Sunteți pe pagina 1din 985

Parlamentul Romniei

Codul Civil
din 17/07/2009
Versiune actualizata la data de
01/10/2011
al Romniei

___________
@Pus n aplicare prin:
- Legea nr !1/2011 pu"licat# n $onitorul %&cial' Partea ( nr )0* din 10/0+/2011
- Regulamentul nr 1,/2011 pu"licat n $onitorul %&cial' Partea ( nr +*) din
-0/0*/2011

.(.L/L PR0L($(12R
3espre legea ci4il#556
___________
556 3ispozi7iile de punere n aplicare a titlului preliminar sunt cuprinse n art 8 din
Legea nr !1/2011

92P(.%L/L (
3ispozi7ii generale

(z4oarele dreptului ci4il
2rt 1 - :16 ;unt iz4oare ale dreptului ci4il legea' uzan7ele <i principiile generale
ale dreptului
:26 =n cazurile nepre4#zute de lege se aplic# uzan7ele' iar n lipsa acestora'
dispozi7iile legale pri4itoare la situa7ii asem#n#toare' iar cnd nu e>ist# asemenea
dispozi7ii' principiile generale ale dreptului
:-6 =n materiile reglementate prin lege' uzan7ele se aplic# numai n m#sura n care
legea trimite n mod e>pres la acestea
:)6 1umai uzan7ele con?orme ordinii pu"lice <i "unelor mora4uri sunt recunoscute
ca iz4oare de drept
:,6 Partea interesat# tre"uie s# ?ac# do4ada e>isten7ei <i a con7inutului uzan7elor
/zan7ele pu"licate n culegeri ela"orate de c#tre entit#7ile sau organismele
autorizate n domeniu se prezum# c# e>ist#' pn# la pro"a contrar#
:+6 =n sensul prezentului cod' prin uzan7e se n7elege o"iceiul :cutuma6 <i uzurile
pro?esionale

%"iectul <i con7inutul 9odului ci4il
2rt 2 - :16 3ispozi7iile prezentului cod reglementeaz# raporturile patrimoniale <i
nepatrimoniale dintre persoane' ca su"iecte de drept ci4il
:26 Prezentul cod este alc#tuit dintr-un ansam"lu de reguli care constituie dreptul
comun pentru toate domeniile la care se re?er# litera sau spiritul dispozi7iilor sale

2plicarea general# a 9odului ci4il
2rt - - :16 3ispozi7iile prezentului cod se aplic# <i raporturilor dintre pro?esioni<ti'
precum <i raporturilor dintre ace<tia <i orice alte su"iecte de drept ci4il
:26 ;unt considera7i pro?esioni<ti to7i cei care e>ploateaz# o ntreprindere
:-6 9onstituie e>ploatarea unei ntreprinderi e>ercitarea sistematic#' de c#tre una
sau mai multe persoane' a unei acti4it#7i organizate ce const# n producerea'
administrarea ori nstr#inarea de "unuri sau n prestarea de ser4icii' indi?erent dac#
are sau nu un scop lucrati4

Punere n aplicare Art. 3. prin Lege 71/2011 :
(1) Noiunea pro!e"ioni"t pre#$%ut$ la art. 3 din &odul ci#il include categoriile de
co'erciant( ntreprin%$tor( operator econo'ic( precu' )i orice alte per"oane
autori%ate "$ de"!$)oare acti#it$i econo'ice "au pro!e"ionale( a"t!el cu' ace"te
noiuni "unt pre#$%ute de lege( la data intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

2plicarea prioritar# a tratatelor interna7ionale pri4ind drepturile omului
2rt ) - :16 =n materiile reglementate de prezentul cod' dispozi7iile pri4ind
drepturile <i li"ert#7ile persoanelor 4or & interpretate <i aplicate n concordan7# cu
9onstitu7ia' 3eclara7ia /ni4ersal# a 3repturilor %mului' pactele <i celelalte tratate la
care Romnia este parte
:26 3ac# e>ist# neconcordan7e ntre pactele <i tratatele pri4itoare la drepturile
?undamentale ale omului' la care Romnia este parte' <i prezentul cod' au prioritate
reglement#rile interna7ionale' cu e>cep7ia cazului n care prezentul cod con7ine
dispozi7ii mai ?a4ora"ile

2plicarea prioritar# a dreptului /niunii 0uropene
2rt , - =n materiile reglementate de prezentul cod' normele dreptului /niunii
0uropene se aplic# n mod prioritar' indi?erent de calitatea sau statutul p#r7ilor

92P(.%L/L ((
2plicarea legii ci4ile

2plicarea n timp a legii ci4ile
2rt + - :16 Legea ci4il# este aplica"il# ct timp este n 4igoare 2ceasta nu are
putere retroacti4#
:26 2ctele <i ?aptele @uridice ncAeiate ori' dup# caz' s#4r<ite sau produse nainte
de intrarea n 4igoare a legii noi nu pot genera alte e?ecte @uridice dect cele
pre4#zute de legea n 4igoare la data ncAeierii sau' dup# caz' a s#4r<irii ori
producerii lor
:-6 2ctele @uridice nule' anula"ile sau a?ectate de alte cauze de ine&cacitate la
data intr#rii n 4igoare a legii noi sunt supuse dispozi7iilor legii 4ecAi' neputnd &
considerate 4ala"ile ori' dup# caz' e&cace potri4it dispozi7iilor legii noi
:)6 Prescrip7iile' dec#derile <i uzucapiunile ncepute <i nemplinite la data intr#rii n
4igoare a legii noi sunt n ntregime supuse dispozi7iilor legale care le-au instituit
:,6 3ispozi7iile legii noi se aplic# tuturor actelor <i ?aptelor ncAeiate sau' dup# caz'
produse ori s#4r<ite dup# intrarea sa n 4igoare' precum <i situa7iilor @uridice
n#scute dup# intrarea sa n 4igoare
:+6 3ispozi7iile legii noi sunt de asemenea aplica"ile <i e?ectelor 4iitoare ale
situa7iilor @uridice n#scute anterior intr#rii n 4igoare a acesteia' deri4ate din starea
<i capacitatea persoanelor' din c#s#torie' &lia7ie' adop7ie <i o"liga7ia legal# de
ntre7inere' din raporturile de proprietate' inclusi4 regimul general al "unurilor' <i din
raporturile de 4ecin#tate' dac# aceste situa7ii @uridice su"zist# dup# intrarea n
4igoare a legii noi

.eritorialitatea legii ci4ile
2rt ! - :16 2ctele normati4e adoptate de autorit#7ile <i institu7iile pu"lice centrale
se aplic# pe ntreg teritoriul 7#rii' a?ar# de cazul n care se pre4ede alt?el
:26 2ctele normati4e adoptate' n condi7iile legii' de autorit#7ile <i institu7iile
administra7iei pu"lice locale se aplic# numai n raza lor de competen7# teritorial#

0>trateritorialitatea legii ci4ile
2rt 8 - =n cazul raporturilor @uridice cu element de e>traneitate' determinarea
legii ci4ile aplica"ile se ?ace 7inndu-se seama de normele de drept interna7ional
pri4at cuprinse n cartea a V((-a din prezentul cod

92P(.%L/L (((
(nterpretarea <i e?ectele legii ci4ile

(nterpretarea legii
2rt * - :16 9el care a adoptat norma ci4il# este competent s# ?ac# <i
interpretarea ei o&cial#
:26 1orma interpretati4# produce e?ecte numai pentru 4iitor
:-6 (nterpretarea legii de c#tre instan7# se ?ace numai n scopul aplic#rii ei n cazul
dedus @udec#7ii

(nterzicerea analogiei
2rt 10 - Legile care derog# de la o dispozi7ie general#' care restrng e>erci7iul
unor drepturi ci4ile sau care pre4#d sanc7iuni ci4ile se aplic# numai n cazurile
e>pres <i limitati4 pre4#zute de lege

Respectarea ordinii pu"lice <i a "unelor mora4uri
2rt 11 - 1u se poate deroga prin con4en7ii sau acte @uridice unilaterale de la
legile care intereseaz# ordinea pu"lic# sau de la "unele mora4uri

Li"ertatea de a dispune
2rt 12 - :16 %ricine poate dispune li"er de "unurile sale' dac# legea nu pre4ede
n mod e>pres alt?el
:26 1imeni nu poate dispune cu titlu gratuit' dac# este insol4a"il

Renun7area la drept
2rt 1- - Renun7area la un drept nu se prezum#

Buna-credin7#
2rt 1) - :16 %rice persoan# &zic# sau persoan# @uridic# tre"uie s# <i e>ercite
drepturile <i s# <i e>ecute o"liga7iile ci4ile cu "un#-credin7#' n acord cu ordinea
pu"lic# <i "unele mora4uri
:26 Buna-credin7# se prezum# pn# la pro"a contrar#

2"uzul de drept
2rt 1, - 1iciun drept nu poate & e>ercitat n scopul de a 4#t#ma sau p#gu"i pe
altul ori ntr-un mod e>cesi4 <i nerezona"il' contrar "unei-credin7e

Vino4#7ia
2rt 1+ - :16 3ac# prin lege nu se pre4ede alt?el' persoana r#spunde numai pentru
?aptele sale s#4r<ite cu inten7ie sau din culp#
:26 Capta este s#4r<it# cu inten7ie cnd autorul pre4ede rezultatul ?aptei sale <i
&e urm#re<te producerea lui prin intermediul ?aptei' &e' de<i nu l urm#re<te'
accept# posi"ilitatea producerii acestui rezultat
:-6 Capta este s#4r<it# din culp# cnd autorul &e pre4ede rezultatul ?aptei sale'
dar nu l accept#' socotind ?#r# temei c# nu se 4a produce' &e nu pre4ede rezultatul
?aptei' de<i tre"uia s# l pre4ad# 9ulpa este gra4# atunci cnd autorul a ac7ionat cu
o negli@en7# sau impruden7# pe care nici persoana cea mai lipsit# de di"#cie nu ar &
mani?estat-o ?a7# de propriile interese
:)6 2tunci cnd legea condi7ioneaz# e?ectele @uridice ale unei ?apte de s#4r<irea
sa din culp#' condi7ia este ndeplinit# <i dac# ?apta a ?ost s#4r<it# cu inten7ie

0roarea comun# <i in4inci"il#
2rt 1! - :16 1imeni nu poate transmite sau constitui mai multe drepturi dect are
el nsu<i
:26 9u toate acestea' cnd cine4a' mp#rt#<ind o credin7# comun# <i in4inci"il#' a
considerat c# o persoan# are un anumit drept sau o anumit# calitate @uridic#'
instan7a @udec#toreasc#' 7innd seama de mpre@ur#ri' 4a putea Aot#r c# actul
ncAeiat n aceast# stare 4a produce' ?a7# de cel aDat n eroare' acelea<i e?ecte ca <i
cnd ar & 4ala"il' a?ar# de cazul n care des&in7area lui nu i-ar cauza niciun
pre@udiciu
:-6 0roarea comun# <i in4inci"il# nu se prezum#
:)6 3ispozi7iile prezentului articol nu sunt aplica"ile n materie de carte ?unciar# <i
nici n alte materii n care legea reglementeaz# un sistem de pu"licitate

92P(.%L/L (V
Pu"licitatea drepturilor' a actelor <i a ?aptelor @uridice

%"iectul pu"licit#7ii <i modalit#7ile de realizare
2rt 18 - :16 3repturile' actele <i ?aptele pri4itoare la starea <i capacitatea
persoanelor' cele n leg#tur# cu "unurile care apar7in acestora' precum <i orice alte
raporturi @uridice sunt supuse pu"licit#7ii n cazurile e>pres pre4#zute de lege
:26 Pu"licitatea se realizeaz# prin cartea ?unciar#' 2rAi4a 0lectronic# de Earan7ii
Reale $o"iliare' denumit# n cuprinsul prezentului cod <i arAi4#' prin registrul
comer7ului' precum <i prin alte ?orme de pu"licitate pre4#zute de lege

9ondi7iile de pu"licitate
2rt 1* - :16 Procedura <i condi7iile de pu"licitate se sta"ilesc prin lege
:26 =ndeplinirea ?ormalit#7ii de pu"licitate poate & cerut# de orice persoan#' cAiar
dac# este lipsit# de capacitatea de e>erci7iu
:-6 %rice renun7are sau restrngere a dreptului de a ndeplini o ?ormalitate de
pu"licitate' precum <i orice clauz# penal# sau alt# sanc7iune stipulat# pentru a
mpiedica e>ercitarea acestui drept sunt considerate nescrise
:)6 1imeni nu poate in4oca ?aptul c# nu a cunoscut dreptul' actul sau ?aptul supus
pu"licit#7ii' dac# ?ormalitatea de pu"licitate a ?ost legal ndeplinit#

0?ectele pu"licit#7ii
2rt 20 - :16 Pu"licitatea asigur# opoza"ilitatea dreptului' actului' ?aptului' precum
<i a oric#rui alt raport @uridic supus pu"licit#7ii' sta"ile<te rangul acestora <i' dac#
legea pre4ede n mod e>pres' condi7ioneaz# constituirea sau e?ectele lor @uridice
:26 =ntre p#r7i sau succesorii lor' uni4ersali ori cu titlu uni4ersal' dup# caz'
drepturile' actele sau ?aptele @uridice' precum <i orice alte raporturi @uridice produc
e?ecte depline' cAiar dac# nu au ?ost ndeplinite ?ormalit#7ile de pu"licitate' a?ar# de
cazul n care prin lege se dispune alt?el
:-6 Pu"licitatea nu 4alideaz# dreptul' actul sau ?aptul supus ori admis la
pu"licitate 9u toate acestea' n cazurile <i condi7iile e>pres pre4#zute de lege' ea
poate produce e?ecte acAiziti4e n ?a4oarea ter7ilor do"nditori de "un#-credin7#
:)6 Pu"licitatea nu ntrerupe cursul prescrip7iei e>tincti4e' a?ar# de cazul n care
prin lege se dispune alt?el

Prezum7iile
2rt 21 - :16 3ac# un drept' act sau ?apt a ?ost nscris ntr-un registru pu"lic' se
prezum# c# el e>ist#' ct timp nu a ?ost radiat sau modi&cat n condi7iile legii
:26 =n cazul n care un drept' act sau ?apt a ?ost radiat' se prezum# c# el nu e>ist#

Lipsa pu"licit#7ii ;anc7iuni
2rt 22 - :16 3ac# ?ormalitatea de pu"licitate nu a ?ost realizat#' iar aceasta nu
era pre4#zut# de lege cu caracter constituti4' drepturile' actele' ?aptele sau alte
raporturi @uridice supuse pu"licit#7ii sunt inopoza"ile ter7ilor' a?ar# de cazul n care
se do4ede<te c# ace<tia le-au cunoscut pe alt# cale
:26 2tunci cnd legea pre4ede c# simpla cunoa<tere de ?apt nu supline<te lipsa de
pu"licitate' a"sen7a acesteia poate & in4ocat# de orice persoan# interesat#' inclusi4
de ter7ul care a cunoscut' pe alt# cale' dreptul' actul' ?aptul sau raportul @uridic
supus pu"licit#7ii
:-6 =n toate cazurile ns#' simpla cunoa<tere a dreptului' actului' ?aptului sau
raportului @uridic nu supline<te lipsa de pu"licitate ?a7# de alte persoane dect ter7ul
care' n ?apt' le-a cunoscut

9oncursul dintre ?ormele de pu"licitate
2rt 2- - 3ac# un drept' act' ?apt sau orice raport @uridic este supus n acela<i
timp unor ?ormalit#7i de pu"licitate di?erite' nee?ectuarea unei cerin7e de pu"licitate
nu este acoperit# de ndeplinirea alteia

9onsultarea registrelor pu"lice
2rt 2) - %rice persoan#' cAiar ?#r# a @usti&ca un interes' poate' n condi7iile legii'
s# consulte registrele pu"lice pri4itoare la un drept' act' ?apt sau o anumit# situa7ie
@uridic# <i s# o"7in# e>trase sau copii certi&cate de pe acestea

92R.02 (
3espre persoane56
___________
56 3ispozi7iile tranzitorii <i de punere n aplicare a c#r7ii ( sunt cuprinse n art 1--
1* din Legea nr !1/2011

.(.L/L (
3ispozi7ii generale

;u"iectele de drept ci4il
2rt 2, - :16 ;u"iectele de drept ci4il sunt persoanele &zice <i persoanele @uridice
:26 Persoana &zic# este omul' pri4it indi4idual' ca titular de drepturi <i de o"liga7ii
ci4ile
:-6 Persoana @uridic# este orice ?orm# de organizare care' ntrunind condi7iile
cerute de lege' este titular# de drepturi <i de o"liga7ii ci4ile

Recunoa<terea drepturilor <i li"ert#7ilor ci4ile
2rt 2+ - 3repturile <i li"ert#7ile ci4ile ale persoanelor &zice' precum <i drepturile
<i li"ert#7ile ci4ile ale persoanelor @uridice sunt ocrotite <i garantate de lege

9et#7enii str#ini <i apatrizii
2rt 2! - :16 9et#7enii str#ini <i apatrizii sunt asimila7i' n condi7iile legii' cu
cet#7enii romni' n ceea ce pri4e<te drepturile <i li"ert#7ile lor ci4ile
:26 2similarea se aplic# n mod corespunz#tor <i persoanelor @uridice str#ine

9apacitatea ci4il#
2rt 28 - :16 9apacitatea ci4il# este recunoscut# tuturor persoanelor
:26 %rice persoan# are capacitate de ?olosin7# <i' cu e>cep7ia cazurilor pre4#zute
de lege' capacitate de e>erci7iu

Limitele capacit#7ii ci4ile
2rt 2* - :16 1imeni nu poate & ngr#dit n capacitatea de ?olosin7# sau lipsit' n tot
sau n parte' de capacitatea de e>erci7iu' dect n cazurile <i condi7iile e>pres
pre4#zute de lege
:26 1imeni nu poate renun7a' n tot sau n parte' la capacitatea de ?olosin7# sau la
capacitatea de e>erci7iu

0galitatea n ?a7a legii ci4ile
2rt -0 - Rasa' culoarea' na7ionalitatea' originea etnic#' lim"a' religia' 4rsta'
se>ul sau orientarea se>ual#' opinia' con4ingerile personale' apartenen7a politic#'
sindical#' la o categorie social# ori la o categorie de?a4orizat#' a4erea' originea
social#' gradul de cultur#' precum <i orice alt# situa7ie similar# nu au nicio inDuen7#
asupra capacit#7ii ci4ile

Patrimoniul $ase patrimoniale <i patrimonii de a?ecta7iune
2rt -1 - :16 %rice persoan# &zic# sau persoan# @uridic# este titular# a unui
patrimoniu care include toate drepturile <i datoriile ce pot & e4aluate n "ani <i
apar7in acesteia
:26 2cesta poate ?ace o"iectul unei di4iziuni sau unei a?ecta7iuni numai n cazurile
<i condi7iile pre4#zute de lege
:-6 Patrimoniile de a?ecta7iune sunt masele patrimoniale &duciare' constituite
potri4it dispozi7iilor titlului (V al c#r7ii a (((-a' cele a?ectate e>ercit#rii unei pro?esii
autorizate' precum <i alte patrimonii determinate potri4it legii

.rans?erul intrapatrimonial
2rt -2 - :16 =n caz de di4iziune sau a?ecta7iune' trans?erul drepturilor <i
o"liga7iilor dintr-o mas# patrimonial# n alta' n cadrul aceluia<i patrimoniu' se ?ace
cu respectarea condi7iilor pre4#zute de lege <i ?#r# a pre@udicia drepturile
creditorilor asupra &ec#rei mase patrimoniale
:26 =n toate cazurile pre4#zute la alin :16' trans?erul drepturilor <i o"liga7iilor dintr-
o mas# patrimonial# n alta nu constituie o nstr#inare

Patrimoniul pro?esional indi4idual
2rt -- - :16 9onstituirea masei patrimoniale a?ectate e>ercit#rii n mod indi4idual
a unei pro?esii autorizate se sta"ile<te prin actul ncAeiat de titular' cu respectarea
condi7iilor de ?orm# <i de pu"licitate pre4#zute de lege
:26 3ispozi7iile alin :16 se aplic# n mod corespunz#tor <i n cazul m#ririi sau
mic<or#rii patrimoniului pro?esional indi4idual
:-6 LicAidarea patrimoniului pro?esional indi4idual se ?ace n con?ormitate cu
dispozi7iile art 1*)1-1*)8' dac# prin lege nu se dispune alt?el

.(.L/L ((
Persoana &zic#

92P(.%L/L (
9apacitatea ci4il# a persoanei &zice

;09F(/102 1
9apacitatea de ?olosin7#

1o7iune
2rt -) - 9apacitatea de ?olosin7# este aptitudinea persoanei de a a4ea drepturi <i
o"liga7ii ci4ile

3urata capacit#7ii de ?olosin7#
2rt -, - 9apacitatea de ?olosin7# ncepe la na<terea persoanei <i nceteaz# odat#
cu moartea acesteia

3repturile copilului conceput
2rt -+ - 3repturile copilului sunt recunoscute de la concep7iune' ns# numai dac#
el se na<te 4iu 3ispozi7iile art )12 re?eritoare la timpul legal al concep7iunii sunt
aplica"ile

;09F(/102 a 2-a
9apacitatea de e>erci7iu

1o7iune
2rt -! - 9apacitatea de e>erci7iu este aptitudinea persoanei de a ncAeia singur#
acte @uridice ci4ile

=nceputul capacit#7ii de e>erci7iu
2rt -8 - :16 9apacitatea de e>erci7iu deplin# ncepe la data cnd persoana de4ine
ma@or#
:26 Persoana de4ine ma@or# la mplinirea 4rstei de 18 ani

;itua7ia minorului c#s#torit
2rt -* - :16 $inorul do"nde<te' prin c#s#torie' capacitatea deplin# de e>erci7iu
:26 =n cazul n care c#s#toria este anulat#' minorul care a ?ost de "un#-credin7# la
ncAeierea c#s#toriei p#streaz# capacitatea deplin# de e>erci7iu

9apacitatea de e>erci7iu anticipat#
2rt )0 - Pentru moti4e temeinice' instan7a de tutel# poate recunoa<te minorului
care a mplinit 4rsta de 1+ ani capacitatea deplin# de e>erci7iu =n acest scop' 4or &
asculta7i <i p#rin7ii sau tutorele minorului' lundu-se' cnd este cazul' <i a4izul
consiliului de ?amilie

9apacitatea de e>erci7iu restrns#
2rt )1 - :16 $inorul care a mplinit 4rsta de 1) ani are capacitatea de e>erci7iu
restrns#
:26 2ctele @uridice ale minorului cu capacitate de e>erci7iu restrns# se ncAeie de
c#tre acesta' cu ncu4iin7area p#rin7ilor sau' dup# caz' a tutorelui' iar n cazurile
pre4#zute de lege' <i cu autorizarea instan7ei de tutel# =ncu4iin7area sau
autorizarea poate & dat#' cel mai trziu' n momentul ncAeierii actului
:-6 9u toate acestea' minorul cu capacitate de e>erci7iu restrns# poate ?ace
singur acte de conser4are' acte de administrare care nu l pre@udiciaz#' precum <i
acte de dispozi7ie de mic# 4aloare' cu caracter curent <i care se e>ecut# la data
ncAeierii lor

Regimul unor acte ale minorului
2rt )2 - :16 $inorul poate s# ncAeie acte @uridice pri4ind munca' ndeletnicirile
artistice sau sporti4e ori re?eritoare la pro?esia sa' cu ncu4iin7area p#rin7ilor sau a
tutorelui' precum <i cu respectarea dispozi7iilor legii speciale' dac# este cazul
:26 =n acest caz' minorul e>ercit# singur drepturile <i e>ecut# tot ast?el o"liga7iile
iz4orte din aceste acte <i poate dispune singur de 4eniturile do"ndite

Lipsa capacit#7ii de e>erci7iu
2rt )- - :16 =n a?ara altor cazuri pre4#zute de lege' nu au capacitate de e>erci7iu:
a6 minorul care nu a mplinit 4rsta de 1) aniG
"6 interzisul @udec#toresc
:26 Pentru cei care nu au capacitate de e>erci7iu' actele @uridice se ncAeie' n
numele acestora' de reprezentan7ii lor legali' n condi7iile pre4#zute de lege
3ispozi7iile art )2 alin :16 sunt aplica"ile n mod corespunz#tor
:-6 9u toate acestea' persoana lipsit# de capacitatea de e>erci7iu poate ncAeia
singur# actele anume pre4#zute de lege' actele de conser4are' precum <i actele de
dispozi7ie de mic# 4aloare' cu caracter curent <i care se e>ecut# la momentul
ncAeierii lor
:)6 2ctele pe care minorul le poate ncAeia singur pot & ?#cute <i de reprezentantul
s#u legal' a?ar# de cazul n care legea ar dispune alt?el sau natura actului nu i-ar
permite acest lucru

;anc7iune
2rt )) - :16 2ctele ?#cute de persoana lipsit# de capacitate de e>erci7iu sau cu
capacitate de e>erci7iu restrns#' altele dect cele pre4#zute la art )1 alin :-6 <i la
art )- alin :-6' precum <i actele ?#cute de tutore ?#r# autorizarea instan7ei de
tutel#' atunci cnd aceast# autorizare este cerut# de lege' sunt anula"ile' cAiar ?#r#
do4edirea unui pre@udiciu
:26 9el lipsit de capacitate de e>erci7iu sau cu capacitate de e>erci7iu restrns#
poate in4oca <i singur' n ap#rare' anula"ilitatea actului pentru incapacitatea sa
rezultat# din minoritate ori din punerea su" interdic7ie @udec#toreasc#

Crauda comis# de incapa"il
2rt ), - ;impla declara7ie c# este capa"il s# contracteze' ?#cut# de cel lipsit de
capacitate de e>erci7iu sau cu capacitate de e>erci7iu restrns#' nu nl#tur#
anula"ilitatea actului 3ac# ns# a ?olosit manopere dolosi4e' instan7a' la cererea
p#r7ii induse n eroare' poate men7ine contractul atunci cnd apreciaz# c# aceasta
ar constitui o sanc7iune ci4il# adec4at#

Regimul nulit#7ii
2rt )+ - :16 Persoanele capa"ile de a contracta nu pot opune minorului sau celui
pus su" interdic7ie @udec#toreasc# incapacitatea acestuia
:26 2c7iunea n anulare poate & e>ercitat# de reprezentantul legal' de minorul care
a mplinit 4rsta de 1) ani' precum <i de ocrotitorul legal
:-6 2tunci cnd actul s-a ncAeiat ?#r# autorizarea instan7ei de tutel#' necesar#
potri4it legii' aceasta 4a sesiza procurorul n 4ederea e>ercit#rii ac7iunii n anulare

Limitele o"liga7iei de restituire
2rt )! - Persoana lipsit# de capacitate de e>erci7iu sau cu capacitate de e>erci7iu
restrns# nu este o"ligat# la restituire dect n limita ?olosului realizat 3ispozi7iile
art 1+-,-1+)* se aplic# n mod corespunz#tor

9on&rmarea actului anula"il
2rt )8 - $inorul de4enit ma@or poate con&rma actul ?#cut singur n timpul
minorit#7ii' atunci cnd el tre"uia s# &e reprezentat sau asistat 3up# desc#rcarea
tutorelui' el poate' de asemenea' s# con&rme actul ?#cut de tutorele s#u ?#r#
respectarea tuturor ?ormalit#7ilor cerute pentru ncAeierea lui 4ala"il# =n timpul
minorit#7ii' con&rmarea actului anula"il se poate ?ace numai n condi7iile art 12+-
<i 12+)

;09F(/102 a --a
3eclararea @udec#toreasc# a mor7ii

9azul general
2rt )* - :16 =n cazul n care o persoan# este disp#rut# <i e>ist# indicii c# a ncetat
din 4ia7#' aceasta poate & declarat# moart# prin Aot#rre @udec#toreasc#' la cererea
oric#rei persoane interesate' dac# au trecut cel pu7in 2 ani de la data primirii
ultimelor in?orma7ii sau indicii din care rezult# c# era n 4ia7#
:26 3ac# data primirii ultimelor in?orma7ii sau indicii despre cel disp#rut nu se
poate sta"ili cu e>actitate' termenul pre4#zut n alin :16 se socote<te de la s?r<itul
lunii n care s-au primit ultimele in?orma7ii sau indicii' iar n cazul n care nu se poate
sta"ili nici luna' de la s?r<itul anului calendaristic

9azuri speciale
2rt ,0 - :16 9el disp#rut n mpre@ur#ri deose"ite' cum sunt inunda7iile'
cutremurul' catastro?a de cale ?erat# ori aerian#' nau?ragiul' n cursul unor ?apte de
r#z"oi sau ntr-o alt# mpre@urare asem#n#toare' ce ndrept#7e<te a se presupune
decesul' poate & declarat mort' dac# au trecut cel pu7in + luni de la data
mpre@ur#rii n care a a4ut loc dispari7ia
:26 3ac# ziua n care a inter4enit mpre@urarea cnd a a4ut loc dispari7ia nu poate
& sta"ilit#' sunt aplica"ile' n mod corespunz#tor' dispozi7iile art )* alin :26
:-6 2tunci cnd este sigur c# decesul s-a produs' de<i cada4rul nu poate & g#sit
sau identi&cat' moartea poate & declarat# prin Aot#rre @udec#toreasc#' ?#r# a se
a<tepta mplinirea 4reunui termen de la dispari7ie

Procedura de declarare a mor7ii
2rt ,1 - ;olu7ionarea cererii de declarare a mor7ii se ?ace potri4it dispozi7iilor
9odului de procedur# ci4il#

3ata prezumat# a mor7ii celui disp#rut
2rt ,2 - :16 9el declarat mort este socotit c# a ncetat din 4ia7# la data pe care
Aot#rrea r#mas# de&niti4# a sta"ilit-o ca &ind aceea a mor7ii 3ac# Aot#rrea nu
arat# <i ora mor7ii' se socote<te c# cel declarat mort a ncetat din 4ia7# n ultima or#
a zilei sta"ilite ca &ind aceea a mor7ii
:26 =n lipsa unor indicii ndestul#toare' se 4a sta"ili c# cel declarat mort a ncetat
din 4ia7# n ultima or# a celei din urm# zile a termenului pre4#zut de art )* sau ,0'
dup# caz
:-6 (nstan7a @udec#toreasc# poate recti&ca data mor7ii sta"ilit# potri4it dispozi7iilor
alin :16 <i :26' dac# se do4ede<te c# nu era posi"il ca persoana declarat# moart# s#
& decedat la acea dat# =n acest caz' data mor7ii este cea sta"ilit# prin Aot#rrea de
recti&care

Prezum7ie
2rt ,- - 9el disp#rut este socotit a & n 4ia7#' dac# nu a inter4enit o Aot#rre
declarati4# de moarte r#mas# de&niti4#

2nularea Aot#rrii de declarare a mor7ii
2rt ,) - :16 3ac# cel declarat mort este n 4ia7#' se poate cere' oricnd' anularea
Aot#rrii prin care s-a declarat moartea
:26 9el care a ?ost declarat mort poate cere' dup# anularea Aot#rrii declarati4e
de moarte' napoierea "unurilor sale n natur#' iar dac# aceasta nu este cu putin7#'
restituirea lor prin ecAi4alent 9u toate acestea' do"nditorul cu titlu oneros nu este
o"ligat s# le napoieze dect dac#' su" rezer4a dispozi7iilor n materie de carte
?unciar#' se 4a ?ace do4ada c# la data do"ndirii <tia ori tre"uia s# <tie c# persoana
declarat# moart# este n 4ia7#

3escoperirea certi&catului de deces
2rt ,, - %rice persoan# interesat# poate cere oricnd anularea Aot#rrii
declarati4e de moarte' n cazul n care se descoper# certi&catul de deces al celui
declarat mort

Plata ?#cut# mo<tenitorilor aparen7i
2rt ,+ - Plata ?#cut# mo<tenitorilor legali sau legatarilor unei persoane' care
reapare ulterior Aot#rrii declarati4e de moarte' este 4ala"il# <i li"eratorie' dac# a
?ost ?#cut# nainte de radierea din registrul de stare ci4il# a men7iunii pri4itoare la
deces' cu e>cep7ia cazului n care cel care a ?#cut plata a cunoscut ?aptul c#
persoana declarat# moart# este n 4ia7#

3repturile mo<tenitorului aparent
2rt ,! - $o<tenitorul aparent care aD# c# persoana care a ?ost declarat#
decedat# prin Aot#rre @udec#toreasc# este n 4ia7# p#streaz# posesia "unurilor <i
do"nde<te ?ructele acestora' ct timp cel reap#rut nu solicit# restituirea lor

92P(.%L/L ((
Respectul datorat &in7ei umane <i drepturilor ei inerente

;09F(/102 1
3ispozi7ii comune

3repturi ale personalit#7ii
2rt ,8 - :16 %rice persoan# are dreptul la 4ia7#' la s#n#tate' la integritate &zic# <i
psiAic#' la demnitate' la propria imagine' la respectarea 4ie7ii pri4ate' precum <i alte
asemenea drepturi recunoscute de lege
:26 2ceste drepturi nu sunt transmisi"ile

Punere n aplicare Art. *+. prin Lege 71/2011 :
Art. 13. ,
(1) -repturile per"onalit$ii "unt "upu"e legii n #igoare la data e.ercit$rii lor.
(2) /rice atingere adu"$ drepturilor per"onalit$ii e"te "upu"$ legii n #igoare la
data "$#0r)irii ace"teia.

2tri"utele de identi&care
2rt ,* - %rice persoan# are dreptul la nume' la domiciliu' la re<edin7#' precum <i
la o stare ci4il#' do"ndite n condi7iile legii

3reptul de a dispune de sine nsu<i
2rt +0 - Persoana &zic# are dreptul s# dispun# de sine ns#<i' dac# nu ncalc#
drepturile <i li"ert#7ile altora' ordinea pu"lic# sau "unele mora4uri

;09F(/102 a 2-a
3repturile la 4ia7#' la s#n#tate <i la integritate ale persoanei &zice

Earantarea drepturilor inerente &in7ei umane
2rt +1 - :16 Via7a' s#n#tatea <i integritatea &zic# <i psiAic# a oric#rei persoane
sunt garantate <i ocrotite n mod egal de lege
:26 (nteresul <i "inele &in7ei umane tre"uie s# primeze asupra interesului unic al
societ#7ii sau al <tiin7ei

(nterzicerea practicii eugenice
2rt +2 - :16 1imeni nu poate aduce atingere speciei umane
:26 0ste interzis# orice practic# eugenic# prin care se tinde la organizarea selec7iei
persoanelor

(nter4en7iile asupra caracterelor genetice
2rt +- - :16 ;unt interzise orice inter4en7ii medicale asupra caracterelor genetice
a4nd drept scop modi&carea descenden7ei persoanei' cu e>cep7ia celor care
pri4esc pre4enirea <i tratamentul maladiilor genetice
:26 0ste interzis# orice inter4en7ie a4nd drept scop crearea unei &in7e umane
genetic identice unei alte &in7e umane 4ii sau moarte' precum <i crearea de
em"rioni umani n scopuri de cercetare
:-6 /tilizarea teAnicilor de reproducere uman# asistat# medical nu este admis#
pentru alegerea se>ului 4iitorului copil dect n scopul e4it#rii unei "oli ereditare
gra4e legate de se>ul acestuia

(n4iola"ilitatea corpului uman
2rt +) - :16 9orpul uman este in4iola"il
:26 %rice persoan# are dreptul la integritatea sa &zic# <i psiAic# 1u se poate
aduce atingere integrit#7ii &in7ei umane dect n cazurile <i n condi7iile e>pres <i
limitati4 pre4#zute de lege

0>amenul caracteristicilor genetice
2rt +, - :16 0>amenul caracteristicilor genetice ale unei persoane nu poate &
ntreprins dect n scopuri medicale sau de cercetare <tiin7i&c#' e?ectuate n
condi7iile legii
:26 (denti&carea unei persoane pe "aza amprentelor sale genetice nu poate &
e?ectuat# dect n cadrul unei proceduri @udiciare ci4ile sau penale' dup# caz' sau n
scopuri medicale ori de cercetare <tiin7i&c#' e?ectuate n condi7iile legii

(nterzicerea unor acte patrimoniale
2rt ++ - %rice acte care au ca o"iect con?erirea unei 4alori patrimoniale corpului
uman' elementelor sau produselor sale sunt lo4ite de nulitate a"solut#' cu e>cep7ia
cazurilor e>pres pre4#zute de lege

(nter4en7iile medicale asupra unei persoane
2rt +! - 1icio persoan# nu poate & supus# e>perien7elor' testelor' prele4#rilor'
tratamentelor sau altor inter4en7ii n scop terapeutic ori n scop de cercetare
<tiin7i&c# dect n cazurile <i n condi7iile e>pres <i limitati4 pre4#zute de lege

Prele4area <i transplantul de la persoanele n 4ia7#
2rt +8 - :16 Prele4area <i transplantul de organe' 7esuturi <i celule de origine
uman# de la donatori n 4ia7# se ?ac e>clusi4 n cazurile <i condi7iile pre4#zute de
lege' cu acordul scris' li"er' preala"il <i e>pres al acestora <i numai dup# ce au ?ost
in?orma7i' n preala"il' asupra riscurilor inter4en7iei =n toate cazurile' donatorul
poate re4eni asupra consim7#mntului dat' pn# n momentul prele4#rii
:26 ;e interzice prele4area de organe' 7esuturi <i celule de origine uman# de la
minori' precum <i de la persoanele aDate n 4ia7#' lipsite de discern#mnt din cauza
unui Aandicap mintal' unei tul"ur#ri mintale gra4e sau dintr-un alt moti4 similar' n
a?ara cazurilor e>pres pre4#zute de lege

;esizarea instan7ei @udec#tore<ti
2rt +* - La cererea persoanei interesate' instan7a poate lua toate m#surile
necesare pentru a mpiedica sau a ?ace s# nceteze orice atingere ilicit# adus#
integrit#7ii corpului uman' precum <i pentru a dispune repararea' n condi7iile
pre4#zute la art 2,2-2,+' a daunelor materiale <i morale su?erite

;09F(/102 a --a
Respectul 4ie7ii pri4ate <i al demnit#7ii persoanei umane

3reptul la li"era e>primare
2rt !0 - :16 %rice persoan# are dreptul la li"era e>primare
:26 0>ercitarea acestui drept nu poate & restrns# dect n cazurile <i limitele
pre4#zute la art !,

3reptul la 4ia7a pri4at#
2rt !1 - :16 %rice persoan# are dreptul la respectarea 4ie7ii sale pri4ate
:26 1imeni nu poate & supus 4reunor imi>tiuni n 4ia7a intim#' personal# sau de
?amilie' nici n domiciliul' re<edin7a sau coresponden7a sa' ?#r# consim7#mntul s#u
ori ?#r# respectarea limitelor pre4#zute la art !,
:-6 0ste' de asemenea' interzis# utilizarea' n orice mod' a coresponden7ei'
manuscriselor sau a altor documente personale' precum <i a in?orma7iilor din 4ia7a
pri4at# a unei persoane' ?#r# acordul acesteia ori ?#r# respectarea limitelor
pre4#zute la art !,

3reptul la demnitate
2rt !2 - :16 %rice persoan# are dreptul la respectarea demnit#7ii sale
:26 0ste interzis# orice atingere adus# onoarei <i reputa7iei unei persoane' ?#r#
consim7#mntul acesteia ori ?#r# respectarea limitelor pre4#zute la art !,

3reptul la propria imagine
2rt !- - :16 %rice persoan# are dreptul la propria imagine
:26 =n e>ercitarea dreptului la propria imagine' ea poate s# interzic# ori s#
mpiedice reproducerea' n orice mod' a n?#7i<#rii sale &zice ori a 4ocii sale sau'
dup# caz' utilizarea unei asemenea reproduceri 3ispozi7iile art !, r#mn
aplica"ile

2tingeri aduse 4ie7ii pri4ate
2rt !) - ;u" rezer4a aplic#rii dispozi7iilor art !,' pot & considerate ca atingeri
aduse 4ie7ii pri4ate:
a6 intrarea sau r#mnerea ?#r# drept n locuin7# sau luarea din aceasta a oric#rui
o"iect ?#r# acordul celui care o ocup# n mod legalG
"6 interceptarea ?#r# drept a unei con4or"iri pri4ate' s#4r<it# prin orice mi@loace
teAnice' sau utilizarea' n cuno<tin7# de cauz#' a unei asemenea intercept#riG
c6 captarea ori utilizarea imaginii sau a 4ocii unei persoane aDate ntr-un spa7iu
pri4at' ?#r# acordul acesteiaG
d6 di?uzarea de imagini care prezint# interioare ale unui spa7iu pri4at' ?#r# acordul
celui care l ocup# n mod legalG
e6 7inerea 4ie7ii pri4ate su" o"ser4a7ie' prin orice mi@loace' n a?ar# de cazurile
pre4#zute e>pres de legeG
?6 di?uzarea de <tiri' dez"ateri' ancAete sau de reporta@e scrise ori audio4izuale
pri4ind 4ia7a intim#' personal# sau de ?amilie' ?#r# acordul persoanei n cauz#G
g6 di?uzarea de materiale con7innd imagini pri4ind o persoan# aDat# la tratament
n unit#7ile de asisten7# medical#' precum <i a datelor cu caracter personal pri4ind
starea de s#n#tate' pro"lemele de diagnostic' prognostic' tratament' circumstan7e
n leg#tur# cu "oala <i cu alte di4erse ?apte' inclusi4 rezultatul autopsiei' ?#r#
acordul persoanei n cauz#' iar n cazul n care aceasta este decedat#' ?#r# acordul
?amiliei sau al persoanelor ndrept#7iteG
A6 utilizarea' cu rea-credin7#' a numelui' imaginii' 4ocii sau asem#n#rii cu o alt#
persoan#G
i6 di?uzarea sau utilizarea coresponden7ei' manuscriselor ori a altor documente
personale' inclusi4 a datelor pri4ind domiciliul' re<edin7a' precum <i numerele de
tele?on ale unei persoane sau ale mem"rilor ?amiliei sale' ?#r# acordul persoanei
c#reia acestea i apar7in sau care' dup# caz' are dreptul de a dispune de ele

Limite
2rt !, - :16 1u constituie o nc#lcare a drepturilor pre4#zute n aceast# sec7iune
atingerile care sunt permise de lege sau de con4en7iile <i pactele interna7ionale
pri4itoare la drepturile omului la care Romnia este parte
:26 0>ercitarea drepturilor <i li"ert#7ilor constitu7ionale cu "un#-credin7# <i cu
respectarea pactelor <i con4en7iilor interna7ionale la care Romnia este parte nu
constituie o nc#lcare a drepturilor pre4#zute n prezenta sec7iune

Prezum7ia de consim7#mnt
2rt !+ - 9nd nsu<i cel la care se re?er# o in?orma7ie sau un material le pune la
dispozi7ia unei persoane &zice ori persoane @uridice despre care are cuno<tin7# c# <i
des?#<oar# acti4itatea n domeniul in?orm#rii pu"licului' consim7#mntul pentru
utilizarea acestora este prezumat' ne&ind necesar un acord scris

Punere n aplicare Art. 71. prin Lege 71/2011 :
Art. 12. ,
-i"po%iiile art. 71 din &odul ci#il nu "e aplic$ n ca%ul n care punerea la di"po%iie a
in!or'aiei "au a 'aterialului ",a !$cut anterior datei intr$rii n #igoare a &odului
ci#il( c3iar dac$ utili%area in!or'aiei ori a 'aterialului "e reali%ea%$ dup$ acea"t$
dat$.

Prelucrarea datelor personale
2rt !! - %rice prelucrare a datelor cu caracter personal' prin mi@loace automate
sau neautomate' se poate ?ace numai n cazurile <i condi7iile pre4#zute de legea
special#

;09F(/102 a )-a
Respectul datorat persoanei <i dup# decesul s#u

Respectul datorat persoanei decedate
2rt !8 - Persoanei decedate i se datoreaz# respect cu pri4ire la memoria sa'
precum <i cu pri4ire la corpul s#u

Punere n aplicare Art. 7+. prin Lege 71/2011 :
Art. 1*. ,
-i"po%iiile art. 7+,+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i n pri#ina per"oanelor
decedate anterior datei intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

(nterzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
2rt !* - $emoria persoanei decedate este prote@at# n acelea<i condi7ii ca <i
imaginea <i reputa7ia persoanei aDate n 4ia7#

Punere n aplicare Art. 79. prin Lege 71/2011 :
Art. 1*. ,
-i"po%iiile art. 7+,+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i n pri#ina per"oanelor
decedate anterior datei intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

Respectarea 4oin7ei persoanei decedate
2rt 80 - :16 %rice persoan# poate determina ?elul propriilor ?uneralii <i poate
dispune cu pri4ire la corpul s#u dup# moarte =n cazul celor lipsi7i de capacitate de
e>erci7iu sau al celor cu capacitate de e>erci7iu restrns# este necesar <i
consim7#mntul scris al p#rin7ilor sau' dup# caz' al tutorelui
:26 =n lipsa unei op7iuni e>prese a persoanei decedate' 4a & respectat#' n ordine'
4oin7a so7ului' p#rin7ilor' descenden7ilor' rudelor n linie colateral# pn# la al
patrulea grad inclusi4' legatarilor uni4ersali sau cu titlu uni4ersal ori dispozi7ia
primarului comunei' ora<ului' municipiului sau al sectorului municipiului Bucure<ti n
a c#rui raz# teritorial# a a4ut loc decesul =n toate cazurile se 4a 7ine seama de
apartenen7a con?esional# a persoanei decedate

Punere n aplicare Art. +0. prin Lege 71/2011 :
Art. 1*. ,
-i"po%iiile art. 7+,+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i n pri#ina per"oanelor
decedate anterior datei intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

Prele4area de la persoanele decedate
2rt 81 - Prele4area de organe' 7esuturi <i celule umane' n scop terapeutic sau
<tiin7i&c' de la persoanele decedate se e?ectueaz# numai n condi7iile pre4#zute de
lege' cu acordul scris' e>primat n timpul 4ie7ii' al persoanei decedate sau' n lipsa
acestuia' cu acordul scris' li"er' preala"il <i e>pres dat' n ordine' de so7ul
supra4ie7uitor' de p#rin7i' de descenden7i ori' n s?r<it' de rudele n linie colateral#
pn# la al patrulea grad inclusi4

Punere n aplicare Art. +1. prin Lege 71/2011 :
Art. 1*. ,
-i"po%iiile art. 7+,+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i n pri#ina per"oanelor
decedate anterior datei intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

92P(.%L/L (((
(denti&carea persoanei &zice

;09F(/102 1
1umele

3reptul la nume
2rt 82 - %rice persoan# are dreptul la numele sta"ilit sau do"ndit' potri4it legii

;tructura numelui
2rt 8- - 1umele cuprinde numele de ?amilie <i prenumele

3o"ndirea numelui
2rt 8) - :16 1umele de ?amilie se do"nde<te prin e?ectul &lia7iei <i poate &
modi&cat prin e?ectul scAim"#rii st#rii ci4ile' n condi7iile pre4#zute de lege
:26 Prenumele se sta"ile<te la data nregistr#rii na<terii' pe "aza declara7iei de
na<tere 0ste interzis# nregistrarea de c#tre o&7erul de stare ci4il# a prenumelor
indecente' ridicole <i a altora asemenea' de natur# a a?ecta ordinea pu"lic# <i
"unele mora4uri ori interesele copilului' dup# caz
:-6 1umele de ?amilie <i prenumele copilului g#sit' n#scut din p#rin7i necunoscu7i'
precum <i cele ale copilului care este p#r#sit de c#tre mam# n spital' iar identitatea
acesteia nu a ?ost sta"ilit# n termenul pre4#zut de lege' se sta"ilesc prin dispozi7ia
primarului comunei' ora<ului' municipiului sau al sectorului municipiului Bucure<ti n
a c#rui raz# teritorial# a ?ost g#sit copilul ori' dup# caz' s-a constatat p#r#sirea lui'
n condi7iile legii speciale

;cAim"area numelui pe cale administrati4#
2rt 8, - 9et#7enii romni pot o"7ine' n condi7iile legii' scAim"area pe cale
administrati4# a numelui de ?amilie <i a prenumelui sau numai a unuia dintre
acestea

;09F(/102 a 2-a
3omiciliul <i re<edin7a

3reptul la domiciliu <i re<edin7#
2rt 8+ - :16 9et#7enii romni au dreptul s# <i sta"ileasc# ori s# <i scAim"e' n
mod li"er' domiciliul sau re<edin7a' n 7ar# sau n str#in#tate' cu e>cep7ia cazurilor
anume pre4#zute de lege
:26 3ac# prin lege nu se pre4ede alt?el' o persoan# &zic# nu poate s# ai"# n
acela<i timp dect un singur domiciliu <i o singur# re<edin7#' cAiar <i atunci cnd
de7ine mai multe locuin7e

3omiciliul
2rt 8! - 3omiciliul persoanei &zice' n 4ederea e>ercit#rii drepturilor <i li"ert#7ilor
sale ci4ile' este acolo unde aceasta declar# c# <i are locuin7a principal#

Re<edin7a
2rt 88 - Re<edin7a persoanei &zice este n locul unde <i are locuin7a secundar#

;ta"ilirea <i scAim"area domiciliului
2rt 8* - :16 ;ta"ilirea sau scAim"area domiciliului se ?ace cu respectarea
dispozi7iilor legii speciale
:26 ;ta"ilirea sau scAim"area domiciliului nu opereaz# dect atunci cnd cel care
ocup# sau se mut# ntr-un anumit loc a ?#cut-o cu inten7ia de a a4ea acolo locuin7a
principal#
:-6 3o4ada inten7iei rezult# din declara7iile persoanei ?#cute la organele
administrati4e competente s# opereze sta"ilirea sau scAim"area domiciliului' iar n
lipsa acestor declara7ii' din orice alte mpre@ur#ri de ?apt

Prezum7ia de domiciliu
2rt *0 - :16 Re<edin7a 4a & considerat# domiciliu cnd acesta nu este cunoscut
:26 =n lips# de re<edin7#' persoana &zic# este considerat# c# domiciliaz# la locul
ultimului domiciliu' iar dac# acesta nu se cunoa<te' la locul unde acea persoan# se
g#se<te

3o4ada
2rt *1 - :16 3o4ada domiciliului <i a re<edin7ei se ?ace cu men7iunile cuprinse n
cartea de identitate
:26 =n lipsa acestor men7iuni ori atunci cnd acestea nu corespund realit#7ii'
sta"ilirea sau scAim"area domiciliului ori a re<edin7ei nu 4a putea & opus# altor
persoane
:-6 3ispozi7iile alin :26 nu se aplic# n cazul n care domiciliul sau re<edin7a a ?ost
cunoscut# prin alte mi@loace de cel c#ruia i se opune

3omiciliul minorului <i al celui pus su" interdic7ie @udec#toreasc#
2rt *2 - :16 3omiciliul minorului care nu a do"ndit capacitate deplin# de
e>erci7iu n condi7iile pre4#zute de lege este la p#rin7ii s#i sau la acela dintre p#rin7i
la care el locuie<te n mod statornic
:26 =n cazul n care p#rin7ii au domicilii separate <i nu se n7eleg la care dintre ei 4a
a4ea domiciliul copilul' instan7a de tutel#' ascultndu-i pe p#rin7i' precum <i pe
copil' dac# acesta a mplinit 4rsta de 10 ani' 4a decide 7innd seama de interesele
copilului Pn# la r#mnerea de&niti4# a Aot#rrii @udec#tore<ti' minorul este
prezumat c# are domiciliul la p#rintele la care locuie<te n mod statornic
:-6 Prin e>cep7ie' n situa7iile pre4#zute de lege' domiciliul minorului poate & la
"unici' la alte rude ori persoane de ncredere' cu consim7#mntul acestora 3e
asemenea' domiciliul minorului poate & <i la o institu7ie de ocrotire
:)6 3omiciliul minorului' n cazul n care numai unul dintre p#rin7ii s#i l reprezint#
ori n cazul n care se aD# su" tutel#' precum <i domiciliul persoanei puse su"
interdic7ie @udec#toreasc# este la reprezentantul legal

9azuri speciale
2rt *- - 3omiciliul copilului lipsit' temporar sau de&niti4' de ocrotirea p#rin7ilor
s#i <i supus unor m#suri de protec7ie special#' n cazurile pre4#zute de lege' se aD#
la institu7ia' la ?amilia sau la persoanele c#rora le-a ?ost dat n plasament

3omiciliul persoanei puse su" curatel#
2rt *) - =n cazul n care s-a instituit o curatel# asupra "unurilor celui care a
disp#rut' acesta are domiciliul la curator' n m#sura n care acesta este ndrept#7it
s# l reprezinte

3omiciliul la curatorul special
2rt *, - 3ac# a ?ost numit un curator special pentru administrarea "unurilor
succesorale' cei cAema7i la mo<tenire au domiciliul la curator' n m#sura n care
acesta este ndrept#7it s# i reprezinte

3omiciliul pro?esional
2rt *+ - 9el care e>ploateaz# o ntreprindere are domiciliul <i la locul acelei
ntreprinderi' n tot ceea ce pri4e<te o"liga7iile patrimoniale ce s-au n#scut sau
urmeaz# a se e>ecuta n acel loc

3omiciliul ales
2rt *! - :16 P#r7ile unui act @uridic pot s# aleag# un domiciliu n 4ederea
e>ercit#rii drepturilor sau a e>ecut#rii o"liga7iilor n#scute din acel act
:26 2legerea domiciliului nu se prezum#' ci tre"uie ?#cut# n scris

;09F(/102 a --a
2ctele de stare ci4il#

;tarea ci4il#
2rt *8 - ;tarea ci4il# este dreptul persoanei de a se indi4idualiza' n ?amilie <i
societate' prin calit#7ile strict personale care decurg din actele <i ?aptele de stare
ci4il#

3o4ada st#rii ci4ile
2rt ** - :16 ;tarea ci4il# se do4ede<te prin actele de na<tere' c#s#torie <i deces
ntocmite' potri4it legii' n registrele de stare ci4il#' precum <i prin certi&catele de
stare ci4il# eli"erate pe "aza acestora
:26 2ctele de stare ci4il# sunt nscrisuri autentice <i ?ac do4ada' pn# la nscrierea
n ?als' pentru ceea ce reprezint# constat#rile personale ale o&7erului de stare ci4il#
<i' pn# la pro"a contrar#' pentru celelalte men7iuni
:-6 Hot#rrea @udec#toreasc# dat# cu pri4ire la starea ci4il# a unei persoane este
opoza"il# oric#rei alte persoane ct timp printr-o nou# Aot#rre nu s-a sta"ilit
contrariul
:)6 3ac# printr-o Aot#rre @udec#toreasc# s-a sta"ilit o anumit# stare ci4il# a unei
persoane' iar printr-o Aot#rre @udec#toreasc# ulterioar# este admis# o ac7iune prin
care s-a contestat starea ci4il# ast?el sta"ilit#' prima Aot#rre <i pierde e?ectele la
data r#mnerii de&niti4e a celei de a doua Aot#rri

2nularea' completarea' modi&carea sau recti&carea actelor de stare ci4il#
2rt 100 - :16 2nularea' completarea sau modi&carea actelor de stare ci4il# <i a
men7iunilor nscrise pe acestea se poate ?ace numai n temeiul unei Aot#rri
@udec#tore<ti de&niti4e
:26 Recti&carea actelor de stare ci4il# <i a men7iunilor nscrise pe marginea
acestora se poate ?ace' din o&ciu sau la cerere' numai n temeiul dispozi7iei
primarului de la prim#ria care are n p#strare actul de stare ci4il#
:-6 ;tarea ci4il# poate & modi&cat# n "aza unei Aot#rri de anulare' completare
sau modi&care a unui act de stare ci4il# numai dac# a ?ost ?ormulat# <i o ac7iune de
modi&care a st#rii ci4ile' admis# printr-o Aot#rre @udec#toreasc# r#mas# de&niti4#
:)6 Hot#rrea @udec#toreasc# prin care se dispune anularea' completarea sau
modi&carea unui act de stare ci4il#' precum <i nregistrarea ?#cut# n temeiul unei
asemenea Aot#rri sunt opoza"ile oric#rei alte persoane ct timp printr-o nou#
Aot#rre nu s-a sta"ilit contrariul 2ctul administrati4 prin care s-a dispus
recti&carea unui act de stare ci4il#' precum <i nregistrarea ?#cut# n "aza lui sunt
opoza"ile oric#rei persoane pn# la pro"a contrar#

=nscrierea men7iunilor pe actul de stare ci4il#
2rt 101 - 2nularea' completarea' modi&carea <i recti&carea unui act de stare
ci4il# sau a unei men7iuni nscrise pe acesta' dispuse prin Aot#rre @udec#toreasc#
r#mas# de&niti4# ori' dup# caz' prin dispozi7ie a primarului' se nscriu numai prin
men7iune pe actul de stare ci4il# corespunz#tor =n acest scop' Aot#rrea
@udec#toreasc# r#mas# de&niti4# se comunic# de ndat#' din o&ciu' de c#tre
instan7a care s-a pronun7at ultima asupra ?ondului

2ctele ntocmite de un o&7er de stare ci4il# necompetent
2rt 102 - 2ctele de stare ci4il# ntocmite de o persoan# care a e>ercitat n mod
pu"lic atri"u7iile de o&7er de stare ci4il#' cu respectarea tuturor pre4ederilor legale'
sunt 4ala"ile' cAiar dac# acea persoan# nu a4ea aceast# calitate' a?ar# de cazul n
care "ene&ciarii acestor acte au cunoscut' n momentul ntocmirii lor' lipsa acestei
calit#7i

2lte mi@loace de do4ad# a st#rii ci4ile
2rt 10- - ;tarea ci4il# se poate do4edi' naintea instan7ei @udec#tore<ti' prin orice
mi@loace de pro"#' dac#:
a6 nu au e>istat registre de stare ci4il#G
"6 registrele de stare ci4il# s-au pierdut ori au ?ost distruse' n tot sau n parteG
c6 nu este posi"il# procurarea din str#in#tate a certi&catului de stare ci4il# sau a
e>trasului de pe actul de stare ci4il#G
d6 ntocmirea actului de stare ci4il# a ?ost omis# sau' dup# caz' re?uzat#

.(.L/L (((
%crotirea persoanei &zice

92P(.%L/L (
3ispozi7ii generale

(nteresul persoanei ocrotite
2rt 10) - :16 %rice m#sur# de ocrotire a persoanei &zice se sta"ile<te numai n
interesul acesteia
:26 La luarea unei m#suri de ocrotire tre"uie s# se 7in# seama de posi"ilitatea
persoanei &zice de a-<i e>ercita drepturile <i de a-<i ndeplini o"liga7iile cu pri4ire la
persoana <i "unurile sale

Persoanele ocrotite
2rt 10, - ;unt supu<i unor m#suri speciale de ocrotire minorii <i cei care' de<i
capa"ili' din cauza "#trne7ii' a "olii sau a altor moti4e pre4#zute de lege nu pot s#
<i administreze "unurile <i nici s# <i apere interesele n condi7ii corespunz#toare

$#surile de ocrotire
2rt 10+ - :16 %crotirea minorului se realizeaz# prin p#rin7i' prin instituirea tutelei'
prin darea n plasament sau' dup# caz' prin alte m#suri de protec7ie special# anume
pre4#zute de lege
:26 %crotirea ma@orului are loc prin punerea su" interdic7ie @udec#toreasc# sau
prin instituirea curatelei' n condi7iile pre4#zute de prezentul cod

(nstan7a de tutel#
2rt 10! - :16 Procedurile pre4#zute de prezentul cod pri4ind ocrotirea persoanei
&zice sunt de competen7a instan7ei de tutel# <i de ?amilie sta"ilite potri4it legii'
denumit# n continuare instan7a de tutel#
:26 =n toate cazurile' instan7a de tutel# solu7ioneaz# de ndat# aceste cereri

%crotirea persoanei prin tutel#
2rt 108 - :16 %crotirea persoanei &zice prin tutel# se realizeaz# de c#tre tutore'
desemnat sau numit' n condi7iile prezentului cod' precum <i de c#tre consiliul de
?amilie' ca organ consultati4
:26 9onsiliul de ?amilie poate & constituit de c#tre instan7a de tutel# numai la
cererea persoanelor interesate
:-6 =n cazul n care nu se constituie consiliul de ?amilie' atri"u7iile acestuia 4or &
e>ercitate de c#tre instan7a de tutel#

%crotirea persoanei prin curatel#
2rt 10* - %crotirea persoanei &zice prin curatel# are loc numai n cazurile <i
condi7iile pre4#zute de lege

92P(.%L/L ((
.utela minorului

;09F(/102 1
3escAiderea tutelei

9azurile de instituire
2rt 110 - .utela minorului se instituie atunci cnd am"ii p#rin7i sunt' dup# caz'
deceda7i' necunoscu7i' dec#zu7i din e>erci7iul drepturilor p#rinte<ti sau li s-a aplicat
pedeapsa penal# a interzicerii drepturilor p#rinte<ti' pu<i su" interdic7ie
@udec#toreasc#' disp#ru7i ori declara7i @udec#tore<te mor7i' precum <i n cazul n
care' la ncetarea adop7iei' instan7a Aot#r#<te c# este n interesul minorului
instituirea unei tutele

Persoanele o"ligate s# n<tiin7eze instan7a de tutel#
2rt 111 - 2u o"liga7ia ca' de ndat# ce aD# de e>isten7a unui minor lipsit de
ngri@ire p#rinteasc# n cazurile pre4#zute la art 110' s# n<tiin7eze instan7a de
tutel#:
a6 persoanele apropiate minorului' precum <i administratorii <i locatarii casei n
care locuie<te minorulG
"6 ser4iciul de stare ci4il#' cu prile@ul nregistr#rii mor7ii unei persoane' precum <i
notarul pu"lic' cu prile@ul descAiderii unei proceduri succesoraleG
c6 instan7ele @udec#tore<ti' cu prile@ul condamn#rii la pedeapsa penal# a
interzicerii drepturilor p#rinte<tiG
d6 organele administra7iei pu"lice locale' institu7iile de ocrotire' precum <i orice
alt# persoan#

;09F(/102 a 2-a
.utorele

Persoana care poate & numit# tutore
2rt 112 - :16 Poate & tutore o persoan# &zic# sau so7ul <i so7ia' mpreun#' dac#
nu se aD# n 4reunul dintre cazurile de incompati"ilitate pre4#zute de prezentul cod
:26 =n cazul n care n situa7ia pre4#zut# la art 110 se aD# mai mul7i minori care
sunt ?ra7i sau surori' se nume<te' de regul#' un singur tutore

Persoanele care nu pot & numite tutore
2rt 11- - :16 1u poate & tutore:
a6 minorul' persoana pus# su" interdic7ie @udec#toreasc# sau cel pus su" curatel#G
"6 cel dec#zut din e>erci7iul drepturilor p#rinte<ti sau declarat incapa"il de a &
tutoreG
c6 cel c#ruia i s-a restrns e>erci7iul unor drepturi ci4ile' &e n temeiul legii' &e prin
Aot#rre @udec#toreasc#' precum <i cel cu rele purt#ri re7inute ca atare de c#tre o
instan7# @udec#toreasc#G
d6 cel care' e>ercitnd o tutel#' a ?ost ndep#rtat din aceasta n condi7iile art 1,8G
e6 cel aDat n stare de insol4a"ilitateG
?6 cel care' din cauza intereselor potri4nice cu cele ale minorului' nu ar putea
ndeplini sarcina tuteleiG
g6 cel nl#turat prin nscris autentic sau prin testament de c#tre p#rintele care
e>ercita singur' n momentul mor7ii' autoritatea p#rinteasc#
:26 3ac# una dintre mpre@ur#rile pre4#zute la alin :16 sur4ine sau este
descoperit# n timpul tutelei' tutorele 4a & ndep#rtat' respectndu-se aceea<i
procedur# ca <i la numirea lui

3esemnarea tutorelui de c#tre p#rinte
2rt 11) - :16 P#rintele poate desemna' prin act unilateral sau prin contract de
mandat' ncAeiate n ?orm# autentic#' ori' dup# caz' prin testament' persoana care
urmeaz# a & numit# tutore al copiilor s#i
:26 3esemnarea ?#cut# de p#rintele care n momentul mor7ii era dec#zut din
drepturile p#rinte<ti sau pus su" interdic7ie @udec#toreasc# este lipsit# de e?ecte
:-6 3esemnarea ?#cut# n condi7iile prezentului articol poate & re4ocat# oricnd de
c#tre p#rinte' cAiar <i printr-un nscris su" semn#tur# pri4at#
:)6 =nscrisul prin care se re4oc# persoana desemnat# pentru a & numit# tutore se
4a nscrie n registrul pre4#zut la art 10)+ sau la art 20--' dup# caz
:,6 1otarul pu"lic sau instan7a de tutel#' dup# caz' are o"liga7ia s# 4eri&ce la
registrele pre4#zute la alin :)6 dac# persoana desemnat# pentru a & tutore nu a
?ost re4ocat#

3esemnarea mai multor tutori
2rt 11, - =n cazul n care au ?ost desemnate mai multe persoane ca tutore' ?#r#
4reo pre?erin7#' ori e>ist# mai multe rude' a&ni sau prieteni ai ?amiliei minorului n
stare s# ndeplineasc# sarcinile tutelei <i care <i e>prim# dorin7a de a & tutore'
instan7a de tutel# 4a Aot#r 7innd seama de condi7iile lor materiale' precum <i de
garan7iile morale necesare dez4olt#rii armonioase a minorului

$#suri pro4izorii
2rt 11+ - :16 9el cAemat la tutel# n con?ormitate cu dispozi7iile art 11) nu poate
& nl#turat de c#tre instan7# ?#r# acordul s#u dect dac# se aD# n 4reunul dintre
cazurile pre4#zute la art 11- sau dac# prin numirea sa interesele minorului ar &
periclitate
:26 =n cazul n care cel cAemat la tutel# este numai temporar mpiedicat n
e>ercitarea atri"u7iilor ce i-au ?ost con?erite' instan7a de tutel#' dup# ncetarea
mpiedic#rii' l nume<te tutore la cererea sa' dar nu mai trziu de + luni de la
descAiderea tutelei Pn# atunci' instan7a desemneaz# un tutore pro4izoriu
:-6 3up# trecerea celor + luni' dac# persoana desemnat# nu a cerut numirea sa ca
tutore' cel numit pro4izoriu tutore r#mne s# ndeplineasc# n continuare sarcinile
tutelei pn# la numirea unui tutore n condi7iile art 118

Earan7ii
2rt 11! - La numirea sau' dup# caz' n timpul tutelei' instan7a de tutel# poate
Aot#r' din o&ciu sau la cererea consiliului de ?amilie' ca tutorele s# dea garan7ii
reale sau personale' dac# interesele minorului cer o ast?el de m#sur# =n acest caz'
ea sta"ile<te potri4it cu mpre@ur#rile ?elul <i ntinderea garan7iilor

1umirea tutorelui de c#tre instan7a de tutel#
2rt 118 - =n lipsa unui tutore desemnat' instan7a de tutel# nume<te cu prioritate
ca tutore' dac# nu se opun moti4e ntemeiate' o rud# sau un a&n ori un prieten al
?amiliei minorului' n stare s# ndeplineasc# aceast# sarcin#' 7innd seama' dup#
caz' de rela7iile personale' de apropierea domiciliilor' de condi7iile materiale <i de
garan7iile morale pe care le prezint# cel cAemat la tutel#

Procedura de numire
2rt 11* - :16 1umirea tutorelui se ?ace' cu acordul acestuia' de c#tre instan7a de
tutel# n camera de consiliu' prin ncAeiere de&niti4# 2tunci cnd desemnarea
tutorelui s-a ?#cut prin contract de mandat' cel desemnat tutore nu poate re?uza
numirea dect pentru moti4ele pre4#zute la art 120 alin :26
:26 2scultarea minorului care a mplinit 4rsta de 10 ani este o"ligatorie
:-6 =n lipsa unui tutore desemnat' dac# instan7a de tutel# a constituit consiliul de
?amilie' numirea tutorelui se ?ace' potri4it alin :16' cu consultarea consiliului de
?amilie
:)6 =ncAeierea de numire se comunic# n scris tutorelui <i se a&<eaz# la sediul
instan7ei de tutel# <i la prim#ria de la domiciliul minorului
:,6 3repturile <i ndatoririle tutorelui ncep de la data comunic#rii ncAeierii de
numire
:+6 =ntre timp' instan7a de tutel# poate lua m#suri pro4izorii cerute de interesele
minorului' putnd cAiar s# numeasc# un curator special

Re?uzul continu#rii tutelei
2rt 120 - :16 9el numit tutore este dator s# continue ndeplinirea sarcinilor
tutelei
:26 Poate re?uza continuarea tutelei:
a6 cel care are 4rsta de +0 de ani mplini7iG
"6 ?emeia ns#rcinat# sau mama unui copil mai mic de 8 aniG
c6 cel care cre<te <i educ# 2 sau mai mul7i copiiG
d6 cel care' din cauza "olii' a in&rmit#7ii' a ?elului acti4it#7ilor des?#<urate' a
dep#rt#rii domiciliului de locul unde se aD# "unurile minorului sau din alte moti4e
ntemeiate' nu ar mai putea s# ndeplineasc# aceast# sarcin#

=nlocuirea tutorelui
2rt 121 - 3ac# 4reuna dintre mpre@ur#rile pre4#zute la art 120 alin :26 sur4ine
n timpul tutelei' tutorele poate cere s# &e nlocuit 9ererea de nlocuire se
adreseaz# instan7ei de tutel#' care 4a Aot#r de urgen7# Pn# la solu7ionarea cererii
sale de nlocuire' el este o"ligat s# continue e>ercitarea atri"u7iilor

9aracterul personal al tutelei
2rt 122 - :16 .utela este o sarcin# personal#
:26 9u toate acestea' instan7a de tutel#' cu a4izul consiliului de ?amilie' poate'
7innd seama de m#rimea <i compunerea patrimoniului minorului' s# decid# ca
administrarea patrimoniului ori doar a unei p#r7i a acestuia s# &e ncredin7at#'
potri4it legii' unei persoane &zice sau persoane @uridice specializate

Eratuitatea tutelei
2rt 12- - :16 .utela este o sarcin# gratuit#
:26 9u toate acestea' tutorele poate & ndrept#7it' pe perioada e>ercit#rii sarcinilor
tutelei' la o remunera7ie al c#rei cuantum 4a & sta"ilit de instan7a de tutel#' cu
a4izul consiliului de ?amilie' 7innd seama de munca depus# n administrarea a4erii
<i de starea material# a minorului <i a tutorelui' dar nu mai mult de 10I din
4eniturile produse de "unurile minorului (nstan7a de tutel#' cu a4izul consiliului de
?amilie' 4a putea modi&ca sau suprima aceast# remunera7ie' potri4it mpre@ur#rilor

;09F(/102 a --a
9onsiliul de ?amilie

Rolul consiliului de ?amilie
2rt 12) - :16 9onsiliul de ?amilie se poate constitui pentru a supra4egAea modul
n care tutorele <i e>ercit# drepturile <i <i ndepline<te ndatoririle cu pri4ire la
persoana <i "unurile minorului
:26 =n cazul ocrotirii minorului prin p#rin7i' prin darea n plasament sau' dup# caz'
prin alte m#suri de protec7ie special# pre4#zute de lege nu se 4a institui consiliul de
?amilie

$em"rii consiliului de ?amilie
2rt 12, - :16 (nstan7a de tutel# poate constitui un consiliu de ?amilie' compus din
- rude sau a&ni' 7innd seama de gradul de rudenie <i de rela7iile personale cu
?amilia minorului =n lips# de rude sau a&ni pot & numite <i alte persoane care au
a4ut leg#turi de prietenie cu p#rin7ii minorului sau care mani?est# interes pentru
situa7ia acestuia
:26 ;o7ul <i so7ia nu pot &' mpreun#' mem"ri ai aceluia<i consiliu de ?amilie
:-6 =n acelea<i condi7ii' instan7a de tutel# nume<te <i 2 suplean7i
:)6 .utorele nu poate & mem"ru n consiliul de ?amilie

2lte dispozi7ii aplica"ile consiliului de ?amilie
2rt 12+ - 3ispozi7iile art 11-' art 120 alin :16 <i alin :26 lit d6' art 121 <i 1)! se
aplic# n mod corespunz#tor <i mem"rilor consiliului de ?amilie

$odi&carea consiliului de ?amilie
2rt 12! - =n a?ar# de cazul pre4#zut la art 1-1' alc#tuirea consiliului de ?amilie
nu se poate modi&ca n timpul tutelei' a?ar# numai dac# interesele minorului ar cere
o asemenea scAim"are sau dac#' prin moartea ori dispari7ia unuia dintre mem"ri' ar
& necesar# completarea

9onstituirea consiliului de ?amilie
2rt 128 - :16 =n 4ederea constituirii consiliului de ?amilie' persoanele care
ndeplinesc condi7iile pentru a & mem"ri sunt con4ocate la domiciliul minorului de
c#tre instan7a de tutel#' din o&ciu sau la sesizarea minorului' dac# acesta a mplinit
4rsta de 1) ani' a tutorelui desemnat' a oric#ror altor persoane care au cuno<tin7#
despre situa7ia minorului
:26 1umirea mem"rilor consiliului de ?amilie se ?ace cu acordul acestora
:-6 $inorul care a mplinit 4rsta de 10 ani 4a & ascultat n condi7iile art 2+)

Cunc7ionarea consiliului de ?amilie
2rt 12* - :16 9onsiliul de ?amilie este con4ocat cu cel pu7in 10 zile nainte de data
ntrunirii de c#tre tutore' din propria ini7iati4# sau la cererea oric#ruia dintre
mem"rii acestuia' a minorului care a mplinit 4rsta de 1) ani sau a instan7ei de
tutel# 9u acordul tuturor mem"rilor consiliului de ?amilie' con4ocarea se poate ?ace
<i mai de4reme de mplinirea termenului de 10 zile dinainte de data ntrunirii =n
toate cazurile' prezen7a tuturor mem"rilor consiliului de ?amilie acoper#
neregularitatea con4oc#rii
:26 9ei con4oca7i sunt o"liga7i s# se prezinte personal la locul indicat n actul de
con4ocare =n cazul n care ace<tia nu se pot prezenta' ei pot & reprezenta7i de
persoane care sunt rude sau a&ni cu p#rin7ii minorului' dac# aceste persoane nu
sunt desemnate sau con4ocate n nume propriu ca mem"ri ai consiliului de ?amilie
;o7ii se pot reprezenta reciproc
:-6 Jedin7ele consiliului de ?amilie se 7in la domiciliul minorului =n cazul n care
con4ocarea a ?ost ?#cut# la solicitarea instan7ei de tutel#' <edin7a se 7ine la sediul
acesteia

2tri"u7ii
2rt 1-0 - :16 9onsiliul de ?amilie d# a4ize consultati4e' la solicitarea tutorelui sau
a instan7ei de tutel#' <i ia decizii' n cazurile pre4#zute de lege 24izele consultati4e
<i deciziile se iau n mod 4ala"il cu 4otul ma@orit#7ii mem"rilor s#i' consiliul &ind
prezidat de persoana cea mai naintat# n 4rst#
:26 La luarea deciziilor' minorul care a mplinit 4rsta de 10 ani 4a & ascultat'
dispozi7iile art 2+) &ind aplica"ile n mod corespunz#tor
:-6 3eciziile consiliului de ?amilie 4or & moti4ate <i consemnate ntr-un registru
special constituit' care se 7ine de unul dintre mem"rii consiliului' desemnat n acest
scop de instan7a de tutel#
:)6 2ctele ncAeiate de tutore n lipsa a4izului consultati4 sunt anula"ile
=ncAeierea actului cu nerespectarea a4izului atrage numai r#spunderea tutorelui
3ispozi7iile art 1,, sunt aplica"ile n mod corespunz#tor

=nlocuirea consiliului de ?amilie
2rt 1-1 - .utorele poate cere instituirea unui nou consiliu' dac# n plngerile
?ormulate potri4it prezentului cod instan7a a Aot#rt de cel pu7in dou# ori' n mod
de&niti4' mpotri4a deciziilor consiliului de ?amilie

(mposi"ilitatea constituirii consiliului de ?amilie
2rt 1-2 - 3ac# n cazul pre4#zut la art 1-1 nu este posi"il# constituirea unui nou
consiliu' ca <i n cazul contrariet#7ii de interese dintre minor <i to7i mem"rii
consiliului de ?amilie <i suplean7i' tutorele poate cere instan7ei de tutel# autoriza7ia
de a e>ercita singur tutela

Punere n aplicare 56&789N6A a 3,a prin Lege 71/2011 :
Art. 17. ,
-i"po%iiile pri#itoare la con"iliul de !a'ilie "e aplic$ tutelei )i curatelei in"tituite
dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.

;09F(/102 a )-a
0>ercitarea tutelei

K1 3ispozi7ii generale

0>ercitarea tutelei n interesul minorului
2rt 1-- - .utela se e>ercit# numai n interesul minorului att n ceea ce pri4e<te
persoana' ct <i "unurile acestuia

9on7inutul tutelei
2rt 1-) - :16 .utorele are ndatorirea de a ngri@i de minor
:26 0l este o"ligat s# asigure ngri@irea minorului' s#n#tatea <i dez4oltarea lui &zic#
<i mental#' educarea' n4#7#tura <i preg#tirea pro?esional# a acestuia' potri4it cu
aptitudinile lui

.utela e>ercitat# de am"ii so7i
2rt 1-, - :16 =n cazul n care tutori sunt 2 so7i' ace<tia r#spund mpreun# pentru
e>ercitarea atri"u7iilor tutelei 3ispozi7iile pri4ind autoritatea p#rinteasc# sunt
aplica"ile n mod corespunz#tor
:26 =n cazul n care unul dintre so7i introduce ac7iunea de di4or7' instan7a' din
o&ciu' 4a n<tiin7a instan7a de tutel# pentru a dispune cu pri4ire la e>ercitarea
tutelei

K2 0>ercitarea tutelei cu pri4ire la persoana minorului

24izul consiliului de ?amilie
2rt 1-+ - $#surile pri4ind persoana minorului se iau de c#tre tutore' cu a4izul
consiliului de ?amilie' cu e>cep7ia m#surilor care au caracter curent

3omiciliul minorului
2rt 1-! - :16 $inorul pus su" tutel# are domiciliul la tutore 1umai cu autorizarea
instan7ei de tutel# minorul poate a4ea <i o re<edin7#
:26 Prin e>cep7ie de la pre4ederile alin :16' tutorele poate ncu4iin7a ca minorul s#
ai"# o re<edin7# determinat# de educarea <i preg#tirea sa pro?esional# =n acest caz'
instan7a de tutel# 4a & de ndat# ncuno<tin7at# de tutore

Celul n4#7#tureii sau al preg#tirii pro?esionale
2rt 1-8 - :16 Celul n4#7#turii sau al preg#tirii pro?esionale pe care minorul care
nu a mplinit 4rsta de 1) ani o primea la data instituirii tutelei nu poate & scAim"at
de acesta dect cu ncu4iin7area instan7ei de tutel#
:26 (nstan7a de tutel# nu poate' mpotri4a 4oin7ei minorului care a mplinit 4rsta
de 1) ani' s# scAim"e ?elul n4#7#turii acestuia' Aot#rt# de p#rin7i sau pe care
minorul o primea la data instituirii tutelei

2scultarea minorului care a mplinit 4rsta de 10 ani
2rt 1-* - (nstan7a de tutel# nu poate Aot#r ?#r# ascultarea minorului' dac#
acesta a mplinit 4rsta de 10 ani' dispozi7iile art 2+) &ind aplica"ile

K- 0>ercitarea tutelei cu pri4ire la "unurile minorului

(n4entarul "unurilor minorului
2rt 1)0 - :16 3up# numirea tutorelui <i n prezen7a acestuia <i a mem"rilor
consiliului de ?amilie' un delegat al instan7ei de tutel# 4a 4eri&ca la ?a7a locului toate
"unurile minorului' ntocmind un in4entar' care 4a & supus apro"#rii instan7ei de
tutel# (n4entarul "unurilor minorului 4a ncepe s# &e ntocmit n ma>imum 10 zile
de la numirea tutorelui de c#tre instan7a de tutel#
:26 9u prile@ul in4entarierii' tutorele <i mem"rii consiliului de ?amilie sunt 7inu7i s#
declare n scris' la ntre"area e>pres# a delegatului instan7ei de tutel#' crean7ele'
datoriile sau alte preten7ii pe care le au ?a7# de minor 3eclara7iile 4or & consemnate
n procesul-4er"al de in4entariere
:-6 .utorele sau mem"rii consiliului de ?amilie care' cunoscnd crean7ele sau
preten7iile proprii ?a7# de minori' nu le-au declarat' de<i au ?ost soma7i s# le declare'
sunt prezuma7i c# au renun7at la ele 3ac# tutorele sau mem"rii consiliului de
?amilie nu declar# datoriile pe care le au ?a7# de minor' de<i au ?ost soma7i s# le
declare' pot & ndep#rta7i din ?unc7ie
:)6 9rean7ele pe care le au asupra minorului tutorele sau 4reunul dintre mem"rii
consiliului de ?amilie' so7ul' o rud# n linie dreapt# ori ?ra7ii sau surorile acestora pot
& pl#tite 4oluntar numai cu autorizarea instan7ei de tutel#

2ctele ?#cute n lipsa in4entarului
2rt 1)1 - =nainte de ntocmirea in4entarului' tutorele nu poate ?ace' n numele
minorului' dect acte de conser4are <i acte de administrare ce nu su?er# ntrziere

2dministrarea "unurilor minorului
2rt 1)2 - :16 .utorele are ndatorirea de a administra cu "un#-credin7# "unurile
minorului =n acest scop' tutorele ac7ioneaz# n calitate de administrator ns#rcinat
cu simpla administrare a "unurilor minorului' dispozi7iile titlului V din cartea a (((-a
aplicndu-se n mod corespunz#tor' a?ar# de cazul n care prin prezentul capitol se
dispune alt?el
:26 1u sunt supuse administr#rii "unurile do"ndite de minor cu titlu gratuit dect
dac# testatorul sau donatorul a stipulat alt?el 2ceste "unuri sunt administrate de
curatorul ori de cel desemnat prin actul de dispozi7ie sau' dup# caz' numit de c#tre
instan7a de tutel#

Reprezentarea minorului
2rt 1)- - .utorele are ndatorirea de a-l reprezenta pe minor n actele @uridice'
dar numai pn# cnd acesta mpline<te 4rsta de 1) ani

Regimul @uridic al actelor de dispozi7ie
2rt 1)) - :16 .utorele nu poate' n numele minorului' s# ?ac# dona7ii <i nici s#
garanteze o"liga7ia altuia Cac e>cep7ie darurile o"i<nuite' potri4ite cu starea
material# a minorului
:26 .utorele nu poate' ?#r# a4izul consiliului de ?amilie <i autorizarea instan7ei de
tutel#' s# ?ac# acte de nstr#inare' mp#r7eal#' ipotecare ori de gre4are cu alte
sarcini reale a "unurilor minorului' s# renun7e la drepturile patrimoniale ale
acestuia' precum <i s# ncAeie n mod 4ala"il orice alte acte ce dep#<esc dreptul de
administrare
:-6 2ctele ?#cute cu nc#lcarea dispozi7iilor pre4#zute la alin :16 <i :26 sunt
anula"ile =n aceste cazuri' ac7iunea n anulare poate & e>ercitat# de tutore' de
consiliul de ?amilie sau de oricare mem"ru al acestuia' precum <i de c#tre procuror'
din o&ciu sau la sesizarea instan7ei de tutel#
:)6 9u toate acestea' tutorele poate nstr#ina' ?#r# a4izul consiliului de ?amilie <i
?#r# autorizarea instan7ei de tutel#' "unurile supuse pieirii' degrad#rii' alter#rii ori
deprecierii' precum <i cele de4enite ne?olositoare pentru minor

2utorizarea instan7ei de tutel#
2rt 1), - :16 (nstan7a de tutel# acord# tutorelui autorizarea numai dac# actul
r#spunde unei ne4oi sau prezint# un ?olos nendoielnic pentru minor
:26 2utorizarea se 4a da pentru &ecare act n parte' sta"ilindu-se' cnd este cazul'
condi7iile de ncAeiere a actului
:-6 =n caz de 4nzare' autorizarea 4a ar#ta dac# 4nzarea se 4a ?ace prin acordul
p#r7ilor' prin licita7ie pu"lic# sau n alt mod
:)6 =n toate cazurile' instan7a de tutel# poate indica tutorelui modul n care se
ntre"uin7eaz# sumele de "ani o"7inute

=ncu4iin7area <i autorizarea actelor minorului care a mplinit 4rsta de 1) ani
2rt 1)+ - :16 $inorul care a mplinit 4rsta de 1) ani ncAeie actele @uridice cu
ncu4iin7area scris# a tutorelui sau' dup# caz' a curatorului
:26 3ac# actul pe care minorul care a mplinit 4rsta de 1) ani urmeaz# s# l
ncAeie ?ace parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate ?ace dect cu
autorizarea instan7ei de tutel# <i cu a4izul consiliului de ?amilie' 4a & necesar# att
autorizarea acesteia' ct <i a4izul consiliului de ?amilie
:-6 $inorul nu poate s# ?ac# dona7ii' altele dect darurile o"i<nuite potri4it st#rii
lui materiale' <i nici s# garanteze o"liga7ia altuia
:)6 2ctele ?#cute cu nc#lcarea dispozi7iilor alin :16-:-6 sunt anula"ile' dispozi7iile
art 1)) alin :-6 &ind aplica"ile n mod corespunz#tor

(nterzicerea unor acte @uridice
2rt 1)! - :16 0ste interzis#' su" sanc7iunea nulit#7ii relati4e' ncAeierea de acte
@uridice ntre tutore sau so7ul' o rud# n linie dreapt# ori ?ra7ii sau surorile tutorelui'
pe de o parte' <i minor' pe de alt# parte
:26 9u toate acestea' oricare dintre persoanele pre4#zute la alin :16 poate
cump#ra la licita7ie pu"lic# un "un al minorului' dac# are o garan7ie real# asupra
acestui "un ori l de7ine n coproprietate cu minorul' dup# caz

;uma anual# necesar# pentru ntre7inerea minorului
2rt 1)8 - :16 9onsiliul de ?amilie sta"ile<te suma anual# necesar# pentru
ntre7inerea minorului <i administrarea "unurilor sale <i poate modi&ca' potri4it
mpre@ur#rilor' aceast# sum# 3ecizia consiliului de ?amilie se aduce la cuno<tin7#'
de ndat#' instan7ei de tutel#
:26 9Aeltuielile necesare pentru ntre7inerea minorului <i administrarea "unurilor
sale se acoper# din 4eniturile acestuia =n cazul n care 4eniturile minorului nu sunt
ndestul#toare' instan7a de tutel# 4a dispune 4nzarea "unurilor minorului' prin
acordul p#r7ilor sau prin licita7ie pu"lic#
:-6 %"iectele ce au 4aloare a?ecti4# pentru ?amilia minorului sau pentru minor nu
4or & 4ndute dect n mod e>cep7ional
:)6 3ac# minorul este lipsit de "unuri <i nu are p#rin7i sau alte rude care sunt
o"ligate prin lege s# i acorde ntre7inere ori aceasta nu este su&cient#' minorul are
dreptul la asisten7# social#' n condi7iile legii

9onstituirea de depozite "ancare
2rt 1)* - :16 ;umele de "ani care dep#<esc ne4oile ntre7inerii minorului <i ale
administr#rii "unurilor sale' precum <i instrumentele &nanciare se depun' pe numele
minorului' la o institu7ie de credit indicat# de consiliul de ?amilie' n termen de cel
mult , zile de la data ncas#rii lor
:26 .utorele poate dispune de aceste sume <i instrumente &nanciare numai cu
autorizarea preala"il# a instan7ei de tutel#' cu e>cep7ia opera7iunilor pre4#zute la
alin :-6
:-6 9u toate acestea' el nu 4a putea ?olosi' n niciun caz' sumele de "ani <i
instrumentele &nanciare pre4#zute la alin :16 pentru ncAeierea' pe numele
minorului' a unor tranzac7ii pe pia7a de capital' cAiar dac# ar & o"7inut autorizarea
instan7ei de tutel#
:)6 .utorele poate depune la o institu7ie de credit <i sumele necesare ntre7inerii'
tot pe numele minorului 2cestea se trec ntr-un cont separat <i pot & ridicate de
tutore' ?#r# autorizarea instan7ei de tutel#

9azurile de numire a curatorului special
2rt 1,0 - :16 %ri de cte ori ntre tutore <i minor se i4esc interese contrare' care
nu sunt dintre cele ce tre"uie s# duc# la nlocuirea tutorelui' instan7a de tutel# 4a
numi un curator special
:26 3e asemenea' dac# din cauza "olii sau din alte moti4e tutorele este mpiedicat
s# ndeplineasc# un anumit act n numele minorului pe care l reprezint# sau ale
c#rui acte le ncu4iin7eaz#' instan7a de tutel# 4a numi un curator special
:-6 Pentru moti4e temeinice' n cadrul procedurilor succesorale' notarul pu"lic' la
cererea oric#rei persoane interesate sau din o&ciu' poate numi pro4izoriu un curator
special' care 4a & 4alidat ori' dup# caz' nlocuit de c#tre instan7a de tutel#

;09F(/102 a ,-a
9ontrolul e>ercit#rii tutelei

9ontrolul instan7ei de tutel#
2rt 1,1 - :16 (nstan7a de tutel# 4a e?ectua un control e?ecti4 <i continuu asupra
modului n care tutorele <i consiliul de ?amilie <i ndeplinesc atri"u7iile cu pri4ire la
minor <i "unurile acestuia
:26 =n ndeplinirea acti4it#7ii de control' instan7a de tutel# 4a putea cere
cola"orarea autorit#7ilor administra7iei pu"lice' a institu7iilor <i ser4iciilor pu"lice
specializate pentru protec7ia copilului sau a institu7iilor de ocrotire' dup# caz

3area de seam#
2rt 1,2 - :16 .utorele este dator s# prezinte anual instan7ei de tutel# o dare de
seam# despre modul cum s-a ngri@it de minor' precum <i despre administrarea
"unurilor acestuia
:26 3area de seam# se 4a prezenta instan7ei de tutel# n termen de -0 de zile de
la s?r<itul anului calendaristic
:-6 3ac# a4erea minorului este de mic# nsemn#tate' instan7a de tutel# poate s#
autorizeze ca darea de seam# pri4ind administrarea "unurilor minorului s# se ?ac#
pe termene mai lungi' care nu 4or dep#<i ns# - ani
:)6 =n a?ar# de darea de seam# anual#' tutorele este o"ligat' la cererea instan7ei
de tutel#' s# dea oricnd d#ri de seam# despre ?elul cum s-a ngri@it de minor'
precum <i despre administrarea "unurilor acestuia

3esc#rcarea tutorelui
2rt 1,- - (nstan7a de tutel# 4a 4eri&ca socotelile pri4itoare la 4eniturile minorului
<i la cAeltuielile ?#cute cu ntre7inerea acestuia <i cu administrarea "unurilor sale <i'
dac# sunt corect ntocmite <i corespund realit#7ii' 4a da desc#rcare tutorelui

(nterzicerea dispensei de a da socoteal#
2rt 1,) - 3ispensa de a da socoteal# acordat# de p#rin7i sau de o persoan# care
ar & ?#cut minorului o li"eralitate este considerat# ca nescris#

Plngerea mpotri4a tutorelui
2rt 1,, - :16 $inorul care a mplinit 4rsta de 1) ani' consiliul de ?amilie' oricare
mem"ru al acestuia' precum <i to7i cei pre4#zu7i la art 111 pot ?ace plngere la
instan7a de tutel# cu pri4ire la actele sau ?aptele tutorelui p#gu"itoare pentru minor
:26 Plngerea se solu7ioneaz# de urgen7#' prin ncAeiere e>ecutorie' de c#tre
instan7a de tutel#' cu citarea p#r7ilor <i a mem"rilor consiliului de ?amilie $inorul
care a mplinit 4rsta de 10 ani 4a & ascultat' dac# instan7a de tutel# consider# c#
este necesar

;09F(/102 a +-a
=ncetarea tutelei

9azurile de ncetare
2rt 1,+ - :16 .utela nceteaz# n cazul n care nu se mai men7ine situa7ia care a
dus la instituirea tutelei' precum <i n cazul mor7ii minorului
:26 Cunc7ia tutorelui nceteaz# prin moartea acestuia' prin ndep#rtarea de la
sarcina tutelei sau prin nlocuirea tutorelui

$oartea tutorelui
2rt 1,! - :16 =n cazul mor7ii tutorelui' mo<tenitorii s#i sau orice alt# persoan#
dintre cele pre4#zute la art 111 au datoria de a n<tiin7a' de ndat#' instan7a de
tutel#
:26 Pn# la numirea unui nou tutore' mo<tenitorii 4or prelua sarcinile tutelei 3ac#
sunt mai mul7i mo<tenitori' ace<tia pot desemna' prin procur# special#' pe unul
dintre ei s# ndeplineasc# n mod pro4izoriu sarcinile tutelei
:-6 3ac# mo<tenitorii sunt minori' n<tiin7area instan7ei de tutel# se poate ?ace de
orice persoan# interesat#' precum <i de cele pre4#zute la art 111 =n acest caz'
mo<tenitorii tutorelui nu 4or prelua sarcinile tutelei' ci instan7a de tutel# 4a numi de
urgen7# un curator special' care poate & e>ecutorul testamentar

=ndep#rtarea tutorelui
2rt 1,8 - =n a?ar# de alte cazuri pre4#zute de lege' tutorele este ndep#rtat dac#
s#4r<e<te un a"uz' o negli@en7# gra4# sau alte ?apte care l ?ac nedemn de a &
tutore' precum <i dac# nu <i ndepline<te n mod corespunz#tor sarcina

1umirea curatorului special
2rt 1,* - Pn# la preluarea ?unc7iei de c#tre noul tutore' n cazurile pre4#zute la
art 1,! <i 1,8' instan7a de tutel# poate numi un curator special

3area de seam# general#
2rt 1+0 - :16 La ncetarea din orice cauz# a tutelei' tutorele sau' dup# caz'
mo<tenitorii acestuia sunt datori ca' n termen de cel mult -0 de zile' s# prezinte
instan7ei de tutel# o dare de seam# general# .utorele are aceea<i ndatorire <i n
caz de ndep#rtare de la tutel#
:26 3ac# ?unc7ia tutorelui nceteaz# prin moartea acestuia' darea de seam#
general# 4a & ntocmit# de mo<tenitorii s#i ma@ori sau' n caz de incapacitate a
tuturor mo<tenitorilor' de reprezentantul lor legal' n termen de cel mult -0 de zile
de la data accept#rii mo<tenirii sau' dup# caz' de la data solicit#rii de c#tre instan7a
de tutel# =n cazul n care nu e>ist# mo<tenitori ori ace<tia sunt n imposi"ilitate de a
ac7iona' darea de seam# general# 4a & ntocmit# de c#tre un curator special' numit
de instan7a de tutel#' n termenul sta"ilit de aceasta
:-6 3area de seam# general# 4a tre"ui s# cuprind# situa7iile 4eniturilor <i
cAeltuielilor pe ultimii ani' s# indice acti4ul <i pasi4ul' precum <i stadiul n care se
aD# procesele minorului
:)6 (nstan7a de tutel# l poate constrnge pe cel o"ligat s# ?ac# darea de seam#
general#' potri4it dispozi7iilor art 1+-

Predarea "unurilor
2rt 1+1 - Bunurile care au ?ost n administrarea tutorelui 4or & predate' dup# caz'
?ostului minor' mo<tenitorilor acestuia sau noului tutore de c#tre tutore' mo<tenitorii
acestuia sau reprezentantul lor legal ori' n lips#' de curatorul special numit potri4it
dispozi7iilor art 1+0 alin :26

3esc#rcarea de gestiune
2rt 1+2 - :16 3up# predarea "unurilor' 4eri&carea socotelilor <i apro"area lor'
instan7a de tutel# 4a da tutorelui desc#rcare de gestiunea sa
:26 9Aiar dac# instan7a de tutel# a dat tutorelui desc#rcare de gestiune' acesta
r#spunde pentru pre@udiciul cauzat din culpa sa
:-6 .utorele care nlocuie<te un alt tutore are o"liga7ia s# cear# acestuia' cAiar <i
dup# desc#rcarea de gestiune' repararea pre@udiciilor pe care le-a cauzat minorului
din culpa sa' su" sanc7iunea de a & o"ligat el nsu<i de a repara aceste pre@udicii

2menda ci4il#
2rt 1+- - :16 =n cazul re?uzului de a continua sarcina tutelei' n alte cazuri dect
cele pre4#zute la art 120 alin :26' tutorele poate & sanc7ionat cu amend# ci4il#' n
?olosul statului' care nu poate dep#<i 4aloarea unui salariu minim pe economie
2menda poate & repetat# de cel mult - ori' la inter4al de cte ! zile' dup# care se
4a numi un alt tutore
:26 3e asemenea' dac# tutorele' din culpa sa' ndepline<te de?ectuos sarcina
tutelei' 4a & o"ligat la plata unei amenzi ci4ile' n ?olosul statului' care nu poate
dep#<i - salarii medii pe economie
:-6 2menda ci4il# se aplic# de c#tre instan7a de tutel#' prin ncAeiere e>ecutorie

92P(.%L/L (((
%crotirea interzisului @udec#toresc

9ondi7ii
2rt 1+) - :16 Persoana care nu are discern#mntul necesar pentru a se ngri@i de
interesele sale' din cauza aliena7iei ori de"ilit#7ii mintale' 4a & pus# su" interdic7ie
@udec#toreasc#
:26 Pot & pu<i su" interdic7ie @udec#toreasc# <i minorii cu capacitate de e>erci7iu
restrns#

Persoanele care pot cere punerea su" interdic7ie
2rt 1+, - (nterdic7ia poate & cerut# de persoanele pre4#zute la art 111' care
este aplica"il n mod corespunz#tor

3esemnarea tutorelui
2rt 1++ - %rice persoan# care are capacitatea deplin# de e>erci7iu poate
desemna prin act unilateral sau contract de mandat' ncAeiate n ?orm# autentic#'
persoana care urmeaz# a & numit# tutore pentru a se ngri@i de persoana <i "unurile
sale n cazul n care ar & pus# su" interdic7ie @udec#toreasc# 3ispozi7iile art 11)
alin :-6-:,6 se aplic# n mod corespunz#tor

1umirea unui curator special
2rt 1+! - =n caz de ne4oie <i pn# la solu7ionarea cererii de punere su" interdic7ie
@udec#toreasc#' instan7a de tutel# poate numi un curator special pentru ngri@irea <i
reprezentarea celui a c#rui interdic7ie a ?ost cerut#' precum <i pentru administrarea
"unurilor acestuia

Procedura
2rt 1+8 - ;olu7ionarea cererii de punere su" interdic7ie @udec#toreasc# se ?ace
potri4it dispozi7iilor 9odului de procedur# ci4il#

%poza"ilitatea interdic7iei
2rt 1+* - :16 (nterdic7ia <i produce e?ectele de la data cnd Aot#rrea
@udec#toreasc# a r#mas de&niti4#
:26 9u toate acestea' lipsa de capacitate a celui interzis nu poate & opus# unei
ter7e persoane dect de la data ndeplinirii ?ormalit#7ilor de pu"licitate pre4#zute de
9odul de procedur# ci4il#' a?ar# numai dac# cel de-al treilea a cunoscut punerea
su" interdic7ie pe alt# cale

1umirea tutorelui
2rt 1!0 - Prin Aot#rrea de punere su" interdic7ie' instan7a de tutel# nume<te' de
ndat#' un tutore pentru ocrotirea celui pus su" interdic7ie @udec#toreasc#
3ispozi7iile art 11)-120 se aplic# n mod corespunz#tor

2plicarea regulilor de la tutel#
2rt 1!1 - Regulile pri4itoare la tutela minorului care nu a mplinit 4rsta de 1) ani
se aplic# <i n cazul tutelei celui pus su" interdic7ie @udec#toreasc#' n m#sura n
care legea nu dispune alt?el

2ctele ncAeiate de cel pus su" interdic7ie @udec#toreasc#
2rt 1!2 - 2ctele @uridice ncAeiate de persoana pus# su" interdic7ie
@udec#toreasc#' altele dect cele pre4#zute la art )- alin :-6' sunt anula"ile' cAiar
dac# la data ncAeierii lor aceasta ar & a4ut discern#mnt

=nlocuirea tutorelui
2rt 1!- - :16 .utorele celui pus su" interdic7ie @udec#toreasc# este n drept s#
cear# nlocuirea sa dup# - ani de la numire
:26 Pentru moti4e temeinice tutorele poate cere nlocuirea sa <i naintea mplinirii
termenului de - ani

%"liga7iile tutorelui
2rt 1!) - :16 .utorele este dator s# ngri@easc# de cel pus su" interdic7ie
@udec#toreasc#' spre a-i gr#"i 4indecarea <i a-i m"un#t#7i condi7iile de 4ia7# =n
acest scop' se 4or ntre"uin7a 4eniturile <i' la ne4oie' toate "unurile celui pus su"
interdic7ie @udec#toreasc#
:26 (nstan7a de tutel#' lund a4izul consiliului de ?amilie <i consultnd un medic de
specialitate' 4a Aot#r' 7innd seama de mpre@ur#ri' dac# cel pus su" interdic7ie
@udec#toreasc# 4a & ngri@it la locuin7a lui sau ntr-o institu7ie sanitar#
:-6 9nd cel pus su" interdic7ie @udec#toreasc# este c#s#torit' 4a & ascultat <i
so7ul acestuia

Li"eralit#7ile primite de descenden7ii interzisului @udec#toresc
2rt 1!, - 3in "unurile celui pus su" interdic7ie @udec#toreasc#' descenden7ii
acestuia pot & grati&ca7i de c#tre tutore' cu a4izul consiliului de ?amilie <i cu
autorizarea instan7ei de tutel#' ?#r# ns# s# se poat# da scutire de raport

$inorul pus su" interdic7ie @udec#toreasc#
2rt 1!+ - :16 $inorul care' la data punerii su" interdic7ie @udec#toreasc#' se aDa
su" ocrotirea p#rin7ilor r#mne su" aceast# ocrotire pn# la data cnd de4ine
ma@or' ?#r# a i se numi un tutore 3ispozi7iile art 1!) sunt aplica"ile <i situa7iei
pre4#zute n prezentul alineat
:26 3ac# la data cnd minorul de4ine ma@or acesta se aD# nc# su" interdic7ie
@udec#toreasc#' instan7a de tutel# nume<te un tutore
:-6 =n cazul n care' la data punerii su" interdic7ie @udec#toreasc#' minorul se aDa
su" tutel#' instan7a de tutel# 4a Aot#r dac# ?ostul tutore al minorului p#streaz#
sarcina tutelei sau dac# tre"uie numit un nou tutore

Ridicarea interdic7iei @udec#tore<ti
2rt 1!! - :16 3ac# au ncetat cauzele care au pro4ocat interdic7ia' instan7a
@udec#toreasc# 4a pronun7a ridicarea ei
:26 9ererea se poate introduce de cel pus su" interdic7ie @udec#toreasc#' de
tutore' precum <i de persoanele sau institu7iile pre4#zute la art 111
:-6 Hot#rrea prin care se pronun7# ridicarea interdic7iei @udec#tore<ti <i produce
e?ectele de la data cnd a r#mas de&niti4#
:)6 9u toate acestea' ncetarea dreptului de reprezentare al tutorelui nu 4a putea
& opus# dect n condi7iile pre4#zute la art 1+* alin :26' care se aplic# n mod
corespunz#tor

92P(.%L/L (V
9uratela

9azuri de instituire
2rt 1!8 - =n a?ar# de cazurile pre4#zute de lege' instan7a de tutel# poate institui
curatela:
a6 dac#' din cauza "#trne7ii' a "olii sau a unei in&rmit#7i &zice' o persoan#' de<i
capa"il#' nu poate' personal' s# <i administreze "unurile sau s# <i apere interesele
n condi7ii corespunz#toare <i' din moti4e temeinice' nu <i poate numi un
reprezentant sau un administratorG
"6 dac#' din cauza "olii sau din alte moti4e' o persoan#' de<i capa"il#' nu poate'
nici personal' nici prin reprezentant' s# ia m#surile necesare n cazuri a c#ror
rezol4are nu su?er# amnareG
c6 dac# o persoan#' &ind o"ligat# s# lipseasc# 4reme ndelungat# de la domiciliu'
nu a l#sat un mandatar sau un administrator generalG
d6 dac# o persoan# a disp#rut ?#r# a e>ista in?orma7ii despre ea <i nu a l#sat un
mandatar sau un administrator general

9ompeten7a instan7ei de tutel#
2rt 1!* - (nstan7a de tutel# competent# este:
a6 n cazul pre4#zut la art 1!8 lit a6' instan7a de la domiciliul persoanei
reprezentateG
"6 n cazul pre4#zut la art 1!8 lit "6' &e instan7a de la domiciliul persoanei
reprezentate' &e instan7a de la locul unde tre"uie luate m#surile urgenteG
c6 n cazurile pre4#zute la art 1!8 lit c6 sau d6' instan7a de la ultimul domiciliu din
7ar# al celui lips# ori al celui disp#rut

Persoana care poate & numit# curator
2rt 180 - :16 Poate & numit# curator orice persoan# &zic# a4nd deplin#
capacitate de e>erci7iu <i care este n m#sur# s# ndeplineasc# aceast# sarcin#
:26 9nd cel interesat a desemnat' prin act unilateral sau prin contract de mandat'
ncAeiate n ?orm# autentic#' o persoan# care s# &e numit# curator' aceasta 4a &
numit# cu prioritate 1umirea poate & nl#turat# numai pentru moti4e temeinice'
dispozi7iile art 11)-120 aplicndu-se n mod corespunz#tor

0?ectele curatelei
2rt 181 - =n cazurile pre4#zute la art 1!8' instituirea curatelei nu aduce nicio
atingere capacit#7ii celui pe care curatorul l reprezint#

Procedura de instituire
2rt 182 - :16 9uratela se poate institui la cererea celui care urmeaz# a &
reprezentat' a so7ului s#u' a rudelor sau a celor pre4#zu7i la art 111
:26 9uratela nu se poate institui dect cu consim7#mntul celui reprezentat' n
a?ar# de cazurile n care consim7#mntul nu poate & dat
:-6 1umirea curatorului se ?ace de instan7a de tutel#' cu acordul celui desemnat'
printr-o ncAeiere care se comunic# n scris curatorului <i se a&<eaz# la sediul
instan7ei de tutel#' precum <i la prim#ria de la domiciliul celui reprezentat

9on7inutul curatelei
2rt 18- - :16 =n cazurile n care se instituie curatela' se aplic# regulile de la
mandat' cu e>cep7ia cazului n care' la cererea persoanei interesate ori din o&ciu'
instan7a de tutel# 4a Aot#r c# se impune n4estirea curatorului cu drepturile <i
o"liga7iile unui administrator ns#rcinat cu simpla administrare a "unurilor altuia
:26 3ac# sunt aplica"ile regulile de la mandat' instan7a de tutel# poate sta"ili
limitele mandatului <i poate da instruc7iuni curatorului' n locul celui reprezentat' n
toate cazurile n care acesta din urm# nu este n m#sur# s# o ?ac#

=nlocuirea curatorului
2rt 18) - :16 9uratorul este n drept s# cear# nlocuirea sa dup# - ani de la
numire
:26 Pentru moti4e temeinice curatorul poate cere nlocuirea sa <i naintea mplinirii
termenului de - ani

=ncetarea curatelei
2rt 18, - 3ac# au ncetat cauzele care au pro4ocat instituirea curatelei' aceasta
4a & ridicat# de instan7a de tutel# la cererea curatorului' a celui reprezentat sau a
celor pre4#zu7i la art 111

3ispozi7ii speciale
2rt 18+ - 3ispozi7iile prezentului capitol nu se aplic# <i curatorului special
pre4#zut la art 1,0' 1,* <i 1+! =n aceste din urm# cazuri' drepturile <i o"liga7iile
sta"ilite de lege n sarcina tutorelui se aplic#' n mod corespunz#tor' <i curatorului
special

Punere n aplicare :8:L9L 888 prin Lege 71/2011 :
Art. 11. ,
Per"oanele a;ate la data intr$rii n #igoare a &odului ci#il "u4 tutel$( curatel$(
interdicie "au alte '$"uri de ocrotire "unt "upu"e( n ceea ce pri#e)te capacitatea
lor( di"po%iiilor &odului ci#il.

.(.L/L (V
Persoana @uridic#

92P(.%L/L (
3ispozi7ii generale

0lementele constituti4e
2rt 18! - %rice persoan# @uridic# tre"uie s# ai"# o organizare de sine st#t#toare
<i un patrimoniu propriu' a?ectat realiz#rii unui anumit scop licit <i moral' n acord cu
interesul general

9alitatea de persoan# @uridic#
2rt 188 - ;unt persoane @uridice entit#7ile pre4#zute de lege' precum <i orice alte
organiza7ii legal n&in7ate care' de<i nu sunt declarate de lege persoane @uridice'
ndeplinesc toate condi7iile pre4#zute la art 18!

9ategorii de persoane @uridice
2rt 18* - Persoanele @uridice sunt de drept pu"lic sau de drept pri4at

Persoana @uridic# de drept pri4at
2rt 1*0 - Persoanele @uridice de drept pri4at se pot constitui' n mod li"er' n una
dintre ?ormele pre4#zute de lege

Persoana @uridic# de drept pu"lic
2rt 1*1 - :16 Persoanele @uridice de drept pu"lic se n&in7eaz# prin lege
:26 Prin e>cep7ie de la dispozi7iile alin :16' n cazurile anume pre4#zute de lege'
persoanele @uridice de drept pu"lic se pot n&in7a prin acte ale autorit#7ilor
administra7iei pu"lice centrale sau locale ori prin alte moduri pre4#zute de lege

Regimul @uridic aplica"il
2rt 1*2 - Persoanele @uridice legal n&in7ate se supun dispozi7iilor aplica"ile
categoriei din care ?ac parte' precum <i celor cuprinse n prezentul cod' dac# prin
lege nu se pre4ede alt?el

Punere n aplicare Art. 192 prin Lege 71/2011 :
Art. 1+. ,
-i"po%iiile &odului ci#il pri#itoare la regi'ul <uridic general aplica4il per"oanelor
<uridice "e aplic$ )i per"oanelor <uridice n =in$ la data intr$rii "ale n #igoare( n"$
nu'ai n '$"ura n care prin legile aplica4ile =ec$rei per"oane <uridice nu "e
pre#ede alt!el.

0?ectele personalit#7ii @uridice
2rt 1*- - :16 Persoana @uridic# particip# n nume propriu la circuitul ci4il <i
r#spunde pentru o"liga7iile asumate cu "unurile proprii' a?ar# de cazul n care prin
lege s-ar dispune alt?el
:26 1imeni nu poate in4oca mpotri4a unei persoane de "un#-credin7# calitatea de
su"iect de drept a unei persoane @uridice' dac# prin aceasta se urm#re<te
ascunderea unei ?raude' a unui a"uz de drept sau a unei atingeri aduse ordinii
pu"lice

92P(.%L/L ((
=n&in7area persoanei @uridice

;09F(/102 1
3ispozi7ii comune

$odurile de n&in7are
2rt 1*) - :16 Persoana @uridic# se n&in7eaz#:
a6 prin actul de n&in7are al organului competent' n cazul autorit#7ilor <i al
institu7iilor pu"lice' al unit#7ilor administrati4-teritoriale' precum <i al operatorilor
economici care se constituie de c#tre stat sau de c#tre unit#7ile administrati4-
teritoriale =n toate cazurile' actul de n&in7are tre"uie s# pre4ad# n mod e>pres
dac# autoritatea pu"lic# sau institu7ia pu"lic# este persoan# @uridic#G
"6 prin actul de n&in7are al celor care o constituie' autorizat' n condi7iile legiiG
c6 n orice alt mod pre4#zut de lege
:26 3ac# prin lege nu se dispune alt?el' prin act de n&in7are se n7elege actul de
constituire a persoanei @uridice <i' dup# caz' statutul acesteia

3urata persoanei @uridice
2rt 1*, - Persoana @uridic# se n&in7eaz# pe durat# nedeterminat#' dac# prin
lege' actul de constituire sau statut nu se pre4ede alt?el

;09F(/102 a 2-a
1ulitatea persoanei @uridice

9auzele de nulitate
2rt 1*+ - :16 1ulitatea unei persoane @uridice poate & constatat# sau' dup# caz'
declarat# de instan7a @udec#toreasc# numai atunci cnd:
a6 lipse<te actul de n&in7are sau nu a ?ost ncAeiat n ?orma autentic# n situa7iile
anume pre4#zute de legeG
"6 to7i ?ondatorii sau asocia7ii au ?ost' potri4it legii' incapa"ili' la data n&in7#rii
persoanei @uridiceG
c6 o"iectul de acti4itate este ilicit' contrar ordinii pu"lice ori "unelor mora4uriG
d6 lipse<te autoriza7ia administrati4# necesar# pentru n&in7area acesteiaG
e6 actul de n&in7are nu pre4ede denumirea' sediul sau o"iectul de acti4itateG
?6 actul de n&in7are nu pre4ede aporturile ?ondatorilor sau ale asocia7ilor ori
capitalul social su"scris <i 4#rsatG
g6 s-au nc#lcat dispozi7iile legale pri4ind patrimoniul ini7ial sau capitalul social
minim' su"scris <i 4#rsatG
A6 nu s-a respectat num#rul minim de ?ondatori sau asocia7i pre4#zut de legeG
i6 au ?ost nesocotite alte dispozi7ii legale imperati4e pre4#zute su" sanc7iunea
nulit#7ii actului de n&in7are a persoanei @uridice
:26 1erespectarea dispozi7iilor alin :16 lit a6' c6-g6 se sanc7ioneaz# cu nulitatea
a"solut#

2spectele speciale pri4ind regimul nulit#7ii
2rt 1*! - :16 1ulitatea relati4# a persoanei @uridice poate & in4ocat# n termen de
un an de la data nregistr#rii sau n&in7#rii acesteia' dup# caz
:26 1ulitatea a"solut# sau relati4# a persoanei @uridice se acoper# n toate
cazurile' dac#' pn# la ncAiderea dez"aterilor n ?a7a primei instan7e de @udecat#'
cauza de nulitate a ?ost nl#turat#

0?ectele nulit#7ii
2rt 1*8 - :16 3e la data la care Aot#rrea @udec#toreasc# de constatare sau
declarare a nulit#7ii a de4enit de&niti4#' persoana @uridic# nceteaz# ?#r# e?ect
retroacti4 <i intr# n licAidare
:26 Prin Aot#rrea @udec#toreasc# de constatare sau declarare a nulit#7ii se
numesc <i licAidatorii
:-6 Hot#rrea @udec#toreasc# de&niti4# se comunic#' din o&ciu' spre a & notat# n
toate registrele pu"lice n care persoana @uridic# a ?ost nregistrat# sau' dup# caz'
men7ionat#
:)6 =n toate cazurile' ?ondatorii sau asocia7ii r#spund' n condi7iile legii' pentru
o"liga7iile persoanei @uridice care s-au n#scut n sarcina acesteia de la data n&in7#rii
ei <i pn# la data not#rii n registrele pu"lice a Aot#rrii @udec#tore<ti pre4#zute la
alin :-6

Regimul actelor @uridice ncAeiate cu ter7ii
2rt 1** - :16 9onstatarea sau' dup# caz' declararea nulit#7ii nu aduce atingere
actelor ncAeiate anterior n numele persoanei @uridice de c#tre organele de
administrare' direct sau prin reprezentare' dup# caz
:26 1ici persoana @uridic# <i nici ?ondatorii sau asocia7ii nu pot opune ter7ilor
nulitatea acesteia' n a?ar# de cazul n care se do4ede<te c# ace<tia cuno<teau
cauza de nulitate la momentul ncAeierii actului

;09F(/102 a --a
=nregistrarea persoanei @uridice

=nregistrarea persoanei @uridice
2rt 200 - :16 Persoanele @uridice sunt supuse nregistr#rii' dac# legile care le sunt
aplica"ile pre4#d aceast# nregistrare
:26 Prin nregistrare se n7elege nscrierea' nmatricularea sau' dup# caz' orice alt#
?ormalitate de pu"licitate pre4#zut# de lege' ?#cut# n scopul do"ndirii
personalit#7ii @uridice sau al lu#rii n e4iden7# a persoanelor @uridice legal n&in7ate'
dup# caz
:-6 =nregistrarea se ?ace la cerere sau' n cazurile anume pre4#zute de lege' din
o&ciu

%"liga7ia de 4eri&care a documentelor pu"licate
2rt 201 - Persoana @uridic# este o"ligat# s# 4eri&ce identitatea dintre te>tul
actului constituti4 sau al statutului <i te>tul depus la registrul pu"lic <i cel ap#rut
ntr-o pu"lica7ie o&cial# =n caz de neconcordan7#' ter7ii pot opune persoanei @uridice
oricare dintre aceste te>te' n a?ar# de cazul n care se ?ace do4ada c# ei cuno<teau
te>tul depus la registru

Lipsa nregistr#rii
2rt 202 - :16 3ac# nregistrarea persoanei @uridice are caracter constituti4'
persoana @uridic# nu se consider# legal n&in7at# ct timp nregistrarea nu a ?ost
e?ectuat#
:26 3ac# ns# nregistrarea este cerut# numai pentru opoza"ilitate ?a7# de ter7i'
actele sau ?aptele @uridice ?#cute n numele sau n contul persoanei @uridice' pentru
care nu s-a e?ectuat pu"licitatea pre4#zut# n acest scop de lege' nu pot & opuse
ter7ilor' n a?ar# de cazul n care se ?ace do4ada c# ace<tia cuno<teau c#
pu"licitatea nu a ?ost ndeplinit#

R#spunderea pentru nee?ectuarea ?ormalit#7ilor de nregistrare
2rt 20- - Condatorii' reprezentan7ii persoanei @uridice supuse nregistr#rii'
precum <i primii mem"ri ai organelor de conducere' de administrare <i de control
ale acesteia r#spund nelimitat <i solidar pentru pre@udiciul cauzat prin nendeplinirea
?ormalit#7ilor de nregistrare a persoanei @uridice' dac# aceste ?ormalit#7i tre"uiau s#
&e cerute de aceste persoane

=nregistrarea modi&c#rilor aduse actului de n&in7are
2rt 20) - 3ispozi7iile art 200-20- sunt aplica"ile <i n cazul nregistr#rii
modi&c#rilor aduse actului de n&in7are a persoanei @uridice' realizate cu
respectarea condi7iilor pre4#zute de lege sau de actul de n&in7are a acesteia' dup#
caz

92P(.%L/L (((
9apacitatea ci4il# a persoanei @uridice

;09F(/102 1
9apacitatea de ?olosin7# a persoanei @uridice

3ata do"ndirii capacit#7ii de ?olosin7#
2rt 20, - :16 Persoanele @uridice care sunt supuse nregistr#rii au capacitatea de
a a4ea drepturi <i o"liga7ii de la data nregistr#rii lor
:26 9elelalte persoane @uridice au capacitatea de a a4ea drepturi <i o"liga7ii' dup#
caz' potri4it art 1*)' de la data actului de n&in7are' de la data autoriz#rii constituirii
lor sau de la data ndeplinirii oric#rei alte cerin7e pre4#zute de lege
:-6 9u toate acestea' persoanele @uridice pre4#zute la alin :16 pot' cAiar de la data
actului de n&in7are' s# do"ndeasc# drepturi <i s# <i asume o"liga7ii' ns# numai n
m#sura necesar# pentru ca persoana @uridic# s# ia &in7# n mod 4ala"il
:)6 Condatorii' asocia7ii' reprezentan7ii <i orice alte persoane care au lucrat n
numele unei persoane @uridice n curs de constituire r#spund nelimitat <i solidar ?a7#
de ter7i pentru actele @uridice ncAeiate n contul acesteia cu nc#lcarea dispozi7iilor
alin :-6' n a?ar# de cazul n care persoana @uridic# nou-creat#' dup# ce a do"ndit
personalitate @uridic#' le-a preluat asupra sa 2ctele ast?el preluate sunt considerate
a & ale persoanei @uridice nc# de la data ncAeierii lor <i produc e?ecte depline

9on7inutul capacit#7ii de ?olosin7#
2rt 20+ - :16 Persoana @uridic# poate a4ea orice drepturi <i o"liga7ii ci4ile' a?ar#
de acelea care' prin natura lor sau potri4it legii' nu pot apar7ine dect persoanei
&zice
:26 Persoanele @uridice ?#r# scop lucrati4 pot a4ea doar acele drepturi <i o"liga7ii
ci4ile care sunt necesare pentru realizarea scopului sta"ilit prin lege' actul de
constituire sau statut
:-6 2ctul @uridic ncAeiat cu nc#lcarea dispozi7iilor alin :16 <i :26 este lo4it de
nulitate a"solut#

3es?#<urarea acti4it#7ilor autorizate
2rt 20! - :16 =n cazul acti4it#7ilor care tre"uie autorizate de organele
competente' dreptul de a des?#<ura asemenea acti4it#7i se na<te numai din
momentul o"7inerii autoriza7iei respecti4e' dac# prin lege nu se pre4ede alt?el
:26 2ctele <i opera7iunile s#4r<ite ?#r# autoriza7iile pre4#zute de lege sunt lo4ite
de nulitate a"solut#' iar persoanele care le-au ?#cut r#spund nelimitat <i solidar
pentru toate pre@udiciile cauzate' independent de aplicarea altor sanc7iuni pre4#zute
de lege

9apacitatea de a primi li"eralit#7i
2rt 208 - Prin e>cep7ie de la pre4ederile art 20, alin :-6 <i dac# prin lege nu se
dispune alt?el' orice persoan# @uridic# poate primi li"eralit#7i n condi7iile dreptului
comun' de la data actului de n&in7are sau' n cazul ?unda7iilor testamentare' din
momentul descAiderii mo<tenirii testatorului' cAiar <i n cazul n care li"eralit#7ile nu
sunt necesare pentru ca persoana @uridic# s# ia &in7# n mod legal

;09F(/102 a 2-a
9apacitatea de e>erci7iu <i ?unc7ionarea persoanei @uridice

K1 9apacitatea de e>erci7iu

3ata do"ndirii capacit#7ii de e>erci7iu
2rt 20* - :16 Persoana @uridic# <i e>ercit# drepturile <i <i ndepline<te o"liga7iile
prin organele sale de administrare' de la data constituirii lor
:26 2u calitatea de organe de administrare' n sensul alin :16' persoanele &zice
sau persoanele @uridice care' prin lege' actul de constituire sau statut' sunt
desemnate s# ac7ioneze' n raporturile cu ter7ii' indi4idual sau colecti4' n numele <i
pe seama persoanei @uridice
:-6 Raporturile dintre persoana @uridic# <i cei care alc#tuiesc organele sale de
administrare sunt supuse' prin analogie' regulilor mandatului' dac# nu s-a pre4#zut
alt?el prin lege' actul de constituire sau statut

Lipsa organelor de administrare
2rt 210 - :16 Pn# la data constituirii organelor de administrare' e>ercitarea
drepturilor <i ndeplinirea o"liga7iilor care pri4esc persoana @uridic# se ?ac de c#tre
?ondatori ori de c#tre persoanele &zice sau persoanele @uridice desemnate n acest
scop
:26 2ctele @uridice ncAeiate de c#tre ?ondatori sau de c#tre persoanele desemnate
cu dep#<irea puterilor con?erite potri4it legii' actului de constituire ori statutului'
pentru n&in7area persoanei @uridice' precum <i actele ncAeiate de alte persoane
nedesemnate o"lig# persoana @uridic# n condi7iile gestiunii de a?aceri
:-6 9el care contracteaz# pentru persoana @uridic# r#mne personal 7inut ?a7# de
ter7i dac# aceasta nu se n&in7eaz# ori dac# nu <i asum# o"liga7ia contractat#' n
a?ara cazului cnd prin contract a ?ost e>onerat de aceast# o"liga7ie

(ncapacit#7i <i incompati"ilit#7i
2rt 211 - :16 1u pot ?ace parte din organele de administrare <i de control ale
persoanei @uridice incapa"ilii' cei cu capacitate de e>erci7iu restrns#' cei dec#zu7i
din dreptul de a e>ercita o ?unc7ie n cadrul acestor organe' precum <i cei declara7i
prin lege sau prin actul de constituire incompati"ili s# ocupe o ast?el de ?unc7ie
:26 2ctele ncAeiate cu nc#lcarea dispozi7iilor alin :16 sunt anula"ile 2cestea nu
pot & anulate pentru simplul ?apt c# persoanele care ?ac parte din aceste organe
sunt incapa"ile ori incompati"ile' dup# caz' sau pentru c# acestea au ?ost numite cu
nc#lcarea dispozi7iilor legale ori statutare' dac# nu s-a produs o 4#t#mare

K2 Cunc7ionarea persoanei @uridice

2ctele emise de organele persoanei @uridice
2rt 212 - :16 Hot#rrile <i deciziile luate de organele de conducere <i
administrare n condi7iile legii' actului de constituire sau statutului sunt o"ligatorii
cAiar pentru cei care nu au luat parte la deli"erare sau au 4otat mpotri4#
:26 Ca7# de ter7i Aot#rrile <i deciziile luate n condi7iile legii' ale actului de
constituire sau ale statutului produc e?ecte numai de la data pu"lic#rii lor' n
cazurile <i condi7iile pre4#zute de lege' n a?ar# de cazul n care se ?ace do4ada c#
ace<tia le-au cunoscut pe alt# cale

%"liga7iile mem"rilor organelor de administrare
2rt 21- - $em"rii organelor de administrare ale unei persoane @uridice tre"uie s#
ac7ioneze n interesul acesteia' cu pruden7a <i diligen7a cerute unui "un proprietar

;epararea patrimoniilor
2rt 21) - :16 $em"rii organelor de administrare au o"liga7ia s# asigure <i s#
men7in# separa7ia dintre patrimoniul persoanei @uridice <i propriul lor patrimoniu
:26 0i nu pot ?olosi n pro&tul ori n interesul lor sau al unor ter7i' dup# caz'
"unurile persoanei @uridice ori in?orma7iile pe care le o"7in n 4irtutea ?unc7iei lor'
a?ar# de cazul n care ar & autoriza7i n acest scop de c#tre cei care i-au numit

9ontrarietatea de interese
2rt 21, - :16 0ste anula"il actul @uridic ncAeiat n ?rauda intereselor persoanei
@uridice de un mem"ru al organelor de administrare' dac# acesta din urm#' so7ul'
ascenden7ii sau descenden7ii lui' rudele n linie colateral# sau a&nii s#i' pn# la
gradul al patrulea inclusi4' a4eau 4reun interes s# se ncAeie acel act <i dac# partea
cealalt# a cunoscut sau tre"uia s# cunoasc# acest lucru
:26 2tunci cnd cel care ?ace parte din organele de administrare ale persoanei
@uridice ori una dintre persoanele pre4#zute la alin :16 are interes ntr-o pro"lem#
supus# Aot#rrii acestor organe' tre"uie s# n<tiin7eze persoana @uridic# <i s# nu ia
parte la nicio deli"erare pri4itoare la aceasta =n caz contrar' el r#spunde pentru
daunele cauzate persoanei @uridice' dac# ?#r# 4otul lui nu s-ar & putut o"7ine
ma@oritatea cerut#

1ulitatea actelor emise de organele persoanei @uridice
2rt 21+ - :16 Hot#rrile <i deciziile contrare legii' actului de constituire ori
statutului pot & atacate n @usti7ie de oricare dintre mem"rii organelor de conducere
sau de administrare care nu au participat la deli"erare ori care au 4otat mpotri4# <i
au cerut s# se insereze aceasta n procesul-4er"al de <edin7#' n termen de 1, zile
de la data cnd li s-a comunicat copia de pe Aot#rrea sau decizia respecti4# ori de
la data cnd a a4ut loc <edin7a' dup# caz
:26 2dministratorii nu pot ns# ataca Aot#rrea pri4itoare la re4ocarea lor din
?unc7ie 0i au numai dreptul de a & desp#gu"i7i' dac# re4ocarea a ?ost ne@usti&cat#
sau intempesti4# <i au su?erit ast?el un pre@udiciu
:-6 9ererea de anulare se solu7ioneaz# n camera de consiliu de c#tre instan7a
competent# n circumscrip7ia c#reia persoana @uridic# <i are sediul' n contradictoriu
cu persoana @uridic# n cauz#' reprezentat# prin administratori Hot#rrea instan7ei
este supus# numai apelului
:)6 3ac# Aot#rrea este atacat# de to7i administratorii' persoana @uridic# este
reprezentat# n @usti7ie de persoana desemnat# de pre<edintele instan7ei dintre
mem"rii persoanei @uridice' care 4a ndeplini mandatul cu care a ?ost ns#rcinat#
pn# cnd organul de conducere competent' con4ocat n acest scop' 4a alege o alt#
persoan#
:,6 Hot#rrea de&niti4# de anulare 4a & men7ionat# n registrul pu"lic n care este
nregistrat# persoana @uridic#' &ind opoza"il# de la aceast# dat# ?a7# de orice
persoan#' inclusi4 ?a7# de mem"rii acelei persoane @uridice
:+6 3ac# se in4oc# moti4e de nulitate a"solut#' dreptul la ac7iunea n constatarea
nulit#7ii este imprescripti"il' iar cererea poate & ?ormulat# de orice persoan#
interesat# 3ispozi7iile alin :-6-:,6 r#mn aplica"ile
:!6 Pre4ederile prezentului articol se aplic# n m#sura n care prin legi speciale nu
se dispune alt?el

;uspendarea actelor atacate
2rt 21! - :16 %dat# cu intentarea ac7iunii n anulare' reclamantul poate cere
instan7ei' pe cale de ordonan7# pre<edin7ial#' suspendarea e>ecut#rii actelor
atacate
:26 Pentru a ncu4iin7a suspendarea' instan7a l poate o"liga pe reclamant s#
depun# o cau7iune' n condi7iile legii

Participarea la circuitul ci4il
2rt 218 - :16 2ctele @uridice ?#cute de organele de administrare ale persoanei
@uridice' n limitele puterilor ce le-au ?ost con?erite' sunt actele persoanei @uridice
nse<i
:26 =n raporturile cu ter7ii' persoana @uridic# este anga@at# prin actele organelor
sale' cAiar dac# aceste acte dep#<esc puterea de reprezentare con?erit# prin actul
de constituire sau statut' n a?ar# de cazul n care ea do4ede<te c# ter7ii o
cuno<teau la data ncAeierii actului ;impla pu"licare a actului de constituire sau a
statutului persoanei @uridice nu constituie do4ada cunoa<terii acestui ?apt
:-6 9lauzele sau dispozi7iile actului de constituire ori ale statutului' precum <i
Aot#rrile organelor statutare ale persoanei @uridice care limiteaz# sau l#rgesc
puterile con?erite e>clusi4 de lege acestor organe sunt considerate nescrise' cAiar
dac# au ?ost pu"licate

R#spunderea pentru ?apte @uridice
2rt 21* - :16 Captele licite sau ilicite s#4r<ite de organele persoanei @uridice
o"lig# ns#<i persoana @uridic#' ns# numai dac# ele au leg#tur# cu atri"u7iile sau cu
scopul ?unc7iilor ncredin7ate
:26 Captele ilicite atrag <i r#spunderea personal# <i solidar# a celor care le-au
s#4r<it' att ?a7# de persoana @uridic#' ct <i ?a7# de ter7i

R#spunderea mem"rilor organelor persoanei @uridice
2rt 220 - :16 2c7iunea n r#spundere mpotri4a administratorilor' cenzorilor'
directorilor <i a altor persoane care au ac7ionat n calitate de mem"ri ai organelor
persoanei @uridice' pentru pre@udiciile cauzate persoanei @uridice de c#tre ace<tia
prin nc#lcarea ndatoririlor sta"ilite n sarcina lor' apar7ine' n numele persoanei
@uridice' organului de conducere competent' care 4a decide cu ma@oritatea cerut#
de lege' iar n lips#' cu ma@oritatea cerut# de pre4ederile statutare
:26 Hot#rrea poate & luat# cAiar dac# pro"lema r#spunderii persoanelor
pre4#zute la alin :16 nu &gureaz# pe ordinea de zi
:-6 %rganul de conducere competent desemneaz# cu aceea<i ma@oritate persoana
ns#rcinat# s# e>ercite ac7iunea n @usti7ie
:)6 3ac# s-a Aot#rt introducerea ac7iunii n r#spundere mpotri4a
administratorilor' mandatul acestora nceteaz# de drept <i organul de conducere
competent 4a proceda la nlocuirea lor
:,6 =n cazul n care ac7iunea se introduce mpotri4a directorilor anga@a7i n "aza
unui alt contract dect a unui contract indi4idual de munc#' ace<tia sunt suspenda7i
de drept din ?unc7ie pn# la r#mnerea de&niti4# a Aot#rrii @udec#tore<ti

K- 3ispozi7ii speciale

R#spunderea persoanelor @uridice de drept pu"lic
2rt 221 - 3ac# prin lege nu se dispune alt?el' persoanele @uridice de drept pu"lic
sunt o"ligate pentru ?aptele licite sau ilicite ale organele lor' n acelea<i condi7ii ca
persoanele @uridice de drept pri4at

(ndependen7a patrimonial#
2rt 222 - Persoana @uridic# a4nd n su"ordine o alt# persoan# @uridic# nu
r#spunde pentru nee>ecutarea o"liga7iilor acesteia din urm# <i nici persoana
@uridic# su"ordonat# nu r#spunde pentru persoana @uridic# ?a7# de care este
su"ordonat#' dac# prin lege nu se dispune alt?el

;tatul <i unit#7ile administrati4-teritoriale
2rt 22- - :16 =n raporturile ci4ile n care se prezint# nemi@locit' n nume propriu'
ca titular de drepturi <i o"liga7ii' statul particip# prin $inisterul Cinan7elor Pu"lice'
a?ar# de cazul n care legea sta"ile<te un alt organ n acest sens
:26 3ispozi7iile alin :16 sunt aplica"ile n mod corespunz#tor <i unit#7ilor
administrati4-teritoriale care particip# la raporturile ci4ile n nume propriu' prin
organele pre4#zute de lege

R#spunderea ci4il# a statului <i a unit#7ilor administrati4-teritoriale
2rt 22) - :16 3ac# prin lege nu se dispune alt?el' statul nu r#spunde dect n mod
su"sidiar pentru o"liga7iile organelor' autorit#7ilor <i institu7iilor pu"lice care sunt
persoane @uridice <i niciuna dintre aceste persoane @uridice nu r#spunde pentru
o"liga7iile statului
:26 3ispozi7iile alin :16 sunt aplica"ile n mod corespunz#tor <i unit#7ilor
administrati4-teritoriale care nu r#spund dect n mod su"sidiar pentru o"liga7iile
organelor' institu7iilor <i ser4iciilor pu"lice din su"ordinea acestora atunci cnd
acestea au personalitate @uridic#

92P(.%L/L (V
(denti&carea persoanei @uridice

1a7ionalitatea persoanei @uridice
2rt 22, - ;unt de na7ionalitate romn# toate persoanele @uridice al c#ror sediu'
potri4it actului de constituire sau statutului' este sta"ilit n Romnia

3enumirea persoanei @uridice
2rt 22+ - :16 Persoana @uridic# poart# denumirea sta"ilit#' n condi7iile legii' prin
actul de constituire sau prin statut
:26 %dat# cu nregistrarea persoanei @uridice se 4or trece n registrul pu"lic
denumirea ei <i celelalte atri"ute de identi&care

;ediul persoanei @uridice
2rt 22! - :16 ;ediul persoanei @uridice se sta"ile<te potri4it actului de constituire
sau statutului
:26 =n ?unc7ie de o"iectul de acti4itate' persoana @uridic# poate a4ea mai multe
sedii cu caracter secundar pentru sucursalele' reprezentan7ele sale teritoriale <i
punctele de lucru 3ispozi7iile art *! sunt aplica"ile n mod corespunz#tor

;cAim"area denumirii <i sediului
2rt 228 - Persoana @uridic# poate s# <i scAim"e denumirea sau sediul' n
condi7iile pre4#zute de lege

3o4ada denumirii <i sediului
2rt 22* - :16 =n raporturile cu ter7ii' do4ada denumirii <i a sediului persoanei
@uridice se ?ace cu men7iunile nscrise n registrele de pu"licitate sau de e4iden7#
pre4#zute de lege pentru persoana @uridic# respecti4#
:26 =n lipsa acestor men7iuni' sta"ilirea sau scAim"area denumirii <i a sediului nu
4a putea & opus# altor persoane

2lte atri"ute de identi&care
2rt 2-0 - =n ?unc7ie de speci&cul o"iectului de acti4itate' persoana @uridic# mai
poate a4ea <i alte atri"ute de identi&care' cum sunt num#rul de nregistrare n
registrul comer7ului sau ntr-un alt registru pu"lic' codul unic de nregistrare <i alte
elemente de identi&care' n condi7iile legii

$en7iuni o"ligatorii
2rt 2-1 - .oate documentele' indi?erent de ?orm#' care eman# de la persoana
@uridic# tre"uie s# cuprind# denumirea <i sediul' precum <i alte atri"ute de
identi&care' n cazurile pre4#zute de lege' su" sanc7iunea pl#7ii de daune-interese
persoanei pre@udiciate

92P(.%L/L V
Reorganizarea persoanei @uridice

1o7iune
2rt 2-2 - Reorganizarea persoanei @uridice este opera7iunea @uridic# n care pot &
implicate una sau mai multe persoane @uridice <i care are ca e?ecte n&in7area'
modi&carea ori ncetarea acestora

$odurile de reorganizare
2rt 2-- - :16 Reorganizarea persoanei @uridice se realizeaz# prin ?uziune' prin
di4izare sau prin trans?ormare
:26 Reorganizarea se ?ace cu respectarea condi7iilor pre4#zute pentru do"ndirea
personalit#7ii @uridice' n a?ar# de cazurile n care prin lege' actul de constituire sau
statut se dispune alt?el

Cuziunea
2rt 2-) - Cuziunea se ?ace prin a"sor"7ia unei persoane @uridice de c#tre o alt#
persoan# @uridic# sau prin contopirea mai multor persoane @uridice pentru a alc#tui
o persoan# @uridic# nou#

0?ectele ?uziunii
2rt 2-, - :16 =n cazul a"sor"7iei' drepturile <i o"liga7iile persoanei @uridice
a"sor"ite se trans?er# n patrimoniul persoanei @uridice care o a"soar"e
:26 =n cazul contopirii persoanelor @uridice' drepturile <i o"liga7iile acestora se
trans?er# n patrimoniul persoanei @uridice nou-n&in7ate

3i4izarea
2rt 2-+ - :16 3i4izarea poate & total# sau par7ial#
:26 3i4izarea total# se ?ace prin mp#r7irea ntregului patrimoniu al unei persoane
@uridice ntre dou# sau mai multe persoane @uridice care e>ist# de@a sau care se
n&in7eaz# prin di4izare
:-6 3i4izarea par7ial# const# n desprinderea unei p#r7i din patrimoniul unei
persoane @uridice' care continu# s# e>iste' <i n transmiterea acestei p#r7i c#tre una
sau mai multe persoane @uridice care e>ist# sau care se n&in7eaz# n acest mod

0?ectele di4iz#rii
2rt 2-! - :16 Patrimoniul persoanei @uridice care a ncetat de a a4ea &in7# prin
di4izare se mparte n mod egal ntre persoanele @uridice do"nditoare' dac# prin
actul ce a dispus di4izarea nu s-a sta"ilit o alt# propor7ie
:26 =n cazul di4iz#rii par7iale' cnd o parte din patrimoniul unei persoane @uridice
se desprinde <i se transmite unei singure persoane @uridice de@a e>istente sau care
se n&in7eaz# n acest mod' reducerea patrimoniului persoanei @uridice di4izate este
propor7ional# cu partea transmis#
:-6 =n cazul n care partea desprins# se transmite mai multor persoane @uridice
de@a e>istente sau care se n&in7eaz# n acest mod' mp#r7irea patrimoniului ntre
persoana @uridic# ?a7# de care s-a ?#cut desprinderea <i persoanele @uridice
do"nditoare se 4a ?ace potri4it dispozi7iilor alin :26' iar ntre persoanele @uridice
do"nditoare' mp#r7irea p#r7ii desprinse se 4a ?ace potri4it dispozi7iilor alin :16' ce
se 4or aplica n mod corespunz#tor

=ntinderea r#spunderii n caz de di4izare
2rt 2-8 - :16 =n cazul di4iz#rii' &ecare dintre persoanele @uridice do"nditoare 4a
r#spunde:
a6 pentru o"liga7iile legate de "unurile care ?ormeaz# o"iectul drepturilor
do"ndite sau p#strate integralG
"6 pentru celelalte o"liga7ii ale persoanei @uridice di4izate' propor7ional cu
4aloarea drepturilor do"ndite sau p#strate' socotit# dup# sc#derea o"liga7iilor
pre4#zute la lit a6
:26 3ac# o persoan# @uridic# n&in7at# n condi7iile art 1*) alin :16 lit a6 este
supus# di4iz#rii' prin actul de reorganizare se 4a putea sta"ili <i un alt mod de
repartizare a o"liga7iilor dect acela pre4#zut n prezentul articol

Repartizarea contractelor n caz de di4izare
2rt 2-* - =n caz de di4izare' contractele se 4or repartiza' cu respectarea
dispozi7iilor art 20+ alin :26' art 2-! <i 2-8' ast?el nct e>ecutarea &ec#ruia dintre
ele s# se ?ac# n ntregime de c#tre o singur# persoan# @uridic# do"nditoare' a?ar#
numai dac# aceasta nu este cu putin7#

=ncetarea unor contracte
2rt 2)0 - :16 =n cazul contractelor ncAeiate n considerarea calit#7ii persoanei
@uridice supuse reorganiz#rii' acestea nu <i nceteaz# e?ectele' cu e>cep7ia cazului
n care p#r7ile au stipulat e>pres contrariul sau men7inerea ori repartizarea
contractului este condi7ionat# de acordul p#r7ii interesate
:26 3ac# men7inerea sau repartizarea contractului este condi7ionat# de acordul
p#r7ii interesate' aceasta 4a & noti&cat# sau' dup# caz' n<tiin7at# prin scrisoare
recomandat#' cu con&rmare de primire' pentru a-<i da ori nu consim7#mntul n
termen de 10 zile lucr#toare de la comunicarea noti&c#rii sau n<tiin7#rii Lipsa de
r#spuns n acest termen ecAi4aleaz# cu re?uzul de men7inere sau preluare a
contractului de c#tre persoana @uridic# succesoare

.rans?ormarea persoanei @uridice
2rt 2)1 - :16 .rans?ormarea persoanei @uridice inter4ine n cazurile pre4#zute de
lege' atunci cnd o persoan# @uridic# <i nceteaz# e>isten7a' concomitent cu
n&in7area' n locul ei' a unei alte persoane @uridice
:26 =n cazul trans?orm#rii' drepturile <i o"liga7iile persoanei @uridice care <i-a
ncetat e>isten7a se trans?er# n patrimoniul persoanei @uridice nou-n&in7ate' cu
e>cep7ia cazului n care prin actul prin care s-a dispus trans?ormarea se pre4ede
alt?el =n aceste din urm# cazuri' dispozi7iile art 2-*' 2)0 <i 2)- r#mn aplica"ile

3ata transmiterii drepturilor <i o"liga7iilor
2rt 2)2 - :16 =n cazul reorganiz#rii persoanelor @uridice supuse nregistr#rii'
transmiterea drepturilor <i o"liga7iilor se realizeaz# att ntre p#r7i' ct <i ?a7# de
ter7i' numai prin nregistrarea opera7iunii <i de la data acesteia
:26 =n ceea ce pri4e<te celelalte persoane @uridice nesupuse nregistr#rii'
transmiterea drepturilor <i o"liga7iilor' n cazurile pre4#zute la alin :16' se realizeaz#
att ntre p#r7i' ct <i ?a7# de ter7i' numai pe data apro"#rii de c#tre organul
competent a in4entarului' a "ilan7ului conta"il ntocmit n 4ederea pred#rii-primirii'
a e4iden7ei <i a repartiz#rii tuturor contractelor n curs de e>ecutare' precum <i a
oric#ror alte asemenea acte pre4#zute de lege
:-6 =n cazul "unurilor imo"ile care ?ac o"iectul transmisiunii' dreptul de proprietate
<i celelalte drepturi reale se do"ndesc numai prin nscrierea n cartea ?unciar#' n
"aza actului de reorganizare ncAeiat n ?orm# autentic# sau' dup# caz' a actului
administrati4 prin care s-a dispus reorganizarea' n am"ele situa7ii nso7it' dac# este
cazul' de certi&catul de nregistrare a persoanei @uridice nou-n&in7ate

%pozi7ii
2rt 2)- - :16 2ctele prin care s-a Aot#rt reorganizarea pot & atacate' dac# prin
lege nu se dispune alt?el' prin opozi7ie' de c#tre creditori <i orice alte persoane
interesate' n termen de -0 de zile de la data cnd au luat cuno<tin7# de apro"area
reorganiz#rii' dar nu mai trziu de un an de la data pu"lic#rii acesteia' sau' dup#
caz' de la data apro"#rii acesteia de c#tre organul competent' potri4it legii
:26 %pozi7ia suspend# e>ecutarea ?a7# de oponen7i pn# la r#mnerea de&niti4# a
Aot#rrii @udec#tore<ti' n a?ar# de cazul n care persoana @uridic# de"itoare ?ace
do4ada e>ecut#rii o"liga7iilor sau o?er# garan7ii acceptate de creditori ori ncAeie cu
ace<tia un acord pentru plata datoriilor
:-6 %pozi7ia se @udec# n camera de consiliu' cu citarea p#r7ilor' de c#tre instan7a
competent#
:)6 Hot#rrea pronun7at# asupra opozi7iei este supus# numai apelului

92P(.%L/L V(
=ncetarea persoanei @uridice

;09F(/102 1
3ispozi7ii generale

$odurile de ncetare
2rt 2)) - Persoana @uridic# nceteaz#' dup# caz' prin constatarea ori declararea
nulit#7ii' prin ?uziune' di4izare total#' trans?ormare' dizol4are sau des&in7are ori
printr-un alt mod pre4#zut de actul constituti4 sau de lege

;09F(/102 a 2-a
3izol4area persoanei @uridice

3izol4area persoanelor @uridice de drept pri4at
2rt 2), - Persoanele @uridice de drept pri4at se dizol4#:
a6 dac# termenul pentru care au ?ost constituite s-a mplinitG
"6 dac# scopul a ?ost realizat ori nu mai poate & ndeplinitG
c6 dac# scopul pe care l urm#resc sau mi@loacele ntre"uin7ate pentru realizarea
acestuia au de4enit contrare legii sau ordinii pu"lice ori dac# ele urm#resc un alt
scop dect cel declaratG
d6 prin Aot#rrea organelor competente ale acestoraG
e6 prin orice alt mod pre4#zut de lege' actul de constituire sau statut

3izol4area persoanelor @uridice de drept pu"lic
2rt 2)+ - Persoanele @uridice de drept pu"lic se dizol4# numai n cazurile <i n
condi7iile anume pre4#zute de lege

%pozi7ii
2rt 2)! - =n cazul n care persoana @uridic# se dizol4# prin Aot#rrea organului
competent' creditorii sau orice alte persoane interesate pot ?ace opozi7ie'
dispozi7iile art 2)- aplicndu-se n mod corespunz#tor

LicAidarea
2rt 2)8 - :16 Prin e?ectul dizol4#rii persoana @uridic# intr# n licAidare n 4ederea
4alori&c#rii acti4ului <i a pl#7ii pasi4ului
:26 Persoana @uridic# <i p#streaz# capacitatea ci4il# pentru opera7iunile necesare
licAid#rii pn# la &nalizarea acesteia
:-6 3ac# ncetarea persoanei @uridice are loc prin ?uziune' trans?ormare sau prin
di4izare total#' nu se declan<eaz# procedura licAid#rii

3estina7ia "unurilor r#mase dup# licAidare
2rt 2)* - :16 %ricare ar & cauzele dizol4#rii' "unurile persoanei @uridice r#mase
dup# licAidare 4or primi destina7ia sta"ilit# n actul de constituire sau statut ori
destina7ia sta"ilit# n Aot#rrea organului competent luat# nainte de dizol4are
:26 =n lipsa unei asemenea pre4ederi n actul de constituire sau statut ori n lipsa
unei Aot#rri luate n condi7iile alin :16' precum <i n cazul n care pre4ederea sau
Aot#rrea este contrar# legii sau ordinii pu"lice' la propunerea licAidatorului'
"unurile r#mase dup# licAidare se atri"uie de instan7a competent#' prin Aot#rre
supus# numai apelului' unei persoane @uridice cu scop identic sau asem#n#tor' dac#
prin lege nu se pre4ede alt?el 2tunci cnd e>ist# mai multe ast?el de persoane
@uridice' licAidatorul propune cel pu7in - persoane @uridice' caz n care "unurile se
atri"uie prin tragere la sor7i
:-6 =n cazul n care persoana @uridic# a ?ost dizol4at# pentru moti4ele pre4#zute la
art 2), lit d6' precum <i n cazul n care nicio persoan# @uridic# nu este de acord cu
preluarea "unurilor r#mase dup# licAidare n condi7iile alin :26' acestea 4or trece n
proprietatea comunei' ora<ului sau municipiului n a c#rui raz# teritorial# se aD#
"unurile
:)6 =n toate cazurile' transmiterea dreptului de proprietate asupra "unurilor
r#mase dup# licAidare are loc la data prelu#rii lor de c#tre "ene&ciari' dac# prin lege
nu se pre4ede alt?el Procesul-4er"al de predare-primire <i Aot#rrea @udec#toreasc#
r#mas# de&niti4#' n cazurile pre4#zute la alin :26 ori :-6' constituie titlu de
proprietate sau' dup# caz' pot ser4i drept temei @uridic pentru inta"ularea n cartea
?unciar# =n cazul "unurilor imo"ile' dispozi7iile art 12)) <i cele n materie de carte
?unciar# r#mn aplica"ile

;09F(/102 a --a
3ispozi7ii speciale

3es&in7area unor persoane @uridice
2rt 2,0 - :16 Persoanele @uridice n&in7ate de c#tre autorit#7ile pu"lice centrale
sau locale' nesupuse dizol4#rii' pot & des&in7ate prin Aot#rrea organului care le-a
n&in7at
:26 =n acest caz' dac# organul competent nu a dispus alt?el' drepturile <i o"liga7iile
persoanei @uridice des&in7ate se trans?er# persoanei @uridice do"nditoare'
propor7ional cu 4aloarea "unurilor transmise acesteia' 7inndu-se ns# seama <i de
natura o"liga7iilor respecti4e

3ata ncet#rii personalit#7ii @uridice
2rt 2,1 - :16 Persoanele @uridice supuse nregistr#rii nceteaz# la data radierii din
registrele n care au ?ost nscrise
:26 9elelalte persoane @uridice nceteaz# la data actului prin care s-a dispus
ncetarea sau' dup# caz' la data ndeplinirii oric#rei alte cerin7e pre4#zute de lege

.(.L/L V
2p#rarea drepturilor nepatrimoniale

%crotirea personalit#7ii umane
2rt 2,2 - %rice persoan# &zic# are dreptul la ocrotirea 4alorilor intrinseci &in7ei
umane' cum sunt 4ia7a' s#n#tatea' integritatea &zic# <i psiAic#' demnitatea'
intimitatea 4ie7ii pri4ate' li"ertatea de con<tiin7#' crea7ia <tiin7i&c#' artistic#' literar#
sau teAnic#

Punere n aplicare Art. 2*2. prin Lege 71/2011 :
Art. 19. ,
-i"po%iiile art. 2*2,2*7 din &odul ci#il "e aplic$ !aptelor "$#0r)ite dup$ intrarea n
#igoare a ace"tuia.

$i@loace de ap#rare
2rt 2,- - :16 Persoana &zic# ale c#rei drepturi nepatrimoniale au ?ost nc#lcate
ori amenin7ate poate cere oricnd instan7ei:
a6 interzicerea s#4r<irii ?aptei ilicite' dac# aceasta este iminent#G
"6 ncetarea nc#lc#rii <i interzicerea pentru 4iitor' dac# aceasta dureaz# nc#G
c6 constatarea caracterului ilicit al ?aptei s#4r<ite' dac# tul"urarea pe care a
produs-o su"zist#
:26 Prin e>cep7ie de la pre4ederile alin :16' n cazul nc#lc#rii drepturilor
nepatrimoniale prin e>ercitarea dreptului la li"era e>primare' instan7a poate
dispune numai m#surile pre4#zute la alin :16 lit "6 <i c6
:-6 .otodat#' cel care a su?erit o nc#lcare a unor asemenea drepturi poate cere
instan7ei s# l o"lige pe autorul ?aptei s# ndeplineasc# orice m#suri socotite
necesare de c#tre instan7# spre a a@unge la resta"ilirea dreptului atins' cum sunt:
a6 o"ligarea autorului' pe cAeltuiala sa' la pu"licarea Aot#rrii de condamnareG
"6 orice alte m#suri necesare pentru ncetarea ?aptei ilicite sau pentru repararea
pre@udiciului cauzat
:)6 3e asemenea' persoana pre@udiciat# poate cere desp#gu"iri sau' dup# caz' o
repara7ie patrimonial# pentru pre@udiciul' cAiar nepatrimonial' ce i-a ?ost cauzat'
dac# 4#t#marea este imputa"il# autorului ?aptei pre@udicia"ile =n aceste cazuri'
dreptul la ac7iune este supus prescrip7iei e>tincti4e

Punere n aplicare Art. 2*3. prin Lege 71/2011 :
Art. 19. ,
-i"po%iiile art. 2*2,2*7 din &odul ci#il "e aplic$ !aptelor "$#0r)ite dup$ intrarea n
#igoare a ace"tuia.

2p#rarea dreptului la nume
2rt 2,) - :16 9el al c#rui nume este contestat poate s# cear# instan7ei
@udec#tore<ti recunoa<terea dreptului s#u la acel nume
:26 3e asemenea' cel care este lezat prin uzurparea' n tot sau n parte' a numelui
s#u poate s# cear# oricnd instan7ei @udec#tore<ti s# dispun# ncetarea acestei
atingeri nelegitime
:-6 3ispozi7iile prezentului articol se aplic#' n mod corespunz#tor' <i ap#r#rii
dreptului la pseudonim' ales n condi7iile legii

Punere n aplicare Art. 2*2. prin Lege 71/2011 :
Art. 19. ,
-i"po%iiile art. 2*2,2*7 din &odul ci#il "e aplic$ !aptelor "$#0r)ite dup$ intrarea n
#igoare a ace"tuia.

$#suri pro4izorii
2rt 2,, - :16 3ac# persoana care se consider# lezat# ?ace do4ada credi"il# c#
drepturile sale nepatrimoniale ?ac o"iectul unei ac7iuni ilicite' actuale sau iminente
<i c# aceast# ac7iune risc# s# i cauzeze un pre@udiciu greu de reparat' poate s#
cear# instan7ei @udec#tore<ti luarea unor m#suri pro4izorii
:26 (nstan7a @udec#toreasc# poate s# dispun# n special:
a6 interzicerea nc#lc#rii sau ncetarea ei pro4izorieG
"6 luarea m#surilor necesare pentru a asigura conser4area pro"elor
:-6 =n cazul pre@udiciilor aduse prin mi@loacele presei scrise sau audio4izuale'
instan7a @udec#toreasc# nu poate s# dispun# ncetarea' cu titlu pro4izoriu' a ac7iunii
pre@udicia"ile dect dac# pre@udiciile cauzate reclamantului sunt gra4e' dac#
ac7iunea nu este n mod e4ident @usti&cat#' potri4it art !,' <i dac# m#sura luat# de
instan7# nu apare ca &ind dispropor7ionat# n raport cu pre@udiciile cauzate
3ispozi7iile art 2,- alin :26 r#mn aplica"ile
:)6 (nstan7a solu7ioneaz# cererea potri4it dispozi7iilor pri4itoare la ordonan7a
pre<edin7ial#' care se aplic# n mod corespunz#tor =n cazul n care cererea este
?ormulat# nainte de introducerea ac7iunii de ?ond' prin Aot#rrea prin care s-a
dispus m#sura pro4izorie se 4a &>a <i termenul n care ac7iunea n ?ond tre"uie s#
&e introdus#' su" sanc7iunea ncet#rii de drept a acelei m#suri 3ispozi7iile alin :+6
sunt aplica"ile
:,6 3ac# m#surile luate sunt de natur# s# produc# un pre@udiciu p#r7ii ad4erse'
instan7a l poate o"liga pe reclamant s# dea o cau7iune n cuantumul &>at de
aceasta' su" sanc7iunea ncet#rii de drept a m#surii dispuse
:+6 $#surile luate potri4it prezentului articol anterior introducerii ac7iunii n @usti7ie
pentru ap#rarea dreptului nepatrimonial nc#lcat nceteaz# de drept' dac#
reclamantul nu a sesizat instan7a n termenul &>at de aceasta' dar nu mai trziu de
-0 de zile de la luarea acestora
:!6 Reclamantul este 7inut s# repare' la cererea p#r7ii interesate' pre@udiciul cauzat
prin m#surile pro4izorii luate' dac# ac7iunea de ?ond este respins# ca nentemeiat#
9u toate acestea' dac# reclamantul nu a ?ost n culp# ori a a4ut o culp# u<oar#'
instan7a' n raport cu circumstan7ele concrete' poate &e s# re?uze o"ligarea sa la
desp#gu"irile cerute de partea ad4ers#' &e s# dispun# reducerea acestora
:86 3ac# partea ad4ers# nu solicit# daune-interese' instan7a 4a dispune eli"erarea
cau7iunii' la cererea reclamantului' prin Aot#rre dat# cu citarea p#r7ilor 9ererea se
@udec# potri4it dispozi7iilor pri4itoare la ordonan7a pre<edin7ial#' care se aplic# n
mod corespunz#tor =n cazul n care prtul se opune la eli"erarea cau7iunii' instan7a
4a &>a un termen n 4ederea introducerii ac7iunii de ?ond' care nu poate & mai lung
de -0 de zile de la data pronun7#rii Aot#rrii' su" sanc7iunea ncet#rii de drept a
m#surii de indisponi"ilizare a sumei depuse cu titlu de cau7iune

Punere n aplicare Art. 2**. prin Lege 71/2011 :
Art. 19. ,
-i"po%iiile art. 2*2,2*7 din &odul ci#il "e aplic$ !aptelor "$#0r)ite dup$ intrarea n
#igoare a ace"tuia.

3ecesul titularului dreptului nepatrimonial
2rt 2,+ - :16 2c7iunea pentru resta"ilirea dreptului nepatrimonial nc#lcat poate &
continuat# sau pornit#' dup# moartea persoanei 4#t#mate' de c#tre so7ul
supra4ie7uitor' de oricare dintre rudele n linie dreapt# ale persoanei decedate'
precum <i de oricare dintre rudele sale colaterale pn# la gradul al patrulea inclusi4
:26 2c7iunea pentru resta"ilirea integrit#7ii memoriei unei persoane decedate
poate & pornit# de cei pre4#zu7i la alin :16

Punere n aplicare Art. 2*1. prin Lege 71/2011 :
Art. 19. ,
-i"po%iiile art. 2*2,2*7 din &odul ci#il "e aplic$ !aptelor "$#0r)ite dup$ intrarea n
#igoare a ace"tuia.

2p#rarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei @uridice
2rt 2,! - 3ispozi7iile prezentului titlu se aplic# prin asem#nare <i drepturilor
nepatrimoniale ale persoanelor @uridice

Punere n aplicare Art. 2*7. prin Lege 71/2011 :
Art. 19. ,
-i"po%iiile art. 2*2,2*7 din &odul ci#il "e aplic$ !aptelor "$#0r)ite dup$ intrarea n
#igoare a ace"tuia.

92R.02 a ((-a
3espre ?amilie56
___________
56 3ispozi7iile tranzitorii <i de punere n aplicare a c#r7ii a ((-a sunt cuprinse n art
2)-,1 din Legea nr !1/2011

.(.L/L (
3ispozi7ii generale

Camilia
2rt 2,8 - :16 Camilia se ntemeiaz# pe c#s#toria li"er consim7it# ntre so7i' pe
egalitatea acestora' precum <i pe dreptul <i ndatorirea p#rin7ilor de a asigura
cre<terea <i educarea copiilor lor
:26 Camilia are dreptul la ocrotire din partea societ#7ii <i a statului
:-6 ;tatul este o"ligat s# spri@ine' prin m#suri economice <i sociale' ncAeierea
c#s#toriei' precum <i dez4oltarea <i consolidarea ?amiliei
:)6 =n sensul prezentului cod' prin so7i se n7elege "#r"atul <i ?emeia uni7i prin
c#s#torie

9#s#toria
2rt 2,* - :16 9#s#toria este uniunea li"er consim7it# ntre un "#r"at <i o ?emeie'
ncAeiat# n condi7iile legii
:26 B#r"atul <i ?emeia au dreptul de a se c#s#tori n scopul de a ntemeia o ?amilie
:-6 9ele"rarea religioas# a c#s#toriei poate & ?#cut# numai dup# ncAeierea
c#s#toriei ci4ile
:)6 9ondi7iile de ncAeiere <i cauzele de nulitate ale c#s#toriei se sta"ilesc prin
prezentul cod
:,6 9#s#toria nceteaz# prin decesul sau prin declararea @udec#toreasc# a mor7ii
unuia dintre so7i
:+6 9#s#toria poate & des?#cut# prin di4or7' n condi7iile legii

0galitatea n drepturi a copiilor
2rt 2+0 - 9opiii din a?ara c#s#toriei sunt egali n ?a7a legii cu cei din c#s#torie'
precum <i cu cei adopta7i

=ndatorirea p#rin7ilor
2rt 2+1 - P#rin7ii sunt cei care au' n primul rnd' ndatorirea de cre<tere <i
educare a copiilor lor minori

Rela7iile dintre p#rin7i <i copii
2rt 2+2 - :16 9opilul nu poate & separat de p#rin7ii s#i ?#r# ncu4iin7area acestora'
cu e>cep7ia cazurilor pre4#zute de lege
:26 9opilul care nu locuie<te la p#rin7ii s#i sau' dup# caz' la unul dintre ei are
dreptul de a a4ea leg#turi personale cu ace<tia 0>erci7iul acestui drept nu poate &
limitat dect n condi7iile pre4#zute de lege' pentru moti4e temeinice' lund n
considerare interesul superior al copilului

Principiul interesului superior al copilului
2rt 2+- - :16 %rice m#sur# pri4itoare la copil' indi?erent de autorul ei' tre"uie s#
&e luat# cu respectarea interesului superior al copilului
:26 Pentru rezol4area cererilor care se re?er# la copii' autorit#7ile competente sunt
datoare s# dea toate ndrum#rile necesare pentru ca p#r7ile s# recurg# la metodele
de solu7ionare a conDictelor pe cale amia"il#
:-6 Procedurile re?eritoare la rela7iile dintre p#rin7i <i copii tre"uie s# garanteze c#
dorin7ele <i interesele p#rin7ilor re?eritoare la copii pot & aduse la cuno<tin7a
autorit#7ilor <i c# acestea 7in cont de ele n Aot#rrile pe care le iau
:)6 Procedurile pri4itoare la copii tre"uie s# se des?#<oare ntr-un timp rezona"il'
ast?el nct interesul superior al copilului <i rela7iile de ?amilie s# nu &e a?ectate
:,6 =n sensul pre4ederilor legale pri4ind protec7ia copilului' prin copil se n7elege
persoana care nu a mplinit 4rsta de 18 ani <i nici nu a do"ndit capacitatea
deplin# de e>erci7iu' potri4it legii

2scultarea copilului
2rt 2+) - :16 =n procedurile administrati4e sau @udiciare care l pri4esc' ascultarea
copilului care a mplinit 4rsta de 10 ani este o"ligatorie 9u toate acestea' poate &
ascultat <i copilul care nu a mplinit 4rsta de 10 ani' dac# autoritatea competent#
consider# c# acest lucru este necesar pentru solu7ionarea cauzei
:26 3reptul de a & ascultat presupune posi"ilitatea copilului de a cere <i a primi
orice in?orma7ie' potri4it cu 4rsta sa' de a-<i e>prima opinia <i de a & in?ormat
asupra consecin7elor pe care le poate a4ea aceasta' dac# este respectat#' precum
<i asupra consecin7elor oric#rei decizii care l pri4e<te
:-6 %rice copil poate cere s# &e ascultat' potri4it pre4ederilor alin :16 <i :26
Respingerea cererii de c#tre autoritatea competent# tre"uie moti4at#
:)6 %piniile copilului ascultat 4or & luate n considerare n raport cu 4rsta <i cu
gradul s#u de maturitate
:,6 3ispozi7iile legale speciale pri4ind consim7#mntul sau prezen7a copilului' n
procedurile care l pri4esc' precum <i pre4ederile re?eritoare la desemnarea de c#tre
instan7# a unui reprezentant n caz de conDict de interese r#mn aplica"ile

(nstan7a competent#
2rt 2+, - .oate m#surile date prin prezenta carte n competen7a instan7ei
@udec#tore<ti' toate litigiile pri4ind aplicarea dispozi7iilor prezentei c#r7i' precum <i
m#surile de ocrotire a copilului pre4#zute n legi speciale sunt de competen7a
instan7ei de tutel# 3ispozi7iile art 10! sunt aplica"ile n mod corespunz#tor

.(.L/L ((
9#s#toria

92P(.%L/L (
Logodna

=ncAeierea logodnei
2rt 2++ - :16 Logodna este promisiunea reciproc# de a ncAeia c#s#toria
:26 3ispozi7iile pri4ind condi7iile de ?ond pentru ncAeierea c#s#toriei sunt
aplica"ile n mod corespunz#tor' cu e>cep7ia a4izului medical <i a autoriz#rii
instan7ei de tutel#
:-6 =ncAeierea logodnei nu este supus# niciunei ?ormalit#7i <i poate & do4edit# cu
orice mi@loc de pro"#
:)6 =ncAeierea c#s#toriei nu este condi7ionat# de ncAeierea logodnei
:,6 Logodna se poate ncAeia doar ntre "#r"at <i ?emeie

Ruperea logodnei
2rt 2+! - :16 Logodnicul care rupe logodna nu poate & constrns s# ncAeie
c#s#toria
:26 9lauza penal# stipulat# pentru ruperea logodnei este considerat# nescris#
:-6 Ruperea logodnei nu este supus# niciunei ?ormalit#7i <i poate & do4edit# cu
orice mi@loc de pro"#

Restituirea darurilor
2rt 2+8 - :16 =n cazul ruperii logodnei' sunt supuse restituirii darurile pe care
logodnicii le-au primit n considerarea logodnei sau' pe durata acesteia' n 4ederea
c#s#toriei' cu e>cep7ia darurilor o"i<nuite
:26 3arurile se restituie n natur# sau' dac# aceasta nu mai este cu putin7#' n
m#sura m"og#7irii
:-6 %"liga7ia de restituire nu e>ist# dac# logodna a ncetat prin moartea unuia
dintre logodnici

R#spunderea pentru ruperea logodnei
2rt 2+* - :16 Partea care rupe logodna n mod a"uzi4 poate & o"ligat# la
desp#gu"iri pentru cAeltuielile ?#cute sau contractate n 4ederea c#s#toriei' n
m#sura n care au ?ost potri4ite cu mpre@ur#rile' precum <i pentru orice alte
pre@udicii cauzate
:26 Partea care' n mod culpa"il' l-a determinat pe cel#lalt s# rup# logodna poate &
o"ligat# la desp#gu"iri n condi7iile alin :16

.ermenul de prescrip7ie
2rt 2!0 - 3reptul la ac7iune ntemeiat pe dispozi7iile art 2+8 <i 2+* se prescrie
ntr-un an de la ruperea logodnei

Punere n aplicare &AP8:/L9L 8 prin Lege 71/2011 :
Art. 22. ,
-i"po%iiile pri#ind logodna "unt aplica4ile nu'ai n ca%ul n care acea"ta a !o"t
nc3eiat$ dup$ data intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

92P(.%L/L ((
=ncAeierea c#s#toriei

;09F(/102 1
9ondi7iile de ?ond pentru ncAeierea c#s#toriei

9onsim7#mntul la c#s#torie
2rt 2!1 - 9#s#toria se ncAeie ntre "#r"at <i ?emeie prin consim7#mntul
personal <i li"er al acestora

Vrsta matrimonial#
2rt 2!2 - :16 9#s#toria se poate ncAeia dac# 4iitorii so7i au mplinit 4rsta de 18
ani
:26 Pentru moti4e temeinice' minorul care a mplinit 4rsta de 1+ ani se poate
c#s#tori n temeiul unui a4iz medical' cu ncu4iin7area p#rin7ilor s#i sau' dup# caz' a
tutorelui <i cu autorizarea instan7ei de tutel# n a c#rei circumscrip7ie minorul <i are
domiciliul =n cazul n care unul dintre p#rin7i re?uz# s# ncu4iin7eze c#s#toria'
instan7a de tutel# Aot#r#<te <i asupra acestei di4ergen7e' a4nd n 4edere interesul
superior al copilului
:-6 3ac# unul dintre p#rin7i este decedat sau se aD# n imposi"ilitate de a-<i
mani?esta 4oin7a' ncu4iin7area celuilalt p#rinte este su&cient#
:)6 3e asemenea' n condi7iile art -*8' este su&cient# ncu4iin7area p#rintelui
care e>ercit# autoritatea p#rinteasc#
:,6 3ac# nu e>ist# nici p#rin7i' nici tutore care s# poat# ncu4iin7a c#s#toria' este
necesar# ncu4iin7area persoanei sau a autorit#7ii care a ?ost a"ilitat# s# e>ercite
drepturile p#rinte<ti

Bigamia
2rt 2!- - 0ste interzis# ncAeierea unei noi c#s#torii de c#tre persoana care este
c#s#torit#

(nterzicerea c#s#toriei ntre rude
2rt 2!) - :16 0ste interzis# ncAeierea c#s#toriei ntre rudele n linie dreapt#'
precum <i ntre cele n linie colateral# pn# la al patrulea grad inclusi4
:26 Pentru moti4e temeinice' c#s#toria ntre rudele n linie colateral# de gradul al
patrulea poate & autorizat# de instan7a de tutel# n a c#rei circumscrip7ie <i are
domiciliul cel care cere ncu4iin7area (nstan7a se 4a putea pronun7a pe "aza unui
a4iz medical special dat n acest sens
:-6 =n cazul adop7iei' dispozi7iile alin :16 <i :26 sunt aplica"ile att ntre cei care au
de4enit rude prin adop7ie' ct <i ntre cei a c#ror rudenie &reasc# a ncetat prin
e?ectul adop7iei

(nterzicerea c#s#toriei ntre tutore <i persoana minor#
2rt 2!, - 9#s#toria este oprit# ntre tutore <i persoana minor# care se aD# su"
tutela sa

2liena7ia <i de"ilitatea mintal#
2rt 2!+ - 0ste interzis s# se c#s#toreasc# alienatul mintal <i de"ilul mintal

(nterzicerea sau ecAi4alarea unor ?orme de con4ie7uire cu c#s#toria
2rt 2!! - :16 0ste interzis# c#s#toria dintre persoane de acela<i se>
:26 9#s#toriile dintre persoane de acela<i se> ncAeiate sau contractate n
str#in#tate &e de cet#7eni romni' &e de cet#7eni str#ini nu sunt recunoscute n
Romnia
:-6 Parteneriatele ci4ile dintre persoane de se> opus sau de acela<i se> ncAeiate
sau contractate n str#in#tate &e de cet#7eni romni' &e de cet#7eni str#ini nu sunt
recunoscute n Romnia
:)6 3ispozi7iile legale pri4ind li"era circula7ie pe teritoriul Romniei a cet#7enilor
statelor mem"re ale /niunii 0uropene <i ;pa7iului 0conomic 0uropean r#mn
aplica"ile

;09F(/102 a 2-a
Cormalit#7ile pentru ncAeierea c#s#toriei

9omunicarea st#rii de s#n#tate
2rt 2!8 - 9#s#toria nu se ncAeie dac# 4iitorii so7i nu declar# c# <i-au comunicat
reciproc starea s#n#t#7ii lor 3ispozi7iile legale prin care este oprit# c#s#toria celor
care su?er# de anumite "oli r#mn aplica"ile

Locul ncAeierii c#s#toriei
2rt 2!* - :16 9#s#toria se cele"reaz# de c#tre o&7erul de stare ci4il#' la sediul
prim#riei
:26 Prin e>cep7ie' c#s#toria se poate cele"ra' cu apro"area primarului' de c#tre un
o&7er de stare ci4il# de la o alt# prim#rie dect cea n a c#rei raz# teritorial#
domiciliaz# sau <i au re<edin7a 4iitorii so7i' cu o"ligati4itatea n<tiin7#rii prim#riei de
domiciliu sau de re<edin7# a 4iitorilor so7i' n 4ederea pu"lic#rii

3eclara7ia de c#s#torie
2rt 280 - :16 9ei care 4or s# se c#s#toreasc# 4or ?ace personal declara7ia de
c#s#torie' potri4it legii' la prim#ria unde urmeaz# a se ncAeia c#s#toria
:26 =n cazurile pre4#zute de lege' declara7ia de c#s#torie se poate ?ace <i n a?ara
sediului prim#riei
:-6 2tunci cnd 4iitorul so7 este minor' p#rin7ii sau' dup# caz' tutorele 4or ?ace
personal o declara7ie prin care ncu4iin7eaz# ncAeierea c#s#toriei 3ispozi7iile art
2!2 alin :,6 r#mn aplica"ile
:)6 3ac# unul dintre 4iitorii so7i' p#rin7ii sau tutorele nu se aD# n localitatea unde
urmeaz# a se ncAeia c#s#toria' ei pot ?ace declara7ia la prim#ria n a c#rei raz#
teritorial# <i au domiciliul sau re<edin7a' care o transmite' n termen de )8 de ore'
la prim#ria unde urmeaz# a se ncAeia c#s#toria

9on7inutul declara7iei de c#s#torie
2rt 281 - :16 =n declara7ia de c#s#torie' 4iitorii so7i 4or ar#ta c# nu e>ist# niciun
impediment legal la c#s#torie <i 4or men7iona numele de ?amilie pe care l 4or purta
n timpul c#s#toriei' precum <i regimul matrimonial ales
:26 %dat# cu declara7ia de c#s#torie' ei 4or prezenta do4ezile cerute de lege
pentru ncAeierea c#s#toriei

2legerea numelui de ?amilie
2rt 282 - Viitorii so7i pot con4eni s# <i p#streze numele dinaintea c#s#toriei' s# ia
numele oric#ruia dintre ei sau numele lor reunite 3e asemenea' un so7 poate s# <i
p#streze numele de dinaintea c#s#toriei' iar cel#lalt s# poarte numele lor reunite

Pu"licitatea declara7iei de c#s#torie
2rt 28- - :16 =n aceea<i zi cu primirea declara7iei de c#s#torie' o&7erul de stare
ci4il# dispune pu"licarea acesteia' prin a&<area n e>tras' ntr-un loc special
amena@at la sediul prim#riei <i pe pagina de internet a acesteia unde urmeaz# s# se
ncAeie c#s#toria <i' dup# caz' la sediul prim#riei unde cel#lalt so7 <i are domiciliul
sau re<edin7a
:26 0>trasul din declara7ia de c#s#torie cuprinde' n mod o"ligatoriu: data a&<#rii'
datele de stare ci4il# ale 4iitorilor so7i <i' dup# caz' ncu4iin7area p#rin7ilor sau a
tutorelui' precum <i n<tiin7area c# orice persoan# poate ?ace opozi7ie la c#s#torie'
n termen de 10 zile de la data a&<#rii
:-6 9#s#toria se ncAeie dup# 10 zile de la a&<area declara7iei de c#s#torie'
termen n care se cuprind att data a&<#rii' ct <i data ncAeierii c#s#toriei
:)6 Primarul municipiului' al sectorului municipiului Bucure<ti' al ora<ului sau al
comunei unde urmeaz# a se ncAeia c#s#toria poate s# ncu4iin7eze' pentru moti4e
temeinice' ncAeierea c#s#toriei nainte de mplinirea termenului pre4#zut la alin
:-6

Rennoirea declara7iei de c#s#torie
2rt 28) - =n cazul n care c#s#toria nu s-a ncAeiat n termen de -0 de zile de la
data a&<#rii declara7iei de c#s#torie sau dac# 4iitorii so7i doresc s# modi&ce
declara7ia ini7ial#' tre"uie s# se ?ac# o nou# declara7ie de c#s#torie <i s# se dispun#
pu"licarea acesteia

%pozi7ia la c#s#torie
2rt 28, - :16 %rice persoan# poate ?ace opozi7ie la c#s#torie' dac# e>ist# un
impediment legal sau dac# alte cerin7e ale legii nu sunt ndeplinite
:26 %pozi7ia la c#s#torie se ?ace numai n scris' cu ar#tarea do4ezilor pe care se
ntemeiaz#

Re?uzul cele"r#rii c#s#toriei
2rt 28+ - %&7erul de stare ci4il# re?uz# s# cele"reze c#s#toria dac#' pe "aza
4eri&c#rilor pe care este o"ligat s# le e?ectueze' a opozi7iilor primite sau a
in?orma7iilor pe care le de7ine' n m#sura n care acestea din urm# sunt notorii'
constat# c# nu sunt ndeplinite condi7iile pre4#zute de lege

9ele"rarea c#s#toriei
2rt 28! - :16 Viitorii so7i sunt o"liga7i s# se prezinte mpreun# la sediul prim#riei'
pentru a-<i da consim7#mntul la c#s#torie n mod pu"lic' n prezen7a a 2 martori' n
?a7a o&7erului de stare ci4il#
:26 9u toate acestea' n cazurile pre4#zute de lege' o&7erul de stare ci4il# poate
cele"ra c#s#toria <i n a?ara sediului ser4iciului de stare ci4il#' cu respectarea
celorlalte condi7ii men7ionate la alin :16
:-6 Persoanele care apar7in minorit#7ilor na7ionale pot solicita cele"rarea
c#s#toriei n lim"a lor matern#' cu condi7ia ca o&7erul de stare ci4il# sau cel care
o&ciaz# c#s#toria s# cunoasc# aceast# lim"#

$artorii la c#s#torie
2rt 288 - :16 $artorii atest# ?aptul c# so7ii <i-au e>primat consim7#mntul potri4it
art 28!
:26 1u pot & martori la ncAeierea c#s#toriei incapa"ilii' precum <i cei care din
cauza unei de&cien7e psiAice sau &zice nu sunt ap7i s# ateste ?aptele pre4#zute la
alin :16
:-6 $artorii pot & <i rude sau a&ni' indi?erent de grad' cu oricare dintre 4iitorii so7i

$omentul ncAeierii c#s#toriei
2rt 28* - 9#s#toria este ncAeiat# n momentul n care' dup# ce ia
consim7#mntul &ec#ruia dintre 4iitorii so7i' o&7erul de stare ci4il# i declar#
c#s#tori7i

92P(.%L/L (((
Cormalit#7i ulterioare ncAeierii c#s#toriei

2ctul de c#s#torie
2rt 2*0 - 3up# ncAeierea c#s#toriei' o&7erul de stare ci4il# ntocme<te' de
ndat#' n registrul actelor de stare ci4il#' actul de c#s#torie' care se semneaz# de
c#tre so7i' de cei 2 martori <i de c#tre o&7erul de stare ci4il#

Cormalit#7ile pri4ind regimul matrimonial
2rt 2*1 - %&7erul de stare ci4il# ?ace men7iune pe actul de c#s#torie despre
regimul matrimonial ales 0l are o"liga7ia ca' din o&ciu <i de ndat#' s# comunice la
registrul pre4#zut la art --) alin :16' precum <i' dup# caz' notarului pu"lic care a
autenti&cat con4en7ia matrimonial# o copie de pe actul de c#s#torie

3o4ada c#s#toriei
2rt 2*2 - :16 9#s#toria se do4ede<te cu actul de c#s#torie <i prin certi&catul de
c#s#torie eli"erat pe "aza acestuia
:26 9u toate acestea' n situa7iile pre4#zute de lege' c#s#toria se poate do4edi cu
orice mi@loc de pro"#

92P(.%L/L (V
1ulitatea c#s#toriei

;09F(/102 1
1ulitatea a"solut# a c#s#toriei

9azurile de nulitate a"solut#
2rt 2*- - :16 0ste lo4it# de nulitate a"solut# c#s#toria ncAeiat# cu nc#lcarea
dispozi7iilor pre4#zute la art 2!1' 2!-' 2!)' 2!+ <i art 28! alin :16
:26 =n cazul n care so7ul unei persoane declarate moarte s-a rec#s#torit <i' dup#
aceasta' Aot#rrea declarati4# de moarte este anulat#' noua c#s#torie r#mne
4ala"il#' dac# so7ul celui declarat mort a ?ost de "un#-credin7# Prima c#s#torie se
consider# des?#cut# pe data ncAeierii noii c#s#torii

Lipsa 4rstei matrimoniale
2rt 2*) - :16 9#s#toria ncAeiat# de minorul care nu a mplinit 4rsta de 1+ ani
este lo4it# de nulitate a"solut#
:26 9u toate acestea' nulitatea c#s#toriei se acoper# dac#' pn# la r#mnerea
de&niti4# a Aot#rrii @udec#tore<ti' am"ii so7i au mplinit 4rsta de 18 ani sau dac#
so7ia a n#scut ori a r#mas ns#rcinat#

9#s#toria &cti4#
2rt 2*, - :16 9#s#toria ncAeiat# n alte scopuri dect acela de a ntemeia o
?amilie este lo4it# de nulitate a"solut#
:26 9u toate acestea' nulitatea c#s#toriei se acoper# dac#' pn# la r#mnerea
de&niti4# a Aot#rrii @udec#tore<ti' a inter4enit con4ie7uirea so7ilor' so7ia a n#scut
sau a r#mas ns#rcinat# ori au trecut 2 ani de la ncAeierea c#s#toriei

Persoanele care pot in4oca nulitatea a"solut#
2rt 2*+ - %rice persoan# interesat# poate introduce ac7iunea n constatarea
nulit#7ii a"solute a c#s#toriei 9u toate acestea' procurorul nu poate introduce
ac7iunea dup# ncetarea sau des?acerea c#s#toriei' cu e>cep7ia cazului n care ar
ac7iona pentru ap#rarea drepturilor minorilor sau a persoanelor puse su" interdic7ie

;09F(/102 a 2-a
1ulitatea relati4# a c#s#toriei

Lipsa ncu4iin7#rilor cerute de lege
2rt 2*! - :16 0ste anula"il# c#s#toria ncAeiat# ?#r# ncu4iin7#rile sau autorizarea
pre4#zute la art 2!2 alin :26' :)6 <i :,6
:26 2nula"ilitatea poate & in4ocat# numai de cel a c#rui ncu4iin7are era necesar#
3ispozi7iile art )+ alin :)6 se aplic# n mod corespunz#tor

Viciile de consim7#mnt
2rt 2*8 - :16 9#s#toria poate & anulat# la cererea so7ului al c#rui consim7#mnt a
?ost 4iciat prin eroare' prin dol sau prin 4iolen7#
:26 0roarea constituie 4iciu de consim7#mnt numai atunci cnd pri4e<te
identitatea &zic# a 4iitorului so7

Lipsa discern#mntului
2rt 2** - 0ste anula"il# c#s#toria ncAeiat# de persoana lipsit# 4remelnic de
discern#mnt

0>isten7a tutelei
2rt -00 - 9#s#toria ncAeiat# ntre tutore <i persoana minor# aDat# su" tutela sa
este anula"il#

Punere n aplicare Art. 300. prin Lege 71/2011 :
Art. 21. ,
6.i"tena tutelei con"tituie cau%$ de nulitate relati#$ a c$"$toriei nu'ai n ca%ul
c$"$toriilor nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.

.ermenul de prescrip7ie
2rt -01 - :16 2nularea c#s#toriei poate & cerut# n termen de + luni
:26 =n cazul pre4#zut la art 2*!' termenul curge de la data la care cei a c#ror
ncu4iin7are sau autorizare era necesar# pentru ncAeierea c#s#toriei au luat
cuno<tin7# de aceasta
:-6 =n cazul nulit#7ii pentru 4icii de consim7#mnt ori pentru lipsa
discern#mntului' termenul curge de la data ncet#rii 4iolen7ei sau' dup# caz' de la
data la care cel interesat a cunoscut dolul' eroarea ori lipsa 4remelnic# a
discern#mntului
:)6 =n cazul pre4#zut la art -00' termenul curge de la data ncAeierii c#s#toriei

9aracterul personal al ac7iunii
2rt -02 - 3reptul la ac7iunea n anulare nu se transmite mo<tenitorilor 9u toate
acestea' dac# ac7iunea a ?ost pornit# de c#tre unul dintre so7i' ea poate &
continuat# de c#tre oricare dintre mo<tenitorii s#i

2coperirea nulit#7ii
2rt -0- - :16 =n cazurile pre4#zute la art 2!2 alin :26' :)6 <i :,6' anula"ilitatea
c#s#toriei se acoper# dac#' pn# la r#mnerea de&niti4# a Aot#rrii @udec#tore<ti' s-
au o"7inut ncu4iin7#rile <i autorizarea cerute de lege
:26 9#s#toria nu poate & anulat# dac# so7ii au con4ie7uit timp de + luni de la data
ncet#rii 4iolen7ei sau de la data descoperirii dolului' a erorii ori a lipsei 4remelnice a
?acult#7ilor mintale
:-6 =n toate cazurile' nulitatea c#s#toriei se acoper# dac#' ntre timp' am"ii so7i au
mplinit 4rsta de 18 ani sau dac# so7ia a n#scut ori a r#mas ns#rcinat#

;09F(/102 a --a
0?ectele nulit#7ii c#s#toriei

9#s#toria putati4#
2rt -0) - :16 ;o7ul de "un#-credin7# la ncAeierea unei c#s#torii nule sau anulate
p#streaz#' pn# la data cnd Aot#rrea @udec#toreasc# r#mne de&niti4#' situa7ia
unui so7 dintr-o c#s#torie 4ala"il#
:26 =n situa7ia pre4#zut# la alin :16' raporturile patrimoniale dintre ?o<tii so7i sunt
supuse' prin asem#nare' dispozi7iilor pri4itoare la di4or7

;itua7ia copiilor
2rt -0, - :16 1ulitatea c#s#toriei nu are niciun e?ect n pri4in7a copiilor' care
p#streaz# situa7ia de copii din c#s#torie
:26 =n ceea ce pri4e<te drepturile <i o"liga7iile dintre p#rin7i <i copii se aplic#' prin
asem#nare' dispozi7iile pri4itoare la di4or7

%poza"ilitatea Aot#rrii @udec#tore<ti
2rt -0+ - :16 Hot#rrea @udec#toreasc# de constatare a nulit#7ii sau de anulare a
c#s#toriei este opoza"il# ter7elor persoane' n condi7iile legii 3ispozi7iile art 2*1'
--) <i --, sunt aplica"ile n mod corespunz#tor
:26 1ulitatea c#s#toriei nu poate & opus# unei ter7e persoane mpotri4a unui act
ncAeiat anterior de aceasta cu unul dintre so7i' n a?ar# de cazul n care au ?ost
ndeplinite ?ormalit#7ile de pu"licitate pre4#zute de lege cu pri4ire la ac7iunea n
constatarea nulit#7ii ori n anulare sau ter7ul a cunoscut' pe alt# cale' nainte de
ncAeierea actului' cauza de nulitate a c#s#toriei 3ispozi7iile art 2*1' --) <i --,
sunt aplica"ile n mod corespunz#tor <i pu"licit#7ii ac7iunii n constatarea nulit#7ii
sau n anularea c#s#toriei

Punere n aplicare &AP8:/L9L 8> prin Lege 71/2011 :
Art. 2*. ,
(1) >aliditatea c$"$toriei nc3eiate nainte de data intr$rii n #igoare a &odului ci#il
"e "ta4ile)te potri#it di"po%iiilor legii n #igoare la data nc3eierii ei.
(2) &u toate ace"tea( n ca%ul n care( dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il( a
inter#enit un !apt care( potri#it di"po%iiilor ace"tuia( acoper$ nulitatea( c$"$toria nu
'ai poate = con"tatat$ nul$ "au nu 'ai poate = anulat$ dup$ intrarea n #igoare a
&odului ci#il.
(3) ?n ca%ul n care !aptul prin care "e acoper$ nulitatea pre"upune curgerea unui
ter'en( c$"$toria nu 'ai poate = con"tatat$ nul$ "au nu 'ai poate = anulat$ dup$
trecerea acelui ter'en de la data intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

92P(.%L/L V
3repturile <i ndatoririle personale ale so7ilor

Reglementarea raporturilor personale dintre so7i
2rt -0! - 3ispozi7iile prezentului capitol se aplic# raporturilor personale dintre
so7i' oricare ar & regimul lor matrimonial

Luarea deciziilor de c#tre so7i
2rt -08 - ;o7ii Aot#r#sc de comun acord n tot ceea ce pri4e<te c#s#toria

=ndatoririle so7ilor
2rt -0* - :16 ;o7ii <i datoreaz# reciproc respect' &delitate <i spri@in moral
:26 0i au ndatorirea de a locui mpreun# Pentru moti4e temeinice' ei pot Aot#r s#
locuiasc# separat

(ndependen7a so7ilor
2rt -10 - /n so7 nu are dreptul s# cenzureze coresponden7a' rela7iile sociale sau
alegerea pro?esiei celuilalt so7

;cAim"area numelui de ?amilie
2rt -11 - :16 ;o7ii sunt o"liga7i s# poarte numele declarat la ncAeierea
c#s#toriei
:26 3ac# so7ii au con4enit s# poarte n timpul c#s#toriei un nume comun <i l-au
declarat potri4it dispozi7iilor art 281' unul dintre so7i nu poate cere scAim"area
acestui nume pe cale administrati4# dect cu consim7#mntul celuilalt so7

Punere n aplicare &AP8:/L9L > prin Lege 71/2011 :
Art. 27. ,
8ndi!erent de data nc3eierii c$"$toriei( n ceea ce pri#e)te relaiile lor per"onale )i
patri'oniale( "oii "unt "upu)i di"po%iiilor &odului ci#il( de la data intr$rii "ale n
#igoare.

92P(.%L/L V(
3repturile <i o"liga7iile patrimoniale ale so7ilor

;09F(/102 1
3ispozi7ii comune

K1 3espre regimul matrimonial n general

Regimurile matrimoniale
2rt -12 - :16 Viitorii so7i pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legal#'
separa7ia de "unuri sau comunitatea con4en7ional#
:26 (ndi?erent de regimul matrimonial ales' nu se poate deroga de la dispozi7iile
prezentei sec7iuni' dac# prin lege nu se pre4ede alt?el

0?ectele regimului matrimonial
2rt -1- - :16 =ntre so7i' regimul matrimonial produce e?ecte numai din ziua
ncAeierii c#s#toriei
:26 Ca7# de ter7i' regimul matrimonial este opoza"il de la data ndeplinirii
?ormalit#7ilor de pu"licitate pre4#zute de lege' a?ar# de cazul n care ace<tia l-au
cunoscut pe alt# cale
:-6 1endeplinirea ?ormalit#7ilor de pu"licitate ?ace ca so7ii s# &e considera7i' n
raport cu ter7ii de "un#-credin7#' ca &ind c#s#tori7i su" regimul matrimonial al
comunit#7ii legale

$andatul con4en7ional
2rt -1) - /n so7 poate s# dea mandat celuilalt so7 s# l reprezinte pentru
e>ercitarea drepturilor pe care le are potri4it regimului matrimonial

$andatul @udiciar
2rt -1, - :16 =n cazul n care unul dintre so7i se aD# n imposi"ilitate de a-<i
mani?esta 4oin7a' cel#lalt so7 poate cere instan7ei de tutel# ncu4iin7area de a-l
reprezenta pentru e>ercitarea drepturilor pe care le are potri4it regimului
matrimonial Prin Aot#rrea pronun7at# se sta"ilesc condi7iile' limitele <i perioada de
4ala"ilitate a acestui mandat

Punere n aplicare prin Lege 71/2011 :
Art. 2+. ,
-i"po%iiile art. 31* alin. (1) din &odul ci#il "unt aplica4ile )i n ca%ul c$"$toriilor
nc3eiate nainte de intrarea n #igoare a &odului ci#il( dac$ i'po"i4ilitatea unuia
dintre "oi de a,)i 'ani!e"ta #oina inter#ine "au "e 'enine )i dup$ intrarea n
#igoare a &odului ci#il.
:26 =n a?ara altor cazuri pre4#zute de lege' mandatul nceteaz# atunci cnd so7ul
reprezentat nu se mai aD# n situa7ia pre4#zut# la alin :16 sau cnd este numit un
tutore ori' dup# caz' un curator
:-6 3ispozi7iile art -)+ <i -)! sunt aplica"ile n mod corespunz#tor

2ctele de dispozi7ie care pun n pericol gra4 interesele ?amiliei
2rt -1+ - :16 =n mod e>cep7ional' dac# unul dintre so7i ncAeie acte @uridice prin
care pune n pericol gra4 interesele ?amiliei' cel#lalt so7 poate cere instan7ei de
tutel# ca' pentru o durat# determinat#' dreptul de a dispune de anumite "unuri s#
poat# & e>ercitat numai cu consim7#mntul s#u e>pres 3urata acestei m#suri
poate & prelungit#' ?#r# ns# a se dep#<i n total 2 ani Hot#rrea de ncu4iin7are a
m#surii se comunic# n 4ederea e?ectu#rii ?ormalit#7ilor de pu"licitate imo"iliar# sau
mo"iliar#' dup# caz
:26 2ctele ncAeiate cu nerespectarea Aot#rrii @udec#tore<ti sunt anula"ile
3reptul la ac7iune se prescrie n termen de un an' care ncepe s# curg# de la data
cnd so7ul 4#t#mat a luat cuno<tin7# de e>isten7a actului
:-6 3ispozi7iile art -)+ <i -)! sunt aplica"ile n mod corespunz#tor

Punere n aplicare Art. 311. prin Lege 71/2011 :
Art. 29. ,
-i"po%iiile art. 311 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i n ca%ul c$"$toriilor n =in$ la
data intr$rii n #igoare a &odului ci#il( dac$ actele <uridice ce pun n pericol gra#
intere"ele !a'iliei "unt "$#0r)ite de unul dintre "oi dup$ acea"t$ dat$.

(ndependen7a patrimonial# a so7ilor
2rt -1! - :16 3ac# prin lege nu se pre4ede alt?el' &ecare so7 poate s# ncAeie
orice acte @uridice cu cel#lalt so7 sau cu ter7e persoane
:26 Ciecare so7 poate s# ?ac# singur' ?#r# consim7#mntul celuilalt' depozite
"ancare' precum <i orice alte opera7iuni n leg#tur# cu acestea
:-6 =n raport cu institu7ia de credit' so7ul titular al contului are' cAiar <i dup#
des?acerea sau ncetarea c#s#toriei' dreptul de a dispune de ?ondurile depuse' dac#
prin Aot#rre @udec#toreasc# e>ecutorie nu s-a decis alt?el

3reptul la in?ormare
2rt -18 - :16 Ciecare so7 poate s# i cear# celuilalt s# l in?ormeze cu pri4ire la
"unurile' 4eniturile <i datoriile sale' iar n caz de re?uz ne@usti&cat se poate adresa
instan7ei de tutel#
:26 (nstan7a poate s# l o"lige pe so7ul celui care a sesizat-o sau pe orice ter7 s#
?urnizeze in?orma7iile cerute <i s# depun# pro"ele necesare n acest sens
:-6 .er7ii pot s# re?uze ?urnizarea in?orma7iilor cerute atunci cnd' potri4it legii'
re?uzul este @usti&cat de p#strarea secretului pro?esional
:)6 2tunci cnd in?orma7iile solicitate de un so7 pot & o"7inute' potri4it legii' numai
la cererea celuilalt so7' re?uzul acestuia de a le solicita na<te prezum7ia relati4# c#
sus7inerile so7ului reclamant sunt ade4#rate

=ncetarea regimului matrimonial
2rt -1* - :16 Regimul matrimonial nceteaz# prin constatarea nulit#7ii' anularea'
des?acerea sau ncetarea c#s#toriei
:26 =n timpul c#s#toriei' regimul matrimonial poate & modi&cat' n condi7iile legii

LicAidarea regimului matrimonial
2rt -20 - =n caz de ncetare sau de scAim"are' regimul matrimonial se licAideaz#
potri4it legii' prin "un# n4oial# sau' n caz de nen7elegere' pe cale @udiciar#
Hot#rrea @udec#toreasc# de&niti4# sau' dup# caz' nscrisul ntocmit n ?orm#
autentic# notarial# constituie act de licAidare

K2 Locuin7a ?amiliei

1o7iune
2rt -21 - :16 Locuin7a ?amiliei este locuin7a comun# a so7ilor sau' n lips#'
locuin7a so7ului la care se aD# copiii
:26 %ricare dintre so7i poate cere notarea n cartea ?unciar#' n condi7iile legii' a
unui imo"il ca locuin7# a ?amiliei' cAiar dac# nu este proprietarul imo"ilului

Regimul unor acte @uridice
2rt -22 - :16 C#r# consim7#mntul scris al celuilalt so7' niciunul dintre so7i' cAiar
dac# este proprietar e>clusi4' nu poate dispune de drepturile asupra locuin7ei
?amiliei <i nici nu poate ncAeia acte prin care ar & a?ectat# ?olosin7a acesteia
:26 3e asemenea' un so7 nu poate deplasa din locuin7# "unurile ce mo"ileaz# sau
decoreaz# locuin7a ?amiliei <i nu poate dispune de acestea ?#r# consim7#mntul
scris al celuilalt so7
:-6 =n cazul n care consim7#mntul este re?uzat ?#r# un moti4 legitim' cel#lalt so7
poate s# sesizeze instan7a de tutel#' pentru ca aceasta s# autorizeze ncAeierea
actului
:)6 ;o7ul care nu <i-a dat consim7#mntul la ncAeierea actului poate cere
anularea lui n termen de un an de la data la care a luat cuno<tin7# despre acesta'
dar nu mai trziu de un an de la data ncet#rii regimului matrimonial
:,6 =n lipsa not#rii locuin7ei ?amiliei n cartea ?unciar#' so7ul care nu <i-a dat
consim7#mntul nu poate cere anularea actului' ci numai daune-interese de la
cel#lalt so7' cu e>cep7ia cazului n care ter7ul do"nditor a cunoscut' pe alt# cale'
calitatea de locuin7# a ?amiliei
:+6 3ispozi7iile alin :,6 se aplic# n mod corespunz#tor actelor ncAeiate cu
nc#lcarea pre4ederilor alin :26

Punere n aplicare Art. 322. prin Lege 71/2011 :
Art. 30. ,
-i"po%iiile art. 322 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i n ca%ul c$"$toriilor n =in$ la
data intr$rii n #igoare a &odului ci#il( dac$ actele de di"po%iie a"upra locuinei
!a'iliei ori a"upra 4unurilor care 'o4ilea%$ "au decorea%$ locuina !a'iliei ori
depla"area ace"tora din locuin$ au inter#enit dup$ acea"t$ dat$.

3repturile so7ilor asupra locuin7ei ncAiriate
2rt -2- - :16 =n cazul n care locuin7a este de7inut# n temeiul unui contract de
ncAiriere' &ecare so7 are un drept locati4 propriu' cAiar dac# numai unul dintre ei
este titularul contractului ori contractul este ncAeiat nainte de c#s#torie
:26 3ispozi7iile art -22 sunt aplica"ile n mod corespunz#tor
:-6 =n caz de deces al unuia dintre so7i' so7ul supra4ie7uitor continu# e>ercitarea
dreptului s#u locati4' dac# nu renun7# n mod e>pres la acesta' n termenul pre4#zut
la art 18-)

Punere n aplicare Art. 323. prin Lege 71/2011 :
Art. 31. ,
-i"po%iiile art. 323 din &odul ci#il "unt aplica4ile contractelor de nc3iriere
nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.

2tri"uirea "ene&ciului contractului de ncAiriere
2rt -2) - :16 La des?acerea c#s#toriei' dac# nu este posi"il# ?olosirea locuin7ei de
c#tre am"ii so7i <i ace<tia nu se n7eleg' "ene&ciul contractului de ncAiriere poate &
atri"uit unuia dintre so7i' 7innd seama' n ordine' de interesul superior al copiilor
minori' de culpa n des?acerea c#s#toriei <i de posi"ilit#7ile locati4e proprii ale
?o<tilor so7i
:26 ;o7ul c#ruia i s-a atri"uit "ene&ciul contractului de ncAiriere este dator s#
pl#teasc# celuilalt so7 o indemniza7ie pentru acoperirea cAeltuielilor de instalare
ntr-o alt# locuin7#' cu e>cep7ia cazului n care di4or7ul a ?ost pronun7at din culpa
e>clusi4# a acestuia din urm# 3ac# e>ist# "unuri comune' indemniza7ia se poate
imputa' la parta@' asupra cotei cu4enite so7ului c#ruia i s-a atri"uit "ene&ciul
contractului de ncAiriere
:-6 2tri"uirea "ene&ciului contractului de ncAiriere se ?ace cu citarea locatorului <i
produce e?ecte ?a7# de acesta de la data cnd Aot#rrea @udec#toreasc# a r#mas
de&niti4#
:)6 Pre4ederile alin :16-:-6 se aplic# n mod similar <i n cazul n care "unul este
proprietatea comun# a celor 2 so7i' atri"uirea "ene&ciului locuin7ei con@ugale
producnd e?ecte pn# la data r#mnerii de&niti4e a Aot#rrii de parta@

Punere n aplicare Art. 322. prin Lege 71/2011 :
Art. 32. ,
-i"po%iiile art. 322 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i n ca%ul c$"$toriilor n =in$ la
data intr$rii n #igoare a &odului ci#il( dac$ atri4uirea 4ene=ciului contractului de
nc3iriere "e !ace dup$ acea"t$ dat$.

K- 9Aeltuielile c#s#toriei

9ontri"u7ia so7ilor
2rt -2, - :16 ;o7ii sunt o"liga7i s# <i acorde spri@in material reciproc
:26 0i sunt o"liga7i s# contri"uie' n raport cu mi@loacele &ec#ruia' la cAeltuielile
c#s#toriei' dac# prin con4en7ie matrimonial# nu s-a pre4#zut alt?el
:-6 %rice con4en7ie care pre4ede c# suportarea cAeltuielilor c#s#toriei re4ine doar
unuia dintre so7i este considerat# nescris#

$unca n gospod#rie
2rt -2+ - $unca oric#ruia dintre so7i n gospod#rie <i pentru cre<terea copiilor
reprezint# o contri"u7ie la cAeltuielile c#s#toriei

Veniturile din pro?esie
2rt -2! - Ciecare so7 este li"er s# e>ercite o pro?esie <i s# dispun#' n condi7iile
legii' de 4eniturile ncasate' cu respectarea o"liga7iilor ce i re4in pri4ind cAeltuielile
c#s#toriei

3reptul la compensa7ie
2rt -28 - ;o7ul care a participat e?ecti4 la acti4itatea pro?esional# a celuilalt so7
poate o"7ine o compensa7ie' n m#sura m"og#7irii acestuia din urm#' dac#
participarea sa a dep#<it limitele o"liga7iei de spri@in material <i ale o"liga7iei de a
contri"ui la cAeltuielile c#s#toriei

K) 2legerea regimului matrimonial

9on4en7ia matrimonial#
2rt -2* - 2legerea unui alt regim matrimonial dect cel al comunit#7ii legale se
?ace prin ncAeierea unei con4en7ii matrimoniale

=ncAeierea con4en7iei matrimoniale
2rt --0 - :16 ;u" sanc7iunea nulit#7ii a"solute' con4en7ia matrimonial# se ncAeie
prin nscris autenti&cat de notarul pu"lic' cu consim7#mntul tuturor p#r7ilor'
e>primat personal sau prin mandatar cu procur# autentic#' special# <i a4nd
con7inut predeterminat
:26 9on4en7ia matrimonial# ncAeiat# nainte de c#s#torie produce e?ecte numai
de la data ncAeierii c#s#toriei
:-6 9on4en7ia ncAeiat# n timpul c#s#toriei produce e?ecte de la data pre4#zut#
de p#r7i sau' n lips#' de la data ncAeierii ei

;imula7ia con4en7iei matrimoniale
2rt --1 - 2ctul secret' prin care se alege un alt regim matrimonial sau se
modi&c# regimul matrimonial pentru care sunt ndeplinite ?ormalit#7ile de
pu"licitate pre4#zute de lege' produce e?ecte numai ntre so7i <i nu poate & opus
ter7ilor de "un#-credin7#

%"iectul con4en7iei matrimoniale
2rt --2 - :16 Prin con4en7ia matrimonial# nu se poate deroga' su" sanc7iunea
nulit#7ii a"solute' de la dispozi7iile legale pri4ind regimul matrimonial ales dect n
cazurile anume pre4#zute de lege
:26 3e asemenea' con4en7ia matrimonial# nu poate aduce atingere egalit#7ii
dintre so7i' autorit#7ii p#rinte<ti sau de4olu7iunii succesorale legale

9lauza de preciput
2rt --- - :16 Prin con4en7ie matrimonial# se poate stipula ca so7ul supra4ie7uitor
s# preia ?#r# plat#' nainte de parta@ul mo<tenirii' unul sau mai multe dintre "unurile
comune' de7inute n de4#lm#<ie sau n coproprietate 9lauza de preciput poate &
stipulat# n "ene&ciul &ec#ruia dintre so7i sau numai n ?a4oarea unuia dintre ei
:26 9lauza de preciput nu este supus# raportului dona7iilor' ci numai reduc7iunii' n
condi7iile art 10*+ alin :16 <i :26
:-6 9lauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a
urm#ri' cAiar nainte de ncetarea comunit#7ii' "unurile ce ?ac o"iectul clauzei
:)6 9lauza de preciput de4ine caduc# atunci cnd comunitatea nceteaz# n timpul
4ie7ii so7ilor' cnd so7ul "ene&ciar a decedat naintea so7ului dispun#tor ori cnd
ace<tia au decedat n acela<i timp sau cnd "unurile care au ?#cut o"iectul ei au
?ost 4ndute la cererea creditorilor comuni
:,6 0>ecutarea clauzei de preciput se ?ace n natur# sau' dac# acest lucru nu este
posi"il' prin ecAi4alent

Pu"licitatea con4en7iei matrimoniale
2rt --) - :16 Pentru a & opoza"ile ter7ilor' con4en7iile matrimoniale se nscriu n
Registrul na7ional notarial al regimurilor matrimoniale' organizat potri4it legii
:26 3up# autenti&carea con4en7iei matrimoniale n timpul c#s#toriei sau dup#
primirea copiei de pe actul c#s#toriei' potri4it art 2*1' notarul pu"lic e>pediaz#' din
o&ciu' un e>emplar al con4en7iei la ser4iciul de stare ci4il# unde a a4ut loc
cele"rarea c#s#toriei' pentru a se ?ace men7iune pe actul de c#s#torie' la registrul
men7ionat la alin :16' precum <i la celelalte registre de pu"licitate' n condi7iile alin
:)6
:-6 3ispozi7iile alin :26 nu e>clud dreptul oric#ruia dintre so7i de a solicita
ndeplinirea ?ormalit#7ilor de pu"licitate
:)6 Finnd seama de natura "unurilor' con4en7iile matrimoniale se 4or nota n
cartea ?unciar#' se 4or nscrie n registrul comer7ului' precum <i n alte registre de
pu"licitate pre4#zute de lege =n toate aceste cazuri' nendeplinirea ?ormalit#7ilor de
pu"licitate speciale nu poate & acoperit# prin nscrierea ?#cut# n registrul
men7ionat la alin :16
:,6 %rice persoan#' ?#r# a & 7inut# s# @usti&ce 4reun interes' poate cerceta
registrul men7ionat la alin :16 <i poate solicita' n condi7iile legii' eli"erarea de
e>trase certi&cate

(nopoza"ilitatea con4en7iei matrimoniale
2rt --, - :16 9on4en7ia matrimonial# nu poate & opus# ter7ilor cu pri4ire la actele
ncAeiate de ace<tia cu unul dintre so7i' dect dac# au ?ost ndeplinite ?ormalit#7ile
de pu"licitate pre4#zute la art --) sau dac# ter7ii au cunoscut-o pe alt# cale
:26 3e asemenea' con4en7ia matrimonial# nu poate & opus# ter7ilor cu pri4ire la
actele ncAeiate de ace<tia cu oricare dintre so7i nainte de ncAeierea c#s#toriei

$odi&carea con4en7iei matrimoniale
2rt --+ - 9on4en7ia matrimonial# poate & modi&cat# nainte de ncAeierea
c#s#toriei' cu respectarea condi7iilor pre4#zute la art --0 <i --2 3ispozi7iile art
--) <i --, sunt aplica"ile

=ncAeierea con4en7iei matrimoniale de c#tre minor
2rt --! - :16 $inorul care a mplinit 4rsta matrimonial# poate ncAeia sau
modi&ca o con4en7ie matrimonial# numai cu ncu4iin7area ocrotitorului s#u legal <i
cu autorizarea instan7ei de tutel#
:26 =n lipsa ncu4iin7#rii sau a autoriz#rii pre4#zute la alin :16' con4en7ia ncAeiat#
de minor poate & anulat# n condi7iile art )+' care se aplic# n mod corespunz#tor
:-6 2c7iunea n anulare nu poate & ?ormulat# dac# a trecut un an de la ncAeierea
c#s#toriei

1ulitatea con4en7iei matrimoniale
2rt --8 - =n cazul n care con4en7ia matrimonial# este nul# sau anulat#' ntre so7i
se aplic# regimul comunit#7ii legale' ?#r# a & a?ectate drepturile do"ndite de ter7ii
de "un#-credin7#

;09F(/102 a 2-a
Regimul comunit#7ii legale

Bunurile comune
2rt --* - Bunurile do"ndite n timpul regimului comunit#7ii legale de oricare
dintre so7i sunt' de la data do"ndirii lor' "unuri comune n de4#lm#<ie ale so7ilor

Bunurile proprii
2rt -)0 - 1u sunt "unuri comune' ci "unuri proprii ale &ec#rui so7:
a6 "unurile do"ndite prin mo<tenire legal#' legat sau dona7ie' cu e>cep7ia cazului
n care dispun#torul a pre4#zut' n mod e>pres' c# ele 4or & comuneG
"6 "unurile de uz personalG
c6 "unurile destinate e>ercit#rii pro?esiei unuia dintre so7i' dac# nu sunt elemente
ale unui ?ond de comer7 care ?ace parte din comunitatea de "unuriG
d6 drepturile patrimoniale de proprietate intelectual# asupra crea7iilor sale <i
asupra semnelor distincti4e pe care le-a nregistratG
e6 "unurile do"ndite cu titlu de premiu sau recompens#' manuscrisele <tiin7i&ce
sau literare' scAi7ele <i proiectele artistice' proiectele de in4en7ii <i alte asemenea
"unuriG
?6 indemniza7ia de asigurare <i desp#gu"irile pentru orice pre@udiciu material sau
moral adus unuia dintre so7iG
g6 "unurile' sumele de "ani sau orice 4alori care nlocuiesc un "un propriu'
precum <i "unul do"ndit n scAim"ul acestoraG
A6 ?ructele "unurilor proprii

Punere n aplicare Art. 320. prin Lege 71/2011 :
Art. 33. ,
-i"po%iiile art. 320 )i 321 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i c$"$toriilor n =in$ la
data intr$rii n #igoare a &odului ci#il( ori de c0te ori actul <uridic "au !aptul <uridic n
te'eiul c$ruia a !o"t do40ndit 4unul inter#ine dup$ acea"t$ dat$.

Veniturile din munc# <i cele asimilate acestora
2rt -)1 - Veniturile din munc#' sumele de "ani cu4enite cu titlu de pensie n
cadrul asigur#rilor sociale <i altele asemenea' precum <i 4eniturile cu4enite n
temeiul unui drept de proprietate intelectual# sunt "unuri comune' indi?erent de
data do"ndirii lor' ns# numai n cazul n care crean7a pri4ind ncasarea lor de4ine
scadent# n timpul comunit#7ii

Punere n aplicare Art. 321. prin Lege 71/2011 :
Art. 33. ,
-i"po%iiile art. 320 )i 321 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i c$"$toriilor n =in$ la
data intr$rii n #igoare a &odului ci#il( ori de c0te ori actul <uridic "au !aptul <uridic n
te'eiul c$ruia a !o"t do40ndit 4unul inter#ine dup$ acea"t$ dat$.

Regimul @uridic al "unurilor proprii
2rt -)2 - Ciecare so7 poate ?olosi' administra <i dispune li"er de "unurile sale
proprii' n condi7iile legii

3o4ada "unurilor so7ilor
2rt -)- - :16 9alitatea de "un comun nu tre"uie s# &e do4edit#
:26 3o4ada c# un "un este propriu se poate ?ace ntre so7i prin orice mi@loc de
pro"# =n cazul pre4#zut la art -)0 lit a6' do4ada se ?ace n condi7iile legii
:-6 Pentru "unurile mo"ile do"ndite anterior c#s#toriei' nainte de ncAeierea
acesteia se ntocme<te un in4entar de c#tre notarul pu"lic sau su" semn#tur#
pri4at#' dac# p#r7ile con4in ast?el =n lipsa in4entarului' se prezum#' pn# la pro"a
contrar#' c# "unurile sunt comune

Cormalit#7ile de pu"licitate
2rt -)) - %ricare dintre so7i poate cere s# se ?ac# men7iune n cartea ?unciar# ori'
dup# caz' n alte registre de pu"licitate pre4#zute de lege despre apartenen7a unui
"un la comunitate

2ctele de conser4are' de ?olosin7# <i de administrare
2rt -), - :16 Ciecare so7 are dreptul de a ?olosi "unul comun ?#r# consim7#mntul
e>pres al celuilalt so7 9u toate acestea' scAim"area destina7iei "unului comun nu
se poate ?ace dect prin acordul so7ilor
:26 3e asemenea' &ecare so7 poate ncAeia singur acte de conser4are' acte de
administrare cu pri4ire la oricare dintre "unurile comune' precum <i acte de
do"ndire a "unurilor comune
:-6 3ispozi7iile art -22 r#mn aplica"ile
:)6 =n m#sura n care interesele sale legate de comunitatea de "unuri au ?ost
pre@udiciate printr-un act @uridic' so7ul care nu a participat la ncAeierea actului nu
poate pretinde dect daune-interese de la cel#lalt so7' ?#r# a & a?ectate drepturile
do"ndite de ter7ii de "un#-credin7#

Punere n aplicare Art. 32*. prin Lege 71/2011 :
Art. 32. ,
-i"po%iiile art. 32*,3*0 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i c$"$toriilor n =in$ la data
intr$rii n #igoare a &odului ci#il( dac$ actul "au !aptul <uridic cu pri#ire la un 4un
co'un a inter#enit dup$ acea"t$ dat$.

2ctele de nstr#inare <i de gre4are
2rt -)+ - :16 2ctele de nstr#inare sau de gre4are cu drepturi reale a4nd ca
o"iect "unurile comune nu pot & ncAeiate dect cu acordul am"ilor so7i
:26 9u toate acestea' oricare dintre so7i poate dispune singur' cu titlu oneros' de
"unurile mo"ile comune a c#ror nstr#inare nu este supus#' potri4it legii' anumitor
?ormalit#7i de pu"licitate 3ispozi7iile art -), alin :)6 r#mn aplica"ile
:-6 ;unt' de asemenea' e>ceptate de la pre4ederile alin :16 darurile o"i<nuite

Punere n aplicare Art. 321. prin Lege 71/2011 :
Art. 32. ,
-i"po%iiile art. 32*,3*0 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i c$"$toriilor n =in$ la data
intr$rii n #igoare a &odului ci#il( dac$ actul "au !aptul <uridic cu pri#ire la un 4un
co'un a inter#enit dup$ acea"t$ dat$.

1ulitatea relati4#
2rt -)! - :16 2ctul ncAeiat ?#r# consim7#mntul e>pres al celuilalt so7' atunci
cnd el este necesar potri4it legii' este anula"il
:26 .er7ul do"nditor care a depus diligen7a necesar# pentru a se in?orma cu
pri4ire la natura "unului este ap#rat de e?ectele nulit#7ii 3ispozi7iile art -), alin
:)6 r#mn aplica"ile

Punere n aplicare Art. 327. prin Lege 71/2011 :
Art. 32. ,
-i"po%iiile art. 32*,3*0 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i c$"$toriilor n =in$ la data
intr$rii n #igoare a &odului ci#il( dac$ actul "au !aptul <uridic cu pri#ire la un 4un
co'un a inter#enit dup$ acea"t$ dat$.

2portul de "unuri comune
2rt -)8 - Bunurile comune pot ?ace o"iectul unui aport la societ#7i' asocia7ii sau
?unda7ii' n condi7iile legii

Punere n aplicare Art. 32+. prin Lege 71/2011 :
Art. 32. ,
-i"po%iiile art. 32*,3*0 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i c$"$toriilor n =in$ la data
intr$rii n #igoare a &odului ci#il( dac$ actul "au !aptul <uridic cu pri#ire la un 4un
co'un a inter#enit dup$ acea"t$ dat$.

Regimul aporturilor
2rt -)* - :16 ;u" sanc7iunea pre4#zut# la art -)!' niciunul dintre so7i nu poate
singur' ?#r# consim7#mntul scris al celuilalt so7' s# dispun# de "unurile comune ca
aport la o societate sau pentru do"ndirea de p#r7i sociale ori' dup# caz' de ac7iuni
=n cazul societ#7ilor comerciale ale c#ror ac7iuni sunt tranzac7ionate pe o pia7#
reglementat#' so7ul care nu <i-a dat consim7#mntul scris la ntre"uin7area "unurilor
comune nu poate pretinde dect daune-interese de la cel#lalt so7' ?#r# a & a?ectate
drepturile do"ndite de ter7i
:26 =n cazul pre4#zut la alin :16' calitatea de asociat este recunoscut# so7ului care
a aportat "unul comun' dar p#r7ile sociale sau ac7iunile sunt "unuri comune ;o7ul
asociat e>ercit# singur drepturile ce decurg din aceast# calitate <i poate realiza
singur trans?erul p#r7ilor sociale ori' dup# caz' al ac7iunilor de7inute
:-6 9alitatea de asociat poate & recunoscut# <i celuilalt so7' dac# acesta <i-a
e>primat 4oin7a n acest sens =n acest caz' &ecare dintre so7i are calitatea de
asociat pentru p#r7ile sociale sau ac7iunile atri"uite n scAim"ul a @um#tate din
4aloarea "unului' dac#' prin con4en7ie' so7ii nu au stipulat alte cote-p#r7i P#r7ile
sociale sau ac7iunile ce re4in &ec#ruia dintre so7i sunt "unuri proprii

Punere n aplicare Art. 329. prin Lege 71/2011 :
Art. 32. ,
-i"po%iiile art. 32*,3*0 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i c$"$toriilor n =in$ la data
intr$rii n #igoare a &odului ci#il( dac$ actul "au !aptul <uridic cu pri#ire la un 4un
co'un a inter#enit dup$ acea"t$ dat$.

3ispozi7ii testamentare
2rt -,0 - Ciecare so7 poate dispune prin legat de partea ce i s-ar cu4eni' la
ncetarea c#s#toriei' din comunitatea de "unuri

Punere n aplicare Art. 3*0. prin Lege 71/2011 :
Art. 32. ,
-i"po%iiile art. 32*,3*0 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i c$"$toriilor n =in$ la data
intr$rii n #igoare a &odului ci#il( dac$ actul "au !aptul <uridic cu pri#ire la un 4un
co'un a inter#enit dup$ acea"t$ dat$.

3atoriile comune ale so7ilor
2rt -,1 - ;o7ii r#spund cu "unurile comune pentru:
a6 o"liga7iile n#scute n leg#tur# cu conser4area' administrarea sau do"ndirea
"unurilor comuneG
"6 o"liga7iile pe care le-au contractat mpreun#G
c6 o"liga7iile asumate de oricare dintre so7i pentru acoperirea cAeltuielilor
o"i<nuite ale c#s#torieiG
d6 repararea pre@udiciului cauzat prin nsu<irea' de c#tre unul dintre so7i' a
"unurilor apar7innd unui ter7' n m#sura n care' prin aceasta' au sporit "unurile
comune ale so7ilor

Punere n aplicare Art. 3*1. prin Lege 71/2011 :
Art. 3*. ,
-i"po%iiile art. 3*1,3*2 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i c$"$toriilor n =in$ la data
intr$rii n #igoare a &odului ci#il( dac$ datoria ",a n$"cut dup$ acea"t$ dat$.

R#spunderea su"sidiar# pentru datoriile comune
2rt -,2 - :16 =n m#sura n care o"liga7iile comune nu au ?ost acoperite prin
urm#rirea "unurilor comune' so7ii r#spund solidar' cu "unurile proprii =n acest caz'
cel care a pl#tit datoria comun# se su"rog# n drepturile creditorului pentru ceea ce
a suportat peste cota-parte ce i-ar re4eni din comunitate dac# licAidarea s-ar ?ace la
data pl#7ii datoriei
:26 ;o7ul care a pl#tit datoria comun# n condi7iile alin :16 are un drept de reten7ie
asupra "unurilor celuilalt so7 pn# la acoperirea integral# a crean7elor pe care
acesta i le datoreaz#

Punere n aplicare Art. 3*2. prin Lege 71/2011 :
Art. 3*. ,
-i"po%iiile art. 3*1,3*2 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i c$"$toriilor n =in$ la data
intr$rii n #igoare a &odului ci#il( dac$ datoria ",a n$"cut dup$ acea"t$ dat$.

/rm#rirea "unurilor comune
2rt -,- - :16 Bunurile comune nu pot & urm#rite de creditorii personali ai unuia
dintre so7i
:26 9u toate acestea' dup# urm#rirea "unurilor proprii ale so7ului de"itor'
creditorul s#u personal poate cere parta@ul "unurilor comune' ns# numai n m#sura
necesar# pentru acoperirea crean7ei sale
:-6 Bunurile ast?el mp#r7ite de4in "unuri proprii

Punere n aplicare Art. 3*3. prin Lege 71/2011 :
Art. 3*. ,
-i"po%iiile art. 3*1,3*2 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i c$"$toriilor n =in$ la data
intr$rii n #igoare a &odului ci#il( dac$ datoria ",a n$"cut dup$ acea"t$ dat$.

/rm#rirea 4eniturilor din pro?esie
2rt -,) - Veniturile din munc# ale unui so7' precum <i cele asimilate acestora nu
pot & urm#rite pentru datoriile comune asumate de c#tre cel#lalt so7' cu e>cep7ia
celor pre4#zute la art -,1 lit c6

Punere n aplicare Art. 3*2. prin Lege 71/2011 :
Art. 3*. ,
-i"po%iiile art. 3*1,3*2 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i c$"$toriilor n =in$ la data
intr$rii n #igoare a &odului ci#il( dac$ datoria ",a n$"cut dup$ acea"t$ dat$.

LicAidarea regimului comunit#7ii
2rt -,, - :16 La ncetarea comunit#7ii' aceasta se licAideaz# prin Aot#rre
@udec#toreasc# sau act autentic notarial
:26 Pn# la &nalizarea licAid#rii' comunitatea su"zist# att n pri4in7a "unurilor' ct
<i n pri4in7a o"liga7iilor
:-6 9nd comunitatea nceteaz# prin decesul unuia dintre so7i' licAidarea se ?ace
ntre so7ul supra4ie7uitor <i mo<tenitorii so7ului decedat =n acest caz' o"liga7iile
so7ului decedat se di4id ntre mo<tenitori propor7ional cu cotele ce le re4in din
mo<tenire

0?ectele ncet#rii regimului comunit#7ii
2rt -,+ - 3ac# regimul comunit#7ii de "unuri nceteaz# prin des?acerea
c#s#toriei' ?o<tii so7i r#mn coproprietari n de4#lm#<ie asupra "unurilor comune
pn# la sta"ilirea cotei-p#r7i ce re4ine &ec#ruia

LicAidarea comunit#7ii Parta@ul
2rt -,! - :16 =n cadrul licAid#rii comunit#7ii' &ecare dintre so7i preia "unurile sale
proprii' dup# care se 4a proceda la parta@ul "unurilor comune <i la regularizarea
datoriilor
:26 =n acest scop' se determin# mai nti cota-parte ce re4ine &ec#rui so7' pe "aza
contri"u7iei sale att la do"ndirea "unurilor comune' ct <i la ndeplinirea
o"liga7iilor comune Pn# la pro"a contrar#' se prezum# c# so7ii au a4ut o
contri"u7ie egal#
:-6 3ispozi7iile art -+) alin :26 se aplic# n mod corespunz#tor

Parta@ul n timpul regimului comunit#7ii
2rt -,8 - :16 =n timpul regimului comunit#7ii' "unurile comune pot & mp#r7ite' n
tot sau n parte' prin act ncAeiat n ?orm# autentic# notarial#' n caz de "un#
n4oial#' ori pe cale @udec#toreasc#' n caz de nen7elegere
:26 Pre4ederile art -,! alin :26 se aplic# n mod corespunz#tor
:-6 Bunurile atri"uite &ec#rui so7 prin parta@ de4in "unuri proprii' iar "unurile
nemp#r7ite r#mn "unuri comune
:)6 Regimul comunit#7ii nu nceteaz# dect n condi7iile legii' cAiar dac# toate
"unurile comune au ?ost mp#r7ite potri4it acestui articol

Punere n aplicare Art. 3*+. prin Lege 71/2011 :
Art. 31. ,
(1) -i"po%iiile art. 3*+ din &odul ci#il "unt aplica4ile )i c$"$toriilor n =in$ la data
intr$rii n #igoare a &odului ci#il( dac$ actul de 'p$rire a 4unurilor co'une "e
nc3eie dup$ acea"t$ dat$.
(2) ?n ca%ul cererilor de 'p$rire a 4unurilor co'une a;ate n cur" de <udecat$ n
pri'$ in"tan$ la data intr$rii n #igoare a &odului ci#il( in"tana de <udecat$ poate
di"pune 'p$rirea 4unurilor co'une n ti'pul c$"$toriei( !$r$ a 'ai = nece"ar$
e.a'inarea 'oti#elor te'einice.

9on4en7iile contrare regimului comunit#7ii legale
2rt -,* - %rice con4en7ie contrar# dispozi7iilor prezentei sec7iuni este lo4it# de
nulitate a"solut#' n m#sura n care nu este compati"il# cu regimul comunit#7ii
con4en7ionale

;09F(/102 a --a
Regimul separa7iei de "unuri

Regimul "unurilor
2rt -+0 - :16 Ciecare dintre so7i este proprietar e>clusi4 n pri4in7a "unurilor
do"ndite nainte de ncAeierea c#s#toriei' precum <i a celor pe care le do"nde<te
n nume propriu dup# aceast# dat#
:26 Prin con4en7ie matrimonial#' p#r7ile pot stipula clauze pri4ind licAidarea
acestui regim n ?unc7ie de masa de "unuri acAizi7ionate de &ecare dintre so7i n
timpul c#s#toriei' n "aza c#reia se 4a calcula crean7a de participare 3ac# p#r7ile
nu au con4enit alt?el' crean7a de participare reprezint# @um#tate din di?eren7a
4aloric# dintre cele dou# mase de acAizi7ii nete <i 4a & datorat# de c#tre so7ul a
c#rui mas# de acAizi7ii nete este mai mare' putnd & pl#tit# n "ani sau n natur#

(n4entarul "unurilor mo"ile
2rt -+1 - :16 La adoptarea acestui regim' notarul pu"lic ntocme<te un in4entar al
"unurilor mo"ile proprii' indi?erent de modul lor de do"ndire
:26 ;e poate ntocmi un in4entar <i pentru "unurile mo"ile do"ndite n timpul
separa7iei de "unuri
:-6 =n toate cazurile' pentru opoza"ilitate ?a7# de ter7i' in4entarul se ane>eaz# la
con4en7ia matrimonial#' supunndu-se acelora<i ?ormalit#7i de pu"licitate ca <i
con4en7ia matrimonial#
:)6 =n lipsa in4entarului se prezum#' pn# la pro"a contrar#' c# dreptul de
proprietate e>clusi4# apar7ine so7ului posesor
:,6 3ac# "unul a ?ost do"ndit printr-un act @uridic supus' potri4it legii' unei
condi7ii de ?orm# pentru 4aliditate ori unor cerin7e de pu"licitate' dreptul de
proprietate e>clusi4# nu se poate do4edi dect prin nscrisul care ndepline<te
?ormele cerute de lege

Bunurile proprietate comun# pe cote-p#r7i
2rt -+2 - :16 Bunurile do"ndite mpreun# de so7i apar7in acestora n proprietate
comun# pe cote-p#r7i' n condi7iile legii
:26 3o4ada copropriet#7ii se ?ace n condi7iile art -+1' care se aplic# n mod
corespunz#tor

Colosin7a "unurilor celuilalt so7
2rt -+- - :16 ;o7ul care se ?olose<te de "unurile celuilalt so7 ?#r# mpotri4irea
acestuia din urm# are o"liga7iile unui uzu?ructuar' cu e>cep7ia celor pre4#zute la art
!2-' !2+ <i !2! 0l este dator s# restituie numai ?ructele e>istente la data solicit#rii
lor de c#tre cel#lalt so7 sau' dup# caz' la data ncet#rii ori scAim"#rii regimului
matrimonial
:26 3ac# unul dintre so7i ncAeie singur un act prin care do"nde<te un "un'
?olosindu-se' n tot sau n parte' de "unuri apar7innd celuilalt so7' acesta din urm#
poate alege' n propor7ia "unurilor proprii ?olosite ?#r# acordul s#u' ntre a reclama
pentru sine proprietatea "unului acAizi7ionat <i a pretinde daune-interese de la so7ul
do"nditor Proprietatea nu poate & ns# reclamat# dect nainte ca so7ul do"nditor
s# dispun# de "unul do"ndit' cu e>cep7ia cazului n care ter7ul do"nditor a
cunoscut c# "unul a ?ost acAizi7ionat de c#tre so7ul 4nz#tor prin 4alori&carea
"unurilor celuilalt so7

R#spunderea pentru o"liga7iile personale
2rt -+) - :16 1iciunul dintre so7i nu poate & 7inut de o"liga7iile n#scute din acte
s#4r<ite de cel#lalt so7
:26 9u toate acestea' so7ii r#spund solidar pentru o"liga7iile asumate de oricare
dintre ei pentru acoperirea cAeltuielilor o"i<nuite ale c#s#toriei <i a celor legate de
cre<terea <i educarea copiilor

3reptul de reten7ie
2rt -+, - La ncetarea regimului separa7iei de "unuri' &ecare dintre so7i are un
drept de reten7ie asupra "unurilor celuilalt pn# la acoperirea integral# a datoriilor
pe care le au unul ?a7# de cel#lalt

;09F(/102 a )-a
Regimul comunit#7ii con4en7ionale

3omeniul de aplicare
2rt -++ - Regimul comunit#7ii con4en7ionale se aplic# atunci cnd' n condi7iile <i
limitele pre4#zute n prezenta sec7iune' se derog#' prin con4en7ie matrimonial#' de
la dispozi7iile pri4ind regimul comunit#7ii legale

%"iectul con4en7iei matrimoniale
2rt -+! - =n cazul n care se adopt# comunitatea con4en7ional#' con4en7ia
matrimonial# se poate re?eri la unul sau mai multe dintre urm#toarele aspecte:
a6 includerea n comunitate' n tot ori n parte' a "unurilor do"ndite sau a
datoriilor proprii n#scute nainte ori dup# ncAeierea c#s#toriei' cu e>cep7ia
"unurilor pre4#zute la art -)0 lit "6 <i c6G
"6 restrngerea comunit#7ii la "unurile sau datoriile anume determinate n
con4en7ia matrimonial#' indi?erent dac# sunt do"ndite ori' dup# caz' n#scute
nainte sau n timpul c#s#toriei' cu e>cep7ia o"liga7iilor pre4#zute la art -,1 lit c6G
c6 o"ligati4itatea acordului am"ilor so7i pentru ncAeierea anumitor acte de
administrareG n acest caz' dac# unul dintre so7i se aD# n imposi"ilitate de a-<i
e>prima 4oin7a sau se opune n mod a"uzi4' cel#lalt so7 poate s# ncAeie singur
actul' ns# numai cu ncu4iin7area preala"il# a instan7ei de tutel#G
d6 includerea clauzei de preciputG e>ecutarea clauzei de preciput se ?ace n natur#
sau' dac# acest lucru nu este posi"il' prin ecAi4alent' din 4aloarea acti4ului net al
comunit#7iiG
e6 modalit#7i pri4ind licAidarea comunit#7ii con4en7ionale

2lte dispozi7ii aplica"ile
2rt -+8 - =n m#sura n care prin con4en7ie matrimonial# nu se pre4ede alt?el'
regimul @uridic al comunit#7ii con4en7ionale se completeaz# cu dispozi7iile legale
pri4ind regimul comunit#7ii legale

;09F(/102 a ,-a
$odi&carea regimului matrimonial

K1 $odi&carea con4en7ional#

9ondi7ii
2rt -+* - :16 3up# cel pu7in un an de la ncAeierea c#s#toriei' so7ii pot' ori de
cte ori doresc' s# nlocuiasc# regimul matrimonial e>istent cu un alt regim
matrimonial ori s# l modi&ce' cu respectarea condi7iilor pre4#zute de lege pentru
ncAeierea con4en7iilor matrimoniale
:26 3ispozi7iile art 2*1' --)' --, <i -+1 sunt aplica"ile n mod corespunz#tor
:-6 9reditorii pre@udicia7i prin scAim"area sau licAidarea regimului matrimonial pot
?ormula ac7iunea re4ocatorie n termen de un an de la data la care au ?ost
ndeplinite ?ormalit#7ile de pu"licitate sau' dup# caz' de cnd au luat cuno<tin7# mai
nainte de aceste mpre@ur#ri pe alt# cale
:)6 9reditorii pre4#zu7i la alin :-6 pot in4oca oricnd' pe cale de e>cep7ie'
inopoza"ilitatea modi&c#rii sau licAid#rii regimului matrimonial ?#cute n ?rauda
intereselor lor

Punere n aplicare Art. 319. prin Lege 71/2011 :
Art. 37. ,
-i"po%iiile art. 319 din &odul ci#il pri#ind 'odi=carea con#enional$ a regi'ului
'atri'onial "unt aplica4ile )i c$"$toriilor n =in$ la data intr$rii n #igoare a
&odului ci#il.

K2 $odi&carea @udiciar#

;epara7ia @udiciar# de "unuri
2rt -!0 - :16 3ac# regimul matrimonial al so7ilor este cel al comunit#7ii legale sau
con4en7ionale' instan7a' la cererea unuia dintre so7i' poate pronun7a separa7ia de
"unuri' atunci cnd cel#lalt so7 ncAeie acte care pun n pericol interesele
patrimoniale ale ?amiliei
:26 .otodat#' instan7a 4a ?ace aplicarea dispozi7iilor art -,!
:-6 3ispozi7iile art 2*1' --)' --, <i -+1 se aplic# n mod corespunz#tor

Punere n aplicare Art. 370. prin Lege 71/2011 :
Art. 3+. ,
-i"po%iiile art. 370,372 din &odul ci#il pri#ind "eparaia <udiciar$ de 4unuri "unt
aplica4ile )i c$"$toriilor n =in$ la data intr$rii n #igoare a &odului ci#il( dac$ actele
prin care "e pun n pericol intere"ele patri'oniale ale !a'iliei "unt nc3eiate de unul
dintre "oi dup$ acea"t$ dat$.

0?ectele ntre so7i
2rt -!1 - :16 ;epara7ia de "unuri pronun7at# de c#tre instan7# ?ace ca regimul
matrimonial anterior s# nceteze' iar so7ilor li se aplic# regimul matrimonial pre4#zut
la art -+0--+,
:26 =ntre so7i' e?ectele separa7iei se produc de la data ?ormul#rii cererii' cu
e>cep7ia cazului n care instan7a' la cererea oric#ruia dintre ei' dispune ca aceste
e?ecte s# li se aplice de la data desp#r7irii n ?apt

Punere n aplicare Art. 371. prin Lege 71/2011 :
Art. 3+. ,
-i"po%iiile art. 370,372 din &odul ci#il pri#ind "eparaia <udiciar$ de 4unuri "unt
aplica4ile )i c$"$toriilor n =in$ la data intr$rii n #igoare a &odului ci#il( dac$ actele
prin care "e pun n pericol intere"ele patri'oniale ale !a'iliei "unt nc3eiate de unul
dintre "oi dup$ acea"t$ dat$.

0?ectele ?a7# de ter7i
2rt -!2 - :16 9reditorii so7ilor nu pot cere separa7ia de "unuri' dar pot inter4eni n
cauz#
:26 3ispozi7iile art -+* alin :-6 <i :)6 se aplic# n mod corespunz#tor

Punere n aplicare Art. 372. prin Lege 71/2011 :
Art. 3+. ,
-i"po%iiile art. 370,372 din &odul ci#il pri#ind "eparaia <udiciar$ de 4unuri "unt
aplica4ile )i c$"$toriilor n =in$ la data intr$rii n #igoare a &odului ci#il( dac$ actele
prin care "e pun n pericol intere"ele patri'oniale ale !a'iliei "unt nc3eiate de unul
dintre "oi dup$ acea"t$ dat$.

Punere n aplicare &AP8:/L9L >8 prin Lege 71/2011 :
Art. 27. ,
8ndi!erent de data nc3eierii c$"$toriei( n ceea ce pri#e)te relaiile lor per"onale )i
patri'oniale( "oii "unt "upu)i di"po%iiilor &odului ci#il( de la data intr$rii "ale n
#igoare.

92P(.%L/L V((
3es?acerea c#s#toriei

;09F(/102 1
9azurile de di4or7

K1 3ispozi7ii generale

$oti4e de di4or7
2rt -!- - 3i4or7ul poate a4ea loc:
a6 prin acordul so7ilor' la cererea am"ilor so7i sau a unuia dintre so7i acceptat# de
cel#lalt so7G
"6 atunci cnd' din cauza unor moti4e temeinice' raporturile dintre so7i sunt gra4
4#t#mate <i continuarea c#s#toriei nu mai este posi"il#G
c6 la cererea unuia dintre so7i' dup# o separare n ?apt care a durat cel pu7in 2 aniG
d6 la cererea aceluia dintre so7i a c#rui stare de s#n#tate ?ace imposi"il#
continuarea c#s#toriei

K2 3i4or7ul prin acordul so7ilor pe cale @udiciar#

9ondi7ii
2rt -!) - :16 3i4or7ul prin acordul so7ilor poate & pronun7at indi?erent de durata
c#s#toriei <i indi?erent dac# e>ist# sau nu copii minori rezulta7i din c#s#torie
:26 3i4or7ul prin acordul so7ilor nu poate & admis dac# unul dintre so7i este pus
su" interdic7ie
:-6 (nstan7a este o"ligat# s# 4eri&ce e>isten7a consim7#mntului li"er <i ne4iciat al
&ec#rui so7

Punere n aplicare @2. prin Lege 71/2011 :
Art. 20. ,
?n ca%ul cererilor de di#or !or'ulate anterior intr$rii n #igoare a &odului ci#il(
in"tana poate "$ di"pun$ di#orul prin acordul "oilor( dac$ "unt ndeplinite
condiiile pre#$%ute la art. 373 lit. a) )i art. 372 din &odul ci#il.

K- 3i4or7ul prin acordul so7ilor pe cale administrati4# sau prin procedur# notarial#

9ondi7ii
2rt -!, - :16 3ac# so7ii sunt de acord cu di4or7ul <i nu au copii minori' n#scu7i din
c#s#torie' din a?ara c#s#toriei sau adopta7i' o&7erul de stare ci4il# ori notarul pu"lic
de la locul c#s#toriei sau al ultimei locuin7e comune a so7ilor poate constata
des?acerea c#s#toriei prin acordul so7ilor' eli"erndu-le un certi&cat de di4or7'
potri4it legii
:26 3i4or7ul prin acordul so7ilor poate & constatat de notarul pu"lic <i n cazul n
care e>ist# copii minori n#scu7i din c#s#torie' din a?ara c#s#toriei sau adopta7i' dac#
so7ii con4in asupra tuturor aspectelor re?eritoare la numele de ?amilie pe care s# l
poarte dup# di4or7' e>ercitarea autorit#7ii p#rinte<ti de c#tre am"ii p#rin7i' sta"ilirea
locuin7ei copiilor dup# di4or7' modalitatea de p#strare a leg#turilor personale dintre
p#rintele separat <i &ecare dintre copii' precum <i sta"ilirea contri"u7iei p#rin7ilor la
cAeltuielile de cre<tere' educare' n4#7#tur# <i preg#tire pro?esional# a copiilor 3ac#
din raportul de ancAet# social# rezult# c# acordul so7ilor pri4ind e>ercitarea n
comun a autorit#7ii p#rinte<ti sau cel pri4ind sta"ilirea locuin7ei copiilor nu este n
interesul copilului' sunt aplica"ile pre4ederile art -!+ alin :,6
:-6 3ispozi7iile art -!) alin :26 sunt aplica"ile n mod corespunz#tor

Procedura
2rt -!+ - :16 9ererea de di4or7 se depune de so7i mpreun# %&7erul de stare
ci4il# sau notarul pu"lic nregistreaz# cererea <i le acord# un termen de reDec7ie de
-0 de zile
:26 Prin e>cep7ie de la pre4ederile alin :16' cererea de di4or7 se poate depune la
notarul pu"lic <i prin mandatar cu procur# autentic#
:-6 La e>pirarea acestui termen' so7ii se prezint# personal' iar o&7erul de stare
ci4il# sau' dup# caz' notarul pu"lic 4eri&c# dac# so7ii st#ruie s# di4or7eze <i dac#' n
acest sens' consim7#mntul lor este li"er <i ne4iciat
:)6 3ac# so7ii st#ruie n di4or7' o&7erul de stare ci4il# sau' dup# caz' notarul pu"lic
eli"ereaz# certi&catul de di4or7 ?#r# s# ?ac# 4reo men7iune cu pri4ire la culpa so7ilor
:,6 3ispozi7iile art -8- alin :16 <i :-6 se aplic# n mod corespunz#tor 3ac# so7ii nu
se n7eleg asupra numelui de ?amilie pe care s# l poarte dup# di4or7 ori' n cazul
pre4#zut la art -!, alin :26' asupra e>ercit#rii n comun a drepturilor p#rinte<ti'
o&7erul de stare ci4il# sau' dup# caz' notarul pu"lic emite o dispozi7ie de respingere
a cererii de di4or7 <i ndrum# so7ii s# se adreseze instan7ei de @udecat#' potri4it
pre4ederilor art -!)
:+6 ;olu7ionarea cererilor pri4ind alte e?ecte ale di4or7ului asupra c#rora so7ii nu se
n7eleg este de competen7a instan7ei @udec#tore<ti

$en7iunea n actul de c#s#torie
2rt -!! - :16 9nd cererea de di4or7 este depus# la prim#ria unde s-a ncAeiat
c#s#toria' o&7erul de stare ci4il#' dup# emiterea certi&catului de di4or7' ?ace
cu4enita men7iune n actul de c#s#torie
:26 =n cazul depunerii cererii la prim#ria n a c#rei raz# teritorial# so7ii au a4ut
ultima locuin7# comun#' o&7erul de stare ci4il# emite certi&catul de di4or7 <i
nainteaz#' de ndat#' o copie certi&cat# de pe acesta la prim#ria locului unde s-a
ncAeiat c#s#toria' spre a se ?ace men7iune n actul de c#s#torie
:-6 =n cazul constat#rii di4or7ului de c#tre notarul pu"lic' acesta emite certi&catul
de di4or7 <i nainteaz#' de ndat#' o copie certi&cat# de pe acesta la prim#ria locului
unde s-a ncAeiat c#s#toria' spre a se ?ace men7iune n actul de c#s#torie

Re?uzul o&7erului de stare ci4il# sau notarului pu"lic
2rt -!8 - :16 3ac# nu sunt ndeplinite condi7iile art -!,' o&7erul de stare ci4il#
sau' dup# caz' notarul pu"lic respinge cererea de di4or7
:26 =mpotri4a re?uzului o&7erului de stare ci4il# sau notarului pu"lic nu e>ist# cale
de atac' dar so7ii se pot adresa cu cererea de di4or7 instan7ei de @udecat#' pentru a
dispune des?acerea c#s#toriei prin acordul lor sau n "aza unui alt temei pre4#zut de
lege
:-6 Pentru repararea pre@udiciului prin re?uzul a"uzi4 al o&7erului de stare ci4il#
sau notarului pu"lic de a constata des?acerea c#s#toriei prin acordul so7ilor <i de a
emite certi&catul de di4or7' oricare dintre so7i se poate adresa' pe cale separat#'
instan7ei competente

Punere n aplicare @3. prin Lege 71/2011 :
Art. 21. ,
-i"po%iiile &odului ci#il pri#ind di#orul prin acordul "oilor pe cale ad'ini"trati#$
"au prin procedur$ notarial$ "unt aplica4ile )i c$"$toriilor n =in$ la data intr$rii n
#igoare a &odului ci#il.

K) 3i4or7ul din culp#

9ondi7ii
2rt -!* - :16 =n cazul pre4#zut la art -!- lit "6' di4or7ul se poate pronun7a dac#
instan7a sta"ile<te culpa unuia dintre so7i n destr#marea c#s#toriei 9u toate
acestea' dac# din pro"ele administrate rezult# culpa am"ilor so7i' instan7a poate
pronun7a di4or7ul din culpa lor comun#' cAiar dac# numai unul dintre ei a ?#cut
cerere de di4or7 3ac# culpa apar7ine n totalitate reclamantului' sunt aplica"ile
pre4ederile art -88
:26 =n ipoteza pre4#zut# de art -!- lit c6' di4or7ul se pronun7# din culpa e>clusi4#
a so7ului reclamant' cu e>cep7ia situa7iei n care prtul se declar# de acord cu
di4or7ul' cnd acesta se pronun7# ?#r# a se ?ace men7iune despre culpa so7ilor

9ontinuarea ac7iunii de di4or7
2rt -80 - :16 =n situa7ia pre4#zut# la art -!* alin :16' dac# so7ul reclamant
decedeaz# n timpul procesului' mo<tenitorii s#i pot continua ac7iunea de di4or7
:26 2c7iunea continuat# de mo<tenitori este admis# numai dac# instan7a constat#
culpa e>clusi4# a so7ului prt

Punere n aplicare @2. prin Lege 71/2011 :
Art. 22. ,
?n ca%ul cererilor de di#or !or'ulate anterior intr$rii n #igoare a &odului ci#il(
in"tana de <udecat$ poate "$ di"pun$ di#orul n te'eiul pre#ederilor art. 373 lit. 4)
)i art. 379 alin. (1) din &odul ci#il( c3iar dac$ reine culpa e.clu"i#$ a recla'antului(
n '$"ura n care 'oti#ele de di#or "u4%i"t$ )i dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

K, 3i4or7ul din cauza st#rii s#n#t#7ii unui so7

9ondi7iile di4or7ului
2rt -81 - =n cazul pre4#zut la art -!- lit d6' des?acerea c#s#toriei se pronun7#
?#r# a se ?ace men7iune despre culpa so7ilor

;09F(/102 a 2-a
0?ectele di4or7ului

K1 3ata des?acerii c#s#toriei

3ata des?acerii c#s#toriei
2rt -82 - :16 9#s#toria este des?#cut# din ziua cnd Aot#rrea prin care s-a
pronun7at di4or7ul a r#mas de&niti4#
:26 Prin e>cep7ie' dac# ac7iunea de di4or7 este continuat# de mo<tenitorii so7ului
reclamant' potri4it art -80' c#s#toria se socote<te des?#cut# la data decesului
:-6 =n cazul pre4#zut de art -!,' c#s#toria este des?#cut# pe data eli"er#rii
certi&catului de di4or7

K2 0?ectele di4or7ului cu pri4ire la raporturile nepatrimoniale dintre so7i

1umele de ?amilie dup# c#s#torie
2rt -8- - :16 La des?acerea c#s#toriei prin di4or7' so7ii pot con4eni s# p#streze
numele purtat n timpul c#s#toriei (nstan7a ia act de aceast# n7elegere prin
Aot#rrea de di4or7
:26 Pentru moti4e temeinice' @usti&cate de interesul unuia dintre so7i sau de
interesul superior al copilului' instan7a poate s# ncu4iin7eze ca so7ii s# p#streze
numele purtat n timpul c#s#toriei' cAiar n lipsa unei n7elegeri ntre ei
:-6 3ac# nu a inter4enit o n7elegere sau dac# instan7a nu a dat ncu4iin7area'
&ecare dintre ?o<tii so7i poart# numele dinaintea c#s#toriei

3repturile so7ului di4or7at
2rt -8) - :16 3i4or7ul este considerat pronun7at mpotri4a so7ului din a c#rui
culp# e>clusi4# s-a des?#cut c#s#toria
:26 ;o7ul mpotri4a c#ruia a ?ost pronun7at di4or7ul pierde drepturile pe care legea
sau con4en7iile ncAeiate anterior cu ter7ii le atri"uie acestuia
:-6 2ceste drepturi nu sunt pierdute n cazul culpei comune sau al di4or7ului prin
acordul so7ilor

K- 0?ectele di4or7ului cu pri4ire la raporturile patrimoniale dintre so7i

( 0?ecte cu pri4ire la regimul matrimonial

=ncetarea regimului matrimonial
2rt -8, - :16 =n cazul di4or7ului' regimul matrimonial nceteaz# ntre so7i la data
introducerii cererii de di4or7
:26 9u toate acestea' oricare dintre so7i sau amndoi' mpreun#' n cazul di4or7ului
prin acordul lor' pot cere instan7ei de di4or7 s# constate c# regimul matrimonial a
ncetat de la data separa7iei n ?apt
:-6 Pre4ederile acestui articol se aplic# n mod corespunz#tor <i n cazul di4or7ului
pre4#zut de art -!,

Punere n aplicare Art. 3+*. prin Lege 71/2011 :
Art. 23. ,
-i"po%iiile art. 3+* din &odul ci#il pri#ind ncetarea regi'ului 'atri'onial "e aplic$
nu'ai n ca%ul di#orului care inter#ine dup$ data intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

2ctele ncAeiate n ?rauda celuilalt so7
2rt -8+ - :16 2ctele men7ionate la art -)+ alin :26' precum <i actele din care se
nasc o"liga7ii n sarcina comunit#7ii' ncAeiate de unul dintre so7i dup# data
introducerii cererii de di4or7 sunt anula"ile' dac# au ?ost ?#cute n ?rauda celuilalt
so7
:26 3ispozi7iile art -), alin :)6 r#mn aplica"ile

Punere n aplicare Art. 3+1. prin Lege 71/2011 :
Art. 22. ,
-i"po%iiile art. 3+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile nu'ai n ca%ul n care cererea de
di#or e"te introdu"$ dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il( iar actele <uridice "unt
nc3eiate de un "o n !rauda celuilalt "o dup$ data introducerii cererii de di#or.

%poza"ilitatea ?a7# de ter7i
2rt -8! - :16 Hot#rrea @udec#toreasc# prin care s-a pronun7at di4or7ul <i' dup#
caz' certi&catul de di4or7 pre4#zut la art -!, sunt opoza"ile ?a7# de ter7i' n
condi7iile legii
:26 3ispozi7iile art 2*1' --) <i --, sunt aplica"ile n mod corespunz#tor' inclusi4
n cazul pre4#zut la art -!,

(( 3reptul la desp#gu"iri

2cordarea desp#gu"irilor
2rt -88 - 3istinct de dreptul la presta7ia compensatorie pre4#zut la art -*0'
so7ul ne4ino4at' care su?er# un pre@udiciu prin des?acerea c#s#toriei' poate cere
so7ului 4ino4at s# l desp#gu"easc# (nstan7a de tutel# solu7ioneaz# cererea prin
Aot#rrea de di4or7

Punere n aplicare Art. 3++. prin Lege 71/2011 :
Art. 2*. ,
-i"po%iiile art. 3++ din &odul ci#il pri#ind acordarea de"p$gu4irilor "unt aplica4ile
n ca%ul n care 'oti#ele de di#or ",au i#it dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.

((( %"liga7ia de ntre7inere ntre ?o<tii so7i

%"liga7ia de ntre7inere
2rt -8* - :16 Prin des?acerea c#s#toriei' o"liga7ia de ntre7inere ntre so7i
nceteaz#
:26 ;o7ul di4or7at are dreptul la ntre7inere' dac# se aD# n ne4oie din pricina unei
incapacit#7i de munc# sur4enite nainte de c#s#torie ori n timpul c#s#toriei 0l are
drept la ntre7inere <i atunci cnd incapacitatea se i4e<te n decurs de un an de la
des?acerea c#s#toriei' ns# numai dac# incapacitatea este cauzat# de o mpre@urare
n leg#tur# cu c#s#toria
:-6 =ntre7inerea datorat# potri4it dispozi7iilor alin :26 se sta"ile<te pn# la o
p#trime din 4enitul net al celui o"ligat la plata ei' n raport cu mi@loacele sale <i cu
starea de ne4oie a creditorului 2ceast# ntre7inere' mpreun# cu ntre7inerea
datorat# copiilor' nu 4a putea dep#<i @um#tate din 4enitul net al celui o"ligat la
plat#
:)6 9nd di4or7ul este pronun7at din culpa e>clusi4# a unuia dintre so7i' acesta nu
"ene&ciaz# de pre4ederile alin :26 <i :-6 dect timp de un an de la des?acerea
c#s#toriei
:,6 =n a?ara altor cazuri pre4#zute de lege' o"liga7ia de ntre7inere nceteaz# prin
rec#s#torirea celui ndrept#7it

(V Presta7ia compensatorie

9ondi7iile presta7iei compensatorii
2rt -*0 - :16 =n cazul n care di4or7ul se pronun7# din culpa e>clusi4# a so7ului
prt' so7ul reclamant poate "ene&cia de o presta7ie care s# compenseze' att ct
este posi"il' un dezecAili"ru semni&cati4 pe care di4or7ul l-ar determina n condi7iile
de 4ia7# ale celui care o solicit#
:26 Presta7ia compensatorie se poate acorda numai n cazul n care c#s#toria a
durat cel pu7in 20 de ani
:-6 ;o7ul care solicit# presta7ia compensatorie nu poate cere de la ?ostul s#u so7 <i
pensie de ntre7inere' n condi7iile art -8*

;ta"ilirea presta7iei compensatorii
2rt -*1 - :16 Presta7ia compensatorie nu se poate solicita dect odat# cu
des?acerea c#s#toriei
:26 La sta"ilirea presta7iei compensatorii se 7ine seama att de resursele so7ului
care o solicit#' ct <i de mi@loacele celuilalt so7 din momentul di4or7ului' de e?ectele
pe care le are sau le 4a a4ea licAidarea regimului matrimonial' precum <i de orice
alte mpre@ur#ri pre4izi"ile de natur# s# le modi&ce' cum ar & 4rsta <i starea de
s#n#tate a so7ilor' contri"u7ia la cre<terea copiilor minori pe care a a4ut-o <i
urmeaz# s# o ai"# &ecare so7' preg#tirea pro?esional#' posi"ilitatea de a des?#<ura o
acti4itate produc#toare de 4enituri <i altele asemenea

Corma presta7iei compensatorii
2rt -*2 - :16 Presta7ia compensatorie poate & sta"ilit# n "ani' su" ?orma unei
sume glo"ale sau a unei rente 4iagere' ori n natur#' su" ?orma uzu?ructului asupra
unor "unuri mo"ile sau imo"ile care apar7in de"itorului
:26 Renta poate & sta"ilit# ntr-o cot# procentual# din 4enitul de"itorului sau ntr-o
sum# de "ani determinat#
:-6 Renta <i uzu?ructul se pot constitui pe toat# durata 4ie7ii celui care solicit#
presta7ia compensatorie sau pentru o perioad# mai scurt#' care se sta"ile<te prin
Aot#rrea de di4or7

Earan7ii
2rt -*- - (nstan7a' la cererea so7ului creditor' l poate o"liga pe so7ul de"itor s#
constituie o garan7ie real# sau s# dea cau7iune pentru a asigura e>ecutarea rentei

$odi&carea presta7iei compensatorii
2rt -*) - :16 (nstan7a poate m#ri sau mic<ora presta7ia compensatorie' dac# se
modi&c#' n mod semni&cati4' mi@loacele de"itorului <i resursele creditorului
:26 =n cazul n care presta7ia compensatorie const# ntr-o sum# de "ani' aceasta se
inde>eaz# de drept' trimestrial' n ?unc7ie de rata inDa7iei

=ncetarea presta7iei compensatorii
2rt -*, - Presta7ia compensatorie nceteaz# prin decesul unuia dintre so7i' prin
rec#s#torirea so7ului creditor' precum <i atunci cnd acesta o"7ine resurse de natur#
s# i asigure condi7ii de 4ia7# asem#n#toare celor din timpul c#s#toriei

K) 0?ectele di4or7ului cu pri4ire la raporturile dintre p#rin7i <i copiii lor minori

Raporturile dintre p#rin7ii di4or7a7i <i copiii lor minori
2rt -*+ - :16 (nstan7a de tutel# Aot#r#<te' odat# cu pronun7area di4or7ului'
asupra raporturilor dintre p#rin7ii di4or7a7i <i copiii lor minori' 7innd seama de
interesul superior al copiilor' de concluziile raportului de ancAet# psiAosocial#'
precum <i' dac# este cazul' de n4oiala p#rin7ilor' pe care i ascult#
:26 3ispozi7iile art 2+) sunt aplica"ile

0>ercitarea autorit#7ii p#rinte<ti de c#tre am"ii p#rin7i
2rt -*! - 3up# di4or7' autoritatea p#rinteasc# re4ine n comun am"ilor p#rin7i'
a?ar# de cazul n care instan7a decide alt?el

0>ercitarea autorit#7ii p#rinte<ti de c#tre un singur p#rinte
2rt -*8 - :16 3ac# e>ist# moti4e ntemeiate' a4nd n 4edere interesul superior al
copilului' instan7a Aot#r#<te ca autoritatea p#rinteasc# s# &e e>ercitat# numai de
c#tre unul dintre p#rin7i
:26 9el#lalt p#rinte p#streaz# dreptul de a 4egAea asupra modului de cre<tere <i
educare a copilului' precum <i dreptul de a consim7i la adop7ia acestuia

0>ercitarea autorit#7ii p#rinte<ti de c#tre alte persoane
2rt -** - :16 =n mod e>cep7ional' instan7a de tutel# poate Aot#r plasamentul
copilului la o rud# sau la o alt# ?amilie ori persoan#' cu consim7#mntul acestora'
sau ntr-o institu7ie de ocrotire 2cestea e>ercit# drepturile <i ndatoririle care re4in
p#rin7ilor cu pri4ire la persoana copilului
:26 (nstan7a sta"ile<te dac# drepturile cu pri4ire la "unurile copilului se e>ercit# de
c#tre p#rin7i n comun sau de c#tre unul dintre ei

Locuin7a copilului dup# di4or7
2rt )00 - :16 =n lipsa n7elegerii dintre p#rin7i sau dac# aceasta este contrar#
interesului superior al copilului' instan7a de tutel# sta"ile<te' odat# cu pronun7area
di4or7ului' locuin7a copilului minor la p#rintele cu care locuie<te n mod statornic
:26 3ac# pn# la di4or7 copilul a locuit cu am"ii p#rin7i' instan7a i sta"ile<te
locuin7a la unul dintre ei' 7innd seama de interesul s#u superior
:-6 =n mod e>cep7ional' <i numai dac# este n interesul superior al copilului'
instan7a poate sta"ili locuin7a acestuia la "unici sau la alte rude ori persoane' cu
consim7#mntul acestora' ori la o institu7ie de ocrotire 2cestea e>ercit#
supra4egAerea copilului <i ndeplinesc toate actele o"i<nuite pri4ind s#n#tatea'
educa7ia <i n4#7#tura sa

3repturile p#rintelui separat de copil
2rt )01 - :16 =n cazurile pre4#zute la art )00' p#rintele sau' dup# caz' p#rin7ii
separa7i de copilul lor au dreptul de a a4ea leg#turi personale cu acesta
:26 =n caz de nen7elegere ntre p#rin7i' instan7a de tutel# decide cu pri4ire la
modalit#7ile de e>ercitare a acestui drept 2scultarea copilului este o"ligatorie' art
2+) &ind aplica"il

;ta"ilirea contri"u7iei p#rin7ilor
2rt )02 - :16 (nstan7a de tutel#' prin Aot#rrea de di4or7' sta"ile<te contri"u7ia
&ec#rui p#rinte la cAeltuielile de cre<tere' educare' n4#7#tur# <i preg#tire
pro?esional# a copiilor
:26 3ispozi7iile titlului V pri4ind o"liga7ia de ntre7inere se aplic# n mod
corespunz#tor

$odi&carea m#surilor luate cu pri4ire la copil
2rt )0- - =n cazul scAim"#rii mpre@ur#rilor' instan7a de tutel# poate modi&ca
m#surile cu pri4ire la drepturile <i ndatoririle p#rin7ilor di4or7a7i ?a7# de copiii lor
minori' la cererea oric#ruia dintre p#rin7i sau a unui alt mem"ru de ?amilie' a
copilului' a institu7iei de ocrotire' a institu7iei pu"lice specializate pentru protec7ia
copilului sau a procurorului

Punere n aplicare Art. 203. prin Lege 71/2011 :
Art. 21. ,
-i"po%iiile 3ot$r0rilor <udec$tore)ti pri#itoare la relaiile per"onale )i patri'oniale
dintre copii )i p$rinii lor di#orai nainte de intrarea n #igoare a &odului ci#il pot =
'odi=cate potri#it di"po%iiilor art. 203 din &odul ci#il.

Raporturile dintre p#rin7i <i copiii lor minori n alte cazuri
2rt )0) - =n cazul pre4#zut la art 2*- alin :26' instan7a Aot#r#<te asupra
raporturilor dintre p#rin7i <i copiii lor minori' dispozi7iile art -*+-)0- &ind aplica"ile
n mod corespunz#tor

Punere n aplicare &AP8:/L9L >88 prin Lege 71/2011 :
Art. 39. ,
(1) -i"po%iiile &odului ci#il pri#ind di#orul "e aplic$ !$r$ a "e deo"e4i ntre
c$"$toriile nc3eiate nainte "au dup$ intrarea "a n #igoare.
(2) -i#orul pronunat anterior intr$rii n #igoare a &odului ci#il produce e!ectele
"ta4ilite de legea n #igoare la data c0nd ",a pronunat 3ot$r0rea r$'a"$
ire#oca4il$.

.(.L/L (((
Rudenia

92P(.%L/L (
3ispozi7ii generale

1o7iune
2rt )0, - :16 Rudenia &reasc# este leg#tura "azat# pe descenden7a unei
persoane dintr-o alt# persoan# sau pe ?aptul c# mai multe persoane au un
ascendent comun
:26 Rudenia ci4il# este leg#tura rezultat# din adop7ia ncAeiat# n condi7iile
pre4#zute de lege

Rudenia n linie dreapt# sau colateral#
2rt )0+ - :16 Rudenia este n linie dreapt# n cazul descenden7ei unei persoane
dintr-o alt# persoan# <i poate & ascendent# sau descendent#
:26 Rudenia este n linie colateral# atunci cnd rezult# din ?aptul c# mai multe
persoane au un ascendent comun
:-6 Eradul de rudenie se sta"ile<te ast?el:
a6 n linie dreapt#' dup# num#rul na<terilor: ast?el' copiii <i p#rin7ii sunt rude de
gradul nti' nepo7ii <i "unicii sunt rude de gradul al doileaG
"6 n linie colateral#' dup# num#rul na<terilor' urcnd de la una dintre rude pn#
la ascendentul comun <i co"ornd de la acesta pn# la cealalt# rud#G ast?el' ?ra7ii
sunt rude de gradul al doilea' uncAiul sau m#tu<a <i nepotul' de gradul al treilea'
4erii primari' de gradul al patrulea

2&nitatea
2rt )0! - :16 2&nitatea este leg#tura dintre un so7 <i rudele celuilalt so7
:26 Rudele so7ului sunt' n aceea<i linie <i acela<i grad' a&nii celuilalt so7

92P(.%L/L ((
Cilia7ia

;09F(/102 1
;ta"ilirea &lia7iei

K1 3ispozi7ii generale

$odurile de sta"ilire a &lia7iei
2rt )08 - :16 Cilia7ia ?a7# de mam# rezult# din ?aptul na<teriiG ea se poate sta"ili <i
prin recunoa<tere sau prin Aot#rre @udec#toreasc#
:26 Cilia7ia ?a7# de tat#l din c#s#torie se sta"ile<te prin e?ectul prezum7iei de
paternitate
:-6 Cilia7ia ?a7# de tat#l din a?ara c#s#toriei se sta"ile<te prin recunoa<tere sau prin
Aot#rre @udec#toreasc#' dup# caz

3o4ada &lia7iei
2rt )0* - :16 Cilia7ia se do4ede<te prin actul de na<tere ntocmit n registrul de
stare ci4il#' precum <i cu certi&catul de na<tere eli"erat pe "aza acestuia
:26 =n cazul copilului din c#s#torie' do4ada se ?ace prin actul de na<tere <i prin
actul de c#s#torie al p#rin7ilor' trecute n registrele de stare ci4il#' precum <i prin
certi&catele de stare ci4il# corespunz#toare

Posesia de stat
2rt )10 - :16 Posesia de stat este starea de ?apt care indic# leg#turile de &lia7ie <i
rudenie dintre copil <i ?amilia din care se pretinde c# ?ace parte 0a const#' n
principal' n oricare dintre urm#toarele mpre@ur#ri:
a6 o persoan# se comport# ?a7# de un copil ca &ind al s#u' ngri@indu-se de
cre<terea <i educarea sa' iar copilul se comport# ?a7# de aceast# persoan# ca &ind
p#rintele s#uG
"6 copilul este recunoscut de c#tre ?amilie' n societate <i' cnd este cazul' de
c#tre autorit#7ile pu"lice' ca &ind al persoanei despre care se pretinde c# este
p#rintele s#uG
c6 copilul poart# numele persoanei despre care se pretinde c# este p#rintele s#u
:26 Posesia de stat tre"uie s# &e continu#' pa<nic#' pu"lic# <i neecAi4oc#

Posesia de stat con?orm# cu actul de na<tere
2rt )11 - :16 1icio persoan# nu poate reclama o alt# &lia7ie ?a7# de mam# dect
aceea ce rezult# din actul s#u de na<tere <i posesia de stat con?orm# cu acesta
:26 1imeni nu poate contesta &lia7ia ?a7# de mam# a persoanei care are o posesie
de stat con?orm# cu actul s#u de na<tere
:-6 9u toate acestea' dac# printr-o Aot#rre @udec#toreasc# s-a sta"ilit c# a a4ut
loc o su"stituire de copil ori c# a ?ost nregistrat# ca mam# a unui copil o alt# ?emeie
dect aceea care l-a n#scut' se poate ?ace do4ada ade4#ratei &lia7ii cu orice mi@loc
de pro"#

.impul legal al concep7iunii
2rt )12 - :16 (nter4alul de timp cuprins ntre a trei suta <i a o sut# optzecea zi
dinaintea na<terii copilului este timpul legal al concep7iunii 0l se calculeaz# zi cu zi
:26 Prin mi@loace de pro"# <tiin7i&ce se poate ?ace do4ada concep7iunii copilului
ntr-o anumit# perioad# din inter4alul de timp pre4#zut la alin :16 sau cAiar n a?ara
acestui inter4al

3omeniul de aplicare
2rt )1- - 3ispozi7iile prezentului capitol re?eritoare la copil sunt aplica"ile <i
persoanei ma@ore a c#rei &lia7ie este cercetat#

K2 Prezum7ia de paternitate

Prezum7ia de paternitate
2rt )1) - :16 9opilul n#scut sau conceput n timpul c#s#toriei are ca tat# pe so7ul
mamei
:26 Paternitatea poate & t#g#duit#' dac# este cu neputin7# ca so7ul mamei s# &e
tat#l copilului

K- Recunoa<terea copilului

Celurile recunoa<terii
2rt )1, - :16 3ac# na<terea nu a ?ost nregistrat# n registrul de stare ci4il# sau
copilul a ?ost trecut n registrul de stare ci4il# ca n#scut din p#rin7i necunoscu7i'
mama l poate recunoa<te pe copil
:26 9opilul conceput <i n#scut n a?ara c#s#toriei poate & recunoscut de c#tre tat#l
s#u
:-6 3up# moartea copilului' acesta poate & recunoscut numai dac# a l#sat
descenden7i &re<ti

Cormele recunoa<terii
2rt )1+ - :16 Recunoa<terea poate & ?#cut# prin declara7ie la ser4iciul de stare
ci4il#' prin nscris autentic sau prin testament
:26 3ac# recunoa<terea este ?#cut# prin nscris autentic' o copie a acestuia este
trimis# din o&ciu ser4iciului de stare ci4il# competent' pentru a se ?ace men7iunea
corespunz#toare n registrele de stare ci4il#
:-6 Recunoa<terea' cAiar dac# a ?ost ?#cut# prin testament' este ire4oca"il#

Recunoa<terea de c#tre minorul nec#s#torit
2rt )1! - $inorul nec#s#torit l poate recunoa<te singur pe copilul s#u' dac# are
discern#mnt la momentul recunoa<terii

1ulitatea a"solut# a recunoa<terii
2rt )18 - Recunoa<terea este lo4it# de nulitate a"solut# dac#:
a6 a ?ost recunoscut un copil a c#rui &lia7ie' sta"ilit# potri4it legii' nu a ?ost
nl#turat# 9u toate acestea' dac# &lia7ia anterioar# a ?ost nl#turat# prin Aot#rre
@udec#toreasc#' recunoa<terea este 4ala"il#G
"6 a ?ost ?#cut# dup# decesul copilului' iar acesta nu a l#sat descenden7i &re<tiG
c6 a ?ost ?#cut# n alte ?orme dect cele pre4#zute de lege

1ulitatea relati4# a recunoa<terii
2rt )1* - :16 Recunoa<terea poate & anulat# pentru eroare' dol sau 4iolen7#
:26 Prescrip7ia dreptului la ac7iune ncepe s# curg# de la data ncet#rii 4iolen7ei ori'
dup# caz' a descoperirii erorii sau dolului

9ontestarea recunoa<terii de &lia7ie
2rt )20 - :16 Recunoa<terea care nu corespunde ade4#rului poate & contestat#
oricnd <i de orice persoan# interesat#
:26 3ac# recunoa<terea este contestat# de cel#lalt p#rinte' de copilul recunoscut
sau de descenden7ii acestuia' do4ada &lia7iei este n sarcina autorului recunoa<terii
sau a mo<tenitorilor s#i

K) 2c7iuni pri4ind &lia7ia

( 9ontestarea &lia7iei

2c7iunea n contesta7ia &lia7iei
2rt )21 - :16 %rice persoan# interesat# poate contesta oricnd' prin ac7iune n
@usti7ie' &lia7ia sta"ilit# printr-un act de na<tere ce nu este con?orm cu posesia de
stat
:26 =n acest caz' &lia7ia se do4ede<te prin certi&catul medical constatator al
na<terii' prin e>pertiza medico-legal# de sta"ilire a &lia7iei sau' n lipsa certi&catului
ori n cazul imposi"ilit#7ii e?ectu#rii e>pertizei' prin orice mi@loc de pro"#' inclusi4
prin posesia de stat
:-6 9u toate acestea' do4ada &lia7iei nu se ?ace prin martori dect n cazul
pre4#zut la art )11 alin :-6 sau atunci cnd e>ist# nscrisuri care ?ac demn# de
crezare ac7iunea ?ormulat#

(( 2c7iunea n sta"ilirea &lia7iei ?a7# de mam#

2c7iunea n sta"ilirea maternit#7ii
2rt )22 - =n cazul n care' din orice moti4' do4ada &lia7iei ?a7# de mam# nu se
poate ?ace prin certi&catul constatator al na<terii ori n cazul n care se contest#
realitatea celor cuprinse n certi&catul constatator al na<terii' &lia7ia ?a7# de mam#
se poate sta"ili printr-o ac7iune n sta"ilirea maternit#7ii' n cadrul c#reia pot &
administrate orice mi@loace de pro"#

Regimul @uridic al ac7iunii n sta"ilirea maternit#7ii
2rt )2- - :16 3reptul la ac7iunea n sta"ilirea &lia7iei ?a7# de mam# apar7ine
copilului <i se porne<te' n numele acestuia' de c#tre reprezentantul s#u legal
:26 2c7iunea poate s# &e pornit# sau' dup# caz' continuat# <i de mo<tenitorii
copilului' n condi7iile legii
:-6 2c7iunea poate & introdus# <i mpotri4a mo<tenitorilor pretinsei mame
:)6 3reptul la ac7iune este imprescripti"il
:,6 3ac# ns# copilul a decedat nainte de a introduce ac7iunea' mo<tenitorii s#i
pot s# o introduc# n termen de un an de la data decesului

((( 2c7iunea n sta"ilirea paternit#7ii din a?ara c#s#toriei

;ta"ilirea paternit#7ii prin Aot#rre @udec#toreasc#
2rt )2) - 3ac# tat#l din a?ara c#s#toriei nu l recunoa<te pe copil' paternitatea
acestuia se poate sta"ili prin Aot#rre @udec#toreasc#

2c7iunea n sta"ilirea paternit#7ii
2rt )2, - :16 2c7iunea n sta"ilirea paternit#7ii din a?ara c#s#toriei apar7ine
copilului <i se porne<te n numele lui de c#tre mam#' cAiar dac# este minor#' sau de
c#tre reprezentantul lui legal
:26 0a poate & pornit# sau' dup# caz' continuat# <i de mo<tenitorii copilului' n
condi7iile legii
:-6 2c7iunea n sta"ilirea paternit#7ii poate & pornit# <i mpotri4a mo<tenitorilor
pretinsului tat#

Prezum7ia &lia7iei ?a7# de pretinsul tat#
2rt )2+ - :16 Paternitatea se prezum# dac# se do4ede<te c# pretinsul tat# a
con4ie7uit cu mama copilului n perioada timpului legal al concep7iunii
:26 Prezum7ia este nl#turat# dac# pretinsul tat# do4ede<te c# este e>clus ca el s#
l & conceput pe copil

.ermenul de prescrip7ie
2rt )2! - :16 3reptul la ac7iunea n sta"ilirea paternit#7ii nu se prescrie n timpul
4ie7ii copilului
:26 3ispozi7iile art )2- alin :,6 se aplic# n mod corespunz#tor

3esp#gu"iri
2rt )28 - :16 $ama copilului poate cere pretinsului tat# s# i pl#teasc# @um#tate
din:
a6 cAeltuielile na<terii <i ale leAuzieiG
"6 cAeltuielile ?#cute cu ntre7inerea ei n timpul sarcinii <i n perioada de leAuzie
:26 $ama poate solicita aceste desp#gu"iri cAiar <i atunci cnd copilul s-a n#scut
mort sau a murit nainte de pronun7area Aot#rrii pri4ind sta"ilirea paternit#7ii
:-6 3reptul la ac7iune al mamei se prescrie n termen de - ani de la na<terea
copilului
:)6 $ama nu poate cere aceste desp#gu"iri dac# nu a ?ormulat <i ac7iune pentru
sta"ilirea paternit#7ii
:,6 =n a?ara cAeltuielilor pre4#zute la alin :16' mama <i mo<tenitorii ei au dreptul
la desp#gu"iri pentru orice alte pre@udicii' potri4it dreptului comun

(V 2c7iuni pri4ind &lia7ia ?a7# de tat#l din c#s#torie

2c7iunea n t#gada paternit#7ii
2rt )2* - :16 2c7iunea n t#gada paternit#7ii poate & pornit# de so7ul mamei' de
mam#' de tat#l "iologic' precum <i de copil 0a poate & pornit# sau' dup# caz'
continuat# <i de mo<tenitorii acestora' n condi7iile legii
:26 2c7iunea se introduce de c#tre so7ul mamei mpotri4a copiluluiG cnd acesta
este decedat' ac7iunea se porne<te mpotri4a mamei sale <i' dac# este cazul' a altor
mo<tenitori ai s#i
:-6 3ac# so7ul este pus su" interdic7ie' ac7iunea poate & pornit# de tutore' iar n
lips#' de un curator numit de instan7a @udec#toreasc#
:)6 $ama sau copilul poate introduce ac7iunea mpotri4a so7ului 3ac# acesta este
decedat' ac7iunea se porne<te mpotri4a mo<tenitorilor lui
:,6 .at#l "iologic poate introduce ac7iunea mpotri4a so7ului mamei <i a copilului
3ac# ace<tia sunt deceda7i' ac7iunea se porne<te mpotri4a mo<tenitorilor

.#gada paternit#7ii de c#tre so7ul mamei
2rt )-0 - :16 ;o7ul mamei poate introduce ac7iunea n t#gada paternit#7ii n
termen de - ani' care curge &e de la data la care so7ul a cunoscut c# este prezumat
tat# al copilului' &e de la o dat# ulterioar#' cnd a aDat c# prezum7ia nu corespunde
realit#7ii
:26 .ermenul nu curge mpotri4a so7ului pus su" interdic7ie @udec#toreasc# <i'
cAiar dac# ac7iunea nu a ?ost pornit# de tutore' ea poate & introdus# de so7 n
termen de - ani de la data ridic#rii interdic7iei
:-6 3ac# so7ul a murit nainte de mplinirea termenul men7ionat la alin :16' ?#r# a
porni ac7iunea' aceasta poate & pornit# de c#tre mo<tenitori n termen de un an de
la data decesului

.#gada paternit#7ii de c#tre mam#
2rt )-1 - :16 2c7iunea n t#gada paternit#7ii poate & pornit# de c#tre mam# n
termen de - ani de la data na<terii copilului
:26 3ispozi7iile art )2* alin :-6 <i art )-0 alin :26 <i :-6 se aplic# n mod
corespunz#tor

.#gada paternit#7ii de c#tre pretinsul tat# "iologic
2rt )-2 - :16 2c7iunea n t#gada paternit#7ii introdus# de c#tre cel care se
pretinde tat# "iologic poate & admis# numai dac# acesta ?ace do4ada paternit#7ii
sale ?a7# de copil
:26 3reptul la ac7iune nu se prescrie n timpul 4ie7ii tat#lui "iologic 3ac# acesta a
decedat' ac7iunea poate & ?ormulat# de mo<tenitorii s#i n termen de cel mult un an
de la data decesului
:-6 3ispozi7iile art )2* alin :-6 se aplic# n mod corespunz#tor

.#gada paternit#7ii de c#tre copil <i de c#tre mo<tenitori
2rt )-- - :16 2c7iunea n t#gada paternit#7ii se porne<te de copil' n timpul
minorit#7ii sale' prin reprezentantul s#u legal
:26 3reptul la ac7iune nu se prescrie n timpul 4ie7ii copilului
:-6 3ispozi7iile art )2- alin :,6 <i art )2* alin :-6 se aplic# n mod corespunz#tor

9ontestarea &lia7iei ?a7# de tat#l din c#s#torie
2rt )-) - %rice persoan# interesat# poate cere' oricnd' instan7ei s# constate c#
nu sunt ntrunite condi7iile pentru ca prezum7ia de paternitate s# se aplice unui copil
nregistrat n actele de stare ci4il# ca &ind n#scut din c#s#torie

V 3ispozi7ii comune pri4ind ac7iunile re?eritoare la &lia7ie

Cilia7ia legal sta"ilit#
2rt )-, - :16 2tt timp ct o leg#tur# de &lia7ie legal sta"ilit# nu a ?ost contestat#
n @usti7ie' nu se poate sta"ili' pe nicio cale' o alt# &lia7ie
:26 3ispozi7iile art ** alin :)6 r#mn aplica"ile

9itarea p#rin7ilor <i a copilului
2rt )-+ - P#rin7ii <i copilul 4or & cita7i n toate cauzele re?eritoare la &lia7ie' cAiar
<i atunci cnd nu au calitatea de reclamant sau de prt

(nadmisi"ilitatea renun7#rii
2rt )-! - :16 =n ac7iunile pri4itoare la &lia7ie nu se poate renun7a la drept
:26 3e asemenea' cel care introduce o ac7iune pri4itoare la &lia7ie n numele unui
copil sau al unei persoane puse su" interdic7ie @udec#toreasc#' precum <i copilul
minor care a introdus singur' potri4it legii' o ast?el de ac7iune nu pot renun7a la
@udecarea ei

;itua7ia copilului
2rt )-8 - :16 Prin Aot#rrea de admitere a ac7iunii instan7a se pronun7# <i cu
pri4ire la sta"ilirea numelui copilului' e>ercitarea autorit#7ii p#rinte<ti <i o"liga7ia
p#rin7ilor de a-l ntre7ine pe copil
:26 =n cazul n care admite o ac7iune n contestarea &lia7iei' instan7a poate sta"ili'
dac# este cazul' modul n care copilul p#streaz# leg#turi personale cu acela care l-a
crescut

2c7iunea ?ormulat# n caz de mo<tenire 4acant#
2rt )-* - =n cazul n care' potri4it legii' o ac7iune pri4itoare la &lia7ie poate &
pornit# mpotri4a mo<tenitorilor' iar mo<tenirea este 4acant#' ac7iunea poate &
introdus# mpotri4a comunei' ora<ului sau' dup# caz' municipiului de la locul
descAiderii mo<tenirii 9itarea n proces a renun7#torilor' dac# e>ist#' este
o"ligatorie

0?ectele sta"ilirii &lia7iei asupra unui proces penal
2rt ))0 - =n cazul in?rac7iunilor a c#ror cali&care presupune e>isten7a unui raport
de &lia7ie care nu este legal sta"ilit' Aot#rrea penal# nu poate & pronun7at# nainte
de r#mnerea de&niti4# a Aot#rrii ci4ile pri4itoare la raportul de &lia7ie

;09F(/102 a 2-a
Reproducerea uman# asistat# medical cu ter7 donator

Regimul &lia7iei
2rt ))1 - :16 Reproducerea uman# asistat# medical cu ter7 donator nu determin#
nicio leg#tur# de &lia7ie ntre copil <i donator
:26 =n acest caz' nicio ac7iune n r#spundere nu poate & pornit# mpotri4a
donatorului
:-6 P#rin7i' n sensul dat de prezenta sec7iune' nu pot & dect un "#r"at <i o
?emeie sau o ?emeie singur#

9ondi7ii
2rt ))2 - :16 P#rin7ii care' pentru a a4ea un copil' doresc s# recurg# la
reproducerea asistat# medical cu ter7 donator tre"uie s# <i dea consim7#mntul n
preala"il' n condi7ii care s# asigure deplina con&den7ialitate' n ?a7a unui notar
pu"lic care s# le e>plice' n mod e>pres' consecin7ele actului lor cu pri4ire la &lia7ie
:26 9onsim7#mntul r#mne ?#r# e?ect n cazul decesului' al ?ormul#rii unei cereri
de di4or7 sau al separa7iei n ?apt' sur4enite anterior momentului concep7iunii
realizate n cadrul reproducerii umane asistate medical 0l poate & re4ocat oricnd'
n scris' inclusi4 n ?a7a medicului cAemat s# asigure asisten7a pentru reproducerea
cu ter7 donator

9ontestarea &lia7iei
2rt ))- - :16 1imeni nu poate contesta &lia7ia copilului pentru moti4e ce 7in de
reproducerea asistat# medical <i nici copilul ast?el n#scut nu poate contesta &lia7ia
sa
:26 9u toate acestea' so7ul mamei poate t#g#dui paternitatea copilului' n
condi7iile legii' dac# nu a consim7it la reproducerea asistat# medical realizat# cu
a@utorul unui ter7 donator
:-6 =n cazul n care copilul nu a ?ost conceput n acest mod' dispozi7iile pri4ind
t#g#duirea paternit#7ii r#mn aplica"ile

R#spunderea tat#lui
2rt ))) - 9el care' dup# ce a consim7it la reproducerea asistat# medical cu ter7
donator' nu recunoa<te copilul ast?el n#scut n a?ara c#s#toriei r#spunde ?a7# de
mam# <i ?a7# de copil =n acest caz' paternitatea copilului este sta"ilit# pe cale
@udec#toreasc# n condi7iile art )11 <i )2-

9on&den7ialitatea in?orma7iilor
2rt )), - :16 %rice in?orma7ii pri4ind reproducerea uman# asistat# medical sunt
con&den7iale
:26 9u toate acestea' n cazul n care' n lipsa unor ast?el de in?orma7ii' e>ist#
riscul unui pre@udiciu gra4 pentru s#n#tatea unei persoane ast?el concepute sau a
descenden7ilor acesteia' instan7a poate autoriza transmiterea lor' n mod
con&den7ial' medicului sau autorit#7ilor competente
:-6 3e asemenea' oricare dintre descenden7ii persoanei ast?el concepute poate s#
se pre4aleze de acest drept' dac# ?aptul de a & pri4at de in?orma7iile pe care le cere
poate s# pre@udicieze gra4 s#n#tatea sa ori pe cea a unei persoane care i este
apropiat#

Raporturile dintre tat# <i copil
2rt ))+ - .at#l are acelea<i drepturi <i o"liga7ii ?a7# de copilul n#scut prin
reproducere asistat# medical cu ter7 donator ca <i ?a7# de un copil n#scut prin
concep7iune natural#

Reguli aplica"ile
2rt ))! - Reproducerea uman# asistat# medical cu ter7 donator' regimul s#u
@uridic' asigurarea con&den7ialit#7ii in?orma7iilor care 7in de aceasta' precum <i
modul de transmitere a lor se sta"ilesc prin lege special#

;09F(/102 a --a
;itua7ia legal# a copilului

0galitatea n drepturi a copiilor
2rt ))8 - 9opilul din a?ara c#s#toriei a c#rui &lia7ie a ?ost sta"ilit# potri4it legii
are' ?a7# de &ecare p#rinte <i rudele acestuia' aceea<i situa7ie ca <i aceea a unui
copil din c#s#torie

1umele copilului din c#s#torie
2rt ))* - :16 9opilul din c#s#torie ia numele de ?amilie comun al p#rin7ilor s#i
:26 3ac# p#rin7ii nu au un nume comun' copilul ia numele unuia dintre ei sau
numele lor reunite =n acest caz numele copilului se sta"ile<te prin acordul p#rin7ilor
<i se declar#' odat# cu na<terea copilului' la ser4iciul de stare ci4il#
:-6 =n lipsa acordului p#rin7ilor' instan7a de tutel# Aot#r#<te <i comunic# de ndat#
Aot#rrea r#mas# de&niti4# la ser4iciul de stare ci4il# unde a ?ost nregistrat#
na<terea

1umele copilului din a?ara c#s#toriei
2rt ),0 - :16 9opilul din a?ara c#s#toriei ia numele de ?amilie al aceluia dintre
p#rin7i ?a7# de care &lia7ia a ?ost mai nti sta"ilit#
:26 =n cazul n care &lia7ia a ?ost sta"ilit# ulterior <i ?a7# de cel#lalt p#rinte' copilul'
prin acordul p#rin7ilor' poate lua numele de ?amilie al p#rintelui ?a7# de care <i-a
sta"ilit &lia7ia ulterior sau numele reunite ale acestora 1oul nume de ?amilie al
copilului se declar# de c#tre p#rin7i' mpreun#' la ser4iciul de stare ci4il# la care a
?ost nregistrat# na<terea =n lipsa acordului p#rin7ilor se aplic# dispozi7iile art ))*
alin :-6
:-6 =n cazul n care copilul <i-a sta"ilit &lia7ia n acela<i timp ?a7# de am"ii p#rin7i'
se aplic# n mod corespunz#tor dispozi7iile art ))* alin :26 <i :-6

Punere n aplicare &AP8:/L9L 88 prin Lege 71/2011 :
Art. 27. ,
5ta4ilirea =liaiei( t$g$duirea paternit$ii "au orice alt$ aciune pri#itoare la =liaie
e"te "upu"$ di"po%iiilor &odului ci#il )i produce e!ectele pre#$%ute de ace"ta nu'ai
n ca%ul copiilor n$"cui dup$ intrarea lui n #igoare.

92P(.%L/L (((
2dop7ia

;09F(/102 1
3ispozi7ii generale

1o7iune
2rt ),1 - 2dop7ia este opera7iunea @uridic# prin care se creeaz# leg#tura de
&lia7ie ntre adoptator <i adoptat' precum <i leg#turi de rudenie ntre adoptat <i
rudele adoptatorului

Principiile adop7iei
2rt ),2 - 2dop7ia este supus# cumulati4 urm#toarelor principii:
a6 interesul superior al copiluluiG
"6 necesitatea de a asigura cre<terea <i educarea copilului ntr-un mediu ?amilialG
c6 continuitatea cre<terii <i educ#rii copilului' 7inndu-se seama de originea sa
etnic#' ling4istic#' religioas# <i cultural#G
d6 celeritatea n ndeplinirea oric#ror acte re?eritoare la procedura adop7iei

2dop7ia interna7ional#
2rt ),- - 9ondi7iile <i procedura adop7iei interna7ionale' ca <i e?ectele acesteia
asupra cet#7eniei copilului se sta"ilesc prin lege special#

Procedura adop7iei
2rt ),) - :16 2dop7ia se ncu4iin7eaz# de c#tre instan7a de tutel#' dac# este n
interesul superior al copilului <i sunt ndeplinite toate celelalte condi7ii pre4#zute de
lege
:26 Procedura adop7iei este reglementat# prin lege special#

;09F(/102 a 2-a
9ondi7iile de ?ond ale adop7iei

K1 Persoanele care pot & adoptate

Vrsta adoptatului
2rt ),, - :16 9opilul poate & adoptat pn# la do"ndirea capacit#7ii depline de
e>erci7iu
:26 9u toate acestea' poate & adoptat#' n condi7iile legii' <i persoana care a
do"ndit capacitate deplin# de e>erci7iu' dac# a ?ost crescut# n timpul minorit#7ii
de c#tre cel care dore<te s# o adopte

Punere n aplicare Art. 2**. prin Lege 71/2011 :
Art. 2+. ,
-i"po%iiile art. 2** din &odul ci#il "unt aplica4ile )i n ca%ul n care 'inorul
do40nde)te capacitate de e.erciiu anticipat$( potri#it art. 20 din &odul ci#il.

Pluralitatea de adopta7i - ?ra7i <i surori
2rt ),+ - 2dop7ia ?ra7ilor' indi?erent de se>' de c#tre persoane sau ?amilii di?erite
se poate ?ace numai dac# acest lucru este n interesul lor superior

(nterzicerea adop7iei ntre ?ra7i
2rt ),! - 2dop7ia ntre ?ra7i' indi?erent de se>' este interzis#

;itua7ia so7ilor
2rt ),8 - 2dop7ia a 2 so7i sau ?o<ti so7i de c#tre acela<i adoptator sau ?amilie
adoptatoare' precum <i adop7ia ntre so7i sau ?o<ti so7i sunt interzise

K2 Persoanele care pot adopta

9apacitatea <i starea de s#n#tate
2rt ),* - Persoanele care nu au capacitate deplin# de e>erci7iu' precum <i
persoanele cu "oli psiAice <i Aandicap mintal nu pot adopta

3i?eren7a de 4rst#
2rt )+0 - :16 2doptatorul tre"uie s# &e cu cel pu7in 18 ani mai n 4rst# dect
adoptatul
:26 Pentru moti4e temeinice' instan7a de tutel# poate ncu4iin7a adop7ia cAiar dac#
di?eren7a de 4rst# dintre adoptat <i adoptator este mai mic# dect 18 ani' dar nu
mai pu7in de 1+ ani

9ondi7iile morale <i materiale
2rt )+1 - :16 2doptatorul sau ?amilia adoptatoare tre"uie s# ndeplineasc#
garan7iile morale <i condi7iile materiale necesare cre<terii' educ#rii <i dez4olt#rii
armonioase a copilului
:26 =ndeplinirea condi7iilor pre4#zute la alin :16 se atest# de c#tre autorit#7ile
competente' potri4it legii speciale

2dop7ia simultan# sau succesi4#
2rt )+2 - :16 3ou# persoane nu pot adopta mpreun#' nici simultan <i nici
succesi4' cu e>cep7ia cazului n care sunt so7 <i so7ie
:26 9u toate acestea' o nou# adop7ie poate & ncu4iin7at# atunci cnd:
a6 adoptatorul sau so7ii adoptatori au decedatG n acest caz' adop7ia anterioar# se
consider# des?#cut# pe data r#mnerii de&niti4e a Aot#rrii @udec#tore<ti de
ncu4iin7are a noii adop7iiG
"6 adop7ia anterioar# a ncetat din orice alt moti4
:-6 3ou# persoane de acela<i se> nu pot adopta mpreun#

K- 9onsim7#mntul la adop7ie

Persoanele care consimt la adop7ie
2rt )+- - :16 Pentru ncAeierea unei adop7ii este necesar consim7#mntul
urm#toarelor persoane:
a6 p#rin7ii &re<ti ori' dup# caz' tutorele copilului ai c#rui p#rin7i &re<ti sunt
deceda7i' necunoscu7i' declara7i mor7i sau disp#ru7i ori pu<i su" interdic7ie' n
condi7iile legiiG
"6 adoptatul care a mplinit 10 aniG
c6 adoptatorul sau' dup# caz' so7ii din ?amilia adoptatoare' cnd ace<tia adopt#
mpreun#G
d6 so7ul celui care adopt#' cu e>cep7ia cazului n care lipsa discern#mntului l
pune n imposi"ilitatea de a-<i mani?esta 4oin7a
:26 1u este 4ala"il consim7#mntul dat n considerarea promisiunii sau o"7inerii
e?ecti4e a unor ?oloase' indi?erent de natura acestora

;itua7ii speciale pri4ind consim7#mntul p#rin7ilor
2rt )+) - :16 3ac# unul dintre p#rin7ii &re<ti este necunoscut' mort' declarat
mort' precum <i dac# se aD#' din orice moti4' n imposi"ilitate de a-<i mani?esta
4oin7a' consim7#mntul celuilalt p#rinte este ndestul#tor 9nd am"ii p#rin7i se aD#
n una dintre aceste situa7ii' adop7ia se poate ncAeia ?#r# consim7#mntul lor
:26 P#rintele sau p#rin7ii dec#zu7i din e>erci7iul drepturilor p#rinte<ti ori c#rora li s-
a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor p#rinte<ti p#streaz# dreptul de a consim7i
la adop7ia copilului =n aceste cazuri' consim7#mntul celui care e>ercit# autoritatea
p#rinteasc# este <i el o"ligatoriu
:-6 Persoana c#s#torit# care a adoptat un copil tre"uie s# consimt# la adop7ia
aceluia<i copil de c#tre so7ul s#u 9onsim7#mntul p#rin7ilor &re<ti nu mai este
necesar n acest caz

Li"ertatea consim7#mntului p#rin7ilor
2rt )+, - P#rin7ii &re<ti ai copilului sau' dup# caz' tutorele tre"uie s# consimt# la
adop7ie n mod li"er' necondi7ionat <i numai dup# ce au ?ost in?orma7i n mod
corespunz#tor asupra consecin7elor adop7iei' n special asupra ncet#rii leg#turilor
de rudenie ale copilului cu ?amilia sa de origine

3area <i re4ocarea consim7#mntului p#rin7ilor
2rt )++ - :16 9onsim7#mntul la adop7ie al p#rin7ilor &re<ti sau' dup# caz' al
tutorelui poate & dat numai dup# trecerea unui termen de +0 de zile de la data
na<terii copilului
:26 9onsim7#mntul dat n condi7iile alin :16 poate & re4ocat n termen de -0 de
zile de la data e>prim#rii lui

Re?uzul p#rin7ilor de a-<i da consim7#mntul
2rt )+! - =n mod e>cep7ional' instan7a de tutel# poate trece peste re?uzul
p#rin7ilor &re<ti sau' dup# caz' al tutorelui de a consim7i la adop7ie' dac# se
do4ede<te' cu orice mi@loc de pro"#' c# acesta este a"uzi4 <i instan7a apreciaz# c#
adop7ia este n interesul superior al copilului' 7innd seama <i de opinia acestuia'
dat# n condi7iile legii' cu moti4area e>pres# a Aot#rrii n aceast# pri4in7#

9ondi7iile e>prim#rii consim7#mntului
2rt )+8 - 9ondi7iile n care <i e>prim# consim7#mntul persoanele cAemate s#
consimt# la adop7ie sunt reglementate prin lege special#

;09F(/102 a --a
0?ectele adop7iei

3ata adop7iei
2rt )+* - 2dop7ia produce e?ecte de la data r#mnerii de&niti4e a Aot#rrii
@udec#tore<ti prin care a ?ost ncu4iin7at#

0?ectele asupra rudeniei
2rt )!0 - :16 Prin adop7ie se sta"ilesc &lia7ia dintre adoptat <i cel care adopt#'
precum <i leg#turi de rudenie ntre adoptat <i rudele adoptatorului
:26 Raporturile de rudenie nceteaz# ntre adoptat <i descenden7ii s#i' pe de o
parte' <i p#rin7ii &re<ti <i rudele acestora' pe de alt# parte
:-6 9nd adoptator este so7ul p#rintelui &resc sau adopti4' leg#turile de rudenie
ale adoptatului nceteaz# numai n raport cu p#rintele &resc <i rudele p#rintelui
&resc care nu este c#s#torit cu adoptatorul

Raporturile dintre adoptator <i adoptat
2rt )!1 - :16 2doptatorul are ?a7# de copilul adoptat drepturile <i ndatoririle
p#rintelui ?a7# de copilul s#u &resc
:26 =n cazul n care cel care adopt# este so7ul p#rintelui &resc al adoptatului'
drepturile <i ndatoririle p#rinte<ti se e>ercit# de c#tre adoptator <i p#rintele &resc
c#s#torit cu acesta
:-6 2doptatul are ?a7# de adoptator drepturile <i ndatoririle pe care le are orice
persoan# ?a7# de p#rin7ii s#i &re<ti

3ec#derea adoptatorului din e>erci7iul drepturilor p#rinte<ti
2rt )!2 - 3ac# adoptatorul este dec#zut din e>erci7iul drepturilor p#rinte<ti'
instan7a de tutel#' 7innd seama de interesul superior al copilului' poate s# instituie
tutela sau una dintre m#surile de protec7ie pre4#zute de lege 2scultarea copilului
este o"ligatorie' dispozi7iile art 2+) &ind aplica"ile

1umele adoptatului
2rt )!- - :16 9opilul adoptat do"nde<te prin adop7ie numele de ?amilie al celui
care adopt#
:26 3ac# adop7ia se ?ace de c#tre 2 so7i ori de c#tre so7ul care adopt# copilul
celuilalt so7' iar so7ii au nume comun' copilul adoptat poart# acest nume =n cazul n
care so7ii nu au nume de ?amilie comun' ei sunt o"liga7i s# declare instan7ei care
ncu4iin7eaz# adop7ia numele pe care acesta urmeaz# s# l poarte 3ac# so7ii nu se
n7eleg' Aot#r#<te instan7a 3ispozi7iile art 2+) r#mn aplica"ile
:-6 Pentru moti4e temeinice' instan7a' ncu4iin7nd adop7ia' la cererea
adoptatorului sau a ?amiliei adoptatoare <i cu consim7#mntul copilului care a
mplinit 4rsta de 10 ani' poate dispune scAim"area prenumelui copilului adoptat
:)6 =n cazul adop7iei unei persoane c#s#torite' care poart# un nume comun cu
cel#lalt so7' so7ul adoptat poate lua numele adoptatorului' cu consim7#mntul
celuilalt so7' dat n ?a7a instan7ei care ncu4iin7eaz# adop7ia
:,6 Pe "aza Aot#rrii de&niti4e de ncu4iin7are a adop7iei' ser4iciul de stare ci4il#
competent ntocme<te' n condi7iile legii' un nou act de na<tere al copilului' n care
adoptatorii 4or & trecu7i ca &ind p#rin7ii s#i &re<ti VecAiul act de na<tere se
p#streaz#' men7ionndu-se pe marginea acestuia ntocmirea noului act

(n?orma7iile cu pri4ire la adop7ie
2rt )!) - (n?orma7iile cu pri4ire la adop7ie sunt con&den7iale $odul n care
adoptatul este in?ormat cu pri4ire la adop7ie <i la ?amilia sa de origine' precum <i
regimul @uridic general al in?orma7iilor pri4ind adop7ia se sta"ilesc prin lege special#

;09F(/102 a )-a
=ncetarea adop7iei

=ncetarea adop7iei
2rt )!, - 2dop7ia nceteaz# prin des?acere sau ca urmare a anul#rii ori a
constat#rii nulit#7ii sale

3es?acerea adop7iei
2rt )!+ - :16 2dop7ia este des?#cut# de drept n cazul pre4#zut la art )+2 alin
:26 lit a6
:26 3e asemenea' adop7ia poate & des?#cut# n cazul n care ?a7# de adoptat este
necesar# luarea unei m#suri de protec7ie pre4#zute de lege' dac# des?acerea
adop7iei este n interesul superior al copilului =n acest caz' adop7ia se consider#
des?#cut# la data r#mnerii de&niti4e a Aot#rrii @udec#tore<ti prin care se dispune
m#sura de protec7ie' n condi7iile legii

3es?acerea adop7iei la cererea adoptatorului
2rt )!! - :16 2dop7ia poate & des?#cut# la cererea adoptatorului sau a ?amiliei
adoptatoare' dac# adoptatul a atentat la 4ia7a lor sau a ascenden7ilor ori
descenden7ilor lor' precum <i atunci cnd adoptatul s-a ?#cut 4ino4at ?a7# de
adoptatori de ?apte penale pedepsite cu o pedeaps# pri4ati4# de li"ertate de cel
pu7in 2 ani
:26 3ac# adoptatorul a decedat ca urmare a ?aptelor adoptatului' adop7ia poate &
des?#cut# la cererea celor care ar & 4enit la mo<tenire mpreun# cu adoptatul sau n
lipsa acestuia
:-6 2dop7ia poate & des?#cut# la cererea adoptatorului numai dup# ce adoptatul a
do"ndit capacitate deplin# de e>erci7iu' n condi7iile legii' cAiar dac# ?aptele au ?ost
s#4r<ite anterior acestei date

3es?acerea adop7iei la cererea adoptatului
2rt )!8 - 2dop7ia poate & des?#cut# la cererea adoptatului dac# adoptatorul s-a
?#cut 4ino4at ?a7# de adoptat de ?aptele pre4#zute la art )!!

2nularea adop7iei
2rt )!* - :16 2dop7ia poate & anulat# la cererea oric#rei persoane cAemate s#
consimt# la ncAeierea ei <i al c#rei consim7#mnt a ?ost 4iciat prin eroare asupra
identit#7ii adoptatului' dol sau 4iolen7#
:26 2c7iunea poate & ?ormulat# n termen de + luni de la descoperirea erorii sau a
dolului ori de la data ncet#rii 4iolen7ei' dar nu mai trziu de 2 ani de la ncAeierea
adop7iei

1ulitatea a"solut# a adop7iei
2rt )80 - :16 ;unt nule adop7ia &cti4#' precum <i cea ncAeiat# cu nc#lcarea
condi7iilor de ?orm# sau de ?ond' dac#' n acest din urm# caz' legea nu o
sanc7ioneaz# cu nulitatea relati4#
:26 2dop7ia este &cti4# dac# a ?ost ncAeiat# n alt scop dect cel al ocrotirii
interesului superior al copilului
:-6 2c7iunea n constatarea nulit#7ii adop7iei poate & ?ormulat# de orice persoan#
interesat#

$en7inerea adop7iei
2rt )81 - (nstan7a poate respinge cererea pri4ind nulitatea dac# men7inerea
adop7iei este n interesul celui adoptat 2cesta este ntotdeauna ascultat' dispozi7iile
art 2+) aplicndu-se n mod corespunz#tor

0?ectele ncet#rii adop7iei
2rt )82 - :16 La ncetarea adop7iei' p#rin7ii &re<ti ai copilului redo"ndesc
drepturile <i ndatoririle p#rinte<ti' cu e>cep7ia cazului cnd instan7a Aot#r#<te c#
este n interesul superior al copilului s# instituie tutela sau o alt# m#sur# de
protec7ie a copilului' n condi7iile legii
:26 3e asemenea' adoptatul redo"nde<te numele de ?amilie <i' dup# caz'
prenumele a4ut nainte de ncu4iin7area adop7iei 9u toate acestea' pentru moti4e
temeinice' instan7a poate ncu4iin7a ca acesta s# p#streze numele do"ndit prin
adop7ie
:-6 2doptatul este ntotdeauna ascultat n condi7iile art 2+)

Punere n aplicare &AP8:/L9L 888 prin Lege 71/2011 :
Art. 29. ,
Adopiile ncu#iinate nainte de intrarea n #igoare a &odului ci#il r$'0n "upu"e( n
ceea ce pri#e)te #aliditatea lor( legii n #igoare la data c0nd au !o"t ncu#iinate.

.(.L/L (V
2utoritatea p#rinteasc#

92P(.%L/L (
3ispozi7ii generale

2utoritatea p#rinteasc#
2rt )8- - :16 2utoritatea p#rinteasc# este ansam"lul de drepturi <i ndatoriri care
pri4esc att persoana' ct <i "unurile copilului <i apar7in n mod egal am"ilor p#rin7i
:26 P#rin7ii e>ercit# autoritatea p#rinteasc# numai n interesul superior al copilului'
cu respectul datorat persoanei acestuia' <i l asociaz# pe copil la toate deciziile care
l pri4esc' 7innd cont de 4rsta <i de gradul s#u de maturitate
:-6 2m"ii p#rin7i r#spund pentru cre<terea copiilor lor minori

3urata autorit#7ii p#rinte<ti
2rt )8) - 2utoritatea p#rinteasc# se e>ercit# pn# la data cnd copilul
do"nde<te capacitatea deplin# de e>erci7iu

=ndatorirea de respect
2rt )8, - 9opilul datoreaz# respect p#rin7ilor s#i indi?erent de 4rsta sa

1en7elegerile dintre p#rin7i
2rt )8+ - %ri de cte ori e>ist# nen7elegeri ntre p#rin7i cu pri4ire la e>erci7iul
drepturilor sau la ndeplinirea ndatoririlor p#rinte<ti' instan7a de tutel#' dup# ce i
ascult# pe p#rin7i <i lund n considerare concluziile raportului re?eritor la ancAeta
psiAosocial#' Aot#r#<te potri4it interesului superior al copilului 2scultarea copilului
este o"ligatorie' dispozi7iile art 2+) &ind aplica"ile

92P(.%L/L ((
3repturile <i ndatoririle p#rinte<ti

9on7inutul autorit#7ii p#rinte<ti
2rt )8! - P#rin7ii au dreptul <i ndatorirea de a cre<te copilul' ngri@ind de
s#n#tatea <i dez4oltarea lui &zic#' psiAic# <i intelectual#' de educa7ia' n4#7#tura <i
preg#tirea pro?esional# a acestuia' potri4it propriilor lor con4ingeri' nsu<irilor <i
ne4oilor copiluluiG ei sunt datori s# dea copilului orientarea <i s?aturile necesare
e>ercit#rii corespunz#toare a drepturilor pe care legea le recunoa<te acestuia

=ndatoririle speci&ce
2rt )88 - :16 P#rin7ii au ndatorirea de a cre<te copilul n condi7ii care s# asigure
dez4oltarea sa &zic#' mental#' spiritual#' moral# <i social# n mod armonios
:26 =n acest scop' p#rin7ii sunt o"liga7i:
a6 s# coopereze cu copilul <i s# i respecte 4ia7a intim#' pri4at# <i demnitateaG
"6 s# prezinte <i s# permit# in?ormarea <i l#murirea copilului despre toate actele <i
?aptele care l-ar putea a?ecta <i s# ia n considerare opinia acestuiaG
c6 s# ia toate m#surile necesare pentru prote@area <i realizarea drepturilor
copiluluiG
d6 s# coopereze cu persoanele &zice <i persoanele @uridice cu atri"u7ii n domeniul
ngri@irii' educ#rii <i ?orm#rii pro?esionale a copilului

$#surile disciplinare
2rt )8* - $#surile disciplinare nu pot & luate de p#rin7i dect cu respectarea
demnit#7ii copilului ;unt interzise luarea unor m#suri' precum <i aplicarea unor
pedepse &zice' de natur# a a?ecta dez4oltarea &zic#' psiAic# sau starea emo7ional#
a copilului

3repturile p#rintelui minor
2rt )*0 - :16 P#rintele minor care a mplinit 4rsta de 1) ani are numai drepturile
<i ndatoririle p#rinte<ti cu pri4ire la persoana copilului
:26 3repturile <i ndatoririle cu pri4ire la "unurile copilului re4in tutorelui sau' dup#
caz' altei persoane' n condi7iile legii

Religia copilului
2rt )*1 - :16 P#rin7ii ndrum# copilul' potri4it propriilor con4ingeri' n alegerea
unei religii' n condi7iile legii' 7innd seama de opinia' 4rsta <i de gradul de
maturitate ale acestuia' ?#r# a-l putea o"liga s# adere la o anumit# religie sau la un
anumit cult religios
:26 9opilul care a mplinit 4rsta de 1) ani are dreptul s# <i aleag# li"er
con?esiunea religioas#

1umele copilului
2rt )*2 - P#rin7ii aleg prenumele <i' cnd este cazul' numele de ?amilie al
copilului' n condi7iile legii

;upra4egAerea copilului
2rt )*- - P#rin7ii au dreptul <i ndatorirea de supra4egAere a copilului minor

Rela7iile sociale ale copilului
2rt )*) - P#rin7ii sau reprezentan7ii legali ai copilului pot' numai n "aza unor
moti4e temeinice' s# mpiedice coresponden7a <i leg#turile personale ale copilului n
4rst# de pn# la 1) ani 1en7elegerile se solu7ioneaz# de c#tre instan7a de tutel#'
cu ascultarea copilului' n condi7iile art 2+)

=napoierea copilului de la alte persoane
2rt )*, - :16 P#rin7ii pot cere oricnd instan7ei de tutel# napoierea copilului de la
orice persoan# care l 7ine ?#r# drept
:26 (nstan7a de tutel# poate respinge cererea numai dac# napoierea este 4#dit
contrar# interesului superior al copilului
:-6 2scultarea copilului este o"ligatorie' dispozi7iile art 2+) &ind aplica"ile

Locuin7a copilului
2rt )*+ - :16 9opilul minor locuie<te la p#rin7ii s#i
:26 3ac# p#rin7ii nu locuiesc mpreun#' ace<tia 4or sta"ili' de comun acord'
locuin7a copilului
:-6 =n caz de nen7elegere ntre p#rin7i' instan7a de tutel# Aot#r#<te' lund n
considerare concluziile raportului de ancAet# psiAosocial# <i ascultndu-i pe p#rin7i
<i pe copil' dac# a mplinit 4rsta de 10 ani 3ispozi7iile art 2+) r#mn aplica"ile
:)6 Locuin7a copilului' sta"ilit# potri4it prezentului articol' nu poate & scAim"at#
?#r# acordul p#rin7ilor dect n cazurile pre4#zute e>pres de lege
:,6 P#rintele la care copilul nu locuie<te n mod statornic are dreptul de a a4ea
leg#turi personale cu minorul' la locuin7a acestuia (nstan7a de tutel# poate limita
e>erci7iul acestui drept' dac# aceasta este n interesul superior al copilului

;cAim"area locuin7ei copilului
2rt )*! - :16 3ac# a?ecteaz# e>erci7iul autorit#7ii sau al unor drepturi p#rinte<ti'
scAim"area locuin7ei copilului' mpreun# cu p#rintele la care locuie<te' nu poate
a4ea loc dect cu acordul preala"il al celuilalt p#rinte
:26 =n caz de nen7elegere ntre p#rin7i' Aot#r#<te instan7a de tutel# potri4it
interesului superior al copilului' lund n considerare concluziile raportului de
ancAet# psiAosocial# <i ascultndu-i pe p#rin7i 2scultarea copilului este o"ligatorie'
dispozi7iile art 2+) &ind aplica"ile

;cAim"area ?elului n4#7#turii ori al preg#tirii pro?esionale
2rt )*8 - :16 9opilul care a mplinit 4rsta de 1) ani poate cere p#rin7ilor s# <i
scAim"e ?elul n4#7#turii sau al preg#tirii pro?esionale ori locuin7a necesar#
des#4r<irii n4#7#turii ori preg#tirii sale pro?esionale
:26 3ac# p#rin7ii se opun' copilul poate sesiza instan7a de tutel#' iar aceasta
Aot#r#<te pe "aza raportului de ancAet# psiAosocial# 2scultarea copilului este
o"ligatorie' dispozi7iile art 2+) &ind aplica"ile

%"liga7ia de ntre7inere
2rt )** - :16 .at#l <i mama sunt o"liga7i' n solidar' s# dea ntre7inere copilului lor
minor' asigurndu-i cele necesare traiului' precum <i educa7ia' n4#7#tura <i
preg#tirea sa pro?esional#
:26 3ac# minorul are un 4enit propriu care nu este ndestul#tor' p#rin7ii au
o"liga7ia de a-i asigura condi7iile necesare pentru cre<terea' educarea <i preg#tirea
sa pro?esional#
:-6 P#rin7ii sunt o"liga7i s# l ntre7in# pe copilul de4enit ma@or' dac# se aD# n
continuarea studiilor' pn# la terminarea acestora' dar ?#r# a dep#<i 4rsta de 2+ de
ani
:)6 =n caz de nen7elegere' ntinderea o"liga7iei de ntre7inere' ?elul <i modalit#7ile
e>ecut#rii' precum <i contri"u7ia &ec#ruia dintre p#rin7i se sta"ilesc de instan7a de
tutel# pe "aza raportului de ancAet# psiAosocial#

(ndependen7a patrimonial#
2rt ,00 - P#rintele nu are niciun drept asupra "unurilor copilului <i nici copilul
asupra "unurilor p#rintelui' n a?ar# de dreptul la mo<tenire <i la ntre7inere

2dministrarea "unurilor copilului
2rt ,01 - :16 P#rin7ii au dreptul <i ndatorirea de a administra "unurile copilului
lor minor' precum <i de a-l reprezenta n actele @uridice ci4ile ori de a-i ncu4iin7a
aceste acte' dup# caz
:26 3up# mplinirea 4rstei de 1) ani minorul <i e>ercit# drepturile <i <i e>ecut#
o"liga7iile singur' n condi7iile legii' ns# numai cu ncu4iin7area p#rin7ilor <i' dup#
caz' a instan7ei de tutel#

2lte dispozi7ii aplica"ile
2rt ,02 - :16 3repturile <i ndatoririle p#rin7ilor cu pri4ire la "unurile copilului sunt
acelea<i cu cele ale tutorelui' dispozi7iile care reglementeaz# tutela &ind aplica"ile
n mod corespunz#tor
:26 9u toate acestea' nu se ntocme<te in4entarul pre4#zut la art 1)0' n cazul n
care copilul nu are alte "unuri dect cele de uz personal

92P(.%L/L (((
0>ercitarea autorit#7ii p#rinte<ti

$odul de e>ercitare a autorit#7ii p#rinte<ti
2rt ,0- - :16 P#rin7ii e>ercit# mpreun# <i n mod egal autoritatea p#rinteasc#
:26 Ca7# de ter7ii de "un#-credin7#' oricare dintre p#rin7i' care ndepline<te singur
un act curent pentru e>ercitarea drepturilor <i ndeplinirea ndatoririlor p#rinte<ti'
este prezumat c# are <i consim7#mntul celuilalt p#rinte

Punere n aplicare prin Lege 71/2011 :
Art. *0. ,
-i"po%iiile art. *03 alin. (2) din &odul ci#il pri#ind pre%u'ia de 'andat tacit
reciproc ntre p$rini "unt aplica4ile n ca%ul actelor curente nc3eiate de unul dintre
p$rini( dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.

0>ercitarea autorit#7ii p#rinte<ti n caz de di4or7
2rt ,0) - 3ac# p#rin7ii sunt di4or7a7i' autoritatea p#rinteasc# se e>ercit# potri4it
dispozi7iilor re?eritoare la e?ectele di4or7ului n raporturile dintre p#rin7i <i copii

9opilul din a?ara c#s#toriei
2rt ,0, - :16 =n cazul copilului din a?ara c#s#toriei a c#rui &lia7ie a ?ost sta"ilit#
concomitent sau' dup# caz' succesi4 ?a7# de am"ii p#rin7i' autoritatea p#rinteasc#
se e>ercit# n comun <i n mod egal de c#tre p#rin7i' dac# ace<tia con4ie7uiesc
:26 3ac# p#rin7ii copilului din a?ara c#s#toriei nu con4ie7uiesc' modul de e>ercitare
a autorit#7ii p#rinte<ti se sta"ile<te de c#tre instan7a de tutel#' &ind aplica"ile prin
asem#nare dispozi7iile pri4itoare la di4or7
:-6 (nstan7a sesizat# cu o cerere pri4ind sta"ilirea &lia7iei este o"ligat# s# dispun#
asupra modului de e>ercitare a autorit#7ii p#rinte<ti' &ind aplica"ile prin asem#nare
dispozi7iile pri4itoare la di4or7

=n4oiala p#rin7ilor
2rt ,0+ - 9u ncu4iin7area instan7ei de tutel# p#rin7ii se pot n7elege cu pri4ire la
e>ercitarea autorit#7ii p#rinte<ti sau cu pri4ire la luarea unei m#suri de protec7ie a
copilului' dac# este respectat interesul superior al acestuia 2scultarea copilului este
o"ligatorie' dispozi7iile art 2+) &ind aplica"ile

0>ercitarea autorit#7ii p#rinte<ti de c#tre un singur p#rinte
2rt ,0! - 3ac# unul dintre p#rin7i este decedat' declarat mort prin Aot#rre
@udec#toreasc#' pus su" interdic7ie' dec#zut din e>erci7iul drepturilor p#rinte<ti sau
dac#' din orice moti4' se aD# n neputin7# de a-<i e>prima 4oin7a' cel#lalt p#rinte
e>ercit# singur autoritatea p#rinteasc#

92P(.%L/L (V
3ec#derea din e>erci7iul drepturilor p#rinte<ti

9ondi7ii
2rt ,08 - :16 (nstan7a de tutel#' la cererea autorit#7ilor administra7iei pu"lice cu
atri"u7ii n domeniul protec7iei copilului' poate pronun7a dec#derea din e>erci7iul
drepturilor p#rinte<ti dac# p#rintele pune n pericol 4ia7a' s#n#tatea sau dez4oltarea
copilului prin relele tratamente aplicate acestuia' prin consumul de alcool sau
stupe&ante' prin purtarea a"uzi4#' prin negli@en7a gra4# n ndeplinirea o"liga7iilor
p#rinte<ti ori prin atingerea gra4# a interesului superior al copilului
:26 9ererea se @udec# de urgen7#' cu citarea p#rin7ilor <i pe "aza raportului de
ancAet# psiAosocial# Participarea procurorului este o"ligatorie

=ntinderea dec#derii
2rt ,0* - :16 3ec#derea din e>erci7iul drepturilor p#rinte<ti este total# <i se
ntinde asupra tuturor copiilor n#scu7i la data pronun7#rii Aot#rrii
:26 9u toate acestea' instan7a poate dispune dec#derea numai cu pri4ire la
anumite drepturi p#rinte<ti ori la anumi7i copii' dar numai dac#' n acest ?el' nu sunt
prime@duite cre<terea' educarea' n4#7#tura <i preg#tirea pro?esional# a copiilor

%"liga7ia de ntre7inere
2rt ,10 - 3ec#derea din e>erci7iul drepturilor p#rinte<ti nu scute<te p#rintele de
o"liga7ia sa de a da ntre7inere copilului

(nstituirea tutelei
2rt ,11 - =n cazul n care' dup# dec#derea din e>erci7iul drepturilor p#rinte<ti'
copilul se aD# n situa7ia de a & lipsit de ngri@irea am"ilor p#rin7i' se instituie tutela

Redarea e>erci7iului drepturilor p#rinte<ti
2rt ,12 - :16 (nstan7a red# p#rintelui e>erci7iul drepturilor p#rinte<ti' dac# au
ncetat mpre@ur#rile care au dus la dec#derea din e>erci7iul acestora <i dac#
p#rintele nu mai pune n pericol 4ia7a' s#n#tatea <i dez4oltarea copilului
:26 Pn# la solu7ionarea cererii' instan7a poate ng#dui p#rintelui s# ai"# leg#turi
personale cu copilul' dac# aceasta este n interesul superior al copilului

.(.L/L V
%"liga7ia de ntre7inere

92P(.%L/L (
3ispozi7ii generale

9aracterul legal al o"liga7iei de ntre7inere
2rt ,1- - %"liga7ia de ntre7inere e>ist# numai ntre persoanele pre4#zute de
lege 0a se datoreaz# numai dac# sunt ntrunite condi7iile cerute de lege

9aracterul personal al o"liga7iei de ntre7inere
2rt ,1) - :16 %"liga7ia de ntre7inere are caracter personal
:26 0a se stinge prin moartea de"itorului sau a creditorului o"liga7iei de
ntre7inere' dac# prin lege nu se pre4ede alt?el
:-6 3reptul la ntre7inere nu poate & cedat <i nu poate & urm#rit dect n condi7iile
pre4#zute de lege

(nadmisi"ilitatea renun7#rii la ntre7inere
2rt ,1, - 1imeni nu poate renun7a pentru 4iitor la dreptul s#u la ntre7inere

92P(.%L/L ((
Persoanele ntre care e>ist# o"liga7ia de ntre7inere <i ordinea n care aceasta se
datoreaz#

;u"iectele o"liga7iei de ntre7inere
2rt ,1+ - :16 %"liga7ia de ntre7inere e>ist# ntre so7 <i so7ie' rudele n linie
dreapt#' ntre ?ra7i <i surori' precum <i ntre celelalte persoane anume pre4#zute de
lege
:26 3ispozi7iile alin :16 pri4ind o"liga7ia de ntre7inere ntre rudele n linie dreapt#'
precum <i ntre ?ra7i <i surori sunt aplica"ile <i n cazul adop7iei
:-6 %"liga7ia de ntre7inere e>ist# ntre ?o<tii so7i' n condi7iile pre4#zute de lege

=ntre7inerea copilului de c#tre so7ul p#rintelui s#u
2rt ,1! - :16 ;o7ul care a contri"uit la ntre7inerea copilului celuilalt so7 este
o"ligat s# presteze ntre7inere copilului ct timp acesta este minor' ns# numai dac#
p#rin7ii s#i &re<ti au murit' sunt disp#ru7i ori sunt n ne4oie
:26 La rndul s#u' copilul poate & o"ligat s# dea ntre7inere celui care l-a ntre7inut
ast?el timp de 10 ani

%"liga7ia de ntre7inere apar7innd mo<tenitorilor
2rt ,18 - :16 $o<tenitorii persoanei care a ?ost o"ligat# la ntre7inerea unui minor
sau care i-a dat ntre7inere ?#r# a a4ea o"liga7ia legal# sunt 7inu7i' n m#sura 4alorii
"unurilor mo<tenite' s# continue ntre7inerea' dac# p#rin7ii minorului au murit' sunt
disp#ru7i sau sunt n ne4oie' ns# numai ct timp cel ntre7inut este minor
:26 =n cazul n care sunt mai mul7i mo<tenitori' o"liga7ia este solidar#' &ecare
dintre ei contri"uind la ntre7inerea minorului propor7ional cu 4aloarea "unurilor
mo<tenite

%rdinea de plat# a ntre7inerii
2rt ,1* - =ntre7inerea se datoreaz# n ordinea urm#toare:
a6 so7ii <i ?o<tii so7i <i datoreaz# ntre7inere naintea celorlal7i o"liga7iG
"6 descendentul este o"ligat la ntre7inere naintea ascendentului' iar dac# sunt
mai mul7i descenden7i sau mai mul7i ascenden7i' cel n grad mai apropiat naintea
celui mai ndep#rtatG
c6 ?ra7ii <i surorile <i datoreaz# ntre7inere dup# p#rin7i' ns# naintea "unicilor

=ntre7inerea n cazul des?acerii adop7iei
2rt ,20 - 3up# ncetarea adop7iei' adoptatul poate cere ntre7inere numai de la
rudele sale &re<ti sau' dup# caz' de la so7ul s#u

Pluralitatea de de"itori
2rt ,21 - :16 =n cazul n care mai multe dintre persoanele pre4#zute la art ,1+
sunt o"ligate s# ntre7in# aceea<i persoan#' ele 4or contri"ui la plata ntre7inerii'
propor7ional cu mi@loacele pe care le au
:26 3ac# p#rintele are drept la ntre7inere de la mai mul7i copii' el poate' n caz de
urgen7#' s# porneasc# ac7iunea numai mpotri4a unuia dintre ei 9el care a pl#tit
ntre7inerea se poate ntoarce mpotri4a celorlal7i o"liga7i pentru partea &ec#ruia

%"liga7ia su"sidiar#
2rt ,22 - =n cazul n care cel o"ligat n primul rnd la ntre7inere nu are mi@loace
ndestul#toare pentru a acoperi ne4oile celui care o cere' instan7a de tutel# le poate
o"liga pe celelalte persoane ndatorate la ntre7inere s# o completeze' n ordinea
sta"ilit# la art ,1*

3i4izi"ilitatea ntre7inerii
2rt ,2- - 9nd cel o"ligat nu poate presta' n acela<i timp' ntre7inere tuturor
celor ndrept#7i7i s# o cear#' instan7a de tutel#' 7innd seama de ne4oile &ec#reia
dintre aceste persoane' poate Aot#r &e ca ntre7inerea s# se pl#teasc# numai uneia
dintre ele' &e ca ntre7inerea s# se mpart# ntre mai multe sau toate persoanele
ndrept#7ite s# o cear# =n acest caz' instan7a Aot#r#<te' totodat#' modul n care se
mparte ntre7inerea ntre persoanele care urmeaz# a o primi

92P(.%L/L (((
9ondi7iile o"liga7iei de ntre7inere

9reditorul ntre7inerii
2rt ,2) - 2re drept la ntre7inere numai cel care se aD# n ne4oie' neputndu-se
ntre7ine din munca sau din "unurile sale

3reptul la ntre7inere al minorului
2rt ,2, - :16 $inorul care cere ntre7inere de la p#rin7ii s#i se aD# n ne4oie dac#
nu se poate ntre7ine din munca sa' cAiar dac# ar a4ea "unuri
:26 9u toate acestea' n cazul n care p#rin7ii n-ar putea presta ntre7inerea ?#r# a-
<i prime@dui propria lor e>isten7#' instan7a de tutel# poate ncu4iin7a ca ntre7inerea
s# se asigure prin 4alori&carea "unurilor pe care acesta le are' cu e>cep7ia celor de
strict# necesitate

9omportamentul necorespunz#tor
2rt ,2+ - :16 1u poate pretinde ntre7inere acela care s-a ?#cut 4ino4at ?a7# de cel
o"ligat la ntre7inere de ?apte gra4e' contrare legii sau "unelor mora4uri
:26 2cela care se aD# n stare de ne4oie din culpa sa poate cere numai ntre7inerea
de strict# necesitate

3e"itorul ntre7inerii
2rt ,2! - :16 Poate & o"ligat la ntre7inere numai cel care are mi@loacele pentru a
o pl#ti sau are posi"ilitatea de a do"ndi aceste mi@loace
:26 La sta"ilirea mi@loacelor celui care datoreaz# ntre7inerea se 7ine seama de
4eniturile <i "unurile acestuia' precum <i de posi"ilit#7ile de realizare a acestoraG de
asemenea' 4or & a4ute n 4edere celelalte o"liga7ii ale sale

3o4ada st#rii de ne4oie
2rt ,28 - ;tarea de ne4oie a persoanei ndrept#7ite la ntre7inere' precum <i
mi@loacele celui care datoreaz# ntre7inere pot & do4edite prin orice mi@loc de pro"#

92P(.%L/L (V
;ta"ilirea <i e>ecutarea o"liga7iei de ntre7inere

9uantumul ntre7inerii
2rt ,2* - :16 =ntre7inerea este datorat# potri4it cu ne4oia celui care o cere <i cu
mi@loacele celui care urmeaz# a o pl#ti
:26 9nd ntre7inerea este datorat# de p#rinte' ea se sta"ile<te pn# la o p#trime
din 4enitul s#u lunar net pentru un copil' o treime pentru 2 copii <i o @um#tate
pentru - sau mai mul7i copii
:-6 9uantumul ntre7inerii datorate copiilor' mpreun# cu ntre7inerea datorat#
altor persoane' potri4it legii' nu poate dep#<i @um#tate din 4enitul net lunar al celui
o"ligat

$odalit#7ile de e>ecutare
2rt ,-0 - :16 %"liga7ia de ntre7inere se e>ecut# n natur#' prin asigurarea celor
necesare traiului <i' dup# caz' a cAeltuielilor pentru educare' n4#7#tur# <i preg#tire
pro?esional#
:26 3ac# o"liga7ia de ntre7inere nu se e>ecut# de "un#4oie' n natur#' instan7a de
tutel# dispune e>ecutarea ei prin plata unei pensii de ntre7inere' sta"ilit# n "ani
:-6 Pensia de ntre7inere se poate sta"ili su" ?orma unei sume &>e sau ntr-o cot#
procentual# din 4enitul net lunar al celui care datoreaz# ntre7inere 3ispozi7iile art
,2* alin :26 <i :-6 r#mn aplica"ile

$odi&carea <i ncetarea pensiei de ntre7inere
2rt ,-1 - :16 3ac# se i4e<te o scAim"are n ceea ce pri4e<te mi@loacele celui care
presteaz# ntre7inerea <i ne4oia celui care o prime<te' instan7a de tutel#' potri4it
mpre@ur#rilor' poate m#ri sau mic<ora pensia de ntre7inere sau poate Aot#r
ncetarea pl#7ii ei
:26 Pensia de ntre7inere sta"ilit# ntr-o sum# &># se inde>eaz# de drept'
trimestrial' n ?unc7ie de rata inDa7iei

Punere n aplicare Art. *31. prin Lege 71/2011 :
Art. *1. ,
-i"po%iiile art. *31 din &odul ci#il pri#ind 'odi=carea )i ncetarea pen"iei de
ntreinere "unt aplica4ile )i n ca%ul pen"iilor de ntreinere "ta4ilite prin 3ot$r0re
<udec$torea"c$ anterior intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

3ata de la care se datoreaz# pensia de ntre7inere
2rt ,-2 - :16 Pensia de ntre7inere se datoreaz# de la data cererii de cAemare n
@udecat#
:26 9u toate acestea' pensia poate & acordat# <i pentru o perioad# anterioar#'
dac# introducerea cererii de cAemare n @udecat# a ?ost ntrziat# din culpa
de"itorului

Plata pensiei de ntre7inere
2rt ,-- - :16 Pensia de ntre7inere se pl#te<te n rate periodice' la termenele
con4enite de p#r7i sau' n lipsa acordului lor' la cele sta"ilite prin Aot#rre
@udec#toreasc#
:26 9Aiar dac# creditorul ntre7inerii a decedat n perioada corespunz#toare unei
rate' ntre7inerea este datorat# n ntregime pentru acea perioad#
:-6 3e asemenea' p#r7ile pot con4eni sau' dac# sunt moti4e temeinice' instan7a
de tutel# poate Aot#r ca ntre7inerea s# se e>ecute prin plata anticipat# a unei
sume glo"ale care s# acopere ne4oile de ntre7inere ale celui ndrept#7it pe o
perioad# mai ndelungat# sau pe ntreaga perioad# n care se datoreaz#
ntre7inerea' n m#sura n care de"itorul ntre7inerii are mi@loacele necesare
acoperirii acestei o"liga7ii

Restituirea ntre7inerii nedatorate
2rt ,-) - 3ac#' din orice moti4' se do4ede<te c# ntre7inerea prestat#' de
"un#4oie sau ca urmare a unei Aot#rri @udec#tore<ti' nu era datorat#' cel care a
e>ecutat o"liga7ia poate s# cear# restituirea de la cel care a primit-o sau de la cel
care a4ea' n realitate' o"liga7ia s# o presteze' n acest din urm# caz' pe temeiul
m"og#7irii ?#r# @ust# cauz#

92R.02 a (((-a
3espre "unuri56
___________
56 3ispozi7iile tranzitorii <i de punere n aplicare a c#r7ii a (((-a sunt cuprinse n art
,,-82 din Legea nr !1/2011

.(.L/L (
Bunurile <i drepturile reale n general

92P(.%L/L (
3espre "unuri n general

;09F(/102 1
3espre distinc7ia "unurilor

1o7iune
2rt ,-, - ;unt "unuri lucrurile' corporale sau necorporale' care constituie
o"iectul unui drept patrimonial

Bunurile mo"ile <i imo"ile
2rt ,-+ - Bunurile sunt mo"ile sau imo"ile

Bunurile imo"ile
2rt ,-! - ;unt imo"ile terenurile' iz4oarele <i cursurile de ap#' planta7iile prinse
n r#d#cini' construc7iile <i orice alte lucr#ri &>ate n p#mnt cu caracter permanent'
plat?ormele <i alte instala7ii de e>ploatare a resurselor su"marine situate pe platoul
continental' precum <i tot ceea ce' n mod natural sau arti&cial' este ncorporat n
acestea cu caracter permanent

Bunurile care r#mn sau de4in imo"ile
2rt ,-8 - :16 R#mn "unuri imo"ile materialele separate n mod pro4izoriu de un
imo"il' pentru a & din nou ntre"uin7ate' att timp ct sunt p#strate n aceea<i
?orm#' precum <i p#r7ile integrante ale unui imo"il care sunt temporar deta<ate de
acesta' dac# sunt destinate spre a & reintegrate
:26 $aterialele aduse pentru a & ntre"uin7ate n locul celor 4ecAi de4in "unuri
imo"ile din momentul n care au do"ndit aceast# destina7ie

Bunurile mo"ile
2rt ,-* - :16 Bunurile pe care legea nu le consider# imo"ile sunt "unuri mo"ile
:26 ;unt "unuri mo"ile <i undele electromagnetice sau asimilate acestora' precum
<i energia de orice ?el produse' captate <i transmise' n condi7iile legii' de orice
persoan# <i puse n ser4iciul s#u' indi?erent de natura mo"iliar# sau imo"iliar# a
sursei acestora

Bunurile mo"ile prin anticipa7ie
2rt ,)0 - :16 Bog#7iile de orice natur# ale solului <i su"solului' ?ructele neculese
nc#' planta7iile <i construc7iile ncorporate n sol de4in mo"ile prin anticipa7ie'
atunci cnd' prin 4oin7a p#r7ilor' sunt pri4ite n natura lor indi4idual# n 4ederea
deta<#rii lor
:26 Pentru opoza"ilitate ?a7# de ter7i' este necesar# notarea n cartea ?unciar#

/ni4ersalitatea de ?apt
2rt ,)1 - :16 9onstituie o uni4ersalitate de ?apt ansam"lul "unurilor care apar7in
aceleia<i persoane <i au o destina7ie comun# sta"ilit# prin 4oin7a acesteia sau prin
lege
:26 Bunurile care alc#tuiesc uni4ersalitatea de ?apt pot' mpreun# sau separat' s#
?ac# o"iectul unor acte sau raporturi @uridice distincte

Regulile aplica"ile drepturilor purtnd asupra "unurilor
2rt ,)2 - :16 3ac# nu se pre4ede alt?el' sunt supuse regulilor re?eritoare la
"unurile imo"ile <i drepturile reale asupra acestora
:26 9elelalte drepturi patrimoniale sunt supuse' n limitele pre4#zute de lege'
regulilor re?eritoare la "unurile mo"ile

Bunurile ?ungi"ile <i "unurile ne?ungi"ile
2rt ,)- - :16 Bunurile sunt ?ungi"ile sau ne?ungi"ile
:26 ;unt ?ungi"ile "unurile determina"ile dup# num#r' m#sur# sau greutate' ast?el
nct pot & nlocuite unele prin altele n e>ecutarea unei o"liga7ii
:-6 Prin act @uridic' un "un ?ungi"il prin natura sa poate & considerat ca ne?ungi"il

Bunurile consumpti"ile <i "unurile neconsumpti"ile
2rt ,)) - :16 Bunurile sunt consumpti"ile sau neconsumpti"ile
:26 ;unt consumpti"ile "unurile mo"ile a c#ror ntre"uin7are o"i<nuit# implic#
nstr#inarea sau consumarea su"stan7ei
:-6 /n "un consumpti"il prin natura sa poate de4eni neconsumpti"il dac#' prin act
@uridic' i se scAim"# ntre"uin7area

Bunurile di4izi"ile <i "unurile indi4izi"ile
2rt ,), - :16 Bunurile sunt di4izi"ile sau indi4izi"ile
:26 Bunurile care nu pot & mp#r7ite n natur# ?#r# a li se scAim"a destina7ia sunt
"unuri indi4izi"ile
:-6 Prin act @uridic' un "un di4izi"il prin natura lui poate & considerat indi4izi"il

Bunurile principale <i "unurile accesorii
2rt ,)+ - :16 Bunul care a ?ost destinat' n mod sta"il <i e>clusi4' ntre"uin7#rii
economice a altui "un este accesoriu att timp ct satis?ace aceast# utilizare
:26 3estina7ia comun# poate s# &e sta"ilit# numai de proprietarul am"elor "unuri
:-6 3ac# nu se pre4ede alt?el' "unul accesoriu urmeaz# situa7ia @uridic# a "unului
principal' inclusi4 n caz de nstr#inare sau de gre4are a "unului principal
:)6 =ncetarea calit#7ii de "un accesoriu nu poate & ns# opus# unui ter7 care a
do"ndit anterior drepturi pri4itoare la "unul principal
:,6 ;epararea temporar# a unui "un accesoriu de "unul principal nu i nl#tur#
aceast# calitate
:+6 3repturile unui ter7 pri4itoare la un "un nu pot & nc#lcate prin trans?ormarea
acestuia n "un accesoriu

;09F(/102 a 2-a
Produsele "unurilor

Produsele "unurilor
2rt ,)! - Produsele "unurilor sunt ?ructele <i productele

Cructele
2rt ,)8 - :16 Cructele reprezint# acele produse care deri4# din ?olosirea unui "un'
?#r# a diminua su"stan7a acestuia Cructele sunt: naturale' industriale <i ci4ile
Cructele ci4ile se numesc <i 4enituri
:26 Cructele naturale sunt produsele directe <i periodice ale unui "un' o"7inute ?#r#
inter4en7ia omului' cum ar & acelea pe care p#mntul le produce de la sine'
produc7ia <i sporul animalelor
:-6 Cructele industriale sunt produsele directe <i periodice ale unui "un' o"7inute
ca rezultat al inter4en7iei omului' cum ar & recoltele de orice ?el
:)6 Cructele ci4ile sunt 4eniturile rezultate din ?olosirea "unului de c#tre o alt#
persoan# n 4irtutea unui act @uridic' precum cAiriile' arenzile' do"nzile' 4enitul
rentelor <i di4idendele

Productele
2rt ,)* - Productele sunt produsele o"7inute dintr-un "un cu consumarea sau
diminuarea su"stan7ei acestuia' precum copacii unei p#duri' piatra dintr-o carier# <i
altele asemenea

3o"ndirea ?ructelor <i a productelor
2rt ,,0 - :16 Cructele <i productele se cu4in proprietarului' dac# prin lege nu se
dispune alt?el
:26 3reptul de proprietate asupra ?ructelor naturale <i industriale se do"nde<te la
data separ#rii de "unul care le-a produs
:-6 3reptul de proprietate asupra ?ructelor ci4ile se do"nde<te zi cu zi
:)6 9el care' ?#r# acordul proprietarului' a4anseaz# cAeltuielile necesare pentru
producerea <i perceperea ?ructelor sau productelor poate cere restituirea
cAeltuielilor
:,6 =n acest caz' produsele sau contra4aloarea acestora pot & re7inute pn# la
restituirea cAeltuielilor 9u toate acestea' proprietarul poate cere o"ligarea
posesorului la predarea produselor ori a contra4alorii acestora dac# ?urnizeaz# o
garan7ie ndestul#toare

92P(.%L/L ((
3repturile reale n general

3repturile reale
2rt ,,1 - ;unt drepturi reale:
1 dreptul de proprietateG
2 dreptul de super&cieG
- dreptul de uzu?ructG
) dreptul de uzG
, dreptul de a"ita7ieG
+ dreptul de ser4ituteG
! dreptul de administrareG
8 dreptul de concesiuneG
* dreptul de ?olosin7#G
10 drepturile reale de garan7ieG
11 alte drepturi c#rora legea le recunoa<te acest caracter

Cormele de proprietate
2rt ,,2 - Proprietatea este pu"lic# sau pri4at#

Proprietatea pri4at#
2rt ,,- - :16 ;unt o"iect al propriet#7ii pri4ate toate "unurile de uz sau de interes
pri4at apar7innd persoanelor &zice' persoanelor @uridice de drept pri4at sau de
drept pu"lic' inclusi4 "unurile care alc#tuiesc domeniul pri4at al statului <i al
unit#7ilor administrati4-teritoriale
:26 $o<tenirile 4acante se constat# prin certi&cat de 4acan7# succesoral# <i intr#
n domeniul pri4at al comunei' ora<ului sau municipiului' dup# caz' ?#r# nscriere n
cartea ?unciar# (mo"ilele cu pri4ire la care s-a renun7at la dreptul de proprietate
con?orm art ,+2 alin :26 se do"ndesc' ?#r# nscriere n cartea ?unciar#' de
comun#' ora< sau municipiu' dup# caz' <i intr# n domeniul pri4at al acestora prin
Aot#rrea consiliului local

Punere n aplicare prin Lege 71/2011 :
Art. **. ,
-i"po%iiile art. **3 alin. (2) din &odul ci#il "e aplic$ nu'ai 'o)tenirilor de"c3i"e
dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.
:-6 $o<tenirile 4acante <i imo"ilele men7ionate la alin :26' aDate n str#in#tate' se
cu4in statului romn
:)6 Bunurile o"iect al propriet#7ii pri4ate' indi?erent de titular' sunt <i r#mn n
circuitul ci4il' dac# prin lege nu se dispune alt?el 0le pot & nstr#inate' pot ?ace
o"iectul unei urm#riri silite <i pot & do"ndite prin orice mod pre4#zut de lege

Proprietatea pu"lic#
2rt ,,) - :16 Bunurile statului <i ale unit#7ilor administrati4-teritoriale care' prin
natura lor sau prin declara7ia legii' sunt de uz sau de interes pu"lic ?ormeaz#
o"iectul propriet#7ii pu"lice' ns# numai dac# au ?ost legal do"ndite de c#tre
acestea
:26 3ac# prin lege nu se pre4ede alt?el' dispozi7iile aplica"ile dreptului de
proprietate pri4at# se aplic# <i dreptului de proprietate pu"lic#' ns# numai n
m#sura n care sunt compati"ile cu acesta din urm#

.(.L/L ((
Proprietatea pri4at#

92P(.%L/L (
3ispozi7ii generale

;09F(/102 1
9on7inutul' ntinderea <i stingerea dreptului de proprietate pri4at#

9on7inutul dreptului de proprietate pri4at#
2rt ,,, - :16 Proprietatea pri4at# este dreptul titularului de a poseda' ?olosi <i
dispune de un "un n mod e>clusi4' a"solut <i perpetuu' n limitele sta"ilite de lege
:26 =n condi7iile legii' dreptul de proprietate pri4at# este suscepti"il de modalit#7i
<i dezmem"r#minte' dup# caz

Limitele e>ercit#rii dreptului de proprietate pri4at#
2rt ,,+ - :16 3reptul de proprietate poate & e>ercitat n limitele materiale ale
o"iectului s#u 2cestea sunt limitele corporale ale "unului care ?ormeaz# o"iectul
dreptului de proprietate' cu ngr#dirile sta"ilite prin lege
:26 Prin lege poate & limitat# e>ercitarea atri"utelor dreptului de proprietate
:-6 0>ercitarea dreptului de proprietate poate & limitat# <i prin 4oin7a
proprietarului' cu e>cep7iile pre4#zute de lege

3o"ndirea dreptului de proprietate
2rt ,,! - :16 3reptul de proprietate se poate do"ndi' n condi7iile legii' prin
con4en7ie' mo<tenire legal# sau testamentar#' accesiune' uzucapiune' ca e?ect al
posesiei de "un#-credin7# n cazul "unurilor mo"ile <i al ?ructelor' prin ocupa7iune'
tradi7iune' precum <i prin Aot#rre @udec#toreasc#' atunci cnd ea este translati4#
de proprietate prin ea ns#<i
:26 =n cazurile pre4#zute de lege' proprietatea se poate do"ndi prin e?ectul unui
act administrati4
:-6 Prin lege se pot reglementa <i alte moduri de do"ndire a dreptului de
proprietate
:)6 9u e>cep7ia cazurilor anume pre4#zute de lege' n cazul "unurilor imo"ile
dreptul de proprietate se do"nde<te prin nscriere n cartea ?unciar#' cu
respectarea dispozi7iilor pre4#zute la art 888

Punere n aplicare prin Lege 71/2011 :
Art. *1. ,
(1) -i"po%iiile art. **7 alin. (2)( art. *1*( art. ++* alin. (1) )i art. ++1 din &odul ci#il
"e aplic$ nu'ai dup$ =nali%area lucr$rilor de cada"tru pentru =ecare unitate
ad'ini"trati#,teritorial$ )i de"c3iderea( la cerere "au din o=ciu( a c$rilor !unciare
pentru i'o4ilele re"pecti#e( n con!or'itate cu di"po%iiile Legii cada"trului )i a
pu4licit$ii i'o4iliare nr. 7/1991( repu4licat$( cu 'odi=c$rile )i co'plet$rile
ulterioare.
(2) P0n$ la data pre#$%ut$ la alin. (1)( n"crierea n cartea !unciar$ a dreptului de
proprietate )i a altor drepturi reale( pe 4a%a actelor prin care ",au tran"'i"(
con"tituit ori 'odi=cat n 'od #ala4il( "e !ace nu'ai n "cop de opo%a4ilitate !a$
de teri.

Riscul pieirii "unului
2rt ,,8 - Proprietarul suport# riscul pieirii "unului' dac# acesta n-a ?ost asumat
de o alt# persoan# sau dac# prin lege nu se dispune alt?el

=ntinderea dreptului de proprietate asupra terenurilor
2rt ,,* - :16 Proprietatea terenului se ntinde <i asupra su"solului <i a spa7iului
de deasupra terenului' cu respectarea limitelor legale
:26 Proprietarul poate ?ace' deasupra <i n su"solul terenului' toate construc7iile'
planta7iile <i lucr#rile pe care le g#se<te de cu4iin7#' n a?ar# de e>cep7iile sta"ilite
de lege' <i poate trage din ele toate ?oloasele pe care acestea le-ar produce 0l este
7inut s# respecte' n condi7iile <i n limitele determinate de lege' drepturile ter7ilor
asupra resurselor minerale ale su"solului' iz4oarelor <i apelor su"terane' lucr#rilor <i
instala7iilor su"terane <i altora asemenea
:-6 2pele de supra?a7# <i al"iile acestora apar7in proprietarului terenului pe care
se ?ormeaz# sau curg' n condi7iile pre4#zute de lege Proprietarul unui teren are' de
asemenea' dreptul de a apropria <i de a utiliza' n condi7iile legii' apa iz4oarelor <i a
lacurilor aDate pe terenul respecti4' apa ?reatic#' precum <i apele plu4iale

%"liga7ia de gr#ni7uire
2rt ,+0 - Proprietarii terenurilor n4ecinate sunt o"liga7i s# contri"uie la
gr#ni7uire prin reconstituirea Aotarului <i &>area semnelor corespunz#toare'
suportnd' n mod egal' cAeltuielile ocazionate de aceasta

3reptul de ngr#dire
2rt ,+1 - %rice proprietar poate s# <i ngr#deasc# proprietatea' suportnd' n
condi7iile legii' cAeltuielile ocazionate

;tingerea dreptului de proprietate
2rt ,+2 - :16 3reptul de proprietate pri4at# se stinge prin pieirea "unului' dar nu
se stinge prin neuz 0l poate & ns# do"ndit de altul prin uzucapiune sau ntr-un alt
mod' n cazurile <i condi7iile anume determinate de lege
:26 Proprietarul poate a"andona "unul s#u mo"il sau poate renun7a' prin
declara7ie autentic#' la dreptul de proprietate asupra "unului imo"il' nscris n
cartea ?unciar# 3reptul se stinge n momentul p#r#sirii "unului mo"il' iar dac#
"unul este imo"il' prin nscrierea n cartea ?unciar#' n condi7iile legii' a declara7iei
de renun7are
:-6 0>proprierea se poate ?ace numai pentru o cauz# de utilitate pu"lic# sta"ilit#
potri4it legii' cu @ust# <i preala"il# desp#gu"ire' &>at# de comun acord ntre
proprietar <i e>propriator =n caz de di4ergen7# asupra cuantumului desp#gu"irilor'
acesta se sta"ile<te pe cale @udec#toreasc#
:)6 1u pot & supuse con&sc#rii dect "unurile destinate sau ?olosite pentru
s#4r<irea unei in?rac7iuni ori contra4en7ii sau cele rezultate din acestea

;09F(/102 a 2-a
2p#rarea dreptului de proprietate pri4at#

2c7iunea n re4endicare
2rt ,+- - :16 Proprietarul unui "un are dreptul de a-l re4endica de la posesor sau
de la o alt# persoan# care l de7ine ?#r# drept 0l are' de asemenea' dreptul la
desp#gu"iri' dac# este cazul
:26 3reptul la ac7iunea n re4endicare este imprescripti"il' cu e>cep7ia cazurilor n
care prin lege se dispune alt?el
:-6 3reptul de proprietate do"ndit cu "un#-credin7#' n condi7iile legii' este pe
deplin recunoscut
:)6 Hot#rrea @udec#toreasc# prin care s-a admis ac7iunea n re4endicare este
opoza"il# <i poate & e>ecutat# <i mpotri4a ter7ului do"nditor' n condi7iile 9odului
de procedur# ci4il#

2c7iunea negatorie
2rt ,+) - :16 Proprietarul poate intenta ac7iunea negatorie contra oric#rei
persoane care pretinde c# este titularul 4reunui drept real' altul dect cel de
proprietate' asupra "unului s#u
:26 3reptul la ac7iunea negatorie este imprescripti"il

Pro"a dreptului de proprietate asupra imo"ilelor nscrise n cartea ?unciar#
2rt ,+, - =n cazul imo"ilelor nscrise n cartea ?unciar#' do4ada dreptului de
proprietate se ?ace cu e>trasul de carte ?unciar#

Punere n aplicare Art. *1*. prin Lege 71/2011 :
Art. *1. ,
(1) -i"po%iiile art. **7 alin. (2)( art. *1*( art. ++* alin. (1) )i art. ++1 din &odul ci#il
"e aplic$ nu'ai dup$ =nali%area lucr$rilor de cada"tru pentru =ecare unitate
ad'ini"trati#,teritorial$ )i de"c3iderea( la cerere "au din o=ciu( a c$rilor !unciare
pentru i'o4ilele re"pecti#e( n con!or'itate cu di"po%iiile Legii cada"trului )i a
pu4licit$ii i'o4iliare nr. 7/1991( repu4licat$( cu 'odi=c$rile )i co'plet$rile
ulterioare.
(2) P0n$ la data pre#$%ut$ la alin. (1)( n"crierea n cartea !unciar$ a dreptului de
proprietate )i a altor drepturi reale( pe 4a%a actelor prin care ",au tran"'i"(
con"tituit ori 'odi=cat n 'od #ala4il( "e !ace nu'ai n "cop de opo%a4ilitate !a$
de teri.

0?ectele admiterii ac7iunii n re4endicare
2rt ,++ - :16 Prtul 4a & o"ligat la restituirea "unului sau la desp#gu"iri dac#
"unul a pierit din culpa sa ori a ?ost nstr#inat =n acelea<i condi7ii' prtul 4a &
o"ligat la restituirea productelor sau a contra4alorii acestora =n toate cazurile'
desp#gu"irile 4or & e4aluate n raport cu momentul restituirii
:26 Posesorul de rea-credin7# sau detentorul precar 4a & o"ligat' la cerere' <i la
restituirea ?ructelor produse de "un pn# la napoierea acestuia c#tre proprietar
:-6 Proprietarul poate & o"ligat' la cerere' s# restituie posesorului cAeltuielile
necesare pe care acesta le-a ?#cut
:)6 9Aeltuielile utile se restituie' la cerere' n limita sporului de 4aloare' dac# prin
lege nu se pre4ede alt?el
:,6 3e asemenea' proprietarul 4a putea & o"ligat' la cerere' la restituirea
cAeltuielilor necesare pentru producerea <i culegerea ?ructelor sau a productelor
:+6 Prtul are un drept de reten7ie asupra produselor pn# la restituirea
cAeltuielilor ?#cute pentru producerea <i culegerea acestora' cu e>cep7ia cazului n
care proprietarul ?urnizeaz# prtului o garan7ie ndestul#toare
:!6 3reptul de reten7ie nu poate & e>ercitat n niciun caz asupra "unului ?rugi?er
sau cnd intrarea n st#pnirea material# a "unului s-a ?#cut prin 4iolen7# ori ?raud#
sau cnd produsele sunt "unuri perisa"ile ori sunt supuse' ca urmare a trecerii unei
perioade scurte de timp' unei sc#deri semni&cati4e a 4alorii lor
:86 Proprietarul nu este dator s# acopere cAeltuielile 4oluptuare Posesorul are
dreptul de a-<i nsu<i lucr#rile e?ectuate cu aceste cAeltuieli numai dac# prin
aceasta "unul nu se deterioreaz#
:*6 3ispozi7iile alin :-6' :)6 <i :86 se aplic# numai n acele situa7ii n care
cAeltuielile nu se concretizeaz# ntr-o lucrare nou#' caz n care sunt incidente
dispozi7iile corespunz#toare din materia accesiunii imo"iliare arti&ciale

92P(.%L/L ((
2ccesiunea

;09F(/102 1
3ispozi7ii generale

3o"ndirea dreptului de proprietate prin accesiune
2rt ,+! - Prin accesiune' proprietarul unui "un de4ine proprietarul a tot ce se
alipe<te cu "unul ori se ncorporeaz# n acesta' dac# legea nu pre4ede alt?el

Cormele accesiunii
2rt ,+8 - 2ccesiunea este natural#' cnd unirea sau ncorporarea este urmarea
unui e4eniment natural' ori arti&cial#' cnd rezult# din ?apta proprietarului ori a unei
alte persoane

;09F(/102 a 2-a
2ccesiunea imo"iliar# natural#

2lu4iunile
2rt ,+* - 2d#ugirile de teren la malurile apelor curg#toare re4in proprietarului
?ondului ri4eran' numai dac# ele se ?ormeaz# treptat

.erenul l#sat de apele curg#toare
2rt ,!0 - Proprietarul ?ondului ri4eran do"nde<te' de asemenea' terenul l#sat de
apele curg#toare care s-au retras treptat de la 7#rmul respecti4

.erenul l#sat de apele st#t#toare
2rt ,!1 - :16 Proprietarul terenului ncon@urat de Aele<teie' iazuri' canale <i alte
asemenea ape st#t#toare nu de4ine proprietarul terenurilor ap#rute prin sc#derea
temporar# a acestor ape su" n#l7imea de scurgere
:26 .ot ast?el' proprietarul acestor ape nu do"nde<te niciun drept asupra
terenului acoperit ca urmare a unor re4#rs#ri sporadice

24ulsiunea
2rt ,!2 - Proprietarul terenului de la care o ap# curg#toare a smuls "rusc o
por7iune de mal din teren' alipind-o la terenul altui proprietar ri4eran' nu pierde
dreptul de proprietate asupra p#r7ii desprinse dac# o re4endic# n termen de un an
de la data ?aptului

2l"iile rurilor' insulele <i prundi<urile
2rt ,!- - :16 2l"iile rurilor apar7in proprietarilor ri4erani' cu e>cep7ia acelora
care' potri4it legii' ?ac o"iectul propriet#7ii pu"lice
:26 (nsulele <i prundi<urile care nu sunt n leg#tur# cu terenurile a4nd malul la
ni4elul mediu al apei re4in proprietarului al"iei
:-6 3ac# insula apar7ine proprietarilor ri4erani <i trece peste @um#tatea apei'
&ecare dintre ei are dreptul de proprietate asupra p#r7ii de insul# ce se ntinde spre
el pornind de la @um#tatea apei

3reptul de proprietate asupra insulelor nou-?ormate
2rt ,!) - =n cazul n care o ap# curg#toare' ?ormndu-<i un "ra7 nou' ncon@oar#
terenul unui proprietar ri4eran' el r#mne proprietar asupra insulei ast?el create

2l"iile p#r#site de apele curg#toare
2rt ,!, - 2l"ia p#r#sit# de o ap# curg#toare care <i-a ?ormat un nou curs 4a a4ea
regimul @uridic sta"ilit n legea special#

2ccesiunea natural# asupra animalelor
2rt ,!+ - :16 2nimalele domestice r#t#cite pe terenul altuia i re4in acestuia din
urm# dac# proprietarul nu le re4endic# n termen de -0 de zile de la data declara7iei
?#cute la prim#rie de c#tre proprietarul terenului
:26 Porum"eii' iepurii' pe<tii <i alte asemenea animale care trec pe ?ondul altui
proprietar apar7in acestuia ct timp r#mn pe ?ond' cu e>cep7ia cazului n care
trecerea a ?ost pro4ocat# prin ?raud# sau prin arti&cii
:-6 Roiul de al"ine trecut pe terenul altuia re4ine proprietarului acestuia numai
dac# proprietarul roiului nu l urm#re<te sau nceteaz# s# l urm#reasc# timp de
dou# zile

Punere n aplicare Art. *71. prin Lege 71/2011 :
Art. *7. ,
-i"po%iiile art. *71 din &odul ci#il "e aplic$ "ituaiilor n$"cute dup$ intrarea n
#igoare a &odului ci#il.

;09F(/102 a --a
2ccesiunea imo"iliar# arti&cial#

K1 3ispozi7ii comune

3o"ndirea lucr#rii de c#tre proprietarul imo"ilului
2rt ,!! - :16 9onstruc7iile' planta7iile <i orice alte lucr#ri e?ectuate asupra unui
imo"il' denumite n continuare lucr#ri' re4in proprietarului acelui imo"il dac# prin
lege sau act @uridic nu se pre4ede alt?el
:26 9nd lucrarea este realizat# de proprietarul imo"ilului cu materialele sale sau
cu materialele altuia' dreptul de proprietate asupra lucr#rii se na<te n ?a4oarea
proprietarului imo"ilului din momentul nceperii lucr#rii' pe m#sura realiz#rii ei' dac#
prin lege sau act @uridic nu se pre4ede alt?el

9ategoriile de lucr#ri
2rt ,!8 - :16 Lucr#rile pot & autonome sau ad#ugate' cu caracter dura"il sau
pro4izoriu
:26 Lucr#rile autonome sunt construc7iile' planta7iile <i orice alte lucr#ri cu
caracter de sine st#t#tor realizate asupra unui imo"il
:-6 Lucr#rile ad#ugate nu au caracter de sine st#t#tor 0le pot &:
a6 necesare' atunci cnd n lipsa acestora imo"ilul ar pieri sau s-ar deterioraG
"6 utile' atunci cnd sporesc 4aloarea economic# a imo"iluluiG
c6 4oluptuare' atunci cnd sunt ?#cute pentru simpla pl#cere a celui care le-a
realizat' ?#r# a spori 4aloarea economic# a imo"ilului

Prezum7iile n ?a4oarea proprietarului imo"ilului
2rt ,!* - :16 %rice lucrare este prezumat# a & ?#cut# de proprietarul imo"ilului'
cu cAeltuiala sa <i c# este a lui' pn# la pro"a contrar#
:26 Pro"a contrar# se poate ?ace cnd s-a constituit un drept de super&cie' cnd
proprietarul imo"ilului nu <i-a inta"ulat dreptul de proprietate asupra lucr#rii noi sau
n alte cazuri pre4#zute de lege

K2 Realizarea lucr#rii cu materialele altuia

Regimul @uridic
2rt ,80 - :16 =n cazul n care a realizat lucrarea cu materialele altuia' proprietarul
imo"ilului de4ine proprietarul lucr#rii' neputnd & o"ligat la des&in7area acesteia <i
nici la restituirea materialelor ntre"uin7ate
:26 Proprietarul materialelor are numai dreptul la contra4aloarea materialelor'
precum <i la repararea' n condi7iile legii' a oric#ror alte pre@udicii cauzate

K- Realizarea unei lucr#ri autonome cu caracter dura"il asupra imo"ilului altuia

Lucr#rile autonome cu caracter dura"il e?ectuate cu "un#-credin7#
2rt ,81 - =n cazul n care autorul lucr#rii autonome cu caracter dura"il asupra
imo"ilului altuia este de "un#-credin7#' proprietarul imo"ilului are dreptul:
a6 s# cear# instan7ei s# dispun# nscrierea sa n cartea ?unciar# ca proprietar al
lucr#rii' pl#tind' la alegerea sa' autorului lucr#rii &e 4aloarea materialelor <i a
manoperei' &e sporul de 4aloare adus imo"ilului prin e?ectuarea lucr#riiG sau
"6 s# cear# o"ligarea autorului lucr#rii s# cumpere imo"ilul la 4aloarea de
circula7ie pe care acesta ar & a4ut-o dac# lucrarea nu s-ar & e?ectuat

Lucr#rile autonome cu caracter dura"il e?ectuate cu rea-credin7#
2rt ,82 - :16 =n cazul n care autorul lucr#rii autonome cu caracter dura"il asupra
imo"ilului altuia este de rea-credin7#' proprietarul imo"ilului are dreptul:
a6 s# cear# instan7ei s# dispun# nscrierea sa n cartea ?unciar# ca proprietar al
lucr#rii' cu plata' la alegerea sa' c#tre autorul lucr#rii' a @um#tate din 4aloarea
materialelor <i a manoperei ori din sporul de 4aloare adus imo"iluluiG sau
"6 s# cear# o"ligarea autorului lucr#rii la des&in7area acesteiaG sau
c6 s# cear# o"ligarea autorului lucr#rii s# cumpere imo"ilul la 4aloarea de
circula7ie pe care acesta ar & a4ut-o dac# lucrarea nu s-ar & e?ectuat
:26 3es&in7area lucr#rii se ?ace' cu respectarea dispozi7iilor legale n materie' pe
cAeltuiala autorului acesteia' care este 7inut totodat# s# repare orice pre@udicii
cauzate' inclusi4 pentru lipsa de ?olosin7#

K) Realizarea unei lucr#ri ad#ugate cu caracter dura"il asupra imo"ilului altuia

Lucr#rile ad#ugate necesare
2rt ,8- - :16 Proprietarul imo"ilului do"nde<te dreptul de proprietate asupra
lucr#rii ad#ugate necesare din momentul e?ectu#rii acesteia' pl#tind autorului
cAeltuielile rezona"ile ?#cute de acesta' cAiar dac# imo"ilul nu mai e>ist#
:26 =n cazul n care lucrarea a ?ost e?ectuat# cu rea-credin7#' din suma datorat# de
proprietarul imo"ilului se 4a putea deduce 4aloarea ?ructelor imo"ilului diminuat#
cu costurile necesare o"7inerii acestora

Lucr#rile ad#ugate utile
2rt ,8) - :16 =n cazul n care autorul lucr#rii utile este de "un#-credin7#'
proprietarul imo"ilului de4ine proprietarul lucr#rii din momentul e?ectu#rii acesteia'
cu plata' la alegerea sa:
a6 a 4alorii materialelor <i a manopereiG sau
"6 a sporului de 4aloare adus imo"ilului
:26 =n cazul n care autorul lucr#rii utile este de rea-credin7#' proprietarul
imo"ilului are dreptul:
a6 s# de4in# proprietarul lucr#rii' n ?unc7ie de regimul acesteia' cu sau ?#r#
nscriere n cartea ?unciar#' dup# caz' pl#tind' la alegerea sa' autorului lucr#rii &e
@um#tate din 4aloarea materialelor <i a manoperei' &e @um#tate din sporul de
4aloare adus imo"iluluiG sau
"6 s# cear# o"ligarea autorului lucr#rii la des&in7area acesteia' cu repunerea
imo"ilului n situa7ia anterioar# <i plata de daune-interese
:-6 =n am"ele cazuri' cnd 4aloarea lucr#rii este considera"il#' proprietarul
imo"ilului poate cere o"ligarea autorului s# l cumpere la 4aloarea de circula7ie pe
care imo"ilul ar & a4ut-o dac# lucrarea nu s-ar & e?ectuat

Lucr#rile ad#ugate 4oluptuare
2rt ,8, - :16 =n cazul lucr#rii 4oluptuare' proprietarul imo"ilului are dreptul:
a6 s# de4in# proprietarul lucr#rii' ?#r# nscriere n cartea ?unciar# <i ?#r# nicio
o"liga7ie c#tre autorul lucr#riiG
"6 s# cear# o"ligarea autorului de rea-credin7# al lucr#rii la des&in7area acesteia'
cu readucerea imo"ilului n situa7ia anterioar# <i plata de daune-interese
:26 2utorul de "un#-credin7# al lucr#rii poate s# o ridice nainte de restituirea
imo"ilului c#tre proprietar' cu condi7ia de a readuce imo"ilul n situa7ia anterioar#

K, =n7elesul unor termeni

Buna-credin7# a autorului lucr#rii
2rt ,8+ - :16 2utorul lucr#rii este de "un#-credin7# dac# se ntemeiaz# &e pe
cuprinsul c#r7ii ?unciare n care' la data realiz#rii lucr#rii' era nscris ca proprietar al
imo"ilului' &e pe un mod de do"ndire nesupus nscrierii n cartea ?unciar#' dac#' n
am"ele cazuri' nu rezulta din cartea ?unciar# <i nu a cunoscut pe nicio alt# cale
4iciul titlului s#u
:26 9u toate acestea' nu poate in4oca "una-credin7# cel care construie<te n lipsa
sau cu nerespectarea autoriza7iilor cerute de lege
:-6 3ispozi7iile alin :16 <i :26 sunt aplica"ile <i autorului lucr#rii care se ntemeiaz#
pe un drept de super&cie sau pe orice alt drept care' potri4it legii' i permite'
realiznd o lucrare asupra imo"ilului altuia' s# de4in# proprietarul acesteia

K+ 3ispozi7ii speciale

Lucr#rile realizate par7ial asupra imo"ilului autorului
2rt ,8! - :16 =n cazul lucr#rii cu caracter dura"il realizate cu "un#-credin7# par7ial
asupra imo"ilului autorului <i par7ial pe terenul proprietarului 4ecin' acesta din urm#
poate cere nscrierea ntr-o nou# carte ?unciar# a unui drept de coproprietate al
4ecinilor asupra imo"ilului rezultat' incluznd terenul a?erent' n raport cu 4aloarea
contri"u7iei &ec#ruia
:26 3ac# lucrarea a ?ost realizat# cu rea-credin7#' proprietarul terenului 4ecin
poate opta ntre a cere ridicarea lucr#rii de pe teren' cu o"ligarea autorului acesteia
la plata de daune-interese' dac# este cazul' <i a cere nscrierea n cartea ?unciar# a
unui drept de coproprietate al 4ecinilor La sta"ilirea cotelor-p#r7i se 4a 7ine seama
de 4aloarea terenului proprietarului 4ecin <i de @um#tate din 4aloarea contri"u7iei
autorului lucr#rii
:-6 =n caz de nen7elegere ntre p#r7i' instan7a de @udecat# 4a sta"ili 4aloarea
contri"u7iei &ec#reia la imo"ilul rezultat' respecti4 a cotelor-p#r7i din dreptul de
proprietate

Lucr#rile pro4izorii
2rt ,88 - 9nd lucrarea are caracter pro4izoriu' n a"sen7a unei n7elegeri
contrare' autorul ei 4a & o"ligat s# o des&in7eze' cu respectarea dispozi7iilor legale
n materie' <i' dac# este de rea-credin7#' s# pl#teasc# desp#gu"iri pentru
pre@udiciile cauzate' inclusi4 pentru lipsa de ?olosin7#

=nscrierea dreptului de proprietate n cartea ?unciar#
2rt ,8* - %ri de cte ori do"ndirea dreptului de proprietate' e>clusi4# sau pe
cote-p#r7i' este condi7ionat#' potri4it reglement#rilor din prezenta sec7iune' de
nscrierea n cartea ?unciar#' nscrierea se ?ace n temeiul con4en7iei p#r7ilor'
ncAeiat# n ?orm# autentic#' sau' dup# caz' al Aot#rrii @udec#tore<ti

3reptul autorului lucr#rii la ridicarea materialelor
2rt ,*0 - :16 Pn# la data ncAeierii con4en7iei sau a introducerii ac7iunii de c#tre
cel ndrept#7it la nscrierea n cartea ?unciar#' autorul lucr#rii <i poate ridica
materialele
:26 3ac# lucrarea a ?ost e?ectuat# cu rea-credin7#' autorul acesteia 4a putea &
o"ligat' dac# este cazul' la plata de daune-interese

Regulile pri4ind e>ercitarea dreptului autorului lucr#rii la indemniza7ie
2rt ,*1 - :16 Prescrip7ia dreptului la ac7iune al autorului lucr#rii pri4ind plata
indemniza7iei nu curge ct timp el este l#sat de proprietar s# de7in# imo"ilul
:26 2utorul lucr#rii de "un#-credin7# are un drept de ipotec# legal# asupra
imo"ilului pentru plata indemniza7iei <i poate cere nscrierea dreptului de ipotec# n
"aza con4en7iei ncAeiate n ?orm# autentic# sau a unei Aot#rri @udec#tore<ti'
potri4it dispozi7iilor art ,8*

Regulile pri4ind o"ligarea autorului lucr#rii la cump#rarea imo"ilului
2rt ,*2 - :16 %ri de cte ori proprietarul opteaz# pentru o"ligarea autorului
lucr#rii la cump#rarea imo"ilului' n a"sen7a n7elegerii p#r7ilor' proprietarul poate
cere instan7ei @udec#tore<ti sta"ilirea pre7ului <i pronun7area unei Aot#rri care s#
7in# loc de contract de 4nzare-cump#rare
:26 Proprietarul ini7ial al imo"ilului are un drept de ipotec# legal# asupra acestuia
pentru plata pre7ului de c#tre autorul lucr#rii

Pasi4itatea proprietarului pe durata realiz#rii lucr#rii
2rt ,*- - 2utorul de rea-credin7# al lucr#rii nu poate s# opun# proprietarului
terenului pasi4itatea pe care ar & 4#dit-o pe durata realiz#rii lucr#rii

2utorul lucr#rii care ?olose<te materialele altuia
2rt ,*) - 3ac# nu sunt ndeplinite condi7iile legale pentru do"ndirea "unurilor
mo"ile prin posesia de "un#-credin7#' cel care realizeaz# o lucrare asupra imo"ilului
altuia ?olosind materialele unui ter7 este o"ligat la plata contra4alorii materialelor'
precum <i la repararea' n condi7iile legii' a oric#ror alte pre@udicii cauzate

;ta"ilirea indemniza7iei sau a desp#gu"irii
2rt ,*, - %ri de cte ori' n aplicarea unei dispozi7ii din prezenta sec7iune'
instan7a este n4estit# s# sta"ileasc# ntinderea indemniza7iei sau a desp#gu"irii' ea
4a 7ine seama de 4aloarea de circula7ie a "unului calculat# la data Aot#rrii
@udec#tore<ti

9azurile speciale de accesiune
2rt ,*+ - :16 .itularul dreptului de super&cie ori al altui drept real asupra
imo"ilului altuia care i permite s# do"ndeasc# proprietatea asupra lucr#rii
realizate asupra acelui imo"il 4a a4ea' n caz de accesiune' n mod corespunz#tor'
drepturile <i o"liga7iile reglementate pentru proprietarul imo"ilului' dac# nu s-a
pre4#zut alt?el n momentul constituirii dreptului real
:26 3ispozi7iile art ,82 <i art ,8! alin :26 se aplic#' n mod corespunz#tor' <i
lucr#rilor autonome cu caracter dura"il e?ectuate de titularul unui drept real asupra
imo"ilului altuia care nu i permite s# do"ndeasc# proprietatea asupra lucr#rii
realizate asupra acelui imo"il
:-6 Pentru lucr#rile ad#ugate e?ectuate de titularul unui drept real asupra
imo"ilului altuia care nu i permite s# do"ndeasc# proprietatea lucr#rii realizate
asupra acelui imo"il se aplic#' n mod corespunz#tor' dispozi7iile art !1+' n lipsa
unei pre4ederi contrare

Lucr#rile e?ectuate de un detentor precar
2rt ,*! - Lucr#rile ?#cute de un detentor precar sunt supuse' n mod
corespunz#tor' regulilor aplica"ile autorului de rea-credin7#

Punere n aplicare 56&789N6A a 3,a prin Lege 71/2011 :
Art. *+. ,
?n toate ca%urile n care acce"iunea i'o4iliar$ arti=cial$ pre"upune e.ercitarea unui
drept de opiune de c$tre proprietarul i'o4ilului( e!ectele acce"iunii "unt gu#ernate
de legea n #igoare la data nceperii lucr$rii.

;09F(/102 a )-a
2ccesiunea mo"iliar#

2ccesiunea mo"iliar#
2rt ,*8 - :16 Bunul mo"il produs cu materialele altuia apar7ine celui care l-a
con?ec7ionat sau' dup# caz' proprietarului materialelor' n ?unc7ie de raportul dintre
manoper# <i 4aloarea materialelor' determinat la data con?ec7ion#rii "unului
:26 Proprietarul "unului datoreaz# desp#gu"iri egale cu 4aloarea manoperei sau'
dup# caz' cu 4aloarea materialelor

Raportul dintre 4aloarea manoperei <i 4aloarea materialelor
2rt ,** - =n toate cazurile n care 4aloarea materialelor este egal# cu manopera
sau e>ist# o di?eren7# nesemni&cati4#' proprietatea asupra "unului este comun# <i
se e>ercit# n condi7iile sec7iunii a 2-a a cap (V din prezentul titlu

/nirea a dou# "unuri mo"ile
2rt +00 - =n cazul n care se unesc dou# "unuri mo"ile a4nd proprietari di?eri7i'
&ecare poate pretinde separarea "unurilor dac# prin aceasta cel#lalt proprietar nu
ar su?eri un pre@udiciu mai mare de o zecime din 4aloarea "unului s#u

Regulile aplica"ile n cazul imposi"ilit#7ii de separare a "unurilor unite
2rt +01 - 3ac# nu se poate o"7ine separarea "unurilor mo"ile unite sunt
aplica"ile' n mod corespunz#tor' dispozi7iile art ,*8 <i ,**

92P(.%L/L (((
Limitele @uridice ale dreptului de proprietate pri4at#

;09F(/102 1
Limite legale

K1 3ispozi7ii comune

(nteresul pu"lic <i interesul pri4at
2rt +02 - :16 Legea poate limita e>ercitarea dreptului de proprietate &e n interes
pu"lic' &e n interes pri4at
:26 Limitele legale n interes pri4at pot & modi&cate ori des&in7ate temporar prin
acordul p#r7ilor Pentru opoza"ilitate ?a7# de ter7i este necesar# ndeplinirea
?ormalit#7ilor de pu"licitate pre4#zute de lege

Punere n aplicare Art. 102. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

Regulile pri4ind protec7ia mediului <i "una 4ecin#tate
2rt +0- - 3reptul de proprietate o"lig# la respectarea sarcinilor pri4ind protec7ia
mediului <i asigurarea "unei 4ecin#t#7i' precum <i la respectarea celorlalte sarcini
care' potri4it legii sau o"iceiului' re4in proprietarului

Punere n aplicare Art. 103. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

K2 Colosirea apelor

Regulile pri4ind curgerea &reasc# a apelor
2rt +0) - :16 Proprietarul ?ondului in?erior nu poate mpiedica n niciun ?el
curgerea &reasc# a apelor pro4enite de pe ?ondul superior
:26 3ac# aceast# curgere cauzeaz# pre@udicii ?ondului in?erior' proprietarul
acestuia poate cere autorizarea @usti7iei spre a ?ace pe ?ondul s#u lucr#rile necesare
scAim"#rii direc7iei apelor' suportnd toate cAeltuielile ocazionate
:-6 La rndul s#u' proprietarul ?ondului superior este o"ligat s# nu e?ectueze nicio
lucrare de natur# s# agra4eze situa7ia ?ondului in?erior

Punere n aplicare Art. 102. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

Regulile pri4ind curgerea pro4ocat# a apelor
2rt +0, - :16 Proprietarul ?ondului in?erior nu poate mpiedica nici curgerea
pro4ocat# de proprietarul ?ondului superior sau de alte persoane' a<a cum este
cazul apelor care 7<nesc pe acest din urm# ?ond datorit# unor lucr#ri su"terane
ntreprinse de proprietarul acestuia' al apelor pro4enite din secarea terenurilor
ml#<tinoase' al apelor ?olosite ntr-un scop casnic' agricol sau industrial' ns# numai
dac# aceast# curgere preced# 4#rsarea ntr-un curs de ap# sau ntr-un <an7
:26 =n acest caz' proprietarul ?ondului superior este o"ligat s# aleag# calea <i
mi@loacele de scurgere de natur# s# aduc# pre@udicii minime ?ondului in?erior'
r#mnnd dator la plata unei desp#gu"iri @uste <i preala"ile c#tre proprietarul
acestui din urm# ?ond
:-6 3ispozi7iile prezentului articol nu se aplic# atunci cnd pe ?ondul in?erior se
aD# o construc7ie' mpreun# cu gr#dina <i curtea a?erent#' sau un cimitir

Punere n aplicare Art. 10*. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

9Aeltuielile re?eritoare la iriga7ii
2rt +0+ - :16 Proprietarul care 4rea s# ?oloseasc# pentru irigarea terenului s#u
apele naturale <i arti&ciale de care poate dispune n mod e?ecti4 are dreptul ca' pe
cAeltuiala sa e>clusi4#' s# ?ac# pe terenul ri4eranului opus lucr#rile necesare pentru
captarea apei
:26 3ispozi7iile art +0, alin :26 <i :-6 se aplic# n mod corespunz#tor

Punere n aplicare Art. 101. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

%"liga7ia proprietarului c#ruia i prisose<te apa
2rt +0! - :16 Proprietarul c#ruia i prisose<te apa pentru necesit#7ile curente este
o"ligat ca' n scAim"ul unei @uste <i preala"ile compensa7ii' s# o?ere acest surplus
pentru proprietarul care nu <i-ar putea procura apa necesar# pentru ?ondul s#u
dect cu o cAeltuial# e>cesi4#
:26 Proprietarul nu poate & scutit de o"liga7ia pre4#zut# la alin :16 pretinznd c#
ar putea acorda surplusului de ap# o alt# destina7ie dect satis?acerea necesit#7ilor
curente 0l poate ns# cere desp#gu"iri suplimentare proprietarului aDat n ne4oie'
cu condi7ia de a do4edi e>isten7a real# a destina7iei pretinse

Punere n aplicare Art. 107. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

=ntre"uin7area iz4oarelor
2rt +08 - :16 Proprietarul poate acorda orice ntre"uin7are iz4orului ce ar e>ista
pe ?ondul s#u' su" rezer4a de a nu aduce atingere drepturilor do"ndite de
proprietarul ?ondului in?erior
:26 Proprietarul ?ondului pe care se aD# iz4orul nu poate s# i scAim"e cursul dac#
prin aceast# scAim"are ar lipsi locuitorii unei localit#7i de apa necesar# pentru
satis?acerea ne4oilor curente

Punere n aplicare Art. 10+. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

3esp#gu"irile datorate proprietarului ?ondului pe care se aD# iz4orul
2rt +0* - :16 Proprietarul ?ondului pe care se aD# iz4orul poate cere repararea
pre@udiciilor cauzate de persoana care' prin lucr#rile e?ectuate' a secat' a mic<orat
ori a alterat apele sale
:26 3ac# starea de ?apt o permite' proprietarul ?ondului poate pretinde resta"ilirea
situa7iei anterioare atunci cnd apa era indispensa"il# pentru e>ploatarea ?ondului
s#u
:-6 =n cazul n care iz4orul se ntinde pe dou# ?onduri n4ecinate' dispozi7iile alin
:16 <i :26 se aplic# n mod corespunz#tor' 7innd seama de ntinderea iz4orului pe
&ecare ?ond

Punere n aplicare Art. 109. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

Regulile speciale pri4ind ?olosirea apelor
2rt +10 - 3ispozi7iile prezentului paragra? se completeaz# cu reglement#rile
speciale n materia regimului apelor

Punere n aplicare Art. 110. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

K- Pic#tura stre<inii

Pic#tura stre<inii
2rt +11 - Proprietarul este o"ligat s# <i ?ac# strea<ina casei sale ast?el nct
apele pro4enind de la ploi s# nu se scurg# pe ?ondul proprietarului 4ecin

Punere n aplicare Art. 111. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

K) 3istan7a <i lucr#rile intermediare cerute pentru anumite construc7ii' lucr#ri <i
planta7ii

3istan7a minim# n construc7ii
2rt +12 - %rice construc7ii' lucr#ri sau planta7ii se pot ?ace de c#tre proprietarul
?ondului numai cu respectarea unei distan7e minime de +0 de cm ?a7# de linia de
Aotar' dac# nu se pre4ede alt?el prin lege sau prin regulamentul de ur"anism' ast?el
nct s# nu se aduc# atingere drepturilor proprietarului 4ecin %rice derogare de la
distan7a minim# se poate ?ace prin acordul p#r7ilor e>primat printr-un nscris
autentic

Punere n aplicare Art. 112. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

3istan7a minim# pentru ar"ori
2rt +1- - :16 =n lipsa unor dispozi7ii cuprinse n lege' regulamentul de ur"anism
sau a o"iceiului locului' ar"orii tre"uie s#di7i la o distan7# de cel pu7in 2 metri de
linia de Aotar' cu e>cep7ia acelora mai mici de 2 metri' a planta7iilor <i a gardurilor
4ii
:26 =n caz de nerespectare a distan7ei' proprietarul 4ecin este ndrept#7it s# cear#
scoaterea ori' dup# caz' t#ierea' la n#l7imea cu4enit#' a ar"orilor' planta7iilor ori a
gardurilor 4ii' pe cAeltuiala proprietarului ?ondului pe care acestea sunt ridicate
:-6 Proprietarul ?ondului peste care se ntind r#d#cinile sau ramurile ar"orilor
apar7innd proprietarului 4ecin are dreptul de a le t#ia' precum <i dreptul de a
p#stra ?ructele c#zute n mod natural pe ?ondul s#u

Punere n aplicare Art. 113. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

K, Vederea asupra propriet#7ii 4ecinului

Cereastra sau descAiderea n zidul comun
2rt +1) - 1u este permis s# se ?ac# ?ereastr# sau descAidere n zidul comun
dect cu acordul proprietarilor

Punere n aplicare Art. 112. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

3istan7a minim# pentru ?ereastra de 4edere
2rt +1, - :16 0ste o"ligatorie p#strarea unei distan7e de cel pu7in 2 metri ntre
?ondul' ngr#dit sau nengr#dit' apar7innd proprietarului 4ecin <i ?ereastra pentru
4edere' "alconul ori alte asemenea lucr#ri ce ar & orientate c#tre acest ?ond
:26 Cereastra pentru 4edere' "alconul ori alte asemenea lucr#ri neparalele cu linia
de Aotar spre ?ondul n4ecinat sunt interzise la o distan7# mai mic# de un metru
:-6 3istan7a se calculeaz# de la punctul cel mai apropiat de linia de Aotar' e>istent
pe ?a7a zidului n care s-a descAis 4ederea sau' dup# caz' pe linia e>terioar# a
"alconului' pn# la linia de Aotar 3istan7a' <i n cazul lucr#rilor neparalele' se
m#soar# tot perpendicular' de la punctul cel mai apropiat al lucr#rii de linia de Aotar
<i pn# la aceast# linie

Punere n aplicare Art. 11*. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

Cereastra de lumin#
2rt +1+ - 3ispozi7iile art +1, nu e>clud dreptul proprietarului de a-<i descAide'
?#r# limit# de distan7#' ?erestre de lumin# dac# sunt ast?el construite nct s#
mpiedice 4ederea spre ?ondul n4ecinat

Punere n aplicare Art. 111. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

K+ 3reptul de trecere

3reptul de trecere
2rt +1! - :16 Proprietarul ?ondului care este lipsit de acces la calea pu"lic# are
dreptul s# i s# permit# trecerea pe ?ondul 4ecinului s#u pentru e>ploatarea ?ondului
propriu
:26 .recerea tre"uie s# se ?ac# n condi7ii de natur# s# aduc# o minim# stn@enire
e>ercit#rii dreptului de proprietate asupra ?ondului ce are acces la calea pu"lic#G n
cazul n care mai multe ?onduri 4ecine au acces la calea pu"lic#' trecerea se 4a ?ace
pe ?ondul c#ruia i s-ar aduce cele mai pu7ine pre@udicii
:-6 3reptul de trecere este imprescripti"il 0l se stinge n momentul n care ?ondul
dominant do"nde<te un alt acces la calea pu"lic#

Punere n aplicare Art. 117. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

0>ercitarea dreptului de trecere n situa7ii speciale
2rt +18 - :16 3ac# lipsa accesului pro4ine din 4nzare' scAim"' parta@ sau dintr-
un alt act @uridic' trecerea nu 4a putea & cerut# dect celor care au do"ndit partea
de teren pe care se ?#cea anterior trecerea
:26 9nd lipsa accesului este imputa"il# proprietarului care pretinde trecerea'
aceasta poate & sta"ilit# numai cu consim7#mntul proprietarului ?ondului care are
acces la calea pu"lic# <i cu plata du"lului desp#gu"irii

Punere n aplicare Art. 11+. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

=ntinderea <i modul de sta"ilire a dreptului de trecere
2rt +1* - =ntinderea <i modul de e>ercitare a dreptului de trecere sunt
determinate prin n7elegerea p#r7ilor' prin Aot#rre @udec#toreasc# sau printr-o
?olosin7# continu# pe timp de 10 ani

Punere n aplicare Art. 119. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

Prescrip7ia ac7iunii n desp#gu"ire <i restituirea desp#gu"irii ncasate
2rt +20 - :16 .ermenul de prescrip7ie pentru dreptul la ac7iunea n desp#gu"ire pe
care o are proprietarul ?ondului aser4it mpotri4a proprietarului ?ondului dominant
ncepe s# curg# din momentul sta"ilirii dreptului de trecere
:26 =n cazul n care nceteaz# dreptul de trecere' proprietarul ?ondului aser4it este
dator s# restituie desp#gu"irea ncasat#' cu deducerea pagu"ei su?erite n raport cu
durata e?ecti4# a dreptului de trecere

Punere n aplicare Art. 120. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

K! 2lte limite legale

3reptul de trecere pentru utilit#7i
2rt +21 - :16 Proprietarul este o"ligat s# permit# trecerea prin ?ondul s#u a
re7elelor edilitare ce deser4esc ?onduri n4ecinate sau din aceea<i zon#' de natura
conductelor de ap#' gaz sau altele asemenea' a canalelor <i a ca"lurilor electrice'
su"terane ori aeriene' dup# caz' precum <i a oric#ror alte instala7ii sau materiale cu
acela<i scop
:26 2ceast# o"liga7ie su"zist# numai pentru situa7ia n care trecerea prin alt#
parte ar & imposi"il#' periculoas# sau ?oarte costisitoare
:-6 =n toate cazurile' proprietarul are dreptul la plata unei desp#gu"iri @uste 3ac#
este 4or"a despre utilit#7i noi' desp#gu"irea tre"uie s# &e <i preala"il#
:)6 9l#dirile' cur7ile <i gr#dinile acestora sunt e>ceptate de la acest drept de
trecere' dac# ea are ca o"iect conducte <i canale su"terane' n cazul n care acestea
sunt utilit#7i noi

Punere n aplicare Art. 121. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

3reptul de trecere pentru e?ectuarea unor lucr#ri
2rt +22 - :16 3e asemenea' proprietarul este o"ligat s# permit# ?olosirea ?ondului
s#u pentru e?ectuarea unor lucr#ri necesare ?ondului n4ecinat' precum <i accesul
4ecinului pe terenul s#u pentru t#ierea crengilor <i culegerea ?ructelor' n scAim"ul
unei desp#gu"iri' dac# este cazul
:26 3ispozi7iile art +21 alin :26 sunt aplica"ile

Punere n aplicare Art. 122. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

3reptul de trecere pentru reintrarea n posesie
2rt +2- - :16 Proprietarul unui ?ond nu poate mpiedica accesul altuia pentru a
redo"ndi posesia unui "un al s#u' a@uns ntmpl#tor pe ?ondul respecti4' dac# a
?ost n<tiin7at n preala"il
:26 =n toate cazurile' proprietarul ?ondului are dreptul la o @ust# desp#gu"ire
pentru pre@udiciile ocazionate de reintrarea n posesie' precum <i pentru cele pe
care "unul le-a cauzat ?ondului

Punere n aplicare Art. 123. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

;tarea de necesitate
2rt +2) - :16 =n cazul n care o persoan# a ?olosit sau a distrus un "un al altuia
pentru a se ap#ra pe sine ori pe altul de un pericol iminent' proprietarul "unului are
dreptul s# cear# o desp#gu"ire ecAita"il# numai de la cel care a ?ost sal4at
:26 1u poate pretinde nicio desp#gu"ire proprietarul care a pro4ocat sau a
?a4orizat apari7ia pericolului

Punere n aplicare Art. 122. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

Reguli speciale
2rt +2, - =ngr#dirile cuprinse n prezenta sec7iune se completeaz# cu dispozi7iile
legilor speciale pri4ind regimul @uridic al anumitor "unuri' cum ar & terenurile <i
construc7iile de orice ?el' p#durile' "unurile din patrimoniul na7ional-cultural'
"unurile sacre ale cultelor religioase' precum <i altele asemenea

Punere n aplicare Art. 12*. prin Lege 71/2011 :
Art. *9. ,
-i"po%iiile art. 102,12* din &odul ci#il nu "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute
anterior intr$rii n #igoare a ace"tuia.

;09F(/102 a 2-a
Limite con4en7ionale

Limitarea dreptului de proprietate prin acte @uridice
2rt +2+ - Proprietarul poate s# consimt# la limitarea dreptului s#u prin acte
@uridice' dac# nu ncalc# ordinea pu"lic# <i "unele mora4uri

9lauza de inaliena"ilitate 9ondi7ii 3omeniu de aplicare
2rt +2! - :16 Prin con4en7ie sau testament se poate interzice nstr#inarea unui
"un' ns# numai pentru o durat# de cel mult )* de ani <i dac# e>ist# un interes
serios <i legitim .ermenul ncepe s# curg# de la data do"ndirii "unului
:26 3o"nditorul poate & autorizat de c#tre instan7# s# dispun# de "un dac#
interesul care a @usti&cat clauza de inaliena"ilitate a "unului a disp#rut sau dac# un
interes superior o impune
:-6 1ulitatea clauzei de inaliena"ilitate stipulate ntr-un contract atrage nulitatea
ntregului contract dac# a ?ost determinant# la ncAeierea acestuia =n contractele cu
titlu oneros' caracterul determinant se prezum#' pn# la pro"a contrar#
:)6 9lauza de inaliena"ilitate este su"n7eleas# n con4en7iile din care se na<te
o"liga7ia de a transmite n 4iitor proprietatea c#tre o persoan# determinat# sau
determina"il#
:,6 .ransmiterea "unului pe cale de succesiune nu poate & oprit# prin stipularea
inaliena"ilit#7ii

9ondi7ii de opoza"ilitate
2rt +28 - :16 9lauza de inaliena"ilitate nu poate & in4ocat# mpotri4a
do"nditorilor "unului sau a creditorilor proprietarului care s-a o"ligat s# nu
nstr#ineze dect dac# este 4ala"il# <i ndepline<te condi7iile de opoza"ilitate
:26 Pentru opoza"ilitate' clauza de inaliena"ilitate tre"uie s# &e supus#
?ormalit#7ilor de pu"licitate pre4#zute de lege' dac# este cazul
:-6 =n cazul "unurilor mo"ile' sunt aplica"ile' n mod corespunz#tor' regulile
pre4#zute pentru do"ndirea propriet#7ii prin posesia de "un#-credin7#
:)6 =n cazul n care clauza de inaliena"ilitate a ?ost pre4#zut# ntr-un contract cu
titlu gratuit' ea este opoza"il# <i creditorilor anteriori ai do"nditorului
:,6 1endeplinirea condi7iilor de opoza"ilitate nu l lipse<te pe "ene&ciarul clauzei
de inaliena"ilitate de dreptul de a pretinde daune-interese proprietarului care nu se
con?ormeaz# acestei o"liga7ii

;anc7iunile pentru nerespectarea clauzei de inaliena"ilitate
2rt +2* - :16 =nstr#in#torul poate s# cear# rezolu7iunea contractului n cazul
nc#lc#rii clauzei de inaliena"ilitate de c#tre do"nditor
:26 2tt nstr#in#torul' ct <i ter7ul' dac# inaliena"ilitatea s-a stipulat n ?a4oarea
acestuia' pot s# cear# anularea actului de nstr#inare su"sec4ent ncAeiat cu
nerespectarea clauzei
:-6 1u pot & supuse urm#ririi "unurile pentru care s-a stipulat inaliena"ilitatea' ct
timp clauza produce e?ecte' dac# prin lege nu se pre4ede alt?el

Punere n aplicare 56&789N6A a 2,a prin Lege 71/2011 :
Art. 10. ,
(1) >ala4ilitatea )i e!ectele <uridice ale clau%ei de inaliena4ilitate in"tituite prin
con#enie "unt gu#ernate de legea n #igoare la 'o'entul nc3eierii con#eniei.
(2) >ala4ilitatea clau%ei de inaliena4ilitate in"tituite prin te"ta'ent e"te gu#ernat$
de legea n #igoare la data nc3eierii ace"tuia( iar e!ectele clau%ei "unt gu#ernate
de legea n #igoare la data de"c3iderii "ucce"iunii.

;09F(/102 a --a
Limite @udiciare

3ep#<irea incon4enientelor normale ale 4ecin#t#7ii
2rt +-0 - :16 3ac# proprietarul cauzeaz#' prin e>ercitarea dreptului s#u'
incon4eniente mai mari dect cele normale n rela7iile de 4ecin#tate' instan7a de
@udecat# poate' din considerente de ecAitate' s# l o"lige la desp#gu"iri n ?olosul
celui 4#t#mat' precum <i la resta"ilirea situa7iei anterioare atunci cnd acest lucru
este posi"il
:26 =n cazul n care pre@udiciul cauzat ar & minor n raport cu necesitatea sau
utilitatea des?#<ur#rii acti4it#7ii pre@udicia"ile de c#tre proprietar' instan7a 4a putea
ncu4iin7a des?#<urarea acelei acti4it#7i 9el pre@udiciat 4a a4ea ns# dreptul la
desp#gu"iri
:-6 3ac# pre@udiciul este iminent sau ?oarte pro"a"il' instan7a poate s#
ncu4iin7eze' pe cale de ordonan7# pre<edin7ial#' m#surile necesare pentru
pre4enirea pagu"ei

Punere n aplicare Art. 130. prin Lege 71/2011 :
Art. 11. ,
-i"po%iiile art. 130 din &odul ci#il "e aplic$ nu'ai incon#enientelor cau%ate dup$
data intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

92P(.%L/L (V
Proprietatea comun#

;09F(/102 1
3ispozi7ii generale

1o7iune
2rt +-1 - 3ispozi7iile prezentului capitol se aplic# ori de cte ori' n temeiul unui
act @uridic sau al altui mod de do"ndire pre4#zut de lege' dreptul de proprietate
pri4at# are 2 sau mai mul7i titulari

Cormele propriet#7ii comune
2rt +-2 - :16 Cormele propriet#7ii comune sunt urm#toarele:
a6 proprietatea pe cote-p#r7i :coproprietatea6G
"6 proprietatea n de4#lm#<ie :de4#lm#<ia6
:26 9oproprietatea poate & o"i<nuit# sau ?or7at#
:-6 9oproprietatea ?or7at# nu poate nceta prin parta@ @udiciar

Prezum7ia de coproprietate
2rt +-- - 3ac# "unul este st#pnit n comun' coproprietatea se prezum#' pn# la
pro"a contrar#

;09F(/102 a 2-a
9oproprietatea o"i<nuit#

=ntinderea cotelor-p#r7i
2rt +-) - :16 Ciecare coproprietar este titularul e>clusi4 al unei cote-p#r7i din
dreptul de proprietate <i poate dispune n mod li"er de aceasta n lips# de stipula7ie
contrar#
:26 9otele-p#r7i sunt prezumate a & egale' pn# la pro"a contrar# 3ac# "unul a
?ost do"ndit prin act @uridic' pro"a contrar# nu se 4a putea ?ace dect prin
nscrisuri

Repartizarea "ene&ciilor <i a sarcinilor ntre coproprietari
2rt +-, - 9oproprietarii 4or mp#r7i "ene&ciile <i 4or suporta sarcinile
copropriet#7ii' propor7ional cu cota lor parte din drept

0>ercitarea n comun a dreptului de ?olosin7#
2rt +-+ - :16 Ciecare coproprietar are dreptul de a ?olosi "unul comun n m#sura
n care nu scAim"# destina7ia <i nu aduce atingere drepturilor celorlal7i
coproprietari
:26 9el care' mpotri4a 4oin7ei celorlal7i proprietari' e>ercit# n mod e>clusi4
?olosin7a "unului comun poate & o"ligat la desp#gu"iri

Cructele "unului comun
2rt +-! - Cructele produse de "unul comun se cu4in tuturor coproprietarilor'
propor7ional cu cota lor parte din drept

3reptul la restituirea cAeltuielilor
2rt +-8 - :16 9oproprietarul care a suportat singur cAeltuielile producerii sau
culegerii ?ructelor are dreptul la restituirea acestor cAeltuieli de c#tre coproprietari'
n propor7ie cu cotele lor p#r7i
:26 Cructele naturale sau ?ructele industriale ale "unului comun nsu<ite de un
coproprietar ?ac parte din masa parta@a"il# ct timp ele nu au ?ost consumate ori
nstr#inate sau nu au pierit <i pot & identi&cate distinct =n caz contrar'
coproprietarul interesat are dreptul la desp#gu"iri' cu e>cep7ia cazului n care
?ructele au pierit n mod ?ortuit 3reptul la ac7iunea n desp#gu"iri este supus
prescrip7iei' potri4it dreptului comun
:-6 3reptul de a reclama ?ructele ci4ile ale "unului comun nsu<ite de un
coproprietar este supus prescrip7iei' potri4it dreptului comun

$odul de ?olosire a "unului comun
2rt +-* - $odul de ?olosire a "unului comun se sta"ile<te prin acordul
coproprietarilor' iar n caz de nen7elegere' prin Aot#rre @udec#toreasc#

2ctele de conser4are
2rt +)0 - Ciecare coproprietar poate s# ?ac# acte de conser4are cu pri4ire la
"unul comun ?#r# acordul celorlal7i coproprietari

2ctele de administrare <i de dispozi7ie
2rt +)1 - :16 2ctele de administrare' precum ncAeierea sau denun7area unor
contracte de loca7iune' cesiunile de 4enituri imo"iliare <i altele asemenea' cu pri4ire
la "unul comun pot & ?#cute numai cu acordul coproprietarilor ce de7in ma@oritatea
cotelor-p#r7i
:26 2ctele de administrare care limiteaz# n mod su"stan7ial posi"ilitatea unui
coproprietar de a ?olosi "unul comun n raport cu cota sa parte ori care impun
acestuia o sarcin# e>cesi4# prin raportare la cota sa parte sau la cAeltuielile
suportate de c#tre ceilal7i coproprietari nu 4or putea & e?ectuate dect cu acordul
acestuia
:-6 9oproprietarul sau coproprietarii interesa7i pot cere instan7ei s# suplineasc#
acordul coproprietarului aDat n imposi"ilitate de a-<i e>prima 4oin7a sau care se
opune n mod a"uzi4 la e?ectuarea unui act de administrare indispensa"il men7inerii
utilit#7ii sau 4alorii "unului
:)6 %rice acte @uridice de dispozi7ie cu pri4ire la "unul comun' actele de ?olosin7#
cu titlu gratuit' cesiunile de 4enituri imo"iliare <i loca7iunile ncAeiate pe termen mai
mare de - ani' precum <i actele care urm#resc e>clusi4 n?rumuse7area "unului nu
se pot ncAeia dect cu acordul tuturor coproprietarilor %rice act @uridic cu titlu
gratuit 4a & considerat act de dispozi7ie

Punere n aplicare Art. 121. prin Lege 71/2011 :
Art. 12. ,
-i"po%iiile art. 121 din &odul ci#il "e aplic$ nu'ai actelor <uridice nc3eiate dup$
intrarea n #igoare a &odului ci#il.

;anc7iunile
2rt +)2 - :16 2ctele @uridice ?#cute cu nerespectarea regulilor pre4#zute la art
+)1 sunt inopoza"ile coproprietarului care nu a consim7it' e>pres ori tacit' la
ncAeierea actului
:26 9oproprietarului 4#t#mat i se recunoa<te dreptul ca' nainte de parta@' s#
e>ercite ac7iunile posesorii mpotri4a ter7ului care ar & intrat n posesia "unului
comun n urma ncAeierii actului =n acest caz' restituirea posesiei "unului se 4a ?ace
n ?olosul tuturor coproprietarilor' cu daune-interese' dac# este cazul' n sarcina
celor care au participat la ncAeierea actului

2c7iunile n @usti7ie
2rt +)- - :16 Ciecare coproprietar poate sta singur n @usti7ie' indi?erent de
calitatea procesual#' n orice ac7iune pri4itoare la coproprietate' inclusi4 n cazul
ac7iunii n re4endicare
:26 Hot#rrile @udec#tore<ti pronun7ate n ?olosul copropriet#7ii pro&t# tuturor
coproprietarilor Hot#rrile @udec#tore<ti potri4nice unui coproprietar nu sunt
opoza"ile celorlal7i coproprietari
:-6 9nd ac7iunea nu este introdus# de to7i coproprietarii' prtul poate cere
instan7ei de @udecat# introducerea n cauz# a celorlal7i coproprietari n calitate de
reclaman7i' n termenul <i condi7iile pre4#zute n 9odul de procedur# ci4il# pentru
cAemarea n @udecat# a altor persoane

Punere n aplicare Art. 123. prin Lege 71/2011 :
Art. 13. ,
-i"po%iiile art. 123 alin. (1) )i (2) din &odul ci#il "e aplic$ )i n ca%urile n care
3ot$r0rea <udec$torea"c$ nu a r$'a" de=niti#$ p0n$ la data intr$rii n #igoare a
&odului ci#il( iar cele ale art. 123 alin. (3) "e aplic$ )i n "ituaiile n care pricina nu a
!o"t "oluionat$ n pri'$ in"tan$ p0n$ la data intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

9ontractele de administrare a copropriet#7ii
2rt +)) - :16 ;e poate deroga de la dispozi7iile art +-,' +-+' +)1 <i art +)2 alin
:16 printr-un contract de administrare a copropriet#7ii ncAeiat cu acordul tuturor
coproprietarilor
:26 =n cazul n care oricare dintre coproprietari denun7# contractul de administrare'
acesta <i nceteaz# e>isten7a' r#mnnd aplica"ile regulile din prezenta sec7iune
:-6 =n cazul n care' printre "unurile aDate n coproprietate' se aD# <i "unuri
imo"ile' contractele de administrare a copropriet#7ii <i declara7iile de denun7are a
acestora 4or & notate n cartea ?unciar#' la cererea oric#ruia dintre coproprietari

Regulile aplica"ile n cazul cotitularilor altor drepturi reale
2rt +), - 3ispozi7iile prezentei sec7iuni se aplic# n mod corespunz#tor <i n cazul
e>ercit#rii mpreun#' de c#tre dou# sau mai multe persoane' a unui alt drept real
principal

;09F(/102 a --a
9oproprietatea ?or7at#

K1 3ispozi7ii comune

9azurile de coproprietate ?or7at#
2rt +)+ - ;e aD# n coproprietate ?or7at#:
1 "unurile pre4#zute la art +)*' ++0' +8! <i 11)1G
2 "unurile comune necesare sau utile pentru ?olosirea a dou# imo"ile 4ecine'
situate pe linia de Aotar ntre acestea' cum ar & potecile' ?ntnile' drumurile <i
iz4oareleG
- "unurile comune a?ectate utiliz#rii a dou# sau a mai multor ?onduri' cum ar & o
central# termic# sau alte instala7ii care deser4esc dou# sau mai multe cl#diri' un
drum comun ntr-un cartier de locuin7e sau alte asemenea "unuriG
) orice alt "un comun pre4#zut de lege

Regimul @uridic general
2rt +)! - :16 Ciecare coproprietar poate e>ercita ?olosin7a "unului comun' cu
condi7ia s# respecte destina7ia acestuia <i s# permit# e>ercitarea ?olosin7ei de c#tre
ceilal7i coproprietari
:26 9nd "unul comun are caracter accesoriu n raport cu un "un principal' &ecare
coproprietar poate s# dispun# cu pri4ire la cota sa parte din dreptul de proprietate
asupra "unului comun numai odat# cu e>ercitarea dreptului de dispozi7ie asupra
"unului principal
:-6 9Aeltuielile pentru ntre7inerea <i conser4area "unului comun se suport# n
mod propor7ional cu cota-parte din drept a &ec#rui coproprietar 9nd "unul comun
are caracter accesoriu' n a"sen7a unei con4en7ii contrare' cota-parte din drept a
&ec#rui coproprietar se sta"ile<te n ?unc7ie de ntinderea "unului principal

K2 9oproprietatea asupra p#r7ilor comune din cl#dirile cu mai multe eta@e sau
apartamente

( P#r7ile comune

1o7iune
2rt +)8 - :16 3ac# ntr-o cl#dire sau ntr-un ansam"lu reziden7ial e>ist# spa7ii cu
destina7ie de locuin7# sau cu alt# destina7ie a4nd proprietari di?eri7i' p#r7ile din
cl#dire care' &ind destinate ntre"uin7#rii spa7iilor respecti4e' nu pot & ?olosite dect
n comun sunt o"iectul unui drept de coproprietate ?or7at#
:26 P#r7ile comune sunt "unuri accesorii n raport cu spa7iile locati4e' care
constituie "unurile principale n sensul art ,)+

P#r7ile comune
2rt +)* - :16 ;unt considerate p#r7i comune' n m#sura n care prin lege ori prin
act @uridic nu se pre4ede alt?el:
a6 terenul pe care se aD# cl#direa' compus att din supra?a7a construit#' ct <i din
cea neconstruit# necesar#' potri4it naturii sau destina7iei construc7iei' pentru a
asigura e>ploatarea normal# a acesteiaG pentru e4entuala supra?a7# e>cedentar#
proprietarii sunt titularii unei copropriet#7i o"i<nuiteG
"6 ?unda7ia' curtea interioar#' structura' structura de rezisten7#' pere7ii perimetrali
<i desp#r7itori dintre propriet#7i <i/sau spa7iile comune' acoperi<ul' terasele' sc#rile
<i casa sc#rilor' Aolurile' pi4ni7ele <i su"solurile necompartimentate' rezer4oarele de
ap#' centralele termice proprii <i ascensoareleG
c6 instala7iile de ap# <i canalizare' electrice' de telecomunica7ii' de nc#lzire <i de
gaze de la "ran<ament/racord pn# la punctul de distri"u7ie c#tre p#r7ile aDate n
proprietate e>clusi4#' canalele plu4iale' paratr#snetele' antenele colecti4e' precum
<i alte asemenea p#r7iG
d6 alte "unuri care' potri4it legii sau 4oin7ei p#r7ilor' sunt n ?olosin7# comun#
:26 9o<urile de ?um <i de aerisire' precum <i spa7iile pentru sp#l#torii <i usc#torii
sunt considerate p#r7i comune e>clusi4 pentru coproprietarii care utilizeaz# aceste
utilit#7i n con?ormitate cu proiectul cl#dirii

2tri"uirea n ?olosin7# e>clusi4# a p#r7ilor comune
2rt +,0 - :16 P#r7ile comune pot & atri"uite coproprietarilor n ?olosin7# e>clusi4#
numai dac# prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlal7i coproprietari
:26 3ecizia de atri"uire n ?olosin7# e>clusi4# tre"uie adoptat# cu o ma@oritate de
dou# treimi din num#rul coproprietarilor <i al cotelor-p#r7i =n cl#dirile unde sunt
constituite asocia7ii de proprietari' decizia se adopt# de c#tre adunarea general#' cu
aceea<i ma@oritate

2ctele @uridice pri4ind cotele-p#r7i
2rt +,1 - 9ota-parte din dreptul de proprietate asupra p#r7ilor comune are
caracter accesoriu n raport cu dreptul de proprietate asupra spa7iului din cl#dire
care constituie "unul principalG nstr#inarea sau ipotecarea cotei-p#r7i nu se 4a
putea ?ace dect odat# cu dreptul asupra spa7iului care constituie "unul principal

;ta"ilirea cotelor-p#r7i
2rt +,2 - =n lipsa unei stipula7ii contrare e>istente n titlurile de proprietate'
cotele-p#r7i se sta"ilesc prin raportarea supra?e7ei utile a &ec#rui spa7iu locati4 la
totalul supra?e7ei utile a spa7iilor locati4e din cl#dire

(( 3repturile <i o"liga7iile coproprietarilor

0>ercitarea dreptului de ?olosin7#
2rt +,- - Ciecare coproprietar poate ?olosi' n condi7iile acordului de asociere'
att spa7iul care constituie "unul principal' ct <i p#r7ile comune' ?#r# a aduce
atingere drepturilor celorlal7i proprietari <i ?#r# a scAim"a destina7ia cl#dirii =n lipsa
acordului de asociere' dispozi7iile art +)! r#mn aplica"ile

9Aeltuielile legate de ntre7inerea' repararea <i e>ploatarea p#r7ilor comune
2rt +,) - :16 =n lipsa unor pre4ederi legale sau n7elegeri contrare' &ecare
coproprietar suport# cAeltuielile legate de ntre7inerea' repararea <i e>ploatarea
p#r7ilor comune' n propor7ie cu cota sa parte
:26 9u toate acestea' cAeltuielile legate de p#r7ile comune ?olosite e>clusi4 de
c#tre unii dintre coproprietari cad n sarcina acestora din urm#

%"liga7ia de conser4are a cl#dirii
2rt +,, - Proprietarul este o"ligat s# asigure ntre7inerea spa7iului care constituie
"unul principal' ast?el nct cl#direa s# se p#streze n stare "un#

%"liga7ia de a permite accesul n spa7iile care constituie "unurile principale
2rt +,+ - :16 9oproprietarii sunt o"liga7i s# permit# accesul n spa7iile care
constituie "unuri principale pentru e?ectuarea lucr#rilor necesare conser4#rii cl#dirii
<i ntre7inerii p#r7ilor comune
:26 =n aceast# situa7ie' pentru pre@udiciile cauzate' ei 4or & desp#gu"i7i de c#tre
asocia7ia de proprietari sau' dup# caz' de c#tre proprietarul n interesul c#ruia au
?ost e?ectuate lucr#rile

Regulile aplica"ile n cazul distrugerii cl#dirii
2rt +,! - :16 =n cazul n care cl#direa a ?ost distrus# n ntregime ori ntr-o
propor7ie mai mare de @um#tate din 4aloarea ei' orice coproprietar poate' n lipsa
unei n7elegeri contrare' s# solicite 4nzarea la licita7ie pu"lic# a terenului <i a
materialelor de construc7ie care au rezultat
:26 =n caz de distrugere a unei p#r7i mai mici dect cea pre4#zut# la alin :16'
coproprietarii 4or contri"ui la re?acerea p#r7ilor comune' propor7ional cu cotele-
p#r7i 3ac# unul sau mai mul7i coproprietari re?uz# sau nu pot s# participe la
re?acere' ei sunt o"liga7i s# cedeze celorlal7i coproprietari cotele lor p#r7i din dreptul
de proprietate Pre7ul se sta"ile<te de p#r7i ori' n caz de nen7elegere' de c#tre
instan7a @udec#toreasc#

=ncetarea destina7iei ?olosin7ei comune
2rt +,8 - :16 =ncetarea destina7iei de ?olosin7# comun# pentru p#r7ile comune din
cl#dirile cu mai multe eta@e sau apartamente se poate Aot#r moti4at cu o
ma@oritate de dou# treimi din num#rul coproprietarilor
:26 =n acest caz' de4in aplica"ile dispozi7iile pri4itoare la coproprietatea o"i<nuit#
<i temporar# 9u toate acestea' nstr#inarea sau ipotecarea se poate realiza dac#
e>ist# o ma@oritate de dou# treimi din num#rul coproprietarilor
:-6 =n cazurile pre4#zute la alin :16 <i :26' coproprietarii care nu au 4otat ori' dup#
caz' s-au opus la nstr#inare sau ipotecare au dreptul la o desp#gu"ire @ust# sta"ilit#
pe cale con4en7ional# ori' n caz de nen7elegere' pe cale @udec#toreasc#
:)6 9onstatarea ncet#rii destina7iei de ?olosin7# comun# pentru aceste p#r7i se
?ace prin Aot#rre a adun#rii generale a asocia7iei de proprietari adoptat# cu o
ma@oritate de dou# treimi din num#rul coproprietarilor
:,6 (mo"ilul' respecti4 partea din imo"il care rezult# din ncetarea destina7iei
?olosin7ei comune se nscrie n mod corespunz#tor n cartea ?unciar# pe "aza
documenta7iei cadastrale ntocmite n acest scop

((( 2socia7ia de proprietari

9onstituirea asocia7iilor de proprietari
2rt +,* - =n cazul cl#dirilor cu mai multe eta@e ori apartamente sau n cazul
ansam"lurilor reziden7iale ?ormate din locuin7e indi4iduale' amplasate izolat' n<iruit
sau cuplat' n care e>ist# propriet#7i comune <i propriet#7i indi4iduale' se constituie
asocia7ia de proprietari' care se organizeaz# <i ?unc7ioneaz# n condi7iile legii

Prezum7ia de coproprietate asupra desp#r7iturilor comune
2rt ++0 - :16 Lidul' <an7ul' precum <i orice alt# desp#r7itur# ntre dou# ?onduri
sunt prezumate a & n proprietatea comun# a 4ecinilor' dac# nu rezult# contrariul
din titlul de proprietate' dintr-un semn de necomunitate ori dac# proprietatea
comun# nu a de4enit proprietate e>clusi4# prin uzucapiune' n condi7iile legii
:26 3ispozi7iile art +,1 sunt aplica"ile n mod corespunz#tor

Punere n aplicare Art. 110. prin Lege 71/2011 :
Art. 12. ,
-i"po%iiile art. 110,111 din &odul ci#il "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute dup$
intrarea n #igoare a &odului ci#il.

;emnele de necomunitate
2rt ++1 - :16 0>ist# semn de necomunitate a zidului atunci cnd culmea acestuia
este dreapt# <i perpendicular# spre un ?ond <i nclinat# spre cel#lalt ?ond Lidul este
prezumat a & n proprietatea e>clusi4# a proprietarului ?ondului c#tre care este
nclinat# coama zidului
:26 0>ist# semn de necomunitate a <an7ului atunci cnd p#mntul este aruncat ori
n#l7at e>clusi4 pe o parte a <an7ului Jan7ul este prezumat a & n proprietatea
e>clusi4# a proprietarului ?ondului pe care este aruncat p#mntul
:-6 Vor & considerate semne de necomunitate orice alte semne care ?ac s# se
prezume c# zidul a ?ost construit e>clusi4 de unul dintre proprietari

Punere n aplicare Art. 111. prin Lege 71/2011 :
Art. 12. ,
-i"po%iiile art. 110,111 din &odul ci#il "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute dup$
intrarea n #igoare a &odului ci#il.

%"liga7ia de construire a desp#r7iturilor comune
2rt ++2 - :16 %ricare dintre 4ecini i poate o"liga pe proprietarii ?ondurilor
n4ecinate s# contri"uie la construirea unei desp#r7ituri comune
:26 =n lipsa unor dispozi7ii legale' a regulilor de ur"anism sau a o"iceiului locului'
n#l7imea zidului comun se sta"ile<te de p#r7i' dar ?#r# a dep#<i 2 metri' socotindu-
se <i coama zidului

Punere n aplicare Art. 112. prin Lege 71/2011 :
Art. 12. ,
-i"po%iiile art. 110,111 din &odul ci#il "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute dup$
intrarea n #igoare a &odului ci#il.

9Aeltuielile de ntre7inere <i reparare a desp#r7iturilor comune
2rt ++- - :16 9oproprietarii sunt 7inu7i s# suporte cAeltuielile ocazionate de
ntre7inerea <i repararea desp#r7iturii comune' propor7ional cu dreptul &ec#ruia
:26 9u toate acestea' &ecare coproprietar poate s# nu participe la cAeltuielile de
ntre7inere <i reparare' renun7nd la dreptul s#u de proprietate asupra desp#r7iturii
comune' dispozi7iile n materie de carte ?unciar# &ind aplica"ile 9oproprietarul nu
4a putea & ap#rat de a participa la cAeltuieli' n cazul n care are o construc7ie
spri@init# de zidul comun ori n cazul n care trage un alt ?olos din e>ploatarea
desp#r7iturii comune

Punere n aplicare Art. 113. prin Lege 71/2011 :
Art. 12. ,
-i"po%iiile art. 110,111 din &odul ci#il "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute dup$
intrarea n #igoare a &odului ci#il.

9onstruc7iile <i instala7iile aDate n leg#tur# cu zidul comun
2rt ++) - :16 %ricare dintre coproprietari are dreptul s# spri@ine construc7ii ori s#
instaleze grinzi n zidul comun cu o"liga7ia de a l#sa + centimetri spre cel#lalt
coproprietar <i ?#r# a a?ecta dreptul acestuia de a spri@ini construc7iile sale ori de a
instala propriile grinzi n zidul comun
:26 /n coproprietar 4a a4ea dreptul de a scurta grinzile puse de 4ecinul s#u pn#
n @um#tatea zidului' n cazul n care ar dori s# instaleze el nsu<i grinzi ori s#
construiasc# un co< de ?um n acela<i loc

Punere n aplicare Art. 112. prin Lege 71/2011 :
Art. 12. ,
-i"po%iiile art. 110,111 din &odul ci#il "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute dup$
intrarea n #igoare a &odului ci#il.

=n#l7area zidului comun
2rt ++, - :16 %ricare dintre coproprietari poate s# nal7e zidul' cu ndatorirea de a
suporta singur cAeltuielile de n#l7are peste limita zidului comun' precum <i
cAeltuielile de reparare a p#r7ii comune a zidului ca urmare a n#l7#rii acestuia
:26 =n cazul n care zidul nu poate rezista n#l7#rii' proprietarul care dore<te s# ?ac#
aceast# n#l7are este dator s# reconstruiasc# zidul n ntregime lund din ?ondul s#u
supra?a7a pentru a asigura grosimea necesar# zidului nou-ridicat
:-6 Vecinul care nu a contri"uit la n#l7are poate do"ndi coproprietatea' pl#tind
@um#tate din 4aloarea actualizat# a materialelor <i manoperei ?olosite' precum <i'
dac# este cazul' @um#tate din 4aloarea terenului ntre"uin7at pentru ngro<area
zidului

Punere n aplicare Art. 11*. prin Lege 71/2011 :
Art. 12. ,
-i"po%iiile art. 110,111 din &odul ci#il "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute dup$
intrarea n #igoare a &odului ci#il.

3o"ndirea copropriet#7ii asupra desp#r7iturilor
2rt +++ - Vecinul care nu a contri"uit la realizarea desp#r7iturii comune poate
do"ndi un drept de coproprietate asupra desp#r7iturii' pl#tind @um#tate din
4aloarea actualizat# a materialelor <i manoperei ?olosite <i' dup# caz' @um#tate din
4aloarea terenului pe care desp#r7itura a ?ost construit# 3ispozi7iile n materie de
carte ?unciar# r#mn aplica"ile

Punere n aplicare Art. 111. prin Lege 71/2011 :
Art. 12. ,
-i"po%iiile art. 110,111 din &odul ci#il "e aplic$ "ituaiilor <uridice n$"cute dup$
intrarea n #igoare a &odului ci#il.

;09F(/102 a )-a
Proprietatea comun# n de4#lm#<ie

Proprietatea comun# n de4#lm#<ie
2rt ++! - 0>ist# proprietate n de4#lm#<ie atunci cnd' prin e?ectul legii sau n
temeiul unui act @uridic' dreptul de proprietate apar7ine concomitent mai multor
persoane ?#r# ca 4reuna dintre acestea s# &e titularul unei cote-p#r7i determinate
din dreptul de proprietate asupra "unului sau "unurilor comune

Punere n aplicare Art. 117. prin Lege 71/2011 :
Art. 1*. ,
-i"po%iiile art. 117 )i 11+ din &odul ci#il "e aplic$ nu'ai actelor <uridice nc3eiate
dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.

Regulile aplica"ile propriet#7ii de4#lma<e
2rt ++8 - :16 3ac# se na<te prin e?ectul legii' proprietatea n de4#lm#<ie este
supus# dispozi7iilor acelei legi care se completeaz#' n mod corespunz#tor' cu cele
pri4ind regimul comunit#7ii legale
:26 =n cazul n care iz4orul propriet#7ii n de4#lm#<ie este un act @uridic' dispozi7iile
pri4itoare la regimul comunit#7ii legale se aplic# n mod corespunz#tor

Punere n aplicare Art. 11+. prin Lege 71/2011 :
Art. 1*. ,
-i"po%iiile art. 117 )i 11+ din &odul ci#il "e aplic$ nu'ai actelor <uridice nc3eiate
dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.

;09F(/102 a ,-a
Parta@ul

(mprescripti"ilitatea ac7iunii de parta@
2rt ++* - =ncetarea copropriet#7ii prin parta@ poate & cerut# oricnd' a?ar# de
cazul n care parta@ul a ?ost suspendat prin lege' act @uridic ori Aot#rre
@udec#toreasc#

Punere n aplicare Art. 119. prin Lege 71/2011 :
Art. 11. ,
(1) -i"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile con#eniilor de parta<
nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.
(2) -e a"e'enea( di"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "e aplic$ )i parta<ului
<udiciar( atunci c0nd cererea de c3e'are n <udecat$ a !o"t introdu"$ dup$ intrarea
n #igoare a &odului ci#il.

Celurile parta@ului
2rt +!0 - Parta@ul poate & ?#cut prin "un# n4oial# sau prin Aot#rre
@udec#toreasc#' n condi7iile legii

Punere n aplicare Art. 170. prin Lege 71/2011 :
Art. 11. ,
(1) -i"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile con#eniilor de parta<
nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.
(2) -e a"e'enea( di"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "e aplic$ )i parta<ului
<udiciar( atunci c0nd cererea de c3e'are n <udecat$ a !o"t introdu"$ dup$ intrarea
n #igoare a &odului ci#il.

=mp#r7eala p#r7ilor comune ale cl#dirilor
2rt +!1 - :16 Parta@ul este inadmisi"il n cazurile pre4#zute de sec7iunile a --a <i a
)-a din prezentul capitol' precum <i n alte cazuri pre4#zute de lege
:26 9u toate acestea' parta@ul poate & cerut n cazul p#r7ilor comune din cl#dirile
cu mai multe eta@e sau apartamente atunci cnd aceste p#r7i nceteaz# de a mai &
destinate ?olosin7ei comune
:-6 =n cazul propriet#7ii periodice <i n celelalte cazuri de coproprietate ?or7at#'
parta@ul este posi"il numai prin "un# n4oial#

Punere n aplicare Art. 171. prin Lege 71/2011 :
Art. 11. ,
(1) -i"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile con#eniilor de parta<
nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.
(2) -e a"e'enea( di"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "e aplic$ )i parta<ului
<udiciar( atunci c0nd cererea de c3e'are n <udecat$ a !o"t introdu"$ dup$ intrarea
n #igoare a &odului ci#il.

9on4en7iile pri4itoare la suspendarea parta@ului
2rt +!2 - 9on4en7iile pri4ind suspendarea parta@ului nu pot & ncAeiate pentru o
perioad# mai mare de , ani =n cazul imo"ilelor' con4en7iile tre"uie ncAeiate n
?orm# autentic# <i supuse ?ormalit#7ilor de pu"licitate pre4#zute de lege

Punere n aplicare Art. 172. prin Lege 71/2011 :
Art. 11. ,
(1) -i"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile con#eniilor de parta<
nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.
(2) -e a"e'enea( di"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "e aplic$ )i parta<ului
<udiciar( atunci c0nd cererea de c3e'are n <udecat$ a !o"t introdu"$ dup$ intrarea
n #igoare a &odului ci#il.

;uspendarea pronun7#rii parta@ului prin Aot#rre @udec#toreasc#
2rt +!- - (nstan7a sesizat# cu cererea de parta@ poate suspenda pronun7area
parta@ului' pentru cel mult un an' pentru a nu se aduce pre@udicii gra4e intereselor
celorlal7i coproprietari 3ac# pericolul acestor pre@udicii este nl#turat nainte de
mplinirea termenului' instan7a' la cererea p#r7ii interesate' 4a re4eni asupra
m#surii

Punere n aplicare Art. 173. prin Lege 71/2011 :
Art. 11. ,
(1) -i"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile con#eniilor de parta<
nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.
(2) -e a"e'enea( di"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "e aplic$ )i parta<ului
<udiciar( atunci c0nd cererea de c3e'are n <udecat$ a !o"t introdu"$ dup$ intrarea
n #igoare a &odului ci#il.

9ondi7iile speciale pri4ind capacitatea de e>erci7iu
2rt +!) - 3ac# un coproprietar este lipsit de capacitate de e>erci7iu ori are
capacitate de e>erci7iu restrns#' parta@ul 4a putea & ?#cut prin "un# n4oial# numai
cu autorizarea instan7ei de tutel#' precum <i' dac# este cazul' a ocrotitorului legal

Punere n aplicare Art. 172. prin Lege 71/2011 :
Art. 11. ,
(1) -i"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile con#eniilor de parta<
nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.
(2) -e a"e'enea( di"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "e aplic$ )i parta<ului
<udiciar( atunci c0nd cererea de c3e'are n <udecat$ a !o"t introdu"$ dup$ intrarea
n #igoare a &odului ci#il.

(nadmisi"ilitatea parta@ului n cazul uzucapiunii
2rt +!, - Parta@ul poate & cerut cAiar atunci cnd unul dintre coproprietari a
?olosit e>clusi4 "unul' a?ar# de cazul cnd acesta l-a uzucapat' n condi7iile legii

Punere n aplicare Art. 17*. prin Lege 71/2011 :
Art. 11. ,
(1) -i"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile con#eniilor de parta<
nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.
(2) -e a"e'enea( di"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "e aplic$ )i parta<ului
<udiciar( atunci c0nd cererea de c3e'are n <udecat$ a !o"t introdu"$ dup$ intrarea
n #igoare a &odului ci#il.

Regulile pri4itoare la modul de mp#r7ire
2rt +!+ - :16 Parta@ul "unurilor comune se 4a ?ace n natur#' propor7ional cu cota-
parte a &ec#rui coproprietar
:26 3ac# "unul este indi4izi"il ori nu este comod parta@a"il n natur#' parta@ul se
4a ?ace n unul dintre urm#toarele moduri:
a6 atri"uirea ntregului "un' n scAim"ul unei sulte' n ?a4oarea unuia ori a mai
multor coproprietari' la cererea acestoraG
"6 4nzarea "unului n modul sta"ilit de coproprietari ori' n caz de nen7elegere'
la licita7ie pu"lic#' n condi7iile legii' <i distri"uirea pre7ului c#tre coproprietari
propor7ional cu cota-parte a &ec#ruia dintre ei

Punere n aplicare Art. 171. prin Lege 71/2011 :
Art. 11. ,
(1) -i"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile con#eniilor de parta<
nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.
(2) -e a"e'enea( di"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "e aplic$ )i parta<ului
<udiciar( atunci c0nd cererea de c3e'are n <udecat$ a !o"t introdu"$ dup$ intrarea
n #igoare a &odului ci#il.

3atoriile n#scute n leg#tur# cu "unul comun
2rt +!! - :16 %ricare dintre coproprietari poate cere stingerea datoriilor n#scute
n leg#tur# cu coproprietatea <i care sunt scadente ori de4in scadente n cursul
anului n care are loc parta@ul
:26 ;uma necesar# pentru stingerea acestor o"liga7ii 4a & preluat#' n lipsa unei
stipula7ii contrare' din pre7ul 4nz#rii "unului comun cu ocazia parta@ului <i 4a &
suportat# de c#tre coproprietari propor7ional cu cota-parte a &ec#ruia

Punere n aplicare Art. 177. prin Lege 71/2011 :
Art. 11. ,
(1) -i"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile con#eniilor de parta<
nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.
(2) -e a"e'enea( di"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "e aplic$ )i parta<ului
<udiciar( atunci c0nd cererea de c3e'are n <udecat$ a !o"t introdu"$ dup$ intrarea
n #igoare a &odului ci#il.

0>ecutarea silit# pri4itoare la "unul comun
2rt +!8 - :16 9reditorii unui coproprietar pot urm#ri silit cota lui parte din dreptul
asupra "unului comun sau pot cere instan7ei mp#r7eala "unului' caz n care
urm#rirea se 4a ?ace asupra p#r7ii de "un sau' dup# caz' asupra sumei de "ani
cu4enite de"itorului
:26 =n cazul 4nz#rii silite a unei cote-p#r7i din dreptul de proprietate asupra unui
"un' e>ecutorul @udec#toresc i 4a noti&ca pe ceilal7i coproprietari cu cel pu7in dou#
s#pt#mni nainte de data sta"ilit# pentru 4nzare' n<tiin7ndu-i despre ziua' ora <i
locul licita7iei La pre7 egal' coproprietarii 4or & pre?era7i la ad@udecarea cotei-p#r7i
:-6 9reditorii care au un drept de garan7ie asupra "unului comun ori cei a c#ror
crean7# s-a n#scut n leg#tur# cu conser4area sau administrarea acestuia au dreptul
s# urm#reasc# silit "unul' n minile oricui s-ar g#si' att nainte' ct <i dup# parta@
:)6 9on4en7iile de suspendare a mp#r7elii pot & opuse creditorilor numai dac#'
nainte de na<terea crean7elor' au do"ndit dat# cert# n cazul "unurilor mo"ile sau
au ?ost autenti&cate n cazul "unurilor imo"ile <i s-au ndeplinit ?ormalit#7ile de
pu"licitate pre4#zute de lege' dac# este cazul

Punere n aplicare Art. 17+. prin Lege 71/2011 :
Art. 11. ,
(1) -i"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile con#eniilor de parta<
nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.
(2) -e a"e'enea( di"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "e aplic$ )i parta<ului
<udiciar( atunci c0nd cererea de c3e'are n <udecat$ a !o"t introdu"$ dup$ intrarea
n #igoare a &odului ci#il.

3repturile creditorilor personali ai coproprietarului
2rt +!* - :16 9reditorii personali ai unui coproprietar 4or putea' de asemenea' s#
inter4in#' pe cAeltuiala lor' n parta@ul cerut de coproprietari ori de un alt creditor 0i
nu pot ns# s# atace un parta@ e?ectuat' a?ar# numai dac# acesta s-a ?#cut n lipsa
lor <i ?#r# s# se 7in# seama de opozi7ia pe care au ?#cut-o' precum <i n cazurile
cnd parta@ul a ?ost simulat ori s-a ?#cut ast?el nct creditorii nu au putut s#
inter4in# n proces
:26 3ispozi7iile alin :16 sunt aplica"ile <i n cazul creditorilor care au un drept de
garan7ie asupra "unului comun ori al celor a c#ror crean7# s-a n#scut n leg#tur# cu
conser4area sau administrarea acestuia

Punere n aplicare Art. 179. prin Lege 71/2011 :
Art. 11. ,
(1) -i"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile con#eniilor de parta<
nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.
(2) -e a"e'enea( di"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "e aplic$ )i parta<ului
<udiciar( atunci c0nd cererea de c3e'are n <udecat$ a !o"t introdu"$ dup$ intrarea
n #igoare a &odului ci#il.

0?ectele @uridice ale parta@ului
2rt +80 - :16 Ciecare coproprietar de4ine proprietarul e>clusi4 al "unurilor sau'
dup# caz' al sumelor de "ani ce i-au ?ost atri"uite numai cu ncepere de la data
sta"ilit# n actul de parta@' dar nu mai de4reme de data ncAeierii actului' n cazul
mp#r7elii 4oluntare' sau' dup# caz' de la data r#mnerii de&niti4e a Aot#rrii
@udec#tore<ti
:26 =n cazul imo"ilelor' e?ectele @uridice ale parta@ului se produc numai dac# actul
de parta@ ncAeiat n ?orm# autentic# sau Aot#rrea @udec#toreasc# r#mas#
de&niti4#' dup# caz' au ?ost nscrise n cartea ?unciar#

Punere n aplicare Art. 1+0. prin Lege 71/2011 :
Art. 11. ,
(1) -i"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile con#eniilor de parta<
nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.
(2) -e a"e'enea( di"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "e aplic$ )i parta<ului
<udiciar( atunci c0nd cererea de c3e'are n <udecat$ a !o"t introdu"$ dup$ intrarea
n #igoare a &odului ci#il.

%poza"ilitatea unor acte @uridice
2rt +81 - 2ctele ncAeiate' n condi7iile legii' de un coproprietar cu pri4ire la "unul
comun r#mn 4ala"ile <i sunt opoza"ile celui c#ruia i-a ?ost atri"uit "unul n urma
parta@ului

Punere n aplicare Art. 1+1. prin Lege 71/2011 :
Art. 11. ,
(1) -i"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile con#eniilor de parta<
nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.
(2) -e a"e'enea( di"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "e aplic$ )i parta<ului
<udiciar( atunci c0nd cererea de c3e'are n <udecat$ a !o"t introdu"$ dup$ intrarea
n #igoare a &odului ci#il.

;tr#mutarea garan7iilor
2rt +82 - Earan7iile constituite de un coproprietar asupra cotei sale p#r7i se
str#mut# de drept asupra "unului atri"uit acestuia sau' dup# caz' a sumelor de "ani
care i-au ?ost atri"uite prin parta@

Punere n aplicare Art. 1+2. prin Lege 71/2011 :
Art. 11. ,
(1) -i"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile con#eniilor de parta<
nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.
(2) -e a"e'enea( di"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "e aplic$ )i parta<ului
<udiciar( atunci c0nd cererea de c3e'are n <udecat$ a !o"t introdu"$ dup$ intrarea
n #igoare a &odului ci#il.

Earan7ia pentru e4ic7iune <i 4icii ascunse
2rt +8- - :16 9oproprietarii <i datoreaz#' n limita cotelor-p#r7i' garan7ie pentru
e4ic7iune <i 4icii ascunse' dispozi7iile legale pri4itoare la o"liga7ia de garan7ie a
4nz#torului aplicndu-se n mod corespunz#tor
:26 Ciecare este o"ligat s# l desp#gu"easc# pe coproprietarul pre@udiciat prin
e?ectul e4ic7iunii sau al 4iciului ascuns 3ac# unul dintre coproprietari este
insol4a"il' partea datorat# de acesta se 4a suporta' propor7ional' de c#tre ceilal7i
coproprietari' inclusi4 de coproprietarul pre@udiciat
:-6 9oproprietarii nu datoreaz# garan7ie dac# pre@udiciul este urmarea ?aptei
s#4r<ite de un alt coproprietar sau dac# au ?ost scuti7i prin actul de parta@

Punere n aplicare Art. 1+3. prin Lege 71/2011 :
Art. 11. ,
(1) -i"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile con#eniilor de parta<
nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.
(2) -e a"e'enea( di"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "e aplic$ )i parta<ului
<udiciar( atunci c0nd cererea de c3e'are n <udecat$ a !o"t introdu"$ dup$ intrarea
n #igoare a &odului ci#il.

3es&in7area parta@ului
2rt +8) - :16 Parta@ul prin "un# n4oial# poate & des&in7at pentru acelea<i cauze
ca <i contractele
:26 Parta@ul ?#cut ?#r# participarea tuturor coproprietarilor este lo4it de nulitate
a"solut#
:-6 Parta@ul este ns# 4ala"il cAiar dac# nu cuprinde toate "unurile comuneG pentru
"unurile omise se poate ?ace oricnd un parta@ suplimentar

Punere n aplicare Art. 1+2. prin Lege 71/2011 :
Art. 11. ,
(1) -i"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile con#eniilor de parta<
nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.
(2) -e a"e'enea( di"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "e aplic$ )i parta<ului
<udiciar( atunci c0nd cererea de c3e'are n <udecat$ a !o"t introdu"$ dup$ intrarea
n #igoare a &odului ci#il.

=nstr#inarea "unurilor atri"uite
2rt +8, - 1u poate in4oca nulitatea relati4# a parta@ului prin "un# n4oial#
coproprietarul care' cunoscnd cauza de nulitate' nstr#ineaz# n tot sau n parte
"unurile atri"uite

Punere n aplicare Art. 1+*. prin Lege 71/2011 :
Art. 11. ,
(1) -i"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile con#eniilor de parta<
nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.
(2) -e a"e'enea( di"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "e aplic$ )i parta<ului
<udiciar( atunci c0nd cererea de c3e'are n <udecat$ a !o"t introdu"$ dup$ intrarea
n #igoare a &odului ci#il.

Regulile aplica"ile "unurilor aDate n coproprietate <i n de4#lm#<ie
2rt +8+ - Pre4ederile prezentei sec7iuni sunt aplica"ile "unurilor aDate n
coproprietate' indi?erent de iz4orul s#u' precum <i celor aDate n de4#lm#<ie

Punere n aplicare Art. 1+1. prin Lege 71/2011 :
Art. 11. ,
(1) -i"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "unt aplica4ile con#eniilor de parta<
nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.
(2) -e a"e'enea( di"po%iiile art. 119,1+1 din &odul ci#il "e aplic$ )i parta<ului
<udiciar( atunci c0nd cererea de c3e'are n <udecat$ a !o"t introdu"$ dup$ intrarea
n #igoare a &odului ci#il.

92P(.%L/L V
Proprietatea periodic#

Proprietatea periodic#
2rt +8! - 3ispozi7iile prezentului capitol se aplic#' n a"sen7a unei reglement#ri
speciale' ori de cte ori mai multe persoane e>ercit# succesi4 <i repetiti4 atri"utul
?olosin7ei speci&c dreptului de proprietate asupra unui "un mo"il sau imo"il' n
inter4ale de timp determinate' egale sau inegale

Punere n aplicare Art. 1+7. prin Lege 71/2011 :
Art. 17. ,
-i"po%iiile art. 1+7,192 din &odul ci#il nu aduc atingere pre#ederilor cuprin"e n
/rdonana de urgen$ a Au#ernului nr. 12/2011 pentru protecia con"u'atorilor la
nc3eierea )i e.ecutarea contractelor pri#ind do40ndirea dreptului de !olo"in$ pe o
perioad$ deter'inat$ a unuia "au a 'ai 'ultor "paii de ca%are( a contractelor pe
ter'en lung pri#ind do40ndirea unor 4ene=cii pentru produ"ele de #acan$( a
contractelor de re#0n%are( precu' )i a contractelor de "c3i'4.

.emeiul propriet#7ii periodice
2rt +88 - Proprietatea periodic# se na<te n temeiul unui act @uridic' dispozi7iile n
materie de carte ?unciar# aplicndu-se n mod corespunz#tor

Punere n aplicare Art. 1++. prin Lege 71/2011 :
Art. 17. ,
-i"po%iiile art. 1+7,192 din &odul ci#il nu aduc atingere pre#ederilor cuprin"e n
/rdonana de urgen$ a Au#ernului nr. 12/2011 pentru protecia con"u'atorilor la
nc3eierea )i e.ecutarea contractelor pri#ind do40ndirea dreptului de !olo"in$ pe o
perioad$ deter'inat$ a unuia "au a 'ai 'ultor "paii de ca%are( a contractelor pe
ter'en lung pri#ind do40ndirea unor 4ene=cii pentru produ"ele de #acan$( a
contractelor de re#0n%are( precu' )i a contractelor de "c3i'4.

Vala"ilitatea actelor ncAeiate de coproprietar
2rt +8* - :16 =n pri4in7a inter4alului de timp ce i re4ine' orice coproprietar poate
ncAeia' n condi7iile legii' acte precum ncAirierea' 4nzarea' ipotecarea <i altele
asemenea
:26 2ctele de administrare sau de dispozi7ie pri4ind cota-parte din dreptul de
proprietate a?erent# unui alt inter4al de timp sunt inopoza"ile titularului cotei-p#r7i
respecti4e 3ispozi7iile art +)2 alin :26 <i art +)- se aplic# n mod corespunz#tor
:-6 =n raporturile cu ter7ii cocontractan7i de "un#-credin7#' actele de administrare
sau de dispozi7ie men7ionate la alin :26 sunt anula"ile

Punere n aplicare Art. 1+9. prin Lege 71/2011 :
Art. 17. ,
-i"po%iiile art. 1+7,192 din &odul ci#il nu aduc atingere pre#ederilor cuprin"e n
/rdonana de urgen$ a Au#ernului nr. 12/2011 pentru protecia con"u'atorilor la
nc3eierea )i e.ecutarea contractelor pri#ind do40ndirea dreptului de !olo"in$ pe o
perioad$ deter'inat$ a unuia "au a 'ai 'ultor "paii de ca%are( a contractelor pe
ter'en lung pri#ind do40ndirea unor 4ene=cii pentru produ"ele de #acan$( a
contractelor de re#0n%are( precu' )i a contractelor de "c3i'4.

3repturile <i o"liga7iile coproprietarilor
2rt +*0 - :16 Ciecare coproprietar este o"ligat s# ?ac# toate actele de conser4are'
n a<a ?el nct s# nu mpiedice ori s# nu ngreuneze e>ercitarea drepturilor celorlal7i
coproprietari Pentru repara7iile mari' coproprietarul care a4anseaz# cAeltuielile
necesare are dreptul la desp#gu"iri n raport cu 4aloarea drepturilor celorlal7i
coproprietari
:26 2ctele prin care se consum# n tot sau n parte su"stan7a "unului pot & ?#cute
numai cu acordul celorlal7i coproprietari
:-6 La ncetarea inter4alului' coproprietarul este dator s# predea "unul
coproprietarului ndrept#7it s# l ?oloseasc# n urm#torul inter4al
:)6 9oproprietarii pot ncAeia un contract de administrare' dispozi7iile art +)) alin
:26 aplicndu-se n mod corespunz#tor

Punere n aplicare Art. 190. prin Lege 71/2011 :
Art. 17. ,
-i"po%iiile art. 1+7,192 din &odul ci#il nu aduc atingere pre#ederilor cuprin"e n
/rdonana de urgen$ a Au#ernului nr. 12/2011 pentru protecia con"u'atorilor la
nc3eierea )i e.ecutarea contractelor pri#ind do40ndirea dreptului de !olo"in$ pe o
perioad$ deter'inat$ a unuia "au a 'ai 'ultor "paii de ca%are( a contractelor pe
ter'en lung pri#ind do40ndirea unor 4ene=cii pentru produ"ele de #acan$( a
contractelor de re#0n%are( precu' )i a contractelor de "c3i'4.

%"liga7ia de desp#gu"ire <i e>cluderea
2rt +*1 - :16 1erespectarea o"liga7iilor pre4#zute n prezentul capitol atrage
plata de desp#gu"iri
:26 =n cazul n care unul dintre coproprietari tul"ur# n mod gra4 e>ercitarea
propriet#7ii periodice' acesta 4a putea & e>clus' prin Aot#rre @udec#toreasc#' la
cererea coproprietarului 4#t#mat
:-6 0>cluderea 4a putea & dispus# numai dac# unul dintre ceilal7i coproprietari sau
un ter7 cump#r# cota-parte a celui e>clus
:)6 =n acest scop' se 4a pronun7a' mai nti' o ncAeiere de admitere n principiu a
cererii de e>cludere' prin care se 4a sta"ili c# sunt ndeplinite condi7iile e>cluderii'
ncAeiere care 4a putea & atacat# cu recurs pe cale separat#
:,6 3up# r#mnerea de&niti4# a ncAeierii de admitere n principiu' n a"sen7a
n7elegerii p#r7ilor' se 4a sta"ili pre7ul 4nz#rii silite pe "az# de e>pertiz# 3up#
consemnarea pre7ului la institu7ia de credit sta"ilit# de instan7#' se 4a pronun7a
Aot#rrea care 4a 7ine loc de contract de 4nzare-cump#rare
:+6 3up# r#mnerea de&niti4# a acestei Aot#rri' do"nditorul <i 4a putea nscrie
dreptul n cartea ?unciar#' iar transmi7#torul 4a putea s# ridice suma consemnat# la
institu7ia de credit sta"ilit# de instan7#

Punere n aplicare Art. 191. prin Lege 71/2011 :
Art. 17. ,
-i"po%iiile art. 1+7,192 din &odul ci#il nu aduc atingere pre#ederilor cuprin"e n
/rdonana de urgen$ a Au#ernului nr. 12/2011 pentru protecia con"u'atorilor la
nc3eierea )i e.ecutarea contractelor pri#ind do40ndirea dreptului de !olo"in$ pe o
perioad$ deter'inat$ a unuia "au a 'ai 'ultor "paii de ca%are( a contractelor pe
ter'en lung pri#ind do40ndirea unor 4ene=cii pentru produ"ele de #acan$( a
contractelor de re#0n%are( precu' )i a contractelor de "c3i'4.

=ncetarea propriet#7ii periodice
2rt +*2 - Proprietatea periodic# nceteaz# prin radiere din cartea ?unciar# n
temeiul do"ndirii de c#tre o singur# persoan# a tuturor cotelor-p#r7i din dreptul de
proprietate periodic#' precum <i n alte cazuri pre4#zute de lege

Punere n aplicare Art. 192. prin Lege 71/2011 :
Art. 17. ,
-i"po%iiile art. 1+7,192 din &odul ci#il nu aduc atingere pre#ederilor cuprin"e n
/rdonana de urgen$ a Au#ernului nr. 12/2011 pentru protecia con"u'atorilor la
nc3eierea )i e.ecutarea contractelor pri#ind do40ndirea dreptului de !olo"in$ pe o
perioad$ deter'inat$ a unuia "au a 'ai 'ultor "paii de ca%are( a contractelor pe
ter'en lung pri#ind do40ndirea unor 4ene=cii pentru produ"ele de #acan$( a
contractelor de re#0n%are( precu' )i a contractelor de "c3i'4.

.(.L/L (((
3ezmem"r#mintele dreptului de proprietate pri4at#

92P(.%L/L (
;uper&cia

1o7iune
2rt +*- - :16 ;uper&cia este dreptul de a a4ea sau de a edi&ca o construc7ie pe
terenul altuia' deasupra ori n su"solul acelui teren' asupra c#ruia super&ciarul
do"nde<te un drept de ?olosin7#
:26 3reptul de super&cie se do"nde<te n temeiul unui act @uridic' precum <i prin
uzucapiune sau prin alt mod pre4#zut de lege 3ispozi7iile n materie de carte
?unciar# r#mn aplica"ile
:-6 ;uper&cia se poate nscrie <i n temeiul unui act @uridic prin care proprietarul
ntregului ?ond a transmis e>clusi4 construc7ia ori a transmis terenul <i construc7ia'
n mod separat' c#tre dou# persoane' cAiar dac# nu s-a stipulat e>pres constituirea
super&ciei
:)6 =n situa7ia n care s-a construit pe terenul altuia' super&cia se poate nscrie pe
"aza renun7#rii proprietarului terenului la dreptul de a in4oca accesiunea' n
?a4oarea constructorului 3e asemenea' ea se poate nscrie n ?a4oarea unui ter7 pe
"aza cesiunii dreptului de a in4oca accesiunea

Punere n aplicare Art. 193. prin Lege 71/2011 :
Art. 1+. ,
-i"po%iiile art. 193,702 din &odul ci#il nu "e aplic$ drepturilor de "uper=cie
con"tituite naintea intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

3urata dreptului de super&cie
2rt +*) - 3reptul de super&cie se poate constitui pe o durat# de cel mult ** de
ani La mplinirea termenului' dreptul de super&cie poate & rennoit

Punere n aplicare Art. 192. prin Lege 71/2011 :
Art. 1+. ,
-i"po%iiile art. 193,702 din &odul ci#il nu "e aplic$ drepturilor de "uper=cie
con"tituite naintea intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

=ntinderea <i e>ercitarea dreptului de super&cie
2rt +*, - :16 3reptul de super&cie se e>ercit# n limitele <i n condi7iile actului
constituti4 =n lipsa unei stipula7ii contrare' e>ercitarea dreptului de super&cie este
delimitat# de supra?a7a de teren pe care urmeaz# s# se construiasc# <i de cea
necesar# e>ploat#rii construc7iei sau' dup# caz' de supra?a7a de teren a?erent# <i de
cea necesar# e>ploat#rii construc7iei edi&cate
:26 =n cazul pre4#zut la art +*- alin :-6' n a"sen7a unei stipula7ii contrare'
titularul dreptului de super&cie nu poate modi&ca structura construc7iei 0l o poate
ns# demola' dar cu o"liga7ia de a o reconstrui n ?orma ini7ial#
:-6 =n cazul n care super&ciarul modi&c# structura construc7iei' proprietarul
terenului poate s# cear#' n termen de - ani' ncetarea dreptului de super&cie sau
repunerea n situa7ia anterioar# =n al doilea caz' curgerea termenului de prescrip7ie
de - ani este suspendat# pn# la e>pirarea duratei super&ciei
:)6 .itularul poate dispune n mod li"er de dreptul s#u 9t timp construc7ia
e>ist#' dreptul de ?olosin7# asupra terenului se poate nstr#ina ori ipoteca numai
odat# cu dreptul de proprietate asupra construc7iei

Punere n aplicare Art. 19*. prin Lege 71/2011 :
Art. 1+. ,
-i"po%iiile art. 193,702 din &odul ci#il nu "e aplic$ drepturilor de "uper=cie
con"tituite naintea intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

2c7iunea con?esorie de super&cie
2rt +*+ - :16 2c7iunea con?esorie de super&cie poate & intentat# mpotri4a
oric#rei persoane care mpiedic# e>ercitarea dreptului' cAiar <i a proprietarului
terenului
:26 3reptul la ac7iune este imprescripti"il

Punere n aplicare Art. 191. prin Lege 71/2011 :
Art. 1+. ,
-i"po%iiile art. 193,702 din &odul ci#il nu "e aplic$ drepturilor de "uper=cie
con"tituite naintea intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

04aluarea presta7iei super&ciarului
2rt +*! - :16 =n cazul n care super&cia s-a constituit cu titlu oneros' dac# p#r7ile
nu au pre4#zut alte modalit#7i de plat# a presta7iei de c#tre super&ciar' titularul
dreptului de super&cie datoreaz#' su" ?orm# de rate lunare' o sum# egal# cu cAiria
sta"ilit# pe pia7a li"er#' 7innd seama de natura terenului' de destina7ia construc7iei
n cazul n care aceasta e>ist#' de zona n care se aD# terenul' precum <i de orice
alte criterii de determinare a contra4alorii ?olosin7ei
:26 =n caz de nen7elegere ntre p#r7i' suma datorat# proprietarului terenului 4a &
sta"ilit# pe cale @udec#toreasc#

Punere n aplicare Art. 197. prin Lege 71/2011 :
Art. 1+. ,
-i"po%iiile art. 193,702 din &odul ci#il nu "e aplic$ drepturilor de "uper=cie
con"tituite naintea intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

9azurile de ncetare a super&ciei
2rt +*8 - 3reptul de super&cie se stinge prin radierea din cartea ?unciar#' pentru
una dintre urm#toarele cauze:
a6 la e>pirarea termenuluiG
"6 prin consolidare' dac# terenul <i construc7ia de4in proprietatea aceleia<i
persoaneG
c6 prin pieirea construc7iei' dac# e>ist# stipula7ie e>pres# n acest sensG
d6 n alte cazuri pre4#zute de lege

Punere n aplicare Art. 19+. prin Lege 71/2011 :
Art. 1+. ,
-i"po%iiile art. 193,702 din &odul ci#il nu "e aplic$ drepturilor de "uper=cie
con"tituite naintea intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

0?ectele ncet#rii super&ciei prin e>pirarea termenului
2rt +** - :16 =n cazul pre4#zut la art +*8 lit a6' n a"sen7a unei stipula7ii
contrare' proprietarul terenului do"nde<te dreptul de proprietate asupra
construc7iei edi&cate de super&ciar prin accesiune' cu o"liga7ia de a pl#ti 4aloarea
de circula7ie a acesteia de la data e>pir#rii termenului
:26 9nd construc7ia nu e>ista n momentul constituirii dreptului de super&cie' iar
4aloarea acesteia este egal# sau mai mare dect aceea a terenului' proprietarul
terenului poate cere o"ligarea constructorului s# cumpere terenul la 4aloarea de
circula7ie pe care acesta ar & a4ut-o dac# nu ar & e>istat construc7ia 9onstructorul
poate re?uza s# cumpere terenul dac# ridic#' pe cAeltuiala sa' construc7ia cl#dit# pe
teren <i repune terenul n situa7ia anterioar#
:-6 =n a"sen7a unei n7elegeri contrare ncAeiate cu proprietarul terenului'
dezmem"r#mintele consim7ite de super&ciar se sting n momentul ncet#rii
dreptului de super&cie (potecile care gre4eaz# dreptul de super&cie se str#mut# de
drept asupra sumei primite de la proprietarul terenului n cazul pre4#zut la alin :16'
se e>tind de drept asupra terenului n cazul pre4#zut la alin :26 teza ( sau se
str#mut# de drept asupra materialelor n cazul pre4#zut la alin :26 teza a ((-a
:)6 (potecile constituite cu pri4ire la teren pe durata e>isten7ei super&ciei nu se
e>tind cu pri4ire la ntregul imo"il n momentul ncet#rii dreptului de super&cie n
cazul pre4#zut la alin :16 0le se str#mut# de drept asupra sumei de "ani primite de
proprietarul terenului n cazul pre4#zut la alin :26 teza ( sau se e>tind de drept cu
pri4ire la ntregul teren n cazul pre4#zut la alin :26 teza a ((-a

Punere n aplicare Art. 199. prin Lege 71/2011 :
Art. 1+. ,
-i"po%iiile art. 193,702 din &odul ci#il nu "e aplic$ drepturilor de "uper=cie
con"tituite naintea intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

0?ectele ncet#rii super&ciei prin consolidare
2rt !00 - :16 =n cazul n care dreptul de super&cie s-a stins prin consolidare' n
a"sen7a unei stipula7ii contrare' dezmem"r#mintele consim7ite de super&ciar se
men7in pe durata pentru care au ?ost constituite' dar nu mai trziu de mplinirea
termenului ini7ial al super&ciei
:26 (potecile n#scute pe durata e>isten7ei super&ciei se men7in &ecare n ?unc7ie
de o"iectul asupra c#ruia s-au constituit

Punere n aplicare Art. 700. prin Lege 71/2011 :
Art. 1+. ,
-i"po%iiile art. 193,702 din &odul ci#il nu "e aplic$ drepturilor de "uper=cie
con"tituite naintea intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

0?ectele ncet#rii super&ciei prin pieirea construc7iei
2rt !01 - :16 =n cazul stingerii dreptului de super&cie prin pieirea construc7iei'
drepturile reale care gre4eaz# dreptul de super&cie se sting' dac# legea nu pre4ede
alt?el
:26 (potecile n#scute cu pri4ire la nuda proprietate asupra terenului pe durata
e>isten7ei dreptului de super&cie se men7in asupra dreptului de proprietate
rentregit

Punere n aplicare Art. 701. prin Lege 71/2011 :
Art. 1+. ,
-i"po%iiile art. 193,702 din &odul ci#il nu "e aplic$ drepturilor de "uper=cie
con"tituite naintea intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

2lte dispozi7ii aplica"ile
2rt !02 - 3ispozi7iile prezentului capitol sunt aplica"ile <i n cazul planta7iilor'
precum <i al altor lucr#ri autonome cu caracter dura"il

Punere n aplicare Art. 702. prin Lege 71/2011 :
Art. 1+. ,
-i"po%iiile art. 193,702 din &odul ci#il nu "e aplic$ drepturilor de "uper=cie
con"tituite naintea intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

92P(.%L/L ((
/zu?ructul

;09F(/102 1
3ispozi7ii generale

1o7iune
2rt !0- - /zu?ructul este dreptul de a ?olosi "unul altei persoane <i de a culege
?ructele acestuia' ntocmai ca proprietarul' ns# cu ndatorirea de a-i conser4a
su"stan7a

9onstituirea uzu?ructului
2rt !0) - :16 /zu?ructul se poate constitui prin act @uridic' uzucapiune sau alte
moduri pre4#zute de lege' dispozi7iile n materie de carte ?unciar# &ind aplica"ile
:26 /zu?ructul se poate constitui numai n ?a4oarea unei persoane e>istente

2c7iunea con?esorie de uzu?ruct
2rt !0, - 3ispozi7iile art +*+ alin :16 se aplic# uzu?ructului n mod
corespunz#tor

%"iectul uzu?ructului
2rt !0+ - Pot & date n uzu?ruct orice "unuri mo"ile sau imo"ile' corporale ori
incorporale' inclusi4 o mas# patrimonial#' o uni4ersalitate de ?apt ori o cot#-parte
din acestea

2ccesoriile "unurilor ce ?ormeaz# o"iectul uzu?ructului
2rt !0! - /zu?ructul poart# asupra tuturor accesoriilor "unului dat n uzu?ruct'
precum <i asupra a tot ce se une<te sau se ncorporeaz# n acesta

3urata uzu?ructului
2rt !08 - :16 /zu?ructul n ?a4oarea unei persoane &zice este cel mult 4iager
:26 /zu?ructul constituit n ?a4oarea unei persoane @uridice poate a4ea durata de
cel mult -0 de ani 2tunci cnd este constituit cu dep#<irea acestui termen'
uzu?ructul se reduce de drept la -0 de ani
:-6 3ac# nu s-a pre4#zut durata uzu?ructului' se prezum# c# este 4iager sau' dup#
caz' c# este constituit pe o durat# de -0 de ani
:)6 /zu?ructul constituit pn# la data la care o alt# persoan# 4a a@unge la o
anumit# 4rst# dureaz# pn# la acea dat#' cAiar dac# acea persoan# ar muri nainte
de mplinirea 4rstei sta"ilite

;09F(/102 a 2-a
3repturile <i o"liga7iile uzu?ructuarului <i ale nudului proprietar

K1 3repturile uzu?ructuarului <i ale nudului proprietar

3repturile uzu?ructuarului
2rt !0* - =n lips# de stipula7ie contrar#' uzu?ructuarul are ?olosin7a e>clusi4# a
"unului' inclusi4 dreptul de a culege ?ructele acestuia

Cructele naturale <i industriale
2rt !10 - Cructele naturale <i industriale percepute dup# constituirea uzu?ructului
apar7in uzu?ructuarului' iar cele percepute dup# stingerea uzu?ructului re4in nudului
proprietar' ?#r# a putea pretinde unul altuia desp#gu"iri pentru cAeltuielile
ocazionate de producerea lor

Cructele ci4ile
2rt !11 - Cructele ci4ile se cu4in uzu?ructuarului propor7ional cu durata
uzu?ructului' dreptul de a le pretinde do"ndindu-se zi cu zi

94asiuzu?ructul
2rt !12 - 3ac# uzu?ructul cuprinde' printre altele' <i "unuri consumpti"ile' cum ar
& "ani' grne' "#uturi' uzu?ructuarul are dreptul de a dispune de ele' ns# cu
o"liga7ia de a restitui "unuri de aceea<i cantitate' calitate <i 4aloare sau' la alegerea
proprietarului' contra4aloarea lor la data stingerii uzu?ructului

/zu?ructul asupra "unurilor neconsumpti"ile
2rt !1- - :16 3ac# uzu?ructul poart# asupra unor "unuri care' ?#r# a &
consumpti"ile' se uzeaz# ca urmare a utiliz#rii lor' uzu?ructuarul are dreptul de a le
?olosi ca un "un proprietar <i potri4it destina7iei lor
:26 =n acest caz' el nu 4a & o"ligat s# le restituie dect n starea n care se 4or aDa
la data stingerii uzu?ructului
:-6 /zu?ructuarul poate s# dispun#' ca un "un proprietar' de "unurile care' ?#r# a
& consumpti"ile' se deterioreaz# rapid prin utilizare =n acest caz' la s?r<itul
uzu?ructului' uzu?ructuarul 4a restitui 4aloarea pe care ar & a4ut-o "unul la aceast#
din urm# dat#

9esiunea uzu?ructului
2rt !1) - :16 =n a"sen7a unei pre4ederi contrare' uzu?ructuarul poate ceda
dreptul s#u unei alte persoane ?#r# acordul nudului proprietar' dispozi7iile n materie
de carte ?unciar# &ind aplica"ile
:26 /zu?ructuarul r#mne dator e>clusi4 ?a7# de nudul proprietar numai pentru
o"liga7iile n#scute nainte de cesiune Pn# la noti&carea cesiunii' uzu?ructuarul <i
cesionarul r#spund solidar pentru ndeplinirea tuturor o"liga7iilor ?a7# de nudul
proprietar
:-6 3up# noti&carea cesiunii' cesionarul este dator ?a7# de nudul proprietar pentru
toate o"liga7iile n#scute dup# noti&carea cesiunii =n acest caz' uzu?ructuarului i se
aplic#' n mod corespunz#tor' dispozi7iile legale din materia &deiusiunii
:)6 3up# cesiune' dreptul de uzu?ruct continu#' dup# caz' pn# la mplinirea
termenului ini7ial sau pn# la decesul uzu?ructuarului ini7ial

Punere n aplicare Art. 712. prin Lege 71/2011 :
Art. 70. ,
-i"po%iiile art. 712 din &odul ci#il "e aplic$ indi!erent de data con"tituirii
u%u!ructului. ?n ca%ul u%u!ructului con"tituit prin con#enie nc3eiat$ anterior intr$rii
n #igoare a &odului ci#il( ace"ta e"te )i r$'0ne ince"i4il( 'ai puin n ca%ul n care
p$rile con#in alt!el.

9ontractele de loca7iune
2rt !1, - :16 /zu?ructuarul are dreptul de a ncAiria sau' dup# caz' de a arenda
"unul primit n uzu?ruct
:26 Loca7iunile de imo"ile ncAeiate de uzu?ructuar' nscrise n cartea ?unciar#'
sunt opoza"ile proprietarului sau mo<tenitorilor acestuia' dup# stingerea
uzu?ructului prin decesul sau' dup# caz' ncetarea e>isten7ei @uridice a
uzu?ructuarului' pn# la mplinirea termenului lor' dar nu mai mult de - ani de la
ncetarea uzu?ructului

Punere n aplicare prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. 71* alin. (2),(2) din &odul ci#il "e aplic$ nu'ai n ca%urile n care
nc3eierea "au rennoirea contractelor de locaiune ori de arendare are loc dup$
intrarea n #igoare a &odului ci#il.
:-6 Rennoirile de ncAirieri de imo"ile sau de arend#ri ?#cute de uzu?ructuar <i
nscrise n cartea ?unciar# nainte de e>pirarea contractelor ini7iale sunt opoza"ile
proprietarului <i mo<tenitorilor s#i pe o perioad# de cel mult + luni ori' dup# caz' de
un an' dac# la data stingerii uzu?ructului nu au ?ost puse n e>ecutare =n niciun caz'
loca7iunile nu pot dura mai mult de - ani de la data stingerii uzu?ructului

Punere n aplicare prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. 71* alin. (2),(2) din &odul ci#il "e aplic$ nu'ai n ca%urile n care
nc3eierea "au rennoirea contractelor de locaiune ori de arendare are loc dup$
intrarea n #igoare a &odului ci#il.
:)6 =n cazul n care uzu?ructul s-a stins prin e>pirarea termenului' loca7iunile
nceteaz#' n toate cazurile' odat# cu stingerea uzu?ructului

Punere n aplicare prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. 71* alin. (2),(2) din &odul ci#il "e aplic$ nu'ai n ca%urile n care
nc3eierea "au rennoirea contractelor de locaiune ori de arendare are loc dup$
intrarea n #igoare a &odului ci#il.

Lucr#rile <i m"un#t#7irile
2rt !1+ - :16 La ncetarea uzu?ructului' uzu?ructuarul nu poate pretinde 4reo
desp#gu"ire pentru lucr#rile ad#ugate unui "un imo"il' cu e>cep7ia celor necesare'
sau pentru m"un#t#7irile aduse unui "un mo"il' cAiar atunci cnd prin acestea s-a
sporit 4aloarea "unului
:26 3ac# lucr#rile sau m"un#t#7irile au ?ost ?#cute ?#r# ncu4iin7area
proprietarului' acesta poate cere o"ligarea uzu?ructuarului la ridicarea lor <i la
readucerea "unului n starea n care i-a ?ost ncredin7at
:-6 /zu?ructuarul 4a putea cere o indemniza7ie ecAita"il# pentru lucr#rile necesare
ad#ugate 3e asemenea' el 4a putea cere o indemniza7ie ecAita"il# <i pentru
celelalte lucr#ri ad#ugate sau pentru m"un#t#7irile ?#cute cu ncu4iin7area
proprietarului' dac# prin acestea s-a sporit 4aloarea "unului
:)6 =n cazul lucr#rilor autonome ?#cute de uzu?ructuar asupra unui "un imo"il' 4or
& aplica"ile' n mod corespunz#tor' n lips# de stipula7ie sau dispozi7ie legal#
contrar#' dispozi7iile din materia accesiunii imo"iliare arti&ciale

0>ploatarea p#durilor tinere
2rt !1! - :16 3ac# uzu?ructul cuprinde p#duri tinere destinate de proprietarul lor
unor t#ieri periodice' uzu?ructuarul este dator s# p#streze ordinea <i ctimea t#ierii'
potri4it regulilor sta"ilite de proprietar n con?ormitate cu dispozi7iile legale' ?#r# ca
uzu?ructuarul s# poat# pretinde 4reo desp#gu"ire pentru p#r7ile l#sate net#iate n
timpul uzu?ructului
:26 2r"orii care se scot din pepiniere ?#r# degradarea acestora nu ?ac parte din
uzu?ruct dect cu o"liga7ia uzu?ructuarului de a se con?orma dispozi7iilor legale n ce
pri4e<te nlocuirea lor

0>ploatarea p#durilor nalte
2rt !18 - :16 /zu?ructuarul poate' con?ormndu-se dispozi7iilor legale <i ?olosin7ei
o"i<nuite a proprietarului' s# e>ploateze p#r7ile de p#duri nalte care au ?ost
destinate t#ierii regulate' &e c# aceste t#ieri se ?ac periodic pe o ntindere de
p#mnt determinat#' &e c# se ?ac numai pentru un num#r de ar"ori ale<i pe toat#
supra?a7a ?ondului
:26 =n celelalte cazuri' uzu?ructuarul nu poate t#ia ar"orii nal7iG 4a putea ns#
ntre"uin7a' pentru a ?ace repara7iile la care este o"ligat' ar"ori c#zu7i accidentalG n
acest scop poate cAiar s# taie ar"orii tre"uincio<i' cu ndatorirea ns# de a constata'
n prezen7a nudului proprietar' aceast# tre"uin7#

2lte drepturi ale uzu?ructuarului asupra p#durilor ce ?ac o"iectul uzu?ructului
2rt !1* - /zu?ructuarul poate lua din p#duri araci pentru 4iiG poate' de
asemenea' lua produsele anuale sau periodice ale ar"orilor' cu respectarea
?olosin7ei o"i<nuite a proprietarului' n limitele dispozi7iilor legale

3reptul asupra pomilor ?ructi?eri
2rt !20 - Pomii ?ructi?eri ce se usuc# <i cei c#zu7i accidental se cu4in
uzu?ructuarului cu ndatorirea de a-i nlocui cu al7ii

3reptul asupra carierelor de piatr# <i de nisip aDate n e>ploatare
2rt !21 - =n condi7iile legii' uzu?ructuarul se ?olose<te ntocmai ca nudul
proprietar de carierele de piatr# <i de nisip ce sunt n e>ploatare la constituirea
dreptului de uzu?ruct

;itua7ia carierelor de piatr# <i de nisip nedescAise <i a comorilor
2rt !22 - /zu?ructuarul nu are niciun drept asupra carierelor nedescAise nc# <i
nici asupra comorii ce s-ar putea descoperi n timpul uzu?ructului

K2 %"liga7iile uzu?ructuarului <i ale nudului proprietar

(n4entarierea "unurilor
2rt !2- - :16 /zu?ructuarul preia "unurile n starea n care se aD# la data
constituirii uzu?ructuluiG acesta nu 4a putea intra ns# n posesia lor dect dup#
in4entarierea "unurilor mo"ile <i constatarea st#rii n care se aD# imo"ilele' cu
e>cep7ia cazului n care uzu?ructul unui "un mo"il este do"ndit prin uzucapiune
:26 (n4entarul se ntocme<te numai n prezen7a nudului proprietar ori dup#
noti&carea acestuia

Respectarea destina7iei "unurilor
2rt !2) - =n e>ercitarea dreptului s#u' uzu?ructuarul este 7inut s# respecte
destina7ia dat# "unurilor de nudul proprietar' cu e>cep7ia cazului n care se asigur#
o cre<tere a 4alorii "unului sau cel pu7in nu se pre@udiciaz# n niciun ?el interesele
proprietarului

R#spunderea uzu?ructuarului pentru pre@udicii
2rt !2, - /zu?ructuarul este o"ligat s# l desp#gu"easc# pe nudul proprietar
pentru orice pre@udiciu cauzat prin ?olosirea necorespunz#toare a "unurilor date n
uzu?ruct

9onstituirea garan7iei pentru ndeplinirea o"liga7iilor uzu?ructuarului
2rt !2+ - :16 =n lipsa unei stipula7ii contrare' uzu?ructuarul este o"ligat s# depun#
o garan7ie pentru ndeplinirea o"liga7iilor sale
:26 ;unt scuti7i s# depun# garan7ie 4nz#torul <i donatorul care <i-au rezer4at
dreptul de uzu?ruct
:-6 =n cazul n care uzu?ructuarul este scutit de garan7ie' instan7a poate dispune
depunerea unei garan7ii sau luarea unei m#suri conser4atorii atunci cnd
uzu?ructuarul' prin ?apta sa ori prin starea de insol4a"ilitate n care se aD#' pune n
pericol drepturile nudului proprietar

1umirea administratorului
2rt !2! - :16 3ac# uzu?ructuarul nu poate o?eri o garan7ie' instan7a' la cererea
nudului proprietar' 4a numi un administrator al imo"ilelor <i 4a dispune ca ?ructele
ci4ile ncasate <i sumele ce reprezint# contra4aloarea ?ructelor naturale <i
industriale percepute s# &e depuse la o institu7ie de credit aleas# de p#r7i =n acest
caz' uzu?ructuarul 4a ncasa numai do"nzile a?erente
:26 1udul proprietar poate cere 4nzarea "unurilor ce se uzeaz# prin ?olosin7# <i
depunerea sumelor la o institu7ie de credit aleas# de p#r7i 3o"nzile produse n
cursul uzu?ructului re4in uzu?ructuarului
:-6 9u toate acestea' uzu?ructuarul 4a putea cere s# i &e l#sate o parte din
"unurile mo"ile necesare ?olosin7ei sale sau ?amiliei sale' cu o"liga7ia de a le restitui
la stingerea uzu?ructului

=ntrzierea n depunerea garan7iei
2rt !28 - =ntrzierea n depunerea garan7iei nu a?ecteaz# dreptul uzu?ructuarului
de a percepe ?ructele care i se cu4in de la data constituirii uzu?ructului

$odul de suportare a repara7iilor de c#tre uzu?ructuar <i nudul proprietar
2rt !2* - :16 /zu?ructuarul este o"ligat s# e?ectueze repara7iile de ntre7inere a
"unului
:26 Repara7iile mari sunt n sarcina nudului proprietar
:-6 ;unt repara7ii mari acelea ce au ca o"iect o parte important# din "un <i care
implic# o cAeltuial# e>cep7ional#' cum ar & cele re?eritoare la consolidarea ori
rea"ilitarea construc7iilor pri4ind structura de rezisten7#' zidurile interioare <i/sau
e>terioare' acoperi<ul' instala7iile electrice' termice ori sanitare a?erente acestora' la
nlocuirea sau repararea motorului ori caroseriei unui automo"il sau a unui sistem
electronic n ansam"lul s#u
:)6 Repara7iile mari sunt n sarcina uzu?ructuarului atunci cnd sunt determinate
de nee?ectuarea repara7iilor de ntre7inere

0?ectuarea repara7iilor mari
2rt !-0 - :16 /zu?ructuarul este o"ligat s# l n<tiin7eze pe nudul proprietar
despre necesitatea repara7iilor mari
:26 2tunci cnd nudul proprietar nu e?ectueaz# la timp repara7iile mari'
uzu?ructuarul le poate ?ace pe cAeltuiala sa' nudul proprietar &ind o"ligat s#
restituie contra4aloarea lor pn# la s?r<itul anului n curs' actualizat# la data pl#7ii

3istrugerile datorate 4ecAimii ori cazului ?ortuit
2rt !-1 - /zu?ructuarul <i nudul proprietar nu sunt o"liga7i s# reconstruiasc#
ceea ce s-a distrus datorit# 4ecAimii ori dintr-un caz ?ortuit

/zu?ructul cu titlu particular
2rt !-2 - /zu?ructuarul cu titlu particular nu este o"ligat la plata datoriilor pentru
care ?ondul este ipotecat' iar dac# le 4a pl#ti' are ac7iune contra nudului proprietar

;uportarea sarcinilor <i a cAeltuielilor n caz de litigiu
2rt !-- - :16 /zu?ructuarul suport# toate sarcinile <i cAeltuielile ocazionate de
litigiile pri4ind ?olosin7a "unului' culegerea ?ructelor ori ncasarea 4eniturilor
:26 3ac# "unul este asigurat' pe durata uzu?ructului primele de asigurare sunt
pl#tite de uzu?ructuar

=n<tiin7area nudului proprietar
2rt !-) - /zu?ructuarul este o"ligat s# aduc# de ndat# la cuno<tin7a nudului
proprietar orice uzurpare a ?ondului <i orice contestare a dreptului de proprietate'
su" sanc7iunea o"lig#rii la plata de daune-interese

;uportarea sarcinilor <i a cAeltuielilor propriet#7ii
2rt !-, - :16 9Aeltuielile <i sarcinile propriet#7ii re4in nudului proprietar
:26 2tunci cnd sarcinile <i cAeltuielile proprietarului au ?ost suportate de
uzu?ructuar' nudul proprietar este o"ligat la ram"ursarea acestora' iar cnd
uzu?ructul este cu titlu oneros' nudul proprietar datoreaz# acestuia <i do"nda
legal#

%"liga7iile n caz de pieire a turmei
2rt !-+ - :16 3ac# turma dat# n uzu?ruct a pierit n ntregime din cauze
neimputa"ile uzu?ructuarului' acesta 4a restitui numai pieile ori 4aloarea acestora
:26 3ac# turma nu a pierit n ntregime' uzu?ructuarul este o"ligat s# nlocuiasc#
animalele pierite cu cele de pr#sil#

K- 3ispozi7ii speciale

%poza"ilitatea uzu?ructului asupra crean7elor
2rt !-! - /zu?ructul asupra unei crean7e este opoza"il ter7ilor n acelea<i condi7ii
ca <i cesiunea de crean7# <i cu ndeplinirea ?ormalit#7ilor de pu"licitate pre4#zute de
lege

3repturile <i o"liga7iile n cazul uzu?ructului asupra crean7elor
2rt !-8 - :16 /zu?ructuarul are dreptul s# ncaseze capitalul <i s# perceap#
do"nzile crean7ei <i s# ndeplineasc# toate actele necesare pentru conser4area ori
ncasarea do"nzilor .itularul dreptului de crean7# poate ?ace toate actele de
dispozi7ie care nu aduc atingere drepturilor uzu?ructuarului
:26 3up# plata crean7ei' uzu?ructul continu# asupra capitalului' cu o"liga7ia
uzu?ructuarului de a-l restitui creditorului la stingerea uzu?ructului
:-6 /zu?ructuarul suport# toate cAeltuielile <i sarcinile re?eritoare la do"nzi

/zu?ructul rentei 4iagere
2rt !-* - /zu?ructuarul rentei 4iagere are dreptul de a percepe' pe durata
uzu?ructului s#u' 4eniturile do"ndite zi cu zi 2cesta 4a & o"ligat numai la
restituirea 4eniturilor ncasate cu anticipa7ie

3reptul de a spori capitalul
2rt !)0 - :16 3reptul de a spori capitalul care ?ace o"iectul uzu?ructului' cum ar &
cel de a do"ndi 4alori mo"iliare' apar7ine nudului proprietar' iar uzu?ructuarul are
numai dreptul de a e>ercita uzu?ructul asupra "unurilor ast?el do"ndite
:26 3ac# nudul proprietar cedeaz# dreptul s#u' "unul do"ndit n urma nstr#in#rii
este predat uzu?ructuarului' care 4a da socoteal# la s?r<itul uzu?ructului

3reptul de 4ot
2rt !)1 - :16 3reptul de 4ot a?erent unei ac7iuni sau altei 4alori mo"iliare' unei
p#r7i indi4ize' unei cote-p#r7i din dreptul de proprietate sau oric#rui alt "un apar7ine
uzu?ructuarului
:26 9u toate acestea' apar7ine nudului proprietar 4otul care are ca e?ect
modi&carea su"stan7ei "unului principal' cum ar & capitalul social sau "unul de7inut
n coproprietate' ori scAim"area destina7iei acestui "un sau ncetarea societ#7ii'
reorganizarea ori ncetarea persoanei @uridice sau' dup# caz' a unei ntreprinderi
:-6 Repartizarea e>ercit#rii dreptului de 4ot n alte condi7ii dect cele pre4#zute la
alin :16 <i :26 nu este opoza"il# ter7ilor' a?ar# de cazul n care ace<tia au cunoscut-o
n mod e>pres

3reptul la di4idende
2rt !)2 - 3i4idendele a c#ror distri"uire a ?ost apro"at#' n condi7iile legii' de
adunarea general# n timpul uzu?ructului se cu4in uzu?ructuarului de la data
sta"ilit# prin Aot#rrea adun#rii generale

%"liga7ia nudului proprietar de a restitui sumele a4ansate de uzu?ructuar
2rt !)- - :16 3ac# uzu?ructuarul uni4ersal ori cu titlu uni4ersal pl#te<te datoriile
a?erente masei patrimoniale sau p#r7ii din masa patrimonial# date n uzu?ruct' nudul
proprietar tre"uie s# restituie sumele a4ansate' la stingerea uzu?ructului' ?#r# nicio
do"nd#
:26 =n cazul n care uzu?ructuarul nu pl#te<te datoriile pre4#zute la alin :16' nudul
proprietar poate' la alegere' s# le pl#teasc# el nsu<i sau s# 4nd# o parte su&cient#
din "unurile date n uzu?ruct 3ac# ns# nudul proprietar pl#te<te aceste datorii'
uzu?ructuarul datoreaz# do"nzi pe toata durata uzu?ructului
:-6 Legatarul uzu?ructului uni4ersal ori cu titlu uni4ersal este o"ligat s# acAite' n
propor7ie cu o"iectul uzu?ructului <i ?#r# niciun drept de restituire' legatele cu titlu
particular a4nd ca o"iect o"liga7ii de ntre7inere sau' dup# caz' rente 4iagere

3reptul creditorilor asupra "unurilor uzu?ructului
2rt !)) - 3ac# plata datoriilor nu se 4a ?ace n modul pre4#zut la art !)-'
creditorii pot s# urm#reasc# "unurile date n uzu?ruct

/zu?ructul ?ondului de comer7
2rt !), - =n lips# de stipula7ie contrar#' uzu?ructuarul unui ?ond de comer7 nu
poate s# dispun# de "unurile ce l compun =n situa7ia n care dispune de aceste
"unuri are o"liga7ia de a le nlocui cu altele similare <i de 4aloare egal#

;09F(/102 a --a
;tingerea uzu?ructului

9azurile de stingere a uzu?ructului
2rt !)+ - :16 /zu?ructul se stinge pe cale principal# prin:
a6 moartea uzu?ructuarului ori' dup# caz' ncetarea personalit#7ii @uridiceG
"6 a@ungerea la termenG
c6 consolidare' atunci cnd calitatea de uzu?ructuar <i de nud proprietar se
ntrunesc n aceea<i persoan#G
d6 renun7area la uzu?ructG
e6 neuzul timp de 10 de ani sau' dup# caz' timp de 2 ani n cazul uzu?ructului unei
crean7e

Punere n aplicare prin Lege 71/2011 :
Art. 72. ,
-i"po%iiile art. 721 alin. (1) lit. e) din &odul ci#il "e aplic$ drepturilor de u%u!ruct
con"tituite ulterior intr$rii n #igoare a &odului ci#il.
:26 /zu?ructul se stinge prin decesul ori' dup# caz' ncetarea e>isten7ei @uridice a
uzu?ructuarului cAiar dac# termenul nu s-a mplinit
:-6 =n cazul imo"ilelor sunt aplica"ile dispozi7iile n materie de carte ?unciar#

;tingerea uzu?ructului n caz de a"uz de ?olosin7#
2rt !)! - :16 /zu?ructul poate nceta la cererea nudului proprietar atunci cnd
uzu?ructuarul a"uzeaz# de ?olosin7a "unului' aduce stric#ciuni acestuia ori l las# s#
se degradeze
:26 9reditorii uzu?ructuarului pot inter4eni n proces pentru conser4area drepturilor
lorG ei se pot anga@a s# repare stric#ciunile <i pot o?eri garan7ii pentru 4iitor
:-6 (nstan7a poate dispune' dup# mpre@ur#ri' &e stingerea uzu?ructului' &e
preluarea ?olosin7ei "unului de c#tre nudul proprietar' cu o"liga7ia acestuia de a
pl#ti uzu?ructuarului o rent# pe durata uzu?ructului 9nd "unul este imo"il' pentru
garantarea rentei' instan7a poate dispune nscrierea unei ipoteci n cartea ?unciar#

Punere n aplicare Art. 727. prin Lege 71/2011 :
Art. 73. ,
-i"po%iiile art. 727 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i n ca%ul u%u!ructului con"tituit
anterior intr$rii n #igoare a &odului ci#il( dac$ a4u%ul de !olo"in$ e"te "$#0r)it
ulterior ace"tei date.

;tingerea uzu?ructului n caz de pieire a "unului
2rt !)8 - :16 /zu?ructul se stinge n cazul n care "unul a ?ost distrus n ntregime
dintr-un caz ?ortuit 9nd "unul a ?ost distrus n parte' uzu?ructul continu# asupra
p#r7ii r#mase
:26 =n toate cazurile' uzu?ructul 4a continua asupra desp#gu"irii pl#tite de ter7 sau'
dup# caz' asupra indemniza7iei de asigurare' dac# aceasta nu este ?olosit# pentru
repararea "unului 3ispozi7iile art !12 se aplic# n mod corespunz#tor

Punere n aplicare prin Lege 71/2011 :
Art. 72. ,
-i"po%iiile art. 72+ alin. (2) din &odul ci#il "e aplic$ n toate ca%urile n care 4unul a
!o"t di"tru" ulterior intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

Punere n aplicare &AP8:/L9L 88 prin Lege 71/2011 :
Art. 19. ,
-repturile de u%u!ruct n =in$ )i dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il "e e.ercit$
potri#it di"po%iiilor ace"tuia( dac$ nu "e pre#ede alt!el prin pre%enta lege.

92P(.%L/L (((
/zul <i a"ita7ia

3reptul de uz
2rt !)* - /zul este dreptul unei persoane de a ?olosi lucrul altuia <i de a-i culege
?ructele naturale <i industriale numai pentru ne4oile proprii <i ale ?amiliei sale

3reptul de a"ita7ie
2rt !,0 - .itularul dreptului de a"ita7ie are dreptul de a locui n locuin7a nudului
proprietar mpreun# cu so7ul <i copiii s#i' cAiar dac# nu a ?ost c#s#torit sau nu a4ea
copii la data la care s-a constituit a"ita7ia' precum <i cu p#rin7ii ori alte persoane
aDate n ntre7inere

9onstituirea uzului <i a a"ita7iei
2rt !,1 - /zul <i a"ita7ia se constituie n temeiul unui act @uridic sau prin alte
moduri pre4#zute de lege

Limitele dreptului de uz <i a"ita7ie
2rt !,2 - 3reptul de uz ori de a"ita7ie nu poate & cedat' iar "unul ce ?ace o"iectul
acestor drepturi nu poate & ncAiriat sau' dup# caz' arendat

%"liga7ia uzuarului <i a titularului dreptului de a"ita7ie
2rt !,- - :16 3ac# titularul dreptului de uz sau de a"ita7ie este ndrept#7it s#
perceap# toate ?ructele naturale <i industriale produse de "un ori' dup# caz' s#
ocupe ntreaga locuin7#' este dator s# pl#teasc# toate cAeltuielile de cultur# <i
repara7iile de ntre7inere ntocmai ca <i uzu?ructuarul
:26 3ac# titularul dreptului de uz sau de a"ita7ie nu este ndrept#7it s# perceap#
dect o parte din ?ructe ori s# ocupe dect o parte din locuin7#' 4a suporta
cAeltuielile de cultur# sau de ntre7inere n propor7ie cu partea de care se ?olose<te

2lte dispozi7ii aplica"ile
2rt !,) - 3ispozi7iile prezentului capitol se completeaz#' n mod corespunz#tor'
cu cele pri4itoare la uzu?ruct

92P(.%L/L (V
;er4itu7ile

;09F(/102 1
3ispozi7ii generale

1o7iune
2rt !,, - :16 ;er4itutea este sarcina care gre4eaz# un imo"il' pentru uzul sau
utilitatea imo"ilului unui alt proprietar
:26 /tilitatea rezult# din destina7ia economic# a ?ondului dominant sau const# ntr-
o sporire a con?ortului acestuia

9onstituirea ser4itu7ii
2rt !,+ - ;er4itutea se poate constitui n temeiul unui act @uridic ori prin
uzucapiune' dispozi7iile n materie de carte ?unciar# r#mnnd aplica"ile

2c7iunea con?esorie de ser4itute
2rt !,! - 3ispozi7iile art +*+ alin :16 se aplic# n mod corespunz#tor

9onstituirea ser4itu7ii n 4ederea utilit#7ii 4iitoare
2rt !,8 - ;er4itutea se poate constitui n 4ederea unei utilit#7i 4iitoare a ?ondului
dominant

%"liga7iile n sarcina proprietarului ?ondului aser4it
2rt !,* - :16 Prin actul de constituire se pot impune n sarcina proprietarului
?ondului aser4it anumite o"liga7ii pentru asigurarea uzului <i utilit#7ii ?ondului
dominant
:26 =n acest caz' su" condi7ia not#rii n cartea ?unciar#' o"liga7ia se transmite
do"nditorilor su"sec4en7i ai ?ondului aser4it

;er4itu7ile aparente <i neaparente
2rt !+0 - :16 ;er4itu7ile sunt aparente sau neaparente
:26 ;er4itu7ile aparente sunt acelea a c#ror e>isten7# este atestat# de un semn
4izi"il de ser4itute' cum ar & o u<#' o ?ereastr#' un apeduct
:-6 ;er4itu7ile neaparente sunt acelea a c#ror e>isten7# nu este atestat# de 4reun
semn 4izi"il de ser4itute' cum ar & ser4itutea de a nu construi ori de a nu construi
peste o anumit# n#l7ime

;er4itu7ile continue <i necontinue
2rt !+1 - :16 ;er4itu7ile sunt continue sau necontinue
:26 ;er4itu7ile continue sunt acelea al c#ror e>erci7iu este sau poate & continuu
?#r# a & necesar ?aptul actual al omului' cum ar & ser4itutea de 4edere ori ser4itutea
de a nu construi
:-6 ;er4itu7ile necontinue sunt acelea pentru a c#ror e>isten7# este necesar ?aptul
actual al omului' cum ar & ser4itutea de trecere cu piciorul ori cu mi@loace de
transport

;er4itu7ile poziti4e <i negati4e
2rt !+2 - :16 ;er4itu7ile sunt poziti4e sau negati4e
:26 ;er4itu7ile poziti4e sunt acelea prin care proprietarul ?ondului dominant
e>ercit# o parte din prerogati4ele dreptului de proprietate asupra ?ondului aser4it'
cum ar & ser4itutea de trecere
:-6 ;er4itu7ile negati4e sunt acelea prin care proprietarul ?ondului aser4it este
o"ligat s# se a"7in# de la e>ercitarea unora dintre prerogati4ele dreptului s#u de
proprietate' cum ar & ser4itutea de a nu construi

3o"ndirea ser4itu7ii prin uzucapiune
2rt !+- - Prin uzucapiune ta"ular# poate & do"ndit# orice ser4itute' iar prin
uzucapiune e>trata"ular# pot & do"ndite numai ser4itu7ile poziti4e
2lte dispozi7ii aplica"ile
2rt !+) - $odul de e>erci7iu al ser4itu7ii se do"nde<te n acelea<i condi7ii ca <i
dreptul de ser4itute

;09F(/102 a 2-a
3repturile <i o"liga7iile proprietarilor

Regulile pri4ind e>ercitarea <i conser4area ser4itu7ii
2rt !+, - :16 =n lipsa 4reunei pre4ederi contrare' proprietarul ?ondului dominant
poate lua toate m#surile <i poate ?ace' pe cAeltuiala sa' toate lucr#rile pentru a
e>ercita <i conser4a ser4itutea
:26 9Aeltuielile legate de conser4area acestor lucr#ri re4in celor 2 proprietari'
propor7ional cu a4anta@ele pe care le o"7in' n m#sura n care lucr#rile e?ectuate
pentru e>erci7iul ser4itu7ii sunt necesare <i pro&t# inclusi4 ?ondului aser4it

0>onerarea de r#spundere
2rt !++ - =n toate cazurile n care cAeltuielile lucr#rilor necesare pentru
e>ercitarea <i conser4area ser4itu7ilor re4in proprietarului ?ondului aser4it' acesta se
4a putea e>onera de o"liga7ie renun7nd la dreptul de proprietate asupra ?ondului
aser4it n ntregime sau asupra p#r7ii din ?ondul aser4it necesare pentru e>ercitarea
ser4itu7ii n ?a4oarea proprietarului ?ondului dominant 3ispozi7iile n materie de
carte ?unciar# r#mn aplica"ile

;cAim"area locului de e>ercitare a ser4itu7ii
2rt !+! - :16 Proprietarul ?ondului aser4it este o"ligat s# se a"7in# de la orice act
care limiteaz# ori mpiedic# e>erci7iul ser4itu7ii 2st?el' el nu 4a putea scAim"a
starea locurilor ori str#muta e>ercitarea ser4itu7ii n alt loc
:26 3ac# are un interes serios <i legitim' proprietarul ?ondului aser4it 4a putea
scAim"a locul prin care se e>ercit# ser4itutea n m#sura n care e>ercitarea ser4itu7ii
r#mne la ?el de comod# pentru proprietarul ?ondului dominant

%"liga7ia de a nu agra4a situa7ia ?ondului aser4it
2rt !+8 - Proprietarul ?ondului dominant nu poate agra4a situa7ia ?ondului aser4it
<i nu poate produce pre@udicii proprietarului ?ondului aser4it prin e>ercitarea
ser4itu7ii

0>ercitarea ser4itu7ii n caz de mp#r7ire a ?ondurilor
2rt !+* - :16 3ac# ?ondul dominant se mparte' ser4itutea 4a putea & e>ercitat#
pentru uzul <i utilitatea &ec#rei p#r7i' ?#r# ca situa7ia ?ondului aser4it s# poat# &
agra4at#
:26 3ac# ?ondul aser4it se mparte' ser4itutea se poate e>ercita' pentru uzul <i
utilitatea ?ondului dominant' pe toate p#r7ile rezultate din mp#r7ire' su" rezer4a
pre4ederilor art !+8
:-6 9u toate acestea' dac# ser4itutea este e>ercitat# pentru uzul <i utilitatea
e>clusi4# a uneia dintre p#r7ile desp#r7ite din ?ondul dominant ori nu se poate
e>ercita dect pe una dintre p#r7ile desp#r7ite din ?ondul aser4it' ser4itutea asupra
celorlalte p#r7i se stinge

;09F(/102 a --a
;tingerea ser4itu7ilor

9auzele de stingere a ser4itu7ilor
2rt !!0 - :16 ;er4itu7ile se sting pe cale principal# prin radierea lor din cartea
?unciar# pentru una dintre urm#toarele cauze:
a6 consolidarea' atunci cnd am"ele ?onduri a@ung s# ai"# acela<i proprietarG
"6 renun7area proprietarului ?ondului dominantG
c6 a@ungerea la termenG
d6 r#scump#rareaG
e6 imposi"ilitatea de&niti4# de e>ercitareG
?6 neuzul timp de 10 de aniG

Punere n aplicare prin Lege 71/2011 :
Art. 7*. ,
-i"po%iiile art. 770 alin. (1) lit. !) din &odul ci#il "e aplic$ nu'ai drepturilor de
"er#itute con"tituite ulterior intr$rii n #igoare a &odului ci#il.
g6 dispari7ia oric#rei utilit#7i a acestora
:26 ;er4itutea se stinge' de asemenea' prin e>proprierea ?ondului aser4it' dac#
ser4itutea este contrar# utilit#7ii pu"lice c#reia i 4a & a?ectat "unul e>propriat

;tingerea ser4itu7ii prin neuz
2rt !!1 - :16 .ermenul de 10 de ani pre4#zut la art !!0 alin :16 lit ?6 curge de la
data ultimului act de e>erci7iu al ser4itu7ilor necontinue ori de la data primului act
contrar ser4itu7ilor continue
:26 0>ercitarea ser4itu7ii de c#tre un coproprietar ori de c#tre uzu?ructuar pro&t# <i
celorlal7i coproprietari' respecti4 nudului proprietar

R#scump#rarea ser4itu7ii de trecere
2rt !!2 - :16 ;er4itutea de trecere 4a putea & r#scump#rat# de proprietarul
?ondului aser4it dac# e>ist# o dispropor7ie 4#dit# ntre utilitatea care o procur#
?ondului dominant <i incon4enientele sau deprecierea pro4ocat# ?ondului aser4it
:26 =n caz de nen7elegere ntre p#r7i' instan7a poate suplini consim7#mntul
proprietarului ?ondului dominant La sta"ilirea pre7ului de r#scump#rare' instan7a 4a
7ine cont de 4ecAimea ser4itu7ii <i de scAim"area 4alorii celor dou# ?onduri

.(.L/L (V
Ciducia

1o7iune
2rt !!- - Ciducia este opera7iunea @uridic# prin care unul sau mai mul7i
constituitori trans?er# drepturi reale' drepturi de crean7#' garan7ii ori alte drepturi
patrimoniale sau un ansam"lu de asemenea drepturi' prezente ori 4iitoare' c#tre
unul sau mai mul7i &duciari care le e>ercit# cu un scop determinat' n ?olosul unuia
sau mai multor "ene&ciari 2ceste drepturi alc#tuiesc o mas# patrimonial#
autonom#' distinct# de celelalte drepturi <i o"liga7ii din patrimoniile &duciarilor

(z4oarele &duciei
2rt !!) - :16 Ciducia este sta"ilit# prin lege sau prin contract ncAeiat n ?orm#
autentic# 0a tre"uie s# &e e>pres#
:26 Legea n temeiul c#reia este sta"ilit# &ducia se completeaz# cu dispozi7iile
prezentului titlu' n m#sura n care nu cuprinde dispozi7ii contrare

(nterdic7ia li"eralit#7ii indirecte
2rt !!, - 9ontractul de &ducie este lo4it de nulitate a"solut# dac# prin el se
realizeaz# o li"eralitate indirect# n ?olosul "ene&ciarului

P#r7ile contractului de &ducie
2rt !!+ - :16 %rice persoan# &zic# sau @uridic# poate & constituitor n contractul
de &ducie
:26 Pot a4ea calitatea de &duciari n acest contract numai institu7iile de credit'
societ#7ile de in4esti7ii <i de administrare a in4esti7iilor' societ#7ile de ser4icii de
in4esti7ii &nanciare' societ#7ile de asigurare <i de reasigurare legal n&in7ate
:-6 3e asemenea' pot a4ea calitatea de &duciari notarii pu"lici <i a4oca7ii'
indi?erent de ?orma de e>ercitare a pro?esiei

Bene&ciarul &duciei
2rt !!! - Bene&ciarul &duciei poate & constituitorul' &duciarul sau o ter7#
persoan#

Reprezentarea intereselor constituitorului
2rt !!8 - =n a"sen7a unei stipula7ii contrare' constituitorul poate' n orice
moment' s# desemneze un ter7 care s# i reprezinte interesele n e>ecutarea
contractului <i care s# i e>ercite drepturile n#scute din contractul de &ducie

9on7inutul contractului de &ducie
2rt !!* - 9ontractul de &ducie tre"uie s# men7ioneze' su" sanc7iunea nulit#7ii
a"solute:
a6 drepturile reale' drepturile de crean7#' garan7iile <i orice alte drepturi
patrimoniale trans?erateG
"6 durata trans?erului' care nu poate dep#<i -- de ani ncepnd de la data
ncAeierii saleG
c6 identitatea constituitorului sau a constituitorilorG
d6 identitatea &duciarului sau a &duciarilorG
e6 identitatea "ene&ciarului sau a "ene&ciarilor ori cel pu7in regulile care permit
determinarea acestoraG
?6 scopul &duciei <i ntinderea puterilor de administrare <i de dispozi7ie ale
&duciarului ori ale &duciarilor

=nregistrarea &scal#
2rt !80 - :16 ;u" sanc7iunea nulit#7ii a"solute' contractul de &ducie <i
modi&c#rile sale tre"uie s# &e nregistrate la cererea &duciarului' n termen de o
lun# de la data ncAeierii acestora' la organul &scal competent s# administreze
sumele datorate de &duciar "ugetului general consolidat al statului
:26 9nd masa patrimonial# &duciar# cuprinde drepturi reale imo"iliare' acestea
sunt nregistrate' n condi7iile pre4#zute de lege' su" aceea<i sanc7iune' la
compartimentul de specialitate al autorit#7ii administra7iei pu"lice locale competent
pentru administrarea sumelor datorate "ugetelor locale ale unit#7ilor administrati4-
teritoriale n raza c#rora se aD# imo"ilul' dispozi7iile de carte ?unciar# r#mnnd
aplica"ile
:-6 3esemnarea ulterioar# a "ene&ciarului' n cazul n care acesta nu este precizat
cAiar n contractul de &ducie' tre"uie s# &e ?#cut#' su" aceea<i sanc7iune' printr-un
act scris nregistrat n acelea<i condi7ii
:)6 3ac# pentru transmiterea unor drepturi este necesar# ndeplinirea unor cerin7e
speciale de ?orm#' se 4a ncAeia un act separat cu respectarea cerin7elor legale =n
aceste cazuri' lipsa nregistr#rii &scale atrage aplicarea sanc7iunilor administrati4e
pre4#zute de lege

%poza"ilitatea &duciei
2rt !81 - :16 Ciducia este opoza"il# ter7ilor de la data men7ion#rii sale n 2rAi4a
0lectronic# de Earan7ii Reale $o"iliare
:26 =nscrierea drepturilor reale imo"iliare' inclusi4 a garan7iilor reale imo"iliare'
care ?ac o"iectul contractului de &ducie se ?ace <i n cartea ?unciar#' pentru &ecare
drept n parte

Precizarea calit#7ii &duciarului
2rt !82 - :16 9nd &duciarul ac7ioneaz# n contul masei patrimoniale &duciare' el
poate s# ?ac# men7iune e>pres# n acest sens' cu e>cep7ia cazurilor n care acest
lucru este interzis prin contractul de &ducie
:26 3e asemenea' cnd masa patrimonial# &duciar# cuprinde drepturi a c#ror
transmitere este supus# pu"licit#7ii' n registrul de pu"licitate &duciarul poate
solicita s# se men7ioneze denumirea &duciarului <i calitatea n care ac7ioneaz#
:-6 =n toate cazurile n care constituitorul sau "ene&ciarul solicit# acest lucru n
con?ormitate cu contractul de &ducie' &duciarul 4a tre"ui s# <i precizeze calitatea n
care ac7ioneaz# =n caz contrar' dac# actul este p#gu"itor pentru constituitor' se 4a
considera c# actul a ?ost ncAeiat de &duciar n nume propriu

%"liga7ia de a da socoteal#
2rt !8- - 9ontractul de &ducie tre"uie s# cuprind# condi7iile n care &duciarul d#
socoteal# constituitorului cu pri4ire la ndeplinirea o"liga7iilor sale 3e asemenea'
&duciarul tre"uie s# dea socoteal#' la inter4ale precizate n contractul de &ducie'
"ene&ciarului <i reprezentantului constituitorului' la cererea acestora

Puterile <i remunerarea &duciarului
2rt !8) - :16 =n raporturile cu ter7ii' se consider# c# &duciarul are puteri depline
asupra masei patrimoniale &duciare' ac7ionnd ca un 4erita"il <i unic titular al
drepturilor n cauz#' cu e>cep7ia cazului n care se do4ede<te c# ter7ii a4eau
cuno<tin7# de limitarea acestor puteri
:26 Ciduciarul 4a & remunerat potri4it n7elegerii p#r7ilor' iar n lipsa acesteia'
potri4it regulilor care crmuiesc administrarea "unurilor altuia

(nsol4en7a &duciarului
2rt !8, - 3escAiderea procedurii insol4en7ei mpotri4a &duciarului nu a?ecteaz#
masa patrimonial# &duciar#

Limitarea r#spunderii n ?unc7ie de separa7ia maselor patrimoniale
2rt !8+ - :16 Bunurile din masa patrimonial# &duciar# pot & urm#rite' n condi7iile
legii' de titularii de crean7e n#scute n leg#tur# cu aceste "unuri sau de acei
creditori ai constituitorului care au o garan7ie real# asupra "unurilor acestuia <i a
c#rei opoza"ilitate este do"ndit#' potri4it legii' anterior sta"ilirii &duciei 3reptul de
urm#rire poate & e>ercitat <i de ceilal7i creditori ai constituitorului' ns# numai n
temeiul Aot#rrii @udec#tore<ti de&niti4e de admitere a ac7iunii prin care a ?ost
des&in7at sau a de4enit inopoza"il' n orice mod' cu e?ect retroacti4' contractul de
&ducie
:26 .itularii crean7elor n#scute n leg#tur# cu "unurile din masa patrimonial#
&duciar# nu pot urm#ri dect aceste "unuri' cu e>cep7ia cazului n care' prin
contractul de &ducie' s-a pre4#zut o"liga7ia &duciarului sau/<i a constituitorului de a
r#spunde pentru o parte sau pentru tot pasi4ul &duciei =n acest caz' 4a & urm#rit
mai nti acti4ul masei patrimoniale &duciare' iar apoi' dac# este necesar' "unurile
&duciarului sau/<i ale constituitorului' n limita <i n ordinea pre4#zute n contractul
de &ducie

R#spunderea &duciarului pentru pre@udiciile cauzate
2rt !8! - Pentru pre@udiciile cauzate prin actele de conser4are sau administrare a
masei patrimoniale &duciare' &duciarul r#spunde numai cu celelalte drepturi
cuprinse n patrimoniul s#u

=nlocuirea &duciarului
2rt !88 - :16 3ac# &duciarul nu <i ndepline<te o"liga7iile sau pune n pericol
interesele care i-au ?ost ncredin7ate' constituitorul' reprezentantul s#u sau
"ene&ciarul poate cere n @usti7ie nlocuirea &duciarului
:26 Pn# la solu7ionarea cererii de nlocuire' constituitorul' reprezentantul s#u sau'
n lipsa acestora' "ene&ciarul 4a numi un administrator pro4izoriu al masei
patrimoniale &duciare =n cazul n care constituitorul' reprezentantul s#u sau
"ene&ciarul desemneaz# concomitent un administrator pro4izoriu' 4a pre4ala
desemnarea ?#cut# de constituitorul ori de reprezentantul s#u legal
:-6 $andatul administratorului pro4izoriu nceteaz# n momentul nlocuirii
&duciarului sau n momentul respingerii de&niti4e a cererii de nlocuire ;olu7ionarea
cererii de nlocuire a &duciarului se realizeaz# de urgen7# <i cu prec#dere
:)6 1umirea noului &duciar <i a administratorului pro4izoriu poate & dispus# de
instan7a de @udecat# numai cu acordul acestora
:,6 =n cazul n care instan7a de @udecat# a numit un nou &duciar' acesta 4a a4ea
toate drepturile <i o"liga7iile pre4#zute n contractul de &ducie
:+6 9onstituitorul' reprezentatul acestuia' noul &duciar sau administratorul
pro4izoriu poate s# nregistreze aceast# modi&care a &duciei' aplicndu-se n mod
corespunz#tor dispozi7iile art !80 <i !81 =nlocuirea &duciarului se produce numai
dup# aceast# nregistrare

3enun7area' modi&carea <i re4ocarea contractului de &ducie
2rt !8* - :16 9t timp nu a ?ost acceptat de c#tre "ene&ciar' contractul de &ducie
poate & denun7at unilateral de c#tre constituitor
:26 3up# acceptarea de c#tre "ene&ciar' contractul nu poate & modi&cat sau
re4ocat de c#tre p#r7i ori denun7at unilateral de c#tre constituitor dect cu acordul
"ene&ciarului sau' n a"sen7a acestuia' cu autorizarea instan7ei @udec#tore<ti

=ncetarea contractului de &ducie
2rt !*0 - :16 9ontractul de &ducie nceteaz# prin mplinirea termenului sau prin
realizarea scopului urm#rit cnd aceasta inter4ine nainte de mplinirea termenului
:26 0l nceteaz#' de asemenea' n cazul n care to7i "ene&ciarii renun7# la &ducie'
iar n contract nu s-a precizat cum 4or continua raporturile &duciare ntr-o
asemenea situa7ie 3eclara7iile de renun7are sunt supuse acelora<i ?ormalit#7i de
nregistrare ca <i contractul de &ducie =ncetarea se produce la data &naliz#rii
?ormalit#7ilor de nregistrare pentru ultima declara7ie de renun7are
:-6 9ontractul de &ducie nceteaz# <i n momentul n care s-a dispus descAiderea
procedurii insol4en7ei mpotri4a &duciarului sau n momentul n care se produc'
potri4it legii' e?ectele reorganiz#rii persoanei @uridice

0?ectele ncet#rii contractului de &ducie
2rt !*1 - :16 9nd contractul de &ducie nceteaz#' masa patrimonial# &duciar#
e>istent# n acel moment se trans?er# la "ene&ciar' iar n a"sen7a acestuia' la
constituitor
:26 9ontopirea masei patrimoniale &duciare n patrimoniul "ene&ciarului sau al
constituitorului se 4a produce numai dup# plata datoriilor &duciare

.(.L/L V
2dministrarea "unurilor altuia

92P(.%L/L (
3ispozi7ii generale

9alitatea de administrator al "unurilor altuia
2rt !*2 - :16 Persoana care este mputernicit#' prin legat sau con4en7ie' cu
administrarea unuia sau mai multor "unuri' a unei mase patrimoniale sau a unui
patrimoniu care nu i apar7ine are calitatea de administrator al "unurilor altuia
:26 =mputernicirea prin legat produce e?ecte dac# este acceptat# de
administratorul desemnat
:-6 Pre4ederile prezentului titlu sunt aplica"ile oric#rei administr#ri a "unurilor
altuia' cu e>cep7ia cazului n care legea' actul constituti4 sau mpre@ur#rile concrete
impun aplicarea unui alt regim @uridic de administrare
:)6 2dministratorul persoan# &zic# tre"uie s# ai"# capacitate deplin# de e>erci7iu

Remunera7ia administratorului
2rt !*- - :16 9u e>cep7ia cazului n care' potri4it legii' actului constituti4 sau
n7elegerii ulterioare a p#r7ilor ori mpre@ur#rilor concrete' administrarea se
realizeaz# cu titlu gratuit' administratorul are dreptul la o remunera7ie sta"ilit# prin
actul constituti4 sau prin n7elegerea ulterioar# a p#r7ilor' prin lege ori' n lips#' prin
Aot#rre @udec#toreasc# =n acest ultim caz' se 4a 7ine seama de uzan7e <i' n lipsa
unui asemenea criteriu' de 4aloarea ser4iciilor prestate de administrator
:26 Persoana care ac7ioneaz# ?#r# a a4ea acest drept sau ?#r# a & autorizat# n
acest sens nu are dreptul la remunera7ie' r#mnnd aplica"ile' dac# este cazul'
regulile de la gestiunea de a?aceri

3omeniul de aplicare
2rt !*) - =n a"sen7a unor dispozi7ii legale speciale' pre4ederile prezentului titlu
se aplic# n toate cazurile de administrare a "unurilor altuia

92P(.%L/L ((
Cormele de administrare

;09F(/102 1
2dministrarea simpl#

1o7iune
2rt !*, - Persoana mputernicit# cu administrarea simpl# este 7inut# s#
e?ectueze toate actele necesare pentru conser4area "unurilor' precum <i actele utile
pentru ca acestea s# poat# & ?olosite con?orm destina7iei lor o"i<nuite

2tri"u7iile administratorului
2rt !*+ - :16 9el mputernicit cu administrarea simpl# este 7inut s# culeag#
?ructele "unurilor <i s# e>ercite drepturile a?erente administr#rii acestora
:26 2dministratorul ncaseaz# crean7ele administrate' eli"ernd n mod 4ala"il
cAitan7ele corespunz#toare' <i e>ercit# drepturile a?erente 4alorilor mo"iliare pe
care le are n administrare' precum dreptul de 4ot' de con4ersie <i de r#scump#rare

$en7inerea destina7iei "unurilor
2rt !*! - 2dministratorul este o"ligat s# continue modul de ?olosire sau de
e>ploatare a "unurilor ?rugi?ere ?#r# a scAim"a destina7ia acestora' cu e>cep7ia
cazului n care este autorizat de c#tre "ene&ciar sau' n caz de mpiedicare a
acestuia' de c#tre instan7a @udec#toreasc#

(n4estirea sumelor de "ani
2rt !*8 - :16 2dministratorul este o"ligat s# in4esteasc# sumele de "ani aDate n
administrarea sa n con?ormitate cu dispozi7iile prezentului titlu re?eritoare la
plasamentele considerate sigure
:26 2dministratorul poate' totodat#' s# modi&ce in4esti7iile e?ectuate anterior
do"ndirii de c#tre acesta a calit#7ii sale ori e?ectuate de el nsu<i n calitate de
administrator

2utorizarea actelor de dispozi7ie
2rt !** - :16 9nd administrarea are ca o"iect un "un indi4idual determinat'
administratorul 4a putea s# nstr#ineze cu titlu oneros "unul sau s# l gre4eze cu o
garan7ie real#' atunci cnd este necesar pentru conser4area 4alorii "unului'
acAitarea datoriilor ori men7inerea modului de ?olosin7# potri4it destina7iei o"i<nuite
a "unului' numai cu autorizarea "ene&ciarului sau' n caz de mpiedicare a acestuia
ori n cazul n care acesta nu a ?ost nc# determinat' a instan7ei @udec#tore<ti
:26 /n "un supus pericolului deprecierii sau pieirii imediate poate & nstr#inat ?#r#
aceast# autorizare
:-6 9nd administrarea are ca o"iect o mas# patrimonial# sau un patrimoniu'
administratorul poate s# nstr#ineze un "un indi4idual determinat sau s# l gre4eze
cu o garan7ie real# ori de cte ori este necesar pentru "una administrare a
uni4ersalit#7ii =n celelalte cazuri' este necesar# autorizarea preala"il# a
"ene&ciarului sau' dup# caz' a instan7ei @udec#tore<ti
:)6 =ncAeierea actului de nstr#inare n lipsa autoriz#rii preala"ile cerute potri4it
prezentului articol atrage' n cazul n care cauzeaz# pre@udicii' o"liga7ia de reparare
integral# <i reprezint# moti4 de nlocuire a administratorului

;09F(/102 a 2-a
2dministrarea deplin#

2tri"u7iile administratorului
2rt 800 - Persoana mputernicit# cu administrarea deplin# este 7inut# s#
conser4e <i s# e>ploateze n mod pro&ta"il "unurile' s# sporeasc# patrimoniul sau
s# realizeze a?ecta7iunea masei patrimoniale' n m#sura n care aceasta este n
interesul "ene&ciarului

=ntinderea puterilor administratorului
2rt 801 - Pentru aducerea la ndeplinire a o"liga7iilor sale' administratorul 4a
putea s# nstr#ineze' cu titlu oneros' "unurile sau s# le gre4eze cu un drept real ori
cAiar s# le scAim"e destina7ia' precum <i s# e?ectueze orice alte acte necesare sau
utile' inclusi4 orice ?orm# de in4esti7ie

92P(.%L/L (((
Regimul @uridic al administr#rii

;09F(/102 1
%"liga7iile administratorului ?a7# de "ene&ciar

Limitele r#spunderii administratorului
2rt 802 - :16 2dministratorul "unurilor altuia ac7ioneaz# numai n limitele
puterilor ce i sunt con?erite <i este 7inut' n e>ercitarea atri"u7iilor sale' s# respecte
o"liga7iile ce i incum"# potri4it legii' actului constituti4 sau n7elegerii ulterioare a
p#r7ilor
:26 2dministratorul nu 4a & r#spunz#tor pentru pieirea "unurilor pricinuit# de ?or7a
ma@or#' 4ecAimea sau natura perisa"il# a "unurilor ori de ?olosirea o"i<nuit# <i
autorizat# a acestora

%"liga7ia de diligen7#' onestitate <i loialitate
2rt 80- - :16 2dministratorul tre"uie s# ac7ioneze cu diligen7a pe care un "un
proprietar o depune n administrarea "unurilor sale
:26 2dministratorul tre"uie' totodat#' s# ac7ioneze cu onestitate <i loialitate n
4ederea realiz#rii optime a intereselor "ene&ciarului sau a scopului urm#rit

04itarea conDictului de interese
2rt 80) - :16 2dministratorul nu <i poate e>ercita atri"u7iile n interesul s#u
propriu sau al unei ter7e persoane
:26 2dministratorul este o"ligat s# e4ite apari7ia unui conDict ntre interesul s#u
propriu <i o"liga7iile sale de administrator
:-6 =n m#sura n care administratorul nsu<i este <i "ene&ciar' acesta este 7inut s#
<i e>ercite atri"u7iile n interesul comun al tuturor "ene&ciarilor' prin acordarea unui
tratament egal interesului s#u <i celui al celorlal7i "ene&ciari

2nun7area conDictului de interese
2rt 80, - 2dministratorul este o"ligat s# l anun7e de ndat# pe "ene&ciar despre
orice interes pe care l-ar a4ea ntr-o anumit# acti4itate <i care este de natur# s# l
pun# ntr-o situa7ie de conDict de interese' precum <i drepturile pe care le-ar putea
in4oca mpotri4a "ene&ciarului sau a "unurilor administrate' indicnd' dup# caz'
natura <i 4aloarea drepturilor respecti4e' cu e>cep7ia intereselor <i drepturilor
n#scute din actul constituti4 al administr#rii

(nterdic7ia do"ndirii de drepturi n leg#tur# cu "unurile administrate
2rt 80+ - :16 =n timpul e>ercit#rii calit#7ii sale' administratorul nu 4a putea de4eni
parte la niciun contract a4nd ca o"iect "unurile administrate sau s# do"ndeasc#'
alt?el dect prin succesiune' orice ?el de drepturi asupra "unurilor respecti4e sau
mpotri4a "ene&ciarului
:26 Prin e>cep7ie de la dispozi7iile alin :16' administratorul 4a putea ncAeia actele
men7ionate' cu mputernicirea e>pres# a "ene&ciarului sau' n caz de mpiedicare a
acestuia sau n cazul n care acesta nu a ?ost nc# determinat' a instan7ei
@udec#tore<ti

;epara7ia "unurilor administrate
2rt 80! - 2dministratorul este o"ligat s# 7in# o e4iden7# a "unurilor sale proprii
distinct# de cea a "unurilor preluate n administrare 2ceast# o"liga7ie su"zist# <i n
cazul n care' la preluarea "unurilor "ene&ciarului administr#rii' nu a ?ost ntocmit
un in4entar

(nterdic7ia ?olosirii "unurilor administrate n interes propriu
2rt 808 - =n a"sen7a acordului "ene&ciarului sau a mputernicirii con?erite prin
lege' prin actul constituti4 ori prin n7elegerea ulterioar# a p#r7ilor' administratorul
este o"ligat a nu ?olosi n propriul s#u a4anta@ "unurile administrate' precum <i
datele sau in?orma7iile care i par4in n 4irtutea administr#rii

(nterdic7ia actelor de dispozi7ie cu titlu gratuit
2rt 80* - 2dministratorul nu 4a putea dispune cu titlu gratuit de "unurile sau
drepturile care i sunt ncredin7ate' cu e>cep7ia cazului n care interesul unei "une
administr#ri o impune

3reptul de a reprezenta n @usti7ie
2rt 810 - 2dministratorul poate sta n @usti7ie pentru orice cerere sau ac7iune
re?eritoare la administrarea "unurilor <i poate inter4eni n orice cerere sau ac7iune
a4nd drept o"iect "unurile administrate

(mpar7ialitatea administratorului
2rt 811 - 3ac# e>ist# mai mul7i "ene&ciari' concomiten7i sau succesi4i'
administratorul este 7inut s# ac7ioneze cu impar7ialitate' 7innd cont de drepturile <i
interesele &ec#ruia dintre ei

2tenuarea r#spunderii administratorului
2rt 812 - =n aprecierea limitelor r#spunderii administratorului <i a desp#gu"irilor
datorate de acesta' instan7a @udec#toreasc# 4a putea reduce ntinderea acestora'
7innd cont de circumstan7ele asum#rii administr#rii sau de caracterul gratuit al
ser4iciului administratorului

;09F(/102 a 2-a
%"liga7iile administratorului <i ale "ene&ciarului n raporturile cu ter7ii

R#spunderea personal# a administratorului
2rt 81- - :16 2dministratorul care' n limitele puterilor con?erite' <i asum#
o"liga7ii n numele "ene&ciarului sau al &duciarului' pentru masa patrimonial#
&duciar#' nu 4a & 7inut personal r#spunz#tor ?a7# de ter7ii contractan7i
:26 2dministratorul este personal r#spunz#tor ?a7# de ter7ii cu care contracteaz#
dac# se o"lig# n nume propriu' su" rezer4a drepturilor de7inute de ace<tia
mpotri4a "ene&ciarului sau' dup# caz' a &duciarului' pentru masa patrimonial#
&duciar#

R#spunderea personal# a administratorului n cazul dep#<irii puterilor con?erite
2rt 81) - 2dministratorul care <i dep#<e<te puterile este 7inut personal ?a7# de
ter7ii cu care a contractat' n m#sura n care ace<tia nu au cunoscut ?aptul dep#<irii
puterilor ori "ene&ciarul nu a rati&cat n mod e>pres sau tacit actul ncAeiat de
administrator cu dep#<irea puterilor con?erite

3ep#<irea puterilor ncredin7ate mai multor persoane
2rt 81, - :16 ;e consider# o dep#<ire a puterilor con?erite ?apta administratorului
de a e>ercita n mod indi4idual atri"u7iile pe care tre"uie s# le e>ercite mpreun# cu
altcine4a
:26 Prin e>cep7ie de la pre4ederile alin :16' nu constituie o nc#lcare a puterilor
e>ercitarea acestora ntr-un mod mai a4anta@os dect acela care i era impus prin
actul de mputernicire

Limitarea r#spunderii "ene&ciarului ?a7# de ter7i
2rt 81+ - :16 Bene&ciarul r#spunde ?a7# de ter7i pentru pre@udiciile pricinuite n
mod culpa"il de administrator n e>ercitarea atri"u7iilor sale numai pn# la
concuren7a c<tigului o"7inut
:26 Pre4ederile alin :16 se aplic#' n mod corespunz#tor' n cazul masei
patrimoniale &duciare

2dministratorul aparent
2rt 81! - %rice persoan# care' a4nd capacitate deplin# de e>erci7iu' creeaz#
aparen7a despre o alt# persoan# c# este administratorul "unurilor sale 4a & 7inut#
de toate contractele pe care aceast# din urm# persoan# le ncAeie cu ter7ii de "un#-
credin7#

;09F(/102 a --a
(n4entar' garan7ii <i asigurare

(z4orul o"liga7iei pri4ind in4entarul' garan7iile <i asigurarea
2rt 818 - :16 2dministratorul nu este o"ligat s# ?ac# in4entarul' s# su"scrie o
poli7# de asigurare sau s# ?urnizeze o alt# garan7ie pentru "una e>ecutare a
ndatoririlor sale' n a"sen7a unei clauze a actului constituti4' a n7elegerii ulterioare
a p#r7ilor' a unei dispozi7ii legale contrare sau a unei Aot#rri @udec#tore<ti
pronun7ate la cererea "ene&ciarului sau a oric#rei persoane interesate
:26 =n cazul n care o asemenea o"liga7ie a ?ost sta"ilit# n sarcina
administratorului prin lege sau prin Aot#rre @udec#toreasc#' administratorul 4a
putea solicita instan7ei @udec#tore<ti' pentru moti4e temeinice' s# &e dispensat de
ndeplinirea ei

9riteriile pentru aprecierea moti4elor temeinice
2rt 81* - :16 =n solu7ionarea cererilor pre4#zute la art 818' instan7a
@udec#toreasc# 4a 7ine seama de 4aloarea "unurilor' de situa7ia p#r7ilor' precum <i
de alte circumstan7e
:26 (nstan7a nu 4a putea admite cererea de sta"ilire a o"liga7iei administratorului
pri4ind in4entarul' garan7iile sau asigurarea' dac# pe aceast# cale s-ar nc#lca o
clauz# contrar# din actul constituti4 sau din n7elegerea ulterioar# a p#r7ilor

9uprinsul in4entarului
2rt 820 - :16 =n cazurile n care administratorul este o"ligat s# ntocmeasc# un
in4entar' acesta tre"uie s# cuprind# o enumerare complet# a "unurilor ncredin7ate
sau a con7inutului masei patrimoniale ori a patrimoniului supus administr#rii
:26 (n4entarul con7ine' ori de cte ori este cazul:
a6 datele de identi&care a "unurilor imo"ile <i descrierea "unurilor mo"ile' cu
indicarea 4alorii acestora' iar n cazul unei uni4ersalit#7i de "unuri mo"ile' o
identi&care corespunz#toare a uni4ersalit#7ii respecti4eG
"6 identi&carea sumelor de "aniG
c6 lista instrumentelor &nanciare
:-6 3e asemenea' n cazul administr#rii unei mase patrimoniale sau a unui
patrimoniu' in4entarul cuprinde lista datoriilor <i se ncAeie cu o recapitula7ie a
acti4ului <i pasi4ului
:)6 2dministratorul are o"liga7ia s# noti&ce "ene&ciarului' prin scrisoare
recomandat# cu con&rmare de primire' data <i locul ntocmirii in4entarului
:,6 (n4entarul se ntocme<te &e prin nscris autentic' &e prin nscris su" semn#tur#
pri4at# cuprinznd data <i locul ntocmirii <i semnat de autor <i de "ene&ciar' iar n
a"sen7a acestuia din urm#' de 2 martori 9onstat#rile cu pri4ire la care "ene&ciarul
nu a ?#cut o"iec7iuni au deplin# ?or7# pro"ant# ?a7# de acesta din urm#

Bunurile de uz personal
2rt 821 - =n m#sura n care patrimoniul administrat cuprinde "unuri de uz
personal ale titularului sau' dup# caz' ale de?unctului' n in4entar se ?ace o
men7iune de ordin general cu pri4ire la acestea' descriindu-se doar o"iectele de
m"r#c#minte' nscrisurile personale' "i@uteriile sau o"iectele de uz curent a c#ror
4aloare indi4idual# dep#<e<te ecAi4alentul n lei al sumei de 100 euro

;tarea "unurilor indicate n in4entar
2rt 822 - Bunurile indicate n in4entar sunt prezumate a & n "un# stare la data
ntocmirii acestuia' cu e>cep7ia cazului n care in4entarul cuprinde o men7iune
contrar# agreat# de "ene&ciar sau' n a"sen7a acordului "ene&ciarului' men7iunea
este nso7it# de un document do4editor

9omunicarea <i contestarea in4entarului
2rt 82- - :16 % copie a in4entarului 4a & predat# de administrator persoanei care
l-a desemnat <i "ene&ciarului' precum <i oric#rei alte persoane interesate despre
care acesta are cuno<tin7#
:26 (n4entarul poate & ?#cut pu"lic numai n cazurile <i potri4it procedurii
pre4#zute de lege
:-6 %rice persoan# interesat# poate contesta n @usti7ie in4entarul sau oricare
dintre men7iunile con7inute de acesta <i 4a putea solicita ntocmirea unui nou
in4entar' cu participarea unui e>pert @udiciar

2sigurarea ?acultati4#
2rt 82) - :16 9Aiar n a"sen7a unei o"liga7ii sta"ilite prin lege' prin actul
constituti4 sau prin n7elegerea p#r7ilor ori prin Aot#rre @udec#toreasc#'
administratorul poate asigura "unurile ncredin7ate mpotri4a riscurilor o"i<nuite'
precum ?urtul sau incendiul' pe cAeltuiala "ene&ciarului sau a patrimoniului &duciar
:26 2dministratorul poate su"scrie totodat# o poli7# de asigurare pro?esional#
pentru "una e>ecutare a o"liga7iilor sale
:-6 9Aeltuielile prile@uite de asigurarea pre4#zut# la alin :26 sunt n sarcina
"ene&ciarului sau a patrimoniului &duciar' n cazul n care administrarea este
e?ectuat# cu titlu gratuit

;09F(/102 a )-a
2dministrarea colecti4# <i delegarea

2doptarea Aot#rrilor
2rt 82, - =n cazul n care sunt desemnate mai multe persoane n calitate de
administratori' dac# legea sau actul de desemnare nu pre4ede alt?el' Aot#rrile se
iau prin 4oin7a ma@orit#7ii acestora

2doptarea Aot#rrilor n situa7ii speciale
2rt 82+ - :16 2dministratorii 4or putea e?ectua n mod indi4idual acte de
conser4are
:26 =n cazul n care nu se pot lua Aot#rri n mod 4ala"il din cauza opunerii
constante a unora dintre administratori' celelalte acte de administrare a "unurilor
altuia 4or putea & ?#cute' n caz de urgen7#' cu autorizarea instan7ei @udec#tore<ti
:-6 =n m#sura n care nen7elegerile dintre administratori persist#' iar
administrarea este serios a?ectat#' instan7a 4a putea dispune' la solicitarea oric#rei
persoane interesate' una sau mai multe dintre urm#toarele m#suri:
a6 sta"ilirea unui mecanism simpli&cat de adoptare a Aot#rrilorG
"6 repartizarea atri"u7iilor ntre administratoriG
c6 con?erirea 4otului decisi4' n caz de paritate de 4oturi' unuia dintre
administratoriG
d6 nlocuirea administratorului sau' dup# caz' a administratorilor c#rora le este
imputa"il# situa7ia creat#

R#spunderea solidar#
2rt 82! - :16 2dministratorii sunt r#spunz#tori n mod solidar pentru ndeplinirea
atri"u7iilor lor
:26 9u toate acestea' n cazul n care atri"u7iile sunt repartizate prin lege' actul de
desemnare sau Aot#rre @udec#toreasc#' iar repartizarea a ?ost respectat#' &ecare
administrator este r#spunz#tor doar pentru partea sa de administrare

Prezum7ia de apro"are a Aot#rrilor
2rt 828 - :16 ;e prezum# c# administratorul a apro"at toate Aot#rrile adoptate
de ceilal7i administratori <i 4a r#spunde pentru acestea n solidar cu ei n m#sura n
care nu s-a opus n momentul adopt#rii Aot#rrii <i nu a noti&cat aceast# opozi7ie
"ene&ciarului ntr-un termen rezona"il
:26 ;e prezum# c# administratorul a apro"at Aot#rrea adoptat# n a"sen7a sa n
m#sura n care nu <i ?ace cunoscut# opozi7ia celorlal7i administratori <i
"ene&ciarului ntr-un termen rezona"il de la data la care a luat cuno<tin7# de
Aot#rrea respecti4#
:-6 2dministratorul nu 4a r#spunde n situa7ia n care nu a putut' pentru moti4e
temeinice' s# noti&ce opozi7ia sa n condi7iile alin :16

3elegarea
2rt 82* - :16 2dministratorul <i poate delega par7ial atri"u7iile sau poate
mputernici un ter7 s# l reprezinte la ncAeierea unui act determinat
:26 2dministratorul nu poate delega unei ter7e persoane administrarea general#
sau e>erci7iul unei puteri discre7ionare' cu e>cep7ia cazului n care delegarea se ?ace
c#tre un coadministrator
:-6 2dministratorul r#spunde pentru ?aptele celui su"stituit n m#sura n care
"ene&ciarul nu a autorizat n mod e>pres su"stituirea' iar n cazul n care
autorizarea e>ist#' r#spunde numai pentru lipsa de diligen7# n alegerea <i
ndrumarea nlocuitorului

R#spunderea reprezentantului administratorului
2rt 8-0 - :16 2ctele prin care reprezentantul administratorului a nc#lcat
pre4ederile actului de desemnare sau uzan7ele sunt inopoza"ile "ene&ciarului
:26 3e asemenea' "ene&ciarul se poate ndrepta mpotri4a reprezentantului
administratorului pentru pre@udiciile su?erite' cAiar dac# era autorizat e>pres s#
ncredin7eze reprezentarea

;09F(/102 a ,-a
Plasamentele considerate sigure

9ategoriile de plasamente considerate sigure
2rt 8-1 - ;unt prezumate a & sigure plasamentele sta"ilite periodic de Banca
1a7ional# a Romniei <i de 9omisia 1a7ional# a Valorilor $o"iliare
___________
Pus n aplicare prin Regulament nr 1,/2011 ncepnd cu 01102011

Limitele pruden7iale ale e?ectu#rii plasamentelor
2rt 8-2 - :16 2dministratorul Aot#r#<te cu pri4ire la e?ectuarea plasamentelor n
?unc7ie de randament <i de cre<terea estimat# a 4alorii 2dministratorul 4a c#uta s#
realizeze un porto?oliu di4ersi&cat' care s# produc# 4enituri &>e <i' respecti4'
4aria"ile' ntr-o propor7ie sta"ilit# n ?unc7ie de con@unctura economic#
:26 2dministratorul nu 4a putea acAizi7iona mai mult de ,I din ac7iunile aceleia<i
societ#7i comerciale <i nici nu 4a putea acAizi7iona ac7iuni' o"liga7iuni sau alte 4alori
mo"iliare ale unei persoane @uridice care nu <i-a ndeplinit o"liga7ia de plat# a
di4idendelor ori do"nzilor sau acorda mprumuturi persoanei @uridice respecti4e

Plasarea sumelor de "ani
2rt 8-- - :16 2dministratorul 4a putea depozita sumele de "ani care i sunt
ncredin7ate la o institu7ie de credit sau de asigurare ori la un organism de
plasament colecti4' n m#sura n care depozitul este ram"ursa"il la 4edere sau n
urma unui a4iz de ma>imum -0 de zile
:26 2dministratorul 4a putea e?ectua totodat# depuneri pe perioade mai lungi n
m#sura n care acestea sunt garantate integral de Condul de garantare a depozitelor
n sistemul "ancar sau' dup# caz' de Condul de prote@are a asigura7ilor
:-6 =n lipsa garan7iei pre4#zute la alin :26' administratorul nu 4a putea e?ectua
depuneri pe perioade mai lungi' cu e>cep7ia cazului n care instan7a l autorizeaz# n
acest sens <i n con?ormitate cu regulile determinate de aceasta

$en7inerea plasamentelor anterioare
2rt 8-) - :16 2dministratorul 4a putea men7ine plasamentele e>istente la data
prelu#rii ?unc7iei cAiar dac# acestea nu sunt considerate sigure
:26 2dministratorul 4a putea totodat# s# de7in# 4alori mo"iliare care le nlocuiesc
pe cele de7inute anterior ca urmare a reorganiz#rii' licAid#rii sau ?uziunii persoanei
@uridice emitente

%"liga7ia de reparare a pre@udiciului pentru plasamentele nesigure
2rt 8-, - :16 ;e prezum# c# un administrator ac7ioneaz# prudent dac# <i
ndepline<te atri"u7iile n con?ormitate cu pre4ederile prezentei sec7iuni
:26 2dministratorul care e?ectueaz# un alt plasament dect cele men7ionate la art
8-1<i care nu a ?ost autorizat e>pres de c#tre "ene&ciar 4a & 7inut s# repare
pre@udiciul rezultat ?#r# a se 7ine seama de e>isten7a 4reunei culpe

%"liga7ia administratorului de a-<i ar#ta calitatea
2rt 8-+ - :16 2dministratorul tre"uie s# indice calitatea sa <i persoana
"ene&ciarului pentru plasamentele ?#cute n cursul administr#rii
:26 =n caz contrar' plasamentul <i pro&tul a?erent 4or re4eni tot "ene&ciarului
3ac# plasamentele sunt nerenta"ile' administratorul 4a acoperi personal pierderile
cauzate "ene&ciarului

;09F(/102 a +-a
Reparti7ia pro&turilor <i a pierderilor

Reparti7ia pro&tului <i a pierderilor
2rt 8-! - :16 Reparti7ia pro&tului <i a pierderilor ntre "ene&ciarul ?ructelor <i cel
al capitalului se 4a realiza n con?ormitate cu pre4ederile actului constituti4
:26 =n lipsa unei indica7ii e>prese n act' reparti7ia se ?ace ecAita"il' 7innd seama
de o"iectul administr#rii' de circumstan7ele care au dat na<tere la administrare'
precum <i de practicile conta"ile general acceptate

3e"itarea contului de 4enituri
2rt 8-8 - :16 9ontul de 4enituri se 4a de"ita cu sumele reprezentnd urm#toarele
cAeltuieli <i alte cAeltuieli de natur# similar#' n urm#toarea ordine:
a6 impozitele <i ta>ele pl#tite' a?erente "unurilor administrateG
"6 @um#tate din remunera7ia administratorului <i din cAeltuielile rezona"ile
e?ectuate de acesta pentru administrarea comun# a capitalului <i a do"nzilorG
c6 primele de asigurare' costurile repara7iilor minore' precum <i celelalte cAeltuieli
o"i<nuite ale administr#riiG
d6 cAeltuielile e?ectuate pentru conser4area drepturilor "ene&ciarului ?ructelor <i
@um#tate din costurile prile@uite de desc#rcarea @udiciar# de gestiune' n m#sura n
care instan7a @udec#toreasc# nu dispune alt?elG
e6 costurile amortiz#rii "unurilor' cu e>cep7ia celor utilizate n scop personal de
c#tre "ene&ciar
:26 2dministratorul 4a putea repartiza cAeltuielile importante pe o perioad# de
timp rezona"il#' pentru a men7ine 4eniturile la un ni4el constant

3e"itarea contului de capital
2rt 8-* - :16 9ontul de capital se 4a de"ita cu sumele reprezentnd cAeltuieli
care nu sunt trecute n de"itul contului de 4enituri' precum cAeltuielile re?eritoare la
in4esti7iile de capital' nstr#inarea de "unuri' conser4area drepturilor "ene&ciarului
capitalului sau a dreptului de proprietate a "unurilor administrate
:26 9ontul de capital se 4a de"ita totodat# cu sumele reprezentnd ta>e <i
impozite pl#tite asupra c<tigurilor din capital' cAiar <i atunci cnd legea special# le
cali&c# impozite pe 4enit

$omentul na<terii dreptului "ene&ciarului la 4enitul net
2rt 8)0 - Bene&ciarul ?ructelor este ndrept#7it la 4enitul net rezultat din
administrarea "unurilor ncepnd cu data pre4#zut# n actul constituti4 sau' n lipsa
unei asemenea date' de la momentul nceperii administr#rii ori' dup# caz' al
decesului testatorului

3o"ndirea ?ructelor
2rt 8)1 - :16 9nd "ene&ciarul este proprietarul "unului ?rugi?er' ?ructele se
do"ndesc potri4it regulilor pre4#zute la art ,,0 alin :26 <i :-6 =n cazul n care
"ene&ciarul este o ter7# persoan#' se aplic# n mod corespunz#tor regulile
pre4#zute la art !10 <i !11
:26 3i4idendele <i distri"u7iile unei persoane @uridice se datoreaz# de la data
indicat# n Aot#rrea de distri"u7ie sau' n lipsa acesteia' de la data Aot#rrii
respecti4e Bene&ciarul nu 4a a4ea dreptul la plata di4idendelor sta"ilite ulterior
momentului ncet#rii dreptului s#u

;09F(/102 a !-a
3area de seam# anual#

%"liga7ia pri4ind darea de seam#
2rt 8)2 - 9el pu7in o dat# pe an administratorul i 4a prezenta "ene&ciarului o
dare de seam# a gestiunii sale

9on7inutul <i auditarea d#rii de seam#
2rt 8)- - :16 3area de seam# tre"uie s# cuprind# toate in?orma7iile necesare
4eri&c#rii e>actit#7ii acesteia
:26 La cererea persoanei interesate' darea de seam# poate & auditat# de c#tre un
e>pert independent
:-6 =n cazul n care administratorul se opune audit#rii' persoana interesat# poate
s# solicite instan7ei @udec#tore<ti desemnarea unui e>pert independent pentru a
4eri&ca darea de seam#

3area de seam# n ipoteza n care sunt mai mul7i administratori
2rt 8)) - 3ac# sunt mai mul7i administratori' ace<tia 4or ntocmi o singur# dare
de seam#' cu e>cep7ia cazului n care atri"u7iile lor au ?ost repartizate prin lege' prin
actul constituti4 sau de c#tre instan7a @udec#toreasc#' iar aceast# repartizare a ?ost
respectat#

0>aminarea registrelor
2rt 8), - 2dministratorul este o"ligat s# i permit# "ene&ciarului' n orice
moment' e>aminarea registrelor <i a documentelor @usti&cati4e ce au leg#tur# cu
gestiunea sa

92P(.%L/L (V
=ncetarea administr#rii

;09F(/102 1
9auzele de ncetare

9azurile de ncetare
2rt 8)+ - 2dministrarea nceteaz#:
a6 prin stingerea dreptului "ene&ciarului asupra "unurilor administrateG
"6 prin e>pirarea termenului sau mplinirea condi7iei stipulate n actul constituti4G
c6 prin ndeplinirea scopului administr#rii sau prin ncetarea cauzei care a dat
na<tere administr#riiG
d6 prin denun7area de c#tre "ene&ciar a actului de desemnare' ca urmare a
solicit#rii comunicate administratorului' prin scrisoare recomandat# cu con&rmare
de primire' de a restitui "unurile de ndat#G
e6 prin nlocuirea administratorului de c#tre "ene&ciar sau de c#tre instan7a
@udec#toreasc#' la cererea altei persoane interesateG
?6 prin decesul' punerea su" interdic7ie @udec#toreasc#' renun7area
administratorului ori supunerea acestuia la procedura insol4en7eiG
g6 prin punerea su" interdic7ie @udec#toreasc# a "ene&ciarului sau supunerea
acestuia la procedura insol4en7ei' n m#sura n care aceasta a?ecteaz# "unurile
administrate

1oti&carea renun7#rii
2rt 8)! - :16 2dministratorul poate renun7a la atri"u7iile sale' pe "aza noti&c#rii
adresate' prin scrisoare recomandat# cu con&rmare de primire' "ene&ciarului <i'
dup# caz' celorlal7i administratori sau persoanei mputernicite s# desemneze un
nlocuitor
:26 1oti&carea 4a cuprinde un termen de prea4iz rezona"il' care s# i permit#
"ene&ciarului s# numeasc# un alt administrator sau s# preia el nsu<i administrarea
"unurilor =n caz contrar' administratorul 4a repara pre@udiciul cauzat prin
renun7area sa intempesti4#
:-6 Renun7area administratorului produce e?ecte de la data e>pir#rii termenului de
prea4iz

$oartea sau punerea su" interdic7ie a administratorului
2rt 8)8 - :16 $oartea sau punerea su" interdic7ie a administratorului 4a &
comunicat# "ene&ciarului <i' dup# caz' celorlal7i administratori' de c#tre
mo<tenitorii acestuia sau e>ecutorul testamentar ori de c#tre tutorele
administratorului
:26 $o<tenitorii' e>ecutorul testamentar <i tutorele' dup# caz' sunt o"liga7i s#
ntreprind#' n pri4in7a oric#rei a?aceri ncepute' orice m#sur# imediat# care este
necesar# pentru pre4enirea producerii unei pierderi' precum <i s# dea socoteal# <i
s# predea "unurile c#tre persoana ndrept#7it#

%"liga7iile asumate ulterior ncet#rii administr#rii
2rt 8)* - :16 %"liga7iile asumate ?a7# de ter7i' ulterior ncet#rii administr#rii' de
un administrator de "un#-credin7# sunt pe deplin 4ala"ile <i l o"lig# pe "ene&ciar
sau' dup# caz' pe &duciar
:26 Pre4ederile alin :16 se aplic# <i n cazul o"liga7iilor asumate de administrator
ulterior ncet#rii administr#rii' atunci cnd aceasta este o consecin7# necesar# sau o
m#sur# necesar# pentru pre4enirea pierderilor
:-6 Bene&ciarul sau &duciarul este de asemenea 7inut de o"liga7iile asumate ?a7#
de ter7ii care nu au cunoscut ?aptul ncet#rii administr#rii
:)6 Ciduciarul r#spunde numai n limitele acti4ului masei patrimoniale &duciare

;09F(/102 a 2-a
3area de seam# <i predarea "unurilor

3area de seam# &nal#
2rt 8,0 - :16 La ncetarea raporturilor de administrare' administratorul 4a
prezenta o dare de seam# &nal# "ene&ciarului <i' dup# caz' administratorului
nlocuitor sau celorlal7i administratori =n cazul ncet#rii simultane a raporturilor de
administrare ale mai multor administratori' ace<tia 4or prezenta o singur# dare de
seam#' cu e>cep7ia cazului n care atri"u7iile acestora sunt separate
:26 3area de seam# 4a cuprinde toate datele necesare pentru a permite
4eri&carea e>actit#7ii sale Registrele <i celelalte documente @usti&cati4e 4or putea &
consultate de persoanele interesate
:-6 2cceptarea d#rii de seam# de c#tre "ene&ciar l descarc# pe administrator

3esc#rcarea @udiciar# de gestiune
2rt 8,1 - :16 =n cazul n care oricare dintre "ene&ciari nu accept# darea de
seam#' administratorul poate cere instan7ei @udec#tore<ti s# o ncu4iin7eze
:26 %ri de cte ori se consider# necesar' instan7a @udec#toreasc# 4a dispune
e?ectuarea unei e>pertize de specialitate

Locul pred#rii "unurilor
2rt 8,2 - =n lipsa unei stipula7ii contrare' administratorul pred# "unurile
administrate la locul unde se g#sesc acestea

=ntinderea o"liga7iei de restituire
2rt 8,- - :16 2dministratorul este o"ligat s# predea tot ce a primit n e>ercitarea
atri"u7iilor sale' cAiar dac# plata primit# de la ter7 este nedatorat# "ene&ciarului
sau' dup# caz' &duciarului' pentru masa patrimonial# &duciar#
:26 2dministratorul este' de asemenea' o"ligat s# restituie orice pro&t sau orice alt
a4anta@ patrimonial realizat n ?olos personal prin utilizarea' ?#r# permisiune' a
datelor <i a in?orma7iilor o"7inute n 4irtutea calit#7ii sale
:-6 2dministratorul care a ?olosit' ?#r# permisiune' un "un este o"ligat s# l
indemnizeze pe "ene&ciar sau' dup# caz' pe &duciar' n contul masei patrimoniale
&duciare cu ecAi4alentul ?olosin7ei "unului

;uportarea cAeltuielilor administr#rii
2rt 8,) - :16 9Aeltuielile administr#rii' inclusi4 cele ocazionate de prezentarea
d#rii de seam# <i de predarea "unurilor' sunt n sarcina "ene&ciarului sau' dup# caz'
a &duciarului' pentru masa patrimonial# &duciar#
:26 =n cazul renun7#rii' denun7#rii actului de desemnare sau al nlocuirii
administratorului' "ene&ciarul ori &duciarul' n contul masei patrimoniale &duciare'
are n sarcin#' pe lng# cAeltuielile men7ionate la alin :16' <i plata remunera7iei
cu4enite administratorului n raport cu durata acti4it#7ii sale

3ata curgerii do"nzilor
2rt 8,, - :16 2dministratorul datoreaz# do"nzi asupra soldului de la data
accept#rii ori a ncu4iin7#rii @udiciare a d#rii de seam# sau' dup# caz' de la data
noti&c#rii prin scrisoare recomandat# cu con&rmare de primire sau prin orice alt
mi@loc pre4#zut de lege
:26 Bene&ciarul sau &duciarul' pentru masa patrimonial# &duciar#' datoreaz#
do"nzi pentru sumele cu4enite administratorului doar de la punerea n ntrziere
potri4it alin :16

3educerea remunera7iei
2rt 8,+ - :16 2dministratorul poate deduce din soldul administr#rii remunera7ia
care i este datorat# de "ene&ciar sau de &duciar' n contul masei patrimoniale
&duciare' pentru acti4itatea sa
:26 2dministratorul are drept de reten7ie asupra "unului administrat pn# la plata
integral# a datoriei ?a7# de el

;olidaritatea "ene&ciarilor
2rt 8,! - =n caz de pluralitate de "ene&ciari' ace<tia sunt 7inu7i solidar la
ndeplinirea o"liga7iilor ?a7# de administrator

.(.L/L V(
Proprietatea pu"lic#

92P(.%L/L (
3ispozi7ii generale

3e&ni7ia dreptului de proprietate pu"lic#
2rt 8,8 - Proprietatea pu"lic# este dreptul de proprietate ce apar7ine statului sau
unei unit#7i administrati4-teritoriale asupra "unurilor care' prin natura lor sau prin
declara7ia legii' sunt de uz ori de interes pu"lic' cu condi7ia s# &e do"ndite prin
unul dintre modurile pre4#zute de lege

%"iectul propriet#7ii pu"lice 3elimitarea de domeniul pri4at
2rt 8,* - :16 9onstituie o"iect e>clusi4 al propriet#7ii pu"lice "og#7iile de interes
pu"lic ale su"solului' spa7iul aerian' apele cu poten7ial energetic 4alori&ca"il' de
interes na7ional' pla@ele' marea teritorial#' resursele naturale ale zonei economice <i
ale platoului continental' precum <i alte "unuri sta"ilite prin lege organic#
:26 9elelalte "unuri care apar7in statului ori unit#7ilor administrati4-teritoriale ?ac
parte' dup# caz' din domeniul pu"lic sau din domeniul pri4at al acestora' ns# numai
dac# au ?ost' la rndul lor' do"ndite prin unul dintre modurile pre4#zute de lege

3omeniul pu"lic na7ional' @ude7ean <i local
2rt 8+0 - :16 Bunurile proprietate pu"lic# ?ac parte din domeniul pu"lic na7ional'
@ude7ean sau' dup# caz' local
:26 3elimitarea dintre domeniul pu"lic na7ional' @ude7ean <i local se ?ace n
condi7iile legii
:-6 Bunurile care ?ormeaz# o"iectul e>clusi4 al propriet#7ii pu"lice a statului sau a
unit#7ilor administrati4-teritoriale potri4it unei legi organice nu pot & trecute din
domeniul pu"lic al statului n domeniul pu"lic al unit#7ii administrati4-teritoriale sau
in4ers dect ca urmare a modi&c#rii legii organice =n celelalte cazuri' trecerea unui
"un din domeniul pu"lic al statului n domeniul pu"lic al unit#7ii administrati4-
teritoriale <i in4ers se ?ace n condi7iile legii

9aracterele dreptului de proprietate pu"lic#
2rt 8+1 - :16 Bunurile proprietate pu"lic# sunt inaliena"ile' imprescripti"ile <i
insesiza"ile
:26 Proprietatea asupra acestor "unuri nu se stinge prin neuz <i nu poate &
do"ndit# de ter7i prin uzucapiune sau' dup# caz' prin posesia de "un#-credin7#
asupra "unurilor mo"ile
:-6 =n condi7iile legii' "unurile proprietate pu"lic# pot & date n administrare sau n
?olosin7# <i pot & concesionate ori ncAiriate

Limitele e>ercit#rii dreptului de proprietate pu"lic#
2rt 8+2 - :16 3reptul de proprietate pu"lic# este suscepti"il de orice limite
reglementate de lege sau de prezentul cod pentru dreptul de proprietate pri4at#' n
m#sura n care acestea sunt compati"ile cu uzul sau interesul pu"lic c#ruia i sunt
destinate "unurile a?ectate
:26 (ncompati"ilitatea se constat# prin acordul dintre titularul propriet#7ii pu"lice
<i persoana interesat# sau' n caz de di4ergen7#' pe cale @udec#toreasc#
:-6 =n aceste cazuri' persoana interesat# are dreptul la o @ust# <i prompt#
desp#gu"ire din partea titularului propriet#7ii pu"lice

9azurile de do"ndire a dreptului de proprietate pu"lic#
2rt 8+- - 3reptul de proprietate pu"lic# se do"nde<te:
a6 prin acAizi7ie pu"lic#' e?ectuat# n condi7iile legiiG
"6 prin e>propriere pentru cauz# de utilitate pu"lic#' n condi7iile legiiG
c6 prin dona7ie sau legat' acceptat n condi7iile legii' dac# "unul' prin natura lui
sau prin 4oin7a dispun#torului' de4ine de uz ori de interes pu"licG
d6 prin con4en7ie cu titlu oneros' dac# "unul' prin natura lui sau prin 4oin7a
do"nditorului' de4ine de uz ori de interes pu"licG
e6 prin trans?erul unui "un din domeniul pri4at al statului n domeniul pu"lic al
acestuia sau din domeniul pri4at al unei unit#7i administrati4-teritoriale n domeniul
pu"lic al acesteia' n condi7iile legiiG
?6 prin alte moduri sta"ilite de lege

;tingerea dreptului de proprietate pu"lic#
2rt 8+) - 3reptul de proprietate pu"lic# se stinge dac# "unul a pierit ori a ?ost
trecut n domeniul pri4at' dac# a ncetat uzul sau interesul pu"lic' cu respectarea
condi7iilor pre4#zute de lege

2p#rarea dreptului de proprietate pu"lic#
2rt 8+, - :16 %"liga7ia ap#r#rii n @usti7ie a propriet#7ii pu"lice re4ine titularului
:26 .itularii drepturilor corespunz#toare propriet#7ii pu"lice sunt o"liga7i:
a6 s# l in?ormeze pe proprietar cu pri4ire la orice tul"urare adus# dreptului de
proprietate pu"lic#G
"6 s# l introduc# n proces pe titularul dreptului de proprietate pu"lic#' n
condi7iile pre4#zute de 9odul de procedur# ci4il#
:-6 3ispozi7iile art ,+- se aplic# n mod corespunz#tor

92P(.%L/L ((
3repturile reale corespunz#toare propriet#7ii pu"lice

;09F(/102 1
3ispozi7ii generale

3repturile reale corespunz#toare propriet#7ii pu"lice
2rt 8++ - 3repturile reale corespunz#toare propriet#7ii pu"lice sunt dreptul de
administrare' dreptul de concesiune <i dreptul de ?olosin7# cu titlu gratuit

;09F(/102 a 2-a
3reptul de administrare

9onstituirea dreptului de administrare
2rt 8+! - :16 3reptul de administrare se constituie prin Aot#rre a Eu4ernului' a
consiliului @ude7ean sau' dup# caz' a consiliului local
:26 2utorit#7ile pre4#zute la alin :16 controleaz# modul de e>ercitare a dreptului
de administrare

0>ercitarea dreptului de administrare
2rt 8+8 - :16 3reptul de administrare apar7ine regiilor autonome sau' dup# caz'
autorit#7ilor administra7iei pu"lice centrale sau locale <i altor institu7ii pu"lice de
interes na7ional' @ude7ean ori local
:26 .itularul dreptului de administrare poate ?olosi <i dispune de "unul dat n
administrare n condi7iile sta"ilite de lege <i' dac# este cazul' de actul de constituire

;tingerea dreptului de administrare
2rt 8+* - 3reptul de administrare nceteaz# odat# cu ncetarea dreptului de
proprietate pu"lic# sau prin actul de re4ocare emis' n condi7iile legii' dac# interesul
pu"lic o impune' de organul care l-a constituit

2p#rarea dreptului de administrare
2rt 8!0 - :16 2p#rarea n @usti7ie a dreptului de administrare re4ine titularului
dreptului
:26 3ispozi7iile art +*+ alin :16 se aplic# n mod corespunz#tor

;09F(/102 a --a
3reptul de concesiune

9on7inutul dreptului de concesiune
2rt 8!1 - :16 9oncesionarul are dreptul <i' n acela<i timp' o"liga7ia de e>ploatare
a "unului' n scAim"ul unei rede4en7e <i pentru o durat# determinat#' cu
respectarea condi7iilor pre4#zute de lege <i a contractului de concesiune
:26 9alitatea de concesionar o poate a4ea orice persoan# &zic# sau persoan#
@uridic#
:-6 Procedura de concesionare' precum <i ncAeierea' e>ecutarea <i ncetarea
contractului de concesiune sunt supuse condi7iilor pre4#zute de lege

0>ercitarea dreptului de concesiune
2rt 8!2 - :16 9oncesionarul poate e?ectua orice acte materiale sau @uridice
necesare pentru a asigura e>ploatarea "unului 9u toate acestea' su" sanc7iunea
nulit#7ii a"solute' concesionarul nu poate nstr#ina <i nici gre4a "unul dat n
concesiune sau' dup# caz' "unurile destinate ori rezultate din realizarea concesiunii
<i care tre"uie' potri4it legii sau actului constituti4' s# &e predate concedentului la
ncetarea' din orice moti4e' a concesiunii
:26 Cructele' precum <i' n limitele pre4#zute de lege <i n actul de constituire'
productele "unului concesionat re4in concesionarului
:-6 =n toate cazurile' e>ercitarea dreptului de concesiune este supus# controlului
din partea concedentului' n condi7iile legii <i ale contractului de concesiune

2p#rarea dreptului de concesiune
2rt 8!- - :16 2p#rarea n @usti7ie a dreptului de concesiune re4ine
concesionarului
:26 3ispozi7iile art +*+ alin :16 se aplic# n mod corespunz#tor

;09F(/102 a )-a
3reptul de ?olosin7# cu titlu gratuit

9on7inutul <i limitele dreptului de ?olosin7# cu titlu gratuit
2rt 8!) - :16 3reptul de ?olosin7# asupra "unurilor proprietate pu"lic# se acord#'
cu titlu gratuit' pe termen limitat' n ?a4oarea institu7iilor de utilitate pu"lic#
:26 =n lipsa unor dispozi7ii contrare n actul de constituire' titularul nu "ene&ciaz#
de ?ructele ci4ile ale "unului
:-6 3ispozi7iile pri4ind constituirea <i ncetarea dreptului de administrare se aplic#
n mod corespunz#tor

2p#rarea dreptului de ?olosin7# cu titlu gratuit
2rt 8!, - :16 2p#rarea n @usti7ie a dreptului de ?olosin7# cu titlu gratuit re4ine
titularului dreptului
:26 3ispozi7iile art +*+ alin :16 se aplic# n mod corespunz#tor

.(.L/L V((
9artea ?unciar#

92P(.%L/L (
3ispozi7ii generale

;copul <i o"iectul c#r7ii ?unciare
2rt 8!+ - :16 9artea ?unciar# descrie imo"ilele <i arat# drepturile reale ce au ca
o"iect aceste "unuri
:26 =n cazurile pre4#zute de lege pot & nscrise n cartea ?unciar# <i alte drepturi'
?apte sau raporturi @uridice' dac# au leg#tur# cu imo"ilele cuprinse n cartea
?unciar#
:-6 Prin imo"il' n sensul prezentului titlu' se n7elege una sau mai multe parcele
de teren al#turate' indi?erent de categoria de ?olosin7#' cu sau ?#r# construc7ii'
apar7innd aceluia<i proprietar' situate pe teritoriul unei unit#7i administrati4-
teritoriale <i care sunt identi&cate printr-un num#r cadastral unic

Punere n aplicare Art. +71. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

3repturile ta"ulare
2rt 8!! - 3repturile reale imo"iliare nscrise n cartea ?unciar# sunt drepturi
ta"ulare 0le se do"ndesc' se modi&c# <i se sting numai cu respectarea regulilor de
carte ?unciar#

Punere n aplicare Art. +77. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

%"iectul drepturilor ta"ulare
2rt 8!8 - :16 %"iectul drepturilor ta"ulare este imo"ilul' de&nit la art 8!+ alin
:-6' care dup# nscrierea n cartea ?unciar# nu mai poate s# &e modi&cat dect cu
respectarea regulilor de carte ?unciar#
:26 2ceea<i carte ?unciar# nu poate cuprinde dect un singur imo"il
:-6 $ai mul7i proprietari nu pot & nscri<i n aceea<i carte ?unciar# dect dac# se
aD# n coproprietate pe cote-p#r7i ori n de4#lm#<ie

Punere n aplicare Art. +7+. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

$odi&carea imo"ilului nscris n cartea ?unciar#
2rt 8!* - :16 (mo"ilul nscris n cartea ?unciar# se poate modi&ca prin alipiri' dac#
mai multe imo"ile al#turate se unesc ntr-un singur imo"il sau dac# se adaug# o
parte dintr-un imo"il la un alt imo"il ori' dup# caz' se m#re<te ntinderea acestuia
:26 3e asemenea' imo"ilul nscris n cartea ?unciar# se modi&c# <i prin dezlipiri'
dac# se desparte o parte din imo"il sau se mic<oreaz# ntinderea acestuia
:-6 2lipirea sau dezlipirea unui imo"il gre4at cu sarcini nu se poate ?ace dect cu
consim7#mntul titularilor acelor sarcini Re?uzul titularilor sarcinilor nu tre"uie s#
&e a"uzi4' el putnd & cenzurat de c#tre instan7a @udec#toreasc#
:)6 3ac# ns# creditorii ipotecari consimt la alipirea sau' dup# caz' att la
dezlipirea' ct <i la alipirea imo"ilului gre4at la un alt imo"il' n lips# de con4en7ie
contrar#' ipotecile 4or lua rang dup# cele ce gre4eaz# imo"ilul la care s-a ?#cut
alipirea
:,6 %pera7iunile de modi&care a imo"ilului nscris n cartea ?unciar#' prin alipiri
sau dezlipiri' au caracter material <i nu implic# niciun trans?er de proprietate

Punere n aplicare Art. +79. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

=nscrierile n caz de alipire sau dezlipire
2rt 880 - :16 =n caz de alipire sau dezlipire' imo"ilele rezultate se 4or transcrie n
c#r7i ?unciare noi' cu men7ionarea noului num#r cadastral pentru &ecare imo"il' iar
cartea ?unciar# sau' dup# caz' 4ecAile c#r7i ?unciare se 4or ncAide' ?#r# a se mai
putea redescAide pentru alte nscrieri
:26 3ac# ntregul imo"il nscris n cartea ?unciar# a ?ost transcris' aceasta se 4a
ncAide <i nu 4a mai putea & redescAis# pentru noi nscrieri

Punere n aplicare Art. ++0. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

Celurile nscrierilor
2rt 881 - :16 =nscrierile sunt de - ?eluri: inta"ularea' nscrierea pro4izorie <i
notarea
:26 (nta"ularea <i nscrierea pro4izorie au ca o"iect drepturile ta"ulare' iar notarea
se re?er# la nscrierea altor drepturi' acte' ?apte sau raporturi @uridice n leg#tur# cu
imo"ilele cuprinse n cartea ?unciar#
:-6 =nscrierea pro4izorie <i notarea se ?ac numai n cazurile anume pre4#zute de
lege

Punere n aplicare Art. ++1. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

=nscrierea drepturilor reale a?ectate de modalit#7i
2rt 882 - :16 3repturile reale su" condi7ie suspensi4# sau rezolutorie nu se
inta"uleaz# 0le se pot ns# nscrie pro4izoriu
:26 .ermenul e>tincti4 sau sarcina li"eralit#7ii se 4a putea ar#ta att n cuprinsul
inta"ul#rii' ct <i al nscrierii pro4izorii

Punere n aplicare Art. ++2. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

9ercetarea c#r7ii ?unciare
2rt 88- - :16 %rice persoan#' ?#r# a & 7inut# s# @usti&ce 4reun interes' poate
cerceta orice carte ?unciar#' precum <i celelalte documente cu care aceasta se
ntrege<te' potri4it legii $apa cu nscrisurile care au stat la "aza e?ectu#rii
nscrierilor n cartea ?unciar# poate & consultat# de orice persoan# interesat#' cu
respectarea dispozi7iilor legale cu pri4ire la prelucrarea datelor cu caracter personal
<i li"era circula7ie a acestor date
:26 La cerere' se 4or eli"era e>trase sau copii certi&cate' con?orme cu e>emplarul
original aDat n arAi4#
:-6 1imeni nu 4a putea in4oca ?aptul c# nu a a4ut cuno<tin7# de e>isten7a 4reunei
nscrieri e?ectuate n cartea ?unciar# sau' dup# caz' a unei cereri de nscriere
nregistrate la "iroul de cadastru <i pu"licitate imo"iliar#

Punere n aplicare Art. ++3. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

Procedura de nscriere
2rt 88) - Procedura de nscriere n cartea ?unciar# se 4a sta"ili prin lege special#

Punere n aplicare Art. ++2. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

92P(.%L/L ((
=nscrierea drepturilor ta"ulare

3o"ndirea <i stingerea drepturilor reale asupra imo"ilelor
2rt 88, - :16 ;u" rezer4a unor dispozi7ii legale contrare' drepturile reale asupra
imo"ilelor cuprinse n cartea ?unciar# se do"ndesc' att ntre p#r7i' ct <i ?a7# de
ter7i' numai prin nscrierea lor n cartea ?unciar#' pe "aza actului sau ?aptului care a
@usti&cat nscrierea

Punere n aplicare prin Lege 71/2011 :
Art. *1. ,
(1) -i"po%iiile art. **7 alin. (2)( art. *1*( art. ++* alin. (1) )i art. ++1 din &odul ci#il
"e aplic$ nu'ai dup$ =nali%area lucr$rilor de cada"tru pentru =ecare unitate
ad'ini"trati#,teritorial$ )i de"c3iderea( la cerere "au din o=ciu( a c$rilor !unciare
pentru i'o4ilele re"pecti#e( n con!or'itate cu di"po%iiile Legii cada"trului )i a
pu4licit$ii i'o4iliare nr. 7/1991( repu4licat$( cu 'odi=c$rile )i co'plet$rile
ulterioare.
(2) P0n$ la data pre#$%ut$ la alin. (1)( n"crierea n cartea !unciar$ a dreptului de
proprietate )i a altor drepturi reale( pe 4a%a actelor prin care ",au tran"'i"(
con"tituit ori 'odi=cat n 'od #ala4il( "e !ace nu'ai n "cop de opo%a4ilitate !a$
de teri.
:26 3repturile reale se 4or pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea
?unciar#' cu consim7#mntul titularului' dat prin nscris autentic notarial 2cest
consim7#mnt nu este necesar dac# dreptul se stinge prin mplinirea termenului
ar#tat n nscriere ori prin decesul sau' dup# caz' prin ncetarea e>isten7ei @uridice a
titularului' dac# acesta era o persoan# @uridic#
:-6 3ac# dreptul ce urmeaz# s# &e radiat este gre4at n ?olosul unei ter7e
persoane' radierea se 4a ?ace cu p#strarea dreptului acestei persoane' cu e>cep7ia
cazurilor anume pre4#zute de lege
:)6 Hot#rrea @udec#toreasc# de&niti4# sau' n cazurile pre4#zute de lege' actul
autorit#7ii administrati4e 4a nlocui acordul de 4oin7# sau' dup# caz'
consim7#mntul titularului

Punere n aplicare Art. ++*. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

$odi&carea drepturilor reale asupra imo"ilelor
2rt 88+ - $odi&carea unui drept real imo"iliar se ?ace potri4it regulilor sta"ilite
pentru do"ndirea sau stingerea drepturilor reale' dac# prin lege nu se dispune
alt?el

Punere n aplicare Art. ++1. prin Lege 71/2011 :
Art. *1. ,
(1) -i"po%iiile art. **7 alin. (2)( art. *1*( art. ++* alin. (1) )i art. ++1 din &odul ci#il
"e aplic$ nu'ai dup$ =nali%area lucr$rilor de cada"tru pentru =ecare unitate
ad'ini"trati#,teritorial$ )i de"c3iderea( la cerere "au din o=ciu( a c$rilor !unciare
pentru i'o4ilele re"pecti#e( n con!or'itate cu di"po%iiile Legii cada"trului )i a
pu4licit$ii i'o4iliare nr. 7/1991( repu4licat$( cu 'odi=c$rile )i co'plet$rile
ulterioare.
(2) P0n$ la data pre#$%ut$ la alin. (1)( n"crierea n cartea !unciar$ a dreptului de
proprietate )i a altor drepturi reale( pe 4a%a actelor prin care ",au tran"'i"(
con"tituit ori 'odi=cat n 'od #ala4il( "e !ace nu'ai n "cop de opo%a4ilitate !a$
de teri.

Punere n aplicare Art. ++1. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

3o"ndirea unor drepturi reale ?#r# nscriere
2rt 88! - :16 3repturile reale se do"ndesc ?#r# nscriere n cartea ?unciar# cnd
pro4in din mo<tenire' accesiune natural#' 4nzare silit#' e>propriere pentru cauz#
de utilitate pu"lic#' precum <i n alte cazuri e>pres pre4#zute de lege
:26 9u toate acestea' n cazul 4nz#rii silite' dac# urm#rirea imo"ilului nu a ?ost n
preala"il notat# n cartea ?unciar#' drepturile reale ast?el do"ndite nu 4or putea &
opuse ter7ilor do"nditori de "un#-credin7#
:-6 =n cazurile pre4#zute la alin :16' titularul drepturilor ast?el do"ndite nu 4a
putea ns# dispune de ele prin cartea ?unciar# dect dup# ce s-a ?#cut nscrierea

Punere n aplicare Art. ++7. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

9ondi7ii de nscriere
2rt 888 - =nscrierea n cartea ?unciar# se e?ectueaz# n "aza nscrisului autentic
notarial' a Aot#rrii @udec#tore<ti r#mase de&niti4#' a certi&catului de mo<tenitor
sau n "aza unui alt act emis de autorit#7ile administrati4e' n cazurile n care legea
pre4ede aceasta

Punere n aplicare Art. +++. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

Renun7area la dreptul de proprietate
2rt 88* - :16 Proprietarul poate renun7a la dreptul s#u printr-o declara7ie
autentic# notarial# nregistrat# la "iroul de cadastru <i pu"licitate imo"iliar# pentru
a se nscrie radierea dreptului
:26 =n acest caz' comuna' ora<ul sau municipiul' dup# caz' poate cere nscrierea
dreptului de proprietate n ?olosul s#u' n "aza Aot#rrii consiliului local' cu
respectarea dispozi7iilor legale pri4ind trans?erul drepturilor reale imo"iliare' dac# o
alt# persoan# nu a solicitat nscrierea n temeiul uzucapiunii
:-6 =n situa7ia "unurilor gre4ate de sarcini reale' unitatea administrati4-teritorial#
care a preluat "unul este 7inut# n limita 4alorii "unului

Punere n aplicare Art. ++9. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

3ata producerii e?ectelor nscrierilor
2rt 8*0 - :16 3ac# prin lege nu se pre4ede alt?el' nscrierile n cartea ?unciar# <i
4or produce e?ectele de la data nregistr#rii cererilor' 7inndu-se ns# cont de data'
ora <i minutul nregistr#rii acestora n toate cazurile n care cererea a ?ost depus#
personal' prin mandatar ori notar pu"lic sau' dup# caz' comunicat# prin tele?a>'
po<t# electronic# ori prin alte mi@loace ce asigur# transmiterea te>tului <i
con&rmarea primirii cererii de nscriere cu toate documentele @usti&cati4e
:26 =n cazul drepturilor de ipotec#' ordinea nregistr#rii cererilor 4a determina <i
rangul acestora
:-6 3ac# mai multe cereri s-au primit n aceea<i zi prin po<t# sau curier' drepturile
de ipotec# 4or a4ea acela<i rang' iar celelalte drepturi 4or do"ndi numai pro4izoriu
rang egal' urmnd ca instan7a s# se pronun7e' la cererea oric#rei persoane
interesate' asupra rangului <i' dac# 4a & cazul' asupra radierii nscrierii ne4ala"ile
:)6 =n cazul n care dou# sau mai multe drepturi au primit pro4izoriu rang egal'
potri4it dispozi7iilor alin :-6' 4a & pre?erat' indi?erent de data cert# a titlurilor aDate
n concurs' cel care a ?ost pus n posesia "unului sau' dup# caz' cel ?a7# de care
de"itorul <i-a e>ecutat cel dinti o"liga7iile ce i incum"#' cu e>cep7ia drepturilor de
ipotec# care 4or a4ea acela<i rang =n situa7ia n care niciunul din do"nditori n-a
?ost pus n posesia "unului sau' dup# caz' de"itorul nu <i-a e>ecutat o"liga7iile ?a7#
de niciunul dintre ei' 4a & pre?erat cel care a sesizat cel dinti instan7a de @udecat#
n temeiul dispozi7iilor prezentului articol
:,6 3ispozi7iile alin :-6 <i :)6 se aplic# <i atunci cnd' n aceea<i zi' o cerere de
nscriere a ?ost depus# ori comunicat# n condi7iile alin :16' iar alta primit# prin
po<t# sau curier

Punere n aplicare Art. +90. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.
Art. 77. ,
?n"crierile n cartea !unciar$ e!ectuate n te'eiul unor acte ori !apte <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e anterior intr$rii n #igoare a &odului
ci#il #or produce e!ectele pre#$%ute de legea n #igoare la data nc3eierii ace"tor
acte ori( dup$ ca%( la data "$#0r)irii "au producerii ace"tor !apte( c3iar dac$ ace"te
n"crieri "unt e!ectuate dup$ data intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

9onDictul dintre ter7ii do"nditori de la un autor comun
2rt 8*1 - =n cazul n care dou# sau mai multe persoane au ?ost ndrept#7ite s#
do"ndeasc#' prin acte ncAeiate cu acela<i autor' drepturi asupra aceluia<i imo"il
care se e>clud reciproc' cel care <i-a nscris primul dreptul 4a & socotit titularul
dreptului ta"ular' indi?erent de data titlului n temeiul c#ruia s-a s#4r<it nscrierea
n cartea ?unciar#

Punere n aplicare Art. +91. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

;itua7ia ter7ului do"nditor de rea-credin7#
2rt 8*2 - :16 9el care a ?ost ndrept#7it' printr-un act @uridic 4ala"il ncAeiat' s#
nscrie un drept real n ?olosul s#u poate cere radierea din cartea ?unciar# a unui
drept concurent sau' dup# caz' acordarea de rang pre?eren7ial ?a7# de nscrierea
e?ectuat# de alt# persoan#' ns# numai dac# sunt ntrunite urm#toarele - condi7ii:
a6 actul @uridic n temeiul c#ruia se solicit# radierea sau acordarea rangului
pre?eren7ial s# &e anterior aceluia n "aza c#ruia ter7ul <i-a nscris dreptulG
"6 dreptul reclamantului <i cel al ter7ului do"nditor s# pro4in# de la un autor
comunG
c6 nscrierea dreptului n ?olosul reclamantului s# & ?ost mpiedicat# de ter7ul
do"nditor prin 4iolen7# sau 4iclenie' dup# caz
:26 Radierea sau acordarea rangului pre?eren7ial poate & cerut# <i dac# 4iolen7a
ori 4iclenia a pro4enit de la o alt# persoan# dect ter7ul do"nditor' dar numai dac#
acesta din urm# a cunoscut sau' dup# caz' tre"uia s# cunoasc# aceast# mpre@urare
la data ncAeierii contractului n "aza c#ruia a do"ndit dreptul inta"ulat n ?olosul
s#u
:-6 3reptul la ac7iune se prescrie n termen de - ani de la data nscrierii de c#tre
ter7 a dreptului n ?olosul s#u

Punere n aplicare Art. +92. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

Persoanele mpotri4a c#rora se poate ?ace nscrierea drepturilor ta"ulare
2rt 8*- - =nscrierea unui drept real se poate e?ectua numai:
a6 mpotri4a aceluia care' la data nregistr#rii cererii' este nscris ca titular al
dreptului asupra c#ruia nscrierea urmeaz# s# &e ?#cut#G
"6 mpotri4a aceluia care' nainte de a & ?ost nscris' <i-a gre4at dreptul' dac#
amndou# nscrierile se cer deodat#

Punere n aplicare Art. +93. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

=nscrierea drepturilor reale n cazul actelor @uridice succesi4e
2rt 8*) - =n cazul n care un drept supus nscrierii n cartea ?unciar# a ?#cut
o"iectul unor cesiuni succesi4e ?#r# ca nscrierile s# & ?ost e?ectuate' cel din urm#
ndrept#7it nu 4a putea cere nscrierea dreptului n ?olosul s#u dect dac# solicit#'
odat# cu nscrierea acestuia' <i nscrierea do"ndirilor succesi4e anterioare pe care
le 4a do4edi cu nscrisuri originale sau copii legalizate' dup# caz

Punere n aplicare Art. +92. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

=nscrierile ntemeiate pe o"liga7iile de?unctului
2rt 8*, - =nscrierile ntemeiate pe o"liga7iile de?unctului se 4or putea s#4r<i <i
dup# ce dreptul a ?ost nscris pe numele mo<tenitorului' ns# numai n m#sura n
care mo<tenitorul este 7inut de aceste o"liga7ii

Punere n aplicare Art. +9*. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

2c7iunea n presta7ie ta"ular#
2rt 8*+ - :16 =n cazurile n care cel o"ligat s# transmit#' s# constituie ori s#
modi&ce n ?olosul altuia un drept real asupra unui imo"il nu <i e>ecut# o"liga7iile
necesare pentru nscrierea n cartea ?unciar#' se 4a putea cere instan7ei
@udec#tore<ti s# dispun# nscriereaG dreptul la ac7iune este prescripti"il n condi7iile
legii
:26 3ac# ac7iunea n presta7ie ta"ular# a ?ost notat# n cartea ?unciar#' Aot#rrea
@udec#toreasc# se 4a nscrie' din o&ciu' <i mpotri4a acelora care au do"ndit 4reun
drept ta"ular dup# notare

Punere n aplicare Art. +91. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

0?ectele ac7iunii n presta7ie ta"ular# ?a7# de ter7ul do"nditor de rea-credin7#
2rt 8*! - :16 2c7iunea n presta7ie ta"ular# se 4a putea ndrepta <i mpotri4a
ter7ului do"nditor nscris anterior n cartea ?unciar#' dac# actul @uridic in4ocat de
reclamant este anterior celui n temeiul c#ruia a ?ost nscris dreptul ter7ului
do"nditor' iar acesta a ?ost de rea-credin7# la data ncAeierii actului
:26 3reptul la ac7iune mpotri4a ter7ului se prescrie n termen de - ani de la data
nscrierii de c#tre acesta a dreptului n ?olosul s#u' cu e>cep7ia cazului n care
dreptul la ac7iune al reclamantului contra antecesorului ta"ular s-a prescris mai
nainte

Punere n aplicare Art. +97. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

=nscrierea pro4izorie
2rt 8*8 - =n a?ara altor cazuri pre4#zute de lege' nscrierea pro4izorie n cartea
?unciar# se 4a putea cere:
1 dac# dreptul real do"ndit este a?ectat de o condi7ie suspensi4# ori rezolutorie
sau dac# pri4e<te ori gre4eaz# o construc7ie 4iitoareG n cazul nscrierii pro4izorii
a4nd ca o"iect o construc7ie 4iitoare' @usti&carea acesteia se ?ace n condi7iile legiiG
2 dac#' n temeiul unei Aot#rri care nu este nc# de&niti4#' partea c#zut# n
preten7ii a ?ost o"ligat# la str#mutarea' constituirea sau stingerea unui drept ta"ular
ori cel care administreaz# "unurile unei alte persoane a ?ost o"ligat s# dea o
garan7ie ipotecar#G
- dac# de"itorul a consemnat sumele pentru care a ?ost nscris# ipotecaG
) dac# se do"nde<te un drept ta"ular nscris pro4izoriuG
, dac# am"ele p#r7i consimt doar pentru e?ectuarea unei nscrieri pro4izorii

Punere n aplicare Art. +9+. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

0?ectele nscrierii pro4izorii
2rt 8** - :16 =nscrierea pro4izorie are ca e?ect do"ndirea' modi&carea sau
stingerea unui drept ta"ular de la data nregistr#rii cererii' su" condi7ia <i n m#sura
@usti&c#rii ei
:26 Musti&carea unei nscrieri pro4izorii se ?ace cu consim7#mntul celui mpotri4a
c#ruia s-a e?ectuat nscrierea pro4izorie' dat n ?orm# autentic#' sau n temeiul unei
Aot#rri @udec#tore<ti de&niti4e =n acest din urm# caz' dispozi7iile art 8*+ <i 8*! se
aplic#' n mod corespunz#tor' <i ac7iunii n @usti&care ta"ular#
:-6 Musti&carea radierii dreptului de ipotec# se ?ace n temeiul Aot#rrii
@udec#tore<ti de 4alidare r#mase de&niti4#' al consim7#mntului creditorului dat n
?orm# autentic#' al procesului-4er"al ntocmit de e>ecutorul @udec#toresc prin care
se constat# acceptarea pl#7ii sau' dup# caz' al ncAeierii ntocmite de acesta prin
care se constat# e?ectuarea pl#7ii' r#mas# de&niti4#
:)6 Musti&carea unei nscrieri pro4izorii <i ntinde e?ectul asupra tuturor nscrierilor
care s-au ?#cut condi7ionat de @usti&carea eiG ne@usti&carea unei nscrieri pro4izorii
atrage' la cererea celui interesat' radierea ei <i a tuturor nscrierilor care s-au ?#cut
condi7ionat de @usti&carea ei

Punere n aplicare Art. +99. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

Prezum7ia e>isten7ei sau ine>isten7ei unui drept ta"ular
2rt *00 - :16 3ac# n cartea ?unciar# s-a nscris un drept real n ?olosul unei
persoane' se prezum# c# dreptul e>ist# n ?olosul ei
:26 3ac# un drept real s-a radiat din cartea ?unciar#' se prezum# c# acel drept nu
e>ist#
:-6 3o4ada contrar# se poate ?ace numai n cazurile pre4#zute la art 88!' precum
<i pe calea ac7iunii n recti&care

Punere n aplicare Art. 900. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

3o"ndirea cu "un#-credin7# a unui drept ta"ular
2rt *01 - :16 ;u" rezer4a unor dispozi7ii legale contrare' oricine a do"ndit cu
"un#-credin7# 4reun drept real nscris n cartea ?unciar#' n temeiul unui act @uridic
cu titlu oneros' 4a & socotit titularul dreptului nscris n ?olosul s#u' cAiar dac#' la
cererea ade4#ratului titular' dreptul autorului s#u este radiat din cartea ?unciar#
:26 .er7ul do"nditor este considerat de "un#-credin7# numai dac#' la data
nregistr#rii cererii de nscriere a dreptului n ?olosul s#u' sunt ndeplinite
urm#toarele condi7ii:
a6 nu a ?ost nregistrat# nicio ac7iune prin care se contest# cuprinsul c#r7ii
?unciareG
"6 din cuprinsul c#r7ii ?unciare nu rezult# nicio cauz# care s# @usti&ce recti&carea
acesteia n ?a4oarea altei persoaneG <i
c6 nu a cunoscut' pe alt# cale' ine>actitatea cuprinsului c#r7ii ?unciare
:-6 3ispozi7iile prezentului articol sunt aplica"ile <i ter7ului care a do"ndit cu
"un#- credin7# un drept de ipotec# n temeiul unui act @uridic ncAeiat cu titularul de
carte ?unciar# ori cu succesorul s#u n drepturi' dup# caz
:)6 3ispozi7iile prezentului articol nu pot & ns# opuse de o parte contractant#
celeilalte <i nici de succesorii lor uni4ersali sau cu titlu uni4ersal' dup# caz

Punere n aplicare Art. 901. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.
Art. 79. ,
(1) ?n ca%ul n care( pentru pri'a dat$( ",au n"cri" n cartea !unciar$( !$r$ cau%$
legiti'$( drepturi reale potri#it art. *+
1
din Legea nr. 7/1991( repu4licat$( cu
'odi=c$rile )i co'plet$rile ulterioare( terii do40nditori cu titlu onero" ai #reunui
drept real i'o4iliar( nte'eindu,"e( cu 4un$,credin$( pe cuprin"ul c$rii !unciare( nu
"e pot pre#ala contra ade#$railor proprietari( "tr$ini de cartea !unciar$( de
di"po%iiile art. 901 din &odul ci#il "au ale art. 31 din Legea nr. 7/1991( repu4licat$(
cu 'odi=c$rile )i co'plet$rile ulterioare( dup$ ca%( c0t ti'p nu ",a 'plinit
ter'enul de u%ucapiune ta4ular$ pre#$%ut de &odul ci#il "au dac$ n ace"t ter'en
",a n"cri" o aciune prin care "e conte"t$ cuprin"ul c$rii !unciare.
(2) -i"po%iiile pre%entului articol nu "unt aplica4ile )i n"crierilor e!ectuate nainte
de intrarea n #igoare a &odului ci#il. ?n ace"t ca%( "unt aplica4ile di"po%iiile de
drept co'un pri#itoare la u%ucapiune( n #igoare la data intr$rii n po"e"ia
i'o4ilului.

92P(.%L/L (((
1otarea unor drepturi' ?apte <i raporturi @uridice

2ctele sau ?aptele supuse not#rii
2rt *02 - :16 3repturile' ?aptele sau alte raporturi @uridice pre4#zute la art 8!+
alin :26 de4in opoza"ile ter7elor persoane e>clusi4 prin notare' dac# nu se
do4ede<te c# au ?ost cunoscute pe alt# cale' n a?ara cazului n care din lege rezult#
c# simpla cunoa<tere a acestora nu este su&cient# pentru a suplini lipsa de
pu"licitate =n caz de conDict de drepturi care pro4in de la un autor comun'
dispozi7iile art 8*0-8*2' 8*+ <i 8*! se aplic# n mod corespunz#tor
:26 =n a?ara altor cazuri pre4#zute de lege' sunt supuse not#rii n cartea ?unciar#:
1 punerea su" interdic7ie @udec#toreasc# <i ridicarea acestei m#suriG
2 cererea de declarare a mor7ii unei persoane &zice' Aot#rrea @udec#toreasc# de
declarare a mor7ii <i cererea de anulare sau de recti&care a Aot#rrii @udec#tore<ti
de declarare a mor7iiG
- calitatea de "un comun a unui imo"ilG
) con4en7ia matrimonial#' precum <i modi&carea sau' dup# caz' nlocuirea eiG
, destina7ia unui imo"il de locuin7# a ?amilieiG
+ loca7iunea <i cesiunea de 4enituriG
! aportul de ?olosin7# la capitalul social al unei societ#7iG
8 interdic7ia con4en7ional# de nstr#inare sau de gre4are a unui drept nscrisG
* 4nzarea ?#cut# cu rezer4a dreptului de proprietateG
10 dreptul de a re4oca sau denun7a unilateral contractulG
11 pactul comisoriu <i declara7ia de rezolu7iune sau de reziliere unilateral# a
contractuluiG
12 antecontractul <i pactul de op7iuneG
1- dreptul de preemp7iune n#scut din con4en7iiG
1) inten7ia de a nstr#ina sau de a ipotecaG
1, scAim"area rangului ipotecii' poprirea' ga@ul sau constituirea altei garan7ii
reale asupra crean7ei ipotecareG
1+ descAiderea procedurii insol4en7ei' ridicarea dreptului de administrare al
de"itorului supus acestei m#suri' precum <i ncAiderea acestei proceduriG
1! secAestrul' urm#rirea imo"ilului' a ?ructelor ori 4eniturilor saleG
18 ac7iunea n presta7ie ta"ular#' ac7iunea n @usti&care <i ac7iunea n recti&careG
1* ac7iunile pentru ap#rarea drepturilor reale nscrise n cartea ?unciar#' ac7iunea
n parta@' ac7iunile n des&in7area actului @uridic pentru nulitate' rezolu7iune ori alte
cauze de ine&cacitate' ac7iunea re4ocatorie' precum <i orice alte ac7iuni pri4itoare la
alte drepturi' ?apte' alte raporturi @uridice n leg#tur# cu imo"ilele nscriseG
20 punerea n mi<care a ac7iunii penale pentru o nscriere n cartea ?unciar#
s#4r<it# printr-o ?apt# pre4#zut# de legea penal#
:-6 =n sensul prezentului articol' prin ter7i se n7elege orice persoan# care a
do"ndit un drept real sau un alt drept n leg#tur# cu imo"ilul nscris n cartea
?unciar#

Punere n aplicare Art. 902. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

2ctele sau ?aptele care pot & notate n cartea ?unciar#
2rt *0- - ;e 4or putea nota n cartea ?unciar#' ?#r# ns# ca opoza"ilitatea ?a7# de
ter7i s# depind# de aceast# nscriere:
1 incapacitatea sau restrngerea' prin e?ectul legii' a capacit#7ii de e>erci7iu ori
de ?olosin7#G
2 declara7ia de utilitate pu"lic# n 4ederea e>proprierii unui imo"ilG
- orice alte ?apte sau raporturi @uridice care au leg#tur# cu imo"ilul <i care sunt
pre4#zute n acest scop de lege

Punere n aplicare Art. 903. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

1otarea inten7iei de a nstr#ina sau de a ipoteca
2rt *0) - :16 Proprietarul unui imo"il poate cere ca inten7ia sa de a nstr#ina sau
de a ipoteca n ?olosul unei anumite persoane s# &e notat#' ar#tnd n acest din
urm# caz <i suma ce corespunde o"liga7iei garantate
:26 3ac# nstr#inarea sau ipotecarea se realizeaz# n termen de - luni de la
notarea inten7iei de a nstr#ina sau de a ipoteca' dreptul nscris 4a a4ea rangul
not#rii

Punere n aplicare Art. 902. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

Pierderea e?ectului not#rii
2rt *0, - :16 1otarea inten7iei de a nstr#ina sau de a ipoteca <i pierde e?ectul
prin trecerea unui termen de - luni de la data nregistr#rii cererii
:26 2nul' luna <i ziua n care notarea <i pierde e?ectul 4or & men7ionate att n
notare' ct <i n ncAeierea ce a dispus-o

Punere n aplicare Art. 90*. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

1otarea antecontractelor <i a pactelor de op7iune
2rt *0+ - :16 Promisiunea de a ncAeia un contract a4nd ca o"iect dreptul de
proprietate asupra imo"ilului sau un alt drept n leg#tur# cu acesta se poate nota n
cartea ?unciar#' dac# promitentul este nscris n cartea ?unciar# ca titularul dreptului
care ?ace o"iectul promisiunii' iar antecontractul' su" sanc7iunea respingerii cererii
de notare' pre4ede termenul n care urmeaz# a & ncAeiat contractul 1otarea se
poate e?ectua oricnd n termenul stipulat n antecontract pentru e>ecutarea sa' dar
nu mai trziu de + luni de la e>pirarea lui
:26 Promisiunea se 4a putea radia' dac# cel ndrept#7it nu a cerut instan7ei
pronun7area unei Aot#rri care s# 7in# loc de contract' n termen de + luni de la
trecerea termenului &>at pentru ncAeierea lui sau dac#' ntre timp' imo"ilul a ?ost
de&niti4 ad@udecat n cadrul 4nz#rii silite de c#tre un ter7 care nu este 7inut s#
r#spund# de o"liga7iile promitentului
:-6 Radierea se 4a dispune din o&ciu' dac#' pn# la e>pirarea termenului de + luni
pre4#zut la alin :26' n-a ?ost cerut# nscrierea dreptului care a ?#cut o"iectul
promisiunii' cu e>cep7ia cazului cnd cel ndrept#7it a cerut notarea n cartea
?unciar# a ac7iunii pre4#zute la alin :26 3e asemenea' promisiunea se 4a radia din
o&ciu n toate cazurile cnd' pn# la ncAeierea contractului amintit mai sus ori pn#
la solu7ionarea de&niti4# a ac7iunii pre4#zute la alin :26' imo"ilul a ?ost de&niti4
ad@udecat n cadrul 4nz#rii silite de c#tre un ter7 care nu este 7inut s# r#spund# de
o"liga7iile promitentului
:)6 3ispozi7iile prezentului articol se aplic# prin asem#nare <i pactelor de op7iune
notate n cartea ?unciar# =n aceste cazuri' dac#' pn# la e>pirarea termenului
stipulat n contract pentru e>ercitarea op7iunii' "ene&ciarul pactului nu solicit#' n
"aza declara7iei de op7iune <i a do4ezii comunic#rii sale c#tre cealalt# parte'
inta"ularea dreptului ce urmeaz# a & do"ndit' se 4a dispune din o&ciu radierea
pactului nscris n ?olosul s#u

Punere n aplicare Art. 901. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

92P(.%L/L (V
Recti&carea nscrierilor de carte ?unciar#

1o7iune
2rt *0! - :16 9nd o nscriere ?#cut# n cartea ?unciar# nu corespunde cu situa7ia
@uridic# real#' se poate cere recti&carea acesteia
:26 Prin recti&care se n7elege radierea' ndreptarea sau corectarea oric#rei
nscrieri ine>acte e?ectuate n cartea ?unciar#
:-6 ;itua7ia @uridic# real# tre"uie s# rezulte dintr-o recunoa<tere ?#cut# de titularul
nscrierii a c#rei recti&care se solicit#' prin declara7ie dat# n ?orm# autentic#
notarial#' ori dintr-o Aot#rre @udec#toreasc# de&niti4# pronun7at# mpotri4a
acestuia' prin care s-a admis ac7iunea de ?ond 2c7iunea de ?ond poate &' dup# caz'
o ac7iune n anulare' rezolu7iune' reduc7iune sau orice alt# ac7iune ntemeiat# pe o
cauz# de ine&cacitate a actului @uridic

Punere n aplicare Art. 907. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

Recti&carea inta"ul#rii sau nscrierii pro4izorii
2rt *08 - :16 %rice persoan# interesat# poate cere recti&carea unei inta"ul#ri sau
nscrieri pro4izorii' dac#:
1 nscrierea sau ncAeierea nu este 4ala"il# ori actul n temeiul c#ruia a ?ost
e?ectuat# nscrierea a ?ost des&in7at' n condi7iile legii' pentru cauze ori moti4e
anterioare sau concomitente ncAeierii ori' dup# caz' emiterii luiG
2 dreptul nscris a ?ost gre<it cali&catG
- nu mai sunt ntrunite condi7iile de e>isten7# a dreptului nscris sau au ncetat
e?ectele actului @uridic n temeiul c#ruia s-a ?#cut nscriereaG
) nscrierea n cartea ?unciar# nu mai este' din orice alte moti4e' n concordan7#
cu situa7ia @uridic# real# a imo"ilului
:26 Recti&carea nscrierilor n cartea ?unciar# se poate ?ace &e pe cale amia"il#'
prin declara7ia autentic# notarial# a titularului dreptului ce urmeaz# a & radiat sau
modi&cat' &e' n caz de litigiu' prin Aot#rre @udec#toreasc# de&niti4#
:-6 9nd dreptul nscris n cartea ?unciar# urmeaz# a & recti&cat' titularul lui este
o"ligat s# predea celui ndrept#7it' odat# cu consim7#mntul dat n ?orm# autentic#
notarial# pentru e?ectuarea recti&c#rii' <i nscrisurile necesare' iar n caz contrar'
persoana interesat# 4a putea solicita instan7ei s# dispun# nscrierea n cartea
?unciar# =n acest din urm# caz' Aot#rrea instan7ei de @udecat# 4a suplini
consim7#mntul la nscriere al p#r7ii care are o"liga7ia de a preda nscrisurile
necesare recti&c#rii
:)6 2c7iunea n recti&care poate & introdus# concomitent sau separat' dup# ce a
?ost admis# ac7iunea de ?ond' cnd este cazul 0a poate & ?ormulat# att mpotri4a
do"nditorului nemi@locit' ct <i mpotri4a ter7ilor do"nditori' cu titlu oneros sau cu
titlu gratuit' n condi7iile pre4#zute la art *0*' cu e>cep7ia ac7iunii ntemeiate pe
dispozi7iile alin :16 pct - <i )' care nu poate & pornit# mpotri4a ter7ilor care <i-au
nscris 4reun drept real' do"ndit cu "un#-credin7# <i printr-un act @uridic cu titlu
oneros sau' dup# caz' n temeiul unui contract de ipotec#' ntemeindu-se pe
cuprinsul c#r7ii ?unciare

Punere n aplicare Art. 90+. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

.ermenele de e>ercitare a ac7iunii n recti&care
2rt *0* - :16 ;u" rezer4a prescrip7iei dreptului la ac7iunea n ?ond' ac7iunea n
recti&care este imprescripti"il# ?a7# de do"nditorul nemi@locit' precum <i ?a7# de
ter7ul care a do"ndit cu rea-credin7# dreptul nscris n ?olosul s#u 3ac# ac7iunea de
?ond introdus# pe cale separat# a ?ost admis#' ac7iunea n recti&care este' de
asemenea' imprescripti"il# att mpotri4a celor care au ?ost cAema7i n @udecat#' ct
<i mpotri4a ter7ilor care au do"ndit un drept real dup# ce ac7iunea de ?ond a ?ost
notat# n cartea ?unciar#
:26 Ca7# de ter7ele persoane care au do"ndit cu "un#-credin7# un drept real prin
dona7ie sau legat cu titlu particular' ac7iunea n recti&care' su" rezer4a prescrip7iei
dreptului la ac7iunea de ?ond' nu se 4a putea introduce dect n termen de , ani'
socoti7i de la nregistrarea cererii lor de nscriere
:-6 3e asemenea' su" rezer4a prescrip7iei dreptului la ac7iunea n ?ond' ac7iunea
n recti&care' ntemeiat# e>clusi4 pe dispozi7iile art *08 alin :16 pct 1 <i 2' se 4a
putea ndrepta <i mpotri4a ter7elor persoane care <i-au nscris 4reun drept real'
do"ndit cu "un#-credin7# <i printr-un act @uridic cu titlu oneros sau' dup# caz' n
temeiul unui contract de ipotec#' ntemeindu-se pe cuprinsul c#r7ii ?unciare =n
aceste cazuri' termenul 4a & de - ani' socoti7i de la data nregistr#rii cererii de
nscriere ?ormulate de c#tre do"nditorul nemi@locit al dreptului a c#rui recti&care se
cere' cu e>cep7ia cazului cnd ncAeierea' prin care s-a ordonat nscrierea care ?ace
o"iectul ac7iunii n recti&care' a ?ost comunicat# celui ndrept#7it' caz n care
termenul 4a & de un an de la comunicarea acesteia
:)6 .ermenele pre4#zute la alin :26 <i :-6 sunt termene de dec#dere

Punere n aplicare Art. 909. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

0?ectele admiterii ac7iunii n recti&care
2rt *10 - :16 Hot#rrea prin care se admite recti&carea unei nscrieri nu 4a aduce
atingere drepturilor nscrise n ?olosul celor care nu au ?ost p#r7i n cauz#
:26 3ac# ns# ac7iunea n recti&care a ?ost notat# n cartea ?unciar#' Aot#rrea
@udec#toreasc# de admitere se 4a nscrie' din o&ciu' <i mpotri4a acelora care au
do"ndit 4reun drept ta"ular dup# notare' care se 4a radia odat# cu dreptul
autorului lor

Punere n aplicare Art. 910. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

Recti&carea not#rii n cartea ?unciar#
2rt *11 - :16 =n lipsa consim7#mntul titularului' orice persoan# interesat# 4a
putea cere recti&carea unei not#ri n cazurile pre4#zute la art *08' precum <i ori de
cte ori' din alte cauze' notarea nu este sau a ncetat s# &e e>act#
:26 Recti&carea se 4a ncu4iin7a n temeiul unei Aot#rri @udec#tore<ti de&niti4eG
dreptul la ac7iune este imprescripti"il
:-6 3ispozi7iile art *10 r#mn aplica"ile

Punere n aplicare Art. 911. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

Radierea drepturilor condi7ionale
2rt *12 - :16 3reptul a?ectat de o condi7ie suspensi4# se 4a radia din o&ciu' dac#
nu se do4ede<te ndeplinirea condi7iei care a?ecteaz# dreptul' n termen de , ani de
la nscriere
:26 .ot ast?el se 4a radia condi7ia rezolutorie' dac# nu s-a cerut' n temeiul ei'
radierea dreptului nscris su" o asemenea modalitate' timp de 10 ani de la nscriere

Punere n aplicare Art. 912. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

=ndreptarea erorilor materiale
2rt *1- - 0rorile materiale s#4r<ite cu prile@ul nscrierilor e?ectuate n cartea
?unciar#' altele dect cele care constituie cazuri de recti&care' se pot ndrepta la
cerere sau din o&ciu 3ispozi7iile art *0*-*11 sunt aplica"ile n mod corespunz#tor

Punere n aplicare Art. 913. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

$odi&carea descrierii imo"ilului
2rt *1) - Proprietarul imo"ilului nscris n cartea ?unciar# 4a putea cere oricnd
modi&carea men7iunilor din cartea ?unciar# pri4itoare la descrierea' destina7ia sau
supra?a7a acestuia' n condi7iile legii

Punere n aplicare Art. 912. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

R#spunderea pentru 7inerea de?ectuoas# a c#r7ii ?unciare
2rt *1, - :16 9el pre@udiciat printr-o ?apt# s#4r<it#' cAiar din culp#' n p#strarea
<i administrarea c#r7ii ?unciare 4a putea cere o"ligarea' n solidar' la plata de
desp#gu"iri a o&ciului teritorial de cadastru <i pu"licitate imo"iliar# de la locul
situ#rii imo"ilului <i a persoanei r#spunz#toare de pre@udiciul ast?el cauzat' dac#
pre@udiciul nu a putut & nl#turat' n tot sau n parte' prin e>ercitarea ac7iunilor <i
c#ilor de atac pre4#zute de lege
:26 3reptul la ac7iune se prescrie ntr-un termen de un an' socotit din ziua n care
cel 4#t#mat a cunoscut ?aptul p#gu"itor' ns# nu mai trziu de - ani de la data cnd
s-a s#4r<it ?apta prin care s-a cauzat pre@udiciul Prescrip7ia este suspendat# prin
e>ercitarea ac7iunilor <i c#ilor de atac pre4#zute de lege pentru nl#turarea e?ectelor
?aptei p#gu"itoare

Punere n aplicare Art. 91*. prin Lege 71/2011 :
Art. 71. ,
-i"po%iiile art. +71,91* din &odul ci#il pri#itoare la ca%urile( condiiile( e!ectele )i
regi'ul n"crierilor n cartea !unciar$ "e aplic$ nu'ai actelor )i !aptelor <uridice
nc3eiate "au( dup$ ca%( "$#0r)ite ori produ"e dup$ intrarea n #igoare a &odului
ci#il.

.(.L/L V(((
Posesia

92P(.%L/L (
3ispozi7ii generale

1o7iune
2rt *1+ - :16 Posesia este e>ercitarea n ?apt a prerogati4elor dreptului de
proprietate asupra unui "un de c#tre persoana care l st#pne<te <i care se
comport# ca un proprietar
:26 3ispozi7iile prezentului titlu se aplic#' n mod corespunz#tor' <i n pri4in7a
posesorului care se comport# ca un titular al altui drept real' cu e>cep7ia drepturilor
reale de garan7ie

0>ercitarea posesiei
2rt *1! - :16 Posesorul poate e>ercita prerogati4ele dreptului de proprietate
asupra "unului &e n mod nemi@locit' prin putere proprie' &e prin intermediul unei
alte persoane
:26 Persoanele lipsite de capacitate de e>erci7iu <i persoanele @uridice e>ercit#
posesia prin reprezentantul lor legal

9azurile care nu constituie posesie
2rt *18 - :16 1u constituie posesie st#pnirea unui "un de c#tre un detentor
precar' precum:
a6 locatarul' comodatarul' depozitarul' creditorul ga@istG
"6 titularul dreptului de super&cie' uzu?ruct' uz' a"ita7ie sau ser4itute' ?a7# de
nuda proprietateG
c6 &ecare coproprietar' n propor7ie cu cotele-p#r7i ce re4in celorlal7i coproprietariG
d6 orice alt# persoan# care' de7innd temporar un "un al altuia' este o"ligat# s# l
restituie sau care l st#pne<te cu ng#duin7a acestuia
:26 3etentorul precar poate in4oca e?ectele recunoscute posesiei numai n cazurile
<i limitele pre4#zute de lege

Prezum7ia de posesie <i prezum7ia de proprietate
2rt *1* - :16 Pn# la pro"a contrar#' acela care st#pne<te "unul este prezumat
posesor
:26 3eten7ia precar#' odat# do4edit#' este prezumat# c# se men7ine pn# la pro"a
inter4ertirii sale
:-6 Pn# la pro"a contrar#' posesorul este considerat proprietar' cu e>cep7ia
imo"ilelor nscrise n cartea ?unciar#

(nter4ertirea precarit#7ii n posesie
2rt *20 - :16 (nter4ertirea deten7iei precare n posesie nu se poate ?ace dect n
urm#toarele cazuri:
a6 dac# detentorul precar ncAeie cu "un#-credin7# un act translati4 de proprietate
cu titlu particular cu alt# persoan# dect cu proprietarul "unuluiG
"6 dac# detentorul precar s#4r<e<te mpotri4a posesorului acte de rezisten7#
neecAi4oce n pri4in7a inten7iei sale de a ncepe s# se comporte ca un proprietarG n
acest caz' inter4ertirea nu se 4a produce ns# mai nainte de mplinirea termenului
pre4#zut pentru restituirea "unuluiG
c6 dac# detentorul precar nstr#ineaz# "unul' printr-un act translati4 de
proprietate cu titlu particular' cu condi7ia ca do"nditorul s# &e de "un#-credin7#
:26 =n cazul imo"ilelor nscrise n cartea ?unciar#' do"nditorul este de
"un#credin7# dac# nscrie dreptul n ?olosul s#u ntemeindu-se pe cuprinsul c#r7ii
?unciare =n celelalte cazuri' este de "un#-credin7# do"nditorul care nu cuno<tea <i
nici nu tre"uia' dup# mpre@ur#ri' s# cunoasc# lipsa calit#7ii de proprietar a celui de
la care a do"ndit "unul

Punere n aplicare Art. 920. prin Lege 71/2011 :
Art. +1. ,
-i"po%iiile art. 920 din &odul ci#il "e aplic$ nu'ai ca%urilor de inter#ertire ap$rute
ulterior intr$rii n #igoare a &odului ci#il.

=ncetarea posesiei
2rt *21 - Posesia nceteaz# prin:
a6 trans?ormarea sa n deten7ie precar#G
"6 nstr#inarea "unuluiG
c6 a"andonarea "unului mo"il sau nscrierea n cartea ?unciar# a declara7iei de
renun7are la dreptul de proprietate asupra unui "un imo"ilG
d6 pieirea "unuluiG
e6 trecerea "unului n proprietate pu"lic#G
?6 nscrierea dreptului de proprietate al comunei' ora<ului sau municipiului' dup#
caz' con?orm art 88* alin :26G
g6 deposedare' dac# posesorul r#mne lipsit de posesia "unului mai mult de un
an

92P(.%L/L ((
Viciile posesiei

Viciile posesiei
2rt *22 - :16 =n a?ara situa7iilor pre4#zute de lege' nu poate produce e?ecte
@uridice dect posesia util#
:26 1u este util# posesia discontinu#' tul"urat# sau clandestin# Pn# la pro"a
contrar#' posesia este prezumat# a & util#

3iscontinuitatea
2rt *2- - Posesia este discontinu# att timp ct posesorul o e>ercit# cu
intermiten7e anormale n raport cu natura "unului

Violen7a
2rt *2) - Posesia este tul"urat# att timp ct este do"ndit# sau conser4at# prin
acte de 4iolen7#' &zic# sau moral#' care nu au ?ost pro4ocate de o alt# persoan#

9landestinitatea
2rt *2, - Posesia este clandestin#' dac# se e>ercit# ast?el nct nu poate &
cunoscut#

(n4ocarea 4iciilor posesiei
2rt *2+ - :16 3iscontinuitatea poate & opus# posesorului de c#tre orice persoan#
interesat#
:26 1umai persoana ?a7# de care posesia este tul"urat# sau clandestin# poate
in4oca aceste 4icii

=ncetarea 4iciilor posesiei
2rt *2! - Posesia 4iciat# de4ine util# ndat# ce 4iciul nceteaz#

92P(.%L/L (((
0?ectele posesiei

;09F(/102 1
3ispozi7ii generale

/zucapiunea <i do"ndirea ?ructelor
2rt *28 - =n condi7iile prezentului capitol' posesorul poate do"ndi proprietatea
asupra "unului posedat sau' dup# caz' asupra ?ructelor produse de acesta

Bunurile care nu pot & uzucapate
2rt *2* - 1u pot & uzucapate "unurile care' nainte sau dup# intrarea n posesie'
au ?ost declarate prin lege inaliena"ile

;09F(/102 a 2-a
/zucapiunea imo"iliar#

/zucapiunea e>trata"ular#
2rt *-0 - :16 3reptul de proprietate asupra unui imo"il <i dezmem"r#mintele sale
pot & nscrise n cartea ?unciar#' n temeiul uzucapiunii' n ?olosul celui care l-a
posedat timp de 10 ani' dac#:
a6 proprietarul nscris n cartea ?unciar# a decedat ori' dup# caz' <i-a ncetat
e>isten7aG
"6 a ?ost nscris# n cartea ?unciar# declara7ia de renun7are la proprietateG
c6 imo"ilul nu era nscris n nicio carte ?unciar#
:26 =n toate cazurile' uzucapantul poate do"ndi dreptul numai dac# <i-a
nregistrat cererea de nscriere n cartea ?unciar# nainte ca o ter7# persoan# s# <i &
nregistrat propria cerere de nscriere a dreptului n ?olosul s#u' pe "aza unei cauze
legitime' n cursul sau cAiar dup# mplinirea termenului de uzucapiune

Punere n aplicare Art. 930. prin Lege 71/2011 :
Art. +2. ,
-i"po%iiile art. 930,932 din &odul ci#il re!eritoare la u%ucapiunea i'o4iliar$ "e
aplic$ nu'ai n ca%urile n care po"e"ia a nceput dup$ data intr$rii n #igoare a
ace"tuia. Pentru ca%urile n care po"e"ia a nceput nainte de acea"t$ dat$( "unt
aplica4ile di"po%iiile re!eritoare la u%ucapiune n #igoare la data nceperii po"e"iei.
?n ca%ul i'o4ilelor pentru care( la data nceperii po"e"iei( nu erau de"c3i"e c$ri
!unciare( r$'0n aplica4ile di"po%iiile n 'aterie de u%ucapiune din &odul ci#il din
1+12.

/zucapiunea ta"ular#
2rt *-1 - :16 3repturile celui care a ?ost nscris' ?#r# cauz# legitim#' n cartea
?unciar#' ca proprietar al unui imo"il sau titular al unui alt drept real' nu mai pot &
contestate cnd cel nscris cu "un#-credin7# a posedat imo"ilul timp de , ani dup#
momentul nregistr#rii cererii de nscriere' dac# posesia sa a ?ost ne4iciat#
:26 0ste su&cient ca "una-credin7# s# e>iste n momentul nregistr#rii cererii de
nscriere <i n momentul intr#rii n posesie

Punere n aplicare Art. 931. prin Lege 71/2011 :
Art. +2. ,
-i"po%iiile art. 930,932 din &odul ci#il re!eritoare la u%ucapiunea i'o4iliar$ "e
aplic$ nu'ai n ca%urile n care po"e"ia a nceput dup$ data intr$rii n #igoare a
ace"tuia. Pentru ca%urile n care po"e"ia a nceput nainte de acea"t$ dat$( "unt
aplica4ile di"po%iiile re!eritoare la u%ucapiune n #igoare la data nceperii po"e"iei.
?n ca%ul i'o4ilelor pentru care( la data nceperii po"e"iei( nu erau de"c3i"e c$ri
!unciare( r$'0n aplica4ile di"po%iiile n 'aterie de u%ucapiune din &odul ci#il din
1+12.

9urgerea termenului uzucapiunii
2rt *-2 - :16 =n cazurile pre4#zute la art *-0 alin :16 lit a6 <i "6' termenul
uzucapiunii nu ncepe s# curg# nainte de data decesului sau' dup# caz' a ncet#rii
e>isten7ei @uridice a proprietarului' respecti4 nainte de data nscrierii declara7iei de
renun7are la proprietate' cAiar dac# intrarea n posesie s-a produs la o dat#
anterioar#
:26 Viciile posesiei suspend# cursul uzucapiunii

Punere n aplicare Art. 932. prin Lege 71/2011 :
Art. +2. ,
-i"po%iiile art. 930,932 din &odul ci#il re!eritoare la u%ucapiunea i'o4iliar$ "e
aplic$ nu'ai n ca%urile n care po"e"ia a nceput dup$ data intr$rii n #igoare a
ace"tuia. Pentru ca%urile n care po"e"ia a nceput nainte de acea"t$ dat$( "unt
aplica4ile di"po%iiile re!eritoare la u%ucapiune n #igoare la data nceperii po"e"iei.
?n ca%ul i'o4ilelor pentru care( la data nceperii po"e"iei( nu erau de"c3i"e c$ri
!unciare( r$'0n aplica4ile di"po%iiile n 'aterie de u%ucapiune din &odul ci#il din
1+12.

Monc7iunea posesiilor
2rt *-- - :16 Ciecare posesor este considerat c# ncepe n persoana sa o nou#
posesie' indi?erent dac# "unul a ?ost transmis cu titlu uni4ersal sau particular
:26 9u toate acestea' pentru a in4oca uzucapiunea' posesorul actual poate s#
uneasc# propria posesie cu aceea a autorului s#u

Punere n aplicare Art. 933. prin Lege 71/2011 :
Art. +2. ,
-i"po%iiile art. 930,932 din &odul ci#il re!eritoare la u%ucapiunea i'o4iliar$ "e
aplic$ nu'ai n ca%urile n care po"e"ia a nceput dup$ data intr$rii n #igoare a
ace"tuia. Pentru ca%urile n care po"e"ia a nceput nainte de acea"t$ dat$( "unt
aplica4ile di"po%iiile re!eritoare la u%ucapiune n #igoare la data nceperii po"e"iei.
?n ca%ul i'o4ilelor pentru care( la data nceperii po"e"iei( nu erau de"c3i"e c$ri
!unciare( r$'0n aplica4ile di"po%iiile n 'aterie de u%ucapiune din &odul ci#il din
1+12.

2lte dispozi7ii aplica"ile
2rt *-) - 3ispozi7iile prezentei sec7iuni se completeaz#' n mod corespunz#tor'
cu cele pri4itoare la prescrip7ia e>tincti4#

Punere n aplicare Art. 932. prin Lege 71/2011 :
Art. +2. ,
-i"po%iiile art. 930,932 din &odul ci#il re!eritoare la u%ucapiunea i'o4iliar$ "e
aplic$ nu'ai n ca%urile n care po"e"ia a nceput dup$ data intr$rii n #igoare a
ace"tuia. Pentru ca%urile n care po"e"ia a nceput nainte de acea"t$ dat$( "unt
aplica4ile di"po%iiile re!eritoare la u%ucapiune n #igoare la data nceperii po"e"iei.
?n ca%ul i'o4ilelor pentru care( la data nceperii po"e"iei( nu erau de"c3i"e c$ri
!unciare( r$'0n aplica4ile di"po%iiile n 'aterie de u%ucapiune din &odul ci#il din
1+12.

;09F(/102 a --a
3o"ndirea propriet#7ii mo"iliare prin posesia de "un#-credin7#

Prezum7ia de titlu de proprietate
2rt *-, - %ricine se aD# la un moment dat n posesia unui "un mo"il este
prezumat c# are un titlu de do"ndire a dreptului de proprietate asupra "unului

%poza"ilitatea ?a7# de ter7i
2rt *-+ - 9u e>cep7ia cazurilor pre4#zute de lege' posesia de "un#-credin7# a
"unului mo"il asigur# opoza"ilitatea ?a7# de ter7i a actelor @uridice constituti4e sau
translati4e de drepturi reale

3o"ndirea propriet#7ii mo"iliare prin posesia de "un#-credin7#
2rt *-! - :16 Persoana care' cu "un#-credin7#' ncAeie cu un neproprietar un act
translati4 de proprietate cu titlu oneros a4nd ca o"iect un "un mo"il de4ine
proprietarul acelui "un din momentul lu#rii sale n posesie e?ecti4#
:26 9u toate acestea' "unul pierdut sau ?urat poate & re4endicat de la posesorul
de "un#-credin7#' dac# ac7iunea este intentat#' su" sanc7iunea dec#derii' n termen
de - ani de la data la care proprietarul a pierdut st#pnirea material# a "unului
:-6 3ac# "unul pierdut sau ?urat a ?ost cump#rat dintr-un loc ori de la o persoan#
care 4inde n mod o"i<nuit "unuri de acela<i ?el ori dac# a ?ost ad@udecat la o
licita7ie pu"lic#' iar ac7iunea n re4endicare a ?ost introdus# n#untrul termenului de
- ani' posesorul de "un#-credin7# poate re7ine "unul pn# la indemnizarea sa
integral# pentru pre7ul pl#tit 4nz#torului
:)6 3ispozi7iile prezentului articol nu se aplic# "unurilor mo"ile care sunt accesorii
unui imo"il
:,6 3ispozi7iile prezentului articol se aplic# n mod corespunz#tor <i n leg#tur# cu
do"ndirea dreptului de uzu?ruct <i a dreptului de uz asupra unui "un mo"il

Buna-credin7#
2rt *-8 - :16 0ste de "un#-credin7# posesorul care nu cuno<tea <i nici nu tre"uia'
dup# mpre@ur#ri' s# cunoasc# lipsa calit#7ii de proprietar a nstr#in#torului
:26 Buna-credin7# tre"uie s# e>iste la data intr#rii n posesia e?ecti4# a "unului

3o"ndirea "unului mo"il n temeiul uzucapiunii
2rt *-* - 2cela care posed# "unul altuia timp de 10 ani' n alte condi7ii dect
cele pre4#zute n prezenta sec7iune' poate do"ndi dreptul de proprietate' n
temeiul uzucapiunii 3ispozi7iile art *-2 alin :26' art *-- <i *-) se aplic# n mod
corespunz#tor

Posesia titlurilor la purt#tor
2rt *)0 - 3ispozi7iile prezentei sec7iuni se aplic# <i titlurilor la purt#tor' n m#sura
n care prin legi speciale nu se dispune alt?el

;09F(/102 a )-a
%cupa7iunea

3o"ndirea "unului prin ocupa7iune
2rt *)1 - :16 Posesorul unui lucru mo"il care nu apar7ine nim#nui de4ine
proprietarul acestuia' prin ocupa7iune' de la data intr#rii n posesie' ns# numai dac#
aceasta se ?ace n condi7iile legii
:26 ;unt lucruri ?#r# st#pn "unurile mo"ile a"andonate' precum <i "unurile care'
prin natura lor' nu au un proprietar' cum sunt animalele s#l"atice' pe<tele <i
resursele ac4atice 4ii din "azinele piscicole naturale' ?ructele de p#dure' ciupercile
comesti"ile din Dora spontan#' plantele medicinale <i aromatice <i altele asemenea
:-6 Lucrurile mo"ile de 4aloare ?oarte mic# sau ?oarte deteriorate care sunt l#sate
ntr-un loc pu"lic' inclusi4 pe un drum pu"lic sau ntr-un mi@loc de transport n
comun' sunt considerate lucruri a"andonate

Proprietatea "unului g#sit
2rt *)2 - :16 Bunul mo"il pierdut continu# s# apar7in# proprietarului s#u
:26 E#sitorul "unului este o"ligat ca' n termen de 10 zile' s# l restituie
proprietarului ori' dac# acesta nu poate & cunoscut' s# l predea organului de poli7ie
din localitatea n care a ?ost g#sit 2cesta are o"liga7ia de a p#stra "unul timp de +
luni' &ind aplica"ile n acest sens dispozi7iile pri4itoare la depozitul necesar
:-6 %rganul de poli7ie 4a a&<a la sediul s#u <i pe pagina de internet un anun7
pri4itor la pierderea "unului' cu men7ionarea tuturor elementelor de descriere a
acestuia

Proprietatea asupra "unului g#sit n loc pu"lic
2rt *)- - 3ac# "unul a ?ost g#sit ntr-un loc pu"lic' el 4a & predat' pe "az# de
proces-4er"al' persoanei care de7ine un titlu' altul dect titlul de proprietate pu"lic#'
asupra locului respecti4 =n termen de - zile de la data prelu#rii "unului pierdut'
aceast# persoan# este o"ligat# s# l predea' pe "az# de proces-4er"al' organelor de
poli7ie din localitate =n acela<i termen' anun7ul men7ionat la art *)2 alin :-6 se 4a
a&<a la locul unde a ?ost g#sit "unul

Vnzarea "unului g#sit
2rt *)) - 3ac#' datorit# mpre@ur#rilor sau naturii "unului' p#strarea sa tinde s# i
diminueze 4aloarea ori de4ine prea costisitoare' el 4a & 4ndut prin licita7ie pu"lic#'
con?orm legii =n acest caz' drepturile <i o"liga7iile legate de "un se 4or e>ercita n
leg#tur# cu pre7ul o"7inut n urma 4nz#rii

Restituirea "unului g#sit c#tre proprietar
2rt *), - :16 Bunul sau pre7ul o"7inut din 4alori&carea lui se 4a remite
proprietarului' dac# acesta l pretinde' su" sanc7iunea dec#derii' n termenul
pre4#zut la art *)2 alin :26 teza a ((-a' ns# nu mai nainte de a se acAita
cAeltuielile legate de p#strarea "unului
:26 3e asemenea' n cazul "unurilor cu 4aloare comercial#' proprietarul este
o"ligat s# pl#teasc# g#sitorului o recompens# reprezentnd a zecea parte din pre7
sau din 4aloarea actual# a "unului %"liga7ia de plat# a recompensei nu e>ist# n
cazul pre4#zut la art *)-' dac# g#sitorul este persoana care de7ine spa7iul ori un
reprezentant sau un anga@at al acesteia
:-6 =n cazul n care proprietarul a ?#cut o o?ert# pu"lic# de recompens#' g#sitorul
are dreptul de a opta ntre suma la care s-a o"ligat proprietarul prin aceast# o?ert#
<i recompensa &>at# de lege ori sta"ilit# de c#tre instan7a @udec#toreasc#
:)6 3ac# "unul ori pre7ul nu este pretins de proprietarul originar' el 4a &
considerat lucru ?#r# st#pn <i remis g#sitorului pe "az# de proces-4er"al =n acest
caz' g#sitorul do"nde<te dreptul de proprietate prin ocupa7iune 3o4ada
ocupa7iunii se poate ?ace prin procesul-4er"al men7ionat sau prin orice alt mi@loc de
pro"#
:,6 3ac# g#sitorul re?uz# s# preia "unul sau pre7ul' acesta re4ine comunei'
ora<ului sau municipiului pe teritoriul c#ruia a ?ost g#sit <i intr# n domeniul pri4at al
acestuia

3repturile asupra tezaurului g#sit
2rt *)+ - :16 .ezaurul este orice "un mo"il ascuns sau ngropat' cAiar in4oluntar'
n pri4in7a c#ruia nimeni nu poate do4edi c# este proprietar
:26 3reptul de proprietate asupra tezaurului descoperit ntr-un "un imo"il sau ntr-
un "un mo"il apar7ine' n cote egale' proprietarului "unului imo"il sau al "unului
mo"il n care a ?ost descoperit <i descoperitorului
:-6 3ispozi7iile prezentului articol nu se aplic# "unurilor mo"ile culturale' cali&cate
ast?el potri4it legii' care sunt descoperite ?ortuit sau ca urmare a unor cercet#ri
arAeologice sistematice' <i nici acelor "unuri care' potri4it legii' ?ac o"iectul
propriet#7ii pu"lice

2lte dispozi7ii aplica"ile
2rt *)! - 3ispozi7iile prezentei sec7iuni se aplic# n mod corespunz#tor <i
persoanelor care' pe un alt temei' au dreptul la restituirea "unului pierdut

;09F(/102 a ,-a
3o"ndirea ?ructelor prin posesia de "un#-credin7#

9ondi7iile do"ndirii ?ructelor "unului posedat
2rt *)8 - :16 Posesorul de "un#-credin7# do"nde<te dreptul de proprietate
asupra ?ructelor "unului posedat
:26 Posesorul tre"uie s# &e de "un#-credin7# la data perceperii ?ructelor Cructele
ci4ile percepute anticipat re4in posesorului n m#sura n care "una sa credin7# se
men7ine la data scaden7ei acestora
:-6 =n cazul ?ructelor produse de imo"ile nscrise n cartea ?unciar#' "una-credin7#
se apreciaz# n raport cu condi7iile cerute ter7ilor do"nditori pentru a respinge
ac7iunea n recti&care
:)6 =n celelalte cazuri' posesorul este de "un#-credin7# atunci cnd are
con4ingerea c# este proprietarul "unului n temeiul unui act translati4 de
proprietate ale c#rui cauze de ine&cacitate nu le cunoa<te <i nici nu ar tre"ui' dup#
mpre@ur#ri' s# le cunoasc# Buna-credin7# nceteaz# din momentul n care cauzele
de ine&cacitate i sunt cunoscute
:,6 Posesorul de rea-credin7# tre"uie s# restituie ?ructele percepute' precum <i
contra4aloarea acelora pe care a omis s# le perceap#

92P(.%L/L (V
2c7iunile posesorii

2c7iunile posesorii
2rt *)* - :16 9el care a posedat un "un cel pu7in un an poate solicita instan7ei de
@udecat# pre4enirea ori nl#turarea oric#rei tul"ur#ri a posesiei sale sau' dup# caz'
restituirea "unului 3e asemenea' posesorul este ndrept#7it s# pretind# desp#gu"iri
pentru pre@udiciile cauzate
:26 0>erci7iul ac7iunilor posesorii este recunoscut <i detentorului precar

Persoanele mpotri4a c#rora se pot introduce ac7iunile posesorii
2rt *,0 - :16 2c7iunile posesorii pot & introduse <i mpotri4a proprietarului
:26 2c7iunea posesorie nu poate & ns# introdus# mpotri4a persoanei ?a7# de care
e>ist# o"liga7ia de restituire a "unului

.ermenul de e>ercitare a ac7iunii posesorii
2rt *,1 - :16 =n caz de tul"urare ori de deposedare' pa<nic# sau 4iolent#'
ac7iunea se introduce n termenul de prescrip7ie de un an de la data tul"ur#rii sau
deposed#rii
:26 3ac# tul"urarea ori deposedarea este 4iolent#' ac7iunea poate & introdus# <i
de cel care e>ercit# o posesie 4iciat#' indi?erent de durata posesiei sale

Luarea m#surilor pentru conser4area "unului posedat
2rt *,2 - :16 3ac# e>ist# moti4e temeinice s# se considere c# "unul posedat
poate & distrus ori deteriorat de un lucru aDat n posesia unei alte persoane sau ca
urmare a unor lucr#ri' precum ridicarea unei construc7ii' t#ierea unor ar"ori ori
e?ectuarea unor s#p#turi pe ?ondul n4ecinat' posesorul poate s# cear# luarea
m#surilor necesare pentru e4itarea pericolului sau' dac# este cazul' ncetarea
lucr#rilor
:26 Pn# la solu7ionarea cererii' posesorul ori' dup# caz' cealalt# persoan# poate &
o"ligat# la plata unei cau7iuni' l#sate la aprecierea instan7ei' numai n urm#toarele
situa7ii:
a6 dac# instan7a dispune' n mod pro4izoriu' deplasarea lucrului ori ncetarea
lucr#rilor' cau7iunea se sta"ile<te n sarcina posesorului' ast?el nct s# se poat#
repara pre@udiciul ce s-ar cauza prtului prin aceast# m#sur#G
"6 dac# instan7a ncu4iin7eaz# men7inerea lucrului n starea sa actual# ori
continuarea lucr#rilor' cau7iunea se sta"ile<te n sarcina prtului ast?el nct s# se
asigure posesorului sumele necesare pentru resta"ilirea situa7iei anterioare

92R.02 a (V-a
3espre mo<tenire <i li"eralit#7i56
___________
56 3ispozi7iile tranzitorii <i de punere n aplicare a c#r7ii a (V-a sunt cuprinse n art
*1-*8 din Legea nr !1/2011

.(.L/L (
3ispozi7ii re?eritoare la mo<tenire n general

92P(.%L/L (
3ispozi7ii generale

1o7iune
2rt *,- - $o<tenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane &zice
decedate c#tre una sau mai multe persoane n &in7#

3escAiderea mo<tenirii
2rt *,) - :16 $o<tenirea unei persoane se descAide n momentul decesului
acesteia

Punere n aplicare prin Lege 71/2011 :
Art. 91. ,
Bo)tenirile de"c3i"e nainte de intrarea n #igoare a &odului ci#il "unt "upu"e legii n
#igoare la data de"c3iderii 'o)tenirii.
:26 $o<tenirea se descAide la ultimul domiciliu al de?unctului 3o4ada ultimului
domiciliu se ?ace cu certi&catul de deces sau' dup# caz' cu Aot#rrea
@udec#toreasc# declarati4# de moarte r#mas# de&niti4#
:-6 3ac# ultimul domiciliu al de?unctului nu este cunoscut sau nu se aD# pe
teritoriul Romniei' mo<tenirea se descAide la locul din 7ar# aDat n circumscrip7ia
notarului pu"lic celui dinti sesizat' cu condi7ia ca n aceast# circumscrip7ie s#
e>iste cel pu7in un "un imo"il al celui care las# mo<tenirea =n cazul n care n
patrimoniul succesoral nu e>ist# "unuri imo"ile' locul descAiderii mo<tenirii este n
circumscrip7ia notarului pu"lic celui dinti sesizat' cu condi7ia ca n aceast#
circumscrip7ie s# se aDe "unuri mo"ile ale celui ce las# mo<tenirea 2tunci cnd n
patrimoniul succesoral nu e>ist# "unuri situate n Romnia' locul descAiderii
mo<tenirii este n circumscrip7ia notarului pu"lic celui dinti sesizat

Punere n aplicare prin Lege 71/2011 :
Art. 92. ,
-i"po%iiile art. 9*2 alin. (3) )i (2) din &odul ci#il "e aplic$ nu'ai procedurilor
"ucce"orale notariale "au <udiciare ncepute dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.
:)6 3ispozi7iile alin :-6 se aplic# n mod corespunz#tor atunci cnd primul organ
sesizat n 4ederea des?#<ur#rii procedurii succesorale este instan7a @udec#toreasc#

Punere n aplicare prin Lege 71/2011 :
Art. 92. ,
-i"po%iiile art. 9*2 alin. (3) )i (2) din &odul ci#il "e aplic$ nu'ai procedurilor
"ucce"orale notariale "au <udiciare ncepute dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.

Celurile mo<tenirii
2rt *,, - :16 Patrimoniul de?unctului se transmite prin mo<tenire legal#' n
m#sura n care cel care las# mo<tenirea nu a dispus alt?el prin testament
:26 % parte din patrimoniul de?unctului se poate transmite prin mo<tenire
testamentar#' iar cealalt# parte prin mo<tenire legal#

2ctele @uridice asupra mo<tenirii nedescAise
2rt *,+ - 3ac# prin lege nu se pre4ede alt?el' sunt lo4ite de nulitate a"solut#
actele @uridice a4nd ca o"iect drepturi e4entuale asupra unei mo<teniri nedescAise
nc#' precum actele prin care se accept# mo<tenirea sau se renun7# la aceasta'
nainte de descAiderea ei' ori actele prin care se nstr#ineaz# sau se promite
nstr#inarea unor drepturi care s-ar putea do"ndi la descAiderea mo<tenirii

92P(.%L/L ((
9ondi7iile generale ale dreptului de a mo<teni

9apacitatea de a mo<teni
2rt *,! - :16 % persoan# poate mo<teni dac# e>ist# la momentul descAiderii
mo<tenirii 3ispozi7iile art -+' ,- <i 208 sunt aplica"ile
:26 3ac#' n cazul mor7ii mai multor persoane' nu se poate sta"ili c# una a
supra4ie7uit alteia' acestea nu au capacitatea de a se mo<teni una pe alta

1edemnitatea de drept
2rt *,8 - :16 0ste de drept nedemn# de a mo<teni:
a6 persoana condamnat# penal pentru s#4r<irea unei in?rac7iuni cu inten7ia de a-l
ucide pe cel care las# mo<tenireaG
"6 persoana condamnat# penal pentru s#4r<irea' nainte de descAiderea
mo<tenirii' a unei in?rac7iuni cu inten7ia de a-l ucide pe un alt succesi"il care' dac#
mo<tenirea ar & ?ost descAis# la data s#4r<irii ?aptei' ar & nl#turat sau ar &
restrns 4oca7ia la mo<tenire a ?#ptuitorului
:26 =n cazul n care condamnarea pentru ?aptele men7ionate la alin :16 este
mpiedicat# prin decesul autorului ?aptei' prin amnistie sau prin prescrip7ia
r#spunderii penale' nedemnitatea opereaz# dac# acele ?apte au ?ost constatate
printr-o Aot#rre @udec#toreasc# ci4il# de&niti4#
:-6 1edemnitatea de drept poate & constatat# oricnd' la cererea oric#rei
persoane interesate sau din o&ciu de c#tre instan7a de @udecat# ori de c#tre notarul
pu"lic' pe "aza Aot#rrii @udec#tore<ti din care rezult# nedemnitatea

Punere n aplicare Art. 9*+. prin Lege 71/2011 :
Art. 93. ,
Pre#ederile art. 9*+ )i 9*9 din &odul ci#il "e aplic$ nu'ai !aptelor "$#0r)ite dup$
intrarea n #igoare a &odului ci#il.

1edemnitatea @udiciar#
2rt *,* - :16 Poate & declarat# nedemn# de a mo<teni:
a6 persoana condamnat# penal pentru s#4r<irea' cu inten7ie' mpotri4a celui care
las# mo<tenirea a unor ?apte gra4e de 4iolen7#' &zic# sau moral#' ori' dup# caz' a
unor ?apte care au a4ut ca urmare moartea 4ictimeiG
"6 persoana care' cu rea-credin7#' a ascuns' a alterat' a distrus sau a ?alsi&cat
testamentul de?unctuluiG
c6 persoana care' prin dol sau 4iolen7#' l-a mpiedicat pe cel care las# mo<tenirea
s# ntocmeasc#' s# modi&ce sau s# re4oce testamentul
:26 ;u" sanc7iunea dec#derii' orice succesi"il poate cere instan7ei @udec#tore<ti s#
declare nedemnitatea n termen de un an de la data descAiderii mo<tenirii
(ntroducerea ac7iunii constituie un act de acceptare tacit# a mo<tenirii de c#tre
succesi"ilul reclamant
:-6 3ac# Aot#rrea de condamnare pentru ?aptele pre4#zute la alin :16 lit a6 se
pronun7# ulterior datei descAiderii mo<tenirii' termenul de un an se calculeaz# de la
data r#mnerii de&niti4e a Aot#rrii de condamnare
:)6 2tunci cnd condamnarea pentru ?aptele men7ionate la alin :16 lit a6 este
mpiedicat# prin decesul autorului ?aptei' prin amnistie sau prin prescrip7ia
r#spunderii penale' nedemnitatea se poate declara dac# acele ?apte au ?ost
constatate printr-o Aot#rre @udec#toreasc# ci4il# de&niti4# =n acest caz' termenul
de un an curge de la apari7ia cauzei de mpiedicare a condamn#rii' dac# aceasta a
inter4enit dup# descAiderea mo<tenirii
:,6 =n cazurile pre4#zute la alin :16 lit "6 <i c6' termenul de un an curge de la data
cnd succesi"ilul a cunoscut moti4ul de nedemnitate' dac# aceast# dat# este
ulterioar# descAiderii mo<tenirii
:+6 9omuna' ora<ul sau' dup# caz' municipiul n a c#rui raz# teritorial# se aDau
"unurile la data descAiderii mo<tenirii poate introduce ac7iunea pre4#zut# la alin
:26' n cazul n care' cu e>cep7ia autorului uneia dintre ?aptele pre4#zute la alin :16'
nu mai e>ist# al7i succesi"ili 3ispozi7iile alin :26-:,6 se aplic# n mod corespunz#tor

Punere n aplicare Art. 9*9. prin Lege 71/2011 :
Art. 93. ,
Pre#ederile art. 9*+ )i 9*9 din &odul ci#il "e aplic$ nu'ai !aptelor "$#0r)ite dup$
intrarea n #igoare a &odului ci#il.

0?ectele nedemnit#7ii
2rt *+0 - :16 1edemnul este nl#turat att de la mo<tenirea legal#' ct <i de la
cea testamentar#
:26 Posesia e>ercitat# de nedemn asupra "unurilor mo<tenirii este considerat#
posesie de rea-credin7#
:-6 2ctele de conser4are' precum <i actele de administrare' n m#sura n care
pro&t# mo<tenitorilor' ncAeiate ntre nedemn <i ter7i' sunt 4ala"ile 3e asemenea'
se men7in <i actele de dispozi7ie cu titlu oneros ncAeiate ntre nedemn <i ter7ii
do"nditori de "un#-credin7#' regulile din materia c#r7ii ?unciare &ind ns# aplica"ile

=nl#turarea e?ectelor nedemnit#7ii
2rt *+1 - :16 0?ectele nedemnit#7ii de drept sau @udiciare pot & nl#turate e>pres
prin testament sau printr-un act autentic notarial de c#tre cel care las# mo<tenirea
C#r# o declara7ie e>pres#' nu constituie nl#turare a e?ectelor nedemnit#7ii legatul
l#sat nedemnului dup# s#4r<irea ?aptei care atrage nedemnitatea
:26 0?ectele nedemnit#7ii nu pot & nl#turate prin rea"ilitarea nedemnului'
amnistie inter4enit# dup# condamnare' gra7iere sau prin prescrip7ia e>ecut#rii
pedepsei penale

Voca7ia la mo<tenire
2rt *+2 - Pentru a putea mo<teni' o persoan# tre"uie s# ai"# calitatea cerut# de
lege sau s# & ?ost desemnat# de c#tre de?unct prin testament

.(.L/L ((
$o<tenirea legal#

92P(.%L/L (
3ispozi7ii generale

$o<tenitorii legali
2rt *+- - :16 $o<tenirea se cu4ine' n ordinea <i dup# regulile sta"ilite n
prezentul titlu' so7ului supra4ie7uitor <i rudelor de?unctului' <i anume
descenden7ilor' ascenden7ilor <i colateralilor acestuia' dup# caz
:26 3escenden7ii <i ascenden7ii au 4oca7ie la mo<tenire indi?erent de gradul de
rudenie cu de?unctul' iar colateralii numai pn# la gradul al patrulea inclusi4
:-6 =n lipsa mo<tenitorilor legali sau testamentari' patrimoniul de?unctului se
transmite comunei' ora<ului sau' dup# caz' municipiului n a c#rui raz# teritorial# se
aDau "unurile la data descAiderii mo<tenirii

Principiile generale ale de4olu7iunii legale a mo<tenirii
2rt *+) - :16 Rudele de?unctului 4in la mo<tenire n urm#toarea ordine:
a6 clasa nti: descenden7iiG
"6 clasa a doua: ascenden7ii pri4ilegia7i <i colateralii pri4ilegia7iG
c6 clasa a treia: ascenden7ii ordinariG
d6 clasa a patra: colateralii ordinari
:26 3ac# n urma dezmo<tenirii rudele de?unctului din clasa cea mai apropiat# nu
pot culege ntreaga mo<tenire' atunci partea r#mas# se atri"uie rudelor din clasa
su"sec4ent# care ndeplinesc condi7iile pentru a mo<teni
:-6 =n#untrul &ec#rei clase' rudele de gradul cel mai apropiat cu de?unctul nl#tur#
de la mo<tenire rudele de grad mai ndep#rtat' cu e>cep7ia cazurilor pentru care
legea dispune alt?el
:)6 =ntre rudele din aceea<i clas# <i de acela<i grad' mo<tenirea se mparte n mod
egal' dac# legea nu pre4ede alt?el

92P(.%L/L ((
Reprezentarea succesoral#

1o7iune
2rt *+, - Prin reprezentare succesoral#' un mo<tenitor legal de un grad mai
ndep#rtat' numit reprezentant' urc#' n 4irtutea legii' n drepturile ascendentului
s#u' numit reprezentat' pentru a culege partea din mo<tenire ce i s-ar & cu4enit
acestuia dac# nu ar & ?ost nedemn ?a7# de de?unct sau decedat la data descAiderii
mo<tenirii

3omeniul de aplicare
2rt *++ - :16 Pot 4eni la mo<tenire prin reprezentare succesoral# numai
descenden7ii copiilor de?unctului <i descenden7ii ?ra7ilor sau surorilor de?unctului
:26 =n limitele pre4#zute la alin :16 <i dac# sunt ndeplinite condi7iile pre4#zute la
art *+!' reprezentarea opereaz# n toate cazurile' ?#r# a deose"i dup# cum
reprezentan7ii sunt rude de acela<i grad ori de grade di?erite n raport cu de?unctul

9ondi7ii
2rt *+! - :16 Poate & reprezentat# persoana lipsit# de capacitatea de a mo<teni'
precum <i nedemnul' cAiar aDat n 4ia7# la data descAiderii mo<tenirii
:26 Pentru a 4eni prin reprezentare succesoral# la mo<tenirea de?unctului'
reprezentantul tre"uie s# ndeplineasc# toate condi7iile generale pentru a-l mo<teni
pe acesta
:-6 Reprezentarea opereaz# cAiar dac# reprezentantul este nedemn ?a7# de
reprezentat sau a renun7at la mo<tenirea l#sat# de acesta ori a ?ost dezmo<tenit de
el

0?ectul general al reprezent#rii succesorale
2rt *+8 - :16 =n cazurile n care opereaz# reprezentarea succesoral#' mo<tenirea
se mparte pe tulpin#
:26 Prin tulpin# se n7elege:
- n#untrul clasei nti' descendentul de gradul nti care culege mo<tenirea sau
este reprezentat la mo<tenireG
- n#untrul clasei a doua' colateralul pri4ilegiat de gradul al doilea care culege
mo<tenirea sau este reprezentat la mo<tenire
:-6 3ac# aceea<i tulpin# a produs mai multe ramuri' n cadrul &ec#rei ramuri
su"di4izarea se ?ace tot pe tulpin#' partea cu4enit# descenden7ilor de acela<i grad
din aceea<i ramur# mp#r7indu-se ntre ei n mod egal

0?ectul particular al reprezent#rii succesorale
2rt *+* - :16 9opiii nedemnului concepu7i nainte de descAiderea mo<tenirii de la
care nedemnul a ?ost e>clus 4or raporta la mo<tenirea acestuia din urm# "unurile
pe care le-au mo<tenit prin reprezentarea nedemnului' dac# 4in la mo<tenirea lui n
concurs cu al7i copii ai s#i' concepu7i dup# descAiderea mo<tenirii de la care a ?ost
nl#turat nedemnul Raportul se ?ace numai n cazul <i n m#sura n care 4aloarea
"unurilor primite prin reprezentarea nedemnului a dep#<it 4aloarea pasi4ului
succesoral pe care reprezentantul a tre"uit s# l suporte ca urmare a reprezent#rii
:26 Raportul se ?ace potri4it dispozi7iilor pre4#zute n sec7iunea a 2-a a cap (V din
titlul (V al prezentei c#r7i

92P(.%L/L (((
$o<tenitorii legali

;09F(/102 1
;o7ul supra4ie7uitor

9ondi7ii
2rt *!0 - ;o7ul supra4ie7uitor l mo<tene<te pe so7ul decedat dac#' la data
descAiderii mo<tenirii' nu e>ist# o Aot#rre de di4or7 de&niti4#

Voca7ia la mo<tenire a so7ului supra4ie7uitor
2rt *!1 - :16 ;o7ul supra4ie7uitor este cAemat la mo<tenire n concurs cu oricare
dintre clasele de mo<tenitori legali
:26 =n a"sen7a persoanelor pre4#zute la alin :16 sau dac# niciuna dintre ele nu
4rea ori nu poate s# 4in# la mo<tenire' so7ul supra4ie7uitor culege ntreaga
mo<tenire

9ota succesoral# a so7ului supra4ie7uitor
2rt *!2 - :16 9ota so7ului supra4ie7uitor este de:
a6 un s?ert din mo<tenire' dac# 4ine n concurs cu descenden7ii de?unctuluiG
"6 o treime din mo<tenire' dac# 4ine n concurs att cu ascenden7i pri4ilegia7i' ct
<i cu colaterali pri4ilegia7i ai de?unctuluiG
c6 o @um#tate din mo<tenire' dac# 4ine n concurs &e numai cu ascenden7i
pri4ilegia7i' &e numai cu colaterali pri4ilegia7i ai de?unctuluiG
d6 trei s?erturi din mo<tenire' dac# 4ine n concurs &e cu ascenden7i ordinari' &e cu
colaterali ordinari ai de?unctului
:26 9ota so7ului supra4ie7uitor n concurs cu mo<tenitori legali apar7innd unor
clase di?erite se sta"ile<te ca <i cnd acesta ar & 4enit n concurs numai cu cea mai
apropiat# dintre ele
:-6 3ac#' n urma c#s#toriei putati4e' dou# sau mai multe persoane au situa7ia
unui so7 supra4ie7uitor' cota sta"ilit# potri4it alin :16 <i :26 se mparte n mod egal
ntre acestea

3reptul de a"ita7ie al so7ului supra4ie7uitor
2rt *!- - :16 ;o7ul supra4ie7uitor care nu este titular al niciunui drept real de a
?olosi o alt# locuin7# corespunz#toare ne4oilor sale "ene&ciaz# de un drept de
a"ita7ie asupra casei n care a locuit pn# la data descAiderii mo<tenirii' dac#
aceast# cas# ?ace parte din "unurile mo<tenirii
:26 3reptul de a"ita7ie este gratuit' inaliena"il <i insesiza"il
:-6 %ricare dintre mo<tenitori poate cere &e restrngerea dreptului de a"ita7ie'
dac# locuin7a nu este necesar# n ntregime so7ului supra4ie7uitor' &e scAim"area
o"iectului a"ita7iei' dac# pune la dispozi7ia so7ului supra4ie7uitor o alt# locuin7#
corespunz#toare
:)6 3reptul de a"ita7ie se stinge la parta@' dar nu mai de4reme de un an de la data
descAiderii mo<tenirii 2cest drept nceteaz#' cAiar nainte de mplinirea termenului
de un an' n caz de rec#s#torire a so7ului supra4ie7uitor
:,6 .oate litigiile cu pri4ire la dreptul de a"ita7ie reglementat prin prezentul articol
se solu7ioneaz# de c#tre instan7a competent# s# @udece parta@ul mo<tenirii' care 4a
Aot#r de urgen7#' n camera de consiliu

3reptul special de mo<tenire al so7ului supra4ie7uitor
2rt *!) - 9nd nu 4ine n concurs cu descenden7ii de?unctului' so7ul
supra4ie7uitor mo<tene<te' pe lng# cota sta"ilit# potri4it art *!2' mo"ilierul <i
o"iectele de uz casnic care au ?ost a?ectate ?olosin7ei comune a so7ilor

;09F(/102 a 2-a
3escenden7ii de?unctului

3reptul de mo<tenire al descenden7ilor
2rt *!, - :16 3escenden7ii sunt copiii de?unctului <i urma<ii lor n linie dreapt# la
nes?r<it
:26 3escenden7ii de?unctului nl#tur# mo<tenitorii din celelalte clase <i 4in la
mo<tenire n ordinea pro>imit#7ii gradului de rudenie 3ispozi7iile art *+) alin :26 se
aplic# n mod corespunz#tor
:-6 =n concurs cu so7ul supra4ie7uitor' descenden7ii de?unctului' indi?erent de
num#rul lor' culeg mpreun# trei s?erturi din mo<tenire
:)6 $o<tenirea sau partea din mo<tenire care li se cu4ine descenden7ilor se
mparte ntre ace<tia n mod egal' cnd 4in la mo<tenire n nume propriu' ori pe
tulpin#' cnd 4in la mo<tenire prin reprezentare succesoral#

;09F(/102 a --a
2scenden7ii pri4ilegia7i <i colateralii pri4ilegia7i

Voca7ia la mo<tenire a ascenden7ilor pri4ilegia7i <i a colateralilor pri4ilegia7i
2rt *!+ - :16 2scenden7ii pri4ilegia7i sunt tat#l <i mama de?unctului
:26 9olateralii pri4ilegia7i sunt ?ra7ii <i surorile de?unctului' precum <i descenden7ii
acestora' pn# la al patrulea grad inclusi4 cu de?unctul
:-6 2scenden7ii pri4ilegia7i <i colateralii pri4ilegia7i 4in la mo<tenire dac#
descenden7ii nu ndeplinesc condi7iile necesare pentru a mo<teni 3ispozi7iile art
*+- alin :26 se aplic# n mod corespunz#tor

=mp#r7irea mo<tenirii ntre so7ul supra4ie7uitor' ascenden7ii pri4ilegia7i <i colateralii
pri4ilegia7i
2rt *!! - :16 3ac# so7ul supra4ie7uitor 4ine la mo<tenire n concurs att cu
ascenden7i pri4ilegia7i' ct <i cu colaterali pri4ilegia7i ai de?unctului' partea cu4enit#
clasei a doua este de dou# treimi din mo<tenire
:26 3ac# so7ul supra4ie7uitor 4ine la mo<tenire n concurs &e numai cu ascenden7i
pri4ilegia7i' &e numai cu colaterali pri4ilegia7i ai de?unctului' partea cu4enit# clasei a
doua este de o @um#tate din mo<tenire

=mp#r7irea mo<tenirii ntre ascenden7ii pri4ilegia7i <i colateralii pri4ilegia7i
2rt *!8 - $o<tenirea sau partea din mo<tenire cu4enit# ascenden7ilor pri4ilegia7i
<i colateralilor pri4ilegia7i se mparte ntre ace<tia n ?unc7ie de num#rul
ascenden7ilor pri4ilegia7i care 4in la mo<tenire' dup# cum urmeaz#:
a6 n cazul n care la mo<tenire 4ine un singur p#rinte' acesta 4a culege un s?ert'
iar colateralii pri4ilegia7i' indi?erent de num#rul lor' 4or culege trei s?erturiG
"6 n cazul n care la mo<tenire 4in 2 p#rin7i' ace<tia 4or culege mpreun# o
@um#tate' iar colateralii pri4ilegia7i' indi?erent de num#rul lor' 4or culege cealalt#
@um#tate

2"sen7a ascenden7ilor pri4ilegia7i sau a colateralilor pri4ilegia7i
2rt *!* - :16 =n cazul n care colateralii pri4ilegia7i nu ndeplinesc condi7iile
necesare pentru a mo<teni' ascenden7ii pri4ilegia7i 4or culege mo<tenirea sau
partea din mo<tenire cu4enit# clasei a doua
:26 =n cazul n care ascenden7ii pri4ilegia7i nu ndeplinesc condi7iile necesare
pentru a mo<teni' colateralii pri4ilegia7i 4or culege mo<tenirea sau partea din
mo<tenire cu4enit# clasei a doua

=mp#r7irea mo<tenirii ntre ascenden7ii pri4ilegia7i
2rt *80 - $o<tenirea sau partea din mo<tenire cu4enit# ascenden7ilor pri4ilegia7i
se mparte ntre ace<tia n mod egal

=mp#r7irea mo<tenirii ntre colateralii pri4ilegia7i
2rt *81 - :16 $o<tenirea sau partea din mo<tenire cu4enit# colateralilor
pri4ilegia7i se mparte ntre ace<tia n mod egal
:26 =n cazul n care colateralii pri4ilegia7i 4in la mo<tenire prin reprezentare
succesoral#' mo<tenirea sau partea din mo<tenire ce li se cu4ine se mparte ntre ei
pe tulpin#
:-6 =n cazul n care colateralii pri4ilegia7i sunt rude cu de?unctul pe linii colaterale
di?erite' mo<tenirea sau partea din mo<tenire ce li se cu4ine se mparte' n mod
egal' ntre linia matern# <i cea patern# =n cadrul &ec#rei linii' sunt aplica"ile
dispozi7iile alin :16 <i :26
:)6 =n ipoteza pre4#zut# la alin :-6' colateralii pri4ilegia7i care sunt rude cu
de?unctul pe am"ele linii 4or culege' pe &ecare dintre acestea' partea din mo<tenire
ce li se cu4ine

;09F(/102 a )-a
2scenden7ii ordinari

3reptul de mo<tenire al ascenden7ilor ordinari
2rt *82 - :16 2scenden7ii ordinari sunt rudele n linie dreapt# ascendent# ale
de?unctului' cu e>cep7ia p#rin7ilor acestuia
:26 2scenden7ii ordinari 4in la mo<tenire dac# descenden7ii' ascenden7ii pri4ilegia7i
<i colateralii pri4ilegia7i nu ndeplinesc condi7iile necesare pentru a mo<teni
3ispozi7iile art *+) alin :26 se aplic# n mod corespunz#tor
:-6 2scenden7ii ordinari 4in la mo<tenire n ordinea gradelor de rudenie cu
de?unctul
:)6 =n concurs cu so7ul supra4ie7uitor' ascenden7ii ordinari ai de?unctului'
indi?erent de num#rul lor' culeg mpreun# un s?ert din mo<tenire
:,6 $o<tenirea sau partea din mo<tenire cu4enit# ascenden7ilor ordinari de acela<i
grad se mparte ntre ace<tia n mod egal

;09F(/102 a ,-a
9olateralii ordinari

3reptul de mo<tenire al colateralilor ordinari
2rt *8- - :16 9olateralii ordinari sunt rudele colaterale ale de?unctului pn# la
gradul al patrulea inclusi4' cu e>cep7ia colateralilor pri4ilegia7i
:26 9olateralii ordinari 4in la mo<tenire dac# descenden7ii' ascenden7ii pri4ilegia7i'
colateralii pri4ilegia7i <i ascenden7ii ordinari nu ndeplinesc condi7iile necesare
pentru a mo<teni 3ispozi7iile art *+) alin :26 se aplic# n mod corespunz#tor
:-6 9olateralii ordinari 4in la mo<tenire n ordinea gradelor de rudenie cu
de?unctul
:)6 =n concurs cu so7ul supra4ie7uitor' colateralii ordinari ai de?unctului' indi?erent
de num#rul lor' culeg mpreun# un s?ert din mo<tenire
:,6 $o<tenirea sau partea din mo<tenire cu4enit# colateralilor ordinari de acela<i
grad se mparte ntre ace<tia n mod egal

.(.L/L (((
Li"eralit#7ile

92P(.%L/L (
3ispozi7ii comune

;09F(/102 1
3ispozi7ii preliminare

1o7iune <i categorii
2rt *8) - :16 Li"eralitatea este actul @uridic prin care o persoan# dispune cu titlu
gratuit de "unurile sale' n tot sau n parte' n ?a4oarea unei alte persoane
:26 1u se pot ?ace li"eralit#7i dect prin dona7ie sau prin legat cuprins n
testament

3ona7ia
2rt *8, - 3ona7ia este contractul prin care' cu inten7ia de a grati&ca' o parte'
numit# donator' dispune n mod ire4oca"il de un "un n ?a4oarea celeilalte p#r7i'
numit# donatar

Legatul
2rt *8+ - Legatul este dispozi7ia testamentar# prin care testatorul stipuleaz# ca'
la decesul s#u' unul sau mai mul7i legatari s# do"ndeasc# ntregul s#u patrimoniu'
o ?rac7iune din acesta sau anumite "unuri determinate

;09F(/102 a 2-a
9apacitatea n materie de li"eralit#7i

9apacitatea de ?olosin7#
2rt *8! - :16 %rice persoan# poate ?ace <i primi li"eralit#7i' cu respectarea
regulilor pri4ind capacitatea
:26 9ondi7ia capacit#7ii de a dispune prin li"eralit#7i tre"uie ndeplinit# la data la
care dispun#torul <i e>prim# consim7#mntul
:-6 9ondi7ia capacit#7ii de a primi o dona7ie tre"uie ndeplinit# la data la care
donatarul accept# dona7ia
:)6 9ondi7ia capacit#7ii de a primi un legat tre"uie ndeplinit# la data descAiderii
mo<tenirii testatorului

Lipsa capacit#7ii depline de e>erci7iu a dispun#torului
2rt *88 - :16 9el lipsit de capacitate de e>erci7iu sau cu capacitate de e>erci7iu
restrns# nu poate dispune de "unurile sale prin li"eralit#7i' cu e>cep7ia cazurilor
pre4#zute de lege
:26 ;u" sanc7iunea nulit#7ii relati4e' nici cAiar dup# do"ndirea capacit#7ii depline
de e>erci7iu persoana nu poate dispune prin li"eralit#7i n ?olosul celui care a a4ut
calitatea de reprezentant ori ocrotitor legal al s#u' nainte ca acesta s# & primit de
la instan7a de tutel# desc#rcare pentru gestiunea sa ;e e>cepteaz# situa7ia n care
reprezentantul ori' dup# caz' ocrotitorul legal este ascendentul dispun#torului

3esemnarea "ene&ciarului li"eralit#7ii
2rt *8* - :16 ;u" sanc7iunea nulit#7ii a"solute' dispun#torul tre"uie s# l
determine pe "ene&ciarul li"eralit#7ii ori cel pu7in s# pre4ad# criteriile pe "aza
c#rora acest "ene&ciar s# poat# & determinat la data la care li"eralitatea produce
e?ecte @uridice
:26 Persoana care nu e>ist# la data ntocmirii li"eralit#7ii poate "ene&cia de o
li"eralitate dac# aceasta este ?#cut# n ?a4oarea unei persoane capa"ile' cu sarcina
pentru aceasta din urm# de a transmite "ene&ciarului o"iectul li"eralit#7ii ndat# ce
4a & posi"il
:-6 ;u" sanc7iunea nulit#7ii a"solute' dispun#torul nu poate l#sa unui ter7 dreptul
de a-l desemna pe "ene&ciarul li"eralit#7ii sau de a sta"ili o"iectul acesteia 9u
toate acestea' repartizarea "unurilor transmise prin legat unor persoane desemnate
de testator poate & l#sat# la aprecierea unui ter7
:)6 0ste 4ala"il# li"eralitatea ?#cut# unei persoane desemnate de dispun#tor' cu o
sarcin# n ?a4oarea unei persoane alese &e de grati&cat' &e de un ter7 desemnat' la
rndul s#u' tot de c#tre dispun#tor

(ncapacit#7ile speciale
2rt **0 - :16 ;unt anula"ile li"eralit#7ile ?#cute medicilor' ?armaci<tilor sau altor
persoane' n perioada n care' n mod direct sau indirect' i acordau ngri@iri de
specialitate dispun#torului pentru "oala care este cauz# a decesului
:26 ;unt e>ceptate de la pre4ederile alin :16:
a6 li"eralit#7ile ?#cute so7ului' rudelor n linie dreapt# sau colateralilor pri4ilegia7iG
"6 li"eralit#7ile ?#cute altor rude pn# la al patrulea grad inclusi4' dac#' la data
li"eralit#7ii' dispun#torul nu are so7 <i nici rude n linie dreapt# sau colaterali
pri4ilegia7i
:-6 3ispozi7iile alin :16 <i :26 sunt aplica"ile <i n pri4in7a preo7ilor sau a altor
persoane care acordau asisten7# religioas# n timpul "olii care este cauz# a
decesului
:)6 3ac# dispun#torul a decedat din cauza "olii' termenul de prescrip7ie a
dreptului la ac7iunea n anulare curge de la data la care mo<tenitorii au luat
cuno<tin7# de e>isten7a li"eralit#7ii
:,6 =n cazul n care dispun#torul s-a resta"ilit' legatul de4ine 4ala"il' iar ac7iunea
n anularea dona7iei poate & introdus# n termen de - ani de la data la care
dispun#torul s-a resta"ilit

(ncapacit#7ile speciale n materia legatelor
2rt **1 - ;unt anula"ile legatele n ?a4oarea:
a6 notarului pu"lic care a autenti&cat testamentulG
"6 interpretului care a participat la procedura de autenti&care a testamentuluiG
c6 martorilor' n cazurile pre4#zute la art 10)- alin :26 <i art 10)! alin :-6G
d6 agen7ilor instrumentatori' n cazurile pre4#zute la art 10)!G
e6 persoanelor care au acordat' n mod legal' asisten7# @uridic# la redactarea
testamentului

;imula7ia
2rt **2 - :16 ;anc7iunea nulit#7ii relati4e pre4#zute la art *88 alin :26' art **0 <i
**1 se aplic# <i li"eralit#7ilor degAizate su" ?orma unui contract cu titlu oneros sau
?#cute unei persoane interpuse
:26 ;unt prezumate pn# la pro"a contrar# ca &ind persoane interpuse
ascenden7ii' descenden7ii <i so7ul persoanei incapa"ile de a primi li"eralit#7i'
precum <i ascenden7ii <i descenden7ii so7ului acestei persoane

;09F(/102 a --a
;u"stitu7iile &deicomisare

1o7iune
2rt **- - 3ispozi7ia prin care o persoan#' denumit# instituit' este ns#rcinat# s#
administreze "unul sau "unurile care constituie o"iectul li"eralit#7ii <i s# le
transmit# unui ter7' denumit su"stituit' desemnat de dispun#tor' nu produce e?ecte
dect n cazul n care este permis# de lege

;u"stitu7ia &deicomisar#
2rt **) - :16 % li"eralitate poate & gre4at# de o sarcin# care const# n o"liga7ia
instituitului' donatar sau legatar' de a administra "unurile care constituie o"iectul
li"eralit#7ii <i de a le transmite' la decesul s#u' su"stituitului desemnat de
dispun#tor
:26 (nstituitului i se aplic# n mod corespunz#tor dispozi7iile din prezentul cod
re?eritoare la &duciar
:-6 (ncapacit#7ile de a dispune se apreciaz# n raport cu dispun#torul' iar cele de a
primi' n raport cu instituitul <i cu su"stituitul

0?ectele cu pri4ire la "unuri
2rt **, - :16 ;arcina pre4#zut# la art **) produce e?ecte numai cu pri4ire la
"unurile care au constituit o"iectul li"eralit#7ii <i care la data decesului instituitului
pot & identi&cate <i se aD# n patrimoniul s#u
:26 2tunci cnd li"eralitatea are ca o"iect 4alori mo"iliare' sarcina produce e?ecte
<i asupra 4alorilor mo"iliare care le nlocuiesc
:-6 3ac# li"eralitatea are ca o"iect drepturi supuse ?ormalit#7ilor de pu"licitate'
sarcina tre"uie s# respecte acelea<i ?ormalit#7i =n cazul imo"ilelor' sarcina este
supus# not#rii n cartea ?unciar#

3repturile su"stituitului
2rt **+ - :16 3repturile su"stituitului se nasc la moartea instituitului
:26 ;u"stituitul do"nde<te "unurile care constituie o"iectul li"eralit#7ii ca e?ect al
4oin7ei dispun#torului
:-6 ;u"stituitul nu poate &' la rndul s#u' supus o"liga7iei de administrare <i de
transmitere a "unurilor

Earan7iile <i asigur#rile
2rt **! - =n 4ederea e>ecut#rii sarcinii' dispun#torul poate impune instituitului
constituirea de garan7ii <i ncAeierea unor contracte de asigurare
(mputarea sarcinii asupra cotit#7ii disponi"ile
2rt **8 - 3ac# instituitul este mo<tenitor rezer4atar al dispun#torului' sarcina nu
poate nc#lca rezer4a sa succesoral#

2cceptarea dona7iei dup# decesul dispun#torului
2rt *** - %?erta de dona7ie ?#cut# su"stituitului poate & acceptat# de acesta <i
dup# decesul dispun#torului

(ne&cacitatea su"stitu7iei
2rt 1 000 - 2tunci cnd su"stituitul predecedeaz# instituitului sau renun7# la
"ene&ciul li"eralit#7ii' "unul re4ine instituitului' cu e>cep7ia cazului n care s-a
pre4#zut c# "unul 4a & cules de mo<tenitorii su"stituitului ori a ?ost desemnat un al
doilea su"stituit

;09F(/102 a )-a
Li"eralit#7ile reziduale

1o7iune
2rt 1001 - 3ispun#torul poate stipula ca su"stituitul s# &e grati&cat cu ceea ce
r#mne' la data decesului instituitului' din dona7iile sau legatele ?#cute n ?a4oarea
acestuia din urm#

3reptul de dispozi7ie al instituitului
2rt 1002 - Li"eralitatea rezidual# nu l mpiedic# pe instituit s# ncAeie acte cu
titlu oneros <i nici s# re7in# "unurile ori sumele o"7inute n urma ncAeierii acestora

(nterdic7ia de a dispune cu titlu gratuit
2rt 100- - :16 (nstituitul nu poate dispune prin testament de "unurile care au
constituit o"iectul unei li"eralit#7i reziduale
:26 3ispun#torul poate interzice instituitului s# dispun# de "unuri prin dona7ie 9u
toate acestea' atunci cnd este mo<tenitor rezer4atar al dispun#torului' instituitul
p#streaz# posi"ilitatea de a dispune prin acte ntre 4ii sau pentru cauz# de moarte
de "unurile care au constituit o"iectul dona7iilor imputate asupra rezer4ei sale
succesorale

(ndependen7a patrimonial# a instituitului
2rt 1 00) - (nstituitul nu este 7inut s# dea socoteal# dispun#torului ori
mo<tenitorilor acestuia

2plicarea regulilor su"stitu7iei &deicomisare
2rt 100, - 3ispozi7iile pre4#zute la art **,' art **+ alin :26' art **!' *** <i
1000 sunt aplica"ile li"eralit#7ilor reziduale

;09F(/102 a ,-a
Re4izuirea condi7iilor <i sarcinilor

3omeniul de aplicare
2rt 100+ - 3ac#' din cauza unor situa7ii impre4izi"ile <i neimputa"ile
"ene&ciarului' sur4enite accept#rii li"eralit#7ii' ndeplinirea condi7iilor sau
e>ecutarea sarcinilor care a?ecteaz# li"eralitatea a de4enit e>trem de di&cil# ori
e>cesi4 de oneroas# pentru "ene&ciar' acesta poate cere re4izuirea sarcinilor sau a
condi7iilor

;olu7ionarea cererii de re4izuire
2rt 100! - :16 9u respectarea' pe ct posi"il' a 4oin7ei dispun#torului' instan7a
de @udecat# sesizat# cu cererea de re4izuire poate s# dispun# modi&c#ri cantitati4e
sau calitati4e ale condi7iilor sau ale sarcinilor care a?ecteaz# li"eralitatea ori s# le
grupeze cu acelea similare pro4enind din alte li"eralit#7i
:26 (nstan7a de @udecat# poate autoriza nstr#inarea par7ial# sau total# a o"iectului
li"eralit#7ii' sta"ilind ca pre7ul s# &e ?olosit n scopuri con?orme cu 4oin7a
dispun#torului' precum <i orice alte m#suri care s# men7in# pe ct posi"il destina7ia
urm#rit# de acesta

=nl#turarea e?ectelor re4izuirii
2rt 1008 - 3ac# moti4ele care au determinat re4izuirea condi7iilor sau a
sarcinilor nu mai su"zist#' persoana interesat# poate cere nl#turarea pentru 4iitor a
e?ectelor re4izuirii

;09F(/102 a +-a
3ispozi7ii speciale

9lauzele considerate nescrise
2rt 100* - :16 0ste considerat# nescris# clauza prin care' su" sanc7iunea
des&in7#rii li"eralit#7ii sau restituirii o"iectului acesteia' "ene&ciarul este o"ligat s#
nu conteste 4aliditatea unei clauze de inaliena"ilitate ori s# nu solicite re4izuirea
condi7iilor sau a sarcinilor
:26 3e asemenea' este considerat# nescris# dispozi7ia testamentar# prin care se
pre4ede dezmo<tenirea ca sanc7iune pentru nc#lcarea o"liga7iilor pre4#zute la alin
:16 sau pentru contestarea dispozi7iilor din testament care aduc atingere drepturilor
mo<tenitorilor rezer4atari ori sunt contrare ordinii pu"lice sau "unelor mora4uri

9on&rmarea li"eralit#7ilor
2rt 1010 - 9on&rmarea unei li"eralit#7i de c#tre mo<tenitorii uni4ersali ori cu
titlu uni4ersal ai dispun#torului atrage renun7area la dreptul de a opune 4iciile de
?orm# sau orice alte moti4e de nulitate' ?#r# ca prin aceast# renun7are s# se
pre@udicieze drepturile ter7ilor

92P(.%L/L ((
3ona7ia

;09F(/102 1
=ncAeierea contractului

Corma dona7iei
2rt 1011 - :16 3ona7ia se ncAeie prin nscris autentic' su" sanc7iunea nulit#7ii
a"solute
:26 1u sunt supuse dispozi7iei alin :16 dona7iile indirecte' cele degAizate <i
darurile manuale
:-6 Bunurile mo"ile care constituie o"iectul dona7iei tre"uie enumerate <i e4aluate
ntr-un nscris' cAiar su" semn#tur# pri4at#' su" sanc7iunea nulit#7ii a"solute a
dona7iei
:)6 Bunurile mo"ile corporale cu o 4aloare de pn# la 2,000 lei pot ?ace o"iectul
unui dar manual' cu e>cep7ia cazurilor pre4#zute de lege 3arul manual se ncAeie
4ala"il prin acordul de 4oin7e al p#r7ilor' nso7it de tradi7iunea "unului

Punere n aplicare prin Lege 71/2011 :
Art. 92. ,
Pla!onul #aloric al 4unurilor 'o4ile corporale pre#$%ut la art. 1.011 alin. (2) din
&odul ci#il #a = actuali%at periodic( prin 3ot$r0re a Au#ernului.

=nregistrarea dona7iei autentice
2rt 1012 - =n scop de in?ormare a persoanelor care @usti&c# e>isten7a unui
interes legitim' notarul care autenti&c# un contract de dona7ie are o"liga7ia s#
nscrie de ndat# acest contract n registrul na7ional notarial' 7inut n ?ormat
electronic' potri4it legii 3ispozi7iile n materie de carte ?unciar# r#mn aplica"ile

Cormarea contractului
2rt 101- - :16 %?erta de dona7ie poate & re4ocat# ct timp o?ertantul nu a luat
cuno<tin7# de acceptarea destinatarului (ncapacitatea sau decesul o?ertantului
atrage caducitatea accept#rii
:26 %?erta nu mai poate & acceptat# dup# decesul destinatarului ei $o<tenitorii
destinatarului pot ns# comunica acceptarea ?#cut# de acesta
:-6 %?erta de dona7ie ?#cut# unei persoane lipsite de capacitate de e>erci7iu se
accept# de c#tre reprezentantul legal
:)6 %?erta de dona7ie ?#cut# unei persoane cu capacitate de e>erci7iu restrns#
poate & acceptat# de c#tre aceasta' cu ncu4iin7area ocrotitorului legal

Promisiunea de dona7ie
2rt 101) - :16 ;u" sanc7iunea nulit#7ii a"solute' promisiunea de dona7ie este
supus# ?ormei autentice
:26 =n caz de nee>ecutare din partea promitentului' promisiunea de dona7ie nu
con?er# "ene&ciarului dect dreptul de a pretinde daune-interese ecAi4alente cu
cAeltuielile pe care le-a ?#cut <i a4anta@ele pe care le-a acordat ter7ilor n
considerarea promisiunii

Principiul ire4oca"ilit#7ii
2rt 101, - :16 3ona7ia nu este 4ala"il# atunci cnd cuprinde clauze ce permit
donatorului s# o re4oce prin 4oin7a sa
:26 2st?el' este lo4it# de nulitate a"solut# dona7ia care:
a6 este a?ectat# de o condi7ie a c#rei realizare depinde e>clusi4 de 4oin7a
donatoruluiG
"6 impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta n 4iitor'
dac# 4aloarea ma>im# a acestora nu este determinat# n contractul de dona7ieG
c6 con?er# donatorului dreptul de a denun7a unilateral contractulG
d6 permite donatorului s# dispun# n 4iitor de "unul donat' cAiar dac# donatorul
moare ?#r# s# & dispus de acel "un 3ac# dreptul de a dispune 4izeaz# doar o parte
din "unurile donate' nulitatea opereaz# numai n pri4in7a acestei p#r7i

=ntoarcerea con4en7ional#
2rt 101+ - :16 9ontractul poate s# pre4ad# ntoarcerea "unurilor d#ruite' &e
pentru cazul cnd donatarul ar predeceda donatorului' &e pentru cazul cnd att
donatarul' ct <i descenden7ii s#i ar predeceda donatorului
:26 =n cazul n care dona7ia are ca o"iect "unuri supuse unor ?ormalit#7i de
pu"licitate' att dreptul donatarului' ct <i dreptul de ntoarcere sunt supuse acestor
?ormalit#7i

;09F(/102 a 2-a
0?ectele dona7iei

R#spunderea donatorului
2rt 101! - =n e>ecutarea dona7iei' dispun#torul r#spunde numai pentru dol <i
culp# gra4#

Earan7ia contra e4ic7iunii
2rt 1018 - :16 3onatorul nu r#spunde pentru e4ic7iune dect dac# a promis
e>pres garan7ia sau dac# e4ic7iunea decurge din ?apta sa ori dintr-o mpre@urare
care a?ecteaz# dreptul transmis' pe care a cunoscut-o <i nu a comunicat-o
donatarului la ncAeierea contractului
:26 =n cazul dona7iei cu sarcini' n limita 4alorii acestora' donatorul r#spunde
pentru e4ic7iune ca <i 4nz#torul

Earan7ia contra 4iciilor ascunse
2rt 101* - :16 3onatorul nu r#spunde pentru 4iciile ascunse ale "unului donat
:26 .otu<i' dac# a cunoscut 4iciile ascunse <i nu le-a adus la cuno<tin7a donatarului
la ncAeierea contractului' donatorul este 7inut s# repare pre@udiciul cauzat
donatarului prin aceste 4icii
:-6 =n cazul dona7iei cu sarcini' n limita 4alorii acestora' donatorul r#spunde
pentru 4iciile ascunse ca <i 4nz#torul

;09F(/102 a --a
Re4ocarea dona7iei

K1 3ispozi7ii comune

9auzele de re4ocare
2rt 1020 - 3ona7ia poate & re4ocat# pentru ingratitudine <i pentru nee>ecutarea
?#r# @usti&care a sarcinilor la care s-a o"ligat donatarul

$odul de operare
2rt 1021 - Re4ocarea pentru ingratitudine <i pentru nendeplinirea sarcinilor nu
opereaz# de drept

Re4ocarea promisiunii de dona7ie
2rt 1022 - :16 Promisiunea de dona7ie se re4oc# de drept dac# anterior
e>ecut#rii sale se i4e<te unul dintre cazurile de re4ocare pentru ingratitudine
pre4#zute la art 102-
:26 3e asemenea' promisiunea de dona7ie se re4oc# de drept <i atunci cnd'
anterior e>ecut#rii sale' situa7ia material# a promitentului s-a deteriorat ntr-o
asemenea m#sur# nct e>ecutarea promisiunii a de4enit e>cesi4 de oneroas#
pentru acesta ori promitentul a de4enit insol4a"il

K2 Re4ocarea pentru ingratitudine

9azuri
2rt 102- - 3ona7ia se re4oc# pentru ingratitudine n urm#toarele cazuri:
a6 dac# donatarul a atentat la 4ia7a donatorului' a unei persoane apropiate lui sau'
<tiind c# al7ii inten7ioneaz# s# atenteze' nu l-a n<tiin7atG
"6 dac# donatarul se ?ace 4ino4at de ?apte penale' cruzimi sau in@urii gra4e ?a7# de
donatorG
c6 dac# donatarul re?uz# n mod ne@usti&cat s# asigure alimente donatorului a@uns
n ne4oie' n limita 4alorii actuale a "unului donat' 7inndu-se ns# seama de starea
n care se aDa "unul la momentul dona7iei

9ererea de re4ocare
2rt 102) - :16 3reptul la ac7iunea prin care se solicit# re4ocarea pentru
ingratitudine se prescrie n termen de un an din ziua n care donatorul a <tiut c#
donatarul a s#4r<it ?apta de ingratitudine
:26 2c7iunea n re4ocare pentru ingratitudine poate & e>ercitat# numai mpotri4a
donatarului 3ac# donatarul moare dup# introducerea ac7iunii' aceasta poate &
continuat# mpotri4a mo<tenitorilor
:-6 9ererea de re4ocare nu poate & introdus# de mo<tenitorii donatorului' cu
e>cep7ia cazului n care donatorul a decedat n termenul pre4#zut la alin :16 ?#r# s#
l & iertat pe donatar 3e asemenea' mo<tenitorii pot introduce ac7iunea n re4ocare
n termen de un an de la data mor7ii donatorului' dac# acesta a decedat ?#r# s# &
cunoscut cauza de re4ocare
:)6 2c7iunea pornit# de donator poate & continuat# de mo<tenitorii acestuia

0?ectele generale ale re4oc#rii
2rt 102, - :16 =n caz de re4ocare pentru ingratitudine' dac# restituirea n natur#
a "unului donat nu este posi"il#' donatarul 4a & o"ligat s# pl#teasc# 4aloarea
acestuia' socotit# la data solu7ion#rii cauzei
:26 =n urma re4oc#rii dona7iei pentru ingratitudine' donatarul 4a & o"ligat s#
restituie ?ructele pe care le-a perceput ncepnd cu data introducerii cererii de
re4ocare a dona7iei

0?ectele speciale ale re4oc#rii
2rt 102+ - Re4ocarea pentru ingratitudine nu are niciun e?ect n pri4in7a
drepturilor reale asupra "unului donat do"ndite de la donatar' cu titlu oneros' de
c#tre ter7ii de "un#-credin7# <i nici asupra garan7iilor constituite n ?a4oarea
acestora =n cazul "unurilor supuse unor ?ormalit#7i de pu"licitate' dreptul ter7ului
tre"uie s# & ?ost nscris anterior nregistr#rii cererii de re4ocare n registrele de
pu"licitate a?erente

K- Re4ocarea pentru nee>ecutarea sarcinii

2c7iunile n caz de nee>ecutare a sarcinii
2rt 102! - :16 3ac# donatarul nu ndepline<te sarcina la care s-a o"ligat'
donatorul sau succesorii s#i n drepturi pot cere &e e>ecutarea sarcinii' &e re4ocarea
dona7iei
:26 =n cazul n care sarcina a ?ost stipulat# n ?a4oarea unui ter7' acesta poate cere
numai e>ecutarea sarcinii
:-6 3reptul la ac7iunea prin care se solicit# e>ecutarea sarcinii sau re4ocarea
dona7iei se prescrie n termen de - ani de la data la care sarcina tre"uia e>ecutat#

=ntinderea o"liga7iei de e>ecutare
2rt 1028 - 3onatarul este 7inut s# ndeplineasc# sarcina numai n limita 4alorii
"unului donat' actualizat# la data la care sarcina tre"uia ndeplinit#

0?ecte
2rt 102* - 9nd dona7ia este re4ocat# pentru nendeplinirea sarcinilor' "unul
reintr# n patrimoniul donatorului li"er de orice drepturi constituite ntre timp asupra
lui' su" rezer4a dispozi7iilor art 1+)8

;09F(/102 a )-a
3ona7iile ?#cute 4iitorilor so7i n 4ederea c#s#toriei <i dona7iile ntre so7i

9aducitatea dona7iilor
2rt 10-0 - 3ona7iile ?#cute 4iitorilor so7i sau unuia dintre ei' su" condi7ia
ncAeierii c#s#toriei' nu produc e?ecte n cazul n care c#s#toria nu se ncAeie

Re4oca"ilitatea dona7iei ntre so7i
2rt 10-1 - %rice dona7ie ncAeiat# ntre so7i este re4oca"il# numai n timpul
c#s#toriei

1ulitatea dona7iei ntre so7i
2rt 10-2 - 1ulitatea c#s#toriei atrage nulitatea relati4# a dona7iei ?#cute so7ului
de rea-credin7#

3ona7iile simulate
2rt 10-- - :16 0ste lo4it# de nulitate orice simula7ie n care dona7ia reprezint#
contractul secret n scopul de a eluda re4oca"ilitatea dona7iilor ntre so7i
:26 0ste prezumat# persoan# interpus#' pn# la pro"a contrar#' orice rud# a
donatarului la a c#rei mo<tenire acesta ar a4ea 4oca7ie n momentul dona7iei <i care
nu a rezultat din c#s#toria cu donatorul

92P(.%L/L (((
.estamentul

;09F(/102 1
3ispozi7ii generale

1o7iune
2rt 10-) - .estamentul este actul unilateral' personal <i re4oca"il prin care o
persoan#' numit# testator' dispune' n una dintre ?ormele cerute de lege' pentru
timpul cnd nu 4a mai & n 4ia7#

9on7inutul testamentului
2rt 10-, - .estamentul con7ine dispozi7ii re?eritoare la patrimoniul succesoral
sau la "unurile ce ?ac parte din acesta' precum <i la desemnarea direct# sau
indirect# a legatarului 2l#turi de aceste dispozi7ii sau cAiar <i n lipsa unor
asemenea dispozi7ii' testamentul poate s# con7in# dispozi7ii re?eritoare la parta@'
re4ocarea dispozi7iilor testamentare anterioare' dezmo<tenire' numirea de e>ecutori
testamentari' sarcini impuse legatarilor sau mo<tenitorilor legali <i alte dispozi7ii
care produc e?ecte dup# decesul testatorului

.estamentul reciproc
2rt 10-+ - ;u" sanc7iunea nulit#7ii a"solute a testamentului' dou# sau mai multe
persoane nu pot dispune' prin acela<i testament' una n ?a4oarea celeilalte sau n
?a4oarea unui ter7

Pro"a testamentului
2rt 10-! - :16 %rice persoan# care pretinde un drept ce se ntemeiaz# pe un
testament tre"uie s# do4edeasc# e>isten7a <i con7inutul lui n una dintre ?ormele
pre4#zute de lege
:26 3ac# testamentul a disp#rut printr-un caz ?ortuit sau de ?or7# ma@or# ori prin
?apta unui ter7' &e dup# moartea testatorului' &e n timpul 4ie7ii sale' ns# ?#r# ca
acesta s# i & cunoscut dispari7ia' 4ala"ilitatea ?ormei <i cuprinsul testamentului 4or
putea & do4edite prin orice mi@loc de pro"#

9onsim7#mntul testatorului
2rt 10-8 - :16 .estamentul este 4ala"il numai dac# testatorul a a4ut
discern#mnt <i consim7#mntul s#u nu a ?ost 4iciat
:26 3olul poate atrage anularea testamentului cAiar dac# manoperele dolosi4e nu
au ?ost s#4r<ite de "ene&ciarul dispozi7iilor testamentare <i nici nu au ?ost
cunoscute de c#tre acesta

(nterpretarea testamentului
2rt 10-* - :16 Regulile de interpretare a contractelor sunt aplica"ile <i
testamentului' n m#sura n care sunt compati"ile cu caracterele @uridice ale
acestuia
:26 0lementele e>trinseci nscrisului testamentar pot & ?olosite numai n m#sura n
care se spri@in# pe cele intrinseci
:-6 Legatul n ?a4oarea creditorului nu este prezumat a & ?#cut n compensa7ia
crean7ei sale

;09F(/102 a 2-a
Cormele testamentului

Cormele testamentului ordinar
2rt 10)0 - .estamentul ordinar poate & ologra? sau autentic

.estamentul ologra?
2rt 10)1 - ;u" sanc7iunea nulit#7ii a"solute' testamentul ologra? tre"uie scris n
ntregime' datat <i semnat de mna testatorului

3escAiderea testamentului ologra?
2rt 10)2 - :16 =nainte de a & e>ecutat' testamentul ologra? se 4a prezenta unui
notar pu"lic pentru a & 4izat spre nescAim"are
:26 =n cadrul procedurii succesorale' notarul pu"lic procedeaz#' n condi7iile legii
speciale' la descAiderea <i 4alidarea testamentului ologra? <i l depune n dosarul
succesoral 3escAiderea testamentului <i starea n care se g#se<te se constat# prin
proces-4er"al
:-6 9ei interesa7i pot primi' dup# 4izarea spre nescAim"are' pe cAeltuiala lor' copii
legalizate ale testamentului ologra?
:)6 3up# &nalizarea procedurii succesorale' originalul testamentului se pred#
legatarilor' potri4it n7elegerii dintre ei' iar n lipsa acesteia' persoanei desemnate
prin Aot#rre @udec#toreasc#

.estamentul autentic
2rt 10)- - :16 .estamentul este autentic dac# a ?ost autenti&cat de un notar
pu"lic sau de o alt# persoan# n4estit# cu autoritate pu"lic# de c#tre stat' potri4it
legii
:26 9u ocazia autenti&c#rii' testatorul poate & asistat de unul sau de 2 martori

=ntocmirea testamentului autentic
2rt 10)) - :16 .estatorul <i dicteaz# dispozi7iile n ?a7a notarului' care se
ngri@e<te de scrierea actului <i apoi i-l cite<te sau' dup# caz' i-l d# s# l citeasc#'
men7ionndu-se e>pres ndeplinirea acestor ?ormalit#7i 3ac# dispun#torul <i
redactase de@a actul de ultim# 4oin7#' testamentul autentic i 4a & citit de c#tre
notar
:26 3up# citire' dispun#torul tre"uie s# declare c# actul e>prim# ultima sa 4oin7#
:-6 .estamentul este apoi semnat de c#tre testator' iar ncAeierea de autenti&care
de c#tre notar

2utenti&carea n situa7ii particulare
2rt 10), - :16 =n cazul acelora care' din pricina in&rmit#7ii' a "olii sau din orice
alte cauze' nu pot semna' notarul pu"lic' ndeplinind actul' 4a ?ace men7iune despre
aceast# mpre@urare n ncAeierea pe care o ntocme<te' men7iunea ast?el ?#cut#
7innd loc de semn#tur# $en7iunea 4a & citit# testatorului de c#tre notar' n
prezen7a a 2 martori' aceast# ?ormalitate suplinind a"sen7a semn#turii testatorului
:26 3eclara7ia de 4oin7# a surdului' mutului sau surdomutului' <tiutori de carte' se
4a da n scris n ?a7a notarului pu"lic' prin nscrierea de c#tre parte' naintea
semn#turii' a men7iunii Nconsimt la prezentul act' pe care l-am cititN
:-6 3ac# surdul' mutul sau surdomutul este' din orice moti4' n imposi"ilitate de a
scrie' declara7ia de 4oin7# se 4a lua prin interpret' dispozi7iile alin :16 aplicndu-se
n mod corespunz#tor
:)6 Pentru a lua consim7#mntul unui ne4#z#tor' notarul pu"lic 4a ntre"a dac# a
auzit "ine cnd i s-a citit cuprinsul testamentului' consemnnd aceasta n ncAeierea
de autenti&care

=nregistrarea testamentului autentic
2rt 10)+ - =n scop de in?ormare a persoanelor care @usti&c# e>isten7a unui
interes legitim' notarul care autenti&c# testamentul are o"liga7ia s# l nscrie' de
ndat#' n Registrul na7ional notarial 7inut n ?ormat electronic' potri4it legii
(n?orma7ii cu pri4ire la e>isten7a unui testament se pot da numai dup# decesul
testatorului

Punere n aplicare Art. 1.021. , prin Lege 71/2011 :
Art. 9*. ,
?nl$turarea e!ectelor nede'nit$ii prin te"ta'ent autentic "au printr,un act autentic
notarial e"te "upu"$ n"crierii n Cegi"trul naional notarial pre#$%ut la art. 1.021 din
&odul ci#il.

.estamentele pri4ilegiate
2rt 10)! - :16 ;e poate ntocmi n mod 4ala"il un testament n urm#toarele
situa7ii speciale:
a6 n ?a7a unui ?unc7ionar competent al autorit#7ii ci4ile locale' n caz de epidemii'
catastro?e' r#z"oaie sau alte asemenea mpre@ur#ri e>cep7ionaleG
"6 n ?a7a comandantului 4asului sau a celui care l nlocuie<te' dac# testatorul se
aD# la "ordul unui 4as su" pa4ilionul Romniei' n cursul unei c#l#torii maritime sau
Du4iale .estamentul ntocmit la "ordul unei aerona4e este supus acelora<i condi7iiG
c6 n ?a7a comandantului unit#7ii militare ori a celui care l nlocuie<te' dac#
testatorul este militar sau' ?#r# a a4ea aceast# calitate' este salariat ori presteaz#
ser4icii n cadrul ?or7elor armate ale Romniei <i nu se poate adresa unui notar
pu"licG
d6 n ?a7a directorului' medicului <e? al institu7iei sanitare sau a medicului <e? al
ser4iciului ori' n lipsa acestora' n ?a7a medicului de gard#' ct timp dispun#torul
este internat ntr-o institu7ie sanitar# n care notarul pu"lic nu are acces
:26 =n toate cazurile pre4#zute la alin :16 este o"ligatoriu ca testamentul s# se
ntocmeasc# n prezen7a a 2 martori
:-6 .estamentul pri4ilegiat se semneaz# de testator' de agentul instrumentator <i
de cei 2 martori 3ac# testatorul sau unul dintre martori nu poate semna' se 4a ?ace
men7iune despre cauza care l-a mpiedicat s# semneze
:)6 3ispozi7iile alin :-6 sunt pre4#zute su" sanc7iunea nulit#7ii a"solute
:,6 Pre4ederile art 10)2 se aplic# n mod corespunz#tor <i n pri4in7a
testamentului pri4ilegiat

9aducitatea testamentelor pri4ilegiate
2rt 10)8 - :16 .estamentul pri4ilegiat de4ine caduc la 1, zile de la data cnd
dispun#torul ar & putut s# testeze n 4reuna dintre ?ormele ordinare .ermenul se
suspend# dac# testatorul a a@uns ntr-o stare n care nu i este cu putin7# s# testeze
:26 Pre4ederile alin :16 nu se aplic# dispozi7iei testamentare prin care se
recunoa<te un copil

.estamentul sumelor <i 4alorilor depozitate
2rt 10)* - :16 3ispozi7iile testamentare pri4ind sumele de "ani' 4alorile sau
titlurile de 4aloare depuse la institu7ii specializate sunt 4ala"ile cu respectarea
condi7iilor de ?orm# pre4#zute de legile speciale aplica"ile acestor institu7ii
:26 (nstitu7iile specializate nu 4or putea proceda la predarea legatului a4nd ca
o"iect sume de "ani' 4alori sau titluri de 4aloare dect n "aza Aot#rrii
@udec#tore<ti ori a certi&catului de mo<tenitor care constat# 4ala"ilitatea dispozi7iei
testamentare <i calitatea de legatar' pre4ederile re?eritoare la raport <i reduc7iune
&ind aplica"ile
:-6 (nstitu7iile de credit au o"liga7ia ca' la instituirea de c#tre clien7ii acestora a
unei dispozi7ii testamentare' s# comunice' de ndat#' men7iunea acesteia n
registrul pre4#zut la art 10)+

9on4ersiunea ?ormei testamentare
2rt 10,0 - /n testament nul din cauza unui 4iciu de ?orm# produce e?ecte dac#
ndepline<te condi7iile pre4#zute de lege pentru alt# ?orm# testamentar#

;09F(/102 a --a
Re4ocarea 4oluntar# a testamentului

Re4ocarea 4oluntar# e>pres#
2rt 10,1 - :16 /n testament nu poate & re4ocat e>pres' n tot sau n parte' dect
printr-un act autentic notarial sau printr-un testament ulterior
:26 .estamentul care re4oc# un testament anterior poate & ntocmit ntr-o ?orm#
di?erit# de aceea a testamentului re4ocat
:-6 Re4ocarea e>pres# a testamentului ?#cut# printr-un act autentic notarial sau
printr-un testament autentic se 4a nscrie de ndat# de c#tre notar n registrul
na7ional notarial pre4#zut la art 10)+

Re4ocarea 4oluntar# tacit#
2rt 10,2 - :16 .estatorul poate re4oca testamentul ologra? <i prin distrugerea'
ruperea sau <tergerea sa Jtergerea unei dispozi7ii a testamentului ologra? de c#tre
testator implic# re4ocarea acelei dispozi7ii $odi&c#rile realizate prin <tergere se
semneaz# de c#tre testator
:26 3istrugerea' ruperea sau <tergerea testamentului ologra?' cunoscut# de
testator' atrage de asemenea re4ocarea' cu condi7ia ca acesta s# & ?ost n m#sur#
s# l re?ac#
:-6 .estamentul ulterior nu l re4oc# pe cel anterior dect n m#sura n care
con7ine dispozi7ii contrare sau incompati"ile cu acesta 0?ectele re4oc#rii nu sunt
nl#turate n caz de caducitate sau re4ocare a testamentului ulterior

Retractarea re4oc#rii
2rt 10,- - :16 3ispozi7ia re4ocatorie poate & retractat# n mod e>pres prin act
autentic notarial sau prin testament
:26 Retractarea unei dispozi7ii re4ocatorii nl#tur# e?ectele re4oc#rii' cu e>cep7ia
cazului n care testatorul <i-a mani?estat 4oin7a n sens contrar sau dac# aceast#
inten7ie a testatorului rezult# din mpre@ur#rile concrete 3ispozi7iile art 10,1 alin
:-6 r#mn aplica"ile
:-6 Retractarea unei dispozi7ii re4ocatorii ?#cut# printr-un act autentic notarial sau
printr-un testament autentic se 4a nscrie de ndat# de c#tre notar n registrul
na7ional notarial pre4#zut la art 10)+

;09F(/102 a )-a
Legatul

K1 9ategorii de legate

9lasi&carea legatelor
2rt 10,) - :16 Legatele sunt uni4ersale' cu titlu uni4ersal sau cu titlu particular
:26 Legatul poate & pur <i simplu' cu termen' su" condi7ie sau cu sarcin#

Legatul uni4ersal
2rt 10,, - Legatul uni4ersal este dispozi7ia testamentar# care con?er# uneia sau
mai multor persoane 4oca7ie la ntreaga mo<tenire

Legatul cu titlu uni4ersal
2rt 10,+ - :16 Legatul cu titlu uni4ersal este dispozi7ia testamentar# care
con?er# uneia sau mai multor persoane 4oca7ie la o ?rac7iune a mo<tenirii
:26 Prin ?rac7iune a mo<tenirii se n7elege:
a6 &e proprietatea unei cote-p#r7i din aceastaG
"6 &e un dezmem"r#mnt al propriet#7ii asupra totalit#7ii sau a unei cote-p#r7i din
mo<tenireG
c6 &e proprietatea sau un dezmem"r#mnt asupra totalit#7ii ori asupra unei
cotep#r7i din uni4ersalitatea "unurilor determinate dup# natura sau pro4enien7a lor

Legatul cu titlu particular
2rt 10,! - %rice legat care nu este uni4ersal sau cu titlu uni4ersal este un legat
cu titlu particular

K2 0?ectele legatelor

Cructele "unurilor ce constituie o"iectul legatului
2rt 10,8 - Legatarul are dreptul la ?ructele "unurilor mo<tenirii care i se cu4in
din ziua descAiderii mo<tenirii sau din ziua n care legatul produce e?ecte n pri4in7a
sa' cu e>cep7ia cazului n care cel care a posedat "unurile ce constituie o"iectul
legatului a ?ost de "un#-credin7#

3repturile legatarului cu titlu particular
2rt 10,* - :16 Legatarul cu titlu particular al unui "un indi4idual determinat
do"nde<te proprietatea acestuia de la data descAiderii mo<tenirii
:26 Legatarul cu titlu particular al unor "unuri de gen este titularul unei crean7e
asupra mo<tenirii 3ac# testatorul nu a pre4#zut alt?el' cel ns#rcinat cu e>ecutarea
acestui legat este o"ligat a preda "unuri de calitate medie

;arcina e>cesi4# a legatului cu titlu particular
2rt 10+0 - :16 3ac# legatarul nu poate ndeplini sarcina cu care este gre4at
legatul s#u ?#r# a dep#<i 4aloarea "unurilor primite n temeiul acestuia' se 4a putea
li"era prednd "ene&ciarului sarcinii "unurile ce i-au ?ost l#sate prin legat sau
4aloarea lor
:26 Valoarea "unurilor l#sate prin legat <i a sarcinilor 4a & aceea de la data
descAiderii mo<tenirii

2ccesoriile "unului care constituie o"iectul unui legat cu titlu particular
2rt 10+1 - :16 Bunul care constituie o"iectul unui legat cu titlu particular se
pred# cu accesoriile sale' n starea n care se g#se<te la data descAiderii mo<tenirii
:26 Legatul cuprinde <i dreptul la ac7iunea n desp#gu"ire pentru pre@udiciul adus
"unului de c#tre un ter7 dup# ntocmirea testamentului
:-6 Legatul unui "un care' dup# ntocmirea testamentului' a cunoscut cre<teri
cantitati4e' calitati4e sau 4alorice prin alipire' lucr#ri autonome' lucr#ri ad#ugate
sau acAizi7ionarea altor "unuri n cadrul unei uni4ersalit#7i se prezum#' pn# la
pro"a contrar#' a 4iza ntreg "unul ori uni4ersalitatea rezultat#

Legatul rentei 4iagere sau al unei crean7e de ntre7inere
2rt 10+2 - 9nd o"iectul legatului cuprinde o rent# 4iager# sau o crean7# de
ntre7inere' e>ecutarea acestuia este datorat# din ziua descAiderii mo<tenirii

Legatul alternati4
2rt 10+- - =n cazul n care legatarului cu titlu particular i-a ?ost l#sat &e un "un'
&e altul' dreptul de alegere re4ine celui 7inut s# e>ecute legatul' dac# testatorul nu
a con?erit acest drept legatarului sau unui ter7

Legatul "unului altuia
2rt 10+) - :16 9nd "unul indi4idual determinat care a ?#cut o"iectul unui legat
cu titlu particular apar7ine unei alte persoane dect testatorul <i nu este cuprins n
patrimoniul acestuia la data descAiderii mo<tenirii' atunci se aplic# dispozi7iile
prezentului articol
:26 3ac#' la data ntocmirii testamentului' testatorul nu a <tiut c# "unul nu este al
s#u' legatul este anula"il
:-6 =n cazul n care testatorul a <tiut c# "unul nu este al s#u' cel ns#rcinat cu
e>ecutarea legatului este o"ligat' la alegerea sa' s# dea &e "unul n natur#' &e
4aloarea acestuia de la data descAiderii mo<tenirii

Legatul con@uncti4
2rt 10+, - :16 Legatul cu titlu particular este prezumat a & con@uncti4 atunci
cnd testatorul a l#sat' prin acela<i testament' un "un determinat indi4idual sau
generic mai multor legatari cu titlu particular' ?#r# a preciza partea &ec#ruia
:26 =n cazul legatului con@uncti4' dac# unul dintre legatari nu 4rea sau nu poate s#
primeasc# legatul' partea lui 4a pro&ta celorlal7i legatari
:-6 Pre4ederile alin :26 se aplic# <i atunci cnd o"iectul legatului con@uncti4 l
constituie un dezmem"r#mnt al dreptului de proprietate

9Aeltuielile pred#rii legatului
2rt 10++ - =n lipsa unei dispozi7ii testamentare sau legale contrare' cAeltuielile
pred#rii legatului sunt n sarcina mo<tenirii' ?#r# ca prin aceasta s# se aduc#
atingere rezer4ei succesorale

3reptul de pre?erin7# al creditorilor mo<tenirii ?a7# de legatari
2rt 10+! - :16 9reditorii mo<tenirii au dreptul s# &e pl#ti7i cu prioritate ?a7# de
legatari
:26 3ac# legatele cu titlu particular dep#<esc acti4ul net al mo<tenirii' ele 4or &
reduse n m#sura dep#<irii' la cererea creditorilor mo<tenirii sau a celui care este
o"ligat s# le e>ecute
:-6 =n cazul n care' ?#r# a se cunoa<te anumite datorii sau sarcini ale mo<tenirii' a
?ost e>ecutat un legat' mo<tenitorul legal sau testamentar' creditorii sau orice
persoan# interesat# poate solicita restituirea de la legatarul pl#tit' n m#sura n care
legatul urmeaz# a & redus

K- (ne&cacitatea legatelor

Re4ocarea 4oluntar# a legatului
2rt 10+8 - :16 Legatele sunt supuse dispozi7iilor pri4ind re4ocarea 4oluntar# a
testamentului
:26 %rice nstr#inare a "unului ce constituie o"iectul unui legat cu titlu particular'
consim7it# de c#tre testator' cAiar dac# este a?ectat# de modalit#7i' re4oc# implicit
legatul pentru tot ceea ce s-a nstr#inat
:-6 (ne&cacitatea nstr#in#rii nu a?ecteaz# re4ocarea dect dac#:
a6 este determinat# de incapacitatea sau 4icierea 4oin7ei testatoruluiG ori
"6 nstr#inarea reprezint# o dona7ie n ?a4oarea "ene&ciarului legatului <i nu s-a
?#cut su" condi7ii sau cu sarcini su"stan7ial di?erite de acelea care a?ecteaz# legatul
:)6 3istrugerea 4oluntar# de c#tre testator a "unului ce constituie o"iectul
legatului cu titlu particular re4oc# implicit legatul

Re4ocarea @udec#toreasc#
2rt 10+* - :16 Re4ocarea @udec#toreasc# a legatului poate & cerut# n cazul
nendeplinirii' ?#r# @usti&care' a sarcinii instituite de testator 1endeplinirea ?ortuit#
a sarcinii poate atrage re4ocarea numai dac#' potri4it 4oin7ei testatorului'
e&cacitatea legatului este condi7ionat# de e>ecutarea sarcinii
:26 Re4ocarea @udec#toreasc# a legatului poate & solicitat# <i pentru ingratitudine
n urm#toarele cazuri:
a6 dac# legatarul a atentat la 4ia7a testatorului' a unei persoane apropiate lui sau'
<tiind c# al7ii inten7ioneaz# s# atenteze' nu l-a n<tiin7atG
"6 dac# legatarul se ?ace 4ino4at de ?apte penale' cruzimi sau in@urii gra4e ?a7# de
testator ori de in@urii gra4e la adresa memoriei testatorului

.ermenul de prescrip7ie
2rt 10!0 - 3reptul la ac7iunea n re4ocarea @udec#toreasc# a legatului se
prescrie n termen de un an de la data la care mo<tenitorul a cunoscut ?apta de
ingratitudine sau' dup# caz' de la data la care sarcina tre"uia e>ecutat#

9aducitatea legatului
2rt 10!1 - %rice legat de4ine caduc atunci cnd:
a6 legatarul nu mai este n 4ia7# la data descAiderii mo<teniriiG
"6 legatarul este incapa"il de a primi legatul la data descAiderii mo<teniriiG
c6 legatarul este nedemnG
d6 legatarul renun7# la legatG
e6 legatarul decedeaz# naintea mplinirii condi7iei suspensi4e ce a?ecteaz#
legatul' dac# aceasta a4ea un caracter pur personalG
?6 "unul ce ?ormeaz# o"iectul legatului cu titlu particular a pierit n totalitate din
moti4e care nu 7in de 4oin7a testatorului' n timpul 4ie7ii testatorului sau naintea
mplinirii condi7iei suspensi4e ce a?ecteaz# legatul

3estina7ia "unurilor constituind o"iectul unui legat ine&cace
2rt 10!2 - (ne&cacitatea legatului din cauza nulit#7ii' re4oc#rii' caducit#7ii sau
des&in7#rii pentru nerealizarea condi7iei suspensi4e ori pentru ndeplinirea condi7iei
rezolutorii pro&t# mo<tenitorilor ale c#ror drepturi succesorale ar & ?ost mic<orate
sau' dup# caz' nl#turate prin e>isten7a legatului sau care a4eau o"liga7ia s#
e>ecute legatul

Regimul legatului-sarcin#
2rt 10!- - 9u e>cep7ia cazului pre4#zut la art 10!1 lit ?6' caducitatea sau
re4ocarea @udec#toreasc# a unui legat gre4at cu un legat-sarcin# n ?a4oarea unui
ter7 nu atrage ine&cacitatea acestui din urm# legat $o<tenitorii care "ene&ciaz# de
ine&cacitatea legatului sunt o"liga7i s# e>ecute legatul-sarcin#

;09F(/102 a ,-a
3ezmo<tenirea

1o7iune
2rt 10!) - :16 3ezmo<tenirea este dispozi7ia testamentar# prin care testatorul i
nl#tur# de la mo<tenire' n tot sau n parte' pe unul sau mai mul7i dintre
mo<tenitorii s#i legali
:26 3ezmo<tenirea este direct# atunci cnd testatorul dispune prin testament
nl#turarea de la mo<tenire a unuia sau mai multor mo<tenitori legali <i indirect#
atunci cnd testatorul instituie unul sau mai mul7i legatari

0?ectele
2rt 10!, - :16 =n cazul dezmo<tenirii so7ului supra4ie7uitor' mo<tenitorii din clasa
cu care acesta 4ine n concurs culeg partea din mo<tenire r#mas# dup# atri"uirea
cotei cu4enite so7ului supra4ie7uitor ca urmare a dezmo<tenirii
:26 3ac#' n urma dezmo<tenirii' pe lng# so7ul supra4ie7uitor' 4in la mo<tenire
att cel dezmo<tenit' ct <i acela care "ene&ciaz# de dezmo<tenire' acesta din urm#
culege partea r#mas# dup# atri"uirea cotei so7ului supra4ie7uitor <i a cotei celui
dezmo<tenit
:-6 2tunci cnd' n urma dezmo<tenirii' un mo<tenitor prime<te o cot# in?erioar#
cotei sale legale' mo<tenitorul cu care 4ine n concurs culege partea care ar &
re4enit celui dezmo<tenit
:)6 3ac#' n urma dezmo<tenirii' o persoan# este nl#turat# total de la mo<tenire'
cota ce i s-ar & cu4enit se atri"uie mo<tenitorilor cu care ar & 4enit n concurs sau'
n lipsa acestora' mo<tenitorilor su"sec4en7i
:,6 3ispozi7iile pre4#zute la alin :16-:)6 nu pot pro&ta persoanelor incapa"ile de a
primi legate

1ulitatea
2rt 10!+ - :16 3ispozi7ia testamentar# prin care mo<tenitorii legali au ?ost
dezmo<teni7i este supus# cauzelor de nulitate' a"solut# sau relati4#' pre4#zute de
lege
:26 .ermenul de prescrip7ie a dreptului la ac7iunea n anulare curge de la data la
care cei dezmo<teni7i au luat cuno<tin7# de dispozi7ia testamentar# prin care au ?ost
nl#tura7i de la mo<tenire' dar nu mai de4reme de data descAiderii mo<tenirii

;09F(/102 a +-a
0>ecu7iunea testamentar#

3esemnarea <i misiunea e>ecutorului
2rt 10!! - :16 .estatorul poate numi una sau mai multe persoane' con?erindu-le
mputernicirea necesar# e>ecut#rii dispozi7iilor testamentare 0>ecutorul
testamentar poate & desemnat <i de c#tre un ter7 determinat prin testament
:26 3ac# au ?ost desemna7i mai mul7i e>ecutori testamentari' oricare dintre ei
poate ac7iona ?#r# concursul celorlal7i' cu e>cep7ia cazului n care testatorul a dispus
alt?el sau le-a mp#r7it atri"u7iile
:-6 Puterile e>ecutorului testamentar pot & e>ercitate de la data accept#rii misiunii
prin declara7ie autentic# notarial#

9apacitatea e>ecutorului
2rt 10!8 - Persoana lipsit# de capacitate de e>erci7iu sau cu capacitate de
e>erci7iu restrns# nu poate & e>ecutor testamentar

3reptul de administrare
2rt 10!* - :16 0>ecutorul testamentar are dreptul s# administreze patrimoniul
succesoral pe o perioad# de cel mult 2 ani de la data descAiderii mo<tenirii' cAiar
dac# testatorul nu i-a con?erit n mod e>pres acest drept
:26 Prin testament' dreptul de administrare poate & restrns doar la o parte din
patrimoniul succesoral sau la un termen mai scurt
:-6 .ermenul de 2 ani poate & prelungit de instan7a de @udecat#' pentru moti4e
temeinice' prin acordarea unor termene succesi4e de cte un an

Punere n aplicare prin Lege 71/2011 :
Art. 97. ,
6.ecuiunile te"ta'entare ncepute nainte de data intr$rii n #igoare a &odului ci#il
nu pot dura 'ai 'ult de 2 ani calculai de la acea"t$ dat$( cu po"i4ilitatea de
prelungire n condiiile art. 1.079 alin. (3) din &odul ci#il.

Puterile e>ecutorului
2rt 1080 - :16 0>ecutorul testamentar:
a6 4a cere' n condi7iile legii' punerea sigiliilor' dac# printre mo<tenitori sunt <i
minori' persoane puse su" interdic7ie @udec#toreasc# sau disp#ruteG
"6 4a st#rui a se ?ace in4entarul "unurilor mo<tenirii n prezen7a sau cu citarea
mo<tenitorilorG
c6 4a cere instan7ei s# ncu4iin7eze 4nzarea "unurilor' n lips# de sume su&ciente
pentru e>ecutarea legatelor (nstan7a 4a putea ncu4iin7a 4nzarea imo"ilelor
succesorale numai dac# nu e>ist# mo<tenitori rezer4atariG
d6 4a depune diligen7e pentru e>ecutarea testamentului' iar n caz de contesta7ie'
pentru a ap#ra 4aliditatea saG
e6 4a pl#ti datoriile mo<tenirii dac# a ?ost mputernicit n acest sens prin
testament =n lipsa unei asemenea mputerniciri' e>ecutorul testamentar 4a putea
acAita datoriile numai cu ncu4iin7area instan7eiG
?6 4a ncasa crean7ele mo<tenirii
:26 .estatorul poate dispune ca e>ecutorul testamentar s# procedeze la parta@area
"unurilor mo<tenirii Parta@ul produce e?ecte numai dac# proiectul prezentat de
c#tre e>ecutor a ?ost apro"at de to7i mo<tenitorii

Punere n aplicare Art. 1.0+0. , prin Lege 71/2011 :
Art. 9+. ,
?n ca%ul 'o)tenirilor care "e de"c3id dup$ data intr$rii n #igoare a &odului ci#il(
e.ecutorii cu "au !$r$ "e%in$( in"tituii prin te"ta'ente anterioare ace"tei date( au
atri4uiile pre#$%ute la art. 1.0+0 din &odul ci#il( cu e.cepia ca%ului n care
atri4uiile au !o"t li'itate e.pre" de te"tator.

.ransmiterea e>ecu7iunii
2rt 1081 - :16 Puterile e>ecutorului testamentar nu pot & transmise
:26 $isiunea e>ecutorului testamentar numit n considerarea unei ?unc7ii
determinate poate & continuat# de c#tre persoana care preia acea ?unc7ie

%"liga7ia de a da socoteal# <i r#spunderea e>ecutorului
2rt 1082 - :16 La s?r<itul &ec#rui an <i la ncetarea misiunii sale' e>ecutorul
testamentar este o"ligat s# dea socoteal# pentru gestiunea sa' cAiar dac# nu e>ist#
mo<tenitori rezer4atari 2ceast# o"liga7ie se transmite mo<tenitorilor e>ecutorului
:26 0>ecutorul testamentar r#spunde ca un mandatar n leg#tur# cu e>ecutarea
dispozi7iilor testamentare
:-6 3ac# au ?ost desemna7i mai mul7i e>ecutori testamentari' r#spunderea
acestora este solidar#' cu e>cep7ia cazului n care testatorul le-a mp#r7it atri"u7iile
<i &ecare dintre ei s-a limitat la misiunea ncredin7at#

Remunera7ia e>ecutorului
2rt 108- - $isiunea e>ecutorului testamentar este gratuit#' dac# testatorul nu a
sta"ilit o remunera7ie n sarcina mo<tenirii

;uportarea cAeltuielilor
2rt 108) - 9Aeltuielile ?#cute de e>ecutorul testamentar n e>ercitarea puterilor
sale sunt n sarcina mo<tenirii

=ncetarea e>ecu7iunii
2rt 108, - 0>ecu7iunea testamentar# poate nceta:
a6 prin ndeplinirea sau imposi"ilitatea aducerii la ndeplinire a misiunii primiteG
"6 prin renun7are n ?orma unei declara7ii autentice notarialeG
c6 prin decesul e>ecutorului testamentarG
d6 prin punerea su" interdic7ie @udec#toreasc# a e>ecutorului testamentarG
e6 prin re4ocarea de c#tre instan7# a e>ecutorului testamentar care nu <i
ndepline<te misiunea ori o ndepline<te n mod necorespunz#torG
?6 prin e>pirarea termenului n care se e>ercit# dreptul de administrare' a?ar# de
cazul n care instan7a decide prelungirea termenului

92P(.%L/L (V
Rezer4a succesoral#' cotitatea disponi"il# <i reduc7iunea li"eralit#7ilor e>cesi4e

;09F(/102 1
Rezer4a succesoral# <i cotitatea disponi"il#

1o7iunea de rezer4# succesoral#
2rt 108+ - Rezer4a succesoral# este partea din "unurile mo<tenirii la care
mo<tenitorii rezer4atari au dreptul n 4irtutea legii' cAiar mpotri4a 4oin7ei
de?unctului' mani?estat# prin li"eralit#7i ori dezmo<teniri

$o<tenitorii rezer4atari
2rt 108! - ;unt mo<tenitori rezer4atari so7ul supra4ie7uitor' descenden7ii <i
ascenden7ii pri4ilegia7i ai de?unctului

=ntinderea rezer4ei succesorale
2rt 1088 - Rezer4a succesoral# a &ec#rui mo<tenitor rezer4atar este de
@um#tate din cota succesoral# care' n a"sen7a li"eralit#7ilor sau dezmo<tenirilor' i s-
ar & cu4enit ca mo<tenitor legal

1o7iunea de cotitate disponi"il#
2rt 108* - 9otitatea disponi"il# este partea din "unurile mo<tenirii care nu este
rezer4at# prin lege <i de care de?unctul putea dispune n mod nengr#dit prin
li"eralit#7i

9otitatea disponi"il# special# a so7ului supra4ie7uitor
2rt 10*0 - :16 Li"eralit#7ile neraporta"ile ?#cute so7ului supra4ie7uitor' care 4ine
la mo<tenire n concurs cu al7i descenden7i dect cei comuni lor' nu pot dep#<i un
s?ert din mo<tenire <i nici partea descendentului care a primit cel mai pu7in
:26 3ac# de?unctul nu a dispus prin li"eralit#7i de di?eren7a dintre cotitatea
disponi"il# sta"ilit# potri4it art 108* <i cotitatea disponi"il# special#' atunci
aceast# di?eren7# re4ine descenden7ilor
:-6 3ispozi7iile alin :16 <i :26 se aplic# n mod corespunz#tor atunci cnd
descendentul men7ionat la alin :16 a ?ost dezmo<tenit direct' iar de aceast#
dezmo<tenire ar "ene&cia so7ul supra4ie7uitor

;09F(/102 a 2-a
Reduc7iunea li"eralit#7ilor e>cesi4e

;ta"ilirea rezer4ei succesorale <i a cotit#7ii disponi"ile
2rt 10*1 - :16 Valoarea masei succesorale' n ?unc7ie de care se determin#
rezer4a succesoral# <i cotitatea disponi"il#' se sta"ile<te ast?el:
a6 determinarea acti4ului "rut al mo<tenirii' prin nsumarea 4alorii "unurilor
e>istente n patrimoniul succesoral la data descAiderii mo<teniriiG
"6 determinarea acti4ului net al mo<tenirii' prin sc#derea pasi4ului succesoral din
acti4ul "rutG
c6 reunirea &cti4#' doar pentru calcul' la acti4ul net' a 4alorii dona7iilor ?#cute de
cel care las# mo<tenirea
:26 =n 4ederea aplic#rii alin :16 lit c6' se ia n considerare 4aloarea la data
descAiderii mo<tenirii a "unurilor donate' 7inndu-se ns# cont de starea lor n
momentul dona7iei' din care se scade 4aloarea sarcinilor asumate prin contractele
de dona7ie 3ac# "unurile au ?ost nstr#inate de donatar' se 7ine seama de 4aloarea
lor la data nstr#in#rii 3ac# "unurile donate au ?ost nlocuite cu altele' se 7ine cont
de 4aloarea' la data descAiderii mo<tenirii' a "unurilor intrate n patrimoniu <i de
starea lor la momentul do"ndirii .otu<i' dac# de4alorizarea "unurilor intrate n
patrimoniu era ine4ita"il# la data do"ndirii' n 4irtutea naturii lor' nlocuirea
"unurilor nu este luat# n considerare =n m#sura n care "unul donat sau cel care l-a
nlocuit pe acesta a pierit ?ortuit' indi?erent de data pieirii' dona7ia nu se 4a supune
reunirii &cti4e ;umele de "ani sunt supuse inde>#rii n raport cu indicele inDa7iei'
corespunz#tor perioadei cuprinse ntre data intr#rii lor n patrimoniul donatarului <i
data descAiderii mo<tenirii
:-6 1u se 4a 7ine seama n sta"ilirea rezer4ei de darurile o"i<nuite' de dona7iile
remuneratorii <i' n m#sura n care nu sunt e>cesi4e' nici de sumele cAeltuite pentru
ntre7inerea sau' dac# este cazul' pentru ?ormarea pro?esional# a descenden7ilor' a
p#rin7ilor sau a so7ului <i nici de cAeltuielile de nunt#
:)6 Pn# la do4ada contrar#' nstr#inarea cu titlu oneros c#tre un descendent ori
un ascendent pri4ilegiat sau c#tre so7ul supra4ie7uitor este prezumat# a & dona7ie
dac# nstr#inarea s-a ?#cut cu rezer4a uzu?ructului' uzului ori a"ita7iei sau n
scAim"ul ntre7inerii pe 4ia7# ori a unei rente 4iagere Prezum7ia opereaz# numai n
?a4oarea descenden7ilor' ascenden7ilor pri4ilegia7i <i a so7ului supra4ie7uitor ai
de?unctului' dac# ace<tia nu au consim7it la nstr#inare
:,6 Rezer4a succesoral# <i cotitatea disponi"il# se calculeaz# n ?unc7ie de
4aloarea sta"ilit# potri4it alin :16 La sta"ilirea rezer4ei nu se 7ine seama de cei
care au renun7at la mo<tenire' cu e>cep7ia celor o"liga7i la raport' potri4it art 11)!
alin :26

$odul de operare
2rt 10*2 - 3up# descAiderea mo<tenirii' li"eralit#7ile care ncalc# rezer4a
succesoral# sunt supuse reduc7iunii' la cerere

Persoanele care pot cere reduc7iunea
2rt 10*- - Reduc7iunea li"eralit#7ilor e>cesi4e poate & cerut# numai de c#tre
mo<tenitorii rezer4atari' de succesorii lor' precum <i de c#tre creditorii cAirogra?ari
ai mo<tenitorilor rezer4atari

9#ile de realizare a reduc7iunii
2rt 10*) - :16 Reduc7iunea li"eralit#7ilor e>cesi4e se poate realiza prin "una
n4oial# a celor interesa7i
:26 =n lipsa unei asemenea n4oieli' reduc7iunea poate & in4ocat# n ?a7a instan7ei
de @udecat# pe cale de e>cep7ie sau pe cale de ac7iune' dup# caz
:-6 =n cazul pluralit#7ii de mo<tenitori rezer4atari' reduc7iunea opereaz# numai n
limita cotei de rezer4# cu4enite celui care a cerut-o <i pro&t# numai acestuia

.ermenul de prescrip7ie
2rt 10*, - :16 3reptul la ac7iunea n reduc7iune a li"eralit#7ilor e>cesi4e se
prescrie n termen de - ani de la data descAiderii mo<tenirii sau' dup# caz' de la
data la care mo<tenitorii rezer4atari au pierdut posesia "unurilor care ?ormeaz#
o"iectul li"eralit#7ilor
:26 =n cazul li"eralit#7ilor e>cesi4e a c#ror e>isten7# nu a ?ost cunoscut# de
mo<tenitorii rezer4atari' termenul de prescrip7ie ncepe s# curg# de la data cnd au
cunoscut e>isten7a acestora <i caracterul lor e>cesi4
:-6 0>cep7ia de reduc7iune este imprescripti"il# e>tincti4

%rdinea reduc7iunii
2rt 10*+ - :16 Legatele se reduc naintea dona7iilor
:26 Legatele se reduc toate deodat# <i propor7ional' a?ar# dac# testatorul a dispus
c# anumite legate 4or a4ea pre?erin7#' caz n care 4or & reduse mai nti celelalte
legate
:-6 3ona7iile se reduc succesi4' n ordinea in4ers# a datei lor' ncepnd cu cea mai
nou#
:)6 3ona7iile concomitente se reduc toate deodat# <i propor7ional' a?ar# dac#
donatorul a dispus c# anumite dona7ii 4or a4ea pre?erin7#' caz n care 4or & reduse
mai nti celelalte dona7ii
:,6 3ac# "ene&ciarul dona7iei care ar tre"ui redus# este insol4a"il' se 4a proceda
la reduc7iunea dona7iei anterioare

0?ectele reduc7iunii
2rt 10*! - :16 Reduc7iunea are ca e?ect ine&cacitatea legatelor sau' dup# caz'
des&in7area dona7iilor n m#sura necesar# ntregirii rezer4ei succesorale
:26 =ntregirea rezer4ei' ca urmare a reduc7iunii' se realizeaz# n natur#
:-6 Reduc7iunea se realizeaz# prin ecAi4alent n cazul n care' nainte de
descAiderea mo<tenirii' donatarul a nstr#inat "unul ori a constituit asupra lui
drepturi reale' precum <i atunci cnd "unul a pierit dintr-o cauz# imputa"il#
donatarului
:)6 9nd dona7ia supus# reduc7iunii a ?ost ?#cut# unui mo<tenitor rezer4atar care
nu este o"ligat la raportul dona7iei' acesta 4a putea p#stra n contul rezer4ei sale
partea care dep#<e<te cotitatea disponi"il#
:,6 3ac# donatarul este un succesi"il o"ligat la raport' iar partea supus#
reduc7iunii reprezint# mai pu7in de @um#tate din 4aloarea "unului donat' donatarul
rezer4atar poate p#stra "unul' iar reduc7iunea necesar# ntregirii rezer4ei celorlal7i
mo<tenitori rezer4atari se 4a ?ace prin luare mai pu7in sau prin ecAi4alent "#nesc
:+6 =n cazul ntregirii rezer4ei n natur#' grati&catul p#streaz# ?ructele p#r7ii din
"un care dep#<e<te cotitatea disponi"il#' percepute pn# la data la care cei
ndrept#7i7i au cerut reduc7iunea

Reduc7iunea unor li"eralit#7i speciale
2rt 10*8 - :16 3ac# dona7ia sau legatul are ca o"iect un uzu?ruct' uz ori a"ita7ie
sau o rent# ori ntre7inere 4iager#' mo<tenitorii rezer4atari au ?acultatea &e de a
e>ecuta li"eralitatea ast?el cum a ?ost stipulat#' &e de a a"andona proprietatea
cotit#7ii disponi"ile n ?a4oarea "ene&ciarului li"eralit#7ii' &e de a solicita
reduc7iunea potri4it dreptului comun
:26 3ac# mo<tenitorii rezer4atari nu se n7eleg asupra op7iunii' reduc7iunea se 4a
?ace potri4it dreptului comun

(mputarea li"eralit#7ilor
2rt 10** - :16 3ac# "ene&ciarul li"eralit#7ii nu este mo<tenitor rezer4atar'
li"eralitatea primit# se imput# asupra cotit#7ii disponi"ile' iar dac# o dep#<e<te'
este supus# reduc7iunii
:26 3ac# grati&catul este mo<tenitor rezer4atar <i li"eralitatea nu este supus#
raportului' ea se imput# asupra cotit#7ii disponi"ile 3ac# este cazul' e>cedentul se
imput# asupra cotei de rezer4# la care are dreptul grati&catul <i' dac# o dep#<e<te'
este supus reduc7iunii
:-6 3ac# grati&catul este mo<tenitor rezer4atar <i li"eralitatea este supus#
raportului' ea se imput# asupra rezer4ei celui grati&cat' iar dac# e>ist#' e>cedentul
se imput# asupra cotit#7ii disponi"ile' a?ar# de cazul n care dispun#torul a stipulat
imputarea sa asupra rezer4ei glo"ale =n acest ultim caz' numai partea care
e>cedeaz# rezer4ei glo"ale se imput# asupra cotit#7ii disponi"ile =n toate cazurile'
dac# se dep#<e<te cotitatea disponi"il#' li"eralitatea este supus# reduc7iunii
:)6 3ac# e>ist# mai multe li"eralit#7i' imputarea se ?ace potri4it alin :16-:-6'
7innd seama <i de ordinea reduc7iunii li"eralit#7ilor e>cesi4e

.(.L/L (V
.ransmisiunea <i parta@ul mo<tenirii

92P(.%L/L (
.ransmisiunea mo<tenirii

;09F(/102 1
3ispozi7ii generale

1o7iunile de op7iune succesoral# <i de succesi"il
2rt 1100 - :16 9el cAemat la mo<tenire n temeiul legii sau al 4oin7ei de?unctului
poate accepta mo<tenirea sau poate renun7a la ea
:26 Prin succesi"il se n7elege persoana care ndepline<te condi7iile pre4#zute de
lege pentru a putea mo<teni' dar care nu <i-a e>ercitat nc# dreptul de op7iune
succesoral#

9aracterele @uridice ale op7iunii
2rt 1101 - ;u" sanc7iunea nulit#7ii a"solute' op7iunea succesoral# este
indi4izi"il# <i nu poate & a?ectat# de nicio modalitate

Voca7ia multipl# la mo<tenire
2rt 1102 - :16 $o<tenitorul care' n "aza legii sau a testamentului' cumuleaz#
mai multe 4oca7ii la mo<tenire are' pentru &ecare dintre ele' un drept de op7iune
distinct
:26 Legatarul cAemat la mo<tenire <i ca mo<tenitor legal <i 4a putea e>ercita
op7iunea n oricare dintre aceste calit#7i 3ac#' de<i nu a ?ost nc#lcat# rezer4a' din
testament rezult# c# de?unctul a dorit s# diminueze cota ce i s-ar & cu4enit
legatarului ca mo<tenitor legal' acesta din urm# poate opta doar ca legatar

.ermenul de op7iune succesoral#
2rt 110- - :16 3reptul de op7iune succesoral# se e>ercit# n termen de un an de
la data descAiderii mo<tenirii
:26 .ermenul de op7iune curge:
a6 de la data na<terii celui cAemat la mo<tenire' dac# na<terea s-a produs dup#
descAiderea mo<teniriiG
"6 de la data nregistr#rii mor7ii n registrul de stare ci4il#' dac# nregistrarea se
?ace n temeiul unei Aot#rri @udec#tore<ti de declarare a mor7ii celui care las#
mo<tenirea' a?ar# numai dac# succesi"ilul a cunoscut ?aptul mor7ii sau Aot#rrea de
declarare a mor7ii la o dat# anterioar#' caz n care termenul curge de la aceast# din
urm# dat#G
c6 de la data la care legatarul a cunoscut sau tre"uia s# cunoasc# legatul s#u'
dac# testamentul cuprinznd acest legat este descoperit dup# descAiderea
mo<teniriiG
d6 de la data la care succesi"ilul a cunoscut sau tre"uia s# cunoasc# leg#tura de
rudenie pe care se ntemeiaz# 4oca7ia sa la mo<tenire' dac# aceast# dat# este
ulterioar# descAiderii mo<tenirii
:-6 .ermenului pre4#zut la alin :16 i se aplic# pre4ederile cuprinse n cartea a V(-a
re?eritoare la suspendarea <i repunerea n termenul de prescrip7ie e>tincti4#

Prorogarea termenului
2rt 110) - :16 =n cazul n care succesi"ilul a cerut ntocmirea in4entarului
anterior e>ercit#rii dreptului de op7iune succesoral#' termenul de op7iune nu se 4a
mplini mai de4reme de dou# luni de la data la care i se comunic# procesul-4er"al
de in4entariere
:26 Pe durata e?ectu#rii in4entarului' succesi"ilul nu poate & considerat
mo<tenitor' cu e>cep7ia cazului n care a acceptat mo<tenirea

Retransmiterea dreptului de op7iune
2rt 110, - :16 $o<tenitorii celui care a decedat ?#r# a & e>ercitat dreptul de
op7iune succesoral# l e>ercit# separat' &ecare pentru partea sa' n termenul
aplica"il dreptului de op7iune pri4ind mo<tenirea autorului lor
:26 =n cazul pre4#zut la alin :16' partea succesi"ilului care renun7# pro&t# celorlal7i
mo<tenitori ai autorului s#u

;09F(/102 a 2-a
2cceptarea mo<tenirii

Li"ertatea accept#rii mo<tenirii
2rt 110+ - 1imeni nu poate & o"ligat s# accepte o mo<tenire ce i se cu4ine

2cceptarea mo<tenirii de c#tre creditori
2rt 110! - 9reditorii succesi"ilului pot accepta mo<tenirea' pe cale o"lic#' n
limita ndestul#rii crean7ei lor

Celurile accept#rii
2rt 1108 - :16 2cceptarea poate & e>pres# sau tacit#
:26 2cceptarea este e>pres# cnd succesi"ilul <i nsu<e<te e>plicit titlul sau
calitatea de mo<tenitor printr-un nscris autentic sau su" semn#tur# pri4at#
:-6 2cceptarea este tacit# cnd succesi"ilul ?ace un act sau ?apt pe care nu ar
putea s# l ?ac# dect n calitate de mo<tenitor

=nregistrarea actelor de acceptare
2rt 110* - =n situa7ia n care acceptarea este ?#cut# printr-un nscris autentic'
declara7ia de acceptare se 4a nscrie n registrul na7ional notarial' 7inut n ?ormat
electronic' potri4it legii

2ctele cu 4aloare de acceptare tacit#
2rt 1110 - :16 2ctele de dispozi7ie @uridic# pri4ind o parte sau totalitatea
drepturilor asupra mo<tenirii atrag acceptarea tacit# a acesteia ;unt ast?el de acte:
a6 nstr#inarea' cu titlu gratuit sau oneros' de c#tre succesi"il a drepturilor asupra
mo<teniriiG
"6 renun7area' cAiar gratuit#' n ?olosul unuia sau mai multor mo<tenitori
determina7iG
c6 renun7area la mo<tenire' cu titlu oneros' cAiar n ?a4oarea tuturor
como<tenitorilor sau mo<tenitorilor su"sec4en7i
:26 3e asemenea' pot a4ea 4aloare de acceptare tacit# a mo<tenirii actele de
dispozi7ie' administrare de&niti4# ori ?olosin7# a unor "unuri din mo<tenire
:-6 2ctele de conser4are' supra4egAere <i de administrare pro4izorie nu 4aloreaz#
acceptare' dac# din mpre@ur#rile n care acestea s-au e?ectuat nu rezult# c#
succesi"ilul <i-a nsu<it prin ele calitatea de mo<tenitor
:)6 ;unt considerate a & de administrare pro4izorie actele de natur# urgent# a
c#ror ndeplinire este necesar# pentru normala punere n 4aloare' pe termen scurt'
a "unurilor mo<tenirii

3eclara7ia de neacceptare
2rt 1111 - ;uccesi"ilul care inten7ioneaz# s# ndeplineasc# un act ce poate a4ea
semni&ca7ia accept#rii mo<tenirii' dar care dore<te ca prin aceasta s# nu &e
considerat acceptant' tre"uie s# dea n acest sens' anterior ndeplinirii actului' o
declara7ie autentic# notarial#

Prezum7ia de renun7are
2rt 1112 - :16 0ste prezumat' pn# la pro"a contrar#' c# a renun7at la mo<tenire
succesi"ilul care' de<i cuno<tea descAiderea mo<tenirii <i calitatea lui de succesi"il'
ca urmare a cit#rii sale n condi7iile legii' nu accept# mo<tenirea n termenul
pre4#zut la art 110- 9ita7ia tre"uie s# cuprind#' su" sanc7iunea nulit#7ii acesteia'
pe lng# elementele pre4#zute de 9odul de procedur# ci4il#' <i precizarea c#' dac#
succesi"ilul nu <i e>ercit# dreptul de a accepta mo<tenirea n termenul pre4#zut la
art 110-' 4a & prezumat c# renun7# la mo<tenire
:26 Prezum7ia de renun7are opereaz# numai dac# cita7ia i-a ?ost comunicat#
succesi"ilului cu cel pu7in -0 de zile nainte de e>pirarea termenului de op7iune
succesoral#

Reducerea termenului de op7iune
2rt 111- - :16 Pentru moti4e temeinice' la cererea oric#rei persoane interesate'
un succesi"il poate & o"ligat' cu aplicarea procedurii pre4#zute de lege pentru
ordonan7a pre<edin7ial#' s# <i e>ercite dreptul de op7iune succesoral# n#untrul
unui termen sta"ilit de instan7a @udec#toreasc#' mai scurt dect cel pre4#zut la art
110-
:26 ;uccesi"ilul care nu opteaz# n termenul sta"ilit de instan7a @udec#toreasc#
este considerat c# a renun7at la mo<tenire

0?ectele accept#rii
2rt 111) - :16 2cceptarea consolideaz# transmisiunea mo<tenirii realizat# de plin
drept la data decesului
:26 $o<tenitorii legali <i legatarii uni4ersali sau cu titlu uni4ersal r#spund pentru
datoriile <i sarcinile mo<tenirii numai cu "unurile din patrimoniul succesoral'
propor7ional cu cota &ec#ruia
:-6 Legatarul cu titlu particular nu este o"ligat s# suporte datoriile <i sarcinile
mo<tenirii Prin e>cep7ie' el r#spunde pentru pasi4ul mo<tenirii' ns# numai cu "unul
sau "unurile ce ?ormeaz# o"iectul legatului' dac#:
a6 testatorul a dispus n mod e>pres n acest sensG
"6 dreptul l#sat prin legat are ca o"iect o uni4ersalitate' cum ar & o mo<tenire
culeas# de c#tre testator <i nelicAidat# nc#G n acest caz' legatarul r#spunde pentru
pasi4ul acelei uni4ersalit#7iG
c6 celelalte "unuri ale mo<tenirii sunt insu&ciente pentru plata datoriilor <i
sarcinilor mo<tenirii
:)6 =n cazul nstr#in#rii "unurilor mo<tenirii dup# descAiderea acesteia' "unurile
intrate n patrimoniul succesoral prin e?ectul su"roga7iei pot & a?ectate stingerii
datoriilor <i sarcinilor mo<tenirii

=ntocmirea in4entarului
2rt 111, - :16 ;uccesi"ilii' creditorii mo<tenirii <i orice persoan# interesat# pot
cere notarului competent s# dispun# e?ectuarea unui in4entar al "unurilor din
patrimoniul succesoral' toate cAeltuielile care se 4or ?ace n acest scop &ind n
sarcina mo<tenirii
:26 3ac# succesi"ilii sau persoanele care de7in "unuri din patrimoniul succesoral
se opun' e?ectuarea in4entarului este dispus# de c#tre instan7a @udec#toreasc# de la
locul descAiderii mo<tenirii
:-6 (n4entarul se e?ectueaz# de c#tre persoana desemnat# prin acordul
succesi"ililor <i al creditorilor sau' n lipsa unui asemenea acord' de c#tre persoana
desemnat# &e de notar' &e' dup# caz' de instan7a de @udecat# competent#

Procesul-4er"al de in4entariere
2rt 111+ - :16 Procesul-4er"al de in4entariere cuprinde enumerarea' descrierea
<i e4aluarea pro4izorie a "unurilor ce se aDau n posesia de?unctului la data
descAiderii mo<tenirii
:26 Bunurile a c#ror proprietate este contestat# se 4or men7iona separat
:-6 =n in4entar se cuprind men7iuni pri4ind pasi4ul succesoral
:)6 Bunurile mo<tenirii care se g#sesc n posesia altei persoane 4or & in4entariate
cu precizarea locului unde se aD# <i a moti4ului pentru care se g#sesc acolo
:,6 =n cazul n care' cu ocazia in4entarierii' se 4a g#si 4reun testament l#sat de
de?unct' acesta 4a & 4izat spre nescAim"are <i 4a & depus n depozit la "iroul
notarului pu"lic
:+6 (n4entarul se semneaz# de cel care l-a ntocmit' de succesi"ilii aDa7i la locul
in4entarului' iar n lipsa acestora sau n cazul re?uzului lor de a semna' in4entarul 4a
& semnat de 2 martori

$#surile speciale de conser4are a "unurilor
2rt 111! - :16 3ac# e>ist# pericol de nstr#inare' pierdere' nlocuire sau
distrugere a "unurilor' notarul 4a putea pune "unurile su" sigiliu sau le 4a preda
unui custode
:26 Poate & numit custode' cu acordul tuturor celor interesa7i' unul dintre
succesi"ili' iar n caz contrar' o alt# persoan# aleas# de c#tre notar
:-6 =n cazul n care conser4area "unurilor mo<tenirii necesit# anumite cAeltuieli'
acestea 4or & ?#cute' cu ncu4iin7area notarului' de c#tre custodele pre4#zut la alin
:16 sau' n lipsa custodelui' de un curator special' numit de notar pentru
administrarea "unurilor
:)6 Bunurile date n custodie sau n administrare se predau pe "az# de
proces4er"al semnat de notar <i de custode sau curator 3ac# predarea are loc
concomitent cu in4entarierea' se 4a ?ace men7iune n procesul-4er"al' un e>emplar
al acestuia predndu-se custodelui sau curatorului
:,6 9ustodele sau curatorul este o"ligat s# restituie "unurile <i s# dea socoteal#
notarului asupra cAeltuielilor de conser4are sau administrare a acestor "unuri la
&nalizarea procedurii succesorale sau atunci cnd notarul consider# necesar
:+6 %ricine se consider# 4#t#mat prin in4entarul ntocmit sau prin m#surile de
conser4are <i administrare luate de notarul pu"lic poate ?ace plngere la instan7a
@udec#toreasc# competent#

$#surile speciale pri4ind sumele de "ani <i alte 4alori
2rt 1118 - :16 3ac# n timpul e?ectu#rii in4entarului se 4or g#si sume de "ani'
Artii de 4aloare' cecuri sau alte 4alori' se 4or depune n depozitul notarial sau la o
institu7ie specializat#' ?#cndu-se men7iune despre aceasta <i n procesul-4er"al de
in4entariere
:26 3in sumele de "ani g#site la in4entariere se 4or l#sa mo<tenitorilor sau celor
care locuiau cu de?unctul <i gospod#reau mpreun# cu acesta sumele necesare
pentru:
a6 ntre7inerea persoanelor ce erau n sarcina celui decedat' pentru ma>imum +
luniG
"6 plata sumelor datorate n "aza contractelor indi4iduale de munc# sau pentru
plata asigur#rilor socialeG
c6 acoperirea cAeltuielilor pentru conser4area <i administrarea "unurilor
mo<tenirii

2cceptarea ?or7at#
2rt 111* - :16 ;uccesi"ilul care' cu rea-credin7#' a sustras ori a ascuns "unuri din
patrimoniul succesoral sau a ascuns o dona7ie supus# raportului ori reduc7iunii este
considerat c# a acceptat mo<tenirea' cAiar dac# anterior renun7ase la ea 0l nu 4a
a4ea ns# niciun drept cu pri4ire la "unurile sustrase sau ascunse <i' dup# caz' 4a &
o"ligat s# raporteze ori s# reduc# dona7ia ascuns# ?#r# a participa la distri"uirea
"unului donat
:26 $o<tenitorul aDat n situa7ia pre4#zut# la alin :16 este 7inut s# pl#teasc#
datoriile <i sarcinile mo<tenirii propor7ional cu cota sa din mo<tenire' inclusi4 cu
propriile sale "unuri

;09F(/102 a --a
Renun7area la mo<tenire

Corma renun7#rii
2rt 1120 - :16 Renun7area la mo<tenire nu se presupune' cu e>cep7ia cazurilor
pre4#zute la art 1112 <i art 111- alin :26
:26 3eclara7ia de renun7are se ?ace n ?orm# autentic# la orice notar pu"lic sau'
dup# caz' la misiunile diplomatice <i o&ciile consulare ale Romniei' n condi7iile <i
limitele pre4#zute de lege
:-6 Pentru in?ormarea ter7ilor' declara7ia de renun7are se 4a nscrie' pe cAeltuiala
renun7#torului' n registrul na7ional notarial' 7inut n ?ormat electronic' potri4it legii

0?ectele renun7#rii
2rt 1121 - :16 ;uccesi"ilul care renun7# este considerat c# nu a ?ost niciodat#
mo<tenitor
:26 Partea renun7#torului pro&t# mo<tenitorilor pe care i-ar & nl#turat de la
mo<tenire sau celor a c#ror parte ar & diminuat-o dac# ar & acceptat mo<tenirea

Renun7area ?rauduloas#
2rt 1122 - :16 9reditorii succesi"ilului care a renun7at la mo<tenire n ?rauda lor
pot cere instan7ei re4ocarea renun7#rii n ceea ce i pri4e<te' ns# numai n termen
de - luni de la data la care au cunoscut renun7area
:26 2dmiterea ac7iunii n re4ocare produce e?ectele accept#rii mo<tenirii de c#tre
succesi"ilul de"itor numai n pri4in7a creditorului reclamant <i n limita crean7ei
acestuia

Re4ocarea renun7#rii
2rt 112- - :16 =n tot cursul termenului de op7iune' renun7#torul poate re4oca
renun7area' dac# mo<tenirea nu a ?ost de@a acceptat# de al7i succesi"ili care au
4oca7ie la partea care i-ar re4eni' dispozi7iile art 1120 aplicndu-se n mod
corespunz#tor
:26 Re4ocarea renun7#rii 4aloreaz# acceptare' "unurile mo<tenirii &ind preluate n
starea n care se g#sesc <i su" rezer4a drepturilor do"ndite de ter7i asupra acelor
"unuri

.ermenul de prescrip7ie
2rt 112) - 3reptul la ac7iunea n anularea accept#rii sau renun7#rii se prescrie n
termen de + luni' calculat n caz de 4iolen7# de la ncetarea acesteia' iar n celelalte
cazuri din momentul n care titularul dreptului la ac7iune a cunoscut cauza de
nulitate relati4#

;09F(/102 a )-a
;ezina

1o7iune
2rt 112, - Pe lng# st#pnirea de ?apt e>ercitat# asupra patrimoniului
succesoral' sezina le con?er# mo<tenitorilor sezinari <i dreptul de a administra acest
patrimoniu <i de a e>ercita drepturile <i ac7iunile de?unctului

$o<tenitorii sezinari
2rt 112+ - ;unt mo<tenitori sezinari so7ul supra4ie7uitor' descenden7ii <i
ascenden7ii pri4ilegia7i

3o"ndirea sezinei de c#tre mo<tenitorii legali nesezinari
2rt 112! - :16 $o<tenitorii legali nesezinari do"ndesc sezina numai prin
eli"erarea certi&catului de mo<tenitor' dar cu e?ect retroacti4 din ziua descAiderii
mo<tenirii
:26 Pn# la intrarea n st#pnirea de ?apt a mo<tenirii' mo<tenitorul legal nesezinar
nu poate & urm#rit n calitate de mo<tenitor

(ntrarea legatarului uni4ersal sau cu titlu uni4ersal n st#pnirea mo<tenirii
2rt 1128 - :16 Legatarul uni4ersal poate cere intrarea n st#pnirea de ?apt a
mo<tenirii de la mo<tenitorii rezer4atari 3ac# asemenea mo<tenitori nu e>ist# sau
re?uz#' legatarul uni4ersal intr# n st#pnirea mo<tenirii prin eli"erarea certi&catului
de mo<tenitor
:26 Legatarul cu titlu uni4ersal poate cere intrarea n st#pnirea de ?apt a
mo<tenirii de la mo<tenitorii rezer4atari sau' dup# caz' de la legatarul uni4ersal
intrat n st#pnirea mo<tenirii ori de la mo<tenitorii legali nerezer4atari care au
intrat n st#pnirea mo<tenirii' &e de drept' &e prin eli"erarea certi&catului de
mo<tenitor 3ac# asemenea mo<tenitori nu e>ist# sau re?uz#' legatarul cu titlu
uni4ersal intr# n st#pnirea mo<tenirii prin eli"erarea certi&catului de mo<tenitor

Predarea legatului cu titlu particular
2rt 112* - Legatarul cu titlu particular intr# n posesia o"iectului legatului din
ziua n care acesta i-a ?ost predat de "un#4oie sau' n lips#' din ziua depunerii la
instan7# a cererii de predare

;09F(/102 a ,-a
Peti7ia de ereditate

Persoanele care pot o"7ine recunoa<terea calit#7ii de mo<tenitor
2rt 11-0 - $o<tenitorul cu 4oca7ie uni4ersal# sau cu titlu uni4ersal poate o"7ine
oricnd recunoa<terea calit#7ii sale de mo<tenitor contra oric#rei persoane care'
pretinznd c# se ntemeiaz# pe titlul de mo<tenitor' posed# toate sau o parte din
"unurile din patrimoniul succesoral

0?ectele recunoa<terii calit#7ii de mo<tenitor
2rt 11-1 - :16 Recunoa<terea calit#7ii de mo<tenitor l o"lig# pe de7in#torul ?#r#
titlu al "unurilor din patrimoniul succesoral la restituirea acestor "unuri cu aplicarea
regulilor pre4#zute la art 1+-,-1+)*
:26 =n pri4in7a actelor @uridice ncAeiate ntre de7in#torul ?#r# titlu al "unurilor
succesorale <i ter7i' dispozi7iile art *+0 alin :-6 se aplic# n mod corespunz#tor

;09F(/102 a +-a
9erti&catul de mo<tenitor

1o7iune
2rt 11-2 - 9erti&catul de mo<tenitor se eli"ereaz# de c#tre notarul pu"lic <i
cuprinde constat#ri re?eritoare la patrimoniul succesoral' num#rul <i calitatea
mo<tenitorilor <i cotele ce le re4in din acest patrimoniu' precum <i alte men7iuni
pre4#zute de lege

0?ecte
2rt 11-- - :16 9erti&catul de mo<tenitor ?ace do4ada calit#7ii de mo<tenitor'
legal sau testamentar' precum <i do4ada dreptului de proprietate al mo<tenitorilor
acceptan7i asupra "unurilor din masa succesoral#' n cota care se cu4ine &ec#ruia
:26 =n 4ederea sta"ilirii componen7ei patrimoniului succesoral' notarul pu"lic
procedeaz#' mai nti' la licAidarea regimului matrimonial

1ulitatea
2rt 11-) - 9ei care se consider# 4#t#ma7i n drepturile lor prin eli"erarea
certi&catului de mo<tenitor pot cere instan7ei @udec#tore<ti constatarea sau' dup#
caz' declararea nulit#7ii acestuia <i sta"ilirea drepturilor lor' con?orm legii

92P(.%L/L ((
$o<tenirea 4acant#

1o7iune
2rt 11-, - :16 3ac# nu sunt mo<tenitori legali sau testamentari' mo<tenirea este
4acant#
:26 3ac# prin legat s-a atri"uit numai o parte a mo<tenirii <i nu e>ist# mo<tenitori
legali ori 4oca7ia acestora a ?ost restrns# ca e?ect al testamentului l#sat de
de?unct' partea din mo<tenire r#mas# neatri"uit# este 4acant#

2dministrarea pro4izorie a "unurilor mo<tenirii
2rt 11-+ - :16 9t timp mo<tenirea nu a ?ost acceptat# sau dac# succesi"ilul nu
este cunoscut' notarul pu"lic competent poate s# numeasc# un curator special al
mo<tenirii' pentru ap#rarea drepturilor mo<tenitorului e4entual' a4nd drepturile <i
ndatoririle de administrare pre4#zute la art 111! alin :-6-:,6
:26 =n cazurile pre4#zute la alin :16' ac7iunile mpotri4a mo<tenirii se 4or ndrepta
mpotri4a unui curator special' numit de notarul pu"lic competent' la cererea
reclamantului
:-6 3ac# e>ist# indicii c# mo<tenirea urmeaz# a & declarat# 4acant#' notarul
pu"lic competent ncuno<tin7eaz# <i organul care reprezint# comuna' ora<ul sau'
dup# caz' municipiul

;omarea succesi"ililor
2rt 11-! - :16 3ac# n termen de un an <i + luni de la descAiderea mo<tenirii nu
s-a n?#7i<at niciun succesi"il' notarul' la cererea oric#rei persoane interesate' i 4a
soma pe to7i succesi"ilii' printr-o pu"lica7ie ?#cut# la locul descAiderii mo<tenirii' la
locul unde se aD# imo"ilele din patrimoniul succesoral' precum <i ntr-un ziar de
larg# circula7ie' pe cAeltuiala mo<tenirii' s# se n?#7i<eze la "iroul s#u n termen de
cel mult dou# luni de la pu"licare
:26 3ac# niciun succesi"il nu se prezint# n termenul &>at n pu"lica7ie' notarul 4a
constata c# mo<tenirea este 4acant#

3reptul de a culege mo<tenirea 4acant#
2rt 11-8 - $o<tenirile 4acante re4in comunei' ora<ului sau' dup# caz'
municipiului n a c#rui raz# teritorial# se aDau "unurile la data descAiderii mo<tenirii
<i intr# n domeniul lor pri4at 0ste considerat# nescris# orice dispozi7ie
testamentar# care' ?#r# a stipula transmiterea "unurilor mo<tenirii' urm#re<te s#
nl#ture aceast# regul#

(ntrarea n st#pnirea mo<tenirii 4acante <i r#spunderea pentru pasi4
2rt 11-* - :16 9omuna' ora<ul sau' dup# caz' municipiul intr# n st#pnirea de
?apt a mo<tenirii de ndat# ce to7i succesi"ilii cunoscu7i au renun7at la mo<tenire ori'
la mplinirea termenului pre4#zut la art 11-!' dac# niciun mo<tenitor nu este
cunoscut $o<tenirea se do"nde<te retroacti4 de la data descAiderii sale
:26 9omuna' ora<ul sau' dup# caz' municipiul suport# pasi4ul mo<tenirii 4acante
numai n limita 4alorii "unurilor din patrimoniul succesoral

3es&in7area 4acan7ei mo<tenirii
2rt 11)0 - 3ac#' de<i s-a constatat 4acan7a mo<tenirii' e>ist# mo<tenitori' atunci
ace<tia pot e>ercita peti7ia de ereditate mpotri4a comunei' ora<ului sau' dup# caz'
municipiului

92P(.%L/L (((
2mintirile de ?amilie

Bunurile care constituie amintiri de ?amilie
2rt 11)1 - :16 9onstituie amintiri de ?amilie "unurile ce au apar7inut mem"rilor
?amiliei <i stau m#rturie istoriei acesteia
:26 ;unt incluse n aceast# categorie "unuri precum coresponden7a purtat# de
mem"rii ?amiliei' arAi4ele ?amiliale' decora7iile' armele de colec7ie' portretele de
?amilie' documentele' precum <i orice alte "unuri cu semni&ca7ie moral# deose"it#
pentru respecti4a ?amilie

Regimul @uridic al amintirilor de ?amilie
2rt 11)2 - :16 $o<tenitorii pot ie<i din indi4iziune cu pri4ire la "unurile care
constituie amintiri de ?amilie numai prin parta@ 4oluntar
:26 =n cazul n care nu se realizeaz# parta@ul 4oluntar' "unurile care constituie
amintiri de ?amilie r#mn n indi4iziune
:-6 Pe durata indi4iziunii' prin acordul mo<tenitorilor sau' n lipsa acestuia' prin
Aot#rrea instan7ei' amintirile de ?amilie sunt depozitate n interesul ?amiliei la unul
ori mai mul7i dintre mo<tenitori sau n locul con4enit de ei
:)6 $o<tenitorul desemnat ca depozitar poate re4endica "unurile care constituie
amintiri de ?amilie de la cel care le de7ine pe nedrept' dar nu le poate nstr#ina'
mprumuta sau da n loca7iune ?#r# acordul unanim al coindi4izarilor

92P(.%L/L (V
Parta@ul succesoral <i raportul

;09F(/102 1
3ispozi7ii generale re?eritoare la parta@ul succesoral

;tarea de indi4iziune
2rt 11)- - :16 1imeni nu poate & o"ligat a r#mne n indi4iziune $o<tenitorul
poate cere oricnd ie<irea din indi4iziune' cAiar <i atunci cnd e>ist# con4en7ii sau
clauze testamentare care pre4#d alt?el
:26 3ispozi7iile art ++*-+8+ se aplic# <i parta@ului succesoral n m#sura n care nu
sunt incompati"ile cu acesta

Parta@ul 4oluntar
2rt 11)) - :16 3ac# to7i mo<tenitorii sunt prezen7i <i au capacitate de e>erci7iu
deplin#' parta@ul se poate realiza prin "un# n4oial#' n ?orma <i prin actul pe care
p#r7ile le con4in 3ac# printre "unurile succesorale se aD# imo"ile' con4en7ia de
parta@ tre"uie ncAeiat# n ?orm# autentic#' su" sanc7iunea nulit#7ii a"solute
:26 3ac# nu sunt prezen7i to7i mo<tenitorii ori dac# printre ei se aD# minori sau
persoane puse su" interdic7ie @udec#toreasc# ori persoane disp#rute' atunci se 4or
pune sigilii pe "unurile mo<tenirii n cel mai scurt termen' iar parta@ul 4oluntar se 4a
realiza cu respectarea regulilor re?eritoare la protec7ia persoanelor lipsite de
capacitate de e>erci7iu sau cu capacitate de e>erci7iu restrns# ori pri4itoare la
persoanele disp#rute

$#suri conser4atorii
2rt 11), - Bunurile mo<tenirii pot s# ?ac# o"iectul unor m#suri conser4atorii' n
tot sau n parte' la cererea persoanelor interesate' n condi7iile legii

;09F(/102 a 2-a
Raportul dona7iilor

1o7iune
2rt 11)+ - :16 Raportul dona7iilor este o"liga7ia pe care o au ntre ei so7ul
supra4ie7uitor <i descenden7ii de?unctului care 4in e?ecti4 <i mpreun# la mo<tenirea
legal# de a readuce la mo<tenire "unurile care le-au ?ost donate ?#r# scutire de
raport de c#tre cel ce las# mo<tenirea
:26 =n lips# de stipula7ie contrar# din partea donatorului' cei men7iona7i la alin :16
sunt o"liga7i la raport numai dac# ar & a4ut 4oca7ie concret# la mo<tenirea
de?unctului n cazul n care aceasta s-ar & descAis la data dona7iei

;cutirea de raport a renun7#torului la mo<tenirea legal#
2rt 11)! - :16 =n caz de renun7are la mo<tenirea legal#' descendentul sau so7ul
supra4ie7uitor nu mai are o"liga7ia de raport' putnd p#stra li"eralitatea primit# n
limitele cotit#7ii disponi"ile
:26 Prin stipula7ie e>pres# n contractul de dona7ie' donatarul poate & o"ligat la
raportul dona7iei <i n cazul renun7#rii la mo<tenire =n acest caz' donatarul 4a
readuce la mo<tenire numai 4aloarea "unului donat care dep#<e<te partea din
"unurile de?unctului la care ar & a4ut dreptul ca mo<tenitor legal

Persoanele care pot cere raportul dona7iei
2rt 11)8 - 3reptul de a cere raportul l au numai descenden7ii <i so7ul
supra4ie7uitor' precum <i' pe cale o"lic#' creditorii personali ai acestora

9aracterul personal al o"liga7iei de raport
2rt 11)* - :16 $o<tenitorul datoreaz# raportul numai pentru dona7iile pe care le-
a primit personal de la donator
:26 3ac# descendentul donatarului 4ine n nume propriu la mo<tenirea
donatorului' nu este o"ligat s# raporteze dona7ia ?#cut# ascendentului s#u' cAiar
dac# a acceptat mo<tenirea acestuia din urm#
:-6 3escendentul care 4ine la mo<tenire prin reprezentare succesoral# este
o"ligat s# raporteze dona7ia primit# de la de?unct de c#tre ascendentul s#u pe care
l reprezint#' cAiar dac# nu l-a mo<tenit pe acesta din urm#

0>cep7iile de la o"liga7ia de raport
2rt 11,0 - :16 1u sunt supuse raportului:
a6 dona7iile pe care de?unctul le-a ?#cut cu scutire de raport ;cutirea poate &
?#cut# prin cAiar actul de dona7ie sau printr-un act ulterior' ntocmit n una dintre
?ormele pre4#zute pentru li"eralit#7iG
"6 dona7iile degAizate su" ?orma unor nstr#in#ri cu titlu oneros sau e?ectuate prin
persoane interpuse' cu e>cep7ia cazului n care se do4ede<te c# cel care a l#sat
mo<tenirea a urm#rit un alt scop dect scutirea de raportG
c6 darurile o"i<nuite' dona7iile remuneratorii <i' n m#sura n care nu sunt
e>cesi4e' sumele cAeltuite pentru ntre7inerea sau' dac# este cazul' pentru ?ormarea
pro?esional# a descenden7ilor' a p#rin7ilor sau a so7ului <i nici cAeltuielile de nunt#'
n m#sura n care cel care las# mo<tenirea nu a dispus alt?elG
d6 ?ructele culese' 4eniturile scadente pn# n ziua descAiderii mo<tenirii <i
ecAi4alentul "#nesc al ?olosin7ei e>ercitate de donatar asupra "unului donat
:26 3e asemenea' raportul nu este datorat nici n cazul n care "unul donat a pierit
?#r# culpa donatarului 9u toate acestea' dac# "unul a ?ost reconstituit prin ?olosirea
unei indemniza7ii ncasate ca urmare a pieirii sale' donatarul este 7inut s# ?ac#
raportul "unului n m#sura n care indemniza7ia a ser4it la reconstituirea acelui "un
=n cazul n care indemniza7ia nu a ?ost utilizat# n acest scop' ea ns#<i este supus#
raportului 3ac# indemniza7ia rezult# dintr-un contract de asigurare' aceasta se
raporteaz# numai n m#sura n care dep#<e<te cuantumul total al primelor pl#tite de
donatar

$odul de e?ectuare a raportului
2rt 11,1 - :16 Raportul se ?ace prin ecAi4alent 0ste considerat# ca nescris#
dispozi7ia care impune donatarului raportul n natur#
:26 9u toate acestea' donatarul poate e?ectua raportul n natur# dac# la data
cererii de raport este nc# proprietarul "unului <i nu l-a gre4at cu o sarcin# real# <i
nici nu l-a dat n loca7iune pentru o perioad# mai mare de - ani
:-6 Raportul prin ecAi4alent se poate realiza prin preluare' prin imputa7ie sau n
"ani
:)6 Raportul prin preluare se realizeaz# prin luarea din masa succesoral# de c#tre
mo<tenitorii ndrept#7i7i la raport a unor "unuri' pe ct posi"il de aceea<i natur# <i
calitate cu cele care au ?ormat o"iectul dona7iei' 7innd seama de cotele
succesorale ale &ec#ruia
:,6 =n cazul raportului prin imputa7ie' 4aloarea dona7iei se scade din partea
mo<tenitorului o"ligat la raport
:+6 =n cazul raportului n "ani' cel o"ligat la raport 4a depune la dispozi7ia celorlal7i
mo<tenitori o sum# de "ani care reprezint# di?eren7a dintre 4aloarea "unului donat
<i partea din aceast# 4aloare ce corespunde cotei sale succesorale

9#ile de realizare a raportului
2rt 11,2 - :16 Raportul se realizeaz# n cadrul parta@ului' prin "un# n4oial# sau
pe cale @udec#toreasc#
:26 Raportul cerut de unul dintre mo<tenitori pro&t# <i celorlal7i mo<tenitori
ndrept#7i7i s# solicite raportul' cu e>cep7ia celor care au renun7at n mod e>pres la
raport

04aluarea "unului n cazul raportului prin ecAi4alent
2rt 11,- - :16 =n 4ederea e?ectu#rii raportului prin ecAi4alent' se ia n
considerare 4aloarea "unului donat la momentul @udec#7ii' 7inndu-se ns# cont de
starea lui n momentul dona7iei' din care se scade 4aloarea' la momentul @udec#7ii' a
sarcinilor asumate prin contractul de dona7ie
:26 3ac# "unul a ?ost nstr#inat de donatar anterior cererii de raport' se 7ine
seama de 4aloarea lui la data nstr#in#rii 3ac# "unul donat a ?ost nlocuit cu altul'
se 7ine cont de 4aloarea' la data raportului' a "unului intrat n patrimoniu <i de
starea lui la momentul do"ndirii .otu<i' dac# de4alorizarea "unului intrat n
patrimoniu era ine4ita"il# la data do"ndirii' n 4irtutea naturii sale' nlocuirea
"unului nu este luat# n considerare
:-6 ;umele de "ani sunt supuse inde>#rii n raport cu indicele inDa7iei'
corespunz#tor perioadei cuprinse ntre data intr#rii lor n patrimoniul donatarului <i
data realiz#rii raportului

2melior#rile <i degrad#rile "unului donat n cazul raportului n natur#
2rt 11,) - :16 3onatarul are dreptul s# recupereze' propor7ional cu cotele
succesorale' cAeltuielile rezona"ile pe care le-a ?#cut cu lucr#rile ad#ugate' precum
<i cu lucr#rile autonome necesare <i utile pn# la data raportului
:26 .otodat#' donatarul este r#spunz#tor de toate degrad#rile <i deterior#rile care
au mic<orat 4aloarea "unului ca urmare a ?aptei sale culpa"ile
:-6 3onatarul poate re7ine "unul pn# la plata e?ecti4# a sumelor ce i sunt
datorate pentru cAeltuielile pre4#zute la alin :16' a?ar# de cazul n care crean7a lui
se compenseaz# cu desp#gu"irile pe care le datoreaz# potri4it alin :26

;09F(/102 a --a
Plata datoriilor

Plata pasi4ului 0>cep7iile de la di4izarea de drept a pasi4ului mo<tenirii
2rt 11,, - :16 $o<tenitorii uni4ersali <i cu titlu uni4ersal contri"uie la plata
datoriilor <i sarcinilor mo<tenirii propor7ional cu cota succesoral# ce i re4ine
&ec#ruia
:26 =nainte de parta@ul succesoral' creditorii ale c#ror crean7e pro4in din
conser4area sau din administrarea "unurilor mo<tenirii ori s-au n#scut nainte de
descAiderea mo<tenirii pot cere s# &e pl#ti7i din "unurile aDate n indi4iziune 3e
asemenea' ei pot solicita e>ecutarea silit# asupra acestor "unuri
:-6 Regula di4iz#rii de drept a pasi4ului succesoral nu se aplic# dac#:
a6 o"liga7ia este indi4izi"il#G
"6 o"liga7ia are ca o"iect un "un indi4idual determinat ori o presta7ie determinat#
asupra unui ast?el de "unG
c6 o"liga7ia este garantat# cu o ipotec# sau o alt# garan7ie real#' caz n care
mo<tenitorul care prime<te "unul a?ectat garan7iei 4a & o"ligat pentru tot' ns#
numai n limita 4alorii acelui "un' iar participarea sa la restul pasi4ului mo<tenirii se
reduce corespunz#torG
d6 unul dintre mo<tenitori este ns#rcinat' prin titlu' s# e>ecute singur o"liga7ia =n
acest caz' dac# titlul l reprezint# testamentul' scutirea celorlal7i mo<tenitori
constituie o li"eralitate' supus# reduc7iunii dac# este cazul

;itua7ia creditorilor personali ai mo<tenitorilor
2rt 11,+ - :16 =nainte de parta@ul succesoral' creditorii personali ai unui
mo<tenitor nu pot urm#ri partea acestuia din "unurile mo<tenirii
:26 9reditorii personali ai mo<tenitorilor <i orice persoan# ce @usti&c# un interes
legitim pot s# cear# parta@ul n numele de"itorului lor' pot pretinde s# &e prezen7i la
parta@ul prin "un# n4oial# sau pot s# inter4in# n procesul de parta@
:-6 9eilal7i mo<tenitori pot o"7ine respingerea ac7iunii de parta@ introduse de c#tre
creditor' pl#tind datoria n numele <i pe seama mo<tenitorului de"itor
:)6 9reditorii pot solicita re4ocarea parta@ului ?#r# a & o"liga7i s# do4edeasc#
?rauda cop#rta<ilor numai dac#' de<i au cerut s# &e prezen7i' parta@ul s-a realizat n
lipsa lor <i ?#r# s# & ?ost con4oca7i =n toate celelalte cazuri' ac7iunea n re4ocarea
parta@ului r#mne supus# dispozi7iilor art 1,+2
:,6 3in "unurile mo<tenirii atri"uite la parta@' precum <i din cele care le iau locul n
patrimoniul mo<tenitorului' creditorii mo<tenirii 4or & pl#ti7i cu pre?erin7# ?a7# de
creditorii personali ai mo<tenitorului
:+6 3ispozi7iile alin :,6 sunt aplica"ile <i legatarilor cu titlu particular ori de cte
ori o"iectul legatului nu const# ntr-un "un indi4idual determinat

Regresul ntre mo<tenitori (nsol4a"ilitatea unuia dintre mo<tenitori
2rt 11,! - :16 $o<tenitorul uni4ersal sau cu titlu uni4ersal care' din cauza
garan7iei reale sau din orice alt# cauz#' a pl#tit din datoria comun# mai mult dect
partea sa are drept de regres mpotri4a celorlal7i mo<tenitori' ns# numai pentru
partea din datoria comun# ce re4enea &ec#ruia' cAiar <i atunci cnd mo<tenitorul
care a pl#tit datoria ar & ?ost su"rogat n drepturile creditorilor
:26 9nd unul dintre mo<tenitorii uni4ersali sau cu titlu uni4ersal este insol4a"il'
partea lui din pasi4ul mo<tenirii se mparte ntre to7i ceilal7i n propor7ie cu cotele
succesorale ale &ec#ruia
:-6 $o<tenitorul are dreptul de a cere plata crean7elor pe care le are ?a7# de
mo<tenire de la ceilal7i mo<tenitori' ca orice alt creditor al mo<tenirii =n pri4in7a
p#r7ii din datorie care i re4ine ca mo<tenitor' dispozi7iile art 1+20-1+2) sunt
aplica"ile

Raportul datoriilor
2rt 11,8 - :16 3ac#' la data parta@ului succesoral' un mo<tenitor are o datorie
cert# <i licAid# ?a7# de mo<tenire' aceasta se licAideaz# prin luare mai pu7in
:26 3ac# mo<tenitorul are mai multe datorii ?a7# de mo<tenire care nu sunt
acoperite cu partea sa din "unurile mo<tenirii' aceste datorii se sting propor7ional
prin raport n limita p#r7ii respecti4e
:-6 Raportul nu opereaz# n pri4in7a crean7ei pe care un mo<tenitor o are ?a7# de
mo<tenire =ns# mo<tenitorul care este att creditor' ct <i de"itor al mo<tenirii se
poate pre4ala de compensa7ia legal#' cAiar dac# nu ar & ntrunite condi7iile
acesteia
:)6 Prin acordul tuturor mo<tenitorilor' raportul datoriilor se poate realiza <i nainte
de parta@ul succesoral

.itlurile e>ecutorii o"7inute mpotri4a de?unctului
2rt 11,* - .itlurile e>ecutorii o"7inute mpotri4a de?unctului pot & e>ecutate <i
mpotri4a mo<tenitorilor s#i' n condi7iile pre4#zute de 9odul de procedur# ci4il#

;09F(/102 a )-a
Parta@ul de ascendent

;u"iecte
2rt 11+0 - 2scenden7ii pot ?ace parta@ul "unurilor lor ntre descenden7i

Corme
2rt 11+1 - :16 Parta@ul de ascendent se poate realiza prin dona7ie sau prin
testament' cu respectarea ?ormelor' condi7iilor <i regulilor pre4#zute de lege pentru
aceste acte @uridice
:26 Parta@ul realizat prin dona7ie nu poate a4ea ca o"iect dect "unurile prezente

9uprins
2rt 11+2 - 3ac# n parta@ul de ascendent nu au ?ost cuprinse toate "unurile
mo<tenirii' "unurile necuprinse se 4or parta@a con?orm legii

(ne&cacitate
2rt 11+- - :16 0ste lo4it de nulitate a"solut# parta@ul n care nu s-au cuprins to7i
descenden7ii care ndeplinesc condi7iile pentru a 4eni la mo<tenire' &e n nume
propriu' &e prin reprezentare succesoral#
:26 3ispozi7iile alin :16 nu se aplic# parta@ului n care nu a ?ost inclus un
descendent care 4ine la mo<tenire prin reprezentare succesoral#' ns# a ?ost cuprins
acela pe care l reprezint#
:-6 3ac# prin parta@ul de ascendent se ncalc# rezer4a succesoral# a 4reunui
descendent sau a so7ului supra4ie7uitor' sunt aplica"ile dispozi7iile pri4itoare la
reduc7iunea li"eralit#7ilor e>cesi4e

92R.02 a V-a
3espre o"liga7ii56
___________
56 3ispozi7iile tranzitorii <i de punere n aplicare a c#r7ii a V-a sunt cuprinse n art
102-18* din Legea nr !1/2011

.(.L/L (
3ispozi7ii generale

9on7inutul raportului o"liga7ional
2rt 11+) - %"liga7ia este o leg#tur# de drept n 4irtutea c#reia de"itorul este
7inut s# procure o presta7ie creditorului' iar acesta are dreptul s# o"7in# presta7ia
datorat#

(z4oarele o"liga7iilor
2rt 11+, - %"liga7iile iz4or#sc din contract' act unilateral' gestiunea de a?aceri'
m"og#7irea ?#r# @ust# cauz#' plata nedatorat#' ?apta ilicit#' precum <i din orice alt
act sau ?apt de care legea leag# na<terea unei o"liga7ii

Punere n aplicare Art. 1.11*. , prin Lege 71/2011 :
Art. 103. ,
/4ligaiile n$"cute din !aptele <uridice e.tracontractuale "unt "upu"e di"po%iiilor
legii n #igoare la data producerii ori( dup$ ca%( a "$#0r)irii lor.

.(.L/L ((
(z4oarele o"liga7iilor

92P(.%L/L (
9ontractul

;09F(/102 1
3ispozi7ii generale

1o7iune
2rt 11++ - 9ontractul este acordul de 4oin7e dintre dou# sau mai multe persoane
cu inten7ia de a constitui' modi&ca sau stinge un raport @uridic

Regulile aplica"ile contractelor
2rt 11+! - :16 .oate contractele se supun regulilor generale din prezentul
capitol
:26 Regulile particulare pri4itoare la anumite contracte sunt pre4#zute n prezentul
cod sau n legi speciale

Regulile aplica"ile contractelor nenumite
2rt 11+8 - 9ontractelor nereglementate de lege li se aplic# pre4ederile
prezentului capitol' iar dac# acestea nu sunt ndestul#toare' regulile speciale
pri4itoare la contractul cu care se aseam#n# cel mai mult

Li"ertatea de a contracta
2rt 11+* - P#r7ile sunt li"ere s# ncAeie orice contracte <i s# determine
con7inutul acestora' n limitele impuse de lege' de ordinea pu"lic# <i de "unele
mora4uri

Buna-credin7#
2rt 11!0 - P#r7ile tre"uie s# ac7ioneze cu "un#-credin7# att la negocierea <i
ncAeierea contractului' ct <i pe tot timpul e>ecut#rii sale 0le nu pot nl#tura sau
limita aceast# o"liga7ie

;09F(/102 a 2-a
3i?erite categorii de contracte

9ontractul sinalagmatic <i contractul unilateral
2rt 11!1 - 9ontractul este sinalagmatic atunci cnd o"liga7iile n#scute din
acesta sunt reciproce <i interdependente =n caz contrar' contractul este unilateral
cAiar dac# e>ecutarea lui presupune o"liga7ii n sarcina am"elor p#r7i

9ontractul cu titlu oneros <i contractul cu titlu gratuit
2rt 11!2 - :16 9ontractul prin care &ecare parte urm#re<te s# <i procure un
a4anta@ n scAim"ul o"liga7iilor asumate este cu titlu oneros
:26 9ontractul prin care una dintre p#r7i urm#re<te s# procure celeilalte p#r7i un
"ene&ciu' ?#r# a o"7ine n scAim" 4reun a4anta@' este cu titlu gratuit

9ontractul comutati4 <i contractul aleatoriu
2rt 11!- - :16 0ste comutati4 contractul n care' la momentul ncAeierii sale'
e>isten7a drepturilor <i o"liga7iilor p#r7ilor este cert#' iar ntinderea acestora este
determinat# sau determina"il#
:26 0ste aleatoriu contractul care' prin natura lui sau prin 4oin7a p#r7ilor' o?er# cel
pu7in uneia dintre p#r7i <ansa unui c<tig <i o e>pune totodat# la riscul unei pierderi'
ce depind de un e4eniment 4iitor <i incert

9ontractul consensual' solemn sau real
2rt 11!) - :16 9ontractul poate & consensual' solemn sau real
:26 9ontractul este consensual atunci cnd se ?ormeaz# prin simplul acord de
4oin7# al p#r7ilor
:-6 9ontractul este solemn atunci cnd 4aliditatea sa este supus# ndeplinirii unor
?ormalit#7i pre4#zute de lege
:)6 9ontractul este real atunci cnd' pentru 4aliditatea sa' este necesar#
remiterea "unului

9ontractul de adeziune
2rt 11!, - 9ontractul este de adeziune atunci cnd clauzele sale esen7iale sunt
impuse ori sunt redactate de una dintre p#r7i' pentru aceasta sau ca urmare a
instruc7iunilor sale' cealalt# parte nea4nd dect s# le accepte ca atare

9ontractul-cadru
2rt 11!+ - :16 9ontractul-cadru este acordul prin care p#r7ile con4in s#
negocieze' s# ncAeie sau s# men7in# raporturi contractuale ale c#ror elemente
esen7iale sunt determinate de acesta
:26 $odalitatea de e>ecutare a contractului-cadru' n special termenul <i 4olumul
presta7iilor' precum <i' dac# este cazul' pre7ul acestora sunt precizate prin con4en7ii
ulterioare

9ontractul ncAeiat cu consumatorii
2rt 11!! - 9ontractul ncAeiat cu consumatorii este supus legilor speciale <i' n
completare' dispozi7iilor prezentului cod

;09F(/102 a --a
=ncAeierea contractului

K1 3ispozi7ii preliminare

Li"ertatea ?ormei
2rt 11!8 - 9ontractul se ncAeie prin simplul acord de 4oin7e al p#r7ilor dac#
legea nu impune o anumit# ?ormalitate pentru ncAeierea sa 4ala"il#

9ondi7iile esen7iale pentru 4aliditatea contractului
2rt 11!* - :16 9ondi7iile esen7iale pentru 4aliditatea unui contract sunt:
1 capacitatea de a contractaG
2 consim7#mntul p#r7ilorG
- un o"iect determinat <i licitG
) o cauz# licit# <i moral#
:26 =n m#sura n care legea pre4ede o anumit# ?orm# a contractului' aceasta
tre"uie respectat#' su" sanc7iunea pre4#zut# de dispozi7iile legale aplica"ile

K2 9apacitatea p#r7ilor

9apacitatea p#r7ilor
2rt 1180 - Poate contracta orice persoan# care nu este declarat# incapa"il# de
lege <i nici oprit# s# ncAeie anumite contracte

Reguli aplica"ile
2rt 1181 - Regulile pri4itoare la capacitatea de a contracta sunt reglementate n
principal n cartea (

K- 9onsim7#mntul

( Cormarea contractului

=ncAeierea contractului
2rt 1182 - :16 9ontractul se ncAeie prin negocierea lui de c#tre p#r7i sau prin
acceptarea ?#r# rezer4e a unei o?erte de a contracta
:26 0ste su&cient ca p#r7ile s# se pun# de acord asupra elementelor esen7iale ale
contractului' cAiar dac# las# unele elemente secundare spre a & con4enite ulterior
ori ncredin7eaz# determinarea acestora unei alte persoane

Punere n aplicare prin Lege 71/2011 :
Art. 10*. ,
-i"po%iiile art. 1.1+2 alin. (2) )i (3) din &odul ci#il nu "unt aplica4ile contractelor a
c$ror negociere a nceput nainte de intrarea n #igoare a &odului ci#il.
:-6 =n condi7iile pre4#zute la alin :26' dac# p#r7ile nu a@ung la un acord asupra
elementelor secundare ori persoana c#reia i-a ?ost ncredin7at# determinarea lor nu
ia o decizie' instan7a 4a dispune' la cererea oric#reia dintre p#r7i' completarea
contractului' 7innd seama' dup# mpre@ur#ri' de natura acestuia <i de inten7ia
p#r7ilor

Punere n aplicare prin Lege 71/2011 :
Art. 10*. ,
-i"po%iiile art. 1.1+2 alin. (2) )i (3) din &odul ci#il nu "unt aplica4ile contractelor a
c$ror negociere a nceput nainte de intrarea n #igoare a &odului ci#il.

Buna-credin7# n negocieri
2rt 118- - :16 P#r7ile au li"ertatea ini7ierii' des?#<ur#rii <i ruperii negocierilor <i
nu pot & 7inute r#spunz#toare pentru e<ecul acestora
:26 Partea care se anga@eaz# ntr-o negociere este 7inut# s# respecte e>igen7ele
"unei-credin7e P#r7ile nu pot con4eni limitarea sau e>cluderea acestei o"liga7ii
:-6 0ste contrar# e>igen7elor "unei-credin7e' ntre altele' conduita p#r7ii care
ini7iaz# sau continu# negocieri ?#r# inten7ia de a ncAeia contractul
:)6 Partea care ini7iaz#' continu# sau rupe negocierile contrar "unei-credin7e
r#spunde pentru pre@udiciul cauzat celeilalte p#r7i Pentru sta"ilirea acestui
pre@udiciu se 4a 7ine seama de cAeltuielile anga@ate n 4ederea negocierilor' de
renun7area de c#tre cealalt# parte la alte o?erte <i de orice mpre@ur#ri
asem#n#toare

%"liga7ia de con&den7ialitate n negocierile precontractuale
2rt 118) - 9nd o in?orma7ie con&den7ial# este comunicat# de c#tre o parte n
cursul negocierilor' cealalt# parte este 7inut# s# nu o di4ulge <i s# nu o ?oloseasc# n
interes propriu' indi?erent dac# se ncAeie sau nu contractul =nc#lcarea acestei
o"liga7ii atrage r#spunderea p#r7ii n culp#

0lementele de care depinde ncAeierea contractului
2rt 118, - 2tunci cnd' n timpul negocierilor' o parte insist# s# se a@ung# la un
acord asupra unui anumit element sau asupra unei anumite ?orme' contractul nu se
ncAeie pn# nu se a@unge la un acord cu pri4ire la acestea

$omentul <i locul ncAeierii contractului
2rt 118+ - :16 9ontractul se ncAeie n momentul <i n locul n care acceptarea
a@unge la o?ertant' cAiar dac# acesta nu ia cuno<tin7# de ea din moti4e care nu i
sunt imputa"ile

Punere n aplicare prin Lege 71/2011 :
Art. 101. ,
-i"po%iiile art. 1.1+1 alin. (1) )i ale art. 1.193 alin. (2) din &odul ci#il nu "unt
aplica4ile contractelor n ca%ul n care o!erta de a contracta a !o"t e.pediat$ nainte
de intrarea n #igoare a &odului ci#il.
:26 3e asemenea' contractul se consider# ncAeiat n momentul n care
destinatarul o?ertei s#4r<e<te un act sau un ?apt concludent' ?#r# a-l n<tiin7a pe
o?ertant' dac#' n temeiul o?ertei' al practicilor statornicite ntre p#r7i' al uzan7elor
sau potri4it naturii a?acerii' acceptarea se poate ?ace n acest mod

Corma o?ertei <i a accept#rii
2rt 118! - %?erta <i acceptarea tre"uie emise n ?orma cerut# de lege pentru
ncAeierea 4ala"il# a contractului

%?erta de a contracta
2rt 1188 - :16 % propunere constituie o?ert# de a contracta dac# aceasta con7ine
su&ciente elemente pentru ?ormarea contractului <i e>prim# inten7ia o?ertantului de
a se o"liga n cazul accept#rii ei de c#tre destinatar
:26 %?erta poate pro4eni de la persoana care are ini7iati4a ncAeierii contractului'
care i determin# con7inutul sau' dup# mpre@ur#ri' care propune ultimul element
esen7ial al contractului
:-6 3ispozi7iile art 1182-120- se aplic# n mod corespunz#tor <i atunci cnd
mpre@ur#rile n care se ncAeie contractul nu permit identi&carea o?ertei sau a
accept#rii

Propunerea adresat# unor persoane nedeterminate
2rt 118* - :16 Propunerea adresat# unor persoane nedeterminate' cAiar dac#
este precis#' nu 4aloreaz# o?ert#' ci' dup# mpre@ur#ri' solicitare de o?ert# sau
inten7ie de negociere
:26 9u toate acestea' propunerea 4aloreaz# o?ert# dac# aceasta rezult# ast?el din
lege' din uzan7e ori' n mod nendoielnic' din mpre@ur#ri =n aceste cazuri' re4ocarea
o?ertei adresate unor persoane nedeterminate produce e?ecte numai dac# este
?#cut# n aceea<i ?orm# cu o?erta ns#<i sau ntr-o modalitate care permite s# &e
cunoscut# n aceea<i m#sur# cu aceasta

;olicitarea de o?erte
2rt 11*0 - ;olicitarea de a ?ormula o?erte' adresat# uneia sau mai multor
persoane determinate' nu constituie' prin ea ns#<i' o?ert# de a contracta

%?erta ire4oca"il#
2rt 11*1 - :16 %?erta este ire4oca"il# de ndat# ce autorul ei se o"lig# s# o
men7in# un anumit termen %?erta este' de asemenea' ire4oca"il# atunci cnd
poate & considerat# ast?el n temeiul acordului p#r7ilor' al practicilor statornicite
ntre acestea' al negocierilor' al con7inutului o?ertei ori al uzan7elor
:26 3eclara7ia de re4ocare a unei o?erte ire4oca"ile nu produce niciun e?ect

.ermenul de acceptare
2rt 11*2 - .ermenul de acceptare curge din momentul n care o?erta a@unge la
destinatar

%?erta ?#r# termen adresat# unei persoane a"sente
2rt 11*- - :16 %?erta ?#r# termen de acceptare' adresat# unei persoane care nu
este prezent#' tre"uie men7inut# un termen rezona"il' dup# mpre@ur#ri' pentru ca
destinatarul s# o primeasc#' s# o analizeze <i s# e>pedieze acceptarea
:26 Re4ocarea o?ertei nu mpiedic# ncAeierea contractului dect dac# a@unge la
destinatar nainte ca o?ertantul s# primeasc# acceptarea sau' dup# caz' naintea
s#4r<irii actului ori ?aptului care' potri4it pre4ederilor art 118+ alin :26' determin#
ncAeierea contractului

Punere n aplicare prin Lege 71/2011 :
Art. 101. ,
-i"po%iiile art. 1.1+1 alin. (1) )i ale art. 1.193 alin. (2) din &odul ci#il nu "unt
aplica4ile contractelor n ca%ul n care o!erta de a contracta a !o"t e.pediat$ nainte
de intrarea n #igoare a &odului ci#il.
:-6 %?ertantul r#spunde pentru pre@udiciul cauzat prin re4ocarea o?ertei naintea
e>pir#rii termenului pre4#zut la alin :16

%?erta ?#r# termen adresat# unei persoane prezente
2rt 11*) - :16 %?erta ?#r# termen de acceptare' adresat# unei persoane prezente
r#mne ?#r# e?ecte dac# nu este acceptat# de ndat#
:26 3ispozi7iile alin :16 se aplic# <i n cazul o?ertei transmise prin tele?on sau prin
alte asemenea mi@loace de comunicare la distan7#

9aducitatea o?ertei
2rt 11*, - :16 %?erta de4ine caduc# dac#:
a6 acceptarea nu a@unge la o?ertant n termenul sta"ilit sau' n lips#' n termenul
pre4#zut la art 11*- alin :16G
"6 destinatarul o re?uz#
:26 3ecesul sau incapacitatea o?ertantului atrage caducitatea o?ertei ire4oca"ile
numai atunci cnd natura a?acerii sau mpre@ur#rile o impun

2cceptarea o?ertei
2rt 11*+ - :16 %rice act sau ?apt al destinatarului constituie acceptare dac#
indic# n mod nendoielnic acordul s#u cu pri4ire la o?ert#' ast?el cum aceasta a ?ost
?ormulat#' <i a@unge n termen la autorul o?ertei 3ispozi7iile art 118+ r#mn
aplica"ile
:26 .#cerea sau inac7iunea destinatarului nu 4aloreaz# acceptare dect atunci
cnd aceasta rezult# din lege' din acordul p#r7ilor' din practicile statornicite ntre
acestea' din uzan7e sau din alte mpre@ur#ri

2cceptarea necorespunz#toare a o?ertei
2rt 11*! - :16 R#spunsul destinatarului nu constituie acceptare atunci cnd:
a6 cuprinde modi&c#ri sau complet#ri care nu corespund o?ertei primiteG
"6 nu respect# ?orma cerut# anume de o?ertantG
c6 a@unge la o?ertant dup# ce o?erta a de4enit caduc#
:26 R#spunsul destinatarului' e>primat potri4it alin :16' poate & considerat' dup#
mpre@ur#ri' ca o contrao?ert#

2cceptarea tardi4#
2rt 11*8 - :16 2cceptarea tardi4# produce e?ecte numai dac# autorul o?ertei l
n<tiin7eaz# de ndat# pe acceptant despre ncAeierea contractului
:26 2cceptarea ?#cut# n termen' dar a@uns# la o?ertant dup# e>pirarea termenului'
din moti4e neimputa"ile acceptantului' produce e?ecte dac# o?ertantul nu l
n<tiin7eaz# despre aceasta de ndat#

Retragerea o?ertei sau a accept#rii
2rt 11** - %?erta sau acceptarea poate & retras# dac# retragerea a@unge la
destinatar anterior ori concomitent cu o?erta sau' dup# caz' cu acceptarea

9omunicarea o?ertei' accept#rii <i re4oc#rii
2rt 1200 - :16 %?erta' acceptarea' precum <i re4ocarea acestora produc e?ecte
numai din momentul n care a@ung la destinatar' cAiar dac# acesta nu ia cuno<tin7#
de ele din moti4e care nu i sunt imputa"ile
:26 9omunicarea accept#rii tre"uie ?#cut# prin mi@loace cel pu7in la ?el de rapide
ca cele ?olosite de o?ertant' dac# din lege' din acordul p#r7ilor' din practicile
statornicite ntre acestea sau din alte asemenea mpre@ur#ri nu rezult# contrariul

9lauze e>terne
2rt 1201 - 3ac# prin lege nu se pre4ede alt?el' p#r7ile sunt 7inute de clauzele
e>trinseci la care contractul ?ace trimitere

9lauze standard
2rt 1202 - :16 ;u" rezer4a pre4ederilor art 120-' dispozi7iile prezentei sec7iuni
se aplic# n mod corespunz#tor <i atunci cnd la ncAeierea contractului sunt
utilizate clauze standard
:26 ;unt clauze standard stipula7iile sta"ilite n preala"il de una dintre p#r7i pentru
a & utilizate n mod general <i repetat <i care sunt incluse n contract ?#r# s# & ?ost
negociate cu cealalt# parte
:-6 9lauzele negociate pre4aleaz# asupra clauzelor standard
:)6 2tunci cnd am"ele p#r7i ?olosesc clauze standard <i nu a@ung la o n7elegere
cu pri4ire la acestea' contractul se ncAeie totu<i pe "aza clauzelor con4enite <i a
oric#ror clauze standard comune n su"stan7a lor' cu e>cep7ia cazului n care una
dintre p#r7i noti&c# celeilalte p#r7i' &e anterior momentului ncAeierii contractului'
&e ulterior <i de ndat#' c# nu inten7ioneaz# s# &e 7inut# de un ast?el de contract

9lauze neuzuale
2rt 120- - 9lauzele standard care pre4#d n ?olosul celui care le propune
limitarea r#spunderii' dreptul de a denun7a unilateral contractul' de a suspenda
e>ecutarea o"liga7iilor sau care pre4#d n detrimentul celeilalte p#r7i dec#derea din
drepturi ori din "ene&ciul termenului' limitarea dreptului de a opune e>cep7ii'
restrngerea li"ert#7ii de a contracta cu alte persoane' rennoirea tacit# a
contractului' legea aplica"il#' clauze compromisorii sau prin care se derog# de la
normele pri4itoare la competen7a instan7elor @udec#tore<ti nu produc e?ecte dect
dac# sunt acceptate' n mod e>pres' n scris' de cealalt# parte

(( Vala"ilitatea consim7#mntului

9ondi7ii
2rt 120) - 9onsim7#mntul p#r7ilor tre"uie s# &e serios' li"er <i e>primat n
cuno<tin7# de cauz#

Lipsa discern#mntului
2rt 120, - :16 0ste anula"il contractul ncAeiat de o persoan# care' la momentul
ncAeierii acestuia' se aDa' &e <i numai 4remelnic' ntr-o stare care o punea n
neputin7# de a-<i da seama de urm#rile ?aptei sale
:26 9ontractul ncAeiat de o persoan# pus# ulterior su" interdic7ie poate & anulat
dac#' la momentul cnd actul a ?ost ?#cut' cauzele punerii su" interdic7ie e>istau <i
erau ndeo"<te cunoscute

((( Viciile consim7#mntului

9azuri
2rt 120+ - :16 9onsim7#mntul este 4iciat cnd este dat din eroare' surprins prin
dol sau smuls prin 4iolen7#
:26 3e asemenea' consim7#mntul este 4iciat n caz de leziune

0roarea
2rt 120! - :16 Partea care' la momentul ncAeierii contractului' se aDa ntr-o
eroare esen7ial# poate cere anularea acestuia' dac# cealalt# parte <tia sau' dup#
caz' tre"uia s# <tie c# ?aptul asupra c#ruia a purtat eroarea era esen7ial pentru
ncAeierea contractului
:26 0roarea este esen7ial#:
1 cnd poart# asupra naturii sau o"iectului contractuluiG
2 cnd poart# asupra identit#7ii o"iectului presta7iei sau asupra unei calit#7i a
acestuia ori asupra unei alte mpre@ur#ri considerate esen7iale de c#tre p#r7i n
a"sen7a c#reia contractul nu s-ar & ncAeiatG
- cnd poart# asupra identit#7ii persoanei sau asupra unei calit#7i a acesteia n
a"sen7a c#reia contractul nu s-ar & ncAeiat
:-6 0roarea de drept este esen7ial# atunci cnd pri4e<te o norm# @uridic#
determinant#' potri4it 4oin7ei p#r7ilor' pentru ncAeierea contractului
:)6 0roarea care pri4e<te simplele moti4e ale contractului nu este esen7ial#' cu
e>cep7ia cazului n care prin 4oin7a p#r7ilor asemenea moti4e au ?ost considerate
Aot#rtoare

0roarea nescuza"il#
2rt 1208 - :16 9ontractul nu poate & anulat dac# ?aptul asupra c#ruia a purtat
eroarea putea &' dup# mpre@ur#ri' cunoscut cu diligen7e rezona"ile
:26 0roarea de drept nu poate & in4ocat# n cazul dispozi7iilor legale accesi"ile <i
pre4izi"ile

0roarea asumat#
2rt 120* - 1u atrage anularea contractului eroarea care poart# asupra unui
element cu pri4ire la care riscul de eroare a ?ost asumat de cel care o in4oc# sau'
dup# mpre@ur#ri' tre"uia s# &e asumat de acesta

0roarea de calcul
2rt 1210 - ;impla eroare de calcul nu atrage anularea contractului' ci numai
recti&carea' a?ar# de cazul n care' concretizndu-se ntr-o eroare asupra cantit#7ii' a
?ost esen7ial# pentru ncAeierea contractului 0roarea de calcul tre"uie corectat# la
cererea oric#reia dintre p#r7i

0roarea de comunicare sau de transmitere
2rt 1211 - 3ispozi7iile pri4itoare la eroare se aplic# n mod corespunz#tor <i
atunci cnd eroarea poart# asupra declara7iei de 4oin7# ori cnd declara7ia a ?ost
transmis# ine>act prin intermediul unei alte persoane sau prin mi@loace de
comunicare la distan7#

(n4ocarea erorii cu "un#-credin7#
2rt 1212 - Partea care este 4ictima unei erori nu se poate pre4ala de aceasta
contrar e>igen7elor "unei-credin7e

2daptarea contractului
2rt 121- - :16 3ac# o parte este ndrept#7it# s# in4oce anula"ilitatea
contractului pentru eroare' dar cealalt# parte declar# c# dore<te s# e>ecute ori
e>ecut# contractul a<a cum acesta ?usese n7eles de partea ndrept#7it# s# in4oce
anula"ilitatea' contractul se consider# c# a ?ost ncAeiat a<a cum l-a n7eles aceast#
din urm# parte
:26 =n acest caz' dup# ce a ?ost in?ormat# asupra ?elului n care partea ndrept#7it#
s# in4oce anula"ilitatea a n7eles contractul <i nainte ca aceasta s# & o"7inut
anularea' cealalt# parte tre"uie' n termen de cel mult - luni de la data cnd a ?ost
noti&cat# ori de la data cnd i s-a comunicat cererea de cAemare n @udecat#' s#
declare c# este de acord cu e>ecutarea sau s# e>ecute ?#r# ntrziere contractul'
ast?el cum a ?ost n7eles de partea aDat# n eroare
:-6 3ac# declara7ia a ?ost ?#cut# <i comunicat# p#r7ii aDate n eroare n termenul
pre4#zut la alin :26 sau contractul a ?ost e>ecutat' dreptul de a o"7ine anularea este
stins <i noti&carea pre4#zut# la alin :26 este considerat# lipsit# de e?ecte

3olul
2rt 121) - :16 9onsim7#mntul este 4iciat prin dol atunci cnd partea s-a aDat
ntr-o eroare pro4ocat# de manoperele ?rauduloase ale celeilalte p#r7i ori cnd
aceasta din urm# a omis' n mod ?raudulos' s# l in?ormeze pe contractant asupra
unor mpre@ur#ri pe care se cu4enea s# i le dez4#luie
:26 Partea al c#rei consim7#mnt a ?ost 4iciat prin dol poate cere anularea
contractului' cAiar dac# eroarea n care s-a aDat nu a ?ost esen7ial#
:-6 9ontractul este anula"il <i atunci cnd dolul pro4ine de la reprezentantul'
prepusul ori gerantul a?acerilor celeilalte p#r7i
:)6 3olul nu se presupune

3olul comis de un ter7
2rt 121, - :16 Partea care este 4ictima dolului unui ter7 nu poate cere anularea
dect dac# cealalt# parte a cunoscut sau' dup# caz' ar & tre"uit s# cunoasc# dolul la
ncAeierea contractului
:26 (ndependent de anularea contractului' autorul dolului r#spunde pentru
pre@udiciile ce ar rezulta

Violen7a
2rt 121+ - :16 Poate cere anularea contractului partea care a contractat su"
imperiul unei temeri @usti&cate induse' ?#r# drept' de cealalt# parte sau de un ter7
:26 0>ist# 4iolen7# cnd temerea insuDat# este de a<a natur# nct partea
amenin7at# putea s# cread#' dup# mpre@ur#ri' c#' n lipsa consim7#mntului s#u'
4ia7a' persoana' onoarea sau "unurile sale ar & e>puse unui pericol gra4 <i iminent
:-6 Violen7a poate atrage anularea contractului <i atunci cnd este ndreptat#
mpotri4a unei persoane apropiate' precum so7ul' so7ia' ascenden7ii ori descenden7ii
p#r7ii al c#rei consim7#mnt a ?ost 4iciat
:)6 =n toate cazurile' e>isten7a 4iolen7ei se apreciaz# 7innd seama de 4rsta'
starea social#' s#n#tatea <i caracterul celui asupra c#ruia s-a e>ercitat 4iolen7a'
precum <i de orice alt# mpre@urare ce a putut inDuen7a starea acestuia la momentul
ncAeierii contractului

2menin7area cu e>erci7iul unui drept
2rt 121! - 9onstituie 4iolen7# <i temerea insuDat# prin amenin7area cu e>erci7iul
unui drept ?#cut# cu scopul de a o"7ine a4anta@e in@uste

;tarea de necesitate
2rt 1218 - 9ontractul ncAeiat de o parte aDat# n stare de necesitate nu poate &
anulat dect dac# cealalt# parte a pro&tat de aceast# mpre@urare

.emerea re4eren7iar#
2rt 121* - ;impla temere iz4ort# din respect' ?#r# s# & ?ost 4iolen7#' nu atrage
anularea contractului

Violen7a s#4r<it# de un ter7
2rt 1220 - :16 Violen7a atrage anularea contractului <i atunci cnd este
e>ercitat# de un ter7' ns# numai dac# partea al c#rei consim7#mnt nu a ?ost 4iciat
cuno<tea sau' dup# caz' ar & tre"uit s# cunoasc# 4iolen7a s#4r<it# de c#tre ter7
:26 (ndependent de anularea contractului' autorul 4iolen7ei r#spunde pentru
pre@udiciile ce ar rezulta

Leziunea
2rt 1221 - :16 0>ist# leziune atunci cnd una dintre p#r7i' pro&tnd de starea de
ne4oie' de lipsa de e>perien7# ori de lipsa de cuno<tin7e a celeilalte p#r7i' stipuleaz#
n ?a4oarea sa ori a unei alte persoane o presta7ie de o 4aloare considera"il mai
mare' la data ncAeierii contractului' dect 4aloarea propriei presta7ii
:26 0>isten7a leziunii se apreciaz# <i n ?unc7ie de natura <i scopul contractului
:-6 Leziunea poate e>ista <i atunci cnd minorul <i asum# o o"liga7ie e>cesi4#
prin raportare la starea sa patrimonial#' la a4anta@ele pe care le o"7ine din contract
ori la ansam"lul circumstan7elor

;anc7iune
2rt 1222 - :16 Partea al c#rei consim7#mnt a ?ost 4iciat prin leziune poate cere'
la alegerea sa' anularea contractului sau reducerea o"liga7iilor sale cu 4aloarea
daunelor-interese la care ar & ndrept#7it#
:26 9u e>cep7ia cazului pre4#zut de art 1221 alin :-6' ac7iunea n anulare este
admisi"il# numai dac# leziunea dep#<e<te @um#tate din 4aloarea pe care o a4ea' la
momentul ncAeierii contractului' presta7ia promis# sau e>ecutat# de partea lezat#
3ispropor7ia tre"uie s# su"ziste pn# la data cererii de anulare
:-6 =n toate cazurile' instan7a poate s# men7in# contractul dac# cealalt# parte
o?er#' n mod ecAita"il' o reducere a propriei crean7e sau' dup# caz' o ma@orare a
propriei o"liga7ii 3ispozi7iile art 121- pri4itoare la adaptarea contractului se aplic#
n mod corespunz#tor

.ermenul de prescrip7ie
2rt 122- - :16 3reptul la ac7iunea n anulare sau n reducerea o"liga7iilor pentru
leziune se prescrie n termen de un an de la data ncAeierii contractului
:26 2nula"ilitatea contractului nu poate s# &e opus# pe cale de e>cep7ie cnd
dreptul la ac7iune este prescris

(nadmisi"ilitatea leziunii
2rt 122) - 1u pot & atacate pentru leziune contractele aleatorii' tranzac7ia'
precum <i alte contracte anume pre4#zute de lege

K) %"iectul contractului

%"iectul contractului
2rt 122, - :16 %"iectul contractului l reprezint# opera7iunea @uridic#' precum
4nzarea' loca7iunea' mprumutul <i altele asemenea' con4enit# de p#r7i' ast?el cum
aceasta reiese din ansam"lul drepturilor <i o"liga7iilor contractuale
:26 %"iectul contractului tre"uie s# &e determinat <i licit' su" sanc7iunea nulit#7ii
a"solute
:-6 %"iectul este ilicit atunci cnd este proAi"it de lege sau contra4ine ordinii
pu"lice ori "unelor mora4uri

%"iectul o"liga7iei
2rt 122+ - :16 %"iectul o"liga7iei este presta7ia la care se anga@eaz# de"itorul
:26 ;u" sanc7iunea nulit#7ii a"solute' el tre"uie s# &e determinat sau cel pu7in
determina"il <i licit

(mposi"ilitatea ini7ial# a o"iectului o"liga7iei
2rt 122! - 9ontractul este 4ala"il cAiar dac#' la momentul ncAeierii sale' una
dintre p#r7i se aD# n imposi"ilitate de a-<i e>ecuta o"liga7ia' a?ar# de cazul n care
prin lege se pre4ede alt?el

Bunurile 4iitoare
2rt 1228 - =n lipsa unei pre4ederi legale contrare' contractele pot purta <i asupra
"unurilor 4iitoare

Bunurile care nu sunt n circuitul ci4il
2rt 122* - 1umai "unurile care sunt n circuitul ci4il pot ?ace o"iectul unei
presta7ii contractuale

Bunurile care apar7in altuia
2rt 12-0 - 3ac# prin lege nu se pre4ede alt?el' "unurile unui ter7 pot ?ace
o"iectul unei presta7ii' de"itorul &ind o"ligat s# le procure <i s# le transmit#
creditorului sau' dup# caz' s# o"7in# acordul ter7ului =n cazul nee>ecut#rii o"liga7iei'
de"itorul r#spunde pentru pre@udiciile cauzate

3eterminarea calit#7ii o"iectului
2rt 12-1 - 2tunci cnd nu poate & sta"ilit# potri4it contractului' calitatea
presta7iei sau a o"iectului acesteia tre"uie s# &e rezona"il# sau' dup# mpre@ur#ri'
cel pu7in de ni4el mediu

3eterminarea o"iectului de c#tre un ter7
2rt 12-2 - :16 2tunci cnd pre7ul sau orice alt element al contractului urmeaz#
s# &e determinat de un ter7' acesta tre"uie s# ac7ioneze n mod corect' diligent <i
ecAidistant
:26 3ac# ter7ul nu poate sau nu dore<te s# ac7ioneze ori aprecierea sa este n mod
mani?est nerezona"il#' instan7a' la cererea p#r7ii interesate' 4a sta"ili' dup# caz'
pre7ul sau elementul nedeterminat de c#tre p#r7i

3eterminarea pre7ului ntre pro?esioni<ti
2rt 12-- - 3ac# un contract ncAeiat ntre pro?esioni<ti nu sta"ile<te pre7ul <i nici
nu indic# o modalitate pentru a-l determina' se presupune c# p#r7ile au a4ut n
4edere pre7ul practicat n mod o"i<nuit n domeniul respecti4 pentru acelea<i
presta7ii realizate n condi7ii compara"ile sau' n lipsa unui asemenea pre7' un pre7
rezona"il

Raportarea la un ?actor de re?erin7#
2rt 12-) - 2tunci cnd' potri4it contractului' pre7ul se determin# prin raportare
la un ?actor de re?erin7#' iar acest ?actor nu e>ist#' a ncetat s# mai e>iste ori nu mai
este accesi"il' el se nlocuie<te' n a"sen7a unei con4en7ii contrare' cu ?actorul de
re?erin7# cel mai apropiat

K, 9auza

1o7iune
2rt 12-, - 9auza este moti4ul care determin# &ecare parte s# ncAeie
contractul

9ondi7ii
2rt 12-+ - :16 9auza tre"uie s# e>iste' s# &e licit# <i moral#
:26 9auza este ilicit# cnd este contrar# legii <i ordinii pu"lice
:-6 9auza este imoral# cnd este contrar# "unelor mora4uri

Crauda la lege
2rt 12-! - 9auza este ilicit# <i atunci cnd contractul este doar mi@locul pentru a
eluda aplicarea unei norme legale imperati4e

;anc7iune
2rt 12-8 - :16 Lipsa cauzei atrage anula"ilitatea contractului' cu e>cep7ia cazului
n care contractul a ?ost gre<it cali&cat <i poate produce alte e?ecte @uridice
:26 9auza ilicit# sau imoral# atrage nulitatea a"solut# a contractului dac# este
comun# ori' n caz contrar' dac# cealalt# parte a cunoscut-o sau' dup# mpre@ur#ri'
tre"uia s-o cunoasc#

Pro"a cauzei
2rt 12-* - :16 9ontractul este 4ala"il cAiar atunci cnd cauza nu este e>pres
pre4#zut#
:26 0>isten7a unei cauze 4ala"ile se prezum# pn# la pro"a contrar#

K+ Corma contractului

Cormele de e>primare a consim7#mntului
2rt 12)0 - :16 Voin7a de a contracta poate & e>primat# 4er"al sau n scris
:26 Voin7a poate & mani?estat# <i printr-un comportament care' potri4it legii'
con4en7iei p#r7ilor' practicilor statornicite ntre acestea sau uzan7elor' nu las# nicio
ndoial# asupra inten7iei de a produce e?ectele @uridice corespunz#toare

Corma scris#
2rt 12)1 - =nscrisul care constat# ncAeierea contractului poate & su" semn#tur#
pri4at# sau autentic' a4nd ?or7a pro"ant# pre4#zut# de lege

;anc7iune
2rt 12)2 - :16 0ste lo4it de nulitate a"solut# contractul ncAeiat n lipsa ?ormei
pe care' n cAip nendoielnic' legea o cere pentru ncAeierea sa 4ala"il#
:26 3ac# p#r7ile s-au n4oit ca un contract s# &e ncAeiat ntr-o anumit# ?orm#' pe
care legea nu o cere' contractul se socote<te 4ala"il cAiar dac# ?orma nu a ?ost
respectat#

$odi&carea contractului
2rt 12)- - 3ac# prin lege nu se pre4ede alt?el' orice modi&care a contractului
este supus# condi7iilor de ?orm# cerute de lege pentru ncAeierea sa

Corma cerut# pentru nscrierea n cartea ?unciar#
2rt 12)) - =n a?ara altor cazuri pre4#zute de lege' tre"uie s# &e ncAeiate prin
nscris autentic' su" sanc7iunea nulit#7ii a"solute' con4en7iile care str#mut# sau
constituie drepturi reale care urmeaz# a & nscrise n cartea ?unciar#

Corma contractelor electronice
2rt 12), - 9ontractele care se ncAeie prin mi@loace electronice sunt supuse
condi7iilor de ?orm# pre4#zute de legea special#

;09F(/102 a )-a
1ulitatea contractului

K1 3ispozi7ii generale

1ulitatea
2rt 12)+ - :16 %rice contract ncAeiat cu nc#lcarea condi7iilor cerute de lege
pentru ncAeierea sa 4ala"il# este supus nulit#7ii' dac# prin lege nu se pre4ede o
alt# sanc7iune
:26 1ulitatea poate & a"solut# sau relati4#
:-6 3ac# prin lege nu se pre4ede alt?el' nulitatea contractului poate & constatat#
sau declarat# prin acordul p#r7ilor
:)6 Prin acordul p#r7ilor nu pot & instituite <i nici suprimate cauze de nulitate
%rice con4en7ie sau clauz# contrar# este considerat# nescris#

1ulitatea a"solut#
2rt 12)! - :16 0ste nul contractul ncAeiat cu nc#lcarea unei dispozi7ii legale
instituite pentru ocrotirea unui interes general
:26 1ulitatea a"solut# poate & in4ocat# de orice persoan# interesat#' pe cale de
ac7iune sau de e>cep7ie
:-6 (nstan7a este o"ligat# s# in4oce din o&ciu nulitatea a"solut#
:)6 9ontractul lo4it de nulitate a"solut# nu este suscepti"il de con&rmare dect n
cazurile pre4#zute de lege

1ulitatea relati4#
2rt 12)8 - :16 9ontractul ncAeiat cu nc#lcarea unei dispozi7ii legale instituite
pentru ocrotirea unui interes particular este anula"il
:26 1ulitatea relati4# poate & in4ocat# numai de cel al c#rui interes este ocrotit
prin dispozi7ia legal# nc#lcat#
:-6 1ulitatea relati4# nu poate & in4ocat# din o&ciu de instan7a @udec#toreasc#
:)6 9ontractul anula"il este suscepti"il de con&rmare

Prescrip7ia
2rt 12)* - :16 3ac# prin lege nu se pre4ede alt?el' nulitatea a"solut# poate &
in4ocat# oricnd' &e pe cale de ac7iune' &e pe cale de e>cep7ie
:26 1ulitatea relati4# poate & in4ocat# pe cale ac7iune numai n termenul de
prescrip7ie sta"ilit de lege 9u toate acestea' partea c#reia i se cere e>ecutarea
contractului poate opune oricnd nulitatea relati4# a contractului' cAiar <i dup#
mplinirea termenului de prescrip7ie a dreptului la ac7iunea n anulare

K2 9auzele de nulitate

9auzele de nulitate a"solut#
2rt 12,0 - 9ontractul este lo4it de nulitate a"solut# n cazurile anume pre4#zute
de lege' precum <i atunci cnd rezult# nendoielnic din lege c# interesul ocrotit este
unul general

9auzele de nulitate relati4#
2rt 12,1 - 9ontractul este anula"il cnd au ?ost nesocotite dispozi7iile legale
pri4itoare la capacitatea de e>erci7iu' cnd consim7#mntul uneia dintre p#r7i a ?ost
4iciat' precum <i n alte cazuri anume pre4#zute de lege

Prezum7ia de nulitate relati4#
2rt 12,2 - =n cazurile n care natura nulit#7ii nu este determinat# ori nu reiese n
cAip nendoielnic din lege' contractul este anula"il

1ulitatea 4irtual#
2rt 12,- - =n a?ara cazurilor n care legea pre4ede sanc7iunea nulit#7ii' contractul
se des&in7eaz# <i atunci cnd sanc7iunea nulit#7ii a"solute sau' dup# caz' relati4e
tre"uie aplicat# pentru ca scopul dispozi7iei legale nc#lcate s# &e atins

K- 0?ectele nulit#7ii

3es&in7area contractului <i a actelor su"sec4ente
2rt 12,) - :16 9ontractul lo4it de nulitate a"solut# sau anulat este considerat a
nu & ?ost niciodat# ncAeiat
:26 3es&in7area contractului atrage' n condi7iile legii' <i des&in7area actelor
su"sec4ente ncAeiate n "aza lui
:-6 =n cazul n care contractul este des&in7at' &ecare parte tre"uie s# restituie
celeilalte' n natur# sau prin ecAi4alent' presta7iile primite' potri4it pre4ederilor art
1+-*-1+)!' cAiar dac# acestea au ?ost e>ecutate succesi4 sau au a4ut un caracter
continuu

1ulitatea par7ial#
2rt 12,, - :16 9lauzele contrare legii' ordinii pu"lice sau "unelor mora4uri <i
care nu sunt considerate nescrise atrag nulitatea contractului n ntregul s#u numai
dac# sunt' prin natura lor' esen7iale sau dac#' n lipsa acestora' contractul nu s-ar &
ncAeiat
:26 =n cazul n care contractul este men7inut n parte' clauzele nule sunt nlocuite
de drept cu dispozi7iile legale aplica"ile
:-6 3ispozi7iile alin :26 se aplic# n mod corespunz#tor <i clauzelor care contra4in
unor dispozi7ii legale imperati4e <i sunt considerate de lege nescrise

1ulitatea contractului plurilateral
2rt 12,+ - =n cazul contractelor cu mai multe p#r7i n care presta7ia &ec#rei p#r7i
este ?#cut# n considerarea unui scop comun' nulitatea contractului n pri4in7a uneia
dintre p#r7i nu atrage des&in7area n ntregime a contractului' a?ar# de cazul n care
participarea acesteia este esen7ial# pentru e>isten7a contractului

3aunele-interese Reducerea presta7iilor
2rt 12,! - =n caz de 4iolen7# sau dol' cel al c#rui consim7#mnt este 4iciat are
dreptul de a pretinde' n a?ar# de anulare' <i daune-interese sau' dac# pre?er#
men7inerea contractului' de a solicita numai reducerea presta7iei sale cu 4aloarea
daunelor-interese la care ar & ndrept#7it

Repararea pre@udiciului n cazul nulit#7ii contractului ncAeiat n ?orm# autentic#
2rt 12,8 - =n cazul anul#rii sau constat#rii nulit#7ii contractului ncAeiat n ?orm#
autentic# pentru o cauz# de nulitate a c#rei e>isten7# rezult# din nsu<i te>tul
contractului' partea pre@udiciat# poate cere o"ligarea notarului pu"lic la repararea
pre@udiciilor su?erite' n condi7iile r#spunderii ci4ile delictuale pentru ?apta proprie

Re?acerea contractului nul
2rt 12,* - 9ontractul nul poate & re?#cut' n tot sau n parte' cu respectarea
tuturor condi7iilor pre4#zute de lege la data re?acerii lui =n toate cazurile' contractul
re?#cut nu 4a produce e?ecte dect pentru 4iitor' iar nu <i pentru trecut

9on4ersiunea contractului nul
2rt 12+0 - :16 /n contract lo4it de nulitate a"solut# 4a produce totu<i e?ectele
actului @uridic pentru care sunt ndeplinite condi7iile de ?ond <i de ?orm# pre4#zute
de lege
:26 9u toate acestea' dispozi7iile alin :16 nu se aplic# dac# inten7ia de a e>clude
aplicarea con4ersiunii este stipulat# n contractul lo4it de nulitate sau reiese' n cAip
nendoielnic' din scopurile urm#rite de p#r7i la data ncAeierii contractului

K) Validarea contractului

9auzele de 4alidare
2rt 12+1 - :16 9ontractul a?ectat de o cauz# de nulitate este 4alidat atunci cnd
nulitatea este acoperit#
:26 1ulitatea poate & acoperit# prin con&rmare sau prin alte moduri anume
pre4#zute de lege

9on&rmarea contractului
2rt 12+2 - :16 9on&rmarea unui contract anula"il rezult# din 4oin7a' e>pres# sau
tacit#' de a renun7a la dreptul de a in4oca nulitatea
:26 Voin7a de a renun7a tre"uie s# &e cert#

9ondi7iile con&rm#rii
2rt 12+- - :16 /n contract anula"il poate & con&rmat dac# n momentul
con&rm#rii condi7iile sale de 4aliditate sunt ntrunite
:26 Persoana care poate in4oca nulitatea poate con&rma contractul numai
cunoscnd cauza de nulitate <i' n caz de 4iolen7#' numai dup# ncetarea acesteia
:-6 Persoana cAemat# de lege s# ncu4iin7eze actele minorului poate' n numele <i
n interesul acestuia' cere anularea contractului ?#cut ?#r# ncu4iin7area sa ori s#
con&rme contractul atunci cnd aceast# ncu4iin7are era su&cient# pentru
ncAeierea 4ala"il# a acestuia
:)6 3ispozi7iile alin :-6 se aplic# n mod corespunz#tor <i n cazul actelor ncAeiate
?#r# autorizarea instan7ei de tutel#
:,6 =n lipsa con&rm#rii e>prese' este su&cient ca o"liga7ia s# &e e>ecutat# n mod
4oluntar la data la care ea putea & 4ala"il con&rmat# de c#tre partea interesat#
:+6 9el care tre"uie s# con&rme poate s# &e pus n ntrziere printr-o noti&care
prin care partea interesat# s# i solicite &e s# con&rme contractul anula"il' &e s#
e>ercite ac7iunea n anulare' n termen de + luni de la noti&care' su" sanc7iunea
dec#derii din dreptul de a cere anularea contractului

9uprinsul actului con&rmati4
2rt 12+) - Pentru a & 4ala"il' actul con&rmati4 tre"uie s# cuprind# o"iectul'
cauza <i natura o"liga7iei <i s# ?ac# men7iune despre moti4ul ac7iunii n anulare'
precum <i despre inten7ia de a repara 4iciul pe care se ntemeiaz# acea ac7iune

0?ectele con&rm#rii
2rt 12+, - :16 9on&rmarea <i produce e?ectele din momentul ncAeierii
contractului <i atrage renun7area la mi@loacele <i e>cep7iile ce puteau & opuse' su"
rezer4a ns# a drepturilor do"ndite <i conser4ate de ter7ii de "un#-credin7#
:26 9nd &ecare dintre p#r7i poate in4oca nulitatea contractului sau mai multe
p#r7i o pot in4oca mpotri4a alteia' con&rmarea ?#cut# de una dintre acestea nu
mpiedic# in4ocarea nulit#7ii de c#tre celelalte p#r7i
:-6 9on&rmarea unui contract anula"il pentru 4icierea consim7#mntului prin dol
sau 4iolen7# nu implic# prin ea ns#<i renun7area la dreptul de a cere daune-
interese

;09F(/102 a ,-a
(nterpretarea contractului

(nterpretarea dup# 4oin7a concordant# a p#r7ilor
2rt 12++ - :16 9ontractele se interpreteaz# dup# 4oin7a concordant# a p#r7ilor'
iar nu dup# sensul literal al termenilor
:26 La sta"ilirea 4oin7ei concordante se 4a 7ine seama' ntre altele' de scopul
contractului' de negocierile purtate de p#r7i' de practicile statornicite ntre acestea
<i de comportamentul lor ulterior ncAeierii contractului

(nterpretarea sistematic#
2rt 12+! - 9lauzele se interpreteaz# unele prin altele' dnd &ec#reia n7elesul ce
rezult# din ansam"lul contractului

(nterpretarea clauzelor ndoielnice
2rt 12+8 - :16 9lauzele suscepti"ile de mai multe n7elesuri se interpreteaz# n
sensul ce se potri4e<te cel mai "ine naturii <i o"iectului contractului
:26 9lauzele ndoielnice se interpreteaz# 7innd seama' ntre altele' de natura
contractului' de mpre@ur#rile n care a ?ost ncAeiat' de interpretarea dat# anterior
de p#r7i' de sensul atri"uit n general clauzelor <i e>presiilor n domeniu <i de
uzan7e
:-6 9lauzele se interpreteaz# n sensul n care pot produce e?ecte' iar nu n acela
n care nu ar putea produce niciunul
:)6 9ontractul nu cuprinde dect lucrul asupra c#ruia p#r7ile <i-au propus a
contracta' orict de generali ar & termenii ?olosi7i
:,6 9lauzele destinate s# e>empli&ce sau s# nl#ture orice ndoial# asupra aplic#rii
contractului la un caz particular nu i restrng aplicarea n alte cazuri care nu au ?ost
e>pres pre4#zute

Regulile su"sidiare de interpretare
2rt 12+* - :16 3ac#' dup# aplicarea regulilor de interpretare' contractul r#mne
neclar' acesta se interpreteaz# n ?a4oarea celui care se o"lig#
:26 ;tipula7iile nscrise n contractele de adeziune se interpreteaz# mpotri4a celui
care le-a propus

;09F(/102 a +-a
0?ectele contractului

K1 0?ectele ntre p#r7i

Cor7a o"ligatorie
2rt 12!0 - :16 9ontractul 4ala"il ncAeiat are putere de lege ntre p#r7ile
contractante
:26 9ontractul se modi&c# sau nceteaz# numai prin acordul p#r7ilor ori din cauze
autorizate de lege

(mpre4iziunea
2rt 12!1 - :16 P#r7ile sunt 7inute s# <i e>ecute o"liga7iile' cAiar dac# e>ecutarea
lor a de4enit mai oneroas#' &e datorit# cre<terii costurilor e>ecut#rii propriei
o"liga7ii' &e datorit# sc#derii 4alorii contrapresta7iei
:26 9u toate acestea' dac# e>ecutarea contractului a de4enit e>cesi4 de oneroas#
datorit# unei scAim"#ri e>cep7ionale a mpre@ur#rilor care ar ?ace 4#dit in@ust#
o"ligarea de"itorului la e>ecutarea o"liga7iei' instan7a poate s# dispun#:
a6 adaptarea contractului' pentru a distri"ui n mod ecAita"il ntre p#r7i pierderile
<i "ene&ciile ce rezult# din scAim"area mpre@ur#rilorG
"6 ncetarea contractului' la momentul <i n condi7iile pe care le sta"ile<te
:-6 3ispozi7iile alin :26 sunt aplica"ile numai dac#:
a6 scAim"area mpre@ur#rilor a inter4enit dup# ncAeierea contractuluiG
"6 scAim"area mpre@ur#rilor' precum <i ntinderea acesteia nu au ?ost <i nici nu
puteau & a4ute n 4edere de c#tre de"itor' n mod rezona"il' n momentul ncAeierii
contractuluiG
c6 de"itorul nu <i-a asumat riscul scAim"#rii mpre@ur#rilor <i nici nu putea & n
mod rezona"il considerat c# <i-ar & asumat acest riscG
d6 de"itorul a ncercat' ntr-un termen rezona"il <i cu "un#-credin7#' negocierea
adapt#rii rezona"ile <i ecAita"ile a contractului

Punere n aplicare Art. 1.271. , prin Lege 71/2011 :
Art. 107. ,
-i"po%iiile art. 1.271 din &odul ci#il pri#itoare la i'pre#i%iune "e aplic$ nu'ai
contractelor nc3eiate dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.

9on7inutul contractului
2rt 12!2 - :16 9ontractul 4ala"il ncAeiat o"lig# nu numai la ceea ce este e>pres
stipulat' dar <i la toate urm#rile pe care practicile statornicite ntre p#r7i' uzan7ele'
legea sau ecAitatea le dau contractului' dup# natura lui
:26 9lauzele o"i<nuite ntr-un contract se su"n7eleg' de<i nu sunt stipulate n mod
e>pres

9onstituirea <i trans?erul drepturilor reale
2rt 12!- - :16 3repturile reale se constituie <i se transmit prin acordul de 4oin7#
al p#r7ilor' cAiar dac# "unurile nu au ?ost predate' dac# acest acord poart# asupra
unor "unuri determinate' ori prin indi4idualizarea "unurilor' dac# acordul poart#
asupra unor "unuri de gen
:26 Cructele "unului sau dreptului transmis se cu4in do"nditorului de la data
trans?erului propriet#7ii "unului ori' dup# caz' a cesiunii dreptului' a?ar# de cazul n
care prin lege sau prin 4oin7a p#r7ilor se dispune alt?el
:-6 3ispozi7iile n materie de carte ?unciar#' precum <i dispozi7iile speciale
re?eritoare la trans?erul anumitor categorii de "unuri mo"ile r#mn aplica"ile

Riscul n contractul translati4 de proprietate
2rt 12!) - :16 =n lips# de stipula7ie contrar#' ct timp "unul nu este predat' riscul
contractului r#mne n sarcina de"itorului o"liga7iei de predare' cAiar dac#
proprietatea a ?ost trans?erat# do"nditorului =n cazul pieirii ?ortuite a "unului'
de"itorul o"liga7iei de predare pierde dreptul la contrapresta7ie' iar dac# a primit-o'
este o"ligat s# o restituie
:26 9u toate acestea' creditorul pus n ntrziere preia riscul pieirii ?ortuite a
"unului 0l nu se poate li"era cAiar dac# ar do4edi c# "unul ar & pierit <i dac#
o"liga7ia de predare ar & ?ost e>ecutat# la timp

Punere n aplicare Art. 1.272. , prin Lege 71/2011 :
Art. 10+. ,
-i"po%iiile art. 1.272 din &odul ci#il pri#itoare la tran"!erul ri"curilor n contractele
tran"lati#e de proprietate "e aplic$ nu'ai contractelor nc3eiate dup$ intrarea n
#igoare a &odului ci#il.

.ransmiterea succesi4# a unui "un mo"il
2rt 12!, - :16 3ac# cine4a a transmis succesi4 c#tre mai multe persoane
proprietatea unui "un mo"il corporal' cel care a do"ndit cu "un#-credin7# posesia
e?ecti4# a "unului este titular al dreptului' cAiar dac# titlul s#u are dat# ulterioar#
:26 0ste de "un#-credin7# do"nditorul care' la data intr#rii n posesie' nu a
cunoscut <i nici nu putea s# cunoasc# o"liga7ia asumat# anterior de nstr#in#tor
:-6 3ac# niciunul dintre do"nditori nu a o"7inut posesia e?ecti4# a "unului mo"il
corporal <i crean7a &ec#ruia de predare a "unului este e>igi"il#' 4a & pre?erat cel
care a sesizat cel dinti instan7a de @udecat#

3enun7area unilateral#
2rt 12!+ - :16 3ac# dreptul de a denun7a contractul este recunoscut uneia dintre
p#r7i' acesta poate & e>ercitat att timp ct e>ecutarea contractului nu a nceput
:26 =n contractele cu e>ecutare succesi4# sau continu#' acest drept poate &
e>ercitat cu respectarea unui termen rezona"il de prea4iz' cAiar <i dup# nceperea
e>ecut#rii contractului' ns# denun7area nu produce e?ecte n pri4in7a presta7iilor
e>ecutate sau care se aD# n curs de e>ecutare
:-6 3ac# s-a stipulat o presta7ie n scAim"ul denun7#rii' aceasta produce e?ecte
numai atunci cnd presta7ia este e>ecutat#
:)6 3ispozi7iile prezentului articol se aplic# n lips# de con4en7ie contrar#

9ontractul pe durat# nedeterminat#
2rt 12!! - 9ontractul ncAeiat pe durat# nedeterminat# poate & denun7at
unilateral de oricare dintre p#r7i cu respectarea unui termen rezona"il de prea4iz
%rice clauz# contrar# sau stipularea unei presta7ii n scAim"ul denun7#rii
contractului se consider# nescris#

Pactul de op7iune
2rt 12!8 - :16 2tunci cnd p#r7ile con4in ca una dintre ele s# r#mn# legat# de
propria declara7ie de 4oin7#' iar cealalt# s# o poat# accepta sau re?uza' acea
declara7ie se consider# o o?ert# ire4oca"il# <i produce e?ectele pre4#zute la art
11*1
:26 3ac# p#r7ile nu au con4enit un termen pentru acceptare' acesta poate &
sta"ilit de instan7# prin ordonan7# pre<edin7ial#' cu citarea p#r7ilor
:-6 Pactul de op7iune tre"uie s# con7in# toate elementele contractului pe care
p#r7ile urm#resc s# l ncAeie' ast?el nct acesta s# se poat# ncAeia prin simpla
acceptare a "ene&ciarului op7iunii
:)6 9ontractul se ncAeie prin e>ercitarea op7iunii n sensul accept#rii de c#tre
"ene&ciar a declara7iei de 4oin7# a celeilalte p#r7i' n condi7iile con4enite prin pact
:,6 2tt pactul de op7iune' ct <i declara7ia de acceptare tre"uie ncAeiate n
?orma pre4#zut# de lege pentru contractul pe care p#r7ile urm#resc s# l ncAeie

Promisiunea de a contracta
2rt 12!* - :16 Promisiunea de a contracta tre"uie s# con7in# toate acele clauze
ale contractului promis' n lipsa c#rora p#r7ile nu ar putea e>ecuta promisiunea
:26 =n caz de nee>ecutare a promisiunii' "ene&ciarul are dreptul la daune-interese
:-6 3e asemenea' dac# promitentul re?uz# s# ncAeie contractul promis' instan7a'
la cererea p#r7ii care <i-a ndeplinit propriile o"liga7ii' poate s# pronun7e o Aot#rre
care s# 7in# loc de contract' atunci cnd natura contractului o permite' iar cerin7ele
legii pentru 4aliditatea acestuia sunt ndeplinite Pre4ederile prezentului alineat nu
sunt aplica"ile n cazul promisiunii de a ncAeia un contract real' dac# prin lege nu
se pre4ede alt?el
:)6 9on4en7ia prin care p#r7ile se o"lig# s# negocieze n 4ederea ncAeierii sau
modi&c#rii unui contract nu constituie promisiune de a contracta

K2 0?ectele ?a7# de ter7i

( 3ispozi7ii generale

Relati4itatea e?ectelor contractului
2rt 1280 - 9ontractul produce e?ecte numai ntre p#r7i' dac# prin lege nu se
pre4ede alt?el

%poza"ilitatea e?ectelor contractului
2rt 1281 - 9ontractul este opoza"il ter7ilor' care nu pot aduce atingere
drepturilor <i o"liga7iilor n#scute din contract .er7ii se pot pre4ala de e?ectele
contractului' ns# ?#r# a a4ea dreptul de a cere e>ecutarea lui' cu e>cep7ia cazurilor
pre4#zute de lege

.ransmisiunea drepturilor <i o"liga7iilor c#tre succesori
2rt 1282 - :16 La moartea unei p#r7i' drepturile <i o"liga7iile contractuale ale
acesteia se transmit succesorilor s#i uni4ersali sau cu titlu uni4ersal' dac# din lege'
din stipula7ia p#r7ilor ori din natura contractului nu rezult# contrariul
:26 3repturile' precum <i' n cazurile pre4#zute de lege' o"liga7iile contractuale n
strns# leg#tur# cu un "un se transmit' odat# cu acesta' succesorilor cu titlu
particular ai p#r7ilor

(( Promisiunea ?aptei altuia

0?ecte
2rt 128- - :16 9el care se anga@eaz# la a determina un ter7 s# ncAeie sau s#
rati&ce un act este 7inut s# repare pre@udiciul cauzat dac# ter7ul re?uz# s# se o"lige
sau' atunci cnd s-a o"ligat <i ca &deiusor' dac# ter7ul nu e>ecut# presta7ia promis#
:26 9u toate acestea' promitentul nu r#spunde dac# asigur# e>ecutarea o"liga7iei
ter7ului' ?#r# a se produce 4reun pre@udiciu creditorului
:-6 (nten7ia promitentului de a se anga@a personal nu se prezum#' ci tre"uie s#
reias# nendoielnic din contract sau din mpre@ur#rile n care acesta a ?ost ncAeiat

((( ;tipula7ia pentru altul

0?ecte
2rt 128) - :16 %ricine poate stipula n numele s#u' ns# n "ene&ciul unui ter7
:26 Prin e?ectul stipula7iei' "ene&ciarul do"nde<te dreptul de a cere direct
promitentului e>ecutarea presta7iei

9ondi7iile pri4ind ter7ul "ene&ciar
2rt 128, - Bene&ciarul tre"uie s# &e determinat sau' cel pu7in' determina"il la
data ncAeierii stipula7iei <i s# e>iste n momentul n care promitentul tre"uie s# <i
e>ecute o"liga7ia =n caz contrar' stipula7ia pro&t# stipulantului' ?#r# a agra4a ns#
sarcina promitentului

2cceptarea stipula7iei
2rt 128+ - :16 3ac# ter7ul "ene&ciar nu accept# stipula7ia' dreptul s#u se
consider# a nu & e>istat niciodat#
:26 ;tipula7ia poate & re4ocat# ct timp acceptarea "ene&ciarului nu a a@uns la
stipulant sau la promitent ;tipula7ia poate & acceptat# <i dup# decesul stipulantului
sau al promitentului

Re4ocarea stipula7iei
2rt 128! - :16 ;tipulantul este singurul ndrept#7it s# re4oce stipula7ia' creditorii
sau mo<tenitorii s#i neputnd s# o ?ac# ;tipulantul nu poate ns# re4oca stipula7ia
?#r# acordul promitentului dac# acesta din urm# are interesul s# o e>ecute
:26 Re4ocarea stipula7iei produce e?ecte din momentul n care a@unge la promitent
3ac# nu a ?ost desemnat un alt "ene&ciar' re4ocarea pro&t# stipulantului sau
mo<tenitorilor acestuia' ?#r# a agra4a ns# sarcina promitentului

$i@loacele de ap#rare ale promitentului
2rt 1288 - Promitentul poate opune "ene&ciarului numai ap#r#rile ntemeiate pe
contractul care cuprinde stipula7ia

(V ;imula7ia

0?ecte ntre p#r7i
2rt 128* - :16 9ontractul secret produce e?ecte numai ntre p#r7i <i' dac# din
natura contractului ori din stipula7ia p#r7ilor nu rezult# contrariul' ntre succesorii lor
uni4ersali sau cu titlu uni4ersal
:26 9u toate acestea' contractul secret nu produce e?ecte nici ntre p#r7i dac# nu
ndepline<te condi7iile de ?ond cerute de lege pentru ncAeierea sa 4ala"il#

Punere n aplicare Art. 1.2+9. prin Lege 71/2011 :
Art. 109. ,
-i"po%iiile art. 1.2+9,1.292 din &odul ci#il "e aplic$ nu'ai n ca%ul n care
contractul "ecret e"te nc3eiat dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.

0?ecte ?a7# de ter7i
2rt 12*0 - :16 9ontractul secret nu poate & in4ocat de p#r7i' de c#tre succesorii
lor uni4ersali' cu titlu uni4ersal sau cu titlu particular <i nici de c#tre creditorii
nstr#in#torului aparent mpotri4a ter7ilor care' ntemeindu-se cu "un#-credin7# pe
contractul pu"lic' au do"ndit drepturi de la acAizitorul aparent
:26 .er7ii pot in4oca mpotri4a p#r7ilor e>isten7a contractului secret' atunci cnd
acesta le 4at#m# drepturile

Punere n aplicare Art. 1.290. prin Lege 71/2011 :
Art. 109. ,
-i"po%iiile art. 1.2+9,1.292 din &odul ci#il "e aplic$ nu'ai n ca%ul n care
contractul "ecret e"te nc3eiat dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.

Raporturile cu creditorii
2rt 12*1 - :16 0>isten7a contractului secret nu poate & opus# de p#r7i creditorilor
do"nditorului aparent care' cu "un#-credin7#' au notat nceperea urm#ririi silite n
cartea ?unciar# sau au o"7inut secAestru asupra "unurilor care au ?#cut o"iectul
simula7iei
:26 3ac# e>ist# un conDict ntre creditorii nstr#in#torului aparent <i creditorii
do"nditorului aparent' sunt pre?era7i cei dinti' n cazul n care crean7a lor este
anterioar# contractului secret

Punere n aplicare Art. 1.291. prin Lege 71/2011 :
Art. 109. ,
-i"po%iiile art. 1.2+9,1.292 din &odul ci#il "e aplic$ nu'ai n ca%ul n care
contractul "ecret e"te nc3eiat dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.

Pro"a simula7iei
2rt 12*2 - 3o4ada simula7iei poate & ?#cut# de ter7i sau de creditori cu orice
mi@loc de pro"# P#r7ile pot do4edi <i ele simula7ia cu orice mi@loc de pro"#' atunci
cnd pretind c# aceasta are caracter ilicit

Punere n aplicare Art. 1.292. prin Lege 71/2011 :
Art. 109. ,
-i"po%iiile art. 1.2+9,1.292 din &odul ci#il "e aplic$ nu'ai n ca%ul n care
contractul "ecret e"te nc3eiat dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.

2ctele unilaterale
2rt 12*- - 3ispozi7iile re?eritoare la simula7ie se aplic# n mod corespunz#tor <i
actelor @uridice unilaterale destinate unei persoane determinate' care au ?ost
simulate prin acordul dintre autorul actului <i destinatarul s#u

Punere n aplicare Art. 1.293. prin Lege 71/2011 :
Art. 109. ,
-i"po%iiile art. 1.2+9,1.292 din &odul ci#il "e aplic$ nu'ai n ca%ul n care
contractul "ecret e"te nc3eiat dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.

2ctele nepatrimoniale
2rt 12*) - 3ispozi7iile re?eritoare la simula7ie nu se aplic# actelor @uridice
nepatrimoniale

Punere n aplicare Art. 1.292. prin Lege 71/2011 :
Art. 109. ,
-i"po%iiile art. 1.2+9,1.292 din &odul ci#il "e aplic$ nu'ai n ca%ul n care
contractul "ecret e"te nc3eiat dup$ intrarea n #igoare a &odului ci#il.

;09F(/102 a !-a
Reprezentarea

.emeiul reprezent#rii
2rt 12*, - Puterea de a reprezenta poate rezulta &e din lege' &e dintr-un act
@uridic ori dintr-o Aot#rre @udec#toreasc#' dup# caz

0?ecte
2rt 12*+ - 9ontractul ncAeiat de reprezentant' n limitele mputernicirii' n
numele reprezentatului produce e?ecte direct ntre reprezentat <i cealalt# parte

1ear#tarea calit#7ii de reprezentant
2rt 12*! - :16 9ontractul ncAeiat de reprezentant n limita puterilor con?erite'
atunci cnd ter7ul contractant nu cuno<tea <i nici nu ar & tre"uit sa cunoasc# ?aptul
c# reprezentantul ac7iona n aceast# calitate' i o"lig# numai pe reprezentant <i pe
ter7' dac# prin lege nu se pre4ede alt?el
:26 9u toate acestea' dac# reprezentantul' atunci cnd contracteaz# cu ter7ul n
limita puterilor con?erite' pe seama unei ntreprinderi' pretinde c# este titularul
acesteia' ter7ul care descoper# ulterior identitatea ade4#ratului titular poate s#
e>ercite <i mpotri4a acestuia din urm# drepturile pe care le are mpotri4a
reprezentantului

9apacitatea p#r7ilor
2rt 12*8 - =n cazul reprezent#rii con4en7ionale' att reprezentatul' ct <i
reprezentantul tre"uie s# ai"# capacitatea de a ncAeia actul pentru care
reprezentarea a ?ost dat#

Viciile de consim7#mnt
2rt 12** - 9ontractul este anula"il atunci cnd consim7#mntul reprezentantului
este 4iciat 3ac# ns# 4iciul de consim7#mnt pri4e<te elemente sta"ilite de
reprezentat' contractul este anula"il numai dac# 4oin7a acestuia din urm# a ?ost
4iciat#

Buna-credin7#
2rt 1-00 - :16 2?ar# de cazul n care sunt rele4ante pentru elementele sta"ilite
de reprezentat' "una sau reaua-credin7#' cunoa<terea sau necunoa<terea unei
anumite mpre@ur#ri se apreciaz# n persoana reprezentantului
:26 Reprezentatul de rea-credin7# nu poate in4oca niciodat# "una-credin7# a
reprezentantului

Corma mputernicirii
2rt 1-01 -
=mputernicirea nu produce e?ecte dect dac# este dat# cu respectarea ?ormelor
cerute de lege pentru ncAeierea 4ala"il# a contractului pe care reprezentantul
urmeaz# s# l ncAeie

Musti&carea puterii de a reprezenta
2rt 1-02 - 9ontractantul poate ntotdeauna cere reprezentantului s# ?ac#
do4ada puterilor ncredin7ate de reprezentat <i' dac# reprezentarea este cuprins#
ntr-un nscris' s# i remit# o copie a nscrisului' semnat# pentru con?ormitate

9onDictul de interese
2rt 1-0- - 9ontractul ncAeiat de un reprezentant aDat n conDict de interese cu
reprezentatul poate & anulat la cererea reprezentatului' atunci cnd conDictul era
cunoscut sau tre"uia s# &e cunoscut de contractant la data ncAeierii contractului

9ontractul cu sine nsu<i <i du"la reprezentare
2rt 1-0) - :16 9ontractul ncAeiat de reprezentant cu sine nsu<i' n nume
propriu' este anula"il numai la cererea reprezentatului' cu e>cep7ia cazului n care
reprezentantul a ?ost mputernicit n mod e>pres n acest sens sau cuprinsul
contractului a ?ost determinat n asemenea mod nct s# e>clud# posi"ilitatea unui
conDict de interese
:26 3ispozi7iile alin :16 se aplic# <i n cazul du"lei reprezent#ri

=ncetarea mputernicirii
2rt 1-0, - Puterea de reprezentare nceteaz# prin renun7area de c#tre
reprezentant la mputernicire sau prin re4ocarea acesteia de c#tre reprezentat

$odi&carea <i re4ocarea mputernicirii
2rt 1-0+ - $odi&carea <i re4ocarea mputernicirii tre"uie aduse la cuno<tin7a
ter7ilor prin mi@loace corespunz#toare =n caz contrar' acestea nu sunt opoza"ile
ter7ilor dect dac# se do4ede<te c# ace<tia le cuno<teau ori puteau s# le cunoasc#
n momentul ncAeierii contractului

2lte cauze de ncetare a puterii de a reprezenta
2rt 1-0! - :16 Puterea de a reprezenta nceteaz# prin decesul sau incapacitatea
reprezentantului ori a reprezentatului' dac# din con4en7ie ori din natura a?acerii nu
rezult# contrariul
:26 3ac# reprezentantul sau reprezentatul este persoan# @uridic#' puterea de a
reprezenta nceteaz# la data la care persoana @uridic# <i nceteaz# e>isten7a
:-6 =n cazul descAiderii procedurii insol4en7ei asupra reprezentantului sau
reprezentatului' puterea de a reprezenta nceteaz# n condi7iile pre4#zute de lege
:)6 =ncetarea puterii de a reprezenta nu produce e?ecte n pri4in7a ter7ilor care' n
momentul ncAeierii contractului' nu cuno<teau <i nici nu tre"uiau s# cunoasc#
aceast# mpre@urare

%"liga7iile reprezentantului la ncetarea mputernicirii
2rt 1-08 - :16 La ncetarea puterilor ncredin7ate' reprezentantul este o"ligat s#
restituie reprezentatului nscrisul care constat# aceste puteri
:26 Reprezentantul nu poate re7ine acest nscris drept garan7ie a crean7elor sale
asupra reprezentatului' dar poate s# cear# o copie a nscrisului' certi&cat# de
reprezentat' cu men7iunea c# puterea de reprezentare a ncetat

Lipsa sau dep#<irea puterii de reprezentare
2rt 1-0* - :16 9ontractul ncAeiat de persoana care ac7ioneaz# n calitate de
reprezentant' ns# ?#r# a a4ea mputernicire sau cu dep#<irea puterilor con?erite' nu
produce e?ecte ntre reprezentat <i ter7
:26 3ac# ns#' prin comportamentul s#u' reprezentatul l-a determinat pe ter7ul
contractant s# cread# n mod rezona"il c# reprezentantul are puterea de a-l
reprezenta <i c# ac7ioneaz# n limita puterilor con?erite' reprezentatul nu se poate
pre4ala ?a7# de ter7ul contractant de lipsa puterii de a reprezenta

R#spunderea reprezentantului
2rt 1-10 -
9el care ncAeie un contract n calitate de reprezentant' nea4nd mputernicire ori
dep#<ind limitele puterilor care i-au ?ost ncredin7ate' r#spunde pentru pre@udiciile
cauzate ter7ului contractant care s-a ncrezut' cu "un#-credin7#' n ncAeierea
4ala"il# a contractului

Rati&carea
2rt 1-11 - :16 =n cazurile pre4#zute la art 1-0*' cel n numele c#ruia s-a
ncAeiat contractul poate s# l rati&ce' respectnd ?ormele cerute de lege pentru
ncAeierea sa 4ala"il#
:26 .er7ul contractant poate' printr-o noti&care' s# acorde un termen rezona"il
pentru rati&care' dup# a c#rui mplinire contractul nu mai poate & rati&cat

0?ectele rati&c#rii
2rt 1-12 - Rati&carea are e?ect retroacti4' ?#r# a a?ecta ns# drepturile do"ndite
de ter7i ntre timp

.ransmisiunea ?acult#7ii de a rati&ca
2rt 1-1- - Cacultatea de a rati&ca se transmite mo<tenitorilor

3es&in7area contractului naintea rati&c#rii
2rt 1-1) - .er7ul contractant <i cel care a ncAeiat contractul n calitate de
reprezentant pot con4eni des&in7area contractului ct timp acesta nu a ?ost rati&cat

;09F(/102 a 8-a
9esiunea contractului

1o7iune
2rt 1-1, - :16 % parte poate s# <i su"stituie un ter7 n raporturile n#scute dintr-
un contract numai dac# presta7iile nu au ?ost nc# integral e>ecutate' iar cealalt#
parte consimte la aceasta
:26 ;unt e>ceptate cazurile anume pre4#zute de lege

Corma cesiunii
2rt 1-1+ - 9esiunea contractului <i acceptarea acesteia de c#tre contractantul
cedat tre"uie ncAeiate n ?orma cerut# de lege pentru 4aliditatea contractului
cedat

$omentul cesiunii
2rt 1-1! - :16 3ac# o parte a consim7it n mod anticipat ca partea cealalt# s# <i
poat# su"stitui un ter7 n raporturile n#scute din contract' cesiunea produce e?ecte
?a7# de acea parte din momentul n care su"stituirea i este noti&cat# ori' dup# caz'
din momentul n care o accept#
:26 =n cazul n care toate elementele contractului rezult# dintr-un nscris n care
este cuprins# clauza Nla ordinN sau o alt# men7iune ecAi4alent#' dac# prin lege nu
se pre4ede alt?el' girarea nscrisului produce e?ectul su"stituirii giratarului n toate
drepturile <i o"liga7iile girantului
:-6 3ispozi7iile n materie de carte ?unciar#' precum <i dispozi7iile re?eritoare la
trans?erul ori pu"licitatea anumitor categorii de "unuri mo"ile r#mn aplica"ile

Li"erarea cedentului
2rt 1-18 - :16 9edentul este li"erat de o"liga7iile sale ?a7# de contractantul
cedat din momentul n care su"stituirea <i produce e?ectele ?a7# de acesta
:26 =n cazul n care a declarat c# nu l li"ereaz# pe cedent' contractantul cedat se
poate ndrepta mpotri4a acestuia atunci cnd cesionarul nu <i e>ecut# o"liga7iile
=n acest caz' contractantul cedat tre"uie' su" sanc7iunea pierderii dreptului de
regres mpotri4a cedentului' s# i noti&ce nee>ecutarea o"liga7iilor de c#tre
cesionar' n termen de 1, zile de la data nee>ecut#rii sau' dup# caz' de la data la
care a cunoscut ?aptul nee>ecut#rii

0>cep7iile contractantului cedat
2rt 1-1* - 9ontractantul cedat poate opune cesionarului toate e>cep7iile ce
rezult# din contract 9ontractantul cedat nu poate in4oca ns# ?a7# de cesionar 4icii
de consim7#mnt' precum <i orice ap#r#ri sau e>cep7ii n#scute din raporturile sale
cu cedentul dect dac# <i-a rezer4at acest drept atunci cnd a consim7it la
su"stituire

%"liga7ia de garan7ie
2rt 1-20 - :16 9edentul garanteaz# 4aliditatea contractului
:26 2tunci cnd cedentul garanteaz# e>ecutarea contractului' acesta 4a & 7inut ca
un &deiusor pentru o"liga7iile contractantului cedat

;09F(/102 a *-a
=ncetarea contractului

9auzele de ncetare
2rt 1-21 - 9ontractul nceteaz#' n condi7iile legii' prin e>ecutare' acordul de
4oin7# al p#r7ilor' denun7are unilateral#' e>pirarea termenului' ndeplinirea sau'
dup# caz' nendeplinirea condi7iei' imposi"ilitate ?ortuit# de e>ecutare' precum <i
din orice alte cauze pre4#zute de lege

0?ectele ncet#rii
2rt 1-22 - La ncetarea contractului p#r7ile sunt li"erate de o"liga7iile asumate
0le pot & ns# 7inute la repararea pre@udiciilor cauzate <i' dup# caz' la restituirea' n
natur# sau prin ecAi4alent' a presta7iilor primite n urma ncAeierii contractului

Restituirea presta7iilor
2rt 1-2- - Restituirea presta7iilor primite se ?ace potri4it dispozi7iilor art 1+-,-
1+)*

Punere n aplicare &AP8:/L9L 8 prin Lege 71/2011 :
Art. 102. ,
(1) &ontractul e"te "upu" di"po%iiilor legii n #igoare la data c0nd a !o"t nc3eiat n
tot ceea ce pri#e)te nc3eierea( interpretarea( e!ectele( e.ecutarea )i ncetarea "a.
(2) Bodi=carea contractului "e !ace cu re"pectarea tuturor condiiilor pre#$%ute de
legea n #igoare la data 'odi=c$rii. ?n pri#ina ele'entelor ce nu !ac o4iectul
'odi=c$rii( "unt aplica4ile di"po%iiile alin. (1).

92P(.%L/L ((
2ctul @uridic unilateral

;09F(/102 1
3ispozi7ii generale

1o7iune
2rt 1-2) - 0ste unilateral actul @uridic care presupune numai mani?estarea de
4oin7# a autorului s#u

Regimul @uridic
2rt 1-2, - 3ac# prin lege nu se pre4ede alt?el' dispozi7iile legale pri4itoare la
contracte se aplic# n mod corespunz#tor actelor unilaterale

2ctele unilaterale supuse comunic#rii
2rt 1-2+ - :16 2ctul unilateral este supus comunic#rii atunci cnd constituie'
modi&c# sau stinge un drept al destinatarului <i ori de cte ori in?ormarea
destinatarului este necesar# potri4it naturii actului
:26 3ac# prin lege nu se pre4ede alt?el' comunicarea se poate ?ace n orice
modalitate adec4at#' dup# mpre@ur#ri
:-6 2ctul unilateral produce e?ecte din momentul n care comunicarea a@unge la
destinatar' cAiar dac# acesta nu a luat cuno<tin7# de aceasta din moti4e care nu i
sunt imputa"ile

;09F(/102 a 2-a
2ctul unilateral ca iz4or de o"liga7ii

Promisiunea unilateral#
2rt 1-2! - :16 Promisiunea unilateral# ?#cut# cu inten7ia de a se o"liga
independent de acceptare l leag# numai pe autor
:26 3estinatarul actului poate s# re?uze dreptul ast?el n#scut
:-6 3ac# autorul actului nu a stipulat e>pres un termen' promisiunea se consider#
?#cut# pentru o anumit# durat#' potri4it cu natura o"liga7iei <i cu mpre@ur#rile n
care a ?ost asumat#

Promisiunea pu"lic# de recompens#
2rt 1-28 - :16 9el care promite n mod pu"lic o recompens# n scAim"ul
e>ecut#rii unei presta7ii este o"ligat s# ?ac# plata' cAiar dac# presta7ia a ?ost
e>ecutat# ?#r# a se cunoa<te promisiunea
:26 3ac# presta7ia a ?ost e>ecutat# de mai multe persoane mpreun#' recompensa
se mparte ntre ele' potri4it contri"u7iei &ec#reia la o"7inerea rezultatului' iar dac#
aceasta nu se poate sta"ili' recompensa se mparte n mod egal
:-6 2tunci cnd presta7ia a ?ost e>ecutat# separat de mai multe persoane'
recompensa se cu4ine aceleia care a comunicat cea dinti rezultatul

Re4ocarea promisiunii pu"lice de recompens#
2rt 1-2* - :16 Promisiunea poate & re4ocat# n aceea<i ?orm# n care a ?ost
?#cut# pu"lic# sau ntr-o ?orm# ecAi4alent#
:26 Re4ocarea nu produce e?ecte ?a7# de cel care' mai nainte de pu"licarea ei' a
e>ecutat presta7ia
:-6 3ac# re4ocarea a ?ost ?#cut# ?#r# @ust# cauz#' autorul promisiunii datoreaz# o
desp#gu"ire ecAita"il#' care nu 4a putea dep#<i recompensa promis#' celor care
nainte de pu"licarea re4oc#rii au ?#cut cAeltuieli n 4ederea e>ecut#rii presta7iei 9u
toate acestea' promitentul nu datoreaz# desp#gu"iri' dac# do4ede<te c# rezultatul
cerut nu putea & o"7inut
:)6 3reptul la ac7iunea n desp#gu"ire se prescrie n termen de un an de la data
pu"lic#rii re4oc#rii

92P(.%L/L (((
Captul @uridic licit

;09F(/102 1
Eestiunea de a?aceri

9ondi7ii
2rt 1--0 - :16 0>ist# gestiune de a?aceri atunci cnd' ?#r# s# &e o"ligat#' o
persoan#' numit# gerant' gestioneaz# n mod 4oluntar <i oportun a?acerile altei
persoane' numit# gerat' care nu cunoa<te e>isten7a gestiunii sau' cunoscnd
gestiunea' nu este n m#sur# s# desemneze un mandatar ori s# se ngri@easc# n alt
?el de a?acerile sale
:26 9el care' ?#r# s# <tie' lucreaz# n interesul altuia nu este 7inut de o"liga7iile ce
i re4in' potri4it legii' gerantului 0l este ndrept#7it la restituire potri4it regulilor
aplica"ile m"og#7irii ?#r# @ust# cauz#
:-6 1u e>ist# gestiune de a?aceri atunci cnd cel care administreaz# a?acerile unei
alte persoane ac7ioneaz# cu inten7ia de a o grati&ca

Punere n aplicare Art. 1.330. prin Lege 71/2011 :
Art. 110. ,
-i"po%iiile art. 1.330,1.320 din &odul ci#il nu "unt aplica4ile ge"tiunii de a!aceri
ncepute nainte de data intr$rii n #igoare a ace"tuia.

%"liga7ia de n<tiin7are
2rt 1--1 - Eerantul tre"uie s# l n<tiin7eze pe gerat despre gestiunea nceput#
de ndat# ce acest lucru este posi"il

Punere n aplicare Art. 1.331. prin Lege 71/2011 :
Art. 110. ,
-i"po%iiile art. 1.330,1.320 din &odul ci#il nu "unt aplica4ile ge"tiunii de a!aceri
ncepute nainte de data intr$rii n #igoare a ace"tuia.

9ontinuarea gestiunii
2rt 1--2 - Eestiunea de a?aceri l o"lig# pe gerant s# continue gestiunea
nceput# pn# cnd o poate a"andona ?#r# riscul 4reunei pierderi ori pn# cnd
geratul' personal sau prin reprezentant' ori' dup# caz' mo<tenitorii acestuia sunt n
m#sur# s# o preia

Punere n aplicare Art. 1.332. prin Lege 71/2011 :
Art. 110. ,
-i"po%iiile art. 1.330,1.320 din &odul ci#il nu "unt aplica4ile ge"tiunii de a!aceri
ncepute nainte de data intr$rii n #igoare a ace"tuia.

9ontinuarea gestiunii de c#tre mo<tenitorii gerantului
2rt 1--- - $o<tenitorii gerantului care cunosc gestiunea sunt 7inu7i s# continue
a?acerile ncepute de acesta din urm#' n acelea<i condi7ii ca <i gerantul

Punere n aplicare Art. 1.333. prin Lege 71/2011 :
Art. 110. ,
-i"po%iiile art. 1.330,1.320 din &odul ci#il nu "unt aplica4ile ge"tiunii de a!aceri
ncepute nainte de data intr$rii n #igoare a ace"tuia.

3iligen7a datorat# de gerant
2rt 1--) - :16 Eerantul este dator s# se ngri@easc# de interesele geratului cu
diligen7a pe care un "un proprietar o depune n administrarea "unurilor sale
:26 9nd gestiunea a urm#rit s# l apere pe gerat de o pagu"# iminent#' gerantul
nu r#spunde dect pentru pre@udiciile cauzate geratului cu inten7ie sau din culp#
gra4#

Punere n aplicare Art. 1.332. prin Lege 71/2011 :
Art. 110. ,
-i"po%iiile art. 1.330,1.320 din &odul ci#il nu "unt aplica4ile ge"tiunii de a!aceri
ncepute nainte de data intr$rii n #igoare a ace"tuia.

%"liga7iile gerantului
2rt 1--, - La ncetarea gestiunii' gerantul tre"uie s# dea socoteal# geratului <i
s# i remit# acestuia toate "unurile o"7inute cu ocazia gestiunii

Punere n aplicare Art. 1.33*. prin Lege 71/2011 :
Art. 110. ,
-i"po%iiile art. 1.330,1.320 din &odul ci#il nu "unt aplica4ile ge"tiunii de a!aceri
ncepute nainte de data intr$rii n #igoare a ace"tuia.

2ctele ncAeiate de gerant
2rt 1--+ - :16 Eerantul care ac7ioneaz# n nume propriu este 7inut ?a7# de ter7ii
cu care a contractat' ?#r# a limita dreptul oric#ruia dintre ace<tia de a se regresa
mpotri4a geratului
:26 2tunci cnd ac7ioneaz# n numele geratului' gerantul nu este 7inut ?a7# de
ter7ii cu care a contractat dect dac# geratul nu este o"ligat ?a7# de ace<tia

Punere n aplicare Art. 1.331. prin Lege 71/2011 :
Art. 110. ,
-i"po%iiile art. 1.330,1.320 din &odul ci#il nu "unt aplica4ile ge"tiunii de a!aceri
ncepute nainte de data intr$rii n #igoare a ace"tuia.

%"liga7iile geratului
2rt 1--! - :16 2tunci cnd condi7iile gestiunii de a?aceri sunt ntrunite' cAiar
dac# rezultatul nu a ?ost atins' geratul tre"uie s# ram"urseze gerantului cAeltuielile
necesare' precum <i' n limita sporului de 4aloare' cAeltuielile utile ?#cute de gerant'
mpreun# cu do"nzile din ziua n care au ?ost e?ectuate' <i s# l desp#gu"easc#
pentru pre@udiciul pe care' ?#r# culpa sa' gerantul l-a su?erit din cauza gestiunii
:26 Eeratul tre"uie s# e>ecute <i o"liga7iile n#scute din actele necesare <i utile
care' n numele ori n "ene&ciul s#u' au ?ost ncAeiate de gerant
:-6 9aracterul necesar sau util al actelor <i cAeltuielilor se apreciaz# la momentul
la care gerantul le-a ?#cut
:)6 =n 4ederea garant#rii cAeltuielilor necesare' gerantul are dreptul de a cere
instan7ei' n urma unei e>pertize dispuse de aceasta cu procedura pre4#zut# de lege
pentru ordonan7a pre<edin7ial#' nscrierea n cartea ?unciar# a unei ipoteci legale' n
condi7iile legii

Punere n aplicare Art. 1.337. prin Lege 71/2011 :
Art. 110. ,
-i"po%iiile art. 1.330,1.320 din &odul ci#il nu "unt aplica4ile ge"tiunii de a!aceri
ncepute nainte de data intr$rii n #igoare a ace"tuia.

=mpotri4irea "ene&ciarului gestiunii
2rt 1--8 - :16 9el care ncepe sau continu# o gestiune' cunoscnd sau tre"uind
s# cunoasc# mpotri4irea titularului a?acerii' poate cere numai restituirea
cAeltuielilor necesare =n acest caz' instan7a' la cererea titularului a?acerii' poate
acorda un termen pentru e>ecutarea o"liga7iei de restituire
:26 9el care ignor# mpotri4irea titularului este r#spunz#tor pentru pre@udiciile
cauzate cAiar <i din cea mai u<oar# culp#

Punere n aplicare Art. 1.33+. prin Lege 71/2011 :
Art. 110. ,
-i"po%iiile art. 1.330,1.320 din &odul ci#il nu "unt aplica4ile ge"tiunii de a!aceri
ncepute nainte de data intr$rii n #igoare a ace"tuia.

Eestiunea inoportun#
2rt 1--* - 2ctele <i cAeltuielile care' ?#r# a & necesare sau utile' au ?ost
e?ectuate pe perioada gestiunii l o"lig# pe gerat la restituire numai n m#sura n
care i-au procurat 4reun a4anta@

Punere n aplicare Art. 1.339. prin Lege 71/2011 :
Art. 110. ,
-i"po%iiile art. 1.330,1.320 din &odul ci#il nu "unt aplica4ile ge"tiunii de a!aceri
ncepute nainte de data intr$rii n #igoare a ace"tuia.

Rati&carea gestiunii
2rt 1-)0 -
=n pri4in7a actelor @uridice' gestiunea rati&cat# produce' de la data cnd a ?ost
nceput#' e?ectele unui mandat

Punere n aplicare Art. 1.320. prin Lege 71/2011 :
Art. 110. ,
-i"po%iiile art. 1.330,1.320 din &odul ci#il nu "unt aplica4ile ge"tiunii de a!aceri
ncepute nainte de data intr$rii n #igoare a ace"tuia.

;09F(/102 a 2-a
Plata nedatorat#

1o7iune
2rt 1-)1 - :16 9el care pl#te<te ?#r# a datora are dreptul la restituire
:26 1u este supus restituirii ceea ce s-a pl#tit cu titlu de li"eralitate sau gestiune
de a?aceri
:-6 ;e prezum#' pn# la pro"a contrar#' c# plata s-a ?#cut cu inten7ia de a stinge o
datorie proprie

Plata primit# cu "un#-credin7# de creditor
2rt 1-)2 - :16 Restituirea nu poate & dispus# atunci cnd' n urma pl#7ii' cel care
a primit-o cu "un#-credin7# a l#sat s# se mplineasc# termenul de prescrip7ie ori s-a
lipsit' n orice mod' de titlul s#u de crean7# sau a renun7at la garan7iile crean7ei
:26 =n acest caz' cel care a pl#tit are drept de regres mpotri4a ade4#ratului
de"itor n temeiul su"roga7iei legale n drepturile creditorului pl#tit

Restituirea pl#7ii anticipate
2rt 1-)- - 9eea ce de"itorul a pl#tit nainte de mplinirea termenului suspensi4
nu se poate restitui dect atunci cnd plata s-a ?#cut prin dol sau 4iolen7# 3e
asemenea' este supus# restituirii <i plata ?#cut# nainte de ndeplinirea condi7iei
suspensi4e

Reguli aplica"ile restituirii
2rt 1-)) - Restituirea pl#7ii nedatorate se ?ace potri4it dispozi7iilor art 1+-,-
1+)*

;09F(/102 a --a
=m"og#7irea ?#r# @ust# cauz#

9ondi7ii
2rt 1-), - 9el care' n mod neimputa"il' s-a m"og#7it ?#r# @ust# cauz# n
detrimentul altuia este o"ligat la restituire' n m#sura pierderii patrimoniale su?erite
de cealalt# persoan#' dar ?#r# a & 7inut dincolo de limita propriei sale m"og#7iri

=m"og#7irea @usti&cat#
2rt 1-)+ - =m"og#7irea este @usti&cat# atunci cnd rezult#:
a6 din e>ecutarea unei o"liga7ii 4ala"ileG
"6 din nee>ercitarea de c#tre cel p#gu"it a unui drept contra celui m"og#7itG
c6 dintr-un act ndeplinit de cel p#gu"it n interesul s#u personal <i e>clusi4' pe
riscul s#u ori' dup# caz' cu inten7ia de a grati&ca

9ondi7iile <i ntinderea restituirii
2rt 1-)! - :16 Restituirea nu este datorat# dect dac# m"og#7irea su"zist# la
data sesiz#rii instan7ei
:26 9el care s-a m"og#7it este o"ligat la restituire' n condi7iile pre4#zute la art
1+-* <i urm#toarele

9aracterul su"sidiar
2rt 1-)8 - 9ererea de restituire nu poate & admis#' dac# cel pre@udiciat are
dreptul la o alt# ac7iune pentru a o"7ine ceea ce i este datorat

92P(.%L/L (V
R#spunderea ci4il#

;09F(/102 1
3ispozi7ii generale

R#spunderea delictual#
2rt 1-)* - :16 %rice persoan# are ndatorirea s# respecte regulile de conduit# pe
care legea sau o"iceiul locului le impune <i s# nu aduc# atingere' prin ac7iunile ori
inac7iunile sale' drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane
:26 9el care' a4nd discern#mnt' ncalc# aceast# ndatorire r#spunde de toate
pre@udiciile cauzate' &ind o"ligat s# le repare integral
:-6 =n cazurile anume pre4#zute de lege' o persoan# este o"ligat# s# repare
pre@udiciul cauzat de ?apta altuia' de lucrurile ori animalele aDate su" paza sa'
precum <i de ruina edi&ciului
:)6 R#spunderea pentru pre@udiciile cauzate de produsele cu de?ecte se sta"ile<te
prin lege special#

R#spunderea contractual#
2rt 1-,0 - :16 %rice persoan# tre"uie s# <i e>ecute o"liga7iile pe care le-a
contractat
:26 2tunci cnd' ?#r# @usti&care' nu <i ndepline<te aceast# ndatorire' ea este
r#spunz#toare de pre@udiciul cauzat celeilalte p#r7i <i este o"ligat# s# repare acest
pre@udiciu' n condi7iile legii
:-6 3ac# prin lege nu se pre4ede alt?el' niciuna dintre p#r7i nu poate nl#tura
aplicarea regulilor r#spunderii contractuale pentru a opta n ?a4oarea altor reguli
care i-ar & mai ?a4ora"ile

;09F(/102 a 2-a
9auze e>oneratoare de r#spundere

Cor7a ma@or# <i cazul ?ortuit
2rt 1-,1 -
:16 3ac# legea nu pre4ede alt?el sau p#r7ile nu con4in contrariul' r#spunderea este
nl#turat# atunci cnd pre@udiciul este cauzat de ?or7# ma@or# sau de caz ?ortuit
:26 Cor7a ma@or# este orice e4eniment e>tern' impre4izi"il' a"solut in4inci"il <i
ine4ita"il
:-6 9azul ?ortuit este un e4eniment care nu poate & pre4#zut <i nici mpiedicat de
c#tre cel care ar & ?ost cAemat s# r#spund# dac# e4enimentul nu s-ar & produs
:)6 3ac#' potri4it legii' de"itorul este e>onerat de r#spundere contractual# pentru
un caz ?ortuit' el este' de asemenea' e>onerat <i n caz de ?or7# ma@or#

Capta 4ictimei sau a ter7ului
2rt 1-,2 - Capta 4ictimei nse<i <i ?apta ter7ului nl#tur# r#spunderea cAiar dac#
nu au caracteristicile ?or7ei ma@ore' ci doar pe cele ale cazului ?ortuit' ns# numai n
cazurile n care' potri4it legii sau con4en7iei p#r7ilor' cazul ?ortuit este e>onerator de
r#spundere

0>erci7iul drepturilor
2rt 1-,- - 9el care cauzeaz# un pre@udiciu prin cAiar e>erci7iul drepturilor sale
nu este o"ligat s# l repare' cu e>cep7ia cazului n care dreptul este e>ercitat a"uzi4

2lte cauze de e>onerare
2rt 1-,) - Victima nu poate o"7ine repararea pre@udiciului cauzat de persoana
care i-a acordat a@utor n mod dezinteresat sau de lucrul' animalul ori edi&ciul de
care s-a ?olosit cu titlu gratuit dect dac# do4ede<te inten7ia sau culpa gra4# a celui
care' potri4it legii' ar & ?ost cAemat s# r#spund#

9lauze pri4ind r#spunderea
2rt 1-,, - :16 1u se poate e>clude sau limita' prin con4en7ii sau acte unilaterale'
r#spunderea pentru pre@udiciul material cauzat altuia printr-o ?apt# s#4r<it# cu
inten7ie sau din culp# gra4#
:26 ;unt 4ala"ile clauzele care e>clud r#spunderea pentru pre@udiciile cauzate'
printr-o simpl# impruden7# sau negli@en7#' "unurilor 4ictimei
:-6 R#spunderea pentru pre@udiciile cauzate integrit#7ii &zice sau psiAice ori
s#n#t#7ii nu poate & nl#turat# ori diminuat# dect n condi7iile legii
:)6 3eclara7ia de acceptare a riscului producerii unui pre@udiciu nu constituie' prin
ea ns#<i' renun7area 4ictimei la dreptul de a o"7ine plata desp#gu"irilor

2nun7uri pri4itoare la r#spundere
2rt 1-,+ - :16 /n anun7 care e>clude sau limiteaz# r#spunderea contractual#'
indi?erent dac# este adus ori nu la cuno<tin7a pu"licului' nu are niciun e?ect dect
dac# acela care l in4oc# ?ace do4ada c# cel pre@udiciat cuno<tea e>isten7a
anun7ului la momentul ncAeierii contractului
:26 Printr-un anun7 nu poate & e>clus# sau limitat# r#spunderea delictual# pentru
pre@udiciile cauzate 4ictimei /n asemenea anun7 poate a4ea ns# 4aloarea
semnal#rii unui pericol' &ind aplica"ile' dup# mpre@ur#ri' dispozi7iile art 1-!1 alin
:16

;09F(/102 a --a
R#spunderea pentru ?apta proprie

9ondi7iile r#spunderii
2rt 1-,! - :16 9el care cauzeaz# altuia un pre@udiciu printr-o ?apt# ilicit#'
s#4r<it# cu 4ino4#7ie' este o"ligat s# l repare
:26 2utorul pre@udiciului r#spunde pentru cea mai u<oar# culp#

9riterii particulare de apreciere a 4ino4#7iei
2rt 1-,8 - Pentru aprecierea 4ino4#7iei se 4a 7ine seama de mpre@ur#rile n care
s-a produs pre@udiciul' str#ine de persoana autorului ?aptei' precum <i' dac# este
cazul' de ?aptul c# pre@udiciul a ?ost cauzat de un pro?esionist n e>ploatarea unei
ntreprinderi

Repararea pre@udiciului constnd n 4#t#marea unui interes
2rt 1-,* - 2utorul ?aptei ilicite este o"ligat s# repare pre@udiciul cauzat <i cnd
acesta este urmare a atingerii aduse unui interes al altuia' dac# interesul este
legitim' serios <i' prin ?elul n care se mani?est#' creeaz# aparen7a unui drept
su"iecti4

Legitima ap#rare
2rt 1-+0 - :16 1u datoreaz# desp#gu"ire cel care' &ind n legitim# ap#rare' a
cauzat agresorului un pre@udiciu
:26 9u toate acestea' 4a putea & o"ligat la plata unei indemniza7ii adec4ate <i
ecAita"ile cel care a s#4r<it o in?rac7iune prin dep#<irea limitelor legitimei ap#r#ri

;tarea de necesitate
2rt 1-+1 - 9el care' aDat n stare de necesitate' a distrus sau a deteriorat
"unurile altuia pentru a se ap#ra pe sine ori "unurile proprii de un pre@udiciu sau
pericol iminent este o"ligat s# repare pre@udiciul cauzat' potri4it regulilor aplica"ile
m"og#7irii ?#r# @ust# cauz#

%"liga7ia ter7ului de reparare a pre@udiciului
2rt 1-+2 - 3ac#' n cazurile pre4#zute la art 1-+0 alin :26 <i art 1-+1' ?apta
p#gu"itoare a ?ost s#4r<it# n interesul unei ter7e persoane' cel pre@udiciat se 4a
ndrepta mpotri4a acesteia n temeiul m"og#7irii ?#r# @ust# cauz#

3i4ulgarea secretului comercial
2rt 1-+- - % persoan# se poate e>onera de r#spundere pentru pre@udiciul cauzat
prin di4ulgarea secretului comercial do4edind c# di4ulgarea a ?ost impus# de
mpre@ur#ri gra4e ce pri4eau s#n#tatea sau siguran7a pu"lic#

=ndeplinirea unei acti4it#7i impuse ori permise de lege
2rt 1-+) - =ndeplinirea unei acti4it#7i impuse ori permise de lege sau ordinul
superiorului nu l e>onereaz# de r#spundere pe cel care putea s# <i dea seama de
caracterul ilicit al ?aptei sale s#4r<ite n asemenea mpre@ur#ri

0?ectele Aot#rrii penale
2rt 1-+, -
(nstan7a ci4il# nu este legat# de dispozi7iile legii penale <i nici de Aot#rrea
de&niti4# de acAitare sau de ncetare a procesului penal n ceea ce pri4e<te
e>isten7a pre@udiciului ori a 4ino4#7iei autorului ?aptei ilicite

R#spunderea minorului <i a celui pus su" interdic7ie @udec#toreasc#
2rt 1-++ - :16 $inorul care nu a mplinit 4rsta de 1) ani sau persoana pus# su"
interdic7ie @udec#toreasc# nu r#spunde de pre@udiciul cauzat' dac# nu se do4ede<te
discern#mntul s#u la data s#4r<irii ?aptei
:26 $inorul care a mplinit 4rsta de 1) ani r#spunde de pre@udiciul cauzat' n
a?ar# de cazul n care do4ede<te c# a ?ost lipsit de discern#mnt la data s#4r<irii
?aptei

R#spunderea altor persoane lipsite de discern#mnt
2rt 1-+! - :16 9el care a cauzat un pre@udiciu nu este r#spunz#tor dac# n
momentul n care a s#4r<it ?apta p#gu"itoare era ntr-o stare' cAiar 4remelnic#' de
tul"urare a min7ii care l-a pus n neputin7# de a-<i da seama de urm#rile ?aptei sale
:26 9u toate acestea' cel care a cauzat pre@udiciul este r#spunz#tor' dac# starea
4remelnic# de tul"urare a min7ii a ?ost pro4ocat# de el nsu<i' prin "e7ia produs# de
alcool' de stupe&ante sau de alte su"stan7e

%"liga7ia su"sidiar# de indemnizare a 4ictimei
2rt 1-+8 - :16 Lipsa discern#mntului nu l scute<te pe autorul pre@udiciului de
plata unei indemniza7ii c#tre 4ictim# ori de cte ori nu poate & anga@at#
r#spunderea persoanei care a4ea' potri4it legii' ndatorirea de a-l supra4egAea
:26 (ndemniza7ia 4a & sta"ilit# ntr-un cuantum ecAita"il' 7inndu-se seama de
starea patrimonial# a p#r7ilor

R#spunderea altor persoane
2rt 1-+* - :16 9el care l-a ndemnat sau l-a determinat pe altul s# cauzeze un
pre@udiciu' l-a a@utat n orice ?el s# l pricinuiasc# sau' cu "un# <tiin7#' a t#inuit
"unuri ce pro4eneau dintr-o ?apt# ilicit# ori a tras ?oloase din pre@udicierea altuia
r#spunde solidar cu autorul ?aptei
:26 3ispozi7iile alin :16 se aplic# <i n pri4in7a celui care' n orice ?el' a mpiedicat
ori a ntrziat cAemarea n @udecat# a autorului ?aptei ilicite

(mposi"ilitatea de indi4idualizare a autorului ?aptei ilicite
2rt 1-!0 - 3ac# pre@udiciul a ?ost cauzat prin ac7iunea simultan# sau succesi4# a
mai multor persoane' ?#r# s# se poat# sta"ili c# a ?ost cauzat sau' dup# caz' c# nu
putea & cauzat prin ?apta 4reuneia dintre ele' toate aceste persoane 4or r#spunde
solidar ?a7# de 4ictim#

Vino4#7ia comun# Pluralitatea de cauze
2rt 1-!1 - :16 =n cazul n care 4ictima a contri"uit cu inten7ie sau din culp# la
cauzarea ori la m#rirea pre@udiciului sau nu le-a e4itat' n tot sau n parte' de<i putea
s# o ?ac#' cel cAemat s# r#spund# 4a & 7inut numai pentru partea de pre@udiciu pe
care a pricinuit-o
:26 3ispozi7iile alin :16 se aplic# <i n cazul n care la cauzarea pre@udiciului au
contri"uit att ?apta s#4r<it# de autor' cu inten7ie sau din culp#' ct <i ?or7a
ma@or#' cazul ?ortuit ori ?apta ter7ului pentru care autorul nu este o"ligat s#
r#spund#

;09F(/102 a )-a
R#spunderea pentru ?apta altuia

R#spunderea pentru ?apta minorului sau a celui pus su" interdic7ie
2rt 1-!2 - :16 9el care n temeiul legii' al unui contract ori al unei Aot#rri
@udec#tore<ti este o"ligat s# supra4egAeze un minor sau o persoan# pus# su"
interdic7ie r#spunde de pre@udiciul cauzat altuia de c#tre aceste din urme persoane
:26 R#spunderea su"zist# cAiar n cazul cnd ?#ptuitorul' &ind lipsit de
discern#mnt' nu r#spunde pentru ?apta proprie
:-6 9el o"ligat la supra4egAere este e>onerat de r#spundere numai dac#
do4ede<te c# nu a putut mpiedica ?apta pre@udicia"il# =n cazul p#rin7ilor sau' dup#
caz' al tutorilor' do4ada se consider# a & ?#cut# numai dac# ei pro"eaz# c# ?apta
copilului constituie urmarea unei alte cauze dect modul n care <i-au ndeplinit
ndatoririle decurgnd din e>erci7iul autorit#7ii p#rinte<ti

R#spunderea comiten7ilor pentru prepu<i
2rt 1-!- - :16 9omitentul este o"ligat s# repare pre@udiciul cauzat de prepu<ii s#i
ori de cte ori ?apta s#4r<it# de ace<tia are leg#tur# cu atri"u7iile sau cu scopul
?unc7iilor ncredin7ate
:26 0ste comitent cel care' n 4irtutea unui contract sau n temeiul legii' e>ercit#
direc7ia' supra4egAerea <i controlul asupra celui care ndepline<te anumite ?unc7ii
sau ns#rcin#ri n interesul s#u ori al altuia
:-6 9omitentul nu r#spunde dac# do4ede<te c# 4ictima cuno<tea sau' dup#
mpre@ur#ri' putea s# cunoasc#' la data s#4r<irii ?aptei pre@udicia"ile' c# prepusul a
ac7ionat ?#r# nicio leg#tur# cu atri"u7iile sau cu scopul ?unc7iilor ncredin7ate

9orela7ia ?ormelor de r#spundere pentru ?apta altei persoane
2rt 1-!) - :16 P#rin7ii nu r#spund dac# ?ac do4ada c# sunt ndeplinite cerin7ele
r#spunderii persoanei care a4ea o"liga7ia de supra4egAere a minorului
:26 1icio alt# persoan#' n a?ara comitentului' nu r#spunde pentru ?apta
pre@udicia"il# s#4r<it# de minorul care a4ea calitatea de prepus 9u toate acestea'
n cazul n care comitentul este p#rintele minorului care a s#4r<it ?apta ilicit#'
4ictima are dreptul de a opta asupra temeiului r#spunderii

;09F(/102 a ,-a
R#spunderea pentru pre@udiciul cauzat de animale sau de lucruri

R#spunderea pentru pre@udiciile cauzate de animale
2rt 1-!, - Proprietarul unui animal sau cel care se ser4e<te de el r#spunde'
independent de orice culp#' de pre@udiciul cauzat de animal' cAiar dac# acesta a
sc#pat de su" paza sa

R#spunderea pentru pre@udiciile cauzate de lucruri
2rt 1-!+ - :16 %ricine este o"ligat s# repare' independent de orice culp#'
pre@udiciul cauzat de lucrul aDat su" paza sa
:26 3ispozi7iile alin :16 sunt aplica"ile <i n cazul coliziunii unor 4eAicule sau n alte
cazuri similare 9u toate acestea' n ast?el de cazuri' sarcina repar#rii tuturor
pre@udiciilor 4a re4eni numai celui a c#rui ?apt# culpa"il# ntrune<te' ?a7# de ceilal7i'
condi7iile ?or7ei ma@ore

1o7iunea de paz#
2rt 1-!! - =n n7elesul dispozi7iilor art 1-!, <i 1-!+' are paza animalului sau a
lucrului proprietarul ori cel care' n temeiul unei dispozi7ii legale sau al unui contract
ori cAiar numai n ?apt' e>ercit# n mod independent controlul <i supra4egAerea
asupra animalului sau a lucrului <i se ser4e<te de acesta n interes propriu

R#spunderea pentru ruina edi&ciului
2rt 1-!8 - Proprietarul unui edi&ciu sau al unei construc7ii de orice ?el este
o"ligat s# repare pre@udiciul cauzat prin ruina lor ori prin desprinderea unor p#r7i din
ele' dac# aceasta este urmarea lipsei de ntre7inere sau a unui 4iciu de construc7ie

2lte cazuri de r#spundere
2rt 1-!* - :16 9el care ocup# un imo"il' cAiar ?#r# niciun titlu' r#spunde pentru
pre@udiciul cauzat prin c#derea sau aruncarea din imo"il a unui lucru
:26 3ac#' n cazul pre4#zut la alin :16' sunt ndeplinite <i condi7iile r#spunderii
pentru pre@udiciile cauzate de lucruri' 4ictima are un drept de op7iune n 4ederea
repar#rii pre@udiciului

9auze de e>onerare
2rt 1-80 - =n cazurile pre4#zute la art 1-!,' 1-!+' 1-!8 <i 1-!* nu e>ist#
o"liga7ie de reparare a pre@udiciului' atunci cnd acesta este cauzat e>clusi4 de
?apta 4ictimei nse<i ori a unui ter7 sau este urmarea unui caz de ?or7# ma@or#

;09F(/102 a +-a
Repararea pre@udiciului n cazul r#spunderii delictuale

%"iectul repara7iei
2rt 1-81 - :16 %rice pre@udiciu d# dreptul la repara7ie
:26 3reptul la repara7ie se na<te din ziua cauz#rii pre@udiciului' cAiar dac# acest
drept nu poate & 4alori&cat imediat
:-6 3reptului la repara7ie i sunt aplica"ile' de la data na<terii sale' toate
dispozi7iile legale pri4ind e>ecutarea' transmisiunea' trans?ormarea <i stingerea
o"liga7iilor

R#spunderea solidar#
2rt 1-82 - 9ei care r#spund pentru o ?apt# pre@udicia"il# sunt 7inu7i solidar la
repara7ie ?a7# de cel pre@udiciat

Raporturile dintre de"itori
2rt 1-8- - =ntre cei care r#spund solidar' sarcina repara7iei se mparte
propor7ional n m#sura n care &ecare a participat la cauzarea pre@udiciului ori
potri4it cu inten7ia sau cu gra4itatea culpei &ec#ruia' dac# aceast# participare nu
poate & sta"ilit# =n cazul n care nici ast?el nu se poate mp#r7i sarcina repara7iei'
&ecare 4a contri"ui n mod egal la repararea pre@udiciului

3reptul de regres
2rt 1-8) -
:16 9el care r#spunde pentru ?apta altuia se poate ntoarce mpotri4a aceluia care
a cauzat pre@udiciul' cu e>cep7ia cazului n care acesta din urm# nu este r#spunz#tor
pentru pre@udiciul cauzat
:26 9nd cel care r#spunde pentru ?apta altuia este statul' $inisterul Cinan7elor
Pu"lice se 4a ntoarce n mod o"ligatoriu' pe cale @udiciar#' mpotri4a aceluia care a
cauzat pre@udiciul' n m#sura n care acesta din urm# este r#spunz#tor' potri4it legii
speciale' pentru producerea acelui pre@udiciu
:-6 3ac# pre@udiciul a ?ost cauzat de mai multe persoane' cel care' &ind
r#spunz#tor pentru ?apta uneia dintre ele' a pl#tit desp#gu"irea se poate ntoarce <i
mpotri4a celorlalte persoane care au contri"uit la cauzarea pre@udiciului sau' dac#
4a & cazul' mpotri4a celor care r#spund pentru acestea =n toate cazurile' regresul
4a & limitat la ceea ce dep#<e<te partea ce re4ine persoanei pentru care se
r#spunde <i nu poate dep#<i partea din desp#gu"ire ce re4ine &ec#reia dintre
persoanele mpotri4a c#rora se e>ercit# regresul
:)6 =n toate cazurile' cel care e>ercit# regresul nu poate recupera partea din
desp#gu"ire care corespunde propriei sale contri"u7ii la cauzarea pre@udiciului

=ntinderea repara7iei
2rt 1-8, - :16 Pre@udiciul se repar# integral' dac# prin lege nu se pre4ede alt?el
:26 ;e 4or putea acorda desp#gu"iri <i pentru un pre@udiciu 4iitor dac# producerea
lui este nendoielnic#
:-6 3esp#gu"irea tre"uie s# cuprind# pierderea su?erit# de cel pre@udiciat' c<tigul
pe care n condi7ii o"i<nuite el ar & putut s# l realizeze <i de care a ?ost lipsit'
precum <i cAeltuielile pe care le-a ?#cut pentru e4itarea sau limitarea pre@udiciului
:)6 3ac# ?apta ilicit# a determinat <i pierderea <ansei de a o"7ine un a4anta@ sau
de a e4ita o pagu"#' repara7ia 4a & propor7ional# cu pro"a"ilitatea o"7inerii
a4anta@ului ori' dup# caz' a e4it#rii pagu"ei' 7innd cont de mpre@ur#ri <i de situa7ia
concret# a 4ictimei

Cormele repara7iei
2rt 1-8+ - :16 Repararea pre@udiciului se ?ace n natur#' prin resta"ilirea situa7iei
anterioare' iar dac# aceasta nu este cu putin7# ori dac# 4ictima nu este interesat#
de repara7ia n natur#' prin plata unei desp#gu"iri' sta"ilite prin acordul p#r7ilor sau'
n lips#' prin Aot#rre @udec#toreasc#
:26 La sta"ilirea desp#gu"irii se 4a a4ea n 4edere' dac# prin lege nu se pre4ede
alt?el' data producerii pre@udiciului
:-6 3ac# pre@udiciul are un caracter de continuitate' desp#gu"irea se acord# su"
?orm# de presta7ii periodice
:)6 =n cazul pre@udiciului 4iitor' desp#gu"irea' indi?erent de ?orma n care s-a
acordat' 4a putea & sporit#' redus# sau suprimat#' dac#' dup# sta"ilirea ei'
pre@udiciul s-a m#rit' s-a mic<orat ori a ncetat

V#t#marea integrit#7ii corporale sau a s#n#t#7ii
2rt 1-8! - :16 =n caz de 4#t#mare a integrit#7ii corporale sau a s#n#t#7ii unei
persoane' desp#gu"irea tre"uie s# cuprind#' n condi7iile art 1-88 <i 1-8*' dup#
caz' ecAi4alentul c<tigului din munc# de care cel p#gu"it a ?ost lipsit sau pe care
este mpiedicat s# l do"ndeasc#' prin e?ectul pierderii sau reducerii capacit#7ii sale
de munc# =n a?ar# de aceasta' desp#gu"irea tre"uie s# acopere cAeltuielile de
ngri@ire medical# <i' dac# 4a & cazul' cAeltuielile determinate de sporirea ne4oilor
de 4ia7# ale celui p#gu"it' precum <i orice alte pre@udicii materiale
:26 3esp#gu"irea pentru pierderea sau nerealizarea c<tigului din munc# se
acord#' 7inndu-se seama <i de sporirea ne4oilor de 4ia7# ale celui pre@udiciat' su"
?orm# de presta7ii "#ne<ti periodice La cererea 4ictimei' instan7a 4a putea acorda
desp#gu"irea' pentru moti4e temeinice' su" ?orma unei sume glo"ale
:-6 =n toate cazurile' instan7a 4a putea acorda celui p#gu"it o desp#gu"ire
pro4izorie pentru acoperirea ne4oilor urgente

;ta"ilirea pierderii <i a nerealiz#rii c<tigului din munc#
2rt 1-88 - :16 3esp#gu"irea pentru pierderea sau nerealizarea c<tigului din
munc# se 4a sta"ili pe "aza 4enitului mediu lunar net din munc# al celui p#gu"it din
ultimul an nainte de pierderea sau reducerea capacit#7ii sale de munc# ori' n lips#'
pe "aza 4enitului lunar net pe care l-ar & putut realiza' 7inndu-se seama de
cali&carea pro?esional# pe care o a4ea sau ar & a4ut-o la terminarea preg#tirii pe
care era n curs s# o primeasc#
:26 9u toate acestea' dac# cel p#gu"it ?ace do4ada posi"ilit#7ii o"7inerii unui 4enit
din munc# mai mare n "aza unui contract ncAeiat n ultimul an' iar acesta nu a ?ost
pus n e>ecutare' se 4a 7ine seama n sta"ilirea desp#gu"irii de aceste 4enituri
:-6 3ac# cel p#gu"it nu a4ea o cali&care pro?esional# <i nici nu era n curs s# o
primeasc#' desp#gu"irea se 4a sta"ili pe "aza salariului minim net pe economie

V#t#marea minorului
2rt 1-8* - :16 3ac# cel care a su?erit 4#t#marea integrit#7ii corporale sau a
s#n#t#7ii este un minor' desp#gu"irea sta"ilit# potri4it pre4ederilor art 1-88 alin
:16 4a & datorat# de la data cnd' n mod normal' minorul <i-ar & terminat preg#tirea
pro?esional# pe care o primea
:26 Pn# la acea dat#' dac# minorul a4ea un c<tig la momentul 4#t#m#rii'
desp#gu"irea se 4a sta"ili pe "aza c<tigului de care a ?ost lipsit' iar dac# nu a4ea
un c<tig' potri4it dispozi7iilor art 1-88' care se aplic# n mod corespunz#tor
2ceast# din urm# desp#gu"ire 4a & datorat# de la data cnd minorul a mplinit
4rsta pre4#zut# de lege pentru a putea & parte ntr-un raport de munc#

Persoana ndrept#7it# la desp#gu"ire n caz de deces
2rt 1-*0 - :16 3esp#gu"irea pentru pre@udiciile cauzate prin decesul unei
persoane se cu4ine numai celor ndrept#7i7i' potri4it legii' la ntre7inere din partea
celui decedat
:26 9u toate acestea' instan7a' 7innd seama de mpre@ur#ri' poate acorda
desp#gu"ire <i celui c#ruia 4ictima' ?#r# a & o"ligat# de lege' i presta ntre7inere n
mod curent
:-6 La sta"ilirea desp#gu"irii se 4a 7ine seama de ne4oile celui p#gu"it' precum <i
de 4eniturile pe care' n mod normal' cel decedat le-ar & a4ut pe timpul pentru care
s-a acordat desp#gu"irea 3ispozi7iile art 1-8!-1-8* se aplic# n mod
corespunz#tor

Repararea pre@udiciului nepatrimonial
2rt 1-*1 - :16 =n caz de 4#t#mare a integrit#7ii corporale sau a s#n#t#7ii' poate &
acordat# <i o desp#gu"ire pentru restrngerea posi"ilit#7ilor de 4ia7# ?amilial# <i
social#
:26 (nstan7a @udec#toreasc# 4a putea' de asemenea' s# acorde desp#gu"iri
ascenden7ilor' descenden7ilor' ?ra7ilor' surorilor <i so7ului' pentru durerea ncercat#
prin moartea 4ictimei' precum <i oric#rei alte persoane care' la rndul ei' ar putea
do4edi e>isten7a unui asemenea pre@udiciu
:-6 3reptul la desp#gu"ire pentru atingerile aduse drepturilor inerente
personalit#7ii oric#rui su"iect de drept 4a putea & cedat numai n cazul cnd a ?ost
sta"ilit printr-o tranzac7ie sau printr-o Aot#rre @udec#toreasc# de&niti4#
:)6 3reptul la desp#gu"ire' recunoscut potri4it dispozi7iilor prezentului articol' nu
trece la mo<tenitori 2ce<tia l pot ns# e>ercita' dac# ac7iunea a ?ost pornit# de
de?unct
:,6 3ispozi7iile art 2,--2,+ r#mn aplica"ile

9Aeltuieli de ngri@ire a s#n#t#7ii 9Aeltuieli de nmormntare
2rt 1-*2 - 9el care a ?#cut cAeltuieli pentru ngri@irea s#n#t#7ii 4ictimei sau' n
caz de deces al acesteia' pentru nmormntare are dreptul la napoierea lor de la cel
care r#spunde pentru ?apta ce a prile@uit aceste cAeltuieli

3esp#gu"irea n raport cu a@utorul <i pensia
2rt 1-*- - :16 3ac# n cadrul asigur#rilor sociale s-a recunoscut dreptul la un
a@utor sau la o pensie' repara7ia este datorat# numai n m#sura n care pagu"a
su?erit# prin 4#t#mare sau moarte dep#<e<te a@utorul ori pensia
:26 9t timp a@utorul sau pensia nu a ?ost e?ecti4 acordat# sau' dup# caz' re?uzat#
celui p#gu"it' instan7a nu l poate o"liga pe cel cAemat s# r#spund# dect la o
desp#gu"ire pro4izorie' n condi7iile dispozi7iilor art 1-8! alin :-6

Prorogarea termenului prescrip7iei
2rt 1-*) - =n toate cazurile n care desp#gu"irea deri4# dintr-un ?apt supus de
legea penal# unei prescrip7ii mai lungi dect cea ci4il#' termenul de prescrip7ie a
r#spunderii penale se aplic# <i dreptului la ac7iunea n r#spundere ci4il#

;uspendarea prescrip7iei
2rt 1-*, - Prescrip7ia dreptului la ac7iune cu pri4ire la repararea pre@udiciului
cauzat prin 4#t#marea integrit#7ii corporale sau a s#n#t#7ii ori prin decesul unei
persoane este suspendat# pn# la sta"ilirea pensiei sau a a@utoarelor ce s-ar cu4eni'
n cadrul asigur#rilor sociale' celui ndrept#7it la repara7ie

.(.L/L (((
$odalit#7ile o"liga7iilor

92P(.%L/L (
3ispozi7ii generale

9ategorii de o"liga7ii
2rt 1-*+ - :16 %"liga7iile pot & pure <i simple' o"liga7ii simple sau a?ectate de
modalit#7i
:26 %"liga7iile pure <i simple nu sunt suscepti"ile de modalit#7i

%"liga7ii simple
2rt 1-*! - :16 %"liga7ia simpl# nu este a?ectat# de termen sau condi7ie <i poate
& e>ecutat# imediat' din proprie ini7iati4# sau la cererea creditorului
:26 %"liga7ia este simpl#' iar nu condi7ional#' dac# e&cacitatea sau des&in7area ei
depinde de un e4eniment care' ?#r# ca p#r7ile s# <tie' a4usese de@a loc n momentul
n care de"itorul s-a o"ligat su" condi7ie

%"liga7ii a?ectate de modalit#7i
2rt 1-*8 - %"liga7iile pot & a?ectate de termen sau condi7ie

92P(.%L/L ((
9ondi7ia

%"liga7ia condi7ional#
2rt 1-** - 0ste a?ectat# de condi7ie o"liga7ia a c#rei e&cacitate sau des&in7are
depinde de un e4eniment 4iitor <i nesigur

9ondi7ia suspensi4#
2rt 1)00 - 9ondi7ia este suspensi4# atunci cnd de ndeplinirea sa depinde
e&cacitatea o"liga7iei

9ondi7ia rezolutorie
2rt 1)01 - :16 9ondi7ia este rezolutorie atunci cnd ndeplinirea ei determin#
des&in7area o"liga7iei
:26 Pn# la pro"a contrar#' condi7ia se prezum# a & rezolutorie ori de cte ori
scaden7a o"liga7iilor principale preced# momentul la care condi7ia s-ar putea
ndeplini

9ondi7ia imposi"il#' ilicit# sau imoral#
2rt 1)02 - 9ondi7ia imposi"il#' contrar# legii sau "unelor mora4uri este
considerat# nescris#' iar dac# este ns#<i cauza contractului' atrage nulitatea
a"solut# a acestuia

9ondi7ia pur potestati4#
2rt 1)0- - %"liga7ia contractat# su" o condi7ie suspensi4# ce depinde e>clusi4
de 4oin7a de"itorului nu produce niciun e?ect

9onstatarea ndeplinirii condi7iei
2rt 1)0) - :16 =ndeplinirea condi7iei se apreciaz# dup# criteriile sta"ilite de p#r7i
sau pe care acestea este pro"a"il s# le & a4ut n 4edere dup# mpre@ur#ri
:26 9nd o"liga7ia este contractat# su" condi7ia producerii unui e4eniment ntr-un
anumit termen' condi7ia este socotit# nendeplinit# dac# termenul s-a mplinit ?#r#
ca e4enimentul s# se produc# =n lipsa unui termen' condi7ia se consider#
nendeplinit# numai atunci cnd este sigur c# e4enimentul nu se 4a produce
:-6 2tunci cnd o"liga7ia este contractat# su" condi7ia c# un e4eniment nu se 4a
produce ntr-un anumit termen' condi7ia se consider# ndeplinit# dac# este sigur c#
e4enimentul nu se 4a produce =n lipsa unui termen' condi7ia nu se consider#
ndeplinit# dect atunci cnd este sigur c# e4enimentul nu se 4a produce
:)6 Partea interesat# poate cere oricnd instan7ei s# constate ndeplinirea sau
nendeplinirea condi7iei

3eterminarea ndeplinirii sau nendeplinirii condi7iei
2rt 1)0, - :16 9ondi7ia se consider# ndeplinit# dac# de"itorul o"ligat su"
aceast# condi7ie mpiedic# realizarea ei
:26 9ondi7ia se consider# nendeplinit# dac# partea interesat# de ndeplinirea
condi7iei determin#' cu rea-credin7#' realizarea e4enimentului

Renun7area la condi7ie
2rt 1)0+ - :16 Partea n al c#rei interes e>clusi4 a ?ost stipulat# condi7ia este
li"er# s# renun7e unilateral la aceasta att timp ct condi7ia nu s-a ndeplinit
:26 Renun7area la condi7ie ?ace ca o"liga7ia s# &e simpl#

0?ectele ndeplinirii condi7iei
2rt 1)0! - :16 9ondi7ia ndeplinit# este prezumat# a produce e?ecte retroacti4'
din momentul ncAeierii contractului' dac# din 4oin7a p#r7ilor' natura contractului ori
dispozi7iile legale nu rezult# contrariul
:26 =n cazul contractelor cu e>ecutare continu# sau succesi4# a?ectate de o
condi7ie rezolutorie' ndeplinirea acesteia' n lipsa unei stipula7ii contrare' nu are
niciun e?ect asupra presta7iilor de@a e>ecutate
:-6 2tunci cnd condi7ia suspensi4# produce e?ecte retroacti4e' n caz de
ndeplinire' de"itorul este o"ligat la e>ecutare ca <i cum o"liga7ia ar & ?ost simpl#
2ctele ncAeiate de proprietarul su" condi7ie suspensi4# sunt 4ala"ile <i' n cazul
ndeplinirii condi7iei' produc e?ecte de la data ncAeierii lor
:)6 2tunci cnd condi7ia rezolutorie produce e?ecte retroacti4e' n caz de
ndeplinire' &ecare dintre p#r7i este o"ligat# s# restituie celeilalte presta7iile pe care
le-a primit n temeiul o"liga7iei ca <i cum aceasta nu ar & e>istat niciodat#
3ispozi7iile pri4itoare la restituirea presta7iilor se aplic# n mod corespunz#tor

.ransmiterea o"liga7iei condi7ionale
2rt 1)08 - :16 %"liga7ia a?ectat# de condi7ie este transmisi"il#' drepturile
do"nditorului &ind ns# supuse aceleia<i condi7ii
:26 %"liga7ia a?ectat# de condi7ie se poate prelua' dispozi7iile art 1,**-1+08
aplicndu-se n mod corespunz#tor

2ctele conser4atorii
2rt 1)0* - 9reditorul poate' cAiar nainte de ndeplinirea condi7iei' s# ?ac# orice
acte de conser4are a dreptului s#u

Cructele culese naintea ndeplinirii condi7iei
2rt 1)10 - =n lips# de stipula7ie sau pre4edere legal# contrar#' ?ructele culese ori
ncasate naintea ndeplinirii condi7iei se cu4in proprietarului su" condi7ie
rezolutorie

92P(.%L/L (((
.ermenul

%"liga7ia a?ectat# de termen
2rt 1)11 - :16 %"liga7ia este a?ectat# de termen atunci cnd e>ecutarea sau
stingerea ei depinde de un e4eniment 4iitor <i sigur
:26 .ermenul poate & sta"ilit de p#r7i sau de instan7# ori pre4#zut de lege

9ategorii de termene
2rt 1)12 - :16 .ermenul este suspensi4 atunci cnd' pn# la mplinirea lui' este
amnat# scaden7a o"liga7iei
:26 .ermenul este e>tincti4 atunci cnd' la mplinirea lui' o"liga7ia se stinge

Bene&ciul termenului
2rt 1)1- - :16 .ermenul pro&t# de"itorului' a?ar# de cazul cnd din lege' din
4oin7a p#r7ilor sau din mpre@ur#ri rezult# c# a ?ost stipulat n ?a4oarea creditorului
sau a am"elor p#r7i
:26 9el ce are "ene&ciul e>clusi4 al termenului poate renun7a oricnd la acesta'
?#r# consim7#mntul celeilalte p#r7i

0?ectul termenului suspensi4
2rt 1)1) - 9eea ce este datorat cu termen nu se poate cere nainte de mplinirea
acestuia' dar ceea ce s-a e>ecutat de "un#4oie <i n cuno<tin7# de cauz# nainte de
mplinirea termenului nu este supus restituirii

;ta"ilirea @udiciar# a termenului
2rt 1)1, - :16 2tunci cnd p#r7ile con4in s# amne sta"ilirea termenului sau las#
uneia dintre ele sarcina de a-l sta"ili <i cnd' dup# o durat# rezona"il# de timp'
termenul nu a ?ost nc# sta"ilit' instan7a poate' la cererea uneia dintre p#r7i' s#
&>eze termenul 7innd seama de natura o"liga7iei' de situa7ia p#r7ilor <i de orice
alte mpre@ur#ri
:26 (nstan7a poate' de asemenea' s# &>eze termenul atunci cnd' prin natura sa'
o"liga7ia presupune un termen <i nu e>ist# nicio con4en7ie prin care acesta s# poat#
& determinat
:-6 9ererea pentru sta"ilirea termenului se solu7ioneaz# potri4it regulilor aplica"ile
ordonan7ei pre<edin7iale' &ind supus# prescrip7iei' care ncepe s# curg# de la data
ncAeierii contractului

9alculul termenelor
2rt 1)1+ - 9alculul termenelor' indi?erent de durata <i iz4orul lor' se ?ace potri4it
regulilor sta"ilite n titlul ((( din cartea a V(-a

3ec#derea din "ene&ciul termenului
2rt 1)1! - :16 3e"itorul decade din "ene&ciul termenului dac# se aD# n stare de
insol4a"ilitate sau' dup# caz' de insol4en7# declarat# n condi7iile legii' precum <i
atunci cnd' cu inten7ie sau dintr-o culp# gra4#' diminueaz# prin ?apta sa garan7iile
constituite n ?a4oarea creditorului sau nu constituie garan7iile promise
:26 =n sensul pre4ederilor alin :16' starea de insol4a"ilitate rezult# din
in?erioritatea acti4ului patrimonial ce poate & supus' potri4it legii' e>ecut#rii silite'
?a7# de 4aloarea total# a datoriilor e>igi"ile 3ac# prin lege nu se pre4ede alt?el'
aceast# stare se constat# de instan7#' care' n acest scop' poate 7ine seama de
anumite mpre@ur#ri' precum dispari7ia intempesti4# a de"itorului' neplata unor
datorii de4enite scadente' declan<area mpotri4a sa a unei proceduri de e>ecutare
silit# <i altele asemenea
:-6 3ec#derea din "ene&ciul termenului poate & cerut# <i atunci cnd' din culpa
sa' de"itorul a@unge n situa7ia de a nu mai satis?ace o condi7ie considerat#
esen7ial# de creditor la data ncAeierii contractului =n acest caz' este necesar s# se
& stipulat e>pres caracterul esen7ial al condi7iei <i posi"ilitatea sanc7iunii dec#derii'
precum <i s# & e>istat un interes legitim pentru creditor s# considere condi7ia
respecti4# drept esen7ial#

0>igi"ilitatea anticipat#
2rt 1)18 -
Renun7area la termen sau dec#derea din "ene&ciul termenului ?ace ca o"liga7ia
s# de4in# de ndat# e>igi"il#

(nopoza"ilitatea dec#derii din termen
2rt 1)1* - 3ec#derea din "ene&ciul termenului a unui de"itor' cAiar solidar' nu
este opoza"il# celorlal7i code"itori

1erealizarea e4enimentului
2rt 1)20 - 3ac# un e4eniment pe care p#r7ile l consider# ca &ind un termen nu
se realizeaz#' o"liga7ia de4ine e>igi"il# n ziua n care e4enimentul ar & tre"uit n
mod normal s# se produc# =n acest caz' sunt aplica"ile pre4ederile prezentului
capitol

Punere n aplicare Art. 1.220. prin Lege 71/2011 :
Art. 111. ,
-i"po%iiile art. 1.220 din &odul ci#il "unt aplica4ile )i n ca%ul contractelor nc3eiate
nainte de data intr$rii n #igoare a &odului ci#il( dac$ %iua n care e#eni'entul ar =
tre4uit "$ "e reali%e%e e"te ulterioar$ acelei date.

.(.L/L (V
%"liga7iile comple>e

92P(.%L/L (
%"liga7iile di4izi"ile <i o"liga7iile indi4izi"ile

9ategorii
2rt 1)21 - %"liga7iile pot & di4izi"ile sau indi4izi"ile

%"liga7ia di4izi"il#
2rt 1)22 - :16 %"liga7ia este di4izi"il# ntre mai mul7i de"itori atunci cnd
ace<tia sunt o"liga7i ?a7# de creditor la aceea<i presta7ie' dar &ecare dintre ei nu
poate & constrns la e>ecutarea o"liga7iei dect separat <i n limita p#r7ii sale din
datorie
:26 %"liga7ia este di4izi"il# ntre mai mul7i creditori atunci cnd &ecare dintre
ace<tia nu poate s# cear# de la de"itorul comun dect e>ecutarea p#r7ii sale din
crean7#

Prezum7ia de egalitate
2rt 1)2- - 3ac# prin lege ori prin contract nu se dispune alt?el' de"itorii unei
o"liga7ii di4izi"ile sunt 7inu7i ?a7# de creditor n p#r7i egale 2ceast# regul# se aplic#'
n mod similar' <i n pri4in7a creditorilor

Prezum7ia de di4izi"ilitate 0>cep7ii
2rt 1)2) - %"liga7ia este di4izi"il# de plin drept' cu e>cep7ia cazului n care
indi4izi"ilitatea a ?ost stipulat# n mod e>pres ori o"iectul o"liga7iei nu este' prin
natura sa' suscepti"il de di4izare material# sau intelectual#

0?ectele o"liga7iei indi4izi"ile
2rt 1)2, - :16 %"liga7ia indi4izi"il# nu se di4ide ntre de"itori' ntre creditori <i
nici ntre mo<tenitorii acestora
:26 Ciecare dintre de"itori sau dintre mo<tenitorii acestora poate & constrns
separat la e>ecutarea ntregii o"liga7ii <i' respecti4' &ecare dintre creditori sau dintre
mo<tenitorii acestora poate cere e>ecutarea integral#

;olidaritatea <i indi4izi"ilitatea
2rt 1)2+ - :16 ;olidaritatea de"itorilor sau creditorilor nu atrage' prin ea ns#<i'
indi4izi"ilitatea o"liga7iilor
:26 =n lips# de stipula7ie contrar#' creditorii <i de"itorii unei o"liga7ii indi4izi"ile nu
sunt lega7i solidar

3i4izi"ilitatea o"liga7iei ntre mo<tenitori
2rt 1)2! - %"liga7ia di4izi"il# prin natura ei care nu are dect un singur de"itor
<i un singur creditor tre"uie s# &e e>ecutat# ntre ace<tia ca <i cum ar & indi4izi"il#'
ns# ea r#mne di4izi"il# ntre mo<tenitorii &ec#ruia dintre ei

0>ecutarea n natur#
2rt 1)28 - 9nd e>ecutarea o"liga7iei indi4izi"ile are loc n natur#' &ecare
creditor nu poate cere <i primi presta7ia datorat# dect n ntregime

Restituirea presta7iilor
2rt 1)2* - %"liga7ia de restituire a presta7iilor e?ectuate n temeiul unei o"liga7ii
indi4izi"ile este di4izi"il#' a?ar# de cazul n care indi4izi"ilitatea o"liga7iei de
restituire rezult# din cAiar natura ei

3aunele-interese
2rt 1)-0 - :16 %"liga7ia de a e>ecuta prin ecAi4alent o o"liga7ie indi4izi"il# este
di4izi"il#
:26 3aunele-interese suplimentare nu pot & cerute dect de"itorului 4ino4at de
nee>ecutarea o"liga7iei 0le se cu4in creditorilor numai n propor7ie cu partea din
crean7# ce re4ine &ec#ruia dintre ei

0>isten7a mai multor creditori
2rt 1)-1 - :16 9reditorii <i de"itorii unei o"liga7ii indi4izi"ile nu sunt prezuma7i a-
<i & ncredin7at reciproc puterea de a ac7iona pentru ceilal7i n pri4in7a crean7ei
:26 1o4a7ia' remiterea de datorie' compensa7ia ori con?uziunea consim7it# sau
care opereaz# ?a7# de un creditor nu stinge o"liga7ia dect pentru partea din
crean7# ce re4ine acestuia Ca7# de ceilal7i creditori' de"itorul r#mne o"ligat pentru
tot
:-6 3e"itorul care a pl#tit celorlal7i creditori este ndrept#7it s# primeasc# de la
ace<tia ecAi4alentul p#r7ii din o"liga7ie cu4enite creditorului care a consim7it la
stingerea crean7ei sau ?a7# de care aceasta a operat

0>isten7a mai multor de"itori
2rt 1)-2 - :16 1o4a7ia' remiterea de datorie' compensa7ia ori con?uziunea
consim7it# sau care opereaz# n pri4in7a unui de"itor stinge o"liga7ia indi4izi"il# <i i
li"ereaz# pe ceilal7i de"itori' ace<tia r#mnnd ns# 7inu7i s# pl#teasc# celui dinti
ecAi4alentul p#r7ilor lor
:26 9reditorul poate s# cear# oric#ruia dintre de"itori e>ecutarea ntregii o"liga7ii'
oricare ar & partea din o"liga7ie ce re4ine acestuia 9reditorul poate' de asemenea'
s# cear# ca to7i de"itorii s# e?ectueze plata n acela<i timp
:-6 3e"itorul cAemat n @udecat# pentru totalitatea o"liga7iei poate cere un
termen pentru a-i introduce n cauz# pe ceilal7i de"itori' cu e>cep7ia cazului n care
presta7ia nu poate & realizat# dect de cel cAemat n @udecat#' care' n acest caz'
poate & o"ligat s# e>ecute singur ntreaga presta7ie' a4nd ns# drept de regres
mpotri4a celorlal7i de"itori
:)6 Punerea n ntrziere a unuia dintre de"itori' de drept sau la cererea
creditorului' nu produce e?ecte mpotri4a celorlal7i de"itori
:,6 =ndat# ce cauza indi4izi"ilit#7ii nceteaz#' o"liga7ia de4ine di4izi"il#

Prescrip7ia
2rt 1)-- - :16 ;uspendarea prescrip7iei ?a7# de unul dintre creditorii sau de"itorii
unei o"liga7ii indi4izi"ile produce e?ecte <i ?a7# de ceilal7i
:26 .ot ast?el' ntreruperea prescrip7iei n pri4in7a unuia dintre creditorii sau
de"itorii unei o"liga7ii indi4izi"ile produce e?ecte <i ?a7# de ceilal7i

92P(.%L/L ((
%"liga7iile solidare

;09F(/102 1
%"liga7iile solidare ntre creditori

;olidaritatea dintre creditori
2rt 1)-) - :16 %"liga7ia solidar# con?er# &ec#rui creditor dreptul de a cere
e>ecutarea ntregii o"liga7ii <i de a da cAitan7# li"eratorie pentru tot
:26 0>ecutarea o"liga7iei n "ene&ciul unuia dintre creditorii solidari l li"ereaz# pe
de"itor n pri4in7a celorlal7i creditori solidari

(z4orul solidarit#7ii
2rt 1)-, - ;olidaritatea dintre creditori nu e>ist# dect dac# este stipulat# n
mod e>pres

Reprezentarea reciproc# a creditorilor
2rt 1)-+ - :16 9reditorii solidari sunt prezuma7i a-<i & ncredin7at reciproc
puterea de a ac7iona pentru gestionarea <i satis?acerea interesului lor comun
:26 %rice acte prin care unul dintre creditorii solidari ar consim7i la reducerea ori
nl#turarea drepturilor' accesoriilor sau "ene&ciilor crean7ei ori ar pre@udicia n orice
alt mod interesele celorlal7i creditori sunt inopoza"ile acestora din urm#
:-6 Hot#rrea @udec#toreasc# o"7inut# de unul dintre creditori mpotri4a
de"itorului comun pro&t# <i celorlal7i creditori
:)6 Hot#rrea @udec#toreasc# pronun7at# n ?a4oarea de"itorului comun nu poate
& in4ocat# <i mpotri4a creditorilor care nu au ?ost parte n proces

2legerea de"itorului
2rt 1)-! - 3e"itorul poate pl#ti' la alegerea sa' oric#ruia dintre creditorii
solidari' li"erndu-se ast?el ?a7# de to7i' ns# numai att timp ct niciunul dintre
creditori nu l-a urm#rit n @usti7ie =n acest din urm# caz' de"itorul nu se poate li"era
dect pl#tind creditorului reclamant

9ompensa7ia
2rt 1)-8 - 3e"itorul poate opune unui creditor solidar compensa7ia care a
operat n raport cu un alt creditor solidar' ns# numai n propor7ie cu partea din
crean7# ce re4ine acestuia din urm#

9on?uziunea
2rt 1)-* - 3ac# unul dintre creditorii solidari do"nde<te <i calitatea de de"itor'
con?uziunea nu stinge crean7a solidar# dect n propor7ie cu partea din crean7# ce i
re4ine acelui creditor 9eilal7i creditori solidari <i p#streaz# dreptul de regres
mpotri4a creditorului n persoana c#ruia a operat con?uziunea' propor7ional cu
partea din crean7# ce i re4ine &ec#ruia dintre ei

Remiterea de datorie
2rt 1))0 -
Remiterea de datorie consim7it# de unul dintre creditorii solidari nu l li"ereaz# pe
de"itor dect pentru partea din crean7# ce i re4ine acelui creditor

Prescrip7ia
2rt 1))1 - :16 ;uspendarea prescrip7iei n ?olosul unuia dintre creditorii solidari
poate & in4ocat# <i de c#tre ceilal7i creditori solidari
:26 =ntreruperea prescrip7iei n pri4in7a unuia dintre creditorii solidari pro&t#
tuturor creditorilor solidari

3i4izi"ilitatea o"liga7iei ntre mo<tenitori
2rt 1))2 - %"liga7ia n ?a4oarea unui creditor solidar se mparte de drept ntre
mo<tenitorii s#i

;09F(/102 a 2-a
%"liga7iile solidare ntre de"itori

K1 3ispozi7ii generale

;olidaritatea dintre de"itori
2rt 1))- - %"liga7ia este solidar# ntre de"itori atunci cnd to7i sunt o"liga7i la
aceea<i presta7ie' ast?el nct &ecare poate s# &e 7inut separat pentru ntreaga
o"liga7ie' iar e>ecutarea acesteia de c#tre unul dintre code"itori i li"ereaz# pe
ceilal7i ?a7# de creditor

%"liga7iile solidare a?ectate de modalit#7i
2rt 1))) - 0>ist# solidaritate cAiar dac# de"itorii sunt o"liga7i su" modalit#7i
di?erite

(z4oarele solidarit#7ii
2rt 1)), - ;olidaritatea dintre de"itori nu se prezum# 0a nu e>ist# dect atunci
cnd este stipulat# e>pres de p#r7i ori este pre4#zut# de lege

Prezum7ie de solidaritate
2rt 1))+ - ;olidaritatea se prezum# ntre de"itorii unei o"liga7ii contractate n
e>erci7iul acti4it#7ii unei ntreprinderi' dac# prin lege nu se pre4ede alt?el

K2 0?ectele solidarit#7ii n raporturile dintre creditor <i de"itorii solidari

( 0?ectele principale n raporturile dintre creditor <i de"itorii solidari

3repturile creditorului
2rt 1))! - :16 9reditorul poate cere plata oric#ruia dintre de"itorii solidari' ?#r#
ca acesta s# i poat# opune "ene&ciul de di4iziune
:26 /rm#rirea pornit# contra unuia dintre de"itorii solidari nu l mpiedic# pe
creditor s# se ndrepte mpotri4a celorlal7i code"itori 3e"itorul urm#rit poate ns#
cere introducerea n cauz# a celorlal7i code"itori

0>cep7ii <i ap#r#ri contra creditorului comun
2rt 1))8 - :16 3e"itorul solidar poate s# opun# creditorului toate mi@loacele de
ap#rare care i sunt personale' precum <i pe cele care sunt comune tuturor
code"itorilor 0l nu poate ns# ?olosi mi@loacele de ap#rare care sunt pur personale
altui code"itor
:26 3e"itorul solidar care' prin ?apta creditorului' este lipsit de o garan7ie sau de
un drept pe care ar & putut s# l 4alori&ce prin su"roga7ie este li"erat de datorie
pn# la concuren7a 4alorii acelor garan7ii sau drepturi

Prescrip7ia
2rt 1))* - :16 ;uspendarea <i ntreruperea prescrip7iei ?a7# de unul dintre
de"itorii solidari produc e?ecte <i ?a7# de ceilal7i code"itori
:26 =ntreruperea prescrip7iei ?a7# de un mo<tenitor al de"itorului solidar nu
produce e?ecte ?a7# de ceilal7i code"itori dect pentru partea acelui mo<tenitor'
cAiar dac# este 4or"a despre o crean7# ipotecar#

9ompensa7ia
2rt 1),0 - :16 9ompensa7ia nu opereaz# ntre creditor <i un de"itor solidar dect
n limita p#r7ii din datorie ce re4ine acestuia din urm#
:26 =n acest caz' ceilal7i code"itori nu sunt 7inu7i solidar dect pentru partea
r#mas# din datorie dup# ce a operat compensa7ia

Remiterea de datorie
2rt 1),1 - :16 Remiterea de datorie consim7it# unuia dintre de"itorii solidari nu i
li"ereaz# pe ceilal7i code"itori' cu e>cep7ia cazului n care creditorul declar# aceasta
n mod e>pres sau remite de "un#4oie de"itorului originalul nscrisului su"
semn#tur# pri4at# constatator al crean7ei 3ac# unui code"itor i este remis
originalul nscrisului autentic constatator al crean7ei' creditorul poate do4edi c# nu a
consim7it remiterea de datorie dect n pri4in7a acelui de"itor
:26 3ac# remiterea de datorie s-a ?#cut numai n ?a4oarea unuia dintre code"itorii
solidari' ceilal7i r#mn 7inu7i solidar ?a7# de creditor' dar cu sc#derea p#r7ii din
datorie pentru care a operat remiterea 9u toate acestea' ei continu# s# r#spund#
pentru tot atunci cnd' la data remiterii de datorie' creditorul <i-a rezer4at n mod
e>pres aceast# posi"ilitate' caz n care ceilal7i code"itori <i p#streaz# dreptul de
regres mpotri4a de"itorului "ene&ciar al remiterii de datorie

9on?uziunea
2rt 1),2 - 9on?uziunea i li"ereaz# pe ceilal7i code"itori solidari pentru partea
aceluia care reune<te n persoana sa calit#7ile de creditor <i de"itor al o"liga7iei
solidare

Renun7area la solidaritate
2rt 1),- - :16 Renun7area la solidaritate n pri4in7a unuia dintre code"itorii
solidari nu a?ecteaz# e>isten7a o"liga7iei solidare n raport cu ceilal7i 9ode"itorul
solidar care "ene&ciaz# de renun7area la solidaritate r#mne 7inut pentru partea sa
att ?a7# de creditor' ct <i ?a7# de ceilal7i code"itori n cazul regresului acestora din
urm#
:26 Renun7area la solidaritate tre"uie s# &e e>pres#
:-6 3e asemenea' creditorul renun7# la solidaritate atunci cnd:
a6 ?#r# a-<i rezer4a "ene&ciul solidarit#7ii n raport cu de"itorul solidar care a ?#cut
plata' men7ioneaz# n cAitan7# c# plata reprezint# partea acestuia din urm# din
o"liga7ia solidar# 3ac# plata are ca o"iect numai o parte din do"nzi' renun7area la
solidaritate nu se ntinde <i asupra do"nzilor nepl#tite ori asupra capitalului dect
dac# plata separat# a do"nzilor' ast?el men7ionat# n cAitan7#' se ?ace timp de -
aniG
"6 l cAeam# n @udecat# pe unul dintre code"itorii solidari pentru partea acestuia'
iar cererea a4nd acest o"iect este admis#

(( 0?ectele secundare n raporturile dintre creditor <i de"itorii solidari

(mposi"ilitatea e>ecut#rii o"liga7iei n natur#
2rt 1),) - :16 2tunci cnd e>ecutarea n natur# a unei o"liga7ii de4ine imposi"il#
din ?apta unuia sau mai multor de"itori solidari sau dup# ce ace<tia au ?ost pu<i
personal n ntrziere' ceilal7i code"itori nu sunt li"era7i de o"liga7ia de a-i pl#ti
creditorului prin ecAi4alent' ns# nu r#spund de daunele-interese suplimentare care i
s-ar cu4eni
:26 9reditorul nu poate cere daune-interese suplimentare dect code"itorilor
solidari din a c#ror culp# o"liga7ia a de4enit imposi"il de e>ecutat n natur#' precum
<i celor care se aDau n ntrziere atunci cnd o"liga7ia a de4enit imposi"il de
e>ecutat

0?ectele Aot#rrii @udec#tore<ti
2rt 1),, - :16 Hot#rrea @udec#toreasc# pronun7at# mpotri4a unuia dintre
code"itorii solidari nu are autoritate de lucru @udecat ?a7# de ceilal7i code"itori
:26 Hot#rrea @udec#toreasc# pronun7at# n ?a4oarea unuia dintre code"itorii
solidari pro&t# <i celorlal7i' cu e>cep7ia cazului n care s-a ntemeiat pe o cauz# ce
putea & in4ocat# numai de acel code"itor

K- 0?ectele solidarit#7ii n raporturile dintre de"itori

Regresul ntre code"itori
2rt 1),+ - :16 3e"itorul solidar care a e>ecutat o"liga7ia nu poate cere
code"itorilor s#i dect partea din datorie ce re4ine &ec#ruia dintre ei' cAiar dac# se
su"rog# n drepturile creditorului
:26 P#r7ile ce re4in code"itorilor solidari sunt prezumate ca &ind egale' dac# din
con4en7ie' lege sau din mpre@ur#ri nu rezult# contrariul

(nsol4a"ilitatea code"itorilor
2rt 1),! - :16 Pierderea ocazionat# de insol4a"ilitatea unuia dintre code"itorii
solidari se suport# de c#tre ceilal7i code"itori n propor7ie cu partea din datorie ce
re4ine &ec#ruia dintre ei
:26 9u toate acestea' creditorul care renun7# la solidaritate sau care consimte o
remitere de datorie n ?a4oarea unuia dintre code"itori suport# partea din datorie ce
ar & re4enit acestuia

$i@loacele de ap#rare ale de"itorului urm#rit
2rt 1),8 - 3e"itorul urm#rit pentru partea sa din datoria pl#tit# poate opune
code"itorului solidar care a ?#cut plata toate mi@loacele de ap#rare comun# pe care
acesta din urm# nu le-a opus creditorului 2cesta poate' de asemenea' s# opun#
code"itorului care a e>ecutat o"liga7ia mi@loacele de ap#rare care i sunt personale'
ns# nu <i pe acelea care sunt pur personale altui code"itor

;olidaritatea contractat# n interesul unui code"itor
2rt 1),* - 3ac# o"liga7ia solidar# este contractat# n interesul e>clusi4 al unuia
dintre code"itori sau rezult# din ?apta unuia dintre ei' acesta este 7inut singur de
ntreaga datorie ?a7# de ceilal7i code"itori' care' n acest caz' sunt considera7i' n
raport cu acesta' &deiusori

3i4izi"ilitatea o"liga7iei solidare ntre mo<tenitori
2rt 1)+0 - %"liga7ia unui de"itor solidar se mparte de drept ntre mo<tenitorii
acestuia' a?ar# de cazul n care o"liga7ia este indi4izi"il#

92P(.%L/L (((
%"liga7iile alternati4e <i ?acultati4e

;09F(/102 1
%"liga7iile alternati4e

%"liga7ia alternati4#
2rt 1)+1 - :16 %"liga7ia este alternati4# atunci cnd are ca o"iect dou# presta7ii
principale' iar e>ecutarea uneia dintre acestea l li"ereaz# pe de"itor de ntreaga
o"liga7ie
:26 %"liga7ia r#mne alternati4# cAiar dac#' la momentul la care se na<te' una
dintre presta7ii era imposi"il de e>ecutat