Sunteți pe pagina 1din 8

Deschidere document - Ordonanta urgenta 54/2006 privind regimul cont...

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00094124-2007-02-...

Forma aplicabila pentru 'Ordonanta urgenta 54/2006' la data 30 octombrie 2013, valabila si azi

ORDONAN DE URGEN nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul con r!c elor de conce"iune de #unuri proprie ! e pu#lic$
(la data 28-feb-2007 reglementat de Norme Metodologice din 2007 ) (la data 21-ian-2007 actul a fost aprobat de Legea 22/2007 ) (la data 18-ian-2007 actul a fost promulgata de Decretul 41/2007 )

v!nd "n vedere necesitatea #i urgen$a compatibiliz%rii depline a legisla$iei na$ionale "n domeniul concesiunilor cu reglement%rile #i practica comunitar%, recomandarea &omisiei 'uropene de abrogare total% #i e(pres% a )egii nr* 2%&'%&&8 privind regimul concesiunilor, cu modi+ic%rile #i complet%rile ulterioare, odat% cu intrarea "n vigoare a Ordonan$ei de urgen$% a ,uvernului nr* (4'2006 privind atribuirea contractelor de ac-izi$ie public%, a contractelor de concesiune de lucr%ri publice #i a contractelor de concesiune de servicii, precum #i prevederile art* 136 alin* .4/ din &onstitu$ia 0om!niei, republicat%, se impune adoptarea prezentei ordonan$e de urgen$% care reglementeaz% regimul concesiunilor de bunuri proprietate public% #i care trebuie s% intre "n vigoare "ncep!nd cu data de 30 iunie 2006, "n temeiul art* 115 alin* .4/ din &onstitu$ia 0om!niei, republicat%, Guvernul Rom)niei adopt% prezenta ordonan$% de urgen$%*

*A+,-O.U. ,/ Di"po0i1ii gener!le


Ar . % 2%3 1rezenta ordonan$% de urgen$% reglementeaz% regimul 2uridic al contractelor de concesiune de bunuri proprietate public%* 223 &ontractul de concesiune de bunuri proprietate public%, denumit "n continuare contract de concesiune, este acel contract "nc-eiat "n +orm% scris% prin care o autoritate public%, denumit% concedent, transmite, pe o perioad% determinat%, unei persoane, denumite concesionar, care ac$ioneaz% pe riscul #i r%spunderea sa, dreptul #i obliga$ia de e(ploatare a unui bun proprietate public% "n sc-imbul unei redeven$e* Ar . 2 2%3 3ispozi$iile prezentei ordonan$e de urgen$% nu se aplic% contractelor reglementate de Ordonan$a de urgen$% a ,uvernului nr* (4'2006 privind atribuirea contractelor de ac-izi$ie public%, a contractelor de concesiune de lucr%ri publice #i a contractelor de concesiune de servicii* 223 4n cazul unui contract a c%rui atribuire intr% sub inciden$a prevederilor Ordonan$ei de urgen$% a ,uvernului nr* (4'2006 pentru a c%rui e(ecutare este necesar% e(ploatarea unui bun proprietate public%, dreptul de e(ploatare a respectivului bun se transmite "n cadrul #i potrivit procedurii aplicate pentru atribuirea contractului "n cauz%* 2(3 4n cazul prev%zut la alin* .2/ autoritatea contractant% "nc-eie un singur contract guvernat de Ordonan$a de urgen$% a ,uvernului nr* (4'2006* Ar . (
(la data 28-feb-2007 Art. 3 din capitolul I reglementat de Art. 2 din capitolul I din Norme Metodologice din 2007 )

Fac obiectul contractului de concesiune bunurile care sunt proprietate public% a statului sau a unit%$ilor administrativ5 teritoriale, potrivit &onstitu$iei #i reglement%rilor legale privind proprietatea public%*
prevederi din Ar . 2 din c!pi olul , 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . ( din c!pi olul , 789

Ar . 4 2%3 0edeven$a ob$inut% prin concesionare se +ace venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, dup% caz* 223 6odul de calcul #i de plat% a redeven$ei se stabile#te de c%tre ministerele de resort sau de alte organe de specialitate ale administra$iei publice centrale ori de c%tre autorit%$ile administra$iei publice locale* Ar . 5 u calitatea de concedent, "n numele statului, 2ude$ului, ora#ului sau comunei7 !3 ministerele sau alte organe de specialitate ale administra$iei publice centrale, pentru bunurile proprietate public% a statului8 #3 consiliile 2ude$ene, consiliile locale, &onsiliul ,eneral al 6unicipiului 9ucure#ti sau institu$iile publice de interes local, pentru bunurile proprietate public% a 2ude$ului, ora#ului sau comunei* Ar . 6 &alitatea de concesionar o poate avea orice persoan% +izic% sau persoan% 2uridic%, rom!n% ori str%in%* Ar . 5 2%3 &ontractul de concesiune se "nc-eie "n con+ormitate cu legea rom!n%, indi+erent de na$ionalitatea sau de cet%$enia concesionarului, pentru o durat% care nu va putea dep%#i 4: de ani, "ncep!nd de la data semn%rii lui* 223 3urata concesiunii se stabile#te de c%tre concedent pe baza studiului de oportunitate* 2(3 &ontractul de concesiune poate +i prelungit pentru o perioad% egal% cu cel mult 2um%tate din durata sa ini$ial%, prin simplul acord de voin$% al p%r$ilor* Ar . 8 ;ubconcesionarea este interzis%, cu e(cep$ia situa$iilor e(pres prev%zute de prezenta ordonan$% de urgen$%*

*A+,-O.U. ,,/ +rocedur! !dmini" r! iv$ de ini1iere ! conce"ion$rii


Ar . & 2%3 &oncesionarea are loc la ini$iativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri "nsu#ite de acesta*
(la data 28-feb-2007 Art. 9 alin. (1) din capitolul II reglementat de Art. ! din capitolul II sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2007 )
prevederi din Ar . 5 din c!pi olul ,, : "ec iune! % 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . & : !lin.2 % 3 din c!pi olul ,, 789

223 1ropunerea de concesionare prev%zut% la alin* .1/ trebuie s% +ie +undamentat% din punct de vedere economic, +inanciar, social #i de mediu*
(la data 28-feb-2007 Art. 9 alin. (2) din capitolul II reglementat de Art. ! din capitolul II sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2007 )
prevederi din Ar . 5 din c!pi olul ,, : "ec iune! % 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . & : !lin.2 2 3 din c!pi olul ,, 789

Ar . %0 2%3 <ni$iativa concesion%rii trebuie s% aib% la baz% e+ectuarea unui studiu de oportunitate, care s% cuprind%, "n principal, urm%toarele elemente7
(la data 28-feb-2007 Art. 10 alin. (1) din capitolul II reglementat de Art. " din capitolul II sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2007 )

!3 descrierea #i identi+icarea bunului care urmeaz% s% +ie concesionat8 #3 motivele de ordin economic, +inanciar, social #i de mediu, care 2usti+ic% realizarea concesiunii8 c3 nivelul minim al redeven$ei8 d3 procedura utilizat% pentru atribuirea contractului de concesiune #i 2usti+icarea alegerii procedurii8 e3 durata estimat% a concesiunii8 ;3 termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare8 g3 avizul obligatoriu al O+iciului &entral de ;tat pentru 1robleme ;peciale #i al ;tatului 6a2or ,eneral privind "ncadrarea obiectului concesiunii "n in+rastructura sistemului na$ional de ap%rare, dup% caz8 <3 avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale prote2ate, "n cazul "n care obiectul concesiunii "l

1 din 8

30/10/2013 12.55

Deschidere document - Ordonanta urgenta 54/2006 privind regimul cont...

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00094124-2007-02-...

constituie bunuri situate "n interiorul unei arii naturale prote2ate, respectiv al autorit%$ii teritoriale pentru protec$ia mediului competente, "n cazul "n care aria natural% prote2at% nu are structur% de administrare/custode*
prevederi din Ar . 6 din c!pi olul ,, : "ec iune! 2 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . %0 : !lin.2 % 3 din c!pi olul ,, 789

223 &oncedentul este obligat ca, "ntr5un termen de 30 de zile de la "nsu#irea propunerii de concesionare +ormulate de orice persoan% interesat%, s% procedeze la "ntocmirea studiului de oportunitate* 223 &oncedentul este obligat ca, "ntr5un termen de 30 de zile de la "nsu#irea propunerii de concesionare +ormulate de persoana interesat%, s% procedeze la "ntocmirea studiului de oportunitate*
(la data 21-ian-2007 Art. 10 alin. (2) din capitolul II modificat de Art. 1 punctul 1. din Legea 22/2007 )

2(3 4n cazurile "n care autoritatea public% nu de$ine capacitatea organizatoric% #i te-nic% pentru elaborarea studiului de oportunitate prev%zut la alin* .1/, aceasta poate apela la serviciile unor consultan$i de specialitate* 243 &ontractarea serviciilor prev%zute la alin* .3/ se +ace cu respectarea prevederilor Ordonan$ei de urgen$% a ,uvernului nr* (4'2006, ale )egii concuren$ei nr* 2%'%&&6, republicat%, #i ale )egii nr* %%'%&&% privind combaterea concuren$ei neloiale, cu modi+ic%rile #i complet%rile ulterioare* Ar . %% 4n m%sura "n care, dup% "ntocmirea studiului de oportunitate, se constat% c% e(ploatarea bunului ce va +ace obiectul concesion%rii implic% "n mod necesar #i e(ecutarea unor lucr%ri #i/sau prestarea unor servicii, concedentul are obliga$ia ca, "n +unc$ie de scopul urm%rit #i de activit%$ile des+%#urate, s% cali+ice natura contractului potrivit prevederilor Ordonan$ei de urgen$% a ,uvernului nr* (4'2006* 4n acest scop, concedentul poate solicita punctul de vedere al utorit%$ii =a$ionale pentru 0eglementarea #i 6onitorizarea c-izi$iilor 1ublice* Ar . %2
(la data 28-feb-2007 Art. 12 din capitolul II reglementat de Art. 8 din capitolul II sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2007 )

2%3 ;tudiul de oportunitate se aprob% de c%tre concedent* 223 &oncesionarea se aprob%, pe baza studiului de oportunitate prev%zut la alin* .1/, prin -ot%r!re a ,uvernului, a consiliilor locale, 2ude$ene sau a &onsiliului ,eneral al 6unicipiului 9ucure#ti, dup% caz* 2(3 4n baza studiului de oportunitate prev%zut la alin* .1/ concedentul elaboreaz% caietul de sarcini al concesiunii*
(la data 28-feb-2007 Art. 12 alin. (3) din capitolul II reglementat de Art. 7 din capitolul II sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2007 )
prevederi din Ar . 5 din c!pi olul ,, : "ec iune! ( 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . %2 : !lin.2 ( 3 din c!pi olul ,, 789

243 1rincipalele elemente ale caietului de sarcini se stabilesc "n normele metodologice de aplicare a prezentei ordonan$e de urgen$%*
(la data 28-feb-2007 Art. 12 alin. (#) din capitolul II reglementat de ane$a 1 din Norme Metodologice din 2007 )
prevederi din !ne=! % 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . %2 : !lin.2 4 3 din c!pi olul ,, 789 prevederi din Ar . 8 din c!pi olul ,, : "ec iune! ( 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . %2 din c!pi olul ,, 789

*A+,-O.U. ,,,/ A ri#uire! con r!c ului de conce"iune >E*,UNEA %/ +rincipii ?i reguli gener!le pen ru ! ri#uire! con r!c ului de conce"iune
Ar . %( 1rincipiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune sunt7 !3 transparen$a 5 punerea la dispozi$ie tuturor celor interesa$i a in+orma$iilor re+eritoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune8 #3 tratamentul egal 5 aplicarea, "ntr5o manier% nediscriminatorie, de c%tre autoritatea public%, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune8 c3 propor$ionalitatea 5 presupune c% orice m%sur% stabilit% de autoritatea public% trebuie s% +ie necesar% #i corespunz%toare naturii contractului8 d3 nediscriminarea 5 aplicarea de c%tre autoritatea public% a acelora#i reguli, indi+erent de na$ionalitatea participan$ilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea condi$iilor prev%zute "n acordurile #i conven$iile la care 0om!nia este parte8 e3 libera concuren$% 5 asigurarea de c%tre autoritatea public% a condi$iilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire s% aib% dreptul de a deveni concesionar "n condi$iile legii, ale conven$iilor #i acordurilor interna$ionale la care 0om!nia este parte* Ar . %4
(la data 28-feb-2007 Art. 1# din capitolul III sectiunea 1 reglementat de ane$a 2 din Norme Metodologice din 2007 ) (la data 28-feb-2007 Art. 1# din capitolul III sectiunea 1 reglementat de Art. 9 din capitolul II sectiunea # din Norme Metodologice din 2007 )

1rocedurile de atribuire a contractului de concesiune sunt urm%toarele7 !3 licita$ia 5 procedura la care orice persoan% +izic% sau 2uridic% interesat% are dreptul de a depune o+ert%8 !3 licita$ia 5 procedura la care persoana +izic% sau 2uridic% interesat% are dreptul de a depune o+ert%8
(la data 21-ian-2007 Art. 1# litera A. din capitolul III sectiunea 1 modificat de Art. 1 punctul 2. din Legea 22/2007 )

#3 negocierea direct% 5 procedura prin care concedentul negociaz% clauzele contractuale, inclusiv redeven$a, cu unul sau mai mul$i participan$i la procedura de atribuire a contractului de concesiune*
prevederi din Ar . & din c!pi olul ,, : "ec iune! 4 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . %4 din c!pi olul ,,, : "ec iune! % 789 prevederi din !ne=! 2 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . %4 din c!pi olul ,,, : "ec iune! % 789

Ar . %5 &oncedentul are obliga$ia de a atribui contractul de concesiune, de regul%, prin aplicarea procedurii licita$iei* Ar . %6
(la data 28-feb-2007 Art. 1" din capitolul III sectiunea 1 reglementat de Art. 23 din capitolul III sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2007 )

F%r% a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonan$e de urgen$%, concedentul are obliga$ia de a asigura prote2area acelor in+orma$ii care "i sunt comunicate de persoanele +izice sau 2uridice cu titlu con+iden$ial, "n m%sura "n care, "n mod obiectiv, dezv%luirea in+orma$iilor "n cauz% ar pre2udicia interesele legitime ale respectivelor persoane, "n special "n ceea ce prive#te secretul comercial #i proprietatea intelectual%*
prevederi din Ar . 2( din c!pi olul ,,, : "ec iune! % 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . %6 din c!pi olul ,,, : "ec iune! % 789

Ar . %5
(la data 28-feb-2007 Art. 17 din capitolul III sectiunea 1 reglementat de Art. 11 din capitolul II sectiunea ! din Norme Metodologice din 2007 ) (la data 28-feb-2007 Art. 17 din capitolul III sectiunea 1 reglementat de ane$a 2 din Norme Metodologice din 2007 )

2%3 &oncedentul are obliga$ia de a preciza "n cadrul documenta$iei de atribuire orice cerin$%, criteriu, regul% #i alte in+orma$ii necesare pentru a asigura o+ertantului o in+ormare complet%, corect% #i e(plicit% cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire* 223 <n+orma$iile pe care trebuie s% le con$in% documenta$ia de atribuire sunt prev%zute "n normele metodologice la prezenta ordonan$% de urgen$%*
prevederi din !ne=! 2 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . %5 din c!pi olul ,,, : "ec iune! % 789 prevederi din Ar . %% din c!pi olul ,, : "ec iune! 5 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . %5 din c!pi olul ,,, : "ec iune! % 789

Ar . %8

2 din 8

30/10/2013 12.55

Deschidere document - Ordonanta urgenta 54/2006 privind regimul cont...

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00094124-2007-02-...

&oncedentul are dreptul de a impune "n cadrul documenta$iei de atribuire, "n m%sura "n care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condi$ii speciale de "ndeplinire a contractului prin care se urm%re#te ob$inerea unor e+ecte de ordin social sau "n leg%tura cu protec$ia mediului #i promovarea dezvolt%rii durabile* Ar . %& Orice persoan% interesat% are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune* 1ersoana interesat% are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune*
(la data 21-ian-2007 Art. 19 din capitolul III sectiunea 1 modificat de Art. 1 punctul 3. din Legea 22/2007 )

Ar . 20 2%3 &oncedentul are obliga$ia s% asigure ob$inerea documenta$iei de atribuire de c%tre orice persoan% interesat%, care "nainteaz% o solicitare "n acest sens* 2%3 &oncedentul are obliga$ia s% asigure ob$inerea documenta$iei de atribuire de c%tre persoana interesat%, care "nainteaz% o solicitare "n acest sens*
(la data 21-ian-2007 Art. 20 alin. (1) din capitolul III sectiunea 1 modificat de Art. 1 punctul #. din Legea 22/2007 )

223 &oncedentul are dreptul de a opta pentru una dintre urm%toarele modalit%$i de ob$inere a documenta$iei de atribuire de c%tre persoanele interesate7 !3 asigurarea accesului direct, nerestric$ionat #i deplin, prin mi2loace electronice, la con$inutul documenta$iei de atribuire8 #3 punerea la dispozi$ie oric%rei persoane interesate care a "naintat o solicitare "n acest sens a unui e(emplar din documenta$ia de atribuire, pe suport -!rtie #i/sau pe suport magnetic* #3 punerea la dispozi$ia persoanei interesate care a "naintat o solicitare "n acest sens a unui e(emplar din documenta$ia de atribuire, pe suport -!rtie #i/sau pe suport magnetic*
(la data 21-ian-2007 Art. 20 alin. (2) litera %. din capitolul III sectiunea 1 modificat de Art. 1 punctul #. din Legea 22/2007 )

2(3 4n cazul prev%zut la alin* .2/ lit* b/ concedentul are dreptul de a stabili un pre$ pentru ob$inerea documenta$iei de atribuire, cu condi$ia ca acest pre$ s% nu dep%#easc% costul multiplic%rii documenta$iei, la care se poate ad%uga, dac% este cazul, costul transmiterii acesteia*

>E*,UNEA 2/ .ici !1i!


Ar . 2%
(la data 28-feb-2007 Art. 21 din capitolul III sectiunea 2 reglementat de Art. 2! din capitolul III sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2007 )

2%3 4n cazul procedurii de licita$ie concedentul are obliga$ia s% publice "n 6onitorul O+icial al 0om!niei, 1artea a ><5a, "ntr5un cotidian de circula$ie na$ional% #i "ntr5unui de circula$ie local% anun$ul de licita$ie* 223 <n+orma$iile pe care trebuie s% le con$in% anun$ul de licita$ie sunt prev%zute "n normele metodologice la prezenta ordonan$% de urgen$%*
(la data 28-feb-2007 Art. 21 alin. (2) din capitolul III sectiunea 2 reglementat de Art. 13 din capitolul II sectiunea " din Norme Metodologice din 2007 ) (la data 28-feb-2007 Art. 21 alin. (2) din capitolul III sectiunea 2 reglementat de ane$a 3 din Norme Metodologice din 2007 )
prevederi din Ar . %( din c!pi olul ,, : "ec iune! 6 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 2% : !lin.2 2 3 din c!pi olul ,,, : "ec iune! 2 789 prevederi din !ne=! ( 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 2% : !lin.2 2 3 din c!pi olul ,,, : "ec iune! 2 789

2(3 nun$ul de licita$ie se trimite spre publicare cu cel pu$in 20 de zile calendaristice "nainte de data limit% pentru depunerea o+ertelor*
prevederi din Ar . 25 din c!pi olul ,,, : "ec iune! 2 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 2% din c!pi olul ,,, : "ec iune! 2 789

Ar . 22 2%3 Orice persoan% interesat% are dreptul de a solicita #i de a ob$ine documenta$ia de atribuire* 2%3 1ersoana interesat% are dreptul de a solicita #i de a ob$ine documenta$ia de atribuire*
(la data 21-ian-2007 Art. 22 alin. (1) din capitolul III sectiunea 2 modificat de Art. 1 punctul !. din Legea 22/2007 )

223 4n cazul prev%zut la art* 20 alin* .2/ lit* b/ concedentul are obliga$ia de a pune documenta$ia de atribuire la dispozi$ia persoanei interesate c!t mai repede posibil, "ntr5o perioad% care nu trebuie s% dep%#easc% 4 zile lucr%toare de la primirea unei solicit%ri din partea acesteia* 2(3 1ersoana interesat% are obliga$ia de a depune diligentele necesare, ast+el "nc!t respectarea de c%tre concedent a perioadei prev%zute la alin* .2/ s% nu conduc% la situa$ia "n care documenta$ia de atribuire s% +ie pus% la dispozi$ia sa cu mai pu$in de 4 zile lucr%toare "nainte de data limit% pentru depunerea o+ertelor* Ar . 2( 2%3 Orice persoan% interesat% are dreptul de a solicita clari+ic%ri privind documenta$ia de atribuire* 2%3 1ersoana interesat% are dreptul de a solicita clari+ic%ri privind documenta$ia de atribuire*
(la data 21-ian-2007 Art. 23 alin. (1) din capitolul III sectiunea 2 modificat de Art. 1 punctul ". din Legea 22/2007 )

223 &oncedentul are obliga$ia de a r%spunde, "n mod clar, complet #i +%r% ambiguit%$i, la orice clari+icare solicitat%, "ntr5o perioad% care nu trebuie s% dep%#easc% 4 zile lucr%toare de la primirea unei ast+el de solicit%ri* 2(3 &oncedentul are obliga$ia de a transmite r%spunsurile "nso$ite de "ntreb%rile a+erente c%tre toate persoanele interesate care au ob$inut, "n condi$iile prezentei ordonan$e de urgen$%, documenta$ia de atribuire, lu!nd m%suri pentru a nu dezv%lui identitatea celui care a solicitat clari+ic%rile respective* Ar . 24 2%3 F%r% a aduce atingere prevederilor art* 23 alin* .2/, concedentul are obliga$ia de a transmite r%spunsul la orice clari+icare cu cel pu$in 4 zile lucr%toare "nainte de data limit% pentru depunerea o+ertelor* 223 4n cazul "n care solicitarea de clari+icare nu a +ost transmis% "n timp util, pun!nd ast+el concedentul "n imposibilitatea de a respecta termenul prev%zut la alin* .1/, acesta din urm% are totu#i obliga$ia de a r%spunde la solicitarea de clari+icare "n m%sura "n care perioada necesar% pentru elaborarea #i transmiterea r%spunsului +ace posibil% primirea acestuia de c%tre persoanele interesate "nainte de data limit% de depunere a o+ertelor* Ar . 25
(la data 28-feb-2007 Art. 2! din capitolul III sectiunea 2 reglementat de Art. 2" din capitolul III sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2007 )

2%3 1rocedura de licita$ie se poate des+%#ura numai dac% "n urma public%rii anun$ului de licita$ie au +ost depuse cel pu$in 3 o+erte valabile* 223 4n cazul "n care "n urma public%rii anun$ului de licita$ie nu au +ost depuse cel pu$in 3 o+erte valabile, concedentul este obligat s% anuleze procedura #i s% organizeze o nou% licita$ie*
prevederi din Ar . 26 din c!pi olul ,,, : "ec iune! 2 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 25 din c!pi olul ,,, : "ec iune! 2 789

>E*,UNEA (/ Negociere! direc $


Ar . 26
(la data 28-feb-2007 Art. 2" din capitolul III sectiunea 3 reglementat de Art. 32 din capitolul III sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2007 ) (la data 28-feb-2007 Art. 2" din capitolul III sectiunea 3 reglementat de ane$a # din Norme Metodologice din 2007 ) (la data 28-feb-2007 Art. 2" din capitolul III sectiunea 3 reglementat de Art. 1# din capitolul II sectiunea " din Norme Metodologice din 2007 )

&oncedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere direct% numai "n situa$ia "n care, dup% repetarea procedurii de licita$ie con+orm prevederilor art* 25 alin* .2/, nu au +ost depuse cel pu$in 3 o+erte valabile*
prevederi din Ar . %4 din c!pi olul ,, : "ec iune! 6 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 26 din c!pi olul ,,, : "ec iune! ( 789 prevederi din !ne=! 4 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 26 din c!pi olul ,,, : "ec iune! ( 789

3 din 8

30/10/2013 12.55

Deschidere document - Ordonanta urgenta 54/2006 privind regimul cont...

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00094124-2007-02-...

prevederi din Ar . (2 din c!pi olul ,,, : "ec iune! ( 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 26 din c!pi olul ,,, : "ec iune! ( 789

Ar . 25
(la data 28-feb-2007 Art. 27 din capitolul III sectiunea 3 reglementat de Art. 33 din capitolul III sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2007 )

2%3 4n cazul procedurii negocierii directe se aplic% corespunz%tor prevederile art* 21 alin* .1/* 223 <n+orma$iile pe care trebuie s% le con$in% anun$ul negocierii directe sunt prev%zute "n normele metodologice la prezenta ordonan$% de urgen$%* 2(3 nun$ul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel pu$in 10 zile calendaristice "nainte de data limit% pentru depunerea o+ertelor*
prevederi din Ar . (( din c!pi olul ,,, : "ec iune! ( 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 25 din c!pi olul ,,, : "ec iune! ( 789

Ar . 28
(la data 28-feb-2007 Art. 28 din capitolul III sectiunea 3 reglementat de Art. 37 din capitolul III sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2007 )

2%3 Orice persoan% interesat% are dreptul de a solicita #i de a ob$ine documenta$ia de atribuire* 1/ 1ersoana interesat% are dreptul de a solicita #i de a ob$ine documenta$ia de atribuire*
(la data 21-ian-2007 Art. 28 alin. (1) din capitolul III sectiunea 3 modificat de Art. 1 punctul 7. din Legea 22/2007 )

223 4n cazul prev%zut la art* 20 alin* .2/ lit* b/ concedentul are obliga$ia de a pune documenta$ia de atribuire la dispozi$ia persoanei interesate, "ntr5o perioad% care nu trebuie s% dep%#easc% dou% zile lucr%toare de la primirea unei solicit%ri din partea acesteia* 2(3 1ersoana interesat% are obliga$ia de a depune diligentele necesare ast+el "nc!t respectarea de c%tre concedent a perioadei prev%zute la alin* .2/ s% nu conduc% la situa$ia "n care documenta$ia de atribuire s% +ie pus% la dispozi$ia sa cu mai pu$in de dou% zile lucr%toare "nainte de data limit% pentru depunerea o+ertelor*
prevederi din Ar . (5 din c!pi olul ,,, : "ec iune! ( 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 28 din c!pi olul ,,, : "ec iune! ( 789

Ar . 2& 2%3 Orice persoan% interesat% are dreptul de a solicita clari+ic%ri privind documenta$ia de atribuire* 2%3 1ersoana interesat% are dreptul de a solicita clari+ic%ri privind documenta$ia de atribuire*
(la data 21-ian-2007 Art. 29 alin. (1) din capitolul III sectiunea 3 modificat de Art. 1 punctul 8. din Legea 22/2007 )

223 &oncedentul are obliga$ia de a r%spunde, "n mod clar, complet #i +%r% ambiguit%$i, la orice clari+icare solicitat%, "ntr5o perioad% care nu trebuie s% dep%#easc% dou% zile lucr%toare de la primirea unei ast+el de solicit%ri* 2(3 &oncedentul are obliga$ia de a transmite r%spunsurile "nso$ite de "ntreb%rile a+erente c%tre toate persoanele interesate care au ob$inut, "n condi$iile prezentei ordonan$e de urgen$%, documenta$ia de atribuire, lu!nd m%suri pentru a nu dezv%lui identitatea celui care a solicitat clari+ic%rile respective* Ar . (0
(la data 28-feb-2007 Art. 30 din capitolul III sectiunea 3 reglementat de Art. 37 din capitolul III sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2007 )

2%3 F%r% a aduce atingere prevederilor art* 2: alin* .2/, concedentul are obliga$ia de a transmite r%spunsul la orice solicitare de clari+icare cu cel pu$in dou% zile lucr%toare "nainte de data limit% pentru depunerea o+ertelor* 223 4n cazul "n care solicitarea de clari+icare nu a +ost transmis% "n timp util, pun!nd ast+el concedentul "n imposibilitatea de a respecta termenul prev%zut la alin* .1/, acesta din urm% are totu#i obliga$ia de a r%spunde la solicitarea de clari+icare "n m%sura "n care perioada necesar% pentru elaborarea #i transmiterea r%spunsului +ace posibil% primirea acestuia de c%tre persoanele interesate "nainte de data limit% de depunere a o+ertelor*
prevederi din Ar . (5 din c!pi olul ,,, : "ec iune! ( 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . (0 din c!pi olul ,,, : "ec iune! ( 789

Ar . (% &oncedentul deruleaz% negocieri cu +iecare o+ertant care a depus o o+ert% valabil%*

>E*,UNEA 4/ Reguli privind o;er !


Ar . (2 2%3 O+ertantul are obliga$ia de a elabora o+erta "n con+ormitate cu prevederile documenta$iei de atribuire* 223 O+ertantul are obliga$ia de a depune o+erta "n con+ormitate cu prevederile normelor metodologice la prezenta ordonan$% de urgen$%* Ar . (( O+erta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al con$inutului, pe toat% perioada de valabilitate stabilit% de concedent* Ar . (4 2%3 1ersoana interesat% are obliga$ia de a depune o+erta la adresa #i p!n% la data limit% pentru depunere, stabilite "n anun$ul procedurii* 223 0iscurile legate de transmiterea o+ertei, inclusiv +or$a ma2or%, cad "n sarcina persoanei interesate* 2(3 O+erta depus% la o alt% adres% a concedentului dec!t cea stabilit% sau dup% e(pirarea datei limit% pentru depunere se returneaz% nedesc-is%* 243 &on$inutul o+ertelor trebuie s% r%m!n% con+iden$ial p!n% la data stabilit% pentru desc-iderea acestora, concedentul urm!nd a lua cuno#tin$% de con$inutul respectivelor o+erte numai dup% aceast% dat%*

>E*,UNEA 5/ De ermin!re! o;er ei c)? ig$ o!re


Ar . (5
(la data 28-feb-2007 Art. 3! din capitolul III sectiunea ! reglementat de capitolul II sectiunea 7 din Norme Metodologice din 2007 )

'valuarea o+ertelor depuse se realizeaz% potrivit normelor metodologice la prezenta ordonan$% de urgen$%*
prevederi din c!pi olul ,, : "ec iune! 5 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . (5 din c!pi olul ,,, : "ec iune! 5 789

Ar . (6
(la data 28-feb-2007 Art. 3" din capitolul III sectiunea ! reglementat de Art. 39 din capitolul III sectiunea # din Norme Metodologice din 2007 )

2%3 &riteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redeven$ei*
(la data 28-feb-2007 Art. 3" alin. (1) din capitolul III sectiunea ! reglementat de Art. #0 din capitolul III sectiunea # din Norme Metodologice din 2007 )
prevederi din Ar . 40 din c!pi olul ,,, : "ec iune! 4 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . (6 : !lin.2 % 3 din c!pi olul ,,, : "ec iune! 5 789

223 &oncedentul poate $ine seama #i de alte criterii precum7 !3 capacitatea economico5+inanciar% a o+ertan$ilor8 #3 protec$ia mediului "ncon2ur%tor8 c3 condi$ii speci+ice impuse de natura bunului concesionat*
prevederi din Ar . (& din c!pi olul ,,, : "ec iune! 4 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . (6 din c!pi olul ,,, : "ec iune! 5 789

Ar . (5 &oncedentul are obliga$ia de a stabili o+erta c!#tig%toare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate "n documenta$ia de atribuire* Ar . (8 2%3 1e parcursul aplic%rii procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita clari+ic%ri #i, dup% caz, complet%ri ale documentelor prezentate de o+ertan$i pentru demonstrarea con+ormit%$ii o+ertei cu cerin$ele solicitate* 223 &oncedentul nu are dreptul ca prin clari+ic%rile ori complet%rile solicitate s% determine apari$ia unui avanta2 evident "n +avoarea unui o+ertant*

4 din 8

30/10/2013 12.55

Deschidere document - Ordonanta urgenta 54/2006 privind regimul cont...

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00094124-2007-02-...

Ar . (& &oncedentul are obliga$ia de "nc-eia contractul de concesiune cu o+ertantul a c%rui o+ert% a +ost stabilit% ca +iind c!#tig%toare* Ar . 40
(la data 28-feb-2007 Art. #0 din capitolul III sectiunea ! reglementat de ane$a ! din Norme Metodologice din 2007 )

&oncedentul are obliga$ia de a transmite spre publicare "n 6onitorul O+icial al 0om!niei, 1artea a ><5a, un anun$ de atribuire a contractului de concesiune, "n cel mult 20 de zile calendaristice de la +inalizarea oric%reia dintre procedurile de atribuire a contractului de concesiune prev%zute de prezenta ordonan$% de urgen$%*
prevederi din !ne=! 5 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 40 din c!pi olul ,,, : "ec iune! 5 789

Ar . 4% 2%3 &oncedentul are obliga$ia de a in+orma o+ertan$ii despre deciziile re+eritoare la atribuirea contractului de concesiune, "n scris, cu con+irmare de primire, nu mai t!rziu de 3 zile lucr%toare de la emiterea acestora* 223 4n cadrul comunic%rii prev%zute la alin* .1/ concedentul are obliga$ia de a in+orma o+ertantul/o+ertan$ii c!#tig%tor/c!#tig%tori cu privire la acceptarea o+ertei/o+ertelor prezentate* 2(3 4n cadrul comunic%rii prev%zute la alin* .1/ concedentul are obliga$ia de a in+orma o+ertan$ii care au +ost respin#i sau a c%ror o+ert% nu a +ost declarat% c!#tig%toare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective* Ar . 42 &oncedentul poate s% "nc-eie contractul de concesiune numai dup% "mplinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realiz%rii comunic%rii prev%zute la art* 41 alin* .1/*

>E*,UNEA 6/ Anul!re! procedurii de ! ri#uire ! con r!c ului de conce"iune


Ar . 4( 2%3 1rin e(cep$ie de la prevederile art* 3:, concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, dac% ia aceast% decizie, de regul%, "nainte de data transmiterii comunic%rii privind rezultatul aplic%rii procedurii de atribuire #i, oricum, "nainte de data "nc-eierii contractului, numai "n urm%toarele cazuri7 !3 se "ntrunesc condi$iile prev%zute la art* 25 alin* .2/8 #3 se constat% abateri grave de la prevederile legale care a+ecteaz% procedura de atribuire sau +ac imposibil% "nc-eierea contractului* 223 4n sensul prevederilor alin* .1/ lit* b/, procedura de atribuire se consider% a+ectat% "n cazul "n care sunt "ndeplinite "n mod cumulativ urm%toarele condi$ii7 !3 "n cadrul documenta$iei de atribuire #i/sau "n modul de aplicare a procedurii de atribuire se constat% erori sau omisiuni care au ca e+ect "nc%lcarea principiilor prev%zute la art* 138 #3 concedentul se a+l% "n imposibilitate de a adopta m%suri corective, +%r% ca acestea s% conduc%, la r!ndul lor, la "nc%lcarea principiilor prev%zute la art* 13* Ar . 44 4nc%lcarea prevederilor prezentei ordonan$e de urgen$% privind atribuirea contractului de concesiune poate atrage anularea procedurii, potrivit dispozi$iilor legale "n vigoare* Ar . 45 &oncedentul are obliga$ia de a comunica, "n scris, tuturor participan$ilor la procedura de atribuire, "n cel mult 3 zile lucr%toare de la data anul%rii, at!t "ncetarea obliga$iilor pe care ace#tia #i le5au creat prin depunerea o+ertelor, c!t #i motivul concret care a determinat decizia de anulare*

>E*,UNEA 5/ Reguli privind con;lic ul de in ere"e


Ar . 46 2%3 1e parcursul aplic%rii procedurii de atribuire concedentul are obliga$ia de a lua toate m%surile necesare pentru a evita situa$iile de natur% s% determine apari$ia unui con+lict de interese #i/sau mani+estarea concuren$ei neloiale* 223 =erespectarea prevederilor alin* .1/ se sanc$ioneaz% potrivit dispozi$iilor legale "n vigoare* Ar . 45 1ersoana care a participat la "ntocmirea documenta$iei de atribuire are dreptul de a +i o+ertant, dar numai "n cazul "n care implicarea sa "n elaborarea documenta$iei de atribuire nu este de natur% s% distorsioneze concuren$a* 1ersoana care a participat la "ntocmirea documenta$iei de atribuire are dreptul de a +i o+ertant, dar numai "n cazul "n care implicarea sa "n elaborarea documenta$iei de atribuire nu este de natur% s% de+avorizeze concuren$a*
(la data 21-ian-2007 Art. #7 din capitolul III sectiunea 7 modificat de Art. 1 punctul 9. din Legea 22/2007 )

Ar . 48 1ersoanele care sunt implicate direct "n procesul de veri+icare/evaluare a o+ertelor nu au dreptul de a +i o+ertant sub sanc$iunea e(cluderii din procedura de atribuire* Ar . 4& =u au dreptul s% +ie implicate "n procesul de veri+icare/evaluare a o+ertelor urm%toarele persoane7 !3 so$/so$ie, rud% sau a+in p!n% la gradul al patrulea inclusiv cu o+ertantul, persoan% +izic%8 #3 so$/so$ie, rud% sau a+in p!n% la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care +ac parte din consiliul de administra$ie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre o+ertan$i, persoane 2uridice8 c3 persoane care de$in p%r$i sociale, p%r$i de interes, ac$iuni din capitalul subscris ai unuia dintre o+ertan$i sau persoane care +ac parte din consiliul de administra$ie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre o+ertan$i8 d3 persoane care pot avea un interes de natur% s% le a+ecteze impar$ialitatea pe parcursul procesului de veri+icare/evaluare a o+ertelor*

*A+,-O.U. ,@/ *on r!c ul de conce"iune


Ar . 50 2%3 =e"nc-eierea contractului de concesiune "ntr5un termen de 20 de zile calendaristice de la data "mplinirii termenului prev%zut la art* 42 poate atrage plata daunelor5interese de c%tre partea "n culp%*
(la data 28-feb-2007 Art. !0 alin. (1) din capitolul I& reglementat de Art. #! din capitolul I& sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2007 )
prevederi din Ar . 45 din c!pi olul ,@ : "ec iune! % 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 50 : !lin.2 % 3 din c!pi olul ,@ 789

223 0e+uzul o+ertantului declarat c!#tig%tor de a "nc-eia contractul de concesiune poate atrage dup% sine plata daunelor5 interese*
(la data 28-feb-2007 Art. !0 alin. (2) din capitolul I& reglementat de Art. #" din capitolul I& sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2007 )
prevederi din Ar . 46 din c!pi olul ,@ : "ec iune! % 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 50 : !lin.2 2 3 din c!pi olul ,@ 789

Ar . 5%
(la data 28-feb-2007 Art. !1 din capitolul I& reglementat de Art. ## din capitolul I& sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2007 )

2%3 &ontractul de concesiune cuprinde clauzele prev%zute "n caietul de sarcini #i clauzele convenite de p%r$ile contractante, "n completarea celor din caietul de sarcini, +%r% a contraveni obiectivelor concesiunii prev%zute "n caietul de sarcini* 223 &on$inutul contractului de concesiune este prezentat, cu titlu orientativ, "n cadrul normelor metodologice la prezenta ordonan$% de urgen$%* 2(3 &ontractul de concesiune trebuie s% con$in% interdic$ia pentru concesionar de a subconcesiona, "n tot sau "n parte, unei alte persoane obiectul concesiunii, cu e(cep$ia cazurilor "n care subconcesionarea este permis%, potrivit prezentei ordonan$e de urgen$%* 243 &ontractul de concesiune va cuprinde #i clauze contractuale re+eritoare la "mp%r$irea responsabilit%$ilor de mediu "ntre concedent #i concesionar*
prevederi din Ar . 44 din c!pi olul ,@ : "ec iune! % 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 5% din c!pi olul ,@ 789

5 din 8

30/10/2013 12.55

Deschidere document - Ordonanta urgenta 54/2006 privind regimul cont...

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00094124-2007-02-...

Ar . 52 4n contractul de concesiune trebuie precizate "n mod distinct categoriile de bunuri ce vor +i utilizate de concesionar "n derularea concesiunii, respectiv7 !3 bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit #i libere de orice sarcini concedentului la "ncetarea contractului de concesiune* ;unt bunuri de retur bunurile care au +%cut obiectul concesiunii8 #3 bunurile proprii care la "ncetarea contractului de concesiune r%m!n "n proprietatea concesionarului* ;unt bunuri proprii bunurile care au apar$inut concesionarului #i au +ost utilizate de c%tre acesta pe durata concesiunii* Ar . 5( 2%3 &oncedentul poate modi+ica unilateral partea reglementar% a contractului de concesiune, cu noti+icarea prealabil% a concesionarului, din motive e(cep$ionale legate de interesul na$ional sau local, dup% caz*
(la data 28-feb-2007 Art. !3 alin. (1) din capitolul I& reglementat de Art. !# din capitolul I& sectiunea 2 subsectiunea 2 din Norme Metodologice din 2007 )
prevederi din Ar . 54 din c!pi olul ,@ : "ec iune! 2 : "u#"ec iune! 2 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 5( : !lin.2 % 3 din c!pi olul ,@ 789

223 4n cazul "n care modi+icarea unilateral% a contractului "i aduce un pre2udiciu, concesionarul are dreptul s% primeasc% +%r% "nt!rziere o 2ust% desp%gubire* 2(3 4n caz de dezacord "ntre concedent #i concesionar cu privire la suma desp%gubirii, aceasta va +i stabilit% de c%tre instan$a 2udec%toreasc% competent%* cest dezacord nu poate "n niciun caz s% permit% concesionarului s% nu "#i e(ecute obliga$iile contractuale* Ar . 54 2%3 0aporturile contractuale dintre concedent #i concesionar se bazeaz% pe principiul ec-ilibrului +inanciar al concesiunii "ntre drepturile care "i sunt acordate concesionarului #i obliga$iile care "i sunt impuse* 223 &oncesionarul nu va +i obligat s% suporte cre#terea sarcinilor legate de e(ecu$ia obliga$iilor sale, "n cazul "n care aceast% cre#tere rezult% "n urma7 !3 unei m%suri dispuse de o autoritate public%8 #3 unui caz de +or$% ma2or% sau unui caz +ortuit* Ar . 55 2%3 &oncesionarul "#i e(ecut% obliga$iile potrivit termenilor #i condi$iilor prev%zute "n contractul de concesiune #i "n acord cu prevederile legale speci+ice bunului concesionat*
(la data 28-feb-2007 Art. !! alin. (1) din capitolul I& reglementat de Art. #7 din capitolul I& sectiunea 2 subsectiunea 1 din Norme Metodologice din 2007 )
prevederi din Ar . 45 din c!pi olul ,@ : "ec iune! 2 : "u#"ec iune! % 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 55 : !lin.2 % 3 din c!pi olul ,@ 789

223 &oncedentul are dreptul s% veri+ice "n perioada derul%rii contractului de concesiune modul "n care sunt respectate clauzele acestuia de c%tre concesionar*
(la data 28-feb-2007 Art. !! alin. (2) din capitolul I& reglementat de Art. !3 din capitolul I& sectiunea 2 subsectiunea 2 din Norme Metodologice din 2007 ) (la data 28-feb-2007 Art. !! alin. (2) din capitolul I& reglementat de Art. !! din capitolul I& sectiunea 2 subsectiunea 2 din Norme Metodologice din 2007 )
prevederi din Ar . 5( din c!pi olul ,@ : "ec iune! 2 : "u#"ec iune! 2 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 55 : !lin.2 2 3 din c!pi olul ,@ 789 prevederi din Ar . 55 din c!pi olul ,@ : "ec iune! 2 : "u#"ec iune! 2 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 55 : !lin.2 2 3 din c!pi olul ,@ 789

Ar . 56
(la data 28-feb-2007 Art. !" din capitolul I& reglementat de Art. #9 din capitolul I& sectiunea 2 subsectiunea 1 din Norme Metodologice din 2007 )

2%3 &oncesionarul are obliga$ia ca "n termen de cel mult :0 de zile de la data semn%rii contractului de concesiune s% depun%, cu titlu de garan$ie, o sum% +i(% reprezent!nd o cot%5parte din suma obliga$iei de plat% c%tre concedent, stabilit% de acesta #i datorat% pentru primul an de e(ploatare* 223 3in aceast% sum% sunt re$inute, dac% este cazul, penalit%$ile #i alte sume datorate concedentului de c%tre concesionar, "n baza contractului de concesiune* 2(3 &oncesionarul poate constitui drept garan$ie #i titluri de credit, asupra c%rora se va institui garan$ie real% mobiliar%, cu acordul concedentului*
prevederi din Ar . 4& din c!pi olul ,@ : "ec iune! 2 : "u#"ec iune! % 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 56 din c!pi olul ,@ 789

Ar . 55
(la data 28-feb-2007 Art. !7 din capitolul I& reglementat de Art. !1 din capitolul I& sectiunea 2 subsectiunea 1 din Norme Metodologice din 2007 )

2%3 4ncetarea contractului de concesiune poate avea loc "n urm%toarele situa$ii7 !3 la e(pirarea duratei stabilite "n contractul de concesiune8
(la data 28-feb-2007 Art. !7 alin. (1) litera A. din capitolul I& reglementat de Art. !" din capitolul I& sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2007 )
prevederi din Ar . 56 din c!pi olul ,@ : "ec iune! ( 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 55 : !lin.2 % 3: li er! A . din c!pi olul ,@ 789

#3 "n cazul "n care interesul na$ional sau local o impune, prin denun$area unilateral% de c%tre concedent, cu plata unei desp%gubiri 2uste #i prealabile "n sarcina acestuia, "n caz de dezacord +iind competent% instan$a de 2udecat%8
(la data 28-feb-2007 Art. !7 alin. (1) litera %. din capitolul I& reglementat de Art. !7 din capitolul I& sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2007 )
prevederi din Ar . 55 din c!pi olul ,@ : "ec iune! ( 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 55 : !lin.2 % 3: li er! A . din c!pi olul ,@ 789

c3 "n cazul nerespect%rii obliga$iilor contractuale de c%tre concesionar, prin reziliere de c%tre concedent, cu plata unei desp%gubiri "n sarcina concesionarului8
(la data 28-feb-2007 Art. !7 alin. (1) litera '. din capitolul I& reglementat de Art. !8 din capitolul I& sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2007 )
prevederi din Ar . 58 din c!pi olul ,@ : "ec iune! ( 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 55 : !lin.2 % 3: li er! * . din c!pi olul ,@ 789

d3 "n cazul nerespect%rii obliga$iilor contractuale de c%tre concedent, prin reziliere de c%tre concesionar, cu plata unei desp%gubiri "n sarcina concedentului8 e3 la dispari$ia, dintr5o cauz% de +or$% ma2or%, a bunului concesionat sau "n cazul imposibilit%$ii obiective a concesionarului de a5l e(ploata, prin renun$are, +%r% plata unei desp%gubiri*
(la data 28-feb-2007 Art. !7 alin. (1) litera (. din capitolul I& reglementat de Art. !9 din capitolul I& sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2007 )
prevederi din Ar . 5& din c!pi olul ,@ : "ec iune! ( 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 55 : !lin.2 % 3: li er! E . din c!pi olul ,@ 789

223 )a "ncetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat s% restituie, "n deplin% proprietate, liber de orice sarcin%, bunul concesionat*
prevederi din Ar . 5% din c!pi olul ,@ : "ec iune! 2 : "u#"ec iune! % 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 55 din c!pi olul ,@ 789

Ar . 58

6 din 8

30/10/2013 12.55

Deschidere document - Ordonanta urgenta 54/2006 privind regimul cont...

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00094124-2007-02-...

(la data 28-feb-2007 Art. !8 din capitolul I& reglementat de ane$a " din Norme Metodologice din 2007 ) (la data 28-feb-2007 Art. !8 din capitolul I& reglementat de Art. "0 din capitolul I& sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2007 )

2%3 &ontractul de concesiune va +i "nc-eiat "n limba rom!n%, "n dou% e(emplare, c!te unul pentru +iecare parte* 223 4n cazul "n care concesionarul este de o alt% na$ionalitate sau cet%$enie dec!t cea rom!n% #i dac% p%r$ile consider% necesar, contractul de concesiune se va putea "nc-eia "n patru e(emplare, dou% "n limba rom!n% #i dou% "ntr5o alt% limb% aleas% de ele* 2(3 4n situa$ia prev%zut% la alin* .2/ +iecare parte va avea c!te un e(emplar "n limba rom!n% #i un e(emplar "n limba str%in% "n care a +ost redactat contractul* 243 4n caz de litigiu, e(emplarele "n limba rom!n% ale contractului prevaleaz%*
prevederi din Ar . 60 din c!pi olul ,@ : "ec iune! ( 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 58 din c!pi olul ,@ 789 prevederi din !ne=! 6 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 58 din c!pi olul ,@ 789

Ar . 5& 2%3 1rin e(cep$ie de la prevederile art* 14, bunurile proprietate public% pot +i concesionate prin atribuire direct% companiilor na$ionale, societ%$ilor na$ionale sau societ%$ilor comerciale a+late "n subordinea, sub autoritatea sau "n coordonarea entit%$ilor prev%zute la art* 5, care au +ost "n+iin$ate prin reorganizarea regiilor autonome #i care au ca obiect principal de activitate gestionarea, "ntre$inerea, repararea #i dezvoltarea respectivelor bunuri, dar numai p!n% la +inalizarea privatiz%rii acestora* 223 4n cazurile prev%zute la alin* .1/ nu este necesar% "ntocmirea studiului de oportunitate*
(la data 28-feb-2007 Art. !9 alin. (2) din capitolul I& reglementat de Art. " din capitolul II sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2007 ) (la data 28-feb-2007 Art. !9 alin. (2) din capitolul I& reglementat de Art. 8 din capitolul II sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2007 ) (la data 28-feb-2007 Art. !9 alin. (2) din capitolul I& reglementat de ane$a 2 din Norme Metodologice din 2007 )
prevederi din Ar . 6 din c!pi olul ,, : "ec iune! 2 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 5& : !lin.2 2 3 din c!pi olul ,@ 789 prevederi din Ar . 8 din c!pi olul ,, : "ec iune! ( 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 5& : !lin.2 2 3 din c!pi olul ,@ 789 prevederi din !ne=! 2 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 5& : !lin.2 2 3 din c!pi olul ,@ 789

2(3 &oncesionarea prev%zut% la alin* .1/ se aprob% prin -ot%r!re a ,uvernului, a consiliilor locale, 2ude$ene sau a &onsiliului ,eneral al 6unicipiului 9ucure#ti, dup% caz* 243 4n m%sura "n care se constat% c% e(ploatarea bunului ce +ace obiectul concesiunii prev%zute la alin* .1/ implic% "n mod necesar #i e(ecutarea unor lucr%ri #i/sau prestarea unor servicii, concesionarul bunului are obliga$ia de a "nc-eia contracte pe care, "n +unc$ie de scopul urm%rit #i de activit%$ile des+%#urate, s% le cali+ice con+orm prevederilor Ordonan$ei de urgen$% a ,uvernului nr* (4'2006* 253 1rin e(cep$ie de la prevederile art* 5 #i ?, companiile na$ionale, societ%$ile na$ionale sau societ%$ile comerciale prev%zute la alin* .1/ pot subconcesiona bunurile proprietate public% care le5au +ost concesionate potrivit alin* .1/* 263 ;tudiul de oportunitate al subconcesion%rii se aprob% de c%tre persoanele care, potrivit art* 5, au calitatea de concedent "n contractul de concesiune* 253 ;ubconcesionarea prev%zut% la alin* .5/ se aprob%, pe baza studiului de oportunitate, prin -ot%r!re a ,uvernului, a consiliilor locale, 2ude$ene sau a &onsiliului ,eneral al 6unicipiului 9ucure#ti, dup% caz* 283 1rin -ot%r!rea de aprobare a concesion%rii prev%zut% la alin* .3/ poate +i aprobat% #i subconcesionarea prev%zut% la alin* .5/* 2&3 F%r% a aduce atingere prevederilor alin* .6/5.?/, regimul 2uridic al subconcesion%rii prev%zute la alin* .5/ este cel instituit de prezenta ordonan$% de urgen$% pentru concesionare* 2%03 0edeven$a ob$inut% prin subconcesionare se +ace venit la bugetul companiilor na$ionale, societ%$ilor na$ionale sau societ%$ilor comerciale care au subconcesionat bunurile apar$in!nd propriet%$ii publice* 2%%3 ;umele reprezent!nd redeven$a prev%zut% la alin* .10/ sunt utilizate numai pentru "ntre$inerea, repararea, reabilitarea, modernizarea #i/sau dezvoltarea bunurilor proprietate public% care au +%cut obiectul concesion%rii #i nu pot +i recuperate prin amortizare con+orm prevederilor legale "n vigoare*

*A+,-O.U. @/ Do"!rul conce"iunii


Ar . 60
(la data 28-feb-2007 Art. "0 din capitolul & reglementat de Art. 3 din capitolul I din Norme Metodologice din 2007 )

&oncedentul are obliga$ia de a "ntocmi dosarul concesiunii pentru +iecare contract atribuit*
prevederi din Ar . ( din c!pi olul , 2Norme 4e odologice din 20053 l! d! ! 2005602628 pen ru Ar . 60 din c!pi olul @ 789

Ar . 6% 3osarul concesiunii se p%streaz% de c%tre concedent at!t timp c!t contractul de concesiune produce e+ecte 2uridice, dar nu mai pu$in de 5 ani de la data "nc-eierii contractului respectiv* Ar . 62 3osarul concesiunii trebuie s% cuprind% cel pu$in urm%toarele elemente7 !3 studiul de oportunitate al concesiunii8 #3 -ot%r!rea de aprobare a concesiunii #i, dup% caz, -ot%r!rea de aprobare a subconcesiunii8 c3 anun$urile prev%zute de prezenta ordonan$% de urgen$% re+eritoare la procedura de atribuire a contractului de concesiune #i dovada transmiterii acestora spre publicare8 d3 documenta$ia de atribuire8 e3 nota 2usti+icativ% privind alegerea procedurii de atribuire, "n cazul "n care procedura aplicat% a +ost alta dec!t licita$ia desc-is%8 ;3 denumirea/numele o+ertantului/o+ertan$ilor a c%rui/a c%ror o+ert%/o+erte a/au +ost declarat%/declarate c!#tig%toare #i motivele care au stat la baza acestei decizii8 g3 2usti+icarea -ot%r!rii de anulare a procedurii de atribuire, dac% este cazul8 <3 contractul de concesiune semnat* Ar . 6( 2%3 3osarul concesiunii are caracter de document public* 223 ccesul persoanelor la aceste in+orma$ii se realizeaz% cu respectarea termenelor #i procedurilor prev%zute de reglement%rile legale privind liberul acces la in+orma$iile de interes public #i nu poate +i restric$ionat dec!t "n m%sura "n care aceste in+orma$ii sunt clasi+icate sau prote2ate de un drept de proprietate intelectual%, potrivit legii*

*A+,-O.U. @,/ Di"po0i1ii privind e=erci !re! con rolului ?i "olu1ion!re! li igiilor privind conce"ion!re!
Ar . 64 Orice persoan% care consider% c% un contract a +ost cali+icat drept contract de concesiune de bunuri proprietate public%, cu nerespectarea prevederilor Ordonan$ei de urgen$% a ,uvernului nr* (4'2006, poate solicita punctul de vedere al utorit%$ii =a$ionale pentru 0eglementarea #i 6onitorizarea c-izi$iilor 1ublice* 1ersoana care consider% c% un contract a +ost cali+icat drept contract de concesiune de bunuri proprietate public%, cu nerespectarea prevederilor Ordonan$ei de urgen$% a ,uvernului nr* (4'2006, aprobat% cu modi+ic%ri #i complet%ri prin )egea nr* ((5'2006, poate solicita punctul de vedere al utorit%$ii =a$ionale pentru 0eglementarea #i 6onitorizarea c-izi$iilor 1ublice*
(la data 21-ian-2007 Art. "# din capitolul &I modificat de Art. 1 punctul 10. din Legea 22/2007 )

Ar . 65 6inisterele de resort #i 6inisterul Finan$elor 1ublice, prin structurile cu atribu$ii speci+ice de control, realizeaz% veri+icarea concesiunilor de bunuri proprietate public% de interes na$ional, iar 3irec$ia general% de administrare a marilor contribuabili,

7 din 8

30/10/2013 12.55

Deschidere document - Ordonanta urgenta 54/2006 privind regimul cont...

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00094124-2007-02-...

direc$iile generale ale +inan$elor publice 2ude$ene #i a municipiului 9ucure#ti realizeaz% veri+icarea concesiunilor de bunuri proprietate public% de interes local, urm%rind "n special respectarea dispozi$iilor re+eritoare la7 !3 aplicarea -ot%r!rii de concesionare8 #3 publicitatea8 c3 documenta$ia de atribuire8 d3 aplicarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune8 e3 dosarul concesiunii8 ;3 "ndeplinirea obliga$iilor contractuale de c%tre concedent #i concesionar* Ar . 66 2%3 ;olu$ionarea litigiilor ap%rute "n leg%tur% cu atribuirea, "nc-eierea, e(ecutarea, modi+icarea #i "ncetarea contractului de concesiune, precum #i a celor privind acordarea de desp%gubiri se realizeaz% potrivit prevederilor )egii contenciosului administrativ nr* 554'2004, cu modi+ic%rile ulterioare* 223 c$iunea "n 2usti$ie se introduce la sec$ia de contencios administrativ a tribunalului "n a c%rui 2urisdic$ie se a+l% sediul concedentului* 2(3 4mpotriva -ot%r!rii tribunalului se poate declara recurs la sec$ia de contencios administrativ a cur$ii de apel, con+orm prevederilor legale*

*A+,-O.U. @,,/ >!nc1iuni


Ar . 65 &onstituie contraven$ii la dispozi$iile prezentei ordonan$e de urgen$%7 !3 nerespectarea termenului prev%zut la art* 10 alin* .2/8 #3 atribuirea contractului de concesiune prin aplicarea altor proceduri dec!t cele prev%zute la art* 148 c3 "nc%lcarea prevederilor art* 168 d3 "nc%lcarea prevederilor art* 20 alin* .1/8 e3 nerespectarea termenelor prev%zute la art* 21 alin* .3/, art* 2@ alin* .3/, art* 40 #i 428 ;3 aplicarea procedurii de negociere direct% "n alte cazuri dec!t cele prev%zute de prezenta ordonan$% de urgen$%8 g3 "nc%lcarea prevederilor art* 36 alin* .1/8 <3 "nc%lcarea prevederilor art* 3:8 i3 "nc%lcarea prevederilor art* 418 B3 "nc%lcarea prevederilor art* 458 C3 "nc%lcarea prevederilor art* 568 l3 "nc%lcarea prevederilor art* 5: alin* .11/8 m3 "nc%lcarea prevederilor art* 60 #i 61* Ar . 68 2%3 1entru s%v!r#irea contraven$iilor prev%zute la art* 6@ se aplic% o amend% de la 5*000 lei .0O=/ la 15*000 lei .0O=/* 223 menzile prev%zute la alin* .1/ pot +i aplicate at!t persoanelor +izice, c!t #i persoanelor 2uridice* 2(3 &onstatarea contraven$iilor #i aplicarea sanc$iunilor se +ac de c%tre persoane "mputernicite de structurile cu atribu$ii de control* Ar . 6& 1revederile art* 6@ #i 6? re+eritoare la contraven$ii se completeaz% cu dispozi$iile Ordonan$ei ,uvernului nr* 2'200% privind regimul 2uridic al contraven$iilor, aprobat% #i modi+icat% prin )egea nr* %80'2002, cu modi+ic%rile #i complet%rile ulterioare* 1revederile art* 6@ #i 6? re+eritoare la contraven$ii se completeaz% cu dispozi$iile Ordonan$ei ,uvernului nr* 2'200% privind regimul 2uridic al contraven$iilor, aprobat% cu modi+ic%ri #i complet%ri prin )egea nr* %80'2002, cu modi+ic%rile #i complet%rile ulterioare*
(la data 21-ian-2007 Art. "9 din capitolul &II modificat de Art. 1 punctul 11. din Legea 22/2007 )

*A+,-O.U. @,,,/ Di"po0i1ii r!n0i orii ?i ;in!le


Ar . 50 &ontractele de concesiune "nc-eiate p!n% la data intr%rii "n vigoare a prezentei ordonan$e de urgen$% r%m!n supuse reglement%rilor "n vigoare la data "nc-eierii lor* Ar . 5% &ontractele de concesiune a terenurilor de orice natur% vor +i "nregistrate de c%tre concesionar "n registrele de publicitate imobiliar% sau "n &artea +unciar%* Ar . 52 4n termen de 30 de zile de la intrarea "n vigoare a prezentei ordonan$e de urgen$% 6inisterul Finan$elor 1ublice #i 6inisterul Austi$iei vor elabora #i vor propune spre adoptare ,uvernului norme metodologice* 5BBBB5
10<656<=<;C0D *.,N +O+E>*U6-R,*EANU &ontrasemneaz%7 6inistrul +inan$elor publice, >e#!" i!n -eodor G<eorg<e @l$de"cu

1ublicat "n 6onitorul O+icial cu num%rul 56: din data de 30 iunie 2006

8 din 8

30/10/2013 12.55