Sunteți pe pagina 1din 21

Taxa pe valoarea adaugata - Principii generale

Operatiunile din sfera de aplicare a TVA sunt cele care indeplinesc urmatoarele conditii: Reprezinta o livrare de bunuri / prestare de servicii cu plata sau o operatiune asimilata acestora; Se considera ca locul livrarii / prestarii se afla in Romania; Sunt realizate de persoane impozabile; Sunt rezultatul unor activitati economice. Importurile de bunuri, ac izitiile intracomunitare si operatiunile asimilate ac izitiilor intracomunitare se incadreaza in sfera de aplicare a TVA. O persoana impozabila este considerata stabilita din perspectiva TVA la sediul activitatii economice, respectiv acolo unde sunt adoptate deciziile esentiale privind mana!ementul sau si unde isi e"ercita functiile sale centrale. Totodata, o persoana nerezidenta este considerata stabilita in Romania din perspectiva TVA daca are un sediu fi", respectiv dispune in Romania de suficiente resurse te nice si umane pentru a efectua re!ulat livrari de bunuri si prestari de servicii impozabile. #ocul livrarii bunurilor si prestarii serviciilor $implicit si locul de ta"are cu TVA% se determina in functie de aceleasi re!uli de teritorialitate prevazute de &irectiva ''(/())* si &irectiva +/())+ valabile la nivelul ,-.

Baza de impozitare
.aza de impozitare a TVA cuprinde tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta de la furnizor ori prestator din partea cumparatorului la care se adau!a impozitele si ta"ele si c eltuielile accesorii, cum ar fi: comisioanele, c eltuielile de ambalare, transport si asi!urare, solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului. .aza de impozitare a TVA nu cuprinde: rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret, sumele reprezentand daune/interese stabilite prin otarare 0udecatoreasca sau dobanzile pentru plati cu intarziere.

Cotele TVA
Cota standard 1ota standard de TVA este de (23 si se aplica tuturor livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii, inclusiv importurilor, pentru care nu se aplica scutiri $cu sau fara drept de deducere% sau una din cotele reduse de TVA. Raman nesc imbate cotele reduse de TVA $43 si 53% si se aplica pentru livrarile de bunuri/prestari de servicii de mai 0os. Cote reduse

1ota redusa a TVA de 53 se percepe pentru medicamentele de uz uman si veterinar, carti, ziare si periodice, cazarea la oteluri sau in locatii cu rol similar, bilete de cinema, ta"ele de intrare la muzee, monumente istorice, !radini zoolo!ice si !radini botanice, tar!uri si e"pozitii, furnizarea de manuale scolare, de proteze si produse ortopedice. 1ota redusa de 43 se aplica pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale, inclusiv: camine de batrani si pensionari, case de copii si centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu andicap, inclusiv cladiri si parti ale acestora livrate ca locuinte, in anumite conditii. Astfel, cota redusa de 43 se aplica si in cazul livrarii de locuinte ce au o suprafata utila de ma"imum '() mp si o valoare ce nu depaseste suma de 6+).))) lei.

Scutiri
Scutirea cu drept de deducere -"ista de asemenea operatiuni scutite cu drept de deducere a TVA aferenta ac izitiilor: #ivrarile de bunuri e"pediate sau transportate in afara ,-, transporturile si serviciile aferente; #ivrarile intracomunitare de bunuri; Transporturile internationale de pasa!eri; 7lasarea bunurilor in zone libere si antrepozite libere; #ivrarile de bunuri catre si in antrepozite vamale, antrepozite TVA si serviciile aferente; #ivrarile de bunuri plasate in re!imuri vamale suspensive; 7restarile de servicii in le!atura cu bunuri plasate in re!imuri vamale suspensive; #ivrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru misiunile diplomatice, or!anizatiile internationale si fortele 8ATO. Scutirea fara drept de deducere Scutirea de TVA fara drept de deducere se aplica unei serii de activitati ce include activitatile bancare, financiare si de asi!urari. Totusi, anumite servicii financiare vor fi supuse TVA la cota de (23 $cum sunt operatiunile de factorin!, recuperarea creantelor, administrarea si depozitarea anumitor titluri de valoare%. Scutirea de TVA fara drept de deducere se aplica si activitatilor medicale, de protectie sociala si educative, daca acestea sunt desfasurate de unitati autorizate. #ivrarea ulterioara a autove iculelor pentru care dreptul de deducere a ta"ei aferente ac izitiei a fost supus limitarii totale se efectueaza in re!im de scutire de la plata TVA. Operatiunile de inc iriere si leasin! de bunuri imobile, precum si livrarea de cladiri vec i, sunt scutite de TVA fara drept de deducere. #ivrarea unei cladiri noi inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 6' decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a cladirii. O cladire noua cuprinde si orice constructie transformata sau parte transformata a unei constructii, in cazul in care costul transformarii, e"clusiv ta"a, se ridica la minimum 4)3 din valoarea de piata a constructiei sau a partii din constructie, astfel cum este stabilita aceasta printr/un raport de e"pertiza, e"clusiv valoarea terenului, ulterior transformarii; #ivrarea de terenuri neconstruibile este la randul sau, o operatiune scutita de TVA. Totusi, e"ista optiunea de ta"are a operatiunilor constand in livrarea de constructii vec i sau

terenuri neconstruibile sau inc irierea/leasin!/ul de bunuri imobile. Optiunea se e"ercita prin depunerea unei notificari scrise la or!anele fiscale competente.

Deducerea TVA
Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca TVA aferenta ac izitiilor, daca acestea sunt destinate efectuarii de operatiuni ta"abile. TVA deductibila pentru c eltuielile an!a0ate in scopul operatiunilor de constituire poate fi dedusa retroactiv, dupa indeplinirea tuturor conditiilor de deductibilitate a TVA, pe o perioada de ma"imum 4 ani. 9ustificarea deducerii ta"ei se poate face si pe baza facturilor transmise pe cale electronica. Societatile ce detin o autorizatie unica pentru proceduri simplificate de vamuire eliberata de un alt Stat :embru sau care efectueaza din perspectiva TVA importuri de bunuri in Romania pentru care nu au obli!atia de a depune declaratii vamale de import pot deduce ta"a datorata pentru importul de bunuri pe baza declaratiei de import pentru TVA si accize. .eneficiarul unei operatiuni nu va avea dreptul sa deduca ta"a inscrisa in mod eronat intr/o factura, daca operatiunea aferenta respectivei facturi este scutita fara drept de deducere.

Comertul intracomunitar
#ivrarea de bunuri ce sunt transportate din Romania in alt stat membru ,- reprezinta o livrare intracomunitara, care este scutita de TVA in anumite conditii. Ac izitiile intracomunitare realizate in Romania sunt supuse TVA prin mecanismul ta"arii inverse. Tranzactiile cu mi0loace de transport noi, produse accizabile si vanzarile la distanta sunt supuse unor re!imuri speciale. 7ersoanele care nu sunt inre!istrate in scopuri de TVA in Romania $de e"emplu, persoanele fizice, institutiile publice% si care ac izitioneaza intracomunitar mi0loace de transport noi au obli!atia de a depune un decont special de TVA si de a plati TVA inainte de inmatricularea acestor mi0loace de transport in Romania. Vanzarile la distanta daca reprezinta livrari de bunuri catre persoane neinre!istrate in scopuri de TVA, stabilite in alt stat membru ,-, daca transportul bunurilor este realizat de vanzator. Acestea vor fi supuse TVA in Statul :embru de destinatie, daca valoarea totala a vanzarilor la distanta efectuate de catre furnizor depaseste un plafon fi"at de catre Statul :embru de destinatie. In cazul Romaniei plafonul este de *4.))) euro pe an.

Importul de bunuri
Ta"a pentru importuri de bunuri, cu e"ceptia importurilor scutite de ta"a, se plateste la or!anul vamal in conformitate cu re!lementarile in vi!oare privind plata drepturilor de import. Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate, eliberata de alt stat membru, sau care efectueaza importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru care nu au obli!atia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca TVA la or!anul vamal pana la data la care au obli!atia depunerii declaratiei de import pentru TVA si

accize. 7lafonul privind valoarea minima a importurilor pentru obtinerea certificatului de amanare de la plata TVA este de ')) milioane lei in ultimele '( luni consecutive sau in anul calendaristic precedent. In acest caz, TVA nu se plateste in vama, ci se inre!istreaza in decontul de TVA, atat ca ta"a deductibila, cat si ca ta"a colectata. Incepand cu ' ianuarie ()'6 aceasta facilitate se va aplica tuturor persoanelor inre!istrate in scopuri de TVA. Sunt scutite de TVA la import bunurile a caror livrare in Romania este in orice situatie scutita de TVA in interiorul tarii $e"emplu: livrarile de bunuri intr/un antrepozit de TVA%. .aza de impozitare in scopuri de TVA pentru bunurile importate este valoarea in vama, la care se adau!a ta"ele vamale, accizele $daca e"ista% si c eltuielile au"iliare, cum sunt comisioanele, c eltuielile de ambalare, transport si asi!urare inre!istrate ulterior intrarii bunurilor in Romania si pana la prima destinatie a acestora.

Transferul unei afaceri nu este operatiune cuprinsa in sfera de aplicare a TVA


Orice tip de transfer, total sau partial, de active $transferul unei afaceri, indiferent de forma% ce formeaza o structura de sine statatoare/autonoma de afacere capabila sa desfasoare o activitate economica in mod independent nu este considerat livrare de bunuri, daca beneficiarul este persoana impozabila. In plus, beneficiarul este considerat succesorul cedentului in ceea ce priveste a0ustarea dreptului de deducere a TVA.

Persoana impozabila stabilita in omania


7ersoana impozabila este orice persoana care desfasoara activitati economice intr/un loc oarecare, in mod independent, indiferent de scopul sau rezultatul acestor activitati, precum si orice persoana 0uridica neimpozabila inre!istrata in scopuri de TVA. &e asemenea, orice persoana fizica ce efectueaza o livrare de mi0loace de transport noi $cele aflate in cel mult sase luni de la darea in folosinta sau care nu au parcurs mai mult de *.))) de ;ilometri% sau care vinde proprietati imobiliare $in cadrul unei activitati economice continue% este considerata de asemenea persoana impozabila. O persoana impozabila este stabilita in Romania daca are sediul activitatii economice sau un sediu fi" in Romania. O persoana impozabila cu sediul activitatii economice in afara Romaniei are un sediu fi" in Romania daca dispune de suficiente resurse te nice si umane pentru a efectua re!ulat livrari de bunuri si/sau prestari de servicii impozabile.

Prestarea de servicii
In cazul serviciilor prestate de persoane impozabile catre alte persoane impozabile, locul de impozitare va fi locul in care beneficiarul are sediul activitatii economice, sediul fi", domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. In cazul serviciilor prestate de persoane impozabile catre persoane neimpozabile, locul de

impozitare va fi locul in care prestatorul isi are sediul activitatii economice, sediul fi", domiciliul stabil sau resedinta obisnuita de la care sunt prestate serviciile. -"ista si e"ceptii de la re!ulile de baza. 7entru aceste servicii, locul impozitarii se va determina in functie de re!uli specifice $e"emplu: locul in care sunt situate bunurile imobile pentru prestari de servicii in le!atura cu bunurile imobile, locul in care mi0locul de transport este pus la dispozitia clientului pentru inc irieri pe termen scurt, locul prestarii efective pentru serviciile de caterin!%. In determinarea locului impozitarii cu TVA in cazul anumitor servicii, precum serviciile accesorii transportului, lucrarile asupra/evaluarile bunurilor mobile corporale si transportul local de bunuri, atunci cand sunt prestate catre beneficiari persoane impozabile din afara ,-, se va tine cont de locul utilizarii si e"ploatarii efective a serviciilor.

Consolidarea pozitiei de TVA


In anumite conditii, este posibil ca anumite societati sa constituie un !rup fiscal in scopuri de TVA. Totusi, tranzactiile intre membrii !rupului vor fi in continuare in sfera de aplicare a TVA.

Inregistrarea in scopuri de TVA


Inre!istrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA in Romania se poate face prin: Inre!istrarea standard in scopuri de TVA a societatilor stabilite in Romania; Inre!istrarea speciala in scopuri de TVA pentru ac izitii intracomunitare $e"emplu: institutiile publice, societatile de asi!urari%; Inre!istrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile nestabilite/stabilite in ,- prin numirea unui reprezentant fiscal in scopuri de TVA; Inre!istrarea directa in scopuri de TVA doar a persoanelor impozabile stabilite in ,-. O societate romaneasca poate fi obli!ata sa se inre!istreze in scopuri de TVA si in alte state membre ,- in care desfasoara anumite operatiuni $e"emplu: ac izitiile intracomunitare de bunuri, detinerea unui stoc de bunuri in alt Stat :embru%. 7ersoanele impozabile stabilite in Romania care primesc/e"pediaza pentru prelucrare bunuri mobile corporale din sau in alt Stat :embru nu au obli!atia raportarii tranzactiilor, iar proprietarul din celalalt Stat :embru nu va avea obli!atia inre!istrarii in scopuri de TVA in Romania, daca in urma prelucrarii: rezulta deseuri valorificabile sau nu, care nu parasesc teritoriul Romaniei/celuilalt Stat :embru; bunurile se distru! sau produsele obtinute care sunt de!radate calitativ ori nu corespund e"i!entelor calitative impuse de beneficiar sunt distruse pe teritoriul Romaniei/altui Stat :embru din dispozitia proprietarului. 7ersoanele impozabile nestabilite si neinre!istrate in scopuri de TVA in Romania vor putea solicita inre!istrarea pentru importuri de bunuri, precum si in cazul vanzarii sau inc irierii de bunuri imobile $daca se opteaza pentru ta"are%. Or!anele fiscale pot sa anuleze inre!istrarea in scopuri de TVA din oficiu, in cazul in care contribuabilul se afla intr/una din urmatoarele situatii:

este declarat inactiv sau a intrat in inactivitate temporara; administratorii / asociatii au inscrise anumite infractiuni in cazierul fiscal; nu a depus nici un decont pe parcursul unui semestru calendaristic in deconturile depuse pe un semestru nu au fost evidentiate ac izitii de bunuri/servicii, si nici livrari de bunuri/prestari de servicii.

1ifra de afaceri anuala pentru inre!istrarea in scopuri de TVA este ec ivalentul in lei al sumei de *4.))) euro. #a calcularea cifrei de afaceri se includ si veniturile obtinute din operatiuni scutite fara drept de deducere. 7ersoana impozabila inre!istrata in scopuri de TVA care in cursul unui an calendaristic nu depaseste plafonul de scutire de *4.))) euro poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inre!istrate in scopuri de TVA intre data de intai si ') a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale utilizate $luna sau trimestru%.

!xigibilitatea TVA
-"i!ibilitatea TVA intervine la data livrarii bunurilor/prestarii serviciilor. -"i!ibilitatea pentru livrari intracomunitare $#I1% intervine la data livrarii bunurilor sau la data emiterii facturii, dar nu mai tarziu de cea de/a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care se efectueaza #I1.

Platitorii de TVA cu regim mixt


&aca o persoana impozabila inre!istrata in scopuri de TVA efectueaza atat operatiuni impozabile, cat si operatiuni scutite fara drept de deducere, <TVA deductibila= poate fi recuperata conform urmatoarelor criterii: Ta"a atribuibila direct tranzactiilor ta"abile > deductibila inte!ral; Ta"a atribuibila direct tranzactiilor scutite > inte!ral nedeductibila; Ta"a aferenta atat tranzactiilor ta"abile, cat si celor scutite / se aplica pro rata. 7ro/rata se determina ca raport intre: Suma totala, fara TVA, a livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii care permit e"ercitarea dreptului de deducere, cuprinzand subventiile le!ate direct de pret, la numarator; si Suma totala, fara TVA, a operatiunilor prevazute la lit. a% si a livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii care nu permit e"ercitarea dreptului de deducere, la numitor. Se includ sumele primite de la bu!etul statului sau bu!etele locale, acordate in scopul finantarii operatiunilor scutite fara drept de deducere sau operatiunilor care nu se afla in sfera de aplicare a TVA. Valoarea vanzarilor bunurilor de capital, precum si valoarea altor operatiuni desfasurate ocazional $e"emplu: leasin!, inc irieri de bunuri imobile%, nu este inclusa la calculul pro/ratei. 7ro/rata se rotun0este la urmatoarea unitate in favoarea persoanei impozabile $de e"emplu de la 2,' 3 la 43%.

TVA nedeductibila
TVA aferenta bunurilor si serviciilor ce nu sunt ac izitionate in scop comercial este nedeductibila, la fel ca TVA aferenta ac izitiilor de bauturi alcoolice si ti!arete. &eductibilitatea TVA aferenta ac izitiilor de autove icule destinate e"clusiv transportului rutier de persoane, cu o !reutate de cel mult 6,4)) ;! si cu cel mult noua scaune de pasa!eri $inclusiv scaunul soferului% si cea aferenta ac izitiilor de combustibil pentru acestea este limitata la 4)3. Sunt e"ceptate ac izitiile unor cate!orii de ve icule, precum si ac izitiile de combustibil pentru acestea, dupa cum urmeaza: ve iculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inc irierea catre alte persoane, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasin! financiar sau operational, si ve iculele utilizate in scop comercial sau in vederea re/vanzarii. #imitarea dreptul de deducere a TVA la 4)3 se aplica si pentru avansurile platite inainte de ' ianuarie ()'( pentru contravaloarea partiala a ve iculelor rutiere, a caror livrare intervine dupa data de ' ianuarie ()'( inclusiv. .eneficiarii care ac izitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili declarati inactivi, dupa data la care acestia au fost declarati inactivi, nu vor avea drept de deducere a TVA aferenta ac izitiilor respective, cu e"ceptia ac izitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de e"ecutare silita.

Deducerea TVA pentru bunurile de capital


Sc imbarea destinatiei initiale a unui bun de capital $e"emplu: a unui mi0loc fi" sau a unui bun mobil% prin utilizarea respectivului activ pentru operatiuni ce dau drept de deducere intr/o proportie diferita de cea stabilita initial atra!e a0ustarea dreptului de deducere in perioada fiscala in care intervine evenimentul care !enereaza a0ustarea. A0ustarile se vor efectua pentru acelasi bun de capital succesiv in cadrul perioadei de a0ustare, ori de cate ori apar respectivele evenimente. TVA deductibila nu se a0usteaza pentru bunurile de capital a caror durata normala de functionare este mai mica de cinci ani.

A"ustarea TVA deductibila pentru servicii si bunuri# altele decat bunurile de capital
1ontribuabilii a caror inre!istrare in scopuri de TVA a fost anulata vor a0usta TVA aferenta activelor corporale fi"e pentru valoarea ramasa neamortizata sau, dupa caz, proportional cu perioada ramasa din perioada de a0ustare. 8u vor fi supuse masurilor de a0ustare bunurile/ serviciile ac izitionate pana la data de 6) septembrie ()'' de catre persoanele impozabile care solicita, in cursul anului ()'(, scoaterea din evidenta persoanelor inre!istrate in scopuri de TVA.

$asuri de simplificare
7entru tranzactiile de vanzare/cumparare dintre persoanele impozabile inre!istrate in scopuri de TVA in Romania care au ca obiect deseurile sau materialul lemnos, TVA nu este platita efectiv, ci doar mentionata de cumparatori in decontul TVA atat ca ta"a colectata, cat si ca ta"a deductibila. 7ana la data de 6' mai ()'6 masurile de simplificare se aplica si pentru livrarile de cereale si plante te nice, respectiv: !rau, alac, secara, orz, porumb, soia, rapita, floarea soarelui, sfecla de za ar. :asurile de simplificare se aplica si pentru transferul de certificate de emisii de !aze cu efect de sera. In consecinta, pentru tranzactiile cu astfel de certificate intre persoane inre!istrate in scopuri de TVA in Romania, beneficiarii vor avea obli!atia platii TVA prin aplicarea mecanismului ta"arii inverse.

%bligatiile de raportare privind TVA


Perioada fiscala 1a re!ula !enerala, perioada fiscala este luna calendaristica. 7entru persoanele impozabile inre!istrate in scopuri de TVA, a caror cifra de afaceri la sfarsitul anului anterior nu a depasit ')).))) de euro, perioada fiscala este trimestrul calendaristic. 7entru persoanele impozabile care au ca perioada fiscala trimestrul calendaristic perioada fiscala devine luna calendaristica in cazul in care persoana impozabila efectueaza in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe ac izitii intracomunitare de bunuri. &acturarea ?acturile pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii interne trebuie emise cel tarziu in cea de/a '4a zi a lunii urmatoare celei in care are loc livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. TVA aferenta livrarilor/prestarilor trebuie raportata in luna in care are loc livrarea. ?actura trebuie sa contina informatiile minime cerute de le!e, prevazute si in &irectiva ''(/())*. 7ersoanele impozabile au si posibilitatea de a emite facturi centralizatoare sau facturi in numele furnizorului/prestatorului, si de a emite si ar iva facturile cu a0utorul mi0loacelor electronice. &in perspectiva TVA, semnarea si stampilarea facturilor nu mai este obli!atorie. !videnta operatiunilor 7ersoanele impozabile trebuie sa tina evidente complete si detaliate pentru calculul obli!atiilor de plata aferente TVA. &econturile de TVA trebuie depuse la autoritatile fiscale pana la data de (4 a lunii urmatoare perioadei fiscale; TVA de plata este datorata pana la aceeasi data. &econtul TVA trebuie predat si pe suport electronic $1&/stic;%. 7ersoanele impozabile neinre!istrate in scopuri de TVA trebuie sa plateasca TVA si sa prezinte un decont special de TVA pentru serviciile ac izitionate de la nerezidenti, pentru care locul

prestarii se considera a fi in Romania. Aceste obli!atii trebuie indeplinite pana la data de (4 a lunii urmatoare celei in care sunt prestate serviciile. &eclaratia recapitulativa se depune lunar, pana la data de (4 inclusiv a lunii urmatoare livrarii /ac izitiei intracomunitare de bunuri sau prestarii/ac izitiei de servicii pentru toate operatiunile intracomunitare ta"abile efectuate cu persoane impozabile stabilite in alte State :embre, cu anumite e"ceptii. 1ontribuabilii mari si mi0locii, precum si sediile secundare ale acestora, au obli!atia depunerii decontului de TVA si a declaratiei recapitulative prin mi0loace electronice. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare. 7ersoanele impozabile trebuie sa depuna si declaratii pentru livrarile si ac izitiile ta"abile realizate pe teritoriul Romaniei pe baza de factura. &eclaratiile se vor depune odata cu decontul, pana la data de (4 a lunii urmatoare perioadei pentru care se face raportarea $luna, trimestru, semestru sau an%. Pentru comertul intracomunitar de bunuri# persoanele impozabile depun si declaratia Intrastat' Corectarea documentelor &aca o persoana impozabila a facturat in mod eronat fara TVA livrari de bunuri/prestari de servicii, iar in urma unui control fiscal autoritatile au stabilit obli!atii suplimentare de plata privind TVA, persoana impozabila poate recupera sumele de TVA de la beneficiari prin emiterea unei facturi de corectie, in timp ce beneficiarii isi pot e"ercita dreptul de deducere in conditiile stabilite de le!e. Alte obligatii Incepand cu ' au!ust ()'), persoanele impozabile si persoanele 0uridice neimpozabile, care efectueaza comert intracomunitar cu bunuri si servicii, au obli!atia inscrierii in <Re!istrul operatorilor intracomunitari=, altfel codul de inre!istrare in scopuri de TVA nu va fi considerat valabil pentru operatiuni intracomunitare. ambursarea TVA &aca o societate se afla in pozitia de rambursare a TVA, va trebui sa bifeze rubrica de rambursare a ta"ei din decontul TVA pentru a solicita efectuarea rambursarii. -"ista si posibilitatea reportarii soldului TVA de rambursat pentru a acoperi sumele de plata din deconturile viitoare. 1ererile de rambursare trebuie procesate de administratia financiara in termen de 24 de zile de la depunere. &econturile de TVA cu sume ne!ative cu optiune de rambursare se solutioneaza numai dupa incadrarea persoanei impozabile de catre autoritatile fiscale intr/o cate!orie de risc fiscal $mic, mediu sau mare%. Astfel, deconturile de TVA cu risc fiscal mic se solutioneaza prin emiterea deciziei de rambursare, cele cu risc fiscal mediu cu analiza documentara, iar deconturile cu risc fiscal mare cu inspectie fiscala anticipata. &aca TVA nu este rambursata in termenul stabilit de le!e $24 de zile%, persoanele impozabile au dreptul sa solicite plata dobanzii pentru sumele respective, in prezent in valoare de ),)23

pentru fiecare zi de intarziere. 8oua procedura de rambursarea a TVA ac itata in alte State :embre de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si ac izitii de bunuri/servicii permite depunerea formularelor prin mi0loace electronice. ?ormularele se vor depune prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de A8A? si se vor semna in baza certificatului di!ital emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Incepand cu ' ianuarie ()'6 va fi introdusa si plata TVA la incasare, care presupune colectarea ta"ei la momentul incasarii contravalorii livrarilor sau prestarilor efectuate, dar nu mai tarziu de 5) de zile de la data emiterii facturii. 1ontribuabilii obli!ati sa aplice aceasta decizie sunt cei cu o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de (,(4 milioane de lei. ambursarea TVA catre persoane impozabile stabilite in (!)in afara (! 7ersoanele impozabile neinre!istrate si care nu au obli!atia inre!istrarii in scopuri de TVA in Romania pot cere rambursarea sumelor de TVA ac itate in Romania in baza cererii de rambursare transmise pe cale electronica autoritatilor din Statul :embru in care sunt stabilite. 1ererile vor fi transmise Statului :embru in care solicitantul este stabilit, cel tarziu pana la data de 6) septembrie a anului urmator perioadei de rambursare. Termenul de solutionare a cererilor de rambursare este de patru luni de la data primirii cererii de catre autoritatile din Romania, cu posibilitatea prelun!irii in cazul in care autoritatile fiscale solicita informatii suplimentare. 7ersoanele impozabile stabilite in afara ,- au de asemenea dreptul la rambursarea TVA din Romania, in baza acordurilor de reciprocitate inc eiate de Romania, care la acest moment are astfel de acorduri cu -lvetia si Turcia. Precizari privind inregistrarea sau anularea inregistrarii in scopuri de TVA 7otrivit Ordonantei de ,r!enta a @uvernului nr. (2/()'( pentru modificarea si completarea #e!ii nr. 4A'/())6 privind 1odul ?iscal si re!lementarea unor masuri financiar/fiscale, de la ' iulie ()'(, plafonul de la care persoanele impozabile sunt obli!ate sa solicite inre!istrarea in scopuri de TVA a fost ma0orat de la 64.))) la *4.))) de euro $respectiv de la ''5.))) la (().))) lei%. ,rmare a acestui fapt, in perioada '.)A/6'.'(.()'(, sunt aplicabile anumite prevederi tranzitorii in ceea ce priveste re!imul special de scutire pentru intreprinderile mici pe care le prezentam in materialul urmator. 7ersoanele impozabile infiintate anterior anului ()'( au obli!atia solicitarii inre!istrarii in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul de ''5.))) lei in perioada ' ianuarie / 6) iunie ()'(. in cazul in care nu au depasit in aceasta perioada plafonul de ''5.))) lei, persoanele impozabile trebuie sa solicite inre!istrarea in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul

A T* +,- . A"ustarea taxei deductibile /n cazul ac0izi1iilor de servicii 2i bunuri# altele dec3t bunurile de capital Articolul '2+ din 1odul fiscal face referire la a0ustarea TVA in cazul ac izitiilor de servicii si bunuri, altele decat bunurile de capital. &in punctul de vedere al a0ustarii TVA in cadrul bunurilor de capital nu intra activele corporale fi"e cu o durata normala de utilizare stabilitata, pentru amortizarea fiscala, mai mica de 4 ani. &eci, sub prevederea acestui articol intra pe parte de bunuri, atat bunurile de natura stocurilor, a obiectelor de inventar, dar si imobilizarile corporale care au durata de amortizarea fiscala mai mica de 4 ani. 1e reprezinta de fapt a0ustarea TVAB A0ustarea TVA este o corectare a sumei deduse initial aferenta ac izitiei unui serviciu sau unui bun. Aceasta a0ustare se poate realiza atat in favoare statului, cat si in favoarea contribuabilului, dupa caz, si apare ca urmare a unor evenimente de !enul celor prevazute la art. '2+ alin $'% din 1odul fiscal. 1onform prevederilor le!islative e"istente la ora actuala, in cazul bunurilor furate se impunea a0ustarea TVA, a0ustare care intervenea in favoarea statului, in sensul limitarii $anularii% dreptului de deducere e"ercitat initial. Anularea a0ustarii se putea efectua de persoana impozabila la data la care furtul era dovedit le!al prin otarare 0udecatoreasca definitiva. 7rin adoptarea O,@ nr.')(/()'6 nu se mai impune a0ustarea TVA in cazul bunurilor furate, conditia fiind ca persoana impozabila sa dovedeasca furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de or!anele 0udiciare.

1onform Codului fiscal# Art. '2+/ A0ustarea ta"ei deductibile Cn cazul ac iziDiilor de servicii Ei bunuri, altele decFt bunurile de capital se prezinta astfel: +4 Gn condiDiile Cn care re!ulile privind livrarea cHtre sine sau prestarea cHtre sine nu se aplicH, deducerea iniDialH se a0usteazH Cn urmHtoarele cazuri: a4 deducerea este mai mare sau mai micH decFt cea pe care persoana impozabilH avea dreptul sH o opereze; b4 dacH e"istH modificHri ale elementelor luate Cn considerare pentru determinarea sumei deductibile, intervenite dupH depunerea decontului de ta"H, inclusiv Cn cazurile prevHzute la art* +5-; c% persoana impozabilH CEi pierde dreptul de deducere a ta"ei pentru bunurile mobile nelivrate Ei serviciile neutilizate Cn cazul unor evenimente precum modificHri le!islative, modificHri ale obiectului de activitate, alocarea de bunuri/servicii pentru operaDiuni care dau drept de deducere Ei, ulterior, alocarea acestora pentru realizarea de operaDiuni care nu dau drept de deducere, bunuri lipsH din !estiune, inclusiv bunuri furate. Norme metodologice

674 8u se a0usteazH deducerea iniDialH a ta"ei Cn cazul: a4 bunurilor distruse sau pierdute ca urmare a unor calamitHDi naturale ori a unor cauze de forDH ma0orH, Cn condiDiile Cn care aceste situaDii sunt demonstrate sau confirmate Cn mod corespunzHtor; b4 bunurilor de natura stocurilor de!radate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum Ei activelor corporale fi"e casate, altele decFt bunurile de capital, Cn condiii stabilite prin norme; c4 perisabilitHDilor, Cn limitele prevHzute prin le!e, precum Ei a pierderilor te nolo!ice sau, dupH caz, al altor consumuri proprii, Cn condiii stabilite prin norme; d4 situaDiilor prevHzute la art. '(+ alin. $+%. $6%. Gn cazul bunurilor furate, persoana impozabilH poate anula a0ustarea efectuatH conform alin. $'% la data la care furtul este dovedit le!al prin otHrFre 0udecHtoreascH definitivH.

8orme metodologice. 46. $'% 7otrivit prevederilor art. '2+ din 1odul fiscal, se a0usteazH ta"a pe valoarea adHu!atH deductibilH aferentH serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor Ei activelor corporale fi"e, altele decFt cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. '25 din 1odul fiscal. A0ustarea ta"ei deductibile se efectueazH numai Cn situaDia Cn care nu are loc o livrare/prestare cHtre sine efectuatH de persoana impozabilH, prevHzutH la art. '(+ alin. $2% sau art. '(5 alin. $2% din 1odul fiscal. $(% Gn baza prevederilor art. '2+ alin. $'% lit. a% din 1odul fiscal, persoana impozabilH poate sH a0usteze ta"a nededusH aferentH serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor Ei activelor corporale fi"e, altele decFt cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. '25 din 1odul fiscal, activelor corporale fi"e Cn curs de e"ecuDie, constatate pe bazH de inventariere, Cn situaDia Cn care persoana impozabilH cFEti!H dreptul de deducere a ta"ei. A0ustarea Cn acest caz reprezintH e"ercitarea dreptului de deducere Ei se evidenDiazH Cn decontul de ta"H aferent perioadei fiscale Cn care a intervenit evenimentul care a !enerat a0ustarea sau, dupH caz, Cntr/un decont de ta"H ulterior. 7ersoana impozabilH realizeazH aceste a0ustHri ca urmare a unor situaDii cum ar fi: a% modificHri le!islative; b% modificHri ale obiectului de activitate; c% alocarea de bunuri/servicii pentru operaDiuni care nu dau drept de deducere Ei ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operaDiuni care dau drept de deducere. Se includ Cn aceastH cate!orie Ei ve iculele pentru care a fost limitat dreptul de deducere conform art. '24I' din 1odul fiscal, Cn situaDia Cn care fac obiectul unei livrHri ta"abile sau are loc o modificare de destinaDie, respectiv sunt utilizate e"clusiv pentru activitHDi e"ceptate de la limitarea dreptului de deducere prevHzute la art. '24I' din 1odul fiscal. Aceste a0ustHri nu pot fi aplicate pentru ve iculele al cHror drept de deducere a fost limitat '))3 care sunt ulterior livrate, CntrucFt este obli!atorie aplicarea scutirii de TVA prevHzute la art. '2' alin. $(% lit. !% din 1odul fiscal. $6% Gn situaDiile prevHzute la alin. $(%, ta"a nededusH aferentH serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor Ei activelor corporale fi"e, altele decFt cele care sunt considerate bunuri de capital conform art* +,9 din 1odul fiscal, activelor corporale fi"e Cn curs de e"ecuDie, ac iziDionate de persoane impozabile care aplicH sistemul TVA la Cncasare, altele decFt ac iziDiile intracomunitare de bunuri, importurile Ei ac iziDiile de bunuri/servicii pentru care se aplicH ta"are inversH potrivit prevederilor art* +:; alin. $(% / $*%, art* +:7<5 alin. $')% sau art* +=; din 1odul fiscal, precum Ei cele ac iziDionate de beneficiari de la persoane impozabile care aplicH sistemul TVA la Cncasare, altele decFt

cele prevHzute la art* +5,<7 alin. $*% lit. a% / e% din 1odul fiscal, se a0usteazH la data la care intervine evenimentul care !enereazH a0ustarea, pentru ta"a deductibilH, respectiv pentru ta"a care a fost plHtitH furnizorului/prestatorului, iar Cn cazul activelor corporale fi"e se aplicH Ei prevederile alin. $'2%. Gn situaDia Cn care la data la care intervine evenimentul care !enereazH a0ustarea nu a fost ac itatH inte!ral ta"a aferentH ac iziDiei, pe mHsurH ce se plHteEte diferenDa de ta"H, persoana impozabilH CEi e"ercitH dreptul de deducere a ta"ei respective cu e"cepDia situaDiei Cn care la data plHDii bunurile/serviciile nu sunt utilizate pentru operaDiuni care dau drept de deducere a ta"ei. Gn cazul activelor corporale fi"e amortizabile, pe mHsurH ce se plHteEte diferenDa de ta"H, persoana impozabilH deduce partea din ta"a plHtitH corespunzHtoare valorii rHmase neamortizate la momentul la care intervine evenimentul care a !enerat a0ustarea. &acH apar Ei alte evenimente care !enereazH a0ustarea TVA pFnH la data plHDii TVA, Cn favoarea statului sau Cn favoarea persoanei impozabile, Cn cazul activelor corporale fi"e amortizabile, suma ta"ei de dedus se determinH Cn funcDie de valoarea rHmasH neamortizatH la data fiecHrui eveniment care !enereazH a0ustarea ta"ei. Ta"a aferentH ac iziDiilor intracomunitare de bunuri, importurilor Ei ac iziDiilor de bunuri/servicii pentru care se aplicH ta"are inversH potrivit prevederilor art* +:; alin. $(% / $*%, art* +:7<5 alin. $')% sau art* +=; din 1odul fiscal, efectuate de persoane impozabile care aplicH sistemul TVA la Cncasare, precum Ei ta"a aferentH ac iziDiilor de bunuri/servicii prevHzute la art* +5,<7 alin. $*% lit. a% / e% din 1odul fiscal efectuate de beneficiari de la persoane impozabile care aplicH sistemul TVA la Cncasare se a0usteazH potrivit re!ulilor !enerale prevHzute la alin. $(%. $2% Gn cazul Cn care persoana impozabilH care aplicH re!imul special de scutire, prevHzut la art* +:7 din 1odul fiscal, se Cnre!istreazH potrivit le!ii Cn scopuri de TVA conform art* +:5 din 1odul fiscal, precum Ei Cn cazul Cn care persoana Cnre!istratH Cn scopuri de TVA conform art* +:5 din 1odul fiscal solicitH scoaterea din evidenDa persoanelor Cnre!istrate Cn scopuri de TVA, conform art* +:7 alin. $A% din 1odul fiscal, se aplicH a0ustHrile de ta"H prevHzute la pct. *' Ei *(. 7ersoanele care aplicH sistemul TVA la Cncasare, precum Ei cele care au ac iziDionat bunuri/servicii de la persoane impozabile care aplicH sistemul TVA Ei trec la re!imul special de scutire prevHzut la art* +:7 din 1odul fiscal aplicH Cn mod corespunzHtor prevederile alin. $A%. $4% 1onform art* +,- alin. $'% lit. b% din 1odul fiscal, se a0usteazH ta"a deductibilH, Cn situaDii precum: a% cazurile prevHzute la art* +5- lit. a% / c% Ei e% din 1odul fiscal; b% cFnd pro rata definitivH, calculatH la sfFrEitul anului, diferH de pro rata provizorie utilizatH Cn cursul anului; c% cazul Cn care persoana impozabilH Cn mod eronat a dedus o sumH de ta"H mai mare decFt avea dreptul sau mai micH. $*% Gn baza art* +,- alin. $'% lit. a% Ei c% din 1odul fiscal, persoana impozabilH trebuie sH a0usteze, la data modificHrii intervenite, ta"a deductibilH aferentH bunurilor de natura stocurilor, serviciilor neutilizate, activelor corporale fi"e Cn curs de e"ecuDie, activelor corporale fi"e, altele decFt cele care sunt considerate bunuri de capital conform art* +,9 din 1odul fiscal, Cn situaDia Cn care persoana impozabilH pierde dreptul de deducere a ta"ei. A0ustarea reprezintH Cn aceastH situaDie anularea dreptului de deducere a ta"ei pe valoarea adHu!atH deduse iniDial Ei se evidenDiazH Cn decontul de ta"H aferent perioadei fiscale Cn care a intervenit evenimentul care a !enerat a0ustarea. 7ersoana impozabilH realizeazH aceste a0ustHri ca urmare a unor situaDii cum ar fi: a% modificHri le!islative; b% modificHri ale obiectului de activitate; c% alocarea de bunuri/servicii pentru operaDiuni care dau drept de deducere Ei ulterior alocarea acestora pentru realizarea de operaDiuni care nu dau drept de deducere. Se includ Cn aceastH cate!orie Ei

ve iculele pentru care nu a fost limitat dreptul de deducere conform art* +,:<+, Cn situaDia Cn care are loc o modificare de destinaDie, respectiv sunt utilizate pentru activitHDi care impun limitarea dreptului de deducere la 4)3, conform art* +,:<+ din 1odul fiscal; d% bunuri lipsH Cn !estiune din alte cauze decFt cele prevHzute la art* +,- alin. $(% din 1odul fiscal, inclusiv bunurile furate. Gn cazul bunurilor lipsH din !estiune care sunt imputate, se efectueazH a0ustarea ta"ei, sumele imputate nefiind considerate contravaloarea unor operaDiuni Cn sfera de aplicare a TVA. $*I'% Gn cazul contractelor de leasin! financiar avFnd ca obiect bunuri mobile corporale, altele decFt bunurile de capital, care se reziliazH, iar bunurile nu sunt restituite de utilizator Cn termenul prevHzut Cn contract, respectivele bunuri nu sunt considerate a fi lipsH Cn !estiunea locatorului/finanDatorului, acesta neavFnd obli!aDia sH efectueze a0ustHri ale ta"ei deduse dacH face dovada cH a iniDiat Ei a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului, indiferent dacH la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de cHtre societatea de leasin!. $A% Gn situaDiile prevHzute la alin. $*%, ta"a deductibilH aferentH serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor Ei activelor corporale fi"e, altele decFt cele care sunt considerate bunuri de capital conform art* +,9 din 1odul fiscal, activelor corporale fi"e Cn curs de e"ecuDie, ac iziDionate de persoane impozabile care aplicH sistemul TVA la Cncasare, altele decFt ac iziDiile intracomunitare de bunuri, importurile Ei ac iziDiile de bunuri/servicii pentru care se aplicH ta"are inversH potrivit prevederilor art* +:; alin. $(% / $*%, art* +:7<5 alin. $')% sau art* +=; din 1odul fiscal, precum Ei cele ac iziDionate de beneficiari de la persoane impozabile care aplicH sistemul TVA la Cncasare, altele decFt cele prevHzute la art* +5,<7 alin. $*% din 1odul fiscal, se a0usteazH la data la care intervine evenimentul care !enereazH a0ustarea, pentru ta"a deductibilH, respectiv pentru ta"a care a fost plHtitH furnizorului/prestatorului, iar Cn cazul activelor corporale fi"e se aplicH Ei prevederile alin. $'2%. Gn situaDia Cn care la data la care intervine evenimentul care !enereazH a0ustarea nu a fost ac itatH inte!ral ta"a aferentH ac iziDiei, pe mHsurH ce se plHteEte diferenDa de ta"H, persoana impozabilH nu CEi e"ercitH dreptul de deducere a ta"ei respective cu e"cepDia situaDiei Cn care la data plHDii bunurile/serviciile sunt utilizate pentru operaDiuni care dau drept de deducere a ta"ei. Gn cazul activelor corporale fi"e amortizabile, pe mHsurH ce se plHteEte diferenDa de ta"H, persoana impozabilH nu deduce partea din ta"a plHtitH corespunzHtoare valorii rHmase neamortizate la momentul la care intervine evenimentul care a !enerat a0ustarea. &acH apar Ei alte evenimente care !enereazH a0ustarea TVA pFnH la data plHDii TVA, Cn favoarea statului sau Cn favoarea persoanei impozabile, Cn cazul activelor corporale fi"e amortizabile, suma ta"ei de dedus se determinH Cn funcDie de valoarea rHmasH neamortizatH la data fiecHrui eveniment care !enereazH a0ustarea ta"ei. Ta"a aferentH ac iziDiilor intracomunitare de bunuri, importurilor Ei ac iziDiilor de bunuri/servicii pentru care se aplicH ta"are inversH potrivit prevederilor art* +:; alin. $(% / $*%, art* +:7<5 alin. $')% sau art* +=; din 1odul fiscal, efectuate de o persoanH impozabilH care aplicH sistemul TVA la Cncasare, precum Ei ta"a aferentH ac iziDiilor de bunuri/servicii prevHzute la art* +5,<7 alin. $*% din 1odul fiscal efectuate de beneficiar de la o persoanH impozabilH care aplicH sistemul TVA la Cncasare se a0usteazH potrivit re!ulilor !enerale prevHzute la alin. $*%. !xemplu: Societatea A, care aplicH sistemul TVA la Cncasare $sau a cumpHrat bunuri de la o persoanH care a aplicat TVA la Cncasare% a ac iziDionat Cn ianuarie ()'6 un activ corporal fi" amortizabil Cn valoare de ').))) lei plus TVA (.2)) lei. #a data ac iziDiei societatea A plHteEte furnizorului suma de *.()) lei,

din care TVA '.()) lei, care se deduce. .unul este alocat unei activitHDi cu drept de deducere inte!ral. / Gn luna martie ()'2 apare primul eveniment care !enereazH a0ustarea ta"ei, respectiv bunul este alocat unei activitHDi fHrH drept de deducere a TVA. Societatea A trebuie sH efectueze a0ustarea ta"ei deduse astfel: / valoarea neamortizatH a bunului este de A.))) lei $reprezintH A)3 din valoarea bunului%; / TVA dedusH '.()) lei; / a0ustarea calculatH Cn funcDie de valoarea rHmasH neamortizatH: '.()) " A)3 J +2) lei, Cn favoarea statului. / Gn luna iunie ()'2 societatea A mai plHteEte furnizorului suma de (.4+6 lei, din care 4)) lei reprezintH TVA. Ta"a de dedus se determinH proporDional cu valoarea rHmasH neamortizatH la momentul la care a intervenit evenimentul care a !enerat a0ustare, astfel: 4)) " A)3 J 64) lei / ta"H care nu se deduce. &iferenDa de '4) lei $4)) / 64)% se deduce. / Gn luna septembrie ()'2 apare al doilea eveniment care !enereazH a0ustarea ta"ei, respectiv bunul este alocat unei activitHDi cu drept de deducere: / valoarea rHmasH neamortizatH este de *.))) lei $reprezentFnd *)3 din valoarea bunului%; / TVA ac itatH: '.()) lei K 4)) lei J '.A)) lei; / a0ustarea calculatH Cn funcDie de valoarea rHmasH neamortizatH: '.A)) " *)3 J '.)() lei Cn favoarea persoanei impozabile. / Gn luna decembrie ()'2 societatea A plHteEte furnizorului suma de 6.*'A lei, din care TVA reprezintH A)) lei. Ta"a de dedus se determinH Cn funcDie de valoarea rHmasH neamortizatH la data fiecHrui eveniment care !enereazH a0ustarea ta"ei, astfel: A)) " A)3 / A)) " *)3 J 25) / 2() J A) lei nu se deduc, iar diferenDa de *6) lei $A)) / A)% se deduce. $+% Gn cazul persoanelor impozabile a cHror Cnre!istrare Cn scopuri de TVA a fost anulatH de or!anele fiscale competente, conform art* +:5 alin. $5% lit. a% / e% din 1odul fiscal, se considerH cH activele corporale fi"e, care nu sunt amortizate inte!ral, altele decFt cele care sunt considerate bunuri de capital conform art* +,9 din 1odul fiscal, sunt alocate pe perioada Cn care nu au avut un cod valabil de TVA unei activitHDi fHrH drept de deducere, fiind obli!atorie a0ustarea ta"ei conform art* +,- alin. $'% lit. c% din 1odul fiscal pentru valoarea rHmasH neamortizatH. A0ustarea se efectueazH Cn funcDie de cota de ta"H Cn vi!oare la data ac iziDiei activului corporal fi". A0ustarea va fi reflectatH Cn ultimul decont de ta"H depus Cnainte de anularea Cnre!istrHrii Cn scopuri de TVA a persoanei impozabile. Gn cazul Cn care nu a evidenDiat corect sau nu a efectuat a0ustHrile de ta"H prevHzute, persoana impozabilH va declara Ei va plHti sumele rezultate din a0ustarea ta"ei, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preEedintelui A!enDiei 8aDionale de Administrare ?iscalH. &upH Cnre!istrarea Cn scopuri de TVA conform art* +:5 din 1odul fiscal, persoanele impozabile pot a0usta, Cn conformitate cu prevederile alin. $(% lit. b%, ta"a aferentH activelor corporale fi"e, altele decFt cele care sunt considerate bunuri de capital potrivit art* +,9 din 1odul fiscal, pentru valoarea rHmasH neamortizatH, inclusiv Cn situaDia Cn care acestea au fost livrate Cn re!im de ta"are Cn perioada Cn care nu au avut un cod valabil de TVA, Cn cadrul procedurii de e"ecutare silitH. A0ustarea va fi reflectatH Cn primul decont de ta"H depus dupH Cnre!istrarea Cn scopuri de TVA a persoanei impozabile sau, dupH caz, Cntr/un decont ulterior. 7revederile alin. $6% Ei $A% se aplicH corespunzHtor. $5% LLL Abro!at.

$')% Gn sensul art* +,- alin. $(% lit. a% din 1odul fiscal: a% prin bunuri distruse Ei prin bunuri pierdute se CnDele!e bunurile dispHrute Cn urma unor calamitHDi naturale sau a unor cauze de forDH ma0orH; b% prin calamiti naturale se CnDele!e fenomene cum ar fi inundaDiile, alunecHrile de teren, cutremurele; c% prin cauze de for major se CnDele!e: '. incendiu, dovedit prin documente de asi!urare Ei/sau alte rapoarte oficiale; (. rHzboi, rHzboi civil, acte de terorism; 6. orice alte evenimente pentru care se poate invoca forDa ma0orH. $''% 7otrivit prevederilor art* +,- alin. $(% lit. b% din 1odul fiscal nu se fac a0ustHri ale ta"ei deductibile: a% Cn cazul bunurilor de natura stocurilor de!radate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, respectiv cele care Cndeplinesc Cn mod cumulativ urmHtoarele condiDii: '. de!radarea calitativH a bunurilor se datoreazH unor cauze obiective dovedite cu documente. Sunt incluse Cn aceastH cate!orie Ei produsele accizabile pentru care autoritatea competentH a emis decizie de aprobare a distru!erii; (. se face dovada cH bunurile au fost distruse; b% Cn situaDia casHrii activelor corporale fi"e, altele decFt bunurile de capital prevHzute la art* +,9 din 1odul fiscal. $'(% Gn conformitate cu prevederile art* +,- alin. $(% lit. c% din 1odul fiscal, persoana impozabilH nu are obli!aDia a0ustHrii ta"ei Cn cazul perisabilitHDilor, Cn limitele stabilite prin le!e, al pierderilor te nolo!ice sau, dupH caz, al altor consumuri proprii, Cn limitele stabilite potrivit le!ii ori, Cn lipsa acestora, Cn limitele stabilite de persoana impozabilH Cn norma proprie de consum. Gn cazul depHEirii limitelor de perisabilitate sau a limitelor privind normele te nolo!ice ori consumurile proprii, astfel cum sunt prevHzute la prima tezH, se a0usteazH ta"a aferentH depHEirii acestora. 7rin e"cepDie, Cn cazul societHDilor de distribuDie a ener!iei electrice, nu se face a0ustarea ta"ei pentru cantitHDile de ener!ie electricH consumate la nivelul normei proprii de consum te nolo!ic sau, Cn lipsa acesteia, la nivelul normei aprobate de cHtre Autoritatea 8aDionalH de Re!lementare Cn &omeniul -ner!iei pentru fiecare societate de distribuDie a ener!iei electrice, care include Ei consumul propriu comercial. $'6% 7entru operaDiunile prevHzute la art* +7- alin. $+% din 1odul fiscal nu se efectueazH a0ustarea ta"ei deductibile. $'2% Gn cazul activelor corporale fi"e, care nu sunt amortizate inte!ral, altele decFt cele care sunt considerate bunuri de capital conform art* +,9 din 1odul fiscal, a0ustarea ta"ei conform art* +,din 1odul fiscal se face pentru valoarea rHmasH neamortizatH. A0ustarea se efectueazH Cn funcDie de cota de ta"H Cn vi!oare la data ac iziDiei activului corporal fi". Gn sensul prezentelor norme, prin valoare rmas neamortizat se CnDele!e valoarea de Cnre!istrare Cn contabilitate diminuatH cu amortizarea contabilH. 1omentarii: :odificarea utilizHrii unui bun dupH ac iziDia acestuia, respectiv utilizarea pentru operaDiuni cu sau fHrH drept de deducere, conduce la efectuarea unor a0ustHri de TVA prin care trebuie sH se asi!ure cH persoana impozabilH va beneficia de deducerea TVA pentru bunul respectiv Cn mHsura Cn care acesta

este utilizat pentru operaDiuni care dau drept de deducere. 7roblema devine mai complicatH Cn cazul persoanelor care au ac iziDionat bunuri de la persoane care aplicH TVA la Cncasare, precum Ei a ac iziDiilor efectuate de persoanele care aplicH TVA la Cncasare, Ei care nu au ac itat inte!ral TVA, diferenDa de ta"H neac itatH fiind nee"i!ibilH. 7rin norme s/au dat e"emple pentru a clarifica modul Cn care vor proceda persoanele care efectueazH a0ustHri de TVA, Cn special Cn cazul activelor corporale fi"e, care nu sunt bunuri de capital, Cn vederea respectHrii principiului enunDat Cn cazul ta"ei nee"i!ibile care devine deductibilH sau nedeductibilH pe mHsura plHDii.

!xemple a"ustare TVA /n conditiile anularii inregistrarii in scopuri de TVA 6conform art* +,- din C&4
7otrivit art. '2+ lit. c% din 1odul ?iscal, deducerea iniDialH se a0usteazH Cn situaDia Cn care persoana impozabilH CEi pierde dreptul de deducere a ta"ei pentru bunurile mobile nelivrate Ei serviciile neutilizate, la momentul pierderii dreptului de deducere. 7otrivit prevederilor art. '2+ din 1odul ?iscal, se a0usteazH ta"a pe valoarea adHu!atH deductibilH aferentH serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor Ei activelor corporale fi"e, altele decFt cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. '25 din 1odul ?iscal.

Gn orice situaDii Cn care persoana impozabilH care desfHEoarH operaDiuni care dau drept de deducere va desfHEura operaDiuni care nu dau drept de deducere, va a0usta ta"a pe valoarea adHu!atH pentru valoarea rHmasH neamortizatH Cn cazul activelor corporale fi"e altele decFt bunurile de capital iar Cn situaDia Cn care persoana impozabilH a alocat direct un anumit serviciu pentru operaDiuni care dau drept de deducere Ei ulterior serviciul respectiv este utilizat pentru realizarea de operaDiuni care nu dau drept de deducere, persoana impozabilH trebuie sH a0usteze ta"a deductibilH aferentH serviciilor neutilizate la data modificHrii intervenite. A0ustarea dreptului de deducere se efectueazH Ei pentru bunurile mobile aflate Cn stoc, Cn situaDia Cn care persoana impozabilH CEi pierde dreptul de deducere Ei nu se aplicH prevederile referitoare la livrHrile cHtre sine. A0ustarea reprezintH Cn aceastH situaDie anularea dreptului de deducere a ta"ei pe valoarea adHu!atH deduse iniDial.

!xemplul nr* + > bun mobil cu durat? normal? de utilizare mai mic? de : ani O persoana impozabilH Cnre!istratH Cn scopuri de ta"H conform art. '46 din 1odul ?iscal ac iziDioneazH o autoutilitarH Cn februarie ())5, Cn valoare de 6(.))) lei, cHreia i se stabileEte o duratH normalH de utilizare de 2 ani $martie ())5 > februarie ()'(%, Cn vederea desfHEurHrii de operaDiuni cu drept de deducere Ei deduce inte!ral ta"a pe valoarea adHu!atH Cn sumH de *.))) lei. Gn luna ianuarie ()'', solicitH scoaterea din evidenDa persoanelor Cnre!istrate Cn scopuri de

TVA, deci trebuie sH efectueze a0ustarea ta"ei deduse iniDial CntrucFt va desfHEura operaDiuni pentru care nu are drept de deducere a TVA $ulterior anulHrii Cnre!istrHrii Cn scopuri de TVA va aplica re!imul special de scutire%. A0ustarea trebuie sH se efectueze pentru toatH valoarea mi0locului fi" rHmasH neamortizatH $pentru perioada februarie ()'' > februarie ()'(% astfel: / amortizare lunarH > 6(.))) : 2+ luni J **A lei / valoarea rHmasH neamortizatH: **A lei " '6 luni J +.*A' lei TVA deductibil de ajustat 8.671 lei !"# $ !.%81 lei Ta"a pe valoarea adHu!atH rezultatH Cn urma a0ustHrii TVA deductibilH se declarH Cn decontul de TVA la rd. (+ <Re!ularizHri ta"H dedusH=. !xemplul nr* 7 > a"ustarea TVA la stocuri O persoanH impozabilH Cnre!istratH Cn scopuri de ta"H conform art. '46 din 1odul ?iscal care, la 6' ianuarie ()'', are stoc de marfH Cn sumH de ').))) lei, solicitH scoaterea din evidenDa persoanelor Cnre!istrate Cn scopuri de TVA, deci trebuie sH efectueze a0ustarea ta"ei deduse iniDial CntrucFt va desfHEura operaDiuni pentru care nu are drept de deducere a TVA. Gn acest caz, trebuie sH efectueze inventarierea mHrfurilor din stoc Ei sH determine preDul de ac iziDie pe fiecare produs conform facturii de ac iziDie. TVA deductibilH care trebuie a0ustat se determinH prin aplicarea cotei de (23 la preDul de ac iziDie, astfel: pi"uri: ')) buc la preD de ac iziDie ),4 lei/buc. J 4) lei " (23 J '( lei TVA deductibilH de a0ustat; stilouri: () buc la preD de ac iziDie ( lei/buc.J 2) lei " (23 J 5,* lei TVA deductibilH de a0ustat; creioane: 6) buc la preD de ac iziDie 6 lei/buc.J 5) lei " (23 J (',* lei TVA deductibilH de a0ustat. Total TVA deductibilH de a0ustat 26,( lei care se declarH, pFnH la (4 februarie ()'', Cn decontul de TVA al lunii ianuarie ()'', la rFndul (+ <Re!ularizHri ta"H dedusH=, cu semnul minus

8oi reguli pentru a"ustarea TVA incepand cu + ianuarie 7;+,


1ontribuabilii vor trebui sa respecte noi re!uli fiscale, de la ' ianuarie ()'2, atat in ceea ce priveste reducerea bazei de impozitare a TVA, cat si pentru a0ustarea ta"ei deductibile, odata ce modificarile la 1odul fiscal, publicate acum cateva zile, vor intra in vi!oare. Ordonanta de ,r!enta a @uvernului nr. ')(/()'6 pentru modificarea si completarea #e!ii nr. 4A'/())6 privind 1odul fiscal si re!lementarea unor masuri financiar/fiscale a fost publicata in :onitorul Oficial, 7artea I, nr. A)6 din '4 noiembrie ()'6 si va intra in vi!oare de la ' ianuarie ()'2. 7otrivit O,@ ')(/()'6, articolul '2+ din 1odul fiscal, MA0ustarea ta"ei deductibile in cazul ac izitiilor de servicii si bunuri, altele decat bunurile de capital=, va avea alte prevederi incepand cu ' ianuarie ()'2.

Astfel, de la aceasta data, persoanele impozabile nu vor a0usta deducerea initiala de TVA in cazul bunurilor furate, deoare a fost eliminata sinta!ma Minclusiv bunuri furate= din litera c%, alineatul $'%, articolul '2+ din 1odul fiscal. Acest alineat precizeaza cazurile in care se a0usteaza deducerea initiala, in conditiile in care re!ulile privind livrarea catre sine sau prestarea catre sine nu se aplica. In aceste conditii, aceasta litera va avea urmatoarea forma: Mpersoana impozabila isi pierde dreptul de deducere a ta"ei pentru bunurile mobile nelivrate si serviciile neutilizate in cazul unor evenimente precum modificari le!islative, modificari ale obiectului de activitate, alocarea de bunuri/servicii pentru operatiuni care dau drept de deducere si, ulterior, alocarea acestora pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere, bunuri lipsa din !estiune=. :ai mult, conform prevederilor din 1odul fiscal care vor intra in vi!oare la inceputul anului viitor, nu se va a0usta deducerea initiala de TVA in cazul bunurilor furate, pentru care persoana impozabila demonstreaza furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de or!anele 0udiciare. In prezent, in ceea ce priveste deducerea initiala de TVA in cazul bunurilor furate, nu e"ista nicio mentiune in 1odul fiscal, e"istand prevederi doar pentru bunurile distruse sau pierdute ca urmare a unor calamitati naturale ori a unor cauze de forta ma0ora. In plus, ramane valabila si anul viitor precizarea ca deducerea initiala de TVA nu se a0usteaza, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de persoana impozabila. &e asemenea, de anul viitor, s/a eliminat din 1odul fiscal mentiunea ca nu se a0usteaza deducerea initiala a ta"ei in cazul: bunurilor de natura stocurilor de!radate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum si activelor corporale fi"e casate, altele decat bunurile de capital, in conditii stabilite prin norme; perisabilitatilor, in limitele prevazute prin le!e, precum si a pierderilor te nolo!ice sau, dupa caz, al altor consumuri proprii, in conditii stabilite prin norme. 1u toate acestea, ramane valabil ca deducerea initiala a TVA nu se a0usteaza in urmatoarele cazuri: bunurile acordate !ratuit din rezerva de stat ca a0utoare umanitare e"terne sau interne; acordarea in mod !ratuit de bunuri in scop de reclama sau in scopul stimularii vanzarilor sau, mai !eneral, in scopuri le!ate de desfasurarea activitatii economice, in conditiile stabilite prin norme; acordarea de bunuri de mica valoare, in mod !ratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, in conditiile stabilite prin norme. In ceea ce priveste modificarea de la articolul '2+, la litera a% s/au !rupat cele trei puncte a, b, c din versiunea actuala a le!islatiei. 7ractic, aici se vor incadra si situatiile a0ustarii TVA pentru stocurile de!radate calitativ care sunt distruse, casarile, perisabilitatile, pierderile te nolo!ice, etc.. Toate sunt prierderi sau distru!eri si s/au !rupat sub un sin!ur punct, intrucat nu avea sens re!lementarea lor distincta in 1od. 7robabil ca acestea vor fi e"emplificate si detaliate prin norme.

7e lan!a aceste modificari, consultantul fiscal de la Viboal ?inde" subliniaza ca un aspect care trebuie urmarit cu atentie se refera la abro!area alineatului $6% de la articolul '2+ si introducerea la alin. $(% lit. a%. Astfel, alineatul $6% din articolul '2+, care este inca in vi!oare, mentioneaza ca Min cazul bunurilor furate, persoana impozabila poate anula a0ustarea efectuata conform alin. $'% la data la care furtul este dovedit le!al prin otarare 0udecatoreasca definitiva=, iar introducerea la alin. $(% lit. a% ca Min cazul bunurilor furate, persoana impozabila demonstreaza furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de or!anele 0udiciare=. In prezent, in cazul bunurilor furate firmele sunt obli!ate sa a0usteze TVA dedusa la ac izitia acestora, adica sa/l colecteze si sa/l vireze la bu!etul de stat. Acestea au dreptul sa anuleze aceasta a0ustare doar daca furtul este dovedit le!al prin otarare 0udecatoreasca definitiva, conditie care este destul de !reu de respectat mai ales in situatia furturilor cu autor necunoscut, unde de multe ori nu se a0un!e la obtinerea unei otarari 0udecatoresti.

.iblio!rafie: '. 1amera de comert si industrie a municipiului .ucuresti/ ttp://NNN.ccib.ro (. #e!ea 4A'/())6 coroboratH cu O@ 22/())2 privind 1odul fisca cu normele metodolo!ice de aplicare 6. ttp://NNN.medierenet.ro/()'6/''/('/noi/re!uli/pentru/a0ustarea/tva/si/stabilirea/bazei/de/ impozitare/ta"ei/incepand/cu/'/ianuarie/()'2/P.,QO??nen*.8 2. ttp://NNN.cabinete"pert.ro 4. infotva.mana!er.ro