Sunteți pe pagina 1din 14

Ora!ul ntre realitate !

i reprezentare
Celia Ghyka
ora!ul slu"ise , paralitic strngnd n bra"e o stea.
stelele grase ca porcii t#iau cicatrice
pe mucoasa lingual# a str#zilor
stelele mi!unau ca uturii de m#tase , tesnd re
ntre copacii de la televiziune
molf#iau bicicletele din vitrine
rodeau depourile ca pe napolitane. stelele se
pr#jeau
sticloase n lumina halelor de pe!te, n bazarul
lipscanilor
tone !i tone de stele.
Mircea C!rt!rescu, R#zboiul stelelor
1
1. Ora!ul ca subiect al privirii estetice
Privirile altora ne-au modelat propria privire asupra ora"ului si au modelat la rndul lor forma
acestuia. Imaginile ora"ului ne asigur! n permanen#! de faptul c! ne a!m n lume undeva, c!
locul c!ruia i apar#inem este intim legat n imagina#ie de istoriile noastre personale, de amintiri,
prietenii, pove"ti de dragoste "i desp!r#iri, bucurii "i melancolii.
Premodernitate
Reprezent!rile ora"elor n literatur! "i pictur! sunt, re"te, foarte vechi. Am putea spune c! ele
exist! de cnd exist! ora"ul. n istoria culturii "i ora"ului occidental, acestea se leag! dintru
nceput de ideea unui ora" ideal, ilustrate prin dou! modele: Republica lui Platon "i Noul
Ierusalim, reexie a Ierusalimului ceresc (Cartea lui Isaia, Vechiul Testament). Acestea se
raporteaz! ntotdeauna la viziunea unei societ!"i ideale, simbolice, imagine a comunit!#ii
politice n cazul lui Platon sau a unei restabiliri a Paradisului n cazul Noului Ierusalim. Cele
dou! modele vor alterna n cultura european!, reprezent!rile cet!#ilor ideale prelund elemente
din ambele viziuni - cea p!mnteasc!, politic! "i proiec#ia ideal! a Paradisului - care reprezint!
n acela"i timp nceputul "i sfr"itul (ntoarcerea la un timp zero al ntemeierii lumii). Cele dou!
modele vor combinate n proiectele "i descrierile de ora"e ideale n perioada Rena"terii, n
ncercarea de a reconcilia cele dou! puteri - cea terestr! /politic! "i cea supra-terestr! /
religioas!. Cele mai celebre viziuni se datoreaz! lui Thomas Morus (Utopia, 1516 - care va
! 7
1
C!rt!rescu, M., Dragostea. Humanitas, 1994.
Obiective :

n"elegerea faptului c# ora!ul este un produs cultural, produc#tor la rndul s#u de cultur#

n"elegerea locului important pe care l ocup# ora!ul n reprezent#rile artistice, literatur#, film, fotografie

Introducerea unor grile de lectur# (literar#, cinematografic#)

Construirea unei culturi vizuale legate de tematica urban#.


Imagine din lmul Metropolis, Fritz Lang , 1927
consacra termenul de utopie - a se vedea nota
explicativ!) "i Tomasso Campanella (Cetatea
Soarelui, 1602).
Astfel, nc! dintru nceput, ora"ul este asimilat
societ!#ii, este reexia "i modelul acesteia,
alternnd ntre o imagine ideal! "i contrarul
acesteia, ntruchipat de modelul negativ sau
distopic (Atlantida - ora" malec pentru Platon
sau Babilonul ca metafor! pentru proiectul e"uat al
cet!#ii ideale).
De re"inut
Reprezent!rile ora"elor apar foarte timpuriu
(antichitate).
Imaginea ora"ului este o reectare a societ!#ii.
Aceasta penduleaz! de-a lungul istoriei ntre
imaginea unui ora" "i al unei societ!#i ideale "i
aceea a unui model negativ.
Utopia (modelul pozitiv) este de e un model
de organizare politic! (terestr!) e o reexie a unei
ordini supraterestre (divine), pe care societ!#ile
ncearc! s! o restabileasc!.
Aplica"ie
Selecta#i din reviste sau de pe internet dou!
reprezent!ri ale ora"ului care s! se refere la ora"ul
sau societatea ideal! "i la inversul s!u. Compara#i-
le cu cele alese de colegii vo"tri. n ce m!sur!
imaginarul promovat de mass-media se mai refer!
la ora"ul ideal ?
Ora!ul ntre realitate !i reprezentare
8 !
Concepte introduse
Utopie :
1. Oper! literar!, filozofic! sau politic! n
care se imagineaz! o lume ideal!.
2. Proiect irealizabil; dorin"! irealizabil!;
fantezie, himer!, vis. 3. Concep"ie politic!
sau social! generoas!, progresist!, dar
irealizabil! pentru c! nu "ine seama de
condi"iile istorice-concrete date #i de legile
obiective ale dezvolt!rii societ!"ii. Utopia
titlul operei principale a lui Thomas Morus <
gr. ou topos loc care nu exist!]. (cf. DEX)
Distopie (anti -utopi e, contra-utopi e):
Termen modern construit prin opozi"ie cu
utopie #i care se aplic! unei lumi imaginate
#i negative. Printre crea"iile distopice sunt
mai renumite Ma#ina timpului a lui G. H.
Wel l s , 1984 de G. Or wel l s au
reprezent!rile urbane din filme precum
Brazil de Terry Gilliam (1985), Blade
Runner de Ridley Scott (1982), sau The
Matrix de Larry Wachowski (1999).
Reprezentare <din latinescul representatio<
representare: a face (ceva) prezent.
Reprezentarea implic! capacitatea de a
substitui absen$ei unui lucru o nou! form! de
prezen$!. Reprezentarea este pe de o parte
actul de a face ceva prezent %i pe de alt!
parte obiectul, starea sau proprietatea care
au rolul de a trimite sau de a face referin$! la
un l uc r u abs ent . De as emenea,
reprezentarea este ceea ce $ine locul a ceva
%i desemneaz! procesul prin care o oper!
devine imaginea sau semnul unei realit!$i.
( c f . Di c t i o n n a i r e d e s c o n c e p t s
philosophiques, Larousse, 2007)
Ora! ideal, Anonim italian (atribuit lui Pierro della Francesca, sec. XV), Galleria Nazionale, Urbino
Celia Ghyka
! 9
Turnul lui Babel
Referin$! biblic! (Geneza, XI).
Episodul referitor la Babel l nf!$i%eaz! pe regele Nemrod %i poporul s!u, care au dorit s! construiasc! un ora% %i un
turn car! trebuia s! ajung! pn! la cer. Unitatea oamenilor care vorbeau cu to$ii aceea%i limb! trebuia s! fac!
proiectul posibil. Dar n timpul construc$iei turnului, Dumnezeu i-a pedepsit pentru acest orgoliu nem!surat %i le-a
ncurcat limbile astfel nct s! nu se mai n$eleag! ntre ei, de unde %i numele de Babel care vine din ebraicul blal,
care nseamn! a confunda. In lipsa posibilit!$ii de a se n$elege, oamenii au abandonat proiectul %i s-au risipit n
lume. Referin$a la Turnul lui Babel n acela%i timp ca aspira$ie urban! %i ca proiect e%uat apare de-a lungul istoriei
pn! n epoca contemporan!.
Atlantida
Insul! - ora% care ar fi fost nghi$it! de ape,
descris! de filosoful grec Platon (423-348
.Hr.), a c!rei existen$! este pus! la ndoial!
de majoritatea cercet!torilor %i istoricilor
actuali. Pentru Platon, soarta Atlantidei se
datoreaz! corup$iei %i decaden$ei sale.
Atlantida este o v!zut! ca o amenin$are
pentru cetatea Atenei %i pentru lumea
greac!, iar Platon folose%te acest exemplu
pentru a i ncuraja pe atenieni s! cultive
virtu$ile %i s! fie n permanen$! vigilen$i.
Dar c!ut!rile unui ora% pierdut sub ape au
continuat s! preocupe oamenii de-a lungul
istoriei. Mitul Atlantidei apare n literatur! %i
cinema, de la romanele lui Jules Verne
(20000 de Leghe sub m!ri) pn! la filmele de
anima$ie %i romanul grafic contemporan.
Turnul lui Babel, Peter Brueghel cel B!trn, 1563 (Kunsthistorisches Museum, Viena)
Insula Atlantida, a"a cum este zugr!vit! de Atanasius Kirchner n
lucrarea sa Mundus Subterraneus (1664). Harta este orientat! cu
sudul n partea de sus, astfel America "i Oceanul Atlantic apar n
dreapta Africii "i Spaniei. Textul spune: Locul Atlantidei, acum
sub m!ri, potrivit credin#elor egiptenilor "i descrierii lui Platon.
2. Modernitatea: literatur#, cinema, fotografie
Dac! ora"ul apare ca fundal al unei nara#iuni,
scenograa unui tablou sau este asociat imaginii
glorioase n care se petrec fapte eroice descrise de
poe#ii, losoi sau scriitorii premoderni,
momentul modernit!#ii introduce o nou! rela#ie
cu ora"ul. Secolul al XIX-lea reprezint! un
moment de schimb!ri profunde pentru societatea
urban! occidental!, un moment n care ora"ele
ncep s! devin! tot mai mari, nevoite s!
ad!posteas! "i s! hr!neasc! un num!r din ce n ce
mai mare de popula#ie. Putem spune c! avem de-
a face cu o explozie a ora"elor n sensul unei
cre"teri f!r! precedent. Acesta este momentul
contur!rii caracteristicilor ora"ului modern, a
marii metropole.
Fire"te, aceste schimb!ri la nivelul societ!#ii
urbane, a dimensiunii "i popula#iei care locuie"te
ora"ele secolului al XIX-lea nu aveau s! r!mn!
neobservate de arti"ti, scriitori, poe#i. Dimpotriv!,
ei sunt printre primii care vor nregistra , cu mult!
ne#e, aceste muta#ii.
Unul dintre primii poe#i moderni "i observatori ai
modernit!#ii este Charles Baudelaire, care descrie
cu mult! acurate#e noile condi#ii ale vie#ii
moderne, pentru care asocierea cu ora"ul este una
din caracteristicile principale. Pentru el, artistul ca
observator al vie#ii moderne este dotat n primul
rnd cu experien#a perceptiv! a omului din
mul#ime, un caleidoscop echipat cu con"tiin#!.
Baudelaire este considerat unul din autorii - cheie
ai modernit!#ii. n opera sa, Parisul devine un
protagonist, iar poetul "i caut! refugiul n
mul#ime, n peregrin!rile sale prin ora".
Dac! eroul literaturii clasice are calit!#i mitice "i
excep#ionale, n modernitate eroul este din ce n ce
mai des un anonim, locuitor oarecare al marelui
ora".
Aceast! dualitate a eroului anonim/excep#ional
va exploatat! de modelul supraeroului din
tradi#ia benzilor desenate (comics-romanul grac)
- ca form! a romanului popular - "i mai trziu a
lmelor din seria Superman sau Batman. Ace"tia
sunt oameni obi"nui#i n via#a real!, c!rora li se
reveleaz! for#e supranaturale care i ajut! s! se
lupte cu r!ul. Ei sunt eroi urbani prin excelen#!.
Ora!ul ntre realitate !i reprezentare
10 !
Concepte introduse:
Modernitate < din latinescul modernus<
modo, care nseamn! nou, recent. Termenul
este folosit de-a lungul epocilor mai ales cu
n$elesul de nou, avnd con%tiin$a prezentului,
sinonim cu contemporan, identificat cu o
perioad! de timp pe care o poate acoperi
memoria genera$iilor simultane, adic!
aproximativ un secol.
ncepnd cu secolul al XIX-lea, apare
substantivul modernitate: acesta nu va mai
fi identificat, n domeniul artelor %i literelor, cu
o perioad! limitat! de timp, ci cu un ideal
estetic, definit printr-o nou! sensibilitate
legat! de progresul tehnologic %i %tiin$ific. (cf.
Dictionnaire des concepts philosophiques,
Larousse, 2007)
Metropol# - ora"-mam!, n grece%te. Se
refer! ini$ial la ora%ele care colonizeaz! %i
polarizeaz! regiuni pentru care devin centre
(ora%e-mam!). Termenul este folosit la
nceput pent ru a desemna cent rel e
colonizatoare ale Imperiului britanic, pentru
ca mai apoi, prin extensie, s! se refere la
Londra - capital! a Imperiului.
Termenul este asociat ideii de ora% mare n
lucrarea lui Georg Simmel Metropola !i via"a
mental# (1903), n care acesta descrie
caracteristicile vie$ii moderne n rela$ie cu
ora%ul.
Numele va fi consacrat %i prin celebrul film al
lui Fritz Lang din 1927, Metropolis, n care
ora%ul are rolul un protagonist care
influen$eaz! dramele personajelor.
Acesta este o imagine futurist! a unui ora%
dezvoltat pe vertical!, revelnd contradic$iile
e dintre o societate perfect! (ora%ul de
deasupra) %i societatea exploatat! a c!rei
imagine este sumbr!, nfrico%!toare (ora%ul
subteran).
Modernitatea este tranzitoriul, fugitivul,
contingentul, jum#tatea artei pentru care
cealalt# jum#tate este eternul !i imuabilul.
(Charles Baudelaire, Pictorul vie"ii
moderne, 1863)
Baudelaire va introduce n literatur!
termenul de neur - care presupune
o peregrinare sau o plimbare distrat!,
f!r! scop, n care observatorul
nregistreaz! ca pe momente
fotograce aspecte ale vie#ii urbane.
Flneurul se plimb! n mijlocul
mul#imii anonime, se confund! cu
aceasta "i caut! refugiu n mijlocul ei.
De re"inut
Cre"terea ora"elor devine
foarte important! n secolul al
XIX-lea, ceea ce duce la
schimb!ri n forma "i
dimensiunea ora"ului "i a
popula#iei
Schimb!rile urbane sunt
nregistrate cu mult! acurate#e
de c!tre arti"tii moderni
Tema ora"ului modern este
ilustrat! de Metropol!.
Charles Baudelaire descrie
condi#ia modernit!#ii "i
introduce tema noului erou
urban, care este eroul anonim
Eroul urban are o lung!
carier!, de la omul din mul#ime
la super-eroul contemporan,
care aliaz! pe omul obi"nuit cu
puterile excep#ionale care i se
cer pentru a tr!i n metropol!.
Aplica"ii
1. Identicati un super-erou care v-a atras aten#ia n mod special. Descrie#i n ce fel este acest
erou urban "i care este rolul "i locul ora"ului n ac#iune.
2. n echipe de cte doi elevi, ncerca#i s! crea#i un roman grac care s! aib! o poveste legat! de
via#a n ora".
3. O nou# sensibilitate artistic#
Avem a"adar de-a face cu un nou tip de sensibilitate artistic! "i colectiv!, care se na"te odat! cu
marea metropol! modern!. Aceast! sensibilitate va oscila ntre un mit al progresului tehnologic
"i "tiin#ic care este n acela"i timp v!zut ca un
motor al societ!#ii, "i pe de alt! parte un mit anti-
urban, care deplnge aglomera#ia "i mul#imea
ora"ului modern "i care va pleda pentru
ntoarcerea la rural "i la recuperarea rela#iei
mitice cu natura.
Oricare ar atitudinea pe care o adopt! (de
critic! sau de promovare), pentru arti"tii
moderni ora"ul va n permanen#! un subiect
de fascina#ie "i de inspira#ie. Putem spune c!
odat! cu modernitatea ora#ul devine principalul
protagonist al operelor artistice, literare sau
cinematograce. El devine condi#ia vie#ii
moderne pe care o modeleaz!. n acela"i timp,
imaginile ora"ului denesc "i modic! n
permanen#! via#a cotidian! a locuitorilor s!i:
ora"ul pe care l vis!m cu to#ii "i care se
schimb! f!r! ncetare chiar n timp ce l vis!m
a"a cum vorbe"te despre acesta poetul mexican
Celia Ghyka
! 11
Superman - roman grac publicat n Statele Unite de DC Comics ncepnd cu
1938, inspirat de o povestire scris! de Jerry Siegel n 1933 "i ecranizat n
celebrul lm din 1978 cu acela"i nume, realizat de Richard Donner "i
avndu-l n rolul principal pe Christopher Reeve (Clark Kent/Superman).
Vorbesc despre ora#
noutate de azi !i ruin# de ieri, ngropat# !i
nviat# n ece zi
mp#r"it# n str#zi, pie"e, autobuze, taxiuri,
cinematografe, teatre, baruri, hoteluri,
columbare, catacombe
ora!ul pe care l vis#m cu to"ii,
schimbndu-se f#r# ncetare chiar n timp ce
l vis#m
suntem n ora!, nu putem ie!i dintr-
nsul dect pentru a c#dea n alt ora!,
identic de!i diferit
vorbesc despre ora!ul imens, realitate
cotidian# f#urit# dintr-un singur cuvnt :
ceilal!i
vorbesc despre ora!, p#stor al secolelor,
mam# care ne na!te !i ne devoreaz#, ne
inventeaz# !i ne uit#.
(Octavio Paz, Vorbesc despre ora!, 1986)
Octavio Paz (1914-1998, premiul Nobel pentru Literatur!), ntr-un poem din care am extras
cteva fragmente semnicative.
Ora"ul este un obiect cu care arti"tii se identic! de multe ori, el reprezint! un simbol al
societ!#ii n general dar "i o imagine a vie#ii individului, intim legat! de marea metropol!:
Str#zile din Buenos Aires
Sunt deja parte din carnea mea
(Jorge Luis Borges, Str#zile)
De asemenea, ora"ul reect! starea de spirit "i este solidar - el este reexia st!rilor interioare pe
care la rndul s!u le declan"eaz!:
Traveling n ora!ul pustiu, necat n amurg.
Cu tramvaie r#sturnate, cu chio!curi de staniol, cu zgrie-nori ruina"i
Cu centrale telefonice mncate de licheni
Cu fabrici p#ienjenite, cu stlpi c#zu"i !i ferestre n "#nd#ri
Cu mon!trii de odinioar# usca"i, colb#i"i
(Mircea C!rt!rescu, Dup# cincizeci de ani)
Pentru romanul modern, de asemenea, ora"ul are n acela"i timp rolul de scenograe #i de
protagonist. O mare parte din literatura anglo-saxon! a secolului XX se refer! la ora"ul n criz!,
un loc n care se acutizeaz! presiunea anonimatului urban aspura locuitorului marii metropole.
Aceasta va declan"a o serie de descrieri care se refer! la o viziune apocaliptic! asupra ora"ului
"i societ!#ii, mai ales n preajma celor dou! R!zboaie Mondiale. Temele evocate se refer! la
erodarea memoriei urbane colective, anonimatul crescnd al mediului urban, aglomera#ia,
austeritatea "i chiar s!r!cia arhitecturii moderne, asociate traumelor postbelice "i celor datorate
perioadelor totalitare (lag!rul comunist, na#ional - socialismul).
Una din temele cele mai frecvente pe care le ntlnim n literatura inspirat! de ora" este tema
memoriei. Astfel, ora"ul este depozitarul unei lungi memorii straticate, care se g!se"te n
stare latent! ntr-nsul. Uniformizarea formelor ora"elor n modernitate (ca urmare a produc#iei
standardizate "i a unei estetici unicatoare) este deplns! ca una din alien!rile pe care le sufer!
ora"ul modern "i locuitorii lui. Recuperarea dimensiunii memoriei este considerat! o posibil!
solu#ie pentru aceast! alienare. Aceast! tem! este exploatat! n lme precum Blade Runner
(Ridley Scott, 1982), n care eroul principal este ns!rcinat cu eliminarea unor androizi a c!ror
singur! diferen#! fa#! de in#ele umane este lipsa memoriei, iar misiunea acestuia este s!
detecteze felul n care emo#iile androizilor sunt o func#ie direct! a memoriei.
Dar tema memoriei individuale "i a construc#iei identitare este "i ea legat! de ora"ul "i
topograa sa. Mai ales n literatura contemporan!, ora"ul este asociat cre"terii, devenirii
individului "i evoc! nostalgii chiar dac! imaginea sa este dezolant!.
Ora#ul ca surs! a imaginarului devine o tem! central! pentru mul#i scriitori, precum Italo
Calvino (1923-1985), care dedic! o carte acestei teme, intitulat! Ora!e invizibile
2
. Pentru autorul
italian, portretele ora"elor imaginare se leag! totdeauna de ora"ul cunoscut. Acestea sunt
prelungiri "i reec#ii ale omului, sunt alegorii ale vie#ii ca proiect "i construc#ie.
Asemenea declara#ii de dragoste penru ora"ele de origine - precum Vene#ia pentru Calvino sunt
teme recurente att n literatur! (Lisabona lui Fernando Pessoa, Dublinul lui James Joyce,
Bucure"tii lui Mateiu Caragiale sau Strada Mntuleasa pentru Mircea Eliade etc.) ct "i n
cinema. Un asemenea exemplu este lmul lui Woody Allen, Manhattan (1979), n care acesta
ncepe printr-o declara#ie de dragoste direct! pentru ora"ul New York, n timp ce imaginile fac
ecou textului pe care el l cite"te.
Ora!ul ntre realitate !i reprezentare
12 !
2
Calvino, I., Ora!e invizibile. Editura ALL, 2011.
Celia Ghyka
! 13
Exemplul 1
Mircea C!rt!rescu (n.1956) este un important poet, romancier "i eseist romn. In scrierile sale (att
proz!, ct "i poezie) gura ora"ului apare adeseori - mai ales aceea a Bucure"tiului, ora"ul s!u
natal, "i de"i viziunile pe care le evoc! sunt uneori triste, dezolante, ele sunt nc!rcate de o
anumit! duio"ie "i melancolie pentru ora"ul n care a crescut "i n care locuie"te n continuare. De
asemenea, n aceste descrieri, urtul sau dezolantul sunt transformate ntr-o surs! de inspira#ie "i
expresivitate. Astfel, nu numai locurile consacrate (centrul ora"elor, zonele cu monumente
istorice) pot surse de inspira#ie "i de emo#ie artistic!, ci "i locurile aparent lipsite de calit!#i
estetice, precum cartierele de blocuri sau zonele d!r!p!nate ale ora"ului.
In romanele "i eseurile sale, apar adesea descrieri ale unor fragmente din cartierul Colentina
(unde a locuit) asociate epocii comuniste. Extragem cteva fragmente din eseul Colea, -n tin!:
De vreo cincisprezece ani locuiesc n Colentina, pe strada Nada Florilor. E o strad# n form# de L care
str#bate un soi de ghetou muncitoresc : blocuri identice, zugr#vite n verde nchis, cenu!iu !i ocru, a!ezate
doar la o palm# unele de altele, att ct s# lase loc, ntre ele, unor nguste zone de parcare. O mi!un# de
pisici de toate culorile se strecoar# printre ma!ini, b#t#toare !i pubele rev#rsate, ducnd n gur# cte-o ghear#
palid# de g#in# sau distrndu-se sadic cu cte-un !obolan nc# viu. () Cl#dirile cele mai importante de pe
strada mea snt centrala termic# !i dispensarul. ()
Strada Maica Domnulu. %tiu acolo cteva case cu totul fantastice: pare c# doar pere"ii lor exteriori au r#mas
n picioare, ornamenta"i cu gorgone de ipsos !i ngeri de stuc f#rmi"at, dar de fapt ruinele sunt locuite, cum
o arat# vreun bec aprins la etaj sau vreu h#inu"# ntins# la uscat pe un balcon strmb. Una dintre ruinele
astea spectrale are o scar# n spiral#, exterioar#, nconjurnd un turnule" cu luminatoare rotunde ca ni!te
lentile. n rest, barurile !i crciumile se "in lan" pn# la Bulevardul Lacul Tei unde, dac# ai ajuns, po"i
considera c# ai ie!it la liman. Urmeaz# locuri civilizate: Circul de Stat, %tefan cel Mare !i, mai departe,
Centrul.
%oseaua Colentina a fost demult un loc de hoin#real# pentru mine. Pe la treisprezece -paisprezece ani
coboram la Obor din tramvaiul 4 !i-o luam n sus, f#r# "int#, impregnndu-m# de praf !i de melancolia
str#zii. M# atr#gea ceva c#tre casa na!terii !i copil#riei mele? Oricum, nu eram con!tient de asta. Treceam
pe lng# fabrica de s#pun Stela, cu ochiurile ei de geam necrezut de murdare, cu putoarea de gr#sime
rnced# care-o f#cea s# semene cu o bucat# mare de s#pun de rufe, din acelea verzulii, apoi m# opream vreme
ndelungat# n fa"a "es#toriilor Donca-Simo, privind cl#direa de c#r#mid# de la intrare cu un fel de le!in,
un fel de surpare interioar# : parc# st#team n fa"a unui ediciu v#zut n alt# via"#, cu sute sau mii de ani n
urm#. Mai trziu aveam s# au c# mai fusesem acolo.
(Mircea C#rt#rescu, Pururi tn#r, nf#!urat n pixeli, Humanitas, 2003)
Imagine din Cartierul Colentina
Aplica"ie
Imagina#i propria voastr! declara#ie de dragoste pentru ora"ul natal! Care sunt elementele la
care v! gndi#i mai nti? Cu ce asociaz! ele n memoria voastr!?
Ora!ul ntre realitate !i reprezentare
14 !
Exemplul 2
Orhan Pamuk (n.1952), important autor turc contemporan, laureat al Premiului Nobel pentru
Literatur! n 2006. Cartea sa Istanbul. Amintirile "i ora"ul (2005) este o declara#ie de dragoste
pentru ora"ul s!u natal, Istanbul, a c!rui imagine "i istorie se mpletesc cu amintirile autorului,
ncepnd cu vrsta cea mai fraged!. El prezint! o descriere destul de detaliat! a istoriei ora"ului, a
celor au reprezentat Istanbulul n pictur!, fotograe, literatur!, iar aceste descrieri sunt intim
legate de propria sa memorie. Un studiu despre rela#iile directe dintre loc "i propria devenire.
Cunoa"terea "i ata"amentul fa#! de ora" se formeaz! prin dese peregrin!ri f!r! scop precis, prin
anerie (a se revedea denirea neur-ului), ncercnd s! treac! peste dezam!girea unei prime
iubiri.
vechile !i straniile str#zi din Kocamustafapa!a, ruinate de blocurile sinistre de beton construite n grab#,
frumoasa curte a moscheii Fatih, care nu nceta s# m# ncnte, zona din jurul Balikli, cartierele Kurtus si
Ferikoi, care pe ct deveneau mai s#race p#reau mai vechi, dnd impresia c# familiile mic-burgheze erau acolo
de mii de ani, schimbnd limba, rasa, religia dac# un stat opresiv o cerea (de fapt nu fuseser# dect cincizeci
de ani); cartierele mai s#r#c#cioase ntinse de-a lungul pantelor - mi f#ceam drum prin mijlocul acestor
locuri f#r# s# am vreun scop. La nceput scopul era tocmai s# nu am un scop, s# evadez din lumea n care
to"i aveau o slujb#, un birou, o mas# de lucru. Dar n timp de exploram ora!ul zid cu zid, strad# cu strad#,
mi v#rsam propria sup#rare !i melancolie ntr-nsul. Chiar !i acum, dac# mi se ntmpl# s# trec pe acelea!i
str#zi !i s# v#d o fntn# de cartier n ruin#, sau un zid n ruin# de la vreo biseric# bizantin# care arat# mai
vechi dect mi pot eu aminti, sau cnd m# uit n lungul vreunei str#zi !i v#d Cornul de Aur str#lucind
printre zidul unei moschei !i un bloc urt acoperit cu pl#ci urte de mozaic, mi amintesc ct de tulburat
fusesem prima oar# cnd m-am uitat la aceea!i priveli!te din acela!i unghi, !i mi dau seama ct de diferit
arat# acum. %i nu amintirile mele sunt false ci priveli!tea p#rea tulbur#toare indc# eram eu nsumi astfel.
Mi-am turnat suetul n str#zile ora!ului !i se a# nc# acolo.
Dac# am tr#it sucient de mult timp ntr-un ora! ca s# ncredin"#m imaginilor sale sentimentele noastre
cele mai adev#rate !i mai adnci, vine o vreme cnd - la fel cum o melodie ne aminte!te o dragoste pierdut# -
anumite str#zi, imagini !i priveli!ti vor face la fel. Poate pentru c# n timpul acestor peregrin#ri f#cute dup#
ce pierdusem prima mea iubire am v#zut attea cartiere !i str#zi l#turalnice, attea priveli!ti plonjante, c#
Istanbulul mi se pare a!a un loc melancolic.
Orhan Pamuk , Istanbul. Amintirile !i ora!ul (Istanbul. Memories and the ciy. Faber and Faber, Londra,
2005, trad. din englez# Celia Ghyka).
Istanbulul vazut de la fereastra lui Pamuk (sursa El Pais)
Cinema
De alfel, soarta cinematografului este
intim legat! de cea a marelui ora"
modern. Primele imagini lmate ale
fra#ilor Lumire sunt legate de o
experien#! urban! tipic! ora"ului
modern: intrarea trenului n gar!.
Astfel, istoria cinematografului
debuteaz! n 1895 cu secven#a intitulat!
Sosirea trenului n gara La Ciotat "i se
pare c! aceasta a produs o emo#ie
foarte puternic! asupra spectatorilor,
aproape de panic!. Asocierea dintre
imaginile tipice ale modernit!#ii:
urbanitate, vitez!, cinema "i ora" face
ca mitul fondator al cinema-ului s! e
unul eminamente urban.
Figura marelui ora" modern este
exploatat! n cinema de la nceputurile
sale, n lme precum Metropolis (1927),
sau Berlin, simfonia unui ora! (1926) "i l
va nso#i permanent de-a lungul ntregii
sale istorii de mai bine de un secol.
Dar rela#ia dintre ora" "i cinema este
una cu dublu sens, c!ci la rndul s!u
cinema-ul a avut o inuen#!
semnicativ! asupra felului n care
sunt gndite ora"ele secolului XX "i asupra felului n
care se construiesc ora"ele n imaginarul colectiv.
Aplica"ie
Descrie#i cum este prezentat cadrul urban n ultimul
lm pe care l-a#i urm!rit. Identica#i care sunt
elementele reale "i cele imaginare n acesta "i cum a
afectat lmul propria voastr! reprezentare a ora"ului.
Celia Ghyka
! 15
A"ul lmului Manhattan de Woody Allen, 1979
Imagini din primul lm realizat vreodat!: Sosirea trenului n gara
La Ciotat, Fra#ii Lumiere, 1896
Ora!ul ntre realitate !i reprezentare
16 !
Exemplul 3
Metropolis este un lm realizat de regizorul
german Fritz Lang n 1927. Ac#iunea lmului este
plasat! cndva n anul 2000 "i se petrece ntr-un
ora" al viitorului care este organizat ierarhic pe
vertical!: deasupra se g!se"te un fel de Gr!din! a
Edenului pentru copiii patronului ora"ului,
Frederson, "i prietenii lor, iar sub p!mnt se g!sesc
ma"inile care fac posibil! func#ionarea ora"ului "i
cartierele n care locuiesc muncitorii care ntre#in "i
lucreaz! cu ma"inile. Aceast! dualitate - imagine a
injusti#iei sociale - este sursa conictelor care au loc
n lm, dar care se vor ncheia n mod fericit prin
mp!carea dintre Frederson "i muncitorii pe care i
exploateaz!.
Scenograa este aceea a unui ora" imaginar, dar ale
c!rui forme "i au originea n ora"ul modern (mai
ales american) "i arhitectura modern! de la
nceputul secolului XX. Titlul "i prezen#a
permanent! a referin#ei la ora" sugereaz! c!
povestea propriu-zis! este mai pu#in important!
dect tema principal! a lmului, care este ora"ul
viitorului, Metropolis.
Acesta apare lipsit de oameni, cu autostr!zi
suspendate "i suprapuse, zgrie-nori uria"i "i
ma"ini "i avioane care se deplaseaz! printre acestea
- o imagine a ora"ului viitorului care va reluat! n
multe lme de-a lungul secolului XX. Referin#a
principal! este la Turnul lui Babel, care a e"uat
datorit! ambi#iilor necugetate ale oamenilor de a
construi un ora" care s! ajung! pn! la cer.
In Metropolis ora"ul "i societatea apar n dou!
ipostaze - aceea de utopie (ora"ul de deasupra,
suspendat, aerian, la lumina soarelui) "i distopie
(ora"ul subteran, sumbru, unde lumina soarelui nu
ajunge niciodat! iar muncitorii duc o via#!
chinuitoare "i f!r! speran#!). Aceste dou!
posibilit!#i - utopic! "i distopic! sunt negociate
prin intermediul ora"ului.
Horst von Harbou, fotograi de la turnajul lmului Metropolis, 1926.
Horst von Harbou, fotograi de la turnajul lmului
Metropolis, 1926.
Celia Ghyka
! 17
Exemplul 2
Blade Runner este un lm
science-ction realizat de
Ridley Scott n 1982 care face
referiri directe la Metropolis
prin scenograe, tem! "i
nara#iune. Ac#iunea este
plasat! n 2019 n Los Angeles,
de"i ora"ul din lm este un
hibrid de imagini urbane ale
altor ora"e (mai ales New
York, dar "i Tokyo, Londra,
Honk Kong). Este de fapt o
proiec#ie a tr!s!turilor marelui
ora"ului contemporan n
viitor. Ceea ce difer! fa#! de
Metropolis este c! acest ora"
viitor porne"te de la ora"ul
contemporan existent, real,
care este prezentat ca ind
fragmentar, ntunecat (nu e niciodat! soare, e mereu noapte "i plou!),
foarte pestri# "i multicultural (se vorbesc mai multe limbi, locuitorii provin din culturi foarte
diferite). Corpora#ia Tyrell conduce ora"ul "i fabric! ni"te oameni-ma"ini (replican#i) care sunt
trimi"i n spa#iu s! lucreze. Ei nu au dreptul s! se ntoarc! pe P!mnt, iar dac! o fac, sunt lichida#i
de for#ele de ordine - Blade Runners. Ac#iunea urm!re"te aceast! vn!toare a unor replican#i rebeli
"i uciga"i, pe care eroul principal trebuie s! i prind! "i distrug!. Replican#ii nu au amintiri "i nici
emo#ii, "i testarea amintirilor lor este singurul mod de a-i detecta.
Blade Runner continu! "i adapteaz! temele "i scenograa introduse de Metropolis. Filmul
celebreaz! imaginea urban!, care ns! n Blade Runner este n acela"i timp un ora" existent pe cale
s! se degradeze "i n care sunt introduse elemente de design al viitorului (ma"ini zbur!toare,
tehnologizarea vie#ii cotidiene, arhitectura corpora#iei Tyrell care reia tema turnului lui Babel
combinat! cu cea a arhitecturii moderne). Acest ora" se refer! a"adar n acela"i timp la trecut "i la
viitor. Imaginile sunt ntunecate iar singurele surse de lumin! sunt articiale, precum marile
panouri publicitare care mpnzesc ora"ul "i fac o aluzie critic! la rolul "i locul publicit!#ii n ora"ul
"i societatea contemporan!.
Los Angeles-ul din Blade Runner este o distopie (a se revedea deni#ia), "i spre deosebire de
Metropolis, dualitatea cu lumea utopic! - perfect! - de deasupra - e inexistent!. Aceasta pentru c!
momentul n care apare lmul (anii 80) este un moment al crizei ora"ului contemporan "i n care
n general reprezentarea ora"ului n lm are rolul de a critica starea acestuia de dec!dere. Filmele
anilor 1990 - 2000 continu! cele dou! linii - de a ar!ta violen#a decaden#ei urbane "i sociale dar "i
de a imagina o ie"ire - n spa#iu sau printr-o salvare a planetei (ca de pild! n lmul-parodie lui
Luc Besson din 1997, The 5
th
Element - Al 5-lea element-
Imagine din lmul Blade Runner.
A" pentru lmul Blade Runner.
Fotografie

Charles Baudelaire este primul care acord! o
aten#ie deosebit! fotograei, c!reia ns! nu i
acord! nc! statutul de art!, ci i atribuie rolul de
a un servitor al "tiin#elor "i artelor. El este de
altfel prieten cu Nadar, primul experimentator al
fotograei aeriene, n 1858. Imaginea aerian! va
apoi intens folosit! pe de o parte ca metod! de
reprezentare a realit!#ii urbane (considerat!,
dac! e privit! de sus, ca obiectiv!) "i ca un
mijloc de proiectare a ora"elor moderne, n care
vederea de sus introduce o nou! scar! "i un nou
tip de abordare.
Pe de alt! parte, fotograa este "i o cronic! a
vie#ii cotidiene sau a reprezent!rii spa#iilor
urbane, care devin n timp un subiect pentru
aceast! nou! art!.
Primele fotograi care acord! un interes
obiectelor de arhitectur! - n raport cu portretul, care este subiectul predilect - apar devreme,
nc! din secolul al XIX-lea, cu imaginile realizate de William Henry Fox Talbot (1844), "i mai
apoi n opera lui Eugene Atget (1857-1927). Atget este fotograful decorului urban v!zut ca
scenograe, introducnd n acesta "i decorul minor, nu doar monumentele "i spa#iile majore ale
ora"ului. Interesul pentru aceste spa#ii atest! un anume tip de sensibilitate "i o reveren#! fa#! de
obiectul fotograat.
Dezvoltarea f!r! precedent a comunica#iilor face ca imaginea ora"elor fotograate sau
lmate s! devin! familiar! tuturor oamenilor de pe glob. ntr-un fel, suntem cu to#ii
cet!#eni ai tuturor ora"elor tocmai prin intermediul reprezent!rilor acestora "i atunci
acestea fac parte din imaginarul nostru colectiv, chiar daca nu le-am experimentat n
mod direct. F!r! ndoial! fotograa a avut o contribu#ie esen#ial! la aceast! r!spndire
a cunoa"terii despre ora"e "i la formarea unei
anumite priviri estetice asupra acestora.
F!r! s! vrem purt!m n memoria noastr!
latent! fragmente ale imaginilor urbane devenite
celebre, "i care congureaz! la rndul lor privirea
noastr! asupra propriilor locuri. Astfel, ne
putem imagina cu greu Parisul f!r! privirea
unor arti"ti precum Andre Kertesz (1894-1985) -
a c!rui descriere a treptelor cartierului
Montmartre a f!cut de multe ori nconjurul
lumii- sau Robert Doisneau (1912-1994).
Doisneau introduce ca subiect fotograc via#a
urban! "i sociabilitatea n ora": ora"ul devine o
imens! scen! n care se desf!"oar! la tot pasul
evenimente ale cotidianului, o scen! unde eroii
sunt anonimi, sunt oamenii de lng! noi,
surprin"i n ipostaze tandre sau amuzante sau
dramatice.
De asemenea, imaginea New York-ului este
Ora!ul ntre realitate !i reprezentare
18 !
Eune Atget, Au tambour, 1908
Daumier, litograe cu balonul lui Nadar, 1853
asociat! cu fotograile artistei americane Berenice
Abbott (1898-1991), care exploreaz! ideea de ora"
ca peisaj (pentru ea intersec#ia de zgrie -nori
devine, simbolic, un canion - mit al peisajului
natural nord-american).
Pentru majoritatea acestor arti"ti, ora"ul este
subiectul unei priviri estetice, poetice, din care se
desprinde o anumit! duio"ie pentru acesta : n
acela"i timp nfrico"!tor "i tandru, tentacular,
cople"itor "i inevitabil.
G!rile, tramvaiul, cinematografele, noile spa#ii
cinematice ale ora"ului modern sunt "i ele subiecte
predilecte pentru reprezentarea fotograc!.
Un subiect care ncepe s! devin! tot mai prezent n
rela#ia dintre fotograe "i ora" este acela al cronicii
instantanee a vie#ii urbane. Acesta este introdus de
fotograful francez Henri Cartier Bresson
(1908-2004), prin ceea ce va numit
fotojurnalismul, "i al c!rui p!rinte este considerat.
Acesta este preocupat de fotograa de strad! "i al
reportajului live, prin captarea peisajului str!zii "i a
ora"ului n mi"care.
Concluzii
Schimb!rile la nivelul societ!"ii secolului al XIX-
lea se reect! n cre#terea f!r! precedent a
ora#elor.
Eroul ora#ului (#i romanului) modern penduleaz!
ntre anonim #i excep"ional
Ora#ul este principalul subiect de inspira"ie
pentru arti#tii moderni. El este de multe ori
protagonistul operelor, nu doar decorul pentru
acestea.
Noile arte ale modernit!"ii - fotograa #i apoi
cinema-ul - sunt intim legate de ora# #i de
reprezentarea acestuia. Urbanitatea modern! este
sursa principal! a inspira"iei pentru aceste noi
arte #i la rndul lor, prin locul pe care l acord!
ora#ului, ele au o inuen"! major! asupra felului
n care ora#ul se construie#te n imaginarul
colectiv. R!spndirea la scar! planetar! a
reproducerilor #i a lmelor face ca ora#ele lumii
s! devin! familiare tutoror oamenilor, f!r! s! e
nevoie ace#tia s! le experimenteze. Aceasta va
duce #i la o mai larg! con#tientizare a ideii de
patrimoniu mondial, n acela#i timp cu o
dezvoltare f!r! precedent a turismului mondial.
Celia Ghyka
! 19
Andr Kertesz, Montmartre, Paris, 1930
Berenice Abbott, Canyon, Broadway and Exchange
Place 1936, National Gallery of Art, New York
Robert Doisneau, Les Jardins de Champ de Mars, 1944
Ora!ul ntre realitate !i reprezentare
20 !
Robert Doisneau, Versailles, 1966 Estate of Robert Doisneau