Sunteți pe pagina 1din 128

/lUI. ,. ...

s",.~

".,.,..

•••

fMI, ....

"""'

eMGtit

~~~Ii~-2f)'O
~euab

UI,:FlNIREA ~OTllJNILOR LE(.ISLATIA

SIl'.XI'RESIILOR

OE BAZA DIN Llil

lUJTIER·\' SI ;\ pARTILOR (OMPONEN rE ALf. nRl,Ml

P1JHL1( . ELEME:"lTE (;F.OME flU(,F. SI CLASJFICARFA BE"JZILE DRllMtlRILOR PUBLICE

OR(J\1lTRILOR.

A. Defmirea notiunilor §i cx.presiilor de baza din legislatia rutiera

1. DruID public - mice cale de comunicatie terestra,

ell

exceptia cailor ferate, special

amenajatii. pentru traficul pietonal sau rutier, deschisa circulatiei publice; drumurile care sunt Inchise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile; 2. Parte carosabili portiunea din platforma drumului destinata circulatiei

vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe pfu"ti carosabile complet separate una de cealalta printr-o zona despartitoare san prin diferenta de nivel; 3. Aenstament - Ia~ia laterals cuprinsa intre limita

partll

carosabile

~l

margiuea

platformei drumului; 4-. Trotuar - spatiul longitudinal situat in partea laterals a drumului, separat in mod

vizibil de partea carosabila prin diferenlA san lara diferenta de nivel, de tinat circulatiei pietonilor; S. Ameoajarj rutiere - totalitatea constructi ilor, dispozitivelor si oricaror mijloace

tehnice, altele deca.t cele destinate semnalizarii, scopul asigurari i securitatii rutiere; 6. Autostrada

amplasare pe drumul public in

- drumul national de mare capacitate si viteza, semnalizat special, en san

rezervat exclusiv circulatiei autovehiculelor,

tara

remorci. care nu serveste separate printr-o zona

proprietati riverane, prevazut cu doua Cat unidirectionale, me diana sao, in mod exceptional.

prin alte modalitiiti, ell exceptia uuor locuri

speciale sau cu caracter temporar, avsnd eel putiu dona benzi de circulatie pe sens si banda de urgenta, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea fiind permise numai priu Iocnri special amenajate;
7. Banda de

eireulatie - subdiviziunea longitudinala a partii carosabile, materializata


0

prin rnarcaje rutiere sau aite mijloace, daca are circulatia intr-un sens a unui sir de vehicule, deplaseaza pe dona roti; 1

latime corespunzatoare

pentru care se

altele decat vehiculele

8. Banda

de

urgenra

suhdiviziunea

longitudinala

suplimentara,

situata

la

extremitatea exclusiv

din partea dreapta a autostrazii, autovehiculelor in cazuri

in sensu! de circulatie, destinata [ustificate, precum si circulatiei

stationarii

antovehiculelor ell regim prioritar care se deplaseaza la interventii sau in rnisiuni ell caracter de urgenta; 9. Banda re ersibila - banda de circulatie, marcata 8i semnalizata, situata langa axa drumului, destinata circulatiei autovehiculelor intr-un sens san in altul, in functie

de intensitatea traficului; 10. Pista pentrn bicidete subdiviziunea partii carosabile, a trotuandui on a
81

acostamentului

sat! pista separata de drum, special amenajata, destinata rmmai circulatiei - cuprinde
bicicletelor

senmalizata

marcata corespunzator

sau rnopedelor;

11 _ Zoua

drnmului

public

suprafata de teren ocupata de elementele si zona de siguranta, Limitele zonelor

constructive ale drumului, zona de protectie

drumurilor se stabilesc in confonnitate ell prevederile legale 12. Znna pietonala - perimetrul care cuprinde una sau mai multe rrazi rezervate peciale de legale

circulatiei pietonilor. unde accesul vehiculelor este supus unor reguli


circulatie

avand intrarile si iesirile semnalizate in conformitate

ell

prevederile

13. Zona rezidentiala

- perimetrul dintr-o localitate unde se aplica reguli in conformitaie

peciale de
legale;

circulatie avand intrarile si iesirile semnalizate 14. Inrerseetie

cu prevederile

- once incrucisare, jonctiunc sau bifurcare de drumuri la ill e], inclusiv la nivel dintre un drum public si

spatiile Iormatc de ace tea; J 5. Treeere la nlvel - incrucisarea


0

cale ferata sau

lillie de trarnvai, care dispune de 0 platforma independenta;

16. Viabilitatea
constand

drumului

starea tehnica

corespunzatoare

a partii

carosabile,
specifice
SJ

in practicabilitatea

pennanenta a acesteia potrivit reglementarilor si existenta amenajarilor

sectorului

de drum, lipsa obstacolelor

rutiere

mijloacelor de semnalizare, care sa asigure fluenta si siguranta

eireulatiei;

17. Vehieul - sistem mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace de
autopropulsare, utilizat in mod curent pentru transportul de persoane

si/sau b U[J uri

ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari;

18. Autovehicld

- vehicul echipat ell motor in scopul deplasarii pe drum. Troleibuzele autovehicule. Mopedele, tractearele folosite vehicu lele care se in exploatarile

si tractoarele rutiere suntconsiderate deplaseaza pe sine denumite

tramvaie,

agricole si fnrestiere, precum si vehiculele pentru efectuarea de servicii san luerari, care se deplaseaza autovehicule, 19. Motoeiclete - autovehieulul eu doua roti eu sau fara atas, eehipat eu un motor care are
0

numai ocazional pe drumul

public. nu sunt

considerate

capacitate

eilindriea

mai mare de 50cml

si/sau a carui viteza maxima, prin

constructie, depaseste 4SkmIh 20.l\toped - vehiculul eu doua, trei sau patru roti a carui viteza maxima pnn

construe tie nu depaseste 45 kmlh si care este eehipat eu cu aprindere prin scanteie, eli
lID
0

un

motor ell ardere interna,


Cll.

capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cml sau

rut motor

cu ardere interne

Ol'L

dupa caz, electric. a carui putere nominala este de

eel rnult 4 kW; 21. Biciclcta -- vehiculul prevazutcu doua roti, propulsat exclusiv prin forta musculara

en ajutorul pedalelor san manivelelor: 22. AnsBmblu de vellicule - vehieulul cu motor cuplat ell unul sau dona vehiculacare circulape drum ca
0

unitate:
ell

23. TrB.d'or ruDer - tractorul pe roti

eel purin doua axe utilizat pentm execntarea de de

lucrari, precum si pentru tractarea uncr remorci folosite pentru transportul persoane san bunuri si care se deplaseaza de regula, pe dmmul public; H. Tractor

- vehiculul ell motor. pe roti sau pe senile, conceput special pentru a trage

sau a impinge annmite utilaje sau remorci folosite in exploatarile agricole ori forestiere sau pentru alte lucrari, care se deplaseaza numai ocazionaJ pe drumuJ public; 25. Remorca - vehiculul fara motor destinat a fi tractat de un autovehicul san de W1 tractor; 26. Remorca U110ara - remorea a earei masa total maxima autorizata nu depaseste 750 kg; 27. Semiremorca - remorca a carei rnasa totala maxima autorizata este preluata in parte

de catre un autovehicul sau de eatre un tractor;

28. Vehieul cu mase sau dlmenlsuni de gabarit depasite - vehiculul care, datorita dimensiuni lor sale ori marfurilor transportate, depaseste masele totale maxime

admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevazute in reglementarile legale; 29 Vehicul in eireulatie internationala prin deplasarea sa, depaseste eel putin 30. Masa total maxima automata sau in trafic international0

vehiculul care,

frontiera de stat;

- masa maxima a unui vehicul incarcar, declarata

admisibila in urma omologarii de catre autoritatea competenta; 31. Aeordare a prioritatii - obligatia oricarui participant la trafie de a nu isi continua

deplasarea sau de a nu efectua orice alta manevra, daea prin acestea it obliga pe ceiJalti participanti la trafie care au prioritate de treeere sa isi rnodifice brusc directia sau viteza de deplasare ori sa opreasca;

32. Prioritate

de treeere - dreptul

lIDUi

participant la trafic de a trece inaintea celorlalti

participanti la trafic cu care se intersecteaza, in conformitate ell prevederile legale privind circulatia pe drumurile publice; 33. Localitate - catunul, satul, comuna, orasul i municipiul ale caror intrari
'1

resrn

sunt semnalizate in conformitate ell prevederile legale; 3-&. onducator C - persoana care conduce pe un drum un grup de per oane.
ill]

vehicul

sau animale de tractiune, animale izolate 'au in tunna, de povara ori de calarie: 35. Cundncatar de autevehleul sau rramvai, atestat profesional - persoana fizica

posesoare a unui permis de conducere care conduce un auto ehicul de


0

'i a unui certificat de atestare profesionala,

anumita categorie, eu sau fara remorca pentru

transportul de rnarfuri, persoane sau servicii; 36. Coloana oficiala - unul sau rnai multe vehicule care circula pe drumul public si sunt insotite de unul san mai multe autovehicule ale politiei rutiere care au in

functiune semnale speciale de avertizare sonore si luminoase de culoarea rosie; 37. Grup organizat - doua san mai multe persoane care au un conducator si se

deplaseaza sau stationeaza pe drumurile pub lice in baza unei autorizatii eliberate de administratorul drumului public eu avizul politiei rutiere; -'8. Cortegiu cerernorue; - grup de persoane care se deplaseaza pe drumul public insotind
0

39. Censtatare incheie


0

amiabila de accident - procedura prin care doi conducatori de vehicule intelegere in forma sensa prin care convin eu privire la circumstantele

producerii unui accident de circulatie in care acestia snnt implicati si din care au rezultat numal pagube materiaJe, ce se inregistreaza la societatea de asigurari care a ernis polita de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudieii produse prin accidente de autovehicule, a carui titular este conducatorul de vehicul vinovat de producerea accidentului sall, dupa caz, proprietarul sau detinatorul acesteaia; .;10. ijloc tehniee M

eertifieat - dispozitivul care dovedeste cosumul de produse on

sub stante stupefiante sau a1 medicamentelor eu efecte similare acestora san prezenta in aerul expirat a alcolului; 41. Mijloc tehnie omoJogat si verificat metrologie - dispozitivul care stabileste

concentratia de alcool in aerul expirat ori destinatmasurarii probeaza incalcari ale unor reguLi de circulatie; 42. Deelivltate - inc1inarea unui drum pe
0

vitezei sau prin care se

portiune uniforma fata de planul orizontal;

43. Unitati de asistenta

medicala ambulatorie de speeialitate autorizate

in acesr

sens - unitarile sanitare cu personal calificat si dotare corespunzatoare examinarea medicala ambulatorie a eandidatilor la obtinerea

pentru
de

perrnisului

conducere si a conducatorilor autoritatile de sanatate publica;

de autovehicule

sau tramvai, autorizate de catre

44. Retmerea permisului de cendaeere, a certifi.catuJui inregistrare ori a dovezii iolocuitoare

de inmatricul'are sao de

a acestora - masura tehnico-administrativa din posesia unei eauzei care a

dispusa de politia rutiera constand in ridicarea documentuIui persoane si pastrarea

lui la sediul politiei pana Ia solutionarea

determinat aplicarea acestei mas uri; 45. Retragerea permisului de conducere - masura tehnico-administrativa dispusa se

politia rutiera in baza uuui certificat medico-legal prin care titularnl a fost declarat inapt medical, constand in retinerea documentului conduce autovehicule sau tramvaie; 46. Retragerea certffieatului de Inmarrfenlare masura tehnico-administraiva si interzicerea dreptului de a

dispusa de politia rutiera constand in retinerea documentului si interzicerea dreptului de a pune in misacare pe drumurile publice vehiculul respectiv;

47. Retragerea masura

plaeuteler

CD Burnam. de inmatriculare

sau de iaregistrare

tehnico-administraiva

dispusa de politia rutiera constand in dernontarea

placutelor de pe vehicul 81 pastrarea lor Ia sediul politiei rutiere pana Ia incetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei masuri;

.... Urgeota s.

- situatia de criza san de pericol potential major care necesita deplasarea

imediata pentru prevenire producerii unor evenimente eu consecinte negative pentru salvarea de vieti omenesti sau a integritatii mediului inconjurator;
LIDOI'

bunuri ori pentru limitarea afectarii

B.Elementele geometrice si ctasificare drumurilor


1. Elementele geometrice ale drumului public

publice

1.1. In plan transversal a 1i'"11


1

in r~ JUI le ,

este drumul public a carui parte carosabila si acostarnente

sunt mai inal te decat marginile ei;


b drum
111

dehle

e te drumul public a carui parte carosabila si acostamente sum

mai joase decat marginile lui:


C{

urn

II mixt - este drumul public fa care una din parn este if! rambleu si

cealalta in debleu;

1.2 In plan longitudinal


u drum

in alinlame

este drumul public fara curbe; este cotitura drumului public in forma de arc de cere care uneste

I,

rum;

"rha

doua segmente de drum in aliniament;


I.,

.rum

In

palie - este drurnul public care nici nu urea si nici nu coboara;


- este drumul public care urea si coboara. Urcarea se

d drum

ell declivirari

numeste RAMPA. iar coborarea se numeste

PANTA.

Zona drumului public are: 1. am

,'II

drumului

- este suprafata ocupata de elementele constructive ale

drumului public (partea carosabila, acostament, sant); zona ue drurnului,


SU!'"
\l -

este zona situata de pentru

parte si de alta a amprizei rutiera, plantatii rutiere,

fiind destinata

semnalizare

suprafata rnentinerii vizibilitatii in locurile lipsite de vizibilitate precum si pentru luerarile de cousolidare a infrastructurii si snprastructurii drumului;
I

.na ue nrotecf ~- suprafata necesara dezvoltarii in viitor a drumului fiind

situata dupa zona de siguranta; In localitati zona strazilor cuprinde ampriza drumului precum parcare,
51

suprafetele de

Clasificarea drumurilor

publiee

Din punct de vedere functional ~i administrativ, drumurile publice se impart, in ordinea iruportantei _astfel: a) autustrazi - drumuri nationale de mare capacitate si viteza, rezervate exclusiv circulatiei autovehieulelor, care [JU deserve c proprieratile riverane, prevazute ell dou! cai unidirectionale separate prinrr-o zona mediana avand eel putin doua benzi de circulatie pe sens ~i banda de stationare de argenta; intersectii denivelate si accese limitate, intrarea ~i tesirea autovehiculelor fiind permisa numai prin locnri special amenajare; b) drumuri expres - drumuri nationale accesibile numai prin noduri sau intersectii reglementate care pot fi. interzise anumitor categorii de utilizatori si vehicule ~i pe care oprirea ~i stationarea pe partea carosabila sunt interzise; c) drumuri nationale europene (E) - drumuri nationale deschise traficului international. a carer hicadrare ca drumuri E se stabileste conform prevederilor Acordului European privind marile drumuri de trafic international (AGR). Ele pot fi si autosrrazi sau drumuri expres; d) drumu ri uatianale P' incipale drumuri nationale care asigura legatura capitalei tfui.i ell orasele resedinta de judet.legaturile dintre acestea, precum ~i ell principalcle puncte de control pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei; e) drun uri nationale secundare - restul drumurilor nationale care nu se incadreaza in categoriile prevazute la lit. a - d); 7

drumuri publice care asigura legaturile dintre: - municipiile resedinta de jude! ~i resedintele de comune, rnunicipii, erase, objective de interes turistic, porturi, aeroporturi etc.; - erase ~imunicipii intre ele;
g) drumuri comunale - drum uri publice care asigura legaturile dintre erase sau resedintele de corunna ~isatele care le apartin;

f) drumuri judetene

) drumuri vicinale - drumuri care deservesc rnai multe proprietati, fiind situate la limitele acestora,

INDICATOARE

RUTIERE

EXPLICATE

Indicatoarele rutiere fac parte din categoria mijloacelor de reglementare a circulatiei. Prin aceste rnijloace se urmareste buna desfasurare, in cele mai bune conditii a circulatiei rutiere asigurand totodata fluenta acesteia in conditii de siguranta, ambuteiaje ~i evenimente rutiere nedorite. Iudieatearele rutiere sunt eele care t'onneaza semnalizarea vertical

rara

producerea de

~i se

impart dupa cum urmeaza in : I. Indicaroare de avertizare, de reglem en tare, care pot fi: de prioritate,
de urientarc ruristica,

2. Indieateare
3. Indicatonre

de interzicere

sau

restrictie ~i de nbligare, ~i informure, panouri


e a lucrarilor
J

care put fi : de ur'icntarc,

de informarc, kilometrtce
1;1

de informare
hectomet rice. ~. \1Ijill;ln

aditionale

~i indicutuare

Ill· semnulivar

ca re pol Ii : lucrarrtur.

In:JI~·;ltll;Jrl·

rurier e tl·mpnr;Ht'

~i miJIIIIl"t· .ruvih arc de vernnalizurc

Indicatoarele rutiere se instaleaza, de regula, pe parte a dreapta a sensulni de mel's. Pentru


0 mai

buna observare a acestora Je catre eonducatorii carom ll e adreseaza, acestea


UD

se pot monta ori repeta pe partea stanga: in zona mediana a drumului, pe spatiu interns circulatiei vehiculelor san suspendate deasupra urmeaza catre unii, a fi mai dificile ~i pentru reglementare,
0 0

refugio ori

paqu

carosabile.

in cele

ce

01 enumera, cu cateva explicatii aferente pentru unele dintre ele considerate, de mai buna intelegere a acestor mijloace de serie de indicatoare mai des intiUnite pe drumurile publice, bineinteles ca

restul de indicatoare care nu se regasesc aiei nu inseamna ca nu sunt importante in aeeeasi

masura.
De retinut :

indicatoarele suspendate se refera numai la benzile deasupra carora sunt amplasate. semnificatia unui indicator este valabila pe mtreaga latime a partii carosabile, Din punet de vedere constructiv, acestea sunt realizate respectand culorile fondului
§]

ale inscriptionarii precum ~i modalitatea de inscriptionare

conforme cu normele STAS

L848-860
9

A -INDICATOARE

DE AVERTIZARE

Curba la stanga - se instaleaza inaintea unei em-be la stanga; - in zona de acriune a indicatorului daca vizibiJitatea 'este mai mica de 50 m, toate manevrele voluntare sunt interxise;
- \ iteza nu trebuie sa depaseasca 30 kru/h in localtituti si 541

1.

kIP/t .

<

r•.

al'tahlor.

Curba la dreapta - se instaleaza inaintea unei curbe 1a dreapta: - in zona de actiune a irulicatorului daea viztbilitaren este mai mica de 50 m, toatc manevrele voluntare sunt lnterzise: - viteza nu t..ehuie sa depuseusca 30 km/h in lucalritati si 50 m" . . 'ii' .
j... .' •

2.

Curbs dubla sau prima la stanga

sueeesiune de mal mult de doua curbe,

3.

- se instaleaza unor succesiuni de curbe dimre care prima la stanga; - in zona de actiune a iodicatorului daca vizibilitatea este mai mica de 50 Ill, toate manevrele vuluntare sunl inter Lise: - \ iteza IIU trehuie sa depaseasca 30 km/h in lncaltitati si 50 /. f· r rq Curba dubla sau osuccesiune prima 19 dreapta de mal mult de deua eurbe,

4.

- se instaleaza unor succesiuni de curbe dintre care prima la dreapta; - in zona de aeriune 3 indicatorului daca vizibilitatea cste mai mica de 50 m, toate manevrele veluntare sunt interzise; - \ iteza 1111 trebuie sa depa ensca 30 km/h in Incaltitati SI ::U
J
:n' . r
I

r'

'I '.

Curba deosebit de perieuloasa - se amplaseaza in curbe ell raza sub 100 m, Varful sagetii indica direetia eurbei; - in zona de actiune a indicatorului daea vizibilitatea este mai mica de 50 m, toate manevrele voluntare sunt interzise; - viteza DU trebuie sa depaseasca 30 km/h iD lecalritati si 50 kmlh in afara localitatilor. 10

5.

Panonri suceestve pentru enrbe deosebit de perieulease - se amplaseaza cate cinci, in curbe ell raza sub 100 m, daca prezenta curbelor i.i poate surprinde pe conducatorii auto; - in zona de aetiune a Indicatorului toate manev rele vnluntare sunt mterzise: - viteza nu trebuie sa depaseasea 30 kmlh in localutatl si 50 kmlh in afara localitatilor. Ceborare periculoasa

6.

7.

- se instaleaza pe portiunile de drum in punta unde inclinatia carosabilului depaseste 7%; - este interaisa stationarea pe toata Iungimea panrei, dt I,ll m In perm '.1 iar cand vizibiliratea este sub 50 m si eelelalte maevre voluntare sunt interzise; - se aeorda prioritate vehiculelor care urea in situatia in care latimea drumului nu permite trecerea ambelor vehicule. Ureare eu inclinatie mare - se instaleaza pe portiunile in rampa undeinclinatia acostamentului depaseste 7%; - este interzisa stationarea pe toata lungimea panrei iareand vizihilitarea este sub 50 m si Itt. m - se acorda prioritate vehiculelor care urea in situatia in care latimea drumuJui nu permite trecerea ambelor vehicule, Drum ingustat pe ambele parti - se instaleaza inainte de punetul in care latimea drumului incepe sa se ingusteze cu 0.5 m fata de lasimea intiala, pe arnbele margini, indiferent de moti (Iucrari, poduri): - in zona de actiune a indieatorului manevrele voluntare . '.,~ e tc per III " I sunt interzise. Acostament perieules

8.

9.

12.

- se instaleaza inaintea unui sector de drum unde intre carosabil si acostament exista 0 diferenta de nivel, sau acostamentul este in constructie; - In zona de aeriune a acestui indicator este lnterzisa intoarcerea si mersuJ inapoi. Drum aglomerat - este arnplasat la 0 distanta de m.azim 50 m in localitati, intre 100 m si 250 In in afara localitatilor, fata de un sector de drum eu trafic intens; - in zona. de actiune a acestui indican ' evitarea exeeutarii manevrelor voluntare pentru a nu incomoda ceilalti participanti la trafic

13.

11

Tunel - se amplaseaza inaintea imrarii intr-un tunel, avertizand conducatorii ca urmeaza WI sector de drum ell iluminat artificial fiind obligatorie folosirea luminilor de intalnire; - in zona de actiune a acestui indicator, toate a evrele voluntarc sunt interzise. Pod mobil - estc amplasat inaintea locului unde exista posibilitatea ca podul ce urmeaza, sa fie ridicat (in acest caz oprirea este obligatorie ); - in zona de aetiune a aeestui indicator toare manevrele voluntare sunt lnterzise:
. evccpt. rIC:: Ie .I"il\: •• v c uiculel I ., t actiune anima motucielctclc r.tra .'ta~. mnpeuel« ..i h "1\. llcil I c \ IlIh litatea e... e pc ..Il' 10 rn I U' latimea t dr : mului t' t lit
n1
• • .,

14,

15.

Drum en denivelari - este amplasat inaiutea unui sector de drum unde partea carosabila prezinta gropi salt ridicaturi ce pot pune inpericol deplasarea vehiculelor; - daca sectorul de-drum avariat depaseste 300 m atunci poate fi insotit de un panou aditional pe care este inscriptionata lngimea detelriorata;
a
I t'

17.

lndicaturului

\ ehiculelor nu trebuie ..a depascasca , .-0 /f i f· 't!lfil. Denfvelare pentru limitarea vitezei 18.

\ itu;t de deplasure .1 '0 km/h in lucalitun

-.este amplasata in Iocul in care administratorul dnmmlui a creat 0 denivelare in profilul transversal al dnunului pentru a obliga conducatorii sa reduca viteza; Drum alunecos - este amp 1asat pe sectorul de drum uncle partea carosabila, datorita imbracarnintii drumului si conditiilor admosferice, creaza riscul de a derapa; - in zona de actiune a fndicarorului atunci cand partes carosabila este urneda sau este aeoperita cu polei, gheata, zapada batatoritn, mazga, viteza nu trebuie sa depaseasca 30 km/b in localitati si 50 km/h in afara localitatilor.

19.

12

Improseare

co pietris

20.

- se amplaseaza inaintea sectorului de drum pe care au lost executate luorari de tratamente, sau care sunt in curs de executie, iar criblura nu este fixata; - avertizeaza asupra pericolului ca piatra sparta poate fi antrenata de rotile vehiculelor si aruncata catre ceilalti participanti la traffic. uezei Presemnalizare treeere pentru pietoni

22.

- se instaleaza inaintea trecerii pentru pietoni semnalizata prin marcaje, semnale luminoase, indicatoare, de pe arterele intens circulate. sau cand observarea trecerii de pietoni este dificila; - nu se instaleaza cand pozitia sa coincide ell indicatorul "Copii"; - in zona de actiune a indieaturului viteza maxima nu trebuie a depaseasca 30 kmlh in lucalitati si 50 kmlh in afara localltatilor. Copii - se amplaseaza inaintea locurilor des frecventare de copii (scoli, gradinite.Jocuri de joaca) - in zona de actiune a indicatorului legea prevede obJigativitatea deptasarii CD 0 viteza care sa nu depaseasea 30 kmfb in localitati sau ~O kmfh in afara localitarilor, intre orele 7 - 22 BicicJisti

23.

24.

- se amplaseaza la u distants de maxim 50 m in Iocalitati, intre 100 m si 250 m in Mara localitatilor, fata de locul unde partea carosabila este traversata de 0 pista pentru biciclisti semnalizata prin marcaje. Animale

25.

- se amplaseaza Ia 0 distants de maxim 50 m in localitati, intre 100 m si 250 m in mara localitatilor S1 intre 500 m si 1000 m pe autost:razi sau drumuri expres, fata de sectorul de drum pe care exista riscul ca animalele sa circule sau sa-l traverseze. Animate

26.

- se amplaseaza Ia 0 distanta de maxim 50 min localitati, intre 100 m si 250 m in amra Iocalitatilor si intre ~OOm si 1000 m pe autostrazi sau drumuri expres, fata de sectorul de drum pe care exista riscul ca animalele sa circule sau sa-l traverseze.

13

Luerari - se amplaseaza inaintea loeului unde se executa IUl.... pe rari partea carosabila a drumului public; - are roluI de a avertiza conducatorii de vehicule asupra pericolului surprinderii si accidentarii lucratorilor respectivi, sau asupra prezentei unor obstacole pe carosabil, Semafoare

27.

28.

- se amplaseaza la 0 distanta de maxim 50 m ill localitati, intre 100 m si 250 m in afara localitatilor, fata de Iocul unde este instalat un semafor electric, atuncicand prezenta acestuia ar putea surprinde conducatorii de vehicule, Aeroport

29.

- este amplasat pe drumul public care trece pe sub culoarele aeriene de zbor din apropierea aeroporturilor, avertizand conducatorul de vehicule asupra pericolului surprinderii de zgomotul putemie si zborul lajoasa altitudine at avioanelor, Vant lateral - se instaleaza la 0 distanta de maxim 50 min localitati, mue 100 m si 250 m in afara localitatilor si intre 500 HI si 100U m pe autostrazi sau drumuri expres, de viaducte san poduricu deschidere mare 'i in locurile unde exista frecvent curenti puternici lie aer, ce pol influenta traiectoria de deplasare a

30.

vehiculelor.
Circula.oe in abele sensuri - se instaleaza inaintea sectorului de drum unde se revine de la circulatia de pe un singur sens, la circulatia in arnbele sensuri; - la intalnirea acestui indicator trebuie avute in vedere deosebirile de aplicare a normelor de circulatie pe drumul public ell dublu sens, fata de eel ell un singur sens de circulatie. Alte pericole - se instaleaza Ia 0 distanta de maxim 50 in localitati, intre 100 m si 250 min afara Iocalitatilor si intre 500 m si lOU m pe autostrazi si drumnri expres, fata de locul periculos, pentru mice situatie care nu are un indicator avertizare sa 0 prevada in mod expres.

31.

32.

14

Accident
- se instaleaza inaintea locu1ui unde sa produs un accident de circulatie ee este in CUI'S de investigare; - in zona de actiune : Indicarerulul legea impuoe obligativitatea deplasarii cu 0 viteza care sa nu depaseasca 30 kmfh in localitati si 50 km/h in afara localitatilor,

33.

Interseetie de drumuri 34. - se amplaseaza inaintea unei intersectii de drumuri de aceeasi categorie eu trafic redus, intersectia nefiind dirijata; - prezenta aeestui indicator avertizeaza ea se va uplica regula prioritatii de dreapta. Jntersectie cu un drum fara prioritate 35.
- se instaleaza inaintea unei intersectii cu
W1

drum fara

priori tate;

Presemnalizarea

Interseetlei cu sens giratoriu

40.

- se instaleaza la 0 distanta de maxim 50 m in localitati si imre 100 m si 250 rn in afara Iocalitatilor, inaintea unei intersectii en sens giratoriu:,

- acest indicator este instalat pentru a avertiza ca urmeaza


intersectie en sens giratoriu,
0

Trecere Ia nivel cu

eale ferata en bariere san semibariere

41.

- se instaleaza inaintea unei treceri la nivel cu 0 cale ferata pazita ell bariere sau semibariere; - acest indicator avertizeaza conducatorii de vehicule, ca urmeaza 0 trecere la nivel cu 0 care ferata, unde respectarea normelor legale se face in functie de pozitia in care se afla barierele sau semibarierele,

Trecere la nivel

CD 0

cale ferata fara bariere

42.

- se instaleaza inaintea unei treceri la myel ell 0 cale ferata care nu este prevazuta ell bariere sau semibariere; - prezenta indicaloru1ui avertizeaza conducatorii de vehieulc ea trehuie sa opreasca in dreptul indicatorului de oprire sau in lipsa acestuia in dreptul indicatorului "Treeere la nivel cu 0 calc ferata simpla sau dubla, fara hariere", fara a-I depasi.

15

Treeere Ia nivel cu luno de tramvai 43. - se instaleaza inaintea locului in care liniile de tramvai Intersecteaza sensul de circulatie al celorlalte vehicule participantela trafic; Presemnalizarea unei amenajari rutiere care ofera si posibilitatea inteareerii vehieelelor - se instaleaza inaintea Iocului unde exista 0 amenajare rutiera ce ofera posibilitatea schirnbarii directiei de deplasare prin intoareere; - avertizeaza conducatorii asupra existentei unei astfel de amenajari nrtiere, pentru a se putea incadra din timp pe banda de acces pentru intoarcerea vehiculului. Panonri snplimentare ferata pentru treeerea la nivel en
0

45.

eale

46.

- sunt amplasate inaintea unei treceri la nivel cu 0 cale ferata din 50 m in 50 m: - in erase, datorita conditiilor de trafic, se va intalni numai indicatorul cu 0 singura dunga rosie inclinata; - legea prevede ea atat inainte CD 50 m cat si dupa treeerca la nivel cu 0 cale ferata toate manevrele voluntare sunt interzise. Paueuri suphmeatare la nedurile rutiere de pe 3utoslrada

~se instaleaza la 0 distanta cuprinsa intre 5UOm sl 1000 m pe autostrazi, inainte de iesirile spre diferite cal rutiere, fiecare dintre panouri indieand distanta pana la respectivul nod rurier, Trecere la nivel eu
0

calc ferata simpla, fara bariere

51.~

- se amplaseaza in locul in care drurnul esteintersectat de 0 cale ferata simpla, eu trafic feroviar redus; - la intalnirea acesrui indicator conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca, fara a depasi locut de amplasare al indicatorului penrru a se asigura. Treeere lanivel eu
0

eale ferata dubla, fara bariere

52~

- se amplaseaza in locul in care drumul este intersectat de 0 cale ferata dubla, cu trafic feroviar redus; - la intalnirea acestui indicator conducatorul de vehicul este obJigat sa opreasea, fara a depasi locul de amplasare al indicatorului pcntru a se asigura.

16

Treeere la nivel

CD 0

cale ferata simpla, fara bariere

53.

- se amplaseaza in locurile in care drumul se intersecteaza ell 0 cafe ferata simpla, fara hariere: - este insotit de indicatorul n Oprire" (pentru cazurile in care semnalele luminoase si sonore nu functioneaza); - oprirea Sf face fara a depasi loeul tie amplasare 31 . indicatorului sau marcajul transversal de oprire, daea acesta exista.

Trecere la aivel cu

cale ferata dubla, fara bariere


0

54.

- se amplaseaza iI1 locurile in care drumul se intersecteaza cu calc ferata dubla, fara bariere; - este insotit de indicatorul "Oprire" (pentru cazurile in care semnalele Iuminoase si sonore nu functioneaza); - oprirea Sf' face Iara a depasi Ioeul de amplasare al indicatorului sau mareajul transversal de uprire, daea acesta exista.

17

B - INDICATOARE B 1: Indicatoare de priori tate

DE REGLEMENTA.RE

Indicatoarele circulatia prioritate",

eu ajutoml intr-o "Cedeaza

carora se reglementeaza
sunt :' 'Drum cu de trecerea", "Oprire" .

intersectie

.Acestea au forme diferite (inconfundabile)

fata

. celelalte indicatoare, pentru a putea fi identificate ~i din spate dupa cum se observe din imaginea alaturata,
I

La patrunderea intr-o intersectie de pe un drum eu prioritate nu intotdeanna este montat indicatorul de ., Drum co priori tate". in schimb pe drumurile prioritate (neprioritare) este ohligatorie montarea indicatoarelor de"Oprire" sau "Cedeaza trecerea".

tara

Direcfia drumului lndicatoarele direcua


II
I

cu prioritate a prioritatii
~ I...

de reglementare

pot

fi
•••
1

insetite si de panouri ell semne aditionale care indica drumului eu prioritate.


"

stmbelizeaza

drumul

fara

iar liniile su btir] Pe aceste

prioritate,

panouri apare de fapt forma intersectiei respective, deci forma acestor linii groase sau subtiri pot f diferite. Pezitta acestor panouri indica tipul drumului pc care circulim, intotdeauna direetia de men fiind de jos in sus.

18

Cedeaza trecerea Se amplaseaza pe drumul public patrundere are vizibilitate. La conducatorul auto este obligat patrunda
!

tara

priori tate, uncle pozitia de acestui indicator, viteza ~i sa se asigure

lntalnirea

sa reduca

ca

pe drumul prioritar nu cireula autovehicule, ~i abia apoi poate sa in intersectie, Daca pe drumul prioritar circula alte antovehicule, conducatorul auto este obligat sa opreasca pentru a Ie acorda prioritate, Acesta poatefi lnsotit de panouri aditionale ca : "Direena drumuJui eu prio.ritate"(a si b) sau "Distanta indicator ~i inceputullocului periculos" (c).

intre

l=cJsau Lei
a. b.

ITlr:D

10 cazul
aond.
I II

in care, indieatorul
"110

este insotit de panoul adiponal :


,.1 dlOI

III tic

utov clnc ul lin fut

da prtu

It

Il

elur

II'

II

'Il

I dr(,IIILl.

$i mai putin celui ce vine din

.'tanga deoarece se va aplica "regula b - eonducatorul

prioritatii

de dreapta". ruturor,

de autovebicul va acorda prtoritate inaiutea trecerea" Intre unei intersectii, impreuna si eu

300
c.

e-

111 unele situatii,


H

este montat acest panou locului

indicerorulv Cedeaza aditional


I

Distanta

indicator

ineeputul

periculo'

• care indica distanta ( 50. 100, 150 m ...• etc.), intre

indicatorul respectiv sicelalalt indicator identic care este amplasat la patrunderea ill intersectie.

19

,Oprire
,

Se amplaseaza pe drumul public patrundere Conducatorul de vehicul

rara

prioritate, unde pozitia de (cladiri, copaci, etc.). acest indicator este

este Iipsita de vizibilitate

care intalneste

obligat sa opreasca in locuJ cu vizibilitate maxima. putand trece de indicator lara a dep~i acorde prioritate prioritar. Obligatia de coltul intersectiei, ~i stand pe loe sa care circula pe drumul indicator nu est.e cu vchicol pe drumul la acest tuturor vehiculelor oprirt: vreunui

[±Jsau 8-1
a.

conditiooata priocitate.
i

de exis,tenta

Explicatiile aferente panouri1or aditionale (a ~i b) sunt identice ca la indicatorul "Cedeaza trecerea"


l

h.

panoul aditional

(c) este

instalar trnpreuna eu indicatorul "Oprire'

atunci cand nu poate fi

STOP I'
50m

vazut in timp util de catre conducatorul auto pentru efectuarea franarii ~iopririi autovehiculului,

c.
Drum eu prtoritate Se amplaseaza la Inceputul drumului cu prioritate salt inaintea . intersectiilor
I

ell

un

drum
ell

fara

prioritate.

Drumurile

care

intersecteaza drumul

prioritate vor avea instalate unul dintre


"au

indicatoarele "Ollrire"

"Ccdeaza trecerea ".

Cand este amplasat inaintea unei intersectii, acest indicator poate

fi insotit lji de un panou aditional care va preciza directia drumului eu prioritate dupa cum urmeaza : a - conducatorul de autovehicul ..a acorda prioritate / vm din partea dreapta celor care

in caml in care nu ..a urma traseu.

J-t- i
8.

ingrosat de pe panoul aditional, aplicand "regula prio)'ititii de dreapta". sau [

.1_[
b.

b-

..

t l:

mdu

'Ihll

II

It. III

II

II

If

ti

rl

u'll

20

Sfa",iml drumului

en prioritate

Se amplaseaza la 50 - 200 m de Joeul unde inceteaza prioritatea indicatornlui "Drum co prioritate", avand rolul de a informa La Inta1nirea sa., conducatorul auto eli in urmatoarea intersectie in care va patrunde, ' toate drumurile vor fi de aceeasi categorie, incetat, conformandu-se
300

conducatorii de vehicule pot circula, chiar dad! prioritatea lor a prioritatii trecerea" de dreapta salt altar reguli pentru la l?i "Oprire ", instalate existente pe aeel drum. Are si rol de presemnalizare indieatoarele "Cedcaza

intersectia care urrneaza, Poate fi insotit de panoul aditional ., Distanta de Ia indicator Ia inceputullocului perleulos",

Priorltate
I

pentm elreulatia din sens invers


ell

Se amplaseaza la 10 - 20 m lnaintea sectorului de drum Drum ingustat : de vehicul care circula in sensu I,sagetii rosii, urmeaza, indiferent de natura lngustarii: vehieule
!

latimea

partii carosabile mal, mica de 5.5 m pentru a obliga conducatorul

a acorde sa

prioritate

celor care vin din semi opus.pc sectorul de drum ingustat care eu caracter permanent circule dona (poduri) sau temporal" (Iucrari), unde nu au loc unul pe

langa

celalalt, fiind precedar de regula de La intalnirea acestui indicatnr, fata de toat~

indicatorul "Drum condudtorul

in~stat"

autovehiculului pjerde pr'ioritatea iotoarccre

autovehiculele- care d."cola tlin sens opus, manevrele de opnre, , stationare, '_'_ panou • si mfrs loapoi fiind lnterzise. d' indicatorul de .:._. aca este instalat singur, se D va f respect at nurnai pe acea care trebuie de catre

_ . "_'_ aditional

adreseaza tuturor categoriilor de vehicule, daca este Insotit de un conducatorii "CategorUle semnifleatia vehiculelor indicatornlui reprezentate "). tablita.

(3-

autovehieule

sa

respeete

21

Prioritate

:rata de cireulatia din sens invers

. Se amplaseaza la distanta de 10 - 20 m inaintea seetorului de drum ingustat pentru a indica celor care circula pe directia sagetii albe

ea pot

circula in continuare, avand prioritate fata de cei care vin Prioritate pentru eireulann
1111

din sens opus. Se instaleaza la celalalt capat al sectorului de drum

mgustat semnalizat eu indicatorul

<,

din sens invers" pe sectoarele de drum ingustat unde indicatorul e te mterzid inapoi.
'\j I

aulae sa indicator
i mers .

circule doua vehicule unul pe hluga celalalt, Este precedat de "Drum rc


I'll'

ingustatHLa

intaLnirea

aeestui

manevra de lotoarcere. oprire,

tationare

B2: Indicatoare de interzicere sao restrietie


Accesu I interzis - se instaleaza de regulala sfarsiml strazilor cu sens unic, acul uude este ncesara evitarea accesului coducatorilor de vehiculeiar circulatia se desfasoara intr-un singur sens; - pate fi insotit de un panou aditional pe care sum inscriptionate categoriile de vehicule carora Ii se adreseaza; - in anurnire situatii indicatornl poate ti gasi [ pe partea stanga a
drumului,

1.

CircuJatia interzisa in ambele sensuri - este amplasat 1a intrarea pe drumurile publice pentru a avertiza conducatorii de vehicule ea circulatia pe aceste drumuri este interisa indiferent de sens; - in anume situatii este insotit de un panou aditional ell inscriptia "cu exceptia riveranilor" si asa mai departe. Aecesul interzis autovehiculelor, atas 3. eu exeeptia m.otocicl.ctelor fara

2.

- se instaleaza Ia capetele sectorului de drum pe care este interzisa cireulatia oricarui tip de autovehicul; -la intalnirea indicatorului, pe acest sector de drum au voie sa circule doar motociletele fara atas si rnopedele,

22

Aecesul mterzis moteeieletelor 4. - este instalat la capetele de drum unde circulatia oricarui tip de motocicleta este interzis; - toate celelalte au dreptul sa cireu1e pe respectiva portiune de drum. Aecesul interzis bicicletelor 5. - se amplaseaza la capetele sectorului de drum unde se doreste accesul

bicicletelor;

- scopul acestui indicator este de a evita blocajele, aglomeratiile si de a asigura 0 circulatie fluenta a autovehicolelor. Accesu1 interzis mopedelor - se instaleaza la capetele de drum pe care circulatia mopedelor este interzisa; - deoarece capacitate a cilindrica a unui moped este mai mica de 50 erne, acesta nu este considerat autovehicul; - prezenta indicatorului nu interzice accesul celorlalte autovehicule si vehicule. Aeeesul interz:is vehieuleke- destinate transportului de marfuri

6.

7.

- este amplasat la inceputul sectorului de drum unde accesul vehiculelor destinate transportului de marfuri este mterzis; - in anumite situatii pe indicator pot fi inscrise masa maxima autorizata:

Accesul interns 3:utovebkuJelor


semiremorea sau eu remorca en

CD rCJDOrC89

cuexeeptta celor eu

osie

8.

- se instaleaza la capetele drumului uncle pc care accesul autovehiculelor cu remorca, cu exceptia celor cu semiremorca sau cu rem orca cu 0' osie este interns; Aeeesul interzis autebuzeler

9.

- este instalat ell scopul interzicerii accesului autobuzelor indiferent daca transporta sau 11U persoane, inaintea sectoarelor de drum public trafic si conditii de drum foarte dificile. Aecesul interzis pietonilor

ell

10.

- este amplasat la capetele sectorului de drum pe care este interzis accesul pietonilor; - indicatorul se adreseaza nwnai pietonilor care circla pe partea pe care este montat.

23

Aeeesul intelozis autovehlculelor 14. - se instaleaza la capetele unui sectorului de drum public pentru a interzice accesul tuturor autovehivulelor eu motor; - prezenta indicatorului interzice accesul, pe acel sector de drum si a mopedelor desi acestea IlU sunt considerate autovehiculu. Aeeesul interzis autovehjeulelor si vehiculelor
CD

tractiune animala

15.

- se instaleaza la capetele sectorului de drum unde este interns accesul tuturor autovehiculelor si vehiculelorcu tractiune animala; - isi pot continua deplasarea bicicletele si vehiculele irnpinse sau trase
cu mana,

Accesul interzis vehieulelor eu Iatimea mai mare de ..• m 16. - este amplasat pe capetele sectorului de drum eu latime redusa unde accesul vehiculelor eu 0 latime mai mare de ... m este interzis; Accesul interzis vehiculelor co inaltimca mai mare de .•. m 17. - se instaleaza la capetele podurilor, pasajelor inferioare. tunelelor, portalelor, etc. atunci cand nu este asigurata inaltirnea de liberea trecere de 5,10 m. Accl'Sul iuterzis\rehiculelor 18. cu masa mai mare de ... t

- este instalat la capetee secrorului de drum public ori la capetele podurilor, pal ajelor superioare, viaductelor pe care est interzis accesul vehicolelor avand 0 ma a rnai mare decat cea inscriptionata pe indi aWT. Aceesul interzis vehleuleler eu mass mai mare de ..• t pe osia simp.la

19.

- se ampleaseaza la capetele de drum public pe care este interzis accesul vehiculelor avand masa pe osia simpla mai mare decat cea inscrisa pe indicator. Accesul interns vebiculelor en masa mai mare de ... t pe osia dnbla

20.

- se ampleaseaza la capetele de drum public pe care este interzis accesul vehiculclor avand masa pe osia dubla mai mare decat cea inscrisa pe indicator.

24

ACCe8l1l

interns vehiculelor en masa mai mare de ... t pe osia tripla

21.

- se ampleaseaza la capetele de drum public pe care este interzis accesuJ vehiculelor avand masa pe osia tripla mai mare decal cea inscrisa pe indicator. Aecesul interns autovehleuleler lungimea mai mare de ••. m san ansamblurilor de vehieule, eu

22.

- este amplasat la capetele sectorului de drum unde public pe care este interzis accesul autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule care depaseste 0 anumita lungime. Interzis autovehiculelor de a eireula fara mentine intre ele un interval. de eel putin .••m

23.

- este instalat pe sectorul de drum unde este necesara pastrarea unei distante minime intre vehieule datorita unor eventuale pericole; - la intalnirea acestui indicator este obligatorie reducerea vitezei, Tnterzls a vim 18.stanga

24.

- se instaleaza inaintea unei intersectii, acolo nnde manevra de viraj la stanga este interzisa; - indicatoruld are va1abilitate doar in prima mtersectie. Interzis a vira 13 dreapta

25.

- se instaleaza inaintea unei intersectii, acolo unde manevra de viraj la dreapta este interzisa; - indicatoruk are valabilitate doar in prima intersectie. Intoareerea interzisa.

26.

- este amplasat in locurile unde se interzice in mod expres intoareerea; - in zona de actiune a a acestui indicator este permisa oprirea, daca nu exista alte situatii a 0 interzica, Depasirea autovehieulelor, interzisa co exceptla motocicletel.or fara atas

27.

- se amplaseaza pe seetorul de drum public pc care este interzisa depasirea autovehiculelur, en exceptia motocicletelor fara aras ( . - restrictia nu este valabila in cazul celorlalte vehicule,

25

Oepasirea interztsa autovehicelelor marfuri 28.

destinate transportufu!

de

- este amplasat pe sectoarele de drum pe care le este interzisa depasirea autovehicolelor destinate transportului de marfuri;
t.tfllll
11II I·

II

lei

ttl.

Limitare 29.

de viteza

- este amplasat pe sectoarele de drum unde viteza este limitata; - prezenta acestui indicator obliga conducatorii de vehivule sa circule eu o viteza care sa nu depaseasca viteza inscriptionata pe indicator. Limitare de viteza diferentiata pe categori de autovehicule

30.

- este amplasat pe sectorul de drum pe care eirculatia trebuie limitata in mod diferit in functie de categoria de autovehicol; - in localitati acest :indicator este instal at pe aeelasi stalp eu indicatorul de localitate. Claxonarea interzisa

31.

- este amplasat la capetele sectorului de drum pe care claxunarea este interzisa; - claxonarea este interzisa prin lege in erice localitate intre orele 21 - 6 -in zona de actiune a acesrui indicator poate fi tOJOS11 c1axonatul pentru
I

Vama 32.

- se amplaseaza inaintea unui punet varna);


- averrizeaza ca urmeaza un punct de trecere a frontierei unde nprirea f. te obligatorie pentru orice vehicu],

Taxa de trecere

33.

- este amplasat inaintea sectoarelor de drum pe care accesul vehiculelor se face numai eu conditia achitarii unci taxe. Sfarsitul tuturor restrictiilor

35.

- se instaleaza in locul unde ian sfarsit toate restrictiile, sau mai poate fi amplasat unde inceteaza 0 restrictie pentru care nu a existat un indicator specific.Se refera doar la trei restrlctii - limitare de viteza, depasire interzisa si claxouatul interzis.

26

SfarsituJ Iimitarii de viteza 36. - se amplaseaza in locul in careinceteazalimitarea de viteza semnalizata pe sectorul de dl11D1 public anterior prin indicatorul "Limitare de viteza'' sau "Limitate de viteza diferentiata pe categorii de antovehicole' . Sfarsitul interzicerii de a depasi 37. - este instalat in locul unde inceteaza restrictia de a depasi, semnalizata, pe sectorul de drum anterior prin indicatoarele "Depasirea autovehicolelor ell exceptia motocicletelor fara atas, interzisa'' sau "Depasirea interzisa autovehicolelor destinate transportului de marfuri". Stationarea 38. interzisa

- este amplasat in locurile unde se interzice stationarea vehiculelor;


I
l:

In

.rrccrea

mcrvul in poi,

l'

Oprirea interzisa - este amplasar in locurile ill care este interzisa oprirea; - diferenta intre oprire si stationare consta in faptul ea oprirea dureaza maxim 5 min; 10 zona lui de actiune SUDt interzise si : srattonarea, intnarcerea si mersul ina poi. Station are aJternanta 40. - indicatorul este instalat pe sectoarele de drum unde pe care este interzisa stationarea, cu mentiunea ca aeeasta restrictie este valabila doer in zilele imparc ale hmii;
I .1

39.

Stanonare alternanta 41. - indicatorul este instalat pe sectoarele de drum unde pe care este interzisa stationarea, eu mentiunea ca aceasta restrictie este valabila doar in zilele pare ale lunii;
1
I

II

HIH.I

Ii. I

Zona de stanonare 42.

ell durata limttata

- se instaleaza pe sectoarele de drum unde se perrnite stationarea cu mentiunea ca perrnisiounea este temporara; - indicatorul t'Zona de stationare cu durata limtata'' se monteaza dear in localitate,

27

Sfarsitul zonei de stationare 43.

CIl

durata limitata

- este amplasat pe sectorul de drum la inceputul caruia este instalat indicatorul"zona de stationare cu durata limitata'', pentru a inforrna conducatorii de vebicole ca zona de stationare ell durata lirnitata a luat sfarsit. Zona eu viteza llmitata la 30 km I h

44.

lONa

- se amplaseaza pe sectoru1 de drum public, interzicand conducatorilor de vehicole sa depaseasca viteza indieata pe panu; - iudieaterul se gaseste in zone rezidentiale. Aceesul interzis vehieulelor care transporta usor Inflamabile produse explosive san

46.

- este amplasat pe sectorul de drum public ce traverseaza zone intens populate, unde substantele transportate constituie un pericol sau pe sectoarele de drum public unde substantele respective pot fi puse in pericol, Accesul interzis vehicolelur care transports marfuri perculoase

47.

- este amplasat pe sectorul de drum public ce traverseaza zone intern populate, unde substantele transportate constituie un pcricol sau pe sectoarele de drum public unde substantele respective pot Ii puse in peri col. Aeeesul Interzis \tebiculelor can transporta substante de natura sa pofueze apele

48.

- este amplasat pe sectoarele de drum unde scurgerile sau deversarile accidentale de substante toxice due la poluarea apelor; . prezentaindicatorului interzice accesul pe respectivele sectoare de drum, acestor tipuri de vehicole,

28

IN I)I('ATOARE

r ndicaroarc

()E RI(G LEl\') ENl AIU;-:

de obligare

Inainte - este amplasat inaintea unei intersectii, eu seopul de a obliga condueatorii; - atunei cand este instalat deasupra unei benzi de circulatie, creeaza obligatii doar peotru cei care se deplaseaza pe banda respeetiva. Indieatorul inreraice intnarcere si virajul la stanga sau la dreapta,
It" Jll'11II1

I.

La dreapta 2. - este amplasa; inaintea unei intersectii ell scopul obligarii conducatorilor sa vireze in directia indicata de sageata inainte de depasirea lui; - indicatorul "La dreapta" ereeaza obligatii dear in prima intersectie inaintea careia este montat. La dreapta 3. - este instalat in centrul unei intersectii eli scopul obligarii conducarorilor sa vireze in directia indicata de sageata dupa depasirea lui: - este valabil doar in intersectia in care este montat. Inainte sau la dreapta

4.

- este arnplasat inaintea unei 'intersecni ell scopul obligarii conducatorilor sa circule numai in direeriile indicate de sagetile indieatorului; - acest indicator creeaza obligatii numai in inter ectia inaintea careia este instalat, Oeuhre

5.

- se ampia eaza la capetele scuarelor, refugiilor din staiiile de tramvai, in ulelor de dirijare sau inaintea unui obstacol situat pe drumu1 public, penru a obliga conducatorii de vehicule sa ocoleasca obstaeolul prin partea indicata de sageata, Ocolire

6.

- se amplaseaza la capetele scuarelor, refugiilor din statiile de tramvai, insulelor de dirijare sau inaintea unui obstacol situat pe drumul public. penru a obliga conducatorii de vehicule sa ocoleasca obstacolul in oricare din directiile indicate. Interseetie cu sens giratoriu

7.

- este amplasat pe scuarul circular din intersectia eu sens giratoriu sau inaiutea intersectiei si obJiga conducatori.i de vehicule sa acorde prioritate vehiculelor angajate deja in traversarea intersectiei.

29

Pista pentru bieielete 8. - este amplasat la capetele pistelor destinate exclusiv circulatiei bicicletelor; - se intalneste si in locul nnde 0 astfel de pista intersecteaza un drum public. Drum obligatoriu 9. pentru eategoria de vehicole

- este amplasat Ia capetele drumurilor destinate exclusiv circulatiei obligatorii a vehiculelor al caror simbol apare pe panou. Drum pentru pietoni

10.

- se instaleaza pe sectoarele de drum public special amenajate pentru circulatia pietonilor; - indicatorul se adreseaza doar pietonilor, obligandu-i sa circule numai pe ace 1 sector de drum. Delimltarea pistelor pentm pietoni si bicicJete

11.

- este amplasat la capetele pistelor destinate exclusiv circulatiei pietoni lor si a bicicletelor, circulatia facandu-se pe piste separate, una exclusiv pentru bicic1ete si alta exclusiv pentru pietoni, Pista eomuna pentru pietoni si biciclete

13

- este amplasat la capetele pistelor destinate exclu iv circulatiei obligatorii a bicicletelor si a pietonilor, circulatia facandu-se pe comuna, Viteza minima obligatorie

pista

14.

- este amplasat la capetele sectorului de drum pe care conducatorii sunt obligati sa circule cu 0 viteza mai mare san eelpntin egala CD cea mscrisa pe indicator; - Ia intalnitea acestui indicator viteza de deplasare, nu trebuie sa depaseasca viteza maxima admisa, Sfarsitul vitezei minime obligatorii

15.

- este instalat la sfrasitul sectorului de drum public pc care exista obligativitatea unei viteze rninime; - prezenta acestuia anuleaza semnificatia indicatorului "Viteza minima obligatorie",

30

Lanturi pcntru zapada 16. - se arnplaseaza la inceputul sectoarelor de drum public periculoase, pe care in conditii de iarna accesul vehicolelor se face, obligatoriu echipate ell Ianturi pe eel putin doua roti de tractiune. Directia obligatorie pentra vcbicolele care transporta periculoase
17.

marfuri

o
18.

- este amplasat inaintea unei iutersectii, ell scopul obligarii conducatorilor de vehicole care transporta marfuri periculoase sa circule in intersectie numai in directia indicata de sageata indicatorului. Direetia obligatorie pentru vehieolele care transporta man'uri periculoase - este amplasat inaintea unei intersectii, eu scopul obligarii condueatorilor de vehicoLe care transport a marfuri periculoase sa circule in intersectie numai in directia indicata de sageata indicatorului.

19.

Directia obligatorie pentru vehicolele care transporta pericnloase

marfuri

- este amplasat inaintea unei intersectii, en scopul obligarii conducatorilor de vehicole care transporta marfuri periculoase sa circule in intersectie numai in directia indicara de sageata indicatorului.

( - IN()I(

\ rOARf

01<. R"'_NTARE SIINFORMARE O


0

Presemnalizarea directiilor la afara localitatilor 1.

mterseetie de drum uri din

- este amplasat inaintea unei intersectii intre drunuri nationale, intre drumuri judetene sau inaintea unei intersectii de drunuri nationale eu drumuri judetene; - esteamplasat doar in afara localitatilor. Presemnalizarea drumuri directiiler la 0 intersectie denivelata de

2.

- este amplasat inaintea unei intersectii intre drunuri nationale, intre drumuri judetene sau inaintea unei intersectii de drunuri nationale ell drumuri judetene;

31

Presemnalizarea 3.

dlreetiiler indicate

- se amplasareza in afara localitatilor, inaintea unei intersectii, cu scopul orientari i participamilor la trfic sprediverse localitati. Presemnabzaeea traseului de evitare a Iocalitatii

4.

- este amplasat pe un drum public inaintea intersectiei eu centum de evitare a localitarii;

Presemnalizarea giratoriu 5.

directiilor intr-o lnterseerie co seos

- se amplaseaza in mara localitatiilor inaintea unei intersectii cu sens giratoriu, ell scopul orinetarii participantilor la trafic spre diverse localitati, Presemnalizarea de circulatie traseului de urmat in caznJ unci restrierll

7.

- este amplasat inaintea unei intersectii eu drumul de evil are a zonei avand restictii de circulatie; - pc indicator mai pot f inscriptionaie numele strazilor pe care se face deviere. Presemanhzarea traseului de urmat ill vederea efectuarii virajulu] la stanga

8.

- este amplasat in localitari inaintea unei succesiunide doua intersectii dintre care in cea de a doua este interzis virajnl la
stanga;

- prezenta indicatorului orineteaza conducatorii de vehicule pe traseul Cf! trebuie unnat, Presemnalizarea unui loc periculos, restrictie pe un drum lateral
0

Inteezfcere sao

9.

- se amplaseaza inainte de intersectia cu un drum public, unde poate exista unloc periculos, 0 interzicere san 0 restrictie. Banda rezervata cireulatiei autovehieulelor de transport public de persoane

13.

- este instalat pe drumul public ell mai multe benzi de circulatie pe sensul de mers, din care 0 banda este rezervata, in exclusivitate, circulatiei mijloacelor de transpor in comun; - vom intalni acest indicator montat numai in localitatile urbane.

32

Trasen se u.rmat pentru anum.ite categorii de vehicule ] 5. - este amplasat la intrarea pe arterele ce strabat localitatiile, destinate circulatiei anumitor categorii de vehicule ale caror simboluri sunt reprezentate pe indicator. Seleetarea cireularlei pe directii de men in apropierea interseetiei 18. - este amplasat inaintea unei intersectii, pe WI drum ell mai multe benzi de circulatie pe sensu} de mers pentru orientarea din timp a conducatoriilor pe directiile ce pot fi urmate in intersectie; - schema de pe indicator corespunde situatiei reale, Seleetarea circulatiei pe directii de mers in apropierea intersectiei

20.

- este amplasat inaintea unei intersectii, pe un drum ell mai rnulte benzi de circulatie pe sensu] de mers pentru orienta rea din timp a conducatoriilor pe directiile ce pot fi urmate in intersectie; - schema de pc indicator corespunde situatiei reale. Banda destinatavehicnIelor lente

21.

- se amplaseaza atat in localitati cat si in afara localitatiilor, pe drumuri publice cu mai multe benzi de circulatie pe sensu] de mers, din care 0 banda este rezervata circulatiei ehiculelor cu viteze mai mici decat cele inscrise pe indicator, Terminarea earosabile beJlzii de circulatie diD dreapta a pa~i

22.

- se amplaseaza atat in localitati cat si in afara localitatilor pe drumurile cu mai multe benzi de circulatie pe sensul de mers, aeolo unde urmeaza ca banda din dreapta a partii carosabile sa se termine. Terminarea benzii de eireulatle din stanga partii carosablle

23.

- se amplaseaza atat in localitati cat si in afara localitatilor, pe drumurile ell mai multe benzi de circulatie pe sensul de mel'S, acolo unde urrneaza ea banda din stanga a partii carosabile sa se tennine. Viteza minima obligatorie pentru
0

banda de eireulatie

24.

- se amplaseaza atat in localitati cat S1 in afara localitatiilor, pe drumurile publice ell mai multe benzi de circulatie pe sensul de mers, unde pe 0 anumita banda trebuie sa se circule cu 0 viteza minima ob1igatorie.

33

Viteza minima obligatode eireulatie


25.

pentru diferite benzi de

- se amplaseaza pe drumurile publice eu mai multe benzi de circulatie pe sensu! de rners, uncle pe uncle dintre benzi trebuie sa se circule ell diferite viteze minirne obligatorii, in functie de banda aleasa.

Limite deviteza pentru diferite benzi de circulatie


26. - se amplaseaza pe drumurile publice cu rnai multe benzi de circulatie pe sens, uncle exista lirnita de viteza in functie de banda unde secircula,

27.

l 1i

Banda de eircalatie rezervata public de persoane

autovehiculelor

de transport

- este instal at pe drumul public cu mai multe benzi de circularie pe sensul de mers, din care 0 banda este rezervata exclusivitate, circulatiei mijloaeelor de transport in comun; - indicatorul este prezent numai in localitatile urbane.

in

Direetia spre localitatea indicata


28. - se instaleaza inaintea unci intersecrii pentru orientarea conducatorilor de vehicule in direciia de urmat spre 0 localitate mai importanta

Oirectia spre localita:tea indicata


29. - se instaleaza inaintea unei intersectii pentru orientarea

conducatorilor de ehicule in direetia de unnat spreo localitate mai im porta nta. Direetia de urmat pentru antovehieulele transportului de marfuri
31. - este amplasat la intrarea pc arterele ce strabat Iocalitatile, destinate circuliei veciculelor de transport marfuri,

destinate

Direetia de urmat in cazul devierii tempo rare a circulatiei


36. - este instalat inaintea unei intersectii, pentru instiintarea asupra traseului de deviere temporara a circulatiei, totodata orientatnd conducatorii de vehicule asupra directiei de urmat,

Drum judetean
37. - se amplaseaza in scopul orientarii conducatorilor asupra faptului ca se afla pe un drum judetean. de vehicule

34

Drum eomunal 38. - se amplaseaza in scopul orientarii conducatorilor de vehicuJe asupra faptuJui ca se afla pe un drum comunal. Drum national 39. - se amplaseaza in scopul orientarii conducatorilor de vehicule asupra faptului ca se afla pe un drum national, Direetia spre drumul desehis traficului international indicat 40. - este amplasat dupa intersectii, confirmand conducatorilor de vechicule ca se deplaseaza spre un drum deschis traficului international Drum desehis ttaficului
41.

interna.tional

- confirma conducatorilor de vehicule ca se deplaseaza pe un drum deschis traficului international. Traseu de tranzit european

42.

- confirmaeonducatorilor de vehicule ca se deplaseaza pe un drum deschis traficului international. lotrare iD loealitare

43. - se instaleaza Ia intrarea pe teritoriul unei localitati,

Intrare in loea Iitate 44

de mte

Valenii

- se instaleaza la intrarea pe teri toriul unei localitati.

Iesire din loealltate 45. - este a.mplasat 1a iesirea de pe teritoriul unei localitati; - nu se instaleaza daca distants dintre grupul de cladiri din respectiva localitate si indicatorul ce desernneaza urmatoarea localitate este mai mica de 300 m.

35

Simbolul si numarul autostrazii

47.

- este instalat en scopul orientarii conducatorilor de vehicule asupra faptului ca se afJa pe autostrada S1 asupra numarului acesteia, Confirmarea directiei de mers spre pana la aceasta
0

Iocalitate S1 distanta

49.

- este amplasat in localitate, dupa 0 intersectie, pentru a continua directia spre 0 localitate importanta; - atunci cand se instaleaza in afara localitatilor este inscris pe indicator si distanta pana la ora sul respectiv .. Limita de judet

50. - este amplasat la intrarea pe teritoriul


lUIW

noujudet.

Organizarca 52.

traficuJui pe benzi de circu1atie

- se amplaseaza pe drum uri Ie publice ell mai muJte benzi pe


sensul de rners, din care vehiculelor lente.
0

banda este rezervata circulauei

r -INDIC

\TOAR~. DE OR1E"II'ARE SI INF()RMA1~f Inc.licatoarc de informare

Treeere pentru pietoni - este arnplasar inaintea locurilor de treere pentru pietoni: - infonneaza cundueatorii vehiculelor ca acolo se afla 0 trecere pentru pietoni. Limite generate de vlteza - se arnplaseaza in puctele de trecere a frontierei, in scopul informarii conducatorilor autovehiculelor ce patrund pe teritoriul Romaniei, asupra limitelor maxime de viteza permise. Sens unie - este amplasat dupa 0 intersectie de drumuri publice dintre care unul este eli sens unuic pentru a informa conducatorii de vehicule ca in directia respectiva de mers este un singur sens de deplasare; - unde drumul public eu sens unic este interseetat de mai multe dnlluuri, indicatoml S6 repeta dupa fiecare intersectie; --------------------~

Sens unie

SENS UNIC

- se instaleaza la 0 Intersectie de dona drumuri publice di ntre care unul este en un singur sens de mers; - este amplasat paralel ell mea drumului en sens unic pe partea opusa a drumului care il interseeteaza.

Autostrada - este amplasat Laintrarea pe 0 autostrada, precum si pe drumurile de acees spre autostrada.

Sfarsit de autostrada - este amplasat in loeul unde se termina drumnrile de iesire de pe autostrada,
0

autostrada, preeum si pe

Limite maxime de viteza pe autostrada, meteorologice

in functie de conditiile

- se instaleaza pe autostrada in scopul informarii conducatorilor de auto ehicule asupra limitelor rnaxime de viteza ce trebuie respect ate in functie de conditiile meteorologice. Pasaj subteran pentrn pidoni ~este amplasat in apropierea unui pasaj subteran de traversare pentru pietoni, informandu-i pe acestia ca singurul Joe admis de traversare a zonei este prin respectivul pasaj, Pasarela pentru pietoni - este amplasat in apropierea unei pasarele de traversare pentru pietoni, informandu-i pe aeestia ca singurul loc admis de travers are a zonei este prin respectivula pasarela. Statie de autobuz - este amplasat eli scopul informarii conducatorilor de vehicule ca in acel loc este static de antobuz san de troleibuz. nainte si dupa 1.5 m de statiile pent u mijloacc de transport in comuo _unt interzise : uprirea, statiunare , inroarcere si mersul inapoi.

37

Static de tramvai - este amplasat en scopul informarii conducatorilor de vehicule ea in acelloc este statie de tramvai.

Drum pentru antevehicule - este amplasat Ia inceputul unui sector de drum public in scopul informarii conducatorilor de vehicule ea sectorul de drum ce urmeaza este destinat doar circulatiei antovehiculelor,

Sfarsitului drumului pentru autovehicu.le - se amplaseaza la terminarea sectorului de drum destinat doar circulatiei autovehiculelor.

Parcare - este amplasat pentru informarea conducatorilor de vehicule ca in apropiere se afla 0 parcare destinata vehiculelor; - putem intalni S1 situatia cand sub indicatorul "Parcare" gasim panoul aditional ce indica tipul de vehicule pentru care este permisa parearea. Pareare - este amplasat pentru informareaconducatorilor de vehicule ea in apropiere se afla 0 pare arc destinata vehiculelor; - simbolul autoturismului parcat ell doua roti pe trotnar indica cum este corect sa fie facuta parcarea, Parcare subterana sau in eladire - este amplasat pentru informarea conducatorilor de vehicule ca in apropiere se afla 0 parcare subterana sau etajata, destinata vehiculelor, Zona. rezidentiala - este amplasat in scopu! informarii conducatorilor de vehicule, ca se afla in apropierea unei zone intens populate; - in partea inferioara a indicatorului este inscrisa viteza maxima admisa la traversarea acestor zone.

38

Sfarsitul zonei rezidentiale - informeaza condueatorii de vehicule, ca zona rezidentiala ia sfarsit; - la iesirea din zona rezidentiala, conducatorii de vehicule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersecteaza.

Zona pietonaIa
- se amplaseaza in scopul inforrnarii conducatorilor de vechicule, ca se afla in apropierea unei zone intens circulate de pietoni, Sfarsitul zonei pietonale - se amplaseaza in scopul informarii conducatorilor de vechicule, ca zona pietonala ia sfarsit; -la iesirea din zona pietonala, conducatorii de vehicule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor eu care se intersecteaza, Zona cu viteza recomandata 30 lanfh

ZOMA

- se amplaseaza in scopul informarii conducatorilor de vechicule, ca urmeaza 0 zona de drum public pe care \ iteza recornandata este de 30 km!h. Sfarsitul zonei co vite'.la reeomandata 30 kmlh

30
ZONA

- se aruplaseaza in sccpulinformarii conducarorilor de vechicule, ea zona ell viteza recomandata este de 30 km/h ia sfarsit. Tune) - se amplaseaza in scopul informarii conducatorilor de vechicule, ca urmeaza un tunel; - in partea de jos a indicatorului este inscrisa distanta pana Ia sectorul periculos,

Sfarsit de tnnel - este amplasat la capatul unui tunel, anuntand sfarsitul acestuia,

39

Viteza recomandata - indicatorul este montat pentru a recomanda viteza prin care se evita situatiile po sibil periculoase; - indicatorul este anulat de prima intersectie pe sensu! de mers. Distanta de siguranta kmIh intre vehicule pentru viteze de eel mlIlt 60

- are rolul de a informa conducarorii de vehicule ca este recomandata pastrarea unei distante intre vehicule; - in cazul indicatorului din imagine distanta de siguranta este echivalenta ell doua dintre liniile discontinue de pe carosabil. Distanta de siguranta 60km/b intre vebicule pentru viteze mai mari de

- are rolul de a informa conducatorii d vehicule ea este recomandata pastrarea unei distante intre vehicule; - in cazul indicatorului din imagine distanta de siguranta este echivalenta ell trei dintre liniile discontinue de pe carosabil.

PANOURI ADITIONALE

Distants pana 13 locul

J3

care

Sf

refera indicatorul

de presemnahzare

sau informare

- este arnplasat sub indicatoareie d orientare si informare, avand scopul de informare a distantei dintre indicator si punctul la care .e refera: - sunt prezente atunci cand di tanta dintre indicator si punctul de interes nu esteinscrisa pe indicator.

300m
Distants mtre mdleatur si in£eputulloeului perieutes - se amplaseaza sub indica:toarele de avertizare, avand scopul de indicare a distantei dintre indicator si punctul periculos la care se refer-a.

Directia si distauta pana la loculla care se refera iodicatorul - ampJasat sub indicatoarele de informare, are scopul informarii care este distanta dintre indicator si punctul de interes precum si directia caire acesta.

Categoria de antovehicule

Ia care se refers indicatorul

_]
40

- se amplaseaza sub indicatoarele de informare, pentru instintarea conducatorilor de vehicule asupra categoriei de autovehicule la care se refera indicatorul,

Intervale de timp in care aetioneaza indicatornl - se arnplaseaza sub indicatoarele de interzicere si restrictie, indicatoarele de Inforrnare eu scopul instintarii conducatorilor de vehicule ea regulile impuse pe indicator se aplica intre orele inscrise pe panoul aditional,

Intervale de timp in care actioneaza indicatorul

7-00-1000h -

- se amplaseaza sub indicatoarele de interzicere si restrictie, indicatoarele de informare ClI scopul instintarii conducatorilor de vehicule en regu HIe impuse pe indicator se aplica int:re orele inscrise pe panoul aditional.

Treeere la nivel co eale ferata Industriala completand semnificatia indicatorului "alte pericole" . - se arnplaseaza sub indicatorul "alte pericole", ell scopul informarii conducatorilor de vehicule ca urmeaza 0 trecere la nivel ell 0 cale ferata industriala,

jt35km~
Lungimea sectorulei periculos Ia fare se refera indicatorul - se amplaseaza sub indicatoarele de avertizare, eu scopul informarii condueatorilor de vehicule asupra lungimii sectorului au zonei de drum public periculoase la care se refera indicatorul,

Ineepuml si lungimea zonei de aetnme a indicatorului - este amplasat sub indicatoarele de interzicere si restrictie, indicatoarele de informare, ell scopul informarii conducatorilor de vehicule, de unde incepe si lungimea zonei de actiune a j ndicatorului.

Ineeputul zonei de aetiune a indicatoruJui


- este amplasat sub indicatoarele de interzicere si restrictie, indicatoarele de informare, Cll scopul informarii conducatorilor de vehicule, de unde incepe si lungimea zonei de aotiune a indicatorului,

41

Contirmarea zonei de aetiune a indicatorului - este amplasat sub indicatoarele de interzicere si restrictie, indicatoarele de informare, cu scopul infonnarii conducatorilor de vehicule, asupra zonei de actiune a imlicatorului.·

Sfarsitu.1 zonei de aetiune a indicatorului - este amplasat sub indicatoarele de interzicere si restrictie, indicatoarele de informare, cu scopul informarii conducatorilor de vehicule, unde se termina zona de actiune a indicatorului.

~'l?ii'1
Categorfile de autovebicuJ.e care trebuie sa respeete semnificatia indleaturului - este ampla 'at sub indieatoarele de reglementare a prioritatii, ell scopul informarii condueatorilor de vehicule ea restrictia se aplica numai tipurilor de autovehicule ale carer simboluri sunt prezente pe panoul aditional.

Directia drumului eu priuritate

EE
+
42

- se amplaseaza sub indicatoarele de reglementare a prioritatii, eu secpul informaril aconducatorilor de vehicule a upra traseului drumuluicu prioritate.

Directia drumului cu prioritate

EB

- se amplaseaza sub indicatoarele d.ereglementare a prioritatii, cu scopul informarii aconducatorilor de vehicule asupra traseului drumului cu prioritate.

Sensul de eirculafie pentru care este valabila semnificati.a semnalelor semaforului

luminoase ale

- se amplaseaza sub semafoare; - instiinteaza conducatorii de vehicule ca semnalele luminoase ale semaforului Bunt valabile doar pentru directia de rners indicata de sageata.

Treeere Ia nivel en cale ferata prevazuta automata

eu instalatie de semualizare

luminoasa

- sunt amplasate sub indicatoarele de avertizare, informand conducatorii de vehicule ca trecerea Ia nivel cu 0 ewe ferata este prevazuta eu instalatie de semanlizare luminoasa automata.

Fnlesirea luminilor de i.ntalnh'c - informeaza conducatorii autovehiculelor ca pe respeetivul sector de drum public, trebuie sa foloseasca doar faza scurta a farurilor.

Ploi, gheata, zapada

- se amplaseaza sub indicatoarele de avertizare; - informeaza oonducatorii de vehicule asupra starii drumulni, dificil de parcurs datorita poleiului, cetii, zapezii.

Numarul nodulu_i rutier de pe autostrada - informeaza conducatorii de autovehicule asupra numarului pe care II are urmatorul nod rutier de pe autostrada.

43

DISPOZITIVE

DE SEMNALIZARE

LUJ\1INOASA

1: Semafoare pentru dirijarea circulatiei


Semafor - se instaleaza de regula, pe partea dreapta a dnunuJui in sensnl de mers, iar acolo unde observarea lui poate fi impiedicata, se amplaseaza deasupra partii carosabile, central sau in consola sau pe seuar in partea stanga; - culorile semaforului semnifica: fOSU - interzice trecerea; gaibenasteptare pentru scbimbarea culorii; verde - libera trecere, Semaforul eu indicarea direetiei de deplasare - se instaleaza de regula. pe partea dreapta a drumului in sensul de mers, iar aeolo unde observarea lui poate fi impiedicata, se amplaseaza deasupra partii carosabile, central sau in consola sau pe scuar in partea stanga; - sagetile care se ana pe lentilele emaforului, au rolul de a indica traseul care trebuie urmat de condueatorii de vehicule. Semafor combinat cu dispozitiv de eronometrare culorii a timpului aferent

~ ..

~. ~

- se instaleaza de regula, pe partea dreapta a drumului in sensul de rners. iar acolo uncle observarea lui poare fi impiedicata, e amplaseaza deasupra partii carosabile, central sau in ccnsola sau pe scuar in partea stanga; - dispozitivul d crouometrare a timpului aferem culorii, indica timpul de asteptare rama pana Ia. xhimberea mlorii semaforului. ' Semafor cu panou de contrast - e instaleaza de regula, pe partea dreapta a drumului in sensu] de mers, iar acolo unde observarea lui poate fi impiedicata, se amplaseaza deasupra partii carosabile, central sau in consola sau pe scuar in partea stanga; - culorile semaforului sernnifica: rosu - interzice trecerea; galben asteptare pentru schimbarea culorii; verde - libera trecere. Semafor special pentru trnmvaie - semaforul este format din lampi rotunde de culoare albastra, dispuse in forma de T~ - semaforul se adreseaza doar eonducatorilor de tramvaie.

44

Semafor pentru biciclete - este format din doua Ientile ell semanle rosu si verde; - treeerea bieicletelor se face atunci cand este aprinsa culoarea verde. Semafor pentru pietoni - sernaforul poate avea fie doua Ientile ell semnale rosu si verde, fie trei Ientile; - forma lentilelor este patrata si prezinta silueta unui pieton oprit 1a culoarea rosu si a unui pieton in mers la culoarea verde. Semafor pentru pietoni combinat eu disporitivde ernnometrare a timpului aferent culorii - indica culorile ce 0 face un semafor obisnuit, pre cum si timpul ramas pana la schimbarea din TOSU in verde sau invers .. Semafor de avertizare - acest semafor cu lumina galbena intermitenta., obliga Ia reducerea vitezei si la respectarea regulilor de cireulatie aplicabile in zona respectiva; - daca semaforul ell semanleuI aflat in functiune se ana imr-o intersectie, nu sehimba regulile de prioritate din acea intersectie.

45

3: Dispozitive luminoase pentru dirijarea

circulatiei pe benzi

Dispozitive Juminoase pentru diri,jarea circolatici pe henzi reversibile - dispozitivele luminoase sunt instalate deasupra partii carosabile, cu scopul dirijarii circulatiei pe benzile reversibile; - sagetile vern indica benzile pe care se poate circula intr-un sens, tar x-urile reprezinta benzile rezervaie celuilalt sens. Panou ell mesaje variahile
'~, ~ D~UM ~, AGLO"ERAT~) .. ~_O: tm ~

. I'· I? -

este amplasat pe autostazi, dnunuri europene, cu scopul info~~rii conducatorn.or de autovehicule asupra conditillor de trafic existente pe urmatorul sector de drum; - panoul transmite mesaje electronice alternante, care contin avertizari, interziceri, recomandari pe care participantii la trafic trebuie sa le respecte.

MARCAJE RUTIERE I: Marcaje rutiere longitudinale


- - - - _--;;-;;; -~:Marcaj de separare a sensurilor de cirenlarie format - - - - -- - - ,; dintr-o linie discontioua simpla. Marcaj de delimitare a partii earesabile eu Iinie discontinua
- acest marcaj formal dimr-o linie intrerupta, permite

conducatorilor de \ ehicule sa exec lite toate manevrele ce presupun trei.erea peste marcaj, ________________ ____________ _____ ~ _ ... • ~ • _ Marcaj de separare a. scnsurilor de eirculatie format dinrr-o linie continua simpJa. Marcaj de delimitare a partii carosabile eu linie discontinua. - acest mareaj format dintr-o linie continua. nu perrnite conducatorilor de vehicule a execute manevre ce presupun trecerea peste rnarcaj. Marcaj de separare a sensnrilor de cireulatie format dlntr-o Iinie continua dubla. Marca] de delimitare a .. _._---- benzilor de circulatie de acelasi sens ell 0 lime - discontinua, Marcaj de demlimitare a partii carosabile eli Iinie discontinua.
marcaj format dintr-o Iinie continua dubla, nu permite conducatorilor de vehicule sa execute rnanevre

-... ----------------------

============

~.~..::~....-----.-.--.--.= - acest

ce presupun trecerea peste rnarcaj, 46

=_~==---=====--.:::::== = .....

Marcaj de separare a sesurilor de clreulatie format dintr-o linie continua, dublata en nna disceutiaua. Marcaj de delimitate a partii carosabile cu linie continua.

::---':".:':':_:-'-'.:_.' ---,::.:.:_:--.-~-::=-~~.::' -~.. Marcaj


~..,.....~,:=:::m:r:liiliiC;~~.~~~

-:_ - -= -= -= ..- ",._ -= - prezenta acestui tip de marcaj pl'eSUplme inexistenta _:.=

= _ = __
•.••.•• :::. ....... e-r-.
n

==
n

_~
•• :;;

pentru benzi ell eirculatie reversibile

=
.:=

•••••

••

.....

unei axe a drumului fixa, acesta mutandu-si pozitia odata eu numarul benzilor pe fiecare sens de meIS.

~~======~~--=---~=

Marcaj pe drumuri en zona verde separatoare - in cazul acestiu tip de marcaj conducatorii de vehicule nu all voie sa execute manevre ce presupune trecerea peste matcaj. Marcaj la aproplerea de
0

----------------------

inrerseetie

- marcajul format din Iinii intrerupte este pentru demarearea benzilor de circulatie, iar sagetile indica selectarea directiilor de mers in intersec ..ie. t

l\farcaj pe

banda de deeelerare

~---~-....;;;;,_-........;;~--.;;.-

- se amplaseaza in scopul creerii posibilitatii ~ conducatorilcr de vehicule sa reduca viteza dedeplasare pentru executarea virajului la dreapta pe drumul iateral, fara a incurca vehiculele ce Yin dill spate.

:':: ..-.-:~.~:I,:: !::.... _ ',. condueatorilor ...

_~_-,. ,.

Marcaj pe

banda de aecelerare

. se amplaseaza in scopul creerii posibilitatii de vehicule sa mareasca viteza de deplasare pana la nivelul celui ell care circula vehiculele angajate deja in trafic, Marcajul benzii snpJimentare pentru vehieule lente
_ se

---.,.-

_0. '.~' or ·1'1_'~;' '.J-'-

intalneste pe benzile special amenajate pe drumurile

in panta in scopul asigurarii fluentei circulatiei.

47

---. ........ -_ ..... _ '"

__

Marcajul benzii de stocaj pentru virajulla

stanga

-!lllCJ~:t.t..S!~~"':_''i-----JlJf se iutalneste I~

pe benzile special amenajate in scopul crearii posibilitatii conducatorilor de vehicule de a opri pentru a se asigura inaintea virajului la dreapta sau la stanga.

MARCAJE RUTIERE

2: Marcaje rutiere transversale


Marca] de orplre si cedare a treeeril - este format dintr-o Iinie continua transversala precedata de descriptia STOP; - in cazul marcajului pentru cedeaza trecerea acest maroa] are aceiasi semnificatie ca si acesta.

Benzi rezonatoare din marcaj rutier


- este arnplasat inaintea curbelor deosebit de periculoase, inaintea locurilor unde soot ampJasate obstacole pennanente pe carosabil, obstacole a carer prezenta pol surprinde participantii la trafic: - cand intalnirn acest rnarcaj conducatorii vehiculelor au obligatia de a reduce viteza, iar depa ires este interzisa,

~,

§§I

Mares] de treversare pentru pietoni - se amplaseaza eu scopul delimitarii locului de traversare pentru pietoni; -acest marcaj da pietonilor priori tate la traversarea drumului public,

.. I

Marcaj de traversare

pentru pietoni

- se amplaseaza ell scopul delimitarii locului de traversare pentru pietoni; - acest marcaj <fa pietonilor priori tate la traversarea drumului public.

Marcaj

ell

traversare pentru biclelete

J
48

MARCAJE RUTIERE 3: Marcaje rutiere diverse


Marcaj de ghidare Ia traversarea unci Interseetil

- - acest marcaj usureaza conducatorilor de vebicule traversarea unei intersectii ce prezinta devieri ale

benzilor de circulatie.

~Im'Ilfnl!
~ 1--Nil'l~'Ilm'llIl

Jh

Marcaj de gbidare in lnterseetie


-1,-

_ I :::

~It

- usureaza conducatorilor de vehicule travers area unei intersectii en mai muJte benzi de circulatie, unde incadrarea vehiculelor pentru efectuarea de viraje se face pe benzi diferite,

Marea] pentrn spatii ingustatc


- -. -!.~~~~ - ~ ... - ....., :. "

- ;:_-

- ---

'-~

---=;-

iiiiiiiiir::

-"7 __

- se intalneste pe sectoral de drum public a carui latime se reduce; _ se amplaseaza pentru usurarea deplasarii vehiculelor in siguranta,

Marcaje ck ingustare a drumului co

banda pe sens

e'-""S. ,- \.~- - marcajul

instiinteaza conducatoeii de vehicule asupra faptului ea drumul seingusteaza, facandu-se trecerea la singura banda decirculatie pe sens,

;;

Marcaj pe drum en trei benzi pentru aloearea .. - - ,- __ ...__ - - __ :;-;-.; alternativa a dona benzi pentru unul saIl eelalalt sens de eirenlatie - este amplasat pe seetoruJ de drum eu trei benzi de circulatie dintre care banda din mijloc este folosita in mod alternativ pentru un anumit sens.

49

_-"_

.-~

=~

Spatii interzise eireulattei - marcajuJ este format din linii paralele, ingro ate dispuse oblic sau in forma de V; - se amplaseaza pe spatiile de drum public pe care trecerea tuturor vehiculelor este interzisa,

Interzieerea
\

stationarii

\,1 \/
.....----

/\

---

vI I

...... --

- marcaju1 este format


Marcajul transport

dintr-o linie continua dispusa in vuri pc laterala drumului public; - marcheaza interzicerea stationarii vehiculelor, benzii rezervate eirenlatiei mijloacelor de public de persoanc

_ ._,--'::: .•O--........................ : ,-"':'l,

--.

==.::~-

- marcajul este format din inscrisul BUS dispus transversal, care se repeta pe toata lungirnea benzii: - este interzisa circularea vehiculelor de alt tip decat cele mentionate pe marcai,

Statie de autobuz, troleibuz - este format dintr-o linie continua dispusa in v-uri pe laterals drumului public incadrara de inscrisul BUS; - scopul 'au este semnalizarea stariilor de mijleace de transport in C011lun~ - staiionarea sau oprirea vehiculelor de alt tip Iiind interzisa,

_.._____..I }_._1

---,--I

Ul
1
I

Locuri de pareare - marcajul este format din Iinii paralele, dispuse perpendicular san oblic pe bordura; - se a

'''~~D~~

50

I: Indicatoare kilometrice
Autosrrada - este un indicator de masurare a distantei montat pe autostrada.

Drum national - se inslateaza pentru confirrnarea si informarea despre Iocalitatiile ce urmeaza si distantele ramase pana la acestea, pe drumuri le nationale.

III
eJ

Drum judetean - se inslateaza pentru confirmarea si informarea despre Iocaliratiile ce urmeaza si distantele ramase pana la acestea., pe drumurile judetene. Drum eomunal - se inslateaza pentru confirmarea si informarea despre Iocalitatii Ie ce urmeaza si distantele rarnase pana la acestea, pe drumurile comunale.

~------------------------------------------------------------------------

51

RGULI PENTRU ClRCULATIA

VECHICULELOR

Plecarea de pe loe
Punerea in miscare reprezinta parasirea locului de imobilizare circulatie, fara pericol S1 fara stanienirea circulatiei.

.1

inscrierea in fluxut de

Obligatii la punerea in miscare:


• • asigurare (fata, spate. interior); semnalizare (de obicei stanga; se semnalizeaza dreapta la plecarea de pe loc de pe partca stanga a unui drum cu sens unic); parasirea progresiva a locului de imobilizare.

Pozitii in timpuJ deplasarii


• vehiculul se conduce cat mai aproape de marginea dreapta a partii carosabile, pastrami fata de bordura sau acostament 0 distanta laterala suficienta (O.5m); pe timpul deplasarii se pastreaza fata de vehieulul din Iata 0 distanta corespunzatoare care sa evite producerea accidentelor daea eel din fata reduce viteza san opre te brusc; pe drumurile eu 2 sau mai multe benzi pe sens, vehiculele VOl' fi conduse cat mai mull posibil pe banda l (cea de langa bordura sau aco tament): celelalte benzi pot fi folosite succesiv de Ia dreapta spre stanga, eli conditia de a reveni pe banda din dreapta imediat ce e posibil:

..

pe banda de langa bordura vor circula: vehiculele grele, cele Ierne, cele eli]rnase sau gabarite depasite si cele care se deplaseaza ell viteza redusa;
banda de Ianga ax este destinata; virajelor la stanga, depasirii si deplasarii atunci cand traficul este intens; pe drumul eu minimum 3 benzi pe sens, daca banda din mijloc rarnane Iibera, Gel care circula pe banda din dreapta (banda 1) este obligat sa perrnita celui care vine din stanga (banda 3) sa ocupe acea banda (banda 2)~ pe un drum cu mai multe benzi pe sens, conducatorii care eireula pe 0 banda care se sfarseste, pentru a-si continua deplasarea pe banda din stanga, trebuie sa permita treeerea vehiculelor care circula pe acea banda.

It

52

Reguli la schimbarea benzilor:


• • asigurarea ca manevra e posibila si permisa; semnalizarea ell eel putin 50 m in Iocalitati si ell eel putin 100 m in afara localitatilor inainte de trecerea pe banda urmatoare; asigurarea definitiva realizata pe tot parcursul distantei de semnalizare; trecerea progresiva pe urmatoarea banda

• •

rozrnr

IN TIMPUL MERSULUI SI CIRCULATIA

PE BENZl

l.Vehiculele ~i anirnalele, atunci cand circula pe drurnurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreaptaa drumului public, In sen til de circulatie, cat mal aproape de marginea paqii carosabile, eu respectarea semnificapei semnalizarii rutiere ~ia regulilor de circulatie, 2. Numerotarea benzilor de circulatie pe fiecare sens se efectueaza III ordine crescatoare de la marginea din partea dreapta a drumului catre axa acestuia, In eazul autostrazilor, banda de llTgenta IlU inlrain numerotarea benzilor de circulatie. 3. Daca un drum este prevazut ell 0 pista speciala destinata cireulatiei bicicletelor, acestea, precurn ~i mopedele vorfi conduse numai pe pista respectiva, 4,. Cand circulatia se desfasoara pe doua sau rnai multe benzi pe sens acestea se folose C de ciitre conducatorii de vehicule in functie de inrensitatea traficului ~i viteza de deplasare. ~lVand obligatia sa revina pe prima banda ori de ~~te ori aeest lucru este flOsibil. dacaaceasta nu este destinatii vehieulelor lente sau transportehii public de persoane,

5. Conducatorul de vehicul care cir 'ula pe banda situata langa marginea paTpi carosabile trebuie sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectueaza transport public de persoane numai atunci cand conducatorii acestora semnalizeaza intentia de a reintra in trafic din ststiile prevazuie cu alveole ~i s-au asigurai ca. prin manevra lor llU pun in peri col siguranta celorlalti participanti la trafic 6. Pe un drum public prevszut cu minimum trei benzi pe sens, cand conducatorii a doua autovehicule circula in aceeasi directie, dar pe benzi diferite ~i intentioneaza sa se inscrie pe banda libera dintre ei, eel care circula pe banda din dreapta este obligat sa permita celui care vine din stanga sa ocupe acea banda.
7 Pe drumul public cu rnai multe benzi conducatorii de autovehicule care circula pe 0 banda care se sfarseste, pentru a continua deplasarea pe banda din stanga trebuie sa penn ita trecerea vehiculelor care circuli pe acea banda. 8. La intersectiile prevazute cu indicatoare si/sau ell marcaje pentru semnalizarea directiei de mers, conducatorii de vehicule trebuie sa se incadreze pe benzile corespunzatoare directiei de mers voite, ell eel putin 50 m inainte de intersectie .:;;i sunt obligati sa respecte semnificatia indicatoarelor ~i marcajelor.

53

9. La intersectiile tara marcaie de delimitarea benzilor, conducatorli vehiculelor ocupa in mers, ell eel puFn 50 m inainte de intersectie, urmatoarele poznii: a) randul de langa bordura sau acostament, cei care VOl" sii schimbe direetia de rners spre dreapta; b) rfindul de Iauga axa dmmului sau de Tauga marcajul de separare a sensurilor, cei care vor sa schimbe directia de mers spre stanga, Cand cireulatia se desfasoara pe drumuri ell sens lillie, conducatorii de vehicule care intentioneaza sa. vireze la stanga, sunt obligati sa ocupe riindul de langa bordura sau acostamentul din partea stanga; c) oricare dintre randuri, cei care VOT sa rneargs inainte. O. Daca inintersectie circuli ~i tramvaieciar spatiul dintre sina din dreapta ~i trotuar nu permite cireulatia pe doua sau mai multe randuri. tot] conducatorii de vehicule, indiferent de direetia de deplasare, vor circula pe un singur rand. lasand Iiber traseul trarnvaiului. 11. In cazul in care tramvaiul este oprit intr-o statie Tara refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie sa opreasca in ordinea sosirii, In spatele acestuia, ~i sa-~ireia deplasarea nurnai dupa ce usile trarnvaiului au fost inchise :ji s-au asigurat cil nu pun 'in pericol siguranta pietonilor angajati in traversarea drumului public, 12. Tn situatiile III care exista benzi speciale pentru executarea manevrei, schirnbarea directiei de deplasare se face prin stanga centrului imaginar al intersectiei, iar daca exista un marcaj de gilidare, cu respectarea semnificariei acestuia, 13. Schimbarea directiei de mers spre stanga, III cazul vehiculelor care intra lntr-o intersectie circuland pe acelasi drum in aliniament, dar din sensuri opuse, se efectueaza prin stanga centrului intersectiei, fru:ft iutersectarea traiectoriei acestora.

54

UTILlZAREA PARTII CAROSABlLE


Conducatorii sunt obligati sa eonduca vehiculele cat mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile.Cand eirculatia se desfasoara pe dona sau mal multe benzi pe sens acestea se folosesc de catre conducatori in functie de intensitatea traficului si viteza de deplasare .Conducatorul de vehicul care executa 0 manevra de trecere pe 0 alta banda de circulatieeste obligat oJ • " i., L " s " a~iI.' . in prealabil ca 0 poate face fara a pune in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic care il urmeaza sau il preced . .---_----~~---__ _ In cazul in care drumul are doua sau mai multe benzi pe sensul de mers 1 vehiculele vor fieondllSe pe banda ! situata la t., II' " 11. Celelalte benzi pot fi folosite succcesiv de la dreapta spre stanga , daca banda de circulatie utilizata este oeupata • ell obligatia de a reveni pe banda din dreapta atunci cand acest Iucru este posibil. Vehiculele grele lente sau agabaritice ori cele care se deplaseaza eLI viteza redusa trebuie conduse nurnai pe banda de langa acostamem , daca in
1

L------------~-~--:...---..........

I banda

sensu! de mers nu este amensjata


destinata acestora.

Pc drumurile publico CD eel mull I doua benzi pe sens si ell a treia banda pe care este amplasata linia trarnvaiului .J langa ax.ul drumu1ui , conducatorii de vehicule pot folosi aceasta banda cu obligatia sa lase libera calea tramvaiului la apropierea acestuia,

55

Daca pe drumul public exista 0 banda rezervata mijloacelor de transport in conurn condueatorii vehiculelor din serviciile de , transport public sunt obligati sa . foloseasea aceea banda,

Pe un drum public ell mai 'multe benzi • conducatorii de vehicule car circula pe 0 banda care se sfarseste pentru a continua deplasarea pe banda din stanga trebuie sa penni ta trecerea vehiculelorcare circula pe acea banda.

II
~~~~~~~~~~~

Pe un drum public prevazut eu benzi pe sens cand c?ndU(::~torii a d?~au~o"ebit.:ule CITeuIa m aceeasi directie , dar pe benzi diferite si irnentioneaza at se in rie pe banda libera dintre ei , eel care circula pe banda din stanga are prioritate fata de eel care circula pe banda, din dreapta,

SELECT AREA BENZILO_R

lNAINTE DE INTERSECTJE 1. La interseetille eu marcaje Conducatorii de vehicule trebuie sa se incadreze pe benzile corespunzatoare directiei de mers dorite , ell eel putin 50 ill inainte de intersectii atat in localitati cat si in afara aeestora si sunt 0 bligati sa respecte semnificati indicatoarelor SI rnarcajelor pentru sernnalizarea directiei de

~----_.~----------.mers.
56

'---;;;';_=~
~~!:-~

..-.. __

....;_;,tI

2 .La intersectille fara marcajeConducatorii vehieulelor ocupa in mers ell eel putin 50 m inainte de intersectii atat in localitati cat si inafara acestora urmatoarele poziti i .: -randul din dreapta , cei care VOT sa schimbe directia de mers spre d.reapta; -randul din stanga , cei care vor sa schimbe: directia de mers spre stanga; -oncare inainte; dintre rand uri • eei care vor sa mearga

Daca in intersectie circula si tramvaie iar spatiu dintre sina din dreapta si trotuar nu permite ciculatia .... ~?- ... Jllpe doua randuri toti conducatorii de vehicule indiferent de directia de deplasare, vor circula pe un singur rand lasand liber traseul tramvaiului,

Pe strazile cu sens unie eonducatorii de vehicule care intemioneaza sa vireze 13 stanga sunt obligati sa ocupe randul de Ianga bordura san aeo tamentul din partea stanga,
1

57

DEPASlREA
DEP AS) REA - este manevra prin care conducatorul unui vehicul il devanseaza pe un altul , aflat in mers san imobilizat , daca prin aceasta se trece peste axul longitudinal al drumului sau peste marcajul de separare a sensurilor de circulatie. Depasirea se efectueaza de regula, pe partea stanga in sensul de mers . Faptul ca un vehicul circula pe 0 banda eu viteza mai mare decat eel care circula pe 0 alta banda, nu Sf' considera depasire. De asemenea trecerea de pc 0 banda pe alta, fara revenire, nn se considera depasire. La executa rea manevrei nu se \'8 depasi limita legala de viteza. EXCEPTII - vehiculele ai carol' conducatori au semnalizat si s-au incadrat corespunzator schimbarii directiei de deplasare spre stanga si a tramvaielor , care se depasese pe partea dreapta . TRAMVAIELE aflate in rners pot fi depasite si pe partea stanga: -cand drumul este eu sens unie - cand intre sina din dreapta si marginea drumului nu exista spatiu suficient pentru depasire

Intentia conducatorilor de autovehicu1e de a depasi se semnalizeaza prin punerea in functiune a luminii intermitente a semnalizatoarelor cu eel putin 50 m in lucalitati si 100 m in afara localitatilor inainte de efecuarea manevrei .

I . ObHgatiile celui care executa depasirea :


- sa se asigure ca eel care il urmeaza sao il precede nu a semnalizat intemia inceperii unei manevre similare S1 ca poate depasi fare a pune in perieol sau stanjeni circulatia din sens opus - sa semnalizeze intentia de efectuare a depasirii - sa pastreze in tirnpul depasirii
0

distanta laterala suficienta fata de vehiculul depasit

- sa reintre pe banda d.e circulatie initiala • dupa ce s-a asigurat ea poate efeetua aceas manevra in conditii de siguranta pentru vehiculul depasit si ceilalti participanti la trafic

2 . Obliaatiile eel i depasit:


- sa nu mareasca viteza de deplasare - sa.circule cat mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile

Interzicerea

mauevrei:

1 in intersectiile nedirijate; 2 in apropierea varfurilor de rampa cand vizibilitatea este sub 50 m; 3. in curhe si in alte locuri ell vizibilitate red usa sub 50 m ( ceata , ploi torentiale , 58

ninsori abubdente )
4. pe pasaje deaivelate, pe poduri, sub poduri si in tuneluri rutiere. Prin exceptie, in astfel de locuri pot fi depasite vehiculele eu tractiune animala, motocieletele fara atas, mopedele si bicicletele, daca vizibilitatea asupra drumului este mai mare de 20 m, iar latimea drumului de eel putin 7 m; 5. I I 6 pe trecerile la nivel eu calea ferata si la mai putin de 50 m inainte de acestea; . 7. in dreptul statiei de tramvai fara refugiu, cand acesta este oprit (se opreste in dreprul ultimului vagon si se repune ill miscare dupa ce usile tramvaiului SM3U inchis); 8. in zona de actiune a indicatorului "Depasirea interzisa"; 9. cand, pentru efectuarea manevrei, se incalca marcajul axial eontinuu; to. cand din sens opus se apropie vehicul al earui coudueator trebuie sa efectueze manevre de evitare a coliziunii; J J. in locurile in care SMa format 0 coloana de vehieule in asteptare, daca astfel se intra pe sens opus; 2. se interzice depasirea coJoanei oficiale, intercalarea sau atasarea la aceasta,
I

rut

STATIILE

MIJLOACELORDE

TRANSPORT

PUBLIC DE PERSOANE

1 . Statille de tramvai ell rcfugiu pcntru pietooi :

- se reduce viteza de deplasare daca tramvaiul se afla oprit in statie - nu Sf emnalizeaza intentia de depasire a tramvaiului daca nu e schimba directia de deplasare 1 . Statiile de tramvai tara refllgiu pentru pietoni : -se opreste in ordinea sosirii ,. in spatele tramvaiului oprit in statie -se reia deplasarea numai dupa ce usile tramvaiului au fostinchise - este interzisa depasirea tramvaiului oprit in statia fara refugiu 3. Statiile de autobuzc si trnleihuze din serviciul de transport
M

public de persoane :

se reduce viteza de deplasare daca un rnijloc de transport in comun se afla in statie - la apropierea de 0 statie de autobuz sau troleibuz prevazuta en alveola (refugi:u ) , din care conducatorul unui astfel de vehicul semnalizeaza intentia de a iesi , conducatorul de autovehicul care circula pe banda de langa acostament sau bordura este obligat sa reduca viteza si la nevuie • sa opreasca pentru a-i permite reintrarea in trafic 59

SITUATU IN CARE DEPASIREA l.In intersectii eu eirculatie nediriiata

ESTE INTERZISA rutiera uri de catre

prin mijloace de semnalizare politisti :

---

Conducatorilor de vehicule le este Interzisa depasirea in aceste intersectii deoarece sunt obligati sa circule ell viteza redusa pentru a putea acorda ~ prioritate de dreapta , iar pentru efectuarea depasirii , viteza ar trebui marita , situatie ce nu ar putea permite 0 buna asigurare deoarece vehiculul depasit ar impiedica vizibilitatea vebiculului aflat in depasire cand vizibilitatea este red us .. sub 50 m:

2 .In apropierea

varfurilor

de rampa.

La apropierea de va riu I rampei manevra se Interzice datorita imposibilitatii asigurarii referitoare la vehiculele care circula din sens opus aflate de cealalta parte a varfului ,

Depasirea in asemenea locuri pericutoase unde vizibilitatea este redusa constituie Q manevra riseanta , datorita neobservarii la timp a vehiculelor care se apropie din sens opus.

-+ . Pe pasajc deni\'elate , pe podud , sub poduri si in tuneluri , Plln .\


I
I'

I icuri
III

hic « etcle daca IUIlt_' III umului dl.. C~'1 puun 7

II [I I L11l c uncut ilm uc \ III 1(,


I

k ltl ck
11<1 III II.: '(}

11

I inn

I..d

60

5. Pe treeeri pentru nietenl semnalizate prin imlieatoare

si marcaje :

La trecerile pentru pietoni conducatorii de vehicule au obligatia sa reduca viteza , ori "M"'-.-...J;~ efectuarea depasirii impune sporirea vitezei , situatii care de foarte multe ori face imposibila oprirea in vederea acordarii prioritatii pietonilor angajati m traversare . 6. Pe treceri la nivel cu calea ferata curenta si fa mai pulin de 50 m de acestea :

Dupu l ea ptl mis 1

ftc

I. '.1

II 1 1(\ r I

de

UlP

1<; Il

~'''lc

7. In statii de tram"'ai , atunci cand acesta este oprit , iar staria no este prevazuta refuziu pentrupietoni:

cu

Interdictia se refera Ia statiile care nu runt prevazute cu lac de refugiu pentru pietoni , datorita pericolnlui pe care il reprezinta pietonii care trsverseaza de pe rrotuar pentru a se urea in tramvai 81 urvers ,

Interzicerea depasirii pe asemenea sectoare de drum pot fi determinate de anumite conditii deosebite pecare le reprezinta drumul ca ; efectu.area unor Iucrari , latime limitata vizibiliate redusa in zona respective etc. La intalnirea indicatorului - Depasirea interzisa II 10 ocieletelor fa' at J mopr delnr , Heldtf II hr JI U cu t

6]

9. Cand pentrll efcctllarea m~lDevrei se (reee cfectiv peste mllrcajul continuu , simplu sau dublu , care despartc sensurile de mers , iar autovehiculele circula pe contra sens .

Aceasta depasire estei:nterzisa chiar daca din sens opus nu circula nici LID vehicul , deoarece revenirea pe partea dreapta este greoaie si din fata pot aparea in orice moment vehicule .
III

to. In

situatia cand din sens opus Sf apropie un all "ehicul 31 carui conduc3tor cste obligat S3 efectueze manevre de evitare pentru a no intra in collsiune .

Conducatorilor de vehicule le este interzis sa efectueze depasirea daca conducatorul vehiculului care circula din sens opus este nevoit sa franeze san sa efectueze vreo manevra de evitare pentru a nu intra in coliziune .

11 . In 10cDIunde

S-3

format 0 co103n3. de \'cbicule in asteptare intra pe sensul opus de circularie :

, daca prin aceasl3 se

Depasirea este interzisa in aceste locuri deoarece aparitia unui ehicul din sens opus ar duce la , blocarea circulatiei sau producerea unui accident.

Se interzice depasirca coloanei oficiale asigurate ,inainte si in urma , eu echipaje ale politiei :
( till
11
ll

62

OPRIREA VOLUNTARA
Oprirea volnntara reprezinta imobilizarea urmi vehicul pe partea carosabila pentru eel mull 5 minute,
0

durata de

Nu se considera onrire:
I
It

imobi I iL<lfL"1 \ r.:; hlr.1i IIu i pentru urcarea SdU cohorurea sc stanjeneste circulatia cclona'tc \ chicule, imomlizarca autovchiculuhu ell m..~.. In unit.nile comerciale
1111

unor pcrsonn, ,

Jell'i

prin uccn ... t

ima Jc

ulirnentarc

,:'I

pent

1I

(h....dll"d.lt'~1 (

n-arturilor

Ob/igat;; speci(ice opririi:


• • asigurare ca manevra este posibila si permisa; semnalizare dreapta si semnalizare eu lumina rosie din spate (actionare frana de serviciu); se face pe partea dreapta a sensului de mers, cat mai aproape de bordura si paralel cu aceasta, pe un singur rand; in afara Iocalitatilor oprirea se face in afara partii carosabile sau cat mai mult pe acostament; pe strazile ell sens unic oprirea se poate face si pe partea stanga, eu conditia de a se asigura eel putin 0 banda circulatiei celor1a1te vehicuie; se poate face si pe trotuar, daca ramane 1 m pentru circulatia pietonilor; semnalizarea pe limp de noapte e face en luminile de pozitie sau de starionare.

..

• •

lnterzicerea ooririi voluntare: ~~~~~~~~~~~~~---------------------------------------I


in locurile in care e te iruerzisa depasirea; in zona de actiune a indicatorului "Oprire interzisa" sau a marcajului respectiv; pc trecerile de pietoni sau la mai putin de 25 m inainte si dupa acestea; in stariile mijloacelor de transport public de persoane si la mai putin de 25 m inainte si dupa acestea; in intersectii, inclusiv in cele eu sens giratoriu, in zona de preselectie unde sunt aplicate marcaje continue, iar in lipsa acestora., la mai putin de 25 m de coltul intersectiei; pe trecerile la nivel ell calea ferata curenta si la mai putin de 50 m inainte si dupa acestea; in curbe si in alte locuri cu vizibilitate redusa sub 50 m; pe plarforma caii ferate industriale sau de tramvai sau la mai putin de 50 ill de acestea, daca circulatia vehiculelor pe sine ar putea f stanjenita sau impiedicata;

I
63

• •

pe poduri si pe viaducte, pe si sub pasaje denivelate: in dreptul altui vehicul daca prin aceasta este stanjenita circulatia a doua vehicule venind din sensuri opuse: in dreptul marcajului continuu, daca ceilalti conducatori sunt obligati sa treaea peste acesta; in locul in care se impiediea vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos; in zona de actiune a indicatoarelor: "Drum ingustat'', "Prioritate pentru circulatia din sens invers", "Prioritate fata de circulatia in sens irrvers"; pe pistele obligatorii pentru pietoni si bicicJisti sau pe benzile destinate unor anumite ca1egorii de vehicule; pe partea carosabila a airtostrazilor, a drumurilor expres si a eelor national europene; pe trotuar, daca nu se asigura eel putin I m pentru circulatia pietonilor,

" •

• •

STATIONAREA
l (JnL!
I' \

VOLUNTARA
0

Stationarea voluntara reprezinta imobilizarea unui vehicul pe partea carosabila pentru mai mare de 5 minute. Se realizeaza in aeeleasi conditii ea si oprirea voluntara.
I~ ,

durata

chicul

_I, I

)1,111

1I

\11

r'

a d ....... ·~t( I Ira lJ UI.: <Ii uoi (d ... rna 1<1I " '
P'IIL.lI..,

sunt ohlignt 1
,HIL 111

'<I

opreasca
lIlt

runct iOI1.H • 1 m norului

"t

cuonczc

1:1I[11~/eIra hlll''''\,\
!

inir o [n:dpld

mlerio

lit!

.le \ 111..11sau in cea de

due

I hlto\

.luculul

In cazul imobilizarii involuntare in panta sau in rarrrpa rutile directoare vor fi bracate spre trotuar sau spre un alt obsracol. Interzicerea stationarii \'0 lu ntare: • in toate situatiilc in care este inrerzisa oprirea voluntara:

m zona de actiune a indicatoarelor "Stationare interzisa'', "Stationare alternanta", "Zona de stationare cu durata limitata" precum S1 a marcaiului de interzicere a stationarii; t singura rnauevra inrerzisa ) pe drumurile publice ell latime mai mica de 6 m (singura manevra interzisa); in dreptul cailor de acces ce deservesc proprietatile alaturate drumului public ~ singura ruanev ra interzisa ). in panta si in rampa.t singura manevra interzisa pe toata lungirnea rarnpei sau pantei)

• •

64

Este iuterzisa stationareape

timn de nuante pe drumurile

nublice a:

1. vehiculelor eu tractiune animala, mopedelor, bicicletelor. vehiculelor trase sau impinse ell mana; 2. autovehiculelor care transporta rnateriale periculoase; 3. tractoarelor, remorcilor, masinilor si utilajelor autopropulsate constructii, agricole san forestiere, rulotelor, Pe timpul opnru san stationarii autovehicul fara asigl,lrare. se interzice deschiderea utilizate in Iucrari de

portierelor

sau coborarea din

PARCAREA
Parcarea reprezinta imobilizarea autovehiculelor numai ill locurile semnalizate prin marcaje sau indicatoare. La parcare trebuie respectate obligatiile specifice stationarii voluatare special amenajate,

L_

65

INTOARCEREA
Intoarcerea reprezinta manevra prin care un vehicul trece de pe un sens de circulatie pe celalalt sens, De regula se executa pnn VITaJ. dar se po ate efectua 51 pnn mrscan inainte/inapoi Obligatii specifice intoarcerii: •
81

• •

• •

asigurare ca manevra este permisa si posibila; asigurare fata-spate-lateral; semnalizare stanga; incadrare corespunzatoare (daca drumul are 0 singura banda pe sens incadrarea se face cat mai rnult pe partea dreapta, iar daca drumul are doua sau mai multe benzi pe sens incadrarea se face langa ax); asigurare definitiva; executarea manevrei (fara oprire). mane .. rei de intoarcere:

lntcnicerea
• III

I.
• • • •

toate situatiile m care este interzisa oprlrea vnluntara, cu exccptia Interseetiilor in care se permitc intourcerea: in intersectiile in care este interzis virajul la stanga, precum si in cele incare pentru efectuarea manevrei ar Ii necesare miscari inainte-inapoi; in locurile unde soliditatea drumnlui nu perrnite; pe drurnurile ell sens unic; pe marcajul pietonal; in zona de actiune a indicatorului "Intoarcerea interzisa".

MERSUl Interzicerea
., • • pe

INAPOl

MeN l1I mapoi reprezinta manevra pnn care vehiculul e deplaseaza eli spateIe. Se semnalizeaza clliumina alba din spatele autovehjcu!u1ui. insotita sail IlU de semnal sonor.

manevrei de mers inal!oi:

in toate situatiile in care e te interzisa intoarcerea, dar nu si pe sens unic;


0

distarna rum mare de 50 In;


0

la iesirea de pe proprietatile alaturate drumului public ( chiar daca este pilotat de persoana)

alta

In locurile in care vizibilitatea in spate este impiedicata, manevra po ate fi efectuata prin pilotare de catre 0 alta persoana din afara vehiculului.

Pe dnunm'ile puhllee ingusre si/sau eu deelivitare, daea nnul dintre vehicule este nevoit sa execute mersul inapei, atunci lI I_ I t ece inaintea tuturo ~ , treee inaiutea celui usnr, lar h c ulul ( He f dUl • It n, t ) Ii I I){ I" I· I trece inaintea vehiculului care transporta marfuri.

-------------------------------------------------------------------------~
66

PRIORJTATEA Prioritatea de trecere


Prioritatea este dreptul pe care il are un participant la trafic de a trece inaintea celorlalti participanti la trafic ell care se intersecteaza, in conformitate eu prevederile legale.

Ordinea de nriorrtate intre diferitele miiloace de semnalizare rutiera:


t. semnalele politi stu lui rutier;
2. semnalele specialc de avertizare Iuminoase si sonore ale autovehiculelor cu regim de circulatie prioritar; 3. semnalizarea temporara care modifica regimul normal de circulatie; 4. semnalele luminoase;

5. indicatoarele rutiere;
6. marcajele rutiere; 7. regulile de circulatie.

Situatii co prioritate:
I. prioritate de dreapta - are prioritate vehiculul care vine din dreapta daca cele doua drumuri sunt egale ea prioritate; 2. prioritate data de indicatoarele: o
(J

"Drum ell prioritate" "Prioritate fata de circularia din sens invers" "Intersectie ell un drum fara prioritate"

3. prioritatea celor care circula intr-o intersectie eu sens giratoriu; 4. prioritatea drurnnlui de categorie superioara aplicata in intersectiile nedirijate:

5. prioritatea speciala a autovehiculelor eu regim de cireulatie prioritar care au in


funetiune semnaleLe luminoase si sonore (pentru doua vehieule cu regim de circulatie prioritarcare se intalnesc, se respeota regula prioritatii de dreapta); 6. dreptul de prioritate a1 tramvaielor In mers. cu exceptiile prevazute respecta toate regulile de prioritate, ell exceptia prioritatii de ch:eapta); (tramvaiele

7. prioritatea mijlocului de transport public la plecarea dintr-o statie prevazuta cu


alveola; 8. prioritatea de rampa - autovehiculul care urea are priori tate fata de eel care coboara, in cazul in care pe sensu] de mers exista un obstaeol.

67

Situatii de pierdere a prioritatii:


1. cei care vin din parte a stanga intr-o intersectie nedirijata sau in cazuri de egalitate; 2. la intalnirea indicatoarelor: o
o

"Cedeaza trecerea" - reducerea vitezei, iar Ia nevoie chiar si oprire; "Oprire" - oprirea in locul ce asigura
0

vizibilitate maxima;

c 3

"Prioritate pentru circulatia din sens opus";

la coborarea unei pante fata de autovehiculele care urea:


0

'" Ia patrunderea pe un drum public de pe

proprietate alaturata acesteia:

5. Ia iesirea din zone rezideutiale sau pietonale; 6. la punerea in rniscare (fac exceptie mijloacele de transport public care parasesc prevazuta cu alveola);
0

static

7. la efectuarea virajului la stanga fata de cei care circula din sens opus daca cele doua drumuri sum ega le ca prioritate; 8. la efectuarea manevrei de intoarcere;
9. la intrarea inrr-o intersectie
In

sens giratoriu

fata de eel care circula 10 irueriorul

intersectiei; IO.la efectuarea virajelor la stanga sau la dreapta daca se intersecteaza eu biciclisti care crrcula pe } pista sernnalizata ca aiare; 11. la intrarea pe un drum public de pe un drum inchis circulatiei publice; 12. cei care intra in inrersectii de pe un drum de categoric inferioara; 13. tori conducatorii de vehicule fata de autovehiculele ell regim prioritar; 14. fata de pietonii aflaii pe partea carosabila, daca tramvaiul este oprit intr-o statie fara refugiu; 15. fata de pietonii care traverseaza regulamentar; 16. fata de orbii care traverseaza strada.

68

1. Prioritatea
egalitate.

de dreapta

Se aplica

In

intersectii le nedirijate

si in toatc cazurile

de

a) Cand doua vehicule se aproprie simultan de 0 intersectie • venind de pe drumuri publice pe care nu sunt instal ate indicatoare de prioritate , vehicu lele eu care te j tersectezi si drcapt: p 1I t' b) Cand doua vehicule urmeaza sa se intalneasca intr-o intersectie dirijata prin indicatoare venind de pe doua drumuri unde soot instalate lndicatoare ell aceeasi semnificatie ehiculele eu care te interscctezi si din d eapta .111 priorita :

~------------------------~

2. Priori tate de "DRUM CU PRIORITATE"

care circula pe un sector de drnrnla inceputul caruia intalnesc mdieatorul "Drum en prioritate" sau maintea intersectiilor din afara loealitatilor intalnesc indicatorul "Interseetie ell UD drum fara priori tate" vor circula prin inrersectie fara nici un fel de obligarie legala intrucat au drept de prioritate fata de ceJelalte vehieule.
Vehiculele

Atunei cand drumul co prioritate isi schimba directia de mers intr-o intersectie sub indicator va fi montat un panou aditional care arata directia drumnlui eu prioritate.

69

Indicatorul "Oprire" se monteaza in intersectiile lipsite de vizibilitate obligand conducatorii de vehicule sa opreasca neconditionat de existenta altui ... ~,...:"'-u-~--.{ vechicul in intersectie , sa se asigure iar daca pe ""'--41drumul cu priori tate circuIa vehicule sa le acorde •prioritate. Oprirea se poate face putand depasi indicatorul pana la limita vizibilitati maxime fara a depasi insa coltul intersectiei
1

-----t intersectiile

Indicatorul "Cedeaza trecerea" se monteaza in eu vizibilitate obligand conducatorii de vehicule sa reduca viteza • sa se asigure iar daca pe ..-i<---i drumul eu prioritate nu circula alte vehicule pot sa-si continue drumul prin intersectie.

OBSERV ATIE: Cand doua vehicule se apropie simultan de 0 intersectie unul avand "Cedeaza treccrea" iar celalalt "Oprire" eel care vine din dreapta are prioritate de trecere indiferent pe care indicator il intalneste, I' • • .._ nII idic itnare SUI t socotite de egalitate

St."aplica pe sectoarele de drum ingusrat , unde nu au loc sa circule dona vehicnle unul pe langa eelalalt , avandprioritate eel care irrtalneste mdicatorul " fata de cei care intalnesc "Prioritatc penrru eireulatia din sen invers!", 4. Prioritatea speciala :

Este pnontatea pe care 0 au autovehiculele cu regim de circulatie prioritara avand in functiune semnalele luminoase concomitent ell cele sonore fata de ceilalti partioipanti la trafic_

70

Tramvaiele aflate in miscare au prioritate de trecere in intersectiile nedirijate (sunt singurele vehicule care beneficiaza de aceasta facilitate).

In intersectiile dirijate prin indicatoare de .L':::;:::::=:::::=~==~;prioritate , tramvaiele 1a schimbarea directiei spre ..-r---t·1 dreapta all prioritate fata de vehiculele care circula pe directia inainte.

CAZURILE

IN CARE CONDUCAT01UI

DE VEHICIJLE

NU AU PRIORIT ATE DE

TRECERE 1. Vehiculelc care intra pe un drum public venind de pe un drum lateral.

de c'ltegorie

iuferluara

Vehiculele care vor sa intre pe un .drurn public venind de pe WJ: Inn 1 1.:1I lui I. I ·urI-.: 1111 rH If I obligate sa acorde prioritate de trecere I r 1I lIll ul ~l ilic I II
I

2. Vehiculele care intra intr-o interscctie venind de pe un drum public pe care nu este iostalat vreun indicator de prioritate , fata de vehieulele care circula diaspre drcapta :

Cand doua vehicule se apropie de

intersectie

unde on este instalat indicator de priori tate vehiculul

~-"'de

care unneaza sa intre in intersectie nu are prioritate trecere fata de eel care circula din dreapta ( regula prioriiatii de dreapta) .

7"1

3. Vebieu.fle care circula pc uo drum public pc care este instalat unol dintrc indicatoarele ell semnificatia CEDEAZA TRECEREA sau OPRIRE:

Conducatorii de vehicule care intalnesc unul din indicatoarele n Cedeaza trecerea" sau "Oprire'' sunt obligati sa respecte semnificatia acestora si sa acorde prioritate de trecere tuturor celor care au acest drept. 4. Vebiculele care inta.nesc indicatorul PRIORI TATE PENTRU CIRCULATIA SENS INVERS : DIN

------~----------.

La iutalnirea acestui indicator toate vehiculele isi VOT pierde prioritatea fata de vehiculele care circula din sens opus. Arunci cand sub indicator e gaseste instalat un panou aditional pe care sum reprezentate snumite tipuri de vechicule . ace te sunt obligate sa respecte semnificaria indicatoruluit imagine sumga). fata de cei care cireul:! in

5. Vehiculele care intra intr-o int~rsectie in sens giratoriu interiorul acesteia :

La apropierea de 0 intersectie in sens giratoriu . conducatorii de vehicule sunt obligati sa circule ell 0 viteza care sa ii. permita oprirea , pentru a acorda prioritate de trecere vehiculelor care circula in interiorul intersectiei, In sensu! giratoriu conducatorii auto sunt obligati sa semnalizeze stanga si sa ocoleasca prin dreapt sensul giratoriu

6. Vebiculul care coboara

panta fata de vehiculul care urea: Se aplica pe sectoarele de drum ell declivitati WIde nu au IDe sa circule doua vehieule unu1 pe langa celalalt, In aeeasta situatie vehiculele care eoboara .0 panta nu au prioritate de trecere fata .u:a .ensul de . 1 acc_ ~ Il e un obstacol imobil . Nu se aplica in intersectii .

72

7. Vehiculele care se pun in miscare sao care- its din curte • garaj • gang rata de vehiculele care circola pe drumul pUblic. indiferent de directia de deplasare (se excepteaza autovehiculele din serviciile de transport public de persoane care se pun in miscare din statiile prevazute cu al yeo Ie ) .:

Conducatorul de vehicul care se pune in miscare sau care doreste sa intre pe drumul public este obligat sa semnalizeze si sa se asigure pentru a acorda priori tate tuturor vehiculelor care circula pe drumul public indiferent de directia de deplasare . 8. Vehiculele care executa virajul spre stanga fata de cele care circula din semi opus, inclusiv atunci cand circulatia in iuterseetie este dirijata prin semnale Iuminoase :

9. Tramvaiul care efectueaza virniul spn stanga fata de vehiculele care cin:ula din sens opus , daca semnalizarea rutiera din acea zona nu stabileste 0 alta regula. :

10. VebicuJul care efectueaza viraj sore stanga sau spre dreapta si Sf intersecieaza cu un biciclist care cireula pe 0 pista pentru bieielete , semnalizata ea atare ;

C)

........

- ........-::::1"""_ ...

~ ••1.-.-A.

~t

\ l

73

CTII
INTERSECTIA - orice incrucisare .jonctiune sau bifurcare de drumuri , inclusiv spatiile formate de acestea, La apropierea de 0 interseetie conducatorul de vehieul trebuie sa circule ell Q viteza care sa ii permita oprirea , pentru a acorda prioritate de trecere participantilor la trafic care au aceste drept,

Scbimbarea directiei de mers spre stanga, in eazul autovehiculelor care intra intr-o intersectie CITe uland pe acelasi drum in aliniament • dar din sensuri opuse .----& , se efectueaza prin stanga centrului de intersectie , fara intersect area traiectoriilor acestora.

INTERSECTII

eli CIRCULATIE

NI£DlRI.JATA

---I trecerea

La intersectiile cu circulatie conducatorul de vehicul este obligat


tuturor vehiculelor

nedirijata sa cedeze

ell care SI! intersecteaza

.i care \ in din partea dreapta,

--t~5!;;;~conducatorul

_--1

In intersectiile ell circulatie de vehienl esie obligat prioritate de trecere 1 I


,I ...

"3

nedirijata acorde II

I ' <n

cand
rId

ll.

'

"

In rue <au la dre,

1rarnvaiele pierd pnontatea efeciueaza virajul spre sianga

de trecere

cand

74

INTERSECTIILE
Dupa fclul de dirijare intersectiile se impart in :

DIRJJATE

-intersectii dirijate de eatre agenti de circulatie - intersectii dirijate prin semnale Juminoase - iotersectii dirijate prin indicatoare intersectille cu sens giratoriu) de prioritate ( in aceasta categorie sunt incnlse si

La intersectiile ell circulatie dirijata prin indicatoare , semafoare sau de catre agenti de circulatie conducatorul de vehicul este obligat sa resp cte semnificatia data de indicatiile acestora

In intersectiile eu circulatie dirijara prin ernnale luminoase ehiculele care vireaza la stanga acorda prioritate de trecere vehiculelor care circula din 'ens opus.

In intersectiile ell eirculatie dirijata prin indicatoare de prioritate regula prioritatii de

dreapta se respecta numai in cazulin care doua vehicule urmeaza sa se intalneasca , fiecare intrand in intersectie de pe un drum semnalizat ell un indicator avand aceeasi semnificatie de pnoritate sau de pierdere a prioritatii.

75

In interseetiile eu sens giratoriu vehiculele care eireuJa in interiorul acestora au prioritate fata de cele care urmeaza sa patrunda in interseetie.

76

AUTOSTRADA
AUTOSTRADA - drum national de mare capacitate si viteza , semnalizat special, rezervat exclusiv circulatiei autovehiculelor care nu servesc proprietatii riverane • avand eel putin doua benzi de circulatie pe sens si banda de urgenta , intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea fiind pennise numai prin locuri special amenajate.

-l Conducatorii ~e autovehicule c~re intra pe ~--t".l autostrada folosind banda de intrare (de

aeeelerare) trebuie sa cedeze trecerea autovehiculelor care circula pe prima banda a autostrazii si sa nu stanj eneasca in nici un fel circulatia acestora,

I!

I ~-----------------------------,~
Elementele geometrice ale autostrazii :

Cd ucatom . iide autove h·· 1e care urmeaza on leu sa paraseasca autostrada. sunl obligati sa semnalizeze din timp si sa se angajeze pe banda de iesire (de deeelerare),

1-

1. Zona median a - zona care imparte cele doua sensuri de circulatie; 2. Racord mntre eele doua parti carosabile spatiul foiosit pentru devierea circulatiei cand seexecuta Iucrari de reparatii , modemizari , etc.: 3. Banda de circnJatie

4. Banda de urgenta - banda situata la extremitatea din partea dreapta a autostrazii destinata exclusiv opririi autovehiculelor in cazuri justificate ; preeum si circulatiei I autovehiculelor en regim prioritar care se deplaseaza la interventii sau in misiuni ell caracter de urgenta; 5. Aeostament;

77

CIRCULATIA

PE AUTOSTRADA

Oblisatii:
• conducatorul de autovehicul care intra pe autostrada folosind banda de accelerare trebuie sa cedeze trecerea celor care ciroula pe banda alaturata; condueatorul de autovehicul care urrneaza sa paraseasca autostrada este semnalizeze din timp S1 sa se angajeze pe banda de decelerare;
0bligat

sa

circulatia autovehieulelor destinate transportului public de persoane si de marfuri se face doar pe banda din dreapta.

Pe autostrada se interzice:
• • circulatia pietonilor; circulatia autovehieulelor cu mase sau gabarite depasite, fara antorizatie speciala de transport: circulatia vehiculelor ell tractiune animala, a eelor impinse sau trase eu mana, a bicicletelor si mopedelor; circulatia tractoarelor si masinilor autopropulsate pentru lucrari; circulatia vehiculelor eare prin constructie sau din alte cauze nu pot depasi SOl rn/h; k invatarea conducerii, incercarea de prototipuri, rnanifestatiile, defilarile, competitiile sportive, cortegiile, etc; circulatia, oprirea sau stationarea pe banda de urger ta,cu exceptia cazuriior speciale precurn si a autovehiculelor cu regim de circulatie prioritar; remorcarea pe autostrada se poate face numai daea ansamblul de vechieule ( tragator si eel remorcai ) poate depasi viteza de 50 km/h intoarcerea, mersul inapoi sau patrunderea in zona mediana dintre cele doua directii de mers; stationarea sau parcarea autovehiculelor in alte locuri dec at cele special amenajate.

.. .. '"

In cazul avariilor se va folosi banda de urgenta,

78

CIRCULATIA IN ZONA REZIDENTIALA Zona rezidentiala - reprezinta perimetruJ dintr-o localitate, avand intrarile

81

iesirile

semnalizate eorespunzator, in care se aplica reguli speciale: • pietonii pot folosi toata latimea partii carosabile, iarjocul copiilor este permis; • • conducatorii de vehicule
SlIDt

obligati sa circule cu viteza maxima de 20 kmIh;

conducatorii de vehicule sunt obligati sa nn stationeze san sa parcheze in afara locurilor special amenajate; conducatorii de vehicule sunt obligati sa nu stanjeneasca circulatia pietonilor, chiar daca in acest scop trebuie sa opreasca.

Zona pietonala - perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor unde accesul vechiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie avand intrarile 81 iesirile semnalizate corespunzator, - conducatorii de vehicule pot intra in aceasta zona doar daca locuiesc aici sau presteaza servicii "din poarta in poarta" si nu exista alta posibilitate de acces, Viteza maxima admisa in zona pietonala este de 5 km/h. La iesirea din aeeste zone se pierde prioritatea de treeere,

79

I.SEMNALELE LUMINOASE VEHICULELOR

PENTRU DrRIJAREA

CIRCI)LATIEI

I-

__

Sernnificatia semnalelor 1 uminoase pentru dirijarea circulatiei vehicu1elor este valabila pe intreaga Iatime a partii carosabile deschise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza. Pe drumurile ell doua sau rnai mu1te benzi pe sens , pentru directii diferite • ldelimitate prin marcaje longitudinale semafoarele se pot instala deasupra uneia sau ~~.".-. ......... unora dintre benzi ., caz in care semnificatia ~ .semnalelor luminoase se Iirniteaza la banda ___ -liiil~ sau benzile astfel semnalizate . Semnalele rosu • galben si verde pot fi in forma de sageti de aceeasi culoare , pe fond negru . In acest caz interdictia sau --:.._--.;..~~.......::;..;:..._....;;.:::....;.:;. __ ...I permisiunea de trecere impusa de semnalul luminos este limitata la directia sau directiile indicate prin aceste sageti . Aceleasi semnificatii 0 au si sagetile aplicate pe panourile aditionale ce insotesc ; Ia partea inferioara , semafoarele . Sageata pentru mersul inainte are varful in sus .. Cand semaforul este insotit de una sau mai multe lampi care emit lumina intermitenta de culoare verde sub forma unor agel! pe fond negro catre dreapta acestea perm it trecerea numai pc directia indicata , oricare ar fi in acel moment semnalul in functiune a1 sernaforului . In acest caz condueatorii vehicu.lelor sunt ob1igati sa acorde prioritate de trecere participantilor la trafic Cll care se intersecteaza si circula conform semnificatiei culorii semaforului care Ii se adreseaza .

Sernnulul

verde - Permite

trcce rea

La semnalul rosu vehiculele trebuie :-._.".....,,~...,..,,~ prite inaintea marcajului pentru oprire sau , o dupa caz , pentru trecerea pietonilor > iar in '~~illd lipsa acestuia _ in dreptul semaforului . ............. ,...~_"1l-l,.,~,~;tii.I!"tIh!~.~~;t;;:f Daca semaforul este instalat deasupra ori de : cealalta parte a intersectiei in lipsa maroa] ului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor vehiculul trebuie oprit inainre de marginea partii carosabile a drumului ce urmeaza a '5 intersectat . Semnalul rosu - internee trecerea
T

80

Atunci

SEMNALUL ROSU . '. n I '\ , acesta anunta aparitia APARE DOPA inaintea marcajului pentru oprire cand

FUNCTIONEAZA conducatorul

.Cand ", \ I x, , (,\. n l '\ vehiculului nu trebuie sa treaca

CONCOrvfiTENT cu

eEL

OBSERV ATIE : In situatia in care condueatoruL vehiculuJui se afla atat de aproape de intersectie , incat nu ar mai putea sa mai opreasca in conditii de siguranta , acesta isi va continua deplasarea eu atentie . "t \ 1.."\ i . \ I I) " I" ; ! I" \ I ."\ permite trecerea , ell respectarea semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie aplicabile in acel Ioc, 2.J)ISPOZITIVE REVERSIBJ LE LlJMJNOASE PENTRU DIRJJAREl\ CIRCULATIEI PE BENZI

BANDA REVERSIBILA - subdiviziunea longitudinala a partii carosabile , situata langa axul drumului , destinata circulatiei autovehieulelor intr-un sens sau altul , in functie de intensitatea traficului . Cand deasupra benzilor , delimitate prin marcaje longitudinale , soot instalate dispozitive care emit semnale rash si verzi , acestea sunt destinate semnalizarii benzilor de circulatie reversibila.

SEMNALlIL ROSU - Avand forma a doua bare inclinate si ineruci ale ~ interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra careia se gaseste ;

avand forma unei sageti cu varful in jos ; permite intrarea vehiculelor si circulatia pe aeea banda .

81

SEMNALELE POLITlSTULUI

1. Brain) ridicat verticalinseamna "ateutie , uprire •• pentru toti participantii la trafic care se apropie , ell exceptia celor care nu at' mill putea opri ill conditii de siguranta .

2.Bratul intins orizontal semnifica opri re"pentnl toti participantii Ia trafic care intersecteaza bratul intins indiferent de directie

3 .B ra tele intiose orizontal semnifica "oprire .•pentru toti participantii la trafie care intersecteaza bratele intinse .

4. Dupa semnalele de Ia pozitia 2 si 3 politistul poate cobora bratul sau bratele , pozitia sa insemnand de asemenea oprire pentru participantii la trafic care Yin din rata sau spate.

82

5..Balansarea euhratul, pe
vertieala , a unui dispozitiv

eu

lumina

rosie

ori

bastonului reflectorizant pe timp de noapte semnifica "oprire " pentru participantii 1a trafic , spre care este indreptat,

!
I

, 6. Balansarea pe vertical a a bratului semnifica reducerea vitezei.

7 . Rotirea vioaie a bratula! semnifica rnarirea vitezei si grabirea traversarii drumului de catre pietoni.

Politistul care dirijeaja circulatia poate face semn eu brarul ca vehieulul sa avanseze , sa depaseasca . sa treaca prin fata ori prin spatele sau , sa-l ocoleasca prin partea stanga sau dreapta , iar pietonii sa tra erseze drumul ori sa se opreasca . La efectuarea comenzilor politistnl poate folosi si fluierul . Oprirea conducatorilor de vehicule si a pietonilor este obligatorie si la semnalele date de : 1 . politistii de frontiera ; 2. indrumatorii de circulatie Hi M.A. ; 3. agentii decale ferata la trecerile la niveJ ; -l.Iucratorii de drumuri in zona lucrarilor pe partea carosabila ~ 5. membrii patrulelor seolare de circulatie ~la trecerile pentru pietoni din apropierea scolilor ; 6. nevazatorii prin ridicarea bastonului alb , atunci cand traverseaza strada ;

83

SEMNALELE UTlLIZATE DE CONDLJCATORII AVTOVEHICllLELOR CU REGIM DE CIRCULATIE PRIORI ARA Sl OBLlGATnLE CELORLALTI PARTICIPANT) LA TRAFle La apropierea si la trecerea autovehiculelor en regim de circulatie prioritara care au in functiune mijloacele speciale de avertizare 1uminoasa de culoare rosie si sonore , conducatorii sunt obligati sa opreasca imediat , pe acostament sau • in lipsa acestuia , cat ,mai aproape de marginea drumului in sensul de mers.La trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care an in functiune mijloace speciale de avertizare luminoasa de culoare albastra si sonore , conducatorii sunt obligati sa reduca viteza , sa circule cat mai aproape de marginea drumului in sensul de mers si sa acorde prioritate. La trecerea autovehiculelor care au in functiune mijloace speciale de avertizare luminoasa de culoare galbena , conducatorii sunt obligati sa circule cu atentie. Semnalele speeiale de avertizare luminoase sunt : 1. Lumina rosie - Autoheviculele apartinand politiei si pornpierilor ; L ur . I - Autovehiculele apartinand politiei , jandarmeriei , poJitiei de frontiera ~serviciului de ambulanta sau medicina legala , protectiei civile, Ministerul Apararii care insotesc coloane militare , unitatile speciale ale S.R.I. , Adrninistratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei , autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public, precum si cele apartinand Directiei Nationale Anticoruptie atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie. ; Autovehiculele eu mase si - sau dimensiuni de gabarit depasite care insote c asemenea vehicule , eele care transporta marfuri sau substante periculoase , cele destinate intretinerii , repararii ori verificarii UDOf lucrari efectuate in partea carosabila sau executarii unor lucrari de drumuri , transportului si depanarii autovehiculelor ramase in pana san avariate precum si tractoarele care tracteaza utilaje agricole. ;
.~ LUl11in;\
!,!.!lhuLl-

on

84

SEMNALELE CELORLANTI CONDUCATORI DE VECHICULE


Conducatorii de vehicule semnalizeaza en mijloacele de avertizare luminoasa, sonora sau eu bratul, dupa caz, inaintea efectuarii oricarei rnanevre san pentru evitarea unui pericol imediat, A. Semnalele Iuminoase

1. Lumim1e tie itllaltJii'e ((aza scurta) sail de drllln( [aza bmga)- se folosesc in mers, atat in localitati, cat si in afara acestora, in functie de gradu1 de ilurninare 31 drumului.

2. Lumi"ile de ;Iltaillire - se folosesc pe timpul zilei, in urmatoarele cazuri: • in conditii de vizibilitate redusa; • • • • • • • de catre conducatorii motocicletelor si rnopedelor; de catre conducatorii autovehiculelor ce insotesc coloane militare sau cortegii; de catre conducatorii autovehiculelor care transporta grupuri organizate de persoane; de catre conducatorii autovehiculelor care transporta marfuri sau produse periculoase; de catre conducatorii autovehiculelor care tracteaza aite vehieule; de catre conducatorii autovehiculelor ee se deplaseaza prin tunele; de catre conducatorii autovehiculelor ce se deplaseaza pe autostrazi, pe drumuri expres sau pe drumuri national europene. Pe tirnpul noptii, 13 apropicrea a doua vehicule care circula din sensuri opuse, conducatorii acestora sunt ohligati ca de 13 0 distanta de eel putin 200 m sa foloseasca
luminile de intalnire autovehicul se apropie concomiicru eu reducerea vitezei Cand conducatorul de de un autuvehicul care circula in fata sa. acesta este obligat sa folosea ca luminile de intalnire de la 0 distanta de eel putin 100 m.

3. Sdlimbarea altemativa a lumillilor de ;utuillire CII cele de dTllm- se semnalizeaza, pe timpul noptii san in conditii de vizibilitate redusa, intrarea in intersectiile nedirijate (de politistul rutier sau de semafoare) sau in cele dirijate de indicatoareie de prioritate. 4. Laminite de poz.uie edt! siatiollare) - se folosesc pe perioada irnobilizarii vehiculului pe partea carosabila in afara localitatilor, de la lasarea serii si pana in zorii zilei, precum si ziua in conditii de vizibilitate redusa (ceata densa, ploi torentiale, ninsori abundente, finn, praf, etc). 5. Luminile de ceQta sau de intalnire - pe timp de ceata densa, 6. Lumillile iJrdicatoare de directie (tie semnalizare) - se folosesc pentru semnalizarea plecarii de pe loc si a schimbarii directiei de mers (schimbarea benzilor, viraje, intoarcerea, depasirea), 7. Lumina rosie dill spate/e autovel,iculului (JanteTllele STOP)- semnalizeaza redueerea

vitezei si oprirea.
8. Lumina ulb« din stuuele alltovehiculillui - semnalizeaza mersul inapoi,

85

9. Luminile de avarie - se folosese: • in cazul vehiculului imobilizat involuntar (ramas in pana sau avariat) care nu poate fi scos in afara partiicarosabile;

..

in cazul vehiculului care se deplaseaza foarte Lentconstituind un perico1 pentru ceilalti participanti la trafic; in mod succesiv, in ordinea opririi in cazul in care aceasta manevra este impusa de blocarea circulatiei pe sensu1 de mel'S; in cazul in care vehicolul este rernorcat.

B. Semnalele sonore
Se interzice c1axonatul: • in mod abuziv;

la 0 distanta mai mica de 25 m rata de cei carora li se adreseaza (pietoni, hiciclisti, animale);

• in zona de actiune a indicatorului "Claxonare interzisa".


I

.'

II

Claxonare interzisa": de catre conducatorii autovehiculelor eu regim de circnlatie prioritar cand se deplaseaza la interventii;
I

I,

II

It

de catre conducatorii ce il folo 'esc pentru evitarea uaui pericol imediat.

C. Semnulete cu bratul

Este efectuata de conducatorii vehiculelor ell doua ron, a celor cu traetiune animala, a celor trase sau impinse cu mana. • bratul slang intin. orizontal - viraj stanga san depasire;

• •

bratul drept intins orizontal - voraj dreapta; brand drept intins orizoutal, balansat in plan vertical - intentia de oprire, manevrelor.

Semnalele eu bratul se executa eu eel putin 25 m inainte de efectuarea Semnalizarea trebuie sa se mentina pe intreaga durata a manevrei.

Reducerea vltezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tramvaielor pe partea carosabila se semnahzeaza co lumina rosie din spate.

sau mopedelor

86

TRECEREA
Inerueisarea Ia nivel diatre un drum public si independenta. Clasifieare :

LA NIVEL
0

cale ferata, care dispune de

platforma

1TRECERE LA NIVEL ell CALE FERATA elf a) Calea ferata eurenta prevazuta

ENTA
Apropierea de 0 trecere la nivel cu cale ferata se semnalizeaza ell indicatoare cu aceasta semnificatie • instalate succesiv la 150 , 100 • 50 In de calea ferata, Conducatorul de vehicul este sa circule cu 0 viteza redusa 51 sa se asigure ca din tanga sau din dreapta nu se apropie nici un vehicuJ feroviar

cn bariere san semibariere.

Apropierea de 0 trecere la nivel cu cale ferata se semnalizeaza ell indicaioare ell aceasta semnificatie , instalate successiv Ia 150 , 100 , 50 m de calea ferata, Vehiculele trebuie oprcasca in ordinea sosirii in dreptul indicaioarelor (Trecere la nivel ell cale ferata impla I d . fara bariere ) si pot traversa numai dupa ce s-au asigurat ca nu vine nici un vehicul feroviar

87

2. TRECERE

LA NJVEL ell 0 CALE FERATA INDUSTRfALA

La trecerea Ia nivel 'CD 0 eale ferata industriala - se instaleaza indicatorul alte peri cole insotit de un panou aditional ce contine imaginea unei locomotive, ia rcirculatia se dirijeaza de catre un agent de cale ferata, iar conducatorii auto sunt obligati sa respecte semnalcle acestuia

88

OBLIGATII
Aecidentul conditik de eireulaue

IN CAZ DE ACCIDENT
care intruneste cumulattv urmatnarele

este evenimentul

(I) \-u prot/III> pC! III' drum deschi .. eire IIll1llel publice ori si-« avut asemenea lac; b) a a 'lit en urmare decesul, riinirea unetu \(111 I1Uli 111111101'persoane putin unui .. ehicu! sau alte pugube materiale: c) ;11 eveuunent a lost implicat I.. eJputin 1111 vehicul ill miscare; d} s-a produs cu urmare u il1ni/carii unei reguli de circulatie.

orlgineu ;11/1'-1111
(JII

avarierea a eel

l , Vehiculele inmatriculate sau inregistrate, eu exceptia celor eu tractiune animala, a remorcilor ~i a mopedelor, care circula pe drurnurile publice, trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin aecidente de circulatie, conform legii. 2. Politia rutiera dispune masura retinerii certificatului de inmatricu1are sau inregistrare ~i retragerea placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate in trafie, eliberand dovada drept de circulatie, 3. Daea detinatorul vehiculului nu face dovada asigurarii acestuia, dupa 30 de me de la data aplicarii masurii prevazute laalm_(2), politia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului, 4. Conducatorul unui vehieul implicat Ifltr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea inregritatii corporate on a _analiitii unei persoane este obligat so ia masuri de anuntare imediati a polipei, sa nu modifiee san sa ~teargi urmele accidentului ~i sa DU pariseasci locul faptei. 5. Orice persoana care esre implicata sau are cuno~tinlli de producerea unui .accident de circuiatie in urma earuia a rezultat rnoertea sau vatinnarea imegritatii corporate ori a sanatlitii uneia sau mai muhor per oane, precum si in situatia in care in eveniment este implicat un vehicnl care transports marfuri periculoase este obligata sa anunte de indata politia ';Ii ,'a apelcze numarul nauonal umc pentru apeluri de urgenta 112. e. -j tent in retelele de telefonie din Romania 6_ Este interzis oricarei persoane sa schimbe pozitia vehiculului implicat intr-un accident de circulatie in unna caruia a rezultat moartea sau \'atmu8rea integritatii corporale ori a sanatatll uneia sau mai multor persoane, sa modifice starea locului sau sa stearga unnele accidentului lara incuviintarea politiei care cerceteaza accidentuL 7. Conducatond de vehicuI implicat intr-un accident de eirculatie in unna caruia a rezultat numai avarierea vehiculului este obligat sa-l scoata imediat in afara partii carosabile ori, daca nu este posibil, 5a-1 deplaseze cat mai aproape de bordura sau acostament, semnalizandu-l corespunzaror _ 8. In aceasta situatia condueatorul de vehicul este obligat sa se prezinte 'in termen de 24 de ore la unitatea de politie pe raza careia s-a produs accidentul, 111 vederea tntocmirii documentelor de constatare §i eliberarii autorizatiei de reparatie. 9 Proprietarul sau detinatorul a1 carui autovehicul, remorea sau tramvai a fost avariat in alte imprejurari decdt intr-un accident de circulatie este obligat sa anunte imediat politia pe raza careia s-a produs evenimentul pentru intocmirea documentelor de constatare.

tara

89

l~l~O.~S~e~e=xc~e~p~t~e~az~a~~d=e~l=a~o=b=~~·g~a~ti=a=d=e~~a~p=u=r~t=a~c=e=n=tu~ra~d~e==sl~'g~U=r=a~D~ta~-:~ ~ __
a) conducatorii de autoturisme pe timpul executarii manevrei de mers inapoi sau care stationeaza; b) fcmeile In stare vizibila de graviditate; c) conducatorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, jn regim de taxi, cand transports pasageri; d) persoanele care au certifieat medical 'in care sa fie mentionata afectiunea care contraindica purtarea centurii de siguranta; e) instructorii auto pe timpul pregatirii practice a persoanelor care lnvata sa conduca un autovehicul pc drumurile publice sau examinatorul din cad:rul autoritatii competente in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere; 11. Copiii eu varsta sub 12 ani sau cu inaltimea sub 150 em t:rebuie sa poarte centuri de sigurantaadaptate greutatii ~i dimensiunilor lor, iar cei ell varsta sub 3 ani se transporta munai in dispozitive de retinere omologate. 12. Conducatorilor de autovehieule le este interzis sa. transporte copii eu varsta de pana la 12 ani pe seaunul din fata, chiar daca sunt 1inuti in brate de persoane majore, in timpul deplasarii pe drumurile publice, 13. Se internee conducatorilor de autovehicule, precUlll ~i persoanelor care ocupa scaunul din fata sa pna in braje animale, in timpul deplasarii pe drumurile pliblice.

90

PERMISUL DE CONDUCERE
1. Permisul de conducere se elibereaza pentru una sau mai multe dintre urmatoarele categorii ~isubcategorii de vehicule: a} CATEGORIA A. motocicleta cu sau lara atas; b_lCATEGORlA B: 1. autovehieulul a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste .snn l ~ 3.1 carui numar de locuri pe scaune, in afara conducatorului, nu este mat mare de 2. ansarnblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B ~i 0 remorca a carei mas! , totala maxima autorizata nu depa~~te 3. ansamblul de vehicule a carui rnasa totala maxima autorizata nu depaseste format dintr-un autovehicul tragator din categoria B ~l o remorca, a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste masa proprie a autovehiculului tragator; c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul tragatoT din categoria B ~i 0 remorca a carei masa totala maxima automata depaseste e iar masa totals maxima autorizata a intregului ansamblu depaseste " d) CATEGORlA C: ] autovehiculul, altul decat cel dincategoria D, a carui masa totala maxima autorizata este mai mare 2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C ~i 0 rernorca a carei masa totala maxima autorizata nu depa~~e e} CATEGORIA eli: ansamblul de' vehicule constsnd dintr-un autovehicul triigator din categoria C si 0 remorca a carei masa totala maxima autorizata este rnai mare de f) CATEGORIA 0: autovehiculul destinat transportului de persoane avand mai muh de I I , in afara locului conducatorului. Autovehiculului din aceasta categorie j se poate atasa 0 remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste .DE: an.. blul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragatoI din 'Wll g} CATEGORIA categoria D ~i 0 remorea a card rna a totala maxima autorizata este mai mare de 1 , , Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane; h) CATEGORIA Tr: tractor, masini ~i utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru
IUCT'dri;

i} CA TEGORlA Tb troleibuz; CATEGORIA Tvv tramvai: k) SUBCr\. TEGORL\ AI: motocicleta en 0 capacitate care nu depaseste : 25 l'll ~i 0 putere I,\\ , care nu depaseste l} SlfBCATEGORIA Bl autovehiculul cu trei sau patru roti avand masa proprie peste 400 .", ~i echipat cu un motorcu ardere intern a cucapacitate kg, dar nu mai mare de san ell orice all motor cu 0 pntere echivalenta cu viteza prin cilindrica mai mare de constructie mai mare de m) SUBCA.TEGORIA Ct· autovehiculul, altul decat eel din categoria O~a carui masa torala -, I , dar nu mai mare de Autovehi cul illui din maxima autorizata este de peste aceasta categorie 1 se poate atasa 0 rem orca a carei masa totala maxima autorizata nu I dep~e~te ) 8URCATEGORL\ en: ansarnblul de vehicule constand dintr-un autovehicuI tragator din subcategoria C] lli 0 remorca a carei masa totala maxima autorizata este rnai mare de • ell conditia ca rnasa totala maxima antorizata a ansamblului sa nu depaseasca • iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator;

on

91

Dl: 1. autovehiculul destinat transponului de persoane avand eel putin 'h \lIt I dar nu mai mult de in afara locului conducatorului; 2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicnl tragator din subcategoria D] ii-l 0 remorca a carei masa totala maxima antorizata nu depAJe§te I ~, p) SLBCATEGORIA DiE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D 1 ~i0 remorca a carei masi totala maxima autorizata este rnai mare de en conditia ca masa total a maxima autorizata a ansamblului sa nu dep~asdi. iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator. Rernorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane,

0) SUnCATEGORIA

Conducatoru

de vehicule

1. Pentru a conduce un autovehieul pe dnunurile publice, condueatorul acestuia trebuie sa posede permis de conducere corespunzator ~i sa aiba VHrsta minima de . .. I I ell exceptia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile Al ~i Bl care trebuie sa aiba varsta minima de 1I II 2. Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, masini si utila]e autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prevazute ill regulament. 3. Condueatorii de tramvaie sau vehicule care efectueaza transport public de persoane, precum si cei care conduc autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone" au ell gabarite depa.'~ite ori care transports produse sau ubstante periculoase trebuie ~a aiba varsta minima de 21 Jf i.I.~'m

92

REMORCAREA
I Un antovehicul poate tracta pe drumul public 0 singura remorca, Se excepteaza traetorul rutier care poate traeta dona remorci, precum !}i autovehicnlele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane in lccalitatile turistice, en conditia ca acesta sa nit fie mai lung de' II ~ I U' I ~ , 1 I 1. I ( 2 - k 1/ 2. Daca un autovehicul sau 0 remorca a ramas in pana pe parte a carosabila a drumului ~i nn pot fi deplasate in afara acesteia, conducatorul autovehiculului este obligat sa puna in functiune luminile de avarie ~i sa instaleze triunghiurile reflectorizante. 3 Triunghiurile reflectorizante se instaleaza in fata ~i in spatele vehicululni, pe aceeasi banda de cireulatie, la 0 distanta, de" II It 1 de aeesta, astfel meat sa poata fi 0bservate din timp de catre participantii la trafic care se apropie. In Iocalitati, anmci cand circulatia este intensa, triungbiurile reflectorizante pot fi asezate la 0 distanta mai mica sau chiar pe vehicul, astfel mcat sa poata fi observate din timp de ceilalti conducatori de vehicule.
>

Remorcarea

unui autovehicul se face cn respectarea

urmatoarelor

reguli:

1. conducatorii autovehiculelor tdigator ~i, respectiv, remorcat, trebuie sa posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule; 2. autovehiculul triiglitor sa nu remorcheze un autovehicu1 rnai greu dedit masa lui proprie. eu exceptia cazului cand rernorcarea se efeetueaza de ditre un autovehicul destinat special depanarii; 3. remorcarea trebuie sa se realizeze prin intermediul unei bare metalice in lungime de Autotnrismul aJ carui mecanisrn de directie ~i sistem de franare nu sunt defecte poate fi remorcat cu 0 legatura flexibila omologata, 1n I' ~ :"I. Bam sau legatura flexibila trebuie fixatala elementele de rernorcare cu care sunt prevazute autovehiculele; 4 conducatorul autovehiculului remorcat e te obligat sa. semnalizeze corespunzator sernnalelor efectuate de conducatorul autovehiculului tragator, Atunci cand sistemnl de iluminare ~i semnalizare nu functioneaza, este interzisa remorcarea aeestuia pe timpul noptii ~i in conditii de vizibilitate redusa, iar ziua poate fi remorcat daca pe partea din spate are aplicata inscriptia ; a r ~ s . "U' i" precum si indicatorul ,. 'U' it I" 5. se Interzice remorcarea unui autovehieul ell dona roti cu san lara atas, a autovehiculului a] carui sistem de directie nu functioneaza sau care nu este inmatriculat ori inregistrat san cand drumul este acoperit eu polei, gheata sau zapada,

93

CONDITIILE

1. Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespu~da normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului ~iutilizarea conform destinatiei. 2. Pentru a f conduse pe drumurile publice, autovehiculele si tramvaiele trebuie sa fie dotate
eu
I .. ~ l
I

PRIVIND CIRCULATIA VECHICULELOR CONTROLULACESTORA

SI

I'

3. Pentru a

:fi mentinute in circulatie, vehiculele inmatriculate se supun inspeetiei tehnice

periodice. 4. Inspectia tehnica periodica se efectueaza in statii autorizate , periodic conform legislatiei In vigoare .. 5. Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nn corespund din punet de vedere tehnic, a eelor a1 carer termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat, pre cum ~i a celor neasigurate pentru raspundere civila pentru caz de paguhe produse tertilor prin accidente de circulari e. 6. Constatarea defectiunilor tehnice ale vebiculelor se face de catre politia rutiera, iar verificarea starii tehnice a vehicu1elor aflate 'in trafic pe drnmurile publice se face de catre politia rutiera, impreuna ell institutiile abilitate de Jege. 7. Este interzisa punerea in circulatie a UTIui vehicul, lnmatriculat sau inregistrat, care nu are montate pHlcute ell numarul de inmatriculare sau de hiregistrare atribuite de autoritatea competenta ori dadi acestea nu sunt conforme eu standardele in vigoare, precum ~iin cazul in care certificatul de inmatriculare sau de inregistrare este retinut, iar dovada inlocuitoare a acestuia este eliberata tara drept de circulatie sau termenul de valabilitate a expirat. 8. Radierea din evideuta a vehiculelor se face de catre autoritateacare aefe rtuat inmatricularea sau inregistrarea dear in cazul scoaterii definitive din circulatie a acestora, la cererea proprietarului, in urmatoarele cazuri: a) proprietarul doreste retragerea definitive din circulatie a vchiculului ~i face dovada depozitarii acesnu.i mu-un spatiu adccvat, deli nut in conditiile lcgi i: b) proprietarul face dox ada dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului la unitati specializate in vederea dezrnernbrarii; c J la scoaterea defini li\ Ii di n Romania a \ ehiculului respectiv: d) in carol furrul ui \ ehicul uJ ui 9. Radi rea din evidenta a vehieulelor inregistrat , la trecerea acestora 111 proprietatea altei persoane, se face de catre autoritatea care a efectuat tnregistrarea, la cererea proprietarului.ln conditiile legii,
~j J.«
L I

rle]

'-

I t:

10. Vehiculele declarate, potrivit Iegii, prin dispozitie a autoritatii administratiei publice de la primirea locale, f'ara stapan sau abandonate, se radiaza din oficiu in termen de , dispozitiei respective. 11. in cazul pierderii, furtului, schimbarii numelui sau deteriorarii certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat sa solicite autoritatii competente eliberarea unui nou certifieat de lnmarriculare sau de iuregistrare, in conditiile stabilite de autoritatea competenta in ·

94

STAREA TEHNICAA

VECHICULELOR

SI CONTROLUL

ACESTEIA

L Pana la inmatriculare sau Inregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, tara inspectie tehnica, in baza unei autorizatii provizorii pentru circulatie, eliberata de autoritatea competenta, daca indeplinesc normele tehnice privind siguranta circnlatiei rutiere. 2 I 1; '1 II un J. ~\. I I I I, III 1 circulat-e .u tovehiculcle, trmnvaiclc sau remoi cdc call ra e-au Cost cfcctuatc rcparutii III urrnu 111l0f 1,.'\ Cl1Il11enlC' I.. arc au produ:-' a\ arii gruv c Id mcc.nu n-ul til' dire qil.· mvtalatia de li'allare all I;)
I._

II ,

'r<

'i

Ie nl,

II

,I. u,

3. Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit in exploatari agricole si forestiere si vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvai sau rem orca a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive on accesorii de avertizare, decat cele omologate

OBL1GATIlLE

PROPRIETARlLOR Sl DETINATORILOR VECHICULE

DE

1. Proprtetaral de autovehi.cul sauremorci, eu domicililll, sediu.l sau resedinta in Romania, este ohligat: a) sa declare autoritatii emitente pierderea, furtul sau di trugerea certificatului tie inmatriculare. in eel mult 48 de ore de 13 cunstatare si sa solieite un nnu eertificat de imnatriculare in termen de 30 de zile b) sa depuna imediat, Ja autoritatea emitenta, uriginalul certificarului de lmnatriculare. daca, dupa obtinerea duplicatului, a reintrat in posesia acestuia; 2. Depnatorii de vehicule pot monta pc aeestea sisteme sonor antifurt. 3. Durata emnalului ernls de istemul senor antifurt. nu trebuie sa fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie sa depaseasca pragul fonic prevazut in reglementsrile legale 'in vigoare, , -l, Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanseaza la trecerea, In imediata apropiere, a altui vehicul.

95

CONDUCATORlJL DE VECHICUL

SAU TRAMVAI ESTE OBLIGAT

) Sa aiba asupra sa actul de identitate ; perrnisul de conducere . certificaiul de inrnatriculare sau de inregistrare si dupa caz ate statu I profesional , precum si celelalte documente
prevazute de legislatia

in igoare.

2) Sa circule numai pe sectoarele de drum pe care ii este permis accesui S1 sa respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate admise de autoritatea competenta pentru autovehieulele conduse. ') Sa verifice fuuctionarea sisternului de lurnini si semnalizare . a instalatiei de climatizare > ~ 1 I IJ hll/ I II ~'" i cumurilc .rulc 11, 11.1 v ch I 1111\11 "\', ",I' 'I 1 In tricu] lit- i-tr« <..' ale .HI, PI,,_ tIi'" or
I I

Sa aiba in autovehicul trusa medical a de prim ajutor . 2. triunghiuri reflectorizante si stingator de incendiu .omologate. 5) Sa transporte politisti 1a cererea acestora , pentru luarea de masuri legale ce nu sufera amanare si nn potfi aduse laindeplinire altfel . 6) Sa opreasca imediat autovehiculul la semnalele regulamentare ale politistilor de frontiera aflati in zona de competenta . 7) Sa acorde priori tate pietonilor angajati in travers area drumurilor publice . pe treeerile marc ate san semnalizate cu indicator . Atunci cand drumul este prevazut eu eel putin dona benzi de cireulatie pe sens , conducatorul de vehicul sau tramvai trebuie sa. acorde priorilate de trecere pietonilor aflati in traversare pe sensu! sau de mers . 8) Sa sesizeze eea mai apropiata unitate de politic imediat ce ia la cuno tiinta despre exlstenta pe drumul public pe care a circulat • a obstacolelor sau surpaturilor de natura a pune in pericol siguranta circulatiei . I)) Sa inmaneze , 1a eerere . politistului • documentele prevazute la pct.1 .precurn si cele referitoare Ja bunnrile tran iportate . 10) Sa se prezinte in termen la unitatea de politie care l-a invitat pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitaiea sa de eonducator de autovehicul sau de detinator de vehicul inmatriculat sau inregistrat . . J I] Sa permita controlul starii rehnice a vehiculului , precum si a bunurilor transponate • in
-I)
j

conditiile legii . 12) Sa conduca in asa fel incat sa nu stropeasca pe ceilalti participanti

la trafic . (3) Sa opreasca motorul si sa semnlizeze autovehiculul imobilizat in pasaje subterane sau

tuneluri . 14) Sa ia toate masurile pentru inlaturarea defectiunilor survenite , pe parcursnl deplasarii •

atunci cand autovehiculul nu mai indeplineste conditiile tebnice • iar daca nu le poate remedia pe loc , sa se deplaseze la cea mai apropiata mutate de depanare , cu 0 viteza care sa ii asigure evitarea oricarui accident. 15) Sa ajute la scoaterea de pe partea carosabi1a sau la deplasarea langa bordura sau acostament a autovehienlului ramas in pana san avariat intr-un accident. (6) Sa dea intaietate la alimentarea eu combustibil • autovehicu1clor eu regirn de circulatie
prioritara .

17) Sase prezinte la verificarea medicala sau psihologica la propunerea politiei , ori periodic
.potrivit legii .

J 8) Sa aplice pe parbrizul S1 pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducatorii de autovehicule incepatori , daca are 0 vechime in conducere sub I au.

96

SE INTERZICE CONDUCATORULUI DE AUTOVECHICU


TRAMVAI:

SAU

) Sa conduca autovehieulul sau tramvaiul dupa ce a COUSWlk'1t bauturi alcoolice , produse san substante stupefiante ori medicamente eu efeete similare aoestora , precum si in cazu1 in care este bolnav ranit sau intr-o stare avansata de oboseala ) de natura a pune in pericol siguranta

circulatiei .
2) Sa transporte in autovehicul sau tramvai mal multe persoane decat numarul de Iocuri stabilite in certificatul de inmatrieulare sau inregistrare . 3) Sa transporte persoane in stare de ebrietate pe rnotocicleta san in eabina in caroseria autovehiculu1 ui destinat transportului de marfuri ' 4) Sa transporte persoane in caroseria autobasculantei • pe autocistema , pe platforma , deasupra incarcaturii , pe partile laterale ale caroseriei , sau persoane care stau in picioare in caroseria autocamionului ,pe carl si in remorca , cu exceptia eelei special amenajate pentru transportul persoanelor . 5) Sa transporte copii in varsta de pana La L2 ani pe scaunul din fata at autovehicului , chiar daca sunt tin uti in brate de persoane majore . 6) Sa transporte in si pe autoturism obiecte a carol' lungime sau latlme depasesc , impreuna ell Ineareatura : dimensiunile acestuia . 7) Sa deschida usile autovehiculului sau tramvainlui in timpul mersului , sa porneasca de pe loc ell usile deschise . 8) Sa aiba in timpul mersului preocupari de natura a-i distrage in mod periculos asemia sa foloseasca instalatii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea in siguranta , a lui si a celorlalti participanti la trafic . 9) Sa intre pe drumurile modernizate cu antovehicululcare are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carnsabila ori din care cad sau se scurg produse , substante sau materialece pot pune ill pericol siguranta circulatiei . 10) Sa aplice pe parbriz , luneta san geamurile laterale , afise reclame publicitare sau inscrisuri de natura a conferi libera trecere ,aeee sau prioritate in circulatia pe drumurile publice , cu exceptia autovehiculelor apartinand medici lor avizati de Ministerul Sanatatii si Familiei si acelor desi mate transportului copiilor si persoanelor CD handicap, care VOT avea aplicate in coltul din stanga jos al parbrizului semnul distinctiv stabilit de acest minister. J 1) Sa aiba aplicate folii sau accesorii pe parbrize , luneta ori geamurile laterale ce restrang sau estompeaza vizibilitatea in timpul rnersului , atat din interior, cat si din exterior, ori sa impiedice sau sa diminueze eficacitatea dispozitivelor de iluminare S1 semnalizare luminoasa ori citirea numarului de inmatriculare . 12) 'I llh I III til r ul n l III 11 \ I 11 11U r-ul HI 1111 I t III om: nd I 13) Sa foloseasca in mod abuziv mijloacele de avertizare sonora . ]4) Sa circule ell autovehiculul ell masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zapada , gheata sau polei , fara a avea montate pe roti lanturi sau alte eebipamente antiderapante omologate , in perioadele si pe drumurile stabilite prin ordin aI ministrului lucrarilor publice .transportului si locuintei . 15) Sa circule avand montate pe autovehicul envelope cu alte dimensuini sau caracteristici decal cele prevazute in certificatul de inmatriculare ori care prezinta taieturi sau rupturi ale oordului sau soot uzate peste limita admisa . ] 61 Sa foloseasca un autovehicul care emana noxe peste limita legala admisa ori al carui z.gomot in mers sau stationare depaseste pragul fonie prevazut de lege.

on

on

97

17) Sa circule ell autovehiculul avand placutele ell nurnerele de inmatriculare deteriorate ori neconforme ell standardul _ 8) Sa savarseasca acte sau gesturi obscene, sa profereze injurii , sa adreseze expresii jignitoare san vulgare. sa ameninte ell acte de violenta pe ceilalti participanri la trafic de natura sa provoace indignarea ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora _ 19) Sa circule ell autovehiculul avariat mai mult de 30 zile de 1a data producerii avariei . 20) Sa foloseasca telefonul mobil atunci cand se afla in tirnpul mersului , cu exceptia celui prevazut ell dispozitiv de tip "maini libere", 21 ~Conducatorii autovehiculelor eu regim prioritar precum si cei din transportul public de persoane sunt exceptati de la purtarea centurii de siguranta . 22) Condueatorii de autoturisme pe timpul efectuarii manevrei de rners inapoi sunt scutiti de la portul centum de siguranta . 23) Femeile in stare vizibila de graviditate sunt scutite de la portul centurii de siguranta 2-1) Conducatorii de autoturisme care circula in regim de taxi sunt scutit de la portul centurii de siguranta . 25) Instructorii auto in timpul orelor de pregatire a cursantilor sunt scutiti de la portul centurii de siguranta . 26) Conducatorilor de autovebicule , precum si persoanelor care ocupa scaunul din fata sa tina in brate animale in timpul deplasarii pe drumurile publice .

98