca~urile 1, pe care este montata furca 9 pentru cuplarea vitezelor a cincea ~i a patra; axul 10, montat in loca~urile 2, cu furca 7 pentru cuplarea vitezelor a treia ~i a doua; axul 12 montat, in loca~urile 3, cu man~onul de actionare 11 ~i furca 6 pentru cuplarea vitezei intii ~i mersul inapoi. In fig. 3.14 este prezentat subansamblul pentru actionarea inelelor de c).1plaremontat in capacul lateral (poz.
70

- cu maneta la distanta

~i transmisie

cu arbore roFig. 3.13. Subansamb1u1, montat in capacu1 superior, pentru actionarea ine1e1or de cuplare la cutia de viteze AK-5-35: f - loca~ul axului pentru cuplarea vitezclor a patra ~i a cineca; 2 -Ioca~ul axului pentru cuplarea vitezelor a doua ~i a treia; .3 -loca~ul axului pentru cuplarca vitezei fntii ~i capacul superior al cutiei de viteze; 5 garniturA;6 - furcApentru mersullnapoi; 4 cuplarea vitezelor Intii ~i mersul inapoi; 7 furca pentru cuplarea vilezelor a doua ~i a treia; 8 - ax pentrucuplarea vitezelora patra~i a cincea;9 - lurcApentru cuplarea vitezelor a patra ~ia cineca; 70 - ax pentru cuplarea vitczelor a doua ~ia treia: 71 - man~n de ac~ionare; 12 - ax pentru cuplarea vitczelor Intli ~i de mers Inapoi.

13 din fig. 3.16), compus din: cadrul tijelor 1, care se fixeaza de carcasa cutiei de viteze ~i este acoperit de capacul lateral; tija 2, care se sprijina in loca~urile 14 ~i pe care sint montate man~onul de cuplare 12 ~i furca VI

3. H. Subansamblul, montat in capacul lateral, pentru actio onarea inelelor de cuplare de la cutia de viteze AK 5-35: 1 - cadrul tijclor; 2 - tijA pentru cuplarea vitezelor IntH ~i de mers Inapoi; 3 bila; 4 ~tift; 5 - furcA pentru cuplacea vitezelor a patra ~i a cineea; 6 - furca pentru cuplare. ,'itezelor a doua ~i a treia; 7 furca pentru cuplarea vit<zelor Intii ~i de mers inapoi; tija pentru cuplacea vitezeior a doua ~i a treia; 9 tijA pentru cuplacea vitezelor 8 a patra ~i a cineea; 10 - man~on de cuplare pentru vitezele a patra ~ia cineea; 11-man~en

Fig.

de cuplace pentru mers inapoi; 13

pentru viteze!ea patra ~i a cincea; 15;-loca~u! tijei pentrn vitezele a doua ~i a !reia; 16 arc; 17- boli opritor.

vitezeie

a doua

~i a treia;

12

loca~ul tijei pentru viteze Ie InW ~i de mers [napoi; 14 -loca~ul

man~n

de cuplace

vitezele

intli

~i de

tijei

h~
Fig. 3.15. Subansamblul de transmitere a comenzii la cntia de viteze CII maneti'L centrala:
1 capac de proteciie; 2 maneti de viteze; 3 calote eu profil interior sferic; 4-1evier selector; 5 - capacul carterului superior al cutiei de viteze; 6 - gamitura.

7 pentru euplarea vitezei intii ~i mersul inapoi; tija g, care se sprijina in loca~urile 15 ~i care poarta man~nul 11 ~i furea 6 pentru euplarea vitezelor a doua ~i a treia; tija 8, care se sprijina in loea~urile 13 ~i pe care se monteaza man~onul de euplare 10 ~i furea 5 pentru euplarea vitezelor a patra ~i a cineea. Fiecare ax eu furea este prevazut eu 0 siguranta formata dintr-un are, 16, ~i un bolt opritor, 17. De asemenea intre axe exista un sistem de bloeare a axelor neangajate, format din bile1e 3 ~i ~tifturile 4.

72

Subansamblul de transmitere a comcnzii la cutia de viteze in variant a cu manetii centraJa este prezentat in fig. 3.15. Subansamblul de transmitcre a comenzii la cutia de viteze in varianta eu maneta montata in capacul lateral13 al eutiei de viteza, prezentat in fig. 3.16, cuprinde: levierul selector 8 (sau g), montat in flan~a suport 71 73

!t

Suhans.amblul de transmit ere a cpmenzii la cutia de viteze in variant a eu maneta la distanta ~i levierul selector montat in capacul superior este prezentat in fig. 3.17, a. In cazul dnd subaIisamblul de actionare a inele10r de cuplare este montat in capacullateral al cutiei de viteze, comanda la distanta este realizata astfel: legatura dintre mancta de viteze, fixata la volan sau de podeaua cabinei, ~i levierul selector se face printr-un sistem.: de tije sau printr-o singura tija, a carei lungime poate fi reglata. Aceasta varianta. de transmit ere a comenzii de la distanta exista la automobile1e ROMAN ;~i DAC echipate eu cutii de viteze AK 5-35, deoarece aceste automobile au cabina avansata (fig. 3.17, b). Subansamblul de transmit ere a comenzii la cutia de viteze in variant a cu arbore rotitor se prezinta. in fig. 3.18. In afara de reglarea jocului axial al arborelui intermedial', cutia de viteze necesita ~i reglarea furcilor, respectiv a man~oanelor de antrenare, opera tie care se efectueaza cu ajutorul ~uruburilor 1 ~i2 (fig. 3.19) de fixare a furcilor (man~oanelor) pe axele respective. Deplasarea furcii catre inainte (fig. 3.19, a) se face prin slabirea ~urubului 2 ~i stringerea ~urubului 1, iar deplasarea catre inapoi a
furcii

Subansamblul de transmitere a eomenzii la eutia de viteze eu maneta in capaeul lateral: 1 ~i2 - maneU de vitez1\(dou1\ variante); 3 ~i 7 capacul suportului manetei; 4 - capacularcului;5 _ arc; 6 - capacde protectie(varianU); 8 ~i9 -levier selector; 10- calot1\cu profil sferic; 11 suport; 12 garnitur1\; 13 capacul lateral.

Fig. 3.16.

(fig. 3.19, b).

prin slabirea ~urubului 1 ~i stringerea ~urubului 2

3.1.6. Cutia de viteze S 5-35-2


Cutia de viteze S 5-35-2 (fig. B.20) este folosita la transmisia autobuzelor ROMAN-109 RD, echipate cu motor Saviem tip 797-05. Este 0 cutie de viteze complet sincronizata., cu maneta centrala sau laterala, cu toate pinioanele in angrenare permanenta., care asigura dnd vih~zepentru mersul inainte ~i una pentru mersul inapoi. 75

pe calota 10, ce are in interior profil sferic; arcul 5 ~i capacul sau 4, care mentin levierul pe scaunul sau, ca urmare tensionarii arcului prin montarea capacului 3; maneta de schimbare a vitezelor 1 (sau 2), care se asambleaza cu levierul selector. 74

'
~

~
.
o

"."

"~

o
Fig. 3.17. Subansamblu de transmitere a comenzii la eutia de ,viteze cu maneta la distanta. ~i levier selector:
a 1
~

a I 2

- in capacul superior; b in capacul lateral j - manetA de viteze; 2 - tija de transmitere; 3 - burdut de proteclie; 4 - gbidaj; 5 - suportul tijei; 6 - capacul carterului superior al cutiei de viteze; 7 - garnitura; 8 - arc; {}- rulment en ace; 10 - bolt; 11 -levier selector; 72 - burdut de protectie; 73 - calota cu profil sterie; 74 - SUPOlt.

H 6

.~..
b
Fig. 3.18. Snbansamblul de transmitere a. comenzii la eutia de viteze in varianta cn arbore rotitor:
7

tijll de .ustlnere; 2 -levier selector; S - arbore rotitor; 4 - capac; 5 - rnlment eu ace; 6 - suportul arborelul rotitor; 7 garnlturll; 8 articulatie cu cap steric;
9

plrghia; 70

- carterulul - flan~a; 77 - capacul

superior al cutiei de viteze.

QFig. 3.19. Reg1area furcilor:

b -

a - deplasarea fureH ciltre Inainte ; b deplasarea furcH eAtr. Inapoi; 1 - ~urub axul fureH. anterior; 2 ~urubposterior; 3 furci\; 4

Din punet de vedere eonstruetiv, aeeasta eutie este identica eu eutia de viteze AK 5-35-2, eu singura deosebire di. inelele de euplare au dispozitive de sineronizare, iar vitezele a doua, a treia ~i a patra au alte rapoarte de transmitere.

3.1.7. Cutia de viteze AK 6-80


Cutia de viteze AK-680 (fig. 3.21) este folosita la transmisia autoeamioanelor ROMAN eehipate eu motoare D 2156 HMN ~i la autoeamioanele Henschel HS 22 ~i HT 26. Este 0 cutie de viteze nesincronizata, euplarea tuturor treptelor de viteza fadndu-se prin inele de euplare ~i craboti. Are trei arbori ~i asigudi ~ase viteze pentru mersul imtinte ~i 0 viteza pentru mersul inapoi. AceasUi. cutie de vitezepoate fi livraUi. in doua variante: fara reduetor (fig. 3.21) ~i cu reductor GV-8D, care poate fi asamblat la partea frontala a cutiei de viteze (v. fig. 3.24). In ambele variante cutia de viteze are comanda later ala.
.

78

79