Sunteți pe pagina 1din 20

ORDIN Nr.

4500 din 21 aprilie 2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare i transmitere a datelor i informa iilor referitoare la respectarea normelor de conduit! de c!tre func ionarii publici i la implementarea procedurilor disciplinare "#I$"N$% #INI&$"R'( IN$"RN"(OR )I R"*OR#"I +D#INI&$R+$I," +-"N.I+ N+.ION+(/ + *'N0.ION+RI(OR 1'2(I0I 1'2(I0+$ 3N% #ONI$OR'( O*I0I+( NR. 451 din 5 mai 2008 +v6nd 7n vedere% 8 prevederile art. 20 alin. 91: lit. a: i ale art. 21 alin. 94: i 95: din (e;ea nr. 5<2004 privind 0odul de conduit! a func ionarilor publici= republicat!> 8 prevederile art. ? alin. 92: din @ot!r6rea -uvernului nr. 1.000<200A privind or;aniBarea i func ionarea +;en iei Na ionale a *unc ionarilor 1ublici= cu modific!rile ulterioare> 8 prevederile art. 55 din @ot!r6rea -uvernului nr. 1.444<2005 privind normele de or;aniBare i func ionare a comisiilor de disciplin!> 8 necesitatea 7ndeplinirii activit! ilor prev!Bute de condi ionalitatea nr. 4 I. C1revenirea faptelor de corup ieC= m!sura 4 C#onitoriBarea respect!rii normelor de conduit! i a standardelor etice 7n administra ia public!C= etapa 4.2 C&tabilirea metodelor de colectare a informa iilor relevante privind 7nc!lcarea normelor de etic! de c!tre func ionarii publici din toate sectoarele= centraliBarea acestora i preBentarea lor 7ntr8un format unicC i etapa 4.4 C0olectarea informa iilor relevante privind m!surile luate pentru reducerea oportunit! ilor de corup ie= precum i evaluarea impactului acestora. Raportarea m!surilor luate pentru reducerea oportunit! ilor de corup ie= precum i a sanc iunilor luate 7mpotriva func ionarilor publici= 7n particular a celor din administra ia public! de la nivel local. 1re;!tirea i diseminarea de c!tre mass8media a datelor statistice= pe baBa unor rapoarte semestrialeC= cuprinse 7n 1lanul de ac iune pentru 7ndeplinirea condi ionalit! ilor din cadrul mecanismului de cooperare i verificare a pro;resului realiBat de Rom6nia 7n domeniul reformei sistemului Dudiciar i al luptei 7mpotriva corup iei= aprobat prin @ot!r6rea -uvernului nr. 1.44A<2005= 7n temeiul prevederilor art. 21 alin. 92: i ale art. 22 alin. 91: lit. b: i d: din (e;ea nr. 188<1??? privind &tatutul func ionarilor publici= republicat!= preedintele +;en iei Na ionale a *unc ionarilor 1ublici emite urm!torul ordin% +R$. 1 91: 1rin preBentul ordin se asi;ur! un cadru unitar privind stabilirea metodelor de completare= transmitere i colectare periodic!= 7n formate standard de raportare i centraliBare= a datelor i informa iilor relevante privind respectarea normelor de conduit! de c!tre func ionarii publici i implementarea procedurilor disciplinare 7n cadrul autorit! ilor i institu iilor publice. 92: &copul preBentului ordin 7l constituie asi;urarea condi iilor necesare 7mbun!t! irii procesului de monitoriBare i evaluare a implement!rii normelor de conduit! i a efectelor procedurilor disciplinare 7n sistemul func iei publice= prin standardiBarea procesului de raportare= 7n vederea facilit!rii prelucr!rii datelor i a creterii obiectivit! ii i calit! ii procesului de analiB!. +R$. 2 91: 1reBentul ordin se aplic! urm!toarelor autorit! i i institu ii publice% a: autorit! ilor i institu iilor publice din administra ia public! central!> b: serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte or;ane de specialitate ale administra iei publice centrale din unit! ile administrativ8teritoriale> c: autorit! ilor i institu iilor publice din administra ia public! local!.

92: +utorit! ile i institu iile publice prev!Bute la alin. 91: 7ndeplinesc obli;a iile prev!Bute de preBentul ordin prin consilierii etici i preedin ii comisiilor de disciplin!= potrivit responsabilit! ilor eEprese ale acestora prev!Bute de preBentul ordin. +R$. 4 91: &e aprob! Instruc iunile de completare i transmitere a formatului standard de raportare privind respectarea normelor de conduit! i a formatului standard de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare= prev!Bute 7n aneEa nr. 1= denumite 7n continuare instruc iuni. 92: &e aprob! formatul standard de raportare privind respectarea normelor de conduit!= prev!But 7n aneEa nr. 2. 94: &e aprob! formatul standard de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare= prev!But 7n aneEa nr. 4. +R$. 4 91: +utorit! ile i institu iile publice au obli;a ia de raportare a datelor i informa iilor relevante privind respectarea normelor de conduit! de c!tre func ionarii publici i implementarea procedurilor disciplinare= 7n forma i 7n con inutul stabilite pentru formatele standard de raportare prev!Bute 7n aneEele nr. 2 i 4. 92: *ormatele standard de raportare prev!Bute 7n aneEele nr. 2 i 4 se completeaB! cu respectarea re;ulilor procedurale prev!Bute 7n instruc iuni. 94: +utorit! ilor i institu iilor publice le revine responsabilitatea corectitudinii datelor i informa iilor completate 7n formatele standard de raportare prev!Bute 7n aneEele nr. 2 i 4= care se transmit +;en iei Na ionale a *unc ionarilor 1ublici. +R$. 5 91: Raportul privind respectarea normelor de conduit! de c!tre func ionarii publici se 7ntocmete trimestrial= 7n formatul standard de raportare prev!But 7n aneEa nr. 2= de c!tre consilierul etic din cadrul autorit! ii sau institu iei publice. 92: Raportul prev!But la alin. 91: se aprob! de conduc!torul autorit! ii sau institu iei publice= se comunic! func ionarilor publici din cadrul autorit! ii sau institu iei publice i se transmite trimestrial +;en iei Na ionale a *unc ionarilor 1ublici= 7n primele 5 Bile lucr!toare ale lunii imediat urm!toare sf6ritului fiec!rui trimestru al anului. 94: Raportul privind implementarea procedurilor disciplinare se 7ntocmete semestrial= 7n formatul standard de raportare prev!But 7n aneEa nr. 4= de c!tre preedintele comisiei de disciplin!= se comunic! conduc!torului autorit! ii sau institu iei publice i consilierului etic i se transmite +;en iei Na ionale a *unc ionarilor 1ublici de c!tre consilierul etic 7n primele 5 Bile lucr!toare ale lunii imediat urm!toare sf6ritului fiec!rui semestru al anului. *ormatul standard de raportare completat 7n condi iile preBentului alineat se transmite de consilierul etic odat! cu formatul standard de raportare prev!But la alin. 91:= completat pentru trimestrul al doilea= i= respectiv= al patrulea al anului. +R$. A 91: 3n vederea aplic!rii unitare de c!tre autorit! ile i institu iile publice a prevederilor art. 5= +;en ia Na ional! a *unc ionarilor 1ublici public! pe portalul institu iei modelul formatului standard de raportare prev!But 7n aneEa nr. 2 i modelul formatului standard de raportare prev!But 7n aneEa nr. 4= 7n format "Ecel= la adresa FFF.anfp.;ov.ro= sec iunea C#ateriale utileC= subsec iunea C*ormate de raportareC. 92: 0ele dou! modele ale formatelor standard de raportare prev!Bute 7n aneEele nr. 2 i 4 se public! pe portalul +;en iei Na ionale a *unc ionarilor 1ublici= la adresa prev!But! la alin. 91:= cu 20 de Bile calendaristice 7nainte de sf6ritul fiec!rui trimestru= respectiv semestru. 94: +utorit! ile i institu iile publice au obli;a ia s! descarce= trimestrial i= respectiv= semestrial= modelul celor dou! formate standard de raportare i s! le completeBe 7n format "Ecel= cu respectarea

condi iilor teGnice de formatare i de completare stabilite 7n instruc iunile prev!Bute 7n aneEa nr. 1= pentru a permite prelucrarea automat! a datelor. 94: *iierul tip .Els trimestrial= respectiv fiierele tip .Els semestriale completate 7n condi iile prev!Bute la alin. 94: se comunic! +;en iei Na ionale a *unc ionarilor 1ublici numai 7n format electronic= ca ataament al unui sin;ur e8mail transmis de consilierul etic din cadrul autorit! ii sau institu iei publice= cu respectarea alin. 95:. 95: $ransmiterea formatelor de raportare completate se face astfel% a: prin comunicarea electronic! la adresa de e8mail conduitacentraleHanfp.;ov.ro= pentru autorit! ile i institu iile publice din administra ia public! central!> b: prin comunicarea electronic! la adresa de e8mail conduitadeconcentrateHanfp.;ov.ro= pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte or;ane de specialitate ale administra iei publice centrale 7n unit! ile administrativ8teritoriale> c: prin comunicarea electronic! la adresa de e8mail conduitalocaleHanfp.;ov.ro= pentru autorit! ile i institu iile publice din administra ia public! local!. +R$. 5 91: Datele i informa iile cuprinse 7n formatele de raportare completate i transmise 7n condi iile prev!Bute la art. A alin. 95: sunt centraliBate i prelucrate de +;en ia Na ional! a *unc ionarilor 1ublici pe baBa unor pro;rame informatice. 92: 1e baBa pro;ramelor informatice folosite pentru centraliBarea i prelucrarea datelor= +;en ia Na ional! a *unc ionarilor 1ublici poate decide invalidarea formatelor de raportare i neinte;rarea datelor i informa iilor cuprinse 7n acestea= ca m!sur! procedural! specific! ce se aplic! 7n situa ia neconformit! ii cu instruc iunile de completare. Invalidarea rapoartelor are loc 7n urm!toarele situa ii% a: netransmiterea formatelor de raportare 7n termenul prev!But la art. 5 alin. 92:= respectiv alin. 94:> b: nerespectarea prevederilor art. A alin. 94:> c: nerespectarea prevederilor art. A alin. 94:> d: netransmiterea formatelor de raportare 7n condi iile prev!Bute la art. A alin. 95:> e: constatarea de c!tre +;en ia Na ional! a *unc ionarilor 1ublici a unor date nereale sau erori procedurale 7n completarea formatelor de raportare. +R$. 8 91: 1e baBa datelor i informa iilor cuprinse 7n formatele de raportare trimestriale privind respectarea normelor de conduit! de c!tre func ionarii publici i 7n formatele de raportare semestriale privind implementarea procedurilor disciplinare 7n cadrul autorit! ilor i institu iilor publice= +;en ia Na ional! a *unc ionarilor 1ublici elaboreaB! rapoarte semestriale= pe care le public! pe portalul institu iei= dup! cum urmeaB!% a: 7n luna iulie= pentru semestrul I al anului 7n curs> b: 7n luna ianuarie a anului urm!tor= pentru semestrul II al anului precedent. 92: +;en ia Na ional! a *unc ionarilor 1ublici poate preBenta 7n cuprinsul rapoartelor semestriale prev!Bute la alin. 91: i lista institu iilor i autorit! ilor publice care nu au transmis de dou! ori consecutiv formatele standard de raportare completate 7n condi iile i termenele prev!Bute 7n preBentul ordin. +R$. ? 1rin eEcep ie de la prevederile art. 5 alin. 92:= formatele standard de raportare privind respectarea normelor de conduit! de c!tre func ionarii publici pe trimestrul I al anului 2008 se 7ntocmesc i se transmit= cu respectarea prevederilor preBentului ordin= p6n! la data de 20 mai 2008. +R$. 10 +;en ia Na ional! a *unc ionarilor 1ublici recomand! consiliilor Dude ene s! acorde spriDinul necesar prim!riilor comunelor care nu au acces la miDloacele de comunicare informatic!= la cererea

acestora= 7n vederea comunic!rii electronice a formatelor de raportare= 7n condi iile prev!Bute la art. A alin. 95: lit. c:. +R$. 11 91: 3n vederea eEercit!rii atribu iilor prev!Bute de art. 21 alin. 92: din (e;ea nr. 5<2004 privind 0odul de conduit! a func ionarilor publici= republicat!= precum i pentru a se asi;ura consolidarea rolului institu ional al consilierului etic= +;en ia Na ional! a *unc ionarilor 1ublici recomand! autorit! ilor i institu iilor publice urm!toarele% a: desemnarea consilierului etic s! se fac!= de re;ul!= din cadrul compartimentului de resurse umane> b: calitatea de consilier etic s! nu fie atribuit! conduc!torului compartimentului de resurse umane> c: persoana desemnat! consilier etic s! nu fie membru al comisiei de disciplin!> d: atribu iile func ionarului public desemnat consilier etic s! fie reviBuite astfel 7nc6t atribu iile corespunB!toare calit! ii de consilier etic s! aib! o pondere propor ional! cu importan a i volumul activit! ii de consiliere etic! i de monitoriBare a respect!rii normelor de conduit! 7n cadrul fiec!rei autorit! i i institu ii publice> e: s! spriDine activitatea consilierului etic> f: s! asi;ure condi iile necesare particip!rii consilierului etic la pro;rame de perfec ionare profesional! av6nd tematici precum etic!= conduit! i inte;ritate= m!suri anticorup ie i comunicare> ;: s! asi;ure condi iile necesare particip!rii consilierului etic la deBbaterile i evenimentele or;aniBate de +;en ia Na ional! a *unc ionarilor 1ublici 7n vederea deBvolt!rii re elei consilierilor etici. 92: $ematicile pro;ramelor de perfec ionare profesional! prev!Bute la alin. 91: lit. f: sunt considerate de +;en ia Na ional! a *unc ionarilor 1ublici domenii prioritare de instruire a consilierilor etici. 94: $ematicile pro;ramelor de perfec ionare profesional! prev!Bute la alin. 91: lit. f: nu sunt limitative. +utorit! ile i institu iile publice pot identifica i alte tematici pentru perfec ionarea profesional! a consilierilor etici= 7n raport cu necesit! ile de instruire ale acestora identificate 7n cadrul procedurii de evaluare a performan elor profesionale individuale i de oferta disponibil! a furniBorilor de formare profesional!. +R$. 12 +neEele nr. 1 8 4 fac parte inte;rant! din preBentul ordin. +R$. 14 1reBentul ordin se public! 7n #onitorul Oficial al Rom6niei= 1artea I. 1reedintele +;en iei Na ionale a *unc ionarilor 1ublici= IoBsef 2irtalan 2ucureti= 21 aprilie 2008. Nr. 4.500. +N"J+ 1 IN&$R'0.I'NI de completare i transmitere a formatului standard de raportare privind respectarea normelor de conduit! i a formatului standard de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare 0+1. 1

DispoBi ii comune aplicabile pentru completarea i transmiterea formatelor standard de raportare prev!Bute 7n aneEele nr. 2 i 4 &"0.I'N"+ 1 &copul instruc iunilor i responsabilit! i ale autorit! ilor i institu iilor publice 7n implementarea instruc iunilor +R$. 1 &copul preBentelor instruc iuni este de a asi;ura= prin intermediul unei re;lement!ri unitare aplicabile autorit! ilor i institu iilor publice= coordonarea metodolo;ic! necesar! pentru completarea i transmiterea formatului standard de raportare privind respectarea normelor de conduit! prev!But 7n aneEa nr. 2 i a formatului de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare prev!But 7n aneEa nr. 4. +R$. 2 91: 0onduc!torii autorit! ilor i institu iilor publice implicate 7n procesul de raportare 7l desemneaB! pe consilierul etic responsabil de implementarea preBentelor instruc iuni= precum i de completarea formatului standard de raportare prev!But 7n aneEa nr. 2 i de transmiterea acestuia i a formatului standard de raportare prev!But 7n aneEa nr. 4 7n condi iile i 7n termenele re;lementate. 92: 1reedin ii comisiilor de disciplin!= cu spriDinul secretarilor comisiilor= au obli;a ia de a completa semestrial formatul standard de raportare prev!But 7n aneEa nr. 4. +cesta se comunic! conduc!torului autorit! ii sau institu iei publice i consilierului etic i se transmite semestrial +;en iei Na ionale a *unc ionarilor 1ublici= denumit! 7n continuare +;en ia= de c!tre consilierul etic. 94: 0omisiile de disciplin! i compartimentele de resurse umane au obli;a ia de a pune la dispoBi ia consilierului etic datele i informa iile necesare pentru transmiterea formatelor de raportare prev!Bute 7n aneEele nr. 2 i 4= 7n condi iile i termenele re;lementate. 94: 1rin eEcep ie de la prevederile alin. 92:= pentru comisiile de disciplin! constituite 7n temeiul prevederilor art. A= 5 i 8 din @ot!r6rea -uvernului nr. 1.444<2005 privind or;aniBarea i func ionarea comisiilor de disciplin!= completarea formatului de raportare prev!But 7n aneEa nr. 4 se face de c!tre preedintele comisiei de disciplin! i se transmite +;en iei= 7n condi iile i termenele re;lementate. (a completarea formatului de raportare prev!But 7n aneEa nr. 4= preedin ii comisiilor de disciplin! vor avea 7n vedere i actele administrative privind sanc ionarea disciplinar! comunicate de autorit! i i institu ii publice conform art. 50 alin. 95: lit. b: din @ot!r6rea -uvernului nr. 1.444<2005. +R$. 4 91: 0onsilierul etic este persoana de contact 7n rela ia cu +;en ia. 92: 0oordonatele de contact ale consilierului etic sunt utiliBate de +;en ie pentru a l!muri anumite aspecte le;ate de raportare. 94: +;en ia introduce coordonatele de contact ale consilierilor etici 7ntr8o baB! de date= administrat! i utiliBat! 7n vederea deBvolt!rii re elei de consilieri etici. 94: 0oordonatele de contact ale consilierilor etici se completeaB!= al!turi de celelalte date solicitate= 7n tabelul I al formatului standard de raportare cuprins 7n aneEa nr. 2 i se actualiBeaB! ori de c6te ori pe parcursul raport!rilor intervin modific!ri 7n ceea ce privete persoana desemnat! consilier etic. +R$. 4 91: 0ompletarea i transmiterea formatelor standard de raportare prev!Bute 7n aneEele nr. 2 i 4 se fac cu respectarea preBentelor instruc iuni. 92: *ormatul de raportare privind respectarea normelor de conduit! prev!But 7n aneEa nr. 2 se completeaB! i se transmite trimestrial.

94: *ormatul de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare prev!But 7n aneEa nr. 4 se completeaB! i se transmite semestrial. 94: $rimestrele i semestrele sunt corespunB!toare anului calendaristic= iar calculul acestora se face 7ncep6nd cu luna ianuarie a fiec!rui an. +R$. 5 91: *ormatele de raportare se completeaB! numai 7n format "Ecel= prin utiliBarea modelului formatelor standard de raportare prev!Bute de aneEele nr. 2 i 4= stabilite de +;en ie= postate la adresa FFF.anfp.;ov.ro= sec iunea C#ateriale utileC= subsec iunea C*ormate de raportareC. 92: *ormatele de raportare prev!Bute 7n aneEele nr. 2 i 4 con in tabele care se completeaB! cu respectarea condi iilor teGnice prestabilite specifice modelului fiec!rui format de raportare stabilit de +;en ie= potrivit alin. 94: 8 95:. 94: *iecare coloan! sau rubric! a tabelelor afieaB! 7n momentul select!rii un marcaD electronic care con ine 7ndrum!ri metodolo;ice de completare i se refer! la principalele dispoBi ii speciale despre modul de completare a coloanei sau rubricii respective= cuprinse 7n preBentele instruc iuni. 94: 0oloanele sau rubricile care nu trebuie completate sunt blocate. 0oloanele sau rubricile care trebuie completate sunt formatate 7n ceea ce privete dimensiunea= culoarea i propriet! ile caracterelor. 95: 0oloanele sau rubricile eviden iate prin culoare mai 7ncGis! se completeaB! numai cu cifre. "ste obli;atorie completarea acestor rubrici. 3n caBul 7n care nu eEist! date eEprimate 7n cifre pentru trimestrul sau= dup! caB= semestrul pentru care se completeaB! formatul de raportare= se 7nscrie 7n mod obli;atoriu cifra 0 9Bero:. 3nscrierea cifrei Bero este necesar! pentru a permite utiliBarea formulelor i prelucrarea datelor pe baBa pro;ramelor informatice utiliBate de +;en ie. *iec!rei coloane sau rubrici care trebuie completat! 7i sunt atribuite limite ale valorilor numerice care pot fi 7nscrise. (a completarea cu teEt sau 7n momentul 7n care coloana sau rubrica se completeaB! cu alte valori numerice dec6t cele considerate admisibile din punct de vedere procedural se afieaB! automat un mesaD de eroare= fiind necesar! reviBuirea modului de completare a coloanei sau rubricii respective. 9A: 0oloanele sau rubricile neeviden iate prin culoare mai 7ncGis! se completeaB! cu teEt care poate con ine i cifre. 95: #odificarea oric!rui tabel sau completarea cu litere a coloanelor ori rubricilor eviden iate prin culoare mai 7ncGis! 7l face inutiliBabil. +R$. A 91: $ransmiterea formatelor de raportare completate se face ca ataament al unui sin;ur e8mail trimis de consilierul etic la urm!toarele adrese% a: conduitacentraleHanfp.;ov.ro= pentru autorit! ile i institu iile publice din administra ia public! central!> b: conduitadeconcentrateHanfp.;ov.ro= pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte or;ane de specialitate ale administra iei publice centrale 7n unit! ile administrativ8 teritoriale> c: conduitalocaleHanfp.;ov.ro= pentru autorit! ile i institu iile publice din administra ia public! local!. 92: &ubiectul e8mailului prin care se transmit +;en iei formatele de raportare completate trebuie s! cuprind! specifica ii referitoare la tipul autorit! ii sau institu iei publice= trimestrul= respectiv semestrul= anul i indica ii privind con inutul raport!rii. 0ompletarea 7n subiectul e8mailului a acestor specifica ii se face cu respectarea urm!toarelor re;uli% a: $ipul institu iei este= dup! caB% 9i: 0"N= dac! institu ia care raporteaB! este din administra ia public! central!> 9ii: D"0= dac! institu ia care raporteaB! este serviciu public deconcentrat>

9iii: 1R*= dac! raportarea provine de la institu ia prefectului> 9iv: 0I= dac! raportarea provine de la un consiliu Dude ean> 9v: 1= dac! raportarea provine de la o prim!rie de municipiu= ora sau comun!> b: $rimestrul= respectiv semestrul se numeroteaB! cu cifre romane= dup! caB= de la I la I,> c: +nul se scrie cu cifre arabe> d: Indica iile despre con inutul raport!rii se specific! 7n subiectul e8mailului astfel% 9i: 7n caBul raport!rii trimestriale a formatului standard de raportare prev!But 7n aneEa nr. 2 se specific! litera R dac! raportarea con ine date sau litera N dac! autoritatea sau institu ia public! nu are nimic de raportat pentru trimestrul respectiv> 9ii: 7n caBul raport!rii semestriale= c6nd se comunic! prin acelai e8mail at6t formatul de raportare prev!But 7n aneEa nr. 2 completat pentru trimestrul al II8lea= respectiv trimestrul al I,8lea al anului= c6t i formatul de raportare prev!But 7n aneEa nr. 4= completat pentru semestrul I= respectiv pentru semestrul al II8lea al anului= se specific! literele RR= dac! raportarea con ine date despre ambele formate de raportare= sau literele NN= dac! autoritatea sau institu ia public! nu are nimic de raportat pentru perioada respectiv!> 9iii: 7n caBul raport!rii semestriale= c6nd se comunic! prin acelai e8mail at6t formatul de raportare prev!But 7n aneEa nr. 2 completat pentru trimestrul al II8lea= respectiv trimestrul al I,8lea al anului= c6t i formatul de raportare prev!But 7n aneEa nr. 4= completat pentru semestrul I= respectiv pentru semestrul al II8lea al anului= se specific! literele RN= dac! raportarea con ine date despre formatul de raportare prev!But 7n aneEa nr. 2 i nu con ine date despre formatul de raportare prev!But de aneEa nr. 4= sau literele NR= dac! raportarea nu con ine date despre formatul de raportare prev!But 7n aneEa nr. 2 i con ine date despre formatul de raportare prev!But 7n aneEa nr. 4. 94: 3n 7nscrierea subiectului e8mailului= 7ntre fiecare dintre specifica iile prev!Bute la alin. 92: lit. a: 8 d: se insereaB! caracterul C.C 9punct:. 94: &pecifica iile prev!Bute la alin. 92: trebuie s! fie corect 7nscrise 7n subiectul e8mailului pentru a facilita procesul de centraliBare i prelucrare a datelor la nivelul +;en iei. 95: +utorit! ile sau institu iile publice care nu au nimic de raportat cu privire la niciunul dintre formatele de raportare prev!Bute 7n aneEele nr. 2 i 4 completeaB! numai tabelul nenumerotat i tabelul I al formatului de raportare prev!But 7n aneEa nr. 2 i 7l transmit +;en iei= 7n condi iile prev!Bute la alin. 91: 8 94:. &"0.I'N"+ a 28a Re;uli i responsabilit! i privind evaluarea i 7mbun!t! irea procesului de implementare +R$. 5 91: "valuarea i 7mbun!t! irea procesului de implementare a preBentelor instruc iuni se realiBeaB!% a: la nivelul fiec!rei autorit! i sau institu ii publice= pe baBa analiBelor interne= a concluBiilor reBultate pe baBa acestora i a solu iilor considerate adecvate pentru creterea calit! ii implement!rii preBentelor instruc iuni> b: la nivelul +;en iei= pe baBa analiBei ;enerale a procesului de raportare i implementare a preBentelor instruc iuni la nivelul autorit! ilor i institu iilor publice= precum i pe baBa analiBei interne a procesului de centraliBare i prelucrare a datelor i informa iilor transmise de autorit! i i institu ii publice. 92: 1entru asi;urarea calit! ii procesului de implementare a preBentelor instruc iuni= +;en ia poate posta pe portalul institu iei la adresa FFF.anfp.;ov.ro= sec iunea C#ateriale utileC= subsec iunea C*ormate de raportareC= urm!toarele%

a: unele modele cu caracter eEemplificativ privind completarea unor rubrici sau coloane cuprinse 7n tabelele din formatele standard de raportare prev!Bute 7n aneEele nr. 2 i 4= 7n scopul facilit!rii 7n ele;erii i aplic!rii preBentelor instruc iuni> b: recomand!ri privind 7mbun!t! irea procesului de raportare sau= dup! caB= de eliminare<diminuare a erorilor de raportare= pe baBa analiBelor periodice pe care +;en ia le efectueaB! cu privire la aplicarea preBentelor instruc iuni i la desf!urarea procesului de implementare. 94: 1ersoanele i compartimentele cu responsabilit! i 7n implementarea preBentelor instruc iuni= prev!Bute la art. 2= au obli;a ia de a consulta trimestrial= respectiv semestrial= anterior complet!rii i transmiterii formatelor de raportare prev!Bute 7n aneEele nr. 2 i 4= portalul +;en iei la adresa FFF.anfp.;ov.ro= sec iunea C#ateriale utileC= subsec iunea C*ormate de raportareC= 7n vederea inform!rii lor cu privire la m!surile de natura celor prev!Bute la alin. 92:. 0+1. 2 DispoBi ii speciale privind completarea i transmiterea formatului standard de raportare privind respectarea normelor de conduit! prev!But 7n aneEa nr. 2 &"0.I'N"+ 1 Re;uli ;enerale de completare i transmitere a formatului standard de raportare prev!But 7n aneEa nr. 2 +R$. 8 Datele i informa iile cuprinse 7n formatul standard de raportare prev!But 7n aneEa nr. 2 se refer! la trimestrul pentru care acesta se completeaB! la nivelul autorit! ilor i institu iilor publice i se transmite +;en iei. +R$. ? *ormatul de raportare prev!But 7n aneEa nr. 2 con ine un tabel nenumerotat= identificabil pe baBa titlului= i A tabele identificabile pe baBa numerot!rii cu cifre romane i a titlului. $itlul fiec!rui tabel reflect! 7n sinteB! obiectul datelor i informa iilor la care se refer!. &"0.I'N"+ a 28a Re;uli referitoare la completarea tabelelor cuprinse 7n formatul standard de raportare prev!But 7n aneEa nr. 2 +R$. 10 $abelele cuprinse 7n formatul de raportare prev!But 7n aneEa nr. 2 se completeaB! cu respectarea dispoBi iilor comune prev!Bute 7n cap. I i a dispoBi iilor speciale prev!Bute 7n cap. II din preBentele instruc iuni. +R$. 11 $abelul CRaport privind respectarea normelor de conduit!C este sin;urul tabel nenumerotat din acest format de raportare i cuprinde informa ii referitoare la anul i la trimestrul pentru care se face raportarea. +cest tabel nu se completeaB! de c!tre consilierii etici. Informa iile cuprinse 7n acest tabel se actualiBeaB! periodic de +;en ie. +R$. 12 3n tabelul I CDate despre consilierul eticC se completeaB! numai coloana 2= dup! cum urmeaB!% a: rubrica CDenumire institu ie<autoritate public!C se completeaB! cu denumirea inte;ral! a institu iei sau autorit! ii publice> b: rubrica CIude C se completeaB! cu indicativul Dude ului>

c: rubrica CNr. func ionari publici din institu ieC se completeaB! cu num!rul de func ionari publici 7ncadra i 7n autoritatea sau institu ia public!= actualiBat la data raport!rii= comunicat de compartimentul de resurse umane. d: rubrica CNumele i prenumeleC se completeaB! cu numele i prenumele persoanei de contact 8 consilierul etic> e: rubrica CDepartamentC se completeaB! cu denumirea departamentului 7n care consilierul etic 7i desf!oar! activitatea> f: rubrica C0ursuri de formare urmate de consilierul eticC se completeaB! cu denumirea cursurilor urmate de acesta 7n domenii relevante> ;: rubrica CNr. telefonC se completeaB! cu num!rul de telefon= inclusiv prefiEul telefonic interurban i interiorul= acolo unde este caBul= la care consilierul etic poate fi contactat> G: rubrica CNr. faEC se completeaB! cu num!rul de faE= inclusiv prefiEul telefonic interurban la care consilierul etic poate primi coresponden ! referitoare la activitatea de raportare> i: rubrica C"8mailC se completeaB! cu adresa de e8mail de serviciu la care consilierul etic poate primi coresponden a referitoare la activitatea de raportare. 0ompletarea acestei rubrici nu este obli;atorie. +R$. 14 $abelul II CDate privind activitatea de consiliere etic!C se completeaB!= pe baBa reBultatelor activit! ii consilierului etic= dup! cum urmeaB!% a: rubrica CNr. de func ionari publici care au solicitat consiliere etic!C se completeaB! cu num!rul de func ionari publici care au solicitat consilierului etic sfaturi sau informa ii referitoare la respectarea normelor de conduit!= defalcat pe cate;oria din care acetia fac parte= coloana 1 8 de conducere i coloana 2 8 de eEecu ie. Nu se va 7nscrie aici num!rul de situa ii 7n care a fost solicitat! consilierea etic!= ci num!rul efectiv de persoane care au solicitat consiliere etic!. 0ifrele 7nscrise se vor referi numai la trimestrul pentru care se face raportarea i nu vor 7nsuma i cifrele raportate 7n trimestrele anterioare. b: rubrica C1roblemele care au constituit obiectul consilierii eticeC 8 coloana 4 se completeaB! prin reBumarea aspectelor asupra c!rora a fost solicitat! consilierea. c: rubrica CNum!rul de func ionari publici c!rora li s8a acordat consiliere etic!C se completeaB! cu num!rul de func ionari publici c!rora consilierul etic le8a acordat consiliere etic!= defalcat pe cate;oria din care acetia fac parte= coloana 4 8 de conducere sau coloana 5 8 de eEecu ie. Nu se va 7nscrie aici num!rul de situa ii 7n care a fost acordat! consilierea etic!= ci num!rul efectiv de func ionari publici care au beneficiat de consiliere. 0ifrele 7nscrise se vor referi numai la trimestrul pentru care se face raportarea i nu vor 7nsuma i cifrele raportate 7n trimestrele anterioare. d: rubrica C#odalit! ile de ac iune ulterioar! a func ionarului publicC 8 coloana A se completeaB! prin reBumarea modului 7n care func ionarii publici care au beneficiat de consiliere etic! s8au comportat ulterior 7n ceea ce privete aspectele consiliate= respectiv m!sura 7n care func ionarii publici au respectat sau nu normele de conduit! referitor la care au solicitat consiliere. e: rubrica CObserva iiC 8 coloana 5 se completeaB! cu acele aspecte pe care consilierul etic le8a remarcat cu ocaBia 7ndeplinirii 7ndatoririlor sale. +R$. 14 91: $abelul III C0auBele i consecin ele nerespect!rii normelor de conduit! la nivelul institu iei sau autorit! ii publiceC se completeaB! dup! cum urmeaB!% a: rubrica C0auBele nerespect!rii normelor de conduit!C 8 coloana 1 se completeaB! cu informa ii referitoare la identificarea cauBelor concrete care au determinat= au favoriBat ori au condus la nerespectarea normelor de conduit!. &e completeaB! cu o scurt! descriere obiectiv! a acelor

7mpreDur!ri care au favoriBat sau determinat func ionarul public s! 7ncalce dispoBi iile le;ale. 0auBele apar anterior sau concomitent s!v6ririi faptei prin care se 7ncalc! o norm! le;al!. b: rubrica C0onsecin ele nerespect!rii normelor de conduit!C 8 coloana 2 cuprinde identificarea consecin elor care pot fi asociate uneia sau mai multor cauBe de nerespectare a normelor de conduit!= indicate 7n coloana 1. 0onsecin ele sunt= de re;ul!= repreBentate de efectele Duridice produse sau= dup! caB= de urm!rile ne;ative ale faptei func ionarului public. 0onsecin ele survin ulterior s!v6ririi faptei i sunt str6ns le;ate de aceasta i de cauBa producerii ei. 92: 3n cuprinsul coloanelor 1 i 2 se completeaB! i informa ii privind% a: identificarea situa iilor 7n care asupra func ionarului public au fost eEercitate constr6n;eri sau amenin !ri care l8au determinat s! 7ncalce dispoBi iile le;ale> b: caBurile 7n care func ionarilor publici li s8a cerut s! ac ioneBe sub presiunea factorului politic. +R$. 15 $abelul I, C0aBuri care au preBentat interes pentru opinia public!C se completeaB! dup! cum urmeaB!% a: rubrica CNr. caBuriC 8 coloana 1 se completeaB! prin 7nscrierea num!rului de caBuri care au preBentat interes pentru opinia public!> b: rubrica CDescrierea pe scurt a caBurilorC 8 coloana 2 se completeaB! prin identificarea faptei= a cauBelor i consecin elor produse> c: rubrica C#otivele pentru care caBurile au fost considerate ca preBent6nd interes pentru opinia public!C 8 coloana 4 se completeaB! prin indicarea modalit! ii<conteEtului care a determinat apari ia interesului pentru opinia public! i efectul creat. +R$. 1A 91: $abelul , C#odalit! ile de prevenire a 7nc!lc!rii normelor de conduit! 7n cadrul autorit! ii sau institu iei publiceC se completeaB! prin specificarea de c!tre consilierul etic a acelor m!suri= identificate i implementate la nivelul fiec!rei autorit! i sau institu ii publice= care pot contribui la prevenirea 7nc!lc!rii normelor de conduit!. 92: &e recomand! ca m!surile de prevenire a 7nc!lc!rii normelor de conduit! s! aib! la baB!% a: analiBe prealabile ale mediului or;aniBa ional intern i eEtern= precum i asupra modului 7n care mediul intern i eEtern autorit! ii sau institu iei publice poate influen a conduita func ionarilor publici> b: previBionarea i evaluarea riscurilor care pot ap!rea 7n activitatea func ionarilor publici din cadrul autorit! ii sau institu iei publice> c: identificarea domeniilor de activitate sau a activit! ilor cu risc ridicat de eEpunere la vulnerabilit! i care ar putea conduce la 7nc!lcarea normelor de conduit! sau la fapte mai ;rave de 7nc!lcare a le;ii> d: identificarea factorilor care ;enereaB! vulnerabilit! i sau care favoriBeaB! 7nc!lcarea normelor de conduit!> studierea comportamentelor<atitudinilor<vulnerabilit! ilor identificate at6t la nivel individual= c6t i la nivelul autorit! ii sau institu iei publice= care pot conduce la 7nc!lcarea normelor de conduit!> e: m!suri mana;eriale i administrative menite s! contribuie la 7mbun!t! irea climatului de lucru> f: identificarea i implementarea m!surilor de eliminare sau reducere a riscurilor care pot ap!rea 7n activitate i care pot conduce la 7nc!lcarea normelor le;ale> ;: identificarea i implementarea m!surilor de limitare a interven iei factorilor care ;enereaB! vulnerabilit! i i de apari ie a situa iilor cu poten ial impact ne;ativ asupra conduitei func ionarilor publici. 94: #!surile de prevenire trebuie s! fie specifice i adaptate situa iilor susceptibile de nerespectare a normelor de conduit!. +cestea trebuie s! aib! un caracter preventiv prin implementarea acestora 7nainte de a constata 7nc!lc!ri ale normelor le;ale. 94: #!surile de prevenire a 7nc!lc!rii normelor de conduit! pot viBa%

a: ac iuni de contientiBare a func ionarilor publici asupra riscurilor 7nc!lc!rii normelor de conduit!> b: ac iuni de informare= educare i modificare a comportamentelor> c: dup! caB= alte m!suri care sunt identificate i considerate la nivelul fiec!rei autorit! i sau institu ii publice adecvate pentru prevenirea apari iei unor situa ii de 7nc!lcare a normelor de conduit!. 95: #!surile i ac iunile prev!Bute la alin. 92: i 94: nu sunt limitative. +utorit! ile i institu iile publice pot identifica i implementa i alte m!suri pe care le consider! adecvate domeniului de competen ! i activit! ii. +R$. 15 91: $abelul ,I C#!suri privind reducerea<eliminarea caBurilor de nerespectare a normelor de conduit! la nivelul institu iei sau autorit! ii publiceC se completeaB! prin specificarea de c!tre consilierul etic a acelor m!suri= identificate i implementate la nivelul fiec!rei autorit! i sau institu ii publice= care pot contribui la eliminarea sau reducerea caBurilor de nerespectare a normelor de conduit!. 92: #!surile de reducere<eliminare a caBurilor de nerespectare a normelor de conduit! sunt implementate= de re;ul!= dup! ce au fost identificate caBuri de nerespectare a normelor de conduit! la nivelul autorit! ii sau institu iei publice. 94: &e recomand! ca m!surile de reducere<eliminare a caBurilor de nerespectare a normelor de conduit! s! aib! la baB!% a: identificarea cauBelor care au condus la nerespectarea normelor de conduit!> b: identificarea i evaluarea consecin elor produse 7n caBurile concrete de nerespectare a normelor de conduit!> c: identificarea i implementarea m!surilor de 7nl!turare a cauBelor care au condus la nerespectarea normelor de conduit! i de eliminare a consecin elor care s8ar fi putut produce. 94: #!surile de reducere<eliminare a caBurilor de nerespectare a normelor de conduit! pot viBa% a: eliminarea<diminuarea inciden ei cauBelor care stau la baBa producerii de 7nc!lc!ri ale normelor de conduit!> b: m!suri mana;eriale i administrative menite s! contribuie la 7mbun!t! irea climatului de lucru> c: m!suri de sanc ionare disciplinar! aplicate i ulterior urmate de ac iuni de contientiBare a personalului institu iei cu privire la consecin ele 7nc!lc!rii normelor de conduit! i ale sanc ion!rii disciplinare> d: implementarea m!surilor de prevenire a 7nc!lc!rii normelor de conduit!> e: dup! caB= alte m!suri care sunt identificate i considerate la nivelul fiec!rei autorit! i sau institu ii publice adecvate pentru reducerea<eliminarea caBurilor de 7nc!lcare a normelor de conduit!. 95: #!surile i ac iunile prev!Bute la alin. 94: i 94: nu sunt limitative. +utorit! ile i institu iile publice pot identifica i implementa i alte m!suri pe care le consider! adecvate domeniului de competen ! i activit! ii. +R$. 18 Datele i informa iile din tabelele II 8 ,I vor fi sintetiBate de consilierul etic pe baBa reBultatelor activit! ii de consiliere etic!= a analiBei rapoartelor comisiei de disciplin! i a m!surilor implementate la nivelul autorit! ilor sau institu iilor publice. 0+1. 4 DispoBi ii speciale privind completarea i transmiterea formatului standard de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare prev!But 7n aneEa nr. 4 +R$. 1?

*ormatul de raportare prev!But 7n aneEa nr. 4 con ine un tabel nenumerotat= identificabil pe baBa titlului= i un tabel identificabil pe baBa numerot!rii cu cifre romane i a titlului. $itlul fiec!rui tabel reflect! 7n sinteB! obiectul datelor i informa iilor la care se refer!. +R$. 20 $abelul CRaport privind situa ia implement!rii procedurilor disciplinareC este sin;urul tabel nenumerotat din acest format de raportare i cuprinde informa ii referitoare la anul i la semestrul pentru care se face raportarea. +cest tabel nu se completeaB! de c!tre preedin ii comisiilor de disciplin!. Informa iile cuprinse 7n acest tabel se actualiBeaB! periodic de c!tre +;en ie. +R$. 21 $abelul I C&itua ia implement!rii procedurilor disciplinareC= cuprins 7n formatul de raportare prev!But 7n aneEa nr. 4= se completeaB! cu respectarea dispoBi iilor comune prev!Bute 7n cap. I i a dispoBi iilor speciale prev!Bute 7n preBentul capitol. +R$. 22 91: $abelul prev!But la art. 21 se completeaB! cu datele i informa iile solicitate= care se raporteaB! ulterior finaliB!rii procedurilor de cercetare administrativ!= 7n condi iile @ot!r6rii -uvernului nr. 1.444<2005. 92: 3n sensul preBentelor instruc iuni= se consider! necesare pentru completarea tabelului datele i informa iile privind finaliBarea procedurii de cercetare administrativ!= 7n urm!toarele caBuri% a: comisia de disciplin! a aplicat solu ia clas!rii sesiB!rii 7n condi iile prev!Bute de @ot!r6rea -uvernului nr. 1.444<2005> b: comisia de disciplin! a formulat= prin raportul s!u= propunerea de sanc ionare disciplinar! a func ionarului public= iar actul administrativ de sanc ionare disciplinar! nu a fost emis 7n condi iile i 7n termenul prev!Bute de @ot!r6rea -uvernului nr. 1.444<2005> c: persoana care are competen a le;al! a emis actul administrativ privind sanc ionarea disciplinar! a func ionarului public= 7n condi iile prev!Bute de @ot!r6rea -uvernului nr. 1.444<2005> d: procedura disciplinar! a fost suspendat! 7n condi iile art. 55 alin. 9A: din (e;ea nr. 188<1??? privind &tatutul func ionarilor publici= republicat!> e: au fost sesiBate or;anele de cercetare penal! pentru fapta func ionarului public= 7n condi iile @ot!r6rii -uvernului nr. 1.444<2005. +R$. 24 91: $abelul se completeaB!= cu respectarea prevederilor art. 5= de c!tre preedintele comisiei de disciplin!= pe baBa datelor i informa iilor care reBult! din activitatea comisiei de disciplin! i= acolo unde este caBul= pe baBa datelor furniBate de compartimentul de resurse umane. 92: Rubrica C0apacitatea de sesiBareC se completeaB! dup! cum urmeaB!% a: rubrica CNr. de func ionari publici pentru care a fost sesiBat! comisia de disciplin!C se completeaB! prin indicarea num!rului de func ionari publici= defalcat pe cate;oria din care acetia fac parte= coloana 1 CDe conducereC sau coloana 2 CDe eEecu ieC= 7mpotriva c!rora a fost formulat! o sesiBare la comisia de disciplin!= al c!rei obiect a viBat nerespectarea normelor le;ale i pentru care procedura de cercetare administrativ! a fost finaliBat! 7n semestrul pentru care se face raportarea 8 prin clasare= aplicarea unei sanc iuni disciplinare prin act administrativ de c!tre persoana care are competen a le;al! de aplicare a sanc iunii disciplinare= sau au fost luate m!surile le;ale ce se impun 7n vederea sesiB!rii or;anelor de cercetare penal!. 9i: coloana 1 CDe conducereC se completeaB! cu num!rul de func ionari publici de conducere pentru care= 7n semestrul pentru care se face raportarea= sunt 7ntrunite urm!toarele condi ii%
< | | _ - cercetarea disciplinar s-a ncheiat, comisia de disciplin a ntocmit un raport prin care a propus o sanciune disciplinar; i - persoana care are competena legal a aplicat o sanciune disciplinar

| |_

(aceeai cu cea propus de comisie sau alta); sau

{ _

- comisia de disciplin a pronunat soluia clasrii sesizrii; sau |

<

- au e istat indicii c !apta s"#rit de !uncionarul pu$lic poate anga%a rspunderea penal i comisia de disciplin a luat msurile |_ legale ce se impun n "ederea sesizrii organelor de cercetare penal;

9ii: coloana 2 CDe eEecu ieC se completeaB! cu num!rul de func ionari publici de eEecu ie pentru care= 7n perioada de raportare= sunt 7ntrunite urm!toarele condi ii%
< | | _ - cercetarea disciplinar s-a ncheiat, comisia de disciplin a ntocmit un raport prin care a propus o sanciune disciplinar; i - persoana care are competena legal a aplicat o sanciune disciplinar (aceeai cu cea propus de comisie sau alta); sau { _ - comisia de disciplin a pronunat soluia clasrii sesizrii; sau | < - au e istat indicii c !apta s"#rit de !uncionarul pu$lic poate anga%a rspunderea penal i comisia de disciplin a luat msurile |_ legale ce se impun n "ederea sesizrii organelor de cercetare penal;

| |_

9iii: 7n coloanele 1 i 2 nu se va 7nre;istra num!rul de sesiB!ri= ci num!rul de func ionari publici 7mpotriva c!rora au fost formulate sesiB!ri la comisia de disciplin!. 3n situa ia 7n care mai multe sesiB!ri au fost 7ndreptate 7mpotriva unui sin;ur func ionar public= se va avea 7n vedere un func ionar public i nu mai multe sesiB!ri> b: rubrica CNr. de sesiB!ri adresate comisiei de disciplin!C se completeaB! cu num!rul de sesiB!ri 7nre;istrate= pentru care s8a finaliBat procedura de cercetare administrativ!= coloana 4 se completeaB! cu num!rul de sesiB!ri viB6nd func ionari publici de conducere= iar coloana 4 se completeaB! cu num!rul de sesiB!ri viB6nd func ionari publici de eEecu ie> c: rubrica C0onduc!torul institu ieiC 8 coloana 5 se completeaB! cu num!rul de sesiB!ri formulate de conduc!torul institu iei. 0ifra poate fi ob inut! de la comisia de disciplin!> d: rubrica C0onduc!torul compartimentului 7n care este 7ncadrat func ionarul publicC 8 coloana A se completeaB! cu num!rul de sesiB!ri formulate de conduc!torul compartimentului 7n care acesta este 7ncadrat> e: rubrica C+l i func ionari publici sau alte cate;orii de personal din institu ieC 8 coloana 5 se completeaB! cu num!rul de sesiB!ri formulate de func ionari publici= al ii dec6t cei 7nscrii 7n cate;oriile precedente= sau de alte cate;orii de personal din institu ie> f: rubrica C2eneficiari ai serviciului publicC 8 coloana 8 se completeaB! cu num!rul de sesiB!ri formulate de cet! eni= beneficiari ai serviciului public oferit de autoritatea sau institu ia public!> ;: rubrica C+vertiBorul 7n interes publicC 8 coloana ? se completeaB! cu num!rul de sesiB!ri formulate de c!tre avertiBorul 7n interes public= astfel cum este definit la art. 4 lit. b: din (e;ea nr. 551<2004 privind protec ia personalului din autorit! ile publice i din alte unit! i care semnaleaB! 7nc!lc!ri ale le;ii>

G: rubrica C#otivele sesiB!rilorC 8 coloana 10 se completeaB! prin indicarea obiectului i a principalelor motive pe baBa c!rora autorii sesiB!rilor le8au formulat. Informa iile pot fi sintetiBate de consilierul etic pe baBa rapoartelor 7ntocmite de comisia de disciplin!. 94: Rubrica C#odalitatea de finaliBare a procedurii disciplinareC se completeaB! av6ndu8se 7n vedere sesiB!rile pentru care a fost aplicat! func ionarilor publici o sanc iune disciplinar! sau= dup! caB= a fost aplicat! solu ia clas!rii ori sesiBarea or;anelor de cercetare penal! 7n cursul semestrului pentru care se face raportarea. +ceast! rubric! se completeaB! dup! cum urmeaB!% a: rubrica CNr. de func ionari publici 7n caBul c!rora s8a propus clasarea sesiB!riiC 8 coloana 11 se completeaB! cu num!rul de caBuri 7n care comisia de disciplin! a dispus clasarea sesiB!rii> b: rubrica CNormele Duridice 7nc!lcateC 8 coloana 12 se completeaB! cu teEtul<teEtele le;ale 7nc!lcate= cu preciBarea articolului= alineatului i actului normativ 7n vi;oare 7nc!lcat> c: rubrica CNum!r i tip de sanc iuni propuse de comisia de disciplin!C se completeaB! cu num!rul de sanc iuni disciplinare propuse de comisia de disciplin!= defalcat pe tip de sanc iuni i cate;orii de func ionari publici. ,or face obiectul raport!rii numai propunerile 7naintate de comisia de disciplin! persoanei care are competen a le;al! de a aplica sanc iunea disciplinar!= care s8au finaliBat prin emiterea actului administrativ de sanc ionare 7n semestrul pentru care se face raportarea> d: rubrica CNr. de mustr!ri scriseC se completeaB! cu num!rul sanc iunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse 7n trimestrul pentru care se face raportarea= defalcat= 7n coloana 14 complet6ndu8 se num!rul de sanc iuni propuse pentru func ionari publici de conducere= iar 7n coloana 14= num!rul de sanc iuni propuse pentru func ionari publici de eEecu ie> e: rubrica CNr. de diminu!ri salarialeC se completeaB! cu num!rul sanc iunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse= 7n coloana 15 complet6ndu8se num!rul de sanc iuni propuse pentru func ionari publici de conducere= iar 7n coloana 1A= cu num!rul de sanc iuni propuse pentru func ionari publici de eEecu ie> f: rubrica CNr. de suspend!ri ale dreptului la avansare<promovareC se completeaB! cu num!rul sanc iunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse= 7n coloana 15 complet6ndu8se num!rul de sanc iuni propuse pentru func ionari publici de conducere= iar 7n coloana 18= cu num!rul de sanc iuni propuse pentru func ionari publici de eEecu ie> ;: rubrica CNr. de retro;rad!riC se completeaB! cu num!rul sanc iunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse= 7n coloana 1? complet6ndu8se num!rul de sanc iuni propuse pentru func ionari publici de conducere= iar 7n coloana 20= cu num!rul de sanc iuni propuse pentru func ionari publici de eEecu ie> G: rubrica CNr. de destituiriC se completeaB! cu num!rul sanc iunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse= 7n coloana 21 complet6ndu8se num!rul de sanc iuni propuse pentru func ionari publici de conducere= iar 7n coloana 22= cu num!rul de sanc iuni propuse pentru func ionari publici de eEecu ie> i: rubrica CNum!r i tip de sanc iuni disciplinare dispuse de persoana care are competen a le;al! de aplicareC reflect! num!rul sanc iunilor disciplinare aplicate de persoana care are competen a le;al! de aplicare a sanc iunii disciplinare= care pot fi aceleai ca i cele propuse de comisia de disciplin! sau alte sanc iuni> D: rubrica CNr. de mustr!ri scriseC se completeaB! cu num!rul de sanc iuni disciplinare de acest fel care au fost aplicate 7n semestrul pentru care se face raportarea= coloana 24 cu num!rul de sanc iuni aplicate func ionarilor publici de conducere= iar coloana 24 cu num!rul de sanc iuni aplicate func ionarilor publici de eEecu ie> K: rubrica CNr. de diminu!ri salarialeC se completeaB! cu num!rul de sanc iuni disciplinare de acest fel care au fost aplicate 7n semestrul pentru care se face raportarea= coloana 25 cu num!rul de sanc iuni aplicate func ionarilor publici de conducere= iar coloana 2A cu num!rul de sanc iuni aplicate func ionarilor publici de eEecu ie>

l: rubrica CNr. de suspend!ri ale dreptului la avansare<promovareC se completeaB! cu num!rul de sanc iuni disciplinare de acest fel care au fost aplicate 7n semestrul pentru care se face raportarea= coloana 25 cu num!rul de sanc iuni aplicate func ionarilor publici de conducere= iar coloana 28 cu num!rul de sanc iuni aplicate func ionarilor publici de eEecu ie> m: rubrica CNr. de retro;rad!riC se completeaB! cu num!rul de sanc iuni disciplinare de acest fel care au fost aplicate 7n semestrul pentru care se face raportarea= coloana 2? cu num!rul de sanc iuni aplicate func ionarilor publici de conducere= iar coloana 40 cu num!rul de sanc iuni aplicate func ionarilor publici de eEecu ie> n: rubrica CNr. de destituiriC se completeaB! cu num!rul de sanc iuni disciplinare de acest fel care au fost aplicate 7n semestrul pentru care se face raportarea= coloana 41 cu num!rul de sanc iuni aplicate func ionarilor publici de conducere= iar coloana 42 cu num!rul de sanc iuni aplicate func ionarilor publici de eEecu ie. 94: Datele i informa iile necesare complet!rii rubricilor prev!Bute la lit. d: 8 G: se ob in din cuprinsul rapoartelor comisiei de disciplin! cu privire la propunerea de sanc ionare disciplinar!. 95: Datele i informa iile necesare complet!rii rubricilor prev!Bute la lit. D: 8 n: se ob in din cuprinsul actelor administrative de sanc ionare emise de c!tre persoana care are competen a le;al! de a aplica sanc iunea disciplinar! i transmise comisiei de disciplin! conform art. 50 alin. 95: lit. b: din @ot!r6rea -uvernului nr. 1.444<2005. 9A: Rubrica C#otivele aplic!rii unei sanc iuni diferiteC 8 coloana 44 se completeaB! prin sintetiBarea motivelor care au determinat persoana care are competen a le;al! de a aplica o alt! sanc iune dec6t cea propus! de comisia de disciplin! i care are obli;a ia de a motiva aceast! deciBie. #otivele aplic!rii unei alte sanc iuni disciplinare dec6t cea propus! de comisia de disciplin! pot fi ob inute din cuprinsul actului administrativ de sanc ionare disciplinar!. 95: Rubrica C0aBuri 7n care au fost sesiBate or;anele de cercetare penal!C con ine referiri la situa iile 7n care fapta a fost sesiBat! i ca infrac iune sau fapte asupra c!rora au eEistat indicii c! poate fi atras! r!spunderea penal!= pe baBa sesiB!rii formulate i pentru care au fost sesiBate or;anele de cercetare penal! de c!tre comisia de disciplin!. +ceast! rubric! se completeaB! dup! cum urmeaB!% a: rubrica CNr. de caBuriC se completeaB! cu num!rul de caBuri 7n care fapta a fost sesiBat! ca infrac iune sau pentru care au eEistat indicii c! fapta s!v6rit! de func ionarul public poate an;aDa r!spunderea penal! i au fost luate m!surile le;ale ce se impun 7n vederea sesiB!rii or;anelor de cercetare penal!= defalcat 7n coloana 44 pe num!rul aferent func ionarilor publici de conducere= iar 7n coloana 45 pe num!rul aferent func ionarilor publici de eEecu ie> b: la rubrica C*apte sesiBate ca infrac iuniC 8 coloana 4A se indic! pe scurt fapta sesiBat!= considerat! a 7ntruni elementele constitutive ale unei infrac iuni= pentru care au fost sesiBate or;anele de cercetare penal!. 98: Rubrica CDeciBia or;anelor de cercetare penal!<instan elor de Dudecat!C reflect! modul de finaliBare a caBurilor 7n care au fost sesiBate or;anele abilitate de c!tre comisia de disciplin! sau de c!tre conduc!torul autorit! ii sau institu iei publice= complet6ndu8se dup! cum urmeaB!% a: rubrica CNr. de caBuri 7n care s8a dispus condamnarea penal! prin Got!r6re Dudec!toreasc! definitiv!C 8 coloana 45 reflect! caBurile respective= astfel cum reBult! pe baBa Got!r6rilor Dudec!toreti definitive pronun ate 7n semestrul pentru care se face raportarea> b: rubrica C3ncadrarea Duridic! a faptei pentru care s8a dispus condamnarea penal!C 8 coloana 48 se completeaB! cu identificarea articolului din 0odul penal= prev!But 7n Got!r6rea definitiv! de condamnare= i cu pedeapsa aplicat! care se re;!sete 7n dispoBitivul Got!r6rii Dudec!toreti> c: rubrica C+lte deciBiiC 8 coloana 4? se completeaB! cu m!sura dispus!= alta dec6t una dintre cele prev!Bute 7n coloanele 45 i 48.

9?: 1entru caBurile 7n care fapta func ionarului public a fost sesiBat! ca abatere disciplinar! i ca infrac iune= procedura an;aD!rii r!spunderii disciplinare se suspend! p6n! la dispunerea ne7nceperii urm!ririi penale= scoaterii de sub urm!rire penal! ori 7ncet!rii urm!ririi penale sau p6n! la data la care instan a Dudec!toreasc! dispune acGitarea ori 7ncetarea procesului penal. 3n situa iile 7n care se dispune una dintre aceste m!suri i 7nceteaB! suspendarea procedurii an;aD!rii r!spunderii disciplinare= relu6ndu8se cursul derul!rii acesteia= date i informa ii despre acesta se raporteaB! la momentul la care procedura de cercetare administrativ! a fost finaliBat! 7n semestrul pentru care se face raportarea= 7n condi iile art. 22 alin. 92: lit. a: 8 c:. 910: Rubrica C&olu ii ale instan elor de Dudecat! pronun ate 7n caBurile contest!rii actului administrativ de sanc ionareC colecteaB! date referitoare la modul de solu ionare a cauBelor privind contestarea= modificarea sau anularea actelor administrative de sanc ionare disciplinar! care au f!cut obiectul unor liti;ii Dudec!toreti% a: rubrica CNum!r de sanc iuni disciplinare contestate 7n instan !C se completeaB! cu num!rul de sanc iuni disciplinare care au fost contestate 7n instan ! i pentru care instan a de Dudecat! a pronun at o Got!r6re definitiv! i irevocabil! 7n perioada pentru care se face raportarea. 0oloana 40 se completeaB! cu num!rul de sanc iuni disciplinare contestate de c!tre func ionarii publici de conducere= iar coloana 41 se completeaB! cu num!rul de sanc iuni disciplinare contestate de func ionarii publici de eEecu ie>L: b: rubrica CNum!r de Got!r6ri Dudec!toreti pronun ate de instan !C se completeaB! cu num!rul de Got!r6ri definitive i irevocabile pronun ate de instan a de Dudecat! 7n perioada de raportare= dup! cum urmeaB!% prin care s8a men inut sanc iunea disciplinar! ini ial! 8 coloana 42= prin care instan a Dudec!toreasc! a dispus aplicarea unei sanc iuni mai uoare dec6t cea ini ial! 8 coloana 44 i prin care instan a a dispus anularea sanc iunii disciplinare ini iale 8 coloana 44. +N"J+ 2L: L: +neEa nr. 2 este reprodus! 7n facsimil.
_________________________________________________ | &'()&* (&+,+-. &/0(/1*'&/' -)&2/3)& ./ 1)-.4+*5 | |_________________________________________________| | 'nul6 *rimestrul6 | |_________________________________________________| _________________________________________________ | +7 .'*/ ./0(&/ 1)-0+3+/&43 /*+1 | |_________________________________________________| | 8 | 9 | |___________________________|_____________________| | .enumire instituie: | | | autoritate pu$lic | | |___________________________|_____________________| | ;ude | | |___________________________|_____________________| | -r7 !uncionari pu$lici |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<| | din instituie |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<| |___________________________|_____________________| | -umele i prenumele | | |___________________________|_____________________| | .epartamentul6 | | |___________________________|_____________________| | 1ursuri de !ormare urmate | | | de consilierul etic6 | | |___________________________|_____________________| | -r7 tele!on6 | |

|___________________________|_____________________| | -r7 !a 6 | | |___________________________|_____________________| | /-mail6 | | |___________________________|_____________________| ______________________________________________________________________________ | ++7 .'*/ (&+,+-. '1*+,+*'*/' ./ 1)-0+3+/&/ /*+15 | |______________________________________________________________________________| | -r7 de !uncionari|(ro$lemele |-umrul de |2odalitile |)$ser"aii| | pu$lici care au |care au |!uncionari |de aciune | | | solicitat |constituit |pu$lici crora li |ulterioar a | | | consiliere etic |o$iectul |s-a acordat |!uncionarului| | | |consilierii |consiliere etic |pu$lic | | |___________________|etice |__________________| | | |.e |.e | |.e |.e | | | |conducere |e ecuie| |conducere|e ecuie| | | |__________|________|_____________|_________|________|______________|__________| | 8 | 9 | = | > | ? | @ | A | |__________|________|_____________|_________|________|______________|__________| |<<<<<<<<<<|<<<<<<<<| |<<<<<<<<<|<<<<<<<<| | | |__________|________|_____________|_________|________|______________|__________| ______________________________________________________________________________ | +++7 1'4B/3/ C+ 1)-0/1+-D/3/ -/&/0(/1*5&++ -)&2/3)& ./ 1)-.4+*5 3' -+,/343 | | +-0*+*4D+/+ 0'4 '4*)&+*5D++ (4E3+1/ | |______________________________________________________________________________| | 1auzele nerespectrii normelor de | 1onsecinele nerespectrii normelor | | conduit | de conduit | |_______________________________________|______________________________________| | 8 | 9 | |_______________________________________|______________________________________| | | | |_______________________________________|______________________________________| ______________________________________________________________________________ | +,7 1'B4&+ 1'&/ '4 (&/B/-*'* +-*/&/0 (/-*&4 )(+-+' (4E3+15 | |______________________________________________________________________________| | -r7 de | .escrierea pe scurt | 2oti"ele pentru care cazurile au !ost| | cazuri | a cazurilor | considerate ca prezent#nd interes | | | | pentru opinia pu$lic | |________|______________________________|______________________________________| | 8 | 9 | = | |________|______________________________|______________________________________| |<<<<<<<<| | | |________|______________________________|______________________________________| ______________________________________________________________________________ | ,7 2).'3+*5D+3/ ./ (&/,/-+&/ ' F-15315&++ -)&2/3)& ./ 1)-.4+*5 F- 1'.&43 | | '4*)&+*5D++ 0'4 +-0*+*4D+/+ (4E3+1/ | |______________________________________________________________________________| | | |______________________________________________________________________________| ______________________________________________________________________________ | ,+7 2504&+ (&+,+-. &/.41/&/':/3+2+-'&/' 1'B4&+3)& ./ -/&/0(/1*'&/ ' -)&2/3)& | | ./ 1)-.4+*5 3' -+,/343 +-0*+*4D+/+ 0'4 '4*)&+*5D++ (4E3+1/ | |______________________________________________________________________________| | | |______________________________________________________________________________|

+N"J+ 4L: L: +neEa nr. 4 este reprodus! 7n facsimil.

0emni!icaia coloanelor din ta$elul de mai %os este urmtoarea6 ' - .e conducere E - .e e ecuie _________________________________________________________________ | &'()&* (&+,+-. 0+*4'D+' +2(3/2/-*5&++ (&)1/.4&+3)& .+01+(3+-'&/ | |_________________________________________________________________| | 'nul6 -umrul6 | |_________________________________________________________________| ______________________________________________________________________________ | +7 0+*4'D+' +2(3/2/-*5&++ (&)1/.4&+3)& .+01+(3+-'&/ | |______________________________________________________________________________| ______________________________________________________________________________ | 1apacitatea de sesizare | |______________________________________________________________________________| |-r7 de !uncionari |-r7 de sesizri adresate |-umr de sesizri adresate de| |pu$lici pentru care a |comisiei de disciplin | | |!ost sesizat comisia | | | |de disciplin | | | |______________________|_________________________|_____________________________| | ' | E |(entru |(entru |1onductorul|1onductorul | | | |!uncionarii|!uncionarii|instituiei |compartimentului| | | |pu$lici de |pu$lici de | |n care este | | | |conducere |e ecuie | |ncadrat | | | | | | |!uncionarul | | | | | | |pu$lic | |___________|__________|____________|____________|____________|________________| | 8 | 9 | = | > | ? | @ | |___________|__________|____________|____________|____________|________________| |<<<<<<<<<<<|<<<<<<<<<<|<<<<<<<<<<<<|<<<<<<<<<<<<|<<<<<<<<<<<<|<<<<<<<<<<<<<<<<| |<<<<<<<<<<<|<<<<<<<<<<|<<<<<<<<<<<<|<<<<<<<<<<<<|<<<<<<<<<<<<|<<<<<<<<<<<<<<<<| |___________|__________|____________|____________|____________|________________| - continuare ______________________________________________________________________________ | 1apacitatea de sesizare | 2odalitatea de | | | !inalizare a | | | procedurii | | | disciplinare | |_______________________________________________________|______________________| | -umr de sesizri adresate de |2oti"ele | -r7 de |-ormele | |___________________________________________|sesizrilor| !uncionari|%uridice | |'li !uncionari|Eene!iciari ai|'"ertizorul| | pu$lici n |nclcate| |pu$lici sau alte|ser"iciului |n interes | | cazul | | |categorii de |pu$lic |pu$lic | | crora s-a | | |personal din | | | | propus | | |instituie | | | | clasarea | | | | | | | sesizrii | | | | | | | | | | | | | | | | |________________|______________|___________|___________|____________|_________| | A | G | H | 8I | 88 | 89 | |________________|______________|___________|___________|____________|_________| |<<<<<<<<<<<<<<<<|<<<<<<<<<<<<<<|<<<<<<<<<<<| |<<<<<<<<<<<<| | |<<<<<<<<<<<<<<<<|<<<<<<<<<<<<<<|<<<<<<<<<<<| |<<<<<<<<<<<<| | |________________|______________|___________|___________|____________|_________| - continuare ______________________________________________________________________________ | 2odalitatea de !inalizare a procedurii disciplinare | |______________________________________________________________________________| |-umr i tip de sanciuni propuse de comisia de |-umr i tip de | |disciplin |sanciuni | | |disciplinare | | |dispuse de | | |persoana care are |

| |competena legal | | |de aplicare | |___________________________________________________________|__________________| |-r7 de | -r7 de | -r7 de | -r7 de |-r7 de |-r7 de |-r7 de | |mustrri| diminuri| suspendri | retrogradri|destituiri|mustrri|diminuri| |scrise | salariale| ale dreptului| | |scrise |salariale| | | | la a"ansare: | | | | | | | | promo"are | | | | | |________|__________|______________|_____________|__________|________|_________| | ' | E | ' | E | ' | E | ' | E | ' | E | ' | E | ' | E | |___|____|_____|____|_______|______|_______|_____|_____|____|____|___|____|____| |8= | 8> | 8? | 8@ | 8A | 8G | 8H | 9I | 98 | 99 | 9= |9> | 9? | 9@ | |___|____|_____|____|_______|______|_______|_____|_____|____|____|___|____|____| |<<<|<<<<|<<<<<|<<<<|<<<<<<<|<<<<<<|<<<<<<<|<<<<<|<<<<<|<<<<|<<<<|<<<|<<<<|<<<<| |<<<|<<<<|<<<<<|<<<<|<<<<<<<|<<<<<<|<<<<<<<|<<<<<|<<<<<|<<<<|<<<<|<<<|<<<<|<<<<| |___|____|_____|____|_______|______|_______|_____|_____|____|____|___|____|____| - continuare ______________________________________________________________________________ | 2odalitatea de !inalizare a procedurii disciplinare |.ecizia | | |organelor de | | |cercetare | | |penal: | | |instanelor | | |de %udecat | |_______________________________________________________________|______________| |-umr i tip de sanciuni disciplinare |1azuri n care au |-r7 de cazuri | |dispuse de persoana care are competena |!ost sesizate |n care s-a | |legal de aplicare |organele de |dispus | | |cercetare penal |condamnarea | |____________________________________________|__________________|penal prin | |-r7 de |-r7 de |-r7 de |2oti"ele |-r7 de|Japte |hotr#re | |suspendri|retrogradri|destituiri|aplicrii|cazuri|sesizate ca|%udectoreasc| |ale | | |unei | |in!raciuni|de!initi" | |dreptului | | |sanciuni| | | | |la | | |di!erite | | | | |a"ansare: | | | | | | | |promo"are | | | | | | | |__________|____________|__________| |______| | | | ' | E | ' | E | ' | E | | ' | E| | | |_____|____|______|_____|_____|____|_________|___|__|___________|______________| | 9A | 9G | 9H | =I | =8 | =9 | == |=> |=?| =@ | =A | |_____|____|______|_____|_____|____|_________|___|__|___________|______________| |<<<<<|<<<<|<<<<<<|<<<<<|<<<<<|<<<<| |<<<|<<| |<<<<<<<<<<<<<<| |<<<<<|<<<<|<<<<<<|<<<<<|<<<<<|<<<<| |<<<|<<| |<<<<<<<<<<<<<<| |_____|____|______|_____|_____|____|_________|___|__|___________|______________| - continuare ______________________________________________________________________________ |.ecizia organelor |0oluii ale instanelor de %udecat pronunate n cazurile| |de cercetare |contestrii actului administrati" de sancionare | |penal:instanelor | | |de %udecat | | |___________________|__________________________________________________________| |Fncadrarea |'lte |-umr de sanciuni | -umr de hotr#ri pronunate n | |%uridic a |decizii|disciplinare | instan | |!aptei | |contestate n | | |pentru care| |instan | | |s-a dispus | |___________________|______________________________________| |condamnarea| |'plicate |'plicate |(rin care |(rin care |(rin care | |penal | |!uncio- |!uncio- |s-a meninut|instana a |instana a | | | |narilor |narilor |sanciunea |dispus |dispus | | | |pu$lici |pu$lici |disciplinar|aplicarea |anularea | | | |de |de |iniial |unei |sanciunii | | | |conducere|e ecuie | |sanciuni |disciplinare| | | | | | |disciplinare|iniiale | | | | | | |mai uoar | |

| | | | | |dec#t cea | | | | | | | |iniial | | |___________|_______|_________|_________|____________|____________|____________| | =G | =H | >I | >8 | >9 | >= | >> | |___________|_______|_________|_________|____________|____________|____________| | | |<<<<<<<<<|<<<<<<<<<|<<<<<<<<<<<<|<<<<<<<<<<<<|<<<<<<<<<<<<| | | |<<<<<<<<<|<<<<<<<<<|<<<<<<<<<<<<|<<<<<<<<<<<<|<<<<<<<<<<<<| |___________|_______|_________|_________|____________|____________|____________|

888888888888888