Sunteți pe pagina 1din 7

FISA TEHNICA DE SECURITATE

_____________________________________________________________________________________________

1 . I d e n t i f i c a r e as u b s t a n e i / a me s t e c u l u i i as o c i e t i i / n t r e p r i n d e r i i Identificarea Substantei/Prepararii Codul produsului Denumirea produsului F15651G 95% Ethanol

I d e n t i f i c a r e as o c i e t i i / n t r e p r i n d e r i i Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482 CARLSBAD, CA 92008 +1 760 603 7200 LIFE TECHNOLOGIES LIMITED 3 FOUNTAIN DRIVE INCHINNAN BUSINESS PARK PAISLEY, PA4 9RF SCOTLAND 44-141 814-6100 866-536-0631 301-431-8585 Outside of the U.S. +1-301-431-8585

Telefon n caz de urgenta

Utilizare numai pentru cercetare. Not intended for human or animal diagnostic or therapeutic uses.

_____________________________________________________________________________________________
Data revizuirii: Codul produsului 29-May-2012 F15651G www.lifetechnologies.com Pagina 1 / 7 Denumirea produsului 95% Ethanol

2. Identificarea pericolelor Conform cu reglementarile locale si nationale Produsul este clasificat ?i marcat n conformitate cu Decretul Consiliului de Stat nr. 466 din 28.12.1979
R E G U L A ME N T U L( C E ) N R . 1 2 7 2 / 2 0 0 8C l a s i f i c a r ec o n f o r mc uD i r e c t i v e l eU E6 7 / 5 4 8 / C E Es a u1 9 9 9 / 4 5 / C E

GHS - Classification
Cuvnt de avertizare Pericol

P e r i c o l p e n t r us n t a t e
Teratogen Poate provoca efecte adverse asupra copilului n timpul sarcinii.

Pericole fizice
GHS Physical Hazard 1 GHS Physical Hazard Category Number Lichide inflamabile Categoria 2

Fraze de pericol H 2 2 5L i c h i d i v a p o r i f o a r t ei n f l a ma b i l i

Fraze de precautie P210 - A se pastra departe de surse de caldura/scntei/flacari deschise/suprafete ncinse. - Fumatul interzis P233 - Pastrati recipientul nchis etans P243 - Luati masuri de precautie mpotriva descarcarilor electrostatice P280 - Purtati manusi de protectie/mbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei P303 + P361 + P353 - N CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau parul): scoateti imediat toata mbracamintea contaminata. Clatiti pielea cu apa/faceti dus P403 + P235 - A se depozita ntr-un spatiu bine ventilat. A se pastra la rece U n i u n e aE u r o p e a n

EU Specific Hazard Statements F r a z ( e ) i n d i c n dR( r i s c ) R 11 - Puternic inflamabil _____________________________________________________________________________________________


Data revizuirii: Codul produsului 29-May-2012 F15651G www.lifetechnologies.com Pagina 2 / 7 Denumirea produsului 95% Ethanol

Fraza(e) S S2An us el s al a n d e m n ac o p i i l o r S7S ev ap s t r ac o n t a i n e r u l e r me t i c n c h i s S 1 6As ep s t r ad e p a r t ed eo r i c ef l a c r s a us u r s d es c n t e i F u ma t u l i n t e r z i s . Efecte potentiale pentru sanatate P o a t ep r o v o c ai r i t a i ao c h i l o r l ap e r s o a n e l es e n s i b i l e . Ochii P o a t ep r o v o c ai r i t a i ap i e l i i l ap e r s o a n e l es e n s i b i l e . C o mp o n e n t e l ep r o d u s u l u i p o t f i Piele absorbite n organism prin contact cu pielea. P o a t ep r o v o c ai r i t a i aa p a r a t u l u i r e s p i r a t o r . N o c i v p r i ni n h a l a r e . Inhalare N o c i v nc a z d e n g h i i r e . Ingerare Efecte specifice Efecte cancerigene Efecte mutagene Toxicitatea pentru reproducere Sensibilizare E f e c t u l s u b s t a n e i a s u p r a u n u i o r g a n( i n t ) Cancerigen posibil. nici unul May cause adverse reproductive effects - such as birth defect, miscarriages, or infertility nici unul Sistem nervos central Piele Liver, kidney, and respiratory system I n i m Ochii S i s t e mr e p r o d u c t o r Snge

3 . C o mp o z i i e / i n f o r ma i i p r i v i n dc o mp o n e n i i
D e n u mi r ec h i mi c

Alcool etilic

Nr. CAS 64-17-5

Nr. EINECS 200-578-6

Procent masic 60-100

Va recomandam manipularea toate substantele chimice cu prudenta.

4 . M S UR I D EP R I MA J UT OR Contact cu pielea Contact cu ochii Ingerare S ev ac l t i c umu l t a p . I f s y mp t o ms a r i s e , c a l l ap h y s i c i a n . S ev ac l t i i me d i a t i d i na b u n d e n c ua p , i n c l u s i v s u bp l e o a p e , t i mpd ec e l p u i n 1 5mi n u t eD a c s i mp t o me l ep e r s i s t s ev ac h e mau nme d i c N i c i o d a t n us ev a n c e r c as s ef o r e z eop e r s o a n i n c o n s t i e n t s n g h i t D a c s i mp t o me l ep e r s i s t s ev ac h e mau nme d i c N us ev o r p r o v o c av r s t u r i f r a v i z medical S ev ai e i l aa e r c u r a t D a c s i mp t o me l ep e r s i s t s ev ac h e mau nme d i c I nc a z d e o p r i r ear e s p i r a i e i s ev af a c er e s p i r a i ea r t i f i c i a l Se va trata simptomatologic. 5 . M S UR I D EC OMB A T E R EA I NC E ND I I L OR Mi j l o a c ed es t i n g e r ec o r e s p u n z t o a r e a p p u l v e r i z a t b i o x i dd ec a r b o n( C O 2 ) s p u mP r o d u s chimic uscat

Inhalare I n d i c a i i p e n t r ume d i c i

_____________________________________________________________________________________________
Data revizuirii: Codul produsului 29-May-2012 F15651G www.lifetechnologies.com Pagina 3 / 7 Denumirea produsului 95% Ethanol

Echipament de protectie special pentru pompieri 2[S]E

S ev ap u r t aa p a r a t r e s p i r a t o r a u t o n o m i mb r c mi n t ed e p r o t e c i e .

Australia HazChem Code

6 . M S UR I D EL UA T NC A ZD ED I S P E R S I EA C C I D E NT A L M s u r i l ed ep r e c a u i ep e n t r u p r o t e c i ap e r s o n a l Me t o d e l ed ec u r a r e S ev af o l o s i e c h i p a me n t d ep r o t e c i ei n d i v i d u a l Se va absorbi cu un absorbant inert.

P r e c a u i i p e n t r ume d i u l n c o n j u r t o r S ev o r p r e v e n i s c p r i s a us c u r g e r i u l t e r i o a r ed a c e s t es i g u r s s ep r o c e d e z ea s t f e l See Section 12 for additional information. 7 . MA NI P UL A R E A I D E P OZ I T A R E A Manipulare Depozitare S ev ae v i t ac o n t a c t u l c up i e l e a , o c h i i i mb r c mi n t e a . S ev o r l u am s u r i d e p r e c a u i e mp o t r i v ad e s c r c r i l o r s t a t i c e . S ev a i n ed e p a r t ed ef l c r i n e p r o t e j a t e , s u p r a f e ef i e r b i n i s a us u r s ed e a p r i n d e r e . S ev ap s t r a nc o n t a i n e r ee t i c h e t a t ec o r e s p u n z t o r S ev ap s t r a c o n t a i n e r u l e r me t i c n c h i s , n t r u nl o c u s c a t i b i n ev e n t i l a t 8 . C o n t r o a l ea l ee x p u n e r i i / p r o t e c i ap e r s o n a l Poate deveni inflamabil n timpul folosirii

D e n u mi r ec h i mi c Alcool etilic 64-17-5 D e n u mi r ec h i mi c Alcool etilic 64-17-5

Austria 1000 ppm 1900 mg/m3

Belgium (TWA) 1000 ppm 1907 mg/m3

Denmark (TWA) 1000 ppm 1900 mg/m3

Finland OEL (TWA) -

France OEL (VME) 1000 ppm 1900 mg/m3

Germany OEL (TWA) 500 ppm 960 mg/m3 Netherlands OEL (MAC) 260 mg/m3

Ireland (TWA) 1000 ppm 1900 mg/m3

Italy OEL (TWA) -

D e n u mi r ec h i mi c Alcool etilic 64-17-5 D e n u mi r ec h i mi c Alcool etilic 64-17-5 D e n u mi r ec h i mi c Alcool etilic 64-17-5 D e n u mi r ec h i mi c Alcool etilic 64-17-5 D e n u mi r ec h i mi c Alcool etilic 64-17-5 U n i u n e aE u r o p e a n -

Spain OEL (TWA) 1000 ppm 1910 mg/m3

Marea Britanie 1000 ppm 1920 mg/m Germany OEL (TWA) 500 ppm 960 mg/m3 Finland OEL (TWA) -

Marea Britanie -

France OEL (VME) 1000 ppm 1900 mg/m3

Italy OEL (TWA) -

Portugalia -

Netherlands OEL (MAC) 260 mg/m3

Austria 1000 ppm 1900 mg/m3

Danemarca -

Polonia -

E l v e i a -

Irlanda -

Norvegia -

Spain OEL (TWA) 1000 ppm 1910 mg/m3

_____________________________________________________________________________________________
Data revizuirii: Codul produsului 29-May-2012 F15651G www.lifetechnologies.com Pagina 4 / 7 Denumirea produsului 95% Ethanol

M s u r i d eo r d i nt e h n i c

S ev aa s i g u r av e n t i l a i ec o r e s p u n z t o a r e , ns p e c i a l nl o c u r i l e n c h i s e .

E c h i p a me n t u l i n d i v i d u a l d ep r o t e c i e Personal Protective Equipment requirements are dependent on the user institution's risk assessment and are specific to the risk assessment for each laboratory where this material may be used. P r o t e c i ar e s p i r a i e i P r o t e c i am i n i l o r P r o t e c i ao c h i l o r P r o t e c i ap i e l i i i ac o r p u l u i M s u r i d ei g i e n Controlul expunerii mediului nc a z u l u n e i v e n t i l a i i i n s u f i c i e n t es ev af o l o s i e c h i p a me n t r e s p i r a t o r a d e c v a t . M n u i i mp e r me a b i l e . O c h e l a r i d ep r o t e c i ec ue c r a n el a t e r a l e . mb r c mi n t eu o a r d ep r o t e c i e . S ev ama n i p u l ac o n f o r mn o r me l o r d ei g i e n i n d u s t r i a l e i an o r me l o r d es e c u r i t a t e . Se va preveni deversarea produsului n sistemul de canalizare. 9 . P R OP R I E T I L EF I Z I C E I C HI MI C E I n f o r ma i i g e n e r a l e F o r m Aspect Miros Punct/domeniu de fierbere punctul de topire/intervalul de t e mp e r a t u r d et o p i r e Punctul de aprindere Temperatura de autoaprindere P r o p r i e t i o x i d a n t e . S o l u b i l i t a t e na p : lichid N ue x i s t i n f o r ma i i d i s p o n i b i l e N ue x i s t i n f o r ma i i d i s p o n i b i l e C n ue x i s t d a t e C n ue x i s t d a t e C n ue x i s t d a t e C n ue x i s t d a t e N ue x i s t i n f o r ma i i d i s p o n i b i l e n ue x i s t d a t e

F n ue x i s t d a t e F n ue x i s t d a t e F n ue x i s t d a t e F n ue x i s t d a t e

1 0 . S T A B I L I T A T E I R E A C T I V I T A T E Stabilitate Materiale de evitat P r o d u i d ed e s c o mp u n e r e p o t e n i a l p e r i c u l o i polimerizare S t a b i l nc o n d i i i n o r ma l e . A g e n i o x i d a n i p u t e r n i c i P e r o x i z i A c i z i . C l o r u r i a c i d eA n h i d r i d ea c i d eMe t a l e alcaline Amoniac c i a n u r d eh i d r o g e n( a c i dc i a n h i d r i c ) C a r b o no x i d e s , N i t r o g e nO x i d e s A c i d clorhidric gazos Amoniac Nu se produce o polimerizare periculoasa 1 1 . I NF OR MA I I T OX I C OL OGI C E

T o x i c i t a t ea c u t
D e n u mi r ec h i mi c Alcool etilic LD50 (oral,rat/mouse) 7060 mg/kg Oral LD50 LD50 (dermal,rat/rabbit) n ue x i s t d a t e LC50 (inhalation,rat/mouse) 64,000 ppm/4hr

Efecte potentiale pentru sanatate Ochii

P o a t ep r o v o c ai r i t a i ao c h i l o r l ap e r s o a n e l es e n s i b i l e .

_____________________________________________________________________________________________
Data revizuirii: Codul produsului 29-May-2012 F15651G www.lifetechnologies.com Pagina 5 / 7 Denumirea produsului 95% Ethanol

Piele Inhalare Ingerare Efecte cancerigene Efecte mutagene Toxicitatea pentru reproducere Sensibilizare E f e c t u l s u b s t a n e i a s u p r a u n u i o r g a n( i n t )

P o a t ep r o v o c ai r i t a i ap i e l i i l ap e r s o a n e l es e n s i b i l eC o mp o n e n t e l ep r o d u s u l u i p o t f i absorbite n organism prin contact cu pielea P o a t ep r o v o c ai r i t a i aa p a r a t u l u i r e s p i r a t o r N o c i v p r i ni n h a l a r e N o c i v nc a z d e n g h i i r e Cancerigen posibil. nici unul May cause adverse reproductive effects - such as birth defect, miscarriages, or infertility nici unul S i s t e mn e r v o s c e n t r a l P i e l eL i v e r , k i d n e y , a n dr e s p i r a t o r y s y s t e mI n i mO c h i i S i s t e mr e p r o d u c t o r S n g e 1 2 . I NF OR MA I I E C OL OGI C E

Efecte ecotoxicologice T o x i c i t a t ea c v a t i c a c u t T o x i c i t a t e ac r o n i c p e n t r u mediul acvatic Mobilitate Biodegradare Biocumulare


D e n u mi r ec h i mi c

N ue x i s t i n f o r ma i i d i s p o n i b i l e . Nu este clasificat Not classified chronic N ue x i s t i n f o r ma i i d i s p o n i b i l e . N ue x i s t i n f o r ma i i d i s p o n i b i l e . N ue x i s t i n f o r ma i i d i s p o n i b i l e


Water Flea Data Daphnia magna EC50=2 mg/L (48 h) Daphnia magna EC50=10800 mg/L (24 h) Daphnia magna LC509268 - 14221 mg/L (48 h) Freshwater Fish Species Data Microtox Data log Pow logPow-0.32

Freshwater Algae Data

Alcool etilic 64-17-5

1 3 . C ONS I D E R A I I P R I V I ND E L I MI NA R E A S ev ae l i mi n a nc o n f o r mi t a t ec ur e g l e me n t r i l el o c a l e . 1 4 . I NF OR MA I I R E F E R I T OA R EL AT R A NS P OR T IATA D e n u mi r e ac o r e c t O N U p e n t r ue x p e d i i e C l a s d ep e r i c o l C l a s s u b s i d i a r Grupul de ambalare Nr. ONU

Ethanol solution 3 Niciunul II 1170

_____________________________________________________________________________________________
Data revizuirii: Codul produsului 29-May-2012 F15651G www.lifetechnologies.com Pagina 6 / 7 Denumirea produsului 95% Ethanol

1 5 . I n f o r ma i i d er e g l e me n t a r e Inventarieri internationale
D e n u mi r ec h i mi c Alcool etilic D e n u mi r ec h i mi c Alcool etilic EINECS Listed AICS Listed ELINCS KECL Listed ENCS Listed DSL Listed PICCS Listed NDSL -

1 6 . A L T EI NF OR MA I I

Cauza reviziei

(M)SDS sections updated

Utilizare numai pentru cercetare. Not intended for human or animal diagnostic or therapeutic uses. I n f o r ma i i l ed es u s a uf o s t o b i n u t ep r i n t r oc e r c e t a r e i / s a ui n v e s t i g a i e i r e c o ma n d r i l es eb a z e a z p eoa p l i c a r e p r u d e n t ac o n c l u z i i l o r a c e s t e i i n v e s t i g a i i . I n f o r ma i i l en ut r e b u i el u a t ec af i i n de x h a u s t i v e i t r e b u i ef o l o s i t en u ma i c a g h i d . T o a t ema t e r i a l e l e i c o mp o z i t e l ep o t r e p r e z e n t ap e r i c o l en e c u n o s c u t e i t r e b u i ef o l o s i t ec up r e c a u i e . D a t f i i n d f a p t u l c C o mp a n i an up o a t ec o n t r o l ame t o d e l ed el u c r u , v o l u mu l i c o n d i i i l ed ef o l o s i r e , C o mp a n i an up o a t ef i c o n s i d e r a t r s p u n z t o a r ep e n t r ue v e n t u a l e l ep a g u b es a up i e r d e r i r e z u l t a t ed i nma n i p u l a r e ap r o d u s u l u i s a uc o n t a c t u l c up r o d u s u l d e s f u r a t e nmo d u l d e s c r i s ma i s u s . I N F O R MA I I L EC O N I N U T E NF I AT E H N I C AD ES E C U R I T A T E N UC O N S T I T U I EO G A R A N I E , E X P R E S S A UI MP L I C I T , I N C L U Z N DP R I C EG A R A N I EI MP L I C I T A V A N D A B I L I T I I S A UAU T I L I Z A B I L I T I I P E N T R UU NS C O PA N U ME . End of Safety Data Sheet

_____________________________________________________________________________________________
Data revizuirii: Codul produsului 29-May-2012 F15651G www.lifetechnologies.com Pagina 7 / 7 Denumirea produsului 95% Ethanol