Sunteți pe pagina 1din 4

APLICAII IAS 16 Imobilizari corporale LDefinire i recunoatere Societatea ALFA prezint la data bilantulul urmatoarele active: 1 o in!talatie con!

truita de !ocietate pentru un client al !au care nu a "a!t v#ndut$ ace!tuia p#n la data bilantului% 2) o ca!& ac'izi(ionata )ntr*o alt& localitate )n care !alariatii !unt trimi+i "recvent )n dele,atie% 3) camere de luat vederi cump&rate de la un "urnizor pr)n care !e controleaz- acce!ul )n !ediul !ocietatii +i !i!temul in"ormatic. !ocietatea av#nd ca proil conceperea +i v#nzarea de pro,rame in"ormatice% 2. Evaluare la recunoastere La data de /1 ianuarie anul 0 o !ocietare comerciai nou)n"iina(at& !pecializat& )n productia ciocolatei a importat un ec'ipament )n valoare de 1//%/// u%m%. ta2e vamale 1%/// u%m%. comi!ion vamal 1// u%m%. 34A pl&tit& )n vam 1%5// u%m%. rabat primit de la "urnizor 5%/// u%m% 6n vederea ac'izi(iei !ocietatea a !uportat urm&toarele co!turi !uplimentare: co!turi de livrare 76%/// u%m%. co!turi de in!talare 89./// u.m., co!turi ,enerate de admini!tra(ie 6%/// u%m. c'eltuieli un reclama 5/%/// u%m. onorariile ar'itectiior care in!taleaz ec'ipamentul 1:%/// u%m% Perioada de in!talare +i montare a durat 5 luni. iar pentru a aduce ec'ipamentui )n conditiiie de "uncionare !*au e"ectuat co!turi )n valoame de 85%/// u%m% Co!turile de de!c'idere a noului ec'ipament 51%/// u%m% Co!turile de te!tare a "unc(ionarii corecte a activului 12.000 u%m%. iar )nca!&rile nete provenite din v#nzaarea ciocolatei produ!e la te!tarea ec'ipamentului 5%/// u%m% 6n primele 8 luni% cantitatea de ciocolata produ!a a "o!t "oarte mic& ,ener#nd o pierdere )nitial din e2ploatare de 7/%/// u.m. Ca atare. !ocietatea !*a 'ot&r#t !& )ntroduca un nou !ortiment. co!turile "iind 17%/// u%m%% Co!turiie e!timate cu demontarea recuno!cute printr*un provizion !e ridic& la 51%/// u%m. 3.Evaluarea costului 1% / )ntreprindere ac'iztioneaza un utila; al crui pre( de ac'izitie e!te 5//%/// lel% Contractul )nc'eiat cu "urnizorul prevede po!ibilitatea "ie a pl&(ii inte,rale la livrare a !umei de 5//%/// lei. "ie a unei pl&(i la livrare de 9/%/// lei urmat& de o plata ulterioar&% pe!te un an de 11:%/// lei% 5% 6n contractul prezentat anterior condi(iile de decontare prev&d o plat& initial& de 9/%/// lei, urmat& de a plata pe!te un an de 1/8%/// leii. +i una pe!te doi ani de 1/1%8//% Se +tie c& )ntreprinderea ar "i putut ob(ine un credit ec'iivalent la o rat& anual& a dob#nzii de 1/<% 3.1.Schimburi de active similare ca natur i valoare =2emplu: >a cazul )n care valoarea ;u!t& a activului primit e!te egal cu valoarea net& contabil& a activului cedat: !e !c'imb$% utila;ul ? a c&rui valoare contabil& de intrare e!te 1// lei. amortizat pentru 7/ lei cu utila;ul @. a c&rui valoare ;u!t& e!te A/ lei

b) cazul )n care valoarea ;u!t& a activului primit e!te mai mare dec#t valoarea net& contabil& a activului cedat: !e !c'imb& utila;ul ..? a c&rui valoarea contabil& de intrare e!te 1// lei. amortizat pentru 7/ lei cu utila;ul @ a c&rui valoare ;u!ta e!te :/ lei >c cazul )n care valoarea ;u!t& a activului primit e!te mai mic dec#t valoarea net& contabil& a activului cedat. iar utila;ul cedat nu e!te depreciat: !e !c'imb& utila;ul ..? a c&rui valoarea contabil& de intrare e!te 1// lei. amortizat pentru 7/ lei cu utila;ul @ a c&rui valoare ;u!ta e!te 6/ lei% >d cazul )n care valoarea ;u!t& a activului primit e!te mai mic dec#t valoarea net& contabil& a activului cedat. iar utila;ul cedat e!te depreciat: !e !c'imb& utila;ul ..? a c&rui valoarea contabil& de intrare e!te 1// lei. amortizat pentru 7/ lei cu utila;ul @ a c&rui valoare ;u!ta e!te 61 lei% 3.2.Schimburi de active diferite ca natur i valoare usta >a cazul )n care valoarea ;u!t& a activului primit e!te egal cu valoarea contabil& a activului cedat: !e !c'imb$% utila;ul ? a c&rui valoare contabil& de intrare e!te 1// lei. amprtizat pentru 7/ lei cu utila;ul @. a c&rui valoare ;u!t& e!te A/ lei% b) cazul )n care valoarea ;u!t& a activului primit e!te mai mare dec#t valoarea contabil& a activului cedat: !e !c'imb& utila;ul ..? a c&rui valoarea contabil& de intrare e!te 1// lei. amortizat pentru 7/ lei cu utila;ul @ a c&rui valoare ;u!ta e!te :1 lei% >c cazul )n care valoarea ;u!t& a activului primit e!te mai mic dec#t valoarea contabil& a activului cedat: !e !c'imb& utila;ul ..? a c&rui valoarea contabil& de intrare e!te 1// lei. amortizat pentru 7/ lei cu utila;ul @ a c&rui valoare ;u!ta e!te 61 lei% !."osturi ulterioare E#. B !ocietate care are ca obiect de acrivitate produc(ia de "ont& a elaborat un plan de modernizare a "abricii !ale. "iind ocazionate urm&toarele c'eltuieli: >a ac'izitia unor pie!e de !c'imb pentru motorul anui utila; )n valoare de 1:%/// u%m% )n vederea )nlocuirii celor e2i!tente pentru re!tabilirea parametrilor ini(ialii ne "unctionare; >b co!turi de con!olidare a unei cl&diri. prin )nlocuirea peretilor interiori cu pere(i din ,'ip! carton )n vaioare de 11%/// lei% Ace!t lucru !*a realizat deoarece cl&direa !e a"l& )n "olo!in(& de peale 7/ de ani av#nd un ,rad ridicat de deteriorare% >c zu,r$virea e2terioar& a cl&dirii, )n noul !i!tem baumit. co!t 18%/// lei >d rec&ptu+irea unui "urnal. dup$ num&rul de ore de utilizare !peci"icat. la co!turi de 15%/// lei. >e dotarea camerelor. la !olicitarea !alria(ilor. nemultumi(i de c&ldur&. cu aparate de aer condi(ionat% 71%/// lei% >" in!pec(ie ,eneral& re,ulat&. odat& la 5 ani pentru depi!tarea de"ec(iunilor la !i!temul de )nc&lzire central& 8/%/// lei >, dotarea "urnalelor. )n re,ie proprie. cu !!teme de puri"icare a aerului. )n vederea re!pect&ri& prevederitor le,ale de protectie a mediului )ncon;ur&tor% Societatea !e arata )n,ni;orat& de impo!ibilitatea continu&rii activit&tii din cauza nere!pectrii normelor le,ale )n vi,oare% Co!tul a "o!t 1/%/// lei% $.Evaluare du%& recunoatere 1% B intreprindere ac'izitioneaz& la 71%15 0*5 o in!talatie la co!tul de 1//%/// u%m% amortizat& liniar )n 1/ ani% La !"#r+itul anului .0 in!tala(ia e!te reevaluat&. valoarea ;u!ta !tabilita de un evaluator autorizat :8%/// u%m%

a% Amortizarea a!te recalculat$ propor(ional cu !c'imbarea )n valoarea contabil& brut& a activului% b% Amortizarea e!te eliminat& din valoarea contabil& brut& a activului +i valoarea net& recalculat& la valoarea reevaluat& a activului% c% )nre,i!tr&rile contabile la !"&r+itul anului 0C1% 5 / )ntrepr)ndere ac'izioneaz& la data de 71%15 0 * 1 o in!tala(ie la co!tul de 1//%/// u%m% amortizat& liniar )n 1/ ani% a la !"#r+itul anului ..0 C 1 are loc prima reevaluare a activului. valoarea ;u!t& :8%/// u%m% b la !"#r+itul anului%.0C8 are loc o a doua reevaluare a activului. valoarea ;u!t& 89%1// u%m%% c la !"#r+itul anului..0 C6 are loc o a treia reevaluare a activului. valoarea ;u!t& 56%A// u%m% d la !"#r+itul anului..0C:D are loc o a patra reevaluare a activului. valoarea ;u!t& 17%9// u%m% '. (morti)are 1% Societatea ALFA or,anizeaz& e2cur!ii eu miniaeronave )n dou& !ta(iuni turi!tice% =a ac'izi(ioneaz& o aeronav& la pre(ul de 1//%/// lei. cu durata de via(& de 1/ ani% En !peciali!t )n domeniul aerian e!timeaz& o repara(ie capital care are locc la "iecare 11 ani +i pre!upune )nlocuirea motorului principal% Pretul unui motor e!te de 11/%/// lei% 5% / !ocietate "abric& utila;e )ntr*o 'ala de productie% Co!tul de ac'izi(ie al 'alei a "o!t 1//%/// lei. iar durata de via(& util& 1/ ani% 7% / !ocietate ac'izi(ioneaz& o cl&dire la co!tul de ://%/// lei% Col!ultantul imobiliar e!timeaz& durata de via(& util& a cl&dirii la 51 de ani% Fe a!emenea. el e!timeaz& c& pre(ul actual de v#nzare pentru o cl&dire !imilar& cu o vec'ime de 51 de ani e!te 59/%/// lei. c'eltuielile cu cedare 1//%/// lei% 8 / !ocietate ac'izi(ioneaz& o cl&dire la co!tul de ://%/// lei% Col!ultantul imobiliar e!timeaz& durata de via(& util& a cl&dirii la 51 de ani. iar "irma anticipeaz& v#nzarea cl&dirii dup& 1 ani% Pre(ul actual de v#nzare pentru o cl&dire !imilar& cu o vec'ime de 1 ani e!te 59/%/// lei% 5. / !ocictate ac'izi(oneaza o cl&dire la co!tul de ://%/// lei% Col!ultantul imobiliar e!timeaz& durata de via(& util& a cl&dirii la 51 de ani. iar "irma anticipeaz& v#nzarea cl&dirii dup& 1 ani% 4aloarea de pia(& a cl&dirii pe!te 1 ani e!te 9/%/// lei. rata actual& de cre+tere a pre(urilor 1<% 6% / !ocietate ac'izitioneaz& un !i!tem de aeri!ire la co!tul de 1//%/// lei% Con"orm c&r(ii te'nice. ce!ta e!te ,arantat pentru 5//%/// de rotatii% 0um&rul de rota(ii )n primele luni de "unc(ionare e!te: luna 1 * 1%5// rota(iiG luna 5 * 1%1// rota(iiG luna 3 * 5%1// rota(iiG luna 8 5%1// rota(iiG luna 1 * 7%/// rotatii% A% En utila; a "o!t ac'izi(ionat la valoarea de 5//%/// lei la data de /1%/1%0. durata de via(& util& 1 ani. valoarea rezidual& nul&% Furata de via(& util& a "o!t revizuit& la A ani. la data de 71 dec 0 C 5%

:% Sc ac'izi(ioneaz& pe 7/ au,u!t anul 0 o in!tala(ie la co!tul de A//%/// u%m%. valoarea rezidual& e!timat& 8/%/// u%m%G in!talatia e amortizat& liniar )n 1/ ani% La )nceputul anului 0 C 5. !e )nlocuiei+te a pie!& de !c'imb )n valoare de 1/%/// u%m%. ceea ce conduce la cre+terea capacit&(ii de produc(ie +i a duratei de via(& util& r&ma!& la 1/ ani% 9% / !ocietate comercial&% Ac'izi(ioneaz& o cl&dire +i terenul pe care e!te !ituat& la pre(ui unic de 1A/%/// u%m%. durata de via(& util& e!timat& 1/ ani% Pre(ul e!timat al activelor. dac& ar "i "o!t ac'izi(ionate !eparat. e!te de 5/%/// u%m% pentru teren +i 1:/%/// u%m% pentru cl&dire% La data ac'izi(iei terenul e!te evaluat la valoarea ;u!t& de 51%/// u%m% 1/% / !ocietate ac'izi(ioneaz& 5/ 'a de teren la co!tul de 1//%/// lei% La data acizi(iei !*au e"ectuat lucr&ri de re!taurare a ampla!amentului )n vederea plant&rii unei culturi de pepeni. co!tul lucr&rilor "iind :/%/// lei% Societatea e!timeaz& c&. pe!te 1 ani va e"ectua o rota(ie a culturilor. urm#nd a cultiva ro+ii% Ca urmare a v#nz&rii pepenilor. pro"itul !ociet&(ii va cre+te cu 8< )n urm&torii 1 ani% *."om%ensarea de%recierii / !ocietate prime+te )n luna "ebruarie anul ..0 "actura privind ac'izi+ia unui calculator )n valoare de A%/// lei% Calculatorul e!te primit )n luna decembrie anul ..0 !i datorit& uzurii morale. valoarea !a de pia(& !*a redu! la 1%/// lei% Prin urmare. )n ianuarie ..0C1 "irma va primi de la "urnizorul care a )nt#rziat livrarea calculatorului o de!p&,ubire de 6%/// lei% +.Derecunoatere B !ocietate vinde un utila; ac'izi(iont la co!tul de 1//%/// lei. amortizarea cumulat& la data v#nz&rii 7/%/// lei% Pretul de v#nzare d)n contractul de v#nzare e!te 151%/// lei. iar c'eltuielile le,ate de v#nzare 1/%/// lei%