Sunteți pe pagina 1din 9

C 4: COMPONENTELE STRATEGIEI FIRMEI

N LITERATURA DE SPECIALITATE SE NT#LNESC ABORD%RI VARIATE ALE ANATOMIEI STRATEGIEI FIRMEI, RESPECTIV: I. G. M. SCHENDEL, D. HOFER EVIDEN'IAZ% 4 COMPONENTE ALE ORIC%REI STRATEGII: DOMENIUL ABORDAT DESF%(URAREA RESURSELOR AVANTAJUL COMPETITIV SINERGIA II. J. QUINN DELIMITEAZ% TOT 4 COMPONENTE ALE STRATEGIEI: OBIECTIVELE POLITICILE SAU REGULILE CE STABILESC LIMITELE DE NCADRARE A AC'IUNILOR PROGRAMELE CE PREZINT% SECVEN'ELE DE AC'IUNI NECESARE DECIZIILE STRATEGICE III. R. ROTHWELL CONCEPE UN MECANISM STRATEGIC CU O STRUCTUR% COMPLEX% CARE CUPRINDE: POZI'IONAREA PE PIA'% TEHNOLOGII COMPETEN'E PRODUC'IE STRUCTURA ORGANIZATORIC% ACTIVITATEA DE DISTRIBU'IE INTEGRAREA VERTICAL%, ORIZONTAL% DIVERSIFICARE, CONCENTRARE FINAN'ARE ACHZI'II, FUZIUNI N ESEN'%, COMPONENTELE STRATEGIEI SUNT: MISIUNEA= RA'IUNEA DE A FI A FIRMEI = CONCEP'IA TOP MANAGEMENTULUI CU PRIVIRE LA PROFILUL, IDENTITATEA (I DIREC'IA MAJOR% N CARE FIRMA VA EVOLUA PE TERMEN LUNG (CE VREA S% FAC% (I S% DEVIN% FIRMA)

- CON'INE ANSAMBLUL ORIENT%RILOR FUNDAMENTALE PRIVIND SFERA PRODUSELOR (I A SERVICIILOR, CONSUMATORII ACESTORA, PIE'ELE DE DESFACERE, DOTAREA TEHNOLOGIC%, FILOSOFIA FIRMEI, MEDIUL N CARE AC'IONEAZ% - SINTETIZEAZ% N LINII MARI DIREC'IA/DIREC'IILE PE CARE FIRMA AR TREBUI S% LE URMEZE (I LE VA URMA N VIITOR, MEN'ION#ND SUCCINT VALORILE (I RA'IONAMENTELE CARE STAU LA BAZA ACESTORA - SCOPUL ENUN'%RII MISIUNII FIRMEI= A COMUNICA TUTUROR GRUPURILOR INTERESATE DIN INTERIORUL (I DIN EXTERIORUL FIRMEI CE REPREZINT% FIRMA (I DIREC'IA ORIENT%RII SALE TABELUL NR. 1- MIJLOACE DE COMUNICARE A MISIUNII EFECTELE IMPACT DESTINA'IA MIJLOCUL COMUNICARE COMUNIC%RII
EXTERIOR DECLARA'II PUBLICE, OFICIALE NUMELE FIRMEI SLOGANURI PUBLICITARE STIMULAREA, DETERMINAREA DORIN'EI DE A INVESTI N AFACERILE FIRMEI STIMULAREA DORIN'EI DE A CUMP%RA PRODUSELE FIRMEI CLARIFICAREA - DETERMINAREA DECLARA'II GRADULUI DE INTERNE ALE SENSURILOR A CONDUCERII MISIUNII, A IMPLICARE SALARIA'ILOR N LA (EDIN'E, FILOSOFIEI REALIZAREA REUNIUNI DE MANAGERIALE MISIUNII N'ELEGEREA LUCRU ORIENTAREA SISTEMUL DE REPERELOR PROPRIEI MORALE VALORI N C%RUIA I SE PROPRII FIRMEI ACTIVIT%'I FUNC'IE DE SUBORDONEAVALORILE Z% DECLARATE ACTIVITATEA PRE'URIREA FIRMEI ASIGURAREA LEGITIMIT%-'II FIRMEI IMPUNEREA IMAGINII FIRMEI CONFIRMAREA IDENTIT%'II FIRMEI

INTERIOR

CULTURA FIRMEI

CULTURII FIRMEI

- MISIUNEA TREBUIE S%: 1. VIZEZE NATURA ACTIVIT%'II. SE CAUT% R%SPUNSURI LA NTREB%RI PRECUM: N CE DOMENIU NE DESF%(UR%M ACTIVITATEA ? N CE DOMENIU AR TREBUI S% NE DESF%(UR%M ACTIVITATEA? 2. IA N CONSIDERARE MAI DEGRAB% R%SPUNSURILE DIN PERSPECTIVA CLIEN'ILOR DEC#T A FIRMEI N SINE. DE EX.: ACTIVITATEA NOASTR% CONST% N PUBLICAREA DE REVISTE CARE I VOR INFORMA PE CITITORII NO(TRI DESPRE VIA'A ECONOMIC% 3. REFLECTE VALORILE (I CONVINGERILE DE BAZ% ALE FIRMEI. DE EX.: NOI CREDEM C% ESTE IMPORTANT S% PROTEJ%M MEDIUL NCONJUR%TOR 4. SE REFERE LA AVANTAJUL CONCUREN'IAL DURABIL. DE EX.: SCOPUL NOSTRU ESTE S% DEVENIM LIDERI N ACEST DOMENIU 5. SINTETIZEZE PRINCIPALELE ARGUMENTE CARE STAU LA BAZA ALEGERII RESPECTIVEI ABORD%RI A FIRMEI. DE EX.: SUNTEM O ECHIP% (I DE ACEEA, NE RESPECT%M UNII PE CEILAL'I 6. FIE COMUNICAT% U(OR PRINTR-UN LIMBAJ ACCESIBIL TUTUROR CASETA NR. 1- MISIUNEA, VALORILE (I PRINCIPIILE FUNDAMENTALE LA FORD MOTOR N 1996 FORD MOTOR ESTE UN LIDER MONDIAL PE PIA'A AUTOMOBILELOR (I PE PIA'A FINANCIAR%. MISIUNEA NOSTR% ESTE DE A MBUN%T%'I N MOD CONTINUU PRODUSELE (I SERVICIILE NOASTRE PENTRU A R%SPUNDE NEVOILOR CLIEN'ILOR NO(TRI, PERMI'#NDU-NE S% PROSPER%M CA FIRM% (I S% OFERIM O RENTABILITATE REZONABIL% AC'IONARILOR NO(TRI, PROPRIETARII COMPANIEI NOASTRE. URM%TOARELE VALORI SUNT FUNDAMENTALE PENTRU SUCCESUL COMPANIEI:

OAMENII. OAMENII NO(TRI SUNT SURSA PUTERII NOASTRE. EI FURNIZEAZ% INTELIGEN'A NOASTR% CORPORATIV% (I DETERMIN% REPUTA'IA (I VITALITATEA NOASTR%. IMPLICAREA (I LUCRUL N ECHIP% SUNT VALORILE NOASTRE UMANE ESEN'IALE PRODUSELE. PRODUSELE NOASTRE SUNT REZULTATUL FINAL AL EFORTURILOR NOASTRE (I ELE AR TREBUI S% FIE CELE MAI BUNE PENTRU DESERVIREA CLIEN'ILOR DIN TOAT% LUMEA. A(A CUM SUNT PRIVITE PRODUSELE NOASTRE TOT ASTFEL SUNTEM PRIVI'I (I NOI PROFITURILE SUNT INDICATORUL PROFITURILE. SUPREM AL EFICIEN'EI NOASTRE N NCERCAREA DE A OFERI CLIEN'ILOR CELE MAI BUNE PRODUSE PENTRU A R%SPUNDE NEVOILOR LOR. PROFITURILE SUNT NECESARE PENTRU A SUPRAVIE'UI (I PENTRU A CRE(TE PRICIPIILE NOASTRE FUNDAMENTALE SUNT: CALITATEA ESTE MAI IMPORTANT% DEC#T ORICE CLIEN'II SUNT CENTRUL TUTUROR AC'IUNILOR PE CARE LE DESF%(UR%M PERFEC'IONAREA CONTINU% ESTE ESEN'IAL% PENTRU SUCCESUL NOSTRU IMPLICAREA ANGAJA'ILOR ESTE MODUL NOSTRU DE VIA'% DISTRIBUITORII (I FURNIZORII NO(TRI SUNT PARTENERII NO(TRI INTEGRITATEA NU ESTE NICIODAT% COMPROMIS% - DEFINIREA MISIUNII ESTE UN EXERCI'IU MANAGERIAL RELEVANT PENTRU CAPACITATEA TOP MANAGEMENTULUI DE A-I PRECIZA VOCA'IA ESEN'IAL% (I ROLUL PE CARE INTEN'IONEAZ% S%-L JOACE N VIA'A ECONOMIC% - P. F. DRUCKER ACCENTUA ORIENTAREA DEMERSULUI DE DEFINIRE A MISUNII FIRMEI SPRE NEVOILE CLIEN'ILOR: ORICE NCERCARE SERIOAS% DE A DECLARA CE ESTE AFACEREA NOASTR% TREBUIE S% NCEAP% CU CLIENTUL - DE EX. : FIRMA ....., SPECIALIZAT% N PRODUC'IA DE ....., ESTE O COMPANIE ANGAJAT% N SATISFACEREA NEVOILOR CURENTE (I VIITOARE ALE CLIEN'ILOR

S%I PRIN PRODUSE (I/SAU SERVICII DE NALT% CALITATE. NTREAGA ACTIVITATE A FIRMEI ESTE SUBORDONAT% SCOPULUI MAJOR AL ASIGUR%RII UNOR C#(TIGURI CORECTE (I ECHITABILE ALE AC'IONARILOR S%I, PRIN DESF%(URAREA UNEI ACTIVIT%'I PROFITABILE... - PE ACELA(I ALINIAMENT SE SITUEZ% (I D. ABEL, CARE PLEDEAZ% PENTRU DEFINIREA ORIC%REI AFACERI N 3 TERMENI ESEN'IALI: v SEGMENTELE DE CLIEN'I VIZATE: CINE SE SATISFACE ? v NEVOILE ACESTOR CLIEN'I: CE SE SATISFACE ? v TEHNOLOGIILE FOLOSITE (DE REALIZARE A PRODUSELOR) PENTRU SATISFACEREA ACESTOR NEVOI: CUM SE SATISFAC ? - PE DE ALT% PARTE, DEFINIREA MISIUNII FIRMEI TREBUIE S% FAC% OBIECTUL UNOR ANALIZE PERIODICE (I, LA NEVOIE, A UNEI REDEFINIRI PENTRU A MPIEDICA PRODUCEREA SITUA'IEI N CARE MISIUNEA DECLARAT% (I ASUMAT% LA UN ANUMIT MOMENT DAT DEVINE ANACRONIC% CU NS%(I EVOLU'IA ACTIVIT%'II FIRMEI. REDEFINIREA MISIUNII SE FACE N FUNC'IE DE IDENTIFICAREA R%SPUNSURILOR LA NTREB%RI PRECUM: o CE NEVOI ALE CLIEN'ILOR FIRMEI SUNT NESATISF%CUTE SAU PAR'IAL SATISF%CUTE ? o CE SCHIMB%RI SE NTREV%D N STRUCTURA ACESTOR NEVOI ? o CUM VA EVOLUA STRUCTURA PRODUSELOR (I/SAU SERVICIILOR SPECIFICE INDUSTRIEI DE PROFIL ? o CE SE NTREVEDE C% VOR NTREPRINDE CONCUREN'II ? ETC. SCOPUL FIRMEI= CEEA CE TREBUIE S% REALIZEZE FIRMA NTR-UN TIMP DAT - SPRE DEOSEBIRE DE OBIECTIVE, VIZEAZ% O PERIOAD% MAI NDELUNGAT% DE TIMP

- EXPRIM% PRACTIC CEEA CE DORE(TE S% OB'IN% FIRMA PRIN NDEPLINIREA OBIECTIVELOR - DEFINIREA SA ESTE INFLUEN'AT% DE 3 ELEMENTE CHEIE: I. TEHNOLOGIA II. INOVAREA III. CALITATEA OBIECTIVELE STRATEGICE= 'ELURILE FINALE ALE FIRMEI, CARE DIREC'IONEAZ% ACTIVITATEA ACESTEIA - VIZEAZ% ORIZONTURI PE TERMEN MEDIU (I LUNG, AV ND N VEDERE ACTIVITATEA DE ANSAMBLU A FIRMEI (DE EX. CRE(TEREA C.A. CU 10 %, CRE(TEREA COTEI PIA'% CU 5 %, CRE(TEREA VALORII AC'IUNILOR CU 3% ETC.) - DECURG DIN MISIUNEA FIRMEI (I POT FI TACTICE/PE TERMEN SCURT (MAXIM 1 AN), MEDIU (1-3 ANI) (I LUNG (PESTE 3 ANI) - P. F. DRUCKER A IDENTIFICAT 8 DOMENII CHEIE DE STABILIRE A OBIECTIVELOR: o PROFITABILITATEA o POZI'IONAREA PE PIA'% (I COMPETITIVITATEA o INOVAREA o PRODUCTIVITATEA o PERFORMAN'ELE (I PREG%TIREA MANAGERILOR o PERFORMAN'ELE ANGAJA'ILOR o RESURSELE (I MATERIALELE o RELA'IILE PUBLICE LA CARE SE MAI POT AD%UGA DE PILD%: RESTRUCTURAREA ORGANIZA'IONAL% RESPONSABILITATE SOCIAL% ETC. - PRINTRE FACTORII CARE INFLUEN'EAZ% DEMERSUL MANAGERIAL DE STABILIRE A OBIECTIVELOR SE NUM%R%: v MEDIUL EXTERN AL FIRMEI

v MEDIUL INTERN v RESURSELE DISPONIBILE v DISTRIBU'IA RESPONSABILIT%'ILOR DECIZIONALE v SISTEMUL DE VALORI PROMOVAT DE MANAGEMENT ETC. TABELUL NR. 2- MEDIUL FIRMEI (I VALORILE SPECIFICE TIPURI DE MEDIU (I VALORI CE TREBUIE CARACTERISTICILE PROMOVATE DE ACESTORA MANAGEMENT TIP I FLEXIBILITATEA PRESIUNE CONCUREN'IAL% ASUMAREA RISCULUI PUTERNIC%, PRESIUNE ATITUDINE INOVATIV% PUTERNIC% DIN PARTEA STRUCTUR% ORGANIC%, FOR'ELOR POLITICE, PU'IN FORMALIZAT% SOCIALE ETC., DINAMIC, PLANIFICARE SISTEMATIC% (I IMPREDICTIBIL, RAT% NALT% RA'IONAL% A SCHIMB%RILOR TEHNOLOGICE, FIRME DE NALT% TEHNOLOGIE TIP II RIGIDITATE PRESIUNE CONCUREN'AIL% PROCEDURI DETALIATE SLAB%, PRESIUNIB EVITAREA RISCULUI EXTERIOARE SLABE, STATIC, ATITUDINE OSTIL% INOV%RII SIGUR, U(OR PREVIZIBIL, STRUCTUR% MECANICIST%, RAT% REDUS% A PUTERNIC FORMALIZAT% SCHIMB%RILOR PLANIFICARE TEHNOLOGICE, FIRME DE JOAS% TEHNOLOGIE - H. MINTZBERG CONSIDER% C% STABILIREA OBIECTIVELOR REZULT% DIN CONFRUNT%RILE SFERELOR DE PUTERE IMPLICATE: COALI'II EXTERNE ALE PROPRIETARILOR, FURNIZORILOR, CLIEN'ILOR, SINDICATELOR, PUBLICULUI N GENERAL, CARE EXERCIT% ASUPRA FIRMEI INFLUEN'E SUB FORMA

NORMELOR DE COMPORTAMENT, ANUMITOR CONSTR#NGERI, CONTROALE, PREZEN'EI UNOR PERSOANE DIN AFARA FIRMEI N CONS. ADMIN. COALI'II INTERNE ALE MEMBRILOR TOP MANAGEMENTULUI, CELORLAL'I MANAGERI, SPECIALI(TILOR N DOMENIUL PLANIFIC%RII STRATEGICE, MEMBRILOR DIFERITELOR PROFESIUNI EXERCITATE N CADRUL FIRMEI, MEMBRILOR DE SINDICATI, PERSONALULUI DE EXECU'IE TABELUL NR. 3- TIPURI DE COALI'II EXTERNE (I INTERNE TIPURI ARHITECTURA PUTERII COALI'II DOMINATE ESTE CONCENTRAT% N EXTERNE M#INILE UNEI PERSOANE SAU UNUI GRUP DIVIZATE ESTE MP%R'IT% NTRE C#TEVA PERSOANE SAU GRUPURI PASIVE ESTE MP%R'IT% NTRE NUMEROASE PERSOANE SAU GRUPURI COALI'II BIROCRATICE ESTE CONCENTRAT% LA INTERNE NIVELUL TOP MANAGEMENTULUI, O PARTE FIIND DELEGAT% GRUPULUI DE ANALIZ% A DECIZIILOR DE LA ACEST NIVEL AUTOCRATICE ESTE DE'INUT% PERSONAL DE TOP MANAGEMENT IDEOLOGICE ESTE CONCENTRAT% LA NIVELUL TOP MANAGEMENTULUI C%CI ACESTA NTRUCHIPEAZ% IDEOLOGIA MERITOCRATICE APAR'INE SPECIALI(TILOR, FIIND DISPERSAT% N FIRM% POLITIZATE DEPINDE DE ABILIT%'ILE (I DE

ENERGIA POLITIC% OP IUNILE STRATEGICE= DIREC'IILE DE DEZVOLTARE ALE FIRMEI PENTRU NDEPLINIREA OBIECTIVELOR STRATEGICE - VIZEAZ% SFERA PRODUSELOR (I A SERVICIILOR, TEHNOLOGIILOR FOLOSITE, PIE'ELE DE DESFACERE CARE ASIGUR% FIRMEI UN AVANTAJ COMPETITIV - SE REFER% LA MODERNIZAREA PRODUSELOR, INTRODUCEREA DE NOI TEHNOLOGII, PENETRARE DE NOI PIE'E, DIVERSIFICAREA PRODUC'IEI ETC. - PENTRU A FACILITA ALEGERI RA'IONALE N CEEA CE PRIVE(TE OP'IUNILE SALE STRATEGICE, MANAGEMENTUL UTILIZEAZ% MATRICI. DE EX., MATRICEA PIA'%-TEHNOLOGIE NTREBUIN'AT% PENTRU PRIMA DAT% LA FIRMA JOHNSON&JAMES:
TEHNOLOGIE MODERNIZAT% PIA'% REFORMULARENESCHIMBAT% SE STABILE(TE UN NOU ECHILIBRU PRE'-CALITATE RECOMERCIALIZARE- MODERNIZAREA PIA'% PRODUSUL E ALTFEL PRODUSULUI EXTINS%/ (DE EX. AMPLIFICAT% V#NDUT AMBALJUL) PIA'% NOU% UTILIZARE NOU%- MODERNIZAREA PRIN IDENTIFICAREA PRODUSULUI UNOR NOI UTILIZ%RI ALE PRODUSULUI SUNT ATRA(I NOI CLIEN'I TEHNOLOGIE NESCHIMBAT% STATUS QUO TEHNOLOGIE NOU% NLOCUIRE- SE NLOCUIE(TE VECHEA TEHNOLOGIE EXTINDEREA LINIEI DE PRODUC'IE DIVERSIFICAREPRODUSE NOI PE PIE'E NOI

RESURSELE FIRMEI (MATERIALE, UMANE, FINANCIARE, INFORMA'IONALE) - TREBUIE EVITATE SUBDIMENSIONAREA (I SUPRADIMENSIONAREA LOR