Sunteți pe pagina 1din 18

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA I DESFURAREA EXAMENULUI NAIONAL DE DEFINITIVARE N NVMNT

Capitol l I Di!po"i#ii $%&%'al% Art. 1 Prevederile Metodologiei privind organizarea i desfurarea examenului naional de definitivare n nvmnt, numit n continuare metodologie, se aplic personalului didactic din nv mntul preuniversitar pu!lic "i privat, inclusiv personalului didactic din corpul instructorilor militari#de informa ii, ordine pu!lic "i securitate na ional. Art. $ %1& 'oordonarea metodologic a examenului na ional de definitivare n nv mnt, numit n continuare examen, este asigurat de Ministerul (duca iei )a ionale prin 'omisia na ional de examen, numit prin ordin al ministrului educa iei na ionale. %$& *rganizarea "i desf"urarea examenului este asigurat de ctre inspectoratele "colare, la nivelul crora se constituie, prin decizia inspectorului colar general, comisia de examen +udeean#a municipiului ,ucureti, numit n continuare comisie de examen. Art. - %1& (xamenul na ional de definitivare n nvmnt const n. a& sus inerea a cel pu in dou inspec ii speciale la clas/ !& o pro! scris. %$& (xamenul se sus ine n lim!a romn. %-& 'adrele didactice care predau la clase cu predare integral n lim!ile minorit ilor na ionale pot sus ine pro!ele examenului n lim!a de predare a disciplinei. %0& Pro!a scris se susine pe !aza su!iectelor ela!orate de 'entrul )aional de (valuare i (xaminare, n concordan cu programele specifice pentru examenul naional de definitivare n nvmnt apro!ate prin ordin al ministrului educaiei naionale, vala!ile pentru sesiunea respectiv. Art. 0 %1& (xamenul na ional de definitivare n nv mnt se organizeaz distinct pentru fiecare func ie didactic de predare, pe discipline sau pe specialit i, n conformitate cu Calendarul desfurrii examenului naional de definitivare n nvmnt, numit n continuare 'alendar, prevzut n anexa 1, parte integrant a prezentei metodologii. %$& 1efinitivarea n nv mnt poate fi o! inut la una din specialit ile nscrise pe diploma#diplomele pe care candidatul le deine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda conform 'entralizatorului privind disciplinele de nv mnt, domeniile "i specializrile, precum "i pro!ele de concurs vala!ile pentru ncadrarea personalului didactic din nv mntul preuniversitar, n vigoare n anul colar respectiv, numit n continuare 'entralizator. %-& A!solven ii nv mntului superior se pot nscrie la examenul na ional de definitivare n nv mnt "i n !aza. a& diplomelor#certificatelor de a!solvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel pu in un an "i +umtate, apro!ate de Ministerul (duca iei )a ionale 2 studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, n concordan cu 'entralizatorul ori a certificatului de a!solvire a unui modul de minimum 34 de credite transfera!ile care atest o! inerea de competen e de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare nscris pe diplom, conform 'entralizatorului/ 1

!& diplomelor do!ndite prin programele de conversie care asigur do!ndirea de noi competen e pentru noi specializri "i#sau ocuparea de noi func ii didactice altele dect cele ocupate n !aza formrii ini iale, n concordan cu 'entralizatorul/ c& diplomelor do!ndite n !aza studiilor universitare de masterat#master, care au minimum 34 de credite transfera!ile, n profilul postului, finalizate cu diplom o! inut ulterior finalizrii cu diplom a studiilor universitare de lung durat, n concordan cu 'entralizatorul/ d& diplomelor do!ndite n !aza studiilor universitare de masterat#master, care au minimum 34 de credite transfera!ile, n profilul postului, finalizate cu diplom o! inut ulterior finalizrii cu diplom a studiilor universitare de licen "i masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice#catedre de nivel liceal#postliceal, n concordan cu 'entralizatorul. %0& 5pecializrile#programele de studii ale a!solven ilor cu studii universitare de lung#scurt durat sau care au finalizat ciclul 6 de studii universitare de licen , nscrii la examenul de definitivare n nv mnt, care au nceput studiile dup intrarea n vigoare a 7egii nr. 88#133- privind acreditarea institu iilor din nv mntul superior "i recunoa"terea diplomelor, repu!licat, tre!uie s fi fost acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu, n !aza unei 9otrri de :uvern, la data nscrierii la facultate. Art. ; 'adrele didactice care promoveaz examenul na ional de definitivare n nv mnt do!ndesc dreptul de practic n nv mntul preuniversitar. Capitol l al II(l%a O'$a&i"a'%a i )%!*+ 'a'%a %,a-%& l i II./. &!0'i%'%a 0a&)i)ailo' Art. < %1& =nscrierea la examen se face la unitile de nvmnt n perioada prevzut n 'alendar, pentru sesiunea din anul "colar respectiv, pe !aza dosarului de nscriere, care conine urmtoarele documente. a& fi"a de nscriere 2 prevzut n anexa nr. $, parte integrant a prezentei Metodologii 2completat i confirmat de conducerea unitii de nvmnt i semnat de candidat/ !& copii legalizate ale diplomelor de studii, nso ite de foaia matricol#suplimentul la diplom/ c& document legalizat din care s rezulte ndeplinirea condiiilor legale privind a!solvirea programului de pregtire psi>opedagogic "i metodic/ d& copii ale urmtoarelor documente, certificate conform cu originalul de ctre conducerea unitii de nvmnt unde candidatul are norma de !az. decizia de repartizare pe post, !uletin#carte de identitate, certificat de natere, certificat de cstorie, document privind sc>im!area numelui 2 dup caz. %$& 1ovada pregtirii psi>opedagogice de realizeaz dup cum urmeaz. a& a!solven ii cu diplom ai nv mntului superior de lung sau scurt durat "i ai nv mntului postliceal, care au efectuat pregtirea psi>opedagogic pn n anul $443, fac dovada a!solvirii programului de pregtire psi>opedagogic prin foaia matricol#anexa la diploma de licen sau de a!solvire, n care este consemnat parcurgerea disciplinelor psi>opedagogice "i metodice sau prin certificat de a!solvire a programului de pregtire psi>opedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/ !& a!solven ii cu diplom ai nv mntului superior de lung ncadra i n nv mntul liceal#postliceal, care au efectuat pregtirea psi>opedagogic ncepnd cu anul $443, precum "i a!solven ii ciclului 66 de studii universitare de masterat#master ncadra i n nv mntul liceal#postliceal tre!uie s fac dovada de inerii a minimum <4 de credite transfera!ile din programul de pregtire psi>opedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic#departamentele de specialitate cu profil psi>opedagogic/ $

c& a!solven ii cu diplom ai nv mntului superior de lung "i scurt durat#postliceal, care au efectuat pregtirea psi>opedagogic ncepnd cu anul $443, precum "i a!solven ii cu diplom ai ciclului 6 de studii universitare de licen "i ai ciclului 66 de studii universitare de masterat#master ncadra i n nv mntul pre"colar, n nv mntul preuniversitar o!ligatoriu "i pe catedre de pregtire#instruire practic tre!uie s fac dovada de inerii a minimum -4 de credite transfera!ile din programul de pregtire psi>opedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic#departamentele de specialitate cu profil psi>opedagogic. %-& Pentru a!solven ii cu diplom ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar pedagogic sau ai ciclului 6 de studii universitare de licen cu specializarea ?Pedagogia nv mntului primar "i pre"colar se consider ndeplinit cerin a privind pregtirea psi>opedagogic de nivel 6 prevzut n Metodologia2cadru de organizare a programelor de formare psi>opedagogic n vederea certificrii competen elor pentru profesia didactic, apro!at prin ordinul ministrului educa iei, cercetrii, tineretului "i sportului nr. ;@0;#$41$. %0& 1osarele cadrelor didactice care conin toate documentele menionate la alin %1&, litera a& A d& sunt transmise i nregistrate la inspectoratul colar de ctre delega ii conducerilor unit ilor de nv mnt, n perioada prevzut n 'alendar, sunt verificate de inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane "i avizate de consilierul +uridic # +uristul inspectoratului "colar i de inspectorul colar general ad+unct, preedinte al comisiei de examen. %;& 1atele din fi"a de nscriere a candida ilor sunt introduse n sistemul informatizat. 7a nscriere, candidatul prime"te i semneaz o copie a fi"ei de nscriere. %<& =n"tiin area candida ilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de nscriere se realizeaz de ctre inspectorul "colar pentru dezvoltarea resursei umane, prin afi"are la inspectoratul "colar "i pe site2ul 65B#65M,. =n caz de respingere a dosarului ca urmare a introducerii datelor n aplica ia electronic, candidatul este n"tiin at "i n scris, cu precizarea motivrii respingerii dosarului. %@& 'andida ilor respin"i nu li se vor efectua inspec iile speciale. II.1. E*%0t a'%a i&!p%0#iilo' Art. @ %1& 6nspec iile speciale se sus in n perioada prevzut n 'alendar, n unitatea de nv mnt la care este ncadrat candidatul sau, dup caz, ntr2o alt unitate de nv mnt, cu avizul inspectorului "colar pentru dezvoltarea resursei umane "i al directorului unit ii de nv mnt primitoare. %$& Ciecare inspec ie special se efectueaz la 0 activit i didactice i este vala!il numai pentru anul "colar n care a fost efectuat. )otele acordate la inspec ii nu pot fi contestate. %-& =n situa ia n care candidatul este ncadrat conform specialit ilor#programelor de studiu nscrise pe diploma#diplomele de a!solvire#licen #master, sau pe una dintre disciplinele pe care o poate preda conform 'entralizatorului, inspec iile la clas se efectueaz la disciplina pe care cadrul didactic este ncadrat n anul "colar respectiv. %0& =n situa ia n care candidatul nu este ncadrat conform specialit ilor#programelor de studiu nscrise pe diploma#diplomele de a!solvire#licen #master sau pe una dintre disciplinele pe care le poate preda conform 'entralizatorului, inspec iile la clas se efectueaz la dou activit i didactice la disciplina pe care este ncadrat n anul "colar respectiv "i la dou activit i didactice la disciplina la care s2a nscris s sus in examenul. %;& 6nspec ia special la clas este efectuat de o comisie format din. a& un inspector de specialitate avnd cel pu in gradul didactic 66 i aceea"i specializare cu cea n care candidatul sus ine examenul sau care poate preda disciplina celui inspectat, potrivit 'entralizatorului. !& directorul#directorul ad+unct al unitii de nvmnt n care se desf"oar inspec ia. -

%<& =n situaia n care inspectorul de specialitate nu ndeplinete condiiile prevzute la alin. %;&, lit. a&, inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane repartizeaz inspec iile speciale cadrelor didactice din corpul +udeean de metoditi al inspectoratului colar, care ndeplinesc condi iile respective. 6nspectorul "colar general avizeaz delegarea metodi"tilor n vederea efecturii inspec iilor speciale. %@& Desponsa!ilitatea privind planificarea inspeciilor, repartizarea metoditilor "i monitorizarea efecturii inspec iilor speciale revine inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane. %8& 6nspec iile speciale la clas se noteaz de la 14 la 1. )otele o! inute "i nota final, calculat ca medie aritmetic a acestora, se trec n procesul ver!al de inspecie, prevzut n anexa nr. -, parte integrant din prezenta metodologie i se semneaz de ctre comisie. %3& 6nspectorul#cadrul didactic metodist pred inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane procesul ver!al de inspec ie la finalizarea activit ii. II.2. Co-pl%ta'%a )o!a'%lo' 3i 4ali)a'%a *i3%lo' )% 5&!0'i%'% Art. 8 %1& =n perioada prevzut n 'alendar, dosarele candidailor se completeaz cu urmtoarele documente . e& adeverin a privind calificativul parial pentru anul colar n curs/ f& procesele ver!ale de la inspec iile speciale la clas/ g& adeverin din care s rezulte vec>imea de predare efectiv la catedr, n specialitate, a candidatului. %$& 'onducerile unit ilor de nv mnt rspund de corectitudinea datelor transmise "i de legalitatea tuturor actelor predate. Art. 3 %1& Pentru a se putea prezenta la pro!a scris din cadrul examenului, candidaii tre!uie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii. a& calificativul parial pentru anul colar n curs. ,ine sau Coarte ,ine/ !& media notelor finale la inspeciile speciale. cel puin 8/ c& stagiu efectiv de predare la catedr de cel pu in 1 an %sau ore de predare ec>ivalente normei de 1 an& i cel mult @ ani, ca personal didactic calificat conform studiilor a!solvite. %$& *rele de predare ec>ivalente normei de un an se calculeaz nmulind numrul de sptmni ale anului colar cu numrul de ore din norma de !az a postului#funciei didactice ocupate. %-& =n situaia n care cadrele didactice au contractul de munc suspendat n aceast perioad, durata suspendrii contractului de munc nu se ia n considerare la calculul vec>imii efective de predare la catedr. Art. 14 7a propunerea inspectoratelor colare, direcia de specialitate din Ministerul (ducaiei )a ionale poate acorda derogare de maximum o lun de la vec>imea minim la catedr de 1 an, prevzut la art. 3, alin %1&, lit. c&. Art. 11 %1& Personalul didactic se poate prezenta la examen n - sesiuni, n cel mult ; ani de la finalizarea stagiului de predare efectiv, prevzut de lege. %$& 'andidaii care s2au nscris pentru susinerea examenului naional de definitivare n nvmnt, sesiunea $41-, dup efectuarea stagiului minim prevzut la art. 3, alin %1&, lit. c&, n cazul n care au fost declarai respini la sesiunea $41- a examenului naional de definitivare n nvmnt, au dreptul de a mai susine examenul n alte dou sesiuni, n urmtorii ; ani. %-& 'andidaii care s2au nscris pentru susinerea examenului naional de definitivare n nvmnt, sesiunea $41-, dup efectuarea unui stagiu de $ ani la catedr, n cazul n care au fost declara i respin i la sesiunea $41- a examenului naional de definitivare n nvmnt au dreptul de a mai sus ine examenul n alte dou sesiuni n urmtorii ; ani. 0

%0& 'adrului didactic care are statut de titular i care nu do!ndete definitivarea n nv mnt dar acumuleaz o vec>ime efectiv de predare la catedr, ca personal didactic calificat, mai mare de @ ani, i se desface contractul de munc nc>eiat pe perioad nedeterminat, pierznd calitatea de titular al sistemului de nvmnt preuniversitar. %;& 'adrele didactice care nu o!in definitivarea n nvmnt pot fi anga+ate n sistemul na ional de nvmnt preuniversitar numai pe perioad determinat, cu statut de profesor de!utant. %<& )u se acord derogri de la prevederile alin. %1&. Art. 1$ %1& 1up completarea dosarelor "i finalizarea procesului de validare a fi"elor de nscriere, candida ii semneaz fi"a de nscriere validat, confirmnd corectitudinea "i completitudinea datelor nscrise n aplica ie dup efectuarea corec iilor, dac este cazul. %$& Desponsa!ilitatea privind corectitudinea "i completitudinea datelor din aplica ie referitoare la candida i revine inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane. II.6. O'$a&i"a'%a 3i ! !#i&%'%a p'o7%i !0'i!% Art. 1- %1& Pro!a scris a examenului se susine astfel. a& pentru profesori din nv mntul de mas "i din nv mntul special, antrenori "i cadre didactice medicale cu studii superioare 2 disciplina de specialitate, metodica predrii acesteia, pedagogie i elemente de psi>ologie a educa iei. !& pentru nv tori, institutori "i profesori pentru nv mntul primar din unit ile "colare cu lim!a de predare romn 2 lim!a "i literatura romn "i matematic, metodica predrii acestora, pedagogie "colar "i elemente de psi>ologie a educa iei/ c& pentru nv tori, institutori "i profesori pentru nv mntul primar din unit ile "colare cu lim!a de predare n una dintre lim!ile minorit ilor 2 lim!a "i literatura romn "i universal pentru copii, lim!a "i literatura matern, matematic, metodica predrii acestora la clasele cu predare n lim!ile minorit ilor, pedagogie "colar "i elemente de psi>ologie a educa iei/ d& pentru educatoare, institutori "i profesori pentru nv mntul pre"colar din unit ile pre"colare cu predare n lim!a romn 2 lim!a romn "i literatura pentru copii, metodica activit ii instructiv2 educative din nv mntul pre"colar, pedagogie pre"colar "i elemente de psi>ologie a educa iei/ e& pentru educatoare, institutori "i profesori pentru nv mntul pre"colar din unit ile pre"colare cu lim!a de predare n una dintre lim!ile minorit ilor 2 lim!a "i literatura romn "i universal pentru copii, lim!a "i literatura matern, metodica predrii acestora, pedagogie pre"colar "i elemente de psi>ologie a educa iei/ f& pentru nv tori2educatori, din nv mntul special A psi>opedagogie special, pedagogie colar i elemente de psi>ologie a educaiei potrivit programei vala!ile pentru nv torii2institutorii din nv mntul de mas. g& pentru nv tori, nv tori2itineran i, institutori, profesori pentru nv mntul primar din nv mntul special cu predare n lim!a romn 2 lim!a romn "i literatura pentru copii, matematica, metodica predrii acestora, pedagogie "colar "i elemente de psi>ologie a educa iei, potrivit programei vala!ile pentru nv tori2institutori din nv mntul de mas sau psi>opedagogie special/ >& pentru nv tori, nv tori 2 itineran i, institutori, profesori pentru nv mntul primar din nv mntul special cu predare n una dintre lim!ile minorit ilor 2 lim!a "i literatura romn "i universal pentru copii, lim!a "i literatura matern, matematica, metodica acestora la clasele cu predare n lim!ile minorit ilor, pedagogie "colar "i elemente de psi>ologie a educa iei, potrivit programei vala!ile pentru nv tori2institutori din nv mntul de mas sau psi>opedagogie special/

i& pentru educatoare, institutori, profesori pentru nv mntul pre"colar din nv mntul special cu predare n lim!a romn 2 lim!a romn "i literatura pentru copii, metodica activit ii instructiv2 educative n nv mntul pre"colar, pedagogie pre"colar "i elemente de psi>ologie a educa iei, potrivit programei vala!ile pentru educatoare2institutor din nv mntul de mas sau psi>opedagogie special/ +& pentru educatoare, institutori, profesori pentru nv mntul pre"colar din nv mntul special cu predare n una dintre lim!ile minorit ilor 2 lim!a "i literatura romn "i universal pentru copii, lim!a "i literatura matern, metodica predrii acestora, pedagogie pre"colar "i elemente de psi>ologie a educa iei, potrivit programei vala!ile pentru educatoare2institutor din nv mntul de mas sau psi>opedagogie special/ E& pentru mai"tri2instructori, antrenori "i cadre didactice medicale cu studii medii 2 disciplina de specialitate "i didactica acesteia, pedagogie "i elemente de psi>ologie a educa iei. %$& Pentru pro!a scris, 'entrul )aional de (valuare i (xaminare sta!ilete minim - variante de su!iecte i !aremele de evaluare aferente. Procedura specific de transmitere i preluare a su!iectelor i !aremelor se sta!ilete de ctre Ministerul (ducaiei )aionale i se comunic inspectoratelor colare. %-& =n vederea asigurrii, la cererea candidailor, a traducerii su!iectelor n lim!ile minoritilor naionale, inspectoratele colare transmit disciplinele de examen "i lim!a matern n care se solicit traducerea. Art. 10 5e constituie prin ordin al ministrului educaiei na ionale 'omisia naional de examen, n urmtoarea componen. a& preedinte A secretar de stat cu atri!uii n coordonarea nvmntului preuniversitar/ !& vicepreedini A directori generali#directori ai direciilor generale#direciilor din Ministerul (duca iei )a ionale, cu atri!uii n nvmntul preuniversitar/ c& secretari A inspectori#consilieri de specialitate/ d& mem!ri A coordonatorii comisiilor pentru ela!orarea su!iectelor i !aremelor de evaluare a lucrrilor scrise, experi#inspectori#consilieri#inspectori de specialitate desemnai pentru ela!orarea su!iectelor i !aremelor de ctre 'entrul )aional de (valuare i (xaminare. Art. 1; %1& 'omisia naional prevzut la art. %10& are urmtoarele atri!u ii. a& desemneaz inspectoratele "colare care organizeaz unit ile de nv mnt 2 centre de evaluare a lucrrilor scrise#de soluionare a contesta iilor, numite n continuare centre de evaluare, respectiv centre de contestaii/ !& controleaz modul n care "i desf"oar activitatea comisiile de examen#evaluare#contesta ii/ c& analizeaz desf"urarea "i rezultatele examenului na ional de definitivare n nv mnt "i prezint conducerii Ministerului (duca iei )a ionale concluziile analizei/ d& emite note, precizri, proceduri sau dispozi ii n vederea aplicrii prevederilor prezentei metodologii/ e& numete delegai n vederea monitorizrii examenului/ f& poate acorda derogri pentru situaii excepionale, n !aza analizei documentelor +ustificative transmise de inspectoratele colare. %$& Preedintele i vicepreedinii 'omisiei naionale au acces n centrele de examen#evaluare#contestaii pe !aza crii de identitate. Mem!rii 'omisiei naionale au acces n centrele de examen#evaluare#contestaii pe !aza crii de identitate, numai cu acordul preedintelui 'omisiei naionale. 1elegaii 'omisiei na ionale au acces n centrele de examen# evaluare# contesta ii pe !aza cr ii de identitate, atri!uiile acestora fiind precizate prin ordin de serviciu.

<

Art. 1< 'entrele de examen se sta!ilesc de consiliul de administra ie al inspectoratului "colar, n unit i de nv mnt care permit organizarea, n aceea"i cldire, a slilor de examen "i a slilor n care "i desf"oar activitatea comisia din centrul respectiv. Art. 1@ %1& 'omisia de examen este numit prin decizia inspectorului colar general, n urmtoarea componen. a& pre"edinte 2 inspector "colar general ad+unct/ !& vicepreedinte 2 inspectorul "colar pentru dezvoltarea resursei umane/ c& 12$ secretari A inspectori de specialitate sau directori d& $20 informaticieni/ e& ;28 mem!ri 2 inspectori "colari de specialitate, directori, cadre didactice titulare n nv mntul preuniversitar cu a!ilit i de operare pe calculator. %$& 1in comisie nu pot face parte persoane care au n rndul candida ilor so ul#so ia, rude sau afini pn la gradul 6F inclusiv, mem!rii comisiei semnnd n acest sens o declara ie pe proprie rspundere. %-& Atri!uiile cadrelor didactice nominalizate n comisia de examen se sta!ilesc de ctre inspectorul colar general, n !aza prevederilor prezentei metodologii i a precizrilor 'omisiei naionale. %0& =n func ie de numrul de candida i nscri"i, inspectorul "colar general poate solicita 'omisiei na ionale suplimentarea numrului de vicepre"edin i#secretari#informaticieni#mem!ri, dup caz. %;& 6nspectorul colar general poate solicita 'omisiei na ionale nlocuirea, din motive o!iective, a unui cadru didactic desemnat n componen a comisiei de examen#evaluare#contesta ii. 1ecizia de modificare este comunicat n scris 'omisiei na ionale de examen. Art. 18 %1& 'omisia de examen are urmtoarele atri!uii. a& realizeaz demersurile necesare pentru solu ionarea pro!lemelor de finan are a ac iunilor legate de organizarea "i desf"urarea examenului "i pentru dotarea centrelor de examen cu tipizate, consuma!ile "i logistica necesar. camere video, calculatoare, copiatoare, imprimante, telefon, fax, conexiune 6nternet, fi"et metalic/ asigur tiprirea foilor tipizate de examen, procurarea etic>etelor al!e, fr nscrisuri, de dimensiune @x- cm i confec ionarea "tampilelor2tip, circulare, cu diametrul de $; mm, cu nscrisul ?1(C6)6G6FAG/ !& solicit, n !aza protocoalelor nc>eiate de Ministerul (ducaiei )aionale, autorit ilor locale#+ude ene de sntate pu!lic, structurilor de poli ie "i de +andarmerie de la nivel local, prin adres scris, asigurarea prezen ei personalului medical, a poliitilor sau a +andarmilor n fiecare centru n care se sus ine pro!a scris/ solicit prezena +andarmilor pentru paza lucrrilor scrise pe perioada transportului ntre centrele de examen i centrele de evaluare#contestaii/ solicit operatorilor de energie electric, de ca!lu i de telefonie, prin adres scris, asigurarea condi iilor corespunztoare pentru desf"urarea examenului/ c& transmite comisiei na ionale lista centrelor de examen de pe teritoriul +ude ului#municipiului ,ucure"ti %denumire, adresa, telefon#fax, persoan de contact&, decizia de numire a comisiei de examen, datele persoanelor de contact din comisia de examen, necesarul de su!iecte de tradus n lim!ile minorit ilor na ionale/ comunic unit ilor de nv mnt "i afi"eaz la avizierul inspectoratului "colar centrele de examen sta!ilite/ d& realizeaz instruirea tuturor persoanelor implicate la nivelul +ude ului#municipiului ,ucure"ti n organizarea "i desf"urarea examenului/ e& ela!oreaz "i transmite 'omisiei na ionale listele "i rapoartele solicitate de aceasta sau prevzute n prezenta metodologie, la termenele sta!ilite/ sesizeaz imediat 'omisiei na ionale orice situa ie a crei rezolvare nu este prevzut n metodologie/ @

f& poate decide prin consens, suspendarea pe o perioada de 12; ani a dreptului de participare n comisiile de examen din sesiunile urmtoare a cadrelor didactice care nu "i2au ndeplinit n mod corespunztor atri!u iile n organizarea "i desf"urarea examenului na ional de definitivare n nv mnt, atri!u ii sta!ilite prin ordine, decizii "i#sau prin prezenta metodologie i poate dispune demararea procedurilor prevzute de lege pentru cercetarea faptelor "i, dup caz, pentru sanc ionarea persoanelor care ncalc prevederile prezentei metodologii/ g& transmite centrelor de examen sta!ilite, pe !aza datelor validate din aplica ie, listele de candida i admi"i pentru a participa la pro!a scris, potrivit specializrii pentru care a optat fiecare candidat/ afi"eaz listele de candida i "i disciplina la care acetia sus in examenul, cu $0 de ore nainte de nceperea pro!ei scrise, la avizier "i pe u"ile slilor de examen n care acetia sunt repartizai/ >& desemneaz delega ii care vor asigura transportul n deplin siguran "i predarea, pe !az de proces2ver!al, la centrele de evaluare, a lucrrilor scrise/ i& sta!ile"te, prin tragere la sor i n ziua n care se desf"oar pro!a scris, repartizarea pe sli a asisten ilor supraveg>etori "i i instruie"te/ +& preia de la 'entrul )a ional de (valuare "i (xaminare, conform procedurilor apro!ate, su!iectele "i le multiplic pentru fiecare candidat, imediat dup extragerea variantei de examen, asigurnd confiden ialitatea su!iectelor din momentul prelurii acestora pn n momentul cnd acestea devin pu!lice/ distri!uie candida ilor su!iectele multiplicate pentru pro!a scris "i asigur concordan a dintre su!iectul primit de candida i "i disciplina de examen pentru care ace"tia au optat/ E& aplic prevederile procedurii M() privind activitatea de monitorizare prin intermediul camerelor de supraveg>ere video n cadrul examenului i se asigur c n centrul de examen nu ptrund persoane neautorizate pe perioada desf"urrii pro!ei scrise/ l& afi"eaz listele cu rezultatele o! inute de candida i la pro!a scris, dup finalizarea evalurii lucrrilor scrise. m& prime"te contesta iile la pro!a scris, transmite comisiilor din centrele de evaluare ta!elele cuprinznd datele candida ilor care contest notele o! inute la evaluarea ini ial, conform procedurilor sta!ilite, "i, dup soluionarea contesta iilor, afi"eaz rezultatele definitive. n& transmite 'omisiei na ionale un exemplar tiprit al listei cu rezultatele finale, semnat "i stampilat de inspectorul "colar general, n vederea validrii rezultatelor examenului precum i un raport succint semnat de preedintele comisiei de examen, privind organizarea "i desf"urarea examenului iar n termen de - zile de la nc>eierea examenului, ar>iveaz la inspectoratul "colar un exemplar tiprit al listei cu rezultatele finale "i precum "i celelalte documente ntocmite pentru organizarea examenului. %$& =n funcie de contextul local, 'omisia de examen poate sta!ili, dup caz, i alte atri!uii suplimentare pentru !una desfurare a examenului. Art. 13 %1& 5u!iectele, !aremele de evaluare, modelele2cadru de su!iecte i !areme pentru pro!a scris se ela!oreaz n conformitate cu tematica "i !i!liografia apro!ate prin ordin al ministrului educa iei na ionale, pentru fiecare disciplin de examen, de ctre 'entrul )a ional de (valuare "i (xaminare, cruia i revine integral responsa!ilitatea respectrii legislaiei i a procedurilor privind securizarea su!iectelor. 'entrul )a ional de (valuare "i (xaminare asigur traducerea su!iectelor "i !aremelor de evaluare pentru pro!a scris, conform solicitrilor inspectoratelor "colare, centralizate la 'omisia naional. %$& Modele#modele2cadru de su!iecte i !areme ela!orate 'entrul )a ional de (valuare "i (xaminare vor fi puse la dispoziia candidailor pe site2ul definitivat.edu.ro. %-& 'oordonatorii comisiilor pentru ela!orarea su!iectelor "i a !aremelor de evaluare sunt numi i prin ordin al ministrului educa iei na ionale i rspund pentru adecvarea i acurateea su!iectelor ela!orate.

%0& 5u!iectele pentru pro!a scris din cadrul examenului na ional de definitivare n nv mnt se transmit centrelor de examen n !aza unei proceduri specifice, ela!orate de Ministerul (duca iei )a ionale. Art. $4 %1& 7ucrarea scris se desf"oar n centrele de examen la data prevzut n 'alendar, ncepnd cu ora 14.44, durata de redactare a lucrrii fiind de 0 ore. %$& Prezentarea comisiei la centrul de examen se face n intervalul orar @ A @.-4, pe !aza !uletinului #cr ii de identitate "i a delegaiei de serviciu. %-& Accesul candida ilor n centrul de examen la pro!a scris se face n intervalul 8.44 A 8.0;, pe !aza actului de identitate. %0& 'andida ii "i asisten ii supraveg>etori nu pot avea asupra lor, n sala de examen, geni, poete, ziare, reviste, cr i, caiete, mi+loace electronice de calcul, telefoane mo!ile sau alte mi+loace de comunicare la distan . Materialele nepermise vor fi depuse n sala de depozitare a o!iectelor personale, nainte de intrarea n sala de examen. %;& 'andida ii sunt ndruma i spre slile de examen "i sunt aten iona i s citeasc extrasele din Metodologie afi"ate pe u"a slii de examen. Art. $1 %1& Pe u"a fiecrei sli de examen, se afi"eaz ta!elele nominale cu candida ii repartiza i n sala respectiv "i disciplina la care sus in examenul. %$& =n fiecare sal de examen se repartizeaz candida i care sus in examenul la cel pu in dou discipline diferite. 'andida ii se a"eaz n !anc, conform ta!elelor afi"ate. Art. $$ %1& =n vederea desf"urrii pro!ei scrise, se asigur supraveg>erea fiecrei sli de ctre $2asisten i supraveg>etori, care verific identitatea candida ilor din sala respectiv, pe !aza actului de identitate prezentat de ace"tia i rspund de corectitudinea derulrii lucrrii scrise. %$& Asisten ii supraveg>etori responsa!ili de sli primesc, su! semntur, de la secretariatul comisiei de examen, ta!elul nominal cu candida ii repartiza i n sala respectiv, precum "i etic>etele, foile tipizate de examen "i ciornele necesare stampilate, n func ie de numrul concuren ilor din sal. %-& =nainte de aducerea su!iectelor n sli, supraveg>etorii instruiesc candida ii cu privire la modul de desf"urare a pro!ei scrise "i la modul de completare a datelor personale pe foaia tipizat. Art. $- %1& Mem!rii comisiei de examen, desemna i pentru multiplicarea su!iectelor, asigur numrul necesar de exemplare care se introduc n plicuri, se securizeaz i rspund de pstrarea secretizrii. %$& Pre"edintele comisiei de examen, mpreun cu secretarul comisei, distri!uie n slile de examen plicurile secretizate cu su!iecte, astfel nct, la ora 14.44, acestea s poat fi desfcute n prezen a candida ilor. %-& 1in momentul desc>iderii plicului cu su!iecte, niciun candidat nu mai poate prsi sala, dect dac pred lucrarea "i semneaz de predare. 'andida ii care nu se afl n sal n momentul desc>iderii plicului cu su!iecte, pierd dreptul de a mai sus ine examenul n sesiunea respectiv. %0& 1up nmnarea su!iectelor candida ilor, inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane nso it de nc un mem!ru al comisiei de examen, verific dac to i candida ii au primit su!iectul corespunztor specializrii#disciplinei de examen. Art. $0 %1& Pentru redactarea lucrrilor se folose"te cerneal sau pix de culoare al!astr/ desenele#graficele se execut cu creion negru. %$& 'andida ii pot avea, n sala de examen, dic ionare pentru disciplinele latin sau greac vec>e "i planuri de conturi pentru disciplinele economice. Art. $; %1& Asisten ii supraveg>etori care furnizeaz solu ii ale su!iectelor de examen, falsific lucrri, tolereaz ac iuni sau inten ii de fraud ale candida ilor sau manifest negli+en n ndeplinirea 3

atri!u iilor, rspund disciplinar, n conformitate cu art. $842$8$ din 7egea educa iei na ionale nr. 1#$411, cu modificrile i completrile ulterioare, sau penal, dup caz. %$& =nscrierea numelui candida ilor sau a altor nume proprii care nu au legtur cu cerin ele su!iectului n afara spa iului care se sigileaz, precum "i orice alte semne distinctive pe foile de examen sau pe ciorne, determin anularea lucrrilor scrise. 'andida ii care doresc s corecteze o gre"eal taie fiecare rnd din pasa+ul gre"it cu o linie orizontal iar sc>emele#desenele cu o linie o!lic. %-& 'andida ii care n timpul desf"urrii pro!ei scrise sunt surprin"i copiind, primind sau transmi nd solu ii cu privire la su!iecte, sunt elimina i din examen, nc>eindu2se un proces ver!al n acest sens de ctre asisten ii supraveg>etori sau mem!rii comisiei de examen. 'andida ii elimina i pierd dreptul de nscriere la examen n sesiunea imediat urmtoare. Aceea"i msur se aplic "i pentru orice alt tentativ de fraud. Art. $< %1& 'andidatul care se retrage din proprie iniiativ, poate solicita anularea lucrrii, pe !aza unei declara ii, pred lucrarea "i foaia cu su!iecte "i prsete sala dup cel pu in o or, dar nu la mai mult de - ore de la desc>iderea plicului cu su!iecte. =n acest caz, lucrarea scris nu este evaluat, iar n statistici candidatul respectiv se consider retras, cu dreptul de a se nscrie n sesiunea imediat urmtoare, conform prevederilor legale. %$& =n cazuri excep ionale, dac un candidat solicit prsirea temporar a slii, el este nso it de unul dintre asisten ii supraveg>etori pn la napoierea n sala de examen, fr a !eneficia de prelungirea timpului alocat rezolvrii su!iectelor. Art. $@ %1& 5igilarea lucrrilor scrise se efectueaz cu etic>ete al!e, de ctre candida i, n prezen a responsa!ilului de sal, dup care se aplic "tampila de examen "i semntura pre"edintelui comisiei. Pentru "tampil se utilizeaz numai tu" al!astru. %$& Procedura specific de securizare a lucrrilor scrise utiliznd etic>ete cu cod de !are se sta!ilete de ctre Ministerul (ducaiei )aionale i se comunic inspectoratelor colare %-& 1up nc>eierea lucrrii, candida ii numeroteaz foile de examen cu cifre ara!e, n partea de +os a paginii, n col ul din dreapta, indicnd pagina curent "i numrul total de pagini scrise, de exemplu. -#; pentru pagina a treia din totalul de ; pagini scrise. 5e vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv paginile incomplete "i se vor aplica etic>etele cu codurile de !are, n spa iile rezervate. Art. $8 %1& 7a finalizarea lucrrii, candida ii predau responsa!ilului de sal lucrrile "i semneaz n !orderoul de predare, men ionnd numrul de pagini scrise n !orderou "i pe tez, n spa iul rezervat. 5pa iile li!ere ale ntregii lucrri se anuleaz de ctre unul dintre asisten ii supraveg>etori cu linie frnt n forma literei ?H, n fa a candidatului. Pn la predarea ultimei lucrri, n sal rmn cel pu in candida i. %$& 'iornele "i foaia cu su!iecte se predau separat responsa!ilului de sal, odat cu lucrarea/ ciornele nu sunt luate n considerare n evaluarea lucrrii "i la eventualele contesta ii. %-& 5upraveg>etorii de sal predau comisiei de examen lucrrile candida ilor, !orderourile de predare a lucrrilor, tipizatele anulate "i cele nefolosite, ta!elele de prezen, ciornele, foile cu su!iecte, etic>etele cu coduri de !are nefolosite. Art. $3 ,aremele de corectare pentru fiecare disciplin de examen vor fi afi"ate la loc vizi!il, dup postarea acestora pe site2ul 'entrului )aional de (valuare i (xaminare. Art. -4 Dezultatele pro!ei scrise se afi"eaz la sediul centrului de examen i se pu!lic pe site2ul definitivat.edu.ro. la data prevzut n 'alendar. Art. -1 'omisia de examen avizeaz procedurile de sus inere a examenului de ctre candida ii cu deficien e. utilizarea sistemului ,raille de ctre candida ii nevztori, respectiv a lim!a+ului mimico2 gestual de ctre candida ii cu deficien e de auz, mrirea timpului destinat efecturii lucrrii scrise de ctre candida ii cu deficien e vizuale grave, asigurarea scrisului cu caractere mrite pentru candida ii am!liopi, realizarea pro!ei scrise prin dictarea con inutului acesteia de ctre candidatul cu deficien e ctre un 14

supraveg>etor de alt specialitate dect cea la care se desf"oar pro!a respectiv. 'omisia na ional este informat asupra soluionrii situa iilor privind candida ii cu deficien e. II.8. E4al a'%a l 0'+'ilo' Art. -$ %1& Pentru evaluarea lucrrilor scrise i soluionarea contestaiilor, se constituie centre de evaluare#contestaii la nivel naional. %$& Arondarea disciplinelor de examen la centrele de evaluare#contestaii i procedura specific pentru evaluarea lucrrilor scrise se realizeaz de ctre Ministerul (ducaiei )a ionale i se comunic inspectoratelor colare. 6nspectorul "colar general desemneaz unitatea de nv mnt centru de evaluare#contesta ii. %-& 'omisia din centrul de evaluare este numit prin decizia inspectorului colar general, n urmtoarea componen . a& pre"edinte A profesor universitar# confereniar universitar, numit prin ordin al ministrului educaiei naionale/ !& vicepreedinte A inspector colar de specialitate sau director. c& 12$ secretari #1444 de candida i A inspectori, directori sau cadre didactice d& $2- informaticieni #1444 de candida i e& mem!ri evaluatori 2 cte 0 profesori evaluatori, pentru cel mult 144 lucrri scrise, organizai n dou comisii, fiecare comisie fiind alctuit din dou cadre didactice, respectndu2se urmtoarele criterii. 2 un profesor din nv mntul universitar i un profesor titular din nv mntul preuniversitar avnd gradul didactic 6 sau 66/ 2 un evaluator pentru su!iectele la disciplina de specialitate "i didactica#metodica predrii disciplinei de specialitate i un evaluator pentru su!iectele de pedagogie "i psi>ologie a educa iei. (valuatorul pentru su!iectele de pedagogie "i psi>ologie a educa iei poate face parte din comisiile de la mai multe specializri. %0& Preedinii comisiilor din centrele de evaluare#contestaii se propun de ctre institu iile de nvmnt superior din rndul cadrelor didactice universitare de predare avnd titlul tiinific de doctor i se numesc de ctre 'omisia naional de examen, prin ordin al ministrului educaiei naionale. %;& =n situaia n care preedintele centrului de evaluare#contestaii desemnat nu se prezint pn n preziua nceperii activitii n centrul respectiv, inspectorul colar general numete un preedinte din rndul cadrelor didactice titulare din nvmntul liceal, avnd gradul didactic 6 i performane profesionale deose!ite. )umirea este comunicat n scris 'omisiei naionale. Aceeai procedur se aplic i n situaia n care, din motive o!iective, comisia de examen solicit 'omisiei naionale nlocuirea preedintelui. %<& Pentru disciplinele la care nu se nscriu profesori evaluatori din nvmntul universitar, inspectorul colar general va numi n comisie profesori titulari din nv mntul preuniversitar, avnd gradul didactic 6 sau 66. %@& =n mod excep ional, pentru disciplinele la care nu se identific profesori evaluatori din nv mntul preuniversitar avnd gradul didactic 6 sau 66, inspectorul "colar general poate numi, cu avizul comisie na ionale, mem!ri n comisiile de evaluare a lucrrilor scrise profesori titulari din nv mntul preuniversitar, avnd gradul didactic definitiv. %8& 1in comisie nu pot face parte persoane care au n rndul candida ilor so ul#so ia, rude sau afini pn la gradul 6F inclusiv, mem!rii comisiei semnnd n acest sens o declara ie pe proprie rspundere. Art. -- 'omisia de evaluare a lucrrilor scrise are urmtoarele atri!uii. 11

a& transmite 'omisiei na ionale denumirea "i adresa centrului de evaluare sta!ilit, decizia de numire a comisie de evaluare, datele persoanelor de contact din comisia de evaluare !& prime"te, n ziua n care se sus ine pro!a scris, pe !az de proces2ver!al semnat de pre"edinte "i secretar#mem!ru, lucrrile scrise aduse de delega ii comisiilor de examen, spre a fi evaluate/ c& asigur securitatea "i integritatea lucrrilor scrise, pe perioada n care acestea se afl n centrul de evaluare/ d& asigur evaluarea lucrrilor scrise, respectnd !aremul de evaluare, precum "i prevederile prezentei metodologii/ e& nregistreaz n aplicaie nota o!inut de candidai la pro!a scris/ f& prime"te de la centrele de examen arondate centrului de evaluare respectiv, lista candida ilor care contest notele o! inute la evaluare, respectiv disciplina la care s2a depus contestaia/ g& pred ctre centrul de contesta ii, n deplin siguran , lucrrile scrise sigilate, ale cror note ini iale au fost contestate/ >& prime"te, de la comisia de rezolvare a contesta iilor, lucrrile scrise care au fost reevaluate "i o copie a procesului2ver!al cuprinznd deciziile acesteia/ i& pred cu proces2ver!al, prin pre"edinte, lucrrile scrise, !orderourile de evaluare "i celelalte documente de examen ctre directorul institu iei de nv mnt n care s2a organizat centrul de evaluare i unde, la final, se ar>iveaz. Art. -0 %1& Ciecare lucrare scris este evaluat independent, n sli separate, de cele dou comisii "i apreciat cu note de 14 la 1, conform !aremului de evaluare i notare, fr a se face nsemnri pe lucrare. %$& Ciecare comisie sta!ilete, prin raportare la !aremul de evaluare i notare, nota lucrrii scrise. Pentru validarea evalurilor, diferen a dintre notele celor dou comisii nu tre!uie s fie mai mare de 1 punct. %-& =n cazul n care apar lucrri pentru care diferen a dintre notele acordate de cele dou comisii este mai mare de 1 punct, pre"edintele comisiei de evaluare dispune reverificarea lucrrilor respective, n prezen a sa, de ctre cele $ comisii. =n func ie de rezultatele reverificrii, se decide, prin consens, nota lucrrii. %0& 1up finalizarea opera iilor de evaluare, notele acordate de comisii se trec ntr2un !orderou2 centralizator "i pe teze de ctre profesorii evaluatori, care semneaz n dreptul notei acordate. Pre"edintele comisiei de evaluare calculeaz "i scrie, n !orderoul2centralizator i pe fiecare lucrare, media aritmetic a celor dou note, cu dou zecimale, fr rotun+ire, aceasta reprezentnd nota o! inut de candidat la pro!a scris. %;& 7ucrrile candida ilor, mpreun cu !orderourile de corectare sunt preluate de pre"edintele comisiei de evaluare. Art. -; )ota o!inut la pro!a scris este nota la examen. )ota minim de promovare a examenului este 8 %opt&. II.9. Sol #io&a'%a 0o&t%!ta#iilo' Art. -< %1& 'ontesta iile se depun la centrele de examen. %$& 7ucrrile scrise pentru care se depun contesta ii n termenul prevzut n 'alendar, se resigileaz n vederea reevalurii, secretizndu2se "i nota acordat la prima evaluare. Art. -@ 'omisia de soluionare a contesta iilor, format n ntregime din alte persoane dect cele din comisia de evaluare a lucrrilor scrise, se constituie prin decizia inspectorului "colar general, n urmtoarea componen , n condi iile precizate la art. -$ alin. %0&2%8&. 1$

a& pre"edinte A profesor universitar# confereniar universitar, numit prin ordin al ministrului educaiei naionale/ !& vicepreedinte A inspector colar de specialitate sau director c& 12$ secretari #1444 de candida i A inspectori, directori sau cadre didactice d& $2- informaticieni #1444 de candida i e& mem!ri evaluatori 2 cte 0 profesori evaluatori, pentru cel mult ;4 de lucrri scrise, organizai n dou comisii, fiecare comisie fiind alctuit din dou cadre didactice, respectndu2se urmtoarele criterii. 2 un profesor din nv mntul universitar i un profesor titular din nv mntul preuniversitar avnd gradul didactic 6 sau 66/ 2 un evaluator pentru su!iectele la disciplina de specialitate "i didactica#metodica predrii disciplinei de specialitate i un evaluator pentru su!iectele de pedagogie "i psi>ologie a educa iei. (valuatorul pentru su!iectele de pedagogie "i psi>ologie a educa iei poate face parte din comisiile de la mai multe specializri. Art. -8 'omisia de soluionare a contesta iilor are urmtoarele atri!u ii. a& transmite 'omisiei na ionale denumirea "i adresa centrului de contesta ii sta!ilit, decizia de numire a comisie de contesta ii, datele persoanelor de contact din comisia de contesta ii !& prime"te, prin proces2ver!al semnat de pre"edinte "i secretar sau mem!ru al comisiei din centrul de evaluare, lucrrile scrise spre a fi reevaluate/ c& rspunde de securitatea lucrrilor scrise, pe perioada n care acestea se afl n centrul de contesta ii/ d& reevalueaz lucrrile scrise, respectnd !aremul de evaluare "i prevederile prezentei metodologii/ e& nregistreaz, pe lucrrile scrise "i n procesul2ver!al, notele acordate pentru fiecare lucrare scris contestat/ f& pred, prin pre"edinte, lucrrile scrise reevaluate, n conformitate cu procesele2ver!ale de predare2primire men ionate la lit. !&, mpreun cu o copie a procesului2ver!al con innd notele finale, delega ilor comisiei din centrul de evaluare. Art. -3 %1& Decorectarea lucrrilor se face conform procedurii de evaluare a lucrrilor scrise, prevzute n prezenta metodologie. %$& =n cazul n care diferen a 2 n plus sau n minus 2 dintre nota acordat de comisia de rezolvare a contesta iilor "i nota acordat de comisia de evaluare este de cel mult 4,; puncte, rmne definitiv nota acordat de comisia de evaluare. %-& =n situa ia lucrrilor notate cu o not cel pu in egal cu 3,;4, nota definitiv este nota final atri!uit la recorectare. %0& 1ac diferen a dintre nota final acordat de comisia de rezolvare a contesta iilor "i nota final sta!ilit n urma evalurii ini iale este mai mare de 4,; puncte, rmne definitiv nota acordat de comisia de rezolvare a contesta iilor. %;& 9otrrea comisiei de rezolvare a contesta iilor este definitiv "i se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contesta ia reprezentnd plngerea din cadrul procedurii preala!ile reglementate de art. @ din 7egea contenciosului administrativ nr. ;;0#$440, cu modificrile "i completrile ulterioare. %<& Ilterior evalurii lucrrilor scrise, conducerea Ministerului (duca iei )aionale poate desemna, dup caz, comisii de reevaluare, prin sonda+, a unui numr de lucrri scrise, urmrindu2se corectitudinea respectrii !aremelor de evaluare. =n cazul constatrii unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului (duca iei )aionale propune conducerilor inspectoratelor "colare s ia msuri de sanc ionare a 1-

persoanelor care nu "i2au ndeplinit atri!u iile n cadrul examenului, potrivit prevederilor legale. Deevaluarea nu conduce la modificarea notelor candida ilor. Art. 04 %1& Falidarea rezultatelor examenului na ional de definitivare n nv mnt se realizeaz de ctre Ministerul (duca iei )a ionale prin ordin al ministrului educa iei na ionale, pe !aza ta!elelor transmise de comisiile de examen, ntocmite de inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane dup situa ia extras din aplicaia electronic, semnate de inspectorul general i stampilate. %$& =n !aza ordinului ministrului educa iei naionale privind validarea rezultatelor la examenul na ional de definitivare n nv mnt, candida ii primesc adeverina2tip completat i stampilat, conform anexei 0, parte integrant a prezentei metodologii. Capitol l al III(l%a Di!po"i#ii *i&al% Art. 01 1repturile salariale se acord cadrelor didactice care au promovat examenul, ncepnd cu data de 1 septem!rie a anului "colar urmtor celui n care s2a desf"urat examenul. Art. 0$ %1& '>eltuielile privind organizarea "i desf"urarea examenului precum "i plata cadrelor didactice care particip la organizarea "i desf"urarea examenului se asigur de ctre Ministerului (duca iei )a ionale prin inspectoratele "colare, n conformitate cu art. 111 din 7egea educa iei na ionale nr. 1#$411, cu modificrile i completrile ulterioare. %$& )ormarea activit ii "i salarizarea mem!rilor comisiilor implicate n organizarea "i desf"urarea examenului na ional de definitivare n nv mnt se sta!ile"te prin ordin al ministrului educa iei naionale.

10

A)(JA 1 la *M........................

Cal%&)a' l )%!*+ '+'ii %,a-%& l i &aio&al )% )%*i&iti4a'% 5& 5&4++-:&t 2 !%!i &%a 1;/6 (
121; octom!rie 12-1 octom!rie 121; noiem!rie 1; noiem!rie2; iunie 1;2-4 iunie 1@ iulie $$ iulie $$2$- iulie $02$< iulie $@ iulie $8 iulie 210 august $;2$3 august (miterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen +udeene # comisiei de examen a municipiului ,ucureti =nscrierea candidailor la unitile de nvmnt, transmiterea dosarelor de nscriere la inspectoratul colar, verificarea i avizarea acestora =n"tiin area candida ilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de nscriere. =nregistrarea candidailor n aplicaie. (fectuarea inspeciilor la clas 'ompletarea dosarelor de nscriere, finalizarea nscrierii candidailor n aplicaie i validarea fielor de nscriere de ctre candidai 5us inerea pro!ei scrise Afi"area rezultatelor =nregistrarea contesta iilor "i transmiterea acestora la centrele de evaluare Dezolvarea contesta iilor Afi"area rezultatelor finale Gransmiterea la Ministerul (ducaiei )aionale a ta!elelor nominale cu candida ii admi"i i validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educaiei naionale (li!erarea de ctre inspectoratele colare a adeverinelor de promovare a examenului de definitivare n nvmnt

1;

______________________________________________________________________ _ | INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI .............................. | |La data susinerii exa enu!ui de de"initi#are $n $n#%% &nt' | (andidatu!)a*...............are + #e(,i e e"e(ti#% $n a(ti#itatea de| -redare de ......... ani ..........'!uni.............'.i!e/*.| |Ins-e(t+ru! 0(+!ar -entru de.#+!tarea resursei u ane1 | |Nu e!e 0i -renu e!e ................................................ | | Se n%tura .......................................................... | |Data ............................................................... | | _____________________________________________________________________| C6KL 1( =)5'D6(D( la examenul na ional de definitivare n nv mnt n anul %sesiunea& ................................., n func ia didactic deMM& ......................, specialitatea .................................. %numele, ini iala tatlui, prenumele 2 cu ma+uscule& ................................. 6nstitu ia de nv mnt a!solvit. ..........................., cu durata de ...... ani. 5pecializrile o! inute prin studii ........................... Fec>ime efectiv n activitatea didactic de predare la data nscrierii. ............ ani ............ luni .............. zileM&. Prezentat la examenul de definitivare n nv mnt n urmtoarele sesiuni. sesiunea 6 ................ sesiunea a 662a ............. sesiunea a 6662a ................ 1ata ...................... 5emntura ........................... 5e certific datele din prezenta fi" de nscriere "i se adevere"te c, potrivit nscrisurilor din carnetul de munc#documentelor prezentate, dl %dna& ............................................................... a func ionat n nv mnt de la data o! inerii examenului de a!solvire#licen ................................., dup cum urmeaz. ____________________________________________________________________
|Nr. |Unitatea de|2un(ia |Peri+ada1 | |(rt.|$n#%% &nt|dida(ti(%|de !a .........|-&n% !a .......|

A)(JA $ la *M.................

T+ta! #e(,i e $n a(ti#itatea dida(ti(%/ )ani |!uni |.i!e* |____|___________|_________|_______________|_______|________|_______|__________|

=n anul "colar ........... este ncadrat la unitatea noastr n func ia didactic deMM& ......................., la disciplina ......................, cu activitatea de !az#norm ntreag, cu ............. ore#sptmn. 'andidatul solicit traducerea su!iectelor n lim!a ...................... 1irector, %nume#prenume#semntur& 222222222222222222222222222222222 M& 5e calculeaz vec>imea de predare n specialitate, de la data nceperii stagiului la catedr pn la data de -1 august a anului n care se sus ine pro!a scris. MM& (ducatoare, nv tor, maistru2instructor, antrenor, cadru didactic medical, nv tor2itinerant, institutor, profesor pentru nv mntul pre"colar, profesor pentru nv mntul primar, profesor. A)(JA - la *M.................. 1< 1ata .................

PD*'(52F(D,A7 1( 6)5P('N6( 7A '7A5L Initatea de nv mnt. .................................................. )umele "i prenumele cadrului didactic inspectat. ......................... Cunc ia didactic "i specialitatea. ...................................... 1ata efecturii inspec iei. .............................................. 6nspec ia este efectuat de. .................................................................... %numele "i prenumele, func ia, gradul didactic, institu ia#unitatea de nv mnt de la care provine& 6. 'onstatri "i aprecieri. 1. Activitatea didactic. a& activit i verificate/ !& proiectarea activit ilor %creativitate n conceperea lec iilor#activit ilor, corela ia dintre componentele actului didactic, strategii didactice "i evaluare&/ c& desf"urarea activit ilor %comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mi+loacelor de nv mnt n lec ie, creativitate n conducerea lec iilor "i orientarea ac iunilor "i gndirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performan ei&/ d& evaluarea randamentului "colar 2 metode "i te>nici de evaluare a rezultatelor nv rii/ e& nivelul pregtirii elevilor, apreciat pe !aza o!serva iei directe, a pro!elor de control aplicate "i a evalurii longitudinale/ f& cunoa"terea elevilor %strategii de diferen iere "i individualizare&/ g& competen e psi>orela ionale %n raporturile cu elevii, cu prin ii, cu cadrele didactice "i cu comunitatea local&/ >& autoevaluarea %capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigen ele unui stil didactic elevat&. $. Activitatea educativ n "coal "i n afara ei -. Activitatea de perfec ionare %metodic "i "tiin ific& 0. Aprecierea consiliului de administra ie al unit ii de nv mnt cu privire la activitatea didactic "i la conduita n cadrul "colii "i al comunit ii "colare 66. 'oncluzii "i recomandri. Ins-e(t+r34et+dist' ............. ............. ............ )nu e!e 0i -renu e!e* )n+ta* )se n%tura*

Dire(t+r3Dire(t+r ad5un(t' ............. ............. ............ )nu e!e 0i -renu e!e* )n+ta* )se n%tura* .............. )n+ta "ina!%*

1@

A)(JA 0 la *MOOOOOOOOO. MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE INSPECTORATUL COLAR AL ..


(judeului/ municipiului Bucureti)

Nr................/.........................

ADEVERIN
ncepnd cu data de................, prin OMEN nr.................................... dnei/dlui .................................................................................................... domiciliat n ......................................................................................a!nd "uncia didactic de ............................................................................ #pecialitatea............................................................i #$a acordat de"initi!area n n!mnt n urma promo!rii e%amenului naional de de"initi!are, #e#iunea ........................ cu nota..............................la di#ciplina de e%amen ................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ......................................... &na / &nul ...............................................................a do'ndit dreptul de practic n n!mntul preuni!er#itar.
(localitatea i judeul) (nume, iniiala tatlui, prenume)

(n#pector )colar *eneral, umane, ............................................. ............................................


(#emntura i tampila) (nume i prenume)

(n#pector pentru de+!oltarea re#ur#ei ........................................... ...........................................


(#emntura) (nume i prenume)

18