Sunteți pe pagina 1din 48

MANAGERDE, TRANSPORT MARFA

(o.u.G.27
12011)

CUPRINS PARTEA I
CAP.
I
a

TEMA
Clasificarea transoorturilor rutiere Transportul rutier contra cost - operator de transport rutier
Prevederile privind accesul la ocupatia de operator de transport 2. Cerinte pentru a exercita ocupatia de operator de transport rutier

PAG
J
a

INTREBARI DE

VERIFICARE
1-2 (pg.13)

J
3 3-a (pg.

l.

l3)

3. Licenla comunitaril si copiile conforme ale licen(ei comunitare


3

Intreprindere de transport rutier in cont propriu l. Prevederile privind accesul la transportul rutier in cont propnu
2. Cerinte pentru a exercita ocupatia de transport rutier in cont propriu 3. Certificatului de transport in cont propriu si copiile conforme ale certificatului
de transport

4 4 4 4
5 5 5

5-16(pg. l3-14) l7-30 (pg. 14-16)


31-33 (pg.

l6)

34-35 (pg. 16)

36-s0 (pg. 16-18)

in cont propriu

Documentele obligatorii pentru operatorii de transport rutier in cont propriu


A. Documente la sediu B. Documente la bordul autovehicului

6 6

5l-61 (pg. 18-19) 62-6'7 (pg.19)

Obtigatii ale operatorilor de transport rutier si ale intreprinderilor de transport rutier in cont propriu
L Obligaqii referitoare la licenta comunitara si copiile conforme respectiv
certificatul de transport in cont propriu si copiile conforme 2. Obliga{ii referitoare la aparate tahograf gi limitatoare de vitezl
3. Obligatii referitoare la incarcatura

6
6

68-83 (pe. 20-21)


I I

8a-87 (pg.22) 88-94 (pg. 22-23) es-98 (ps.23) 99-108

7
7 7
8 8

4. Obligatii referitoare la vehicule rutiere


5. Obligatii referitoare la personal
6

DOCI]MENTUL DE TRANSPORT . SCRISOARE CMR


(scrisoarea de trasura) TAHOGRAF SI LIMITATOR DE VITEZA REGULAMENTUL (CE) I\R. 561/2006 PRTVTND TlMPtt Dll COI\DUCERE SI ODIHNA (sn APLTcA IN TARTLE qE.) TRANSPORT AGABARITIC

(pg.B-24) 109-ll0 (pe.2s)

7 8 9

lll-12s (pg.2s-26)
126-t6t (pg.26-30)
162-r7s (pg.3l-32)
176-193

l0
10

10

ll

t2 l3 t4

REGLEMENTARI NATIONALE TN TRANSPORTI]RILE RUTIERE (RNTR) ACORDIL EI]ROPEAN REFERITOR LA TRANSPORTUL RUTIER IN TRAFIC INTERNATIONAL AL MARFURILOR SI DESEIruLOR PERICULOASE (ADR) CARNETIIL TIR SI ACORDUL ATP MANAGEMENT SI MARKETING CONTABILITATE
PARTEA a- II-a

(p9.324a)

10

194-2ll (pg.3a-36)

l1

212-224 (pg.36-37) 22s-240 @s.37-3e) 241-285 (pg.39a3)

ll

t2

TNTREBARI DE VEzuFICARE

l3 PARTEA a-III-a

STUDII DE CAZ
2

44

ORDONAT{T A27I2OII PARTEA I


Capitolul
l.

CLASIFICAREA TRANSPORTIJRILOR RUTIERE

clasificarea din punctul de vedere al ariei de desfasurare: a) transport rutier national; b) transport rutier international. 2. clasificarea din punctul de vedere al caracterului comercial al activitatii: a) transport rutier contra cost;

,.,^,J1"ffi1,"ffi
Capitolul

ili,x1'"1]Ti,l;ruidetransport:

a) transport rutier de marfuri; b) transport rutier de persoane.

TRANSPORTUL RUTIER CONTRA COST-OPERATOR DE TRANSPORT RUTIER

1.

Prevederile privind accesul la ocupatia de operator de transport nu se aplica intreprinderilor angajate exclusiv in urmatoarele tipuri de transport rutier national: - transportul de marfrri cu autovehicule a caror masa totala maxima autoizzt4 inclusiv cea a remorcilor, nu

depaseste 3,5 tone;

transporturi efectuate cu autovehicule constmite si echipate pentru transportul a cel mult 9 persoane, inclusiv
conducatorul auto;

transporturi postale efectuate in cadrul unui serviciu universal; transportul de marfuri in regim de tari.

2. Cerinte pentru a exercita ocupatia de operator de transport rutier A. sAaib[ un sediu real si stabil pe teritoriul unui stat membru;

B.

se aibe

o bun6 reputatie;

C. sI aib[ capacitatea financiari adecvati; D. s[ aib6 competenta profesionald necesard-

A.

Cerinfa privind sediul

a) b)

c)

se considerii indeplinitA dacd intreprinderea: are sediul situat pe teritoriul Romdniei, in incinta c6ruia igi plstreaza principalele docume'nte dispune de unul sau mai multe autovehicule, inmatriculate ln Romdnia, aflate in proprietate sau detinute in baza unor contracte de cumparare in rate, inchiriere sau in lea.sing. desfEgoari opera{iunile referitoare la autovehicule, intr-un cntru de exploatare situat in RomAnia.

B. Cerinfa privind buna reputafie se considere indeplinit6 dac6: a) intreprinderea gi managerul de transport al acesteia nu au fost condamnate sau sancfionate a. i. sa-si piarda buna reputatie (art. 6 alin. I Reg. 1071). Ahmci cdnd un manager de transport isi pierde buna reputatie,
autoritatea competentil declar[ managerul de transport ca fiind inapt sd conduci activitatea de transport a unei de reabilitare certificatul de competenttr profesionalE al managerului de transport declarat inapt, isi pierde valabilitatea ln toate statele mernbre. managerul de transport gi-a pierdut buna reputa{ie (a fost declarat inapt) dar a intervenit reabilitarea.

inteprinderi. Ptn[ la luarea unei mtrsuri

b)

C. Cerinfa privind capacitatea financiar{ se consider6 tndeplinit6 dacd intreprinderea dispune in fiecare an de capital gi rezerve in valoare totalE de cel pulin 9000 EUR pentnr un singur vehicul utilizat gi de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utiliza! demonstrat pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoand acreditatS in mod corespunz6tor.
Obs. : in situalia in care intreprinderea nu dovedegte delinerea capitalului 9i rezervelor financiare, aceasta poate demonsta ftrdeplinirea capacitAfi financiare prin garantie bancar6 sar asigurare.

D. Cerinfa privind competenla profesional5 se consider6 indeplinit6 dac6 intreprinderea care exercit6 ocupalia de operator de transport rutier desemneazfl o persoand fizicd ca manager de fiansport, titular al unui certificat de
competen{E profesionald" care indeplinegte cerinfa de bund reputafie gi care: a) conduce pennanent gi efectiv activiteflle de transport ale intreprinderii; b) este angajat" director, proprietar sau ac{ionar al intreprinderii, sau administrator; c) este rezident in Uniunea Europeanit. Obs. : O persoanfl fizic6 poate avea calitatea de manager de transport la o singurl intreprindere.

In urma indeplinirii cerintelor privind accesul la ocupatia de operator de transport rutier intrprinderea va fi inregistrata in Registrul electronic national al operatorilor de transport (de catre ARR) si i-se va elibera licenta
comunitara care ii.confera operatorului de transport rutier acces la piata transportului rutier contra cost.

3.

Licenfa comunitare si copiile conforme ale licenlei comunitare

Transpornrl rutier contra cost de mdrfirri se efectueaza de ciitre operatorii de fansport rutier in baza licen{ei comunitare numai cu autovehicule la bordul cdrora exist6, pe toatE durata transportului, o copie conformfl a licenlei comunitare, documennrl de transport (prin document de transport se inlelege scrisoarea de transport tip C.M.R.), gi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementflrile ftr vigoare. precum Licenta comunitarii este eliberat6 de A.R.R. cu o valabilitate de l0 ani (poate fi reinnoita), si se pEstreaza la sediul operatorului. -Copiile conforme ale licen(ei comunitare se elibereaz6 de A.R.R. cu o valabilitate de minim I an gi fErS a depAqi peribada de valabilitate a licen{ei comunitare, si se pdstreaza la bordul autovehiculelor pentru care au fost
emise.

Licenla comunitard gi copiile conforme ale acesteia sunt documente nominale ale operatorului de transport rutier, nefiind transmisibile. Copiite conforme ale licenfei comunitare sunt personalizate de cdtre A.R.R. cu numerele de inmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost ernise. Unui operator de transport rutier i se poate elibera un numih ma:<im de copii conforme ale licen{ei comunitare corespunz6tor numitrrlui de autovehicule pentru care Pentm oblinerea licenfei comunitare gi a copiilor conforme ale acesteia, intreprinderea va depune sau va transmite prin pogtd la A.R.R., o cetretre, insoflt6 de urmdtoarele: a) document doveditor privind de{inerea sediului unde intreprinderea igi pdsfreazd documentele; b) documurt privind asigurarea intrefinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate; c) cazierul judiciar al managerului de transport; d) cazierul judiciar al intreprinderii; e) document privind ftrdeplinirea condiliei de capacitate financiar6; f) certificatul de competenf6 profesionalE al managerului de transport. in situagia in care titularul licenfei comunitare define autovehicule suplirnentare fa{E de cele pentru care a obfinut inifial copii conforme ale licenfei comunitare, pe care urmeaz6 s6 le utilizeze la efectuarea operatiunilor de transport rutier, acesta va depune la A.R.R. o cerere, care va fi insoliti de documentul doveditor privind tndeplinirea condiliei de capacitate financiara, corespunz6tor numilrului de vehicule rutiere definut de titularul licentei comunitare. Obs.: Operatorul de transport rutier titular al licenfei comunitare gi al copiilor confomte ale acesteia poate efectua trdnsport in cont propriu pebaza acestor documente. - rutier in vederea efectuarii transportului rutier de mtrrfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune la
A.R.R., urmItoarele documente: a) dovada angajilrii, decizia de numire gi certificatul de atestare profesionalE a consilierului de siguranp;
indeplinegte condilia de capacitate financiarA

b) c) d)
e)

certificatul de agreare eliberat de RA& pentru vehiculele pentru care este necesar certificatul de atestare profesionalE al conducittorului auto, specific mffiirilor periculoase fansportate autorizafia eliberatil de Comisia Na{ional6 penku Controlul Activit6filor Nucleare, pentru vehiculele care

cdtre A.R.R. gi s6 certifice prinf-o declaralie pe proprie rlspundere menfinerea condifiilor carre au stat la baza eliberArii licenfei comunitare gi a copiilor confosre ale acestei4 in cel mult l5 zile de la schimbarea sediului social.

transportA mErfiri periculoase din clasa 7; certificatul de inspeclie tehnic6, in cazul suprastucturilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mArfuri periculoase. in cazul in care operatorul de trmsport rutier tgi schimbd sediul social, acesta frebuie sd notifice schimbarea

Capitolul

INTREPRINDERE DE TRANSPORT RUTIER


PROPRIU

IN

CONT

Transportul rutier in cont propriu nu constituie decat o activitate auxiliara ansamblului de activitati desiasurate
de intreprindere.

1. -

Prevederile privind accesul la transportul rutier in cont propriu nu se aplica intreprinderilor angajate exclusiv in urmatoarele tipuri de transport rutier national: transportul de marfirri cu autovehicule a caror masa totala ma:<ima autorbt4 inclusiv cea a remorcilor, nu
depaseste 3,5 tone;

tansporturi efectuate cu autovehicule construite si echipate penfiu transportul a cel mult 9 persoane, inclusiv
conducatorul auto.

2. Cerinte pentru a exercita ocupatia de transport A) sd aib[ o bun[ reputatie; B) s[ aib[ competenta profesionaltr necesarl.

rutier in cont propriu

3.

Certificatului de transport in cont propriu si copiile conforme ale certificatului de transport in cont propriu

Transportr.rl rutier in cont propriu de mdrfuri gi persoane se efectueazfl de cdtre intreprindere in baza certificatului de transport in cont propriu numai cu autovehicule la bordul cflrora exist6, pe toatit durata transportului, o copie conformil a certificatului de transport in cont propriu, documentul de transport, precum gi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementdrile in vigoare. Prin document de transport se intelege : - in trafic national: avianl de expeditie a marfrrilor - in trafic international: scrisoarea de transport CMR. propriu este eliberat de A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani si se piistreaza la in cont Certificatul de transport intreprinderii. sediul Copiite conforme ale certificatului de transport in cont propriu se elibereazd de A.R.R. cu o valabilitate de minim I an gi fhrtt a depSgi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu, acestea pilstrfurdu-se la bordul autovehiculelor pentru care au fost emise. Copiile conforme ale certificatului de transport in cont propriu sunt personalizate de c6fie Autoritatea Rutierd Romdn6 - A.R.R. cu numerele de inmatriculare ale autovehiculelor pentru carre au fost emise. Pentru oblinerea certificatului de transport in cont propriu gi a copiilor conforme ale acestuia, intreprinderea va depune la A.R.R., o cerere tnsotite de urmdtoarele: a) cazierul judiciar al managerului de transport gi declarafie pe propria rf,spundere a acestuia, din care si reias6 buna reputatie; b) cazierul judiciar al intreprinderii 9i declaratie pe propria rlspundere a acestei4 din care sd reias6 buna reputatie a intreprinderii; certificatul de competenl6 profesionald al managerului de transport. in cazul in cme intreprinderea de transport rutier in cont propriu igi schimbd sediul social, aceasta trebuie sE notifice schimbarea c6tre Autoritatea Rutierd Romdnii - A.R.R. in cel mult 15 zile. in vederea efectu6rii transportului rutier de mffirri periculoase, intreprinderea de fiansport rutier in cont

p)

propriu va depune, suplimentar, la A.R.R. aceleasi documente ca

si in

cazul hansportului contra cost.

Capitolul

DOCUMENTELE OBLIGATORII PENTRU OPBRATORII DE TRANSPORT sI inrnrpruNDERrloR DE TRANspoRT iN coNT pRopRru

A. Documetrte la sediu:

a) b) c) d) e)

0
g)

c6rfile de identitate ale vehiculelor, in original pentu cele definute in proprietate, respectiv in copie pentru cele definute cu orice alt titlu; documentele doveditoare, din care sI rezulte cd define vehiculele rutiere, in original; avizele medicale gi psihologice valabile pentru persoanele cu funcgii care concur6la siguranta circulaliei; toate documentele din care reiese men{inerea condiliilor de acces la profesie li lapiat6; formularul de expedifle/transport gi formularul pentu aprobarea transportului, in cazul transportului de degeuri, pentm anul in curs gi anul precedent; documentele doveditoare din care s6 rezulte angajarea tn condifii legale a persoanelor cu funcfii care concur6 la siguranfa circulaliei; tichetele de cintar prevezute la transportul mffirrilor divizibile, pentru anul in curs gi anul precedent, precum gi autorizaliile speciale de transport privind transportul milrfurilor indivizibile cu depigirea maselor qi/sau dimensiunilor ma:<ime admise; scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul in curs si anul precedent; documentele privind intrefinerea vehiculelor pentru o perioadE de l8 luni, care sd con(ind minimum informa{iile privind: informdri legate de sesizlrile conduc6torilor auto privind starea tehnicd a vehiculului, rezolufli ale menagerului
de transport, modalitatea de solufionare gi documente

h)

i)

justificative, dupfl caz.

B. Documente la bordul autovehiculului


fransportul rutier coutril cost Trarsportul rutbr in coat propriu
I .ccry:ra

I
3-

copla ccnl-ffBe

Hceupi ccurunitare
43 t'rnrpon tip

couibud a crntrcatrlur de trEnsport IE co&l Propnu

abqluool
chrR.)

dc

aaryon (scrissea

2-

&anuatulde rauspon alia raftuatimal : avizrlde upodi$e al mrfluilc b)in E'dft btesadmal : selsoatre de mnsPo,t tb CL'IR
ldem

Iegamaga de sen'iciu valabili. a cur&rcitonrlu auio silu

docuaeuurl dor editor priviud ptmerea La dispozifa operabmftd de tnnspon a conducitonrlui auto
-1-

certiiicao,I de crrrupetenifl protesicnali al ccu&rcEoruhri auto r.aiabil peutrrl tipEl de n'aasport et-e*rat
de iccirirkre,leasing, 3n ori$nel sau in copie

-1-

idem

:. couacul

-s.

Ideru

courbrcri cu originriui. in cazr.ri

crre r,ehictllul nrtier

este de;iaut cu contract de rrch.iriere sai.t de leasrng, ,Jupd caz de cc,nducitor auto prelEzut de art. j cm REg(CE) rr. 10 7:,f009 daca conducamml auto 1I!r EsE -[IE resortisant alun'.].i sat ursnbru

6.

atesutrl

$. ideru

?. autorize$a <ie tra-usport intern*gur"t, pE*mrparcusul exern (sr:plinoEutar ptntrru raric intematioual)

7- Ideso

Capitolul5

OBLIGATII ALE OPERATORILOR DE TRANSPORT RUTIER SI ALE INTREPRINDERILOR DE TRANSPORT RUTIER IN CONT
PROPRIU

l. Obligafii referitoare

la licenta comunitara si copiile conforme respectiv certificatul de transport in cont propriu si copiile conforme a) s6 anun{e pierderea, sustragerea sau deteriorarea licen{ei comunitare gilsau a copiei conforme a acesteia (certificatului de transport in cont propriu gilsau a copiei conforme a acestuia) la A.R.R in termen de

b)

c)
d)
e)

maximum 15 zile de la data constatilrii; sa publice pierderea" sustragerea certificatului de frnsport in cont propriu gi/sau a copiei conforrre a acestuia in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea a III-a; sd notifice, in scris, schimbarea sediului in termen de 15 zile (28 de zile, in cazul intreprinderii de transport in cont propriu), la A.R.R.; s6 depunit licenB comunitar6 gi copiile conforme ale acesteia (certificatului de transport in cont propriu 9i copiile confomte a aiestuia) Ia A.R.R. tn cazul schimb6rii sediului; in situalia in care condi;ia de capacitate financirI nu mai este indeplinitl pentru toate autovehiculele pentnr care s-au emis copii conforme ale licen[ei comunitare, operatorul de transport rutier are obligafia de a depune,

ln termen de l0 zile, la Autoritatea Rutier6 Rom6ni - A.R.R., un numdr de copii conforme ale licen{ei

comunitare egal cu num6rul autovehiculelor pentru care aceastfl condilie nu mai este indeplinitE (numai pentru operatorii de transport); sil depunalicen{a de transporUlicenp comunitar6 gilsau copiile conforme ale acestei4 respectiv certificatul de tmnsport in cont propriu gilsau copia conform6 a acestuia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R in ruza cfuuia s-a efectuat confiolul, in termen de morimum 5 zile lucrdtoare de la comunicarea milsurii
suspendthii acestor documente.

2. Obligafii referitoare la aparate tahograf gi limitatoare de Yiteze a) sE monteze, numai prin agenti economici autorizafi, aparale tatrograf gi limitatoare de vitezi b) s6 nu permitS plecarea in curs6 a vehiculelor care au tahografirl sau limitatorul de vitezE defect, nesigilat

c) d)

nu permitfl intervenfia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tatrograf gi a limitatoarelor de vitez6; planifice transporturile gi s6 intocmeascd programul de executare a acestor4 astfel incdt conduc6torul auto 9i lucr6torii mobili sa poate respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnd 9i de repaus.
sE

sd

3. Obligatii referitoare Ia incarcatura

a) sd se asigure in prealabil cZ vehiculul rutier respectii urmEtoarele conditii:

ugile laterale, ugile din spatele vehiculului, obloanele, r:rmpa escamotabilE, prelatele, roata de rezerv6, cit $i celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate; incdrcdtura nu trebuie s[ impiedice conducerea vehiculului in condilii de siguranlE; centrul de greutate al inc6rcitturii s6 fie cdt mai aproape de centrul vehiculului rutier. b) sd efectueze transportul numai dup6 ce s-a asigurat clt ambalajul mtirfii este destul de rezistent pentru siguranla

transportului.

c)

sd se asigure cfl inciirc6tura infEquratil sau fixat6

in vehicul

este

in conformitate cu dispoziliile din

"Recomand6rile europene privind cele mai bune practici tn domeniul

fxitrii incilrc6turii pentru transportul

rutir',
d) sE efectueze transportul asigur6nd un sistem de fixare a inc6rciturii astfel incdt acesta sd reziste la fodele exercitate atunci c6nd vehiculul este supus la urmdtoarele acceleralii: decelerare de 0,8 x g (acceleratie gravitafionalS) spre fatit; decelerare de 0,5 x g (accelerafie gravitafional6) spre spate; accelerare de 0,5 x g (accelerafie gravitalionallt) spre ambii pereli laterali. e) sE se asigure cfl elementele de fixare a mffii respect6 unndtoarele condilii: - indeplinesc corect funcliile pentru care au fost construite; - sunt adaptate pentru fixarea m5rfii respective; - nu prezintl noduri qi/sau elemente deteriorate , uzate, slilbite; - sunt conforme cu standardele europene gi/sau intemafionale in vigoare in domeniu; d) si se asigure c6 sistemul de fixare a incilrc6turii utilizat pentru inconjurare4 fixarea sau mentinerea inc&cflturii lntr-un vehicul este adaptat la miirime4 form4 consistenfa gi caracteristicile inclrc6ttuii; e) s5 se asigure cd dispozitivul de fixare sau de ingurubme utilizat pentru fixarea inciirc6turii este fixat tn aga fel inc6t acesta sE nu poatd s6 fie degurubat sau desprins. Dispozitivul de ingurubar integrat utilizat pentru fixarea unei tnciirc6turi trebuie sE indeplineascd urm6toarele condilii: - sd fie proiectat 9i constnrit in scopul pentru care este folosit; - sii fie utilizat 9i intrefinut conform specificatiilor producitorului gi standardelor europene f) s6 respecte regulile qi procedurile ce trebuie urmate in cazul efectuitrii transporturilor rutiere de mffiri cu mase gi/sau dimensiuni care dep6gesc masele gi/sau dimensiunile maxime admise autorizate g) conducatorul auto este obligat si respecte regulile privind inc6rcatea, repartizarea inciirciiturii, asigurarea gi fixarea mffirrilor transp ortate ;

4. Obligatii referitoare la vehicule rutiere a) sd utilizeze numai vehicule rutiere a cliror stare tehnic6 corespunde reglementilrilor naflonale de siguranld

b) c) d)
5.

rutierfi, protecfia mediului, ITP valabil

s6 asigure echiparea autovehiculelor cu plilcufe din care sE rezulte dimensiunile gi masele maxime admise ; pe drumurile publice acoperite cu z6pad6, gheat5 sau polei, numai dacl sE efectueze transport rutier de

mffiri

artovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarn6 pe rolile a:reilaxelor de tractiune ori au montate pe aceste roti

lanfuri sau alte echipamente antiderapante omologate


s6 asigrre parcarea vehiculelor rutiere definute numai

in locuri special amenajate.

Obligatii referitoare la personal a) s5 se asigure cd persoanele angajate in funcfii care concur6 la siguran{a rutiere sunt titulare ale unui
certifi catlatestat profesional valabil

b) c)

s5 a.signre instruirea conducdtorilor auto privind obligafiile ce revin acestora; sd desfdgoare operaliuni de transport rutier contra cost de m6rfirri periculoase numai dac6:

d)

modificilrile privind situa;ia conduc6torilor auto angajafi, tn termen de cel mult 15 zile de la aparifia modific6rii.

desemneozd un consilier de siguranp pentm transportul mffirilor periculoase; respect6 obligaliile care ii revin referitor la transportul rutier internalional al miirfurilor periculoase s6 transmit6 A.R.R., prin completarea unui formular, in formatul electronic disponibil pe site-ul acesteiq

Capitolut

DOCUMENTUL DE TRANSPORT - SCRISOARE CMR (scrisoarea de trasura)

constituie proba contractului de transport atat in trafic national, cat si in trafic international trebuie sa iontina: numele, adresa expeditorului si destinatamlui precum si valoarea declarata a marfii regulile CMR se aplica la intreaga cursa daca marfa nu e transbordata de pe autovehicul

se aplica tuturor marfryilor generale atat in trafic national, cat si in fiafic international (inclusiv marfurilor perisabite). Nu se aplica transpornrilor efectuate pebaza conventiilor postale intemationale ie intocmeste in 3 exemplare semnate de expeditor si transportator (primul exemplar se remite expeditorului, al doilea insoteste marf4 al treilea se retine de transportator) la primirea marfii transportatorul (conducatorul auto) este obligat sa verifice exactitatea mentiunilor din scrisoarea de transport, starea aparenta a marfii si a ambalajului

transportatorul este raspunzator pentm pierderea totala sau partiala ori avarierea marfii produse intre momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia operatorul de transport poate sa convina cu expeditorul ca acesta sa accepte o responsabilitate mai mare decat este

conducatorul alto raspunde de respectarea regulilor privind incarcatea, reparttzare4 asigurarea si fixarii marfurilor transportate (operatiuni numite arimare) pentru plata despagubiriloi privind intarzierea la livrare destinatarul trebuie sa-si exprime in scris rezervele fata de transportator in termen de cel mult 2l zile de la data punerii marfii la dispozitia destinabrului.

prin Conventie prevazut -operatorul de transport este exonerat de raspunderea pentru pierderea partiala sau totala a marfii daca acestea a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa

Capitolul

TAHOGRAF SI LnvtrTATOR DE VITEZA

Vehiculele si ansamblurile de vehicule cu o masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, trebuie dotate obligatoriu cu tahograf si limitator de viteze. (acestea se verifica o data la 2 ani). Nu este permis conducatorului auto sa'plece in cursa cu tatrograful defect, desigilat ori sa intervina asupra
acestuia.

Inainte de plecarea in cursa conducatorul auto trebuie sa noteze pe diagrama tahograf, numele si prenumele, data, localitatea de plecare, kilometrajul afisat la bord. Daca in timpul cursei s-a difectat tahografirl conducatorul auto va nota pe verso-ul diagramei timpul de conducere

Daca conducatorul auto schimba autovehiculul va folosi aceeasi diagrama tatrograf notand pe verso nr de inmatriculare al noului vehicul, kilometrajul afisat si ora la care s-a facut schimbarea. Discurile diagramelor tatrograf trebuie sa poata inregistra continuu cel putin 24 orc. ConducatoruI auto trebuie sa prezinte inainte de un control diagramele tahograf pentnr ultimile 28 zile si ziua in curs ori cartela conducatorului auto (cartela tahografica, valabila 5 ani, care identifica cond auto si permite stocarea duelor privind activitatea acestuia). La examinarea inregistrarilor de pe diagrama tatrograf, daca se constata ca sunt multe varfiri ascutite in sus si in jos deducem o conducere neeconomica. Limitatorul de viteza este obligatoriu pentru vehiculele destinate transporturilor de marfuri care au o masa modma a1lltoirzata mai mare de 3,5 tone si viteza madma consfitrctiva este mai mare de 90 km/h, precum si pentru autovehicule concepute gi constnrite pentru tansportul de persoane ( mai mult de 9 locuri). Yitezaautovehiculelor destinate transportului de marfrri este limitata la 90 krn/tr, respectiv l00lm/h pentru autovehiculele destinate
transportului de penoane.

si odihna.

CAPitOIUI

8 REGULAMENTUL

(CE) NR. 561/2006 PRIVIND TIIUPII Df, CONDUCERE SI ODIHNA (SE APLICA IN TARILE UE)

Obs. Acordul AETR stabileste reglementari privind timpii de conducere si timpii de odihna ai conducatorului auto (inclusiv activitatea echipajelor care efectueaza transport rutier) si se aplica in afara spatiului UE. DURATA DE CONDUCBRE ZILNICA - durata totala de conducere acumulata intre sfarsitul unei perioade de repaus zilnic si inceputul urmatoarei perioade de repaus zilnic sau intr--o perioada de repaus_ zilnic si o perioada de repaus saptamanal (saptamana este perioada de timp dintre luni, ora 0m si duminica, ora 24) DURATA DE CONDUCERE SAPTAMANALA - durata de conducere totala acumulata in timpul unei saptamani (perioada cuprinsa intre ora 0m a zile de Iuni si ora de 24N azilei de duminica) PAUZA - orice perioada in care conducatorul auto nu are dreptul sa conduca sau sa efectueza alte munci si care sa ii permita numai sa se odihneasca PERIOADA DE REPAUS ZILNIC - partea unei zile in timpul careia conducatorul auto poate dispune liber de timpul sau si care poate fi: a) PERIOADA DE REPAUS ZILNICA NORMALA b) PERIOADA DD PEPAUS ZILNICA REDUSA PERIOADA DE REPAUS SAPTAMANAL - partea unei saptamani in timpul careia conducatorul auto poate dispune liber de timpul sau si poate fi: a) PERION)A DE RIPAUS SAPTAMANAL NORMAL
b) PERIOADA DE REPAUS SAPTAMANAL REDUS

DURATA DE CONDUCERE ZILNICA DURATA DE CONDUCERE SAPTAMANALA DURATA TOTALA DE CONDUCERE IN DOUA SAPTAMANI CONSECUTIVE PAUZA

Nu poate depasi 9 ore. Poate fi prelungita la maximum l0 ore, dar nu mai mult de 2 ori pe parcursul unei saptamani.
Nu trebuie
Nu trebuie sa depaseasca 56 de ore sa depaseasca 90 de ore

PERIOADA DE REPAUS ZILNICA

NOR}IALA

Aceasta pauza poate fi inlocuita cu o pauza de cel putin 15 min. urmata de o pauza de cel putin 30 de min. Cel putin l1 ore Acesta perioada poate fi luata in cel mult 2 transe, din care prima sa fie o perioada neintrerupta de cel putin 3 ore si a dou4 o perioada neinterupta de cel putin 9
one.

Dupa o perioada de 4,5 ore de conducere, conducatorul auto trebuie sa faca o pasza neinfrerupta de cel putin 45 de min.

Obs.: Perioada de odihna zilnic6 poate fi intrerupt5, numai in cazul tn care autovehiculul este transportat pe un feribot sau fren (de cel mult doui ori fdr6 ca durata total[ a celor douii

interuperi

PERIOADA DE PEPAUS ZILNICA REDUSA

sd dep[qeasc[ o o16)

Cel putin 9 ore, dar mai putin de


compenseaza).

l1 ore. Poate fi luata de cel mult 3 ori pe saptamana (diferenta pana la 11 ore nu se

PERIOADA
REDUS

NORMAL PERIOADA DE REPAUS SAPTA]VIANAL


CONDUCERE IN ECHIPAJ

DE REPAUS SAPTAMANAL

Cel putin 45 de ore.

Cel putin 24 de ore. Perioada ramasa trebuie alipita unui alt


repaus saptamanal in cel mult 3 saptamani. Odihna zllnica este de 9 ore consecutive pe parcursul a 30 ore.

Pe parcursul a 24 de ore (de dupa perioada de repaus zilnic sau saptamanal) conducatorul auto trebuie sa efectueze o noua perioada de repaus zilnic (normala sau redusa). D Perioadele de repaus zilnic si perioadele de repaus saptamanal reduse departe de baza de stationare a vehiculului pot fi efectuate la bordul vehiculului, cu conditia ca acesta sa fie dotat cu cabina de odihna corespunzatoare si sa fie in stationare. D Perioada saptamanala de odihna a conducatorului auto unneaza dupa 6 perioade zilnice de conducere consecutive. Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului ( CE ) m. 561/2006 nu se aplica: autovehiculelor de transPort persoane cu o capacitate mai mica de 9 locuri, inclusiv locului conducatonrlui gi autovehiculelor care efectueaza qTsport de persoane prin servicii regulate, la care parcursul liniei nu depaseste 50 km. Obs. Nerespectarea prevederilor legale in vigoare privind perioadeie de conducere gi perioadele deodihntr de c6tre conduciltorul auto se sancfioneazl, cu amendl gi imobilizarea vehicului in trafic de ctr6.e inspectorii de trafic ARR. Obs. Conducatorul auto poate sa se abata de la prevederile Reg.56ll2006 daca este necesfi pentnrt a asigura securitatea pasagerilor, vehiculului sau incarcaturii acestuia.

Capitolul

9 TRANSPORT AGABARITIC
fi efectuate pe baza

Prin masa maxima aurorizata se intelege masa maxima a unui vehicul incarcat declarata admisibila in urma
omologarii de catre autoritatea competenta. autorizatiei speciale eliberata de C.N.A.D.N.R (se vor percepe tarife suplimentare). Autovehiculele care depasesc masa sVsau gabaritul trebuie echipate cu placute de identificare fluorescent reflectorizante avand fondul alb si chenarul rosu, semnal de avertizare special cu lumina galbena si dispozitiv de arimare. Din punct de vedere al maselor si dimensiunilor ma:<ime admise drtrmurile se impart in urmatoarele categorii: a)
europene reabilitate, b) europene modernizate,

c) pietruite. Pentru utilizarea drumurilor nationale autovehiculele vor plati un tarif de utilizare a drumurilor nationale denumit

Conducatorii auto tebuie sa fie apti medical, apti psihologic si sa aiba varsta de cel putin 2l ani. Reducerea timpului de stationare la incarcare-descarcare se face prin mecanizare. Cand vizibilitatea este redusa sau partea carosabila acoperita cu polei gheata sau zapada, circulatia autovehiculelor cu mase sau gabarite depasite nu
este permisa.

rovlgnreta.

Capitolul.l0 REGLEMENTARI NATIONALE IN TRANSPORTURILE RUTIERE


(RNrR)
Vehiculele destinate transportului de marfuri trebuie sa se incadreze in normele legale de siguranta si securitate ce se regasesc in reglementarile privind transpornrite rutiere si sa fie amenajate special in acest scop. (pt transportul animalelor vii vehiculele trebuie sa fie amenajate special in acest scop). RNTR I - certifica incadrarea vehiculelor rutiere in normele privind siguranta circulatiei rutiere RNTR 3 - certifica conditiile tehnice suplimentare pe care trebuie sa le indeplineasca autovehiculele care efectueaza transporturi periculoase Omologarea individuala a unui vehicul trebuie efectuata daca acesta a suferit modificari care au afectat caracteristicile mentionate in cartea de identitate.
care conditioneaza mentinerea in circulatie a vehiculelor). Aceasta verificare trebuie facuta la maxim 12 luni penku toate vehiculele destinate transportului de marfa (inclusiv rernorci) mai mari de 3,5 t, respectiv la manim 6 luni pentm vehiculele destinate transportului de persoane ( peste 9 locuri). Pentm vehiculele care transporta marfuri periculoase inspectia tehnica periodica se efectueaza de catre RAR in statiile reprezentantelor sale. La inspectia tehnica a vehiculelor echipate cu motoare diesel se verifica si nivelul opacitatii gazelor de evacuare. Pentru parcurgerea pantelor lungi autovehiculele vor fi dotate cu sisteme de franare incetinire, iar pentnr prevenirea blocarii rotilor la actionari energice ale pedalei de firana vehiculele vor fi dotate cu ABS.

Transportul rutier international de semirernorca in strainatate.

marfiri poate

fi

executat

cu capul tractor inmfiiculat in Romania iar

Capitolul

1l

ACORDUL EUROPEAN REFERITOR LA TRANSPORTUL RUTIER IN TRAFIC INTERNATIONAL AL MARF[ruLOR SI DESEURILOR PERICULOASE (ADR)

In cazul transporturilor rutiere de marfuri si deseuri periculoase operatorul de transport are obligdia sa desemneze (in afara de persoana desemnata) unul sau mai multi consilieri de siguranta. Consilierul de siguranta trebuie sa efectueze un cuni de pregatire profesionala ADR dupa fiecare 5 ani si raspunde de respectarea normelor in vigoare pentru transporturile periculoase. Atunci cand intreprinderea doreste sa achizitioneze un autocamion pentru transportul de mrfuri periculoase, Conducatorii auto pe langa permis ffebuie sa aiba varsta minima de 2l ani si sa posede certificat de atestare profesionala (adica sa fie atestat de Ministerul Transporturilor si infrastruchrrii), valabil pentru clasa marfii
periculoase transportate.
persoana desemnata va ffebui sa informeze consilierul de siguranta.

La solicitarea copiei conforme pentru autovehiculul care transporta marfuri periculoase operatorul de trasport are obligatia sa prezinte suplimentar fata de transportul marfurilor generale:

l0

cerere;

contractul individual de munca; decizia de numire a cosilierului de siguranta; certificatul de atestare profesionala a consilierului de siguranta; certificatul de atestare profesionala al conducatorului auto specific marfurilor periculoase transportate; certificatul de agreare al autovehiculului (elibera de RAR).

instructiunile scrise).

portocalii cu numere (nr din partea superioara reprezinta nr de identificare a pericolului si in partea inferioara nr

oNU).
Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare.

Capitolul

12 CARNETUL TIR

SI ACORDUL ATP

F Foloseste la simplificarea formalitatilor vamale in transportul de marfa in trafic internacional (in afara tarilor (IE, ex.

Turcia).
Este valabil pentru o singura calatorie sau pana in ultima zi de valabilitate stabilita de a.sociatia garanta. Se intocmeste pentru fiecare vehicul rutier sau container. Va putea fi prezentat birourilor de destinatie doar daca toate birowile vamale de plecare au acceptat acest carnet. Numarul maxim de birouri vamale de plecare si de destinatie nu poate fi mai mare de 4. Prin birou vamal de destinatie se intelege biroul vamal unde se incheie cursa sub regimul TIR. ln cazul ruperii sigiliului vamal conducatorii auto trebuie sa se adreseze autoritatilor vamale sau in lipsa acestora altor autoritati competente din tara in care se afla.marfurile transportate sub regimul TIR sunt supuse controlului vamal doar daca organele vamale considera ca este necesar.

>

Acordul ATP stabileste reguli privind kansportul marfurilor perisable in trafic international, iar Certificatul de

.agreare ATP are valabilitatea de maxim 6 ani.

Capitolul 13 MANAGEMENT SI MARI(ETING


Societtrfi comerciale : Conform Legii3lll990 sunt 5 tipuri de societati comerciale, si anume:

a) societate cu raspundere limitata (S.RL.) - raspund. este limitata pana la nivelul capitalului b) societate pe actiuni (S.A.) - raspunderea este limitata pana la nivelul capitalului social. c) comandita simpla, d) comandita pe actiuni, e) SNC (Societate in Nume Colectiv).

social.

Adunarea Generaltr a Acfionarilor: - alege si revocl membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere si cenzorii; - stabilegte bugetul de venituri si cheltuieli - adoptil modificlri la actul constitutiv, ale statutului, etc, prin act aditional Consiliul de administra,tie: - ia decizii nbaza legii 3lll990 si a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor. - trebuie sa aiba un numar impar de membri si poate avea un numar de 5 cenzori (nu pot fi cenmri rudele si afinii pana la gradul IV) - presedintele Consiliului de Administatie conduce societatea comerciala. Activitatea de marketing presupune promovarea serviciilor oferite si satisfacerea dorintei clientilor prin calitate gi are ca functie obiectiv maximizarea eficientei economice. F Compartimentul de marketing trebuie sa fie in relatii functionale cu clientii. F Procesul de selectionare a clientilor unui operator de transport se numeste cercetate de piata. DPrincipalele mdloace de a atinge obiectivele strategice la indemana operatorului sunt produsul, pretul, distributi4 promovarea. ) Reducerile de preturi sunt forme de manifestare promotionala. F O metoda prin care un operator de transport poate sa incurajeze clientii pentru achitarea prompta a notelor de plata si a factnrilor este sa le ofere un rabat pentru plata inainte de termen.
D

MARKETING

l1

Capitolul

14 CONTABILITATE

D Contractul de vanzare--cumparare se refera la transmiterea proprietatii si a dreptului de proprietate.

F Contastul comercial trebuie sa contina urmatorii termeni conmctuali: partile contractante, perioada contractului, obiectul contractului, pretul, clavz* speciale, situatii de reziliere, obligatiile partilor. ) Contractul se incheie prin oferta facuta de catre o parte si acceptata de cealalta parte D Intr-un conhact de vanzare-cgmparare debitorul este considerat cumparbtorul, iar vanzatorul este considerat creditor. Principala obligatie a vanzatorului este de a preda lucrul vandut, iar a cumparatorului de a plati pretul. (mandatarul este persoana care are obligatia de executa mandatul). D Bilantul la o anumita data este dat de activele si pasivele societatii. ) Activele societatii reprezinta toate proprietatile societatii.

DPasivelesocietatiireprezintatoatedatoriilesocietatii.'
D Valoarea neta a unei societati comerciale este data de diferenta dinffe activele si pasivele societatii. D Totalul capitalului utilizat reprezinta activele fixe plus activele circulante. D lndicele curent este dat de raportul dintre activele curente si pasivele curente. ) Indicele de lichiditate imediata este dat de diferenta intre activele curente si stocuri raportata la pasivele societatii. ) Prin intocmirea unui plan de venituri si cheltuieli urmarite pe unnatoarele 12 luni se va face un cont comercial. D Contul de profit si pierderi al unei societati comerciale este o evidenta pentru o perioada de timp privind

) Cheltuieti de regie (cheltuieli fxe): chiria pentru sediul firmei, amortismentul )

incasarile si

pl*ile.

autovehiculelor

D Cheltuieli de eiploatare: costgrile ocazionale de inlocuire a anvelopelor, cheltuielile de intretinere si reparatii sunt cheltuieli directe si se iau in consideratie la calculul tarifului' Cheltuielile cu infiintarea si dezvoltarea societatii sunt imobilizari necorporale (imobilizarile corporale sunt activele fxe, iar depozitele pe termen lung sunt imobilizari financiare). ) Costurile care variaza in functie de distanta parcursa sunt cele legate de combtistibil. In cazul in care rata inflatiei creste intreprinderea va fi afectata de cresterea dobanzilor. TVA-ul este 24o/o. ln cazul transportului international operatorul mai are suplimentar urmatoarele cheltuieli: caT.ate sofer, diurna sofer, asigr:rare de sanatate sofer, costuri vigniet4 autoizatiade transport international, carnet TIR. D Un creditor este o penoana careia societatea ii datoreaza bani. Tipurile de operatiuni de leasing sunt: financiar si operational. ) Un debitor este o persoana care datoreazabani societatii. F Inregistrarea tranzactiilor societatii se face printr-o evidenta zilnica. ) Datoria de a certifica bilantul contabil al unei firme este a expertilor contabili. D Cresterea salariilor reprezinta o cheltuiala marita in bilantul contabil.

) Provizioanele pot fi considerate ca datorii probabile ) Capitalul circulant al societatii reprezina fondul de bani disponibil pt functionarea zilnica a societatii.
Debitorii comerciali pot aparea ca active circulant intr-un bilant. D Actiunile preferentiale pot fi tratate de operatorul de transport ca fondui pe termen scurt. D Controlul bugetului Trezoreriei se face prin compararea fluxului monetar cu cel comparat. D In cazul imposibilitatii onorarii platilor in termen scurt este recomandata vdlvzrrret sumelor cuvenite dar neincasate de la clienti catre un posibil beneficiar. ) Un mijloc de a imbunatati fluxul de numerar intr-o societate este si emisiunea de noi titluri de creanta cu dobanda fixa. D Pentru a stabili contul de disponibilitati preconizat de operator la sfarsitul fiecarei luni se va intocmi o prognoza a fluxului mare de capital. ) In transportul international o factura vizatl se verifica de cate contabilul sef al societatii ) Pentru i solutiona o problema financiara cu un client care a avut dreptate veti trimite clientului o nota de
credit.
D Comanda de transport marfa trebuie sa cuprinda: felul si greutatea marFti, nr. coletelor, precum si modul de ambalare.

D Cresterea valorii reparatiilor cladirilor va reduce profitul.

t2

PARTEA a-II-a

INTREBARI DE VERIFICARE
I. Clasifi carea transportu rilor rutiere 01. in conformitate cu OG nr.27l20ll privind transporturile rutiere, din punct
de vedere al caracterului transport rutier: categorii de urmitoarele comercial al activittrfii existtr a) transport rutier in trafrc na(ional gi transport de rutier in trafic internafional b) transport rutier de mdrfrri gi transport rutier de percoane c) transport rutier contra cost gi transport rutier in cont propriu d) transport rutier public Ai transport ln interes personal. 02. in conformitate cu OG nr.27l20ll privind transporturile rutiere, din punct de vedere al ariei de desflgurare existtr urmltoarele categorii de transport rutier: a) transport rutier contra cost gi transport rutier in cont propriu

2. Transportul rutier contra cost - operator de transport rutier A. Prevederile privind accesul la ocupatia de operator de transport 03. Prevederile OUG 21l20ll privind accesul Ia ocupafia de operator de transport nu se aplic5

b) transport rutier de mffiri gi transport rutier de persoane c) transport rutier nafional gi transport rutier internafional d) transport rutier public Ai transport in interes personal.

lntreprinderilor

angajate exclusiv in urmtrtoarele tipuri de transport rutier nafional: a) transportul de mdrfuri cu autovehicule a cf,ror masi total[ maximd autorizatl nu depEgegte 7,5 tone b) transportul de mirfuri cu autovehicule inchiriate a ciror masl total[ maximd afiorizatd deplgegte 3,5 tone c) transporturi comerciale de lapte gi stupi de albine d) transporturi pogtale efectuate in ca&ul unui serviciu universal 04. Prevederile OUG 21l20ll privind accesul la ocupafia de operator de transport nu se aplictr intreprinderilor angajate exclusiv in urmltoarele tipuri de transport rutier nafional: a) transportul comercial de vehicule defecte sau care sunt avariate b) transportul de m6rfuri cu autovehicule a ciror mas6 totalI ma,rimd a$orizata nu depA$ette 7,5 tone c) transportul de m6rfrri in regim de taxi B. Cerinte pentru a exercita ocupatia de operator de transport rutier 05. Pentru care categorie si tip de transport rutier dintre cele enumerate este obligatorie licenfa comunitartr:
contra cost in cont propriu de mlrfuri perisabile in cont propriu in trafic national cu vehicule cu masa maxima autoizata peste 3,5 tone in cont propriu in trafic nafional cu vehicule cu masa maxima autoialzpeste 7,5 tone 06. Care dintre urmtrtoarele cerinfe trebuie str le indeplineascl intreprinderea pentru a avea acces la ocupafia de operator de transport rutier ?

d)

transporttri comerciale

de lapte 9i stupi de albine.

a) transport b) transport c) tansport d) transport

a) bundreputatie b) detine autovehicule agreate de R.A.R. c) deline certificat de transport rutier d) vechime de cel pulin trei ani in transporturi

07. Care dintre de operator de transport rutier ? a) capacitate financiar[ adecvati numlrului de vehicule utilizat detine licenfe de execufie pentru vehiculele utilizate deline un numilr suficient de vehicule pentru efectuarea transporturilor contractate d) este tnscris6 in Registml electronic nafional al infeprinderilor de transport 08. Care dintre urmtrtoarele cerin(e trebuie str le lndeplineasctr intreprinderea pentru a avea acces la ocupalia de operator de transport rutier ?

pentru persoanele cu func{ii care concurd la siguranta circulagiei lntreprinderea pentru a avea acces la ocupafia le indeplineasctr urmtrtoarele cerinfe trebuie str

b) c)

09. Care dintre urmItoarele cerinfe trebuie indeplinittr pentru exercitarea ocupafiei de operator de transport rutier conform Regulamentului CE nr.l071/2fiD ? a) si aibd angajat un auditor de siguran{i rutier6 b) si aibd incheiate contracte de transport numai cu o intreprindere licenliatii pentru activit{i de intermediere

a) competenfiprofesionald b) deline la sediul social c6rfile de identitate ale vehiculelor utilizate c) degine la sediul social certificatele de inmatriculare ale vehiculelor utilizate d) utilizeazi numai vehicule aflate in proprietate sa

d)

c)

sI aibtr un sediu real gi stabil pe teritoriul unui stat membru


s[ utilizeze numai conducItori auto car sunt cetdteni ai unui stat membru

l3

10. Pentru indeplinirea cerinlei de acces la ocupalia de operator de transport privind sediul, o intreprindere stabilittr in Rominia trebuie s5: a) defin6 cel pu{in un punct de lucru tnregistrat la Oficiul Nalional al Registului Comerfului b) definl un sediu certificat ISO 900 l/2000

11. Pentru indeplinirea cerinfei de acces la ocupafia de operator de

c) dispund de spafiu suficient gi amenajat corespunz6tor pentru depozitarea pieselor de schimb d) dispun[ de unul sau mai multe autovehicule inmatriculate in Romdnia
a)

transport privind sediul, o intreprindere

stabiliti in Rominia trebuie si:


desfligoare operatiunile referitoare la autovehiculele utilizate cu echipamentele gi instalafiile tehnice corespunzdtoare, intr-un centru de exploatare situat pe teritoriul Romdniei de{in6 un sediu autorizat de R.A.R. pentru exploatarea autovehiculelor delin6 un sediu certificat de ARR pentru conformitate cu Regulamentul CE w.107312009 sE dispund de unul sau mai multe vehicule inmatriculate tn Romdnia 12. Pentru oblinerea licenfei de serviciu pentru punctele de lucru este necesar: Iicenla de serviciu este necesarll numai pentru filialele sau sucursale cu personalitate juridici; nu este reglementatl necesitatea oblinerii licenlei de serviciu pentru punctele de lucru. punctele de lucru s6 fie inregistrate la Oficiul Nafional al Registrului Comer.tului gi comunicate la Finanlele

b) c) d)

a) b) c)
d)

Publice;

punctele de lucru si fie inregistrate la Oficiul Nalional al Registrului Comer.tului; 13. Capacitatea financiartr pentru autovehicule este de: 9.000 euro pentru primul autovehicul gi 5.000 euro penEu celelalte autovehicule; 9.000 euro pentru primul vehicul Si 3.000 euro pentru celelalte vehicule; 90.000 euro pentru primul autovehicul gi 6.000 euro pentru celelalte autovehicule. 900 euro pentrlr primul vehicul qi 6.000 euro pentru celelalte vehicule; 14. in cazul definerii unui numir de 2 autovehicule gi 3 remorci condifia de capacitate tndeplinittr dactr se dispune de un capital gi rezerue de cel pufin: 14000 euro. 19000 euro;

a) b) c) d)

financiarl

este

a) b) c) 25000 euro;
d)
29000 euro;

in cazul definerii unui numtrr de 3 autovehicule si 5 remorci condifia indeplinita daci sc dispune de un capital 9i rezerve de cel pufin:
15.

de capacitate financiara este

a) 14.000 euro. b) 19.000 euro; c) 25.000 euro;


d)
45.000 euro;

16.

in cazul definerii unui numtrr de 5 autovehicule

lndeplinita dactr

C. Licenfa comunitarf, si copiile conforme ale licenfei comunitare l7.it baza licenfei comunitare gi a copiilor conforme ale acesteia, un operator de transport poate efectu-a conform prevederilor O.G. w. 27 l20ll: a) opera{iuni de transport in cont propriu gi activit6fi de intermediere in transporturile rutiere b) operaliuni de transport rutier contra cost gi in cont propriu c) opera[irmi de transport rutier public gi activitAfi conexe transporturilor rutiere 9) opera(iuni de transport rutier public ai activit{i de intermediere in transporturile rutiere. 18. in conformitate cu prevederile O.G. tr.27D|ll, ticenfa comunitartr se elibereaztr de autoritatea competentl
cu o valabilitate de:

a) 25.000 euro; b) 29.000 euro; c) 33.000 euro; d) 59.000 euro.

se dispune de un

si 5 remorci condifia de capacitate financiara este capital gi rezerve de cel pufin:

19.

Conform prevederilor O.G. nr.27l20ll, ticenfa comunitartr

a) lan b) l0 ani c) 5 ani d) 7 ani

se

pistreazl

de ctrtre

intreprindere la:

a) autoritateacompetenttr b) bordulautovehiculului c) registrul electronic al operatorilor de transport d) sediulintreprinderii

14

20. Conform prevederilor O.G. nr. 2712011, perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licenfei comunitare
este de:

cel mult un an, fArd a dep6gi perioada de valabilitate a licenfei comunitare minimum cinci ani, firi a depdSi perioada de valabilitate a licen(ei comunitare minimum trei ani, flirl a depdqi perioada de valabilitate a licenlei comunitare minimum un an, fdrf, a depagi perioada de valabilitate a licenfei comunitare 21. Copia conformi a licenfei comunitare este personalizattr de citre emitent cu: a) numirul de inmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisd b) numele gi prenumele conduc6torului auto c) numele gi prenumele managerului de transport d) seria certificatului de tnmaficulare al autovehiculului pentru care a fost emisl 22. in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1072t2009, licenfa comunitar{ este eliberatS: a) pe numele intreprinderii care efectueazd,activftnli conexe tansportului rutier in interiorul Uniunii Europene b) pe numele intreprinderii gi a subcontractantului qi nu este transmisibiltr c) pe numele operatorului de transport gi nu este kansmisibill p pe numele operatorului de transport gi personalizattr cu numlrul de inmatriculare al autovehiculelor 23. In conformitate cu prevederile Regulamentului nr.107212009, licenfa comunitartr este eliberati de autorittr{ile competente din statul membru de stabilire pentru o perioadtr de pfln5 la: a) l0 ani, care poate fi reinnoit[ b) 15 ani, care poate fi reinnoit6 c) 5 ani, care poate fi reinnoit6 d) licenta comunitar[ se elibereazi pentru o perioadi nelimitatii 24. in conformitate cu prevederile Regulamentului w.lD72t20D9, copiile conforme corespunz5toare licenfei com un itare sunt eliberate vehiculelor detinute: a) in proprietate, inbaza unor contracte de cumplrare in rate, inchiriere sau leasing b) in proprietate,lnbazaunor contracte de cumpdrare in rate, inchiriere, leasing sau comodat c) sub orice form6 d) sub orice formtr, cu exceplia contractelor de cumplrare in rate 25. Cererea pentru obtinerea licentei comunitare gi a'copiilor conforme ale acesteia va fi inso(itI de:

a) b) c) d)

asigurrea de rtrspundere civilI auto cnrlile de identitate ale vehiculelorutilizate c) certificatul de radiere de la Oficiul Nafional al registrului Comerfului d) documentul privind asigurarea intrelinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate 26. Cererea pentru obtinerea licenfei comunitare gi a copiilor conforme ale acesteia va fi insolittr de:

a) b)

dovada achitf,rii tarifului de utilizare a re,telei de drumuri nafionale din Romdnia 27. Cererea pentru obfinerea licen{ei comunitare 9i a copiilor conforme ale acesteia va fi insofittr de: a) cazierul judiciar al intreprinderii certificatele de omologare ale vehiculelor utilizate certificatul de atestare profesional[ al conducltorului auto d) dovada verifrclrii aparatului tahograf 2E. Cererea pentru obfinerea licentei comunitare 9i a copiilor conforme ale acesteia va fi insotit5 de: a) certificatul de competenfl profesional[ al managerului de tansport certificatul privind incadrarea vehiculelor tn normele de poluare gi siguran{i rutiertr documentul privind realizarea auditului de siguranfi rutierE d) statutul societafi din care sI rezulte cI aceasta are in obiectul de activitate activitdli conexe transportului rutier 29. Unui operator de transport rutier i se poate elibera un numtrr maxim de copii conforme ale licentei

a) b) c) d)

autorizafia centrului de exploatare a vehiculelor eliberatli de I.S.C.T.R. cazierul judiciar al managerului de transport certificatele de tnmatriculare ale vehiculelor utilizate

b) c)

b) c)
a) b) c) d)

comunitare corespunzltor:
numarului de autovehicule pentru care indeplinegte condilia de capacitate financiarl numdrului de autovehicule pentm indeplinegte condilia privind parcarea acestora tn condilii de siguranld

numErului de vehicule gi conducltori auto pentm care tndeplinegte condilia de compete,np profesionalE numdrului de vehicule, inclusiv remorcile gi semkemorcile pentru care indeplinegte condifia financiard 30. Copia conforml a licenfei comunitare se elibereaztr: a) pentru fiecare autovehicul gi ansambluri de vehicule b) pentru fiecare remorci c) pentru fiecare semiremorc[ d) pentru fiecare vehicul ffigEtor gi tractat

l5

3, Intreprindere de transport rutier in cont propriu l. Prevederile privind accesul la transportul rutier in cont propnu
31. Certificatul de transport in cont propriu nu se poate elibera dactr: a) intreprinderea nu prezintl asigurarea de risc sau scrisoarea de garanfie bancari intreprinderea nu are ca obiect de activitate principal transportul rutier intreprinderea nu indepline$e condifia de capacitate financiari d) intreprinderea nu indepline$e condifia de competen(i profesionald 32. Transportul rutier in cont propriu: a) nu constituie dectt o activitate auxiliar[ ansamblului de activit{i desftrSurate de intreprindere nu este permis in cazul transportului interna{ional se ef,ectueaza conua cost dar cu incasarea echivalentului in naturi al tarifului se poate face doar cu vehicule de{inute in proprietate 33. Transportul rutier in cont propriu se efettueazi: a) contra cost, conform contractului de transport; fir6 incasarea unui trif, contravaloarea transportului put6nd fi achitatii in nahrr6; f6rd incasarea unui tarif, contravaloarea transpornrlui putfuid fi achitatl in servicii; prin tansportarea mErflri din sau c[tre intreprindere in scopuri proprii. d) pentru a exercita ocupatia de transport rutier in cont propriu 2. Cerinte cerinfe trebuie str le indeplineasctr intreprinderea pentru a avea acces la urmltoarele 34. Care dintre

b) c)

b) c) d)

b) c)

transportul rutier in cont propriu

a) bunf,reputalie b) deline autovehicule

de(ine certificat de transport rutier d) vechime de cel pu{in trei ani in transporturi pentru persoanele cu funcgii care concurl la siguranfa circulaqiei 35. Care dintre urmtrtoarele cerinfe trebuie si le indeplineascl intreprinderea pentru a avea acces Ia

c)

agreate de R.A.R.

transportul rutierin cont propriu

3. Certificatulgi de transport in cont propriu si copiile sonfbnne ale certificatuiui de tmnsport in cont propriu 36. Conform prevederilor O.G. nr. 27t2Lll, certificatul de transport in cont propriu se ptrstreazi de ctrtre

a) competenpprofesionald b) deflne la sediul social ctrrgile de identitate ale vehiculelor utilizate c) deline la sediul social certificatele de tnmatriculare'ale vehiculelor utilizate d) utilizeazl.numai vehicule aflate in proprietate sa. a) autoritateacompetente b) bordul autovehiculului c) registrul electronic al inteprinderilor d) sediulintreprinderii

intreprindere la:

de transport

37. Conform

previderilor O.G. nr. 21DLll, perioada transportin cont propriu este de:

de valabilitate a

copiilor conforme ale certilicatului de

minimum un an, f6r6 a deplgi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu 38. Conform prevederilor O.G. nr.27l20ll, copia confomtr a certificatului de transport in cont propriu este personalizattr de cltre emitent cu: a) numf,rul de inmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisl

af cel mult un -, ffi a depIgi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu b) minimum cinci ani, fdrd a depilSi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu c) minimum trei ani, f6r6 a dep[gi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu
d)

b) numele gi prenumele conduc6torului auto c) numele gi prenumele managerului de transport d) seria certificatului de lnmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisd
w.27ti2Lll, certilicatul
de transport

39. Conform prevederilor O.G.

in cont propriu

se

elibereazl de

autoritatea competenttr cu o valabilitate de:

40.

in cazul ln care intreprinderea de transport in cont propriu igi schimbtr sediul, aceasta trebuie schimbarea ctrtre A.RR,ln cel mult: a) l0 zile b) l5 zile c) 28zlle d) 5 zile

a) lan b) l0 ani c) 5 ani d) 7 ani

str

notifice

l6

41. Cererea pentru obtinerea certificatului de transport

in cont propriu gi a copiilor conforme ale acestuia va fi

insofitl de:

insoliti

42. Ceretea pentru oblinerea certificatului de transport ln cont propriu gi a copiilor conforme ale acestuia va fi de: a) cazieml judiciar al intreprinderii certificatele de omologare ale vehiculelor utilizate certificatul de atestare profesionald al conducdtorului auto d) dovada verificlrii aparatului tahograf 43. Cererea pentru oblinerea certificatului de transport in cont propriu gi a copiilor conforme ale acestuia va fi insofitl de: a) certificatul de competenp profesionaltr al managerului de transport certificatul privind incadrarea vehiculelor in normele de poluare gi siguranf[ rutieri documentul privind realizarea auditului de sigurantl rutierl d) statutul societi{ii din care sI rezulte cd aceasta are in obiectul de activitate activitdfi conexe transportului rutier 44. Conform prevederilor O.G. nr. 27D0ll,in cazul efectutrrii transportului rutier nafional in cont propriu, la

a) autorizafla centrului de exploatare a vehiculelor eliberatii de I.S.C.T.R. b) cazierul judiciar al managerului de transport c) certificatele de inmatriculare ale vehiculelor utilizate d) dovada achit[rii tarifului de utilizare a relelei de dnrmuri nafionale din Romdnia

b) c)

b) c)

bordul autovehiculului trebuie si se afle: a) certificatul de transport in cont propriu

45. in conformitate cu prevederile O.G. nr.21l}Dll,la bordul autovehiculului care efectueazfl transport rutier nafional de mirfuri in cont propriu trebuie str se afle: a) contractul de munci al conducdtorului auto

b) copia certificatului de inmatriculare al vehiculului c) copia conformd a certificatului de transport in cont propriu d) licenta de transport
b) c) d)

copia conformtr a licenlei comunitare documentul de transport licenfa de execufie a autovehiculului 46. in cazul efectutrrii transportului rutier nafional de mtrrfuri in cont propriu, prin document de transport infelege: a) avizul de insofire al mdrfirilor b) copia conformi a certificatului de transport in cont propriu c) copia conformd a licenlei de transport d) scrisoarea de transport C.M.R. 47.in canil efectuirii transportului rutier international de mlrfuri in cont propriu, prin document de transport se infelege:

se

48.

in cazul transportului rutier internafional de mErfuri generale in cont propriu, la bordul vehiculului

a) b) c) d) a) b)

avizul de expeditie a mtrrfirrilor copia conforml a certificatului de transport


factura fiscalE
scrisoarea de transport tip C.M.R.
str se afle: certificatul

trebuie

de agreare eliberat de R.A.R. conform prevederilor A.D.R.

instucliunile de sigurantl legitimalia de serviciu valabilI a conduc[torului auto 49. in cazul transportului rutier internafional de mlrfuri in cont propriu, la bordul vehiculului trebuie si

d)

c)

figa de siguranp

se

afle:

certificatul de competenli profesionalE al conducltorului auto certificatul de omologare internalional[ a vehiculului certificatul privind incadrarea vehiculelor in normele de poluare gi siguranfi rutier[ 50. in cazul transportului rutier internafional de mtrrfuri in cont propriu, la bordul vehiculului trebuie
afle:

a) b) c) d)

cartea de identitate a vehiculului

str se

a)

b)

actul prin care se dovedegte dreptul de munc[ in Romdnia, dactr conducdtorul auto este cetf,tean al unui stat care nu este membru UE atestatul de conduc[tor auto prevdzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072D009, dacl conductrtorul auto , este resortisant al unui stat membru UE

t7

c)
d)

atestatul de conducitor auto prev6zut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr.107212009, dacd conducf,torul auto nu este resortisant al unui stat membru UE contractul de munc6 vizatlalTM, dacd conducitorul arto nu este resortisant al unui stat membru UE

Dorumente obligatorii A. Operatorii de transpoft si intreprinderilor de transport in cont proprlu 51. Operatorii de transport trebuie si defintr Ia sediu: a) certificatul de transport b) copia conforml a licen{ei de transport c) scrisorile de transport CMR pentm anul in curs 9i anul precedent d) scrisorile de fiansport in trafic na{ional gi scrisorile de transport CMR pentru o perioadd de trei ani 52. Operatorul de transport, respectiv intreprinderea trebuie s[ detinI la sediu: a) cametele lnterbus utilizate pentru o perioad[ de 3 ani b) cdrfile de muncl ale conductrtorilor auto c) diagramele tahograf pentru anul precedent 9i anul in curs d) documentele doveditoare din care s6 rezulte angajarea i,n condifii legale a persoanelor cu func1ii care concurii la siguranp circulafiei 53. Operatorul de transpor! respectiv intreprinderea, trebuie str de(in5 la sediu: a) documentele de tansport utilizate pentru ultimii 3 ani b) documentele doveditoare din care sI rezulte cd deline autovehicule cu orice alt titlu, in original c) registrul de evidenf6 a inspecfiilor tehnice periodice d) registrul de eviden(6 al conducitorilor auto angajafi 54. Operatorul de transport, respectiv intreprinderea, trebuie si defini la sediu: a) aviz-ele medicale gi psihologice valabile ale conduc6torilor auto b) copia conformi a licenlei de transport sau, dupi caz, a certifrcatului de transport in cont propriu c) figele profesionale ale condricdtorilor auto d) licenla de execu{ie 55. Operatorut de transport, respectiv lntreprinderea, trebuie str defintr la sediu: a) avizele medical 9i psihologic valabile ale managerului de transport b) certificatele de agreare ale vehiculelor'utilizate c) certificatele de tnmatriculare ale vehiculelor utilizate d) certificatele de omologare ale vehiculelor utilizate 56. Operatorul de transport are obligafia str delini la sediul social: a) asigurarea pentru m5rfi,rile transportate b) avizele de insotire ale mffirilor pentru anul in curs 9i anul precedent c) certificatele de atestare profesionald ale conducitorilor auto d) documentele din care reiese menfinerea condiliilor de acces la profesie gi la piap 57. Operatorul de transport are obligafia str detintr la sediu: a) cilrfile de identitate ale vehiculelor, in original pentil cele definute in proprietate b) certificatele de agreare ale vehiculelor eliberate de R.A.R. conform A.D.R. c) certificatele de autenticitate ale vehiculelor, in original pentru cele definute in proprietate d) certificatul de radiere de la Oficiul Nafional al registrului Comertului 5E. Operatorul de transport are obligafia str delinI la sediu: a) copiile clrfilor de identitate ale vehiculelor, pentm cele definute cu orice alt titlu decdt ln proprietate b) copiile cdrfilor de identitate ale vehiculelor definute in proprietate sau cu orice alt titlu c) copiile scrisorilor de transport (C.M.R.) pentm anul in curs 9i anul precedent

d) foile de parcurs ale documentului de conkol 59. Operatorul de transport, respectiv intreprinderea, trebuie sI defin[ la sediu: a) autorizafiile speciale de transport eliberate de C.N.A.D.N.R. in cazul transportului de mlrfiri 9i degeuri periculoase, pentm anul in curs gi anul precedent figele de siguranlE, in cazul Eansporhrlui de mtrrfirri gi degeuri periculoa.se, pentru anul in curs qi anul precedent formulaml de expediiie/transporq in cazul transpornrlui de degeuri, pentru anul in curs gi anul precedent d) tichetele de c6ntar prev6zute la transportul mtrrfirilor indivizibile gi degeurilor periculoase, pentm anul in curs gi anul precedent 60. Operatorul de transport trebuie str defintr la sediu: a) autorizaliile speciale de transport privind transportul mlrfrrilor divizibile cu depdqirea maselor gi/sau

b) c)

b)

dimensiunilor marime admise

autorizaliile speciale de transport privind transportul mtrrfirrilor indivizibile cu deptrgirea maselor maxime admise c) documentul de control cu foi de parcurs ASSOR privind transportul mtrrfirilor divizibile cu depi;irea maselor . gi/sau dimensiunilor maxime admise

l8

tichetele de cdntar prevdztte pentru transportul mdrfurilor indivizibile cu depigirea maselor maxime admise, pentru anul in curs gi anul precedent 61. Operatorul de transport trebuie si defintr la sediu: a) documentele privind intrefinerea vehiculelor pentru anul in curs gi anul precedent documentele privind intrefinerea vehiculelor pentru o perioad[ de 12 luni documentele privind intrefinerea vehiculelor pentru o perioadd de 18 luni d) documentele privind tntre(inerea vehiculelor pentru o perioadd de 6 luni B. Documente Ia bordul autovehicului 62. ln cazul transportului rutier nafional de mtrrfuri generale in cont propriu, la bordul vebiculului trebuie sil

d)

b) c)

se

afle:

63.

str se afle: autorizatiile de transport marf6 certificatul de competenfi profesional[ al conducdtorului auto c) certificatul de transport in cont propriu d) certificatul privind incadrarea vehiculelor in normele de poluare gi sigurantl rutierd 64. in cazul transportului rutier na{ional de mtrrfuri in cont propriu, la bordul vehiculului trebuie str se afle: a) actul prin care se dovedegte dreptul de munci in Rom6nia, dac[ conducdtorul auto este cetf,{ean al unui stat care nu este membru UE b) atestatul de conduc6tor auto prevtrzut la art. 5 din Regulamentul (CE) w. 1072D009, dacd conduc6torul auto este resortisant al unui stat membru UE c) atestatul de conducdtor auto previlzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 107212009, dzclconducdtorul auto nu este resortisant al unui stat membru UE d) contractul de munc6 vizatlalTM, dacf, conducltorul auto nu este resortisant al unui stat membru UE 65. in cazul transportului rutier internafional de mlrfuri generale contra cos( la bordul vehiculului trebuie str

in cazul transportului rutier nafionat de mirfuri in cont propriu, la bordul vehiculului trebuie

a) b) c) d)

certificatul de agreare ADR


figa de siguranln

instrucfiurile de siguranlI
legitimalia de serviciu valabild a conducdtorului auto

a) b)

se

de mirfuri contra cost, la bordul vehiculului trebuie str se afle: actul prin care se dovedegte dreptul de muncl in Romdniq dactr conduc[torul auto este cetifiean al unui stat care nu este membru UE b) atestatul de conducltor auto prevAzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr.1072/20[19, daclconducf,torul auto este resortisant al unui stat membru UE c) atestatul de conduc6tor auto prev[zut la art. 5 din Regulamentul (CE) w.1072D009, dacd conducEtorul auto nu este resortisant al unui stat membru UE d) contractul de munctr vizatlzlTM, dac6 conducdtorul auto nu este resortisant al unui stat membru UE. 5. Obligatii ale operatorilor de transport rutier si ale intreprinderilor de transport rutier in cont propriu L Obligalii referitoare la licenta comunitara si copiile confbrme respectiv certificatul de transport in cont propriu si copiile conforme 6E. in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.l01ll2(X)9, atunci cind un matrager de transport igi pierde buna reputafie, certilicatul de competenti profesionaltr al managerului de transport declarat inapt: a) lgi pierde valabilitatea in toate statele mernbre pdn6 la luarea unei mlsuri de reabilitare b) se anuleazl p6n6 la oblinerea avizului medical gi psihologic cu men{iunea,,apt pentru func1ia de manager de transport c) se suspend6 p6n[ la inlIturarea cauzelor care au stat la baza declarlrii ca inapt a managerului de transport d) se suspendtl pdnd la obfinerea avizului medical qi psihologic cu menfiunea,,apt pentru funcfia de manager de transport. 69. In cazul in care operatorul de transport rutier lgi schimbi sediul social, acesta trebuie str notifice 67.

a) cartea de identitate a vehiculului b) certificatul de formare profesionald A.D.R. al conducitorului auto c) certificatul de transport ln cont propriu I legitimatia de serviciu valabild a conducdtorului auto 66. In cazul transportului rutier internafional de mlrfuri contra cost la bordul vehiculului a) certificatul de competenttr profesional[ al conducltorului auto b) certificatul de omologare internafionalI a vehiculului c) certifrcatul privind incadrarea vehiculului in nonnele de poluare gi siguranfl rutierl d) licenfa de execulie a vehiculului
in cazul transportului rutier international

afle:

trebuie

str se afle:

a)

schimbarea citre A.R-Rr ln cel mult:

a) b)

10

15

zile zile

l9

c) 30 zile d) 5 zile
70. Ce obligalie are operatorul de

capacitate linanciartr pentru toate autovehiculele pentru care s-au emis copii confirrme ale licentei comunitare? a) in termen de ti zile, s[ vflnd[ sau s6 radieze temporar din circulalie un numir corespunztrtor de vehicule b) in termen de 1o zile, s[ depunl la A.R.R. un numdr de copii conforme egal cu num6rul de autovehicule pentru care condilia dd capacitate financiard nu mai este tndeplinit6 c) nu are nici o obligafle

transpo( in cazul in care constati cI nu mai indeplineqte condi(ia

de

d)

71.

in

anunfe in scris agentia ARR emitentl despre acest fapt, impreund cu r:n angajament scris, prin care si se oblige sd remedieze situalia in termen de cel mult 60 de zile cazul aplictrrii mtrsurii de suspendare licen{ei comunitare, operatorul de transport va depune acest

si

document la:

l5 de la comunicarea m[surii agenfia teritoriala a A.R.R. din judeful ln care se afl6 sediul operatorului de transport in termen de rnaximum 5 de la comunicarea mtrsurii inspectoratul teritorial al LS.C.T.R. inrazzcdruia s-a f6cut controlul in termen de maximum l5 de la comunicarea misurii d) inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. ir.razzctrruia s-a ficut controlul in termen de maximum 5 de la comunicarea misurii 72.in cazul apliclrii mtrsurii de suspendare a unei copii conforme a licenfei comunitare, operatorul de transport va depune acest document la: agenliatlritorial[ a A.R.R. din judeful in care se afl[ sediul operatorului de transport in termen de maximum

a)

agengia

teritorial[

a A.R.R. din judegul

in care

se afl6 sediul operatorului de transport in termen de maximum

b)

c)

af

15 de la comunicarea m6surii agenfia teritorial[ a A.R.R. din judeful in care se afl6 sediul operatorului de transport in termen de maximum 5 de la comunicarea rndsurii inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. irr-razacdruia s-a f6cut controlul in termen de maximum 15 de la comunicarea mdsurii d) inspectoratul teritorial al'I.S.C.T.R. inraza ctrruia s-a fdcut controlul in termen de maximum 5 de la comunicarea mSsurii 73. in cazul schimbirii sediului, operatoruVintreprinderea de transport rutier are urmitoarea obligafie: si depuna licenfa de transport 9i copiile conforme in termen de 30 de zile la A.R.R. sd notifice schimbarea c6tre A.R.R. in termen de cel mult 15 zile de la producerea ei sl notifice schimbarea ctrtre A.R.R. ln termen de cel mult 30 zile de la producerea ei d) sd publice schimbarea in cel mult 15 zile in Monitorul Oficial sau intr-un ziar nafional 74. Pierderea, sustragerea sau deteriorarea licen(ei comunitare se anunftr la A.RR ln termen de: a) maxim 15 zile de la data constattrrii b) morim 2l n\e de la data constat6rii modm 30 zile de Ia data constatirii d) ma:<im 7 zile de la data constat[rii 75. Pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenfei comunitare se anunfl la A.RR se publicl in: a) in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene b) in Monitorul Oficial al Romdniei in Registrut Nalional al Operatorilor de Transport d) lnt-un ziar cu acoperire nafionalE 76. Pierderea, sustragerea sau deteriorarea copiei conforme a licenfei comunitare se anunfi la .A..RR in termen de: a) maxim 15 zile de la data constatlrii b) maxim 2l ale de la data constatirii ma:rim 30 zile de la data constatlrii d) ma:rim 7 z.le de la data constat[rii 77. Pierderea, sustragerea sau deteriorarea copiei conforme a licentei comunitare se publictr ln: a) tn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene b) in Monitorul Oficial al Romdniei ln Registnrl Nafional al Operatorilor de Transport d) intr-un ziar cu acoperire nafionald 78. Un operator de transport poate utiliza copia conforml a licentei comunitare a altui operator de transport: a) d4 cu notificare prealabilE cdtre A.R.R. d4 dar nu mai mult de 15 zile

b)

c)

a) b) c)

c)

c)

c)

c)

b) c) nu d) nu, cu excepfia v6nzlrii

vehiculului rutier cdtre celElalt operator de transport 20

79.

in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.

transportul internafional contra cost in numele unui te4 lntre cel pu{in doulpuncte de incircare/desc6rcare situate in acelagi stat membru transportul intema(ional intre doud puncte de incdrcare/descdrcare situate in interiorul Uniunii Europene transportul nafional contra cost ln numele unui te4 efectuat temporar intr-un stat membru gazdtr d) transportul nafional ln cont propriu in statul de stabilire. 80. Pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transportin cont propriu gi/sau a copiei conforme a acestuia se anunftr la A.RR. in termen de: a) maxim 15 zile de la data constatdrii b) maxim 2l nle de la data constat5rii ma:<im 30 zile de la data constat[rii d) maxim 7 ztle de la data constatArii. 81. Pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transportln cont propriu gi/sau a copiei conforme

a)

lO72l2OO9,

prin operafiuni de cabotaj

se

infelege:

b) c)

c)

a acestuia se

in Jumalul Oficial al Uniunii Europene in Monitorul Oficial al Rom6niei c) in Registul Nafional al Operatorilor de Transport d) tnf-un ziar cu acoperire nafional[. 82. in cazut unui transport din Rominia spre lUarea Britanie la care autovehiculul pe tot traseul, Convenlia CMR se aplictr: a) numai la partea de transport rutier; b) numai la partea de transport maritim sau naval; c) numai la partea de transport maritim, naval sau feroviar; d) la intreaga cursa.

a) b)

publici in:

mlrfurile r5mf,n in

83. Pentru plata desplgubirilor privind intf,rzierea la livrare destinatarul trebuie sI igi exprimtr in scris rezefle fafl de transportator, in termen de: a) cel mult 7 zile de la data punerii mErfii la dispozilia destinatarului; b) cel mult l0 zile de la data punerii mffii la dispozifia destinatarului; c) cel mult l5 zile de la data punerii mirfii la dispozilia destinatarului; d) cel mult 27 ale de la data punerii mirfii la dispozilia destinatarului 2. Obligalii ref-eritoare la aparate tahograf gi limitatoare de vitezi 84. Operatorul de transporf respectiv intreprinderea, are urmtrtoarei obligafie: a) si contracteze transporturile numai prin operatori licenliafi in activitiifl de intermediere in Fansporturi b) si defin[ la sediul social licen[a de execu{ie in transporturi c) sd nu permittr intervenlia persoanelor neafioizate asupra aparatelor tatrograf gi a limitatoarelor de vitez6 d) s[ nu permittr plecarea in cursi a vehiculelor echipate cu tahograf digital f6r6 suficiente foi de inregistrare 85. Operatorul de

pentru efectuarea intregului parcurs al fransportului transport respectiv intreprinderea, are urmltoarea obligatie: a) s6 delin6 la sediul social copia conformd a licen{ei comunitare b) sd nu permit6 plecarea ln cursi a vehiculelor f6r6 completarea tnregisffirilor pe diagramele tahograf necesare pentru efectuarea tntregului parcurs al transportului c) sI nu permit6 plecarea in curs6 a vehiculelor ftrr[ licen{a comunitar[ la bord d) sd nu permit[ plecarea in cursd a vehiculelor f6r[ suficiente foi de inregistrare pentru efectuarea intregului parcurs al transportului 86. Operatorul de transport, respectiv intreprinderea, ore urmtrtoarea obligafie: a) sI asigure existenp avizului medical gi psihologic al conducitorului auto la bordul vehiculului b) sI asigure existenp documentului privind verificarea tehnicd efectuat[ inainte de plecarea in curstr la bordul

c) s[ nu permitl d) si nu pemriti
a) b) c) d) a) b) c)

vehiculului

plecarea in curs6 a vehiculelor care au tahograful defect plecarea in cursd a vehiculului fdri licenttr de execu$e la bord

87. Operatorul de transport, respectiv lntreprinderea, are urmltoarea obligafie: s6nu permitd plecarea in cursi a vehiculelor care au limitatorul de vitez6 defect s[ nu permitil plecarea in cursd a vehiculelor care au sistem antiblocare la frinare s6 nu permitf, plecarea in cursl a vehiculului f6ri documentul privind intrefinerea vehiculelor sd nu utilizeze la efectufiea transporturilor contra cost vehicule inmatriculate pe o perioad[ nedeterminatli. 3. Obligatii referitoare la incarcatura E8. Sistemul de fixare a incirclturii trebuie sii reziste la forfa corespunztrtoare unei accelerdri/decelerdri a vehiculului spre faftr ln valoare de: accelerare de 0,5 x g (acceleralie gravita{ional[) accelerare de 0,8 x g (acceleralie gravitationald) decelerare de 0,5 x g (acceleralie gravftQional[)

2t

decelerare de 0,8 x g (acceleralie gravitalionalE) 89. Sistemul de fixare a inctrrciiturii trebuie str reziste la for$a corespunzltoare unei accelertrri/decelertrri a

d)

vehiculului spre spate in valoare de:

90. Sistemul de fixare a

lnclrctrturii trebuie s[ reziste la forfa corespunzltoare unei accelertrri/deceletdri a perefi laterali in valoare de: vehiculului spre ambii gravitafionali) g (accelerafie 0,5 x a) accelerare de (accelerafie gravitalionali) g x accelerare de 0,8 b) c) decelerare de 0,5 x g (accelerafie gravitalionald) d) decelerare de 0,8 x g (accelerafie gravitalionali) 91. Operatorul de transport/lntreprinderea are obligafia str se asigure ci inctrrctrtura inllgurati sau fixati in vehicul este in conformitate cu dispozi{iile din: a) insfucliunile privind sistemele de fixare a tncdrc[turii in transportul rutier de mdrfrri elaborate de I.S.C.T.R. b) recomandtrrile europene privind cele mai bune practici in domeniut fixdrii incdrcdturii pentru transportul rutier c) Regularnentul (CE) nr. 107212009 privind normele comune privind accesul la piata transportului rutier de mdrfirri
Regulamentul Tehnic in Transportul Rutier R.N.T.R. 22 -pivnd sistemele de fixare a incirclturii vehiculelor elaborat de R.A.R. 92. Operatorul de transport/intreprinderea are obligafia str se asigure ctr elementele de fixare a mirfii respectl

a) accelerare de 0,5 x g (accelerafle gravitafional[) b) accelerare de 0,8 x g (accelera{ie gravita{ionalE) c) decelerare de 0,5 x g (acceleragie gravita{ionaltr) d) decelerare de 0,8 x g (acceleralie gravitafional[)

d)

urmtrtoarea conditie:
a vehiculului respectiv pentru fixarea mlrfii respective pentru fixarea suprastructurii vehiculului de gasiu pentru viteza comercialE de circulafie a vehiculului respectiv 93. Operatorul de transport/lntreprinderea are obligafia str se asigure cil elementele de fixare a

a) b) c) d)

sunt adaptate sunt adaptate sunt adaptate srmt adaptate

pentu masa proprie

m[rfii

respecttr

urmtrtoarea condi(ie:

94. Operatorul de transport/lntreprinderea are obligafia str se asigure c{ elementele de lixare a

a) forfa exercitat6 asupra lor este mai mare decdt sarcina nominald pentru care au fost construite b) nu prezinttr noduri sau elemente deteriorate c) sunt adaptate pentru fixarea gasiului d) sunt realizate din componente galvanizate pentru o bun6 rezistenfl la frecare
sunt sunt sunt sunt

miirfii rcspecti

urmtrtoarea condi{ie:
conforme conforme conforme conforme 4. Obligatii referitoare
cu prescripliile tehnice elaborate de I.S.C.T.R. cu specificafiile tehnice privind construcfia vehiculelor rutiere de marfd cu standardele europene giisau intemaflonale in vigoare in domeniu cu standardele gi normativele tn vigoare elaborate de A.R.R. Ia vehicule rutiere 95. inchirlerea unui vehicul rutier de ctrtre un operator de transport se face prin: a) contract de inchiriere pe duratit detenninatd a unui vehicul cu conducdtor auto conkact de inchiriere pe duratit determinattr, contra cost contract de inchiriere pe duratl nedeterminat6, cu titlu oneros contract de inchiriere sau de concesiune incheiatpe duratl deterrrinatl 96. In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehiculeinchiriate este necesar: ca autovehiculul s[ de{ind licenff, de executie contractul de inchiriere nu este neoesar sa fie la bordul autovehiculului, se menfioneazf valabilitatea contractului in foaia de parcurs de cdtre adminishatorul firmei contractul de inchiriere sa fie la bordul autovehiculului - in copie confractul de inchiriere sa fie la bordul autovehiculului - in original sau in copie conforma cu originalul 97. in conformitate cu prevederile O.G. nr.21t2lllrta bordul autovehiculului care efectueaztr transport rutier contra cost trebuie si se afle: a) cartea de identitate a vehiculului b) certifrcatul de transport in cont propriu copia confomrtr a licenlei comunitare

a) b) c) d)

b) c) d)

a) b)

c) d)

9t. in conformitate cu prevederile O.G. nr.21t2Lll,la bordul autovehiculului care efectueaztr transport rutier de mirfuri contra cost trebuie sI se afle:

c) d)

licenla comunitard

a) b)

contractul de muncl al conducltorului auto copia confomrl a certificatului de transport in cont propriu 22

c) documentul de transport d) licenfade execufie a autovehiculului


5. Obligatii ret-eritoare la personal

99.

in cazul transportului rutier nalional

de m5rfuri generale contra cost, la bordul vehiculului trebuie str se

afle:

a) certificatul de agreare ADR b) certificatul de formare profesional[ ADR c) figa de siguranf[ d) legitimalia de serviciu valabilit a conducf,torului auto
m5rfuri contra cost, la bordul vehiculului trebuie si
se afle:

100. In cazul transportului rutier nafional de autoriza{iile de transport marf6

certificatul de competenltr profesional[ al conducdtorului auto certificatul privind incadrarea vehiculului in normele de poluare gi siguranli rutier6 licenfa de execugie a vehiculului f 0l. in cazul transportului rutier nafional de mtrrfuri contra cos! la bordul vehiculului trebuie si se afle: a) actul prin care se dovedegte dreptul de muncf, in Rom6nia, dacd conducEtorul auto este cet6fean al unui stat care nu este membru UE b) atestatul de conducitor auto prevAzut la art. 5 din Regularnentul (CE) w.107212009, dacdconducltorul auto este resortisant al unui stat membru UE c) atestatul de conducdtor auto prevlzut la art. 5 din Regularnentul (CE) w.1072D009, dacd conduc6torul auto nu este resortisant al unui stat membru UE d) contractul de munctr vizatlalTM, dac[ conducitorul auto nu este resortisant al unui stat membru UE 102. Operatorul de transport respectiv intreprinderea, are urmltoarea obligafie: a) s6 planifice transporturile astfel inc6t conducitorul auto si poatd respecta prevederile legale privind timpul de

a) b) c) d)

b)

odihnE
sd

c)
d)

planifice hansporturile astfel incdt conducitorul auto s[ poatd respecta prevederile legale privind utilizarea alternativ[ a celor doui cartele tahografice pe care le deline s[ plIteasc[ conducdtorul auto funcfie de distan[a parcurs6 gi/sau de cantitatea de mtrrfi,ri transportatd in

fiecare lunf,
sd utilizeze numai conducdtori auto angajali cu contract de munc6 care au cel pu(in dou6 cartele tahografice

valide
103. Operatorul de transport, respectiv intreprindereai are urmtrtoarea obtigafie: si asigure instruirea conducf,torilor auto privind modalitatea de evitare a controalelor in trafic sE asigure instruirea conducltorilor auto privind modalitatea de platd in funclie de distanfa parcursd gi sau/cantitatea de mtrrfuri transportatl si asigure instnrirea conducdtorilor auto privind obliga{iile ce revin acestora sE asigure instruirea conducdtorilor auto privind utilizarea dispozitivelor ilegale de manipulare a tatrografului 104. in vederea efectutrrii transportului rutier de mirfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin pogttr la ARR:

a) b)

c) d)

a) certificatul de atestare profesionalI a consilierului de siguranfl b) certificatul privind incadrarea vehiculelor in normele de poluare gi siguranli rutier6 c) documentul privind asigurarea infrelinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate d) documentul privind realizarea auditului de siguran([ rutier[

105. in vederea efectuirii transportului rutier de mtrrfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin po9ttr la A.R.R: a'S autorizafia centrului de exploatare pentru vehiculele care urmeazl a fi utilizate la transportul de mlrfrrri periculoase certificatul de agreare eliberat de R.A.R., pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectiwl

b)

sau va transmite

f06. ln vederea efectutrrii transportului rutier de mErfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune prin pogttr la A.RR: a) certificatul de atestare profesionalE al conducdtorului auto, specific mirfirrilor periculoase care vor fi

c) documentul de transport specific transportului de mdrfuri periculoase prevlzut in anexa I la A.D.R. d) figa de siguranp pentu m6rfirile kansportate, conform modelului din anexa I la A.D.R.

certificat

b) c)
d)

transportate

certificatul de omologare individualE al vehiculelor pentru care este necesar a se elibera respectiwl certificat documentul de control al m5rfirrilor periculoase prevtrzut in reglementlrile Uniunii Ernopene referitoare la transportul rutier al mtrrfirrilor periculoa.se instrucfiunile de siguranli pentru m6rfurile periculoase transportate

23

f07. in vederea efectuiirii transportului rutier de mirfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin pogtt la A.R.R: a) certificatul de agreare eliberat de R.A.R., in cazul suprastructurilor specializate pentu transportul

b)

recipientelor st gaze lichefi ue certificatul de agreare eliberat de R.A.R., in cazul vehiculelor utilizate pentru transportul

mirfrrilor

c)
d)
10E.

ln

periculoase in colete iertifrcatul de inspec{ie tehnic[, in cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor qt guz9 lichefiate sau cu alte m5rfiri periculoase certificatul privind incadrarea vehiculelor in normele de poluare 9i siguranp rutieri vederea efectutrrii transportului rutier de mtrrfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune

sau va transmite prin pogtl Ia A.R.R: autoriza{ia eliberata de Agenlia pentru Protecfia Mediului, pentru vehiculele care transportii mErfuri periculoase din clasa 7 autorizatia eliberatli de Comisia Na{ionali pentru Controlul Activit{ilor Nucleare, Pentru vehiculele care transportd mErfiri periculoase din clasa 7 autorizalia eliberati de Garda de Mediu, pentru vehiculele care transport6 mtrrfirri periculoase din clasa 7 d-) autoizaliaeliberatl de Ministerul Transporturilor gi Infrastructurii, pentru vehiculele care transportd mtrrfuri

a)

b)

c)

periculoase din clasa 7 6. DOCUMENTUL DE TRANSPORT - SCRISOARE CMR (scrisoarea de trasura) 109. in cazul transportului rutier nafional de mtrrfuri contra cost, prin document de transport se infelege: a) avizul de expedi;ie a mErfirilor copia conform6 a certificatului de transport factura fiscald scrisoarea de transport tip C.M.R. 110. in cazul transportului rutier international de mirfuri contra cost, prin document de transport se infelege: a) autorizafia pentru transportul internalional de marfd carnetul T.I.R. copia conform[ a licenlei de transport d) scrisoarea de transport tip C.M.R.

b) c) d)

b) c)

7. TAHOGRAF SI

LIMITATOR DE VITEZA

ll1. Verificarea a) - 5 ani; b) - 4 ani; c) - 3 ani; d) - 2 ani.

tahografelor trebuie sI fie lIcut5 la fiecare:

112. Conducltorul auto poate sI intervintr asupra aparatului tahograf ? a) da, dacd constati cI acesta nu inregistreaztr corect; b) da dacl acesta nu inregistreaztr corect dar numai daci se afld in curs6 gi nu poate reveni in 24 de ore la locul unde autovehiculul este parcat in mod curent; c) da, dacd intervenlia serealiznaz[cu acordul persoanei desemnate; d) nu. 113. Are voie str plece in cursi conductrtorul auto cu tahograful defect sau desigilat ? a) da, pan6 la prima stafie service; b) da, cu condilia sA anunte inainte de plecare operatorul de transport; c) nu. d) da cu condilia sl consemneze pe spatele diagramei diferitele perioade de activitate; 114. inainte de prima curstr a zilei, un gofer trebuie str menfioneze ln centrul foii de inregistrare(d ia gram ei tahograf) u rm Stoarele date: a) localitatea de la care incepe sd utilizeze diagrama (locul de la care incepe efectuarea cursei); b) perioada de conducere din ziua anterioarE c) durata serviciului din ziua curent[;

d) seriapermisului de conducere. 115. Care din urmltoarele date trebuie menfionate de citre conducltorul auto pe o diagrami

tahograf la lnceputul utiliztrrii acesteia:


a) ora intoducerii diagramei in aparat; b) timpul de condus din ziua anterioara; c) perioada de odihna zilnic6; d) numele si prenumele conductrtorului auto.

24

116. Timpul de odihnd zilnic se poate lua intr-un autovehicul ?


a) nu;

b) d4 dacl este condus de celilalt membru al echipajului qi cabina este dotatii cu pat de dormit; c) d4 dacd acesta este stafionat gi echipat cu pat de dormit; d) da, daca acesta a fost desclrcat. l17. Ce obligafii are conductrtorul autoin cazul defecttrrii aparatului tahograf? a) sf, consemneze pe spatele diagramei diferitele perioade de activitate; b) nu are nici o obligafie, pand la terminarea cursei; c) s[ anun(e persoana desemnatf,; d) s[ continue cursa numai dupd repararea aparatului tahograf. 1f 8. in timpul unei zile de lucru un conductrtor auto schimbi autovehiculul. Ce obligafii are

privind utilizarea diagramelor tahograf?


a) introduce o noui diagramA in aparatul tahografal celui deal doilea autovehicul. b) folosegte aceeaqi diagramd tahograf notand noul numtrr de inmatriculare lang6 cel al primului autovehicul; c) folosegte aceeagi diagrame tahograf, notand in prealabil pe verso numIrul de inmatriculare al celui deal doilea autovehicul gi ora la care a f?icut schimbarea. d) folosegte aceeagi diagram[ tahograf, notand in prealabil pe verso numirul de inmatriculare al celui deal doilea autovehicul, kilometrajul carc frgureazfpe contorul kilometric al noului vehicul gi ora la care a Sicut schimbarea. 119. Discurile(diagramele) utilizate la un tahograf trebuie str poattr inregistra continuu cel pufin:

a) 12 ore;

b) 18 ore; c)24 ore;


d) 48 ore. 120. Conform Regulamentului (CE) nr. 56112006 un conductrtor auto trebuie

si prezinte

cu

ocazia unui control in tralic


a) sdptdmana in curs;

foile de inregistrare (diagramele tahograf) pentru:

b) slptltunana in curs gi ultima zi lucrat[ din s[ptiimana precedentil c) slptdmana in curs gi ultimele l5 zile anterioare acestei slptlmani; d) ziua in curs qi ultimele 28 de z.le; l2l. Cartela conducitorului auto reprezinttr: a) cartela care conline date privind goferul auto; b) o carteltr magrretici; c) cartela tahograficf, care identificil conducdtorul auto gi permite stocarea datelor privind
activitatea acestuia; d) o cartelI care con;ine date privind autovehiculul. 122. Cardtl conductrtorului auto are o perioadtr maximi de valabilitate: a) un an; b) doi ani; c) trei ani; d) cinci ani. l23.La examinarea inregistrtrrilor de vitezil de pe o diagrami tahograf se constattr ctr sunt multe ascufite in sus gi in jos foarte apropriate intre ele- Acest lucru indic5: a) o conducere neeconomic[. b) limitarea gi reducerea vitezei de cStre aparatul tahograt c) utilizare necorespunzltoare a aparatului tahograf; d) o conducere pe autostrad[; l24.Yiteza maximl reglattr la limitatoarele de vitezi care echipeazi autovehicule concepute gi construite pentru transportul de mirfuri, nu trebuie sI deptrgeascS: a) 85 km/tr

b) 90lsnih
c) 95 km/tr

d) 100 krn/h 125. Pentru care categorii de autovehicule este obligatorie dotarea cu limitatoare de viteztr: a) destinate transportului de mdrfuri, indiferent de capacitate daclvitezamaximd constmctivl este mai mare de 100 knr/h; b) destinate transportului de mtrrfrri in trafic internagional a clror vitez[ maximd constructivl este
mai mare de 100 km/tr; c) destinate transportului de mffiri gi care au o masi total[ maximl autorizatl mai mare de 3,5 tone dac[ viteza maximf, constructivf, este mai mare de 90 km/h; 25

d) destinate transportului de m6rfrri 9i care au o masd totalI maximi a\toiTate mai mare de -3,5 tone indiferent de viteza maximd constructivI.

8. REGULAMENTUL (CE) NR. s6l/2006 126. Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaz5 transporturi rutiere in tralic internafional(AETR), se refertr la: a) condilii speciale pentru conducdtorii auto care efectueaz6 tansporturi de mdrfirri periculoa.se; b) conducdtorii auto care efectueaz[ transporturi rutiere de mdrfirri perisabile; c) timpul de conducere a vehiculului ( perioada de conducere ) 9i timpul de repaus ( perioada de repaus) a conducdtorului auto; d) formalitiltile vamale in cazul transporturilor rutiere in trafic intemalional. 127. Acordul european AETR stabileqte reglementlri privind: a) efectuarea trnui transport de m6rfuri perisabile in trafic internalional; b) efectuarea unui fiansport de mdrfuri periculoase in trafic internalional; c) efectuarea unui transport de mErfuri agabaritice in trafic internafional; d) activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaz6 transporturi rutiere. 12E. SIpt5m0na de lucru conform reglementarilor in vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnii ale conducitorilor auto este delinittr astfel: a) orice perioada de timp avand 7 zile consecutive in care conducltorul auto igi desfisoar6
activitatea; b) orice sdpt5mand care incepe duminica la 0000 9i tine pan[ luni la 0000; c) orice perioad[ de timp avatd7 zile in care conducdtorul auto nu poate avea mai mult de 5 perioade zilnice de conducere; d) perioad[ cuprinsl intre ora 0000 a zilei de luni gi ora 2400 nlei de duminicI. 129. Conform Regulamentului CE nr. 56112006 durata zilnicl de conducere maximl este de: a) 9 ore; poate fi prelungittr la l0 ore de doui ori pe slptdmand; b) 9 ore; poate fi prelungiti la l0 ore de trei ori pe slpttrrnan[ c) 9 ore; poate fi prelungitii la 1l ore de doud ori pe strptimand; d) 9 ore; poate fi prelungitd la I I ore de trei ori pe sipttrmanE; ' 130. Conform Regulamentului Parlamentului European qi al Consiliului (CE) nr.561/2ffi6 durata de conducere zilnici de 9 ore poate Ii extinstr la 10 ore? a) o data pe siptdmana; b) de doua ori pe s[pt6man6; c) de trei ori pe sdptlmanE; d) niciodat[. 131. Conform Regulamentul Parlamentului European 9i al Consiliului (CE) nr. 56112006, durata de conducere strpttrmflnaltr nu trebuie str deplgeasctr: a) 45 de ore; b) 54 de ore; c) 56 ore; d) 60 ore. 132. Conform Regulamentului (CE) nr. 56112006 durata totall de conducere pentru 2 strpttrmf,ni

consecutive nu trebuie sa depigeasci:


a) 80 ore;

b) 86 ore;
c) 90 ore;

d) I 12 ore.
133. Conform Regulamentului Parlamentului European gi al Consiliului (CE) nr.561/2006 un conductrtor auto nu trebuie str conduci in doui strptlmini consecutive mai mult de: a) 90 ore; b) 92 ore; c) 96 ore;

d) 120 ore.
134.

in doutr slpttrmini consecutive conductrtorul auto poate si munceasctr:

a) 12 perioade de conducere in total gi maximum 90 ore; b) 12 perioade de conducere in total gi minimum 90 ore; c) l0 perioade de conducere in total gi maxim ll2 ore; d) 10 perioade de conducere in total gi ma:<im 90 ore; 135. Care dintre urmitoarele variante satisfac cerinfele Regulamentului (CE) nr. 561/2006 privind inlocuirea pauzei de 45 de minute a conducltorului auto prin pauze separate: a) 15 min. +15 min. + 15 min b) 20 min. + 25 min. 26

c) 30 min. + l5 min.

d)

15 min. + 30 min.

Potrivit Regulamentutui CE nr. 561/2006 pauza de 45 de minute poate Ii inlocuittr cu: pufin 15 minute; b) o pauzd de cel pufin 15 minute gi o alta de cel pulin 30 de minute; c) o pauzd de cel pulin 20 de minute gi alta de cel pulin 25 de minute; d) o pauzl de cel pufin 30 de minute gi alta de cel pulin 15 minute. 137. DupI patru ore gi jumltate de conducere, conducitorul auto trebuie str facfi o pauztr:
136.
a) trei pauze de cel

a) 15 minute;
b) nu, poate s[ mai conduc6; c) 45 minute; d) 30 minute.
138. in fiecare perioadtr de24 de ore de la sffirgitul ultimul timp de odihntr zilnic sau sipttrmf,nal, conduc5torul auto beneficiaz.tr de un timp de odihnl zilnic normal de cel pufin: a) 9 ore consecutive;

b) l0 ore consecutive;

c)lloreconsecutive; d) 12 ore consecutive. 139. Timpul de odihnil zilnic normal poate fi luat in perioade separate. Care dintre urmitoarele variante corespunde prevederilor Regulamentului Parlamentului European gi al Consiliului (CE) nr. 56112006:

a)9ore+3ore; b)3ore+9ore; c)4ore+8ore; d)8ore+4ore.


140. Timput de odihntr zilnic normal poate fi luat in perioade separate. Care dintre urmtrtoarele variante corespunde prevederilor Regulamentului Parlamentului European gi al Consiliului (CE) nr. 561120062

a)8ore*3ore+lor4

b) 8 ore

+2 ore+2orL; c)3ore+9ore; d)4ore*8ore.

141. Conform reglementarilor in vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnii ale conducltorului auto, timpul zilnic de odihnl normal se poate efectua in perioade separate a c5ror durattr lnsumattr trebuie str fie de minim: a) 13 ore;

b) 12,5 ore; c) 12 ore; d) ll ore. 142. Perioada de odihnl zilnicl de ll ore ori de minim 9 ore poate fi intrerupt5: a) in doua sau trei perioade separate; b) in intervale de minim 6 ore gi respectiv 5 ore; c) in intervale echilibrate ca duratl; d) numai in cazul in care autovehiculul este tansportat pe un feribot sau tren. 143. Conform Regulamentului (CE) nr. 56112006, timpul de odihntr zilnic normal este de cel pufin:
a) 9 ore consecutive;

b) l0 ore consecutive;

c)lloreconsecutive;
d) 12 ore consecutive. 144. Perioada zilnictr de odihnl
a) da;
se poate lua

in 2 sau 3 perioade separate

b) nu; c) da, cu condilia ca una dintre ele si fie de cel pu{in 8 ore; d) da, cu condifia ca una dintre ele sd fie de cel pufin 9 ore. 145. in strpttrmflna curenttr aveti 3 zile in care perioada de odihntr a fost de 9 ore. Cflte ore trebuie de odihn[ trebuie sI luafi ln compensare gi ln ce perioadtr de timp ?
a) nu se compenseazil

b) 6 ore pani la sfargitul slptiimanii urmetoare; c) 6 ore pan[ Ia sfargitul celei de a doua s[ptdmani; d) 6 ore pand la sfargitul celei de treia slpt[mani.

27

146. Conform Regulamentului (CE) nr. 56lt20fi6,timpul de odihni zilnic redus pentru conduciltorii auto este de: a) minim 8 ore dar mai mic de l0 ore; b) minim 8 ore, dar mai mic I I ore; c) minim 9 ore dar mai mic de I I ore; d) minim 9 ore dar mai mic de 12 ore. 147. Conform Regulamentului (CE) nr. 56112006, timpul de odihnl zilnictr normal poate fi redus

astfel:
a) de cel mult 4 ori intre doi timpi de odihni siptimanali; b) de cel mult 3 ori intre doi timpi de odihn[ slptlmanali; c) de cel mult 2 ori intre doi timpi de odihnd sdpttrmanali; d) o dafli pe sdptitunanS. 148. Conform Regulamentului Parlamentului European 9i al Consiliului (CE) nr.

56ll2ffi6'

timpul de odihntr sipttrmf,nal normal este de: a)24 de ore;


b) 36 de ore;
c) 40 de ore; d) 45 de ore. 149. Un conducitor auto a luatin slpttrmina curenti o perioadl de odihni strpttrminal5 redusd la 30 de ore. Cite ore de odihntr trebuie luate in compensare 9i in ce interval de timp ? a) 12 ore pan6 la sfargitul slptilmanii urm[toare; b) l5 ore pan[ sfargitul urm6toarelor trei sdptdmani; c) 21 de ore pand sfargitul unndtoarelor trei s[ptdmani; d)24 de ore pand sfargitul urmitoarelorpatru s6pt[mani. 150. Un conducltor auto a luat in strptlmAna curenti o perioadtr de odihntr strpttrmf,naltr redusfl la 24 de ore. Cite ore de odihntr trebuie luate in compensare gi in ce interval de timp ? a)12 ore pand la sfargitul s[ptitrnanii urmEtoare; b)12 ore pan[ sfargitul urmitoarelor trei slptilrndni; c) 21 de ore pand sfargitul urmdtoarelor trei slpt[mani; d) 24 de ore pani sfargitul urmtrtoarelor patru slptlmani. 151. Perioada strpttrminal5 de odihni a unui conducitor auto poate fi redus5 la mai pufin de 45 de ore, cu condi{ia str fie compensattr ulterior. Aceasta nu poate instr si fie redus[ la mai pu(in de: a) 36 ore;

b)24
d)

ore1'

c) 30 ore; 152. Perioada de odihni strpttrmfinaltr redusl este de minimum de24 de ore, dar mai pufin de 45 de ore. Reducerea este compensatd printr-o perioadtr de odihni luatl pf,n[ la sfhrgitul: a) s6pt[manii urm[toare; b) celei dea doua s[pt[mani care urmeaz6; c) celei dea treia snptlmani care urmeaz6; d) celei dea patra sdpt6mani cate urrreazf,. 153. Conform Regulamentului Parlamentului European gi al Consiliului (CE) nr. 56112006,1n cazul conducerii autovehiculului in echipaj de 2 conductrtori auto, timpul zilnic de odihni este de: a) minim 8 ore in 24 de ore:, b) minim 8 ore in 30 de ore; c) minim 9 ore in 24 de ore; d) minim 9 ore in 30 de ore; 154. Timpul de odihnl zilnic se poate lua intr-un autovehicul ? a) nu; b) da, dacl este condus de celdlalt membru al echipajului gi cabina este dotat6 cu pat de dormit; c) d4 dac[ acesta este stafionat gi echipat cu pat de dormit; d) da, daca acesta a fost desc6rcat. f 55. in cazul unui echipaj dublu, in timp ce vehiculul se afltr in mers, cel deal doilea conductrtor auto care nu este la volan poate str-gi efectueze odihna zilnictr ? a) d4 dac[ autovehiculul este echipat cu pat de dormii; b) nu, autovehiculul trebuie si fie oprit; c) nu, se consider[ timp de conducere; d) da, dac6 odihna este de minim 9 ore consecutive. 28
12 ore.

156. Perioada s5pttrmAnaltr de odihn5 a conducitorului auto: a) incepe de fiecare datd in aceiagi zi a siptlmanii; b) urmeazl dupi 6 perioade zilnice de conducere consecutive; c) nu este necesard dacd nu a fost atins numflrul maxim slptimanal de ore de conducere nu a fost

dep[git;
d) are dou6 zile.
157. Reglementtrrile in vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere gi a perioadelor de odihntr ale conduciltorilor auto, nu se aplici conducltorilor auto care efectueazi transporturi rutiere cu: a) vehicule destinate transportului rutier de m6rfrri a cdror greutate mar<imd admis6, inclusiv cea a remorcilor sau semiremorcilor, nu depSgegte 4.5 tone; b) vehicule destinate transportului nrtier de m6rfrri a cdror greutate ma:<imi admis6, inclusiv cea a remorcilor sau semiremorcilor, nu depdqegte 5 tone; c) vehicule destinate transportului rutier de mffiri a ctrror greutate maxim6 admis6, inclusiv cea a remorcilor sau semiremorcilor, nu depdqegte 7.5 tone; d) vehicule destinate transportului rutier de mffirri a cdror geutate maximd admisd, inclusiv cea a remorcilor sau serniremorcilor, nu deptrgegte 3.5 tone gi vehiculelor destinate transportului rutier de pqrsoane avand pand la 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducltorului auto. 158. Regulamentului Parlamentului European qi al Consiliului (CE) nr. 561/2ffi6 nu se aplici: a) autovehiculelor de transport persoane cu o capacitate mai mici de 17 locuri, inclusiv locul

--

conducltorului auto;
b) transporturilor de persoane prin servicii ocazionale; c) transporturilor de persoane prin servicii regulate speciale; d) autovehiculelor de transport persoane cu o capacitate mai micd de 9 locuri, inclusiv locul

conductrtorului auto;
159. Regulamentului Parlamentului European gi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 nu se aplicS: a) autovehiculelor care efectueaz[ transport de persoane prin servicii regulate la care parcursul liniei nu deplgegte 50 km. b) autovehiculelor de transport persoane cu o capacitate mai mici de l0 locuri, inclusiv

conductrtorul auto; c) transporturilor de persoane prin servicii ocazionale; d) transporturilor de persoane prin servicii regulate speciale. 160. Conducltorul auto poate sI se abati de la prevederile in vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere gi a perioadelor de odihnE: a) nu;

b) da;
c) d4 dac[ este necesarpentru a asigura securitateapasagerilor, vehiculului sau inclrciturii
acestuia;

d) da la orice solicitare a persoanelor transportate. 161. Prin care din metodele enunfate mai jos se poate reduce timpul de stafionare la inclrcaredescilrcare: a) mecanizarea operatiunilor de inclrcare-descdrcare; b) sporirea vitezei de circulalie; c) supra-incdrcarea autovehiculelor; d) eliminarea timpilor de mers in gol. 9. TRANSPORT AGABARITIC 162. Prin masa totaltr maximtr autorizatl se lnfelege: a) masa maximi a unui vehicul incdrcat, declaratd admisibil[ in urma omolog6rii de cdtre autoritatea competentil; b) masa proprie a vehiculului; c) masa sarcinii utile autorizate pentru transport; d) masa maxim[ admisl pentru drumurile de categoria E. 163. Tarife suplimentare de utilizare a drumurilor nafionale se vor aplica pentru: a) transporturile rutiere efectuate cu vehicule care depdgesc masa totalf, maximl admisi; b) transporturile rutiere efectuate anumite drunuri nafionale; c) transporturile rutiere de materiale de constructii; d) Fansporturile rutiere care se incadreaz[ in prevederile Acordului cu privire la transporturile in trafic internafional de produse perisabile gi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru
aceste transPorturi(ATP);

164. In care

din urmtrtoarele situatii, utilizarea drumurilor nafionale

este condifionattr de plata

tarifelor

suplimentare:
a) in cazul efectulrii transporturilor rutiere care se incadreazl in prevederile Acordului european referitor la

29

transportul rutier in trafic interna{ional al mlrfirrilor periculoase(ADR); b) in cazul efectulrii transporturilor rutiere de produse radioactive; c) in cazul efectuErii transporturilor rutiere de animale vii; d) in cazul efectu[rii transporturilor rutiere care dep[gesc masa maxim[ admisl pe osie; 165. Pentru utilizarea drumurilor nafionale se yor pltrti tarife suplimentarg atunci c0nd: a) se efectueazd transporturi rutiere cu vehicule specializate; b) se efectueaz[ transporturi rutiere care se tncadreazA in prevederile Conven{iei vamale referitoare la transportul rutier de mirfuri in trafic internafional sub acoperirea carnetelor TlR(Conventia TIR); c) seifectueazf, transporturi rutiere care deptrqesc dimensiunile ma,xime de gabarit admise in circulafia pe drumurile nafionale; d) se efectueazl transporturi rutiere de persoane prin servicii regulate speciale; 166. Care din urmitoarele condifii sunt obligatorii pentru a putea efectua transport agabaritic: a) vehiculul si fie semnalizat corespunzltor gi s6 se obfin[ autoriza]ia speciald eliberati de CNADNR; b) vehiculul si indeplineascd condi{iile tehnice suplimentare prevlz.rte in ATP; c) operatorul de transport sd efectueze exclusiv transport de marfd cu masie sau dimensiuni depdSite; d) conducdtorul auto sI delind permis de conducere de cel pulin tei ani. 167. Transporturile efectuate cu vehicule a ciror masl totattr maximtr admistr, mastr maximi admisi pe axa gi/sau ale ctrror dimensiuni maxime admise de gabarit deptrgesc limitele maxime admise se efectueaz{: a) pe baz,a certifi catului de agreare; b) pe baza autorizafiei eliberate de ARR; c) pebazacopiei conforme a autorizafiei pentru fansporturi agabaritice; d) pe baza autoriza(iei speciale de transport eliberate de C.N.A'D.N.R168. Autovehiculele cu mase gi/sau gabarite depigite trebuie: a) si delini certificat de agreare emis de RAR; b) si aib6 montate semne speciale de avertizare cu lumin[ galben6; c) si aib[ montate semne speciale de avertizarc cu lumini portocalie; d),sE aibi montate semne speciale de avertizare cu luminI rogie. 169. Conform reglementtrrilor privind circula{ia pe drumurile publice, autovehiculele care deptrgesc masa qi/sau gabaritul trebuie echipate: a) o plicul6 de identificare flubrescent-reflectorizant6, avand fondul alb gi chenarul rogu, montatil la partea din
stanga fafS;

b) dispozitive de franlare suplimentare; c) o lampd cu lumind intermite,nti rogie plasat[ in fatl; d) oglinzi speciale pentru facilitatea vederii laterale gi I spate in cazul efectulrii manewei de mers inapoi. 170. Cu ce trebuie echipate vehiculele utilizate in transporturile rutiere agabaritice: a) dispozitive de Aanare speciale; b) dispozitive gi sisteme de arimare; c) instalatii de ridicare cu sarcina util6 cel pufin cat masa mErfirilor; d) sisteme de pozilionare globald 171. Reglementtrrile in vigoare stabilesc urmltoarele categorii de drumuri din punct de vedere al maselor gi dimensiunilor maxime admise:
a) europene, nationale, jude{ene, comunale;

b) europene, nafionale, modernizate; c) europene, reabilitate, nalionale, modernizate; d) europene reabilitate, europene, modernizate, pietruite. 172. Pentru utilizarea re{elei de drumuri nafionale din Rominia, se va plSti:
a) o ta:<6 de salubrizare;

b) un tarif func1ie de marca vehiculului; c) un tarif de utilizare a drumurilor nafionale, denumit rovigretil; d) o ta"r6 speciald func(ie de numlrul de vehicule definute de fiecare operator de transport. 173. Care din condifiile de mai jos trebuie str le indeplineasci conducitorii auto care efectueaztr transporturi cu vehicule a ctrror mase sau ale clror dimensiuni maxime de gabarit deptrgesc limitele maxime admise: a) si fie apfi medical gi psihologic conform examindrilor periodice; b) s6 aibd experienfl gi practic[ corespunzltoare in conducerea autovehiculelor din categoria E cu o vechime

miniml de I an; c) si aibi experienftr gi practic[ corespunzitoare in conducerea autovehiculelor din categoria D cu o vechime minimtr de 2 ani; d) sd nu aib[ antecedente pentu abateri grave de la codul Rutier in ultimele 24 luni. 174. Conductrtorii de autovehicule cu gabarite deptrgite trebuie str aibl vf,rsta miniml de:
a) 19 ani; 30

b) 20 ani; c) 21 ani; d) 23 ani.


175. C6nd vizibilitatea este redusi sau partea carosabiltr este acoperittr cu polei, gheatl sau zlpadtr: a) circulalia autovehiculelor cu mase giisau gabarite depdgite este permisi numai dacl sunt insolite de un autovehicul care sd circule in faf6; b) circulafia autovehiculelor cu mase gi/sau gabarite depi5ite este permisd numai dacl sunt insolite de dou6 autovehicule care s[ circule unul in fa16 9i celElalt in spate; c) circulalia autovehiculelor cu mase gi/sau gabarite depfuite este permisd numai dacd sunt in funcliune semnalele luminoase de avertizare; d) circulafia autovehiculelor cu mase gilsau gabarite depdqite nu este permisi. tO. REGLEMENTARI NATIONALE IN TRANSPORTTJRILE RUTIERE (RNTR) 176. Ce condifii trebuie indeplinite de vehiculele utilizate la transportul rutier de mtrrfuri generale: a) vehicule destinate acestui tip de transport trebuie str fie in proprietatea operatorului de transport; b) vehicule destinate acestui tip de transport trebuie s[ fie inmatriculate definitiv in Romania; c) vehiculele trebuie sE se incadreze in normele legale de siguranfl si secwitate ce se regilsesc in

reglementirile privind transporturile rutiere; d) vehiculele trebuie sd fie prevdzute cu sistem de franare ABS. 177. Ce condilii sunt impuse vehiculelor utilizate la transportul rutier de animale vii: a) vehiculele destinate acestui tip de trmsport trebuie sa fie in proprietatea operatorului de transport; b) vehiculele destinate acestui tip de transport kebuie sa fie amenajate special in acest scop; c) operatorii de transport sd fie specializali numai in efectuarea acestui tip de transport; d) vehiculele destinate acestui tip de transport trebuie s[ aib6 masa maximi autorizatf, mai mare de 7.5 178. Ce condilii trebuie indeplinite de vehiculele utilizate la transportul rutier de mtrrfuri generale: a) - vehicule destinate acestui tip de fiansport trebuie si fie in proprietatea operatorului de transport; b) - vehicule destinate acestui tip de transport trebuie s[ fie inmatriculate definitiv in Romania; c) - vehiculele trebuie sd se incadreze in normele legale de siguranff, si securitate ce se reglsesc in reglemurttrrile privind transporturile rutiere; d) - vehiculele trebuie s[ fie prevtrzute cu sistem de franare ABS. 179. Certilicarea incadrtrrii vehiculelor rutiere in normele tehnice privind siguranla circulaliei rutiere, protecfia mediului gi in categoria de folosinfl conform destinafiei se face in conformitate cu urmtrtoarea reglementare: a. RNTR 8; b. RNTR 5; c. RNTR 4;
d. RNTR I.

mlrfuri

Condi(iile tehnice suplimentare pe care trebuie sI le indeplineascil autovehiculele care transportl periculoase pentru a circula pe drumurile publice sunt prevlzute in: a)RNTR- 1
1E0.

b) RNTR - 2

c)RNTR- 3 d) oMT 1892t2006 l8l. Omologarea individuali a unui vehicul rutier trebuie efectuattr in urmltoarea situafie:
a) vehiculul rutier a suferit modific5ri prin care au fost afectate caracteristicile mentionate in cartea de identitate a vehiculului; b) pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea clr.tii de identitate a vehiculului; c) schimbarea defindtonrlui dac6 vehiculul a fost inmatriculat anterior in farfi d) pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de inmatriculare gi a talonului care atestA efectuarea inspecf iei tehnice periodice. 182. Men(inerea in circulafie a vehiculelor rutiere este condilionatl de: a) efectuarea omologlrii pentru circulafia pe drumurile publice;

b) efectuarea inspecfiei tehnice periodice; c) eliberarea c54ii de identitate a vehiculului; d) efectuarea inmatricultrrii. 1t3. Ce se lnfelege prin inspecfie tehnictr periodici: a) verificarea tehnicd a vehiculelor rutiere inmatriculate, efectuate la termene stabilite; b) verificarea tehnica a vehiculelor rutiere inmatriculate, efectuate de organele de control in trafic; c) verificarea tehnicd a vehiculelor rutiere inmaticulate, efectuate de conducdtorul auto inainte de plecarea in fieeare curs6; d) verificarea tehnicf, efectuatf, de patronul sau administratorul societiitii.

3l

184. Inspecfiile tehnice periodice se efectueazi: a) in cadrul staliilor autorizate de RAR; b) in orice stafie tehnica autorizata de ARR; c) in orice stafie tehnica autorizattrde constructorul vehiculului; d) in orice stalie service pentru repara;ii. 185. Inspectia tehnictr periodic5 la vehiculele certiftcate pentru transportul de mtrrfuri periculoase se efectueazi de: a) stafiile de inspeclie tehnicd periodici attoizate de c6te R.A'R.; b) R.A.R. in staliile reprezentantelor sale sau stafiile de inspecfie tehnici periodicd autorizate de c6fre

R.A.R; c) R.A.R. in stafiile reprezentanlelor sale; d) agenfli economici autorizati de R.A.R. 9i I.P.R.O.C.H.I.M. 186. Inspec{ia tehnici periodic5 Ia vehiculele destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze se efectueazi de: a) staliile de inspeclie tehnici periodici autorizate de cStre R.A.R.; b) R.A.R. in staliile reprezentantelor sale sau stafiile de inspecfle tehnicf, periodicl autorizate de c6tre R.A.R; c) R.A.R. in staliile reprezentantelor sale; d) agentii economici altot'rzzlide R.A.R. 9i I.P.R.O.C.H.I.M. 187. Inspectia tehnicil periodici la remorci avind MMA mai mare de 3.500 kg se efectueaz,Ala intervale de:
a) 6 luni; b) 12luni; c) 18luni; d) 24luni.

188. Inspec{ia

tehnici periodici la autoremorchere expirtr la:

a) 6 luni de la ultima inspeclie; b) I an de la ultima inspecfie; c) 2 ani de la ultima inspeclie; d) 3 ani de la ultima inspec{ie.

189. Autocamioanele cu MMA mai mare de 3,5 tone vor efectuainspecfia tehnicil periodictr la intervale de: ani de la ultima inspec{ie; b) 1 an de la ultima inspec[ie; c) 6 luni de la ultima inspectie; d) 3 ani de la ultima inspecfie. 190. La inspectia tehnicil periodici a arttovehiculelor echipate cu motoare diesel se verifici: a) cantitatea de motorin6 debitatl de pompa de injec{ie; b) consumul de combustibil in sarcin[ 9i in gol; c) nivelul opacite$i gaz-elor de evacuare; d) gradul de uniformitate al pulverizAiirealizate de injectoare. l9l. Precizafi cum actioneazl efectiv sistemul de fr0nare al unui autovehicul care este echipat cu ABS: a) blocheazd rofile fati ale autovehiculului la acfiondri energice ale pedalei de fran6; b) blocheazi toate ro{ile autovehiculului la acfiondri energice ale pedalei de fran6; c) previne blocarea ro(ilor fafd ale autovehiculului la ac(iontrri energice ale pedalei de fran6; d) previne blocarea rolilor autovehiculului la acfion6ri energice ale pedalei de fran6; 192. Carc din urmtrtoarele sisteme este proiectat pentru a fi utilizat la parcurgerea pantelor lungi: a) Sistemul ASR; b) Sistemul ABS; c) Sistemul de fran6 de incetinire; d) Sistemul de blocare a diferenfalului; 193. Transportul rutier international de mirfuri poate fi executat cu capul de tractor inmatriculat in Rom0nia

a)2

iar semiremorca in strninitate:


a) da;

b) nu, intrucat cabotajul e interzis in Romania; c) da, dacl vehiculul intr6 in grupa de clasificare Euro 3; d) da, daca vehiculul intCd in grupa de clasificare Euro 4.

I !. ADR
194. Acordul european referitor la transportul rutier in trafic international al

mlrfurilor

periculoase (ADR), stabilepte reglementtrri privind:


a) efectuarea unui transport rutier in trafic intentional de mirfuri perisabile; b) efectuarea unui transport rutier in trafic intenfional de m5rfrri agabaritice; c) efectuarea unui transport rutier in trafic intenlional de mErfuri gi degeuri periculoase;

32

d) efectuarea unui kansport rutier in trafic intenfional de mffitri generale. 195. Ce este Acordul ADR ? a) Acordul European referitor Ia transportul de produse alimentare perisabile; b) Acordul European referitor la transportul mdrfi,rilor; c) Acordul European referitor la transportul rutier in trafic internafional al mlrfrrilor periculoase d) Acordul European referitor la transportul rutier in trafic internafional de mdrfuri generale 196. intreprinderea card efectueazl transporturi rutiere de mnrfuri periculoase are obliga{ia: a) sE solicite autoriza[ie de la Autoritatea Rutieri Roman6. b) sf, desemneze unul sau mai mulli consilieri de sigurant[; c) sn definl autorizafie eliberatl de AgentiaNafional[ de Substante gi Produse Chimice Periculoase; d) sd detind licen!6 de execufie pentru transportul mffirrilor periculoase pentru vehiculele cu care efectueazi aceste transporhrri. l91.in cazul transporturilor de mirfuri periculoase, operatorul de transport trebuie sI aibi pe percoana desemnattr si conducl activitatea de transport si un: a) economist specialist in activitatea de transport;

l0ngi

b) consilier de siguran![;
c)

jurist;

d) impegat de migcare. 198. Consilierul de siguranftr rutieri pentru transport de mtrrfuri periculoase trebuie: a) s6 insofeascl orice transport efectuat cu m6rfuri periculoase - clasa 3;

c) sI efectueze un curs de pregdtire profesional[ ADR dupd fiecare 5 ani; d) str intocmeasci figa de siguranli pentru fiecare transport de mirfirri periculoase. 199. Sunteti persoanl desemnattr str conducd activitatea de transport rutier de mtrrfuri. Pe cine informafi despre intenlia de a achizifiona un autovehicul specializat pentru transport de mlrfuri explozive,

solicitind asistenttr pentru aceasttr achizifie? a) agenfia teritorial[ a Autoritfiii Rutiere Romane - ARR, b) direclia Arme, Explozivi gi Substanle Toxice din cadrul lnspectoratului General al Polifiei Romane,
c) consilierul de siguranld al intreprinderii, d) reprezentanla jude{ean[ a Regiskului Auto Roman R.A. 200. Un conducitor auto poate efectua transporturi de milrfuri periculoase dactr: a) are varsta peste 21 ani; b) define certifica profesional pentru transport de mtrrfrri generale; c) define certificat profesional pentru transport de mErfiri periculoase; d) autovehiculul are inspectia tehnicd periodicd in termen de valabilitate. 201. intreprinderea care efectueaztr transporturi rutiere de mlrfuri periculoase are obligafia: a) sI utilizeze conductrtori auto cu varsta de minim 25 de ani; b) sd defind autorizalie eliberatl de Agen,tia Nalionaltr de Substanfe gi Produse Chimice Periculoase; c) sE utilizeze conducitori auto care posedil certificat de atestare profesionalI valabil pentru clasa m6rfii periculoase transportate gi pentu tipul de vehicul rutier utilizat; d) sd detin[ licenfa de transport pentru mdrfuri periculoase. 202. Pentru transportul mtrrfurilor periculoase, goferii trebuie si: a) aib6 varsta minimd de 25 ani; b) aib6 experienp de minim 3 ani in conducerea respectivei categorii de vehicul; c) aibi avizul medical si psihologic ob{inut de cel mult 6 luni; d) fie atestali de catre Ministerul Transporturilor gi tnfrastructurii. 203.La solicitarea copiei conforme in cazul transportului de mirfuri periculoase intreprinderea are obligafia de a prezenta suplimentar fafl de transportul de mirfuri generale: a) dovada ctr autovehiculul define trusa A.D.R.; b) figa de siguranftr pentru m6rfurile periculoase transportate; c) contractul individual de muncd, decizia de numire gi certificatul de atestare profesional[ a consilierului de siguran(tr; d) certificatul de inmatriculare al vehiculului gi talonul anexd cu viza inspecfiei tehnice periodice valabild gi efectuatd

laR.A.R 204.La solicitarea copiei conforme in cazul transportului de mlrfuri periculoase intreprinderea are obligafia de a prezenta suplimentar fa,ttr de transportul de mlrfuri generale:
a) dovada cf, autovehiculul define trusa A.D.R.;

b) certificatul de atestare profesionalE al conduc6torului auto, specific mlrfurilor periculoase ce vor


transportate; c) declaragia privind angajarea consilierului de siguranffi d) certfficatul de inmakiculare al vehiculului gi talonul anex6 cu viza inspectiei tehnice periodice valabil[ qi efectuatd la R.A.R. 33

fi

205. Pentru care vehicule rutiere este necesar certificatul de agreare eliberat de citrtre Registrul Auto Romiin: a) vehicule care transportl animale vii; b) vehicule care transport6 m6rfiri(degeuri) periculoase;(bitum in cistern6) c) vehicule care transportd mdrfrri agabaritice; d) vehicule care transportil colete pogtale(valori). 206. Certifrcatul de agreare pentru vehicule care transporti anumite mirfuri periculoase se elibereazl de: a) IPROCHIM; b) Autoritatea Rutierd Romani - A.R.R., c) Registru Auto Roman - R.A.R. d) Comisia Nafionall penftr Controlul MIrfurilor Periculoase. 207. Carc din urmtrtoarele documente ar satisface cerinfele A.D.R privind instrucliunile scrise? a) scrisoarea CMR; b) scrisoarea de expediere standard; c) figa de sigurantI; d) autorizalia de transport rutier. 208. Pentru efectuarea unui transport de mtrrfuri periculoase, la bordul autovehiculului trebuie str se afle: a) autoriza{ia de transport emisl de ARR;

b) licenfa de transport pentru mtrrfrri periculoase; c) copia certificatului de agreare emis de Registrul Auto Roman;
d) figele de siguran(I pentru toate mlrfirrile aflate in autovehicul. 209. Panoul portocaliu ADR are doui seturi de numere, unul sperior gi unul inferior. Ce indictr setul superior de numere: a) numirul de identificare al pericolului; b) numlrul etichetei de pericol; c) clasificarea suplimentar6 de pericol al ONU; d) cantitatea de m5rfirri transportate. 210. Panourile de semnalizare de culoare portocalie amplasate pe vehiculele care transporti periculoase pot confine: a) numlrul care indicf, codul de clasificare qi num[rul O.N.U. al substanlei transportate; b) numirul etichetei de pericol gi numlrul ONU al substan(ei transportate; c) num5rul de identificare al pericolului gi num[rul etichetei de pericol; d) numlml de identificare al pericolului gi numlrul ONU al substanlei transportate. 211. Pentru care dintre urmtrtoarele clase de mlrfuri periculoase este necesar ca vehiculele definl autorizafie eliberati de Comisia Nafionaltr pentru Controlul Activittrlilor Nucleare:
a) clasa l; b) clasa 2; c) clasa 7; d) clasa 9. 12. CARNETUL

mlrfuri

si

212. Documentul care permite reducerea gi simptilicarea formalitlfilor gi controalelor vamale este denumit: a) certificat ADR; b) scrisoare de transport; c) facturl fiscaltr; d) carnet TIR. 213. Operatorul de transport are obligafia s[ asigure existenfa la bordul vehiculelor in cazul transportului rutier de mtrrfuri in trafic internafional in Turcia: a) copia conforma a licenfei de transport - in copie; b) licenfa de tansport - in original; c) carnetul TIR;

TIR SI ACORDUL ATP

d) avizul medical si psihologic al conducltorului auto. ce se refertr carnetul TIR: a) la transportul de marfti internafional; b) la transportul de persoane internafional; c) la transportul de marf6 gi persoane intemafional; d) la transportul de mtrrfiri periculoase in Romania. 215. P6ntr cAnd este valabil carnetul TIR: a) pantr in ultima zi de valabilitate stabiliE de asociafla garantli; b) panl la terrrinarea operafiunii TIR la biroul de destina{ie; c) pann in ultima zi de valabilitate stabilit[ de Ministerul Transporturilor; d) pand in ultima zi de valabilitate stabilit[ de societatea de asigurdri care a eliberat carnetul.

2l4.La

216. Carnetul TIR poate

fi folosit:
34

a) pentru mai multe

c[l[torii, funcfie de numdrul de volefi;

b) pentru o singurf, c6l6torie; c) pand la data stabilitI de Ministerul Transporturilor; d) pentru mai multe autovehicule, func.tie de numirul de vole!i..
217 .

Un carnet TIR

se

intocmegte pentru:

a) fiecare vehicul rutier sau container; b) un parc de Vehicule caretraaiteaz[ aceleaqi fdri; c) mai multe containere inctrrcate in vehicul; d) un vagon de cale feratS care transportd mai multe vehicule rutiere. 218. in ce condigii carnetul TIR va putea fi prezentat birourilor vamale de destinafie a) doar dacl toate birourile de polifle a frontierei au acceptat cametul TIR ; b) doar dacd toate birourile CNADNR din frontier[ au acceptat carnetul TIR ; c) doar daci toate birourile vamale de plecare au acceptat cametul TIR d) doar daci este completatf, prima pagind a carnetului TIR; 219. Care este numErul maxim al birourilor vamale de plecare gi de destinalie pentru transporturile

efectuate sub acoperirea unui carnet TIR


a) 5; b) a;

c) 3;

d)2.
220. Ce se tnfelege printr-un birou vamal de destinafie ? a) biroul vamal unde se incheie pentru toate inclrcitura transport internafional sub regim de CMR; b) biroul vamal unde se incheie pentru toat[ incdrcdtura sau o parte a ei transportul internafional sub regim TIR; c) biroul vamal prin care un vehicul rutier este importat in cursul unei opera{iuni efectuate sub regim TIR; d) biroul vamal prin care un vehicul rutier sau un ansamblu de vehicule este imptrr,tit in cursul unei operatiuni sub regim TlR. 22l.La ce organism se poate adresa conducitorul auto in cazul ruperii unui sigiliu vamal sau al deteriorlrii mtrrfurilor pe parcu rc: a) autoritililor vamale, sau in lipsa acestor4 altor autorittrli competente din tara in care se glsegte; b) autoritElilor vamale din tara de destinafie; c) autoritdfilor vamale sau altor autoritifii competente din ]ara de plecare; d) autoritA$lor locale din regiunea unde se afl6 in momentul respectiv. 222.Nlilrfunle transportate sub prevederile Convenfiei vamale referitoare la transportul rutier de mtrrfuri in tralic international sub acoperirea carnetelor TIR sunt supuse controlului vamal: a) d4 daca organele vamale considera ca e necesar; b) nu;

c) da, cu avizul asociafiilor garante; d) intotdeauna. 223. Acordul european ATP stabilegte reguli privind: a) transpornrl de mtrrfrrri periculoase in t:afic internafional; b) transportul de m6rfrri agabaritice in trafic internafional; c) transporhrl de pesticide in rafic internafional; d) transportul de mdrfiri perisabile in trafic internafional. 224. Cerlificatul de agreare ATP pentru transporturi internationale are valabilitatea de: a) max. I an; b) ma:<. 2 ani; c) ma,r. 6 ani; d) ma,r.4 ani.

MANAGEfrIENT SI MARKETING Societati Comerciale 225. Clte tipuri de societtrfi comerciale pot fi, ln baza Legii nr. 31/1990:
13. a) trei; b) patru; c) dou6; d) cinci.

227 .

226. Care sunt tipurile de societ5(i comerciale aprobate ln baza Legii nr. 3ll1990: a) societate cu rlspundere limitati - societate pe acfiuni; b) societate cu rispundere limitatl - societate pe actiuni - comandit6 simpl6; c) societate cu rlspundere limitati - societate pe acfiuni - comanditll pe ac(iuni; d) societate cu r5spundere limitatl - societate pe acfiuni - comanditii simpltr -comandittr pe ac{iuni -SNC.

La o'societate comercialtr pe acfiuni rlspunderea asociaf ilor este:


35

a)

nelimitati;

b) limitatI;
c) limitatd pand la nivelul capitalului social, d) nu este precizat in mod expres. 228.Lao societate comercialtr cu rispundere limitattr rlspunderea asociafilor poate
a) nelimitat[;

fi:

b) limitat[; c) limitati pan6 la nivelul capitalului social;


d) nu este precizat in mod expres. Adunarea Generaltr a Actionarilor 229. Modificarea statutului societtrfii comerciale se face a) Hottrrarea Adunfii Generale a Aclionarilor;

prin:

b) Hot[rarea consiliului de Administralie; c) act adilional la statut in baza hotiirarii Adun[rii Generale a Ac{ionarilor; d) act adilional la Statutul nbazaHotlrarii Consiliului de Administralie.

Consiliul de administratie: Numirul cenzorilor la o societate comerciali poate fi de: a) trei; b) cinci; c) trei gi tei cenzori supleanli;
230.

d) gapte.

23l.La o societate comerciali nu pot fi cenzori: a) rudele qi afinii panl la gradul III; b) rudele 9i afinii de gradul I; c) rudele gi afinii de gradul II; d) rudele 9i afrnii de gradul IV. 232. O societate comercialtr este condustr de citre: a) Adunarea Generald a Acfionarilor; b) Consiliul de Administralie; c) Pregedintele consiliului de Administratie;
d) Directorul General. 233. NumErul membrilor consiliului de administrafie poate fi: a) numdr par; b) num6r impar; c) nu este precizat in mod expres, d) par sau impar. 234. Consiliul de Administralie poate lua decizii in baza: a) Legii nr. 3ll1990; b) Legii nr. 3ll1990 9i a Hot6rarii Adundrii Generale a Acfionarilor; c) Legii nr. l5l1990 de infrinlare a regiilor Autonome gi a Societlfilor Comerciale; d) in baza Hotitrarii acestuia cu majoritate de voturi.
235. Ca funcfie a marketingului, maximizarea eficienlei econornice (a a) o funcfie mijloc;

Marketine

profitului) reprezinttr:

b) o tunc1ie implicit6;
c) o funcfie premis6; d) o func{ie obiectiv.
236. Activitatea de marketing in transporturile rutiere presupune : a) optimizarea consumului de combustibil; b) promovarea serviciilor oferite si satisfacerea dorinlei clienfllor prin calitatea serviciilor de transport; c) organizarea activitAfli inteme astfel incat s5 se reducd cheltuielile; d) testarea piefei si prezentarea de oferte cu servicii superioare calitativ celor reale. 237. Compartimentul de marketing al unei intreprinderi se aflI in rela{ii funcfionale cu: a) conducerea intreprinderii;

b) proprii salariali; c) celelalte compartimente ale intreprinderii; d) clienlii inreprinderii 238. Procesul de selecfionare a clienfilor unui operator de transport, se numegte:
a) cercetare de pia{n;

b) informare asupra piefei;


c) segmentarea pielei; 36

d) cota parte din piatS239. Care din variantele de mai jos eviden(iazi cel mai bine principalele mijloace la care poate apela un intreprinzitor pentru atingerea obiectivelor strategice? a) furnizorii, produsul, pretul, comp5r[torii;

b) clien[ii,consumatorii,furnizorii, intermediarii; c) produsul, pretul, distributia, promovarea; d) publicitatea, relaliile publice, promovarea vanzlrilor, promovarea direct6. d) cheltuieli de tremrerie. 240. Reducerile de preturi sunt forme de: a) publicitate; b) promovare a vanz6rilor; c) publicitate a vanz6rilor;
d) manifestare promofionald.

I4. CONTABILITATE
241. Ce reprezinttr contul de profit gi pierderi al unei societtrli comerciale ? a) valoarea net[ a societ6fii; b) o situafle a proprietarilor societltii; c) este o evidenp pentru o perioadd de timp privind incaslrile 9i pl6lile incluzand gi dobanda plus

amortismentul;
d) o situatia a societ{ii la modul general.

242.Prtn intocmirea unui plan al veniturilor qi cheltuielilor urmlrite pe urmtrtoarele 12 luni, acesta va fi:
a) un bilan! contabil;

b) buget; c) cont de capital, d) cont comercial. 243. Care dintre cele de mai jos sunt clasificate drept costuri fixe ?
a) amortismentul vehiculului; b) cheltuielile pentru achizilionarea de anvelope 9i piese de schimb; c) cheltuielile de intrefine qi reparatii pentru vehicule; d) cheltuielile pentru materialele de exploatare. 244. Ce reprezinti cheltuielile de regie pentru un operator de transport ? a) combustibil pentru vehiculele care transport[ marf6; b) un set de cauciucuri noi pentru unul din vehicule; c) un set de piese noi penfu toate vehiculele detinute in proprietate; d) ) chiria pentru sediul firmei. 245. Care din cele de mai jos ar li clasificate ca fiind cheltuieli de exploatare la un operator de transport ? a) satariile conducltorilor auto;

b) costurile ocazionate de inlocuirea anvelopelor; c) arnortismentul vehiculului; d) plata impozitelor directe. 246. Car:e din urmtrtoarele cheltuieli directe se iau in considerare la calculul tarifului de transport marfl? a) impozitul pe venitul global; b) chiria pentru sediul societifii; c) intrelinere 9i reparafii; d) convorbirile telefonice. 247. Cheltuielile cu lnfiinfarea, dezvoltarea si fuziunea unit5filor patrimoniale sunt:
a) imobilizlri corporale; b) imobilizlri necorporale; c) cheltuieli cu mijloacele fixe; d) cheltuieli de trezorerie. 248. Imobiliztrrile corporale sunt: a) active fixe; b) active fixe intangibile; c) active fixe tangibile; d) investitii financiare pe termen lung. 249.Depozitele pe termen lung sub forma a) provizioane de risc;

disponibilitlfilor in conturi sunt:

b) active circulante; c) provizioane pentru litigii, amenzi si penalitSli; d) imobiliz5ri frranciare. 250. Care din urmtrtoarele costuri yariazf in funcfie de distanfa parcurstr de un autovehicul?
37

a) rata la leasing

b) combustibilul c) amortismentul d) salariul debazd,al goferilor. 251. in cazul in care rata infla{iei cregte, o intreprindere: a) va fi afectatd de cregterea cererii interne;
b) va deveni mai puternici pe pielele externe; c) va trebui si reducl prefurile; d) va fi afectattr de cregterea dobanzilor. 252. Contractul de vnnzr,Je cumparare se refera la: a) transmiterea dreptului de mostenire ; b) un contract de inchiriere ; c) kansmiterea proprietatii si a dreptului de proprietate

d) depozitul bancar.
253. Contractul de transport se incheie: a) prin ofertl fdcut2l de c6tre o parte gi acceptat6 de cealaltl parte; b) la solicitarea uneia dintre pnr[i; c) atunci cand situafla o impune; d) in urma emiterii unei comenzi. 254. Debitorul contractului de vanzare-cumparare este:
a) vanzatorul ; b) cumparatorul ; c) orice persoana implicata in contrac

d) notarul. 255. Creditorul contractului de vanare-cumparare este : a) vanzatorul ;

b) cumparatorul; c) orice persoana implicata in contract

d) notarul. 256. Principala obligatie a vanzatorului este : a) sa predea lucrul vandut ; b) sa cumpere bunul ; c) sa incheie conmctul de schimb ;

d)

sa predea

pretul.

257. Principala obligatie a cumparatorului este : a) obligatia de plataapretului ;


sa predea bunul ; c) sa transmita dreptul de proprietate ; d) sa suporte efectele contractului de schimb. 258. Mandatarul este penoana care : a) are obligatia de a primi bunul : b) are obligatia de a inchiria bunul ; c) are obligatia de a executa mandatul ; d) incheie contractul de schimb. 259. Ce reprezinttr un creditor ? a) o persoanll ctrreia societatea ii datoreazi bani; b) un client al societ6fii; c) o persoand care datoreazibani societ6{ii; d) un prestator de servicii al societi$ii. 260. Care sunt tipurile de operafiuni de leasing : a) financiar si operafional; b) pe perioada determinattr sau nedeterminatI; c) cu sau f6r6 vanzuea bunurilor la sfargitul contractului; d) cu sau f6rtr finantare; 261. Ce reprezinttr un debitor ? a) o persoanil clreia societatea ii datoreazl bani; b) un partener al societ{ii; c) cel pentm care societatea a prestat servicii; d) o persoanl care datoreazdbani societilfli. 262. Ce reprezinttr activele societtr{ii ? a) capitalul social al societdfii;

b)

38

b) acliunile societdlii: c) toate propriet[tile societ[lii; d) titlurile societ[tii. 263. Ce reprezintl pasivele societltii ? a) toate datoriile societdlii; b) impozitul datorat; c) dividendele de achitat; d) imprumuturile societilii. 264.Yaloarea netl a unei societil(i comerciale este datl de: a) activele societdlii; b) pasiveie societa{ii; c) sursele de fonduri; d) diferenla intre activele 9i pasivele societalii. 265. Totalul capitalului utilizat reprezinttr: a) vaioarea totald a tuturor activelor utilizate in afacere: b) activeie fixe; c) activele circulante; d) activele fixe plus activele circulante. 266. Indicele curent este dat de: a) activele curente; b) pasivele curente: d) diferenla dintre active curente pi pasive curente; d) raportul dintre active curente gi pasive curente. 267. Indicele de lichiditate imediatl este dat de: a) active curente qi stocuri: b) diferenla intre active curente gi stocuri; c) diferenla intre active curente gi stocuri raportatA Ia pasivele curente; d) diferenla intre indicele curent gi stocuri. 268. Cine are datoria de a certifica cI bilanful contabil al unei firme
a) serviciul financiar;

oferi

o perspectivd ?

b) experlii contabili; c) registn-rl comerfului; d) directorul. 269. Creqterea valorii reparafiilor cl5dirii pe care un operator de transport trebuie sii o achite, care nu poate fi trecutd mai departe clientului drept platE adifionaltr: a) va reduce fondul de investilii;
b) nu va avea nici o influenli a profiturilor; c) va reduce numai fondul de salarii; d) va reduce numai profitul. 270. Un bilanf la o anumit5 datd este o declarafie care arat5: a) activele gi pasivele societdlii; b) cheltuielile de funclionare ale societ[lii; c) vanzdrile gi cumpdririle; d) costurile de exploatare. 271. Ce reprezintl capitalul circulant al societdfii ? a) o parte din fondurile societdfii; b) activele circulante ale societd(ii; c) pasiveie circulante ale societatii; d) fondul de bani disponibil pentru funclionarea zilnicd. a societSlii. 272. Care din cele de mai jos va aplrea ca un activ circulant intr-un bilanf ? a) dividendul propus ac{ionarilor;

b) creditorii; c) debitorii comerciali;


d) imprumuturile bancare gi creditele prin cont descoperit. 273. Care dintre cele expuse mai jos vor fi tratate de operatorul de transport ca fonduri pe termen scurt ? a) acfiuni comune; b) provizioane de impozitare, c) obligafiuni ftrI termen; d) acliuni preferenliale. 274. Controlul bugetului Trezoreriei se face prin: a) compararea fluxului monetar cu cel comparat;

39

b) controlul achizi{iilor f6cute pe credite; c) oferirea de rabaturi financiare clienlilor; d) oferirea de rabaturi comerciale clientilor. 275. Care din cele de mai jos poate fi folosittr ca mijloc de a imbuniittrfi fluxul de numerar lntr'o societate? a) o nou[ emisiune de titluri de creanle cu doband[ flrx[; b) o nou[ emisiune de acliuni preferenliale; c) ipotecarea sediului firmei; d) vanzarea s,melor cuvenite dar neincasate da la clienli cltre un posibil beneficiar. 276.in cazul imposibilitltii onoririi pHfilor in termen scurt, care din acfiunile urmtrtoare ar fi

mai indicate ?
a) o noul emisiune de actiuni; b) angajarea urui credit prin cont descoperit; c) cumpararea de rezerve suplimentare de combustibil dacl prelurile sunt sc6zute;

277.Peatru a stabili soldul contului de disponibilittr(i preconizrrt de un operator de transport la sflrgitul fieclrei luni ar fi necesar str se pregilteascil:
a) un cont interimar de exploatare;

d) anuntarea clienfilor de o cregtere

prelurilor.

2TS.intransporturile internafionale, o facturtr comercialtr nvizatil" se verificl de citre: a) contabilul gef al societifiii; b) camera de comerf, c) ambasada fErii importatoare; d) directorul societ6tii. 279. Pettru solufionarea unei probleme financiare in care clientul d-v. a avut dreptate, vefi a) o notii de debit; b) un ddviz; b) o factur6;
d) o not[ de credit.
280. Comanda de transport marfd trebuie str cuprindtr, printre altele: a) felul gi greutatea mnrfii;

b) un bilanf interimar; c) o progrozi a fluxului mare de capital; d) un cont de profit 9i pierderi interimar.

trimite clientului:

b) numlrul coletelor;
c) modul de arnbalare; d) cele prevezute lapunctele a), b) 9i c).

28l.La timpul prezent provizioanele sunt considerate:


a) datorii probabile;

b) investifii probabile; c) depozite pe termen lung; d) depozite pe termen scurt. 282. O metodtr prin care un operator de transport poate sI lncurajeze clientii pentru achitarea prompttr a notelor de plattr gi a facturilor este:
a) sd le ofere un rabat pentm plata inainte de termen;

b) s6le ofere un rabat comercial; c) s[ le permitd s[ faci plata prin transfer bancar;
d) s6le permiti sE achite in numerar. 2t3. Cregterea salariilor goferilor va figura ca: a) venit micgorat in bilanlul contabil; b) venit micaorat in contul comercial; c) cheltuialI milritit in bilanpl contabil; d) chelnrial[ m[ritd in contul comercial. 284. Valoarea neti a unei societtrfi comerciale este datd de: a) activele societ{ii; b) pasivele societ6(ii; c) sursele de fonduri; d) diferenla intre activele gi pasivele societElii. 2E5. inregistrarea tranzacliilor societtrfii se face prin:
a) o evidenp zilnic6; b) contul de profit qi pierderi 9i bilanful contabil; c) situalia fondurilor utilizate; d) fondul de bani rlmas disponibil in urma tranzacfiilor.

40

PARTEA a III-a Studiu de caz

VII (PDM)

Sunteti manager de transport la o intreprindere care ufineazl sa efectueze transport rutier contra cost de marfuri cu urmatoarele vehicule: - 6 autocamioane fabric atie 2005 detinute in proprietate cu masa totala maxima autorizata de 16 t; - 3 autocamioane fabricatie 2008 detinute in Ieasing cu mzua totala madmaautoizatz de l6 t; - 3 autocisterne fabricatie 2009 detinute in leasing cu masa totala maxima autoizata de 16 t; - 5 autocamioane fabricatie 2003 detinute cu confiact de inchiriere cu masa totala maxima autorizata de 7,49tone (MTMA); - 7 autoutilitare fabricatie 2004 detinute in proprietate cu masa maxima autorizata de 3,49 t; - 7 remorci detinute in proprietate, din care patru sunt tractate de autocamioanele de 16 tone si trei de 3 autoutilitare cu MTMA 3,49 tone. 1. Ce capacitate financiara trebuie sa aiba intreprinderea pentru a obtine licenta comunitara, in situatia in care aceasta doreste sa efectueze fansport rutier internacional de marfirri conffa cost in numele unui tert cu toate vehiculele? Justificati raspunsul. 2. Ce documente trebuie sa depuneti la A R R in vederea obtinerii licentei comunitare ? 3. Scrieti 4 obligatii pe care operatorul de transport rutier le are in cazul efectuari transportului rutier contra cost de marfrri in ceea ce priveste arimarea incarcaturii. 4. In cazul in care utilizati vehiculele pentru care detineti copii conforme a licentei comunitare la efectuarea transport in cont propriu in trafic national, care este documentul de transport care trebuie sa se afle la bordul acestora pe toata durata efectuarii operatiunilor respective. 5. Care dintre autovehiculele din dotarea intreprinderii trebuie sa fie dotate cu tahograt in cazul in care se efectueaza transport rutier de marfirri contra cost cu toate vehiculele detinute? Aparatele tahograf din echiparea autovehiculelor sunt cele originale cu care acestea au fost liwate de catre constructor. Indicati tipr:rile de aparate tahograf cu citne sunt echipate autovehiculele la care este obligatorie dotarea cu tatrograf. 6. Dupa 2 ani de la obtinerea licentei comunitare intreprinderea isi schimba sediul social. Ce obligatii are operatorul de transport in relatia cu institutia care a eliberat licenta comunitara. 7. Aveti de efectuat o cursa dus Bucuresti-Valencia, distanta intre cele doua orase este de 2.600 km. Plecarea are loc in ziua de luni ora 8.00 din Bucuresti. In ce zi si la ce ora se poate ajunge in cel mai scurt timp la Valencia, cu respectarca prevederilor Regulamentului CE nr. 561/2006 daca se utllizeaza un singur conducator auto si viteza medie de deplasare este de 60 km/h. (Justificati raspunsul prin desfasurarea cr:rsei). 8. Enumerati 5 costuri pe care le aveti suplimentare in cazul unui transport de marfuri contra cost in trafic internacional cu unul dintre autocamioanele pe care le detineti. 9. Doriti sa efectuati un transport rutier de marfuri periculoase. Ce documente tebuie sa depuneti la Autoritatea Rutiera Romana - ARR pentru a putea efecfua acest transport ? 10. Ce cantitate de combustibil va este necesara pentru a efectua de 12 ori pe saptamana transportul pe ruta Bucuresti-Pitesti dus/intors, luand in calcul ca distanta intre cele doua localitati este de 110 km, iar consumul de combustibil este de 30 L/100 km ?

REZOLVARE Studiu YII:

l) .

TOTAL

19x5000:95000
104000 euro

1X9000:

9000

2)

Cerere insolitd de urmitoarele: a) document doveditor privind de{inerea sediului b) document privind asigurarea intrefinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate c) cazierul judiciar al managerului de transport d) cazierul judiciar al intreprinderii
e) document privind indeplinirea condiliei de capacitate financiard f) certificatul de competenfd profesionalZ al managerului de transport.

4t

3) - centrul de greutate al incarcaturii

fie cat mai aproap de centrul vehiculului rutier - sa se asigure ca ambalajul marfii va rezista pe timpul transportului - incarcatura sa nu impiedice conducerea vehiculului in conditii de siguranta
sa

- sd se asigure c6 elementele de fixare sunt adaptate pentru fixarea mffii respective - sa se asigure ca incarcatura este fixata in conformitate cu "Recomandarile europene privind cele mai bune

practici in domeniul fixarii incarcatwii".

4) Avizul de expeditie
5)

al marfrrilor sau un document similar din care sa reiasa ca marfa este a operatorului.

- autocamioanele (16 tone) fabricate in 2008 vor fi echipate cu tahograf digital - autocisternele ( I 6 tone) fabricat e in 2009 vor fi dotate cu tahograf digital - autocamioanele (16 tone) fabricate in 2005 vor fi echipate cu tatrograf analog - autocamio anele (7 ,49 tone) fabricate in 2003 vor fi dotate cu tahograf analog - cele 3 autoutilitare (3,49 tone) carc tracteaza remorci fabricate in 2004 vor fi dotate cu tahograf analog - sa notifice in scris schimbarea sediului, in termen de l5 zile catre A.R.R si certifice printr-o declaratie pe proprie ra.spundere mentinerea conditiilor care au stat la baza eliberarii licientei comunitare si copiilor conforme. - sa depuna la A.R.R. licenta comunitara si copiile conforme ale acesteia.
2600

6)

:60:4
l
2
J

Perioada

adica43 ore si 20 minute de conducere efectiva Ore Ore Ore odihna conducere DAUz,A
9
9 9 9 7

Total
cursa

00'
0u'

9 9
9

00'
0,+5

4
5

ll
+ 38
Se ajunge

015

+
si 2l0s

8505+8:930s 9305:24:3 zite 8) - diurna


conducator auto

ore

joi

ora 2l0s

- asigurare sanatate conducator auto - vigniete - autorizatii intemationale de transport


- carte verde - carnet TIR

9)

a) dovada angajdrii, decizia


b) certificatul

c) certificatul de atestare profesionald al conducdtorului auto, specific mdrfunlor periculoase care vor fi transportate. d) autorizatia elibereJa de Ccmisia Naticnala pentru Controlul Activitatilor N.ucleare (daca transporta marfuri din clasa 7) e) certificatul de inspectie de inspectie tehnic4 in cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu aite marfuri periculoase

de numire gi certificatul de atestare profesionalZ a consilierului de siguranl6 de agreare eliberat de RAR" pentru vehiculele carora le este necesar

l0)

2640X 30: 100 =792liti.

l10x2xt2:2640Km

42

Studiu de caz VIII (PDM)


Sunteti manager de transport la o inteprindere care lumeaza sa efectueze transport rutier contra cost de marfirri cu urmatoarele vehicule: - 7 autocamioane detinute in proprietate cu masa totala ma<ima autorizata de 20 tone (MTMA); - 2 autocisterne detinute in proprietate cu masa totala mo<imaautoizala de 16 tone (MTMA); - 2 autoutilitare detinute in leasing cu mira totala maxima autoizata de 3,49 tone (MTMA) care tracteaza2 remorci detinute in leasing cu masa totala maxima autorizata de 1,5 tone; - 3 autoutilitare detinute in proprietate cu masa totala maxima a,utoizata de 2,75 tone. Costurile pentru efectuarea cursei sunt: I E/litru; - cost motorina - consum carburant 30 L/lOOkm; 0,1 Euro/km; - cost ulei, senrice, anvelope 0,1 Eurolkm1' - salariu conducator auto - costuri fixe alocate pentru o cursa dus/intors 50 Euro; Profit 30% l. Ce documente trebuie sa depuneti la A.R.R. in vederea obtinerii licentei comunitare? 2. Ce capacitate financiara ffebuie sa aiba intreprinderea pentru a obtine licenta comunitar4 in situatia in care aceasta doreste sa efectueze transport rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert. 3. Scrieti 4 obligatii pe care operatorul de transport rutier le are in cazul efectuarii transportului rutier contra cost de marfrri in ceea ce priveste arimarea incarcaturii. 4. Primiti o cerere de efectuare a unor curse pe ruta Bucuresti-Baia Mare cu autocamioanele din dotare. Distanta intre Bucuresti si Baia Mare este de 650 km. In conditiile datelor din enunt stabiliti pretul minim/lsm pe care trebuie sa-l solicitati pentu a efectua cursa dus/intors. 5. Aveti de efectuat o cursa Bucuresti-Roma cu unul dintre autocamioane. Distanta intre aceste doua orase este de 2.175 l<tr^. Se utilizeaza un conducator auto, iar plecarea din Bucuresti este luni la ora 8.00. In ce zi si la ce ora se poate ajunge in cel mai scurt timp la Roma cu respectarea prevederilor Regulamentului CE w. 56112006 dasa se utihizpaza un singur conducator auto si vitezz medie de deplasare este de 60 km/h. (Justifrcati raspunsul prin desfasurarea cursei). 6. Enumerati 4 documente pe care trebuie sa le detina conducatorul autocamionului la bordul vehiculului. 7. Scrieti 5 prevederi ale Reg. CE nr. 56112006 referitoare la perioadele de conduc ere, pavze si odihna. 8. Doriti sa efectuati un fiansport rutier contra cost de marfirri periculoase. Ce docurnente trebuie sa prezentati la Autoritatea Rutiera Romana - ARR pentru a putea efectua acest transport? 9. Scrieti 5 termeni contractuali pe care trebuie sa-i aveti in vedere la incheierea unui contract . 10.In cazul in care utilizati vehiculele pentru care detineti copii conforme a licentei comunitare la transport in cont propriu in trafic international, care este documentul de fiansport care trebuie sa se afle la bord.

REZOLVARE Studiu VIII:

1)

Cerere inso{itit de urmitoarele: a) document doveditor privind delinerea sediului b) document privind asigurarea intrefinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate

c) cazierul judiciar al managerului de transport d) cazierul judiciar al inheprinderii e) document privind indeplinirea condiliei de capacitate financiari f) certificatul de competenlE profesionall al managerului de transport.

2') 1x9000:9000

TOTAL 59000 euro 3) - centrul de greutate al incarcaturii

l0 x 5000 :50000

fie cat mai aproape de centrul vehiculului rutier - sa se asigure ca ambalajul marflri varezita pe timpul transportului - incarcatura sa nu impiedice conducerea vehiculului in conditii de siguranta - ,sa se asigure ca incarcatr:ra este fixata in conformitate cu "Recomandarile europene privind cele mai rbune practici in domeniul fixarii incarcaturii".
sa

43

4)

650

Cost

Costulei, senrice, anvelope 1300x0,1 :

motorina

x2:

1300 Km 1300 x 30

100

x leuro

390 euro

fxe CHELTUIELI PROFIT 700 X 30:100 PRET TOTAL CURSA


TOTAL
910 :

Salariu conducator auto 1300 x 0,1 = Costuri

130 euro 130 50

:210
910 euro
l5

7OO

1300:0,7 euro/I(m

)
I
1
J

60:

Perioada

36,25 adica 36 Ore condueere


9 9 9
9',

Ore D UZA
0o' 0o' 9 9 9

Ore odihna

Total
cursa

0*'
1

36r5
6700

r45 -r- J

+ 27

67uu

75oo

+ 8m: 75m :24: 3zile si 3m

Se ajunge

joi

ora

3oo

6)

- copia conformfl licen{ei comunitare - legitimafia de serviciu valabilE a conduciltorului auto - certificatul de competenp profesionali al conduciltorului auto - documentul de transport (scrisoarea CI!R) - atestatul de conduc. auto previlzut la art. 5 din Regulamentului (CE) nr. 1072/2009, dapdcaz - permis conducere.
- perioada alnicd,de conducere 9 ore - perioada zilnicd de conducere se poate majora la l0 ore de 2 ori pe slptiman[ - perioada de conducere neintrerupt:4 h gi 30 min. - odihna zilnic[: l1 ore - repausul slptitmanal normal45 ore - repausul slpttrmanal redus = min.24 ore - perioada de conducere ln 2 strptimani consecutive 90 ore - perioada de conducere saptamanala 56 h.

7)

8) a) dovada angajiirii, decizia de numire gi certificatul de atestare

profesionali a consilierului de siguranfii

b) certificatul de agreare eliberat de RAR" c) certificatul de atestme profesionald al conducitorului auto, specific transportate.

mffirrilor

periculoase care vor

fi

9)

-perioada contractului - partile contractante -obiectul contractului - tarifele


- punctele de incarcare/descarcare

- clauze.

10) Scrisoarea de transport CMR.

44

Studiul de cazlx (PDM)


Sunteti manager de transport la o intreprindere care ufineazz sa efectueze transport rutier international de marfrri contra cost in numele unui tert cu umatoarele vehicule: - 9 autocamioane detinute in proprietate cu masa totala maxima arutorizata de l6 tone (MTMA); - 5 autocamioane detinute in leasing cu masa totala maxima autoizata de 16 tone (MTMA); - 2 autocisterne detinute in leasing cu masa totala maximaautoizatz de 16 tone (MTMA); - I 1 autocamioane detinute cu contract de inchiriere cu masa totala marcima autoizata de 7,49 tone (MTMA); - 13 autoutilitare detinute in proprietate cu miuia totala maxima attorizzta de 3,49 tone (MTMA); - 14 remorci detinute in proprietate, din care 9 sunt trastate de autocamioanele cu MTMA de 16 tone si 5 de autoutilitme cu MTMA de 3,49 tone.

1.

2. 3.

4.
5.

6.
7.

Ce capacitate financiara trebuie sa aiba intreprinderea pentru a obtine licenta comunitara, in situatia in care aceasta doreste sa efecfueze transport rutier international de marfirri contra cost in numele unui tert cu toate vehiculele? Justificati raspunsul. Enumerati 4 documente pe care trebuie sa va asigurati ca sunt detinute de conducatorii auto pentru a putea conduce vehiculele din dotarea intreprinderii? lndicati 4 obligatii pe care operatorul de transport rutier le are in cazul efectuarii transportului rutier contra cost de marfrrri in ceea ce priveste arimarea incarcaturii. Scrieti 5 documente care trebuie sa fie prezentate la control, in cazul in care efectuati un tansport de marfuri in trafic international cu un autocamion cu MTMA mai mare de 16 tone detinut in leasing. Care dintre autovehiculele din dotarea inteprinderii fiebuie sa fie dotate cu tahograf, in cazul in care se efectueaza transport rutier de marfirri cu toate vehiculele detinute? ln cazul in care efectuati tansport rutier de marfirri cu un autocamion cu MTMA de 16 tone, acesta trebuie dotat cu limitator de vlteza? Daca d4 care este viteza maxima la care trebuie reglat

limitatorul? de efectuat o cursa dus Bucuresti-Madrid. Distanta intre cele doua orase este de 2.900 lan. La o viteza medie de 60 km/h a autocamionului pentm a ajunge la Madrid inf-o saptamana, se poate folosi nn singur conducator auto? (Justificati raspunsul). 8. Dupa 2 ani de la obtinerea licentei comunitare intreprinderea isi schimba sediul social. Ce obligatii are operatorul de transport din punct de vedere al relatiei cu institutia care a eliberat licenta comunitara? 9. Doriti sa efectuati un transport rutier de marfiri periculoase. Ce documente trebuie sa depuneti la Autoritatea Rutiera Romana - ARR sau sa transmiteti prin posta cu confirmare de primire pentru a putea efecttia acest transport? 10. Ce cantitate de combustibil va este necesara pentru a efectua de 6 ori pe saptamana transportul dus/intors intre Bucuresti si Brasov avand in vedere ca distanta intre cele doua localitati este de 180 km, iar consumul de combustibil este de22Lll00 km? Justificati raspunsul.

Aveti

45

REZOLVARE Studiu IX:

1) Ix9000: 31X5000: Total


2)

9000 155000 164000 euro

- certificat de competenta profesionala - legitimatie de serviciu - aviz medical valabil (cu mentiunea apt) - avizpsihologic valabil (cu mentiunea apt).
- centrul de greutate al incarcaturii sa f,re cat mai aproape de centml vehiculului rutier - sa se asigure ca ambalajul marfii va rezista pe timpul transportului - incarcatura sa nu impiedice conducerea vehiculului in conditii de siguranta - sd se asigure cd elementele de fixare sunt adaptate pentru fixarea mdrhi respective - sa se asigure ca incarcatura este fixata in conformitate cu "Recomandarile europene privind ceie mai bune practici in domeniul fixarii incarcaturii".

3)

4)

- certificat competenta profesionala pt. cond. auto - legitimatie de serviciu pt. cond. auto - copie conforma a licentei comunitare - contract de leasing, in original - documentul de ffansport (scrisoarea CMR).

5)

cele 9 autocamioane cu MTMA de 16 tone cele 5 autocamioane detinute in leasing cu MTMA 16 tone cele 2 autocisterne cu MTMA l6 tone cele I I autocamioane cu MTM A 7.49 tone cele 5 autovehicule cu MTMA de 3,49 ce lracleaza remorcl

6) Da, limita este de 90 km/h.

7)

48,33 adica 4820 ore de conducere efectiva Da, pentru aceasta cursa se poate folosi un singur conducator auto care conform Regulamentului 561/2006 poate conduce un numar de maximum 56 ore saptamanal. 2900

:60:

8) ) - sa notifice in scris schimbarea sediului, in termen de 15 zile catre A.R.R si certifice printr-o declaratie pe proprie raspundere mentinerea conditiilor care au stat la baza eliberarii licientei comunitare si copiilor conforme. - sa depuna ta A.R.R. licenta comunitara si copiile conforme ale acesteia.

9)

a) dovada angajdrii, deciaade numire gi certificatul de atestare profesionalii a consilierului de

siguranp; b) certificaful de agreare eliberat de RAR"; " pentru vehiculele carora le este necesar. c) certificatul de atestare profesionald al conduc6torului auto, specific mffirilor periculoase care vor

fi transportate.

l0)

180

2160

X 2X6:2160 km X 22:100: 475,2litn combustibil

46

IC
2C 3D 4C

44C 45C

46A 47D

87A 88D 89C 90A

130 B 131 C 132 C 133 A

173

2t6B
217 A
218 C 219 B

174 C 175 D 176 C

A 260 A
259

26r D
262 C

RASPUNSURI _ INTREBARI

47

5A 6A 7A 8A 9C

48D

91 B

134

498 50c
51 C

928
93B 94C 95B 96D 97C 98C 99D
100 B
101 C

135 D

136 B
137 C

177 B 178 C 179 D 180 C

2208 221 A 222 A


223 D 224 C 225 D

263 A

264D
265 D

266D
267 C 268 B 269 D 270 A

l0D
1l A

t2B
13A 14A
15B

52D 53B 54A 55A 56D

138 C
139 B

l8l A
182 B
183 184

140

c t4t c t42D
143 C

A A

226D
227 C
228 C 229 C

574
58A 59D 60B

185 C 186 C
187 B 188 B

27t D
272 273 274 275 276 277
278 C

t44B
145 A 146 C
147 B

2308
23t D
232 C 233 B

168

102

A
D A
C

178

103 C
104 A 105 B 106 A

l8B

6rc

19D

20D
22C

2tA
234
24A 25D
26B
271^

62D 63B 64C 65D

148 D

l9l

189 B 190 c

2348
235 D

r49 B
150 c

107

c
D D
D

t92 C 193 A
194 C 195 C
196 197 198 199

2368
237 D
238

108 B

l5l

664
67C 68A
69B 70B 71D 72D

109 D
110
111

B 152 C
153 D t54 C

239 C

B
C C

tt2
114

113 C

155 B 156 B
157 D

28B

294
30A

u5D
116 C
117

3lD

738
741.

158 D 159 B 160 c


161 162 163

32A

758

118 D

33D

34A
35A 36D 37C 38A 39B 40B

764 778
78C

119 C

120D

tzt c
t22D
t23 A
124

A A A 164D
165 C
166

200 c 201 c 202 D 203 C 204 C 205 B


206 C 207 C

240D 24t C 242D 243 A 244D


245 B

279 D 280 D 281 A 282 A 283 D 284 B 285 A

246 C 247 B
248

249 D 250 B
251 D

794
80A 81 A 82D 83D
84C 85D 86C

208 D
209

252 C

4lB

125 C 126 C

167 D 168 B

210 D

2tt c
2r2D
213 C

42A 43A

t27 D 128 D
129

169 A 170 B

t7l D
t72 C

2t4 A 2t5 A

A 2548 255 A 256 A 257 A


253

258 C

48