LEGUMINOASE PERENE FURAJERE 1. Lucerna albastr\ - Medicago sativa L.

1.1. Importan]\ Lucerna albastr\, originar\ din sudul Caucazului [i Asia de sud-vest, este cea mai veche plant\ de nutre]. Se cultiv\ din anul 1300 `.Cr. `n Asia [i din anul 700 `.Cr. `n Babilon. Se consider\ c\ primii cultivatori ai lucernei au fost per[ii, apoi arabii, grecii [i romanii. ~ncepând cu secolul al XVI-lea, cultura lucernei s-a extins `n ]\rile din vestul Europei [i `n America. ~n Europa Central\ [i de est se pare c\ lucerna a ajuns `n jurul anului 1780, când s-au semnalat [i primele culturi `n Banat [i Transilvania. ~n Muntenia [i Moldova lucerna s-a cultivat `ncepând din anul 1800, cu s\mân]\ adus\ din Fran]a (Varga P. [i colab., 1973).
Lucerna este o plant\ de climat temperat, cu o plasticitate ecologic\ foarte larg\, fiind adaptat\ la diferite condi]ii de clim\ [i sol. Se cultiv\ `n toate continentele, ocupând pe glob o suprafa]\ de peste 35 mil. ha. Cele mai mari suprafe]e cu lucern\ se cultiv\ `n S.U.A. (12 mil. ha) Argentina (7 mil. ha), Rusia (4,5 mil. ha), Italia [i Fran]a (peste 1,5 mil. ha) (Varga P. [i colab., 1973). ~n ]ara noastr\ suprafa]a cultivat\ cu lucern\ a

crescut de la 136,3 mii ha `n 1938, la 343,3 mii ha `n 1995 (Anuarul statistic, 1996). Larga r\spândire `n cultur\ a lucernei se explic\ prin productivitatea ei ridicat\, `nsu[irile biologice deosebite [i calitatea superioar\ a furajului. ~n condi]ii normale se pot realiza 7-8 t/ha s.u. `n cultur\ neirigat\ [i 12-15 t/ha s.u. `n cultur\ irigat\. Lucerna poate fi utilizat\ cu rezultate foarte bune sub form\ de nutre] verde, fân, nutre] `nsilozat, granule sau brichete, constituind o component\ important\ `n ra]iile furajere la multe specii [i categorii de animale. Lucerna este considerat\ planta furajer\ ce produce cea mai mare cantitate de protein\ digestibil\ la unitatea de suprafa]\ (1022 kg/ha P.D., la o produc]ie de 7 t/ha s.u., recoltat\ la `mbobocit-`nflorit). Con]inutul lucernei `n substan]e nutritive este ridicat [i variaz\ `n limite largi, `n func]ie de faza de vegeta]ie `n momentul recolt\rii. Varia]ia con]inutului `n substan]e nutritive (% din s.u.)
Faza de Extractive Protein\ Caroten (mg UN/kg PB Celuloz\ Gr\simi neazotate Cenu[\ digestibil\ la 100 g s.u.) s.u. vegeta]ie ~mbobocire 19,8 24,1 3,5 44,6 8,0 15,4 50 0,73 ~mbobocit18,8 `nflorit 10% ~nflorit 80% 18,1 Dup\ `nflorit 17,5 25,9 28,5 32,0 3,5 4,1 4,2 43,5 40,6 37,5 8,4 8,7 8,8 14,6 14,1 13,6 48 46 45 0,67 0,64 0,60

Proteina din lucern\ are un con]inut bogat `n aminoacizi

esen]iali, conferindu-i o valoare biologic\ ridicat\.

Pe lâng\ protein\, lucerna con]ine cantit\]i mari de s\ruri minerale (Ca, K, Mg, Na), vitamine (A, B2, C, D, E, K) [i

substan]e extractive neazotate. Con]inutul `n fosfor este uneori insuficient (<0,15%), aspect ce poate fi evitat printro fertilizare adecvat\ cu `ngr\[\minte fosfatice. La lucerna `n stare prosp\t\ s-a constatat prezen]a `n compozi]ia sa chimic\ a saponinelor (0,3-1,8 % din s.u.), care se consider\ c\ reprezint\ cauza principal\ a apari]iei meteoriza]ilor la rumeg\toare. Lucerna are un grad ridicat de digestibilitate atât `n stare verde cât [i sub form\ de fân sau nutre] `nsilozat. Astfel, valorile coeficien]ilor de digestibilitate sunt `n medie de 80,5% la P.B. din masa verde, 77,3% la P.B. din fân, 49,1% la C.B. din masa verde [i 44,8% la C.B. din fân, la recoltarea `n faza de `mbobocire. Valoarea nutritiv\ a lucernei variaz\ `ntre 0,60-0,73 U.N./1 kg s.u. `n func]ie de momentul recolt\rii. Varia]ia valorii nutritive la lucern\ `n diferite faze de vegeta]ie (dup\ Vintil\ M., 1989) Faza de vegeta]ie ~mbobocit ~mbobocit-`nflorit 10% ~nflorit peste 10 % ~nflorit peste 80 % Valoarea nutritiv\ (la 1kg s.u.) UN PD (g) 0,73 154 0,67 0,66 0,64 146 143 141

Lucerna este [i o bun\ plant\ melifer\.~nflorit 100% Dup\ `nflorit 0. 5-6 coase la irigat) etc. cum ar fi: rezisten]a la secet\ [i ger. ce tr\ie[te 8-10 ani sau mai mult.63 0.60 141 136 Lucerna este important\ [i prin unele din `nsu[irile biologice. profund\.. `ns\ produc]ii economice se ob]in `n primii 3-5 ani. pe care-l `mbog\]e[te `n azot datorit\ simbiozei cu bacteria Rhizobium meliloti. cu o bun\ structur\ [i previne salinizarea secundar\ `n condi]ii de irigare. . R\d\cina este pivotant\. `l las\ curat de buruieni. ce poate ajunge pân\ la 10-12 m adâncime sau mai mult. energia mare de regenerare (3-4 coase la neirigat.2. 1. reac]ia pozitiv\ la aprovizionarea suficient\ cu ap\ [i elemente nutritive. ~nsu[iri morfologice Lucerna este o plant\ peren\. dar masa principal\ de r\d\cini (80-85%) se g\se[te `n primii 40-50 cm ai solului. De asemenea. lucerna prezint\ importan]\ [i ca plant\ amelioratoare a solului.

potasiu. Importan]a coletului rezid\ [i din faptul c\ reprezint\ locul de acumulare a substan]elor de rezerv\ (zaharuri.). Nodozit\]ile datorate nregistreaz\ `n anul I. S). pân\ la `nflorit.4 D. aer. când pivotul ajunge la 1 m adâncime. dup\ care din ea r\mâne partea inferioar\ numit\ “colet”. Tulpina primar\ se `ntâlne[te numai la plantele tinere `n anul I. amidon. triazinice etc. . fosfor. p\[unat). se formeaz\ l\stari `n fiecare prim\var\ [i dup\ fiecare folosire (cosit. MCPA. situat la 1-3 cm `n sol.Cel mai intens ritm de cre[tere a r\d\cinilor se Lucerna albastr\ cre[terea r\d\cinilor tinere [i `ncetarea activit\]ii unora din cele mature. microelemente (Mo. de reac]ia neutr\ a solului [i lipsa substan]elor reziduale din unele erbicide (pe baz\ de 2. `n stratul bine ` aerisit de la suprafa]a solului. calciu. Din mugurii de pe colet. Formarea nodozit\]ilor este influen]at\ pozitiv de buna aprovizionare a solului cu ap\. Dup\ anul al II-lea se realizeaz\ un echilibru `ntre activit\]ii bacteriilor se formeaz\ la `nceput pe r\d\cina principal\ [i apoi pe cele secundare.

hemiceluloz\ etc. Frunzele sunt trifoliate. (Leguminosae). tribul Trifolieae. pe tipul cinci.6-1. genul Medicago.3.. M. Dintre acestea prezint\ importan]\ ecnomic\ ridicat\ doar trei specii: Medicago sativa L. foliola median\ mai lung pe]iolat\ decât cele laterale.) necesare cre[terii l\starilor [i rezisten]ei la ger. r\sucit\. ~n ]ara noastr\ se afl\ `n cultur\ a gam\ larg\ de soiuri create la ICPCPT Fundulea: . muchia]i. din care 11 se g\sesc [i pe teritoriul ]\rii noastre.6-2.1 mm grosime [i MMB = 1.2 mm l\]ime. zigomorfe.0-1. hybrida). 0. (M. Florile sunt albastre-violacei. care cuprinde 62 de specii. media Martyn. Semin]ele sunt reniforme sau drepte. glabri sau slab p\ro[i. 1. L\starii sunt ramifica]i.5 g. [i M. Ei cresc sub form\ de tuf\ [i mai rar culca]i pe sol (la unele soiuri ce se preteaz\ [i la p\[unat). varia sau M.5 mm lungime. cu foliole ovate sau lanceolate din]ate `n treimea superioar\. 1.2-2. de culoare galben-verzuie sau galben-brunie. având dimensiunile de 1. Prin `nvechire semin]ele `[i pierd luciul [i devin brune. falcata L. care au fost introduse `n cultur\. Fructul este o p\staie polisperm\. cu luciu slab. grupate `n raceme axilare alungite. Sistematic\ [i soiuri Lucerna face parte din familia Fabaceae. cu 2-4 spire. erec]i sau ascenden]i [i au `n\l]imea de 60-100 cm.

Fundulea 652. mai precoce cu 5-7 zile decât Gloria. sintetic. cu energie [i vitez\ de regenerare . Triumf. foarte rezistent la vestejirea fuzarian\. Este recomandat pentru toate zonele de cultur\. omologat `n 1963. Este recomandat pentru zonele irigate din sudul ]\rii. Lute]ia. dar cu plasticitate ecologic\ mai redus\ decât a soiului Fundulea 652. pe terenuri neirigate. omologat `n 1973. Este recomandat pentru toate zonele de cultur\. Gloria. `n condi]ii de irigare [i `n amestec cu golom\]. Lute]ia. fiind recomandat pe terenurile irigate [i mai ales `n cultur\ pur\. este un soi sintetic. Este productiv. omologat `n 1981. fiind indicat mai ales `n cultur\ pur\. este un soi intensiv. productiv. omologat `n l982. foarte rezistent la boli. este un soi sintetic. intensiv. este un soi sintetic. `ns\ sensibil la vestejirea fuzarian\. este un soi sintetic. este recomandat pe terenurile neirigate. rezistent la secet\ [i iernare. Triumf. secet\ [i iernare. Este rezistent la boli [i iernare. Adonis. dar [i `n cultur\ pur\ pe terenuri neirigate. foarte productiv. rezistent la iernare [i secet\. omologat `n 1986. Luxin. cu o longevitate `n exploatare de peste 4 ani. productiv rezistent la secet\ [i iernare. produce o cantitate mare de s\mân]\ (> 800 kg/ha). omologat `n 1987. este primul soi de lucern\ creat `n ]ara noastr\. rezistent la iernare [i secet\.

Diane. Topaz. ~n acest caz sporul mediu de substan]\ uscat\ este de 73. Temperatura minim\ de germinare a semin]elor: l C. Este recomandat pentru toate zonele de cultur\. rezistent la secet\. Are o bun\ capacitate de regenerare.4.69%).89 U. omologat `n 1994. Cel mai intens ritm de cre[tere a organelor vegetative se realizeaz\ la 0 0 0 0 . Al\turi de acestea se mai cultiv\ [i soiurile: Capri. foarte productiv. Cerin]ele fa]\ de clim\ [i sol Lucerna are o plasticitate ecologic\ larg\. fiind recomandat `n condi]ii de irigare.. pe terenuri irigate. Furajul are o valoare nutritiv\ foarte bun\ (0. este soi sintetic. cu un con]inut ridicat de protein\ brut\ (22. `n amestec cu golom\]ul. rezistent la secet\. este un soi sintetic. de provenien]\ str\in\.4 kg/ha/zi. Moga [i colab. iernare [i boli. fiind recomandat pentru toate zonele. Norla. Cinna. 1996). 1. `ns\ poten]ialul ei productiv poate fi pus `n eviden]\ numai `n anumite condi]ii pedoclimatice. iar cea maxim\ este de 37 C. Maya. omologat `n 1991.N. Suma de temperatur\ pentru ca plantele de lucern\ din anii II-III de vegeta]ie s\ ajung\ la `nceputul `nfloririi este de cca 900 C pentru coasa I [i 800-850 C pentru coasele II [i III (dup\ I. Selena. iernare [i vestejirea fuzarian\. foarte productiv.). `n amestec cu golom\]ul.ridicat\.

`n condi]ii de neirigare.25 C [i chiar peste -40 C. Cele mai mari produc]ii se realizeaz\ `n zone cu precipita]ii anuale de 500-650 mm. când solul este acoperit cu z\pad\ (dup\ Jung [i Lavan.-6 C. ~n timpul iernii lucerna matur\ suport\ bine temperaturi de . [i colab. Cre[terea [i . 0 0 Lucerna nu suport\ b\ltirea apei la suprafa]a solului [i nici excesul de ap\ din sol. 1996). Stagnarea apei. `ns\ plantele tinere. imediat dup\ cosire. Se apreciaz\ c\ pentru producerea unei unit\]i de substan]\ uscat\. Datorit\ sistemului radicular profund [i bine dezvoltat lucerna are o mare rezisten]\ la secet\.5 m. chiar dac\ este o mare consumatoare de ap\.2-1. diminuând produc]ia [i vivacitatea lucernei. Lucerna este o plant\ de zi lung\. cita]i de I. cre[terea lucernei `nceteaz\. La tempearturi de peste 35 C. lucerna consum\ 700-800 unit\]i ap\ `n cultur\ irigat\ [i 500-600 unit\]i la neirigat. sunt distruse la 0 0 0 temperaturi de -5 . având cerin]e ridicate fa]\ de lumin\ mai ales la `nceputul cre[terii. la sem\natul de prim\var\. 1996). Moga. timp de 3-9 zile determin\ diminuarea masei sistemului radicular cu 30-80% [i a produc]iei cu 20-60% (Moga I. bine repartizate `n timpul perioadei de vegeta]ie. cre[terea r\d\cinilor [i activitatea bacteriilor fixatoare de azot sunt mult stânjenite.. Lucerna matur\ este rezistent\ la temperaturi sc\zute. Pe terenurile unde apa freatic\ este la o adâncime mai mic\ de 1.temperaturi cuprinse `ntre 21-27 C.

. solurile aluvionare. Nu sunt recomandate solurile acide. Tehnologia de cultivare pentru furaj Rota]ia. Câmpia Banatului. nordul Dobrogei. brun-ro[cate sau brune. permeabile. argiloase. cu o reac]ie neutr\ sau slab alcalin\. luncile principalelor râuri din zonele de step\. potasiu [i calciu. centrul Câmpiei Transilvaniei. Fa]\ de sol lucerna are preten]ii ridicate. bine aprovizionate `n fosfor. compacte [i cu exces de umiditate. drenate. precum [i cele nisipoase. partea de NV [i NE a ]\rii. bogate `n humus. grele. SE [i centrul Moldovei. silvostep\ [i nemoral\. 1. cum ar fi cernoziomurile. Lucerna valorific\ bine [i solurile slab s\r\turoase. Rezultate bune se ob]in [i `n centrul [i estul Câmpiei Române. fertile. cu activitate microbian\ intens\. Zonele de cultur\ cele mai favorabile pentru cultura lucernei se `ntâlnesc `n Câmpia Dun\rii.dezvoltarea optim\ a plantelor se realizeaz\ cu o fotoperioad\ de 15-16 ore/zi [i o intensitate luminoas\ de 16-18 mii de luc[i. Cele mai indicate soluri sunt cele profunde. Cele mai indicate premerg\toare sunt cerealele de toamn\ [i de prim\var\. dar se ob]in rezultate bune când se cultiv\ dup\ plante care las\ terenul curat de buruieni. plantele furajere anuale care elibereaz\ terenul pân\ la sfâr[itul verii. Lucerna nu este preten]ioas\ fa]\ de planta premerg\toare.5.

hibrizii tardivi de porumb care elibereaz\ terenul târziu [i las\ solul s\rac `n ap\ [i elemente nutritive. sorgul.oboseal\ a solului” pentru lucern\. precum [i dup\ ea `ns\[i decât dup\ o perioad\ egal\ cu minimum o dat\ [i jum\tate timpul cât cultura a fost men]inut\ pe acel teren. deoarece lucerna este o mare consumatoare de ap\. lucerna . Sunt indicate.. Lucerna este o bun\ premerg\toare pentru majoritatea plantelor de cultur\. Pentru 1 t/ha s. pr\[itoarele exigente fa]\ de azot [i cu perioada mai scurt\ de vegeta]ie (porumb siloz. `n primul an dup\ lucern\. lucerna nu trebuie s\ urmeze dup\ plante tratate cu erbicide triazinice `n ultimii 3 ani. hibridul sorg x iarba de Sudan etc). hibrizii sorg x iarb\ de Sudan. pentru a se putea preg\ti solul `n bune condi]ii. l\sând solul curat de buruieni. De asemenea. Cerealele de toamn\ pot urma dup\ lucern\ dac\ des]elenirea se face cel târziu dup\ coasa a II-a. Fertilizarea [i amendamentarea. bine structurat [i bogat `n elemente nutritive.u.Pr\[itoarele sunt considerate bune premerg\toare pentru lucerna ce se seam\n\ prim\vara. Nu sunt bune premerg\toare iarba de Sudan. Se evit\ `n acest fel a[a numita . hibrizi timpuri de porumb pentru boabe) sau plante rezistente la secet\ (iarba de Sudan. cu condi]ia s\ elibereze terenul pân\ la mijlocul toamnei. Lucerna este o mare consumatoare de elemente nutritive. exist\ condi]ii favorabile de umiditate [i dac\ se iau m\suri pentru a evita fenomenul de c\dere. `n special azot [i calciu.

7 kg fosfor. Pentru lucern\ con]inutul optim al solului `n fosfor este de 8-10 mg/100 g sol. Potasiul are rol important `n sporirea rezisten]ei plantelor la secet\. mai ales `n regiunile secetoase. ~ngr\[\mintele cu fosfor. Pe solurile cu con]inut redus de humus (< 2%) [i azot total.1996). solurile ]\rii noastre sunt bine aprovizionate `n potasiu. se recomand\ aplicarea unor doze mici de azot (N30-35) la desprim\v\rare..extrage din sol 34 kg azot. [i colab. 20 kg potasiu [i 20 kg calciu (Moga I. ~n general. cu excep]ia celor . Fosforul [i potasiul se aplic\ `n func]ie de con]inutul solului `n aceste elemente. se aplic\ odat\ cu lucr\rile solului [i apoi la 2-3 ani. prin diminuarea transpira]iei. dar pentru realizarea de produc]ii mari [i constante. Azotul este asigurat `n cea mai mare parte pe cale simbiotic\ [i din rezervele solului. Fosforul are un rol important `n asimilarea azotului. aplicate prim\vara devreme sau frac]ionat dup\ primele coase. sinteza proteinelor [i a hidra]ilor de carbon. Efectul lipsei fosforului din aceast\ perioad\ nu poate fi compensat `n anii urm\tori. `n doze de P40-100 (doze mai mari `n condi]ii de irigare [i pe soluri acide amendamentate). Aprovizionarea normal\ a solului cu fosfor la `nfiin]area lucernierei determin\ o bun\ dezvoltare a sistemului radicular. dozele de azot pot fi mai mari (N40-60). iar `n potasiu de 18-19 mg/100 g sol.

Aplicarea amendamentelor cu calciu se recomand\ pe solurile acide. manganul [i zincul cu rol de catalizator `n procesul de fotosintez\. ~ngr\[\mintele cu potasiu se aplic\ `n acela[i mod ca [i cele cu fosfor. 11 g Mo [i 1120 g Zn. calcularea corect\ a dozei de amendamente calcaroase se poate face cu rela]ia: . iar cele cu fosfor se reduc cu pân\ la 50-60%.acide. citat de Moga I. ~n timpul folosirii culturii. Pentru lucern\. Cea mai economic\ [i complet\ surs\ de aprovizionare a solului cu microelemente o constituie gunoiul de grajd. Când se folose[te gunoiul de grajd se renun]\ la `ngr\[\mintele cu azot [i potasiu. sulful [i cobaltul care stimuleaz\ procesul de fixare a azotului pe cale simbiotic\. 3360 g Mn. iar `n timp de 5 ani lucerna export\ prin produc]ii 300 g Cu. Cele mai eficiente doze sunt de 35-40 t/ha la neirigat [i 60-80 t/ha `n regim irigat. Un rol important `n nutri]ia plantelor de lucern\ `l au [i microelementele. pe parcursul sezonului rece. borul. La o doz\ de 45 t/ha gunoi. 10 g Mo [i 1800 g Zn (dup\ Cooke. cu pH (H2O) < 6. 1996). Se poate aplica plantei premerg\toare sau direct culturii de lucern\ sub ar\tura de baz\.2 [i gradul de satura]ie `n baze (V%) < 80%. Gunoiul de grajd este bine valorificat de lucern\ pe toate tipurile de sol. `n special molibdenul. dar mai ales pe cele acide [i pe terenurile irigate. gunoiul bine fermentat se aplic\ la suprafa]a solului. solul prime[te 560 g Cu. 2500 g Mn. fierul.

`mpr\[tiate uniform [i omogenizate cu stratul superficial al solului prin 1-2 treceri cu grapa cu discuri. 1996). `n func]ie de planta premerg\toare. cita]i de I. iar puterea de str\batere a plantelor este redus\. odat\ cu gunoiul de grajd [i `ngr\[\mintele cu fosfor [i potasiu. dup\ ce `n prealabil au fost bine m\run]ite. Ar\tura se face vara sau toamna. dup\ 1-2 treceri cu grapa cu discuri. Amendamentele se `ncorporeaz\ sub ar\tura de baz\. Lucrarea se execut\ vara sau toamna cu nivelatoare (NT-2. `n care: DA = doza de amendament.DA = SBs 100 Vi − 1) × 150 PNA (dup\ Borlan [i Hera. Pe terenurile denivelate se recomand\ ca `nainte de aplicarea `ngr\[\mintelor [i efectuarea ar\turii s\ se fac\ nivelarea. Moga. Lucerna este foarte preten]ioas\ la modul de preg\tire a terenului deoarece are semin]e mici. f\r\ a disloca un strat de sol mai adânc de 10-15 cm. Pe solurile unde s-a format hardpan se folosesc pluguri cu scormonitori. Vi = gradul ini]ial de satura]ie cu baze dup\ Koppen. PNA= puterea de neutralizare a amendamentului (con]inutul `n substan]\ activ\ a amendamentului).8). adâncimea de `ncorporare a acestora `n sol este mic\. Lucr\rile solului. Pe podzoluri se recomand\ efectuarea unei lucr\ri de afânare f\r\ `ntoacerea . SBs= suma bazelor schimbabile (me/100 g sol). la 20-25 cm adâncime.

Dup\ sem\nat. Se recomand\ evitarea folosirii grapelor cu discuri la aceast\ lucrare. 0 . dup\ care se afectueaz\ ar\tura la 23-25 cm. Pe solurile acide amendamentate [i pe cele nisipoase se recomand\ bacterizarea semin]elor de lucern\ cu tulpini selec]ionate de Rhizobium meliloti.5 ori mai mare decât apa higroscopic\. Epoca optim\ de sem\nat este prim\vara devreme. liber\ de cuscut\. patul germinativ se preg\te[te cu agregatul de grape cu col]i. afânat la suprafa]\ [i bine a[ezat mai `n profunzime. perpendicular pe direc]ia de lucru a ma[inii de afânat solul. cu ma[ini de afânat solul (MAS). când temperatura solului la adâncimea de sem\nat este de 4-5 C. S\mân]a [i sem\natul. `n a doua jum\tate a toamnei se efectueaz\ lucr\ri cu grapa cu discuri `n agregat cu grape cu col]i pentru m\run]irea bulg\rilor [i o u[oar\ nivelare a solului. iar umiditatea de minimum 2. Prim\vara când terenul permite.brazdei. S\mân]a utilizat\ pentru `nfiin]area lucernierelor trebuie s\ fie curat\. Lucrarea se recomand\ uneori [i `nainte de sem\nat. Pentru aceasta. care determin\ sporirea produc]iei cu peste 30-50%. se poate efectua un t\v\lugit u[or al sem\n\turii. la 50-70 cm adâncime. `n cazul sem\natului `n prim\var\. Lucerna cere un pat germinativ foarte bine preg\tit. certificat\ biologic [i cu facultate germinativ\ ridicat\. când solul este uscat `n stratul superficial. prev\zut cu bare metalice pentru nivelare sau cu combinatorul.

`n condi]ii de irigare.Calendaristic. soluri brune [i de 3-4 cm pe soluri u[oare.g. `n func]ie de calitatea patului germinativ. Lucr\rile de `ngrijire. Sem\natul se face cu sem\n\torile pentru cereale p\ioase. Completarea golurilor se face de obicei numai `n anul I dup\ r\s\rirea plantelor [i mai rar `n anii de folosire. iar `n condi]ii de irigare. printro udare cu norma de 100-150 m /ha. când se folose[te o cantitate de s\mân]\ mai mare decât cea corespunz\toare suprafe]ei respective. pentru a se realiza 750-1000 s. Combaterea buruienilor este lucrarea cea mai important\ din anul I de vegeta]ie. aceste condi]ii se realizeaz\ `n prima jum\tate a lunii martie `n sudul ]\rii [i `n a doua jum\tate a lunii martie sau `nceputul lunii aprilie `n celelalte zone de cultivare a lucernei. umiditatea solului [i `nsu[irile semin]elor. (SUP-29). t\v\lugi de lemn `nf\[ura]i `n sârm\ ghimpat\. utilizând o cantitate de s\mân]\ de 18-22 kg/ha. când de la sem\nat pân\ la intrarea `n iarn\ `nsumeaz\ 850-1100 C. Lucerna se poate sem\na [i la sfâr[itul verii-`nceputul toamnei. la 12./m . deoarece lucerna are la `nceput un ritm lent de cre[tere [i poate fi mai u[or invadat\ de 3 . Adâncimea de sem\nat este de 2-3 cm pe 2 0 cernoziomuri.5-15 cm `ntre rânduri. grape de m\r\cini. Distrugerea crustei se poate realiza cu t\v\lugi inelari.

5-3 l/ha). manual sau cu cositori mecanice. Lasso (3. Basagran (4-5 l/ha). aplicate când lucerna are 3-5 frunze trifoliate. Diizocab (5-7 l/ha). Se poate folosi [i Basagranul forte (2-2.5 l/ha `n 300 l . aplicate preemergent. la 10-15 cm de la sol. Balan (4-5 l/ha). M\surile agrotehnice se refer\ la folosirea ca premerg\toare a culturilor pu]in `mburuienate. Dintre cele preventive cele mai importante sunt considerate a fi: descuscutarea semin]elor. Coasa de cur\]ire este indicat\ numai `n anul I [i se face la `mbobocitul lucernei când buruienile nu au format `nc\ semin]e.. efectuarea lucr\rilor solului [i de preg\tire a patului germinativ de bun\ calitate [i la epoca optim\. Fusilade sau Targa (1.5-5 l/ha) [i Dual (3-5 l/ha). Pentru distrugerea buruienilor dicotiledonate sunt recomandate erbicidele: Acetadin (5-7 l/ha). precum [i la efectuarea cosirilor de cur\]ire. aplicate postemergent. precum [i folosirea de `ngr\[\minte organice bine fermentate. ultimele dou\ `ncorporate mai superficial `n sol. Combaterea buruienilor pe cale chimic\ s-a dovedit a fi metoda cea mai eficace. folosirea de site pentru re]inerea semin]elor de buruieni (mai ales de Stelaria sp. Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate se folosesc erbicidele: Eradicane (4-5 l/ha). Aretit (5-7 l/ha).buruieni. Combaterea acestora se realizeaz\ prin metode preventive. Amaranthus sp. Materialul rezultat trebuie `ndep\rtat de pe teren `ntr-un timp cât mai scurt. agrotehnice [i chimice.) din apa de iriga]ie.

O problem\ deosebit\ pentru lucern\ o reprezint\ combaterea cuscutelor. Combaterea se poate realiza pe cale agrotehnic\ sau chimic\. C. epilinum. C. care uneori pot compromite cultura. 1996). europaea. Pe cale chimic\ cuscutele se combat prin stropiri cu solu]ie de Aretit. iar temperatura aerului este peste 18 C 0 [i umiditatea atmosferic\ mai mare de 40%. trifolii. O eficien]\ deosebit\ are erbicidul Pivot (0. epithymum [i C. Rezultate foarte bune s-au ob]inut prin folosirea erbicidului Pivot. Plantele cosite se pot da `n furajare. `n concentra]ie de 1-4%. la circa dou\ s\pt\mâni dup\ r\s\rirea lucernei. aplicat pe toat\ suprafa]a.7-1 l/ha) aplicat `n faza de 2-4 frunze trifoliate. Acetadin. citat de I. `n doz\ de 1 l/ha. când dup\ cosit l\starii de lucern\ [i filamentul de cuscut\ au reap\rut. când distrugerea cuscutei a fost de 98% (dup\ {arpe. Reglone sau Dibutox. Tratamentul se face numai pe vetrele de cuscut\. `n ]ara nostr\ s-au identificat 18. ~n primul caz se cosesc vetrele de cuscut\ numai `nainte de a forma semin]e [i se r\zuie[te solul pân\ la 1-2 cm adâncime. iar p\mântul r\zuit se adun\ `n gr\mezi `n afara culturii. 2 . care combate o gam\ larg\ de buruieni dicotiledonate [i unele monocotiledonate.ap\) când buruienile dicotiledonate au 2-3 frunze. C. Din cele peste 200 specii ale genului Cuscuta. folosind 1 l solu]ie la m . mai r\spândite fiind: Cuscuta campestris. Moga.

Gr\patul se efectueaz\ pe lucernierele `mb\trânite. `nceputul `nfloritului [i sfâr[itul `nfloritului. Pe lâng\ m\surile agrotehnice. administrate `n 300 l ap\) `n urm\toarele fenofaze: butonizare. Pseudopeziza medicaginis (p\tarea brun\ a frunzelor). Erysiphae pisi f. Uromices striatus (rugina lucernei). Pentru loturile semincere se recomand\ tratamente `n vegeta]ie cu produsele Tecto (1. Sitona ssp.5 kg/ha).300 ml/ha. Decis 2. se recomand\ [i folosirea metodelor biologice.5 kg/ha). cu grape cu discuri. Phytodecta fornicata (gândacul ro[u al lucernei). dup\ caz. Subcoccinella 24-punctata (buburuza lucernei). medicaginis (f\inarea lucernei). Fusarium oxisporum f.150 ml/ha. (g\rg\ri]a frunzelor [i r\d\cinilor de leguminoase). Fundazol sau Benlate (0.5 CE sau Karate 2. efectuarea a trei tratamente cu insecticide piretroide (Fastac 10 CE . sp. sp.5 CE . Cele mai r\spândite boli sunt: Pythium de Baryanum (c\derea plantelor). iar `n loturile semincere. Contarinia medicaginis (musculi]a galicol\ a florilor). `n scopul `ntineririi acestora prin afânarea . Principalii d\un\tori ai lucernierelor sunt: Ottiorrhynchus ligustici (g\rg\ri]a r\d\cinilor).Combaterea bolilor [i d\un\torilor trebuie s\ se realizeze `n primul rând prin metode agroculturale [i mai pu]in prin metode chimice pentru a reduce cheltuielile [i poluarea solului. Tychius flavus (g\rg\ri]a semin]elor). medicaginis (vestejirea fuzarian\ a plantelor).

superficial\ a solului [i frac]ionarea coletelor. fiind cuprins `ntre 60-80% din capacitatea de câmp. iar solul este slab aprovizionat cu ap\. ~n timpul vegeta]iei normele de udare nu trebuie s\ dep\[easc\ 600-700 m /ha pe solurile permeabile [i 500 m /ha pe cele mai pu]ine permeabile. supra`ns\mân]are cu raigras aristat (20 kg/ha) [i irigare. se impune o udare de r\s\rire. cu o norm\ de 300-350 m /ha. . 3 3 3 3 Recoltarea. Epoca de recoltare este factorul care influen]eaz\ atât nivelul [i calitatea recoltei. Se apreciaz\ c\ la lucern\ plafonul umidit\]ii la care se intervine prin irigare variaz\ `n func]ie de tipul de sol [i condi]iile climatice ale zonei. Lucrarea d\ rezultate bune dac\ este `nso]it\ de aplicarea `ngr\[\mintelor. cât [i longevitatea lucernei. ~n cazul sem\natului lucernei la sfâr[itul verii-`nceputul toamnei. Sporuri `nsemnate de produc]ie se `nregistreaz\ când con]inutul `n ap\ al solului `n stratul biologic activ (0-80 cm) este `ntre jum\tatea intervalului activ [i capacitatea de câmp pentru ap\. Lucrarea se efectueaz\ la sfâr[itul verii sau prim\vara. deoarece lucerna este o mare consumatoare de ap\. Irigarea este m\sura tehnologic\ ce asigur\ produc]ii mari [i constante. Când timpul este secetos lucrarea se repet\ dup\ circa 0-10 zile. ~n anii cu ierni s\race `n precipita]ii se recomand\ o udare la `nceputul lui aprilie cu 500-600 m /ha. depozitarea [i conservarea.

0 0 ~n condi]ii de secet\ prelungit\ se impune recoltarea lucernierei `nainte de epoca optim\. ~n anul II de vegeta]ie [i `n urm\torii.~n anul I de vegeta]ie lucerna se recolteaz\ `n intervalul cuprins `ntre sfâr[itul fazei de `mbobocire [i mijlocul fazei de `nflorire. pentru ca plantele s\ ajung\ la `nceputul `nfloritului au nevoie de 850-900 C la coasa I [i 750-850 C la coasele II-IV. ~n condi]ii favorabile de umiditate. ceea ce permite dezvoltarea normal\ a r\d\cinilor [i acumularea unor cantit\]i mari de substan]e de rezerv\. pentru a evita consumul inutil al rezervelor de substan]e nutritive din colet [i m\rirea intervalului de timp pân\ la coasa urm\toare. lucerna se recolteaz\ `n intervalul dintre mijlocul fazei de `mbobocire [i `nflorirea a 20-25% din plante. Se recomand\ practicarea alternan]ei intervalelor de recoltare `n timpul unei perioade de vegeta]ie. Epoca de recoltare `n anul I influen]eaz\ produc]ia anilor urm\tori [i durata de folosire a lucernierei. `n a[a fel `ncât fiecare suprafa]\ s\ fie recoltat\ cel pu]in o dat\ la `nflorirea a 20-25% din plante pentru a se da posibilitatea refacerii rezervelor de substan]e nutritive. Respectarea epocii de recoltare este o condi]ie esen]ial\ pentru realizarea unui furaj de bun\ calitate. la sporirea procentului de celuloz\ [i impregnarea acesteia cu cantit\]i din ce `n ce mai mari de fenoli. fosfor [i potasiu. . ~ntârzierea recolt\rii duce la sc\derea con]inutului plantelor `n protein\.

când .Fenolii inhib\ dezvoltarea microorganismelor utile din rumenul animalelor. dup\ ce s-a ridicat roua [i dup\ o preg\tire prealabil\ a animalelor. Uscarea pe cale natural\ se face pe sol. iar dup\ `nc\ 10-12 ore. brichete) sau `nsilozare (sub form\ de semisiloz sau semifân). iar pe terenurile irigate 4-6 coase/an. cu excep]ia ultimei coase care se efectueaz\ la 7-8 cm [i trebuie realizat\ cu cel pu]in 23 s\pt\mâni `nainte de venirea primelor `nghe]uri. uscarea `n brazde timp de 8-10 ore. Tehnologia tradi]ional\ de preg\tire a fânului pe sol este urm\toarea: recoltarea cu coasa (manual).. dup\ care acestea se `ntorc. diminuând consumabilitatea [i digestibilitatea furajului (dup\ Schneeberg. cu ajutorul curen]ilor de aer sau cu instala]ii speciale pentru deshidratare pe cale industrial\. Scehovic. 1996). se `nr\ut\]esc condi]iile de cre[tere a plantelor. precum [i datorit\ faptului c\ plantele proaspete pot provoca meteoriza]ii la animalele poligastrice. Dac\ se impune p\[unatul. pe suporturi sau prin balotare. ~n\l]imea de recoltare a lucernei este de 4-6 cm de la sol. f\in\. ~n condi]ii de neirigare se pot realiza 2-4 coase/an. Uscarea se poate efectua pe cale natural\. cita]i de Moga I. cu cositori mecanice sau cu vindroverul. acesta trebuie efectuat cu efective mici. Conservarea lucernei se poate realiza prin uscare (sub form\ de fân. Nu se recomand\ p\[unatul lucernei deoarece se distrug o parte din mugurii de pe colet.

fa]\ de sistemul clasic cositoare-grebl\. dup\ 15-20 ore. balotarea va avea loc la umiditatea de 2530%. pentru a reduce timpul de uscare `n câmp. . de preferin]\ dotat cu val]uri de strivire. Prin aceast\ metod\ se ob]ine un fân de bun\ calitate. `n acest caz baloturile se transport\ `n baza furajer\ [i se continu\ uscarea cu ajutorul curen]ilor de aer. cu baza mic\ pe sol. iar cele de carotenoizi cu 20-25%. `n form\ de piramid\. la folosirea vindroverului brazdele se `ntorc cu grebla rotativ\. când umiditatea plantelor ajunge la 3035%. Tehnologia de preg\tire a fânului de lucern\ pe suporturi se practic\ `n zonele relativ umede [i este asem\n\toare cu cea de preg\tire a fânului de pe paji[tile naturale. pentru ca umiditatea s\ scad\ la 15-17%. lucerna se adun\ `n c\pi]e de 150-200 kg. timp `n care umiditatea scade la 15-17%. iar baloturile se vor a[eza `n grupuri de câte 3-4. `n acest caz pierderile totale se reduc de circa dou\ ori. lucerna se transport\ la locul de depozitare. are loc balotarea la o presiune medie. dac\ definitivarea usc\rii se va realiza `n câmp. cele de frunze de circa patru ori. Preg\tirea fânului prin balotare presupune parcurgerea urm\toarelor faze tehnologice: recoltarea cu cositori sau vindrover.umiditatea plantelor scade la 28-30%. unde vor r\mâne 2-3 zile. iar dup\ `nc\ 10-15 ore de timp frumos. dup\ 1-2 zile. cu un con]inut mai mare `n proteine [i caroten.

gr\tare laterale [i hornuri dop (câte unul pentru 5-7 m de [ir\). Produc]ia. Lucerna se poate conserva [i prin `nsilozare. 2 Uscarea prin deshidratare pe cale industrial\ se realizeaz\ cu ajutorul unor instala]ii speciale. ob]inându-se astfel un fân de foarte bun\ calitate. la sem\natul de prim\var\. Fiecare strat se usuc\ pân\ ce umiditatea scade la 15-17%. . unde se a[eaz\ `n 3-4 straturi succesive. La coasa a II-a se realizeaz\ circa 50-60% din produc]ia coasei I. dup\ care se transport\ la instala]iile de uscare. Plantele de lucern\ cosite se usuc\ `n câmp pân\ la umiditatea de 40-45%. Plantele de lucern\ imediat dup\ recoltare sunt aduse la aceste instala]ii. unde prin intermediul unor temperaturi foarte ridicate sunt deshidratate `ntr-un timp foarte scurt [i transformate `n f\in\. se ob]in `n anii 2-4 de folosin]\ [i `n fiecare an la prima coas\.Uscarea cu ajutorul curen]ilor de aer rece se realizeaz\ la locul de depozitare [i presupune existen]a unei instala]ii alc\tuit\ dintr-un ventilator de capacitate mare. iar la a III-a 25-30%. La lucern\ produc]ia `nregistreaz\ valori diferite `n func]ie de anul de exploatare [i `n cadrul aceluia[i an func]ie de ciclul de vegeta]ie. F\ina de lucern\ se folose[te ca materie prim\ la prepararea nutre]urilor combinate sau se bricheteaz\. recordat la o surs\ de curent. dup\ tehnologiile descrise la capitolul 11. un canal principal. Cele mai mari produc]ii.

Tehnologia de cultivare a lucernei pentru s\mân]\ S\mân]a de lucern\ se poate ob]ine din culturile obi[nuite pentru furaj sau din culturi special `nfiin]ate `n acest scop.6. centrul [i sudul Moldovei. solurile aluvionare [i chiar cele nisipoase. Cele mai favorabile zone sunt centrul [i nord-estul Dobrogei. `n condi]ii de irigare. umiditatea aerului s\ nu dep\[easc\ 50%. estul [i nord-estul Câmpiei Române. Rezultate bune se ob]in `n zonele unde `n perioada `nflorire-fructificare temperaturile sunt de circa 25 C ziua [i 18 C noaptea.5. f\r\ aport freatic [i cu pH>6. iar zilele s\ fie senine [i f\r\ vânt. ~n ultimul timp s-a extins tot mai mult metoda producerii de s\mân]\ din culturi speciale. Produc]ia de fân este de 25-28% din cea de mas\ verde. Temperatura medie multianual\ s\ fie de peste 9. sudul Olteniei. iar suma precipita]iilor anuale sub 500-550 mm. Solul trebuie s\ fie permeabil. centrul. 1.Produc]iile sunt de circa 30-40 t/ha mas\ verde la neirigat [i 50-60 (80) t/ha la irigat. Cerin]ele lucernei pentru s\mân]\ fa]\ de clim\ [i sol sunt pu]in diferite fa]\ de cele ale lucernei pentru furaj.5-10 C. sud-vestul ]\rii. 0 0 0 . Cele mai potrivite sunt cernoziomurile. apovizionat cu elemente nutritive.

Cele mai bune produc]ii se ob]in când solul con]ine 7-8 mg fosfor mobil la 100 g sol. cum ar fi plantele anuale furajere. La stabilirea sistemului de fertilizare se va avea `n vedere evitarea l\st\ririi abundente a lucernei. Sem\natul se face prim\vara devreme `n tehnologia tradi]ional\ [i la `nceputul toamnei `n tehnologia intensiv\. iar premerg\toarele s\ nu fi primit gunoi de grajd. distan]a `ntre rânduri de 50-60 cm. 0 La sem\natul de prim\var\ desimea este de 150-200 semin]e germinabile la m .5-3 kg/ha. ~ngr\[\minte cu potasiu se aplic\ `n situa]iile când solul con]ine sub 16 mg potasiu mobil la 100 g sol. cantitatea de s\mân]\ de 2. ca la cultura pentru furaj. `n a[a fel `ncât de la sem\nat [i pân\ la intrarea `n iarn\ suma gradelor termice s\ fie `ntre 750-950 C. maz\rea. iar adâncimea de 2 . cartofii timpurii. Dozele orientative de fosfor sunt de 60-80 kg/ha. Dozele se calculeaz\.Cele mai potrivite premerg\toare sunt culturile care elibereaz\ terenul devreme. epoca optim\ de sem\nat `n tehnologia intensiv\ corespunde cu intervalul 1-12 septembrie `n zonele de câmpie [i 25 august-5 septembrie `n cele colinare. func]ie de cartarea agrochimic\. ~ngr\[\mintele cu fosfor sunt recomandate pe toate tipurile de sol [i `n to]i anii. timp `n care lucerna va forma 23 l\stari scur]i. Calendaristic. Lucr\rile solului sunt asem\n\toare cu cele de la cultura pentru furaj. orzoaica [i cerealele de toamn\. Din acest motiv nu se indic\ fertilizarea cu azot.

/m . La sem\natul de la `nceputul toamnei desimea optim\ este de 200-250 s./m când se seam\n\ la 50-60 cm `ntre rânduri. care realizeaz\ o acoperire a bazei plantelor cu sol. diminuând procesul de l\st\rire.g. când se seam\n\ la 20-25 cm `ntre rânduri sau 20-50 s. la 25 cm `ntre rânduri. `n anii foarte seceto[i (o udare cu 300-350 m /ha). Prima pra[il\ mecanic\ se face la adâncimea de 4-5 cm [i la 5-6 cm distan]\ de rândurile de plante.g. la sem\natul `n rânduri rare se recomand\ efectuarea de pra[ile mecanice sau manuale. ce se face când lucerna are 30-35 cm `n\l]ime. 3 3 2 .5-2 cm. ~n cazul utiliz\rii de s\mân]\ 2 2 2 drajat\ desimea poate fi de 80-100 s.sem\nat de 1. când se utilizeaz\ o cantitate de s\mân]\ de 10-12 kg/ha. Adâncimea de `ncorporare a semin]elor este de 2-2. La pra[ila a 2-a./m . se ata[eaz\ cultivatorului aripioare.g. bolilor [i d\un\torilor. pe lâng\ folosirea erbicidelor. când lucerna este bine `nr\d\cinat\ [i are 1-2 l\stari. precum [i combaterii buruienilor. Lucr\rile de `ngrijire sunt asem\n\toare cu cele la cultura pentru furaj.5 cm. acordându-se o aten]ie deosebit\ asigur\rii unor condi]ii optime pentru r\s\rire./m . ~n combaterea buruienilor. când se seam\n\ la 5060 cm `ntre rânduri. Irigarea se efectueaz\ pentru a asigura o bun\ r\s\rire `n cazul sem\natului de la `nceputul toamnei (1-2 ud\ri cu 300-350 m /ha) [i pentru a completa necesarul de ap\ `nainte de `mbobocire. folosind o cantitate de 4-5 kg/ha s\mân]\ sau de 500 s.g.

5 l/ha. Coasa de la care se realizeaz\ s\mân]a se stabile[te `n func]ie de condi]iile climatice [i tehnologie. dar produc]iile vor fi mai mici. `ntr-o singur\ faz\ sau `n dou\ faze.5-4. `n func]ie de tehnologia aplicat\.Pentru ob]inerea de s\mân]\ se folosesc lucernierele din anii 1-3. ~n primul caz se aplic\ un tratament cu desicantul Reglone. când plantele sunt bine uscate (orele 1119). Produc]iile de s\mân]\ pot fi de 200-400 kg/ha la tehnologia tradi]ional\ (clasic\) [i de 700-1000 kg/ha la tehnologia intensiv\. cu 4-5 zile `nainte de recoltare. ~n cel de al doilea caz se face `ntâi cosirea plantelor cu vindroverul. Pentru zonele mai secetoase [i la practicarea tehnologiei intensive se recomand\ ob]inerea de s\mân]\ la coasa I. Recoltarea pentru s\mân]\ se face când 75-80% din p\st\i s-au brunificat. `ncât perioada de `nflorire-fructificare s\ coincid\ cu o vreme `nsorit\ [i relativ secetoas\. `n doz\ de 3. pe terenuri irigate. . Pentru a reduce pierderile prin scuturare se recomand\ recoltarea cu combine de tipul E 514. iar dup\ 3-4 zile `nsorite se treier\ cu combina echipat\ cu ridic\tor de brazd\. ~n anii cu prim\veri bogate `n precipita]ii se recomand\ recoltarea coasei I pentru furaj la `nceputul `mbobocirii [i realizarea de s\mân]\ la coasa a II-a.

20. R\spândirea culturii trifoiului ro[u `n Anglia. din care 1/3 `n SUA.). originar din zona M\rii Mediterane (Asia Mic\ [i S-E Europei). Spania.Trifolium pratense L.5% protein\ brut\. Digestibilitatea . E etc. 1996). eviden]iind importan]a acestei plante `n ameliorarea `nsu[irilor solului. Importan]\ Trifoiul ro[u. ha. Anglia. a favorizat apari]ia asolamentelor Norfolk. 22-26 mg caroten/kg furaj [i cantit\]i `nsemnate de vitamine (B. Trifoiul ro[u se folose[te `n hrana animalelor sub form\ de mas\ verde. ocupând o suprafa]\ de circa 15 mil. Olanda. Rusia) [i apoi `n celelalte continente. `n prima jum\tate a sec. la sfâr[itul secolului al XVIII-lea.1. `n timp ce `n ]ara noastr\ se cultiv\ pe 123.7 mii ha (Anuarul statistic. Germania. XVII. `n care ogorul negru a fost `nlocuit cu trifoiul ro[u. f\in\ de fân sau nutre] `nsilozat.4% celuloz\ brut\. Recoltat la `nflorire. ~n prezent.2. fânul de trifoi con]ine circa 14. fân. D. C. ~n ]ara nostr\ trifoiul ro[u a fost cultivat pentru prima dat\ `n Transilvania. s-a extins `n cultur\ mai `ntâi `n Europa (Italia. 2. Trifoiul ro[u . trifoiul ro[u se cultiv\ `n toate continentele chiar dac\ are o plasticitate ecologic\ inferioar\ lucernei.

doar 1973). dar nu mai mic de 5. Pe r\d\cini se dezvolt\ nodozit\]i datorit\ simbiozei cu bacteria Rhizobium trifolii. care `n anul I se dezvolt\ `n stratul de 20-30 cm.5.62 UN la fân [i 0. ~nsu[iri morfologice Trifoiul ro[u este o plant\ peren\. Valoarea nutritiv\ a unui kilogram de trifoi recoltat la `nceputul `nfloririi este de 0. 2. Ac]iunea de refacere a structurii solului este mai mare decât la lucern\ [i sparcet\. fiind activ\ [i la pH <6.substan]elor organice are valori ridicate atât `n masa verde (>70%) cât [i fân (60%). `n timp ce `n stratul 10-20 cm numai 19Trifoiul ro[u 20%. cu r\d\cina pivotant\. `n cel de 20-30 cm. iar `n urm\torii ani poate ajunge la 175 cm adâncime. Trifoiul ro[u prezint\ importan]\ deosebit\ [i `n ameliorarea unor `nsu[iri ale solului. ~n stare proasp\t\ poate produce meteoriza]ii la rumeg\toare.0. Cea mai mare parte din masa de r\d\cini se g\se[te `n stratul 0-10 cm (68-73%).18 UN la masa verde. pe soluri bine .2. care este mai pu]in preten]ioas\ fa]\ de condi]iile de mediu.

din care 45 au fost identificate [i pe teritoriul ]\rii noastre. cu foliole ovate . sunt grupate `n dou\ forme de baz\. care rezist\ `n cultur\ . iar MMB de circa 1.0-1. 2.) (trifoi ro[u precoce). trifoliate. erecte [i bogat foliate (indicele foliar este de 4-5 m ). tribul Trifolieae. cuprinde mai multe variet\]i [i forme ce apar]in la dou\ subspecii: ssp. hispanicum Gannd.0 g. Tulpinile.) Simonk (Flora R. (l\starii aerieni). eupratense are trei variet\]i: . grupate `n capitule globuloase sau ovate.8/1. brun-g\lbui sau verzi-g\lbui cu nuan]e violacei.var. Trifolium pratense ssp. eupratense A. dehiscent\. forma precox Witte (sin.3.. mic\. Semin]ele sunt ovat-asimetrice. Florile sunt sesile. [i ssp.) [i ap\. microelemente (bor. sunt fistuloase.3/1. frigidum (Gannd. Fructul este o p\staie ovat\. sativum Afzelius. molibden. Specia Trifolium pratense L.R.6-2. obovate sau eliptice. `nalte de 70-80 cm.21.aprovizionate cu fosfor. calciu. mangan etc. ramificate. Frunzele sunt alterne. care cuprinde 250 de specii. Sistematic\ [i soiuri 2 0 Trifoiul ro[u face parte din familia Fabaceae. `n func]ie de precocitate. iar temperaturile de minim 10-12 C. [i K. vol.V). cu dimensiunile 1. potasiu. monosperm\. ce prezint\ pe fa]a superioar\ o pat\ albicioas\ `n forma literei V.6-2.P.2 mm. ro[ii-purpurii. ce include cele mai multe tipuri de trifoi ro[u cultivate [i care. genul Trifolium.

are tulpini mai rigide. Roxana. cuprinde 10 forme. ritm de dezvoltare rapid. Materialul biologic ce exist\ `n cultur\ este reprezentat de câteva popula]ii locale (de Transilvania. dar cu ritm de dezvoltare lent. (trifoiul ro[u s\lbatic). (trifoiul ro[u american). reprezentând un genofond valoros pentru ameliorare [i o component\ important\ a paji[tilor naturale. ascendente. spontaneum Wilk. . Dacia Tetra. frigidiforme. r\spândit\ spontan pe trifoiul ]\rii noastre. p\roase. (sin. Apollo Tetra. ce a fost adus\ `n Europa din America de Nord la sfâr[itul sec. propor]ia plantelor `nflorite `n anul I < 10% [i energie de ot\vire slab\ (o coas\ pe an).var. . `nfloresc `n anul I peste 90% din plante [i forma serotinum Witte (trifoi ro[u tardiv).). [i K. bine adaptate la condi]iile pedoclimatice din etajul alpin. lanceolate sau ovat-eliptice.2-3 ani. produce 2-3 coase pe an. frigidum are dou\ variet\]i: var.var americanum Harz. . Soiurile create [i omologate `n ]ara noastr\ sunt: Select. cu o perenitate de 3-4 ani sau mai mult. nivale [i var. XIX. Trifolium expansum W. cu foliole mari. cuprinzând genotipuri cu tulpini scunde. Trifolium pratense ssp. de Suceava) [i soiuri autohtone sau importate. Napoca Tetra. are tulpini sub]iri.

productiv (13-14 t/ha s.u.u. Cre[terea 0 0 . mai tardiv cu 3-5 zile dacât Napoca Tetra. Rezist\ bine la ger `n condi]iile unui sol cu strat protector de z\pad\. Se g\sesc `n cultur\ [i urm\toarele soiuri str\ine: Maro (D).). rezistent le ger [i f\inare [i cu un con]inut ridicat `n protein\ brut\ (18-20 % din s.u. 2. este un soi diploid. este tetraploid.).4. omologat `n 1968. Are o bun\ rezisten]\ la ger. omologat `n 1990.u. Recolt\rile târzii de toamn\ [i producerea de s\mân]\ mic[oreaz\ rezisten]a trifoiului la ger.u. Cerin]e fa]\ de clim\ [i sol Trifoiul ro[u este mai preten]ios decât lucerna fa]\ de elementele climatice.). Napoca Tetra. iar pân\ la maturarea semin]elor 12001400 C.). iernare.) [i calitate superioar\ a furajului (19-20% P. Pentru parcurgerea fenofazelor pân\ la `nceputul `nfloritului sunt 0 0 necesare 800-900 C. Este productiv (15-16 t/ha s. Este o plant\ bine adaptat\ la climatul umed [i r\coros. c\dere [i f\inare. poten]ial productiv ridicat (15-16 t/ha s. Triel (F) [i Verdi (F).B. rezistent la secet\. dar mai pu]in exigent fa]\ de sol. omologat `n 1977. Temperatura minim\ de germinare este de 1 C. iar cea optim\ `ntre 20-30 C. este primul soi de trifoi ro[u tetraploid creat `n ]ara nostr\.Select. dar cu o mai bun\ capacitate de regenerare dup\ cosit [i cu perenitate mai mare. din s. Apollo Tetra.

Cele mai potrivite pentru cultura trifoiului ro[u sunt solurile mijlocii.0. Cre[terea intensit\]ii `nceputul luminii corelat\ cu temperaturi umbrirea. este foarte preten]ios la regimul hidric. 1996). cu pH peste 6. iar la peste 32 C se reduce mult dezvoltarea sistemului radicular [i a rozetei de frunze. Rezisten]a redus\ la secet\ se datore[te sistemului radicular mai pu]in profund decât la lucern\. permeabile.vegetativ\ intens\ are loc la temperaturi cuprinse `n intervalul 15-27 C. dând rezultate bune `n zonele cu precipita]ii de peste 600 mm. ~n condi]ii de irigare se poate cultiva [i `n zone mai secetoase. La vegeta]iei suport\ fiind sem\natul sub form\ de cultur\ ascuns\. Se pot realiza produc]ii normale [i la 32-35 C. Moga [i colab. moderate posibil determin\ sporirea biomasei aeriene [i subterane. Aceste condi]ii pot fi `ntâlnite pe soluri . de[i nu este un mare consumator de ap\. Trifoiul ro[u este sensibil la excesul de ap\ din stratul biologic activ al solului. Pentru producerea de s\mân]\ sunt necesare zile `nsorite. Inundarea dup\ cosire timp de 3-6 zile determin\ distrugerea sistemului radicular pân\ la 90% [i diminuarea biomasei aeriene cu pân\ la 80%. relativ uscate `n perioada `nflorire-fructificare. Trifoiul ro[u. dac\ umiditatea `n stratul biologic activ este mai mare de 60% (I. bogate `n humus [i calciu. 0 0 0 Trifoiul ro[u este o plant\ de zi lung\. profunde. Perioada critic\ pentru ap\ este la `mbobocire. dar [i la b\ltirea apei la suprafa]\..

Rezultate bune se ob]in [i pe cernoziomuri. cele cu pH peste 7. Olteniei. plantele furajere anuale. 2. soiuri tardive de cartof. Cele mai favorabile zone pentru cultura trifoiului ro[u se `ntâlnesc `n regiunile subcarpatice ale Transilvaniei. cum ar fi: porumbul siloz. Munteniei [i Moldovei. datorit\ fenomenului de .5 [i cele puternic acide. Sunt preferate pr\[itoarele fertilizate organic. hibrizii de porumb semitimpurii pentru boabe. Trifoiul ro[u se cultiv\ dup\ plante care elibereaz\ terenul devreme [i-l las\ curat de buruieni. Nu se recomand\ pr\[itoarele târzii. . sfecl\ sau in. cele tratate cu erbicide triazinice. leguminoasele perene. cenu[ii [i pe podzoluri secundare. cartoful timpuriu.oboseal\ a solului”. culturile furajere anuale. ultimele datorit\ unui con]inut ridicat `n aluminiu mobil [i oxid de mangan. cerealele de toamn\ [i de prim\var\. N-E [i N-V ]\rii [i `n Banat. Maramure[.5. ~n condi]ii climatice foarte favorabile [i `n regim irigat dup\ trifoi se pot cultiva [i hibrizi de porumb mai tardivi. când se asigur\ un regim hidric corespunz\tor.brune de p\dure.. Podi[ul Transilvaniei. Tehnologia de cultivare pentru furaj Rota]ia. Nu se recomand\ pe solurile nisipoase. Dup\ trifoi g\sesc condi]ii bune de dezvoltare culturile exigente fa]\ de azot [i care au o perioad\ scurt\ de vegeta]ie. precum [i revenirea pe aceea[i sol\ la mai pu]in de 3-4 ani.

când trifoiul particip\ cu mai pu]in de 50% doza de azot poate cre[te la N100-120. pe solurile acide. trifoiul extrage din sol circa 220250 kg N. pe solurile cu un con]inut `n humus mai mic de 1. `n doz\ de 30-40 t/ha. Se recomand\ aplicarea a 40-50 kg N. Pe solurile acide. ~n timpul vegeta]iei.Fertilizarea [i amendamentarea. . Pentru realizarea produc]iei trifoiul consum\ cantit\]i mari de substan]e nutritive. slab permeabile.0 se recomand\ administrarea de amendamente calcaroase. con]inutul optim pentru trifoiul ro[u fiind de 7-8 mg la 100 g sol. dozele orientative de fosfor sunt de 90-100 kg/ha. Gunoiul de grajd se aplic\ plantei premerg\toare sau direct culturii de trifoi. 170 kg potasiu [i 210 kg calciu. `n doze de 56 t/ha. o dat\ la 6-7 ani. 80 kg fosfor. Dozele de `ngr\[\minte cu fosfor se calculeaz\ `n func]ie de aprovizionarea solului cu acest element. Se recomand\ aplicarea anual\ a 60-80 kg/ha K2O. când con]inutul `n potasiu mobil este sub 16 mg la 100 g sol. gunoiul bine fermentat se poate aplica prim\vara devreme sau `n ferestrele iernii.8-6. cu pH <5. La o produc]ie de 8 t/ha fân. aplicate o dat\ la doi ani. ~ngr\[\mintele cu potasiu sunt necesare pe solurile acide. ~n absen]a datelor de cartare agrochimic\.5%. `n doze anuale de 15-20 t/ha. La culturile `n amestec cu graminee perene. Cea mai mare parte din cantitatea de azot este furnizat\ de bacteriile simbiotice.

trifoiul ro[u se cultiv\ sub plant\ protectoare. trifoiul se poate sem\na [i la sfâr[itul verii sau `nceputul toamnei (20 august-5 septembrie). S\mân]a [i sem\natul. . S\mân]a de trifoi trebuie s\ fie descuscutat\. iar lucr\rile solului care se efectueaz\ trebuie s\ satisfac\ [i exigen]ele trifoiului. Indiferent de modul de cultivare.Lucr\rile solului. cu puritate [i capacitate germinativ\ ridicat\. ~n zonele colinare umede sau `n regim irigat. La cultivarea cu plant\ protectoare de prim\var\ sem\natul se face dup\ amestecarea semin]elor de la cele dou\ culturi sau se seam\n\ `ntâi planta protectoare [i apoi perpendicular pe rândurile acesteia trifoiul ro[u. dup\ care se t\v\luge[te. lucr\rile pentru preg\tirea patului germinativ trebuie s\ asigure o bun\ m\run]ire [i nivelare a solului care favorizeaz\ o r\s\rire uniform\ [i rapid\. ~n general. Norma de s\mân]\ la planta protectoare se reduce cu 20-30%. când utilajele agricole pot intra pe teren. lucr\rile solului sunt asem\n\toare cu cele de la lucern\. prim\vara devreme se gr\peaz\ cultura [i imediat se seam\n\ trifoiul. Când planta protectoare este o cereal\ de toamn\. Epoca de sem\nat este prim\vara devreme. s\n\toas\. Când sem\natul se face f\r\ plant\ protectoare.

Când planta protectoare este o cereal\ de toamn\. `n faza optim\ pentru planta protectoare deoarece este bine tolerat de trifoi./m [i o suprafa]\ de nutri]ie de 10-16 cm /plant\. Când `mburuienarea este puternic\ [i nu se pot respecta condi]iile de mai sus se poate folosi erbicidul Basagran (2-2. folosind doze mai mici cu 20-25% fa]\ de cele utilizate `n mod curent `n culturile de cereale de toamn\ [i dizolvate `ntr-o cantitate de ap\ cât mai mic\ (max. raigras aristat [i p\iu[ de livezi). 2 2 Trifoiul ro[u se comport\ bine [i `n amestecuri simple sau complexe cu graminee perene (timoftic\. la 12. Astfel.g. Lucr\rile de `ngrijire. asigurând o desime de 1000 s. 200 l/ha). . pentru a evita stânjenirea trifoiului de c\tre erbicide. se pot folosi eficient erbicidele Icedin sau Oltisan. raigras hibrid.5-2 cm pe solurile mai grele [i de 2-3 cm pe solurile cu textur\ mai u[oar\. Lucr\rile de `ngrijire care se aplic\ culturilor de trifoi sunt asem\n\toare cu cele de la lucern\.Cantitatea de s\mân]\ util\ `n cultur\ pur\ este de 18-20 kg/ha.515 cm `ntre rânduri [i la adâncimea de 1. golom\].5 l/ha). Sem\natul se realizeaz\ cu sem\n\tori universale. se impune ca acestea s\ se aplice `nainte de r\s\rirea trifoiului. dar cu multe particularit\]i pentru combaterea buruienilor la cultivarea cu plant\ protectoare.

7 l/ha. {i `n acest caz se remarc\ eficien]a erbicidului Pivot.). Cele mai frecvente boli `ntâlnite `n cultura trifoiului sunt arsura bacterian\ (Xanthomonas alfalfae Dowson). Combaterea speciilor genului Cuscuta se face ca la lucern\. care pot provoca pierderi. Când trifoiul se cultiv\ `n ogor propriu.). mana (Peronospora trifoliorum de Bary. Dac\ se dore[te folosirea erbicidelor Icedin sau Oltisan se impune sem\narea trifoiului la circa 20-25 zile dup\ `ns\mân]area cerealei [i respectarea m\surilor prezentate la cultura cu plant\ protectoare de toamn\.). iar trifoiul are 5-6 cm `n\l]ime.) [i rugina trifoiului (Uromyces trifolii Lév. erbicidul Pivot (0. uneori de peste 50% din produc]ia de fân. ~n anii de exploatare. Pentru .8-1 l/ha) are o eficien]\ deosebit\ `n trifoi[tile infestate cu buruieni dicotiledonate. p\tarea brun\ a frunzelor (Pseudopeziza trifolii Fuck. antracnoza (Gloeosporium caulivorum Kirchn.Când planta protectoare este o cereal\ de prim\var\ combaterea buruienilor se poate face prin aplicarea Basagranului (2-2. f\inarea (Erysiphe martii Lév.). aplicat la 20-25 zile dup\ desprim\v\rare când buruienile sunt `n faza de rozet\. aplicat la 2-3 s\pt\mâni dup\ r\s\rirea trifoiului. inclusiv [tevie (Rumex sp.5 l/ha) `n faza de `nfr\]ire a cerealei. `n doz\ de 0. combaterea buruienilor se face folosind acelea[i erbicide ca la lucern\.6-0.).

citat de I. ~n cultura trifoiului ac]ioneaz\ un num\r mai redus de d\un\tori decât la lucern\. ~n acest caz se recomand\ la culturile semincere efectuarea a dou\ tratamente. `n afara perioadelor ploioase. A. Moga. `n zonele mai secetoase. iar al doilea la sfâr[itul `nfloritului.5 CE sau Karate 2. Decis 2. primul la `mbobocire.). ~n timpul vegeta]iei se recomand\ ud\ri la intervale de 1012 zile `n lunile iulie-august [i la 15-18 zile `n mai-iunie. trifoiul este mai sensibil la secet\. când consum\ 4-5 mm/zi. 3 3 3 . cu norme de 600-650 m /ha pe cernoziomuri [i soluri aluviale [i de 500-550 m /ha pe celelalte tipuri de soluri. Datorit\ sistemului radicular mai pu]in profund decât la lucern\.u. maximul fiind `n lunile iunie-august.combaterea acestora se utilizeaz\ metodele agroculturale [i cele chimice recomandate la cultura lucernei. Consumul specific la trifoi este de 500-700 mm/an.. aestivum Germ. ~n toamnele secetoase se impune ca 3 dup\ 7-8 zile s\ se mai aplice o udare de 350-400 m /ha. ~n culturile sem\nate la sfâr[itul verii se aplic\ o udare de r\s\rire de 300-350 m /ha.5 CE (300 ml/ha). valorificând eficient apa din sistemele de iriga]ie. mai des `ntâlni]i fiind g\rg\ri]ele florilor de trifoi (Apion apricans Hbst. sau 100 kg mas\ verde (dup\ Rodica P\ltineanu. Se apreciaz\ c\ 1 mm precipita]ii produce 21-22 kg s. cu Fastac 10 CE (150 ml/ha). 1996).

Conservarea fitomasei de trifoi ro[u se poate face sub form\ de fân sau de furaj `nsilozat. depozitarea [i conservarea. De obicei se realizeaz\ dou\ coase [i o otav\. Când trifoiul se cultiv\ cu plant\ protectoare. iar sc\derea con]inutului de protein\ [i cre[terea celui de celuloz\ brut\ este mai pu]in accentuat. trifoiul ro[u prezint\ o plasticitate mai larg\ `n privin]a epocii de recoltare deoarece `mb\trânirea plantelor este mai lent\. Spre deosebire de lucern\. apoi se .Recoltarea. pân\ ce con]inutul `n substan]\ uscat\ ajunge la 30-38%. cu 4-5 s\pt\mâni `nainte de `ntrarea `n iarn\ pentru a permite plantelor s\-[i formeze un sistem radicular viguros [i s\ acumuleze cantit\]i mari de substan]e de rezerv\. la mijlocul fazei de `nflorire. La trifoiul sem\nat `n ogor propriu recoltarea plantelor `n anul I de vegeta]ie se face pe parcursul perioadei de `nflorire. fa]\ de 5-7% la lucern\) [i a puterii tampon mai reduse. datorit\ con]inutului mai ridicat al plantelor de trifoi `n zaharuri solubile (10-11%. iar `n anii um\tori. Preg\tirea fânului se face ca la lucern\. iar metoda de uscare se alege `n func]ie de condi]iile climatice ale zonei `n care se afl\ cultura. la toate coasele. Conservarea trifoiului prin `nsilozare este mai facil\ decât a lucernei. Pentru realizarea unui siloz de bun\ calitate se recomand\ l\sarea plantelor `n brazd\ 1-2 zile. recoltarea `n anul I se face o singur\ dat\. dând posibilitatea realiz\rii unui furaj de bun\ calitate.

6. l\st\rirea este mai redus\ decât la lucern\. iar poten]ialul de `nflorire la coasa a II-a este cel pu]in egal cu cel de la prima coas\. Tehnologia de cultivare a trifoiului ro[u pentru s\mân]\ Producerea de s\mân]\ la trifoiul ro[u presupune cunoa[terea anumitor particularit\]i biologice. Condi]ii favorabile se `ntâlensc [i pe solurile fertile din . Pentru gr\birea fermenta]iei lactice se indic\ utilizarea preparatului Lactosil (0. ~n zonele favorabile de cultur\ se pot ob]ine 6-10 t/ha s.u. plantele sunt mai rezistente la c\dere. (30-50 t/ha mas\ verde). nordul Câmpiei Române. Aceste condi]ii se `ntâlnesc `n majoritatea jude]elor din Transilvania. Produc]ii bune de s\mân]\ se ob]in `n zonele colinare cu veri relativ secetoase.toac\ [i se `nsilozeaz\ dup\ metodele cunoscute. centrul [i nordul Moldovei.2%). Pentru realizarea unor produc]ii ridicate de s\mân]\ se impune `nfiin]area de culturi destinate numai producerii de s\mân]\ [i renun]area la ob]inerea acestora din culturi pentru furaj. unde cerin]ele termice [i hidrice sunt satisf\cute. polenizarea poate fi f\cut\ `n propor]ie mai mare decât la lucern\ de c\tre albina domestic\ (deoarece coloana staminal\ se elibereaz\ mai u[or din caren\). cum ar fi: cerin]ele relativ modeste fa]\ de ap\ comparativ cu cultura pentru furaj. 2. ca [i la lucern\. Produc]ia.

Plantele premerg\toare pentru culturile semincere de trifoi ro[u sunt asem\n\toare cu cele de la cultura pentru furaj. Pe solurile acide (pH <5. sudul Moldovei [i Câmpia Banatului. pe solurile acide.8) se recomand\ aplicarea amendamentelor. Necesarul de `ngr\[\minte se calculeaz\ dup\ formulele cunoscute. `n doz\ de 5-6 t/ha carbonat de calciu. `n condi]ii de irigare. ~n acest caz se reduce doza de fosfor cu 30-40% [i cea de potasiu cu 70-100%. Trifoiul ro[u este mai pu]in preten]ios fa]\ de con]inutul solului `n fosfor decât lucerna. iar cel de potasiu de 16-18 mg/100 g sol.Câmpia Dun\rii. pe solurile acide. . Dobrogea. iar `n lipsa cart\rii agrochimice se recomand\ 5080 kg/ha P2O5 [i 50-80 kg/ha K2O. o dat\ la 6-8 ani. Rezultate bune se ob]in când con]inutul `n fosfor mobil este de 7-8 mg/100 g sol. Se recomand\ solurile bine drenate. cu textur\ mijlocie [i fertilitate moderat\. Lucr\rile solului sunt asem\n\toare cu cele de la cultura pentru furaj. nu d\uneaz\ trifoiului pentru s\mân]\. Revenirea pe aceea[i sol\ trebuie s\ se fac\ dup\ un num\r de ani cel pu]in egal cu timpul de folosire. Gunoiul de grajd aplicat plantei premerg\toare. `nsorite. profunde. Nu se recomand\ aplicarea de `ngr\[\minte cu azot direct semincerilor de trifoi. cu condi]ia ca acestea s\ nu fi fost infestate cu [tevie sau cuscut\.

5 cm când se `ns\mân]eaz\ la sfâr[itul verii-`nceputul toamnei. La culturile sem\nate `n rânduri . sau alte erbicide antigramineice. aplicat `n faza de rozet\ a buruienilor. Combaterea buruienilor se realizeaz\ prin folosirea 0 erbicidelor [i efectuarea de pra[ile mecanice.5-2 cm când sem\natul se face prim\vara [i de 2-2. Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate se poate folosi unul din erbicidele: Diizocab (6-7 l/ha). `ncât de la sem\nat pân\ la venirea `nghe]urilor s\ se acumuleze 850-1000 C. Buruienile dicotiledonate se pot combate cu erbicidul Pivot (0. aplicat `n faza de r\s\rire a buruienilor dominante sau cu Basagran (2-2.10 septembrie pe terenurile irigate din sudul ]\rii. SUP-29 sau SPC-6. cu o norm\ de 3-4 kg/ha. Lucrarea se face cu sem\n\torile universale SUP-21. Adâncimea de `ncorporare a semin]elor este de 1.60.~n tehnologia clasic\.8 mm. sem\natul se face prim\vara devreme când terenul permite intrarea utilajelor agricole. `ncorporate `n sol odat\ cu preg\tirea patului germinativ.8 l/ha). ~n tehnologia intensiv\ sem\natul se face `ntre 5-15 august `n zonele colinare umede [i `ntre 25 august . folosind 10-12 kg/ha s\mân]\. Se poate sem\na [i la 25 cm `ntre rânduri. folosind discuri cu orificii de 0. Sem\natul se face de regul\ la 50-60 cm `ntre rânduri. SPC-8. Eradicane (6-7 l/ha).5 kg/ha). f\r\ plant\ protectoare. ~n acest caz se impune t\v\lugirea solului `nainte [i dup\ sem\nat.

3 3 3 ~n zonele colinare cu veri secetoase recoltarea pentru s\mân]\ se face la coasa I. Pinetox 10% (25 kg/ha) sau alte insecticide (Fastac .350 ml/ha). apoi dup\ 3-4 zile se treier\ cu combina echipat\ [i reglat\ corespunz\tor. ca [i `n cazul loturilor semincere de pe terenurile irigate din sudul ]\rii.150 ml/ha. sudul Moldovei. Se aplic\ 1-2 ud\ri de r\s\rire cu 300-350 m /ha.rare (50-60 cm) se efectueaz\ 2-3 pra[ile mecanice. Combaterea d\un\torilor.5 (25 kg/ha). Decis 2. `n special a g\rg\ri]ei florilor (Apion apricans) se face prin dou\ tratamente cu Lindatox 1. iar al doilea dup\ 10-12 zile. apoi la `nceputul `mbobocirii plantelor. Recoltarea se poate face `n dou\ faze sau printr-o singur\ trecere. prima coas\ recoltându-se pentru furaj la `nceputul `mbobocirii. Dobrogea [i Câmpia de Vest. apoi dup\ 5-6 zile . prima când plantele de trifoi au 10-15 cm. ~n zonele colinare mai umede recoltarea pentru s\mân]\ se face la coasa a II-a. o udare cu 400-450 m /ha [i dup\ 12-14 zile `nc\ o udare cu 450-500 m /ha. ~n primul caz plantele se cosesc cu vindroverul când 8085% din capitule s-au brunificat.5 CE . recoltarea realizându-se la coasa I sau a IIa `n func]ie de condi]iile climatice. primul la `mbobocire. Irigarea semincerilor de trifoi ro[u se impune pe terenurile din sudul ]\rii. apoi la intervale de 12-15 zile. Loturile semincere din cultura intensiv\ se men]in `n cultur\ 1-2 ani. ~n cel de-al doilea caz se impune tratarea culturii cu un desicant (Reglone 5 l/ha) când 80% din capitule au culoarea brun\.

Trifoiul alb este r\spândit mult `n paji[tile mezofile [i mezohigrofile. formeaz\ adesea asocia]ii pe terenurile cu apa freatic\ la mic\ adâncime. Festuca arundinacea etc. Trifoiul alb . Pentru furaj se cultiv\ `n amestecuri simple sau complexe destinate folosirii mai ales prin p\[unat. dar rezist\ mai bine la ger decât trifoiul ro[u.se face recoltarea direct din lan cu combinele E 514 sau E 524. Trifoiul alb are un sistem radicular pivotant cu numeroase r\d\cini adventive ce se dezvolt\ `n straturile superficiale ale solului. al\turi de Lolium perenne. Suportând u[or inunda]iile de durat\ [i umiditatea `n exces. fiind cultivat singur numai pentru producerea de s\mân]\. 3. ~n condi]ii favorabile se pot realiza 300-500 kg/ha s\mân]\. de la câmpie [i pân\ `n etajul alpin. Este mai pu]in rezistent la secet\. ~n cultur\ pur\ ocup\ suprafe]e restrânse.Trifolium repens L. Poa pratensis. pe soluri l\covi[tite sau gleizate. Phleum pratense. Tulpinile sunt de Trifoiul alb .

Dacia. ceea ce-i confer\ o plasticitate ecologic\ ridicat\. ritmul rapid de cre[tere [i ot\vire. cu talie [i frunze de dimensiuni medii. grupate `n capitule globuloase sau sferice lung pedunculate. cu plante `nalte. Chiar dac\ are o . cordiforme. brun-g\lbui sau portocalii. frunze mici [i pu]ine. fiind grupat\ `n trei tipuri de baz\: tipul “s\lbatic”.talie mic\. repente [i radicante la noduri. Carpatin. Fructul este o p\staie cu 3-4 semin]e mici. Trifoiul hibrid este r\spândit `n paji[tile umede. Are o longevitate mare.Trifolium hybridum L. frunze mari [i stoloni lungi. M\gurele 1. Florile sunt albe. Miori]a. `n luncile râurilor din regiunile colinare [i submontane. Karina. tipul “hollandicum”. men]inându-se `n cultur\ peste 8-10 ani. se impune ca o component\ de baz\ `n amestecurile pentru `nfiin]area de paji[ti ce vor fi exploatate prin p\[unat. datorit\ capacit\]ii sale de `nmul]ire pe cale vegetativ\. Trifoiul hibrid . tipul “giganteum” sau “Ladino”. rezisten]a la folosiri frecvente [i la b\t\torire. Trifoiul alb datorit\ unor `nsu[iri foarte valoroase. cu frunze trifoliate. cu plante scunde. cum ar fi: calitatea excelent\ a furajului. Cultura pentru s\mân]\ se aseam\n\ cu cea de la trifoiul ro[u. Specia prezint\ o mare variabilitate genetic\. dar mai pu]in rezistent la ger. lung pe]iolate. 4. Se g\sesc `n cultur\ soiuri productive precum: Carmen.

Trifoiul hibrid are o vivacitate ridicat\. asem\n\toare cu cele de trifoi ro[u. nu suport\ seceta excesiv\. datorit\ rezisten]ei sale la ger [i la excesul de umiditate din sol. Tulpinile sunt erecte sau ascendente. mai ales `n amestec cu graminee. Trifoiul hibrid Specia prezint\ un sistem radicular pivotant ce se dezvolt\ `n mare parte `n stratul de sol de pân\ la 30-40 cm. realizându-se `n condi]ii optime 2-3 coase. ovoidale sau cordiforme. aceast\ specie a fost introdus\ `n cultur\ la `nceput `n ]\rile nordice. grupate `n capitule sferice sau globuloase lung pedunculate. Ca [i trifoiul alb sau ro[u. Este bine consumat atât ca mas\ verde cât [i ca fân. Frunzele sunt trifoliate. Este utilizat pentru `nfiin]area de paji[ti temporare . energie de ot\vire bun\. Florile sunt albe-rozii pân\ la ro[ietice. slab din]ate pe margini. brune dup\ `nflorire. rotunjite sau emarginate la vârf [i f\r\ pat\ pe fa]a superioar\. cu foliole eliptice sau rombice. asem\n\toare cu cele de trifoi alb. de 50-80 (100) cm. axilare. mari. Fructul este o p\staie cu 2-4 semin]e mici.valoare nutritiv\ mai redus\ decât trifoiul ro[u [i alb. `ns\ de culoare verde-brunie `nchis. ramificate.

sau pentru supra`ns\mân]area celor naturale din zonele unde cre[te spontan, al\turi de Festuca arundinacea, F. pratensis, F. rubra, Phleum pratense, Alopecurus pratensis etc..

Furajarea unilateral\ [i timp `ndelungat cu trifoi hibrid produce o anumit\ indispozi]ie la cabaline, numit\ de francezi “boala de trifoi” sau “trifolioza”, ce ar fi cauzat\ de ciuperca Uromyces apiculatus a c\rei gazd\ este ( dup\ Tröher, citat de I. Rezmeri]\ [i colab., 1973). Tehnologia producerii de s\mân]\ este asem\n\toare cu cea de la trifoiul ro[u. Produc]ia de s\mân]\ este mai mare dac\ se recolteaz\ pentru s\mân]\ la coasa I. 5. Sparceta - Onobrychis viciifolia Scop. 5.1. Importan]\
Sparceta a fost introdus\ `n cultur\ `n sudul Fran]ei (Provence) `n secolul al XV-lea, cunoscând o extindere mai ampl\ `n secolele XVII-XVIII. ~n ]ara noastr\ a fost cultivat\ mai `ntâi `n Transilvania (sec. XIX), apoi [i `n celelalte zone.

Sparceta este utilizat\ `n alimenta]ia animalelor sub form\ de fân, mas\ verde sau nutre] murat.
~n zonele secetoase [i pe versan]i sparceta d\ produc]i mai bune decât lucerna. Valoarea nutritiv\ a furajului este ridicat\ (17 UN/100 kg m.v. sau 60 UN/100 kg fân). Sparceta este bogat\ `n protein\ de bun\ calitate (3,6% `n m.v. [i 15,4% `n

fân) [i con]ine `nsemnate cantit\]i de s\ruri minerale (cu Ca [i P) [i vitamine. ~n stare verde sparceta nu produce meteoriza]ii, iar sub form\ de fân digestibilitatea substan]elor nutritive este mai ridicat\ decât `n masa verde. Sparceta este [i o foarte bun\ plant\ melifer\, cu durata perioadei de `nflorire de circa 23-27 zile, realizându-se pân\ la 300 kg/ha miere. Deoarece d\ rezultate bune pe terenurile erodate, uscate, unde alte plante nu dau rezultate satisf\c\toare, sparceta nu intr\ `n competi]ie cu lucerna [i trifoiul, ci le completeaz\ unde acestea nu reu[esc. Ca [i celelalte leguminoase, sparceta are o puternic\ ac]iune amelioratoare asupra solului prin cantit\]ile mari de r\d\cini (pân\ la 6 t/ha) [i azot ce le las\ `n sol.
5.2. ~nsu[iri morfologice

Sparceta este o leguminoas\ peren\ cu r\d\cin\ pivotant\, care ajunge pân\ la 50-150 cm `n sol `n anul I [i pân\ la 3-5 m `n anii urm\tori. Tulpinile sunt erecte sau arcuite, ramificate, fistuloase, `nalte de pân\ la 100-150 cm, albicios-p\roase [i cresc sub form\ de tuf\. Frunzele sunt mari, imparipenat-compuse, cu 11-25 foliole eliptice pân\ la alungit- obovate, u[or emarginate [i alipit p\roase.

Stipelele sunt libere [i lung acuminate. Florile sunt de culoare ro[ie-violacee, grupate câte 20-100 `n
b

raceme terminale, de pân\ la 20 cm. Fructul este o p\staie monosperm\,

indehiscent\, semicircular\ [i comprimat\, cu suprafa]a
a

reticulat\, prev\zut\ cu 4-8 din]i scur]i pe este creast\. ovatSparceta

S\mân]a

reniform\, brun\ `nchis, cu

MMB de circa 15 g.

a - plant\; b - p\staie

~n cultur\ se cunosc dou\ tipuri de sparcet\ comun\:
- Onobrychis viciifolia var. communis (sparceta de o singur\ coas\), r\spândit\ mult `n cultur\, se adapteaz\ u[or la condi]iile vitrege de via]\, dar ot\ve[te slab [i nu suport\ p\[unatul intensiv, pretându-se mai ales la folosirea prin cosit;

- Onobrychis viciifolia var. bifera (sparceta de dou\ coase sau gigant), introdus\ recent `n cultur\ [i `n ]ara noastr\, ot\ve[te rapid, realizeaz\ dou\ coase, se preteaz\ la o folosire mixt\ (cosit, p\[unat), dar este ceva mai preten]ioas\ la condi]iile de mediu.

O. O.1-22.5-9. transcaucasica.1-7. Sistematic\ [i soiuri Pe glob se cunosc circa 100 de specii ale genului Onobrychis. Ot\virea la sparceta din var. arenaria.4. O. communis) Faza de vegeta]ie la coasa I Recolta a II-a (% din I coas\) ~mbobocire 16.3. transilvanica. gracilis [i O. 5. comunis este relativ slab\ [i depinde de faza de vegeta]ie a plantelor la prima recoltare. 5. la coasa a II-a se poate realiza 30-35% din recolta primei cosiri. Temperatura minim\ de germinare este de 2-3 C. din care `n ]ara noastr\ se `ntâlnesc doar cinci: Onobrychis viciifolia. O. alba.4 ~nflorire complet\ 9. ceea ce reprezint\ un avantaj pentru folosirea sa `n conveier.8 ~n condi]ii favorabile de cultur\ [i la o bun\ aprovizionare cu ap\ [i elemente nutritive. Cerin]e fa]\ de clim\ [i sol Sparceta d\ rezultate bune `n zona de cultur\ a lucernei. Influen]a fazei de vegeta]ie asupra regener\rii sparcetei (Onobrychis viciifolia var.9 Dup\ `nflorire 4. care d\ rezultate bune pe terenurile supuse eroziunii `n amestec cu Bromus inermis [i Splendid (de dou\ coase). dar `n lume se mai cultiv\ [i soiuri din Onobrychis arenaria. ~n ]ara noastr\ se cultiv\ soiuri [i popula]ii locale din specia Onobrychis viciifolia. O. Cele mai r\spândite `n cultur\ sunt soiurile: Sparta (de o coas\). altissima.Sparceta este mai precoce decât lucerna cu circa 10 zile. iar cea optim\ 0 .

de pe coline [i coaste aride. Pentru sparcet\. unde lucerna d\ rezultate mai slabe. umede [i reci. 5.5-0. putându-se cultiva [i `n zone cu 400-500 mm precipita]ii anuale. ~n primele faze de cre[tere cerin]ele fa]\ de ap\ sunt ridicate. cele mai indicate soluri sunt cele permeabile. nord-estul. Sparceta nu suport\ excesul de umiditate. dar ocup\ terenurile mai s\race. drenate [i bogate `n calciu. de 20-25 C.pentru cre[tere [i dezvoltare. Se consider\ c\ un con]inut de 0. Sparceta de o coas\ are o mare rezisten]\ la temperaturile sc\zute [i factorii nefavorabili din timpul iernii. centrul [i sudul Moldovei [i centrul Munteniei.5. pe cele erodate.5. cu apa freatic\ aproape de suprafa]a solului. Tehnologia de cultivare pentru furaj . `ns\ dup\ `nr\d\cinare profund\ plantele de sparcet\ sunt foarte rezistente la secet\. Zonele de cultur\ pentru sparcet\ se suprapun `n mare parte cu cele ale lucernei. `ns\ se ob]in rezultate bune [i pe solurile nisipoase. dar nu dau rezultate bune pe solurile acide. impermeabile. versan]ii supu[i eroziunii. Cele mai favorabile condi]ii pentru cultivarea sparcetei se g\sesc `n Podi[ul Transilvaniei.7% calciu `n sol este optim pentru cultura sparcetei. 0 Plantele suport\ o anumit\ salinitate a solului [i reac]ie alcalin\ pân\ la pH = 8. cu strat arabil sub]ire.

`ntrucât l\st\re[te dup\ des]elenire. indehiscent\. Sparceta consum\ cantit\]i mari de azot. decât dup\ 6-7 ani.Rota]ia. Lucr\rile solului. Sunt asem\n\toare cu cele din tehnologia de cultivare a lucernei. sparceta este o bun\ premerg\toare pentru majoritatea culturilor. `ns\ pe terenurile `n pant\ se va aplica sistemul de lucr\ri recomandat pentru aceste terenuri. Nu se recomand\ revenirea pe aceea[i sol\. Deoarece are un ritm lent de cre[tere `n primele faze de vegeta]ie. ~n condi]iile ]\rii noastre sparceta se seam\n\ prim\vara devreme [i mai rar la sfâr[itul verii-`nceputul toamnei. sparceta prefer\ ca premerg\toare plante care las\ terenul curat de buruieni. Pe terenurile `n pant\ [i `n zonele secetoase se recomand\ cultivarea f\r\ plant\ protectoare. care este o p\staie monosperm\. . `ns\ cea mai mare parte este asigurat pe cale simbiotic\. La sparcet\ se folose[te ca material de sem\nat fructul. S\mân]a [i sem\natul. De[i folose[te fosforul din formele mai greu solubile din sol. La rândul ei. `n func]ie de condi]iile sta]ionale. r\spunde cu sporuri mari de produc]ie la fertilizarea cu doze moderate de azot [i fosfor (N30-60 P30-60). Fertilizarea. Se poate sem\na cu sau f\r\ plant\ protectoare. Fa]\ de alte specii s\mân]a de sparcet\ pierde u[or facultatea germinativ\. Facultatea germinativ\ trebuie s\ fie de minimum 85% [i puritatea de peste 95%. la materialul corespunz\tor clasei I de calitate.

folosind 70-90 kg/ha p\st\i. pentru a se asigura o desime de 400-600 s.Sem\natul se face cu sem\n\tori universale.5-15 cm `ntre rânduri [i la 3-4 cm adâncime pe solurile mai grele [i 4-6 cm pe cele u[oare [i mijlocii. Se poate folosi prin p\[unat. Când se cultiv\ cu plant\ protectoare.g. se recomand\ efectuarea t\v\lugitului. la 12. se impune ca aceasta s\ fie recoltat\ la o `n\l]ime de la sol de 15-20 cm. Epoca optim\ de recoltare pentru fân este `ntre mijlocul fazei de `mbobocire [i `nceputul `nfloririi (10-15% din plante). ~ncepând cu anul doi de cultur\. se recomand\ gr\parea culturii de sparcet\ `n fiecare prim\var\. `n anii seceto[i. pentru a nu stânjeni cre[terea tinerelor plante de sparcet\. Celelalte lucr\ri sunt asem\n\toare cu cele de la lucern\. depozitarea [i conservarea. 2 Lucr\rile de `ngrijire. `n func]ie de modul de cultivare. `ncepând din anul II de vegeta]ie. când . Cele mai ridicate produc]ii se realizeaz\ `n anii 2-3 de cultur\ (peste 60% din produc]ia total\)./m . Recoltarea. cu t\v\lugi inelari. ~ntârzierea recoltatului duce la sc\derea accentuat\ a con]inutului furajului `n protein\ [i cre[terea celui de celuloz\. Sparceta se folose[te `n condi]ii economice 3-5 ani. Imediat dup\ sem\nat. Nu se recomand\ p\[unatul intensiv al sparcetei. Metodele de preg\tire a fânului sunt asem\n\toare cu cele de la lucern\.

O 2 aten]ie deosebit\ trebuie acordat\ polenizatorilor. Recoltarea pentru s\mân]\ se face la coasa I. aceast\ din urm\ metod\ fiind din ce `n ce mai mult agreat\./m . dar pe o durat\ de 2-3 ore/zi/tarla. Produc]ia. f\r\ plant\ protectoare la distan]a de 50-60 cm `ntre rânduri. `ncepând din anul II de cultur\. Sem\natul se face prim\vara devreme. 5.u. care corespund exigen]elor `n acest sens sau se `nfiin]eaz\ culturi speciale pentru producerea acestui material. folosindu-se o norm\ de sem\nat de 20-25 kg/ha.plantele au 15-20 cm `n\l]ime. la sparcet\ se ob]in 25-35 t/ha mas\ verde (5-7 t/ha s.g. când 50-60% din . ~n condi]ii bune de cultur\. Fertilizarea se efectueaz\ numai la `nfiin]area culturii cu 60-70 kg/ha P2O5. Tehnologia de cultivare a sparcetei pentru s\mân]\ Pentru ob]inerea de material de sem\nat se pot folosi loturi din culturile furajere obi[nuite. prin amplasarea a 2-6 stupi de albine la hectar. La `nfiin]area semincerilor de sparcet\ se respect\ acelea[i reguli ca [i la lucern\.6. Lucr\rile de `ngrijire sunt ca [i la lucern\. pentru a asigura o desime de 75-100 s. `n apropierea loturilor semincere. la o `nc\rcare optim\ cu animale. cu coasa sau cositoarea.) [i chiar mai mult la sparceta de dou\ coase.

Pentru a evita pierderile prin scuturare. mai ales `n amestec cu graminee. fiind un component important . fân sau semifân.Lotus corniculatus L. unde alte leguminoase furajere dau rezultate slabe. A fost introdus `n cultur\ `n Anglia. sau direct cu combina din lan. dup\ care s-a r\spândit. O mai mare importan]\ ca plant\ de nutre] a c\p\tat mai ales `n ultimele decenii. Africa de Nord [i Asia. `n condi]ii pedoclimatice foarte variate. se recomand\ ca recoltarea s\ se fac\ noaptea sau diminea]a [i seara. la `nceputul secolului al XVII-lea. ~n ]ara noastr\ este r\spândit spontan de la câmpie pân\ la peste 1500 m altitudine. `n culturile speciale. Ghizdeiul . `n condi]ii ecologice foarte variate. Produc]ia de semin]e (fructe) este de 500-600 kg/ha `n culturile obi[nuite [i de 1000-1500 kg/ha. semin]ele se condi]ioneaz\ [i se depoziteaz\ la un con]inut sub 14% ap\. 6. Importan]\ Ghizdeiul se `ntâlne[te `n flora spontan\ a paji[tilor din Europa. `ncepând cu secolul XVIII. Ghizdeiul se cultiv\ pentru mas\ verde.p\st\i au culoarea brun\-deschis. acide din zonele umede. 6. când 70% din p\st\i au aceast\ culoare. mai `ntâi `n multe ]\ri din Europa.1. folosindu-se pentru valorificarea mai bun\ a solurilor s\race. Dup\ treierat.

.(kg) U. comparativ cu al altor leguminoase (dup\ I.29 6.31 4.46 9.52 20.87 30.22 12.25 60.C.79 7.6 Trifoi. se reface cu mare u[urin]\ [i nu produce meteoriza]ii la animale. nutritive brute Valoarea nutritiv\ a 100 kg (%) fân PB CB Cenu[\ P.22 58. Ghizdeiul produce un furaj bogat `n proteine. ghizdeiul se remarc\ printr-o capacitate ridicat\ de a proteja solul `mpotriva eroziunii.1 Ghizdei.4 Planta Datorit\ cre[terii `n toat\ perioada de vegeta]ie [i masei mari de r\d\cini pe care o formeaz\. Ghizdeiul rezist\ foarte bine la p\[unat. ~n stare verde are un grad mai redus de consumabilitate datorit\ gustului am\rui (imprimat de un glicozid) care se amplific\ odat\ cu `nfloritul plantelor.61 44. la `nceputul `nfloririi 17.`n amestecurile folosite pentru `nfiin]area paji[tilor temporare destinate p\[unatului. Con]ine circa 11-14% protein\ brut\. Lucern\. la `nflorire 14.88 11. 2231% celuloz\ brut\.N. trifoi [i sparcet\. `n func]ie de faza de recoltare [i cantit\]i apreciabile de Ca [i Mg.B. Valoarea nutritiv\ a fânului de ghizdei.8 Sparcet\. cu o valoare nutritiv\ ridicat\. la `nflorire 10.19 8.41 7.59 26.Z.04 23.) Subst. dar mai sc\zut\ decât la lucern\.28 47. la `nceputul `nfloririi 15.D.

`ns\ sem\nat f\r\ plant\ protectoare [i `n condi]ii optime se poate ob]ine chiar din primul an o coas\ [i o otav\. dispuse `n umbele Ghizdeiul p\staie cilindric\. Frunzele sunt pentafoliate. simple sau ramificate. cu semin]e mici.are o slab\ capacitate de competi]ie `n faza de plantul\. ascendente.0-1. . ghizdeiul prezint\ unele particularit\]i: .este rezistent la ger. de 15-40 (80) cm `n\l]ime. tulpini fistuloase. având o energie de regenerare destul de ridicat\ (2-3 coase/an).3 g. ~n anii urm\tori porne[te devreme `n vegeta]ie. polisperm\. galbene.6. ~n primele faze de vegeta]ie ghizdeiul cre[te `ncet. cu sistem radicular bine dezvoltat [i profund. ~n compara]ie cu lucerna [i trifoiul. . Florile portocalii sunt sau ro[iatice. globuloase. secet\ [i la excesul de umiditate. glabre sau slab p\roase. cu foliole scurt pe]iolate. obovate sau lanceolate. cu MMB de 1.2. de culoare brun-ro[cat\.~nsu[iri morfologice Ghizdeiul este o plant\ peren\.

. 6. fiind r\spândit pe arii `ntinse.nu produce meteoriza]ii la animale. .este r\spândit `n condi]ii foarte variate.ghizdeiul s\r\turilor [i Lotus uliginosus. ~n cultur\ este r\spândit\ specia Lotus corniculatus subsp. major. . Sistematic\ [i soiuri Genul Lotus cuprinde mai multe specii. prin fragmente de r\d\cini. privind umiditatea. 6.se poate `nmul]i [i pe cale vegetativ\. care prezint\ mai multe variet\]i: alpestre. Lotus tenuis . cât [i `n p\[uni. hirsuta. pH-ul [i fertilitatea solului.l\starii se lignific\ mai lent [i mai pu]in.atât `n fâne]e. . . . Se cultiv\ diverse popula]ii locale [i soiurile autohtone: Alina. men]inându-se timp `ndelungat `n cultur\. silvaticus [i vulgaris. Cerin]e fa]\ de clim\ [i sol Ghizdeiul are cerin]e moderate fa]\ de c\ldur\. Livada [i Nico.4. `ntâlnit\ mai des `n paji[tile umede.tolereaz\ mai bine aciditatea accentuat\ a solului. eucorniculatus. ciliatus. se auto`ns\mân]eaz\..3. dintre care prezint\ importan]a mai mare: Lotus corniculatus ghizdeiul comun.

2. s\race [i chiar slab salinizate. f\r\ aplicarea de amendamente. Are nevoie de cantit\]i mai mari de ap\ `n primele faze de cre[tere [i la alungirea l\starilor.Temperatura minim\ de germinare este de 1-2 C.5. Cele mai bune premerg\toare sunt pr\[itoarele. ghizdeiul poate fi cultivat `n toate regiunile. La ghizdei sistemul de fertilizare este asem\n\tor cu cel de la trifoiul ro[u. 6. chiar [i la 450 mm precipita]ii. `ns\ reac]ia la fertilizarea cu fosfor [i potasiu este ceva mai slab\ pe solurile neamendate. Reac]ia ghizdeiului la corectarea acidit\]ii este mai redus\ decât . dar [i pe cele acide sau erodate. Fertilizarea. `n cultur\ pur\ sau `n amestec. Ghizdeiul este o bun\ premerg\toare pentru majoritatea culturilor. se cultiv\ dup\ plante care las\ terenul curat de buruieni. iar plantele pot rezista pân\ la -25 C. cerealele de toamn\ bine `ntre]inute [i gramineele de nutre]. Ghizdeiul d\ rezultate bune pe solurile cu pH = 5. chiar f\r\ strat protector de z\pad\. 0 0 Este singura leguminoas\ cultivat\ care cre[te destul de bine pe soluri cu pH<5.4-7. Ghizdeiul. Tehnologia de cultivare a ghizdeiului pentru furaj Rota]ia. De[i se dezvolt\ `n condi]ii optime `n zonele cu 600-700 mm precipita]ii anual. Suport\ bine varia]iile de nivel din sol [i acoperirea temporar\ cu ap\ (circa 30 zile). datorit\ toleran]ei ridicate pe care o manifest\ bacteria Rhizobium loti fa]\ de condi]iile de aciditate.

de aceea amendamentarea se recomand\ numai la un pH<5-5. ~n condi]ii de irigare sau `n zonele cu precipita]ii corespunz\toare `n timpul verii. Sunt asem\n\toare cu cele de la trifoiul ro[u. Rezultatele experimentale au ar\tat c\ ghizdeiul reac]ioneaz\ bine la doze moderate de azot (N40-50) dac\ `i sunt satisf\cute cerin]ele fa]\ de fosfor [i potasiu. Azotul este justificat mai ales `n zonele cu prim\veri reci. Recoltarea. cu sau f\r\ plant\ protectoare. S\mân]a [i sem\natul. Lucr\rile de `ngrijire.5-15 cm. ~n regiunile s\race `n precipita]ii se recomand\ sem\natul f\r\ plant\ protectoare. iar pH-ul este acceptabil speciei (I. Lucr\rile solului. aceasta trebuie recoltat\ ceva . cu sem\n\tori universale.3. Când ghizdeiul se seam\n\ cu plant\ protectoare. Sem\natul se face de regul\ prim\vara devreme. Sunt asem\n\toare cu cele de la trifoiul ro[u. unde asimilarea simbiotic\ a azotului se face mai greu. S\mân]a trebuie s\ fie liber\ de cuscut\.5-2 cm. cu puritatea de peste 96% [i germina]ia de minim 85%. sem\natul se poate face [i la sfâr[itul verii. 1983). lucrarea cu t\v\lugul dup\ sem\nat fiind necesar\ `n toate zonele de cultur\ a ghizdeiului. acordându-se o aten]ie sporit\ preg\tirii patului germinativ.a trifoiului ro[u. Moga [i colab. Norma de sem\nat `n cultur\ pur\ este de 12-15 kg/ha. `n rânduri la distan]a de 12.. la adâncimea de 1. depozitarea [i conservarea.

când consumabilitatea este mai ridicat\. ~n anii favorabili se pot realiza 3-4 coase. ob]inându-se 25-35 t/ha mas\ verde sau 5-7 t/ha fân. [tiind c\ ghizdeiul `[i `ntrerupe cre[terea ceva mai devreme. Recoltarea pentru fân se face `n intervalul `nceputul `nfloririi [i `nflorirea deplin\ a plantelor. realizându-se `n acest caz [i o recolt\ de ghizdei. când plantele sunt de 15-20 cm. 6.6. F\r\ plant\ protectoare. Ultima recoltare trebuie s\ se realizeze cel târziu la sfâr[itul lunii septembrie pentru a favoriza acumularea substan]elor de rezerv\ `n r\d\cini. Produc]ia. se pot realiza dou\ coase [i o otav\. `ncepând cu anul II. Deoarece regenerarea ghizdeiului dup\ folosire se face mai mult pe seama fotosintezei frunzelor bazale [i mai pu]in pe cea a substan]elor de rezerv\ din colet [i r\d\cini. se recomand\ ca recoltarea prin cosit s\ se fac\ `n toate cazurile la 7 cm de la sol. la `nflorirea deplin\. se poate folosi [i prin p\[unat. ~n anii urm\tori de la ghizdei. mai ales `n amestec cu graminee. ghizdeiul `n primul an se recolteaz\ o singur\ dat\. Ghizdeiul. Tehnologia de cultivare a ghizdeiului pentru s\mân]\ . Preg\tirea fânului se face ca la lucern\ [i trifoi. Pentru furaj verde se recomand\ ca recoltarea s\ se fac\ `nainte de `nflorire.mai devreme decât `n mod normal pentru a permite consolidarea ghizdeiului.

bine drenate [i curate de buruieni. la adâncimea de 1. respectiv 5-6 kg/ha s\mân]\. ~n acest din urm\ caz se aleg terenuri plane. cerealele p\ioase [i pr\[itoarele. acordându-se o aten]ie deosebit\ preg\tirii patului germinativ. Sem\natul se efectueaz\ prim\vara devreme.5 cm. . Lucr\rile solului sunt asem\n\toare cu cele recomandate la cultura trifoiului ro[u. fie culturi special `nfiin]ate `n acest scop. Cele mai bune premerg\toare `n cazul ghizdeiului pentru s\mân]\ sunt plantele furajere anuale.La ghizdei. producerea de s\mân]\ se organizeaz\ cu rezultate bune `n regiunile cu suficient\ umiditate din zonele de silvostep\ [i nemoral\. care `ndeplinesc condi]iile pentru un lot semincer. ~n anii urm\tori nu se mai administreaz\ `ngr\[\minte. Se recomand\ aplicarea sub ar\tura de baz\ a 50-60 kg/ha P2O5.5-2. deoarece semin]ele de ghizdei sunt foarte mici. Lucr\rile de `ngrijire sunt asem\n\toare cu cele indicate la cultura trifoiului. Se pot folosi pentru s\mân]\ fie loturi din culturile obi[nuite pentru furaj. `ncepând din anul doi de vegeta]ie. Pentru producerea de s\mân]\ se folose[te coasa a doua. `n rânduri obi[nuite. la 25 cm sau 50-60 cm `ntre rânduri. cu 7-8 kg/ha. cu o norm\ de 1416 kg/ha s\mân]\ sau `n rânduri distan]ate. f\r\ plant\ protectoare.

Sulfina se cultiv\ pentru furaj. când 60% din p\st\i au culoarea brun\. unde este cunoscut\ sub denumirea de trifoi dulce sau trifoi uria[.Melilotus albus Medik. Gradul de consumabilitate este mai sc\zut decât la lucern\ [i trifoi. [i Canada.1. . Sulfina galben\ .2-1. Importan]\ Cultura sulfinei este cunoscut\ din a doua jum\tate a secolului al XIX-lea. datorit\ prezen]ei cumarinei. Condi]ionarea [i p\strarea semin]elor se face ca la trifoi.Melilotus officinalis Medik. respectiv 80% din acestea. care prezint\ valori mai mari la `nflorire. ~n ]ara noastr\ se cultiv\ pe suprafe]e restrânse. iar cultura se poate p\[una chiar din toamna anului I de vegeta]ie. 7. Furajul verde nu produce meteoriza]ii. Sulfina alb\ .U.Recoltarea se face diminea]a [i seara sau `n zilele noroase. situa]ie `n care se impune [i folosirea `n prealabil a desican]ilor (Reglone 3-5 l/ha). Con]inutul `n cumarin\ poate ajunge `n aceast\ faz\ la 1. Suprafa]a cultivat\ cu aceast\ plant\ sa extins lent `n Europa (suprafe]e mai mari `n Rusia) [i `ntrun ritm mai rapid `n S.4%. când plantele au circa 30 cm [i un con]inut redus de cumarin\. `ngr\[\mânt verde [i ca plant\ melifer\. `n dou\ faze sau `ntr-o singur\ faz\. Produc]iile de semin]e sunt de 200 .A.400 kg/ha. 7.

2% extractive neazotate [i 8% cenu[\.p\staie i e greu dehiscent\.plant\. Semin]ele sunt ovale. din]ate pe margini. 2.2. 7.3% celuloz\ brut\. ovat\. b . ramificat\. precum [i ca plant\ melifer\.250 kg/ha.8% gr\simi. . Fructul este o a b p \ s t a Fig. de 30-150 cm `n\l]ime.Fânul de sulfin\ con]ine `n medie 16. nutante. 30. Sulfina este apreciat\ [i ca o bun\ amelioratoare a solului. de obicei monosperm\. cu suprafa]a reticulat- `ncre]it\. cu MMB = 2-2. s\race `n materie organic\. dispuse `n raceme laxe axilare. profund\. ~nsu[iri morfologice Sulfina alb\ este o plant\ bienal\ cu r\d\cina pivotant\. ca `ngr\[\mânt verde pe solurile nisipoase. de culoare galben `nchis. Produc]ia de miere poate dep\[i 200 .1 g. din substan]a uscat\. 26. cu tulpina erect\ sau ascendent\. Frunzele sunt trifoliate cu foliole lanceolate.Sulfina alb\ a .7% protein\ brut\. Florile sunt albe. 43 . f\r\ luciu.

.~n cultur\ se g\se[te o varietate anual\. numit\ varietatea annualis.

5. Tehnologia de cultivare a sulfinei pentru furaj . Cele mai bune rezultate se ob]ine pe solurile profunde. dar are flori galbene [i cuprinde mai multe forme anuale.Sulfina galben\ este asem\n\toare cu cea alb\. 7. slab salinizate [i erodate.3. ~n ]ara nostr\ se cultiv\ popula]ii locale. `ns\ `n cultur\ sunt r\spândite doar dou\ (Melilotus albus [i M. pondere mai mare având sulfina alb\. Se poate cultiva pe soluri nisipoase. Fa]\ de sol. cum sunt: Artic [i Alpha. fiind recomandat\ pentru zonele cu veri secetoase [i ierni aspre. reci [i cu exces de umiditate. officinalis). 7. deoarece are un con]inut mai sc\zut `n cumarin\ [i este mai precoce cu 7-10 zile decât sulfina galben\. 7.4. sulfina este pu]in preten]ioas\. D\ rezultate bune `n zonele cu 400-500 mm precipita]ii anuale. Cerin]e fa]\ de clim\ [i sol Sulfina este o plant\ rezistent\ la secet\ [i ger. Nu sunt favorabile solurile acide. iar `n SUA [i Canada au fost create soiuri de sulfin\ alb\ cu con]inut redus de cumarin\. fertile din zona lucernei. Sistematic\ [i soiuri ~n flora spontan\ din ]ara noastr\ se `ntâlnesc [ase specii ale genului Melilotus. Fazele critice pentru ap\ sunt de la sem\nat pân\ la `nr\d\cinarea plantelor.

Sulfina reac]ioneaz\ slab la aplicarea `ngr\[\mintelor. folosind 15-20 kg/ha semin]e sau 20-25 kg/ha p\st\i. Sulfina are un ritm rapid de cre[tere. Sunt asem\n\toare cu cele de la lucern\. Lucr\rile de `ngrijire. Lucr\rile solului. singur\ sau `n amestec. Se seam\n\ la 12. `ns\ pe solurile s\race. `n\bu[ind u[or buruienile. Pe terenurile `n pant\ se va aplica sistemul de lucr\ri recomandat pentru asemenea situa]ii.Rota]ia. Sulfina nu este preten]ioas\ fa]\ de planta premerg\toare. cultivându-se de obicei dup\ pr\[itoare [i cereale p\ioase. . p\st\i sau amestec de semin]e cu p\st\i. Sem\natul se face toamna sau prim\vara devreme. Dup\ sem\nat se efectueaz\ t\v\lugitul [i eventual un gr\pat cu grapa cu col]ii `n sus pentru a preveni formarea crustei. Dup\ sulfin\ se recomand\ cultivarea unei plante pr\[itoare care permite combaterea prin pra[ile a plantelor r\s\rite din semin]ele scuturate. De asemenea. se recomand\ gr\patul culturii prim\vara [i dup\ fiecare folosire. erodate se recomnd\ aplicarea unor doze moderate de fosfor [i potasiu. S\mân]a [i sem\natul.5-15 cm `ntre rânduri [i la 2-3 cm adâncime. iar prim\vara sub plant\ protectoare de toamn\. `ncât nu mai sunt necesare lucr\ri pentru combaterea acestora. Fertilizarea. Toamna se cultiv\ f\r\ plant\ protectoare. Pentru sem\nat se pot folosi semin]e.

când se seam\n\ la 50-70 cm `ntre rânduri. depozitarea [i conservarea. având culoarea . t\i]ei de sfecl\ etc. Pentru `nsilozare se recolteaz\ la sfâr[itul `mbobocirii`nceputul `nfloririi [i se `nsilozeaz\ de obicei `n amestec cu o graminee pentru mas\ verde (secar\. `ncât `n anul doi se pot realiza 2-3 coase. Produc]ia de mas\ verde este de 25-35 t/ha. Cositul se face la 12-15 cm de la sol pentru a favoriza regenerarea rapid\ a plantelor.. Tehnologia de cultivare a sulfinei pentru s\mân]\ Semin]ele se ob]in din culturi obi[nuite pentru nutre] sau din culturi speciale. diminuându-se mult calitatea [i consumabilitatea furajului. cu melas\. folosindu-se 7-8 kg/ha s\mân]\. porumb). Recoltarea semin]elor se efectueaz\ la coasa I din anul I [i II când 75% din p\st\i au ajuns la maturitate. când plantele au 5060 cm `n\l]ime.Recoltarea. Sulfina se recolteaz\. orz. ~ntârzierea recolt\rii duce la cre[terea con]inutului plantelor `n cumarin\ [i celuloz\. mai devreme decât celelalte leguminoase. P\[unatul culturilor de sulfin\ trebuie s\ `nceap\ când plantele au 25-30 cm `n\l]ime. Cultura se `ntre]ine prin pra[ile `ntre rânduri. f\r\ plant\ protectoare.6. 7. atât pentru fân cât [i pentru mas\ verde. Sem\natul se face toamna sau prim\vara devreme. la `mbobocire. iar `n timpul `nfloritului se transport\ stupi de albine `n apropierea lanului.

`n ambele cazuri numai diminea]a [i seara. Lucrarea se face `n dou\ faze sau `ntr-o singur\ faz\.brun-cenu[ie. pentru a reduce pierderile prin scuturare. Produc]ia de s\mân]\ este de 800-1200 (1500) kg/ha. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful