Sunteți pe pagina 1din 7

Trebuie modificat tot ce e cu rou.

Acesta e un model
tip, poate s nu se potriveasc pentru orice fel de SRL-D.
ACT COST!T"T!#
AL SOC!$TAT!! CO%$RC!AL$ C" RAS&"D$R$ L!%!TATA - D$'"TAT
(ume firma SRL-D(
Subsemnatul Nume Prenume, cetatean roman, nascut n Nume localitate la data
de xx.xx.xxxx, fiul lui Nume tata si Nume Mama, domiciliat in localitatea Localitate,
judeul Judet, Strada nr xx, legitimat cu C.I. seria nr. , eliberata de Institutia
care a elibrat!o la data de xx.xx.xxxx, CNP xxxxxxxxxxxx
" con#enit sa inc$eie %re&entul "ct constituti#, %entru constituirea unei societati
cu ras%undere limitata ! debutant, in conformitate cu dis%o&itiile Legii nr.'()(**+, ,- nr.
.)/+((, ale tuturor %re#ederilor legale in #igoare a%licabile societatilor comerciale,
%recum si ale %re#ederilor %re&entului "ct constituti#.
CA&!TOL"L ! ) *OR%A,D$"%!R$A,S$D!"L,D"RATA,O'!$CT"L D$ ACT!#!TAT$
+.*OR%A ,"R!D!CA A SOC!$TAT!!
(.(.Societatea este %ersoana juridical romana constituita in forma societatii cu
ras%undere limitata 0 debutant.
(./.In ca&ul in care asociatul unic #a $otari transformarea formei juridice a
societatii, aceasta transformare #a determina in mod obligatoriu modificarea %ct.(.(. de
mai sus, %recum si inde%linirea formalitatilor de autori&are, %ublicitate, inmatriculare si
inregistrare, im%use de lege %entru infiintarea societatii.
-.D$"%!R$A SOC!$TAT!!
/.(.1enumirea societatii este 2Nume firm32 S4L!1, in conformitate cu do#ada
%ri#ind dis%onibilitatea firmei nr din data de
/./.In toate actele,%ublicatiile,facturile si orice alte documente eman5nd de la
societate,denumirea societatii #a fi urmata de initialele S4L!1, sediul, numarul de
inmatriculare in 4egistrul Comertului si codul fiscal.
..S$D!"L SOC!$TAT!!
1
'.(.Sediul societatii este in localitatea Localitate, judeul Jude, "dres3,
4om6nia.
'./.Societatea isi #a %utea sc$imba sediul si #a %utea infiinta sucursale, filiale,
%uncte de lucru,birouri,re%re&entante,agentii oriunde in 4om5nia sau in strainatate
numai in urma $otar5rii asociatului unic, cu res%ectarea dis%o&itiilor legale in #igoare.
'.'.1etinerea s%atiilor necesare desfasurarii acti#itatii societatii se #a face in
oricare dintre formele ingaduite de lege 7 contract de inc$iriere, contract de comodat,
contract de asociere, act de #in&are!cum%arare, donatie si altele.
/.D"RATA SOC!$TAT!!
8.(.1urata de functionare a societatii este nelimintata, cu ince%ere de la data
inmatricularii in 4egistrul Comertului.
8.'.1urata de functionare a societatii %oate fi %relungita in conditiile legii, %e ba&a
$otar5rii asociatului unic.
0.O'!$CT"L D$ ACT!#!TAT$
9.(.Conform nomenclatorului %ri#ind clasificarea acti#itatilor din economina
nationala!C":N obiectul de acti#itate al societatii este 7
Domeniul principal de activitate 1 Domeniu principal de activitate
Activitatea principala1 Cod Caen 1 Cod CA$ si Desciere
9./.Societatea #a %utea desfasura in subsidiar si alte acti#itati %recum 7
;Conform ligislaiei, se %ot alege maximum 9 gru%e C":N. Pe l6ng3 coud C":N mai
trebuie s3 alegei inc3 8 coduri sau gru%e C":N %e care s3 le introducei aici<
9.'."ceste acti#itati se #or reali&a im%reuna sau se%arate, in oricare dintre
domeniile aratate, societatea urm5nd a desfasura toate acele acti#itati conexe
necesare reali&arii obiectului de acti#itate %ro%us, in conformitate cu reglementarile
legale existente.
9.8.Societatea isi #a %utea reali&a obiectul de acti#itate at5t in 4om5nia, c5t si in
strainatate,%recum si in &one libere, in lei sau in #aluta, in orice conditii, cu res%ectarea
dis%o&itiilor legislatiei in #igoare.
9.9.Societatea #a %utea %artici%a, in calitate de actionar sau asociat, la alte
societati comerciale, in conditiile legislatiei in #igoare.
9...Societatea #a %utea desfasura orice alta acti#itate legata direct sau indirect
de obiectul sau sau isi #a %utea largi, modifica si ada%ta obiectul de acti#itate, in
conditiile %re#a&ute de %re&entul act constituti#e si cu res%ectarea legislatiei in #igoare.
2
CA&!TOL"L !!-CA&!TAL"L SOC!AL
2.CA&!TAL"L SOC!AL
..(."sociatul unic a $otar5t ca societatea sa aiba un ca%ital social in #aloare de
/++ 4,N.
../. Ca%italul social se di#ide in /+ %arti sociale, in #aloare de (+ ron fiecare si
a%artin asociatului unic in totalitatea lor.
..' ;(< Majorarea ca%italului social se $otaraste de asociatul unic si se face din 7
a%orturile de ca%ital ale e#entualilor asociati noi=
diferentele fa#orabile din ree#aluarea %atrimoniului social=
re&er#ele legale=
beneficii=
alte surse %re#a&ute de lege.
..8 C$eltuielile aferente majorarii ca%italului social %rin coo%tarea de noi asociati
se su%orta, integral, de acestia.
..9 4educerea ca%italului social se $otaraste de asociatul unic in limitele
%re#a&ute de lege.
... ,bligatiile sociale sunt garantate cu %atrimoniul social, asociatul unic
ras%un&and numai %ana la concurenta ca%italului social subscris.
..> Patrimoniul societatii nu %oate fi gre#at de creante sau de alte obligatii
%ersonale ale asociatilor.
C A & ! T O L " L !!! *"CT!OAR$A SOC!$TAT!!
"rt.>. "sociatul unic are dre%turile si obligatiile adunarii generale , du%a cum
urmea&a7
intocmeste bilantul contabil si stabileste beneficiul net =
a%roba structura organi&atorica a societatii si numarul de %osturi =
decide cu %ri#ire la modificarea actului constituti# =
decide cu %ri#ire la majorarea ca%italului sau reducerea acestuia fara a cobori
sub limita legala =
a%roba destinatia %rofitului =
a%roba sau modifica du%a ca& %rogramul de acti#itate al societatii si
bugetul de #enituri si c$eltuieli =
decide contractarea de im%rumuturi bancare si acordarea de garantii=
3
$otaraste infiintarea de filiale , sucursale si agentii =
a%roba organigrama societatii,regulamentul de organi&are si functionare cat si
regulamentul de ordine interioara =
%oate desemna un administrator neasociat si cen&ori , a caror acti#itate o
anali&ea&a si a%roba , acordand descarcarea de gestiune sau re#ocarea
acestora =
decide di&ol#area si lic$idarea societatii , fu&iunea cu alte societati sau di#i&area
acesteia .
"rt.?. 1eci&iile luate de asociatul unic sunt consemnate intr!un registru unic sub
semnatura sa .

"rt.*. :xercitiul financiar al societatii ince%e la ( ianuarie si se inc$eie la '(
decembrie al fiecarui an .
Primul exercitiu ince%e de la data inmatricularii societatii in 4egistrul Comertului .
"rt.(+. @ilantul si contul de %rofit si %ierderi se intocmesc in conditiile legii.
In ca&ul in care se constata o micsorare a ca%italului social , acesta trebuie
reintregit din beneficiile inregistrate.

1in beneficiile societatii se #a %relua 9A %entru formarea fondului de re&er#a
%ana cand acesta #a atinge cel %utin a cincea %arte din ca%italul social.
"rt.((. "sociatul unic nu figurea&a si nu %oate figura ca asociat unic intr!o alta
societate cu ras%undere limitata .
CA&!TOL"L !# - COD"C$R$A S! AD%!!STRAR$A SOC!$TAT!!
"rt.(/ ;(< "dministratorul societatii, a#and calitatea de %resedinte!director
general, este asociatul unic Nume Prenume, cetatean roman, nascut in Localitate
naBtere la data de 1ata nastere fiul lui Nume tata si Nume Mama, domiciliat in
localitatea Localitate, Judeul Judet, "dresa domiciliu, legitimat cu C.I. seria nr
eliberata de Institutia care a eliberat!o la data de data eliberare CNP
%e o %erioada nedeterminat3, caruia ii re#in si obligatiile %re#a&ute de
lege %entru aceasta calitate.
;/< "dministratorul societatii #a a#ea %uteri de%line si le #a exercita in mod
exclusi#.
"rt.(' "dministratorul intocmeste, anual, bugetul de #enituri si c$eltuieli al
societatii si il a%roba.
"rt.(8 Societatea isi #a desc$ide conturi in lei si in de#i&e con#ertibile la
sucursala ;filiala< unei banci autori&ate din localitatea in care isi are sediul si are dre%t
de dis%o&itie asu%ra lor %rin %ersoanele desemnate de asociatul unic, acesta urmand a
4
de%une s%ecimene de semnaturi la banca cu care lucrea&a societatea si a semna
documentele bancare.
"rt.(9 :#identa contabila, bilantul contabil si contul de %rofit si %ierderi se tine si,
res%ecti#, se intocmeste conform normelor legale.
"rt.(. Cestiunea societatii #a fi controlata de asociatul unic sau de cen&ori
;ex%erti contabili< desemnati de acesta.
CA&!TOL"L !# - R$&ART!3AR$A '$$*!C!!LOR S! &!$RD$R!LOR
"rt.(> "sociatului unic ii re#in toate beneficiile societatii si su%orta %ierderile
acesteia.
"rt.(? Stabilirea %rofitului net se #a face in conformitate cu dis%o&itiile legale, iar
re%arti&area si %lata di#idendelor se #a face in cursul anului sau la inc$eierea
exercitiului economico!financiar, %otri#it $otararii asociatului unic.
C A & ! T O L " L # %OD!*!CAR$A ACT"L"! COST!T"T!#
"rt.(*. "ctul constituti# %oate fi modificat de asociatul unic numai cu res%ectarea
conditiilor de forma si %ublicitate %re#a&ute de lege %entru constituirea societatii .
"rt./+. Societatea fiind constituita cu minimum de ca%ital admis , nu isi %oate
diminua ca%italul .
"rt./(. Societatea isi %oate majora ca%italul social in conditiile legii , in ca&ul in
care aceasta se efectuea&a %rin a%orturi in natura , #aloarea acestora se stabileste %rin
ex%erti&a de s%ecialitate .
"rt.// "sociatul unic este indre%tatit sa transmita %arte din ca%italul social unor
alte %ersoane care #or dobandi calitatea de asociati %rin aderare la societate conform
legii .
"rt. /' 1e asemenea , asociatul unic %oate sa transmita integral societatea
constituita unor terte %ersoane .
C A & ! T O L " L #! D!3OL#AR$A SOC!$TAT!!
"rt./8. 1i&ol#area societatii se %roduce in urmatoarele situatii 7
! im%osibilitatea reali&arii obiectului societatii =
! falimentul =
! reducerea ca%italui social sub minimum legal , daca asociatul nu decide
com%letarea lui =
5
"rt./9. 1i&ol#area societatii trebuie inscrisa in 4egistrul Comertului si %ublicata
in Monitorul ,ficial , efectele fata de terti %roducandu!se numai du%a '+ &ile de la
aceasta %ublicare .
CA&!TOL"L #!! *"3!"$A SOC!$TAT!!
"rt./.. Societatea %oate fu&iona cu alte societati cu exce%tia %re#a&uta in art.((
din actul constituti#.
In ca& de fu&iune trebuie inde%linite toate formalitatile inde%linite de lege %entru
constituirea societatii.
"rt./>. 1aca societatea incetea&a sa existe %rin fu&iune se #a de%une o
declaratie s%re a fi inscrisa in 4egistrul Comertului des%re modul in care se #a stinge
%asi#ul societatii .
C A & ! T O L " L #!!! L!C4!DAR$A SOC!$TAT!!
"rt./?. ;(< 1u%a efectuarea lic$idarii , asociatul unic are obligatia sa ceara
radierea societatii din 4egistrul Comertului .
;/< Dn ca&ul decesului asociatului unic, societatea Bi #a continua acti#itatea cu
moBtenitorii defunctului.
"rt./*. 4egistrele societatii #or fi %astrate tim% de 9 ani .
"rt.'+. In ca&ul in care asociatul unic #a fi in im%osibilitatea de a efectua
lic$idarea , urmea&a sa desemne&e un lic$idator caruia ii re#in obligatiile %re#a&ute in
statut %recum si in dis%o&itiile legale.
CA&!TOL"L !5 - D!S&O3!T!! *!AL$
"rt.'( Incadrarea salariatilor se face %e ba&a de contract de munca cu
res%ectarea %re#ederilor Codului Muncii si a regimului de asigurari sociale.
"rt.'/ Pre#ederile %re&entului act constituti# se intregesc, de dre%t, cu dis%o&itiile
legale %ri#itoare la societatile comerciale.
"rt.'' C$eltuielile efectuate de asociatul unic %entru constituirea societatii #or fi
inregistrate in e#identa contabila si se #or reflecta in bilantul contabil aferent %rimului an
de acti#itate.
6
"rt.'8 :#entualele modificari ale %re&entului act constituti#, se #or efectua %rin
acte aditionale, cu res%ectarea dis%o&itiilor legale.
"rt.'9 Subsemnatul, asociat unic fondator am ado%tat si semnat %re&entul act
constituti#, redactat asta&i, 1ata redactare in ' exem%lare din care unul %entru a fi
de%us la 4egistrul Comertului si doua %entru asociatul unic fondator.


Asociat "nic *ondator,
ume Asociat
7

S-ar putea să vă placă și