Sunteți pe pagina 1din 69

DIMENSIUNEA CANONIC! A LUCR!

RII SACRAMENTALE (P II)

SUPORT DE CURS PENTRU ANUL AL IV-LEA

Abrevieri

Anc. Canoanele Sinodului local de la Ancira (314); Ant. Canoanele Sinodului al IV-lea local de la Antiohia (341); Ap. Canoanele Sfin!ilor Apostoli; Cartagina Canoanele celui de-al VIII-lea Sinod local de la Cartagina (419); Chiril Alex. Canoanele Sf. Chiril al Alexandriei (444); Ghenadie C. Enciclica lui Ghenadie, patriarhul Constatinopolului (471) "i a Sinodului cel mpreun# cu el, c#tre to!i mitropoli!ii "i c#tre papa Romei; Grigorie de Nyssa Canoanele Sf. Grigorie de Nyssa (395) Ioan Post. Canoanele Sf. Ioan Postitorul (Ajun#torul) (619); Laod. Canoanele Sinodului al V-lea local de la Laodiceea (343); Neocez. Canoanele Sinodului local de la Neocezareea (315); Nichifor M"rt. Canoanele Sf. Nichifor M#rturisitorul (818); Sard. Canoanele Sinodului al VI-lea local de la Sardica (343); Sin. I ec Canoanele Sinodului I Ecumenic de la Niceea (325); Sin. II ec Canoanele Sinodului al II-lea Ecumenic de la Constantinopol (381); Sin. III ec Canoanele Sinodului al III-lea Ecumenic de la Efes (431); Sin. IV ec Canoanele Sinodului al IV-lea Ecumenic de la Calcedon (451); Trul. Canoanele Sinodului al V-VI-lea Ecumenic de la Constantinopol (691-692) Trulan; Sin. VII Canoanele Sinodului al VII-lea Ecumenic de la Constantinopol (787); Sin. I-II Canoanele Sinodului al IX-lea local de la Constantinopol (861); Tarasie C. Enciclica lui Tarasie, patriarhul Constatinopolului (806), Roma cea nou#, c#tre Adrian, papa Romei celei vechi; Tim. Alex. Canoanele lui Timotei al Alexandriei (385); Vasile cel Mare Canoanele Sf. Vasile cel Mare (379);

Cuvnt nainte
Abordarea dimensiunii canonice a lucr#rii sacramentale a Bisericii are menirea de a clarifica modul n care Biserica a rnduit slujirea sacramental# de-a lungul vremii "i modul n care aceast# experien!# de slujire poate fi de folos misiunii Bisericii. Pentru dezvoltarea acestui subiect, trebuie s# avem o percep!ie corect# asupra Sfintelor Taine "i a modului n care ele marcheaz# via!a Bisericii. n Biseric# s-a sim!it nevoia ca aspectele cele mai importante ale lucr#rii sacramentale care nnoiesc firea omeneasc# prin p#rt#"ia mp#r#!iei Cerurilor nc# din aceast# via!#, s# fie puse n eviden!#, cu toate c# Sfintele Taine nu au fost distinse de la nceput n num#r de "apte. Distinc!ia "i expunerea sistematic# a celor "apte Taine, a fost facut# n Occident, Petrus Lombardus fiind printre primii care au vorbit despre cele "apte Sfinte Taine, n anii 115411581. Aceast# abordare a Sfintelor Taine a intrat n tradi!ia ortodox# abia n secolul al XIIIlea, mp#ratul Mihail al VIII-lea Paleologul fiind cel care a impus clerului oriental concep!ia sistematic# "i unitar# despre Taine. Chiar dac# num#rarea "i explicarea ra!ional# a ceea ce e dumnezeiesc nu caracterizeaz# mentalitatea ortodox#, din ra!iuni de studiu sistematic, a fost adoptat# metoda occidental# pentru a prezenta modul n care Biserica distinge nivelele lucr#rii sacramentale. Astfel, Botezul "i celelalte acte de rennoire a prezen!ei mp#r#!iei Cerurilor n m#dularele Trupului Tainic al lui Hristos sunt numite Sfinte Taine, iar celelalte lucr#ri sacramentale sunt numite ierurgii. Aceast# abordare nu ar trebui s# ne ndep#rteze de concep!ia ortodox# conform c#reia n Biseric# toate sunt Sfinte Taine, de la lucrul cel mai m#runt, pn# la cel mai mare, pentru c# totul este cufundat n negr#ita sfin!enie a Dumnezeu-Omului2. Vorbind despre lucrarea sacramental# a Bisericii, P#rintele St#niloae subliniaz# faptul c# din Hristos, prin gesturi "i materie, se extinde asupra tuturor oamenilor, prin fiecare Tain#, puterea lui Dumnezeu, Sfintele Taine fiind o mp#rt#"ire a Harului dumnezeiesc prin Biseric#. Prin Taina Botezului, fiecare devine membru al Bisericii, printr-o prim# unire a lui cu Hristos, iar prin celelalte Taine se accentueaz# "i mai mult sau se restabile"te unirea membrilor Bisericii cu Hristos, Capul ei, nt#rindu-se astfel unitatea eclezial#3. Prin Sfintele Taine, mp#rt#"indu-se Harul mntuitor, s#vr"itorul nev#zut al Tainelor
1

Vezi pentru mai multe detalii E. DHANIS, Quelques anciennes formules septnaires des sacrements, n Revue dhistoire ecclsiastique, nr. 26, an 1930, pp. 574-608. 2 Justin POPOVICI, Biserica Ortodox! "i ecumenismul, M#n#stirea Petru Vod#, 2002, p. 49. 3 Dumitru ST$NILOAE, Teologia Dogmatic! Ortodox!, vol. 3, EIBMO, Bucure%ti, 1978, p. 11.

este nsusi Hristos care atinge, n mod v#zut "i perceptibil firea omeneasc#, prin cei ale"i de El. Acela%i teolog spune c# ntruct Trupul lui Hristos a devenit prin n#l!are pnevmatizat "i invizibil, r#mnnd totu"i un trup nchegat, atingerea trupului nostru de c#tre Trupul Lui nu mai este vizibil#. Hristos se folose"te, pentru a ne atinge n mod vizibil, de materia cu care st# n leg#tur# trupul nostru. Hristos ne sfin!e"te, folosindu-Se de materia care are un rol aparte n via!a omului: pinea, apa, vinul, untdelemnul4. Pentru s#vr"irea lucr#rii sacramentale, Hristos folose"te modul cel mai eficient, cel de la persoan# la persoan#, iar persoana aleas#, prin hirotonie, este p#rta"# slujirii preo!e"ti a lui Hristos5. Astfel, trebuie s# n!elegem c# slujirea preotului "i a episcopului este n fapt slujirea Bisericii "i se realizeaz# cu autoritatea lui Hristos lucr#tor n ea. Alegnd o persoan# "i trimi!nd-o cu mputernicirea de la Sine prin Biseric#, pentru savr"irea Tainelor, Hristos "i mp#rt#"e"te lucrarea "i cunoa"terea Sa, Cuvntul S#u fiind p#strat n mod neschimbat n ntreaga Biseric#, drept mijloc de unitate6.

4 5

Ibidem, p. 12. Ibidem, p. 18. 6 Ibidem, p. 20.

1. Taina Botezului
Botezul, na"terea din nou, este calea de intrare n Biserica lui Hristos. Al doilea botez sau rebotezarea este interzis# ortodoc"ilor, deoarece Iisus Hristos a adus o singur# jertf# pentru p#cate (Evr. 10, 12), o dat# pentru totdeauna (Evr. 10, 10). Totu"i, copiii trebuie s# fie reboteza!i dac# nu se "tie cine i-a botezat (94 Trul.7). Administrarea Sfintei Taine a Botezului Din epoca postapostolic# s-a introdus rnduiala ca persoanele ajunse la starea constiin!ei de sine, dac# "i manifestau dorin!a de a primi Botezul, s# fie trecute prin mai multe trepte sau st#ri premerg#toare Botezului "i anume: mai nti s# li se dea un nume cre"tin, iar apoi s# fie supu"i catehiz#rii, adic# s# intre n categoria catehumenilor (14 sin. I ec8). n cazul persoanelor despre care nu se "tia dac# au fost botezate, fie c# erau copii care nu puteau m#rturisi c# au fost sau nu boteza!i, fie c# erau adul!i care nu aveau siguran!a c# au primit un botez valid, canoanele prev#d ca Sfntul Botez s# se s#vr"easc# folosindu-se o formul# deosebit#, prin care se boteaz# dac# nu a fost botezat (72 Cartag.9; 84 Trul.10). n cazul reprimirii n Biseric# a celor boteza!i valid, dar c#zu!i n erezie, nu se mai f#cea un nou botez, ci li se cerea doar s# se lepede de erezie, dup# care erau un"i cu Sfntul Mir (7

Canonul 94 Sinodul VI ecumenic: Canonul supune cert#rilor (pedepselor) pe cei care se jur# cu jur#mnt elinesc (p#gnesc); "i noi le hot#rm acestora afurisirea. 8 Canonul 14 Sinodul II ecumenic: Nu este ng#duit ca un episcop, p#r#sindu-"i parohia (eparhia) sa, s# s# treac# la alta, chiar dac# ar fi silit (la aceasta) de c#tre mai mul!i episcopi, f#r# numai dac# ar fi vreo cauz# binecuvntat# care-1 sile"te s# fac# aceasta, "i adic#, putnd el s# aduc# celor de acolo (din alt# eparhie) vreun folos mai mare n ceea ce prive"te dreapta credin!#. Dar "i aceasta (s# nu o fac#) de la sine, ci prin chibzuin!# multor episcopi "i cu cea mai mare rug#minte (n urma celei mai mari st#ruin!e). 9 Canonul 72 Cartagina: A"ijderea s-a hot#rt n privin!a pruncilor c# de cte ori nu se vor g#si martori siguri, care s# afirme f#r# ndoial# c# aceia sunt boteza!i, "i nici ei din cauza vrstei nu vor putea r#spunde n chip potrivit despre taina cea dat# lor, ace"tia s# se boteze f#r# nicio piedic#, ca nu cumva aceast# ndoial# s#-i lipseasc# pe ei vreodat# de cur#!enia acestei taine, "i fra!ii no"tri, delega!i ai maurilor, ne-au recomandat aceasta, deoarece ei cump#r# de la barbari mul!i copii de ace"tia despre care nu se "tie dac# au fost boteza!i. 10 Canonul 84 Trulan: Urmnd a"ez#mintelor (rnduielilor) canonice ale P#rin!ilor, ornduim "i despre prunci: ori de cte ori nu se g#sesc martori deplin ncredin!a!i (siguri) care s# spun# c# ace"tia sunt f#r# ndoial# boteza!i, "i nici ace"tia (pruncii) nu ar fi n stare din cauza vrstei s# r#spund# anumit asupra sfintei lucr#ri (tainei) care Ii s-a dat (mp#rt#"it) lor, ace"tia trebuie s# fie boteza!i f#r# nici o poticnire, ca nu cumva o astfel de ndoial# s#-i lipseasc# pe ei de aceast# cur#!ire a sfin!irii.

sin. II ec11; 95 Trul.12). n cazul celor boteza!i de eretici, primirea se face n func!ie de erezia respectiv#. Locul unde se s#vr"e"te Sfntul Botez este biserica. S#vr"irea lui n alt# parte se poate face numai cu aprobarea episcopului, n caz contrar se prevede pedeapsa caterisirii (3113 %i 59 Trul.14; 12 sin. I-II15).
11

Canonul 7 Sinodul II ecumenic: Pe aceia dintre eretici care revin la Ortodoxie, n partea celor ce se mntuiesc, i primim dup# rnduiala mai jos ar#tat# "i dup# obicei. Pe arieni "i pe macedonieni "i pe sabatinieni "i pe nova!ieni cei ce-"i zic lor catari "i stngaci, apoi pe patrusprezeceni (quartodecimani), adic# pe mercura"i (tetradi!i) "i pe apolinari"ti i primim dac# dau zapis (scrisori de m#rturisire de credin!#) "i dac# dau anatemei toat# erezia care nu cuget# (nva!#) cum cuget# (nva!#) sfnta a lui Dumnezeu Biseric# soborniceasc# "i apostoleasc# "i i pecetluim, adic# i ungem mai nti cu sfntul mir, adic# fruntea "i ochii "i n#rile "i gura "i urechile "i pecetluindu-i pe ei zicem: Pecetea darului Duhului Sfnt. Iar pe eunomieni, pe cei ce se boteaz# cu o singur# afundare, "i pe montani"ti, adic# pe cei ce se numesc aici frigieni, "i pe sabelieni, care nva!# c# Fiul este tot una cu Tat#l (identitatea Fiului cu Tat#l) "i care fac "i alte oarecare lucruri de nendurat (urte), "i pe toate celelalte erezii (c#ci multe sunt aici, mai cu seam# cele care pornesc din !ara Galatenilor) pe to!i dintre ace"tia care doresc s# se adaoge (ata"eze) ortodoxiei, i primim ca pe elini (p#gni): "i (adic#) n prima zi i cercet#m, a doua zi i catehiz#m, iar a treia zi le facem lep#d#rile de Satana (i exorciz#m), suflnd asupra lor de trei ori n fa!# "i n urechi "i astfel i catehiz#m "i facem s# petreac# timp ndelungat n biseric# "i s# asculte Scripturile "i atunci i botez#m. 12 Canonul 95 Trulan: Pe aceia dintre eretici care se adaug# (ata"eaz#) Ortodoxiei "i p#r!ii celor ce se mntuiesc i primim dup# urm#toarea rnduial# "i obicei: pe arieni "i pe macedoneni "i pe nova!ienii care-"i zic loru"i catari "i stngaci, "i pe quartodecimani (patrusprezeceni), adic# pe tetradi!i (miercura"i), "i pe apolinari"ti i primim, dnd zapise (scrisori) "i dnd anatemei toat# erezia care nu cuget# (nva!#) cum cuget# sfnta soborniceasc# "i apostoleasc# a lui Dumnezeu Biseric#, pecetluindui, adic# ungndu-le mai nti cu Sfntul Mir fruntea "i ochii "i n#rile "i gura "i urechile, "i pecetluindui pe ei zicem: Pecetea Darului Duhului Sfnt. Iar despre pavlichieni, care revin la Biserica soborniceasc#, s-a a"ezat ornduirea ca neap#rat ace"tia s# fie boteza!i din nou. Iar pe eunomieni, cei boteza!i ntr-o singur# cufundare, "i pe montani"ti, cei numi!i aici frigi, "i pe sabelieni, care nva!# c# Fiul este tot una (deopotriv#) cu Tat#l "i care fac "i alte oarecare rele (lucruri de nendurat), "i pe toate celelalte erezii, pentru c# mul!i sunt aici mai ales cei care pornesc, vin din !ara galatenilor, pe to!i care voiesc dintre ace"tia s# se adauge ortodoxiei i primim ca pe p#gni (elini) "i (adic#) n prima zi i primim spre cre"tinare, iar n a doua catehumeni, apoi n a treia zi le facem lep#d#rile de satana (i exorciz#m), cu suflarea de trei ori n fa!# "i n ochi, "i astfel i catehiz#m pe ei, "i i facem s# z#boveasc# n Biseric# "i s# asculte Scripturile "i atunci i botez#m pe ei. Dar "i pe manihei "i severieni "i pe cei veni!i din erezii asemenea (acestora), primindu-i ca pe p#gni (elini), i botez#m din nou. Iar nestorienii "i eutihienii "i severienii "i cei din erezii asemenea (acestora) trebuie s# fac# zapis (scrisori) "i s# dea anatemei erezia (r#t#cirea) lor, "i pe Nestorie "i pe Eutihie, "i pe Dioscur "i pe Sever "i pe ceilal!i ncep#tori (corifei) ai unor astfel de erezii, "i pe cei ce cuget# cele ale lor "i toate ereziile ar#tate mai nainte "i a"a s# se mp#rt#"easc# cu sfnta Cuminec#tur#. 13 Canonul 31 Trulan: Ornduim ca clericii care liturghisesc sau boteaz# n paraclise care se g#sesc n#untrul caselor, s# fac# aceasta cu nvoirea episcopului din locul acela, a"a c# (nct), dac# vreun cleric nu va p#zi acest lucru n felul acesta (a"a), s# se cateriseasc#. 14 Canonul 59 Trulan: Cu niciun chip s# nu se s#vr"easc# botezul n paraclisul care se g#se"te n#untrul unei case, ci aceia care doresc s# se nvredniceasc# de luminarea cea neprih#nit# (de Sfntul Botez), aceia s# mearg# la bisericile cele ob"te"ti, "i acolo s# se fac# p#rta"i de acest dar. Iar de s-ar

n privin!a ritualului Botezului, canonul 91 al Sfntului Vasile cel Mare16 dispune ca

prinde cineva nep#zind cele ornduite de noi, dac# ar fi cleric, s# se cateriseasc#, iar dac# ar fi laic, s# se afuriseasc#. 15 Canonul 12 Sinodul local I-II de la Constantinopol: Deoarece sfntul "i ecumenicul sinod al VIlea supune caterisirii pe clericii care liturghisesc sau boteaz# n paraclisele care sunt n#untrul casei, f#r# nvoirea episcopului, "i noi mpreun# o hot#rm aceasta, c#ci pe cnd Sfnta Biseric# arat# calea cea dreapt# "i d# ntietate cuvntului celui adev#rat "i p#streaz# "i nva!# venerabilitatea vie!uirii, apoi este urt "i necuvios s# se permit# ca cei ce vie!uiesc mpreun# n brutalitate "i neascultare, furi"nduse n case, s# rup# buna ei rnduial#, "i s# o umple de mult# tulburare "i de sminteli. Pentru aceea sfntul "i de Dumnezeu ajutatul sinod de acum, de acord cu ecumenicul "i Sfntul Sinod al VI-lea, a hot#rt s# fie lep#da!i din cler cei ce liturghisesc n paraclisele ce sunt prin case, lep#darea din cler f#cndu-se, fire"te, de c#tre episcopul locului. Iar dac# unii afar# de ace"tia p#trunznd n case, vor ndr#zni s# se ating# de liturghie, f#r# de nvoirea episcopului, ace"tia s# se cateriseasc#, iar cei ce sunt p#rta"i comuniunii acestora s# se supun# afurisirii. 16 Canonul 91 Sf. Vasile cel Mare: Dintre dogmele "i propov#duirile ce se p#streaz# n Biseric#, pe unele le avem din nv#!#tur# scris#, iar pe altele le-am primit din tradi!ia Apostolilor, predanisit# nou# n tain#; "i ambele acestea au aceea"i t#rie pentru dreapta cinstire de Dumnezeu; "i nimeni nu va zice mpotriva acestora, orict de pu!in ar fi de priceput n legiuirile biserice"ti. C#ci dac# ne-am apuca s# abandon#m cele nescrise din obiceiuri, ca pe unele care n-ar avea mare t#rie, am gre"i mpotriva celor de c#petenie, p#gubind Evanghelia, sau, mai bine zis, am reduce propov#duirea la numirea goal#. De pild#, obiceiul cel dinti este aducerea-aminte de a ne nsemna cu chipul crucii cei ce n#d#jduim n numele Domnului nostru Iisus Hristos. Care este acela ce ne-a nv#!at n scris? Care scrisoare ne-a nv#!at pe noi a ne ntoarce spre r#s#rit n rug#ciune? Cine ne-a l#sat n scris cuvintele invoc#rii la sfin!irea Pinii Euharistiei "i a Potirului binecuvnt#rii? C#ci nu ne sunt suficiente cele men!ionate de Apostol sau de Evanghelie "i rostim "i altele, primite din nv#!#tura nescris# "i nainte, "i n urm#, ca unele ce au mare putere n privin!a tainei. Din care scrisori binecuvnt#m apa botezului "i untdelemnul hrismei, "i chiar pe cel ce se boteaz#? Au nu din predanisirea tacit# "i tainic#? &i apoi, care cuvnt scris ne-a nv#!at ungerea cu untdelemn? Dar de unde a se afunda de trei omul la botez? Dar din care Scriptur# sunt "i cele cte sunt la botez: a se lep#da de satana "i de ngerii lui? Au nu din aceast# nv#!#tur# nepublicat# "i tainic#, pe care P#rin!ii no"tri au p#strat-o ntr-o t#cere ferit# de indiscre!ie "i ispitire, fiind ei bine nv#!a!i a p#stra n t#cere pe cele sfinte ale tainelor? Dar cum ar fi fost de cuviin!# a publica n scrisori nv#!#tura acelora, cnd celor neini!ia!i nici a le privi nu le este ng#duit?... &i dup# altele: temeiul acesta al predanisirii celor nescrise, ne!innd seam# de cunoa"terea dogmelor, pentru mul!i se face u"or de dispre!uit n urma obiceiului. Dar altceva este dogma "i altceva propov#duirea. C#ci dogmele se tac, iar propov#duirile se public#. ns# un fel de t#cere este "i neclaritatea de care se folose"te Scriptura, care face mintea s# vad# cu greutate dogmele, spre folosul celor ce le cerceteaz#. Din cauza aceasta, to!i privim c#tre r#s#rit la rug#ciuni, dar pu!ini "tiu c# prin aceasta c#ut#m patria noastr# cea de la nceput, raiul, pe care Dumnezeu l-a s#dit n Eden, c#tre r#s#rit. &i drep!i stnd facem rug#ciunile duminica, dar motivul nu-l "tim to!i, c#ci facem aceasta nu numai ca unii care, nviind mpreun# cu Hristos "i fiind datori a n#zui spre cele de sus, n ziua nvierii ne aducem aminte prin starea de la rug#ciune, prin harul cel dat nou#, ci "i fiindc# se vede c# este imaginea veacului a"teptat. &i pentru aceea, fiind nceputul zilelor, nu s-a numit de Moise ntia, ci una: &i s-a f#cut, zice, sear#, "i s-a f#cut diminea!#, zi una (Fc. 1, 5), ca una ce aceea"i se repet# de multe ori. Deci aceea"i este att cea una, ct "i a opta, fiindc# acea ntr-adev#r una "i adev#rat# a opta, de care pomene"te "i psalmistul n oarecare suprascrieri de psalmi, prin ea ns#"i ar#tnd starea care va fi dup# acest veac, ziua care nu va nceta niciodat#, cea nenserat#, c#reia alta nu-i va urma, veacul acesta nesfr"it "i nemb#trnit. Deci este necesar ca rug#ciunile s# se plineasc# stnd n aceast# zi,

mai nti s# se procedeze la binecuvntarea apei, a untdelemnului "i a celui ce vine la Botez, apoi s# urmeze lep#darea de satana, ungerea cu untdelemn "i, n cele din urm#, la s#vr"irea Botezului propriu-zis, prin afundarea de trei ori n ap#, se va rosti formula consacrat#. Didahia celor 12 Apostoli n capitolul 7, paragraful 3, prevede ca n situa!ii excep!ionale cnd nu este ap#, s# se poat# folosi orice alt lichid, p#mnt sau chiar e suficient s# se sufle peste cel trebuie botezat. Cei care primesc Botezul de necesitate nu pot deveni clerici (80 ap.17; 2 sin. I ec.18; 12

dup# cum nva!# Biserica pe fiii s#i, ca, prin nencetat# aducere-aminte de via!a cea f#r# de sfr"it, s# nu ne lenevim n privin!a merindelor pentru mutarea aceea. Apoi "i Cincizecimea ntreag# este semn de aducere aminte a nvierii ce se a"teapt# n veacul viitor. C# acea una "i ntia zi, de "apte ori n"eptindu-se, constituie cele "apte s#pt#mni ale sfintei Cincizecimi. C# ncepnd de la cea dinti, sfr"e"te n aceasta, prin cele din mijloc, de Cincizeci de ori asemenea repetndu-se.. Pentru aceea "i reprezint# veacul prin asem#nare; precum n mi"carea circular#, de la acelea"i semne ncepnd, prin acelea"i se "i ncheie; n care zi ornduielile Bisericii ne-au nv#!at c# prefer#m felul de a sta drept la rug#ciuni spre a ne aduce l#murit aminte, ca oarecum s# ne str#mut#m mintea noastr# de la cele prezente la cele viitoare. &i prin fiecare plecare de genunche "i ridicare ar#t#m cu fapta c# prin p#cat am c#zut la p#mnt, "i c# prin iubirea de oameni a celui ce ne-a zidit am fost chema!i sus, la cer. Mi sar sfr"i ziua expunnd tainele cele nescrise ale Bisericii. Omit pe celelalte; dar chiar m#rturisirea de credin!#, a crede n Tat#l, n Fiul "i Duhul Sfnt, din care Scripturi o avem? Dac# adic# din predania botezului, potrivit consecven!ei dreptei cinstiri, trebuie s# "i credem, a"a cum ne botez#m, f#cnd m#rturisire asemenea botezului, apoi potrivit aceleia"i consecven!e, s# ne fie ng#duit s# d#m credin!ei asemenea slav#. Iar dac# ei se leap#d# de felul doxologiei, ca de ceva nescris, apoi s# ne arate nou# dovezile scrise att ale m#rturisirii credin!ei, ct "i ale celorlalte pe care le-am n"irat. Prin urmare, fiind attea nescrise "i avnd ele atta t#rie n taina bunei cinstiri, nu ne vom ng#dui o singur# expresie ajuns# la noi de la P#rin!i, ce am g#sit c# a r#mas n bisericile cele necorupte din obiceiul nemeste"ugit, care nu are temei pu!in "i nu aduce pu!in# des#vr"ire la puterea tainei. 17 Canonul 80 apostolic: Pe cel ce a venit din via!a p#gneasc# "i a fost botezat, sau (pe cel ce a venit) din petrecerea u"uratic# (p#c#toas#) a vie!ii, nu este drept a-l rndui (promova, face) ndat# episcop; c#ci este lucru nedrept ca cel care nc# n-a ar#tat n niciun chip destoinicie (pricepere) s# fie altora nv#!#tor; afar# numai dac# aceasta se face prin harul dumnezeiesc. 18 Canonul 2 Sinodul I ecumenic: Deoarece multe s-au f#cut mpotriva canonului bisericesc, fie din nevoie, fie n alt chip, la st#ruin!a oamenilor, nct oamenii abia veni!i de la via!a p#gneasc# la credin!# "i care n scurt# vreme au fost catehiza!i se aduc ndat# la baia spiritual#, "i deodat# cu botezarea se nainteaz# la episcopat sau la presbiterat, s-a socotit c# este bine ca de acum nainte nimic de acest fel s# nu se mai fac#; pentru c# i trebuie timp de mai mult# ispitire celui care se catehizeaz# (catehumenului) "i dup# botez. C#ci este l#murit# Scriptura apostolic# ce zice: Nu neofit, ca nu mndrindu-se s# cad# n osnd# "i n lan!ul (cursa), diavolului (1 Tim. 3, 6). Iar dac# cu trecerea vremii, s-ar afla vreo p#c#tuire sufleteasc# cu privire la o persoan# (a unei persoane) "i s-ar dovedi de c#tre doi sau trei martori, unul ca acela s# nceteze din cler. Iar cel ce ar face (ar proceda) mpotriva acestora, aceluia i se va pune la ndoial# calitatea de cleric (n privin!a apartenen!ei lui la cler), ca unul care a cutezat s# se mpotriveasc# marelui sinod.

Neocez.19; 3 Laod.20; 10 Sard.21). Aceasta nu pentru c# nu ar fi membri deplini ai Bisericii, ci pentru c#, din motive de urgen!#, au primit Taina Botezului f#r# preg#tirea cuvenit#. Nu exist# motiv canonic pentru a interzice mamei pruncului s# participe la botez. Na#ii Na"ul este persoana care m#rturise"te credin!a pruncului, atunci cnd acesta nu se poate exprima. Institu!ia na"ului a ap#rut n Biseric# din cele mai vechi timpuri. Cnd s-a botezat casa lui &tefanas, ace%tia au m#rturisit mpreun# cu copiii lor o credin!# comunitar#. Canonul 45 Cartagina22 hot#r#%te c# bolnavii care nu pot vorbi au nevoie de na". Na"ul este n cazul acesta noul s#u p#rinte spiritual. Na"ul trebuie s# fie ortodox, matur %i deplin responsabil, s# duc# o via!# moral# cre"tin# ortodox#. Na"ul nu trebuie s# fie neap#rat c#s#torit, dar nu poate fi o persoan# care tr#ie%te n concubinaj. Recomandabil este ca na"ul s# fie de acela"i gen cu finul.
19

Canonul 12 Neocezareea: Dac# cineva bolnav fiind s-a luminat prin botez, nu se poate nainta la presbiterie; c#ci credin!a lui nu este din convingere, ci din nevoie; f#r# numai poate n urma zelului "i credin!ei sale "i de mai apoi "i din lipsa de oameni (candida!i). 20 Canonul 3 Laodiceea: Nu se cuvine ca cel de curnd luminat s# se aduc# n tagma ierarhiceasc#. 21 Canonul 10 Sardica: Episcopul Osiu zise: Socotesc c# este de trebuin!# "i aceea ca s# se cerceteze cu toat# grija "i srguin!a c#, dac# vreun bogat sau scolastic din for s-ar nvrednici a se face episcop, s# nu se a"eze n episcopat mai nainte, pn# nu va fi ndeplinit slujba de cite!, "i de diacon, "i de presbiter, ca prin fiecare treapt#, de s-ar socoti vrednic, s# poat# p#"i progresnd spre n#l!imea episcopiei. &i va avea gradul fiec#rei trepte lungime de vreme, fire"te, nu prea mic#, prin care s# se poat# cunoa"te credin!a lui "i felul onestit#!ii moravurilor "i statornicia "i buna cuviin!# a lui; "i socotindu-se el vrednic de preo!ia cea dumnezeiasc#, s# se bucure de cinstea cea mai mare. C#ci nici nu se cuvine "i nici priceperea, nici bunele moravuri nu admit a se tinde la aceasta, la episcopie, cu ndr#zneal# "i cu u"urin!#, nct ori episcopul, ori presbiterul, ori diaconul s# se pun# n chip u"uratic, c# a"a cu drept cuvnt s-ar socoti neofit; fiindc# chiar "i preafericitul Apostol, care a fost "i nv#!#torul neamurilor, se vede c# a oprit s# se fac# prea degrab# a"ez#rile n treptele ierarhice; fiindc# cercetarea f#cut# ntr-un timp mai ndelungat va putea ar#ta dup# cuviin!# vie!uirea "i moravurile fiec#ruia. Zisau to!i c# sunt de acord "i nicidecum nu trebuie s# se desfiin!eze acestea. 22 Canonul 45 Cartagina: Episcopul Osiu zise: Socotesc c# este de trebuin!# "i aceea ca s# se cerceteze cu toat# grija "i srguin!a c#, dac# vreun bogat sau scolastic din for s-ar nvrednici a se face episcop, s# nu se a"eze n episcopat mai nainte, pn# nu va fi ndeplinit slujba de cite!, "i de diacon, "i de presbiter, ca prin fiecare treapt#, de s-ar socoti vrednic, s# poat# p#"i progresnd spre n#l!imea episcopiei. &i va avea gradul fiec#rei trepte lungime de vreme, fire"te, nu prea mic#, prin care s# se poat# cunoa"te credin!a lui "i felul onestit#!ii moravurilor "i statornicia "i buna cuviin!# a lui; "i socotindu-se el vrednic de preo!ia cea dumnezeiasc#, s# se bucure de cinstea cea mai mare. C#ci nici nu se cuvine "i nici priceperea, nici bunele moravuri nu admit a se tinde la aceasta, la episcopie, cu ndr#zneal# "i cu u"urin!#, nct ori episcopul, ori presbiterul, ori diaconul s# se pun# n chip u"uratic, c# a"a cu drept cuvnt s-ar socoti neofit; fiindc# chiar "i preafericitul Apostol, care a fost "i nv#!#torul neamurilor, se vede c# a oprit s# se fac# prea degrab# a"ez#rile n treptele ierarhice; fiindc# cercetarea f#cut# ntr-un timp mai ndelungat va putea ar#ta dup# cuviin!# vie!uirea "i moravurile fiec#ruia. Zisau to!i c# sunt de acord "i nicidecum nu trebuie s# se desfiin!eze acestea.

Nu pot fi na"i eterodoc"ii, necre"tinii sau necredincio"ii, cei care duc o via!# imoral# (cei necununa!i, cei care nu se mp#rt#"esc con%tient %i regulat cu Sfintele Taine). Nu este potrivit s! fie na"i rudeniile, fra#ii $i n niciun caz monahii "i proprii p!rin%i. n caz cu totul excep!ional preotul care boteaz# poate fi "i na" de Botez. Numele de la Botez Numele dat la Botez arat# c# omul este persoan# capabil# de dialog. ntruct persoana uman# este unic#, n mod normal, el ar trebui s# poarte un singur nume la Botez. n anul 1995, Biserica Ortodox# a Greciei a dat o hot#rre prin care sugera cre"tinilor s# pun# un singur nume la Botez. Numele de la Botez nu se pierde niciodat# pentru c# este numele prin care intr#m n taina Bisericii. Numele de c#lug#rie sau numele nou de hirotonie nu l anuleaz# pe cel de la Botez. Na"ul sau preotul pot pune ei un nume de sfnt, atunci cnd p#rin!ii au ales un nume nepotrivit. Efectele Botezului Canonul 110 Cartagina
23

spune c! efectul Botezului este "tergerea p!catului

str!mo"esc. ns# harul acesta nu trebuie interpretat n manier# scolastic#, fiindc# efectul principal al Botezului este na"terea omului celui nou "i integrarea n trupul tainic al Bisericii. A"adar, Botezul schimb# condi!iile ontologice ale existen!ei umane. Canonul 96 Trulan24 men%ioneaz! c! aceia care s-au mbr!cat n Hristos prin Botez au
23

Canonul 110 Cartagina: A"ijderea s-a hot#rt ca oricine t#g#duie"te ori zice c# pruncii cei mici "i de curnd n#scu!i din pntecele maicilor, botezndu-se, nu se boteaz# ntru l#sarea p#catelor "i nici nu"i atrag nimic din p#catul str#mo"esc al lui Adam, care trebuie s# se capete prin baia rena"terii (de unde urmeaz# c# la ace"tia nu se n!elege forma botezului cea ntru l#sarea p#catelor cea adev#rat#, ci cea mincinoas#), s# fie anatema; fiindc# nu altfel trebuie s# se n!eleag# cele spuse de apostolul: Precum printr-un singur om a intrat p#catul n lume "i prin p#cat moartea; "i astfel moartea a trecut la to!i oamenii, ntru acela prin care to!i au p#c#tuit (Rm. 5, 12), f#r# numai n felul n care pururea le-a n!eles catoliceasca Biseric#, cea r#spndit# "i ntins# pretutindenea. Deci pentru canonul acesta al credin!ei, "i pruncii, care de sine niciunul din p#cate n-au putut s#vr"i, cu adev#rat ntru l#sarea p#catelor se boteaz#, ca s# se cur#!easc# ntru dn"ii prin rena"tere ceea ce "i-au atras din na"terea cea veche. 24 Canonul 96 Trulan: Cei ce l-au mbr#cat pe Hristos, prin botez, au m#rturisit s# urmeze vie!uirea Lui cea dup# trup. A"adar, pe cei ce-"i nfrumuse!eaz# "i "i g#tesc perii capului cu m#iestrie de mpletituri, spre v#t#marea celor ce-i v#d, "i prin aceasta pricinuind am#gire sufletelor slabe, i vindec#m p#rinte"te cu certare (pedeaps#) potrivit#, pov#!uindu-i pe ei "i nv#!n-du-i s# vie!uiasc# cu n!elepciune, ca p#r#sind am#girea "i de"ert#ciunea cea din f#ptur# (fire), s#-"i poarte mintea nentrerupt c#tre via!a cea nestric#toare "i fericit#, "i cu fric# s# petreac# ntru cur#!enie, "i dup# putin!# s# se apropie de Dumnezeu, prin cur#!enia vie!ii, "i s# mpodobeasc# mai mult pe omul cel din l#untru, dect pe cel din afar#, cu virtu!i "i cu obiceiuri preabune "i neprih#nite, ca s# nu poarte n ei

f!g!duit s! urmeze s! vie%uiasc! n Hristos. Botezul din punct de vedere administrativ bisericesc Botezul trebuie s#vr"it n comunitatea parohial# din care fac parte p#rin'ii celui botezat. Pruncii se boteaz# n alte parohii numai n caz de necesitate sau cu binecuvntarea autorit#'ii biserice%ti. Botezul nseamn# integrare concret# n comunitatea parohial#. Din acest motiv, el nu se s#vr"e"te n m#n#stiri pentru c# pruncii ar fi integra'i prin aceasta n comunitatea monahal#. Timpul s"vr$irii Botezului Potrivit canonului 38 al Sfntului Nichifor M#rturisitorul 25 Botezul se s!vr"e"te la 40 de zile de la na"terea copilului. Argumentul spiritual este acela c# Mntuitorul Hristos a stat 40 de zile pe p#mnt pn# S-a n#l!at la cer. Argumentul natural este acela c# n 40 de zile copilul se nt#re"te %i c# leuzia femeii !ine 40 de zile. Botezul ereticilor $i schizmaticilor Tradi!ia canonic# face distinc!ie ntre ereticii care trebuie s# fie boteza!i pentru a fi primi!i n Biseric# "i ereticii al c#ror botez poate fi acceptat pe temeiul iconomiei (7 sin. II ec26; 95 Trul.27).
nici o r#m#"i!# din r#t#cirea potrivnicului. Iar dac# cineva s-ar purta mpotriva canonului de fa!#, s# se afuriseasc#. 25 Canonul 38 Nichifor M"rturisitorul: De va na"te femeia "i pruncul este n primejdie de moarte, dup# trei sau cinci zile s# se boteze acel prunc, dar se cuvine ca alt# femeie botezat# "i curat# s#-1 al#pteze; iar mama lui nici s# nu intre n dormitorul unde este pruncul "i n general nici s# nu se ating# de el, pn# ce nu se va cura!i deplin dup# 40 de zile "i nu va primi de la preot rug#ciunea. 26 Canonul 7 Sinodul II ecumenic: Pe aceia dintre eretici care revin la Ortodoxie, n partea celor ce se mntuiesc, i primim dup# rnduiala mai jos ar#tat# "i dup# obicei. Pe arieni "i pe macedonieni "i pe sabatinieni "i pe nova!ieni cei ce-"i zic lor catari "i stngaci, apoi pe patrusprezeceni (quartodecimani), adic# pe mercura"i (tetradi!i) "i pe apolinari"ti i primim dac# dau zapis (scrisori de m#rturisire de credin!#) "i dac# dau anatemei toat# erezia care nu cuget# (nva!#) cum cuget# (nva!#) sfnta a lui Dumnezeu Biseric# soborniceasc# "i apostoleasc# "i i pecetluim, adic# i ungem mai nti cu sfntul mir, adic# fruntea "i ochii "i n#rile "i gura "i urechile "i pecetluindu-i pe ei zicem: Pecetea darului Duhului Sfnt. Iar pe eunomieni, pe cei ce se boteaz# cu o singur# afundare, "i pe montani"ti, adic# pe cei ce se numesc aici frigieni, "i pe sabelieni, care nva!# c# Fiul este tot una cu Tat#l (identitatea Fiului cu Tat#l) "i care fac "i alte oarecare lucruri de nendurat (urte), "i pe toate celelalte erezii (c#ci multe sunt aici, mai cu seam# cele care pornesc din !ara Galatenilor) pe to!i dintre ace"tia care doresc s# se adaoge (ata"eze) ortodoxiei, i primim ca pe elini (p#gni): "i (adic#) n prima zi i cercet#m, a doua zi i catehiz#m, iar a treia zi le facem lep#d#rile de Satana (i exorciz#m), suflnd asupra lor de trei ori n fa!# "i n urechi "i astfel i catehiz#m "i facem s# petreac# timp ndelungat n biseric# "i s# asculte Scripturile "i atunci i botez#m.

Acolo unde credin!a adev#rat# este absent# "i se mpline"te numai ritualul exterior, eficacitatea acestui botez este pus# la ndoial#: Ei (ereticii) au un botez, dar nu iluminarea; de aceea, ei sunt boteza!i, e adev#rat, n ce prive"te trupul, dar n ce prive"te sufletul, ei nu sunt ilumina!i (Sfntul Ioan Gur# de Aur, Omilia la Ioan 1, 1). Din acest motiv, primirea n Biserica Ortodox# se face prin Mirungere. Canonul 68 Apostolic28 prevede c! ereticii nu pot boteza. Sfntul Vasile cel Mare n canonul 129 distinge: eretici cei care se dep!rteaz! de
27

Canonul 95 Trulan: Pe aceia dintre eretici care se adaug# (ata"eaz#) Ortodoxiei "i p#r!ii celor ce se mntuiesc i primim dup# urm#toarea rnduial# "i obicei: pe arieni "i pe macedoneni "i pe nova!ienii care-"i zic loru"i catari "i stngaci, "i pe quartodecimani (patrusprezeceni), adic# pe tetradi!i (miercura"i), "i pe apolinari"ti i primim, dnd zapise (scrisori) "i dnd anatemei toat# erezia care nu cuget# (nva!#) cum cuget# sfnta soborniceasc# "i apostoleasc# a lui Dumnezeu Biseric#, pecetluindui, adic# ungndu-le mai nti cu Sfntul Mir fruntea "i ochii "i n#rile "i gura "i urechile, "i pecetluindui pe ei zicem: Pecetea Darului Duhului Sfnt. Iar despre pavlichieni, care revin la Biserica soborniceasc#, s-a a"ezat ornduirea ca neap#rat ace"tia s# fie boteza!i din nou. Iar pe eunomieni, cei boteza!i ntr-o singur# cufundare, "i pe montani"ti, cei numi!i aici frigi, "i pe sabelieni, care nva!# c# Fiul este tot una (deopotriv#) cu Tat#l "i care fac "i alte oarecare rele (lucruri de nendurat), "i pe toate celelalte erezii, pentru c# mul!i sunt aici mai ales cei care pornesc, vin din !ara galatenilor, pe to!i care voiesc dintre ace"tia s# se adauge ortodoxiei i primim ca pe p#gni (elini) "i (adic#) n prima zi i primim spre cre"tinare, iar n a doua catehumeni, apoi n a treia zi le facem lep#d#rile de satana (i exorciz#m), cu suflarea de trei ori n fa!# "i n ochi, "i astfel i catehiz#m pe ei, "i i facem s# z#boveasc# n Biseric# "i s# asculte Scripturile "i atunci i botez#m pe ei. Dar "i pe manihei "i severieni "i pe cei veni!i din erezii asemenea (acestora), primindu-i ca pe p#gni (elini), i botez#m din nou. Iar nestorienii "i eutihienii "i severienii "i cei din erezii asemenea (acestora) trebuie s# fac# zapis (scrisori) "i s# dea anatemei erezia (r#t#cirea) lor, "i pe Nestorie "i pe Eutihie, "i pe Dioscur "i pe Sever "i pe ceilal!i ncep#tori (corifei) ai unor astfel de erezii, "i pe cei ce cuget# cele ale lor "i toate ereziile ar#tate mai nainte "i a"a s# se mp#rt#"easc# cu sfnta Cuminec#tur#. 28 Canonul 68 Apostolic: Dac# vreun episcop sau presbiter sau diacon, va primi a doua hirotonie de la altcineva, s# se cateriseasc# "i el, "i cel ce l-a hirotonit, afar# de cazul c# ar dovedi c# are hirotonia (ntia) de la eretici. C#ci cei ce sunt boteza!i sau hirotoni!i de unii ca ace"tia nu este cu putin!# s# fie nici credincio"i, nici clerici. 29 Canonul 1 Sf. Vasile cel Mare: n privin!a ntreb#rii despre catari, "i care ntrebare s-a pus mai nainte "i de care bine !i aduci aminte, se cuvine a urma obiceiului din fiecare loc, deoarece atunci cnd s-a tratat n privin!a acestora au fost diferite p#reri despre botezul lor. Dar cel al pepuzienilor [montani"ti] mi se pare c# este f#r# de nicio ra!iune; "i m-am mirat cum de Dionisie cel Mare, canonist fiind, l-a trecut cu vederea. C#ci cei vechi au hot#rt s# se primeasc# acel botez, neab#tndu-se ntru nimic de la credin!#; drept aceea, pe unele le-au numit eresuri, "i pe altele schisme, iar pe altele adun#ri nelegiuite. Deci eresuri au numit pe cei ce cu totul s-au lep#dat "i s-au nstr#inat chiar de la credin!#. Iar schisme au numit pe cei ce se deosebesc n concep!ii cu privire la unele chestiuni "i ntreb#ri biserice"ti corijabile; "i adun#ri ilegale au numit adun#rile ce se fac de presbiteri sau episcopi neascult#tori "i de poporul nenv#!at; precum dac# cineva fiind g#sit n gre"eal# a fost nl#turat din slujb#, "i nu s-a supus canoanelor de la Ancira, ci singur "i-a atribuit sie"i ntietate "i slujb#, "i mpreun# cu dnsul au plecat "i al!ii, p#r#sind catoliceasca (adev#rata) Biseric# (ortodox#), aceasta este adunare ilegal#; "i schism# este cnd cineva n privin!a poc#in!ei se deosebe"te de cei de la biseric#, iar eresuri sunt precum de pild# al maniheilor, al valentinienilor "i marcioni!ilor, "i al nsu"i

Biseric! printr-o credin%! fals!; schismatici cei care se despart de Biseric! p!strnd credin#a ortodox!; cei din adun!ri nelegiuite cei care opri#i de la slujire sau excomunica#i s!vr$eau cele sfinte n afara Bisericii. n secolul al V-lea, patriarhul Constantinopolului alc#tuie"te o slujb# de primire a eterodoc"ilor la ortodoxie "i prevede pentru aceasta trei situa!ii: situa!ia celor care se botezau; situa!ia celor care primeau doar Mirungerea; situa!ia celor care erau primi!i doar prin respingerea ereziei. Aceast# slujb#, sub diferite forme a circulat n Biseric# pn# la schisma cea mare. Dup# schisma cea mare nu s-a alc#tuit o slujb# uniform# pentru a r#mne o tem#

pepuzienilor acestora, c# la ace"tia deosebirea este chiar cu privire la ns#"i credin!a n Dumnezeu. Deci cei vechi au hot#rt ca cel al ereticilor (botez) des#vr"it s# se anuleze. Iar al schismaticilor, ca al unora care sunt nc# n Biseric#, s# se primeasc#, iar cei ce sunt n adun#ri ilegale, ndreptndu-se prin poc#in!# cuvenit# "i prin convertire, s# se mpreune iar#"i cu Biserica, precum adeseori "i cei ce se g#sesc n vreo treapt# bisericeasc#, mergnd mpreun# cu cei neascult#tori, dup# ce se vor c#i, s# se primeasc# n aceea"i stare. Deci este evident c# pepuzienii sunt eretici, c#ci au hulit asupra Duhului Sfnt, atribuind lui Montan "i Priscilei n chip nelegiuit "i neru"inat numirea de Mngietor. C#ci sunt vrednici de osnd# sau ca cei ce au ndumnezeit pe oameni sau ca unii care pe Duhul Sfnt l-au batjocorit prin asem#narea cu oamenii, "i astfel sunt vinova!i osndei celei ve"nice, pentru c# hula cea mpotriva Duhului Sfnt este neiertat#. Deci care este motivul pentru care s# se considere valid botezul acelora care boteaz# n Tat#l "i Fiul, "i n Montan "i n Priscila? C#ci nu sunt boteza!i cei ce nu s-au botezat ntru cele predanisite nou#. Drept aceea, de"i lui Dionisie cel Mare i-a sc#pat aceasta din vedere, noi ns# trebuie s# ne ferim de a imita gre"eala; c#ci absurditatea este v#dit# de la sine ns#"i "i l#murit# tuturor celor ce ct de pu!in "tiu a judeca. &i, ca atare, nc# sunt dintre cei dezbina!i; dar s-a p#rut celor din vechime, "i de cei mpreun# cu Ciprian "i cu Firmilian al vostru vorbesc, a-i supune pe to!i ace"tia unei hot#rri, pe catari "i pe encrati!i "i pe idroparasta!i "i pe apotacti!i. C#ci nceputul dezbin#rii s-a f#cut prin schism#; iar cei ce s-au lep#dat de Biseric# n-au mai avut harul Duhului Sfnt peste ei, c#ci a lipsit comunicarea prin ntreruperea succesiunii. C#ci cei dinti care s-au dep#rtat aveau hirotoniile de la P#rin!i, "i prin punerea minilor peste ei aveau harul duhovnicesc; dar cei ce sau rupt, devenind mireni, n-au avut nici putere de a boteza, nici de a hirotoni; nici nu puteau da altora harul Duhului Sfnt, de la care ei au c#zut; pentru aceasta P#rin!ii au hot#rt ca cei boteza!i de dn"ii ca de ni"te mireni, venind la biseric#, s# se cur#!easc# din nou cu adev#ratul botez al Bisericii. Dar, fiindc# n general unora din Asia li s-a p#rut ca din interesul conducerii multora s# se primeasc# botezul acestora, fie primit. Iar pe cel al encrati!ilor trebuie s#-l consider#m ca pe o fapt# rea; deoarece spre a-i face neprimi!i Bisericii a c#utat s#-i ia deja n st#pnire cu botezul lor; prin ceea ce au stricat "i obiceiul lor. Deci socotesc c# nou# ni se cuvine s# lep#d#m botezul lor, deoarece n privin!a lor nimic nu s-a hot#rt l#murit; "i dac# cineva l-ar fi primit de la ei, acela, venind la Biseric#, s# se boteze. Dar, dac# aceasta ar fi piedic# ordinei ob"te"ti, s# se aplice iar#"i obiceiul "i s# se urmeze P#rin!ilor, care au ornduit cele de cuviin!# pentru noi. C#ci m# tem ca nu cumva, ntruct hot#rm s# z#boveasc# n privin!a botezului, s#-i mpiedic#m pe cei ce se mntuiesc prin asprimea ornduielii, iar dac# aceia p#streaz# botezul nostru, aceasta s# nu ne nsp#imnte; c#ci nu suntem r#spunz#tori prin mprejurarea c# le d#m lor har, ci ne supunem preciziunii canoanelor de la Ancira. Dar negre"it s# se dispun# ca cei ce vin de la botezul acelora s# se ung# adic# de credincio"i, "i a"a s# se apropie la taine. C#ci "tiu c# pe fra!ii Zaiu "i Satornin, fiind ei din acea rnduial#, i-am primit n scaunul episcopilor; drept aceea, pe cei ce au fost mpreun# cu tagma acelora nu mai putem a-i desp#r!i de Biseric#, deoarece prin primirea episcopilor am a"ezat ca "i un canon cele n privin!a comuniunii cu dn"ii.

pentru viitorul mare Sinod al Ortodoxiei. Ast#zi s-a ajuns ca fiecare Biseric# local# s# aib# propria ei practic#, ba mai mult, chiar n interiorul Bisericii locale, practica difer# de la o Biseric# la alta. n Biserica Ortodox# Romn# prima slujb# de primire n Biserica Ortodox# a fost alc#tuit# "i publicat# n Molitfelnicul din 1895; aceasta a fost revizuit# n 1929 "i publicat# ulterior n Molitfelnicul din 1937. n anul 1992 s-a retip#rit n Molitfelnic rnduiala din 1937. Aceast# slujb# i mparte pe eterodoc"i n dou# categorii: 1. Eterodoc"ii neboteza!i (necre"tinii, p#gnii, evreii, ateii etc). Ace"tia sunt primi!i prin: Catehizare. M#rturisire de credin!# scris# "i semnat#. De obicei aceast# m#rturisire de credin!# este formulat# simplu (eu, subsemnatul X m#rturisesc: crezul, motiv pentru care doresc s# devin membru al Bisericii Ortodoxe). Partea liturgic#: Botez, Mirungere %i mp#rt#"anie. Nu se face spovedania nainte de Botez, dar cel ce urmeaz# a fi botezat n timpul preg#tirii st# de vorb# cu preotul %i se c#ie%te de p#catele s#vr%ite. Dac# persoana este matur# i se cere post nainte de Botez "i ajunare n ziua Botezului pentru a se putea mp#rt#"i. 2. Eterodoc"ii boteza!i la o confesiune care vor s# treac# la Biserica Ortodox#. Aici rnduiala romneasc# face distinc!ie (cf. can. 7 sin. II ec30) n: Cei boteza%i n numele Preasfintei Treimi (schismaticii, vechii orientali, catolicii, vechii catolici, anglicanii, protestan!ii "i patru culte neoprotestante: adventi"tii, bapti"tii, penticostalii, cre"tinii dup# evanghelie), acestora li se recunoa"te botezul. Ei sunt primi!i prin catehizare, m#rturisire de credin!# scris# "i semnat#, mirungerea, spovedania "i mp#rt#"ania dac# este cazul.
30

Canonul 7 Sinodul II ecumenic: Pe aceia dintre eretici care revin la Ortodoxie, n partea celor ce se mntuiesc, i primim dup# rnduiala mai jos ar#tat# "i dup# obicei. Pe arieni "i pe macedonieni "i pe sabatinieni "i pe nova!ieni cei ce-"i zic lor catari "i stngaci, apoi pe patrusprezeceni (quartodecimani), adic# pe mercura"i (tetradi!i) "i pe apolinari"ti i primim dac# dau zapis (scrisori de m#rturisire de credin!#) "i dac# dau anatemei toat# erezia care nu cuget# (nva!#) cum cuget# (nva!#) sfnta a lui Dumnezeu Biseric# soborniceasc# "i apostoleasc# "i i pecetluim, adic# i ungem mai nti cu sfntul mir, adic# fruntea "i ochii "i n#rile "i gura "i urechile "i pecetluindu-i pe ei zicem: Pecetea darului Duhului Sfnt. Iar pe eunomieni, pe cei ce se boteaz# cu o singur# afundare, "i pe montani"ti, adic# pe cei ce se numesc aici frigieni, "i pe sabelieni, care nva!# c# Fiul este tot una cu Tat#l (identitatea Fiului cu Tat#l) "i care fac "i alte oarecare lucruri de nendurat (urte), "i pe toate celelalte erezii (c#ci multe sunt aici, mai cu seam# cele care pornesc din !ara Galatenilor) pe to!i dintre ace"tia care doresc s# se adaoge (ata"eze) ortodoxiei, i primim ca pe elini (p#gni): "i (adic#) n prima zi i cercet#m, a doua zi i catehiz#m, iar a treia zi le facem lep#d#rile de Satana (i exorciz#m), suflnd asupra lor de trei ori n fa!# "i n urechi "i astfel i catehiz#m "i facem s# petreac# timp ndelungat n biseric# "i s# asculte Scripturile "i atunci i botez#m.

Eterodoc"ii a"a zis boteza!i la o alt# confesiune la ereticii antitrinitari, dar nu n numele Preasfintei Treimi: martorii lui Iehova, mormonii, unitarienii (reforma!i maghiari). Ace"tia sunt primi!i ca "i p#gnii. n cazul celor boteza'i care pleac# la diferite erezii "i dup# r#t#cire revin la dreapta credin!#, reprimirea se face pe baza unei catehiz#ri, a unei m#rturisiri de credin!# scris# "i semnat#, mirungere, spovedanie "i mp#rt#"anie. Dup# rnduial# din 1937 greco-catolicii sunt inclu"i n rndul catolicilor "i primirea la Ortodoxie se face prin Mirungere. n 1948 revenirea la Ortodoxie s-a f#cut f#r# Mirungere, n baza hot#rrii Sfntului Sinod. Canonul 62 Apostolic31 arat# c# reprimesc doar ca mireni. Alte prevederi canonice privind Botezul Canonul 44 al Sfntului Nichifor M#rturisitorul 32 prevede c! n mod excep#ional diaconul sau monahii pot boteza. Canonul 45 al Sfntului Nichifor M#rturisitorul 33 prevede c! n caz depericol de moarte orice cre"tin ortodox poate s!vr"i botezul . Canonul 68 Apostolic34 prevede totu"i c! ereticii nu pot boteza. Preo%ii caterisi%i pentru alt motiv dect pentru erezie pot boteza. Preo#ii opri%i de la cele sfinte pot boteza n caz de necesitate. Canonul 7 al Sinodului II ecumenic35 prevede c!, prin iconomie, botezul s!vr"it de unii
31

membrii clerului dac# se leap#d# de Biseric# se

Canonul 62 apostolic: Dac# pentru frica omeneasc# fie a vreunui iudeu, fie a vreunui elin sau a vreunui eretic, vreun cleric cumva leap#d# numele lui Hristos, s# se ndep#rteze din Biseric# (s# se dea anatemei); iar dac# leap#d# numele de cleric, s# se cateriseasc#; dar poc#indu-se s# fie primit ca laic. 32 Canonul 44 Sf. Nichifor M"rturisitorul: La nevoie, "i monahul simplu s# boteze. Asemenea, "i diaconul s# boteze la nevoie. 33 Canonul 45 Sf. Nichifor M"rturisitorul: Dac# nu este de fa!# preot, se cuvine ca pe pruncii cei neboteza!i s#-i boteze oricine s-ar g#si acolo. Dac# i boteaz# chiar "i nsu"i tat#l lor, sau oricare altul, numai s# fie cre"tin, nu este p#cat. 34 Canonul 68 Apostolic: Dac# vreun episcop sau presbiter sau diacon, va primi a doua hirotonie de la altcineva, s# se cateriseasc# "i el, "i cel ce l-a hirotonit, afar# de cazul c# ar dovedi c# are hirotonia (ntia) de la eretici. C#ci cei ce sunt boteza!i sau hirotoni!i de unii ca ace"tia nu este cu putin!# s# fie nici credincio"i, nici clerici. 35 Canonul 7 Sinodul II ecumenic: Pe aceia dintre eretici care revin la Ortodoxie, n partea celor ce se mntuiesc, i primim dup# rnduiala mai jos ar#tat# "i dup# obicei. Pe arieni "i pe macedonieni "i pe sabatinieni "i pe nova!ieni cei ce-"i zic lor catari "i stngaci, apoi pe patrusprezeceni (quartodecimani), adic# pe mercura"i (tetradi!i) "i pe apolinari"ti i primim dac# dau zapis (scrisori de m#rturisire de credin!#) "i dac# dau anatemei toat# erezia care nu cuget# (nva!#) cum cuget# (nva!#) sfnta a lui Dumnezeu Biseric# soborniceasc# "i apostoleasc# "i i pecetluim, adic# i ungem mai nti cu sfntul

eretici poate fi recunoscut dac! s-a f!cut n numele Preasfintei Treimi $i dac! persoana botezat! cere intrarea n Biserica Ortodox!. Canonul 78 Trulan36 prevede c! cei maturi se catehizeaz! pentru a cunoa"te credin%a care o m!rturisesc. n acest timp canonul sugereaz# indirect c# nimeni nu poate fi constrns la botez. Catehizarea are un caracter personal. Canoanele 14 al Sinodului IV ecumenic37 %i 8 al Sinodului VII ecumenic38 fac trimitere la botezul pruncilor. Canonul 110 Cartagina39 condamn! cu anatema pe cei care refuz! botezul copiilor.

mir, adic# fruntea "i ochii "i n#rile "i gura "i urechile "i pecetluindu-i pe ei zicem: Pecetea darului Duhului Sfnt. Iar pe eunomieni, pe cei ce se boteaz# cu o singur# afundare, "i pe montani"ti, adic# pe cei ce se numesc aici frigieni, "i pe sabelieni, care nva!# c# Fiul este tot una cu Tat#l (identitatea Fiului cu Tat#l) "i care fac "i alte oarecare lucruri de nendurat (urte), "i pe toate celelalte erezii (c#ci multe sunt aici, mai cu seam# cele care pornesc din !ara Galatenilor) pe to!i dintre ace"tia care doresc s# se adaoge (ata"eze) ortodoxiei, i primim ca pe elini (p#gni): "i (adic#) n prima zi i cercet#m, a doua zi i catehiz#m, iar a treia zi le facem lep#d#rile de Satana (i exorciz#m), suflnd asupra lor de trei ori n fa!# "i n urechi "i astfel i catehiz#m "i facem s# petreac# timp ndelungat n biseric# "i s# asculte Scripturile "i atunci i botez#m. 36 Canonul 78 Trulan: (Ornduim) c# se cuvine ca cei ce sunt a se lumina (a se boteza catehumeni) s# nve!e credin!a, "i n a cincea zi a s#pt#mnii (joia) s# dea seama (r#spund#) episcopului sau presbiterilor. 37 Canonul 14 Sinodul IV ecumenic: De vreme ce n unele eparhii (mitropolii) se permite cite!ilor (lectorilor) "i cnt#re!ilor s# se c#s#toreasc# ("i dup# hirotesie) sfntul sinod a ornduit (hot#rt) s# nu fie ng#duit vreunuia dintre ace"tia s# ia femeie eterodox#. Iar cei ce dintr-o astfel de c#s#torie au "i dobndit copii, dac# nu au apucat s#-i boteze la eretici pe cei n#scu!i dintr-n"ii, s#-i aduc# pe ace"tia la mpreunarea cu soborniceasca Biseric# (n comuniunea Bisericii sobornice"ti), iar dac# nu i-au botezat, s# nu poat# (s# nu le fie permis) s#-i boteze pe ace"tia la eretici "i nici s#-i lege spre c#s#torie cu eretic ori cu iudeu ori cu p#gn, dect numai dac# fa!a (persoana) care vrea s# se lege (prin c#s#torie) cu cel ortodox va f#g#dui (promite) c# va trece la credin!a ortodox#. Iar dac# cineva ar c#lca aceast# ornduire (hot#rre) a sfntului sinod, s# fie supus pedepsei canonice. 38 Canonul 8 Sinodul VII ecumenic: De vreme ce oarecare r#t#ci!i din legea (religia) evreilor credeau c# pot s# ia n rs pe Hristos Dumnezeul nostru, pref#cndu-se c# se ncre"ti-neaz#, dar lep#dndu-L pe EI (negndu-L) n ascuns "i !innd smb#ta n tain#, "i alte lucruri iudaice f#cnd, ornduim ca ace"tia s# nu se primeasc# nici la mp#rt#"ire, nici la rug#ciune, nici n Biseric#, ci s# fie pe fa!# evrei, dup# legea (religia) lor, "i nici pe copiii lor s# nu-i boteze, nici s# cumpere sau s# dobndeasc# rob (sclav). Iar dac# vreunul dintre ei se ntoarce (converte"te) din credin!# cinstit# (sincer#) "i, biruind datinele "i treburile lor, o va m#rturisi din toat# inima, spre a-i ncredin!a (convinge) "i a-i ndrepta "i pe al!ii, acesta s# se primeasc# "i s# se boteze, "i copiii lui s# fie nt#ri!i n a se lep#da (ab!ine) de me"te"ugurile evreie"ti; iar dac# nu ar fi astfel, s# nu se primeasc# ei n nici un chip. 39 Canonul 110 Cartagina: A"ijderea s-a hot#rt ca oricine t#g#duie"te ori zice c# pruncii cei mici "i de curnd n#scu!i din pntecele maicilor, botezndu-se, nu se boteaz# ntru l#sarea p#catelor "i nici nu"i atrag nimic din p#catul str#mo"esc al lui Adam, care trebuie s# se capete prin baia rena"terii (de unde urmeaz# c# la ace"tia nu se n!elege forma botezului cea ntru l#sarea p#catelor cea adev#rat#, ci cea mincinoas#), s# fie anatema; fiindc# nu altfel trebuie s# se n!eleag# cele spuse de apostolul:

Canonul 6 al Sfntului Timotei al Alexandriei40 prevede c! femeia nu se poate boteza n perioada cur!%irii. Canonul 6 Neocezareea41 prevede c! Botezul femeii ns!rcinate nu nseamn! "i Botezul pruncului.

Precum printr-un singur om a intrat p#catul n lume "i prin p#cat moartea; "i astfel moartea a trecut la to!i oamenii, ntru acela prin care to!i au p#c#tuit (Rm. 5, 12), f#r# numai n felul n care pururea le-a n!eles catoliceasca Biseric#, cea r#spndit# "i ntins# pretutindenea. Deci pentru canonul acesta al credin!ei, "i pruncii, care de sine niciunul din p#cate n-au putut s#vr"i, cu adev#rat ntru l#sarea p#catelor se boteaz#, ca s# se cur#!easc# ntru dn"ii prin rena"tere ceea ce "i-au atras din na"terea cea veche. 40 Canonul 6 Sf. Timotei al Alexandriei: ntrebare: Dac# o femeie catehumen# "i-a dat numele s#u ca s# se lumineze, iar n ziua botez#rii sale i s-au ntmplat cele dup# obiceiul femeiesc, se cuvine ei a se lumina ntru acea zi? ori s# amne? "i ct s# amne? R#spuns: Se cuvine s# amne pn# ce se va cura!i. 41 Canonul 6 Neocezareea: Femeia gravid# trebuie s# se lumineze (boteze), cnd va vrea; c#ci ceea ce na"te nu este p#rta"# ntru aceasta cu cel n#scut, pentru ca s# se arate voin!a proprie a fiec#ruia Ia m#rturisire.

2. Taina Mirungerii
Chiar din timpul Sfin!ilor Apostoli, Taina Mirungerii s-a s#vr"it sub dou# forme: (a) prin punerea minilor, care este forma ini!ial# (FA 8, 15-17; 19, 6) "i (b) prin ungerea cu Sfntul Mir, dup# cum reiese din 2 Co. 1, 21-22: Iar Cel ce ne nt#re"te pe noi mpreun# cu voi, n Hristos, "i ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-a pecetluit pe noi "i a dat arvuna Duhului n inimile noastre "i din 1 In. 2, 20 %i 27: Iar voi ungere ave!i de la Cel Sfnt "i "ti!i toate... "i ungerea pe care a!i luat-o de la El r#mne ntru voi "i n-ave!i trebuin!# ca s# v# inve!e cineva, ci precum ungerea Lui v# nva!# despre toate, "i adev#rat este "i nu este minciun#, r#mne!i ntru El, a"a cum v-a inv#!at. Aceste locuri scripturistice, de"i vorbesc despre nt#rirea intern# prin Duhul Sfnt, indic# "i o ungere extern# prin care se mp#rt#"e"te harul dumnezeiesc. Iar apostolii, dac# "i-au pus minile sau au uns cu untdelemn sfin!it pe cei boteza!i, au f#cut aceasta din porunca "i ncredin!area lui Hristos, fiindc# numai Dumnezeu poate lega mp#rt#"irea harului dumnezeiesc nev#zut, de acte sensibile. Cele dou# practici ale uneia "i aceleia"i Taine a Mirungerii punerea minilor "i ungerea cu Sfntul Mir sunt apostolice. S-a impus practica ungerii cu Sfntul Mir, datorit# r#spndirii cre"tinismului "i mai ales acolo unde nu puteau ajunge apostolii "i, dup# ei, episcopii. Treptat, practica ungerii cu Sfntul Mir s-a generalizat n R#s#rit, fiind s#vr"it# nu numai de episcopi, ci "i de preot ndat# dup# Botez, a"a cum se s#vr"e"te pn# ast#zi. Pentru s#vr"irea Tainei Mirungerii, se cere n primul rnd Sfntul "i Marele Mir. Sfntul Mir se prepar# din untdelemn, vin "i 35 de diferite aromate, sfin!indu-se numai de c#tre episcopi (6 Cartag.42). Sfin!irea Sfntului Mir este prerogativa Bisericii autocefale, fiind sfin!it de episcopii respectivei Biserici, n frunte cu ntist#t#torul ei (patriarh, arhiepiscop, mitropolit). Primitorii Tainei Mirungerii sunt to!i cei boteza!i (FA 8, 15-17; 19, 6) n numele Sfintei Treimi. De aceea, aceast# Tain# nu se repet#. Ea se repet# doar atunci cnd ereticii "i schismaticii se intorc la Ortodoxie (7 sin. II ec; 95 Trul.; 7 Laod.43; 1 Vasile cel Mare).
42

Canonul 6 Cartagina: Episcopul Fortunat zise: Ne aducem aminte c# la sinoadele !inute mai nainte s-a hot#rt ca Sfntul Mir sau gra!ierea peniten!ilor sau sfin!irea fecioarelor "i a locurilor "i a bisericilor s# nu se fac# de presbiteri. Dar dac# cineva se va dovedi c# face aceasta, ce trebuie s# hot#rasc# n privin!a lui? Episcopul Aureliu a r#spuns: Vredniciile voastre au auzit cele propuse de fratele "i coliturghisitorul nostru Fortunat; ce zice!i n privin!a aceasta? Zis-au to!i episcopii: Preg#tirea Sfntului Mir "i consacrarea fecioarelor s# nu se fac# de presbiter; nici nu este ng#duit presbiterului s# mpace pe cineva la liturghia public#; aceasta este p#rerea tuturor. 43 Canonul 7 Laodiceea: Cei ce se ntorc din eresuri, adic# dintre nova!ieni sau fotinieni sau quartodecimani ori catehumeni, ori credincio"i de-ai lor, s# nu se primeasc# nainte de a anatemiza tot

Sfin%irea Sfntului $i Marelui Mir Aceast# practic# este o ierurgie a Bisericii care a ap#rut n timp. Canonul 6 Cartagina44 atribuie aceast! ierurgie episcopului, dar ulterior a fost l#sat# doar pe seama unui Sinod autocefal, de aceea dreptul de sfin!ire a Sfntului "i Marelui Mir este un semn al recunoa%terii autocefaliei. Sfntul "i Marele Mir se sfin!e"te n Joia Mare de c#tre membrii Sfntului Sinod, ori de cte ori este nevoie. De la Patriarhie, prin fiecare episcop se mparte la parohii. n cazul n care Sfntul "i Marele Mir se nveche"te el poate fi ngropat la piciorul Sfintei Mese "i se poate procura unul nou. Alte prevederi canonice privind Mirungerea Canonul 48 Laodiceea45 prevede c! Mirungerea se s!vr"e"te imediat dup! Botez. Canonul 7 al Sinodului II ecumeneic prevede c! Mirungerea se administreaz! eterodoc"ilor care intr! n Biseric!. Mirungerea se administreaz# la vrsta Botezului sau cnd persoana revine la Biserica Ortodox#. Canonul 57 Cartagina46 men%ioneaz! forma ini%ial! a s!vr"irii punerea minilor
eresul, "i mai ales pe cel de care se !ineau; "i apoi pe cei ce se ziceau la dn"ii credincio"i, nv#!ndu-i simbolurile credin!ei "i ungndu-i cu Sfnta Ungere, a"a s# se mp#rt#"easc# cu Sfintele Taine. 44 Canonul 6 Cartagina: Episcopul Fortunat zise: Ne aducem aminte c# la sinoadele !inute mai nainte s-a hot#rt ca Sfntul Mir sau gra!ierea peniten!ilor sau sfin!irea fecioarelor "i a locurilor "i a bisericilor s# nu se fac# de presbiteri. Dar dac# cineva se va dovedi c# face aceasta, ce trebuie s# hot#rasc# n privin!a lui? Episcopul Aureliu a r#spuns: Vredniciile voastre au auzit cele propuse de fratele "i coliturghisitorul nostru Fortunat; ce zice!i n privin!a aceasta? Zis-au to!i episcopii: Preg#tirea Sfntului Mir "i consacrarea fecioarelor s# nu se fac# de presbiter; nici nu este ng#duit presbiterului s# mpace pe cineva la liturghia public#; aceasta este p#rerea tuturor. 45 Canonul 48 Loadiceea: Se cuvine ca cei ce se lumineaz#, dup# botez s# se ung# cu harism# cereasc# "i s# fie p#rta"i mp#r#!iei lui Hristos. 46 Canonul 57 Cartagina: Deoarece s-a hot#rt n sinodul de mai nainte, mi amintesc n armonie cu voi c# copiii cei mici boteza!i de donati"ti, care nc# nu au putut cunoa"te pierzarea r#t#cirii lor, dup# ce vor ajunge la vrsta capabil# de ra!ionare, cunoscnd adev#rul, "i urnd r#utatea donati"tilor acelora fa!# de catoliceasca Biseric# a lui Dumnezeu, care s-a r#spndit n toat# lumea, unii ca ace"tia s# se primeasc# dup# rnduiala veche prin punerea minilor, "i nu trebuie s# se opreasc# sub cuvnt de r#t#cire de la starea clerului, cnd venind la credin!# Biserica cea adev#rat# au considerat-o a lor proprie "i ntr-nsa creznd n Hristos, au primit Sfintele Taine ale Treimii, despre care este nvederat c# toate sunt adev#rate "i sfinte "i divine, "i ntru acestea este toat# n#dejdea sufletului. &i cu toate c# mai ales ndr#zneala precedent# a ereticilor se obr#znice"te a predanisi unele lucruri potrivnice sub numele adev#rului, acestea fiindc# sunt simple, precum nva!# Apostolul zicnd: Un Dumnezeu, o credin!#, un botez (Ef. 4, 5); "i ceea ce se cuvine s# se dea o dat# nu este ng#duit s# se repete; dup#

episcopului. Canonul 7 al Sinodului II ecumeneic vorbe"te despre Mirungere ceea ce nseamn! c! ulterior practica punerii minilora fost nlocuit! de practica ungerii cu Sfntul Mir, fiind l!sat! "i n seama preo%ilor. Se men%ioneaz! "i formula: Pecetea Darului Sfntului Duh. Canonul 6 Cartagina prevede c! Mirungerea se s!vr"e"te numai cu Mir sfin%it de episcop. Canonul 59 Trulan47 prevede c! locul s!vr"irii Mirungerii este numai biserica. Canonul 1 al Sfntului Ioan Ajun#torul48 prevede Mirungerea aposta%ilor care revin la

ce se va anatematiza numele r#t#cirii, s# se primeasc# prin punerea minii n Biserica cea una, care, precum s-a zis, este porumbi!# "i singur# Maic# a cre"tinilor, ntru care se primesc toate tainele spre mntuirea ve"nic# "i viu f#c#toare, care celor ce r#mn n eres le aduc mare pedeaps# de osnd#, c#ci ceea ce le-ar fi fost lor mai lumin#tor n adev#r spre a dobndi via!a cea ve"nic# acea r#t#cire li se face lor mai ntunecat "i de mai mare osnd#; de care unii au fugit "i cunoscnd cele adev#rate ale Maicii Bisericii catolice"ti, toate acele Sfinte Taine cu iubirea adev#rului le-au crezut "i le-au primit. Deci unora ca acestora, cnd cercarea i va ar#ta cu via!# bun#, f#r# ndoial# "i clerul li se va da cu t#rie spre slujba celor sfinte; "i mai ales ntru atta nevoie fiind lucrurile, nimenea nu este, care nu le-ar ng#dui aceasta. Iar dac# oarecare clerici de aceea"i credin!#, cu mul!imea "i cu demnit#!ile lor ar dori s# se ntoarc# la noi, care ns# din iubirea cinstei sunt apleca!i spre via!a trec#toare "i i re!ine de la mntuire, judec#m c# aceasta dimpotriv# se cade a se l#sa la chibzuin!# mai mare, hot#rnd fra!ii mai nainte men!iona!i ca s# se cerceteze cele relevate de noi cu sfatul lor cel mai n!elept, "i noi ne vom nvrednici s# nt#rim ceea ce trebuie s# se reglementeze din partea noastr# n privin!a acestei chestiuni. Iar n ceea ce prive"te numai pe cei boteza!i n pruncie, ne ndestul#m c# de le va pl#cea lor s# consimt# cu hot#rrea noastr# de a se hirotoni ace"tia. A"adar, toate cele ce le-am cules mai nainte de la preasfin!i!ii episcopi, preasfin!iile voastre s# le nt#reasc# mpreun# cu mine ca s# fie des#vr"ite. 47 Canonul 59 Trulan: Cu niciun chip s# nu se s#vr"easc# botezul n paraclisul care se g#se"te n#untrul unei case, ci aceia care doresc s# se nvredniceasc# de luminarea cea neprih#nit# (de Sfntul Botez), aceia s# mearg# la bisericile cele ob"te"ti, "i acolo s# se fac# p#rta"i de acest dar. Iar de s-ar prinde cineva nep#zind cele ornduite de noi, dac# ar fi cleric, s# se cateriseasc#, iar dac# ar fi laic, s# se afuriseasc#. 48 Canonul 1 Sf. Ioan Postitorul: Dac# cineva de bun#voie n chip nesocotit a t#g#duit pe Hristos, potrivit canonului 73 al lui Vasile cel Mare, se va nvrednici de mp#rt#"anie numai la sfr"itul vie!ii; "i nimeni nu-l poate sc#pa de o astfel de epitimie, nici s# ndr#zneasc# a ar#ta vreo blnde!e fa!# de acesta. Iar Sfntul Grigorie determin# exact toate chestiunile privitoare la ace"tia, supunnd acelora"i pedepse pe cei ce de bun#voie dezerteaz# la r#t#cire, hot#rnd m#sura acestor pedepse dup# durata vie!ii fiec#ruia; iar cei ce prin constrngere au comis acest p#cat se vor supune pedepsei pentru desfrnare, prelungindu-se lui pedeapsa la al nou#lea an. Aceea"i deosebire ntre cei p#c#to"i o face "i sinodul de la Ancira, ct "i Sfntul martir Petru al Alexandriei, precum "i Vasile cel Mare n canonul s#u al 81-lea. Dar ast#zi Biserica urmeaz# potrivit celor normate "i potrivite de preasfin!itul patriarh al Constantinopolului Metodiu, tratnd n general pe cei ce au fost cople"i!i n chipuri diferite de acea gre"eal#. Iar acesta zice c# dac# cineva a fost prins de nelegiui!i pe cnd era copil "i, de fric# sau din ne"tiin!# sau din prostie fiind sedus, a t#g#duit credin!a, dar ajungnd la vrsta b#rb#!iei revine la moravurile cre"tinilor "i intrnd n catoliceasca Biseric# se poc#ie"te "i se m#rturise"te, s# asculte zilnic de la preot, pn# la ziua a "aptea cele patru rug#ciuni rnduite "i n a opta s# se boteze; apoi, dezbr#cndu-se "i mbr#cnd Ientio-nul, s# se ung# cu Sfntul Mir, ntocmai ca "i cei ce se boteaz#, "i

ortodoxie. Ini!ial diaconi!ele miruiau femeile la Botezul femeilor mature. Dup# dispari!ia Botezului celor maturi "i a baptisteriilor, dispar "i diaconi!ele. Mirungerea se s#vr"e"te numai cu Sfntul "i Marele Mir ob!inut de la episcopul locului, sfin!it de Episcopii Bisericii Autocefale, sub jurisdic!ia c#ruia se afl# parohul. Pentru aceasta este interzis preo'ilor s# dea Sfntul %i Marele Mir altor preo'i. Primirea Sfntului %i Marelui Mir este %i o manifestare a jurisdic'iei canonice.

astfel s# se nvredniceasc# de dumnezeiasca mp#rt#"anie; iar n alte opt zile nicidecum s# nu lipseasc# de la sfintele slujbe din biseric#, ntocmai ca "i cei ce se boteaz#. Iar dac# cineva a fost cuprins de cei nelegiui!i fiind n deplina vrst# a b#rb#!iei "i prin chinuri a fost silit s# se lepede de credin!a sa, acestuia nc# s# i se acorde milostivire. Totu"i nti va posti de dou# ori 40 de zile, re!inndu-se de la carne, brnz# "i ou#, "i n trei zile din s#pt#mn# s# se ab!in# de la vin; "i nici untdelemn s# nu doreasc#; "i s# fac# rug#ciuni mbel"ugate "i ct se poate mai multe metanii. Dup# aceea, mplininduse cele dou# de ori 40 de zile, s# asculte timp de "apte zile zilnic rug#ciuni de poc#in!#, iar n ziua a opta s# se spele ntocmai ca cei mai sus men!iona!i "i s# fie uns "i s# se nvredniceasc# de mp#rt#"irea Sfintelor Taine, iar dup# alte opt zile s# participe la slujbele biserice"ti, iar pe cel ce inten!ionat a dezertat la t#g#duirea credin!ei, l a"teapt# pedeaps# grozav#, dar prin nem#rginita iubire de oameni a lui Dumnezeu, aceasta nc# se va lecui cu milostivire. Deci doi ani s# posteasc#, re!inndu-se de la carne, brnz# "i ou#; iar n trei zile din s#pt#mn# lipsindu-se de untdelemn "i de vin, f#cnd n fiecare zi metanii potrivit puterii sale, una sut# sau dou# sute. Iar mplinindu-se cei doi ani, s# asculte "i acesta "apte zile rug#ciuni de poc#in!#, iar apoi s# se procedeze "i n privin!a lui precum s-a mai spus mai nainte.

3. Taina Poc"in%ei $i slujirea duhovnicului


Una dintre cele mai importante lucr#ri sacramentale ale preotului este mplinit# n cadrul Tainei Poc#in!ei. Prin aceasta Tain#, Hristos a l#sat Bisericii un mijloc de nnoire a leg#turii rupte prin p#cat. Sfntul Ioan Sc#rarul spune c# poc#in!a nseamn# mprosp#tarea Botezului. Poc#in!a este nvoiala cu Dumnezeu pentru o nou# via!#. Poc#in!a este cump#r#toare a smereniei... Poc#in!a este fiica n#dejdii "i t#g#duirea dezn#dejdii49. Poc#in!a a mai fost numit# "i na"tere din nou, nnoire a legaturii harului, revenire n fire (metanoia). Aceast# ultim# denumire corespunde sensului profund al Tainei. Metanoia nseamn#, de fapt, revenirea la firea cea dinti, dincolo de consecin!ele manifest#rii ra!iunii umane dezlipite de Dumnezeu, dezlipire care l-a dus pe om la pervertirea firii. Firea cea dinti a omului, manifestat# nainte de c#dere, era o fire ce avea n ea smburele des#vr"irii, manifestarea chipului lui Dumnezeu care l orienteaz# pe om spre asemanarea cu Ziditorul. Cuvntul poc!in%! provine din grecescul metanoia, compus din prefixul meta "i r#d#cina noeo. Prefixul meta nseamn# cu sau al!turi de sau dup!. R#d#cina noeo este forma verbal# a lui nous, substantiv ce desemneaz# mintea. n limba greac#, acest termen a ajuns s# desemneze schimbarea min!ii, revenirea dintr-o stare de pervertire a min!ii. Termenul "i g#se"te exprimarea biblic# n cadrul pildei fiului risipitor unde fiul "i revine n fire, iar revenirea lui n fire este ntmpinat# de dragostea Tat#lui care se bucur# de ntoarcerea celui pierdut "i de rea"ezarea lui n deplina comuniune familial#. Taina Poc#in!ei exprim# acest dublu sens. P#rerea de r#u "i abandonarea atitudinii p#c#toase, ntlne"te iubirea lui Dumnezeu "i reintegrarea deplin# n Trupul lui Hristos. Primul sens !ine de atitudinea personal# liber#, n timp ce n cel de-al doilea sens, iubirea lui Dumnezeu se manifest# comunitar "i cel ce %i revine n fire este rea"ezat ca m#dular al Trupului lui Hristos. Primirea celui ce se poc#ie"te este un act de bucurie eclezial#, s#vr"it prin persoanele alese dintre cre"tini "i investite de Biseric# prin hirotonire cu harul "i darul de a fi iconomi ai Tainelor lui Dumnezeu. De"i capacitatea haric# de a lega "i a dezlega este d#ruit# prin hirotonie "i preotului, avnd n vedere c# aceste acte sunt acte s#vr"ite n numele ntregii Biserici, episcopul fiind cel care manifest# comuniunea "i coresponsabilitatea Bisericii locale cu ntreaga Biseric# cea una, sfnt#, soborniceasc# "i apostoleasc#, Taina Poc#in!ei se s#vr"e"te ntotdeauna din
49

SF. IOAN SC$RARUL, Scara. Cuvntul 5. Despre poc#in!#, n: Filocalia 9, trad. de Dumitru St#niloae, EIBMO, Bucure%ti, 1980, pp. 135-155.

ncredin!area episcopului. Canonul 43 Cartagina50 arat# c# celor ce se poc#iesc s# li se hot#rasc# timpul de peniten!# cu judecata episcopilor, dup# deosebirea p#catelor; iar presbiterul s# nu dea dezlegare celui ce se poc#ie"te f#r# "tirea episcopului, dect numai n lipsa episcopului, din nevoie constrng#toare. Pornind de la aceast# n!elegere eclezial# a Tainei Poc#in!ei, slujirea de duhovnic i se ncredin!eaz# preotului prin actul distinct al hirotesiei, n cadrul c#reia cel chemat la slujirea duhovniciei este prezentat poporului ca fiind g#sit vrednic de aceast# lucrare. Investirea printr-un act distinct este necesar# deoarece, atunci cnd preotul leag# "i dezleag#, o face n numele ntregii Biserici "i Biserica, prin episcop, trebuie s# se ncredin!eze c# cel ce exercit# autoritatea bisericeasc# are discernamntul pastoral necesar pentru o astfel de slujire. Ne-am putea ntreba: De ce aceast# precau!ie este luat# numai pentru Taina Poc#in!ei? Oare celelalte Taine nu sunt "i ele mijloace de manifestare a Bisericii "i nu necesit# discern#mnt duhovnicesc? ntreaga lucrare pastoral# se exercit# cu discern#mnt duhovnicesc "i discern#mntul candidatului la preo!ie trebuie s# fie confirmat nainte de hirotonire. n urma hirotoniei, actele sacramentale pot fi s#vr"ite de catre preot doar dup# investirea acestuia cu autoritatea bisericeasc# prin instalarea n oficiul bisericesc, deoarece actele sacramentale sunt acte n care se manifest# katholicitatea "i unitatea Bisericii. De"i preotul hirotonit are capacitatea de a s#vr"i cele sfinte din momentul hirotoniei, el nu poate s# "i exercite responsabilitatea pastoral# dect dup# ce a fost a"ezat de episcop, direct sau prin delegatul s#u, n oficiul pastoral pentru care a fost hirotonit. Instalarea n oficiul bisericesc respectiv este cea care d# mandatul de exercitare a autorita!ii biserice%ti. Biserica "i-a luat precau!ii maxime pentru s#vr"irea Tainei Poc#in!ei, duhovnicia fiind socotit# ca o lucrare ce necesit# un tact pastoral care se dobnde"te prin asumarea "i conlucrarea de c#tre preot cu harul primit n Taina Hirotoniei. Sfntul Chiril al Ierusalimului subliniaz# importan!a conlucr#rii cu harul, spunnd c# dup# cum condeiul sau s#geata au nevoie de cineva care s# lucreze cu ele, tot a"a "i harul are nevoie de persoana ce "i asum# credin!a, pentru a fi deplin lucr#tor. 51 . Odat# hirotonit, preotul trebuie s# dovedeasc#

50

Canonul 43 Cartagina: Celor ce se poc#iesc s# li se hot#rasc# timpul de peniten!# cu judecata episcopilor, dup# deosebirea p#catelor; iar presbiterul s# nu dea absolu!ie celui ce se poc#ie"te f#r# "tirea episcopului, dect numai n lipsa episcopului, din nevoie constrng#toare; dar dac# vreodat# delictul celui ce se poc#ie"te este public "i divulgat, zguduind Biserica ntreag#, apoi asupra aceluia naintea tindei s# se pun# mna. 51 SF. CHIRIL AL IERUSALIMULUI, Cateheze, trad. de Olimp C#ciul#, EIBMO, Bucure"ti, 1943, p. 60.

determinarea sa de a fi mpreun#-lucr#tor cu harul primit, pentru ca lucrarea sa s# fie lucrarea Bisericii ntregi "i prin atitudinea sa personal# s# reu"easc# s# transmit# echilibrul lucr#rii dumnezeiesti. Biserica a avut "i are o n!elegere global# a impactului factorului uman personal asupra lucr#rii preo!iei "i nu a considerat niciodat# c# preotul, odat# hirotonit, devine un supra-om, lipsit de neputin!e "i autosuficient. Chiar prin ritualul hirotoniei este subliniat# sprijinirea preotului nou hirotonit pentru lucrarea ce-i st# nainte. Atunci cnd candidatul la preo!ie este nso!it la altar pentru hirotonire de doi preo!i, ace"tia sunt desemna!i de fapt sprijinitori ai lui n lucrarea pastoral#. Putem afirma c# hirotesirea ntru duhovnic nu adaug# nimic la starea haric# a preotului hirotonit, ci confirm# maturitatea spiritual# necesar# lucr#rii de p#rinte duhovnicesc "i l investe"te pe acesta cu autoritate eclezial#. Astfel, un preot hirotonit, dar nehirotesit ntru duhovnic nu poate s#vr"i Taina Poc#in!ei dect pentru situa!ii de urgen!#, a"a cum arat# canonul 43 Cartagina, citat mai sus. Insist#m asupra faptului c# lucrarea unui preot este asumat# de ntreaga Biseric#, tocmai pentru c# Hristos este lucr#tor prin to!i preo!ii pe care Biserica i are, ca iconomi ai slujirii Sale. Pozi!ia unui credincios n Biseric# cea una, sfnt#, soborniceasc# "i apostoleasc# este determinat# de starea lui n comunitatea euharistic# local# din care face parte, stare n care este a"ezat de preotul duhovnic. Un credincios oprit de la Sfnta mp#rt#"anie ntr-o comunitate euharistic# nu poate fi primit la mp#rt#"anie n alt# comunitate. Aceast# oprire fiind f#cut# n numele Bisericii, doar episcopul din a c#rui ncredin!are slujeste preotul care a oprit de la mp#rt#"anie poate s# cerceteze cazul respectiv "i s# pronun!e n numele Bisericii dezlegarea, dac# legarea a fost s#vr"it# fie abuziv, fie f#r# luarea n considerare a situa!iei pastorale exceptionale care necesit# o abordare prin iconomia Bisericii. n acela"i registru, un preot oprit de la mp#rt#"anie sau de la slujire de c#tre un episcop, nu poate fi primit de un alt episcop. Con"tiin!a canonic# a Bisericii a fost exprimat# deoasebit de clar. n acest sens, s-a "i rnduit la Sinodul I ecumenic s# se ntruneasc# regulat episcopii "i s# cerceteze modul n care a fost exercitat# autoritatea Bisericii, pentru ca nu cumva sl#biciunile omene"ti s# duc# la abuzuri care ar prejudicia con"tiinta manifestarii lui Hristos n Biseric# prin preo!ia sacramental#, pentru care este deplin responsabil episcopul. Canonul 5

de la Sinodul I ecumenic52 spune: n privin!a celor ce au fost excomunica!i (afurisi!i) de c#tre episcopii din fiecare eparhie (mitropolie), fie dintre cei din cler, fie dintre cei din starea laic#, s# se !in# rnduiala cea dup# canonul care hot#r#"te ca cei sco"i de catre unii s# nu se primeasc# de c#tre al!ii. S# se cerceteze ns# ca nu cumva ace"tia s# fi ajuns excomunica!i din mpu!inarea sufletului sau din vrajb# sau din vreo alt# sc#dere de acest fel a episcopului. Deci pentru ca lucrul acesta s# fie cercetat dup# cuviin!#, s-a socotit c# este bine s# aib# loc sinoade n fiecare an, de dou# ori pe an, n fiecare eparhie (mitropolie), pentru ca ob"tea tuturor episcopilor eparhiei (mitropoliei) aduna!i la un loc s# cerceteze ntreb#rile cele de acest fel. Alte prevederi canonice privind Taina Poc"in&ei Canonul 18 al Sfntului Timotei al Alexandriei53 subliniaz# c# spovedania se face dup! cunoa"terea "i n%elegerea fiec!ruia, de obicei de la 10 ani. Ast#zi aceast# vrst# poate fi sc#zut#, deoarece maturizarea ncepe mai devreme. Dup# Pravila mare (Glava 321) spovedania ncepe la 12 ani pentru fete "i 14 pentru b#ie!i. E bine ca spovedania s# se nceap# ct mai repede pentru a se obi"nui s# ngenuncheze "i s# poarte un dialog sincer cu duhovnicul. Arhimandritul Arsenie spune c# spovedania este judecata de bun# voie. Canonul 6 Cartagina54 prevede c! la spovedania public!, dezlega numai episcopul. Canonul 5 Ancira55 men%ioneaz! c! episcopul putea m!ri sau mic"ora epitimia lap"ilor.
52

Canonul 5 Sinodul I ecumenic: n privin!a celor ce au fost excomunica!i (afurisi!i) de c#tre episcopii din fiecare eparhie (mitropolie) fie dintre cei din cler, fie dintre cei din starea laic#, s# se !in# rnduiala cea dup# canonul care hot#r#"te c# cei sco"i (izgoni!i, afurisi!i) de c#tre unii s# nu se primeasc# de c#tre al!ii. S# se cerceteze ns# ca nu cumva ace"tia s# fi ajuns excomunica!i din mpu!inarea sufletului (din micimea de suflet) sau din vrajb# sau din vreo alt# sc#dere de acest fel a episcopului. Deci pentru ca lucrul acesta s# fie cercetat dup# cuviin!#, s-a socotit (p#rut) c# este bine s# aib# loc (s# se !in#) sinoade n fiecare an, de dou# ori pe an, n fiecare eparhie (mitropolie), pentru ca ob"tea tuturor episcopilor eparhiei (mitropoliei) aduna!i la un loc s# cerceteze ntreb#rile cele de acest fel "i, astfel, cei care n mod v#dit s-au ridicat mpotriva episcopului, dup# dreptate s# fie socoti!i de c#tre to!i excomunica!i pn# cnd ob"tei episcopilor i s-ar p#rea (potrivit) s# aduc# n privin!a acestora o hot#rre echitabil#. Iar sinoadele s# aib# loc (s# se !in#) unul naintea Patruzecimii, pentru ca nl#turnd orice pu!in#tate de suflet, darul s# se aduc# curat lui Dumnezeu; iar al doilea, cam n vremea toamnei. 53 Canonul 18 Sf. Timotei al Alexandriei: ntrebare: De la ce vrst# se osndesc de Dumnezeu p#catele? R#spuns: Dup# cuno"tin!a "i n!elepciunea fiec#ruia. Unii de la vrsta de zece ani, iar al!ii "i de la mai mare vrst#. 54 Canonul 6 Cartagina: Episcopul Fortunat zise: Ne aducem aminte c# la sinoadele !inute mai nainte s-a hot#rt ca Sfntul Mir sau gra!ierea peniten!ilor sau sfin!irea fecioarelor "i a locurilor "i a bisericilor s# nu se fac# de presbiteri. Dar dac# cineva se va dovedi c# face aceasta, ce trebuie s# hot#rasc# n privin!a lui? Episcopul Aureliu a r#spuns: Vredniciile voastre au auzit cele propuse de fratele "i coliturghisitorul nostru Fortunat; ce zice!i n privin!a aceasta? Zis-au to!i episcopii: Preg#tirea Sfntului Mir "i consacrarea fecioarelor s# nu se fac# de presbiter; nici nu este ng#duit presbiterului s# mpace pe cineva la liturghia public#; aceasta este p#rerea tuturor.

Fiindc# prin m#rturisirea public# s-au produs unele scandaluri, n anul 390 patriarhul Nectarie al Constantinopolului generalizeaz# m#rturisirea particular#, apoi pe cea secret#. Canoanele 34 al Sfntului Vasile cel Mare56 %i 28 al Sfntului Nichifor M#rturisitorul57 impun p!strarea secretului spovedaniei tocmai pentru c! preotul trebuie s! judece cu iubire "i dreptate dumnezeiasc!, nu omeneasc!. Canonul 43 Cartagina
58

arat! nc! men%inerea m!rturisirii publice. Secretul

spovedaniei este numai pentru preot, nu neap#rat "i pentru penitent. Atunci cnd se r#spnde"te un lucru pe care credinciosul l-a spus la spovedanie, nu nseamn# neap#rat c# preotul e vinovat. Preotul poate spune cazuri de la spovedanie n scop duhovnicesc, doar atunci cnd este exclus# orice aluzie "i b#nuial#. nc#lcarea secretului spovedaniei se pedepse"te cu caterisirea atunci cnd aceasta e dovedit# clar. n Bizan! nc#lcarea secretului spovedaniei se pedepsea nu numai cu caterisirea, ci "i cu t#ierii limbii "i nchisoarea pe via!#. n legisla!ia civil# exist# prevederi pentru cei ce ncalc# secretul profesional. Art. 219 din codul penal al Romniei condamn# divulgarea secretului profesional cu nchisoarea de la 5 luni la un an sau amend#. Art. 79 alin. 1 al Codului de procedur# penal# interzice s# fie martori la procese cei care sunt pu"i n situa!ia de a divulga secretul profesional. Canonul 132 Cartagina59 interzice duhovnicului s! fie martor la vreun proces.

55

Canonul 5 Ancira: Iar cei ce au mers la ospe!ele idolilor cu hain# jalnic# "i "eznd la mas# au mncat, dar n toat# vremea "ederii au l#crimat, dac# au mplinit timpul de trei ani al smeririi, s# se primeasc# n comuniune f#r# de mp#rt#"anie; iar de nu au mncat, numai doi ani smerindu-se, ntr-al treilea an s# se primeasc# n comuniune f#r# de mp#rt#"anie, ca s# ia cele des#vr"ite n al patrulea an. Episcopii ns# s# aib# putere ca, cercetnd felul ntoarcerii lor, s#-i trateze "i mai blnd sau s# prelungeasc# mai mult timpul de poc#in!#. Dar nainte de toate s# li se cerceteze att via!a de mai nainte, ct "i cea mai din urm#, "i a"a s# se m#soare blnde!ea. 56 Canonul 34 Sf. Vasile cel Mare: Pe femeile care au comis adulter "i din evlavie au m#rturisit sau v#dite fiind n oarecare chip, p#rin!ii no"tri au oprit de a le da la iveal# n public, ca nu cumva v#dindu-se, s# le oferim cauz# spre moarte; dar au poruncit ca ele s# stea f#r# de mp#rt#"ire pn# se va mplini timpul poc#in!ei. 57 Canonul 28 Sf. Nichifor M"rturisitorul: Duhovnicul, care prime"te m#rturisirea celor ce m#rturisesc p#cate ascunse, trebuie s#-i opreasc# pe ace"tia de la mp#rt#"ire; dar s# nu-i opreasc# de a intra n biseric#, nici s# nu dea n vileag cele ce le "tie despre ei, ci s#-i sf#tuiasc# cu blnde!e ca s# st#ruiasc# ei ntru poc#in!# "i rug#ciune "i s# li se administreze epitimiile ce li se cuvin, potrivit dispozi!iei suflete"ti a fiec#ruia. 58 Canonul 43 Cartagina: Celor ce se poc#iesc s# li se hot#rasc# timpul de peniten!# cu judecata episcopilor, dup# deosebirea p#catelor; iar presbiterul s# nu dea absolu!ie celui ce se poc#ie"te f#r# "tirea episcopului, dect numai n lipsa episcopului, din nevoie constrng#toare; dar dac# vreodat# delictul celui ce se poc#ie"te este public "i divulgat, zguduind Biserica ntreag#, apoi asupra aceluia naintea tindei s# se pun# mna. 59 Canonul 132 Cartagina: A"ijderea s-a hot#rt ca, dac# un episcop ar zice cndva c# cineva lui singur i-a m#rturisit vinov#!ia sa "i acela t#g#duie"te, s# nu socoteasc# episcopul c# va fi trt n ocara

Temeiul scripturistic al p#str#rii secretului Spovedaniei este Isus Sirah 19,10: Ai auzit cuvnt? S# moar# la tine; fii f#r# grij#, c# nu te va sparge. Canonul 52 apostolic 60 hot#r#%te ca persoana care ndep!rteaz! pe cineva de la spovedanie s! fie caterisit!. Pravila de la Govora consider# c# dac# un preot nu merge s# spovedeasc# un muribund, p#catele trec asupra lui, iar n Pravila lui Nicodim Sachelarie se spune c# dac# un muribund nu are preot, s# se spovedeasc# oricui, apoi acela va spune preotului. Canonul 84 al Sfntului Vasile cel Mare61 red# textul de la Genez# 19,17: Mntuind, mntuie"te-!i sufletul. Prin Spovedanie te mntuie"ti "i pe tine. Cel mai cunoscut canon cu privire la epitimie este canonul 102 Trulan62 supranumit "i cheia canoanelor. Acest canon prevede ca preotul care spovede"te s! cerceteze starea, s! vegheze "i s! dea medicamentul potrivit care s! nu duc! nici la dezn!dejde, dar nici la desfrnare. De aceea duhovnicul
sa, fiindc# lui singur nu i se d# crez#mnt, chiar daca zice c# din imboldul con"tiin!ei sale nu poate s# fie n comuniune cu cel ce t#g#duie"te fapta sa. 60 Canonul 52 apostolic: Dac# vreun episcop sau presbiter nu prime"te pe cel ce se ntoarce de la p#cat, ci l ndep#rteaz# (l respinge), s# se cateriseasc#, pentru c# mhne"te pe Hristos, cel ce a zis: Bucurie se face n cer pentru un p#c#tos care se poc#ie"te (Lc. 15, 7). 61 Canonul 84 Sf. Vasile cel Mare: Toate acestea ns# Ie scriem ca s# se cerce rodurile poc#in!ei; c#ci negre"it nu dup# timpul de peniten!# le judec#m pe unele ca acestea, ci !inem seama de felul poc#in!ei. Iar dac# cu greu se vor desp#r!i de n#ravurile lor "i vor voi s# slujeasc# mai mult pl#cerilor trupului dect Domnului, "i nu vor primi via!a cea dup# Evanghelie, cu ace"tia nu avem nici o cauz# comun#. C#ci noi n privin!a poporului nesupus "i mpotriv# gr#itor ne-am nv#!at a auzi c#: Mntuind, mntuie"te-!i sufletul (Fc. 19, 17). 62 Canonul 102 Trulan: Se cade ca cei ce au primit de la Dumnezeu puterea de a lega "i de a dezlega s# cerceteze felul (calitatea) p#catului "i aplicarea spre ntoarcere a celui ce a p#c#tuit, "i astfel s# aduc# bolii vindecarea potrivit#, ca nu cumva, folosindu-le pe amndou# f#r# m#sur#, s# gre"easc# n privin!a izb#virii celui nc#rcat (suferind). C#ci nu este simpl# boala p#catului, ci felurit# "i n multe chipuri, "i n#sc#toare de multe vl#stare ale stric#ciunii, din care r#ul se revars# din plin "i merge nainte pn# s-ar opri prin puterea vindec#torului (a doctorului). Drept aceea, cel ce arat# "tiin!# doctoriceasc# (medical#) n privin!a sufletului mai nti trebuie s# cerceteze starea (dispozi!ia) celui ce a p#c#tuit, "i dac# nclin# spre s#n#tate sau, dimpotriv#, cheam# la sine ns#"i boala prin n#ravurile sale; s# vegheze cum se ngrije"te n vremea aceasta (ntre timp) de ntoarcerea (restabilirea) sa, "i dac# nu se mpotrive"te me"terului (doctorului), "i v#t#marea sufletului se opre"te din pricina folosirii doctoriilor puse asupra ei, "i astfel s# se m#soare milostivirea dup# vrednicie. C#ci tot cuvntul (toat# grija) lui Dumnezeu "i al celui c#ruia i s-a ncredin!at crmuirea de p#stor (pastoral#) este s# aduc# napoi (s# ntoarc#) oaia cea r#t#cit# "i s# vindece pe cea mu"cat# de "arpe "i (dar) nici s# o mping# spre pr#pastia dezn#d#jduirii "i nici a sl#bi frna spre molesirea "i spre dispre!uirea vie!ii; ci n orice chip s# stea mpotriva suferin!ei (patimii), fie prin doctoriile cele mai aspre "i mai iu!i, fie prin cele mai moi (suportabile) "i mai blnde (u"oare) "i s# se nevoiasc# (lupte) spre nchiderea (cicatrizarea) r#nii, cercetnd roadele poc#in!ei "i ngrijind cu n!elepciune pe omul cel chemat spre str#lucirea cea de sus. A"adar, trebuie ca noi s# le "tim pe amndou#, "i pe cele ale asprimii, "i pe cele ale obiceiului (cerute de obicei), dar s# urm#m chipul cel mai nd#tinat la cei care nu primesc asprimea, precum ne nva!# pe noi Sfntul Vasile.

trebuie s! se nevoiasc!. Canonul 28 al Sfntului Nichifor M#rturisitorul63 consider# c# epitimia se d! potrivit dispozi%iei suflete"ti. Canonul 30 al Sfntului Nichifor M#rturisitorul64 afirm# c# epitimia se d! "i dup! chibzuin%! duhovnicului. Canonul 1 al Sfntului Grigorie de Nyssa65subliniaz# c# epitimia trebuie s! urm!reasc!
63

Canonul 28 Sf. Nichifor M"rturisitorul: Duhovnicul, care prime"te m#rturisirea celor ce m#rturisesc p#cate ascunse, trebuie s#-i opreasc# pe ace"tia de la mp#rt#"ire; dar s# nu-i opreasc# de a intra n biseric#, nici s# nu dea n vileag cele ce le "tie despre ei, ci s#-i sf#tuiasc# cu blnde!e ca s# st#ruiasc# ei ntru poc#in!# "i rug#ciune "i s# li se administreze epitimiile ce li se cuvin, potrivit dispozi!iei suflete"ti a fiec#ruia 64 Canonul 30 Sf. Nichifor M"rturisitorul: Dac# un laic cu voia sa "i va m#rturisi p#catele, duhovnicul poate s# procedeze dup# chibzuin!# sa. 65 Canonul 1 Sf. Grigorie de Nyssa: Dintre cele ce contribuie la sfnta serbare a Pa"tilor, una este "i aceea ca s# n!elegem ornduirea cea legiuit# "i canonic# n privin!a celor ce au p#c#tuit, cum s# se vindece toat# boala cea sufleteasc#, ceea ce s-ar fi f#cut prin vreun p#cat. Fiindc# s#rb#toarea aceasta universal# a creaturii care, dup# rota!ia rnduit# a ciclului anual, se s#vr"e"te n fiecare an n lumea ntreag# spre nvierea celui c#zut (iar c#derea este p#catul "i nvierea ndreptarea cea din c#derea n p#cat), bine ar fi ca n ziua aceasta s# aducem la Dumnezeu prin harul b#ii nu numai pe cei transforma!i prin a doua na"tere, ci "i pe cei ce vin iar#"i la calea cea vie prin poc#in!# "i prin ntoarcere de la faptele cele moarte, "i pe ace"tia s#-i aducem de mn# la n#dejdea cea mntuitoare, de care s-au nstr#inat din cauza p#catului (Evr. 9, 14). &i nu este lucru mic a chibzui cu judecat# dreapt# "i ncercat# motivele n privin!a acestora, dup# nv#!#tura proorocului, care porunce"te c# trebuie s# se cump#neasc# motivele la judecat# a"a: Ca, precum zice, s# nu se cl#teasc# n veac, "i ntru pomenire ve"nic# va fi dreptul (Ps. 111, 5-6). C#ci precum la vindecarea cea trupeasc# scopul me"te"ugului celui doctoricesc este de a face s#n#tos pe cel bolnav, "i felul tratamentului este deosebit deoarece "i metoda cea vindec#toare se ntrebuin!eaz# la fiecare boal# potrivit felurimii bolilor, astfel fiind de multe feluri "i p#timirile n boala sufleteasc#, este nevoie ca "i tratamentul s# fie de multe feluri, producnd vindecare potrivit cauzei suferin!ei. Astfel vom l#muri chestiunea cum s# fie metoda de procedat n privin!a problemei ce este pus# nainte. Trei sunt elementele cele ce sunt a se lua n considerare n privin!a sufletului nostru dup# cea dinti mp#r!ire: ra!iunea, concupiscen!a "i irascibilitatea. ntru acestea sunt "i faptele cele bune ale celor ce vie!uiesc potrivit virtu!ii, "i pr#bu"irile celor ce merg spre r#utate. Pentru aceea se cuvine ca cel ce voie"te s# aduc# vindecare potrivit# p#r!ii celei bolnave a sufletului mai nti adic# s# cerceteze n care parte s-a a"ezat patima; "i apoi astfel cu potrivire s# aduc# vindecare celui ce a p#timit, ca nu cumva, din cauza nepotrivirii metodei doctorice"ti, alta s# fie partea ce bole"te "i alta ce prime"te vindecare; precum cu adev#rat vedem c# unii dintre doctori, n necuno"tin!a p#r!ii celei te sufer# nti, mai adaug# la boal#, prin cele ce i lecuiesc. C#ci boala fiind de multe ori dup# t#ria fierbin!elii, deoarece celor ce se osdesc de r#ceal# prea mult# este de folos doctoria cea nfierbnt#toare "i nc#lzitoare, astfel ceea ce se d# acestora cu chibzuial#, aceea"i aplicnd-o f#r# de socotin!# celor ce ard n fierbin!eal# peste m#sur#, au f#cut suferin!a cu anevoie de vindecat. Deci precum la doctor prea necesar# s-a socotit a fi cunoa"terea nsu"irii elementelor corpului, pentru ca fiec#ruia din cele ce afl# bine sau r#u s# se fac# ndreptarea celui ce este pus n afar# de fire. Astfel "i noi, n#zuind a cunoa"te deosebirea celor privitoare la suflet, drept nceput "i fundament la vindecarea diferitelor suferin!e vom pune cunoa"terea originii bolii. Deci dar n trei p#r!i, precum am zis, deosebindu-se nsu"irea motiva!ilor sufletului, n partea ra!ional# "i

vindecarea potrivit!. Canonul 4 al Sfntului Ioan Ajun#torul66 sus'ine c# gndurile nu se pedepsesc. Canonul 7 al Sfntului Ioan Ajun#torul 67 afirm# c# consim%!mntul este cauza "i nceputul epitimiei. Canonul 84 al Sfntului Vasile cel Mare68 hot#r#%te c# epitimia nu se d! dup! timp, ci dup! poc!in%!, nu dup! cantitate, ci dup! calitate. Canonul 3 al Sfntului Ioan Ajun#torul69 este un canon care ndrum! spre sc!derea
cea concupiscent# "i cea irascibil#, faptele cele bune ale p#r!ii ra!ionale ale sufletului sunt: p#rerea cea bine cinstitoare de Dumnezeu, "i cunoa"terea distinct# a binelui "i a r#ului, "i no!iunea clar# "i neconfuz# n privin!a firii hot#rrilor, ce este adic# de ales dintre cele ce sunt, "i care trebuie s# fie de urt "i de ferit. &i iar#"i dimpotriv# se va observa r#utatea, ceea ce este n partea aceasta, cnd va fi adic# necinstire de Dumnezeu, "i lipsa de apreciere n privin!a binelui adev#rat, p#rerea sucit# "i defectuoas# asupra firii lucrurilor, nct se pune lumina n loc de ntuneric, "i ntunericul n loc de lumin#, precum zice Scriptura (Is. 5, 20). Iar a p#r!ii celei concupiscente este ndemnul virtuos a se ndruma pofta spre ceea ce este ntr-adev#r de dorit "i cu adev#rat bine, "i orice putere de iubire "i dispozi!ie este ntru noi s# se ndrepteze ntreag# ntr-acolo, spre a se convinge c# nimic altceva nu este pentru firea sa de iubit dect virtutea "i firea care izvor#"te virtutea. Iar r#t#cirea "i p#catul acestei p#r!i este cnd cineva va deplasa pofta spre slava de"art#, cea f#r# de fiin!#, ori c#tre floarea cea vopsit# pe trupuri, de unde deriv# iubirea de bani "i iubirea de m#rire, "i iubirea de desf#t#ri, "i toate cele de acest fel, care depind de soiul acesta de r#utate. &i iar#"i fapta bun# a dispozi!iei irascibile este ura r#ut#!ii "i lupta mpotriva patimilor, "i a se nt#ri sufletul spre b#rb#!ie, ca s# nu se nsp#imnte de cele de mul!i socotite ca nfrico"ate, "i pn# la snge s# stea mpotriva p#catului "i s# dispre!uiasc# ngrozirea de moarte "i durerile uneltelor de tortur# "i desp#r!irea de cele mai pl#cute, "i n general a deveni mai buni fa!# de toate cele ce pe mul!i, din oarecare obi"nuin!# sau p#rere preconceput#, i !ine n voluptate, luptndu-se pentru credin!# "i virtute. Iar c#derile acestei fel de p#r!i a sufletului tuturor sunt evidente: pizma, ura, mnia, brfirea, n#zuin!ele "i dispozi!iile spre ceart# "i r#zbunare, care prelungesc mnia mult# vreme "i pentru mul!i se termin# prin ucideri "i snger#ri; c#ci ra!iunea nenv#!at#, neaflnd unde s#-"i ntrebuin!eze arma cu folos, ntoarce asupra sa ascu!i"ul fierului, "i arma de ap#rare dat# nou# de Dumnezeii se preface n pierz#toare pentru cel ce o ntrebuin!eaz# r#u. 66 Canonul 4 Sf. Ioan Postitorul: N#v#lirea poftei prin gnduri n inim# este cu totul de nepedepsit, fiind un p#cat nc# nes#vr"it. 67 Canonul 7 Sf. Ioan Postitorul: Consim!#mntul este cauza "i nceputul epitimiilor. 68 Canonul 84 Sf. Vasile cel Mare: Toate acestea ns# Ie scriem ca s# se cerce rodurile poc#in!ei; c#ci negre"it nu dup# timpul de peniten!# le judec#m pe unele ca acestea, ci !inem seama de felul poc#in!ei. Iar dac# cu greu se vor desp#r!i de n#ravurile lor "i vor voi s# slujeasc# mai mult pl#cerilor trupului dect Domnului, "i nu vor primi via!a cea dup# Evanghelie, cu ace"tia nu avem nici o cauz# comun#. C#ci noi n privin!a poporului nesupus "i mpotriv# gr#itor ne-am nv#!at a auzi c#: Mntuind, mntuie"te-!i sufletul (Fc. 19, 17). 69 Canonul 3 Sf. Ioan Postitorul: Ioan Postitorul zice: Eu socotesc c# celor care judec# drept nu li se pare c# scurtarea de c#tre noi a timpului de poc#in!# nu este o p#rere salvatoare, deoarece nici P#rintele Vasile cel Mare "i nici cei ce mai vechi dumnezeie"ti P#rin!i ai no"tri nu au stabilit pentru cei ce p#c#tuiesc vreo ajunare, sau priveghere, sau num#r de plec#ri de genunchi, f#r# numai ndep#rtarea de la Sfnta mp#rt#"anie. Noi am socotit ca n privin!a celor care se poc#iesc cu adev#rat "i cu srguin!# "i chinuiesc trupul cu disciplin# aspr# "i cu n!elepciune "i schimb# via!a, contrabalansnd r#utatea anterioar# dup# m#sura nfrngerii, s# m#sur#m "i scurtarea timpului de poc#in!#. De pild#,

epitimiei n func%ie de poc!in%a penitentului. Epitimia poate fi sc#zut# prin ab!inerea de la alcool, carne, ou# brnz#, pe"te, ulei, prin milostenii, metanii, intrare n monahism. Epitimia poate sc#dea pn# la zero. Sfintele canoane prev#d ntotdeauna pedeapsa maxim# care arat# gravitatea p#catelor. De acolo se scade. Canonul 46 al Sfntului Ioan Ajun#torul70 prevede principiul non bis in idem s! nu pedepse"ti de dou! oripentru aceea"i gre"eal# conform cu Naum 1, 9: Ce pune!i la cale mpotriva Domnului? El i va strpi cu totul, fiindc# urgia nu vine de dou# ori. Canonul 13 al Sfntului Teofil al Alexandriei71 ndeamn! pe duhovnic s! dea epitimia dup! cum l va lumina Dumnezeu. n general canoanele cu epitimie provin de la Sfin!ii P#rin!i. De re!inut, ns# c# ele nu sunt unitare. Ele sunt ndrum#ri care vor s# arate gravitatea p#catului (ex. Sf. Vasile cel Mare d# epitimie de 7 ani pentru desfrna!ii nec#s#tori!i, 15 ani pentru adulter "i 20 pentru uciga"i; Sf. Teodor Studitul nu cunoa"te epitimii mai mari de 3 ani; Sf. Ioan Ajun#torul pedepse"te desfrnarea astfel: cu 2 sau 3 ani pentru cei care desfrneaz# pn# la 30 de ani "i cu 3 sau 4 ani pentru cei de peste 30 de ani. Prin canonul 11, Nicolae al Constantinopolului l consider# prea blnd pe Sf. Ioan Ajun#torul "i recomand# s# nu ne lu#m dup# canoanele lui pentru c# sunt prea blnde "i au pierdut pe mul!i). Este interesant de remarcat faptul c# n colec!ia de canoane avem canoane provenite de la Sfin!i P#rin!i care au polemizat ntre ei (ex. canoanele Sf. Ioan Gur# de Aur "i ale lui Teofil al Alexandriei (care nu este canonizat).
dac# cineva ar primi s# nu bea vin n anumite zile, am judeca s#-l iert#m "i noi un an din epitimia hot#rt# de c#tre P#rin!i, pentru gre"eala lui. A"ijderea, dac# ar f#g#dui re!inerea de la carne pn# la un timp, am socotit s#-i t#iem alt an, iar dac# de la brnz# "i de la ou#, sau pe"te, sau de la untdelemn, "i astfel pentru fiecare re!inere de acest fel s#-i iert#m un an. Tot astfel s# proced#m dac# acela va voi s# mblnzeasc# pe Dumnezeu prin mbel"ugatele plec#ri de genunchi; "i mai ales de va ar#ta rvn# "i hot#rre nestr#mutat# pentru milostenie. Iar dac# cineva dup# p#c#tuire s-a dedat vie!ii de Dumnezeu iubitoare "i singuratice, am socotit c# este bine s# dobndeasc# iertare nc# "i mai scurt#, ca prin acest fel de vie!uire s# r#zbune n viitor patima respectiv# n cursul vie!ii. 70 Canonul 46 Sf. Ioan Postitorul: Nici femeia laic#, nici c#lug#ri!a s# nu se despart# de biseric# pentru orice fel de p#cat, ci numai de la mp#rt#"anie. Canonul zice s# facem a"a din cauz# c# multe femei s-au sinucis de ru"ine; precum nici presbiterul, nici diaconul, potrivit acestei norme: Nu vei pedepsi de dou# ori pentru aceea"i (Nm. 1, 9). 71 Canonul 13 Teofil al Alexandriei: Maxim a afirmat c# necunoscnd legile Bisericii s-a mpreunat cu nso!ire nelegiuit#. &i fiindc# l tulbur# pe el situa!ia de a nu fi n rela!ie cu Biserica, a dat asigurarea c#, deoarece din ne"tiin!# a comis nelegiuirea, se va desface, prin nvoial#, de nso!irea cea nelegiuit#, c#ci "i acea femeie dore"te aceasta. Deci de vei considera dovedit c# dn"ii fac aceasta prin nvoial# "i nu am#gesc, c#ci timpul este de 10 ani, dac# socote"ti ca dn"ii un timp oarecare s# se ntruneasc# cu catehumenii, dispune n felul acesta. Iar dac# vei observa c# voiesc s# am#geasc# "i c# n privin!a lor este nevoie nc# de asprime, f# ceea ce !i va ar#ta Dumnezeu, condus fiind ntotdeauna de precau!ie; c#ci aflndu-te n acele locuri, mai bine po!i cunoa"te gndurile lor.

Sfntul Nicodim Aghioritul n Cartea foarte folositoare de suflet d# foarte multe sfaturi cu privire la epitimie (ex. cei care au f#cut avort s# hr#neasc# copii s#raci, iar uciga"ii s# ntre!in# familia r#mas#). Privitor la spovedanie, p#rintele St#niloae spunea c# oprirea de la mp#rt#"anie nu mai e sim!it# ast#zi ca o epitimie eficient# (Dogmatic# III). Dup# el, cele mai potrivite epitimii sunt faptele de milostenie, prin care omul ajunge s# fie mna lui Dumnezeu n via'a altcuiva. Canonul 85 al Sfntului Vasile cel Mare72 prevede situa%ia limit!, a e"ecului cnd nu reu"im s#-l ndrept#m "i s#-l c"tig#m pe credincios. Canonul spune c# de nu vom putea s#-i salv#m, s# ne srguim a mntui m#car sufletele noastre. Din acest canon concluzion#m "i faptul c# preotul nu trebuie s# accepte "antajului duhovnicesc

72

Canonul 85 Sf. Vasile cel Mare: Deci s# nu primim a pieri mpreun# cu unii ca ace"tia, ci, temndu-ne de osnda cea grea "i avnd naintea ochilor ziua cea nfrico"at# a r#spl#tirii Domnului, s# nu voim a pieri cu p#catele str#ine. C# dac# nu ne-au nv#!at pe noi cele nfrico"ate ale Domnului "i nici b#t#ile att de mari nu ne-au adus ntru sim!ire, c# pentru f#r#delegea noastr# ne-a p#r#sit Domnul "i ne-a dat n minile barbarilor "i s-a dus robit la vr#jma"i poporul "i s-a dat risipirii, pentru c# acestea le ndr#zneau cei ce purtau numele lui Hristos, deoarece nu au cunoscut, nici au priceput c# din cauza acestora a venit peste noi urgia lui Dumnezeu, ce cuvnt comun este deci vou# c#tre ace"tia? Ci suntem datori a fi lui m#rturie "i noaptea, "i ziua, n public "i ndeosebi; dar s# nu primim a fi du"i mpreun# cu r#ut#!ile lor, ci mai vrtos s# ne rug#m ca s#-i c"tig#m pe ei "i s#-i scoatem din cursa vicleanului; iar de nu vom putea s# facem aceasta, s# ne srguim a mntui m#car sufletele noastre de ve"nica osnd#.

4. Sfnta Tain" a Euharistiei


S#vr"itorii Sfintei Taine a Euharistiei sunt episcopii "i preo'ii. Cei ndrept#!i!i s# primeasc# Sfnta Tain#, ca mp#rt#"anie sau Cuminec#tur#, sunt numai cre"tinii ortodoc"i, care au primit dezlegare de p#cate prin Sfnta Tain# a M#rturisirii "i binecuvntarea duhovnicului. n Biserica veche s-a admis exceptia ca "i unii catehumeni afla!i n primejdie de moarte sau n stare de boal# grav# s# poat# primi Sfnta mp#rt#"anie (13 sin. I ec.73; 6 Anc.74; 7 Cartag.75; 73 Vasile cel Mare76; 277 %i 378 Grigorie de Nyssa; 9 Nichifor M#rt.79). Nu este
73

Canonul 13 Sinodul I ecumenic: n privin!a celor care stau s# moar# (dintre c#zu!i) s# se observe "i acum vechea "i canonica lege, nct dac# cineva st# s# moar#, s# nu fie lipsit de cea mai de pe urm# "i mai trebuitoare merinde. Iar dac# fiind dezn#d#jduit "i lund mp#rt#"irea, s-ar num#ra din nou (vor r#mne) ntre cei ce tr#iesc (ntre cei vii), acela s# fie mpreun# cu cei ce iau parte numai la rug#ciune. Dar peste tot "i n privin!a oricui ar sta s# moar#, cernd a se face p#rta" de cuminec#tur# (a se mp#rt#"i cu Euharistia), (stabilim ca) episcopul, cu cercetare (ispitire), s#-l fac# p#rta" sfntului dar (prosforei, s#-l mp#rt#"easc#). 74 Canonul 6 Ancira: n privin!a celor ce au cedat numai de amenin!area muncilor "i a lu#rii averilor, sau a exil#rii "i au jertfit idolilor "i pn# n timpul de fa!# nu s-au poc#it, nici nu s-au ntors, acum ns#, timpul sinodului apropiindu-se "i ajungnd la hot#rrea ntoarcerii, sinodul a hot#rt ca pn# la ziua cea mare s# se umileasc# trei ani, "i dup# al!i doi s# se primeasc# n comuniune, f#r# de mp#rt#"anie, "i a"a s# vin# la cele des#vr"ite, nct ntreg timpul de "ase ani s#-l mplineasc#. Iar dac# oarecare mai nainte de acest sinod s-au primit la poc#in!#, de la acel timp s# li se socoteasc# nceputul celor "ase ani de poc#in!#. Dac# ns# s-ar ntmpla primejdie "i a"teptarea mor!ii din boal#, sau din alt# oarecare pricin#, ace"tia s# se primeasc# dup# norma de fa!#. 75 Canonul 7 Cartagina: Episcopul Aureliu zise: Dac# cineva fiind n primejdie de moarte ar cere s# se mpace cu sfintele altare, lipsind episcopul, atunci este cu dreptate ca presbiterul s# ntrebe pe episcop, "i a"a, dup# dispozi!ia acestuia, s# mpace pe cel ce este n pericol de moarte, aceast# rnduial# trebuie s# o nt#rim prin hot#rre mntuitoare. To!i episcopii au r#spuns: Se hot#r#"te ceea ce sfin!enia voastr# crede de cuviin!# s# aprob#m n chip necesar. 76 Canonul 73 Sf. Vasile cel Mare: Cel ce s-a lep#dat de Hristos "i a c#lcat taina mntuirii trebuie s# se tnguiasc# tot timpul vie!ii sale "i este dator a se m#rturisi la vremea cnd iese din via!#, nvrednicindu-se de cele sfinte, pentru credin!a n iubirea de oameni a lui Dumnezeu. 77 Canonul 2 Sf. Grigorie de Nyssa: Deci acestea deosebindu-se n felul men!ionat, P#rin!ii adic# au judecat c# toate acele p#cate, care ating partea ra!ional# a sufletului, sunt mai stric#cioase "i vrednice de c#in!# mai mare "i mai complet# "i mai ostenitoare. Astfel, dac# cineva s-a lep#dat de credin!a n Hristos, "i s-a v#zut c# a trecut la iudaism sau la maniheism, sau la alt# oarecare nelegiuire de acest fel, apoi cel ce cu precugetare a alergat spre o r#utate ca aceasta, osndindu-se nsu"i pe sine, are via!a sa ntreag# drept timp de poc#in!#, c#ci niciodat# nu se va nvrednici a se nchina la Dumnezeu laolalt# cu poporul cnd se s#vr"e"te rug#ciunea cea tainic#, "i se va ruga ndeosebi, iar de mp#rt#"irea celor sfinte va fi cu totul str#in; dar n ceasul ie"irii lui din via!#, atunci se va nvrednici de mp#rt#"irea celor sfinte. Iar de s-ar ntmpla ca acela peste orice n#dejde s# tr#iasc#, iar#"i ntru aceea"i osnd# "i va petrece via!a, fiind nemp#rt#"it de tainele sfin!eniei pn# la ie"irea din via!#. Iar cei ce s-au chinuit cu necazuri "i cu munci cumplite, ace"tia au fost prin aceasta supu"i epitimiilor n cursul timpului hot#rt; astfel, n privin!a acestora Sfin!ii P#rin!i au aplicat blnde!e, fiindc# sufletul nu a c#zut, ci

ng#duit ca aceast# Sfnt# Tain# s# se dea trupurilor celor mor!i (83 Trul.80; 18 Cartag.81). Potrivit canonului 13 al Sinodului I ecumenic, Sfnta Euharistie se mp#rt#"e"te "i celor excomunica!i sau afla!i sub alte pedepse biserice"ti care-i opresc de la mp#rt#"anie, ns# numai n cazurile cnd ace"tia se g#sesc aproape de ob"tescul sfr"it: Iar pentru cei ce pleac# din via!# (muribunzi) s# se observe "i acum legea veche, nct dac# pleac# cineva s# nu se lipseasc# de merindea cea mai de pe urm# "i cea mai necesar#... cel ce pleac# cernd a se mp#rt#"i de Euharistie, episcopul dup# examinare s#-i dea din prosfor#. Sfntul Ioan Gur# de Aur arat# c# lucrul principal nu este de a se c#uta mp#rt#"irea la s#rb#tori, ci cei ce doresc a se mp#rt#"i dup# toat# rnduiala: s#-"i cure!e con"tiin!a "i apoi s# se mp#rt#"easc# (Cuvnt despre Epistola c#tre Efeseni). Vrednicia nu trebuie n!eleas# ca o stare de perfec!iune sau de lips# a oric#rui p#cat, ci o stare de poc#in!#, de ndep#rtare de p#cat. Vrednicia nu se poate defini, ea se caut#. De aceea, duhovnicul este n m#sur# s# ndemne la ntlnirea cu Hristos Cel Euharistic. Prin urmare, rnduielile biserice"ti stabilesc regula ca to!i cei ce vor s# primeasc# cu vrednicie Sfnta mp#rt#"anie, trebuie s# se preg#teasc# n acest scop "i anume: slujitorii biserice"ti care

sl#biciunea trupeasc# nu a suportat chinurile; din care cauz# "i infrac!iunea comis# prin constrngere "i chinuri cu m#sura celor ce au p#c#tuit ntru desfrnare li s-a m#surat n cazul ntoarcerii lor de la p#cat. 78 Canonul 3 Sf. Grigorie de Nyssa: Iar cei ce se duc la descnt#tori, sau vr#jitori sau la cei ce f#g#duiesc s# efectueze prin demoni oarecari cur#!iri "i ap#r#ri de r#u, ace"tia se vor ntreba cu deam#nuntul "i se vor cerceta, ori de fiind statornici n credin!a cea ntru Hristos, din vreo constrngere au fost atra"i la p#cat, producndu-se n ei acest impuls spre p#cat n urma vreunui tratament r#u sau vreunei pagube de nesuferit, ori c# dispre!uind cu totul m#rturia cea ncredin!at# de noi, au alergat la ajutorul demonilor. ntruct, dac# au comis acel p#cat spre surparea credin!ei "i spre a nu crede c# exist# Dumnezeu, cel adorat de cre"tini, fire"te c# se vor supune pedepsei celor ce au c#lcat credin!a; iar dac# oarecare constrngere insuportabil#, covr"ind lipsa lor de curaj, i-a sedus spre acest p#cat, fiind mpin"i de vreo n#dejde am#gitoare, a"ijderea "i lor li se va aplica blnde!ea, dup# asem#narea celor ce n-au fost n stare s# reziste chinurilor n vremea m#rturisirilor. 79 Canonul 9 Sf. Nichifor M"rturisitorul: Se cuvine s# se dea dumnezeiasca mp#rt#"anie celui bolnav n primejdie de moarte, chiar "i dup# ce a gustat mncare. 80 Canonul 83 Trulan: Nimeni s# nu dea Cuminec#tura (Euharistia) trupurilor celor ce au murit (Mt. 26, 26). C#ci este scris: Lua!i mnca!i (Mt. 26, 26), dar trupurile celor mor!i nu pot lua, nici mnca. 81 Canonul 18 Cartagina: A"ijderea s-a hot#rt ca, hirotonindu-se episcopul ori clericul, cei ce-i hirotonesc mai nainte s# le pun# n urechi cele hot#rte de sinoade, ca nu cumva lucrnd mpotriva hot#rrilor sinodului s# se c#iasc#. Tot a"a s-a hot#rt s# nu se dea Euharistia trupurilor celor mor!i. C#ci s-a scris: Lua!i, mnca!i; dar trupurile mor!ilor nu pot nici a lua, nici a mnca, "i ca presbiterii s# nu boteze din ne"tiin!# pe cei ce au murit deja. Drept aceea s# se nt#reasc# n acest sinod ca, potrivit celor hot#rte la Niceea, s# se convoace n fiecare an pentru pricinile biserice"ti, care de multe ori se ntrzie spre pieirea poporului, la care sinod to!i cei ce !in primele scaune ale eparhiilor s# trimit# din sinoadele lor episcopi reprezentan!i pe doi sau "i pe c!i vor alege, pentru ca sinodul ntrunit s# poat# avea deplin# autoritate.

s#vr"esc Sfnta Jertf# s# ajuneze "i astfel s# se nvredniceasc# de a se fi mp#rt#"it (29 Trul.82; 41 Cartag.83), iar credincio"ii s#-"i m#rturiseasc# p#catele, s# dobndeasc# dezlegare de la duhovnic "i apoi s# ajuneze nainte de a se mp#rt#"i. Aceasta nu nseamn# c# preo!ii "i diaconii sunt privilegia!i n fa!a Sfintei mp#rt#"anii, putndu-se mp#rt#"i f#r# poc#n!#. Un cleric nu are un drept special de a se mp#rt#"i, n virtutea hirotoniei. Hirotonia "i misiunea primit# l fac s# fie responsabil nu numai fa!# de propria persoan#, ci "i fa!# de comunitatea ce i-a fost ncredin!at#. Nu exist# canoane care s# condi!ioneze mp#rt#"ania de Spovedania imediat anterioar#, ns# Biserica socote"te Spovedania "i primirea dezleg#rii "i binecuvnt#rii de la duhovnic, drept semn al preg#tirii pentru primirea Sfintei mp#rt#"anii. Canonul 16 al Sfntului Timotei al Alexandriei84 arat# c# nu trebuie s# c#dem n formalism, dnd prilej de ispitire din partea diavolului. Ajunul este condi!ie pentru mp#rt#"anie, ca act de preg#tire "i efort personal, nu doar ca "i o condi!ie formal# n sine. Acest canon spune: ntrebare: dac# cineva ajunnd spre a se mp#rt#"i, sp#lndu-"i gura, sau n baie a nghi!it ap# nevrnd, se cuvine a se mp#rt#"i? R!spuns: Da, c#ci satana aflnd prilej de a-l opri de la mp#rt#"ire, mai des va face aceasta. Excep!iile de la preg#tirea prin ajun "i spovedanie se admit numai n caz de neputin!# sau de for!# major#. Astfel, este ng#duit s# li se dea Sfnta mp#rt#"anie celor bolnavi "i n primejdie de moarte chiar "i dup# ce au gustat mncare (9 Nichifor M#rt.85), precum "i n cazul n care unii ca ace"tia nu numai c# nu au ob!inut dezlegare de p#cate, ci s-ar g#si chiar
82

Canonul 29 Trulan: Canonul celor din Cartagina rnduie"te ca sfintele altarului s# nu se s#vr"easc# dect de c#tre oameni care postesc, n afara (cu excep!ia) unei zile din an n care se s#vr"e"te cina domneasc#, folosind de bun# seam# atunci, acei dumnezeie"ti p#rin!i, un astfel de pogor#mnt, pentru oarecare pricini (cuvenite condi!ii) folositoare bisericii n unele locuri (pe alocuri). Dar pe noi nimic nu ne ndeamn# (determin#) s# p#r#sim asprimea "i, urmnd predaniilor apostolice "i p#rinte"ti, ornduim c# nu se cuvine a se dezlega joia ultimei s#pt#mni din Patruzecime "i a necinsti (astfel) ntreaga Patruzecime. 83 Canonul 41 Cartagina: Sfintele altarului s# nu se s#vr"easc# dect numai de persoane care au ajunat, exceptndu-se o singur# zi la an, ntru care se s#vr"e"te Cina Domnului. Dar dac#, s#vr"induse oarecari spre vreme de sear# sau dintre episcopi sau dintre ceilal!i, s-ar face pomenire pentru cei r#posa!i, aceasta s# se ndeplineasc# numai cu rug#ciuni, dac# cei ce fac aceasta se vor afla prnzi!i. 84 Canonul 16 Sf. Timotei al Alexandriei: C!i dintre presbiteri sau diaconi, sau peste tot, cei ce se num#r# n cler (sunt socoti!i n rndul clerului), n chip cutez#tor, neavnd naintea ochilor nici frica lui Dumnezeu, nerecunoscnd nici canonul bisericesc, vor pleca de la bisericile lor, ace"tia nu trebuie s# fie primi!i nicidecum n alt# Biseric#, ci trebuie s# fie sili!i ca s# se rentoarc# n parohiile (eparhiile) lor; sau dac# st#ruiesc (persist#), trebuie s# fie excomunica!i (s# fie f#r# de mp#rt#"ire). Iar dac# ar "i ndr#zni cineva s# r#peasc# pe cel ce este al altuia (apar!ine altuia) "i s#-1 hirotoneasc# n Biserica lui, f#r# ncuviin!area episcopului propriu de la care a fugit cel ce este num#rat n cler (este socotit n rndul clerului), s# fie hirotonia (lui) f#r# t#rie. 85 Canonul 9 Sf. Nichifor M"rturisitorul: Se cuvine s# se dea dumnezeiasca mp#rt#"anie celui bolnav n primejdie de moarte, chiar "i dup# ce a gustat mncare.

sub epitimie (13 sin. I ec.86; 6 Anc.87; 7 Cartag.88; 73 Vasile cel Mare89; 290 %i 591 Grigorie de

86

Canonul 13 Sinodul I ecumenic: n privin!a celor care stau s# moar# (dintre c#zu!i) s# se observe "i acum vechea "i canonica lege, nct dac# cineva st# s# moar#, s# nu fie lipsit de cea mai de pe urm# "i mai trebuitoare merinde. Iar dac# fiind dezn#d#jduit "i lund mp#rt#"irea, s-ar num#ra din nou (vor r#mne) ntre cei ce tr#iesc (ntre cei vii), acela s# fie mpreun# cu cei ce iau parte numai la rug#ciune. Dar peste tot "i n privin!a oricui ar sta s# moar#, cernd a se face p#rta" de cuminec#tur# (a se mp#rt#"i cu Euharistia), (stabilim ca) episcopul, cu cercetare (ispitire), s#-l fac# p#rta" sfntului dar (prosforei, s#-l mp#rt#"easc#). 87 Canonul 6 Ancira: n privin!a celor ce au cedat numai de amenin!area muncilor "i a lu#rii averilor, sau a exil#rii "i au jertfit idolilor "i pn# n timpul de fa!# nu s-au poc#it, nici nu s-au ntors, acum ns#, timpul sinodului apropiindu-se "i ajungnd la hot#rrea ntoarcerii, sinodul a hot#rt ca pn# la ziua cea mare s# se umileasc# trei ani, "i dup# al!i doi s# se primeasc# n comuniune, f#r# de mp#rt#"anie, "i a"a s# vin# la cele des#vr"ite, nct ntreg timpul de "ase ani s#-l mplineasc#. Iar dac# oarecare mai nainte de acest sinod s-au primit la poc#in!#, de la acel timp s# li se socoteasc# nceputul celor "ase ani de poc#in!#. Dac# ns# s-ar ntmpla primejdie "i a"teptarea mor!ii din boal#, sau din alt# oarecare pricin#, ace"tia s# se primeasc# dup# norma de fa!#. 88 Canonul 7 Cartagina: Episcopul Aureliu zise: Dac# cineva fiind n primejdie de moarte ar cere s# se mpace cu sfintele altare, lipsind episcopul, atunci este cu dreptate ca presbiterul s# ntrebe pe episcop, "i a"a, dup# dispozi!ia acestuia, s# mpace pe cel ce este n pericol de moarte, aceast# rnduial# trebuie s# o nt#rim prin hot#rre mntuitoare. To!i episcopii au r#spuns: Se hot#r#"te ceea ce sfin!enia voastr# crede de cuviin!# s# aprob#m n chip necesar. 89 Canonul 73 Sf. Vasile cel Mare: Cel ce s-a lep#dat de Hristos "i a c#lcat taina mntuirii trebuie s# se tnguiasc# tot timpul vie!ii sale "i este dator a se m#rturisi la vremea cnd iese din via!#, nvrednicindu-se de cele sfinte, pentru credin!a n iubirea de oameni a lui Dumnezeu. 90 Canonul 2 Sf. Grigorie de Nyssa: Deci acestea deosebindu-se n felul men!ionat, P#rin!ii adic# au judecat c# toate acele p#cate, care ating partea ra!ional# a sufletului, sunt mai stric#cioase "i vrednice de c#in!# mai mare "i mai complet# "i mai ostenitoare. Astfel, dac# cineva s-a lep#dat de credin!a n Hristos, "i s-a v#zut c# a trecut la iudaism sau la maniheism, sau la alt# oarecare nelegiuire de acest fel, apoi cel ce cu precugetare a alergat spre o r#utate ca aceasta, osndindu-se nsu"i pe sine, are via!a sa ntreag# drept timp de poc#in!#, c#ci niciodat# nu se va nvrednici a se nchina la Dumnezeu laolalt# cu poporul cnd se s#vr"e"te rug#ciunea cea tainic#, "i se va ruga ndeosebi, iar de mp#rt#"irea celor sfinte va fi cu totul str#in; dar n ceasul ie"irii lui din via!#, atunci se va nvrednici de mp#rt#"irea celor sfinte. Iar de s-ar ntmpla ca acela peste orice n#dejde s# tr#iasc#, iar#"i ntru aceea"i osnd# "i va petrece via!a, fiind nemp#rt#"it de tainele sfin!eniei pn# la ie"irea din via!#. Iar cei ce s-au chinuit cu necazuri "i cu munci cumplite, ace"tia au fost prin aceasta supu"i epitimiilor n cursul timpului hot#rt; astfel, n privin!a acestora Sfin!ii P#rin!i au aplicat blnde!e, fiindc# sufletul nu a c#zut, ci sl#biciunea trupeasc# nu a suportat chinurile; din care cauz# "i infrac!iunea comis# prin constrngere "i chinuri cu m#sura celor ce au p#c#tuit ntru desfrnare li s-a m#surat n cazul ntoarcerii lor de la p#cat. 91 Canonul 5 Sf. Grigorie de Nyssa: R#mne ca pe lng# acestea s# supunem cercet#rii partea cea irascibil# a sufletului cnd, r#t#cind de la buna ntrebuin!are a irascibilit#!ii, va c#dea n p#cat. &i fiind r#ut#!ile multe "i de tot felul ce se comit spre p#cat din irascibilitate, le-a pl#cut oarecum P#rin!ilor no"tri, ntre altele, s# nu dezbat# prea exact, nici s# socoteasc# vindecarea tuturor gre"elilor celor din irascibilitate vrednic# de prea mare silin!#, de"i Scriptura opre"te nu numai lovitura singur#, ci "i toat# ocara sau hula "i orice altceva de acest fel ce se produce cu irascibilitate (Col. 3, 8); dar P#rin!ii au stabilit epitimii numai spre ferirea de p#catul greu al uciderii. &i acest p#cat se mparte, deosebindu-se n cel voluntar "i cel involuntar; "i ntre cele voluntare se socote"te uciderea, nti cnd cineva se

Nyssa; 25 Ioan Post.92). Oprirea de la Sfnta mp#rt#"anie pentru un timp oarecare este numit# n textele canonice excomunicare, adic# oprirea de la communicatio sau de la com-munio, adic# de la Sfnta Cuminec#tur# sau mp#rt#"anie. Cel aflat n aceast# stare nu era admis la Sfnta mp#rt#"anie dect dup# ce ob!inea de la duhovnic dezlegarea de p#cat. Astfel de opriri se d#deau fie pe termen scurt de o s#pt#mn#, de dou# sau de mai multe fie pe termen nelimitat, pn# la ndreptare (28 Nichifor M#rt.93). n privin!a modului n care se administreaz# Sfnta Tain# a mp#rt#"aniei, pe lng#

hot#r#"te prin preg#tire cum s# s#vr"easc# p#catul pe care este gata de a-l comite. Dar apoi ntre cele voluntare s-a socotit "i acela cnd cineva n nv#lm#"eal# "i glceava, lovind "i fiind lovit, ar aplica cuiva cu mna lovitur# de moarte. C#ci cel ce este st#pnit deja de mnie "i s-a l#sat n voia pornirii de mnie nu !ine seama n timpul patimii de nimic care ar putea mpiedica r#ul; nct f#ptuirea omorului din gleav# se consider# fapt# voluntar#, iar nu din ntmplare. Iar uciderile cele f#r# de voie au semnele distinctive evidente, adic# atunci cnd cineva, ndreptndu-"i n#zuin!a spre altceva, din ntmplare s#vr"e"te ceva nenorocire. Deci n aceste cazuri, pentru cei ce se vindec# de p#catul cel de voie, uciderea voluntar# n caz de poc#in!# se ntinde la ntreit timp de peniten!#. C#ci de trei ori cte nou# sunt anii, pentru fiecare treapt# fiind hot#r!i nou# ani, nct timpul excluderii din Biseric# prin afurisire deplin# s# fie de nou# ani; apoi a"ijderea al!i nou# ani s# petreac# n ascultare, nvrednicinduse numai de ascultarea nv#!#turilor "i a Scripturilor; iar n a treia noime s# se roage cu poc#in!# mpreun# cu cei ce se prosterneaz# "i astfel s# vin# la mp#rt#"irea celor sfinte; fire"te, cel ce chivernise"te Biserica va fi cu aceea"i b#gare de seam# "i n privin!a unuia ca acesta, "i dup# motivul de poc#in!# va scurta lui "i ntinderea epitimiei, nct n loc de nou# ani n fiecare treapt#, s# fie opt sau "apte sau "ase sau numai cinci, dac# m#rimea c#in!ei ar nvinge timpul "i prin zelul de ndreptare ar ntrece pe cei ce se cur#!esc pe sine mai cu lenevire de ntin#ciune n termenul ndelungat. Iar uciderea cea f#r# de voie se consider# c# merit# iertare, dar nu "i laud#; iar aceasta am spus ca s# fie evident c# dac# cineva, chiar involuntar, s-ar p#ta de ucidere, canonul a hot#rt s# fie lep#dat din ieraticescul har, ca unul ce s-a ntinat de un p#cat greu. &i s-a hot#rt c# se cuvine ca timpul de cur#!ire s# fie acela"i "i pentru cei ce au ucis f#r# de voie, ca "i cel pentru simpla desfrnare; fire"te c# "i n privin!a aceasta se va cerceta inten!ia celor ce se poc#iesc, astfel c#, dac# poc#in!a ar fi vrednic# de ncredere, s# nu se observe strict num#rul anilor, ci prin prescurtarea timpului de peniten!# s# se integreze acela n Biseric# "i n comuniunea Bunului. Iar dac# cineva, nemplinind timpul de peniten!# hot#rt de Canoane, ar ie"i din via!#, blnde!ea P#rin!ilor porunce"te ca mp#rt#"it cu cele sfinte, iar nu lipsit de merinde s# se trimit# la acea mai de pe urm# "i ndep#rtat# c#l#torie; iar dac# mp#rt#"indu-se de cele sfinte iar#"i s-ar ntoarce n via!#, s# r#mn# timpul de poc#in!# cel hot#rt, fiind ntru acea treapt# n care era nainte de mp#rt#"irea cea dat# lui de nevoie. 92 Canonul 25 Sf. Ioan Postitorul: Cel ce desfrneaz# cu logodnica, dup# Vasile cel Mare, se exclude de la mp#rt#"anie pe 11 ani; noi zicem c# pe doi ani, dac# n fiecare zi dup# ceasul al nou#lea m#nnc# mncare uscat# "i face n fiecare zi 300 de metanii. Dar neglijnd s# fac# aceasta, va ndeplini anii hot#r!i de P#rin!i. 93 Canonul 28 Sf. Nichifor M"rturisitorul: Duhovnicul, care prime"te m#rturisirea celor ce m#rturisesc p#cate ascunse, trebuie s#-i opreasc# pe ace"tia de la mp#rt#"ire; dar s# nu-i opreasc# de a intra n biseric#, nici s# nu dea n vileag cele ce le "tie despre ei, ci s#-i sf#tuiasc# cu blnde!e ca s# st#ruiasc# ei ntru poc#in!# "i rug#ciune "i s# li se administreze epitimiile ce li se cuvin, potrivit dispozi!iei suflete"ti a fiec#ruia.

rnduielile amintite deja n leg#tur# cu s#vr"itorii acestei Sfinte Taine "i cu primitorii ei (13 sin. I ec; 6 Anc.; 7 Cartag.), mai exist# o seam# de reguli canonice, potrivit c#rora clericii trebuie s# se mp#rt#"easc# n altar (19 Laod.94), diaconii s# se mp#rt#"easc# dup# preot, precum "i preo'ii dup# episcop (18 sin. I ec.95), ipodiaconii nu pot da Sfnta mp#rt#"anie credincio"ilor (25 Laod.96). Nu exist# nicio dispozi!ie canonic# prin care s# interzic# diaconilor s#-i mp#rt#"easc# pe credincio"i, n lipsa preotului sau a episcopului. Aceast# practic# a existat "i exist# n Biserica Ortodox#. n cazuri de for!# major#, chiar "i mireanul poate s#-"i ia singur Sfnta Cuminec#tur# (58 Trul.97; Vasile cel Mare, Epistola catre Cezarie). Este interzis ns# cu des#vr"ire ca slujitorul bisericesc, episcop, preot sau diacon, s# primeasc# sau s# cear# vreo retribu!ie pentru Sfnta mp#rt#"anie (23 Trul.98; Ghenadie C.99).
94

Canonul 19 Laodiceea: Se cuvine ca, dup# predica episcopilor, mai nti s# se s#vr"easc# rug#ciunea catehumenilor, s# se fac# rug#ciunea celor ce sunt n poc#in!#; "i venind ace"tia sub mn# "i ndep#rtndu-se, s# se fac# astfel trei rug#ciuni pentru credincio"i, una, adic# cea dinti, n tain#, iar a doua "i treia cu glas nalt s# se plineasc#; apoi a"a pacea s# se dea: "i dup# acee presbiterii vor da episcopului pacea, atunci mirenii s# dea pacea, "i a"a s# se s#vr"easc# Sfnta Jertf#; "i numai celor ierosi!i le este iertat s# intre n altar "i s# se cuminece. 95 Canonul 18 Sinodul I ecumenic: A venit la sfntul "i marele sinod ("tirea) c# n unele locuri "i cet#!i, diaconii dau presbiterilor cuminec#tura (euharistia), ceea ce nici canonul "i nici obiceiul nu a predanisit, ca cei ce nu au puterea de a aduce jertfa s# dea trupul lui Hristos celor ce jertfesc (celor ce aduc sfnta jertf#). S-a mai cunoscut "i aceea c# unii dintre diaconi se ating de cuminec#tur# (euharistie, mp#rt#"anii) chiar "i naintea episcopilor. A"adar toate acestea s# nceteze, iar diaconii s# r#mn# n m#surile lor (n rnduielile, tocmelile lor), "tiind c# ei sunt slujitori ai episcopului, dar mai mici dect presbiterii. S# primeasc# a"adar dup# rnduial# cuminec#tura (euharistia) dup# presbiteri, dndu-le-o lor fie episcopul, fie presbiterul. Dar s# nu le fie permis diaconilor nici s# "eaz# n rndul presbiterilor; c#ci ceea ce s-a f#cut este mpotriva canonului "i mpotriva rnduielii. Dar dac# cineva "i dup# aceste ornduiri nu ar voi a se supune, s# nceteze din diaconic. 96 Canonul 25 Laodiceea: Nu se cuvine a a"eza episcopi n sate "i la !ar#, ci periodeu!i; iar cei a"eza!i mai nainte s# nu fac# nimic f#r# de socotin!a episcopului cet#!ii, dar asemenea nici presbiterii s# nu fac# nimic f#r# de socotin!a episcopului. 97 Canonul 58 Trulan: n prezen!a episcopului, sau a presbiterului, sau a diaconului, niciunul dintre cei care sunt rndui!i ntre laici s# nu-"i dea lui nsu"i (s# nu se mp#rt#"easc# pe sine nsu"i cu) dumnezeie"tile taine. Iar cel ce ar ndr#zni ceva de acest fel, s# se afuriseasc# pe o s#pt#mn#, ca unul care lucreaz# (face) mpotriva celor poruncite (statornicite), nv#!ndu-se de aici s# nu cugete (despre sine) mai mult dect trebuie s# cugete (Rm. 12, 3). 98 Canonul 23 Trulan: (S-a ornduit) ca niciunul, fie dintre episcopi, fie dintre presbiteri sau diaconi, mp#rt#"ind cu preacurata cuminec#tur#, s# nu cear# de la cel care se mp#rt#"e"te bani sau ceva asem#n#tor pentru o astfel de mp#rt#"ire. C#ci nici harul nu se poate vinde "i nici sfin!enia Duhului nu o mp#rt#"im (d#m) pentru bani, ci ea trebuie dat# f#r# viclenire, celor vrednici de darul (acesta). Iar dac# s-ar v#di cineva dintre cei ce se num#r# n cler cernd ceva de orice fel celui pe care l mp#rt#"esc cu preacurata cuminec#tur#, s# se cateriseasc# ca un rvnitor al r#t#cirii "i al r#ut#!ii lui Simon.

99

Canonul 1 Enciclica lui Ghenadie al Constantinopolului: Domnul "i Dumnezeul "i Mntuitorul nostru Iisus Hristos, cnd a ncredin!at sfin!ilor s#i ucenici propov#duirea Evangheliei "i i-a trimis pe ei nv#!#tori oamenilor n toat# lumea, le-a poruncit n chip hot#rt ca darul ce l-au primit de la El, "i ei n dar s#-l dea oamenilor, nec"tignd pentru el aram#, sau argint, sau aur, sau n general o alt# avere material# sau p#mnteasc#. Fiindc# r#splata harurilor cere"ti "i duhovnice"ti nu sunt cele p#mnte"ti "i pieritoare. Porunca aceasta a dat-o nu numai acelora, ci, prin ei, "i nou#, pe care ne-a nvrednicit a intra n treapta "i locul lor. &i trebuie ca, precum atunci aceia, a"a "i noi acum s# o p#str#m "i s# o observ#m riguros "i s# nu n#scocim prin sofisme nebunii, nici s# ne arunc#m n hazard primejdios, n dar, zice, a!i luat, n dar da!i. S# nu c"tiga!i nici argint la cing#torile voastre (Mt. 10, 8). Simplu "i l#murit este cuvntul acestei porunci, neavnd nimic ndoielnic, nici imposibil de ndeplinit, nici avnd trebuin!# de t#lm#cire sofisticeasc#. De la mine a!i primit demnitatea preo!iei, zice; dac# Mi-a!i dat pentru aceasta ceva, ori mic, ori mare, "i dac# aceasta s-a vndut din partea mea, vinde!i-o "i voi altora, iar dac# a!i primit-o n dar, da!i-o "i voi n dar. Ce este mai l#murit dect porunca aceasta? &i ce este mai de folos celor ce i se supun? Cu adev#rat vai celor ce n!eleg s# c"tige darul lui Dumnezeu ori s#-l dea pentru bani; c#ci, dup# cele spuse de Sf. Petru, unii ca ace"tia dau prilej pentru venin de am#r#ciune "i pentru mpreunare cu nedreptatea, cuprin"i fiind de l#comia lor de argint; drept aceea, de acord cu aceast# lege a Domnului, "i canonul dat n aceast# privin!# al cuvio"ilor "i ferici!ilor P#rin!i de la Sfntul "i marele Sinod ecumenic adunat la Calcedon, ne spune nou# l#murit astfel prin aceste cuvinte: Dac# vreun episcop ar s#vr"i hirotonia pentru bani "i ar face obiect de vnzare harul care nu se vinde, "i ar hirotoni pe bani episcop, sau horepiscop, sau presbiter, sau diacon, sau pe altcineva dintre cei ce se num#r# n cler, ori ar promova pentru bani econom, sau ecdic, sau paramonar, sau pe oricare din canon pentru mr"av c"tig, "i dac# se dovede"te c# a f#cut aceasta, s# se primejduiasc# pentru treapta sa; "i cel hirotonit s# nu aib# nici un folos din hirotonia sau promovarea aceea din nego!; ci s# fie str#in de demnitatea sau de func!ia pe care a dobndit-o pentru bani. Iar dac# cineva a fost mijlocitor n astfel de afaceri urte "i ilegale, dac# ar fi cleric, s# cad# din treapta sa; iar dac# este laic sau monah, s# se anatematizeze. Preabune "i foarte drept cinstitoare sunt poruncile canonului Sfin!ilor P#rin!i, care resping "i anuleaz# tot atacul satanic "i toat# apuc#tura diabolic# ndreptat# mpotriva darului duhovnicesc; c#ci cu niciun chip nu admite ca promovarea hirotoniei s# se fac# sau s# se primeasc# pentru bani, nici de cel ce o s#vr"e"te, nici de cel ce prime"te promovarea hirotoniei. Dar nu permite a se da bani pentru hirotonie, nici mai nainte de timpul hirotoniei, nici dup# timpul hirotoniei, nici n nsu"i timpul hirotoniei; deoarece cu des#vr"ire a oprit mituirea pentru acest lucru. Totu"i, fiindc# acum, de"i acestea sunt oprite l#murit, s-au v#dit unii din Biserica galatenilor care dispre!uiesc "i calc# din cauza l#comiei ru"inoase "i a iubirii de argint aceste porunci mntuitoare "i umane, am socotit "i noi c# este bine a le rennoi iar#"i pe acestea mpreun# cu Sfntul Sinod ce se !ine ntru aceast# cetate mp#r#teasc#, pentru ca f#r# de nicio n#scocire "i f#r# de niciun pretext, "i f#r# de niciun sofism, s# t#iem cu des#vr"ire acest obicei nelegiuit "i urt care nu "tiu cum a intrat n preasfintele biserici, pentru ca ntr-adev#r f#r# de crcium#rire "i curat# f#cndu-se gl#suirea de c#tre arhiereii cei ce hirotonesc, s# vin# de sus harul Duhului Sfnt; deoarece acum, f#cnd ei pentru bani promovarea "i lucrnd f#r# cur#!enie cu mna, nu "tiu dac# vine asupra celui ce se prohirise"te potrivit glasului Evangheliei, ci mai vrtos de nu se restrnge harul Duhului Sfnt. Deci s# "tii, din toate p#r!ile, preacinstitorule de Dumnezeu, c# oricine va fi v#dit de una ca aceasta, ori episcop, ori horepiscop, ori periodeu!, ori presbiter, ori diacon, ori altul oricare din canon, ori laic, prin hot#rrea comun# a arhiereilor "i cu vot ob"tesc se va osndi, dup# cum "i canonul Sfin!ilor P#rin!i de mai nainte zice: c# trebuie ca harul s# fie har "i cu niciun chip s# nu mijloceasc# argintul n privin!a lui. A"adar, s# fie "i lep#dat "i str#in de orice demnitate ieraticeasc# "i slujb# "i supus blestemului anatemei att cel ce crede c#-l va c"tiga pe acesta cu bani, ct "i cel ce f#g#duie"te a-i da acesta pe bani, ori cleric, ori mirean de ar fi, ori de s-ar dovedi, ori de nu s-ar dovedi c# a f#cut aceasta; c#ci nu se pot cndva mp#ca ntreolalt# cele incompatibile, nici mamona s#

n ceea ce prive"te frecven!a mp#rt#"aniei, subliniem c# n canonul 9 apostolic100 se prevede ca to!i cei care particip# la Sfnta Liturghie s# se mpart#"easc#. Avnd n vedere mentalitatea care s-a creat n timp n ceea ce prive"te raportul dintre Spovedanie "i mp#rt#"anie, consider#m c# cel mai potrivit ar fi ca fiecare credincios s# caute s#-"i dobndeasc# pacea "i lini"tea sufeteasc# prin m#rturisire ori de cte ori se simte mpov#rat de p#cate, iar mp#rt#"ania s# o primeasc# ori de cte ori prime"te binecuvntarea preotului n acest sens. mp#rt#"ania nu se prime"te nici rar, nici des, ci n stare de preg#tire, iar aceast# stare este confirmat# de preot prin Sfnta Tain# a M#rturisirii. Imp"rt"$irea copiilor Pn# la "apte ani, copiii se pot mp#rt#"i f#r# ajunare practic# statornicit# pe cale de obicei. Ajunarea ncepe numai atunci cnd copilul este con"tient. Spovedania copilului ncepe cnd copilul este con"tient (de obicei n jurul a "apte ani).

Alte prevederi canonice privind mp"rt"$ania Canonul 66 Trulan101 spune c# trebuie s! ne ndestul!m cu Sfintele Taine, mai ales n
consimt# cu Dumnezeu sau ca cei ce slujesc aceluia s# slujeasc# lui Dumnezeu; "i aceasta este hot#rrea net#g#duit# a Domnului: Nu pute!i sluji lui Dumnezeu "i lui mamona (Mat. 6, 24). Punndu-ne cu t#rie ncrederea n aceasta "i supunndu-ne acestora, mpreun# cu cel ce le-a spus acestea, am hot#rt mpotriva celor ce comit astfel de nelegiuiri. Deci "i sfin!ia ta s# se ngrijeasc#, procedndu-se cu toat# prevederea ca acestea prin scrisori s# se dispun# l#murit, att de Dumnezeu preaiubitorilor episcopi "i periodeu!ilor celor supu"i !ie, ct "i tuturor celorlal!i; pentru ca to!i cre"tinii, ntr-un duh "i ntr-un suflet adunndu-ne strns laolalt# mpotriva vr#jma"ului comun, s# putem t#ia cu ajutorul lui Dumnezeu r#d#cina l#comiei de bani s#dit# de acela ntre noi, mpreun# cu toate ramurile r#ut#!ilor ei. Salut#m ntreaga comunitate de fra!i ntru Hristos de la tine. Fiind s#n#tos ntru Domnul, roag#-te pentru noi, de Dumnezeu preaiubitorule frate. 100 Canonul 9 apostolic: Episcopii din fiecare eparhie trebuie s# recunoasc# pe episcopul proestos din capitala metropol# "i care de!ine purtarea de grij# a toat# eparhia, pentru c# n capitala metropol# se ntrunesc din toate p#r!ile to!i cei ce au afaceri de aranjat. Pentru aceea s-a hot#rt ca aceasta s# aib# prec#dere n cinste "i ceilal!i episcopi s# nu fac# nimic mai nsemnat f#r# de dnsul, potrivit vechiului canon n vigoare al P#rin!ilor no"tri, dect numai cele ce privesc fiecare parohie n parte "i !inuturile de sub dnsa. Iar fiecare episcop s# aib# st#pnire peste parohia sa "i s-o crmuiasc# potrivit evlaviei cuvenite fiec#ruia "i s# aib# grij# de tot !inutul supus cet#!ii sale; a"a ca s# "i hirotoneasc# att presbiteri, ct "i diaconi, "i s# dispun# toate cu judecat#; dar mai mult nimic s# nu se apuce s# fac# f#r# episcopul capitalei metropolei, nici acesta f#r# de socotin!a celorlal!i. 101 Canonul 66 Trulan: Se cuvine ca, de la sfnta zi a nvierii lui Hristos, Dumnezeul nostru, pn# la noua duminic# (duminica urm#toare), ntreaga s#pt#mn# s# o petreac# credincio"ii f#r# ntrerupere n sfnta Biseric#, n psalmi "i cntece (imne), petrecnd "i n cnt#ri duhovnice"ti, bucurndu-se ntru

S#pt#mna Luminat#. Canonul 8 apostolic102 prevede obligativitatea mp!rt!"irii preotului s!vr"itor, pentru a nu da prilej de sminteal!; n caz contrar se impune caterisirea. Canonul 19 Laodiceea103sus'ine c# numai clericii se mp!rt!"esc n altar. Preotul se poate mp!rt!"i chiar dac! n-a slujit Sfnta Liturghie. Canonul 18 al Sinodului I ecumenic104 aten'ioneaz# ca diaconul s! nu mp!rt!"easc! pe al%ii. Canonul 23 Trulan
105

aten'ioneaz# ca preotul s! nu primeasc! plat! pentru

Hristos, "i s#rb#torind "i ndeletnicindu-se cu citirea dumnezeie"tilor Scripturi "i ndestulndu-se cu Sfintele Taine. C#ci astfel vom fi "i nvia!i mpreun# cu Hristos "i mpreun# n#l!a!i. De aceea, n niciun chip s# nu se fac# n zilele ar#tate alerg#ri de cai sau alte jocuri ob"te"ti (populare). 102 Canonul 8 apostolic: n privin!a celor ce s-au numit pe sine cndva catari (cura!i), iar acum (se rentorc) vin la sobornicirca "i apostoleasca Biseric#, i s-a p#rut sfntului "i marelui sinod ca punnduse minile asupra lor, s# r#mn# astfel n cler. Dar nainte de toate se cuvine ca ei s# m#rturiseasc# n scris c# vor primi (se vor uni, vor fi de acord) "i vor urma dogmele bisericii sobornice"ti "i apostolice, anume c# vor avea comuniune (mp#rt#"ire) "i cu cei c#s#tori!i a doua oar#, "i cu cei care au c#zut n vremea prigoanei (persecu!iei), cu privire la care s-a rnduit timpul (de poc#in!#) "i s-a hot#rt sorocul (termenul de iertare), - a"a nct ace"tia (catarii) s# urmeze ntru toate dogmele Bisericii sobornice"ti. Prin urmare, ace"tia to!i, fie (c# sunt) n sate, fie (c# sunt) n ora"e, numai singuri cei care s-ar g#si hirotoni!i, (adic#) cei ce se g#sesc n cler, s# r#mn# n acela"i chip (n acela"i cin, n aceea"i stare). Iar dac# acolo unde (exist#) episcop sau presbiter al Bisericii sobornice"ti se rentorc (revin) oarecari (dintre clericii catari), este nvederat c# episcopul Bisericii va avea vrednicia de episcop, iar acela ce se nume"te episcop la a"a-zi"ii catari va avea vrednicia de presbiter; afar# numai dac# nu cumva i s-ar p#rea episcopului (potrivit) s#-l mp#rt#"easc# pe acesta la cinstea numelui. Iar dac# lui nu i-ar pl#cea acest lucru, (atunci) pentru ca totu"i s# se vad# c# el este n cler, s# i se g#seasc# un loc, fie de horepiscop, fie de presbiter, ca s# nu fie doi episcopi ntr-o cetate. 103 Canonul 19 Laodiceea: Se cuvine ca, dup# predica episcopilor, mai nti s# se s#vr"easc# rug#ciunea catehumenilor, s# se fac# rug#ciunea celor ce sunt n poc#in!#; "i venind ace"tia sub mn# "i ndep#rtndu-se, s# se fac# astfel trei rug#ciuni pentru credincio"i, una, adic# cea dinti, n tain#, iar a doua "i treia cu glas nalt s# se plineasc#; apoi a"a pacea s# se dea: "i dup# acee presbiterii vor da episcopului pacea, atunci mirenii s# dea pacea, "i a"a s# se s#vr"easc# Sfnta Jertf#; "i numai celor ierosi!i le este iertat s# intre n altar "i s# se cuminece. 104 Canonul 18 Sinodul I ecumenic: A venit la sfntul "i marele sinod ("tirea) c# n unele locuri "i cet#!i, diaconii dau presbiterilor cuminec#tura (euharistia), ceea ce nici canonul "i nici obiceiul nu a predanisit, ca cei ce nu au puterea de a aduce jertfa s# dea trupul lui Hristos celor ce jertfesc (celor ce aduc sfnta jertf#). S-a mai cunoscut "i aceea c# unii dintre diaconi se ating de cuminec#tur# (euharistie, mp#rt#"anii) chiar "i naintea episcopilor. A"adar toate acestea s# nceteze, iar diaconii s# r#mn# n m#surile lor (n rnduielile, tocmelile lor), "tiind c# ei sunt slujitori ai episcopului, dar mai mici dect presbiterii. S# primeasc# a"adar dup# rnduial# cuminec#tura (euharistia) dup# presbiteri, dndu-le-o lor fie episcopul, fie presbiterul. Dar s# nu le fie permis diaconilor nici s# "eaz# n rndul presbiterilor; c#ci ceea ce s-a f#cut este mpotriva canonului "i mpotriva rnduielii. Dar dac# cineva "i dup# aceste ornduiri nu ar voi a se supune, s# nceteze din diaconic 105 Canonul 23 Trulan: A venit la urechile (la auzul) sfntului sinod c# unii clerici "i monahi, nicidecum mputernici!i de c#tre episcopul lor, ba cteodat# chiar fiind afurisi!i (excomunica!i) de

mp!rt!"anie. Canonul 52 Apostolic106 prevede caterisirea pentru clerici care nu i primesc pe cei care se poc!iesc. Canonul 101 Trulan107 me!ioneaz# indirect c! mp!rt!"ania se f!cea ini%ial n mn!, dup! care to%i mirenii beau din potir. Ulterior ns#, s-a generalizat introducerea linguri!ei. Prevederea a III-a a Sfntului Vasile cel Mare indic# faptul c# uscarea mp#rt#"aniei pentru bolnavi se face numai de preot "i pe Sfnta Mas#. nainte Sfin'itele nu se p#streaz# de la un an la altul. Canonul 46 apostolic 108 prevede caterisirea clericilor care se mp!rt!"esc cu p!gn!t!%ile altora. n Biserica Ortodox# se pot mp#rt#"i numai cre"tinii ortodoc"i care s-au preg#tit (cei care s-au spovedit, au dezlegare de la preot "i au postit "i ajunat; cei care nu !in toate posturile din an trebuie s# posteasc# trei zile nainte de a se mp#rt#"i) %i sunt asuma'i de duhovnic n comuniunea Bisericii

c#tre acela, apucnd s# mearg# la mp#r#tescul Constantinopol, petrec timp ndelungat ntr-nsul, scornind (provocnd) zguduiri (agita!ii) "i tulburnd rnduiala (ntocmirea) bisericeasc#, r#stoarn# (stric#) "i casele unora. Drept aceea sfntul sinod a rnduit (hot#rt) ca unora ca ace"tia mai nti s# li se atrag# luare-aminte (s# fie avertiza!i) prin ap#r#torul (avocatul, defensorul, ispravnicul avocatus sau quaestor ecclesiae) preasfintei Biserici din Constantinopol, ca s# se ndep#rteze din cetatea mp#r#teasc#. Iar dac# (ace"tia), neru"inndu-se, ar st#rui (persista) n acelea"i fapte, s# fie alunga!i "i f#r# voia lor prin acela"i ispravnic (ecdic) "i s# se rentoarc# la locurile lor (s# apuce locurile lor). 106 Canonul 52 apostolic: Dac# vreun episcop sau presbiter nu prime"te pe cel ce se ntoarce de la p#cat, ci l ndep#rteaz# (l respinge), s# se cateriseasc#, pentru c# mhne"te pe Hristos, cel ce a zis: Bucurie se face n cer pentru un p#c#tos care se poc#ie"te (Lc. 15, 7). 107 Canonul 101 Trulan: Dumnezeiescul Apostol cu glas nalt nume"te pe omul cel zidit dup# chipul lui Dumnezeu trup "i loca" al lui Hristos. A"adar, cel ce a dobndit vrednicia cereasc# prin p#timirea mntuitoare, aflndu-se pus mai presus dect toat# zidirea sim!itoare, mncnd "i bnd pe Hristos, se mpreun# pentru totdeauna cu via!a ve"nic#, sfin!indu-"i sufletul "i trupul, prin mp#rt#"irea cu dumnezeiescul har. Drept aceea, dac# ar vrea cineva s# se mp#rt#"easc# cu Preacuratul Trup n vremea adun#rii (liturghiei), "i s# se fac# prin mp#rt#"ire (participare) una cu acela, f#cndu-"i minile n forma crucii, a"a s# se apropie "i s# primeasc# mp#rt#"irea harului. C#ci pe cei ce n loc de mn# preg#tesc oarecare vase (receptacule) din aur sau din alt# materie, pentru primirea dumnezeiescului dar, "i prin aceasta se socotesc vrednici preacuratei pricestanii (de preacurata mp#rt#"anie), cu nici un gnd nu-i nt#rim (aprob#m) ca pe unii care cinstesc mai mult materia cea nensufle!it# "i supus# minii omului, dect chipul lui Dumnezeu. Iar dac# s-ar prinde cineva dnd preacurata cuminec#tur# celor ce aduc ni"te vase (receptacule) ca acestea, s# se afuriseasc# "i el, "i cel ce le aduce pe acestea. 108 Canonul 46 apostolic: Poruncim s# se cateriseasc# episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. C#ci ce fel de mp#rt#"ire (n!elegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul? (2 Co. 6, 15).

Canonul 13 al Sinodului I ecumenic109prevede ca mp!rt!"ania s! se de celor ce sunt pe moarte chiar dac! sunt sub epitimie. Canonul 9 al Sfntului Nichifor M#rturisitorul110 prevede ca mp!rt!"ania s! se de celor ce sunt pe moarte chiar dac! au mncat "i chiar dac! nu se pot spovedi. Canonul 83 Trulan111 hot#r#%te c# mp!rt!"ania nu se d! celor mor%i sau celor n com!. Canonul 1 al Sfntului Timotei al Alexandriei112 sus'ine c# mp!rt!"ania nu se d! celor neboteza%i sau celor care o refuz!. Canoanele 12 al Sfntului Timotei al Alexandriei 113 %i 4 al Sfntului Dionisie al Alexandriei114 prev!d ca cei care sunt ispiti%i n vis nainte de mp!rt!"ire s! se cerceteze pe sine "i numai a"a s! se mp!rt!"easc!.

109

Canonul 13 Sinodul I ecumenic: n privin!a celor care stau s# moar# (dintre c#zu!i) s# se observe "i acum vechea "i canonica lege, nct dac# cineva st# s# moar#, s# nu fie lipsit de cea mai de pe urm# "i mai trebuitoare merinde. Iar dac# fiind dezn#d#jduit "i lund mp#rt#"irea, s-ar num#ra din nou (vor r#mne) ntre cei ce tr#iesc (ntre cei vii), acela s# fie mpreun# cu cei ce iau parte numai la rug#ciune. Dar peste tot "i n privin!a oricui ar sta s# moar#, cernd a se face p#rta" de cuminec#tur# (a se mp#rt#"i cu Euharistia), (stabilim ca) episcopul, cu cercetare (ispitire), s#-l fac# p#rta" sfntului dar (prosforei, s#-l mp#rt#"easc#). 110 Canonul 9 Sf. Nichifor M"rturisitorul: Se cuvine s# se dea dumnezeiasca mp#rt#"anie celui bolnav n primejdie de moarte, chiar "i dup# ce a gustat mncare. 111 Canonul 83 Trulan: Nimeni s# nu dea Cuminec#tura (Euharistia) trupurilor celor ce au murit (Mt. 26, 26). C#ci este scris: Lua!i mnca!i (Mt. 26, 26), dar trupurile celor mor!i nu pot lua, nici mnca. 112 Canonul 1 Sf. Timotei al Alexandriei: ntrebare: Dac# un copil catehumen ca de "apte ani, sau un om matur (catehumen), s-ar ntmpla a fi la vremea cnd se face aducerea Jertfei, "i ne"tiind, s-ar mp#rt#"i, ce trebuie s# se fac# n privin!a acestuia? R#spuns: Trebuie a se lumina, c#ci de Dumnezeu a fost chemat. 113 Canonul 12 Sf. Timotei al Alexandriei: ntrebare: Dac# mireanul care a visat va ntreba pe clerici, se cuvine a-i da voie lui s# se mp#rt#"easc# sau nu? R#spuns: De este supus poftei de femeie, nu se cuvine; iar dac# satana l ispite"te pe dnsul, ca sub motivul acesta s#-1 nstr#ineze de la mp#rt#"irea cu dumnezeie"tile Taine, se cuvine a-1 mp#rt#"i, fiindc# ispititorul nu va nceta n timpul acela, cnd se cuvine a-1 mp#rt#"i, de a n#v#li asupra lui. 114 Canonul 4 Sf. Dionisie al Alexandriei: Iar celor ce li se ntmpl# scurgeri noaptea f#r# voie, ace"tia nc# s# urmeze propriei lor con"tiin!e; "i s# se cerceteze pe sine ori de au ndoial# pentru aceasta, ori nu; c#ci ntocmai ca "i la mnc#ri, zice Apostolul: cel ce se ndoie"te, de va mnca, este osndit" (Rom. 14, 23); astfel, "i n privin!a aceasta, tot cel ce se apropie de Dumnezeu s# fie cu bun# cuno"tin!# "i s# aprecieze dup# propria sa convingere. Aceste ntreb#ri ni le-ai pus tu nou# dndu-ne cinste, iar nu fiindc# nu le cuno"ti, pentru ca prin aceasta s# ne predispui a fi de aceea"i p#rere, precum "i suntem, "i de acord cu tine. Iar eu, nu ca nv#!#tor, ci cu toat# simplitatea, precum se cuvine cnd vorbim ntreolalta, !i-am expus p#rerea n chip nep#rtinitor, asupra c#reia tu, fiul meu cel prean!elept, s# judeci "i s#-mi scrii n privin!# acestora, dac# ceva !i se pare mai drept sau mai bun, sau dac# e"ti de p#rere s# fie a"a. M# rog, iubitul meu fiu, s# fii s#n#tos, slujind n pace Domnului.

Canonul 7 al Sfntului Timotei al Alexandriei115 semnaleaz# c# mp!rt!"ania nu se d! femeilor n timpul ciclului. Canonul 16 al Sfntului Timotei al Alexandriei 116 consider# c# dac! credinciosul nghite ap! n mod involuntar, se poate mp!rt!"i, ca s! nu se dea satisfac%ie diavolului. Ajunarea are un caracter dublu. De asemenea pot mp#rt#"i "i cei care au luat medicamente. Canonul 38 Laodiceea117 repet# textul canonului 46 apostolic subliniind c! nici mirenii nu au voie s! se mp!rt!"easc! cu p!gn!t!%ile altora. Canonul 58 Trulan118 prevede c# mireanul $i monahul nu se pot mp!rt!"i singuri. mp!rt!"ania nu se d! mirenilor acas!. Canonul 48 al Sfntului Ioan Ajun#torul119 sus'ine c# cel ce a vomat dup! mp!rt!"anie s! se fie oprit 40 de zile de la mp!rt!"anie. Canonul 4 Gangra120 subliniaz# c# cei care refuz! s! se mp!rt!"easc! de la preotul nsurat s! fie anatema.

115

Canonul 7 Sf. Timotei al Alexandriei: ntrebare: Dac# o femeie va "ti c# are cele obi"nuite femeilor, se cuvine a se apropia de Taine n ziua aceea, ori nu? R#spuns: Nu se cuvine pn# ce nu se va cura!i. 116 Canonul 16 Sf. Timotei al Alexandriei: ntrebare: Dac# cineva ajunnd spre a se mp#rt#"i, sp#lndu-"i gura sau n baie a nghi!it apa nevrnd, se cuvine a se mp#rt#"i? R#spuns: Da; c#ci satana aflnd prilej de a-1 opri de la mp#rt#"ire, mai des va face aceasta. 117 Canonul 38 Loadiceea: Nu se cuvine a primi azime de la iudei sau a se mp#rt#"i cu p#gn#t#!ile lor. 118 Canonul 58 Trulan: n prezen!a episcopului, sau a presbiterului, sau a diaconului, niciunul dintre cei care sunt rndui!i ntre laici s# nu-"i dea lui nsu"i (s# nu se mp#rt#"easc# pe sine nsu"i cu) dumnezeie"tile taine. Iar cel ce ar ndr#zni ceva de acest fel, s# se afuriseasc# pe o s#pt#mn#, ca unul care lucreaz# (face) mpotriva celor poruncite (statornicite), nv#!ndu-se de aici s# nu cugete (despre sine) mai mult dect trebuie s# cugete (Rm. 12, 3). 119 Canonul 48 Sf. Ioan Postitorul: Cel ce a vomitat dup# dumnezeiasca mp#rt#"anie s# se nl#ture pe 40 de zile de la dumnezeiasca cuminec#tur#, rostind cincizeci de psalmi n fiecare zi "i f#cnd cincizeci de metanii, ori"icum s-ar fi ntmplat aceasta. C#ci chiar dac# ar "ti el c# nu s-a ntmplat din cauza sa, totu"i s# se supun# la orice caz pentru alte oarecare p#cate ale sale. 120 Canonul 4 Gangra: Dac# cineva ar afirma c# nu se cuvine s# fie primit# cuminec#tura de la un preot nsurat, cnd acesta liturghise"te, s# fie anatema.

5. Hirotonia $i hirotesia
Termenii hirotonie "i hirotesie sunt folosi!i pentru desemnarea actului alegerii "i investirii n slujirea preo!easc# "i n slujirile legate de preo!ie. Pn# n secolul al VII-lea, cei doi termeni erau folosi!i f#r# o distinc!ie foarte clar#. Astfel, se vorbe"te despre hirotonie n cazul tuturor treptelor clerului (10 Ant. 121), chiar "i n cazul diaconi!elor. Termenul de hirotesie era folosit "i el pentru toate treptele clerului (10, 13122 %i 17 Ant.123). n canonul 8 al Sinodului ecumenic de la Niceea124 "i n canonul 6 de la Calcedon125, termenii apar ca
121

Canonul 10 Antiohia: Sfntul Sinod a hot#rt ca cei de pe sate sau de la !ar#, sau a"a-numi!ii horepiscopi, de ar fi "i luat hirotonie de episcop, s#-"i cunoasc# m#sura drepturilor lor "i s# crmuiasc# bisericile supuse lor "i s# se mul!umeasc# cu ngrijirea "i administrarea acestora, s# a"eze adic# cite!i "i ipodiaconi "i exorci"ti "i s# se mul!umeasc# cu naintarea acestora; dar s# nu ndr#zneasc# a hirotoni nici presbiteri, nici diaconi f#r# episcopul din cetatea c#reia este supus att el, ct "i teritoriul lui. Iar de ar ndr#zni cineva s# calce cele hot#rte, acela s# se cateriseasc# "i s# se lipseasc# de cinstea ce o are. &i horepiscopul s# se fac# de c#tre episcopul cet#!ii, c#reia este pus. 122 Canonul 13 Antiohia: Niciun episcop s# nu ndr#zneasc# s# se mute de la o eparhie la alta "i s# hirotoneasc# pe oarecare n Biseric# pentru ndeplinirea slujbei, nici s# aduc# cu sine pe al!ii, dect numai dac# s-ar duce chemat fiind prin acela n al c#rui teritoriu s-ar duce. Iar dac#, nefiind chemat de cineva, s-ar duce f#r# rnduial# pentru hirotonirea oarec#rora "i pentru ornduirea afacerilor biserice"ti care nu-l privesc pe dnsul, s# fie nule cele f#cute de dnsul, "i el nc# s#-"i ia pedeapsa cuvenit# nernduielii sale "i ntreprinderii ilegale, caterisit fiind imediat de acum nainte de Sfntul Sinod. 123 Canonul 17 Antiohia: Dac# vreun episcop, lund hirotonie de episcop "i rnduindu-se a crmui poporul, nu ar primi slujba, nici nu s-ar ndupleca s# mearg# la biserica ncredin!at# lui, acela s# fie excomunicat pn# cnd fiind silit ar primi sau pn# cnd sinodul complet al episcopilor eparhiei ar hot#r altceva n privin!a lui. 124 Canonul 8 Sinodul I Ecumenic: n privin!a celor ce s-au numit pe sine cndva catari (cura!i), iar acum (se rentorc) vin la sobornicirca "i apostoleasca Biseric#, i s-a p#rut sfntului "i marelui sinod ca punndu-se minile asupra lor, s# r#mn# astfel n cler. Dar nainte de toate se cuvine ca ei s# m#rturiseasc# n scris c# vor primi (se vor uni, vor fi de acord) "i vor urma dogmele bisericii sobornice"ti "i apostolice, anume c# vor avea comuniune (mp#rt#"ire) "i cu cei c#s#tori!i a doua oar#, "i cu cei care au c#zut n vremea prigoanei (persecu!iei), cu privire la care s-a rnduit timpul (de poc#in!#) "i s-a hot#rt sorocul (termenul de iertare), - a"a nct ace"tia (catarii) s# urmeze ntru toate dogmele Bisericii sobornice"ti. Prin urmare, ace"tia to!i, fie (c# sunt) n sate, fie (c# sunt) n ora"e, numai singuri cei care s-ar g#si hirotoni!i, (adic#) cei ce se g#sesc n cler, s# r#mn# n acela"i chip (n acela"i cin, n aceea"i stare). Iar dac# acolo unde (exist#) episcop sau presbiter al Bisericii sobornice"ti se rentorc (revin) oarecari (dintre clericii catari), este nvederat c# episcopul Bisericii va avea vrednicia de episcop, iar acela ce se nume"te episcop la a"a-zi"ii catari va avea vrednicia de presbiter; afar# numai dac# nu cumva i s-ar p#rea episcopului (potrivit) s#-l mp#rt#"easc# pe acesta la cinstea numelui. Iar dac# lui nu i-ar pl#cea acest lucru, (atunci) pentru ca totu"i s# se vad# c# el este n cler, s# i se g#seasc# un loc, fie de horepiscop, fie de presbiter, ca s# nu fie doi episcopi ntr-o cetate. 125 Canonul 6 Sinodul IV Ecumenic: Nimeni s# nu fie hirotonit f#r# sorocire (destina!ie, absolut f#r# leg#tur#, legat de vreun loc), nici presbiterul, nici diaconul, nici altcineva oarecare din starea bisericeasc# (clerical#); numai dac# cel ce se hirotone"te va fi anume sorocit (destinat) pentru biserica unei cet#!i sau a unui sat sau altarului (sanctuarului) unui mucenic (martir) sau m#n#stiri. Iar n privin!a celor hirotoni!i f#r#

evident echivalen!i126, iar canonul 15 al aceluia"i sinod de la Calcedon127 folose"te ambii termeni (hirotonie hirotesie) n ceea ce le prive"te pe diaconi!e. Aceea"i echivalen!# este reg#sit# "i n legislatia imperial# bizantin# unde, spre exemplu, diaconi!ele sunt prezentate ca facnd parte din clerul hirotonit. ncepnd cu secolul al VIII-lea, cei doi termeni sunt diferen!ia!i. Dup# Zonaras "i Balsamon (sec. XII), n ciuda ctorva ezit#ri, hirotonia va desemna investirea sacramental# a clerului superior, pe cnd hirotesia se va referi la clerul inferior128 . Ulterior, n sec. al XV-lea, Simeon al Tesalonicului va introduce "i un criteriu liturgic de distingere a celor doi termeni, hirotonia fiind prezentat# ca s#vr"it# n altar, iar hirotesia n afara lui. n orice caz, distinc!ia care ia na"tere trziu, n sec. al VIII-lea este ntlnit# numai n textele canonice, spre deosebire de practica liturgic#, n care echivalen!a termenilor este p#strat# pn# trziu129. S#vr"itorul Tainei Hirotoniei pentru preo!i "i diaconi este episcopul eparhiei sau delegatul lui un alt episcop a"a cum arat# canonul 2 Apostolic130, iar hirotonia ntru episcop este s#vr"it# de trei sau cel pu!in doi episcopi, reprezentnd episcopatul Bisericii autocefale respective (1 ap.131; 6 sin. I ec132; 13133 %i 49 Cartag.134). Nu poate s#vr"i acceast#
soroace (destina!ie), sfntul sinod a ornduit (hot#rt) ca o astfel de hirotesie (hirotonie) s# fie f#r# t#rie "i ca nic#ieri s# nu poat# sluji (lucra), spre ocara celui ce i-a hirotonit. 126 Vogel CYRILLE, Chirotonie et Chirotsie, Importance et relativit du geste de limposition des mains dans la collation des ordres, Irnikon, 1972, p. 63. 127 Canonul 15 Sinodul IV Ecumenic: Femeia nainte de 40 de ani s# nu se sfin!easc# (hiroteseasc#, consacre) ntru diaconi!#, dar "i aceasta (s# se fac#) dup# o ispitire cu luare-aminte (cercetare temeinic#). Iar dac# primind hirotesia "i r#mnnd un timp oarecare n slujb#, se d# pe sine c#s#toriei, batjocorind harul lui Dumnezeu, una ca aceasta s# fie dat# anatemei, mpreun# cu acela ce s-a legat cu ea. 128 Ibidem, p. 64. 129 Ibidem, p. 65. 130 Canonul 2 Apostolic: Preotul s# se hirotoneasc# de c#tre un episcop, la fel "i diaconul "i ceilal!i clerici. 131 Canonul 1 Apostolic: Episcopul s# se hirotoneasc# de c#tre doi sau trei episcopi. 132 Canonul 6 Sinodul I Ecumenic: S# se !ie obiceiurile cele vechi, cele din Egipt "i din Libia "i din Pentapole, a"a nct episcopul din Alexandria s# aib# st#pnire peste toate acestea, pentru c# acesta este "i obiceiul episcopului Romei. De asemenea "i n Antiohia "i n celelalte eparhii (provincii) s# li se p#streze Bisericilor ntiet#!ile (privilegiile). Este apoi cu totul nvederat lucrul acela, c# dac# cineva ar deveni episcop f#r# ncuviin!area mitropolitului, marele sinod a hot#rt c# unul ca acesta nu se cade s# fie episcop. Iar dac# alegerii comune tuturor, fiind ea (cu temei) bine ntemeiat# "i dup# canonul bisericesc, i s-ar mpotrivi doi sau trei din vrajb# (pizm#) proprie, s# aib# t#rie votul (hot#rrea) celor mai mul!i. 133 Canonul 13 Cartagina: Episcopul Aureliu zise: Ce zice sfin!ia voastr# despre acestea? To!i episcopii au r#spuns: Trebuie s# !inem hot#rrile date de noi, ca nu cumva prima!ii vreunei eparhii oarecare din nechibzuin!# s# r#mn# neglija!i. Deci adunndu-se mul!i episcopi s# hirotoneasc# pe episcop. Iar de va fi nevoie, trei episcopi, din oricare loc ar fi, vor hirotoni pe episcop cu porunca

Sfnt# Tain# dect episcopul valid hirotonit (18 Sard.135) investit cu autoritate bisericeasc# (35 ap.136; 16 sin. I ec137; 2 sin. II ec138; 8 sin. III ec139; 13140 %i 22 Ant.141; 3 Sard.142),
primatului. &i dac# vreunul s-ar mpotrivi ntru ceva m#rturisirii sau isc#liturii sale, acela se va lipsi pe sine nsu"i de cinste. 134 Canonul 49 Cartagina: Episcopii Onorat "i Urban au zis: nc# "i aceea ni s-a ncredin!at c#, deoarece doi episcopi nvecina!i din Numidia au ndr#znit s# hirotoneasc# un iereu, s# hot#r!i a nu se mai face hirotonii de episcopi dect numai de c#tre doisprezece. Episcopul Aureliu a zis: S# se p#streze rnduiala cea veche ca nu mai pu!in dect trei dintre episcopii orndui!i s# fie de ajuns pentru hirotonia episcopilor; c#ci de pild# n Tripolis sau n Arzua popoarele barbare sunt foarte aproape; apoi, dup# cum "ti!i, n Tripolis sunt de tot numai cinci episcopi, "i este cu putin!# ca doi din num#rul lor s# fie adeseori re!inu!i de vreo necesitate. C#ci este dificil ca dintr-un num#r orict de mare to!i s# poat# fi prezen!i; "i aceasta nu trebuie s# fie piedic# pentru folosul Bisericii; c#ci "i n aceast# biseric#, n care sfin!iile voastre a!i binevoit a v# ntruni, adeseori "i aproape n fiecare duminic# avem de cei ce se hirotonesc. Deci pot eu oare s# convoc deseori doisprezece sau zece sau nu mult mai pu!ini episcopi? Pe doi ns# din cei din apropiere mi este u"or smereniei mele s#-i ntrunesc laolalt#. Din cauza aceasta dragostea voastr# vede mpreun# cu mine c# acest lucru, c# hirotonia s# se fac# de doisprezece episcopi, nu se poate observa. 135 Canonul 18 Sardica: Episcopul Gauden!iu zise: Tu "tii, frate Ae!iu, c# de cnd ai fost a"ezat episcop, totdeauna a st#pnit pacea: pentru ca s# nu r#mn# nici o urm# de divergen!# de p#reri n privin!a persoanelor biserice"ti, s# se hot#rasc# a fi prim!i to!i aceia care au fost pu"i de Museu "i Eutihian, deoarece nu li s-a g#sit lor nici o vin#. 136 Canonul 35 Apostolic: Episcopul s# nu ndr#zneasc# s# fac# hirotonii n afara eparhiei sale, n cet#!ile "i n satele care nu-i sunt supuse Iui; iar de s-ar dovedi c# a f#cut aceasta f#r# ncuviin!area celor care st#pnesc cet#!ile sau satele acelea, s# se cateriseasc# "i ei, "i cei pe care i-a hirotonit. 137 Canonul 16 Sinodul I Ecumenic: C!i dintre presbiteri sau diaconi, sau peste tot, cei ce se num#r# n cler (sunt socoti!i n rndul clerului), n chip cutez#tor, neavnd naintea ochilor nici frica lui Dumnezeu, nerecunoscnd nici canonul bisericesc, vor pleca de la bisericile lor, ace"tia nu trebuie s# fie primi!i nicidecum n alt# Biseric#, ci trebuie s# fie sili!i ca s# se rentoarc# n parohiile (eparhiile) lor; sau dac# st#ruiesc (persist#), trebuie s# fie excomunica!i (s# fie f#r# de mp#rt#"ire). Iar dac# ar "i ndr#zni cineva s# r#peasc# pe cel ce este al altuia (apar!ine altuia) "i s#-l hirotoneasc# n Biserica lui, f#r# ncuviin!area episcopului propriu de la care a fugit cel ce este num#rat n cler (este socotit n rndul clerului), s# fie hirotonia (lui) f#r# t#rie. 138 Canonul 2 Sinodul II Ecumenic: Episcopii pu"i peste o diecez# s# nu se ntind# (treac#) asupra bisericilor din afara hotarelor lor, nici s# nu tulbure bisericile, ci potrivit Canoanelor, episcopul Alexandriei s# crmuiasc# numai pe cele (bisericile) din Egipt, iar episcopii Orientului s# chiverniseasc# (administreze) numai Orientul, p#strndu-se pe seama Bisericii antiohienilor ntiet#!ile (privilegiile) cele din Canoanele de la Niceea; si episcopii diecezei Asiei s# chiverniseasc# numai cele (bisericile) din dieceza Asiei; "i cei ai (diecezei) Pontului, numai pe ale (diecezei) Pontului "i cei ai Traciei, numai pe ale (diecezei) Traciei s# le crmuiasc#. Iar nechema!i, episcopii s# nu treac# peste dieceza lor pentru hirotonie sau pentru alte oarecari (lucr#ri de crmuire bisericeasc#) crmuiri biserice"ti. P#zindu-se ns# canonul stabilit mai nainte privitor la chivernisiri, este clar c# cele privitoare la fiecare eparhie le va crmui sinodul eparhiei (respective), potrivit celor ornduite (hot#rte) la Niceea. Iar bisericile lui Dumnezeu cele ce sunt la popoarele barbare trebuie s# se crmuiasc# dup# obiceiul p#rin!ilor, care s-a !inut. 139 Canonul 8 Sinodul III Ecumenic: Preaiubitorul de Dumnezeu episcopul Rigin "i ceilal!i mpreun# cu dnsul preaiubitori de Dumnezeu episcopi ai eparhiei (mitropoliei) ciprienilor, Zenon "i Evagrie, ne-au f#cut cunoscut un lucru nou scornit, potrivnic (contrar) rnduielilor biserice"ti "i Canoanelor sfin!ilor apostoli "i care primejduie"te (atinge) libertatea tuturor. Drept aceea, pentru c#

m#rturisitor al adev#ratei credin!e (68 ap.143). Hirotonia trebuie s# fie primit# n libertate "i

suferin!ele ob"te"ti au trebuin!# de vindecare mai mare, ca unele care "i aduc stric#ciune mai mare "i mai ales fiindc# nici nu s-a urmat (observat) vreun obicei mai vechi, ca episcopul cet#!ii Antiohiei s# fac# hirotoniile cele din Cipru, dup# cum prin zapise (documente, scrisori) "i prin glasurile lor proprii au ar#tat (au confirmat) preaevlavio"ii b#rba!i care "i-au f#cut ar#tarea n sfntul sinod, ntist#t#torii sfintelor biserici din Cipru s# aib# putere, f#r# tulburare "i f#r# sil#, dup# Canoanele cuvio"ilor p#rin!i "i dup# vechiul obicei s# fie f#cute de c#tre dn"ii hirotoniile preaevlavio"ilor episcopi. Aceasta s# se p#zeasc# (observe) "i n celelalte dieceze "i n eparhiile (mitropoliile) de pretutindeni, nct niciunul dintre preaiubitorii de Dumnezeu episcopi s# nu cuprind# (s# nu apuce) alt# eparhie, care nu a fost mai demult "i dintru nceput sub mna lui sau a celor dinaintea lui. Iar dac# cineva a cuprins (ocupat) eparhie str#in# "i n chip silnic a pus-o sub el (sub st#pnirea lui), pe aceasta s# o dea napoi (restituie), ca s# nu se calce Canoanele p#rin!ilor "i nici sub cuvnt (sub chipul sau pretextul) de lucrare sfin!it# s# se furi"eze trufia st#pnirii lume"ti, "i s# nu trecem cu vederea c# pierdem cte pu!in slobozenia (libertatea) pe care ne-a d#ruit-o nou# cu sngele S#u Domnul nostru Iisus Hristos, Izb#vitorul (Eliberatorul) tuturor oamenilor. I s-a p#rut, a"adar, sfntului "i ecumenicului sinod ca fiecare eparhie (mitropolie) s# p#zeasc# curate "i nestrmtorate (neatinse) drepturile care i se cuvin ei, de la nceput "i de mult, dup# obiceiul !inut din vechime, avnd fiecare mitropolit ng#duin!a (permisiunea) ca pentru propria lui asigurare (siguran!#) s# ia opisele (copiile) celor ce s-au ntocmit (hot#rt). Iar dac# cineva ar nf#!i"a o hot#rre potrivnic# celor ornduite acum, i s-a p#rut ntregului sfnt "i ecumenic sinod ca aceasta s# fie f#r# t#rie. 140 Canonul 13 Antiohia: Niciun episcop s# nu ndr#zneasc# s# se mute de la o eparhie la alta "i s# hirotoneasc# pe oarecare n Biseric# pentru ndeplinirea slujbei, nici s# aduc# cu sine pe al!ii, dect numai dac# s-ar duce chemat fiind prin acela n al c#rui teritoriu s-ar duce. Iar dac#, nefiind chemat de cineva, s-ar duce f#r# rnduial# pentru hirotonirea oarec#rora "i pentru ornduirea afacerilor biserice"ti care nu-l privesc pe dnsul, s# fie nule cele f#cute de dnsul, "i el nc# s#-"i ia pedeapsa cuvenit# nernduielii sale "i ntreprinderii ilegale, caterisit fiind imediat de acum nainte de Sfntul Sinod. 141 Canonul 22 Antiohia: Episcopul s# nu intre n cetate str#in#, care nu este supus# lui, nici n !inutul care nu !ine de el, pentru hirotonia cuiva, nici s# nu a"eze presbiteri sau diaconi n locurile supuse altui episcop, dect numai cu voia episcopului propriu al !inutului. Iar de ar ndr#zni cineva una ca aceasta, hirotonia s# fie nul# "i dnsul s# primeasc# epitimie de la sinod. 142 Canonul 3 Sardica: Episcopul Osiu zise: Aceasta nc# este de nevoie a se ad#uga ca niciunul dintre episcopi s# nu treac# de la eparhia sa n alt# eparhie, n care se g#sesc episcopi, f#r# numai de s-ar chema de fra!ii cei ce sunt ntr-nsa; spre a nu se p#rea c# noi nchidem u"ile dragostei. Asemenea trebuie s# ne ngrijim "i pentru ca, dac# n vreo eparhie careva dintre episcopi ar avea pricin# mpotriva fratelui "i mpreun# episcopului s#u, niciunul dintre ace"tia s# nu cheme episcopi din alt# eparhie drept judec#tori. Iar dac# cumva vreunuia dintre episcopi i s-ar p#rea c# este condamnat n vreo pricin# "i ar socoti c# pricina lui nu este rea, ci bun#, ca astfel s# se nnoiasc# judecata, de s-ar p#rea dragostei voastre s# cinstim memoria Sf. Petru "i s# se scrie lui Iuliu, episcopul Romei, n privin!a celor care s-au judecat, ca prin episcopii vecini ai eparhiei, de ar trebui, s# se nnoiasc# judecata "i el s# dea pe judec#tori. Iar de nu s-ar putea dovedi c# pricina lui este de acest fel, nct s# fie nevoie de a doua judecat#, atunci cele o dat# judecate s# nu se mai desfac# "i cele f#cute s# r#mn# nt#rite. 143 Canonul 68 Apostolic: Dac# vreun episcop sau presbiter sau diacon, va primi a doua hirotonie de la altcineva, s# se cateriseasc# "i el, "i cel ce l-a hirotonit, afar# de cazul c# ar dovedi c# are hirotonia (ntia) de la eretici. C#ci cei ce sunt boteza!i sau hirotoni!i de unii ca ace"tia nu este cu putin!# s# fie nici credincio"i, nici clerici.

deplin# responsabilitate (10 Vasile cel Mare144), de c#tre persoane care dovedesc statornicie n via!a crestin# autentic# (80 ap.145; 2146 %i 9 sin. I ec147; 33 Trul.148; 12 Laod.149, 18 Cartag.150;
144

Canonul 10 Vasile cel Mare: Cei ce jur# c# nu primesc hirotonia, dup# ce au jurat, s# nu fie sili!i a-"i c#lca jur#mntul. C#ci, de"i se pare cuiva c# este vreun canon care iart# pe unii ca ace"tia, totu"i din experien!# am cunoscut c# cei ce-"i calc# jur#mntul nu merg pe calea cea bun#. Dar trebuie a se cerceta "i felul jur#mntului "i cuvintele "i dispozi!ia cu care s-au jurat, "i fine!ea adausurilor din cuvintele cu care s-a depus jur#mntul; a"a dac# de nic#ieri nu va primi nici o dezvinov#!ire pentru dn"ii, apoi unii ca ace"tia trebuie a se abandona cu des#vr"ire. Dar cazul n leg#tur# cu Sevir, adic# presbiterul cel hirotonisit de acesta, ni se pare c# are oarecare dezvinov#!ire de acest fel, dac# !i se pare "i !ie; dispune ca !inutul acela ce este supus Mistiei, la care a fost rnduit acel om, s# se supun# Masadelor; c#ci astfel nici acela, nep#r#sind locul destinat, nu-"i va c#lca jur#mntul, "i nici Loghin, avnd pe Chiriac la sine, nu va l#sa p#r#sit# Biserica, "i nici sufletul s#u nu-l va osndi prin neglijen!#; iar noi ne vom ar#ta c# nu facem ceva mpotriva canoanelor Ancirale, p#rtinind pe Chiriac, cel ce s-a jurat s# r#mn# la Mindani, dar apoi a acceptat str#mutarea; c#ci rentoarcerea va fi p#zirea jur#mntului; iar ceea ce a f#cut n urma ordinului nu i se va socoti spre c#lcare de jur#mnt, din cauz# c# n-a !inut seam# de jur#mnt, c#ci nici pentru timp scurt nu s-a dep#rtat de Mindani, ci a r#mas acolo ntruna. Iar pe Sevir, care se dezvinov#!e"te cu lipsa de memorie, l vom ierta zicnd c# cunosc#torul celor ascunse nu va trece cu vederea ca Biserica sa s# fie p#gubit# de unul ca acesta, care de la nceput a lucrat necanonice"te "i a legat cu jur#mnt mpotriva Evangheliei, "i nva!# a se c#lca jur#mntul prin aceea c# s-a str#mutat, iar acum min!ind prin aceea c# f#!#r#"te lipsa de memorie. Deoarece ns# nu suntem judec#tori de inimi, ci judec#m dup# cele ce le auzim, s# l#s#m Domnului pedepsirea, iar noi l vom primi f#r# deosebire, dnd iertare prin uitare patimei omene"ti. 145 Canonul 80 Apostolic: Pe cel ce a venit din via!a p#gneasc# "i a fost botezat, sau (pe cel ce a venit) din petrecerea u"uratic# (p#c#toas#) a vie!ii, nu este drept a-l rndui (promova, face) ndat# episcop; c#ci este lucru nedrept ca cel care nc# n-a ar#tat n niciun chip destoinicie (pricepere) s# fie altora nv#!#tor; afar# numai dac# aceasta se face prin harul dumnezeiesc. 146 Canonul 2 Sinodul I Ecumenic: Deoarece multe s-au f#cut mpotriva canonului bisericesc, fie din nevoie, fie n alt chip, la st#ruin!a oamenilor, nct oamenii abia veni!i de la via!a p#gneasc# la credin!# "i care n scurt# vreme au fost catehiza!i se aduc ndat# la baia spiritual#, "i deodat# cu botezarea se nainteaz# la episcopat sau la presbiterat, s-a socotit c# este bine ca de acum nainte nimic de acest fel s# nu se mai fac#; pentru c# i trebuie timp de mai mult# ispitire celui care se catehizeaz# (catehumenului) "i dup# botez. C#ci este l#murit# Scriptura apostolic# ce zice: Nu neofit, ca nu mndrindu-se s# cad# n osnd# "i n lan!ul (cursa), diavolului (1 Tim. 3, 6). Iar dac# cu trecerea vremii, s-ar afla vreo p#c#tuire sufleteasc# cu privire la o persoan# (a unei persoane) "i s-ar dovedi de c#tre doi sau trei martori, unul ca acela s# nceteze din cler. Iar cel ce ar face (ar proceda) mpotriva acestora, aceluia i se va pune la ndoial# calitatea de cleric (n privin!a apartenen!ei lui la cler), ca unul care a cutezat s# se mpotriveasc# marelui sinod. 147 Canonul 9 Sinodul I Ecumenic: Dac# cineva f#r# de cercetare a fost naintat (rnduit) presbiter sau f#cndu-i-se ispitirea "i-a m#rturisit p#catele, "i m#rturisindu-se el, oamenii fiind mi"ca!i, au pus minile pe unul ca acesta mpotriva canonului, pe acesta canonul nu-l prime"te (n cler), c#ci Biserica soborniceasc# ap#r# (revendic#) numai ceea ce este f#r# de prihan#. 148 Canonul 33 Sinodul VI Ecumenic: De vreme ce am cunoscut c# n !ara armenilor se rnduiesc (se introduc) n cler numai cei de neam preo!esc - cei ce ncearc# s# fac# aceasta urmnd obiceiurilor iudaice , iar unii dintre ei chiar "i netun"i se a"az# cnt#re!i "i cite!i ai dumnezeiescului loca", am chibzuit mpreun# ca de acum nainte s# nu le fie permis celor ce voiesc a nainta pe oarecare n cler s# caute la neamul celui ce se nainteaz#, ci ispitindu-i dup# rnduielile (normele) ce au fost a"ezate n sfintele Canoane, dac# ar fi vrednici s# se numere n cler, pe ace"tia s#-i nainteze slujitori biserice"ti,

89 Vasile cel Mare151; 4 Chiril Alex.152) "i ea nu se repet# (68 ap.153; 48 Cartag.154).

fie c# s-au n#scut din str#mo"i preo!i, fie c# nu. Dar nici s# nu se ng#duie vreunuia dintre to!i ca, dup# rnduial# celor num#ra!i n cler, s# rosteasc# poporului cu glas tare, de pe amvon, cuvintele cele dumnezeie"ti, dect numai dac# vreunul ca acesta se nvrednice"te de tundere clerical# "i prime"te n mod canonic binecuvntarea de la propriul s#u p#stor. Iar dac# s-ar prinde cineva f#cnd mpotriva celor ce s-au scris mai nainte, s# se afuriseasc#. 149 Canonul 12 Laodiceea: Episcopii s# se a"eze la conducerea bisericeasc# cu hot#rrea mitropoli!ilor "i a episcopilor celor dimprejur, fiind examina!i vreme ndelungat#, att n privin!a credin!ei, ct "i a conduitei dreptei vie!i. 150 Canonul 18 Cartagina: A"ijderea s-a hot#rt ca, hirotonindu-se episcopul ori clericul, cei ce-i hirotonesc mai nainte s# le pun# n urechi cele hot#rte de sinoade, ca nu cumva lucrnd mpotriva hot#rrilor sinodului s# se c#iasc#. Tot a"a s-a hot#rt s# nu se dea Euharistia trupurilor celor mor!i. C#ci s-a scris: Lua!i, mnca!i; dar trupurile mor!ilor nu pot nici a lua, nici a mnca, "i ca presbiterii s# nu boteze din ne"tiin!# pe cei ce au murit deja. Drept aceea s# se nt#reasc# n acest sinod ca, potrivit celor hot#rte la Niceea, s# se convoace n fiecare an pentru pricinile biserice"ti, care de multe ori se ntrzie spre pieirea poporului, la care sinod to!i cei ce !in primele scaune ale eparhiilor s# trimit# din sinoadele lor episcopi reprezentan!i pe doi sau "i pe c!i vor alege, pentru ca sinodul ntrunit s# poat# avea deplin# autoritate. 151 Canonul 89 Vasile cel Mare: Foarte m# mhne"te c# n timpul din urm# canoanele din Ancira ale P#rin!ilor au fost p#r#site "i s-a scos din Biseric# toat# stricte!ea; "i m # tem c# indiferen!a aceasta naintnd cu ncetul pe calea sa, afacerile Bisericii s# nu ajung# n deplin# tulburare. Obiceiul ncet#!enit n vechime n bisericile lui Dumnezeu, primea pe slujitorii Bisericii dup# ce i cerceta cu toat# temeinicia; "i se cerceta cu de-am#nuntul ntregul lor mod de via!#, de nu sunt brfitori, de nu sunt be!ivi, de nu sunt apleca!i spre glcevi, de "i-au educat tinere!ea lor ca s# poat# s#vr"i cele sfinte, f#r# de care nimeni nu va vedea pe Domnul (Evr. 12, 14). & i aceasta o cercetau presbiterii " i diaconii, care vie ! uiau mpreun# cu ei, apoi i duceau la horepiscopi, care, primind voturile de la cei ce m#rturiseau adev#rat "i dnd de "tire episcopului, a"a l num#rau pe slujitor n tagma celor ieratice"ti. Dar acum, nl#turndu-ne nti pe noi "i nici acceptnd s#-i aduce!i la noi spre hot#rre, v-a!i nsu"it toat# puterea. Apoi, chiar neglijnd cu totul aceast# chestiune, a!i ng#duit presbiterilor "i diaconilor s# introduc# n biseric# pe nevrednici, pe oricare ar voi, f#r# a li se cerceta via ! a, cu p # timire, sau n urma nrudirii, sau n urma oric # rei alte prietenii. Din cauza aceasta, ntr-adev # r mul!i slujitori se num # r# n fiecare sat; dar niciunul nu este vrednic de slujirea altarului, precum n"iv# m#rturisi!i, fiind lipsi!i de b#rba!i la alegeri. Deci, de vreme ce lucrul a ajuns deja s# fie f#r# leac, iar mai ales acum cei mai mul!i, de frica nrol#rii la armat # , se introduc pe sine n slujba bisericeasc # , din necesitate am ajuns s# se nnoiasc# canoanele din Ancira ale P#rin!ilor, "i scriu vou# s#-mi trimite!i mie consemnarea slujitorilor biserice"ti din fiecare sat, "i fiecare de c#tre cine s-a introdus n slujb#, "i care este modul lui de vie!uire. Dar s# ave!i "i la voi consemnarea, nct cele scrise, care se p#streaz# la noi, s# se potriveasc# cu ale voastre, " i nim # nui s # -i fie cu putin !# a se nscrie cnd vrea. A " adar, dac# oarecare s-a introdus de c#tre presbiteri dup# primul indiction, se vor arunca ntre mireni, "i din nou s# se fac# de voi cercetarea n privin!a lor; "i de vor fi vrednici, s # se primeasc # prin hot # rrea voastr # ; " i cur #! i ! i Biserica, izgonind pe cei nevrednici din ea. Deci "i n viitor s#-i cerceta!i pe cei vrednici "i s#-i primi!i; dar s# nu-i num#ra!i n cler nainte de a-i aduce la noi - altcum s# "ti!i c# mirean va fi cel ce va fi primit n slujba Bisericii f#r# de socotin!a noastr#. 152 Canonul 4 Chiril al Alexandriei: Trebuie s# avem grij# de totul ce este de trebuin!# "i de nevoie pentru zidirea popoarelor "i ceea ce contribuie spre slava sfintei Biserici. C#ci scris este: Face!i evlavio"i pe fiii lui Israel (Lv. 15, 31). Deci P#rin!ii m#n#stirilor din eparhia Tebaida, b#rba!i

Hirotonia nu poate fi primit# dect pentru misiunea Bisericii, "i de aceea dobndirea ei prin simonie, sau alt mod fraudulos, este aspru condamnat# (29 ap.155; 2 sin. IV ec156; 22

evlavio"i "i avnd vie!uire vrednic# de admirat, venind n Alexandria "i ntreba!i fiind de c#tre mine n privin!a st#rii m#n#stirilor de acolo, mi-au spus c# mul!i se smintesc din caruza urm#toare. Unii care de curnd s-au nsurat "i, ntocmai ca "i cum ar fi venit din camerele nup!iale, am#gesc pe unii dintre episcopii lui Dumnezeu iubitori, "i poate c# nimeni nu s-a pronun!at pentru dn"ii, se hirotonesc clerici, adic# presbiteri. Iar al!ii oarecare, sco"i fiind chiar din m#n#stiri ca dezordona!i, iar#"i alearg# spre hirotonie "i, f#cndu-se clerici, intr# n acelea"i m#n#stiri de unde au fost sco"i; "i voiesc s# aduc# jertf# "i s# s#vr"easc# toate care sunt obi"nuite clericilor "i acestea cauzeaz# c# "i unii dintre cei ce-i cunosc pe dn"ii nu evit# numai adun#rile biserice"ti, ci se re!in de a se mp#rt#"i cnd liturghisesc aceia. Deci fiindc# precum am zis, totul trebuie s# se fac# de c#tre noi spre zidirea popoarelor, cucernicia voastr# s# bage de seam# la acestea. &i dac# cineva ar vrea s# se hirotoneasc# cleric, s# se cerceteze via!a lui: "i ori de are so!ie, au nu; "i cum "i cnd a luat-o; "i dac# s-a desp#r!it de ea; "i de este el vreunul dintre cei lep#da!i sau de c#tre alt episcop de Dumnezeu cinstitor, au din m#n#stire; "i atunci s# se hirotoneasc#, dac# se va g#si neprih#nit. c# a"a vom p#zi att con"tiin!a noastr# curat#, ct "i sfnta "i cinstita slujb# neprih#nit#. 153 Canonul 68 Apostolic: Dac# vreun episcop sau presbiter sau diacon, va primi a doua hirotonie de la altcineva, s# se cateriseasc# "i el, "i cel ce l-a hirotonit, afar# de cazul c# ar dovedi c# are hirotonia (ntia) de la eretici. C#ci cei ce sunt boteza!i sau hirotoni!i de unii ca ace"tia nu este cu putin!# s# fie nici credincio"i, nici clerici. 154 Canonul 48 Cartagina: Referitor la ns#rcinarea ce ni s-a dat nou# la timpul s#u, raport#m "i cele ce s-au hot#rt la sinodul din Capua, c# nu se permite a se face botez#ri din nou sau hirotoniri din nou sau transfer#ri de episcopi. Totu"i, Cresconiu, episcopul !inutului Recensa, desconsidernd poporul s#u, a n#v#lit asupra bisericii din Tubina "i, potrivit hot#rrilor, de mai multe ori fiind f#cut atent s# p#r#seasc# acea biseric# n care a intrat, totu"i pn# ast#zi n-a vrut s# o p#r#seasc#. Despre cele ce vi le-am comunicat acum am auzit c# sunt adev#rate; "i ne rug#m, potrivit celor ce ni s-au ncredin!at, s# hot#r!i, deoarece nevoia ne sile"te la acest lucru, a ni se da libertatea ca s# putem s# ne adres#m c#peteniei provinciei mpotriva aceluia potrivit dispozi!iilor mp#ra!ilor preasl#vi!i, pentru ca cei ce nu au voit a se supune blndei admonest#ri a sfin!iei voastre "i s# ndrepte cele ce nu sunt iertate, ndat# s# se opreasc# prin autoritatea st#pnirii lume"ti. Episcopul Aureliu a zis: Dup# ce s-a observat rnduiala dispozi!iilor (din fiin!# "i) dup# ce Cresconiu, de"i rugat fiind foarte mult de dragostea noastr# s# renun!e, dar el totu"i a refuzat, s# se considere ca fiind afar# de competen!a sinodului, fiindc# n urma dispre!ului "i nc#p#!n#rii sale a ajuns n puterea st#pnirii lume"ti. Episcopii Onorat "i Urban ziser#: De to!i se hot#r#"te aceasta? To!i episcopii au r#spuns: Cu dreptate este, se aprob#. 155 Canonul 29 Apostolic: Dac# vreun episcop, presbiter sau diacon ar dobndi aceast# vrednicie (demnitate) prin bani, s# se cateriseasc# "i acela ce l-a hirotonit "i s# se taie cu totul din comuniune (Biseric#), ca Simon Magul de c#tre mine Petru. 156 Canonul 2 Sinodul IV Ecumenic: Dac# vreun episcop ar s#vr"i hirotonia pentru bani "i ar cobor ntre lucrurile de vnzare harul care nu se vinde, "i ar hirotoni episcop ori horepiscop, ori presbiteri, ori diaconi, ori pe altcineva dintre aceia care se num#r# n cler, sau pentru bani ar nainta (ar institui, ar rndui) econom sau ecdic (ap#r#tor, avocat bisericesc) sau paramonar sau pe oricine din cler (din rndul slujba"ilor biserice"ti) pentru c"tig ru"inos pe seama sa, cel dovedit c# a f#cut aceasta s# se primejduiasc# n privin!a propriei sale trepte (spi!e), iar cel hirotonit s# nu aib# nici un folos din hirotonia sau naintarea aceea din nego!; ci s# fie str#in de vrednicia sau de slujba pe care a dobndit-o prin bani. Iar dac# cineva s-ar v#di (ar ap#rea) ca mijlocitor n astfel de apuc#turi (afaceri) ru"inoase "i nelegiuite (neng#duite), s# cad# "i acesta din treapta sa, dac# ar fi cleric, iar dac# ar fi laic sau c#lug#r (tr#ind c#lug#re"te), s# fie dat anatemei.

Trul.157; 19 sin.VII ec158; 90 Vasile cel Mare159; Ghenadie C.160; Tarasie C.161).

157

Canonul 22 Sinodul VI Ecumenic: Poruncim ca cei ce au fost hirotoni!i pe bani, iar nu dup# ispitire "i dup# alegerea vie!ii (celei preo!e"ti), fie episcopi, fie orice altfel de clerici, s# se cateriseasc#; dar "i cei ce i-au hirotonit. 158 Canonul 19 Sinodul VII Ecumenic: Att de mult s-a nst#pnit urciunea iubirii de argin!i la crmuitorii Bisericilor, a"a c# "i oarecare dintre b#rba!ii care se numesc evlavio"i, "i dintre femei, uitnd porunca Domnului, s-au am#git "i fac pentru aur primirile celor ce vin spre cinul preo!esc "i spre via!a singuratic# (monahal#). &i se ntmpl# precum zice marele Vasile, c# este de lep#dat "i ntregul, al c#rui nceput este netrebnic, c#ci nu este ng#duit a sluji lui Dumnezeu "i lui mamona (Mt. 6, 24). Dac#, a"adar, s-ar g#si cineva f#cnd acest lucru, dac# este episcop sau egumen, sau oarecare din starea preo!easc#, ori s# nceteze, ori s# se cateriseasc#, dup# canonul al 2-lea al Sfntului Sinod de la Calcedon. Iar de ar fi egumen#, s# se izgoneasc# din m#n#stire "i s# fie predat# la o alt# m#n#stire spre ascultare. A"ijderea "i egumenul care nu are hirotonie ntru presbiter. Iar n privin!a lucrurilor (bunurilor) celor date de p#rin!i copiilor drept zestre, sau a celor aduse din averea lor (proprietatea lor), dac# m#rturisesc cei ce le aduc c# acestea sunt nchinate (afierosite, consacrate) lui Dumnezeu, am ornduit c#, ori de ar r#mne, ori de ar ie"i, acelea s# r#mn# n m#n#stire, dup# f#g#duin!a aceluia (care le-a adus), afar# dac# n-ar fi vina naintest#t#torului (egumenului, pentru ie"irea din m#n#stire a aceluia). 159 Canonul 90 Vasile cel Mare: Monstruozitatea lucrului despre care scriu, chiar prin ceea ce n general a trezit b#nuial# "i prin ceea ce s-a vorbit, a umplut de durere sufletul meu, dar mi s-a p#rut de necrezut. Deci cel ce se "tie vinovat s# primeasc# ca o doctorie scrisoarea ce o trimit n aceast# privin!#; iar cel ce nu se "tie vinovat, ca nu mijloc profilactic; "i cel indiferent, de care m# rog s# nu se g#seasc# ntre voi, ca pe o m#rturie. Dar ce este despre ceea ce vorbesc? Spun oarecare c# voi lua!i bani de la cei ce se hirotonesc "i c# acoperi!i aceasta sub pretextul evlaviei; "i aceasta este "i mai r#u. C#ci dac# cineva comite r#ul sub pretextul binelui, este vrednic de ndoit# pedeaps#; c#ci prin aceasta se lucreaz# ceea ce nu este bun "i se folose"te spre a s#vr"i p#catul, ca "i cum ar zice cineva c# ar fi ajut#tor binelui. De vor fi acestea a"a, n viitor s# nu se mai ntmple, ci ndreptezese; fiindc# celui ce prime"te argintul trebuie s# se zic# ceea ce s-a spus de c#tre apostoli celui ce voia s# dea ca s# cumpere mp#rt#"irea Duhului Sfnt: Argintul t#u fie mpreun# cu tine spre pieire (FA. 8, 20); c#ci mai u"or gre"e"te cel ce n urma ignoran!ei vrea s# cumpere dect cel ce vinde darul lui Dumnezeu: c# s-a f#cut vnzare, "i dac# tu vei vinde ceea ce ai primit n dar, ca un vndut lui satana, vei fi lipsit de har; c#ci introduci crcium#rie n cele duhovnice"ti "i n Biseric#, unde ni s-a ncredin!at Trupul "i Sngele lui Hristos, acestea nu trebuie s# se ntmple a"a; "i, iat#, spun care este "iretlicul. Ei socotesc c# nu p#c#tuiesc dac# nu iau ndat# "i iau dup# hirotonie; dar a lua este a lua oricnd. V# ndemn deci ca acest venit sau, mai bine zis, aceast# introducere spre gheena s# o lep#da!i; "i s# nu v# face!i nevrednici de s#vr"irea Sfintelor Taine, spurcndu-v# minile cu astfel de venituri. &i ierta!i-m# dac# la nceput, ca "i cum nu a" fi crezut, iar apoi amenin! ca "i cum a" crede. Dac# cineva dup# aceast# epistol# a mea va face una ca aceasta, se va ndep#rta de la altarele de aici; "i va c#uta unde, cump#rnd darul lui Dumnezeu, va putea s#-l vnd#. C#ci noi "i bisericile lui Dumnezeu nu avem astfel de obicei (1 Co. 16, 16). Ad#ugnd nc# una, voi ncheia. Acestea se fac din iubirea de argint; iar iubirea de argint este nu numai r#d#cina tuturor relelor (1 Tim. 6, 10), ci se nume"te "i idolatrie (Col. 3, 5). Deci nu cinsti!i mai mult pe idoli dect pe Hristos, pentru mai pu!ini argin!i; nici s# nu urma!i iar#"i lui Iuda, vnznd pentru profit a doua oar# pe cel ce s-a r#stignit odat# pentru noi, fiindc# !arinile, ct "i minile celor ce primesc aceste roduri, acheldama se vor numi. 160 Enciclica lui Ghenadie al Constantinopolului: Domnul "i Dumnezeul "i Mntuitorul nostru Iisus Hristos, cnd a ncredin!at sfin!ilor s#i ucenici propov#duirea Evangheliei "i i-a trimis pe ei nv#!#tori

oamenilor n toat# lumea, le-a poruncit n chip hot#rt ca darul ce l-au primit de la El, "i ei n dar s#-l dea oamenilor, nec"tignd pentru el aram#, sau argint, sau aur, sau n general o alt# avere material# sau p#mnteasc#. Fiindc# r#splata harurilor cere"ti "i duhovnice"ti nu sunt cele p#mnte"ti "i pieritoare. Porunca aceasta a dat-o nu numai acelora, ci, prin ei, "i nou#, pe care ne-a nvrednicit a intra n treapta "i locul lor. &i trebuie ca, precum atunci aceia, a"a "i noi acum s# o p#str#m "i s# o observ#m riguros "i s# nu n#scocim prin sofisme nebunii, nici s# ne arunc#m n hazard primejdios, n dar, zice, a!i luat, n dar da!i. S# nu c"tiga!i nici argint la cing#torile voastre (Mt. 10, 8). Simplu "i l#murit este cuvntul acestei porunci, neavnd nimic ndoielnic, nici imposibil de ndeplinit, nici avnd trebuin!# de t#lm#cire sofisticeasc#. De la mine a!i primit demnitatea preo!iei, zice; dac# Mi-a!i dat pentru aceasta ceva, ori mic, ori mare, "i dac# aceasta s-a vndut din partea mea, vinde!i-o "i voi altora, iar dac# a!i primit-o n dar, da!i-o "i voi n dar. Ce este mai l#murit dect porunca aceasta? &i ce este mai de folos celor ce i se supun? Cu adev#rat vai celor ce n!eleg s# c"tige darul lui Dumnezeu ori s#-l dea pentru bani; c#ci, dup# cele spuse de Sf. Petru, unii ca ace"tia dau prilej pentru venin de am#r#ciune "i pentru mpreunare cu nedreptatea, cuprin"i fiind de l#comia lor de argint; drept aceea, de acord cu aceast# lege a Domnului, "i canonul dat n aceast# privin!# al cuvio"ilor "i ferici!ilor P#rin!i de la Sfntul "i marele Sinod ecumenic adunat la Calcedon, ne spune nou# l#murit astfel prin aceste cuvinte: Dac# vreun episcop ar s#vr"i hirotonia pentru bani "i ar face obiect de vnzare harul care nu se vinde, "i ar hirotoni pe bani episcop, sau horepiscop, sau presbiter, sau diacon, sau pe altcineva dintre cei ce se num#r# n cler, ori ar promova pentru bani econom, sau ecdic, sau paramonar, sau pe oricare din canon pentru mr"av c"tig, "i dac# se dovede"te c# a f#cut aceasta, s# se primejduiasc# pentru treapta sa; "i cel hirotonit s# nu aib# nici un folos din hirotonia sau promovarea aceea din nego!; ci s# fie str#in de demnitatea sau de func!ia pe care a dobndit-o pentru bani. Iar dac# cineva a fost mijlocitor n astfel de afaceri urte "i ilegale, dac# ar fi cleric, s# cad# din treapta sa; iar dac# este laic sau monah, s# se anatematizeze. Preabune "i foarte drept cinstitoare sunt poruncile canonului Sfin!ilor P#rin!i, care resping "i anuleaz# tot atacul satanic "i toat# apuc#tura diabolic# ndreptat# mpotriva darului duhovnicesc; c#ci cu niciun chip nu admite ca promovarea hirotoniei s# se fac# sau s# se primeasc# pentru bani, nici de cel ce o s#vr"e"te, nici de cel ce prime"te promovarea hirotoniei. Dar nu permite a se da bani pentru hirotonie, nici mai nainte de timpul hirotoniei, nici dup# timpul hirotoniei, nici n nsu"i timpul hirotoniei; deoarece cu des#vr"ire a oprit mituirea pentru acest lucru. Totu"i, fiindc# acum, de"i acestea sunt oprite l#murit, s-au v#dit unii din Biserica galatenilor care dispre!uiesc "i calc# din cauza l#comiei ru"inoase "i a iubirii de argint aceste porunci mntuitoare "i umane, am socotit "i noi c# este bine a le rennoi iar#"i pe acestea mpreun# cu Sfntul Sinod ce se !ine ntru aceast# cetate mp#r#teasc#, pentru ca f#r# de nicio n#scocire "i f#r# de niciun pretext, "i f#r# de niciun sofism, s# t#iem cu des#vr"ire acest obicei nelegiuit "i urt care nu "tiu cum a intrat n preasfintele biserici, pentru ca ntr-adev#r f#r# de crcium#rire "i curat# f#cndu-se gl#suirea de c#tre arhiereii cei ce hirotonesc, s# vin# de sus harul Duhului Sfnt; deoarece acum, f#cnd ei pentru bani promovarea "i lucrnd f#r# cur#!enie cu mna, nu "tiu dac# vine asupra celui ce se prohirise"te potrivit glasului Evangheliei, ci mai vrtos de nu se restrnge harul Duhului Sfnt. Deci s# "tii, din toate p#r!ile, preacinstitorule de Dumnezeu, c# oricine va fi v#dit de una ca aceasta, ori episcop, ori horepiscop, ori periodeu!, ori presbiter, ori diacon, ori altul oricare din canon, ori laic, prin hot#rrea comun# a arhiereilor "i cu vot ob"tesc se va osndi, dup# cum "i canonul Sfin!ilor P#rin!i de mai nainte zice: c# trebuie ca harul s# fie har "i cu niciun chip s# nu mijloceasc# argintul n privin!a lui. A"adar, s# fie "i lep#dat "i str#in de orice demnitate ieraticeasc# "i slujb# "i supus blestemului anatemei att cel ce crede c#-l va c"tiga pe acesta cu bani, ct "i cel ce f#g#duie"te a-i da acesta pe bani, ori cleric, ori mirean de ar fi, ori de s-ar dovedi, ori de nu s-ar dovedi c# a f#cut aceasta; c#ci nu se pot cndva mp#ca ntreolalt# cele incompatibile, nici mamona s# consimt# cu Dumnezeu sau ca cei ce slujesc aceluia s# slujeasc# lui Dumnezeu; "i aceasta este hot#rrea net#g#duit# a Domnului: Nu pute!i sluji lui Dumnezeu "i lui mamona (Mat. 6, 24).

Punndu-ne cu t#rie ncrederea n aceasta "i supunndu-ne acestora, mpreun# cu cel ce le-a spus acestea, am hot#rt mpotriva celor ce comit astfel de nelegiuiri. Deci "i sfin!ia ta s# se ngrijeasc#, procedndu-se cu toat# prevederea ca acestea prin scrisori s# se dispun# l#murit, att de Dumnezeu preaiubitorilor episcopi "i periodeu!ilor celor supu"i !ie, ct "i tuturor celorlal!i; pentru ca to!i cre"tinii, ntr-un duh "i ntr-un suflet adunndu-ne strns laolalt# mpotriva vr#jma"ului comun, s# putem t#ia cu ajutorul lui Dumnezeu r#d#cina l#comiei de bani s#dit# de acela ntre noi, mpreun# cu toate ramurile r#ut#!ilor ei. Salut#m ntreaga comunitate de fra!i ntru Hristos de la tine. Fiind s#n#tos ntru Domnul, roag#-te pentru noi, de Dumnezeu preaiubitorule frate. 161 Enciclica lui Tarasie al Constantinopolului: Tarasie, din mila lui Dumnezeu episcopul Constantinopolului, Roma cea nou#, c#tre preasfin!itul "i preafericitul frate "i mpreun# slujitor, domnul Adrian, papa Romei celei vechi, salut#ri ntru Domnul. n multe feluri "i n multe chipuri, din Evanghelii, de la Apostoli "i de la P#rin!i ne nv#!#m ca la ceremonialul de sfin!ire a preo!iei s# nu avem datina l#comiei de bani, "i s# nu lu#m aur "i argint, "i s# nu ne nsu"im ceva str#in Ia hirotonia vreunei persoAne ieratice"ti, precum vom ar#ta prin dovezile citate n cele urm#toare, att din Scripturile de Dumnezeu inspirate, ct "i din nv#!#turile patristice. C#ci cei ce-"i pun minile sunt slujitori ai Duhului Sfnt, iar nu vnz#tori ai Duhului Sfnt; deoarece cei ;e au primit autoriza!ia aceasta prin cuvntul Domnului au vestit ca cei ce n dar au primit harul Duhului Sfnt, n dar s#-l dea celor care l primesc de la dn"ii. Iar dac# cineva se va dovedi c# pe aur l-a cump#rat pe cesta, pe unul ca acesta l declar# lep#dat de tagma ieraticeasc#. C#ci Ie"i cu numele a fost primit ntre clerici, n realitate prin fapt# cuvntul nin!e"te; c#ci nimeni nu poate sluji lui Dumnezeu "i lui mamona, pre-:um ne-am nv#!at din Evanghelie (Mt. 6, 24). &i deoarece am auzit pe Dumnezeu gr#ind prin prooroci: Preo!i, gr#i!i n inima Ierusalimului (Is. 40, 2), "i iar#"i amenin!nd "i gr#ind: paznicul de va vedea sabia menind "i nu va semnala cu trmbi!a, "i poporul nu se va p#zi, "i venind iabia va lua dintre ei suflet, sngele l voi cere din mna paznicului (Iz. 53, 6), temndu-ne s# nu fim dojeni!i "i osndi!i din cauza t#cerii, vestim tuturor nti"ez#torilor bisericilor noastre ca cu ndr#zneal# s# zicem cu dumnezeiescul apostol: Cura!i suntem de sngele (FA. 20, 26) celor ce calc# ornduirile canonice, "i mult mai vrtos de ale acelora care au hirotonit sau s-au hirotonit pentru bani, pe care dumnezeiescul apostol Petru, al c#rui scaun l-a mo"tenit chiar sfin!ia ta fr#!easc#, i-a osndit ca pe Simon vr#jitorul; din cauza aceasta, nu ne sfiim s# vestim adev#rul, p#strnd "i !innd dispozi!iile cele transmise nou# prin Canoane de Sfin!ii Apostoli "i de sl#vi!ii no"tri P#rin!i, "i ne scrbim dac# s-a c#lcat de cineva ceva din acestea. Deci fr#!easca voastr# arhierie venerabil#, care legal "i dup# voia lui Dumnezeu administreaz# sfnta slujb# ierarhic#, are pentru aceasta vestit# slav#. C# marele "i ntiul Arhiereu Hristos Dumnezeul nostru a zis prin proorocul: Viu sunt Eu "i voi sl#vi pe cei ce M# sl#vesc (1 Rg. 2, 30). C#ci "tii, b#rbate al doririlor duhului, c# aproape mai de suportat este eresul nelegiuit al lui Macedonie "i al celor mpreun# cu dnsul lupt#tori mpotriva Duhului Sfnt; c# aceia brfind c# Duhul Sfnt este creatur# "i rob al lui Dumnezeu "i al Tat#lui, tot astfel acestea, precum se vede, l fac lor rob. C#ci oricare st#pn vinde ceea ce ar vrea, dac# vrea, sau pe rob, sau altceva din ce are; a"ijderea "i cel ce cump#r#, vrnd s# fie st#pn peste cele ce le cump#r#, prin pre! de argint le c"tig#. Astfel, cei ce fac acest comer! njosesc pe Duhul Sfnt, p#c#tuind la fel cu cei ce huleau c# Hristos prin Belzebul scoate dracii, sau, ca s# spun mai exact, se aseam#n# cu Iuda vnz#torul, care a vndut pe Hristos pe pre! de argint de Dumnezeu uciga"ilor iudei. Deci, precum ntr-adev#r Duhul Sfnt este de o fiin!# cu Hristos Dumnezeul nostru, este deplin l#murit c# cei ce vnd pe Duhul Sfnt vor fi de aceea"i parte din care s-a vndut Hristos, precum s-a dovedit. Iar dac# nu se vinde (dar clar este c# cu nici un chip nu se poate face aceasta), e f#r# ndoial# c# harul Duhului Sfnt, adic# sfin!enia preo!iei, nu este ntru dn"ii; "i nici nu au primit-o "i nici nu au. C#ci, s#-"i aduc# aminte de Sf. Petru, care c#tre cel ce s-a ispitit spre aceasta a zis: Tu nu ai nici parte, nici soarte ntru acest cuvnt (FA. 8, 21). C#ci dac# demnitatea preo!iei se vinde, apoi de prisos este lor att petrecerea vie!ii ntru cinste, ct

"i conduita ntru cur#!enie "i virtute. Apoi, dup# dn"ii, de prisos este "i Pavel, dumnezeiescul Apostol, care nva!#: Se cuvine episcopului s# fie f#r# de prihan#, ntreg la minte, cuviincios, nv#!#tor, nfrnat, treaz (1 Tim. 3, 2), !inndu-se de cuvntul credincios al nv#!#turii, ca s# poat# "i a mngia prin nv#!#tura cea s#n#toas#, "i a mustra pe cei ce se mpotrivesc. Deci toate acestea sunt departe de cel ce vinde "i cump#r# preo!ia. Prin urmare, dovezile urm#toare alese din c#r!ile sfinte declar# c# cu totul str#in de preo!ie este oricine care d# sau prime"te mit#, n oricare timp, ori nainte de hirotonie, ori dup# hirotonie; c#ci a lua este luare oricnd. Dar "i toate promov#rile eclesiastice se opresc a se da pentru bani. Canonul al 29-lea al Sfin!ilor Apostoli: Dac# vreun episcop prin bani a ajuns Ia demnitatea aceasta mare, ori presbiter, ori diacon, s# se cateriseasc# att dnsul, ct "i cel ce I-a hirotonit "i s# se taie dos#vr"it "i de la mp#rt#"ire, ca Simon Magul prin mine, Petru. Din Faptele Apostolilor: &i v#znd Simon c# Duhul Sfnt se d# prin punerea minilor Apostolilor, le-a adus lor bani, zicnd: Da!i-mi "i mie puterea aceasta, ca pe oricine voi pune minile s# primeasc# Duhul Sfnt. Dar Petru a zis c#tre el: Argintul t#u s# fie cu tine ntru pieire, c#ci ai socotit c# darul lui Dumnezeu se c"tig# pe bani. Tu n-ai parte nici de soart# ntru cuvntul acesta, pentru c# inima ta nu este dreapt# naintea lui Dumnezeu. Drept aceea, poc#ie"te-te de aceast# r#utate a ta "i te roag# Iui Dumnezeu, doar !i se va ierta cugetul inimii tale; c#ci am#r#ciunea fierei "i ntru leg#turile nedrept#!ii v#d c# e"ti (8, 18-23). Din Cartea a III-a a mp#ra!ilor: &i dup# ntmplarea aceasta nu s-a ntors Ieroboam de la r#utatea sa "i iar#"i a f#cut din poporul de rnd preo!i n#l!imilor; cel ce vrea umplea mna Iui "i se f#cea preot n#l!imilor. &i s-a socotit acesta spre p#cat casei lui Ieroboam "i spre pieire "i stingere de pe fa!a p#mntului (13, 33-34). Din Cartea a IV-a a mp#ra!ilor: &i s-a ntors Neeman la Elisei "i toat# tab#ra lui "i a venit "i a st#tut naintea lui "i a zis: Iat#, am cunoscut c# nu este Dumnezeu n tot p#mntul, f#r# numai n Israel, "i acum ia mul!umit# de la robul t#u. &i a zis Elisei: Viu este Domnul naintea c#ruia stau de voi lua, "i l-a silit s# ia "i n-a voit. [...] &i a zis Ghiezi, sluga Iui Elisei: Iat#, a l#sat domnul meu pe Neeman sirianul acesta de s-a dus, "i n-a luat din mna Iui nimic din cele ce a adus; viu este Domnul, voi alerga dup# el "i voi lua de la el ceva. &i a alergat Ghiezi dup# Neeman. [...] &i a zis Neeman: Ia doi talan!i de argint. &i a luat doi talan!i de argint n doi saci "i dou# rnduri de haine. &i dup# alte cuvinte, a zis c#tre el Elisei: De unde vii, Ghiezi? &i a zis Ghiezi: N-a fost sluga ta nic#ieri. &i a zis c#tre el Elisei: Au n-a mers inima mea cu tine cnd a ntors omul din carul s#u dinaintea ta, "i acum ai luat argintul "i hainele? S# cumperi cu ele gr#dini "i m#slini"uri, "i vii, "i oi, "i boi, "i slugi, "i slujnice. &i lepra Iui Neeman se va lipi de tine "i de semin!ia ta n veac. &i a ie"it de la fa!a lui alb de lepr# ca z#pada (5, 12-27). Din comentariul Sf. Vasile la Isaia: Legea a dat-o spre ajutor, ca s# zic# c# nu este cuvnt ca acesta pentru care nu se poate da dar "i aceasta nu este lege ca acel cuvnt al ventrilocului, c#ci nu s-a n#scocit spre am#gire ca acela, ci este nv#!#toarea adev#rului; iar aceea vr#jesc pentru argint; dar aceasta este ridicol, fiindc# cei ce sunt am#gi!i Ie dau lor "i argint drept plat# a minciunii, iar glasul acesta al legii nu este de acest fel, ca s# se dea bani pentru el, c#ci nimeni nu napoiaz# harul: n dar, zice, a!i luat, n dar da!i (Mt. 10, 8). Vezi cum sa mniat Petru asupra lui Simon, cel ce aduce argint pentru harul Duhului Sfnt: Argintul r#u, zice, fie cu tine spre pieire, c#ci ai socotit a c"tiga darul lui Dumnezeu pe bani (FA. 8, 20). Deci cuvntul Evangheliei nu este ca graiurilc ventrilocilor, cele ce se vnd. C#ci ce pre! de r#scump#rare ar da cineva vrednic de acela? Ascult# pe David, care se ndoie"te "i zice: Ce voi r#spl#ti Domnului pentru toate cte mi-a dat mie? (Ps. 115, 3). Deci nu este cu putin!# a da daruri pentru aceasta, vrednice de harul cel de la dnsul; un singur dar este vrednic de acesta, p#strarea lucrului d#ruit; cel ce-!i d# !ie comoar# nu cere de la tine pre!ul celor date, ci p#strarea vrednic# a lucrului dat. Din scrisoarea aceluia"i, c#tre episcopii cei de sub el, ca s# nu se hirotoneasc# pentru bani: Ei socotesc c# nu p#c#tuiesc dac# nu iau ndat#, ci iau dup# hirotonie, dar a lua este a lua oricnd. V# ndemn deci ca acest venit sau mai bine zis aceast# introducere spre gheena, s# o lep#da!i "i s# nu v# face!i nevrednici de s#vr"irea Sfintelor Taine, spurcndu-v# minile cu astfel de venituri. Din via!a

Sfntului Ioan Gur# de Aur: A venit la noi Eusebiu, care ne-a pricinuit nou# vorb# mult# n privin!a tuturor episcopilor, acuzatorul celorlal!i "ase episcopi, rugndu-se a fi primi!i n comuniune. Unii dintre episcopi se mpotrivesc, zicnd c# nu trebuie s# se primeasc#, fiind el un clevetitor. Din cauza aceasta se ruga zicnd: Deoarece procesul n cea mai mare parte s-a dezb#tut n curs de doi ani "i prin martori s-a f#cut amnarea, m# rog iubirii voastre de Dumnezeu, ca nc# ast#zi s# produc eu martori; c#ci de"i episcopul Antonin, care a primit aurul "i a hirotonit, s-a s#vr"it, totu"i au r#mas n via!# cei ce au dat "i s-au hirotonit. Sinodul prezent a hot#rt s# se cerceteze chestiunea; "i s# nceap# dezbaterea din citirea actelor f#cute mai nainte. Au intrat martorii; au intrat "i cei "ase dintre cei ce au dat "i s-au hirotonit; st#ruind ns# martorii n depozi!iile lor, att cei mireni, ct "i cei dintre presbiteri, pe care socoteau a se bizui, la nceput t#g#duiau; iar cnd martorii au dovedit, aducndu-le aminte de locuri "i de timpuri, ar#tnd att felurile, ct "i cantit#!ile de bani ce au dat, nici con"tiin!a lor fiind preacurat#, au m#rturisit de sine f#r# de mult# constrngere: am dat "i ni s-a ntmplat s# fac# acest lucru, socotind c# aceasta este rnduiala "i cu scopul ca s# sc#p#m de serviciul public; "i acum ne rug#m, dac# nu ne este ng#duit s# fim n slujba bisericii, s# primim napoi m#car aurul ce l-am dat; findc# am dat unele giuvaeruri de-ale femeilor noastre. Ioan n privin!a aceasta a f#g#duit sinodului zicnd c# eu i voi libera pe ei de autoritatea de stat, rugnd pe mp#ratul; voi ns# dispune!i ca dn"ii s# primeasc# napoi de la mo"tenitorii lui Antonin ceea ce au dat. Deci sinodul a hot#rt ca ei s# primeasc# aurul de la mo"tenitorii lui Antonin "i s# se mp#rt#"easc# n-l#untrul altarului, dar s# fie sco"i dintre preo!i, ca nu cumva, iertndu-le aceasta, s# se formeze obiceiul iudaic sau egiptean de a vinde "i a cump#ra preo!ia. Fiindc# se zice c# depravatul "i fals numitul patriarh al iudeilor n fiecare an, sau an de an, schimb# pe mai-marii sinagogilor prin adunare de argint; asemenea "i imitatorul acestuia, patriarhul egiptenilor, ca s# se mplineasc# proorocia: Preo!ii lui pentru daruri r#spundeau, "i proorocii lui pentru argint preziceau (Mi. 3, 11). Din Canoanele celor "ase sute treizeci Sfin!i P#rin!i ntruni!i la Calcedon: Dac# vreun episcop ar s#vr"i hirotonia pentru bani "i ar face obiect de vnzare harul care nu se vinde, "i ar hirotoni pe bani episcop, sau horepiscop, sau presbiter, sau diacon, sau pe altcineva dintre cei ce se num#r# n cler, ori ar promova pentru bani econom, sau ecdic, sau para-monar, sau pe oricare din canon pentru mr"av c"tig, "i dac# se dovede"te c# a f#cut aceasta, s# se primejduiasc# pentru treapta sa; "i cel hirotonit s# nu aib# nici un folos din hirotonia sau promovarea cea din nego!; ci s# fie str#in de demnitatea sau de func!ia pe care a dobndit-o pe bani. Iar dac# cineva a fost mijlocitor n astfel de afaceri urte "i ilegale, acela, dac# ar fi cleric, s# cad# din treapta sa; iar dac# este laic sau monah, s# se anatematizeze. Din enciclica preasfin!itului arhiepiscop al Constantinopolului Ghenadie "i a sinodului !inut mpreun# cu dnsul: A"adar, s# fie lep#dat "i str#in de orice demnitate ieraticeasc# "i slujb#, "i supus blestemului anatemei, att cel ce crede c#-l va c"tiga pe acesta cu bani, ct "i cel ce f#g#duie"te a-l da pe acesta pe bani, ori cleric, ori mirean de ar fi, ori de s-ar dovedi, ori de nu s-ar dovedi c# a f#cut aceasta; c#ci nu se pot cndva mp#ca ntreolalt# cele incompatibile, nici mamona s# consim!easc# cu Dumnezeu, sau ca cei ce slujesc aceluia s# slujeasc# lui Dumnezeu; "i aceasta este hot#rrea net#g#duit# a Domnului: Nu pute!i sluji lui Dumnezeu "i lui mamona (Mt. 6, 24). Din Canoanele Sfntului Sinod al "aselea: Cei ce pe bani se hirotonesc, sau episcopi, sau oricare clerici, iar nu dup# cercetarea "i alegerea vie!ii, poruncim s# se cateriseasc#; dar "i cei ce i-au hirotonit. To!i s# auzim aceasta "i n urechi s# le lu#m, nu numai arhiereii, ci "i cei ce sunt num#ra!i n cler "i to!i cei ce locuiesc n lume. Pentru aceea se cuvine ca noi s# lu#m aminte cu prisosin!# la cele auzite, ca nu cumva s# alunec#m pe al#turi (Evr. 2, 1); c#ci nu cu argint, sau cu aur, care se stric#, am fost r#scump#ra!i din vie!uirea dec#zut# l#sat# ca mo"tenire de str#mo"i, ci prin cinstit Sngele lui Hristos, celui nevinovat "i nentinat ca un miel (1 Ptr. 1, 18-l9). Astfel nva!#-ne "i pe noi, b#rbate preasfin!ite, s# urm#m poruncilor din Scripturi, "i celor evanghelice "i apostolice, canonice "i p#rinte"ti, ca s# ne supunem cuvintelor gurii voastre. Ridic#-te Ia n#l!imi, nal!# glasul t#u ntru t#rie, mergi ntru desf#tare,

Nu pot fi hirotoni!i dect credincio"ii ortodoc"i de sex b#rb#tesc, care sunt preg#ti!i pentru aceast# slujire "i accept# liber s#-"i mplineasc# ndatoririle ce !in de treapta ierarhic# n care sunt a"eza!i. n acest scop, Biserica a cerut ca ei s# fie ntregi la minte "i la trup, s# aib# o pregatire teologic# temeinic# "i un nume necompromis (78 ap.162). Membrii clerului nu pot fi dect b#rba!i, pentru c# sunt chemati s# fie icoana prezen!ei "i lucr#rii lui Hristos, unicul s#vr"itor nev#zut al Tainei, iar Hristos a fost b#rbat. P#rintele St#niloae ar#ta c# prin aceasta nu se nesocote"te locul femeii n via!a Bisericii. Harisma femeii este cea a maternita!ii, care influen!eaz# direct slujirea celor chema!i la preo!ie. Mamele "i so!iile clericilor i sus!in "i i nt#resc pe clerici prin n!elepciunea lor "i cu t#ria lor de credin!#. Astfel, se poate spune c# n preo!ia b#rbatului e implicat un suport feminin. n acest sens a fost interpretat# imaginea descoperit# n catacomba Sfntului Calist, n care un b#rbat, episcopul, ntinde mna asupra pinii euharistice, dar n urma lui st# o orant#, o femeie n rug#ciune. P#rintele St#niloae arat# c# b#rbatul se mpline"te "i prin echilibrul adus de femeie163: prin asumarea vie!ii de familie omul se mpline"te, a"a cum a fost rnduit de Dumnezeu nc# de la zidirea omului "i de aceea Biserica i cheam# la hirotonie "i pe b#rba!ii c#s#tori!i. Hirotonia nu este valid# doar pentru c# au fost respectate condi!iile formale. Nesocotirea exigen!elor morale "i doctrinare fac s# nu fie luat# n considerare hirotonia respectiv# (9164 %i 10 sin. I ec165; 6 sin. IV ec166), subliniindu-se astfel c# prin hiotonire nu se transfer# un har
veste"te cu ndr#zneal#, pentru ca s# se desfiin!eze "i ntru nimicire s# se duc# punerea minilor pentru bani "i orice dac# urmeaz# acesteia pentru iubire de argint, nedreptate "i negu!#torie, pentru c"tig mr"av. C#ci aceasta mpreun# cu cele de acest fel se vor nimici din poporul ales, prin chemarea numelui lui Hristos, primind darul mntuirii, "i toate spurc#ciunile ce urmeaz# r#utatea din r#d#cin# mpreun# se vor t#ia. &i preo!ii ca finicii vor nflori, insuflnd celor ce se mntuiesc buna mireasm# a lui Hristos, cntnd Bisericii cu biruin!#: Domnul a nl#turat de la tine nedrept#!ile tale; nc# "i ndulcind pe cei ce culeg rodurile, ajungnd ei la b#trne!e unse "i ar#tndu-i pe ei mo"tenitorii fericirii aceleia "i vie!ii nestricate. 162 Canonul 78 Apostolic: Iar surd fiind "i orb, s# nu fie (s# nu se fac#) episcop, nu pentru c# ar fi spurcat, ci pentru ca s# nu mpiedice (s# nu ncurce) cele biserice"ti. 163 Dumitru ST$NILOAE, Teologia, p. 94. 164 Canonul 9 Sinodul I Ecumenic: Dac# cineva f#r# de cercetare a fost naintat (rnduit) presbiter sau f#cndu-i-se ispitirea "i-a m#rturisit p#catele, "i m#rturisindu-se el, oamenii fiind mi"ca!i, au pus minile pe unul ca acesta mpotriva canonului, pe acesta canonul nu-l prime"te (n cler), c#ci Biserica soborniceasc# ap#r# (revendic#) numai ceea ce este f#r# de prihan#. 165 Canonul 10 Sinodul I Ecumenic: Oric!i dintre cei c#zu!i (de la credin!#) au fost nainta!i (n cler) fie din ne"tiin!#, fie cu "tiin!# mai dinainte (a st#rii lor) din partea celor ce i-au naintat, aceasta nu aduce sl#bire (prejudiciu) canonului bisericesc, pentru c# dup# ce se vor cunoa"te, se caterisesc. 166 Canonul 6 Sinodul IV Ecumenic: Nimeni s# nu fie hirotonit f#r# sorocire (destina!ie, absolut f#r# leg#tur#, legat de vreun loc), nici presbiterul, nici diaconul, nici altcineva oarecare din starea bisericeasc#

indelebil (de ne"ters), ci harul slujirii Bisericii. Canonul 6 Calcedon arat# c# o hirotonie, pentru a fi valid#, trebuie s# fie savr"it# din mandatul episcopului locului "i cel hirotonit s# aib# o via!# irepro"abil# "i s# fie statornic n dreapta credin!#. Cei hirotoni!i cu respectarea prescrip!iilor liturgice "i formale, dar f#r# respectarea exigen!elor morale sau doctrinale, nu erau considera!i ca avnd o hirotonie valid#. n Occident, ncepnd cu sec. al XII-lea, hirotonia era afectat# de o n!elegere piramidalierarhic#, separat# de slujirea comunitar#. Preotul putea fi hirotonit "i f#r# parohie, "i chiar o hirotonire care nu respecta criteriile morale sau doctrinale, dac# formal era corect savr"it#, era considerat# valid#. Putem s# ne ntreb#m dac# slujirea sacramental# a unui preot nevrednic poate s# fie socotit# lucr#toare. Slujirea unui preot care nu este oprit de episcopul s#u de la savr"irea celor sfinte este lucr#toare, indiferent de vrednicia acestuia, dar nu pentru c#, hirotonit fiind, ramne necondi!ionat n har, ci pentru c# el savr"e"te lucrarea Bisericii "i lucrarea lui Hristos n Biseric# nu poate fi limitat# de sl#biciunile omene"ti. n acela"i timp, faptul c# episcopul men!ine n slujire un preot nevrednic, compromite m#rturia Bisericii "i episcopul va da socoteal# n fa!a Sinodului "i n fa!a lui Dumnezeu pentru neglijen!a sa n exercitarea slujirii la care a fost chemat167.

(clerical#); numai dac# cel ce se hirotone"te va fi anume sorocit (destinat) pentru biserica unei cet#!i sau a unui sat sau altarului (sanctuarului) unui mucenic (martir) sau m#n#stiri. Iar n privin!a celor hirotoni!i f#r# soroace (destina!ie), sfntul sinod a ornduit (hot#rt) ca o astfel de hirotesie (hirotonie) s# fie f#r# t#rie "i ca nic#ieri s# nu poat# sluji (lucra), spre ocara celui ce i-a hirotonit. 167 Pentru mai multe l#muriri ale acestor aspecte, vezi P.S. PHOTIOS %i Arhim. PHILARTE, Noul Catehism Catolic mpotriva credin%ei Sfin%ilor P!rin%i, un r!spuns ortodox, trad. de Marilena Rusu, Ed. Deisis, Sibiu, 1994, p. 69.

ICONOMIA CANONIC! 'I MANIFESTAREA EI


N LUCRAREA SACRAMENTAL! A BISERICII

Iconomia, no'iune complex#, cu un con'inut deopotriv# dogmatic %i canonic, a avut %i are un rol important n via'a Bisericii, fiind n'eleas# ca o manifestare a condescenden'ei %i milostiviri lui Dumnezeu prin acte ecleziale responsabile 168 . Dimensiunea canonic# a iconomiei este dat# de faptul c# ea este o manifestare a convingerii conform c#reia credin'a %i comuniunea n Hristos trebuie s# guverneze toate ac'iunile personale %i comunitare, pentru ca ortodoxia s# fie tr#it# n ortopraxie %i astfel s# se ajung# la o bun# chivernisire a mijloacelor Bisericii n vederea mplinirii lucr#rii mntutoare n timp169. Unul dintre cei mai importan'i canoni%ti ortodoc%i ai secolului XX, Pierre Huillier, define%te iconomia ca fiind o atitudine de condescenden'# %i milostivire care se manifest# concret prin excep'ii punctuale de la norm#170. Iconomia bisericeasc# este n'eleas#, n general, ca o adaptare a slujirii astfel nct s# fie luat n considerare obiectivul principal, acela al comuniunii omului cu Dumnezeu nc# din via'a aceasta, o manifestare a Bisericii n aspectele legate de raporturile canonice %i cele privind via'a credincio%ilor 171 . Ea este prezentat# n cele mai multe studii ca fiind o derogare, antonimul acriviei, cea ce poate fi asociat, n sens general, dispensei172. Constatnd o diversitate de abord#ri %i n'elegeri ale iconomiei biserice%ti %i, n special, a iconomiei sacramentale, studiul de fa'# %i propune s# pun# n eviden'# unele aspecte legate de dimensiunea canononic# a acesteia %i de implica'iile ei n lucrarea sacramental# a Bisericii. n cadrul analizei noastre, vom ncerca, pentru nceput, s# distingem natura iconomiei %i leg#tura ei cu tradi'ia canonic#. ntr-o a doua etap#, vom observa leg#tura acestei no'iuni cu Sfintele Canoane care se raporteaz# la dou# teme importante: primirea eterodoc%ilor n Biserica Ortodox# %i problema c#s#toriilor mixte, urmnd ca, n cele din urm#, s# propunem cteva criterii pentru o ncadrare canonic# a iconomiei.

168

Pentru n'elegerea sensurilor teologice ale no'iunii de iconomie, vezi K. Duchatelez, La notion dconomie et ses richesses thologiques, n Nouvelle Revue Theologique, 92 (1970). 169 Liviu Stan , Iconomie "i intercomuniune, n Ortodoxia, 22/1 (1970) p. 6. 170 Pierre LHuillier, Lespace du principe d conomie dans le domaine matrimoniale, n Revue de Droit Canonique, 28 (1978), p. 44. 171 Vezi Document: Lconomie dans lEglise orthodoxe. Rapport soumis la 1ere Conference panorthodoxe prconciliaire", n Istina, 3/1973, p. 377. 172 Vezi Pierre Ra, LEconomie dans le droit canonique byzantin des origines jusquau XI sicle, n Istina, 3/1973, p. 260.

I. ICONOMIA BISERICEASC$ - NATURA (I FUNDAMENTELE EI Chiar dac#, din punct de vedere canonic, no'iunea de iconomie %i g#se%te utilizarea ntr-o form# precizat# n secolul al IV-lea, cnd canoni%tii vorbesc despre o formulare canonic# a iconomiei, prin scrisorile 188 %i 199 ale Sfntului Vasile cel Mare c#tre Amfilohie al Iconiumului173, bazele ei pot fi identificate nc# din scrierile filozofilor antici174, care au mprumutat no'iunea Septuagintei, urmnd ca aceasta s# evolueze n Noul Testament %i n scrierile p#rin'ilor %i scriitorilor biserice%ti. Aristotel %i Xenofon folosesc termenul n sensul de gestiune a afacerilor casei. Pornind de la acest sens, Septuaginta l utilizeaz# de dou# ori, n cartea Proorocului Isaia, capitolul XXII, versetele 19 %i 21, evolund spre n'elesul de competen#!, putere de a face, autoritate de a s!vr$i175. Acest sens este dezvoltat n Noul Testament. n Evanghelia dup# Luca XVI, 1-4, cuvntul este folosit pentru a desemna chivernisirea responsabil#, iar Sfntul Apostol Pavel l folose%te asociind iconomia cu misiunea Bisericii de a prelungi n lume lucrarea mntuitoare.176 Dincolo de aceste utiliz#ri noutestamentare ale cuvntului iconomie, n Evanghelii sunt pasaje care ne arat# c# Mntuitorul Hristos, prin ceea ce mpline%te, prezint# modul n care trebuie s# se raporteze discipolii s#i la lege, la ntlnirea dintre credin'# %i via'#. Mntuitorul spune: A'i auzit c# s-a zis celor de demult: (...); eu ns# v# spun vou#: (...) (Mt. 5:21-22). Evanghelistul Matei pune n eviden'# entuziasmul cu care a primit omul aceast# iconomie dumnezeiasc# ntrupat# prin care sunt iertate p#catele, subliniind c# au sl#vit pe Dumnezeu, Cel care d! oamenilor asemenea putere (Mt. 9:8). n alt# parte, atunci cnd arat# importan'a legii, Mntuitorul afirm# c# legea a fost dat# pentru om, nu omul pentru lege (Mc. 2:27), subliniind astfel, n mod iconomic,177 faptul c# mplinirea Legii se realizeaz# n urma
173 174

A. de Halleux, Lconomie dans le premier canon de Basile, n ETL, 62 (1986), p. 381. Aristotel %i Xenonfon utilizeaz# acest termen vorbind despre gestiunea bunurilor mobile, imobile %i a ntregii gospod#rii. Vezi, pentru detalii, Tassos Anastasiadis, Controverses politiques et tolrance canonique: la relecture au sein de lglise orthodoxe grecque du XXe sicle de la notion patristique d&'(&)&*+ et les relations avec les anglicans, n tudes balkaniques, 10 (2003), pp. 177-8. 175 n Is. 22:19 se spune: El !i va lua slujba ta (misiunea ta, )*+ ,-.,/,01+) "i te va lipsi de dreg#toria ta (2)3245+ 2,6), iar n Is 22:21 &i l voi mbr#ca cu ve"mintele tale, l voi ncinge cu brul t#u "i-i voi da n mn# iconomia ta (.73),+ .18 )9/ ,-.,/,01/ 2,6 :;25 4-+ )<+ =4>71+ 1?),@). 176 Sfntul Apostol Pavel folose%te acest termen n1 Cor. 4: 1-2: iconom al Tainelor (,-.,/A,6+ 62)B705/), iar n epistola c#tre Tit aceast# iconomie este pus# n leg#tur# cu misiunea de slujitor al lui Hristos, episcopul fiind iconom al lui Dumnezeu ,-.,/A,C D4,@ (Tit, 1: 7). 177 Sfntul Nicodim Aghioritul folose%te adesea n Pidalion verbul a iconomisi, care exprim# modul iconomic de a g#si o solu'ie pastoral# de adaptare a legii la o situa'ie dat#. Folosim %i noi acest termen,

n'elegerii con'inutului ei fundamental %i a obiectivului mntuitor. Un text considerat de canoni%ti ca fiind temei al iconomiei178 este cel din Matei 18:18: Adev#rat gr#iesc vou#: Oricte ve!i lega pe p#mnt, vor fi legate "i n cer, "i oricte ve!i dezlega pe p#mnt, vor fi dezlegate "i n cer. Legarea %i dezlegarea, manifestate n sensul cuvintelor Mntuitorului Hristos, arat# capacitatea celor trimi%i n misiune de a chivernisi mijloacele mntuitoare 'innd cont de fiecare persoan# %i situa'ie n parte. II. NATURA CANONIC$ A ICONOMIEI Sublinierea fundamentelor biblice ale iconomiei ne ajut# s# n'elegem importan'a %i vechimea no'iunii n cadrul Bisericii. Prin iconomie se ajunge la raportare la rnduial# dintr-o perspectiv# mntuitoare, legea fiind lecturat# %i respectat# n duhul lucr#rii Harului. Avnd n vedere c# iconomia canonic# este n'eleas# ca o manifestare derogatorie excep'ional# %i punctual# a Bisericii179, raportat# la situa'ii pastorale efective, n cele mai multe cazuri ea se concretizeaz# n acte de n'elegere, milostivire, pogor#mnt180. Cu toate acestea, via'a pune n fa'a Bisericii %i situa'ii n care atitudinea derogatorie se manifest# prin asprime, prin acrivie. Din punct de vedere al dreptului canonic, o rnduial# este aplicat# riguros atunci cnd se 'ine cont de voca'ia ei profund#, prin asumarea literei %i spiritului. n aplicarea normelor canonice, rigoarea este exprimnat# %i prin luarea n considerare a situa'iilor specifice, astfel nct aplicarea normei s# conduc# la atingerea 'elului ei. Fiecare circumstan'# de aplicare a normei ne pune n fa'a unei particulariz#ri a manifest#rii canonice, ce se poate concretiza prin acrivie sau prin ng#duin'#. Putem vorbi astfel de iconomie atunci cnd, dincolo de sensurile identificate n structura intern# a normei, Biserica %i rezerv# %i o manifestare excep'ional# %i punctual#, ca excep'ie de la norm#. Astfel, tradi'ia canonic# a Bisericii ne ndrept#'e%te s# afirm#m c# iconomia este un act eclezial complex de particularizare a normelor, un principiu canonic 181 care are n structura lui acrivia %i pogor#mntul. Pentru a n'elege mai clar natura canonic# a iconomiei %i modul n care o practic# icomomic!, fie de acrivie, fie de pogor#mnt, poate fi receptat# de Biseric#, vom aborda dou#
con%tien'i fiind ns# de inova'ia lexical#. Vezi Neofit, Patriarhul Constantinopolului, Pidalionul, Ed. Credin'a Str#mo%easc#, 2007, p. 174. 178 Pierre LHuillier, Lespace du principe..., p. 44. 179 Vezi K. Duchatelez, Lconomie baptismale dans lEglise orthodoxe, n Istina, 16 (1971), p. 14. 180 Vezi Pierre Ra, Lconomie dans le droit canonique byzantin..., p. 262. 181 Liviu Stan, Iconomie "i intercomuniune, p. 9.

teme clasice legate de manifestarea iconomiei sacramentale: primirea n Biseric# a eterodoc%ilor %i problema atitudinii Bisericii fa'# de c#s#toriile mixte. n cadrul primului subiect vom observa modul n care o atitudine de condescenden'# poate fi receptat# canonic de Biseric#, devenind astfel norm# %i, n consecin'#, acrivia devenind o manifestare a iconomiei, iar n cazul celui de-al doilea subiect vom putea observa cum o atitudine de pogor#mnt constant repetat nu este receptat# ca norm# %i astfel pogor#mntul r#mne ca o manifestare a principiului iconomiei. III. PRIMIREA
CANONIC$

ETERODOC(ILOR

BISERIC$,

DE LA POGOR$MNT LA ACRIVIA

Este cunoscut# prezen'a problemei iconomiei n controversa baptismal# din secolul al III-lea, care i-a avut ca antagoni%ti principali pe Ciprian al Cartaginei %i pe (tefan, episcopul Romei 182 . Ne mul'umim aici doar s# amintim c#, n scrisorile 70 %i 74 ale sinoadelor africane, de la mijlocul secolului al III-lea, se pune foarte serios problema integr#rii n Biserica Ortodox# a ereticilor, f#r# botezare. Sfntul Ciprian considera obligatorie botezarea converti'ilor, bazndu-se pe cuvintele Sfntului Apostol Pavel din Efes. 4:5, care arat# c# exist# un singur Botez, ce are temelie n unitatea credin'ei. Pe de alt# parte, (tefan, episcopul Romei, considera botezarea ereticilor drept o inova'ie 183 . Se pare c# tensiunea ntre cele dou# partide a ajuns la o amploare att de mare nct Papa (tefan a vrut chiar s# ia m#suri de excomunicare fa'# de cei ce botezau ereticii converti'i184. Canoanele 46185 %i 68186 apostolice, a c#ror datare nu o putem face n mod precis, resping categoric Tainelor ereticilor, f#r# s# fac# vreo distinc'ie ntre erezii. Observ#m ns# c# exista o tradi'ie african# mai veche, de primire a ereticilor prin pogor#mnt187. Sursele de la nceputul secolului IV arat# c# obiceiul primirii eterodoc%ilor n
182

Vezi Th. Sagi-Bunic, Ecclesia sola baptizat: sententia Tertulliani et S.Cypriani, n Laurentianum, 1961, pp. 261-265. 183 Pentru mai multe detalii, vezi K. Duchatelez, Le principe de lconomie baptismale dans lAntiquit chrtienne, n Istina, 18 (1973), p. 330. 184 Eusebiu al Cezareei subliniaz# aceast# disput#; vezi Sources chrtiennes, nr 41, ed. G Bardy, pp.172-73, n K. Duchatelez, Le principe de lconomie..., p. 335. 185 CANONUL 46 apostolic : Poruncim s# se cateriseasc# episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. C#ci ce fel de mp#rt#"ire (n!elegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul? (II Cor. 6,15) Vezi Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, Sibiu, 2005, p. 35. 186 CANONUL 68 apostolic (HIROTONIA S$ NU SE REPETE): Dac# vreun episcop, sau presbiter, sau diacon, va primi a doua hirotonie de la altcineva, s# se cateriseasc# "i el, "i cel ce 1-a hirotonit, afar# de cazul c# ar dovedi c# are hirotonia (ntia) de la eretici. C#ci cei ce sunt boteza!i sau hirotoni!i de unii ca ace"tia nu este cu putin!# s# fie nici credincio"i, nici clerici. Ibid., p. 45. 187 Vezi Sources chrtiennes, 41, ed. G Bardy, p. 167.

Biseric# prin punerea minilor a fost adoptat ca norm# n unele regiuni, iar obiceiul acesta tindea spre generalizare. Astfel, sinodul de la Arles, din 314, a stabilit c#, n cazul n care cineva trece de la erezie la Biseric#, regula este de a-l primi prin punerea minilor, dac# a fost botezat n numele Sfintei Treimi. Dac# nu a fost astfel botezat, trebuie botezat188. Sinodul I ecumenic, prin canonu l8, arat# modul n care sunt reintegra'i catarii, fiecare n starea sa, iar n canonul 19 se vorbe%te despre rebotezarea pavlichienilor. Cu doar c'iva ani nainte de Sinodul II ecumenic, Sfntul Vasile cel Mare vorbe%te explicit despre iconomie, ar#tnd, n scrisorile 188 %i 199 c#tre Amfilohie al Iconiumului, modul diferit n care trebuie s# fie trata'i cei care sunt integra'i n Biseric#, n func'ie de raportarea lor la doctrina %i la via'a Bisericii Ortodoxe. n scrisoarea 188, receptat# n colec'ia de canonane a Bisericii Ortodoxe ca %i canonul 1 al Sfntului Vasile cel Mare, sunt identificate trei categorii de manifest#ri ale dezunirii cu Biserica: eresurile, schismele %i adun!rile ilicite. Ar#tnd c#, prin separarea de Biseric#, cei n cauz# se rup de lucrarea harului, Sfntul Vasile cel Mare face totu%i distinc'ia ntre cei care se ndep#rteaz# de credin'a ortodox# ereticii - cei care se separ# pentru motive de alt# natur# dect doctrinar# schismaticii - %i cei ce se separ# din neascultare sau refuznd s# se supun# autorit#'ii biserice%ti - cei din adun#rile ilicite. Atunci cnd Sfntul Vasile cel Mare vorbe%te despre schismaticii catari, encrati#i, idroparasta#i $i apotacti$ti, arat# c#, prin desp#r'irea de Biseric#, nu au mai avut Harul Duhului Sfnt peste dn%ii, deoarece, prin schism#, s-a ntrerupt continuitatea. Cu toate acestea, pentru a nu-i descuraja pe mul#i care ar fi doritori s! se apropie de Biseric!, avnd n vedere c# n Asia se practica deja integrarea lor n Biseric# prin iconomie, Sfntul Vasile cel Mare arat# c# pot fi primi'i prin pogor#mnt189. El arat# de fapt c# n abordarea pastoral# a unor astfel de situa'ii, dac# rigoarea poate descuraja apropierea altora de Biseric#, trebuie s# fie luat# n considerare iconomia %i aplicnd pogor#mntul, Botezul acelora s# fie primit190. Sinodul II ecumenic, ntrunit n 381, dup# un timp n care aplicarea iconomiei era de notorietate, hot#r#%te, n canonul 7: Pe aceia dintre eretici care revin la Ortodoxie, n partea celor ce se mntuiesc, i primim dup! rnduiala mai jos ar!tat! "i dup! obicei. Pe arieni "i pe macedonieni "i pe sabatinieni "i pe nova!ieni, cei ce-"i zic lor catari "i stngaci, apoi pe patrusprezeceni (quartodecimani), adic# pe miercura"i (tetradi!i) "i pe apolinari"ti, i primim dac# dau zapis (scrisori de m#rturisire de credin!#) "i dac# dau anatemei toat# erezia care nu
188 189

Ibidem, p. 339. Vezi Ioan N. Floca, Canoanele..., p. 375. 190 Pentru mai multe detalii despre problematica iconomiei la Sfntul Vasile cel Mare, vezi A. de Halleux, Lconomie dans le premier canon..., pp. 381-92.

cuget# (nva!#) cum cuget# (nva!#) sfnta a lui Dumnezeu Biseric# soborniceasc# "i apostoleasc# "i i pecetluim, adic# i ungem mai nti cu sfntul mir, adic# fruntea "i ochii "i n#rile "i gura "i urechile, "i pecetluindu-i pe ei zicem: Pecetea darului Duhului Sfnt....191. La sfr%itul secolului al VII-lea, sinodul Trulan, sinod nturnit cu scopul precis de receptare a tradi'iei canonice192, hot#r#%te, n canonul 95, urm#toarele: Pe aceia dintre eretici care se adaug# (ata"eaz#) Ortodoxiei "i p#r!ii celor ce se mntuiesc i primim dup# urm#toarea rnduial# "i obicei: pe arieni "i pe macedoneni "i pe nova!ienii care-"i zic loru"i catari "i stngaci, "i pe quartodecimani (patrusprezeceni), adic# pe tetradi!i (miercura"i), "i pe apolinari"ti i primim, dnd zapise (scrisori) "i dnd anatemei toat# erezia care nu cuget# (nva!#) cum cuget# sfnta soborniceasc# "i apostoleasc# a lui Dumnezeu Biseric#, pecetluindu-i, adic# ungndu-le mai nti cu Sfntul Mir fruntea "i ochii, "i n#rile "i gura, "i urechile, "i pecetluindu-i pe ei zicem:Pecetea Darului Duhului Sfnt193. Observnd cele dou# canoane, constat#m c# textul adoptat de Sinodul Trulan preia n mod fidel prima parte a canonului 7 de la sinodul II ecumenic %i astfel ambele texte subliniaz# trecerea de la obicei la rnduial#, sinodul Trulan confirmnd nc# o dat# rnduiala stabilit# de sinodul II ecumenic. Avnd n vedere c# sinoadele ecumenice sunt cele care au integrat n colec'ia canonic# a Bisericii Canoanele Apostice %i c# acela%i sinod Trulan care statornice%te autoritatea sfintelor canoane, inclusiv ale Canoanelor Apostolice, stabile%te o procedur# de primire distingnd natura separ#rii de Biseric#, dup# modelul Canonului 1 al Sfntului Vasile cel Mare, cele dou# canoane sunt recept#ri ale iconomiei %i o transformare a pogor#mntului manifestat anterior n rnduial#. Astfel, canoanele 7 II ec %i 95 Trulan nu mai sunt derog#ri de la norm#, fiind ele nsele norm#, distinse de obiceiul practicat anterior, a%a cum ns#%i canoanele o confirm#, distingnd urm#toarea rnduial# "i obicei. Aceste dou# canoane au r#mas statornice n prevederile lor dseoarece, n privin'a primirii n Biseric# a eterodoc%ilor, cronologic vorbind, dup# canonul 95 Trulan, nici un alt canon nu revine asupra acestei proceduri printr-o prevedere receptat# n cadrul colec'iei fundamentale de canoane. Dup# constituirea codexului canonic al Bisericii R#s#ritului, moment recunoscut ca fiind un act de fixare a tradi'iei canonice receptate de sinoadele ecumenice, cunoa%tem situa'ii n care ereticii ncadra'i efectiv sau prin analogie n prima categorie men'ionat# de canonul 7 II ec, au fost boteza'i. Avnd n vedere faptul c# canonul 7 II ec. este norm# cu deplin# autoritate, a%a
191 192

Vezi Ioan N. Floca, Canoanele..., p. 76. Pentru a n'elege importan'a Sinodului Trulan n constituirea Tradi'iei canonice, vezi V. Laurent, L'oeuvre canonique du concile in Trullo, 691-692: source primaire du droit de l'Eglise orientale, n Revue des tudes byzantines, 23 (1965), pp. 7-41 193 Vezi Ioan N. Floca, Canoanele..., pp. 173-4.

cum reiese din preciz#rile canonului 2 Trulan194, dac# autoritatea bisericeasc# opteaz# pentru o aplicare mai aspr# dect norma, aceasta se poate face doar n mod excep'ional, contextual, prin acrivie, n aplicarea principiului iconomiei, f#r# a aducere atingere doctrinei %i lucr#rii pastorale. IV. MANIFESTAREA ICONOMIEI CANONICE PRIN POGOR$MNT N CAZUL NG$DUIRII, N
ANUMITE CIRCUMSTANEE, A C$S$TORIILOR MIXTE

Dac# n cazul primirii n Biseric# a eterodoc%ilor putem observa cum o practic# de pogor#mnt este receptat# de Biseric# drept norm#, realitatea pastoral# a c#s#toriilor mixte ne ofer# o alt# abordare. n aceste situa'ii, rigoarea canonic# este manifestat# de evitarea c#s#toriilor mixte, iar Biserica aplic# iconomia prin pogor#mnt, pentru circumstan'e speciale, ng#duite din motive pastoral-misionare. n cele ce urmeaz# ne vom opri asupra ctorva canoane ce abordeaz# problema c#s#toriilor mixte, ncercnd s# distingem natura iconomiei aplicate n cazul acestora. Canonanele 10 %i 31 Laodiceea, 21 Cartagina (419), 14 IV ec. (451) %i 72 Trulan (691-692) ne pun n fa'a acestei probleme. Canonul 10 Laodiceea (343) arat# c# Nu se cuvine ca acei ce sunt ai Bisericii s# uneasc# cu neb#gare de seam# pe fiii lor cu ereticii, prin leg#tura c#s#toriei195. Acela%i Sinod, prin canonul 31, spune:Cu nici un eretic nu se cuvine a ncheia c#s#torie sau a se da fiii sau fiicele dup# eretici, n afar# de cazul n care ar f#g#dui c# se fac cre"tini.196 Suntem ndrept#'i'i s# ne ntreb#m cum este posibil ca dou# canoane din acela%i sinod s# dea solu'ii par'ial contradictorii la aceea%i problem#. R#spunsul l d# Dionisie Exiguul, care, n secolul VI, traduce n latin# expresia ,F )*+ G..HB201+ prin ecclesiasticos, n sensul de clerici. Observnd aceast# nuan'# dat# de Dionisie Exiguul, n'elegem c# Biserica a procedat, n cazul c#s#toriilor mixte, n acela%i mod n care a abordat a doua c#s#torie. ng#duitoare cu neputin'ele poporului n ceea ce prive%te via'a familial# sau cea de-a doua nunt#, Biserica aplic# acrivia n cazul clerului. Varianta dionisian# ne arat# complexitatea problematicii pentru secolul al VI-lea %i este n acord cu prevederile canonului
194

&i nim#nui s# nu-i fie ng#duit a strica cele mai nainte ar#tate de Canoane sau a le lep#da (abroga). Canonul II Trulan; vezi Ioan N. Floca, Canoanele..., p. 109. 195 n greac#: I478 ),@ 9 :4>/ ),J+ )*+ G..HB201+ K:C1LA75+ M7N+ O3,6 .,C/5/01/ 26/3M)4C/ )< P16)Q/ )R./1. n latin#: Quod non oporteat indifferenter ecclesiasticos ad foedera nuptiarum hereticis suos filios filiasque coniungere (traducerea lui Dionisie Exiguul, sec VI); vezi Constantinos G. Pitsakis, Les mariages mixtes dans la tradition juridique de lglise grecque: de lintransigeance canonique aux pratiques modernes, n tudes Balkaniques - Cahiers Pierre Belon, 10 (2003), p. 123. 196 n greac#: S)C ,? :4> M7N+ M3/)1+ 1F74)C.,J+ GMCO101+ M,C4>/ T :C:A/1C 6F,J+ .18 U6O1)R71+V KHH< WHH,/ H1X3/4C/, 4Y O4 GM1OORH,C/), Z7C2)C1/,0 O4/R2U1C. n latin#: Quod non oporteat cum hereticis universis nuptiarum foedera celebrare nec eis filios dare vel filias ; sed magis accipere, si tamen promittant se fieri Christianos. Vezi Ibid., p. 124.

21 Cartagina (419), care aduce nc# o interdic'ie clar# pentru copii clericilor: copiii clericilor s# nu se c#s#toreasc# cu p#gn sau cu eretic197. Nu trebuie s# pierdem din vedere c#, n acea perioad#, c#s#toria se realiza prin negocieri ntre familii, de aceea n prim plan apar clericii ai c#ror copii urmau s# se c#s#toreasc#. Canoanele 10 %i 31 Laodiceea (343) se pare c# au stat la baza elabor#rii canoanelor 21 Cartagina ( 419), 14 IV ec. (451) 198 %i 72 Trulan (691-692) 199 . Ultimul n ordine cronologic# este canonul 72 Trulan. Observ#m a%adar c# Sinodul Trulan, care fixeaz#, prin canonul 72, acrivia privind c#s#toriile mixte, tolerndu-le doar n speran'a apropierii celui neortodox de Biseric#, n spiritul motiv#rii date de Sfntul Vasile cel Mare iconomiei, n canonul 1. Astfel derogarea de la aceast# norm#, manifestat# n toate perioadele istorice, este o manifestare a iconomiei prin pogor#mnt200. Dac#, n cazul primirii eterodoc%ilor, Biserica a receptat pogor#mntul %i i-a dat valoare normativ#, prin canoanele 7 II ec %i 95 Trulan, apropierea eterodoc%ilor de Biseric# fiind un obiectiv pastoral-misionar imediat, c#s#toriile mixte au fost tratate cu discre'ie %i re'inere, pentru c# nu se putea ncuraja riscul de relativizare a credin'ei prin amestecul credincio%ilor cu necredincio%ii. Observ#m astfel un tratament diferit pentru cele dou# probleme, iconomia manifestndu-se sub forma acriviei sau pogor#mntului, n func'ie de exigen'ele pastorale. V. FIXAREA NOEIUNII DE ICONOMIE (I ARIA EI DE APLICARE CANONIC$ n secolul IX, Patriarhul Fotie d# o defini'ie a iconomiei n sensul c# prin ea se

197 198

Cf. Ioan N. Floca, Canoanele..., p. 277. Canonului 14 IV ec. (451): (...) sfntul sinod a ornduit s! nu fie ng!duit vreunuia dintre ace"tia (cler inferior) s! ia femeie eterodox!. Iar dac# cei ce dintr-o astfel de c#s#torie au "i dobndit copii..., s! nu le fie ng!duit s!-i boteze pe ace"tia la eretici "i nici s#-i lege spre c#s#torie cu eretic ori cu iudeu ori cu p#gn, dect numai dac! acela care vrea s! se lege cu cel ortodox va f#g#dui c# va trece la credin!a ortodox#.... Cf. Ibid., p. 93. 199 Canonul 72 Trulan: Nu se ng#duie ca b#rbatul ortodox s# se lege (prin c#s#torie) cu femeia eretic#, nici ca femeia ortodox# s# se uneasc# (prin c#s#torie) cu un b#rbat eretic, ci de s-ar "i v!di c! s-a f!cut un lucru ca acesta de c!tre vreunul, c#s#toria s# se socoteasc# f#r# de t#rie, "i c#s#toria (nso!irea nelegiuit#) s# se desfac#, deoarece nu se cade a amesteca cele ce n-au amestecare, nici oii s# se mperecheze cu lupul, "i nici p!r%ii lui Hristos cu soarta p!c!to"ilor; iar dac! cineva ar c!lca cele ornduite de noi, s! se afuriseasc!. Iar dac! unii, g!sindu-se nc! n necredin%! "i nefiind nc! num!ra%i n turma ortodoc"ilor, s-au legat prin c"s"toria legiuit", "i apoi unul dintre ei, alegnd binele, a alergat la lumina adev!rului, iar cel!lalt a fost %inut de leg!tura s!r!cirii, nealegnd s! vad! razele dumnezeie"ti; dac! so%ia cea necredincioas! socote"te c! este bine s! vie%uiasc! cu so%ul cel credincios, sau, dimpotriv!, cel necredincios cu so%ia cea credincioas!, s" nu fie desp"r%i%i, dup" dumnezeiescul apostol: C"ci b"rbatul necredincios se sfin%e$te prin femeie, $i femeia necredincioas" se sfin%e$te prin b"rbat" (I Cor. 7, 14). Cf. Ibid., p. 161. 200 Vezi Patrick Viscuso, Marriage Betzen Orthodox and Non-Orthodox: A Canonical Study, n Greek Orthodox Teological Review, 40/1-2.

nf#ptuie%te o derogare, pentru un timp determinat, suspendarea sau aplicarea cu n'elegere a unei rnduieli 'innd cont de sl#biciunile persoanelor n cauz#201. Defini'ia de mai sus nu arat# ns# c# iconomia ar fi derogarea, suspendarea sau adaptarea ns#%i, ci c# iconomia este principiul n baza c#ruia pot s# fie ntreprinse astfel de ac'iuni. De%i folosit nc# din Biserica primului mileniu cu un sens larg, termenul de iconomie dobnde%te un sens canonic specific n comentariile la Sfintele Canoane din Pidalion, pentru a ar#ta capacitatea pe care o are Biserica de a-%i chivernisi lucrarea, astfel nct milostivirea %i iubirea lui Dumnezeu s# se arate lucr#toare pentru to'i cei ce n#d#jduiesc ntr-nsa. n Pidalion, Sf. Nicodim folose%te adesea aceast# no'iune, spunnd chiar a%a au iconomisit prin pogor#mnt202. Fixnd termenul de iconomie n sensul de pogor#mnt, l prezint# ca antonim al no'iunii de acrivie. De la Sf. Nicodim, no'iunea de iconomie va fi folosit# n literatura canonic# n primul rnd pentru a ar#ta n'elegerea pe care Biserica o arat# situa'iilor ce necesit# ng#duin'# specific#203. A%a cum am putut observa mai sus, iconomia este definit# n raport cu norma canonic# %i cu aplicarea acesteia. Pentru a n'elege care este cmpul canonic de aplicare a iconomiei consider#m necesar s# facem cteva preciz#ri privind norma canonic#. VI. RAPORTAREA ICONOMIEI LA NORMELE CANONICE Biserica nu "i-a propus niciodat# s# elaboreze canoane pentru a ncadra n mod sistematic "i complet via!a bisericeasc#. Canonul nu vine s# previn# o anumit# atitudine abstract#, ci este solu!ia pe care Biserica a g#sit-o pentru a rezolva o anumit# problem#, iar aceast# solu!ie, receptat# prin consens, este asumat# de Biseric# "i devine normativ#, sfnt canon. Textele sfintelor canoane sunt expresii ale tr#irilor ecleziale provocate de situa!ii concrete "i de aceea ele se pronun!# n mod incomplet "i nonexhaustiv asupra aspectelor generale ale vie!ii biesrice"ti, dar au o raportare direct# la adev#rul revelat sau la misiunea Bisericii204. Izvornd din via!a concret# de ntlnire ntre ortodoxie %i ortopraxie, Sfintele Canoane ofer# o perspectiv# "i o ntrupare a con"tiin!ei biserice%ti. Astfel, manifest#rile autorit#'ii biserice%ti n contextul lucr#rii pastorale, sintetizate n sentin!e validate prin consensul Bisericii ca sfinte canoane, au creat o stare de spirit de veghe canonic#, ce st# la
201 202

Ad Amphilochiam qustio I ,14, PG 101, pp. 645. Vezi Neofit, Patriarhul Constantinopolului, Pidalionul, Ed. Credin'a Str#mo%easc#, 2007, p. 240. 203 Pentru a n'elege evolu'ia no'iunii de iconomie n secolele XVIII-XX, vezi P. Ra, Lconomie chez les Orthodoxes depuis 1775, n Istina, 3/1973, pp. 359-68. 204 Vezi Vlasios I. Phidas, Drept canonic. O perspectiv! ortodox!, Ed. Trinitas, Ia%i, 2008, p. 40.

baza constituirii Tradi!iei canonice a Bisericii205. Tradi%ia canonic! include colec!ia de canoane a Bisericii Ortodoxe, dar o dep#"e"te prin acoperirea aspectelor vie!ii biserice"ti neabordate n sfintele canoane de c#tre obiceiul canonic, %i el validat, n timp, prin consens bisericesc. n procesul de constituire a Tradi'iei canonice, putem constata o evolu'ie a normelor canonice. A%a cum am spus mai sus, sfntul canon este norma bisericeasc# receptat# prin consensul Bisericii. n perioada sinoadelor ecumenice, au existat norme de receptare care au devenit ele nsele Sfinte Canoane. Este cazul canoanelor de la Sinodul Trulan, un sinod de receptare a tradi'iei canonice de pn# la acea vreme. Dup# introducerea canoanelor Sinodului Trulan n colec'ia fundamental# de canoane %i receptarea acestui sinod ca o prelungire canonic# a sinoadelor V %i VI ec., canoanele de la Sinodul Trulan devin la rndul lor Sfinte Canoane. Trebuie s# n'elegem ns# c# Biserica nu s-a mul!umit s# invoce n abstract Tradi!ia canonic#, ci a ntrupat-o n Biserica local#, prin legisla'ia bisericeasc#, rod al aplic#rii Tradi'iei canonice ntr-un context pastoral definit geografic %i temporal. Astfel, statutele canonice ale Bisericilor autonome sau autocefale, regulamentele canonice ori hot#rrile autorit#!ii biserice"ti constituie legisla'ia bisericeasc# %i, fiind nvestite cu autoritate de norme interne ale Bisericii autocefale, ele devin legiuiri biserice%ti. Aceste norme biserice"ti trebuie s# fie n concordan!# cu tradi!ia canonic#, putnd fi considerate chiar norme de aplicare. n virtutea principiului iconomiei, n func'ie de circumnstan'ele pastorale, legiuirile biserice%ti pot s# ntrupeze acrivia sau pogor#mntul. Anumite prevederi ale legisla!iei biserice"ti pot chiar s# deroge de la prevederile Tradi!iei canonice, doar dac# acele aspecte nu aduc atingere doctrinei "i r#spund exigen'elor care sunt impuse de situa'ia pastoral# excep'ional#, de nevoia de unitate "i bun#-n!elegere, ntr-un cadru geografic "i un timp determinat. Astfel, putem vorbi despre acele norme ca fiind ele nsele o expresie a aplic#rii iconomiei. Legiuirile biserice%ti pot aplica iconomia, dar nu pot fi subiectul aplic#rii iconomiei dect n limitele trasate de ele nsele. Fiind nvestite cu autoritate de legisla'ie bisericeasc#, ele se aplic# n litera legii, iar spiritul legii nu poate fi dedus dect din n'elegerea voin'ei legiuitorului bisericesc, iar nu prin extindere sau extrapolare. Devine astfel evident faptul c# subiectul iconomiei, prin aplicarea acriviei sau a pogor#mntului, este canonul %i obiceiul canonic, %i c# legisla'ia bisericeasc# n vigoare
205

P#rintele Nikolai Afanasiev analizeaz# leg#tura dintre canoane "i con"tiin!a canonic# a Bisericii, subliniind rela!ia dintre Tradi!ia canonic# "i evenimentele istorice, n articolul Kanoni i kanonices koesoynanie, n Puti, 39 (1933).

(Statutul de organizare, regulamentele, hot#rrile organismelor de autoritate bisericeasc#) nu pot fi supuse iconomiei dect n cadrele explicit men'ionate n legiuirea respectiv#. CONCLUZII Pentru a sintetiza rezultatele analizei noastre, putem face unele aprecieri care, de%i nu sunt exhaustive, pot aduce clarific#ri n ceea ce prive%te ncadrarea canonic# a manifest#rii iconomiei n via'a Bisericii. Iconomia este un principiu conform c#ruia autoritatea eclezial# care are competen'a de a aplica Tradi'ia canonic# a Bisericii - sinodul sau episcopul - este competent# s# %i manifeste preocuparea pentru mntuirea credincio%ilor prin pogor#mnt sau acrivie. Dispensa bisericeasc# este o manifestare a iconomiei prin milostivire, condescenden'#, pogor#mnt, dar n egal# m#sur#, refuzul dispensei, sau derogarea prin exigen'#, inspirat# de Trandi'ia canonic#, este %i ea o manifestare a iconomiei, prin acrivie. Dac# legisla'ia bisericeasc# ar obliga sinodul sau episcopul la acordarea dispensei, atunci dispensa nu ar mai putea fi considerat# drept excep'ie, rod al iconomiei, natura ei ar fi deformat# si excep'ia ar deveni regul#, anulndu-se astfel nsu%i principiul iconomiei. Putem vorbi deci despre iconomie doar dac#, n aplicarea acesteia, este posibil# att acrivia ct %i pogor#mntul. Pe parcursul perioadei de fixare a Tradi'iei canonice a Bisericii perioada Sinoadelor ecumenice, pn# la constituirea Nomocanonului zis al lui Fotie (883) - n cazul manifest#rii iconomiei, observ#m cum Biserica a adoptat n anumite momente acrivia, iar alteori pogor#mntul, %i cum obiceiul de aplicare a iconomiei a fost receptat de sinodul II ecumenic, prin canonul 7, %i de Sinodul Trulan, prin canonul 95, excep'ia anterioar# devenind norm#, iar apoi, prin receptarea canoanelor respective prin consensul bisericesc, sfnt canon. Rnduiala canonic# const# n aplicarea riguroas# a canoanelor 7 II ec %i 95 Trulan, iar iconomia este manifestat# prin excep'ia de la regul#, manifestarea acriviei ca decizie punctual# a episcopiului sau sinodului, cerut# de circumstan'e concrete. n leg#tur# cu manifestarea iconomiei sacramentale n privin'a integr#rii eterodoc%ilor converti'i n Biseric#, putem concluziona c#, dup# formularea canoanelor 7 II ec, %i 95 Trulan, regula Bisericii este primirea eterodoc%ilor din prima categorie enun'at# de aceste canoane %i pe cei asimila'i acestora prin ungerea cu Sfntul Mir. Dup# Sinodul Trulan, lund n considerare canoanele 46 %i 68 ap, iconomia s-a manifestat %i sub forma acriviei, aceast# exigen'# fiind socotit# a fi necesar# pentru ap#rarea dreptei credin'e %i pentru evitarea confuziilor care ar fi putut tulbura unitatea Bisericii %i lucrarea pastoral-misionar#.