Sunteți pe pagina 1din 104

Proiect

Strategia de dezvoltare a culturii Republicii Moldova: 2013-


2020
Cultura XXI/20
C!i"i#$u% 2012
2
C&PRI'S
I'(R)*&C+R+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -
1,(+'*I'.+ +&R)P+'+ /' *)M+'I&0 C&0(&RII 1I SI(&2.I2 C&0(&RII *I' R+P&30IC2
M)0*)42,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5
l.l.PROCESUL CULTURAL lN CONTEXTUL lNTEGRRll EUROPENE..................................................................6
l.2.PROCESUL CULTURAL lN SOClETATEA BAZAT PE CUNOATERE..............................................................8
l.3.SlTUAlA DlN DOMENlUL CULTURll lN REPUBLlCA MOLDOVA .................................................................l0
2,MISI&'+: C&0(&R2 6 7&'*2M+'( 20 *+84)0(9RII S)CI20+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1:
3,4I8I&'+: C&0(&R2 6 72C()R *+ *+84)0(2R+ *&R23I09 2 S)CI2(9.II,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1;
-,2'20I82 S<)(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20
:,*+7I'IR+2 )3I+C(I4+0)R S(R2(+=IC+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21
5,)3I+C(I4&0 S(R2(+=IC 'R, 1: P2(RIM)'I& C&0(&R20 PR)(+>2( P+'(R& *+84)0(2R+
*&R23I09,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 23
6.l.PElSAJUL CULTURAL-lSTORlC - MEDlU COMUNlTAR SUSTENABlL ...........................................................24
6.2.PATRlMONlUL ARHEOLOGlC PUNTE DE LEGTUR DlNTRE TRECUTUL l PREZENTUL UMAN...................25
6.3.PATRlMONlUL CULTURAL CONSTRUlT MOTENlRE PENTRU VllTOR VALORlC..........................................29
6.4.PATRlMONlUL CULTURAL lMATERlAL AXA SPlRlTUAL PEREN A SOClETll.........................................34
?,)3I+C(I4&0 'R, 2: CR+2(I4I(2(+ 2R(IS(IC9 S&S.I'&(9 P+'(R& M)*+R'I82R+,,,,,,,,,,,,,,,3?
7.l.EDUCAlA ARTlSTlC - PENTRU SOClETATEA VALORlC .......................................................................37
7.2.ARTE VlZUALE - PENTRU SOClETATEA CREATOARE ..............................................................................38
7.3.ARTE lNTERPRETATlVE PENTRU SOClETATEA SPlRlTUAL ..................................................................39
7.4.ARTA SCRlSULUl - PENTRU SOClETATEA CULTlVAT CU SPlRlT lDENTlTAR..............................................39
7.5. ARTA POPULAR PENTRU MODERNlTATE SPRlJlNlT DE TRADllE......................................................40
7.6.CREATORl DE VALORl CULTURALE PROTEJAl PENTRU SOClETATEA NOVATOARE.................................4l
;,)3I+C(I4&0 'R, 3: I'*&S(RII C&0(&R20+ P+'(R& *+84)0(2R+ S)CI209 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-3
8.l.SHOW-BUSlNESS-UL PENTRU SOClETATEA LlBER.............................................................................45
8.2.ARTELE SPECTACOLULUl PENTRU O SOClETATE CREATlV.................................................................46
8.3.lNDUSTRlA FlLMULUl - PENTRU O SOClETATE DESCHlS .......................................................................47
8.4.lNDUSTRll MEDlA - PENTRU O SOClETATE DEMOCRATlC .....................................................................49
8.5.lNDUSTRll EDlTORlAL-POLlGRAFlCE PENTRU SOClETATEA CUNOATERll..............................................50
8.6.METEUGURl POPULARE PENTRU MENlNEREA SPlRlTULUl COMUNlTAR............................................50
8.7.PlAA DE ARTE VlZUALE PENTRU SOClETATEA VALORlC...................................................................5l
@,)3I+C(I4&0 'R, -: *I4+RSI(2(+ C&0(&R209 1I *I20)= I'(+RC&0(&R20 P+'(R&
I'(+=R2R+ 1I I'C0&8I&'+ S)CI209,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :-
9.l.ACCES NELlMlTAT LA VALORlLE CULTURALE PENTRU O SOClETATE PROSPER....................................54
9.2.UNlTATE lN DlVERSlTATE PENTRU O SOClETATE PLURALlST l MULTlCOLOR....................................55
9.3.lDENTlTl CULTURALE l DlALOG lNTERCULTURAL PENTRU COEZlUNE SOClAL..................................56
9.4.COLABORAREA CULTURAL lNTERNAlONAL PENTRU MOBlLlTATEA VALORlLOR ................................57
10, )3I+C(I4&0 'R, :: I'S(I(&(II *+ C&0(&R9 S&S.I'&(+ *+ M2'2=M+'( P+R7)RM2'(
P+'(R& C)+8I&'+ S)CI209,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 50
l0.l.DEZVOLTARE lNSTlTUlONAL - PENTRU O lNFRASTRUCTUR CULTURAL EFlClENT............................60
l0.2.lNSTlTUll TEATRAL-CONCERTlSTlCE l ClRCURl ................................................................................ 6l
l0.3.BlBLlOTECl - PENTRU SOClETATEA CUNOATERll................................................................................62
l0.4.MUZEE PENTRU EDUCAlE PRlN PATRlMONlU ................................................................................. 70
l0.5. CENTRE/PALATE DE CULTUR PENTRU COMUNlTATE......................................................................73
l0.6.CONSOLlDAREA CAPAClTlLOR MANAGERlALE ALE ADMlNlSTRATORlLOR CULTURALl............................75
11, )3I+C(I4&0 'R, 5: 7I'2'.2R+ 2X2(9 P+ PRI)RI(9.I 1I PR)+IC(+ P+'(R& 2SI=&R2R+2
*R+P(&RI0)R C&0(&R20+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ??
ll.l.FlNANARE DlVERSlFlCAT A CULTURll.............................................................................................. 77
ll.2.FlNANAREA CULTURll DlN BANll PUBLlCl l SURSE PRlVATE ...............................................................79
12,)3I+C(I4&0 'R, ?: SIS(+M (R2'SP2R+'( SI P2R(ICIP2(I4 2 PR)C+S&0&I C&0(&R20
P+'(R& ) =&4+R'2R+ *+M)CR2(IC9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;1
l2.l.MlNlSTERUL CULTURll STRATEG AL DEZVOLTRll CULTURll NAlONALE.............................................8l
l2.2.ADMlNlSTRAREA PUBLlC A PROCESULUl CULTURAL .......................................................................... 8l
l2.3.SOClETATE ClVlL PARTlClPATlV lN ADMlNlSTRAREA l DESFURAREA PROCESULUl CULTURAL..........8l
l3.l.STATlSTlC A CULTURll AJUSTAT LA RlGORlLE lNTERNAlONALE........................................................84
l3.2.CREAREA SlSTEMULUl lNFORMAlONAL lNTEGRAT ,CULTURA ELECTRONlC".......................................85
1-, +(2P+0+ *+ IMP0+M+'(2R+, C)S(&RI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;;
l4.l.ETAPELE DE lMPLEMENTARE............................................................................................................. 88
l4.2.COSTURlLE lMPLEMENTRll............................................................................................................... 92
1:, R+8&0(2(+ SC)'(2(+, 2'20I82 IMP2C(&0&I AI RISC&RI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,@3
l5.l.REZULTATE SCONTATE..................................................................................................................... 93
l5.2.lMPACTUL STRATEGlEl...................................................................................................................... 95
l5.3.RlSCURl.......................................................................................................................................... 97
1?, R+4I8&IR+2 S(R2(+=I+I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 103
3
I'(R)*&C+R+
Perioada de constituire a Republicii Moldova n calitate de stat independent a
fost marcat printr-o legtur indispensabil de factorul cultural i de ponderea
procesului cultural n formarea politicilor de stat.
Aten|ia sporit fa| de cultur i politica cultural n acea perioad se explic prin
atitudinea deosebit fa| de simbolurile identit|ii na|ionale limb, grafie latin, drapel,
valori culturale, patrimoniu na|ional, tradi|ii etc. Lupta ,simbolurilor na|ionale" a stat,
practic, la baza procesului de renatere na|ional n fostele republici ale imperiului
sovietic. Lupta pentru renaterea identit|ii na|ionale, reprezenta, n fond, o revolu|ie
cultural, constituind fundamentul micrii de eliberare na|ional i independen|.
Cultura i valorile culturale na|ionale au constituit pilonul statalit|ii Republicii Moldova.
ln perioada afirmrii identit|ii statale, politica cultural, ca i percep|ia general a
procesului de guvernare independent, treceau prin perioada de formare i
transformare radical. Reformele economice demarate aveau drept obiectiv trecerea de
la economia planificat, administrat n mod centralizat i autoritar spre o economie de
pia|.
Colapsul vechiului sistem economic a dus la o scdere substan|ial a veniturilor
popula|iei, la micorarea aloca|iilor n sfera bugetar, i, respectiv n domeniul culturii.
Deficitul acut al mijloacelor financiare pentru dezvoltarea sectorului cultural, lucru
mai pu|in obinuit pentru perioada anterioar, a impus formarea unei noi atitudini fa|
de politica cultural n noile condi|ii. Decretul Preedintelui Republicii Moldova nr.203
din 2l septembrie l992 ,Despre msurile de neamnat privind dezvoltarea culturii"
apare dup aplanarea conflictului armat de pe Nistru, reflect situa|ia grav creat n
domeniu. Acest Decret, a pus, practic, fundamentul politicilor publice n domeniul
culturii, elaborate pe parcursul ultimilor dou decenii cu o reuit variabil de la o etap
la alta de dezvoltare a societ|ii noastre.
Cu toate c Republica Moldova, n calitatea sa de stat independent, ader la
multiple organisme interna|ionale, competen|a crora se extindea i asupra domeniului
culturii, o concep|ie bine definit a procesului cultural, precum i un document strategic,
care ar sta la baza unui sistem integrat de ac|iuni pe termen mediu i lung, practic nu a
fost elaborat. Documente de politici publice, aprobate n aceast perioad sunt foarte
4
diverse att dup modul de abordare a problemelor, ct i printr-o dispersare larg n
formularea priorit|ilor.
Factorii negativi, care au determinat gradul actual de vulnerabilitate a procesului
cultural, au fost lipsa de consecven| a guvernrii n protejarea patrimoniului na|ional,
deficien|a msurilor stimulatorii pentru inova|ii i modernizare a infrastructurii culturale,
atitudinea neglijent fa| de factorul uman, inclusiv fa| de personalit|ile notorii din
domeniul culturii.
Scopul prezentei Strategii const n elaborarea li#iilor directorii de evoluBie a
proceCului cultural durabil di# Republica Moldova% De#it C$ co#tribuie la
dezvoltarea Cocio-eco#oDic$ co#ti#ue a B$rii,
La elaborarea Strategiei s-a |inut cont de concluziile i recomandrile con|inute n
studiile elaborate anterior i proiectele derulate cu sprijinul donatorilor: ,Viziuni de viitor:
politica cultural a Moldovei de la schimbri la viabilitate" (Funda|ia Soros-Moldova i
Funda|ia cultural european, 20ll), ,lnv|mntul artistic n Republica Moldova:
dezvoltarea poten|ialului creativ pentru secolul XXl: Raport analitic" (Ministerul Culturii i
Comisia Na|ional UNESCO), , Analytical base-line report on the culture sector and
cultural policy of the Republic of Moldova: Studies and Diagnostics on Cultural Policies
of the Eastern Partnership Countries (Regional Monitoring and Capacity Building Unit of
the Eastern Partnership Culture Programme, 20l2), ,Raportul Misiunii de exper|i a
Consiliului Europei n Republica Moldova. Evaluarea situa|iei patrimoniului cultural,
Chiinu, 5-7 Junie 20l2" (Programul de cooperare tehnic i consultan| legat de
conservarea integrat a patrimoniului cultural, Consiliul Europei).
Documentul este constituit din lntroducere i l5 capitole. Capitolele l-4
generalizeaz situa|ia mediului cultural din Republica Moldova n perioada anilor l994-
20l2, reflect abordrile contemporane asupra misiunii culturii n societatea modern,
viziunea Ministerului Culturii asupra dezvoltrii strategice a domeniului i traseaz
obiectivul general i obiectivele specifice ale Strategiei dezvoltrii durabile a culturii
,Cultura XXl/20" pentru perioada anilor 20l3-2020.
Capitolele 5-l2 reflect obiectivele specifice formulate n capitolul 4 ,Obiective".
ln capitolele l3-l5 se formuleaz etapele de implementare a Strategiei, Rezultatele
scontate, analiza impacturilor i riscurile. ln loc de ncheiere, n capitolul l6 se propune
modalitatea de revizuire a Strategiei.
5
1, (+'*I'.+ +&R)P+'+ /' *)M+'I&0 C&0(&RII 1I SI(&2.I2
C&0(&RII *I' R+P&30IC2 M)0*)42
1,1, ProceCul cultural E# co#teFtul i#tegr$rii europe#e
Cultura se afl n centrul proiectului european i constituie cheia principiului
,unit|ii n diversitate" a Uniunii Europene. Respectul diversit|ii culturale conjugat cu
capacitatea de a se reuni n jurul valorilor comune au constituit garan|ia pcii,
prosperit|ii i solidarit|ii de care se bucur UE. ln era globalizrii, cultura poate aduce
o contribu|ie unic la o strategie european pentru o cretere inteligent, ecologic i
favorabil incluziunii, promovnd stabilitatea, n|elegerea reciproc i cooperarea n
ntreaga lume.
ProceCul de i#tegrare europea#$ relev, la rndul su, o serie de probleme.
Apartenen|a la spa|iul cultural european i construirea identit|ii culturale european
impune o abordare inter-sectorial, care s armonizeze obiectivele economice,
comerciale, sociale cu cele culturale. ln spa|iul pan-european, astfel configurat,
diversitatea de practici i tradi|ii culturale a |rilor europene trebuie perceput ca
bog|ie i nu ca surs de divizare i conflicte.
lntegrarea european presupune un ec!ilibru E#tre valorile "i pri#cipiile
acceptate E# coDu#% pe de o parte% "i CpeciGicitatea #aBio#al$ "i local$% pe de alt$
parte. ln acest sens, politica cultural a Republicii Moldova trebuie s gseasc
mijloacele pentru a rmne deschis la schimbul de valori n contextul pie|ei europene
integrate i, n acelai timp, pentru a sus|ine bog|ia, vitalitatea i diversitatea culturilor
proprii.
ln contextul globalizrii, cultura devine un element cheie n men|inerea rela|iilor
interumane echilibrate i a coeziunii sociale. Uniunea European acord domeniului
culturii o aten|ie sporit.
ln Agenda cultural european sunt formulate trei obiective-cheie n domeniul
culturii:
)biectivul 1: ProDovarea diverCit$Bii culturale "i a dialogului i#tercultural
Mobilitatea artitilor
Mobilitatea colec|iilor, racordat la problema combaterii traficului ilegal de bunuri
culturale
Sinergia ntre educa|ie i cultur. Politici pentru tineret.
6
Educa|ia n domeniul mass-media, racordat la protejarea dreptului de autor i
drepturilor conexe
Multilingvismul
)biectivul 2: ProDovarea culturii E# calitate de catalizator al creativit$Bii
Dezvoltarea industriilor culturale n contextul diversificrii procesului de crea|ie
Crearea unei pie|e unice europene n domeniul digital pentru con|inut creativ:
cr|i, muzic, filme sau jocuri video, |inndu-se cont de obstacolele din calea
liberei circula|ii a operelor pe internet
Contribu|ia culturii la dezvoltarea local i regional, inclusiv politicile locale de
protejare i conservare a patrimoniului cultural, dezvoltarea
infrastructurilor culturale i sprijinul serviciilor culturale
Elaborarea de metode statistice armonizate n domeniul cultural
Dialog structurat cu sectorul culturii, implementarea de metode noi de gestionare
a procesului cultural prin:
- detaarea de la administrarea direct a activit|ilor i institu|iilor culturale;
- ncurajarea dezvoltrii institu|iilor i re|elelor puternice care sunt independente
de autorit|ile publice;
- parteneriate public-private;
- identificarea responsabilit|ilor publice de nivel regional i local, precum i de
nivel na|ional;
- sprijinirea activit|ilor culturale pentru valoarea lor intrinsec;
- sprijinirea culturii ca modalitate de realizare a obiectivelor sociale i
economice ale politicii publice i ca metod de dezvoltare a societ|ii civile
)biectivul 3: ProDovarea culturii drept eleDe#t vital E# cadrul relaBiilor
i#ter#aBio#ale ale &+
lntegrarea dimensiunii culturale n rela|iile cu |rile i regiunile partenere. Cultura
constituie o ax de dialog i cooperare n contextul Parteneriatului estic.
Programul cultural al Parteneriatului estic vizeaz s consolideze capacit|ile
operatorilor din sectorul culturii, s ncurajeze legturile regionale i s contribuie
la elaborarea, n |rile partenere, de politici culturale ndreptate spre incluziune.
Obiectivele enun|ate i gsesc reflectarea n compartimentele corespunztoare ale
Strategiei.
7
1,2, ProceCul cultural E# Cocietatea bazat$ pe cu#oa"tere
Tehnologiile informa|ionale i de comunicare (TlC), aflate ntr-un proces
spectaculos de dezvoltare, sunt cel mai important catalizator al proceselor de
globalizare. Societatea informa|ional se caracterizeaz prin crearea de noi rela|ii
sociale, a unui mod de via| social-economic, constituirea unui nou sistem de valori, se
formeaz o etic nou.
lnfluen|a TlC asupra procesului cultural este revolu|ionar i poate fi comparat numai
cu tiparni|a i televiziunea. Astzi lnternetul a devenit principala surs de procurare a
operelor muzicale ale interpre|ilor ndrgi|i. Posibilit|ile comunicative, oferite de spa|iul
web simplific substan|ial procesul de afiliere la valorile culturii mondiale, fcndu-le
mult mai accesibile. Noile tehnologii au devenit instrumente multifunc|ionale. Ele permit
ob|inerea informa|iei i formeaz metodele de comunicare, influen|nd procesul de
gndire i capacit|ile creatoare ale omului.
Actualmente suntem martorii unor procese de formare a industriei specializate n
digitalizarea patrimoniului cultural, de creare a sistemelor de dirijare cu diverse aspecte
ale activit|ii n domeniul culturii. ln esen|, putem vorbi de apari|ia unui sector specific
a domeniului social-economic ,cultura electronic". De rnd cu patrimoniul cultural real,
se creeaz imaginea lui electronic, care devine surs important de dezvoltare a
turismului, mijloc de refacere a mediului istorico-cultural, garant al accesibilit|ii lui
pentru toate pturile societ|ii, baz a dezvoltrii patriotice i armoniei interetnice.
lnformatizarea n sfera Culturii corespunde tendin|elor de integrare european a
Republicii Moldova, orientrilor strategice comunitare europene, definite prin noul cadru
strategic pentru societatea informa|ional i mijloacele de comunicare n mas. ln acest
context, a fost aprobat Programul na|ional de informatizare a sferei culturii pentru anii
20l2-2020, care prevede implementarea tehnologiilor informa|ionale n toate domeniile al
culturii.
'ivelul de i#GorDatizare a bibliotecilor, Se atest o evolu|ie inegal a
informatizrii n interiorul republicii, diferen|a dintre biblioteci la acest capitol depinznd
mai mult de aspectele rela|ionale i de volumul de venituri al unui fondator sau altul,
dect de politici i normative na|ionale unice. Astfel din cele l383 de biblioteci publice
care la nceputul anului 20ll activau n Republica Moldova doar l7,2 % (238) erau
dotate cu computere, conectate la lnternet fiind l0,8 % (l49) din numrul total de
biblioteci sau 62,6 % din numrul bibliotecilor dotate cu computere. Doar 47 (3,4 %) de
8
biblioteci publice dispun de pagin Web, iar diferen|a dintre nivelul de informatizare a
bibliotecilor din spa|iul rural fa| de cele din spa|iul urban este alarmant. Astfel, din cele
l2l8 biblioteci publice de la sate doar l42 (ll,6%) dispun de un calculator, doar 67
(5,5%) din ele beneficiaz de conexiune lnternet i doar l2 ( l%) au pagin web.
ln scopul asigurrii accesului larg a popula|iei la valorile culturale ct na|ionale, att
i universale a n cadrul Bibliotecii Na|ionale, n anul 20l0, a fost lansat Biblioteca
Na|ional Digital ,Moldavica", care reprezint baza central de texte ale documentelor
patrimoniale incluse n registrul Programului Na|ional ,Memoria Moldovei", care constituie
o parte component a Bibliotecii digitale Europene. Lansarea i implementarea etapizat
a proiectului Pilot ,Biblioteci Globale", care prevede dotare cu echipament de acces public
a 60 biblioteci din teritoriu. fost aprobat Programul na|ional privind informatizarea sferei
culturii pentru anii 20l2-2020.
Muzeele au implementat programe de eviden| electronic a patrimoniului
muzeal i de formare a bazei de date privind bunurile culturale mobile aflate n
proprietatea lor. Ministerul Culturii, n colaborare cu Muzeul Na|ional de Etnografie i
lstorie Natural, a creat site-ul Patrimoniul cultural imaterial n limba de stat i englez,
unde este afiat patrimoniul cultural imaterial nscris n Lista UNESCO, Registrul
Na|ional al Patrimoniului lmaterial, cu texte explicative, imagini foto, video. ln total, snt
plasate peste 5 mii de imagini referitoare la diferite elemente ale patrimoniului imaterial.
*igitalizarea patriDo#iului Daterial "i iDaterial permite crearea unor servicii
publice pentru consumatori, care faciliteaz accesul la valorile culturale. Cteva dintre
acestea snt: Sistemul informatic ,Patrimoniul arheologic na|ional", Sistemul informatic
,Patrimoniul istoric construit na|ional", Sistemul informatic ,Patrimoniul cultural mobil
na|ional", Sistemul informatic ,Arhive de patrimoniu imaterial na|ional", Sistemul
informatic ,Muzeul Virtual", Sistemul informatic Portalul ,e-Patrimoniu", Sistemul
informatic ,Patrimoniul de crea|ie", Sistemul informatic ,Patrimoniul Arte vizuale", Ghidul
electronic ,Rezerva|ia cultural-natural Orheiul Vechi", Ghidul electronic ,Mnstiri i
biserici", Ghidul electronic ,Cet|i", sistemul de procurare online a biletelor.
Societatea civil$ intervine activ n procesul de informatizare a sferei culturii, prin
crearea registrelor www.monument.md, informa|ie care va fi ulterior utilizat pentru
crearea sistemelor informatice.
Este de men|ionat c n prezent se nregistreaz un nivel sporit de utilizare a
lnternetului la nivel na|ional. Conform datelor statistice, n noiembrie 20ll 42,5%
9
(aproximativ l,5 mil.) dintre moldoveni au utilizat lnternetul mcar o dat. 33% dintre
moldoveni utilizeaz lnternetul n fiecare zi, ceea ce reprezint l.l75.000 de persoane.
ln ultimul semestru al anului 20l0 numrul utilizatorilor de lnternet prin puncte fixe a
crescut n medie cu l5%. Aceste date demonstreaz tendin|a pozitiv i frecven|a
sporit a utilizrii lnternetului pentru diverse activit|i. ln acest sens, se prevede c
serviciile culturale online vor deveni un alt scop al utilizrii lnternetului.
I#CtituBii teatral-co#certiCtice "i i#CtituBii de E#v$B$DH#t artiCtic, Activitatea lor
este reflectat prin intermediul portalurilor internet n propor|ie de 20 %. Dei jumtate
din acest institu|ii au propriile pagini web, pe paginile acestora se intrevede doar
agenda cultural i o informa|ie sumar despre institu|ie i personalul artistic i de
crea|ie. lnstitu|iile din teritoriu, din cauza lipsei dotrii tehnice nu au nici pagin web.
Dintre cele l0 Uniuni de crea|ie doar Uniunea Artitilor Plastici i Uniunea Teatral din
Republica Moldova au propria pagin web. Arhiva acestora nu este digitalizat.
Activitatea acestor institu|ii poate fi promovat i dezvoltat prin facilitarea utilizrii
tehnologiei informa|ionale, n particular al transferrii serviciilor publice legate de
acestea pe suport online. Spre exemplu, implementarea serviciilor de procurare online
al biletelor la institu|iile teatral-concertistice, posibilitatea rezervrii online al biletelor, va
facilita accesul la produsul cultural, totodat orientnd aten|ia spre necesit|ile
consumatorului. Acest instrument va promova principiul competitivit|ii ntre institu|ii,
astfel asigurnd dezvoltarea acestora.
I#CtituBiile de E#v$B$DE#t artiCtic, exceptnd Academia de Muzic Teatru i Arte
Plastice, nu dispun de pagina web. Men|ionm c n Republica Moldova activeaz l08
coli cu profil artistic, 5 colegii i 3 licee de profil. Crearea paginilor web, i introducerea
unui sistem online de aplica|ii va facilita accesul la serviciile acestor institu|ii,
demonstrnd performan|a lor n procesul educativ.
1,3, SituaBia di# doDe#iul culturii E# Republica Moldova
ln cele dou decenii dup declararea independen|ei Republicii Moldova i pn
n prezent un singur document de politici publice de lung durat fost elaborat -
,Programul de Stat pentru dezvoltarea culturii pe anii l993-2000 i asigurarea protec|iei
sociale a oamenilor de cultur" (HG nr. 343 din 03.06.l993). ln aceast perioad au fost
aprobate i dou documente de politici de durat medie: Programului de stat
"Dezvoltarea i ocrotirea culturii i artei n Republica Moldova pentru anii l997-l998"
l0
(HG nr. 672 din l8.07.97) i programul sectorial, care relev din primul - ,Programului
de dezvoltare a bibliotecilor n Republica Moldova (l997-2000).
Experien|a documentelor de politici din l993 i l997, n care domeniul culturii i
gsea reflectarea integral prin complexitatea problemelor abordate i solu|iilor
propuse, nu a mai fost preluat ulterior. ln perioada anilor 200l-2008 documentele
strategice de politici n domeniul culturii au fost nlocuite cu programe par|iale i
sectoriale (Programul Na|ional ,Satul Moldovenesc" (2005-20l5) i administrarea rigid
i voluntarist a activit|ilor culturale, selectate aleatoriu (,Caravela culturii" etc.).
Totodat obiectivele generale i specifice trasate n anii l993-2000 au rmas
nerealizate, fiind actuale pn n prezent. Dac n primii ani de independen| obiectivele
generale i specifice ale politicii de stat n domeniul culturii erau:
renaterea culturii na|ionale i protejarea patrimoniului
deideologizarea procesului cultural
crearea cadrului juridic n domeniul culturii i cultelor
promovarea culturii na|ionale pe plan extern
stoparea procesului de degradare a patrimoniului istoric monumental
formarea colec|iilor de carte romneasc
garantarea achizi|iilor muzeale
perfec|ionarea sistemului de formare a cadrelor
ajustarea tehnicilor de lucru la standardele interna|ionale
elaborarea programelor regionale de dezvoltare a culturii
integrarea spiritual n spa|iul romnesc
ncurajarea crea|iei muzicale, teatrale i cinematografice autohtone
perfec|ionarea sistemului de nv|mnt artistic,
introducerea nv|mntului moral-religios n institu|iile de nv|mnt
preuniversitare
ele se regsesc n documentele de politici de durat medie din l997 i n obiectivele de
guvernare, definite n Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova
Integrarea European: Libertate, Democraie, Bunstare 2011-2015
dezvoltarea artei contemporane ca mijloc de promovare i afirmarea culturii
na|ionale, att pe plan intern, ct i pe plan interna|ional;
ll
restabilirea activit|ii i infrastructurii culturale, n special n zonele rurale;
finan|area activit|ilor culturale n conformitate cu priorit|ile stabilite i pe baz
de proiecte;
promovarea culturii ca factor primordial al pstrrii i dezvoltrii identit|ii
na|ionale;
promovarea valorilor culturale na|ionale ca parte component a patrimoniului
cultural european
Migrarea obiectivelor dintr-un document de politici n altul pe parcursul anilor se
explic prin tratarea tradi|ional a domeniului culturii n procesul de dezvoltare social-
economic i, respectiv, n nivelul de asigurare cu mijloace financiare i materiale
corespunztoare.
Trei categorii de probleme majore ale domeniului rmn a fi actuale pe parcursul anilor:
l. patriDo#iul cultural% care include tot spectrul de bunuri materiale i spirituale
care apar|in culturii na|ionale de la monumente istorice i naturale, colec|iile de
bibliotec, i muzeu pn la valorile spirituale imateriale;
2. proceCul de creaBie i de sus|inere a oamenilor de crea|ie;
3. adDi#iCtrarea proceCului cultural i managementul institu|ional.
Cu toate greut|ile caracteristice perioadei de tranzi|ie, de criz economic i
schimbri social-politice, n ultimii trei ani o mare parte din probleme, n special de ordin
legislativ i normativ i-au gsit solu|ionarea. Au fost elaborate 7 acte legislative i un
program na|ional: Legea pri!in" protecia patrimoniu#ui ar$eo#ogic nr 21% "in 1&
septembrie 2010, Legea monumente#or "e 'or pub#ic, Legea pri!in" prote(area
patrimoniu# cu#tura# naiona# imateria#, Legea pri!in" prote(area patrimoniu#ui cu#tura#
naiona# mobi#, Legea cu pri!ire #a acti!itatea e"itoria#, Legea pentru rati'icarea
)on!eniei Europene pri!in" copro"ucia cinematogra'ic, Legea pri!in" reintro"ucerea
patrimoniu#ui cinematogra'ic *n 'on"u# "e 'i#m ctre +,-o#"o!a-'i#m "e #a )entru#
)inematogra'ic ,Do!(enco "in .craina, /roiectu# Legii )u#turii nr 011 "in 2&0522
(Hotrrea Guvernului nr.848 din 09.ll.l2), Programul Na|ional de informatizare a sferei
culturii pentru anii 20l2-2020 (Hotrrea Guvernului nr.478 din 04.04.20l2).
Au fost aprobate 9l de acte normative planificate i elaborate la ini|iativa
Ministerului Culturii. ln scopul implementrii Legii protejrii patrimoniului arheologic a
fost creat ,genia 3aiona# ,r$eo#ogic, care va servi ca instrument institu|ional
protejrii a patrimoniului arheologic, a fost nscris n Lista 4epre5entati! a
l2
/atrimoniu#ui )u#tura# a# .manitii 6.3E+)78 obiecti!u# )erno5iomu# "in +tepa
B#i#or etc.
Pentru asigurarea unui sistem managerial eficient, Ministerul Culturii n anul 20ll a
elaborat politica public Eficientizarea activitii instituiilor teatral-concertistice bazat pe
performan, care a fost aprobat la 6 aprilie anul curent de ctre Comitetul lnterministerial
pentru Planificare Strategic.
O politic similar a fost adresat problemei capacit|ii scazute a institu|iilor muzeeistice
de a valorifica i gestiona patrimoniul na|ional. ln aceast ordine de idei a fost elaborat politica
public E'icienti5area 9i mo"erni5area acti!itii mu5ee#or, care a 'ost aprobat *n ca"ru#
9e"inei )o#egiu#ui Ministerului Culturii ( Ordinul nr.25l din 08.ll.20l2), care propune ca
obiectiv general E'ecienti5area acti!itii mu5ee#or prin 'orti'icarea capacitiii "e gestionare 9i
!a#ori'icare a patrimoniu#ui cu#tura# pentru asigurarea #argirii accesu#ui pub#icu#ui #a !a#ori#e
Procesul de crea|ie i promovare a tinerilor talente marcheaz rezultate
semnificative, numrul laurea|ilor i de|intorilor diferitor premii atingnd doar n 20ll
cifra de 480, dnd dovad de performan|e.
Numrul consumatorilor de cultur este n cretere cu l% anual. Conform datelor,
40% din cet|enii Republicii Moldova, frecventeaz teatre i institu|ii teatral-concertistice
(inclusiv ac|iunile organizate n teritoriu), 28 % - viziteaz muzee, 23% - sunt cititori ai
bibliotecilor i l2,3% - ai cinematografelor.
Tab.l. Consumatorii de servicii culturale
Totodat rmn foarte acute problemele de protejare a patrimoniului material i
imaterial, de completare a colec|iilor muzeelor i bibliotecilor, de formare a cadrelor
artistice i de specialiti din domeniu, de ameliorare a managementului institu|iilor de
l3
cultur i dotrii lor tehnice i materiale, de informatizare a domeniului cultural etc. ln
capitolele Strategiei dedicate analizei sectoriale este reflectat complex situa|ia din
domeniul respectiv, problemele care rezult din situa|ia creat i direc|iile prioritare de
solu|ionare a acestora.
l4
2, MISI&'+: C&0(&R2 6 7&'*2M+'( 20 *+84)0(9RII S)CI20+
Cultura constituie elementul definitoriu al societ|ii. Aprut prin cultur,
societatea uman exist i se men|ine de milenii gra|ie culturii. Societatea bazat pe
fundamente culturale se manifest drept una novatoare, n stare s edifice o construc|ie
social echilibrat, cu economie trainic i mod de via| asigurat. Cultura i patrimoniul
cultural motenit, reprezint condi|ia spiritual a dezvoltrii, creterii economice i
coeziunii sociale. ln afara unui cadru cultural bine axat, creterea social-economic
veritabil nu are anse de izbnd.
O economie puternic nu poate fi edificat dect printr-o ,cultur economic
trainic", o agricultur dezvoltat nu poate fi realizat dect printr-o ,cultur avansat a
agriculturii", iar cele dou luate la un loc, nu se pot produce fr un suport cultural
general sustenabil.
Or, misiunea culturii const n construirea, men|inerea i dezvoltarea axelor
valorice ale societ|ii, care reprezint condi|ii ale existen|ei speciei umane.
La elaborarea prezentei Strategii de dezvoltare a culturii ,Cultura XXl/20" a fost
abordat-o viziune pluralist asupra culturii, acceptat i promovat pe plan european:
Cultura reprezint fundamentul dezvoltrii sociale;
Cultura este un factor de dezvoltare social i comunitar; n contextul dezvoltrii
durabile, cultura are multiple func|iuni i implica|ii;
Cultura este un factor al calit|ii vie|ii; orice evaluare a standardelor de calitate a
vie|ii individului, a colectivit|ii i a societ|ilor trebuie s ia n considerare acest
indicator;
Cultura trebuie privit ca mod de via| al individului i al societ|ilor un element
prin care acestea se diferen|iaz;
Cultura este expresia identit|ii (individuale, de grup, regionale, na|ionale etc.) i
miz a diversit|ii i diferen|ei, valori esen|iale care trebuie asumate i sus|inute
prin demersuri i programe pro-active.
Cultura contribuie la structurarea societ|ii i a personalit|ii umane;
Cultura are un rol important n realizarea integrrii sociale i n respingerea
oricrei forme de excluziune i marginalizare. Cultura este o for| de coeziune
sociale.
l5
Fiind o component a sistemului social, cultura determin toate celelalte
componente (economic, demografic, politic, psiho-social etc.) i este determinat
la rndul su de acestea. Modelul cultural de dezvoltare a societ|ii a devenit foarte
popular n analizele macroeconomice europene.
No|iunea de ,cultur" n sensul utilizat n prezenta Strategie, nu cuprinde
fenomenul social n ntregime, ci se refer n exclusivitate la procesul cultural, gestionat
de ctre structurile economico-administrative respective, reprezentnd trei niveluri ale
fenomenului
2#CaDblul bu#urilor culturale specifice unei comunit|i umane ntr-o epoc dat
patrimoniul n n|elesul larg al no|iunii (bunuri culturale materiale: mobile i imobile;
bunuri imateriale);
2#CaDblul regulilor de organizare a unei societ|i umane entit|i economico-
administrative distincte (stat, biseric, coal, institu|ii culturale etc.);
2#CaDblul raporturilor pe care fiecare individ le are cu valorile culturale
fundamentale ale comunit|ii din care face parte.
ln cadrul procesului cultural ansamblul de raporturi ntre indivizii societ|ii
formeaz ,comunicarea cultural", n care n calitate de subiec|i ai comunicrii sunt
actan|ii culturali (institu|ii sau indivizi, creatori de bunuri i servicii culturale), obiectul
comunicrii sunt consumatorii de bunuri i servicii culturale, iar canalul de comunicare
ansamblul raporturilor relative patrimoniului cultural.
Fundamentul procesului de comunicare, i respectiv, a procesului cultural este
patrimoniul cultural. Comunicarea n cadrul procesului cultural este un act creator, n
urma cruia se adaug o plusvaloare patrimoniului cultural, diversificndu-l i
multiplicndu-l ntr-o manier continu.
Principalii actori care administreaz i gestioneaz procesul cultural sunt
Ministerul Culturii, administra|ia public local, institu|iile de cultur de stat i private,
societatea civil.
Totodat, |innd cont de dezvoltarea contemporan a in"ustrii#or cu#tura#e 9i
creati!e, care reprezint o micare global de producere a bunurilor culturale ca marf,
procesul cultural dispune de capacit|i majore de influen|are a economiei |rii.
lndustriile culturale i creative se caracterizeaz printr-o natur dual (care le
distinge de orice alt sector industrial): pe de o parte economic, prin contribu|ia lor la
ocuparea for|ei de munc, creterea economic i crearea de bunstare, i, n paralel,
l6
preponderent cultural, prin activit|ile din cadrul acestor sectoare care contribuie la
mplinirea i la integrarea social i cultural a cet|enilor.
l7
3, 4I8I&'+: C&0(&R2 6 72C()R *+ *+84)0(2R+ *&R23I09 2
S)CI2(9.II
+arcina unui gu!ern mo"ern este s *ncura(e5e e:p#orarea
po#itic
sau pri!at a cu#turii, *n toate 'orme#e 9 i !ariaii#e ei, 'r a o
uti#i5a
pentru a agita potenia#u# "e "i!i5iune a# cu#turii *n scopuri
po#itice
SiDo# Mu#dI% Politici Culturale: Un scurt Ghid, Consiliul
Europei, 2000
Obiectivul fundamental al bunei guvernri const n activitatea pentru
statornicirea unei societ|i sntoase, sigure, to#erante 9i creati!e. ln acest context,
modelul de dezvoltare aplicat urmeaz s promoveze prezentul fr a compromite
capacitatea genera|iilor viitoare de a-i satisface propriile nevoi, garantnd n acelai
timp, accesul popula|iei la cultur i patrimoniul motenit. Astfel, cultura, creativitatea i
patrimoniul motenit se nscriu n irul necesit|ilor naturale ale omului, n afara crora
el nu poate exista.
Cultura nu este doar un consumator de resurse cum uneori se pretinde. Cultura
este un factor important al dezvoltrii sociale, un instrument prin intermediul cruia pot fi
rezolvate diverse probleme, inclusiv de ordin social-economic. ln acest sens, cultura
apare ca un factor de dezvoltare comunitar, modernizare i sustenabilitate, de
identitate, coeziune i integrare, fiind tot odat i exponentul calit|ii vie|ii umane.
Experien|a Republicii Moldova n elaborarea i implementarea politicilor culturale
din ultimii douzeci de ani a fost mai mult influen|at de abordarea identitar a culturii.
Majoritatea absolut a documentelor de politici plasau problema identit|ii culturale n
centrul politicii de stat n domeniul culturii. O astfel de situa|ia se datoreaz crizei de
identitate na|ional-cultural a cet|enilor statului independent Republica Moldova,
discu|iilor de durat asupra originii poporului, na|iunii, limbii etc. Aceste dezbateri cu un
substrat politic pronun|at au redus n mare msur problemele complexe ale domeniului
culturii la identitatea na|ional-cultural a cet|enilor Republicii Moldova, lsnd n umbr
altele, nu mai pu|in importante, discutate pe larg pe plan european i mondial.
ln accep|iunea cea mai larg utilizat, dezvoltarea durabil se refer la un tip de
dezvoltare economic, social i uman care rspunde nevoilor genera|iilor prezente,
fr a compromite sau a limita capacitatea genera|iilor viitoare de a-i satisface, la
rndul lor, aceste nevoi. ln acest sens, n centrul ideii de dezvoltare durabil se afl
conceptul social.
Dimensiunea cultural a dezvoltrii durabile presupune:
l. Modificarea modurilor de produc|ie, inclusiv a modului de producere a
bunurilor i serviciilor culturale;
2. Evolu|ia practicilor de consum, implicit diversificarea practicilor de consum
cultural. Reformarea economiei |rii nu numai n scopul creterii cantitative, ci i a
performan|ei calitative a produsului autohton. lndicii de calitate sunt indispensabil lega|i
de cultur i educa|ie.
3. lncluziunea social a indivizilor, prin mecanisme de integrare social i prin
acces/participare la via|a cultural.
lntr-o societate care i asum dezvoltarea durabil ca un obiectiv strategic
fundamental, indivizii trebuie s aib condi|ii de acces la educa|ia de baz, la procesul
de formare continu i mbog|ire cultural continu, s beneficieze de ansa de a fi
productori de cultur, depind astfel statutul de simpli consumatori de divertisment,
statut cu care sunt deseori identifica|i. Dezvoltarea durabil a societ|ii este o problem
de ordin cultural.
l9
-, 2'20I82 S<)(
Deoarece ncercri de a formula documente de politici publice n domeniul
culturii pe termen lung au mai existat, dar nu au avut o finalitate scontat, reuita
implementrii Strategiei de dezvoltare durabil a culturii se afl n legtur direct cu
poten|ialul Ministerului Culturii de a face fa| obiectivelor stabilite.
S(R+'=J( 6 P&'C(+ 7)R(+ <+2K'+SS+S 6 P&'C(+ S023+
exist un ir de documente de politici publice
elaborate i aflate n curs de implementare;
sunt modificate o serie ntreag de acte
legislative i normative menite s protejeze
patrimoniul na|ional;
exist un program de stat de informatizare a
sferei culturale pentru anii 20l2-2020
aprobat de Guvern;
este men|inut tendin|a de sporire anual a
bugetului de stat destinat domeniului de
cultur;
existen|a n Republica Moldova a unui
patrimoniu cultural bogat i divers;
este demarat procesul elaborrii unor
programe na|ionale pentru cercetarea,
conservarea i restaurarea monumentelor
istorice;
este fortificat sectorul institu|ional de
administrare i protejare patrimoniului
na|ional arheologic i imaterial.
interes sporit din partea societ|ii civile fa|
de domeniul culturii i politicile publice
elaborate i promovate de ctre stat;
lipsa domeniului culturii n documente
strategice na|ionale;
integrarea slab a strategiilor culturale n
cele sectoriale;
insuficien|a resurselor financiare pentru
acoperirea necesit|ilor institu|iilor publice de
cultur;
axarea n continuare pe politici de
supravie|uire a institu|iilor de cultur n
detrimentul orientrii spre performan|;
lipsa unui sistem eficient de msurare a
performan|elor n domeniul culturii;
folosirea redus a sistemelor informatice
n administrarea culturii i a crea|iei;
folosirea precar a sistemelor de
monitorizare i evaluare;
deteriorare accentuat a bazei tehnico-
materiale a domeniului culturii;
lipsa unui sistem modern de eviden| i
analiz statistic n domeniul culturii;
pregtire managerial slab, att a
func|ionarilor publici, ct i a conductorilor
institu|iilor de cultur;
nivelul insuficient de transparen| la
luarea deciziilor administrative, n special la
gestionarea finan|elor publice destinate
procesului cultural.
Acces insuficient a popula|iei la valorile
culturale;
)PP)R(&'I(I+S 6 )P)R(&'I(2(I (JR+2(S 6 2M+'I'(2RI
activizarea substan|ial a societ|ii
civile, luarea de atitudini fa| de problemele
stringente devine o practic curent,
asigurnd feedback-ul dintre administra|ie i
actorii procesului cultural
deschidere din partea organismelor
interna|ionale europene n probleme de
protejare i valorificare a patrimoniului cultural
Lipsa, la nivelul factorilor de decizie, a
n|elegerii beneficiilor majore pe care cultura
le poate aduce procesului de dezvoltare i
coeziune social;
Lipsa de consecven| n realizarea
politicilor publice
:, *+7I'IR+2 )3I+C(I4+0)R S(R2(+=IC+
Lipsa unor documente strategice de dezvoltare a procesului cultural, elaborat de
administra|ia central n perioada anilor 200l-2009, a fost suplinit prin unele studii i
analize efectuate cu sprijinul financiar al donatorilor externi. ln cadrul programului
MOSAlC al Consiliului Europei (2000-200l) a fost elaborat primul raport privind politica
cultural n Republica Moldova, Funda|ia SOROS de comun acord cu Funda|ia
Cultural European au lansat Programul de Politici Culturale, n cadrul cruia au fost
realizate mai multe proiecte: ,Consolidarea sectorului cultural n Moldova", Proiectul-
pilot ,Viziuni de viitor: politica cultural a Moldovei de la schimbri la viabilitate",
UNESCO a finan|at studiile privind educa|ia artistic n Republica Moldova i
mecanismele de interac|iune ntre teatre i stat .a.
Aceste studii ofer material necesar analizei problemei i priorit|ilor percepute
de ctre exper|i, oamenii de cultur i societatea civil n perioada anilor 200l-2009.
Schimbarea radical a vectorului de dezvoltare politic, economic i social a statului
dup 2009 a impus revizuirea obiectivelor strategice de dezvoltare a culturii, racordarea
mediului cultural la procesele de integrare european, democratizare a societ|ii i
impulsionare a dezvoltrii economice a |rii.
|innd cont de experien|a acumulat n realizarea documentelor anterioare de
politici n domeniul culturii, precum i vectorul principal de orientare politic, economic
i social a |rii, obiectivul general i obiectivele specifice ale +trategiei "e5!o#trii
"urabi#e a cu#turii pentru perioa"a ani#or 2011-2020 )u#tura ;;I<20 sunt definite dup
cum urmeaz.
)biectivul ge#eral: ,sigurarea unui me"iu cu#tura# "urabi# *n 4epub#ica
-o#"o!a prin crearea unui sistem mo"ern "e conser!are 9i punere *n !a#oare a
patrimoniu#ui cu#tura#, promo!area creati!itii artistice contemporane 9i a in"ustrii#or
cu#tura#e, a "i!ersitii cu#tura#e 9i "ia#ogu#ui, mo"erni5area instituii#or "e cu#tur 9i a
managementu#ui cu#tura#, instituirea sistemu#ui transparent 9i participati! "e
a"ministrare 9i monitori5are a procesu#ui cu#tura#
)biective CpeciGice:
L)S1) Stoparea procesului de degradare a patrimoniului cultural, prin crearea unui
sistem modern i eficient de conservare i punere n valoare a patrimoniului,
conform viziunii PatriDo#iu cultural pe#tru dezvoltare durabil$.
L)S2M Modernizarea societ|ii prin promovarea creativit|ii artistice, conform viziunii
,Creativitate artiCtic$ pe#tru Doder#izare.
L)S3) Crearea condi|iilor i mecanismelor favorabile dezvoltrii industriilor culturale,
conform viziunii ,I#duCtrii culturale pe#tru dezvoltare Cocial$".
L)S-M Promovarea diversit|ii culturale i a dialogului intercultural, conform viziunii
,*iverCitate cultural$ "i dialog i#tercultural pe#tru i#tegrare "i i#cluziu#e
Cocial$".
L)S:) Rentabilizarea activit|ii institu|iilor de cultur prin modernizarea managementului
cultural, conform viziunii: ,I#CtituBii de cultur$ CuCBi#ute de Da#ageDe#t
perGorDa#t pe#tru coeziu#e Cocial$".
L)S5) Reformarea sistemului i principiului de finan|are a culturii pe baz de proiecte i
priorit|i na|ionale, conform viziunii: ,7i#a#Bare aFat$ pe priorit$Bi "i proiecte
pe#tru aCigurarea drepturilor culturale".
L)S?) lnstituirea sistemului transparent i participativ de administrare a procesului
cultural, conform viziunii: ,SiCteD tra#Cpare#t "i participativ a proceCului
cultural pe#tru o guver#are deDocratic$".
L)S;) Eficientizarea procesului de colectare a datelor, analiz i monitorizare a
mediului cultural prin crearea Sistemului lnforma|ional lntegrat ,Cultura
electronica", conform viziunii: ,Mo#itorizarea Dediului cultural pe#tru u#
viitor previzibil".
22
5, )3I+C(I4&0 S(R2(+=IC 'R, 1: P2(RIM)'I& C&0(&R20
PR)(+>2( P+'(R& *+84)0(2R+ *&R23I09
Patrimoniul cultural reprezint un ansamblu de resurse culturale motenite, care
sunt o reflectare i o expresie a valorilor, credin|elor, cunotin|elor i tradi|iilor umane n
continu evolu|ie.
Patrimoniul cultural constituie una dintre sursele cele mai importante ale
cunoa9terii trecutului uman, are valen|e i"entitare, poate deveni unul dintre factorii
importan|i ai "e5!o#trii "urabi#e i ai coe5iunii socia#e.
Patrimoniul cultural na|ional cuprinde patru categorii de baz: patrimoniul
arheologic, patrimoniul cultural construit, patrimoniul mobil i patrimoniul imaterial. ln
rnd cu acestea se ataeaz categoria monumentelor de for public.
Pe plan mondial toate componentele patrimoniului sunt percepute ca un tot
ntreg. Orice ac|iune asupra uneia dintre componentele patrimoniului are influen|
asupra altor componente aflate n acelai areal geografic, indiferent dac acestea sunt
sau nu pr|i ale patrimoniului natural sau cultural, ale patrimoniului material sau
imaterial, ale patrimoniului mobil sau imobil.
ln acest context, se impune pregnant conservarea i protejarea patrimoniului
cultural na|ional n calitate de condi|ie obligatorie pentru valorificarea lui cultural i
economic n interesul societ|ii. Promovarea activ a motenirii culturale conduce spre
o societate axat pe repere valorice autentice izvorte din mediul apropiat sufletului.
Succesul acestor ac|iuni se afl n legtur cu asigurarea suportului legislativ i normativ
corespunztor normelor UNESCO i CE, capacit|ilor institu|ionale i umane
regulamentare, precum i a administrrii eficiente a domeniului.
Percep|ia contemporan a patrimoniului, reflectat n tratate interna|ionale i
politici guvernamentale de dezvoltare durabil, scoate n eviden| unitatea armonioas a
patrimoniului cultural cu cel natural. lmpreun, aceste dou componente constituie
motenirea pe care fiecare genera|ie o las urmailor.
ln Republica Moldova sunt cunoscute peste l0 mii de obiective imobile cu statut
de monumente, dintre care doar 5206 sunt incluse n Registrul monumentelor ocrotite
de stat, dintre care, 4086 monumente sunt de importan| na|ional i ll20 de
importan| local. Majoritatea monumentelor de importan| na|ional sunt situate n
Chiinu (4l9) i raionul Edine| (380). Din numrul total al monumentelor protejate de
stat: 2696 - reprezint situri arheologice, l284 monumente istorico-memoriale, l26l
monumente de arhitectur i 225 monumente de art.
Legea privind ocrotirea monumentelor nr. l530-Xll din 22.06.l993 stipuleaz c
monumentele situate pe teritoriul Republicii Moldova fac parte din patrimoniul cultural i
natural, se afl sub protec|ia statului. Responsabilitatea ocrotirii monumentelor revine
administra|iei publice centrale de specialitate i administra|iilor publice locale.
Republica Moldova n calitatea sa de membru al Consiliului Europei a ratificat
principalele Conven|ii Europene n domeniul patrimoniului cultural (Conven|ia pentru
protec|ia patrimoniului arhitectural al Europei, ratificat n 200l; Conven|ia european
privind protec|ia patrimoniului arheologic, ratificat n 200l; Conven|ia european a
peisajului, ratificat n 2002, Conven|ia-cadru a CoE privind valoarea patrimoniului
cultural pentru societate, ratificat n 2008).
Cu toate acestea, cadrul legal existent nu a devenit garant al protejrii
patrimoniului cultural n Republica Moldova. Registrul a rmas la nivel de simpl list,
deoarece doar o mic parte dintre obiectivele introduse n el aveau dosare de inventar
realizate n perioada sovietic. Mai mult ca att, Registrul a rmas practic necunoscut
nu doar publicului larg, ci i autorit|ilor publice locale i centrale, deoarece nu a fost
publicat pn n februarie 20l0. Legea prevede responsabilitatea unit|ilor
administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova la elaborarea i adoptarea unor Registre
locale de monumente, responsabilitate care continu a fi ignorat. Una din caren|ele de
baz ale legii monumentelor const n faptul c ea nu a cuprins nici o prevedere
referitoare la institu|iile de stat responsabile de asigurarea practic a implementrii
politicilor statului n domeniu.
6.1. PeiCaNul cultural-iCtoric - Dediu coDu#itar CuCte#abil
Peisajul este o parte de teritoriu perceput de ctre popula|ie, al crui caracter
este rezultatul ac|iunii si interac|iunii factorilor naturali si/sau umani. Or, peisajul este un
produs cultural-istoric, constituit cu participarea activ a omului.
Peisajele reprezint o component esen|ial a cadrului de via| a omului, a
identit|ii lui i o expresie a diversit|ii patrimoniului cultural si natural. Peisajul este o
resurs de dezvoltare durabil formnd n acelai timp mediul existen|ei comunitare.
Protejarea peisajului i integrarea lui n politicile de amenajare a teritoriului, de
urbanism si n cele culturale, de mediu, agricole, sociale i economice, reprezint o
obliga|ie asumat de ctre Republica Moldova prin Conven|ia european a peisajului
(Floren|a, 2000).
24
Printre peisajele culturale din Republica Moldova deosebim urmtoarele tipuri de
baz: rura# (aezri cu arhitectur tradi|ional), agrar (activit|i agrare tradi|ionale),
sacra# (mnstiri, complexe rupestre), recreati! (spa|ii de valoare recreativ), *n"e#tniciri
tra"iiona#e (vnat, pescuit), urban (spa|ii arhitecturale), in"ustria# (mine de piatr,
complexe industriale), memoria# (pstrarea patrimoniului intangibil) etc.
)biective operaBio#ale:
l. Crearea unui sistem de eviden|, protejare i dezvoltare creativ a peisajelor
culturale.
2. Valorificarea peisajelor culturale in cadrul strategiilor integrate de dezvoltare
spa|iala.
3. Ameliorarea masurilor de dezvoltare care afecteaz peisajele.
4. Reabilitarea peisajelor afectate de interven|iile umane.
5,2, PatriDo#iul ar!eologic 6 pu#te de leg$tur$ di#tre trecutul "i
preze#tul uDa#
/atrimoniu# ar$eo#ogic naiona# reprezint totalitatea vestigiilor culturale din
trecut, conservate integral sau fragmentar n pmnt, ap sau la suprafa|a solului.
Patrimoniul arheologic pstreaz memoria istoric, men|ine legtura imaginar i
sufleteasc dintre prezent i trecut, dintre lumea existent i cea disprut, dintre
civiliza|ia actual i civiliza|iile din trecut, dintre omul contemporan i predecesori.
Patrimoniul arheologic se mparte n dou categorii de baz: imobil i mobil.
Patrimoniul arheologic imobil cuprinde situri, peisaje i ansambluri arheologice, iar cel
mobil piese arheologice mobile.
+ituri#e ar$eo#ogice reprezint urme de habitat (sta|iuni, aezri, locuin|e, anexe
gospodreti, instala|ii de nclzire etc.); de exploatare a resurselor naturale (mine,
fntni etc.); de produc|ie (ateliere, instala|ii de foc etc.); de aprare (ziduri, valuri,
an|uri etc.); de nmormntare (cimitire sau morminte izolate), de cult (sanctuare,
temple, biserici etc.).
/eisa(e#e ar$eo#ogice sunt peisaje naturale modelate i/sau adaptate de om n
trecut (terenuri sau terase utilizate; relief adaptat i/sau modelat n scopul locuirii,
aprrii etc.; cursuri de ruri adaptate i/sau modelate pentru navigare, irigare, pescuit
etc.).
25
,nsamb#uri#e ar$eo#ogice reunesc situri interconectate i reciproc
complementare, dispuse relativ compact i integrate unor peisaje naturale unitare (de
ex., aezri urbane nconjurate de aezri rurale i cimitire, toate integrate unui peisaj
natural unitar i conectate prin ci de comunicare).
Patrimoniul arheologic este prezent n toate zonele Republicii Moldova, n
preajma sau n spa|iul localit|ilor contemporane, n arii agricole, industriale, forestiere,
acvatice etc. Pe plan na|ional, ctre anul 20l2 erau cunoscute 74ll situri arheologice,
inclusiv 2428 aezri, 70 fortifica|ii de pmnt, l35 necropole plane i 4778 tumuli.
Cercetrile anuale de teren i descoperirile ntmpltoare completeaz n permanen|
lista siturilor arheologice, numrul crora n decurs de un deceniu poate spori cu peste
30-40 %.
ln ultimele dou decenii, patrimoniul arheologic na|ional, a rmas n afara
sistemului de administrare i protejare din partea statului. ln aceste condi|ii,
desfurarea necontrolat a procesului de privatizare a pmntului i a lucrrilor de
construc|ii noi au condus la distrugerea irecuperabil a sute de situri arheologice, alte
sute de situri fiind supuse unor agresiuni n ascensiune pn n prezent.
Un impact extrem de negativ asupra siturilor arheologice din ultimii l5 ani l-au
avut activit|ile ilicite ale cuttorilor de comori cu utilizarea detectoarelor de metale,
care au extras din straturi culturale i au comercializat zeci de tezaure monetare i mii
de obiecte arheologice mobile de o valoare cultural-tiin|ific inestimabil.
ln acelai timp, patrimoniul arheologic imobil parte a Registrului monumentelor
ocrotite de stat n-a fost documentat, n-a fost inclus n documenta|ia cadastral i n-a
fost integrat n sfera serviciilor publice. Cercetarea arheologic a suferit de subfinan|are
cronic, de lipsa dotrilor minime necesare, de lipsa cadrelor n domeniul
managementului, conservrii i restaurrii patrimoniului arheologic.
Formarea cadrului legislativ na|ional al patrimoniului arheologic a demarat n
anul l993 prin Legea ocrotirii monumentelor istorice nr. l53l-Xll, fiind dezvoltat n 200l
prin ratificarea Conven|iei Europene pentru protec|ia patrimoniului arheologic (La
Valette, l992), care ns au rmas vre-un impactul scontat.
Statornicirea cadrului legislativ-normativ din domeniu s-a produs prin adoptarea
Legii nr. 2l8 privind protejarea patrimoniului arheologic din l7.09.20l0 i aprobarea
actelor normative de profil n anii 20ll-20l2 de ctre Ministerul Culturii.
26
Administrarea patrimoniului arheologic imobil, pe parcursul ultimelor dou
decenii s-a aflat n custodia nemijlocit a Direc|iei Patrimoniu Cultural i Arte Vizuale a
Ministerului Culturii. Din iulie 20l2 administrarea patrimoniului arheologic imobil na|ional
revine ,geniei 3aiona#e ,r$eo#ogice Totodat, pe lng Ministerul Culturii activeaz
)omisia 3aiona# ,r$eo#ogic, care vegheaz procesul cercetrii siturilor arheologice
i cel al eliberrii autoriza|iilor pentru spturi. ln aceste condi|ii se deschid posibilit|i
reale de a redresa starea deplorabil din domeniul patrimoniului arheologic.
)biective operaBio#ale pe#tru Calvgardarea patriDo#iului ar!eologic:
1, Stoparea proceCului de degradare a patriDo#iului ar!eologic iDobil pri#
crearea CiCteDului #aBio#al de proteNare a Citurilor ar!eologice,
Sistemul de protejare a siturilor arheologice va cuprinde msuri de informare i
conlucrare cu autorit|ile publice locale, autorit|ile de drept, persoane fizice i
juridice care de|in terenuri cu patrimoniu arheologic.
lnstalarea semnelor de protec|ie pe locul siturilor arheologice.
lnformarea popula|iei.
2, I#Ctituirea ar!eologiei preve#tive ca i#CtruDe#t de Ctopare a proceCului de
diCtrugere a patriDo#iului ar!eologic,
lnstituirea sistemului de avizare de ctre Agen|ia Na|ional Arheologic a tuturor
proiectelor de construc|ii noi i alte activit|i care afecteaz solul n adncime.
Executarea cercetrilor arheologice preventive n zonele preconizate pentru
construc|ii noi sau alte activit|i care afecteaz solul n adncime.
3, +Fcluderea ar!eologiei ilegale pri# crearea u#ui CiCteD de Do#itorizare
CiCteDatic$ a Citurilor ar!eologice% co#lucr$rii eGicie#te cu autorit$Bile locale "i de
drept,
lnstituirea unui sistem de activit|i cu autorit|ile locale, poli|ia, procuratura, alte
autorit|i n scopul prevenirii ,arheologiei ilegale", identificrii i tragerii la
rspundere a persoanelor care se fac vinovate de nclcarea legisla|iei.
Promovarea activit|ilor de informare privind pericolul ,arheologiei ilegale".
-, *eGi#itivarea proceCului de elaborare a actelor #orDative di# doDe#iul
patriDo#iului ar!eologic
Elaborarea Normelor de pre|uri pentru spturi arheologice.
27
Elaborarea documenta|iei tehnice pentru ob|inerea autoriza|iei de spturi
arheologice
Elaborarea documentarului de eviden| a spturilor arheologice.
:, *ocuDe#tarea patriDo#iului ar!eologic iDobil,
Formarea dosarelor de eviden| a siturilor arheologice
Actualizarea periodic a dosarelor de eviden| a siturilor arheologice
5, Crearea RegiCtrului 2r!eologic 'aBio#al,
Formarea Registrului Arheologic Na|ional n baza Registrului monumentelor
ocrotite de stat
Actualizarea n baza descoperirilor arheologice de dup anul l993 a Registrului
na|ional Arheologic
?, Crearea Repertoriului 2r!eologic 'aBio#al,
Elaborarea i publicarea Repertoriului Arheologic Na|ional
;, 7orDarea CadaCtrului 2r!eologic al Republicii Moldova,
Formarea Cadastrului Arheologic al Republicii Moldova
lncadrarea Cadastrului Arheologic n Cadastrul bunurilor imobiliare al republicii
Moldova.
@, Crearea CiCteDului i#GorDaBio#al PatriDo#iul ar!eologic #aBio#al
Elaborarea metodologiei sistemului informa|ional.
Crearea softului informa|ional
Crearea bazei electronice de date
10, 7orDarea proGeCio#al$ a perCo#alului di# doDe#iul adDi#iCtr$rii
patriDo#iului ar!eologic
11, *otarea 2ge#Biei 'aBio#ale 2r!eologice cu utilaN "i ec!ipaDe#t Doder#
#eceCar pe#tru evide#Ba% docuDe#tarea% cercetarea "i Do#itorizarea
patriDo#iului ar!eologic,
12, 4aloriGicarea pote#Bialului cog#itiv% educaBio#al "i eco#oDic al patriDo#iului
ar!eologic,
28
5,3, PatriDo#iul cultural co#Ctruit6 Do"te#ire pe#tru viitor valoric
Patrimoniul cultural construit cuprinde complexe de arhitectur vernacular,
edifici i complexe de arhitectur nscrise n registrul monumentelor ocrotite de stat,
conace urbane i rurale, biserici, mnstiri, amenajri tehnice i industriale etc.
Conform Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat
prin Hotrrea Parlamentului nr. l53l-Xll din 22.06.l993, n Republica Moldova sunt
luate sub ocrotirea statului 29l3 monumente construite, inclusiv l445 de obiecte de
arhitectur, l323 obiecte istorice construite i l45 obiecte de arta monumental.
Cadrul legal al patrimoniului cultural construit este reglementat de Legea
monumentelor nr. l53l-Xll din 22.06.l993, care pe parcursul anilor pe cele mai multe
pozi|ii n-a fost implementat n practic: n-au fost elaborate actele normative necesare
care decurgeau din lege, n-a fost publicat Registrul monumentelor, n-a fost elaborat
suportul documentar al Registrului, n-a fost elaborat zonarea monumentelor istorice
etc. Tot odat n PUG-urile municipiilor Chiinu, Bl|i i a altor localit|i nu s-a |inut
cont de componenta patrimoniului cultural, n vederea protejrii monumentelor istorice.
ln acelai timp Republica Moldova, n anul 200l a aderat la Conven|ia
european pentru protec|ia patrimoniului arhitectural i Conven|ia european a
peisajului, care au rmas neimplementate.
Din anul 2006, Republica Moldova s-a angajat n Programul Regional ,lni|iativa
de la Kiev", alturi alte |ri din regiunea Mrii Negre i a Caucazului de Sud, totodat
fiind implicat alturi de Consiliul Europei n diverse proiecte, inclusiv n proiectul-pilot
,Reabilitarea patrimoniului cultural n orae istorice"(n comun cu Uniunea European).
ln anul 2009 a fost revigorat i pus pe temeiuri serioase activitatea Agen|iei
de inspectare i restaurare a monumentelor istorice, care formal exista din anul 2006,
fr a realiza ns vre-o activitate de profil. ln acest context, s-a constat o
disfunc|ionalitate total ntre diverse autorit|i publice responsabile de implementarea
legisla|iei n domeniul patrimoniului cultural construit, imposibilitatea tragerii la
rspundere a persoanelor care se fac vinovate de distrugerea sau deteriorarea
patrimoniului cultural construit i incapacitatea organelor de drept de aplica sanc|iuni,
dat fiind c legisla|ia din domeniu este destul de precar.
ln anul 20l0, la l7 ani de la aprobare, a fost publicat i respectiv pus n aplicare
practic, Registrul monumentelor ocrotite de stat (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2 februarie, 20l0).
29
Situa|ia actual creat n domeniul protejrii patrimoniului material imobil poate
fi caracterizat succint prin aprecierile pe care le-a dat misiunea de exper|i a Consiliului
Europei n Republica Moldova (5-7 Junie 20l2):
patrimoniu cultural important i variat, dar aflat n pericol
viziune ambi|ioas, dar uneori limitat asupra patrimoniului cultural
cadru de reglementare existent, dar cu dificult|i reale n coordonare
echipe motivate, dar cu pu|ini angaja|i
societate civil activ i plin de ateptri
necesitate clar n materie de formare profesional
Lipsa n Republica Moldova a unui sistem func|ional de protejare a
monumentelor a dus la multe pierderi, adesea irecuperabile, a obiectivelor de
patrimoniu cultural imobil, inclusiv a celor incluse n Registrul monumentelor Republicii
Moldova ocrotite de stat i n Registrele unit|ilor administrativ-teritoriale. Astfel, doar n
capitala |rii, la Chiinu, au fost distruse peste l0% dintre obiectivele protejate,
numrul celor afectate de interven|ii degradante sau lsate inten|ionat s se ruineze
fiind mult mai mare. Este totalmente ignorat zona de protec|ie a acestor obiective,
deosebit de important din perspectiva vizualizrii i punerii adecvate n valoare a
monumentelor.
Metodele practicate de degradare i distrugere a edificiilor cu statut de
monument protejat afecteaz n primul rnd caracteristicile de baz care definesc un
monument autenticitatea (capacitatea obiectului de a reprezenta epoca n care a fost
creat) i integritatea lui. Printre cele mai frecvente se situeaz: lsarea obiectului fr
ntre|inere elementar pn la degradare total; demolare total sau par|ial i ridicarea
n loc a unor edificii noi; supraetajare, respectiv - modificarea volumetriei originare;
nlocuirea total sau par|ial a elementelor de tmplrie, feronerie, de tencuial etc. Cu
toate acestea, n practica juridic a |rii nu exist nici un precedent de condamnare a
vreunei persoane fizice sau juridice pentru distrugerea obiectivelor aflate sub protec|ia
juridic oficial a statului. Sanc|iunile simbolice existente pentru acest tip de infrac|iune
n codurile administrativ i penal deocamdat nu au fost niciodat aplicate.
Caren|e ale sistemului legislativ normativ i judiciar:
caracterul declarativ al multor dintre stipulrile legisla|iei de protec|ie a patrimoniului
cultural, care nu sunt sus|inute de elaborarea regulamentelor i normativelor
necesare;
30
lipsa trimiterilor referitoare la legisla|ia de protec|ie a patrimoniului cultural n actele
normative ale altor domenii (n special se au n vedere actele normative care
reglementeaz domeniul construc|iilor noi i de amenajare a teritoriului);
absen|a cvasi-sistematic a urmririi penale a celor care ncalc legea n acest
domeniu, precum i lipsa de impar|ialitate din partea judectorilor n cazurile (rare)
cnd procedurile de contencios sunt totui ncepute.
Caren|e de ordin instituional:
lipsa institu|iilor specializate de proiectare n domeniul conservrii/restaurrii;
nu exist nici o institu|ie de cercetare tiin|ific, care ar asigura |inerea Registrului
Na|ional al Patrimoniului cultural imobil, studierea practic a obiectivelor de
patrimoniu cultural, elaborarea dosarelor de inventar, studierea lor din perspectiva
principiilor arhitecturii tradi|ionale i europene, studierea tehnologiilor i materialelor
tradi|ionale de construc|ie fr de care punerea n valoare a monumentelor este
imposibil etc.;
lipsesc institu|ii de nv|mnt care ar forma specialiti n domeniul protejrii
patrimoniului cultural, proiectrii lucrrilor de restaurare, rezolvrii problemelor
tehnice a obiectivelor conservate/restaurate. ara duce lips de ntreprinderi/firme n
construc|ii specializate n efectuarea acestui tip de lucrri
actualmente sistemul institu|ional de protejare a patrimoniului cultural al |rii const
din Direc|ia de specialitate n structura Ministerului Culturii (4 persoane) i Agen|ia de
inspectare a monumentelor (6 persoane). Acest numr foarte mic de persoane nu
este ndeajuns nici pentru simpla monitorizare a strii de lucruri n domeniu la nivel
na|ional. lar starea de lucruri la nivel local rmne practic n afara oricrui control.
Exist o necesitate acut de profesioniti forma|i i competen|i pentru fiecare
nivel de responsabilitate solicitat n domeniu (proiectare, coordonare,
implementare/executare practic etc.). Sistemul tradi|ional de ,Combinate de
restaurare" practicat n republicile sovietice i distrus n RM ncepnd cu anul l993,
reunea n cadrul aceleiai institu|ii arhitec|i, ingineri i restauratori practici de patrimoniu.
Dispari|ia ,Combinatului" nu a condus la apari|ia unui sistem nou de organiza|ii n
domeniul restaurrii, mai liberal i mai competitiv, precum exist actualmente n
majoritatea |rilor europene. ln consecin|, n lipsa unei pie|e (n domeniul
conservrii/restaurrii) n ultimii ani, cunotin|ele/competen|ele n domeniu n mare
parte au fost pierdute.
3l
Caren|e politice i mediatice:
nen|elegere total a rolului patrimoniul cultural n dezvoltarea societ|ii
lipsa la nivel politic a unei viziuni sistemice a problemei protejrii patrimoniului
cultural
Una dintre problemele majore const n dificult|ile de coordonare/cooperare nu
doar ntre diferite legi i regulamente, ci, i ntre serviciile responsabile pentru aplicarea
acestora. lnstrumente legislative ale Ministerul Culturii (Legea privind ocrotirea
monumentelor), pe de o parte, i a Ministerul Dezvoltrii Regionale i Construc|iilor
(Legea privind autorizarea n construc|ie), pe de alta, au probleme grave de
coordonare, la fel ca i departamentele lor responsabile (Agen|ia de lnspectare a
Monumentelor i, respectiv, lnspec|ia de stat n Construc|ii). Aceast lips evident de
coordonare/ cooperare administrativ las cale deschis tuturor abuzurile fa| de
patrimoniul na|ional.
)biective operaBio#ale pe#tru PatriDo#iu cultural Daterial :
l. +vide#B$ eGicie#t$ a patriDo#iului
ntocmirea unui i#ve#tar pentru evaluarea valorii patrimoniale a bunurilor i
asigurarea protec|iei juridice a celor mai reprezentative (completarea unui
formular pentru fiecare bun, bazat pe criteriile de selec|ie specificate n
documentele interna|ionale);
ntocmirea unui cadaCtru detaliat a tere#urilor n care vor fi introduse datele
referitoare la patrimoniu (cu imobile sau complexe clasate, cu imobile sau
complexe incluse n inventar);
actualizarea documentelor de amenajare a teritoriului i de urbanism, integrnd
n ele rezultatele inventarierii i eviden|ei cadastrale i indicnd toate zonele de
valoare patrimonial.
2. Crearea u#ui CiCteD eGicie#t de proteNare a patriDo#iului cultural Daterial:
men|inerea unui cadru legislativ coerent n perspectiva integrrii europene a
Republicii Moldova;
stabilirea unor priorit|i n ceea ce privete lucrrile de restaurare, punere n
valoare i revitalizare a monumentelor, ansamblurilor i siturilor istorice, pornind
de la rolul pe care acestea l au n contiin|a public i de la posibilit|ile de
integrare cu re|elele de servicii turistice, astfel nct s se acorde prioritate celor
32
care prezint posibilit|i rapide de atragere a publicului i de amortizare a
cheltuielilor;
,reabilitarea" bunurilor patrimoniului cultura trebuie s fie operat n acelai timp
cu o re-utilizare a lor cultural sau economic;
stabilirea unor planuri integrate de protejare a patrimoniului cultural i natural, n
conformitate cu principiile con|inute de conven|iile interna|ionale la care
Republica Moldova este parte;
instituirea unei proceduri de Calvgardare/co#Cervare rapid$ care s permit
ntr-o perioad scurt de timp (de la 6 luni la l an) salvarea bunurilor aflate n
pericol de la demolarea total sau par|ial;
instituirea unei proceduri de co#Cultare obligatorie pentru zonele protejate sau
pentru bunurile protejate naintea punerii n aplicare a oricror solicitri de
schimbare de destina|ie, de construc|ie sau de demolare, ntre proprietarul
cldirii, arhitectul lui i diferite autorit|i de nivel stat sau local. lntroducerea
sanc|iunilor drastice n caz de nerespectare a acestei reguli;
asigurarea Cupraveg!erii lucr$rilor/i#terve#Biilor efectuate la bunurile incluse
n registrele de protec|ie din partea autorit|ilor competente din cadrul
Ministerului Culturii;
lntroducere n legisla|ie a unor E#leC#iri Gi#a#ciare (scutiri de taxe la lucrrile de
reabilitare i ntre|inere) n favoarea proprietarilor de bunuri patrimoniale pentru a
reduce par|ial costurile excesive provenite din utilizarea tehnicilor specifice de
restaurare.
3. 2Cigurarea Cuportului politico-adDi#iCtrativ:
asigurarea, la cel mai nalt nivel de luare a deciziilor n stat, a unui consens i a
unei voin|e clare de a transforma patrimoniul cultural (n sensul larg al acestuia)
ntr-o for| motrice pentru dezvoltare.
asigurarea cooperrii/colaborrii inter-ministeriale (n baza principiilor
interna|ional recunoscute de protejare a patrimoniului cultural).
fortificarea capacit|ii opera|ionale a autorit|ilor de stat responsabile de
patrimoniul cultural, astfel nct acestea s joace un rol mai decisiv/determinant
de control/supraveghere i educa|ional.
stimularea autorit|ilor locale pentru ini|ierea unor proiecte legate de patrimoniul
cultural imobil, care s fie sus|inute din fonduri externe i investi|ii particulare.
33
4. Se#Cibilizarea Cociet$Bii:
lansarea unor proiecte educa|ionale comune cu Ministerul Educa|iei;
prin intermediul mass-media pe lng prezentarea anumitor abuzuri, de
asemenea, s se rspndeasc cunotin|e;
prin continuarea editrii publica|iilor referitoare la protejarea patrimoniului cultural
destinate publicului larg i celui tiin|ific;
Prin intermediul ,Zilelor Patrimoniului Cultural" sau altor scheme similare;
Prin ncurajarea difuzrii cunotin|elor n domeniul patrimoniului cultural prin
intermediul lnternetului;
Prin mediatizarea unor proiecte-pilot n mass-media
5. Crearea u#ui CiCteD de GorDare proGeCio#al$
7orDarea autorilor de proiecte arhitec|ilor i inginerilor specializa|i n
domeniul patrimoniului cultural. ln acest scop va fi necesar organizarea unor
cursuri suplimentare n coli i facult|i. Fiind deja realizat aceast op|iune, ar fi
convenabil aderarea la re|elele europene de mobilitate a cadrelor didactice i a
studen|ilor (ERASMUS, SOCRATES etc.). Odat ce se vor stabili contactele cu
facult|i din diferite |ri, va fi mai uor de realizat schimburile de documenta|ie n
domeniu.
2CiCte#B$ autorit$Bilor guver#aDe#tale iDplicate organizarea vizitelor de
studiu, oferindu-se prioritate contactelor cu organisme similare, pe subiectul
schimbrii destina|iei bunurilor de patrimoniu. Participarea la colocvii pe
teme/subiecte legate de patrimoniul cultural.
7orDarea proGeCio#al$ a DeCeria"ilor/Du#citorilor E# doDe#iu: prin
intermediul schimburilor cu centrele de formare de peste hotare. lnfiin|area unei
coli-antier de teren.
5,-, PatriDo#iul cultural iDaterial 6 aFa Cpiritual$ pere#$ a Cociet$Bii
Patrimoniul cultural imaterial (PCl) cuprinde totalitatea elementelor crea|iei
tradi|ionale autentice, valoroase din perspectiv istoric i cultural, transmise din
genera|ie n genera|ie, exprimate n forme literare, muzicale, coregrafice sau teatrale,
precum i ansamblul practicilor, reprezentrilor, expresiilor, cunotin|elor i abilit|ilor
mpreun cu instrumentele, obiectele, artefactele, vestimenta|ia specific, accesoriile i
spa|iile culturale asociate acestora pe care comunit|ile, grupurile i, dup caz,
persoanele le recunosc ca parte integrant a patrimoniului lor cultural.
34
Elemente ale PCl sunt considerate formele de baz de manifestare ale
creativit|ii umane ncet|enite prin tradi|ie, avnd diverse exprimri: verbale, forme de
art a cuvntului i de literatur oral; verbal-muzicale, cntece, dansuri, jocuri
populare i altele asemenea; sincretice sub form de obiceiuri, ritualuri, srbtori,
reprezenta|ii teatralizate; cunotin|e de medicin popular, norme comportamentale i
juridice; jocuri de copii i jocuri sportive tradi|ionale i altele asemenea; materiale, ca
mod de vizualizare i de ncadrare a con|inuturilor imateriale asociate, precum i
diverse forme ale crea|iei populare n domeniul tehnic, inclusiv meteuguri ori
tehnologii tradi|ionale asociate patrimoniului cultural imaterial.
Problemele principale ale PCl deriv din caracteristica principal a acestuia
caracterul temporal i de unicat. De|intorii i transmi|torii valorilor patrimoniale
imateriale sunt persoanele fizice. Elementul PCl dispare odat cu dispari|ia persoanei
fizice n cazul cnd forma de manifestare a elementului patrimonial ni a fost, sau nu
poate fi transmis unuei altei persoane.
Este unica form de existen| a valorilor patrimoniale, care afar de starea sa
fireasc poate persista numai n form nregistrat cu utilizarea mijloacelor tehnice.
Pu|inele arhive existente n republic de|in fonduri modeste, con|innd nregistrri pe
band de magnetofon uor alterabile i nu sunt dotate cu echipament modern pentru
pstrarea adecvat a nregistrrilor.
ln ultimele dou decenii, din lips de fonduri, institu|iile de cultur i cele de
cercetare nu au ntreprins investiga|ii de teren pentru a documenta pe viu obiceiurile,
procesele tehnice meteugreti, aplicarea vechilor cunotin|e n practic. Pierderile
sunt irecuperabile, pentru c n aceast perioad s-a intensificat procesul de dispari|ie
al genera|iilor purttoare de patrimoniu.
Principalele entit|i purttoare de PCl sunt comunit|ile umane. Lor le revine
principalul rol n identificarea, inventarierea, conservarea, valorificarea i transmiterea
ctre genera|ia tnr a elementelor n formele lor originale, neschimbate.
Transmi|torii anumitor elemente de patrimoniu cultural imaterial trebuie s
beneficieze de o recunoatere i de o vizibilitate adecvate n rndul comunit|ilor din
care fac parte, al specialitilor i al publicului larg. Este necesar desfurarea
permanent a ac|iunilor de identificare a acelor persoane care, fcnd dovad
caracterului excep|ional al performrii ntr-un domeniu, sunt capabile s transmit un
anumit element de patrimoniu imaterial, contribuind astfel la asigurarea viabilit|ii
35
acestuia. Astfel de ini|iative exist n lume, fiind chiar sus|inute de UNESCO -
Programul ,TEZAURE UMANE Vll pstrtori i transmi|tori ai culturii tradi|ionale".
)biective operaBio#ale pe#tru PatriDo#iu cultural iDaterial :
l. Elaborarea Registrului na|ional al patrimoniului cultural imaterial (inclusiv n
versiunea electronic) prin care vor fi luate la eviden| de stat elementele cu care se
identific grupurile etnice de pe teritoriul Republicii Moldova, precum i obiectele PCl
digitalizate
2. Elaborarea registrelor raionale ale patrimoniului cultural imaterial ca parte
component a Registrului na|ional al patrimoniului cultural imaterial.
3. Elaborarea i difuzarea metodologiilor de inventariere, completare a dosarelor de
patrimoniu i de nscriere a elementelor PCl n Registrul na|ional al patrimoniului
cultural imaterial.
4. ldentificarea comunit|ilor, grupurilor i/sau a persoanelor care pstreaz vii
elemente apar|innd patrimoniului cultural imaterial i stimularea acestora prin titlul
onorific de Purttor al Tezaurului Uman Viu.
5. Asigurarea condi|iilor de recalificare i acreditare profesional n domeniul
patrimoniului cultural imaterial a specialitilor din cadrul sistemului de management
cultural i a celui de activitate artistic de amatori cu caracter institu|ionalizat.
6. Constituirea la nivel local i/sau zonal, a unor comisii consultative, de expertiz i
altele asemenea, menite a sprijini autorit|ile n procesul de implementare a
strategiilor, msurilor i programelor de protejare i conservare a PCl.
7. lnformarea publicului cu privire la valorile PCl, factorii ce pun n pericol elementele
PCl, precum i cu privire la msurile ce se impun pentru salvgardarea lui, inclusiv
prin demararea unor campanii de informare i promovare.
8. Cooperarea cu organismele similare din |rile semnatare ale Conven|iei UNESCO
pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural lmaterial, aprobat la Paris n data de l7
octombrie 2005.
36
?, )3I+C(I4&0 'R, 2: CR+2(I4I(2(+ 2R(IS(IC9 S&S.I'&(9
P+'(R& M)*+R'I82R+
7.1. +ducaBia artiCtic$ - pe#tru Cocietatea valoric$
lntr-o societate care se vrea modernizat, pstrnd valorile tradi|ionale /
spirituale, educa|ia artistic a tinerei genera|ii urmeaz a fi reconsiderat nu doar prin
prisma pregtirii exprese a cadrelor profesioniste n domeniu, ci privit ca o modalitate
de a mbog|i via|a social, cultura general a membrilor societ|ii. Aceste sarcini
necesit racordarea la noi standarde educa|ionale.
Din punct de vedere structural, educa|ia artistic n Republica Moldova se
mparte n:
Educaia artistic formal, de baz, realizat n institu|ii de nv|mnt de toate nivele
(precolar, preuniversitar, universitar) i cuprinde att nv|mntul neprofesionist (de
amatori), ct i cel profesionist (3 licee: Liceul Republican de Muzic ,,Ciprian
Porumbescu''; Liceul Republican de Muzic ,,Serghei Rahmaninov''; Liceul Republican
de Arte Plastice ,,lgor Vieru''; : colegii: Colegiul de Arte Plastice ,,Alexandru Plmdeal'';
Colegiul de Muzic ,,tefan Neaga''; Colegiul de Muzic i Pedagogie, mun. Bl|i;
Colegiul de Arte din Soroca; Colegiul Na|ional de Coregrafie; 1 i#CtituBie Cuperioar$:
Academia de Muzic, Teatru i Arte Plastice);
Educaia artistic complementar, realizat n l08 coli de arte, muzic i arte
plastice, subordonate autorit|ilor publice locale;
Educaia artistic de formare continu, realizat prin forme specifice
La acelai nivel cu E"ucaia artistic 'orma# se situeaz educaia artistic non-
formal, care se desfoar n Centre, Cluburi, Palate / Case / Cmine culturale,
Muzee, Cinematografe, Biblioteci, Teatre, lnstitu|ii muzicale etc.).
Educa|ia cultural din fraged copilrie i pe parcursul vie|ii trebuie conceput ca
un obiectiv pe termen lung, n realizarea cruia s fie implicate toate institu|iile de
cultur bibliotecile, muzeele, institu|iile teatral-concertistice, institu|iile de nv|mnt
artistic, att n cadrul educa|iei formale, ct i n cadrul celei neformale. Se cere o
activitate concertat a institu|iilor de stat, private i ONG-uri n lansarea unor proiecte
destinate copiilor i tinerilor, care ar contribui la familiarizare cu valorile culturale
na|ionale (organizare de excursii, expedi|ii folclorice i istorice etc.), ar mbina activit|ile
artistice cu cele educative, sportive, turistice etc.
Priorit$Bi:
lmplementarea standardelor educa|iei artistice recunoscute pe plan interna|ional i
adaptate la infrastructura, mediul cultural i necesit|ile |rii;
Asigurarea unei educa|ii pe parcursul vie|ii att a pedagogilor, ct a artitilor i
cet|enilor, n general;
Stimularea interac|iunii permanente ntre cercetare i practica educa|iei artistice;
Realizarea proiectelor/programelor educa|ionale extracolare n colaborare cu
oamenii de crea|ie.
lni|ierea parteneriatelor n domeniul educa|iei artistice ntre reprezentan|ii
diverselor domenii de activitate.
lmplementarea proiectelor educa|ionale pentru copii i tineret, sus|inute de
institu|iile de cultur din diferite domenii ale vie|ii culturale i localizare geografic.
Producerea filmelor cu caracter informativ i educativ de scurt metraj cu tematic
cultural, de protejare a patrimoniului cultural;
Realizarea unor proiecte comune interministeriale (Ministerul Educa|iei,
Ministerul Tineretului i Sportului, Ministerul Justi|iei (Oficiile Strii Civile), Ministerul
Aprrii, Ministerul Afacerilor lnterne etc.);
Reorganizarea sistemului de educa|ie artistic n institu|iile de nv|mnt
preuniversitar.
7.2. 2rte vizuale - pe#tru Cocietatea creatoare
Artelor vizuale le este caracteristic un spirit democratic pronun|at gra|ie ariei de
extindere asupra diverselor domenii de activitate: pictur, sculptur, arhitectur, teatru,
film, fotografie, art decorativ , design vestimentar , arta tiparului, precum i asupra
unor forme distincte art de anima|ie, benzi desenate, caricatur, colaj, desen, design
grafic, graffitti, art textil, sculptura cinetic, body-art , performance etc.
Gra|ie acestui fapt artele vizuale antreneaz n arealul lor de activitate un
segment important al societ|ii. Ele stau la baza unui ir ntreg de industrii culturale,
contribuind la creterea produsului intern brut. Din aceast perspectiv, sus|inerea
artelor vizuale asigur coeziunea i modernizarea ntregii societ|i.
38
7.3. 2rte i#terpretative 6 pe#tru Cocietatea Cpiritual$
Promovarea artelor interpretative se asigur prin intermediul institu|iilor de stat de
diverse categorii (Filarmonica Na|ional "Serghei Lunchevici", Sala cu Org,
Organiza|ia Concertistic de lmpresariat ,Moldova-Concert", forma|ii artistice de
muzic/dansuri populare, de muzic uoar; 23 teatre de profil - oper, balet,
dramatice, pentru copii, etnofolcloric), ct i prin ini|iativele private (9 teatre
independente).
Performan|ele artitilor moldoveni este recunoscut pe plan interna|ional prin
ob|inerea unor distinc|ii prestigioase. Reprezentan|ii artei interpretative ale Republicii
Moldova activeaz n institu|ii cu renume mondial - La Scala, Opera din Viena, Teatrul
,Boloi" etc.
Prioritatea principal a statului n domeniul artelor interpretative trebuie s fie
pregtirea i protejarea cadrelor de specialitate, stimularea mobilit|ii n arealul
european i mondial, asigurarea condi|iilor adecvate de crea|ie i manifestare artistic.
7.4. 2rta CcriCului - pe#tru Cocietatea cultivat$ cu Cpirit ide#titar
Arta scrisului n Republica Moldova se afl ntr-o perioad de tranzi|ie de la
modelele de sorginte sovietic, impregnate de spirit ideologizat, la cele europene; ce
permit afirmarea plenar a personalit|ii scriitorului, prin abordarea propriilor spa|ii
tematice, luarea de atitudine i afirmarea scrii individuale de valori, reconstituirea
criteriilor estetice.
Deschiderea politic de dup anii l990 a spa|iului pruto-nistrean a prezumat
deschiderea cultural, ceea ce a nsemnat apropierea i cunoaterea specificului
micrii critic-literare romneti i occidentale.
Gra|ie apari|iei noii genera|ii de scriitori, mai ales ultimul deceniu a cunoscut o
liberalizare a discursului critico-literar din spa|iul pruto-nistrean, prin ruperea definitiv
de la canoanele realismului socialist.
La ora actual literatura romn din Republica Moldova atest dezvoltarea
tuturor genurilor literare, a limbajului i formei artistice, afirmndu-se personalit|i literare
inedite.
Perioada actual este marcat i de un proces dificil de schimbare a mentalit|ii
autorilor. Scriitorii ncep s contientizeze faptul c ei trebuie s ofere servicii culturale
popula|iei. Statutul ,confortabil" al literaturii i scriitorului n perioada totalitar i n anii
39
revolu|iei lingvistice nu mai este valabil ntr-o economie de pia|. Aceast schimbare
radical de statut nu are nc un mecanism adecvat de func|ionare.
Procesul literar duce lips de programe de stimulare i de proiecte literare,
remunerarea muncii autorilor nu le poate asigura o existen| decent. Aceast situa|ie
este agravat i de faptul c absoluta majoritate a litera|ilor nu au deprinderi i
cunotin|e necesare pentru a-i promova crea|ia n condi|iile economiei de pia|.
Scriitorul i ctig existen|a prin patronajul unor institu|ii sau din drepturile ln
Republica Moldova, scriitorii nu dispun de un cadru fiscal flexibil i nici de un sistem de
asisten| social.
)biective operaBio#ale:
asigurarea unui cadru normativ eficient i stimulativ care sa rspund nevoilor
specifice ale autorilor i editorilor;
participarea la saloane i trguri lnterna|ionale de carte;
mbog|irea culturii scrise prin comanda de lucrri literare;
elaborarea i punerea n aplicare a unui Program de scriere creativ i editare.
7.5. 2rta popular$ 6 pe#tru Doder#itate CpriNi#it$ de tradiBie
Arta tradi|ional cuprinde un sistem de credin|e/obiceiuri populare, reflectate n
muzic, dans, poezia i proza oral, mitologie, ritualuri, teatru popular, meteuguri
artistice etc. Acest patrimoniu cultural constituie spiritul artei na|ionale, care nu numai
c a precedat formele ei culte, ci a continuat s se dezvolte n epoca modern,
asigurnd culturii profesioniste substan|a originalit|ii ei etnice.
Un loc important n arta popular l ocup meteugurile artistice, care sunt un
izvor de informa|ii privind modul de trai i ocupa|iile tradi|ionale. ln Republica Moldova
exist circa 2900 meteri populari i 52 de Centre meteugreti de olrit, |esut,brodat,
mpletit, prelucrarea lemnului, pietrei, mpletitul din fibre naturale etc., toate avnd ca
finalitate pstrarea i promovarea valorilor tradi|ionale. lntr-o strns legtur cu acestea
se afl i costumul popular, ornamentul na|ional, confec|ionat conform vechilor tehnici i
promovat n cadrul srbtorilor/obiceiurilor tradi|ionale.
Arta modern i gsete resurse i inspira|ie n arta tradi|ional, aceasta din
urm asigurndu-i poten|ialul inovativ i amprenta originalit|ii viziunii creative, vis-a-vis
de arta contemporan european.
)biective operaBio#ale:
40
Modificarea cadrului legislativ i normativ de sus|inere a creatorilor populari i de
nlesnire a dezvoltrii afacerilor proprii;
Realizarea unor proiecte cultural-artistice n scopul educrii i familiarizrii tinerei
genera|ii, promovrii tradi|iilor populare, prin organizarea srbtorilor populare,
spectacolelor folclorice, expozi|iilor de meteuguri tradi|ionale;
Realizarea unor proiecte educa|ionale n scopul dezvoltrii capacit|ilor
meterilor populari i orientarea profesional a tinerei genera|ii, n contextul promovrii
resurselor naturale n cadrul dezvoltrii economiei de pia|;
Realizarea unor filme documentare despre cultura tradi|ional.
7.6. Creatori de valori culturale proteNaBi 6 pe#tru Cocietatea #ovatoare
Capitalul uman constituie fondul peren de crea|ie artistic. Fundamentul
procesului cultural-artistic l constituie oamenii de crea|ie, dnii sunt creatorii peisajului
cultural al |rii. Totodat oamenii de cultur sunt foarte activi din punct de vedere social-
politic i dispun de o capacitate avansat de formare a opiniei publice.
Formarea i men|inerea la un nivel avansat a poten|ialului artistic al |rii necesit
eforturi i mijloace sporite. lnstruirea artistului nu se finiseaz odat cu ob|inerea
diplomelor i certificatelor de calificare, acest proces dureaz pe parcursul ntregii vie|i.
Cu ct persoana de crea|ie investete mai mult n propria performan|, cu att
mai mult devine dependent de societate i consumatorii bunurilor i serviciilor
culturale. Aceast dependen| i face pe oamenii de cultur vulnerabili, deseori
neproteja|i social. Problema devine mai acut atunci, cnd omul de crea|ie nu mai
poate exercita profesia n virtutea vrstei sau a strii de sntate. Aten|ia manifestat
din partea societ|ii fa| de veteranii culturii i memoria celor deceda|i este un indiciu de
dezvoltare spiritual a societ|ii.
ln acelai timp, att absolven|ii institu|iilor de nv|mnt artistic, ct i artitii
profesioniti nu-i pot gsi un loc de munc conform calificrii lor, confruntndu-se de
cele mai multe ori cu probleme de ordin existen|ial.
De aici rezult dou probleme perpetue formarea poten|ialului artistic al |rii
prin depistarea, protejarea i promovarea tinerelor talente i consolidarea statutului
omului de crea|ie n societatea contemporan.
lnvesti|ia n personalitatea artistic este una costisitoare, deoarece formarea
artistului poart un caracter individualizat foarte pronun|at. Odat terminat procesul
4l
formal de studii presupune doar nceputul devenirii adevrate a artistului. Miestria
artistului i spiritul su inovativ nu este doar rezultatul stpnirii unor tehnici specifice, ci
un mod de percepere a realit|ii bazate pe acumulare de experien|, comunicare, rela|ii
personale etc.
Politica statelor europene n domeniul culturii accentueaz importan|a mobilit|ii
artitilor, crearea unor condi|ii adecvate de crea|ie, suport n valorificarea i
comercializarea bunurilor artistice, asigurarea protec|iei dreptului la proprietatea
intelectual produs.
Drepturile patrimoniale i morale ale autorilor i artitilor interpre|i constituie o
recunoatere a activit|ii lor de crea|ie i a contribu|iei lor la cultur, n general, fapt care
atribuie acestei probleme o importan| deosebit. Problema respectrii drepturilor de
autor devine i mai acut odat cu dezvoltarea tehnologiilor informa|ionale i de
comunica|ii, crete nivelul de piraterie, mai ales n spa|iul virtual. Creatorii din toat
lumea suport pierderi considerabile n urma pirateriei virtuale.
M$Curi de protecBie a arti"tilor "i CtiDularea proceCului de creaBie:
elaborarea unui studiu de evaluare a situa|iei privind statutul artistului i a
condi|iilor n care func|ioneaz artitii liber-profesioniti;
introducerea unor amendamente n cadrul legal pe msur s asigure
securitatea social a artitilor liber profesioniti;
Elaborarea i legiferarea proiectului "Tezaurului Uman Viu", prin care s se
acorde statutul de ,patrimoniu uman" artitilor n via|, care au dovedit
performan|e artistice de unicat. lntroducerea titlului de ,Ambasador al culturii
Moldovei".
Stabilirea pensiilor onorifice pentru personalit|ile din domeniul culturii i artelor;
lmplementarea sistemului informatic "Tezaurului Uman Viu" (,Registrul
patrimoniului cultural uman")
Stabilirea unor msuri de profilaxie i asanare a maladiilor profesionale
identificarea formal a domeniilor culturale care prezint cel mai mare risc de
exod de creativitate i de talente n vederea re|inerii i rentoarcerea artitilor
emigra|i;
crearea infrastructurii bazate pe tehnologiile informa|ionale i de comunicare
pentru promovarea i comercializarea bunurilor culturale;
42
organizarea instruirii artitilor liber profesioniti i a administratorilor culturali
privind metodele de protejarea dreptului de autor
crearea mijloacelor de informare destinate artitilor, inclusiv deschiderea unor site-uri
care s con|in informa|ii actuale despre artiti, institu|ii i activit|i culturale, oportunit|i
de angajare i comercializare a bunurilor culturale.
;, )3I+C(I4&0 'R, 3: I'*&S(RII C&0(&R20+ P+'(R&
*+84)0(2R+ S)CI209
lndustriile culturale reprezint fundamentul economic al procesului cultural. ln
Uniunea European, ncepnd cu deceniul l990, creterea industriilor culturale i
creative (lCC) s-a produs ntr-un ritm exponen|ial n ceea ce privete crearea de locuri
de munc i contribu|ia la PlB. i#duCtriile culturale Ci creative LICCM constituie unul
dintre cele mai dinamice sectoare ale Europei, reprezentnd circa 2,6% din PlB-ul UE,
cu un mare poten|ial de cretere i care asigur locuri de munc de calitate pentru
circa 5 milioane de persoane din UE-27.
Acest lucru a determinat Parlamentul European s adopte n 20l0 o rezolu|ie
privind msurile stimulatorii de dezvoltare a industriilor culturale, care a stat la baza
Cr|ii Verzi ,Eliberarea poten|ialului industriilor culturale i creative" a Comisiei
Europene, lansate n noiembrie 20ll. Potrivit defini|iei din acest document i#duCtriile
culturale Ci creative LICCM sunt acele industrii productoare si distribuitoare de bunuri
si servicii care, atunci cnd sunt create transmit expresii culturale, independent de
valoarea comercial pe care o pot avea.
Era digital ofer posibilit|i noi i importante de dezvoltare a acestor industrii,
care dispun de un poten|ial important de generare a creterii economice i de creare de
locuri de munc, de dinamizare a diversit|ii culturale, coeziunii sociale i teritoriale,
creterii economice i ocuprii for|ei de munc. Uniunea European presupune
alocarea unor investi|ii strategice n acest sens.
lndustriile culturale i creative moderne influen|eaz dezvoltarea economic i
social oferirea unor con|inuturi audiovizuale digitale diverse, adopt modele
economice inovatoare, propun noi oferte legate de servicii online.
Datorit economiei creative, profesionitii din sectorul culturii sunt vectorii
societ|ii cunoaterii i devin sursa dezvoltrii economice i a armoniei sociale. ln
condi|iile n care economiile |rilor contemporane se bazeaz din ce n ce mai mult pe
serviciile intangibile, industriile culturale i creative confer o dimensiune mai ampl
43
valorii adugate creative. lCC au nevoie de o mai mare capacitate de experimentare i
de inovare, precum i s beneficieze de o combina|ie adecvat de competen|e i de
acces la finan|are.
lndustriile culturale n Republica Moldova sunt sus|inute de ctre institu|iile
publice de stat, ntreprinderile private, ONG-uri i artiti liber-profesioniti.
Industriilor creative includ urmtoarele brane:
I, I#duCtrii creative cu co#Bi#ut prepo#dere#t artiCtic
Arte vizual-interpretative: Pictur, Sculptur, Muzic, Teatru, Oper, Dans, Scris,
Antichit|i, Fotografie
II, I#duCtrii creative cu co#Bi#ut prepo#dere#t cultural
Patrimoniu cultural: monumente istorice, muzee i colec|ii, arheologie
Patrimoniu imaterial: Tradi|ii, Artizanat, Festivaluri, Srbtori tradi|ionale, arte locale
III, I#duCtrii creative produc$toare de co#Bi#ut Dedia
Tiprituri: cr|i i brouri, manuale,cursuri, ziare i alte publica|ii
Audiovizual: Filme, programe de televiziune, radio
Digitalizat: software, jocuri de calculator, alt con|inut digitalizat
I4, I#duCtrii creative produc$toare de active i#ta#gibile
Design, publicitate, arhitectur, cercetare-dezvoltare creativ
4, I#duCtrii co#eFe
Productori de hardware, productori de aparatur i dispozitive suport, alte
subsectoare ale industriei tehnologiei informa|iei i comunica|iilor cu rol de suport
pentru industriile creative
Actualmente nu exist un studiu amplu al nivelului de dezvoltare a industriilor
culturale n Republica Moldova i a factorilor care mpiedic dezvoltarea acestora.
Totodat unele caracteristici ale acestui fenomen pot fi eviden|iate:
pia|a bunurilor i serviciilor culturale se afl n faza de constituire i actualmente
este slab dezvoltat;
n politicile publice de stat industriile culturale au fost desconsiderate, poten|ialul
lor economic fiind neglijat;
majoritatea actorilor de pe pia|a industriilor culturale nu au o pregtire special n
acest sens;
44
o mare parte a productorilor bunurilor i serviciilor culturale se afl n ,zona gri"
din punct de vedere a rela|iilor economice cu statul, ocolind n mare msur
impozitarea, fapt care i marginalizeaz n cadrul raporturilor specifice economiei
de pia|;
pirateria masiv din sectorul audiovizual are efecte negative foarte mari, fapt
care nrut|ete mult situa|ia financiar a artitilor;
de multe ori turneele sunt organizate cu abateri de la normele stabilite, resursele
statului fiind folosite fr compensa|ia respectiv;
marketingul institu|iilor de cultur de stat este neprofesionist i sporadic, iar n
ntreprinderile private mici i mijlocii lipsete cu desvrire.
Sectorul privat este cel mai avansat n utilizarea mecanismelor economiei de
pia|. Anume aici apar ideile novatoare privitoare la managementul rela|iilor cu publicul,
se acorda aten|ie imaginii organiza|iei, promovrii brandului, sunt utilizate eficient
diverse instrumente i tehnologii de marketing. Nu trebuie subestimata nici influenta
pozitiva a acestui juctor asupra sectorului de stat i sectorului al treilea, care preiau
tehnologiile succesului, aplicate de ctre business.
8.1. S!oO-buCi#eCC-ul 6 pe#tru Cocietatea liber$
lndustria show-ului n R. Moldova rmne cu mult n urm fa| de cea din |rile
vecine, mai ales fa| de Rusia i Romnia, fiind influen|at, n mare msur, de aceste
pie|e. Companiile moldoveneti de televiziune i radio nu dispun de specialiti i tehnic
modern pentru a crea produse-show de calitate. Cu toate acestea, n ultimii ani au
aprut mai multe studiouri de imprimare audio, care tind s realizeze produse de
calitate nu numai pentru pia|a intern, dar i pentru cea extern.
Se dezvolt activitatea diferitor cluburi, crete profesionalismul productorilor de
videoclipuri, exist c companii care au o bun experien| de organizare a concertelor,
i, cel mai important, exist mai mul|i interpre|i i colective artistice care se bucur de
succes nu numai n Moldova, dar i peste hotarele ei. O piedic n dezvoltarea rapid a
show-bussinesului este slaba activitate a pie|ei de consum. Din aceast cauz
interpre|ii i colectivele artistice din Republica Moldova tind s se afirme mai mult n alte
|ri, n primul rnd, n Romnia (vorbitorii de limba romn) i Rusia (vorbitorii de limba
rus).
Show-business-ul dispune de un poten|ial important de generare a surselor de
finan|are prin organizarea loteriilor cu destina|ie cultural, manifestrilor culturale,
45
inclusiv pentru comanditarii priva|i, organizare de turnee att n interiorul |rii, ct i peste
hotare etc.
Un impediment important n dezvoltarea show-business-ului l constituie factorul
uman lipsa de specialiti din domeniul impresariatului artistic i a managementului
cultural. |rile dezvoltate dispun de coli cu tradi|ii bogate n pregtirea managerilor
culturali. lncercrile de a introduce specialit|ile respective n institu|iile de nv|mnt
artistic nu s-au soldat cu rezultate semnificative. Este necesar de a mbina eforturile
institu|iilor de nv|mnt de profil economic cu cel artistic pentru a pregti specialiti de
acest profil, sus|inndu-le stagiile peste hotarele |rii n universit|ile respective.
O alt problem care tirbete din poten|ialul de dezvoltare a show-busness-ului
de stat i privat este lipsa unei metodologii de formare a pre|urilor la bunurile i serviciile
culturale. ln majoritatea cazurilor ele sunt stabilite aleatoriu, iar prestatorii priva|i se
eschiveaz de la obliga|iunile sale fiscale. Este necesar de elaborat o metodologie a
pre|urilor la serviciile culturale. Pre|urile la serviciile culturale nu trebuie s difere cu
mult de cele stabilite n alte |ri, mai cu seam cele europene i din regiune, calculate
dup metoda parti|ii puterii de cumprare. Aceast metodologie ar permite aprecierea
obiectiv a pre|urilor pe pia|a intern 6/urc$asing po=er parit>8a Republicii Moldova.
;,2, 2rtele Cpectacolului 6 pe#tru o Cocietate creativ$
Artele spectacolului, ca parte integrant a industriilor culturale, pe parcursul celor
20 de ani au fost antrenate n procesul de reorganizare a propriei activit|i, att n plan
economic, structural, ct i estetic.
ln plan economic, institu|iile au fcut tentative de acomodare la mecanismul
concuren|ial al pie|ei libere prin remodelarea programelor repertoriale i atragerea unui
numr mai mare de spectatori, gsirea unor modalit|i alternative de completare a
bugetului (oferirea de servicii cu plat, dare n arend a spa|iilor, costumelor, decorului
etc.).
Structural, la nivelul statului, s-a stimulat apari|ia unor noi institu|ii, ct i noilor
forme de proprietate. Dup a. l989 apar 1: teatre #oi de Ctat% 2 Giliale de co#cert i @
teatre private.
ln plan estetic, pe lng genurile tradi|ionale, au aprut genuri noi (teatrul
absurdului / teatrul politic, de revist, cabaret, de poezie, etnofolcloric. lnstitu|iile au
experimentat nu doar n domeniul formei i stilului, ci i n materie de con|inut, utiliznd
elementul social. Experimentul n teatru nu ocolete nici formele dramatice prin
46
exploatarea: teatrului absurdului; dramaturgiei pirandeliene; arsenalului postmodernist;
componentelor expresiv-stilistice ale avangardei; esteticii "in-yer-face theatre"; tehnicii
"verbatim".
Dezvoltarea artelor spectaculare este sus|inut nu doar la nivelul legisla|iei,
elaborrii politicilor de stat, ci, n plan emulativ, de numeroase festivaluri, concursuri,
ateliere de crea|ie, stagii, serate de crea|ie etc.
Artele spectaculare au la momentul actual o dinamic pozitiv de dezvoltare, dar
exist o serie de probleme institu|ionale care se cer rezolvare la nivel de stat.
)biective operaBio#ale:
Pregtirea cadrelor regizorale de specialitate, lips la momentul actual;
lnstituirea unei institu|ii / teatru experimental unde ar putea s se afirme cadrele
tinere;
Redimensionarea compartimentului "critic de specialitate", ca parte component
a procesului de dezvoltare a artelor spectaculare pe baz profesionist.
Sporirea atractivit|ii specialit|ilor artistice prin modificarea sistemului de
retribuire a muncii oamenilor de teatru.
8.3. I#duCtria GilDului - pe#tru o Cocietate deCc!iC$
ln anii '80 ai secolului trecut, produc|iile studioului moldovenesc s-au afirmat i pe
pia|a interna|ional, ob|innd chiar un Grand Prix la Cannes. La sfritul anilor '80,
studioul ,Moldova Film" producea anual peste 25 de filme documentare, cte trei-patru
filme de fic|iune de lungmetraj i patru filme de desene animate. Odat cu accentuarea
problemelor economice generate de perioada de tranzi|ie, industria cinematografic din
Republica Moldova a intrat n declin.
Chiar dac odat cu trecerea la economia de pia| au nceput s apar studiouri
private de producere a filmelor, cum ar fi ,Buciumul" (l992), ,SlNM" (l992), ,OWH
Studio" (l995) .a., n industria filmului nu exist un climat investi|ional eficient. lnsui
caracterul investi|iilor n film presupune angajamente de lung durat.
ln ultimii douzeci de ani practic s-a distrus re|eaua de difuzare i proiectare a
filmelor. Unele cinematografe au fost privatizate sau snt n curs de privatizare iar noii
patroni, n mare parte, nu au fost n stare s reamenajeze i s asigure slile cu
instala|ii cinematografice noi; cinematografele din restul localit|ilor rurale / centrelor
raionale se afl n continu degradare.
47
Cu toate c n 2004 a fost aprobat Legea cu pri!ire #a cinematogra'ie nr 1%?-
;@ "in 25 noiembrie 2000 i Strategia de dezvoltare a cinematografiei Republicii
Moldova n perioada anilor 2004-2007 (Hotrrea Guvernului nr. l322 din 30.ll.2004),
documente ce urmau s protejeze i s dezvolte cinematografia, pn n prezent nu
exist o politic definit privind dezvoltarea artei cinematografice na|ionale, iar legea
nominalizat nu func|ioneaz.
Pia|a industriilor culturale din Republica Moldova se afl n faza incipient de
dezvoltare datorit tranzi|iei social-politice prelungite i contextului economic
nefavorabil. ln lipsa mecanismului eficace de sus|inere a cinematografiei na|ionale,
multe dintre oferte rmn la faza de proiect.
Cu toate acestea, pe parcursul anului 20l0, Studioul Cinematografic S.A.
,Moldova-Film" din subordinea Ministerului Culturii, a realizat 6 filme documentare (4
promo|ionale, la comanda Centrului Expozi|ional lnterna|ional ,Moldexpo" pentru
Expozi|iea mondial din Shanghai, China), l film de lung metraj. Se profileaz ini|iative
private.
Republica Moldova a ratificat )on!enia European asupra copro"ucii#or
cinematogra'ice, adoptat la Strasbourg la 02.l0.l992, ceea ce va permite accesul
Republicii Moldova la practicile culturale interna|ionale, includerea n structurile
europene i ob|inerea unor finan|ri n vederea dezvoltrii domeniului.
Si pentru cinematografie este caracteristic exodului cadrelor n strintate, unii
dintre ei ob|innd chiar succese remarcabile (actorii: Dorian Bogu|, filmul ,Caravana
cinematografic", Romnia; lgor Chistol, filmul ,Nunt n Basarabia", co-produc|ie
Romnia-Luxemburg-RM i serialul televizat ,Bolaia razni|a", Federa|ia Rus; Valentin
Ghibaltovschi, serialul ,Carmelita, Federa|ia Rus).
)biective operaBio#ale:
Modificarea cadrului legislativ / normativ n domeniu;
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a cinematografiei na|ionale;
Modificarea politicii fiscale n domeniu;
Fortificarea procesului de pregtire a cadrelor profesioniste n domeniul
cinematografiei, inclusiv peste hotarele |rii;
Stimularea investi|iilor n domeniul cinematografiei i a proiectrii filmelor.
48
8.4. I#duCtrii Dedia - pe#tru o Cocietate deDocratic$
Actualmente n Republica Moldova func|ioneaz 65 posturi de televiziune prin
eter, printre care dou institu|ii de televiziune public ,Moldova-l" i ,TV-Gguzia" i
63 posturi private de televiziune, dintre care l0 de difuzare prin satelit. Cu toate c
cantitatea posturilor de televiziune este destul de mare pentru teritoriul relativ modest al
Republicii Moldova, dezvoltarea rapid a audiovizualului din |rile vecine a dus la
modernizarea sistemului de retransmitere a produc|iilor TV strine n detrimentul
produc|iilor autohtone.
Programele emise de principalul productor de emisiuni TV, postul na|ional
,Moldova l" nu se bucur de popularitate, mai cu seam n mediul urban, ceea ce l
pune ntr-o situa|ie dezavantajoas pe pia|a media. Agen|ii economici i plaseaz
publicitatea preponderent n cadrul emisiunilor TV retransmise din alte |ri, mai ales, din
Rusia.
Posturilor locale TV realizeaz, n special, emisiuni de tiri i emisiuni tematice.
Cea mai mare parte a operatorilor de televiziune prin cablu cu acoperire local nu
produc emisiuni originale, ci retransmit emisiunile mai multor posturi de televiziune din
Rusia, Ucraina, Romnia.
Publicitatea este instrumentul de baz care ajut la promovarea bunurilor i
serviciilor. ln acelai timp, publicitatea este i un produs al crea|iei. Formarea pie|ei
publicitare n R. Moldova a nceput odat cu trecerea la economia de pia|.
Activitatea agen|ilor economici din domeniul publicit|ii este reglementat de
Legea cu privire la publicitate, adoptat la 27 iunie l997. ln ultimul timp, acest domeniu
se dezvolt ntr-un ritm dinamic, numrul agen|iilor de publicitate crescnd anual cu 25-
40%. Astfel, n prezent, mai mult de 200 de agen|ii presteaz servicii de publicitate.
Deocamdat exist pu|ine agen|ii cu branduri multina|ionale, dar ritmul de
cretere a pie|ei i a veniturilor este un fapt ncurajator pentru oamenii de afaceri de
peste hotare.
ln anul 2006 volumul afacerilor n publicitate a constituit peste l4 milioane de
dolari. 80% din circuitul financiar publicitar din R. Moldova reprezint finan|e din afara
|rii, aduse de agen|iile de publicitate, bani din care se pltesc impozite, se creeaz
locuri de munc, mrindu-se astfel capacitatea pie|ei de consum. Cu toate acestea, n
|ara noastr domeniul publicit|ii rmne n urma nivelului atins de |rile vecine
Romnia i Ucraina.
49
8.5. I#duCtrii editorial-poligraGice 6 pe#tru Cocietatea cu#oa"terii
ln R. Moldova sunt nregistrate peste 250 de edituri. ln realitate sunt viabile i
func|ioneaz circa douzeci. Aproape toat produc|ia editorial este realizat de ctre
editurile particulare. Numrul unit|ilor de tipar a crescut de la l,9 mii n 2002 pn la
2,4 mii n 2005. Cota parte a edi|iilor n limba romn a constituit, n 2005, 78%. ln
acelai timp, pia|a moldoveneasc duce o lips de manuale pentru institu|iile de
nv|mnt superior, cr|i de specialitate n domeniul auditului, tehnicii, diploma|iei etc.
O alt problem ce |ine de domeniul editorial |ine de a ob|ine dreptul de autor.
Legisla|ia prevede mecanismul de cumprare a dreptului de autor doar pe o perioad
de timp strict stabilit.
Lipsa colaborrii ntre edituri i a unui plan coordonat de apari|ii editoriale,
tehnica depit a tipografiilor, lipsa specialitilor califica|i, creterea pre|urilor la
serviciile tipografice sunt doar o parte din problemele cu care se confrunt editurile i
care necesit a fi solu|ionate pentru o dezvoltare durabil a produc|iei de carte.
Ministerul Culturii exercit drepturile de ac|ionar i administrator al propriet|ii de
stat i al patrimoniului, care se afl n gestiunea a 30 de societ|i pe ac|iuni, dintre care
l3 sunt librrii, amplasate n diferite centre raioanele. lntreprinderile specializate n
difuzarea cr|ilor sunt, dup forma juridic de activitate, societ|i pe ac|iuni ori societ|i
cu rspundere limitat, i, respectiv, suport taxe i impozite ca i alte ntreprinderi
comerciale.
Deoarece veniturile ob|inute din vnzarea cr|ilor sunt mai mici ca cele provenite
din alte activit|i comerciale, librriile sunt nevoite fie s-i dea spa|iile n arend, fie s
vnd, pe lng cr|i, i alte mrfuri. Pentru dezvoltarea pie|ei de desfacere a produc|iei
editoriale se cere o colaborare mai strns ntre edituri i difuzorii de cr|i, coordonarea
politicii de pre|uri ntre librrii, realizarea unor strategii de promovare a cr|ilor cu
implicarea editurilor i librriilor.
8.6. Me"te"uguri populare 6 pe#tru De#Bi#erea Cpiritului coDu#ita r
Activitatea meterilor populari, a organiza|iilor lor i a ntreprinderilor din
domeniul meteugurilor artistice se desfoar n baza Legii pri!in" me9te9uguri#e
popu#are, aprobat n martie 2003. ln conformitate cu aceast lege, meterul popular
este n drept s-i desfoare activitatea att n baza contractelor cu persoane juridice,
ct i n calitate de ntreprinztor individual, fr a se nregistra ca persoan juridic.
50
Meterul popular poate s activeze n conformitate cu formele juridice de organizare
prevzute de legisla|ie.
Activitatea meterilor populari este coordonat de Uniunea Meterilor Populari
(UMP) din Republica Moldova. Aceast uniune de crea|ie i reunete pe cei mai
reprezentativi meteri populari din |ar, avnd drept scop pstrarea, dezvoltarea i
propagarea meteugurilor artistice. ln prezent, UMP ntrunete mai mult de 250 de
persoane meteri populari care i desfoar activitatea n diferite domenii: ceramica
popular, mpletitul din paie, |esutul artistic, prelucrarea artistic a pietrei, pielii,
lemnului, croetare, confec|ionarea instrumentelor populare, mpletitul din fibre vegetale
.a.
Cu toate c n conformitate cu legisla|ia autorit|ile publice locale sunt obligate
s acorde meterilor populari, organiza|iilor lor i ntreprinderilor din domeniul
meteugurilor artistice facilit|i fiscale, dezvoltarea acestui segment al lCC nu
marcheaz progrese semnificative.
Cele mai dificile obstacole n practicarea meteugurilor populare n Republica
Moldova sunt legate de lipsa pie|ei de desfacere, importul materiei prime, aprecierea
incorect a valorii artistice a lucrrilor, includerea meterilor populari n categoria
general de ntreprinztor, fr diferen|ierea specificului acestei activit|i, lipsa unui
mecanism de atribuire a titlului de ,meter popular".
Dezvoltarea meteugritului i a produc|iei de artizanat este nemijlocit legat cu
dezvoltarea anumitor segmente de turism receptor, i n primul rnd, de cel rural. Cu
toate acestea, agen|iile turistice, pensiunile din mediul rural, dar i institu|iile culturale
nu manifest ini|iativ de colaborare eficient cu meterii populari.
lnaintarea unor propuneri legislative privind statutul meterilor populari i
modalitatea de organizare a ntreprinderilor individuale, colective etc. rmne a fi un
obiectiv de atins. Se cere i crearea unui cadru stimulatoriu pentru dezvoltarea
meteugurilor populare, cum ar fi: sus|inerea procesului de creare i func|ionare
atelierelor specializate pentru artizanat i meteuguri populare, includerea acestora n
circuitele turistice, crearea unor structuri de comercializare a obiectelor de artizanat prin
diverse re|ele de magazine i institu|ii de cultur.
8.7. PiaBa de arte vizuale 6 pe#tru Cocietatea valoric$
Perioada de tranzi|ie de la sistemul centralizat la economia de pia| a condi|ionat
reformarea sistemului institu|ional de arte plastice. A sczut numrul de comenzi, n
5l
special cele care veneau pe filiera Fondului Plastic al Uniunii Artitilor Plastici (UAP), au
crescut pre|urile de ntre|inere a atelierelor de crea|ie, plasticienii ob|in tot mai greu un
atelier, din motivul c astfel de construc|ii specializate nu se mai realizeaz.
Lipsa unei pie|e de desfacere n republic a dus la migra|ia masiv a
plasticienilor i a operelor lor peste hotare. Astfel, arta profesionist a scpat de sub
domina|ia ideologic, dar a ajuns sub presiunea factorului economic. Numrul de lucrri
vndute i ctigurile ob|inute de pe urma lor sunt derizorii. Procesul de liberalizare
economic, dispari|ia cenzurii ideologice i a interdic|iilor administrative au contribuit la
diversificarea formelor de asociere a artitilor plastici. Cu toate c Uniunea Artitilor
Plastici continu s rmn cea mai mare organiza|ie obteasc de artiti din R.
Moldova, ea i-a modificat sim|itor modul de activitate, devenind, dintr-o asocia|ie de
breasl, o uniune format din mai multe grupuri de artiti plastici, reuni|i pe baz de idei
i programe artistice.
)biective operaBio#ale pe#tru dezvoltarea i#duCtriilor culturale:
l. Crearea u#ei veritabile pieBe i#ter#e reprezint o prioritate n ceea ce privete
creterea procentului de ocupare a for|ei de munc i consolidarea coeziunii sociale,
precum i realizarea unei creteri economice durabile.
2. CartograGierea industriilor culturale din Republica Moldova cu for|ele specialitilor
din institu|iile de cultur locale, prin concertarea eforturilor cu factorii de decizie din
cadrul autorit|ilor publice.
3. 2Cigurarea co#Cecve#t$ a drepturilor de proprietate i#telectual$% care este o
condi|ie sine qua non pentru conservarea diversit|ii culturale europene.
4. ProDovarea Dobilit$Bii arti"tilor, a persoanelor care profeseaz n sectorul
cultural i al operelor, fapt care reprezint o modalitate de a ajuta industriile culturale
s-i lrgeasc sfera de ac|iune de la nivelul local la cel na|ional.
5. Trebuie create Gacilit$Bi de Gi#a#Bare sus|inute de o veritabil evaluare a specificului
industriilor culturale i de o fiscalitate adaptat bunurilor i serviciilor culturale online
i posibilitatea de a utiliza facilit|i de finan|are.
6. Sporirea coDpete#Belor i#GorDatice ale productorilor de bunuri i servicii culturale
7. *eCco#ce#trarea proceCului cultural prin crearea unui sistem de ncurajare a
dezvoltrii lMM din domeniul culturii n localit|ile rurale
52
8. *ezvoltarea parte#eriatelor ntre Ministerul Culturii cu structurile administra|iei
publice locale
9. Promovarea parte#eriatelor public-privat
l0. Efectuarea Cc!iDburilor de bu#e practici la nivel na|ional i interna|ional
ll. Acordarea de subsidii colectivelor de interpre|i care efectueaz turnee n localit|ile
rurale
l2. lncurajarea comer|ului electronic cu produse i servicii culturale
l3. lncurajarea parteneriatelor coli-ntreprinderi n domeniul artelor i designului ca
modalitate de promovare a incubatoarelor de afaceri
l4. Efectuarea de studii i cercetri privind impactul industriilor creatoare asupra
dezvoltrii economice a Republicii Moldova
l5. Licen|ierea i efectuarea unui control financiar al afacerilor ce |in de deservirea
festivit|ilor i ceremoniilor (hramuri, serate, nun|i, cumetrii etc.);
l6. lnlesniri fiscale pentru autori (reducerea impozitelor pentru onorarii);
l7. Acordarea ndemniza|iilor viagere de merit artitilor i meterilor populari
l8. Stabilirea unor facilit|i vamale i scutirea de TVA pentru comercializarea obiectelor
de art i meteugrit, confec|ionate n Republica Moldova.
l9. Producerea de cr|i electronice compatibile cu gadgeturile moderne, inclusiv cr|i
sonore;
20. Finan|area din mijloace publice a procesului editorial prin decizia concertat a
organelor administra|iei publice i societ|ii civile;
2l. Sus|inerea participrii editurilor autohtone la trgurile interna|ionale de carte;
22. lncluderea n circuitul turistic a atelierelor specializate pentru artizanat i
meteuguri populare.
23. Facilitarea comercializrii obiectelor de artizanat prin diverse re|ele de magazine.
24. Elaborarea mpreun cu AGEPl a unei liste a obiectelor de patrimoniu, dreptul
asupra folosirii imaginii crora apar|ine statului n persoana Ministerului Culturii.
53
@, )3I+C(I4&0 'R, -: *I4+RSI(2(+ C&0(&R209 1I *I20)=
I'(+RC&0(&R20 P+'(R& I'(+=R2R+ 1I I'C0&8I&'+
S)CI209
9.1. 2cceC #eliDitat la valorile culturale 6 pe#tru o Cocietate proCper$
Conceptul de dezvoltare uman este indisolubil legat de exerci|iul drepturilor i
libert|ilor fundamentale. Dac dezvoltarea uman se concentreaz pe ntrirea
capacit|ilor i a libert|ilor la nivelul membrilor unei comunit|i, drepturile fundamentale
se constituie n cerin|e de structurare a vie|ii sociale, astfel nct aceste capacit|i i
libert|i s fie garantate, asigurate i facilitate.
Orice analiz a drepturilor culturale trebuie s porneasc de la drepturile de baz,
care sunt n acelai timp drepturi individuale i drepturi colective:
dreptul de acces la informa|ie i cultur;
dreptul de participare la via|a cultural
Prin Declara|ia ONU de la Fribourg se contureaz i drepturile care deriv din
cele de baz:
dreptul la respectul identit|ii culturale;
dreptul fiecrei persoane de a se identifica cu o comunitate cultural;
dreptul de acces la patrimoniul cultural;
dreptul la protec|ia activit|ilor creatoare;
dreptul la protec|ia propriet|ii intelectuale;
dreptul la educa|ie, inclusiv la educa|ia artistic i la educa|ia pentru art;
dreptul de a desfura n mod liber activit|i culturale, inclusiv dreptul la mobilitate
a creatorilor, artitilor i a crea|iilor lor.
Drepturile culturale recunosc i protejeaz identit|ile culturale i diversitatea
cultural i, n acelai timp, recunosc legtura indisolubil a acestora cu dezvoltarea
economic i social. Drepturile culturale nu sunt numai drepturi fundamentale de sine
stttoare, ci i parte indivizibil a drepturilor civile, politice, sociale i economice. Din
aceast perspectiv, la nivel european, au fost formulate o serie de principii, care
trebuie s se regseasc n politicile culturale ale fiecrei |ri:
Fiecare individ trebuie s-i poat satisface drepturile culturale.
Satisfacerea drepturilor culturale este indispensabil demnit|ii i dezvoltrii
persoanei.
Fiecare individ are dreptul de a participa la via|a cultural a comunit|ii.
Recunoaterea i protejarea diversit|ii culturale i lingvistice este o obliga|ie a
fiecrui stat
Ca politic public, politica cultural trebuie s se axeze pe crearea condi|iilor
pentru exerci|iul liber i nestnjenit al celor dou drepturi culturale de baz: dreptul de
acces la cultur i dreptul de participare la via|a cultural. Accesul la practicile i
experien|ele culturale pentru to|i cet|enii, indiferent de na|ionalitate, ras, sex, vrst
etc., le mbog|ete identitatea i le confer sentimentul de apartenen| la un grup, la o
comunitate, sus|innd n acest fel i integrarea i incluziunea social. Participarea la
cultur nseamn garantarea unor condi|ii concrete pentru exprimare liber, pentru
desfurarea de activit|i creatoare ntr-o multitudine de forme i de modalit|i, att la
nivel individual, ct i comunitar.
Dreptul de participare trebuie n|eles i ca dreptul de a participa la conceperea i
implementarea politicilor culturale. Dimensiunea participativ a drepturilor culturale este
o parte esen|ial a exerci|iului drepturilor fundamentale n ansamblul lor.
9.2. &#itate E# diverCitate 6 pe#tru o Cocietate pluraliCt$ "i Dulticolor$
Caracteristicile esen|iale ale epocii moderne sunt pluralismul i diversitatea.
Pluralismul de opinie, precum i pluralismul de exprimare artistic sunt condi|ii imanente
de dezvoltare a societ|ii democratice.
*iverCitatea cultural$ este un element central al politicii i strategiilor culturale.
Conceptul de diversitate cultural are ns mai multe sensuri, pe care trebuie s le lum
n considerare: diversitate etno-rasial (diversitatea comunit|ilor i minorit|ilor
na|ionale), diversitate lingvistic, diversitate genera|ional, diversitatea unor ,comunit|i
de interese" etc. Pe lng elementele comune, fiecare din aceste grupuri i comunit|i
are propria sa identitate cultural. Aspectele majore ale acestui concept se refer la
faptul c:
l. Diversitatea cultural se exprim n coexisten|a i schimbul de practici
culturale diferite i n producerea i consumul de bunuri i servicii culturale diverse.
2. Diversitatea cultural nu se poate realiza n absen|a condi|iilor care asigur
libertatea de crea|ie artistic i libertatea de informare, precum i a formelor de
schimburi culturale, n special n ceea ce privete serviciile audiovizuale.
55
3. Diversitatea cultural este un factor de dezvoltare durabil.
Astfel, diversitatea cultural presupune:
recunoaterea, promovarea i dezvoltarea culturilor locale i ale minorit|ilor;
protejarea institu|iilor culturale i a bunurilor i serviciilor pe care acestea le
furnizeaz;
protejarea limbilor, a tradi|iilor i obiceiurilor, a stilurilor de via| ale comunit|ilor;
protejarea diversit|ii de con|inuturi i de forme de expresie artistic;
pluralismul serviciilor de informare;
dezvoltarea industriilor culturale;
diversitatea sistemelor de instruire i formare;
accesul indivizilor i al comunit|ilor la cultura proprie i participarea la via|a
cultural.
Din aceste perspective, diversitatea cultural rspunde nevoilor sociale, culturale,
de instruire i informare, de dezvoltare democratic a societ|ii i a indivizilor i este
recunoscut ca un principiu fundamental al modelului european de dezvoltare.
@,3, Ide#tit$Bi culturale "i dialog i#tercultural 6 pe#tru coeziu#e
Cocial$
Problema identit|ii culturale, indispensabile de identitatea na|ional a creat n
ultimele decenii motive frecvente de tensiune n societatea moldoveneasc. Procesele
sociale din ultimele decenii au divizat societatea dup principii etnice, lingvistice i
viziuni politice. Abordarea politic excesiv a problemei identit|ii de ctre purttorii de
opinii contradictorii, intoleran|a fa| de punctul de vedere al oponen|ilor politici face
imposibil tratarea judicioas i tolerant a problemelor culturale, conectate puternic la
factorul politic. Pot fi enumerate mai multe probleme culturale vzute actualmente sub
prisma politicului: demontarea monumentelor perioadei totalitariste, func|ionarea limbilor
vorbite, emisiunile la canalele de televiziune etc.
Confruntarea n societate pe dimensiunea cultural tirbete esen|ial din
imaginea |rii n calitate de partener credibil pe calea integrrii europene i a
parteneriatelor interna|ionale politice i economice.
Mediul cultural urmeaz a fi dezvoltat n strict conformitate cu cerin|ele
recunoscute interna|ional de respectare a drepturilor i libert|ilor fundamentale ale
omului, nondiscriminare, toleran| i dialog intercultural.
56
Dialogul intercultural din Republica Moldova trebuie s porneasc de la sloganul
,Respectul fa| de sine este premisa respectului fa| de altul". Astfel, crearea condi|iilor
adecvate pentru dezvoltarea liber a identit|ilor culturale n diversitatea care
caracterizeaz structura etno-demografice a popula|iei, dezvoltarea istoric, tradi|iile i
obiceiurile na|ionale va contribui la crearea unui mediu cultural tolerant.
9.4. Colaborarea cultural$ i#ter#aBio#al$ 6 pe#tru Dobilitatea valorilor
ln Europa actual schimburile culturale sunt mai dinamice i mai intense. Astfel,
libera circula|ie a nlesnit semnificativ schimburile i dialogurile culturale transfrontaliere.
Activit|ile culturale i cererea de bunuri culturale sunt n plin dezvoltare i beneficiaz
de un acces fr precedent mul|umit noilor mijloace de comunicare.
lntegrarea cultural european reprezint un domeniu prioritar care urmeaz a fi
fortificat pe viitor. O serie de proiecte i programe culturale urmeaz a fi puse n
aplicare n urmtorii ani, ca parte a asisten|ei financiare i tehnice a Uniunii Europene.
Aceste ac|iuni culturale trebuie s vizeze conservarea i restaurarea siturilor
patrimoniului, producerea i circula|ia operelor de art, nfiin|area sau restaurarea
muzeelor, ntrirea capacit|ii locale a operatorilor culturali i a artitilor, precum i
organizarea de evenimente culturale majore.
Un obiectiv prioritar pentru urmtorii ani urmeaz a fi acordat promovrii valorilor
culturale na|ionale n vederea sus|inerii identit|ii na|ionale pentru concet|enii de peste
hotarele |rii, sus|inerea i revitalizarea tradi|iilor i obiceiurilor na|ionale n zonele
locuite de concet|eni de pe teritoriul altor state, participarea la organizarea i
desfurarea n |rile de reedin| ale diasporei moldoveneti a activit|ilor
(congreselor, festivalurilor, conferin|elor, expozi|iilor etc.), de promovare a limbii, culturii,
tradi|iilor i imaginii pozitive a Republicii Moldova.
ln scopul implementrii acestui obiectiv, i avnd la baz bunele exemple
existente n |rile din regiune, Ministerul Culturii n comun cu Ministerul Afacerilor
Externe i lntegrrii Europene urmeaz a crea un lnstitut (Centru) de promovare a
culturii na|ionale. Misiunea acestui Centru este de a promova cultura i civiliza|ia
na|ional n |ar i n afara ei, creterea vizibilit|ii valorilor culturale na|ionale n lume
va constitui scopul principal al activit|ilor desfurate de aceast institu|ie.
Un obiectiv important vizeaz dezvoltarea rela|iilor cu UNESCO i Consiliul
Europei, ndeosebi n privin|a conservrii, promovrii i protejrii patrimoniului cultural i
57
a promovrii diversit|ii culturale i a culturii minorit|ilor, armonizrii cadrului legislativ
na|ional la standardele promovate de aceste organiza|ii.
ln ceea ce privete rela|iile culturale interna|ionale, Ministerul Culturii are trei
misiuni principale:
lntegrarea cultural european
pe plan bilateral: urmeaz a fi elaborate noi Acorduri de cooperare inter-
guvernamental i inter-ministerial n colaborare cu direc|iile i institu|iile subordonate
ministerului, cu alte ministere i institu|ii publice, cu organiza|ii interguvernamentale
precum i cu institu|iile omoloage din strintate, monitorizeaz i/sau coordoneaz
punerea n practic a ac|iunilor prevzute n acestea, prin: facilitarea mobilit|ii
creatorilor, artitilor, precum i a specialitilor din organiza|iile culturale; facilitarea
circula|iei operelor, ndeosebi prin expozi|ii itinerante, turnee artistice, festivaluri de
teatru, muzic i film, trguri de carte i de meteuguri tradi|ionale; participarea la
programe i proiecte culturale bilaterale.
Pe plan multilateral : elaborarea i monitorizarea asocierea Republicii Moldova la
programele culturale ale organiza|iilor interna|ionale i/sau regionale i ale re|elelor
interna|ionale i/sau regionale Consiliul Europei, UNESCO, Organiza|ia lnterna|ional
a Francofoniei, Organiza|ia Cooperrii Economice a Mrii Negre (OCEMN), Procesul de
Cooperare n Europa de Sud-Est, lni|iativa Central European, Consiliul Cooperrii
Regionale, Fondul Umanitar de colaborare n domeniul Culturii al statelor-membre ale
CSl.
)biectivele colabor$rii culturale i#ter#aBio#ale vor viza:
*ezvoltarea relaBiilor bilaterale:
consolidarea prioritar a rela|iilor culturale cu |rile Uniunii Europene i
Comunit|ii Statelor lndependente i Statelor Unite;
dezvoltarea cooperrii culturale cu |rile din spa|iul vest-balcanic, Asia Central,
Orientul Mijlociu, Extremul Orient.
*ezvoltarea relaBiilor Dultilaterale:
favorizarea cooperrii culturale regionale prin implicarea mai activ a Republicii
Moldova n programele culturale ale UNESCO, Consiliului Europei, Organiza|iei
lnterna|ional a Francofoniei, OCEMN, Organiza|ia Cooperrii Economice a Mrii
Negre (OCEMN), lni|iativa Central European, Procesul de Cooperare n Europa de
58
Sud-Est, Comunitatea Statelor lndependente, Fondul Umanitar de colaborare n
domeniul Culturii al statelor-membre ale CSl.
59
10, )3I+C(I4&0 'R, :: I'S(I(&(II *+ C&0(&R9 S&S.I'&(+
*+ M2'2=M+'( P+R7)RM2'( P+'(R& C)+8I&'+ S)CI209
10.1.*ezvoltare i#CtituBio#al$ - pe#tru o i#GraCtructur$ cultural$
eGicie#t$
lnfrastructura cultural al unei localit|i, regiuni sau a |rii n ntregime este
constituit din principalii actan|i ai procesului cultural institu|ii de cultur de stat i
private, freelanceri i structuri ale societ|ii civile.
Cea mai important problem cu care se confrunt institu|iile de cultur, n
special cele gestionate de ctre stat este finan|area insuficient a activit|ii lor. Cu toate
c majoritatea institu|iilor de cultur ntr-o msur mai mare sau mai mic, n func|ie de
specificul activit|ii lor de baz, pot desfura i activit|i generatoare de venituri
suplimentare, eforturi n acest sens se ntreprind foarte nensemnate.
ln acelai timp dependen|a financiar absolut de sursele bugetare i las
amprenta asupra creativit|ii i diversit|ii formelor de crea|ie, deoarece activitatea este
dictat preponderent de comanda de stat. Majoritatea institu|iilor de cultur ale statului
nu pot prin defini|ie s-i asigure autonomie financiar din activitatea proprie (Teatrul
Na|ional de Oper i Balet, Filarmonica Na|ional, Sala cu Org, bibliotecile de toate
nivelurile, muzeele etc.), ns acele ce desfoar activit|i creative duc lips de
independen| financiar i de multe ori nu-i pot permite desfurarea sau finisarea
unor proiecte culturale ini|iate. Statul trebuie s joace rolul unui garant al dezvoltrii lor
continue. Mecanismul de finan|are trebuie s exclud din start folosirea institu|iilor de
cultur n scopuri politice. lnstitu|iile trebuie ncurajate s-i extind nivelul de
autonomie, autogestionare, devenind totalmente responsabile de dezvoltarea lor
interioar i pentru politica lor de administrare.
Administratorii culturali deseori sunt lipsi|i de ini|iativ n cutarea formelor noi de
activitate i ob|inerea resurselor suplimentare pentru desfurarea activit|ii, de multe
ori neavnd cunotin|ele i abilit|ile manageriale corespunztoare.
Pentru realizarea acestor deziderate este necesar:
l. De dezvoltat industriile culturale n calitate de sector distinct al economiei
2. De democratizat mecanismul de finan|are din sursele bugetare
3. De ncurajat pe toate cile mecenatul cultural
4. De valorificat la maximum poten|ialul cultural al comunit|ii
60
5. De ncurajat parteneriate public-private
6. De fortificat abilit|ile manageriale ale administratorilor culturali, att din sectorul de
stat, ct i din cel privat.
10.2.I#CtituBii teatral-co#certiCtice "i circuri
La momentul actual n Republica Moldova exist o re|ea de institu|ii teatral-
concertistice i de circ n numr de 35, plus 2 Giliale cu form juridic diferit de stat,
obteasc, privat. Dintre acestea, : u#it$Bi au statut ,na|ional", 1- institu|ii au statut
,republican", 10 institu|ii municipale, fondate de autorit|ile publice regionale i local, @
companii independente cu profil teatral.
Aceste institu|ii, conform Legii cu pri!ire #a teatre, circuri 9i organi5aii
concertistice nr 1021A;B "in 11102002, snt finan|ate de la bugetul de stat n
propor|ie de 60 % din necesit|i pentru cele republicane i 80 % pentru cele cu statut
,na|ional", sumele acoperind salariile i cheltuielile de ntre|inere a infrastructurii, fr
aloca|ii pentru completarea repertoriului.
ln afar de subven|iile de stat direc|ionate expres institu|iilor, se ofer finan|ri
din buget pentru ac|iuni/proiecte artistice de interes social. ln unele cazuri, anumite
proiecte se pot desfura n parteneriat cu organele publice locale, n baza unor cote de
participare a partenerilor. ln acelai context, snt finan|ate din bugetul de stat i Ong-
urile cu profil cultural, care desfoar diverse activit|i festivaluri, workshop-uri,
treceri n revist, proiecte sociale etc., inclusiv n domeniul teatrului.
Conform Raportului Na|ional pentru UNESCO -ecanismu# "e interaciune *ntre
teatru 9i stat *n ri#e "e tran5iie Corme#e "e susinere a teatru#ui *n perioa"a cri5ei
economice: abor"ri manageria#e 9i 'inanciare, n Republica Moldova 1 i#CtituBie de
Cpectacol revi#e la aproFiDativ 111 Dii locuitori, o cifr sun nivelul mediei europene
(pentru compara|ie, n statele din spa|iul european Polonia, Estonia, Lituania,
Slovacia - l institu|ie revine la aproximativ 50 87 mii locuitori).
'uD$rul de teatre private E# CpaBiul europea# eCte Dult Dai Dare decEt E#
RM, uneori ajungnd la jumtate din cele de stat (n Polonia din cele 599 teatre, 350 snt
private; n Slovacia din cele 62 teatre 35 private; n Lituania din 39 teatre 26
private).
Privitor la 'inanarea institu|iilor spectaculare din Republica Moldova, la nivelul
anului 20l0, aceasta variaz ntre 1: Dl# 1?? Dii lei 6 -12 Dii lei n cele de stat i
ntre 3 Dl#, 2:1 Dii lei - 3-%0 Dii lei n institu|iile municipale, UTA Gguzia. Salariul
6l
mediu pe |ar al unui angajat din domeniu constituie 1@30 lei, adic l23 Euro. ln statele
europene bugetul mediu per institu|ie este ntre 2mln 920 mii Euro i l mln 34l mii
Euro, iar salariul mediu pe |ar al unui angajat din domeniu se situeaz ntre 434 705
Euro. ln Republice Moldova finan|area teatrelor este n jumtate mai mic, iar salariul
mediu este de 3,5 5,7 ori mai mic dect n statele europene.
Pe lng finan|area modest, se atest i un management defectuos, lipsa unei
politicii eficiente de marketing, cheltuieli nejustificate. Pentru dezvoltarea artelor
spectaculare ntr-un cadru de normalitate, asigurarea calit|ii operelor artistice i
apropierea activit|ii institu|iilor teatral-concertistice de standardele europene se impun
urmtoarele obiective operaBio#ale:
Modificarea cadrului legislativ i normativ, n special pe segmentul ,politic de
salarizare";
Modificarea re|elei institu|iilor teatral-concertistice i mecanismului de finan|are a
acestora;
Desconcentrarea re|elei i nfiin|area institu|iilor profesioniste pe ntreg teritoriul
|rii;
Fortificarea managementului institu|ional prin politici stimulatorii, n baz de
performan|e a indicilor statistici.
10.3.3iblioteci - pe#tru Cocietatea cu#oa"terii
Potrivit situa|iilor statistice pentru anul 20ll, n |ar activeaz o re|ea constituit din
l383 de biblioteci publice. Dei ca numr de locuitori per bibliotec situa|ia corespunde
recomandrilor lFLA/UNESCO (2500 de locuitori/per bibliotec), ca infrastructur bibliotecile
publice sunt depite de exigen|ele societ|ii informa|ionale, necesit|ile utilizatorilor i
standardele de calitate atestate de experien|a altor |ri.
Numrul de utilizatori activi n anul 20ll a constituit 820,8 (aproximativ 23% din
popula|ia |rii) iar numrul de mprumuturi a fost de 204l6,6. Numrul de vizite a constituit
859l,9, cu 337,9 mai mult dect anul precedent. Creterea numrului de vizite este dovada c
popula|ia |rii este contient de valoarea bibliotecii.
Popula|ia |rii are rspunsuri foarte clare privind mbunt|irea serviciilor bibliotecilor
publice. Conform Studiului sociologic ,7i"ele de raportare a cet$Be#ilor, Republica Moldova
L2011M 55% dintre responden|i sugereaz mbunt|irea finan|rii bibliotecilor, 2l%
mbunt|irea competen|elor personalului, l4% organizarea (reorganizarea spa|iilor), 7%
accesul la informa|ia de calitate, 3% sugereaz un comportament mai politicos al personalului.
Conform acestui studiu% nivelul de solicitare a serviciilor bibliotecilor publice este de 5,5%,
62
situndu-se intre nivelul de solicitare a serviciilor oferite de policlinici/centre ale medicilor de
familie 39,3%, care sunt n fruntea clasamentului i Consiliile raionale cu l,0%.
Cu toate problemele cu care se confrunt bibliotecile:starea neadecvat a spa|iilor care
nu corespund nici standardelor, i nici necesit|ilor i ateptrilor utilizatorilor, calitatea
resurselor info documentare, lipsa tehnologiilor moderne de informare i comunicare, 89%
dintre responden|i se declar satisfcu|i de serviciile prestate de biblioteci. Bibliotecile publice
se afl n topul institu|iilor informa|ia despre serviciile crora este considerat (de 88% de
responden|i) ca fiind accesibil i complet. Nivelul de satisfac|ie al responden|ilor, privind
calitatea serviciilor oferite de bibliotecile publice este de 6,36, pe o scar de la l la 7, unde l
reprezint "complet nesatisfcut" i 7 "complet satisfcut".
Grupurile vulnerabile ale popula|iei au cele mai mari dificult|i privind accesibilitatea i
calitatea serviciilor oferite de biblioteci. ln acest context, serviciile adresate grupurilor
vulnerabile devin factori-cheie pentru mbunt|irea accesului i a serviciilor.
Prin intermediul bibliotecilor publice cet|enii |rii pot beneficia de un fond de publica|ii
constituit din l6 878,7 exemplare. ln ultimii ani numrul achizi|iilor este n continu descretere.
Achizi|iile anului 20ll au constituit 295,8, cu l8,3 mai pu|in dect n anul precedent. Achizi|iile
per capita sunt de 0,08 cr|i pe cap de locuitor n timp ce recomandarea lFLA/UNESCO este
de 0,25. Rata medie de nnoire a fondului de 57 de ani (recomandrile lFLA/UNESCO sunt de
7-l0 ani) i cea de circula|ie a fondului de numai l,2 denot faptul c resursele info-
documentare disponibile n biblioteci sunt foarte nvechite i respectiv nu corespund
necesit|ilor utilizatorilor, care solicit servicii noi, inovative, mobile, i uor de utilizat.
O problem constant a bibliotecilor publice este dotarea insuficient cu echipamente i
tehnologii de informare i comunicare. Din numrul total de biblioteci doar 278 de|in
calculatoare, inclusiv l62 dispun de conexiune internet. Numrul total de calculatoare
disponibile n bibliotecile publice, att pentru utilizatori, ct i pentru personal este de 985,
inclusiv 742 conectate internet.
Conform sondajelor, doar 7% de responden|i acceseaz bibliotecile publice prin
internet. O cifr alarmant pentru biblioteci este numrul extrem de mic al cet|enilor (3%) care
utilizeaz internetul n bibliotec. Bibliotecile sunt la acest capitol pe ultimul loc din cele 30 de
institu|ii care presteaz servicii publice. Cei mai mul|i dintre responden|i 66% acceseaz
internetul acas. Pentru a contacta serviciile bibliotecii, 94% dintre responden|i se deplaseaz
la bibliotec, 9% apeleaz prin telefon i cte 4% folosesc pota electronic sau pagina Web a
bibliotecii.
ln bibliotecile publice activeaz 2458 bibliotecari, respectiv 2305 n echivalent norme
ntregi. Din numrul total de bibliotecari l229 sunt cei cu studii superioare, inclusiv 780 cu studii
superioare de specialitate i l229 sunt cu studii medii, inclusiv 696 cu studii medii de
specialitate.
63
Realizarea misiunii i tuturor rolurilor bibliotecilor publice n societate depind de
calificarea profesional a personalului bibliotecii. Activitatea personalul bibliotecii trebuie s se
bazeze pe o gam larg de abilit|i i competen|e, inclusiv pentru a oferi suport utilizatorilor n
aplicarea TlC, consilierea n satisfacerea necesit|ilor de lectur i ajutor n regsirea
informa|iilor din toate domeniile pentru satisfacerea necesit|ilor informa|ionale. Succesul
bibliotecilor n prestarea serviciilor cu valoare adugat, formarea parteneriatelor pentru
informarea comunit|ii va depinde de cunotin|ele, abilit|ile i atitudinile personalului bibliotecii.
Starea actual a structurii sistemului de formare profesional i a competen|elor profesionale a
personalului bibliotecilor nu corespund necesit|i comunit|ii.
ln scopul dezvoltrii performan|elor profesionale personalul bibliotecilor trebuie s
acorde un interes deosebit formrii continue n func|ie de exigen|ele impuse de accesul la
tehnologiile de informare i comunicare moderne i de necesit|ile informa|ionale ale
utilizatorilor serviciilor biblioteci. Cunotin|ele, competen|ele i abilit|ile profesionale dobndite
n procesul formrii profesionale trebuie s asigure personalului bibliotecii participarea creativ
i inova|ional n transmiterea informa|iei i cunotin|elor, activit|ile de cercetare, educa|ie i
dezvoltare a comunit|ii.
MiCiu#ea bibliotecii publice moderne are la baz trei priorit|i:
l. promovarea lecturii i a nv|rii neformale;
2. accesul la resurse infodocumentare i servicii digitale, inclusiv e-guvernare; diminuarea
inegalit|ii digitale;
3. incluziunea social, dezvoltarea cultural i dezvoltarea identit|ii comunitare.
4iziu#e: Ctre anul 2020 bibliotecile publice din Republica Moldova trebuie s devin
centre comunitare care vor garanta accesul la informa|ii i cunoatere, vor facilita nv|area pe
tot parcursul vie|ii, vor activa n vederea beneficiului economic, social, i vor contribui
substan|ial la mbog|irea vie|ii culturale a cet|enilor. Bibliotecile vor oferi acces la informa|ia
de baz din lnternet. Serviciile oferite vor corespunde cerin|elor i necesit|ilor utilizatorilor, n
condi|ii de eficien| economic. Bibliotecile vor forma parteneriate cu organiza|ii de caritate,
organiza|ii private, funda|ii i alte institu|ii ale societ|ii civile, vor dezvolta colaborarea
interbibliotecar n vederea promovrii societ|ii civile i mbunt|irii serviciilor semnificative
pentru membrii comunit|ii.
Activitatea bibliotecilor pn n anul 2020 se bazeaz pe urmtoarele ci#ci priorit$Bi:
l. Armonizarea cadrului de reglementare i a politicilor sectoriale de dezvoltare a
domeniului
2. Dezvoltarea serviciilor interactive de bibliotec prin utilizarea tehnologiei informa|iei i
comunica|iilor.
64
3. Dezvoltarea unor colec|ii de documente care s asigure necesarul minim prevzut de
standardele interna|ionale.
4. Perfec|ionarea sistemului de instruire
5. Dezvoltarea infrastructurii bibliotecilor
Prioritate strategic 1 Armonizarea cadrului de reglementare i a politicilor
sectoriale de dezvoltare a domeniului
Cadrul de reglementare specific bibliotecilor, precum i cel conex, nu corespunde
diverselor problematici ale domeniului. Bibliotecile publice, dei fac obiectul unui ir de
acte legislative, acestea nu le asigur un loc distinct n societatea informa|ional i acea
a cunoaterii. ln scopul mbunt|irii cadrului opera|ional al bibliotecilor publice este
imperios de a reglementa prevederi specifice referitoare la: finan|area adecvat a
bibliotecilor, informatizarea bibliotecilor, perfec|ionarea cadrelor bibliotecare, achizi|ia
cr|ilor prin intermediul achizi|iilor publice, furnizarea resurselor electronice (baze de
date, cr|i electronice), digitizarea patrimoniului cultural i a domeniului public,
asigurarea unor excep|ii i limitri ale dreptului de autor etc.
)biectiv CpeciGic: PerGecBio#area cadrului legal privi#d bibliotecile publice
- Legii cu privire la biblioteci
- Legii cu privire la achizi|ii publice
- Legea cu privire la dreptul de autor i drepturi conexe;
- Legea cu privire la activitatea editorial;
- Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor
bibliotecare;
- Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea nomenclatoarelor serviciilor cu plat
prestate de ctre Ministerul Culturii i Turismului i institu|iilor subordonate;
- Revizuirea Normativelor de organizare i func|ionare a bibliotecilor publice;
)biectiv CpeciGic: +laborarea u#or #oi i#CtruDe#te Nuridice pe#tru bibliotecile
publice
- Elaborarea i aprobarea Normativelor de finan|are a bibliotecilor;
- Elaborarea Regulamentului de conservare a publica|iilor electronice;
- Elaborarea Regulamentului privind comercializarea publica|iilor (cr|i, reviste)
scoase din colec|iile bibliotecilor;
- Elaborarea Regulamentului privind asigurarea integrit|ii i securit|ii colec|iilor de
bibliotec;
65
- Reglementarea statal a aplicrii standardelor n domeniu de ctre bibliotecile din
Moldova;
- Elaborarea nomenclatorului competen|elor.
- Aprobarea Normelor de timp i de produc|ie n activitatea bibliotecilor.
Prioritatea strategic : !ezvoltarea serviciilor interactive de bibliotec prin utilizarea
te"nologiei informaiei i comunicaiilor#
l. lmplementarea standardelor i politicilor cu privire la asigurarea serviciilor de calitate n
biblioteci;
2. Asigurarea de ctre administrarea public local a unui sistem de servicii moderne,
accesibile i adaptate necesit|ilor comunit|ii;
3. Optimizarea infrastructurii serviciilor informa|ionale electronice pentru diversele categorii
de utilizatori i arii de activitate: educa|ie, sntate, protec|ie social, agricultur etc.;
4. Dezvoltarea platformelor electronice na|ionale pentru furnizara e-serviciilor de bibliotec
din incinta institu|iei, ct i la distan|;
5. Asigurarea securit|ii informa|ionale n utilizarea serviciilor de bibliotec;
6. Consolidarea unui sistem de instruire a utilizatorilor n vederea utilizrii TlC.
Prioritatea strategic $: !ezvoltarea unor colecii de documente care s asigure
necesarul minim prevzut de standardele internaionale pentru bibliotecile publice: l,5 2,5
documente/locuitor, s satisfac nevoile de lectur i informare a popula|iei i s ating o rat
de nnoire de cel mult l5 ani, prin:
1. Realizarea unui program na|ional de sus|inere a achizi|iei de documente printr-o alocare
de minim 0,5 /locuitor.
2. Orientarea achizi|iei spre toate categoriile de documente purttoare de informa|ii pentru
ca bibliotecile s poat contribui n mod real la sus|inerea societ|ii informa|ionale
(documente electronice (CD-Rom-uri, cr|i electronice, periodice electronice, baze de
date, DVD-uri) i documentele audiovizuale, asigurnd dotrile tehnice corespunztoare
pentru accesarea acestor documente).
3. Realizarea unei strategii proprii de dezvoltare a colec|iilor n fiecare bibliotec public,
care s vizeze atingerea unui echilibru optim ntre achizi|ia de documente, eliminarea
documentelor i mrirea colec|iei.
4. Realizarea unor noi criterii de selec|ie i modalit|i de achizi|ie a cr|ii (scoaterea cr|ii
din lista bunurilor pasibile de achizi|ii publice)
Prioritatea Ctrategic$ I4, Perfecionarea sistemului de instruire cu scopul
asigurrii creterii capacitii profesionale a resurselor umane pentru sistemul
bibliotecilor publice din %epublica &oldova
66
Realizarea misiunii i tuturor rolurilor bibliotecilor publice n societate depind de
calificarea profesional a personalului bibliotecii. Activitatea personalul bibliotecii trebuie
s se bazeze pe o gam larg de abilit|i i competen|e, inclusiv pentru a oferi suport
utilizatorilor n aplicarea TlC, consilierea n satisfacerea necesit|ilor de lectur i ajutor
n regsirea informa|iilor din toate domeniile pentru satisfacerea necesit|ilor
informa|ionale. Succesul bibliotecilor n prestarea serviciilor cu valoare adugat,
formarea parteneriatelor pentru informarea comunit|ii va depinde de cunotin|ele,
abilit|ile i atitudinile personalului bibliotecii. Starea actual a structurii sistemului de
formare profesional i a competen|elor profesionale a personalului bibliotecilor nu
corespund necesit|i comunit|ii.
ln scopul dezvoltrii performan|elor profesionale personalul bibliotecilor trebuie
s acorde un interes deosebit formrii continue n func|ie de exigen|ele impuse de
accesul la tehnologiile de informare i comunicare moderne i de necesit|ile
informa|ionale ale utilizatorilor serviciilor biblioteci. Cunotin|ele, competen|ele i
abilit|ile profesionale dobndite n procesul formrii profesionale trebuie s asigure
personalului bibliotecii participarea creativ i inova|ional n transmiterea informa|iei i
cunotin|elor, activit|ile de cercetare, educa|ie i dezvoltare a comunit|ii.
'biectivul specific 1: )ptiDizarea GorD$rii proGeCio#ale de baz$ a perCo#alului
bibliotecii
Elaborarea i implementarea planurilor noi de formarea profesional de baz
(studii universitare de licen| i studii universitare de masterat) pentru personalul
bibliotecii, racordate la necesit|ile informa|ionale, culturale i sociale ale
comunit|ii
Elaborarea unei politici coerente de recrutare i organizare a campaniilor de
orientare profesional a tinerilor din institu|iile de nv|mnt preuniversitar
Racordarea "Clasificatorului ocupa|iilor din Republica Moldova" la transformrrile
i misiunile institu|iilor infodocumentare
Elaborarea reglementrilor / recomandrilor n scopul angajrii n cmpul muncii
a specialitilor n func|ie de nivelul de|inut de studii universitare de specialitate
(licen|, masterat) i de competen|ele i abilit|ile ob|inute dup formarea
profesional de baz
67
'biectivul specific : *ezvoltarea capacit$Bii i#CtituBio#ale pe#tru GorDarea
co#ti#u$ a perCo#alului bibliotecii
Asigurarea accesului pentru formarea profesional individual i de calitate
pentru to|i angaja|ii bibliotecii
Dezvoltarea Centrului de Formare Continu a Bibliotecarilor n baza Sec|iei de
Formare Continu a Universit|ii de Stat din Moldova
Crearea unei re|ele, extinderea cooperrii i formarea de parteneriate pentru
formarea continu a personalului bibliotecii i editarea manualelor pentru
suportul n formarea profesional
Sus|inerea programelor de instruire online pentru formarea continu a
personalului bibliotecii
Modificarea ,Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de
calificare a cadrelor bibliotecare"
'biectivul specific $: 7orDarea "i dezvoltarea coDpete#Belor proGeCio#ale pri#
GorDarea co#ti#u$ a perCo#alului bibliotecii
Consolidarea formrii profesionale a personalului bibliotecii i a programelor
de instruire continu pentru toate nivelele sistemului de biblioteci
Dezvoltarea standardelor de instruire continu a personalului n scopul
prestrii serviciilor de calitate pentru comunitate
Formarea continu a personalului de conducere din biblioteci n scopul
actualizrii cunotin|elor privind evolu|ia i schimbrile intervenite n institu|iile
infodocumentare
Pregtirea unei noi genera|ii de lideri de bibliotec instrui|i n managementul
afacerilor, managementul inova|ional i n tehnologiile informa|ionale i de
comunicare
'biectivul specific (: PerGecBio#area capacit$Bilor proGeCio#ale pri# activit$Bii de
cercetare E# doDe#iul biblioteco#oDic
Asigurarea unui personal de specialitate n biblioteci (nivel na|ional,
municipal, oraenesc i raional) care s aib ca obiect al activit|ii (trecut n
fia postului) activitatea de cercetare n domeniul biblioteconomic
ldentificarea direc|iilor prioritare de cercetare n domeniul biblioteconomic
pentru diferite nivele de biblioteci
68
Elaborarea unui program de cercetare prin colaborare i cooperare ntre
bibliotecile din |ar
Prioritatea Ctrategic$ 4, !ezvoltarea infrastructurii bibliotecilor
'biectivul specific 1# SpaBii de aDplaCare
Bibliotecile trebuie s dispun de spa|ii care s corespund misiunii, sarcinilor i
func|iilor bibliotecii, volumului i normativelor de pstrare ale resurselor, numrului i
necesit|ilor utilizatorilor, s permit implementarea tehnologiilor moderne de informare i
comunicare.
Necesit|ile comunit|ii servite i asigurarea activit|ii trebuie s fie factorii primordiali n
determinarea spa|iului alocat pentru bibliotec. La proiectarea spa|iilor noi i renovarea celor
existente se vor lua n considerare rigorile procesului de automatizare, cerin|ele comunit|ii,
diversitatea serviciilor oferite publicului, volumul i normativele de pstrare ale resurselor.
La alocarea i construc|ia spa|iilor pentru biblioteci se vor lua n considera|ie
urmtoarele standarde i recomandri:
amplasarea bibliotecii i a punctelor de servire n zonele cu maximum de comoditate pentru
to|i membrii comunit|ii,
cile de acces n spa|iile bibliotecii s permit deplasarea liber a persoanelor cu dezabilit|i
(rampe, ascensoare, marcaje);
n design-ul bibliotecii s se pun accentul pe cromatic, forme, iluminare;
rafturile i echipamentele s fie amplasate conform normelor igienice i sanitare, principiului
accesibilit|ii i flexibilit|ii;
divizarea i personificarea spa|iilor func|ionale ale bibliotecii s se fac conven|ional prin
amplasarea rafturilor, mobilierului, pere|ilor mobili, transparen|i.
'biectivul specific # MiNloace de tra#Cport
Biblioteca public modern trebuie s poat oferi servicii n afara spa|iului de amplasare
pentru a asigura incluziunea social a tuturor membrilor comunit|ii.
Mijloacele de transport din dotarea bibliotecilor vor servi pentru:
servirea persoanelor incapabile de a vizita biblioteca (persoane cu dezabilit|i, de|inu|i,
persoane spitalizate, mame cu copii mici, btrni etc.);
asigurarea redistribuirii documentelor n sistemul unic de mprumut n cadrul re|elelor locale
de biblioteci;
repartizarea operativ a noilor achizi|ii n sistemele de biblioteci;
realizarea activit|ilor de formare profesional a personalului bibliotecilor i de asisten|
metodic.
'biectivul specific $# Mobilier
69
Bibliotecile trebuie s fie echipate cu mobilier specific adecvat serviciilor prestate,
activit|ilor desfurate i categoriilor de utilizatori servi|i.
'biectivul specific (# Ec"ipamente i te"nologii
Biblioteca trebuie s dispun de diverse echipamente i tehnologii pentru a face fa|
exigen|elor societ|ii cunoaterii, a asigura condi|ii optime pentru integritatea colec|iilor, a
utilizatorilor i a personalului.
Biblioteca modern trebuie s fie asigurat cu urmtoarele echipamente i tehnologii:
re|ele de comunica|ii (telefon, lnternet, fax);
echipament de circula|ie a documentelor (barcode, cititoatre de barcode, cititoare de
carduri);
echipament de multiplicare, nregistrare i reproducere (copiator, scanner, echipament
audiovizual i multimedia);
sisteme de iluminare;
sisteme de nclzire i condi|ionare a aerului, ci de aerisire;
sisteme de securitate antiincendiar i antifurt;
echipamente pentru transportarea documentelor (lifturi, bande rulante, crucioare,
vagonete).
10.4.Muzee 6 pe#tru educaBie pri# patriDo#iu
ln Registrul muzeelor din Republica Moldova snt nscrise ll9 muzee de diverse
forme de proprietate, profil i subordonare, din care: 54 muzee de istorie, 34 muzee de
etnografie, l5 muzee comemorative, l0 muzee de studiere a |inutului, 2 muzee de art,
l muzeu de literatur, 3 muzee de tiin|ele naturii. Din numrul muzeelor nscrise n
Registru, l03 institu|ii muzeale se afl n proprietate public, 4 n proprietate privat,
l2 n proprietatea unor organiza|ii obteti, asocia|ii, uniuni de crea|ie etc. ln
subordinea Ministerului Culturii activeaz 5 muzee de categorie na|ional cu ll filiale.
Patrimoniul cultural-istoric de|inut de acestea l constituie 405 667 piese.
CoDpletarea colecBiilor% evide#Ba% co#Cervarea "i reCtaurarea pieCelor
Duzeale, Anual colec|iile muzeale se completeaz cu cca l0-l5 mii piese, majoritatea
din ele intrnd n colec|iile muzeale din dona|ii sau colectri pe teren, mai pu|ine fiind
achizi|ionate din sursele extrabugetare ale muzeelor. Necesit restaurare 905l3 de
piese, sau 8,7% din patrimonial cultural muzeal, dinamica restaurrii acestora
constituind anual doar 3,5-4 mii de piese. ln unele muzee este implementat sistemul de
eviden| electronic a pieselor muzeale. Actualmente n Banca electronic de date
70
privind patrimoniul cultural de|inut sunt nscrise 96 035 piese (23,6% din numrul total
de piese de|inute).
Cercetare "tii#BiGic$, Pentru buna organizare i desfurare a cercetrilor
tiin|ifice specifice institu|iilor muzeale (spturi arheologice, cercetri etnografice n
teritoriu, estimri a situa|iei ecologice, etc.), muzeele nu dispun de investi|ii direc|ionate
pentru aceast activitate. Proiectele de cercetare i publicare a materialelor tiin|ifice
care, ca regul, sunt sprijinite financiar de mai multe organe nonguvernamentale, cum
ar fi Funda|ia ,SOROS" Moldova, PNUD, Uniunea Latin, Guvernul Japoniei,
Ambasada SUA, Biroul UNESCO din Moscova etc.
4aloriGicarea "i proDovarea patriDo#iului cultural, ln aceste scopuri se
organizeaz anual l30-l50 expozi|ii. ln ultimii ani tot mai des se organizeaz expozi|ii i
n afara muzeelor, ele fiind expuse n diverse institu|ii de nv|mnt, n localit|ile rurale
din |ar. A devenit o realitate i organizarea n spa|iile expozi|ionale a expozi|iilor din
colec|iile private, colec|iilor altor institu|ii i altor muzee att din |ar, ct i din strintate.
PrograDe culturale: activit|i educativ-interactive, ateliere de crea|ie, evocri,
comemorri, etc. Din 2005 n republic sunt marcate pe larg Ziua lnterna|ional a
Muzeelor, Ziua European a patrimoniului i participarea la programul cultural european
,Noaptea muzeelor".
MarPeti#gul colecBiilor perDa#e#te "i al eFpoziBiilor Cpecializate este sub
nivelul adecvat al calit|ii. Pu|ine muzee dispun de magazine de comercializare a
suvenirelor, iar acolo unde acestea exist, sortimentul articolelor de artizanat este, de
regul, limitat. Lipsesc sau snt ntr-o stare neadecvat grupurile sanitare, magazinele
de suvenire, servicii de restaura|ie.
PerCo#alul, Actualmente n muzeele na|ionale activeaz 385 angaja|i, inclusiv
226 cercettori i muzeografi cu studii superioare, l5 persoane cu grad tiin|ific (doctori
habilita|i i doctori n istorie, tiin|ele naturii) i l2 doctoranzi.
2locaBii bugetare, ln ultimii 3 ani sursele alocate pentru activitatea muzeelor s-
au micorat de la 30,0 mil. lei n 2008 la l5,5 mln lei pentru anul 20ll. Cheltuielile
pentru achizi|ionarea pieselor de patrimoniu se efectueaz, n special, din sursele
extrabugetare ob|inute de ctre muzee de la serviciile prestate cu plat (nchirierea
spa|iilor, vnzri a biletelor de vizit a muzeelor, efectuarea expertizelor bunurilor
culturale, etc.), acestea constituind anual cca 50-60 mii lei.
7l
Doar Muzeul Na|ional de Art beneficiaz de surse financiare aprobate n
bugetul Ministerului Culturii pentru achizi|ia operelor de art plastic contemporan,
suma pentru aceste scopuri constituind anual l50-200 mii lei.
ProbleDe:
l. Starea tehnic dezastruoas a edificiilor muzeelor i depozitelor de pstrare a
pieselor muzeale. Actualmente muzeele sunt amplasate n 38 de edificii
monumente de istorie i arhitectur de categorie na|ional, statutul crora impune
un regim special de ntre|inere i protec|ie . 23 dintre aceste obiective necesit
interven|ii urgente de repara|ii, consolidri i restaurri.
2. Lucrrile de restaurare ale edificiilor se desfoar foarte lent din cauza lipsei
muncitorilor specializa|i n domeniul restaurrii, procedurilor complicate de atribuire
a comenzilor de proiectare i realizare a lucrrilor de construc|ie i achizi|ionare a
materialelor de construc|ie specifice.
3. Condi|iile de pstrare a colec|iilor muzeelor na|ionale nu corespund cerin|elor i
normelor stabilite. (umiditate avansat, temperaturi joase, lipsa instala|iilor tehnice i
a mobilierului specializat), afecteaz enorm starea fizic a pieselor muzeale, ele
deteriorndu-se considerabil pe parcursul anilor, pierznd irecuperabil valoarea sa
artistic, istoric i muzeal. Din numrul total de piese de|inute de muzeele
na|ionale necesit restaurare ll,9 %. Doar depozitele Muzeului Na|ional de
Arheologie i lstorie a Moldovei i o parte din depozitele Muzeului Na|ional de Art
asigur condi|ii adecvate de pstrare a colec|iilor.
4. Atelierele i laboratoarele de restaurare ale muzeelor, nu dispun de materiale i
aparataj tehnic necesar pentru lucrrile de restaurare, nu reuesc s efectueze
lucrri calitative de conservare i restaurare a pieselor deteriorate. Rezerva|ia
cultural-natural ,Orheiul Vechi" i Casa-muzeu ,A. S. Pukin" nu dispun de ateliere
sau laboratoare de restaurare;
5. Expozi|iile muzeelor, etalate n anii 80-90 ai secolului precedent, nu mai corespund
rigorilor actuale i necesit o abordare conceptual nou;
6. Este dificil gestionarea filialelor muzeelor, amplasate la distan|e considerabile
(Casa memorial C. Stamati din s. Ocni|a, r-nul Ocni|a, Muzeul memorial al Statului
Major al Frontului ll Ucrainean din s. Malinovschi, r-nul Rcani, Complexul muzeal
,ipova-Saharna", r-nul Rezina, Complexul muzeal ,Vila cu parc Mndc" din s.
Mndc, r-nul Drochia", Conacul cu parc ,Balioz, r-nul Orhei, Conacul familiei Ralli din
72
s. Dolna, r-nul Streni). Gestionarea acestora de la distan|, face imposibil
efectuarea unui control permanent la fa|a locului a activit|ii filialelor i, n special, a
utilizrii mijloacelor financiare aprobate pentru efectuarea lucrrilor de repara|ii i
restaurare a edificiilor institu|iilor respective.
)biective operaBio#ale prioritare
l. Racordarea cadrului normativ i legislativ na|ional la cel interna|ional, inclusiv prin
operarea modificrilor ce ar stimula investi|ii n acest sector.
2. Crearea Registrelor electronice a patrimoniului cultural mobil
3. Crearea, pe lng Ministerul Culturii, a Consiliului de Restaurare a bunurilor culturale
mobile, abilitat cu func|ii de atestare a restauratorilor, stabilirea gradului de calificare,
elaborarea metodologiilor de restaurare, tipizarea materialelor i substan|elor de
conservare, etc.
4. Elaborarea unor proiecte de atragere a surselor financiare extrabugetare pentru
dotarea spa|iilor expozi|ionale, depozitelor de pstrare a pieselor muzeale,
laboratoarelor i atelierelor de restaurare cu echipament tehnic performant.
5. Elaborarea i ncheierea unui acord de parteneriat nterministerial n vederea
includerii muzeelor n curiculum colar, pentru apropierea i cunoaterea de ctre
tnra genera|ie a patrimoniului cultural na|ional.
6. Transmiterea n gestionarea autorit|ilor publlice locale a filialelor muzeelor
na|ionale, amplasate n raioanele Ocni|a, Orhei, Rcani, Rezina, Drochia, Streni.
7. Acordarea aten|iei deosebite managementului, instruirii personalului i marketingului
muzeelor, n special al promovrii colec|iilor. Elaborarea i implementarea
programelor na|ionale de pregtire profesional a muzeografilor.
8. Elaborarea i promovarea, n baz de concurs, a unor programe de activitate, care
se vor finan|a cu prioritate de la bugetul de stat.
9. Editarea n limbi strine a unor materiale autoghidaj: pliante, casete audio etc.,
accesibile pentru a fi nchiriate sau cumprate n incinta muzeului.
l0. Colaborarea ntre muzeele relevante i Uniunea Meterilor Populari, n scopul
promovrii i vnzrii obiectelor de artizanat.
ll. Elaborarea i implementarea portalul lnternet "Muzeele Moldovei".
10.5. Ce#tre/Palate de cultur$ 6 pe#tru coDu#itate
Casele (cminele) de cultur, institu|ii pstrate din perioada sovietic, au fost
concepute ca institu|ii de educare ideologic a maselor populare. Att constituirea re|elei
73
acestor institu|ii, ct i formele i metodele lor de lucru serveau func|iilor de baz
promovarea ideologiei sovietice prin intermediul activit|ilor de recreare i crea|ie ale
cet|enilor.
Dup 20 de ani de independen|, activitatea acestor institu|ii sau a fost stopat
definitiv prin lichidarea lcaului de cultur, sau pstrat ntr-o form tradi|ional
perioadei sovietice, modificndu-se doar con|inutul activit|ilor, schimbndu-se
accentele ideologice. Transformri esen|iale aceste institu|ii nu au suferit, ceea ce a i
accelerat degradarea activit|ii, dar mai cu seam a condi|iilor n care ele func|ioneaz.
La momentul actual n Republica Moldova func|ioneaz l228 case i cmine de
cultur, re|eaua lor n ultimele dou decenii fiind redus doar cu 60 de unit|i. ln
aceeai perioad numrul bibliotecilor s-a redus cu 30%.
Cu toate c re|eaua institu|iilor de cultur nu a fost desfiin|at, aten|ia care li se
acord din partea autorit|ilor publice locale face din majoritatea din ele nite structuri
pu|in func|ionabile i foarte nerentabile din punct de vedere al impactului social-cultural.
ln consecin| din totalul edificiilor Caselor de Cultur, 493 necesit repara|ie
capital, iar l20 sunt n stare avariat, ceea ce constituie 49,9%. Mai bine de l5 ani se
ncearc transformarea acestor institu|ii n ,Centre de cultur polivalente", cu toate c o
concep|ie de reformare a activit|ii lor i formei de gestionare nu a fost elaborat. Nu
exist nici studii relevante referitoare la cerin|ele naintate de comunitate fa| de
serviciile culturale prestate n cadrul Caselor i cminelor de cultur.
Centralizarea excesiv a procesului cultural n capital i oraele mari a dus la
marginalizarea rolului lcaelor de cultur din mediul rural n societatea contemporan.
Bugetele cronic austere ale organelor APL nu pot stopa procesul lor de degradare.
ln acelai timp aceste entit|i institu|ionale dispun de un poten|ial important de
generare a surselor suplimentare de finan|are aezare geografic centrat n toate
localit|ile unde ele exist, spa|ii concepute special pentru activit|i de recreare i
odihn, lipsa concuren|ei din partea altor institu|ii care ar prelua func|iile de organizator
al srbtorilor i timpului liber etc.
ln scopul revitalizrii acestor institu|ii este necesar de elaborat o concep|ie
bazat pe studii i sondaje relevante a necesit|ilor culturale ale comunit|ii, precum i
experien|a altor state n organizarea activit|ilor culturale n localit|ile rurale, cum ar fi
Germania, Danemarca sau alte state care dispun de institu|ii de cultur similare.
74
lnstitu|iile de cultur din localit|ile rurale trebuie privite n calitate de actori
principali de eviden| i valorificare a poten|ialului cultural local, n special a
patrimoniului imaterial, precum i ca for| motrice de dezvoltare a turismului rural.
Aceste institu|ii dispun de baza necesar pentru a servi n calitate de centre de
instruire, reciclare i recalificare a personalului, de colarizare n mas a popula|iei
conform unor exigen|e ale timpului cunotin|e informatice, economice, politice etc.
10.6.Co#Colidarea capacit$Bilor Da#ageriale ale adDi#iCtratorilor
culturali
Formarea i dezvoltarea competen|elor, n domeniul managerial, constituie un
proces desfurat pe ntreaga durat a carierei i implic o formare specializat,
realizat att n cadrul organiza|iei ct i n ansamblul mediului profesional i social.
Gestionarea institu|iilor culturale, de regul, se limiteaz la conceptul de
conducere, care nseamn: planificare, organizare, reglare, control, ndrumare etc.
Realit|ile timpului dicteaz necesitatea de trecere la conceptul de ,management", care
pune accent pe folosirea resurselor umane, pe motivarea acestora, pe umanizarea
deciziilor, pe informare i comunicare, pe ob|inerea de performan|e.
Principalele dezbateri pe marginea problemelor-cheie caracteristice reformrii
procesului cultural, organizate att pe plan na|ional, ct i interna|ional (spre exemplu, n
cadrul Eastern /artners$ip )u#ture /rogramme) au demonstrat cu prisosin| rolul
decisiv al factorului uman n modernizarea managementului cultural. Fr manageri de
calitate reforma institu|ional i implementarea politicilor culturale este imposibil.
Practica desemnrii n func|ii de conducere n institu|iile culturale nu a suferit nici
o modificare pe parcursul anilor, fiind n totalitate preluate din practica sovietic. Un
conductor poate fi numit n func|ie dup criteriul loialit|ii, apartenen|ei politice i chiar
n virtutea unor factori absolut subiectivi. ln acelai timp nu exist anumite standarde
clar definite i accesibile, acreditate pentru a msura abilit|ile a ceea ce poate face o
persoan competent. O persoan este competent nu doar pentru c are cunotin|e
sau pentru c are experien| practic, ci, mai ales, pentru c tie s combine, s
mobilizeze resursele ntr-un anumit context. Competen|a este vzut astzi ca un
rspuns n reglarea cerin|elor pie|ii, axat pe o mai bun utilizare a resurselor i pe
implicarea actorilor sociali n cutarea de solu|ii.
Un manager modern trebuie s dispun de o gam larg de competen|e:
75
competen|e de comunicare i rela|ionare;
competen|e psiho-sociale;
competen|e de utilizare a tehnologiilor informa|ionale;
competen|e de conducere / coordonare i organizare;
competen|ele de evaluare;
competen|ele de gestionare i administrare a resurselor;
competen|e care vizeaz dezvoltarea institu|ional;
competen|ele care vizeaz self-managementul.
Att ob|inerea unor diplome i certificate de studii manageriale, ct i experien|a
vast n domeniu nu garanteaz acumularea competen|elor manageriale necesare.
Este necesar de a crea un sistem integru i continuu de selectare i formare a
persoanelor abilitate cu capacita|i manageriale. Selectarea acestora urmeaz a fi
efectuat ncepnd cu institu|ia de nv|mnt i continuat pe parcursul experien|ei
profesionale.
76
11, )3I+C(I4&0 'R, 5: 7I'2'.2R+ 2X2(9 P+ PRI)RI(9.I 1I
PR)+IC(+ P+'(R& 2SI=&R2R+2 *R+P(&RI0)R C&0(&R20+
11.1.7i#a#Bare diverCiGicat$ a culturii
Experien|a mondial nregistreaz trei modele de finan|are a culturii: ,liberal"
l
,
,paternalist"
2
i ,centralizat"
3
. Principiile de finan|are a culturii n Republica Moldova,
corespunde, n linii generale, modelului ,centralizat". Mijloacele financiare ale institu|iilor
de cultur se formeaz din urmtoarele surse:
bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Culturii;
bugetele autorit|ilor publice raionale, municipale i locale;
funda|iile na|ionale i interna|ionale;
sponsorizri;
venituri proprii ale institu|iilor de cultur.
Legisla|ia Republicii Moldova definete diverse forme ale institu|iilor de cultur, n
func|ie de statutul lor juridic: institu|ii de stat, avnd n calitate de fondator Ministerul
Culturii, institu|ii municipale, raionale, apar|innd administra|iei publice locale, private i
organiza|ii nonguvernamentale.
Nivelul veniturilor proprii ale institu|iilor de cultur nu este suficient pentru
acoperirea cheltuielilor de func|ionare. Ministerul Culturii, n calitatea sa de ordonator
principal de mijloace publice, acoper par|ial cheltuielile institu|iilor de cultur de
subordonare na|ional, iar administra|iile publice locale ale celor subordonate lor. ln
unele cazuri Ministerul Culturii particip la cofinan|ri de proiecte ac|iuni i manifestri
culturale, organizate n teritoriu.
Normativele cheltuielilor necesare de finan|are ale institu|iilor de nivel na|ional se
aprob de ctre Guvern, la propunerea Ministerului Culturii. lnstitu|iile na|ionale
beneficiaz de subven|ii din partea statului n propor|ie de 80% fa| de cheltuielile totale
necesare. Celelalte institu|ii sunt subven|ionate la nivel de 60%.
l
,anglo-saxon", prin care statul creeaz conditii fiscale de stimulare a filantropiei n cultur. Finantarea
culturii se efectueaz, preponderent din capitalul privat. Caracteristic pentru SUA.
2
,nordic", care prevede finantarea cilturii de ctre stat prin intermediul autorittilor publice locale, prin
diverse structuri independente de sustinere a culturii, inclusiv prin intermediul diverselor fonduri. Este
caracteristic trilor din Europa de Nord, Germania, Olanda.
3
Supranumit ,latin", deoarece este utilizat pe larg n ltalia, Spania si Franta. Prevede finantarea culturii
n mare parte din mijloacele bugetare ale statului.
77
Subven|ionarea din partea statului a institu|iilor de cultur acoper urmtoarele
tipuri de cheltuieli:
salarizarea angaja|ilor;
ntre|inerea cldirilor, utilajului, transportului, inclusiv chiria;
ntre|inerea terenurilor aferente institu|iilor;
completarea colec|iilor bibliotecilor, muzeelor;
sus|inerea noilor crea|ii;
repara|ii capitale;
restaurarea monumentelor istorice, de cultur i art;
alte cheltuieli aferente activit|ii institu|iilor de cultur.
Mecanismul existent nu impune responsabilitatea institu|iilor de cultur fa| de
calitatea produsului sau serviciului cultural. Nivelul de finan|are a institu|iilor de cultur
nu este corelat cu nivelul de satisfac|ie a consumatorului final, precum i cu priorit|ile
politicii de stat ]n domeniul culturii.
Cele mai afectate n condi|iile economiei de pia| rmn a fi institu|iile de cultur
din teritoriu, mai cu seam cele din localit|ile rurale. Dac n municipiile Chiinu i
Bl|i din mijloace bugetare se asigur circa 4% din toate cheltuielile, atunci n
majoritatea localit|ilor raioanelor partea de buget alocat culturii nu atinge mrimea de
l% din aloca|iile bugetare, iar n unele localit|i se limiteaz doar la suma echivalent
cu salarizarea unei singure persoane.
/# Ccopul eGicie#tiz$rii proceCului cultural se cere o abordare inovativ a
finan|rii sectorului cultural, fiind luate n considera|ie la luarea deciziilor indicii de
performan| a institu|iilor de cultur .
Pri#cipiul de Gi#a#Bare a institu|iilor de cultur i art din bugetul public urmeaz
a fi schimbat. Aloca|iile urmeaz a fi efectuate n baza unor proiecte, la baza crora ar fi
puse interesele sociale, stipulate prin scopuri, obiective i rezultate scontate. Sistemul
de finan|are trebuie s stimuleze dezvoltarea creatoare, ini|iativele, s genereze
modalit|i noi de lucru. Pentru cele mai multe dintre activit|i trebuie prevzut o
finan|are finan|area plurivalent,n form de aloca|ii, sponsorizri, venituri i alte
activit|i contribuabile.
78
11.2.7i#a#Barea culturii di# ba#ii publici "i CurCe private
Modificarea modelului de finan|are urmeaz s duc la transformarea treptat a
majorit|ii institu|iilor de cultur n organiza|ii autonome, auto-gestionare. ln calitate de
organiza|ii autonome institu|iile ar primi mijloace de la stat n form de aloca|ii. Aceste
granturi ar fi negociate periodic pentru obiective, programe i proiecte culturale
specificate i ar constitui doar o parte (dei i cea mai mare parte) a venitului, sporit de
ctre institu|ii din surse diferite. Aceast schimbare a politicii ar face pentru nceput
posibil de a recunoate n fondurile publice investite produc|ia de crea|ie, proiectele i
serviciile pentru publicul spectator, i nu salariile, infrastructura i deficitul actualei
subven|ii inadecvate de la stat. Subven|ii unice (categorii de subven|ii unice: pentru
manifestri i proiecte, aloca|ii directe actorilor, aloca|ii repetate institu|iilor i
organiza|iilor culturale etc.).
)biectiv : ReDodelarea Deca#iCDului de Gi#a#Bare pri# iDplicarea activ$ a
Cociet$Bii civile E# eFerciBiul de luare a deciziilor% bazate pe priorit$Bi "i proiecte
Totodat, nsi Dodalitatea de diCtribuire a Gi#a#Belor publice trebuie s fie
revzut radical, prin implicarea ct mai activ a societ|ii civile n procesul de luare a
deciziilor. ln repetate rnduri reprezentan|ii societ|ii civile au remarcat necesitatea
implicrii directe a actorilor culturali n procedura de administrare a procesului cultural.
Aceste transformri vor aduce, implicit, o schimbare a imaginii Ministerului Culturii n
mediul oamenilor de cultur i, respectiv, n societatea ntreag. Ministerul Culturii va
aprea nu ca un distribuitor de finan|e publice, deciziile crora sunt luate doar n
cabinete, ci ca un partener, un organism puternic i ntreprinztor, capabil s genereze
dezbateri privind dezvoltarea durabil a societ|ii prin prisma factorului cultural i s
subordoneze priorit|ilor trasate mecanismele democratice de administrare.
Totodat, n vizorul statului trebuie luate i industriile culturale, care necesit
condi|ii stimulatorii pentru dezvoltare. Se impune necesitatea crerii unui sistem de
nlesniri fiscale i mecanisme stimulatorii pentru dezvoltarea i#duCtriilor culturale.
/# priDul rH#d% e vorba de manageri ai businessului cultural, de idei inovatoare
pentru crearea entit|ilor de afaceri culturale. Oameni din domeniul culturii, mai ales
tinerii, nu sunt pregti|i s lanseze o afacere. Artitii, de regul, nu cunosc regulile
businessului i a economiei de pia|.
/# cel de al doilea rH#d% pentru businessul n domeniul culturii vor fi comune
problemele din domeniul afacerilor, n general, i a businessului mic i mijlociu, n
79
particular. ln acest context urmeaz de creat condi|ii avantajoase pentru acces la
finan|are n cazurile cnd se lanseaz o afacere n domeniul culturii. Este nevoie de
ncurajat constituirea fondurilor investi|ionale pentru lansarea i dezvoltarea, att a
afacerilor n cultur, ct i segmentelor profitabile, sau, cel pu|in, cu un poten|ial de
Statul trebuie s promoveze o mai bun comunicare ntre industriile culturale i
creative i serviciile financiare, prin ncurajarea gestionrii afacerilor, a cercetrii i
inovrii, a cursurilor de informare i de formare n domeniul financiar pentru companii,
pentru angajatori i pentru lucrtorii din sectorul cultural.
*reptul de autor "i drepturile co#eFe, Utilizarea simbolurilor na|ionale n
calitate de brand, mrci comerciale trebuie s genereze surse de venituri de|intorilor
de drept. Elaborarea mecanismelor eficiente de protejare a drepturilor artitilor la
recompens pentru difuzarea crea|iilor lor.
80
12, )3I+C(I4&0 'R, ?: SIS(+M (R2'SP2R+'( SI
P2R(ICIP2(I4 2 PR)C+S&0&I C&0(&R20 P+'(R& )
=&4+R'2R+ *+M)CR2(IC9
12.1.Mi#iCterul Culturii 6 Ctrateg al dezvolt$rii culturii #aBio#ale
Ministerul Culturii, n calitatea sa de strateg al dezvoltrii culturale na|ionale,
trebuie s-i eficientizeze rolului de generator de dezbateri, n urma crora s fie
formulate obiective articulate i clare, interese i rezultate coordonate, ntemeindu-le pe
o larg privire de ansamblu, dialog deschis i consulta|ii, transparen|a structurilor,
procedeelor i criteriilor utilizate la finan|area lor.
Democratizarea actului de guvernare a procesului cultural pe baz de codecizii i
consultri permanente este o condi|ie imanent pentru depirea situa|iei de
confruntare ntre factorii de decizie i personalit|ile de cultur i art, societatea civil.
12.2.2dDi#iCtrarea public$ a proceCului cultural
Timp de decenii institu|iile de cultur din teritoriu se confrunt cu aceleai
probleme, care nu i gsesc solu|ionare. |innd cont de faptul c alocarea mijloacelor
financiare, cu toate c nu este la nivelul satisfctor, dar se majoreaz n fiecare an,
cheia solu|ionrii problemei se afl n revizuirea sistemului de administrare a institu|iilor
de cultur din localit|ile rurale.
Conductorii institu|iilor de cultur din teritoriu urmeaz s dispun de posibilit|i
de a-i gestiona institu|ia n func|ie de mijloacele bugetare alocate pentru o anumit
perioad, aflate n legtur direct cu volumul i calitatea serviciilor prestate ctre
popula|ia comunit|ii.
Proiectul-pilot de atribuire a statutului de persoan juridic complexelor culturale
rurale constituite pe baza institu|iilor de cultur din localitate (casa de cultur, biblioteca,
muzeul, coala de arte) urmeaz a fi dezvoltat i extins pe ntreg teritoriul Republicii
Moldova.
12.3.Societate civil$ participativ$ E# adDi#iCtrarea "i deCG$"urarea
proceCului cultural
La nceputul anului 20l2 Ministerul Justi|iei nregistra n Registrul de stat al
Organiza|iilor necomerciale informa|ii de spre 65l7 unit|i de eviden|. Cu toate c nu
se cunoate numrul exact al asocia|iilor obteti cu profil cultural i pedagogic, este
evident c n majoritatea localit|ilor rurale exist un partener al autorit|ilor publice
locale, colaborarea cu care poate aduce beneficii reale dezvoltrii institu|ionale i
diversificrii spectrului de servicii culturale prestate locuitorilor din localit|ile rurale.
Este necesar elaborarea i naintarea de proiecte investi|ionale i de dezvoltare
pentru ob|inerea fondurilor suplimentare de la donatorii locali i externi. Societatea civil
dispune de experien| necesar n formularea proiectelor conform cerin|elor donatorilor.
ONG-urile pot fi implicate att n lansarea proiectelor structurale, ct i n cele de
consolidare a capacit|ilor administrative i manageriale ale specialitilor antrena|i n
activit|i culturale.
Conlucrarea societ|ii civile cu organele administra|iei publice locale poate
contribui la sporirea nivelului de participare a locuitorilor comunit|ii la via|a cultural,
cutarea unor forme noi de produse i serviciu culturale n favoare comunit|ii, n
consolidarea poten|ialului turistic al localit|ii, la dezvoltarea industriilor culturale locale.
82
13, )3I+C(I4&0 #r, ;: M)'I()RI82R+2 M+*I&0&I
C&0(&R20 P+'(R& &' 4II()R PR+4I8I3I0
Un numr important de state europene partajeaz actualmente viziunea privind
modelul cultural de dezvoltare a societ|ii. Creativitatea bazat pe cultur a devenit o
caracteristic esen|ial a economiei post-industriale. Pentru implementarea acestui
model n Republica Moldova este necesar, n primul rnd, de a cunoate n detalii
mediul cultural i de a gsi rspunsul la cele mai importante probleme ale dezvoltrii
culturale a Republicii Moldova.
Statistica oficial ne ofer date foarte generale despre situa|ia n domeniul
cultural, colectate cu o periodicitate de cel pu|in un an, modalitatea de colectare a
datelor statistice i con|inutul acestora nu este racordat la cerin|ele interna|ionale.
Sondaje sociologice la subiecte dedicate evalurii procesului cultural, practic, lipsesc.
Urmare a acestei situa|ii s-au produs o serie de lacune, care limiteaz posibilit|ile de
realizare a unei analize obiective i continue:
foarte pu|in material factologic este disponibil;
lipsesc date detaliate asupra dezvoltrii sectoriale;
statistica oficial furnizeaz foarte pu|in informa|ie relevant, aceasta fiind
prezentat la modul cel mai general;
lipsesc datele privind perceperea institu|iilor de cultur de ctre popula|ie;
lipsesc date relevante colectate n baza sondajelor sociologice n domeniul
culturii
4
lipsesc date necesare pentru luarea deciziilor manageriale operative,
lipsesc studiile comparative raportate la situa|ia din alte state, n special cele din
regiune.
Concluzie: atHt Mi#iCterul Culturii "i adDi#iCtraBia public$% cEt "i
adDi#iCtratorii culturali #u diCpu# de u# i#CtruDe#tar releva#t pe#tru D$Curarea
Dediului cultural,
Crearea unui astfel de instrumentar presupune revizuirea procesului de colectare
a datelor statistice privind mediul cultural, racordarea statisticii na|ionale n domeniul
culturii la rigorile interna|ionale, crearea unui sistem permanent de evaluare a cerin|elor
cet|enilor naintate fa| de institu|iile de cultur i perceperea acestora de ctre
4
cu excep|ia sectorului bibliotecilor, care a beneficiat de studii realizate de lREX n 20ll
popula|ie. Crearea unui astfel de sistem integru este posibil doar prin implementarea
larg a tehnologiilor informa|iei i comunica|iilor.
13,1, StatiCtic$ a culturii aNuCtat$ la rigorile i#ter#aBio#ale
lmplementarea modelului cultural de dezvoltare a societ|ii impune elaborarea
unui instrumentar modern de msurare a impactului culturii asupra dezvoltrii
economice i sociale.
Recomandrile UNESCO privind constituirea cadrului statisticii culturale se bazeaz pe
trei principii fundamentale:
a) sistem integrat, care s includ att aspectele economice, ct i cele sociale ale
fenomenului cultural, cum ar fi producerea i structura consumului bunurilor i
serviciilor culturale raportate la cerin|ele beneficiarilor;
b) sistem bazat pe principii i procedee logice, capabile s-i asigure legtura cu alte
sisteme de statistic relevante; sociale i demografice, de contabilitate, de mediu
etc.;
c) s serveasc necesit|ilor de planificare, monitorizare i cercetare, interconectat
cu politicile culturale, con|innd date despre toate fenomenele relative la acest
domeniu.
Analiza practicii de constituire a sistemului de statistic din diverse |ri d
posibilitatea de a grupa tipurile de indicatori din domeniul patrimoniului i a artei n patru
categorii:
I#dicatori culturali
relevan|a cultural i a diversit|ii creative n colec|iile de patrimoniu
echilibru ntre contentul na|ional i strin al colec|iilor patrimoniale
impactul asupra identit|ii culturale
impactul perceperii culturale asupra nivelului de toleran| n societate
I#dicatori Cociali
nivelul de accesibilitate a serviciilor culturale i de patrimoniu
impactul asupra comunit|ii
impact asupra participrii civice
impactul asupra responsabilit|ii sociale
I#dicatori ai calit$Bii vieBii (a consumatorilor de bunuri i servici culturale i a
persoanelor implicate nemijlocit n procesul cultural)
84
Motivarea de participare la procesul cultural i barierele care mpiedic acest
proces
calitatea vie|ii o pentru profesionitii din domeniul artelor
procesul de educa|ie artistic
impactul artelor asupra procesului educa|ional, a sentimentului de realizare a
personalit|ii i a perceperii bunstrii generale
barierele care limiteaz consumul de bunuri i servicii culturale i a patrimoniului
cultural
I#dicatori eco#oDici
viabilitate economic
sprijinul procesului de producere a con|inutului artistic na|ional
finan|area bugetar
salarizarea n domeniul culturii
turismul cultural
artele i inovarea
pia|a i comer|interna|ional cu bunuri i servicii culturale
Statistica cultural revizuit i reformat conform acestor principii de msurare va
redefini modalitatea de estimare a impactului domeniul cultural asupra dezvoltrii
economice i sociale a Republicii Moldova, s ofere o nou percep|ie a mediului cultural
din punct de vedere al impactului asupra creterii produsului intern brut i a bunstrii
popula|iei.
13,2, Crearea SiCteDului I#GorDaBio#al I#tegrat Cultura electro#ic$
Dezvoltarea tehnologic a creat oportunit|i de interac|iune vast a societ|ii cu
administrarea public. TlC ofer numeroase posibilit|i de mbunt|ire a politicii
manageriale. Un numr mare de inova|ii au fost implementate n diverse sectoare ale
economiei: comunica|ii mobile, cloud computing, sisteme informatice i aplica|ii au fost
puse la dispozi|ia managerilor.
Adoptarea noilor tehnologii eficientizeaz activitatea aparatului administrativ,
influen|eaz pozitiv nsi procesul de luare a deciziilor i de activism politic al
cet|enilor, ofer posibilit|i largi n prestarea serviciilor publice, inclusiv cele culturale.
Actualmente institu|iile de cultur implementeaz tehnologiile informa|iei i
comunica|iilor n msura perceperii problemei de ctre manageri i n msura aloca|iilor
85
financiare modeste de care dispun din surse bugetare sau din finan|ri externe. Astfel
au fost se utilizeaz o serie de sisteme dispersate, elaborate pe diverse platforme
tehnologice i concepte: registre ale colec|iilor de patrimoniu, cataloage electronice,
sisteme de contabilitate etc.
Lipsa unei viziuni integrate asupra procesului de colectare i stocare a datelor,
precum i a metodelor de prelucrare analitic a acestora duce la o dispersare larg a
instrumentarelor i imposibilitatea de a produce materiale cumulative operative i
analitice care ar servi eficient procesul de luare a deciziilor.
A aprut necesitatea elaborrii i implementrii unui )istem *nformatic *ntegrat
+n domeniul culturii ,-ultura Electronic. /)**!- ,-ultura Electronic.0, care ar
integra toate procesele de colectare i prelucrare a datelor privind activitatea curent a
institu|iilor de cultur, de efectuare a sondajelor de opinie i de msurare complex a
mediului cultural.
Condi|iile necesare pentru implementarea )**!- ,-ultura Electronic.:
asigurarea institu|iilor de cultur cu un set minim de tehnic de calcul;
constituirea uni sistem de educa|ie informa|ional a managerilor din domeniul culturii
de toate nivelurile: na|ional, regional i local
integrarea statisticii activit|ii culturale i a msurrii mediului cultural cu procesul
decizional ;
implicarea managerilor culturali n procesul de colectare i procesare a datelor;
crearea unui organism analitic na|ional institu|ie sau grup de lucru,responsabil de
elaborarea i implementarea SllDC ,Cultura Electronic":
elaborarea unui program strategic de investiga|ii sociologice i colectare de date;
integrarea SllDC ,Cultura Electronic" cu paginile web oficiale ale institu|iilor de
cultur i organelor administra|iei publice pentru asigurarea unei transparen|e largi a
procesului de gestionare a resurselor publice.
3e#eGiciile Cco#tate
mbunt|irea calit|ii datelor statistice i materialelor analitice;
alfabetizarea informa|ional a managerilor culturali;
punerea la dispozi|ia factorilor de decizie a unui sistem eficient de colectare i
analiz a datelor din domeniu;
86
implicarea n procesul de colectare a datelor a personalului administrativ din
domeniul culturii;
crearea managementului orientat spre consumatorul de cultur;
fortificarea transparen|ei n administrarea cultural.
87
1-, +(2P+0+ *+ IMP0+M+'(2R+, C)S(&RI
1-,1, +tapele de iDpleDe#tare
+tapa I, 2013 6 201-
ln scopul redresrii situa|iei dificile create n majoritatea domeniilor de cultur, n
primul rnd urmeaz a fi elaborat un sistem amplu de eviden| a resurselor culturale ale
statului i monitorizare a mediului cultural al societ|ii. lnforma|ia operativ, exhaustiv
i corect va permite formularea exact a problemelor existente i a celor care vor
aprea pe parcurs n urma influen|ei factorilor interni i externi.
+laborarea "i iDpleDe#tarea u#ui )istem *nformatic *ntegrat +n domeniul
culturii ,-ultura Electronic. /)**!- ,-ultura Electronic.0
Elaborarea i implementarea SllDC va atrage implicit dup sine modificri n
legisla|ie i n acte normative i de reglementare, precum i revizuirea sistemelor i
standardelor de colectare a datelor statistice despre via|a cultural n Republica
Moldova.
Procesul de implementare SllDC presupune implicarea unui numr mare de
persoane, n special func|ionari publici, angaja|i ai institu|iilor de cultur, dar i
reprezentan|i ai societ|ii civile i actan|i din sectorul privat. Acest lucru va impune
generarea i realizarea unui i de proiecte de formare i perfec|ionare profesional,
competen| informa|ional i managerial.
Stoparea proceCului de degradare a patriDo#iului "i reCurCelor culturale ale
Ctatului
Realizarea acestui deziderat presupune ntreprinderea unor ac|iuni de ordin
legislativ, administrativ i organizatoric n vederea crerii Autorit|ii na|ionale de
protejare a patrimoniului cultural-istoric. Aceast autoritate urmeaz a fi investit att cu
instrumente eficiente de monitorizare (spre exemplu, SlERC) i ac|iune ct i de
inspectare i aplicare de sanc|iuni.
Efectuarea unui studiu amplu privind colec|iile muzeelor i bibliotecilor n scopul
lurii unor msuri urgente de pstrare, conservare, iar n cazul bibliotecilor, i nnoirii
colec|iilor.
Pentru o mai bun cunoatere a poten|ialului cultural al |rii, mai cu seam a
celui din localit|ile rurale, se cere cartografierea resurselor culturale locale, rezultatul
creia va fi utilizat att la formarea i completarea continu a registrelor, ct i la
func|ionarea eficient a SlERC i a altor sisteme de gestionare a procesului cultural.
+laborarea "i iDpleDe#tarea u#ui cadru CtiDulator pe#tru dezvoltarea
i#duCtriilor culturale
ln primul rnd urmeaz de efectuat un studiu complex al pie|ei bunurilor i
serviciilor culturale, a poten|ialului cultural capabil s genereze surse suplimentare de
venit prin aplicarea unor scheme manageriale inovatoare.
Pentru a cataliza dezvoltarea industriilor culturale se cere implementarea unui i
de msuri, att de ordin legislativ, administrativ-organizatoric, ct i de consolidare a
capacit|ilor creative i manageriale a persoanelor capabile s constituie i consolideze
acest sector al economiei.
Att reprezentan|ii institu|iilor de cultur, ct i ntreprinztorii duc lips de idei
inovatoare de afaceri, care ar permite valorifica poten|ialul cultural al |rii i
transformarea lui n surs sigur de generare a veniturilor.
ln acest sens este necesar de fondat Scoala ntreprinztorului cultural pe lng o
institu|ie de nv|mnt adecvat, n cadrul creia s fie constituit ,Banca de idei de
afaceri n domeniul industriilor culturale".
Ministerul culturii trebuie s atrag resurse suplimentare n baza unor proiecte
investi|ionale i de parteneriat public-privat n vederea sus|inerii ideilor de afaceri
inovatoare i a proiectelor lansate n cadrul Scolii ntreprinztorului cultural, prioritatea
fiind acordat tinerilor ntreprinztori i artitilor.
Acordarea asisten|ei logistice i metodologice pentru dezvoltarea industriilor
culturale.
0a#Carea proiectului pilot 3iblioteca public$ 6 ce#tru coDu#itar de
i#GorDare "i Cervicii publice
Primele 60 de biblioteci au fost selectate de ctre Funda|ia 3illQMeli#da =atC,
Extinderea proiectului asupra unui numr mai mare de biblioteci poate fi o contribu|ie
concret din partea statului.
Pregtirea bibliotecilor publice pentru prestarea unor servicii publice. Examinarea
problemei privind prestarea serviciilor informa|ionale i de consultan| contra cost.
Co#Colidarea capacit$Bilor Da#ageriale ale adDi#iCtratorilor culturali
Crearea unui sistem de perfec|ionare continu a cadrelor. Proiecte pentru
promovarea nv|mntul pe parcursul ntregii vie|i
89
ReGorDarea "i Doder#izarea Cerviciilor publice preCtate de Mi#iCterul
Culturii "i adDi#iCtraBia public$ local$
Elaborarea documentelor normative interne de prestare a serviciilor publice i a
unei metodologii de calculare a pre|ului serviciului. Prestarea on-line a serviciilor publice
prin intermediul site-ului Ministerului Culturii i a portalului guvernamental specializat.
*igitalizarea patriDo#iului
La prima etap urmeaz a stabili priorit|ile i a ntocmi un registru al
patrimoniului care urmeaz a fi digitalizat, elaborat un program de digitalizare i
procurarea utilajului necesar pentru efectuarea lucrrilor.
+laborarea Ctrategiilor Cectoriale "i a propu#erilor de politici publice
pe#tru perioada a#ilor 201:-2020
Strategia ,Cultura XXl/20" reflect doar obiectivele cele mai principale ale
dezvoltrii sectoarelor procesului cultural din Republica Moldova. ln acelai timp,
strategia de fa| este un angajament al Ministerului culturii i al institu|iilor subordonate
lui, atunci cnd sectoarele activit|ii culturale sunt dezvoltate att de sectorul de stat, ct
i cel al societ|ii civile i al actan|ilor priva|i din cultur.
O abordare strategic sectorial, n care ar fi reflectate nu numai obiectivele
prioritare dictate de politica statului, ci i al celorlal|i actori ai procesului poate fi detaliat
elaborat de institu|ii de stat specializate, asocia|ii profesioniste sectoriale i
reprezentan|i ai societ|ii civile (academice, mass-media, asocia|ii obteti).
ln acest sens o Strategie de dezvoltare a cr|ii i lecturii publice, de protejare,
conservare i restaurare a patrimoniului cultural-istoric, de modernizare a nv|mntului
artistic, de dezvoltare a artizanatului i a altor industrii culturale vor putea, pe deoparte,
s se orienteze la Strategia ,Cultura XXl/20", iar pe de alta s vin cu completri i
precizri, inclusiv pentru evitarea obstacolelor i lacunelor depistate n procesul
implementrii actualei Strategii.
+tapa II, 201: 6 201?
La prima etap va fi constituit sistemul de colectare i analiz a datelor despre
mediul cultural care vor permite rutinizarea procesului i institu|ionalizarea acestuia.
Rezultatele primei etape vor permite crearea unei institu|ii cu func|ii de analiz,
sintez, monitorizare i elaborare de propuneri pentru luarea deciziilor administrativ.
Acesta poate fi Centrul de competen| managerial a mediului cultural din republica
90
Moldova, istitu|ie de stat cu func|ii complexe, inclusiv de elaborare de strategii,
propuneri de programe i proiecte, decizii operative etc.
SlERC ctre aceast etap va fi testat i va genera constant informa|ii necesare
pentru luarea deciziilor administrative i manageriale, va furniza indicatori de
performan| a institu|iilor de cultur, care vor fi puse la baza reformei sistemului de
finan|are a institu|iilor de cultur de stat.
Crearea Ce#trului de coDpete#B$ Da#agerial$
lnstitu|ia urmeaz s asiste Ministerul Culturii la elaborarea documentelor de
politici publice de durat lung, medie i scurt prin efectuarea sondajelor,
monitorizarea politicilor, |inerea registrelor electronice, crearea bazelor de date i a
sistemelor informatice, efectuarea studiilor i cercetrilor, organizarea dezbaterilor,
worshop-urilor, consultrilor cu societatea civil etc.
ReGorDarea CiCteDului de Gi#a#Bare a i#CtituBiilor de cultur$ di# CurCe
bugetare
Crearea unei structuri consultative cu participarea larg a reprezentan|ilor
societ|ii civile care s decid repartizarea resurselor bugetare pentru domeniul culturii.
Elaborarea i aprobarea documentelor de func|ionare a acestei structuri.
*igitalizarea patriDo#iului cultural co#GorD priorit$Bilor Ctabilite
Anual urmeaz s fie stabilit un numr concret de obiecte de patrimoniu care
urmeaz a fi digitalizate. La prima etap urmeaz s fie elaborat un program de
digitalizare i creat instrumentarul (hard i soft) necesar pentru demararea procesului
de digitalizare a patrimoniului cultural.
Revitalizarea Do#uDe#telor iCtorico-culturale cu E#alt pote#Bial de atracBie
turiCtic$ "i ge#erare de reCurCe CupliDe#tare
Elaborarea unei liste de monumente care urmeaz a fi restaurate n primul rnd.
Organizarea campaniilor de formare a opiniei publice referitor la monumentele aflate pe
cale de dispari|ie. Colectarea mijloacelor extrabugetare pentru restaurarea obiectelor de
patrimoniu de importan| na|ional.
Crearea i#GraCtructurii de co#Culta#B$ "i aCiCte#B$ logiCtic$ pe#tru
dezvoltarea i#duCtriilor culturale
Crearea magazinelor electronice de artizanat, a sistemelor de pl|i electronice,
de diversificare a serviciilor electronice publice i comerciale. Constituirea n cadrul
Centrului de Competen| managerial a subdiviziunilor specializate pentru elaborarea
9l
politicilor de marketing i implementarea proiectelor complexe i interdisciplinare de
promovare a bunurilor i serviciilor culturale, beneficiari ai crora s fie toate institu|iile
de cultur aflate n gestiunea statului.
*otarea bibliotecilor publice la #ivel local cu te!#ic$ de calcul "i co#eFiu#e
la i#ter#et de ba#d$ larg$
ln condi|iile actuale nu trebuie s rmn nici o bibliotec fr conexiune la
lnternet. Ministerul Culturii n colaborare cu autorit|ile publice locale urmeaz s
gseasc mijloace att din bugetul central i cel local, ct i surse extrabugetare pentru a
dota bibliotecile cu minimum un set de utilaje necesare pentru acces la lnternet.
Crearea portalului Cultura Republicii Moldova% inclusiv cu func|ii de prestare a
serviciilor publice i comerciale.
+tapa III, 201; - 2020
3iblioteca public$ 6 ce#tru coDu#itar de i#GorDare "i Cervicii publice
Prestarea serviciilor publice prin intermediul re|elei de biblioteci. La primele dou
etape se lucreaz n paralel cu proiectul-pilot, gestionat de Funda|ia Bill&Melinda
Gates, asigurnd extinderea treptat a acestuia.
ReCtaurarea obiectivelor iCtorico-culturale de iDporta#B$ turiCtic$
Continuarea activit|ilor propuse la etapele l i ll.
Crearea SiCteDului i#GorDaBio#al I#tegrat Cultura electro#ic$
Lansarea unei diversit|i importante de servicii culturale on-line i a unei
platforme eficiente de promovare a culturii na|ionale. Gestionarul principal al sistemului
urmeaz s fie Centrul de Competen| managerial, creat la etapele anterioare.
0iberalizarea CiCteDului editorial-poligraGic de Ctat
Reforma sistemului editorial-poligrafic n func|ie de rezultatele studiului efectuat
la etapele anterioare.
1-,2, CoCturile iDpleDe#t$rii
Costurile implementrii Strategiei pot fi estimate aproximativ, deoarece ele vor
depinde de amploarea proiectelor care vor fi realizate n baza implementrii Strategiei.
Evaluarea mai exact a costurilor poate fi aplicat fa| de Programul de ac|iuni, care
prevede implementarea unor sisteme de gestionare concrete, inclusiv care atrag dup
sine cheltuieli suplimentare pentru dotare tehnic, implementarea noilor tehnologii,
redresarea situa|iei degradante n care s-au pomenit unele domenii.
92
|innd cont de posibilit|ile bugetare austere, realizarea Strategiei presupune, n
primul rnd canalizarea resurselor disponibile, alocate din bugetul de stat la realizarea
priorit|ilor strategice n politica cultural a statului.
Mijloace suplimentare considerabile pot fi ob|inute n urma participrii n calitate
de partener (stat-ter|) la diverse proiecte europene. ln acest scop dimensiunea
cultural urmeaz a fi definitivat chiar i n acele proiecte, care nu identific procesul
cultural n calitate de obiectiv.
Totodat, dat fiind faptul c unele proiecte prevzute de Strategia ,Cultura
XXl/20" pot fi realizate cu succes la prima etap de implementare, iar n continuare s
fie generatoare de resurse suplimentare, o parte din cheltuieli vor fi efectuate chiar din
veniturile ob|inute n acest fel.
Poten|ial de a genera venituri suplimentare pot avea aa proiecte cum ar fi:
,Consolidarea capacit|ilor economice ale industriilor culturale", inclusiv prin
aplicarea larg a tehnologiilor moderne pentru promovarea i comercializarea bunurilor
i produselor culturale;
,Sistem de monitorizare a respectrii drepturilor de autor i a drepturilor conexe",
care ar permite atragerea n buget a surselor suplimentare din impozite i alte pl|i
legate de combaterea pirateriei i respectrii drepturilor creatorilor;
,Sistem de monitorizare a protec|iei patrimoniului cultural imobil", care prin
aplicarea de amenzi ar putea completa a un fond special destinat restaurrii
patrimoniului cultural-istoric imobil.
1:, R+8&0(2(+ SC)'(2(+, 2'20I82 IMP2C(&0&I AI
RISC&RI
1:,1, Rezultate Cco#tate
lmplementarea Strategiei ,Cultura XXl/20" va impulsiona procesul cultural n
Republica Moldova prin crearea unor mecanisme noi de gestionare a entit|ilor
culturale, eficientizarea procesului de prestare a serviciilor culturale i diversificarea
bunurilor culturale propuse cet|enilor.
lmplementarea unui mecanism eficient de protejare a patrimoniului cultural va
stopa procesul de distrugere i degradare continu a monumentelor de valoare cultural-
istoric, va contribui la formarea unei atitudini responsabile fa| de valorile patrimoniale
na|ionale, fr pstrarea crora i transmiterea n stare satisfctoare genera|iilor
viitoare nu este posibil dezvoltarea durabil a societ|ii. Procesul de dezvoltare a
93
teritoriului va cpta o dimensiune cultural, contribuind la protejarea peisajului cultural-
istoric al |rii. Se vor diminua substan|ial cazurile de distrugere contient sau din lipsa
de informare a obiectivelor de patrimoniu cultural-istoric i natural.
Gestionarea procesului cultural va fi eficientizat prin creare i implementarea unui
mecanism eficient de monitorizare a mediului cultural i de adoptare operativ a
deciziilor administrative. Toate institu|iile de cultur vor fi interconectate ntr-un sistem
unic de eviden|, cumulare a datelor statistice, raportare periodic i chestionare a
consumatorilor de bunuri i servicii culturale.
De|inerea datelor exacte despre mediul cultural din Republica Moldova va
permite mbunt|irea acestuia prin adoptarea de politici publice adecvate de durat
scurt i medie.
Crearea unui cadru legislativ i normativ favorabil dezvoltrii industriilor culturale
va contribui la apari|ia unui numr mai mare de lMM specializate n producerea
comercial a bunurilor i serviciilor culturale. Eficientizarea activit|ii ntreprinderilor de
stat i private, obiectul activit|ii crora l constituie industriile culturale, vor contribui la
dezvoltarea economic a statului, vor schimba calitatea serviciilor culturale prestate
popula|iei, vor spori eficien|a activit|ilor economice aferente turismul, designul,
arhitectura etc.
lnstitu|iile de cultur prin reformarea activit|ii lor i a nivelului de colaborare cu
alte entit|i economice i administrative teritoriale vor contribui la dezvoltarea
armonioas a comunit|ilor, vor eficientiza procesul de prestare a serviciilor publice de
ctre APL.
Sporirea gradului de transparen| a procesului de luare a deciziilor i ridicarea
gradului de participare a societ|ii civile la actul de guvernare va schimba imaginea
Ministerului Culturii n rndul artitilor i a persoanelor antrenate n procesul cultural.
Ridicarea gradului de participare la procesul de guvernare a oamenilor de cultur, care
sunt i formatori de opinie public va intensifica procesul de dezvoltare a institu|iilor
democratice din societate.
lmplementarea larg a tehnologiilor informa|ionale n administrare i promovare
a valorilor culturale va spori eficien|a procesului de luare a deciziilor, de elaborare i
implementare a politicilor publice, va contribui la promovarea imaginii culturale a
Republicii Moldova n exterior.
94
Proiectele de educa|ie prin cultur i reformare a educa|iei artistice n inst8tu|iile
preuniversitare vor spori nivelul de cultur al societ|ii, vor contribui la ameliorarea
calit|ii bunurilor i serviciilor produse n societate, va crete exigen|a consumatorilor
fa| .
Digitalizarea unui masiv important de obiecte de patrimoniu cultural va
impulsiona dezvoltarea serviciilor electronice, inclusiv a comer|ului electronic cu bunuri
i servicii culturale, va crea o platform trainic pentru promovarea artizanatului,
serviciilor turistice, ameliorarea procesului de nv|mnt preuniversitar i universitar
umanitar.
Crearea unor parteneriate public-private viabile ar contribui la revitalizarea
lcaelor culturale, la utilizarea eficient a poten|ialului cultural local n favoare
dezvoltrii comunit|ii.
1:,2, IDpactul Strategiei
IDpactul adDi#iCtrativ
La prima etap de implementare a Strategiei cele mai importante probleme vor
aprea n procesul de constituire a sistemului integrat de eviden|, monitorizare i
gestionare a resurselor culturale (SlERC), deoarece va fi necesar de introdus modificri
substan|iale n business-procesul administrativ cu un nalt grad de rutinizare a
proceselor i opera|iilor, care nu au suferit schimbri o perioad ndelungat de timp.
lmplementarea SlERC va impune implementarea unei metodologii noi de colectare a
datelor, rapoartelor statistice, va cere abilit|i analitice de la actan|ii implica|i n proces.
Va aprea necesitatea ca o parte din abilit|i s fie formate n cadrul unui sistem de
perfec|ionare bine pus la punct i extins n toat |ara la nivelele regionale i locale de
administrare a procesului cultural. Realizarea noilor procese tehnologice de func|ionare
a SlERC va impune elaborarea unui ir de acte normative, instruc|iuni, regulamente,
fie de post etc., aprobate la niveluri decizionale diferite, n func|ie de aria extinderii
aplicabilit|ii lor.
Fortificarea capacit|ilor manageriale a administratorilor culturali urmeaz s fie
nso|it de un proces amplu de implementare a proiectelor de reform institu|ional, de
aplicare a metodelor inovatoare de gestiune, de op|iuni diversificate a politicilor publice.
Cele mai complicate msuri administrative care urmeaz a fi luate, |in de
sistemul de protejare a monumentelor de importan| cultural-istoric, de activitatea
agen|ilor economici care duce dup sine degradarea obiectelor de patrimoniu.
95
IDpactul eco#oDic
lmpactul economic direct de la implementarea Strategiei va fi generat de nivelul
de dezvoltare a industriilor culturale, care se va solda cu urmtoarele rezultate:
creterea numrului ntreprinderilor mici i mijlocii, care vor activa n acest sector
al economiei i vor acoperi genuri de activitate care dispun de un poten|ial de producere
a bunurilor i serviciilor culturale destinate pie|ei artizanat, suvenire, ac|iuni culturale
nso|ite de trguri i incluse n programele turitilor interni i strini, producerea de
materiale audio, video i electronice cu content cultural, cr|i audio, servicii on-line
(rezervare de bilete, comand de servicii culturale etc.);
se va diversifica spectrul bunurilor culturale produse pe pia|a intern, genernd
dezvoltarea infrastructurii de promovare i realizare unit|i comerciale tradi|ionale,
magazine on-line, agen|ii de publicitate specializate etc.;
crearea unor locuri noi de munc, care vor genera aloca|ii n buget n form de
impozite i taxe;
creterea eficien|ei activit|ii institu|iilor de cultur de stat i utilizarea mai
ra|ional a alocrilor bugetare;
creterea capacit|ilor turismului intern;
lmplementarea msurilor eficiente de protejare a patrimoniului imobil vor
contribui la:
folosirea mai ra|ional i chibzuit a resurselor cadastrale i naturale, n urma
monitorizrii stricte a zonelor protejate i cu poten|ial cultural i natural;
sporirea dimensiunii culturale n procesul de amenajare a teritoriului;
lnformatizarea procesului administrativ va reduce timpul de colectare a
informa|iei statistice, a lucrrilor de rutin, sporind n acelai timp capacit|ile
profesionale ale func|ionarilor publici i a administratorilor culturali.
Consolidarea eforturilor interdepartamentale la protejarea drepturilor de autor vor
genera venituri suplimentare att pentru creatori ai bunurilor culturale, ct i pentru
economie n ntregime.
IDpactul Cocial
Servicii publice popula|iei, prestate prin intermediul re|elei bibliotecilor publice
Reorientarea activit|ii institu|iilor de cultur la necesit|ile popula|iei, n func|ie
de nivelul de satisfac|ie vis-a-vis de serviciile culturale prestate
96
Oferirea posibilit|ilor de studii on-line pentru unele specialit|i sau pentru
sistemul de perfec|ionare va spori accesul le educa|ie i formare continu pentru
categoriile de persoane aflate n zonele geografice periferice
Sporirea calit|ii produsului audio-vizual, inclusiv a publicit|ii
Statutul artistului se va consolida prin introducerea pensiilor viagere pentru
merite deosebite artitilor i crearea ,Tezaurului Cultural Viu".
1:,3, RiCcuri
Riscurile implementrii nesatisfctoare a unor compartimente ale Strategiei vor fi
determinate de doi factori importan|i financiar i politico-administrativ.
RiCcuri Gi#a#ciare
Unele proiecte prevzute de Strategie presupun aloca|ii financiare, fr care
realizarea acestor proiecte va fi imposibil. Din aceast categorie fac parte dotarea cu
tehnic de calcul i produse soft a structurilor administrative i a institu|iilor de cultur,
normalizarea procesului de constituire i men|inere la nivel adecvat a colec|iilor
muzeelor i bibliotecilor, revitalizarea lcaelor de cultur n localit|ile unde acest
proces este rentabil i benefic comunit|ii.
RiCcuri politico-adDi#iCtrative
Din aceast categorie de riscuri fac parte iner|ia func|ionarilor publici responsabili
de implementarea integral sau sectorial a Strategiei, lipsa de continuitate n
implementare n caz de schimbare a factorilor de decizie i diminuarea de ctre
politicieni a importan|ei mediului i procesului cultural pentru dezvoltarea |rii.
Ca i oricare inova|ie, Strategia va avea de confruntat bariere psihologice n
procesul de implementare, cauzate de cunoaterea slab a cadrului legislativ i
normativ, metodele depite de lucru a func|ionarilor publici, marginalizarea rolului
societ|ii civile n luarea deciziilor, cunoaterea redus a tehnologiilor informa|ionale,
lipsa de motivare personal i ini|iativ n realizarea proiectelor prevzute de Strategie
etc.
O rezisten| considerabil poate s genereze proiectul de atribuire a Autorit|ii
na|ionale pentru protejarea i salvgardarea patrimoniului cultural a unor drepturi de
constrngere, de aplicare a amenzilor persoanelor fizice i juridice care ncalc
prevederile legislative de protejare a monumentelor cu valoare cultural-istoric. Fr
introducerea unor sanc|iuni drastice n legisla|ie, procesul de degradare a patrimoniului
nu va putea fi stopat.
97
98
15, M)'I()RI82R+2 AI +420&2R+2 R+20I89RII
S(R2(+=I+I
15,1, Mo#itorizarea iDpleDe#t$rii Strategiei
Monitorizarea implementrii Strategiei urmeaz s fie pus n sarcina Ministerului
Culturii, care urmeaz s informeze regulat societatea despre rezultatele ob|inute,
probleme nesolu|ionate, i perspective.
Pentru eficientizarea procesului de monitorizare urmeaz a fi creat un grup de
monitorizare i evaluare, constituit att din func|ionari publici din administra|ia public
central i local, ct i din reprezentan|i ai societ|ii civile, conductori ai institu|iilor de
cultur.
15,2, (e!#ici de Do#itorizare
(radiBio#al$:Raportarea ctre organul ierarhic superior a progresului n
implementarea Strategiei.
Sociologic$: Evaluarea opiniei publice fa| de msurile ntreprinse n procesul
implementrii Strategiei.
Va fi necesar s se asigure o monitorizare sistematic a stadiului atins din punct
de vedere fizic i financiar n aplicarea msurilor i, dac este posibil, i a rezultatelor.
Este evident c resursele administrative i manageriale disponibile reprezint un factor
limitativ important, iar rezultatele vor trebui monitorizate, cel pu|in pentru msurile cele
mai relevante ale Strategiei.
lmplementarea sistemului informa|ional integrat de eviden|, monitorizare i
gestionare a resurselor culturale ale Republicii Moldova (SlERC) va avea un efect dublu
monitorizarea mediului cultural din Republica Moldova i, concomitent, monitorizarea
implementrii Strategiei i a eficien|ei ac|iunilor ntreprinse.
15,3, CoDiCia #aBio#al$ de Do#itorizare
Pentru implementarea eficient a Strategiei, este necesar crearea unei comisii de
monitorizare, format din reprezentan|i ai institu|iilor societ|ii civile, care au participat,
au examinat i au vizat proiectul Strategiei n perioada de elaborare a acesteia. Comisii
se va ntruni cel pu|in o dat la doi ani, pentru:
evaluarea rezultatelor conform Planului de ac|iuni;
identificarea cauzelor oricror re|ineri n implementarea stipulrilor Planului;
elaborarea recomandrilor spre a fi prezentate Guvernului Republicii Moldova n
vederea implementrii prezentei Strategii;
elaborarea unor versiuni nnoite a Strategiei.
15,-, +valuarea iDpactului Strategiei
Majoritatea criteriilor de evaluare a schimbrilor produse n urma implementrii
Strategiei poart un caracter social calitativ i nu pot fi cuantificate. Spre exemplu, dac
n urma reorganizrii procesului de monitorizare a patrimoniului arhitectural se va
schimba imaginea estetic a localit|ii, impactul de la implementare a acestui proiect va
fi pozitiv, ns nu va putea fi evaluat cu cifre concrete. ln acest caz impactul este direct.
La evaluare trebuie de avut n vedere i impactul indirect de la proiectele
implementarea crora este prevzut de Strategie. Bunoar, n cazul reorganizrii
nv|mntului artistic n institu|iile de nv|mnt preuniversitar, efectul se va
materializa n creterea nivelului general de cultur a popula|iei i, respectiv,
mbunt|irii nivelului de trai (mbunt|irea calit|ii bunurilor i serviciilor produse n
|ar, creterea nivelului inova|ional, creterea nivelului de satisfac|ie a popula|iei etc.).
Totodat, n multe cazuri schimbrile vor putea fi cuantificate. Pentru aceasta
urmeaz s fie elaborat un sistem complex de indicatori, care s fie colecta|i regulat i
pe un areal extins. Colectarea regulat a indicatorilor va permite cu exactitate estimarea
impactului implementrii Strategiei. lndicatorii enumera|i mai jos sunt doar o
exemplificare a abordrii care urmeaz a fi efectuat de ctre autoritatea competent
nsrcinat cu func|ii de evaluare.
15,:, I#dicatori de evaluare
I#dicatori de iDpact
a) Nivelul de protec|ie a patrimoniului material i imaterial
b) Nivelul de satisfac|ie a consumatorilor de bunuri i servicii culturale;
c) Opinia public fa| de activitatea Ministerului Culturii;
d) Ponderea popula|iei care beneficiaz de servicii culturale prestate de institu|ii de
stat i de particulari;
e) Eficien|a activit|ii institu|iilor de cultur finan|ate din bugetul public
I#dicatori de reCurCe
a) Mijloace financiare alocate din buget ntr-o perioad de timp pentru anumite
sectoare de activitate
l00
b) Eficien|a financiar a proiectelor (se va utiliza dup caz, spre exemplu: mijloace
financiare cheltuite pentru proiectul creare a infrastructurii de producere i
realizare a suvenirelor pe baza obiectelor de patrimoniu divizate la veniturile
ob|inute de ctre structurile economice nou create)
c) Mijloace financiare alocate pentru sectoare de activitate calculate pe cap de
locuitor
d) Mijloace financiare extrabugetare ob|inute raportate la mijloacele bugetare
alocate
I#dicatori de rezultat
Cu acest indicator se vor msura avantajele imediate programelor, proiectelor i
ac|iunilor realizate n cadrul implementrii Strategiei asupra destinatarilor direc|i.
a) Nivelul de pregtire managerial a administratorilor culturali
b) Nivelul de dotare cu tehnic de calcul a institu|iilor de cultur
c) Nivelul de cunoatere a informaticii de ctre lucrtorii de cultur n urma
proiectelor de colarizare
d) Nivelul de informare a popula|iei despre evenimente culturale concrete
I#dicatorii de perti#e#B$
Aceti raporteaz obiectivele ac|iunilor ntreprinse la necesit|ile ce trebuie
satisfcute prin acestea .
a) numrul de locuri de munc create n ntreprinderile din sectorul industriilor
culturale fa| de totalul omerilor de lung durat din |ar sau dintr-o regiune;
b) numrul specialitilor care au participat la proiecte de perfec|ionare profesional
raportat la numrul total al specialitilor din domeniul respectiv;
c) numrul obiectelor de patrimoniu imobil i mobil restaurate raportat la numrul
total al acestor obiecte care necesit restaurare
I#dicatorii de eGicacitate
Aceti indicatori raporteaz rezultatele ob|inute la ceea ce s-a sperat s se
ob|in. Un indicator de eficacitate se poate calcula prin raportarea la dou valori ale
aceluiai indicator de realizare, de rezultat, de impact. ln aceast situa|ie se identific
eficacitatea realizrilor, a rezultatelor ob|inute sau a impactului (exemplu: realizrile
sunt n avans cu 5% fa| de obiective, numrul de ntreprinderi nou create este de 85%
din numrul propus prin obiectiv)
I#dicatorii de eGicie#B$
l0l
Aceasta este categoria de indicatori care pun n balan| rezultatele ob|inute cu
resursele care au fost mobilizate pentru acea activitate. Eficien|a se poate calcula
plecnd de la indicatorii de realizri, rezultate sau de impact; de exemplu: cheltuieli cu
personalul perfec|ionat fa| de perioada anterioar, numrul de obiecte de patrimoniu
distruse ntr-o perioad de timp ntr-o zon, localitate fa| de o perioad anterioar.
lndicatorii de performan| nglobeaz eficacitatea i eficien|a rezultatelor i impactului
)biectiv I#dicatori +Gicacitate +Gicie#B$
)biectiv
operaBio#al
LacBiu#e% D$Cur$M
Realizri financiare/
fizice
Realizri efective/
prevzute
Realizri n raport
cu cheltuielile
)biectiv CpeciGic Rezultat Rezultate efective/
prevzute
Rezultate n raport
cu cheltuielile
)biectiv ge#eral lmpact lmpact efectiv/
prevzut
lmpact n raport cu
cheltuielile
l02
1?, Revizuirea Strategiei
Strategia de dezvoltare durabil a culturii va necesita modificri odat cu
rezultatele ob|inute i cu schimbrile condi|iilor economice i celor de pia|. ln sectorul
cultural urmeaz a rennoi fiece doi-trei ani strategia de dezvoltare, |inndu-se cont de
circumstan|ele social-economice i de rezultatele ob|inute n implementarea
prevederilor documentelor strategice existente. Func|ia de revizuire a Strategiei revine
Comisiei de monitorizare conduse de Ministerul Culturii.

S-ar putea să vă placă și