Sunteți pe pagina 1din 14

t

I
PR*FE$INI$TIL

SE TLTTA

ffiktffi
o o N
UJ

ffif,ffif#ffiffiffitr1til
ffiffiffiSmc&tmrttwr m*xfs
tl

F. PROFESIONI9TILOR o 8*tr&tu&
DE rlrr

ffi!ffi

l\?r rr,sl

odhn ale conductorlor auto. - Miercrrrea Ciuc Editura IFPTR, 2008 rsBN 978-973-88868-0-3 656.r

Descrierea CIP a Bibloteci Na{ionale a Romniei Ghid pentru stabilirea perioadelor de conducere 9i de
:

rutiere internalionale. Membrii UE s-au preocupat de situatia conductoriIor auto att din motive de siguran! genera| in trafic ct gi in vederea imbuntlirii condilii|or de munc prin e|aborarea unor regIementri specifice sectoruIui rutier' in prezent pentru transporturi|e rutiere efectuate in spaliul UE, se ap|ic prevederile Regulamentului (CE) Nr. 561/2006 al Parlamentului European 9i al Consiliului European din 15 martie 2006, privind armonizarea unor dispozitii din |egis|alia socia| 9i care a modificat 9i Regulamentul Nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatul de control in domeniul transportului rutier gi a abrogat Regulamentul Nr. 3820/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind regu|ile comune ap|icabi|e conductori|or auto referitoare |a perioade|e de conducere gi de odihn. Sunt vizate de aceste reg|ementri, transporturi|e rutiere de marf efectuate cu vehicu|e cu o mas maxim autorizat care depgegte 3,5 tone 9i transporturi|e de persoane efectuate cu vehicule cu mai mu|t de 9 |ocuri inc|usiv |ocu| conductoru|ui auto. Menlionm c sunt vizate att transporturile pub|ice, ct gi transporturi|e efectuate n cont propriu, fie c vehicu|ele sunt incrcate sau goa|e' Prezentul regu|ament ixeaz reguIi|e referitoare |a durate|e de conducere, pauze|e

AETR - acord european privind durate|e de |ucru gi perioade|e de odihn a|e echipajeIor care efectueaz transporturi rutiere internalionaIe, definegte perioade|e maxime de conducere gi perioadele minime de odihn a|e conductori|or auto, sa|aria[i sau independenli, conducnd in mod obignuit sau ocaziona|, care efectueaz transporturi

9i perioade|e de odihn ce trebuie respectate de conductorii ce transport mrfuri


oersoane.

gi

in ega| msur actualuI regu|ament vizeaz promovarea ce|or mai bune practici de control 9i aplicarea regulilor in statele membre precum gi promovarea celor mai bune metode de munc in sectoru| rutier. Transpunerea in practic a acestor reg|ementri Va avea urmtoarele inf|uenle

pentru sectoru| rutier din Romnia: y' economic - o bun pregtire a intreprinderi|or de tranport rutier pentru a face a! unei concurenle internaliona|e tot mai mari in cadru| unui spaliu european |rgit; r' securitate rutier - o siguran! rutier imbuntlit prin scderea numru|ui de

cunoscute 9i aplicate uniform de toate intreprinderile de transport rutier. lnforma{ii|e conlinute in brogur nu constituie un text oficia|' E|e au fost stabiIite pe baza reg|ementri|or menlionate mai sus'

sociaI - q proteclie socia| sporit a conductori|or auto. Aceast brogur prezint intr-o manier simp| regu|i|e in vigoare pentru a fi bine

r'

evenimente rutiere;

!
|

nrrn reglarrrusbnffi

Se ap|ic: r' vehicule|or destinate

semiremorca depgegte 3'5 tone; vehicu|e|or destinate transporturilor de c|tori, care prin construclie 9i echipare sunt destinate s transporte mai mu|t de 9 persoane, inc|usiv conductoru| auto"

transporturi|or de mruri. a cror mas tota| maxim autorizat, inc|usiv remorca sau

Nu se aplic:

/ /

vehicu|e|or destinate transporturi|or

/ / / / /

semiremorca' nu depgegte 3,5 tone; vehicu|e|or destinate transporturi|or de c|tori care, prin construclie 9i echipare, sunt desiinate s transporte maximum 9 persoane, inc|usiv conductoru| auto, 9i sunt folosite Tn acest scop; vehiculelor destinate transporturilor de persoane prin servicii regu|ate a| cror traseu nu depgegte 50 km; vehicule|or a cror vitez maxim admis nu depgegte

de mrfuri. a cror mas tota| maxim autorizat, inc|usiv remorca sau

Ghicuj6i- imizate de serviciilefo(eIorarmate' de serviciiIe protecliei civile, de pompieri gi fo(ele responsabile cu


menlinerea ordinii pub|ice sau inchiriate de acestea fr gofer, atunci cnd transportu| intr in atribulii|e proprii a|e acestor servicii gi se efectueaz sub controlu| lor; vehiculelor specializate misiunilor medicale;

vehiculelor utilizate pentru transportul necomercial de ajutor umanitar ori uti|izate in situalii de urgent sau in
ooeratiuni de salvare:

vehiculelor specializate, destinate serviciilor medicale; vehicu|e|or specia|izate pentru depanri care aclioneaz pe o raz de 1 00 km de |a baza de stalionare; vehicuIeIor supuse testeIor rutiere in vederea perfec!ionrii tehnice, reparrii sau intrelinerii precum gi vehicu|e|or noi sau transformate, care nu Sunt inc puse in circu|alie; vehicu|e|or sau ansamb|uri|or de vehicu|e cu masa tota|

*{tr

maxim autorizat care nu depgegte 7,5 tone' uti|izate pentru transporturi de mrfuri in scopuri necomercia|e;

vehiculelor comerciale, care au un caracter istoric, conform legislaliei in statul membru, in cazul in care sunt conduse, gi care sunt utilizate pentru transportul de persoane sau mrfuri in scoouri necomercia|e.

condilii speciale pe teritoriul su sau cu acordul altui sa9 pe teritoriul altui Stat membru transporturilor
efectuate cu urmtoarele vehicule:

Fiecare stat membru poate acorda derogri in

vehicuIe apa(innd autoritli|or pub|ice sau inchiriate fr

vehicu|e uti|zate de servicii|e de cana|izare, proteclie impotriva inunda!iiIor, ap, gaze 9i eIectricitate' de serviciiIe de ntrelinere 9i contro| aI drumuriIor principaIe' co|ectare gi depozitare a degeurilor menajere, de serviciile de telegraf gi telefon, pentru transmisiuni de radio 9i televiziune 9i pentru detectarea emi!tori|or sau a receptori|or de radio
sau televiziune;

vehicuIe inchiriate sau utiIizate fr gofer de ctre intreprinderile agricole, horticole, forestiere, piscicole

gofer pentru efectuarea de transporturi rutiere care nu concureaz cu intreprinderiIe private de transport;

maximum '100 km in jurul punctului unde intreprinderea igi are sediul; tractoare agrico|e sau forestiere utiIizate pentru activitli agrico|e sau forestiere, pe o raz de maximum 100 km in juruI punctuIui unde intreprinderea proprietar a vehicuIuIui sau cea care il are inchiriat sau in leasing, igi are sediul; vehicuIe sau combinalii de vehicuIe cu masa tota| maxim autorizat care nu depgegte 7,5 tone, uti|izate pentru serviciile pogtale din comunitate 9i pentru transportul

sau cresctorii, pentru transportu| mrfuri|or pe o raz de

vehicu|e olosite pentru co|ectarea |apte|ui de |a ferme gi pentru returnarea la ferme a bidoanelor de lapte sau a produse|or din |apte destinate hrnirii anima|e|or;

vehicule utilizate pentru transportul banilor gi/sau

al

obiectelor de valoare; vehicule utilizate pentru transportul de degeuri de origine anima| sau carcase care nu sunt destinate consumu|ui

materialelor, echipamentelor

goferului Tn exercitarea func{iilor sale. Aceste vehicule nu trebuie s fie ui|izate dect pe o raz de maximum 50 km in jurul sediului intreprinderii, 9i cu condilia ca activitatea de conducere a vehicu|u|u|ui s nu constitutie principa|a activitate a goferului. vehicu|e care circu| exc|usiv pe insu|e a cror suprafa! nu depgegte 2300 km,9i care nu sunt |egate de restu|

sau maginilor

destinate

ferme la pielele locale sau invers, precum 9i de la piele la abatoare|e loca|e pe o raz de ce| mu|t 50 km; vehicule pentru transportul echipamentelor de circ sau pentru parcuri de distraclii; vehicule de proiect mobil special echipate, in principal in scopul instruirii atunci cnd sunt stalionate; transportului de persoane in scopuri necomerciale;

vehicule utilizate pentru transport de animale vii de la

uman;

vehicule care

au

10-17 locuri destinate exclusiv

vehicule utilizate exclusiv pe uscat, in instalalii de pIatorme precum porturiIe, porturiIe intermodaIe de

teritoriului nalional printr-un pod, vad sau tunel deschis circula!iei autovehiculelor; vehicuIe utiIizate pentru transportuI mrfuri|or pe o raz de maximum 50 km in juruI sediului intreprinderii, propulsate cu gaze naturale, lichefiate sau electricitate cror mas maxim autorizat, inc|usiv pentru remorc sau semiremorc' nu depgegte 7,5 tone;

transbordare gi terminalele feroviare;

vehicule utilizate pentru cursurile

de conducere in vederea oblinerea permisului de conducere sau a unui certificat profesiona|, dac
acestea nu sunt uti|izate pentru transportu| mrfurilor
sau persoanelor in scopuri comerciale;

9i

examenele

Transport rutier - orice dep|asare efectuat, in totalitate sau par!ia|, Tn go| sau cu sarcin, pe drumuri|e deschise
circulaliei publice, de un vehicul utilizat pentru transportul de oersoane sau marf.

Perioad de odihn zi|nic norma| - orice oerioad de odihn de ce| pulin 11 ore. Acest timp poate s fie |uat in dou interva|e din care primu| trebuie s fie un
interval neintrerupt de cel putin 3 ore, iar al doilea interval neintrerupt trebuie s fie de ce| pulin 9 ore.

Vehicu| - un vehicu| automobi|, un tractor sau remorc ori o semiremorc sau un ansamb|u de vehicu|e aga cum sunt
definite mai jos:

r'

/ /

autovehicu| - orice vehicu| cu motor care circu| pe un drum pub|ic, cu exceplia ce|or care se dep|aseaz in permanen! pe ca|ea ferat 9i care servegte norma| |a transportuI de persoane sau mrfuri; autotractor - orice vehicu| cU motor care circu| oe un drum pub|ic, care nu se dep|aseaz in permanen! pe gine gi care este construit special pentru a tracta, purta sau deplasa remorci sau semiremorci, aparate, utilaje sau magini; remorc - orice vehicu| destinat s fie tractat de un autovehicul sau de un autotractor; semiremorc - o remorc fr osia din fa! putnd fi atagat astfe| inct o parte important din masa sa 9i din incrctura sa s fie suoortat de autotractor sau
de autovehicul.

odihn de ce| pulin 9 ore, dar mai pulin de 11 ore.

Perioad de odihn zi|nic redus - orice perioad de

sptmnal in timpuI creia un conductor poate dispune |iber de timpul su 9i care poate s fie o ,'perioad de odihn sptmna| norma|'' sau o ''perioad de odihn sptmna| redus.'.

Perioad de odihn sptmna| - o

perioad

$
"#
*

Perioad de odihn sptmna| normal


perioad de odihn de ce| pulin 45 ore.

orice

Perioad de odihn sptmna| redus - orice perioad de odihn sptmna| de cel putin 45 ore care poate s fie redus |a un interva| minim de 24 ore consecutive cu obligalia compensrii perioadei de odihn sptmna| inainte de sfrgitu| ce|ei de-a treia sptmni' Durata de conducere - o durat de conducere cumu|at intre momentu| in care conductoru| auto se urc |a vo|an dup o perioad de odihn sau o pauz 9i momentu| unde intervine o perioad de odihn sau o pauz. Durata de conducere poate s fie continu sau fragmentat.

chiar gi pentru o scurt perioad, sau care se af| |a bordu| vehicu|u|ui cu scopu| de a-l conduce atunci cnd este
nevote;

conductor auto - orice persoan care conduce vehicu|u|'

Pauz - orice perioad Tn timpu| creia conductoruI nu are dreptu| s conduc sau s efectueze a|te sarcini, 9i care este |uat cu scoouI unic de a se odihni.

Sptmn - perioada cuprins intre ora 00'00 a zi|ei de


|uni gi

ora 24'00 a zi|ei de duminic'

A|t munc
din afar;

activitate, cu excep'tia conducerii, definit ca timp de munc, inc|usiv activitatea de insolire pentru el sau pentru alt angajat in sectorul de transport sau

- orice

inceputuI perioadei de odihn ziInic urmtoare saU intre perioada de odihn zilnic 9i perioada de odihn
sotmna|.

Durata de conducere zi|nic - durata tota| de conducere acumu|at intre sfrgituI perioadei de odihn ziInic 9i

odihn (repaus) . orice perioad neintrerupt in care


conductoruI poate dispune Iiber de timpuI su"

Durata de conducere sptmna| - durata de conducere total acumu|at intr-o sotmn.


vehicu| incrcat, dec|arat admisibi| de ctre autoritatea comoetent'

Perioada de odihn zi|nic - oartea dintr-o zi in care conductoru| poate dispune |iber de timpu| su 9i care poate s fie o ''perioad de odihn ziInic normal'' sau o '.perioad de odihn zi|nic redus''.

Masa tota| maxim autorizat - masa maxim a unui

in urma

omo|ogrii

durata maxim de conducere continu: 4 ore gi 30 minute

durata de conducere sptmnat nu poate depgi 56 ore

durata de conducere

zilnic: 9 ore

durata de conducere zilnic poate fi prelungit de dou ori pe sptmn Ia maxim 10 ore

de conducere conductorul auto trebuie s-9i la oblgatoriu o perioad de odihn sptmnat

dup cel mult

perioade

dup 4 ore gi 30 minute de conducere conductorul auto trebuie s fac o pauz de cet pulin 45 minute.

Aceast pauz poate

fie in|ocult cu o

minute, urmat de o alt pauz

neintrerupt de ce| pulin 15

pauz

Exceptii:
ConductoruI poate s se abat de |a aceste reguli, pentru
cu conditia de a nu peric|ita siguranla rutier. Conductorul

a asigura securitatea persoanelor sau a incrcturii sale


auto trebuie s menlioneze genu| 9i motivu| derogrii pe foaia de inregistrare - diagrama tahograf, sau in aparatul de contro| pentru a rmne inregistrate sau in registru| de serviciu ce| trziu |a ounctuI de stationare.

inainte s conduc din nou.

de ce| pulin 30 minute, |uat

consecutive nu poate depgi 90 ore

durata de conducere acumuIat n dou sptmni

Pe parcursul fiecrei perioade de 24 de ore de dup perioada


de repaus ziInic sau sptmna|,

conductorul auto trebuie s efectueze a nou perioad de


reoaus zilnic.

perioada de odihn zilnic 11 ore perioad de odihn zi|nic poate s fie prelungit pentru a deveni o perioad de odihn sptmna| norma| sau o
perioad de odihn sotmna| redus.

echipat cu o cabin de dormit gi s fie in stalionare.


I

Perioada ziInic de odihn poate fi petrecut in vehicu| cu conditia ca acesta s fie

Perioada de odihn zi|nic se ooate lua in dou interva|e separate cu respectarea urmtoare|or condilii:

/ /

perioada de odihn zilnic redus trebuie s fie de cel pufin 9 ore dar mai

neintrerupte; a| doilea interva| trebuie s fie de minim 9 ore neintrerupte;

primul interva| trebuie s fie de minim 3 ore

putin de

11

ore

Un conductor nu poate |ua mai mult de trei perioade de odihn zilnic redus intre dou perioade de odihn
sptmna|.

Un conductor care face parte dintr-un echipaj pe un vehicul trebuie s aib |uat o perioad de odihn zi|nic de ce| pulin 9 ore in 30 de ore care urmeaz perioadeIor
sau sptmna|.

transportat cu trenu| sau feribotu|, 9i e| ia o perioad de odihn zi|nic norma|, aceasta poate fi intrerupt de maxim dou ori prin a|te activitli a cror durat s nu depgeasc 1 or' in timpu| acestei perioade de odihn zi|nic norma|, conductoru| trebuie s aib acces |a o cabin de dormit sau |a o cuset

In cazuI in care conductoruI insolegte

vehicuIuI

de odihn

ziInic

n fiecare sptmn

trebuie s se odlhneasc n total minim 45 de ore

conductorul auto consecutive.

Perioada de odihn sptmnal de 45 de ore consecutive poate fi redus la 24 de ore.

Perioada de odihn zilnic gi/sau perioada de odihn sptmna|, pot fi petrecute in vehicul cu condilia ca acesta s fie echipat cu o cabin de dormit gi s fie in
in cursu| a dou sptmni consecutive un conductor trebuie S Se odihneasc ce| pulin dou perioade de odihn sptmna| norma| sau o perioad de sptmnal norma| 9i o perioad de odihn redus sta!ionare.

Tncepe

ce| mai trziu dup cel mult 6 perioade de 24 ore


ca|culate dup perioada de odihn sptmna| precedent.

Perioada de odihn sptmnal

Pe parcusul a dou sptmni

de cel pu{in 24 ore. Reducerea este compensat printr-o perioad de odihn echva|ent |uat in b|oc inainte de sfrgitu| ce|ei de a treia sptmni care urmeaz sptmnii respective.

trebuie s efectueze cel pu!n: dou perioade de

consecutive, un conductor

sau o perioad de
sptmnal redus

odihn sptmnal normale


odihn

sptmnal normal o perioad de odihn 9l


pu.tin 24 ore.

de

cel

in care, in timpul unei perioade de conducere cuprinse intre


dou perioade de odihn zi|nic

Gonducerea in echipaj - situalia

orice perioad de
luat

de odihn zi|nic 9i o
pentru

consecutive sau intre o perioad


perioad

de odihn sptmnal exist

2
Tn

atagat unei a|te perioade de odihn de ce| pulin 9 ore.

in compensatie pentru reducerea perioadelor de odihn sptmnal este

odihn

conductor la'borduI vehicu|u|ui, cursul primei ore de conducere Tn echipaj, prezenla unuia sau a altor conductori este facu|tativ, dar
restuI perioadei rmase.

asigura schimbul.

perioad de odihn sptmnal poate fi suprapus pe dou sptmni, dar ea Va i


contabi|izat in una dintre ce|e in amndou.

aceasta este obligatorie pentru

dou sptmni' dar nu

continu

Maxim 4 ore si 30 minute. Normal 9 ore. Poate f prelungit la 10 ore de maxm 2 ori pe sptmn' Maxim 56 ore. Maxim 90 ore.

&Ei
b'*
$

ziInic
sptmna| dou sptmni

A|te perioade, dect ce|e referitoare |a pauze|e 9i perioade|e de odihn in care conductoruI este |a dispozilia angajatoru|ui pentru a rspunde apelurilor sau sarcinilor de a prelua conducerea ori insolegte un vehicul pe feribot sau pe tren, inclusiv acele intervale de interdictii de circulatie. Timpu| petrecut in timpu| mersu|ui vehicu|u|ui a|turi de conductor sau in
cuget' Incrcarea gi descrcarea mrfuri|or. SprijinuI pentru c|tori gi bagaje |a urcarea gi coborrea in/din vehicu|. Sp|area gi Tntrelinerea vehicuIu|ui; A|te activitli viznd securitatea Tncrcturii gi a cltori|or. Alte obligalii legale sau reglementate.

CL

Es
&L

ffix

consecutive
Minim 45 minute. Poate fi 'imprlit'in dou pauze una de cel pu{in 15 minute urmat de o
alta de cel pu.tin 30 minute.

HE

q&

TlMPl DE MUNG

Minim 11 ore. ziInic


fi luat in dou perioade nentrerupte prima de cel pu{in 3 ore iar a doua de cel pulin 9 ore.

Poate

&mx

zilnic redus

Minim 9 ore S fie de cel pu,tin 9 ore dar mai pulin de 11 ore Minim 45 ore. Perioada de odihn sptmna| poate fi redus |a 24 de ore. orice reducere trebuie compensat pn |a sfrgitu| ce|ei de a treia sptmni ce urmeaz. Aceast perioad este atagat |a o perioad de
odihn de ce| putin 9 ore.

sptmna|

$E
dou sptmni consecutive
pentru un echipaj

o perioad de odihn sptmna|


gi o perioad de odihn sptmna| minim 24 ore.

45 de ore

redus de

Minim 9 ore intr-un interval de 30 de ore.

Tren sau feribot

Perioada norma| de odihn de 11 ore poate fi intrerupt de maxim dou ori prin a|te activitti a cror durat s nu depgeasc 1 or.

Modular

Tahograf - echipamentu| care se insta|eaz |a


orivind: Distan,ta parcurs de vehicu|;

bordu|

vehicu|e|or rutiere, avnd ca scop indicarea, inregistrarea gi/sau stocarea, in mod automat sau semiautomat a datelor

GonductoruI auto trebuie s mentioneze pe diagrama tahograf la introducere:

Numele gi prenumele

Localitatea
Data Numr de inmatricu|are Km la plecare

/ / / / / /

Yileza de deplasare:
Durata de conducere; Pauze|e gi perioade|e ziInice de odihn;

Timpiidisponibili; A|li timpi de munc'

Gompact

selectoru|ui de pe aparatu| tahograf astfe| inct s se inregistreze corect 9i distinct perioadele de activitate.

Conductorul auto trebuie

manipu|eze

butonuI

Fiecare conductor auto are proprii|e diagrame tahograf, suficiente pentru efectuarea intregului parcurs al transportului.
Durata maxim
diagrame|or tahograf, oricare ar fi forma acestora trebuie s fie de 24 ore.

de

uti|izare

foi|or de inregistrare

Digital

Diagrama tahograf nu trebuie scoas din vehicu| inainte de sfrgituI perioadei ziInice de Iucru dect dac scoaterea ei a fost autorizat (contro| rutier' schimbarea vehicuIu|ui' defectarea aparatului). ConductoruI nu poate utiIiza mai mu|te diagrame in aceeagi zi de Iucru' in cazu| schimbrii vehicuIuIui, acesta
prima
curS: numru| de inmatricu|are a| nou|ui vehicu|;

va inscrie pe spatele diagramei utilizate pentru

Membrii echipajului trebuie s pstreze in permanen!


diagramele pentru ziua in curs 9i 28 de zile precedente.

/ / /

ki|ometraju| care figureaz noului vehicul; ora schimbrii vehicu|u|ui.

pe contoru| ki|ometric

a|

in cazuI defectrii aparatuIui tahograf, indicatii|e referitoare |a diferite|e oerioade de activitate trebuie s fie scrise de
mn pe spate|e diagramei, de conductoruI auto' uti|iznd simboIuriIe coresounztoare.

Localitatea
Data

ConductoruI auto trebuie s men{ioneze pe diagrama tahograf la scoatere:

Km la sosire Km parcurgi (diferenla intre km la sosire


gi km la plecare)

Prezentare
butonuI aIocat fiecrui gofer. Exist 4 tipuri de carte|e:

Pentru a introduce sau extrage cartela se apas inde|ungat

Rapotde ac|h,iffilnit a strului din mmoria ddului

/ / /

3' Durata activittii goferuIui 4. Pauzele acumulate

't. $oferul I 2. Activitatea goferului

r'
1
1

cartela goferului - fundal predominant carle|a societlii - funda| predominant cartela de control - fundal predominant carlela atelierului - fundal predominant

alb ga|ben albastru rosu

2.Tpdr+ot*i
3. 4.

1.

D#$aarpt*iprC)
lrneb $ perrrrreu

5. Modul de operare 6. $oferul 2 7. Activitatea goferului 2 8. Durata activit|ii goferu|ui 2 9. ora |ocal

Pentru a se|ecta o activitate. se apas scurt butonul a|ocat fiecrui gofer' pn este afigat simbo|uI activitlii dorite. Activitatea de conducere este se|ectat in mod automat |a
fiecare deolasare a vehiculului.

5.Goff\m{ 6. Jaa u'deesb.lrurrfudilvefiadfu{ deiimraffiblae 7. Proffildwpg!.dJifu


8. il{oddltd

Ttra efifutia ca*d" sefu $

ge*u

d# ery'e*ii
qi mffiUi|

tRo |

^rctEFclzfyEsla
- F----

9. Afufremd
1

0'

1. Ecranul 2. S|ot carte| gofer

11.
1

D#

seraHpgrJil'! ulde ga efoffila uilfurm Sera oaddhd #iem/bii


5fr

|2l{67BlEtEriE

cffirae
clrenfi

vfl

lilflE$cdlffii

3. 4. 5. 6.

7" 8"

9'

10"

Buton anulare Buton pentru navigare (sus) Buton pentru navigare (os) Buton confirmare Buton gofer 1 Buton gofer 2 S|ot carte| gofer 2 Imprimant

12. Daila aaiiviEffik5ofutuihtii 5 rmmui|

E snad{gpEhub T

l zii|di
13.

fuibad
D.lhnmu!|

14. 1 5'
1

cild

Ferikrffi ldlb
tfutofus

de

diivilffi ntecumwlffi
adiivtffiiliinrodrc flna'tud|
irn

cMi|

de ]ftunffiflCI/brc d| \diiCI/fuil']|i 17. ilrric{la ofutmduifuii |h iirrtrofurcerea carduil']|i 18' Activftff.rnneg;isffi de Ih iirrrodumea cad'il''i pauns 1 9. ilmdkrdb odomefu/ltli gi 6'

-T----T qrdtrQfd$RL lcRo /milBc/Effi t 15.|'''


-6-----

-&----sm {56'B|23

Pictograme
E E
H
$lot gofer Card Scoatere card Alli timpi de lucru $ofer / Conducere Pauz / odihn
Timp disponib| Activitate necunoscut
1

ihs@reaoarfuifuni

diffi

pffi

(nilx }n n}

Slot gofer 2

o h
tr

il

Pauz Ceas
Feribot
/

24h

I + ? P n I Il E F

Locatia / De |a

lara
|a

sau pn

lmprimare

nartie
Afigaj

sptmna|
Dou sptmni Total / sumar

viteza
Zilnic Tahografu|proceseaz Vehicul Dimensiune anve|op Senzor

ts

tl
}I

Tren

lnceputul zi|ei de munc


zllei de munc

E t { ll

oUT

H ! + T n E E T f, |1

Mesaj, atenfionare, defecfiune Mesaj, atonlionare, defecfiune Surs de a|imentare Atelier Companie Agent de conhol Fabrioant
Siguran}

Tfurtrb digl* pot tniza rnffi tlrrider+ore: z .fuozilr,tbabdiyttlpdi' rmemmnbcard'll't'i ffinil'ii


'/ Rrymtrile erentime'b gi Egg|ti|i dim rmnmunia cardrrilrrri $nfieruifuii sau ffin nntnrrnotria Uhngfffirilrit / fuodffiEfimlE; / @ordepqiri deyibz
(llrliuersa1[.nme Cmtffi} A@aEe esile cu dol ore.nm urrwm

* trTs 826 NIffit


- 7--

9l'

(nm ]jEmia

aql-ffiilut

mil I'&'ffi f, |4g ufft9 * o 4s |532 !t


r.

stocare oxtern Blocat


|ntroducere manua| a activit|i|or

ka

de pe r4@e vaffi @a

orymoare [JTa qmm 6{ aa Glillt


oei
Rmm&'ibfr

ln afara zonei de aolicare

AETR

iarE si oufud qe]nafu" waa- ora sMEidecfue @ ryae do pe eo"amll Htngfiffiihli gi nur ae
rui: un

efucaqryra !.4odHtr.

e 7:o|7:5 r 5 n tr?:trS 7729 mJrI1 e trrzt 7*l {Ililx

t'153p. 15ff !63 r. 5s |7:o oh'7 .

9'76h 5oh

intreprinderea de transport rutier:


uti|izarea unui vehicuI fr tahograf sau tahograf digita| digitale neomologate; utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale nesigilate, montate / reparate / calibrate de operatori economici neautorizali, necalibrate sau cu termenul de va|abiIitate a| verificrii / ca|ibrrii periodice depgit, dup caz; utilizarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului; conducerea unui vehicuI dotat cu tahograf fr a utiIiza diagrame tahograf; conducerea unui vehicu| dotat cu tahograf digita| fr a uti|iza carte|a tahografic; nerespectare obligaliei de a asigurarea unui numr

ori utilizarea unor tahografe sau tahografe

|istri|or efectuate cu imprimanta tahografului digita|, dup caz;

neprezentarea, in trafic, a numruIui necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a

Sunt interzise pl(i|e acordate


conductoriIor auto saIaria!i,

intreprinderii/operatorului

neprezentarea,

transportat, de natur a pune in perico| siguranla rutier 9i/ sau s ihcurajeze inc|carea legislaliei in vigoare.

sau majorri sa|aria|e, in funclie de distanla parcurs gi/sau cantitatea de mrfuri

chiar gi sub form de prime

inregistrriIor privind perioade|e de conducere, pauzeIe gi perioade|e de odihn a|e conductori|or auto soIicitate de personalul de control: lipsa, la sediul intreprinderii/operatorului de transport rutier, a registrului de sarcini gi a orarului serviciului
regulat;

in cursul controlului la sediul de transport rutier, a

neinscrierea Tn registrul de sarcini a tuturor datelor


prevzute de legis|alia
Tn

suficient

/ / / / / / r' r'

un conductor auto, a unei carte|e tahografice e|iberate altei persoane; dep$irea perioadei maxime de conducere neintreruot: dep9irea perioadei maxime zi|nice de conducere; dep9irea periodei maxime de conducere intr-un interva| de dou sptmni; nerespectarea perioadei minime de odihn intr-un interval de 24 de ore: nerespectarea perioadei minime de odihn intr-un interva| de 30 de ore, atunci cnd vehicu|uI este condus de un echipaj format din minimum 2 conductori auto; nerespectarea perioadeiminime de odihn sptmna| dup 6 respectiv ,12 perioade zi|nice de conducere; conducerea unui vehicu| imobi|izat de ctre autoritatea competent; reuzu| in cursu| contro|u|ui de a permite verificarea, retinerea sau copierea oricrei inregistrri privind perioadele de conducere, pauzele 9i perioadele de odihn a|e conductori|or auto:

utiIizrii imprimantei tahograuIui digital in trafic Ia solicitarea personalului de control; nerespectarea prevederi|or privind utiIizarea, de ctre

pentru efectuarea operatiunilor de transport; nerespectarea obligaliei de a asigura posibilitatea

de diagrame tahografice

intreprinderii/operatoruI de transport rutier sau de ctre o persoan imputernicit de aceasta; controlului in trafic, a unei copii a registrului de sarcini gi a orarului serviciului regulat; nerespectarea ob|igaliei de a pstra registru| de sarcini o perioad de ce| pulin un an de |a expirarea perioadei |a care se refer 9i de a pune in dispozilia conductori|or auto cte a copie a acestuia; nereturnarea diagramelor tahografice utilizate de ctre conductoru| auto intreprinderii/operatoru|ui de transport rutier, spre a fi pstrate |a sediu, dup 28 de zile de la utilizarea lor; nerespectarea ob|igaliei de a descrca gi stoca |a sediu, ce| mai rziu|a fiecare 28 de zi|e, date|e din carte|e|e tahografice aIe conductorilor auto gi/sau nerespectarea ob|igaliei de a descrca 9i stoca |a sediu, ce| mai trziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehicu|e|or pe care |e uti|izeaz; nerespectarea obIigaliei de a pstra inregistrriIe privind perioadele de conducere, pauzele gi perioadele de odihn a|e conductori|or auto ce| pulin un an de |a

nesemnarea registruIui de sarcini de ctre conductoruI

vigoare;

corespunztoare

neprezentarea de ctre conductoru| auto, in cursu|

efectuarea acestora, in ordine crono|ogic 9i separat pentru fiecare conductor auto;


acordarea de ctre intreprindere/operatoruI de transport

rutier a unor p|!i conductori|or auto, chiar gi sub form a de bonificalii sau prime, in funclie de distanla parcurs gi/sau de cantitatea de mrfuri transportat.

*
Gonductor auto:

/
r'

conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fr auti|iza


diagrame tahograf; conducerea unui vehicu| dotat cu tahograf digita| fr a
utiIiza carteIa tahografic:

il

r'

nerespectarea prevederilor privind delinerea, de ctre un conductor auto, a mai mu|t de o carte| tahografic
vaIid;

/
r'

nerespectarea prevederi|or privind uti|izarea, de ctre un conductor auto, a unei carte|e tahografice e|iberate a|tei
persoane;

ffi

tt sffiffi& pRFE$If!I5 I

Nf; E LT TA

TlLOR"

nerespectarea prevederilor privind utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deteriorate; nerespectarea prevederiIor privind scoaterea neautorizat diagramei tahografice din tahograf sau cartelei tahografice din tahografuI digital inaintea terminrii zi|ei de |ucru sau uti|izarea utilizarea pentru a perioad mai |ung dect cea prevzut;

nerespectarea prevederilor in vigoare, privind utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;

nerespectarea prevederilor privind utilizarea diagramelor

tahograf sau a carte|e|or tahografice atunci cnd vehicu|uI este condus de un echipaj format din mai mu|!i conductori

Vehiculul este imobilizat in

auto;

trafic pn |a
de odihn'

nerespectarea ob|igaliei privind introducerea manua| a


unor date;

condiliilor privind timpul de conducere, pauzele gi timpul

indeplinirea

nerespectarea prevederilor privind reglarea ceasului


tahografului gi utilizarea comutatorului; necomp|etarea pe diagrama tahograf a datelor prevzute de leglslalia in vigoare; omisiunea de a introduce manual in tahograful digital date|e prevzute de |egis|alia in vigoare;

9i inregistrarea datelor privind perioadele de conducere, pauze|e 9i perioade|e de odihn a|e conductori|or auto in eventua|itatea defectrii sau funclionrii defectuase a tahografu|ui ori in eventua|itatea in care conductoru| auto nu poate uti|iza carte|a tahograf fiind distrus, defect, pierdut sau furat.

nerespectarea prevederilor privind utilizarea vehiculului