Sunteți pe pagina 1din 5

AsociaiaProEuro-Cons

ASOCIATIA PROEURO-CONS
Slatina, str Arinului, nr.6 Email: office@proeurocons.eu ; www.proeurocons.eu Telefon: 0760172961

CONTRACT DE CONSULTANTA Nr./. ART. 1 Partile contractante si ., persoana juridica, numar de ordine in Registrul Comertului , CUI cu sediul in ., reprezentata prin ., in calitate de , denumita in continuare Client. Denumite in continuare in mod colectiv Partile!, iar in mod individual Partea! PR"A#$U% Avand in vedere ca Consultantul este o Asociatie ce are ca o&iect de activitate si intocmirea si depunerea, pentru clientii sai, a documentatiei necesare in vederea o&tinerii de 'inantari neram&ursa&ile in 'ata oricaror organe, organisme, autoritati sau orice alt tip de entitate cu atri&utii si prerogative in acest domeniu (denumite in continuare )rganisme relevante*+ Avand in vedere ca Clientul doreste o&tinerea de 'onduri neram&ursa&ile, Partile convin inc,eierea prezentului contract (denumit in continuare Contractul* cu respectarea urmatoarelor clauze ART. 2 Obiectul contractului ..1. )&iectul contractului il reprezinta depunerea de catre Consultant in numele si pe seama Clientului a cererii de 'inantare pe Programul Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane si a documentatiei a'erente in 'ata )rganismelor relevante si a tertelor persoane implicate, pentru realizarea si implementarea proiectelor. .... Prin realizarea proiectelor se intelege intocmirea documentatiei necesare pentru o&tinerea 'inantarilor neram&ursa&ile, con'orm solicitarilor si cerintelor )rganismelor relevante transmise de catre Consultant Clientului si care tre&uie respectate intocmai si la timp de catre Client. ../. Prin implementarea proiectelor se intelege derularea proceselor la care se 'ace re'erire in proiectele cu temele de mai sus pana la momentul o&tinerii 'ondurilor neram&ursa&ile. ..0. In sc,im&ul serviciilor 'urnizate de Consultant pentru realizarea proiectelor, Clientul se o&liga sa plateasca Consultantului comisionul con'orm art. /.1. Comisionul se datoreaza doar ca urmare a apro&arii cererilor de 'inantare si devine scadent la momentul primirii raspunsului pozitiv de apro&are din partea )rganismelor relevante.

AsociaiaProEuro-Cons

ASOCIATIA PROEURO-CONS
Slatina, str Arinului, nr.6 Email: office@proeurocons.eu ; www.proeurocons.eu Telefon: 0760172961

..1. Implementarea proiectelor se va 'ace de catre Consultant in mod gratuit. ART. 3 Comisionul /.1. Comisionul convenit de parti pentru plata serviciilor este de 2,/3 4 din valoarea totala a sprijinului neram&ursa&il, din care, cu titlu de avans, se va ac,ita suma de 1222,22 "uro ( o mie de "uro*, dupa semnarea Contractului in termen de 01 de zile. /... )&ligatia de plata pentru restul de plata devine scadenta la momentul primirii scrisorilor de apro&are a 'inantarii, sau oricarui document care atesta apro&area cererilor de 'inantare si se va ac,ita esalonat, con'orm transelor sta&ilite mai jos/...1 111,51 "uro (una suta unsprezece "uro si saptezeci si cinci de centi*, in ma6im 1 zile de la data primirii raspunsului pozitiv de apro&are a 'inantarii. /.... 111,51 "uro (una suta unsprezece "uro si saptezeci si cinci de centi*, in ma6im 1 zile de la data semnarii contractului de 'inantare intre Client si )rganismele relevante. /.../ 7uma ramasa de plata calculata con'orm art /.1 din care se vor scadea valorile de mai sus, calculate con'orm /...1 si /..... si care vor 'i platite in transe egale, lunar, pana la 'inalizarea proiectului. /./ Comisionul calculat con'orm art. /.1 al contractului va 'i datorat integral si in cazul in care clientul va dori sa implementeze proiectul si 'ara ajutorul consultantului, indi'erent de modul in care o va 'ace. In acest caz, clientul se o&liga sa plateasca acest comision, integral, in ma6im 1 zile de la primirea scrisorii de apro&are de la )rganismele relevante. /.0. Pentru evitarea oricarui du&iu, valoarea comisionului si plata acestuia nu sunt in'luentate de nici unul din urmatorii 'actori (enumerarea nu este limitativa*- contri&utia clientului in valoarea acestuia, procentul c,eltuielilor eligi&ile sau neeligi&ile. /.1. Comisioanele si sumele la care se 'ace re'erire in cadrul Contractului nu includ in nici un 'el costuri legate de studiile de 'eza&ilitate sau proiectare sau orice alt tip de consultanta (de e6emplu, dar 'ara a ne limita la - consultanta juridica sau te,nica, studiile de 'eza&ilitate sau proiectele te,nice* si nici deplasari in interesul clientului cerute e6pres de acesta, comisioanele 'iind datorate doar pentru realizarea cererilor de 'inantare si integrarea lor, ast'el incat aceastea sa 'ie depuse oportun si complet in vederea apro&arii. Clientul intelege ast'el ca suma datorata con'orm primului paragra' al prezentului articol 'ace re'erire doar la realizarea si apro&area cererilor de 'inantare, restul actiunilor pe care Consultantul le va 'ace pentru implementare 'iind servicii gratuite o'erite de Consultant. /.3. 8erespectarea termenelor de plata a comisionului, atrage o&ligatia Clientului de a ac,ita cu titlu de daune interese, penalitati in cuantum de 2,14 pe zi de intirziere. /.5. T9A:ul se va 'actura con'orm prevederilor legale in vigoare la momentul emiterii 'acturilor 'iscale. 7umele de mai sus vor 'i purtatoare de T9A in momentul 'acturarii lor iar valorile de mai sus nu includ nici T9A si nici alte ta6e.

AsociaiaProEuro-Cons

ASOCIATIA PROEURO-CONS
Slatina, str Arinului, nr.6 Email: office@proeurocons.eu ; www.proeurocons.eu Telefon: 0760172961

ART. 4 Obli atiile Consultantului 0.1. Consultantul are o&ligatia de a transmite in scris catre Client orice solicitare a )rganismelor relevante in vederea intocmirii cererii de 'inantare si documentatiei a'erente. In acest sens, Consultantul va solicita Clientului toate documentele de care are nevoie pentru realizarea si implementarea proiectelor. Ast'el, el are o&ligatia de a comunica in scris listele cu documente si actiunile pe care Clientul tre&uie sa le intreprinda (ca de e6emplu, 'ara ca enumerarea sa 'ie limitativa - introducere de noi coduri CA"8, sc,im&are 'orma juridica, etc* la adresa, email:ul sau numerele de 'a6 con'orm art. 5 din acest contract. 0... Consultantul va integra toate documentele primite si deasemenea va 'olosi cunostintele proprii in scopul completarii celorlalte tipuri de documente cerute de )rganismele relevante. Ast'el, Consultantul are o&ligatia de a realiza si implementa proiectele asa cum au 'ost ele de'inite in cadrul articolului ., cu conditia ca serviciile sale sa 'ie platite la timp, con'orm art. / din acest contract. ART. ! Obli atiile Clientului 1.1. Clientul are o&ligatia de a ac,ita comisionul convenit la art. /.1., la termenele si in conditiile convenite. 1... Clientul are o&ligatia de a transmite Consultantului listele prevazute la art. ..1.1. si art. ..1... in termen de / zile de la ac,itarea avansului prevazut la art. /.1., primirea acestor liste constituind momentul in care Consultantul va putea demara intocmirea si redactarea cererii de 'inantare si a documentatiei a'erente. In consecinta, nerespectarea termenului de predare a listelor va genera aceleasi intarzieri si in timpii de lucru ai Consultantului, 'ara ca acesta sa poarte raspunderea. In cazul cererii de 'inantare despre care se 'ace vor&ire in cadrul acestui capitol, Clientul va tre&ui sa actioneze urgent, dat 'iind caracterul special al liniilor de 'inantare. 1./. Clientul are o&ligatia de a respecta termenele si conditiile din solicitarile )rganismelor intermediare transmise de catre Consultant. 1.0. Clientul are o&ligatia de a raspunde in timp util, corect si complet cererilor Consultantului. Raspunsul sau va 'i trimis in scris la adresa, email:ul sau numerele de 'a6 con'orm art. nr. 5 din acest contract. Art. " Durata contractului 3.1. Prezentul contract este inc,eiat pe o perioada nedeterminata. 9ala&ilitatea contractului poate inceta numai printr:un act aditional, dar nu mai devreme de /3 luni de la semnare. ART. # Comunicari

AsociaiaProEuro-Cons

ASOCIATIA PROEURO-CONS
Slatina, str Arinului, nr.6 Email: office@proeurocons.eu ; www.proeurocons.eu Telefon: 0760172961

5.1. Comunicarile intre Parti, se vor e'ectua prin scrisoare recomandata cu con'irmare de primire transmisa la adresele indicate in prezentul contract ori prin 'a6, mail sau prin orice alt mijloc de comunicare care returneaza e6peditorului o con'irmare de primire. Partile se o&liga sa: si aduca reciproc la cunostinta numele persoanelor de contact, adresele de e:mail si respectiv numerele de 'a6 unde se pot primi comunicari si de unde se pot returna con'irmarile de primire in cazul in care cele de mai jos se vor sc,im&aART. $ Con%i&entialitate ;.1. "6ceptand situatiile care presupun e6ecutarea prezentului contract si care impun utilizarea datelor cuprinse in acesta, Partile au o&ligatia de a pastra con'identialitatea cu privire la datele pe care le vor primi prin puterea prezentului Contract. Ast'el, Consultantul se o&liga sa 'oloseasca datele si in'ormatiile de care va lua cunostinta pe parcursul derularii Contractului, numai in scopul e6ecutarii o&ligatiilor asumate 'ata de Client. ;... )&ligatia de a pastra con'identialitatea datelor, in'ormatiilor, negocierilor din si in legatura cu acest contract, indi'erent pe ce suport se prezinta acestea, su&zista si in cazul prepusilor partilor contractante, con'orm art.1222 alin. / C.civ. ART. ' (o&i%icarea contractului <.1. #odi'icarea prezentului contract poate 'i e'ectuata numai prin act aditional, cu acordul scris al am&elor Parti. ART. )* Liti ii 12.1. In aplicarea prevederilor prezentului Contract, Partile raspund pentru eventualele prejudicii aduse din e6ecutarea necorespunzatoare sau nee6ecutarea acestora. 12... )rice neintelegere rezultata din prezentul contract sau in legatura cu acesta va 'i solutionata pe cale amia&ila. In cazul in care acest lucru nu este posi&il, neintelegerile vor 'i inaintate spre solutionare instantelor competente de la sediul Consultantului.

ART. )) +orta ma,ora 11.1. =orta majora e6onereaza de raspundere partile contractante in cazul nee6ecutarii partiale sau totale ori la termen a o&ligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin 'orta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizi&il si insurmonta&il, aparut dupa inc,eierea contractului si care impiedica partile sa e6ecute total, partial sau la termen o&ligatiile asumate. 11... Partea care invoca 'orta majora are o&ligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte Parti, in scris, in conditiile art. 5 din prezentul Contract, in ma6imum / (trei* zile lucratoare de la data

AsociaiaProEuro-Cons

ASOCIATIA PROEURO-CONS
Slatina, str Arinului, nr.6 Email: office@proeurocons.eu ; www.proeurocons.eu Telefon: 0760172961

la care Partea care o invoca a luat cunostinta de aparitia acesteia, dar nu mai tarziu de 12 (zece* zile lucratoare de la aparitie, iar dovada 'ortei majore, certi'icata de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, va 'i comunicata de partea care o invoca in ma6imum 1 (cinci* zile lucratoare de la data luarii la cunostinta. Contractul intra in vigoare la momentul semnarii acestuia de catre cele . parti. Prezentul contract a 'ost inc,eiat in . (doua* e6emplare originale, cu egala 'orta juridica, cate unul pentru 'iecare Parte, astazi .1.25..21/.

S-ar putea să vă placă și