Sunteți pe pagina 1din 19

LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vntorii i a proteciei fondului cine etic !

arlamentul "omniei adopt prezenta lege. #$!%&'L(L %) *i+po,iii enerale

$rt. n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos se definesc dup cum urmeaz: a.administrator - autoritatea public central care rspunde de silvicultur i care asigur administrarea faunei de interes cinegetic; b.atribuire n gestiune - ac iunea prin care administratorul d dreptul i obliga ia de gestionare a faunei de interes cinegetic, n condi iile prezentei legi; c.braconaj - ac iunea desfurat n vederea ob inerii acelorai efecte ca i prin ac iunea de v!ntoare, fr a fi ndeplinite condi iile legale pentru desfurarea acesteia din urm; d.capcan autorizat - orice dispozitiv folosit n scopul capturrii exemplarelor din speciile de faun de interes cinegetic, a crui utilizare a fost avizat de autoritatea public central care rspunde de silvicultur i aprobat de autoritatea public central care rspunde de protec ia mediului; e.cot de recolt - numrul de exemplare din fauna de interes cinegetic stabilit anual de ctre administrator, care se poate v!na n cadrul unui fond de v!ntoare; f."onsiliu #a ional de $!ntoare - organismul de avizare i consultare, cu autoritate tiin ific n domeniul cinegetic, care este format din reprezentan ii institu iilor publice i private cu atribu ii n domeniul faunei de interes v!ntoresc i al mediului de via al acesteia; .drept de v!ntoare - dreptul persoanei fizice sau juridice, proprietar a terenurilor pe care sunt arondate fonduri de v!ntoare, de a beneficia, direct sau indirect, de gestiunea fondului cinegetic, dac este licen iat; /.faun de interes cinegetic - totalitatea exemplarelor din popula iile din speciile de faun slbatic prevzute n anexele nr. % i &, existente pe teritoriul 'om!niei; i.fond cinegetic - fauna de interes cinegetic, mpreun cu totalitatea fondurilor de v!ntoare; 0.fond de v!ntoare - unitatea de gospodrire cinegetic constituit indiferent de categoria de teren, indiferent de proprietar i astfel delimitat nc!t s asigure o stabilitate c!t mai mare faunei de interes cinegetic n interiorul su. #u se includ n fondul de v!ntoare suprafe ele din perimetrul construit sau mprejmuit din intravilan, suprafe ele rezerva iilor tiin ifice, suprafe ele parcurilor na ionale, suprafe ele siturilor patrimoniului natural universal i suprafe ele strict protejate din cadrul zonelor umede de importan interna ional; 1.gestionar - persoana juridic rom!n care a fost licen iat n condi iile legii i creia i se atribuie n gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond de v!ntoare; l.gestionar consacrat - organiza ia de v!ntoare rom!n, licen iat n condi iile prezentei legi, cu drept de a ob ine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond de v!ntoare, dac ndeplinete cumulativ urmtoarele condi ii: a avut calitatea de gestionar n contractul de gestionare anterior organizrii atribuirii directe pentru fondul de v!ntoare respectiv; contractul de gestionare nu a ncetat din culpa sa; i manifest inten ia de a gestiona n continuare fauna cinegetic de pe fondul de v!ntoare respectiv i ofer tariful de gestionare; m.gestionare - activitatea de gospodrire durabil a faunei de interes cinegetic din fondurile de v!ntoare, realizat de gestionari n baza contractelor de gestiune, pe riscul i rspunderea lor, pentru perioada stabilit prin contractele de gestiune; n.jujeu - piesa de form cilindric, confec ionat prin strunjire, din lemn de esen tare, care trebuie purtat de c!inii care nso esc turmele i cirezile de animale domestice; o.licen - mputernicirea dat de ctre administrator unei persoane juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestat printr-un document oficial; p.odorivector - substan a sau produsul, natural ori de sintez, care rsp!ndete un miros ce atrage exemplarele de faun de interes cinegetic i care permite omului determinarea direc iei i controlul deplasrii acestora; 2.organiza ie de v!ntoare - persoana juridic rom!n constituit n condi iile legii, pe baza principiului liberei asocieri a v!ntorilor, n scopul gestionrii durabile a v!natului i al exercitrii v!ntorii recreativ-sportive, care poate adera la asocia ii, uniuni sau federa ii na ionale de profil pentru reprezentarea lor la nivel na ional i interna ional; r.popula ie optim - numrul total de exemplare din fauna de interes cinegetic, care coabiteaz ntr-un fond de v!ntoare ntr-o anumit structur de specii i ntr-o anumit structur de v!rste n cadrul fiecrei specii, care asigur conservarea biodiversit ii, produce minimum de pagube i nu prezint risc pentru popula ia uman; +.regim cinegetic - ansamblul de norme te(nice, juridice i economice prin care fauna de interes cinegetic este administrat i gestionat durabil, n scopul conservrii biodiversit ii, men inerii ec(ilibrului ecologic, exercitrii v!ntorii i satisfacerii unor cerin e social-economice; .sta ionar - suprafa a de teren, mpreun cu instala iile i amenajrile specifice existente pe aceasta, unde sunt duse exemplarele din speciile de faun de interes cinegetic care, ca urmare a strii lor, nu mai pot fi lsate n libertate, exist!nd pericolul ca acestea s moar. )e aceste suprafe e sunt asigurate condi iile de asisten sanitar-veterinar corespunztoare i condi iile de via , cretere i dezvoltare pentru exemplarele respective; t.tarif de gestionare - suma de bani care se pltete anual de ctre gestionar pentru exploatarea durabil a faunei cinegetice pe care o gestioneaz; .v!nat - exemplarul*exemplarele din specia*speciile de interes cinegetic ob inut*ob inute prin ac iunea de v!ntoare. #u constituie v!nat exemplarul*exemplarele din specia*speciile de interes cinegetic ob inut*ob inute prin capturare sau

mpucare pe suprafe ele de teren care nu sunt incluse n fondurile de v!ntoare, precum i cele ob inute prin ac iuni de braconaj; u.v!ntoare - ac iunea de p!ndire, cutare, st!rnire, urmrire, (ituire sau orice alt activitate av!nd ca finalitate capturarea v!natului ori uciderea acestuia, desfurat asupra exemplarelor din speciile prevzute n anexele nr. % i &, aflate n stare de libertate pe fondurile de v!ntoare. #u constituie ac iune de v!ntoare capturarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic n scop tiin ific, urmat de eliberarea acestora; v.v!ntor - persoana fizic ce practic v!ntoarea n condi iile prezentei legi; 3.zon de linite - suprafa a stabilit n cadrul unui fond de v!ntoare, delimitat i marcat pe teren prin semne vizibile i distinctive, destinat s asigure condi ii de via optime faunei cinegetice existente n cadrul fondului de v!ntoare respectiv, indiferent de anotimp. $rt. 2 +auna de interes cinegetic este resurs natural regenerabil, bun public de interes na ional i interna ional. $rt. 4 ,xercitarea v!ntorii se face n scopul asigurrii ec(ilibrului ecologic, ameliorrii calit ii popula iilor faunei de interes cinegetic, cercetrii tiin ifice, precum i n scop didactic sau recreativ-sportiv. $rt. 4 #imeni nu are dreptul de a v!na pe terenul proprietatea altuia fr a avea asupra sa autoriza ia de v!ntoare, care dovedete, n condi iile prezentei legi, consim m!ntul proprietarului, al asocia iei de proprietari sau al celui mandatat de acetia n acest scop. $rt. 5 6-."riteriile de constituire a unui fond de v!ntoare sunt urmtoarele: a.mrimea suprafe ei fondului de v!ntoare; b.stabilirea faunei sedentare de interes cinegetic; c.limitele fondului de v!ntoare; d.apartenen a, de regul, la acelai etaj altitudinal; e.structura de proprietate asupra terenului. -e urmrete, pe c!t posibil, constituirea de fonduri de v!ntoare pe terenuri care apar in aceluiai tip de proprietate; f.existen a diversit ii din punct de vedere al folosin ei terenurilor. -e urmrete ca n cadrul unui fond de v!ntoare s existe c!t mai multe categorii de folosin a terenului; .constituirea, n timp, a fondurilor de v!ntoare. 62.-uprafa a unui fond de v!ntoare va fi de cel pu in ../// (a la c!mpie i n 0elta 0unrii, 1./// (a la deal i %/./// (a la munte. 64.-uprafa a minim necesar pentru un membru v!ntor este de: a.%./ (a la c!mpie i n 0elta 0unrii; b.&./ (a la deal; c.2./ (a la munte. 64.+ondul de v!ntoare se delimiteaz pe limite naturale, cum ar fi: culmi, cursuri de ap i altele asemenea, i*sau artificiale stabile n timp, cum ar fi: drumuri, ci ferate, autostrzi, linii electrice, canale de iriga ii sau navigabile i altele asemenea, uor identificabile. 65.)entru constituirea unui fond de v!ntoare este necesar ndeplinirea tuturor criteriilor prevzute la alin. 3%4. #$!%&'L(L %%) $dmini+trarea i $rt. 6 6-.)rincipalele atribu ii ale administratorului pentru protec ia faunei de interes cinegetic i n domeniul v!ntorii sunt urmtoarele: a.elaboreaz strategia privind fondul cinegetic al 'om!niei; b.stabilete criteriile de atribuire n gestiune a fondurilor de v!ntoare pe care le scoate la licita ie; c.stabilete valoarea de pornire pentru licita iile pe care le organizeaz n scopul atribuirii n gestiune a fondurilor de v!ntoare; d.stabilete tariful de gestionare pentru fondurile de v!ntoare atribuite direct; e.elaboreaz metodologia i reglementrile de organizare i practicare a v!ntorii; f.stabilete i aprob cotele anuale de recolt pentru speciile admise la v!ntoare, cu avizul autorit ii publice centrale care rspunde de protec ia mediului, n func ie de tendin ele evolu iei popula iei faunei cinegetice i de popula ia optim; .propune, n situa ii justificate, modificarea perioadelor legale de v!ntoare pentru unele specii de v!nat; e+tionarea fondului cine etic al "omniei

/.avizeaz propunerile de populare a fondurilor de v!ntoare cu specii noi de v!nat, pe baza studiilor de impact, avizate de 5cademia 'om!n i de autoritatea public central care rspunde de protec ia mediului; i.stabilete, mpreun cu reprezentan ii ministerelor de resort, msurile necesare men inerii ec(ilibrului ecologic i prevenirii pagubelor cauzate de v!nat i prin v!ntoare culturilor agricole, animalelor domestice i fondului forestier; 0. ine eviden a i public anual date referitoare la popula ia de faun cinegetic, starea de sntate a acesteia, recoltele i trofeele de v!nat; 1.colaboreaz cu 6inisterul ,duca iei i "ercetrii n vederea stabilirii programelor de nv m!nt pentru institu iile de nv m!nt care au ca discipline de studiu fauna cinegetic i v!ntoarea i n vederea stabilirii programelor de cercetare tiin ific n domeniul cinegetic; l.controleaz activitatea cinegetic la toate nivelurile; m.organizeaz direct i coordoneaz activitatea de combatere a braconajului; n.organizeaz documentarea tiin ific n managementul cinegetic i stabilete sistemul informa ional n domeniul cinegetic; o.stabilete criteriile pentru acordarea licen ei de func ionare gestionarilor fondurilor de v!ntoare; p.acord licen a de func ionare gestionarilor fondurilor de v!ntoare; 2.colaboreaz cu 6inisterul 7usti iei pentru atestarea exper ilor te(nici judiciari n v!ntoare; r.emite i aprob modelul permiselor de v!ntoare i ine eviden a persoanelor care au dob!ndit calitatea de v!ntor; +.emite i pune la dispozi ie gestionarilor fondurilor de v!ntoare formularele autoriza iilor de v!ntoare; .stabilete rasele de c!ini admise la v!ntoare n 'om!nia; t.stabilete, mpreun cu 5utoritatea #a ional pentru 8mologarea 5rmelor i 6uni iilor, armele i categoriile de muni ie care se pot folosi la v!ntoare n 'om!nia; .ini iaz ac iuni de popularizare a activit ii cinegetice i de educare a popula iei n domeniu; u.particip sau sprijin, dup caz, programul colaborrilor interna ionale n domeniul cinegetic; v.nfiin eaz "omisia na ional de evaluare a trofeelor de v!nat, cu reprezentare n teritoriu; 7.stabilete modelul-cadru al contractului de gestionare prin negociere cu reprezentan ii gestionarilor fondurilor de v!ntoare. 62.n cadrul administratorului func ioneaz un organ distinct, specializat n domeniul cinegetic. 64.)e l!ng autoritatea public central care rspunde de silvicultur func ioneaz "onsiliul #a ional de $!ntoare, nfiin at prin ordin al conductorului autorit ii publice centrale care rspunde de silvicultur, compus din reprezentan i ai administratorului, ai autorit ii publice centrale care rspunde de protec ia mediului, ai autorit ii na ionale sanitare veterinare, ai unit ilor de nv m!nt superior i de cercetare cu profil cinegetic din 'om!nia i ai gestionarilor fondurilor de v!ntoare propor ional cu suprafa a fondurilor de v!ntoare gestionate. 64.5dministratorul adopt orice alte msuri necesare, n acord cu dispozi iile legale privind regimul cinegetic. $rt. 7 "ategoriile de gestionari cu care se pot nc(eia contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic sunt urmtoarele: a.administratorii pdurilor proprietate privat; b.administratorii pdurilor proprietate public a unit ilor administrativ-teritoriale; c.organiza iile de v!ntoare; d.administratorul pdurilor proprietate public a statului; e.institu iile publice care au ca obiect de activitate cercetarea tiin ific n domeniul cinegetic; f.institu iile de nv m!nt care au ca discipline de studiu v!natul i v!ntoarea. $rt. 8 6-.5tribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizeaz de administrator pe fonduri de v!ntoare, prin urmtoarele modalit i: -.54direct, pentru urmtoarele categorii de fonduri de v!ntoare: a.fondurile de v!ntoare pe care proprietarii, persoane fizice sau juridice, au n proprietate o suprafa de teren care reprezint minimum .%9 din suprafa a fiecrui fond de v!ntoare, individual sau ntr-o asocia ie constituit n acest scop. 5cest tip de atribuire se realizeaz n favoarea gestionarului propus pentru %/ ani de persoana fizic sau juridic, dup caz; b.fondurile de v!ntoare pe care statul este proprietar pe minimum .%9 din suprafa a fiecrui fond de v!ntoare. 5cest tip de atribuire se realizeaz pentru categoria de gestionari prevzut la art. 1 lit. d4 i e4 i pentru institu iile de nv m!nt de stat care au ca disciplin de studiu v!natul i v!ntoarea; c.fondurile de v!ntoare pentru care proprietarii, individual sau n asocia ie constituit n scopul ob inerii dreptului de a gestiona fondurile de v!ntoare respective prin structur licen iat, nu au n proprietate minimum .%9 din suprafa a fiecrui fond i pentru cele care nu au fost atribuite n condi iile lit. a4 i b4. 5cest tip de atribuire se realizeaz n favoarea gestionarului consacrat, la cererea acestuia; 2.:4prin licita ie public, pentru fondurile de v!ntoare neatribuite n condi iile lit. 5. 62.5tribuirea dreptului de gestionare se realizeaz ori de c!te ori este cazul, ca urmare a ncetrii contractelor de gestionare a fondurilor de v!ntoare anterioare, din orice motive. $rt. 9

6-.;a ncredin area gestiunii, administratorul nc(eie cu gestionarul un contract de gestionare pentru %/ ani. 62.<estionarul este obligat s plteasc tariful de gestionare anual, n dou trane egale, prima p!n la data de 2/ noiembrie a anului n curs i a doua p!n la data de %. mai a anului urmtor. $rt. -0 5dministratorul pdurilor proprietate public a statului este persoana juridic care reprezint statul rom!n n calitatea sa de proprietar de fond funciar, n vederea crerii i stabilirii dreptului de gestionare pentru v!natul din fondurile de v!ntoare, n conformitate cu prevederile prezentei legi. $rt. -6-.+iecare institu ie de nv m!nt de stat care are ca disciplin de studiu v!natul i v!ntoarea primete, n condi iile art. = alin. 3%4 lit. 5.b4, c!te un fond de v!ntoare. 62.>nstitu iile de nv m!nt superior de stat n care se realizeaz cel pu in & ani de specializare n cinegetic primesc, n condi iile art. = alin. 3%4 lit. 5.b4, c!te 2 fonduri de v!ntoare. $rt. -2 6-.5tribuirea n gestiune se realizeaz n maximum ?/ de zile de la data ncetrii din orice cauz a contractului de gestionare anterior. 62.)e perioada de ncetare a contractului de gestionare anterior i p!n la preluarea efectiv n gestiune de ctre noul gestionar a fondului de v!ntoare, n baza noului contract de gestionare, gestionarul fondului de v!ntoare se asigur de fostul gestionar. 64.)e durata prevzut la alin. 3&4 drepturile i obliga iile gestionarului sunt cele prevzute n contractul de gestionare anterior. 64.+ondurile de v!ntoare pentru care din culpa c!tigtorului licita iei nu a fost nc(eiat contractul de gestionare n termen de 2/ de zile de la data dob!ndirii acestui drept se scot din nou la licita ie, n termen de maximum ?/ de zile. ;icita ia se repet p!n se asigur atribuirea n gestiune, n condi iile art. =. 65.n situa ia n care n timpul derulrii unui contract de gestionare, pe suprafa a unui fond de v!ntoare se constituie, n condi iile legii, arie natural protejat din categoria creia suprafa a nu se include n suprafa a fondurilor de v!ntoare, contractul de gestionare nc(eiat ini ial se modific prin act adi ional, p!n la nceperea urmtorului sezon de v!ntoare, la ini iativa administratorului, prin derogare de la prevederile art. ., c(iar dac suprafa a sa are minimum jumtate din suprafa a minim prevzut de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv. 66.n cazurile n care suprafa a fondului de v!ntoare rezultat n condi iile alin. 3.4 este mai mic dec!t jumtatea suprafe ei minime prevzute de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv, fondul de v!ntoare se desfiin eaz, suprafa a rezultat rearond!ndu-se, dup caz, unuia sau mai multor fonduri de v!ntoare vecine, cu respectarea principiilor de constituire a fondurilor de v!ntoare. 67.+ondurile de v!ntoare rezultate n condi iile alin. 3?4 se scot la licita ie dac gestionarul acestora nu este de acord cu modificarea limitelor fondului de v!ntoare pentru care are contract de gestionare i cu modificarea sumei de plat, n conformitate cu suprafa a rezultat ca urmare a aplicrii prevederilor alin. 3?4. 68.+auna cinegetic din fondurile de v!ntoare pentru care, din diverse motive, nu se nc(eie contracte de gestionare nuntrul perioadei prevzute la alin. 3%4 se ncredin eaz pentru gestionare administratorului pdurilor proprietate public a statului, continu!ndu-se procedura de scoatere la licita ie. 69.n perioada n care gestioneaz fauna cinegetic n condi iile alin. 3=4, administratorul pdurilor proprietate public a statului este scutit de plata tarifului de gestionare. $rt. -4 6-.n cazul pagubelor produse culturilor agricole, silvice i animalelor domestice de ctre exemplarele din speciile de faun de interes cinegetic, se acord despgubiri. 62.6odalitatea de acordare a despgubirilor se stabilete prin (otr!re a <uvernului n termen de ?/ de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi. 64.'spunderea civil pentru pagubele cauzate de v!natul din speciile strict protejate cuprinse n anexa nr. & revine autorit ii publice centrale care rspunde de protec ia mediului. )rocedura de stabilire a rspunderii civile se reglementeaz prin (otr!re a <uvernului n termen de ?/ de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi. $rt. -4 6-.<estionarul este obligat la repararea prejudiciului produs din culpa sa faunei cinegetice pe care o gestioneaz. 62.)rejudiciul prevzut la alin. 3%4 const n scderea nivelului calitativ i*sau numeric al faunei cinegetice i se calculeaz conform valorilor de despgubiri prevzute n anexele nr. % i &. 64.)agubele cauzate faunei de interes cinegetic sau pierderile de orice natur cauzate acesteia, care se nregistreaz prin gestionarea necorespunztoare a v!natului, se investig(eaz de ctre exper i te(nici n v!ntoare sau de ctre exper i te(nici judiciari n v!ntoare, dup caz. $rt. -5

6-.n cazul fondurilor de v!ntoare pentru care s-au nc(eiat contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic, gestionarul asigur plata tarifului de gestionare dup cum urmeaz: a.=%9 din tarif, proprietarilor terenurilor; b.%?9 din tarif, bugetului de stat; c.29 din tarif, +ondului pentru mediu. 62.@ariful de gestionare pentru fondurile de v!ntoare care se atribuie direct, n condi iile art. = lit. 5, precum i tariful de pornire la licita ie pentru fondurile de v!ntoare care se atribuie prin licita ie public, n condi iile art. = lit. :, se stabilesc prin nsumarea produselor dintre media cotelor de recolt aprobate pe ultimii . ani, pe specii, i %/9 din valoarea de despgubire a acestora n perioada admis la v!ntoare, prevzut n anexa nr. %, cu suma produselor dintre media cotelor de recolt aprobate pe ultimii . ani, pe specii, i %/9 din valoarea de despgubire a acestora prevzut n anexa nr. &, pentru situa iile n care se aprob v!narea speciilor. 64."ontractele de gestionare n derulare la data intrrii n vigoare a prezentei legi se modific potrivit prevederilor alin. 3%4 i 3&4. 64.)lata sumei datorate proprietarilor se realizeaz dup cum urmeaz: a.direct, proprietarilor priva i persoane fizice sau persoane juridice ale cror propriet i*persoan au suprafe e de teren mai mari de ./ (a; b.direct, administratorilor terenurilor proprietate a statului, care administreaz suprafe e de teren mai mari de ./ (a; c.direct, asocia iilor de proprietari constituite n scopul dob!ndirii dreptului de gestionare; d.primriilor, pe teritoriul administrativ-teritorial al crora se gsesc terenurile, n cazul propriet ilor persoanelor fizice sau persoanelor juridice mai mici de ./ (a. 65.)lata direct se face de ctre gestionar, n temeiul facturilor emise de persoanele juridice sau pe baza dispozi iei de plat ctre casieria gestionarului, n cazul persoanelor fizice. 66.-umele datorate proprietarilor priva i, persoane fizice sau persoane juridice, i administratorilor terenurilor proprietate a statului se stabilesc n func ie de: a.categoria de teren avut n proprietate sau n administrare; b.ponderea suprafe ei categoriei de teren avute n proprietate sau n administrare n suprafa a total a categoriei de teren respective din fondul de v!ntoare; c.valoarea corespunztoare a tarifului de gestionare pentru suprafa a total a categoriei de teren respectiv din fondul de v!ntoare. 67.5dministratorul pdurilor statului are obliga ia s asigure, cu titlu gratuit, n fondul forestier proprietate public a statului, terenuri libere de vegeta ie forestier, destinate cultivrii, depozitrii i distribuirii (ranei complementare a v!natului i amplasrii construc iilor i instala iilor v!ntoreti, inclusiv a fazaneriilor existente la data intrrii n vigoare a prezentei legi, dup cum urmeaz: a.n etajul altitudinal de munte: % (a pentru %./// (a de pdure; b.n etajul altitudinal de deal: & (a pentru %./// (a de pdure; c.n etajul altitudinal de c!mpie: 2 (a pentru %./// (a de pdure. 68.)roprietarii i de intorii de terenuri cu orice titlu, precum i executan ii de lucrri de orice natur pe terenurile din fondurile de v!ntoare sunt obliga i s ia msurile prevzute de lege pentru protec ia faunei cinegetice i a mediului su de via i rspund pentru pagubele pe care le produc acestora prin ac iuni ilicite sv!rite cu inten ie sau din culp. #$!%&'L(L %%%) !rotecia faunei de intere+ cine etic $rt. -6 6-.n vederea crerii bazei tiin ifice pentru gestionarea durabil a faunei de interes cinegetic se nfiin eaz, n cadrul institutului care realizeaz cercetarea tiin ific pentru silvicultur, o sec ie de cercetri cinegetice. 62.n subordinea institutului prevzut la alin. 3%4 func ioneaz c!te un sta ionar n fiecare regiune de dezvoltare economic. 64.5tribu iile i regulamentul de func ionare a institutului prevzut la alin. 3%4 se stabilesc prin (otr!re a <uvernului. $rt. -7 6-.<estionarii sunt obliga i s asigure gospodrirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilit ii, pe baza studiilor de evaluare i a planurilor de management de specialitate, ntocmite pentru fiecare fond de v!ntoare, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare. 62.-tudiile vor fi ntocmite de specialiti atesta i i vor fi supuse aprobrii administratorului. 64.6anagementul popula iei faunei de interes cinegetic din suprafe ele neincluse n fondurile de v!ntoare se face de ctre consiliile locale, pentru intravilanul localit ilor, n baza (otr!rilor proprii, aprobate de agen ia local de protec ie a mediului, respectiv de ctre administra iile ariilor protejate, n baza (otr!rilor consiliilor tiin ifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management i, dup caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective. $rt. -8

<estionarii sunt obliga i s asigure paza faunei de interes cinegetic, n condi iile legii, cu cel pu in un paznic de v!ntoare pe fond. $rt. -9 6-.n scopul conservrii biodiversit ii, mamiferele i psrile admise la v!ntoare se v!neaz numai n cadrul cotei de recolt aprobate, cu respectarea reglementrilor te(nice privind organizarea i practicarea v!ntorii. 62.,xemplarele din speciile prevzute n anexa nr. & pot fi v!nate numai dac se constat necesitatea reducerii popula iilor sau, n situa ii excep ionale, dac sunt degenerate ori dac produc daune, n baza reglementrilor emise de autoritatea public central care rspunde de protec ia mediului. 64.)isicile i c!inii slbtici i sau (oinari gsi i pe suprafe ele fondurilor de v!ntoare se mpuc fr restric ii i fr obligarea la despgubiri, iar fapta nu constituie infrac iune. 64.)isicile i c!inii care sunt n situa ia prevzut la alin. 324 se mpuc de ctre personalul de specialitate al gestionarului fondului de v!ntoare sau de v!ntori, cu ocazia ac iunilor organizate n acest scop, la care particip i personal de specialitate al gestionarului sau cu ocazia v!ntorilor organizate. 65.$!natul recoltat n condi iile alin. 3%4 i 3&4, n baza autoriza iei de v!ntoare individuale, se crotaliaz dup recoltare, nainte de prsirea fondului de v!ntoare conform normelor stabilite de autoritatea public central care rspunde de silvicultur. $rt. 20 6-.n vederea conservrii faunei de interes cinegetic, administratorul mpreun cu autoritatea public central care rspunde de protec ia mediului i gestionarul delimiteaz n fiecare fond de v!ntoare una sau mai multe zone de linite a faunei cinegetice n care exercitarea v!ntorii este interzis. 62.-uprafa a zonelor de linite a faunei cinegetice nsumeaz minimum %/9 din suprafa a total a fiecrui fond de v!ntoare. 64.5colo unde exist arii naturale protejate ncadrate n alte categorii de management dec!t cele prevzute la art. % lit. j4 sau coridoare ecologice de migra ie ori (abitate naturale de interes comunitar, zonele de linite se constituie integral sau par ial, dup caz, n suprafa a acestora. $rt. 26-.)opularea cu exemplare din speciile de v!nat inexistente n fondurile de v!ntoare din 'om!nia se poate face numai dac: a.anterior ac iunii de populare au fost realizate experimente n 'om!nia de ctre sau sub supraveg(erea unei institu ii de cercetare ori de nv m!nt superior cu activitate cinegetic; b.ulterior experimentelor au fost realizate studii de impact avizate de autoritatea public central care rspunde de silvicultur i aprobate de autoritatea public central care rspunde de protec ia mediului. 62.)opularea cu exemplare importante din speciile din fauna de interes cinegetic indigene se realizeaz pe baza aprobrii date de autoritatea public central care rspunde de silvicultur, n baza certificrii calit ii genetice a acestora, dat de o institu ie tiin ific cu activitatea cinegetic, cu acordul autorit ii publice centrale care rspunde de protec ia mediului. 64.n func ie de rezultatul experimentelor i al studiilor de impact, autoritatea public central care rspunde de silvicultur face propuneri de completare a anexei nr. % sau &, dup caz, cu acordul autorit ii publice centrale care rspunde de protec ia mediului. $rt. 22 6-.5c iunea de capturare a v!natului viu este admis n cadrul cotei de recolt aprobate, prin metode i mijloace reglementate care nu vatm exemplarul*exemplarele, numai sub directa ndrumare a personalului de specialitate. 62."apturarea exemplarelor de faun de interes cinegetic n scop de cercetare tiin ific se poate face i n perioadele n care v!ntoarea este interzis, cu condi ia eliberrii exemplarului*exemplarelor capturat*capturate n teritoriul de unde a*au fost capturat*capturate i cu ntiin area autorit ii publice centrale care rspunde de protec ia mediului. n acest caz, numrul exemplarelor eliberate nu diminueaz cota de recolt. $rt. 24 6-.n scopul gestionrii durabile a faunei de interes cinegetic, se interzic: a.popularea fondurilor de v!ntoare cu exemplare bolnave, degenerate sau provenind din cresctoriile de v!nat destinate altor scopuri; b.punatul n pduri; c.tulburarea linitii faunei de interes cinegetic n perioadele de nmul ire i de cretere a puilor; d.nfiin area, ntre inerea sau recoltarea culturilor agricole, fr asigurarea protec iei faunei de interes cinegetic; e.de inerea neautorizat n captivitate a exemplarelor din fauna de interes cinegetic; f.distrugerea sau degradarea instala iilor v!ntoreti de orice fel ori a culturilor pentru v!nat; .lsarea liber a c!inilor de v!ntoare sau a celor nso itori de turme sau cirezi n fondurile de v!ntoare, altfel dec!t vaccina i sau de(elmintiza i;

/.circula ia persoanelor sau a mijloacelor de transport nso ite de c!ini liberi, lega i ori captivi, care apar in altor categorii dec!t c!inii de v!ntoare sau nso itorii de turme ori cirezi, altfel dec!t vaccina i sau de(elmintiza i; i.permiterea nso irii, n fondurile de v!ntoare, a turmelor i cirezilor, precum i a mijloacelor de transport de orice fel, de c!ini care nu poart jujeu; 0.circula ia, pe fondurile de v!ntoare, a persoanelor nso ite de c!ini, fr a fi purta i n les, din alte rase dec!t cele admise la v!ntoare n 'om!nia; 1.permiterea nso irii turmelor i cirezilor de ctre c!ini nso itori al cror numr este mai mare de 2 n zona de munte, de & n zona de deal i de % la c!mpie. n acest numr se includ i c!inii care asigur paza st!nei; l.(rnirea complementar a v!natului, cu nclcarea reglementrilor n vigoare; m.mutarea de ctre personal neautorizat a (ranei destinate v!natului; n.distrugerea sau sustragerea (ranei destinate v!natului; o.deteriorarea cuiburilor sau culegerea oulor psrilor slbatice; p.nepredarea ctre gestionar sau ctre un reprezentant al acestuia, n termen de 1 zile de la momentul gsirii, a coarnelor lepdate de cervide; 2.neanun area celei mai apropiate primrii despre existen a n fondurile de v!ntoare a unor cadavre de animale din speciile de faun de interes cinegetic; r.naturalizarea exemplarelor de v!nat sau prelucrarea celorlalte produse ale v!natului, altele dec!t carnea, n scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fr inerea eviden ei potrivit modelului stabilit de autoritatea public central care rspunde de silvicultur; +.depozitarea n teren sau utilizarea n combaterea duntorilor vegetali i animali ai culturilor agricole sau silvice a substan elor c(imice toxice pentru fauna de interes cinegetic, fr luarea msurilor de protec ie a acestora; .lsarea n libertate a animalelor domestice sau a metiilor acestora, n scopul slbticirii; t.lsarea n libertate n fondurile de v!ntoare a exemplarelor din specii de animale slbatice care nu sunt incluse n anexa nr. % sau &; .producerea, procurarea, comercializarea i de inerea curselor de orice fel destinate capturrii sau uciderii v!natului, fr aprobarea autorit ii publice centrale care rspunde de silvicultur; u.nerespectarea prevederilor referitoare la v!ntoare cuprinse n planurile de management i n regulamentele ariilor naturale protejate, altele dec!t cele aflate n categoriile pe suprafe ele crora nu se constituie fonduri de v!ntoare; v.distrugerea materialelor de contientizare privind fauna de interes cinegetic i v!ntoarea, a indicatoarelor pentru orientarea n fondurile de v!ntoare; 3.deranjarea exemplarelor de faun de interes cinegetic n scopul fotografierii sau filmrii, n afara traseelor turistice sau a cilor de comunica ie. 62.)rin derogare de la prevederile alin. 3%4 lit. b4, este permis punatul vitelor mari dac sunt ndeplinite, cumulativ, urmtoarele condi ii: a.suprafe ele pe care se puneaz sunt suprafe e n care arboretele rezultate prin regenerare natural au v!rsta mai mare de %. ani sau suprafe e pe care planta iile realizate au starea de masiv nc(eiat i nl ime mai mare de 2 metri; b.nu exist pune comunal. 64.n situa iile prevzute la alin. 3&4, punatul este permis cu acordul scris al gestionarului. 64.)entru asigurarea scopului prevzut la alin. 3%4, gestionarii fondurilor de v!ntoare sunt obliga i s predea exemplarele din speciile de faun cinegetic gsite, rnite sau bolnave n fondurile de v!ntoare pe care le gestioneaz, sta ionarului care func ioneaz n cadrul regiunii de dezvoltare economic. 65.)entru situa iile prevzute la alin. 3A4, gestionarilor fondurilor de v!ntoare din care provin exemplarele predate la sta ionare nu li se reduc cotele de recolt aprobate. #$!%&'L(L %9) E7ercitarea vntorii $rt. 24 $!ntoarea este permis la speciile de interes cinegetic, n condi iile, n locurile, n perioadele i cu mijloacele stabilite potrivit prezentei legi. $rt. 25 -peciile de interes cinegetic sunt prevzute n anexele nr. % i &. $rt. 26 6-.)erioadele n care se poate practica v!ntoarea sunt precizate n anexa nr. %. 62.n situa ii de excep ie, motivate de men inerea biodiversit ii faunei slbatice i de pstrarea ec(ilibrului ecologic, bazate pe cercetri tiin ifice, administratorul mpreun cu autoritatea public central care rspunde de protec ia mediului propun restr!ngerea sau extinderea perioadei de v!ntoare la unele specii de interes cinegetic. $rt. 27 6-.$!ntoarea se exercit numai de ctre v!ntori care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condi ii: a.posed permis de v!ntoare cu arma;

b.posed autoriza ii eliberate de gestionar n limitele cotei de recolt i ale reglementrilor te(nice privind organizarea i practicarea v!ntorii; c.posed documente care atest dreptul titularului de a purta i de a folosi arme destinate pentru v!ntoare, eliberate n condi iile legii; d.posed asigurare obligatorie mpotriva accidentelor. 62.$!ntoarea cu oimi se va reglementa printr-o lege special. $rt. 28 6-.)ermisele de v!ntoare prevzute la art. &1 pot fi: a.permanente; b.temporare. 62.)ermisele de v!ntoare permanente se tipresc, se nseriaz, se gestioneaz i se elibereaz cet enilor cu domiciliul sau reziden a n 'om!nia de ctre organiza iile v!ntoreti care au n gestiune fonduri de v!ntoare, conform modelului aprobat de autoritatea public central care rspunde de silvicultur. 64."ondi iile pe care un solicitant trebuie s le ndeplineasc, cumulativ, pentru a se ncadra n una dintre categoriile prevzute la alin. 3&4 sunt urmtoarele: a.v!rsta minim de %= ani; b.s fi efectuat un an de stagiatur sub ndrumarea organiza iei v!ntoreti care gestioneaz cel pu in un fond de v!ntoare, la care solicit s fie nscris; c.s fi luat parte la minimum o instruire practic ntr-un poligon de tir; d.s fi fost declarat admis la examenul organizat pentru ob inerea permisului de v!ntoare permanent, sus inut n fa a unei comisii mixte, constituit din reprezentan ii autorit ii publice centrale care rspunde de silvicultur i ai asocia iilor, uniunilor sau federa iilor na ionale de profil recunoscute la nivel na ional i interna ional i nfiin ate prin lege; e.n ultimii 2 ani s nu fi sv!rit fapte care sunt ncadrate ca infrac iuni, conform prezentei legi. 64.)ermisul de v!ntoare temporar se elibereaz de ctre organiza iile v!ntoreti, la cererea: a.apatrizilor cu domiciliul n strintate care n ara de domiciliu sunt v!ntori i dac sunt veni i n 'om!nia pentru ac iuni de v!ntoare, dac n ara de unde vin acetia v!ntorii rom!ni pot practica v!ntoarea numai pe baza unei licen e emise de autorit ile competente; b.cet enilor strini care n ara de domiciliu sunt v!ntori i dac sunt veni i n 'om!nia pentru ac iuni de v!ntoare, dac n ara de unde vin acetia v!ntorii rom!ni pot practica v!ntoarea numai pe baza unei licen e emise de autorit ile competente. 65.'egulamentul pentru presc(imbarea permiselor de v!ntoare aflate n uz i pentru ob inerea permiselor de v!ntoare n condi iile prezentei legi se aprob prin (otr!re a <uvernului. 66.,xamenul pentru ob inerea calit ii de v!ntor se organizeaz anual, pe jude e, n conformitate cu regulamentul aprobat prin (otr!re a <uvernului. $rt. 29 "et enii rom!ni cu domiciliul n strintate care au calitatea de v!ntor n ara de domiciliu, atestat prin document specific rii respective, au dreptul de a practica v!ntoarea n 'om!nia dac ndeplinesc condi iile prevzute la art. &1 alin. 3%4 lit. b4, c4 i d4. $rt. 40 6-.)ermisul de v!ntoare se anuleaz dac posesorul lui a sv!rit o fapt sanc ionat ca infrac iune de prezenta lege. 62.5nularea permisului de v!ntoare se public n 6onitorul 8ficial al 'om!niei, )artea a >>>-a. $rt. 46-.5utoriza iile de v!ntoare sunt: a.individuale; b.colective. 62.+ormularele autoriza iilor de v!ntoare, individuale sau colective, sunt documente cu regim special, emise i nseriate de administrator, conform modelului i reglementrilor emise de acesta. 64.0ocumentele prevzute la alin. 3%4 pot fi ob inute i folosite de gestionari, n condi iile stabilite prin reglementrile referitoare la organizarea i practicarea v!ntorii. 64.5utoriza ia de v!ntoare eliberat de gestionar d dreptul titularului acesteia de a v!na exemplarele pentru care a fost eliberat autoriza ia, pe terenurile incluse n fondul de v!ntoare respectiv, indiferent de categoria de proprietate i de proprietarul acestora. $rt. 42

)rin excep ie de la prevederile art. &1, pot exercita v!ntoarea numai pe baz de autoriza ii de v!ntoare eliberate de gestionar urmtoarele categorii de persoane: a.elevii i studen ii din unit ile de nv m!nt abilitate, n care se studiaz ca disciplin, n cadrul programului de instruire, v!natul i v!ntoarea, pe fondurile de v!ntoare gestionate de acestea; b.personalul te(nic de v!ntoare, angajat al gestionarilor fondurilor de v!ntoare, dar numai n limita atribu iilor de serviciu pe fondurile de v!ntoare ale gestionarului. $rt. 44 6-.$!ntoarea se practic cu: a.c!ini din rasele admise la v!ntoare; b.gonai; c.arme de foc de v!ntoare; d.capcane autorizate, definite de prezenta lege. 62."aracteristicile mijloacelor prevzute la alin. 3%4 lit. d4 se stabilesc prin ordin al conductorului administratorului. $rt. 44 n terenurile neincluse n fondurile de v!ntoare, recoltarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, dac este necesar, se realizeaz de ctre un gestionar, pe baz de contract de prestri de servicii nc(eiat n condi iile legii, dup caz, cu consiliul local sau cu administra ia ariei protejate. $rt. 45 6-.$!ntoarea n parcurile naturale este permis numai n afara zonelor de conservare special, care se constituie i ca zone de linite pentru fauna de interes cinegetic, n limita cotei de recolt, avizat de consiliile tiin ifice ale parcurilor pentru fiecare fond de v!ntoare care se suprapune par ial sau total unui parc natural, anterior aprobrii acestora de ctre administrator i cu respectarea tuturor condi iilor prevzute n planurile de management i n regulamentele ariilor naturale protejate, prioritar v!ntorilor care au domiciliul n unit ile administrativ-teritoriale aflate, total sau par ial, n parcul natural. 62.$!ntoarea n rezerva iile naturale de tip faunistic este permis numai la acele specii care nu fac obiectul protec iei n aria natural protejat i cu respectarea tuturor condi iilor prevzute n planurile de management i n regulamentul ariei naturale protejate. 64.$!ntoarea n ariile de protec ie special avifaunistic i n ariile speciale de conservare constituite n baza directivelor Bniunii ,uropene, precum i n celelalte categorii de arii naturale protejate de interes na ional, altele dec!t cele men ionate anterior, se poate face numai cu respectarea tuturor condi iilor prevzute n planurile de management i n regulamentele acestora. 64.Crnirea sau ndirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distan e mai mici de % Dm la limita ariilor naturale protejate neincluse n fondurile de v!ntoare este interzis. $rt. 46 6-.6istre ii care produc pagube culturilor agricole i silvice pot fi v!na i la p!nd i n afara perioadei legale de v!ntoare, pe baza aprobrii administratorului. 62.Brii, lupii, r!ii, pisicile slbatice, vidrele, nurcile i (amsterii se v!neaz n condi iile legii speciale. $rt. 47 )entru ac iunile care se desfoar n conformitate cu prevederile art. && alin. 3&4 i ale art. 2. se elibereaz autoriza ii de capturare n scop tiin ific sau autoriza ii de recoltare, dup caz, documente cu regim special, emise i nseriate de administrator. $rt. 48 6-.n afara perioadei legale de v!ntoare, v!nzarea, cumprarea i transportul v!natului sunt interzise. 62.-e excepteaz de la prevederile alin. 3%4 v!natul congelat n sezonul de v!ntoare, precum i cel mpucat n condi iile art. 2?. $rt. 49 n scopul exercitrii v!ntorii n condi ii de etic v!ntoreasc, de protec ie a faunei de interes cinegetic, sunt interzise: a.depirea cotei de recolt aprobate la nivel de gestionar; b.depirea numrului de piese aprobate pentru recolt*v!ntor*zi de v!ntoare; c.furnizarea de ctre gestionar de informa ii eronate referitoare la nivelul popula iei speciilor de faun de interes cinegetic, estimate la nivelul fondului de v!ntoare; d.nerealizarea cotei de recolt pentru v!natul sedentar, pe fond de v!ntoare, fr motive justificate; e.v!ntoarea pe alt fond de v!ntoare dec!t cel pe care v!ntorul este autorizat s v!neze; f.urmrirea v!natului rnit pe alt fond de v!ntoare, fr acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de v!ntoare altfel dec!t nenc(is n toc, i n afara cilor de comunica ie;

.accesul cu arma pe teritoriul rezerva iilor tiin ifice, parcurilor na ionale, siturilor patrimoniului natural universal i zonelor umede de importan interna ional i n zonele de conservare special din cadrul parcurilor naturale, fr acordul scris al structurii de administrare a ariei protejate; /.utilizarea stegule elor i gardurilor pentru dirijarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, precum i a detectoarelor de animale; i.v!narea cerbilor, cpriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistre ilor i urilor prin utilizarea altor cartue dec!t a celor cu proiectile unice, ale cror caracteristici sunt prevzute prin reglementrile te(nice emise de administrator; 0.v!narea iepurilor, fazanilor sau pot!rnic(ilor la (rnitori ori de la apusul p!n la rsritul soarelui; 1.v!narea cerbilor, cpriorilor i caprelor negre la (rnitori, la srrii, la goan sau cu c!ini gonitori; l.v!narea urilor la nad sau la b!rlog; este permis v!ntoarea la nad a exemplarelor de urs care produc pagube, cu aprobarea administratorului i a autorit ii publice centrale care rspunde de protec ia mediului; m.v!narea psrilor de balt n apropierea gurilor de ap pe timp de ng(e , dac suprafa a liber a apei nesituat la gura de ap este ng(e at pe mai mult de 1/9; n.v!narea puilor nezburtori ai psrilor de interes cinegetic; o.folosirea la v!ntoare a armelor semiautomate cu mai mult de dou cartue n magazie, a armelor care au calibrul necorespunztor pentru specia pentru care este autorizat ac iunea de v!ntoare sau a celor la care percu ia cartuului se realizeaz pe ram; p.utilizarea ca atrape a animalelor vii, orbite sau mutilate, a c(emtorilor electronice, a oglinzilor i a altor obiecte orbitoare; 2.utilizarea surselor luminoase artificiale, a dispozitivelor pentru iluminarea intelor, a dispozitivelor de oc(ire cuprinz!nd convertizoare sau amplificatoare electronice de imagine pentru tirul de noapte; r.urmrirea sau (ituirea exemplarelor din fauna de interes cinegetic cu autove(icule sau cu ambarca iuni a cror vitez de deplasare este mai mare de . Dm*(, precum i exercitarea v!ntorii din autove(icule; +.gazarea i afumarea vizuinelor, fr aprobarea autorit ii publice centrale care rspunde de protec ia mediului; .utilizarea odorivectorilor, cu excep ia cercetrii tiin ifice, fr aprobarea administratorului; t.comercializarea de ctre persoane fizice a v!natului, a crnii de v!nat, a diferitelor produse de v!nat sau a trofeelor de v!nat; .fabricarea, comercializarea, de inerea sau utilizarea alicelor cu diametrul mai mare de . mm; u.v!ntoarea n zonele de conservare special ale parcurilor naturale care se asimileaz zonelor de protec ie pentru v!nat; v.v!ntoarea n rezerva iile naturale a speciilor care fac obiectul protec iei n aria natural protejat; 3.v!ntoarea n ariile naturale protejate, altele dec!t cele neincluse n fondurile de v!ntoare, practicat fr respectarea prevederilor planurilor de management i a regulamentelor ariilor respective n ceea ce privete v!ntoarea; 7.utilizarea curentului electric, a aparaturii electronice capabile s ucid, a explozibililor, a curselor i a capcanelor neautorizate, a otrvurilor, a narcoticelor i a armelor neomologate sau neautorizate pentru v!ntoare n 'om!nia; :.prsirea fondului de v!ntoare fr ca v!natul recoltat, n baza autoriza iei de v!ntoare individuale, s fie crotaliat, iar numrul crotaliei s fie trecut n autoriza ia de v!ntoare. $rt. 40 6-.$!natul sau exemplarele din speciile de faun de interes cinegetic dob!ndite n condi iile prezentei legi se valorific, dup caz, de gestionar, consiliul local sau administra ia ariei naturale protejate. 62.-umele rezultate din valorificarea prevzut la alin. 3%4 de ctre consiliile locale sau de ctre administra iile ariilor protejate se fac venit la bugetul de stat. 64.$!natul rezultat n urma unor ac iuni ilegale, precum i exemplarele din fauna de interes cinegetic gsite moarte apar in, dup caz: a.gestionarului, dac acestea sunt gsite pe fonduri de v!ntoare i se ncadreaz n cota de recolt aprobat; b.statului, dac acestea sunt gsite pe suprafe e situate n perimetrul construit sau mprejmuit din intravilanul localit ilor sau n arii protejate, neincluse n fondurile de v!ntoare, sau dac cota de recolt a fost realizat pentru cele din fondurile de v!ntoare. 64.,xemplarele care se regsesc n situa ia prevzut la alin. 324 lit. a4 diminueaz cota de recolt n mod corespunztor. 65."oarnele lepdate de cervide, gsite pe fondurile de v!ntoare, apar in gestionarilor. #$!%&'L(L 9) "+punderi i +anciuni $rt. 4nclcarea dispozi iilor prezentei legi atrage rspunderea contraven ional, civil sau penal, dup caz. $rt. 42 6-."onstituie infrac iune de braconaj i se pedepsete cu nc(isoare de la 2 la 1 ani sau cu amend de la ../// lei la &../// lei: a.v!ntoarea fr permis i fr autoriza ie de v!ntoare legal;

b.v!ntoarea prin folosirea ogarilor sau a metiilor de ogari; c.emiterea de autoriza ii de v!ntoare prin care se depete cota de recolt aprobat pentru fiecare gestionar; d.v!narea speciilor de v!nat strict protejate n alte condi ii dec!t cele legale; e.v!ntoarea n zonele de conservare special ale parcurilor naturale; f.v!ntoarea n rezerva iile de tip faunistic a speciilor care fac obiectul protec iei n aria natural protejat; .v!ntoarea n ariile de protec ie special avifaunistic i n ariile speciale de conservare constituite n baza directivelor Bniunii ,uropene, precum i n celelalte arii naturale protejate de interes na ional, altele dec!t cele aflate n categoriile pe suprafe ele crora nu se constituie fonduri de v!ntoare, fr respectarea tuturor prevederilor referitoare la v!ntoare, cuprinse n planurile de management i*sau n regulamentele acestora; /.urmrirea v!natului rnit pe alt fond de v!ntoare, fr acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond, cu arma de v!ntoare, n afara cilor de comunica ie; i.v!ntoarea pe alt fond de v!ntoare dec!t cel pe care v!ntorul este autorizat s v!neze; 0.v!narea n afara perioadelor n care este permis v!ntoarea la specia respectiv, conform anexelor nr. % i &; 1.v!ntoarea prin utilizarea pe timp de noapte a autove(iculelor sau a dispozitivelor care permit oc(irea i tragerea pe ntuneric; l.v!ntoarea din elicopter, precum i din ambarca iuni cu motor n micare; m.v!ntoarea prin utilizarea substan elor c(imice toxice folosite n combaterea duntorilor vegetali i animali ai culturilor agricole i*sau silvice, ce provoac intoxicarea sau moartea faunei de interes cinegetic; n.v!narea urilor la nad i*sau la b!rlog, fr aprobarea administratorului i a autorit ii publice centrale care rspunde de protec ia mediului; o.v!narea puilor nezburtori ai psrilor de interes cinegetic; p.v!ntoarea cu exemplare de oimi, altfel dec!t prevede legea special; 2.v!ntoarea prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, a otrvurilor, a narcoticelor, a aparaturii electronice capabile s ucid, a la urilor, precum i a oricror alte capcane neautorizate, a armelor, altfel dec!t inute n m!n, i a altor arme dec!t cele autorizate sau omologate, dup caz, pentru v!ntoare n 'om!nia. 62.+aptele prevzute la alin. 3%4 se pedepsesc cu nc(isoare de la 2 la %/ ani, dac au fost sv!rite: a.de dou sau mai multe persoane mpreun; b.de o persoan cu atribu ii de serviciu sau atribu ii publice n domeniul v!ntorii, precum i de reprezentan ii persoanelor juridice care au n obiectul de activitate ocrotirea v!natului sau v!ntoarea; c.n rezerva ii cinegetice; d.v!ntoarea de la apusul p!n la rsritul soarelui, cu excep ia speciilor de v!nat la care v!ntoarea este permis n acest interval, conform reglementrilor privind organizarea i practicarea v!ntorii. $rt. 44 "onstituie infrac iune i se pedepsete cu nc(isoare de la un an la . ani sau cu amend de la ../// lei la %../// lei accesul cu arma, c(iar i purtat n toc, pe teritoriul rezerva iilor tiin ifice, al parcurilor na ionale, al siturilor patrimoniului natural universal, al zonelor umede de interes interna ional i al zonelor de conservare special din cadrul parcurilor naturale, n afara cazurilor n care exist acordul scris al structurii de administrare a ariei naturale protejate. $rt. 44 "onstituie infrac iune i se pedepsete cu nc(isoare de la un an la . ani sau cu amend de la %../// lei la 2/./// lei: a.scoaterea din ar a trofeelor medaliabile de v!nat sau a faunei vii de interes cinegetic fr respectarea dispozi iilor legale. ,valuarea trofeelor se face n conformitate cu reglementrile "onsiliului >nterna ional al $!ntorii i "onservrii $!natului 3".>.".4; b.transportul v!natului dob!ndit n condi iile art. A&; c.eliberarea i folosirea permiselor sau a autoriza iilor de v!ntoare n alte condi ii dec!t cele prevzute la art. &1-&E i 2%; d.eliberarea de autoriza ii pentru v!ntoare n rezerva ii cinegetice fr aprobarea administratorului. $rt. 45 +apta persoanei care are calitatea de reprezentare a gestionarului, prin care pricinuiete pagube faunei de interes cinegetic pe care o gestioneaz, n sensul prevederilor art. %A alin. 3&4 referitoare la no iunea de prejudiciu, constituie infrac iune i se pedepsete cu amend de la &/./// lei la A/./// lei i, ca pedeaps complementar, anularea licen ei acordate conform prezentei legi. $rt. 46 6-.:unurile care au servit la sv!rirea infrac iunilor prevzute la art. A&-AA, inclusiv mijloacele de transport, se confisc. 62.@rofeele de v!nat i v!natul care fac obiectul infrac iunilor prevzute la art. A&-AA se confisc. $rt. 47 )ermisul de v!ntoare al celui care a sv!rit una dintre faptele prevzute la art. A& i A2 se retrage i se anuleaz, n condi iile legii.

$rt. 48 6-."onstituie contraven ii urmtoarele fapte i se sanc ioneaz dup cum urmeaz: a.v!ntoarea fr asigurare mpotriva accidentelor, cu amend de la %// lei la 2// lei; b.nclcarea dispozi iilor prevzute la art. &2 alin. 3%4 lit. d4, f4, n4, p4 i v4 i la art. 2E lit. 4, cu amend de la &./ lei la 1./ lei; c.nclcarea dispozi iilor prevzute la art. %. alin. 3&4, art. %=, art. &2 alin. 3%4 lit. c4, (4, i4, j4, D4, l4 i s4 i la art. 2E lit. (4, D4, m4, p4 i t4, cu amend de la .// lei la %..// lei; d.nclcarea dispozi iilor prevzute la art. %. alin. 3.4, art. &2 alin. 3%4 lit. a4, b4, g4, o4, r4, 4, t4 i F4 i la art. 2E lit. i4, G4, s4, 4, u4 i z4, cu amend de la %./// lei la 2./// lei; e.nclcarea dispozi iilor prevzute la art. %. alin. 3%4, art. %1 alin. 324, art. &%, art. &2 alin. 3%4 lit. e4, G4 i 4, art. 2. alin. 3A4, art. 2= alin. 3%4 i la art. 2E lit. c4 i j4, cu amend de la &./// lei la ../// lei. 62.n toate cazurile, permisul de v!ntoare al celui care a sv!rit una dintre faptele prevzute la alin. 3%4 va fi re inut de ctre agentul constatator i va fi transmis imediat unit ii care l-a emis. $rt. 49 "onstatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor se fac de ctre personalul salariat cu atribu ii de ocrotire a v!natului din cadrul persoanelor juridice care gestioneaz fonduri de v!ntoare, de personalul structurilor de administrare a ariilor naturale protejate, de alt personal de specialitate, mputernicit n acest scop de conductorul autorit ii publice centrale care rspunde de silvicultur, precum i de lucrtorii anume desemna i de 6inisterul 5dministra iei i >nternelor. $rt. 50 6-.)ersoanele mputernicite s constate contraven iile prevzute la art. A= sunt asimilate, n exercitarea atribu iilor ce decurg din mputernicire, personalului care ndeplinete o func ie ce implic exerci iul autorit ii publice. 62.)rocesele-verbale nc(eiate de persoanele prevzute la alin. 3%4 se trimit, n termen de maximum . zile, unit ii de care apar ine agentul constatator. $rt. 56-."uantumul despgubirilor pentru pagubele produse faunei cinegetice prin fapte ce constituie infrac iuni sau contraven ii, n sensul prezentei legi, se stabilete potrivit anexelor nr. % i &. 62.n cazul n care daunele produse fondului cinegetic determin reducerea cotei de recolt, despgubirile se ncaseaz de gestionarii fondurilor de v!ntoare, direct sau prin intermediul direc iilor generale ale finan elor publice. 64.0espgubirile ncasate de gestionarii fondurilor de v!ntoare sunt utilizate i distribuite dup cum urmeaz: a.1.9 se re in de gestionarii care le ncaseaz pentru gospodrirea v!natului; b.&.9 se ac(it de gestionarii care le ncaseaz agen ilor constatatori. 64.n cazul n care daunele produse faunei cinegetice nu determin reducerea cotei de recolt, despgubirile se ncaseaz de administrator, prin intermediul structurilor teritoriale sau al direc iilor generale ale finan elor publice. 65.0espgubirile ncasate de administrator sunt utilizate i distribuite dup cum urmeaz: a.1.9 se vireaz la bugetul de stat; b.&.9 se ac(it agen ilor constatatori. #$!%&'L(L 9%) *i+po,iii tran,itorii i finale $rt. 52 5nimalele slbatice din intravilanul localit ilor, din ariile protejate de tip faunistic, din grdinile zoologice, din centre de reabilitare, din sanctuare, cele de inute sau folosite legal n scopuri artistice, precum i cele din cresctoriile de v!nat autorizate i din complexurile de v!ntoare nu sunt supuse dispozi iilor prezentei legi. $rt. 54 6-.'eactualizarea delimitrii fondului cinegetic al 'om!niei n fonduri de v!ntoare se face n condi iile prezentei legi, de ctre administrator, n termen de & ani de la intrarea n vigoare a prezentei legi. 62.n situa ia n care, n urma reactualizrii prevzute la alin. 3%4, fondurile de v!ntoare existente la intrarea n vigoare a prezentei legi i modific limitele, fondul de v!ntoare se consider nemodificat dac, dup reactualizare, n suprafa a acestuia se regsesc mai mult de ./9 din suprafa a fondului de v!ntoare existent anterior reactualizrii. $rt. 54 -tudiile prevzute la art. %1 alin. 3&4 vor fi ntocmite de actualii gestionari, n maximum un an de la publicarea prezentei legi.

$rt. 55 :unurile patrimoniale ale vec(ilor de intori, existente pe fondurile de v!ntoare, se pot prelua, prin cumprare, de noii de intori, pe baza protocoalelor nc(eiate n acest scop, n condi iile stabilite ntre pr i. $rt. 56 6-.n scopul administrrii i gestionrii fondului cinegetic ntr-o concep ie unitar, autoritatea public central care rspunde de silvicultur elaboreaz i aprob, cu avizul consultativ al "onsiliului #a ional de $!ntoare, n condi iile prezentei legi, regulamente, instruc iuni i reglementri te(nice. 62.5ctuala strategie cinegetic i actualele regulamente, instruc iuni i norme te(nice privind v!natul i v!ntoarea, emise n baza ;egii fondului cinegetic i a protec iei v!natului nr. -04;-996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, rm!n n vigoare p!n la revizuirea acestora n concordan cu reglementrile interna ionale la care statul rom!n este parte, dar nu mai t!rziu de & ani de la intrarea n vigoare a prezentei legi. $rt. 57 6-.$alorile de despgubire sunt stabilite n euro i se ac(it n lei, la cursul oficial de la data ac(itrii. 62.)entru fapta prevzut la art. A., valoarea despgubirilor se stabilete pe cale civil. 64.$alorile de despgubire prevzute n anexele nr. % i & sunt aplicabile n cazurile n care prin faptele sv!rite a fost diminuat, cantitativ sau calitativ, popula ia faunei de interes cinegetic din fondurile de v!ntoare n afara cotei de recolt sau a fost diminuat popula ia faunei de interes cinegetic existent n terenurile prevzute ca excep ii la art. % lit. j4. 64.n cazurile n care prin fapte de braconaj a fost diminuat, cantitativ sau calitativ, popula ia faunei de interes cinegetic din fondurile de v!ntoare, prejudiciul produs diminueaz cota de recolt stabilit pentru specia*speciile respectiv*respective pentru fondul de v!ntoare. 65.0ac prin fapte de braconaj a fost diminuat, cantitativ sau calitativ, popula ia faunei de interes cinegetic dup realizarea integral a cotei de recolt pentru fondul de v!ntoare unde a fost sv!rit fapta, prejudiciul este produs statului rom!n i pentru calculul despgubirilor se aplic cuantumul prevzut n anexele nr. % i &. $rt. 58 6-.)rezenta lege intr n vigoare la 2/ de zile de la data publicrii n 6onitorul 8ficial al 'om!niei, )artea >. 62.5nexele nr. % i & fac parte integrant din prezenta lege. 64.;a data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog ;egea fondului cinegetic i a protec iei v!natului nr. -04;-996, republicat n 6onitorul 8ficial al 'om!niei, )artea >, nr. 2&= din %1 mai &//&, cu modificrile i completrile ulterioare. 64."ontractele de gestionare a fondurilor de v!ntoare, existente la data intrrii n vigoare a prezentei legi, rm!n valabile p!n la data ncetrii raporturilor contractuale. -HHHH5ceast lege a fost adoptat de )arlamentul 'om!niei, cu respectarea prevederilor art. 1. i ale art. 1? alin. 3%4 din "onstitu ia 'om!niei, republicat. p. )',I,0>#@,;, "56,',> 0,)B@5J>;8', <%"'= &(*'" <%&"E$ )',I,0>#@,;, -,#5@B;B> =%#'L$E 9>#>"'%( $=E?$ =r. -) @$(=$ A>LB$&%#> de intere+ vntore+c la care vnarea e+te permi+C perioadele de vnare i cuantumul de+p ubirilor Dn ca,ul unor fapte ilicite $aloarea de despgubire 3n ,uro4 n perioada 5dmis 5. 656>+,', %. :izamul 38ndatra zibet(ica4 &. "apra neagr 3'upicapra rupicapra4 - exemplar de trofeu - exemplar de selec ie 2. "priorul 3"apreolus capreolus4 - mascul - femel A. "erbul comun 3"ervus elap(us4 - mascul de trofeu %/ septembrie - %. noiembrie ? /// %& /// %. mai - %. octombrie % septembrie - %. februarie & .// & /// . /// A /// %. octombrie - %. decembrie % septembrie - %. decembrie = /// = /// %? /// %? /// % septembrie - %. aprilie =/ %?/ >nterzis

0enumirea speciei

)erioada de v!nare

- mascul de selec ie - femel i vi el .. "erbul loptar 30ama dama4 - mascul de trofeu - mascul de selec ie - femel i vi el ?. "!inele enot 3#Kctereutes prociKnoides4 1. 0i(orul comun 3)utorius sp.4 =. Cermelina 36ustela erminea4 E >epurele de c!mp 3;epus europaeus4 %/. >epurele de vizuin 38rKctolagus cuniculus4 %%. 7derul 36artes sp.4 %&. 6armota 36armota marmota4 %2. 6istre ul 3-us scrofa4 %A. 6uflonul 38vis aries musimon4 %.. #evstuica 36ustela nivalis4 %?. Iacalul 3"anis aureus4 %1. $iezurele 36eles meles4 %=. $ulpea 3$ulpes vulpes4 :. )L-L'> %. :eca ina comun 3<allinago gallinago4 &. "ioara griv 3"orvus corone cornix4 2. "ioara de semntur 3"ornus frugilegus4 A. "ocoar 3@urdus pilaris4 .. "ocoul-de-munte 3@etrao urogallus4 ?. "ormoranul mare 3)(alacrocorax carbo4 1. "o ofana 3)ica pica4 =. +azanul 3)(asianus colc(icus4 E. +erestraul mare 36ergus merganser4 %/. +erestraul mo at 36ergus serrator4 %%. <ai a 3<arrulus glandarius4 %&. <inua de balt 3<allinula c(loropus4 %2. <!sc de var 35nser anser rubrirostris4 %A. <!rli a mare 35nser albifrons4 %.. <raurul 3-turnus vulgaris4 %?. <ugutiucul 3-treptopelia decaocto4 %1. ;iita 3+ulica atra4 %=. )orumbelul gulerat 3"olumba palumbus4 %E. )orumbelul de scorbur 3"olumba oenas4 &/. )ot!rnic(ea 3)erdix perdix4 &%. )repeli a 3"oturnix coturnix4 &&. 'a a mare 35nas platKr(Knc(os4 &2. 'a a mic 35nas crecca4 &A. 'a a fluiertoare 35nas penelope4 &.. 'a a cu cap castaniu 35Kt(Ka ferina4 &?. 'a a mo at 35Kt(Ka fuligula4 &1. 'a a suntoare 3:ucep(ala clangula4

% septembrie - %. decembrie % septembrie - %. februarie %/ octombrie - % decembrie % septembrie -%. decembrie % septembrie - %. februarie %. septembrie - 2% martie %. septembrie - 2% martie %. septembrie - 2% martie % noiembrie - 2% ianuarie % noiembrie - 2% ianuarie %. septembrie - 2% martie %. septembrie - 2% octombrie % august - %. februarie %. septembrie - %. decembrie %. septembrie - 2% martie % iulie - 2% martie % august - 2% martie @ot anul %. septembrie - &= februarie @ot anul %. august - %. martie % septembrie - &= februarie %. aprilie - %A mai % septembrie - &= februarie @ot anul % octombrie - %. martie % septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie %. septembrie -2% decembrie %. august - 2% decembrie % septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie

? /// A /// 2 /// 2 /// & /// ?/ 2/ 2/ %./ %// &// 2// % /// A /// %// =/ %// ./ .. %/ %/ &1 %2./ =/ %/ 2. %2. %2. &1 &1 .. .. %. &1 &1 &1 .. .. &1 .. .. .. .. .. ..

%& /// = /// ? /// ? /// A /// %&/ ?/ ?/ 2// A// A// ?// & /// = /// &// %?/ &// %2. 1/ 1. &1// &1/ 1/ A// A// %2. ./ &1. &1. .. =/ %%/ =/ %A/ &&/ =/ %%/ %%/ %%/ %%/ %%/ %%/

&=. 'a a lingurar 35nas clKpeata4 &E. 'a a suli ar 35nas acuta4 2/. 'a a c!r!itoare 35nas GuerGuedula4 2%. 'a a cu cap negru 35Kt(Ka marila4 2&. -itarul de pdure 3-colopax rusticola4 22. -itarul de mal 3;imosa limosa4 2A. -tncu a 3"orvus monedula4 2.. -turzul de v!sc 3@urdus viscivorus4 2?. -turzul c!nttor 3@urdus p(ilomelos4 21. -turzul viilor 3@urdus iliacus4 2=. @urturica 3-treptopelia turtur4

% septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie %. septembrie - %. aprilie % septembrie - &= februarie %. iulie - %. martie % septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie % septembrie - &= februarie

.. ?. ?. ?. .. &. &1 &1 &1 &1 &1

%%/ %2/ %2/ %2/ %%/ 2/ 1. 1. 1. 1. 1.

$=E?$ =r. 2) @$(=$ A>LB$&%#> de intere+ vntore+c la care vnarea e+te inter,i+C precum i cuantumul de+p ubirilor Dn ca,ul unor fapte ilicite #r. crt. 5. 656>+,', %. &. 2. A. .. ?. 1. =. E. "astorul 3"astor fiber4 ,lanul 35lces alces4 Camsterul*C!rciogul 3"ricetus cricetus4 ;upul 3"anis lupus4 #urca 3;utreola lutreola4 )isica slbatic 3+elix silvestris4 '!sul 3;Knx lKnx4 Brsul 3Brsus arctos4 $idra 3;utra lutra4 ? /// &/ /// %// %/// &// &// & /// A/ /// & /// 2/ /// &1// &1// %2./ %2./ %2./ %2./ .A/ =/ &1 &1/ A%/ &&/ %2. %2. &1 =/ &1 %2./ .A/ $aloarea de despgubire 3n ,uro4

0enumirea

%/. Mimbrul 3:ison bonasus4 :. )L-L'> %. &. 2. A. .. ?. 1. =. E. 5cvila-de-c!mp 35Guila (eliaca4 5cvila-de-munte 35Guila c(rKsaNtos4 5cvila-de-step 35Guila rapax orientalis4 5cvila-mic 3Cieraatus pennatus4 5cvila- iptoare-mic 35Guila pomarina4 5cvila- iptoare-mare 35Guila danga4 5cvila-porumbac 3CieraaNtus fasciatus4 5lunarul 3#ucifraga carKocatactes4 5uelul 3'egulus sp.4

%/. :arza-alb 3"iconia ciconia4 %%. :arza-neagr 3"iconia nigra4 %&. :tu 3)(ilomac(us pugnax4 %2. :eca ina mic 3;KmnocrKptes minimus4 %A. :eca ina-mare 3<allinago media4 %.. :oicu 3'emiz pendulinus4 %?. :otgros 3"occot(raustes coccot(raustes4 %1. :rumri a 3)runnela sp.4 %=. :ufni a 3:ubo bubo4 %E. :u(aiul-de-balt 3:otaurus stellaris4

&/. "ap!ntortur 37Knx torGuilla4 &%. "aprimulgul 3"aprimulgus europaeus4 &&. "lifarul-alb 3@adorna tadorna4 &2. "lifarul-rou 3@adorna ferruginea4 &A. "nra 3-erinus serinus4 &.. "!nepar 3"arduelis cannabina4 &?. "(ira 3-tema sp.4 &1. "(irig(i a 3"(lidonias sp.4 &=. "ioc!ntors 3'ecurvirostra avosetta4 &E. "ing(i a-de-iarn 36ontifringilla nivalis4 2/. "inteza 3+ringilla sp.4 2%. "iocnitoarea 30endrocopos sp.; )icoides sp; 0rKcopus sp.4 2&. "iocnitoarea neagr 30rKocopus martius4 22. "ioc!rlanul 3<alerida cristata4 2A. "ioc!rlia 3;ullula sp.; 6elanocorKp(a4 2.. "ioc!rlia de c!mp 35lauda sp.; "alandrella sp.4 2?. "ioc!rlia urec(eat 3,remop(ila alpestris4 21. "iovlica 3<lareola sp.4 2=. "iuful 35sio sp.4 2E. "iuvica 3<laucidium passerinium4 A/. "iuul 38tus scops4 A%. "ocorul-mare 3<rus grus4 A&. "ocorul-mic 35nt(ropoides virgo4 A2. "ocoul-de-mesteacn 3;Krurus tetrix4 AA. "odalbul 3Caliaeetus albicilla4 A.. "odobatura 36otacilla sp.4 A?. "odroul 3)(oenicurus sp.4 A1. "ojoaica 3"ert(ia sp.4 A=. "orbul 3"orvus corax4 AE. "orcodelul mic 3@ac(zbaptus ruficollis4 ./. "orcodelul mare 3)odiceps cristatus4 .%. "orcodelul cu g!t negru 3)odiceps nigricolis4 .&. "orcodelul cu g!t ruu 3)odiceps griseigena4 .2. "ormoranul-mic 3)(alacrocorax pKgmaeus4 .A. "reste ul 3)orzano sp.4 ... "!rsteiul-de-balt 3'allus aGuaticus4 .?. "!rsteiul-de-c!mp 3"rex crex4 .1. "ucul 3"uculus canorus4 .=. "ucuveaua 35t(ene noctua4 .E. "ufundarul 3<avia artica4 ?/. "ufundarul mic 3<avia stellata4 ?%. "ufundarul-mare 3<avia immer4 ?&. "ulicul mare 3#umenius arGuata4 ?2. "ulicul mic 3#umenius p(aeopus4 ?A. "ulicul cu cioc sub ire 3#emenius tenuirostris4 ?.. 0repnea 35pus sp.4 ??. 0ropia 38tis tarda4 ?1. 0umbrveanca 3"oracias garrulus4

%2. %2. .A/ %2./ &1 &1 %?/ %2. %2. .. &1 %2. &1/ =/ =/ &1 =/ &1/ &1/ &1/ &1/ .A/ .A/ %2./ &1// &1 &1 &1 %2. .. .. %2. &1/ A%/ =/ .. A%/ %2. &1/ %2. %2. %./ &1/ &1/ &1// .. &1// &1/

?=. ,greta-mare 3,gretta alba4 ?E. ,greta-mic 3,gretta garzetta4 1/. ,iderul 3-omateria molissima4 1%. +erestraul-mic 36ergus albellus4 1&. +!sa 35nt(us sp.4 12. +lamingul 3)(oenicopterus ruber4 1A. +lorinte 3"arduelis c(loris4 1.. +luierarul de munte 35ctitis (Kpoleucos4 1?. +luierarul sur 3Oenus cinereus4 11. +luierarul 3@ringa sp.4 1=. +lutura de st!nc 3@ric(odroma muraria4 1E. +orfecuta 3;oxia sp.4 =/. +runzri a 3Cippolais sp.4 =%. +ugaciul 3"alidris sp.4 =&. +urtunarul 3)uffinus puffinus4 =2. <aia-neagr 36ilvus migrans4 =A. <aia-roie 36ilvus milvus4 =.. <(ionoaia 3)icus sp.4 =?. <!rli a mic 35nser erKt(ropus4 =1. <!sc de semntur 35nser fabalis fabalis4 ==. <!sc mic de semntur 35nser fabalis rossicus4 =E. <!sc cu cioc scurt 35nser fabalis brac(Kr(Knc(us4 E/. <!sca-cu-g!t-rou 3:ranta ruficollis4 E%. <!sc neagr 3:ranta bernicla4 E&. <rangurul 38riolus oriolus4 E2. <reluelul 3;ocustella sp.4 EA. <u-v!nt 3;uscinia sp.4 E.. Ceretele 3"ircus sp.4 E?. Coitar 3#eop(ron percnopterus4 E1. Cu(urezul 3-trix sp.4 E=. >erunc 3:onasa bonasia4 EE. >nri 3"arduelis sp.4 %//. ;carul 35crocep(alus sp.4 %/%. ;custarul 3-turnus roseus4 %/&. ;stunul 30elic(on sp.; 'iparia sp.; Cirundo sp.4 %/2. ;ebda-de-var 3"Kgnus olor4 %/A. ;ebda-de-iarn 3"Kgnus cKgnus4 %/.. ;ebda-mic 3"Kgnus columbianus4 %/?. ;optarul 3)latalea leucorodia4 %/1. ;upul-de-mare 3-tercorarius sp.4 %/=. 6cleandru 3,rit(acus rubecula4 %/E. 6rcinarul 3-axicola sp.4 %%/. 6tsarul 3:ombKcilla garrulus4 %%%. 6ierla-gulerat 3@urdus torGuatus alpestris4 %%&. 6ierla-neagr 3@urdus merula4 %%2. 6ierla-de-piatr 36onticola saxatilis4 %%A. 6inuni a 35egolius funereus4 %%.. 6ugurarul 3)Krr(ula pKrr(ula4

&1/ %2. A/. %2. &1 &1/ &1 .. .. .. &1/ .. &1 .. .. %2./ %2./ %2. %2./ A%/ A%/ A%/ %2./ A%/ %%/ &1 &1 &1/ &1// &1/ .A/ &1 &1 .. &1 &1/ .A/ .A/ &1/ %2. &1 &1 .. .. &1 %2. &1/ =/

%%?. 6ugurar rou 3"arpodacus erKt(rinus4 %%1. 6uscarul 3+icedula sp.4 %%=. #ag! 3"(ettusia sp.4 %%E. #ag! ul 3$anellus vanellus4 %&/. #otati a 3)(alaropus sp.4 %&%. 8c(iul-boului 3@roglodKtes troglodKtes4 %&&. )asrea-ogorului 3:ur(inus oedicnemus4 %&2. )asrea-omtului 3)lectrop(enax nivalis4 %&A. )screlul-negru 3"inclus sp.4 %&.. )elicanul comun 3)elecanus onocrotalus4 %&?. )elicanul cre 3)elecanus crispus4 %&1. )escru cu trei degete 3'issa tridactKla4 %&=. )escruul-albastru 35lcedo at(is4 %&E. )escrit 3CKdroprogne sp.; <eloc(elidon sp.4 %2/. )escruul 3;arus sp.4 %2%. )iciorong 3Cimantopus (imantopus4 %2&. )ietrarul 38enant(e sp.4 %22. )ietruul 35renaria interpres4 %2A. )itulicea 3)(Klloscopus sp.4 %2.. )i igoiul 3)arus sp.4 %2?. )loierul 3)luvialis sp.4 %21. )resura 3,nberiza sp.4 %2=. )rigoria 36erops apiaster4 %2E. )rivig(etoarea 3;usciniola sp.; ;uscinia sp4 %A/. )runda de nmol 3;imicola falcinellus4 %A%. )rundraul 3"(radrius sp.4 %A&. )upza 3Bpupa epops4 %A2. 'a a-cu-cap-alb 38xKura leucocep(ala4 %AA. 'a a cu ciuf 3#etta rufina4 %A.. 'a a de g(e uri 3"langula (Kemalis4 %A?. 'a a catifelat 36elanitta fusca4 %A1. 'a a neagr 36elanitta nigra4 %A=. 'a a roie 35Kt(Ka nKroca4 %AE. -catiu 3"arduelis spinus4 %./. -coicarul 3Caematopus ostralegus4 %.%. -fr!nciocul 3;anius sp.4 %.&. -ilvia 3-Klvia sp.4 %.2. -itarul de mal nordic 3;imosa lapponica4 %.A. -p!rcaciul 3@etro tetrax4 %... -ticletele 3"arduelis sp.4 %.?. -t!rcul-de-ciread 3:ubuleus ibis4 %.1. -t!rcul-galben 35rdeola ralloides4 %.=. -t!rcul-de-noapte 3#Kcticorax nKcticorax4 %.E. -t!rcul pitic 3>xobrKc(us minutus4 %?/. -t!rcul-rou 35rdea purpurea4 %?%. -t!rcul cenuiu 35rdea cinerea4 %?&. -triga 3@Klo alba guttata4 %?2. -tufarica 3"ettia cetti4

&1 &1 %2. =/ .. &1 &1/ .. .. %2./ %??/ .. .. %2. %2. %2. &1 .. &1 &1 .. &1 .. =/ .. .. .. .A/ &1/ %2. %2. %2. .A/ &1 %2. .. &1 &1/ %2./ &1 %2. 1/ %2. .. %2. %2. .A/ &1

%?A. Ierparul 3"ircaetus circaetus gallicus4 %?.. Ioimul cltor 3+alco peregrinus4 %??. Ioimul de iarn 3+alco columbarius4 %?1. Ioimul dunrean 3+alco c(errug4 %?=. Ioimul r!ndunelelor 3+alco subbuteo4 %?E. Iorecarul mare 3:uteo rufinus4 %1/. Iorecarul ncl at 3:uteo lagopus4 %1%. Iorecarul comun 3:uteo buteo4 %1&. Jicleanul 3-itta europaea4 %12. Jignuul 3)legadis falcinellus4 %1A. Bliganul-pescar 3)andion (aliaetus4 %1.. Bliul 35ccipiter sp.4 %1?. $!nturel de sear 3+alco vespertinus4 %11. $!nturel mic 3+alco naumanni4 %1=. $!nturel rou 3+alco tinnunculus4 %1E. $iesparul 3)ernis apivorus4 %=/. $ulturul-negru 35egKpius monac(us4 %=%. $ulturul-sur 3<Kps fulvus4 %=&. Mganul 3<Kpaetus barbatus4 )ublicat n 6onitorul 8ficial cu numrul EAA din data de && noiembrie &//?

.A/ %??/ .A/ &1// .A/ .A/ &1/ &1/ &1 ... .A/ &1/ %2./ %2./ .A/ .A/ &1// &1// &1//