Sunteți pe pagina 1din 12

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI FACULTATEA DE COMER

Moda vintage
- Proiect la Design i estetica mrfurilor -

Coordonator tiinific: Asist. univ. dr. S aranda !ian

Stud"ni: M#r$%idanu Andr""a&!"ronica N"acu Andr""a&Irina "r'an ("or$iana&(a'ri")a (ru*a +,-. S"ria A. Anu) III

Bucur"ti /01+

Cu*rins
Introduc"r" Ca*ito)u) 1.2r"3"ntar"a $"n"ra)a Ca*ito)u) /.E4" *)" d" *rodus" r"*r"3"ntativ" Ca*ito)u) +.Co "rcia)i3ar"a *rodusu)ui Bi')io$rafi"

12

Introducere
D"si$nu) ar" dr"*t sco* ca oric" o'i"ct *rodus d" o sa fi" atat "fici"nt. cat si atr#$#tor *rin as*"ct. Ac"sta "st" in sin" o 5 'inar" d" art". d"oar"c" ai 5nt6i o's"rva ca)it#i)" "st"tic" a)" *rodus")or. D"si$nu) "st" *r"3"nt in a'so)ut toat" o'i"ct")" conf"cionat" d" o : 5 'r#c# int". )ocuint". o'i)a. ")"ctrocasnic". *antofi. a 'a)a7")" *rodus")or "tc. In dicionaru) "4*)icativ a) )i 'ii ro 6n" s" $#s"sc ur #toar")" d"finiii a)" noiunii d" d"si$n : &Do "niu u)tidisci*)inar int"r"sat d" ansa ')u) factori)or 8socia)&"cono ici. funciona)i. t"%nici. "r$ono ici. "st"tici "tc.9 car" contri'ui" )a as*"ctu) i ca)itat"a *rodusu)ui d" ar" s"ri". & As*"ct "4t"rior. f") 5n car" s" *r"3int# un )ucru 8din *unct d" v"d"r" "st"tic9. 2"ntru r"a)i3ar"a *roi"ctu)ui )a at"ria) D"si$n si "st"tica #rfuri)or a a)"s ac"asta t" a : oda vinta$"; datorita *)ac"rii d" a citi si a d"sco*"ra )ucruri noi si int"r"sant" . C" 5ns"a n#. d" fa*t. vinta$" < La ori$ini. t"r "nu) vinta$" "st" un t"r "n asociat vinuri)or. d"s" n6nd *roducia *rov"nita din r"co)ta unui anu it an. !in#ria 2ort . d" "4" *)u. si&a d"c)arat vinuri)" vinta$" ca fiind ac")"a *rodus" in anu) in car" a avut c"a ai 'una r"co)ta. 2rin ur ar". vinuri)" vinta$" sunt vinuri d" ca)itat" si nu sunt n"a*#rat vinuri v"c%i. Insa. d" o'ic"i. c")" ai 'un" *od$orii au fost 5nr"$istrat" in tr"cut. iar vinuri)" d" ca)itat" su*"rioara sunt c")" v"c%i. astf") ca t"r "nu) vinta$" a fost asociat tr"*tat cu vinuri)" v"c%i. D" cativa ani. t"r "nu) a fost ado*tat si ada*tat d" un")" do "nii *r"cu : arta. oda v"sti "ntara. o'i)a. d"si$n int"rior si u)t" a)t")". astf") incat a a7uns o =industri"= d" sin" st#t#toar". !inta$" nu 5ns"a n#. in niciun ca3. s"cond&%and. asa cu foart" u)ti sunt t"ntati sa cr"ad#. Confu3ia *rovin" d" )a 5n")"$"r"a $r"it# a t"r "nu)ui. !inta$" 5ns"a n# v"c%i. insa vinta$" 5ns"a n#. in ac")asi ti *. si ca)itat".

12

Capitolul 1. Prezentarea general a modei vintage


D"&a )un$u) ti *u)ui tr"c"r"a ani)or a adus cu sin" nu nu ai sc%i '#ri d" "nta)it#i. o*inii. sist" " si or$ani3aii dar si odific#ri in c""a c" *riv"st" oda. Car" sunt standard")"< Car" sunt *unct")" d" int"r"s< Du*a at6ta ti * " difici) d" facut o r"tros*"ctiva co *)"ta a c")or ai i *ortant" as*"ct" a)" fi"c#r"i *"rioad" in *art" dar. din f"ricir". d"si$n"rii c")"'ri au r"5nc"*ut sa isi i a$in"3" co)"cii)" *ornind d" )a u)t" ")" "nt" :vinta$";. Adic#. au ana)i3at :tr"nduri)"; d"c"nii)or. au *r")uat d"ta)ii car" contra$ in ")" "s"na od"i r"s*"ctiv" si )"&au :r"actua)i3at; *"ntru a s" 5ncadra *"rf"ct in *r"3"nt. Si. *"ntru a r"cunoat" cu usurinta sti)uri)" fi"c#rui d"c"niu i *ortant din *unct d" v"d"r" a) sc%i '#ri)or :v"sti "ntar";. iat# cat"va as*"ct" caract"ristic" car" t" vor a7uta *oat" sa faci o c#)#tori" ina*oi in ti * si sa t" r"$#s" ti *" tin" in unu) sau & d" c" nu & ai u)t" sti)uri. Anii '30 Daca *ana )a 5nc"*utu) ani)or >+0 "rau *r"f"rat" rotun7i i)" ru'icond". *)in". ca si 'o) a) f" init#ii )ucruri)" 5nc"* sa s" sc%i '" *"ntru *ri a oara catr" c""a c" s" "vid"ntia3a si ast#3i: si)u"t")" firav". Din ac"st otiv cors"t")" 'in" str6ns" in ta)i" si oric" *i"s" v"sti "ntar" car" *ut"au scoat" in "vid"nta :$in$#ia; for ")or "rau 'in"v"nit". In )inii ari o inuta s*"cifica ani)or >+0 tr"'uia sa conin# c") *utin un ")" "nt din: u "ri 'ufani. 5ncr"ii. cors"t sau croia)a str6ns# in ta)i". fusta )un$a. )ar$a si "va3ata sau 8)a oca3ii s*"cia)"9 o tr"na )un$a. E)"$anta "ra *"ntru f" "i o')i$atori" indif"r"nt d" o "ntu) 3i)"i sin$uru) as*"ct car" f#c"a dif"r"nta fiind at"ria)u) din car" "rau conf"cionat" %ain")". Astf"). daca *"ntru 3i s" *r"f"rau t"4turi)" ai *utin *r"t"nioas" ca 'u 'acu). inu) sau )6na. *"ntru s"ara "rau :)a ar" c#utar"; catif"aua. #tas"a sau satinu). Cu)ori)" "rau si ")" oar"cu in "4tr" " daca s" co *ara o "nt")" 3i)"i: *"ntru di in"aa si *r6n3 cu)ori 5nc%is" sau c"nuii iar *"ntru a doua *art" a 3i)"i i *ri "uri f)ora)". nuan" contrastant" si d"ta)ii co)orat". Anii '40 Anii >,0 aduc cu "i o sc%i 'ar" a7ora in oda f" inina *"ntru ca s" tr"c" d" )a ")"$anta in oric" oca3i" )a inut" ai co od". ai *utin *r"t"n ioas" si car" antici*"a3# *"ntru 5nt6ia oara " anci*ar"a u)t"rioara a f" "ii. Astf"). 6n"ci)" 'ufant" din dr"*tu) *ari)or su*"rioar" a)" 'ra")or sunt acu 5n)ocuit" cu c")"'r")" :*"rnu" *"ntru u "ri;. )un$i "a roc%ii)or s" scurt"a3# *ana )a 7u #tat"a $a '")or iar ta)ia nu s" ai su')inia3# d"cat *rintr&un cordon su'ti). Totui. s" *un" un ar" acc"nt *" so)duri)" f" "i)or car". in cont"4tu) *#str#rii id"ii d" si)u"ta :trasa *rin in"); sunt consid"rat" a*ana7" a)" f" init#ii. D" ac""a s" insista *" d"ta)ii $"n"roas" in 3ona cu *ricina. i *ri "uri f)ora)" ari

12

sau 'u3unar" %i*"rdi "nsionat" toc ai *"ntru a *o3iiona at"ntia *" *oriun"a vi3ata. Mat"ria)")" *"ntru roc%ii)" d" 3i d"vin din c" in c" ai co od" iar cu)ori)" sunt :*"r is"; indif"r"nt d" o "ntu) 3i)"i. Anii '50 ?u #tat"a s"co)u)ui @@ a d"'utat *rintr&o "4*)o3i" d" $in$#i" si f" initat" din *unctu) d" v"d"r" a) t"ndin")or od"i. F" "ia :intra in dr"*turi; in c""a c" *riv"st" ca*acitat"a d" a&si cr"a un sti) *ro*riu. nu ai "ra constr6nsa d" r"$u)i u)t *r"a *utin *"r isiv" si isi *ut"a "4*ri a *" d"*)in *"rsona)itat"a *rin %ain". D" ac""a u "rii $oi. so)duri)" scoas" in "vid"nta si ta)ii)" :d" vi"s*"; au r"*r"3"ntat *"ntru *"rioada r"s*"ctiva ad"v#rat" : ust %av"&uri;. Fust")" )ar$i si va*oroas" car" :s" o*r"au; i "diat su' $"nunc%i si cur")")" )at" din ta)i" atr#$"au fara 5ndoia)a *" atunci 8ca si acu A9 *riviri ad irativ". 2"ntru s"ara roc%i")" *#strau ca ac")"ai )inii ari. dif"r"nta fiind f#cut# d" acc"sorii: $"ntu" *)ic. *#)#rii sic sau 6nui d" )un$i " "di" din dant")a. Anii '60 Anii >B0 sunt consid"rati a fi 5nc"*utu) :r"vo)ui"i; od"i f" inin" *"ntru ca inut")" 5nc"* sa fi" tot ai si *)". a*ro*iindu&s" d" i a$in"a f" "ii od"rn". d" cari"ra. A*ar d"ci fust")" conic" *ana )a $"nunc%i sau c%iar ai sus. 7ac%"t")" usor ca 'rat" si tr"nciuri)" cadri)at" facut" c")"'r" d" ?acCi" O. Contrast")" cro atic" $"n a)'&n"$ru. rou&n"$ru sau $a)'"n&a)'astru "rau si ")" in ar" vo$a. 2#)#rii)" sau 6nui)" "rau din c" in c" ai rar 5nt6)nit" )a inut")" d" 3i. fiind "v"ntua) *ari a)" inut")or d" s"ara. Oricu 'oruri)" *#)#rii)or d"vin in ti * din c" in c" ai ici. )a vr" "a r"s*"ctiva a7un$6nd sa fi" a*roa*" in"4ist"nt". Anii '70 Asa cu s" sti". anii >D0 au r"*r"3"ntat o *"rioada d" transfor #ri a7or" c" au stat su' s" nu) ic#rii :%i**i";. D" ac""a c")" ai u)t" inf)u"nt" in fas%ion au avut ca *unct d" *)"car" ac")asi :cur"nt;: *anta)oni foart" "va3ai. 7"nai. c# #i )ar$i. cu ciucuri sau fran7uri. od")" d" ins*irai" "tnica. i *ri "uri f)ora)". 5 *)"tituri din *i")" si '"nti" co)orat". Fiind o *"rioada caract"ri3ata ai a)"s *rin r"vo)t" si atitudini noi ac")"ai contrast" s&au 5nt6)nit si )a niv")u) od"i: "4ista d"ci un tr"nd a) *"rsona)it#i)or nonconfor ist" si un a)tu) a) v"nici)or ro antici. D" ac""a s" 5 *ru uta r"ci*roc ")" "nt" co *)"4": *an$)ici 5 *)"tit" in *ar. inut" )ar$i. ondu)"uri va*oroas" "tc. In *rivina cu)ori)or *a)"ta cro atica "st" n")i itata. In fond. intr"a$a *"rioada a fost una a *r#'uirii constr6n$"ri)or d" oric" f") si d" ac""a. a*roa*" oric" co 'inai" "ra *osi'i)a si oric" :ins*irai" cura7oasa d" o "nt; *ut"a na t" un nou sti).

12

Anii '80 Moda ani)or >E0 a fost $uv"rnata d" cur"ntu) disco. Mu3ica si atitudin"a :disco; au ins*irat d"ci o $"n"rai" intr"a$a. 2i"s")" d" r"3ist"nta "rau fust")" foart" scurt". co)anii. tricouri)" cu un u #r )i'"r. 6n"ci)" tr"i sf"rturi. to*uri)" in cu)ori vii si a*)icaii)" str#)ucitoar". Foart" )a oda "rau si co)i"r")" )un$i. 'r##ri)" din *)astic si c"rc"ii ari cat ai usor d" o's"rvat. Intr"a$a "vo)u i" a )u ii fas%ion din *"rioada ani)or >E0 a $ravitat in 7uru) unor si 'o)uri car" au dat :tonu); atat in s%oF&'i33 cat si in v"sti "ntai". dintr" ac"st"a r" arc6ndu& s" c)ar Madonna. 2" scurt. anii >E0 au stat su' s*iritu) nonconfor is u)ui. a) cura7u)ui si a) "4*ansivit#ii. D" ac""a. cand vin" vor'a d"s*r" r"*"r" in "vo)uia od"i. ins*iraia *"rioad"i 1GE0&1GG0 nu *oat" fi tr"cuta cu v"d"r"a.

Cat"$orii "st"tic" si caract"ristici)"


Linia Ac"st ")" "nt Hsi *)u:. *rin vari"tat"a co 'inaii)or sa)". *oat" conduc" )a )ucruri ini a$ina'i)". *)#cut". fru oas". fascinant". ocant". 5n functi" d" fant"3ia i ta)"ntu) d"si$n"ru)ui. Linia "st" )a ori$in"a tuturor for ")or i a tuturor sti)uri)or. Linia *oat" fi $6ndit# ca un ir d" *unct" unit" 5ntr" ")"I "a indic# *o3itia sau dir"cia i *os"d#. forta dina ic#. car" tind" s# s" conc"ntr"3" s*r" c")" dou# ca*"t" a)" sa)". D"ci. icar"a unui *unct su' i *"riu) un"i fort" $"n"r"a3# o )ini". car" *oat" fi: dr"a*t# sau cur'#. *)an# sau s*aia)#. )un$# sau scurt# "tc. Linia "st" un s" n a)un$it. "st" )"$#tura dintr" dou# sau ai u)t" *unct"I "a conduc" oc%iu) 5n dir"cia 5n car" s" 5ndr"a*t# i divid" aria *" car" o str#'at". Linia d")i it"a3# o for # sau o si)u"t# i $"n"r"a3# o anu it# dis*o3ii" sau star". Dona)d M. And"rson su')inia 5n HE)" "nts of D"si$n: J )ucrar" a*#rut# 5n 1GB1 )a N"F KorC J fa*tu) c# )inia *oat" Hco unica:. Hc)asifica:. si 'o)i3a. r"*r"3"nta sau Hint"r*r"ta:. 2"ntru artist. d"ci i *"ntru d"si$n"r. d"os"'it d" i *ortant" sunt s"n3aii)" sau "f"ct")" c" *ot fi cr"at" cu a7utoru) )inii)or. Ln art")" *)astic". )inia ar" s" nificaMia unui $"st cu u)ti*)" 5nM")"suri *si%o&fi3io)o$ic": "n"r$i". %ot#r6r". n"si$uran#. ")"$an#. a$r"sivitat". ri$iditat" "tc.

12

For a Ln voca'u)aru) cur"nt a) criticii d" art#. *rin for # s" 5n")"$" tota)itat"a i7)oac")or d" )i 'a7 car" a)c#tui"sc as*"ctu) "4t"rior a) un"i o*"r" d" art#: cu)oar". )ini". vo)u "tc. Ln r"a)itat". for a "st" r"3u)tatu) *roc"su)ui d" cr"a i" 5n 5ntr"$i "a sa. inc)u36nd i id""a car" a stat )a 'a3a o*"r"i. Disoci"r"a coordonat")or d"finitorii a)" oric#rui o'i"ct 8for #. cu)oar". va)oar"9 i conc"*"r"a )ui 5ntr&o i*osta3# "4c)usiv for a)# ur #r"sc doar sco*uri ana)itic". D"ci. 5n d"si$nu) v"sti "ntar sau 5n od#. for a *oat" fi int"r*r"tat# 5n dif"rit" oduri: Hfor a "st" 5nf#iar"a. as*"ctu) "4t"rior:. Hfor a "st" si)u"ta:. Hfor a "st" od")u) du*# car" s" r"a)i3"a3# *rodus")":. Hfor a "st" as*"ctu) *" car" 5) conf"r# *rodus")" d" 5 'r#c# int" c")ui c" )" *oart# :I toat" ac"st" int"r*r"t#ri sunt consid"rat" cor"ct". Cu)oar"a Nu "roas" do "nii d" studiu contri'ui" )a o anu it# *"rc"*"r" i a*r"ci"r" a cu)orii 2"ntru fi3ician. cu)oar"a "st" o for # d" "n"r$i". *si%o)o$u) "st" *r"ocu*at. 5n *rinci*a). d" *roc"su) *"rc"*i"i. iar fi3io)o$u) caut# r")aii)" dintr" oc%i i cr"i"r. Artistu) "st" int"r"sat 5ns# d" odu) 5n car" uti)i3"a3# cu)oar"a *"ntru a cr"a anu it" i a$ini. st#ri sau dis*o3iii. S"nsi'i)itat"a fa # d" cu)oar" *oat" fi instinctiv# )a un")" *"rsoan". dar ar"a a7oritat" a oa "ni)or ar" n"voi" d" o anu it# "4*"ri"n# *"ntru a *ut"a. u)t"rior. r"cunoat" i a*r"cia infinita vari"tat" a cu)orii 5n a 'i"ntu) nostru.

Capitolul 2. Exemple de produse


12

Pantofi vintage - Guess 2antofii sunt un ")" "nt foart" i *ortant a) un"i $ard"ro'" vinta$". Lntr& ad"v#r. au *ut"r"a d" a aduc" str#)ucir" unui outfit sau d" a cr"a un ad"varat ""c. 2oat" "4act ac"sta "st" si otivu) *"ntru car" f" "i)" au o ad"v#rata *asiun" *"ntru "i. Fraii Marciano. Mauric" si 2au). au fost factorii car" au condus )a d"3vo)tar"a si *ros*"ritat"a 'randu)ui (UESS inca d" )a cr"ar"a sa. in 1GE1. Mauric" si 2au) Marciano si&au d"dicat vi"i)" cr"#rii d" *antofi. $"ni. c"asuri '#r'#t"ti si d" da a. *antofi *"ntru co*ii arca (UESS. toat" ac"st"a fiind *ro otori si iniiatori d" t"ndin" in oda. 2antofii (UESS int"ntion"a3a sa ai'a o 5nf#iar" coo) si casua). *"ntru a *ut"a fi *urtai in oric" oca3i". 2antofii (UESS of"ra o $a a )ar$a d" od")" *"ntru '#r'aii. f" "i)" si co*iii car" vor sa fi" ")"$ani si distinsi. 2antofi sunt din *i")" natura)a )#cuita. rou 5nc%is. Int"rior din *i")" natura)a. Toc 5 'r#cat. R" arc6ndu&s" *rin )inii ")"$ant". tocuri int"r ina'i)" i d"ta)ii "4trava$ant". ac"tia sunt cu ad"v#rat unici. (u"ss "st" un a"stru a) a)"$"rii at"ria)")or din car" 5i r"a)i3"a3# cr"aii)". 2r"tu) "st" d" B+ "uro .

Geanta vintage-C anel

12

2rin sti)u) 5ndr#3n" si od")")" in"dit" Coco C%an") a r"uit sa sc%i '" oda f" inina. arc6nd tr"c"r"a d" )a %ain")" ri$id" si a *)" )a od")" ins*irat" d" oda ascu)ina & at"ria)" uoar". od")" co od" si *ractic". *#str6nd nota d" ")"$anta a*art". A fost *ri u) sti)ist car" a i *us n"$ru in oda. iar roc%ia sa n"a$ra a d"v"nit in scurt ti * nu doar foart" c#utata. dar si caract"ristica *"ntru sti)u) C%an"). *#str6nd&si u)t ti * *o3itia d" )id"r in to*u) *r"f"rin")or. In *"rioada c")ui d" a) doi)"a r#3'oi ondia) *o*u)aritat"a sa a sc#3ut dra atic. in ar" *art" datorita un"i )"$#turi *" car" a avut&o cu un ofi"r na3ist. Du*a 5nc%"i"r"a osti)it#i)or o*inia *u')ica franc"3a ii "ra d"favora'i)a. asa ca a fost n"voita sa *)"c" in E)v"ia. intr&un "4i) auto&i *us car" va dura ai 'in" d" un d"c"niu. Co *ania ar" *"st" 100 d" a$a3in" in intr"a$a )u ". +- dintr" ")" fiind in ?a*onia. und" arca C%an") s" 'ucura ast#3i d" un d"os"'it succ"s. ("anta J *"ntru fi"car" f" "i". r"*r"3inta a) doi)"a :EU;: "st" "r"u cu noi. d" n"5n)ocuit in oric" 5 *r"7urar" si c") ai d" 5ncr"d"r" a7utor in cr"ar"a un"i i a$ini d" sti) si atr#$#tor. ("ni !inta$". *i")"a cartonata. 'r"t")" scurt"J un ust %av" a) ac"stui s"3on. Sunt *"rf"ct" atat *"ntru inut")" d" 3i. cat si casua) sau 'usin"ss. Cu)ori)" sunt 5ndr#3n"". iar as*"ctu) Jc)asic. ")"$ant si cu *"rsona)itat". 2r"tu) "st" +-0 "uro.

Plria vintage- !o" #eenan

12

Rod N""nan. un a "rican odist# . sa n#scut 5n (r"at B"nd. Nansas. E) "st" cr"atoru) d" o ana d" co)"ctar" aco*"rir"a ca*u)ui *"ntru '#r'ai. car" "st" co "rcia)i3at su' "tic%"ta )ui Rod N""nan N"F KorC. N""nan a cr"scut 5n (r"at B"nd. Nansas . a a'so)vit d" )a Univ"rsitat"a din Nansas 5n LaFr"nc". Nansas . i a *artici*at )a Fas%ion Institut" of T"c%no)o$O din N"F KorC i coa)a d" D"si$n 2arsons 5n 2aris . Frana . E) "st" un c")"'ru i3o)at N"F KorC odist# . car" "st" 'in" cunoscut 5n c"rcuri)" d" oda *"ntru aco*"rir"a ca*u)ui r" d" sta'i)ir"&'#r'ai ca o arf# d" od# )a 5nc"*utu) ani)or 1GG0. N""nan "st" r" arcat 5n *)us *"ntru a a)"$" *"ntru a )oca)i3a studiou) sau d" d"si$n din Man%attan carti"ru) d" Par)" . N"F KorC. N""nan *roduc" dou# )inii 5n fi"car" an: *#)#rii d" *ai" sunt *roi"ctat" *"ntru *ri #var# i *#)#rii f")t"d&')an# vind" in toa na. 2#)#rii N""nan sunt dis*oni'i)" 5n anu it" a$a3in" din 5ntr"a$a )u " cu ar fi in Barn"Os din N"F KorC. i Parv"O Nic%o)s din Londra. An$)ia . 2#)#rii sunt "4*"diat" *rin int"r "diu) US *rioritat" Mai) )a un cost d" 1-.00 do)ari *" *#)#ri" sau *rin F"d"ra) E4*r"ss 8costu) varia3# 5n funci" d" codu) *ota)9. D" trans*ort ariti int"rnaiona) ru)"a3a a*ro4i ativ B0.00 do)ari *" *#)#ri". *rin int"r "diu) s"rviciu)ui int"rnaiona) F"d"ra) E4*r"ss.

Capitolul 3.Comercializarea produsului


12

2oti r#sco)i aadar in cuf"r")" 'unicii si in ifoni"r")" a "i du*a *i"s" vin ta$" af)at" in 'una star": s"turi ')u3a si cardi$an din ca ir. sa)uri. ')u3" d" #tas" sau dant")a. roc%ii d" s"ara. $"ni "tc. Fara sa faci inv"stitii. iti *oti sc%i 'a usor sti)u) si sa sca*i d" onotonia %ain")or car" s" $#s"sc in oric" a$a3in. E4ista insa si )ucruri v"c%i. d" co)"ci". cu ar fi c")" d" )a 5nc"*utu) s"co)u)ui @@ sau dant")")" )ucrat" d" ana. car" *ot costa o av"r". La noi nu "4ista a$a3in" d" %ain" vinta$". doar on)in". asa ca $ard"ro'a rud")or ai in varsta "st" o sursa d" co ori car" a'ia at"a*t# sa fi" scoas" )a )u ina. 2rodusu) car" "rita sa fi" scos )a )u ina "st" *#)#ria cr"at d" d"si$n"ru) Rod N""nan car" s" $#s"t" doar 5n anu it" a$a3in" din 5ntr"a$a )u " cu ar fi Barn"Os din N"F KorC. i Parv"O Nic%o)s din Londra. An$)ia . Activitat"a d" 'a3#: *roduc"r"a Qi co "rcia)i3ar"a *a)ari"i vinta$" *"ntru '#r'aii. Activitat"a s" va *"tr"c" in orau) Bucur"ti. intr&un s*a iu asi$urat cu conditii *"ntru a activa funcionar"a "i . Lansa *rodusu) intr&un a$a3in in c") ai nou si *o*u)at Ma)) 2ro "nada und" fac" "forturi sa atra$" distri'uitorii . sa infor a *ot"nia)i c)i"nii d"s*r" nou) *rodus *"ntru a&i d"t"r ina sa&) inc"rc". 2ro*un" ca *r"tu) *rodusu)ui sa fi" B0 "uro 8/D0 )"i9 . Ca in oric" do "niu d" afac"r" . "r"u "4ista concur"nta *" *iata . Ac"stia sunt : D"*ot GB. Rara .To O Pi))fi$"r . Si nu in u)ti u) r6nd nu tr"'ui" sa uita ca *rodusu) tr"'ui" sa fi" si *ro ovat *rin *r"sa . t")"vi3iun". radio . f)O"r" si *)iant" *"ntru a av"a un succ"s in atra$"r"a c)i"ni)or .

Bibliografia

12

%tt*:SSFFF.vinta$"Fardro'".roSinfoSd"s*r"&noi %tt*:SSFFF.CudiCa.roSco unitat"Sforu Svi"FTto*icS/0-+DSPain"& vinta$"&d"&d"si$n"ri&cunoscuti.%t ) %tt*:SSro.FiCi*"dia.or$SFiCiSCocoTC%an") %tt*:SS"n.FiCi*"dia.or$SFiCiS(u"ssTU/Ec)ot%in$U/G %tt*:SSFFF.CudiCa.roSartico)S odaVti*sS,/1-S oda&vinta$"S*a$ina& +.%t )Wi433/)4!CPsF1 %tt*:SSFFF.'& a)).roS$u"ss

12