Sunteți pe pagina 1din 17

Judeul Ismail

Capitole

Geografie

Asezare. Judetul I. este asezat n Sudul Basarabiei, se ntinde de-a lungul malulul stng al Dunarii de la Prut (hotarul .! pna la "area #eagra, a$ungnd n a%easta parte pna la la%ul Sasi%. S-ar putea numi $udetul Dunarii basarabene. Suprafata. &.'(' )m*. nfatisarea pamntului. Podisul "oldo+ei se termina, spre Dunare si "area #eagra, printr-o %mpie (Cmpia Basarabiei!. ,n $udetul Ismail a%easta %mpie este %restata de seria depresiunilor alungite n %are se gases% azi, n%on$urate de maluri nalte, limanurile (la%urile! Cahul, Ialpug, Catalpug, Chitai, Sasi%. aile %are dau n la%uri sunt si ele adn%ite %u -. /(.. m n %mpie si se ras0ira spre marginea nordi%a a $udetului. Iata de %e relie0ul a%estui tinut este mai +ariat de%t ne-am 0i asteptat1 0asii de %mpii orientate #.S., mai strmte si mai nalte (ntre (.. /'.. m! n #. si din %e n %e mai largi n S. si S.2., unde se pierd treptat (%nd nu se termina %u maluri abrupte de (. /'. m! n lun%a larga si plina de balti a Dunarii. 3Balta Dunarii4, la%urile si +aile %u 0undul ntins

al%atuies% partile %ele mai $oase ale $udetului. Clima si ape. Clima este de tip ponti% %ontinentala e5trema, %u +eri se%etoase si %alduroase. Iernile n s%himb sunt geroase, bogate n zapada numai n Sudul $udetului. Vegetatia. ,ntreg tinutul 0a%e parte din stepa ponti%a (ierburi n %are predomina gramineele si plantele %u ghimpi! 6 doar pe %ulmile mai nalte dinspre Prut s-au mai pastrat %te+a pl%uri de ste$ari. Pe marginea la%urilor si mai ales n Balta Dunarii, se ntlnes% ntinse paduri de esente albe (sal%ii, plopi, et%.! si stu0arii. Bogatii minerale. ,n a0ara lignitului de proasta %alitate de la ,mputita (la #. Ialpugului! si de %te+a %ariere de %al%ar n malurile la%urilor Ialpug si Cahul, nu se poate +orbi despre bogatii minerale n a%est $udet.

Istoriesus
Vechime si dezvoltare istorica. Judetul I. si-a luat numele de la orasul %apitala. 7inutul a 0a%ut parte nainte de %u%erirea Da%iei, din Pro+in%ia romana 8 "oesia In0erior 9. :a n%eputul +ea%ului ; , a%est tinut a 0ost domnit de Basarabii 7arii <omnesti. De ai%i i s-a tras numele de Basarabia, ntins apoi la "oldo+a si rapit de <usi. Se pare %a pe lo%ul Ismailului de azi a 0ost n e+ul mediu o %etate geno+eza, %are a dainuit mai multe +ea%uri. Cantemir, n 8 Des%rierea "oldo+ei 9, aminteste de Ismailul 8 %aruia odinioara "oldo+enii i spuneau Smilu 9 si pe %are el o %onsidera n%a 8 o %etate %are nu e de dispretuit 9. 7ot n a%est tinut se a0la %etatea Chiliei, %are a $u%at un rol imens n istoria lui Ste0an %el "are, una din %ele doua 8 %hei ale "arii #egre 9. ,n (=(' tinutul %ade mpreuna %u ntreaga "oldo+a dintre Prut si #istru n minile <usilor. <usii l-au %olonizat %u populatie bulgara din Sudul Dunarii, la %are s-a adaugat si populatie rusa. ,n (=-> tinutul a 0ost retro%edat "oldo+ei spre a 0i reluat de <usi n (=?=. ,n anul (@(= el este de0initi+ n%orporat <omniei. onumente istorice. <uinele Cetatii Ismailului , din %are n-au mai ramas de%t +aluri de pamnt.

Pe tarmul basarabean al bratului Chilia se a0la ruinele +e%hii %etati bizantine , %u%erita de Ste0an %el "are de la "unteni n anul (&>- si o%upata apoi de 7ur%i n (&=&. Se a0la si azi ai%i biseri%a S0. #i%olae naltata de Ste0an %el "are %u arhite%tul italian Ioan Pro+ana si restaurata n timpul lui asile :upu ((>&? /(>&=!. Aosta mos%hee tur%eas%a , %u 0rumoase %oloane de marmora, trans0ormata de <usi dupa (=(' n biseri%a.

!opulaiesus
Starea populatiei. Dupa rezultatele pro+izorii ale re%ensamntului din (@B., $udetul Ismail numara de ''&.''@ lo%uitori. Populatia $udetului este repartizata ast0el 1 a! Pe orase si plasi, dupa se5

Cnitati administrati+e 7otal 7otal $udet 7otal urban D Erasul Ismail D Erasul Bolgrad D Erasul Chilia #oua D Erasul <eni D Erasul l%o+ 7otal rural D Plasa Bolgrad D Plasa Chilia #oua

#umarul lo%uitorilor Barbati Aemei ''&.''@ (('.&>. ((.?>@ ?-.B-B B=.'>B B?..@. '>.('B (B.&(> ('.>.? ('.='( >.@-. (?..-. =.B'' ((.@-- -.@=B ?.&.& B.-@' -.=?( =.?'= -.@?' B.=('

(&=.=?> ?&.(@? ?&.>?@ B...-( (-.(=. (&.=?( B>.(=' (?.>'B (=.--@

D Plasa Antna Fnelor B@.=-( (@.='@ '...'' D Plasa <eni &'.?@' '(.->- '(.''?

b! Pe grupe de +rsta

Grupe de +rsta :o%uitori Grupe de +rsta 7oate +rstele ''&.''@ B.-&@ de ani -.->@ de ani .- @ ani (.-'@ ani >(.(&& =@..'B

:o%uitori &?.'>( '(.-@=

?. de ani si peste &.B-@ rsta nede%larata =-B

iscarea populatiei. Datele 0undamentale ale mis%arii populatiei n $udetul I. Dupa %i0rele publi%ate n Buletinul Demogra0i% al <omniei n perioada (@B( /(@B> sunt urmatoarele1

Hnual #as%uti +ii (@B.- (@Bmedie anuala (@B( (@B' (@BB (@B&

Ci0ra probabila a populatieii $udetului la ( iulie n 0ie%are an

Proportii la (.... Ci0re absolute lo%uitori

"orti

25%edent natural

#as%uti 25%edent "orti +ii natural

''-.@-B ''@.B>B 'B'.>?'

?.>>B ?.?>( =.(&= ?.>@&

&.B'&.B(( &.-@B B.>.=

B.BB= B.&-. B.--&..=>

B',@ B&,B B-,-

BB,( 'B>.@&> (@B'B@.--? (@B> '&(.@=B >.??( -.B>( '.&(. '=,. ?..-& &.=&'.'.@ '@,& ?.>>' &.'?( B.B@( B',B

:a data de ( iulie (@B? %i0ra probabila a populatiei $udetului Ismail a 0ost de '&&.&&@ lo%uitori. Aata de populatia numarata la re%ensamntul din (@B. si anume ''&.''@ lo%uitori, %i0ra a0lata la ( iulie (@B? reprezinta un spor natural de '..''. lo%uitori n timp de > ani si $umatate, %eea %e %orespunde unei %resteri medii de @,. I.

nf"i#are social"sus
Judetul Ismail, n%ins de trei parti /Hpus, "iazazi, <asarit / ntr-un bru de ape, e un lo% sinuos, %u mol%ome adn%ituri %atre "iazanoapte, %obornd n %mpie deplina %atre "iazazi 6 malul Dunarii, marginea de $os a $udetului, e s%und si 0ara +egetatie, spre deosebire de malul dobrogean, bogat +egetal. Ismailul, +e%hiul Smil moldo+enes%, e resedinta $udetului si nu e legat de restul lumii de%t pe %alea apei / iarna de%i n%his 6 drumul de 0ier / o singura linie / strabate 0sia dinspre Hpus, legnd <enii %u Bolgradul. Htt. Ismailul troneaza %u bratele n%ru%isate ntre %ele doua s%hele de %ereale 1 <enii si Chilia #oua, unde +iata pulseaza mai +iu, mai dinami%. Calea Dunarii te du%e mai departe, s0rsindu-se la l%o+, +estit trg pes%ares%, %u bogata +egetatie de apa si drumuri de %analuri, interesant prin nsusi al%atuirea lui la%ustra. 7oti lo%uitorii lui sunt pes%ari lipo+eni, 8 staro /obreadti 9, se%tari rusi %e mpnzes% Sudul Basarabiei si #ordul Dobrogei. Satele sunt rar mprastiate pe drumuri, ngramadite mai mult n prea$ma apelor si adapostind neamuri di0erite. Putin 0amiliarizat , a$ungi sa le %unosti de departe, ast0el, satele romnesti %uprind %ase umile si %u aspe%t oare%um sara%a%ios n a0ara, dar prietenoase si %urate nauntru, %ele ale bulgarilor si gagauzilor sunt mai mari. Gagauzii din prea$ma Bolgradului si mai de departe sunt un spe%imen etni% %urios 1 +orbes% tur%este, poarta nume moldo+enesti, ortodo%si pna la bigotism /peretii lor sunt plini de i%oane si obie%te biseri%esti / totusi n%hisi la su0let.

S-ar putea spune %a Ismailul, orasul, ar a+ea nazuinte si a+nturi de %ultura si arta romneas%a. Hi%i se odihnea n+atatul epis%op "el%hisede% si muzi%antul %omponist Ga+ril "ezin%es%u, +estit organizator de %oruri, de ai%i a ponit si a poposit %nd+a %a pro0esor de seminar. "aresalul H+eres%u, gloriosul ostean al <asboiului ntregirii e si el originar din a%est $udet.

$conomiasus
Judetul Ismail prezinta un pronuntat %ara%ter agri%ol. <e%oltele sale sunt supuse nsa, mai des de%t n alte regiuni, se%etei. H%easta din %auza lipsei aproape totale de padure. Cuprinznd pe ntreg malul Dunarii o serie de asezari pes%aresti de ntiul ordin ( l%o+, Ismail, Chilia #oua! $udetul I. este renumit pentru produ%tia sa de i%re negre si de pesti mari 1 morun, nisetru, pastruga. Agricultura. Judetul o%upa o supra0ata totala de &'(.'.. ha. Supra0ata arabila este de '=?.(@& ha, adi%a >=,(=I din supra0ata $udetului si .,@? I din supra0ata totala a tarii. Din supra0ata arabila a $udetului, marea proprietate detine '..B. ha, adi%a .,?(I, iar mi%a proprietate '=-.(>& ha, adi%a @@,'@I. Din totalul supra0etei arabile %erealele o%upa '-=.=(- ha, ast0el repartizate 1 Porumbul o%upa (.-.=?@ ha, %u o produ%tie de '?-.'=- %hint. (prod. medie la ha ',> %hint.!, n +aloare de >- mil. lei. Erzul o%upa @@.?>? ha, %u o produ%tie de B(@.'-( %hint. (prod. medie la ha B,' %hint.!, n +aloare de ?= mil. lei. Grul o%upa B>.B-' ha, %u o produ%tie de (('.(@? %hint. (prod medie la ha B,( %hint.!, n +aloare de && mil. lei.

Se%ara o%upa ('.(.( ha, %u o produ%tie de -..?@- %hint. (prod. medie la ha &,' %hint.!, n +aloare de (- mil. lei. E+azul o%upa &.(@' ha, %u o produ%tie de ((.B?' %hint. (prod. medie la ha ',? %hint.! , n +aloare de B mil. lei. "eiul o%upa &=B ha si maturile &( ha. Anetele %ulti+ate si alte %ulturi 0ura$ere o%upa -.@B@ ha. Din a%easta supra0ata dughia o%upa -.''? ha, %u o produ%tie de (@.?=B %hint. n +aloare de ' mil. lei. Plantele alimentare o%upa ?.(?- ha. Din a%easta supra0ata %arto0ii o%upa '.>@@ ha, %u o produ%tie de >..>@( %hint. (media la ha '',- %hint.! n +aloare de = mil. lei. Pepenii +erzi si galbeni o%upa '.-=' ha, %u o produ%tie de ?B.(BB %hint. (media la ha '=,B %hint.! n +aloare de (( mil. lei. Plantele industriale o%upa ((.--? ha. Din a%easta supra0ata rapita o%upa @..(B ha, %u o produ%tie de (?..-. %hint. (media la ha (,@ %hint.!, n +aloare de (. mil. lei. "ustarul o%upa (.BB> ha, %u o produ%tie de B.=.( %hint. (media la ha ',= %hint.! n +aloare de ( mil. lei. Judetul este mpartit n B regiuni agri%ole , %u resedinta n Cara%urt, Ceamasir si Cur%iu. Vegetatie si culturi diverse. Din supra0ata totala a $udetului (&'(.'.. ha! , ogoarele sterpe o%upa B.>== ha. Anetele naturale o%upa @'( ha. Pasunile o%upa >- ha. Padurile o%upa B&.=>> ha. Pomii 0ru%ti0eri o%upa -(= ha.

ita de +ie o%upa =.(.- ha, (din %are +iile pe rod -..&( ha!, %u o produ%tie de (B>.&&- hl n +aloare de -B mil. lei. Cresterea animalelor. ,n $udetul I. se gaseau n anul (@B- 1 Cai -(.=&@, oi (-?.(->, %apre (-(, por%i '?..'&, stupi sistemati%i '...B, stupi primiti+i -&>. Industrie. ,n $udetul I. industria este putin dez+oltata, 0iind reprezentata prin &@ mori, B@ 0abri%i de ulei, (. 0abri%i de %herestea, (( de %aramida, ( de tigla, B taba%arii, ' 0abri%i de posta+, ( de sapun si ( %ariera de argila plasti%a. %rumuri. Judetul Ismail este strabatut de o retea de drumuri n lungime totala de (.->. )m B&( m, repartizata ast0el 1 Drumuri nationale. ''- )m (@( m, din %are Dire%tiunea Generala a Drumurilor ntretine o retea pa+ata si pietruita de -B)m .(. m, iar %omunele urbane @ )m B@( m. Drumuri $udetene &(- )m din %are administratia $udeteana ntretine o retea pietruita si pa+ata de (- )m @@. m. Drumuri %omunale @'. )m (-. m. :ungimea podurilor este de (.BB@,(- m repartizata ast0el 1 podur i nationale -.-,(. m, $udetene -B(,@- m si %omunale B.',(. m. Prin $udet tre% B drumuri nationale, legnd urmatoarele lo%alitati 1 D Galati / <eni / Bolgrad - 7arutino. D Comrat / Bolgrad / Ismail / Chilia #oua (Ismail- Bolgrad J &' )m 6 Ismail -Chilia #ouaJ&( )m! D Bolgrad /7atarasti / Cetatea Hlba

Cale ferata. Judetul I. este strabatut de o linie se%undara simpla de %ale 0erata de >( )m (linia Galati / Basarabeas%a!. Statii importante 1 <eni. &avigatie fluviala. Curse zilni%e ale so%ietaii #.A.<. pe lina Braila / Galati / Isa%%ea / 7ul%ea - Ismail / Cslita / Chilia #oua / Chilia e%he - l%o+ (si napoi!. Curse regulate ale so%ietatii S.<.D. pe linia Braila / Galati / <eni / Isa%%ea /7ul%ea / Ismail / Chilia #oua / Chilia e%he - Peripra+a - l%o+ ( si napoi!. &avigatia aeriana. Prin $udet tre%e linia de na+igatie aeriana :.H.<.2.S., %u ple%are si sosire pe aerodromul orasului Ismail. Itinerariu 1 Bu%uresti / Galati / Ismail / Cetatea Hlba. !osta' telegraf' telefon. > o0i%ii P.7.7. de stat B agentii spe%iale si ' gari %u ser+i%iu postal. E0i%ii tele0oni%e la 1 Ismail, Bolgrad, Chilia #oua, <eni, l%o+, Cismele, Cuza oda si #erusani. Statiuni climatice' (alneare si turism) Borisau%a - mi%a statiune balneara, situata pe marginea la%ului Sasi%ul "are. Climat maritim. Hpa la%ului e %loruro / sodi%a %on%entrata. #amol sul0o-0eruginos. Indi%atii 1 reumatisme, a0e%tiuni genitale interne la 0emei, a0e%tini ner+oase, boli de piele, si0ilis, tuber%uloze (a0ara de %ea pulmonara!. Instalatiuni pentru bai %alde si bai de namol. :o%uinte n sat si n 7atarasti, la & )m departare. Statie %.0. la Sarata pe linia Basarabeas%a - Cetatea Hlba. 2s%hipolos - mi%a statiune balneara de interes lo%al, pe marginea apuseana a la%ului Sasi%ul "are. "i$lo%ase de %ura si indi%atii terapeuti%e identi%e %u %ele de la Borisau%a.

Statie %.0. la Sarata. (-B )m! Jibri%eni - mi%a statiune balneara maritima, asezata ntre "area #eagra si tarmul sud+esti% al la%ului Sasi%ul "are. H%eleasi posibilitati de %ura si indi%atii terapeuti%e %a la Borisau%a si 2s%hipolos. Statie %.0. la Hr%iz (-- )m! pe linia Basarabeas%a / Cetatea Hlba. "arginit la sud de Dunare, $udetul I. reprezinta o deosebita importanta pentru turism. & din %ele - orase ale $udetului sunt porturile 1 <eni, Ismail, Chilia #oua si l%o+, dintre %are ultimul este %el mai pitores% si datorita asezarii sale pe apa a 0ost supranumit 8 enetia <omniei 9. 25%ursii 0rumoase %u bar%a pe Dunare si pe bratul Chilia, n Delta Dunarii.

Culturasus
Stiinta de carte. Dupa rezultatele pro+izorii ale re%ensamntului din (@B., populatia $udetului, de la ? ani n sus este de (=..>=B lo%uitori, din %are &>,'I sunt stiutori de %arte. Dupa se5, proportia este de >(,-I barbati stiutori de %arte si B.,=I 0emei stiutoare de %arte. <epartitia lo%uitorilor dupa gradul de instru%tie, n pro%ente, este urmatoarea 1

Gradul de instru%tie s%olara "ediul urban "ediul rural 7otalul stiutorilor de %arte (..,. (..,. D 25tras%olara D Primara D Se%undara D Pro0esionala D Cni+ersitara D Hlte s%oli superioare B,> ?(,. (@,> B,( (,@ .,= ',B @B,& B,. .,> .,' .,.

nvatamnt. Populatia s%olara a $udetului C. (ntre --(= ani! a 0ost n anul (@B& de -=.&&& lo%. ((&.-.. mediu urban si &B.@B@ mediu rural!. S%oli se%undare. ' li%ee dde baieti (Ismail si Bolgrad!, ' li%ee de 0ete (Ismail si Bolgrad!, ( seminar (Ismail! si & gimnazii (Ismail, Bolgrad, Chilia #oua si <eni!. S%oli primare ((-, din %are >? rurale si &= urbane ('.. s%oli de Stat si - %on0esionale!, %u un numar total de '>.->(ele+i (?.&>@ mediu urban si (@..@' mediu rural! si %u -@@ n+atatori si alt personal dida%ti% (situatia din (@B&!. Gradini de %opii =>, din %are -= rurale si '= urbane, %u un numar total de %opii &.?&@ ((.B'&mediu urban si B.&'- mediu rural! si %u == %ondu%atoare (situatia din (@B&!. Institutii culturale. Aundatia Culturala <egala 8 Prin%ipele Carol 9 are %amine %ulturale n B' de lo%alitati. Centrala Caselor #ationale are organizatii %ulturale n Bolgrad, Chilia #oua, <egele Carol II si Jibri%eni (%u bibliote%a!. :iga Culturala a%ti+eaza n orasele Bolgrad si <eni. Casa S%oalelor si a Culturii Poporului ntretine n $udetul Ismail >? %amine %ulturale, ' so%ietati muzi%ale si (' bibliote%i, adi%a n total =( organizatii %ulturale, dintre %are -- au personalitate $uridi%a. ,n $udet mai e5ista So%. KCultul 2roilor4, @ so%ietati sporti+e si ( so%ietate de +natoare, pre%um si B %inematogra0e (Ismail, Bolgrad si Chilia #oua!.

*eligiesus
Confesiuni. Con0orm rezultatelor pro+izorii ale re%ensamntului din (@B., din totalul lo%uitorilor $udetului =?,@I sunt ortodo%si. Biserici si lacasuri de +nchinaciune. ?B biseri%i ortodo5e (din %are ( gre%eas%a!, ( biseri%a romano- %atoli%a, ( armeneas%a, B luterane, (B %ase de ruga%iune lipo+enesti, '? baptiste, ' ale %restinilor dupa 2+anghelie, ( molo%ana si (. sinagogi.

> mnastiri ortodo5e1 ' la Ismail si %te una la l%o+, Borisau%a, "ura+lean%a si Satu #ou. Institutii (isericesti. ,n orasul Ismail se a0la resedinta 2pis%opiei Cetatii Hlbe si a Ismailului. Judetul este mpartit n B protopopiate, %u resedinta la Ismail, Chilia #oua si Cuza oda.

Administraiesus
,rganizare administrativa. Capitala $udetului I. este orasul Ismail. Judetul are - orase (Ismail, Bolgrad, Chilia #oua, <eni si l%o+! si ?> sate, mpartite ast0el1 D Plasa Bolgrad LLLLLLLLL.. (= sate D Plasa Chilia #oua LLLLLLLL.. 'B sate D Plasa Antna FnelorLLLLLL (' sate D Plasa <eniLLLLLLL L.. (B sate ,rganizare -udecatoreasca. Cn tribunal la Ismail %u o se%tiune, = magistrati si ( pro%uror n %ir%ums%riptia Curtii de Hpel din Galati. - $ude%atorii n Ismail, Bolgrad, Chilia #oua, <eni si Cismele, %u un total de (. magistrati. ,rganizare sanitara. Spitale de stat la 1 Ismail, Bolgrad, Chilia #oua, <eni, Si%hirli%hitai si Cuza oda. Dispensare de stat ''. Ser+i%ii sanitare la Ismail (Ser+. Sanitar $udetean si Ser+. Sanitar al orasului!, Chilia #oua, Bolgrad si <eni. Asistenta si prevedere sociala. Casa Hsigurarilor So%iale din Galati are o0i%ii la Ismail, Bolgrad, Chilia #oua si <eni, %u un total de @ medi%i.

,n $udet mai a%ti+eaza E0i%iul I.E. ., (Ismail!, ' 0iliale ale So%. 8 Cru%ea <osie 9 (Ismail si Bolgrad!, So%. Ertodo5a a 0emeilor romne (Ismail!, ' aziluri de batrni (Ismail si <eni! si B so%ietati pentru a$utorarea sara%ilor (( la Ismail si ' la Bolgrad!.

!rincipalele a#ez"risus

Ismail - resedinta $udetului

ezi monogra0iile oraselor resedinta.

Bolgrad - %omuna urbana

Situata pe malul la%ului Ialpug, la &? )m de resedinta $udetului, la >- )m de Galati si la '?. )m de Bu%uresti. Calea 0erata la > )m (statia alul lui 7raian! pe linia Galati / Basarabeas%a - 7ighina. Hre ('.@=( lo%uitori. (Ci0ra probabila al ( iulie (@B>! Bugetul orasului pe e5er%itiul (@B>MB? se ridi%a la suma de =.@...(@B lei (+eniuri si %heltuieli!. Datorita asezarii ntr-o regiune de stepa si la%uri, orasul Bolgrad e bogat n +nat si peste. Aa%e %omet de %ereale, +ite %ornute, por%i, produse animale, struguri, 0ru%te. Creditul este reprezentat prin B ban%i, iar industria prin B 0abri%i de %aramizi, ( de posta+, ( moara si ( taba%arie 6 ateliere de industrie %asni%a 1 matase, broderii, pnza, %o+oare. ( li%eu de baieti, ( li%eu de 0ete, ( gimnaziu, = s%oli primare, > s%oli de %opii mi%i. :iga Culturala, Se%tie a Caselor #ationale, ' %amine %ulturale ale Aundatiei <egale 8 Prin%ipele Carol 9, & bibliote%i, ( %inrmatogra0, ' so%ietati sporti+e. B biseri%i ortodo5e, ( %asa de ruga%iune baptista, ( sinagoga. Primarie, Pretura, Jude%atorie de E%ol, Per%eptie 0is%ala, Ser+. Sanitar, Ser+. eterinar,

Politie, Pompieri, E0i%iu P.7.7., E0i%iu tele0oni%, Casa Hsigurarilor So%iale, Depozit C.H." . Czina ele%tri%a. :iga meseriasilor patroni si lu%ratori, Hso%iatia 0un%tionarilor parti%ulari. Spital %omunal, ' dispensare, So%ietatea 3Cru%ea <osie4, ' so%ietati de bine0a%ere parti%ulare.

Chilia &oua - %omuna urbana

Situata n regiune inundabila pe malul stng al Dunarii, lnga +e%hea %etate n ruina a lui Ste0an %el "are, la &( )m de resedinta $udetului, la (-> )m de Galati si la B>& )m de Bu%uresti. Port la Dunare. Statie %.0. mai apropiata alul lui 7raian, (la ?. )m!, pe linia Galati - Basarabeas%a / 7ighina. Hre (=.(?? lo%uitori. Comert dez+oltat %u %ereale, animale, por%i, produse animale, trestie, legume, +in, 0ru%te si mai ales %u produsele pes%uitului si +natului, %ara%teristi%e regiunii. Bl%iu anual (-(- #oem+rie. Bugetul orasului pe e5er%itiul (@B>MB? se ridi%a la suma de (..'.B.(-? lei. Creditul este reprezentat prin B ban%i, iar industria prin - mori, ' 0abri%i de %aramizi, & de %herestea, ( taba%arie. ( gimnaziu, (B s%oli primare, & gradini de %opii. ' %amine %ulturale ale Aundatiei <egale 8 Prin%ipele Carol 9, ( se%tie a Caselor #ationale, ( bibliote%a, ( so%ietate sporti+a, ( %inematogra0. - biseri%i ortodo5e, ( lipo+eneas%a, ( baptista, & sinagogi.

Primarie, Pretura, Jude%atorie de E%ol, Per%eptie 0is%ala, Ser+. Sanitar, Politie, ama, Capitanie de port, Politie de port, E0i%iu P.7.7., E0i%iu tele0oni%, Casa Hsigurarilor So%iale, Hgentie a Pes%ariilor Statului, Czina ele%tri%a. & sindi%ate mun%itoresti, Cniunea 0ostilor luptatori. Spital %omunal, ' dispensare.

*eni - %omuna urbana

Situata lnga gura Prutului, la @B )m de resedinta $udetului, '' )m de Galati si la B'@ )m de Bu%uresti. Port pe malul stng al Dunarii. Statie %.0. pe linia Glati / Basarabeas%a / 7ighina. Hre ('.>'B lo%uitori. Datorita asezarii sale geogra0i%e, orasul <eni 0a%e un %omert dez+oltat de %ereale, animale, por%i, produse animale, pasari, %nepa, legume, miere, +in %eara, produse mai ales din $udetele Basarabiei %are intra n tra0i%ul de pe Dunare. Bugetul orasului pe e5er%itiul (@B>MB? se ridi%a la suma de (..(&@.B-' lei. Erasul are ' ban%i, ' 0abri%i de %herestea, B de %aramida si ' de uleiu. ( gimnaziu, > s%oli primare, & s%oli de %opii mi%i. :iga Culturala, ' bibliote%i, ( so%ietate muzi%ala, B so%. sporti+e. B biseri%i ortodo5e, ( lipo+eneas%a, ( baptista, ( a %restinilor dupa 2+enghelie. Primarie, Pretura, Jude%atorie de E%ol, Politie, Ser+. Sanitar, Ser+. eterinar, ama, Capitanie de port, Politie de port, Pompieri, Ser+. Nidrauli%, E0i%iu P.7.7., E0i%iu tele0oni%, Casa Hsigurarilor So%iale, Czina ele%tri%a.

Spital %omunal, ' dispensare.

Vlcov - %omuna urbana

Situata pe malul Dunarii, pe malul stng al bratului Chilia, la =- )m de statia %.0. Hr%iz pe linia Basarabeas%a - Cetatea Hlba. Port la Dunare. Erasul lo%uit de pes%ari lipo+eni este %onstruit mai ales din trestie, papura si s%nduri, pe nisipul dunelor din grindul Jibrieni, pe pun%tul unde se des0a%e delta se%undara a Chiliei. 2 taiat de numeroase brate si grle, n lungul %arora se nsira gospodariile si %herhanalele nnegrite de %atran. Hre ?.@?& lo%uitori. Bugetul orasului pe e5er%itiul (@B> MB? se ridi%a la suma de B.-=...&= lei. l%o+ul e %el mai nsemnat %entru romnes% pentru pes%uitul morunilor, nisetrilor, pastrugilor. natul de balta %onstituie deasemenea un iz+or nsemnat de +enituri pentru populatia orasului. B s%oli primare, B s%oli pentru %opii mi%i. ( %amin %ultural al Aundatiei <egale 8 Prin%ipele Carol 9. ( biseri%a ortodo5a, ' lipo+enesti, ( mnastire. Primarie, Per%eptie 0is%ala, ama, Hgentie de pes%arie, Politie, E0i%iu P.7.7., E0i%iu tele0oni%.

.otografiisus

O In0ormaiile i datele prezentate sunt reproduse parial dupP olumul II, ara <omneas%P, al 2n%i%lopediei <omniei, editura Imprimeriei #aionale, (@B=, lu%rare elaboratP sub %ondu%erea pro0. Dimitrie Gusti Q