Sunteți pe pagina 1din 11

HOTRRE nr.

833 din 25 iulie 2007 privind normele de organizare i funcionare a comisiilor paritare i ncheierea acordurilor colective EMITENT: GUVERNUL PUBLIC T !N: M N!" RUL #!$!%L nr& '(' din )( august *++, "#$# in$r#rii in %i&'#re : (5 )e*$e+,rie 2007 -'r+# #.$u#li/#$# %#l#,il# l# d#$# de : (3 #*rilie 2000 Pre/en$# 1'r+# #.$u#li/#$# e)$e %#l#,il# de l# (5 )e*$e+,rie 2007 *#n# l# (3 #*rilie 2000 -n temeiul art& )+. din $onstituia Rom/niei0 repu1licat20 al art& ,3 alin& 435 din Legea nr& )..6)777 privind 8tatutul funcionarilor pu1lici0 repu1licat20 i al art& V!! alin& 4)5 lit& c5 din Legea nr& *')6*++( pentru modificarea i completarea Legii nr& )..6)777 privind 8tatutul funcionarilor pu1lici0 Guvernul Rom/niei adopt2 prezenta hot2r/re& $%9& ! :ispoziii generale %R"& ) 9rezenta hot2r/re reglementeaz2 normele privind modul de constituire0 componena0 atri1uiile i procedura de lucru ale comisiilor paritare0 precum i normele referitoare la ncheierea acordurilor colective n cadrul autorit2ilor i instituiilor pu1lice& %R"& * 8copul prezentei hot2r/ri l constituie reglementarea cadrului normativ i organizatoric privind asigurarea dialogului social n cadrul autorit2ilor i instituiilor pu1lice0 prin participarea funcionarilor pu1lici n comisiile paritare0 precum i la ncheierea acordurilor colective0 n condiiile prev2zute de lege i de prezenta hot2r/re& $%9& !! $onstituirea0 organizarea i funcionarea comisiilor paritare 8E$;!UNE% ) $onstituirea i componena comisiilor paritare %R"& 3 $omisiile paritare se constituie n cadrul fiec2rei autorit2i sau instituii pu1lice0 prin act administrativ al conduc2torului autorit2ii ori instituiei pu1lice& %R"& < $omisiile paritare sunt compuse dintr=un num2r de *=( mem1ri titulari i c/te * mem1ri supleani0 astfel>
)

a5 * mem1ri titulari i * mem1ri supleani0 n cazul n care autoritatea sau instituia pu1lic2 are p/n2 la )' funcionari pu1lici? 15 < mem1ri titulari i * mem1ri supleani0 n cazul n care autoritatea sau instituia pu1lic2 are p/n2 la )'+ de funcionari pu1lici? c5 ( mem1ri titulari i * mem1ri supleani0 n cazul n care autoritatea sau instituia pu1lic2 are peste )'+ de funcionari pu1lici& %R"& ' $onduc2torul autorit2ii sau instituiei pu1lice sta1ilete prin act administrativ perioada n care se desemneaz2 reprezentanii funcionarilor pu1lici n comisia paritar2& %ctul administrativ se afieaz2 la sediul autorit2ii sau instituiei pu1lice0 n termen de 3 zile lucr2toare de la luarea deciziei0 i r2m/ne afiat p/n2 la finalizarea procedurii de constituire a comisiei paritare& %R"& ( 4)5 Mem1rii titulari ai comisiei paritare sunt desemnai astfel> a5 @um2tate0 de c2tre conduc2torul autorit2ii sau instituiei pu1lice? 15 @um2tate0 de c2tre organizaia sindical2 reprezentativ2 a funcionarilor pu1lici din cadrul autorit2ii sau instituiei pu1lice0 n condiiile legii0 ori prin votul ma@orit2ii funcionarilor pu1lici din respectiva autoritate sau instituie pu1lic20 n cazul n care sindicatul nu este reprezentativ sau funcionarii pu1lici nu sunt organizai n sindicat& %legerea reprezentanilor funcionarilor pu1lici se face prin vot secret& 4*5 Mem1rii supleani sunt desemnai cu respectarea principiului parit2ii i al asigur2rii reprezentativit2ii p2rilor& 435 -n cazul n care la nivelul autorit2ii sau instituiei pu1lice sunt constituite cel puin dou2 sindicate reprezentative ale funcionarilor pu1lici0 desemnarea reprezentanilor n comisia paritar2 se face prin acord scris0 ncheiat ntre toate sindicatele reprezentative& 4<5 -n cazul n care0 cu 3+ de zile nainte de eApirarea mandatului mem1rilor comisiei paritare0 sindicatele reprezentative nu au ncheiat un acord n condiiile prev2zute la alin& 4350 alegerea reprezentanilor funcionarilor pu1lici se face dintre candidaii propui de fiecare organizaie sindical2 reprezentativ20 procedura de alegere fiind cea prev2zut2 la alin& 4)5 lit& 15& %R"& , 4)5 9reedintele comisiei paritare este ales prin votul mem1rilor titulari ai acesteia0 pe o perioad2 de un an0 iar mandatul s2u nu poate fi rennoit succesiv& Rezultatul alegerii se aduce de ndat2 la cunotin2 persoanelor care au desemnat mem1rii n comisia paritar20 potrivit art& ( alin& 4)5& 4*5 -n situaia prev2zut2 la art& < lit& a50 preedintele este desemnat de c2tre conduc2torul autorit2ii sau instituiei pu1lice0 prin actul de constituire a comisiei paritare& %R"& . 4)5 9ot fi mem1ri n comisia paritar2 numai funcionarii pu1lici definitivi care au o 1un2 reputaie profesional2& 4*5 Nu poate fi mem1ru al comisiei paritare funcionarul pu1lic care se afl2 n urm2toarele situaii>

a5 este so0 rud2 p/n2 la gradul al patrulea inclusiv sau afin cu conduc2torul autorit2ii ori instituiei pu1lice sau cu mem1rii organelor de conducere ale sindicatului reprezentativ al funcionarilor pu1lici? 15 este mem1ru0 mem1ru supleant sau preedinte al comisiei de disciplin2? c5 a fost sancionat disciplinar0 iar sanciunea disciplinar2 nu a fost radiat20 n condiiile legii? d5 a fost condamnat prin sentin2 definitiv2 i irevoca1il2 pentru fapte de natur2 penal20 cu eAcepia situaiei n care a intervenit rea1ilitarea& 435 9revederile alin& 4*5 lit& 15 nu se aplic2 n cazul n care autoritatea sau instituia pu1lic2 are p/n2 la )' funcionari pu1lici& %R"& 7 4)5 #iecare comisie paritar2 are un secretar titular i un secretar supleant0 numii de conduc2torul autorit2ii sau instituiei pu1lice prin actul administrativ de constituire a comisiei paritare& 8ecretarul titular i secretarul supleant sunt funcionari pu1lici n cadrul autorit2ii sau instituiei pu1lice pentru care se organizeaz2 comisia paritar2 i nu sunt mem1ri ai acesteia& 4*5 9rin eAcepie de la prevederile alin& 4)50 n m2sura n care num2rul redus al funcionarilor pu1lici nu permite desemnarea secretarului din r/ndul acestora0 poate fi numit2 secretar al comisiei paritare o persoan2 anga@at2 cu contract individual de munc2 din cadrul autorit2ii sau instituiei pu1lice pentru care se organizeaz2 comisia paritar2& %R"& )+ 4)5 $ontestaiile cu privire la procedura de desemnare a reprezentanilor funcionarilor pu1lici n comisia paritar2 pot fi depuse la conduc2torul autorit2ii sau instituiei pu1lice de orice funcionar pu1lic interesat din cadrul acesteia0 n scris i motivat0 n termen de dou2 zile lucr2toare de la data ncheierii procedurii de desemnare& 4*5 $onduc2torul autorit2ii sau instituiei pu1lice verific2 contestaiile0 iar n cazul n care le consider2 ntemeiate anuleaz2 rezultatul procedurii de desemnare0 dispun/nd reluarea acesteia& %R"& )) -n urma finaliz2rii procedurii de desemnare i a soluion2rii contestaiilor depuse0 mem1rii i secretarul comisiei paritare0 precum i supleanii acestora sunt numii prin actul administrativ al conduc2torului autorit2ii sau instituiei pu1lice n termen de )' zile lucr2toare& %R"& )* 4)5 Nerespectarea procedurii de constituire a comisiei paritare poate fi atacat2 la instana de contencios administrativ competent20 n condiiile legii0 de orice persoan2 interesat2& 4*5 $u 3+ de zile lucr2toare nainte de data eApir2rii mandatului mem1rilor comisiei paritare se va proceda la constituirea viitoarei comisii paritare0 n condiiile prezentei hot2r/ri& 8E$;!UNE% a *=a %tri1uiile comisiilor paritare %R"& )3

4)5 $omisia paritar2 este consultat2 n situaiile prev2zute la art& ,< alin& 4)5 din Legea nr& )..6)777 privind 8tatutul funcionarilor pu1lici0 repu1licat2& -n acest sens0 comisia paritar2 are urm2toarele atri1uii principale> a5 propune periodic m2suri de m1un2t2ire a activit2ii autorit2ii sau instituiei pu1lice? 15 analizeaz2 i avizeaz2 planul anual de perfecionare profesional20 precum i orice m2sur2 privind preg2tirea profesional2 a funcionarilor pu1lici0 n condiiile n care aceasta implic2 utilizarea fondurilor 1ugetare ale autorit2ii sau instituiei pu1lice? c5 analizeaz2 i0 dac2 este cazul0 formuleaz2 propuneri privind fleAi1ilizarea programului de lucru al funcionarilor pu1lici0 pe care le supune spre apro1are conducerii autorit2ii sau instituiei pu1lice? d5 particip20 cu rol consultativ0 la negocierea acordurilor colective de c2tre autoritatea sau instituia pu1lic2 cu sindicatele reprezentative ale funcionarilor pu1lici sau cu reprezentanii acestora i ela1oreaz2 proiectul acordului colectiv? e5 urm2rete permanent realizarea acordurilor colective ncheiate ntre autoritatea sau instituia pu1lic2 cu sindicatele reprezentative sau cu reprezentanii funcionarilor pu1lici? f5 ntocmete rapoarte trimestriale cu privire la respectarea acordurilor ncheiate n condiiile legii0 pe care le comunic2 conducerii autorit2ii sau instituiei pu1lice0 precum i conducerii sindicatelor reprezentative ale funcionarilor pu1lici sau reprezentanilor funcionarilor pu1lici? g5 ndeplinete i alte atri1uii prev2zute de lege& 4*5 -n eAercitarea atri1uiilor sale0 comisia paritar2 emite avize consultative& %vizul se adopt2 cu votul a @um2tate plus unu din num2rul mem1rilor comisiei paritare& 435 $omisia paritar2 constituit2 potrivit art& < lit& a5 adopt2 avize cu unanimitate de voturi& 4<5 %vizul comisiei paritare este ntotdeauna scris i motivat& %vizul poate fi favora1il0 favora1il cu o1ieciuni sau nefavora1il& %R"& )< 4)5 9reedintele comisiei paritare are urm2toarele atri1uii> a5 susine iniiativele fundamentate ale mem1rilor comisiei paritare i dispune cu privire la oportunitatea convoc2rii comisiei paritare n scopul dez1aterii acestora? 15 solicit2 convocarea comisiei paritare? c5 propune ordinea de zi a edinei? d5 conduce edinele comisiei paritare? e5 coordoneaz2 activitatea comisiei paritare? f5 reprezint2 comisia paritar2 n relaia cu conduc2torul autorit2ii sau al instituiei pu1lice& 4*5 8ecretarul comisiei paritare are urm2toarele atri1uii> a5 nregistreaz2 solicit2rile de ntrunire a comisiei paritare ntr=un registru special? 15 convoac20 la solicitarea preedintelui comisiei paritare ori a conduc2torului autorit2ii sau instituiei pu1lice0 mem1rii comisiei paritare i comunic2 propunerea pentru ordinea de zi a edinei? c5 preg2tete desf2urarea n 1une condiii a edinei? d5 ntocmete0 redacteaz2 i semneaz2 al2turi de mem1rii comisiei paritare procesul=ver1al al edinei?

<

e5 redacteaz2 avizele sau propunerile emise de comisia paritar2 i le nainteaz2 spre semnare mem1rilor acesteia0 n termen de dou2 zile lucr2toare de la data la care a avut loc edina n care s=a votat avizul& 435 -n cazul n care secretarul titular al comisiei paritare se afl2 n imposi1ilitate de a=i ndeplini atri1uiile0 acestea sunt ndeplinite de secretarul supleant& 8E$;!UNE% a 3=a #uncionarea comisiilor paritare %R"& )' 4)5 Mem1rii comisiei paritare sunt numii pe o perioad2 de 3 ani& Mandatul lor poate fi rennoit o singur2 dat2& 4*5 $omisia paritar2 i eAercit2 mandatul de la data constituirii p/n2 la data constituirii comisiei paritare nou=alese& %R"& )( 4)5 $omisia paritar2 se poate ntruni la solicitarea> a5 conduc2torului autorit2ii sau instituiei pu1lice? 15 preedintelui comisiei paritare? c5 sindicatului reprezentativ al funcionarilor pu1lici sau0 dup2 caz0 reprezentanilor funcionarilor pu1lici? d5 ma@orit2ii funcionarilor pu1lici& 4*5 $onvocarea mem1rilor comisiei paritare i comunicarea ordinii de zi propuse se fac n scris de c2tre preedintele acesteia0 prin intermediul secretarului comisiei paritare0 n termen de dou2 zile lucr2toare de la data nregistr2rii solicit2rii de ntrunire a comisiei paritare& %R"& ), 4)5 $omisia paritar2 este vala1il ntrunit2 n prezena tuturor mem1rilor titulari& 4*5 -n cazul n care0 n urma convoc2rii0 mem1rii titulari comunic2 n scris c2 din motive o1iective nu pot participa la edina comisiei paritare0 preedintele va convoca mem1rii supleani& 435 9rezena mem1rilor convocai la edin2 este o1ligatorie& %R"& ). 4)5 $omisia paritar2 se ntrunete n edin2 la data sta1ilit2 de preedintele comisiei i comunicat2 de secretarul acesteia prin adresa de convocare& 4*5 9reedintele comisiei paritare poate solicita participarea la edinele comisiei paritare0 n calitate de invitat0 a persoanelor care pot asigura o eApertiz2 n soluionarea pro1lemelor sta1ilite pe ordinea de zi a edinei& %R"& )7 4)5 Lucr2rile comisiei paritare se consemneaz2 ntr=un proces=ver1al& 4*5 9rocesul=ver1al al edinei comisiei paritare cuprinde urm2toarele> a5 data i ora la care s=a ntrunit comisia paritar2? 15 ordinea de zi apro1at2 de mem1rii comisiei paritare? c5 meniuni privind respectarea procedurii de convocare a mem1rilor comisiei paritare? d5 pro1lemele discutate i soluiile adoptate? e5 avizul emis de comisia paritar2 n urma desf2ur2rii edinei acesteia? f5 opiniile separate?
'

g5 numele i semn2tura mem1rilor care au participat la edina comisiei paritare& 8E$;!UNE% a <=a -ncetarea i suspendarea calit2ii de mem1ru al comisiei paritare %R"& *+ 4)5 Mandatul de mem1ru al comisiei paritare se suspend2 de drept n urm2toarele situaii> a5 raporturile de serviciu ale funcionarului pu1lic sunt modificate prin delegare sau detaare0 n condiiile legii0 pe o perioad2 de cel mult (+ de zile calendaristice consecutive? 15 funcionarul pu1lic a s2v/rit o fapt2 care constituie o1iectul sesiz2rii comisiei de disciplin2? c5 funcionarul pu1lic a s2v/rit o fapt2 pentru care s=a dispus nceperea urm2ririi penale& 4*5 Mandatul de mem1ru al comisiei paritare se suspend20 la iniiativa acestuia0 n urm2toarele situaii> a5 la cererea motivat2 a funcionarului pu1lic numit n comisia paritar20 pentru perioada solicitat2 de acesta? 15 funcionarul pu1lic0 mem1ru al comisiei paritare se afl2 n conflict de interese0 conform legii& 435 -n cazul prev2zut la alin& 4*5 lit& a50 cererea de suspendare se face n scris i se nainteaz2 pentru apro1are conduc2torului autorit2ii sau instituiei pu1lice& 4<5 -n cazul prev2zut la alin& 4*5 lit& 150 conflictul de interese poate fi sesizat de mem1rul comisiei paritare care se afl2 n aceast2 situaie sau de orice alt2 persoan2 interesat20 prin cerere de suspendare naintat2 n scris conduc2torului autorit2ii sau instituiei pu1lice& 4'5 9e durata suspend2rii mandatului mem1rului titular0 potrivit alin& 4)5 i 4*50 atri1uiile acestuia sunt eAercitate de mem1rul supleant corespunz2tor0 astfel nc/t s2 fie respectat principiul parit2ii& %R"& *) 4)5 Mandatul de mem1ru al comisiei paritare nceteaz2 n urm2toarele situaii> a5 la ncheierea perioadei pentru care a fost numit mem1ru n comisia paritar20 dac2 nu a fost rennoit mandatul? 15 la data modific2rii prin transfer0 mutare n cadrul altei structuri f2r2 personalitate @uridic2 a autorit2ii sau instituiei pu1lice0 precum i a ncet2rii raporturilor de serviciu dintre funcionarul pu1lic mem1ru al comisiei paritare i instituia sau autoritatea pu1lic2? c5 la data la care a intervenit o situaie care a determinat ncetarea ndeplinirii uneia dintre condiiile prev2zute la art& . alin& 4*5? d5 la data solicitat2 de funcionarul pu1lic mem1ru al comisiei paritare prin cerere scris2 privind renunarea la calitatea de mem1ru n comisia paritar2? e5 n cazul n care funcionarul pu1lic a1senteaz2 ne@ustificat la dou2 edine consecutive ale comisiei paritare n condiiile art& ),? f5 dac2 s=a ivit un motiv legal de incompati1ilitate sau conflict de interese i nu acioneaz2 pentru ncetarea acestuia0 n termen de )+ zile calendaristice de la data constat2rii? g5 raporturile de serviciu ale funcionarului pu1lic sunt modificate prin delegare sau detaare0 n condiiile legii0 pe o perioad2 mai mare dec/t cea prev2zut2 la art& *+ alin& 4)5 lit& a5&
(

4*5 -n cazul n care are loc ncetarea calit2ii de mem1ru titular al comisiei paritare n condiiile prev2zute la alin& 4)50 mem1rii supleani corespunz2tori sunt titularizai0 astfel nc/t s2 fie respectat principiul parit2ii& 435 -n cazul n care un mem1ru supleant este titularizat n condiiile alin& 4*50 se desemneaz2 un alt mem1ru supleant corespunz2tor& $%9& !!! %corduri colective %R"& ** 4)5 %cordul colectiv este convenia ncheiat2 n form2 scris2 ntre autoritatea sau instituia pu1lic20 reprezentat2 prin conduc2torul acesteia0 i funcionarii pu1lici din cadrul autorit2ii sau instituiei pu1lice respective0 prin sindicatele reprezentative ale acestora ori prin reprezentanii alei0 n care sunt sta1ilite anual m2suri referitoare la> a5 constituirea i folosirea fondurilor destinate m1un2t2irii condiiilor la locul de munc2? 15 s2n2tatea i securitatea n munc2? c5 programul zilnic de lucru? d5 perfecionarea profesional2? e5 alte m2suri dec/t cele prev2zute de lege0 referitoare la protecia celor alei n organele de conducere ale organizaiilor sindicale sau desemnai ca reprezentani ai funcionarilor pu1lici& 4*5 :esemnarea reprezentanilor n vederea ncheierii acordului colectiv se face de c2tre organizaia sindical2 reprezentativ2 a funcionarilor pu1lici din cadrul autorit2ii sau instituiei pu1lice ori prin votul ma@orit2ii funcionarilor pu1lici din respectiva autoritate sau instituie pu1lic20 n cazul n care sindicatul nu este reprezentativ sau funcionarii pu1lici nu sunt organizai n sindicat& 435 %legerea reprezentanilor funcionarilor pu1lici0 n cazul n care sindicatul nu este reprezentativ sau funcionarii pu1lici nu sunt organizai n sindicat0 se face prin vot secret& 4<5 -n cazul n care la nivelul autorit2ii sau instituiei pu1lice sunt constituite cel puin dou2 sindicate reprezentative ale funcionarilor pu1lici0 desemnarea reprezentanilor acestora n vederea negocierii i ncheierii acordului colectiv se face prin acord scris0 ncheiat ntre toate sindicatele reprezentative& 4'5 -n cazul n care sindicatele reprezentative nu au ncheiat un acord n condiiile prev2zute la alin& 4<50 alegerea reprezentanilor funcionarilor pu1lici se face dintre candidaii propui de fiecare organizaie sindical2 reprezentativ20 procedura de alegere fiind cea prev2zut2 la art& ( alin& 4)5 lit& 15& 4(5 %utoritatea sau instituia pu1lic2 va furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentanilor funcionarilor pu1lici toate informaiile necesare pentru ncheierea acordului colectiv& %R"& *3 Negocierea acordului colectiv este o1ligatorie atunci c/nd este eApres solicitat2 de c2tre una dintre cele dou2 p2ri semnatare0 n termen de 3+ de zile de la data apro12rii 1ugetului autorit2ii sau instituiei pu1lice& -n cazul n care reprezentanii funcionarilor pu1lici sau conduc2torul autorit2ii ori instituiei pu1lice nu solicit2 demararea procedurilor aferente
,

ncheierii acordului colectiv n acest termen0 se consider2 c2 s=a renunat de comun acord la dreptul de ncheiere a acestuia pentru anul urm2tor& %R"& *< 4)5 Negocierea clauzelor i ncheierea acordurilor colective se fac n mod li1er de c2tre p2ri0 acestea afl/ndu=se pe poziie de egalitate @uridic2& 4*5 %cordul colectiv se poate ncheia eAclusiv la nivelul unei autorit2i sau instituii pu1lice0 clauzele acestuia produc/ndu=i efectele numai pentru funcionarii pu1lici din cadrul autorit2ii sau instituiei pu1lice respective& %R"& *' %cordurile colective nu pot conine prevederi contrare0 drepturi i o1ligaii su1 nivelul minim sta1ilit prin acte normative& $lauzele acordurilor colective nu pot eAceda sau0 dup2 caz0 nu pot sta1ili ngr2direa drepturilor i o1ligaiilor reglementate prin lege sau drepturi ori o1ligaii suplimentare fa2 de cele reglementate prin lege n derularea raporturilor de serviciu& %R"& *( %cordurile colective se ncheie dup2 apro1area 1ugetului autorit2ii sau instituiei pu1lice0 pe o perioad2 determinat20 de regul2 corespunz2toare eAerciiului 1ugetar& $u titlu de eAcepie0 acorduri colective se pot ncheia i pe perioade determinate mai mari de un an0 su1 rezerva @ustific2rii necesit2ii i oportunit2ii dep2irii perioadei aferente eAerciiului 1ugetar respectiv& %R"& *, 4)5 %cordurile colective se ncheie n dou2 eAemplare originale0 c/te unul pentru fiecare parte0 i tre1uie s2 cuprind2 cel puin urm2toarele> a5 informaii referitoare la cele dou2 p2ri0 inclusiv calitatea persoanelor semnatare i actul n 1aza c2ruia respectivele persoane au drept de reprezentare? 15 perioada pentru care se ncheie acordul colectiv? c5 domeniul de aplicare? d5 o1ligaiile asumate de cele dou2 p2ri0 pe fiecare dintre domeniile pentru care s=a negociat? e5 data ncheierii i semn2turile reprezentanilor? f5 alte informaii0 conform o1ligaiilor instituite prin lege& 4*5 !nformaiile menionate cu titlu de o1ligaie minimal2 pot fi completate cu alte informaii considerate necesare sau relevante0 inclusiv su1 forma aneAelor& 435 copie a acordului colectiv0 ncheiat n condiiile legii i ale prezentei hot2r/ri0 se transmite comisiei paritare& 4<5 %cordurile colective ncheiate n condiiile legii i ale prezentei hot2r/ri de c2tre autorit2i i instituii pu1lice constituie informaii de interes pu1lic i se aduc la cunotin2 pu1licului din oficiu0 prin afiare la sediul autorit2ii sau instituiei pu1lice0 n locurile special amena@ate n acest scop0 i0 n cazul n care autoritatea sau instituia pu1lic2 are pagin2 de internet proprie0 prin pu1licarea acordului colectiv la seciunea dedicat2 informaiilor de interes pu1lic& %R"& *. 4)5 EAecutarea acordului colectiv este o1ligatorie pentru am1ele p2ri& Nendeplinirea o1ligaiilor asumate atrage r2spunderea civil2 i0 dup2 caz0 disciplinar20 a p2rilor care se fac vinovate de aceasta&
.

4*5 $lauzele acordului colectiv pot fi modificate pe parcursul eAecut2rii acestuia0 n condiiile legii0 ori de c/te ori p2rile convin acest lucru& Noul acord colectiv este considerat nul de drept dac2 modificarea este rezultatul unei presiuni eAercitate de o parte asupra celeilalte p2ri n scopul accept2rii solicit2rii de modificare& Nulitatea se constat2 de instana de contencios administrativ competent20 n condiiile legii& 435 rice modificare a coninutului acordului colectiv se face cu acordul am1elor p2ri i se aduce la cunotin2 persoanelor interesate0 n termen de )' zile calendaristice de la data modific2rii0 prin act adiional0 care se aduce la cunotin2 pu1licului0 cu respectarea procedurii prev2zute la art& *, alin& 4<5& 4<5 La negocierea0 ncheierea sau modificarea acordului colectiv0 oricare dintre p2ri poate fi asistat2 de teri0 conform propriilor opiuni0 su1 condiia semn2rii de c2tre tera parte a unui anga@ament de confidenialitate& 4'5 :repturile i o1ligaiile individuale ale funcionarilor pu1lici rezultate din aplicarea m2surilor negociate se sta1ilesc prin raportare la clauzele acordului colectiv n vigoare la data acord2rii drepturilor sau0 dup2 caz0 la data ndeplinirii o1ligaiilor respective& %R"& *7 4)5 %plicarea acordului colectiv se suspend2 n urm2toarele situaii> a5 n caz de for2 ma@or2? 15 prin acordul de voin2 al p2rilor0 dac2 m2surile sta1ilite nu mai pot fi realizate din cauza unor restricii financiare sau modific2ri legislative cu privire la drepturile ori o1ligaiile din domeniile prev2zute n acordul colectiv0 intervenite ulterior ncheierii acestora& 4*5 %cordul colectiv poate fi suspendat numai p/n2 la ncetarea cauzelor care au determinat suspendarea& %R"& 3+ %cordul colectiv nceteaz2> a5 la mplinirea termenului pentru care a fost ncheiat0 dac2 p2rile nu sta1ilesc altfel? 15 la data desfiin2rii sau reorganiz2rii autorit2ii ori instituiei pu1lice? c5 prin acordul p2rilor? d5 la data r2m/nerii definitive i irevoca1ile a hot2r/rii instanei @udec2toreti privind constatarea nulit2ii acordului colectiv& %R"& 3) rice persoan2 interesat2 se poate adresa0 n condiiile legii0 instanei de contencios administrativ competente pentru constatarea nulit2ii acordului colectiv& $%9& !V :ispoziii tranzitorii i finale %R"& 3* 4)5 Mandatul mem1rilor comisiilor paritare constituite n condiiile Bot2r/rii Guvernului nr& )&*)+6*++3 privind organizarea i funcionarea comisiilor de disciplin2 i a comisiilor paritare din cadrul autorit2ilor i instituiilor pu1lice nceteaz2 de drept la 3+ de zile calendaristice de la data intr2rii n vigoare a prezentei hot2r/ri& 4*5 -n termenul prev2zut la alin& 4)50 autorit2ile i instituiile pu1lice au o1ligaia de a constitui comisiile paritare n condiiile prezentei hot2r/ri&
7

435 9ersoanele care au avut calitatea de mem1ru n comisiile paritare au o1ligaia de a preda mem1rilor noilor comisii0 constituite potrivit prevederilor prezentei hot2r/ri0 documentele rezultate din activitatea comisiilor respective0 pe 1az2 de procesver1al de predare=preluare& %R"& 33 4modific& de &&&5 9entru activitatea desf2urat2 n cadrul comisiei paritare0 preedintele0 mem1rii i secretarul comisiei paritare au dreptul la un spor lunar de 'C0 care se aplic2 la salariul de 1az2 al fiec2ruia i se acord2 doar n lunile n care comisia paritar2 i desf2oar2 activitatea0 pe 1aza proceselor=ver1ale ale edinelor acesteia& %R"& 3< -n cadrul autorit2ilor i instituiilor pu1lice n care i desf2oar2 activitatea poliiti care au calitatea de funcionar pu1lic cu statut special se pot constitui comisii paritare pentru aceast2 categorie de personal0 cu aplicarea corespunz2toare a prevederilor prezentei hot2r/ri& %R"& 3' 4)5 %utorit2ile i instituiile pu1lice vor afia la sediul propriu i0 n cazul n care aceasta eAist20 pe pagina de internet proprie actul administrativ de constituire a comisiei paritare0 care se comunic2 i %geniei Naionale a #uncionarilor 9u1lici& 4*5 Modific2rile intervenite n componena comisiei paritare se afieaz2 i se comunic2 n condiiile prev2zute la alin& 4)5& 435 "ermenul de comunicare este de )+ zile lucr2toare de la data constituirii comisiei paritare0 respectiv de la data modific2rii componenei acesteia& %R"& 3( 4)5 -n scopul realiz2rii rolului i atri1uiilor care i revin0 %genia Naional2 a #uncionarilor 9u1lici coordoneaz2 metodologic0 monitorizeaz20 verific2 i controleaz2 aplicarea i respectarea prevederilor prezentei hot2r/ri de c2tre autorit2ile i instituiile pu1lice& 4*5 %utorit2ile i instituiile pu1lice vor comunica %geniei Naionale a #uncionarilor 9u1lici datele solicitate de aceasta& #ormatul standard0 termenele i modalitatea de transmitere a datelor se sta1ilesc prin ordin al preedintelui %geniei Naionale a #uncionarilor 9u1lici0 care se pu1lic2 n Monitorul ficial al Rom/niei0 9artea !& %R"& 3, 4)5 9rezenta hot2r/re intr2 n vigoare la 3+ de zile de la data pu1lic2rii n Monitorul ficial al Rom/niei0 9artea !0 cu eAcepia art& 3=)) i a art& )* alin& 4)50 care intr2 n vigoare la data pu1lic2rii n Monitorul ficial al Rom/niei0 9artea !& 4*5 La 3+ de zile calendaristice de la data pu1lic2rii n Monitorul ficial al Rom/niei0 9artea !0 a prezentei hot2r/ri se a1rog2 art& 37='30 precum i toate celelalte dispoziii referitoare la comisiile paritare din Bot2r/rea Guvernului nr& )&*)+6*++3 privind organizarea i funcionarea comisiilor de disciplin2 i a comisiilor paritare din cadrul autorit2ilor i instituiilor pu1lice0 pu1licat2 n Monitorul ficial al Rom/niei0 9artea !0 nr& ,', din *7 octom1rie *++3& 9R!M=M!N!8"RU $DL!N 9 9E8$U="DR!$E%NU
)+

$ontrasemneaz2> =============== Ministrul internelor i reformei administrative0 $ristian :avid 9reedintele %geniei Naionale a #uncionarilor 9u1lici0 Eozsef Firtalan Ministrul muncii0 familiei i egalit2ii de anse0 9aul 92curaru Ministrul economiei i finanelor0 Varu@an Vosganian Fucureti0 *' iulie *++,& Nr& .33& ====

))