Sunteți pe pagina 1din 4

Harta indicatoarelor A - fndicatoare de avertizare

I n - tndicatoare de avertizare

B - Indicatoare de prioritate
Curbi dubld sau Curbi dubld sau Curb as5 Panouri
Curbh la stdnga 0 succesiune de mai o succesiune de mai succesrve

Q c - Indicatoare de interzicere mult de doud curbe, mult de doui curbe.


prima la stdnga prima la dreapta
pentru curbe
deosebit de
sau restrictie periculoase

D - Indicatoare de obligare

P - Panouri aditionale
=Dl' ui1;\ F - Indicatoare de orientare
llr\ IlOilr\!_ Urcare
periculoasd
Drum ingustat
pe ambele pdrti Drum inoustat
pe partea ijreapte
Drum ingustat
pe partea stangA
Acostament
peflcut0s
Drumaglomerat
G - lndicatoare de informare

T - lndicatoare de informare
turistici

Lil a - lndicatoare rutiere


temporare si mijloace de
semnalizare a lucrdrilor legire spre un chei
sau mal abrupt
Drum cu
deniveleri
Denivelare pentru
limitarea vitezei
Drum lunecos lmprogcare
cu pietris

Trecere la nivel Masinisi Presemnalizarea unei Panouri suDilmentare Dentru Panouri suplimentare Ia
cu linii de tramvai utilaje agricole amenalhri rutiere care trecerea la nivel cu calea ferata nodurile rutiere de pe autostrezl
oferl si posibilitatea
intoarcerii vehiculelor

Alte pericole lntersectie Balizd Trecere la nivel cu o Trecere la nivel cu o Trecere la nivel Trecere la nivel
de drumLri bidirectionale caleferatesimple,
' cale feratd dubld, cu o cale feratd cu o cale ferati
fdrd bariere ferd bariere simpld, Idrd bariere, dubld, flrd bariere,
prevdzuta cu prevdzutd cu
instalatie de instalatie de
semnalizare semnalizare
luminoase automata luminoasd automatd

B - lndicatoare de prioritate
lntersectie lntersectie lntersectie lntersectie Presemnalizarea Trecere la nivel Trecere la nivel
cu un drum cu un drum cu un drum cu un drum intersectiei cu o cale feratd cu o cale ferate
ferd prioritate fArA prioritate fAra prioritate fArA prioritate cu sens giratoriu cu Daflere sau fer5 bariere
semibariere
C - Indicatoare de interzicere sau restrictie

A.esul tu€sul a.esul tuesul Adesul is s Inted3 inroarce'ea D isl Lhitars


inhn's a d itrtsRis Interrts inhris fhk cq ;vi; ntettr, t d;ii6i 'fiffiirt_
Ctax0narm

"; i
moto'icrer.rof bi'creteror mopldlror
€datr$ 'Tli,fi ;lil r !

AdA-|AEesL|A.c6iJ||nl.zsAeesJ|hlezsA4@su||nt6Eisfesu|'ntePBA4esu|iEnigAcssu|'nro|jsTaideconlo|saEMsl,u|f|s|aEif|onara
nteEis i{e?is ,shic_toro'cu Ehrcuho. r
autohualor pietonllor lbcllunsrnime implnsssu
I auto@hirutetor amwhc"tet0r veftcutetor lEe4
tiwhdlelorcu cu l4hea mai
po||l,f tulurcr ,iFiririi r{e,zics.i mitis,
rcsrrcliitor ddMrezi de ideplql
/tt# tn-ferz-si ;iffi;mi
t ltacliunoanimali maEde m
''"""** *uur,u,l

{gJvl
. '
ur vsliculslorcu vlhiculelorcu
vshiculslor.u vlriculelorcu
mai
whlcultlorcu
wh,culrlo.cu
mas Pe oth
or avin
r h shTa
alhnanb slar,oMts
alhnanl, dssirrinn'ft llmld
slalioMts &slalionrE
cu ouau
ri;ri,t ;"ih;li.iM ;;'; i-d;;;; whicut6toraE
*r.i",r"r;l;;; vehtcutstorcare
cu vitiz limib6 whiculelorcarc ;hhdd-..-
frasd mas mai maE cr duEtir la 30 o/h la 30 knth tBnsDod, trinrD0rld
rd man de l d0 , , l p6.osir dubla mii eD imlhll limilrli llbstint! uddiE mtiud
. snpra 6 sat0sor Ficut@
rorcde.n Etpulir m innamjdft

D - Indicatoare de obligare n
ill t-l ril--- r --i EToF-l
n E lll 15..l
de Categoriile p^..arc 'ri,, '*"r
r_9ym
Distanta
I

Inceputul Confirmarea Sfdrsitul Persoane Parcare


zonei de zonei de zonei de cu handicap aulovenicule :.:;l;
uu Prdtd cu plata
pana ra

actiunea actiune a actiune a care trebuie s5 indicatorul


respecte semnificatia ,,0prire"
lnainte La dreapta La dreapta inainte si Intersectie cu
indicatorului indicatorului indiiatorului
indicatorului
la dreapia sens giritoriu

Intervalul de timo Directia Directia Viteza Sensul sau sensurile Trecere la nivel
FRI
Ridicarea
cdnd este oermidi drumului cu drumului cu recomandatd de circulatie pentru cu calea feratd autovehiculelor

)rum obligatoriu Drum pentru


€E Delimitarea Viteza Sfdrsitul Lanturi
stationarea prioritate prioritate
vehiculelor ce
efectueaze
aDrovtztonarea
pe un seclor de
drum cu semaloare
sincronizate
care este valabili prevezuta cu
semnificatia semna- instalatie de sem-
lelor luminoase nalizare lumi-
ale semaforului noase automatd
oprite si/sau
stationate
neregulamentar

r#-rdffi trtrwffi
Directia
)enlru categoria pietoni pistelor minimd vitezei ririnime pentruzdpad5 obligatbrie
de vehicule pentru pietoni oblioatorie obligatorii pentru vehiculele
si biciclete care transpone
mdrfuri
periculoase E:--1
Folosirea Dug
Polei,gheate, P oate, ceald Vehicule care Vehicule care Vehicule care Drum inchis Trecere
P - Panouriaditionale lumrnilor
de intilnire
zdpadd vtscol transportd sub-
stanle explozive
transporte
mdrfuri
t
s
- circulatiei pentru
5 publice desfiintate
pietoni

rrrfiil @
pdnd Dlrectia si
F00ml te+l Fm-rodoil |E-lmskma r;l lrurnucuuri f;-l
sau usor periculoase

t^sllt---l
r*I al L_Ll tl
Distanta
la locul lacare distanta panA
se refere la locul la care
lDtree
isi
I
e
Intervalele de Trecere la nivel cu
timp in care calea feratd indus-
actioneazi trialA,completand
LUngrmea
sectorului
peflcul0s I
n"*,m
l
|
no'mlffi
* I lw
tr-T'l
t_E
-- tsn\l
t--el
indicatorul de se referd indicatorul Cu exceptia cu exceplia Autovehiculul Nu Rampd pentru Modalitdti lvtodalitdti
luipersoane
presemnalizare indicatorul periculos indicatorul
semnificatia
indicatorului
ta care
se referd nverantl0r ^lyj
autoventcutetor se fldtca ud'!E --' in care se
cu handicap
sau informare ,,Alte pericole" indicatorul autorizate respect tia ' iocomoioi- in care sb
executi-parcarea executd parcarea
- lndicatoare de orientare

Terminarea benzii Terminarea benzii Viteza minimd Viteza minimd Limite de vitezb Telefon de
de in de circulatie din
obligatorie obligatorie pentru diferite urgenta
d i st6nga pddii
pentru o bandd pentru diferite benzi de (Politie, AmbulantA,
Presemnalizarea Presemnalizarea Presemnalizarea Drum inchis carosabile de circulatie benzi de circulatie Pompieri, Depanare)
directiilor la o traseului de directiilor intr-o sau deschis circulatie
ersectib de drumuri evitare alocalitatii inteisectie cu ci rculatiei
n afara localitdtilor sens giratoriu publiie
:' .@@l
spre Directia spre
Direclia Directia spre Direcliaspre Direcliaspre
localitatea localitalea obiectivul oDrecilve aeropon
indicatd indicatd turistic locale

Presemnalizarea
pe autostrade
pentru parcare
Presemnal izarea
pe autostradS
pentru spatiu
Confirmarea Confirmarea
un
oi
Presemnalizarea Presemnalizarea
os, traseului de urmat
uo invedereaefectuirii Directia de urmat Directia de urmat Drum
@ Drum Drum
im> Lm
Directia
iED'
drumului Traseu de
0e servtctl te r n virajului la stdnga in cazul devierii in cazul devierii judetean comunal sprti
Drum deschis Directia
descfiistraficului tranzit
si stea a
remporare temporare a
natrona
autostradA
traficului
international international european
circulatiei circulatie

f;_-_ r
ragaras
Drum flrd Traseu de urmat urmat Selectarea Selectarea
Iraseu de urmat Traseu de Selectarea I I

ie$ire pentru anumite circu


pentru anumite pentru anumitecircu circul Simbolul lntrare in Intrare in lesire din esire drn Limitd Curs de apd ei
caTeg0flt 0e de
categorii de directi s directi s directii
categ0rii s si numeru local itate localitate localitate obalitate de judel sau viaduct 4li
vehicule vehicule vehicule in ab in ap in apr autostrdzi I

inte inte inter 0t stea

G - Indicatoare de informare

Trecere Trecere Limite generale Sens unic Sens unic Autostradd Sfarsit de Limite maxime oe Restaurant Bufet sau u u Teren pentru pentru Caband WC public
penku pietoni pentru pietoni de vitezl autostrade vitezd pe autostradd, cofeterie c dri Loc
popas pentru turi$ti
functie de conditiile (t -. camping
cA) caravane
$i

mere0r0t0glce

Sp ta Post de Po t a Pasarele Pasaj subteran Statie de Stalie de Parcare Parcare Complex Zond Sf6rsit de zond Zone cu viteza
pnm a uror pentru pietoni pentru pretonl autbbuz tramvai de servicii rezidentiala relidentiala recomandati
30 km/h

Drum pentru Statie de Statie de Statie de alimen- Tune Sfarsit lmbarcare pe lmbarcare pe Autogara
autovehicule alimentare alimentarecu tare'cu carburanti, de tune vagoaneplatforml ferry-boat
cu carburanli inclusiv benzind de cale feratl
turisticd temporare si mijloace de
semnalizare a lucrdrilor

Castel, cetate Vestigii istorice Monumenl


Drum ingustat Drum ingustat Drum ingustat Ac0stamenl
pe ambele pani pe partea dreaptd pe partea stangb
periculos

Manasltre Rezervatie Cascadi


natu ralh Drum cu Drum lunecos improscare
deniveldri cu pidtris

f.or.g.t vrdell E Partie schi Telecabi ni Pensiune Semafoare in Alte pericole Pri0ritate pentru
Circulatie
Denumirea strdzii Intrare pe strada Numdrul Punct de agroturisticd ambele sbnsuri circulalia din
indicatd imobilului informare sens Invers
turisticd

de
Prioritate fatd Accesul uEpdJr I Ed Lim tare Sfdrgitul Sfdrsitul Stationarea 0prirea lvlarcajerutiere Semnalizareaunui Succesiune de Lucrdri de
circulatiadin interzis autovehiculelor de v tezd luturor interzicerii interzisd interzisd utilaj care se puncte de lucru tratamente
sens tnvers cu exceptia restrictiilor de a depasi deplaseazd lucrand ale suprafetei
motocicletelor pertii carosabile
fere atas, interzisl

\
\\ A ii ZN

Oco re Oco re Drum obligatorru Deviere Deviere Deviere Deviere Denivelare fata Presemnalizarea Presemnalizarea Presemnalizare Ghirlandd Balizd directionalS Baliza directionald Balizd. Ba'|za
penlru careg0na temporara temporarA temporard temporara de-banda unui sector cu unui sector cu lucrdri oe strdzi oolietilend care indici care indicd bidirec!ionald tipjalon
de vehicule atailrrala circulatie alternante circulatie alternantd sau lant ocolirea ocolirea
obstacolulur

NNN NMMN
obstacolulu
prin stanga prin dreapta

t
: rrr <<<
Ingustare Inguslare Abatere Abatere Abatere Terminarea ingustare Ingusrare Con de Balize cuplate Lampd cu
Barierd BarierS Semafor Palete de Fanion de Parapet Cdrucioare
temporarS temporara temporara temporara temporara abaterii temporara temporara dirijare cu ldmpi cu luminb normalS bidirectionale mobil semnalizare semnalizare lestabil p0ftsemnalizare
temporare lumrnd galbend galbeni din material
intermitentd intermitentd plastic

S-ar putea să vă placă și